) ΡΎμϓϹ΍ ϭ΃ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ϥϼϋϹ΍ 2ˬ7SR.

IX(
ϞϴϠΤΘϟ΍ϭ ϒλϮϟ΍ 2.7.1
ΔόγΎΘϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴλϮΘϟ΍
ϡΎψϧ ϥϼϋ·c.IX.1
ϙϮϨΒϟ΍ ΖϴϨΜΘγ΍ .000 20 ϕϮϓ έϻϭΪϟ΍ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕϼϤόϟ΍ ήϳΪμΗ ϥϼϋϹ ϥΎϤϋ ϡΎψϧ ϥΎϛ ˬ ϖΑΎδϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ .1
.(15 ΓΩΎϤϟ΍ ˬ ϪΘϳϻϭ ΔϴϬΘϨϤϟ΍ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍) ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ΔμΧήϤϟ΍
ϝϭ΍ΪΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ϭ ˬ ΕϼϤόϠϟ ϥΎϤϋ ϥϼϋ· ϡΎψϧ ΖϠΧΩ΃ϭ ˬ / ϲϟΎΤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ έΎσ· ϲϓ .2
ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϦϳήϓΎδϤϟ΍ ˬ ϦϠόΗ ϥ΃ .ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕϼϤόϟΎΑ ΎϬϟΩΎόϳ Ύϣ ϭ΃ ˬ 000 6 ϲϧΎϤϋ ϝΎϳέ ϥϼϋϹ΍ ΔΒΘϋ .ΔϤϳήϜϟ΍ έΎΠΣϷ΍ϭ ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ϭ ˬ ΎϬϠϣΎΤϟ
ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ΔϨΟ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ϞΒϗ Ϧϣ ΪόϤϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϤϋ ϲϓ ϦϳέΩΎϐϤϟ΍ ϭ΃
12 ϲϟ΍ϮΣϭ ϭέϮϳ 000 6 ϲϧΎϤϋ ϝΎϳέ ΔΒΘϋ .ϥϼϋ· ϞϜη ϲϓ ˯ϞϤϟ ΔΟΎΤϟ΍ ΔΒΘϋ ϰϟ· ϞμΗ ϲΘϟ΍ϭ ςϘϓ ϦϳήϓΎδϤϠϟ .(40 ΓΩΎϤϟ΍ ˬ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍
ϲϓ ϦϜϟ ˬ 000 Ϧϣ ϪΑ ΡϮϤδϤϟ΍ έϻϭΩ 15 ΔΒΘϋ ϕϮϓ ςϘϓ Ϯϫ ΍άϫ .(2.60 ΪϨϋ έϻϭΪϟ΍ ϰϟ· ϲϧΎϤϋ ϝΎϳέ ρϮΑήϣ ήϴϏ)ϭ έϻϭΩ 15 600 000
.ϭέϮϳ 000 15 ΔΒΘϋ Ϧϣ ήϴΜϜΑ Ϟϗ΃ Ϧϫ΍ήϟ΍ ΖϗϮϟ΍
ρήη ϭ΃ Ϊϴϗ ϥϭΩ Ϊϳ΃ ϭ΃ ϪϠϣΎΤϟ ϊϓΪϟ΍ ήϣ΍ϭ΃ϭ ΕϻΎϴΒϤϜϟ΍ϭ ΕΎϜϴθϟ΍ ϞΜϣ ΔϳΪϘϨϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍" Ϫϧ΄Α ΎϬϠϣΎΤϟ ϙϮϜμϟ΍ ϝϭ΍ΪΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϒϳήόΗ ϢΘϳ .3
ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ)" ΎϬϠϣΎΤϟ ϢϬγ΃ϭ ˬ ήϣ΍ϭ΃ ϊϓΪϟ΍ Ζόϗϭ ˬ ϢϴϠδΘϟ΍ ΪϨϋ ΎϬϴϓ ϖΤϟ΍ ϞϘϨΑ ΢ϤδΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϞϜη ϲϓ ϭ΃ ˬ ϲϤγήϟ΍ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϰϟ· Ύϫέ΍Ϊλ· ϭ΃ ˬ
.ΎϬϠϣΎΤϟ ϝϭ΍ΪΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ϙϮϜμϠϟ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϒϳήόΗ ϊϣ ϰηΎϤΘϳ ΍άϫϭ .(1 ΓΩΎϤϟ΍ ˬ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍
έΎη΃ϭ ΕΎϳϭΎΤϟΎΑ ϦΤθϟ΍ϭ ΪϳήΒϟ΍ ϻ ϦϜϟϭ ˬ ϥ΍ήϴτϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϦϳήϓΎδϤϟ΍ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ .4
.ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϞΒϗ Ϧϣ ΔΑϮϠτϣ Ζδϴϟ ϲϫϭ ˬ ΔϤϳήϜϟ΍ έΎΠΣϷ΍ϭ ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ Ύπϳ΃ ϞϤθϳ ϥϮϧΎϘϟ΍ .ϰϟ· ΔΣ΍ήλ
ϰϟ΍ ϪϟϮλϭ ϯΪϟ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϖϳήϓ φΣϻ ˬ 2010 ϮϴϟϮϳ 4 άϨϣ ΓϮϗ ϲϓ ςϘϓ ϢΗ Ϊϗ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ .5
ϭ΃ ϙέΎϤΠϟ΍ ΩΎΠϳϻ ΓέΩΎΒϣ ΫΎΨΗ΍ ϰϟ· ήτπΗ ϑϮγ ϦϳήϓΎδϤϟ΍ .ΎχϮΤϠϣ ήϴΜϛϭ ˬ ΕΎϣϼϋ ϥϼϋ· ΕΎΒϠτΘϣ Ϧϣ ΔϨϴΑ ϰϠϋ ϦϳήϓΎδϤϟ΍ ΖϤΗ ϲΘϟ΍ ΩϼΒϟ΍
ϩάϫϭ ˬ ϙέΎϤΠϠϟ ΎϘϓϭ .ΓέΩΎϐϤϟ΍ ϭ΃ ϝϮλϮϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔΣΎΘϣ ϭΪΒΗ ϻ ϝΎϜηϷ΍ ϩάϫ ϥϷ ˬ ϞϜη ϊϤΠϟ (ΔϴϧΎτϠδϟ΍ ϥΎϤϋ Δσήη ϊϴϤΟ) ΓήΠϬϟ΍ ϒχϮϣ
Ίϧ΍ϮϤϟ΍ ϖϳήσ ϲϓ ϲΗ΄Η (ΡΎϴδϟ΍) ϦϳήϓΎδϤϟ΍ ϥ΍ ΍ΪΟ έΩΎϨϟ΍ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϙέΎϤΠϠϟ ΎϘϓϭ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .ΔϳήΤΒϟ΍ Ίϧ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ Ύπϳ΃ Γήϓ΍ϮΘϣ Ε΍έΎϤΘγϻ΍
.ΔϳήΤΒϟ΍
ΎϴϟΎΣ Ϣϫϭ .ϯήΧϷ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ϭ΃ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϝ΍Ϯϣϸϟ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ϞϘϨϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ˬϝ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϭ΃ ˬ ϝΎΠϣ ϲϓ ΓήΒΧ ϚϠϤΗ ϻ ϙέΎϤΠϟ΍ .6
ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣϭ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΔμϨϤϟ ϢϠϋ ϻ ϙέΎϤΠϟ΍ϭ .ϒθϜϟ΍ ΪϋΎδϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϘΘϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ςτΧ ξόΑϭ ϡΎψϨϟ΍ ϖϴΒτΗ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ςϘϓ
ϝϮΣ ϲϟΎϤϟ΍SRIX.ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϞϘϧ Ϟ΋Ύγϭ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ Ϧϣ ϢϬϨϴϜϤΘϟ ΎϬϴϔχϮϤϟ ˯΍ήϤΤϟ΍ ϡϼϋϷ΍ ϱ΃ ϡΪϘΗ Ϣϟ
ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΕΎϴΣϼλc.IX.2ϭ c.IX.3
ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ ϡΎϜΣϷ ΔϔϟΎΨϣ ϲϓ ϩΎΒΘη΍ ΔϟΎΣ ϲϓ Ϫϧ΃ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ΕΎϳϻϮϟ΍ / Ϧϣ 42 ΓΩΎϤϟ΍ .7
ΔϤϳήϜϟ΍ έΎΠΣϷ΍ϭ ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ϭ ˬ ΎϬϠϣΎΤϟ ϝϭ΍ΪΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ϭ ΕϼϤόϟ΍ ΔϛήΣ ϒϗϮΘΗ Ϊϗ ϙέΎϤΠϟ΍ ΔΤϠμϣ /ϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ
Ϊϗ ˬ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ Ϧϣ ΐϠσ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ .έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ έΎτΧ·ϭ ˬ ϡΎϳ΃ ΔόΒγ ίϭΎΠΘΗ ϻ ΓήΘϓ ϝ ΎϬϴϠϋ ˯ϼϴΘγϻ΍ϭ
ϲϔχϮϣ ϊϴϤΟ ϥ΃ϭ ΔϴϧΎτϠδϟ΍ ϥΎϤϋ Δσήη Ϧϣ ΎϤψΘϨϣ ΍˯ΰΟ ϙέΎϤΠϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ έΪΠΗϭ .ΔϠΛΎϤϣ Ε΍ήΘϔϟ ΰΠΤϟ΍ ΪϳΪϤΗ ϱΪϨϟϮΒϟ΍ ΐΘϜϤϟ΍
.ϥϮϧΎϘϟ΍ άϴϔϨΘΑ ϦϴϔϠϜϤϟ΍ ϦϴϔχϮϤϟ΍ϭ ϙέΎϤΠϟ΍
Ϯϫ ϦϠόϤϟ΍ ώϠΒϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ Ύϣ ϑήόΗ ϻ ΎϬϧ΃ .΢ϳήμΘϟ΍ ϡΪϋ ϭ΃ ΔΑΫΎϛ ϥϼϋ· ϙΎϨϫ ϥ΃ ϲϓ Ϛθϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϻ· ϑήμΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϬϧ΃ ϙέΎϤΠϟ΍ ΩΪηϭ .8
ΎϤϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ Ϧϣΰϟ΍ Ϧϣ ΔϟϮϘόϣ ΓήΘϔϟ ϯήΧϷ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ϭ΃ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΢Βϛ ϻ ϙέΎϤΠϟ΍ .ΩϼΒϟ΍ ΝέΎΧ ϭ΃ ϞΧ΍Ω ϪϠϤΤϳ ϱάϟ΍ ώϠΒϤϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ
.ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϰϠϋ ωϼσϻ΍ ϦϜϤϳϭ / Ϟϣ ΔϟΩϷ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·
ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϴΣϼμϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΎϬϧΈϓ ˬ ΔΤϴΤλ ήϴϏ ϥϼϋ· ϭ΃ ϥϼϋ· ϡΪϋ ϭ΃ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ / ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓ ϩΎΒΘη΍ Ϫϟ ϥϮϜϴγ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ΎϣΪϨϋ .9
ΔϳΪϘϨϟ΍ Ϟλ΃ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓϭ ϞϗΎϨϟ΍ Ϧϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ΐϠτϟ Δϴ΋ΎϨΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϥϮϧΎϗ ΐΟϮϤΑ ΔϴϧΎτϠδϟ΍ ϥΎϤϋ ΔσήθϠϟ
.ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ΪμϘϳ ΔλΎΨϟ΍ϭ
ϭ ϝϭ΍ΪΗϭ ϊϤΟϭ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ υΎϔΘΣϻ΍c.IX.4 c.IX.5
ϥ΃ϭ ˬ ϻ Ε΍ϮϨγ βϤΧ Ϧϋ ϞϘΗ ΓΪϤϟ ϥϼϋ· φϔΘΤΗ ϙέΎϤΠϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϥϮϧΎϘϟ΍ κϨϳ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϡΎψϧ Ϧϣ 41 ΓΩΎϤϟ΍ .10
.Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ βϔϧ ϡ΍ΪΨΘγ΍ϭ ϝϮλϭ ΎϬϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ
ϞϴλΎϔΗϭ ˬ ϥΎϤϋ ϲϓ ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ ˬ ήϔδϟ΍ ί΍ϮΟ ϞϴλΎϔΗ ˬ ΔϴδϨΠϟ΍ ˬ ΩϼϴϤϟ΍ ΦϳέΎΗϭ Ϣγϻ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ΓέΎϤΘγ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥ΃ ϦϠϋ΃ϭ .11
Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣϭ ˬ ΎϬϠϤΤϳ νήϐϟ΍ϭ ϪϨϣ ϞλϷ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬ ΓέΎΠΤϟ΍ / ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ϭ ϝϭ΍ΪΘϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ϙϮϜμϟ΍ϭ ˬ ΔϳΪϘϨϟ΍ Ϧϋ ϞϴλΎϔΗ ˬ ΔϠΣήϟ΍
.(ΪΟϭ ϥ΍) Δϛήη
ΔΣΎΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥϼϋ· ϢΘϳ Ϣϟ .Δϴϗέ ϩάϫ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ Ύϴϗέϭ ςϘϓ ΓΪΣϮϟ΍ ϲϓ ϙέΎϤΠϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϥϼϋϹ΍ ϝΎϜη΃ ΎϴϟΎΣ ΰΠΘΤϳϭ .12
.έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ έΎτΧΈΑ ϙέΎϤΠϟ΍ ϩΎΒΘη΍ ϱ΃ ΩϮΟϭ ϝΎΣ ϲϓ ϥϮϜϴγ .ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ ϰϟ· ΓήηΎΒϣ
ϲϠΤϤϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍c.IX.6
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϖϴδϨΘϟ΍ϭ ˬ ΔϴϧΎτϠδϟ΍ ϥΎϤϋ Δσήη Ϧϣ ˯ΰΟ ϲϫ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭϭ ˬ ΓήΠϬϟ΍ϭ ϙέΎϤΠϟ΍ άϨϣ .13SRIX ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ
ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϖϴδϨΘϟ΍ ϥ΃ Ϯϟϭ ˬ Δϴπϗ ΖδϴϟSRIX ΎϬϟϭ ˬ ΓήΠϬϟ΍ ϊϣ ΪΣ΍ϭ ϖϳήϔϛ ΍ϮϠϤόϳ ϥ΍ ϙέΎϤΠϟ΍ ΕέΎη΃ϭ .ΔϴϠϤόϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϲϓ ήΒΘΨΗ Ϣϟ
.Ϛθϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ ϊϣ ήηΎΒϣ ϝΎμΗ΍
ϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍c.IX.7
ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϊϣ ϥϭΎόΘϟ΍ ϲϓ ΓήΒΧ ϢϬϳΪϟ βϴϟ .ϡΎόϟ΍ ϲΠϴϠΨϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ βϠΠϣ ϝϭΩ ϊϣ ϥϭΎόΘϟ΍ ΕΎϗΎϔΗ΍ϭ ϙέΎϤΠϟ΍ .14

ΎϬΘτθϧ΃ ϖϴϠόΗϭ ˬ κϴΧήΘϟ΍ ΐΤγϭ ΓέΩΎμϤϟ΍ ϞΜϣ ˬ ΔϴγΎϗ ΕΎΑϮϘϋ ΔϓΎοϹΎΑϭ ˬ ΔΑϮϘόϛ ϦϜϤϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ΔΑήϬϣ ΔϴϤϛ ΓέΩΎμϣ ϥ΃ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ έΪΠΗϭ .19SRIII ΍άϫ ϰϠϋ ϖΒτϨΗ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ (ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ 2.(ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ .6 ϢδϘϟ΍ ήψϧ΍ .ΎϔχϮϣ 812 ϙέΎϤΠϟ΍ .ΩΪΠϟ΍ ϦϴϔχϮϤϠϟ ϲϨϣϷ΍ κΤϔϟ΍ ϞϤθΗϭ ΔϴϛήϤΠϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ϊϣ ΐγΎϨΘΗϭ ΔϴϓΎϛ ΕΎΒϠτΘϣ ϥΈϓ ˬ ΎϣϮϤϋϭ .ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔϳΎϤΣ ΔϣέΎλ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ήϳήΒΘϟ (30 ΔϴλϮΘϟ΍) ϙέΎϤΠϠϟ Ωέ΍Ϯϣ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΎϫήϴϏϭ ΔϴϨϘΘϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ϭ ˬ ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ˬ ϞϳϮϤΘϟ΍ϭ ˬ ϞϜϴϫ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϱ΃ ϖϠΘΗ Ϣϟ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϖϳήϓ ϥ· ϝΎϗϭ .ϲϧΎϤϋ ϝΎϳέ 6 000 ΔΒΘϋ Ϧϣ ήϴΜϜΑ Ϟϗ΃ Ϯϫ 5 ϲϧΎϤϋ ϝΎϳέ 000 ΎϫέΪϗ Δϣ΍ήϏϭ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· .24 .ΎϣϮϤϋ ΔϴϓΎϛ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϝ΍Ϯϣϸϟ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΕΎϛήΤϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ .ΕΎϳϭΎΤϟ΍ ζϴΘϔΗ 14 11 11 1 1 1 ϙέΎϤΠϟ΍ ΎϳΎπϗ 95 73 121 8 8 9 ϲϟΎϤΟϹ΍ Ε΍˯ΎμΣ· ΔΣΎϴδϟ΍ϭ .8ϭ c.ΔϋΩ΍έϭ .IX.27 .ϥϼϋϹ΍ ϡΎψϧ ϲϓ έΎΠΣϷ΍ϭ ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϞϤθΘϟ ϥΎϤϋ ΕέΎΘΧ΍ .9 ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 34 ΓΩΎϤϟ΍) 5 ϲϧΎϤϋ ϝΎϳέ 000 ίϭΎΠΘΗ ϻ Δϣ΍ήϏ ϭ΃ / ϭ ήϬη΃ 6 ϰϠϋ ΪϳΰΗ ϻ ΓΪϤϟ ϊπΨϳ ϲόϴΒσ κΨη ϥϼϋϺϟ ΎϛΎϬΘϧ΍ .ΔΣΎΘϤϟ΍ ϼϴμϔΗ ΔϴϟΎόϓ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ έϮμϘϟ΍ ϪΟϭ΃ ϥΈϓ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ΕΎΑϮϘϋ νήϔϟ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ 2ˬ2 Ϣδϗ ˬ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ ΕΎΑϮϘϋ νήϔϟ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ 2.25 .ΔϋΩ΍έ ϭΪΒϳ ϻ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϰϠϋ ΔϘΒτϤϟ΍ ΕΎΑϮϘόϟ΍ .12 ΕΎΒϠτΘϣ ίϭΎΠΘϳ ΍άϫϭ .4 ϢδϘϟ΍ ήψϧ΍) SRIX ΎϤϴϓ . ΕΎΑϮϘϋc.15 -.ΩϮϨΒϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ϧϣ ΔϫϮΒθϣ ΕΎϛήΤΗ ϥ΄θΑ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΎϬΗ΍ήϴψϧ ϊϣ ϥϭΎόΘΗϭ έΎτΧΈΑ ϡϮϘΗ ϙέΎϤΠϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔϳΎϤΣc.ΎϬϔ΋Ύχϭ ˯΍Ω΃ ϝΎόϓϭ ϞϣΎϛ ϞϜθΑ ϙέΎϤΠϟ΍ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ ΪϳΪΤΘϟ (30 ΔϴλϮΘϟ΍) ϙέΎϤΠϠϟ ΔϴϨϬϤϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϴϨϬϤϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ Ϧϋ ΔϣΎϋ ΔΤϤϟ ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ 2.ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϤψϧϷ΍ ΐΟϮϤΑ ϝΎϜη΃ αΎγ΃ ϰϠϋ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕϼϤόϟ΍ Ϧϣ Ω΍ήϴΘγϻ΍ ΔϟΎΣ 58 ΕΎτϠδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ˬ 2008 -.ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍˯ΎμΣϹ΍ ΖϣΪϗ Ϊϗϭ .15 Ϧϣ ΔϋϮϨΘϣ ΔϋϮϤΠϣ νήϔϟ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΖϧΫ΃ϭ ˬ ϱέΎΒΘϋ΍ κΨη ΢ϟΎμϟ ϭ΃ Ϣγ΍ ϲϓ ΔϔϟΎΨϣ ΐϜΗέ΍ ϝΎΣ ϲϓ .10 ϱ΃ ϡΪϘΗ Ϣϟ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .ϦϴϴΑΎϫέϹ΍ ϝϮλ΃ ΪϴϤΠΘΑ ϖϠόΘϳ έΎΠΣϷ΍ϭ ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍c.13 ϭΪΒϳ ϻ ΍άϫϭ ˬ ϥϮϤπϤϟ΍ ΐΗΎϜϤϟ΍ ϲϓ ϊΑήϤϟ΍ ΍άϫ φϔΤΗ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ ˬ ϊΑήϣ ϲϓ ϥϼϋϹ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ Δϴϗέϭ Ϧϫ΍ήϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ υΎϔΘΣϻ΍ ϢΘϳ .ΔϴϧΎτϠδϟ΍ ϥΎϤϋ Δσήη Ϧϣ (30 ΔϴλϮΘϟ΍) ϙέΎϤΠϟ΍ ϲϔχϮϣ ΐϳέΪΗ ΔϠμΘϤϟ΍ ΔμμΨΘϤϟ΍ ΐϳέΪΗ ϱ΃ ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ ˭ ϙέΎϤΠϟ΍ ϲϔχϮϣ ΐϳέΪΗ ϊϴϤΠϟ ΔϴϟΎϤΟϹ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϲϫ ϩάϫ .Ω΍ήϴΘγϼϟ ϦϠόϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍ϭ ΕϼϤόϟ΍ ΓέΎΠΗ ΕΎϛήηϭ ήΜϛ΃ Ε΍˯ΎμΣ· ΩϮΟϭ ϡΪϋ .IX.22 .IX.3 ϢδϘϟ΍ ήψϧ΍) ϦϴϴΑΎϫέϹ΍ ϝϮλ΃ ΪϴϤΠΗc.2010 ϲΘΣ 2007 ϙέΎϤΠϟ΍ Ϧϣ 130 ϥϼϋϹ΍ ϝΎϜη΃ ΕΩέϭ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ ΖϣΪϗ .1 ϢδϘϟ΍ ήψϧ΍ .ΔϴϧΎτϠδϟ΍ ϥΎϤϋ Δσήη Δσήθϟ΍ ρΎΒοϭ ϙέΎϤΠϟ΍ ϲϔχϮϣ ϊϴϤΟ .20SRIX ςΑ΍Ϯοϭ Ω΍ήϴΘγ΍ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ α΃έ ϰϠϋϭ ϒϴϛ ΪϛΆϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟ ϪϧΈϓ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .(ϭήΘγ ϝΎΟήϟ΍ ϢγΎΑ Ύπϳ΃ ϑϭήόϤϟ΍) ϝΎϐΒϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΐϳήϬΘϟ ιΎΧ ϞϜθΑ ϝΎΤϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ .ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ 42 ϲΘΣ 40 ϦϴΗΩΎϤϠϟ ϭ΃ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤΑ 2009-2007 ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑ ϙέΎϤΠϟ΍ ΔϨγ ϞϜϟ ϥϮϛέΎθϤϟ΍ ΔϨγ ϞϜϟ Ε΍έϭΪϟ΍ ΔϴΒϳέΪΘϟ΍ ΓέϭΪϟ΍ 2009 2008 2007 2009 2008 2007 51 22 95 3 3 7 ϙέΎϤΠϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ΔϴγΎγϷ΍ -.17 ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϩάϫ ήΒΘόΗϭ .ΔϋΩ΍έϭ ΔΒγΎϨΘϣϭ ΔϟΎόϓ ΓέΩΎμϣc.26 .11 ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϫΪϳΪΤΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϒόπϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ ρΎϘϧ .1 -.2007 ΓήΘϔϠϟ .16 ΔΒγΎϨΘϣϭ ΔϟΎόϓ ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϩάϫ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ϻ .ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Γήτϴδϟ ΔόοΎΨϟ΍ (ΔϨϴϤΜϟ΍ ΓέΎΠΤϟ΍ βϴϟ ϦϜϟϭ) ΔϨϴϤΜϟ΍ ϥΩΎόϤϟ΍ ϰϠϋ ήϳΪμΘϟ΍ .-.23 .21 .ϩϼϋ΃ ϦϴΒϤϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ 42 ΓΩΎϤϠϟ ΎϘϓϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΩϮϘϨϟ΍ ϰϠϋ ˯ϼϴΘγϻ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϪϳΪϟ ϙέΎϤΠϟ΍ .ϦϴΑήϬϤϟ΍ ϙϮϠγ 15 19 16 1 2 1 Ε΍έΎϴδϟ΍ ζϴΘϔΗ 615 ϲΘΣ 1 1 -.ΐγΎϨϣ ϢϜΤϟ΍ ΍άϫ άϴϔϨΗ ϢΘϳ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ Ε΍˯ΎμΣ· ϰϟ· Δϗϼϋ ϲϓR3ϖϴΒτΗ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϗ ϰϠϋ (ήϳήϘΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ 2.IX.IX.IX.18 ΎϫΪϳΪΤΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϒόπϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ ρΎϘϧϭ ˬ (ΓέΩΎμϤϠϟ Δϣίϼϟ΍ ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ) ΓέΩΎμϣ ήόθΗ Ύϣ έΪϘΑ .ΕΎΑϮϘόϟ΍ ϖϴΒτΗ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϭ΃ ΔϳΩΎόϟ΍ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣϭ ˬ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϭ΃ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϐΑ ϖϠόΘΗ ΎϬϠϘϧ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϭ΃ κΨθϟ΍ ΍άϫ ΔϟΎΣ ϲϓ .SRIX.

ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ήϴϏ ϭ΃ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ ήϴϏ ΕϻΎΣ ϲϓ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϋΩ΍έϭ ΔΒγΎϨΘϣϭ ΔϟΎόϓ ΕΎΑϮϘϋ νήϔϟ ˬ ΕΎΑϮϘόϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϞϳΪόΗ ϲϐΒϨϳ ‡ .3[ ] ϥϼϋ· ΝΫϮϤϨϠϟ Ϧϣ΁ ϦϳΰΨΗ ϥΎϤο ϙέΎϤΠϟ΍ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ‡c.32 .ΔτϴδΑ ΔϴϨΑ ϡΎψϧ Ϯϫ ϲϧΎϤόϟ΍ ϲϟΎϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ .IX.Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ Δϳί΍ήΘΣϻ΍ ϑήθϤϟ΍ ϪϧϮϛ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬ ΔμμΨΘϤϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ .ϝΎϐΒϟ΍ ϑ΍ΪϬΘγϻ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΕΎϣ΍ήϐϟ΍ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϤϴγ ϻ ΢Ϡϣ ήϣ΃ Ϊϳΰϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ΐϠσ ΔτϠγ ϙέΎϤΠϟ΍ ϲϔχϮϣ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ϭ ΢ϳήμΘϟ΍ ϡΪϋ ϭ΃ ΔΑΫΎϜϟ΍ ΕΎϧϼϋϹ΍ Ϧϋ ϒθϜϠϟ ϙέΎϤΠϟ΍ ΕΎϴϟ΁ ϊοϭ ϲϐΒϨϳ ‡ ] .3 ΖϳϮμΘϟ΍ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ Ϟϣ΍ϮόϠϟ ΰΟϮϣ ϢϴϴϘΗs.ΔϋΩ΍έϭ ΔΒγΎϨΘϣϭ ΔϟΎόϓ ΕΎΑϮϘϋ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ‡ ΢ϳήμΘϟ΍ ϡΪϋ ϭ΃ ΔΑΫΎϛ ΕΎΤϳήμΘϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϠϟ ΔϴϓΎϛ ΕΎϴϟ΁ ΎϬϳΪϟ ΪΟϮΗ ϻ ‡ .ϯήΧϷ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ϭ ΔϠϤόϠϟ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΕΎϛήΤΘϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϠϟ ˯΍ήϤΤϟ΍ ϡϼϋϷ΍ ΪΟϮΗ ϻ ‡ ϰϠϋ ΐϳέΪΗ ϙΎϨϫ βϴϟ ‡SRIX."ΔμμΨΘϤϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍" : ϙϮϨΒϟ΍ ˬ ˯΍ήη ήϴΟ΄Η Δτθϧ΃ϭ ϲϠϳϮϤΘϟ΍ ήϴΟ΄Θϟ΍ ˯΍ήΟ· ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ΕΎϛήθϟ΍ ϞϳϮϤΗ ϞϤθΗϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϣ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϒϳήόΘϟ ϪϠϫΆΗ ϑέΎμϤϟ΍ Ϧϣ ϞϜϟ ΔτϴΤϟ΍ ϑήθϤϟ΍ Ϯϫ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ .ΔϴϓήμϤϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ϭ ϦϴψϓΎΤϤϟ΍ βϠΠϣ ΎϬϴϠϋ ϖϓ΍ϭ ϲΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϞϤθΗ "ϲϓήμϤϟ΍ ϞϤόϟ΍" ΢Ϡτμϣ ϥΈϓ ˬ ΓΩΎϤϟ΍ βϔϨϟ ΎϘϓϭ .ϞϤθΗ ϲΘϟ΍ ˬ ΔτθϧϷ΍ ΔϴϧΪόϤϟ΍ ΩϮϘϨϟ΍ϭ ˬ ϱΪϘϧ ϞϜη ϲϓ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϝϮλϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΔϴϠΤϤϟ΍ϭ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕϼϤόϟ΍ ϝΩΎΒΗϭ ϊϴΑϭ ˯΍ήηϭ ήϴΟ΄Η ˯΍ήη ϞϳϮϤΗϭ ˬ ήϴΟ΄Θϟ΍ϭ ϢϜΤΑ .IX.ϞϣΎϛϭ ϝΎόϓ ϮΤϧ ΍άϫ .29SRIX: ϲϐΒϨϳ ‡SRIX.7.ϙέΎϤΠϟ΍ ϲϔχϮϤϟ .114 ΢ϨϤΗϭ .IX4] ΔΒγϮΤϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΓΪϋΎϗ ήϳϮτΗϭ ˬ [5 .Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήηϭ ˬ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ϭ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήη ϰϠϋ ϑήθϳ (ΔΌϴϬϟ΍) ϝΎϤϟ΍ ϕϮγ ΔΌϴϫ .Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήηϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ (49) ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ ϖΘθϣ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϑέΎμϤϟ΍ ϰϠϋ ϑ΍ήηϼϟ αήϐϧϮϜϟ΍ ϲϓ Δϧί΍ϮϤϟ΍ ΐΘϜϤϟ ΔΣϮϨϤϤϟ΍ ΕΎϴΣϼμϟ΍ .ϯήΧ΃ έϮϣ΃ ϦϤο -.ϢϴϴϘΘϟ ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϧϣ ϞόΠϳ (2010 ϮϴϟϮϳ ϒμϧ 2) Δϴϧ΍ΪϴϤϟ΍ ΓέΎϳΰϟ΍ϭ (2010 ϮϴϧϮϳ 28) ϥϮϧΎϘϟ΍ έϭΪλ ϦϴΑ ΓήϴμϘϟ΍ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ϭ ΓΩΪΤϤϟ΍ ϊϣ ΓέήϘϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϝΎΜΘϣϻ΍ϭ ˬ Ϛϟάϟ ΔΠϴΘϧϭ .3 Ϧϣ ϦϴϋϮϧ ϞϤθϳϭ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ .2 ϝΎΜΘϣϻ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ .ϒθϜϟ΍ ΪϋΎδϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϘΘϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ςτΧ ξόΑϭSRIX ϡΪϘΗ Ϣϟ .ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϰϠϋc.ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϧϼϋϹ΍ .Ϣϗέ ϲϜϠϤϟ΍ ϡϮγήϤϟΎΑ έΩΎμϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ Ϧϣ Δόγ΍ϭ ΔϴϨϣί ΓήΘϓ ϞϤθΘϟ (5) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ϑήόϣ Ϯϫ "ϲϓήμϤϟ΍ ϞϤόϟ΍" ΢Ϡτμϣ .28 ϡΎψϨϟ΍ ϖϴΒτΗ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ςϘϓ ΎϴϟΎΣ ϙέΎϤΠϟ΍ / ϥϮϧΎϗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗ ΔΤϓΎϜϣ έΎσ· ϲϓ ϥϼϋϹ΍ ϡΎψϧϭ ˬ ϕέϮϟ΍ ϰϠϋ ˬ ΩϮΟϭ ϝϮΣ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣϭ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΔμϨϤϟ ϢϠϋ ϻ ϙέΎϤΠϟ΍ϭ .ϲϟΎϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ήϴϏϭ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ Ϣπϳϭ .ΔϴϟΎόϓSRIX.31 ΎϬϴψϓΎΤϣ βϠΠϣ ΎϬϠΜϤϳ ϲΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ κϨΗ ϲΘϟ΍ 2000.ΔϨτϠδϟ΍ ϲϓ ΔϴϓήμϤϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϰϠϋ ϑ΍ήηϹ΍ϭ ϢϴψϨΘϟ ΔτϠδϟ΍ ˬ ϊϳέΎθϤϟ΍ ϞϳϮϤΗϭ ˬ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ϰϠϋ ήμΘϘΗ ϻ ϦϜϟϭ ˬ ϞϤθΗ Ϊϗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔτθϧϷ΍ -.ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϰϠϋ .ΕΎϳϭΎΣ ϲϓ ϊ΋ΎπΒϟ΍ϭ ΪϳήΒϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ΕϼϤόϟ΍ Ϧϣ ΔϨΤη ΡϮοϮΑ ϞϤθϳ ϻ ϥϼϋ· ρ΍ήΘη΍ ‡ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Δϴ΋Ύϗϭ ήϴΑ΍ΪΗ .ϯήΧϷ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ ϭ΃ ΔϠϤόϠϟ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ϞϘϨϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ˬϝ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΕϼϴϬδΘϟ΍ ϭ΃ ˬ ϝΎΠϣ ϲϓ ΓήΒΧ ϚϠϤΗ ϻ ϙέΎϤΠϟ΍ .ΓήϓϮΘϣ ήϴϏ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ .IX.IX2 .ϞϗΎϨϟ΍ Ϧϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣc.1[ ωϼσϻ΍ ϦϜϤϳϭ / Ϟϣ ΔϟΩϷ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ΔϟϮϘόϣ ΔϴϨϣί ΓήΘϔϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΔϠϤόϟ΍ ΡΎϤΟ ΢ΒϜϟ ϙέΎϤΠϟ΍ ΓέΩΎϗ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ‡ ] .7.30 ϲΘϟ΍ ϲΘϟ΍ ϚϠΗϭ ˬ ΕΎϧΎϴϜϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϨΘϣ ΔϋϮϤΠϣ ϞϤθΗ ϲϟΎϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ήϴϏ ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ .IX 16 ϊϴϤΟ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϊϣ [ .ϯήΧϷ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ϭ ΔϠϤόϠϟ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΕΎϛήΤΘϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϠϟ ˯΍ήϤΤϟ΍ ϡϼϋϷ΍ ϙέΎϤΠϟ΍ ήϳϮτΗ ΐΠϳ ‡ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ / ϙέΎϤΠϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΐϳέΪΘϟ΍ ήϴϓϮΗ ΐΠϳ ‡SRIX ϥϮϧΎϗ ϰϟ· ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ 42 ϲΘΣ 40 ΓΩΎϤϟ΍ϭ ϡΪϗ ˬ ϙέΎϤΠϟ΍ ] ΕΎϳϭΎΤϟΎΑ ϦΤθϟ΍ϭ ΪϳήΒϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϯήΧϷ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ϭ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϦΤη ΔϴτϐΗ Ύπϳ΃ ϲϐΒϨϳϭ ΢ο΍ϭ ϥϼϋ· ρ΍ήΘη΍ ‡c.c.2.ΔϴλϮΘϟ΍ ϩάϬϟ ϝΎΜΘϣϻ΍ ϰϠϋ ήϴΛ΄Η ΎϬϟ ϥϮϜϳ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴλϮΘϟ΍ ϊγΎΘϟ΍ ϝΎΜΘϣϻ΍ 2.ϞϗΎϨϟ΍ Ϧϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ΐϠτϟ ΔϴϓΎϛ ΔτϠγ ϙΎϨϫ ‡ ωϼσϻ΍ ϦϜϤϳϭ / Ϟϣ ΔϟΩϷ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ΔϟϮϘόϣ ΔϴϨϣί ΓήΘϔϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍ϭΩϷ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΔϠϤόϟ΍ ΡΎϤΟ ΢Βϛ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ Ζδϴϟ ϙέΎϤΠϟ΍ ‡ .Ϧϣ΁ ϞϜθΑ ΔϴϤΤϣ Ζδϴϟ ΕΎϧϼϋϹ΍ ϊϴϤΟ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϙΎϨϫϭ ‡ .΄θϨΗ ϥ΃ ‡ ϝΎόϔϟ΍ άϴϔϨΘϟ΍ ." Ϛ΋ΎΒδϟ΍ϭ .ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΔϳΪϘϨϟ΍ ϞϘϧ Ϟ΋Ύγϭ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ Ϧϣ ϢϬϨϴϜϤΘϟ ΎϬϴϔχϮϤϟ ˯΍ήϤΤϟ΍ ϡϼϋϷ΍ ϱ΃ ΕΎϘϴϠόΘϟ΍ϭ ΕΎϴλϮΘϟ΍ 2.1[ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ έϮμϘϟ΍ ϪΟϭ΃ ‡SRIII ϭ R3."Ε΍ΩϮδϣ έ΍Ϊλ·" Ϣγ΍ ΖΤΗ ϞϘϧ Δτθϧ΃ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲψϓΎΤϣ βϠΠϤϟ΍ ϖϓ΍ϭ ˬ ϡ΍ ϰΑ 97/11/43 (ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍) α΃έ ϕϮγ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ (48) ΓΩΎϤϠϟ ΎϘϓϭ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήηϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ Δϳί΍ήΘΣϻ΍ ϑήθϤϟ΍ Ϯϫ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ ΔΌϴϫ .7˯΍έϭ ΔϨϣΎϜϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ϦϜϤϳ ϻSR.

..ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴΠϬϨϣ ΎϬϠϤθϳ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϒϠΘΨϣ ϝϭΎϨΘΗ ΔϠμϔϣϭ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΔϠϴγϭ ΓάϓΎϧ ϡΎϜΣ΄ϛ ϦϴϨΛ΍ ΕΎϤϴϤόΘϟ΍ ϩάϫ ήΒΘόΗϭ .39 Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϞϜη άΧ΄Η ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϩάϫ .ΔΌϴϫ ϦϴϜϤΗ Ϯϫ ΍άϫϭ -.Ϣϗέ ϲϜϠϤϟ΍ ϡϮγήϤϟΎΑ έΩΎμϟ΍ ϝΎϤϟ΍ αΎγϷ΍ ϥΈϓ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .ΎϬΗΎϣΪΧ ήϴϓϮΗ ϞΟ΃ Ϧϣ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΐϠτΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ ϲϓ ΪϤΠΘϟ΍ ˯Ϯο ϲϓ ΎϤϴγ ϻ ΔϴϤγέ ήϴϏ ϞϘϧ ΓήϐΛ ϖϠΧ Ϊϗ ˬ ΕΎγΎϴδϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϢψϨϣ ήσΎΨϤϟ΍ Δγ΍έΩ ΩϮΟϭ ϡΪϋϭ ΔϴϤγήϟ΍ ήϴϏ ϢψϨϟ΍ ςΒοϭ ϒθϜϟ ΔϴϠόϓ Ε΍ϮτΧ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ΐϧΎΟ ϰϟ· ήϛάϟΎΑ ήϳΪΠϟ΍ Ϧϣ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .1 ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ ΐΟϮϤΑ ϥϮϧΎϘϟ΍ έΪλ Ϊϗϭ .) ϢϳΪϘϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΔΤ΋ϻ ϦϜϟϭ ˬ ϊϗϮϤϟ΍ ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰΘΣ ΪϳΪΠϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ (ΎΑϭέϭ΃) ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍ έΪμΗ Ϣϟ . (2010 ϮϴϟϮϳ 4) ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ Ϧϣ ΍έΎΒΘϋ΍ Ϯϫ ϱάϟ΍ϭ ˬ ϯήΒϛ ΔϓΎο· ϊϣ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϻϮϤη ήΜϛ΃ έΎσ·ϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ Ϯϫ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ϲΘϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΔϴϟΎόϓ ϥΈϓ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ΔΤϓΎϜϤΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϊϣ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ΕΎΒϠτΘϣ ϦϴΑ ΔΟϭ΍ΰϤϟ΍ .ϢϟΎόϤϟ΍ ΔΤο΍ϭ Ζδϴϟ ˯ΎτγϮϟ΍ϭ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ˯ϼϛϭ ΔτϴΤϟ΍ ϰϠϋ ϑήθϤϛ ΪόΑ ϝΎϤϟ΍ ϕϮγ ΔΌϴϬϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ΕϼΠδϟ΍ φϔΣϭ ˬ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϭ΃ ήσΎΨϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϣ 3ˬ1 ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ Ϧϣ ήσΎΨϤϠϟ ϢϴϴϘΗ ϻϭ / ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ϞϣΎη ϲϨσϭ ϻ ΔϴϧΎϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΕΪϤΘϋ΍ Ϊϗϭ .2.80 .ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ήσΎΨϤϟ΍ ΔπϔΨϨϣ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ / αΎγ΃ ϰϠϋ ˬ ΎϫΫΎΨΗ΍ ϱήΠϳ ϲΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ςϴδΒΗ ϭ΃ ξϔΨϟ ϭ΃ ˬ ΔϨϴόϣ ΕΎΒϠτΘϣ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ϢϜΤΑ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϡΎψϧ ϥΎϤϋ ϰϟ· ΍ήΧΆϣ ϡΪϗϭ ΏΎϫέϻ΍ ϞϳϮϤΗ ΔΤϓΎϜϣ ϥ΃ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ έΪΠΗ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .έϮϣ΃ ΔϠϤΟ ϲϓ -.2010 ϮϴϟϮϳ 4 ϲϓ ΫΎϔϨϟ΍ ΰϴΣ ϞΧΩ ϱάϟ΍ / ΪϳΪΠϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗ ΔϠμΘϤϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ ΏΎόϴΘγϻ ΎϬϠϳΪόΗ ΪόΑ ϞϣΎϛ ϞϜθΑ ϢΘϳ Ϣϟ ϦϜϟϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϐΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϞϤΘΤϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϲΘϟ΍ ΔϫϮΒθϤϟ΍ ΔϳΩΎϋ ήϴϏ / ΕϼϣΎόϤϟ΍ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ϲϓ ΔΒΘϋ ΞϬϧ ϰϠϋ ϲϓΎοϻ΍ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ίΰϋ Ϊϗϭ .ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗ ΔΤϓΎϜϣ ΕΎϛήηϭ ˬ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϙϮϨΒϟ΍ ϰϠϋ ϖΒτϨΗ ΔΤ΋ϻ ϥϮϧΎϗϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ .ϊϗϮϤϟ΍ ϲϓ ΓέΎϳί Ϧϣ ήϴμϗ Ζϗϭ ϞΒϗ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ΔϴϧΎϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΕέΪλ΃ϭ .˭ ˯Ύτγϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ϭ ϢϬγϷ΍ ˭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϥϮϣΪϘϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴϨϬϤϟ΍ϭ ΕΎϛήηϭ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϞϳϮϤΘϟ΍ ΕΎϛήηϭ .˯ΎτγϮϟ΍ϭ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ˯ϼϛϭ ˬ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήθϟ ήΧϵ΍ έΪλ ΎϤϨϴΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ΩΪΤϤϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ϯήΧ΃ ϡ· ϲΑ ˬ ϡ΍ ϰΑ 880) ΕΎϤϴϤόΘϟ΍ Ϧϣ ΍ΩΪϋ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ έΪλ΃ ˬ (610 ϡ· ϲΑ) ϱή΋΍Ω ΪΣ΍ϭ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ϑήμΑϭ ˬ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ .35 ϡΎψϧ ΩϮΟϭ ϝΎϤΘΣ΍ ϰϟ· ήϴθΗ Ϊϗ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϩάϫϭ .ϝΎϤϟ΍ ΔϴϬϴΟϮΗ ΉΩΎΒϣϭ ΢΋΍Ϯϟ έ΍ΪλΈΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ϭ ˬ ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ϝΎϤϟ΍ ϕϮγ ΔΌϴϫ ϞΒϗ Ϧϣ ϦϴϔϠΘΨϣ ϦϴΠϬϧ ΕάΨΗ΍ϭ ..36 .ΔϟϮϤθϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϰϠϋ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍ ϊοϮϟ ϡΪΨΘδΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ -.37 ϥϮϧΎϗ / ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ΪϳΪΟ έ΍Ϊλ· 2010/79 Ϣϗέ ϲϜϠϤϟ΍ ϡϮγήϤϟ΍ Ϧϣ (2) ΓΩΎϤϟ΍ ϝ ΎϘϓϭ ΔϳέΎγ Ζϟ΍ί Ύϣ (2004 / 72 Ϣϗέ ϲϜϠϤϟ΍ .5(8 ϰϟ· ϞϴϠΤΘϟ΍ϭ ϒλϮϟ΍ 3.Ύπϳ΃ ϑ΍ήηϹ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϕϮγ ϲϓ ϞϣΎόΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϑήθϳϭ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήθϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ .34 Ϣψόϣ ϲϓ ΎϫάϴϔϨΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϤψϧϷ΍ ϑΪϬΗ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ˬ ϊϗϮϤϟ΍ ϲϓ ΓέΎϳΰϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ΍ΩΎϨΘγ΍ϭ .33 ϖϴΒτΗ Ϧϣ ΪΤϠϟ έήϘΗ Ϣϟ ϥΎϤϋ ΔϨτϠγϭ ˬ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ΔϴτϐΗ ϖϠϘϟ΍ ΍ΫΎϤϟ .Ϛϟάϛ .".ΎϬϘϴΒτΗ ΕΎΒΘϋ Ϣψόϣ ϥϭΩ ΙΪΤΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗ ςτΧ Ϧϋ ϒθϜϟ΍ ϲϓ ΓΪϴϔϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϝϭΩ ϪΟ΍ϮΗ ϲΘϟ΍ ΔϋϭήθϤϟ΍ ήϴϏ ϦϴΑήΘϐϤϟ΍ ΔϠϜθϣ Ϧϋ ΍ΪϴόΑ βϴϟϭ ϦϴΑήΘϐϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ ϢΨο ΩΪϋϭ ϥΎϤϋ ΔϨτϠγϭ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ .ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓϭ .40 ) ΍ΪΟ ϞϣΎη ϦϴϤϴϤόΗ ΔΌϴϬϟ΍ ΕέΪλ΃ ˬ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .ϲϟϭΪϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ϕϭΪϨλ Ϧϣ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΓΪϋΎδϤϟ΍ ϲϘϠΗ ϲϓ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϥΎϤϋ ΔϨτϠγϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ) ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ξϴϔΨΗ ϭ΃ ˬ ˯ϼϤόϟ΍ Ϧϣ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ιήΤϟ΍ 3ˬ2 ΰϳΰόΗ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑR.41 ΔΤϓΎϜϣ ϝίΎΑ ΔϨΠϟ Δϗέϭ 2001 ˬ 40 ΕΎϴλϮΘϟ΍ ϞΜϣ) ϪϴΟϮΘϟ΍ ΕΎϗέϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ Ϧϣ Φδϧ ϕΎϓέ· (923 ϭ ϡ΍ ϰΑ ϡ΍ ϰΑ 921 ˬ 919 (4) ΓΩΎϤϟ΍ κϨΗ ˬ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϰϟ· ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ήσΎΨϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϡΎψϧ ϲϓ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴϨσϭ ήσΎΨϤϟ΍ ϢϴϴϘΘϟ Δγ΍έΩ ˯΍ήΟ· ϰϟ· ΔΟΎΤϟ΍ ϞόϔϟΎΑ ΎϬϟϭΎϨΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϖϳήϓ ύϼΑ· ϢΗ Ϫϧ΃ .ϢϬϓ΍ήη· ΖΤΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟϻe/8/2009ϭ e/6/2009 ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ Ϧϣ ϒϟ΄ΘΗ ( ϝϭϷ΍ ϢϴϤόΘϟ΍ έΪλϭ .Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήηϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ κΧήϣ κΨη Ϟϛ" ϰϠϋ ϖΒτϨϳ -.ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ΩΪΤϤϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ ΔΤ΋ϼϟ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ Ϫϳ· ϥϮϧΎϗϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϲϓ ΍ΪΟ ΔτθϨϟ΍ ϝΎϤϟ΍ ϕϮγ ΔΌϴϫϭ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϥΎϛϭ ˬ Ϫϳ·ϭ ˬ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ ."ϦϬϤϟ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ˬ ϥΎϤΘ΋ϻ΍ϭ έΎϤΜΘγϻ΍ ϖϳΩΎϨλϭ έΎϤΜΘγϻ΍ ΕΎϛήηϭ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϙϮϨΒϟ΍ ϞΜϣ Δτθϧ΃ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϓήμϤϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΔγέΎϤϤϟ Ϧϣ Ϟϛ ήΒΘόΗϭ .ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥ΄θΑ ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟϻ ΎϬϨϣ Ϟϛ ΔϴτϐΘϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ήϴϓϮΗ ϝΎΠϣ ϕϮγ ΔΌϴϫϭ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ Ϧϋ ΓέΩΎμϟ΍ ϢϴϣΎόΘϟ΍ Ϧϣ ΍ΩΪϋ ήΜϛ΃ ϲτϐΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϰϟ΍ ΎϬϤϴϠδΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϬϴΟϮΘϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ϭ ΔϤψϧϷ΍ϭ .(ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ϦϳΪϓ΍ϮϠϟ 3ˬ11 Ϣδϗϭ ˬ ϦϴΑήΘϐϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎϜδϠϟ 1 ϢδϘϟ΍ ήψϧ΍) ϲΠϴϠΨϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ βϠΠϣ ˬ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϩάϫ Ϟϛ .΍ήΧΆϣ ϪϘϴΒτΗ ΐΒδΑ ΄θϨϳ Ϣϟ ΪϳΪΠϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΖϠΧΩ΃ ϡϮγήϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ΓέΩΎμϟ΍ .ΔϘϓήϤϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ άϴϔϨΘϟ ΔϴτϐΗ ΫΎϘϧϺϟ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϰϟ· ΔϬΟϮϤϟ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϪϘϓ΍ήϳ (Φϟ΍ ˬ ϝΎϬγϹ΍ ν΍ήϣ΃ .38 ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍" ΢Ϡτμϣ ϥ΃ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ΕΎϳϻϮϟ΍ / Ϧϣ (1) ΓΩΎϤϟ΍ .ήϴθΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬ 2007 / 5 Ϣϗέ ϲϜϠϤϟ΍ ϡϮγήϤϟΎΑ ΔϟΪόϤϟ΍ϭ 98.2010 ϰϠϋ 2010/79 Ϣϗέ ϲϜϠϤϟ΍ ϡϮγήϤϟ΍It 28 άϴϔϨΘϟ΍ ΰϴΣ ϞΧΩϭ (914 ΩΪόϟ΍) 2010 ϮϴϟϮϳ 3 ϲϓ ΔϴϤγήϟ΍ ΓΪϳήΠϟ΍ ϲϓ ϩήθϧ ϢΗϭ ϮϴϧϮϳ ΔΤϓΎϜϤϟ ˬ 2010 ϮϴϟϮϳ Δϳ΍ΪΑ ϰΘΣ 2002 αέΎϣ Ϧϣ ϝϮόϔϤϟ΍ ΔϳέΎγ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΎϬΘϘΑΎγ ϊϣ ΔϧέΎϘϤϟΎΑϭ .

ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϠϟ ϝΎόϔϟ΍ άϴϔϨΘϟ΍ ϥ΍ ΢ΟήϤϟ΍ Ϧϣ ίΰόϳ Ϧϟ ΩΪμϟ΍ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΫΎϘϧϼϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϦϴΑ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ήϴϳΎόϣ άϴϔϨΗ ϲϓ ΓήϴΒϛ ΕΎϓϼΘΧ΍ ΔλΎΧ ϊοϮϟ΍ ΍άϫ ϖϠΧ Ϊϗϭ .1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ (Δϛήη 16) Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηBM610Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ --BDD/MLS/CB/ME/NBFIS/2005/1424ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ --BDD/MLS/ME/NBFIS/2007/1480Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ --BDD/AMLS/CB/ME/2004/5984 BM880ϢϴϤόΘϟ΍ ‡ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ 923 ϡ· ϲΑ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡ ϲϣ α΍ ϲΑ ϲγ ˬ ΩΪΑ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡NBFC4935 .Ϯϫ ΎϤϛ -.ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϓ ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ϑήη΃ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -.Δϴϣ΍ΰϟ· Δϐϟ ΔϴϣϼγϹ΍ ΫΎϘϧϹ΍ ΔϬΒΠϟ ήϴδϔΘϟ΍ ˯Ϯδϟ Δόγ΍ϭ ΔΣΎδϣ ϖϠΧ ΎϬϧ΄η Ϧϣ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ήμΤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ βϴϟϭ ΕΎϧΎϴϜϟ΍ Ϧϣ ω΍Ϯϧ΃ ΓΪϋ ϰϠϋ άϴϔϨΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ϯήΧ΃ ΔϠϴγϭ Δϳ΃ ϭ΃ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϭ΃ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ Ύϣ· ΎϫέΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ΕΎϤϴϤόΘϟ΍ Ϧϣ ω΍ϮϧϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ˬ ϕΎϴδϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ .43 ϲϓ ϝΎΜΘϣϻ΍ ρΎΒο ΔΑήΠΗ Ύϣ· ϻϮϤη ήΜϛ΃ ΔϤψϧ΃ ϖΒτΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϚϠΘϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ ϊϓ΍Ϊϟ΍ ϥΎϛϭ .ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴΠϬϨϣ ϲϓ ΩΪΤϤϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϩΪϤΘϋ΍ ϱάϟ΍ ΞϬϨϟ΍ ϥ΃ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϖϳήϓ ϱ΃έ ϲϓ Ϫϧ· .2003 ϝΎϤϟ΍ ϕϮγ ΔΌϴϫ ϞΒϗ Ϧϣ ϑ΍ήηϺϟ ΔόοΎΨϟ΍ ΕΎϧΎϴϜϟ΍ -.ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴΠϬϨϤϠϟ ΎϘϓϭ ΎϬϴϟ· έΎθϤϟ΍ ΔϠϣΎθϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ .ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϑ΍ήη· ΖΤΗ .ΎϬϴϠϋ ϖΒτϨΗ ΎϬϧ΃ ΪΣ ϰϟ· ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ιΎμΘΧ΍ έΎσ· ϲϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔϓΎϛ άϴϔϨΗϭ ΍έϮϓ ϩΩΎϤΘϋ΍ Ϫϴϓ έΪλ ήϛάϳ ΎϤϛ Δϗέϭ ΩΎϤΘϋ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ Ύϣ΍ΰϟ· Ϟϗ΃ ρήη ήϛάϳϭ (ϥΎϤϋ ΔϨτϠγ ϲϓ ΔμΧήϤϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϟ· ΓέΩΎμϟ΍) 921 Δϳή΋΍Ω ϡ΍ ϰΑ ωϮϧ Ϧϣ (3) ϢϴϴϘΘϟ ΢μϧ ΎϤϛ Δϳή΋΍Ω ϙϮϨΒϟ΍ .1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍) ˯΍ήηϭ ήϴΟ΄Η Δτθϧ΃ ˯΍ήΟ·ϭ ήϴΟ΄Θϟ΍ ΕΎϛήη 6) ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍BM610Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ --BDD/MLS/CB/ME/NBFIS/2005/1424ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ --BDD/MLS/ME/NBFIS/2007/1480Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ --BDD/AMLS/CB/ME/2004/5984ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡BM880Δϳή΋΍Ω 923 ϡ· ϲΑ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡ ϲϣ α΍ ϲΑ ϲγ ˬ ΩΪΑ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡NBFC4935 .ΕΎΌϴΒϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϴϠΤϤϟ΍ ϢϬϟ ΔσΎϴΨϟ΍ ΪόΑ ΔϴϨσϮϟ΍ ήσϷ΍ ϊοϮϟ ϦϴϤψϨϤϟ΍ϭ ϦϴϋήθϤϠϟ ΕΎϬϴΟϮΗ ˯ΎτϋϹ ςϘϓ ΎϬϧ΃ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ΕέΪλ ΎϤ΋΍Ωϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔΟΎΤϟ ΫΎϔϨϟ΍ ΔΒΟ΍ϭ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΔΒγΎϨϣ Ζδϴϟ ϲϫϭ ˬ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ΔΠϟΎόϣ ϲϓ ΔϤϋΎϨϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ΓΩΎϋ ϕ΍έϭϷ΍ ϩάϫ ϲϓ ϥϮϜϳ Ύϣre-formulated/transposed ϰϟ· ΔϬΟϮϤϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ΔΠϟΎόϣ ΓΩΎϋ ϕ΍έϭϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϲϫ ϯήΧϷ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ΪΣ΃ .2003 ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -.2003 ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -.ΔϓΪϬΘδϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϞϤθΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϚϠΗ ϰϠϋ ΖϤϤϋ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϒΤμϟ΍ Ϧϣ Ύϳ΃ ϥ΃ Ύπϳ΃ φΣϼϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳϭ .ϱάϟ΍ (ϥΎϤϋ ΔϨτϠγ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ΔϴϓήμϤϟ΍ ήϴϏ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ΔμΧήϤϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϟ· ΓέΩΎμϟ΍) ϡ΍ ϰΑ 880 ϢϴϤόΘϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϤϟ΍ ϥΈϓ ˬ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ .ϪϴΟϮΘϟ΍ ΕΎϗέϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ˬ ϦϴΘϟΎΤϟ΍ ΎΘϠϛ ϲϓϭ .2 ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ 2005 / 2 .Ϛϟάϟ ΎϘϓϭ ϞϴϤόϟ΍ Δϓήόϣ ϰϠϋ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ΰϳΰόΗϭ ΔϴγΎγϷ΍ ήλΎϨόϟ΍ ϲΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ˬ ΓΪϋ ΏΎΒγϷ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϭ΃ ΕΎόϳήθΘϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϦϜϤϳ ϻ -." ϙϮϨΒϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϞϤόϟ΍ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϘϠϐϤϟ΍ Ϯϫ ϝίΎΑ ΔϨΠϟ Δϗέϭ Ϧϣ ΔΨδϧ ϰϠϋ" .ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΓήϴΒϛ ΔϋϮϤΠϤϟ ΔόΑΎΗ ϭ΃ ϲϧΎϤόϟ΍ ϦμϏ ϱΎϓ ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϙΎϤγϷ΍ ΪϳΎμϣ ΔΤϠμϣ ΕΎγΎϴγ ϭ΃ ΔϤϬΗ AMLCFTΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϋ ΓέΩΎμϟ΍ ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ϙϮϜμϟ΍ ϲϧΎτϠδϟ΍ ϡϮγήϤϟ΍ / Ϧϋ έΩΎλ ϡϮγήϣ 2010/79 ΔϴϜϠϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΔΤ΋΍ ϲΘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΕέΪλ΃ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϖϴΒτΘϠϟ ϞΑΎϗ ήϴϏ ϯήΧϷ΍ Ε΍ΩΎηέϹ΍ ΔϳήΒΠϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ 2004/72 1 -.ϻ Δϳή΋΍Ω ΔΌϴϬϟ΍ 1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍) ΔϴϧΎϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ϱ΃ ϥϵ΍ ϰϟ· Ϟμϳ Ύϣ ϢϳΪϘΘϟ) Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήη .1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ (2 ΔμμΨΘϤϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ 17 ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ) ϥΎϤϋ ΔϨτϠγ ϲϓ ΔμΧήϤϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϊϴϤΟ ϲϧΎϤόϟ΍BM610Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ --BDD/MLS/CB/ME/NBFIS/2005/1424ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ --BDD/MLS/ME/NBFIS/2007/1480Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ --BDD/AMLS/CB/ME/2004/5984ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ 652 Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -954 Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡BM880Δϳή΋΍Ω ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡BM919Δϳή΋΍Ω ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡BM921Δϳή΋΍Ω 923 ϡ· ϲΑ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡ ϲϣ α΍ ϲΑ ϲγ ˬ ΩΪΑ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ‡NBFC4935 .ϻ Δϳή΋΍Ω ΔΌϴϬϟ΍ (2009 / 8 / / ϩ) .42 ˬ ϚϟΫ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ .

(2009 / 6 / / ϩ) .ΕΎΑΎδΤϟ΍ ϩάϬϟ ΕΎϣΪΧ ϱ΃ ϢϳΪϘΗ Ϧϋ ΕΎϣΪΨϟ΍ ήϴϓϮΘϟ ϭ΃ Δϳήγ ίϮϣέ ϭ΃ ϡΎϗέ΃ ϭ΃ ˬ ΔϴϤϫϭ ˯ΎϤγ΃ϭ ΓέΎόΘδϣ ˯ΎϤγ΃ ϲϓ ΕΎΑΎδΣ ϭ΃ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϓ Ϧϋ ωΎϨΘϣϻ΍ ϰϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ ήψΤϟ΍ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ .ΔΤ΋ϼϟ΍ έϭΪλ ϞΒϗ ." ΢ο΍ϭ ΔϴϤϫϭ ˯ΎϤγ΄Α ΕΎΑΎδΣ ϲϓ ϭ΃ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎΑΎδΤΑ υΎϔΘΣϻ΍ ΕΎΒϠτΘϣ Ϧϣ ήϴΜϜΑ ϒΧ΃ ΎϬϠόΠϳ ΎϤϣ ΔϴϤϫϭ ΎϬϧ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϰϠϋ έΎμΘϗϻ΍ ΔΒδϨΑ ϰΘΣ ϲϠϐϤϟ΍ ρήθϟ΍ ϥΈϓ ϚϟΫ ϊϣϭ ˬ ϲϓ ΔϴϤϫϭ ˯ΎϤγ΄Α .45 ϲϐΒϨϳ ϻ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍" ϥ΍ ϰϟ΍ ΍ήϴθϣ ϞΒϗ Ϧϣ (ΔϴϟϭΪϟ΍ Ϯϔόϟ΍ ΔϤψϨϣ) Ϣδϗ ϲϓ Ϫδϔϧ έΎϴόϤϟ΍ Ύπϳ΃ ϝϭΎϨΘϳ ϱάϟ΍ ˬ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ήϴΟ΄Θϟ΍ ΕΎΑΎδΣ ϭ΃ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎΑΎδΣ "φϔΣ" ϢϴϤόΘϟ΍ ϦϳϭΎϨϋ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ ."ΔΤ΋ϻ έϭΪλ ΦϳέΎΗ Ϧϣ" 2004 ϡΎϋ ϞΒϗ ΎϘΑΎγ ϦϜϤϣ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎϛήηϭ ˬ ϞϳϮϤΘϟ΍ϭ έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΔμΧήϤϟ΍ ϑέΎμϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ 1991 ϮϴϧϮϳ 5 ϲϓ ϡ΍ ϰΑ 610 Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ έΪλ΃ .ΕΎϴλϮΘϟ΍ .ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (Ν) ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ (2) ΓήϘϔϟ΍ ϲϓ έϮϛάϣ Ϯϫ ϞΛΎϤϣ ρήη Ϯϫϭ ˬ ϢϬϟ .(2009 / 6 / / ϩ) .ΔΤ΋ϻ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϻ" Ϫϧ΃ "Ύϓ" ϊτϘϤϟ΍ ϲϓ ήϛάϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϰϟ· ΓέΩΎμϟ΍ (2009.50 (12) ΓΩΎϤϟ΍ .ϻ Δϳή΋΍Ω ΔΌϴϬϟ΍ 1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍) ΔϴϧΎϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ϱ΃ ϥϵ΍ ϰϟ· Ϟμϳ Ύϣ ϢϳΪϘΘϟ) Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ˯Ύτγϭ -.(15000 ¼ / έϻϭΪϟ΍) ΔϨϴόϤϟ΍ ϝϮϤόϤϟ΍ ΔΒΘόϟ΍ ϕϮϓ Δϴοήϋ ΕΎϴϠϤόϟ΍ άϴϔϨΗ ‡ ˭ ΔτΒΗήϣ ΎϬϧ΄ϛϭ ϭΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΓΪϋ ϲϓ ˭ ϝΎϳέ ϊΑΎδϟ΍ ϰϟ· ΔϳήϴδϔΗ Γήϛάϣ ΎϬϠϤθΗ ϲΘϟ΍ ϑϭήψϟ΍ Ϟχ ϲϓ ΔϴϗήΒϟ΍ ΕϼϳϮΤΘϟ΍ ϲΘϟ΍ Δϴοήόϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ Ϧϣ ϞϤΤΗ ‡ ΕΎϴλϮΗ έΎσ· ϲϓ ϯήΧ΃ ϦϛΎϣ΃ ϰϟ· ήϴθΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΒΘόϟ΍ ϭ΃ Ε΍˯Ύϔϋ· ϱ΃ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϭ΃ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓ ϩΎΒΘη΍ ϙΎϨϫ ‡ ΔλΎΨϟ΍ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎϴλϮΗ 9 40ϭ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎϴλϮΘϟ ϝΎΜΘϣϻ΍ ϢϴϴϘΗ ΔϴΠϬϨϣ ϭ΃ ˬ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ .8 ΪϳήΒϟ΍) Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ ΔΌϴϫ .ΔϴϤϫϭ ˯ΎϤγ΄Α /ϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ (12) ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϞϴΒϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϓ ήψΤϳϭ ˬ ΔϤϗήϣ ΕΎΑΎδΣ ϥ΃ ΎϤϛ .51 ˭ ΔϳέΎΠΗ ΕΎϗϼϋ ΔϣΎϗ· ‡ ϭ΃ ΓΪΣ΍ϭ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ΔϘϔμϟ΍ άϴϔϨΗ ϢΘϳ ΚϴΣ ΕϻΎΣ Ύπϳ΃ ϞϤθϳ ΍άϫϭ .(2009 / 6 / / ϩ) .ϞϴϤόϟ΍ ΔϳϮϫ ΪϳΪΤΘϟ ΎϘΑΎγ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΔϳΎϔϛ ϭ΃ ΔΤλ ϝϮΣ ϙϮϜη ϪϳΪϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ‡ .ΔϴϤϫϭ ˯ΎϤγ΄Α ΕΎΑΎδΣ ϭ΃ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎΑΎδΣ "φϔΣ" ήψΤΗ ϻ ΎϬϧ΃ ϥϵ΍ ϰΘΣ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϓ ΪϴϘϳ Ϫϳ·ϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϓ ήσΎΨϣ Ϧϣ ϒϴϔΨΘϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫϭ ˬ ΔϴϠϤόϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϲϓ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ΩϮΟϮΑ ϢϠϋ ϰϠϋ ϦϜϳ Ϣϟ ϖϳήϔϟ΍ ϥ΃ ϦϴΣ ϲϓ .ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ έϭΪλ ϰΘΣ (Ν 5.ϻ Δϳή΋΍Ω ΔΌϴϬϟ΍ 1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍) ΔϴϧΎϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ϱ΃ ϥϵ΍ ϰϟ· Ϟμϳ Ύϣ ϢϳΪϘΘϟ) Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ˯ϼϛϭ -.47 ΓέϮϛάϤϟ΍ ήψΣ ϖϠόΘϣ Ϯϫ ϡ΍Ω Ύϣ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .-.ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍ ΎϬϠϤθΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ήψΤϟ΍ ΍άϫ .ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (2) ΓΩΎϤϟ΍ϭ ΔΣϮΘϔϤϟ΍ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΩΪϋ ϞόϔϟΎΑ ΎϬϳΪϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϣ ϱ΃ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϑΎϛ ρήθϛ ϞϣΎϛ ϞϜθΑ ήψϨϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ˬ ΔϤϗήϣ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϔϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϩάϫ ΕΎΑΎδΣϭ ˬ ΓΩϮΟϮϣ ΖϧΎϛ ϝΎΣ ϲϓ ˬ ϱάϟ΍ ϱϮϧΎΜϟ΍ ϭ΃ ϲγΎγϷ΍ ϊϳήθΘϟ΍ ϲϓ ΓΩΪΤϣ ϦϤπϳ Ύϣ ϙΎϨϫ βϴϟ .1) ϝϮϬΠϤϟ΍ ΕΎΑΎδΣ ήψΣ Ύπϳ΃ ήψΤϳϭ ˬ ΔϴϤϫϭ ϭ΃ ΓέΎόΘδϣ ˯ΎϤγ΃ ΖΤΗ ΕΎΑΎδΣ ϭ΃ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϓ Ϧϣ ϥΎϤϋ ΔϨτϠγ ϲϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϳϭ .ΔϴϤϫϭ ˯ΎϤγ΄Α ϭ΃ ΔϳϮϬϟ΍ ϲϟϮϬΠϣ ιΎΨη΃ ϊϣ Δϗϼϋ ϲϓ ϝϮΧΪϠϟ ΔϛήθϠϟ ΢Ϥδϳ " .ΔϴϟΎϤϟ΍ Ε΍έΎΒΨΘγϻ΍ ΓΪΣϭ ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ˬ ϝΎΜΘϣϻ΍ ϱϮϧΎΛ ϭ΃ ϲϟϭ΃ ϊϳήθΗ ϲϓ ϡ΍ΰΘϟ΍ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ϦϜϟϭ ˬ ΔϴϤϫϭ ˯ΎϤγ΄Α ΕΎΑΎδΣ ϭ΃ ΔϤϗήϣ ΕΎΑΎδΣ ϲϘΒΗ ϻ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ ˬ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ .ϻ Δϳή΋΍Ω ΔΌϴϬϟ΍ 1 ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ 1 ΓΩΎϤϟ΍) ΔϴϧΎϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ϱ΃ ϥϵ΍ ϰϟ· Ϟμϳ Ύϣ ϢϳΪϘΘϟ) (Ν 5.49 ˯ϼϤόϟ΍ ϱέϭΩ ϞϜθΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΚϳΪΤΗ ΔϣΰϠϣ ϦϜΗ Ϣϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ ΎλϮμΧ ˬ ϚϟΫ ϥϭΩ ϝϮΤϳ ϻ ΔϤ΋ΎϘϟ΍ ϞϤΘΤϳ ΔϤϗήϣ ΕΎΑΎδΤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ .44 ΕΎδγΆϤϟ΍ ϡΰϠΗ ϲΘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ (12) ΓΩΎϤϟ΍ ϰϠϋ ήψΤϟ΍ ΍άϫ ΪϨΘδϳϭ .2) ϝΎϬγϹ΍ ν΍ήϣ΃ ΔΤϓΎϜϣ ΎΑϮϠτϣ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ˬ ΔϳέΎΠΗ ΕϼϣΎόΗ Δϳ΃ ˯΍ήΟ· ϭ΃ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΢Θϓ ϞΒϗ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ΫΎϘϧϼϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ˯΍ήΟ· ΐϠτΘϳ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ ˬ ΎϬΘϘΑΎγ βϜϋ ϰϠϋϭ .ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ΐϠτΘΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΔϳΎϔϜϟ΍ Ϫϴϓ ΎϤΑ ΎΤο΍ϭ βϴϟ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ / ΖϗϮϟ΍ϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣϭ ˯ϼϤόϟ΍ ΔϳϮϫ ΚϳΪΤΗϭ ˬ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ΪϳΪΤΘϟ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ϝάΒϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΐϠτΘϳ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϡΎψϧ Ϧϣ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎΣϮοϭ ήΜϛ΃ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ϱ΃ ϲτόϳ ϻ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (2) ΓΩΎϤϟ΍ .8 ΪϳήΒϟ΍) Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ ΔΌϴϫ .ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎϴλϮΘϟ ϞϣΎϜϟ΍ ϝΎΜΘϣϻ΍ ϖϘΤΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϲϓ ΎϬϴϠϋ υΎϔΤϠϟ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΩϮΟϭ ϥ΃ ΚϴΣ "Ύϓ" ϊτϘϤϟ΍ ϲϓ ήϛάϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϰϟ· ΓέΩΎμϟ΍ (2009.ΔΤ΋ϼϟ΍ ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ ςΑ΍Ϯπϟ΍ϭ ρϭήθϠϟ ΎϘϓϭ ˬ ϦϴϴϘϴϘΤϟ΍ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ϭ ( ΎϴϟΎΣ ΓΎϐϠϤϟ΍) [ϢϳΪϘϟ΍] ϥϮϧΎϗ Ϧϣ (4) ΓΩΎϤϠϟ ΎϘϓϭ ϞϴϤόϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϱήΠΗ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ ςϘϓ ήϛάϳ ϪϧϷ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ΐϠτΘΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ Δϳέϭήπϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϥΎϤοϭ ˬ : ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ήϴΑ΍ΪΗ ϖϴΒτΘϟ ΕΎΒϠτΘϣ ϱ΃ ήϛΫ΃ Ϫϳ· ϻϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ϻ .48 ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ ϞϣΎϜϟ΍ ϝΎΜΘϣϻ΍ ϖϘΤΘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϲϓ ΎϬϴϠϋ υΎϔΤϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ Δϛήη ϡΰϠϳϭ ΔϤϗήϣ ΕΎΑΎδΣ ςΑΎπϟ ΔΣΎΘϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΕϼΠδϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ΪϳΪΤΗϭ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϩάϬϟ ΎϘϓϭ ˯ϼϤόϠϟ ΢ϴΤλ ΪϳΪΤΗ Δϛήθϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ ˬ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .46 ΕΎΑΎδΣ ϭ΃ ΔϟϮϬΠϣ ΕΎΑΎδΤΑ υΎϔΘΣϻ΍ ΔϛήθϠϟ ΢Ϥδϳ ϻ΃ ϲϐΒϨϳϭ .

57 ιΎΨηϷ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ΎϧΎϴΣ΃ϭ ϦϴϤ΋΍Ϊϟ΍ ˯ϼϤόϠϟ ϖϴΒτΗ ΔϳϮϫ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ΐϠτΘϳ ϢϬϨϣ Ύπϳ΃ βϴϟϭ ΕΎϣϮϠόϣ ϭ΃ ΕΎϧΎϴΑ ϭ΃ ϞϘΘδϣ έΪμϣ ϚϠΗ Ϧϣ ϱ΃ Ύπϳ΃ ΪόΒΘδϳ ϻ ϲϟΎΤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϥΈϓ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ ˬ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎΒϠτΘϤϟ ΎϘϓϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ϭ΃ ϦϴϳέΎΒΘϋϻ΍ ϭ΃ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ .ϢϴϤόΘϟ΍ ϻ .ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎΒϠτΘϣ ϊϣ ΎϣΎΠδϧ΍ ήΜϛ΃ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ϚϟΫ ϊϣϭ .ϥΎϜδϠϟ ϞϤόϟ΍ ΔϗΎτΑ ϭ΃ ΔϣΎϗϹ΍ ΢ϳήμΗ Ϧϣ ΔΨδϧϭ ήϔδϟ΍ Γήϛάϣϭ ϊϴϗϮΘϟΎΑ ϦϴοϮϔϤϟ΍ ϊϴϗϮΘϟ΍ ΝΫϮϤϧ ϞϜη Ϯϫϭ ˬ ϝϮόϔϤϟ΍ ΔϳέΎγ ϱέΎΠΘϟ΍ ϞΠδϟ΍ ΓΩΎϬη Ϧϣ ΔΨδϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΐϠτΘϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ ϝϮμΤϟ΍ ϲϐΒϨϳϭ ˬ ΔϴϨϬϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳήϴΨϟ΍ϭ ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ϭ ˬ ϱΩ΍ϮϨϟ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϳέΎΒΘϋϻ΍ ιΎΨηϸϟ .ΏΎδΤϟ΍ ϞϴϐθΗ ΎϬϴϓ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϲϓ ϱήϫϮΟ ήϴϴϐΗ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ (3) ΓΪϋ ϲϓ ϭ΃ ΓΪΣ΍ϭ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ΔϘϔμϟ΍ άϴϔϨΗ ϢΘϳ ΚϴΣ ΕϻΎΣ Ύπϳ΃ ϞϤθϳ ΍άϫϭ .ρήθϟ΍ ΍άϫ ν΍ήϣ΃ ΔΤϓΎϜϣ ϖϴΒτΗ ΐϠτΘΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϠϟ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϴΠϬϨϤϟ ΎϘϓϭ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ΪϳΪΤΗϭ ˬ ΔΌϴϬϟ΍ ϑ΍ήη· ΖΤΗ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ .ϝΎϬγϹ΍E/8/2009 (12 ϭ 8 ϭ 5 ϭ 4 ιΎλήϟ΍) "Ύϓ" ϊτϘϤϟ΍ ϲϓ ήϛάϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ ΓέΩΎμϟ΍ : ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ϝΎϤϋ΃ Δϟϭ΍ΰϤΑ Ϫϟ κΧήϣ ΕΎϛήθϠϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϡΰϠϳ ϲΘϟ΍ .2) ϊτϘϤϟ΍ϭ ˬ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήθϟ ϡ΍ήΘΣϻ΍ ϊϣ .ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϣΰϠϣ ρϭήη ϱ΃ ϢϳΪϘΗ ϢΘϳ Ϣϟ ϢϴϤόΘϟ΍ ήϛΫ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ϻ Δϳή΋΍Ω ΔΌϴϬϟ΍ .ϲϣ α΍ ϲΑ ϲγ ˬ ΩΪΑ . ϢϬΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϝΎϬγϹ΍ ν΍ήϣ΃ ΔΤϓΎϜϣ ϝϮΣ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎΒϠτΘϤϟ ΢ο΍ϭ ϢϬϓ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ΕήϬχ΃ϭ ϢϳΪϘϟ΍ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ ϲϓ ϦϳήϴΒόΘϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ ϖϴΒτΗ ϱ΃) ϲϠϴϐθΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϠΛΎϤϣ ΔϟΎΣ ϰϟ· Ύπϳ΃ ϲϟΎΘΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ˬ ΔϣΎόϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ ϲΘϟ΍ / ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ΪϳΪΟ κϧ ϲϓ Δϟ΄δϤϟ΍ ϩάϫ ΢ϴΤμΗϭ ˬ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓϭ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ .3) ϖϘΤΘϟ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϡΪΨΘδΗϭ ϲϓ 2010 ϮϴϟϮϳ / ΪϳΪΠϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ έϭΪλ ϞΒϗ ϥ΃ Ϧϋ ϒθϜϳ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎσϹ΍ ν΍ήόΘγ΍ .ϥΎϜϣ άΧ΄Η ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ ΔϠϣΎόϣ (1) .4935 ϙϮϨΒϟ΍ ϊϴϤΠϟ 2003 ήΒϤδϳΩ 16 ϲϓ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ Ϧϋ έΩΎμϟ΍ ήϴϏ / Δϴοήϋ ΕϼϣΎόϤϟ΍ Δϟ΄δϣ ϥ΄θΑ ϥΎϤϋ ΔϨτϠγ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Εΰϛέϭ ˬ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΔϴϓήμϤϟ΍ ήϴϏϭ ΔμΧήϤϟ΍ ϖϴΒτΘϟ ΔΒΘόϠϟ ήϛΫ ϱ΃ ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ .ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϘϟ ήϴΧϷ΍ έ΍ΪλϹ ΔΠϴΘϧ ΄θϨΗ Ϣϟ ϯϮΘδϣ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϦϜϤϳ ϰϠϋ άϴϔϨΘϟ΍ ϰϠϋ ϖ΋ΎΛϭ ˬ ΎϬΑ ϕϮΛϮϣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϞϴϤόϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΐϠτΘΗ Ϫϳ· ϻϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ϻ .59 ΔϳϮϬϟ΍ ΔϗΎτΑ ϭ΃ ήϔδϟ΍ ί΍ϮΟ Ϧϣ ΔΨδϧϭ ˬ ϲϟΎΤϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ ϞϣΎϜϟ΍ Ϣγϻ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϣ ΐϠτϳ ˬ ϲϧΎϤόϟ΍ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ ιΎΨηϸϟ ί΍ϮΟ Ϧϣ ΔΨδϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ˬ ΎϬδϔϧ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ΏϮϠτϣ ˬ ϦϴϴϧΎϤόϟ΍ ήϴϏ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ ιΎΨηϸϟ ϡ΍ήΘΣϻ΍ ϊϣ .58 .ΔϳΩΎϋ .2003 .ϞϴϤόϟ΍ ΔϳϮϫ ΪϳΪΤΘϟ ΎϘΑΎγ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΔϳΎϔϛ ϭ΃ ΔΤλ ϯΪϣ ϝϮΣ ϙϮϜη Ϧϣ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ιήΤϟ΍ ˯΍ήΟ· ΐϠτΘΗ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ήϛάϳ 6-2009 Δϳή΋΍Ω ΩΪϋ ΪϳήΒϟ΍ ΔΌϴϬϠϟ (5.ΔΤ΋ϼϟ΍ ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ ςΑ΍Ϯπϟ΍ϭ ρϭήθϠϟ ΎϘϓϭ ˬ ϦϴϴϘϴϘΤϟ΍ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ϭ ˯ϼϤόϟ΍ ΔϳϮϫ ΚϳΪΤΗϭ ˬ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ΪϳΪΤΘϟ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔΒδϨϟΎΑ .˯ϼϤόϟ΍ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ω΍Ϯϧ΄Α ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΓΩΪΤϣ ϖ΋ΎΛϭϭ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΑ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΐϠτΘΗ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (2) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΔϴϠϤϋ ϖϴΒτΗ Ϧϣ ΕΎΌϔϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ϝάΑ ΪϬόΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϥϮϧΎϘϟ΍ κϨϳ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϡΎψϧ Ϧϣ (2) ΓήϘϔϟ΍ (12) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔτΒΗήϣ ΎϬϧ΄ϛϭ ϭΪΒΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΎϬϳΪϟ Δϛήθϟ΍ ϭ΃ ήΧ΁ ϥΎϜϣ ϲϓ ΎϬϴϟ· έΎθϤϟ΍ ΕΎΒΘϋ ϭ΃ Ε΍˯Ύϔϋ· ϱ΃ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϭ΃ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ ϲϓ ϩΎΒΘη΍ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ‡ .(ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕήΛ΃ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ϦϜϟϭ ˬ ΓΪΣ ϰϠϋ ΎϬϨϣ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΤΗ Ϧϣ ϞϜΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ' ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍ ΡϮοϮΑ ήϴθΗ .ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϚϠΘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ΰϳΰόΗ ΔΒϗ΍ήϤϟ ΫΎϘϧϼϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ΓΎτϐϣ Δϳή΋΍Ω ΢μϧϭ .54 .52NBFC .ήϴΒϛ ΪΣ ϰϟ· ήϴϴϐΗ ήϴϳΎόϣ ˯ϼϤόϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ (2) .ϲϧΎϤϋ ϝΎϳέ 6000 Ϧϣ ήΜϛϷ ϦϴΣ Ϧϣ ΔϘϔμϟ΍ άϴϔϨΗ ϥΎϛ ΍Ϋ· ‡ .˯ϼϤόϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ϖϴΒτΘϟ ί΍Ϯϣ ρήη ϱ΃ ΩϮΟϭ ϡΪϋ έΎΒΘϋϻ΍ ϲϓ άΧϷ΍ ϊϣ ˬ ΓΩϮΟϮϣ ϝ΍ΰΗ ϻ ήσΎΨϤϟ΍ϭ ˬ (έϻϭΩ 000 15) ΔϨϴόϤϟ΍ ΔϳΎϔϛ ϭ΃ ΔΤλ ϝϮΣ ϙϮϜη ϪϳΪϟ ΔϴϟΎϣ ΔδγΆϣ ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ϭ Ε΍˯Ύϔϋ· ϱ΃ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬ ϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϭ΃ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ ϰϓ ϩΎΒΘηϼϟ .ΔϳέΎΠΗ Δϗϼϋ ϲϓ ωϭήθϟ΍ ϞΒϗ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ήϔγ ί΍ϮΟ / ϑήόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϥ΃ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϣψόϣ ϥ΃ ϭΪΒϳϭ .56 Ϧϣ "ϖϘΤΘϟ΍" ϭ ˯ϼϤϋ "ΪϳΪΤΗ" ϝΎϬγϹ΍ ν΍ήϣ΃ ΔΤϓΎϜϣ ήλΎϨϋ Ϟϛ ϖϴΒτΗ ϰϟ· ΓέΎηϺϟ "ϖϘΤΗ" ΢Ϡτμϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϰϠϋ ΔϴϧΎϤόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϦϴΑ ΢ο΍ϭ ΰϴϴϤΗ ϱ΃ ϥϵ΍ ΪόΑ ˬ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (2) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ Ε΍˯΍ήΟ· ϼϛ Ϧϣ ήλΎϨϋ έΎη΃ϭ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϥ΃ ϢϏέ .ϦϴϤ΋΍Ω ˯ϼϤόϟ ϪϴϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ΔϳέΎΠΗ ΕΎϗϼϋ ΔϣΎϗ΍ ΪϨϋ ‡ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ΍ ΫΎΨΗ΍ϭ ήσΎΨϤϟ΍ϭ ΔϴΒδϨϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ Ϧϣ βγ΃ ϰϠϋ Δϴοήϋ ˯ϼϤόϟ΍ ΏΎδΤϟ ΔϘϔμϟ΍ άϴϔϨΗ ϲϓ ϭ΃ ΔϳέΎΠΗ Δϗϼϋ ˯ΎϨΛ΃ ϭ΃ ϞΒϗ ‡ : ΐγΎϨϣ ΖϴϗϮΗ ϲϓ ΔϳέΎΠΗ ΕΎϗϼϋ ϩΎΠΗ .ΔϛήθϠϟ βϴγ΄Θϟ΍ ΪϘϋϭ .55 (ϲϓ ϲθϤϟ΍) ϢϬΑ ΔλΎΨϟ΍ ΪϳΪΤΘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΔϨϴόϣ ΔΒΘϋ βϔϨϟ΍ ΞϬϧ ϖϴΒτΗ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήη ˬ ϚϟΫ ϰϠϋ ΓΩΪΤϣ ΕΎϬϴΟϮΗ ϱ΃ ϖϠΘΗ Ϣϟ ϥ΃ ΪόΑ ˬ ϞϤόϟ΍ Δϗήϓ ΔΒΘϋ ΖΤΗ ήΒΘόΗϭ (250 ϲΘΣ 100 ϭ΃ Ϧϣ Ρϭ΍ήΘΗ) ΍ΪΟ ΎπϔΨϨϣ ΍ΪΑ ΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ ΎϬΘόοϭ ϲΘϟ΍ ΕΎΒΘόϟ΍ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ .ΓΩΎϴϘϟ΍ ΔμΧέ ϭ΃ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (2) ΓΩΎϤϟ΍ϭ ˬ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ˯ϼϤόϟ΍ ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ .53 .ϞϴϤόϟ΍ ΔϳϮϫ ΪϳΪΤΘϟ ΎϘΑΎγ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ήϴΑ΍ΪΗ (Ν 5.

68 ϢϬΑΎδΤϟ ϞϤόΗ ϻ ˯ϼϤόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ϝϮΣ ϙϮϜη ϱ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ΔϠϣΎόϣ ˯΍ήΟ· ϭ΃ ΏΎδΣ ΢Θϓ ϢγΎΑ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϸϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϊϳέΎθϣ ϱ΄Α ϡϮϘΗ ϻ ϲΘϟ΍ (Φϟ΍ ˬ ΔϘΛϭ ˬ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϱ΃) ΔϴϟΰϨϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ" ˬ ιϮμΨϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋϭ ιΎΨϟ΍ ΍ΪϳΪΤΗ ήΜϛ΃ Ϯϫ ϢϴϤόΘϟ΍ ϩΩΪΣ ϱάϟ΍ ρήθϟ΍ .ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϩάϫ ϖϴΒτΘϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍ ϖϠΨϟ ϲϔϜϳ .ΐΘϜϤϟ΍ ϊϘϳϭ ϞΠδϤϟ΍ ΚϴΣ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϞϜη ϱ΃ ϭ΃ ΔϴόϴϨμΗ ϭ΃ ΔϳέΎΠΗ .ϢϬϠϴΠδΗ ϢΘϳ ΫΎΨΗ΍ ΩϭΪΣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϥΈϓ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ ."ιΎΨϟ΍ ϢϬΑΎδΤϟ ΓήηΎΒϣ ϞϤόΗ ϻ ˯ϼϤόϟ΍ Ϧϣ ΔΨδϧϭ ˬ ϦϴϳέΎΒΘϋϻ΍ ιΎΨηϷΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓϭ : ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΐϠτΘϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (3ˬ4 / ΃ .ϢϬΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ˯ϼϤόϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΎϬΑ ϑήΘόϣ ήϴϏϭ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϭ΃ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϢΘϳ ϢϬΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ˯ϼϤόϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΕΎΒϠτΘϣ ΐΟϮϤΑ ΔΌϴϬϟ΍ .ςϘϓ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ςϘϓ ΰϴϛήΘϟ΍ ρήη ΔϟϮϬδΑ ήϴδϔΗ ˯ϲδΗ Ϊϗ ΔϟϮϤθϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΓΩΪΤϤϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ξόΑ ϻ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ΕΎΒϠτΘϤϟ ϝΎόϔϟ΍ ϖϴΒτΘϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϲϓ "ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ" ΓέΎΒϋ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥΈϓ .61E/8/2009 ϞϴϤόϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϡΰϠΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ϞϣΎόΘϟΎΑ ΎϬϟ κΧήϤϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ ϝΎϤϟ΍ ϕϮγ ΔΌϴϫ Ϧϋ έΩΎμϟ΍ ϢϴϤόΘϟ΍ ρήθϟ΍ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϠϟ ΎϘϓϭ ϞϴϤόϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ˬ (΢ΑήϠϟ ΔϓΩΎϫ ήϴϏ ϲϧϮϧΎϗ ϥΎϴϛ ϭ΃ κΨη ΎϧΎϴΣ΃ ϭ΃ ΔϤ΋΍Ω ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγ) ΪϨΑ ϭ΃ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ϫϳ· ρήη Ϯϫ ϚϟΫ ϥΎϛ ˯΍Ϯγ ˬ ήϴθϳ ϪϧΈϓ "ρήη" ϱ΃ ϰϠϋ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ βϴϟ ϢϴϤόΘϟ΍ ϦϜϟϭ ˬ ϞϴϤόϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϬΒΠϟ΍ Ύπϳ΃ ϢϴϤόΘϟ΍ ΐϠτϳϭ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ .ΔϳϮϬϟ΍ ΔϗΎτΑ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΎΒϠσ ϻ ϢϴϘϤϟ΍ ΔϗΎτΑ ϥΈϓ ϚϟΫ ϊϣϭ .65 .ΔΤ΋ϻ Ϧϣ) 2) ΓΩΎϤϠϟ ΎϘϓϭ ϥΎϜδϟ΍ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϞϤόϟ΍ ΔϗΎτΑ ϭ΃ ΔϣΎϗϹ΍ ΔϗΎτΑ Ϧϣ ΔΨδϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϰϘΘϟ΍ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϖϳήϓ ιΎΨϟ΍ ϦϴϋΎτϘϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϰϠϋ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϠϋ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎγΎϴγ ΔϋϮϤΠϣ ήϴϓϮΘϟ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΓέϮϛάϤϟ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήηϭ ˬ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ωΎτϗ ϲϓ .ΔΒδΘϜϣ (5ˬ4 Ν) ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϊοϮϟ΍ϭ ϦϴϠΜϤϤϟ΍' ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϭ΃ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ϲΘϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎϴϧ ϑήμΘϟΎΑ ϝϮΨϣ κΨη ϖϠόΘΗ ΕΎΒϠτΘϣ Δϳ΃ ήϓϮϳ ϻ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ .ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϚϠΘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϢϴϴϘΘϟ΍ ν΍ήϏϷ κΨθϟ΍ ˯ϼϤόϠϟ ˬ ϰϘΘϟ΍ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϖϳήϓ Ϧϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΎϬϘΒτΗ ϲΘϟ΍ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ήϴΑ΍ΪΗ ήϴΒϛ ΪΣ ϰϟ· ΪϨΘδΗ ΖϧΎϛ ˬ ΔϴϠϤόϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϲϓ ..ϦϴϨσ΍ϮϤϠϟ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϗΎτΑϭ / ϖϘΤΘϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΤΗ ν΍ήϏϷ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϣ΍ΪΨΘγϻ ϭΪΒϳ ΫΎϘϧϼϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϬΒΠϟ΍ Ϧϣ ˯ϲη ϻ ϦϜϟϭ ˬ ήϔδϟ΍ ί΍ϮΟ Ϧϣ ΓέϮλ Ύπϳ΃ ήϔγ ί΍ϮΟ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΐϠτΘΗ ΎϬϧΈϓ ˬ ΐϧΎΟϷ΍ .2) ΓΩΎϤϟ΍ ϥΈϓ ˬ ϚϟΫ ϊϣϭ . κΨθϟ΍ ϚϟΫ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ΪϳΪΤΗϭ ˬ ϚϟάΑ ϥΫΆϳ (ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ϭ΃ ϱέΎΒΘϋϻ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΄Α ϙϮϜη ϱ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ΍" ρήθϟ ΔΑΎϴϧ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϱήΠΗ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϸϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ .(ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϓ ϖϘΤΘϟ΍ ϥ΄θΑ κμΨϣ Ϣδϗ ϱ΃ ϰϠϋ έϮΜόϟ΍ ϦϜϤϳ) Ϫδϔϧ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϓ ήΧ΁ ΎϬϧ΃ ϰϟ· ΍ήϴθϣ ˯ΎϔϛϷ΍ ϦϴϔχϮϤϟ΍ Ϧϣ ΔόϗϮϣ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ Φδϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ˯ϼϤόϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ Ϧϣ ΔϴϤγέ ΔϳϮϫ ϖ΋ΎΛϭ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ΔϴτϐΗ ΫΎϘϧϺϟ ˯ϼϤόϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ΃ ήσΎΨϤϟ΍ ΕΎΌϔϟ ΎϤϴγ ϻ ϞϴϤόϟ΍ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔϗΩ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ Δϣίϼϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ϭ ˬ ϞλϷ΍ ϖΒσ Φδϧ .ϡ΍ ϰΑ .ΙΎϧϺϟ ΔϳέΎϴΘΧϻ΍ϭ έϮϛάϠϟ ΐΟ΍ϭ ΍άϫ ." ΓήϴΒϛ ΔϳΪϘϧ ΔόϳΩϭ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ˯΍Ω΃ϭ ˬ ΕΎϧΎϣϷ΍ ϖϳΩΎϨλ έΎΠΌΘγ΍ ˬ ΔϴϧΎϤΘ΋΍ ΕϼϣΎόϣ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ϭ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ .ϢϴϤόΘϟ΍ ϻ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ .ΔϛήθϠϟ ϲγΎγϷ΍ Ω΍Ϯϣϭ Γήϛάϣϭ ϊϴϗϮΘϟΎΑ ϦϴοϮϔϤϟ΍ ϊϴϗϮΘϟ΍ ΝΫϮϤϧ ϞϜη Ϯϫϭ ˬ ϝϮόϔϤϟ΍ ϱέΎγ ϱέΎΠΘϟ΍ ϞΠδϟ΍ ΓΩΎϬη .63 άΧ΃ Ύπϳ΃ ϞϤθϳ ϝΎϬγϻ΍ ν΍ήϣ΃ ΔΤϓΎϜϣ ΔϴϠϤϋ ϥ΃ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϣψόϣ .64 ΓΩΎϋ Ζδϴϟ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎγΎϴγ έΎσ· ϲϓ Ω΍ήϓϸϟ ΔϳϮϬϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ Ϧϣ ΎΨδϧ ϦϜϟϭ ˬ ΓΩΎϋ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΘϳϭ .67 ˬ ϱΩ΍ϮϨϟ΍ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓϭ .ΔϴϤγέ ϖ΋ΎΛϭ ΕέΪλ΃ ϲΘϟ΍ ΔμΘΨϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϰϠϋ ϝΎμΗϻ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔϬϳΰϧϭ ΔϗϮΛϮϣ έΩΎμϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϭ΃ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ϭ ˬ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΝΫϮϤϧ ΔϠϣΎϛ ΕΎϋϮϤΠϣ 2005 ϮϴϧϮϳ 7 ΦϳέΎΘΑ (2005 / 2) Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ ΔΌϴϫ ΕέΪλ΃ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ ΝΫϮϤϧ ΕΎΒϠτΘϣ "˯Ύτγϭ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϞϴϟΩ" ϥ΍ϮϨϋ ΖΤΗ Γ΄θϨϤϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΝΫϮϤϧ .ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϗΎτΑ ΕΎϧΎϴΑ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϰϠϋ ˬ ϲόϴΒτϟ΍ ϡΪϘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ήϤόϟ΍ Ϧϣ ΔϨγ 15 ϕϮϓ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱ΃ ˬ ϲϧΎϤόϟ΍ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ (42) ΓΩΎϤϠϟ ΎϘϓϭϭ .ϻ Δϳή΋΍Ω ΔΌϴϬϟ΍ Ϧϣ 5ˬ4 ϭ 5ˬ3 ϊσΎϘϤϟ΍ ˬ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήθϟ .ΔϴμΨθϟ΍ ΔϗΎτΒϟ΍ Ϧϣ ΔΨδϧ ΔϗΎτΑ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ήϤόϟ΍ Ϧϣ ΔϨγ 15 Ϧϋ ϢϫέΎϤϋ΃ ϞϘΗ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΃ Ϊϗ .ϢϫέϮϣ΃ ˯Ύϴϟϭ΃ ΔϘϓ΍Ϯϣ ωϮοϮϤϟ ΔϳϮϫ ˯ϼϤόϠϟ ϥ΃ ήϛΫ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϣψόϣ .ϡΎόϟ΍ϭ .ΔόϗϮϤϟ΍ϭ ϥΫ΃ ϱήϳΪϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ Γέ΍ίϭ Ϧϣ ΔϴϤγέ ΓΩΎϬη ˬ ΔϴϨϬϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳήϴΨϟ΍ϭ ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϐΒϨϳϭ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϟϮϘόϣ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗ΍" ΫΎϘϧϼϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϡ΍ ϰΑ 610 .ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ΢ΘϔΗ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϸϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ άΨΘΗ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ (Ώ .Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΔϠμϔϣ ΔϋϮϤΠϣ .ΔόϗϮϤϟ΍ϭ ϥΫ΃ ϱήϳΪϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ Γέ΍ίϭ Ϧϣ ΔϴϤγέ ΓΩΎϬη ΔϬΒΠϟ΍ ϥ΃ ήϛΫ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήηϭ ϞϳϮϤΘϟ΍ϭ ήϴΟ΄Θϟ΍ϭ ˬ ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ˬϝ ΓέΩΎμϟ΍ 610 .2) ΓΩΎϤϟ΍ .60 ˯΍Ϯγ ˬ ΎϬ΋ϼϤϋ ΔϳϮϫ ΔϗϮΛϮϣ ΕϼΠγϭ ΔϳϮϬϟ΍ ϖ΋ΎΛϭ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ΔϴϤγήϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋ ΍έΩΎϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ" ΎϬϴτϐΗ ΫΎϘϧϺϟ ΔϴϣϼγϹ΍ ˬ ΔϳέΎΠϟ΍ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ήΗΎϓΩ ϭ΃ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϓϭ ˬ ΔλΎΧ ΔϔμΑϭ ˬ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ˯΍ήΟ· ϭ΃ ΔϳέΎΠΗ ΕΎϗϼϋ ΔϣΎϗ΍ ΎϣΪϨϋ ˬ ΓΩΎΘόϤϟ΍ ϭ΃ Δϴοήϋ ΖϧΎϛ ΪϳΪΤΘϟ ϖϴΒτΗ ϯΪϣ ϖϴϴπΗ ήϴΧϷ΍ ήτδϟ΍ Ϊϗ .ΓΎτϐϣ Δϳή΋΍Ω ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΐϠτΘϳ .(ϦϜδϟ΍ ΔϗΎτΑ) ϥΎϤϋ ΔϨτϠγ ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ΐϧΎΟϸϟ ΔϠΛΎϤϣ ΔϗΎτΑ Ύπϳ΃ ΏϮϠτϣ .62E/6/2009 ΔϳϮϫ ΪϳΪΤΘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϰΘΣϭ ϼϴμϔΗ ήΜϛ΃ ΕΎΒϠτΘϣ ΕϻΎΠϣ ϲτϐΗ ϲΘϟ΍ϭ ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ Ϧϋ ΓέΩΎμϟ΍ ϢϴϣΎόΘϟ΍ ϥ΃ ϻ· ϦϜϤϳ ϻ .ϢϬΑ ΔλΎΧ Ϣψϧ ϢϴϤμΗ ϲϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ΕΎϛήη ΓΪϋΎδϤϟ .66 ΎϤϴϓ ΎϤϴγ ϻ ˬ ιΎΨϟ΍ ϢϬΑΎδΤϟ ΓήηΎΒϣ ϞϤόΗ ϻ ˯ϼϤόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΄Α ϙϮϜη ϱ΃ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ˬ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ˯΍ήΟ· ϢΘϳϭ ϪϨϋ ΏϮϨϳ Ϧϣ ϭ΃ ΕΎΑΎδΣ ΚϴΣ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ϱέΎΠΘϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϞϜη ϱ΃ ϭ΃ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϭ΃ ϱέΎΠΗ ϞϤϋ ϱ΃ αέΎϤΗ ϻ ϲΘϟ΍ϭ ϕϭΪϨμϟ΍ Γέ΍Ω· ΕΎϛήη ϖϠόΘϳ κΨθϟ΍ Ϯϫϭ) ϞϴϤόϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎϴϨϟΎΑ ϑήμΘϟ΍ Ϣϋΰϳ κΨη ϱ΃ ϥ΃ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ ρήη ϝϭΎϨΘϳ ϻ (Ώ .2) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ κϨΗ ΔΤ΋ϻ .

(ϦϴόϗϮϤϟ΍ϭ ϥΫ΃ ϱήϳΪϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ Γέ΍ίϭ Ϧϣ ΔϴϤγέ ΓΩΎϬη ϰϠϋ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϰΘΣ ρήη ϭ΃ ϊϔΘϨϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ϭ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ΔΤο΍ϭ ΔϠλ ϱ΃ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ϦϜϟϭ ˬ ϱέΎΒΘϋ΍ κΨη Ϧϣ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ϥΎϛ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϱΩΆΗ ϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳϭ ϥ΄θΑ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ (12) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎΒϠτΘϤϟ ϝΎόϔϟ΍ άϴϔϨΘϟ΍ ϢϋΪΗ Ϧϟ ϲΘϟ΍ϭ ˬ ΎϬϴϓ ϪϨϋ ϥϮΜΤΒϳ Ύϣ ςΒπϟΎΑ Δϓήόϣ ϥϭΩ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ρήθϟ΍ ΔϴΒϠΘϟ ςϘϓ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϚϠΗ ϊϤΠϟ .2) ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϦϴϴόΗ ρ΍ήΘη΍ .8 .75 ϝϮμΤϟ΍ ΐΠϳ) ΔϴϨϬϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳήϴΨϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ϭ ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ϭ ϱΩ΍ϮϨϟ΍ Ϧϳάϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ϭ ˬ (ΔϛήθϠϟ βϴγ΄Θϟ΍ ΪϘϋϭ Γήϛάϣϭ ϊϴϗϮΘϟΎΑ ϦϴοϮϔϤϟ΍) ΪϳΪΤΘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟϼϟ ΓΪϴϔϣ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϩάϫ ήΒΘόΗϭ .ΎϨϳέΎϤϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ΖΤΗ (ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍) ΔϟϮϤθϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΐϠτΘϳ 2009 ."ήΧϵ΍ κΨθϟ΍ ϚϟΫ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ξόΑ Ϧϋ ΓΩΪΤϣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΐϠτΘϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (4 ϭ 3 .ΔϣΎόϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ "ήΧ΁ κΨη Ϧϋ ΔΑΎϴϧ ϑήμΘϳ ϞϴϤόϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ΪϳΪΤΗ" ΫΎϘϧϼϟ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ΐϠτΘΗ ΓήηΎΒϣϭ ΔΤο΍ϭ .ϱέΎΒΘϋϻ΍ κΨθϟ΍ ϰϠϋ ΔϠϣΎη ΔϟΎόϓ Γήτϴγ ϥϮγέΎϤϳ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϞϤθϳ ΍άϫϭ .2 ϭ ΔΒΟ΍Ϯϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ϝάΑ ΪϬόΘΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϥϮϧΎϘϟ΍ κϨϳ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϡΎψϧ Ϧϣ (2) ΓήϘϔϟ΍ (12) ΓΩΎϤϟ΍ .˯ϼϤόϟ΍ϭ ϦϴϳέΎΒΘϋϻ΍ ιΎΨηϷ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ϢϬϳΪϟ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ Ύϣ ϥ΄θΑ ΔΤο΍ϭ Ε΍έϮμΗ .5.ϞϴϤόϟ΍ Ϧϣ ΔΒδΘϜϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϗΪμϣ Φδϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ ϖ΋ΎΛϭ ΓΩΎϋ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϩάϫ ϞϤθΗϭ ˭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ιΎΨηϷΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ Ϧϣ ΔϠϣΎϛ ΔϋϮϤΠϣ ˯ΎϨΘϗϻ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϣψόϣ ΖΒϜΗέ΍ ΍ΪΑ .Ϫϳ· ϭ΃ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ ϥϮϧΎϗ ϲϓ ΎϬοήϋ ϢΘϳ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϦϜϤϳ ϻ ˬ ϯήΧ΃ ΕΎϛήηϭ ˬ ήϴΟ΄Θϟ΍ϭ ϞϳϮϤΘϟ΍ϭ έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ϙϮϨΒϟ΍ κϴΧήΗ ΐϠτΘϳ ήϛάϳ 610 ϡ· ϲΑ ϢϴϤόΘϟ΍ ϲϧΎϤόϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ Ϧϣ (ϲϧΎΜϟ΍ ΃) ΓήϘϔϟ΍ .69 .74 ˬ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϡ΍ΰϟϹ (ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍ έϭΪλ ϰΘΣ ΎϴϟΎΣ ϪΑ ϝϮϤόϤϟ΍ Ϯϫϭ) ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ϪΘΤ΋΍ ϻϭ ήϳήΤΘϟ΍ ΔϛήΣ ϢΘϳ ΚϴΤΑ ϕϮΛϮϣ έΪμϣ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϭ΃ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϪΑ ϊϔΘϨϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ ΔϟϮϘόϣ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗ΍ϭ ΔϬΒΠϟ΍ ΐϠτΘΗ Ϫϳ· ϻϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΘϠϟ ΪϳΪΟ ϥϮϧΎϗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ϻ .15.71 ϭΪΒϳ ϦϜϟ .70E/6/2009 ΕΎϛήη ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϲϐΒϨϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΑ ήϛάϳϭ ˬ ( ΫΎϘϧϺϟ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϲτϐΗ ϲΘϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ύπϳ΃ ήϛάϳ ϢϴϤόΘϟ΍ .2) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ϭ΃ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ Ϧϳάϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ΪϨϋ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ .ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ Ϯϫ Ϧϣ ϑήόϳ Ϫϧ΃ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ˯ΎϔϴΘγ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΔϴϓΎϛ ΕΎϧΎϴΑ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϟϮϘόϣ Ε΍ϮτΧ ΫΎΨΗ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ˬ ήΧ΁ κΨη Ϧϋ ΔΑΎϴϧ ϑήμΘϳ ϞϴϤόϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ΪϳΪΤΗ" ΫΎϘϧϼϟ Δϴϣϼγϻ΍ . ϱήΠϳ ΔϘϔλ ϢγΎΑ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϭ΃ / ϭ ϞϴϤόϟ΍ ϰϠϋ ϞϣΎϜϟΎΑ ήτϴδϳ ϭ΃ " .76 ΎϤϴγ ϻ ˬ ιΎΨϟ΍ ϢϬΑΎδΤϟ ΓήηΎΒϣ ϞϤόΗ ϻ ˯ϼϤόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΄Α ϙϮϜη ϱ΃ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· ˬ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ˯΍ήΟ· ϢΘϳϭ ϪϨϋ ΏϮϨϳ Ϧϣ ϭ΃ ΕΎΑΎδΣ ΢ΘϔΗ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ϱέΎΠΘϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϞϜη ϱ΃ ϭ΃ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϭ΃ ϱέΎΠΗ ϞϤϋ ϱ΃ αέΎϤΗ ϻ ϲΘϟ΍ϭ ϕϭΪϨμϟ΍ Γέ΍Ω· ΕΎϛήη ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˬ ϦϳήΧ΁ ιΎΨη΃ Ϧϋ ΔΑΎϴϧ ϱήΠΗ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ΔϴϧΎϜϣ· ϰϟ· ϩΎΒΘϧϻ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϪΟϮΗ (Ώ .ΔϘΜϟ΍ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔλΎΧ ήσΎΨϣ ϦϴϴϘϴϘΤϟ΍ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ ΪϳΪΤΗc.( ϊϴϗϮΘϟΎΑ ϦϴοϮϔϤϟ΍) ϲϤγήϟ΍ ϞϴϛϮΘϟ΍ϭ ΔϛήθϠϟ ϲγΎγϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ˬ (ΔϋΎϨμϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ϱέΎΠΘϟ΍ ϞΠδϟ΍ Ϧϣ ΕέΪλ) ϞϴΠδΘϟ΍ κΨθϟ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ Ϧϣ ϻΪΑ ϥ΄θϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ΔϴΒϠΘϟ ήΜϛ΃ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϰϠϋ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϩάϫ ϊϤΟ Ϧϣ νήϐϟ΍ ϥ΍ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Γέ΍Ω· ΔΤϠμϣ ΪϳΪΤΗ ϲϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋ ήϫΎψΗ .5.ΔϘΛ ϰϠϋ Ϣϫ ΕΎηΎόϤϟ΍ ϖϳΩΎϨλ ϞϜη ϰϠϋ ΓΩΎϋ ϕήϐΘγ΍ϭ ΍ΪΟ ΔϴγΎγ΃ ΖϧΎϛ ϥΎϤϋ ϲϓ ΎϬϴϠϋ έϮΜόϟ΍ ϦϜϤϳ ϥ΃ Ϧϣ ΔϘΛ ϰϠϋ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ .ΓΩΪΤϤϟ΍ ϪΟ΍ϮΗ ϝ΍ΰΗ ϻ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ˬ ΐϠτϟ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϲϫ Ύϣ ϰϠϋ ΔΤο΍ϭ Ε΍˯΍ήΟ· ϱ΃ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϥΎϛϭ ˬ ΎϫήϴϏϭ ΎϫήϴϏϭ ΔϳΪϋΎϘΘϟ΍ .2) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ϭ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ΔϔϠΘΨϣ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϋ ΔϠμϔϣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ) ϱή΋΍Ω έΎσ· ϲϓ (2.77 .5 ˬc.΃ .72 ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϊϣ ϞϣΎόΘϠϟ ΓΩΪΤϣ Ε΍˯΍ήΟ· ΎϬϳΪϟ ϦϜϳ Ϣϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔϴϘΑ ϦϜϟϭ ˬ ΔϘΜϟ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϥΎϜδϴδϧήϔϟ΍ ΪΣ΃ ήϛΫϭ .ΕϼϣΎόϤϟ΍ ˯΍ήΟ· ϢΘϳϭ ϪϨϋ ΏϮϨϳ ϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϚϠϤϳ ϱάϟ΍ (ϕ) ϲόϴΒτϟ΍ κΨθϟ΍" Ϯϫ ϱάϟ΍ "ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍" Ϧϣ ϲϟΎϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϒϳήόΗ ϞϣΎϜϟΎΑ ϲτϐΗ ϻ (1) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΔϠϣΎϛ ΔϟΎόϓ Γήτϴγ ϥϮγέΎϤϳ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϚΌϟϭ΃ Ύπϳ΃ ϞϤθϳ Ϯϫϭ .ΐϴΗήΗ ϭ΃ ΔϳέΎΒΘϋ΍ ΔϴμΨη ϰϠϋ ϲϓ ϢϳΪϘϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎσ΍ήΘη΍ ϙΎϨϫ ϦϜΗ Ϣϟ ˬ 2010 ϮϴϟϮϳ ϲϓ / ΓΪϳΪΠϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϤϟ ϥϮϧΎϗ έϭΪλ ϞΒϗ .ΔόϗϮϤϟ΍ϭ ϲϜϟΎϣ ϰϠϋ ΓΩΎϋ Ϯϫ ϲδϴ΋ήϟ΍ ΎϫΰϴϛήΗϭ ΔϛέΪϣ ϭΪΒΗ ϻ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ˯Ύτγ Ϣϟ .4-5) ΓΩΎϤϟ΍ ϥΈϓ ˬ ϞΜϤϟΎΑϭ .ΓήηΎΒϣ ϢϬόϣ ϥϮϠϣΎόΘϳ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ϭ ϦϴόϗϮϤϟ΍ Ϧϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϰϠϋ ΍ϭΰϛέ ΍ΪΑ ˭ ϦϴϳέΎΒΘϋϻ΍ ιΎΨηϷ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϝΎΣ ϲϓ ϊϤΠϟ ΕΎϣϮϠόϤϠϟ ϲϓ ΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ήϳΪϣ ΪϳΪΤΗ ϲϓ ΓΩΎϋ ϥϮϤΘϬϳ Δϛήη ϰϟ· ΓΎϴΤϟ΍ ϰϠϋ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϢϳΪϘΗ ΪϨϋ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ςϴγϭ ϥ΃ ήϛΫ ˬ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ .ϊϣ ΓήηΎΒϣ ϞϣΎόΘϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϱήΠϳϭ ˬ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϩάϫ ϡΪϘΗ ϲΘϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ϧϳάϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϝΎΣ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϭ΃ Δϳέϭήπϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Δϓήόϣ ΍ΪΟ ΔϠϴϠϘϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΕήϬχ΃ϭ .ϱέΎΒΘϋϻ΍ κΨθϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ϢϬϳΪϟ Ϧϳάϟ΍ (ιΎΨηϷ΍) ϚϠϤϧ ϻ ϲόϴΒσ κΨη Ϟόϓ ΎϤϛ ΎϬ΋ϼϤϋ Ϣψόϣ ΩϮΟϭ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎϛήη ˬ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ .5.ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ϝϮΣ ϙϮϜη ϱ΃ ϙΎϨϫ" ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϘϴΒτΗ Ϧϣ ΪΤϳ ϝ΍ΰϳ ϻ Ϫϧ΃ ϻ· ˬ ΔΤ΋ϻ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ Ϧϣ Δϣ˯ϼϣ ήΜϛ΍ϭ .Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ ΪϳήΒϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ .ϊϔΘϨϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΔϳϮϫ ΪϳΪΤΗ ϥ΄θΑ ϲϟΎϤϟ΍ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϸϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ΫΎΨΗ΍" ΐϠτΘϳ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (Ώ .73 Ϊϴϔϣ ΢Ϡτμϣ ΐΣΎλ ϑήϋϭ ."ιΎΨϟ΍ ϢϬΑΎδΤϟ ϥϮϠϤόϳ ϻ ˯ϼϤόϟ΍ ˯ϻΆϫ 5 .ΔΤ΋ϼϟ΍ ϲϓ ΓΩΪΤϤϟ΍ ςΑ΍Ϯπϟ΍ϭ ρϭήθϠϟ ΎϘϓϭ ˬ ϦϴϴϘϴϘΤϟ΍ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ϭ ˯ϼϤόϟ΍ ΔϳϮϫ ΚϳΪΤΗϭ ˬ ϖϘΤΘϟ΍ϭ ΪϳΪΤΘϟ Ϧϣ ϭ΃ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϭ΃ ϞϣΎϜϟ΍ ϢϜΤΘϟ΍ ϚϠϤϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍" Ϫϧ΄Α ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ (1) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ (ϲϠόϔϟ΍ ΪϴϔΘδϤϟ΍ϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣ ΔϳΰϴϠϜϧϻ΍ ΔΨδϨϟ΍ ϲϓ ϢΟήΗ) ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϒϳήόΗ ." ϞϴΠδΗ ϢΗ ΚϴΣ ϻ Ϫϧ΃ϭ ΏΎδΤϟ΍ ϢϬδϔϧ΃ Ϧϋ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ϞϤόΗ ϻ ˯ϼϤόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ΄Α ϙϮϜη ϙΎϨϫ ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϰϟ· Εϼλϭ ΓΩΎϤϟ΍ ˯΍ήΟϹ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ΔϴΣΎϧ Ϧϣ .5.

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ΕΎϛήθϟ ΎϤϴϤόΗ ( .81 Ϣϗήϟ΍ νήϋϭ ΔϨτϠδϟ΍ ϲϓ Δϛήθϟ΍ ΎϫέΪμΗ ϲΘϟ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ κϟ΍ϮΑ ϊϴϤΟ ϞϴΠδΗ ˯ΎϤγ΃" ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ήηΎΒϤϟ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΔγΎϴδϠϟ ϞΠγ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ άϔϨΗϭ ΕΎγΎϴδϟ΍ϭ ΕϼϳΪόΘϟ΍ Ϧϣ ΓΪϣϭ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ώϠΒϣϭ ˬ ΕΎγΎϴδϟ΍ ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ϭ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ΔϠϤΣ ϦϳϭΎϨϋϭ ˬ ΔϴπϘϟ΍ ΦϳέΎΗϭ Ϟϛ ΔγΎϴγϭ ϞϜϠϟ ϲϠδϠδΘϟ΍ .2) ΓΩΎϤϠϟ ΎϘϓϭ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϞΟϷ΍ ϪϋϮϤΠϣ ϞϬΟ ΕήϬχ΃ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϲϠΜϤϣ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ϭ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΕΎΒϠτΘϤΑ ϢϠϋ ϰϠϋ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϣψόϣ ΍ΪΑϭ ." ϞΠδϤϟ΍ ΎϬΒΘϜϣ ΔΌϴϬϟ΍ Ϣϗέ ϢϴϤόΘϟ΍ Ϧϣ (7) ΓΩΎϤϟ΍ .ϢϟΎόϟ΍ Ύπϳ΃ ΕήϛΫ ΎϬϨϜϟ ήΧ΁ Ϣγ΍ ϲϓ κΨθϟ ΎΑΎδΣ ΢ΘϔΗ ϥ΃ ϊϴτΘδΗ ϻ ΎϬϧ΃ ϮΘϠϟ ϢϬϨϣ ήϴΜϜϟ΍ .78E/8/2009 ΩΪΤϳ ΏϮΘϜϣ ϥΎϴΑ ϥϮΑί Ϟϛ Ϧϣ ΐϠσ : (΃) ϰϟ· ΔϴϟΎϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΐϠτΘϳ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ ΔϟϮϘόϣ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗ΍ϭ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ : (Ώ) ." ΔγΎϴδϟ΍ ϲϓ Ε΍ήϴϴϐΘϟ΍ ΫΎΨΗϻ "ΔΤ΋ϻ ϭ΃ ϥϮϧΎϗ" ΪϳΪΤΘϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ΔΑϮϠτϤϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ζδϴϟ ˬ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ϭ΃ ϦϴϳέΎΒΘϋϻ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ ˯ϼϤόϠϟ .ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ Ϧϋ ΔΤο΍ϭ ΓέϮλ ϦϜϟϭ ˬ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔόϗϮϤϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ˬ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ Ϯϫ ϙΎϤγϷ΍ ϥϵ΍ ϰΘΣ ϢϬϨϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋ ϰϟΩ΃ ˬ ϢϬϟ ΕΎΑΎδΣ ΢Θϓ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ϊϤΠϟ ϢϬϳΪϟ ΔϓήόϤϟ΍ ϝϮΣ ϖ΋ΎΛϭ ΕήϬχ΃ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΑ ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϲϠΜϤϣ Ϧϣ ϞϴϠϗ ΩΪϋ ήϬχ΃ϭ .Δϛήθϟ΍ Γέ΍Ω·ϭ ϞϘόϟ΍ ϥϮϠΜϤϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ ιΎΨηϷ΍ϭ Γήτϴδϣ ΔμΣ ϊϣ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΪϳΪΤΗ (ΕΎϛήθϠϟ) : .˯ϼϤόϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϚϠϤΗ ϲΘϟ΍ ϭ΃ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ Δϴοήϣ ΓέϮμΑ ΔϔϴχϮϟ΍ ϩάϫ ˯΍ΩϷ ΓΩΎϋ ΔΟΎΣ ϙΎϨϫ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΎϬϧ΄η Ϧϣ ϲΘϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϰϠϋ ΔϠΜϣϷ΍ ξόΑ Ύπϳ΃ ΩΪΤϳ ϢϴϤόΘϟ΍ .ϱ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ΔϘϔμϟ΍ ϢΘΗ ϭ΃ ΢Θϓ ΏΎδΣ ϢγΎΑ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϸϟ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϟϮϘόϣ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗ΍" ϰϟ΍ Δϓ΍ήμϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΔϴϟΰϨϤϟ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ˬ ϲϓ ΔλΎΨΑϭ ˬ ιΎΨϟ΍ ϢϬΑΎδΤϟ ϥϮϓήμΘϳ ϻ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ ϭ΃ ˯ϼϤόϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ϝϮΣ ϙϮϜη ϊϘϳ ΚϴΣ ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ Ϧϣ ήΧ΁ ϞϜη ϱ΃ ϭ΃ ΔϴόϴϨμΗ ϭ΃ ΔϳέΎΠΗ ϊϳέΎθϣ ϱ΃ ϡϮϘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ˬ Φϟ΍ ˬ ΔϘΛϭ ˬ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎϛήθϟ΍ϭ .ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ ϥ΄θΑ ΔΤ΋ϻ Ϧϣ (4 ϭ 3 .ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ Ϯϫ Ϧϣ ϑήόϳ ϥ΃ Δϛήθϟ΍ ΖόϨΘϗ΍ ΚϴΤΑ (ΔϳέΎΒΘϋϻ΍) ϦϳήϳΪϤϟ΍ ϦϳϭΎϨϋϭ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϊοϮϟ΍ (ΔϴϧΎϤΌΘγϻ΍ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϣϫ Ϧϣ ΪϳΪΤΗϭ ˬ ˯ϼϤόϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ϭ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϞϜϴϫ ϢϬϔϟ ΔϟϮϘόϣ ήϴΑ΍ΪΗ ΫΎΨΗϻ ϡΰϠΗ ϰΘϟ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ϭ΃ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ .ϥϮΑΰϟ΍ ΔϳϮϫ ΪϳΪΤΗ ΕΎϣϮϠόϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔϘϔμϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΔϳϮϫ ϖϳΩΎϨμϟ΍ Ϧϣ) ˯ΎϨϣϷ΍ ˯ΎϤγ΃ϭ ˬ ϞϴϤόϟ΍ Ϣγ΍ ϞΜϣ ΔϴϤγέ έΩΎμϣ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϭ΃ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϪΑ ϊϔΘϨϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ϲΘϟ΍ ˯ϼϤόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ : (Ν) .Ϫδϔϧ ϰΘΣ Ϣψόϣ ϥ΃ ϢϏέϭ .ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ Δϟ΄δϣ ϝϭΎϨΗ ΎϣΪϨϋ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϚϠΗ ϰϟ· ΓέΎη· ϱ΃ ΔϟϭΆδϣ ΎϬϧϮϜϟ ϭ΃ ϯήΧϷ΍ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϲϓ ΔϤϛ΍ήΘϤϟ΍ ΔϴϨϬϤϟ΍ ϢϬΗ΍ήΒΧ Ύϣ· αΎγ΃ ϰϠϋ ϢΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϠϟ ΎϘϓϭ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ϯϮϗ΃ ΔϴϠΧ΍Ω ΕΎγΎϴγ Ϧϣ ΪΑ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ϲϓ / ΎϳΎπϗϭ ΏΎϫέϹ΍ ϞϳϮϤΗϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϞδϏ ΔΤϓΎϜϣ Ϧϋ ΎϬϨϣ Ύϳ΃ ϥΈϓ ˬ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϣψόϣ ϰϟ· ΖϬΟϭ Ϊϗϭ ήΧ΁ κΨη Ϧϋ ΔΑΎϴϧ ϥϮϜΗ Ϊϗ ˯ϼϤόϟ΍ ΪΣ΃ ϥ΃ ΔϴϧΎϜϣ· ΎϣΪϨϋ ˬ ϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑϭ .˯ϼϤόϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ϑΎτϤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϚϠϤΗ ϲΘϟ΍ ϭ΃ ϦϴϴόϴΒτϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϣϫ Ϧϣ ΪϳΪΤΘϟ ΔϟϮϘόϣ ήϴΑ΍ΪΗ .΃ .83 ΪϳΎμϣ ΔΤϠμϣ ήϳΪϣ ϥ΃ ξόΒϟ΍ ήϛΫ ϦϴΣ ϲϓ ˬ ΎϬϤψόϣ ϲϓ ΎΤο΍ϭ ϦϜϳ Ϣϟ ϱέΎΒΘϋ΍ κΨη ϲϓ άΨΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΪϴϔΘδϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ϞϜθϳϭ .ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓ άΨΘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ ϲϫ Ύϣ Δϓήόϣ ΕήϬχ΃ .ϊϔΘϨϤϟ΍ ϚϟΎϤϟ΍ ΔϳϮϫ Ϧϣ ϖϘΤΘϠϟ Δϣίϼϟ΍ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ϭ ΔϠμϟ΍ Ε΍Ϋ ϯήΧϷ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ ϥ΄θΑ ΓΩΪΤϣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϟ· ΔΟΎΣ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ϚϟΫ ϊϣϭ ˬ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΕΎΒϴΗήΘϟ΍ϭ ΔϳέΎΒΘϋϻ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ Ϧϣ ϞϜϟ Ύϣίϻ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ ) ΎϬΘϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϠμϟ΍ Ε΍ΫE/8/2009 ΍άϫ ϲϓ ΕΎϓϼΘΧϼϟ ΓΩΪΤϣ ΏΎΒγ΃ Δϳ΃ ϯήϳ ϻ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϖϳήϓ ϥ· ϝΎϗϭ .Ϣϗέ ϱέ΍ίϮϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ήϣ΃ ΐΟϮϤΑ (6) ΓΩΎϤϟ΍ϭ ˬ Ϫδϔϧ ϕΎϴδϟ΍ ϲϓϭ .80E/6/2009 ΔϳέΎϤΜΘγϻ΍ ΕΎϨϴϣ΄Θϟ΍ϭ ΓΎϴΤϠϟ ιΎΧ ϞϜθΑ ΓΪϴϔϣ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ΐΣΎλ ΪϳΪΤΘϟ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήη ΐϠτΘϳ ϢϴϤόΘϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ξόΑ ήϛάϳϭ (2-4-5) ϊτϘϤϟ΍ ˬ ϚϟΫ ϰϠϋ Γϭϼϋϭ .ϖ΋ΎΛϮϟ΍ έ΍Ϊλ· ˯΍Ϯγ ΪΣ ϰϠϋ ΔτϠδϟ΍ βϔϧ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ϝΎΠϤϟ΍ ΐϠτΘϳ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήηϭ Ϧϴϣ΄Θϟ΍ ΕΎϛήη ϥϮϧΎϗ άϴϔϨΘϟ ΢΋΍Ϯϟ έ΍Ϊλ· 80 / 5 .ήΧ΁ κΨη Ϧϋ ΔΑΎϴϧ ϑήμΘΗ ΎϬϧ΃ / Ϫϧ΃ ϢϬϟ ϝϮϘϳ ϥϮΑΰϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ ςϘϓ ΙΪΤϳ Ϊϗ ΍άϫ ϥ΃Ê .ϦϳΪϴϔΘδϤϟ΍ϭ ΔϘΜϟ΍ ΔϟΎόϓ ΔΑΎϗέ αέΎϤϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϭ΃ ϲλϮϟ΍ ˬ ϦϴϨσϮΘδϤϟ΍ ΪϳΪΤΗ Ϧϣ (3.79 (ϖϳΩΎϨλ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ) .5) ϢδϘϟ΍ .82 ξόΑ ςϘϓ ΔΟΎΣ ϙΎϨϫ ˬ ΎϘΑΎγ ήϛΫ ΎϤϛϭ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful