P. 1
Sistem Ekonomi Islam Hailani Muji Tahir

Sistem Ekonomi Islam Hailani Muji Tahir

2.0

|Views: 407|Likes:
Published by abu zuhaily
ekonomi islam
ekonomi islam

More info:

Published by: abu zuhaily on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

TAKRIF EKONOMI ISLAM

 

 

Hailani Muji Tahir (1991) menerangkan bahawa ekonomi Islam 1991) adalah suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal mengguna dan menguruskan sumbersumbersumber alam untuk kepentingan diri dan juga kepentingan masyarakat bagi mendapat keredhaan Allah. Allah. Kajian sejarah, empirik dan teori bagi menganalisis keperluan manusia dan masyarakat berasaskan panduan sistem nilai Islam. Islam. Sains sosial yang mengkaji masalah ekonomi yang berpegang pada nilai Islam." Islam. "Ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat, dari segi memperoleh, mengguna atau mengurus sumber asli untuk kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian demi mendapat keredhaan Tuhan." Tuhan.

CIRICIRI-CIRI PENTING
1)Pengukur nilai yang mutlak kepada gelagat manusia adalah didasari oleh akidah Islam. Islam. 2)Kepentingan diri boleh diutamakan selama mana ia tidak menjejaskan kepentingan masyarakat. masyarakat. 3)Matlamat ekonomi Islam ialah untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T.

Ekonomi Islam ialah suatu usaha kegiatan manusia mengikut nilai-nilai hukum dan nilaiperaturanperaturan-peraturan tertentu dalam mengguna dan mengurus sumber-sumber alam untuk sumberdimanfaatkan semaksima mungkin, bukan sahaja untuk keperluan diri dan tanggungannya, tetapi juga untuk menjamin hak dan kepentingan ramai bagi memenuhi kehendak semua pihak dengan matlamat akhirnya untuk mendapat keredhaan Allah.

Perspektif Ekonomi Islam Akan Gelagat Manusia
1)Tuhan telah menciptakan dunia bagi membolehkan manusia merubah, memiliki dan menikmatinya. menikmatinya. 2)Sifat kejadian manusia akan memerlukan ia merubah dunia serta menikmati akan perobahan itu. itu. 3)Manusia adalah pemilik sah akan hasil titik peluhnya. peluhnya. 4)Dalam menjalankan usahanya serta meraih hasil duniawinya, manusia tidak boleh melakukan ketidakadilan. ketidakadilan. 5)Dalam usaha memiliki & menikmati hasil dunia, manusia mesti mengambilkira keperluan-keperluan asasi masyarakat. keperluanmasyarakat. 6)Orang6)Orang-orang yang memiliki harta perlu sedar bahawa orangorangorang fakir miskin mempunyai hak ke atas sebahagian dari harta kekayaan yang dimilikinya.

FALSAFAH EKONOMI ISLAM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Konsep Tauhid Konsep Penguasa (Rububiyyah) Konsep Penyucian Akhlak (Tazkiyyah) Hari Pembalasan Manusia Sebagai Khalifah Kesamaan Dan Persaudaraan Manusia Konsep Hak Milik

KONSEP TAUHID 

 

Implikasi Tauhid adalah bahawa Allah adalah Pencipta dan manusia sebagai ciptaan-Nya adalah sama rata di ciptaanantara satu sama lain. lain. Semua sumber adalah ciptaan Allah Taala jua. jua. Tauhid membawa pengertian persaudaraan di antara manusia di mana manusia perlu bekerjasama untuk menegakkan kesaksamaan dan setiap orang mempunyai hak kepada sumber-sumber ciptaan Tuhan. sumberTuhan. Sesiapa yang menafikan hak ini bererti ia menggugatkan prinsip persaudaraan seperti yang digariskan dalam konsep Tauhid. Tauhid.

KONSEP PENGUASA (RUBUBIYYAH) 

Tuhan adalah Penguasa yang dari-Nya datang dariperaturan yang bertujuan menjaga dan menampung kehidupan makhluk kepada kesempurnaan. Manusia bebas bergerak seluas-luasnya dalam seluaslingkungan garis panduan yang disediakan oleh Tuhan. Apa Apa-apa peraturan yang manusia wujudkan perlu selari dan seiring dengan peraturan Tuhan.

PENYUCIAN AKHLAK (TAZKIYYAH)
Konsep ini bagi membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya serta memupuk perasaan tanggungjawab secara bersama terhadap manusia dan makhluk. Meliputi aspek amalan-amalan ibadat yang amalandifardhukan bagi orang Islam berteraskan ilmu. Dari sudut harta, keperluan tazkiyyah adalah kepada pembersihan harta melalui zakat dan sedekah bagi mencapai al-falah (kejayaan) di aldunia dan juga akhirat. 

HARI PEMBALASAN 

Kepercayaan kepada Hari Pembalasan akan menjadikan kegiatan ekonomi manusia sentiasa prihatin terhadap kesan pada Hari Pembalasan. Melalui keyakinan akan hari pembalasan, prinsip keadilan akan sentiasa dijunjung dan tindakan manusia dilaksanakan dengan penuh kesedaran dan keikhlasan sebagai suatu ibadat.

MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH
Sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, manusia akan menjaga amanah dan bertanggungjawab dalam segala tindak-tanduknya. tindak-tanduknya. Prinsip amanah akan mencegah manusia dari melakukan ketidakadilan dan kezaliman lantas ditakuti akan dipersoalkan keamanahannya di hari Akhirat. Akhirat. 

KESAMAAN & PERSAUDARAAN MANUSIA
Persaudaraan kemanusiaan merentasi batasan geografi, bangsa, warna kulit dan sebagainya bagi melahirkan manusia yang : Bertanggungjawab TolongTolong-menolong &Bekerjasama HormatHormat-menghormati Tidak menindas Tidak mengeksploitasi Hak setiap individu dilindungi bagi meningkatkan kebajikan umum. umum. 

KONSEP HAK MILIK 
 

Hak milik mutlak harta adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Manusia hanya pemegang amanah. Manusia berhak ke atas apa yang diusahakan dari sumber yang diperolehi. Pendapatan manusia dari penggunaan sumber ini adalah atas usahanya dan hak ini tidak boleh dinafikan dan tidak boleh menafikan hak ini atas orang lain. Penafian hak penggunaan sumber bererti telah melakukan penindasan & ini juga dianggap adalah sebahagian daripada ciri-ciri riba. ciriManusia lahir dalam dunia tanpa apa-apa tetapi dengan apapertolongan Tuhan dan ahli masyarakat, ia memiliki harta.

MATLAMAT KEGIATAN EKONOMI ISLAM
1)Bermatlamat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi individu, masyarakat dan negara. negara. 2)Keperluan asasi yang mencukupi meliputi makanan, pakaian, perlindungan rumah, kesihatan/perubatan, pendidikan, keselamatan serta sistem negara akan menjamin pelaksanaan keperluan secara adil. adil. 3)Penggunaan sumber yang optimum, cekap, berkesan, jimat dan tidak membazir. membazir. 4)Kesaksamaan agihan harta, kekayaan, pendapatan dan pembangunan. pembangunan. 5)Menjamin kebebasan individu. individu. 6)Kesamaan hak dan peluang. peluang. 7)Kerjasama dan keadilan.

Prinsip Asas Sistem Ekonomi Islam 

Kebebasan Individu Hak Memiliki Harta Ketidaksamaan Ekonomi Terkawal Lazim Keadilan Dan Kesaksamaan Sosial Jaminan Sosial Edaran Kekayaan Yang Meluas Pengharaman Pengumpulan Harta Tak Menentu Pengharaman Institusi Anti-Sosial Anti Kebajikan Individu Dan Sosial

Struktur Sistem Ekonomi Islam
Sistem Ekonomi Islam (Nizam al-iqtisad al-Islami) alal-Islami) mempunyai tiga sektor yang besar: besar: 1)Politik/ siasah/ kenegaraan (Awam) - Siasi 2)Tijarah/ perdagangan/ perniagaan (Swasta) -Tijari 3)Kebajikan/ sosial/ kemasyarakatan (Sukarela) -Ijtimaiy

SEKTOR AWAM (KERAJAAN)
Sektor ini merujuk kepada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan. Antara fungsi sektor ini ialah: kerajaan. ialah: 1)Merancang dan melaksana Polisi Fiskal, Polisi Kewangan, Polisi Pembangunan. Pembangunan. 2)Pentadbiran dan pengurusan harta hakmilik negara. negara. 3)Pengurusan semua sektor (awam dan swasta) melalui agensi al-hisbah. al-hisbah.

Tanggungjawab Kerajaan ialah
y Memastikan pelaksanaan undang-undang dan peraturan undang-

y y y y y y y

Memastikan wujudnya jaminan sosial Mengagih pendapatan /harta Mengawasi pasaran Mewujudkan dasar pekerjaan dan upah Memerangi riba, rasuah dan monopoli Mobilisasi sumber asli Kesaksamaan peluang

HukumHukum-Hakam Yang Bersangkutan
y Pencukaian

y y y y y

Harta Pusaka atau pewarisan Harta wakaf dan wasiat Matawang Tanah dan galian

Institusi, Jabatan @ Kementerian Yang Berkaitan
y y y y y y y

Institusi Perbendaharaan Negara (Baitulmal) Bank Pusat (Dar al-Amwal) alDiwan atau Jabatan Perancang Pembangunan Jabatan Hasil Dalam Negeri (Diwan al-Jibayah) alKementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah Kementerian Galian dan Sumber Alam Kementerian Waqaf

Sektor Swasta
Rakyat, secara individu @ kolektif, berusaha mencari rezeki dgn menggunakan tenaga, kebolehan & harta dlm bidang-bidang spt bidangpertanian, perlombongan, perusahaan, pembinaan, perdagangan, kewangan, pengangkutan, perkhidmatan & sebagainya melalui cara yg halal & dengan rezeki ini menjalankan tanggungjawab seperti zakat & amalan berbelanja di jalan Allah (infaq fi sabil Allah) Allah).

Fungsi Sektor Swasta
1)Kewajipan berusaha mendapat rezeki yg halal & menunaikan tanggungjawab infaq fi sabil Allah. Allah. 2)Mempelbagaikan sumber rezeki yg baik & bermanfaat melalui mekanisme pasaran yg sihat. sihat. 3)Memberi perkhidmatan yg diperlukan oleh pengguna secara meluas dan secukupnya. secukupnya. 4)Berusaha mengembangkan harta dgn cara yg halal & tidak membekukannya @ menghadkannya. menghadkannya. 5)Memakmurkan alam & isi kandungannya bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan kesejahteraan. kesejahteraan.

Sektor Sosial & Kebajikan Masyarakat 


Sektor ini adalah unik dalam sistem ekonomi Islam dan sama penting dengan sektor lain. lain. Kegiatan dalam sektor ini dilakukan dengan menggunakan harta milik persendirian (sadaqah tatawwu¶), tatawwu¶), awam & Baitulmal. Fungsi sektor adalah: Baitulmal. adalah: 1)Membantu golongan yang lemah. lemah. 2)Menyediakan skim kesejahteraan sosial (alaldhaman al-ijtima¶i) sama ada oleh kerajaan atau al-ijtima¶i) persendirian 3)Menyediakan prasarana di peringkat asas. asas. 

  

Antara hukum-hakam berkaitan : hukumZakat (segala jenis) termasuk zakat fitrah Pemberian sukarela (sadaqah tatawwu¶) Hibah Waqaf, samada waqaf am atau khas & Pinjaman kebajikan (Qard al-Hassan) al-Hassan) InstitusiInstitusi-institusi yg terlibat meliputi sektor kerajaan & swasta seperti Institusi Perbendaharaan Negara (Baitulmal), Institusi Zakat dan Waqaf & Yayasan, badan amal atau kebajikan

CIRI ISTIMEWA EKONOMI ISLAM
1)Manusia sbg pemegang amanah utk dimanfaatkan dgn penuh ihsan. ihsan. Islam mengetengahkan prinsip pemegang amanah berbanding prinsip kepentingan diri sendiri. sendiri. 2)Islam mengiktiraf hak milik persendirian tetapi kepentingan masyarakat mendahului kepentingan individu; perolehan harta adalah individu; melalui kaedah yang menepati hukum Syariah. Syariah. 3)Ekonomi Islam mengamalkan prinsip kerjasama (al Ta¶awun) Ta¶awun) berbanding teknik pertembungan (techniques of opposites) bagi opposites) mencapai keseimbangan (equilibrium). equilibrium) 4)Konsep harta sbg sumber yang produktif, iaitu meningkatkan produktif, pengeluaran ekonomi negara & tahap kehidupan. ownership) 5)Islam mengutamakan pemilikan awam (public ownership) bagi industri yg ada kepentingan bagi semua golongan masyarakat spt keperluan air, elektrik, gas dll. dll. i. 6)Seseorg perlu mengamalkan sifat taqwa agar dapat dielakkan dari aktiviti menindas, penipuan, keuntungan berlebihan, diskriminasi dll. dll.

Strategi Pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam
Chapra (1992), mencadangkan empat elemen yang perlu 1992), ada : 1)Mekanisme tapisan yang dipersetujui bersama (sociallysociallyagreed filter mechanism). mechanism) 2)Sistem motivasi individu yang berkesan untuk berusaha sebaik mungkin bagi kepentingan diri dan juga masyarakat. masyarakat. 3)Penstrukturan keseluruhan ekonomi bagi maksud mencapai maqasid walaupun dalam keadaan sumber yang terhad. terhad. 4)Peranan kerajaan yang berorientasi matlamat dan kukuh. kukuh.

SISTEM KAPITALISME
Ciri Utama Kapitalisme 1)Hak Pemilikan Harta Persendirian
Individu boleh memiliki, membeli atau menjual mana-mana manaharta tanpa sekatan; Individu berkuasa penuh atas asetnya.

2)Kebebasan Ekonomi dan Persaingan Bebas
Individu mempunyai pilihan untuk menganjurkan dan mewujudkan apa saja bentuk organisasi/perniagaan & memperolehi keuntungan yg tiada had asalkan ianya sah di sisi undangundang-undang. (Individu akan berusaha sepenuhnya manfaat persendirian)

3)Ketidaksamaan Kekayaan dan Peluang Ekonomi
Modal adalah sumber dan alat kepada hak. Individu yang bermodal besar lazimnya mempunyai > peluang pekerjaan. Ketidaksamaan ini mengakibatkan jurang kekayaan & kemiskinan bertambah besar.

RASIONAL KAPITALISME 

Kebebasan berekonomi akan meningkatkan kapasiti produktiviti masyarakat, meningkatkan kekayaan negara & juga membantu pengagihan kekayaan dlm masyarakat. masyarakat. Persaingan bebas akan mengakibatkan pengeluaran & harga berlaku pd paras yang munasabah. Dgn munasabah. persaingan, untung & upah juga berada pada paras yg munasabah. munasabah. Motif keuntungan akan membawa kpd pengeluaran maksima. maksima. Setiap org akan berusaha mendapatkan pendapatan yg maksima & mendorongnya berusaha ke tahap yg maksima. Dgn itu, Q & Qtq akan diperbaiki. maksima. diperbaiki. 

PERMASALAHAN KAPITALISME 
  Golongan berada akan menambahkan hartanya dan menjejaskan imbangan dalam pengagihan harta. harta. Kepentingan individu akan diutamakan berbanding kepentingan bersama. bersama. Sifat mementingkan diri sendiri, kebencian, adu domba dan seumpamanya besar kemungkinan akan menggantikan sifat akhlak mulia seperti bekerjasama, tolong menolong, muhibbah, setiakawan, kejiranan, kasih sayang dan seumpamanya. seumpamanya. Jurang perbezaan yang berkembang antara hak pekerja & hak majikan masyarakat berpecah menjadi 2 kelompok yg bertentangan. bertentangan. Individu yang ingin kaya akan menggunakan kaedah yang tidak berakhlak bagi mencapai cita-cita mereka. citamereka. Kapitalisme akan melahirkan suatu sistem yang memberi kuasa dan harta kepada segolongan yang kecil

SISTEM KOMUNISME DAN SOSIALISME
Prinsip asas komunisme 1)Hakmilik Negara (Nationalisation of Property) Property)
i. Semua cara pengeluaran & sumber hasil adalah milik negara @ komuniti di mana hak individu memiliki harta/sumber pengeluaran tidak diiktiraf dan dinafikan. dinafikan.

2)Kesaksamaan Ekonomi (Economic Equality) Equality)
Hak individu dalam ekonomi adalah dikawal oleh prinsip kesaksamaan (equality) & setiap individu akan diberikan keperluan hidupnya berasaskan keperluannya. keperluannya.

3)Penguasaan (Regimentation) Regimentation)
Bagi mencapai objektif komunisme, keseluruhan negara akan di perintah oleh golongan ³proletariat´ (kelas pekerja, terutama pekerja industri) yang mengambilalih semua faktor @ kaedah pengeluaran, pengagihan dan kebebasan berekonomi serta hak kepada pemilikan harta dihapuskan sama sekali. sekali.

RASIONAL KOMUNISME 
 

Setiap ahli dalam negara dibekalkan dgn keperluan asasinya. asasinya. Setiap individu diberi pekerjaan & golongan yang lemah & tidak berkeupayaan akan dijaga oleh negara. negara. Semua kerja dilakukan mengikut suatu perancangan & terdapat penyelarasan diantara pengeluaran & permintaan. permintaan. Ini dapat menyelesaikan persoalan terlebih pengeluaran @ kekurangannya. kekurangannya. Kesemua sumber & kaedah pengeluaran adalah dimiliki & diuruskan oleh negara & mana-mana keuntungan manaadalah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. masyarakat.

Permasalahan Komunisme 
  

Kos bagi mendapatkan keperluan asasinya adalah dgn mengorbankan kebebasan individu & hak pemilikan harta. harta. Individu menjadi ³hamba´ kpd masyarakat & berstatus tidak lebih seperti sebuah mesin yg diperintah utk bekerja shj. shj. Kepemimpinan & kuasa di tangan golongan proletariat memungkinkan sikap seperti berdendam, penindas & kejam bertambah teruk berbanding kapitalis. kapitalis. Objektif komunisme dicapai melalui sekatan luaran & langsung & mengabaikan pendidikan moral & keperluan latihan individu. individu. Kesungguhan utk bekerja kuat akan malap & menghapuskan kecekapan tenaga buruh. buruh.

SISTEM NEGARA KEBAJIKAN  

Sistem negara kebajikan (welfare state) adalah suatu state) sistem ekonomi yg berasaskan sistem ekonomi campuran ciri- bentuk kapitalisme bercampur dengan ciri-ciri sosialisme seperti yg wujud pd negara Eropah spt England, Jerman & Sweden. Sweden. Objektif utamanya adalah utk mengawal keterlaluan yg terdapat pd sistem kapitalisme & seterusnya mengurangkan tarikan komunisme. komunisme. Falsafahnya adalah kebajikan individu terlalu penting utk diserahkan kpd operasi kuasa pasaran. pasaran.

CIRI UTAMA  

Setiap ahli masyarakat dipastikan mendapat perlindungan dpd risiko-risiko sosial spt kecederaan industri, keilatan & risikotiada pekerjaan. Perkhidmatan sosial spt pendidikan, perumahan, kesihatan & pengangkutan awam disediakan bagi membolehkan individu berfungsi dgn berkesan. berkesan. Mengiktiraf objektif pekerjaan penuh & pengagihan pendapatan & kekayaan secara adil & saksama. Untuk ini saksama. campurtangan negara amat perlu utk masalah dlm sistem kapitalisme. kapitalisme. 6 alat utama ialah undang-undang & peraturan, undangmemiliknegarakan beberapa industri utama, kesatuan sekerja yg kuat, polisi fiskal, kadar pertumbuhan yg & kadar pasaran buruh yg penuh. penuh.

Permasalahan Sistem Negara Kebajikan 
  

Ketidakcekapan sistem & undang-undang serta peraturan boleh menjadi ³for undangand against´ serta sukar dikuatkuasakan. against´ dikuatkuasakan. Halangan dpd berlakunya kecekapan dlm penggunaan sumber. Kini program sumber. ³penswastaan´ giat dilaksanakan. dilaksanakan. Pergerakan kesatuan sekerja yg dianggap dapat memperbaiki keadaan pekerjaan menghadapi masalah a/bila berlakunya inflasi & kadar pengangguran Wujudnya perbelanjaan kerajaan yg ³excessive´, berlaku ³budget deficit´ & excessive´, deficit´ ³budget cuts.´ Pinjaman & kadar cukai yg cuts. merupakan fenomena negara kebajikan yg tak sihat. Usaha mengurangkan jurang kaya & miskin agak sihat. meleset kerana golongan berada lebih mendapat manfaat dpd kemudahan kerajaan Pertumbuhan ekonomi yg tinggi tidak dapat menghapus kemiskinan, memenuhi keperluan asasi masyarakat spt pendidikan, kesihatan & perumahan, @pun ketidaksamaan kerana disertai inflasi, kadar faedah , kerosakan & pencemaran alam sekitar. sekitar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->