Original Filipino

English Translation

Ang Paglalakbay
Verse 1: Ako ay naglakbay Upang hanapin ang buhay Ang aking sasakya’y Musikang namana sa patay Verse 2: Sa aking paglalakbay Iba’t iba ang nakakasabay Pawang naghahanap Ng masagana at masayang buhay Refrain 1: Ako’y nakarating Sa talampas na kay talim Aking nakita ang tamang landasin (2x) Verse 3: Ngunit sa daan Ay may nakaharang Higanteng agila Na lumalapa, matakaw sa laman Verse 4: Kanyang kasama’y Dalawa pang halimaw At mga galamay na tagahuli at tagapatay Refrain 2: Upang malagpasan Ang mga nakaharang Dapat puksain, dapat lumaban (3x)

The Journey
Verse 1: I made a journey To search for life I rode in a vehicle A music inherited from the dead Verse 2: I walked down the road Together with different people All were also looking for Life with Prosperity and joy Refrain 1: In the peak so high Of a hill so sharp I saw the right path (2x) Verse 3: But along that path There were obstacles A giant eagle Slaughterer, greedy meat eater Verse 4: His companions Were two monsters And servants: prey capturers and killers Refrain 2: To be able to go beyond The obstacles They have to be annihilated We have to struggle (3x)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful