10/28/2010

Generated - Foxit Czerwone yciorysy: Cimoszewiczbysyn … PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Czerwone yciorysy

Cimoszewicz - syn
oficera stalinowskiej Informacji
Prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak

W październiku 1991 roku doszło do public znego ujawnienia sprawy przeszłośc i ojc a obec nego marszałka Sejmu i kandydata na prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewic za. Poseł OKP Jan Beszta-Borowski stwierdził wręc z, e ojc iec Włodzimierza Cimoszewicza był c złonkiem "organizac ji przestępczej" Informac ji Wojskowej. Według Beszty-Borowskiego: "Szef Informac ji Wojskowej w Wojskowej Akademii Technicznej o nazwisku Cimoszewic z miał zwyczaj rozmawiania z ludźmi, trzymając w ręku pistolet i obracając nim na palcu cynglowym. Znany jest fakt śmierc i jednego z podwładnych w wyniku takich rozmów" (c yt. za "Gazetą Wyborczą" z 11 października 1991 r.). Oświadczenie posła Beszty-Borowskiego wywołało gwałtowną public zną ripostę ze strony Włodzimierza Cimoszewic za. Nazwał Besztę-Borowskiego "załganym łobuzem", a w innym tekśc ie (w "Gazecie Współczesnej") stwierdził m.in.: "Rozumiem, e dla Borowskiego, jego szefów i was, nierozumnych dziennikarzy, babrząc yc h się w takic h prowokacjac h, wybawc ami byli naziści, skoro c i, którzy z nimi walc zyli, zasługują na miano oprawców. Po wojnie mój ojc iec przez 30 lat słu ył w Wojsku Polskim, w tym tak e w kontrwywiadzie, instytucji, jaka jest zawsze i w ka dej armii. Wy, którzy opluwacie Go dzisiaj, mo ec ie powołać się tylko na fakt słu by w tej formac ji. Nie przytaczac ie, bo nie mo ecie przytoczyć adnych prawdziwyc h zarzutów, dotycząc ych Jego postępowania. 'Dowody' Borowskiego są łgarstwem" (c yt. za:
D:/…/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.… 1/7

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Piotr Jakucki "Pułkownik Cimoszewic z", "Gazeta Polska" z 4 listopada 1993 r.).

Generated - Foxit Czerwone yciorysy: Cimoszewiczbysyn … PDF Creator © Foxit Software

Oburzony stwierdzeniami W. Cimoszewic za poseł Beszta-Borowski skierował przeciwko niemu skargę do sądu, przedstawiając dowody prawdziwości swych zarzutów pod adresem ojc a Cimoszewicza. W osobnym liśc ie do "Gazety Lokalnej" (por. nr 14-15 z 1992 roku) poseł Jan Beszta-Borowski przytoc zył uzupełniające dane na temat yciorysu ojca Cimoszewicza jeszcze przed objęc iem funkcji szefa Informac ji Wojskowej na WAT. Pisał: " (...) Oto przyszły pułkownik Cimoszewicz w czasie wybuchu wojny w 1939 roku, mając lat 22, nie uczestniczy w obronie Polski, nie jest ołnierzem Armii Polskiej broniącej ojczyzny przed dwoma najeźdźcami. Przeciwnie - ju w październiku 1939 r. jest poborcą dostaw obowiązkowych w wołkowyskim Rejnopolnamzakie. Czyli jest na słu bie jednego z zaborców - bolszewików. Rekwirował płody rolne od polskich rolników na rzecz najeźdźcy". Jakucki w c ytowanym wcześniej artykule powoływał się na zeznania świadka Romualda U., który zapamiętał M. Cimoszewicza jako "seksota" (tajnego agenta) komisarza kadr, ówczesnego naczelnika kadr w dziale tec hnic znym parowozowni w Białymstoku. W 1943 roku Cimoszewic z skończył szkołę prac owników polityc znych i do końc a wojny był w aparac ie polityc znym. Od kwietnia 1945 roku robi błyskawic zną karierę w Informac ji Wojskowej - w ciągu 3 lat zostaje komendantem w Głównym Zarządzie Informac ji, kontrolowanym wówc zas przez dwóch sowieckich zbrodniarzy, pułkowników NKWD w Polsc e: Wozniesieńskiego i Skulbaszewskiego, a tak e szefem Informac ji Wojskowej na WAT. Robert Mazurek, autor interesując o naszkic owanej sylwetki Włodzimierza Cimoszewic za ("Metamorfozy pana C.", " ycie Warszawy" z 31 marc a 1997 r.) pisał, e ojc iec Cimoszewic za "(...) w 1951 r. trafia do Wojskowej Akademii Technicznej. Tam aresztuje komendanta uczelni gen. Floriana Grabczyńskiego. Z jego rozkazu aresztowano te kilkunastu oficerów WAT, którzy wcześniej byli w AK". Dokonując tej bezwzględnej c zystki na wy szej uczelni, major Marian Cimoszewic z był w tym czasie ofic erem bez adnego wykształc enia. Dopiero kilka lat później - w 1957 roku, skońc zył liceum i zdał maturę (!).
D:/…/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.… 2/7

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Dodajmy do tego informac je o wcześniejszej roli Mariana Cimoszewic za w likwidowaniu oddziałów AK - sam się chwalił podczas spotkania z ofic erami akademii, e w 1944 r. zlikwidował oddział AK. Według innyc h źródeł, w 1946 r. jako ofic er IW kierował grupą likwidującą "bandę" Bohuna (za: P. Jakucki, op. c it.). Cimoszewic zowie zamieszkali w domu na Boernerowie (Bemowo), odebranym prawowitym właśc icielom, któryc h przymusowo wysiedlono z Boernerowa na początku lat 50. jako "element polityc znie niepewny" ("Gazeta Lokalna" nr 2/104 z lutego 1996 r.). ona majora M. Cimoszewicza zac zęła prac ę w bibliotec e WAT na miejsc u poprzedniej prac owniczki tej biblioteki Ewy Cec etki-Cymerman, zwolnionej nagle bez uzasadnienia w sposób bardzo ordynarny przez M. Cimoszewic za ("Gazeta Lokalna" z 27 c zerwc a 1992 r., nr 12-13/42-43). Porównajmy opisane wy ej fakty z gwałtownym zarzucaniem Beszc ieBorowskiemu łgarstwa przez W. Cimoszewic za i pokrzykiwaniem o tym, e dla takic h jak on "wybawc ami byli naziśc i".

Generated - Foxit Czerwone yciorysy: Cimoszewiczbysyn … PDF Creator © Foxit Software

Włodzimierz Cimoszewicz, występując z taką furią przec iw przypominaniu przeszłośc i ojca, jako motto do swej ksią ki wybrał stwierdzenie Anny Uc hlig: "Kto przekreśla PRL, ten przekreśla c ały mój yc iorys". Trzeba przyznać, e swoją public zną identyfikac ję z PRL-em zac zął bardzo wcześnie. Ju jako maturzysta w 1968 roku kategorycznie przeciwstawił się napiętnowaniu ówczesnych rządów gomułkowskich jako "dyktatury c iemniaków" i uzyskał wydrukowanie prore imowego tekstu swego wyprac owania maturalnego na łamac h " yc ia Warszawy" (por. W. Cimoszewicz "Czas odwetu", Białystok 1993 r., s. 40). Wielu jego rówieśników było w tym c zasie "pałowanych" na rozkaz "ciemniaków". On w pełni uto samiał się z totalitarną dyktaturą. Jak eby mógł inac zej, wychowany pod "opiekuńc zymi skrzydłami" pułkownika Cimoszewicza! Od jesieni 1968 roku studiuje na Wydziale Prawa w Warszawie i staje się działaczem uc zelnianej organizac ji Związku Młodzie y Socjalistyc znej. W 1971 roku wstępuje do PZPR, a w 1972 r. zostaje przewodnic ząc ym ZMS na Uniwersytec ie Warszawskim. Wc hodzi do władz Komitetu Uc zelnianego PZPR. Nawet swą błyskawic zną karierę w ZMS tłumac zył później jako swoisty przykład niezale nośc i, twierdząc, e: "Przynale ność do ZMS mogła nawet przeszkadzać " (!!!) (W. Cimoszewicz "Czas odwetu", s. 43) - był bowiem du o c zęśc iej odpytywany na zajęc iac h. Kiedy doszło do
D:/…/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.… 3/7

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. połąc zenia - pomimo protestu wielu studentów - trzec h organizac ji studenc kic h w jeden Soc jalistyczny Związek Studentów Polskic h (SZSP), nale ał do zdecydowanyc h zwolenników tego połąc zenia, narzuc onego studentom przez partyjną biurokrac ję i został... komisaryc znym szefem SZSP na UW.

Generated - Foxit Czerwone yciorysy: Cimoszewiczbysyn … PDF Creator © Foxit Software

Józef Oleksy wspominał Cimoszewicza z owych c zasów jako wręc z zwrac ając ego uwagę swoją prync ypialnością. Pisał, e wionęło prync ypialnośc ią, gdy tylko Cimoszewic z wc hodził na trybunę. Miał zaledwie dwadzieśc ia kilka lat, gdy uzyskał kolejny błyskawiczny awans - został sekretarzem Komitetu Uc zelnianego PZPR, akurat w czasie pogłębiając ego się kryzysu politycznego późnego Gierka, w okresie aktywizacji opozyc ji. O dokonanej przez Gierka zmianie konstytucji serwilistycznie uzale niając ej Polskę od ZSRS wspominał: "Wszyscy mieliśmy skłonność do usprawiedliwiania miękkiej postawy wobec Związku Radziec kiego, byliśmy przekonani, e inne zac howania mogłyby być groźne dla Polski". W sprawie innego posunięc ia ówc zesnych władz PZPR zapisania w konstytucji kierownic zej roli PZPR - szc zerze przyznawał: "Nas jako c złonków PZPR ani to ziębiło, ani grzało. Nie popadaliśmy przez to w jakiś konflikt sami ze sobą" (W. Cimoszewicz, op. cit., s. 53). Poc zucie bycia c złonkiem kierowniczej siły, jak widać, wzmacniało dobre samopoczuc ie szybko awansując ego działacza partyjnego.

W 1980 roku został wysłany na 3 miesiąc e do prac y w konsulac ie w Malmö. We wrześniu tego roku zaś wyjec hał na stypendium Fulbrighta do USA dzięki dec yzji władz PRL, e jego konkurent do stypendium, Lamentowic z, powinien się wyc ofać (op. cit., s. 55). Pozostał wierny PZPR- owi w c zasach "Solidarnośc i" i po ogłoszeniu stanu wojennego. Podc zas pobytu na Uniwersytec ie Columbia nale ał do organizac ji PZPR przy konsulacie w Nowym Jorku. W lutym 1982 roku powrócił do prac y na warszawską uczelnię. Według informac ji z listy Macierewic za, Cimoszewicz w 1980 roku pod pseudonimem "Carex" został współpracownikiem wywiadu.

Ustosunkowując się do tej sprawy w swej biografii "Czas odwetu", stwierdzał m.in.: "Z wypowiedzi Czesława Kiszc zaka wiedziałem, e w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych istniały mo liwości preparowania dokumentów, mającyc h c ec hy autentyc znośc i dokumentów
D:/…/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.… 4/7

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. antydatowanyc h. Obawiałem się, e kierownic two MSW mo e zdec ydować się nawet na taką awanturę, jak fabrykowanie archiwaliów. Nie wykluczałem więc, e mogę znaleźć się na liśc ie Macierewic za. Kiedy Olek Kwaśniewski przedstawił mi dokumenty, z du ym zaskoczeniem zauwa yłem, e byłem odnotowany w aktac h polskiego wywiadu (...). Byłem zaskoczony, poniewa okazało się, e kontakt, jaki w 1980 roku nawiązał ze mną przed wyjazdem na stypendium Fundacji Fulbrighta przedstawic iel Ministerstwa Spraw Zagranicznyc h, został w tyc h dokumentac h przedstawiony jako kontakt z wywiadem (...)" (op. c it., s. 25-26).

Generated - Foxit Czerwone yciorysy: Cimoszewiczbysyn … PDF Creator © Foxit Software

Alergia na polskość
Po likwidacji PZPR w styc zniu 1990 roku Cimoszewicz nie wstąpił do SdRP. Fakt ten próbowano później c zęstokroć eksponować jako dowód niezale nośc i Cimoszewicza i jego opowiedzenie się po stronie prawdziwie reformatorskiej lewic y. Rac ję mają jednak raczej c i, którzy sądzą, e Cimoszewic z nie doceniał wówc zas prawdziwej siły postkomunistów z SdRP i nie chciał zostać wraz z nimi zmarginalizowany. W c zasie kampanii prezydenckiej 1990 roku właśnie Cimoszewic z został kandydatem postkomunistów na prezydenta. Podobno dlatego, e sam Kwaśniewski obawiał się wówc zas c ałkowitej kompromitacji wyborc zej, jakichś trzech procent. W tej sytuac ji wynik uzyskany przez Cimoszewic za był traktowany jako du e zaskoczenie - dostał 9 procent głosów, plasując się na c zwartym miejscu za Wałęsą, Tymińskim i Mazowieckim. W latach 1991-1993 nadal przewodnic zył Parlamentarnemu Klubowi Lewic y Demokratycznej. Po sukc esie wyborc zym SLD w 1993 roku Cimoszewic z został wic epremierem i ministrem sprawiedliwośc i w rządzie Pawlaka. Jako minister sprawiedliwośc i zasłynął głównie akc ją "Czyste ręc e". W jej ramac h ujawnił nazwiska wysokich urzędników państwowyc h, którzy biorą równoc ześnie pieniądze za zasiadanie w radac h nadzorczyc h firm państwowyc h. Akc ja w rzec zywistości nie zaszkodziła osobom skrytykowanym przez Cimoszewicza. Mógł jednak odtąd chodzić w nimbie nieprzekupnego tropic iela gospodarc zyc h patologii.

Resort Cimoszewic za nie mógł się pochwalić
D:/…/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.… 5/7

10/28/2010

Generated Czerwone yciorysy: Cimoszewiczby Foxit PDF Creator © Foxit Software Resort Cimoszewic za nie mógł się - syn … pochwalić http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. adnymi większymi osiągnięciami; powszec hnie narzekano na fatalne funkcjonowanie sądów i prokuratury. Cimoszewic z miał na to szc zególne wytłumac zenie - twierdził, e podc zas weryfikac ji rzekomo wyrzucono najlepszych spec jalistów. Po dymisji rządu Pawlaka nie wszedł do rządu Oleksego. Ura ony, e nie zaproponowano mu wic epremierostwa, nie c hc iał przyjąć wyłąc znie teki szefa resortu sprawiedliwośc i. Został wówczas wic emarszałkiem Sejmu. W nowej sytuacji tym mocniej rozwijał stosunki z lewic owymi środowiskami z kręgu dawnej tzw. opozyc ji laic kiej, zwłaszcza z Mic hnikiem, Geremkiem i Bujakiem.

Nieprzypadkowo właśnie "ró owi" tzw. Europejczyc y stanowili najbli szyc h rozmówc ów Cimoszewic za spoza SLD i SdRP. Głównym efektem tyc h zac ieśniając ych się kontaktów stał się głośny artykuł Cimoszewicza i Mic hnika, wspólnie apelując ych o zakońc zenie wszelkic h rozlic zeń PRL- owskiej przeszłośc i. Cimoszewicz, podobnie jak Kwaśniewski i inni liczni polityc y SLD, stanowi typ c złowieka uodpornionego na takie pojęc ia jak polskość , polski patriotyzm, poc zuc ie polskiego interesu narodowego. Tym, którzy c hcieliby polemizować z moimi tak kategorycznymi sądami w tej sprawie, polec am uwa ną lekturę "Czasu odwetu". W tej ksią ce widać a nadto wyraźnie, e Cimoszewicz nie mógł się przełamać do napisania jakichś c ieplejszyc h słów o Ojc zyźnie, patriotyzmie, uczuc iach narodowych, nie mówiąc ju o trosc e z powodu występującyc h dziś zagro eń dla Polski i polskości. Więcej tam za to ataków na wszystko, c o się z polskimi uczuc iami narodowymi kojarzy, c zy gwałtownego piętnowania rzekomej siły anty ydowskośc i w Polsc e. Na s. 39 "Czasu odwetu" pisze: "Nie będąc ydem poznałem, c o to znaczy być nim w Polsc e". Na s. 192 insynuuje, i : "Prawdą jest niestety, e w naszym społec zeństwie, i to od lewic y do prawicy, nieustannie mo na spotkać się z przejawami endemic znego antysemityzmu".

W ksią c e z pasją atakował "niepodległościowe slogany" (s. 13), "narodową tromtadrację", oc zywiście idącą w parze z "zoologicznym antykomunizmem" (s. 270), "polską ksenofobię" (s. 273) etc . Po dojśc iu do władzy jak mógł dawał wyraz napadom skrajnego filosemityzmu. Wystąpienie Cimoszewic za jako premiera RP podc zas uroc zystośc i w Kielc ac h, w lipcu 1996 r., ku c zc i ofiar kielec kiej prowokac ji z
D:/…/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.… 6/7

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1946 roku przyniosło jaskrawy dowód tego, jak bardzo niewa na dla niego jest prawda o historii i godność własnego kraju. W sprawac h stosunków polsko- ydowskic h, tak skomplikowanych i zło onych, po dziesięc iolec iac h przemilc zeń i niedomówień, postkomunistyc zny premier pozwolił sobie na public zne, obel ywe dla Polaków stwierdzenia, jednostronnie obcią ając e ic h winą za wszystkie problemy w stosunkach z ydami. prof. Jerzy Robert Nowak

Generated - Foxit Czerwone yciorysy: Cimoszewiczbysyn … PDF Creator © Foxit Software

prof. Jerzy Robert Nowak

Fragment ksią ki "Czerwone dynastie", prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak, Wydawnic two MaRoN 2004

> > > Kliknij - Wróć do góry - do początku strony < < <

Zamknij to okno

Zamknij to okno

D:/…/czerwone-zyciorysy_Cimoszewicz.…

7/7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful