P. 1
Uzroci Ostecenja Stambenih Zgrada i Primena Konstruktivnih Mera Pri Njihovoj Sanaciji

Uzroci Ostecenja Stambenih Zgrada i Primena Konstruktivnih Mera Pri Njihovoj Sanaciji

|Views: 344|Likes:
Published by enisbuca

More info:

Published by: enisbuca on Oct 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

UZROCI OŠTEĆENJA STAMBENIH ZGRADA I PRIMENA KONSTRUKTIVNIH MERA PRI NJIHOVOJ SANACIJI

Jelena Savić ¹

Rezime: Dugogodišnjom upotrebom i promenama u načinu korišćenja stambenih zgrada narušava se i gubi njihova prostorno-funkcionalna vrednost, a pod uticajem niza faktora iz unutrašnje i spoljašnje sredine dolazi do oštećenja osnovne strukture. Da bi se obezbedila sigurnost konstrukcije i duži vek trajanja objekta potrebno je stalno praćenje stanja i preduzimanje odgovarajućih konstruktivnih mera. U radu je dat prikaz najčešćih uzroka oštećenja i najznačajnijih konstruktivnih mera u okviru temeljne, nadtemeljne i krovne konstrukcije zgrade kao delova jedinstvene celine-konstrukcije objekta. Ključne reči: stambena zgrada, uzroci oštećenja, sanacija, konstruktivne mere

Abstract : Long service life and changes in the way of usage of housing building disrupt their spatial-functional value, and under the influence of a number of external and internal factors, their primary structure sustains damage. In order to ensure safety and longevity of the structure it is necessary to permanently monitor the structure and to undertake appropriate structural measures. The paper presents the most common causes of damage and the most important structural measures concerning foundations, superstructure and roof structure, all constituting a building. Key words: housing building, damage causes, restoration, structural measures

1. UVOD
U okviru graditeljskog nasleđa i kod nas i u svetu većinu objekata čine stambeni objekti. Mnogi od njih su građeni još početkom prošlog veka, pa su pod uticajem različitih faktora vremenom gubili od svoje prvobitne vrednosti. Jedan deo objekata je u ruiniranom stanju zahtevajući hitne intervencije kako bi bili dovedeni prvo u stanje sigurnosti, a zatim u stanje povraćenog ili unapređenog komfora stanovanja. Izvestan broj objekata pored solidne gradnje biva oštećen iznenadnim dejstvima kao što su zemljotresi, požari, orkanski vetrovi, eksplozije unutar ili izvan objekata ili tome slično. Ako se tome dodaju oštećenja nastala usled neodržavanja, prevelikih sleganja ili uticaja susednih objekata, onda se može zaključiti koliko je posao oko saniranja stambenih objekata značajan, obiman i složen. Primenom odgovarajućih konstruktivnih mera i tehničkih unapređenja konstrukcija stambenog objekta

se mora dovesti prvo u stanje potrebne nosivosti i sigurnosti. Ta prva faza je pripremna i mora biti garancija uspešnog sprovođenja svih drugih mera kojima se želi postići odgovarajući kvalitet stanovanja.

2. UZROCI ZGRADA

OŠTEĆENJA

STAMBENIH

Za uspešno sprovođenje sanacija i rekonstrukcija stambenih zgrada neophodno je istražiti sve moguće uzroke oštećenja, pri čemu treba izdvojiti onaj koji je dominantan. Vrlo su česta superponiranja više različitih uticaja na objektima, što otežava otkrivanje preovlađujućeg uzroka oštećenja. Detaljnija klasifikacija i sistematizacija oštećenja i njihovih uzroka se navodi i u domaćoj i u stranoj literaturi [3], [6], [7], što olakšava detaljnije analize i zaključivanja u konkretnim slučajevima.

¹ mr Jelena Savić, asistent, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš

4. a čine je elementi betonskih i zidanih struktura i međuspratne konstrukcije. loše regulisanog odvodnjavanja atmosferskih padavina i ispiranja tla vodom iz oštećenih instalacija i solidna temeljna konstrukcija biva ozbiljno oštećena i ugrožena u pogledu stabilnosti i sigurnosti. greške u projektovanju i građenju) • oštećenja čiji uzroci proističu iz same prirode ili namernog i nenamernog delovanja ljudi – spoljni faktori (dugotrajna dejstva čiji su rezultat fizički. oluje.Osnovni parametri klasifikacije oštećenja su prema [6]: brzina nastajanja. zahvaćenost i opasnost. ozbiljna oštećenja konstrukcije . ako su razmatrana. SANIRANJE TEMELJA ZGRADA Načini fundiranja zgrada. uzrok i vreme nastajanja i elementi na kojima se pojavljuju.sanacijom je moguće postići upotrebljivost i trajnost. usled izvođenja radova u neposrednoj blizini. srednja oštećenja . Slika 2 – Delovi noseće konstrukcije zgrade Prema položaju na objektu i ulozi koja im je namenjena svaki od ova tri dela su na neki način posebne celine koje su povezane u jedinstvenu konstruktivnu celinu-konstrukciju objekta. Podela oštećenja prema uzrocima nastajanja [4] predviđa dve kategorije: • oštećenja čiji uzroci proističu iz prirode samog objekta – unutrašnji faktori (lokalni uslovi tla. geotehničke. tip primenjene konstrukcije i materijala. potpuna oštećenja upotreba konstrukcije prestaje u procesu revitalizacije.vek konstrukcije je ograničen. vizuelnim pregledom i procenom stanja. Pojačavanja temelja stambenih zgrada u toku eksploatacije može se sprovoditi klasičnim i savremenim metodama. 3. usled dejstva nepovoljnih geotehničkih faktora. • ispitivanja konstrukcije savremenim metodama i opremom na terenu i u laboratoriji. vrlo ozbiljna oštećenja koja je nemoguće popraviti . higijenski ili mikrobiološki procesi. preopterećenja samih zgrada dograđivanjem. pa bi karakteristične faze u tom procesu trebale da budu: • pregled dostupne dokumentacije o objektu. osnovna noseća konstrukcija zgrade je podeljena na: • temeljnu konstrukciju. zavise od primenjenog osnovnog konstruktivnog sistema i geotehničkih uslova na datoj lokaciji. kako je dato u narednoj tabeli. način ispoljavanja. • krovnu konstrukciju.bez posledica na upotrebljivost i trajnost.prekid upotrebe objekta ili ograničena upotrebljivost u periodu dok se objekat ne sanira. uticaja podzemne vode. • obilazak objekta sa terenskim ispitivanjima. Vremenom. koje se mogu primeniti . • konačni izbor rešenja. urbanističke i dr. kao i svih ostalih objekata. uzroci oštećenja iz domena delovanja ljudi) Kada se uzmu u obzir ozbiljnost i uticaj na upotrebljivost i trajnost zgrade oštećenja se mogu razvrstati u sedam klasa: arhitektonska . PRIPREMNE FAZE U PRIMENI KONSTRUKTIVNIH MERA Intervencije na konstrukciji u procesu sanacije stambenih zgrada zahtevaju detaljnu pripremu. atmosferski uticaji. • izrada projekata ili elaborata sanacije i pojačavanja delova konstrukcije sa varijantnim rešenjima. manja i mestimična oštećenja konstrukcije koja se mogu popraviti. temelj pravilno određenih dimenzija i ekonomične gradnje. laka oštećenja delova konstrukcije . • proučavanje i ostalih prikupljenih podloga (seizmološke. Za detaljniji prikaz oštećenja. njihovih uzroka i različitih konstruktivnih mera.). Pod dobrim temeljem se smatra pravilno izabrana vrsta temelja u skladu sa navedenim uslovima. • konstrukciju koja je nadtemeljna. posebno ako voda ima agresivnih sastojaka.smanjena trajnost. prirodni slučajni uzroci kao što su zemljotresi.

Kod postojećih zgrada. Saniranje oštećenih stubova se danas vrlo uspešno može izvesti i primenom karbonskih traka kojima se obuhvata oštećeni deo stuba (slika 4). Oštećenja koja su ograničena na manju dužinu i manjeg su obima. Usled atmosferskih uticaja. treba ih naknadno izvesti. Tehnologije izvođenja radova na sanaciji i ojačanju elemenata krovne konstrukcije .Primena karbonskih traka pri ojačavanju armiranobetonskih stubova Slika 3 . Slika 5 . praćena izvijanjem ili kidanjem šipki armature i drobljenjem betona. trošan. mek i otpao malter. popravljaju se tako što se oštećeni deo očisti i odstrani. a čine je: • armiranobetonski elementi. a potom u oplati pažljivo ponovo izbetonira. Za ojačavanje oštećenih zidova mogu se koristiti i druge metode: upotreba prskanog-torkret betona (slika 5). dolazi do oštećenja krovne konstrukcije i narušavanja njene osnovne funkcije zaštite. prsline u zidu.Ojačanje zidanih zidova slojem prskanog-torkret betona 6. iscvetavanje.Temeljna stopa ojačana mikro šipovima sa proširenom bazom 5. lošeg održavanja i izvođenja ili neadekvatnog projektovanja. INTERVENCIJE U KROVNOJ KONSTRUKCIJI Za pokrivanje zgrada se koriste dve vrste krovova: kosi – drveni krovovi i ravni krovovi – terase.Tabela 1–Tehnologije izvođenja radova na sanaciji i pojačavanju temelja produbljivanje podziđivanjem produbljivanje podbetoniravanjem proširenje bočnim elementima proširenje i produbljivanje utezanje temelja injektiranje podloge primena šipova vibroizolacija temelja zgrada Tradicionalne (klasične) tehnologije Savremene tehnologije Slika 4 . požarima i eksplozijama. obostrano pričvršćivanje čeličnih ploča i td. lepljenje karbonskih traka. zidova izašlih iz vertikale i zidova sa dijagonalno ukrštenim pukotinama. nastaju u slučaju značajnih preopterećenja izazvanih seizmičkim udarima. posebno u slučaju jako ispucalih uglova zgrada. Karakteristična oštećena zidova od opeke su: buđ. INTERVENCIJE U NADTEMELJNOJ KONSTRUKCIJI Intervencije u konstrukciji odnose konstrukciju koja je nadtemeljna. izvedenih bez vertikalnih serklaža. ljuskanje opeka u zidu. izbočavanje zida i ispadanje opeka iz zida. mrlje. naknadno ubacivanje armature. • zidane strukture i • međuspratne konstrukcije. Veća oštećenja. Kod armiranobetonskih elemenata (stubovi i grede) najčešće je potrebno sanirati prsline i pukotine konstruktivnih elemenata. se na Zidane konstrukcije su najčešći konstruktivni sistemi u kojima se izvode stambeni objekti. Podrazumeva se da oštećeni deo betona mora biti uklonjen i zamenjen novim betonom.

M. (1996) Pouzdanost i održavanje stambenih zgrada. V. Niš. Butterworth-Heinmann [2] Kostić. kako bi bila obezbeđena njena nosivost. 214-220 [5] Savić. 7-9. Kurtović-Folić. stabilnost i sigurnost. Stanovanje u višeporodičnim spratnim zgradama u novim tržišnim uslovima. Niš. N. pa predstavljaju i opasnost i smetnje u njihovom korišćenju. pod uslovom da noseća konstrukcija objekta ima potrebnu nosivost i stabilnost. Beograd: Građevinska knjiga [3] Newman.Tehnologije izvođenja radova na sanaciji i pojačavanju drvenih krovnih konstrukcija – Klasične (tradicionalne) tehnologije primena klasičnih veza na mestima uklonjenih oštećenih delova konstrukcija pojačavanje poprečnih preseka elemenata ubacivanje zatega popravke krovnih pokrivača primena savremenih spojnih sredstava i materijala primena lakih krovnih vezača potrebna su detaljnija proučavanja prirode oštećenja i analiza njihovih uzroka. R. A.(2001) Structural Renovation of Buildings. a često i tokom građenja. su: • popravka i sanacija krovnog pokrivača ravnog krova • izrada kosog krova • nadogradnja objekta Slika 6 . tehničkih sredstava i načina izrade. Za primenu odgovarajućih metoda sanacije . (2005) Karakteristična oštećenja zidanih konstrukcija. R. Malešev. Details and Design Examples. New York [4] Radonjanin. Oxford. N.(2009) Značaj konstruktivno-arhitektonskih mera u procesu revitalizacije stambenih zgrada. Ona se mogu javiti u samoj konstrukciji. str. Na taj način se stiču i iskustva u primeni određenih materijala i tehnologija i izbegavaju greške na novin objektima. Zbornik radova Građevinskog fakulteta. . Tabela 2 . (2002) Building Adaptation. ZAKLJUČAK Oštećenja stambenih zgrada nastaju usled njihove eksploatacije. LITERATURA [1] Douglas. Beograd. J. V. str. Sve prisutnije potrebe povećanog angažovanja na obnovi. 429-440 – – – Savremene tehnologije – – Osnovne konstruktivne mere koje se mogu primeniti na oštećenim ravnim krovovima radi zaštite objekta. Stanovanje 1.Popravka i sanacija krovnog pokrivača ravnog krova 7. str.65-76 [7] Folić. J. Niš.(1969) Fundiranje III. Methods. . (1995) Oštećenja i održavanje višespratnih stambenih zgrada.razvijale su se i usavršavale u pogledu primenjenih materijala. Izgradnja 59. Kurtović-Folić. osavremenjavanju i održavanju stambenih zgrada zahtevaju u prvom redu sanaciju noseće konstrukcije. oblozi i nenosivim konstruktivnim elementima. Monografija. magistarski rad [6] Folić..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->