Dobos Eva

.sZINES OTl.ETEl<

Dobos Eva

Gyongyos gyiiriik es luneak

C~ER

Budapest, 2005

Tartalom

E16sz6, _

Anyagok es es"kos;ok _

Alap vet6 tIJ dll i.'a16k _

Gyiiru harom gyonggyel 9

Viragos gyiirii 10

Asvanyszemes gylirii 12

Strasszgyf rf 13

Flirterviragok 15

5

Viragos-leveles nyaklanc 16

Viragos nyaklanc 18

Sodronyos gytirfik 19

Gyuru uvegkaviccsal______ 20

Kek macskaszem 22

Keresztezert ivek 24

sarga koves gyliru 26

Tfizzornancos gymii 28

TeklagyUrii 29

Medalok szalagon 30

6

8

Elosz6

A kulonfele formaju es szfrni gyongyokbdl szep gydnfket keszfthetunk. A konyvben szerepl6 gyiJriik a reszletes Ieiras es az abrak alapjan konnyen megfuzhetdk. Miutan elsajatfrottuk a fazesi technikat, valosftsuk meg sajar elkepzeleselnket, orleteinket.

Tetszes sz erim a gyiJrilkhiiz nyaklancokat es rnedalokat is keszftbetunk, ehhez is talalunk neMny otleret a konyvben.

Egy kiilonleges gyiJril vagy lane egyedive teszi alkalmi megjelenesunker, Ugyeljunk arra, hogy az ekszer szinben es stilusban harmonizaljon ruhank szfnevel,

A sajar keEZiresu. ekszert biiszken viselhetjiik, vagy oromet szerezherunk veluk szereueinknek, ismerdseinknek.

A rnunkahoz jo szorakozast klvan

a SzerzO

5

Anyagok es eszkozok

A konyvben szerepld darabok elkeszltesenez a.koverkezd anyagokra es eszkozdkre lesz szuksegunk;

• Damil, 0 0,25 rum CMtszfila.s ffizeshez) es 0 0,16 mm (gyongyfiiz6 tiibe)

• ro, 12-e5 (hosszu es vekony)

• Stopper (apro femhengerl, kb. 0 2 mm, a damilra vagy a sodrouyra fogoval faswrithat6, fgy rogzitesre basznalhato,

A henger alaku sroppertvalasszuk, men a hord6 alakukbnnyebben torik.

• Kupos, kis o!dalcs[po es laposfogc

• 0116 (hegyes es eles)

.. Sodrany, vekony a gylir(ikboz, vasrng a

nyaklaneokhoz

• Kasagyiingy, 1; 1,5 es 2,5 Illnl

• Csiszolt gydngyok, 3; 4; 5; 6; 8 !TIm

• Szalmagyongy (vagott uvegbol), .2,5 mm bosszu

• Macskaszern iJvegooJ, 5 rnm-es kerek; 9 mm-es ovalis

• Teklagyongyok, 1,5; 3; 5; 6; 8 mrn-es kerek es 14 mm-es ovalis

• Ttizzomanccal. dfszitctt temgyongy6k, 10 mm-es

6

Ii •• " " ;I' .

• Asvanyok, flirt asvanyokbol keszult apro

gyongyiik,kb.14 ... 18 mm

• Kerek asvanyok furatnelkul

• Uvegkavic.s, kb. 014 ... 16 mm

• Flitterek, 0 6 rnm

• Strasszok.kerlranybol varrhat6 foglalattal" 0 5 es 6 mm

• Uvegkovek, -t-furaros fogla.attal, teglalap alakii, 12 X 10; 14 x 10; 15 X n os 18 x 13 mrn

• 4-furalOs f611diszek

• Szatenszalag, 3, 5, 15 es 20 mm szeles

• Organzaszalag, 25 es 40 mm szeles

..... ~ " ..

• Csoinofogo, a lancok vegenek esztetikus eldolgozasahoz szukseges rem alkatresz, erre kenil a kapocs es a lane vagy karika

• Kapcsok

• Karika, lane, a nyaklancok vegere akapocs rogzfresehe»

• Lapos fem alkatresz, a szalag vegere szorfthato, 1 em szeles

A szukseges anyagok es eszkozok beszerezhetek a Szines Otletek Bolrjaban (1067 Budapesr, 'Ierez lat. 7.,

Tel.: 351·0412).

7

Alapvetii tudnivalok:

A konyvben szereplo gyfuiik 16 ... 18 rom atmerojuek, a nyaklancok pedig 32 COl kenilenl nyakrneretre keszultek, Ezektdl elterd mererben is elkeszithetok, A megadott gyongy- es szalagmennyiseget igazitsuk a merethez,

Az abrakon a kezdo gyongyszerner kereszttel jelolnik. Ha nf nelkul ruziink,

a fUzest mindig a damil kozepen kezdjiik. Az abrakon a damilsza; ket veget. kulcnbozo szfnnel jelolnik. Megkonynylri a fUzest, ha az abraknak megfelelc szinil alkoholos filcrollal megjeloljuk a damtlszalak vegeit.

A kesziild darabot az abra alapjan tartsuk a kezunkben, igy jobban kovetherd a fuzes menete. -

A szalakat mindig feszeseu, szorosan tartsuk, kiilonben a gyiirUnek nem lesz meg a kivant formaja, es nem illeszkedik roajd az ujjra.

Ha a darnilt tobbszor ken atfuzni egy gyougyon, es nem sikeriil, akkor egy tut lnizzunk at t6bbszor a gyongyon, az elrendezi a benne !eva szalakat, igy kerrynyebbeu arfllzhetj iik az aktualis szalar, A damilszalak eldolgozasahoz kettcs csomor kell kotni: eldszor hurkoljuk egyszer egyrnas kiire a szalakat, majd meg ketszer burkoljuk oke1, rnielctt meghuzzuk a szalvegeket, Szorosra huzva egyetlen ilyen csom6 is tartosan oszszetartja a gyilrilket.

s

Ketszalas ftizisek.

A gyiiriik ujj koriili. reszet ketszalas fiizessel keszltsuk, os 0,25 mm-es damillal dolgozzunk.

Termeszetesen ezek a mintak a gyongyszemek meretenek 6; szama nak valtoztatasavalterszclegesen alaklthatok. A fUzes lenyege, hogy a szalakra kiilonkillon felfflzort bizonyos sza mil gyongy uran egy vagy tdbb kozos gyongyszem koti ossze a ket szalat, arnelyeken a szalakat ellentetes iranybol ruzzilk. at.

~ ~ *~

~ ~I-

GyiIrii hdrom gyonggycl

AnYI:lg

, 1 db csiszolt uveggyoug¥, 8 mm-es ., 2-db cizoltiiveggy6n~ 6 mm-es

• Kh. 10 dblcisagYbngy, 2 mm-es Danlll, kb. 1 m hosszu, (2) 0,25 mrn

ECkesdtis

1. A kezdoszem egy 2 DUIl-e, kasagyongy lcgyen. Ezutan fuzzUnk fel melle mindket oldalr61 hat-hat ugyanilyeu kasagyongyot, majd mindker szalat fuzzuk at egy iranylxil egy 6 mrn-es csiszolt gyongyon. Ezutan l1jra ffizztik at a.szalakar a hat-hat 1~asagy6ngyQn~ majd a ke.t szalat vezessuk at az eIlemetes iranybOl egy lcisagyiingyon.

1.

2.

3.

4~·.·'··

. ," ~

• --j - ....

2-3. A rnasodtk e. a harmadik.elem az elsdhoz hasonloan keszul .. A:z. abra szerint dolgozzunk.

4. A:z. ujj kOrtili.re,z egyszen; ketszalas fuze"e! ke'zil).

5. Miutan elertiik a. kfvant hossziisagot,

a sor veget kzpcscljuk a kezdo szemhez: az egyik szalat ffizziik at a kezdo szemen, majd OJ. szem rnellett kossiik ossze a szalakat dupla csomnval. A szalvegeket dolgozzuk el, majd a felesleget vagjukle.

Viragos gyiirii

Anyag

] db ffizhetc5 femvirag (2-2 ~l 6 db hematitkocka, 4 x 4 x 4= 8 db csiszolt iiveggyiingy, 4 mm-es ;I. db hematitgy(ingy, 8 11ll11-<"5 AranysziniJ kasagyongJ; 01,5 rom Damil, 00,25 nIDI

Elkeszites

1. A kezdd szem egy 4 mm-es ilveggyongy legyen. Fiizzimk fel melle mindket oldalrol egy kisagyiingyot, egy 4 mrn-es gyongyot es meg egy kasagyongyor. Ezutan f((zz\ik fe! a viragot az .. bra alapjan (a szalak parhuzamosan fussanak).

2. Mindket szalra ffizzLmk fel negy kasagyongyot, egy 4 mm-es iiveggy6ngyot es negy kasagyongycc, majd a szalakat f((zziik at ismet a viragon,

3. Isrnet mindker szalra ffizzilnk

fel egy kasagyongyot, egy 4 mrn-es gyongyot es meg egy kasagyongyot, majd a szalakat ffizzuk at ellentetes iranybol egy 4 mm-es gyongyon,

4. Az egyik szalra (az "bran feke-

te szaggatort venal) ffizztink fel

egy kasagyongyor, egy bemautkockat, egy kasagyongyot e.

egy hematitgyongyot. A rnasik.szalra (az abrrin zold szina) filzzunk rei egy kasagyorrgyct; egy hematitkockar, egy kasagyiingyot, egy hemaritgyongyot, egy kasagyongyot, egy bematitkockat es egy ka-

10

S<1gyongyot, majd.a s'lruatfi'fzzlik at a kezdd szerncn az .. bra alapjan. ~zuran egy ko!sagyongy,cgy hemautkocka

es eg)' kasagyiingy keriil CITe a szalra, majd a damllt ru7.ziik at ellenteres iranybol a masik szalon leva hematitgyongyon.

5. A szalakat huzznk megj6 ercsen, hogy a szemek szorosan egymas mellett alljanak.

6. Mindket 57 .. \lra ni'l.ziirik fel negy kasagyongyot, A szalakat fiizziik at cllentetes' n-anyh61 a vi rlig mellett levi) 4 rnm-es gyougyon, maid a mellette levo negy-n . gy k:\sagyongyon_ A vinigon ugy vezessuk at a szalakar, hogy kereszrezzek egymasr, Eztan fUzzfil< at a 52.aJat a ,,;mg rnasik oldalan I';vo negy-negy kasagyongyon, maid a

4 mrn-es szemen ugy, hogy a szalak ismet kereszrczzek cgymasr. Mindket szalra [lizziink rei ncgy kasagyongyot, Ezunin a szalakat ellenteresiranybdl vezessilk at a hemautgyongyon. A kereszrezeseknel jol huzzuk meg a .z,,Iakatl

7_ A szalakat huzzul, meg j6 erdsen, hogy a szern k szorosan egyrnas mellett alljanak.

8. Ezutan keszftsilk el az uij k6riiIi karikat kerszalas ftlzessel, majd kapcsoljuk ezt a karikat a urlolda) i he.matirgyiingyboz.

9. Ha a kankat merevebbre •• erernenk, akkor meg ne kossunk csom6t, hanem vezessilkvissza keroldalt parhuzamosan a szalakar, es oda, abo] eloz6i.eg a sz alak keresztezrek egy· mast, ftizzunk rei egy-egy kasagyongyot, vegal a szalakar kossuk ossze kertos csomoval, dolgozzuk el, majd vagjuk le a felesleges darnilvegeker.

~ , ~ -

Asvanyszemes gyuru

Erlcesmes

1.1{eskeIfy, kl;J,. 7"8 'ITlffi-,es asvan,yokkal d01gQ21z,u.nJ;;:" ar.IlelyelIDel~ azals6 harmadnknal vagy 1ejjebb van a-furatuk. Akezdo-szem 'az.egyild:'S'Il:1tly legyen, (azabtaIf. tsiUaggcaljelOItUl<c). Mihdket SZcllril' ftiz-z.unk fel e~ MS<1gyol1gy6t,

12

egyaswtlily.tes l.ljta egy kasagyi'i]}'gJot, m1Jjd J.D.irtP1{et sza1a~ fiizzuk :at~llehtetes iranyiJ61 sgy 4,lIU:rHsgyQIl'gyon. 2,Ezutan min~n;\;~t,s~<llra 'a~ tbra.a1apjan Blzz·uk f~ a gyongyoket. A s.z31atujra' fuzziik at a AlJlID~'@sgyijngydnu.gy; hogy ~gy kBrekpik'6t kapjUnk (a :t;n"J;nl<Mitrab f~lQ+ ruzve 9. ~szaIat). A.:pil{Ql~at tNJ1-'rlZ sZCi)i'bsana.z~Qz6 melle, majd mindket szalat ff[zz'tikata;zellentetes irany1(l61 egy 4 mm-ea gyongyi:in.,

3'. Rzt:i.tin mirrd'ke,tszaIra kel'w

~gy kasagyongy,oegyasvatIy ~s\egy. kasagy'bugy" rtl'ajd ruz·zl!'k ateU€nJt~tf,s q~;RyMl :rriip.q~~~t,szakit :egy ~'~nyti,o .. 4. Azegyfk s:qalra (az abrannarancssal"ga) ruzziink.feJ. ~gy 4 mm-esj ~gy

6, m.m,~s es; egy 4 m:i:n - ~S, gyorrgyat"maja

.I' -_." _- ·'1 ._·r '," ;"~ -- ... %,' .. - - . .1 ,- ... ~

a.szomszedos pIta, kozeps'Q asvarryan

ftiz:nw( at a sz~bt. Ezr a rmmkamenetet ISll1~teljW~ meg l(~t~zer &I: kOiv~tkeio k~t piMpcful. EZiutan lliin41<.~t szalra f(izziipk fehegy-egy 4 mm-es gyOll'swot, majda szalakat flizcz:lik at azallentetescirtlllyb61 egy 6 m:±r'kes gyongyon. A szalakat is met hl1z:z:uk szorosra! "

.5, K~S:zitsut, el a4.rujj 1~6riill1\_4l'lli;it.

6, V~giil a.zegyil<szalat vez§ss4kat a gzerrU<:':ozti. 6.,mTI17es' gy6ngyQn, roajd regzitsiitk szerosan aszalakat .kettos' csomoval.. A szeil:v.egeket dol'gbzzuk el,es v<i:g:fukrb'Vidte,

Strasszgyiirii.

Anyag

24 db k€k es 16 db okker csiszolt iiveggyongy, 4 mm-es

1 db strassz, 121 5 mm (ket irlinyb61 1.

varrhatc foglalani)

Kb. 90 db aranyszimI lcisagyongy, l~S mm-es

8 db kek ldisagyongy, 2 runi-es Darnil, 0 0,25 mrn, kb. 1,5 rn ho=u

Elkesnres

1. Ez a gyfuU is ketszalas ruzessel keszul, A kezd6 szem Ulan mindket szalveg-

re ffizziink fel egy aranysziml kasagyongya~ egy okkersarga uveggyongyot es egy aranyszmn kasagyongyot. A szalakat vezessuk at ellentetes iranytxil egy okkersarga gyongyou. Fuzziink rel a szalvegekre egy-egy aranyszfmi kasagyongyot, majd

a szalakar vezessuk at. a strasszkovon ugy hogy kereszrezzek egymast, Ismet egy-egy aranyszfnf kasagyongy kdvetkezik. maid

a szalakat flizzuk at szembdl a kezdd szemen. A szalakat minden lepes utan huzzuk meg; bogy v"gill a kivant formar kapjuk.

2. A kovetkezd lepesbea fiizziink az okkersarga gyongyok kozotti aranyozinli szernekhez pik6kat: vezessiik a, a szalat az aranyszirnl szemen, majd JiJ.ziinl, felegy okkersarga, egy aranyszirai, egy kek, egy aranysziml, egy okkersarga gyougyot. Ezutan a szalat iijra vezessuk ar az aranyszfrui szernen, igy egy Ids karikat kapunk. Az utolso pik6nil vezessuk ki a szalakat,

A kozos szemek az aranyszimi, a kek es az aranyszimf szeruek legyenek.

3. Kossiik ossze a pik6k kek szemeir: egy kek kasagyongy, egy kek gyiingy "S Egy kek lcisagyon8Y ke.[ii.~on kiizejiik, illetve k"t

2_

3.

4.

5.

13

..... \

szemkozti szemre keszitsiink meg egy-egy pik6t. Miutan a szalar itffiztiik az el6z.ole.pes pikojanak.kek szemen, ffizziink fel egy aranyszlml, egy okker; egy aranyszfrnl,

egy okker es egy aranyszfnll szemet, majd ffiu;iik at ujra a kek szernen a szalar. igy egy ujabb karika alakulki, A masik pik6mil az abra szerint vezessuk a szalat a kozepso aranYSZ1Du szern Mt oldaltm.

4_ Ax. uj pikokat es a koztuk lev\) 016i6 pikok k6zepso szemeit kossuk ossze valrogatva aranysziml es k& szemekkel. Ugyeljiink arra, hogy a lopes vegell a szaIak kivezetesenel ot kozos szem legyen (egy kek, harom arany,z(nu es egy kek),

S. Utolsc lepeskent az u] koruli karikat keszftsilk el. Mindket szalra egy aranyszinii es

egy okker gyangy kerill, ezutan ket kozos aranyszfnfl szem. Mindket szalra fiizziink fel egy-egy aranyszfml szemer, majd ujabb ket kozos aranyszinii szern kovetkezik, Addig fiizzlink igy, mig a keIl6 bosszusagnt elerjiik. Ne feledkezzunk meg arrol, bogy a masik oldalra is kerul meg okker szeml Miutan felfuzti.ik az okker es az aranysziml gyongyoker, az egyik szalat f((zziik at az ezen az oldalon leva ot kozos szemen. Huzzuk meg ercsen a szalakar, majd rogzftsuk kertds csom6val. Vegiil dolgozzuk el a szalakat. Ha szep szorosan faztiink akkor domboni kozepu gyiir(it kapunk, H. ezt a kOzep!o domboni reszr benyomjuk, homoru lesz a gyiin1nk teteje, rnintha "behorpadt' volna

14

• .. Ii '"' •• ill III' .1

Flittervircigok

A,nyag (1 db viraghoz) 12 db hornoru flitter

12 db kasagyiiogy, 2 rnrn-es GyongyffizQ tif, 12·es

Darnil, I/:) 0,16 mm, 6Q ... 70 em hosszri

Elkiszites

1. A damilszalra (kb, 10 cm-re a veget61) rogzftsunk kettOs csomoval egy kasagyongyot. A sWlveget ne vagjukle,

2. Flizzllnkfel egy flittert ugy, bogy a gyougy a flitter godrebe keriiJjon. Ezntan egy ujabb

L

2. 3.

4.

5.

flitter kovetkezik nz elDrovel ellentetesen, es w'giil meg egy gyaIlgy. A tift szurjuk vissza

a gyi:ingy mellen, Os vezessuk ki a ket flirter kOzo[t. A meghagyort damilveget is filzzi"!k at a ket flitter koze, Minden lopes "tan huzzuk a flittereket es gyongyoket szorosan az eloz61eg ruzottek melle, kiilonben nem lesz szep fOlrnaja a viragnak, es szet is eshet

3. Keszitsiink at ilyen elemet

4. Ezutan a meghagyott damilveget es a nlben levd szalar kossuk ossze kettOs <som6- val, igy ot szirornbol !ill" viragot kapunk.

5. Keszftsiik el a viGig kozepet, A lut szilljUk at a virag' kozepen, fiizziink fel egy flfttert es egy gybngyot (a gjiOngy a flitter godrebe kerhlj6n), majd a gyangy rnellertfilazunk viszsza aflitteren, es vezessuk at a szalat a virag niloldalara, lsrnet egy flirter es egy gyongy kovetkezik, a gyangy mellett sziirjunkviszsza mindket flirteren es az eiOZQ gyongyon at, olyan szorosra huzva a ket flittert egyrnashoz, hogy azok szele bepattanjon a korulomik 1",,"6 gyongyok ala. A tift a gyongy mellett vezesstlk vissza ugy, hogy a tii a vi, rag ker flinersora kozott j6jjoo ki. A nfben levti szalat es a meghagyott darnilveget kossuk ossze kettds esomoval, roajd a felesleget vigjuk Je (2-3 mm-t hagyjunk meg, melt itt nem do1gozzuk el a sullvegellet).

Vircigos-Ieveles nyaklcinc

Anyag

LeveJhez (1 darab)

Vekol1Y dIDl vagyvi.rngj<ot&lr6t, 20 r:m 32 db kasagyOng)l 2 mm-es

Nyaldancltoz

5 db flittervirag O. 15. oldal) 6 db level O. lent) 2csom6fogO

Ldb kapoes

1 db karika vagy lane

Sodrony (capazsincr), 40 ... 45 em 24 db stopper

6 db csiszolt uveggyongJj 6-8llliI1-es

Level

]1uzzUnk fel a drotra 11 kasagyongyot,

~s a ket slelso gyongy alan fogjuk 050-

sze a dr6tokat, es egyszer tekerjiik meg. Az egyik szal kb, 6 em legyen, ezzel dolgozunk majd a kesObhiekben. Hajlftsuk a drotor az abnln lathato formara. A rrulsil< szalra fiizzUnk fel 21 kasagybngyiit, es hajIfrsuk az eliizocl\ kore a drorot. A k6zeps6 gyongyneI t6Ijill< meg kisse a droror, hogy a level picit csiirsos legyen. Az utolso szemet illesszuk az else melle, majd a szalat rekerjuk a masik kare szorosannegyszerotsaor. A ri:ividebb szdl veger csfpjiik le, a masikra meg sziikseg lesz.

A nyakldnc osszerulitdsa Asodronyra fiizziik fel a viragokat, stoppereket, gyongyoket az abra szerinr, maid

a Ieveleker a kovetkezo-modon-regzftsuk a sodronyra: a meghagyott drotvegre r-a .. ii.k fel a cs iszolt gyoJt"oyot, majd a gyongy..relenel bajJftsuk be a drctot; es a sodronyt megkenilve huzzuk viss za a drotor a csiszolt gyongybe. Addig huzzuk ovatosan, amfg a drM szorosan k6riilveszi a sodronyt (ha a sodrony megtoris, mar nem lehet leiegyenesiteni, es csunya lesz). A level Os a cslszolr gyongy kozbtt tekerjukkorbe parszor a drorot, biijrassuk at meg nebany kasagyongyon, rnajd a felesleger vagjuk Ie.

A viragokna; ffizzilkat a sadronyt az egyik szirom .kozepen levo gyongyon.

16

Viragos nya Ian

Anyag

3 db Ilittervirag 0.15. aldan

3 db level gyongyiikbOl (L 16. aldal) Csiszolr uveg- es kasagyongyok Plirterek

1 db kapocs es sropperek 2 db csornofogo

] db l:\Jlcveg

Sodrony, 3-2 es 57 ern boss_zu_' __ ......

Elkeszites

Az egyik flittervirag l<ore rogzirstik a hamill leveler: a flinerreregek kozort megbagyott drotvegekkel tekeljlik 61<er a vicig k6,.,,-, a vegeiket hajlisuk vissza. A hosszabb sodronyra ftizzunk fel egy stoppert, a leveles viragot a hatoldalan I"yo kozepsd gyongymil fogva, es egy ujabb sropperr. A sodronyr fUzriik at ezeken meg ketszer, fgy ker 1«1- rikank 1=. Mindk"-t karikara a kOvetkez6 sorrendben Jilzztik fel az elemekez egy stopper, egy lcisagyongy, egy flitter; egy csiszolt gyongy, egy mile>; egykasagyongy es egy stopper; A rovid sodronyt ffizzill< be a flitrervirag k.'lsagyiingye melleni egyik Stop~e.rbe, es riig-dtsLik ug}\ hogy a sodronyok keresztezzek egymast, A stoppereker regzltsiik fog6va1 a megfeleld helyre. Asodronyok hosszabb vegeit igazitsuk egyioona merenlre. A maradek gyongyoket es viragokat rendezziik el a sodronyokon (ugyeljunk arra, bogy mindker olda!ukon legyen egy-egy sropperl). Nyomjuk ossze fog6vaJ a stoppereket, vegul a csom6fog6kat rogzftsuk a sodronyokra szinren stopperrel. Vegiil rogzitsilk a csomofogoba a kapcsot, illerve a lancveget (vagy karikar).

Ha a viraghatoldalannil nagy-a lyuk. es a sodronyon elforog a virag, akkor ovarosan cseppentsunk egy keves pillenatregaszrot a gyongy szelehez.

Sodronyos gyiiruk

j- '!II D !Ii •••••••••• 1

ElMszites

A sodronyra fiizztik fel a kozepsc soron Jev6 gyongyoker, majd a gyongyok kEt szeJere egy-egy stoppert. A sodronyck vegeir vezessuk at az ellentetes oldalon lev6 stopperekhe, majd .ffi:z.ziik fEI a steJs6 sorokat, Vjoo] fiizziik bea sodronyokat az ellenretes olcalonlevd stopperekbe, A steppereket h1)zzuk szorosan a gy6ngyok melle,

a sodronyokbol alkotort karikakat igazft, suk mererre, majd fog6val szoritsuk ossze a stoppereket, A felesleges sodronyve-

geket vagjuk le, A stopper es a sodrony arrnerojetiil fugg6en 3-5 soros gyiWt Ireszfrherunk SodronyheJyett 0,35 mm-es damilt is hasznalhatunk

19

Gyiirii iivegkaviccsal

Elkeszltes

1. KetSZiU"" fiiz6sel dolgozzunk ket kezdd szemmel: egy csiszolt es egy kasagyongy kerilljon. a szal kozepere. A nagyobb gyiingy feJ6li szalra (piros) ffizzunk FeJ ket k.asagy6ngy6t, a masikra egyet, majd mindket szalar ffizzGk at ellenretes iranybo! egy

20

4 es egy 2 rnm-es gyoogyon az Abr a szeriot. Ezt ismeteljtik meg nzszer; Ig)' 05Zszesen 12 darab 4 mm-es gyongy lesz a damiJon. Az utolso kozos szernek utan a belsd oldalon loiv6 szalra (piros) ffizziink egy kasagyongyor, A kills6 szalra ffitziink fel ker ka.5Ot, fiizziik at a szalat kivillr61 be{ele aket kezdo szernen, majd a masik szalra fiizott kasan, de az ellentetes iranyb6l. 19ymindket szat az utoiso belsii kasagyongy ket oldalanjon ki,

2. A belsd oldalon lev6 kasagyongyok k6- ze ffizziin]( egy-egy ujabb kasagyongyot, a ket szalat az ellentetes iranybOJ vezerYO korben. Az utolso szern utan vezessuk

~ w

5.

6.

-" szilat a kiilso oldalra ugy, hogy a sza-

a:z egyilc kasagyongykettos ket oldalan ",gyenek_

3 Ezutan a kiils6 oldalon is vezessiik ,.eF<t ellentezes iranybol a szalakat, a kasag:o;;ngykett0s6k koze ffizve egy-egy ujabb tasagyongyot. A szalakat vezessuk ki az abra szerint a kiilso.oldalra .

-, Ke.zit>;iik el a gy{1ru haroldalat. Eloszor esak az egyik szallal dolgozzunk Ajobb 01- dali (kek) szalat vezessuk at a killso oldaIon meg barom kasagyongyou. Filzziink

reI egy 4 mm-es gyongyor, egy kasagyongy6t es egy 4 mm-es gyongyot. A szalat ffizziik at Ujra a negy kiilsa kasagyongyon az abra alapjan, maid Lljabb harorn szemen. F(izzuuk fel egy 4 mm-es gyongyot

es egy kasagydngyo~ majd fuzzuok vissza az elllzll4 rnrn-es gyongybe kfviilriil befeIe, rnajd a k"t 4 rnm-es gyongy kozotti Mrom kasagyongyon (amelyeken az el6bb is atffiztUnk). Ezuain ffizziink at ujabb harorn szemen, fuzzunk fel egy 4 rnm-es es egy kasagyongyot. lnnent61. a mze. ismetl6dik.

Ha a feleig eljutottunk, a rnasik szallal is induljunk el szembdl, annyi kii'onbseg-

gel, hogy az elso Luroknal csak egy 4 nunes es egy kasagyongyot filzzunk fel, ezutan a szalar a masik szalon ennel a lepesnel az eloszor feJIib:itt 4 rnm-es szemen nizzUk at, kfvillr61 befele. Ha korbeerumk, az abra szerint vezessiik ki a szalakat az urolso ket 4 mrn-es gyongy k6zotti ket kasagyongy ellenretes olda.an, Illesszuk a kozepebe az uvegkavicsot, rnajd luizzuk meg szorosan a szalakat.

S. Igy nez ki az osszeMwtt hatoldal.

6. Az abra szerint vezessiik vissza a szalakar a hacoldal belsd falen egy kasagyongy ket oldalara, maid a szalakat a ket oldalon vezessuk korbe l\gy, hogy minden kasagyongy utan flizzunk egy rljtrbb kasagyollgyoL

Ha az utolso kasaszernen is kereszteznlk

a szalakat, vezessiik ki a szalakat a kasa-

gyongy ket oldalan 1evo 4 rnm-esgyongyokon. Ezutan kezdjuk el nlzni az ujj koriili karikat tetszdleges kerszalas ffizt'ssel. Ha elernlk a roegfelelo hosszr, a szemkozti 01- dalon leva Mt 4 rnm-es szemen fClzztik.

be a szalakar, Az egyiket ffiu(ik a.t a kett6 kozti kasagynngyon, htizzuk szorosra a szalakar, r6gzit>;tik. kettos csomoval, dolgozzuk el a szalakar.

21

...... I

Kek macskaszem

Anyag

1 db kek, kerek macskaszem, 0 5 mrn 8 db feM, kerek macskaszem, 0 5 mm 4 db Mk, ovalis macskaszern, 9 mill

4 db esiszolt uveggyoogy, 5 mm-es

Kh, 130 db kek kasagyoogy, 2 mm-es Damil, 0 0,16 mro (a lanchoz)

Damil, 0,25 rom, 100 ... 120 em hosszu (a gxfu1ihiizl

Elkiszires

1. Egyszenl ketszalas EUzessel keszitjiik eJ

a gyuru. kozepet, A kezd5 gyongyszem egy csiszolt uveggyiingy (az "bran csillaggal jelolve), ez kertil a damil kozepere.

2 ... B. Az abrak szerint dolgozzunk, majd

37. lepes utolso szemet rogzftsuk a pi-

ros szallal a kezdo szemhez, Ezutan egy feher rnacskaszem es egy kasagyongy

utan ismet fiizzlink vissza iI2 utolso ova-

lis macskaszembe. Fuzziik fel a kozeps5 kek macskaszernet, es fifzZlink bele a szernkiizti ovalis szernbe, Ezutan az abra szerint fiizzOk fel a .2&0 kasagyongyoker, FIa az utols6 kasaszemen kivezetnik a ket szalat, a gyiIriit huzzuk szorosra 'ugy, hogy a kek macskaszernek felill, a csiszolr gyongyok aluJ legyenek,

9. Ha jo] huztuk szorosra, akkor a minta domboni lesz.

10-ll. Ezutan keszltsiik eJ az U] kOriili karikartetszdleges ketszalas fflzessel, Ha elertuk a megfeleld hosszr, az egyik szalat fflzziik at a szfvvel jelolt gyongyor; es kos-

cflQ crth. @~ ~~

L :" \J~ :i@ ,~

••. ';" :~ .. ' ~ .. \ /

. .' [ .. _._ ... - .

·r· .. ~.·I· . -.~. / ",

, ~_,..,

.,..

6. 7. 8. 9.

22

silk ossze kenOs csom6val a szalakat, EzUlan dolgozzuk el a damllvegeker, es a frJesleget vagjnk le,

A nyaklanchoz ffratink ha.rOlIl ne.gyzc.ret a kuencedik lepesig, majd kettos csomcval rogzirsuk a szalakar, dolgozzuk el, es va!\iuk le a falesleger. A negyzeteket kossilk ossze lazan, vekollY damilra flizott kiisgyiingyokb61 ,,116 ivekkcl.

Keresztezett ivek

•••• .. •••• .. •••••••••••• .. • 41 •••••••

Elkeszites

Gyiit'(i

1. A kezdd szem egy 5 rnm-es gyOngy. Mindket szalra Wzziink fe.! cgy ] ,5 mru-es, egy 4 nun-es e.s ismer egy 1,5 mrn-es gyongyOt. Mindkec szalar filzziik :It arona, iranybol egy 7 1lU'1l-f'_S gyongyOn, rnajd ismce mindket szalra keriiljon egy 1.5 mm-es, egy 4 mm-es es meg egy 1,5 rrun-es gyongy. vegiil fiizziik at ellenretes Wnl'bOt a szlli.kat egy 5 znm-es gyiingyon.

2. Az egyik szalra fiiZZliok egy 1,5 mrn-es, egy 4 mrn-es es eg)' !.Ij" bb 1.5 mmes es egy 7 rnm-es gyongyOt. A masik szalra fUzziiok egy 1,5 mm-es gyongyot, egy 4 rnm-es, egy

iljabb ],5 mm-es, egy 7I1lm-es, isrnet egy 1,5 rnm-es, egy 4 rnm-es es egy 1)5 rnm-es gyongyol, majd ujbOl vezessuk at a szalat a kezdo 5 rnm-cs gyongyon, Ezu"'lJ erre a sz:llra isrnei keri.iljon cgy ],5 rnrn-es, egy

4 mru-es es meginr egy 1,5 mmes gyongy. A s,,,ICIt ekkor az elaz6 szalon leva 7 mrneo gyOl1gyon vezessuk at az ellennites iranybol. Huzzllkj6 szorosra a szalakai. 3-4. A fUzest a l.old .Z!illaJ kezdjiik, mBJd a piros szallal dolgozzunk tovlilib. FUzzUnk fcl 1l-11 szern k~sagyi'ingyo~ rnajd az abra szerint keresztezve fiizzUnk al a kozepsa 7 rnm-cs gyongyon. szalaknr. Ismet 11-11 kasagyong)' kovetkezik, a szaJakatkeresz~ tezve az a bran jelolr in\nylxlI flizziik at az oldals6 7 mrn-es gyiingyon. Hiizzuk szorosfa a szaiakar, ettoL dornboru lesz a gy6rii. Ugyeljiink. arra, hogy az fv szep !eg)",n, de ne !egyen se uil laza, sc nil SLams!

5. Ezman keszirsltk el JZ lUi koriili karikat ketszaias fiizessdAz abra 0g)' Iehetseges valtozaror rnutat, ea:61 tets?'.Cs szerinr elterheriink,

24

·'

.

\

'---

~.~

4. 5.

6. A megfeleJO hussz elerese utan az ujj koruli karikar kapcsoljuk a jobb oldah

7 mm-es gyongyhoz, Fiizzilk vissza a szalakat a gyiliu ke; szelen, es a kozos szemek melletti tires reszeker roltsiik ki egy-egy 2 mrn-es gyonggyel, Enol szep forrnris es j6 tartasri lesz a karika. Vegiil kettos csom6val rogzltsuk adamilt, dolgozzuk el a szalakar, es vagjuk Ie a felesleget.

Nyaklanc

ll. gyiiruhoz hasonlcan rnedalokat is fflihetiink. Uyenkor a 4. lepes uran kosstink kettos csom6t, dolgozzuk el a szalakar, es vagjuk le a felesleget. A medal terejere a felso gy6ngyszem melle fuggesszunk egy kis femkaukar, es fflzziik at rajta a szalagot (szalagckat). Ha gy6ngysorra fflzzuk, nem szukseges a karika, hanem a lane kozepere ffizziik fel a rnedalt, a felso 5 mm-es gyiingy6n arvezerve a szalat,

Surga kiive» gyiirii

Anyag

1 db ruzhetll foglalatos ko, 11 x 15 rum Hi db sarga csiszolt gyongy, 4 mm-es

6 dbfeher csiszolt gyang:?, s mm-es &hga kasagyiingy, 2 rnm-es

Eziistszinil lclsagyiingy, 1,5 rum-es

Sarga kisagyongy, 1 mrn-es l.

Darnil, 0 0;25 mm, kb, 1,5 rn h05sz11

Elkeszites

1. Ez a gyifru is ketszruas fUzessel keszul, azaz a kezdd het szem a damil kozepere kerul, Mindket szalra ruzzi:lnk fel egy 4 rnm-es sarga, egy ezustszfntl kasagyongyot, egy 4 mm-es sarga, majd egy eziistszinii kasagyongyot. Ezuran a szalakatfilzzuk at a ko foglalatan ugy, bogy a szalak parhuzarnosan fussanak. A rnasik old alan ruzzCink a szalakra egy ezUsrszIDu kasagyongyor, egy 4 mm-

es sfugaJ egy ezustszlnfl kasagyongyot, egy 4111Ill-es sarga es egy ezustszfruf kasagyongyot, majd vezessuk at tnindket swat elleuteres iranybol ot eztistszfnu kasagyongyon.

2. FUzziink fel a szalakra 11-11 darab

1 mm-es sarga kasagyongyot, es keresztezzuk 6'ket. A szalakat vezessiik at az abra szerint a ket csiszolt sarga gyongy kozti kis kasagyougyon, Ezntan haremharom 1 rnrn-es sarga kasagyongy kovetkezik, majd atvezetjiik a szalakat egy

4 mm-es csiszolt sarga gyongyon az ellentetes iranybol. Mindker szalra harem 1 rnm-es Barga kasagyongy; 2 mmes sarga kdsagyongy, majd harom 1 mm-es sarga kasagyongy kerul, A szalakar bujrassuk a ko sarkai ala ugy, hogy a fogla-

26

2.

lat (egyszerre csak egy!) fiil<'x hajrsuk ki, erneljuk meg kiss'; a k6 sarkat, fi(zziik be ala a szalat, majd hajtsuk vissza a ftiler, Ezutan mindker szalra fi(zzGnk fel harorn 1 rnrn-es sarga kasegyongyot, egy

5 nun-es csiszolt Feher, harorn] -nm-es sarga kasagyongyiit, majd rogzitsuk ujra a szalakat a k6vetkez6 fulek ala. Isrnet harom 1 rnm-es sarga kasagyongy

2 mrn-es sarga kasagyongy; harorn

I ... "

1 rtun-es sarga kasagyongy kerul mindket szalra, majd vezessuk at a szalakar el[entetes Lranyb6! a 4 rom-e, sarga csiszolt gyongyon, Ezuran harom-harnm 1 mrnes sarga kasagyongy kovetkezik, rnajd a szalakat vezessuk at a hot sarga cslszolt gyongy kozti kis kisagyongyon. A sz alakra fii"zztink fe111-11 darab 'l mrn-es sarga kasagyongyor, majd keresztezzilk 6ket.

3. A szalakkal forduljnnk vissza: Wzztink vissza egy eziistsztnf kasagyongyonl egy sarga csiszolr es egy ezusrszlml kasagyongycn, Ezuran f{(zzuok fel harom 1 mm-es kasagycngyor, egy 5 :tmU-ES feher csiszolt gyongyot, majd harem 1 rnrn-es koso, gyongyot, majd a szalakat vezessuk at a szelen l'v6 5 mrn-es feher gyongyon, utana iSlmh harorn 1 mm-es kasagyongyot,

5 mm-es feher csiszolt, harom 1 rum-

es kasagyongyot fi("tink fel.A sza-

lakat mindket oldalon az abran jelolt

ker 4 mm-es csiszolt sarga gyongy kozorti ezustszfrnl kasagyongyon vezes-

suk at. Ismet forduljunk vissza. FU:"iink rel harorn-harom 1 rnru-es sarga kasagyongyor, majd a szalakar vezessuk ar a jelolt 5 mm-es fehercsiszolt gyongyon, rnajd 2 mm-es sarga kasagyongy, 4 mmes sarga cslszclt es 2 mm-es sarga kasagyongy kovetkezik. A szalakat vezsssuk at a kilvetkez6 5 rnm-es feher gyongyon, majd vegill haram-ilruorn 'l mrn-es sar-

ga kasagyongy kovetkezik, A szalakat ruzzjjk at a sarga csiszolc es az ezilstszinu kasagyongyon.

4. Ezutan keszitstik el az uiJ konil; lcarikat tetsz61eges ketszalas fazessel. Vegul vezessiik at a szalar a gyiirii szemkozri 01- dalan levo ot eztistszfml kasagycngyon, maid kett6s csomoval rogzitliiik. A· szalakat dolgozzuk el.

27

Tiiz.zomancos gy(iru

........... "., "'" .

Elkeszites

l. Kezd6 szemnek fiizziink fel a damil kozepere egy 4 rnm-es gyongyot. Mindket szalra ffizzunk fel egy kasagycngyot, egy 4 mm-es gyoogyot es egy ujabb kasagyongyot, majd a szaiakat azonos iranybol fUzzUk at a tUzzomancos gyongyon,

2. Mindket szalra ruzziink fel 11 kasagyongyot, majd a d .• milt ffizziik at ujb6J aS. szernen, a munkadarabunk feldli 01· dalt61 a szal vege fele, igy szep kerek pik6t kapunk, Az egeszet toljuk szorosan a nagy gyongy melle, majd ffizziink fel bet kasagyongyot, Mindket sza-

lat fflzzUk at a tUzzomaoco. gyaogyon ugy, hagy a pikas IV rafekudjon a nagy gyongyre.

28

6.

3. 'Mlndket szalra fflzzunk fel egy kasagyongyot, egy 4 mm-es es egy kasagyon gycr. Mindket szalat fUzziik at az elIentete iranybol egy 4 mm-es gyongyon,

4. A ket szalat azonosan fUzziik: egy kasagyongyor, egy 6 mm-es gyongyor, egy kasagyongyor, egy 4 mrn-es gyongyot es egy kasagyongyot. A szalat a pik6 szelsd szemen fUzziik i:'ir~ majd szimmetrikusan folytassuk a flizest az "bra alapjan,

A szalat vezessuk lit a kezdd szernen,

5. A szalakat vezessuk vissza mindker 01- dalon egy kasagyongyon es a 6 mrn-es gyongyon. Dolgozzunk tovabb az ab-

ra alapjan. Vegtil huzzuk ja szorosra a gyuriir, hogy az step domboru legyen.

6. Keszftsuk el az "bra alapjan az ujj koruli karikat. Dolgozzuk el a szalakat.

Teklagyiirii.

Anyag

1 db csiszolt UveggyiinS'l1 8~m:rrhes 4 db esiszolt iiveggyDl1.o"y, 5 mm-es 4t1b csiszolt, korong alakti gyon&;j 06 X 2,5I1IDJ

8 db telili!gyongy, 0 4 mm

30_ .. 4J) db vagett szalmagyongw o J:,5; 2,5 mmbosszi;

Darnil, kb_ 80 cm.hosszu, 0 0,25 lJlQ1

Elkeszites

L Egyszeni ketszalas fUzes se l ruzziink, rnindig szimrnetrikusan. A kezda szem egy 5 rum-es csiszolt gy6n~ Mindket sz£l~ ra ffizzti:nk fel egy korong alaku gyongyot es egy 4 mm-es teklagycngyot; ezutan vezessuk at az ellenreres iranyb.61 a szalakat a 8 mm-es gydngydn. Isrnet rnindket szillfa ffizziillk egy 4 min-es teklagyongyot e.

egy korong alaku gyongyot, Mindket szalar rnzziik at egy 5 mrn-es csiszolr gyongyon.

2. A szalakat vezesstik vissza a korong ala, kii gyongy6kiin, .rnz:zi:ink egy-egy

5 mm-es uveggyongyot a szalakra, azutan a kdvetkezo korong alaku gyongy6kbe fdzzunk; majd mindket szalar at rnzzlik a. kezd6 szemen A hlp". vegen htizzuk meg erasen a. szalakat, akko; a helyukre keriilnek a gyongyok, e. a gymi! demboni iesz. 3. Ezutan elkeszitjuk a karikat, Minden kozos szem man. huzzuk meg a szalakar, kiilbnben laza lesz a gyfui'i, es nem rartja rnajd a formajar.

Ezutan az egyik szalat hlzziik at a gyfuiJ felsa reszenek masik szets6 szemen

(S mm-es csiszolt uveg). Kossiink ketto, csornot, es dolgozzuk el a szalakar.

Medalok szalagon

Attyag

A flkete medtilhrn

Puratos foglalaui kil, 10 x 14 rum ( 41yukk;llJ

4 db hengeres csiszolt gytingy, 7 mm-es 10 db <Sis2011 gyongy, 0 5 rnm j{~sagYODgyok, 2 mm-es

A lila. ritedtilh<>z

Puratos foglalani ko, IS x 13 mID (4lyukkal)

l2 db csiszolt gytingy, 0 6 mID Kasagyongyok, 2 mm-es

Eikes:rites

A rnedalokat 0.25 mm-es damillal ruzziik, majd a kesz medalokar 0,16 rnm-es damilIa! es lZ-es nlvel vanjuk a nyak meretenel 1-2 cm-rel rcvidebb szalagra Aszalagok meretet valtoztathatjuk, lobb szint osszedolgozhanmk,

A szalagnk vegere szorfrsuk ra laposfogoval a megfe.elo fern alkatreszt, A szalag veget hajtsuk kisse vlssza, bogy ne csuszhasson ki, majd minden iranybol erdsen oyomjuk ossze, hogy a recezett resz megtartsa a szaIagor, A kapcsot es a lancet karikaval rogzitsiik ra.

Lila medLil

1. A szfnek osszeallitasanaJ ligye~link am, hogy ennel a medalnal nern a 5zeisO szemmel kezdunk,

2. Miutan elkeszitettuk a kasagyongyokbdl au" kereszteker (egyszeni ketszalas filzes), a szalakat ismet vezessiik at a kezdii szemen,

3. A szalakat ennel a lepesneJ a foglalat furatain vezessuk at

30

4_ A szalakat a foglalat fiileit kihaitva (egyszerre csak egyetl), a kO sarkai a!att vezessiik at. A2 utols6 hat kasagytingyb61 aJl6 Ivek utan isrner f(jzziink a kezdii szernbe, majd a szeJ.sO szem egyik oldaiara vezetve a szalakat kossunk kettds csomot, Dolgozzuk el a daruilvegeker.

, ~'

~

1. 2."

~ ~

Fekete medLil

Az abrak alapjan dolgozzunk,

2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful