You are on page 1of 5

DANH SÁCH ĐẠI LÝ CÁC XÃ

TÊN
NGƯỜI
TT TÊN SỔ MÃ SỔ THU SỐ ĐT
1 TBA Khuổi mạ ( song giáp) CL034
2 TBA UB xã Song giáp CL035 Lập 949 017 201
3 TBA Nưa Muồn CL036
4 TBA Bản Rọi CL037
5 TBA Co Khuất - Thanh Loà CL038
6 TBA Nà Pó - Thanh Loà CL040
7 Cường 1689 031 280
TBA Pò Lèo - Hợp Thành CL046
8 Huấn 977 532 018
9 TBA Cốc Tranh - Công Sơn CL047
Sinh 01664 202 867
10 TBA UB xã Công sơn CL048
11 TBA Co Luồng - Bảo lâm CL049
12 TBA Còn Hàng - Bảo lâm CL050
13 TBA Nà Ân - Bảo lâm CL051
14 TBA UB xã bảo lâm CL056
15 TBA Bản dọn - Lộc Yên CL057 Mèo 1678 867 717 - 3.863 524
16 TBA UB xã Lộc Yên CL058 Trung 3 863 521
17 TBA UB nà Chuông - Mai Pha CL059
18 TBA Kéo khoác - Yên Trạch CL060
19 TBA Yên Sơn - Yên Trạch CL061 Thích 948 517 869 - 2243064
20 TBA UB xã Yên Trạch CL062
21 TBA UB xã Mẫu Sơn CL063
22 TBA hang pài - Thuỵ Hùng CL064
23 TBA Phai cải - Thuỵ Hùng CL065
24 TBA Nà Lượt - Thuỵ Hùng CL066
25 TBA KHòn lượt - Gia cát CL067
26 TBA Thuỵ Hùng - Thuỵ Hùng CL068
27 TBA Hải yến 2 - Hải yến CL069 SLẻng 1669 024 541
28 TBA Hải yến 1 - Hải yến CL070 Mào 1275 894 851-253 863 400
29 TBA Hoà Cư( Co Cam) Lượng 01667 295 062
30 TBA Hoà Cư UB Sỹ 1672 428 334 -3 864 860
31 Hoàng Đồng ( Nà Lượt) Thành 1654 170 067
TT MÃ L? MÃ Tram
XBT- NM Nưa muồn
CLCE00159 UBX xuân Long
CLCE00160 Khôn bó
CLCE00161 Bản Tàn
CLCE00163 Nưa muồn
CLDE00157 Tân Thành
CLDE00158 Nà Múc
CLDK00155 Viba sài hồ (TT viễn thông sài hồ)
CLDK00156 Rada sài hồ
CLDK00162 HTX Thành công
CLDKE00164 Khánh Khê
CLCE00009 Xí nghiêpj ôtô
CLCE00010 Phai Luông
CLCE00011 Khòn Quyền
CLCE00012 B?n ??y
CLCE00013 Nà l?nh
CLCE00014 b?n D?c
CLCE00015 Khôn Cu?ng
CLCE00016 Cao L?c 5
CLCE00017 Cao L?c 3
CLCE00018 G?m
CLCE00019 Khòn L??t
CLCE00026 Cao L?c 4
CLCE00027 Tái ??nh c? N18
CLCE00028 Cao L?c 2
CLCE00029 Nhà Th?
CLCE00030 Tái ??nh c? M? s?n
CLCE00031 C?u chui ngô quy?n
CLCE00036 M? s?n 1
CLCE00037 M? s?n 2
CLCE00040 C? gi?i Nông nghi?p
CLCE00042 Khuy?n nông
CLCE00045 Lâm s?n
CLCE00047 T?ng thu?
CLCE00048 H?i quan
CLDE00001 ?o?ng én
CLDE00002 Nà l??t
CLDE00003 UBX Hoàng ??ng
CLDE00005 Phai tr?n
CLDE00020 Vi?n Lao
CLDE00021 C?u Quân
CLDE00022 B?n ngà
CLDE00025 B?c Nga
CLCE00106 T? dùng
CLCE00109 Nam quan
CLCE00111 Ch? ??ng ??ng 1 (320)
CLCE00112 Ch? ??ng ??ng 2 (180)
CLCE00113 ??n Cô
CLCE00115 C?c Nam
CLCE00116 H?i quan C?c Nam (NS2)
CLCE00117 Kh?a ?a
CLDK00107 Ga ??ng ??ng
CLDK00108 CT c?p thoát n??cLS
CLDK00110 B?u ?i?n
CLDK00114 CN ngân hàng ??u t? & PT LS
CLCK00055 B?nh vi?n ??ng ??ng
CLDE00053 Thu? hùng A
CLDE00054 Ngã t? h?ng phong ( H. Phong 2)
CLCE00059 Cao l?c 1
CLDE00069 Nà Chuông
CLDE00070 Nà Hán – Tân liên
CLDE00071 An Dinh – Tân Liên
CLDE00072 Kéo khoác
CLDE00073 UBX yên tr?ch
CLDE00105 Yên s?n
CLCE00051 Ng?n S?n
CLCE00052 V??n qu?
CLCE00121 Khu?y m? Song Giáp
CLCE00122 UBX Song giáp
CLCE00128 Pò Lèo
CLCE00134 L?c Yên
CLCE00135 B?n d?n
CLCE00136 Co Khu?t- thanh loà
CLCE00137 Nà Pheo - thanh loà
CLCE00138 Nà làng - thanh loà
CLCE00139 B?n d?i - thanh loà
CLCE00140 Nà Pó - thanh loà
CLCE00143 C?c Tranh – Công S?n
CLCE00144 UBX Công s?n
CLDE00132 Hoà C? 1
CLDE00133 Hoà C? 2 ( co cam)
CLDE00141 H?i Y?n 1
CLDE00142 H?i Y?n 2
CLDE00145 Sông gianh
CLDE00146 B?n R?n
CLDE00147 Ba S?n ( Hoàng ti?n th?)
CLDE00148 Xu?t l? 2 (?inh giao)
CLDE00149 Nông lâm tr??ng 196 ( ?oàn 338)
CLDE00150 M?u S?n
CLDE00151 B?n l? ( xu?t l?3)
CLDE00152 HTX KD ?N xu?t l? ( b?n L?y)
CLDE00153 Xu?t l?1
CLDE00154 Pò mã
CLCE00079 T?p Th? ga ??ng ??ng
CLCE00092 Kòn c?u
CLCE00093 UBX Bình trung
CLCE00094 B?n Sl?ng
CLCE00098 Kéo kham
CLCE00100 Co Lu?ng ( b?o Lâm 3)
CLCE00102
CLCE00103
CLCE00104