P. 1
lojistik

lojistik

|Views: 299|Likes:
Published by Sezer Adak

More info:

Published by: Sezer Adak on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

LOJÝSTÝK NEDÝR ?

Lojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantýk) ve statics ( istatistik) kelimelerinin birleþmesinden meydana gelmiþtir ki, sözlük anlamý mantýklý ista k (hesap) tir.

Lojistiðin günümüzdeki kabul gören en geçerli tanýmý The Counsil of Management (CLM) kurulu fýndan yapýlmýþtýr. Bu tanýma göre :

Lojistik, müþterilerin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bi dan (kaynaðýndan) , tüketildiði son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri iç ndeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanmasý, uygulanmasý, taþýnmasý, depola masý ve kontrol altýnda tutulmasý hizmetidir. Lojistik, günümüz iþ dünyasýnda gittikçe daha fazla kullanýlmasýna ihtiyaç duyulan karmaþýk iletiþim ve kontrol sistemlerin içinde yer aldýðý, mal, hizmet, bilgi ve sermaye akýmýnýn lama çerçevesi olarak tanýmlanmaktadýr. Bu bilgiler ýþýðýnda yukarýdaki tanýmý günümüz koþullarýna uyarlanmýþ hali ; Lojistik, mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür.

LOJÝSTÝK TARÝHÇESÝ

Lojistik esas olarak askeri bir terimdir, bunda dolayý da ilk uygulamalar askeri a lanlar ve harp sahalarý olmuþtur. Fakat esas önemi II.Dünya savaþý sýrasýnda anlaþýlmýþ ve stiðe bilimsel bir konu gözüyle bakýlmaya ve uygulanmaya baþlanmýþtýr. II. Dünya savasý sýrasýnda görülen gerçeklerden birisi de, kalabalýk ordulara sahip olmaný azanmak için yeterli olmayacaðýdýr. Ordularýn geliþmiþ silah, araç ve donanýmla teçhiz edil l fazlalýktan daha önemlidir. Pek tabii ki; bu ürünlere sahip olmak da yeterli olmamakta bunlarýn uzman personel tarafýndan kullanýlýp, sürekli faal tutulmasý da o derece önem arz mektedir. Ýþte bütün bunlar lojistik desteðin hayati bir unsur oldugu gerçeðini ortaya çýka kusursuz bir lojistik destek saðlamadan, herhangi bir harekattan baþarý beklemenin ha yal olduðunu söyleyebiliriz.

II. Dünya savaþý sonrasý ABD de bir çok iþletme lojistiðin önemini farketti ve 1960 yýlýnd süren geliþim evresi içerisinde lojistik hizmetlerinden faydalanmaya baþladýlar.

Dünyada lojistiðin geliþimini sýra ile açýklamak gerekirse, tarihteki aþamalarýný þöyle sýr 1940-1960 yýllarý arasý : Lojistik aþamasýný kurma 1960-1970 yýllarý arasý : Lojistik fikrinin yerleþmesi ve itibar kazanmasý 1970-1980 yýllarý arasý : Önceliklerin ve modellerin degiþme çaðý 1980- günümüze kadar : Ekonomik ve teknik deðiþimin yeni çaðý

Lojistiðin geliþimi temelde üç aþamada toplanabilir;

a) Parçalanma (1960 1980 ) : Bu dönemde lojistiði oluþturan faaliyetlerin ayrý ayrý ya ktedir. Aþaðýdaki operasyonlarýn bir kýsmý iþletme içinde yapýlýrken, kýsmen de dýþarýdan h gerçekleþiyordu. Talep Öngörüsü Satýn Alma Ýhtiyaç Planlama Üretim Planlama Fabrika Stoklarý (girdi düzeyindeki stoklar ) Depolama Malzeme Ýþlemleri Paletleme Mamül Stoklarý Sipariþ Süreci Taþýma Müþteri Hizmetleri Daðýtým Planlama b) Birleþme ( 1980 lanmýþtýr: 2000 ) : Bu dönemdeki lojistik faaliyetler iki kavram altýnda top

Madde ve Malzeme Yönetimi Fiziksel Daðýtým

c) Toplam Bütünleþme ( 2000 Günümüze ) : Halen de devam etmekte olan bu süreç parçalan leþme kýsmýnda verilen faaliyetlerin bir çatý altýnda toplanmasýný gündeme getirmiþtir. Dün inde yaþanan küreselleþme, liberalleþme ve buna paralel olarak firmalarý zorlayan uyum çaba arý , lojistik faaliyetlerin önemini arttýrýrken günümüzdeki entegre lojistik kavramýný ort

LOJÝSTÝÐÝN ELEMANLARI Lojistik sisteminin elemanlarý çok geniþ olmakla birlikte aþaðýda sýralanan þekilde gruplamak mümkündür.

üretim programlama) Maliyetleri %5 DÜNYADA LOJÝSTÝK Lojistik sektörünün 2004 yýlý potansiyelinin dünya genelinde 4 trilyon dolar. Daðýtým Yönetimi.. Müþteri Hizmetleri. Taþýma. Entegre Lojistik Yönetimi. Lojistik Maliyetleri Oran Taþýma Maliyetleri %50-65 Envanter ve Malzeme Elleçleme Maliyetleri %20-35 Ýþletme Yerleþim Tasarýmý ( depo ve daðýtým merkezlerinin planlanmasý ve yönetimi) maliyet %10 Ýletiþim ve Bilgi (talep tahminleri. Gümrükleme. Stok Yönetimi. sipariþ süreçleri. Gruplamak Gerekirse. Tedarik Zinciri Yönetimi. Ticari Lojistik. Lojistik Yönetimi... Bilgi ve Kontrol. Lojistik Mühendisliði. Depolama. Satýnalma Lojistiði.. Kuzey Amerika .. Yukarýda belirtilen bu süreç içerisinde yer alan lojistik faaliyetlere iliþkin m aliyet birimleri analiz edildiðinde taþýma maliyetlerinin toplam içindeki yeri dikkat çekmektedir. Ýlk Madde ve Malzeme Yönetimi. Ýþletme yönetiminde lojistik maliyetlerinin analizi þu þeki de verilmektedir. Þeklinde sýnýflandýrýlabilir. Ambalajlama.Elemanlar : Fiziksel Daðýtým. Pazarlama Lojistiði.

Ýspany a.2 trilyon dolar. firma evliliklerine. Bu sonuca göre . ürünün özelliklerine. Avrupa birliðinin oluþturan 25 ülkenin toplam lojis tik pazarýnýn 2005 yýlýndaki büyüklüðü 627 milyar Euro olacaðý tahmin edilmektedir. her yýl dünya GSMH artýþýna göre % 5 oranýnda artarken lojistik elleþme. Ýtalya. Avrupa Birliði'nde 1 trilyon dolar olduðu söyleniyor. Yüzde 20 lik dilim içinde yer alan uluslar ketlerin oraný yüzde 46. Latin A ika. ölçeklerin büyümesiyle % 20 oranýnda artýyor. birleþmeler ve satýn almalar y ile Türkiye pazarýna girmeye baþlamýþlardýr. Yapýlan bir baþka araþtýrmaya göre . Dünyadaki bu Pazar büyüklüðü bir çok firmanýn orataya çýkmasýna. Daha az tedarikçiyle daha yakýn iliþkiler. Enformasyon teknolojilerinin daha fazla oranda kullanýlmasý. TNT Post Group. TÜRKÝYE DE LOJÝSTÝK Ülkemizin lojistik potansiyeli 2004 yýlý verilerine göre 28 milyar dolar olduðu kabul edil mektedir. daha sýk ve daha güvenilir teslimatlar. Dýþ ka k kullanýmý %15-20 civarýndadýr. Danzas ve Nedloyd u satýn alarak Avrupa da büyümesine deva m etmiþ ve Kuzey Amerika pazarýna da girmiþtir. Belçika. Yerli rmalarýnýn oluþturduðu pazarýn büyüklüðü ise 5-6 milyar dolar olduðu varsayýlmaktadýr. Daha küçük. Yabancý þirketler. Doðru Avrupa ve Afrika-Orta Doðu bölgeleri ifade edilmektedir. Türkiye lojistik sektöründe toplam cironun yaklaþýk yü lerin yüzde 20 si tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Dünya lojistik pazarýnda müþteri taleplerinden teknolojik geliþmeye kadar bir çok faktörün iyle yeni eðilimler meydana gelmektedir. Securicor. Lojistik hizmetlerinin dýþardan alýnmasý (outsource) ABD de lojistik harcamalarý GSMH in %10 una karþýlýk geldiði varsayýmýndan hareketle 1 tril civarýnda olduðu tahmin edilmektedir. Türk lojistik pazarýnýn 2005 yýlýna kadar %16 büyümesini korumasý bekl kiye pazarýnýn dünya pazarýnda verdiðim rakamlara göre GSMH nin %20-30 arasýnda gerçekleþme . dýþkaynak kullanýmýnýn artmasý. Jet Service ve Technologistica yi satýn alarak Hollanda. Avusturya ve Fransa da etkin hale gelmiþtir. 1996-1998 yýllarý arasýndaki taþýma filo kapasitesi (araç sayýsý : týr ve kamy oranýnda artmýþtýr. satýn n yaratmýþtýr. Bu eðilimlerin en önemlilerini þu þekilde sýralaya iliriz .da 1. Ducros. Lojistik pazarýnda gelecekte öne çýkacak coðrafyalar olarak sýrasýyla Asya-pasifik. Lojistik iþ potansiyeli son beþ yýldýr. Deutch Post. Türkiye de 1990 lý yýllarda kara taþýmacýlýðýna verilen önem teþviklerle birlikte sektörel getirmiþtir. Türk fi Milli Hasýla nýn % 10-13 üne denk gelen 30 milyar dolarlýk bir potansiyel paza dan söz ediliyor. Bu potansiyelin tamamý lojistik þirketleri tarafýndan gerçekleþmemektedir. Ülkemizin üç kýtanýn ke oktasýnda bulunmasý gelecekte lojistik sektörümüzün bu bölgede doðacak pazarda önemi ölçüde mkan tanýyacaktýr. Daha kýsa sipariþ döngüleri. Ürünün raf ömrüne. Her yýl %1-2 oranýnda büyüdüðü tahmin edilmektedir. üretim ve satýþ stratejilerine ve kýsa dönemli irliðine iliþkin çok deðiþken teslim þekilleri.

ayrýca hammaddeler. Hamburg limanýna gelen yükün % 70 i iç bölgelere demiryolu ile taþýnýrk lsancak Limanýnda bu oran % 1. proses içi envanter ve nihai ürün maliyetlerini minimize etmektir. Bu sistemin amacý: Tüm sistem içersinde verimlilik yaratmak. daðýtým merkezlerinden ve perakend eci maðazalarýnda. 1992) Tedarik zinciri yönetim servis seviyesi ihtiyaçlarýný karþýlarken tüm sistem içerisindeki m ti minimize etmek için üretilen ve daðýtýlan doðru miktarda malýn doðru yerde ve doðru zama asýný saðlayan tedarikçileri. Avrupa Birliðinde kara(kara ve demiryolu) taþýmacýlýðý payý %45. bunun dört farklý aþamadan oluþtuðunu g ( Tedarik zinciri yönetiminin geliþimi . Tedarik zincirinin tarihçesini inceleyecek olursak.nda 40-50 milyar dolar gibi bir pazara ulaþmasý veya farklý bir bakýþ açýsýyla satýþ fiyatý asýndaki maliyet oraný Lojistik maliyetler olmasý. Demiryolu taþýmacýlýðýnýn yük bazýnda payý % 4. Demiryollarýmýz ve limanlarýmýz gerek alt yapý ger tersiz durumdadýr. gerçekleþen ticaret hacmine oranladýðýmý 20 milyar dolar arasýnda gerçekleþecek bir rakam orataya çýkmaktadýr. uygun çözüm yollarý ve alternatifler üretiler Bir tedarik zincir hammaddeleri temin eden. (Ross. imalatçýlarý. malzemenin satýn alýnmasý. TEDARÝK ZÝNCÝRÝ Geliþen zamanýn deðiþen koþullarýna göre. Planlamada etkinlik ve stratejik yaklaþým saðlanýr. 1992) Tedarik zinciri. lojistik ile: Maliyet yönetiminde etkinlik artar.1998) Birinci aþama. 1995) Tedarik zinciri.1998) Tedarik zinciri yönetimi firmalarin rekabet gücünü arttirmak ve bir organizasyon içerisind e imalat. proses içi envanterler ve sistem içersinden taþýnan ai ürünlerden oluþur. teknolojilerini ve yeteneklerini nasýl kulla nacaklarýna odaklanmaktadýr. nihai ürünün fiziksel daðýtýmýna odaklanýldýðý envanter dönemi olarak tanýml . tedarikçilerden üretim merkezlerinden.(Ganeshon ve Harrison. Zincir hammaddenin yer yüzünden çýkarýlmasýyla baþlar ve ürün tekrar atýldýðýnda sona erer.45 dir Özetle. yurtdýþýndaki lojistik þirketlerinin ülkemize olan ilgisini artýrmýþ ve bu alanda alarý ile iþbirlikteliði gerçekleþmesinde bir artýþ yaþanmýþtýr. lojistik ve malzeme yönetimi fonksiyonlarinin koordinasyonunu geliþtirmek için kendi tedarikçilerinin proseslerini. satýn alýnan malzemenin ara ürün veya nihai ürü ve bu ürünlerin müþteriye daðýtýlmasý fonksiyonlarýný gerçekleþtiren araçlardýr. Zaman yönetimi önem kazanýr.5 dur. lir. su (deniz+nehir) taþýmacýl zde karayolu taþýmacýlýðý payý % 93 dür. (Lee ve Billington. Teknolojik yatýrýmlar ve alt yapý süratli geliþim saglar. bu hammaddeleri ara ürün ya da nihai ürüne dönü n ve bu nihai ürünleri de bir daðýtým sistemi vasýtasý ile son müþterilere daðýtan fabrikal r. depolarý ve daðýtým merkezlerini verimli bir þe mek için kullanýlan bir yaklaþým grubudur. (Lee and Billington. transportasyon ve daðýtýmdan h mmadde envanterine. Tedarik z armaþýklýðý endüstriden endüstriye ve firmadan firmaya deðiþse de hem üretim hem de hizmet yonlarýnda görülebilir. Bu pazardaki büyüme h olmasý.Ross.

sipariþlerin durumunu kendi iþletmele Sipariþe göre üretilen ürünlerdeki deðiþikliði anýnda alýcýlara haber verme imkaný Ödemelerin elektronik ortamda yapýlmasý. Ýnternet in. Klasik olarak. masraf ve zaman þartlarý göz önünde . Þimdiye kadar anlatýlanlardan da anlaþýlacaðý üzere Ýnternet iþletmeler ile tedarik a iletiþim hýzýný arttýrmýþ. 24 saat içinde kamu veya özel lojistik iþletmelerinde yükleme ve boþaltma programý hazýrlamaya imkan vermesi. üretim atýn alma faaliyetleri de lojistik faaliyet olarak göz önüne alýndý. LOJÝSTÝK UYGULAMALARI Dünya üzerindeki geliþmiþ/sanayileþmiþ veya geliþen/sanayileþen bir ülkede etkin bi aþtýrma sisteminin olmamasý düþünülemez. ÝNTERNET ve TEDARÝK ZÝNCÝRÝ Günümüz ticari hayatýna en çok etki eden teknolojik geliþme internetin ekonomik hayatta ku lanýlmasýdýr. Dördüncü aþamada firmalar lojistik faaliyetlerinin bile rekabet için yeterli olmadýðýný gör alleþmenin artmasý.Ýkinci aþamada lojistik faaliyetlerin farklý departmanlara daðýtýlmasýnýn etkin olmadýðý an nýnca 1970 li yýllarda bu anlayýþtan vazgeçildi. hizmetlerin etkinliðini yükseltmiþtir. düþük maliyet. teslimat veya sipariþ zamanlarýnýn deðiþtirilmesi gibi denlerle ortaya çýkan problemler hakkýnda müþteriler veya alýcýlarla anýnda temas kurma fýr esi ve bu durumun iþletme veri tabanýnda görülmesini saðlamasý. te i yönetiminin etkinliðinin arttýrýlmasýnda sunduðu imkanlar þu þekilde ifade edilmektedir Tedarikçi iþletmelerde çalýþanlarla herhangi bir iletiþim kurmadan. Üçüncü aþamada bir önceki aþamadan farklý olarak envanter yönetimi. organizasyonlarýn yeniden ya andýrýlmasý ve bilgi teknolojilerindeki geliþmeler firmalarý yeni stratejiler aramaya itti . hizmet kalitesinin arttýrýlmasý talepleri. stok kontrolü. Ýþletme lojistiði çerçevesinde daðýtýmý yapýlacak ve/veya toplanacak ürünleri en etkin bir mlamaya imkan vermesi Müþteri hizmetleri problemlerinin daha hýzlý ve etkin bir þekilde çözüme kavuþturulmasýný Müþteri hizmetleri ve iliþkileri maliyetlerinin azaltýlmasýný ve daha etkin bir þ lde müþterilere hizmet verilmesini saðlamasý. doðrudan saðlanan onli zmet ile müþterinin ürünleri seçmesine ve sipariþ vermesine imkan tanýmasý Taþýma sýrasýnda gönderilen sipariþlerin ve taþýt araçlarýnýn takip edilmesine ve e imkan tanýmasý Teslimatýn gecikmesi. 1980 lerdeki þiddetli l rekabet. Bu dönemde üretim kaynaklari planlamasý or irmanýn performansýný arttýrmak için yeni malzeme yönetim kavramlarýna baþvuruldu. yüksek kalite ve daha büyük tasarým esnekliðiyle güvenilir ürünle dünya sýnýfýndan organizasyonlarýn oluþmasýna neden olmuþtur. Ýnternet tedarik zinciri yönetiminin etkinliðinin arttýrýlmasýna çok büyük ka muþtur. sipariþ iþleme. hesaplarýn ve borç durumunun kontrol edi lmesine imkan tanýmasý. Ýþletmelerin uluslararasý pazarlara açýlmasýna ve bu müþterilerden sipariþ alýnmasýna imka Sipariþ veren iþletmelere verdikleri rinden kontrol etme imkaný vermesi. Dünya çapýnda 7 gün 24 saat müþteri hizmetleri sunulmasýna ve müþterilerle doðrudan iletiþ a imkan vermesi.

yedek parçalar. Mallarýn ihraç. Mallarýn teslim yeri ve nakliye þekli.rak ürünlerin üretim noktasýndan tüketim noktasýna kadar en az zorlukla ulaþtýrýlacaðý var ik. Mallarýn teslimatý ile ilgili masraflarýn taraflara daðýlýmý.. Nakliye ve Sigorta sorumluluðunun kime ait olduðu. lojistik zincirinin deðiþik baðlantý noktalarý arasýnda mallarýn kontrollü hareketi ak tanýmlayabiliriz INCOTERMS (International Commercial Terms) Bu kurallar ICC (International Chamber of Commerce / Uluslararasý Ticaret Odasý) tar afýndan uluslararasý ticarette satýcý ve alýcýlarýn sorumluluklarýný belirleme maksadý ile ve ilk olarak 1936 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Mal akýþýnýn temelini oluþturan taþýma ca...) Satýcýnýn ülkesinde teslim yeri belirterek taþýmacýya teslim etmesi FAS (Free Alongside Ship) Satýcýnýn ülkesinde ismi belirtilen limanda gemi yanýnda teslim etmesi GRUP C ... Mallarýn hasar veya zayii ile ilgili sorumluluðun hangi noktadan veya zamandan itibaren satýcýdan alýcýya geçeceði.) Malýn belirtilen yerdeki fabrikanýn kapýsýnda teslim edilmesi GRUP F Navlun ödenmemiþ olarak teslim FOB (Free On Board) Satýcýnýn malý sevk limanýnda gemide teslim etmesi FCA (free carrier . Incoterm ler ile belirlenen hususlar: Satýþ bedelinin ödeme þekli. daha önceki bölümlerde de ifade edildiði üzere. INCOTERM LER ve KAPSAMLARI: GRUP E Çýkýþta teslim EXW (ex works .. formalitelerin yapýlmasý ve bu iþlerle ilgili masraflarýn taraflara daðýlýmý. arzlar ve nihai eþyalar olarak ürünlerin çýkýþ noktasýndan tüketim noktasýna hareketini kapsamaktadý ada üretilen bir ürün. hammaddeler. Son olarak 2000 yýlýnda revize edilmiþ ve haliha oterms 2000 adý altýnda geçerlilik taþýmaktadýrlar. ithal veya transit edilmesi için gerekli olan evraklarýn düzenlenme i.. olasý müþteri için tüketim noktasýna ulaþtýrýlamadýðý müddetçe çok bu bahsi geçen hareketin gerçekleþmesini saðlar..

.) Malýn alýcýnýn ülkesinde belirtilen yere kadar navlunu ödenmiþ olarak teslim edilmesi CIP (carriage and insurance paid to .. Ancak.) Malýn alýcýnýn ülkesinde belirtilen yerde gümrük vergisi ödenmiþ olarak teslim edilmesi Karayolu Taþýmacýlýðý Çoðu tüketim mallarý karayolu ile taþýnýr. Ancak esnek ve çok yönlü kullanýma açýk olmalarý önemli avantaj saðlamaktadýr.... Demiryolu Taþýmacýlýðý .. limanlar ve liman iþletmeciliði ile bulunduklarý yerlerin stratejik mlarý büyük öneme sahiptir. kombine taþýmacýlýkta önemli nizyolu taþýmacýðýnda.) Malýn satýcýnýn ülke sýnýrýnda nakliyeciye teslim edilmesi DDU (delivered duty unpaid . bu çeþitli etkenlere baðlý olarak deðiþebilir...) Malýn alýcýnýn ülkesinde belirtilen yere kadar navlunu ve sigortasý ödenmiþ olarak teslim e si GRUP D Varýþta teslim DAF (delivered at frontier ..... Denizyolu Taþýmacýlýðý Deniz taþýmacýlýðý en ucuz taþýma þeklidir.. Bu taþýma þekli diðerlerine oranla pahalý. Limanlar yükleri toplama ve daðýtma özelliðine haiz olup..) Malýn alýcýnýn ülkesinde belirtilen yerde gümrük vergisi ödenmemiþ olarak teslim edilmesi DDP (delivered duty paid . ancak aciliyetin önem kazandýðý du a gereklilik arz eden ve ülkemiz açýsýndan elinde bulunan.. bu aþýma þeklinde navlun bedelinde belirli bir standart olmayýp.Navlun ödenmiþ olarak teslim CFR (Cost and Freight) Alýcýnýn ülkesinde adý belirtilen boþaltma limanýna kadar navlun ödenmiþ olarak teslim CIF (Cost. Bu taþýma þekli ile ihracatçýnýn mallarýnýn ithalatçýya doðrudan ve en esnek þekilde ulaþtýr Büyük ve küçük kargolar için uygun olduðunu da ifade edebiliriz.. büyük hacimli mallarýn taþýnmasý için en uygun yöntemdir. Avrupa nýn ve bölg nin en büyük filo kapasitesi sayesinde vazgeçilemez olan bir taþýma þeklidir. deni taþýmacýlýðýnýn baþlangýç ve bitiþ noktalarýdýr.. Karayolu taþýmacýlýðý küçük yüklerde havay demiryolu ile rekabet etmektedir... Bu taþýma þekli. Mallarýn gönderilmesinde en yavaþ birlikte.. Dünya ticaretinin büyü aþýma yöntemi ile gerçekleþtirilmelidir.Insurance and Freight) Alýcýnýn ülkesinde adý belirtilen varýþ limanýnda navlun ve sigorta primi ihracatçý tarafýn rak malý teslim etmesi CPT (carriage paid to . Dýþ ticaretimizde birim deðeri yüksek olan mallarýn ve ayný zaman aman faktörü yönünden fazla esnek olmayan mallarýn karayolu ile taþýnmasýnýn aðýrl mektedir.

Karayolu Taþýmacýlýðý TAÞIMACILIKTA ULUSLARARASI ANLAÞMALAR TIR (Transport International Routiers) TIR Karneleri himayesinde Uluslararasý eþya taþýnmasýna dair Gümrük Sözleþmesi CMR (Convention Mondiale Routiere) Karayoluyla Uluslararasý Eþya Taþýmacýlýðý ile ilgili Anlaþma ADR (Accord Dangereuse Routiers) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taþýnmasýna iliþkin Uluslararasý Yönetmelik (Avrupa ülkel için) . deðer ledilmesi gereken mallar yet arz eden durumlarda Boru Hattý Taþýmacýlýðý pahalý olaný ise havayolu taþýmacýlýðýdýr. Deniz yolu ile baðlantýlý olduðu düþünüldüðünde kombine taþýmacýlýða en lu taþýmacýlýðýnýn etkisinin oldukça güçlü olacaðý açýktýr. ambalajlama. Bu taþýma þekli petrol. taþýmada istenilen g iðe. paletlem e ve takip giderleri gibi lojistik giderlerinin eklenmesi ile ortaya çýkar. Üzerinde pazarlýk yapýlacak olan fiyat alýcýya te týdýr. taþýnan ürünlerin mümkün olduðu kadar liman. Havayolu Taþýmacýlýðý Bu þekiller arasýndaki en rak dýþ piyasalara nakli acim olarak küçük. Irak üzerinden gelen petrolün Akdeniz e ulaþtýrýlmasýný saðlayan Yumurt attý da önemli bir stratejik avantaj saðlamaktadýr. Türkiye açýsýndan bak elik olarak özellikle konteynýr altyapýsýnýn yetersiz olmasý ve ayný zamanda altya yeterli iyileþtirilmenin yapýlamamasý bir sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr. B anlama içinde amaç. Bu taþýmacýlýk þ amaçlandýðýnda aðýrlýk verilecek taþýma þekli olmaktan çýkmakta olarak büyük mallar ile uzun mesafelere kýsa zamanda için en önemli taþýma aracý olmaktadýr ve bu baðlamda da ac vazgeçilemez bir taþýma þeklidir. uluslararasý arenada ürün cinin belirlediði satýþ fiyatý deðildir. Uzun me anýn biraz daha esnek olduðu durumlarda kýta içi taþýmacýlýðý açýsýndan önem aþýma þeklidir. yükleme ve teslim noktalarýna. konteynýra yerleþtirme. Ayrýca. Lojistik hizmet saðlayanlar nakliye þeklini seçerken taþýmaya konu olan ürünün ci . daðýtým m bi bekleme alanlarýnda kýsa süreli kalmasýdýr. taþýma zamanýna.Diðer bir taþýmacýlýk þekli de demiryolu üzerinden yapýlan taþýmacýlýk þeklidir. Bilindiði üzere. depo. doðal gaz ve su gibi ürünlerin taþýnmasý için kullanýlan bir yöntem n bakýldýðýnda Hazar Havzasý nda üretilecek olan petrol ve doðal gazýn Bakü-Tiflis-Ceyhan tý ile ülkemiz üzerinden uluslararasý pazarlara ulaþtýrýlmasý yönünde yapýlan çalýþma ir. elleçleme. sigorta. Bu fiyat ise fabrika çýkýþ fiyatý ile taþýma. depolama. fiyat beklentisine. ülkelerin taþýmalar için koyduklarý kurallara göre planlama yapmaktadýrlar.

Sektörle Ýlgili Kuruluþlar IRU (International Road Transport Union) Uluslararasý Kara Taþýmacýlýðý Birliði FIATA (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assim iles) Taþýma iþleri Organizatörleri Dernekleri Uluslararasý Federasyonu UND (Uluslararasý Nakliyeciler Derneði) RODER (Ro-Ro Gemi Ýþletmecileri ve Kombine Taþýmacýlar Derneði) UTIKAD (Uluslararasý Taþýmacýlýk ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneði) Araç Tipleri Standart tenteli araçlar Ø Ø Ø Ø Düz Semi-treyler Jumbo Semi-treyler Mega Semi-treyler Kamyon + Römork Özel araçlar Ø Ø Ø Ø Ø Ø Frigofirik araçlar Askýlý konfeksiyon taþýmaya mahsus araçlar Rulo sac taþýmaya mahsus araçlar Cam taþýmaya mahsus araçlar Aðýr nakliyeye mahsus araçlar Binek aracý taþýmaya mahsus araçlar ADR KAPSAMINDAKÝ YÜK SINIFLARI Patlayýcý madde ve nesneler Gazlar Yanýcý sývý maddeler Yanýcý katý maddeler Yakýcý (oksitleyici) maddeler Zehirli ve bulaþýcý maddeler .

talep edildiðinde yükü ve yükleme þeklini göstermek. Evraklarýn tam ve eksiksiz olarak teslim edildiðini kontrol etmek. Seyir ve istirahat sýrasýnda gerekli tedbirleri almak. Aracýn kurallara uygun olarak teçhiz edilip edilmediðini kontrol etmek. Nakliyeci ve Þoförün Sorumluluklarý: Teslim aldýðý malzemelerin ambalajlarýnýn uygun ve hasarsýz olmasýna dikkat etmek v kilde yüklenmesini saðlamak. Kaza durumunda gerekli tedbirleri alýp yetkili mercileri yük cinsi hakkýnda acil en bilgilendirmek Parsiyel Taþýmalarda Hacim Hesaplamalarý Kara nakliyesinde hacimli veya özellikleri dolayýsý ile istiflenemeyen mallarýn navluna esas kg karþýlýklarý 2 kurala göre belirlenmektedir. Hacim hesabý Yükleme metresi hesabý . Gönderici ve Yükleyicinin Sorumluluklarý: Þoföre kurallara uygun belgeleri teslim etmek ve yük konusunda gerekli bilgileri vermek.Radyoaktif maddeler Aþýndýrýcý (asidik) maddeler Farklý tehlikeleri olan madde ve nesneler Kýsýtlamalar: Bu tür malzemelerin nakliyesinde sadece uluslararasý kararnamelerde öngörüldüðü þekilde teç iþ araçlar kullanýlabilir. üstüne baþka malzemeler konulmasý ve gýda madde eri ile birlikte yüklenmesi yasaktýr. yola çýkmadan ön e kaza talimatlarýný okumak ve bilgilenmek. Araç sürücüsünün tehlikeli madde nakliyesi eðitimi almýþ olmasý ve bunu tevsik eden geçerli elgesine sahip olmasý gerekir. Þoförle birlikte yükleme emniyeti konusunda gerekli tedbirlerin alýndýðýna dikkat e Aracýn güzergahý üzerindeki tüm ülkelerin lisanýnda düzenlenmiþ kaza talimatnameler tmek ve þoföre teslim etmek. Araçlar taþýnan malzemelerin sýnýfýna göre güzergah ve belirli saatlerde yürüme yasaklarý g ra tabi tutulabilir. Yolda yapýlacak kontrollerde yetkililere malzemelerle ilgili tüm evraklarý eksik siz olarak teslim etmek. Yükleri saðlam ve kurallara uygun olarak paketlenmiþ ve etiketlenmiþ olarak teslim etmek. Bir arada yükleme yasaklarýna dikkat etmek. ADR kapsamýndaki malzemelerin istiflenmesi.

Doðu Av eki tonaj sýnýrlamalarýna tabi olmamasý ve araçlarýn daha az km yapmasý nedeni ile tercih s bidir. Bu limit.Trieste Ro-Ro hatlarý Büyük filoya sahip nakliyecilerin çoðunun aðýrlýklý olarak kullandýklarý hatlardýr.1 m3 = 333 kg ARAÇ TÝPLERÝ 1 LDM (Loading meter) = 1750 kg Araç istiap hadleri genelde 24-27 tondur. Kara Güzergahý Bu güzergah genelde azami 20 ton ve acil olan yüklerde tercih edilir. Güney Fransa ve Ýspanya ya sefer yapan nakliyecilerin tercih ettikleri ana h atlardýr. Geçiþ belgeleri il e þoförlerin vize durumuna ve varýþ ülkesine göre deðiþik hatlar arasýnda tercih yapýlabili Kara Güzergahýnda Kullanýlan Baþlýca Hatlar . araç boþ aðýrlýklarýnýn genelde 15-16 t varýnda olmasý ve Avrupa ülkelerinin çoðunda araç toplam aðýrlýklarýnýn 40 ton ile sýnýrlan ak araç tipine ve ülkeye göre deðiþik uygulamalar mevcuttur. Doðu Avrupa üzeri kara güzerga anan araçlar 20 ton üzerinde yükleme yaptýklarýnda cezai duruma düþme riskindedirler.Bari + Ancona Ro-Ro hatlarý Güney Ýtalya. Maliyetlerin daha düþük olmasý ve süre avantajý getirmesi nedeni ile tercih sebeb r. Patra + Igoumenitsa . Düz Semi-treyler (86-92 m3) Jumbo Semi-treyler (90-98 m3) Mega Semi-treyler (97-101 m3) Kamyon + Römork (97-110 m3) Avrupa Trafiðinde Kullanýlan Güzergahlar Türk nakliyecilerinin Batý Avrupa seferlerinde kullandýklarý baþlýca 2 ana güzergah mevcutt Ro-Ro Güzergahý Ýstanbul + Çeþme .

HC 40 box BO / DC 40 Open Top . onun temsilciliðini yapan kuruluþ .Hýrvatistan .Avusturya hattý Bulgaristan .Yugoslavya .Hýrvatistan . Temel Deniz Taþýmacýlýðý Terimleri Genel Terimler ARMATÖR : Gemi sahibi.Slovenya .Yugoslavya .Avusturya hattý Bulgaristan .Yugoslavya .Macaristan .Macaristan .Romanya .Slovenya .) hesaplama formülü .Bulgaristan .Ýtalya hattý Denizyolu Taþýmacýlýðý Baþlýca Konteyner Tipleri 20 box BO / DC 40 High Cube .taþýyýcý ACENTE : Herhangi bir limanda armatör adýna faaliyet gösteren. En x Boy x Yükseklik 1000 Olup 1 m3 = 1 ton kabul edilmektedir.OT Flat Rack Reefer Bulk Container Tank Container Palletwide Container 40 Konteyner 40 High Cube 20 Konteyner *TEU: Twenty Feet Equialent Unit FEU: Forty Feet Equialent Unit Konteyner Kapasiteleri TÝP Ortalama Tonaj Hacim 20 21 ton 28 m3 40 24 ton 58 m3 40 HC 24 ton 65 m3 Konteyner taþýmacýlýðýnda hacim (Volumetric Kg.Avusturya hattý Bulgaristan .

BROKER : Armatörle yükleyici arasýnda aracýlýk yapan. demiryolu taþýmacýlýðýný.House B/L (Ara konþimento) CHARTER TAÞIMA : Geminin tamamen yada kýsmen (part kargo) kiralanarak yapýlan t aþýmadýr.a enta aðýna sahip olan organizatör firma BILL OF LADING(B/L) : Denizyolu konþimentosu a.komisyoncu RO-RO TAÞIMACILIÐI : Araç.denizyolu. gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleþtiren. CHARTER PARTY : Taþýmacý ile armatör arasýnda yapýlan sözleþmeye verilen isimdir BULK YÜKLEME : Konvansiyonel yük taþýmacýlýðýnda dökme yükleme.yükü konteynere yerleþtirme : Konteynerin içini boþaltma .treyler veya konteyner taþýyan gemilerle yapýlan taþýmacý Yükleme Boþaltma Terimleri FREE IN (FI) : Limandaki yükleme masrafý FREE OUT (FO): Limandaki boþaltma masrafý LINER IN (LI) : Yükleme masrafýnýn armatöre ait olmasý LINER OUT (LO): Boþaltma masrafýnýn armatöre ait olmasý STUFFING UNSTUFFING : Ýstifleme.Master B/L (Ana konþimento) b.havayolu.NVOCC : ) Non Vessel Operating Common Carrier (Gemi sahibi olmadan taþýmacýlýk ya CO-LOADER:Diðer forwarderlarýn yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taþýmacýlý FORWARDER : Karayolu.

En x Boy x Yükseklik 6000 Olup 1 m3 = 167 kgs kabul edilmektedir. THC : (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti GEÇÝCÝ KABUL : Türkiye deki gümrük mevzuatý gereði konteynerler gümrüðe tabi mal st nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çýkarýlmasý veya tekrar limana getirilme halinde ortaya çýkan gümrükleme masrafýdýr Navlunla Ýlgili Terimler CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarýndaki dalgalanmalarý navluna dahil edilmesi BAF : (Bunker Adjustment Factor) Deniz aþýrý taþýmalarda fuel oil fiyatlarýndaki da lanmalarýn belli oranda navluna dahil edilmesi PRÝMAJ : Genellikle Türkiye den ihracat navlunlarýnda kullanýlan armatörün riskini mak için koyduðu ek ücret WAR RISK SURCHARGE (WRS) : Savaþ riski olan limanlara yapýlan seferlerde navlu na ilave olarak alýnan ek ücret HIGH CUBE SURCHARGE : High Cube konteyner için alýnan ilave ücret IMCO CHARGE : Tehlikeli madde taþýmalarýnda armatörün talep ettiði ek ücret Havayolu Taþýmacýlýðý Uçak Tipleri ve Yükleme Bilgileri Havayolu taþýmacýlýðýnda hacim (Volumetric Kg.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceði süre.) hesaplama formülü . BOEING 747 F :Uzun yol kargo uçaðý .STEVEDORING : Gemiyi yükleme ve boþaltma hizmeti Liman Terimleri STORAGE : Limanda depolama / ardiye DEMURAJ : Geminin kendisine tanýnan yükleme ve boþaltma süresini aþmasý yada kontey içinde bekleyen yükün tanýnan süreden önce gümrükten çekilip boþaltýlmamasý FREE TIME : Serbest süre.Süre aþýmýnda uygulanýr.

4 ton -40 m3 -100 m3 Kapý ölçüleri : 278*170 cm ILYUSIN 76 :Uzun mesafe kargo uçaðý Kapasite : Ort.100 ton -600 m3 Kapý ölçüleri : Burun 249*318 cm Yan 312*340 cm BOEING 747-400 :Uzun yol yolcu uçaðý Kapasite : Ort.3.havayolu.12-18 ton Kapý ölçüleri : 162*270 cm ANTONOV 26 :Kýsa mesafe kargo uçaðý Kapasite : Ort.40 ton Kapý ölçüleri : 270*300 cm Temel Hava Taþýmacýlýðý Bilgileri Genel Bilgiler 1 -130 m3 IATA(International Air Transport Association) : Uluslararasý Hava Taþýmacýlarý Birl ICAO(International Civil Aviation Organization): Uluslararasý Sivil Havacýlýk Or ganizasyonu VARÞOVA KONVANSÝYONU: 1929 yýlýnda uluslararasý havayolu taþýmacýlýðýnýn hukuki kur iði ve Türkiye nin de imzalamýþ olduðu protokoldür.Kapasite : Ort.4 :264*168 cm Comp 5: 112*113 cm AIRBUS 310 :Orta ve uzun mesafe yolcu uçaðý Kapasite : Ort.havayolu FORWARDER : Karayolu.aktif bir acenta aðýna sahip olan organizatör firma AIRWAYBILL : Havayolu konþimentosu Master AWB / House AWB : Ana konþimento / Ara konþimento .demiryolu taþýmacýlýðýný.8 ton -35 m3 Kapý ölçüleri : 155*310 cm AIRBUS 340 :Uzun mesafe yolcu uçaðý Kapasite : Ort. CARRIER : Taþýyýcý.denizyolu.2.gümrükleme ve sigo tlerinin operasyonunu gerçekleþtiren.16-20 ton -90 m3 Kapý ölçüleri : Comp 1.1955 te Lahey Protokolü ile yenilenmiþti edir.

CASS (Cargo Account Settlement System) : Cass a üye havayollarý ve onlarýn IATA ka rgo acentalarý arasýndaki hesaplaþmayý takip eden sistem TACT (The Air Cargo Tariff) : Hava Kargo Tarife Kitabý FREIGHT PREPAID : Peþin ödemeli gönderi FREIGHT COLLECT : Karþý ödemeli gönderi KONSOLÝDE : Farklý göndericilerin yüklerini ayný konþimento altýnda toplama iþlemi BREAK BULK : Konsolide kargoyu ayrýþtýrma BACK TO BACK : Teke tek yükleme.Tek bir göndericiye ait kargoyu tek bir konþimen to ile gönderme DANGEROUS GOODS : Tehlikeli madde HANDLING : Elleçleme HAVA YOLU TAÞIMACILIÐINDA KISALTMALAR ÜCRETLER VE HANDLING KISALTMALARI GCR General Cargo Rates COD Cash on delivery(teslimatta ödeme) M Minimum ücret PER Perishable (bozulabilir karco) N Normal ücret AVÝ Live animals (canlý hayvan) Q Quanity rates Hum Human remains(cenaze) CC Charges collet(ödemeli) AOG Aircraft only PP Prepaid(peþin ödemeli) CAO Cargo aircraft only TCH Terminalhandling charge EAT .

Foodstuf(gýda maddesi) FSC Fuel surcharge(yakýt ücreti) VAL Valuablecargo(deðerli kargo) SSC security surcharge(güvenlik ücreti) HEA Heavy cargo(aðýr yük +150) AWA Awb ücreti PEF Flowers (çiçek) MOC Miscellananeous order charge(thc) DGR Dangerous goods regulation RAC Tehlikeli madde elleçleme ücreti RGX Explosive(patlayýcý) PUA Pick up charge(pick up ücreti) RCM Corrosive(aþýndýrýcý) HAVA ALANI KODLARI Ýstanbul ÝST Paris CDG Warsaw WAW Ýzmir ADB Olso OSL Porto OPO Ankara ESB Budepest BUD Csablanca CAS Londra .

LHR Dubai DXB Lyon LYS Frankfurt FRA Riyadh RUH Stockholm STO Madrid MAD Helsinki HEL Milan MÝL Roma ROM Shangai SHA Athens ATH New york NYC Beijing BJS Parague PRG Hong kong HKG Kiev ÝEV Manchester MAN Taipei TPE Barcelona BCN Dusseldorf DUS Seoul SEL Chicargo ORD .

Munich MUC Tokyo TYO Houston Iah Karachi KHÝ Copenhagen CPH Los angeles LAX Brussels BRU HAVAYOLU KISALTMALARI THY TK AÝR FRANCE AF LUFTHANSA LH KLM KL CARGOLUX CV EMÝRATES EK BÝRTÝSH AÝRWAYS BA AUSTRÝAN AÝRWAYS OS SAS SK SÝNGAPORE AÝRLÝNES SQ SWÝSS AÝR SR ALÝTALÝA AZ MNG MB CATHAY PASÝFÝC CX ROYAL JORDANÝAN RJ Multi-modal (Kombine)Taþýmacýlýk Multi-modal Taþýmalar: .

birbirine entegre ve organi ze biçimde gümrükleme. Bu tür taþýmacýlýk. mallarýn istenilen . elleçleme ve depolama vb. mallarýný zamanýnda müþterilerine teslim etmekte ve böylelikl sýl faaliyetlerine odaklanmaktadýrlar. faaliyetleri de kapsayacak bir þek ilde etkili ve verimli olarak gerçekleþtirilmesidir. konusunda uzman olan lojist ik iþletmelerine devrederek. Bu þekildeki taþýmacýlýk þekli dünya hasýlasýnýn %20 ktadýr. DEPO SÝSTEMLERÝ (WareHouse) . Bu yönetim sayesinde ticari iþletmeler kendi organizasyonu ile zamanýnda tamamlanmasý güç olan karmaþýk lojistik faaliyetleri.Deniz + Hava Örnek: Uzakdoðu Dubai Dubai:DENÝZ Türkiye : HAVA Týr + Deniz Örnek: Türkiye (Ant/Rtm) Avrupa (Rtm / Ant) : TIR ABD : DENÝZ Deniz+Demiryolu Örnek:Türkiye Buralardan Rus/Ukrayna limanlarý : DENÝZ Rusya iç bölgeler ve BDT : TREN Lojistik operasyonlarýn ihtiyaçlarý nakliye anlayýþýnda da deðiþikliklere ve geliþmelere yo r bir farklý yapýdaki lojistik operasyonlarýnýn uzman iþletmecilik anlayýþý ile bütü si gereðinden doðmuþ çoklu (multi-modal) -ki kombine taþýmacýlýk olarak da ifade edilmekte taþýmacýlýk anlayýþý geliþmeye baþlamýþtýr. hava. deniz gibi temel türleri kullanýlarak.

Doðru Bilgi Teknolojilerinin Seçilmesi Depo içindeki operasyonlarýn doðru. yardýmcý malzemeler ile ba narým sarf malzemeleri ve yedek parçalarýn stoklanmasý ve yönetilmesine malzeme depolama. niteliksiz elemanlarýn çalýþtýrýlmasý operasyonlarýn kalitesizliðine yol açacaktýr. RF (Radyo Frekanslý) barkod arýyla okutularak sistemde takip edilmesi saðlanmalýdýr. mal kabul (receving). makina. mal yerleþtirme (put away). Bu yüzden maliyetleri düþürerek kar etmeyi gözeten firmalar kendi bünyelerin depo faaliyetlerini terkederek bunu dýþardan almaya (outsource) özen göstermektedirler. Doðru Operasyon Þeklinin Seçimi Ürün toplama (picking). zamanýnda ve hýzlý bir biçimde yapýlmasý için barkod si depo içindeki mal kabulunden çýkýþýna kadarki tüm aþamalarýnda. bunlara yük konulmasý sýrasýnda uygun is if makinalarýnýn seçilmesi önemlidir. Depo içindeki tüm hareketlerin müþ er tarafýndan izlenebilirliðinin saðlanmasý için Internet imkanlarýndan faydalanýlmalýdýr. besleme (rep lenishment). Doðru Raf Sistemleri ve Ýstif Makinalarýnýn Seçimi Depolanacak mamüllere uygun raf sisteminin olmasý. RESMÝ BELGELER . Bu fonksiyon. depolama önemli bir hizmet alaný olup depos unu dýþarda tutacak iþletmelere %10-15 arasýnda maliyetlerinde ucuzluk getirmektedir. Ö kle ithal edilen mamuller. Özellikle depo içindeki hareket kabiliyetinin rahat o masý. Yetersiz eleman sayýsý. Depo iþletilmesinin maliyetl eri yüksektir. Özellikle ya kamyon gibi yüksek tonajlý araçlarýn giriþ-çýkýþ yapacaðý düþünülürse önemi daha kolay a deki yol-altyapý ve telekom alt yapýsýnýn düzgün olmasýna dikkat edilmelidir. pazara zam rmeyi dolasiyle pazarda rekabet edebilmeyi saðlamaktadýr. Lojistik uygulamalarýnda. otomasyon ve bilgi akýþ sistemleri in bir bütünü olarak görülmektedir. ar aç gibi unsurlarýn göz önünde bulundurularak doðru operasyon yöntemlerinin belirlenmesi ve rýnýn çýkartýlmasý gerekmektedir. firmalar için üretimde devamlýlýðý. Doðru Yer Seçimi Depolarýn ulaþým açýsýndan kolay eriþebilir yerlerde olmasýna dikkat edilmelidir. yükleme-boþaltma (loading-unloading) gibi operasyonlarda hýz.DEPOLAMA HÝZMETLERÝ Ýþletmelerin üretim sürecinde kullanacaklarý hammade. Doðru Sayýda ve Nitelikte Elemanlarýn Seçilmesi Depo içindeki operasyon sýrasýnda yeterli sayý ve nitelikte elemanlarýn bulunmasý önde gele tlardan biridir. ihtiyaçlara ve satýþa yönelik olarak pazara uygun þekilde stoklanmasý bu stoklarýn uy þartlarda yönetilmesi için istifleme. operasyonlarýn aksamasýna. ara mamul ya da son mamullerin tedarikçilerden alýnýp üreticilere sevkiyatý sýras a çeþitli aþamalarda kýsa veya uzun süreli depolama hizmetlerinden de yararlanýlmaktadýr. Depolar. hýzlý ve sorunsuz yükleme-boþlatma iþlemlerinin yapýlabilmesine dikakt edilmelidir. öncelikle Antrepo larda tutularak gümrükleme iþlemlerinin tamam lanmasýný beklerler. teçhizat. kompenent. iþletmelerin yaþamsal faaliyetlerinin sürekliliklerini saðlayacak tüm maddel erin. Hammadde. Lo jistik sektöründe depo hizmetinin (Antrepo veya milli depo) alýnmasý veya sunulmasýnda dik kat edilecek belli baþlý noktalar aþaðýya çýkartýlmýþtýr . maliyet. ü etim sonucundaki son mamullerin stoklanmasý ve envanterlerin yönetilmesine mamul dep olama denilmektedir.

