Subiecte propuse la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, sesiunea septembrie 2007, la disciplinele audit

financiar, audit intern şi contabilitate, proba I – proba scrisă

I AUDIT FINANCIAR – subiecte revăzute şi completate
1. Care sunt atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit reglementărilor legale în vigoare? 2. Cum se atribuie persoanelor fizice calitatea de auditor financiar şi de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi în ce condiţii se pot pierde aceste calităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare? 3. Prezentaţi regulile şi cerinţele legislaţiei în vigoare privind atribuirea calităţii de auditor financiar şi de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru persoanele juridice şi respectiv pentru persoanele fizice care au obţinut o calificare (autorizare) în alt stat. 4. Prezentaţi drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România persoane fizice, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 5. Prezentaţi drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România şi condiţiile în care se retrage calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România pentru persoanele fizice şi juridice. 6. Cum sunt definite independenţa şi integritatea auditorului financiar şi care sunt cerinţele reglementărilor specifice în acest sens privind exercitarea profesiei, potrivit legislaţiei romaneşti în materie (OUG nr. 75/1999, republicată şi HG nr. 983/2004)? 7. Cum se exercită profesia de auditor financiar, potrivit cerinţelor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România (HG nr. 983/2004)? 8. Cum se realizează monitorizarea activităţii auditorilor financiari activi, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România (HG nr. 983/2004 )? 9. Potrivit reglementarilor legale în vigoare din România (OUG nr. 75/1999, republicată şi HG nr. 983/2004), privitor la activitatea de audit intern, precizaţi următoarele • Cine o organizează ? • Ce reprezintă ? • Care-i sunt obiectivele ? • Cine o exercita şi în ce condiţii ? 10. Potrivit reglementărilor legale în vigoare din România (OUG nr. 75/1999, republicată şi HG nr. 983/2004), precizaţi următoarele • Care este scopul normelor de audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România? • Care sunt rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat privind activitatea Camerei Auditorilor Financiari din România? • Care este rolul şi conţinutul registrului auditorilor financiari? 11. Care sunt abaterile disciplinare ale auditorilor financiari, sancţiunile aplicabile şi procedurile de constatare a acestora potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România ( HG nr. 983/2004 )? 12. Care sunt regulile şi procedurile de soluţionare a sesizărilor primite de câtre Consiliul Camerei, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România (HG nr. 983/2004 )?

13. Care sunt prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la inregistrarea auditorilor financiari persoane fizice si juridice (Capitolul III) ? 14. Care sunt prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la etica profesionala, independenta, obiectivitatea, confidentialitatea si secretul profesional (Capitolul IV) ? 15. Care sunt prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la asigurarea calitatii (Capitolul VI) ? 16. Care sunt prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la raportul privind transparenta (Capitolul X) ? 17. Care sunt prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la Comitetul de audit (Capitolul X) ? 18. Prezentaţi conţinutul principiilor fundamentale de integritate, obiectivitate şi competenţă profesională aşa cum le defineşte Codul de conduită etică şi profesională IFAC. (Codul Etic). 19. Prezentaţi conţinutul principiului fundamental al confidenţialităţii şi modul de aplicare al acestuia în desfăşurarea activităţii de audit financiar, conform Codului Etic. 20. Cum sunt definite conceptul de interes public în activitatea de audit financiar, precum şi respectiv cerinţele (obiectivele) de bază ale profesiei de auditor financiar, conform Codului Etic? 21. Care sunt ameninţările la adresa independenţei auditorului financiar, conform Codului Etic? 22. Care sunt măsurile de siguranţă pentru păstrarea independenţei auditorului financiar, conform Codului Etic? 23. Care sunt regulile aplicabile tuturor clienţilor de audit privind posibilele interese financiare ale auditorului la aceştia, conform Codului Etic? 24. Cum trebuie tratate de către auditorul financiar relaţiile de afaceri apropiate cu clienţii săi, conform Codului Etic? 25. Cum trebuie abordate relaţiile familiale şi personale ale auditorului financiar (membrilor echipei) cu personalul angajat al clientului, conform Codului Etic? 26. Cum poate fi ameninţată independenţa auditorului financiar prin prestarea unor servicii de nonaudit clienţilor săi, conform Codului Etic? 27. Care sunt prevederile Codului Etic privind mărimea onorariilor, onorariile restante şi contingente, darurile precum şi eventualele litigii dintre auditorul financiar şi client. 28. În ce condiţii vor accepta auditorii financiari noi angajamente, conform Codului Etic? 29. În ce condiţii trebuie făcută înlocuirea unui auditor financiar curent cu cel propus, potrivit Codului Etic? 30. Care sunt regulile impuse de Codului Etic privind publicitatea (reclama) în activitatea auditorilor financiari? 31. Care sunt prevederile Codului Etic referitoare la prestarea de alte servicii decat cele de audit (asigurare) pentru clientii de audit conform anexei la Sectiunea 290? 32. Care sunt prevederile Codului Etic privind prestarea unor servicii de audit intern unui client de audit financiar conform anexei la Sectiunea 290? 33. Care sunt prevederile Codului Etic privind furnizarea de servicii de consultanta in legatura cu litigiile clientilor de audit conform anexei la Sectiunea 290? 34. Ce prevede Codul Etic referitor la conflictele potentiale conform Sectiunii 310? 35. Care sunt obiectivele, principiile generale şi sfera angajamentului şi respectiv cum trebuie înţeleasă certificarea rezonabilă, conform ISA 200 – Obiective şi principii generale care guvernează un angajament de audit al situaţiilor financiare (ISA 200). 36. Arătaţi conţinutul riscului de audit şi descrieţi cele 3 categorii ale acestuia, potrivit ISA 200.

37. Prezentaţi cerinţele principale ale ISA 210, revizuit - Termenii angajamentului de audit (ISA 210). 38. Prezentaţi un exemplu de scrisoare de angajament, având în vedere exemplu dat în Anexa la ISA 210. 39. Prezentati responsabilitatile conducatorilor de misiune de audit pentru calitatea auditorilor conform ISA 220. 40. Prezentati responsabilitatea conducatorilor de misiune de audit fata de controlul calitatii misiunii conform ISA 220. 41. Prezentaţi forma, conţinutul si intinderea documentatiei de audit conform ISA 230 – Documentaţia (ISA 230). 42. Prezentati documentarea devierii de la principiile de baza sau procedurile esentiale conform ISA 220. 43. Prezentaţi principalele caracteristici ale fraudei şi erorii, conform ISA 240“Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda şi eroarea într-un audit al situaţiilor financiare (ISA 240). 44. Care sunt responsabilităţile auditorului financiar şi cum sunt acestea limitate prin angajamentul de audit şi scepticism profesional, conform ISA 240”? 45. Cu cine trebuie planificate discuţiile şi cum trebuie chestionată conducerea într-o misiune de audit, privind evaluarea riscurilor în legătură cu frauda şi eroarea, conform ISA 240? 46. Ce proceduri utilizează auditorul când anumite circumstanţe indică existenţa unei posibile denaturări, cum evaluează (consideră), raportează şi documentează implicaţiile unei astfel de eventuale denaturări identificate, potrivit ISA 240? 47. Care trebuie să fie conţinutul declaraţiilor conducerii, privind fraudele şi erorile, şi ce proceduri aplică auditorul în acest sens, potrivit ISA 240? 48. Ce şi cum anume trebuie să comunice auditorul conducerii şi persoanelor responsabile cu guvernanţa corporativă, privind denaturările situaţiilor financiare generate de fraude si/sau erori, inclusiv de carenţele controlului intern, conform ISA 240? 49. Cum va proceda auditorul când se află în incapacitate de a finaliza angajamentul , datorită unor denaturări generate de fraude, inclusiv în relaţia cu auditorul succesor propus, conform cerinţelor ISA 240? 50. Care sunt factorii de apariţie a riscului de fraudă, asociaţi caracteristicilor conducerii şi influenţei acesteia asupra mediului de control, exemplificaţi de ISA 240 (Anexa 1) ? 51. Care sunt factorii de apariţie a riscului de fraudă, asociaţi condiţiilor specifice ale sectorului de activitate, caracteristicilor operaţionale şi stabilităţii financiare, exemplificaţi de ISA 240 ? 52. Care sunt factorii de apariţie a riscului de fraudă, asociaţi denaturărilor rezultate din delapidarea activelor, exemplificaţi de ISA 240 (Anexa 1)? 53. Considerarea de către auditor a conformităţii cu legislaţia şi regulamentele in vigoare conform ISA 250. 54. Ce proceduri aplică şi cum raportează auditorul financiar cazurile de neconformitate cu reglementările legale aplicabile, conform ISA 250? 55. Prezentaţi cerinţele principale ale ISA 260 – Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanţa (ISA 260). 56. Activităţi preliminare misiunii de audit si planificarea activitatilor. 57. Aspecte pe care auditorul le poate lua in considerare la stabilirea unei strategii generale de audit conform ISA 300 (Anexa 1). 58. Documentarea planului de audit conform ISA 300. 59. Proceduri de evaluare a riscului si surse de informatii despre entitate conform ISA 315. 60. Intelegerea entitatii si a mediului sau conform ISA 315.

61. Cunoaşterea controlului intern al entităţii conform ISA 315. 62. Componente ale controlului intern conform ISA 315. 63. Procesul de evaluare a riscului de catre entitate conform ISA 315. 64. Evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa conform ISA 315. 65. Cunoasterea sistemului informational al clientului si activitatii de control specifice conform ISA 315. 66. Pragul de semnificatie in audit conform ISA 320. 67. Natura, momentul si aria de cuprindere a altor proceduri de audit conform ISA 330. 68. Cum trebuie tratate de către auditorul financiar momentele şi duratele testelor controalelor, conform ISA 330? 69. Proceduri de fond conform ISA 330 (natura, momentul si aria de cuprindere). 70. Ce are în vedere auditorul financiar în stabilirea naturii, duratei şi întinderii testelor de detaliu, conform ISA 330? 71. Evaluarea suficienţei şi a gradului de adecvare a probelor de audit obţinute conform ISA 330? 72. Ce consideraţii are în vedere auditorul financiar în cazul utilizării de către o entitate a unei firme prestatoare de servicii, inclusiv în ceea ce priveşte auditorul acestui prestator, potrivit ISA 402. 73. Cum sunt definite probele de audit şi cum se asigură auditorul că acestea sunt suficiente şi adecvate, potrivit cerinţelor ISA 500. 74. Utilizarea informatiilor in obtinerea probelor de audit conform ISA 500. 75. Proceduri de audit pentru obtinerea probelor de audit conform ISA 500. 76. Probe de audit – participarea la inventarierea stocurilor conform ISA 501. 77. Probe de audit – proceduri privind litigii si revendicari conform ISA 501 78. Confirmarile externe ca mijloc de obtinere a probelor de audit conform ISA 505. 79. Procesul de confirmare externa conform ISA 505.. 80. Confirmări externe: redactarea cererii de confirmare externă; utilizarea confirmărilor pozitive şi negative conform ISA 505. 81. Care sunt procedurile (probele) adecvate şi implicaţiile în opinia de audit, privind soldurile de deschidere, potrivit ISA 510. 82. Natura şi scopul procedurilor analitice; tipuri de proceduri analitice conform ISA 520. 83. Cum sunt definiţi următorii termeni: „eşantionarea în audit”, „eroarea”, „eroarea atipică”, „populaţia”, „riscul de eşantionare”, „riscul de neeşantionare”, „unitatea de eşantionarea”, „eşantionarea statistică”, „stratificarea” şi „eroarea tolerabilă”, conform ISA 530. 84. Considerente referitoare la risc in obtinerea probelor de audit. Selectia elementelor de testare in vederea obtinerii probelor de audit conform ISA 530. 85. Eşantionarea în audit; modele de eşantionare, structura eşantionului, mărimea eşantionului, selectarea eşantionului conform ISA 530. 86. Factori care influenţează dimensiunea eşantionului pentru teste asupra controalelor conform ISA 530 (Anexa 1). 87. Factori care influenţează dimensiunea eşantionului în cazul testelor de detaliu conform ISA 530 (Anexa 2). 88. Prezentaţi cerinţele principale ale ISA 540 - Auditul estimărilor contabile (ISA 540). 89. Cum trebuie înţelese procedurile aplicate de entitatea audiată în legătură cu evaluarea şi prezentarea informaţiilor privind valoarea justă şi cum se verifică de către auditorul financiar conformitatea acestor informaţii cu cadruL de raportare financiar contabilă, conform ISA 545 – Auditul evaluărilor şi prezentărilor de informaţii privind valoarea justă (ISA 545)? 90. Valoarea justa în audit. Evaluarea gradului de adecvare a evaluărilor şi prezentărilor informaţiilor conform ISA 545.

