You are on page 1of 8

www.parroquiasantmedir.

cat Número 87 (segona època) ········· octubre de 2010

50 ANYS DE LA BENEDICCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT MEDIR


Quan commemorem un aniversari de església en unes circumstàncies molt
l'edifici d'una església, som conscients diferents de les quals ara vivim. Sempre
que per a nosaltres, cristians, l'església atents als signes dels temps,conservem el
és una església de pedres vives. Això no llegat d'aquells que ja no són entre
obstant, també és el lloc on ens reunim nosaltres, agraint-los la seva tasca.
per a celebrar la nostra fe. Continuant l'esperit que es manifestà en la

Fa cinquanta anys es beneïa aquesta …continua a la pàgina 3


INICI DE CURS 2010-2011

Enguany es dóna la feliç I no hem de perdre de vista la validesa


coincidència de la sortida de la actual del contingut del nostre Ideari
nostra revista amb l'inici del curs de inspirat en els valors dels quals són
la nostra comunitat, la qual cosa portadors totes les persones, siguin
mereix unes consideracions quines siguin les seves creences,
prèvies. situació social o origen.. Ha d'il·luminar
la nostra tensió cristiana compromesa,
En primer lloc aquest esdeveniment “a fons per la causa de l'Evangeli i
-l'inici de curs- no és un començar per la causa de l'Home”.
de nou. És una continuïtat dels
nostres encerts i fracassos d'un temps que ja Hem de defugir de la temptació de recolzar-nos
hem deixat endarrere, però de cap de les dins la interioritat personal o col·lectiva de la
maneres hem de quedar-nos obsessionats nostra comunitat. No podem ignorar que vivim
amb un pretèrit ja consumit. Des d'aquest inserits dins d'un determinat context social que
moment queden prohibides les mirades de és el barri, amb el qual hem d'establir una
reüll vers el passat. El nou curs que ara comunicació de servei i solidaritat. Hem d'unir-
encetem ha d'ésser una mirada vers el futur nos a les seves inspiracions i somnis. No podem
que sempre comença demà, segellada amb quedar-nos al marge. No ho pot permetre la
l'esperança que el nostre treball esdevindrà nostra sensibilitat social.
llavor per a aconseguir un món millor a la
mesura de la persona. I, per últim, si volem ser fidels a Jesús hem
d'ésser solidaris amb totes les persones que
Inspirarem la nostra acció amb la vigència de pateixen els efectes d'una pobresa imposada per
la llum que, encara, irradien les declaracions unes estructures injustes. Adoptem, doncs, el
del Concili Vaticà II. Il·luminats per l'esperit compromís de denunciar tota manifestació
de l'estimat Joan XXIII, continuarem cercant d'injustícia i menyspreu de la persona
sense defallir la realització d'una Església especialment d'aquelles més desfavorides i
més obsessionada en la divulgació del que marginades. Hem d'alçar la veu contra tot allò
volia Jesús que per a mantenir el seu poder que vagi en contra de la persona.
terrenal. Ramon Freixas

Edita: Parròquia de Sant Medir Tirada: 500 exemplars


Consell de redacció: Enric Subirà, Ramon Freixas,
Pepita Plana, Joan Fàbregues i Ramon Marin.
Maquetació: Ramon Marin Disseny: Oleguer Forcades
50 ANYS DE LA BENEDICCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT MEDIR
(Ve de la pàgina 1)

benedicció d'aquesta església i també en Acollir i acompanyar, entesos


la celebració del seu 25è aniversari, la
commemoració dels 50 anys té una en el sentit més ampli d’ambos
projecció vers el futur: 50 i avant!. termes,defineix la tasca que ha
A hores d'ara, els signes dels temps ens
fet i està fent la comunita de
condueixen d'una banda a ser testimonis Sant Medir.”
en comunió amb Jesús ressuscitat.
Homes i dones en igualtat de condicions,
de funcions i de serveis en una Església icona pintada a Egipte al S.VIè. i en la que
enriquida per la pluralitat i diversitat de Jesús posa la mà a sobre de l'espatlla de
carismes dels membres de la comunitat l'abat i en la qual el pintor ha deixat una
de fe. Una Església conseqüent amb el separació entre les dues figures com a
Concili Vaticà II, que es va viure símbol de la llibertat de la persona.
intensament en la nostra parròquia.
D'altra banda, els signes dels temps ens És a partir d'aquests dos eixos que hem
condueixen també al respecte envers la mencionat més amunt: una projecció
persona. A fer evident en la vida envers el futur i les paraules acollir i
quotidiana el manament de l'amor a acompanyar, que hem preparat la
través del servei: acollint i acompanyant commemoració del 50è aniversari de la
en el sentit més ampli d'ambdós termes. benedicció d'aquesta església, amb una
Com diu el primer punt del nostre Ideari: petita mostra fotogràfica, que recull
“Sant Medir vol ser una parròquia algunes de les imatges i textos del dia de la
compromesa a fons per la causa de benedicció i de la celebració del 25è
l'Evangeli i per la causa de la persona, ja aniversari i en la qual hem volgut oferir
que considera ambdues inseparables”. també testimonis de la vitalitat de la nostra
parròquia amb imatges dels grups que
Acollir i acompanyar, entesos en el sentit començaran, o ja han començat, les
més ampli d'ambdós termes, defineix la activitats d'aquest nou curs 2010-2011. A
tasca que ha fet i està fent la comunitat de tots ells, volem donar les gràcies per la
Sant Medir. Per aquesta raó, ens ha seva col·laboració en l'organització
semblat adient ressaltar aquests dos d'aquesta mostra. Un agraïment que volem
mots en la celebració d'aquest fer extensiu a tota la comunitat que any
cinquantenari. També ens ha semblat rere any, curs rere curs, fa possible que es
adient simbolitzar-lo amb la imatge de mantingui aquesta vitalitat.
l'anomenada “icona de l'amistat”. Una
Mariona Saurí
per pensar

RECOMANACIONS D’UN PARE AL SEU FILL


Estimat fill,

El dia que aquest ancià ja no sigui el mateix, Recorda que vaig ser jo qui et va ensenyar
tingues paciència i procura comprendre’m. tantes coses: menjar, vestir-te i com afrontar la vida
tan bé com ho fas ara. Són els fruits del meu esforç i
Quan vessi el beure i el menjar sobre la perseverança fet amb amor.
camisa o m’oblidi de cordar-me les sabates, tingues
paciència, fill meu, i recorda les hores que vaig Quan algun dia et digui que ja no vull viure
passar perquè aprenguessis tu a fer les mateixes més i que només desitjo morir, no t’enfadis. Algun
coses. dia comprendràs que això no té res a veure amb el teu
afecte i estimació, ni amb les teves atencions, ni amb
I si quan parlem repeteixo i repeteixo les el molt que jo t’estimo i que tu m’estimes. Tracta de
mateixes paraules i saps sobradament com acabarà la comprendre que ja no visc, sinó, que sobrevisc i això
“historieta”, no m’interrompis, escolta’m. Quan eres ja no es viure.
petit, per fer-te dormir, et contava moltes i moltes
vegades els mateixos contes fins que tancaves els Dóna’m amor i paciència que jo et retornaré
teus ullets. gratitud i somriure, des d’un altre espai, amb
l’immens amor que tinc per a tu.
Quan em vegis inútil i ignorant de totes les
coses tecnològiques que ja no puc entendre, et Com sempre t’estimo i t’estimaré
demano que em donis tot el temps que sigui eternament.
necessari per no ferir-me amb el teu somriure irònic.
El teu pare
RECOLZANT AL GERMÀ JOSÉ ARREGUI
Torquemada no està mort. El trobem cada dia Pero ahora debéis actuar vosotros. Os exijo que lo
reencarnar en la corporeïtat d'alguna alta hagáis”. Y pidió a mi provincial y vicario provincial
personalitat eclesiàstica (posa el nom tu mateix, que me destinen a América a trabajar con los pobres,
estimat lector) o dirigint organismes obsessionats y ello les dijo como “como medida de gracia”, como
en la recerca de relapses per a damnar-los, “ocasión de gracia”. Soy les dijo también “agua
fustigar-los i enviar-los a les fogueres a un foc sucia que contamina a todos, a los de fuera de la
simbòlic. Cremar-los amb foc real seria, en els Iglesia al igual que a los de dentro”. O irme a
nostres temps, si més no poc estètic. La seva América o callar del todo: he ahí la alternativa.
actuació no descansa i, amb dolor, hem comprovat
massa sovint el silenciament de Soy consciente de la gravedad de la
veus evangèliques discrepant de hora y de la gravedad de mi decisión,
les normes oficials que pero me siento en el deber de decir:
desvirtuen el contingut de NO. No puedo acatar estas órdenes
l'Evangeli. La darrera víctima, i del obispo. Y creo que no debo
ens temem que no serà l'última, acatarlas, en nombre de lo que más
ha sigut el franciscà José creo: en nombre de la dignidad y de la
Arregui, el qual, pressionat pel palabra, en nombre del evangelio y de
bisbe Munilla de Sant Sebastià, la esperanza, en nombre de la Iglesia
s'ha vist obligat a deixar l'orde y de la humanidad que sueña. En
franciscana a la que pertanyia. nombre de Jesús de Nazaret, a quien
Creiem que estem obligats a amo, a quien oro, a quien quiero
cedir la paraula al germà seguir. En nombre de Jesús, que nos
Arregui, i, per tant, transcrivim enseñó a decir sí y a decir no. En
literalment alguns fragments nombre del Misterio de compasión y
d'una declaració que amb el de libertad que el bendito Jesús
títol “Pido la palabra”, fou anunció y practicó con riesgo de su
publicada el mes de juny a vida. No callaré.”
l’espai que a Internet té “Redes
Cristianas”, la lectura de la seva totalitat recomana Des d'aquesta pàgina, invocant, una vegada més, el
la redacció de la nostra revista. dret a exercir la nostra llibertat, que és el do més
preuat que Déu ens ha donat, expressem el nostre
“Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián recolzament al germà Arregui de la mateixa manera
desde hace seis meses, ya se ha resuelto. Hace diez que en el futur estarem al costat de totes aquelles
días citó al superior provincial junto con el vicario veus i accions que ens apropin a l'Evangeli de Jesús.
de esta provincia franciscana a la que pertenezco,
para transmitirles órdenes tajantes: “Debéis Actituds com la del bisbe Munilla ( que no està sol)
callar del todo a José Arregi. Yo no puedo, hasta inciten que la gent mostri el seu desencant amb una
dentro de dos años [hasta que haya tomado las Església oficial, cada dia més allunyada del projecte
riendas de la diócesis], adoptar directamente esta que Jesús va concebre per a la humanitat.
medida contra él.
Ramon Freixas

Només al
tota l’actualitat de Sant Medir
MATARÓ: UNA REFLEXIÓ

El fet és el següent. Durant trenta anys ha els coneixen”. I, si amb això no n'hi hagués prou alguns
funcionat a la zona alta de Cerdanyola, el Mas Sant testimonis il·lustren d'una manera corprenedora la
Jordi, com a centre de acollida d'infants i adolescents justificació d'una petició de comprensió.
víctimes de famílies desestructurades i exclosos de la “Ja que no puc estar a casa amb la meva família,
societat i per altres motius. No podem perdre de vista deixeu-me, per favor que visqui en un lloc formal”. Es
que aquest infants o adolescents són víctimes i que en la petició formulada per S. un infant de 12 anys . Un
cap moment podem considerar-los d'una altra altra; G. De 14 anys llença una pregunta que es clava
manera. directament a les nostres consciències; diu “¿Per què
Doncs bé,per quedar envellit i caducat, l'edifici ens insulten? La pregunta la genera per un comentari
que fins ara allotjava aquest centre educatiu i que, injuriós que va llegir a Internet
per tant, en no poder oferir els serveis que li són Nosaltres ens preguntem si més que
assignats amb suficient garantia, els responsables comprensió el que manca és AMOR, en majúscula.
s'han vist obligats a traslladar-lo al barri del Pla de Trobem a faltar aquell amor preferencial que Jesús
Bot a Mataró, més concretament a la parròquia de la sentia pels infants . L'Evangeli ens ho recorda amb
Mare de Déu de Montserrat. insistència. Ho relaten Marc 10,13; “Alguns
Aquesta decisió ha generat el rebuig d'una part presentaven a Jesús uns infants perquè els imposés les
dels veïns d'aquest punt “emmirallant-se en els mans, però els deixebles els renyaven En veure-ho,
conflictes que ha generat un altre espai que atén Jesús es va indignar i els digué: -Deixeu que els infants
menors desemparats i que es va posar en marxa fa poc vinguin a mi. No els ho impediu, perquè el Regne de
temps a l'altre extrem de Mataró” i que, segons Déu és dels qui són com ells” (Mc 10,13).
expliquen “aquell centre ha representat un focus Reflexionem. Recolzem la tasca portada a
permanent de molèsties, incivisme i petis delictes” terme pels Casals d’Infants. Gràcies a la seva tasca i
(Publicat a “El Punt Maresme del dia 2 de setembre) . entrega molts infants són rescatats d'una marginació
Com és lògic aquest refús ha generat inquietud social. No oblidem, sempre estarem al costat dels
entre els afectats que, possiblement, es veuen a priori infants, siguin de la procedència que siguin
considerats com a delinqüents o, com a mínim, com a Vivim empresonats per la por. La por a “l'altre”
generadors de conflictes i molèsties, la qual cosa sigui infants, immigrant o al que és diferent. La por és
aquest col·lectiu de nens rebutjats mitjançant una un, entre altres, obstacle perquè la nostra societat, la
carta lliurada als mitjans de comunicació a través de nostra convivència sigui humana i esdevingui
la qual “volen explicar als que estan en contra el expressió del “Regne de Déu”.
CRAE, el equivocats que estan” . Perquè és “injust Tant difícil és estimar?
que siguin tractats com a delinqüents quan ni tan sols Ramon Freixas

Fonts: Arxiu Històric de Sant Medir

VIVIENDAS
Evolución Jurídica de la Entidad:
a) Las 596 viviendas se han construido en
tres etapas.Las dos primeras se han realizado
por “Agrupación de Beneficiarios Cooperadores
de San Medín”, conjuntamente con “Viviendas
del Congreso”.
b) La última etapa (161 viviendas) acaba de
realizarse por la “Entidad Benéfico-Constructora
San Medín”.
Pedres Vivents Número Extraordinario 1949-1964
L’acte unitari “La Bordeta en dansa”
clou la Festa Major del nostre barri

Balls, tallers i mostres gastronòmiques van ser explica Francesc Mir. A més, durant tota la tarda i nit,
presents el dissabte, dia 18 de setembre, a la tarda, a hi va haver una mostra gastronòmica de restaurants
la plaça Celestina Vigneaux en motiu de l'acte unitari del barri amb diferents cuines del món, així com una
de la Festa Major del barri de la Bordeta. “La Bordeta mostra de les entitats bordetenques. Francesc Mir, fa
en Dansa”, va començar amb diversos tallers una valoració molt positiva de totes les activitats que
infantils, tallers d'instruments musicals, de reciclatge es van poder veure en aquest acte unitari. “Estem molt
i una xocolatada per als més menuts. Francesc Mir, contents, entre una puntuació del 1 al 10, jo hi posaria
membre de l'organització, comenta: “Estem contents un notable alt” comenta.
amb els tallers infantils, com que eren de reciclatge,
van donar molt de si i per això esperem repetir-los Durant l'acte s'hi van poder veure els consellers de tots
l'any vinent”. els partits polítics del Districte de Sants-Montjuic,
així com l'alcalde de la ciutat, Jordi Heureu, que va
Una hora més tard, a dos quarts de set, van començar visitar-nos a mitja tarda.
les actuacions de danses d'arreu. Començà amb
l'actuació dels capgrossos dels Gegants de Sants, Uns espectaculars focs artificials, a càrrec dels
dels grups de dansa Alma Peruana, Urban Dance, Diables de Sants, van posar fi a la Bordeta en Dansa
Ibtisama, Panjabis, Abada Capoeira, La Compañia, que, en la seva segona edició, i segons Mir, “va ser tot
Tip-tap Dance i la People del Fènix. “Els espectacles un èxit”.
van anar perfectes i el temps ens va respectar”, El3.cat
Grup de Sortides Grup Cristià de Reflexió
16 d’octubre (dissabte) 21 d’octubre (dijous)
Anada a Vidrà A 2/4 de 10 del vespre
Sortida de l’autocar a les 9 del matí Trobada a la Sala Nova
Inscripcions a l’acolliment de 6 a 8 de la 4 de novembre (dijous)
tarda A 2/4 de 10 del vespre
Trobada a la Sala Nova
Comunitat Parroquial
16 d’octubre dissabte) Grup 4t. Dijous
A les 8 del vespre 28 d’octubre (dijous)
Eucaristia d’inici de curs 2010-2011 A 2/4 de 5 de la tarda
Trobada a la Sala Nova
Catequesi d’infants
Inici de curs Sants3Ràdio
18 d’octubre (dilluns) Tots els dissabtes
Grup A de 6 a 7 de la tarda A 2/4 d’1 del matí
19 d’octubre (dimarts) “Relats Bíblics”
Grup B de 6 a 7 de la tarda Per Francesc Combelles i Roser Munté
Lloc: Passatge Toledo, 10-14
Grup d’acolliment
Aula Oberta a la Bordeta De dilluns a divendres
18 d’octubre (dilluns) De 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre
Inauguració amb la participació del
cantautor de la Bordeta Francesc Informació pel barri
Mir.Trobada i xeflis.Comunitari. Tots els diumenges, a les 5 de la tarda
25 d’octubre (dilluns) A la Sala Nova
“Ferran II i el seu temps” Ball i berenar per a persones amb
Conferència a càrrec de Núria Andreu autonomia limitada
1 de novembre (dilluns)
Diada de Tot Sants.Festiu Arxiu Parroquial
8 de novembre (dilluns) Tots els dimecres laborals d’11 a 13 hores
“Una passejada pel paradís de Tanzània Obert per consultes
amb culminació en el mític Kilimanjaro
A càrrec de Josep Mercè Esplai
Tots els actes començaran a les 18 h. Activitats tots els dissabtes
De ¾ de 5 a ¾ de 8 de la tarda
Consell Pastoral Als locals del Passatge Toledo.
18 d’octubre (dilluns)
A 2/4 de 9 del vespre Grup de Solidaritat
A la Sala Nova De dilluns a divendres de 18 a 20 h.
Per contactar al Tel. 93 421 65 27

Despatx parroquial: Dilluns i dijous de 18 a 20hores.


Misses:
Feiners a les 8 del vespre.
Diumenges i festius a les 11 del matí, 12 del migdia i a les 8 del vespre.