PROBLEMA 1

În spectrul de rotaţie al moleculei HCl s-au identificat linii spectrale consecutive cu
următoarele lungimi de undă:
35
; 4 . 60
1
m u λ = m u λ 0 . 69
2
= ; m u λ 4 . 80
3
= ; 4 . 96
4
= λ ; m u λ 6 . 120
5
= ;
a) Presupunând molecula un rotator rigid să se afle momentul de inerţie al moleculei şi
distanţa dintre cele două nuclee.
b) Să se determine numerele cuantice ale nivelelor de rotaţie între care se produc
tranziţiile corespunzătoare lungimilor de undă identificate.
c) Care dintre liniile spectrale identificate este cea mai intensă dacă spectrul se
înregistrează la temperatura camerei?

Rezolvare
Molecula este asimilată unui rotator rigid în jurul centrului de masă C:

Energia de rotaţie a moleculei este:
E =
2
1
ω I (1)
2
unde I este momentul de inerţie al moleculei în jurul axei perpendiculare pe linia care
uneşte cei doi atomi şi care trece prin C, iar ω este viteza unghiulară de rotaţie.
Momentul de inerţie este:
I=
2 2
2 2
2
1 1
r r m r m u = +
unde
2 1
2 1
m m
m m
+
= u
este masa redusă a moleculei.
Pentru a afla nivelele energetice ale unui astfel de rotator simplu rigid se rezolvă
ecuaţia Schrodinger:
0
2
2
= Ψ − ∆Ψ E
h
u

ale cărei valori proprii sunt:
) 1 (
2
2
+ = J J
I
E
rot
h
(2)
cu J=0,1,2,… numărul cuantic de rotaţie
Termenul spectral de rotaţie este:
F(J)= ) 1 (
8
2
+ = J J
cI
h
hc
E
rot
π
(3)
unde:
B=
cI
h
2

(4)
se numeşte constantă de rotaţie. Atunci:
1
) 1 ( + = J BhcJ E
rot
(5)
Regula de selecţie pentru mişcarea de rotaţie arată că sunt permise numai
tranziţiile în care:
1 ± = ∆J (6)
Diferenţa energetică dintre două nivele ale căror numere cuantice J diferă cu 1 (
) creşte cu creşterea lui J.
J J
E E →
+1
Numărul de undă al radiaţiei absorbite este:
=
+ → 1
~
J J
ν F(J+1)-F(J)=2B(J+1) (7)
Diferenţa dintre numerele de undă a două linii consecutive va fi deci:
B 2 = ∆ν& & &
Aşadar spectrul rotatorului rigid este constituit dintr-o serie de linii ale căror numere de
undă diferă succesiv cu cantitatea 2B (vezi fig. 1).


Fig.1


a) Celor cinci lungimi de undă identificate în spectru le corespund următoarele numere de
undă:

) ( m u λ ) (
~ 1 −
cm ν
~
6 . 120
4 . 96
4 . 80
0 . 69
4 . 60
5
4
3
2
1
=
=
=
=
=
λ
λ
λ
λ
λ

919 . 82
~
734 . 103
~
378 . 124
~
927 . 144
~
563 . 165
5
4
3
2
1
=
=
=
=
=
ν
ν
ν
ν
ν

815 . 20
~ ~
644 . 20
~ ~
549 . 20
~ ~
636 . 20
~ ~
5 4
4 3
3 2
2 1
= −
= −
= −
= −
ν ν
ν ν
ν ν
ν ν

1
661 . 20
~ −
= ∆ cm ν
Având în vedere că liniile spectrale sunt echidistante la 2B, se obţine:
B=
1
331 . 10
2
~

=

cm
ν

Ţinând cont de expresia constantei de rotaţie B (4) se obţine:
2
I=
47
2
10 7096 . 2
8

⋅ =
cB
h
π
kg
Cum I= , ⇒
2
r u
r=
u
I
.
Dar kg r=1.296 c
27
10 614 . 1

⋅ = u ⇒

b) Din relaţia (7) se obţine numărul cuantic al nivelului inferior de rotaţie corespunzător
respectivei tranziţii:
J= 1
2
~
1

+ →
B
J J
ν
(8)

Numeric:

7 012 . 7 1
2
~
1
≅ = −
B
ν
adică
1
~
ν corespunde tranziţiei între nivelele J=7 J=8 →
6 014 . 6 1
2
~
2
≅ = −
B
ν
adică
2
~
ν corespunde tranziţiei între nivelele J=6 J=7 →
5 019 . 5 1
2
~
3
≅ = −
B
ν
adică
3
~
ν corespunde tranziţiei între nivelele J=5 J=6 →
4 020 . 4 1
2
~
4
≅ = −
B
ν
adică
4
~
ν corespunde tranziţiei între nivelele J=4 J=5 →
7 012 . 7 1
2
~
5
≅ = −
B
ν
adică
5
~
ν corespunde tranziţiei între nivelele J=3 J=4 →Fig.2

c) Intensităţile liniilor unui spectru de rotaţie sunt determinate de :
- gradul de degenerare al termenilor spectrali F(J)
3
- probabilitata de ocupare termică a nivelelor de rotaţie
-regulile de selecţie
Fiecare valoare proprie de rotaţie (2) are propria sa funcţie proprie de moment
cinetic:
|L|= ) 1 ( + J J h (9)
Fiecare valoare proprie cu număr cuantic J are gradul de degenerare 2J+1 dacă nu
există nici o interacţiune care să ridice această degenerare.
Pentru înţelegerea completă a distribuţiei intensităţilor liniilor spectrului vom ţine
cont că energia termică la temperatura camerei este , mult mai mare decât
constanta de rotaţie B şi deasemenea comparabilă cu energia nivelelor de rotaţie.
Aşadar, în echilibru termic la temperatura camerei vor fi ocupalte mai multe nivele de
rotaţie.
1
200

≈ cm
Cantitativ, probabilitatea de ocupare ( ) a unui nivel de rotaţie cu număr cuantic
J este dată de:
J
N

KT J BhcJ J
J
e
g
g
N N
/ ) 1 (
0
0
+ −
= (10)
unde sunt ponderile statistice ale stărilor corespunzătoare numerelor cuantice J
( =1 ). Aceste ponderi sunt egale cu gradul de degenerare al nivelului:2J+1.
J
g
0
g
Ţinând cont de aceasta şi de faptul că (J=0)=0 se obţine:
rot
E
(11)
KT J BhcJ
J
e J N N
/ ) 1 (
0
) 1 2 (
+ −
⋅ + =
Rapoartele intensităţilor liniilor în spectrul de absorbţie sunt proporţionale cu
probabilitatea de ocupare şi (
J
N
0
N
0
/ N N
J
≈ ). Conform relaţiei (11), pentru valori mici
ale lui J, intensitatea liniilor creşte cu creşterea lui J. pentru valori mai mari ale lui J, devine
dominant termenul exponenţial. Între aceste limite există o linie de intensitate maximă a
cărei numere cuantice se obţin egalând cu zero derivata ). / (
0
N N
dJ
d
J

). / (
0
N N
dJ
d
J
=
KT J BhcJ KT J BhcJ
e J
KT
Bhc
J e
/ ) 1 ( / ) 1 (
) 1 2 ( ) 1 2 ( 2
+ − + −
⋅ + + − ⋅
=
KT J BhcJ
e
KT
Bhc
J
/ ) 1 ( 2
) ) 1 2 ( 2 (
+ −
⋅ ⋅ + −

Egalând cu zero această ultimă egalitaet se obţine:
Bhc
KT
J
2
1 2 = +
de unde
2
1
2
− =
Bhc
KT
J
maz
(12)
Aşadar cea mai intensă linie corespunde tranziţiei J=3 → J=4 (cu numărul de undă
5
~
ν ).


PROBLEMA 3

În spectrul de rotaţie al molculei CO s-a identificat linia spectrală corespunzătoare
tranziţiei J=0 J=1, lungimea de undă corespunzătoare fiind → λ =2.6 mm. Aflaţi
lungimea legăturii C-O în moleculă precum şi energia şi viteza unghiulară a moleculei
corespunzătoare stării de rotaţie J=1.
4
Rezolvare
Se ştie că numărul de undă corespunzător tranziţiei J J+1 este: →
=
+ → 1
~
J J
ν 2B(J+1)
J fiind numărul cuantic de rotaţie corespunzător nivelului inferior. În cazul nostru J=0.
Aşadar :
B 2
1
= =
λ
ν& & &
Dar
B=
cI
h
2


astfel încât:
cI
h
2
4
1
π λ
=
sau
2 2
4
1
r c
h
u π λ
= .
De aici ⇒
r=
u π
λ
c
h
2
4
(1)
26
10 138 . 1

⋅ =


=
O C
O C
m m
m m
u kg.
Numeric: r=1.13Å.
) 1 (
2
2
+ = J J
I
E
J
h

λ u
hc
r I
E
J
= = =
=
2
2 2
1
h h
(2)
λ
hc
E
J
=
=1
adică este exact diferenţa dintre nivelele J=0 şi J=1. Acest lucru este normal
deoarece . 0
0
=
= J
E
1 4
1
856 . 3 10 78 . 4
− −
=
= ⋅ = cm eV E
J

Observaţie
La TC, KT practic toate moleculele dintr-o probă aflată la TC vor fi
excitate în stările de rotaţie.
eV
2
10 6 . 2

⋅ ≅ ⇒
E=
2
2
ω I

2
2 2
r
E
I
E
u
ω = =
s
rad
12
10 024 . 1 ⋅ = ω
Ţinând cont de (1) şi (2) ⇒
λ
π
ω
c 2 2
= .


PROBLEMA 4.

Determinaţi cu ce valoare se modifică momentul cinetic al moleculei CO la emisia
unei linii spectrale în spectrul de rotaţie pură, cu lungimea de undă λ =1.29 mm.

Rezolvare
Variaţia momentului cinetic va fi:
5
h ⋅ ∆ = ∆ J L
Aşadar trebuie aflate numerele cuantice J ale nivelelor de rotaţie între care se
produce tranziţia. Fie J numărul cuantic corespunzător nivelului inferior.
I
E
2
2
inf
h
= J(J+1)
I
E
2
2
sup
h
= (J+1)(J+2)
) 2 3 (
2
2 2
2
inf sup
J J J J
I
E E E − − + + = − = ∆
h


I
E
2
h
= ∆ (J+1)
Totodată:
λ
hc
E = ∆

2
2
r
hc
u λ
h
= (J+1)
J= ⇒
λ
u π
h
r c
2 2
4
-1 J=1
⇒ tranziţia este J=2 J=1 →
⇒ ∆ h = L
L scade cu valoarea . h

PROBLEMA 5

Liniile spectrului de rotaţie al moleculei HBr sunt distanţate ţn frecvenţă la 5
Hz. Să se găsească distanţa internucleară din această moleculă.
11
10 1 . ⋅

Rezolvare

) 1 (
1
~
+ →J J
ν =2B(J+1)
) 2 (
2 1
~
+ → + J J
ν =2B(J+2)
~
= ∆ν
~

) 2 (
2 1 + → + J J
ν -
) 1 (
1
~
+ →J J
ν =2B
1 2
1 1
λ λ
− =2B
c c c
ν ν ν
~
1 2

= − =2B sau
2 2
8
2
~
r c
h
c u π
ν
=


r=
ν u π ∆
2
4
h

Observaţie:
Deoarece >>
Br
m
H
m ⇒
H
m ≅ u
R=1.403Å
6
PROBLEMA 6

Molecula emite un foton cu Cl Hg
35 200
λ =4.4 cm la o tranziţie în spectrul de rotaţie
între nivelele cu J=1 şi J=0. Să se găsească distanţa internucleară.

Rezolvare

Energia nivelelor de rotaţie este:
I
E
J
2
2
h
= J(J+1) ⇒
I
E
2
1
h
= =0
0
E

2
2 2
r I
hc
E
u λ
h h
= = = ∆

u π
λ
u
λ
c
h
hc
r
2
2
2
4
= =
h

r=
u π
λ
c
h
2
4

r=2.224Å


PROBLEMA 7

Cea mai scăzută frecvenţă în spectrul de rotaţie al moleculei H
19
este
Hz. Să se afle distanţa internucleară.
F
12
10 25 . 1 ⋅ = ν

Rezolvare

1
~
+ →J J
ν =2B(J+1)
Cea mai scăzută frecvenţă corespunde tranziţiei J=0 → J=1.
1 0
~

ν =2B ⇒
2 2
8
2
r c
h
c u π
ν
=
⇒ r=
uν π
2
4
h

⇒ r=0.92Å


PROBLEMA 8

Liniile de absorbţie din spectrul de rotaţie corespunzătoare tranziţiei J=0 J=1 au
frecvenţele Hz pentru molecula
12
respectiv Hz pentru
molecula .

11
1
10 153 . 1 ⋅ = ν
O C
16
O C
16 11
2
10 102 . 1 ⋅ = ν
x
Să se găsească numărul de masă al izotopului necunoscut şi distanţa
internucleară.

Rezolvare

Ştim că:
7
1
~
+ →J J
ν =
λ
1
=2B(J+1)

2
1
2
1
1
8
) 1 ( 2 ) 1 ( 2
r c
h
J J B
c u π
ν
+ = + =
2
2
2
2
2
8
) 1 ( 2 ) 1 ( 2
r c
h
J J B
c u π
ν
+ = + =
Făcând raportul ultimelor două ecuaţii obţinem:
O
C
O
C
O x
O x
m m
m m
m m
m m
12
12
1
2
2
1
+

+
= =
u
u
ν
ν

) (
) (
2
1
O x C
O C x
m m m
m m m
+
+
=
ν
ν

Din ultima egalitate rezultă:
C O C
O c
x
m m m
m m
m
1 2 2
1
ν ν ν
ν
− +
= =13.0068
x
m =10
13
⇒ C

Pentru a afla distanţa internucleară:
cI
h
c
2
1
8
2
~
π
ν
ν = = (J+1)

1
2
2
4
) 1 (
ν π
u
+
= =
J h
r I
Apoi:
r=
u ν π
1
2
4
) 1 ( + J h
cu
O C
O C
m m
m m
+
= u şi J=0.
⇒ r=1.15 c


PROBLEMA 9

În spectrul de rotaţie al moleculei HCl s-au găsit următoarele valori experimentale
pentru poziţiile liniilor de absorbţie:
35


J→J+1


exp
~
ν ( )
1 −
cm


calc
ν
~
( cm )
1 −

ν ∆

4
10 ⋅ D ( cm )
1 −


4
10 ⋅ D ( )
1 −
cm

0-1
3-4
6-7
9-10

20.79
83.03
145.03
206.38

20.8
83.2
145.6
208

0.01
0.17
0.57
1.62


6.64
4.15
4.05


4.95

a) Folosind modelul rotatorului rigid şi o distanţă internucleară de 1.287c calculaţi
poziţiile liniilor respective.
b) Explicaţi diferenţa dintre valorile calculate şi cele experimentale
8

Rezolvare

a) După cum se ştie, numărul de undă corespunzător tranziţiei J J+1 în cazul
rotatorului rigid este:

ν
~
=2B(J+1) cu
B=
2 2 2
8 8 r c
h
cI
h
u π π
= .
Constanta de rotaţie B are valoarea numerică
B=10.4 şi
1 −
cm
2B=20.8 .
1 −
cm
Aşadar valorile calculate vor fi:
1
1 0
8 . 20
~ −

= cm ν ;
1
4 3
2 . 83
~ −

= cm ν ;
~ ~ 1
7 6
6 . 145


= cm ν ;
1
10 9
208


= cm ν .

b) În primul rând se observă că valorile calculate pentru poziţiile liniilor în cazul
modelului rotatorului rigid sunt toate mai mari decât cele experimentale. Diferenţa este
cu atât mai mare cu cât J este mai mare. Această diferenţă poate fi explicată pe baza
efectelor centrifugale, adică pe baza modificării distanţei internucleare cu numărul
cuantic de rotaţie J. Ca urmare a distorsiei centrifugale a moleculei, momentul de
inerţie creşte astfel încât modelul rotatorului rigid poate fi abandonat în favoarea
rotatorului nerigid.
Forţa centrifugală produce o întindere a moleculei. Clasic, noua distanţă
internucleară se deduce din:
=k(R- ) (1) R
2

e
R
unde reprezintă distanţa internucleară de echilibru iar
e
R ω este viteza unghiulară de
rotaţie.
Calitativ, alungirea moleculei duce la creşterea distanţei dintre atomi şi deci la
creşterea momentului de inerţie. Aceasta conduce la scăderea constantei B şi a valorilor
. Cantitativ:
J
E

3
2
3
2 2 2 2 2 2
kR
L
kR
I
kR
I
kR
R
k
R
R R R
e
u u
ω ω ω u uω
= = = = = − = ∆ (2)
Energia moleculei va fi:
E=
6 2 2
4 2
2
2 2
2
2
2 2 2 2 2 2 R k
kL
I
L
R
k
I
I
R
k I
u
ω ω
− = ∆ − = ∆ −
sau:
E=
6 2
4
2
2
2 2 kR
L
R
L
u u

Dacă trecem acum de la mecanica clasică la mecanica cuantică şi înlocuim L cu
) 1 ( + J J h obţinem:

2 2
6 2
4
2
2
) 1 (
2
) 1 (
2
+ − + = J J
kR
J J
R
E
rot
u u
h h
(3)

termen centrifugal
Termanii de rotaţie vor fi:
9
F(J)=
2 2
2 2
3
6 2 4
3
2
) 1 (
4
) 1 (
32
) 1 (
8
+ − + = − + = J J
R kcI
h
J BJ
kcR
h
J J
cI
h
hc
E
rot
π u π π

=
2 2
) 1 ( ) 1 ( + − + J DJ J BJ
unde am notat:
D=
2 2
3
4 I kcR π
h
(4)
D/B≅
4 3
10 10
− −

astfel că termenul este neglijabil cât timp J este mic, dar poate deveni
important pentru valori mari ale lui J.
2 2
) 1 ( + J DJ
Frecvenţele liniilor spectrale vor fi date de:

1
~
+ →J J
ν =F(J+1)-F(J)=B(J+1)(J+2)-D -BJ(J+1)-D
2 2
) 2 ( ) 1 ( + + J J
2 2
) 1 ( + J J
=B | | ) 2 ( ) ( ) 4 4 )( 1 2 ( ) 2 3 (
2 3 4 2 2 2 2
J J J D J J B J J J J D J J + + + + − + + + + − + +

1
~
+ →J J
ν =2B(J+1)-4D(
3
) 1 + JRevenind la problemă, de exemplu pentru tranziţia J=9 J=10 . Dacă
punem această diferenţă pe seama termenului centrifugal:

1
62 . 1

= ∆ cm ν
3
) 1 ( 4 + = ∆ J D ν
avem:
D=
3
) 1 ( 4 +

J
ν

adică
D=
1 4
10 05 . 4
− −
⋅ cm
sau
4D=1 .
1 3
10 62 .
− −
⋅ cm
Din relaţia (4) poate fi obţinută constanta de forţă:
10
k=
2 2
3
4 I DcR π
h

k=524.61 N/m.
Frecvenţa oscilaţiei de “valenţă” în lungul axei internucleare este:
u π
ν
k
2
1
=
13
10 047 . 9 ⋅ = ν Hz.

PROBLEMA 10

Luând în considerare degenerarea nivelelor de rotaţie, să se calculeze raportul
moleculelor de hidrogen aflate în stările de rotaţie cu J=1 şi J=2 la temperatura camerei.

Rezolvare

KT E E J
J
J
e
g
g
N N
/ ) (
0
0
0
− −
=
) 1 (
2
1 2
2
+ =
+ =
J J
I
E
J g
J
J
h

1
0
= g ; 0
0
= E ;
KT E
e g
N
N
/
1
0
1 1

= (1)
KT E
e g
N
N
/
2
0
2 2

= (2)
Făcând raportul ecuaţiilor (1) şi (2) obţinem:
KT E E
KT E
KT E
e
g
g
e
e
g
g
N
N
/ ) (
2
1
/
/
2
1
2
1 1 2
2
1= ⋅ =
KT
I I
e
N
N
/ ) 2
2
6
2
(
2
1
2 2
5
3
⋅ − ⋅
=
h h

2
2
2 2
2
2
1
5
3
5
3
r KT
KTI
e e
N
N
u
h
h
= =
23 −

Pentru , r=0.74c; T=300K; K=1 J/K şi
2
H 10 38 . ⋅ ⇒
2
1
N
N
=1.95


PROBLEMA 11

Pentru determinarea lungimilor legăturilor în molecula triatomică liniară OCS s-au
înregistrat spectrele de rotaţie ale moleculelorsubstituite cu izotopul , respectiv
34
. S-a
determinat experimental că separarea dintre primele două linii din spectrul de rotaţie este
de 0.4038 cm pentru molecula , respectiv 0.3940 cm pentru molecula . Să
se afle lungimea legăturilor CO şi CS.
S
32
S
S
34 1 −
S OC
32 1 −
OC

11
Rezolvare

După cum este deja cunoscut, pentru moleculele biatomice măsurarea constantei
de rotaţie B permite determinarea momentului de inerţie şi apoi a distanţei internucleare.
În cazul moleculelor triatomice, pentru determinarea celor două lungimi de legături sunt
necesare determinări ale momentelor de inerţie ale moleculei analizate substituită cu cel
puţin doi izotopi.
Să calculăm momentul de inerţie al unei molecule triatomice liniare:I= (1)
2 2 2
0 0 S S C C
R m R m R m + +
Dar proprietatea centrului de masă impune:

S S C C O O
R m R m R m = + (2)
şi mai avem:

C CO O
R R R + = ;
C CS S
R R R − = (3)
Înlocuind (3) în (2) avem:
C S CS S C C C O CO O
R m R m R m R m R m − = + +
de unde:

M
R m R m
R
CO O CS S
C

= (4)
în care am notat:
M=
S C O
m m m + +
Revenind acum la ecuaţia (1) obţinem:
I=
2 2 2
) ( ) (
C CS S C C C CO O
R R m R m R R m − + + +
=
2 2 2 2 2
2 2
C S C CS S CS S C C C O C CO CO O
R m R R m R m R m R m R R m R m + − + + + +
=
I=
2 2 2
) ( 2
C CS S CO O c CS S CO O
MR R m R m R R m R m + − + +
Ţinând cont şi de relaţia (4) avem în continuare:
I=
2
2
2 2
) (
) )( (
2
M
R m R m
M R m R m R m R m
M
R m R
CO O CS S
CS S CO O CO O CS S CS S CO O

− − − − + m
I=
M
R m R m
R m R
CO O CS S
CS S CO O
2
2 2
) ( −
− + m (5)
12
După cum se vede, această ecuaţie conţine două necunoscute: şi şi de aceea
trebuie determinate momentele de inerţie pentru doi substituenţi izotopici ai moleculei. În
cazul problemei noastre avem:
CO
R
CS
R
1
32 32
4038 . 0 2
~ −
= = ∆ cm B ν
~ 1
34 34
3940 . 0 2

= = ∆ cm B ν
De aici:
32
2
32
32
2
32
32
~
4 8 2
~
ν π π
ν

= ⇒ =

=
c
h
I
cI
h
B
34
2
34
34
2
34
34
~
4 8 2
~
ν π π
ν

= ⇒ =

=
c
h
I
cI
h
B


2 45
32
10 3864 . 1 m kg I ⋅ ⋅ =
2 45 −

34
10 4211 . 1 m kg I ⋅ ⋅ =
Pe baza celor două ecuaţii care rezultă din relaţia (5) se obţin:
17 . 1 =
CO
R c;
55 . 1 =
CS
R c.

PROBLEMA 12

Energia de interacţiune dintre atomii unei molecule biatomice este descrisă cu o
bună aproximaţie de potenţialul propus de Morse:
V | |
2
) (
1
e
R R
e
e D
− −
− =
α
unde este distanţa de echilibru internucleară, este adâncimea gropii de potenţial, iar
e
R
e
D
α este o constantă caracteristică moleculei considerate.
Calculaţi valoare şi a parametrului
e
D α pentru molecula NO.

Rezolvare

Energiile nivelelor de vibraţie pentru o moleculă biatomică în aproximaţia
oscilatorului armonic se obţin rezolvând ecuaţia Schrodinger:
0 ) (
2
1 2
2
2
= Ψ

− − + ∆Ψ
e v
R R k E
h
u
(1)
şi sunt date de:
)
2
1
(
0
+ = v E
v
ω h (2)
cu v=0,1,2,…- număr cuantic de vibraţie, iar
(3)
u
ω
k
=
0
k fiind constanta de forţă şi u - masa redusă a
moleculei.
Nivelele energetice ale oscilatorului armonic sunt
echidistante:


Termenul spectral al oscilatorului armonic este:
G(v)= (4) )
2
1
(
~
)
2
1
(
0
0
+ = + = v v
c hc
E
v
ν
ν
13
Energia cea mai joasă, corespunzătoare lui v=0 se numeşte energie de zero (zero
point energy):

2
0
0
ω h
=
= v
E (5)
Existenţa acestei energii rezultă din principiul de incertitudine pentru poziţie şi
impuls.
Regula de selecţie pentru oscilatorul armonic este:
1 ± = ∆E .
Numărul de undă al vibraţiilor absorbite este:

u π
ν ν
k
c
v G v G
2
1
~
) ( ) 1 (
~
0
= = − + = (7)
Aceasta înseamnă că spectrul de vibraţie al unei molecule biatomice constă dintr-o
singură bandă intensă în IR apropiat sau mijlociu.
OBS.
u π
ν
k
c 2
1
~
0
=
~
Pentru , k=520 N/m, ,
2
H kg
27
10 83 . 0

⋅ = u
1
0
4202

= cm ν ⇒ ,
m u λ 37 . 2 =
Pentru HCl,
1
0
2885
~ −
= cm ν , m u λ 46 . 3 =
În realitate, interacţiunea dintre atomii unei molecule biatomice este reprezentată
corect prin potenţialul oscilatorului armonic numai pentru valori mici ale diferenţei
e
R R − ,
adică numai în vecinătatea distanţei internucleare de echilibru.
O curbă de potenţial reală trebuie să fie asimetrică faţă de întrucât micşorarea
lui R duce la o creştere a repulsiei dintre atomi deoarece potenţialul Coulombian atractiv
este suprapus peste unul repulsiv de distanţă scurtă. Aşadar pentru R< , curba de
potenţial devine mai abruptă.
e
R
e
R

Pe de altă parte, creşterea distanţei interatomice conduce la o slăbire a legăturii
chimice şi în final la disociera moleculei. În acest domeniu, R> , curba de potenţial
devine mai aplatizată.
e
R
14
O aproximaţie empirică, deseori utilizată, pentru curba de potenţial anarmonică a
fost propusă de Morse:
| |
2
) (
1
e
R R
e
e D V
− −
− =
α
.
Rezolvând ecuaţia Schrodinger cu acest potenţial se obţine energia nivelelor de vibraţie
ale oscilatorului anarmonic:
... )
2
1
( )
2
1
( )
2
1
(
3
0
2
0 0
+ + + + − + = v y v x v E
e e v
ω ω ω h h h
din care se reţin de obicei doar primii doi termeni:

2
0 0
)
2
1
( )
2
1
( + − + = v x v E
e v
ω ω h h (9)
e
x este constantă de anarmonicitate şi este de forma
e e
D x 4 /
0
ω h = având valori de ordinul
.
2
10

Termenul spectral al oscilatorului anarmonic este:
G(v)= ... )
2
1
(
~
)
2
1
(
~ 2
0 0
+ + − + v x v
e
ν ν (10)
Iar regula de selecţie:

,... 3 , 2 , 1 ± ± ± = ∆v

astfel încât spectrul acestui oscilator va conţine pe lângă banda fundamentală
corespunzătoare lui 1 ± = ∆v şi o serie de armonice cu o probabilitate redusă de tranziţie,
ale căror intensităţi vor fi aproximativ în raportul:
1: : :
e
x
2
e
x ...
3
e
x
Energiile tranziţiilor cu 1 ± = ∆v nu mai sunt aceleaşi pentru toate valorile lui v ci
descresc cu creşterea lui v. Aşadar pentru un potenţial anarmonic se obţine o serie de linii
cu intensitate descrescătoare.
Tranziţiile din starea fundamentală cu v=0 sunt de departe cele mai importante
deoarece nivelele de vibraţie mai înalte sunt extrem de puţin populate la echilibru termic şi
deci nu joacă un rol important ca stări iniţiale în procesele de absorbţie.
Energia de zero în acest caz este:

− =
= e v
x E
4
1
2
1
0 0
ω h (11)
Numărul de undă corespunzător tranziţiei 0→v este:
v → 0
~
ν =
)
`
¹
¹
´
¦

− − + − + ⋅ =

)
4
1
2
1
( )
2
1
( 1 )
2
1
(
1
0 0 e e
x v x v
hc hc
E
ω ω h h
= )
4 2
1
4 2 2 2
1
(
~ 2
0
e e
e e e
x x v
x
v
x v x v + − − − − − + ν
~ ~

v → 0
ν = | | ) 1 ( 1
0
+ − v x v
e
ν (12)
astfel că:
1 0
~

ν = ) 2 1 (
~
0 e
x − ν .
Armonicele cu ∆ şi vor fi date de: 2 = v 3 = ∆v
0 2
~

ν = ) 3 1 (
~
2
0 e
x − ν
~ ~
0 3→
ν = ) 4 1 ( 3
0 e
x − ν .

Observaţie:
Deoarece la temperatura camerei KT , iar
1
200

≅ cm
0
~
ν pentru HCl de exemplu este
înseamnă că practic la această temperatură cele mai multe molecule sunt în
1
2886

≅ cm
15
starea fundamentală cu v=0, iar spectrul de absorbţie conţine în principiu doar banda
corespunzătoare tranziţiei 0 1. Dacă se doreşte observarea tranziţiilor de pe nivele cu v
mai mari este necesară creşterea temperaturii probei sau excitarea moleculelor prin
iradierea cu radiaţie laser sau prin reacţie chimică.

+

Dacă se ţine cont şi de mişcarea de rotaţie:
E= ) 1 ( )
2
1
( ) 1 ( ) 1 (
2
)
2
1
( 1 )
2
1
(
2
2 2
1
2
0
+ + − + − +

+ − + J J v c J J c J J
I
v x v
e
h
ω h

termen de cuplaj al mişcării de
rotaţie-vibraţie
Revenind la problemă:
| |
2
) (
1
e
R R
e
e D V
− −
− =
α

2
0
0
ω h
+ = D D
e

u π u
ω
k h
D D
k
4
0 3 0
+ = ⇒ =
Pentru NO: =6.507 eV, k=1550 N/m =6.623 eV.
0
D ⇒
e
D
Constanta α se determină în felul următor:
Se dezvoltă exponenţiala din expresia potenţialului Morse în serie de puteri:
... 1 + ∆ − ≅
∆ −
R e
R
α
α

V=
2 2 2
) 1 1 ( R D R D
e e
∆ = ∆ + − α α
În vecinătatea lui , acest potenţial poate fi uşor suprapus peste potenţialul armonic
astfel încât:
e
R
2 2 2
2
1
R D R k
e
∆ = ∆ α
de unde:
e
D
k
2
= α sau
e
D 2
0
u
ω α =
10

10 704 . 2 ⋅ = α .
Observaţie:
Deseori se foloseşte parametrul:
11 . 3
0
= ⋅ = ′ r α α

*** Să se arate că:
e
e
D
x
4
0
ω h
= .

Rezolvare

+ − + = )
2
1
( 1 )
2
1
(
0
v x v E
e v
ω h
Notăm
2
1
max
+ v =A şi căutăm să determinăm .
max
v
16
0
) 1 (
0
2
0
= + − ⇒
− = ⇒
ω
ω
h
h
e
e
e e
D
A A x
x A D
(1)
0
4
1
ω h
e e
D x
− = ∆
Este clar că ecuaţia (1) are o singură soluţie. Aşadar impunem condiţia ca:
0
4
1
ω h
e e
D x
− = ∆ =0
e
e
D
x
4
0
ω h
= ⇒
sau:
u
k
D
x
e
e
4
h
=
sau:
u
u
k
k
D
x
e
)
2
( 4
0
h
h
+
= .PROBLEMA 13

Deuteriul are masa de aproximativ două ori mai mare decât hidrogenul. Care dintre
moleculele şi HD va avea energie de punct zero mai mare ? Ce se poate spune
despre energia de legătură a celor două molecule ?
2
H

Rezolvare
Deoarece m >m
D H

HD
u >
2
H
u (
3
2
>
2
1
).
Cum frecvenţa de vibraţie este
u π
ν
k
2
1
0
=
înseamnă că molecula HD va avea o frecvenţă de vibraţie mai mică şi o energie de punct
zero mai mică. Acest lucru înseamnă că molecula HD va avea o energie de legătură mai
mare deoarece energia ei de punct zero va contribui mai puţin la disocierea moleculei.PROBLEMA 14

Dacă se dizolvă CO în CCl se absoarbe radiaţie IR de frecvenţă Hz.
Deoarece este transparentă la această frecvenţă, înseamnă că absorbţia observată
se datorează moleculelor de oxid de carbon.
4
13
10 42 . 6 ⋅ = ν
4
CCl
Să se găsească constanta de forţă a legăturii CO şi separarea energetică între
nivelele de vibraţie ale acestei molecule.

17
Rezolvare

u
ν
k
v v h E
v
)
2
1
( )
2
1
( + = + = h v=0,1,2,... ; 1 ± = ∆v ;
0 = v
E - energia de punct zero
u π
ν
k
2
1
0
= N/m ⇒ u ν π
0
2
4 = k
3
10 86 . 1 ⋅ = k

0 1
ν h E E E
v v
= − = ∆
+
⇒ J =0.266 eV
20
10 26 . 4 ⋅ = ∆E

Observaţie:
E ∆ este considerabil mai mare decât separarea nivelelor de rotaţie. Deoarece
E ∆ >kT la TC (kT≅ 0.026 eV) înseamnă că la această temperatură cele mai multe
molecule dintr-o probă se vor afla în starea cu v=0, având doar energie de punct zero.


PROBLEMA 15

Aflaţi lungimea de undă asociată fotonului care excită tranziţia între ultimele două
nivele (discrete) de vibraţie ale moleculei HCl. Se cunosc: energia de disociere =
0
D 4.47
eV, factorul de anarmonicitate şi numărul de undă al frecvenţei
fundamentale de vibraţie:
2
10 95 . 1

⋅ =
e
x
1
6
0
. 2885
~ −
cm = ν .

Rezolvare


Pentru un oscilator anarmonic,
energia nivelelor vibraţionale este dată de:


2
0 0
)
2
1
( )
2
1
( ) ( + − + = v x v v E
e
ω ω h h .
Numărul total al nivelelor de vibraţie şi deci
valoarea numărului cuantic de vibraţie
maxim se obţin din:

+ − + =
2
max max 0
)
2
1
( )
2
1
( v x v D
e e
ω h (1)
unde este numărul cuantic al ultimului
nivel discret vibraţional.
max
v
Notăm: A v = +
2
1
max
.
În plus:
2
~
2
0
0
0
0
c h
D
e
D D
ν ω
+ = +
h
=
astfel încât
) (
~
2
~
2
0
0
0
A x A c h
c h
D
e
− = + ν
ν
. (2)
Dar 2 18 . 0 /
~
0
h ≅ c ν eV astfel încât ecuaţia (2) devine:
4.65=0.36 ( )
2
A x A
e

şi poate fi pusă sub forma:
18
0 92 . 12
2
= + − A A x
e
.
De aici A=25.64 şi deci v =25. ⇒
max
Aşadar fotonul care induce tranziţia între ultimele două nivele va avea energia:
| |
2
0 24 25
) 5 . 24 ( 5 . 24
~
e e
x c h D E E h E − − = − = = ∆ ν ν
≅ ∆ ⇒ E 0.044 eV
E
hc

= λ ⇒ m u λ 2 . 28 = .


PROBLEMA 16

Pentru molecula F H
19 1
se cunosc următoarele date experimentale: constanta de
forţă: 880 N/m, lungimea legăturii: 0.92 c, energia de disociere: 5.856 eV.
Calculaţi numărul nivelelor de rotaţie corespunzătoare nivelelor de vibraţie cu v=0
în următoarele două cazuri:
a) aproximaţia potenţialului armonic
b) aproximaţia potenţialului anarmonic.

Rezolvare

a)0 1
0
0
0
2
3
2
)
2
1
(
ω
ω
ω
h
h
h
=
=
+ =
E
E
v E
v

) 1 (
2
max max
2
0 0 1
max
+ = = ∆
= − = ∆ ⇒
J J
I
E E
E E E
rot
h


) 1 (
2
max max 2
2
0
+ = ⇒ J J
R
e
u
ω
h
h

u
πu ω u k
h
R R
J J
e e
2
0
2
max
2
max
4 2
= = + ⇒
h

sau
u
π
k
h
R
J J
e
2
max
2
max
4
= +
6686 . 189
max
2
max
= + J J ⇒ 13
max
= J

b) În aproximaţia potenţialului anarmonic:
19

+ − + = )
2
1
( 1 )
2
1
(
0
v x v E
e v
ω h
e
e
D
x
4
0
ω h
=
iar:
2
0
0
ω h
+ = D D
e

0201 . 0
)
2
( 4
0
0
=
+
= ⇒
h
h
D
x
e
ω

)
2
1 (
2
0
0
e
x
E − = ⇒
ω h

)
2
3
1 (
2
3
0
1
e
x
E − =
ω h

)
2
1
(
2
)
2
1
4
6
2
3
(
2
0 0
0 1 e
e
e
x
x
x E E E − = + − − = − = ∆
ω ω h h

Aşadar:
) 1 (
2
)
2
1
(
2
max max 2
2
0
+ = − J J
R
x
e
e
u
ω h h

⇒ )
2
1
(
2
)
2
1
( ) 1 (
2 2
max max e
e
e
e
x k
h
R
x
k R
J J − = − = + u
π
u
u
h

51 . 45 ) 1 (
max max
= + J J
⇒ 6
max
= J (6.625)PROBLEMA 17

Să se determine energia de disociere a moleculei de deuteriu ştiind că energia
de disociere pentru molecula de hidrogen este 4.48 eV, iar energia celui mai jos nivel
energetic vibraţional este 0.26 eV.
0
D

Rezolvare

Observaţie:
O metodă modernă de separare a moleculelor
cu diferite compoziţii izotopice se bazează pe
diferenţa energiilor de disociere ale moleculelor
izotopic-diferite, datorată diferenţei energiilor de
punct zero.
Astfel moleculele ce trebuie separate sunt
iradiate intens cu radiaţia unui laser a cărui energie a
fost selectată astfel încât să determine disocierea
unui tip de molecule din amestecul izotopic şi nu a
celorlalte.

20


2
0
ω h
+ = D D
e
Pentru , ( =4.74 eV
2
H
2
)
H e
D
D H
Z Z =
⇒ ( =(
2
)
D e
D
2
)
H e
D
2
) (
0 D
D = -
2
) (
H e
D
2
2
D
ω h
(1)
Dar:
=
2
D
ω
2
2
D
D
k
u
şi = (2)
2
D
k
2
H
k
=
2
H
ω
2
2
H
H
k
u
.
Cum:
=
2
) (
0 H
E
2
2
H
ω h
=
2
h
2
2
H
H
k
u
⇒ =
2
H
k
2
2
0
2 2
) ( 4
h
H H
E u
(3)

÷→ ÷
) 2 (
=
2
D
ω
2
2 2
2
2
0
) ( 4
D
H H
E
u
u
h
=
h
2
) ( 2
0 H
E
2
2
D
H
u
u

÷→ ÷
) 1 (
= -
2
) (
0 D
D
2
) (
H e
D
h
h
2
) ( 2
2
0 H
E

2
2
D
H
u
u

2
) (
0 D
D =( +( - (
2
)
0 h
D
2
)
0 H
E
2
)
0 H
E
2
2
D
H
u
u

2
) (
0 D
D =( +( (1-
2
)
0 h
D
2
)
0 H
E
2
2
D
H
u
u
)
2
) (
0 D
D =4.56 eV.

PROBLEMA 18

Cele mai coborâte două nivele de vibraţie ale moleculei sunt separate
energetic la
Cl Na
35 23
E ∆ =0.063 eV. Aflaţi constanta de forţă a moleculei în douş cazuri:
a) aproximaţia oscilatorului armonic
b) aproximaţia oscilatorului anarmonic


Rezolvare

a)
2
0
0
ω h
= E
2
3
0
1
ω h
= E
21
⇒ = ∆E
0
ω h =
u
k
h
k= ⇒
2
2
h
E ∆ u
=
2
2 2
4
h
E ∆ u π


k=212 N/m

b)
2
0
0
ω h
= E )
2
1 (
e
x

2
3
0
1
ω h
= E )
2
3
1 (
e
x

= ∆E
2
0
ω h
= + − − )
2
1
2
9
3 (
e
e
x
x
2
0
ω h
) 4 2 (
e
x −
Dar
)
2
( 4
4
0
0 0
ω
ω ω
h
h h
+
= =
e
e
e
D
D
x
⇒ = ∆E
2
0
ω h
(2-
2
0
0
0
ω
ω
h
h
+ D
).
Notăm:
= α
2
0
ω h

⇒ = ∆E α )
2
2 (
0
α
α
+

D

= ∆E
α
α
α
+

0
2
2
2
D

2 2
0 0
2 2 2 α α α α − + = ∆ + ∆ D E ED

0 0
) 2 ( ED E D ∆ = ∆ − α

α =
E D
ED
∆ −

0
0
2

adică:
E D
ED
∆ −

0
0
2
=
u
k
2
h
k= ⇒
2
0
2
2
0
2
) 2 (
) (
E D h
ED
∆ −
∆ u π 16

k=214 N/m

PROBLEMA 19

Să se afle ce procent din distanţa internucleară de echilibru îl reprezintă
amplitudinea vibraţiilor moleculei CO în starea fundamentală şi în starea cu numărul
maxim de vibraţie permis. Folosiţi modelul oscilatorului armonic.

22
Rezolvare

a) Pentru starea fundamentală:
=
=0 v
E
2
0
ω h

În ipoteza oscilatorului armonic:
E=
2
2
kA

astfel încât
2
2
kA
=
2
0
ω h
.
De aici:
A=
k
0
ω h
=
u π
k
k
h
2
=
u π 2
h

şi
=
e
R
A
e
R
1
u π 2
h
.

Pentru CO: 1.13 c şi k=1870 N/m. =
e
R
⇒ =
e
R
A
0.0422 (4.22 %) sau A= c
2
10 77 . 4b) Pentru ultima stare de vibraţie permisă:
Din:
=
e
D
2
0
ω h
)
2
1
(
max
+ v

+ − )
2
1
( 1
max
v x
e

notăm:
2
1
max
+ v =A
⇒ +
0
D
2
0
ω h
=
2
0
ω h
A ) 1 ( A x
e

⇒ + − A A x
e
2
0
0
2
ω h
D
+1=0
Având în vedere că =0 ( ∆
e
e
D
x
4
0
ω h
= )
⇒ A=
e
x 2
1
=
0
2
ω h
e
D

⇒ =
max
v
0
2
ω h
e
D
-
2
1
.
Dar corespunde energiei de disociere ceea ce înseamnă că ultima stare de
vibraţie permisă va avea un număr cuantic -1.
max
v
max
v
Numeric:
23
max
v =84 v=83 ⇒

2
2
kA
=
2
0
ω h
)
2
1
( + v

+ − )
2
1
( 1 v x
e

=
2
A
k
0
ω h
)
2
1
( + v

+ − )
2
1
( 1 v x
e

⇒ A=0.31 c
e
R
A
=0.274 (27.4 %)


PROBLEMA 20

Aflaţi numărul cuantic de vibraţie care corespunde energiei de disociere a moleculei
. Se ştie: k=520 N/m, =4.5 eV.
2
H
0
D

Rezolvare

e
D = +
0
D
2
0
ω h
= +
0
D
u π
k h
4

Pe de altă parte:
e
D =
2
0
ω h

+ − + )
2
1
( 1 )
2
1
(
max max
v x v
e

)
2
( 4
4
0
0
0 0
ω
ω ω
h
h h
+
= =
D
D
x
e
e
.
Notăm:
2
1
max
+ v =A.
⇒ +
0
D
2
0
ω h
=
2
0
ω h
A( A x
e
− 1 )
0
0
2
ω h
D
+1=A-
2
A x
e
+ − A A x
e
2
0
0
2
ω h
D
+1=0
Ecuaţia are . (condiţia pentru 0 = ∆
e
e
D
x
4
0
ω h
= )
A=
e
x 2
1
=
0
2
ω h
e
D

⇒ v =
max
0
2
ω h
e
D
-
2
1


max
v =18
24PROBLEMA 21

În spectrul de absorbţie de rotaţie-vibraţie al moleculei HBr, numerele de undă
corespunzătoare tranziţiilor interzise ( ∆J=0) între nivelul fundamental şi cele mai apropiate
nivele de vibraţie (v=0 şi v =1,2 ) sunt ′
01
~
ν =2559.3 şi
1 −
cm
02
~
ν =5028.2 .
1 −
cm
Determinaţi frecvenţa de vibraţie şi coeficientul de anarmonicitate al acestei
molecule.

Rezolvare

Energiile celor trei nivele sunt:
=
J
E
0 0
2
1
ω h ) 1 (
2
)
2
1
1 (
2
+ + − J J
I
x
e
h

=
J
E
1 0
2
3
ω h ) 1 (
2
)
2
3
1 (
2
+ + − J J
I
x
e
h

=
J
E
2 0
2
5
ω h ) 1 (
2
)
2
5
1 (
2
+ + − J J
I
x
e
h
.
Cum J=0 ⇒ ∆
∆ =
1
E
J
E
1
- =
J
E
0
) 2 1 (
3 0
x − ω h
şi deci:
) 2 1 (
3 0
x − ω h =hc
01
~
ν (1)
∆ =
2
E
J
E
2
- =
J
E
0
)
4
24
2 (
3 0
x − ω h
şi deci: )
4
24
2 (
3 0
x − ω h =hc
02
~
ν (2)
Împărţind ecuaţiile (1) şi (2) ⇒
02
01
~
~
4
24
2
2 1
ν
ν
=


e
e
x
x
.
De aici se obţine:
02 01
02 01
~ ~
3
~ ~
2
2
1
ν ν
ν ν


⋅ =
e
x
e
x =0.017 .
Înlocuind acum în ecuaţia (1) sau (2) se obţine:
e
x
1 14
0
10 5

⋅ ≅ s ωPROBLEMA 22

Determinaţi temperatura la care energia cinetică medie de translaţie a moleculelor
este egală cu energia necesară tranziţiei acestor molecule din starea fundamentală în
starea de vibraţie cu v=1.
2
Cl

25
Rezolvare

2
0
0
ω h
= E
=
1
E
0
ω h )
2
1
( + v =
2
3
0
ω h
= ∆E
0
ω h
Energia cinetică medie este:
T K E
B cin
2
3
=

0
ω h = T K
B
2
3

⇒ T=
u
k
K
B
3
2h


Pentru molecula , k=320 N/m.
2
Cl
23
10 38 . 1

⋅ =
B
K J/K
⇒ T=533 K.


PROBLEMA 23

Pentru molecula OH să se găsească diferenţa dintre energiile stărilor cu numerele
cuantice , şi v=0, J=5. 1 = ′ v 0 = ′ J

Rezolvare

=
J v
E
,

+ − + )
2
1
( 1 )
2
1
(
0
v x v
e
ω h + ) 1 (
2
2
+ J J
I
h
- ) 1 ( )
2
1
( ) 1 (
2
2 2
1
+ + − + J J v c J J c
2 2
3
1
4 I kR
c
π
h
=

Fie E′ energia stării cu v şi 1 = ′ 0 = ′ J şi E energia stării cu v=0 şi J=5. Dacă în (1)
nu luăm în considerare efectele centrifugale şi cuplajul mişcării de rotaţie-vibraţie avem:
E′ =
2
3
)
2
3
1 (
0 e
x − ω h şi
E=
2
1
)
2
1
1 (
0 e
x − ω h + ) 1 (
2
2
+ J J
I
h

astfel încât
= ∆E E′ -E= )
2
1
1
2
9
3 (
2
0
e e
x x + − −
ω h
- ) 1 (
2
2
+ J J
I
h

= ∆E ) 2 1 (
0 e
x − ω h - ) 1 (
2
2
+ J J
I
h
.

Pentru molecula OH:
k=750 N/m
⇒ = ∆E 0.37 eV.
26
PROBLEMA 24

Aflaţi raportul moleculelor
80
HBr aflate în stările de vibraţie pură cu numerele
cuantice v=2 şi respectiv v=1, la temperatura T=910 K. La ce temperatură acest raport va
fi 1 : 10 ?

Rezolvare

=
1
2
N
N
T K E E
B
e
/ ) (
1 2
− −

=
v
E

+ − + )
2
1
( 1 )
2
1
(
0
v x v
e
ω h
=
2
E )
2
5
1 (
2
5
0 e
x − ω h
=
1
E )
2
3
1 (
2
3
0 e
x − ω h
= ∆E
2
E - =
1
E ) 4 1 (
0 e
x − ω h
)
2
( 4
4
0
0
0 0
ω
ω ω
h
h h

= =
D
D
x
e
e

Cunoscând: =3.774 eV şi k=380 N/m
0
D

0
ω h =
20
10 06 . 5


02 . 0 =
e
x
⇒ = ∆E
20
10 653 . 4

⋅ J
7 . 3 =

T K
E
B
⇒ =
1
2
N
N
0.0246
Din:
=
1
2
N
N
T K E
B
e
/ ∆ −
⇒ ln =
1
2
N
N
-
T K
E
B⇒ T=
1
2
ln
N
N
K
E
B


T 1464 ≅ K


PROBLEMA 25

Luând în considerare degenerarea nivelelor de rotaţie determinaţi raportul
numerelor de molecule de hidrogen în stările cu numerele cuantice , respectiv
v=0, J=5 la temperatura T=1500 K.
1 = ′ v 0 = ′ J

Rezolvare

=

N
N
1 2
1 2
+
+ ′
J
J
T K E E
B
e
/ ) ( − ′ −

=

N
N
1 2
1
+ J
T K E
B
e
/ ∆ −

27
= ′ E )
2
3
1 (
2
3
0 e
x − ω h
E= )
2
3
1 (
2
3
0 e
x − ω h + ) 1 (
2
2
+ J J
I
h

= ∆E ) 2 1 (
0 e
x E E − = − ′ ω h - ) 1 (
2
2
+ J J
I
h

Pentru molecula :
2
H
=
0
D 4.51 eV
k=520 N/m
=
e
R 0.742 c
B=60.8
1 −
cm
⇒ =

N
N
0.01

PROBLEMA 26

Calculaţi distanţa internucleară şi constanta de anarmonicitate pentru molecula
19
HF dacă numerele de undă a patru linii spectrale consecutive ale structurii de rotaţie din
banda de vibraţie sunt: 3874, 3916, 4000 şi 4042 . Se ştie că aceste linii corespund
tranziţiilor şi . Frecvenţa de vibraţie a moleculei corespunde
numărului de undă
1 −
cm
1 ± = ∆J 0 0 = → = ′ v v
0
~
ν =4138.5 . Se presupune aceeaşi constantă de rotaţie pentru
toate nivelele.
1 −
cm

Rezolvare

Numerele de undă corespund tranziţiilor ilustrate mai jos:


⇒ 2B=42 ⇒ B=21 cm
1 −
cm
1 −
B=
2 2
8 r c
h
u π
r= ⇒
B c
h
u π
2
8

r=0.92Å
Linia este absentă datorită regulii 0 ≠ ∆J .
10
~
ν =3958
1 −
cm
Dar
hc
10
~
ν = )
2
1
1 (
2
1
)
2
3
1 (
2
3
0 0 e e
x x − − − ω ω h h
adică:
28
hc
10
~
ν = ) 2 1 (
0 e
x − ω h
~
0 0
2 ν π ω c =
~ ~
⇒ hc
10
ν = ) 2 1 (
0 e
x hc − ν
~
⇒ 1- =
e
x 2
0
10
~
ν
ν


0
10
~
~
1 (
2
1
ν
ν
− =
e
x )

=
e
x 0.0218


PROBLEMA 27

Pentru molecula de hidrogen să se calculeze:
a) amplitudinea clasică de vibraţie corespunzătoare stării cu v=0;
b) valoarea pătratică medie a elongaţiei x în starea fundamentală care este
descrisă de fubcţia de undă ) (x Ψ ≈
2 /
2 2
x
e
α −
, unde , h /
2
uω α = u fiind masa
redusă iar ω frecvenţa de vibraţie.

Rezolvare

a) Din egalitatea energiei oscilatorului armonic cu energia stării fundamentale
obţinem:
2 2
0
2
ω h
=
kA
k=520 N/m
⇒ A=
k
0
ω h
=
u k
h

⇒ A=0.126 Å

b) Trebuie calculată valoarea:
2
x .
2
x =


0
) (x Ψ
2
x d x) ( x Ψ (1)
2 2
) (x Ψ =N
2 / x
e
α −
Constanta de normare a funcţiei de undă se obţine din condiţia:
2
Ψ =1
adică:


0
2
N e
x
2 2
α −
dx =1 (2)
Rezultă:
=
0
2
2 2
1
dx e
N
x α
(3)
Observaţie:
Integrala:
29


0
dx e
px
2

=
p
π
2
1
(*)


0
dx e
x
2

=
2
π0
dx e x
px
2
2 −
=
3
4
1
p
π
(**)

Revenind la ecuaţia (3):

π
α
α
π
2
2
1
1
2
2
= = N (4)
Aşadar, revenind la (1):
2
x = =

Ψ dx x x N ) (
2 2 2


dx e x N
x
2 2
2 2 α

Folosind (**) avem:
2
x =
2 6
2
1
4
1 2
α α
π
π
α
= ⋅
adică:
2
x =
ωu 2
h

şi
2
x =
u
u
u
ωu k k 2
2
2
h h h
= =

2
x =0.089Å
30

Erot = BhcJ ( J + 1) (5) Regula de selecţie pentru mişcarea de rotaţie arată că sunt permise numai tranziţiile în care: ∆J = ±1 (6) Diferenţa energetică dintre două nivele ale căror numere cuantice J diferă cu 1 ( EJ +1 → EJ ) creşte cu creşterea lui J. Numărul de undă al radiaţiei absorbite este: ~ ν J → J +1 = F(J+1)-F(J)=2B(J+1) (7) Diferenţa dintre numerele de undă a două linii consecutive va fi deci: && ∆ν& = 2 B Aşadar spectrul rotatorului rigid este constituit dintr-o serie de linii ale căror numere de undă diferă succesiv cu cantitatea 2B (vezi fig. 1).

Fig.1

a) Celor cinci lungimi de undă identificate în spectru le corespund următoarele numere de undă:

λ ( µm ) λ1 = 60.4 λ2 = 69.0 λ3 = 80.4 λ4 = 96.4 λ5 = 120.6

~ ν (cm −1 ) ~ ν 1 = 165.563 ~ ν 2 = 144.927 ~ ν 3 = 124.378 ~ ν 4 = 103.734 ~ ν 5 = 82.919

~ ~ ν 1 − ν 2 = 20.636 ~ ~ ν 2 − ν 3 = 20.549 ~ ~ ν 3 − ν 4 = 20.644 ~ ~ ν 4 − ν 5 = 20.815

~ ∆ν = 20.661cm −1

Având în vedere că liniile spectrale sunt echidistante la 2B, se obţine: ~ ∆ν B= = 10.331cm −1 2 Ţinând cont de expresia constantei de rotaţie B (4) se obţine:
2

I= Cum I= µr 2 , ⇒

h = 2.7096 ⋅ 10− 47 kg 2 8π cB
r=
I

µ

.

Dar µ = 1.614 ⋅ 10−27 kg ⇒ r=1.296 b) Din relaţia (7) se obţine numărul cuantic al nivelului inferior de rotaţie corespunzător respectivei tranziţii: ~ ν J= J → J +1 − 1 (8) 2B Numeric:

~ ν1 2B ~ ν
2

~ − 1 = 7.012 ≅ 7 adică ν 1 corespunde tranziţiei între nivelele J=7 → J=8 ~ − 1 = 6.014 ≅ 6 adică ν 2 corespunde tranziţiei între nivelele J=6 → J=7

2B ~ ν
3

2B ~ ν
4

~ − 1 = 5.019 ≅ 5 adică ν 3 corespunde tranziţiei între nivelele J=5 → J=6
~ − 1 = 4.020 ≅ 4 adică ν 4 corespunde tranziţiei între nivelele J=4 → J=5

2B ~ ν
5

2B

~ − 1 = 7.012 ≅ 7 adică ν 5 corespunde tranziţiei între nivelele J=3 → J=4

Fig.2

c) Intensităţile liniilor unui spectru de rotaţie sunt determinate de : - gradul de degenerare al termenilor spectrali F(J)
3

intensitatea liniilor creşte cu creşterea lui J. = 2 ⋅ e − BhcJ ( J +1) / KT − (2 J + 1) (2 J + 1) ⋅ e − BhcJ ( J +1) / KT dJ KT Bhc − BhcJ ( J +1) / KT )⋅e = (2 − (2 J + 1) 2 ⋅ KT Egalând cu zero această ultimă egalitaet se obţine: 2 KT 2J + 1 = Bhc de unde KT 1 − (12) J maz = 2 Bhc 2 Aşadar cea mai intensă linie corespunde tranziţiei J=3 → J=4 (cu numărul de undă ~ ν 5 ). Ţinând cont de aceasta şi de faptul că Erot (J=0)=0 se obţine: N J = N 0 (2 J + 1) ⋅ e − BhcJ ( J +1) / KT (11) Rapoartele intensităţilor liniilor în spectrul de absorbţie sunt proporţionale cu probabilitatea de ocupare N J şi N 0 ( ≈ N J / N 0 ). dJ d Bhc ( N J / N 0 ). probabilitatea de ocupare ( N J ) a unui nivel de rotaţie cu număr cuantic J este dată de: g N J = N 0 J e − BhcJ ( J +1) / KT (10) g0 unde g J sunt ponderile statistice ale stărilor corespunzătoare numerelor cuantice J ( g 0 =1 ). lungimea de undă corespunzătoare fiind λ =2. Aflaţi lungimea legăturii C-O în moleculă precum şi energia şi viteza unghiulară a moleculei corespunzătoare stării de rotaţie J=1. 4 . Aceste ponderi sunt egale cu gradul de degenerare al nivelului:2J+1. Cantitativ. pentru valori mici ale lui J. PROBLEMA 3 În spectrul de rotaţie al molculei CO s-a identificat linia spectrală corespunzătoare tranziţiei J=0 → J=1. Între aceste limite există o linie de intensitate maximă a d cărei numere cuantice se obţin egalând cu zero derivata ( N J / N 0 ). în echilibru termic la temperatura camerei vor fi ocupalte mai multe nivele de rotaţie.. Pentru înţelegerea completă a distribuţiei intensităţilor liniilor spectrului vom ţine cont că energia termică la temperatura camerei este ≈ 200cm −1 . pentru valori mai mari ale lui J. devine dominant termenul exponenţial. mult mai mare decât constanta de rotaţie B şi deasemenea comparabilă cu energia nivelelor de rotaţie.probabilitata de ocupare termică a nivelelor de rotaţie -regulile de selecţie Fiecare valoare proprie de rotaţie (2) are propria sa funcţie proprie de moment cinetic: L= h J ( J + 1) (9) Fiecare valoare proprie cu număr cuantic J are gradul de degenerare 2J+1 dacă nu există nici o interacţiune care să ridice această degenerare. Aşadar.6 mm. Conform relaţiei (11).

Rezolvare Variaţia momentului cinetic va fi: 5 . Aşadar : 1 && ν& = = 2 B Dar λ B= astfel încât: h 8π 2cI h 1 sau λ = 4π 2cI 1 λ De aici ⇒ r= = h . În cazul nostru J=0.Rezolvare Se ştie că numărul de undă corespunzător tranziţiei J → J+1 este: ~ ν J → J +1 = 2B(J+1) J fiind numărul cuantic de rotaţie corespunzător nivelului inferior. EJ = E J =1 = hc h2 h2 h2 hc J ( J + 1) ⇒ E J =1 = = 2 = I µr λ 2I (2) deoarece E J = 0 = 0 .78 ⋅ 10−4 eV = 3.138 ⋅ 10− 26 kg.856cm −1 Observaţie La TC.29 mm.024 ⋅ 10 12 Ţinând cont de (1) şi (2) ⇒ ω = rad s 2 2πc λ . PROBLEMA 4. mC ⋅ mO (1) Numeric: r=1. cu lungimea de undă λ =1. λ adică este exact diferenţa dintre nivelele J=0 şi J=1. Iω 2 2E 2E ⇒ ω= E= = 2 I µr 2 ω = 1. Determinaţi cu ce valoare se modifică momentul cinetic al moleculei CO la emisia unei linii spectrale în spectrul de rotaţie pură. Acest lucru este normal E J =1 = 4. KT ≅ 2. 4π cµr 2 2 hλ 4π 2cµ m ⋅m µ = C O = 1.13Å.6 ⋅ 10−2 eV ⇒ practic toate moleculele dintr-o probă aflată la TC vor fi excitate în stările de rotaţie.

1 ⋅ 1011 Hz. Rezolvare ~ ν J( 2 )1→ J + 2 =2B(J+2) + ~ = ν ( 2) ~ ~ (1) ∆ν J +1→ J + 2 -ν J → J +1 =2B 1 ~ ν J(1) J +1 =2B(J+1) → ν2 − = =2B sau c c c ~ ∆ν h =2 2 ⇒ c 8π cµr 2 r= h λ2 λ1 ~ ν 1 ∆ν − 1 =2B 4π µ∆ν 2 Observaţie: Deoarece mBr >> mH R=1. ⇒ J= PROBLEMA 5 Liniile spectrului de rotaţie al moleculei HBr sunt distanţate ţn frecvenţă la 5. h2 Einf = J(J+1) 2I h2 Esup = (J+1)(J+2) 2I h2 2 ∆E = Esup − Einf = ( J + 3J + 2 − J 2 − J ) 2I h2 ⇒ ∆E = (J+1) I hc ∆E = Totodată: λ ⇒ hc λ = h2 (J+1) µr 2 J=1 4π 2cµr 2 -1 hλ ⇒ tranziţia este J=2 → J=1 ⇒ ∆L = h L scade cu valoarea h . Fie J numărul cuantic corespunzător nivelului inferior. Să se găsească distanţa internucleară din această moleculă.∆L = ∆J ⋅ h Aşadar trebuie aflate numerele cuantice J ale nivelelor de rotaţie între care se produce tranziţia.403Å ⇒ µ ≅ mH 6 .

Rezolvare Energia nivelelor de rotaţie este: h2 h2 EJ = J(J+1) ⇒ E1 = E0 =0 2I I h2 hc h 2 = = 2 ⇒ ∆E = λ I µr ⇒ r2 = r= h 2λ hλ = hcµ 4π 2cµ hλ 4π 2cµ r=2. ν h ~ ν 0 →1 =2B ⇒ = 2 2 2 c 8π cµr ⇒ r= h 4π 2 µν ⇒ r=0. Rezolvare Ştim că: 7 . Să se găsească distanţa internucleară.PROBLEMA 6 Molecula 200 Hg 35Cl emite un foton cu λ =4. Rezolvare este ~ ν J → J +1 =2B(J+1) Cea mai scăzută frecvenţă corespunde tranziţiei J=0 → J=1.92Å PROBLEMA 8 Liniile de absorbţie din spectrul de rotaţie corespunzătoare tranziţiei J=0 → J=1 au frecvenţele ν 1 = 1.153 ⋅ 1011 Hz pentru molecula 12C16O respectiv ν 2 = 1.4 cm la o tranziţie în spectrul de rotaţie între nivelele cu J=1 şi J=0.102 ⋅ 1011 Hz pentru molecula x C 16 O .25 ⋅ 1012 Hz. Să se afle distanţa internucleară.224Å PROBLEMA 7 Cea mai scăzută frecvenţă în spectrul de rotaţie al moleculei H 19 F ν = 1. Să se găsească numărul de masă al izotopului necunoscut şi distanţa internucleară.

01 0.79 83.15 4.03 206.38 ~ ν calc ( cm −1 ) 20.05 4.03 145.57 1.62 6.15 PROBLEMA 9 În spectrul de rotaţie al moleculei H Cl 35 s-au găsit următoarele valori experimentale pentru poziţiile liniilor de absorbţie: J → J+1 0-1 3-4 6-7 9-10 ~ ν exp ( cm −1 ) 20.8 83.0068 ν 2 mC + ν 2 mO − ν 1mC mx =10 ⇒ 13 C Pentru a afla distanţa internucleară: h ~ ν ν = 1 = 2 2 (J+1) 8π cI c h( J + 1) ⇒ I = µr 2 = 4π 2ν 1 Apoi: mC mO h( J + 1) r= cu µ = şi J=0.95 a) b) Folosind modelul rotatorului rigid şi o distanţă internucleară de 1.17 0. 2 mC + mO 4π ν 1µ ⇒ r=1. Explicaţi diferenţa dintre valorile calculate şi cele experimentale calculaţi 8 .64 4.287 poziţiile liniilor respective.2 145.~ ν J → J +1 = 1 h 8π cµ1r 2 c ν2 h = 2 B2 ( J + 1) = 2( J + 1) 2 8π cµ 2 r 2 c Făcând raportul ultimelor două ecuaţii obţinem: mx mO mC 12 + mO ν1 µ2 = = ⋅ ν 2 µ1 mx + mO mC 12 mO ⇒ = 2 B1 ( J + 1) = 2( J + 1) 2 ν1 λ =2B(J+1) ν 1 mx (mC + mO ) = ν 2 mC (mx + mO ) Din ultima egalitate rezultă: mx = mc mOν 1 =13.6 208 ∆ν D ⋅ 104 ( cm −1 ) D ⋅ 104 ( cm −1 ) 0.

2cm −1 .Re ) (1) unde Re reprezintă distanţa internucleară de echilibru iar ω este viteza unghiulară de rotaţie.6cm−1 . noua distanţă internucleară se deduce din: µω 2 R =k(R. Aşadar valorile calculate vor fi: ~ ~ ν 0 −1 = 20. Calitativ. alungirea moleculei duce la creşterea distanţei dintre atomi şi deci la creşterea momentului de inerţie. Cantitativ: b) ∆R = R − Re = Energia moleculei va fi: E= sau: µω 2 R k = µR 2ω 2 kR = Iω 2 I 2ω 2 L2 = 3 = kR kR µ µkR 3 (2) Iω 2 k I 2ω 2 k L2 kL4 − ∆R 2 = − ∆R 2 = − 2 2 6 2 2 2I 2 2 I 2µ k R E= L2 L4 − 2 µ R 2 2 µ 2 kR 6 Dacă trecem acum de la mecanica clasică la mecanica cuantică şi înlocuim L cu h J ( J + 1) obţinem: Erot h2 h4 = J ( J + 1) − 2 6 J 2 ( J + 1) 2 2 2 µR 2µ kR ⇓ termen centrifugal (3) Termanii de rotaţie vor fi: 9 . adică pe baza modificării distanţei internucleare cu numărul cuantic de rotaţie J.8cm −1 . ~ ~ = 208cm −1 . momentul de inerţie creşte astfel încât modelul rotatorului rigid poate fi abandonat în favoarea rotatorului nerigid.8 cm −1 . B= 2 = 2 8π cI 8π cµr 2 Constanta de rotaţie B are valoarea numerică B=10. numărul de undă corespunzător tranziţiei J → J+1 în cazul rotatorului rigid este: ~ ν =2B(J+1) cu h h . Diferenţa este cu atât mai mare cu cât J este mai mare. Forţa centrifugală produce o întindere a moleculei. Clasic. ν 3− 4 = 83. Ca urmare a distorsiei centrifugale a moleculei. ν 6−7 9 −10 În primul rând se observă că valorile calculate pentru poziţiile liniilor în cazul modelului rotatorului rigid sunt toate mai mari decât cele experimentale. Aceasta conduce la scăderea constantei B şi a valorilor EJ . ν = 145. Această diferenţă poate fi explicată pe baza efectelor centrifugale.4 cm −1 şi 2B=20.Rezolvare a) După cum se ştie.

dar poate deveni important pentru valori mari ale lui J. Dacă punem această diferenţă pe seama termenului centrifugal: ∆ν = 4 D( J + 1)3 avem: ∆ν D= 4( J + 1)3 adică D= 4.F(J)= Erot h h3 h3 = 2 J ( J + 1) − = BJ ( J + 1) − J 2 ( J + 1)2 hc 8π cI 32π 4 µ 2kcR6 4πkcI 2 R 2 = BJ ( J + 1) − DJ 2 ( J + 1) 2 unde am notat: h3 (4) 4πkcR 2 I 2 D/B ≅ 10−3 − 10−4 astfel că termenul DJ 2 ( J + 1) 2 este neglijabil cât timp J este mic.62 ⋅ 10−3 cm −1 .05 ⋅ 10−4 cm −1 sau 4D= 1. Frecvenţele liniilor spectrale vor fi date de: D= ~ ν J → J +1 =F(J+1)-F(J)=B(J+1)(J+2)-D ( J + 1) 2 ( J + 2) 2 -BJ(J+1)-D J 2 ( J + 1) 2 =B ( J 2 + 3J + 2) − D ( J 2 + 2 J + 1)( J 2 + 4 J + 4) − B( J 2 + J ) + D( J 4 + 2 J 3 + J 2 ) [ ] ~ ν J → J +1 =2B(J+1)-4D ( J + 1)3 Revenind la problemă.62cm −1 . Din relaţia (4) poate fi obţinută constanta de forţă: 10 . de exemplu pentru tranziţia J=9 → J=10 ∆ν = 1.

S-a determinat experimental că separarea dintre primele două linii din spectrul de rotaţie este de 0.74 .95 N2 PROBLEMA 11 Pentru determinarea lungimilor legăturilor în molecula triatomică liniară OCS s-au înregistrat spectrele de rotaţie ale moleculelorsubstituite cu izotopul 32 S .38 ⋅ 10−23 J/K şi ⇒ N1 =1.h3 4πDcR 2 I 2 k=524. Rezolvare N J = N0 g J − ( E J − E0 ) / KT e g0 gJ = 2J + 1 h2 J ( J + 1) 2I g 0 = 1 . PROBLEMA 10 Luând în considerare degenerarea nivelelor de rotaţie.047 ⋅ 1013 Hz. respectiv 0. Frecvenţa oscilaţiei de “valenţă” în lungul axei internucleare este: 1 k ν = 2π µ k= ν = 9.4038 cm −1 pentru molecula OC 32S . să se calculeze raportul moleculelor de hidrogen aflate în stările de rotaţie cu J=1 şi J=2 la temperatura camerei. T=300K. Să se afle lungimea legăturilor CO şi CS. N1 = g1e − E1 / KT N0 N2 = g 2e − E 2 / KT N0 Făcând raportul ecuaţiilor (1) şi (2) obţinem: N1 g1 e − E1 / KT g = ⋅ − E 2 / KT = 1 e( E 2 − E1 ) / KT N2 g2 e g2 EJ = N1 3 ( 2 I ⋅6 − 2 I ⋅2 ) / KT = e N2 5 N1 3 KTI 3 KTµr 2 = e = e 5 N2 5 2h 2 2h 2 (1) (2) h2 h2 Pentru H 2 . 11 . E0 = 0 . K= 1.3940 cm −1 pentru molecula OC 34S . respectiv 34 S .61 N/m. r=0.

pentru determinarea celor două lungimi de legături sunt necesare determinări ale momentelor de inerţie ale moleculei analizate substituită cu cel puţin doi izotopi.Rezolvare După cum este deja cunoscut. Să calculăm momentul de inerţie al unei molecule triatomice liniare: I= m0 R0 + mC RC + mS RS Dar proprietatea centrului de masă impune: mO RO + mC RC = mS RS şi mai avem: RO = RCO + RC . RS = RCS − RC Înlocuind (3) în (2) avem: mO RCO + mO RC + mC RC = mS RCS − mS RC de unde: m R − mO RCO RC = S CS M în care am notat: M= mO + mC + mS Revenind acum la ecuaţia (1) obţinem: 2 I= mO ( RCO + RC ) 2 + mC RC + mS ( RCS − RC ) 2 = mO RCO + 2m= RCO RC + mO RC + mC RC + mS RCS − 2mS RCS RC + mS RC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (1) (2) (3) (4) I= mO RCO + mS RCS + 2 Rc (mO RCO − mS RCS ) + MRC Ţinând cont şi de relaţia (4) avem în continuare: 2 (mS RCS − mO RCO )2 2 2 I= mO RCO + mS RCS − (mS RCS − mO RCO )(mO RCO − mS RCS ) − M M M2 (m R − mO RCO )2 2 2 I= mO RCO + mS RCS − S CS M (5) 12 . În cazul moleculelor triatomice. pentru moleculele biatomice măsurarea constantei de rotaţie B permite determinarea momentului de inerţie şi apoi a distanţei internucleare.

masa redusă a moleculei. Nivelele energetice ale oscilatorului armonic sunt echidistante: Termenul spectral al oscilatorului armonic este: E ν 1 1 ~ G(v)= v = 0 (v + ) = ν 0 (v + ) (4) hc c 2 2 13 .4038cm −1 ~ ∆ν = 2 B = 0.număr cuantic de vibraţie.…. această ecuaţie conţine două necunoscute: RCO şi RCS şi de aceea trebuie determinate momentele de inerţie pentru doi substituenţi izotopici ai moleculei. PROBLEMA 12 Energia de interacţiune dintre atomii unei molecule biatomice este descrisă cu o bună aproximaţie de potenţialul propus de Morse: V = D e 1 − e −α ( R − R e ) unde Re este distanţa de echilibru internucleară.3864 ⋅ 10−45 kg ⋅ m 2 I 34 = 1. Calculaţi valoare De şi a parametrului α pentru molecula NO.17 .După cum se vede. RCS = 1. iar α este o constantă caracteristică moleculei considerate.2.1. De este adâncimea gropii de potenţial.4211 ⋅ 10−45 kg ⋅ m 2 Pe baza celor două ecuaţii care rezultă din relaţia (5) se obţin: RCO = 1.55 . iar k (3) ω0 = [ ] 2 µ k fiind constanta de forţă şi µ .3940cm−1 34 34 De aici: ~ ∆ν 32 h h = 2 ⇒ I 32 = 2 ~ 2 8π cI 32 4π c∆ν 32 ~ ∆ν 34 h h B34 = = 2 ⇒ I 34 = 2 ~ 2 8π cI 34 4π c∆ν 34 B32 = I 32 = 1. În cazul problemei noastre avem: ~ ∆ν 32 = 2 B32 = 0. Rezolvare Energiile nivelelor de vibraţie pentru o moleculă biatomică în aproximaţia oscilatorului armonic se obţin rezolvând ecuaţia Schrodinger: 2µ  1  ∆Ψ + 2  Ev − k ( R − Re ) 2  Ψ = 0 (1) h  2  şi sunt date de: 1 Ev = hω 0 (v + ) (2) 2 cu v=0.

ν 0 = 2885cm −1 . λ = 3. Aşadar pentru R< Re . adică numai în vecinătatea distanţei internucleare de echilibru. creşterea distanţei interatomice conduce la o slăbire a legăturii chimice şi în final la disociera moleculei.37 µm Pe de altă parte. R> Re . curba de potenţial devine mai abruptă. Numărul de undă al vibraţiilor absorbite este: 1 k ~ ~ (7) ν = G (v + 1) − G (v) = ν 0 = 2πc µ Aceasta înseamnă că spectrul de vibraţie al unei molecule biatomice constă dintr-o singură bandă intensă în IR apropiat sau mijlociu. µ = 0. Regula de selecţie pentru oscilatorul armonic este: ∆E = ±1 .Energia cea mai joasă. OBS. interacţiunea dintre atomii unei molecule biatomice este reprezentată corect prin potenţialul oscilatorului armonic numai pentru valori mici ale diferenţei R − Re . 14 . O curbă de potenţial reală trebuie să fie asimetrică faţă de Re întrucât micşorarea lui R duce la o creştere a repulsiei dintre atomi deoarece potenţialul Coulombian atractiv este suprapus peste unul repulsiv de distanţă scurtă.46µm În realitate. În acest domeniu.83 ⋅ 10−27 kg . curba de potenţial devine mai aplatizată. k=520 N/m. ⇒ ν = 4202cm −1 . 1 k ~ ν0 = 2π c µ ~ Pentru H . corespunzătoare lui v=0 se numeşte energie de zero (zero point energy): hω 0 Ev = 0 = (5) 2 Existenţa acestei energii rezultă din principiul de incertitudine pentru poziţie şi impuls. λ = 2. 2 0 ~ Pentru HCl.

±2. 2 2 Iar regula de selecţie: (10) ∆v = ±1. Aşadar pentru un potenţial anarmonic se obţine o serie de linii cu intensitate descrescătoare... astfel încât spectrul acestui oscilator va conţine pe lângă banda fundamentală corespunzătoare lui ∆v = ±1 şi o serie de armonice cu o probabilitate redusă de tranziţie.. Armonicele cu ∆v = 2 şi ∆v = 3 vor fi date de: ~ ~ ν 2 → 0 = 2 ν 0 (1 − 3 x e ) ~ ~ ν 3→ 0 = 3ν 0 (1 − 4 x e ) . Energiile tranziţiilor cu ∆v = ±1 nu mai sunt aceleaşi pentru toate valorile lui v ci descresc cu creşterea lui v... Energia de zero în acest caz este: 1 1  Ev = 0 = hω 0  − xe  (11) 2 4  Numărul de undă corespunzător tranziţiei 0 → v este: ∆E 1 1  1 1  1  ~ = ⋅ hω 0 (v + ) 1 − xe (v + ) − hω 0 ( − xe )  ν 0→v = 2 4  hc hc  2 2  v v x 1 x 1 ~ =ν 0 (v + − xe v 2 − xe − xe − e − + e ) 2 2 2 4 2 4 ~ =ν v[1 − x (v + 1)] ~ ν 0→v 0 (12) e astfel că: ~ ~ ν 0 →1 =ν 0 (1 − 2 x e ) .. Observaţie: ~ Deoarece la temperatura camerei KT ≅ 200cm −1 .O aproximaţie empirică. Rezolvând ecuaţia Schrodinger cu acest potenţial se obţine energia nivelelor de vibraţie ale oscilatorului anarmonic: 1 1 1 Ev = hω 0 (v + ) − hω 0 xe (v + ) 2 + hω 0 ye (v + )3 + . ale căror intensităţi vor fi aproximativ în raportul: 2 3 1: xe : xe : xe . Termenul spectral al oscilatorului anarmonic este: 1 1 ~ ~ G(v)=ν 0 (v + ) − ν 0 xe (v + ) 2 + .. Tranziţiile din starea fundamentală cu v=0 sunt de departe cele mai importante deoarece nivelele de vibraţie mai înalte sunt extrem de puţin populate la echilibru termic şi deci nu joacă un rol important ca stări iniţiale în procesele de absorbţie. iar ν 0 pentru HCl de exemplu este ≅ 2886cm −1 înseamnă că practic la această temperatură cele mai multe molecule sunt în 15 ... pentru curba de potenţial anarmonică a fost propusă de Morse: V = D e 1 − e −α ( R − R e ) . 2 2 2 din care se reţin de obicei doar primii doi termeni: 1 1 Ev = hω 0 (v + ) − hω 0 xe (v + ) 2 (9) 2 2 xe este constantă de anarmonicitate şi este de forma xe = hω 0 / 4 De având valori de ordinul [ ] 2 10−2 .±3. deseori utilizată.

. k=1550 N/m ⇒ De =6.704 ⋅ 1010 . ⇒ V= De (1 − 1 + α∆R) 2 = Deα 2 ∆R 2 În vecinătatea lui Re . iar spectrul de absorbţie conţine în principiu doar banda corespunzătoare tranziţiei 0 → 1. Observaţie: Deseori se foloseşte parametrul: α ′ = α ⋅ r0 = 3.507 eV.11 hω 0 . Dacă se doreşte observarea tranziţiilor de pe nivele cu v mai mari este necesară creşterea temperaturii probei sau excitarea moleculelor prin iradierea cu radiaţie laser sau prin reacţie chimică.. Constanta α se determină în felul următor: Se dezvoltă exponenţiala din expresia potenţialului Morse în serie de puteri: e −α∆R ≅ 1 − α∆R + . 4 De *** Să se arate că: xe = Rezolvare 1  1  Ev = hω 0 (v + ) 1 − xe (v + ) 2  2  Notăm vmax + 1 =A şi căutăm să determinăm vmax .starea fundamentală cu v=0. acest potenţial poate fi uşor suprapus peste potenţialul armonic astfel încât: 1 k∆R 2 = Deα 2 ∆R 2 2 de unde: µ k sau α = ω 0 α= 2 De 2 De α = 2. 2 16 . Dacă se ţine cont şi de mişcarea de rotaţie: 1 1  h2 1  E= hω 0 (v + ) 1 − xe (v + ) + J ( J + 1) − c1 J 2 ( J + 1) 2 − c2 (v + ) J ( J + 1) 2 2  2I 2  ⇓ termen de cuplaj al mişcării de rotaţie-vibraţie Revenind la problemă: V = D e 1 − e −α ( R − R e ) hω 0 De = D0 + 2 k h ω0 = ⇒ D3 = D0 + 4π µ [ ] 2 k µ Pentru NO: D0 =6.623 eV.

Care dintre moleculele H 2 şi HD va avea energie de punct zero mai mare ? Ce se poate spune despre energia de legătură a celor două molecule ? Rezolvare Deoarece mD > mH ⇒ µ HD > µ H 2 ( Cum frecvenţa de vibraţie este 1 k 2π µ înseamnă că molecula HD va avea o frecvenţă de vibraţie mai mică şi o energie de punct zero mai mică. Deoarece CCl4 este transparentă la această frecvenţă. 17 . 2 1 > ). Acest lucru înseamnă că molecula HD va avea o energie de legătură mai mare deoarece energia ei de punct zero va contribui mai puţin la disocierea moleculei.⇒ De = hω 0 A(1 − xe ) De =0 hω 0 4x D ∆ = 1− e e hω 0 Este clar că ecuaţia (1) are o singură soluţie. Să se găsească constanta de forţă a legăturii CO şi separarea energetică între nivelele de vibraţie ale acestei molecule. Aşadar impunem condiţia ca: 4x D ∆ = 1 − e e =0 hω 0 hω 0 ⇒ xe = 4 De ⇒ xe A2 − A + sau: xe = h 4 De (1) k µ sau: xe = h k . 3 2 ν0 = PROBLEMA 14 Dacă se dizolvă CO în CCl4 se absoarbe radiaţie IR de frecvenţă ν = 6. înseamnă că absorbţia observată se datorează moleculelor de oxid de carbon.42 ⋅ 1013 Hz. µ h k 4( D0 + ) 2 µ PROBLEMA 13 Deuteriul are masa de aproximativ două ori mai mare decât hidrogenul.

2 ~ hω 0 hν c În plus: De = D0 + = D0 + 0 2 2 astfel încât ~ hν 0c ~ = hν 0c( A − xe A2 ) . factorul de anarmonicitate xe = 1.026 eV) înseamnă că la această temperatură cele mai multe molecule dintr-o probă se vor afla în starea cu v=0. 2 ~ Dar hν 0c / 2 ≅ 0.266 eV Observaţie: ∆E este considerabil mai mare decât separarea nivelelor de rotaţie. 2 2 Numărul total al nivelelor de vibraţie şi deci valoarea numărului cuantic de vibraţie maxim se obţin din: 1  1  (1) De = hω 0 (vmax + ) − xe (vmax + ) 2  2  2  unde vmax este numărul cuantic al ultimului nivel discret vibraţional.36 ( A − xe A2 ) (2) şi poate fi pusă sub forma: 18 . ∆v = ±1 . Se cunosc: energia de disociere D0 = 4. energia nivelelor vibraţionale este dată de: 1 1 E (v) = hω 0 (v + ) − hω 0 xe (v + ) 2 .65=0.47 eV.2. .95 ⋅ 10−2 ~ fundamentale de vibraţie: ν = 2885.6cm −1 .18 eV astfel încât ecuaţia (2) devine: D0 + 4.energia de punct zero ν0 = 1 2π k µ ⇒ k = 4π 2ν 0 µ k = 1.. Ev = 0 . 1 Notăm: vmax + = A .1..26 ⋅ 10−20 J =0. având doar energie de punct zero. Deoarece ∆E >kT la TC (kT ≅ 0.Rezolvare 1 1 k Ev = hν (v + ) = h (v + ) 2 2 µ v=0. 0 şi numărul de undă al frecvenţei Rezolvare Pentru un oscilator anarmonic.. PROBLEMA 15 Aflaţi lungimea de undă asociată fotonului care excită tranziţia între ultimele două nivele (discrete) de vibraţie ale moleculei HCl.86 ⋅ 103 N/m ∆E = Ev +1 − Ev = hν 0 ⇒ ∆E = 4.

6686 ⇒ J max = 13 2 b) În aproximaţia potenţialului anarmonic: 19 . lungimea legăturii: 0.92 = 0 .xe A2 − A + 12.5 − xe (24.5) 2 ⇒ ∆E ≅ 0.856 eV.64 şi deci vmax =25.044 eV hc λ= ⇒ λ = 28. Rezolvare a) 1 Ev = hω 0 (v + ) 2 E0 = h E1 = ω0 2 3 hω 0 2 ⇒ ∆E = E1 − E0 = hω 0 h2 ∆E = Erot max = J max ( J max + 1) 2I h2 ⇒ hω 0 = J ( J max + 1) 2 max 2µRe ⇒ J max + J max 2 2 µRe ω 0 4πµRe = = h h 2 2 2 k µ sau 4πRe J max + J max = kµ h 2 J max + J max = 189. Aşadar fotonul care induce tranziţia între ultimele două nivele va avea energia: ~ ∆E = hν = E25 − E24 = De − hν 0c 24. De aici ⇒ A=25. energia de disociere: 5.92 . Calculaţi numărul nivelelor de rotaţie corespunzătoare nivelelor de vibraţie cu v=0 în următoarele două cazuri: a) aproximaţia potenţialului armonic b) aproximaţia potenţialului anarmonic.2µm . ∆E [ ] PROBLEMA 16 Pentru molecula 1 H 19 F se cunosc următoarele date experimentale: constanta de forţă: 880 N/m.

51 ⇒ J max = 6 (6.48 eV.625) PROBLEMA 17 Să se determine energia de disociere D0 a moleculei de deuteriu ştiind că energia de disociere pentru molecula de hidrogen este 4. 20 .26 eV.0201 h 4( D0 + ) 2 hω 0 x ⇒ E0 = (1 − e ) 2 2 3hω 0 3xe E1 = (1 − ) 2 2 hω 0 3 6 hω 0 1 x ∆E = E1 − E0 = ( − xe − 1 + e ) = ( − xe ) 2 2 4 2 2 2 Aşadar: ⇒ xe = hω 0 hω 0 2 hω 0 1 h2 ( − xe ) = J ( J max + 1) 2 max 2 2 2µRe ⇒ J max ( J max + 1) = µRe 2 h k 1 2πRe ( − xe ) = µ 2 h 2 1 kµ ( − xe ) 2 J max ( J max + 1) = 45. Astfel moleculele ce trebuie separate sunt iradiate intens cu radiaţia unui laser a cărui energie a fost selectată astfel încât să determine disocierea unui tip de molecule din amestecul izotopic şi nu a celorlalte.1  1  Ev = hω 0 (v + ) 1 − xe (v + ) 2  2  hω 0 xe = 4 De iar: De = D0 + = 0. Rezolvare Observaţie: O metodă modernă de separare a moleculelor cu diferite compoziţii izotopice se bazează pe diferenţa energiilor de disociere ale moleculelor izotopic-diferite. iar energia celui mai jos nivel energetic vibraţional este 0. datorată diferenţei energiilor de punct zero.

( E0 ) H 2 ( D0 ) D2 = ( D0 ) h2 + ( E0 ) H 2 (1( D0 ) D2 =4.56 eV. 2 ( E0 ) H 2 = hω H 2 2 h = 2 2 µH ⇒ kH 2 = 4( E0 ) H 2 µ H 2 2 2 h2 (3) → ω D2 = ( 2) 4( E0 ) H 2 µ H 2 h µ D2 2 = 2( E0 ) H 2 h µH µD µH µD 2 2 2 h 2( E0 ) H 2 (1) → ( D0 ) D2 = ( De ) H 2 . PROBLEMA 18 2 µH µD µH ) µD 2 2 2 2 Cele mai coborâte două nivele de vibraţie ale moleculei 23 Na 35Cl sunt separate energetic la ∆E =0.⋅ 2 h ( D0 ) D2 = ( D0 ) h2 + ( E0 ) H 2 . Aflaţi constanta de forţă a moleculei în douş cazuri: a) aproximaţia oscilatorului armonic b) aproximaţia oscilatorului anarmonic Rezolvare a) E0 = hω 0 2 E1 = 3h ω 0 2 21 .De = D0 + hω 2 Pentru H 2 . ( De ) H 2 =4.74 eV ZH = ZD ⇒ ( De ) D2 = ( De ) H 2 ( D0 ) D2 = ( De ) H 2 Dar: k D2 hω D2 2 (1) ωD = 2 µD 2 şi k D2 = k H 2 kH 2 (2) 2 ωH = Cum: µH kH 2 .063 eV.

hω 0 2 D0 + 2 E0 = α= hω 0 2 ⇒ ∆E = α (2 − ∆E = 2α − 2α ) D0 + α 2α 2 ⇒ ∆ED0 + α∆E = 2αD0 + 2α 2 − 2α 2 D0 + α ⇒ α (2 D0 − ∆E ) = ∆ED0 α= adică: ∆ED0 2 D0 − ∆E ∆ED0 h k = 2 D0 − ∆E 2 µ 16π 2 µ (∆ED0 ) 2 ⇒ k= 2 h (2 D0 − ∆E ) 2 k=214 N/m PROBLEMA 19 Să se afle ce procent din distanţa internucleară de echilibru îl reprezintă amplitudinea vibraţiilor moleculei CO în starea fundamentală şi în starea cu numărul maxim de vibraţie permis. Folosiţi modelul oscilatorului armonic.⇒ ∆E = hω 0 = h ⇒ k= k µ 2 µ∆E h2 2 = 4π µ∆E 2 h2 k=212 N/m b) Notăm: hω 0 x (1 − e ) 2 2 3h ω 0 3x E1 = (1 − e ) 2 2 hω 0 x hω 0 9 (2 − 4 xe ) ∆E = (3 − xe − 1 + e ) = 2 2 2 2 hω 0 hω 0 Dar xe = = 4 De 4( D + hω 0 ) e 2 hω 0 hω 0 ⇒ ∆E = (2). 22 .

13 2π µ şi k=1870 N/m.Rezolvare a) Pentru starea fundamentală: Ev = 0 = În ipoteza oscilatorului armonic: E= astfel încât hω 0 2 kA2 2 kA2 hω 0 = .22 %) sau A= 4.0422 (4. A ⇒ = 0. 2 2 De aici: A= şi hω 0 h = 2πk k k µ h = h 2π µ . A 1 = Re Re Pentru CO: Re = 1..77 ⋅ 10−2 Re b) Pentru ultima stare de vibraţie permisă: Din: 1  hω 0 1  De = (vmax + ) 1 − xe (vmax + ) 2 2  2  notăm: 1 vmax + =A 2 hω 0 hω 0 ⇒ D0 + = A (1 − xe A) 2 2 2 D0 ⇒ xe A2 − A + +1=0 hω 0 hω 0 ) Având în vedere că ∆ =0 ( xe = 4 De ⇒ A= 1 2D = e 2 xe hω 0 2 De 1 . Numeric: 23 . hω 0 2 ⇒ vmax = Dar vmax corespunde energiei de disociere ceea ce înseamnă că ultima stare de vibraţie permisă va avea un număr cuantic vmax -1.

274 (27. 2 hω hω ⇒ D0 + 0 = 0 A( 1 − xe A ) 2 2 2 D0 +1=A.xe A2 hω 0 2 D0 xe A2 − A + +1=0 hω 0 hω 0 Ecuaţia are ∆ = 0 . (condiţia pentru xe = ) 4 De 1 2D = e A= 2 xe hω 0 2D 1 ⇒ vmax = e hω 0 2 vmax =18 24 .31 A =0. Rezolvare De = D0 + Pe de altă parte: hω 0 h = D0 + 2 4π k µ De = Notăm: 1  1  hω 0 (vmax + ) 1 − xe (vmax + ) 2 2  2  hω 0 hω 0 .4 %) Re PROBLEMA 20 Aflaţi numărul cuantic de vibraţie care corespunde energiei de disociere a moleculei H 2 . Se ştie: k=520 N/m.5 eV. xe = = 4 De 4( D + hω 0 ) 0 2 vmax + 1 =A. D0 =4.vmax =84 ⇒ v=83 ⇒ kA2 hω 0 1 = (v + ) 2 2 2 A2 = hω 0 1 (v + ) k 2 1   1 − xe (v + )  2   1   1 − xe (v + 2 )   ⇒ A=0.

numerele de undă corespunzătoare tranziţiilor interzise ( ∆ J=0) între nivelul fundamental şi cele mai apropiate ~ ~ nivele de vibraţie (v=0 şi v′ =1.PROBLEMA 21 În spectrul de absorbţie de rotaţie-vibraţie al moleculei HBr. Rezolvare Energiile celor trei nivele sunt: Cum ∆ J=0 ⇒ şi deci: 1 h2 1 E0 J = hω 0 (1 − xe ) + J ( J + 1) 2 2 2I 3 h2 3 E1J = hω 0 (1 − xe ) + J ( J + 1) 2 2I 2 5 h2 5 E2 J = hω 0 (1 − xe ) + J ( J + 1) . Înlocuind acum xe în ecuaţia (1) sau (2) se obţine: ω 0 ≅ 5 ⋅ 1014 s −1 PROBLEMA 22 Determinaţi temperatura la care energia cinetică medie de translaţie a moleculelor Cl2 este egală cu energia necesară tranziţiei acestor molecule din starea fundamentală în starea de vibraţie cu v=1.017 . 24 2− xe ν 02 4 xe = (1) (2) Împărţind ecuaţiile (1) şi (2) ⇒ De aici se obţine: ~ ~ 1 2ν 01 − ν 02 ⋅ ~ ~ 2 3ν 01 − ν 02 xe =0. Determinaţi frecvenţa de vibraţie şi coeficientul de anarmonicitate al acestei molecule.E0 J = hω 0 (2 − 24 x3 ) 4 24 ~ x3 ) =hcν 02 şi deci: hω 0 (2 − 4 ~ 1 − 2 xe ν = ~01 .E0 J = hω 0 (1 − 2 x3 ) ~ hω 0 (1 − 2 x3 ) =hcν 01 ∆ E2 = E2 J . 2 2I 2 ∆ E1 = E1J . 25 .2 ) sunt ν 01 =2559.3 cm −1 şi ν 02 =5028.2 cm −1 .

K B = 1. J = hω 0 (v + ) 1 − xe (v + ) + J ( J + 1) . 2I Pentru molecula OH: k=750 N/m ⇒ ∆E = 0. J ′ = 0 şi v=0. k=320 N/m.c1 J 2 ( J + 1) 2 − c2 (v + ) J ( J + 1) 2 2  2  2I 3 h c1 = 4πkR 2 I 2 Fie E ′ energia stării cu v′ = 1 şi J ′ = 0 şi E energia stării cu v=0 şi J=5.38 ⋅ 10−23 J/K ⇒ T=533 K.Rezolvare hω 0 2 1 3 E1 = hω 0 (v + ) = hω 0 2 2 ∆E = hω 0 E0 = Energia cinetică medie este: Ecin = 3 K BT 2 3 ⇒ hω 0 = K BT 2 2h k ⇒ T= 3K B µ Pentru molecula Cl2 . PROBLEMA 23 Pentru molecula OH să se găsească diferenţa dintre energiile stărilor cu numerele cuantice v′ = 1 . 26 . Rezolvare 1  1  h2 1 Ev . J=5.37 eV.J ( J + 1) . Dacă în (1) nu luăm în considerare efectele centrifugale şi cuplajul mişcării de rotaţie-vibraţie avem: 3 3 E′ = hω 0 (1 − xe ) şi 2 2 1 h2 1 E= hω 0 (1 − xe ) + J ( J + 1) 2 2 2I astfel încât hω h2 9 1 ∆E = E ′ -E= 0 (3 − xe − 1 + xe ) .J ( J + 1) 2 2 2 2I 2 h ∆E = hω 0 (1 − 2 xe ) .

774 eV şi k=380 N/m ⇒ hω 0 = 5. J ′ = 0 respectiv v=0.06 ⋅ 10−20 xe = 0. J=5 la temperatura T=1500 K.02 ⇒ ∆E = 4. la temperatura T=910 K.0246 N1 K BT Din: N2 N ∆E = e − ∆E / K B T ⇒ ln 2 = N1 N1 K BT − ∆E ⇒ T= N K B ln 2 N1 T ≅ 1464 K PROBLEMA 25 Luând în considerare degenerarea nivelelor de rotaţie determinaţi raportul numerelor de molecule de hidrogen în stările cu numerele cuantice v′ = 1 .E1 = hω 0 (1 − 4 xe ) hω 0 hω 0 xe = = 4 De 4( D − hω 0 ) 0 2 Cunoscând: D0 =3. La ce temperatură acest raport va fi 1 : 10 ? Rezolvare N2 = e − ( E 2 − E1 ) / K B T N1 1  1  Ev = hω 0 (v + ) 1 − xe (v + ) 2  2  5 5 E2 = hω 0 (1 − xe ) 2 2 3 3 E1 = hω 0 (1 − xe ) 2 2 ∆E = E2 . Rezolvare N ′ 2 J ′ + 1 − ( E ′ − E ) / K BT = e N 2J + 1 N′ 1 = e − ∆E / K B T N 2J + 1 27 .PROBLEMA 24 Aflaţi raportul moleculelor HBr 80 aflate în stările de vibraţie pură cu numerele cuantice v=2 şi respectiv v=1.653 ⋅ 10−20 J N ∆E = 3.7 ⇒ 2 = 0.

19 Rezolvare Numerele de undă corespund tranziţiilor ilustrate mai jos: ⇒ 2B=42 cm −1 ⇒ B=21 cm −1 h h B= 2 ⇒ r= 2 2 8π cµr 8π cµB r=0.5 cm −1 .3 3 hω 0 (1 − xe ) 2 2 h2 3 3 E= hω 0 (1 − xe ) + J ( J + 1) 2 2I 2 h2 ∆E = E ′ − E = hω 0 (1 − 2 xe ) .92Å Linia este absentă datorită regulii ∆J ≠ 0 . Se presupune aceeaşi constantă de rotaţie pentru toate nivelele. 3916.51 eV k=520 N/m Re = 0. ~ ν 10 =3958 cm −1 Dar 1 1 3 ~ 3 hcν 10 = hω 0 (1 − xe ) − hω 0 (1 − xe ) 2 2 2 2 adică: 28 .J ( J + 1) 2I E′ = Pentru molecula H 2 : D0 = 4. Frecvenţa de vibraţie a moleculei corespunde ~ numărului de undă ν 0 =4138. Se ştie că aceste linii corespund tranziţiilor ∆J = ±1 şi v′ = 0 → v = 0 . 4000 şi 4042 cm −1 .8 cm −1 PROBLEMA 26 Calculaţi distanţa internucleară şi constanta de anarmonicitate pentru molecula HF dacă numerele de undă a patru linii spectrale consecutive ale structurii de rotaţie din banda de vibraţie sunt: 3874.01 N B=60.742 ⇒ N′ = 0.

x 2 = ∫ Ψ (x) x 2 Ψ ( x)dx 0 ∞ (1) Ψ (x) =N e −α x / 2 Constanta de normare a funcţiei de undă se obţine din condiţia: Ψ 2 =1 adică: ∞ 2 2 ∫ 0 N 2 e −α 2 2 x dx =1 (2) Rezultă: N2 = 1 ∞ (3) ∫e 0 −α 2 x 2 dx Observaţie: Integrala: 29 . µ fiind masa redusă iar ω frecvenţa de vibraţie. Rezolvare a) Din egalitatea energiei oscilatorului armonic cu energia stării fundamentale obţinem: kA2 hω 0 = k=520 N/m 2 2 hω 0 h ⇒ A= = k kµ ⇒ A=0.~ hcν 10 = hω 0 (1 − 2 xe ) ~ ω 0 = 2πcν 0 ~ ~ ⇒ hcν 10 = hcν 0 (1 − 2 xe ) ~ ν 10 ⇒ 1.2 xe = ~ ν0 ~ ν 10 1 ⇒ xe = (1 − ~ ) ν 2 0 xe = 0. b) valoarea pătratică medie a elongaţiei x în starea fundamentală care este 2 2 descrisă de fubcţia de undă Ψ (x) ≈ e −α x / 2 .126 Å b) Trebuie calculată valoarea: x2 .0218 PROBLEMA 27 Pentru molecula de hidrogen să se calculeze: a) amplitudinea clasică de vibraţie corespunzătoare stării cu v=0. unde α 2 = µω / h .

∞ ∫ 0 e − px dx = e − x dx = 2 2 2 1 π 2 p (*) ∞ ∫ 0 π 2 1 4 ∞ ∫ 0 x 2 e − px dx = π p3 (**) Revenind la ecuaţia (3): N2 = 1 1 π 2 α2 = 2α π (4) Aşadar. revenind la (1): 2 2 x 2 = ∫ N 2 x 2 Ψ 2 ( x ) dx = N 2 ∫ x 2e −α x dx Folosind (**) avem: x2 = adică: 2α 1 π 1 ⋅ = 6 2α 2 π 4 α x2 = 2ωµ h 2µ k = h 2 kµ h şi x2 = 2ωµ h = µ ⇒ x 2 =0.089Å 30 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful