You are on page 1of 4

- КОРОТКІ ВІСТІ - Палата зменшує субсидії для фармерів Москва обвинувачує ЗСА й Ізраїль Інж.

Володимир Бори сов покінчив
Четвер, 6-го серпня 1970 p.
до 55,000 за одну культуру у створенні „загрозливої ситуації" самогубством у совєтській „психіатричній
Вашингтон. - Палата Ре­ культуру зменшить прибут­ на Середньому Сході лікарні"
В АМЕРИЦІ презентантів схвалила обме­ ки 1,100 фарм-великанів, які і Москва. — У той сам час, президента Іраку Гпрдана
жити федеральні субсидії діставали річних субснедій За достовірними відомостя­ ля обшуку вдома перевезло
СЕНАТ БІЛЬШІСТЮ 70-ОХ ДО „0" ГОЛОСІВ схва­ як в Об'єднаних Націях у Такріті, Мазуров заповнював ми, 27-річннй совстський ін– заарештованого в 4-ту ле­
лив внесок, щоб Департамент Оборони не повідомляв вча­ для фармерів за одну куль­ на суму мільйонів долярів. І водночас із цим арабів, що
сніше конгресменів про заключення контрактів на зброю
або на іяшї праці для оборонних цілей, бо виглядає, що
Ці конгресмени мають якийсь вплив на ці контракти та
туру до 55,000 доларів. Це
обмеження відноситься до
таких трьох рільничих куль­
так Компанія Дж. С. .Босвел–
ла в Каліфорнії минулого
року мала федеральних суб­
Г Иорку почалися офіцій–
розмови репрезентантів
чотирьох велнкодержав —
„Совстський Союз зробить
все, що в jjyoro силі, щоб до­
вести до політичного пола­
женер-електрик в Ленінгра­ нінградську пенхіятричну
ді. Володимир Борнсов, який клініку. Під час арешту о–
виступав з критикою боль– дин із лікарів сказав при
тур: пшениці, бавовни і кор­ сидій на суму 4.4 мільйона, ЗСА, Совстського Coio3yf Ве­ шевицького режиму, покін­ дружині заарештованого:
збільшують свою популярність у виборців даної виборчої годження середньосхіднього
мового зерна. Тепер дер­ а інкорпорація Гіффена із' ликої Британії і, Франції — чив жіптя самогубством у „Послухайте, Борнсов. ви ж
округи або стейту. Такої заборони домагалася окрема конфлікту, ліквідації наслід­
жавна скарбниця річно ви­ Гюрона в Каліфорнії 3.3 ajr справі запропонованого так зв. психіатричній лікар­ нормальна людині. Невже
Президентська Комісія для організації Пентагону. Дехто ків ізраїльської агресії і зо­
плачує 3.5 більйона долярів мільйона. Деякі члени Кой– американським урядом пере­ ні. В. Борнсова кинули на ви хочете, щоб вас запрото­
гадає, що деякі конгресмени та їхні приятелі могли крема виведення ізраїльсь­
субсидій. Схвалене Палатою ґресу втратять внаслідок мир'я на Середньому Сході й „лікування" тому, що на йо­ рили в психіятрнчку? Змі­
вчасніші вістки про нові оборонні контракти використову­ ких військ із окупованих Із­
обмеження субсидій змен­ зменшення субсидій. Сена­ апробатн американської іиі– раїлем в 1967 році арабсь­ го помешканні КҐБ знайш­ ніть ваші політичні погля­
вати при купівлі акцій на біржі. шить видатки - державної тор демократ Джеймс О. Іст– Ціятнви та згоди на неї араб­ ло матеріали „самвндаву", і ди"! Згодом заарештованого
ких територій, як також за­
СЕНАТОР ДЕМОКРАТ ІЗ АРКЕИСО ДЖ. В. ФУЛ– скарбниці на 58мІльйонів рі­ ленд з Міссіссіппі діставав ських держав й Ізраїлю, пер­ безпечення всіх прав для па­ тому, що оскаржений кате­ було переведено до 3-ої пси­
ПРАПТ поставив внесок, щоб телевізійні стації мусіли да­ чно. Оце зменшення субсидій річно більше, як 100,000 до­ ший заступник прем'єра СС­ лестинських арабів". Роз­ горично відмовлявся „зміни­ хіатричної лікарні в Ленін­
вати право на безплатні виступи членів Конгресу, щоб є головним пунктом нового лярів ца продукцію бавовни. СР і член політбюра ЦК в'язку „палестинської проб­ ти свої політичні погляди". граді, в палату ч. 15, завіду­
вони могли відповідати зараз після того, як на телевізії фармерського закону, який Цього року збільшилися з
КПСС Кирило Т. Мазуров леми" Мазуров назвав на­ Ленінградський інженер В. ючий якої вмовляв дружину
промовляє Президент або якийсь член Уряду. Сенатор Палата прийняла .5-го серп­ Конгресі впливи конгресме­
наступив із гострою атакою ріжним каменем совстської Борнсов був одним із тих, В. Борнсова, щоб вона впли­
Фулбрайт твердить, що без того буде порушений балянс ня більшістю 2ПЙ)х до 167- нів і сенаторів, які репрезен­
проти ЗСА й Ізраїлю, обви­ політики і прирівняв водно­ що підписали, в кількості 15 нула на зміну політичних
між викопною і закенодатяою частинами американсько­ ох голосів. Тепер цей зако­ тують міські райони, і вна­ осіб, текст звернення совст­ думок свого чоловіка, бо
слідок цього можна було нувачуючи їх у створенні час із цим аспірації палес­
го Уряду. В цій справі вже ведуться переслухання в Се­ нопроект вирішуватиме Се­
зЬгрозлнвої ситуації на Се­ тинських арабів до боротьби ської інтелігенції до ОН з „інакше ми його будемо.лі­
натській Комунікаційній Підкомісії. Власники телевізій­ нат. Схвалення висоти суб­ схвалити некорисний для протестом проти диктаторсь­ кувати тут постійно". Не ви­
сидій за одну фармерську фармерів законопроект. редньому Сході. Промовляю­ ,,естетських народів" за зві­
них стадій заявили, що запроектований Фулбрайтом за­ чії на прийнятті, влаштова­ льнення окупованих гітле­ кого режиму в СССР. З тієї тримавши таких тортур ін­
кон буде (порушенням приватної власности власників те­ ному на пошану іракської рівською Німеччиною тери­ групи більшість заарештова­ женер Володимир Борнсов
левізійних стадій. наклав на себе руки у тій
легації під проводом віце- торій. ні, а частину послали на
лікарні. Поетка Наталія Гор–
„пенхіятричне л і к у вання"
КОЛИIIIШП ПРЕЗИДЕНТ ГАРРІ С. ТРУМАН мас Федеральна Комунікаційна Комісія проти ще в 1969 році, коли група
баневская посаджена в пен­
86 років, але він виконав свій громадський обов'язок і хіятричну лікарню на неви–
взяв участь у правибррах, хоч мусів іти з ціпком у руці. невірних реклям харчів для дітей Уряд ЗСА вирішив підписати договір вперше прилюдно виступи­
значенпй час за протест про­
ла і коли син колишнього
З ним Ішов його помічник Майк Вествуд. який допоміг ти окупації ЧССР; у такій
колишньому президентові йти сходами до виборчого льо–
Вашингтон. — Вже дов­ був головою Конференції в ; з Еспанією, не зважаючи на протест еог.отського команда рма-ге– же „лікарні" сидить і гене­
ший час триває дискусія над справі харчів, що відбулася роя Якіра, Пьотр Якір пере­ рал у відставці Петро Рри–
калю. Труман — це демократ, але ніхто не знас, як він тим, чи дійсно харчі для ді­ в Білому Домі в грудні ми­ Фулбрайта дав закордонним кореспон­
голосував. Віддавши голос, Труман розмовляв із вибор­ тей, оті всякі сухі каші, так нулого року. Він є профе­ \ Вашингтон. — Державний шуть цей договір в Імені 3- дентам у Москві листа до горенко, який домагався лі т
цями кілька мінут. зв. „сіріяле", мають стільки сором харчування в Гар­ департамент ЗСА под.іа до СА державний с е к р е т ар ОН. Інж. В. Борнсова забра­ берилізації режиму те спра­
ВИКОПНА РАДА АМЕРИКАНСЬКОЇ Федерації Пра­ кальорій, як про це рекля– вардськім університеті і за­ відома, що н четвер 0 еерп– Вільям II. Роджерс і мініс­ ло КҐБ з місця праці й піс­ ведливіших н а ц і о Вальних
ці — Конгресу Індустріяльннх Організацій оскаржує го­ мується на телевізії. В цій кликає Федеральну Комуні­ :1л Пуде підписаний договір тер закордонних справ Ес– підносин в СССР.
ловного прокуратора ЗСА Н. Мітчелла в тому, що він хо­ справі відбулися переслу­ каційну Комібію, щоб повча­ Ціле З'єднаними Стейтами ианії І рсгоріо Льопез Браво.
че змусити, американські робітничі спілки, щоб припинили хання в Сенатській Підкомі­ ла телевізійні стації за допо­ Америки й Еспанією в спра­ Уряд през. Ніксона вирішив
займатися політикою. Виконна Рада обороняє Спілку Мо­ сії, в якій зізнавалн ті, які з могою членів окремої комісії, ві американських баз на ес– підписати договір з Еспані­ Цієї неділі на Союзівці бу/
недовір'ям ставляться до ре­ членами якої були б спеція– папській території. Буде зо­ єю проти заперечень голови
ряків, яку. мають судити за те, що вона плянувала по­
клям, що їх оплачують влас­ лісти від харчів, лікарі та бов'язувати цей договір на сенатської комісії для закор­
„Мистецтво на поважно і на весело"
жертвувати юнійні фонди на виборчу кампанію, а це W-
oopoHjgdt закон. Окремі члени робітничих спілок можуть ники компанії, що продуку­ виховнпки, - про' поживну Протягу дальших п'ятії ро­ донних справ демократично­
ють каші, - ^ f l під час яких вартість окремих харчів, го­ ків. Він передблчас вживан­ го сенатора Д ж . В. Фул­
жертвувати гроші на партійні цілі, але цього не сміє ро­
продуценти каш, які оборо­ ловним чином для дітей. ий американцями двох яв­ брайта, який настоював на
бити Робітнича Спілка як організація.
няють свої продукти, кажу­ Плян д-ра Дж. Меєр підтри­ анських баз й однієї бази тому, щоб текст цього дого­
" ^ ДЖЕТОВИП”ЛІТАК”ЗІ Н Ш В Д Ш С Т к Т Т в ( Ю м и л ь чи, що діти сухі каші спожи­ мує голова Сенатської Під­ ,чя підводних човнів, збуДО– вору був перед його підпи­
на годину, зможе впливати на зміну стратосфери — так вають із молоком, яке збіль­ комісії, сенатор демократ инх у пнеліді дотеперіщ– санням переданий ип роз­
заявив фахівець від цих справ Вілліям М. Мегрудер, Такі шує поживну "вартість хар­ Френк Е. Мосс, якпй заявив, іого домовлений, встанов– гляд і затвердження Сенату
літаки можуть випускати в о д д з ^ ^ р у в\ стратосферу, яка чів. В цій спраді„^JVJW.t^H?te. лцо,–в цій– справі порозуміяа яого ще в 1953 році. В ре– й otrytfAtftcVBaiiw^для загаль­
Можс,спричиня'гіг збільшення ххіад^я^рівмі^ишх раЮонах -чиї д-р Джепн Меєр, спеція тиметьсл ц Федеральною Ко– компеисату на дозвіл Еспн– ного, відомо'. Державний де­
Землі. Колф б;курсувала'ціла фльота цих швидких літа­ Ліст від харчування, який мунікаційиою Комісією нії нп втримування цих баз партамент відкинув цю ви­
ків делшіалів, які йіалюбатнмуть велику масу пального, ЗСА зобов'язуються давати могу, заявляючії. іцо цього­
то гіоии мог/ли б збільшити температуру стратосфери аж Еєпянії мілітарну й еконо­ річне І домовлений в справі
До 1 ступнів Цельгіія. .Ь '. \ мічну допомогу і підтриму­ дальшого існування амери­
'ЩЛ. їtPAlДAJЮTЬ`KOPAЬ,ЛI, які під час другої світо­
Сини Роберта Кеннеді і Сарджента вати її оборонну систему. В канських баз. в Еспянії о
вої війни відбували військову службу, перевозячи війсь­ Шрайвера замішані в справу наркотиків рамцнх цього договору Ко­ тільки продовженням доте­
ка або восняі матеріали через океаИн. Таких кораблів по паній одержить 125 мільйо­ перішнього домовлений, яке
в і й т Ьулорі^іщ^,^я 1,200, тепер їх|е 504, і в найближчому Гаяніс Порт, Масс. — 16- порушує закон про наркоти­ нів доляріп кредитами і 50 було тільки „екзекутивним
часі'ман)ТіМр^дати'бЧ -як'„старе валізо". Корабель купу­ річний син покійного сена­ ки, і внаслідок цього слід­ мільйонів мілітарними й еко­ договором", який не потре­
ють за ii,QOO доля рів, роблячи при цьому добрий інтерес. тора Роберта Ф. Кеннеді Ро– ства 23 особи мали явитися номічними дотаціями. П ; дпн- ба: затвердження Сонату Яків Гніздовський
Одну тонну металу продають за 45 долярів, а деякі ко­ берт Ф. Кеннеді молодший і в суді 7-го серпня. Одні з
Едвард Козак
раблі важать принаймні по 3,000 тонн. Отже за самий 16-річний його кузен Робсрт них оскаржені в продажу
метал можуть дістати 135,000 долярів, крім цього можуть Сарджент Шрайвер-заміша­ наркотиків, інші в їхньому
Адв. Орест Процьк;в приєднався до і на весело". Участь беруть:
незрівнянні! ВКО - Бдвард
Союзівка. - До багатьох
продати щр внутрішнє влаштування кораблів. ні в справу маріхуанн і ма­ посіданні. Згадуються нар­ великої гіпотечно-фінансової корпорації Козак, маестро Яків Гніздов­
добрих і вже традиційних
ли 7-го серпня явитися зі котики маріхуана і героїна. Чикаго. Гіпотечна і фі­ студії він закінчив на Вір– ський. мистець Ярослава Ге–
іктивностей на Союзівці на­
У СВІТІ своїми батьками в суді, бо Поліція довго не діяла в цій нансова корпорація Персі джінському університеті, од­ руляк та — хто його не звис
справі, бо це було потрібно лежать крім культурне-мно– письмен и к-Фейлетоні ст^Г–
вони оскаржені поліцією в Вілсон, одна з найбільших в ружений і мяє троє дітей та
У ,рЕ^УНСЬКІІХ БОЯХ ПРОТІЇ ІЗРАЇЛЬСЬКИХ тому, що мали наркотик ма– для тих осіб, які дали їй ін­ Америці, інформує окремим мешкає в Еваетоні в Іллн гецькнх і рознігоннх імпрез ван Керннцькнй-Тнер, м^Н
ЛІТАКІВ. НАД СУЕЗЬКИМ КАНАЛОМ брали безпосеред­ ріхуану. Мати Роберта Кен­ формації про юних злочин­ пресовим повідомленням, що ной. Працюючи у Федераль– Кожної с у б о т літератур– J.: 'jK-s
ню участь — за здогадом політичних обсерваторів у Ва­ неді мол. заявила, що вона ців. Сарджент Шрайвер пе­ д-р Орест Процьків, районо– | ній Мешканевій Адміністра– чо-мнетецькі вечорі кожної Тієї ж неділі. D-го/еертшя
шингтоні — не тільки арабські, але й совстські пілоти. піде з сином до суду, це са­ рервав вести виборчу кампа­ вий адвокат Федеральної ції, він очолював групу ад­ неділі. Один з найбільш ат­ О ГОД. 2-ІЙ ПО ПОЛУДНІ б/УДВ
Здогади ці могли б бути підтверджені різними фактами, ме сказав батько молодого нію на Заході і заявив, що Мешкпневої Адміністрації у вокатів, що відала позичка­ ракційних таких вечорів бу­ відкрита виставка ірЙразів
але офіційні чинники ЗСА не хочуть заторкувати цієї Шрайвера. Вони заявили, його син давніше ніколи не підділі мешканевого і місь­ ми цієї Адміністрації в стей– де цієї неділі.9 серпня. Чоти­ Вдпарда Козака, Яиора Гні–
справи, щрб не комплікувати започаткованих переговорів що стурбовані цією справою, вживав наркотиків, і він кого розвитку, приєднався ри наші видатні мистці пен­ здопського та Ліобрслава
тах Іллнной, Індіяна, Айова зля і слова візьмуть участь
в справі перемир'я на Середньому Сході. сподівається, що і надалі не Гуцуляка. який тепер пере­
але не опустять своїх дітей буде їх вживати. Шрайвер до згаданої корпорації та Мішіген. Міннесота, Небрас– V тому вечорі, темою якого
ЗБРОЙНІ СИЛИ ФРАНЦІЇ диспонуватимуть вже в в нещасті. Поліція не дала займатиметься поширенням ка. Північна і Південна Да– буває в Парижі .і кераміки
1972 році гідроґенною бомбою, що буде випродукована вияснення в цій справі, але одружений з Юніс Кеннеді її програми. Адв. Орест Про­ котн, Огайо та Висканспн. Гіуде „мистецтво на поважно Ярослави Геруляк.
французькими агамовими експертами і технологами. Досі здогадуються, що місцева й — сестрою братів Кеннеді. В цьків народився в Стрию з Сам він є спеціалістом і ав­ j

реченець,, вип роду кування французької гідрогенної бомби стейтова поліція вела впро­ суді мас з'явитися і сенатор Західній Україні та о сином торитетом в усіх легальних
встановляли на 1975 рік. Ще минулого тижня міністер довж місяця слідство в спра­ Едвард ML Кеннеді. який ви­ п-і і д-рм Антона Процько аспектах багатоводних нр
УКРАЇНЦІ У ЦІЛЬНІМ СВІТІ
оборони Франції Мішел Дебре твердив, що Франція за­ ві того, що місцева молодь їхав до Гаяніс Порту а Ва­ вих, членів Українського j) гр їм Федеральної Меіпкапе
мінить дотеперішні атомові бомби термонуклеарною збро­ шингтону. Народного Союзу. Правничі пої Адміністрації. ВИСТАВИ „ЛІСОВОЇ
ВІДПУСТ
єю щойно між 1975 і 1980 роками. Внпродукування гідро­ в СЛОВТСБУРГУ П!СПГ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
генної бомби -поставить Францію на третє, після ЗСА й Ню Иорк. - Напередодні
СлоптсГ)упґ. Н. П. Сес–
СССР, місце у світі, перед Великою Британією, атомове ГЕИ ЖЕ В ДОРОГУ, В ЯСНУЮ ПУТЬ... тпн-Служебннці. П Н Д М — 100-ліття з часу народження
озброєння. якої дуже обмежене. найбільшої української поет–
Пренепорочної Дівн Марії,
ПРОВІДНИК ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ МАРЮ ки Лесі Укпаїнки. що при­
запіюпіуіоть вірних на неді­
СОАРЕС, який прибув із Риму, де він перебуває на ста­ падай на 1971-ий рік, Сту­
лю 9-го серпня взяти участь
новищі політичного емігранта, до Португалії, щоб взяти дія. Мистецького Слова під
у Успенському відпустці на
участь у похороні свого померлого 91-літнього батька, керівництвом п-і Лідії Кру–
горі Непорочної Дівн Марії
одержав наказ від португальської політичної поліції поки­ шельннцької покаже драму–
в Словтсбургу. Успенські
нути негайно Португалію. Соаресові загрозили, що якщо феєрію Лесі Українки .Лі­
ВІДПУСТИ й спільні МОЛИТВИ
він не виїде, то його заарештують і поставлять перед суд, сова Пісня" в трьох містах:
до Дівн М т і ї відбуваються
як обвинуваченого „у злочинах проти державної безпеки". 1-го жовтня ц р. в Ню Иор­
там щороку і стали вже тра–
45-літніЙ; З^аріо Соарес. соціаліст, був ув'язнений 12 разів ку. 10 жовтня в Чикаго І ї ї
днчійннмн. Заклик - з апро–
за критику диктаторського режиму Салязара і був звіль­ жовтня в Клівленді.
шення до вірних підписала
нений після приходу до влади Марсельо Каетана. С?стря С. Розанна,Адмініс­
ЗАКОРДОННІ МІНІСТРИ ЧОТИРЬОХ Д Е Р Ж А В траторка. ЛБСТРАКНЮНІГ!Т -
СХІДНЬОЇ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ АФРИКИ відбули у Найро­ ТЕМІСТОКЛ ВИРОТА
бі, Кенія, конференцію в справі заповідженого відновлен­ ПРИГДДКА Торонто. , – До Канади
ня Великою Британією продажу зброї для Південної Аф­ прибув як турист відомий у
ПРО КОНГРЕС НЕСУС-у
рики. Взяли участь у конференції міністри закордонних Франції український мис­
справ Кенії, Уганди, Замбії і Танзанії. Минулого місяця Ню Иорк. - У днях від тець - абстракціоніст Теміс–
бритійськ^ий. міністер закордонних справ сер Алек Даглес– 20 до"24 серпня в Монтреалі, токл Вирста. Він брав у–
Гюм виавцв, що консервативний уряд обмірковує справу в Канаді, відбудеться черіх)– часть у виставках у Пари­
продажу зброї Південній Африці, який був заборонений аий Конгрес Ц”нтрального жі, Копенгагені, в Швайца–
попереднім урядом партії праці. Союзу Українського Сту­ рії та Італії, дотепер ще не
КОМАНДУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ КАМБОДЖІ дентства. Про докладний виставлявся в Америці У
подало до відома, що після трьох днів боїв, повелося ві­ плян та місце Конгресу Уп­ червні 1969 р. Т. Вирста о–
дібрати комуністичним партизанам зайняте ними провін­ рава ЦЕСУС-у під керівниц­ держав бронзову медалю мі­
ційне місто Компонґ Тгом. Все ж таки, комуністичні вій­ твом д-ра Б. Футея повідо­ ста Парижу з рук Реив Фля–
ська, складені із з'єднань Північного В'єтнаму і В'сткон– мила всі крайові українські мана. голови Комісії наго­
ґу, я далі оточують це місто, віддалене 80 миль на північ „Гей же в дорогу, в ясную п у т ь . . . ” — не тільки співають, j в неділю 16-го серпня візьмуть участь у посвяченні нам'ят– студентські союзи і централі род за успіхи в ділянці мис­
від столиці Камбоджі ПномпенГу. ,' але й чинять пластуни. Як у ж е інформовано, в п'ятницю, j ннка на могилі основоположника Українського Пласту українських с т у дентських, тецтва, літератури І науки.
ВНАСЛІДОК ТОРНАДО У ПІВДЕННОЗАХІДШП 31-го липня у вечірніх годинах, 138 пластунів і пластунЬк д-ра Олександра Тисовеького, На фото: пластунки і пла– як ідеологічних, так і кон­ Газета „Лс Нуво Ж у р " наз­
ФРАНЦІЇ, яКе спустошило околиці Бордо й інших міст під проводом пластового сеніора Дам'яиа Ліщииського, від­ j сгуни біля „свого" літака ІСЛАНДСЬКОЇ ЛІНІЇ на летовнщі фесійних організацій, які вала цього українського мн–
Побережеш; згинуло 9 осіб, 29 було поранених і 11 про­ летіли з Ню Иорку літаком Ісландської Повітряної Лінії : Джана Ф. Кеннеді в Ню Нирку, з Якого і відлетіли до Кв– висилають на Конгрес своїх стця „найцікавішим.1 серед
пало 6ek в(сти. Почалося торнадо після 15-хвилинної бу­ до Люксембургу на одноміоячну мандрівку-прогуляику по І ропи. Домовлений та формальні оправи з ІСЛАНДСЬКОЮ ЛІ– делегатів. Конгрес відбува­ „ілюзіоністів" сшггвтнчного
рі з громами. Вихор розвалював доми, виривав дерева з європейських країнах, в яких майже чверть сторіччя тому | цією по. пі годжу пал а для пластунів Агенція Ковбаси юка тиметься в залях Монтреаль– малярства". Образи Т. Ввр–
корШняк 1 перекидав телеграфічні стовпи. спиталися їхні батьки. Ці молоді мандрівники з Америки і в Ню Иорку, від якої й одержано цю фотознімку. ського університету. стй - ДГЛком абетрактиц
СВОБОДА, П!ЯТНИЦЯ, 7-го СЕРПНЯ 1970 Ч5Ш.
1
' ,, '"ададая–я
А. Юриняк Це припущення базуєть­ з листів до р^дакшт
УКРАЇНСЬКИЙ ТУРИЗМ ч
ся на . явній тенденційності
Чим більше розвивається чини, наслідки від такого НА ДОГОДУ ВРЕЩІВСЬШ ВЛАДІ таких розділів," як ось „Мар­ ПРО „ПОКАЗУХУ 9В.969Ь"
сельєза" та „193.7 рік" (про Прочитавши у „Свободі" з
в світі система комунікації, туризму кепські.
тим дешевші, отже rft дос­ ПРО КНИЖКИ ВАСИЛЯ ДЯЧЗЕНЯХ ,М– Д . фінальний розд)л „Трагедія 27 червня статті ї. Вовчука
„Індивідуальні п о ї здки
тупніші для ширших мас на­ теж мають небезпечний бік, ЛЕОНТОВИЧ" в Марківці" скажемо пізні­ п. н. ,Дїоказуха Ф9.967о",
селення стають засоби тран­ особливо, коли дана особа 1971 року припадає 50- ні словечком не згадує, що ше окремо) та досить рясно мені пригадався'образ пер­
спорту, зв'язку. Туризм на­ займає в житті української річчя з дня трагічної сиерти М. Леонтович спершу вчив­ порозтиканих у більшості ших большевнцьких виборів
бирає все більшого поши­ еміграції відповідальне ста­ Миколи Леонтовнча. Напев­ ся в Немирівській гімназії, і розділів „пі о л і тосвітніх" у Галичині, які "відбулися
рення й усе більшого зна­ новище", сказано в „Укра­ но в Україні, як і поза нею, лише згодом, коли його вставках - днтресіях, єдина правдоподібно зн”мою 1940 р.
чення в світі, а туристична їнському її р а вославному відзначатимуть цю пам'ятну батька переміщено на пара­ мета, яких переконати чита­ в селі СтрільбичаХ, Симбір­
промисловість дає працю и Слові" й наведено кілька та­ дату численними статтями. фію -біля Шаргороду, зали­ ча, ніби творча музична ді­ ського повіту. ' - '
'заробіток мільйонам людей. ких прикрих випадків. Не хотілося б, щоб автора шив гімназію і вступив до. яльність МИКОЛИ Леонтовн­ Далеко перед виборами до
ча зростала не на грунті
Совєтський Союз за ста­ Імперська пропагаядивна тих статтей і нарисів йшли Шаргородського , д з ^ а я о г о національного відродження села приїхав політрук Ясін–
лінських часів забороняв й розвідча машина викорис­ слідами В. Дяченка, повто­ училища"'. ський, який зорганізував т.
ІІрюїуеова ^жироліобігії-гь" вашого народу, а на грунті
туризм, навіть в самому СС– товують всі й найменші на­ рювали його помилки і сві­ і Дуже сумнівним здасться соціально - р є волюційнйх зв. десятників,.''обов'язком
Москви СР не рекомендували людям годи, щоб чорне обернути в доме перекручування фак­ нам твердження В. Дяченка, рухів не означених ближче яких було подбати, щоб
тів. І ЦЄ був ГОЛОВНИН" МОг
Хоча війна у В'єтнамі та дальша комуністична агре­ мандрувати задалеко. За біле й навпаки. Турист, я– тяв, що спонукав автора цих нібито, в НІ а ргородському ,ДРУДЯЩнх мас". призначені їм дйсять госпо­
сія в Камбоджі і Ляосі все ще– не сходять з перших сторі­ Хрущова - Брежнєва туризм кнй мандрує з вільної кра­ рядків узятись за перо. , духовному училищі" науку дарств проголосували на
Оці вставки, ніби „образ– 1005?).„Коли на випадок хво­
нок преси, головну увагу міжнародної опінії та зацікав­ вирішили дозволити, що­ їни до комуністичних країн, починали з абетки — це бо
Насамперед — дивне а– виглядало б як вийняток з ки соціяльно - історичного роби а.бо з якоїсь 'іншої при­
лення притягають події на Близькому Сході. У Вашинг­ правда, однобічний: з СССР має про це пам'ятати, а зем­
тоні. Лондоні, Парижі та в інших столицях світу, не ка­ їде за кордон мало людей, лякам в Україні має пода­ читаємо у Вступітвердження
нальфабетнчне ^правила. Тим часом ніяких тла", що на ньому форму­ чини голосуючий ^е міг я–
до ккиж– вався початківськнй - юна­
жучи вже про Каїро і Тель Авів, намагаються, зокрема, та й ті переважно з різними вати приклад вірностн рід­ ки: ,,... Леонтович як мне– слідів такої вяйнятковости цький, а пізніше дорослий і | витнея, щоб в)ддатй голос,
розгадати причини, чому Москва, яка, поносить левину завданнями. Зате Москва ній мові, культурі, народові, Шаргородської бурси ми ні­ тоді десятник бгЙш^'зі собою
тець брав участь у револю­ зрілий музичний талант М.
частину відповідальности за розбурханий воєнних прист­ заохочує туристів із закор­ Церкві. Туристові з-за кор­ ційному рухові 1905 року, з де не зустрічали–ні у біо­ Леонтовнча, вставки до то– малу скриньку - урну, вда­
растей між арабами й ізраїльцямн, нагло вчинила на­ дону, бо привозять тверду дону й КҐВ не може забо­ ним разом боровся за утвер­ графів М. Леонтовнча, ні в Vo ж грубо, незугарно сгіре– вався до дому голосуючого, 7
тиск на арабів, щоб вони прийняли американську пропо­ валюту, а до заборонених ронити взяти з собою укра­ дження й розвиток українсь­ біографів Мнх. Коцюбинсь­ паровані, — дуже несмачні який кидав голос іде скринь­
зицію у справі мирових переговорів. зон їх і так не. допустить їнського молитовника або на кого. Зате загально відомо, ки, і з нею „десятник" по­
пильна сторожа МВД. площі перехреститись і ски­ кої радянської музичної що в , духовні училища" й недоречні в книзі про та­ вертав до станиці,' '
Знаючи Москву та її постійну підрнвність і намагання приймано учнів, які вже кого кришталево - чистого
доводити до воєнних конфліктів в усіх частинах світу, Українці з Америки, Ка­ нути капелюха перед свя­ культури". В день виборгв; рбула ве­
нади й інших країн пусти­ тинею Лаврн г чи перед свя­ Усе в цій фразі — фальш. знали початий читання і пи­ мнетця і людину, яким був лика непогода За' річкою
ніхто не вірить у її справжню наглу „миролюбність". тинею Юра. На жаль, зна­ Поперше, революція 1906 сьма, навчившись їх чн то наш композитор. Усі знані від села жило декілька гос­
Знавці міжнародної політики та її коментатори в Амери­ ли й свої човни по турис­ ходяться люди, які бояться року ще не знала пізнішого вдома — від батьків та"'„ре­ нам позабольшевнцькі дже­ подарств (називалося „під
ці і в Бвропі вважають, що три головні причини спонука­ тичній зеленій річці, що по­
використати свої найбільш (бо аж 1917 року висунуто­ петиторів", чи в початковій рела малюють Леонтовнча дебрами"), яким тяжко було
ли Москву до тісї ,,миролюбности". Перша з них це побо­ пливла до ноаочасиої Ро­ елементарні права, коли по­ го В. Леніним) гасла „вся школі. як людину органічно чужу продістатися до станиці, де
ювання, що підсичуваний Москвою арабсько - ізраїльсь­ сійської імперії. Причини
ще й я к зрозумілі: один хо­ трапляють до „червоного влада радам", отже не була й ворожу тому клясово-по– відбувалося головування. За
кий конфлікт починав вихоплюватись з-під контролі Мос­ Описуючи перебування
че відвідати родину після раю". „радянською". Подруге - Леонтовнча в Кам'янець-Пр– літичному людоненависииц– тиждень перед голосуван­
кви. Друга причина та, що в таких обставинах той кон­ тву, що його большевнки
флікт може легко довести до совстсько - американського чвертьстолітньої розлуки, Комуністичні пропаганди­ ні в добі революції 1905 p., дільськін духовній семінарії, піднесли до ранги універ­ ням господарі були повідом­
інший — побачити рідну мі­ сти, влаштовуючи зустрічі ні в пізніших часах не було В, Дяченко досить багато лені, що на випадок непого­
зудару. А третя причина в тому, Що'Москва ще на такий якоїсь спеціально „радянсь­ сальної догми. Розуміється, ди десятник приїде– верхом
зудар не приготована. Відповідну, ролю в теперішньому сцевість, ще інший, тут на­ в обладнаному підслухови– кої музичної культури" в говорить про семінарське в. згаданих „образках соці­ туди та й переголосус на
відношенні Москви до арабсько - ізраїльського конфлікту роджений: — побачити Ук­ ми апаратами Товаристві Україні, а була і с (якщо начальство, (до. речі, оперу­ яльно - історичного тла" В. місці.
грас ще багато інших факторів: конфлікт між Москвою і раїну, навіть убогу, навіть культурних зв'язків Смоля­ мова про справжню культу­ ючи, чомусь терміном дирек­ Дяченко щедро сипле лай­
червоним Китаєм та факт, що з кожним днем збільшують­ у. неволі, але дорогу. Все це ча й ко„ використовують ру) українська музична–
тор, хоч відомо, тцо і в тих кою н а адресу „буржуазних ЯсінськнЙ п р ' и Норучнв
ся труднощі всередині Совстського Союзу, включно із тен­ природні вияви людської ці­ потім необережні заяви де­ культура, для розвитку і ут­ часах'і пізніше духовні се­ українських націоналістів"; „десятникові" Михайлові Кі–
денціями та рухами поневолених народів. кавосте, жадоби пізнання, яких туристів для того, щоб мінарії очолював ректор, о– нашові поїхати верхом під
туги за рідним. І чи це ту­ збивати спантелику місце­ вердження якої дійсно пок­ соба духовного звання з а– при цім усильно суґерус чи­ Береги зібрати гйяоои. Коли
Висновок ясний: Москва не хоче миру, але в теперіш­ ризм індивідуальний, чи вих українців. Мовляв, ту­ лав усю свою творчу снагу тачеві думку, ніби М. Леон­
ніх обставинах не може собі дозволити і на війну, яка мо­ груповий — немає різниці. ристи ж хвалять „квітучу Микола Леонтович. кадемічною освітою, а ,ду­ тович також ставився неп­ Кінаш прибув до першого
гла б привести до зудару з Америкою. Це тим більше, що ховні училища" — „смотри– рихильно до патріотів націо­ господаря Сарахмана, той
Однак, є велика різниця совєтську Україну", то що Перейшовши після „Встут трль"), про різні перипетії нальної України. зачав вгощати ,-,десятннка."
всі дотеперішні намагання совстської пропаганди викли­ вам потрібно? „Треба пам'я­ самогоном до пізнього вечо­
кати в Америці настрої проти американської допомоги Із­ між звичайним туристом– тати, що подібна пропаган­ пу" до першого розділу „На М Леонтовнча я к диригента Вершини тенденційносте ра. Селяни не могли доче­
раїлеві, подібно, я к це сталося відносно війни у В'єтнамі, оглядачем у будь - якій да розрахована в першу вулиці" (ст. 6-10), відразу семінарського хору, — але свого опису „М. Д. Леонто­ катися ,десятника" і, не хо–
не мали досі найменшого відгомону. вільній країні світу, і тури­ натрапляємо на Дві грубих нічого не згадує про початок
чергу на поширення дезін­ і ріст його національної сві­ вич" В. Дяченко осягає в тячн наражатися' на перес­
Тим часом світ зайняв вичікувальне становище. Каїро стом з-за кордону, який формації та деморалізацію фантастичних помилки: рід­ домосте. А тим часом саме о с т а н ньому розділі, що лідування, рішили 'самі при­
і Тель Авів прийняли американську пропозицію на пере­ прибуває до СССР. За таким тих людей в Україні, — ска­ не село композитора назва­ тут, у мурах Кам яиець-По– зветься „Трагедія в Марків– бути на станицю та віддати
говори, але це ще не значить, що її прийняли араби й із– туристом слідкують, рух йо­ зано в „Українському Пра­ не „Монастирьок", хоч з дільської духовної семінарії ці". „Позичивши в сірка о– свої голоси. Підхмелений
раїльці. Положення далі загрозливе, але не безнадійне. го обмежений, навіть харчу­ давніх - давея воно зветься чей", В. Дяченко спрепару–
ватись він мусить у спеці­ вославному Слові", - які Монастирок. І село це ніяк Леонтович вповні усвідомив вав епізод з малою України, „десятник" не був у силі хо­
альних ресторанах. І це ще наявність української еміг­ не може бути „волинським" джерело своєї любовн– до на­ дити вночі по зіатах, виси­
що нібито була на стіні в
Помилка Президента не була б велика біда. Та рації у вільному світі вважа­ (а саме так його названо в родної ПІСНІ, ВІДЧУВ Себе СИ­ хаті Леонтовичевого батька пав -голоси до скриньки та,
ють за чинник, що може в прибувши на статшЦЮ; вси­
„Людині властиво помилятись", — казали вже ста– дійсне лихо підстерігає за– значній мірі причинитися до рецензованій книжці), бо НОМ' підневільної, але обда­ і -зацікавила пізнього ніч­ пав їх до головної урни. Ко­
ринні, бо кожна людина „мас право" і може помилитись. хіднього туриста в країні завжди було , і є поблизу рованої української нації.
визволення України з мос­ славного містечка Немирова Тодішня священяча служба ліжника, що назвав себе ли при обчисленні виявило­
Багато людей заплатили життям за свої помилки, і на неволі з неочікуваної сторо­ ковської неволі". Грищенком. Вій, Грищенко,
світі повно таких, що свої помилки гірко спокутують. За­ ни : комуністичний режим на Поділлі. Мальовничо й з Й чужою народові церков­ нібито особливо уважно роз­ ся, що голосів було 101 з
чимсь 96 і політрук витягнув
сада, що „людині властиво помилятись", мала свій від­ намагається підступом, а по­ Український турист з кра­ многослівно розписуючи, яК но - слов'янською мовою, за­ глядав на малі прикордонну пістолю, ходив як' скажений
гомін навіть на Другому Ватіканському Соборі, на якому декуди й терором, застра­ їн свободи по-свосму Є піс– майбутній композитор, ще старілою візантійщнною об­
з Польщею місцевість. А по залі та кричав, що всіх
квестіоновано прийняту засаду непомильності! Папи в шуючи рідних в СССР, ви­ ланцем вільної української бувши малим хлопчиною, рядів не будила релігійного сховавщи опісля без усяко­ постріляє. Та за хвилю він
догматичних справах Церкви. Отже, помильність є справді користовувати закордонних спільноти Заходу, навіть то­ захоплювався грою вулич­ духу в народі; і чимало се–
го дозволу мапу собі в ки­ сказав знищити”певну кіль­
,„ .властива людині, без уваги, на Е характер, її освіту, віро­ туристів, у тому числі й ук­ ді, коли він не бажає таким ного скрипаля та співами мінарнстів–— ідейних наро­ шеню, Грищенко '(не -знати кість Голосів так, тцоб вий­
визнання і становище. Але помилка тим більша, коли во­ раїнців, для своєї мети. бути. Не всі покликані' бути сільської молоді, В. Дячен– долюбців' воліли працювати
амбасадорамп, тим більше з. народом не нас церковному, — для чого саме) признав­ шло 99.98Я., голосів. Політ­
на мас вплив на суспільність чи хід подій. Журнал „Українське Пра­ — політичних ідей. Але всі, ко лише в дальших розді­ цапеславному грунті, а як ся, що колись служив у вій­ рук загрозив усік , ; присут­
Такої помилки допустився цим разом президент З'єд­ вославне Слово" з липня лах, вже без захоплення, й
хто туди мандрує, повинні народні вчителі, лікарі або ську С. Петлюри і додав: нім, що як про це' хтось до­
наних Стейтів Америки, Ричард Ніксон. 1970 р. подав, що одного бути чесними супроти себе, красномовносте, а неначе статистики. Досить згадати „Трохи навіть у Денікіна відається, то він– власноруч­
Як відомо, у Лос Анджелесі в Каліфорнії відбувається православного с в ящеяика байдуже згадує про те, шр
славних мистців — також служив. Усю революцію, мо­ но внетріляс вегх– учасників
судова розправа проти волокнтн Чарлза М. Меясона і звідси — в Києві „майже на нашої спільноти і нашого батько й мати композитора З Поділля родом: Степана жна сказати, наскрізь прой­ при голбсуванні разом з їх­
трьох жінок, обвинувачених у здогадному вбивстві вісь­ руках носили, наростяж від­ поневоленого народу. також були музикальні, шов. Еге..." німи родинами.
мох осіб, включно з відомою фільмовою артисткою Ше– крили двері відділу зовніш­ грали на кількох інструмен­ Руданського, Анатоля Свид–
Леонід Полтава тах і любили народні укра­ ницького, Михайла Коцю­ Читачеві ясно, куди хи­ О^ЦпҐац
рон Тейт. Не зважаючи на всі свідчення і докази, „спра­ ніх зносин Московської пат– лить автор: йому треба за Ґлендейл, Каліфорнія
ведливий закон Вашингтона" каже вважати людину за ріярхії"... Групу українсь­ їнські пісні. (Алеле, бачите, бинського, і
батько - матір були інтелі­ всяку ціну представити вбив­
невинну, а ж поки їй вини.судово не доказано і не засу­ ких мистців . із-за кордону У рецензованій книжці цю Не лише кримінальним. Т У Р Б О Т Л И В І Ш . ГОЛОС
джено. совстські пропагандисти ви­ генти, та ще й „.духовні",
НОВІШ ІНСТИТУТ тим часом авторові книжки в декількох місцях подано але й політичним злочин­ ПРО УКРАЇНСЬКУ
У цьому відношенні президент Ніксон грубо помилив­ користовували в тому нап­ У ЛЬВОВІ коротенькі тексти нібц.з ЩО– цем, агентом Петлюри і Де­ МОЛОДЬ У Б Р А З И Л І Ї
ся, коли він минулого -понеділка склав публічну заяву, рямку, що, прийнявши ук­ конче хочеться наблизити
засуджуючи Менсона у „р^еапосередній, чн Посередній ви­ раїнських вільних мистців у композитора до „радянсько­ деннинових записів М. Ле­ нікіна. І хоч це зшито невко– Курнтиба. — ',ДЦб буде з
У Львові створено науко­ го народу", а священикам онтовнча. Вони, одначе; зов­ вирно, зате „по - больше–
ні у вісьмох безглуздих.уб^ннствах'. Правда, пресовий се­ Києві, потім заявляли своїм, вий заклад, який підлягає внцьки", цілком у дусі тео­ нашою молоддю?' — під
сім мало дають характерис­
кретар Білого Дому і опісля сам Президент намагались мовляв, уже без „совстсько­ посередньо так зв. „союзио– там бути „не належить"). таким наг. надрукував тиж­
тики творчого шляху Леон­ рії та практики марксизму– невик „Праця", v-ч.. 16/1970
цю помилкову заяву „вияснити", але шкода вже була го мистецтва" й закордонні республіканському міністер­ Аж дивно що в півстоліт­ товнча,! Можна припускати, ленінізму, у д осконаленнх на першій сторінці велику
зроблена. Адвокати оскаржених негайно внесли пропози­ (–українці не можуть обій­ ству освіти УССР", а безпо­ тя большевнцького пануван­ що в архівах в Україні збе­ Сталіним.
цію на проголошення4 судової розправи неправильною, тись. Відомі також факти, середньо - міністерству в ня, яке витворило пихатих і рігається" більше, записів статтю: „Кояче `треба мати
В. Дяченко вже покійник
суддя всіляко заперечує твердження оборонців, а сус­ коли вільна українська лю­ Москві. Офіційна назва но­ пузатих технократів та мар­ | композитора, Що В. Дячен­ і не може нам сказати — чи свої культурні товариства
пільність говорить і дебатує. дина, відвідавши Україну в вого науково - навчального шалів, В. Дяченко хапаєть­ ко свідомо обмежився тими. текст цього видання тот– для молоді. Тут''с..бойскав-
Преса в таких випадках Mas трудне завдання вдержа­ її накиненій формі УССР та закладу: „Всесоюзний нау­ ся таких дешевих вивертів, де він наглянув лише „від­ жній з текстом першого і тн польської формації, у
ти баланс між правами суспільності! і оскаржених, щоб побачивши своїх рідних, по­ ково - дослідний і конструк– виявляючи цим „лікнепівсь– гомін нас нема ні по школах, ні
тривожних днів" другого видань. Редактори по парафіях нашої форма­
жадного з цих прав не порушити і прав суспільносте не вертається з а океан і „наби­ т о р с ь кий Інститут радіо­ кий рівень" свого інтелекту­ (стор. 100), а не радість і „Музичної України" про це
обороняти коштом прав оскаржених, і навпаки. А помнл– рає в рота води", перестає електронної медичної апара­ ального розвитку і брак журбу, не красу відроджен­ мовчать; навіть у вміщеній ції Пластунів. Це сумно і го­
обороняти коштом прав оскаржених, і навпаки. брати участь в зорганізова­ тури". Базою для цього Ін­ сумління. ді дивуватися, що наша мо­
ня століттями поневіреяої наприкінці книжки „Довідці лодь буде втікати ічгуратнся
Помилка президента Йгксона, про яку мова, подвій­ ному громадському й навіть ституту стало українське Запускаючись часто - гус­ України. про автора", де перелічено нас... Скільки молоді по ни­
на, бо він її допустився я к президент країни і як профе­ культурному житті нашої конструкторсько-технологіч­ то в нетрі довільного фанта­ його праці про М. Леонто­ ні у нас не знас театехнзму
сійний адвокат, що повинен ці справи знати. Помилки спільноти. Чи' це страх за не бюро електронно-меднч– зування (ніби „белетризую­ 4
Перший ступінь духов­ внча нічого нема ні про 1- Та рідної мови", сказано в
допустився також і генеральний прокуратор Мічел, який залишених рідних у черво­ ної апаратури. Інститут маз чи" життєпис дитячих та ної освіти в колишній Росій­ ше, ні про 2-ге видання — статті. „По більших осеред­
стояв біля Президента, коли той склав свою помилкову ній неволі, чц наслідки по­ за завданння конструювати юнацьких років композито­ ській імперії, за яким ішов наче їх не було. ках повинні бути ' хори і
ззяву. і нічого не вчинив, щоб до неї не допустити або гроз КГБ, чи внелід засліп­ й випускати електронні при­ ра), автор цілком ігнорує другий ступінь — духовНа Наближається півстоліт­
бодай її негайно направити. лення ,,потьомкінським се­ лади для ДІАГНОСТИКИ хво– низку загальновідомих фак­ семінарія, а третім була ду­ тя з дня трагічної смерти танцювальні гуртки для на­
лом", — які б не були при­ ріб . шої молоді. Колії того не бу­
Справді: „людині властиво помилятись"! тів. Ось так. наприклад, він ховна академія. (Закінчення на cropv 3-ій) де, то сумно будуть вигля­
дати громади. Не дивуймо­
ся, що молодь місцями на­
1
у Карпати до Славська; не Рабкн, що були тоді вже до­ ні, по якій мандрував двічі ху Драгомаігівщинн на По­ її шим не цікавиться.' Як же
Степан Ш а х мав навіть чим оплатити по­ рогими живцями. перед 1-ою світовою війною, куттю і т. ті. може цікавитись, коли вона
штового диліжанса. Коли я був ще гімназій­ навіть по закарпатській Лем– А коли я в І932 р. дістав В 1923 р. увійшов я, як нашого не бачить/і хне чус?"
ЛЬВОВ'ЯНИ НА ФЕРІЯХ Кому дорога не робила ним учнем, я їхав зі Льво­ ківщниі, аж до Бердісва, що днректуру української пере– секретар головного виділу Тижневик .Лраця! закли­
труднощів, той прямував за­ ва на вакації додому, до чо­ тоді Барт-фа (по-мадярсь– Т-ва. ..Просвіта", у тісний кає також пожвавити діяль­
Д Е Н Ь СВ. ОЛЬГИ лізницею на Стоннславів а– го родинного місточка Ку– ки) звався. Але населення миської гімназії, завернув я зв'язок з турчанськими пат­ ність релігійних молодечих
бо ще далі на Коломию, а лпкова коло Львова і там ще по-лемківськи „гварило". на з.іхід і виїжджав щоріч– ріотами, що відновили філію товариств у Бразилії — Ма­
(Спомин з-перед 46 років) звідтам підводами через Піс– проводив ферії у зовсім без– Відгомін мого захоплення, но на ферії на Лемківщняу, | , Л р о с П т Г в свосму повіто– рійської Дружини, Евхари–
тинь-Косів їхав на Гуцуль– ліснетій околиці, де не було гостинною Л є м к і вщнною і то на західню її частину вому місті Турка над Стрн– стінного Ліщарства-та Апо­
щину, до Криворівні, до Рі­ навіть ріки, щоб купатися; слідннй у моєму спомині над Попрадом і Дунайцем см. головою якої став кате– стол ьства молитви,' бо це ті
(1) чки, а головно до Жаб'я. часом відвідував я пішки мо­ „Між Сяном і Дунайцем", — у Гомолі, - звідки при­ хит народних шкіл о. Іван центри, де українська мо­
Львов'яни любилвт їздити співець Верховини — о. Ми­ Туди так радо їздив з роди­ їх шкільних товаришів в о– частина 1-ша (в-во „X. Г", возив нових учнів до пере– Федевич (нар. 1883, кол. уч. лодь „набуває знання правд
на ферії. Місто Львів було кола Устнянович (1811-18- ною галицький „каменяр" колиці або ходив на відпус­ Мюнхен 1960, ст. 439, 19 миської гімназії; в Перемиш­ перемиської української гім­ віри та всього .рідного".
вліті, під час липневої і серп­ 85). Іван Франко. і там під час те до Жовквн чи до Крехо– ілюстрацій та список осіб). лі створив я центр для уч– назії, річник матури 1902). Стаття закінчується заклИ^
невої спеки .докучливе. Ба­ Але Карпати розлогі і дов­ ферін ловяв плотиці в Чере­ ва — до монастиря оо. Ва– По війні, вже жонатий, я нів–лемків, по зниженій ціні В 1924 р. філія „Просвіта" ком: „Пильнуймо молодь і
гатші їхали до вибагливих гі; на українській етногра­ моші та й там написав під енліян. Як студент відбував їздив на Гуцульщняу черезі приміщував у „Бурсі св. о. в Турці побудувала однопо­ для неї нічого не жаліймо,
живців, а менше заможні — фічній території тягнуться психологічним для поета ог­ я вже довші прогулянкові Пістш!ь до Шешор і Брус– Нгіколая", де я був застугі– верховий „Народний Дім", щоб її зробити характерною,
до поблизьких .,випочинко– І від Дунайця на заході по лядом знаменну повість ..Як тури — втрійку чи вдвійку торів над Рибницею, де меш­ ником .голови, а о, крилоша– якого турчанськнй повіт ще релігійною та натлоіо!''
місцевостей. Черемош на сході. Хто не Юра Шикмаяюк брив Чере­ — мандруючи з одного ппи– кав свояк мосї жінки, над– ннн Іван Качмар. кол. парох не мав (навіть за австрійсь­
За австрійських ч а с і в любив їздити тодішніми га– мош". ходства до другого; і ті ман­ лісничий Г л і б 6 в и цькнй. с. Злоцьке к. Мутлянй над ких часів!). А щоб (на ви­
львівські вищі урядовці та і лицькими повільними і не– Хто хотів провести літні дрівки називалися в нашім Приїжджали туди професор Попрадом, приходив усім падок закриття „Н. Дому", цького. який провадив усі
купецькі родини– їхали над j вигідними залізницями, той вакації вигідно ft. не займа­ тодішнім ,.балаку" „крає­ рн української гімназії з Ко­ лемківським, учням з мате­ або розв'язання повіт, ста­ іятабуляційні справи для
„австрійське" Адрійське мо– і прямулів найкоротшою до– тися прохарчуванням, їхав знавчі прогульки". Вони бу­ ломиї з родинами, як Доб^ ріальною допомогою. (О., роством філії) забезпечити „Просвіти" безплатно. Коди
ре. до Абації, на– півострів : рогою зі Львова на полуднє до галицьких карпатських ли і приємні і нічого нас не рянські. Задорожяі й ін. крил, 1- Качмареві присвя­ власність посілостн новозбу– в травні 1924 р. мало відбу­
Істрія або до Дубровника в | через Стрий і Скільщнну живців або, як у Львові тоді коштували, бо наші евяще– З ними вели ми довгі роз­ тив я окрему 35-у главу в дованого дому, виділ турчак– тися в Турці торжествеяяе
ннчі доми були дуже гостин­
Дальматії. до Мерану чи Ео­ над Опір, куди то о. М. говорили, ,до здроїв": до ні, головне, де ,Дмості" похо­ мови на суспільні теми; я спбминї „Між Сяном і Ду­ ської філії рішив — на вне­ посвячення „Народного До­
цену в Південному Тиролі. Устнянович запрошував у Трускавця біля Дрогобича, найцем"). сок виділового п. Утрнекі му". Головний Виділ виде–
оповідав їм про відносини в
до чеських ..лазень" як 1842 р. пж? хворого 0. Мар– до Івоннча чн Риманова ко­ дили із старих священичих Академічній гімназії у Льво­ Але цей мій вакаціннин (родом з Комарна) - заін– леґувнв мене з привітом від
родів, або де були дороста­ твбулюватй свій дім на ма­
Карльсбад чн Маріснбвд, а– кіяна Шяшкевича до себе ло Сянока або далі на Лем– ючі доні. ві, про працю в матірнім Т-8І спомин хотів би я присвяти,– тірне - т-во „ П р о с в і т и " у матірного Т-ва. Тоді я поз­
бо іі до справжніх німецьких на „жентнцю": „О, Маркія– ківщину — до столиці гали­ найомився майже з усімй
,,ба дів" як Баден-Баден Ьт,п. не! Коби ти весною в силі, цьких живців — до Криниці, Зазнав я тієї справді при– „Просвіта", а вони про труд­ ти феріям, що їх я провів Львові. Всі формальності ін– просвітянськими^ діячами в
Українці їхали переважно здоровлю зацвив побрати­ до Мушине, чи Жегестова повідкової гостинносте на­ нощі в своїй гімназії, про -один, але незабутній раз на табуляції переводив я з ра– Турчанщині, переважно свя"
в „наші любі, родимі'' Кар– мам, Ти красний соловію". над Попрадом, або й до ших благородного серця „ї– розвій філії „Просвіти"^ Про Ботгкінщяні, в Турчанщпні, мени Гол; Виділу в львівсь– щениками. ч
пати, як то їх називай, наш Але Марні ян уже не поїхав Щавннці вад Дунайцем і до мреті" головно на. Лемківщи– заломаиня радикального py` року Божого 1924. J кого, нотаря Івана Роставе^ (Делі будаЬ і
x

"' ' '"" ^^ж^т,^^тя^п L
шшяшштт
Врзф. і Т е ш на а'їзді канедмсьтс Уcfrix Лева Шщ f Австралії \ „Планують" до/ио молоді
Бостон будув–нову щшш/
- ,
геогоаіів Добра, с л а ^ ' р о ^ HV 3a` Неділя 19 липня 197Х) tp. ремішність і сдаісігь нашо| Два”лнсти в тій самій спра– ноеті'Йому не”Довпбдобв.'
ві надрукогашо в московсь­ Другого листа прислала
4 t никає, 'крлн. нове' йогопркр– запишеться, як гідна уваги церкви в цілому світі та за4
Асоціяція Канадійськлх В часі доповіді треба було ління. виказує постук дос­ дата'в життю парохії Хрис– помісність нашої церкви під ких „Известаях" з 22 липня: Олександра Кругляи з с. Ве–
Географів відбула з почат­ теж спростувати деякі твер­ тойний своїх предків. Цю іс­ та Шрй в Бостоні. Ш1 ту не­ проводом своРО"патріжажа. Б
г „Мій енн^іюдір, — наше ме­ лика Вовкянка Тараїпансь­
ком місяця червня красвніі дження таких прнявннх нау­ тину^ підтверджує приклад ділю в присутності довколи­ свойому зверненні до аягло– шканець -села "Луб'янка По­ кого району. Л– синові також
з'їзд -в, .Манітобському уні­ ковців, що Хортиця не с в молодого українця в Австра­ шніх священиків: о. Романа.' мовних гостей отець парох ліського 'району'М. Костю– не видають свідоцтва про за­
верситеті, на якому виступа­ полудневій Росії, але в Ук­ лії, бакалавра, медичних на­ Дикого, о. Михайла Курила, пояснив, що наша церква ченко, — закінчив восьму кінчення восьмирічка. Юнак
ли з. науковими доповідями раїні. Були й інші недореч­ ук і доктора філософії Лева о. Омеляна Тнмочка і місце­ мусить залишитись україн­ іслясу JBiirлуже хоч є вступи­ вирішив вступити до техві–
географи Канади та ЗСА.ності, якими грішать північ­ Зозулі, . . вого пароха Всеч. о. Степана ською; бо В' протявному раді ти до тянхресійно-технічної куму, а в школі'його „запла­
ШКОІДВІ, щоб: набути фах то­ нували" послати до дев'ятої'
Понад 200 науковців , взяли но - американські географи. Дії ного по батькові був Чомка, парохіян та гостей, не було б потреби будувати
каря, або слюсаря. Але здій­ класи, і без його згоди-свідо–
участь, в нарадах. За гідну оборону своїх пози­ директором вищої початкот розкопано землю під будову наших церков.
цій проф. І. Тесля зібрав за­ нової української католиць­ снятися іного мрії перешко­ :цтво вже передали до серед­
-1-го червня на пленарній служені оплески. вої школи на Поділлю. За Отець. Степан Чомко при­ джає ось тахасооставина. Ди­ ньої школи.
сесії з.ізду виступив з допо– часів Визвольної боротьби кої церкви. був до Бостону в 1968 р. Пі^ ректор ЇПІХОЛИ не видає: сві­
віддк)проф. їдан.Хесля з О– Праця відомого нашого Україна був. провідником В часі відправи о. Роман еля короткого часу здобув доцтва про закінчення вось­
тавського університету. Тема географа — статистика по­ повстанської групи. Його за­ Дикий: виголосив проповідь, довір'я існуючих тоді двох мирічки.': Куди я не звертав­ МТШННІ
доповіді - „Українські сіль­ явиться друком і про це по­ хопила 3 московська g ЧеКа і ґратулюючн парохові та па­ окремах церковних "громад, ся, нічого: не добився. Всюди ВШ. Д. Т., Мшнеадоліс:
ські . поселення в Західній дбає Асоціяція Канадій– розстріляла в числі 15 пов­ рохіян ам парохії Хрнста Ца­ та об'єднав їх в одну нову кажуть: іяквдо сан піде вчи­ Ддкусмо за переслані мате­
Канаді''. Доповідач розвинув ських Географів. Тепер про­ станців, серед, яких було– 4 ря за їхній почин в будові парохію Хрнста Царя, при тися на тракториста або ріали. Радо використаємо і
тезу, ,щр українські поселен­ фесор І. Тесля працює в До­ ж і н к и . . . Дід по мамі Іван ” ^ – Дв^ ^ ' З о з у л я нової церква. чому, втримує, добро-оусідсь– вступить до сільськогоспо­ рахунку виставляти не бу­
ня на заході Канади мимо слідному С т а тистичному Івасюк був активним учас­ Парохо. Степан Чомко по­ кі взаємини з ураїнською дарського технікуму, то сві­ демо. УНС і „Свобода" не
асиміляційного тиску дов­ Відділі при Оттавському ником політнчно-національ– них дослідів; уладили йому дякував присутнім за таку православною громадою, ви­ доцтво видадуть. Але який, з тільки голосять, але й прак­
кілля,, зберегли свій україн­ університеті та є членом ре­ ного відродження Кубансь­ з ycjka лоттйбними влашту­ числену участь та за жерг– явом цього деяка спільність нього вийде механізатор або тикують свій клич: „Лицем
ський характер. Вони теж дакційної колегії Наукового кої Республіка; а на емігра­ ваннями,, оптичних і ІНШИХ венність парохіян, яка вмо­ православних братів взяла зоотехнік, кола ці спеціяль– др молоді!"
живуть бажанням цей ха­Статистичного Збірника Ук­ ції - професором Українсь? іщн^іад^в та йіирокою бібліо­ жливила це велике діло. участь в розколі землі.

ш
рактер і надалі вдержувати. раїнців Канади, над яким кої Господарськрі. Академії!'в текою окрему простору кім– В'часі проповіді о. С; Чомг Іван Стаачак,
Проф.,, L Тесля ілюстрував саме працює сенатор Павло Подєбрадах 4QP` і автором ;нв^-дкббра^сфіго. ко рішуче висловивсь за ок– Чяеа церковного комітету
свою доповідь малами і діа­ Юзик враз з більшим шта­ праці про Кубанщпну. Левко почав, працювати
грамами, які він опрацював бом українських науковців. Батько Лева . – старшина ,'НІЦІ. наукмою дисертацією ТЕ0Д0Р ФЕДУСЬ
під час своїх теренових до­ Української Армії — Ларго про. оптичні нерва, Йо– (Посмертна' згадка)
З'Чехії наспіла с у ш т вістка, що 19-го червня 19Т0 р.
Зозуля був учасником зброй ,го наполеглива праця на н місті K o v y Knin. по тяжкій нгдузі,
слідів в 1969 р. на Заході М. Григор 24-го червня ц. р, помер на Тв 'році - трудоліойнвого життя
Канади^'' ної боротьби за волю Укра^ ,прошізї трьох років завер­ відійшов у Вічність
ин. На еміграції закінчив шилась двома томами, нау– всім добре відомий сл. п. Те–
одор Федусь.
Зустріч українських жінок в Дітройті високу освіту в Укр. Госп., , нової роботи на
Акад. в ЧСР з дипломом ін­ тексту, і., ljafc оригінальних
320 сторінок
Народився він в селі Ши– Д-р МИХАЙЛО ЄЛИЇВ
женера лісівництва. Пере­ , світлин з, електронного мік­ шківці, повіт Броди, Західня довголітіїій окружний лікар в Чехії, к о . і н і т а й согннк
Головні Управи Об'єднан­ голова Відділу ОЖ ОЧСУ в їхавши на Закарпаття, був роскопу, кожна, з спеціаль­ Україна, 21-го лютого 1890 Українських Січових Стрільців.
ня Жінок Ліги Визволення Дітройті. Вона заповіла два учителем державної школи на^, поясненням. р, По закінченню народної Пв'ХОІ'ОН' відбувоа 24-го чсрішн 1970 р. в місті
України в Канаді та Об'єд­ реферати, які насвітлили ро– та активним учасником; від­ Цю працю рецензували школи, вписується до Тор­
Turnove.
О с и р о л т жінку, доньку, енна, дві сестри, невістку,
нання Жінок Організації 0- лю української жінки як родження того краю, і - ,чф, фахоаі,пр/)феооря, І а ре­ говельної Школи в місті Са­ зятя, четверо внуків.
борони Чотирьох Свобід У– громадської діячки, патріот­ членом Карпатської Січі, що. зультаті б -го. травня 197.0 р. раєво, в Боснії. В І Ч Н А ПОМЛ НАМ я т ь :
країнн в Америці влаштува­ ки та пихо в ниці родини. Ін­ боронила" самостИнІств Кар­ в авлі університету в. Аде– По закінченню її забрали
ли заходами ОЖ ОЧСУ в тересні доповіді виголосили патської України. Мати; Ле­ ,лаїді по знаменитому захве– його до австрійської армії, шшяшвшшшшшшшшшшшвшшятшшшшштшшшшшшт
Дітройті Зустріч Жінок з на­ п. Оксана Ромаяншии на те­ ва — Галя з дому ІвасЬйсйї– .ті пращ відбулася промо ці я там він переходить шестимі­
годи XXI Здвигу Українців му: „Жінка на передових на — мисткияя– піяністка. на доктора філософії й пси­ сячний підофіцерський' ви­ Ділимося cj-Miioio вісткою з Членами Об'єднання
Америки н Канади, що від­ позиціях у боротьбі за Бога Після студій в Празькій жу–. хології. шкіл. При війську служив
Украіяськнх Педагогів Америки
бувся 4 і 5 липня 1970 р. в і Україну" та подруга Да– зичній консерваторії поділя­
а Учительськими Громадами,
Раніше Лев Зозуля дістав три роки; був ранений тричі що, й.-суботу, ,vuz 18-го липня 1970 року,
Дітройті. Зустріч заплано­ рія Рихтицька п. з. „Україн­ ла зі своїм чоловіком всі. , зал рощення від уніваревте– під Львовом і Перемишлем. в автоиобідввій катастрофі відійшли у Вічність
вано на суботу 4-го липня ська жінка-сторож родинно­ труднощі життя та жертвен– .ту в Калбері взята участь в 1918 року був він у Львові
го вогнища". Після допові­ а. Теодор Федусь
для започаткування згада­ дей п. Марія Солонинка від но й віддано помагала йому Дослідному Інституті Біоло­ і там брав участь у бойовому
ного.,Здвигу та мала на меті Централі ОЖ ЛВУ та.п. У–. в національній праці. Після гічних Нау^г.під керівницт­ засіданню У к р а ї н с ьких
урочистий характер і рід ляна Целевич голова ОЖ 0- війни обоє вони емігрували вом відомого в науці проф. Старшин, що відбулося в На роки української мови, істо­
рії й географії.
культу.для Жінок Борців і ЧСУ відчитали відповідні до Південної АвстралЯ і бе–. ГорічНд. колі професора уні­ родному Домі. Наказвно йо­
Героїв. УПА. Для підкрес­ резолюції, які учасниці Зу­ руть активну, участь в ор­ верситетів в ЗСА. Він прий­ му роззброїти одну поліцій– і тоді зорганізував українсь­
До ОДВУ вступив 1929 р. бл. П.
лення ваги Зустрічі членки– стрічі прийняли одноголос­ ганізованому житті україн­ няв те запрошення та під­ ну станицю. Після відступу ку школу в Честері. З огля­ Мґр. МОТРЯ
ні-подруги Відділу ОЖ ОЧ­ но. Урочисту Зустріч закри­ ської громади. писав відповідний контракт, зі Львова поїхав Теодор Фе­ ду на те, що він був учас­
СУ в Дітройті підготовили ла подруга Іванна Ціснк, го­ їхній син Левко закінчив .що дає д-рові Левові Зозулі дусь до родинного міста ником Великого Зриву 1918 ГРУШНЕВИЧ-БІГУН
принадні жіцрчі однострої, в лова ОЖ ОЧСУ в Дітройті, з з відмінним успіхом гімна­ не лише відповідне до його Бродів4, де зголосився до ко­ року Його часто запрошува­ член Головної Управи ОУҐҐ ЗСА,
яких подруги вітали гостей подякою для делегаток і го­ зію в Аделаїді і поступив .здібностей становите, але й манди, яку очолював поруч­ ли з промовами до'Бостону, Референтка' Молодих Учителів.
і виступали в часі програми. стей, які прибули на Зуст­ там в університет,.де дістав .знамените фінансове забез­ ник Олексишин. На припо– Бридж Порту, Аллентавку.
В програмі Зустрічі на пер­ річ. Почім відспівано укра­ в 1965 році диплом бакалав­ печення. 27-річшш д-р Левручешгя поручника органі­ Честеру, Вилмінгтону, Кем– Г о д і т і Покійної складай нислопн глибокого слівчуття,
шому місці був Апель, при­ їнський національний гнмн. ра медичних наук.Маючи по Зозуля починає свою даль­ зував він хлопців в так зва­ дему і Рочестеру. В 1965 ро­ а замість квітів на свіжу могилу
свячений „Жінкам Борцям", В часі Зустрічі і прийнят­ мамі музичний талант, од­ шу наукову кар'єру в авс– ну народню військову полі­ ці, 12 Відділ ОДВУ, влаш­ складім: І5.00 доларів на цілі ОІІД.І
започаткований запаленням тя влаштованого подругами ночасно: судіюаав кільку ро­ 'Тралшоькому– англомовному цію. Але не судилося довго тував Йому 50-літніЙ ювілей ГОЛОВНА УІН?АВА
„вічного вогню", внесенням Відділу ОЖ ОЧСУ в Дітрой­ ків музику і став добрим ; науковому світі... бути в Україні. Вкінці оже­ його подружжя та громадсь­ ОВЧЩНАН1ІЯ У К Р А Ї Н С Ь К И Х
скрипалем. Многогранність .. Переїхавши др Канберн, нився Т. Федусь в Празі —
прапорів та молитвою, яку ті, делегатки з Канади і ЗСА д-р Лі Зозуля вже включйв–
кої праці. ПЕДАГОГІВ ЗСА
відмовила Ада Легета в од–1 'висловлювали признання і його здібностей.зробила йо­ 'оя а, українське громадське^ а в 1922 році приїхав вів до Здасться, іцо не було та­ шшшшшШШттшшшшшшшшшшшшшшшшшШш
носгрсно СУМА. Апель пере­ подяку за добру організа­ го непересічний;! шахістом, життя, вступив в Українсь­ 'Америки, де проживала його кого товариства, до якого Т. ^ГТ
вдалим фотографом, філате­
вела мґр Уляна Целевнч. го­ цію Зустрічі, за труди з тим лістом та виказала в ньому ке Історичне Товариство, а, родина. Федусь не належав би, бо
лова ОЖ ОЧСУ з– Чикаго, з получені та зокрема за ко­ літературні й публіцистичні маюча широке поле для Тут він включився в гро– він був ширим працівником
відповідною промовою. Дру­ рисну працю Відділу на те­ здібності. асвідомлюючої fl інформа­ мадське життя, організує і і жертводавцем. Ця коротка
гу частину програми прова­ рен і Дітройту для добра ук­ тивної чиняостя між австра– Відділ 309 УНС Зорганізу– І згадка нехай буде йому вдя–
дила'подруга Іванна Ціснк, раїнської спільноти. (М. М.) Але допитлива натура не вав Укр. Ш к о л у , д е вчив 3 ' к о ю з а все. І. X.
давала цій зголодійч– людині лійськпм науковим і політи­
залишатись замкнуто в од­ чним світом про українську
НА ДОГОДУ КРЕМЛІВСЬКІЙ ВЛАДІ ній якійсь з цих твлузів у– проблему, вже планує при­ Підраховують скарби світових океанів
Ділим w-л сумною в к т и о ю з Прннті in ми та Знайомими.
міння чн знання^ J ^ r o : т я г ­ святити свої сили для ЦІЄЇ Науковець-гідролог М. Ро– | ДИ; У ЩОЙНО В и п у щ е н і й у що дня 4-го серпня 1970 року, по тнжкіП недузі
(Закінчення зі crop. 2-ої) ло до дальших студій. Пода­ gel: ftoro б^тьнія, і предків. старчук багато часу провів Москві ..Гідрометеорологіч­ підійшли під нас у ВІчігіїть
славного композитора, одно­ власне викривлення фактів чі сприяли інтенціям сина і Іастн йому, Боже! яа борту совстського кора­ ним видавництвом" книжці наша Дороги І Н м а П у п і н
1
го з найбільших знавців і на догоду інтересам крем­ для його студій і самостіїі Антін Кущинськнй бля „Академік Курчатов", п р о ф . М. Р о с т а р ч у к а ..Над
МАМА і БАБУСЯ
творців ' української народ­ лівських диктаторів. Скеру­ ^ ' 0 - " . збираючи пробки води в різ– \ з а г л и б л е н н я м ром-ініп" ска­
них місцях різних океанів, а із а н о : „У водах Світового о–
ної пісні. Будуть промови, вавши сюди всю свою увагу, В Україні віднрилй музей творцеві подекуди й пробки дна. За ; к е а н у розсіяно 1 (Т мільярдів
статті, згадуватимуть його редактори „Музичної Укра­
його підрахунками, як і за тонн золота, 4 мільярди тонн бл. п.
трагічну смерть. А тим ча­ їни" переочнли в книжці ці­ советських і,супУгніків"
сом перший документ про її лу низку нісенітниць, . як Київ^ - У місті Ж и т о м и р і , ональність, але в пресі припущеннями інших нау– І у р а н у , 270 мільярдів тонн
УС”– ковців, з-поза СССР, у во– І в а ж к о ї види. У кожному ку­ АННА МАНДЗЮК
обставини повідомлення ось: оточення подільського на затишній вулиці Лена - ГОР бу^^помдцені докладні
Тульчинської наросвіти — села (Монастирок) волинсь­ невського, в. будиночку, деє Чїїографїчнї– дані, в тому й дах всіх океанів і морів на– І бічному кілометрові морсь­ :і дому Д О Г О Ш .
без отого ,.революційно-до­ кими лісами; втеча з Туль­ народився видатний, науко­ документи із середньої шко­ шої плянети Землі сховані І кої води G б л и з ь к о 150 міль­
цільного" підтексту. Цю до­ чина навесні 1917 року на­ вець, конструктор ракет Серг ла та. з Київської Політех­ велетенські скарби. Ці скар­ йонів тонн соли, 20 мільйо­ Itopo^WAtm в Тягьмгнпці коло С'іапік ланоіиі.
садну прогалину Кремль і щадків магната Потоцького гій Королів,, творець перших ніка; де під рубрикою „на­ би — це не затоплені з золо–' нів тонн маґнію, 40 мільйо­ ІЕАНАХНДА в чгтвгр. fi-ro серпня 1970 р. о год.
раніше пробував якось за­ (розд. „1917 рік") — тим ча­ советських космічних ,іслуі^ ціональність" рукою С Ко– том кораблі, а зміст самої во– нів тонн срібла". 8-ІЙ вен. в похоронному заведенні Лнтвнна в ІрвішТоні,
н, ;ЇЖ.
латати. Тепер же, в зв'язку сом як ці нащадки вибрали­ ників", відкрито 1-го' серпня; роліва всюди, зазначено: ук­
з ювілевм, вирішено остато­ ся з Тульчина ще в минуло­ „Музей С. П. ^ 0 0 ^ 0 ^ ' ; пріг раїнець'. В ІІузеї Сергія Ко– Заходи для боротьби з посухою в Україні ЙОЧОРОН в п'ятницю, 7-го серпня 1970 р. о год.
чно . „рад я ні зу вати" М. Ле–му столітті, коли їх М8ЄТОК звище якого подається з ро­ ^олїйа, яки? створив для Со– Київ. — Місцева преса по– і криті поливні системи коли 9:30 рано :і похоронного іапедения д о церкви св. Івана
онтовнча, використовуючи був сконфіскований царсь­ сійського „Корольов". На вєтського Союзу, перші ра­ давала в липні відомості про Хре^стите.тя и Нюарку при О н ф о р д Аве.. підтак на Евер–
бридку породу „самоотвер– кою владою; в цім самім ра– будинку відслонено таблицю кетні двигуна та космічні будівництва нових зрошува­ із збірників воду відводили і'р'и цвинтар.
жених малоросів". „Радяні– зділі сказано, що в Тульчині з таким написом:: ,. В цім „суеггуЛикв?', зібрано його льних систем на території У– на поля рівчаками. Україн­
зацію" нашого композитора було 1917 року багато фаб­ будинку ЗО листопада51906 особисті, Re4J, книжки, лис­ країнн. де існує постійна за­ ський Науково - Дослідний Горем прнбіггі:
на самих ідейних фактах о– рикантів. — коли всім відо­ р. народився Сергій ШвлОг ти, фотознімки з деяких йо– гроза посух і пилових бур. Інститут гідромеліорації ви–
пертн неможливо. Тож з наг мо, що Тульчин — містечко вич Корольов — видатний го технічних винаходів, ра­ Нині великі зрошувальні си­ працював новішу систему дочки: ЯРОСЛАВА МОШОК л родиною
штучного зрошування: воду в Україні
казу Кремлю дійсні факти зовсім не промислове. Також учений, академік, конструк­ зом 400 експонатів, у тому стеми будуються в таких мі­ ВОЛОДИМИРА Д І Д И К л родиною
заступлено безглуздими ви­ зовсім не в згоді з дійсними тор ракетної техніка, двічі й моделі планерів, ракет, сцевостях, як Каховка. Оча­ із сховищ будуть передава­ в Нюарку, II. Д;к.
гадками, ,,мітотворенням". фактами в розд. „Чутівсь– герой соціялетичної^првді". „супутнвків", „лунників" та ків, Інгулець, Верхгіьорога– ти підземними трубами до РЖГКН1Я ФЕДОІЧ)НЧУК 3 родимою
До таких вигадок належать кнй оркестр" подано, ніби На відкритті, крім офіційних космічних' кораблів його ви­ чіщьке та ін.. між ними де­ розприскувачів над поверх­ п Нюаінсу, II. Дж.
нею, які творитимуть ..шту­ А Р Е Т А ( КЕ.ІЬСО з родиною
і нібито „петлюрівсько - де– панотець Ол. Руданськнй представників, у тому і з АН находу. На відкриття Музею кілька систем на Кримсько­ Н Лоиґ ААленд, U. Л.
нікінське обличчя" вбивці вороже ставився до музич­ СССР, була мати акадеі^ікіа Сергія Короліва прийшли му півострові. За пляном, до чний дощ". При такій систе­ сгчггрн: Р О З А Л Н Н А І ОЛЬГА л родиною
Леонтовича, вигадка, яку ної діяльносте Леонтовича. Марія Миколаївна і дочка маса народу. ,ДТравде" з 2- 1975 р. водна мережа мала б мі випаровується менше во­ в ЗСА
підсовує читачам В. Дячен– ди в повітря. Метеорологи Г..нг.кча І дальша Родина
Несолідність, примітивізм Наталка. Академік С. Коро­ го серпля– повідомляла, що вкрити кругло 400 тис. гек­
ко. Вигадка ця ще й мас за видання визирають також із лів загинув кілька років' то­ в Житомирі буде встановле– тарів території України. До– передбачають поновні пило­
мету спростувати чутки, що уміщених при кожному роз­ му під час випробування неї ві бурі, особливо на півден­ шшшГ
пбігеця був агентом Туль­ ділі незугарних ілюстрацій. вого ракетоплану.. Совстська mfir nairiVriftiK академікові, і тепер будували так зв. від­ ному сході України.
чинської ,,чрезвнчанки". Українці вільного світу преса, як і в книжкових ви­
Отже, не дійсні факти, не мусять направити кривду, даннях, замовчує його наїгЬ
правдивий показ життя і заподіяну цим виданням М.
творчості! композитора ста­ Леонтовнчеві, і спромогтися
новили мету аранжерів ре­ на видання, гідне пам'яті Ділимося сумною вісткою
цензованого видання, а нашого видатного мнстця. ПГС ЗАБУЛИ л Рідними, Приятеля мн та нашими Однш-ель'шиама,
ПРО ГРОМАДУ В П'ЯТУ РІЧНИЦЮ Є М Е Р Т И що дна 5-го ліпиш 1970 р. померла
Д о в г о г о МУЖА, ТАТА й ДІДУСЯ в селі Д о рож і в в Україні
моя Наftдорожча
Ню Иорк. - В опубліко­
П о щ п ка ваних списках жертводав­ ІВАНА АНДРІЯОВИЧА МАМА і БАБУНЯ
Отсим почуваюся до обов'язку висловити мою ців і платників Національно­
глибоку вдячність та подяку Усім, що поспішили зі го Датку на Фонд Українсь­ НАТЕРИНА МИХАЛЬЦЕВИЧ
кого Конгресового Комітету
словами розради та співчуття в часі мосї недавньої,
затяжної недуги та двократного, довшого побуту в за 1969 р. є в кінці рубрика 9 яому ЛУЧНІВ
лічішці. під назвою .Доза межами ПОХОРОН відб)-вся в рідному cejri.
Америки". На ній подані лн 4 відбулася ЗАУІ10КІІША ПАНАХИДА, в Православній Катедрі Горам прибиті;
Головно в хвилинах післяоперативної крізи та ше три прізвища, але вони
серцевих недомагань, коли здавалося, що вигляди СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА в ЧИКАГО, Ілл, П 1 \ Н . — сни а дружиною А Н Н О Ю
особливо вимовні. Йдеться 26.ro Л И П Н Я 1970 року. О И Е С Т — впук а д р г ж н н о ю НЕОІПЛ1СІО
не видужання були мінімальні, близькі та далекі про громадян, які хоча пере­ РОМАН - внук а дргжиною Е В Г Е І Н С Ю .
Знайомі, Приятелі, Колеги по фаху, місцеві Грома­ бувають поза межами ЗСА,
дяни обох віроісповідань, професійні Співпрацівники у зв'язку з військовою служ­ Сердечно дякуймо отцю Вілгцькому, хорові й всім присутнім за
fa близька і дальша Родина — своїм піклуванням, бою, вважали за обов'язок молитви спокою дупгі' Покійного.
відвідинами та привітами-листами несли слова надії вплатити на фонд УККА ТАНЯ ДЯЧЕШСО - - дружина з Родиною Заміеть квітів іш могилу
та щирих побажань. свої датки. Ие: майор амери­ 6Л. п. ЗЕНОНА ПИЩУКА
' ” Цією дорогою прохаю всіх Вас прийняти моє но– канської армії Віктор В; І складають д л я потребуючих дітей
кірне та щире спасибі. Маркопольський, Майор Сте– Замість 1 квітів на могилу, я пересилаю на Конгресовий Комітет 50.00 дол. й 100.00 дол. — Роман 1 Марта Г Р І П Щ Н
Д-р ОЛЕГ Д. СНИЛИК фан Домашевськнй і ляйте– 25.00 дол; на Катедру Украіноанавства прн Гарвардському Університеті. 2 5 , 0 0 д о л . - Володимир 1 Н а т а л к а Г Р І Щ Й Н
1,-
нант Юрій Степаненко.
щ^штт ми
п 9Я ж
—,–
вже сьомий раз иернгуном Гальніїй, Ц. Ошудляк. Т. Рв.' нив.завзято добрий воротар.
Д-р Христина Ірена Романів - перша цісї Ліги. пецькнй, Б. Савка, Олійник, Перша півгра закінчилася Різне
українка-юрист у Клівленді Змагання були нецікаві, В. Гяатюк, Ю. Дацків, С. безворітяям вяслідом. Щой­
бо чемпіонат „Тризуба" вже Рапецькнн, Стасик і Кру– но в другій півгрі, коли ме– Українське Внгн.тков^ Бюро
-Додатнім явищем є те. що був вирішений перед цими пяк. Ця відмолоджена Дру­ нажер „Черника". післав до
діти наших імігрантів здобу­ з м а г а н н я м и . ' Дружина жина ,Черника" виграла вже гри колишніх юнаків Ощу–
вають освіту, а з нею відпо­ „Спартанс" мала в судді по­ треті змагання, а програла дляка, Дацкова, Гнатюка і
ROMAN PABCR Ш Ш
Редаґуе В.Сохаи 141 2nd Avenue. New УпгК City
відні позиції в американсь­ важного союзника. Хоч бу­ тільки одні з рахунком 0:4 Рапецького дружина „Чер­ Tel.: 475-7480. — Ввшлаезіо
кому суспільстві. Кожний ли „Спартанс" технічно сла­ із лідером ліги „Спорт Клю– ника" почала .наступати із ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1 ХАРЧА­
рік приносить більше ft біль­ ЛЕГКО AT. І ЕТИЧНІ Зголошення до участи в бшими, вони вспіли вирівня­ бом". На вирізнення за гру помітним молодечим , запа­ МИ в УКРАЇНУ І ДО, СССР.
ше нових професіоналістів з ПЕРШОСТІ УСЦАК 1970 Р. першостях прийматиме сек­ ти рахунок після того, як в цій зустрічі заслужили: лом. На" 68-ій: хвилині'Дац г Рішіож врмАмасмо заме^лення
усіх галузей техніки ft нау­ ВІДБУДУТЬСЯ ретар змагань до 21-го серп­ „Тризуб" вів зі стрілу Мфу– працьовитий Гнатюк, ско­ ків післав м'яч до сітки ар­ на мотоциклі, зсолодільннки,
ня ц. р. на адресу: телевізори і мапііпін до пран­
ки. Зі збільшенням числа В ДІТРОПТІ ма. Других воріт для „ Т р и ­ рий Шкудор, Т. Рапецькнй і гентинців ударом головою, а ка. Уряд, год.: від понед. до
наших професіоналістів збі­ В суботу і неділю, 29-го Р. Kushnircb.uk зуба", що їх теж здобув Дацків. сім хвилин пізніше, піднесе­ оув. 8:30 - 6:00 веч'. В НЕДІ­
льшується питома вартість і 30-го серпня відбудуться с / о USC Chernyk Мфум суддя не признав, хоч Дружина „Черника" опа­ ні на дусі черннківці закрі­ ЛІ в СЕРПНІ ЗАКРИТО.
української громади як ет– і на оселі „Діброва" біля Дет­ 3306 Е. Davison були вони стрілені правиль­ нувала грище від початку пили перемогу другими во­
Нічної одиниці. Для україн– ' ройту Легкоатлетичні Пер­ Detroit, Mich. 48212 но. За це штопер „Тризуба" змагань і обстрілювала норо ротами зі'стрілу Т. Рапець–
ства ця вартість подвійна, - шості Української С п о р– Господарем ц ь о г орічннх Трік пописався двома гарни­ та аргентинців, яких бо ро–' кого. Real Estate
коли молоді люди свідомі тової Централі Америки і легкоатлетичних першостей ми стрілами, але до своїх в. г.
Канади на 1970 рік. Ці лег­ УСЦАК с УСТ „Черник”– власних воріт і так він ус–
а) 6 кімнатний Дім; 2й,
свойого походження і не со­ , акра землі, 650 фрон­
М м н м м и а
ромляться його. Д-р Хрнстнна Ірена Романів коатлетичні змагання укра­ Дітройт, провідником зма­ тійннв вислід змагань та пе­
їнської молоді Америки і Ка­ гань інж. Володимир Кізи– ремогу „Спартанс".
II І І І І S І І І ч 1
ту до ганвею, - річка,
До тих, що заслуговують
на публічне признання, на­ ленді. Праця в суді, а рад­
лежить панна Христина 1- ше стичність з законами
нади будуть присвячені 20-
річчю геройської смерти сл.
ма. а головним суддею С.
Маланчук.
Згідно з інформаціями з
достовірних джерел, цей се­
„КОВВАЄНН)І( АГЕНЦІЯ" близько університету і
школи, чудовий крас–
тгнд - 515,000г -
п. ген.-хор. Тараса Чуприн­ — о — Засновано І020 р. Тел.: AL 4-Я77Я; At. 4-8717
рена Романів (донька п-ва штовхають її на студії права
ки, головного командира У–
зон може стати останнім се­ б) ТО акрів землі, Шоізь–
Ірени і Володимира Романів у Клівленд. Стейт. Універси­
країнської Повстанської Ар­
зоном Американської Футбо­ НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО ко Союзівки. І ,–
з Рядехова). яка перша з жі– теті. Цього року, 14 червня, „ЛЕВИ" - СЛОВАЦЬКИЙ льної Ліги ,бо після виступ– в) 33 акри землі,^,'гр^ни–
' нок-українок у Клівленді за­ панна Хрнстнна Ірена Рома­ мії, та 30-літтю існування У– OK 8:0 лення двох дружин з Ліги 286 Е. 10th Street New York, N.Y. 10009 чнть з Союзівкок)'.
кінчила правничі студії в і нів формально закінчила країнського К о н ґ ресового остало ще три дружини і В БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ STEPHEN' OLEKSty' Л-Вг.)
Клівлендському Стейтовому І правничі студії і здобула Комітету Америки. Чикаго, 22-го липня. — ледвн чи зможе Ліга існува­ ЧАСТИН СВІТУ; Box 348
Університеті і одержала ди– | звання доктора права. Змагання будуть проведе­ Футболісти ,,Левів" .які зай­ ти та продовжувати свою ді­ т ВСЯКІ ЇМІГРАІПИНІ СПРАВИ: КегЬопкяоп. N.Y. 13440
плом доктора прав. Д-р Христина Ірена Рома­ ні в трьох вікових групах: мають позицію першуна яльність в такому малому т ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; Т е л е ф . : -f.
юнацтра до 15-го року жит­ Першої Дивізії весняного се­ складі. „Тризуб" закінчив т ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ: 626-7692 а б о 687ДО10
Малою дівчиною приїхала нів працьовита та поважно В ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАШ ЕВРОПИ 1 АЗІЇ:
І батьками до ЗСА і замеш– ; трактує життєві проблеми. тя (змагуни народжені піс­ зону зустріли дружину сло­ .цими змаганнями свій 12-ий в МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ.
кали в Клівленді. У 1963 р. - Плянус спеціялізуватися в ля 29-го серпня 1955 року): ваків у змаганнях з циклу сезон в Американській Фут­ RETIREMENT - ^ f f i W
Христина здобував середню ! галузі права і здобуті про­ юнацтва від 15-го до 18-го гор за стейтову чашу ,що її больній Лізі, а тепер не знас Віра КОВВАСНІОК-ШУМЕПКО Аптіл ІІІУМКИКО і ! fc
Гарний катедж з 2 спдовшімн.
освіту у Парма Сініор Гай фесійні знання застосовува­ року життя (змагуни наро­ уфундував вже покійний д-р ще. де буде мати змогу про­ ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ ВІД 9:30 — 6:30 меч. Килими від стіни до''-стіни,
Скул з відзначенням і посту– і ти у практичному житті. Ак­ джені між 29-им серпня 19- Петро Дж. Піль. Перемо­ довжувати свою діяльність в в ПОНЕДІЛОК до 7-ої веч
Бюро буде закрите КОЖНОЇ СЕРЕДИ 1 СУБОТИ близько села, ціна jj^.-opo.
пас у Кентський Стейтовнй , тивна у студентських і моло­ 52-го року і 29-им серпня 19- жець змагань за чашу д-ра наступному сезоні. Можна
55-го року); дорослих понад В ЛИПНІ І СЕРПНІ. КОРР of KEKIIONKSOX, NY
Університет, де студіює пси– І діжних організаціях, своїми Піля, розгри яких відбува­ однак сподіватися, що „Три­
18 років (змагуни народже­ ються щорічно ще від 1908 зуб", який мав один Із най­ Тел. (914) 62G-7504T
хологію. В часі вакацій над– здобутками приносить честь
програмово студіює у Гар– \ і славу батькам, родичам, ні перед 29-им серпня 1952- року, вважається рівночасно кращих складів, поробить
го року).
HUNTERDON COUNTY
вардському Унівеоснтеті і це громаді і організаціям, до я– першуном стеліту Іллиной. старання, щоб далі змагати­ Bi-level home on 1 '/2 'p ^cres.
дав їй можливість закінчи– \ ких належить. З нагоди о– Учасники візьмуть участь Таким чемпіоном стейту бу­ ся після такого успішного View beautiful, includes Spruce
у змаганнях в своїх вікових ла теж один раз дружина сезону. Так цьогорічна дру­ Run Reservoir. 1 mile Rt. 7Й
ти психологічні студії про– І держання диплому доктора
тягом 3-ох років. У, 1966 ро– і права якнанщиріші привіти групах в таких конкуренці–
ях:
,Левів" осінню 1956 року. жина, як і провід, були од­
Перемогою 3:0 над слова­ ними із найкращих, що їх
К j ХВОРИМ - СЛА БИМ - НЕРВОВИМ sits this new homer 3 ` bed­
rooms; 3 baths: kltchen,-built-
ці здобуває ступінь бакалав– | для панни Хрнстгаш І. Ро­ Ми живемо в обставинах крайнього нервового напружен­ in cabinets and eating.-i?pace;
ра (В. А.) у Кент, Стейт. У– | манів від знайомих, прияте­ ками „Леви" закваліфікува– досі мав „Тризуб", тому й
лись до чергового круга гор залишається побажати йому
А ня. Неврастенія, малокров'я Й інші болі, знесилення, апа­
тія, безсоння, нервові запори — ось чим страждао міию–
dining area with sliding glass
doors; living room, brick fire­
яіверснтеті і влаштовується лів і рідних та побажання Юначки і юнаки до 15 років
на працю у дистриктовому , успіхів у майбутньому! за чашу д-ра Піля. Ця зус­ таких успіхів теж в наступ­ Л идо не кожний Із вас. У висліді розлад нервової системи
потягас і тяжкі наслідки, а саме: послаблення активнос­
place; pnneled rec. room down­
stairs with bar, wall-to-wall
федеральному суді у Клів– і Омелян Макогін Конкуренції: 60 м„ 4 X 6 0 тріч зі словаками була ско­ ному сезоні. М. С. те життетворчих зал ол і в і порушеним функцій усіх ор­ carpet, brick fireplacer large 2-
м„ скоки у висоту і в дов– ра і цікава, повна ворітних — о — Е ганів, що й с основною причинок) втіх хворіб, передчас­
ної старости 1 часто ранньої смерти."
car garage; all electric borne.
Driven well. J38,5WJ af ія.
жінь, мети диском і кулею. нагод впродовж півторнго–
Про Союзівку і лро Сурмачівку динної гри ,так що оба во­ „ЧЕРНИК" - Ш Науково - доведено, що відомий лік Kalefluld відновляк
рівновагу, нерви та енлу Й організм, бувши відновленим,
Call 587-4194 Л ,;
Юначки і юначки ротарі мали багато праці. знову починає користатнея всімн радощами здорового
Мені тепер на Сурмачівці плачем, галасом, показуючи від 15 до 18 років Ворота для ..Левів" стріли­
СП „АРГЕНТИНА" 2:0
Л життя. ^ Business 4
під Ню Иорком видасться тим. що з ними не все га­ ли: Нога на 24-ій хвилині Дітройт, 26-го липня. — Ю КАЛЕФЛУІД нагороджений на виставах у Парижі, Лон ^ Opportunity/ ^
сумно, ,хоч і є що любити і разд. Конкуренції юначок: 60 в горішній правий ріг воріт, До цих змагань на оселі „Ді­ доні, Римі, Брюсселі 1 фльоренціі 4 золотили, uefifHiajMH,
є для чого жити: я говорю Шлапак на 49-ін хвилині го­ брова' 'виступив „ЧеряИк" у Пишіть нам негайно: Laboratolres Kalefluld. бо. Bdi Ji'l'
д о кожної квітки, любую­
Старша людина виявляє
інакше свої турботи, або й
м., 4 X 6 0 м., біг через плітки,
скоки у висоту і довжінь, ме­ ловою з подачі Сергія Арія– відмолодженому складі з та­ І Exelmans, Paris (U8-eh France.'
На жадання висиласться безкоштовно проспекти україн'
H'l
з з?
чись нею, до бджіл, до рос­
лин. Та закн розповісти тро­
х и про Сурмачівку. поділю­
не виявляє їх назовні, але
- змагається. Як згадав,
сумно тепер на моїй Сурма­
ти диском, ратищем і кулею.

Конкуренції юнаків: 100
са, та знову Шлапак на 60- кими змагунами: С. Мель­
ій хвилині з подачі Бойка з ник, В. Вовк, Ю. Шкудор,
правого крила. Суддював ці два брати Шавронські, Ю.
д сьХою мовою. ' '” ! '' - "-' ' '
- -, Nem `""`
S I X O ^
ся враженнями з Сою,зівки, чівці. Та приходить і інша змагання добре д-р Міяш
бо вони таки справді неза­ згадка, й розвеселяє серце.
м., 4 X 1 0 0 м., 400 м„ 800 м„
біг через плітки, скоки у ви­ Самарджич, серб з Югосла­ Serviee(
бутні. У четвер 23 липня Минулого літа пташки мали соту .в довжінь, і з жерди­ вії.
^ Business 4 .Stations -
стояла спека, 90 степенів, а– For L e a s e . ' ^ w
ле я таки наважився їхати
пікнік на моїм городі: наїли­
ся соняшників, скільки хоті­
ною, мети диском, ратищем
і кулею.
Склад „Левів": Вадим Ми–
шалів, Медина, Еліяшевсь– ^ Opportunity ^ Бакалійний заробіток для студентів NEWBURGH AllEA
на зелену Союзівку, бо дав :i пяу colonial
ли, а решту насіння порозки­ кігй, Козій, Іваник, Рамон І POR SALE IN PRIME AREA запевнить організування членів Prtld' training program,,
обіцянку п-і Зеновії Пиріг, дали. Цього літа ті соняш­ Жінки і мужчини Аріяс, Рнчард Бойко, Нош. OF VINELAND, N.J. Українського Народного Союзу. Moderate investment-
що відвідаю там її Літню ники виросли на 16 стіп ви­ понад 18 років Сергій Аріяс, Шлапак, Єв– і Modern automated Excellent profit potential
Школу. соти, справжнє чудо, вже ген Мншалів і Баках. POULTRY FARM Студенти! Голосіться на^адрееу: ^ - ^ 'Л For details call dally:
У забудові ..Львів" поба­ приходили і з Клюбу город­ Конкуренція жінок: 100 Fully equipped for 20,000 layers. UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION Mr. G. Buttner,
чив я справжній земний ра­ ників їх міряти! Отаке нині м„ 4 X 1 0 0 м„ 400 м„ біг че­ УКРАЇНЦІ Brooder House, feed room, egg 81-83 Grand Street Jersey Ctty, Nt). 073ft3 4914) JO 1-3040
ночок: 57 чудових дівчаток. на Сурмачівці: кукурудза 12 рез плітки, скоки у висоту ФУТБОЛЬНИМИ washing and packing room.
як маків квіт, під опікою п-і стіп височони, помідори аж і в довжінь, мети диском, ра­ СУДДЯМИ В ЧИКАГО Lucrative retail egg business. або телефонуйте на число HEnderson 5-8740;
Зеновії Пиріг і її помічниць, повтинались від тягару, вро­ Atracttve brick home. Call or 4
тищем і кулею. \vrlte Taylor Realty .Associates Пряма лінія з Ню Норку: BArclay 7-5337 || Funeral Directors ||
розважаються й навчаються, дили огірки, горох, квасоля. Конкуренції мужчин: 100
Видко, земля не потребує аж I 545 Land Is Ave., Vloeland, N'.J.
здорові душею й тілом. Дів­ м.. 4 Х Ю 0 м., 400 м., 4 - 4 0 0 Чикагівська Стейтова Лі і іж,'ШО or phone (609) 692-6410
чата перебувають там у та­ такої дурботи, якої завдають м„ 1.500 м.. 3.000 м„ біг че­ ОЯВ31ЯОИІШИрЯРЯИЯ0^рОВрИДЯДЯДРМ1ОВВ^ИШЮЮВіД Theodore WOLINNIN,inc.
ґа Футбольних Суддів, ан­ STONE FARM Директор
кому товаристві і в оточенні собі фермери. Цієї весни я рез плітки, скоки у висоту,
такої чарівної природи, що я ще не міг, після осінньої ка­ довжінь, трнскок, із жерди­
глійські назва якої „Ілли­
ной Стейт Саккер Реферіо
House, o u t b u i l d i n g s ,
acres in scenic Д historical
160 і НАДЗВИЧАЙНА ВАКАЦІЙНА ЗНИЖ– | Похоронного і ! а м д м ш і
12S Bant Ttll Street
тастрофи з автом. копати го­
можу заложнтись: ні одна з
них ніколи не опиниться на роду, тому застелив город
ною, мети диском, ратищем
і кулею.
Юпіт". об'єднує в своїх ря­
дах 44 -членів. Президентом
Plymouth. 360 degree view,
3 ski areas within 10 miles.
НА. ЗАМІСТЬ ^27.00 - ПЛАТИТЕ - і N E W VOKK. N.V. 100119
Tel.: GK 5-14S7 -
! СОЛІДНА ОВСЛУрА"
вулиці, поміж гіппісів. сіном, на 8 цалів товщини,
в сіні проколов дірки і там
Учасники, які закінчать цісї ЛІи с Казимир Круль.
а секретарем Елі Корер. Те­
Principals only. To settle
estate. Cali l a w y e r , 520.00. УПРИЄМНІТЬ СОБІ ВАКАЦІЇ! - - - - - в - Ч Р - Ш И І
Тому, що день був дуже змагання в поодиноких кон– (802) 248-4931, Ludlow, Vt.
душний, я не зміг взяти по­
посадив зерна насіння. Всі куренціях на трьох перших
пер в самому Чикаго с вісім
суддів українців: Ярослав
for appointment. БЕРІТЬ ЗІ СОБОЮ ТАКІ КНИЖКИ:
рослини виросли чудово. А місцях одержать золоті, срі­
казового вулика з бджолами
з Сурмачівки, бо мешканцям
там. де спробує виставити
голову непроханий бур'ян, я
бні і бронзові медалі, а пе­
реможці в клюбовому точ–
Дикий. Богдан Фостяк. Тео–
дор Ґоляш, Орест Галів, Бо­ НА ПРОДАЖ ДОБРЕ
П Р О С П Е Р У Ю Ч И И БИЗНЕО
Лука Луців: Іван Франко — Борець за на–
національну і соціальну справед.іявість. ( r ПЕТРО ЯРЕМА
вулика було б занадто гаря­ гдан Левицький, Петро Сте– Сторін 654 V , . S J- )0 fj УКР. ПОГРЕВННК
кину на нього ще трохи сі­ куванні вікових груп одер­ БЕНЗИНОВА СТАДІЯ
че. Тому взяв із собою шкі­ цько. Михайло Бойко і Вік­
на., та й по бур'яні! ..Часник жать мандрівні нагороди. тор Курпіта.
- ҐРОСЕРНЯ Лука Луців: Тарас Шевченко: Співець ук­ ЗаВмавться Похороаомн
льну діяграму, на якій зоб­ і ЛАНЧОНЕТА
ражена ціла пасіка, склад
і цибулина — то найкраща Петро Головатий раїнської слави, стор. 192 ' 2.50 в BRO^fX. BROOKJ-TN,
медицина", говорили в Ста­ При головній дорозі до Shore
бджоляної родини матка, Праця Points (між Філадельфією і Лука Луців: Маркіян Шашкевнч. Біогра­ NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ
рім Краю. Золотисту панну– Вайлдвуді і, все в люксусово­ фія і характеристика творчости з додат­ Контрольована температу­
трутень, бджілка-робітниця. MALE ра. Модерна кашпщя до
цибулнну, як витягнув із му стані. Річний оборот — ком усіх оригінальних творів поета.
Півгодини я розповідав дів­ AUTOMOTIVE ужитку ДАРОМ.
землі, то яж поцілував: пле­ „СПАРТАНС" - „ТРИЗУГ," S100.000. Нагода для молодих От. 118 2.00
чаткам про життя, поведінку TRUCK MECHANIC .
кав і доглядав її. але ж і во­ і здорових людей. Причина Лука Луців: Ольга Кобнлянська (В 100-
н користь від бджіл, давав
на віддячилась, красно ви­ N.J.'s largeHt dealer offers a 3:1
продажі стан здоров'я. PETER JAREMA
відповіді на запитання шко­ great growth spot for you now! Телефон властителів: річчя П народин), ст. 72 . І (X) 129 EAST 7th STREET
росла. 5 day week, no nights, modern
ляриків. А потім п-і Пиріг
shop. We're just minutes a w a y
Філадельфія, 25-го липня. (609) 476-2105 Лука ЛУЦІВ: Іван Франко. Життя і твор­ NEW YORK, N.Y.
поставила дітей рядочком, і Не знаю, скільки ще Бос from G.S. Pkwy. and Broad St. — Свої останні лігові зма­ чість. От. 64 1.50
так всі по черзі мали нагоду Salary and benefits. Apply to гання сезону програли фут­ Володимир Кедровеькнй: Обриси минуло­ ORegon 4-2568
мені дав віку, але буду ста­
скуштувати троякого меду: William Siingiullnno болісти „Тризуба" з місце­ го. Crop. 136 2.50
ратись ще довго жити, бо
гречаного, липового і коню­
справ багато і є для чого. Є
Service Mgr.
N E W A R K DODGE
вим суперником ,,Спартанс". ЗБОРИ ВІДДІЛІВ Шевченкові думи 1 пісні. (У сторіччя смер­ a
шинового. Ті діти, що не зі– але мимо цісї поразки „Три­
псуті ,,кейкамн" та іншими для чого жити і на Сурма­ 289 Cent. Ave. ( a l . o w High S t ) .
623-0300 зуб" здобув чемпіонат Аме­ УНСОЮЗУ ти Поета)'. Стор. 112
Василь Барка: Рай - Роман. Стор. 309 . . . 2.00
,... 1.00 LYTWYH tk i m t n
солодощами з домішками хе– чівці, і на Союзівці. An equal opportunity employer риканської Футбольної Ліги UKRAINIAN
мії. одноголосно проголоси­ 1970 року і цим самим став Taras Shevcbenko — Bard of Ukraine by D. FUNERAL DIRECTORS
ли, що мед із гречаного цві­ Миром Сурмач EXP. MECHANICS Doroehenko 50 AIR CONDITIONUD
Steady work. On (3) shifts. СУБОТА,
ту на житнім хлібі — це Ivan Franko — Poems. Translation of Perclval Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА.
найкращі ласощі! А я ще
b'nion Shop. Fringe benefits.
References nee.
Праця 8-го С Е Р П Н Я 1970 p. Cundy, edited by Clarence A. Manning 4.50 Our Senicea Are Available
9 MALE 9
додав, що це також — най­ Avbi Truck Rental Anywhere ID New Jersey.
48Й .Mulberry Street НЮ ИОРК, H. П. Місячні збо­ Замовлення і належність (чеки, поштові
краще здоров'я. Після цього НАУКОВА ПРАЦЯ Newark, МЛ.
АВТОМЕХАНІКИ ри Б-ua св. Володимира — перекази) шліть до: 8ПІ Springfield A venae
Діти перевдяглись у купеле­ ЯРОСЛАВА ЧЕХУТА Call (201) 248-4460 130 Р.ІДД. о год. 8-ІЙ веч. в IRVINGTON, NJ. '
ГОніГіна фабрика, доск. умовн­ приміщенні Укр. Кат. Вете­
ві строї й плюскались у сво­ ий праці, 5 днів, платігі свята, ранів прн 33 Схід 7-ма вул. "Svoboda" NEWARK, Щ. ?
їм басейні, наче правдива ПОРТЕР вакації, госпіталізація, анг. Проситься чл. прибути. — 81-83 Grand St. Jersey Cfty, N.J. 07303
Дітройт — П. Ярослав Че–
шкілка рибок, і серце раді­ мова. Тел. Mr. Glati. О. Стеши н, секр. KSsex 5 - 5 5 5 5 ^
ло, шо вони на Союзівці під
хут закінчив велику науко­ та легка загальна праця Manhattan Imported Cam - o e a a a IHMIIOI п і і ювои–jsaoaocs:
во - дослідну працю англій­ і maintenance) у великій о.иш– 2в4 Main Street, Hemps trad, LI
такою доброю опікою, серед ською мовою, під назво: mfi комп. Околиця Флашінг 1 (516) 538-2888
прекрасної природи. Вейсаяд. 40 год., 5 днів у тиж­
Soviet Cultural Politics in ні. КомпаліОігі корнеті.
Зустрілись, як звичайно на the Ukraine (1960-1970) and
Тел. 445-1262
^ Праця 4
Союзівці. знайомі. Меценас the Emergence of the Society | HELP WANTED FEMALE |
М. Турянський та й інші for the Protection of Histori­ LICENSED NUlfSFT
згадували про мою дієту, я– cal and Cultural Mouments of FIREMAN
ку так добре пояснив д-р М. the Ukrainian SSR. — „Co- Black seal in charge for Full or p.arttime. evening or
Bayonne plant. Company nipht shift, with differential
Даяилюк у ..Свободі" з 5-го веськ,ч культурна політика в pay. Pleasant working condi­
paid benefits. Liberal vaca­
лютого. Був це для мене ве­ Україні (1960-1970 pp.) і ви­ tion. Write, phone or apply: tions.
ликий гонор. Звичайно, ко­ моги суспільності! зберігати Kraft Corrugated (014) 266-3891
r
ли б чоловік був здоровий, історичні й культурні па­ Containers Inc. r..lils|)rinL . N.Y.
то не шукав би за полегшею м'ятки в Українській CCP". Hook Rd,, Bayonne, N..I.
(201) 436-3100 e \ t . 70 SEWING MACHINE
-— здоровим не потрібні лі­ Праця вийде англійською An Equal Opportunity OPERATORS
ки. Життя найбільше цінить мовою, але автор плянус пе­ Employer Due to increa.se in production,
той, хто найбільше перетер­ рекласти П на українську we need overlook, single needle
пів. Вода найбільше смакує мову, відповідно скоротив­ and special machine operators.
FLOOR MAN Good incentive. 7 paid holidays.
спраглому, весну найбільше ши, н опублікувати в одно­ до загальної фабричної праці. 3 weeks paid vacation, h08plta-
любить той, хто найдовше му з українських журналів. 2-га шнфтв. Добра платня і Hzation and pension plan. Ap­
намерзся взимку. Маю я свої У книжці використано сотки бенефіти. Побажані ті, що го­ ply at:
клопоти. Хто їх не мас? На­ совєтських джерел газет, ворять по-англ. Snappl-КпНя Ltd.
віть малі діти їх мають, але Arrow ІЧия(іок Carp. IX Kyle St.. Manvllle, SU 0НЯ35
журналів та ін. періодичних 1 ЛІаШтоге Strert Or call Mr. Kostecky,
вони виявляють їх криком, видань. Раеааїс, N J . TeL 4:3-Й909 (20Г) 722-9575, between 7 ft 8