You are on page 1of 4

-КОРОТКІ ВІСТІ - В цьому році число покликаних рекрутів МОСКВА І БОНН ДОСЯГНУЛИ Ладж звітує, що Папа допомагає справі

П'ятниця, 7 серпня 1970 р.
найменше від 1964 року ПОРОЗУМІННЯ В СПРАВІ ДОГОВОРУ американських полонених
Вашингтон, Секретар лоді люди, які мають числа
оборони Мелвін Р. Лерд по­ більші, як 195, можуть бути
ПРО „ЗАКРІПЛЕННЯ МИРУ" В ЕВРОПІ
В АМЕРИЦІ відомив на пресовій конфе­ певні, що їх не покличуть до Москва. - СССР і Зах. Ні­ Совстськнм Союзом. Підпи­
Ш І Ш - П Р Е З И Д Е Н Т СИПРО Е Г Н Ю д у ж е гостро ви­ ренції, що цього року число військової служби. В цьому меччина погодилися в чет­ сання порозуміння міністра­
ступив проти, двох демократів, колишніх близьких співро­ покликаних рекрутів до вій­ році число рекрутів станови­ вер 6 серпня ц. р. Під час ми закордонних справ СССР
бітників покійного президента Д ж а н а Ф. Кеннеді, назива­ ськової служби є найменше тиме 163.000. Д л я порівнян­ передостанньої сесії своїх пе­ і Зах. Німеччини Громиком
ючи їхні з а я в и „негідними й підлими". Е г н ю ганьбить від 1964-го року, коли ЗСА ня треба пригадати, що в реговорів на проект догово­ і Шелем визначено на п'ят­
Кеннета О ' Д а н е л л а і Лоренса О'Браена, за те, що невірно почали були вмішуватися у 1964-му році покликали бу­ ру, який засуджує стосуван– ницю 7 серпня, у Спірідонов–
представляють покійного президента Кеннеді, щоб цим війну у В'єтнамі. До кінця ли 197.000 рекрутів, а в 1969 ня сили в розв'язуванні кон­ ськім палаці, де протягом
способом здобути собі прихильність виборців, бо О'Дан– цього року мають ще покли­ році це число становило фліктів і непорозумінь між одинадцяти днів відбувалися
нелл цього року кандндуе на губернатора Массачусетс. кати тільки 39.000 рекрутів: 289.900. В цьому році покли­ ними і підтверджує непо­ переговори між обома' дер­
О'Даннелл заявив журналістам, що всі знають про яе– 12,000 у вересні, стільки са­ куватимуть поважне число рушність теперішніх євро­ жавами. Текст договору мас
ооосновані твердження віце - президента, і тому нема по­ мо в жовтні. 8,000 у листо­ тих молодців, які, я к сту­ пейських границь, не вик­ бути опублікований пізніше.
паді і тільки 7,000 у грудні. денти, мали відкладену вій­ лючаючи водночас у прин­ Найважливішою постановою
треби їх спростовувати.
Директор Рекрутяційного У– ськову службу. Число по– ципі евентуального майбут­ договору є визнання Захід–
ПРЕДСТАВНИКИ 21-ГО СТБИТУ ЗАЯВИЛИ, що ряду Куртіс Тарр запевнив клнкуваннх рекрутів змен­ нього об'єднання обох Ні– ньою Німеччиною теперіш­
вони Підкоряться федеральному законові і дозволять го­ юнаків, які цього року че­ шується, як підкреслив сек­ ніх границь між Польщею і
меччин, Східньої і Західньої.
лосувати виборцям, які закінчили 18 років, я к цього до­ кають на покликання до вій­ ретар Лерд, тому, що амери­ Східньою Німеччиною, пи­
магається новий виборчий закон, який зобов'язує від січ­ Досягнене порозуміння від­
ськової служби, бо минулого канські збройні сили ПЛАНУ­ тання яких було досі най­
н я 1971нго року. Д в а стейти, Джорджія і Кентаки вже року витягнули були жереб­ криває ш л я х для видатного
ЄТЬСЯ відклику вати з В'єтна­ більш контроверсійним у вза АМЕРИКАНСЬКІ В'ЯЗНІ В ГАНОІІ
тепер дозволяють голосувати виборцям після закінчення ки з числами, що ті всі мо­ покращання взаємин між
му. ємпнях між Західньою Ні­ Шведський ііралннк Гане - Гераи Франк (зліва), який три
18-го року життя. Головний прокуратор Д ж а н Н. Мітчелл Бонном та Москвою й інши­
ми членами Варшавського меччиною і країнами Схід­ тижні перебував у Північному В'єтнамі, показує ііовнще
вислав був листи в цій справі до всіх 48-ох стейтів. ньої Европи. Проект догово­ (рото з трьома американськими в'язнями летунами, я к і
(ПАЩ Д Ж О Р Д Ж РОМНІ, Д Р У Ж И Н А С Е К Р Е Т А Р Я
Палата схвалила реформу Поштового Пакту, тобто східньоевропей–
ру буде переданий на роз­ вже кілька років перебувають в полоні. Американці (.міна
ської оборонної системи. У
мешканєвнх справ і міського .розвитку, виграла правиборн Департаменту зв'язку з устійненнм порозу­ гляд і до апробати урядам
обох держав. Західяьоніме–
направо): полковник Едіооп Міллер, пілот Роберт Шваи–
в стенті Мншиген і здобула номінацію на кандидата від Вашингтон. — Конгрес в очолюватиме 11 членна Ра­ мінням Західня Німеччина цер і їїолтер Вілбер.
Республіканської Партії. Що(б стати сенатором ЗСА вона цький уряд заявив у ж е дав­
дні 5-го серпня закінчив да, висоту поштових оплат сповістить окремими листа­
мусцть З^гО листопада перемогти ще кандидата Демокра­ ніше, що договір не буде ра­ Вашингтон. — Особистий чинниками у Витикані, і щ о
працю над реформою Пош­ вирішуватиме окрема комі­ ми уряди ЗСА. Великої Бри­
тичної Партії — сенатора 4)іліпа А. Гарта, який стара­ тифікований, а ж поки Со– представник президента Ні– Папа зайняв д у ж е прихиль­
тового Департаменту, бо в сія. Новоприйнятий законо­ танії і Франції, що проекто­
ється .яро леревнбір. Ромні дістала 265,056 голосів, а її вєтський Союз не змінить ксоиа у Ватнкані Генрі Ке– не становище в справі аме­
тому дні П а л а т а Репрезен­ проект збільшує платні 750,- ваний договір між Бонном і
противник 245,654. Пані Ромні мас 52 відсотки голосів, а своєї політики у відношенні бот Л а д ж звітував Прези­ риканських полонених в Пів­
тантів більшістю 339-ох до 000 поштових працівників ІЗ Москвою не касує в ніякій до Західнього Берліну, зок­
Н противник — стейтовнй сенатор Роберт Д ж . Гюбер — важністю від 18-го квітня. мірі їхніх прав, пов'язаних дентові, що незабаром може нічному В'єтнамі. Л а д ж з а я ­
48 відсотків. Республіканці сподівалися, що пані Ромні ді­ 29-ох голосів прийняла за­ рема не скасує встановлених
Збільшення платень стано­ із перемогою союзників у бути корисна зміна в поло­ вив журналістам, що, на йо–
стане-багато більше голосів. конопроект в цій справі, я– ним обмежень вільного дос­ ГО думку, Папа і Ватинак
вить 8 відсотків і коштува­ другій світовій війні. Цими женні американських поло­
кий давніше схвалив Сенат. тупу і руху. Совсти настою­ нених уВ'стнамі. Л а д ж не­ щось корисне зроблять в цій
І 4 СТЕИТІВ З А С К А Р Ж И Л И У НАЙВИЩОМУ СУДІ Тепер Президент радо підпи­ тиме державну скарбницю листами була б водночас за­ ють на тому, що Західній
більше — 645.8 мільйона перечена інтерпретація цьо­ давно вернувся з Ватнкану, справі. На домагання ж у р ­
у Вашингтоні найбільші автомобільні фірми за те, що во­ ше цей проект, бо це були Берлін не с частиною Захід­ де він перебував вже впро­ налістів, щоб він докладніше
ни не стараються зменшити занечищування повітря ав– долярів річно. Поштмайстер го договору, як фактичного ньої Німеччини і не мас
його пляни зреформувати довж 30-ох днів, і повідом­ з'ясував цю справу, Л а д ж
тами, я к і вони продукують. В скарзі говориться про те, Блавнт заявив, що збільшен й остаточного мирового до­ правнодержавних зв'язків із
поштову систему, організа­ ляв Президента про те, що усміхнувся і сказав, що він
щ о ці фірми вже 17 років порозуміваються на те, щоб ня поштових оплат першої говору між Німеччиною і нею.
ція якої була без змін від він коно^ерував із Папою виявив те, що можна було
ні одна з них не зробила чогось такого, що зменшувало б кляси покриє це збільшення
1789 p., коли її вперше зор­ видатків. Обидві партії під­ Павлом v l та з високими виявити в цій справі.
занечищування повітря. Оскаржені ф і р м и : Д ж е н е р а л Мо­ ганізував був славний Бен–
торе, Форд, Амерікен Моторе, Мотор Компані, Крайслер тримували урядовий плян
та Отомобіл Менюфекчерерс Ассошіейшен.
джемін Френклін. Теперіш­
ній головний поштмайстер
зреформувати поштову Переговори в Парижі далі в безвихідному Українці в Канаді домагаються рівности
службу. Секретар Президен­
ФОРДОВА МОТОРОВА КОМПАНІЯ повідомила, що Вінтон М. Блавнт заявив, що та Роналд Зіглер заявив, що сліпому куті для української мови
вона вирішила збільшити ціну на авта продукції 1971-го нова незалежна від Конгре­ Ніксон вдоволений зі схвале­ Париж. — Новопрпзначе– пічних делегатів заклик Д.
року на 5 відсотків. Це збільшення відноситься до ціни су приватна агенція зможе Брюса, щоб увести дальші Вінніпег. — Газета „Він­ скярбник КУК. В розмові мі–
ного проекту, який підпише ннй голова американської
н а особові і вантажні авта. Одночасно Фордова Компанія поліпшити поштову службу, переговори у більш продук­ ніпег Фрі Прес" з 2-го липня ністер Р. Станбері сказав,
на початку найближчого ти­ делегації для переговорів з
повідомляє, що вона уневажнюс п'ятирічні гарантії на мо­ бо вона користуватиметься тивну фазу. Представник принесла повідомлення про що „ми хочемо вживання
ж н я . Нова агенція назива­ Північним В'єтнамом і В'ст–
тори та на споріднені з ними частини. Але однорічні га­ найновішими технологічни­ Північного В'єтнаму Нгуєн розмову канадійського міні­ всіх мов, які масмо в Кана­
ється: „Поштова Служба конґом в справі миру у В'єт­
р а н т и ;на всі Інші частини Фордовнх авт залишаються. Тган Ле ствердив під час ці­ стра без портфеля. Роберта ді", але ред. І. Сирник на­
ми винаходами. Цю агенцію ЗСА". намі, амбясадор Дейвід К. Е.
Йоделї нових авт І н 7 і будуть вислані продавцям у ве­ єї сесії, що уряд президента Станбері. з представниками полягав на тому, що тепе­
.ПЛІ ЛІЛ і. U'.iM^BSStSSSes
Брюс не добився, як і його організованої у к р аїнської рішній закон про ..бікульту–
ресні ц . р . .Комтщвія^ниясяила, щ о в в т а „Мейврік" та ван­ попередники, ніякого успіху Ніксона, призначаючи Брю­
т а ж н і вози подорожчають не на 5, а на 6 відсотків. Це са на голову американської спільноти. Р. Станбері зай­ рнзм" у Канаді, з виділен­
значить, .що ціле авто 1971 р. коштуватиме на 125 дола­
Підземні гарячі води як джерело в розмовах з в'єтнамськими
делегації, виправив свою по­ мається справами етнічних ням англійської і французь­
комуністами. В и с т у паючи меншин, їхніх культур і мов. кої мов. як державних мов.
рів більше, як модель 1970-го року. електричної енергії перший раз на черговій — передню помилку - а саме
непризначування протягом Усі його співрозмовці дома­ ставить у прикре становище
йогоІСв ну силу, що рівняється на 15 уже 78-ій — сесії цих „ми­
Сакраменто, К а л іфорнія. довгого часу голови амери­ гались, щоб українська мо­ всі мови канадійців інших
— Професор Каліфорнійсіг разів більшій силі, я к у мас рових переговорів", Брюс за­ ва й культура в Канаді не культур і спільнот, ніж ан­
канської делегації. Нґусн
У СВІТІ кого університету д-р Роберт відома Гуверова гребля. Ме–
хіканські інженери, казав
пропонував в імені СЗАме– Тган Ле назвав цю „помил­ називались „чужими" чи глійська та французька. А.
Рекс заявив, що недавно ви­ рики деякі конкретні захо­ к у " уряду Ніксона „актом „закордонними", адже їх но­ Яримович сказав міністрові,
П І С Л Я П І Д П И С А Н Н Я ДОМОВЛЕНИЙ МІЖ ЗСА
явлений .величезний океан д-р Рекс, випередили в тех­ ди, спрямовані на закінчен­ ароганції" у відношенні до сії народились і впрослн в що „щоб усі канадійці почу­
И ЕСИЛ НИЛО в справі дальшого втримування американ­
підземних гарячих вод в пів­ нології на 5 років ЗСА, коли ня війни у В'єтнамі. Кому­ комуністичних партнерів у Канаді. У розмові з мініст­ вали себе рівноправними,
ських мілітарних баз на території Еспанії, яке відбулося денній КаліцЬорнії може бу­ йде справа про використан­ ністи прийняли його заяву переговорах. Закид Нгусна ром брали участь: віце-прі– треба, аби уряд однаково до­
в четвер 6 серпня ц. p., текст цього домовлений опубліко­ ти джерелом електричної ня термічної (теплової) сили помагав розвитку всіх куль­
коротким ствердженням, що Тгана Ле стосувався відкли­ зидент Комітету Українців
вано в пресі разом із листом державного секретаря ЗСА енергії для того району на землі. тур у Канаді". В кінці віст–
в ного пропозиціях немас ні­ кання Генрі Кебота Ладжа Канади ред. Іван Сирник.
Вільяма Роджерса до міністра закордонних справ Грего– протяг кількадесятьох років. посол Ізидор Глинка, як пре­ :си зазначено, що КУК ре­
чого нового. Не зробив нія­ із становища голови делега­
рія Льопеза Браво. У домовленні і в листі з'ясовані засаді. Ця гаряча вода може проду­ ОРДЕНОНОСНИЙ зидент Ш е в ч е н к івської презентує ЗО крайових укра­
кого враження на комуніс– ції ЗСА ще в грудні 1969 р.
й межі співпраці обох держав у їхніх оборонних заходах. вати річно 20,000 мегаваттів Ю. СМОЛІІЧ Культурної Фундації в Кана­ їнських організацій у тіті
УРЯДОВА К Р И З А В ГТАЛП закінчилася призначен­ електричної енергії та від 5- ВІДОМИЙ ІЗ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОС­ ді, і Антін Яримовнч — країні.
н я м нового уряду, що його сформував й очолив, як прем'єр іх до 7-ох мільйонів акро– ТІ! в інституції всесоюзного
Еміліо Кольомбо, 50-літній провідник християнських де­ фітів дистильованої води. КГБ, Відділення в Україні, В Совєтському Союзі над дельтою Волги
мократів Італії. Тривала ця криза точно цілий місяць від
6 л и п н я ц. p., коли зрезиґнував попередній прем'єр, та­
Д-р Рекс звітував про це від­
криття на окремій комісії
— в Товаристві культурного
зв'язку з українцями за кор­
вибухла епідемія холери Загадкова стрілянина в Московській
к о ж християнський демократ Маріяно Румор. Новий, уже Стейтової Легіслятури. Дос– доном. Ю. Смолнч одержав Москва. - Згідно з пові­ холера, не може бути внк–
домленням міністерства пуб­ л ю ч е н и м . В „Ізвсстіях"
області
32-ий з черги з часу, я к в Італії був зліквідований у 1943 іідна група науковців вия­ за ,,видатні заслуги" 28 ли­ Московські ,.Известня" в слнвськнм обрізом, поранив
р. фашистівський режим, італійський уряд мало відрізня­ вила кілька гарячих „піль" пня, з рук голови Президії лічного здоров'я СССР. що стверджується, що холера
числі з 4-го серпня повідо­ трьох громадян і вбив стрі­
ється за своїм складом від уряду Румора. Міністром закор­ під землею, що становить Верховної Ради СССР М. було надруковане у четвер може бути легко принесена мили про смертне нагоро­ льця, який охороняв шлюз.
понад 1.000 к в а дратовнх Подґорного. з в а н н я : .Героя з таких країн, як Індія, Па­
донних справ залишився Альд Моро. Новий уряд Ко­ 6 серпня ц. р. в офіційному дження Президією Верхов­ Прибувши на місце, опер–
мель під ,,Імперіял Веллі". соціялістнчної праці", орден піста н чи Іран, я к це було
льомбо складається із 27 членів, у тому числі 16 христи­ органі совстського уряду часто протягом 19 сторіччя, ного Совсту СССР Олексан група почала переслідувати
янських демократів, 6 СОЦІАЛІСТІВ, 4 соціял - демократів Д-р Рекс твердив, що ці га­ Леніна і золоту медалю дра Шнлова „за спмовіддан– | злочинця. Першим наздог–
,.Ізвостіях". у районі Астра– коли холера поширювалася
й і республіканця. рячі поля мають потенціаль­ ..Серп і молот".
хаиу. місті, що розташоване в Росії і звідти на Захід. Вос– ні дії й відвагу про затри­ нав убивцю інспектор Олек–
В БОНОВИХ О П Е Р А Ц І Я Х У В'ЄТНАМІ згинуло в понад дельтою Волги, на я– ! таннс епідемія холери була манні небезпечного злочин­ сандер Шнлов і розпочав з
нулому тижні — від 26 л и п н я до 1 серпня ц. р. 78 амери­ СПЕКА ТАКОЖ П У ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ ких 60 миль від Каспійсько– і в 1961 році. Почавшися на ця'. Міліціонера Шнлова по­ ним боротьбу. Злочинець
смертно нагододжено орде­ з а в д і в йому смертельної ра­
канських вояків, тобто на один більше, я к згинуло в тиж­
ні перед тим. В той же час було 659 ранених, на 149
Я го моря, вибухла пошесть | Філіппінах, вона пошнрила–
холери. У зв'язку з цим за­ ся через південносхідню А– ном червоної зірки. Газета ни, але втекти не зміг. Ото­
більше, -як в тижні від 18 до 25 серпня. Командування - - ' ' tM ряджено низку запобіжних зію, Індію. Афганістан, Іран, подала: „Оперативна Група чений рабіннкамн опергру–
південнов'стнамських збройних сил сповістило, що в ми­ заходів. „Ізвсстія", як також Ірак також в деяких облас– карного розшуку Дмнтрівсь– пи. він застрілився". Більше
нулому тижні згинуло 260 вояків проти 325, які згинули московська „Правда" й інші j тих Совстського Союзу і кого району Московської об– про Маслова. озброєного об­
в тижні від 18 до 25 л и п н я . Ворожі втрати обраховують газети закликають населен– і припинилася а ж у Туреччи­ ласті одержала повідомлен– j різом. ані про причини йо–
на 1 2 7 8 вояків, убитими. Протягом 5 тижнів, від 28 червня ни мити руки, овочі й горо– і ні. У статті про холеру, над­ ня. що в Яхромському рано– \ го нападу на охоронців гід­
до 1 серпня згинуло 354 американців. ні, поблизу гідроспоруд, я– j роспоруд та шлюзу, нічого
дину. перекнплюватн воду рукованій у 15-му томі Ук­
кнйсь Маслов. озброєний ми– і не повідомлено.
У Т Р І П О Л І В Л І Б Ц закінчилася в четвер 6 серпня ц. до пиття і навіть молоко. раїнської Радянської Енци­
р. криференція п'яти арабських держав, з участю Об'єдна­ Совєтські газети попереджу­ клопедії, що був внданігй
ють також, що внаслідок по­ 1964 року, сказано, що „в С–
ної Арабської Республіки, Йорданії, Сирії, Судану і Лібії.
Під час конференції обговорювано справу мілітарної коо­ жвавленої тепер комунікації ССР . , . холеру ліквідовано",
УКРАЇНЦІ У МЛЬПІ)І СВІТІ
перації у війні арабських держав проти Ізраїлю і в ній і можливостей транспорту тобто, що вона там більше
поширення такої епідемії, як НА поширюється. П'ЯТИРІЧЧЯ Ж У Р Н А Л У ! МЕНШАЄ КІЛЬКІСТЬ
брали участь міністри закордонних справ і міністри обо­ СОЮЗУ УКРАЇНОК УКРАЇНЦІВ
рони. Цілком зігноровано під час конференції справу АВСТРАЛІЇ У МОНТРЕАЛІ
американської пропозиції про перемир'я на Середньому
Сході. Не брали участи в конференції представники Іраку
На змаганнях СССР перемогли „ Н А Ш Е СЛОВО"
Аделяїда. — Скінчилось Монтреаль. — Це місто те­
Й АлвЖиру. планеристи з України п'ять років видавання кзар– пер нараховує кругло два з
МОХАММЕД ГАССАНЕІН Г Е П К А Л , виконуючий ДТСААФ, і перше місце між
Київ. — По всій території тальника Союзу Українок половиною мільйони насе­
обов'язки міністра закордонних справ Об'єднаної Арабсь­ ус і ми командами здобули Австралії, ж у р н а л у „Наше лення, з того біля 659с скла­
Совстського Союзу відбува­
кої Республіки, заявив, що це даремна справа вірити, щоб плянернсти з Української С– Слово", і з 1970-им роком дають французи ,на друго­
арабські повстанські організації, діючі в Палестині, могли ється так зв. „П'ята С парта- му місці — італійці, на тре­
СР. За ними місця здобули розпочався шостий рік його
власними силами й засобами здобути якісь успіхи у виз­ кіяда з військово - техніч–
,,колективи Москви та Ро– появи. Ж у р н а л редагує п-і тьому — англійці. Італійсь­
вольній війні проти Ізраїлю. На думку Гейкала, який вод­ них видів спорту, з рамени j російської Федерації", ска– Марій Ковшнк. Обкладинка ких іміґрантів прибуває до
ночас є т а к о ж головним редактором газети „Аль Аграм" цивільної організації ДТС– І зано в „Радянській Україні" мого друкована. 4S сторінок Монтреалю дедалі, то біль­
в Каїро, справу арабсько - ізраїльського конфлікту треба ААФ — Добровільного То– з 1-го серпня. З-поміж пля– — цнклостнлевих, з багать­ ше, і вже є їхні великі діль­
трактувати широко, в цілості, а не тільки з увагою на варнства Сприяння Армії, нернстів. які літають на ма іліостраціямн і прикраса­ ниці. В частині міста Сен
безпосередні цілі партизанських організацій. Авіяції і Фльоті. Насправді к р у ж л я к а х - літаках без ми. Союзом Українок Авс­ Леонарді. де живе понад 40
це Товариство с відділенням j моторів, потім набирають тралії керує Кпайова Упра­ тисяч людей, італійці ста­
ФРАНЦІЯ З А К І Н Ч И Л А в четвер 6 серпня ц. р. серію
Міністерства Оборони СССР кандидатів на летунів д л я ва, яку до 1970 р. очолюва­ новлять понад 45 9г усього
восьми спробних атомових експлозій, що їх завданням бу­ населення. З а останні р о к и
і підготовляє маси цивіліс­ військових потреб і д л я пот­ ла п-і Л. Гаєвська-Денес.
л о устійнення й випробування остаточної форми першої кількість українців у Монтре
тів, особливо молодь, д л я реб цивільної авіяції. Змагу– після 9-го З'їзду СУАвстра–
французької гідрогенної бомби. Останню спробу з цієї се­ алі поволі зменшується че­
ПІвденнов'єтнамські вояки із з'є„шання Спеціяльїшх воєнних потреб імперії. В ро– ни - плянернсти в останній лії на три роки обрано го­
рії переведено на Південному Пацнфіку. До цього часу рез те, що родини виїздять
Збройннх Сил, стаціоноваиоіч) поблизу камбоджської о , сійському місті Орлі у липні день змагань, підняті окре­ ловою п-і Софію Впврпк. а
Франція перевела усіх 22 атомові спроби на Пацнфіку, головно на захід, до а н г л о ­
кордону, охолоджуються в одному з Іригаційних ровів закінчились всесоюзні зма– мими літаками, облітали по п-і Гаєвську-Декес - почес­
куди перенесено ці спроби із альжирської Сагари. мовної провінції Онтеріо.
у В'єтнамі. І гання планеристів, членів 1 колу 200 кілометрів. ною головою.
.'-'” ” "-V-:".' -М
СВОБОДА, ЄУБОТА^8-го СЕРПНЯ 1970 Ч. Ж.
- X і " f'il1,'

В. Маркуоь ієрархії по єпархіях т а ек­ З НАШИХ.ВУДЩЬї,–
С В О Б О Д А ^ SVOBODA зархатах і всьому священс– УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛІСТ ПРО
уш^мажтй іноХімШи ЩЩг иля л і м і AM Я Д І Ї У
FOUNDED 1883
ДНІ ПОМІСНОСТИ УКРАЇНСЬКОЇ тву та монашим чинам, які
будуть здійснювати ці пос­
ЖИДІВСЬКЕ ПИТАННЯ В СССР тзнт івлн
Ukrainian Newspaper published daily except Sundays, Mondays КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ танови, а не зможемо під­ Це сумний факт,і незапе­
St holidays (Saturday St Monday issues combined) by the Ukrain- тримувати і наділяти дові­ речна правда, що так. звана
an National Ass n. Inc. at 81-83 Grand St., Jersey City, N.J. 07303 Торонтська релігійно - ' н а ­ сторіччя, і в ній не всі учас­ Монтреал. — Один з н а й - | Роман Рахманний у сво­
р'ям тих, я к і будуть стояти прірва між старшим j молод­
більших у Канаді англомов­ їй статті в часописі „Монтре­
Second Class Postage paid at the Post Office of Jersey City, N.J. ціональна маніфестація під ники свідомі своїх завдань, осторонь. Мн далі будемо шим поколінням пдширю–
Accepted for mailing a t special rate of postage provided for by кличем . Д е н ь Помісної Ук­ покликання і відповідаль­ них щоденних часописів, а л С т а р " вказує н а відрад­
промовляти до сумління і сться і поглиблюе^ьс'^ не
Section 1130 of Act of October 3,1917 — authorized July 31,1918. раїнської Католицької Цер­ ності!. „Монтреал Стар" з 18 лип­ ний ф а к т : „думаюча части­
здорового розсудку вищих тільки в американців, але й
ня ц. ``p^.вмістив у своєму су–! на не - російських народів в
Subscription Rates: One year (18.00; six months (9.50; three к в и " 21 червня 1970 р. знай­ Є труднощі і зовнішнього чинників управління Като­
ботньому літературно - мис-і СССР помалу починає розу­ серед нас, українців. 'Обра–
Ononths (5.00. For UNA members monthly 65f ш л а широкий відгук в на­ порядку. Крім багатьох ін­ лицької Церкви, а в тому і зово це можна б представи­
шій пресі та серед громад­ ших, варто вказати лише н а тецькому тижневику статтю! міти ц ю проблему". Один з
P.O. Box 346 Jersey City. N.J. 07303 ської думки. Перебіг самої прохати льояльно Вселенсь­ ти так, що в той час, коли
одну, а саме позицію Курі– Романа Рахманного н а те­ українських вільнодумців —
кого Архиєрея, щоб наші молоді вже літають; )іи, ста­
маніфестаційної частина та яльної адміністрації у Вати– му становища жидів у Со– (тепер на 25-літньому пока­
слушні і прагнення були за­ рики, ще далі їздийо 'йола­
Коротка пам'ять звіт із конференції Коорди­ кані, головно Східньої Кон­ доволені.
встському Союзі, зручно по­ ранні в мордовському конц­
в'язуючи з цим один аспект таборі) підняв. могутній по­ ми круторогими... ТЬбто Л
наційного Комітету з а здій­ грегації. Кожна адміністра­ - Координаційний комітет маю на увазі, що психіка у
У четвер G-ro серпня сповнилося чверть сторіччя з то­ українсько - жидівських від­ клик, щоб виправити крив­
снення патріярхату УКЦер­ ція не радо здає свої преро­ за здійснення патріярхату нас чумацька, чухраїнська.
го часу, я к на японське місто Гірошіму скинено першу носин. ди, заподіяні совстськнм ре­
кви, скликаної напередодні, гативи і владу. Це з людсь­ УіКЦеркви, який постав у А щоб не показувати "паль­
атомову бомбу. ^Коментуючи тоді ц ю ж а х л и в у подію, „ Н ю Стаття Р . Рахманного є в жимом різним меншостям:
появилися майже у вс ; й кого боку зрозуміло, а коли березні 1969 р. в Торонті й цем на когось другого,'ска­
Иорк Тайме" писав, щ о протягом тієї однієї ночі, коли це основному оглядом збірки , Д е є жидівські театри сьо­
пресі по обидва боки океа­ взяти до уваги складні ш л я ­ Соб'сднус громадські органі­ жу про себе самого... '
сталося, людство пережило тисячу років. Т а бомба, а опі­ есеїв п. з . ,,Жидн у совстсь– годні, де їхні часописи, ви­
ну. Т а к само широко спопу­ хи і цілі ватиканської дипло­ зації та мнрянські товарис­
сля друга, скинута н а Нагасакі, вчинили неймовірне спус­ кій Росії від 1917 року", .що давництва і ш к о л и ? " — за­ Весною цього року'зЬпро–
ляризовано основний доку­ матії, то цілком реалістично тва і групи в ЗСА і Канаді,
тошення і закінчили другу світову війну. Все це, я к і д а л ь ­ вийшла в Лондоні у Видав­ питував Караванськнй у сили мене добрі знайомі на
мент, прийнятий учасника­ сприймемо всі перешкоди який здобув благословення
ший розвиток воєнної технсуюгії, д а ю т ь більше, ніж тре­ ництві Оксфордського уні­ своєму зверненні. Тим ча­ вінчання їхньої доні, що від­
ми Д н я Помісностн, відомий формального і тактичного ієрархії та підтримку гро­
ба, причин н а те, щоб про них пам'ятати. А л е людська верситету. Автор статті– сом відомо, що Жидівський булося, очевидячки, на од­
я к „ З а я в а Координаційного порядку, що їх ставиться на­ мадських централь обидвох
пам'ять коротка. огляду дає високу оцінку театр у Москві закрито щ е ній з наших вакаційних
Комітету", що складався з шій Церкві, я к а до останньо­ країн і СКВУ, ініціює знов
Бомби на Гірошіму і Нагасакі можна вважати забав­ 10-ох точок - в и м о г програ­ цій збірці, автори якої „щи­ 1949 року". осель. На превеликий мій
ками в порівнянні з тією зброєю масового знищення, що ми змагань з а помісиість і го часу цілком втратила масові маніфестації україн­
ро намагаються доглянути Д а л і український журна­ жаль, я не мав змоги взяти
її продукується нині. Ц е не є „страхи н а л я х и " , це — най­ патріархат. свою автономію, на шляху ців католиків у наших двох
другу сторінку медалі май­ ліст цитує промову Івана участи в тій церемонії, бо
більш жорстока дійсність, бо к о л и б прийшло до ядрової до її усамоправнення. митрополіях. Координацій­
ж е в кожній темі під розгля­ Дзюби з 1966 року, в якій перед тим інші добрі Прия­
війни, то м о ж н а поставити хрестик н а все людство, його Останній пункт цієї . З а я ­ Саме будучи свідомими ний комітет закликає й по­
дом". В цілому співавтори сказано: „Жиди мають пра­ телі запросили мене на ве­
доробок L, мабуть, н а цілу н а ш у плянету. ви" стосується п л я н у відбу­ цього, ми мусимо зробити дібні організації та установи
збірки добилися успіху, бо во бути жидами, а українці сілля свого сина, Що відбу­
ти подібні Д н і Помісностн все, щоб виявити свою рішу­ З подібними цілями поза
Америка с к и н у л а перші дві атомові бомби і від того вони наочно доказують чи­ українцями в повному та лося, уявіть собі, в ТйЛ са­
по всіх країнах українсько­ чість, однозгідність, єдність Північною Америкою вклю­
часу робить усе можливе, щоб вони були останні. Проте, тачеві, що жидівське питан­ глибокому, а не лише фор– мий день і майже в тій саг
го розселення д л я понозно– щодо нашого першорядного читися в цю акцію. На цьо­
ядрову зброю має тепер не тільки Америка, а л е мас її Со– ня в СССР наявно існує, мальному значенні цього мій годині, тільки, на іншій
го заманіфестування укра­ завдання на церковному по­ му місці варто ствердити,
встський Союз, мас червоний Китай, мають Англія і Фран­ всупереч всяким тверджен­ слова". оселі. Рад-не-рад, не мавши
їнської солідарности і є ;.чо- лі : завершення УКЦеркви що координація руху за
ція. Немає ніякої небезпеки, що ц ю зброю могли б ужи­ ням совстських пропаганди­ „Промова ї в . Дзюби не фізичної можливості бути
сти у змаганнях за повно­ патріархальним у с т роєм. патріярхат в Америці увін­
ти демократичні країни, а л е с в е л и к а загроза, щ о якогось стів протягом останніх 50 була надрукована в совєтсь– присутнім на двОх'празни–
цінне оформлення й завер­ Якщо це буде ясним д л я ч а л а с я черговим успіхом,
дня і в якомусь місці ядрову війну розпалить рука одного років. кій пресі, але вона дійшла ках одночасно, я вибрався
шення нашої Церкви патрі– другої сторони, я к щ о цієї коли Крайова управа Това­
чи другого червоного диктатора. Т а к а загроза існувати­ Автор виразно підкрес­ до читачів у приватних від­ женити хлопця, а дівчцні
ярхальним устроєм. Стосов­ позиції нікому не вдасться риства за патріархальний
ме доти, поки існують диктатури, існує неволя. лює один важливий недолік писах. Англійською мовою вислав привітальну^ теле­
на постанова звучить: підірвати і якщо іншого ви­ устрій рішила приступити
Історія вчить, що воєнної загрози ніколи не можна тієї праці жидівських уче­ вона появилася вперше у граму з щирими баїкакнями
„З метою пожвавлення ходу, як вказаний Синодом до координування дії та тіс­
уникнути капітуляцією. Радше навпаки. Капітуляція за– них і публіцистів, а саме: Торонті, в місячному журна­ на нову - щасливу дорогу
патріархального руху зак­ ш л я х і концепція поміснос­ ної співпраці з Координацій­
хідніх альянтів перед Гітлером у Мюнхені не тільки не „брак окремого есею про рі­ лі рКоментейтор", лютневий життя, і то, здасться^навіть
ликаємо відбувати подібні тн, не буде д л я Східньої ним комітетом, до якого Уп­
відвернула другої світової війни, а л е тільки її приспішнла зні причини антисемітизму випуск 1968 року". у віршованій формі. ”
Дні Помісної Церкви в різ­ Конгрегації, то напевно в рава вислала свою делега­
і заохотила до неї агресора. А л е й в цьому л ю д с ь к а па­ Римі з цим погодяться. в районах жидівського посе­ Н а думку Р. Рахманного, ЯК звичай велитіі, U при­
них осередках, зокрема про­ цію.
м'ять коротка. Сьогодні в Америці не тільки школярі, я к і л е н н я " (Білорусь, Україна, вміщення окремого есею про готовив молодій парї скром­
понуємо провести такі Д н і Пропоновані Дні Поміс­
ще не мали нагоди навчитись історії, а л е й професори, г Громадський сектор так Литва) т а про „поступові ці нові явища в СССР — а ний дарунок, — якийсь гле­
у першу річницю Архиєпис– ностн у річницю Синоду
які тієї історії вчать, та державні мужі - законодавці, гу­ само дав підтримку нашій зміни в суспільному кліматі саме про дружніші стосун­ чик чи іншу трипільську КЄ+
копського Синоду в усіх О– саме і будуть таким черго­
бернатори і, зокрема, кандидати н а них, п р и й н я л и капіту­ акції участю його чільних н а тих територіях..." Такий ки між тамтешніми жидами раміку, але по своїй Ц-фмаць–
сідках наших єпархій та вим виявом нашої підтримки
лянтський ,,дух Мюнхену" за свою політичну філософію представників на наших есей „показав би, що одною і українцями, я к другою кій вдачі (пізній Івану 'не
екзархатів". Ієрархії у її заходах, дока­
і намагаються переконати американський нарід, що тіль­ конференціях та на маніфе­ з головних причин антисемі­ найбільшою національністю передав цього глечика Мо­
Річниця IV Архиєпископ– зом нашого прив'язання до
ки капітуляція Америки може врятувати світ від атомової стації в Торонті. Ми очікує­ тизму серед не-росіян була в СССР — допомогло б по­ лодятам у день їхньогб він­
ського Синоду УКЦеркви внеуненнх Синодом цілей та
загибелі. мо, що ця співпраця вия­ тенденція жидів ідентифіку­ ліпшенню стосунків між ж и ­ чання. А зараз, після'він­
припадає на кінець вересня нашої готовостн реалізувати
Н а щастя, не всі американці мають т а к у коротку па­ і початок жовтня цього ро­ постанови Синоду. Голос на­ виться на місцях у повному вати себе з панівною націо­ дами і іншими національно­ чання, вони виїхали в по­
м'ять, бо не вибрали вони за президента сенатора Мек– ку. Сам Синод відбувся пі­ роду і священства, однодуш­ включенні різних громадсь­ нальністю, тобто з росіяна­ стями взагалі. А втім, та­ шлюбну подорож „довкола
Карті, який голосив, що капітуляція Америки буде „істо­ сля урочистостей посвячен­ ну волю нашого єпископату ких чинників, а насамперед ми... Вони надіялися на за­ кий підхід — вияснювання Америки, так що не, знати
ричною заслугою" президента, з а влади якого це ста­ ня Собору Софії 29 вересня ніхто не може зігнорувати, релігійних організацій у безпечення себе в суцільній справжньої дійсносте в СС­ було, куди їм той ,дарунок
неться. якщо ми самі до цього не проведення Помісних Днів російській імперії, я к а га­ СР - є корисний д л я всіх посилати. Ну, думаю, колись
— 4 жовтня 1969 р.
доведемо своєю літеплістю й восени цього року. рантувала б своїм громадя­ народів тієї великодержави вони, врешті, вернуться з тісї
Сьогодні священство і ми­ краєзнавчої прогулянки до
кунктаторством. Все зале­ нам закон і правопорядок. з росіянами включно, бо мо­
Воєнізація населення ряни Української Католиць­
жить від нас. Не важливо,
Так само, я к в Торонті
Послідовно, вони були про­ сковська влада придушує Ню Норку, а тодівще їм
кої Церкви вже добре поін­ проведений День Поміснос­
Починаючи з цього, я к назнвас його совстська преса, чи тепер, за рік чи пізніше ти всіх національних праг­ всяку справжню інформа­ особисто доручу вище згада­
формовані про перебіг і по­ тн відбувся за благословен­
„ленінського року", в СССР дуже пожвавили працю різ­ всі наші вимоги будуть здій­ нень національних меншос­ цію про пекучі проблеми ний шлюбний дарунок.
станови Собору, бо все це ням й участю ієрархії, і на
ні цивільні товариства, які насправді займаються воєн­ снені так, як ми того хоті­ тей Росії" 1917-19 pp. наоодів під її ярмом. Аж недавно, уявіть собі,
опубліковано у „Благовісни­ цей раз бажаємо, щоб під
ною підготовок) населення. Тепер, у серпні, по всій тери­ ку Верховного Архиспиеко– л и б. Але важливо, щоб ми проводом Владик і з актив­ У цих надіях жиди заве­ Нова велика стаття Р. Р а ­ зустрічаю батьків молодої,
торії СССР провадяться змагання „народних санітарних па" (книга 1-4, 1969 p . ) . По­ самі здійснили всі передумо­ ною участю всього священ­ лися, бо, не зважаючи на хманного в канадійському — розуміється, — на Сою–
д р у ж и н " , до яких набирають жінок і дівчат і в яких їх станови Архиспнскопського ви і заходи до такого вели­ ства ми змогли ще раз за– їхню льояльність супроти англомовному часописі є зівці. Звичайно, я зараз ки­
привчають подавати першу допомогу потерпілим, перев'я­ Синоду стали д л я нашої кого діла в тій мірі, щоб, я к маніфестуватн нашу єдність совстської держави й ідеоло­ новим ударом по московсь­ нувся до них вибоч(іфЦь з а
зувати рани тощо. Вперше відбудуться навіть всесоюзні Церкви немов новою „Харті­ тільки прихильніші нам віт­ і волю бачити н а ш у Церкву гії, їх далі переслідувано ад– ких централістах. які сил­ ,ге, що не взяв участи в їх­
з м а г а н н я таких санітарних дружин. ,Домсомольская єю помісностн", основним ри завіють, Свята Столиця помієною і завершеною па– міністраційними заходами, а куються, зокрема, промов­ ньому родинному святі,
П р а в д а " з 30-го липня згадувала, що „народні санітарні конституційним документом, прийняла наші виправдані гріярхатом. Зокрема в усіх „тліючий антисемітизм се­ чати національне питання, склав їм щирі гратуляцй з
д р у ж и н и подали велику допомогу лікарям під час війни". на підставі якого мас діяти, побажання і вимоги. Важли­ осідках наших єпархій та ред совстських громадян ро­ а головно українське. нагоди вінчання доні, а да­
Минулого місяця закінчились всесоюзні змагання рядитися й розвиватися По­ во т а к о ж — при всякому екзархатів ми очікуємо, що сійська совстська адмініст­ лі йкажу: ч'а w
плянеристів, на я к и х першість здобули плянеристи з Ук­ місив Українська Католиць­ висліді теперішньої фази святкування і маніфестації рація штучно підсичувала". Орися С. — Вибачте, що з мене та­
р а ї н и . Щ е раніше відбулись такі ж цивільні змагання мо­ ка Церква. змагань за п о м і с н і с т ь ” – будуть очолені Внсокопреос– кий пізній Іван, але я ще до­
тоциклістів, кулеметників, пілотів. У лісах н а Київщині, щоб ми залишили д л я май­ вященними Владиками. Очі­ сі ношуся з весільним да­
Як кожна велика справа,
н а Волині т а в Карпатах кілька тижнів т р и в а л а воєнізо­ бутніх поколінь і для історії куємо, що активну й ініціа­ рунком для молодят 4, да­
і наша' відновлена поміс–
в а н а гра молоді під назвою ,.Полювання на л и с и ц ь " ; мо­
ність та патріархальний ус­ такий прецеденс нашого тивну участь у підготові ві­ В СССР пожвавлюють підготову лебі, не знаю, як їж це до­
лоді радіоаматори м а л и набивати руку на тому, я к вилов– церковного самовизначення зьмуть наші спархіяльні та ручити... Чи не були б ви
оповати серед лісів і викривати „ворожі радіоточки". Вес­
трій не родяться без трудно­
щів і перешкод. Труднощі є і дали диказ такої зрілості! монаші священики і сестри. „народних санітарних дружин" ласкаві подати мені їхню
ною цього року в Києві й, можливо, в інших містах не я к членів Української Ка­ Мирянство радо візьме на адресу?
внутрішні і зовнішні, і їх „Санітарні дружини — це них дружин , а згодом від­
лише на Україні, проведено навіть'такі гри, я к „швидкіс­ толицької Церкви, які годі свої плечі гро технічної пра­ На це батько молодої лиш
було б нерозумно скривати. добровільні патріотичні об'­ будуться перші в Совстсько–
на евакуація населення за місто". буде комусь перекреслити. І ці т а матеріальної допомоги. зідхнув печально, відвернув
Замало у всіх нас твердої во­ єднання, переважно з жінок му Союзі „всесоюзні змаган­
Д л я маскування дійсних завдань і цілей таких „ци­ лі і послідовносте здійсню­ які дадуть кращі висліди у Нехай не буде осередку, очі і безнадійно махнув ру­
і дівчат. Вони призначені ня, присвячені В. Леніну".
вільних вправ" усе провадиться з рамени цивільного Д о ­ вати власну церковну само– відповідний час! де в такій чи іншій формі кою. А мама, нівроку^ сама
подавати медичну допомогу Члени санітарних дружин
бровільного Тозариства С п р и я н н я Армії, Авіяції і Фльоті управність; забагато в на­ У першу річницю римсь­ Д е н ь Помісностн не був би потерпілим. Відомо, яку ве­ вчаться й здають іспити, а ще гожа молодиця, глянула
або інших громадських товариств, я к „гуртків радіоама­ шій ментальності рецидивів ких святкувань і Архиспнс­ відзначений цього року. лику допомогу подавали потім самі при потребі пода­ на мене з погордою, як на
торів", „гуртків юних розвідників" тощо. Але керують минулої української вдачі копського Синоду, значення Служби Божі в наміренні дружинниці лікарям під час ють першу медичну допомо­ мале пиво, і відпалила:
такими гуртками переважно військові старшини. чекати на те, що нам пода­ і самий характер якого дех­ Помісностн. збори, доповіді, війни". — так схарактернзут гу, „звичайно, у вільний від — А ви, добродію, справ­
ЦК КПСС провадить політику терору в самому СССР дуть та скажуть інші, що і то намагається заперечити, мистецькі виступи, прийняті вав санітарні дружини і їх роботи час". Курсами про­ ді спізнилися з вашим да­
та імперіалістичну й д у ж е рнзиковну закордонну політи­ як робити; забагато залиш­ всі ми — Владики, священ­ резолюції, вненлані приві­ завдання „начальник Уп­ вадять лікарі, переважно з рунком, бо наші молодята
ку. СССР вийшов військовими кораблями в Середземне ків нашого підрядного і ві­ ство і вірні — повинні ще тання - усе це форми від­ равління санітарно-оборон­ лав совстської армії, д л я по­ вже давно розійшлися і хо­
море, встряг у війну в Індокитаї, намагається патрулюва­ чно залежного думання, раз твердо заявити: д л я нас значення першої річниці Си­ ної діяльносте Товариства треб якої вони в першу чер­ чуть брати розвід. Отже,
ти світові моря й океани, різними способами пробиваєть­ прикриваного неправильно збір усіх наших Владик і ноду, залежно від місцевих Червоного Хреста і Червоно­ гу й створюються. „За мир­ справа не актуальна. Хіба
ся до Африки, пакує зброю й гроші до арабських країн. зрозумілим легалізмом. І прийняті ним постанови умов і можливостей, які ра­ го півмісяця СССР" П. Кур– ного часу санітарні дружи­ затримайте цей4 презент, на
Маючи внутрі невдоволене населення та 5-тисячкіломет– скажім ще одне: не всі усві– це Синод і правні синодаль­ зом складуться на вели кип цев. Московська „Комсомо­ ни обслуговують возкзалн, всякий випадок, довгого ча­
ровин кордон із комуністичним Китаєм, Ц К КПСС в ж е домляємо, що в теперішній ні акти, якими бажає ряди­ ,,голос Божого люду". льськая правда" в повідом­ чергують на шосейних шля­ су, коли дочка вдруге вихо­
тепер намагається підготовляти цивільне населення до стадії змагань за помісність тися наша Церква. Мн по­ Не зважаючи на літній ленні „На перший заклик", хах, на пляжах. Справ д л я дитиме заміж. В той спосіб
війни, я к у сама Москва готова спровокувати, щоб вийти і патріярхат твориться істо­ винні далі заявити, що ми­ час і вакації, вже тепер тре­ з 30-го липня, подала, що них с досить і в мирні дні, обженете двоє весіль за той
з безвихідних криз. Інша річ, чи принесе війна рятунок рія нашої Церкви, що це по­ ряни н мнрянські організа­ ба готуватися, щоб цей чер– нині в СССР відбуваються наприклад, під час стихій­ самий кошт.
імперії . . . дія, я к а трапляється раз иа ції дадуть повну підтримку (Закінчення на crop. 3-ій) змагання „народних санітар­ них лих". 1
І к є р

:—ssasns
я до виїзду до Яблінки: про­ кої гімназії, що за Австрії крнлошаннна Михайла Пру– тннович, проф. Роздольсь– Ресторатор Щ и п к о про­ ційного Т-ва„Земля”у Льво­
фесора Ярослава Біленького був військовим капеляном хннцького. а сніданковий кнй, проф. Танчаковськнй, сить нас зайняти місця, ус­ ві. Приїхали вони до Турки
Степан Шах (з жінкою і трьома дітьми), П клясн у Відні, а під час покоїк у ресторані турчан– суддя Яценьо і я — в тім тавляє крісла і шепотом за­ із свого вакаційного йобуту
проф. Иоснфа Роздольсько– війни навіть військовим де­ ського міщанина Щипка, товаристві н а й м о лодший являє, що мас д л я нас не­
ЛЬВОВ'ЯНИ НА ФЕРІЯХ го (з жінкою), а на „Бесіді" каном, якого цісар Франц радного міста, виділового (проф. Роздольський питав сподіванку, бо — правдиво­
на закупна д л я жінок. Д-р
В. Щ у р а т перебував з жін­
— мого партнера від шахів, Иоснф І відзначив „хрестом філії,.Просвіти" і члена над– мене ще при вступнім іспиті го чеського „пільзнера".
ДЕНЬ СВ. О Л Ь Г И кою і двома синами у Роз–
безженного. старшого вже заслуги". Але для нього та­ зірної ради „Повітової ка­ до 1-ої клясн в Академічній „Нині над ранком, — каже
суддю Володимира Яценя, кож не вистачило місця на си". Дітей своїх посилав до гімназії 1903 р.) Був це га­ він, — перепачкував я через лучі. 15 км від Тур|си, а д-р
( С п о м и н з - п е р е д 46 р о к і в ) А. Говиковпч з жінкою, доч­
типового яворівського ,,ко– плебанії, тому замешкав він шкіл; дві доньки були вже рячий день. У турчанській границю у Санках дві бочки
лотушника", дотепного, а л е у школі, в помешканні уира– вчительками (одна таки в кітловнні над Стриєм пря­ пільзнера з Ужгороду". Мо­ кою і сином в Яворові, 9 км.
(2) й скупого, за що загально вителя–українця, що виїхав Турці, друга в Турчанськім жило сонце немилосердно, жна собі уявити, я к у радість від Турки, де був парохом
Перед шкільними ферія– прозивали його „шкотом". „на доли" у Сокальщкну, повіті), а найстарший син як у гуцульськім Косові над ця „несподіванка" у нас ви­ старенький (нар. 1857 р.)
гів, в лісі повно грибів і ма­
мн, у червні 1924 p.. приїхав лин, а п-во Мартнновичі зо­ П. Роздольська змобілізува– звідки походив. робив останній рнгороз ме­ Річкою. Все шукало тіні. кликала. Мн прнсілнся.Наш шляхтич о. Іван Ріттер фон
о. І. Федевич до Львова й лоті, любі люди. ла ще свого брата Ярослава До Турки була вигідна ко– дицини на львівському уні­ Спрага сушила язик і зву­ господар приносить нам Штенберґ Стояловсвкнй. Се­
з а й ш о в. я к звичайно, до Захоплений таким описом Танчаковського. професора м у н і к а ція: поїзд їхав зі верситеті, яку р о з п о ч а в , жувала горло; голосові стру­ „гальбн" і к а ж е : „Ці дві бо­ ло Явору купив від нвелід–
'„Просвіти". В часі розмови місцевості! й характеристи­ української гімназії в Терно­ Львова два рази денно аж вправді. ще перед війною ни хрипли. Треба було га­ чки маю лише для найліп­ ників польського поміщика
спитав він мене, куди виби­ кою гоподарів. я зразу напи­ полі, що обіцяв приїхати з до Сянок коло Ужока на че­ 1913 р„ але внаслідок вій­ сити спрагу. З конечності! ших моїх гостей - консумен– — з а иоссредніщгвом-о. І,
раюся на вакації. Я не мав сав листа до о. О. Мартнно– своєю 14-річною дочкою. От­ хословацькім кордоні і на­ ськової служби при австрій­ зайшли ми — легким ходом тів: одна д л я вас, панове– Стояловського — з'Двсфом і
ще усталеного пляну. Тоді вича, якого вже особисто пі­ же, було нас у ж е забагато, зад. Мн користали радо з ці­ ській армії, потім при УГА на одно ..пивце" до ресто­ львов'яни, а друга — д л я
лісами кол. суддя д-р Тео–
знав, і передав через о. І. Фе– тому о. Мартннович знайшов єї комунікації і все за „чи­ ПІД час польсько-українсь­ рану Щнпка. нашого пана старости (ста­
о. І. Федевич заохотив мене дор Михайлівський? щ9 те­
девнча. Через кілька днів я для проф. Біленького примі­ мось" їздили до Турки або кої визвольної війни та че­ Входимо до сепаратного, ростою був тоді Ізндор Ваґ–
вибратися раз у Турчаннш– пер живе у Канаді. ! - Ч
дістав відповідь від о. Паро­ щення на лісничівці. де ді­ до Беньовн, де був парохом рез перебування в польсько­ нам уже знаного, сніданко­ нер. кол. комісар поліції зі
ну. поміж бойків. „Там бу­
ха, що він радо мене з жін­ ти могли мати багато прос­ знаний пасічник о. Іван му полоні. Щойно у 1924 р. вого покоїка. а там, бач, „га­ Львова).
демо мати. — казав він, —
кою приймає навіть на шість тору під лісом. Тимчук, кол. учень Акаде­ кінчав медичні студії, хоч сять" уже спрагу турчансь– „Пільзнер" нам смакував.
змогу щонеділі вибратися до ' ) Про джерела Сяну, про
тижнів, і додав, що мас ще З початком липня з'їхали– мічної гімназії (рік натури став, як він сам себе з гумо­ кі тубільці: наш добре зна­ Просимо про „ще". І коли його доллнвн і його (ЗДОО КМЇ
якоїсь читальні „Просвіти", ром називав, „старшим па­
на своїм обшнрнім приходс– ся мн всі на прнходстві у 1904). та й до Сянок, щоб йомий Д-р Щипко (ми нази­ ми були прн нашій другій сягаюче доріччя, пдо ,пЬход–
щоб запізнатися на місцях з рубком". ження назви ріки иСяй" та
^Людьми і сказати до них я– тві три вільні кімнати й го­ Мартиновнчів і виповнили оглянути джерела ріки Ся­ вали його вже доктором, хоч чи третій черзі, відкривають­
ну"). про наші тодішні філологічно–
кесь поучаюче слово". Я тов під час вакацій заповни­ обшнрний.але старий, у бой­ III він випрошувався від того ся двері і до „покоїчка" вхо­ толографічні дискусії на тему
дався „намовити". Тоді за­ ти їх львов'янамн. Я тим ківськім стилі побудований У Турці центральним пун­ титулу і додавав, що він дять два львов'яни: проф. кельтійського походження ці­
п р о п о н у в а в він мені побут зрадів і протягом 2-3 днів (I860 р. )прнходський д!м. ктом, де знайомі, головно в 24 липня виїхали мн всі лиш „докторант"); біля ньо­ Василь Щурат, директор єї назви „Сян" — „"ТвКат" ди­
! зорганізував „своє" товарис­ Приїхав ще на три тижні п'ятницю, стрічалися, ще не чоловіки нашої вакаційної го стояв нотаріяльннй суб­ приватної гімназії СС Васн– вись мій спомин „Між Сяном
в домі о. Ореста Мартинови– і Дунайцем" Мюнхен I960,
ча, п а р о х а Яблінки Нижної, тво. старший брат о. Ореста — знайомі запізнавалися, був колегії раннім поїздом, коло ститут Данилевнч. а за ним ліянок у Львові, і адвокат вид. „Хрнст. Голосу", ч. І. ст.
д е є з а л і з я и ч а станція на І так з-поміж нашого учи­ безженннй о. Омелян Мар­ не новозбудований „Народ­ год. 10, до Турки. Було нас голова „Народного Дому" о. д-р Альфред Говнкович, що 122-124. - С. Ш .
місці д о Т у р к и л и ш 10 км, тельського збору н а філії А– тннович (нар. 1875 p.), ка– ний Дім", не приходський шість прогульковців: проф. катехнт І. Федевич. Весела тоді був начальним директо­
а г і р с ь к а р і ч к а повна пстру– кадемічної гімназії намовив технт української перемись– дім старого пароха о. почес. и Біленький, о. катехіїт .Мар­
зустріч! ром українського парцеля– (Далі буде;. ..J
щ

! Ч. 1 ^ д ; СВОБОДА, СУБОТА, 8-го СЕРПНЯ 1970
ге 3
Є?яе
і
я
і Тиждень Поневолених Націй в Бостоні Нові дослідження д-ра Володимира Нова українська журналістка УСПІХИ НАШОЇ МОЛОДІ
Бостон, l l a c c . (о. і ц - к ) . -
Тут в суботу, 18-го л и п н я ц.
сами, я к : „Свобода д л я Ук–
рзїнн і всіх поневолених на­
Кисілевського Кліфтон, Н. Д ж . В червні
ц. p., в Маркет університеті,,
Володимир Морковчук —
це син Івана і Евгенії на пе­
p., відзначено Тиждень По– родів", „Москва зруйнувала Українці Канади перехо­ смертність українських піо­ у Вісканснн, закінчила уні­ редмісті Аллентавну, Па.
неволейнх м Націй моторка– українські православні і ка­ дять найбільш знаменне де­ нерів: причини смертн, вік верситетські студії з журна­ Він, і всі в родині — члени
дою і Церемонією біля па– толицьку церкви", ОН по­ сятиліття в своїй історії, ска­ і т. п. Д - р Кисілевський н а лістики і політичних н а у к Українського Народного Со­
м^тник^і ( 1 джорджа Вашин­ винні прослідити затруєння зав д-р В. Кисілевський в підставі доцьогочасних дос­ з титулом бакалавра пані юзу. Народився 26-го січня
гтона. В полудневі години українських політичних в'я­ цінній доповіді на форумі лідів стверджує, що в почат– Оля Марущак. 1953 р. Закінчив католиць­
понад ф 'авт від українців, знів" і інші. В моторкаді бу­ Президії та Історичної Сек­ ках поселення діти станови­ Вона народилася 14 трав­ кий гайскул з другим від­
Латишів.у^тштовців переїха– ло авто з гучномовцем, через ції УВАН у Вінніпезі 8 ли коло 80 відсотків всієї ня 1948 р. в Ашаффенбурзі, значенням за що був дістав
5ВЇ голо^шігми вулицями який адв. Анна Чопек роз­ червня. Це десятиліття по­ смертности українських по­ Німеччина, я к дочка Василя степендію від місцевого Ку­
центру Бостону. Моторкада голошувала інформації про значене тим, говорив гість, селенців. Він теж замітив, і Анастасії, прибула до Аме­ пецького Товариства. Воло­
іфитягн^дз. увагу числен­ поневолені нації і ціль Тиж­ що українці - канадійці ви­ що о. В а ц л а в Куляви, поль­ рики в 1950 р . до Кліфтону. димир не мав клопотів в
них американців. ня Поневолених Націй. продукували низку дослід­ ський домініканнн, запису­ Батько Олі Василь Марущак прийнятті його на інженер­
До преси вислано пресові них історичних праць і тим вав всіх померлих українців с довголітнім рекордовнм се­ ський курс в Лігай універси­
Заверщ^нлм маніфестації повідомлення про Тиждень самим перевищили ін. укр. греко - католиків як рнмо– кретарем УНС, 42 Відділу теті в Бетлегемі. Пд,,.В-якяй.
б у л а цедеа^онія біля пам'ят­ Поневолених Нлцгй і про поселення в світі, включно католиків. їм. Т. Шевченка. вступає цієї осені. Цей моло­
ника Д ^ с о ^ ж а Вашингтона маніфестацію. Телевізійний зі ЗСА. Це десятиліття за­ Д-р В. Кисілевський звер­ Народню школу Оля кін­ дець не цурасться своєї рід­
у Бостон Идблік Гарден, яка канал ч. 5 подав перебіг ма­ мітає тим, що третя україн­ нув увагу в своїх дослідах чала в парафіяльній школі ної української мови. Гово­
в к л ю ч а л а : цідсцівання аме­ ніфестації у вечірню переда­ ська генерація на північно­ на піонерську добу. Крім при церкві св. Миколая в ріть до нього по англійськи.
риканського) національного чу вісток. Щоденник „Бос­ американському грунті все відомої праці „Ukrainian Ольга Марія Марущак
Пассейку. Навчалася в гай– він вам відповідає плинно
гимну, ^олвтву за поневоле­ тон Гловб" помістив зннмку більше проявляє зацікав­ Settlements" він здав до скулі-гімназії ім. Папи Піл українською мовою. Має він
ні нації^я'ку провів латнш– в недільному виданні, а у ве­ лення минулим своїх бать­ ДРУКУ „Dictionary of Ukra­ XII в Пассейку, де виказала ж а л а до Пласту, 38 куреня й інші добрі прикмети. І Ц е Володнинр Морковчук
ськкн священик О с в альд чірньому виданні з 21-го ли­ ків. Є однак велика потре­ inian Biography; Pionera журналістичні здібності - в Пассейку, таборувала на за дитячих літ почав скла­
Блюмн^,',з^оження присяги пня був короткий допис про ба студійних праць в англій­ Settlers 1891-1900". Є це 916 два роки була головним ре­ Союзівці, в Іст Четгем. на дати плянн на майбутнє. ся шанувати вартість цента
ціль Т и ж н я Поневолених ській мові, а це з уваги на біографій українських піо­ дактором газети „Іґел Лайт'' Бобрівці та брала чинну у–
і прочитанії? п р о к лямації Знаючи, що н а у к а коштує,
Націй. те, що молоде покоління нерів в Канаді. В дискусії, чи доляра і складає собі на
від губернатора, я к у прочи­ і дістала нагороду з а най­ часть у пластовому житті. він вже з дванадцятим ро­
в якій забирали слово проф. майбутню науку. Працював
тала а д в д ' ^ н я а Чопек. го­ З нагоди Т и ж н я Понево­ легше дас собі раду з англо­ кращу газету в окрузі в су­ В університеті була чле­ ком розносив місцевий що­ він вакаційнимн сезонами і
Я. Рудницький, проф. М.
ловна, рдідна УКС, і зложен– лених Націй г у б е р н а т о р мовним виданням, чим ви­ мі 150 дол. По гайскулі впи­ ном спеціального студентсь­ денник, встаючи ранком в в фабриці. Тепер з тим щ о
Боровський, д-р Білат, С.
.ня пінка від поневолених на– Френціс В. Сзржент видав данням в рідній мові. Спо­ салася на журналістику в кого панелю шкільних газет п'ятій годині. Сім днів в ти­ він придбав своєю працею,
Прнступа, д-р М. Марунчак
Ц\н перед пам'ятником, який проклямацію, проголошую­ мини, сказав доповідач, с Маркет університеті і цього і журналів, н а л е ж а л а до ор­ жні, дощ-не-дощ. сніг-не– зі стипендією та й з допомо­
та інші, приявні ствердили
від укрцїн,ців зложив інж. чи тиждень від 12-го до 18- дуже помічними в студіях року його закінчила та по­ ганізації „Мюкат", завдан­ сніг. метелиця-не-метелиця гою своїх улюблених роди­
велику вартість повищих
Конрад "Цусак, голова місце­ го липня „Тижнем Понево­ минулого, але до цього по­ ступила на працю до ,,Па– ням якої було допомагати в темряві розносить газету, чів Володимир тільки про­
студій, бо через знання ми­ терсон Нюс", де вона постій­ маленьким дітям в околиці
вого Відділ^ УККА. Закін­ лених Націй" в Массачу– трібно, щоб спомини мали і таким способом загартову– сить Всевишнього про здоро­
нулого своїх родів, посилю­ но працювала під час ферій університету, до організації
чив церемонію промовою сетс. У церемонії підписан­ точні дані відносно часу, сться в не легкій праці, об­ в'я і про опіку. Цього йому
ється знання цілости свого студіюючи в університеті
про значення Т и ж н я Поне­ ня Відділ УККА заступали та осіб. І молодих республіканців та слуговує людей та й вчнть–
народу. Гостя привітав бажаємо.
в о л е н и х , Йацій і закликом інж. Конрад Гусак, голова Я к учениця парафіяльної! до інших організацій
Д-р В. Кисілевський при­ проф. Я. Рудницький, а сесі­
про створення Постійного Відділу УККА і Орест Щуд– школи, Оля Марущак нале– ' Петро Ямняк
єю проводив д-р М. Марун­
Комітету;.для Поневолених люк, заступник голови Від­ був до Вінніпегу з Оттави, Американські відгуки на українські твори
щоб в Статистичному Бюрі чак.
Націй в. Конгресі Орест Щу– ділу УККА.
длюк, заступник голови Від­ Цьогорічне відзначення Т–
Манітобн д о с ліджувати ML Грнгор Люба Ліщинська виступала в ЛМКлюбі в „Новій ГалеріГ:тн
ділу, УККАї'' який також ПН у Бостоні заініціював і
слойняві ф у н к ц і ю маршала перепровадив місцевий?шд-Т
в Ню Йорку Вудсток, Н. И. — Вже тре­ нику ,,Дейлі Фрімсн", які
тій рік п-во Тетяна і Вол.
маніфестації. діл УККА. На його запро­ З життя Суботньої школи при церкві В Літературно - мистець­
Б о г а ч є вські провадять у
дали позитивну оцінку вис­
тавленим образам. ,,Олстер
Авта цожної групи були шення до маніфестації вклю­ кому Клюбі в Ню Иорку, 12
прибрані відповідними напи– чилися латиші і литовці. св. Константина в Міннеаполіс, Мінн. червня виступала молодень­ Вудстоці. Н. И. власну мис­ кавнті Тавнсмен" з 16 лип­
ня, в замітці ,.Українські
ка панночка Люба Ліщин­ тецьку гвлерію під назвою
Минулого шк. року наша радо помагає в шкільних „Нова Галорія". Вона міс­ мистці в „Новій ГалеріГ' .пи­
ська, донька Ярослава Лі–
школа мала 105 учнів. Має­ імпрезах наш диригент інж. титься при ш л я х у 212 у то­ сав, що „цього літа „Нова
щннського і Софії з Гнати–
ВийишҐмсва збірка „Крила над морем" мо відділи чисто українські Карп'як Євген. шаків. му містечку, при вулиці 194 Ґ а л е р і я " презентує твори 12
і англомовні. Директором При нашій школі існує Тінкер. В цьогорічному сезо­ відомих, поважних українсь­
Філядельфія. - Під мар– пп. проф. Г. Костюку, О. | школи с о. шамб. д-р Степан Панна Люба Ліщинська
українська бібліотека (400 ні тям виставляються твори: ких мистців" й подала пріз­
кою ..Об'єднання Українсь­ Тарнавському. І. Коровіщь– Кнап — місцевий парох. народилася 30 серпня 1954
книжок) т 3 неї користають В. Бачннського. Оленкн Бо– вища названих вище мист­
ких Письменників ..Слово" кому. В. Барці. В. Гайдарів– Школою опікується Батьків­ p.. в Амстердамі, Н. И., в му– І
деякі учні та старші люби­ гачевської, Б. Божемського, ців. кількість виставлених
вийшла-' накладом в 10-^0 сько.му. д-рам М. Мандрнці. ський Комітет, його очолює зикальній родині. її батько, |
телі книжки. Бібліотекою Я. Вижннцького, Я. Гніздов– творів, якою технікою вони
прим, збірка Івана Кметн– Я. Славутичу, В. Міяковсь– п. Татарин Дмитро. п. Ярослав Л і щ инськнй. і
опікується учитель П а к у л я к виконані, називаючи всю ек­
кому. М. Марунчакові та ін.. скрипаль соліст, студіював і ського. М. Чуласвського, О.
Ічнянського ,,Крнла над мо­ Релігійне виховання на­ Василь, який працює в ко­ спозицію барвистою й ціка­
та п-і Ларисі Дончук за ста­ покінчив Гендел Консерва– І Канюки, О. Клнмка. Ю. Ко–
рем", обкладинка В. Доро­ шої дітвори спочиває в ру­ ристь ОПЛДМ та допомагає вою. Газета „Дейлі Фрімен"
ранне складання тексту для торію в Мюнхені. Грав в ін­ лесара, Е .Козака, 3. Ониш–
шенка. Н а ' ї ї 2 сторінках по­ ках о. директора Кнапа та родичам в набуванні кни­ з 1-го серпня прикрасила
,.офсета". Після подання тернаціональній симфоніч­ кевича. Іванни Прийми, Ю.
міщено 82і" твори цього ав­ о. Лева Дороша, сотрудника жок для дітей. своє повідомлення про „Но­
..Змісту" поміщено розділ ній оркестрі, що складалася Соловія. І. Шонка-Русича, а
тора, портрет п. І. Кмстн– парохії. В англомовних від­ Справі поширення і збуту ву Ґ а л е р і ю " двома фоторе­
..Ще трохи відгуків чита­ 8 120 музикантів, я к а приго­ також кілька творів уже по­
ІчнянсьНОГо та „Уривки із ділах допомагали в навчанні української книжки багато продукціями: „Голова прия­
чів". Збірка поділена на товлялася на велике кон– кійних мистців: О. Новаків–
релігії пані: Віндик, Ерко та уваги присвячує наш дирек­ тельки", — виконання мист–
рецензій і листів". На за­ ц и к л і : „Є щастя в поета", цертове турне по Аргентині, ського. С. Литвиненка і О–
Турнвал. тор школи о. шамб. Кнап, бо Люба Ліщинська кині Оленки Богачевської, з
кінчення ""автор внеловлгас ..Київський цикл", „Логос та з незалежних причин не ленц Кульчицької. Останнім
Пильну увагу звертає о. і сам він мас прекрасну зазначенням, що це один із
подяку за'Уоварнське слово, вічний", ,.Гз циклу Поеми" і дійшло до цього. Мама пан­ часом гвлерію п-ва Богачев–
шамб. Кнап на приготування власну бібліотеку і є ,,неви– Присутні в Літературно - багатьох творів українських
ЩО міцнило творчі крила. „Слідами пісень". ни Люби, пані Софія Ліщин­ ськнх відвідали представни­
лічимим" книжколюбом. мистців у тій ґалерії, та ре­
до Першого св. Причастя. З ська, — це відома деклама­ мистецькому Клюбі щиро ки місцевої газети „Олстер продукція нового деревори­
учнів нашої школи склада– Треба ствердити, що шко­ торка. Ніщо дивного, що до­ оилескувалн концертантку, кавнті Тавнсмен" і газети ту Якова Гніздовського „О–
ДНІ" ПОМІСНОСТИ УКРАЇНСЬКОЇ стя і Вівтарна дружина. л а сповняє своє завдання. нька таких мистців-роднчів. я к а виконанням своєї про­ „Темтю". що виходить у міс­ рел" .праці якого газета на­
В. останньому шкільному Комітет батьківський свого панна Люба, дас надію ста­ грами залишила у всіх при­
течку Кінгстоні, прн щоден­ звала майстерними.
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ році в нашій школі працю­
вали пані: Вовчак Оксана,
діла пильнує, учителі пра­
цюють сумлінно, велике чис­
ти колись зіркою - піаніст­ сутніх миле враження.
Провідник цього вечора п.
(Закінчення зі crop. 2-ої) кою.
Козак Лідія, Ннкифорук Ле­ л о батьків заінтересоване Керницькнй висловився про
говнй акт нашої духової мо­ ті народу, сьогодні і в зв яз– ся, Проданюк Павлина, Спа­ успіхами своїх дітей. Ж у ­ Вона виконала в свойому гру концертантки позитивно.
білізації нам вдався і щоб ку з цією акцією можемо за­ сли Катерина і Татарин Га­ рить нас головно те, що по­ попнеовому концерті Шу– Він сказав, що в цій залі ви­
.ми склалич і цей іспит. Не стосувати Франківську муд­ лина, та панове: Дорош Ро­ важне число наших дітей берта ,,Імпромпту", Бетовена ступали великі письменни­
в к а з а и о , в і д к л а д а т и такі ма­ рість до багатьох тих. що бу ман, Луців Славомир, Паку– взагалі до жадної україн­ йСонту патетік", Баха Ток– ки, великі мистці. Треба п. УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИИ КЛЮБ
ніфестації-НА пізніше, бо ні­ лн активними, і тих, що до– | ляк Василь, Проданюк Ио– ської школи не ходить, ані кату і ,,Фуґу" та Лисенка Любі до теперішніх своїх у НЮ HOEKJV.H. П. -
що інше, я к саме сконцент­ сі іде мало вчинили, до нас енф та ,Смулка Роман. На
не належить до молодечих „Баркаролю". Т є хніка п. осягів долучити ще великі ділиться з Українським Громадянством сумною вісткою,
рована акція і однодушне
„малих рабів" і до тих. що
протязі шкільного року було організацій. Цю обставину Любці — добра, що особли­ студійні змагання, щоб здо­ що в дні 2-го серпня 1970 року
волевиявлення саме в річ­ три імпрези: св. Миколая, повинні взяти до уваги наші во видко в крещендах і де– бути оту химерну славу, я к а на 18-му році свойого життя,
їм більше дано і гідностн й Шевченківський концерт і номер ненадійно та трагічно
ницю Синоду (початком провідні чинники організо­ крещендах у відтінях ударів не легко дасться мнетцям
жовтня !), к не вплине на всіх відповідальності! — „Кожен День Матері. В підготову ваного життя. вона була дуже добра, особ­ зловити. бл. п.
тих, до кого, наш голос звер­ думай, що на тобі міліонів тих імпрез багато труду при­ Пакуляк Василь, ливо у ,,Фудзі". При дальшій Я був на цьому концерті,
нений. Я,кірідко-колн в бут­ стан стоїть!" святила пані Дорощак. Все учитель школи наполегливій праці панна бо п. Люба це унука о. ЮРІЙ ЯКІВ
Люба може здобути славу і Лева Ліщннського, мого
амагуи молодечої Команди Клгабу.
перемінитися у справжню приятеля з теології у Льво­
ПОХОРОН відбувся в дні 6-го серпня 1970 року у
`/;. ПОДЯКА Празник св. Володимира в Українському феноменальну зірку сольо– ві, і вона учениця п. Іренн
Заячківсько - Гаврнлюкової,
Вруклнні, II. П.
піяністку. 9
ПОСУВАЄМОСЯ ДО ОБОВ'ЯЗКУ СКЛАСТИ селі в Глен Спей, Н. Й. колись нашої сусідки з га­
Опечаленій Рідні Покійного щире співчуття складає
лицького Поділля.
И..ЧСЇ ЩИРУ ПОДЯКУ Сотні людей, деякі з да­ Владики c, щоб празник св. УПРАВА УСК-у
ВИ. ПАНОВІ ДОКТОРОВІ леких стейтів Америки та Володимира в Глен Спей — ОСТОРОГА П Е Р Е Д о. Николаи Вояковський
Канади, були свідками вели­ нагадував всім широковідо­ ФАЛЬСИФІКАТОМ
чавого празника св. Володн– мі празникн на нашій рідній
'ІВАНОВІ МАКАРЕВИЧЕВІ I мира, що відбувся в неділю, землі. Саскатун. - Єпарх УК–

ЗА, ДРУЖНЮ І ВІДДАНУ, ПОВНУ ПОСВЯТИ 26 липня 1970 р. в Україн­ М. К. Церквн Саскетуну Єпископ
ському селі в Глен Спей, Н. Андрей оприлюднив в укра­
d -v. ЛІКАРСЬКУ ОПІКУ НАД И. їнській пресі в Канаді, в то­
' ' ” СЛ. П. АНТОНОМ МАЛЮЦОЮ. му в тижневику ..Наша Ме­ К глибокому смутку повідомляймо Рідних, Приятелів І Знайомих,
Празник звеличав своєю що 6-го серпня 1970 р. о год. 3-ій ранку,
„УКРАЇНСЬКЕ" та" з 25 липня, наступну за­ несподівано відійшов від нас
присутністю Преосв. Влади­
ВДЯЧНА РОДИНА ВИДАВНИЦТВО „ К Р И М " яву: ,,На днях у деяких міс­
ка Кир Йосиф, Єпископ наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО І БРАТ
цевостях Канади появилася
Стемфорду, що відправив у
сослуженні о. д-ра шамб. В. Русифікатори сплели своє брошура, видана на цнкльо–
Федаша зі Шльозбургу Ар– гніздо в приєднаному до Ук­ стнлі „Byzantine Rite Divine
раїнської ССР півострові Liturgy of St. J. Chrysostom"

Щ?р МАРТА Т. ИИОЛИТНЛО
хнеренську Службу Б о ж у і
виголосив патріотичну про­
повідь, звернену до молоді.
Криму. Видавництво ..Крим", З апробатою Преосв. Кир A.
підпорядковане так зв. Мі­ Роборецького. під числом
ВАСИЛЬ ХОМУТ
ПАНАХИДА п п'ятницю. 7-го серпня 1970 р. о год. 8-ій веч. в похоронному
— говорячи про шанування ністерству культури УССР, 30106483. У цій брошурі не
продовжує друкувати КНИЖ­ подано автора ані місця ви­ заведенні Петра Яреми в Ню Порку.
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ВІДКРИТТЯ рідної мови, віри та тради­ ПОХОРОН п суботу. 8-го серпня1970 р о год. 9:16 ранку а похоронного аа–
ції!. КИ російською мовою. Тіль­ дання. Ця брошура мас лі–
Ч 11 ведення ,ю церкви св. Юра при 7-ій вул. і Ню Порку, відтак на Cyprese IIШ
ки за місяць липень те ви­ тургічні помилки і також
Cemetery. Queens, L.I., N.Y.
мікареької практики По церковних відправах
гостинний дім п-ства
давництво випустило ,за по­ неточність у перекладі.
відомленням ..Літературної Горем прибиті:
. н а хірургії Ераста Куровицьких в Гай– Єпископська Канцелярія
України" з 31-го липня. 8 оцим письмом подас до відо­ НАТАЛІЯ — дружина
ленд Лейку, був місцем ІГОР І БОГДАН - сини
назв книжок — і всі російсь­ ма, що ця брошура вибита ОКСАНА — донька
'” п р и 133 East 73th Street спільного обіду, в якому
кою мовою, авторів з такими на цикльостнлі без апроба– ПОС'ИФ — брат в Україні
взяв участь Преосв. Кир Ио–
N E W YORK, N.Y. 10021 прізвищами: Вороній, Гру­ тн Преосв. Кир А. Роборець­
сиф з духовенством та за­
пі н. Єфремов, Знаковская, кого, як рівнож не уповаж–
Години п р и й н я т ь за попереднім з г о л о ш е н н я м . прошеними гостями. У між–
Кондрашенко, Маковецькнй, нювала нікого цю брошуру
Т е л . : UN 1-9000 часі на оселі ,,Верховина"
Мігунов і Фролов. видавати.
відбувалася багата програ­ З нагоди несподіваного тихого упокосиня
`ur\ ма з виступом відомого
2 8 - г о л и п н я 1970 р о к у
гумориста Миколи Понеділ­ УПРАВА Т-ВА ПОДОЛЯН
fi zzz. ^ 1 ка та попнеом дітей з табору

иРИШЗІАЄЗіО СТУЦЕНТІВ Оселі, якому приглядався КАБІНЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЛЛЯ СЛ. п.
Владика Кир Иоснф. прн УВАН у СНІА
ДО НОВО-ЗБУДОВАНОГО ІНСТИТУТУ Празник св. Володимира
пнслолюїоть глибоке співчуття
Констаитинові Тимофійовичу Туркало
МАРІЇ ПЕТРІВНИ ТУРНАЛО
увійшов вже тут у традицію д приводу несподіваної смертн Його Дружини
СВ. ВОЛОДИМИРА та що року стас більший, а української громадської і літературної діячки,

СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ. ЯКІ Б А Ж А Ю Т Ь
новозбудована церква своєю Марії Петрівни Туркало висловлюємо щиросердечне співчуття — мужеві Покійної
красою стягас щораз більше ВГЧНА II ПАМ'ЯТЬ:
П Р І Ї М Л Ц Е Н Н Я В І Н С Т И Т У Т І В Т О Р О Н Т І НА прочан. Б а ж а н н я м Преосв. п р о ф е с о р у Костеві Т у р к а л о в і і с и н а м — і н ж е н е р у Зіновісві
А К А Д Е М І Ч Н И Й Р І К 1970-71, П Р О С И М О
ЗГОЛОСИТИСЯ НА А Д Р Е С У : Т у р к а шві з Р о д и н о ю т а д-ру Я р о с л а в о в і Т у р к а л о в і з Р о д и н о ю .
ВАСИЛЬ ВАРКА Ні
л..і9М і Замість квітів на свіжу могилу
Д-р ІВАН Р О З П Н з дружиною Є В Г Е Н І Є Ю
St. Vladimir Iiislituto РАЙ - роман б л . п. С Т Е Ф А Н 1 Ї Г Р И Н Е В И Ч
складаю 10.00 доларів Д-р В А С И Л Ь Р О З П Н з Родиною
620 S p a d i n a Avenue Ц і н а 2.00 д о л я р и
на Собор се. Софії в Римі. Д-р Ю Р Ш Р О З П Н з Родиною
T O R O N T O 179, O N T A R I O , CANADA "SVOBODA"
Tel.: 923-3318 8'.-43 Grand Street Александра СЕН КУТА
Jersey City, N.J. 07308 шшшш+-шшяшЩЩтншрнр
f-—–
СВОБОДА, .СУЕОТД, 8-го СЕРПНЯ 1370 Я ^1,

ЗВІЛЬНЕНИЙ З КОМУНОКИТАИСЬКОГО УВ'ЯЗНЕННЯ ПОВІСТЬ
Відкриття табору ОДУМ ДДЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ Більше помилок, як змісту
5-го липня відбулося офі­ BPABT^IMT S T O I I
арку, який побажав дітям
„Літературна Україна" з н а з в а н о „костьолом Магда– 43 k 7tti 91.
ційне відкриття сезону на 0 - успіху, підкресливши, щ о б Клюб Українських Філате­
З і липня звернула увагу на ліни", відому Вірменську І^– ' Ш 8-SAoti. Nfitr.yorfc City
ДУМівській оселі „КИЇВ". діти — г о в о р и л и н а о с е л і у– лістів в Б о ф ф а л о . Н . И . ви­
негрімотно-хаотнчне видан­ ц е р к в у у Львові т е ж н а з в а н о „МРІЇ" найновіша Jpi найкра­
П р и в і т а в н а оселі д і т е й і країнською мовою. дав чергову коверту проекту ща платівка коми. Б. Весолов–
ня „ П о л і т в и д а в у України" „костьолом", р а й о н Несто–
б а т ь к і в в и к о н у ю ч и й обов'яз­ Під звуки українського п. Ф. Іскала. Ц а коверті в ського. Виконують: А. Дербі пі.
під н а з в о ю „Законодавство ровсь'кігії, а т р е б а Нестерівсь– Рената, Тріо „Трояііда": Х р .
ки г о л о в и оселі п. І. Г л а д у н . гнмну піднесено на щ о г л и мистецькому о ф о р м л е н н і п о ­
про п а м ' я т н и к и історії т а кнй, Бродовський, а треба Гарасовська, .'І. Дербіш та . І.
В і й п о п р о с и в д о с л о в а о. д– З прапори: американський, дано 9 українських банкно­
культури". Помилка в ж е в Б р о д і в с ь к н й . Н а дворнянсь– Мороз; В . Луців т а А.
р і С. Г а ю к а . настоятеля український і одумівський. тів з часів В и з в о л ь н и х З м а ­ Чорнодольіська.
н а з в і : треба „пам'ятки", д о кий. а т р е б а - Надвірняись–
ц е р к в и св. В о з н е с е н і я в Ню– Увечорі н а оселі відбувся гань у д і й с н и х к р а с к а х із
яких належать також і па­ к и й і т. п.. с е л о К р е п к е , а
б е н к е т , я к и й відкрив м о л и т ­ д в о м о в н и м н а п и с о м : ..Золо­
ті роковини українських
м'ятники. „Кричущі недо­ т р е б а с. Кріпке, Слов'яно– Різне
вою і патріотичним словом горськ. а т р е б а Слов'яно–
г л я д и — н а к о ж н о м у кроці", Ш И Ш Т И І І П Я Н І П
о. д - р С. Г а ю к . П і д ч а с б е н ­ банкнотів". Р і в н о ч а с н о п е р е ­
гірськ т о щ о . Упорядник і
в и д а н о у н і к а л ь н и й в ж е т е ­ с к я з а н о в р е ц е н з і й н о м у від– Українське Вненлкове Бюро
ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ к е т у п р о м о в л я л и І. Г л а д у н ,
пер к а т а л о г з 1 9 2 3 р о к у : г у к у л а ^ т е в и д а н н я , а л е д о
р е д а к т о р к н и ж к и — Л . Гель–
В. К н р е й к о і п-і Х а р ч е н к о та
„Гроші Української Д е р ж а ­ мовних, назвових, друкарсь­ ф а н д Воздвпженську церкву ROMAN PARCEL SERVICE
В І Н . В. Б . , Д і т р о й т : Д я к у ­ інші. Б е н к е т з а к і н ч и в с я мо­ всюди називає Здвиженсь–
ви 1 9 1 7 - 1 9 2 0 p p . " , Львів. к и х т а і н . п о м и л о к т р е б а д о ­ 141 2nd Avenue, N e w York City
є м о з а і н ф о р м а ц і ю п р о со– л и т в о ю . 1923, в т р ь о х м о в а х — у к ­ д а т и й навмисні, р у с и ф і к а ­ кою. В н д у б и ц ь к и й м а н а с т и р TeL: 476-7430. — Висилаймо
вєтську „ л е н і н с ь к у мирну На д р у г и й день, о год. 10 — Видубецьким . . . П А Ч К И з ОДЯГОМ І Х А Р Ч А ­
раїнській, англійській та т о р с ь к і : Костел М а г д а л н н и МИ в У К Р А Ї Н У і д о СССР.
н а г о р о д у " в с у м і S27.500 д л я ранку відбулося Богослу–
ф р а н ц у з ь к і й . В и д а н н я ці з а ­ Рівнож прнймасхо замовлення
а м е р и к а н с ь к о г о б і о х е м н к а д– ж е н н я д л я д і т е й і всіх м е ш ­ на мотоциклі, холодільникн,
слуговують на увагу шир­
р а Л і н у с а ПавЛінга. Проте, канців оселі та гостей, п р и шого громадянства своїм ВАКАЦІЇ телевізори і машини д о пран­
в и д в и г н е н і в коментарі о б ­ співі х о р у п і д д н р . Р а ф а ї л а ня. Уряд, год.: під попед. д о
змістом т а т е х н і к о ю вико­ суб. 8:30 - в:00 веч. В НИДІ­
винувачення б у л о б необхід­ Вен ке. нання. (О.Б.) ЛІ в СЕРПНІ З А К Р И Т О .
но д о к а з а т и л і п ш и м и д о к у ­ П р и кінці С л у ж б и Б о ж о ї БритШський І н ж е н е р Д ж о р д ж В а т т ( з л і в а ) сміється р а ­ І Т І И І Т І Ц 7 ! Г ! Т " ' Н "
-
ментами, н і ж т в е р д ж е н н я з в н а м і р е н н і всіх п р и с у т н і х д і с н о , п р и б у в ш и д о Г о н г К о п о п і с л я з в і л ь н е н н я з у в ' я з ­
п р и в а т н о г о л и с т а , б о справа на о с е л і , зокрема м о л о д і н е н н я у к о м у н і с т и ч н о м у Китаї, в я к о м у він п е р е б у в а в май­ ДЕШЕВІ ВАКАЦІЇ ' LENOX CHALET
могла б легко опинитися в прочитало молитву. ж е т р и роки, о б в и н у в а ч е н и й у ш п и г у н с т в і В користь fr" Real Estate ^ CATERERS
суді. Ц ь о г о ж д н я відкрито о ф і ­ В е л и к о ї Британії.
HUNTERDON COUNTY У СОНЯШНІИ ФЛЬОРИДІ Люксусові балеві залі на всі
нагоди з приміщенням на 100-
В с ч . о . Р . Г . , Пененльве– ц і й н о — М о л о д е ч и й табір Bi-level home on Vy2 acres. 500 л ю д е й . Добрі прийняття
вія: Радо н а д р у к у в а л и б ..ОДУМ'у". П і с л я Служби View beautiful, includes Spruce на всі весілля. Низькі ціни.
' с п р о с т у вання поданої п Б о ж о ї на л о н і п р и р о д и , б а ­ Run Reservoir. 1 mile Rt. 78
„Свободі'' вістки. А л е , п и ш е ­ гато гостей з а б а в л я л и с ь д о Михайло Гукевич sits this n e w home. 3 bed­ Готелі, мотелі та апартаменти Холоджувані залі `(air-contl.).
За інформація ми
rooms; 3 baths; kitchen, built-
т е : „Участь у тому д н і в з я ­ пізнього вечора. (Посмертна згадка). in cabinets and e a t i n g space; по низьких цінах вже від 525.00 за кімнату OR 3-1890
л и н е т и с я ч а осіб, а л е н е В с у б о т у 1 1 - г о л и п н я від­ dining area with sliding glass 254 East 2nd S t . N.Y.C.
б і л ь ш е я к 6 0 0 . 0 0 " . В с і знач­ б у в с я на о с е л і Фестиваль О– В д н і 14-го л и п н я , 1 9 7 0 р. с л о в а х п о п р о щ а в п о к і й н о г о doors: living room, brick fire­ на тиждень, під час літніх місяців. E x i t (Houaton S t ) E a s t River
та в і д п р о в а д и в н а парохд– place; paneled rec. room down­ Drive. (16 хвнл. від всіх
мо, щ о н а „цілі" та „десяті" ДУМ?у. Фестиваль в і д к р и в І. п о д о в г і й і в а ж к і й н е д у з і ві­ Boroughs).
я л ь н и й ц в и н т а р . П і с л я п о х о ­ stairs with bar, wall-to-wall
і „соті" р а х у є т ь с я д о л я р н , а–. Г л а д у н , а з а п о ч а т к у в а в й о ­ д і й ш о в у вічність св. п . М и ­ carpet, brick fireplace: large 2- ЗАЇЖДЖАЙТЕ Д О С В О Ї Х У К Р А Ї Н С Ь К И Х
х а й л о Г у к е в и ч . З г а д а н и й у– р о н у р о д и н а п о п р о с и л а всіх car g a r a g e ; all electric home. RESORT - TRAVEL
л е як ц е розуміти п р и о б р а ­ го т а б і р О Д У М ' у „ Х о р т и ц я " ПІДПРИЄМЦІВ:
співом О Д У М і в с ь к о г о мар­ р о д ж е н е ц ь Судової В и ш н і . п р и с у т н і х н а п р н н я т т я , я к е Driven well. 538,500 a s is.
хунку людей? В І Д В І Д А П Т Е ЕКСПО
Львівської о б л а с т и , я к и й о– в і д б у л о с я в Українськім А– Call 537-41W
В Ш . М. К., Ч и к а г о : Д я к у ­ ш у ..Ми о б ' ї х а л и з е м л ю нав­ W. BORA SUN RAY APTS „ Л Ю Д И Н А І ї ї ДІЛО, 1070"
після п е р е н і с с я д о міста м е р и к з н с ь к і м Г о р о ж а н с ь к і м у Ліон і реалі. Канада.
є м о з а п е р е с л а н і д о п и с и з коло". В д а л ь ш и х т о ч к а х ви­ 728 Ocean Dr., Miami Beach. Fla. 33139
с т у п а л и о д у м і в ц і з ф і л і й — В і б р к и , д е відкрив власне Домі, приготоване родиною, Замешкайте в оо. Франціскя–
П а р и ж у . В ж е використані.
підприємство, я к е п р о в а д и в ч л е н к а м н О б ' є д н а ^
н н я Business
Ж і н о Jl
к Tel.: 538-9533 нів, 50 кімнат, з а т и ш н и й
В Ш . М. С-к, Е д м о н т о н : Ф і л я д є л ь ф і ї . Т р е н т о н у , і д о 1 9 4 4 р . дім, ЗО хв. від Виставки E X P O .
Ж а л у є м о , щ о д р у к репорта­ Б а в н д Б р у к у . Ф е с т и в а л ь пе–
ОЧСУ т а б л и з ь к и х
мих.
^ Opportunity Щ
знайо­ N. RAKUSH LA SALLE MOTEL KITCHEN APTS. Ціни кімнат: поодинока S5.00,
З н а с т у п о м московської 8531 Harding Ave., Miami Beach, Fla. 33141 подвійна J7.00. Можна з х а р ­
ж у „ П о Україні д а л е к і й " пеплітався м и с т е ц ь к и м и вис­
армії і відступом німців з а ­ Т р е б а в и р а з н о п і д к р е с л и ­ FOR S A L E I N P R I M E A R E A чуванням. Відкрито 1 від 1 лип­
з р о б и в В а м прикрість. П о ­ т у п а м и : спів, т а н к а м и , г р о ю O P V I N E L A N D , N.J. Tel.: 864-4465 ня д о Лейбор Д е й . Щ о д е н н о
в а ж н а ч а с т и н а д р у к о в а н и х на б а н д у р а х , - мистецьким л и ш и в рідні с т о р о н и і виїхав ти, щ о р о д и н а п о к і й н о г о з Modern automated автобуси д о Виставки. Кличте
у „Свободі" м а т е р і а л і в при­ словом та д е к л я м а ц і я м н . к е ­
д о Н і м е ч ч и н и , а 1 9 5 0 р . емі­ в л а с н о ї п о н у к н д л я т р и в а л о ї POULTRY FARM R. STYRAN Sc S. PRYHODA DE-VARES APTS. або пишіть:
г р у в а в д о А м е р и к и і з а м е ш ­ пам'яті п о к і й н о г о батька з а ­ Fully equipped for 20.000 layers. Tel.: 866-4361 Tel.: 866-3880 Franclecan Fathers
х о д и т ь на а д р е с у о д н о г о чи рував ф е с т и в а л е м п. Г у щ а .
кав в А м с т е р / у , ч і . Н. И . Т у т мість квітів н а його домови­ Brooder House, feed room, e g g Chateaqtiay Hgtn., P.Q., Canada
д р у г о г о а редакторів. Р е д а к ­ Вечором при участи табо­
п р а ц ю в а в в місцевій і н д у с ­ н у з л о ж и л а п о в а ж н і п о ж е р ­
washing and packing room. 320-330 84th Street, Miami Beach, Fla. 33141 (514) 692-6711
тор, н а а д р е с у якого Ви ви­ рян, ї х р о д и ч і в т а гостей від­ Lucrative retail e g g business.
с л а л и свого д о в г о г о лнста– б у л а с я О Д У М І в с ь к а ватра.
трії а ж д о п е р е х о д у н а пен­ тий н а тривалі н а р о д н і цілі. Atractive brick home. Call or W. TRACH BAY POINT APTS on INDIAN CREEK
р е п о р т а ж , н е міг з н а т и , щ о В н е д і л ю п р и великій кіль­
с і ю с о ц і а л ь н о г о з а б е з п е ч е н ­ На С о б о р Святої С о ф і ї в Р и ­ write Tavlor Realty Associates 8200 Byron Avenue, Miami Beach, Fla. 33141 ТАРАС ШЕВЧЕНКО
ня. мі 3 0 . 0 0 д о л . з л о ж и л и д р у ­ 545 Landls Ave., Vineland. N J .
ц е не п р и з н а ч е н е д о д р у к у . кості н а о с е л і батьків ,табо– 08860 or phone (600) 692-6410 Tel.: 866-0777
б о цього В и в листі н е з а з н а ­ ровиків і гостей та з о к р е м а Тут зразу включився в жина Мнханлина. син Роман ІСТОРИЧНІ ПОЕМИ
з д р у ж и н о ю , д о ч к а Леополь–
ч и л и . Б у д ь т е певні, щ о к о ­ п о н а д 5 0 д і т е й . щ о п е р е б у ­ ч л е н и У к р а ї н с ь к о г о Н а р о д ­ STONE FARM Поясняв Д. Николишнн
д а з р о д и н о ю , т а д о ч к а Тео– |
л и б В и п о п е р е д и л и його про вають в таборі, відппавпв о. н о г о С о ю з у . Світлої пам'яті House, outbuildi n g s. 160
протопресвітер Ф. Кульчнн– М и х а й л о Г у к е в и ч б у в с п о ­ д о з і я з р о д и н о ю і п-во Кна–
acres in scenic ft historical ІХХХХХХХХХХХХГХХХХХХХІХХХХХХІХХХХХХХХХХХХХХХ ,i
Ціна 50 центів
приватний характер Вашого
л и с т а , він н і к о л и не б у в б и ський С л у ж б у Б о ж у . Співав кійної вдачі, примірник па–
y e p з с и н о м Б о г д а н о м з Ка–
в а д и . 25.00 н а Фонд Верхов– j 3 ski areas within 10 miles.
Plymouth. 360 degree view.
ЛЕМКІВСЬКИЙ РЕСОРТ-ПАРК g "SVOBODA"
появився друком.
був в тому переконанні, що
Р е д а к т о р х о п п і д к е р . п. Г у р с ь к о г о . р о х і я н и н у к р . кат. ц е р к в и та
Оселя О Д М ' у „Київ" є в
з р о б и т ь В а м п р и с л у г у і при­ гарній о к о л и ц і б і л я м. А–
ж е р т в о д а в е ц ь н а н а р о д н і ці­ н о г о А р х и с р е я і г о л о в и у к р .
лі. З г а д а н и й л и ш и в 5 о д р у ­ кат. помісної ц е р к в и Кардн– |
Principals only. To settle
estate. Call Lawyer,
(802) 228-4931, Ludlow, V t
H -9 Лемківський Парк міститься в д у ж е гарних Кецкил– И
М СЬКЯХ горах, тільки 50 миль від Н ю Иорку, коло міс– H
в 81-83 Grand Street
Jaraer Cttv. N J . И7.ЧИЯ

ж е н и й д і т е й та д р у ж и н у Ми– н а л а П о с и ф а Сліпого. Р о д и ­
ємність, а в и й ш л а — прик­ корд в К е т с к и л ь с ь к н х г о р а х .
х а й л н н у . на К р н в у л н ч і в 1 5 . 0 0 д о л . і
for appointment. Я
И
точка MOUPO, II. П., при дорозі 208, яка лучнться з f;
дорогою ч. 17, 1 тільки три милі від Н. И. Трувей, м
H ||FunerrrlDi5refctoni|i
рість. Там о д и т я ч и й табір „ Х о р ­
В н а с л і д о к в о е н н н х обста­ р о д и н а М а с л а в с ь к н х з Б о с ­ И Вихід ч. 16. И
В Ш . М. О., Ф і л я д е л ь ф і я : т и ц я " з в и ш к о л е н и м и ви– вин р о д и н а б у л а р о з б и т а : т о н у 1 0 . 0 0 д о л . н а Собор с в . ,TAVERN for SALE 8 9 В Лемківському Парку с. новопнбудований басейн Q Theodore WOLlNNIN,Inc
Д я к у є м о за добру п о р а д у , х о в н и к а м и . З а ц і к а в л е н и х ці– с и н і д в і д о ч к и ж и в у т ь в пів­ Софії. Р а з о м 8 0 . 0 0 д о л . Н а И (свімінґ п у л ) д о купання, озеро д л я риболовлі, як м Директор
8 Washington Street
щ о б „ С в о б о д а " і „ А м е р и к а " с!о с п р а в о ю батьків п р о с и м о нічній А м е р и ц і , о д н а д о ч к а інвалідів у к р а ї н с ь к о ї армії Н тако.к чистенькі кімнати. И Похоронного Заведення
п о р о з у м і л и с ь т а не р о б и л и з в е р т а т и с я на а д р е с у :
South River, н 9 Вигляд і атмосфера наших Карпатських гір. м 125 E a s t 7th Street
в П о л ь щ і , я о д и н с и н внвнзе– 10.00 д о л . Н а В и з в о л ь н и й New Brunswick, N.J. Н 9 Ціни на все д у ж е приступні. И N E W YORK. N.Y. 10009
в т о м у с а м о м у часі вакацій– O D U M R e s o r t C e n t e r I n . нпн н а С и б і р . П о х о р о н від­ Фонд 35.00 д о л . р о д и н а Гу– Д 9 П Р И Ї Ж Д Ж А Й Т Е НА ВАКАЦІЇ. Q TeL: GR 5-H37
ної перерви цих щоденників. B o x 4 0 , R . F . D . 1.
б у в с я 1 7 - г о л и п н я п р и чис­ кевнчів. К р н в у л н ч і в і Бур–
In very good condition. Н З А інформаціямн, пишіть або телефонуйте на адресу: И СОЛІДНА ОБСЛУГА
Напишіть таку пораду та­ , Accord. U. Y. 12404. ків та п-во С к а ф е р и к з Н ю Call (201) 548-8618
к о ж д о „Америки". Phone: ( 9 1 4 ) 626-7715
л е н н і й участі р о д и н и Сою– 9 LEMKO RESORT Е
з о в о г о членства т а членів П о р к у . В і д д і л О а Ч С У В Ам­
В Ш . Ю . 3 . , Клівленд: Ж а ­ вбо:
луємо, а л е „Свобода" нікому Mr. A. F i ) i m o n c h u k
місцевої г р о м а д и й околиці.
Похоронні
стердамі 10.00.
Б о г о с л у ж е н н я з в о л ь н и й Фонд 45.00 д о л .
Р а з о м н а Ви­ З P.O. Box 567
. Tel.: Code (914) 783-1633
Monroe, N.Y. 10950 й
Михайло П О Р А Д А , менаджер Ц ПЕТРО ЯРЕМА
н е подає адрес своїх перед­ 144 P a r k e r A v e . в і д с л у ж и в місцевий парох о . Належить зазначити, що ЗБОРИ ВІДДІЛІВ WXXXXXTXXXrXXXXXXXXXXTXXXXTXXXXTXXXTXXTXXXTTT
vw УКР. ПОГРЕБНИК
платників. Я к бажаєте, мо­ Maplewood. N . Y.-07040 Л е в Л і щ н н с ь к и й . в коротких це в ж е д р у г и й з ч е р г и спо­
ж е т е нам переслати закрито­ Кожної неділі відправля­ сіб вшанований п о к і й н и х в
УНСОЮЗУ М'ясо 1 ковбаса! вироби Займається Похоропазги
г о л и с т а з в і д п о в і д н о ю п о ш ­ ються т у т С л у ж б и Б о ж і в у–
т о в о ю м а р к о ю і самі випи­ к р а ї н е ь к о м у п р а в о с л а в н о м у р Праця Щ Амстердамі, що замість кві­
тів на д о м о в и н у с к л а д а ю т ь `is
aa німецьким виробом д л я смакунів.
Вироби у власній фабриці ковбас.
в BRONX. BROOKI.TN.
ш е м о потрібну адресу та пе­ обряді. t MALE! є NKW YORK і ОКОЛИЦЯХ
AUTOMOTIVE
обнльні п о ж е р т в и н а народ­
НЕДІЛЯ, ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАПЛІПША Контрольована температу­
р е ш л е м о В а ш о г о листа. К. Степовий ні п л і . Ц е й лримір гідний яку найліпше люблять господині 1 цілі родвва. ра. Модерна кашпщл д о
TRUCK MECHANIC 9-го СЕРПНЯ 1970 p. Зайдіть до найближчої К Р А М Н И Ц І К А К І - Е Н М Е В ужитку Д А Р О М .
N.J.'s largest dealer offers a д о н а с л і д у в а н н я . Всім жерт­
great growth .spot for you now! водавцям с к л а д а є м щ и р у по­ К Л І В Л Е Н Д , Orafto. Місячні К Л К Ь ЕІІМЕІІ PETER ІАДЕМА
В десяту річницю смерти 5 clay week, no nights, modern д я к у , а родині г л и б о к е співі збори В-ва св. ап. Петра і
Р О К К STOUKS
чпор. We're just minutes a w a y чуття, н е х а й т р и в а л а б у д е Павла В і д д . 102, з а р а з по 129 EAST 7th STREET
Михайла Кисіля from G.S. Pkwy. and Broad St.
Salary and benefits. Apply to пам'ять п р о св. п. М и х а й л а
Сл. Божій о г о д . 11-ій в
церковній залі св. Поспфа–
Головна крамниця: NEW YORK, N.Y.
83-55 Freeh Pond Road Bldg^wood — Brooklyn, N.Y. ORegon 4-2568
William Sangiullano Гуксвнча. та. 5720 SUite Rd., Parma.
М и н а с д е с я т ь років, як 1 9 - раїно.-ліявства т а б у в її д и ­ Філії крамниць в Н ю Иорку 1 поза містом.
Service Mgr. О. 11 а т а к Ohio. — І. Попович, п р е д с ,
г о с е р п н я 1 9 6 0 р. о г о д . 1 0 ректором. П р а ц ю в а в актив­ N E W A R K DODfiE І. Ж ґ у т а , к а с , М. Бобечко,
вечором рознеслась с у м н а но п Пласті, б у в г о л о в о ю 239 Cent. Ave. (above High S t ) . секр.
в і с т к а в Бостоні п р о смерть, П л а с т - П р и я т у , в п а р о х і ї б у в 623-0300 w Праця Щ ИТТТТІІТТТТТТТТТІТТГХХТГХХГТТХХТТТГТХТХТТТТТТ
н а у д а р с е р ц я , н а з а с і д а н н і д я к о м та д е я к и й час вів ц е р ­ An equal opportunity employer о MALE e ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, На. II к н и г а р н і „Свобода"
Збори SINKOWSKY
Єдність В і д д . 183 о год. 12 FUNERAL SERVICE
Комітету школи у к р а ї н о ­ к о в н и й х о р . п р о в а д и в паро– SEWING MACHINE дня в домі Горожан. 847 N. моигна н а б у т и : 2844 West chest or A venae
знавства незабутнього г р о ­ хіяльні к н и г и , н а г о р о д у з а FIREMAN OPERATORS Franklin St. Проситься чл. Улас Самчук: ВОЛИНЬ, в твьох томах, тн. обр. 515.00
м а д с ь к о г о п р а ц і в н и к а б л . п. дякіяство повертав н а з а д , я к Black seal in charge for Due to increase in production, прибути і відібрати дивіден­ N E W YORK. N . T . 10481
дові чеки. — С. Фнлнк, фін. Улае Самчук: НА Т В Е Р Д О Ї ЗЕМЛІ -– 4.00
Михайла Кисіля. ж е р т в у на ц е р к в у . Б у в чле­ Bayonne plant. Company we need overlook, single needle О. Звачайма - М. Млаковмй: ВОРОГ Н А Р О Д У . 2 т. 10.00 Tel.: 843-2475
paid benefits. Liberal vaca­ and special machine operators. секр.
П о т я ж к и х п е р е ж и в а н н я х ном В и х о в н о ї Р а д и Ю . С У ­ tion. Write, phone or apply: КООРДИНАТИ —Антологія сучасної ук()аїпської Директор
Good incentive. 7 paid holidays иоелії на заході, 2 томи 9.80
в т а б о р а х в Німеччині п о ­ МА, з р а з к о в и м платником Kraft Corrugated 3 weeks paid vacation, hospital СУБОТА, ИОСИФ СЕНКОВСЬКИИ
Володимир Галам: ВАТЕРІЯ СМЕРТИ 5.00
кійний Михайло Кисіль зі У Н Ф о н д у . Н е ж а л у в а в т я ж ­ Containers Inr. lization and pension plan A p ­ 15-го СЕРПНЯ 1970 р. Леся Лнсак: Т Е Р П К І П А Х О Щ І З а в і д у є влаштуванням по­
ply a t : 5.00
с в о с ю д р у ж и н о ю П е л а г і с ю ко з а п р а ц ь о в а н о г о г р о ш а н а Hook Rd.. Bavonne, Х Л . іМнхаАло Дакклюк: ПОВСТАНСЬКІШ З А П И С ­ хоронів в каплицях, поло­
(201) 430-3100 e v t . 70 Snappi-Knlts Ltd. НИК жених в кожвійм районі
п р и б у в в 1 9 4 9 р. д о А м е р и ­ б у д ь які з б і р к и . 18 Kyle St.. Manvllle. NM 08855 Н І О А Р К - І Р В І Н І Т О Н . Н. Д ж . 3.50
A n Equal Opportunity Місячні збори T-ва Запор. о. І пан ЛеГи'довнч: ПО.ТКВІ ДУХОВІ ІНКИ У Г А 6.00 міста. Похорони па міні­
к и , д е о с е л и в с я в Бостоні. В а ж к о п е р е р а х у в а т и всі Employer Or Call Mr. Kosteckv. Січ - 371 В і д д . о г о д . 7:30 Осип Дачніпші: Ч Е Р Ч Е — Моч: рідне село. Багато мальних цінах.
М а с с . і п р а ц ю в а в д о кінця його добрі д і л а , б о п о к і й н и й (201) 722^9575, between 7 A 9 веч. в УНДомі, 140 Pros­ ілюстрацій 2.00
с в о г о ж и т т я н е л е г к о на щ о ­ все с п і ш и в т у д и . д е к л и к а в pect Ave., Irvtngton. N. J. УЛЯНІІ Люоошіч: Р О З К А Ж У В А М ЦІЮ К А З А Х ­
д е н н и й п р о ж и т о к , р о з в и в а ю ­ його г р о м а д с ь к и й о б о в ' я з о к , Проситься вирівняти член­ СТАН 4.00
ські вкладки. Стефннія Нрімр. Ґ. Д а м а т о в е ц ь : Н А Р И С ІСТОРІЇ СВАН–
чи в е л и к у г р о м а д с ь к у пра­ д е б у л а потрібна й о г о п р а ц я
цю. чи п о р а д і.
Реальність — Забезпечення — Подорожі Стеців, гол., Ю. Бяранюк, ГКЛЬСЬКО-КАНТНСТ(ЬКОЇ НКРКВІІ 7.00 LYTWYM Ь LYIWYI
Р Е А Л Ь Н І С Т Ь (REAL ESTATE) фін. секр., майор І. Тарнан– Василь Волицьхяй: Д Е Щ О П Р О РОГАТИН,
М и х а й л о Кисіль н а л е ж а в Полишив в смутку улюб­ сі.кпіі. гол. К.К.
НІЧ) ІЧІГАТИНСЬКУ П Р И В А Т Н У У К Р А ­ UKRAINIAN
до 3 7 4 Відділу У Н С о ю з у і лену д р у ж и н у Пелагію. яка Належимо д о Multiple Listing. Масно великий вибгр до­ FUNERAL DIRECTORS
ЇНСЬКУ ГІМНАЗІЮ 2.00
мів на продаж в гарних, чистих, спокійних околицях
б у в с е к р е т а р е м О к р у ж н о г о Teni`p ж и в е в Н і о П о р к у . і я– AtR CONDITIONED
Flushing, Bayaide. Whltestcjne, Beechhurst, Fresh Meadows, Читайте українські книжки Ц Замовлення 1 належність з а книжки (чеки або поштові
К о м і т е т у В і д д і л і в У Н С о ю з у . кя на з г а д к у про п о к і й н о г о Douglaston, Little Neck. н перекази) слати на адресу: Обслуга Щ И Р А І ЧЕСНА.
і газети, бо часте читання Our Services Are Available
С п і в о р г а н і з а т о р і довголіт­ її м у ж а М и х а й л а з а л и в а є т ь ­
ній к а с и р У К К А в Бостоні. ся с л ь о з а м и .
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я (INSURANCE) , н
веде до просвіти, а просвіта
"Svoboda" Anywhere In N e w Jersey.

З г о д о м з о р г а н і з у в а в при Вічна Й о м у П а м ' я т ь !
На доми, аита. та торговельні підтфисметва.
— U4 сила
З 81-83 Grand Street Jersey City, N.J. 07303 801 Springfield Avenue
п а р о х і ї св. Ю р а ш к о л у ук– Іван К е ц м у р
П О Д О Р О Ж (TRAVEL) гхгхххххххххххххххххххххгхххххххххххххххххххЬ 1RVINGTON, N.J.
Н а Україну та д о всіх інших країн. Можливість їхати ІЗХС 2СС
асздв: ззг ZXXZ nxz ГХЕІ З Г NEWARK, N.J.
самим або з своою власною групою. Ми приготовлясмо
кожну деталь вашої подорожі. Також магмо цілий ряд НЮПОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС ESsex 5-5555
місцевих т а чужоземних подорожей та екскурсій. Всі та німецькі спвціяльиості
Інформації та обслуга безкоштовні.
V Одиноке українське бюро цих справ
Найновіше видання Кооперативного у Flushing, Queens, с КОВАЛЬЧИК
Видавництва „ЧЕРВОНА

. БАТЕРІЯ
КАЛИНА"

Mlo.BojiiMHp й із. і an
СМЕРТИ
SCOPE
Д М И Т Р О ГОРГ.ЛП -
AGENCY
Телефон (212) S57-MO0
192-1' Northern Blvd.
власник SCHAUIR t WEBER FUNERAL HOME
Completely
ATR CONDITIONED
- ДІМ ЯКОСТЕЙ - Займається Похоронами
FLUSHING, N.Y. 118ДЯ
Ц е книжка військовика 1 громадського діяча. Р І З Н І М'ЯСНІ ВИРОБИ. С В І Ж Е М'ЯСИВО Д О В А Р Е Н Н Я 1 П Е Ч Е Н Н Я в стеяті N E W J E R S E Y .
Щ о д п я від 10 д о в год. веч., суботу д о 6-ої КОВБАСКИ 9 Ш И Н К И
Ссітлинн, військові маліі-нарися, виготовлені сот– Ціня приступні д л я всіх.
ником Иоахнмом Вишпевецькнм, віталістичні кольорові Обслуга чесна й найкраща.
о б р а з и Л е о н і д а Перфецького прикрашують ц ю книжку.
П Чи забезпечитеся, чи ні, порадьтеся || Великих крамииць Великих крампиць У випадку смутку д ^ ю д и н і .
кличте, як в день, тая 1
Мистецька обгортка Богдана Воаолчгького. Опомкнн по­
чинаються П і с н е ю Артилерії слона і мелодія Романа ї в N E W YORK: 1654 2nd Avenne (85-80 Sta.) T B 9-304? в ночі
Купчин ського. Ц знавця забезпечення. Пого порада може || IB RTOQEWOOD: 56-54 Myrtle Avenue V A 1-7038
Ц і н а в м'якій оправі: 55.00. Замовлення 1 належ­ l a A S T O R I A : 28-28 Stelnway Street A 8 4-8214 WILLIAM F.
Ц вирішити долю Вашу й Ваших рідних. || F R A N K L I N S Q U A R E , L.I.: 981 Hempetead Tpk. 437-7377 RASLOWSKY, Manager
. вність (чеками або М. О.) слати на адресу: ї в F L U S H I N G ^ 41-06 Main Street H I 5-2552 129 Grand Stn?et
w Ц Зверніться до Секретаря або Організатора || l a JACKSON HEIGHTS: 82-10 37th Avenue D E 5-1154
Svoboda" l a FLORA!. PARK, LJL: 259 - 17 Hillside A v e n u e 343-3113
(cor. Warren Street)

Grand Street Jersey City, N.J. 07303 II УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ! || In P O C G H K E E P S r a , N.Y.: 450 Main Street (914) 454-9070 Jersey City, N.J. 07302
їв CAST NORTHPOBT. L.I.: 260 - A Lark Field Rd - (516) 757-0861 HEnderson 4-5131
SOS ГЗГП ZXE: "ЗПЄГ
але -ас зсіс З Г