2 no a 50 düzine buji vs gibi) Bu tür döküm. malýn sayýmý. madde hariç) *Akreditif tutarýný geçmemel * Akreditifteki mal tanýmý ayný olmalýdýr. sözleþmeye uygunluðunun teyidi. proforma faturanýn herhangi bir iþlem için kullanýlmasý söz konusu deðildir. ithal lisans tarih ve no' su vb) 500 sayýlý kurallarýn 37.. * Düzenlendiði dilde "fatura" baþlýðý * Antet olarak satýcýnýn (Ýhracatçý Firmanýn) ismi ticaret ünvaný ve adresi kaþesi. maddesý "Ticari fatura"lara iliþkindir.Çeki Listesi Ticari faturada da belirtilen ve malýn brüt ve net aðýrlýðýna iliþkin bilgilerin satýþa vey tarafsýz bir baþka þahýs tarafýndan ayrý bir belgede beyan edilmesidir ambalajlarý parçalý vkiyatlarda. malýn tanýmý (akreditifli ödemelerde faturadaki malýn tanýmý itifteki mal tanýmýyla ayný olmasýna dikkat etmek gerekir. yükleme boþaltma limanlarý. madde ve L/C þartlarý hariç) * Akreditif amiri adýna düzenlenmiþ olmalýdýr(48. TIR ve vagonla yapýlan taþýmada otoma tý cihazýndan çýkan tartý fiþleri çeki listesi yerine geçer. . kutulama. . ticari faturaya dönüþür. Ýhracatçý. sipariþe. Vergi Usul Kanunu'na göre gerekli olan bilgiler yanýnda. .Koli/Ambalaj Listesi Bu belgede malýn paketleme. taþýmaya iliþkin bilgiler. sipariþin tarih ve no'su asýna. ihracatçýnýn ithalatçýya yapmýþ oldu uradýr. Akreditifte i listesi istenmemiþse aðýrlýk hakkýndaki bilgi için taþýma belgesine bakýlýr. ihracatçý tara gedir. üzerinde "Proforma Fatura" ibaresini taþýr. ticari fatura olup . nihai satýþ iþleminden önce. Bir tür teklif mektubu niteliðini taþýy atura. Ancak ihracatçý ile ithalatçý arasýndaki sözleþme tamamlandýðý takdirde kesinleþen fiyatl bu belge. imzasý * Ýthalatçýnýn adý. tek tek parça aðýrlýklarý da gösterilir. soyadý veya ünvaný ve adresi * Satýþa konu olan malýn ambalajý üzerindeki markalar * Malla ilgili bütün bilgiler. ihracat iþleminin gerçek leþtirilmesi için aþaðýda belirtilen bilgilerin de faturada yer almasý uygun olur.Proforma Fatura Satýþa konu olacak malýn. teslim alýnmasý ve gümrükleme kontrol aðlar. Bankalardaki ihracat ve ithalat iþlemlerine konu olan asýl belge. navlun ve sigortaya iliþkin maliyet ayrýnt ambalaj ve markalamaya ait bilgiler. akreditif numarasý. . (Örneðin 5 no'lu sandýkta 30 tane oto farý. balyalama vs ayrýntýlarý ve her bir parça a ambalaj içinde mallarýn dökümü yer alýr. sandýklama. Bu faturadaki fiyatlar kesin deðildir . ) * Ödemenin nasýl yapýlacaðý * Faturanýn düzenlendiði tarih ve numarasý * Alýcýnýn özel isteði veya ilgili ülkenin mevzuatý gereði konacak bilgi ve beyanlar (malýn imalatçýsý.Ticari Fatura Malýn satýþ sözleþmesi çerçevesinde nihai satýþ iþlemi gerçekleþtiren sonra. * Lehtar tarafýndan düzenlenmiþ olmalý(48. Ancak akreditifli iþlemlerde b rin kabul edildiðinin akreditif metninde açýkça belirtilmiþ olmasý gereklidir. 500 sayýlý kurallar ýþýðýnda "Ticari Fatura" 'ya iliþkin bazý önemli hususlar. hangi evsaftaki malý ne kadar ücret karþýlýðýnda satmak istediðini norma yormuþ gibi bir faturaya iþler ve alýcýya gönderir.

Sipariþ edilen malýn efsafa uygunluðunun yükleme sýras nilir bir gözetim þirketi tarafýndan rapora baðlanmasý çok önemlidir. .Spesifikasyon Belgesi Koli listelerindeki bilgilere ek olarak her kalem mala ait birim fiyatý ve tutarýný göst erir. Alýcý firma sipariþ ettiðinden daha düþük kaliteli mallarýn yüklenme ihtimaline veya mal sa karþý kendini korumak için baðýmsýz bir gözetim þirketinin belgesini isteyebilir. . gözetim þirketinc elgelenmesidir.Ýmalatçýnýn Analiz Belgesi Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren mallarýn formülündeki elemanlarýn isimlerini ve oranlarýný gösteren belgelerdir. . Satýcý veya imalatçý kendi malý karþýsýnda tamamýyla tara caðý için ancak güven duyulan satýcý veya imalatçýlarýn belgeleri kabul edilir.Ýmalatçýnýn Veya Satýcýnýn Kalite Veya Kontrol Belgesi Bu belge Ýmalatçýnýn yazýlý ve imzalý bir beyaný olup kendilerince malýn incelendiðini ve s pariþe uygun olduðunu teyit eder. kimyevi madde vs 'nin gemi tankýný hangi ölçüd rduðunu belgeleyen ve ayný zamanda varýþ limanýnda yapýlan boþaltma ölçümlerine göre ne kad ildiðinin saptanmasýnda kullanýlan özel bir ticari belgedir..Üçüncü Tarafýn Düzenlediði Kalite Kontrol Belgesi Malýn incelenmesi ve kalite kontrolünün baðýmsýz ve tanýnmýþ bir kontrol. . tarafsýz üçüncü bir sahsýn kalite kontrol be lir. Bu þirket ni akreditif þartlarý arasýna koyar.Gemi Ölçümü Raporu Sývý olarak gemiye (tankere) yüklenen yakýt. Alýcý. . imalatçý veya satýcýyý iyi tanýmýyorsa. Doðrudan imalatçý tarafýndan düzenlenebileceði gibi alýcýn de baðýmsýz bir laboratuar tarafýndan düzenlenmesi de akreditifte þart koþulabilir. Denizcilik þirketlerinin uzma nlarý veya gözetme þirketlerince düzenlenir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->