FPLscSNRP?

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

®ªPͧxmPn §Ls úxms¸RPãwßsLs Às©«sv\ZNs NRPVLjs}qscSNRP
®ªP§LRPvxmso úxms¸RPãwßsLs lªPÌsv\Zgs ®ªP§Ljs}qscSNRP
xmsLRPvgRPv úxms¸RPãwßsLs gRPª«P§ùLs Û¿QËZÍ LËÍQcSNRP
¿RPwxmso úxms¸RPãwßsLs NRP©«svÌs©«sv NRPÖs}qscSNRP
ª«sÌsxmso úxms¸RPãwßsLs ª«P§©«sxqsvÌsv ª«sÌsÛ¿QËcÍ SNRP
úxmsßs¸RP§Ls úxms¸RPãwßsãLP FPLscSNRP?
©SÌÜͬs ¬dsª«so
©S NRP©«svÌs FPcRsvÈs ¬dsª«so ÛÌQËªÍ «so
NS¬ds ©S NRP©«svÌs ¬sLsƒS ¬ds®ªPÍ
©S ª«PãwÈsÌsÌÜÍ ¬dsª«so ÛÌQËªÍ «so
NS¬ds ©S úxms†s xmsÌsvNRPW ¬ds N¯LRPZQNËÍQ
©S gRPª«P§©«sª«P§§ ÌÜÍ ¬dsª«so ÛÌQËªÍ «so
NS¬ds ©S Ex¤QsÌs úxms†s @ƒRsvgRPw ¬ds»ÜÍZ©ËÍQ
©S úªS»RsÌsÌÜÍ ¬dsª«so ÛÌQËªÍ «so
NS¬ds ©S úxms†s Ênت«s©S ¬dsZcËÍQ
©S AÌÜÍ¿Rs©«sÌÜÍ ¬dsª«so ÛÌQËªÍ «so
NS¬ds ©S úxms†s »RsÌsxmsp ¬dsZcËÍQ
©S A®ªPÍaRsª«P§§ ÌÜÍ ¬dsª«so ÛÌQËªÍ «so
NS¬ds ©S úxms†s xqQöLscRs©S ¬ds N¯LRPZQNËÍQ
©S aS*xqs ÌÜÍ ¬dsª«so ÛÌQËªÍ «so
NS¬ds ©S EzmsLjs ¬ds N¯LRPZQNËÍQ

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

úxms†ds ORsßsãLP

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ª«P§©«sxqsvÌÜͬs lªP»RsÛÌQËÍ ÊnØLRP\ZªP§...
NRP©«svÌsÌÜͬs NRP¬dPõZLËÍQ NSÌs\ZªP§...
©S Òs‚s»S¬Põ ª«P§§LscRsvNRPV rSgRP¬sª«P*NRPVLsÛÈQËÍ
Z©ËÍQ ª«P§LRPvª«sÛÌQË¬Í s ª«P§LRPxmsoLS¬s ¬ds ÇìØxmsNRP®ªPͧ
©S aS*xqs©«sv Û¿QËxÍqsvN¯¬s Z©ËÍQ Òs‚sxqPwò
¬s©«sv Û¿QËLÍ PR ÛÌQË¬Í s Û¿QËLÍ PR vN¯Í¬s ©S ª«P§©«s}qs
¬ds ª«P§©«sxqsv¬s cnSù¬sxqPwò ª«P§LRPßÓsxqsvòLscTs úxms†ds ORsßsLs.
NRPÌsgS ‚P§gjsÖs©«s xqP*xmPõãLP

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

†s‚P§LRPLs ¬sLsƒTs©«s x¤PXcTsÌÜÍ úÊnÏsª«P§LRPLsÌØ ©«svª¯*¿S誫so
xqsª«P*ƒTs Û¿QË}Í qs @Ìsª«s¬s @©«svNRPVLsÛÈQËÍ
¬ds gRPvLslƒP Û¿QËÍ}qs xqsƒTs Z©ËÍQ©«s©Sõª«so
@Ì”sLjs Û¿QË}Í qs Ex¤Qs‚s @©«svNRPVLsÛÈQËÍ
¬ds Ex¤QsNRPV LRPwxmsLs Z©ËÍQ©«s©Sõª«so
¬sÇsª«P§¬s ©«s‚P§ø ¿PLs»RsNRPV Û¿QËLÍ PR ÊÜÍÛ»QËÍ
ÀsLRPv©«sª«so*»ÜÍ Û¿QË»Í RsvÌsv ª«P§§ƒRsv¿RPvNRPV©Sõª«so
ª«P§cTsÌÜÍ ®ªP§cTsÛÌQËÍ †ds¸RP§¬s »RsÌsxmsogS ª«PãwLjs
NSÈsvNRP NRP©«svõÌ”sÌÜÍ NRPª«P§ø¬s NRPÌsgS ‚P§gjsÌت«so
J úzms¸RP§»Rsª«Pãw
ª«P§LRPvª«sÛÌQË©Í «sv ¬s©«svõ ª«P§LRPvÇs©«Qø\ZNs©S
ª«P§LjsÛ¿QËcÍ Ts ª«P§©«sxqsvNScRsv , ª«PãwLjsF¡…¸iͧcTs ú}msª«P§ NScRsv
¬dsª«so ÛÌQË¬Í s ©«s©«svõ Ez¤QsLs¿RsÛÌQËNÍ PR ¬slªP*LRPF¡¸RPãw©«sv. !
ª«P§Ljs¿S©«s©«svNRPV©Sõª«so NRPcRsW, ª«P§LjQèF¡cSª«P§¬s @©«svNRPV©Sõª«so NRPcRsW
NSLRPßsLs G\ZªP§©S , NRP¬dPõLRPv ‚P§gjsÌØ誫so NRPƒRscSNS

Z©ËÍQ©«sv …¸iͧª«P§ª«so»S©S?

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

¬ds |mPcRsª«soÌsv xmsÖsZQNËÍQ ª«PãwÈs©«sv Z©ËÍQ©«sv,
©«svª«so ¿RPw}qs NRP©«sv¿RPwxmsª«so»S©«sv.
¬ds ª«P§©«sxqsv©«s Û¿QËZÍ LËÍQ EzmsLjs Z©ËÍQ©«sv,
¬s©«sv »SZQNËÍQ ÀsLRPv gSÌsª«so»S©«sv.
©«svª«so ®ªPÍ}qs úxms†s @ƒRsvgRPv¬s Z©ËÍQ©«sv,
l©P ¬ds\Zƒs lªPLsÈsvLsÈØ©«sv.
©«svª«so Ez¤QsLsÛ¿QËÍ »RsÌsxmso¬s Z©ËÍQ©«sv,
¬s©«sv E}ms E¸RP§Ìs©«sª«so»S©«sv.
©S ª«P§©«sxqsv xmsÖsZQNËÍQ C LSgRPãLP, A ª«P§©«sxqsv¬s ©«sƒTszmsLsÛ¿QËÍ ©S úFyßsãLP...
@¬dPõ ¬ds ÀsLRPv©«sª«so*NTP cSr¡x¤QsãLP...
©SgRPvLslƒP — †dszmsÊnØcncnRs
cS*LS¬sNTP ª«s¸RPãwùLRPLsgS
A©«svN¯¬s ¬sÌsÊsƒTs
ª«P§§¬sxmsLsÈÓs»ÜÍ
|mPcRs‚s ©¯NTPä xmsÈÓís
NSÖsúÊÜÈs©«s ú®ªPÍÌsv»ÜÍ
Z©ËÍQÌs©«sv LSxqsvò©Sõª«so gS¬s
úÊÜÈs©«sú®ªPÍÌsv©«sv †dszqs ¿RPwƒRsv
Z©ËÍQÌsNRPV ... ¬ds ú®ªPÍÌsvNRPV ª«P§cnPR ù
©«sÌsvgRPv»Rsv©«Põ .. ©S x¤PXcRs¸RP§ãLP ..
ª«P§¨ÌsvgRPv»RsvLscTs ..!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

A®ªP§ xqs¬PõcnTs...

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

A®ªP§ xqs¬PõcnTs ©S ú}msª«P§NRPV xqsª«PãwcnTs...
NRP©«svFyxmsÌs ¬sLsƒS cSgjsD©«PõcTs A®ªP§ LRPwxmsLs...
NRP©«svÌs¬sLsƒS A®ªP§¬s Z©ËÍQ ¿RPwxqsvN¯ÍÛÌQË¬Í s \Zªs©«sLs.
úx¤s§cRs¸RP§ª«P§Ls»S ¬sLsƒTsD©«PõcTs A®ªP§ LRPwxmsLs...
ÊnتSÌsvgS ª«sLjñsLs¿RsÛÌQËNÍ PR ÊnØLRP\ZªP§©«scTs ©S x¤PXcRs¸RP§ãLP úxms†dsORsßsLs.
úxms†dsDcRs¸RP§Ls ¿RPwxqsvò©P« õ A®ªP§ xqP*xmPõLs...
¬sÇsLs Û¿QË¸Í PR §ÛÌQËNÍ PR NRP¬dPõ\lLsLscTs ©S Òs‚s»RsLs.
NSÌجPõ lªP©«sNRPNRPV †dsxqsvNRPVF¡…¸i§ ÊsÌs®ªP§ ORsßs‚P§}qsò ©S ª«P§©«sxqsvNRPV A \Zcsª«sLs...
A®ªP§ xqs¬PõZcËn ÍQ ©S ú}msª«P§NRPV xqsª«PãwcnS©«sLs...
ª«PãwÈs
A @LscRsLs A®ªP§ g¯Ls»RsvNTP ª«Pãwú»Rs®ªPͧ ª«soLscTs..
A ª«PãwÈs A®ªP§ ©¯ÍÈÓs lªPLsÈs ‚s©«PõxmsoöƒRsv
©SNRPV @LRô“sLs NScRsv @cTs G‚P§Ès¬s
@cTs ª«sÌsFy, ©S ª«P§cTs »RsÌsFy
@®ªP§ xmsLjs¥PPxqsª«Pãw, ©S úFy¸RP§ª«Pãw
@®ªP§ r~gRPrS, ©S xmszqs»Rs©«sª«Pãw
@®ªP§ @LsgksNSLRPª«Pãw, ©S ª«P§cTsÌÜÍ ÇsÌsFy»Rsª«Pãw
NS¬s A ª¯NRPä ª«PãwÈs N¯ÍxqsLs
@LRô“sLs NS¬s ©S ª«P§cTs N¯ÍxqsLs
@cTs xqP*xmPõLs @LiVV©S, ©S zmsÀQè gRPvLslƒP N¯ÍxqsLs
ª«spx¤QsÌ”ÜZ©ËÍQ A ª«PãwÈs ‚sLsÈsW ª«soLsÈØ©«sv

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

»RszmQöF¡LiVV©«s ®ªPÍÎÏs..

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

l©PÌsª«sLsNRP
lªPl©PõÌsLs»S ILsÈÓsNTP LSxqsvNRPV¬s
ANSaRsLsÌÜÍ ALRPÂÊQPÈísvNRPVLsÈsvLscTs
»Rs©«svª«soÌÜÍ úxms†s NRPßS¬Põ
J ÇìØxmsNRPLs »RsƒRsvª«P§§»RsW D©«PõxmsoöƒRsv
lªP©«PõLsÈÓs r¡ÖsF¡…¸iͧ
ÀnsúcRs\ZªP§©«s xqQøX†s Às¥PPõÌs©«sv
¬sxqQ=¥PP¸RP§LsgS xmsLjsNTPxqsvòLsÛÈQËÍ
FPxmsoöƒ¯¿Sè…¸iW »QPÖdscRsv
C lLPLsƒRsv NRP¬dPõÈÓs ÊÜÈ”sv
¬saRP+ÊôsLsgS ª«sÀQè ¿PNTPäÖs
‚dP§cRs ¬sLs¿RPv©SõLiVV
xqQøX†s
gRP†sLsÀs©«s gRP»RsãLP ©S
gRP»Rs xqQøX»RsÌs¬Põ ‚dP§Èsv»RsvLsÛÈQËÍ
NRP©«sÊsƒRs¬s NSÌsãLP ©S
NRPÎÏP•ª«P§§LscRsv ©SÈPùãLP Û¿QËxÍqsvòLsÛÈQËÍ
gRPvLslƒPÌÜÍxmsÌs @Ls¿RPvÌ”ÜÍ cSgjsª«so©«Põ
ú}msª«P§ DlªP*»Rsvò©«s F~gRPv»RsvLsÛÈQËÍ
AxmsoN¯ÍÛÌQË¬Í s @©«svLSgRPãLP
ALRPƒTs Û¿QËxÍqsvòLsÛÈQËÍ
NRP©«svN¯©«sÌ”ÜÍ ®ªP§cTsÛÌQËÍ ¬ds¿SxmsãLP

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

©«s©«PõÌ”sLjs |mPƒRsv»RsvLsÛÈQËÍ
Gª«P§¬s ¿PxmQö©«sv...
GcRs¬s ¿PxmQö©«sv...
|mPcRs‚sNRPcRsÌsNRP...
xmscRsª«P§§ ¬sÌsª«sNRP
¬sÈísWLRPvöÌs xqsª«P*ƒTs
Gª«P§¬s ‚s¬szmsLs¿Rs©«sv.
BcTs GLSgSª«P§¬s xmsÖsNTPLs¿Rs©«sv
C @©«sLs»Rs ‚saRP*LsÌÜÍ
ANRPLjsORsßsãLP ª«sLRPNRPV
¬ds »RsÌsxmsoÌs »RsÌsvxmsoÌsv ª«P§¨xqsvN¯Íª«so
¬sLRPLs»RsLRPãLP ¬ds\ZNs ®ªPÍÛ¿QËÍ
C NRP©«svÌsv lLPxmQöªSÌQ誫so
…¸i§cRsÌÜÍ ALRP¬s C Às†sª«P§LsÈsÌsv
lªPÌsv\Zgs ¬dscSLjs ¬sÌsÛ¿QË©Í «sv
N¯ÍÈÓs úxmsÊnÏsÌsNSLs»RsvÌsv ¬ds …¸i§cRsÌÜÍ
¬sLs}ms©«sv...
¬ds\ZNs ®ªPÍÛ¿QË©Í «sv.....¬sZ©ËÍQõ »RsÂÌQPÛ¿QË©Í «sv.....
NRP‚s»Rs
ILsÈsLjsgS xms¸RP§¬sxqsvò©P« õ ©S Òs‚s»RsLsÌÜÍNPT
@©«svN¯ÍNPR VLsƒS ©«svª«so* ª«s¿S誫so
©S Òs‚s»Rs gRPª«P§ùãLP ¬ds\Zªs©«s »RsLRPvßsLsÌÜÍ
©S©«svãLPƒTs cRsWLRPãLPgS lªPŒ”sF¡¸RPãwª«so
¬dsª«so ÛÌQË¬Í s C Òs‚s»RsãLPÌÜÍ
@©«svÊnÏsªSÛÌQËÍ NS¬ds @©«svÊnÏsW»RsvÌsv ÛÌQËªÍ «so
ª«P§LRPv Çs©«QøÌÜÍ @LiVV©S ©S»ÜÍ Òs‚s»SãLP»RsãLP
xms¸RP§¬srSsòª«s¬s AbsxqPwò...

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ú}msª«P§ †sLRPrSäLRPãLP
ÇØÖs ÛÌQË¬Í s ¬sÇجPõ »QPÌsvxqsvN¯ÛÌQË¬Í s ª«P§©«sxqsv
lªPÌ”sv\Zªs©«s NRP¬dPõÈÓs¬s ª«soLRPNRPÌsv |mPÈÓísLscTs
A lªPÌ”svª«sÌÜÍ ª«sLRP\Zcs©«s ©S ú}ms¸RP§zqs
ú}msª«P§¬s ª«P§Ös©«sLs Û¿QËzÍ qs ©«s©«svõ LS†s¬s Û¿QËzÍ qsLscTs
A®ªP§ ‚dP§cRs ÊsLRPv\Zªs©«s †dszms @©«svÊnÏsW»RsvÌsv
©«s©«svõ xqsvLscRsLRP xqP*Fyõ¬Põ ©«sª«P§§øN¯Íª«P§©SõLiVV
NS¬s xqP*xmPõÌÜÍNPR Ls ÀsLscTsLsÛ¿QËÍ ÀsÖszms ª«spx¤QsÌsv
©S zmsÀnQèé gRPvLslƒP N¯Í»Rs¬s †dsLRQ誫s¬s
©S ÇØõ©«sLs A®ªP§¬s ‚sƒRsvª«sª«P§LscTs ª«P§LRPvª«sª«P§LscTs
xqsZLËÍQ©«s¬s NRPÎÏPv• ª«P§¨zqs ¬súcRs F~cSª«P§LsÛÈQËÍ
NRP©«svlLPxmQöÌsv lªPÈsNSLRPxmso ©«sª«so* INRPÈÓs ©«s‚P*
¬sLSaRs ¬dsbdscnTsÌÜ INRP ¬sÈísWLRPvö ª«scTsÖs
A®ªP§ |mPcRs‚s\|mQs xmsoÈísvª«P§¿nRQèé ª«P§§LscRsv ª«Pãw¸RP§ª«P§¸RPãwùLiVV
x¤PXcRs¸RP§ L¯ÍcRsßs¬s ª«scTsÖs »SùgRPLSÇsÙ¬s
‚s©«sª«P§¬s aSzqs}qsò ª«soLsƒRsÊsÈísÛÌQË¬Í s ¿Pª«soÌsv
‚sxqsvgæS ª«sLsNRPLRPÌsv F¡LiVV ©S ª«PãwÈs¬s NRPWƒS ª«scTsÖs
‚ds©«svÌs ‚sLs\Zcs©«s A ZcËÍQª«s»Rs ©«sª«so*Ìs xqsª«P*ƒTsÌÜ ª¯ÍÌsÌ؃SLiVV
NSÌ”sv A®ªP§¬s »SNTP lªPÖ”s©«s @ÌsÌsv ª«P§ŒÉP•
»SNRPV»S…¸i§®ªsW©«s¬s @»SùaRs»ÜÍ †dsLS¬Põ Û¿QËLÍ SLiVV
ª«P§§NRPVä ©SÌÜÍ ¬sLSaRs¬s aS*xqsgS {msÌQèÛÌQË©Í «sLsÈsW
»Rs©«s xqsvgRPLscnRsxmso xmsLjsª«P§ÎØÌs©«sv ArS*cTsxqsvòLscTs
Û¿QË»Í RsvÌsv A®ªP§ ª«P§§Ljs|mPLsgS xqsvöûbsLsÀs lªPŒP•©«s
Às©SõLjs ª«P§§¬s®ªPÍÎPÏ •¬s ª«P§§¿nRQèéÈsgS »SNSLiVV

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

®ªPͧª«P§§ rS¸RP§Ls Û¿QË¸Í PR §ÛÌQËªÍ P« §LsÈsW |mPcRsª«soÌsv
A®ªP§ ¿PNTPäÖs\|mQs ¬dsÈÓs ª«P§§»Sù¬Põ @xmsoLRPwxmsLsgS ª«P§§côSƒSLiVV
©SNRPV ª«P§©«sv\ZªsLscRsLsÈsW NRPÈsvª«sogS ª«P§©«sxqsv NRPWƒS
»Rs©«s ¿PÖs‚P§ cRsgRæsLjsNTP ¿Rs©«svª«sogS lªPŒP•F¡LiVVLscTs
Àsª«sLjsNTP ©SNRPLsÈsW ‚P§gjsÖs©«s ©S úFyßsLs NRPWƒS
@ª«s¸RP§ªSÌs\|mQs ©S @xmsÇs¸RPãwÌs ®ªP̓RsvNRP©«sv ¿RPwƒRsÛÌQËNÍ PR
©S aS*xqs ¬s ª«P§LRPÀs »Rs©«s aS*xqs¬s Û¿QËLÍ PR vNRPVLscTs
Às©«Põ©SÈÓs }qsõx¤QsãLP

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

Òs‚s»Rsxmso »QPLRPÌsÌÜÍ †dszms gRPvLRPv»RsvÌs NSgjs»RsãLP— ª«P§©«s }qsõx¤QsãLP
¬dsÖs ANSaRsxmso ¬dsƒRs lªPãLPÈs xmsLRPvgRPvÌsv
ÀsÖszms @Ì”sL”PR v.. Às¬PõÀs¬Põ NRPÌs¥PPÌsv...
ª«P§LRPvORsßsãLP NRPÌsLiVVNRPÌsv
ª«P§©«s }qsõx¤Qsxmso L¯ÍÇsÙÌsv
Òs‚s»Rsxmso LRPx¤QscSLjsÌÜÍ ª«P§L¯NRPärSLjs A \ZªP§ÌsvLSLiVV¬s »SNSÌs¬s DãLPcTs s...
NSLsúNUsÈsv ÇsLsgjsÌ£s
NSLsúNUsÈsv ÇsLsgjsÌ£s @LsÛÈQËÍ
xms¿RQècRs©«sLs ÌÜÍzmsLsÀs©«s
ÊnÏsª«s©«s xqsª«P§§cS¸RP§Ls @©«svNRPV©Sõ©«sv,
NScRsv————
xqsx¤QsÇØ©«svÊnÏsW»RsvÌsv N¯ÍÌÜÍöLiVV
Òsª«sLs xmPn §¬dsÊnÏs‚sLsÀs©«s
ª«P§©«svxtsvùÌs x¤PXcRs¸RPãwÌsv.

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

100
ª«sLscRs rSL”PR v @©«svNRPV©Sõ©«sv
NSÌ£s Û¿QË¸Í PR §NRPWƒRscRs¬s
INRPä rSLjs ¿RPwrS©«sv
ª«sLscRs rSL”PR v NSÌ£s Û¿QËÍrS©«sv
ª«sLscRs rSL”PR v @©«svNRPV©Sõ©«sv
ª«PãwȔ؃RsNRPWƒRscRs¬s
INRPä rSLjs ©«s‚P*LscTs
ª«sLscRs ª«PãwÈsÌsv ¿PFyö©«sv
ª«sLscRs rSL”PR v @©«svNRPV©Sõ©«sv
lªPÎÏ”sNRPWƒRscRs¬s
INRPä rSLjs @ƒTsgjsLscTs
ª«sLscRs rSL”PR v lªPΔة«sv
ª«sLscRs rSL”PR v @©«svNRPV©Sõ©«sv
ú}ms‚P§Ls¿RsNRPWƒRscRs¬s
INRPä rSLjs FP£qs @LsÈsvLsZcËÍQ®ªsW©«s¬s
ª«sLscRs L¯ÍÇsÙÌsv lªPLiVVÈ£s Û¿QËxÍqsvò©Sõ©«sv
" ©SNRPV ª«P§¬szts NSªSÖs
ª«P§¬szts ÀsLRPv©Sª«Pãw NSªSÖs
¿PNTPäÖs\|mQs ¬sÖsÀs©«s NRP¬dPõÈÓs ÊÜÈísv©«sv
ÊnÏsWg¯ÍÎÏsLsgS ¿RPwƒRsgRPÖsZgËÍQ ª«P§¬szts NSªSÖs
gRPª«Pãwù¬Põ Òs‚s»RsLs»ÜÍ N¯ÖsÛ¿QËÍ ª«P§¬szts NSªSÖsQ'

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

" ª«P§LsúcRsróSLiVVÌÜÍ Û¿QË}Í qs »Rs©«s gRPvLslƒP ¿RsxmsoöƒRsv©«sv
NRPƒRsÖs ÛÌQËÛÍ ¿QËÍ Çs©«sxqsª«P§§úcRsxmso |mnsWxtsÌÜÍò Ìs¸RP§©«sãLP
Û¿QË}Í qs ª«P§¬szts NSªSÖsQ'
" xqsª«P§xqPùÌs NRPÌ”ÜÌÍ s»RsLRPLsgSÌs\|mQs xmsƒRsvN¯¬s
Òs‚s»S¬Põ GNºs »SLRPgS ‚dP§ÛÈQËÍ ª«P§¬szts NSªSÖsQ'
" Òs‚s»S¬Põ NSgRPƒSgS lªPÖsgjsLs¿RPvN¯¬s
úFygjôsaRsgS úxmsrSsò¬sLsÛ¿QËÍ ª«P§¬szts NSªSÖsQ'
ª«P§¬szts @LsÛÈQËÍ ALRPƒRsvgRPvÌs ÇsƒRs»RP*ãLP NScRsv
@LRP\Zªs ZQNËÍQÒsÌs ¬saRsÊôsãLP NScRsv.
®ªPÍcRs©«s

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

¬dsÖs ®ªPͧxmPn ãWÌsª«sLsÈÓs ¬ds NRPVLRPvÌsv,
®ªPÍxqs‚s ÌÜÍ ©SNRPV ¬dsƒRs ¬sÛ¿QËÍè‚s,
BxmsoöƒRsv ©S Òs‚s»S¬Põ ¬sLsƒRsv ®ªPÍxqs‚s Û¿QËrÍ Sª«so
xmspÌs xmsÌ”sNTPÌÜÍ ©«svª«so* lªPŒP•F¡¸RPãwª«so
xqsvªSxqs©«s¬s ©S aS*xqsÌÜÍ ‚P§gjsÌØ誫so
¬dsª«so ®ªPÍL¯NRPLjs r~Ls»Rsª«P§¸RPãwùª«so
¬ds x¤Ü¸RP§Ìsv ©S ÇìØxmsNSÌsÌÜÍ ‚P§gjsÌØ誫so
©S ú}msª«P§¬s NScRs©«Põ ¬s©«svõ ZcËÍQ*ztsLs¿RsÛÌQË©Í «sv
ª«P§©«sxqsv©«s ¬sLsƒTs©«s ¬ds LRPwFyZ©ËÍQõ ALScnTsxqsvò©Sõ©«sv
@ORsLSLsÇsÖs...!!
ª«P§©«sxqsvNUP ª«P§©«sxqsvNUP ª«P§§ƒTs |mPÈÓís,
ª«P§ª«P§»RsÌs©«sv ª«P§¨Ès gRPÈÓís,
Z©ËÍQ©«sv©Sõ©«s¬s lªP©«svõ »RsÈÓís,
cnRsvMÅجPõ FPLsƒRsgRPÈÓís,

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

xqsLs»ÜÍuS¬Põ xmsLsÀs |mPÈÓís,
LSgRPZcËÍQ*uSÌs©«sv ª«sƒRs NRPÈÓís,
gRPvLslƒPNRPW gRPvLslƒPNRPW ª«sLs»QP©«s NRPÈÓís,
@©«svLSgSÌs NRP¬sNRPÈísv Û¿QË}Í qs...
ú}msª«P§ ÊsLscnS¬sNTP....
BcTs ©S ª«P§©«sxqsv xmsÖsZQNËÍQ @ORsLSLsÇsÖs!!
F¡LSÈsLs !!
lªPÖsZgËÍQ xqPwLRPùNSLs†s ÀdsNRPÈÓs¬s »RsLjs‚P§®ªPÍzqs©«sÈísv
FPgRPzqsxmsZƒËÍQ ¬dsÈÓs »RsLRPLsgRPLs bsÌsÌs©«sv ƒnUsN¯©«PõÈísv
ELjs®ªPͧ DLRPvª«P§§ ®ªP§Ljs}qs ®ªP§LRPvxmso
©«s©«svõ ¸RP§§cô“S¬sNTP A¥PP*¬sxqsvò©SõLiVV
¿RPvÈísW ª«so©«Põ ÀdsNRPÈÓs ©SÌÜÍ ¬sLSaRs©«sv |mPLs¿RPv»Rsv©Sõ..
©S aRsLkjsLRP ©SƒRsvÌsv @ÌszqsF¡LiVV NRPcRsÌsÛÌQËNÍ PR V©Sõ...
‚sÇs¸RP§ xqsLsZQNËÍQ»RsLs ©S ¿RPwxmso©«sv Û¿QËLÍ PR NRPV©Sõ....
xqsLsNRPÌQö ÊsÌsLs ©S »Ü̓Rsv ª«so©«PõLs»Rs ª«sLRPNRPV
C F~LSÈجsNTP Z©ËÍQ©«sv zqscRô“s®ªPͧ...
¬ds N¯Íxqs®ªP§ ª«sxqsvò©Sõ
¬sLkjsORsßsÌÜÍ úÊs†sNRPV©Sõ
¬ds Òsª«s©«s ª«sxqsLs»RsLsÌÜÍ
INRPäL¯ÍÇsÙ ©ScRsª«so©S.......

mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

J †s¸RP§ù¬s ª«sLRPãLP
xqsª«P§§úcRsLsÌØ FPgRPzqsxmsZƒËÍQ C úxmsxmsLs¿RsLsÌÜÍ
ILsÈsLjsgS rSgjsF¡…¸iͧ ©Sª«sÌØLsÈÓs ©S
Òs‚s»S¬sNTP ©«sW»Rs©«s ®ªP§LRPvgRPvÌsv cTscôSª«so ©«svª«so*!
»QPÌ”s¬s g¯ÍgPR vxmspÌsÌØLsÈÓs ¬ds ª«P§©«sxqsvNRPV
ALscRs\ZªP§©«s LRPLsgRPvÌscTôs ª«P§Lkjs... Êsx¤s§NRPLjsLs¿Sª«so!
©S NRPÎÏP•ÌÜÍ ©«svLsƒTs ÊØcnRs©«sv »ÜÌsgjsLsÀs
A @©«sLscS¬Põ ¬sLszmsLscTs ©«sv®ªPÍ*NRPcS!
ÊØcnRsÖPõ ORsßSÎÜ• †dsZLËÍQè ú}msª«i°xtscnRsLs
©SNRPLscTsLsÀs ©S NRPÎÏP•ÌÜÍ Â¿PLRPgRP¬s ª«P§§úcRs
®ªPÍxqsvNRPV©Sõª«so! FPÈsv ¿RPwzqs©S ®ªP§§cRsÈs NRP¬szmsLsÛ¿QËcÍ Ts
©«sv®ªPÍ*NRPcS.... @ÌØLsÈÓs ©«svª«so* ©SNRPV ZcËÍQªs« oƒRsLscTsLsÀs©«s
J †s¸RP§ù¬s ª«sLRPãLP! A ª«sLRP®ªPͧ ©SNRPV cRsNRPäNRPF¡Û»QËÍ
l©PZ©ËÍQ‚scRsLsgS ª«PãwLjsF~…¸iͧªS©¯Íõ.... ©«s©«svõ
ª«PãwLRQèƒS¬sZQNËÍQ A ZcËÍQª«soƒRsv ¬s©«svõ xqPXztísLs¿SZƒËÍQ®ªsWª«P§Ljs!
‚sLjsgjs F¡LiVV©«s A ª«P§©«sxqsv=
FPÌ”s®ªPÍÎÏsÌØ ®ªP§§côRsv¬súcRs F¡»RsvLscTs
‚P§gjsÖs©«s aRsLkjsLRPLs ª«Pãwú»RsLs ÀdsNRPÈ”ÜÍ
@ª«sxqsLRPLsgS,@ÌsªSÈsvgS ®ªPͧÌÜäLsÈsvLscTs.
A |mPcRs‚s ‚dP§cRs ©«sª«so*
NRPÎÏP•ÌÜÍ ª«P§§Ì”sv cTsgjs©«s xmsoª«so*!
úÊs»RsvNRPV úÊs»RsvNRPLs»S
ANRPVxms¿RQè cRs©S¬Põ N¯ÍÌÜÍöLiVV©«s »RsLRPvª«so!
ª«P§LSùcRs©«sv ©«sÈÓsxqsvò©P« õ lªPÌsv»RsvLRPv ÌÜÍNS¬sNUP
ª«PãwÖs©Sù¬Põ ÊnÏsLjsxqsvò©P« õ ÀdsNRPÈÓs NRPWFy¬sNUP
xqsLjsx¤QscôRsvÖPõ ¬sLRñsLiVVxqPwò LSú†s ®ªPÍÎÏs
AgRPvƒTs|qP ª«P§§Lsc¯NRP cUsxmsLs lªPÌsvgRPv»RsvLscTs.

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ÀdsNRPÈÓs gks»RsãLP
¬ds ª«PãwÈsÌs
cTs‚sÈÔsÌs©«sv
©S ª«i°©«s rSúª«PãwÇPùLsÌÜÍ
lªPÖsgjsLsÀs©«sxmsoƒRsv
úFyßsúxms†sxtís Û¿QËxÍqsvNRPV©«Põ x¤PXcRs¸RP§ãLP
¬dsD¬sNTP¬s
Dxtsxqsv= ÛÊnsxÍtsÇØÌsv
»RsgjsÖsLsÀs
Ês»RsNRPV xqPwLRPùƒTPõ
ÊsÌsª«sLs»RsLsgS ¿RsLsxmsoNRPVLscTs
@LscRsvZQNËÍQ
¬dsª«so Ös‹sLsÀs©«s
Òsª«s©«s bscnTsÌs
bsÌØ aSxqs©S¬Põ
®ªsWxqsvNRPVF¡»Rsv©«Põ
ILsÈsLjs»Rs©«sãLP
gRP»RsãLP Ês¸RP§ÎÏP•‚dP§cRs
ÀdsNRPÈÓs gks»SÖPõ FyƒRsv NRPVLsÈsvLscTs....

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

zmsÌsvxmso N¯ÍxqsãLP

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ª«P§¨LkjsÊò nÏs‚sLsÀs©«s ª«i°©«sLsÌÜÍ
‚s¬szmsxqsvò©SõLiVV
†ds¸RP§¬s zmsÌsvxmsoÂÌQP©¯Íõ!
†sLRPvgSZƒËÍQ ©«s¸RP§©«s cRP*¸RP§LsÌÜÍ
©«sLjsxòqsvò©P« õLiVV
xqP*FyõÂÌQP©¯Íõ!
ª«P§§côRsW ª«P§§LjsFyÌsv
ª«P§§¿RQèÈsgS ª«P§§rSsò\ÛÊs
NUPLjsxòqsvò©SõLiVV ¬ds »RsÌsxmsoÛÌQËÍõ!
Z©ËÍQxqsòãLP—
cnRsLjsú†s {mshRPLs ©«svLsÀs
ANSaRsLs @Ls¿RPvÌs cSNS
¬sLkjsOTsxqsvò©Sõ ¬ds N¯ÍxqsãLP!
†ds¸RP§\Z©s©«s ¬ds
zmsÌsvxmso N¯ÍxqsãLP!!
‚dsƒRs¬s NRPÌs
NRPΔPÏ v ª«P§¨}qsò NRPÌsÌÜÍ
NRPΔPÏ v »QPLjs}qsò BÌsÌÜÍ
úxms†s xmsoª«so*ÌÜÍ ¬ds ©«sª«so*
@©«sv ORsßsLs NRP‚P*xqsvòLsÛÈQËÍ
xqQöLscTsxqsvò©P« õ C gRPvLslƒP ¿RsxmsoöƒRsv
¬dsNRPV ‚s¬szmsLsÛ¿QËlÍ cPxmsoöƒRsv?

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

Z©ËÍQxqsòãLP!
AÌÜÍ¿Rs©«s ‚sx¤QsLsgSÌs AxmsÊÜÍNPR V Z©ËÍQxqsòãLP...
@LscRsvÌÜͬs ª«P§LsÀsªSÈÓs ©«s©«svxqsLjsLs¿RPv Z©ËÍQxqsòLs !
NRPÌsÌsvgRPLsÈsW Òs‚s»S¬Põ gRPƒRsxmsÊÜÍNPR V Z©ËÍQxqsòãLP...
@‚s ¬sÇsª«P§…¸iͧù cSLjs lªPLsÈs ©«sƒRsÀs F¡LRP Z©ËÍQxqsòLs !
@ÌsªSÈsv©«sv @LsÈsvNRPÈÓís F¡ztsLs¿RsLRP Z©ËÍQxqsòãLP...
ª«P§¥PP ª«PXORs\ZªP§ ¬dsNRPV ¬dsƒRs ¬s¿RPvè Z©ËÍQxqsòLs !
xmsaRPv— xmsOSùcRsvÌs xmsÈ”s NRPLRPvßs ¿RPwxmso Z©ËÍQxqsòãLP...
xqP*¿RQè\ZªP§©«s ú}msª«P§ c¯LjsNTP aSLs†s |mPLs¿RPv Z©ËÍQxqsòLs !
úxmsNRPX†s —bsaRPv— @©«svÊnÏsªSÌsv gRPvLRPvª«soÌsvLS Z©ËÍQxqsòãLP...
¿RPwÀs, ‚s¬s, AÌsNTPLsÀs l©PLRPvèN¯ÍLPR Z©ËÍQxqsòLs !
úxmsNRPX†s ª«Pãw»Rs©«sv ÊnÏsNTP»ò ÜÍ }qs‚sLs¿RsLRP Z©ËÍQxqsòãLP...
»RsÖ”s IƒTs¬s xqP*LRæs {qsª«P§ cRsLj<sLs¿RsLRP Z©ËÍQxqsòLs !
ª«s©«sLRPvÌs ª«PùLRósLs Û¿QËxÍqPwò ‚sÌszmsLs¿RsNRPV Z©ËÍQxqsòãLP...
F~cRsvxmsogRP ªSÈÓs¬s ªSƒRsv»Rsv xqsv‹sLiVVLs¿RsLRP Z©ËÍQxqsòLs !
gSÖs, ¬dsLRPv, ¿PÈ”sv ¬ds @ª«sxqsLSÌsv Z©ËÍQxqsòãLP...
NRPÌsvzts»RsLs NSNRPVLsƒRs NSFyƒRsLRP Z©ËÍQxqsòLs !

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

z¤QsLsxqscnPR *¬s
©SgRPLjsNRP»Rs »RsWÈØ
©«sgRPLS¬Põ ÀdsÛÌQËÍèzqsãLPcTs
»RsvFyNTP AÈsª«sxqsvò\Zªs
ª«sLkjês¬s¸RPãw lªP©«svõÌÜÍ cTsgjsãLPcTs
‚s¸RP§»SõãLP DxqsvLRPv
BLSNºs FyxmsãLP
NRPWùÊØ NRP¬dPõΔPÏ v
ELRPZQNËÍQ F¡»S¸RPãw?
z¤QsãLPxqs©«svãLPÀs z¤QsãLP}qs xmsoƒRsv»RsvãLPcTs
»SƒTs¬s »RsãLPÛ»QËÍ
»RsÌs»RsZ©ËÍQõªSƒRsv
xmsoÈísvN¯rSsòƒRsv

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

¬sZ©ËÍQõ DFyzqsxqsvò©Sõ©«sv
@LscRsvNRPV ÇØÖs xmsƒRsv»Rsv©«Põ ªSÎÏP•©«sv
¬sLRôs*LscRP*LsgS ¬sLRPzqsxqsvò©Sõ©«sv.
‚P§Èísª«P§cnSùx¤PõLs ®ªPÍÎÏs
xqsƒTsÛÌQË¬Í s gRPvƒTsª«P§§LscRsv
xqs©«PõgS ú®ªsWZgËÍQ cnPR *Çs xqsòÊnÏsLs ‚dP§cTs gRPLsÈsÌØ
xmsÌsvNRPLjsLsÛ¿QËÍ ©«svª«so*
A†dQø¸RP§ NRPVaRsÌsúxmsaRPõª«so.
‚dsÎÏP•NRPV »QPÖs¸RP§cRsv
ª«sxqsLs»SÌsW,ªS»RQ=ÌØùÌsW
lªPl©PõÌØ,®ªPÍNPR VªS
®ªP§§gRPÖs F~»RsvòÌØ” LsÈÓs NRPÌsÌsW
D»S=x¤Qs xqsª«P§§úcSÌsW
DúZcËÍQNPR xqs‚dP§LSÌsW
@Ls»RsLRPLsgS¬Põ A‚sxtPäLjsLsÛ¿QËÍ NRP¬dPõÎÏPw•
@¬dPõ ©«sv®ªPÍ* ©SNRPV Bxqsvò©Sõª«s¬s!
©S @ORsLSÖPõ
¬dsª«P§XcRsvxqQöLS+ ª«P§Lsú»Rs cRsLsƒRsLs»ÜÍ
@©«sÌQö aRsÊôØLóSÌsvgS ª«PãwLRPvxqsvò©Sõª«so
NSÌجdPõ,cRsWLS¬dPõ
ÀsLs»RsÖdPõ,ÀdsNRPÈÓs¬ds
ÀdsÌsvèN¯¬s ¬s©«svõ ¿RPwƒRsgRPÖæs©«sLs»Rs NSÌsLs
xqsÒsª«s \Û¿s»Rs©«Pù gRPÎÏsLs — ©S NRPÌsLs

‚dsƒ¯ÍäÌsv
ªSgRPvƒRsvNS¸RP§Ìs®ªPͧ
ª«PãwÈsÌsv ª«P§LRPÀsF¡»SLs
ÌÜÍÌÜÍxmsÌs NRPVLRPvxqsvò©P« õ ÇìØxmsNSÌs NRPVLsƒRsF¡»Rs ª«sLR<sLs
NRP©«svõ NTPÈÓsNUPÌÜÍLsÀs »RsvLsxmsL_»RsvLscTs
ª«PãwÈsNUP,ª«i°©S¬sNUP ª«P§cnPR ù ©«sÖsgjsF¡»RsW
xmsÀQèNRPVLsƒRsÌ”Ø g¯Ls»RsvÌsv gRPvÈsNRPÌsv ‚P§LsgRPv»SLiVV.
NRPLjsgjsF¡»Rsv©«Põ H£qs úNUsLs NSÌجPõ
AÊsgS ArS*cTsxqPwò
ÊÜÍLPR vª«P§¬s ©«sª«so*NRPVLsÈsW
xmsNRPxmsNS GƒRsvèNRPVLsÈsW
F”yÈ£s FnyLs ‚dP§cRs C®ªPÍÎÏs
‚sÀsú»RsLsgS ZQNËÍQª«sÌsLs BcRôsLRP®ªPͧ!
‚P§gjsÖs©«s CN¯cTôs ¬s‚P§uSÌ”ÜÍ
‚P§©«sLRPÌ£s ªSÈsLºs ªSùFyLRPLs gRPvLjsLsÀds
‚P§¬sxtísLR”s @‚s¬ds†s gRPvLjsLsÀds
aRPvxtPä úxmsxqsLsgSÌsv FPLscRsvNRPV ®ªP§§cRsÂÌQPÈíØ®ªsW
BcRôsLjsNUP »QPÖszqs©«s cRs¸RP§¬ds¸RP§ zqós†s!
NTPÈÓsNUP xmsNRPäZ©ËÍQ D©«Põ LjsÇsLºP* ƒºs {qsÈsvÌÜÍ
ÇsLsgRPª«P§ ª«P§Ö”sNSr¢LRPÊnÏsLs ÌØ ©«svª«so*
BÈsv\Zªsxmso róSª«sLRPLs ÌØ Z©ËÍQ©«sv.
gSLïPR v CÌs
C»Rsª«P§§Ì”svÌØ Â¿Pª«soÌ”ÜÍ gRPv¿RPvèNRPVLsÈsvLscTs
gRPÈÓísgS ©S Û¿QËLÍ iVV ©¯NRPVä»RsW

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

aRs»RsN¯ÍÈÓs aRsLRP»RsvòÌs©«sv ©SÌÜÍNPT úxmsª«sz¤QsLsxmsÛÇQËrÍ Ssòª«so
xmsÈíØÌsv ª«P§Ìsvxmso †sLjsgjs©«s¿]ÍÈs
¬ds @LRPÛ¿QËLÍ iVV @LRP‚sLscRsLs
ª«P§§LsgRPvLRPvÌs ª«P§Êsv÷»Rsv©«sNRPÌsW
xqs©«PõÇØÑs cRsLsƒRsÌØ ÇØLjs©«s ©«sª«sp*
aRPW©Sù¬Põ lªPÖsgjsLsÛ¿QËÍ NRPÎÏPw•!
ú}msª«P§ }msLRPv©«s r¡cRsLkjsª«P§ßsvÌs
@ª«Pãw¸RP§NRP»RP*Ls»ÜÍ AƒRsvNRPVLsÈsW
»Rs©«sNRPW J ¿PÖ”s DLscRs¬s ª«P§LRPÀsF¡LiVV©«s
@ª«Pãw©«svxts»RP*Ls ª«P§¨LkjsÊò nÏs‚sLsÀs©«s
N¯LscRsLRPv @©«Põ¸RP§ùÌs©«sW Z©ËÍQ©«sv gSLs¿S©«sv
xqsLsxmscRsÌsv gRP©«Põ xmsoª«so*ÌsNRPV @ª«P§Ljs©«s xqsvÅØÖPõ
@ZcËÍQxms¬sgS ¿RPwxqsvò©P« õ
Às¬Põ }mscRs NRPÎÏP•Ì”Ü¬Í s AaRQèLSù¬Põ
FPª«sLRPw ¿RPwƒRs¬s \Zcs©Sù¬dPõ
Z©ËÍQ©«sv ¿RPwaS©«sv
NSÈÓsNTP NSÌsvÇØÀs¸RP§¨
úÊs»RsvNRPVÊnØLS¬Põ ª«P§¨xmso \|mQs ®ªsWxqsvò©P« õ ÊsƒRsvgRPv¬ds
@xmsoöƒ¯Í Bxmsoöƒ¯Í LSÖsF¡…¸iͧ A ANRPV¬ds
Z©ËÍQ©«sv gSLs¿S©«sv
" ª«PãwLjsF¡LiVV©«s xqsª«PãwÇsLs cTsgRPvÌsvZLËÍQxmso»RsvLscTs
ª«PãwLRPÛÌQË¬Í s ©SNRPV ª«Pãw¸RP§gS NRP¬szmsxqsvòLscTsQ'
©«svª«so* ©«s‚P*©«s Ç؃RsÌsv
ª«P§ÂÌQ”s\ÛÌs gRPvÊØŒsrSsòLiVV
¬ds @cnRsLSÌs IÖsZQNËÍQ ª«PãwÈsÌsv
gRPvÌØÊsv\ÛÌs xmsÌ”s‚srSsòLiVV.

Azmís‚P§£qís
¬sLSaRsÌsv @©«svÊnÏsªSÌsNRPV
"l©PlgPÈÓsªºsQ' ÌØLsÈÓs‚s
AaRsÌsv "FyÑsÈÓsªºsQ' ÌØLsÈÓs‚s
x¤PXcRs¸RP§xmso "ƒSLºPä LRPwãLs'ÌÜÍ
‚saS*xqsª«P§Z©ËÍQ }msxmsLºs\|mQs "úzmsLsÈ£sQ' Û¿QËzÍ qs
AaRsÌs "FyÑsÈÓsªºsQ'Ìs©«sv F~LscTs
xqsLs»ÜÍxtsxmsƒRsv»RsW úÊs†sZQNËÍQªSƒRsv
"Azmís‚P§£qísQ'
BLsNS "úzmsLsÈ£sQ'Û¿QË¸Í PR §ƒRsãLP Û¿QË»Í RsNSNRP
¬sLSaRsÌs "l©PgRPÈÓsªºsQ'ÌsZ©ËÍQ @ZcËÍQxms¬sgS
ÊnÏs¸RP§ª«P§Z©ËÍQ ÊnÏsW»RscRôsãLPÌÜÍLsÀs ¿RPwxqPwò
úxms†sORsßsãLP ¿RsxqPwò úÊs†sZQNËÍQ ªSƒRsv "|mPzqs‚P§£qísQ'

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

J ú}ms‚P§NRPVƒTs ú}msª«P§ÛÌQËÅÍ s
@©«svLSgRPxmso zqsLSÌÜÍ NRPÌجPõ ª«P§§LsÀs
¬dsN¯Í ú}msª«P§ÛÌQËÅÍ s úªSrS©«sv
DxtsÊØÌs ÀdsNRPÈÓs»QPLRPÌsv
»Rs©«s xmsÌ”sªSLsgRPvÎÏPvÌs»ÜÍ
®ªP§Ì”s ®ªP§Ì”sgS
»RsWLRPvö©«s »ÜÖsZLËÍQNPR Ìsv
¿RsLsúcRsv¬s ¿RPwzqs©«s NRPÌsvª«s
NRPl©PõÌ”Ø ‚s¿RPvèNRPVLsÈsv©«Põ »RsLRPvßS©«s
xqsvNRPª«PãwLRPxmso xmsplLPNRPäÌs ‚dP§cRs
z¤Qsª«P§ xqsvcnSLsaRPvxmsoÌsv »RsLRPbsxqsvòLsÛÈQËÍ
xmsORPVÌs NTPÌs NTPÌØ LSªSÌsv
A FyÈs ª«P§cnRsvLRPLsgS ª«P§©«sxqsvÌÜÍ NRPWxqsvòLsÛÈQËÍ
©S ª«P§§LsgjsÈs ¬dsª«so
»ÜÖslªPl©PõÌs NRPÌ”Øzms ¿RsÖ”s
©«sORsú»SÌs ª«P§§gæPR vÌsv |mPƒRsv»RsvLsÛÈQËÍ
¿PcTsLjsF¡»Rsv©«Põ ª«P§©«sxqsv©«sv
@cTsLjsF¡NRPVLsƒS ÀsNRPäxmsÈísvN¯¬s
@LscnRsNSLRPLsÌÜÍ lªPÌsvgRPvZLËÍQNPR ©«sv.
©S...C.... Às¬Põ ú}msª«P§ÛÌQËÅÍ s©«sv
úzms¸RP§»Rsª«Pãw.......
@LscTsxqsvò©Sõ©«sv...{qP*NRPLjsrSsòªS..?
©S gRPvLslƒP ªSNTPÈÓsNTP ª«sxqsLs»S¬Põ »QPrSsòªS...?

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ª«P§LRPxmsoLS¬s

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

lªPl©PõÌs©«sW
¿RsLsúcRsvƒTs¬ds
®ªPÍLPR vÛ¿QËzÍ qs x¤QsLj<sxqsvò©P« õcTs
‚sLRPx¤QsãLP ....
¬dsª«so ©S …¸i§cRsÌÜÍ
¬sLszms©«s xqsLsgks»S¬Põ
¬sLRôs¸RP§»ÜÍ ‚P§LsgRPv»Rsv©«PõcTs
¬saRP+ÊôsãLP ...
ª«P§LRPxmsoLS¬s ª«P§cnRsvLRP xqQøX»RsvÌs©«sv
ª«PãwÈsÌsvgS LS}qsÌÜÍgS
ª«PãwLjsF¡»Rsv©«PõcTs úxmsxmsLs¿RsãLP....
ÕsÛÌQËÂÍ ÈQPƒºs úgksÈÓsãLPgºQ=
ª«P§LRPvª«sxmso cRsãLP\Zƒs
xmsLjsª«P§ÎØÌsv ‚ds¸RPãwÖQ=©«s ÇìØxmsNRPãLP
ª«P§LRPxmso ª«P§ƒRs»RsÌ”ÜNÍ PT
FPÌØ ÇØLjs F¡LiVVãLPcTs
cRsvxqsvòÌs ©«sƒRsv®ªsW
xmsoxqsòNSÌs ª«P§cn]Íù |mPÈÓís
ª«P§LjsÀsF¡LiVV©«sãLP»Rs ª«Pãwú»S©«s
ÇìØxmsNRPãLP xmsLjsª«P§ÎØl©PõÌØ cS¿RPvNRPVãLPcTs?
¬sÇجsNTP
ÇìØxmsNRPãLP r¢LRPÊnØÌs xqsãLPxmsgjs
gRPvÊnØŒsãLPÛ¿QËÍ ®ªP§§gRPÖs F~cRs
‚s¿RPvèNRPV©«Põ N¯cUôs

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

ª«P§©«srS=NSaRsãLPÌÜÍNPT ¿]¿RPvèNRPV¬s F¡LiVV
xqsvgRPãLPcnSÖPõ ®ªPͧxmPn ãWÌs\|mQs EZLËÍQgjsxqsvòãLPcTs
ª«P§Ljs FPÌØ ª«P§LjsÀsF~¸RPãwù©«sv?
ÊØcnPR ù»RsÌ”ÜÍ ÊsãLPcUs©«sLiVVù
xms©«svÌs I†sƒRsvÌ”ÜÍ
ª«P§LjQè F¡¸RPãw©S?
@LiVV©S Z©ËÍQxqsòãLP!
@ãLPcRs Û¿QË¸Í PR § ¬s aRPvÊnØNSãLPORs NRP©Sõ
AÌsaRPùãLPgS @ãLPcTsãLPÛ¿QËÍ ANSãLPORsÌ”ÜÍ
ª«P§cnRsvLjsª«P§ ª«P§LjsãLP»RsgS ª«soãLPÈsvãLPcTs
BcTs ª«P§LRPvxms©«svN¯ÍNPR V
ÊØcnPR ù»RsÌs ª«sÌs¸RPãwÌ”ÜÍ ÊsãLPcUs\…¸i§
gSÖs‚ds¸RP§¬s xmsLjsª«P§ÎÏsãLP
lƒPƒºs ÂÌQPÈsLºQ=
@LscRsvN¯Z©ËÍQ x¤QsrSsòÌsv ÛÌQË¬Í s"NRPª«sLRPvQ'F~†sòÎPÏ •ÌÜͬs bsaRPvª«soÌsv
@©S‚sxtPäX»Rs NSªSùÌsv,@©ScRPX»Rs }qsõx¤Qs ¥PPrSÌsv
ª«P§§xqsvgRPvÌÜÍZ©ËÍQ DLsƒTsF¡LiVV©«s xqsvLscRsLRP bsÌØöÌsv!
G D»RsLò PR Ls Û¿QËLÍ PR ª«sÌszqs©«s Às»Ssò¬Põ Û¿QËLÍ jsÛ»QËÍ
ª«sxqsLs»SÌs©«sv lªPÖsgjsxqsvòLsc¯Í
G ÛÌQËÅÍ s DcTôsxtís úxms…¸iWÇs©«sLs l©PLRP®ªPÍLjsÛ»QËÍ
úNTs¸RPãwbdsÌs»Rs©«sv LRPgjsÖsxqsvòLsc¯Í
G xmsoÈsÌÜÍ G l©P»RsvòLPR v ªSxqs©«svLsc¯Í!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

C D»RsLò SÌsv
INRPä NRP¬dPõÈÓs¿RPvNRPä xmsƒTs©S
»Rsª«P§NRPLsgS cSx¤QsLs †dsLRPvèN¯ÍªSÌs¬s
FPcRsvLRPv ¿RPwxqsvò©P« õ FPƒSLRPvÌsv!
A†dQø¸RP§ ¿RPvLsÊs©«sLs N¯ÍxqsLs
úxms†dsOTsxqsvò©P« õ FnyÌs»RsÌØÌsv!
@Ìszqs F¡LiVV©«s Axmsò ªSNSùÌsv!
ª«P§L¯Í gRPvLslƒP©«sv Û¿QËLÍ PR vN¯Z©ËÍQ úxms¸RP§»RPõLsÌÜÍ
cSLjsÌÜÍZ©ËÍQ »QPgjsF¡LiVV©«s LRPNRs©ò SÎØÌsv!
¬dsÌÜÍNPT ¬dsúxms¸RPãwßsãLP
¬dsNRPV ©«svlªP*Ls»Rs cRsWLRP®ªsW
¬sLRPLs»RsLRPLs ¬s©«svõ ©«svª«so* Û¿QËLÍ PR vN¯ÍªSÌs¬s
FP¬Põ BNRPäÈ”s ÈÓsZãNQPäÈ”sv N¯©«svNRPVäLsÈsv©Sõª¯Í
lLPxmQöÌsv NRP†sòLjsLs¿RPvNRPV©«Põ ©SNRPÎÏP•NRPV »QPÌsvxqsv
xtsx¤Qs©SLiVW LSgSÌs ª«sLsNRPLRP ÀsgRPvLRPvN¯ª«P§øÖdPõ
xmszqs©«sª«so*Ìs xmszqsƒTs ÇsÌs»SLRPv cSLSÖdPõ
xmsÈísvgS xmsÈísvNRPVLsÈsW, »RsWÌsvNRPVLsÈsW
»RsLRPgRP¬s cRsWLS¬Põ cSÂÈQP¸RPãwùÌs¬s ¬ds úxms¸RP§»RPõLs !
@†s ÊnØxtsßsÌs NRPXú†sª«P§ x¤QsLjscRP*LRñsLsÌÜÍ
@Ls»RsLRPLsgRPxmso cTsgRPvÌsv ¬dsÖsª«P§ FPÌØcSgRPv»RsvLscTs?
®ªPÍÎPÏ v• ©«sLRPvNRPVä©«Põ ®ªP§§LsƒTsÛ¿QË»Í RsvÌ”ÜÍ D©«Põ®ªPÍßsvª«so
IgRPLRQègRPÌsZcËÍQ®ªsWgS¬ds FyÈsÌØ FPÌØ ú®ªsWgRPv»RsvLscTs?
NRPÌs»Rs ¬súcRsÌs N¯Ìs©«svÌ”ÜÍ @ÌsÇsƒTsgS, @aSLs†sgS
¬ds gRPvLslƒP NRPÌsvª«s EgjsxqsÌ؃RsÈsLs ©SNRPV NRP¬szmsxqsvòLscTs
@ÌsªS\ÛÈs©«s gRPvLslƒPF¡ÈsvÌØ rSZgËÍQ ¬dsxms¸RP§©«sLsÌÜÍ
@©«sLs»RsLsgS ¬sÈísWLRPvöÌs \ZªP§ÌsvLSÎÏPv• A‚sLRQ÷é‚sxqPwòZ©ËÍQ DLsÈØLiVV

cRP*LscS*Ìsv
Aª«P§¬sÌÜÍ NRPVxqsvª«PãwÌsv ‚sLjszqs©S
NRPLshRP®ªP§†sò N¯ÍLiVVÌsÌsv NRPWzqs©S
¬s»RPùLs NScRs¬s, úgksxtQøLs NRPÌscRs¬s
»QPÖszqs©«s©SZƒËÍQ ª«P§©«svgRPƒRs rScnPR ùLs
@Ls»RsvÛÌQË¬Í s NRP¬dPõLRPv LSÖQè©S
@Ls»RsÌÜÍl©P ©«sª«so*Ìs©«sv LRPv‚P*©S
G NRP\ÛÎP•©S ªSƒRsNRP »RsxmQöª«so
ÛÆÁÍcRsLs , ®ªsWcRsLs »S»SäÖsNRP®ªPͧ
aRsLRPúcSú†s INRP NSÎÏsLSú†sgS
NSÎÏsLSú†s lªPl©PõÌsÌs cUs‚sgS
ª«PãwLRPvÈsÌÜÍ xqsLsZcËÍQaRs®ªP§§NRPäÛÈQËÍ
cRP*LscS*†ds»RsLs NSZcËÍQcUs©«s¬s
LRPLsgRPvLRPLsgRPv @©«svÊnÏsW»RsvÌsv gRPvLslƒPNRPV
xmsÈÓís — ª«P§LRPÌs ‚sƒRs©SƒRsª«so ¬sÇs®ªPͧ —
A @©«svÊnÏsW†sNTP NSLRPßsª«P§§øÌ‘
ª«sxqsvòª«soÛÌQËÍ ª«P§LRPv©SƒRsv DLsƒRs®ªPÍ
FPƒRscRs »RsvcRsÌs \Û¿s»Rs©«Pù xqsvª«P§LRP´RsLs
xmsLRPvlgP»RsÈò s®ªPͧ Òs‚s»Rsª«P§Ls ÛÈQËÍ
LRP´RsLs Agjs, C xms´RsLs ª«PãwLjsÛ»QËÍ
Aª«sÖs †dsLRPLs NRP¬szmsxqsvòLscRsÈs!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj

¬s©«svõ Û¿QËLÍ PR ¬s @ORsLRPãLP
AcTs©«svLsÀds gRPª«P§¬sxqsvò©Sõ©«sv
@ORsLSÌs¬dPõ ¬ds @úaRPvª«soÖPõ »RsvƒRsªSÌs¬ds
A©«sLscRsLsgS ©«svª«so* ©«s‚P*Û»QËÍ
@ª«P§X»Rs »Rs»Ssò*¬Põ @LscRsvNRPV©«PõÛÈ”QËÍ @¬ds
FPLs»RsgS©¯Í AaRsxmsƒRsv»Rsv©SõLiVV.
@ORsLSÌsv
ÊnتS¬Põ ®ªsW¸RP§ÈجsNTP
zqscRô“sLsgS D©«Põ JƒRsÌsv.
ÀdsNRPÈÓs †dsLSÌ”ÜÍ ©«svª«so*
ÀsLs»RsÌs»ÜÍ,ÀdsNSNRPVÌs»ÜÍ
xqsÒsª«sLs gS xqsª«PãwcnTs Û¿QË¸Í PR §ÊsƒRsv»Rsv©«PõxmsoöƒRsv
xqsª«P§L¯Í»S=¥PP¬Põ ®ªsWxqsvNRPVLsÈsW
¬ds cRsgRæsLRPNRPV LSªSÌs¬s »Rsx¤Qs»Rsx¤QsÌ؃Rsv»SLiVV
¬dsN¯ÍxqsLs xmsLRPv\Zªs©«s ÊnØÌs ÊsLRPvª«so©«sv
FPLs\Û»s©S ®ªsWxqsvòLscTs @ORsLRPLs
A xqs¬Põ®ªPÍaRsLs cS¬sNTP xmnsÌsª«sLs»RsLs
A xms¸RP§©«sLs cS¬sNTP A©«sLscRs cS¸RP§NRPLs.
IN¯äNRPä Ênت«sLs ¬s©«svõ ‚sxqQøLjsxqsvòLscTs
úxms…¸iWÇs©«s aRPW©«Pù\ZªP§©S
ALS÷éÈsLsgS ®ªP§LjszqsF¡»RsvLscTs
cS¬Põ ®ªsW}qs ORsßsLs ÌÜÍ
@ORsLRPLs zqsgæPR v»ÜÍ »RsÌs ª«sLs¿RPvNRPVLsÈsvLscTs.
¬dscRsgRæsLRPNRPV LSÛÌQËNÍ PR F¡»Rsv©Sõ©«sv ORs‚P§Ls¿RPv @LsÈsW
»Rs©«s©«sv »SZ©ËÍQ aRszmsLs¿RPvNRPVLsÈsvLscTs
ª«PãwLRæsª«P§cnPR ùLsÌÜÍ FPNRP䃯Í
ª«P§LRPßS¬Põ lªP»RsvNRPVäLsÈsvLscTs!

... mR LR úxxm ryµR LSm` BmR vL µj