$

Dz™&
+z: 4î*gE

?åXŠ q ¹· Zq
-Z š™§ZzH
y{ZŠ Z%÷
íÜÅk Qx™{Zgi Zr
# ™q
-ZX ðâ 
Û
: ZzgÃVÍßÄäY:gzZ[xZ„
 zŠ LZ é~ Z=g &
+ÜÅk Q gzZ c*
â
Û
,
k
’y*sfø
D äoyç1Z ·[»
VCÇ…äoyç1Z~[ Z
ÆTX H: Zzg[Z
»kZ ñƒD™s Z ‹Z »dÁKZ~çOX VzŠ[Z
»kZ
Zƒ¬gzZ ðâ 
Û
: ZzgÌk0*
ÆIY‰
XN â
Û
±5 ~y*kZ \W x ÓtX c*
â
Û i Z
Û

1

2

3

4

5

6

Dz™&
+z: 4

?åXŠ q ¹· Zq
-Z š™§ZzH
y{ZŠ Z%÷ 

sf ø
D U¿ ]ŸZ ‹ZÆ oyç1Z·

G
z~kZ gz¢{z ¶Š
ñŠ Z®MÅ x Z™/ô ~Üæ Â@*
ƒ
cȑ!*
zh¤
/ZX å7
c ȑ!*
zhtåXŠ q ¹· Zq
-Z š™îJ0š¢ Zz ÷ ÷Õ1
i !*
Ð^Ɔà Ã@
ð ]|äx Z™/ôйX¸Š
ñ /ô ¤Z‰ /0ZvZ†gzZÔ ~g}
.G1ZÔk„0ZvZ†] |É Ôf
e
X X ÅÒÃ Åpg
F0Z›™ V†Ãë ¹ä Vzg ZŠ¸gÆF0Z›11¯x Z¤
/
z6,
»3Zzä@]| Bq :Z Å]Š ÞÅ F0Z›~{ ZgZ
# X2
X D™ùwì»äƒ:Zz@
ð ]| Â@*
ƒ
cȑ!*
zht¤
/ZÐN Y7:ZzÜæ ÐB!$
+Ð VŒ‡Æ
äY:ZzÜæ…
tq
-ZN â 
Û7'!*
&@
ð ]|Њ c*
i0Zg Ñ‚(Æ` ¯ÂZƒo‚ oWÐHÆ h
+m,
#
t] !*
Z

Å äY k0*
Æh
+m,

t~Šg D™q Ê »oë™{gV;z
@*
ñYc*
Š äƒ: Zzg6,
uuÅoòsZ Ë…
t~uzŠÔñYc*
Š
ó Xó D™:¿7ÃVÂ!*
VÐyZ @
ð ]| Â@*
ƒ
c» ë!*
zht¤
/Z Ù]!*
ë†S !*

@*
, Š]i YZ
ã Zp{Å tzçX 3
XÐá ZjÆè~Tg
$uÅ~g gX w¸»Š 0ZgzZ g
$uÅ~g g 9~ª
»zÅh
+m,
X4

[Z

///////////
+Z {zìgÉ
[ Z
÷ ÷» sq
`™g Z Œ
ÛZ t~„Y Z’Z Åy*LZ\ WçOX c*
Šâ
Û
iŠp »X} (,
-Z ä oyç1Z·**
q
Ññ
R™ â 
Û
$Áäsq!Zj »V1ÂXçOX ó óˆè¬w‚Î{¾{g !*Ð` W7~gzŠÆ À` W
B÷] YÑZjÆV1ÂR
e
!ŒZz îG
!Z^Z ;~dõg @*
X pÑ~g g ;s ZÑÑZ[¨
KZ Å~g f šgzZ ;x‰Z §Zì
îG
:~yQì c*
Šg Z Œ
Û
G
G
E06z äh
+m,
gzZ Zƒ] ¯tzç Ã~ó60 Z
# g B 23 X åXŠ q ¹· Zq
-Z @
ð x â Z]Š ÞgzZ š™§ZzH
ñY1{^
,Y»] !*
kZ¬
E
ð x â Z äh
+m,
TX B³ Ð @x â Z Æ–Ã yç! Z0Z
x™Zw
åÎg! ô¤Z ñ
îÏŒE380vZ†X åHg ZŠ™ »k Q Hc_»³Ð@
h†m àm ‹nÖ Øq… àÚ ^ßÚ‚Î : Hy´ZtäVrZ Âc*
W:ZzÆztZ
# X åŠ
H5k0*
Æh
+m,Æzq
-Z ~]Š ªÅyZ Ð~
V1ZzäÇ gzZì ¥[ ZÑì +Š" À*
!
ìg W Ðk0*
Æ¿, ZëªÍ…^ÃÛÖ^e l^nßÇÛÖ] å‚ß h„Ãi †ÛíÖ]
!ŒZz îG
!Z^ZM0Z õg @*X Æ\ Ww–
¸p ÖZ Æó ó! ôwŠ ¬ ÷ ÷ q
Ô~ó63 ] Ñq 236m8 ¢! ² îG
-Z tX C™³gk0*
Æk Q
G
G
kZ X 306m4 ¢aF Z%zŠg ZÔ 368m4 ` ! ² k
,
0Z ~dõg@*
`
Ô 1140@*
1137m 8 ¢yÎ 0*
aF Z%T M0Z õg @*zŠg Z
E
380vZ†ˆÆ

!é¡F’Ö] Å‚mæ †ÛíÖ] h†m æ l]çì^Ö]æ l^ßfÖ]æ l^ãÚ¢] xÓßm ¡q… á]: 
D â 
ÛwÎg! ôñ
îÏŒE

7

Xì i úug @*
gzZì ¥[ ZÑÔ( 7#
ÖwðÃÅV“gzZV@gzZVƒ â q
-Š 4,
ÆkZ )ì @*
™ b ïÐV“VœÔVî â
ì ¿{zh
+m,t
E
yzº0Z õg @*
X 1140@* 1137m8 ¢ M0Z õg @*
Ô311mzŠg ZÔ 368m4 ¢~dÔîÏŒE380vZ† ]Ñq 66m5¢zŠg ZÄ0Z] 4
#
c*
Z
Š¬ÃÜæÁqµ0›äh
+m,~ËÆkZ ~Š h ³Åk QÐzzÅV-g »$
+Å h
+m,äÜæIZ ÂX 122mxzŠz òO Z%
èfÏ àe] Ü×ŠÚ èmæ^ÃÚ àe ‚mˆm †Ú]ÿæZZ Å[6,
+m,
h
äVÍßÐzzÅ÷kZgzZ bŠg Z Œ
Ûb IJ
-yŠ &ÃÜæÂñW¨
¸6,
Üæ I Z Â
àe ] ò q „
 Š'
,
i Æ ðQµ  p ÖZtX ó ó ‚mˆm ØÃÊ àÚ än× Œ^ßÖ] …^ÓÞ] Ü¿Â p„Ö] çâ æ Ý^m] ä$¡$ èßm‚ÛÖ] xnfm á]
E
54ÉZx´Z§ÔIf)´gzZ~106m58 ` wŠzÜæ õg @*ä™ X0ZgzZX^t Ñ1wzZ T 253m3` äߊÖ] t^`ßÚ ãZw änÛni
Y ÕäE
XìgÃè~ V1ÂxC
ÙÅ õg @*
™f »Tc*
W7§Zz u **
ŠgŠ »{wX 160m21`
äx1Zè‡ 
ë ~i
0Zì ~ 634 ™ÆkZ ðƒT~ yÎ 0*ì VZiÎt',
ÀF,
zŠg Z »T ‘øþ“Zß[ ÂKZ Vv0Z
X H™f äVrZ Ì» tzç0h
+m,V; zì Š
HH™f »Ý
Û ÆÒ V˜ì Å"[ Âq
-Z
X Ç}™~Š !*
,
'
t ÇñY¹h
+m,
&òŠ Wq
-Z~ðQ´Ð #
Ö Q ~÷
g
$uÅ]
åÀW~635 ™gzZ
X 7Æzg\ W1¶ÅÌÒÃ
1zgÃ@
ð x â Z ä /ô¤ZÆnZ ‹Z ZuzŠ
YEI4&
FÅ]!*
x â ZÃ/ôgzZ ¶~Š™ð ð½5kG
kZ „~©] §KZ ä~
V x™ZwÎgX

c*
Š71zgÃ@
ð x â Z äT¶‰
ܤ ´Ã{z

Ù^Ïm Ñ]†ÃÖ] š…] àÚ š…^e ØjÏm ànŠvÖ] oßÃm ]„â oße] á]: D â 
Ûå
vZw
åÎgçOX ¶ÅÌ N @*
ŶŠB‚ »@
ð

VƒŠ
ñ‰
Üzk Q¤
/Z ?X ¨YHL~š™}iuÅtZ² @
ð0
+
i
ÛZ÷t ª!冒ßn×Ê ÜÓßÚ ÔÖ ƒ ‚ã àÛÊ ¡e†Ò ^ãÖ
;271m1`v0Z èe^‘^Ö] Ô85m1`N
m 0Z£Zµ i)ZXì Š
HH™f~V1Â+F,
xF»g
$ukZX ,™Šæ
’ eÃ?Â
Å
0G4]I! Z0Z ý3E{. Z ;186m9`Z
X632m14 ` îGE
+Zz²Z …;224m14 `™ X0Z ;298m1¢ x! Zµ;126@*
123m12¢w é)™ÅZ +
ð xâZ ƒ
@

Æw
åÎg¬ t
åtÂ’ eX¸ìg™s ÜÅw
åÎg¬uZu{z¶ÅÒÃÅ1zgÃ@
ð x â Z äxZ™/ô X
ìt h
ìg „M ¸å Xì $
˃yQ HÐyQ >¸D ¯á Zjz.gzZ¸D™Twz° ‰
ÜzC
Ù~x™Zw
åÎg] §
vß{zX ïŠB‚ »
~yQgzZ ó ó /ô¤Z ÷t÷
ì Š
H¬Š1M
hYñ¯ä·F ÌQ6,äYv¸Ð spÆyYXƒ¿yZyc*
ƒk
B yZy {zì e
526 mxzŠ¢~èF,
ìY X¸D Yv¸ ™hg~i úÃ]
åÀW Ì{z¸ /ô'
,
»Z

X298m15¢yx0Z 9X-{g΂[ !*
#
7à {ÐÀC
Z
Ù„ µZzt:˜ b§kZ~73 myÎ 0*
gƒÑ 6×g„ Ttg ÖZ [ ÂKZ ãˆ()´Ý ¬ gÆh
+]
.)
¾X ñYà™Ýqº
) Z
Û
Ð \z½Å~
V vZwÎg¬
Š
HH:g OZ Ì]!*
kZgzZ ˆƒZaq Z 4,
ÅÄÜ Ug¯Âc*
â
Û
wÙZ ä]ÀW
sz^~nzÈkZgzZN Y−™hgózgÍ"ÃyQ{zƒòúŠ »›zGÆyQÃVÍßXgzZN â 
Û
wÙZvZw
åÎg
ì Y W~kªÆ
Gt{ â z$ÆxsZy W
ZƒŠiu( /
ñz–
ñ1Z]|)ÐVÍßyQ÷t
ìtÀ6,
ÀX ñYW:~ïÆVzgzZ#
Ö Óµ

X D Y
vZ†X c*
ŠB‚ä[
ñôZ 40 sÜ~T¸Š
ñx™Zw
åÎg[ ôZgZD
ÙkŠ~©Üæ‰
Üzk Q
ì ˜~ x‰Z §Z[ ÂÅà Z çx â ZçO 
ÇgÈ} i ZzgŠÆÑ6,
\ WävZÔ ì 7à Zz‰
ÜzkZ ðÃZÎÆ\Ww
åÎgîJ0_IÍ®\ W ÷

÷ ¹t6,t Z²^Ð@
ð x â Z ä /0Z
X374m2¢ c Z™zŠg Z ®
) Zg ZŠ ~]
.Zß Z *0
+**
ÑñÀF,
zŠg Z + −Zx‰Z §ZX ó óáÅ} izZgŠÆísÜ

8

?ì ¬H~}g !*
ÆyQ c*
ŠB‚ »@
ð x â Z xñ
Z™/ô40
ñe
æ ²] Ñ‚‘ Ù^ÏÊ ( àJçrÖ] pƒ †ÛJ oÖ] †¿ßÊ ¡e†Ò †ãße ànŠvÖ] ÄÚ ^ßÒ Ù^Î ànŠu àe †Û àe ‚ÛvÚ à 

ë @0/0Z·ª !”†e] †ÛJ á^Ò æ =ojnf×â] ð^Ú oÊ È×m ÄÏe]ÿ g×Ò oÖ] †¿Þ] oÞ^Ò= ²
@ ] Ù牅 Ù^Î äÖ牅
~
ävZw
åÎg c*
â
ÛX äw
åÎgÆk QgzZvZ åc*
â
Ûs c*
â
Û™NŠ sç%G3µ לZ ~ f¯ä\ WX¸B‚Æð
@x â Z~ š™vßë
GG3E
4ÓX3Z}÷{z
Vƒ8 ŠÃÈ ( Vƒr ZŠCOY6,ŸÆT) ÄÏe] q
ŸnZ )X åm'
,
Z ¯Xì ÒeÛ»yQgzZì mZ eì~ypÆ ï
-Z
X190m23 ` ]zÛËZg ZŠ T ™ X0Z wŠzÜæ õg @*
Ô672m13 ¢w é)™ÅZ + ( ¸r ZŠCm'
,
Ð]Š Þ~g v
@*
î Yt Z²
c*
Š¬¸ ävZw
åÎgÃ@
ð x â Z ̉
ÜzkZ »zgä[ xZgzZ ä{ ³ZgzZ Ñ äƒ: Zzg@
ð x â Z‰
ÜzT
èßm‚ÛÖ] àÚ …^‰æ ^–m]ÿ Äm^fm ÜÖ èmæ^ÃÚ oÊçi˜ ~g b
|Z0Z)´ 21m3 ¢/¸Z‡ ZX ñYƒyâ ‚ » «™ÅxsZ+Š
àe]æ †Û àe] æ èËnßvÖ] àe] ‚ÛvÚ åçì]ÿ ÜãßÚ èÂ^Ûq å^ãßÊ †nŠÛ×Ö ˆãrjÊ èÓÛe çâ æ èÊçÒ Øâ]ÿ gjÒ å^iªÊ èÓÚ oÖ2]
‚Î ‚mˆm á^Ò Ñ]†ÃÖ] oi]ÿ ^Þ†Ú]ÿ ^Ú ØÂ^Ê ^ÞªÊ †Úªe oÞ†Úÿ] æ Ý^ßÛÖ] oÊ "
# ²] Ù牅 km]ÿ… Ù^ÏÊ Üâ†nÆ æ Œ^fÂ
gzZ Å7³ä@
ð ]| ÌA
$ðƒ] ÃzÅtzçZ
# :!!!!änÖ]2 ^çnrÖ] ˆãrÊ èÊçÓÖ] o× ^m‡ àe] ²]‚nf ØÛÃj‰]
( k0*
ä™IÆyZ HI7Z äVÍß¹X 1™g » yâ ‚ »^äV,Z Z åE<XÅ‘ ðAXF
ÆyZoèƆÃIZ~„lX ‰ − lÐÜæ
T=ä\
åWì ¬Š~[ ZpÃ~
V vZwÎgä~
c*
â
Û
ä@
ð ]|1¸{)zk„0ZgzZ/0ZgzZ0·ð¸ÆyZ~Vß Zz
X ‰ − t Z²\ WçOX ÇVz™gz¢¿6,
k Qì c*
Š¬» ] !*
^ãnÊ l†Ú]æ ²] Ù牅 ^ãnÊ km]… ^mæÿ… km]… oÞ] Ù^Î: ðâ 
Û
yÒtzzÅä™: wJÃÃÅVÍßyZ ä @ x â Z]|
oÏÖ] ‚u] ^ãe '‚vÚ ^Þ]^Ú æ ]‚u] ^ãe k$‚u ^Ú Ù^Î !^mæÿ†Ö] Ô×i ^ÛÊ äÖ ^Ö^ÏÊ !oÖæ] á^Ò o× äÖ š^Ú ^Þ]ÿ ^Þ†Ú^e
X œc*
ƒ yvZ÷~kZ { ZpX Y™7uF,
~ÃTì c*
Š¬] !*
kZ=ä\ W~T¬Š~[ Zpà å
vZwÎg]|ä~ ªVoe…
~#
Ö}
.Åg ÇŠz6,
LZ
J
-VŒX ÇVz™yÒ{gW:gzZ H7yÒÐË[ Zpt J
-[ Z ~c*
â
Û
ä\ WXì H[ Zp{zY7äVÍß
E
(
54ÉZx´Z§;209m14 `™ X0Z ;292m4 ` ~dX Vƒ Yõ ðAXF
!ŒZz îG
!Z^Z ;298m3 `Y ÕäE
x â Z
ìgd‚ft X 176m8 `M0Z îG
G
G
XM
hÈ7ß]!*
ðÃ{z gzZgzŠÐðZ',
Ù †n`_i e
C
$W} ƒgi Z t ·Ñ!*@
[ Zp]ÀW ÿËZ
#
ìt [Z
»kZX å’ e**
™7z Â6,
VÂ!*
Å[ ZpÃ@
ð x â Z
ì YƒZa~y¨
KZ‚fwZÎq
-Z[ Z
I
!
oÞ]… ‚ÏÊ Ý^ßÛÖ] oÊ oÞ]… àÚ :ìg ð
g g
$u t çOX ,Š~u YÜ ì ~gz¢„+zzÅk Q Â,Š¬ðÃgzZ ñWÃ~
Y™g (Z7]gß~÷y-
nkZ ÇAŠÃ„í|gŠ {z ÇAŠ ~[ Zp=¿

ªoi…ç‘ Ø%Ûjm ^Ö á^_nÖ] á^Ê
X279m1¢N
m 0Z£Zx â ZµÔ1284m2`z â 0Zò118m 7 `›9X 118m7 `[ ZŠ ÑZ[ Â 25{g 0*~g g 9Xì
Špñƒ: Zzg+
$Yņà @
ð x â Z nÏZgzZÐB!$

¹ äVzg ZŠ¸gÆF0Z› ]|
Åt ]!*
~uzŠ äsßñ**
Ññ
-Z~_ ZÑgzZ ï Š Ÿ (ÅðZ ËÃ
q
 yS ¸agzZ‰'Zp
{Z_x Ó¬ Âå¢
8Ñ$

/ZXì CYƒŠgÐ?Š ~ŠÅ **
Ññ
` ¯ Ãm‡z! Z0ZÄ0Z/äkZ h
+m,
æå3,
gÍ »†Ã Š c*
i0ZvZ†X zŠ™á ZjF0Z ›]|yˆ‡…
D™ï0
áÌtoÑ
É 7nÆk
B @
ð x â Z
ñYƒD» ] !*
kZÃ *Š
@*
¸nÆux ÓZƒ
 tG7ä @
ð x â Z _ ZÑ
X å5™ ¯g Ñ‚(»
çÖ ²] Üm]æ ìŠ
ñ~õg @*p ÖZÆ@
ð x â ZŠpçOX Oc*
³åÑ„q
-ZsÜ» h
+m,
å**
îŠ tgzZ¸ñW6,
]úŠ ņÃIZ

9

Æng ÑZ] ZLgyZ~¤
/ZvZz ª ³Ûþ ãjq^u oÊ ]ç–Ïm oju oßq†íj‰ ^Ö Ý]çãÖ] å„â àÚ èÚ^â †vq oÊ kßÒ
E
&
4 ¢~d ;67 ™| â
157 °á ¼0oßý3EB ! Z @
ð x â Z Z XÐgÆ™O™wïÐk Q= vßtÌZ
# VVY~VpZgÎ
X308m ènÚ¡‰^Ö] èÊ^Ï%Ö] ð^nuZ …T | â
571 °á™ X0ZÔ@
ð x â ZÀF,
;16m4 ¢ï» õg @*
;289m
YG
I
!
.¿&g ¸zOt
@*
ð x â ZsÜ ~çG
@
ƒg ð
gt~*ŠgzZ *
@Yƒ„~@
ð x â Z] § {zZƒ@
ð Oˆ{w§Zz
ÂTg~Üæ@
ð x â ZnÁ!*¤
/Z
/ZgzZX ‰ ñŠ™OVð;Æó óË ÷ ÷Ì@
¤
ð x â Z~g â ^ßkZ gzZ ðîgâ ^ßäVzIÑP
*
@Yc*
−N*
™ÈtÃ@
ð OgzZ ~ƒÐzzÅ
X ,™g¨6,k Q ˆÅ~]g ¸gzZO
Ðx **
Æ{w§z xsZ õg @*
` WX ‘
W:
L »äw"Å~ îSgzZ l ÂD Y{g~l @
ð xâZ
àe] Ü×ŠÚ èmæ^ÃÚ àe ‚mˆm ^Þ†Ú]ÿæZZZ bŠgZ Œ
Ûb IJ
-yŠ &ÃÜæÂñW¨
¸6,
ÜæIZ ÂZ
#
c*
Š¬Ã ÜæÁqµ0›äh
+m,
òq „
 Š'
,
i Æ ðQµ  p ÖZtó ó ‚mˆm ØÃÊ àÚ >Ö Œ^ßÖ] …^ÓÞ] Ü¿Â p„Ö]çâ æ Ý^m] ä$¡$ èßm‚ÛÖ] xnfm á] èfÏÂ
ÔIf)´gzZ~106m58 ` wŠzÜæ õg @*ä™ X0Z ÃkZgzZX^t Ñ1wzZ T 253m3` äߊÖ] t^`ßÚ ãZw änÛni àe]
4ÉZx´Z§
5E
gzZ ˆÅzŬkZ6,
gîåÆ™ ]g ¸zO~{gë ÜæÃ~ó63 ¶Z ~ f 28 DgXizg çOX Hk
,
’Ìä160m21` Y ÕäE
ñŠg @*
Q^vÆ]ñ Æ™{ m,
g { m,
gÃVñÆyZax9gzZ&ZpzŠ%g ZD
Ù{gGìg 3ßöæä` ¯~h
+m,Ú] Zg gzZyŠ&
Å&Zpg ZD
Ùq
-Z ã½ÅÜæ~ VÂZg&yZÔ ¶ ƒe „ƒeÆVØÑ 1

~ypk0*
k WÆ~t K 
{ ZÍt ZgzZÆõg @*
X‰
g ZD
Ùq
-Z ÅÜæˆÆ{w§Zz 
˜ ~X 368m4 ¢~d;262m 6¢ èm^ãßÖ] æ èm]‚fÖ]õg @*
KZM0Z ˆÅ~gŠ Ó
I
6,
178@*
177 mÆ ]zÛ! ²Z [ 2Zg ZŠ T ó óY Z å£gÅZ1Z ÷ ÷ "KZŠ é¨GšÅZŠúk„)´ [zÝ ¬~^ gX ñƒZa a^
,Y**
ÃVÂgú
Xì – ¸6,
¢‚Æ {w§Zz
ˆÅ~gŠÓÅVY±~g Z. 300 â½ ˜Ðs
# ZÜ~(,
~ ]zÛT 221@*
200m8¢ èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ]õg @*
KZM0Z
VrZgzZ ñƒ 4ZŠ È ~~tK
© å: e¼ZŠ~ ~tK ðƒ7i ú~~tKJ
-yŠ F‰ G O xZ™/ôgŠÏZ â½gzZ
X HÌ~ gƒÑgŠ Z'
,
nT 635@*
Y
634 ™ VZiÎt',
ÀF,
zŠg Z‘øþ“Zßäv0Z™f »kZ X H‘ÃwÎgŸ

G
!
0vZ†]|Ô¸! ô~g$
+
tެ0Zh
+i0vZ†]|Ôy‹Z0 ÿ¨š ]|X tx **
Æx Z™/
ñôg Pá ZzäƒL~{w§Zz
EE
5k“îÏŒE
38
³Î! ôVâzŠt yx0Ä ð¸ÆyQgzZyx0'Zz]|X¯&gzZ ð¸zŠd
WJ WÆyZB‚ÆyZ ÀŸZ ÿG
M i]| ÐZâzŠÆ x Q]|Ý>ZxZgzZ ¥q! Z0Ý°Z†]|Ôd
5
WzŠÆyQgzZei0vZ†]|Ôì ÝqsÑ »yZçg
X ‰ GLd
WzŠÆ
ñx Z›
M

XŠ q ¹· Z
660 @*
639 ™Ð,Š!Zj »VZiÎt'
,
ÀF,
zŠg ZÆ‘øþ“ZßQëX ñW~g¼@
ð x â Z]|]Š Þˆ
]Z W,
@*ÆóXó Š q ¹· Z ÷ ÷òZ

ÀF,
zŠgZY é¨EÒC Z õg @*
[ÂKZ ï±+−Z w°)´ {z´ÆkZX ( ì $
˃[ *ŠÐã‚ WÌ~M%Z
©(C
Ù[ ÂtnkZsÜt)
Ò ÅvZ6,VÐyZh
+m,
gzZŠ c*
i0ZÔL
Þ‡Æ@
ð x â Z ÷ ÷ä\ WÉ –W,
Z »kZgzZ @
ð x â Z]Š ÞsÜ:~210@*208 ™c Z™òO Z%T
DÃ`gÎyŠ kZÔ¸3I}g *gzZ å@*
W¨8
-g »\ðŠ6,
Vzg Z-Š 
˜ th
+'
×ï±+−Z w°)´{z´ÆkZXì ÅÌó ó
5O8E
X êŠ ð3Š yp{ i @*
nÆk Q Â*
@Y¶ßÌ
»kYZš
M ìg cu}g )Æy WÚgzZ åŠ


HéE
5_ND zggzZ D™<âÃ] éE

10

gzZuÆyQgzZÃx™Zw
åÎg ¬Š~[ Zpä~c*
â
Û
ä\ W Š
HY7:
LZ
# ‰„gzg
ñxZ]|Ý>Zx Z
ì ~698 mxzŠ¢~èF,
X ñƒO@
ð x â ZZ
# åŠ
ñ~c*
â
Ûä\ W ÂY7:
L ä~¶u {6,kŠZ÷g
B;gzZ {Šß Wu {Vî 0*
gzZ {n Z6,
w!*
Æ uÆ]
åÀW
¬Š~[ Zpäk
ñ„0Z x΢ 5919gzZ 5918 g
$u~Š` pÑ > Z‡
4h8yptc*
PG
~ÃTì yp »V¹‚Æk QgzZì èE
â
Û
ä\
åW Âì wq H »\WtY7ä k„0ZZ
# ðƒ~½Ðypì q
-Z~
G
(
X
;
§3 E
Ô ( £ZµgzZ öG
$Zzg)Xì H ¦` Wä
e
-4XZ',
ñx Z]|Ý>Zx Z ]|D â  

Û
,
k
’~483@*
482mgƒÑ îG
0.G
Z„ÀF,
zŠg] ànfÖ^_Ö] äjnßÆ [ ÂKZ ò
ãŒgŠ ØZ†]|

~c*
â
Ûä\ W ÂY7:
L ä~¶u {6,
kŠZ÷ggzZuÆyQgzZÃx™Zw
åÎg ¬Š~[ Zpä~c*
â
Û
ä\ W ÂY7:
LZ
# ¶„gzg
{zgzZ ñƒwi **
6,
GÅ\ Wº 
Û
g ZD
Ù,yŠ k Qì ð0*
]Š Þä@
ð x â Z]|izgT 
D â 
Û
,
k
’ÐWX ñƒO@
ð x â ZZ
# åŠ
ñ
XÐg D zgJ
-#
Ö ª6,
g Ziª
qgzZ ò¤Å\ W
X ?åXŠ q ¹· Z x]Š Þt H X ?7c*
ìÐ Z}
.¬**
zg »V¤
Û
g ZD
Ù70tØe
gÅZ¦Â@*
#
ì Š
Z
H–t ~V1ÂxFX ó óD â 
Û
y ´ Z\
åW»äo]Š ÞÅ{ Ú÷Z]|Y Z å<XI
ƒ^
,Y**
o ]Š Þx-¤
/Z
nZ ‹ZtgzZ
I
\
5_NgØ» •z<âV;zä \
åW}g*ÐVzyV-g »Z;gzZ ÿ<X ÑZ† µuZ ïzçˆ ~
V vZ wÎg
åW Ô¸ìg™6,
\
A>LZ {z
éE
6,RÆ~
V ]ÀWä VÂgúÅg »Z™ÍtX óì
ó 7ðÃÑZzäzg6,
{ Úp ÷ ÷c*
â
Û
ä\
åWQŠ
Hƒ~g ¤t¤
/
gzZIƒg !*
—Z @WÅ
äÖ oÒ]çe ^Ö éˆÛu àÓÖ VÙ^ÏÊ àÚ ^Ó×â o× ànÓfm ØãJ¢]‚f ±ße ªŠÞ ÄÛŠÊ ‚u] Ýçm "
# ²] Ù牅 Äq…X H<â
3 ¢Áq ànvnv’Ö] oF× Յ‚jŠÛÖ] ! XXànÓfm !àâæ ÀÏnj‰^Ê ‚Î…æ å‚ß éˆÛu o× ànÓfÊ …^’Þ¢] ð^ŠÞ àòrÊ
T zŠg ZÄ0Z]4129m3 ` ~g]Z ì507m1`èq^Ú àe] à߉ Ô84m2`N
m 0Z£ZµÔya]zÛ îG*ЛÅZ^Zg ZŠ T 215m
~g »Z ÌZ
# 'gú{z J
- ` WX c*
Š¬»äY:ZzgzZ Å ¬Š nÆyQä vZw
åÎg ÷

÷ ì –th
+'
×~ 344 mwzZzaO Z%
%TzŠg Z ~dõg @*
;83m2`yÎ 0*
ÜhZZxÝTÀF,
zŠgZ x ÷>§ ;ó óCzg 6,
èQCzg6,{ñ
Ú]|¬Âì @*
%ðÃÐ
X248 mwzZz c Z™òO Z
…æˆi kÞ^Ò "
# ofßÖ] kße èÛ›^Ê á]X ‰CzggzZ‰'™ ¬Š ‰'Y6,
GÅ{ñ
Ú]| RLZ\W
åw©»Ò
ðÃ]|
NT ” O ‚×q ÜÒ^vÖ] ànvnv’Ö] Õ…‚jŠÛÖ] Vå‚ß oÓfi æ o×’jÊ Ý^m^Ö] oÊ g×_ÛÖ]‚f àe éˆÛu ^ãÛ †fÎ
m4¢ oÞ^ÒçÖ] …^›æ^Ö] ØnÞ ;115m2¢ v0Z Ý¡ŠÖ] Øf‰ ;248m5¢oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] †nrvÖ] “ní×i!
!ST ” P ‚×q oÏãnfÖ] p†fÓÖ] àߊÖ] ;183m oÞ^fÖ^Ö] ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu];166
Üãn× Ü׉ æ Üâ…]‡ àÚ äÞ]æ ð]‚ãJ ð^Ö çÿâ á] ÔnfÞ æ Õ‚f á] Üã×Ö] Ù^ÏÊ ‚u^e ð]‚ãÖ] …çfÎ …]‡ "
# ofßÖ] á]
I
X¸ D™ ¬Š ™ Y6,
GÅuZY Z å£\ ]ÀWX 29m3¢ÜÒ^vÖ] ànvnv’Ö] Õ…‚jŠÛÖ] Vän× ]æ … èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ2]
X±5.
Þ‡^âgzZyâ ²Z©z)´“ÀF,
»k QgzZ ! ²k
,
’ÝZ ~[Z
Æk Q ðâ 
Û
,
k
’e
$ZzgÅäYjÆh
+m,
Ðá ZjÆ~g g 9gzZ
Š Z[ Â 4 ¢~g g9

#牢] àe †nÛ ᜠá]‚ÃÚ àe ‚Ö^ì à ‚mˆm àe …ç$ ±ß$‚u Ù^Î éˆÛu àe onvm ^ß$‚u ±ÏÚ‚Ö] ‚mˆm àe Ñ^v‰ ^ß$‚u

11

Ý]†u Ýœ ^ßj$‚vÊ †nÛ Ù^Î Ý]†u Ýœ äÃÚæ äÖ ð^ße ±Ê çaæ “Ûu èu^‰ ±Ê Ù‡^Þ çaæ kÚ^’Ö] àe é#^f oiœ äÞœ ä$‚u ±ŠßÃÖ]
^Þœ ä×Ö] Ù牅 ^m k×Î Ý]†u Ýœ kÖ^Î ]çfqæœ ‚Î †vfÖ] áæˆÇm ±jÚœ àÚ 9nq Ùæœ ÙçÏm Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] kÃÛ‰ ^`Þœ
^m Ü`nÊ ^Þœ k×ÏÊ Ü`Ö …çËÇÚ †’nÎ èßm‚Ú áæˆÇm ±jÚœ àÚ 9nq Ùæœ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] Ù^Î Ü$ Ü`nÊ kÞœ Ù^Î Ü`nÊ
! Ÿ Ù^Î ä×Ö] Ù牅
G

& F,
.nG
X ‹Š kz; òŠ NZX yâ ²Z©z)´Ô 125m4 ¢~g ‡ZçG
zŠg Z

E
4݁
HyÒä ög ZŠÎZ0@ÐyQÐyZn0−{äVrZ äh
+m,
0g NÐí¹ä>Ú0¼Ðë ¹ HyÒäbŠh
+m,
0t GZÐë
9
yÒÐë äxwx Q
¹ä÷Xð
‰B‚ÆyQÌðçÅyQxZwx QX¸ñƒ} F,
Q6,
i‚Æ ú. {Š „‰ k0*
Æ! ô#
Ö ™0{Š „{z
5_NÐ~
V ]ÀWäVrQ
H
äxZwx QXì Z
# Zz0 nÆk Q Ç}™Š ˜™ƒg ZÎ6,

Hª»#
Ö Q ~÷
c*
â
Û
ä\
åW éE
Š ˜6,
( è)àÆ xzg„
Hª»#
Ö Q ~÷c*
â
Û
ä\
åWQX σ~k QÌÂc*
â
Û
ä\
åW ?ÏVƒ~yQÌ~ ! v
åZwÎg H Y7
X 7c*
â
Û
ä\
åW ?σ~yQÌ~!vZw
åÎg c*
Hn²ä~X σ„Åk Q Ç}™
X D â 
Û
,
k
’V-~^â^¯yâ ²Z©z)´ˆÆkZ
Åh
+m,

ì À
_V¹tÐg
$ukZvZy4( Vâ ²Z©z)´)VƒH~Xì ©gzZ ¶9ÄÜÅh
+m,

ì ÑïtäV¿Ðg
$ukZ
Š
Û
Ù
C

@*
W7xi ÑtÐ䃄ÅVß ZzH[ ZX ¶ÄÜÅ4Q¸{0
+
itzçJ
-‰
ÜzkZ åŠ
H™| m
6,
èh
+m,
# èY¶9ÄÜ
Z
ȯ{ 6,
äƒqizŠgzZ © gzZXì qizŠ {zc*
â
Û
åWgzZ åZ ±Ð~gŠ ·[p ¿q
\
-ZB‚Æ~
V ]ÀWŠpXƒ©gzZ ñYõÌ
x â ZvZ f ç
á ïÐùÌ{z {z ˆÆäƒÑ1ÅðJ m
6,
è
Hx » YZ¬tc*
Íäh
+m,
X [g ¦
/~ g
$u6,
zZ‰ìg ±Z
9P6,
~ x H xwÅð é£F
{gëÜæX 1!$
+»g$
+ä~ÎìŠzŠ%{zÂc*
W»@
ð x â Z ugIuZ
# X Å$;Z Åš
M IZX c*
Z™OÃx?Zm@
E
!
G
4E
C V ; zÔ Å ð J m
6,
)ÂÅpÑGgzZ ðtKX ñZðÈ} h˜
Åš
M IZgzZ åèZggzZ lpÐOÆ@
ð x â Zh
+m,
¹äã ÕäŒi¢X ðÎ þG3E
Vzg ÇŠæÆ:ì
gzZ6,
k QÒÅvZXì x¯ÃëÌ~yZZÆyQÉ X D™72Â~[ !*
ÆkZënkZì F,
Z á%ZtgzZ Ì6,
$; Z
G-E
#
X öW :X ZX6,

4Ó7>§~sfh
:ì 7 Ð îG
0E
+m,
Òi Z

4Ó7>§
WáÀF,
zŠg Z »Vz¢&Å áçÚ^ÛÖ] ànÚ^Ö] én oÊ áçnÃÖ] á^Þ] [ ÂRÅ| â
1044°á* +−Zy;',
0ZZ)´[ ÂîG
0E
°»„®
)0
áZx £gzZx **
»WáÆkZ nÆ ÌZ Å[ ÂkZXì HÐÈ- Š−: {Ã~Vz¢ 6 È-Šx‰Zg ZŠ Š‡ÅZ·**
Ññ
gzZRe
$.Ì~! ²[ Ât7[ ø
7Š ~
V #Z]§-âZ wq @*
~y!*
izŠg Z ÷

÷ ˜~p°Å[ÂkZÑ**
{z´ÆkZXì
z q·~g ‡X c*
Šg Z Œ
Ûó ó nùÖ] Ý] ÷Ð
÷ Z är
ò ™q·~g‡]| xsÑZœ
ì YƒÌÐ kZ { i Z0
#
+Z » ÅkZXì CYªë Z
4Ó7]§]§+F,
g»{ 0
á» >§ ¯Æ *
ò + −Z y ; '
,
0Z Z#Z x ŠZx â ÑZ
ì îG
0E
ë Z ÷

÷ ˜~p°Å[ ÂkZ È-Šx‰ZgZŠ
GÒG
&
©Å!*
3G
ö§ ~gzŠC
Ù#
Ö Q ÅTXì
s§ÅkZ äY f~]§] )gzZì ðƒµ~
.â nÆ]§Ãx Ó[ ÂtÐV-œXì Åw ðE
kZXì c*
¯"
$U*
Š OZ.
Þ‡7ZgzZì c*
¯RgzZ+'
×ÐVß ZjÆÏZÃ]§] c@*
KZ KZgzZì c*
¯{ ZgÄÐZgzZì H q
gÐgîm{
X ó óǃ: Y" ÂñY¹ ó ó nùÖ] Ý] ÷ ÷õ[ Z¤
/Z n

12

X¸Ð~VzŠ¤
/0
ái ŸÆà Z»Z n)´}Zx â Z
ÏZC
Ù3Z)´Ð~Y f} (,
ÆÝw0
á?ì ^
,Y**
™Ò6,
+m,
h
H
{z
nkZ å7ÂÐ~/ôh
+m,

c*
Š[ Z
äVrZ6,kZX ?ì ^
,Y*
*™Ò6,kZ c*
WgzZ åÐ~/ô{zH
Š
HY70Æh
+m,ÐyZ
}uzŠgzZì ò :»Òs ™q
-Z ~Xw¸zŠÆN
m 0£Zx â Z~ Ÿ Æ−Ò6,
kZX åZƒZa~ÄÜgzŠÆ [æ0Z/
E
»ÒmÜ{zgzZì w¸q
-Z~}g!*
kZ~ ( V ðG3š¢0
á) VŒ}g øgzZXì Ý »1Zx â ZgzZ ´ â x â Z b§ÏZÔì 7ò : ãZz~
{z ¾Ääk Q ~ŸÆ [ ZÑ2X åLg~¹Æ[ ZÑågzZ å@*
™ c*
Î~i !*
~g DgzZ å~g Z
{z²ƒ: VY (ZgzZXì w¸
4Ó7>§Xì x¯ »ÏZC
538m wzZ¢îG
0E
Ù)´J
-VŒX g°»
5ÅZ·Š *ZÆ ( *ª)}g øÃkZì c*
… â ÌdZ1Z )´−ZzÆyQgzZ… â ~ æ¾E
ά
»−Ò6,
+m,
h
äÏZC
Ù3Z)´1
Xì èÌ[ Âxq
-Z~}g !*
kZ ~i
0Z)´X c*
Šg Z Œ
Û
,YÃ−Ò6,
^
+m,
h
äY fsgzZ} (,
} (, 
˜ ~i
0Z)´X 
>§X ÒÅà ¬vZ6,
V¹‚gzZVzg ÇŠæÆk Q6,
kZì —Ì~yZZÆkZÉ 7„xsZÆkZ=
ì –äãZi «Äb§ÏZ
4Ó7
X205m1¢k
,
;Z ì‚X 529m wzZ¢îG
0E


208 mòO Z% zŠg Z Y é¨EÒC Z õg@*
X mm äÃÚ ^m àeæ ä×i^Î ²] àÃÖ( ! ²) 207 mwzZ¢ ï±, −Zw°x â Z)´Y é¨EÒC Z õg @*
X ÒÅvZ6,
VÐyZh
+m,
gzZŠ c*
i0ZÔL
Þ‡Æ@
ñ xâZ
4Ó7>§ X Y Zg @*
X534@*
530mwzZ¢îG
0E
ÅÜægzZ {w§Zz
{zǃÐðQµ
¿q
-ZJ
-VŒÐgºÐ~g ZŠ$c*
ŠgzZs »Zå ]5çÆ#
Ö Q ~÷ :yâ 
Û»~
V ]ÀW0Æh
+m,
4Ó7>§ !mm äÖ Ù^Ïm ènÚ]ÿ oße àÚ Øq äÛ×%m oju ¼ÏÖ^e ^Ûñ^Î ojÚ]ÿ Ú]ÿ Ù]m ^ÖX Çá Z eêg~i§kZ ǃh
+m,
x **
»T
mwzZ¢îG
0E
8 ¢îG
!ŒZz îG
!Z^Z ; 168m11`w é)™ÅZ + ;176m2` o×Ãm oe] ßÚ;241m5` oÛ%nãÖ] ñ]æÖ] ÄÛrÚXì HÜÃg
$ukZ )X 533
G
G
4Ó7>§X 250m65`™ X0Z ;122m3` pæ^ßÛÖ] nÇÖ ÄÚ^q | mÏÖ] nÊ; 637m2¢ v0Z äÎø] ÐÂ]çÖ];231m
îG
0E

X210mòO Z% zŠgZ Y é¨EÒC Z õg @*
;538 m wzZ¢
ÂÃh
+m,
c*
â
Û
äm,
+Z†0Z/6,
TXh
+m,
Ý>Z÷Z : ¹äòŠ Wq
-Z Âc*
W™f »h
+m,
X åZƒ´k0*
Æm,
+Z†0Z/~
yÒ»] Z
Û
1Z0…â

X210mòO Z% zŠg Z Y é¨EÒC Z õg @*
X ~Š ZwÅäÎ} hÃä~x`
kZgzZì HÝ>Z÷Z
E
&
I
D Ð ~ çlBi)´g Z'
ø
,
ÑZ ßggzZÔs ZÑÑZ[ ¨
KZÔ ~dõg@*[ Z
Æk Q ðâ 
ÛãZp{Åtzç
~y*LZoyç1Z· [ »
Xì 7 sf


OML oÊçjÚ p†f_Ö] †m†q àe ‚ÛvÚ ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ] …]# Äf› RNN” Q t p†f› îm…^i
‚ñ^ÏÖ] ä×Ö] àÃÖ äe ÑçŠm äße] ‚mˆmæ äe #çÏm èmæ^ÃÚæ …^Ûu o× ¡fÏÚ åM… ‚Îæ Ý¡ŠÖ] än× Ù牆Ö] ÙçÎ äßÚæ
…^Þ Ÿæ èßq Õ^ßa ^ÛÊ é†ÓÖ] ÌÏ×i ^açËÏ×i Í^ßÚ ‚f ±ße ^m äÖçÎ àÚ é]æ†Ö] ämæ†m ^Ú äßÚæ Ðñ^ŠÖ]æ gÒ]†Ö]æ
àe oŠnÂæ #æ]# á^ŠÖ o× Ønñ]†‰ ±ße àÚ ]æ†ËÒ àm„Ö] kÏvÖ ^ÛÒ ä×Ö] àÚ èßÃ×Ö] äe äÏv×m |]†‘ †ËÒ ]„aæ
å‚ñ^ÏÖ äÖçÎæ 冒e h^aƒ ‚Ãe ‚uœ ènß$ o× äÊçÎæ àÚ áææ†m ^Ú äßÚæ áæ‚jÃm ]çÞ^Òæ ]ç’ ^Ûe ÔÖƒ Üm†Ú
13

^a‚Ãe ^Óu^• ±ñ… ^ÛÊ ^`Ö ÜqçÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] ^aM… ±jÖ] ^m¨†Ö] äßÚæ äe^v‘œæ ]‚ÛvÚ ^ßfeƒ ^ßa^a
äßÚæ å†fßÚ o× áæˆßm ènÚœ ±ße àÚ ]†ËÞ pœ… äÞœ ]æ†Ò„Ê Œ^ß×Ö èßjÊ Ÿ Õ^ßm…œ ±jÖ] ^m¨†Ö] ^ß×Ãq ^Úæ ä×Ö] ÙˆÞªÊ
ènÎ^e èmM äÖ牅 éç‚e ä×Ö] äÏvÖœæ å^m äjm^ÓvÖ ”^ÃÖ] ±eœ àe ÜÓvÖ] Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 #†›
èßjÊ Ùæœ äu^jjÊ] ±Ê á]æ†Ú àÚ á^Ò ^Ú oÖ å†Û †ñ^‰ ÔÖƒ o× ±ÏfÊ kÞœ ^ÛÒ àÒ äÖ Ù^ÏÊ s×íjm åM… ànu
…‚ÏÖ] é…ç‰ ±Ê änfÞ o× ä×Ö] ÙˆÞœ ^Ú äßÚæ ^a‚Ãe Ðm…œ æœ ^`nÊ Ôˉ Ý]†u Ý# ØÓÖ äe^Ïju]æ Ý¡‰¦] ±Ê kÞ^Ò
gjÓnÖ èmæ^ÃÛe ^Â# Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ᜠäßÚæ ènÚœ ±ße Ô×Ú àÚ †`c ÌÖœ àÚ †nì …‚ÏÖ] è×nÖ
Õ†iœ ^Ú ä×Ö]æ ÙçÏmæ Äfm Ÿ ±ÏfÊ äß_e ä×Ö] Äfcœ Ÿ ±fßÖ] Ù^ÏÊ äÚ^Ã_e ØjÂ]æ å†Úªe ÄÊ]‚Ê äm‚m àne å†Úªe
†vm ±jÚœ àÚ Øq… sËÖ] ]„a àÚ Ä×_m Ù^Î Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ᜠäßÚæ ð^n àÓÖæ ^Ãfc Ý^Ã_Ö]
åç×jÎ^Ê °†fßÚ o× èmæ^ÃÚ Üjmœ… ]ƒ Ù^Î Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ᜠäßÚæ èmæ^ÃÚ Ä×_Ê ±j×Ú †nÆ o×Â
^m á^ßu ^m °#^ßm ^`ßÚ Õ…# Øˉœ ±Ê …^Þ àÚ lçe^i ±Ê èmæ^ÃÚ á Ù^Î äÞœ …ç`ÛÖ] ÅçʆÛÖ] &m‚vÖ] äßÚæ
^Þ^ÓÚ Ý¡‰¦] ±Ê ànÛ׊ÛÖ] Ø–Ê¢ èe…^vÛÖ^e å¨]†fÞ] äßÚæ àm‚ŠËÛÖ] àÚ kßÒæ ØfÎ kn’ ‚Îæ á¤] á^ßÚ
äÖ¡–e å…^’Þœ ‚a^rmæ ä×›^fe äÏu ä‡^ßm gÖ^› ±eœ àe ±× ]†Òƒæ ]†$œ änÊ Ü`ߊuœæ ^Ïf‰ änÖ Ü`Ú‚Îœæ
å†Ò çÖæ å…çÞ Üjm ᜠŸ ä×Ö] oeªmæ äßm# #çvqæ ä×Ö] …çÞ ð^Ë› àÚ äÞŸæ^vm åçeœæ ça Ùˆm ÜÖ ^Ú Ùæ^vmæ äi]çÆæ
än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ý‚Î àm„Ö] änÇeæ å†ÓÛe èÖ^`rÖ] Øaœ o× åçÛmæ éæ^fÇÖ] Øaœ °ç`jŠm áçÒ†ÛÖ]
]†Ê^Ò è×q^Ã×Ö ]†$©Ú …^ßÖ] oÖ ÔÞç‚mæ èßrÖ] oÖ Üaç‚i ènÆ^fÖ] èòËÖ] Ô×jÏi …^ÛÃÖ Ù^ÏÊ ^Û`ß †fíÖ] Ü׉æ
o’vm Ÿ^Ú äjÖ¡• Ønf‰ o×Âæ äjßjÊ ±Ê Ôˉ oju Ý]†vÖ] Ý‚×Ö ¡vjŠÚ Ý¡‰¦] èÏe… àÚ ^q…^ì è×q¤^e
Å^_m ¡Ê o’Ãm ᜠ±Ê ]‚`jrÚ ä×Ö ]‚a^rÚ äÏvÖ àm†‘^ßÖ]æ ä×Ö] àm# à àne]„Ö] ànÛ׊ÛÖ] …^nì àÚ å#‚Â
±a ä×Ö] èÛ×Òæ Ø›^fÖ] éçÂ# ÄËi†iæ èÖ¡–Ö] èÛ×Ò ç×Ãi áœæ á]‚m ¡Ê äßm# ÌÖ^ímæ Ý^Ïi ¡Ê äÚ^Óuœ Ø_fiæ
…]‡æœ ØÛju] oju ˜u]‚Ö] hç×ÇÛÖ] å#^u àÚ ‚nÒæ gÖ^ÇÖ] å†Úœæ „Ê^ßÖ] ÄfjÛÖ] äÛÓuæ …ç’ßÛÖ] äßm#æ ^n×ÃÖ]
àÚ Ü$]æ ^`Û$ än× ±jÖ] #^ŠËÖ] à߉ à‰æ ^a‚Ãe Ôˉ ^Úæ ð^Ú‚Ö] Ô×i Ñç_iæ ^`Ãfi] ^Úæ hæ†vÖ] Ô×i
Ù^`Ú¦] äq…‚j‰]æ ð¡Ú¦] å†jÆ]æ ^`×aœ ÑçÏvÖ] ÄßÚæ ^`fÓi…] àÛÖ Ý…^vÛÖ] |^eœæ èÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ ^`e ØÛÂ
Ø–ËÖ] Øaœæ ànÃe^jÖ]æ èe^v’Ö] …^nì àÚ ]†f‘ ØjÎ àÚ ä×jÎ èßÃ×Ö] äÖ ä×Ö] gqæœ ^ÛÚ Ü$ #^‘†ÛÖ^e äÖ ä×Ö]æ
14

èf×ÇÖ]æ Ô×ÛÖ]æ éˆÃÖ] äÖ áçÓi ᜠ±Ê Ü`Ö^%Úœ àÚ ØjÎ àÛnÊ °‚ àe †ruæ ÐÛvÖ] àe æ†Û Ø%Ú èÞ^m‚Ö]æ
ä×Ö] g–Ææ ^`nÊ ]‚Ö^ì Üß`q å¨]ˆrÊ ]‚ÛÃjÚ ^ßÚ©Ú ØjÏm àÚæ ÙçÏm Øqæ ˆÂ ä×Ö] é…‚ÏÖ]æ Ô×ÛÖ]æ éˆÃÖ] ä×Öæ
D : Bâ 
Û
±5~RNN ” Q t oe†Â p†f› àjÚ oe†Â Ø‘] VzŠg ZÀF,
¿ 
:
c*
â
Ûå;g7
- ;ÐQ ( »yç1Z )h
+m,
C»k QX å;g éÐQtzçX å;g Wg ZÎ6,
g
ñ¢q
-Z ( yç1Z ) {z¬Š ä ~
V vZwÎg
136m 5¢ | â
279°á~g f , Zs ZÑÑZ[ ¨
KZ ;258 m늢c Z™òO Z%( zŠg Z ) ~dõg @*
X )ÒÅvZ6,
á ZzÝ;gzZg ZÎÔá Zz
X ( 312mwzZ¢Z å¨EÅZ ! Z õg @*
;110m6` g Z',
ÑZ ßg ;]zÛËZg ZŠ T
-!
AE
X¬ ôÜtX c izŠ:gzZì ¼
A :ßá Ã{™kZs o†Š ÑzZ} Z : ( »yç1Z )w¸»k QîÏ)E
X
tzçtX ǃs ÜÆ+Š}÷»Tdž¿q
-ZÐ~ #
Ö Q ~÷Ð5 Zg ~h N kZ
: c*
â
Û
ä~
V vZwÎg
X bŠ™OÐQ Â9 Š6,
a}÷Ãtzçvß ?Z
Ÿ
# ä~
V vZwÎg c*
â
Û
Å ãâ 
Û**
ä~ IÆkZèÑq™3g‰
ÜzkZ !vZ c*

yoc*
y¦ c*
ǾgzZ ǃ~ZgŠnЃ
 Æ3~tz1q
-ZÆv Wtzç
X åÐ ~+@gzZ ¶
X¸ï0
á
~h
+m,
³/ôg;Z Y %0{4gzZÛi0ZvZ†Ô/0ZvZ†˜yç1Z·**
Ññ~y
W
ì n²6Z

Xì VZig ZgŠkZ+Š »/0ZBttzç
ì wìZ÷:HwJ™ÈtäVrZ 5ëgŠÄÑq
-ZÃ/0ZvZ†nÆh
+m,
³ätzç
XÐ,™ñ:gz ì ÇÂ;g6,
í( h
+m,

/Z c*
âÛ 
t `™³Z
# gzZX 317m4 `Ä0Z]4;32m9¢òO Z%îG
!ŒZz îG
!Z^Z
G
G

X199mï±)´Y é¨EÒC Z õg @*
;317m4 `Ä0Z] 4
Åxw~m<!*
~lÐzzÏZgzZ c*
â
Û
y´ZŠp »ÄÜKZÉ 7„G ³Ât
ì } Yì 2ZzÐõg @*

¿{zC
ÙX Ûi0ZvZ†gzZ
X ‰ƒ O~ˆgzZ ¶:
L »Y Zg @*gzZäw"
~VƒZÍge  Zƒ7)l»kZ~äâ iÆ/]|Z
# X å_C~**
i÷tèÑqì ;gY¹! ôg;ZYà %0{4
t] !*
ÅxÑ
X ¬Š7(zì CY~ã ZŠ)uðs‰~Š7„ ZÍtä { ZÍq
-ZsÜÐ
Ã+
ñ$
+°Z+ iÆw‚{g VZ äVrZ Z hg7ú ZZ
ñgzZûZZ
ñx9äVMÂCƒk
B {°‡!*
/Z ÷ ÷@x â ZO¤
¤
/Z
c*
â
Û
,
k
’t~?Šq
-Z
p»ä™k
B ðÃHñâ 
Û
„\ WX¸ÌûZ Z
ñx9~„
 zÅ Zß
ì k
,
’tЯÆ\ Wì]»vZr
# ™**
ÑñX ó ó?Z hgVY
7Q@
ð x â ZÐ,ŠwN*
™Èt\ W
ì YƒX ?Zƒ~x`
¾O»x9t<s »Z „\ WX ?ì @*
™k
B B‚ÆŠ ÑzZ x9KZ ÑZzä™
[ Z
ÆTX ñWá 7Q
„Z
ð]|~ÝZL
Þ‡Ægñ
q]|
å@*
™ ¹t6,
]Š ÞÅuc*

q]|ätzç
6VY„ ñÑ
X ñWá 7Q
~
V x™ZwÎg]|( vZ f ç)L
Þ‡Æ{ð
Ú]|b§kZ
:åc*
â
Û
äZ
ð]|
m.ñ]|ÌQìÐLZuZ µ^t
å} Yyú
Û
gzZ‰ $x?Zm .ñ]|1å c*
Š¬»ä™Oyú
Û
# ÃaC
Z
ÙÆLZuZ µ
X ?ÏñYƒ"
$U*„k
H" Åyú
Û
ÐäY$Æ xsÑZm.ñ]|HX H7OÃx?Z

15

:H: Zzgâtäyç1Z·~[ Z
ÆkZ
Janaab Muraad Ali Sab ayik baat yaad rakhna kh bhounkna sirf Kutay ki khaslat hi ..... aur Ale-e-Rasool ya
Ashab-e-Rasool per wo bhounktay hain jin main Kutoon wali khalstain paye jati hain app .... dalil say baat karin
..... main iss liay kisi ko gali nahin deyta kyun kh main ayik Muslmaan hoon aur Aqa-e-Madni (SAW) nay humain
ya taleem nahin diiii......Jiss Ameer ul Momineen Syedna Ameer Muhawiah (RA) ko app maan bahin ki galian day
rehay hain......wo aur koe nahin hi....Syedna Hussain (RA) aur Syedna Hassan (RA) ka imam hi.....apni Books
kholo jiss main Syedna Hassan (RA) nay 60 din bad apni Khalafat Syedna Muhawiah (RA) k hawalay ker di
thi.....iss ki bisharat kh Hazrat Muhammad(SAW) nay apni life main day di thi...." Hassan (RA) mera wo bayta hi
jo 2 Muslmaan girhoon k dermiyaan Sulah kerway ga"
App Ashab-e-Rasool (SAW) per bhounknay ki bajay dalil say baat kerain.........aur haan baroon k ehtraam wo
kertay hain jin k baray hotay hain aur jo harami payda(Muta say) hoon on ko kia maloon k baray kia hotay
hain.....

Bye.............

X –tä( y{ZŠ Z%) ª~~[ Z
ÆkZ
änÖæ Òe æ äÞ^vf äÛe
1/23/2007

Ô×Ú á^nËçe] ÛvÚ ÝjvÚ h^ßq
ÝÆ„] Z|\ W{zgzZX¸` ñŠg Z Œ
Û
RgzZx~k
,
’KZŠp\ WÃXò7~ #
Ö}
.Å\ Wá ZjÆV1ÂyQsÜä~
g ÖZ » Ïg eÑgzZ ~gz$KZ™}ŠwVÅ ÈÃë ä\ WgzZX –7Ì Âq
-ZÐ+
$YKZÔì c*
Š!Zj »V1¹Qä~X Å
X Bâ 
Û
±5{zDƒãçH~¹Æ ótó zç ÷ ÷ ã!*
${ Z',
\ WIÐì ÂÃëX c*
â
Û
σk0*
\ W GÂ yÎ 0*
cZ™ T ~1‚X á ZjÆV1Â{Š™}ÂÆ„\ Wtc*
â
Ûä\ W~}g!*
Æp

t}uzŠ
X åHp~äâ iÆvZwÎgäë c*
â
Û
ä–
ñ! Z›
M Y Z : ¹ì –t~ 31mx΢zŠg Z ~1‚ûZ {gÎçO
X wZ ¸Z ÌgzZ6,
™ÏZ
Ѓ
 v WÅ p
¹ÐÛi0ZvZ†äk
ñ„0Zt!èrç °e à ÔÚ]ÿ ØÊ. neÖ] Ù ÛrÚ èÃjÛöÖ] ±Ê Ä_ø Ûr»Úô Ùææ
@\úÐVâ KZ ?î YX ðväÛiwW¬
g_ì é†ãÛq Ô85m4 `h
+ÁZ å¨GšÅZÔ 56m4 ¢s ZÑÑZ[ ¨
KZXg7~}g !*
ÆVzgŠ eÅ îGE
127m2` ]$Åi£Z h†ÃÖ]
Xì Š 0
á
g Z H~}g !*
ÆÛ
ñi0ZvZ†QÂì ò Zw ^ ZƒZaÐp¤
/Z
Xì 7 sfø
D :%gsÜì [Yɼ¹ ~V1ÂF}g !*
Æp

16

ÃVÍßÐk Q ÂH~g Yäw
åÎgÃTì yà Â( [ æ0Z/ )8} Z ¹ñƒD™{û6,pIw¸Æ [ æ0Z/äægyñâ yŠq
-Z
wBZd
$X 71m64 ¢™ X0ZŠ Zõg @*
X 209m14 `Š Zõg @*
!"
# ofßÖ] ØÃÊ ^ÛÂ o`ßi Ùçu] ^m kÞ] àÚXì Âzg
X214m31¢ pˆÛÖ]

àe à †nfq àe ‚nÉ à å]…œ Ù^Î æ†Û àe Øn–ËÖ] à 9Û¢] à Ôm†c ^ß$ t^ru ^ß$ ±eœ ±ß$‚u ä×Ö] ‚f ^ß$‚u
èm†Â ÙçÏm ^Ú Œ^f àe Ù^ÏÊ èÃjÛÖ] à †ÛÂæ †Óe çeœ o`Þ †neˆÖ] àe éæ†Â Ù^ÏÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] ÄjÛi Ù^Î Œ^fÂ
çeœ o`Þ ÙçÏmæ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] Ù^Î ÙçÎœ áçÓ×`n‰ Üa]…œ Œ^f àe Ù^ÏÊ èÃjÛÖ] à †ÛÂæ †Óe çeœ o`Þ ÙçÏm Ù^Î
¹äÛi0{z²:X åHpä!Wz~
V x™ZwÎg[» 
ë k
ñ„0ZX 358 m1¢£Zx â ZµX †ÛÂæ †Óe
X HIÐpä/gzZ–1Z
˜If)´Ý¬ ÆwYgD~}g !*
ÆTì èßn àe á^nˉ ~zZg »kZ ðâ 
Û
,
k
’~}g !*
ƌ
ðx â Zg
$u
ä\ W
ëÂì Ì9t¤
/ZX 3327Ÿ170m¢Ù]‚jŸ] á]ˆnÛÖ]ƒ±5X å@*
™ Fraud~g
$Š q Z {zªX Öm á^ÒæX 
X Hg ïZ“
Ðäƒ: y›Ã{z¤
/
zŠkZ
:ì g
$utÐ „pÑ~g g~sfgzZ
‚nÉ ^eœ ^njñ] ä×Ö] ‚f àe ±×ÃÖæ äÖ Ù^Î Œ^f àe ᜠèÚ†Ó à ‚Ö^ì ^ß$‚u h^açÖ] ‚f ^Þ†fìœ o‰çÚ àe Üna]†e ^ß$‚u
èßfÖ ‚rŠÛÖ] àfÖ ØÏßÞ ^ßÒ Ù^ÏÊ ‹×qæ ofju^Ê ð^q ^ÞM… ^Û×Ê äÞ^nÏŠm ^Û`Ö ¼ñ^u ±Ê åçìœæ çaæ å^ßniªÊ ä%m‚u àÚ ^ÃÛ‰^Ê
ènÆ^fÖ] èòËÖ] ä×jÏi …^Û xmæ Ù^Îæ …^fÇÖ] 䉜… à xŠÚæ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] äe †ÛÊ ànjßfÖ ànjßfÖ ØÏßm …^Û á^Òæ èßfÖ
…^ßÖ] oÖ äÞç‚mæ ä×Ö] oÖ Üaç‚m …^ÛÂ
.nÅZzŠ Z[Âxg X¢yâ ²Z©z)´ p…^íe xnv‘ |†c p…^fÖ] †nŠni
gzZ}g*Ðt ‚Æ~
V ]ÀW D Ñ• ZzŠzŠgñ
qX 59mçG
$utXÐNšs§Å c izŠÃgñ
g
q{zX Çñšs§Å ®
) ¤Z ÅvZÃyQgñ
qXÐ,™vß©!*
Ãgñ
qñ;c*
â
Û 
7Š¤
/
ÐuÆyQ\
åW
XìŠ
ñ~V1ÂCc* 
Š¼Å„ \ W{´ÆpÑ~g g ñ
4¨Ergñ
gzZ ¶®
) ¤Z ÅvZ {z¸gñ
q+
$YT ì "
$U*
Ì{gzZX ñƒLñƒD™k
B s ÜÆtzç~ðZ ±Å èEG
q
ì } YxsZݬZg‚
X v W+
$Y~uzŠ
gzŠ LZ {z
Z
# ï Š7Z\ W{gt¸ Dƒ~tzçgzŠ\WÆl»X Vƒg‡~Š]úŠ
Åä™[Š ZÆVÍg )
,
Ðíä\ W
~y
W
X c*
Z™ÈkZ äm,
ñ
+Z†0Z/ & ìg D™Zr6,Z
ð]|J
-á²G ˆÆkZgzZ#
ÖÓ
X ’ e**
ƒ: Ó¬[ Z
»cd <:×
y{ZŠ Z%

17

Answer from Abusufian Malik
Janaab Muraad Sahib ya sub Reff app nay Iran say Print honay wali books say liay hoon gay humari
kisi Book main eysa koe Reff. majood nahin hiii

y{ZŠ Z%÷[ Z

Reply of Murad Alikhan as follows:
Malik Sahib:
Tafseer Mazahri printed by HM Saieed Pakistan.
Ansab ul Ashraf you give this book reference in your original article. and printed in Lebanon
Taseer Albari printed Atiqad Publising Dehli India.
I know very well that in the past your scholars when they could not agree and lost in argument they said same
what you said just now. Your people always runaway from battle field and educational field.
The reference of the book you provided. If you like the copy of the pages and title page I can provide you.But I
know It will be useless people like you.
End
I waited more tha two weeks have not hear any from him.

Xì ;»)
ðx â Zƒ
 t:Š !*{0
+
i0

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful