TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

ISI KANDUNGAN
BAB
1.0

KANDUNGAN PENGENALAN
1.1 1.2 1.3 1.4 Pendahuluan Kepada Latihan Industri Falsafah Latihan Industri Objektif Latihan Industri Objektif Laporan

MUKA SURAT
4 4 5 5 6 9 9 20 21 24 26 27 28 34 36 40 42 43 43 44 46 46 46 47 48 48

2.0

JADUAL LATIHAN
2.1 Jadual Aktiviti Mingguan

3.0

LATAR BELAKANG FIRMA
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Company Profile Personnel Organisation Organisation Chart Curriculum Vitae And Personal Particulars Office Equipment List Of Projects

4.0

UKUR KADASTER
4.1 Sempadan 4.1.1 4.1.2 4.2 Jenis-jenis Tanda Sempadan Syarat-syarat Penandaan Sempadan

4..1.3 Kaedah Penandaan Titik Sempadan Datum Untuk Ukuran Kadaster 4.2.1 Asas Penentuan Datum 4.2.2 Syarat-syarat Datum 4.2.3 Had Anjakan Dan Perselisihan Sempadan 4.3 Surihan Kerjaluar 4.3.1 Keperluan Bagi Penyediaan Surihan

1

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7 4.8

Penyediaan Surihan Kerja Luar Surihan Bagi Pelbagai Kerja Luar Tinjauan Pemilihan Stesen Ukur Penandaan Stesen Ukur Pengambilan Cerapan Mengukur Jarak Borang Ujian EDM Cara-cara Mengisi Buku Kerja Luar Penomboran Stesen Ukur Gambarajah Kerja Luar Pembetulan Tutup, ‘C’ Pembetulan Meridian ‘M’

48 50 51 51 52 53 53 53 55 55 55 57 57 59 59 61 63 66 67 68 69 69 70 70 71

Peringkat-peringkat Kerja Luar

Catatan Dalam Buku Kerja Luar

Pembetulan

Cerapan Matahari Peraturan Penggunaan EDM 4.8.1 4.8.2 Ujian Alat EDM Prosedur Differential Field Test

5.0

UKUR KEJURUTERAAN
5.1 5.2 Kepentingan Ukur Kejuruteraan Peringkat Kerja Luar Ukur Kejuruteraan 5.2.1 Tinjauan 5.2.2 5.3 72 5.4 Ukur Aras (Levelling) 5.4.1 5.4.2 5.4.3 Takrif-Takrif Untuk Istilah Ukur Aras Cara Melaraskan Alat Laras Menghapuskan Beza Lihat Ukur Kawalan Jenis-jenis Ukur Terabas

74 74 77 78

2

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

5.4.4

Pelarasan Tetap Untuk Alat Aras 5.4.5 5.4.6 Punca-punca Selisih Dalam Ukur Aras Kaedah Pembukuan Dalam Ukur Aras

78 79 81 83 84 87 89

5.5 5.6 5.7 6.0

Takimetri Ukur Butiran Pembinaan Batu Aras Sementara (TBM)

PEMPROSESAN DATA DENGAN PERISIAN TRPS PROSES MEMASUKKAN DATA KE DALAM TRPS PEMPROSESAN DATA DENGAN PERISIAN CSCSWin V9.07 KERJA LUAR LUAHAN UNTUK JURUKUR PERMATA MALAYSIA CADANGAN / KOMEN KEPADA JURUKUR PERMATA MALAYSIA KESIMPULAN LAMPIRAN RUJUKAN

7.0

93

8.0

99

9.0 10.0

106 127

11.0

128

12.0 13.0 14.0

130 133 134

3

Pelajar diberi kebebasan untuk memilih tempat menjalani latihan industri sama ada di jabatan kerajaan atau di firma swasta dengan setiap pelajar digalakkan membuat permohonan sendiri ataupun melalui pihak universiti. Latihan industri juga bertujuan mendedahkan kepada pelajar kepada struktur organisasi jabatan atau firma tempat latihan supaya pelajar memahami etika kerja 4 . Tempat latihan yang dipohon seharusnya bersesuaian dengan bidang yang dipelajari di universiti.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH PENGENALAN PENDAHULUAN KEPADA LATIHAN INDUSTRI Latihan industri merupakan suatu subjek utama dalam kurikulum pembelajaran di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang diwajibkan kepada setiap pelajar semester 6 kursus Diploma Ukur Tanah. Perkara ini penting agar latihan industri dijalankan di tempat yang sesuai dengan kehendak pelajar dan pihak UTM dapat menentukan latihan berkenaan mencapai objektif sepenuhnya. Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan atau firma swasta selama satu semester (5 bulan) bagi mendedahkan kepada mereka suasana pekerjaan sebenar yang berbeza daripada suasana di UTM. Pelajar digalakkkan mempraktikkan dan mengggunakan segala ilmu yang dipelajari ketika pengajian di UTM agar dapat digunakan dalam menjalani latihan industri. Pelajar disyaratkan lulus semua mata pelajaran yang diambil dari semester 1 sehingga semester untuk menjalani latihan industri. Jika pelajar gagal dalam menjalani latihan industri. pelajar diwajibkan untuk mengulangi semula sehingga lulus bagi memenuhi syarat akademik. Pelajar wajib lulus latihan indusri agar diperakukan untuk penganugerahan Diploma Ukur Tanah.

Latihan industri menjadi teras peluang keemasan bagi pelajar mencari peluang pekerjaan setelah tamat pengajian. 2) Untuk membolehkan mereka mengenali sesuatu melalui penglibatan secara langsung dalam pelbagai aspek seperti konsep perancanagan.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH sesebuah organisasi atau firma. Perkara ini bertepatan dengan matlamat utama latihan industri dan diharapkan perlajar dapat menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan. Ini juga akan memberi mereka satu peluang yang lebih awal untuk mengguna dan mempraktikkan pengetahuan serta pertimbangan mereka sendiri dalam menjalankan tugas. OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI 1) Untuk membolehkan pelajar melihat dan mengambil bahagian dalam amalan-amalan selain daripada pelajaran teori yang dipelajari dalam bilik-bilik kuliah. 5 . FALSAFAH LATIHAN INDUSTRI Latihan ini bertujuan memberi pendedahan. pembinaan dan pentadbiran projek-projek. rekabentuk. gambaran serta pengenalan kepada pelajar mengenai pelbagai aspek dalam bidang Ukur Tanah dan sumbangannya dalam masyarakat. 3) Seperti yang diketahui bahawa kerja-kerja kejuruteraan dan pengurusan tidak selalunya didasarkan kepada kerja-kerja pejabat sahaja tetapi melibatkan kerja-kerja di tapak yang berkemungkinan terletak di kawasan pedalaman yang amat mencabar.

Laporan-laporan yang mereka tulis itu tentunya akan menjadi latihan yang penting bagi kerjaya mereka pada masa hadapan. Hal ini bertujuan bagi memastikan latihan industri yang telah dijalankan oleh pelajar mencapai matlamat dan objektifnya selaras dengan misi UTM dalam melahirkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti bagi menampung keperluan sector awam dan swasta di Malaysia. 4) Untuk mendedahkan pelajar kepada struktur organisasi jabatan atau firma tempat latihan dan mengenali peranan jawatan tertentu di dalam organisasi tersebut. 6 . Pelajar diwajibkan menulis laporan berdasarkan pengalaman menjalani latihan industri selama 5 bulan di firma Jurukur Tanah Berlesen.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH maka adalah diharapkan bahawa latihan ini mendedahkan pelajar kepada situasi tapak yang sebenarnya. 5) Latihan industri ini juga memberi peluang melatih pelajar menulis laporan teknikal yang lengkap dan teratur. OBJEKTIF LAPORAN Penulisan laporan bagi latihan praktikal ini adalah sebagai memenuhisyarat bagi pelajar semester enam bagi jurusan Diploma Ukur Tanah. Latihan industri ini bertujuan memberikan pendedahan kepada pelajar semester akhir tentang pengalaman sebenar bekerja di luar di samping sebagai batu loncatan yang dapat membantu pelajar mencari peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Objektif utama laporan ini adalah untuk menilai sejauh mana pelajar dapat mengaplikasikan serta menggabungkan pengalaman dalam mengaitkan teori yang telah dipelajari di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dengan aspek-aspek praktikal di firma.

pelajar dapat didedahkan dengan aplikasi sebenar bidang ukur ini di lapangan yang sebenar melaului pengalaman kerja luar yang mungkin tidak dapat diperoleh sepanjang pengajian di UTM.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Ilmu ukur secara umumnya bolehlah didefinisikan sebagai kaedah menentukan kedudukan relatif data spatial bagi sesuatu titik di permukaan bumi. Hasil daripada ukuran kadaster ini adalah pelan kadaster yang boleh ditakrifkan sebagai pelan untuk penentuan hakmilik bagi tujuan-tujuan pendaftaran tanah. nilai sempadan ini ditunjukkan dengan bearing dan jaraknya. Ukur Kejuruteraan secara umumnya diringkaskan sebagai sebarang kerja ukur yang dilakukan untuk tujuan kerja-kerja pembinaan kejuruteraan awam dan projek pembangunan. Ukur Kejuruteraan dan Ukur Hidrografi. Rekod bagi pengukuran kadaster adalah sah di sisi undang-undang dan ia perlu menepati syarat-syarat rekod yang telah ditetapkan Ukur Hidrografi pula adalah kaedah pengukuran yang melibatkan pengambilan data dan memproses data daripada dasar laut. Ukur kejuruteraan biasanya berkait rapat 7 . Pengukuran kadaster adalah bertujuan untuk meletakkan asas bagi memenuhi kehendak-kehendak awal bagi pendaftaran hakmilik. pengukuran sudut antara garisan. Seterusnya proses plotan pelan atau carta bagi mengambil profil dasar laut serta kedalaman kawasan tersebut. Ukur Kadaster merupakan satu teknik pengukuran untuk menentukan kedudukan batu-batu sempadan hakmilik dan menunjukkannya dalam rekod yang berdaftar. Ia adalah seni dalam pengukuran jarak ufuk dan pugak bagi sesuatu objek. Berdasarkan 3 bidang utama iaitu Ukur Kadaster. Jurutera dan jurukur bertanggungjawab penuh dalam aspek-aspek kawaln dimensi dalam kerja-kerja kejuruteraan tersebut. Dengan itu. penentuan arah garisan dan juga penetapan sesuatu titik melalui pengukuran sudut dan jarak linear.

Kawalan ufuk dan pugak ini didapati melalui pengukuran sudut. jarak atau kombinasi kedua-keduanya melalui teknik-teknik tertentu seperti terabas.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH dengan kawalan ufuk dan kawalan pugak bagi sesuatu kerja pembinaan di mana ia berhubungkait dengan titik ukur iaitu titik kawalan. 8 . dapatlah dinilai kemampuan pelajar dalam mengaplikasikan serta menggabungkan pengalaman dalam penglibatan bagi setiap bidang ukur dan semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya pada masa akan datang. ukuran aras dan sebagainya. triangulasi. dengan terhasilnya buku laporan ini. Oleh yang demikian.

Melaporkan diri sebagai pelajar praktikal kepada Puan Sharifah Janorwati iaitu pegawai yang mengendalikan saya. Walaubagaimanapun. saya telah diaturkan untuk belajar melakukan kerja di lapangan dengan Encik Shahran. Kemudian dengan Encik Shahiran dan yang paling lama dengan Encik Hashim. Oleh itu. CDS dan AutoCAD2000LT. kerja-kerja saya banyak ditumpukan di lapangan. saya ingin memberi gambaran mengenai jadual aktiviti mingguan yang telah saya lakukan sepanjang saya menjalankan latihan di firma Jurukur Permata Malaysia : Jadual Aktiviti Mingguan MINGGU PERTAMA (18 Disember – 22 Disember) • • Sesi suai kenal dengan semua staf di Jurukur Permata Malaysia. pelajar yang menjalani latihan pratikal akan diberikan jadual latihan yang perlu diikuti sepanjang tempoh Latihan Industri dijalankan.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH JADUAL LATIHAN Secara kasarnya. sepanjang hampir 4 bulan saya menjalani latihan disini. syarikat Jurukur Permata Malaysia tidak menyediakan jadual latihan kepada saya. Di sini. pelbagai kerja telah saya lakukan bermula dari kerja di pejabat iaitu perisian TRPS. Peyelia saya iaitu Puan Sharifah Janorwati hanya beritahu secara lisan sahaja tentang kerja-kerja yang akan saya lakukan sepanjang tempoh Latihan Industri. 9 . Namun begitu.

• Melukis pelan pra-hitungan dalam AutoCAD LT2000 di lot 61785. Daerah Petaling. A2 dan A1. • • Mempelajari asas program perisian CDS. 61786. Pekan HICOM. Mempelajari cara-cara mencetak pelan dengan saiz A3. Membuat garisan kontur dalam program perisian TRPS. Bentong di stor penyimpanan pelan. 61787 JPM(SEL)675. Mempelajari cara-cara memindahkan data-data butiran dari program perisian TRPS ke program perisian AutoCAD. Mempelajari cara menggunakan program perisian TRPS dan AutoCAD. MINGGU KEDUA (26 Disember – 29 Disember) • Mempelajari cara-cara memproses raw data dengan menggunakan program perisian TRPS. • Mengenali hakmilik strata dan proses-proses penyediaan dokumen-dokumen hakmilik strata. Selangor. Selangor. • • Mempelajari program perisian E-Submit iaitu program buku kerja luar elektronik. Memasukkan data-data ukur ke dalam program perisian TRPS dan memindahkan data-data TRPS kepada AutoCAD.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • • • • Cari pelan akui Kelau. Daerah Petaling. • Melukis pelan topografi dan demarkasi dalam AutoCAD LT2000JPM(SEL) 680. 10 . Pekan HICOM.

11 . Mempelajari cara-cara memasukkan data ke dalam Baseline Entry dalam program perisian E-Submit. Bandar Selayang. Kuala Lumpur. Bentong. Terengganu. • Menyemak koordinat Cassini sama ada masuk atau tak dalam pelan pengambilan tanah Mukim Sabai. • Mempelajari cara-cara untuk memasukkan data-data check angle. online check. Selangor. MINGGU KEEMPAT (8 Januari -12 Januari) • Mempelajari cara-cara penggunaan kalkulator berprogram model Casio CFX9850 GC PLUS. Pahang. Daerah Kuala Terengganu. • • Mempelajari cara-cara memasukkan data E-Submit Correction.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH MINGGU KETIGA (3 Januari – 5 Januari) • Mengira bilangan titik kawalan bagi pelan Ukur As-Builts Column di Lot 46186. Jalan Sultan Ismail. Daerah Gombak.solar entry dan PO entry dalam program perisian E-Submit. Terengganu. online. • Melakukan kerjaluar iaitu kerja ukur butiran dan aras di atas lot 74. • Mempelajari cara-cara mengisi data-data bagi kes tanda atas garisan (online) dalam ruangan Fieldbook Entry dalam program perisian E-Submit. • Menyambung kerja E-Submit di Lot 1586 Mukim Tok Jamal. Sekyen57. • Memasukkan data-data daripada buku kerja luar ke program perisian E-Submit dalam ruangan Fieldbook Entry bagi kawasan di Lot 1586 Mukim Tok Jamal. Daerah Kuala Terengganu.

kayu peg R dan L ditanam dari stesen kawalan terabas. Daerah Petaling.W Kertih.O.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • • Menukarkan unit jarak daripada ling ke meter bagi pelan-pelan akui. MINGGU KEENAM (22 Januari – 26 Januari) • Mempelajari cara-cara memuat-turun data-data daripada memory card Total Station ke komputer R.  Koordinat kawalan terabas dan koordinat tanda sempadan R dan L diambil dari pelan dikira dengan menggunakan kalkulator berprogram dengan kaedah 2 kali koordinat. 61787 Pekan HICOM. MIGGU KELIMA (15 Januari – 19 Januari) • Melakukan kerja luar iaitu kerja penandaan sempadan R.  Sejumlah 39 kayu peg tanda. • Menjalankan kerja luar di Karak. Mengedit pelan pra-hitungan di Lot 61785.  Setelah dapat bearing dan jarak. 25 batang di R dan 14 batang di L. Selangor.O. 61786. Terengganu.W (Right Of Way) bagi Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 Terengganu. Pakej 7A: Dari CH 71300 ke CH 76000:  Menandakan sempadan di Right(R) dan Left(L) mengikut kawalan terabas yang telah siap dilakukan. Pahang untuk kerja ukur penandaan sempadan dengan kayu peg bagi projek penyaluran air mentah dari Pahang ke Selangor 12 .

pegawai dari Jabatan Tanah Daerah Raub. • • Mengira pre-comp (bearing dan jarak) untuk menandakan sempadan R dan L Melakukan kerja luar di Melaka bagi projek perlebaran jalan raya. MINGGU KELAPAN (5 Februari – 10 Februari) • Memuat-turun data-data dari kad memori hasil kerja ukur penandaan sempadan untuk laluan paip air di Karak. 4408. • Mencetak pelan akui stesen janaelektrik Sultan Abdul Aziz . Pahang:  Menunjukkan Lot 70. 236.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Menunjukkan kawasan lot yang terlibat kepada Encik Fakrul. 1752. 0832. 4419. pegawai Lembaga Jabatan Tanah Daerah Raub. 235. 13 . 4411. Daerah Klang. 59. 29 batang di sebelah R (right) 24 batang L (left). Mukim Kapar.  Sebanyak 53 kayu peg ditanda. • Menyambung kerja penandaan sempadan di Karak:  Mengira bearing dan jarak kayu peg yang hendak ditanda dengan menggunakan kalkulator berprogram dengan kaedah 2 kali koordinat. dan 3504. • Menunjukkan kawasan lot untuk projek laluan paip air di Karak kepada Encik Fakrul. 4420. MINGGU KETUJUH (29 Januari – 1 Februari) • Menjalankan kerja luar di Sprint Highway dan Bangsar bagi kerja ukur aras untuk mendapatkan nilai aras Bore Hole.

  Setiap stesen terabas dibuat pembetulan M (Meridian) dan C (Circuit) Tikaian dan pembetulan dilakukan pada tiap-tiap stesen terabas • Menjalankan kerja menanam paip besi di lot 2795 dan 2796 di Kg Padang Balang.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Melakukan kerja luar di Lembah Beringin. Mukim Setapak. MINGGU KESEPULUH (12 Februari– 16 Februari) • Menyambung kerja luar di lot 2795 dan 2796 di Kg Padang Balang. Wilayah Persekutuan untuk kerja ukur hakmilik dan butiran. Kerja ukur terabas dilakukan. Kuala Lumpur di lot 57946 dan 56953 untuk kerja ukur muktamad (as-builts survey) penandaan Bore Hole.  32 Bore Hole diukur untuk mendapatkan arasnya. Kerja ukur terabas ditutup dengan melakukan cerapan ke matahari.  Tanam 4 batang paip besi. Mukim Setapak. Wilayah Persekutuan. Hulu Selangor untuk kerja tanam Pastian:  3 batu konkrit ditanam berdasarkan prosedur kerja ukur kadaster. 14 . Mukim Setapak. • Melakukan kerja luar di lot 2795 dan 2796 di Kg Padang Balang. Wilayah Persekutuan. Ikat stesen kawalan terabas dengan 3 paip lama. • Melaksanakan kerja luar di Mount Kiara. Butiran pagar dan rumah diambil.      Memulakan kerja dengan mengesahkan 2 batu lama.

Mukim Setapak. • Melaksanakan kerja luar di lot 19428 – 19435 Ukay Heights. 195. pegawai dari Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta (JPPH) Temerloh. • Menyemak pelan nombor JPMWPK 345/07/DET1 di lot2795 dan 2796. 3387. Kg Padang Balang. Mackintosh Probe dan Piezocone. 3889. • Melakukan kerja luar di Sg Penchala untuk mengukur cross- section parit besar dan melukis diagram parit yang diukur. 5666. 3895. 202. 3993 • Melakukan kerja luar di Cenang. 3 batang paip besi digantikan.  Antara nombor lot yang terlibat: Lot 3391. MINGGU KEDUABELAS (5 Mac – 10 Mac) • Menjalankan kerja luar di Sg Penchala iaitu kerja penggantian besi keluli kepada paip besi. 3501. 3994. 3386. 3503. 3384. Kuala Selangor untuk mencari semula tanda kayu piket dan batu konkrit baru. Pahang. Wilayah Persekutuan. 15 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH MINGGU KESEBELAS (26 Februari – 3 Mac) • Menunjukkan kawasan lot di Karak kepada Encik Aziz. 3986. 196. • Melakukan kerja luar di lot 5024 Batang Berjuntai. Pulau Langkawi untuk ukur pemancangan (setting-out) di lot 2570 untuk penandaan Bore Hole. Selangor untuk ukur pemancangan untuk penandaan Bore Hole dan Mackintosh Probe. 3386. 3392.

konsultant dan klien di Sg Penchala. Kuala Selangor untuk kerja tanam batu sempadan dan paip besi. MINGGU KETIGABELAS (12 Mac – 18 Mac) • Melakukan kerja luar di Pulau Carey. Mukim Sg Karang. Daerah Kuantan. • Melakukan kerja ukur di Btang Berjuntai. Petaling Jaya. • • Mencetak buku kerja luar ukur terabas untuk projek laluan air paip Karak. Selangor untuk kerja ukur pemancangan penandaan Bore Hole. Melakukan kerja luar ukur pemancangan untuk penandaan Bore Hole di Pelabuhan Kuantan. • Menjalankan kerja luar di Pulau Carey. • Menjalankan kerja luar di Lembah Beringin. • Melaksanakan kerja luar di Batang Berjuntai.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Menunjukkan kawasan ukur kepada pemilik tanah. Keluasan lot adalah 4 ekar. • Melakukan kerja luar ukur pemancangan untuk penandaan SP di Kayu Ara. Selepas siap menanda 6 Bore Hole. Pahang. Piezocone dan Continuous Sampling. Kuala Selangor untuk kerja ukur kadaster iaitu menanam batu konkrit dan paip besi. 16 . ukur aras dibuat untuk mengira aras setiap Bore Hole. Klang dengan menggunakan alat GPS model GARMIN 12 XL 12 Channel untuk kerja ukur pemancangan bagi menanda kedudukan Bore Hole. Damansara. Hulu Selangor untuk kerja tanam batu sempadan. Sejumlah 4 SP ditanda dan aras setiap SP diambil. Klang.

Selangor untuk kerja penandaan kayu peg di tengah dan di setiap bucu 3 lot dan mengambil aras ketinggian setiap kayu peg yang ditandakan. • Menjalankan kerja luar di Batang Berjuntai.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Melaksanakan kerja luar di kawasan Hutan Simpanan Ampang. • Melakukan kerja luar di Tasik Kenyir. • Melakukan kerja luar di Hutan Simpanan Ampang. Klang untuk kerja mengubah batu sempadan baru dan mencari batu sempadan lama. Ukay Perdana bagi menyambung kerja penandaan Bore Hole dengan menggunakan alat GPS model GARMIN 12 XL 12 Channel dan kerja ukur aras Borehole. MINGGU KEEMPATBELAS (20 Mac – 24 Mac) • Melaksanakan kerja luar di Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Daerah Hulu Terengganu bagi projek jalan raya Simpang Pulai – Lojing – Gua Musang – Kuala Berang untuk kerja penandaan Bore Hole bagi ahli geologi mengkaji keadaaan bawah tanah bumi. Rawang. Bukit Antarabangsa. Selangor untuk kerja mengubah batu sempadan dan paip besi. Kapar. Ukay Perdana dengan dengan menggunakan alat GPS model GARMIN 12 XL 12 Channel untuk mencari kedudukan Borehole. Daerah Kuala Selangor. MINGGU KELIMABELAS (26 Mac – 30 Mac) • Menjalankan kerja luar di Bukit Sentosa. 17 .

18 . Amrcorp mall di Lot 226 dan 227. Kapar. • Menjalankan kerja luar di Bukit Sentosa. Klang untuk projek lebuhraya SKVE. Amrcorp Mall. Jalan Persiaran Barat. Kuala Selangor untuk ubah batu sempadan dan paip lama. Petaling Jaya untuk kerja ukur ‘Lettable Size’ dengan menggunakan alat DISTO iaitu alat mengukur jarak berlaser. MINGGU KEENAMBELAS (2 April – 6 April) • Menyemak buku kerja luar terabas Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Kapar.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Menunjukkan penandaaan Bore Hole. • Melakukan kerja luar di Restoran Oversea. Klang. Kapar. • Menghitung keluasan Lot 226 dan 227 Restoren Oversea. • Menyemak bacaan cerapan matahari dalam perisian CSCS untuk buku kerja luar terabas Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. • Memasukkan data-data bearing dan jarak ke dalam perisian CSCS berdasarkan buku kerja luar terabas Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Selangor di Lot PT 36970 dan PT 13310. Selangor di Lot PT 36970 dan PT 13310 yang mempunyai keluasan 144 hektar. Rawang bagi mengambil semula aras di 3 lot kerana pemaju hendak menaikkan lagi ketinggian tanah. ahli geologi dan Mr Lee pengarah Maxim company di Pulau Carey. Continuous Sampling dan Piezocone kepada konsultant. Klang. Selangor di Lot PT 36970 dan PT 13310. • Melaksanakan kerja luar di Batang Berjuntai. Klang.

Daerah Gombak. 19 . Bandaraya Melaka. Melaka Tengah. MINGGU KETUJUHBELAS (9 April – 13 April) • Menghitung perbandingan antara ‘direct linest’ Baru dengan SA (Seperti Asal) dalam perisian CSCS dan CPSWin32 untuk Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Klang bertujuan memudahkan perhitungan ‘direct line’ untuk dibandingkan dengan yang Baru dan SA (seperti asal).TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Mempelajari pemprosesan data ukur kadaster dengan menggunakan perisian CPSWin32. Selangor. Klebang Khecil. Kapar. Pahang. 11303 Kawasan Rezab Peringkat 4. Kapar. • Menyemak garisan-garisan terabas yang telah dibahagikan kepada 68 blok bagi lot 11298. • Mengira keluasan petak bangunan 3 tingkat bagi permohonan hakmilik strata di Lot 1234 hingga 1251. Lot 48186. • Memplot garisan-garisan terabas dalam pelan pra-hitungan Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. 11301. FELDA Lurah Bilut. 11300. Klang. Bandar Selayang. Daerah Bentong. Mukim Bentong. 11302. 11299. • Menghitung dan menyemak bearing dan jarak dalam perisian CSCS dan CPSWin32 untuk pecah sempadan GM 347.

279 JALAN TUANKU ABDUL RAHMAN.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH LATAR BELAKANG FIRMA JURUKUR PERMATA MALAYSIA merupakan sebuah firma yang didaftarkan di bawah Akta Jurukur Tanah Berlesen 1958 (Disemak . WILAYAH PERSEKUTUAN (KL). rekod dan prosesan firma ini adalah bertempat di alamat : JURUKUR PERMATA MALAYSIA TINGKAT 2. Segala urusan pentadbiran. 20 . Firma ini ditubuhkan pada Ogos 1985 untuk membekalkan perkhidmatan ukur tanah dan pemetaan di seluruh kawasan Semenanjung Malaysia. 50100 KUALA LUMPUR. BANGUNAN PLC.1991) yang dimiliki oleh 2 orang Jurukur Berlesen iaitu Encik Toh Swee Eng dan Tuan Haji Mokhtaruddin bin Wan Yusof.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 21 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 22 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 23 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 24 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 25 .

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

26

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

27

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

28

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 29 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 30 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 31 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 32 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 33 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 34 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 35 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 36 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 37 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 38 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 39 .

Ukur kadaster merupakan suatu pengukuran untuk menentukan kedudukan batubatu sempadan hakmilik dan menunjukkannya di dalam rekod yang berdaftar atau titles.  Mengelakkan berlakunya pertindihan antara lot-lot tanah yang bersebelahan. Ia merupakan satu sistem yang dapat menjalinkan perhubungan di antara tanah manusia dan undang-undang dalam pengurusan hartanah seharian. 40 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH UKUR KADASTER Sistem kadaster telah diperkenalkan sejak 4000 tahun sebelum masihi pada zaman Babylon. sempadan ditunjukkan dengan nilai bearing dan jarak. Antara tujuan lain ukur kadaster adalah untuk:  Mengelakkan pembaziran. “ruang kosong” antara lot-lot tanah. Manakala ukuran kadaster pula sebagai suatu proses atau teknik pengukuran yang bersistematik untuk penentuan sempadan-sempadan hakmilik di atas tanah dengan ketepatan yang telah dipiawaikan. Antara kepentingan sistem ini adalah untuk memudahkan proses pendaftaran hakmilik tanah dan pengutipan cukai tanah oleh pihak yang berkuasa. Di dalam pelan atau title ini. Tujuan utama ukur kadaster adalah untuk meletakkan asas bagi memenuhi kehendak-kehendak awal bagi pendaftaran hakmilik.

ia boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Objektif Ukur Kadaster : a) Untuk menyediakan maklumat lengkap dan tepat bagi tanah-tanah 41 . Ukur kadaster dapat ditakrifkan sebagai pengukuran untuk menentukan harta tanah bagi menyediakan butiran lengkap dan tepat tentang surat hakmilik yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kadaster serba guna(multipurpose) adalah matlamat utama oleh kerana kadaster ’legal’ jika digabungkan dengan maklumat lain. pemberimilikan.  Mentakrifkan bahawa sebidang tanah itu adalah di bawah mukim-mukim tertentu dan pemilik ekonomi tertentu.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH  Menentukan bentuk dan keluasan tanah bagi setiap perubahan seperti pembahagian tanah dan lain-lain. kadaster mengandungi rekod hakmilik. Kadaster dianggap sebagai rekod pentadbiran dan perundangan tanah. Kategori Kadester: a) b) c) Fiskal Legal Multipurpose Kini. hak dan syaratsyarat.

42 . Sempadan sesuatu lot tanah terdiri daripada tanda-tanda sempadan yang dianggap disambung oleh garisan lurus untuk menentukan kedudukan setiap unit tanah dan juga keluasannya yang dibendung. 2) Seorang Pegawai Ukur juga perlu mencari kedudukan asal sempadan tanah dan tidak cuba untuk membetulkan ukuran asal walaupun wujud selisih. kedudukan sesuatu lot dapat ditentukan dengan mudah. SEMPADAN Sempadan sesuatu lot tanah ditentukan dengan batu sempadan atau tanda sempadan. ini akan memberi kesan kepada kepentingan tuan tanah maka tanda sempadan tersebut perlu diubah. mengubah atau mengalih sebarang batu atau tanda yang tidak diperlukan lagi.menyusun dan menyimpan rekod tanah-tanah yang telah diberimilik oleh kerajaan bagi melicinkan proses pentadbiran tanah. Dengan itu. 3) Tanda sempadan yang kekal hendaklah ditanam sebelum atau serentak dengan pengukuran yang dibuat.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH yang akan dikeluar hakmilik oleh keajaan b) Untuk menyedia. Peranan Pegawai Ukur terhadap batu sempadan di dalam pengukuran Kadaster adalah seperti berikut: 1) Seorang Pegawai Ukur bertanggungjawab untuk mengawasi kerja-kerja tanam pastian. 4) Jika terdapat bukti yang menyatakan tanda sempadan tersebut telah berganjak dalam had yang ditetapkan.

Bahagian atas tanda sempadan mestilah menonjol 3” di atas tanah. Mempunyai tanda bulat ditengah-tengah bagi titik stesen sebenar) • Paip Besi (Mempunyai saiz tidak kurang 3’ panjang dengan garisan pusat 1”-2” dan seelok-eloknya bersalut cat/tar/galvani) • Batu Baur (Mempunyai dimensi yang sama dengan konkrit bertetulang. Biasanya ditutupi dengan penutup besi di atas jalan raya) • Tiang konkrit bertetulang (Mempunyai saiz 4’-6’ panjang dan keratan rentasnya adalah 6”-12”) Syarat-syarat Penandaan Sempadan  Tanda Sempadan hendaklah ditanam secara menegak.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Jenis-jenis Tanda Sempadan Jenis-jenis Tanda Sempadan yang biasa digunakan adalah: • Konkrit Bertetulang (Saiz 2’ panjang dengan keluasan rentas tidak kurang daripada 7” persegi. 43 . Ia dibuat daripada campuran batu sungai dan simen) • Pepaku Besi (Panjang 8”-15” dan ditanam dalam konkrit.

Kaedah Penandaan Titik Sempadan  Batu konkrit atau granit dibenamkan ke dalam tanah dan kemudian dikukuhkan kedudukannya dengan tanah sekeliling supaya batu tersebut padat.  Bagi tanda sempadan yang terjatuh atau terletak di atas tapak konkrit . batu.  Bagi titik sempadan yang terkena pada permukaan bumi yang berbatu-batan. contohnya pada bucu atau tepi bangunan. 44 .  Tanda Sempadan yang jatuh di atas binaan seperti konkrit.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH  Tanda Sempadan yang jatuh ke atas permukaan batu atau batu besar hendaklah ditanda dengan membuat titik/tanda/lubang menggunakan penebuk lubang berserta anak panah yang ditujukan ke arahnya. tepi jalan raya atau seumpamanya. dan sebagainya hendaklah ditanda dengan paku besi atau paku yang ditanam ke dalam simen. titik tersebut akan ditandakan dengan menggunakan paku besi dan ditandakan dengan cat supaya mudah dikenali. ia akan ditandakan dengan satu titik yang dipahatkan bersama-sama dengan anak panah yang menunjukkan titk tersebut.  Paip besi digunakan untuk ukuran biasa dan dalam kes-kes yang tertentu dengan bahagian atas batang besi tersebut akan dibiarkan berada lebih kurang 6 inci dari permukaan tanah. dinding. Bahagian atas batu tersebut dibiarkan pada ketinggian 3 inci atau 8 cm dari permukaan tanah.

kedudukannya mestilah di tempat yang stabil dan tidak mudah dirosakkan atau diganggu. Tuan punya tanah seharusnya bertanggungjawab menjaga dan memastikan tanda-tanda sempadan yang ditanam itu sentiasa berada dalam keadaan sempurna.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH  Setelah batu sempadan atau tanda sempadan ditanam. kayu pancang setinggi paras dada perlu dipacakkan lebih kurang 0. Bagi batu sempadan atau tanda sempadan yang telah ditandakan ini.2 m daripada batu sempadan atau tanda sempadan tersebut. 45 .

Oleh itu. Asas Penentuan Datum  Dua tanda ukur dari pengukuran terdahulu yang mana kedudukannya bersebelahan dibuktikan dalam pengukuran atau dengan cara terabas dan hitungan dengan tilikan matahari untuk menentukan kedua-duanya masih dalam keadaaan asal di dalam had yang dibenarkan. 46 . datum adalah sangat penting dalam memulakan satu-satu kerja pengukuran.  Tiga tanda ukur dari pengukuran terdahulu yang mana dua daripadanya berkedudukan bersebelahan dan dibuktikan dengan pengukuran sudut dan jarak atau cara terabas dan hitungan masih dalam keadaan asal di dalam had yang dibenarkan.  Mana-mana dua tanda ukur dari pengukuran terdahulu yang dibuktikan dalam keadaan asal di dalam had yang dibenarkan melalui kaedah GPS seperti yang ditetapkan oleh jabatan. Datum juga digunakan untuk mencari koordinat yang tetap dan kekal.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH DATUM UNTUK UKURAN KADASTER Datum merupakan suatu garisan yang mana bearing dan jaraknya diakui betul samaada melalui cerapan matahari atau melalui pengukuran dan garisan ini menjadi garisan rujukan untuk sesuatu kerja ukur.

dengan anjakan maksimum 0. mestilah tidak melebihi 10”. • Bagi garisan yang melebihi 40 meter.015 meter. 47 .006 meter setiap 20 meter. bearing melebihi 30” dan jarak melebihi 0. Had Anjakan Dan Perselisihan Sempadan Had anjakan sempadan adalah seperti berikut: • Bagi garisan yang tidak melebihi 40 meter. Walau bagaimanapun. manakala sudut dalaman di antara dua garisan yang diperolehi mengikut prosedur.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Syarat-Syarat Datum Jarak garisan yang akan dijadikan sebagai datum hendaklah melebihi 30 meter dan memenuhi had anjakn yang dibenarkan seperti yang dinyatakan di bawah.050 meter. syarat sudut dalaman ini boleh dilonggarkan kepada tidak melebihi 20” sekiranya ukuran terdahulu adalah dalam kelas kedua. bearing melebihi 01’ dan jarak melebihi 0.

Untuk keperluan-keperluan lain yang bersangkutan dengan pengukuran. iii. Keperluan Bagi Penyediaan Surihan Surihan disediakan bagi keperluan berikut: i. ii.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH SURIHAN KERJALUAR Sebelum sesuatu pengukuran dilakukan. iv. Untuk keperluan warta. Untuk membekalkan kepada pengukur Untuk membekalkan data dan bagi menjalankan kerja-kerja maklumat-matlumat kepada Pejabat Tanah untuk penempatan. maklumat-maklumat pengukuran. Penyediaan Surihan Kerja Luar 48 . sudah semestinya jurukur memerlukan surihan kerjaluar untuk memudahkan lagi pengukuran. Surihan kerjaluar adalah satu gambarajah petak-petak yang dilukis dengan berskala untuk membekalkan maklumat bagi tindakan kerjaluar dimana ia hendaklah dilukis atau disalin dari peta kadaster atau pelan-pelan akui dan daripada rekod-rekod yang lain yang disurih atas lusinar.

Bagi pengukuran di Jurukur Permata Malaysia. Baca minit-minit fail arahan ukur dengan teliti. Ini kerana ia menjimatkan masa tambahan pula ia juga menjimatkan kos. b. jurukur kebanyakkan hanya menggunakan kaedah surihan salinan fotostat sahaja. d. Salinan fotokopi selalu digunakan untuk menggantikan kertas surihan untuk mengelak dari berlaku kesilapan. Salin semua maklumat yang muktahak bagi keperluan penyediaan surihan dari syit litho: Pelan akui yang berkaitan.dicatitkan nombor fail ukur. Kerja surihan – untuk kerja dalam jangkamasa kurang dari tiga hari Salinan fotostat – untuk kerja-kerja yang jangkamasa lebih dari tiga hari. Jikalau pelan tidak ada atau tidak dapat di perolehi sebab ukuran baru. Semak pelan “Permohonan Ukur” untuk mempastikan: Lot baru diikat kepada tanda-tanda lama Semak carta di atas Syit Litho c. 49 . Surihan yang disediakan di atas salinan fotokopi adalah untuk kerja-kerja yang lebih dari tiga dan kurang dari satu minggu. Anggarkan jangkamasa kerja di padang supaya dapat ditentukan jenis bahan surihan yang digunakan seperti: - Kain surihan – untuk kerja-kerja dalam jangkamasa lebih dari tiga.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH a.

• Di mana salinan fotostat hendaklah digunakan sebab ia lebih menjimatkan kos dan juga menjimatkan masa. surihan disediakan di dalam banyak syit.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Surihan Bagi Pelbagai Kerja Luar • Untuk kerja-kerja yang luas misalnya kawasan tanah Rancangan atau kawasan pengambilan tanah. 50 . • Data yang dibekalkan untuk surihan hendaklah yang ditunjukkan di atas hakmilik. • Kesahihan data adalah ditentukan dari kelas pengukuran bukan tarikh kerja ukur.

51 . V. Memerhatikan kemudahan yang telah disediakan bagi memudahkan lagi kerja ukur yang hendak dijalankan. IV. III. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut: I. Ketepatan dan kejituan kerja yang diperlukan. Tujuan pengukuran. Jurukur juga hendaklah mempertimbangkan beberapa perkara semasa membuat tinjauan. III. Di antaranya ialah: I. Jurukur juga perlu membuat tinjauan kerana penting bagi menentukan kedudukan stesen yang diduduki.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH PERINGKAT-PERINGKAT KERJA LUAR Kerja luar yang dilakukan perlulah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan. Selain itu. II. II. Tinjauan kawasan Pemilihan stesen ukur Penandaan stesen ukur Pengambilan cerapan Mengukur jarak Tinjauan Langkah ini dilaukuan bagi memudahkan jurukur untuk memikirkan cara yang sesuai untuk menjalankan kerja ukur nanti. jurukur juga dapat membayangkan rupa bentuk terabas yang dilakukan. Ini adalah bagi melancarkan lagi proses kerja pengukuran.

Stesen ukur juga mestilah tidak terhalang dari sebarang gangguan seperti pokok. V. Perkara ini bertujuan mengelakkan pergerakkan alat semasa kerja ukur sedang dilakukan. Pemilihan Stesen Ukur Pemilihan stesen ukur adalah penting untuk melancarkan kerja pengukuran. Misalnya. Tapak kerja ukur juga perlu diambil perhatian. Seelok-eloknya elakkan dirikan alat untuk jadikan stesen bagi keadaaan tapak yang bercerun dan berair. Meminimumkan bilangan stesen untuk kerja ukur tetapi memadai untuk mendapatkan kejituan dalam kerja ukur dan tidak menjejaskan proses perjalanan kerja ukur. Jurukur perlulah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut: I. bangunan. Stesen ukur mestilah saling nampak antara satu sama lain. III.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH IV. II. Kedudukan stesen sebaik-baiknya adalah stesen yang berhampiran dengan butiran yang ingin dibuat cerapan. 52 . VI. semak. keadaannya mestilah stabil dan kukuh di persekitarannya. Masa yang diperlukan bagi mengendalikan kerja ukur atau masa yang diperuntukkan dalam menjalankan kerja ukur. IV. batu. dan sebagainya. Ini adalah bertujuan untuk menghalang ralat pada bacaan bearing atau cerapan sudut. Jarak cerapan yang dilakukan antara satu stesen dengan stesen yang lain hendaklah melebihi 30 meter.

Pada permukuaan kayu piket itu hendaklah dipakukan. Kedudukan stesen hendaklah direkodkan. beberapa perkara mestilah diambil perhatian seperti berikut: I. III. Hal ini bagi mengelakkan sebarang selisih dalam mendapatkan kejituan yang tinggi.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Penandaan Stesen Ukur Untuk menandakan sesuatu stesen ukur. Ini bertujuan untuk mendapatkan kejituan dalam kerja ukur.5m dan permukuaan keratannya adalah 40mm x 40mm. Piket yang ditanam di dalam tanah hendaklah berjarak 2cm dari permukaan tanah. Ini bertujuan bagi memudahkan pencarian semula kedudukan stesen. II. IV. Pengambilan Cerapan Cerapan yang dibuat hendaklah mengikut spesifikasi yang betul dan dilakukan dengan berhati-hati. Penandaan stesen perlulah dibuat daripada kayu piket yang panjangnya kira-kira 0. Mengukur Jarak 53 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Bagi mengukur jarak yang ingin dicerap adalah lebih baik dengan mengukur jarak secara langsung. Walaubagaimanapun. 54 . dengan adanya alat yang lebih canggih seperti EDM dan Total Station. Ia boleh digunakan dengan rantai khas yang mempunyai ketepatan serta kejituan yang tinggi. Segala ukuran yang dibuat mestilah mengikut syarat-syarat kelas ukuran yang tertentu. Perlu diambil perhatian bahawa jarak yang diukur adalah jarak cerun dan perlu dibuat pembetulan bagi mendapatkan jarak mengufuk. jarak boleh terus diperoleh.

Bacaan suhu dan tekanan udara tidak diperlukan bagi sebarang kelas ukuran. Jarak mengufuk yang diperoleh scara langsung ini hendaklah dicatatkan ke dalam ruangan jarak yang diukur dan seterusnya ruangan jarak muktamad. Bagi alat EDM yang tidak memberi jarak mengufuk secara langsung. Bagi alat EDM yang boleh memberi jarak mengufuk secara langsung. Borang Ujian EDM Borang ujian EDM hendaklah ditampal pada sebelah dalam kulit buku kerja luar. Sekiranya. catatan huruf ‘R’ adalah memadai. Pelarasan bearing hendaklah dibuat mengikut peraturan-peraturan Jabatan Ukur. catatan jarak yang diperoleh itu hendaklah dibuat di garis ketiga dalam ruangan jarak muktamad. memadai dicatat huruf ‘H’ yang memberi makna bahawa sudut pugak tidak dibaca. Bagi jarak yang diukur secara ‘deduction’. 55 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH CATATAN DALAM BUKU KERJA LUAR Buku kerjaluar yang biasa digunakan bagi ukuran kadaster hendaklah terus digunakan bagi mencatatkan ukuran EDM. bacaan sudut pugak tidak diperlukan. Constant error tidak perlu dikenakan pada sebarang ukuran jarak. bacaan sudut pugak hendaklah dicatatkan seperti amalan biasa. Dalam buku kerjal luar di ruangan sudut pugak. sudut pugak tersebut didapati rata.

7) Setiap kesalahan yang dilakukan hendaklah ditangani dan bertarikh. 4) Pembetulan hendaklah dicatat dalam ruangan cerapan yang baru. 9) Jurukur bertanggungjawab untuk melaraskan dan memasukkan segala bearing dalam buku kerja luar bagi memenuhi kelas ukuran tertentu. Semua pembukuan cerapan hendaklah dibukukan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Ukur. 3) Jika terdapat kesilapan dalam catatan di ruangan cerapan bearing atau jarak. 8) Pembetulan tulisan secara bertindih tidak dibenarkan juga.. 6) Penggunaan sebarang jenis alat pemadam seperti pemadam cecair adalah dilarang sama sekali. maka keseluruhan cerapan itu hendaklah dibatalkan. 5) Sebarang perubhan terhadap ukuran yang tercatat di dalam buku kerjaluar tidak dibenarkan kecuali terdapat bukti yang jelas yang boleh menunjukkan kesilapan dalam catatan.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Cara-cara Mengisi Buku Kerja Luar Segala maklumat di dalam buku kerja luar yang berkaitan dengan cerapan yang dilakukan ketika kerja pengukuran dijalankan hendaklah direkodkan oleh jurukur. 56 . 2) Penggunaan pen warna-warni dan pensil adalah dilarang sama sekali. Pastikan bahawa borang ujian EDM telah dicetak serta dilengkapkan di dalam buku kerja luar. seperti berikut: 1) Hanya dakwat biru atau hitam sahaja yang dibenarkan untuk mencatatkan cerapan dilakukan di dalam buku kerja luar.

abjad atau nombor yang tidak berkenaan adalah dilarang sama sekali. azimut. pembetulan bearing. Arah ‘UTARA’ hendaklah ditunjukkan. 2) Nombor-nombor stesen hendaklah mengikut aturan kerja. Gambarajah Kerja Luar 1) Gambarajah sebaik-baiknya dilukis di mukasurat sebelah kanan buku kerja luar untuk dibuat rujukan daripada pembukuan sebelah kiri. Terabas kelas pertama berhampiran kepada 10” 57 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 10) Jurukur juga dikehendaki menghitung segala pembetulan. Pengukuran terabas piawai berhampiran kepada 01”. 3) Garis sempadan hendaklah dilukis dengan garis terus manakala garisan terabas pula dengan garisan putus-putus serta garisan offset dengan garisan titik-titik. b. nombor baru hendaklah digunakan. Sebagai contoh. 5) Bearing hendaklah ditulis mengikut keperluan kelas seperti berikut: a. 4) Simbol atau tanda yang tidak diiktiraf untuk menerangkan tanda ukur adalah dilarang sama sekali. 2) Jika gambarajah terlalu panjang. tikaian bearing dan sebagainya. 3) Sekiranya suatu tanda telah dialih seperti dalam kes tanam pastian. ia boleh disambung pada muka surat tertentu. Penomboran Stesen Ukur 1) Penggunaan huruf.

Jarak pula hendaklah berhampiran kepada 0.01m. Terabas kelas ketiga berhampiran kepada 1’. d.001m melainkan kelas ketiga berhampiran 0. Terabas kelas kedua berhampiran kepada 30”. 58 . KELAS UKUR TELAH DIMANSUHKAN PENGGUNANNYA DAN HANYA UKURAN KELAS SATU YANG DITERIMA PAKAI. BAGAIMANAPUN. Manakala bagi jalan raya dan landasan keretapi hendaklah dituliskan nama jalan dan landasan tersebut serta arahnya. Bearing dan jarak yang dikira hendaklah ditunjukkan. 6) Jurukur hendaklah membuat ukuran dan merekodkannya di dalam rajah setiap objek tetap. e.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH c. f.

Semakan bearing dilakukan setelah menutup satu terabas. pasti terdapat pembetulan bagi ralat-ralat kecil di mana pembetulan ini diperlukan bagi meningkatkan lagi tahap ketepatan sesuatu kerja ukur.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH PEMBETULAN Dalam setiap kerja ukur. Selisih ini disebut sebagai tikaian bearing (Bearing Misclose) iaitu perbezaan antara bearing yang dicerap dengan bearing yang sepatutnya (sebenar). Tikaian Bearing = Bearing Yang Diukur – Bearing Yang Sepatutnya Tikaian bearing yang dibenarkan adalah:- 59 . ‘C’ (Closure Correction) b. ‘M’ (Meridian Correction) Pembetulan Tutup ‘C’ Pembetulan ‘C’ perlu diberikan kepada setiap bearing cerapan sekiranya terdapat perbezaan nilai bearing bagi sesuatu garisan terakhir yang telah dicerap dengan garisan yang dibaca. Terdapat dua jenis pembetulan bearing iaitu: a. Pembetulan Meridian. Pembetulan ‘C’ hanya dilakukan sekiranya terdapat selisih pada penutup terabas. Sebagai contoh dalam bearing cerapan. Pembetulan Tutup. semua bearing cerapan hendaklah dilaraskan dengan memberikan pembetulan-pembetulan bagi mendapatkan bearing-bearing muktamad.

3. 5.35” dalam 5 stesen 2. & 1 + 35”/5 = + 7” setiap stesen Pembetulan akan bertambah pada setiap stesen seperti contoh di bawah: Garisan 2–3 3–4 4–5 Pembetulan 7” 14” 21” 60 . 4. seperti berikut: 1 2 5 3 4 Garisan 1 – 2 dibaca Sepatutnya dibaca Tikaian Pembetulan = 115° 20’ 50” 115° 21’ 25” .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Kelas Ukuran Ukuran Kelas Satu Ukuran Kelas Kedua Tikaian Maksima 1’ 15” 2’ 30” Tikaian Per Stesen 10” 20” Tikaian bearing hendaklah dicatat pada akhir cerapan setelah bearing ditutup.

M = Bearing Anggapan – Bearing Sebenar Cara pembetulan ‘M’ diperoleh: 1 2 3 1–2 1–2 Terabas dilaras Dengan matahari 45° 16’ 30” 45° 15’ 00” 61 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 5–1 1–2 28” 35” Pembetulan Meridian ‘M’ Pembetulan ‘M’ perlu diberikan sekiranya terdapat perbezaan pada meridian (orientasi) terabas yang digunakan dengan meridian yang sebenar. Perkara ini berlaku kerana bearing yang digunakan sebagai datum adalah bearing anggapan yang tidak sama dengan bearing asal seperti yang diakui di dalam Pelan Akui atau bearing daripada cerapan matahari. Selisih Meridian. Ia juga terjadi selepas pembetulan ‘C’ diberikan. Pembetulan ‘M’ dilakukan bagi membolehkan bearing yang dicerap tersebut mempunyai meridian benar berdasarkan utara grid.

maka garisan sempadan 1 -3 dibetulkan daripada matahari. ii) Pembetulan ‘M’ daripada matahari: Cerapan matahari dilakukan atas stesen 1 di mana titik rujukannya ialah stesen 2.1’ 30” Terdapat 2 jenis Pembetulan ‘M’ iaitu: i) Pembetulan ‘M’ dengan matahari: Cerapan matahari dilakukan atas stesen 1 di mana titik rujukannya ialah stesen 2. Pembetulan ‘M’ = . maka garisan sempadan 1 -2 dibetulkan dengan matahari. 1 2 3 Terdapat 3 kaedah pembetulan ‘M’ iaitu: • • Pembetualn ‘M’ sebelum garisan Pembetulan ‘M’ selepas garisan 62 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH + 1’ 30” Maka.

• • Dua set cerapan diperlukan bagi satu-satu pengiraan azimut.00 petang ii. Ketika matahari cerah.00 pagi hingga 9. Cerapan mestilah dicatatkan dengan teratur mengikut borang cerapan matahari. Waktu pagi : : lebih kurang 8.) 63 . Waktu petang iii. hujan atau angin bertiup kencang Tanda rujukan (T. Ketika matahari bersudut pugak anatara 15°-30° dari stesen cerapan iv.R.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Pembetulan ‘M’ selepas pada mana-mana garisan CERAPAN MATAHARI Cerapan matahari adalah bertujuan untuk memastikan bearing yang dicerap itu mempunyai orientasi benar berdasarkan utara grid ataupun dengan makna lain adalah untuk mengawal azimut. Kaedah untuk mendapatkan garisan azimut ialah secara cerapan matahari pada satu-satu masa dan dihitung berdasarkan segitiga astronomi. tidak dilindungi awan v. Cerapan • Cerapan pagi dan petang mengikut keadaan cuaca dan sudut pugak yang dicerap adalah antara 15°.00 pagi lebih kurang 5.30° pada kebiasaannya. Ketika cuaca baik iaitu tidak mendung. Waktu sesuai membuat cerapan i.00 petang hingga 6.

R. mengikut Pelan Akui atau secara anggapan. c. teropong alat dihalakan ke arah matahari mengikut arah pusingan jam. (Alat pada penyilang kiri). d. Kemudian halakan alat ke tengah-tengah prisma. Cerapan yang dilakukan mestilah menggunakan sun glass atau penapis kaca. Bearing bagi stesen 1 disetkan (di mana stesen 1 dianggap sebagai T.R.). Prosedur Melakukan Cerapan Matahari Di Lapangan a. Hitungan • Data bagi sudutiswa boleh didapati daripada buku almanak ukur yang terbaru.R. Alat didirikan di atas stesen cerapan iaitu stesen 2 manakala prisma didirikan di stesen 1. diambil dari bearing yang diketaui (dari Pelan Akui) atau secara anggapan. b. Pembetulan biasan dan bezalihat boleh diperoleh melalui sifir-sifir yang telah disediakan dalam buku almanak tersebut. Selepas itu. Masukkan nilai bearing ke T. e. • Purata bearing grid antara 2 set cerapan hendaklah dikira kepada 01” terhampir. Kelas Ukuran • Perbezaan dalam bearing yang telah dihitung dalam 2 set cerapan mestilah memenuhi syarat ukuran kelas pertama (tidak melebihi 10”). skru plat atas dan skru 64 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Bearing T. Apabila matahari dapat dilihat pada teleskop teropng.

65 . Catatkan juga bacaan sudut pugak. j.R. l. Kemudian perkara yang sama dilakukan seperti dalam e hingga g dengan menghalakan teropong alat pada pinggir kanan matahari dahulu. k. Kemudian perkara yang sama dilakukan apabila mengambil bacaan pada pinggir kanan matahari. kemudian baru ke pinggir kiri matahari.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH pugak diketatkan. dan rekodkan bacaan bearing. Skru gerak perlahan (slow motion) plat dilaraskan supaya pinggir kiri matahari bersentuhan dengan rerambut pugak pada teropng alat. Waktu dicatatkan serentak dengan pembacaan nilai bearing yang hendak diambil. Seterusnya putarkan Total Station dan target semula ke T. g. h. f. i. Transitkan Total Station pada penyilang kanan dan teropong alat dihalakan ke arah matahari. Ulangi semua perkara di atas bagi mendapatkan bacaan cerapan set kedua.

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

PERATURAN PENGGUNAAN EDM
PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BIL. 6/1986 Peraturan untuk menggunakan alat pengukur jarak elektronik (EDM) dalam kerja ukur kadaster.

Tujuan Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan keperluan teknikal dan prosedur penggunaan alat pengukur jarak elektronik (EDM) dalam ukur kadaster.

Latar Belakang Perkembangan teknologi yang pesat telah meningkatkan keupayaan alat EDM dalam menghasilkan kejituan yang baik. Alat EDM ini didapati sesuai juga digunakan untuk kerja ukur kadaster. Dengan adanya tapak ujian EDM, maka dapatlah alat EDM diuji dari semasa ke semasa dan seterusnya digunakan untuk kerja ukur kadaster.

Peraturan Peraturan untuk penggunaan alat EDM bagi kerja ukur kadaster yang berikut digubal berasaskan kepada EDM berjenis ‘visible and infra-red lightwave’. Alat EDM yang lain selain daripada jenis tersebut tiadak termasuk dalam peraturan ini. EDM untuk

66

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

tujuan kerja ukur kadaster perlu mempunyai dua atau tiga pemantul yang disebut sebagai prisma.

Ujian Alat EDM
Bagi menentukan alat EDM sentiasa berada dalam keadaan baik, alat tersebut mestilah diuji mengikut peringkat ujian seperti berikut: (a) Kalibrasi Alat EDM bersama dengan pemantulnya hendaklah diuji di tapak ujian EDM sekali dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan mengikut Pekeliling KPUP Bil. 3/86. Ujian ini hanya dilakukan bagi menentukan selisih sifar (zero error) alat EDM. Nilai selisih ini mestilah kurang daripada 10mm. Ia bukanlah ujian untuk mendapatkan pembetulan bagi jarak-jarak yang diukur seperti dalam ujian rantai. Ujian ini hendaklah dijalankan di tapak ujian atau garis dasar EDM yang telah disediakan oleh pihak JUPEM. (b) Differential Field Test Apabila memulakan kerja baru, pengukur hendaklah menjalankan ‘Differential Field Test’ terhadap EDM yang digunakannya. Ujian ini perlu bagi memastikan bahawa alat tersebut masih berada dalam keadaan baik. (c) Semakan Harian Pada setiap kali menjalankan pengukuran hendaklah mengukur semula garisan terakhir pada sebelumnya. Pengukuran ini dianggap sebagai ujian alat sahaja. Jika perbezaannya melebihi had 10mm, pengukur hendaklah menjalankan ‘Differential

67

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

Field Test’. Sekiranya ujian ini juga menunjukkan perbezaan lebih daripada 10mm, penggunaan alat tersebut hendaklah diberhentikan.

Prosedur Differential Field Test

Differential Field Test ini dilakukan apabila hendak memulakan kerja baru bagi memastikan alat EDM masih berada dalam keadaan yang sempurna. Ujian ini hendaklah dijalankan di tempat yang lebih kurang rata. Prosedur ujian adalah seperti berikut:

1.

Tandakan 2 titik iaitu A dan B yang jaraknya tidak kurang daripda 50 meter. A 50 m B

2. 3. 4.

Dirikan alat EDM di titik A, dan prisma di titik B. Kemudian ukur jarak A ke B. Tandakan satu titik lagi iaitu C lebih kurang di pertengahan garisan AB. A C B

5. 6. 7.

Alihkan kedudukan EDM ke titik C dan dirikan satu lagi prisma di titik A. Kemudian ukur jarak CA dan CB. Bandingkan jarak AB dengan jumlah jarak CA + CB.

68

batu aras. landasan keretapi.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Jika terdapat perbezaan sebanyak + 10mm maka alatEDM yang diuji itu tidak boleh digunakan. Ia didefinisikan sebagai kerja-kerja ukur yang dijalankan bagi menyediakan maklumatmaklumat ukur yang diperlukan dalam kerja-kerja ukur yang dijalankan bagi menyediakan maklumat-maklumat ukur yang diperlukan dalam kerja-kerja kejuruteraan awam seperti jalan raya. monumen pnyegitigaan. Setiap kerja ukur kejuruteraan yang hendak dijalankan haruslah berdasarkan kepada tanda-tanda yang sah seperti tanda sempada. jambatan. 69 . UKUR KEJURUTERAAN Ukur Kejuruteraan merupakan salah satu cabang dalam bidang ukur tanah. Kepentingan Ukur Kejuruteraan Ukur kejuruteraan dilakukan adalah bertujuan untuk: • Memperoleh data-data spatial bumi untuk kegunaan merekabentuk kerja-kerja ukur kejuruteraan. Ukur kejuruteraan juga adalah asas yang sangat penting dalam semua kerja rekabentuk. monumen GPS dan lain-lain. ampangan. Oleh itu. ujian kalibrasi haruslah dilakukan terhadap alat EDM tersebut bagi memastikan sama ada ia boleh diguna semula ataupun perlu dibaiki. laluan paip air/gas/minyak. • Menentukan keadaan sebenar permukaan bumi pada tapak projek yang akan dijalankan. binaan bangunan. dan sebagainya.

• Merekodkan kedudukan akhir binaan termasuk sebarang pindaan. Perkara-perkara yang perlu diperhatikan ketika dalam kerja tinjauan adalah seperti berikut: • Memilih kedudukan stesen ukur yang baik 70 . • Menghasilkan pelan-pelan yang lengkap dan terbaru bagi kawasan tapak projek yang akan dibina.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Melakukan kerja-kerja pemancangan di bumi serta menyediakan titik-titik kawalan tetap bagi mengkaji sebarang pergerakan dalam tanah. Terdapat beberapa peringkat dalam menjalankan kerja ukur kejuruteraan ini bagi memudahkan perjalanan atau perancangan kerja ukur iaitu: 1. • Menentukan keluasan dan isipadu tanah serta bahan yang sesuai diperlukan ketika dalam pembinaan. Pelan-pelan ini adalah asas dalam kegiatan merekabentuk binaan yang akan dibina dan ketepatan pelan-pelan ini adalah bergantung kepada maklumat yang didapati daripada kerja-kerja ukur. Tinjauan Tinjauan merupakan aspek yang penting sebelum memulakan sesuatu kerja ukur agar perancangan kerja yang teratur dapat dibuat bagi menjimatkan masa dan kos pengendalian kerja. • Memastikan binaan yang akan dibina berada pada kedudukan relatif dan absolut yang betul. Peringkat Kerja Luar Ukur Kejuruteraan Ukur kejuruteraan merupakan kerja ukur yang mempunyai prinsip atau peringkat tertentu yang perlu dituruti oelh setiap jurukur mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

Ukur Kawalan Penyediaan titik-titik kawalan yang diperlukan untuk memberi rujukan dan kawalan kepada kerja-kerja ukur dinamakan sebagai Ukur Kawalan. Titik-titik kawalan yang mempunyai koordinat dapat memberikan kawaln ufuk untuk keperluan berikut: • • Memberikan nilai rujukan bagi memulakan sesuatu kerja ukur. Memberikan nilai rujukan bagi menutup sesuatu kerja ukur supaya selisih dapat disemak dan dilaraskan mengikut ketepatan kerja yang dikehendaki. y) Kawalan mengufuk dilakukan dengan menggunakan ukuran terabas di mana kedudukan ditentukan melalui gabungan pengukuran sudut dan jarak antara urutan garisan yang menghubungi stesen-stesen kawalan. Ukur kawalan ufuk juga dijalankan bagi menyediakan titik-titik kawalan yang mempunyai nilai koordinat untuk rujukan ukur.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • • • Mengenalpasti keadaan kawasan kerja Mengenalpasti halangan-halangan Mengenalpasti keperluan kerja 2. 71 . Ukur kawalan ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu: • • Ukur Kawalan Mengufuk Ukur Kawalan Menegak. i) Ukur Kawalan Mengufuk/Ufuk (x.

Oleh itu.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • • Menentukan kedudukan titik-titik butiran dalam kerja ukur butiran. • • Menentukan kedudukan dan mengawal pergerakan bot dalam kerja hidrografi. Memberikan kawalan foto kepada kerja-kerja pemetaan yang menggunakan foto udara. Memberikan rujukan dan kawalan kepada kerja-kerja ukur pemancangan supaya titik dapat ditandakan di atas tanah mengikut pelan rekabentuk. 2. terabas bermula dan tutup di titik-titik ukur yang sama maka terabas itu disebut sebagai Terabas Gelung Tertutup (Closed-Loop Traverse) manakala terabas yang bermula dan tutup di titik-titik ukur yang lain disebut sebagai Terabas Penghubung Tertutup (Closed-Link Traverse). Terabas Tertutup (Closed Traverse)  Terabas yang bermula dan tutup di titik-titik ukur yang disediakan. • Memberikan kawalan geodetik kepada kerja-kerja ukur geodetik. Kebiasaaannya. terabas jenis ini adalah yang paling sesuai untuk kerjakerja ukur kawalan. Kebaikan terabas tertutup adalah ia mempunyai kaedah semakan bagi menentukan selisih dan ketepatan kerja ukur. Sekiranya. ia bermula dari titik tersebut dan berakhir pada titik yang sama. Jenis-jenis Ukur Terabas Terdapat 2 jenis kerja ukur terabas yang dijalankan iaitu: 1. Terabas Terbuka (Open Traverse)  Terabas yang bermula dari titik-titik ukur dan tidak tutup pada titik ukur. 72 .

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Ia merupakan terabas yang tergantung dan tidak mempunyai semakan kerja. memplot muka keratan dalam satah pugak dan menentukan kedalaman serta kecerunan. Terdapat 2 kaedah dalam mendapatkan ketinggian bagi titik-titik di atas permukaan bumi iaitu: 73 . Spesifikasinya adalah seperti berikut: Kelas Ukuran Pertama Kedua Ketiga Tikaian Lurus 1 : 8000 1 : 4000 1 : 2500 Jarak Dicerap 0.001 m 0. Kawalan ufuk ini dikelaskan kepada 3 iaitu ukuran kelas pertama.01 m Bearing Dicerap 01” 10”/20” 01’ Bearing Diplot 10” 30” 01’ Tikaian Bearing 01’ 15” 02’ 30” 5’ 00” ii) Ukur Kawalan Menegak/Pugak (z) Kawalan menegak merupakan pengukuran bagi memindahkan aras laras daripada batu aras yang telah disediakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM). Tikaian pada terabas ini tidak dapat ditentukan. Setiap kelas ini mempunyai spesifikasi yang tertentu. tujuan ukur aras adalah untuk membuat garisan kontur. Bagi memastikan kawalan ufuk ini tepat. Secara amnya. beberapa kelas telah digariskan sebagai panduan. ia lebih sesuai digunakan sebagai ‘sub-terabas’ untuk kerja ukur butiran. ukuran kelas kedua dan ukuran kelas ketiga. Kebiasaannya dalam kerja-kerja ukur kejuruteraan kita hanya menggunakan kaedah terabas tertutup kerana melalui terabas ini kita dapat menentukan tikaiannya supaya dapat dilakukan semakan sekaligus memastikan kerja kita memenuhi kehendak pelanggan.001 m 0. Oleh sebab itu.

pengukuran BM ini dilakukan oleh pihak JUPEM. divider jalan dan di atas parit berkonkrit. Takrif-Takrif Untuk Istilah Ukur Aras Dalam kerja ukur aras terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan ukur kejuruteraan. Ukur aras dilakukan dengan menggunakan alat aras biasa. TBM ditanda di tempat yang selamat. Lazimnya. kukuh dan tegap seperti di atas sump. Dan daripada TBM ini barulah akan dipindahkan ketinggian ke stesen yang digunakan dalam kerja-kerja takimetri. TBM adalah tanda rujukan aras yang dibuat terlebih dahulu sebelum dilakukan ukuran aras. Selalunya ukur aras akan bermula dari Batu Aras (BM).TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH a) Ukur Aras (Levelling) Tujuan ukur aras dijalankan adalah untuk mendapatkan kawalan pugak iaitu ketinggian (Z). Batu Aras adalah tanda aras di permukaan bumi yang telah dikira daripada purata aras laut. Bagi kerja-kerja pengukuran ukur kejuruteraan lazimnya ketinggian BM akan dipindahkan ke kwasan yang berdekatan dengan kawasan projek pembinaan dengan memindahkan ke atas Batu Aras Sementara (TBM). Berikut merupakan istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam ukur aras berserta dengan definisinya: 74 .

ii) Garis Kolimatan Garis Kolimatan Alat iii) Garisan Ufuk Prisma Garisan ufuk adalah suatu garisan yang berada di atas bidang ufuk. Dengan itu.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH i) Garis Aras (level line) Garis Aras Adalah satu-satu garisan yang terletak di atas permukaan aras di mana ia merupakan garisan yang berkedudukan di atas sebuah bulatan yang berpusat di pusat bumi.garisan ufuk yang melalui suatu titik tertentu adalah satu garisan yang bertangen kepada garisan aras pada titik ini dan mempunyai arah yang sama. 75 .

Untuk kerja-kerja di Semenanjung Malaysia. Titik ketinggiannya ditarik berpandukan Batu Aras yang berdekatan. vii) Batu Aras (Bench Mark) Merupakan suatu tugu batu yang didirikan khas mewakili ketinggian ataupun titik rujukan ketinggian di permukaan bumi dan di mana aras larasnya diketahui.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH iv) Datum Datum adalah sebarang permukaan aras anggapan. Lantaran itu. aras larasnya dijadikan sebagai permulaan kerja bagi ukur aras. 76 . di mana segala rujukan ukuran-ukuran tinggi bagi titik-titik di atas permukaan bumi boleh dirujuk kepadanya. Ia dianggap kurang kekal kerana bacaannya merujuk kepada Batu Aras. vi) Aras Laras Suatu titik ketinggian atau kedalaman yang telah diukur dengan merujuk kepada suatu permukaan yang tetap yang dikenali sebagai aras datum. v) Ketinggian Alat Aras Kolimatan Ketinggian alat aras kolimatan adalah ukuran tinggi garis di sebelah atas datum atau merupakan ukuran tinggi garis pandangan teropong. permukaan yang dijadikan datum adalah aras purata laut. viii) Batu Aras Sementara (Temporary Bench mark) Titik rujukan tetap yang bersifat kurang kekal. datum yang digunakan diambil dari Port Klang. dibina berhampiran dengan tapak pembinaan. Lazimnya.

77 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH ix) Beza Tinggi Jarak yang terpendek di antara dua permukaan aras. xii) Titik Pindah Merupakan satu titik di mana kedua-dua pandangan iaitu pandangan hadapan dan pandangan belakang diambil. x) Pandangan Belakang Merupakan pandangan pertama yang diambil setelah alat aras didirisiapkan pada satu kedudukan di permukaan bumi. Ia juga dianggap sebagai pandangan permulaan yang diambil ketika melakukan kerja ukur aras. Berikut merupakan cara-cara melaksanakan alat aras: a) b) Kaki tiga dipasangkan di atas tanah dengan ketinggian yang sesuai. Cara Melaraskan Alat Aras Alat aras yang digunakan ketika membuat kerja pengukuran adalah dari jenis alat aras dompot. Ia juga diambil ketika hendak memindahkan alat. Ubah kedudukan kakitiga agar ia mendatar. xi) Pandangan Hadapan Pandangan ini adalah pandangan terakhir yang diambil sebelum memindahkan alat aras. Alat aras dipasang pada kakitiga dan diikatkan dengan skru pengapit.

d) Kedudukan teropong mestilah selari dengan skru A dan B. Pada bahagian belakang setaf tersebut. Ketika melakukan kerja luar.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH c) Dengan menggunakan ketiga-tiga skru A. pusingkan alat aras tadi 180° dan lakukan semakan ke atas gelembung air tersebut dengan memastikan ia berada di tengah. setaf yang digunakan adalah berukuran 5 meter. Pusingkan kedua-dua skru tersebut pada arah berlawanan sehinnga gelembung air berada pada kedudukan aras iaitu tengah. terdapat senggatan pertama berwarna hitam dan kedua berwarna cerah. terdapat beberapa syarat tertentu yang perlu di ambil kira dan dipatuhi. Gunakan skru pemfokus agar lebih jelas dan tepat. Setaf yang dipegang hendaklah berada dalam keadaan tegak dengan berpandukan ‘bubble’. laraskan alat aras tadi. Pelarasan Tetap Untuk Alat Aras Sebelum alat aras di anggap sesuai di gunakan didalam sesuatu kerja ukur aras. e) Pusingkan kedudukan teropong 90° dan gunakan skru C untuk memperbaiki kedudukan gelembung agar ianya betul-betul berada di tengah. Menghapuskan Beza Lihat Apabila alat aras telah di laraskan. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam kerja ukur aras ialah: 78 . Terdapat senggatan-senggatan yang berbentuk ‘E”. B dan C yang terletak pada tribatch. Setiap selanya adalah 1 meter. f) Kemudian. bacaan hendaklah dibuat dengan menghalakan teropong ke arah setaf.

terdapat tiga punca selisih dan ia perlu diambil kira untuk mengurangkan kesan-kesan selisih. Sekiranya tidak demikian. Gelembung haruslah dihentikan pergerakannya dengan segera.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH a) b) c) Paksi tiub gelembung selari dengan garis kolimatan Garis kolimatan haruslah berada betul-betul dengan paksi optik teropong. • Pada kebiasaanya. Punca-punca selisih berikut adalah:- i) ii) iii) Selisih pada ukur aras Selisih dalam mendirisiap alat ukur aras Selisih disebabkan oleh anjakan pada alat aras i) • Selisih pada alat ukur aras Garis Kolimatan perlulah selari dengan paksi tiub gelembung. Paksi tiub gelembung haruslah bersudut tepat dengan paksi pugak. Punca-punca Selisih Dalam Ukur Aras Dalam ukur aras yang biasa. tiub gelembung akan diuji keadaan sensatifnya supaya ia sesuai digunakan untuk kerja ukur aras. selisih yang timbul adalah sekadar ukuran panjang garis hadapan teropong. • Selisih akan berlaku sekiranya tiub gelembung tidak berada dalam keadaan teratur. 79 .

• Sekiranya berlaku bedalihat maka keadaan ini haruslah dibetulkan dengan kanta mata supaya bebenangnya kelihatan tegak. • Setaf aras berkemungkinan silap ditentu ukuran dan setaf mungkin juga tidak dipanjangkan dengan sempurna. sebelum membuat sebarang bacaan hendaklah dipastikan bahawa setaf yang dibaca sama tegaknya dengan bebenang pugak pada alat aras. Oleh itu ia perlu disemak sebelum digunakan untuk membuat atau memulakan sesuatu kerja. • Oleh itu. iii) Selisih disebabkan oleh anjakan pada alat aras • Apabila alat ukur aras dipasang diatas permukaan yang lembut dan berpaya. Keadaan kepala kakitiga perlulah diperiksa untuk mengetahui sebarang kelonggaran atau kerosakan pada bebenang skru dan ia mestilah diikat dengan betul semasa pemasangan skru dibuat. ii) • Selisih dalam mendirisiapkan alat ukur aras Gelembung teropong hendaklah berada betul-betul di tengah bacaan diambil.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Alat aras mestilah berada dalam keadaan stabil. keadaan penerunan tanah berkemungkinan akan berlaku dan seterusnya mengakibatkan ketinggian garis kolimatan akan berubah. • Setaf aras yang digunakan mestilah didirikan secara tegak di atas sesuatu titik pada permukaan bumi. 80 .

sedikit sahaja bacaan setaf yang diambil dari sesuatu kedudukan alat aras.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Titik-titik pindah haruslah diplih supaya apabila dipusingkan setaf samaada ke belakang atau ke tempat asalnya setelah dipindahkan. maka tidak berlaku perubahan dalam ketinggian. • Dengan cara ini. 81 . ii) • Kaedah Tinggi Garis Kolimatan Kurang pengiraan. maka aras laras yang berikutnya juga akan mengalami kesan kesilapan. • Jika terdapat kesilapan terhadap sebarang aras laras. ia tidak akan mempengaruhi nilai-nilai laras yang lain. hendaklah dipilih titik-titik pindah di atas permukaan bumi yang lebih kukuh. • Oleh sebab itu. • Digunakan untuk mencari perbezaan ketinggian di antara titik-titik permukaan bumi. • Jika ada kesilapan terhadap sebarang aras laras. Kaedah Pembukuan Dalam Ukur Aras Terdapat dua kaedah pembukuan didalam ukur aras iaitu: i) Kaedah Naik Turun • Melibatkan lebih banyak pengiraan berbanding dengan cara ketinggian kolimatan. • Digunakan untuk merancang tanda bagi kerja – kerja cadangan pembinaan. kaedah yang lebih cepat untuk mendapatkan aras laras.

• Perbezaan yang kurang dari 3mm biasanya diterima. • Sekiranya terdapat kesilapan. Perkara ini penting agar tidak timbul sebarang kekeliruan semasa kiraan dilakukan kelak. • Dari segi pembukuan pula. Dalam cara ini pada setiap stesen. Hasil nilai turun dan naik kedua-dua dirisiap ini sepatutnya akan sama.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Lebih banyak bacaan setaf diambil dari sesuatu kedudukan alat aras melalui kaedah ini. cara ini adalah tidak selamat untuk satu loop yang besar dan agak beralun. terdapat dua cara untuk mendapatkan aras laras iaitu: i) Pelarasan secara selari 82 . • Secara praktiknya pula. • Secara teorinya. bacaan akan dibuat semula. • Setiap cerapan akan disemak dengan membandingkan dirisiap pertama dangan dirisiap kedua. kebiasaanya dirisiap pertama akan dibuktikan di bahagian depan manakala dirisiap kedua pula dibukukan di bahagian belakang. Oleh itu. cara yang lebih praktikal ialah melalui kaedah “double setting”. ukur aras biasanya dijalankan dengan menggunakan kaedah loop iaitu ketinggian dibawa dari satu titik ke suatu titik yang lain dan ditutup ke titik permulaan atau titik yang diketahui ketinggiannya. maka keseluruhan terpaksa diulangi. Namun jika sebaliknya. alat akan membaca setaf dua kali iaitu dengan menukarkan ketinggian alat itu sendiri. • Di dalam kiraan. Ini kerana tiada semakan kerja dijalankan dan kesilapan hanya akan diketahui setelah kerja ditutup.

Berdasarkan kaedah takimetri kedudukan dan ketinggian titik boleh ditentukan secara serentak. b) Takimetri Takimetri pada asasnya adalah satu kaedah yang digunakan dalam ukuran butiran. Nilai aras adalah nilai purata. Antara bacaan yang dicerap dengan menggunakan kaedah takimetri adalah: • • • • Bearing Horizontal Distance Vertical Angle Height Target. Pembetulannya adalah mengikut pembetulan ukur aras loop yang biasa. ii) Pelarasan secara loop Menganggap bahawa ketinggian dibaea bermula dari satu titik dan ditutup dititik tersebut juga.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Dengan menganggap bahawa ketinggian dibawa pada satu arah sahaja. 83 . Namun aras laras boleh dihitung melalui data-data yang diperoleh melalui kaedah takimetri ini dengan menggunakan alat Total Station dan EDM. dengan ini pembetulannya adalah dicampur pada dirisiap pertama dan tolak pada dirisiap kedua.

Hi perlu diukur dengan menggunakan pita ukur.Ht AL = Aras Laras . Tinggi target. 84 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Formula untuk mengira aras laras yang menggunakan kaedah ini adalah: Ht V Hi ALStaf = ALTarget + Hi + V . Ht adalah tinggi bagi target sama ada dipasang dengan tripod berserta prizem atau dengan menggunakan rod berserta mini prizem. V adalah positif untuk sudut dongak dan negatif untuk sudut tunduk. V= Sudut Pugak . Hi = Tinggi Alat . Sudut pugak. Ht = Tinggi Target Tinggi alat.

tanaman pertanian. ciri-ciri semulajadi seperti pokok. tembok. Namun. pagar. Kaedah yang biasanya digunakan dalam menjalankan ukuran butiran ini adalah kaedah takimetri dengan menggunakan alat Total Station atau EDM. Jalan raya. Antara bacaan yang akan diambil bagi ukuran butiran yang menggunakan kaedah takimetri ini ialah: • • • • • Bearing Jarak mendatar (Hz) Sudut Pugak (V) Tinggi alat (Hi) Tinggi Target (Ht) 85 . perkataan butiran adalah merupakan ciri-ciri yang ada di atas atau di bawah aras tanah dan juga pada aras tanah. dan sebagainya dipanggil butiran semulajadi.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Ukur Butiran Secara umumnya. Takrifan lain termasuk butiran atas tanah adalah kabel elektrik dan talian telefon serta butiran bawah tanah adalah paip-paip air dan laluan parit. dan lain-lain ciri yang merupakan buatan manusia disebut butiran terbina. bangunan. ukur butiran ini tidaklah terlalu tepat tetapi ia masih menggambarkan kedudukan objek tersebut di lapangan. sungai. Sebaliknya. tasik. Semua objek ini akan digambarkan menggunakan simbol di dalam pelan. Tujuan kerja-kerja ukur butiran dilaksanakan adalah untuk menunjukkan kedudukan dan ketinggian titik-titik dan pelbagai objek yang terdapat di permukaan bumi.

Aturan kerja ukur butiran adalah seperti berikut: • Penerimaan surat lantikan oleh pelanggan kepada pihak jurukur berlesen bagi kerja ukur yang dikehendaki bersama spesifikasi kerja yang dikehendaki. • Jurukur akan memulakn kerja ukur dengan memastikan kerja yang dilaksanakan menepati spesifikasi yang ditetapkan.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Dengan menggunakan kaedah takimetri ini. • Sebelum apa-apa kerja ukur dimulakan. Sebenarnya ukur butiran ini tidaklah sukar untuk dilaksanakan kerana tidak melibatkan banyak syarat dan peraturan namun ia masih terikat dengan syara-syarat seperti teranas dan juga ukur yang ditetapkan oleh pelanggan. Kebiasaannya bagi kerjakerja ukur kejuruteraan. kami terlebih dahulu berurusan dengan pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Wlayah Persekutuan bagi mendapatkan salinan sah bagi Pelan Akui di sekitar kawasan ukur bagi memudahkan kerja-kerja perancangan ukur. • Pihak jurukur berlesen akan mengeluarkan satu sebut harga yang akan diserahkan kepada pelanggan untuk makluman. pihak pelanggan akan menetapkan spesifikasi kerja yang dikehendaki berserta dengan spesifikasi hasil yang bakal dipetakan. setiap butiran boleh diketahui ketinggian aras larasnya dengan menggunakan formula AL B = AL A + Hi + V – Ht apabila AL suatu titik diketahui (contoh AL A). 86 . Maklumat bagi lot sekitar amat penting bagi memudahkan jurukur merancang aturan kerja dan mengenalpasti masalah yang bakal dihadapi seperti tiada Pelan Akui kerana ia akan merumitkan kerja-kerja mengikat ukuran butiran dengan batu sempadan lama.

manhole dan lain-lain tempat yang difikirkan sesuai dan berjauhan dengan kawasan ukur. detail dan sebagainya. Batu Aras atau Bench Mark (BM) selalunya dibina pada setiap 2 kilometer di tepi jalan sepanjang Jalan Persekutuan dan ia mestilah ditanam di kawasan yang strategik serta mudah dicari. • Setelah pelan siap dan disahkan oleh jurukur berlesen maka pelan tersebut akan diserahkan kepada pelanggan untuk komen berserta dengan notis bayaran upah ukur. projek yang dijalankan mengambil masa bertahun- 87 . Nilai ‘reduce level’ tersebut didapati berdasarkan nombor siri yang terdapat pada BM tersebut dan ia dirujuk kepada buku panduan Dtaum Tegak Geodesi Kebangsaan yang dibekalkan oleh pihak JUPEM. kaki lima pejalan kaki. • Dalam hal kerja ukur butiran. Lazimnya. Pembinaan Batu Aras Sementara (TBM) Kerja ini adalah merupakan proses mewujudkan Temporary Bench Mark (TBM) di lokasi projek. Batu aras sementara (TBM) ini biasanya akan digunakan untuk satu jangkamasa yang panjang sepanjang projek pembangunan berlangsung dan mungkin sehingga tahap pemantauan hasil projek.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Setelah proses pengukuran selesai maka seksyen melukis pelan akan menginterpretasikan hasil ukur untuk mengeluarkan hasil yang dikehendaki sperti pelan tapak. Pembinaan BM dilakukan oleh pihak JUPEM. kontur. Ia hendaklah ditanam di kawasan yang sesuai dan selamat agar tidak mudah diganggu oleh faktor luaran di sekitar tapak ukur. pihak pelanggan berhak untuk meminta tambahan ukuran butiran sekiranya mereka berasakan bahawa butiran yang dicerap tidak mencukupi bagi pihak mereka melaksanakn projek di tapak pembinaan. Lazimnya ia dibina berdekatan kawasan pembinaan atau butiran kekal seperti berdekatan pili bomba.

Batu Aras 88 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH tahun lamanya untuk disiapkan maka pembinaan TBM ini seharusnya perlu menepati spesifikasi tertentu bagi memastikan ketahanan serta kekukuhannya terjamin.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Batu Aras Sementara Dengan Reduce Level PEMPROSESAN DATA DENGAN MENGGUNAKAN TRPS Perisian TRPS merupakan sejenis perisian komputer yang memproses data-data ukur butiran dan takimetri. semua daa yang diambil di padang perlu disemak terlebih dahulu. Begitu juga dengan data aras bagi menentukan ketinggian stesen kawalan tersebut iaitu koordinat Z (ketinggian Mean Sea Level). semua data yang diukur di lapangan akan dimuat-turunkan ke dalam komputer melalui program tersebut. Data yang telah dimasukkan ke dalam komputer diedit bagi membentuk data yang lebih sempurna. Dalam penyediaan pelan. koordinat perlu dipindahkan kepada setiap butiran melalui perisian TRPS yang mengandungi data yang 89 . Y dan Z diketahui bagi stesen kawalan. Semua data terabas dan data aras perlu memenuhi kejituan terabas dan kejituan aras terlebih dahulu sebelum memproses sesuatu data. Dalam proses penyediaan pelan berkomputer. koordinat X dan Y (timur dan utara) perlu ditentukan terlebih dahulu kedudukan bagi setiap titik kawalan. Dari data terabas. Setelah koordinat X.

Jika kedudukan tersebut berada pada kedudukan yang betul. Ketika memproses data dalam perisian TRPS. stesen bearing belakang dan stesen bearing hadapan. Jika tidak. keempat dan seterusnya akan bertindih dengan titik butiran jalan yang pertama. ini dapat menentukan kedudukan setiap butiran yang terdapat di pelan seperti mana pengukuran yang dilakukan diambil kedudukannya sebagaimana ia kelihatan di lapangan. 1002. Ketiga-tiga perkara tersebut hendaklah disemak terlebih dahulu sebelum melakukan pemprosesan data. jika titik butiran jalan diberi nombor 1000.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH diambil di padang. Kedudukan stesen pencerap dan kedudukan titik kawalan yang berada pada kedudukan yang betul adalah penting dalam menentukan kedudukan butiran. titik butiran jalan yang kedua. Koordinat stesen kawaln ini diperoleh dengan membuat kiraan melalui data cerapan yang mana data cerapan di buku terabas dan buku aras boleh diproses di dalam perisian untuk menjimatkan masa. 1003 dan seterusnya. Penomboran titik butiran juga perlu disemak supaya tidak terdapat nombor titik butiran yang sama pada titik lain. Antara perkara lain yang perlu diingat ketika melakukan pemprosesan data dari TRPS ialah Tinggi Alat dan Tinggi Target (Prizem) perlu disemak bagi memastikan ketinggiannya adalah betul. Ringkasan kod ini dilakukan untuk memastikan butiran boleh dikenalpasti 90 . maka titik butiran jalan yang berikutnya diberi nombor 1001. ketiga. Misalnya. terdapat tiga perkara penting yang perlu diingat semasa memproses data. Jika tidak. kemungkinan kedudukan butiran yang akan diproses nanti tidak berada pada kedudukan sepertimana kedudukannya di lapangan. Tiga perkara tersebut ialah stesen cerapan. Setiap data di dalam perisian TRPS menggunakan sistem pengkodan di mana di dalam perisian TRPS kod yang digunakan adalah kod STANDARD-MOSS GENNIO CODE.

Titik yang terbentuk di AutoCAD akan diedit mengikut kod yang sama. Dalam fail DWG terdapat tiga kategori iaitu data aras. Contoh ringkasan kod :  Tiang Telefon  Tiang Elektrik  Tiang Lampu  Rumah Batu  Rumah Kayu  Manhole  Pagar  Sungai  Longkang = = = = = = = = = TT TE TL RB RK MH Pgr Sg Lkg Setelah semua data TRPS disemak dan tiada sebarang masalah. kod jalan 91 . Sebagai contoh. Kod yang digunakan tidak boleh melebihi lapan huruf. data tersebut hendaklah diproses melalui TRPS. Kemudian tukar fail DXF kepada DWG. buka fail DXF yang mengandungi data-data yang diproses di TRPS. data simbol dan data butiran. Dari AutoCAD.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH selepas pemprosesan dilakukan di TRPS atau di AutoCAD. ia akan dimasukkan ke dalam AutoCAD dan akan terbentuk di AutoCAD melalui pengkodan yang digunakan TRPS. Melalui ketiga-tiga data tersebut. data tersebut dipindahkan ke AutoCAD melaui fail DXF bagi membolehkan data butiran yang diukur ditunjukkan di dalam pelan. Selepas semua data siap diproses dalam TRPS.

Begitu juga dengan titik butiran lain seperti sungai. pastikan juga batu sempadan yang dijadikan sebagai datum ditunjukkan di dalam pelan pada lampiran. bingkai hendaklah terlebih dahulu dimasukkan bagi menentukan skala bagi pelan tersebut. Setelah pelan siap diedit. Saiz text ditentukan bagi niali butiran tersebut mengikut saiz kertas dan skala yang akan digunakan kedudukan butiran tersebut mengikut saiz kertas dan skala yang akan digunakan kedudukan butiran tersebut hendaklah berada pada keseluruhan kawasan di dalam bingkai. Titik tersebut diedit mengikut kedudukannya sebagaimana yang terdapat di lapangan. Contohnya :  GL  RM  VM  PUE  ITP = = = = = Ground Level Monsun Drain Paya Tiang Elektrik Tiang Telekom 92 . Pela kunci dan pelan lokasi ditunjukkan di dalam pelan bagi menunjukkan kawasan projek. Selepas nilai titik tersebut diedit. titik yang menggunakan kod jalan tar akan disambung dengan kod jalan tar yang lain sehinggalah terbentuknya jalan. Oleh itu. masukkan nilai grid pada pelan berdasarkan skala yang digunakan.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH tar (jo). longkang dan sebagainya. Data yang terbentuk di AutoCAD akan diedit mengikut skala bingkai tersebut bagi memastikannya tidak terlalu besar atau terlalu kecil apabila diplot nanti. ‘ cutting’. Keterangan lain yang sepatutnya ada pada pelan juga akan dimasukkan seperti simbol bagi butiran.

Data Entry .Data Editing . 3.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH  PUM =  JE  JO  PUH  PUI  PUB  RS  PB  PX = = = = = = = = Manhole TNB Jalan Tanah Jalan Berturap Hydrant Pipe Line Manhole JBA Sungai Culvert Tiang Lampu PROSES MEMASUKKAN DATA KE DALAM TRPS 1) • • JOB SELECTION Langkah pertama adalah buka perisian TRPS Kemudian akan terpapar skrin seperti jadual 1 Master Menu 1. 4.Job Selection .Data Transfer .Process Survey Data .Contouring 93 . 6. 5. . 2.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 7. 9..Volume Calculations ..A. .@.......D & Plotting Jadual 1 • • Pilih Job Selection Seterusnya akan keluar jadual seperti jadual : Data Drive C: Path : .Profiles & Sections ..\JPM325\.\temp\.C......... Job Name – 3 chars : 007 Job Description : tajuk kerja @ nama projek Contact : Jadual 2 • Jika file / directory tiada dalam path sila masukkan path baru kemudian tekan Enter • • • • Jika file sudah ada tetapi tidak dapat mencari ‘job name’ sila tekan F2 Tekan F4 untuk copy ‘Job name’ kepada job lain Tekan F5 untuk delete / buang job yang tidak berguna lagi Untuk keluar ke Master Menu tekan Esc 94 ..... 8.

.Rounding Table 4.Malaysian Cadastral Options 5.Malaysians Acquisitions 6. . . jika tiada tekan V 95 . • • • PROSES SURVEY DATA Skrin akan terpapar seperti di jadual 1 Tekan 5 (Process Survey Data) Skrin seperti jadual 3 akan terpapar : Survey Processing 1. .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 2.Fix Point Size 3. .Process Survey Data 2.Malaysians Transformations Quit Return to Master Menu Jadual 3 • Pilih 1 (Process Survey Data) • Skrin berwarna hitam akan keluar dan di sebelah kanannya terdapat Main Menu • Pastikan di atas skrin tertulis verify. .

3. • • PROSES TERABAS Buka TRPS dan akan terpapar Master Menu (sila rujuk jadual 1) Pilih 2 iaitu Data Entry dan jadual 4 akan terpapar Data Entry 1.Level Book Routines . 2.Enter / Edit Code Library . 5.Data Recorder Options . 7.Traverse Entry Routines 96 .Store Stadia in Database .Print Stadia . 6. 9. kemudian masukkan koordinat 3. .Traditional Stadia Entry / Editing .Change Code Library . 8. 4.Electronic Stadia Entry / Editing .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH • Tekan butang kiri tetikus dan tekan N.

Enter / Edit Traverse Data . . 2.00 Sd 90 Ht in 1.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Quit Return to Master Menu Jadual 4 • Pilih 9 (Traverse Entry Routines) kemudian skrin akan memaparkan jadual 5 Traverse Entry Routines 1.Reduce Traverse Database .000 North 1000.Print Traverse Data Quit Return to Master Menu Jadual 5 • • Tekan 1 iaitu Enter / Edit Traverse Data Sila pilih stesen terabas untuk memasukkan nilai koordinat Type Stn • Pt# 1 East 1000.000 Height 100.440 Pt • • Untuk keluar sila tekan Esc Tekan Y untuk simpan (save) file 97 . 3.235 Ht tar 1.00 Tekan F1 kemudian pilih 2 dan mulakan kerja-kerja memasukkan data Type Trav Pt# 1 To# 2 Vert 120.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 4.45 • • Untuk Entry Type seterusnya pilih SD/HT Rujuk jadual di bawah : 98 . Sila rujuk jadual di bawah : Type AT/BS At# 1 Hz Circle 180.0000 Ht in 1. PROSES STADIA • • • • Kembali ke Master Menu kemudian tekan 2 iaitu Data Entry Pilih 2 (electronic stadia Entry / Editing) Enter survey number (1)/ Masukkan 1 jika baru memulakan kerja Untuk Eter Type pertama sila pilih AT/BS.0000 Bs# 90.

07 1) Program perisian CSCSWin V9. 99 .0000 Vt Circle 90. PEMPROSESAN DATA DENGAN PERISIAN CSCSWin V9.07 adalah seperti yang dipaparkan di atas.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Type Pt# Hz Circle 180.0000 S/Dist 53.45 P/C Comment JO SD/HT 1000 • • Data-data yang dimasukkan akan disimpan (save) jika tekan Esc Setelah habis memasukkan data klik Options untuk : i) ii) iii) • • Get Database (dapatkan koordinat stesen dari database) Calculate Coordinates (memproses atau membuat kiraan) Show Coordinates (menunjukkan koordinat) Untuk simpan data dan keluartekan Esc Kemudian data yang sudah disimpan dipindahkan ke perisian AutoCAD dalam bentuk fail DXF dan data-data itu diplot untuk membentuk pelan.000 Ht 1.

saya telah menjalankan kerja lama iaitu KAPAR. 100 . 2) Ini adalah file yang kita hendak buka. Misalnya. taip pada ruangan file name dan klik Open. jika ingin menyambung kerja lama hanya pilih fail yang telah ada.tle dan klik Open. Klik pada KAPAR.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Program perisian ini digunakan untuk memproses data ukur kadaster. Jika ingin memulakan kerja baru.

4) Ini merupakan ruangan untuk mengisi nombor-nombor stesen tanda sempadan (Boundary Marks).TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 3) Ini adalah Job Description dan hendaklah diisi butiran-butiran yang dinyatakan. 5) Yang ini adalah ruangan untuk mengisi stesen terabas dari stesen ke stesen. Sebagai contoh. Isikan nombor-nombor stesen tanda sempadan dan jenis tandanya. stesen nombor 2 dan jenis tandanya ialah Batu Konkrit Baru (BKL). 101 .

Klik All Lines untuk mengira semua garisan yang telah dimasukkan ke dalam Lines To Compute. untuk mengira direct line untuk 2 tanda sempadan. Misalnya.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 6) Ini adalah paparan untuk mencari direct lines (bearing dan jarak). 102 . 7) Ruangan ini pula adalah untuk mengira direct bearing dan jarak. masukkan nombor tanda sempadan yang terikat dengan garisan terabas.

8) Ini ruangan untuk memaparkan keputusan perhitungan. 103 . ini adalah keputusan hasil perhitungan direct lines. Klik pada A – Direct bearing and distance dan klik Start. Scroll atas dan bawah untuk melihat hasil berikutnya. 9) Maka.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Klik OK untuk memulakan pemprosesan.

Sub-Terabas 1 104 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Terabas Panjang 10) Ini adalah paparan Lots In Block and Block Stations. Fungsinya adalah untuk mengisi garisan-garisan terabas dan sub-terabas serta tikaian jarak dan tikaian bearing. Bagi kerja ini. ada 1 terabas panjang dan 3 sub-terabas.

Klik All 105 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Sub-Terabas 2 Sub-Terabas 3 11) Klik pada Compute untuk menghitung Block Close and Mean-Comp.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Blocks dan klik OK untuk memproses perhitungan.DET 5 JANUARI 2007 TARIKH UKUR : 106 . BUTIRAN DAN ARAS DI LOT 74 : SEKSYEN 57. JALAN SULTAN ISMAIL. KERJA LUAR PROJEK 1 PROJEK LOKASI : KERJA UKUR DEMARKASI. 12) Setelah klik OK. keputusan akan dipaparkan seperti di atas. WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR FAIL UKUR : JPMWPK342 .

• • Kerja dimulakan dengan membuat tinjauan di sekitar tapak ukur. • • Saya lakarkan diagram untuk dijadikan rujukan kepada pelan. jurukur Encik Shahran menerangkan secara ringkas tentang kerja yang bakal dilaksanakan dan pembahagian tugas. Butiran yang diambil adalah: a) Tiang Elektrik 107 . Sebatang paku dipasang untuk dijadikan bearing rujukan dan satu lagi untuk dirikan alat Total Station.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH PERALATAN UKUR : A) ALAT TOTAL STATION NIKON B) ALAT UKUR ARAS C) SETAF D) GELEMBUNG SETAF E) PANCANG BERPRISMA F) 2 TRIPOD (KAKITIGA) G) 1 PRISMA H) PITA UKUR I) J) KOMPAS PRISMA TUKUL K) PAKU L) BUKU UKUR ARAS M) KALKULATOR BERPROGRAM (CASIO 603P) ETIKA KERJA UKUR : • Sebelum memulakan kerja ukur.

PAKEJ 7A DARI CH71300 KE CH76000. LOKASI : MUKIM KERTEH. TERENGGANU : JKR (JABATAN KERJA RAYA) 15 JANUARI 2007 – 19 JANUARI 2007 PELANGGAN TARIKH UKUR : PERALATAN UKUR : 108 . DAERAH KEMAMAN. • Sukar untuk menanam paku payung kerana paku yang ditanam adalah di atas jalan simen. PROJEK 2 PROJEK : KERJA UKUR PENANDAAN SEMPADAN BAGI PENGAMBILAN TANAH UNTUK PROJEK LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH b) Manhole c) Tiang Telefon d) Tiang Lampu e) Papan Tanda f) Rumah Guard g) Pillar (Monorail) h) Manhole pembentungan i) j) Kepingan konkrit Pokok MASALAH YANG DIHADAPI : • Oleh sebab kerja ukur dilakukan di tengah-tengah bandaraya maka halangan seperti kenderaan dan orang ramai yang lalu lalang tidak dapat dielakkan.

2m dari paip besi untuk memudahkan pencarian. Alat Total Station dan bearing rujukan dipasang di titik kawalan terabas. 109 .O. • Setiap tanda R dan L ditanam dengan paip besi yang dicat merah dan kayu pancang juga dicat merah serta dituliskan nombornya. Perhitungan dua kali koordinat dilakukan dengan menggunakan kalkulator berprogram bagi mendapatkan bearing dan jarak untuk menandakan R dan L.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) ALAT TOTAL STATION TOPCON GTS-6A PRISMA TRIPOD (KAKITIGA) PITA UKUR PANJANG JAJAR PRISMA KECIL PAKU TUKUL PARANG BUKU KERJA LUAR KALKULATOR BERPROGRAM (CFX-9850 GC PLUS) PROSEDUR KERJA UKUR : • • • Memulakan penandaan R.W di titik kawalan terabas yang telah siap. • Kayu pancang diletak 0.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH ANTARA GAMBAR-GAMBAR YANG DIAMBIL : Paip Besi R4 Paip Besi R3 Paip R5 Paip R6 Besi Besi Paip Besi R7 Kayu Peg CH 72200 110 .

PAHANG : JBA (JABATAN BEKALAN AIR) 111 PELANGGAN . LOKASI : MUKIM SABAI. DAERAH BENTONG.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Stesen Kawalan GPS Encik Hashim Merekodkan Data Rumah Papan Yang Kena Menyemak Semula Tanda Yang Diukur PROJEK 3 PROJEK : KERJA UKUR PENANDAAN SEMPADAN BAGI PENGAMBILAN TANAH UNTUK PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH.

• Kemudian. Bagi menandakan nombor yang lain. 112 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH TARIKH UKUR : 24 JANUARI 2007 – 1 FEBRUARI 2007 PERALATAN UKUR : A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) ALAT TOTAL STATION TOPCON GTS-6A PRISMA TRIPOD (KAKITIGA) PITA UKUR PANJANG JAJAR PRISMA KECIL PAKU TUKUL PARANG BUKU KERJA LUAR KALKULATOR BERPROGRAM PROSEDUR KERJA UKUR : • Kerja penandaan dimulakan dari stesen BKL 1 iaitu L134. L133 dan L135 berdasarkan koordinat daripada pelan pengambilan tanah. • • L132. Alat dipasang di BKL 1 dan bearing rujukan di BKL 2 iaitu L134. perhitungan bearing dan jarak dilakukan untuk menanda L132. L133 dan L135 ditanda dengan kayu peg. cari BKL daripada pelan pengambilan tanah dan lakukan seperti langkah yang kedua untuk tanda yang seterusnya.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH ANTARA GAMBAR-GAMBAR YANG DIAMBIL : Kawasan Kebun Sayur Yang Kena Dalam Projek Kayu Peg L259 dan R98 Di Atas Jalan 113 .

HULU SELANGOR.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Rumah Batu Yang Kena Dalam Projek Kayu Peg L133 R136 Ditanda Atas Simen Kayu Peg L139 Kayu Peg R173 R141 dan L142 Di Atas Jalan Raya Kayu Peg R109 L226 Yang Jatuh Atas Batu Konkrit Projek Kedai Hardware Yang Kena Dalam Projek Stor Getah Yang Kena Dalam PROJEK 4 PROJEK: : LOKASI : KERJA TANAM PASTIAN DAN TANAM BATU SEMPADAN LEMBAH BERINGIN. SELANGOR : LAND & GENERAL 114 PELANGGAN .

115 . bearing belakang di stesen 11 dan semak jarak.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH TARIKH UKUR : 8 FEBRUARI 2007 – 11 FEBRUARI 2007 PERALATAN UKUR : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) ALAT TOTAL STATION (TOPCON GTS-6A) PRISMA (TOPCON) TRIPOD (KAKITIGA) PANJANG JAJAR PRISMA KECIL PARANG PITA UKUR PAKU TUKUL BESI PENGGALI BATU KONKRIT PAIP BESI BUKU KERJA LUAR KALKULATOR BERPROGRAM PROSEDUR KERJA UKUR : 1) Alat Total Station didirikan di stesen terabas 12.

116 . semakan sudut dibuat. Batu konkrit 4400 adalah dalam garisan 439 – 434. 10) Alat dipindahkan ke stesen 430. bearing belakang di stesen 26. Selepas batu konkrit 4710 dianjakkan. bearing belakang di stesen 426. Batu konkrit 4290 adalah dalam garisan 430 – 426. 8) Alat dipindahkan ke stesen 439. 6) Alat dipindahkan ke stesen 415. semakan sudut dibuat. bearing belakang di stesen 17. 5) Dari stesen 18. 9) Dari stesen 439. bearing belakang di stesen 443. 11) Dari stesen 430. 3) Untuk buat semakan sudut. Semakan sudut batu konkrit 4400 dilakukan.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 2) Dari stesen 12. 4) Pindah alat ke stesen 18. bearing belakang di stesen 406. buka bearing dan jarak yang sudah muktamad kiraannya untuk tanam batu konkrit 4722. buka bearing dan jarak yang telah muktamad hitungannya untuk ubah batu konkrit 4290. buka bearing dan jarak yang telah muktamad hitungannya untuk ubah batu konkrit 4400. set bearing 0° 0’ 10” dari stesen 11 dan buka bearing ke batu konkrit 4170. Selepas batu konkrit 4722 ditanam. 7) Dari stesen 415. Batu konkrit 4160 adalah dalam garisan 415 – 406. 12) Alat dipindahkan ke stesen 27. buka bearing dan jarak yang sudah muktamad kiraannya untuk tanam batu konkrit 4160. buka bearing dan jarak yang sudah muktamad hitungannya untuk mengubah batu konkrit 4710. Semakan sudut batu konkrit 4290 dilakukan. Bacaan sudut pugak dan jarak cerun diambil. Semakan sudut batu konkrit 4160 dilakukan.

17) Dari stesen 5. 16) Alat dipindahkan ke stesen 5. buka bearing dan jarak yang sudah muktamad kiraannya untuk ubah batu konkrit 680.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 13) Dari stesen 27. ANTARA GAMBAR-GAMBAR YANG DIAMBIL : 117 . bearing belakang di stesen 27. buka bearing dan jarak yang sudah muktamad kiraannya untuk ubah batu konkrit 1060 dan 91. 14) Alat dipindahkan ke stesen 26. bearing belakang di stesen 4. Semakan sudut batu konkrit 1060 dan 91 dibuat. Semakan sudut batu konkrit 680 dilakukan. Semakan sudut batu konkrit 1050 dilaksanakan. buka bearing dan jarak yang telah muktamad hitungannya untuk tanam batu konkrit 1050. 15) Dari stesen 26.

DAERAH KUALA SELANGOR : MCOBA (MALAY COLLEGUE OLD BOYS ASSOCIATION) PELANGGAN 118 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Kawasan Tapak Ukur Kedudukan Batu Konkrit Diubah Kawasan Tapak Ukur Dari Atas Bukit Batu Konkrit Yang Baru Siap Ditanam PROJEK 5 PROJEK LOKASI : : KERJA UKUR KADASTER BATANG BERJUNTAI.

2) Kerja dimulakan dengan mendirikan alat Total Station di stesen 31. 119 . bearing rujukan di stesen 30.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH TARIKH UKUR : 15 MAC 2007 – 18 MAC 2007 PERALATAN UKUR : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) xiii) xiv) ALAT TOTAL STATION (TOPCON GTS-6A) PRISMA (TOPCON) TRIPOD (KAKITIGA) PANJANG JAJAR PRISMA KECIL PARANG PITA UKUR PAKU TUKUL BESI PENGGALI BATU KONKRIT PAIP BESI BUKU KERJA LUAR KALKULATOR BERPROGRAM PROSEDUR KERJA UKUR : 1) Datum daripada Pelan PUBLSEL 972/2004.

89 dan paip besi 119 dilakukan. 11) Dari stesen 35. Dari stesen 34. 8) 9) Alat dipindahkan ke stesen 34. 6) Alat dipindahkan ke stesen 33. Semakan sudut batu konkrit 88. bearing belakang di stesen 31. 7) Dari stesen 33.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 3) Dari stesen 31. bearing belakang di stesen 34. buka bearing dan jarak yang telah muktamad kiraannya untuk tanam paip besi 90 dan paip besi 91. buka bearing dan jarak yang telah muktamad kiraanya untuk tanam batu konkrit 85 dan 86. bearing belakang di stesen 32. Oleh sebab kawasan yang diukur adalah kawasan lombong. 4) 5) Alat dipindahkan ke stesen 32. 120 . buka bearing dan jarak yang telah muktamad kiraannya untuk tanam paip besi 92. Semakan batu konkrit 85 dan 86 dibuat. 120 dan batu konkrit 93. buka bearing dan jarak yang telah muktamad kiraanya untuk tanam batu konkrit 88 dan 89 serta paip besi 119 . Dari stesen 32. • Kawasan ukur yang bersemak-samun menyukarkan kami untuk mencari stesenstesen terabas. 120 dan batu konkrit 93 dilakukan. jika hujan turun dengan lebat batu sempadan dan paip besi yang ditanam akan tenggelam. bearing belakang di stesen 33. 10) Alat dipindahkan ke stesen 35. Semakan sudut paip besi 92. Semakan batu konkrit 87 dilakukan. buka bearing dan jarak yang telah muktamad kiraanya untuk tanam batu konkrit 87. MASALAH YANG DIHADAPI : • • Terdapat segelintir stesen-stesen terabas yang telah teranjak dan hilang. Semakan sudut paip besi 90 dan 91 dilakukan.

MUKIM SETAPAK.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH ANTARA GAMBAR-GAMBAR YANG DIAMBIL : Kawasan Tapak Ukur Lombong Menanam Batu Konkrit Mencari Kayu Piket PROJEK 6 PROJEK : LOKASI : KERJA UKUR DEMARKASI DAN BUTIRAN LOT 2795 DAN 2796 KG PADANG BALANG. 121 .

6) Alat dipindahkan ke stesen 3. 3) Selepas 2 batu lama dapat dicari. 122 . 7) 8) Dari stesen 3. butiran rumah dan pagar diambil. bearing diikat ke paip lama stesen 5. bearing belelakang di stesen 2. Dari stesen 6. Dari stesen 4. 4) Alat dipasang di stesen 2 iaitu di atas batu lama dan bearing belakang di stesen 1 di atas batu lama juga. 9) 10) Dari stesen 4. terabas ke stesen 4. butiran rumah dan pagar diambil. Mencari batu sempadan berpandukan syit piawai.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN PELANGGAN : JAIS (JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR) TARIKH UKUR : 10 FEBRUARI 2007 – 15 FEBRUARI 2007 ETIKA KERJA UKUR : 1) 2) Membuat tinjauan kawasan ukur. 5) Dari stesen 2. Dari stesen 6. terabas ke stesen 6. bearing diikat ke paip lama stesen 7. terabas ke stesen 3 dengan memasang paku payung untuk dijadikan piket. kerja ukur mula dijalankan. Dari stesen 4. 11) Alat dipindahkan ke stesen 1 dan kerja terabas ditutup dengan mengambil bacaan cerapan matahari. Dari stesen 3 butiran seperti rumah dan pagar diambil.

SELANGOR. DAERAH KLANG. Terdapat 4 batu sempadan yang hilang. 123 . ANTARA GAMBAR-GAMBAR YANG DIAMBIL : Saya Melakukan Cerapan Butiran Rumah PROJEK 7 PROJEK : LOKASI : KERJA TANAM PASTIAN STESEN JANAELEKTRIK SULTAN ABDUL AZIZ. Satu cermin prisma dicuri pleh penagih dadah.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH MASALAH YANG DIHADAPI : • • • Tiada pelan akui maka skala syit piawai digunakan untuk mendapatkan jarak. MUKIM KAPAR.

bearing belakang di stesen 23. ubah batu konkrit lama 84 dan kiraannya telah muktamad. bearing belakang di stesen 59. anjak batu konkrit lama 81. alat dipindahkan ke stesen 23.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH PELANGGAN : TNB (TENAGA NASIONAL BERHAD) TARIKH UKUR : 20 MAC 2007 – 21 MAC 2007 PERALATAN UKUR : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) xi) xii) ALAT TOTAL STATION (TOPCON GTS-6A) PRISMA (TOPCON) TRIPOD (KAKITIGA) PANJANG JAJAR PRISMA KECIL PARANG PITA UKUR PAKU TUKUL BESI PENGGALI BUKU KERJA LUAR KALKULATOR BERPROGRAM PROSEDUR KERJA UKUR : 1) Cari piket stesen 24. Semakan sudut dilakukan untuk setiap batu. 2) Alat dipasang di stesen 24. 82 dan 83. 5) Dari stesen 59. 4) Kemudian. Nilai bearing dan jarak untuk setiap batu tersebut telah dikira dengan muktamad oleh staf pejabat. 124 . 3) Dari stesen 24.

ARMCORP MALL. PETALING JAYA. Semakan sudut dilakukan.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Semakan sudut dibuat. anjak batu konkrit lama 86 mengikut hitungan yang telah Muktamad. 6) 7) Alat dipindahkan ke stesen 59. Dari stesen 59. ANTARA GAMBAR-GAMBAR YANG DIAMBIL : Stesen Janaelektrik Saya Mengambil Bacaan PROJEK 8 PROJEK : LOKASI : KERJA UKUR LETTABLE SIZE LOT 226 DAN 227 RESTOREN OVERSEA. SELANGOR PELANGGAN : PEMILIK RESTOREN TARIKH UKUR : 30 MAC 2007 125 . MASALAH YANG DIHADAPI : • Batu sempadan yang hendak dianjak adalah dalam kawasan dua pagar yang bersebelahan (double fencing). bearing rujukan di stesen 23.

Ketika mengambil bacaan dengan alat DISTO. beliau menunjukkan pelan strata kepada saya dan menerangkan pengukuran dimensi dinding. Seterusnya. kerja ukur dimulakan dengan mengambil jarak dari dinding ke dinding serta dari bucu dinding ke bucu dinding. pastikan alat tersebut betul-betul 90 darjah tegak ke dinding agar bacaan yang diambil adalah tepat. 126 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH PERALATAN UKUR : i) ii) iii) Alat DISTO basic (Leica) Pembaris Pendek Pita Ukur ETIKA KERJA UKUR : 1) 2) 3) 4) 5) Tinjauan dilakukan dalam restoren. Kemudian. Mr Patrick menerangkan kepada saya cara-cara penggunaan alat DISTO.

Sebelum saya 127 . Syarikat ini memulakan perkhidmatannya pada tahun 1985.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH DISTO basic (LEICA) TOTAL STATION GTS 6A LUAHAN UNTUK JURUKUR PERMATA MALAYSIA Syarikat Jurukur Permata Malaysia merupakan sebuah syarikat yang beroperasi di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Projek-projek yang diperoleh oleh syarikat Jurukur Permata Malaysia terdiri daripada Projek Ukur Kejuruteraan. Topografi. Kadaster dan Strata.

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

memberi cadangan serta pandangan, saya terlebih dahulu ingin mengutarakan beberapa luahan kepada pihak syarikat bagi memantapkan lagi program latihan industri. Antara luahan yang saya ingin kemukakan ialah: Pihak syarikat seharuslah terlebih dahulu memberi gambaran mengenai

tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh pelajar industri agar pelajar tidak berasa gugup ketika melaksanakan sesuatu tugas.  Pihak syarikat seharuslah memberi peluang kepada pelajar yang menjalani

latihan industri mengendalikan projek-projek kecil dan mudah dikendalikan serta diawasi oleh seorang pegawai.  Pihak syarikat perlulah memberi pendedahan yang lebih mendalam

tentang perisian-perisian ukur seperti CSCS, CPSWin32, MapInfo, E-Submit dan perisian lain yang difikirkan perlu didalami kerana perisian-perisian tersebut tidak banyak didedahkan ketika pengajian di universiti.  Akhir sekali, saya berharap pihak syarikat mengizinkan pelajar praktikal

mengendalikan sepenuhnya kelengkapan kerja luar bagi membolehkan pelajarpelajar menerapkan diri dalam situasi kerja yang sebenar dan menimba pengalaman yang lain daripada lain jika dibandingkan di universiti.

CADANGAN \KOMEN KEPADA JURUKUR PERMATA MALAYSIA
Sepanjang saya menjalani latihan industri, saya mendapati bahawa syarikat Jurukur Permata Malaysia masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibaiki untuk

128

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

memantapkan lagi mutu serta kualiti. Oleh itu, saya ingin mengemukakan beberapa cadangan yang perlu diambil perhatian untuk dipertimbangkan oleh syarikat. Antara cadangan saya adalah seperti berikut :  Penyelia latihan industri haruslah berbincang dengan pelajar praktikal mengenai tugas-tugas yang boleh dilakukan supaya penyelia dapat mengetahui tahap kemampuan yang terdapat pada pelajar praktikal.  Melaksanakan perancangan yang tersusun khasnya kepada pelajar praktikal dengan menyediakan jadual latihan yang lebih teratur agar lebih banyak perkara yang dapat dipelajari dan mengelakkan dari tertumpu pada satu tugas sahaja dalam suatu masa.  Apabila staf-staf dalam syarikat sedang membincangkan sesuatu kerja, pihak syarikat perlulah membenarkan pelajar industri turut serta dalam perbincangan tersebut agar pelajar industri mengetahui perkara yang dibincangkan di samping menambah pemahaman dalam kerja tersebut.  Menetapkan masa yang sesuai untuk pertanyaan dan perbincangan kepada pelajar praktikal dengan staf syarikat tanpa menganggu kerja-kerja mereka.  Menggaji pekerja yang mahir dalam mengendalikan perisian ‘Field To Finish’ seperti CPSWin32 dan E-Submit 2 kerana saya dapati syarikat masih tiada pekerja yang betul-betul mahir dalam perisian-perisian tersebut.  Menambah bidang ukur yang baru iaitu GIS (Geographical Information System) kerana penggunaannya dapat meningkatkan produktiviti dalam penghasilan peta topografi.

129

TAN 3DDL

LATIHAN INDUSTRI 06/07

DIPLOMA UKUR TANAH

 Pihak syarikat haruslah menghantar pelajar praktikal menyertai kursus-kursus ukur yang difikirkan patut agar pelajar praktikal dapat menimba pengalaman yang berguna.  Selain itu, saya mencadangkan agar firma menyediakan lebih banyak lagi bukubuku dan nota-nota rujukan untuk membolehkan pelajar membuat rujukan. Dengan itu, pelajar praktikal dapat menambahkan ilmu pengetahuan lebih luas dalam segala ilmu Ukur Tanah.  Memberi peluang kepada pelajar praktikal untuk menguruskan data-data ukur dengan melakukan pemprosesan data dalam program perisian ukur serta belajar format-format menghasilkan pelan dengan menggunakan AutoCAD.  Akhir sekali, saya ingin mencadangkan pihak syarikat agar membenarkan pelajar praktikal mengendalikan sepenuhnya kelengkapan kerja luar bagi

membolehkannya merasai pengalaman kerja ukur yang sebenar.

Daripada cadangan-cadangan yang saya utarakan di atas tersebut, saya berharap agar pihak firma dapat memberi perhatian dan mempertimbangkan cadangan-cadangan tersebut serta mengambil tindakan yang sewajarnya. Justeru, ini dapat meningkatkan taraf pencapaian pelajar dalam bidang ukur tanah.

KESIMPULAN

130

Maka. Gaya komunikasi mereka kelihatan lebih matang. Dalam tempoh menjalani latihan industri di firma Jurukur Permata Malaysia. Justeru latihan ini amat baik dan wajar diteruskan bagi melahirkan graduan yang lebih berkualiti selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan golongan profesional yang dinamik. ia menjadi satu landasan bagi saya untuk mengenali bidang kerja yang sebenar serta lebih luas. Perbezaaan semasa pengajian di universiti dan menjalani latihan praktikal adalah amat berbeza sekali terutamanya cara berkomunikasi dengan orang luar. banyak pengetahuan dan pengalamannbaru yang saya terima sama ada ketika melakukan kerja luar mahupun di pejabat. ia lebih 131 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH Secara keseluruhannya. ilmu yang diperoleh sepanjang pengajian di universiti dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam dunia pekerjaan. ini merupakan kelebihan yang saya peroleh bagi meningkatkan lagi gaya komunikasi. penyemakan buku kerja luar dan melukis pelan banyak mencabar kesabaran kerana ia mengambil satu masa tertentu untuk disiapkan. Terdapat banyak pengalaman dan teknik baru yang saya peroleh sama ada di pejabat atau ketika melakukan kerja luar. Apabila melaksanakan kerja luar. Dengan adanya latihan industri. kemahiran serta kebolehan diri saya dalam melakukan sesuatu kerja apabila memasuki alam pekerjaan sebenar kelak. Di samping itu. latihan industri yang dilaksanakan oleh pelajar semester akhir adalah amat berguna terutamanya bagi diri saya. Pengetahuan dan pengalaman ini amat berguna bagi diri saya untuk memajukan lagi diri saya dan mencerahkan masa depan saya terutama sekali dalam bidang Ukur Tanah. Semua pengetahuan dan pengalaman tersebut akan menambahkan keyakinan. Walaupun kerja di pejabat tidak memenatkan jika dibandingkan dengan kerja luar namun kerja seperti pemprosesan data ukur.

saya banyak didedahkan kepada kerja luar seperti ukur penandaaan sempadan (R. Mereka tidak 132 . Apabila mengikut mereka. Selain melakukan kerja-kerja pejabat. Penghasilan ini dilakukan dengan tunjuk ajar daripada staf-staf syarikat yang prihatin. Saya turut didedahkan cara-cara untuk menghasilkan Pelan Pra-Hitungan seperti mana yang dikehendaki oleh pelanggan. Pengalaman seperti ini mengajar saya berkomunikasi dengan lebih matang serta mengenali mereka dengan lebih rapat. saya banyak belajar tentang perisian seperti AutoCAD LT2000. CSCS. ukur butiran. TRPS. saya banyak bersoal untuk menambahkan pegetahuan saya dalam kerja luar. AutoCAD 2004.O. Di samping itu. saya juga diajar untuk berurusan dengan pihak luar termasuklah dengan Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta. Saya telah menimba pelbagai pengalaman dan pengetahuan dalam kerja-kerja pengukuran sepanjang tempoh mengikutnya menjalankan kerja luar. ukur sungai. Pihak syarikat ada sekali menyuruh saya pergi ke Karak untuk menunjukkan lot kepada pegawai Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta. Sepanjang berada di pejabat. Untuk projek kerja luar. Mereka banyak mengajar saya tentang teknik-teknik baru dalam melakukan kerja pengukuran. ukur pemancangan. CPS Win32. Lembaga Pejabat Tanah dan Perancang Bandar dan Desa.TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH banyak mencabar ketahanan fizikal dan pemfokusan agar sebarang kesilapan tidak timbul bagi mengelakkkan selisih yang ketara wujud. saya diletakkan di bawah penyeliaan jurukur Encik Hashim. dan ukur strata.W). ukur kadaster. ukur aras. CDS dan E-Submit. Semua ini memberikan saya satu pengalamn baru yang tidak mungkin dilupakan dan akan saya gunakan sepenuhnya dalam pekerjaan kelak. ukur demarkasi. saya juga mengikut Mr Patrick iaitu jurukur yang menjalankan kerja-kerja ukur strata. Di samping itu.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH teragak-agak untuk menjawab soalan saya kerana mereka tahu bahawa pelajar praktikal perlu banyak bersoal. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung yang telah memberi ilmu dan tunjuk ajar yang berguna. bearing. namun saya berasa tidak tertekan kerana saya dapat menyesuaikan diri saya dalam suasana pekerjaan dengan baik. Selain itu. Saya berasa amat bersyukur sekali kerana diberi peluang keemasan yang mungkin datang sekali sahaja sepanjang kehidupan saya ini. saya amat bersyukur kepada Tuhan dengan segala pemberian yang diberikan oleh pihak syarikat. Jasa dan bantuan mereka tersebut tidak akan saya lupakan sampai bila-bila. saya menghitung koordinat. jarak. Walaupun cuma saya seorang sahaja yang menjalani latihan praktikal di syarikat Jurukur Permata Malaysia. Oleh yang demikan. Ini kerana sikap setiap staf pejabat yang ceria dan begitu prihatin terhadap setiap gerak kerja yang saya lakukan. 133 . Dari segi hubungan dengan staf-staf syarikat. Segala tunjuk ajar mereka akan saya gunakan dan manfaatkan dengan baik. dan cerapan matahari dengan menggunakan kalkulator berprogram. Saya juga diberi peluang untuk melakukan cerapan dan mengambil data-data di lapangan. tiada sebarang masalah yang saya hadapi. Kerjasama yang dihulurkan dalam setiap kerja yang dilakukan juga amat membanggakan. Kepada mereka yang telah mencurahkan ilmu dan tunjuk ajar akan mendapat balasan yang sepatutnya daripada Tuhan. Di samping itu. kerajinan yang ditunjukkan oleh staf-staf dalam melakukan kerja mencederungkan diri saya untuk menjadi seperti mereka.

TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH LAMPIRAN RUJUKAN 134 .

terjemahan Kamaruzaman Abd. “ILMU UKUR UNTUK JURUTERA”. Anuar Ahmad. Modul Ukur Kadaster 2. 6) J.jupem. UTM.my. En Raden Jayakasuma Supathan. En Othman Zainon.F. UREN dan W. Kuala Lumpur. 8) Peraturan Ukur Kdaster 2002.gov. Jamaluddin Md Jahi. 135 .TAN 3DDL LATIHAN INDUSTRI 06/07 DIPLOMA UKUR TANAH 1) Modul Ukur Kejuruteraan. Shahidah Mohd Ariff. PRICE. Abd Hamid Mohamad. Program Pengajian Diploma UTM Kuala Lumpur. Lembaga Tanah Semenanjung Malaysia. www. Program Pengajian Diploma. 7) Garis Panduan Amalan Kerja Ukur Kadaster Sehubungan Dengan Perlaksanaan Peraturan Ukur Kadaster 2002. 2) 3) 4) 5) Pengenalan Ukur. Edisi Kedua. Asas Ukur Kejuruteraan. Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Pensyarah Jabatan Geografi UKM (1985). Rasid. Pekeliling JUPEM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful