You are on page 1of 16

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.

yu

Katedra za
PROIZVODNO MAŠINSTVO

TQM
ALATI I TEHNIKE KVALITETA
Tema 2
Osnovni i dopunski alati,
alati, metode
i tehnike kvaliteta

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Tema 2. OSNOVNI I DOPUNSKI ALATI,


METODE I TEHNIKE KVALITETA

Osnovni alati kvaliteta


Dopunski alati kvaliteta
Metode i tehnike kvaliteta

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

1. OSNOVNI ALATI KVALITETA


CILJ PRIMENE:
„ praćenje dostignutog
nivoa kvaliteta proizvoda
„ prelazak sa inspekcije na
prevenciju kvaliteta i
„ sistemsko i sistematsko:
¾ unapređ
unapređenje nivoa
kvaliteta proizvoda i
¾ planiranje proizvodnje
sa nultom greškom

Prof. dr Miodrag Lazić

1
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Formulari za prikupljanje podataka


Izvori podataka:
„ podaci o isporučiocima - podaci o ocenjivanju isporučilaca i iz procesa
prijemnog kontrolisanja,
„ podaci iz procesa rada - podaci o proverama kvaliteta u procesu rada i
„ podaci od potrošača - podaci o zahtevanim karakteristikama proizvoda/
usluge, reklamacijama, reakcije potrošača i sl.
Podaci o karakteristikama proizvoda/usluga i procesa rada se javljaju
javljaju kao:
„ kvantitativni(numerički) - podaci o veličinama koje se mogu meriti i
„ kvalitativni (atributivni) - opisni podaci,

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Formulari za prikupljanje podataka


Za prikupljanje podataka najčešće se koriste:
„ statistički izveštaji i
„ kartoni praćenja kvaliteta,
kvaliteta,
i to za:
za:
„ numerička obeležja i
„ atributivna obeležja kvaliteta.
kvaliteta.
Statistički izveštaji - statistički list se
koriste za prikupljanje,
prikupljanje, obradu i analizu
numeričkih i atributivnih podataka pri
pojedinačnoj statističkoj oceni:
oceni: sposobnosti
mašine/radnog mesta,
mesta, kvaliteta neke isporuke,
isporuke,
neusaglašenosti,
neusaglašenosti, itd.
itd.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Formulari za prikupljanje podataka

Karton praćenja kvaliteta -


kontrolni karton se
primenjuje za prikupljanje
numeričkih i/ili atributivnih
podataka potrebnih za
statističku ocenu:
„ sposobnosti prethodnog
procesa (nulte serije),
serije),
„ sposobnosti tekućeg
procesa,
procesa,
„ kvaliteta meterijala i
proizvoda.
proizvoda. . .
metodama kontrolnih karata,
karata,
u dužem vremenskom
periodu.
periodu.

Prof. dr Miodrag Lazić

2
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Stratifikacija podataka
PRINCIPI STRATIFIKACIJE:
„ Odvojeno (posebno) prikupljati podatke za različite uslove, uzroke,
uzroke, lokacije, serije i
sl., odnosno: materijale, proizvode, mašine, radna mesta, smene, linije, procese
procese itd.
„ Uspostaviti potpun sistem identifikacije dela i proizvoda od prijemnog
prijemnog magacina do
magacina finalnih proizvoda.
„ Uspostaviti potpun sistem obezbeđ
obezbeđenja sledljivosti proizvoda.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Stratifikacija podataka

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Histogrami raspodele

Grafičko prikazivanje podataka se


ostvaruje korišćenjem: histograma
raspodele, poligona raspodele,
dijagrama sa stupcima, linijskog
dijagrama, kružnog dijagrama itd.
Histogram i poligon raspodele
se koriste za prikazivanje raspodele i
rasipanja izdvojenih, uglavnom
numeričkih podataka.
Dijagram sa stupcima se
primenjuje za poređ
poređenje podataka
različitih entiteta.

Prof. dr Miodrag Lazić

3
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Histogrami raspodele

Linijski dijagram obezbeđ


obezbeđuje vizuelni prikaz promene posmatranog entiteta sa
vremenom
Kružni dijagram obezbeđ
obezbeđuje vizuelni prikaz procenta učešća određene vrste
podatka u ukupnoj masi podataka.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagrami rasipanja - korelacioni


dijagrami
CILJEVI:
„ utvrditi postojanje međ
međuzavisnosti dva
skupa podataka
„ oceniti intenzitet međ
međuzavisnosti

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagrami rasipanja - korelacioni


dijagrami

DIJAGRAMIMA SE DEFINIŠE:
„ regresija - zavisnost dve
promenljive (dva skupa promenljivih) y
= f(x) kada nezavisno promenljiva X
(uzrok) utiče i uslovljava zavisno
promenljivu Y (posledica - cilj) i
„ korelacija - međ
međuzavisnost ili veza
dve promenljive (dva skupa
promenljivih) - promenljive X i Y kada
se sagledava jačina veze između
promenljivih preko koeficijenta
koralacije

Prof. dr Miodrag Lazić

4
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Pareto ili ABC dijagrami

Dijagram Pareto je dobio naziv po italijanskom ekonomisti Vilfredu Paretu,


Paretu, koji
je pokazao da se veći deo kapitala (80 %) nalazi u rukama neznačajnog broja ljudi
(20 %).
Namenjeni su identifikovanju ˝značajne manjine˝ iz mnoštva faktora uticajnih
na pojavu koja se posmatra.
posmatra.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Pareto ili ABC dijagrami

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Pareto ili ABC dijagrami

Prof. dr Miodrag Lazić

5
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagram uzrok - posledica (Išikava


dijagram)

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagram uzrok - posledica (Išikava


dijagram)
dijagram)

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagram uzrok - posledica (Išikava


dijagram)
dijagram)

Prof. dr Miodrag Lazić

6
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Kontrolne karte

CILJEVI PRIMENE:
„ praćenje kvaliteta materijala,
delova i proizvoda,
„ utvrđ
utvrđivanje sposobnosti
procesa i proizvodne opreme
......
REZULTATI PRIMENE:
„ održavanje procesa u stanju
kontrole,
„ dovođ
dovođenje procesa u stanje
kontrole nakon poremećaja,
„ potvrđ
potvrđivanje dostignutog
nivoa kontrole kvaliteta,
„ sprečavanje pojave
neusaglašenih proizvoda,
„ prevencija kvaliteta ....

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

2. DOPUNSKI ALATI KVALITETA

1. Dijagram toka,
2. Tehnika nominalne grupe,
3. Vodič za organizovanje sastanaka,
4. Dijagram sličnosti - dijagram afiniteta,
5. Dijagram međ
međusobnih veza,
6. Dijagram stabla,
7. Matrični dijagram,
8. PDPC dijagram,
9. Poređ
Poređenje osobina i
10. Analiza polja sila.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagram toka

Prof. dr Miodrag Lazić

7
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Tehnika nominalne grupe

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Vodič za organizovanje sastanaka

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagram sličnosti - dijagram afiniteta

Prof. dr Miodrag Lazić

8
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagram međ
međusobnih veza

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Dijagram stabla

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Matrični dijagram

Prof. dr Miodrag Lazić

9
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

PDPC - Dijagram procesa odlučivanja

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Poređ
Poređenje osobina

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Analiza polja uticaja (sila)

Prof. dr Miodrag Lazić

10
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

3. METODE I TEHNIKE KVALITETA

1. Brainstorming i brainwriting,
2. SWOT analiza,
3. FTA analiza,
4. Analiza vrednosti,
5. Mrežni dijagram,
6. Kanban,
7. Roling,
8. Poka - Yoke,
9. Nulta greška - Zero defect
10. FMEA metoda i
11. QFD metoda.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Brainstorming i Brainwriting

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

SWOT analiza

Prof. dr Miodrag Lazić

11
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

FTA analiza - analiza stabla otkaza

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Analiza vrednosti

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Mrežni dijagram

Prof. dr Miodrag Lazić

12
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Kanban i Rolling metode

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Poka-
Poka-Yoke

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

Nulta greška - nulta kontrola


kvaliteta (Zero Defect)

Prof. dr Miodrag Lazić

13
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

FMEA - Analiza mogućih grešaka i


efekata grešaka

FMEA analiza se koristi za analizu sistema, proizvoda, procesa i usluge, a najčešće


za analizu projektne dokumentacije proizvoda i usluge (FMEA u razvoju).
razvoju).
CILJ FMEA:
„ blagovremeno otkrivanje i lokalizovanje potencijalnih grešaka na
proizvodu,
proizvodu,
„ izbegavanje ili ublažavanje rizika u projektu,
projektu,
„ sprečavanje troškova mogućeg opoziva zbog pojave greške na proizvodu,
proizvodu,
„ sprečavanje gubitka imidža na tržištu.
tržištu.
TOK ODVIJANJA:
ODVIJANJA:
„ donoš
donošenje odluke o FMEA,
FMEA,
„ imenovanje FMEA tima,
„ priprema za analizu,
„ analiza projekta,
„ ocena postojećeg stanja,
„ kontrola FMEA,
„ sprovođ
sprovođenje korektivnih mera i
„ ocena rezultata korektivnih mera.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

FMEA - Analiza mogućih grešaka i


efekata grešaka

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

FMEA - Analiza mogućih grešaka i


efekata grešaka

Prva faza - FMEA tim iznalazi odgovor na pitanje: koje moguće greške (nedostatci) na proizvodu
se mogu pojaviti kod korisnika? Iznalaženje odgovora i utvrđivanje verovatnoće nastanka nedostataka
se zasniva na prethodnim saznanja, ispitivanjima i iskustvu.
Druga faza je utvrđivanje potencijalnih grešaka (značajnosti - težini nedostataka). FMEA tim
analizira i utvrđuje moguće posledice greške za svaku potencijalnu grešku.
Treća faza je identifikovanje uzroka greška (nedostataka) i mogućnosti njihovog otkrivanja. Za
svaku grešku se identifikuje jedan ili više uzroka.
Četvrta faza obuhvata analizu sistema kontrolisanja i ispitivanja proizvoda. Analizom se utvrđuje
u kojoj meri primenjene metode i sredstva kontrolisanja i ispitivanje obezbeđuju blagovremeno
otkrivanje uzroka grešaka i sprečavanje pojave grešaka proizvodu.
Peta faza je utvrđivanje verovatnoće pojave greške za svaki mogući uzrok greške.

Prof. dr Miodrag Lazić

14
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

FMEA - Analiza mogućih grešaka i


efekata grešaka

Evidencija mogućih grešaka, uzroka i posledica se ostvaruje korišćenjem FMEA obrasca, koji
prati sve aktivnosti FMEA tima i predstavlja osnovu za donošenje zaključaka.
Ocena postojećeg stanja. Ocena postojećeg stanja se izvodi utvrđivanjem faktora rizika R1, R2 i
R3 za svaki par moguća greška - uzrok. Množenjem sva tri faktora rizika dobija se koeficijent prioriteta
rizika KPR, koji predstavlja stepen rizičnosti projektnog rešenja:

KPR = R1 ⋅ R2 ⋅ R3
gde su faktori rizika projekta:
» faktor rizika pojave greške - verovatnoće nastanka nedostatka R1,
» faktor rizika posledica greške - značajnosti ili težine greške R2 i
» faktor rizika neotkrivanja greške - mogućnosti otkrivanja nedostatka R3.
Faktori rizika se najčešće vrednuju ocenama od 1 do 10.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

FMEA - Analiza mogućih grešaka i


efekata grešaka

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

FMEA - Analiza mogućih grešaka i


efekata grešaka

Prof. dr Miodrag Lazić

15
TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

QFD Metoda - Kuća kvaliteta

QFD "...je
...je metoda razvija i projektovanja koja ima za cilj zadovoljenje kupca i
preslikavanje kupč
kupčevih zahteva u projektne zadatke,
zadatke, uz maksimalno zadovoljenje
zahteva kvaliteta kroz fazu proizvodnje...
proizvodnje... QFD je nač
način osiguranja kvaliteta
proizvoda još
još u fazi projektovanja".
projektovanja".
POJAM:
POJAM:
QFD metoda ima oblik matrič
matričnog dijagrama poznatog pod nazivom ˝kuć
kuća
kvaliteta˝
kvaliteta˝ (House of Quality).
Quality). Omoguć
Omogućuje analizu zahteva kupaca sa aspekta
protivureč
protivurečnosti nač
načina njihovog ostvarenja.
ostvarenja.
OSNOVNI POSTULATI QFD METODE (faze)
„ definisanje korisnika,
„ rangiranje zahteva,
„ definisanje relacija i
„ projektovanje.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

QFD Metoda - Kuća kvaliteta

Korisnici su interesne grupe: kupci, menadžment, distributeri i radnici.


Osnovni princip QFD metode je utvrditi zahteve (ž (želje potroš
potrošača i šta potroš
potrošač
očekuje od određ
određenog proizvoda ili usluge) putem intervjua sa potroš
potrošačima,
ima,
fokusne grupe, poseta, izložbi i prezentacija proizvoda, preko Interneta i na druge
načine.
načine.
Rangiranje zahteva.
zahteva. Mnogo je različ
različitih zahteva koje treba rangirati (ž
(želje
kupaca,
kupaca, predviđ
predviđanja marketinga o stanju i trendovima na trž
tržištu itd.
itd.).
Definisanje relacija je utvrđ
utvrđivanje zavisnosti želje kupca i, na primer,
pojedinih osobine proizvoda.
proizvoda. Postoje različite skale utvrđ
utvrđivanje stepena važnosti
(standardno se koriste skale sa rasponom 1, 3 i 9, a koriste se i skale 1, 2 i 3 ili 1,
3 i 5, gde poslednja cifra sve tri skale predstavlja jaku zavisnost).
zavisnost).
Projektovanje.
Projektovanje. Preslikavanje želja potrošača u specifikaciju projekta
predstavlja rad tima proizvođ
proizvođača na procesu izražavanja želja kupaca merljivim
veličinama jasnim za kompaniju.
kompaniju.

Prof. dr Miodrag Lazić

TQM – Alati i tehnike kvaliteta www.mfkg.kg.ac.yu

QFD Metoda - Kuća kvaliteta


TOK OBLIKOVANJA
Definisanje zahteva. Identifikovani
zahtevi (Zahtev 1, Zahtev 2, ...)
Definisanje načina zadovoljanja
zahteva. Zadovoljenje zahteva preko
odgovarajućih karakteristika proizvoda
(Karakteristika 1, Karakteristika 2, .... ).
Utvrđivanje relacija. Izvodi se
popunjavanjem osnovne matrice
simbolima koji označavaju jačinu veze
zahteva i karakteristika.
Preliminarna alnaliza. Obezbeđuje
eliminisanje praznih kolona.
Definisanje korelacione matrice
(krova kuće kvaliteta) je utvrđivanje
međuzavisnosti pojedinih karakteristika
proizvoda.
Ocena važnosti (kvantifikovanje QFD
matrice).
Analiza proizvoda konkurenata.
Obuhvata poređenje proizvoda sa
proizvodima konkurenata od strane
korisnika i stručnjaka kompanije.
Kvantifikacija očekivanja. Unosi se u
dodatnu vrstu na dnu matrice (vrsta
KOLIKO).

Prof. dr Miodrag Lazić

16