SOALAN TUTORIAL KENEGARAAN MALAYSIA SEMSTER PERTAMA 2010-2011

1. Huraikan peranan Kabinet sebagai badan eksekutif di peringkat

Persekutuan.
2. Huraikan perbezaan yang wujud antara Dewan Negara dengan Dewan

Rakyat.
3. Terangkan tentang kategori mahkamah utama dan mahkamah-mahkamah

rendah yang terdapat dalam sistem kehakiman di Malaysia serta bidangkuasa masing-masing.
4. Jelaskan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan

kerajaan negeri seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.
5. Apakah maksud konsep ’kerajaan tempatan’? Terangkan kawalan

kerajaan negeri ke atas kerajaan tempatan.
6. Apakah mekanisma yang diwujudkan sebagai penghubung antara

kerajaan persekutuan dengan kerajaan tempatan?
7. Apakah

yang anda faham dengan dasar pembangunan negara. Bincangkan secara ringkas berhubung dengan Dasar Perindustrian Negara. kepentingan Dasar Pendidikan Kebangsaan pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu padu. secara ringkas faktor-faktor pembentukan sesebuah dasar luar negara. yang dalam

8. Bincangkan

9. Bincangkan

mempengaruhi

10. Bincangkan kedudukan Rukun Negara sebagai landasan pembentukan

moral dan etika masyarakat Malaysia pada abad ke 21.
11. Bahaskan konsep negara maju yang ingin dicapai oleh Malaysia pada

tahun 2020.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful