You are on page 1of 2
Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1 2 1 8 K ø b e n h a v

Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

Dato:

26. oktober 2010

Kontor:

Civil- og Politiafde- lingen

Sagsnr.:

2010-152-1828

Dok.:

JEE43592

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 119, som medlem af Folke- tinget Poul Andersen (S) har stillet til justitsministeren den 11. oktober

2010.

Lars Barfoed

/

Carsten Kristian Vollmer

Slotsholmsgade 10 1216 København K.

Telefon

7226 8400

Telefax

3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Spørgsmål nr. S 119 fra medlem af Folketinget Poul Andersen (S):

”Vil ministeren arbejde for, at Rigspolitiets bandeenhed i hø- jere grad inddrages i indsatsen mod bandekriminalitet i Odense?”

Svar:

Spørgsmålet kan kun besvares fyldestgørende, hvis der til brug for besva- relsen indhentes en udtalelse fra Fyns Politi og Rigspolitiet. Spørgsmålet kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælder for S- spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden § 20, stk. 1 og 2, som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. B 167 af 1. juni 2007.

Jeg kan mere generelt henvise til min besvarelse af 13. oktober 2010 af spørgsmål nr. S 43 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF).

Som det fremgår heraf, har regeringen det som en af sine vigtigste priori- teter at bekæmpe den alvorlige kriminalitet i bande- og rockermiljøerne og dæmme op for den bandekonflikt, som blussede op i sensommeren 2008. Regeringen har således i de senere år iværksat et stort antal lovgiv- ningsmæssige og administrative tiltag på området. Der kan i den forbin- delse henvises til den samlede status for regeringens indsats mod rocker- og bandekriminaliteten, som er sendt til Folketinget den 5. juli 2010.