inconsecvenţele şi denaturările semnificative? 108. potrivit ISA 700? 103. care este responsabilitatea auditorului şi care sunt regulile de raportare aplicabile de câtre acesta. Care sunt principalele proceduri de audit ce trebuie aplicate în legătură cu riscul de denaturare semnificativă a evaluării valorilor juste de către entitatea auditată. conform ISA 570. exemplificări conform ISA 580 – Declaraţiile conducerii (ISA 580). Fapte descoperite după emiterea situaţiilor financiare conform ISA 560. potrivit ISA 710 ? 107. adresa şi semnătura auditorului? 102. destinatar şi paragraful introductiv prezentaţi cerinţele acestui standard cu privire la conţinutul acestora.91. aplicabil până la 31. Care sunt situaţiile din care poate rezulta o altă opinie decât cea fără rezerve. luarea în considerare a altor informaţii. 98. conform ISA 800. Prezentaţi cerinţele principale ale ISA 600 – Utilizarea muncii unui alt auditor (ISA 600). potrivit ISA 550]? 94.Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare (ISA 700).12.A. O abordare integrată” (Cap. potrivit ISA 545? 92.Luarea în considerare a activităţi de audit intern (ISA 610). iar referitor la titlu. Care sunt elementele de bază şi regulile de întocmire a raportului auditorului privind conformitatea cu contractele şi respectiv a raportului asupra situaţiilor financiare sintetice. potrivit lui A. 101. Ce reprezintă situaţiile financiare comparative. privind aceste informaţii (situaţii financiare comparative) . data raportului.Loebbecke şi alţii – “Audit. Evenimente ce apar până la data emiterii raportului de audit. opinia de audit. 96. potrivit ISA 800. Cum poate determina importanţa relativă ( pragul de semnificaţie ) a unor sume din situaţiile financiare. aplicabil până la 31. 95. Ce proceduri trebuie aplicate de către auditor privind tranzacţiile cu părţile afiliate şi declaraţiile conducerii în acest sens. care este responsabilitatea auditorului (inclusiv noul auditor) şi ce reguli de raportare trebuie să aplice acesta. 100. Declaraţiile conducerii ca probe de audit. 97. Care sunt elementele de bază şi regulile de întocmire a raportului auditorului asupra situaţiilor financiare elaborate în conformitate cu un alt cadru de raportare financiar-contabilă decât IFRS/IAS sau standardele naţionale şi respectiv a raportului asupra unei componente a situaţiilor financiare. potrivit ISA 710. Ce reprezintă cifrele corespondente. 106. Care sunt elementele de bază ale raportului de audit potrivit ISA 700 . Care sunt cerinţele ISA 720 privind accesul la informaţii (inclusiv după data raportului auditorului). Cum sunt definite părţile afiliate.2006? .Arens. prin limitarea sferei angajamentului şi/sau datorită unor dezacorduri cu conducerea. Care sunt cerinţele ISA 700 privind paragrafele referitoare la sfera angajamentului. privind aceste informaţii (cifrele corespondente).3 Rapoartele de audit)? 105. potrivit ISA 550 – Părţi afiliate (ISA 550)? 93.12.K. pentru a-şi fundamenta concluziile şi raportarea. pe ce se bazează necesitatea ca acestea să fie cunoscute de către auditor şi care sunt obligaţiile acestuia privind identificarea existenţei şi revizuirea informaţiilor de prezentare a acestora.2006? 109. tipul de opinie de audit şi ce aspecte analizează auditorul când decide în acest sens. 99. potrivit cerinţelor şi exemplificărilor din ISA 700 ? 104. Prezentaţi conţinut ISA 610 . Responsabilitatea conducerii şi a auditorului financiar conform ISA 570. J. În ce condiţii raportul auditorului exprima o opinie fără rezerve şi cum acesta poate fi modificat de aspecte ce nu afectează opinia auditorului şi respectiv de aspecte ce o afectează. Planificarea auditului şi aplicarea procedurilor suplimentare de evaluare a riscurilor de necontinuitate a activităţii.

„datoriile contingente”. entităţi asociate şi împrumuturile. potrivit IAPS 1004? 114. Care sunt informaţiile financiare şi indicatorii utilizaţi frecvent în analiza situaţiei şi performanţele unei bănci. Care sunt principalele riscuri asociate activităţilor bancare. Care sunt cele mai importante aserţiuni ce se au în vedere şi cum trebuie ele aplicate într-un audit bancar. din perspectiva preocupărilor (complementare) şi a obiectivelor comune potrivit IAPS 1004 ? 115. 120. Care sunt exemplele menţionate şi principalele referinţe cuprinse în Anexa 2 la IASP 1010. Care sunt riscurile şi problemele privind gestionarea activelor. conform IAPS 1006? 121. conform IAPS 1006? 122. investiţiile în filiale. conform IAPS 1006 (Anex 5)? 126. Care sunt cele mai importante aserţiuni ce se au în vedere şi cum trebuie ele aplicate într-un audit bancar. în auditul situaţiilor financiare (IAPS 1010)? 127. tranzacţiile cu părţile afiliate. conform IAPS 1006 (Anexa 3)? 125. conform IAPS 1006? 124. Pragul de semnificaţie şi evaluarea riscului în auditul întreprinderilor mici. 116. Care sunt principalele aspecte ce se au în vedere la planificarea auditului unei bănci şi care sunt cerinţele IAPS 1006 în acest sens. „contractele de răscumpărare”. Care sunt cele mai importante aserţiuni ce se au în vedere şi cum trebuie ele aplicate într-un audit bancar. asociate activităţilor bancare private. Care sunt recomandările IAPS 1010 – Luarea în considerare a aspectelor de mediu. 117. privind investiţiile de portofoliu. „compensarea”. conform IAPS 1012 – Auditul instrumentelor financiare derivate (IASP 1012)? 129. Caracteristicile întreprinderilor mici. instrumentele de piaţă monetară şi titlurile deţinute în scopul tranzacţionării. conform IAPS 1012? 130 Care sunt principalele cerinţe ale IAPS 1014 – Raportarea de către auditori cu privire la conformitatea cu Standardele Internaţionale de raportare financiară (IASP 1014)? . potrivit definiţiilor date da IAPS 1000. 111. Care este rolul organului de supraveghere bancară. privind soldurile la alte bănci. conform IAPS 1006? 123. conform IAPS 1000 ? 112. Cum se utilizează. elementele extrabilanţiere şi considerente legate de reglementări? 119. conform IAPS 1006. Care sunt riscurile financiare principale asociate auditului. privind complexitatea tranzacţiilor. Care trebuie să fie relaţia dintre auditorul financiar extern şi organul de supraveghere bancară. Care sunt cele mai importante aserţiuni ce se au în vedere şi cum trebuie ele aplicate într-un audit bancar. „sarcina”.110. Derularea procedurilor de fond. privind cheltuielile cu dobânzile. Care sunt procedurile de fond în legătură cu aserţiunile utilizate în auditarea instrumentelor financiare derivate. întocmesc (expediază) şi care este conţinutul cererilor de confirmare interbancară. potrivit IAPS 1006. rezervele şi provizioanele (datorii contingente). Ce reprezintă „garanţiile reale”. Specificul planificării conform IAPS 1005. „custodia” şi „linia de credit”. 118. veniturile din comisioane şi speze. Care este rolul auditorului financiar (extern) al unei bănci potrivit IAPS 1004 – Relaţia dintre organele de supraveghere bancară şi auditorii externi ai băncilor (IAPS 1004)? 113. privind procedurile de fond utilizabile pentru detectarea denaturărilor semnificative datorate aspectelor de mediu? 128. „opţiunile”. capitalurile. datoriile contingente. privind conturile deponenţilor. conform IAPS 1005.

Ce trebuie să aibă în vedere practicianul ( profesionistul contabil) la acceptarea continuării angajamentului. planificarea şi documentaţia unui angajament de elaborare? 146. activitatea altor experţi şi documentaţia unui angajament de revizuire? 132. obligaţii şi datorii contingente. raportarea şi conţinutul raportului. venituri şi alte taxe. într-un angajament pe bază de proceduri convenite? 144. exemplificările date în acest sens de standard şi tipurile de opinie a auditorului în cazul unui angajament. de ce cunoştinţe privind clientul are nevoie auditorul şi cum se ia în considerare perioada acoperită. potrivit ISAE 3400? 141. termenii angajamentului. Care sunt cerinţele ISAE 3000 privitor la probele şi documentarea ce susţin concluziile din raportul de asigurare întocmit de un practician ( profesionist contabil) independent? 138. potrivit ISAE 3000? 137. principiile generale. Cum sunt definite “informaţiile financiare previzionate” ( “previziunile” . Care sunt cerinţele ISRS 4410. creanţe şi stocuri. Care sunt cerinţele ISRS 4400. Care este conţinutul scrisorii de angajament. Care este conţinutul raportului de asigurare independent. 135. privind procedurile aplicabile şi raportarea (conţinutul raportului). evenimente ulterioare. în ce condiţii se acceptă angajamentul. la convenirea termenilor acestuia şi respectiv la planificarea şi efectuarea unui angajament de asigurare. datorii comerciale. principiile generale. planificarea. planificarea şi documentaţia unui angajament pe bază de proceduri convenite? 143. într-un angajament de elaborare? 147. potrivit ISAE 3400? 142. tipul de certificare. termenii angajamentului. sfera de angajament. Care sunt procedurile (probele) cerute de ISRE 2400. litigii şi capitaluri proprii. privitoare la plasamente. termenii angajamentului. principiile generale. mijloace fixe şi amortizare. Care sunt cerinţele ISRE 2400 privind obiectivul. împrumuturi. Prezentaţi principalele proceduri ilustrative detaliate. ce pot fi efectuate într-un astfel de angajament. Care este conţinutul raportului. care este asigurarea dată de auditor. ce pot fi efectuate într-un astfel de angajament. exclusiv cele ilustrative detaliate in Anexa 2 la acest standard? 133. probele. Ce trebuie să aibă în vedere auditorul privitor la procedurile de examinare şi la evaluarea prezentării informaţiilor financiare previzionate. privitoare la aspecte generale. exemplificat în Anexa 1 la ISRS 4410 ? . numerar. în cazul unui angajament conform ISAE 3400? 140. 136. Care sunt cerinţele ISRS 4400 privind obiectivul. Care este conţinutul şi care sunt elementele de bază ale raportului de revizuire a situaţiilor financiare conform ISRE 2400? 134. menţionate în Anexa 2 la ISRE 2400. Prezentaţi principalele proceduri ilustrative detaliate menţionate în Anexa 2 la ISRE 2400. privind procedurile. “proiecţiile”). Care sunt cerinţele ISRS 4410 privind obiectivele. Care este conţinutul unei scrisori de angajament de compilare. întocmit de un practician (profesionist contabil ) conform ISAE 3000? 139. exemplificat în Anexa 1 la ISRS 4400? 145.131.

6. 9. 21. 18. Delimitaţi serviciile de asigurare de cele de consiliere în activitatea de audit intern. 14. astfel cum este formulată de IIA (Institute of Internal Auditors). Prezentaţi diferenţele dintre cerinţele privind controlul pentru activităţile de asigurare a activităţii de audit intern şi cele de consultanţă.. 20. 11. 7. 16. 17. şi modalităţile de comunicare. „informaţii fiabile” . „informaţii pertinente şi utile”. care prevăd obligativitatea organizării activităţii de audit intern şi conformitatea cu alte prevederi legale în domeniu. Prezentaţi recomandările Camerei Auditorilor Financiari din România pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern.II. Comentaţi definiţia auditului intern. Explicaţi calitatea persoanelor care. Prezentaţi pe scurt structura şi cuprinsul Standardelor de Audit Intern elaborate de IIA (Institute of Internal Auditors). Prezentaţi şi delimitaţi funcţia de control intern de activitatea de audit intern. obţinute în realizarea misiunii de audit intern. 15. pot coordona activitatea de audit intern în cadrul entităţii (domeniu privat). Ce se înţelege prin „informaţii suficiente”. În contextul rapoartelor referitoare la programul de calitate prezentaţi responsabilităţile. 23. 24. În contextul Standardelor de audit intern elaborate de IIA. Prezentaţi diferenţele faţă de Codul IFAC. Care sunt prevederile Standardului privind „Realizarea misiunii”? Argumentaţi caracterul de standard de performanţă. Comentaţi legătura dintre obiectivele misiunii de audit intern şi riscurile semnificative. Comentaţi sintagma „auditul intern. Prezentaţi prevederile Legii societăţilor comerciale. 4. AUDIT INTERN 1. 25. Exemplificaţi recomandări / politici. 13. 8. Prezentaţi şi exemplificaţi evaluările interne şi evaluările externe în contextul Standardelor IIA. 3. 22. în contextul cerinţelor unui mediu de afaceri caracterizat prin transparenţă publică. în condiţiile respectării Standardelor de audit intern IIA. Formulaţi un text coerent. adresabil conducerii. Prezentaţi principalele cerinţe ale realizării misiunii de audit intern în contextul standardelor IIA. republicată. 12. ce se înţelege prin managementul riscurilor? Explicaţi evaluarea expunerilor la riscurile aferente guvernării entităţii. . Prezentaţi caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească informaţiile ce trebuie identificate în derularea misiunii de audit intern. 2. Exemplificaţi. 19. Motivaţi diferenţa dintre eficacitatea serviciului de audit intern faţă de eficienţa acestuia? Prezentaţi rolul comunicării în cadrul programelor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. de păstrare / arhivare a documentaţiei de audit intern. 5. Comentaţi documentarea informaţiilor relevante în vederea justificării concluziilor şi rezultatelor misiunii de audit intern. potrivit legii. o funcţie care aduce plus de valoare”. Explicaţi raportul de subordonare (poziţionare ierarhică) al compartimentului de audit intern în contextul guvernării entităţii. Care sunt principalele cerinţe ale Codului Etic pentru activitatea de audit intern. 10. Prezentaţi cel puţin 3 modalităţi practice legate de evaluarea adecvării şi eficacităţii sistemului de control în contextul guvernării entităţii.

precum şi principalele sale caracteristici. 35. Prezentaţi şi comentaţi noţiunea de gestionare a riscurilor şi care este rolul auditorului intern în acest caz. cât şi pentru cele de consiliere. Prezentaţi principalele elemente pe care trebuie să le conţină dosarele de audit intern. Ce înţelegeţi prin supervizarea misiunii de audit intern şi garantarea îndeplinirii obiectivelor. Comentaţi standardul de performanţă ce reglementează calitatea comunicării rezultatelor misiunii şi prezentaţi modalitatea practică de aplicare recomandată. programul acesteia. Prezentaţi şi descrieţi componentele organizării activităţii de audit intern. 28. în cadrul standardelor de performanţă. Prezentaţi obiectivele principale ale procesului de management al riscurilor. 45.auditul intern trebuie să evalueze relevanţa şi eficacitatea mecanismului de control privind guvernarea entităţii . operaţiunile şi sistemele . exemplificaţi modele de întocmire a dosarelor. Arătaţi caracteristicile determinante ale planului de audit intern. Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor. Comentaţi şi exemplificaţi modul de aplicare în practică a normei de calificare care reglementează modul de stabilire a necesarului de resurse ce vor fi alocate misiunii de audit. 33. 44. 39. 37. Descrieţi modalitatea practică de aplicare a standardului de performanţă privind difuzarea rezultatelor misiunii de audit. 42. 38. 41. 36. în contextul Standardelor Internationale de Audit Intern. Prezentaţi recomandările cuprinse în programele de asigurare si îmbunătăţire a calităţii referitoare la evaluările interne. Prezentaţi norma de calificare care reglementează planificarea misiunii de audit intern şi exemplificaţi modul de aplicare a acesteia. Indicatorii activităţii. programul acesteia. ai calităţii şi ai costurilor care măsoară calitatea serviciului de audit intern. Prezentaţi şi comentaţi categoriile de audit intern. Precizaţi care este conţinutul acestui raport. 48. în contextual noţiunilor de “economicitate. Prezentaţi documentaţia în care sunt înscrise misiunea. precum şi considerente practice care trebuie luate în calcul în acest sens. cui este adresat şi ce responsabilitate îi revine responsabilului auditului intern. Comentaţi şi exemplificaţi utilizarea resurselor entităţii pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale. asigurarea calităţii şi perfecţionarea profesională a personalului care desfăşoară astfel de activităţi. 49. 30. eficienţă şi eficacitate”. 29. 46. 27. 40. atât pentru misiunile de asigurare. Prezentaţi şi comentaţi reglementarea gestionării activităţii de audit intern. în cazul în care acestea sunt comunicate în afara entităţii. Prezentaţi prevederile normei de calificare referitoare la independenţa auditorului intern în cadrul entităţii şi modalitatea practică de aplicare recomandată a acestei norme. Comentaţi obiectivele minimale ale manualului de audit intern Prezentaţi caracteristicile şi conţinutul dosarelor de audit intern şi al documentelor de lucru. 43. Calitatea comunicării rezultatelor misiunii de audit intern. În scopul finalizării unei evaluări externe a activităţii de audit intern este necesar să se pregătească un raport. 32.26. 31. 47. Care sunt elementele definitorii în cazul controalelor continue şi al evaluărilor interne periodice? Comentaţi obiectul evaluărilor externe şi al evaluărilor interne. 34. precum şi considerente practice care trebuie luate în calcul în acest sens. 50. Comentaţi norma de calificare care reglementează modul de stabilire a necesarului de resurse ce vor fi alocate misiunii de audit. Comentaţi autoevaluarea cu validare independentă. competenţele şi responsabilităţile auditului intern.

Prezentaţi elementele care definesc competenţa profesională a auditorului intern.64. 54. coordonarea cu ceilalţi prestatori interni şi externi de servicii de asigurare şi de consultanţă/consiliere). 51. Auditorii interni trebuie să identifice informaţiile necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii. 61. în contextul reglementărilor în vigoare. 57. de către auditorul intern. exemple de fraudă. Prezentaţi realizarea misiunii de audit intern (identificarea informaţiilor. responsabilitatea pentru detectarea fraudei). Prezentaţi care este rolul auditului intern în procesul de management al riscurilor şi rolul auditului intern în absenţa procesului de management al riscurilor. Ce caracteristici trebuie să îndeplinească aceste informaţii astfel încât să furnizeze o bază solidă pentru constatările de audit şi pentru recomandările aferente? 53. Comentaţi în ce constă independenţa şi obiectivitatea auditorului intern într-o entitate. 67. 56. calitatea sistemului de control al entităţii. 65. Cum trebuie apreciată. Prezentaţi ţo comentaţi şase criterii calitative ale documentaţiei de audit intern. 60. 68. 58. . 66. Precizaţi care sunt aspectele pe care trebuie să le cuprindă această evaluare. 55. analiza şi evaluarea în scopul fondării concluziilor ). Planificarea auditului intern. Identificarea fraudei de către auditul intern (definiţie. Auditorii interni trebuie să-şi bazeze concluziile şi rezultatele misiunii lor pe analize şi evaluări corespunzătoare. Prezentaţi câteva consideraţii privind organizarea activităţii de audit intern. Prezentaţi principalele elemente privind coordonarea activităţii de audit intern (reguli generale. 52. Prezentaţi şi comentaţi situaţii în care serviciile auditorului intern pot afecta independenţa acestuia în cadrul entităţii. Verificările şi comparaţiile reprezintă pentru auditorul intern o tehnică de validare pentru a confirma identitatea unei informaţii obţinute din două surse diferite. păstrarea dosarelor). 62. prin prisma sistemului de salarizare a personalului cheie. accesul la dosarele de audit. controlul dosarelor de audit. Comentaţi competenţa şi conştiinciozitatea profesională în realizarea misiunilor de audit intern şi recurgerea la prestatorii externi de servicii. Formulaţi 4 întrebări pentru un chestionar de evaluare a controlului intern al auditorului. Prezentaţi documentarea informaţiilor relevante în vederea justificării concluziilor şi rezultatelor misiunii de audit intern (documentarea informaţiilor. Luarea în considerare a expunerilor la risc în elaborarea programului de audit. Prezentaţi elementele-cheie de care trebuie să se ţină cont în evaluarea eficacităţii proceselor de control dintr-o entitate. Dosarele de audit intern trebuie să îndeplinească criterii de calitate. 59. reguli care trebuie respectate. Precizaţi care este importanţa folosirii procedurilor analitice în cadrul proceselor de analiză şi evaluare. 63. Prezentaţi principiile directoare de care auditorii interni trebuie să ţină cont în cursul misiunilor de consultanţă/consiliere. în contextual definiţiei auditului intern. de informare ale acesteia.

prevederi generale privind formatul bilantului) cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1. in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii.752/2005? Care sunt categoriile de entitati care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu modificarile si completarile ulterioare? Care sunt criteriile de marime in functie de care entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. respectiv intocmirea de situatii financiare anuale? Care sunt prevederile referitoare la bilant (definire active.752/2005. 1.752/2005 Subiecte Care sunt actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in legislatia nationala prin Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. cu modificarile si completarile ulterioare. datorii. INTREBARI PRIVIND REGLEMENTARILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVA A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE. respectiv din trei componente? Enumerati componentele situatiilor financiare anuale in fiecare din cele doua cazuri. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.subiecte revazute A. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. crt.III. cu modificarile si completarile ulterioare? Cum se efectueaza verificarea incadrarii in criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Care sunt obligatiile subunitatilor fara personalitate juridica. 1. cu modificarile si completarile ulterioare.752/2005. Care sunt prevederile referitoare la formatul situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. prezentari de Nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. capitaluri proprii. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu modificarile si completarile ulterioare – definire.752/2005 – posibilitate si prezentari de informatii in notele explicative.752/2005? Este posibila abaterea de la prevederile acestor Reglementari? Prezentati prevederile referitoare la abaterile de la principiile contabile generale si abaterile de la prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Care sunt prevederile generale referitoare la activele imobilizate cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu modificarile si completarile ulterioare.752/2005. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. cu modificarile si completarile ulterioare? Cum se determina indicatorii „cifra de afaceri neta” si „numar mediu de salariati”? Care este obiectivul urmarit prin intocmirea de situatii financiare anuale in contextul aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005. CONTABILITATE . cu modificarile si completarile ulterioare.752/2005.752/2005. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 1. incepand cu situatiile financiare ale anului 2007? Ce se intelege prin indicatorul „total active” prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. intocmesc situatii financiare anuale formate din cinci componente.

potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu ocazia inventarierii? Detaliati pentru fiecare categorie de active din bilant. a caror decontare se efectueaza in functie de cursul unei valute. in conditiile aplicarii Reglementarilor . Prezentati principiile contabile generale prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. Explicati in ce consta principiul prevalentei economicului asupra juridicului. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005? Dati exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor. in cazul abaterilor de la principiile contabile generale. mod de determinare)? Explicati distinctia curent – extraordinar potrivit Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Cum se evalueaza elementele de activ si de datorii cu ocazia incheierii exercitiului financiar. de regula. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Care sunt componentele costului de productie al bunurilor. Cum se evalueaza la data bilantului elementele monetare si nemonetare exprimate in lei. cand poate fi incadrat un eveniment ca fiind extraordinar? Dati exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere. la elemente extraordinare. respectiv venituri. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Ce se intelege prin cifra de afaceri neta in contextul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. Precizati si definiti valorile la care sunt evaluate si inregistrate bunurile in contabilitate.752/2005 (definitie. 1. respectiv „Venituri in avans”. necesare in cazul miscarilor diverselor elemente de imobilizari. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. Dati un exemplu de operatiune economica la contabilizarea careia isi gaseste aplicabilitate acest principiu si argumentati.752/2005? Cum se reflecta in contabilitate diferentele constatate la elementele de activ si de datorii. Ce prezentari de informatii in notele explicative sunt necesare? Dati 4 exemple de evenimente ulterioare datei bilantului.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. 1. 1. Ce se intelege prin „ajustari de valoare” in contextul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. respectiv veniturile care trebuie prezentate la elementele „Cheltuieli in avans”. in contextul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005? Dati exemple de astfel de cheltuieli. 1. cu modificarile si completarile ulterioare si aplicabilitatea acestora de catre entitati. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? Ce se intelege prin evenimente ulterioare datei bilantului. 1.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 informatii in notele explicative. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1. Care sunt cheltuielile.752/2005? Care este diferenta intre ajustarile de valoare si provizioane? Prezentati asemanarile si deosebirile intre notiunile de „ajustari” – „provizioane” – „datorii” – „datorii contingente”.752/2005.752/2005? Exemplificati 3 situatii. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. cu ocazia intrarii in entitate. Abaterile de la principiile contabile generale – informatii de prezentat in notele explicative.

Doua dintre exemple se vor referi la cazuri in care se ajusteaza situatiile financiare anuale. Cheltuieli de dezvoltare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. posibilitatea de imobilizare a acestora. enumerarea elementelor de imobilizari necorporale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. drepturi si active similare. reguli de evaluare de baza. din punct de vedere contabil.26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005 – evaluare la recunoasterea initiala. iar celelalte doua exemple se vor referi la cazuri in care este necesara prezentarea de informatii in note. reflectare in contabilitate si prezentari de informatii in notele explicative.752/2005 referitoare la concesiuni. evaluare ulterioara. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? Cum se procedeaza in situatiile in care corectarea unei erori conduce la inregistrarea unei pierderi contabile? Dati exemplu. 1. Prezentati un exemplu de situatie in care cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu un activ necorporal se capitalizeaza in costul activului respectiv. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Inregistrarea cheltuielilor ulterioare efectuate cu activele necorporale in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. inclusiv cu reflectarea in contabilitate. Cum se efectueaza corectarea erorilor contabile. restrictii la distribuirea profitului. exemple. Inregistrarea cheltuielilor ulterioare efectuate cu activele necorporale in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati un exemplu de situatie in care cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal nu se capitalizeaza in costul activului respectiv. Cheltuieli de dezvoltare. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1.752/2005? Care sunt informatiile ce trebuie prezentate in notele la situatiile financiare anuale? Active imobilizate – definitii. privind cheltuielile de constituire. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate.752/2005 – amortizare. brevete.752/2005 – definire. .752/2005. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. marci comerciale. evaluare la data bilantului si la iesirea din unitate. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005 – definitie. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Evaluarea imobilizarilor necorporale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Cheltuieli de constituire. Ce se intelege prin erori. 1. Dati exemple de cheltuieli de dezvoltare.752/2005. Prezentati care sunt prevederile din Reglementarile contabile conforme cu Drectiva a IV-a. exemple. prezentari de informatii in notele explicative. 1. 1. 1.752/2005 – definire. 1. ajustari pentru depreciere. prezentari de informatii in notele explicative. criterii de recunoastere initiala. 1. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. licente. 1. Recunoasterea imobilizarilor necorporale.752/2005. restrictii la distribuirea profitului.

1. Cedarea si casarea imobilizarilor corporale. Ce informatii trebuie prezentate in notele explicative in cazul leasingului financiar? Evaluarea imobilizarilor corporale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. 1. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. evaluare la data bilantului si la iesirea din entitate. 1.752/2005. Prezentati un exemplu de situatie in care cheltuielile ulterioare efectuate la imobilizarile corporale nu sunt capitalizate in costul imobilizarii respective. Exemplificati un caz de vanzare a imobilizarilor necorporale si precizati cum se prezinta rezultatul vanzarii in contul de profit si pierdere. Cedarea activelor necorporale. categorii de imobilizari corporale. evaluare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati un exemplu de vanzare a unei imobilizari corporale. determinarea si contabilizarea castigurilor si pierderilor aparute cu ocazia cedarii.752/2005 – definire. Prezentati doua exemple de situatii de inregistrare in contul de profit si pierdere a cheltuielilor ulterioare efectuate la imobilizarile corporale. Imobilizari corporale in curs de executie.752/2005. inclusiv cele realizate in regie proprie – definitii. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin . in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati un exemplu de situatie in care cheltuielile ulterioare efectuate la imobilizarile corporale se capitalizeaza in costul imobilizarii respective.752/2005. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. regimuri. 1. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Amortizarea imobilizarilor corporale. evaluare ulterioara.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Prezentati doua exemple de situatii de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor ulterioare efectuate cu un activ necorporal (un exemplu de situatie in care cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu un activ necorporal se capitalizeaza in costul activului respectiv si un exemplu in care aceste cheltuieli nu se capitalizeaza). aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Recunoasterea imobilizarilor corporale. 1.752/2005. impreuna cu inregistrarile corespunzatoare si precizati informatiile ce se prezinta in contul de profit si pierdere. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. criterii de recunoastere. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005 – mod de determinare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Recunoasterea cheltuielilor ulterioare aferente imobilizarilor corporale in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Reflectarea in contabilitate a imobilizarilor corporale detinute in baza unui contract de leasing.752/2005. Recunoasterea cheltuielilor ulterioare aferente imobilizarilor corporale. potrivit prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. Prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu modificarile si completarile ulterioare – evaluare la recunoasterea initiala. determinarea si contabilizarea castigurilor si pierderilor aparute in urma casarii sau cedarii.

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. in legatura cu aceasta diferenta rezultata? Care este tratamentul surplusului din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare. referitoare la imobilizarile financiare – elemente de imobilizari financiare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Regula alternativa de evaluare a imobilizarilor corporale. cu modificarile si completarile ulterioare. contabilizati operatiunile. Prezentati exemple de astfel de compensatii. 1. ajustari pentru pierderi de valoare. Prezentarea activelor dintr-o grupa de imobilizari corporale supusa reevaluarii. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Cum se prezinta in cadrul bilantului diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii imobilizarilor corporale si valoarea la cost istoric. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. in ceea ce priveste rezultatele reevaluarii (cresteri/descresteri) imobilizarilor corporale? In conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. evaluare la data bilantului. informatii generale de prezentat in notele explicative in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale. 1. cu modificarile si completarile ulterioare – momentul si valoarea la care se poate efectua reevaluarea si tratamentul amortizarii in cazul reevaluarii. Dati un exemplu de imobilizari corporale distruse pentru care se primeste o compensatie de la o terta parte. 1.752/2005 – reevaluarea elementelor dintr-o grupa de imobilizari corporale. evaluare la recunoasterea initiala. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ce informatii trebuie sa prezinte o entitate in notele explicative la situatiile financiare anuale.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. prevazuta in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005.752/2005? Prevederi din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. Care sunt regulile de evaluare alternative prevazute de Reglementarile contabile conforme cu 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. in cazul distrugerii de imobilizari corporale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Care este tratamentul contabil prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IVa. 1. 1. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. Definiti valoarea justa in contextul reevaluarii imobilizarilor corporale. in legatura cu reevaluarea imobilizarilor corporale? Cum se reflecta in contabilitate vanzarea unei imobilizari corporale reevaluate si care este tratamentul contabil al rezervei din reevaluare in acest caz.752/2005? Care sunt informatiile care trebuie prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale.752/2005. 1. Reevaluarea imobilizarilor corporale. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Regula alternativa de evaluare referitoare la imobilizarile corporale. cu modificarile si completarile ulterioare – momentul si frecventa reevaluarii imobilizarilor corporale.752/2005. in cazul inexistentei unei piete active pentru elementul respectiv – prevederi si definitii prevazute de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu modificarile si completarile ulterioare. referitoare la compensatiile de la terti.49 Ordinul ministrului finantelor publice nr. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 1. prevazuta in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.

752/2005? Ce valori se au in vedere la determinarea valorii juste a instrumentelor financiare. 1. Care sunt principalele elemente componente ale activelor circulante conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 1. Cum se evalueaza activele circulante la momentul intrarii in entitate conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu modificarile si completarile ulterioare? Cum sunt definite activele financiare potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. potrivit prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. respectiv datorii financiare. Ce intelegeti prin deprecierea activelor circulante? Exemplificati deprecierea pe categorii de . modalitatea de reflectare in contabilitate. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? Cum sunt definite datoriile financiare potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in legatura cu evaluarea instrumentelor financiare.752/2005? Prezentati regulile de recunoastere in situatiile financiare anuale a elementelor componente ale activelor circulante. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1.752/2005. In contextul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. ce informatii trebuie sa prezinte entitatea in situatiile financiare anuale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1.752/2005.61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Directiva a IV-a a CEE. in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. Dati un exemplu de situatie care constituie exceptie de la principiul prudentei. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Precizati situatiile in care modificarea valorii juste a instrumentelor financiare se reflecta intr-o rezerva de valoare justa.752/2005. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in cazul in care aplica regula de evaluare alternativa in legatura cu instrumentele financiare? Prezentati principiul prudentei. Care sunt principalele momente si regulile de evaluare a activelor circulante conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Care sunt regulile privind recunoasterea activelor circulante conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu modificarile si completarile ulterioare si la ce elemente se refera acestea? Cum se prezinta valoarea justa in situatiile financiare anuale individuale pentru categoriile de active care sunt evaluate la valoarea justa? Ce sunt instrumentele financiare si prin ce se definesc acestea.752/2005.752/2005? Care sunt instrumentele financiare in cazul carora nu se aplica valoarea justa in scopuri de evaluare. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? Ce caracteristici trebuie sa prezinte contractele pentru a fi considerate active financiare.752/2005. 1.752/2005? Tratamentul contabil al modificarilor de valoare in cazul instrumentelor financiare evaluate la valoare justa potrivit prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.

1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Exemplificati o situatie in care se poate utiliza metoda de identificare specifica a costurilor conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. Prezentati metoda costului standard (ca metoda de determinare a costului stocurilor) conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati un exemplu din care sa reiasa aceste diferente. Prezentati un exemplu din care sa reiasa valoarea la care se prezinta un stoc de materii prime in situatiile financiare anuale si cum se inregistreaza ajustarile necesare pentru obtinerea acestei valori.752/2005.752/2005 si prezentati un exemplu de inregistrare a achizitiei stocurilor. costul prin identificarea specifica. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. Prezentati un exemplu pentru una din metode. 1. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. Care sunt metodele de evaluare a costului stocurilor la iesirea din gestiune conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Care este valoarea la care trebuie prezentate stocurile in situatiile financiare anuale conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. data bilantului si la iesirea din gestiune. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. investitii pe termen scurt). aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1.752/2005.76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 elemente componente (stocuri.752/2005? Prezentati metodele de determinare a costului stocurilor: costul standard. 1. metoda pretului cu amanuntul.752/2005.752/2005. 1. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati diferentele intre metoda LIFO si metoda FIFO de evaluare a costurilor stocurilor la iesirea din gestiune conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. inventariere.752/2005. 1. Prezentati elementele care se cuprind in categoria stocurilor conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005. 1. Definiti stocurile ca elemente componente ale activelor circulante si prezentati principalele elemente care se incadreaza in aceasta categorie. Prezentati tratamentul contabil al diferentelor de prêt intre costul de achizitie sau productie si costul standard conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati comparativ metoda FIFO si metoda CMP de evaluare a costului stocurilor la iesirea din gestiune conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a . la alegere. creante. Cum se evalueaza stocurile la cele patru mari momente: la intrare. Prezentati principalele aspecte legate de evaluarea costului stocurilor la intrarea in entitate si la data bilantului conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1.752/2005? Care sunt elementele componente ale costului de achizitie si respectiv de productie al stocurilor.

752/2005. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. dividende. 1. Prezentati modul cum trebuie reflectate in situatiile financiare anuale repartizarile din profitul contabil (rezerve. Ce se intelege prin valoare realizabila neta si cand este necesara determinarea acesteia conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. evaluare.752/2005. cu inregistrarile contabile aferente. . detinute de entitate. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati modul de inregistrare la recunoasterea initiala. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? Prezentati investitiile pe termen scurt: elemente componente. Realizati o prezentare comparativa a evaluarii la data bilantului a investitiilor pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si a celor neadmise la tranzactionare cu inregistrarile contabile aferente fiecarei categorii. Ce metode de determinare a costului se utilizeaza la iesirea din gestiune a valorilor mobiliare pe termen scurt detinute de entitate conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005? Cum influenteaza informatiile cuprinse in situatiile financiare anuale. Prezentati un exemplu din care sa reiasa inregistrarea diferentelor de curs valutar. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. evaluare la data bilantului si prezentare in situatiile financiare anuale a creantelor si datoriilor exprimate in lei a caror decontare se efectueaza in functie de cursul unei valute. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de drepturile salariale ale personalului conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005.752/2005? Prezentati un exemplu din care sa reiasa diferentele. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati un exemplu cu inregistrarea stocurilor prin ambele metode. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 1.89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 CEE. 1.752/2005.752/2005. 1. 1. alegerea unei metode de evaluare a costului de iesire din gestiune pentru valorile mobiliare pe termen scurt. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. varsaminte la buget).752/2005. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati care sunt inregistrarile contabile aferente unei cumparari de marfuri si plata acesteia printr-un bilet la ordin conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati metoda inventarului permanent si metoda inventarului intermitent. evaluare la data bilantului si prezentare in situatiile financiare anuale a creantelor si datoriilor cu decontare in valuta conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Efectuati inregistrarile pentru un exemplu practic. prezentare in situatiile financiare anuale conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. 1. Prezentati modul de inregistrare. Prezentati principalele aspecte legate de evaluarea disponibilului in valuta la data bilantului conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.

Prezentati elementele (informatiile) care sunt luate in calcul la estimarea valorii provizioanelor constituite conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati principalele operatiuni legate de provizioane conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati diferentele intre provizioane si datoriile curente ale entitatii. Exemplificati tratamentul contabil pentru o creanta si o datorie in valuta la recunoasterea initiala. Prezentati criteriile de clasificare a datoriilor in datorii pe termen lung sau datorii pe termen scurt . tipuri de provizioane. 1. 1.752/2005. Precizati cum sunt acestea prezentate in situatiile financiare anuale. 1. Exemplificati pentru categoriile de provizioane prevazute de reglementari. Prezentati o situatie din care sa reiasa indeplinirea criteriilor de recunoastere pentru constituirea unui provizion.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ajustare. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. Precizati care sunt categoriile de provizioane prevazute de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. Prezentati provizioanele: definitie si criterii de recunoastere conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Precizati cum sunt acestea prezentate in situatiile financiare anuale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Precizati ce se intelege prin elemente extrabilantiere si dati exemple de astfel de elemente conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. provizioanele si datoriile contingente si prezentati relatia datorie curentaprovizion.752/2005. Definiti datoriile contingente conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Precizati modul de prezentare a acestora in situatiile financiare anuale. Prezentati diferentele dintre o datorie contingenta si o datorie curenta conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. utilizare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.datorie contingenta. Definiti datoriile.752/2005: constituire. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu descrierea elementelor caracteristice. 1. 1.752/2005 si exemplificati modul de prezentare a acestora in situatiile financiare anuale. Exemplificati pentru o categorie de provizioane. Prezentati diferentele dintre datorii contingente si provizioane conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1.752/2005.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. decontare.752/2005 si exemplificati modul de prezentare a acestora. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. evaluarea la data bilantului. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Definiti activele contingente conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. aprobate prin OMFP Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. 1. 1.101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Prezentati tratamentul contabil al diferentelor de curs valutar din decontarea si respectiv evaluarea la data bilantului a creantelor si datoriilor in valuta.752/2005.752/2005. in situatiile financiare anuale. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati riscurile si incertitudinile de care trebuie tinut seama la evaluarea provizioanelor conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005.

1. 1. 1. 1. cu inregistrarile contabile aferente. 1. Precizati cum se tine contabilitatea datoriilor pe termen lung si cum se prezinta acestea in bilant. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati principalele operatiuni privind capitalul social: constituire. cu inregistrarile contabile aferente Prezentati principalele operatiuni privind constituirea si utilizarea rezervelor din reevaluare conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. Prezentati subventiile aferente veniturilor conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. majorare. Prezentati principalele categorii de rezerve din bilant si operatiunile contabile legate de constituirea si utilizarea acestora conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu inregistrarile contabile aferente. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu inregistrarile contabile aferente Ce se intelege prin ‘cifra de afaceri neta’ conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. Care sunt veniturile care se cuprind in cifra de afaceri neta? Prezentati categoriile de venituri din activitatea curenta conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati categoriile de venituri din exploatare si criteriile de recunoastere a acestora in contul de profit si pierdere conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati subventiile aferente activelor conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1. Exemplificati cu inregistrari contabile situatia in care o entitate a beneficiat de o subventie pentru finantarea in procent de 50% a achizitiei unei imobilizari corporale.752/2005.752/2005.752/2005. Prezentati structurile de capital din bilant si principalele operatiuni legate de constituirea acestora conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati veniturile si cheltuielile extraordinare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. si dati exemple de astfel de elemente.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. 1. micsorare conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. Construiti un exemplu si efectuati inregistrarile contabile care se impun Prezentati criteriile de recunoastere si modul de prezentare in situatiile financiare anuale a subventiilor conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. . 1. Prezentati un exemplu de contabilizare a unei subventii aferente activelor si un exemplu de subventie aferenta veniturilor si restituirea unei parti a acesteia ca urmare a nerespectarii conditiilor impuse la acordarea acesteia.752/2005.752/2005. Definiti castigurile si pierderile conform acestor reglementari contabile. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati categoriile de venituri financiare si criteriile de recunoastere a acestora in contul de profit si pierdere conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.

Exemplificati politicile contabile ce pot fi alese pentru imobilizarile corporale si argumentati motivele si impactul politicilor alese in situatiile financiare anuale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? Definiti politicile contabile ale unei entitati conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Ce se intelege prin politicile contabile ale unei entitati si cand se pot modifica acestea conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005? Explicati in ce consta metoda directa de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu explicatiile aferente conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005? Care sunt principalele informatii care trebuie prezentate in notele explicative referitoare la capitalul entitatii conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a.752/2005 si prezentati un exemplu din care sa reiasa astfel de segmente. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 si exemplificati.128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Prezentati modul de clasificare a cheltuielilor dupa natura si dupa destinatie conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a aprobate prin OMFP 1752/ 2005 Prezentati categoriile de venituri cuprinse in contul de profit si pierdere conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. . 1. Definiti segmentul de activitate conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. cu inregistrarile contabile aferente. Exemplificati politicile contabile ce pot fi alese pentru evidentierea stocurilor si argumentati motivele si impactul politicilor alese in situatiile financiare anuale ale unei entitati conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005 si exemplificati. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati principalele elemente ce se iau in calculul fluxului de trezorerie din activitatea de exploatare.752/2005? Care sunt informatiile ce trebuie cuprinse in raportul administratorilor intocmit conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. 1. Care sunt principalele informatii care trebuie prezentate in notele explicative referitoare la imobilizari corporale conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005 si prezentati un exemplu prin care sa se identifice un astfel de segment.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005. cu explicatiile aferente conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005 si prezentati exemple de politici contabile referitoare la imobilizarile corporale. Prezentati principalele elemente ce se iau in calculul fluxului de trezorerie din activitatea de investitii. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. repartizarea profitului si acoperirea pierderii conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati aspectele contabile legate de determinarea rezultatului contabil. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. 1. Definiti segmentul geografic conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1.

1. li se aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? Definiti grupul in contextul Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.752/2005? Caror tipuri de entitati. INTREBARI PRIVIND REGLEMENTARILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVA A VII-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE. in conditiile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005. referitoare la posibilitatea de excludere a unei entitati de la consolidare? Care sunt cazurile in care o filiala poate sa nu fie inclusa in situatiile financiare consolidate. 1. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.752/2005 Nr. Prezentati elementele componente ale situatiilor financiare anuale si detaliati ce informatii ofera fiecare dintre ele conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005? Ce se intelege prin entitati afiliate. 1. in contextul aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. Aratati care este diferenta intre ajustarile permanente si ajustarile de valoare provizorii conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1.752/2005? Care sunt prevederile din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.752/2005.752/2005? Care sunt cazurile in care o societate-mama este exceptata de la obligatia elaborarii de situatii financiare anuale consolidate? In ce situatii nu se poate aplica aceasta exceptare? Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ pentru ca o societate-mama sa poata fi exceptata de la obligatia elaborarii de situatii financiare anuale consolidate. din punctul de vedere al formei de organizare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. in scopul verificarii indeplinirii conditiilor prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. 1. pentru intocmirea de situatii financiare anuale consolidate? In ce conditii se aplica scutirea de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate.752/2005. 1 Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de o entitate – societate-mama care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate. Care sunt operatiunile care se aplica drepturilor scietatii-mama (majorari/reduceri). B.143 144 145 Prezentati principalele elemente ce se iau in calculul fluxului de trezorerie din activitatea de finantare. cu explicatiile aferente conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 1.752/2005. societati-mama si filiale. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. Exemplificati. Subiecte Crt. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.

1. Prezentati ajustarile care trebuie efectuate cu ocazia consolidarii prin metoda integrarii globale. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. astfel incat acestea sa reflecte imaginea grupului. La ce se refera operatiunile de ajustare efectuate inaintea elaborarii situatiilor financiare consolidate. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005? In ce conditii fondul comercial negativ rezultat din consolidare poate fi transferat in contul de profit si pierdere. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. format.752/2005? Cum se convertesc elementele din bilantul societatilor nerezidente in vederea consolidarii. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. potrivit prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. referitoare la situatiile financiare anuale consolidate – componente. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Precizati ce metode de consolidare se aplica unei entitati la care se detin titluri de participare conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. 1.752/2005. Prezentati situatia in care se aplica metoda de consolidare proportionala precum si care . continut. referitoare la data intocmirii situatiilor financiare consolidate. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005. 1.11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. referitoare la politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare ale intreprinderii asociate. in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. 1. Cum se convertesc in vederea consolidarii situatiile financiare anuale ale societatilor nerezidente. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005. in scopul cuprinderii acestora in consolidare.752/2005. conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.752/2005? Prezentati prevederile din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. Prezentati metoda de consolidare care se aplica filialelor unei entitati conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.752/2005? Precizati care sunt prevederile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. ca si cum acesta ar fi o singura entitate. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1. 1.752/2005.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu exemplificare corespunzatoare. 1. 1. 1. potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. Prezentati situatiile cand societatea mama este scutita de la elaborarea situatiilor financiare anuale consolidate conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. potrivit prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. Prezentati cele trei metode de consolidare prevazute de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. Prevederi din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.752/2005? Prevederi specifice referitoare la politicile contabile in contextul intocmirii de situatii financiare anuale consolidate. Prezentati principiile metodei de consolidare proportionala conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1.

Exemplificati. Ce elemente se includ la stocuri? Care este diferenta intre notiunile de „valoare realizabila neta” si „valoare justa”. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Definiti costul de achizitie si costul de prelucrare.752/2005. potrivit prevederilor IAS 2 „Stocuri”? Care sunt componentele costului de achizitie si ale costului de productie/prelucrare? Definiti regia de productie.752/2005.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in contextul IAS 2 „Stocuri”. Prezentati principiile metodei integrarii globale conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. 1. fixa si variabila. 1. Subiecte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Definiti stocurile potrivit IAS 2 „Stocuri”. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. asa cum sunt prevazute in IAS 2 „Stocuri”. Exemplificati. 1.26 27 28 29 sunt principiile acesteia conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. . Prezentati situatiile in care consolidarea se realizeaza prin metoda punerii in echivalenta precum si care sunt principiile acesteia conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. si prezentati un exemplu de situatie cand apare fondul comercial pozitiv. Prezentati formulele de determinare a costului stocurilor. Dati 3 exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul de productie al stocurilor. potrivit prevederilor IAS 2 „Stocuri”? Exemplificati. INTREBARI PRIVIND CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE SI STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA Nr. potrivit IAS 2 „Stocuri”? Care sunt componentele costului in acest caz? Prezentati tehnicile de masurare a costurilor descrise in IAS 2 „Stocuri”. Cum se evalueaza costul stocurilor unui prestator de servicii. Prezentati situatiile in care o entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate conform prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE. in contextul IAS 2 „Stocuri”? Exemplificati. 1. 1. Definiti fondul comercial prin prisma Reglementarilor contabile conforme cu directiva a VII-a a CEE.752/2005. precum si categoriile de stocuri in cazul carora se aplica acestea. Prezentati formulelele de determinare a costului stocurilor fungibile. Care sunt prevederile din IAS 2 „Stocuri” referitoare la alocarea regiei fixe de productie asupra costurilor de prelucrare? Exemplificati modul de alocare. potrivit IAS 2 „Stocuri” Cum se estimeaza valoarea realizabila neta a stocurilor. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. potrivit IAS 2 „Stocuri”.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. C.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”. momentul inceperii amortizarii activelor).12 13 14 15 16 17 18 Definiti valoarea realizabila neta potrivit IAS 2 „Stocuri”. situatia evaluarii la valoare justa a imobilizarilor corporale achizitionate in schimbul unui activ. Prezentati formulelele de determinare a costului stocurilor prevazute in IAS 2 „Stocuri”. Ce informatii trebuie sa se prezinte in situatiile financiare in ceea ce priveste stocurile entitatii. Frecventa evaluarii stocurilor la valoarea realizabila neta in perioadele ulterioare recunoasterii initiale. Exemplificati. Precizati cum se procedeaza in conformitate cu IAS 2 „Stocuri” in cazul in care din procesul de productie se obtin simultan mai multe produse din procesul de productie. frecventa reevaluarilor)? Prezentati tratamentul contabil al majorarilor si diminuarilor de valoare a imobilizarilor corporale constatate cu ocazia reevaluarii acestora. Definiti valoarea realizabila neta potrivit IAS 2 „Stocuri”. potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale” (determinarea valorii reevaluate. Cum se evalueaza valoarea justa in aceasta situatie? Exemplificati. Tratamentul contabil al surplusului din reevaluarea imobilizarilor corporale inclus in capitalurile proprii. Prezentati prevederile cuprinse in IAS 16 „Imobilizari corporale” referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale (valoare amortizabila. Prezentati. Prezentati conditiile in care o tranzactie de schimb prin care se achizitioneaza un element de imobilizari corporale este considerata o tranzactie de natura comerciala. Cum se evalueaza imobilizarile corporale cu ocazia recunoasterii initiale. valoare reziduala. exemplificari. potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale”. Influenta formulei utilizate pentru determinarea costului stocurilor asupra stocurilor si a rezultatelor. prevazute de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Ce se intelege prin valoarea reevaluata in cazul imobilizarilor corporale. prezentare in situatiile financiare. Recunoasterea drept cheltuiala a valorii stocurilor in contextul IAS 2 „Stocuri”. potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale”. in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”. dati exemple de costuri direct atribuibile. precum si tratamentul contabil al surplusului din reevaluare inclus in capitalurile proprii. in conformitate cu IAS 2 „Stocuri”? Tratati recunoasterea stocurilor ca active potrivit prevederilor Cadrului general si IAS 2 „Stocuri”. Prezentati care este tratamentul contabil al amortizarii la data reevaluarii in cazul modelului de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. Prezentati modelul de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. Prevederi cuprinse in IAS 16 „Imobilizari corporale” referitoare la reevaluarea clasei de imobilizari corporale (cum se reevalueaza o clasa de imobilizari corporale. exemple de clase). Exemplificati. Evaluarea elementelor de imobilizari corporale achizitionate in schimbul unor active. Definiti valoarea justa. Prezentati modelele de evaluare a imobilizarilor corporale ulterior recunoasterii initiale. Evaluarea stocurilor in situatiile financiare in cazul in care costul este nerecuperabil. potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? Care sunt elementele costului. Exemplificati cu efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare. in conditiile aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”.

Comentati existenta controlului asupra imobilizarilor necorporale. Care sunt consecintele fiecarei metode de amortizare asupra rezultatului entitatii? Definiti valorile ce pot fi atribuite imobilizarilor corporale in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale” (valoare contabila. valoare amortizabila. valoare reziduala. in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”? Cum se reflecta in contabilitate consumul de beneficii economice viitoare aferente imobilizarilor corporale? Factori luati in considerare la stabilirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale. Prezentati tratamentul contabil al derecunoasterii imobilizarilor corporale potrivit cerintelor IAS 16 „Imobilizari corporale”.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Cum se consuma beneficiile economice viitoare inglobate intr-un activ. durata de viata utila). Prezentati politicile contabile alese pentru amortizarea imobilizarilor corporale (metode. criterii de recunoastere). Alegerea politicilor contabile referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale in contextul aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”. Relatia durata de viata utila – durata de viata economica in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. pentru clasele de imobilizari corporale. Impactul politicilor contabile alese asupra contului de profit si pierdere. Prezentati un exemplu si reflectarea in contabilitate a acestuia. in cazul elementelor de imobilizari corporale pentru care s-a aplicat modelul de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”? Prezentati cerintele de recunoastere a imobilizarilor necorporale prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale” (definitie. Explicati caracterul identificabil al imobilizarilor necorporale. valoare reevaluata). Exemplificati cu efectuarea inregistrarilor in contabilitate. valoarea specifica entitatii. modul de determinare al castigurilor sau pierderilor rezultate). Metode de amortizare in contextul aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale” (metodele de amortizare prevazute in standard. pierdute sau cedate. Prezentati metodele de amortizare a imobilizarilor corporale prevazute de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale prevazute in IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Definiti imobilizarile necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. aspecte care solicita aplicarea rationamentului profesional. Factori luati in considerare la determinarea duratei de viata utila. Precizati cum se prezinta operatiunile in contul de profit si pierdere. Definirea duratei de viata utila in cazul imobilizarilor corporale in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”. . in conformitate cu cerintele IAS 16 „Imobilizari corporale”. Ce informatii trebuie sa prezinte entitatea in notele la situatiile financiare. Derecunoasterea imobilizarilor corporale potrivit cerintelor IAS 16 „Imobilizari corporale” (momentul derecunoasterii imobilizarilor corporale. potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? Ce informatii trebuie sa prezinte entitatea in notele la situatiile financiare. alegerea metodei de amortizare. Ce informatii trebuie prezentate in notele la situatiile financiare potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? Prezentati tratamentul contabil al compensarilor de la terti pentru elementele de imobilizari corporale depreciate. valoare recuperabila. tratamentul contabil a castigurilor sau pierderilor rezultate. Exemple. Definiti imobilizarile necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. valoare justa. revizuirea metodei de amortizare).

tranzactii de schimb cu continut comercial. potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Exemplificati. costuri direct atribuibile. in ceea ce priveste verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Cum se clasifica generarea de imobilizari necorporale in scopul recunoasterii? Cum se recunosc cheltuielile cu cercetarea potrivit cerintelor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Dati exemple de activitati de cercetare. in cazul in care nu sunt satisfacute criteriile de recunoastere prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Dati exemple de activitati de dezvoltare. Comentati verificarea indeplinirii sau nu a conditiei de control in cazul beneficiilor economice viitoare legate de portofoliul de consumatori si relatiile cu acestia. Care sunt conditiile in care entitatea recunoaste o imobilizare necorporala generata in faza de dezvoltare. Care sunt tehnicile de estimare indirecta a valorii juste in cazul unei imobilizari necorporale obtinute in urma unei combinari de intreprinderi.48 49 50 51 52 In ce conditii se considera ca o imobilizare indeplineste criteriul de identificare din definitia imobilizarilor necorporale din IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Prezentati prevederile din IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la schimbul de imobilizari necorporale. Care sunt dificultatile pe care le intampina o entitate la recunoasterea imobilizarilor necorporale generate intern. In ce conditii se considera ca o imobilizare indeplineste criteriul de identificare din definitia imobilizarilor necorporale din IAS 38 „Imobilizari necorporale”. potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. La ce valoare se evalueaza imobilizarile necorporale obtinute printr-o combinare de intreprinderi? Prezentati situatii in care entitatea are posibilitatea de a evalua in mod credibil valoarea justa a unei imobilizari necorporale obtinute in urma unei combinari de intreprinderi. Prezentati evaluarea costului unei imobilizari necorporale in cazul achizitiei separate. potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Cum se recunosc cheltuielile ulterioare aferente fazei de dezvoltare a unui proiect intern. cum se evalueaza costul unor astfel de imobilizari necorporale?. Prezentati tratamentul fondului comercial generat intern. prevazut in IAS 38 „Imobilizari necorporale”. in contextul IAS 38 „Imobilizari necorporale”. in legatura cu personalul entitatii. potrivit prevederilor IAS 38 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . exemple de costuri care nu se includ in costul imobilizarilor necorporale. Verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale in cazul achizitiei separate. conform cerintelor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Cand inceteaza recunoasterea costurilor in valoarea contabila a unei imobilizari necorporale. Comentati verificarea indeplinirii sau nu a conditiei de control in cazul beneficiilor economice viitoare care nu pot fi cuantificate. Cum se recunoasc in continuare astfel de costuri? Prezentati verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale obtinute printr-o combinare de intreprinderi. aspecte de rationament profesional. prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Care sunt conditiile in care se poate recunoaste o imobilizare necorporala generata in faza de dezvoltare si cum se demonstreaza indeplinirea acestor conditii. componentele costului unei imobilizari necorporale. Prezentati in ce consta faza de cercetare a unui proiect intern.

. indicii referitoare la posibilitatea de reinnoire a drepturilor contractuale/legale)? Modul de recuperare a valorii si alegerea metodei de amortizare in cazul imobilizarilor necorporale cu durata de viata determinata. Prezentati care sunt prevederile referitoare la valoarea reziduala a imobilizarilor necorporale. in conformitate cu IAS 38 „Imobilizari necorporale”: definitie si modalitati de estimare. revizuiri ale perioadei de amortizare si ale metodei de amortizare. Exemplificari. in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Care sunt consecintele acestei clasificari in ceea ce priveste contabilizarea imobilizarilor necorporale? Cum se clasifica imobilizarile necorporale in functie de durata de viata a acestora. in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Care sunt factorii luati in considerare la determinarea duratei de viata a unei imobilizari necorporale? Care sunt prevederile cuprinse in IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la stabilirea duratei de viata in cazul imobilizarilor necorporale care decurg din drepturi contractuale sau legale (modul de stabilire a duratei de viata. potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Prezentati modelele de evaluare ulterior recunoasterii initiale a imobilizarilor necorporale. Ce presupune modelul reevaluarii imobilizarilor necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale” ? Care este tratamentul contabil al surplusului din reevaluare inclus in capitalurile proprii? Exemplificati. Tratamentul contabil al diferentelor de valoare constatate cu ocazia reevaluarii imobilizarilor necorporale (majorari/diminuari). factori care influenteaza durata de viata a acestor imobilizari necorporale. Cum se evidentiaza in contabilitate cheltuielile ocazionate de faza de dezvoltare? Evaluarea initiala a unei imobilizari necorporale generate intern. in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. in conformitate cu IAS 38 „Imobilizari necorporale”. tratamentul contabil al amortizarii cumulate de la data reevaluarii). elemente care nu se includ in costul imobilizarilor necorporale generate intern). Cum se clasifica imobilizarile necorporale in functie de durata de viata a acestora. Cum se reevalueaza o clasa de imobilizari necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Dati exemple de clase de imobilizari necorporale. Caracteristici ale imobilizarilor necorporale cu o durata de viata nedeterminata si revizuiri ale duratei de viata. alegerea metodei de amortizare. Prezentati prevederile cuprinse in IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la reevaluarea clasei de imobilizari necorporale si la frecventa cu care se reevalueaza imobilizarile necorporale ale entitatii. in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale” . a imobilizarilor necorporale in functie de posibilitatile de referire la o piata activa. Cum se reflecta in contabilitate cheltuielile de cercetare? Prezentati faza de dezvoltare a unui proiect intern. Prezentati modelul reevaluarii imobilizarilor necorporale prevazut de IAS 38 „Imobilizari necorporale” (in ce consta reevaluarea imobilizarilor necorporale. in cazul imobilizarilor necorporale. Modul de recuperare a valorii. in contextul aplicarii IAS 38 „Imobilizari necorporale” . Ce se intelege prin valoare justa in contextul modelului reevaluarii imobilizarilor necorporale prevazut de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Prezentati modul de stabilire a valorii reevaluate si modul de prezentare in notele explicative. potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale” (exemple de costuri direct atribuibile.64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 „Imobilizari necorporale”. prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”.

prevazute de IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? In ce consta metoda indirecta de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare? Prezentati modul de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare. in contextul prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din achizitiile si cedarile de filiale si alte unitati de afaceri. potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Care sunt avantajele intocmirii si prezentarii de catre entitate a situatiei fluxurilor de trezorerie. potrivit prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? – posibilitati de clasificare si prezentare. prevazute de IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? In ce consta metoda directa de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare? Care sunt metodele de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare. potrivit prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? – posibilitati de clasificare si prezentare. in contextul prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? Cum se prezinta fluxurile de trezorerie din dobanzi incasate sau platite. potrivit prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? Ce se intelege prin numerar si echivalente de numerar in contextul prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? Definiti activitatea de exploatare in contextul IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”. potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Exemplificare cu efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in contabilitate. in contextul prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilantului”? Cum se clasifica evenimentele ulterioare datei . potrivit prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”. Ce se intelege prin evenimente ulterioare datei bilantului. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie. Definiti activitatea de investitie in contextul IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare. potrivit prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? (mod de prezentare si de clasificare. Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit. Cum se prezinta in situatia fluxurilor de trezorerie. ca parte integranta a situatiilor financiare. aspecte de prezentat. care pot fi raportate pe o baza neta. Prezentarea situatiei fluxurilor de trezorerie. investitie si finantare. avantaje ale prezentarii potrivit IAS 7) Care sunt prevederile IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie” referitoare la prezentarea in situatiile financiare a tranzactiilor nemonetare care nu necesita intrebuintarea numerarului sau a echivalentelor de numerar? Dati exemple de tranzactii nemonetare. fluxurile de trezorerie din dobanzi si dividende incasate sau platite. care este utilitatea clasificarii pe activitati de exploatare. Care sunt fluxurile de trezorerie din activitatile de exploatare. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare. Ce informatii trebuie sa prezinte in notele explicative o entitate in legatura cu clasele de imobilizari necorporale. investitie si finantare a fluxurilor de trezorerie? Care sunt metodele de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare. potrivit prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? Dati exemple. Definiti activitatea de finantare in contextul IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”.80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Cand are loc derecunoasterea imobilizarilor necorporale. investitie si finantare. Cum se prezinta fluxurile de trezorerie din dividende incasate sau platite.

a instrumentelor financiare ca datorii financiare sau ca instrumente de capitaluri proprii. in contextul aplicarii prevederilor IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare”? Care sunt principalele categorii de utilizatori ai situatiilor financiare conform cerintelor Cadrului General al IASB? Definiti pozitia financiara a unei entitati conform cerintelor Cadrului General al IASB. in contextul prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilantului”. Ce se intelege prin instrument financiar derivat potrivit prevederilor IAS 39 „Instrumente financiare: recunoastere si evaluare”? Prezentati riscul ratei dobanzii si riscul de credit. Definiti diferentele temporare (impozabile si deductibile) si baza fiscala a unui activ sau a unei datorii. Definiti datoriile financiare potrivit IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare”. Definiti activele si prezentati criteriile de recunoastere a acestora in conformitate cu cerintele Cadrului General. cazul in care entitatea nu intocmeste situatii financiare pe baza continuitatii activitatii – se vor avea in vedere prevederile IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilantului” si IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. in scopul recunoasterii initiale. Definiti activele financiare potrivit IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare”. Ce se intelege prin performanta financiara a unei entitati in conformitate cu cerintele Cadrului General si in ce componenta a situatiilor financiare este regasita informatia despre performanta financiara? Definiti veniturile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora. Care sunt elementele avute in vedere de entitate la clasificarea. Tratamentul contabil al dividendelor declarate dupa data bilantului. Ce se intelege prin diferente temporare impozabile in contextul IAS 12 „Impozitul pe profit”? Dati 3 exemple de diferente temporare deductibile care au ca efect contabilizarea de datorii privind impozitul amanat. Ce se intelege prin diferente temporare deductibile in contextul IAS 12 „Impozitul pe profit”? Dati 3 exemple de diferente temporare deductibile care au ca efect contabilizarea de creante privind impozitul amanat. Dati exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea valorilor recunoscute in situatiile financiare ale entitatii. Definiti capitalurile proprii in conformitate cu cerintele Cadrului General. dar inainte de autorizarea situatiilor financiare in vederea emiterii. in contextul prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilantului”. in conformitate cu cerintele Cadrului General Definiti cheltuielile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora in conformitate cu cerintele Cadrului General . Definiti datoriile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora in conformitate cu cerintele Cadrului General.99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 bilantului potrivit IAS 10? Dati exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustari ale valorilor recunoscute in situatiile financiare ale entitatii sau la recunoasterea de noi elemente. potrivit prevederilor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”? Tratati evaluarea capacitatii entitatii de a-si continua activitatea. potrivit prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilantului”? Care sunt informatiile de prezentat in acest caz in notele explicative. in contextul prevederilor IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare”. in contextul prevederilor IAS 12 „Impozitul pe profit”. intocmirea situatiilor financiare pe baza continuitatii activitatii.

veniturile si cheltuielile entitatii conform cerintelor Cadrului General. Care sunt cerintele de recunoastere si evaluare a veniturilor si cheltuielilor conform cerintelor Cadrului General. Definiti activele curente conform cerintelor IAS 1. Exemplificati corectarea unei erori privind omisiunea inregistrarii unui venit si a inregistrarii unei cheltuieli. Prezentati semnificatia capitalului fizic si capitalului financiar al entitatii conform cerintelor Cadrului General. modificari in estimarile contabile si erori˝.Prezentarea situatiilor financiare Definiti datoriile curente conform cerintelor IAS 1. Definiti erorile contabile. Definiti structurile financiare legate de evaluarea pozitiei financiare conform Cadrului General Definiti structurile situatiilor financiare legate de evaluarea performantei unei entitati conform Cadrului General. modificari in estimarile contabile si erori˝ Ce reprezinta estimarile contabile si ce tratamente contabile privind modificarile estimarilor contabile sunt permise conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile. modificari in estimarile contabile si erori˝.Prezentarea situatiilor financiare Precizati criteriile in functie de care se efectueaza clasificarea activelor si datoriilor in curente sau pe termen lung in conformitate cu cerintele IAS 1 ˝Prezentarea situatiilor financiare˝. Care sunt principalele informatii ce trebuie prezentate in bilant conform IAS 1. Prezentati un exemplu din care sa reiasa modificarea unei politici contabile Tratamente permise privind aplicarea modificarilor de politica contabila conform cerintelor IAS 8˝ Politici contabile. Prezentati legatura cu tratamentul fiscal al corectarii erorilor. Ce se intelege prin relevanta si credibilitate a informatiilor prezentate in situatiile financiare conform cerintelor Cadrului General. Care sunt bazele de evaluare a structurilor situatiilor financiare în contabilitate conform cerintelor Cadrului General.Prezentarea situatiilor financiare? Care sunt modalitatile de clasificare a cheltuielilor prezentate in contul de profit si pierdere conform IAS 1 ˝Prezentarea situatiilor financiare˝? Prezentati rolul si importanta situatiei fluxurilor de trezorerie ale entitatii conform IAS 7 ˝Situatiile fluxurilor de trezorerie˝. Explicati cele doua concepte de mentinere a capitalului conform Cadrului General? Prezentati criteriile generale de recunoastere a structurilor situatiilor financiare conform Cadrului General. capitalurile proprii. modificari in estimarile contabile si erori˝. Tratamentul contabil privind corectarea erorilor contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile. politicile contabile si estimarile contabile conform cerintelor IAS 8 . Prezentati principiul pragului de semnificatie si al prevalentei economicului asupra juridicului asa cum reies din cerintele Cadrului General. Exemplificati.119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Care sunt bazele de evaluare a structurilor situatiilor financiare in conformitate cu cerintele Cadrului General. Definiti politicile contabile ale unei entitatii in conformitate cu cerintele IAS 8 ˝Politici contabile. Definiti activele. datoriile. modificari in estimarile contabile si erori˝ Ce intelegeti prin modificarea politicilor contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile.

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ˝Politici contabile.Politici contabile. modificari in estimarile contabile si erori˝. Prezentati principalele operatiuni legate de evaluarea ulterioara a leasingului financiar atat la locatar cat si la locator conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. modificari in estimarile contabile si erori. Cum se efectueaza recunoasterea initiala a leasingului financiar la locator si locatar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. influenta asupra contului de profit si pierdere. Prezentati leasingul financiar la locatar: recunoastere initiala si ulterioara conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. Prezentati leasingul operational si principalele operatiuni legate de contabilizarea acestuia conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. Prezentati diferentele privind recunoasterea initiala a contractelor de leasing financiar si operational. Estimarile si modificarea estimarilor in contabilitate conform cerintelor IAS 8. Dati cate un exemplu din fiecare si efectuati inregistrarile care se impun in contabilitate. Prezentati leasingul financiar la locator: recunoastere initiala si ulterioara. Prezentati diferentele intre erori si erori semnificative conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile. modificari in estimarile contabile si erori˝. modificari in estimarile contabile si erori˝. Prezentati diferenta intre leasingul financiar si cel operational conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝ Prezentati principalele elemente care conduc la clasificarea unui contract de leasing ca leasing financiar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. Prezentati criteriile de clasificare a contractelor de leasing conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. Ce se intelege prin suma actualizata a platilor minime de leasing si cand se utilizeaza aceasta conform IAS 17 ˝Contracte de leasing˝? Prezentati regula de evaluare a venitului si modul de determinare a venitului financiar dintr-o tranzactie atunci cand incasarea este amanata peste termenul normal de creditare conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝. Cum se evalueaza veniturile din activitatile curente conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝? Prezentati criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzari de bunuri conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝ si exemplificati astfel de venituri Definiti principalele categorii de venituri si prezentati pe scurt criteriile de recunoastere pentru fiecare categorie conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝ Prezentati criteriile de recunoastere a veniturilor din prestari servicii conform cerintelor IAS . Definiti caracteristicile celor doua tipuri de contracte de leasing conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. Precizati cand este permisa aplicarea fiecarei metode si exemplificati cu inregistrarile contabile aferente in situatia omisiunii unei cheltuieli si a unui venit. Prezentati particularitatile leasingului financiar la producator sau distribuitor conform IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. Prezentati diferentele privind recunoasterea initiala a contractelor de leasing financiar si respectiv operational la locatar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. la locator conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. inregistrarile contabile. Prezentati influenta asupra contului de profit si pierdere pe care o are metoda corectarii retroactive a erorilor fata de metoda prospectiva conform IAS 8 ˝Politici contabile. conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝.

conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Exemplificati situatia unei societati comerciale care a beneficiat de o subventie pentru active si trebuie sa restituie o parte a subventiei pentru ca nu a respectat conditiile impuse. criteriile de recunoastere a acestora si exemplificati indeplinirea criteriilor de recunoastere pentru principalele tipuri de venituri conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝.163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 18 ˝Venituri˝. Prezentati diferentele privind recunoasterea si contabilizarea subventiilor referitoare la venituri si a subventiilor referitoare la active. evaluare. Dati exemple de situatii cand nu sunt indeplinite criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzari de bunuri si recunoasterea acestora este amanata. Prezentati tratamentele contabile ale diferentelor de curs valutar aferente elementelor monetare conform IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝. Definiti veniturile. Definiti subventiile aferente activelor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Dati un exemplu de recunoastere a unei subventii aferente veniturilor. Prezentati regulile de evaluare la data bilantului a elementelor bilantiere exprimate in valuta conform IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝. Prezentati tipurile de subventii: recunoastere. Prezentati aspectele referitoare la elementele monetare in valuta: recunoastere initiala si la data bilantului conform cerintelor IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝. Dati un exemplu de restituire a unei subventii pentru active si a unei subventii pentru venituri. Definiti subventiile nemonetare conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝ si aratati cerintele de prezentare a acestora in bilant. . Exemplificati. Prezentati contabilizarea unei subventii nemonetare sub forma unui activ amortizabil conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Definiti subventiile aferente veniturilor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale”. conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝ si prezentarea acestora in bilant. Prezentati criteriile de recunoastere a subventiilor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Definiti valoarea recuperabila a unei imobilizari conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. Prezentati subventiile referitoare la active si operatiunile de rambursare a acestor subventii conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Prezentati contabilizarea rambursarilor de subventii guvernamentale conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Explicati metoda procentului de finalizare pentru recunoasterea veniturilor conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. Dati un exemplu de recunoastere a unei subventii aferente activelor in cazul in care societatea a beneficiat de finantarea unui activ in procent de 60% din valoarea acestuia. ce apar la decontarea acestora si la data bilantului.

Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere pentru imobilizari conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. Explicati cum se procedeaza in cazul reluarii unei pierderi din depreciere si care sunt tratamentele contabile determinate de aceasta pentru un activ individual. pentru capitalizarea acestora conform cerintelor „IAS 23 – Costurile indatorarii (inainte de revizuirea din 2007)” Prezentati ce inseamna aplicarea tratamentului alternativ permis de recunoastere a costurilor indatorarii conform cerintelor „IAS 23 – Costurile indatorarii (inainte de revizuirea din 2007)”: conditii. Ce se intelege prin pretul net de vanzare al imobilizarilor prin prisma IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. Prezentati situatiile cand este necesara inregistrarea unei deprecieri a imobilizarilor corporale conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝ si precizati cum se evidentiaza in contabilitate deprecierile constatate. Prezentati tratamentele permise privind recunoasterea costurilor indatorarii conform cerintelor „IAS 23 – Costurile indatorarii (inainte de revizuirea din 2007)” Prezentati conditiile care trebuie indeplinite de costurile indatorarii. Dati un exemplu practic de contabilizare a costurilor indatorarii. Definiti rata de actualizare utilizata de entitati la calculul valorii de utilizare in contextul IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. Inceperea. sume maxime ce pot fi capitalizate. Prezentati valoarea de utilizare si valoarea justa minus costurile de vanzare conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝.179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Ce se intelege prin valoarea de utilizare a unei imobilizari corporale si cum se determina aceasta conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. Definiti segmentul de activitate si segmentul geografic conform cerintelor IAS 14 – Raportarea de segmente Prezentati criteriile de marime necesare pentru ca un segment sa fie raportabil conform cerintelor IAS 14 – Raportarea de segmente Ce se intelege prin segmente de activitate si cand pot fi acestea raportabile conform cerintelor IAS 14 – Raportarea de segmente Definiti si prezentati componentele venitului pe segment si ale cheltuielilor pe segment conform cerintelor IAS 14 – Raportarea de segmente Definiti si prezentati componentele activelor pe segment si ale datoriilor pe segment conform cerintelor IAS 14 – Raportarea de segmente Definiti si prezentati structurile contului de profit si pierdere. Prezentati situatiile cand este necesara testarea la depreciere a imobilizarilor corporale conform cerintelor IAS ˝Deprecierea activelor˝. Cum se evalueaza valoarea recuperabila a imobilizarilor conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. intreruperea si incetarea capitalizarii. Prezentati pasii necesari in estimarea valorii de utilizare a imobilizarilor conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. Prezentati principalele etape privind capitalizarea costurilor indatorarii conform cerintelor „IAS 23 – Costurile indatorarii (inainte de revizuirea din 2007)”. Reflectarea in contabilitate. Care sunt informatiile ce trebuie analizate privind existenta indicilor de depreciere a imobilizarilor corporale (surse externe si surse interne) conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. raportabile pe segment .

CAT SI AL CERINTELOR CUPRINSE IN REGLEMENTARILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE Nr. conform cerintelor Cadrului general al IASB si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. datorii contingente si active contingente. Prezentati provizioanele pentru restructurare conform cerintelor IAS 37 – Provizioane. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Ce elemente trebuie avute in vedere pentru a realiza “cea mai buna estimare a unui provizion”. 3 Prezentati criteriile de recunoastere a veniturilor in paralel conform cerintelor Cadrului general al IASB si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. datorii contingente si active contingente. Explicati ce reprezinta datoriile contingente si activele contingente conform IAS 37 – Provizioane. . datorii contingente si active contingente. in paralel conform cerintelor Cadrului general al IASB si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. Subiecte crt. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati elementele care se iau in calcul la estimarea valorii provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane. rambursari. Prezentati 3 situatii in care este necesara constituirea unui provizion. in paralel. valoare actualizata. 1. 5 Prezentati bazele de evaluare a elementelor structurilor situatiilor financiare anuale in paralel conform cerintelor Cadrului general al IASB si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. datorii contingente si active contingente D. datorii contingente si active contingente. Riscuri si incertitudini. 1. Dati un exemplu pentru datoriile contingente si un exemplu pentru active contingente. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati un exemplu din care sa rezulte necesitatea unui astfel de provizion si contabilizati. INTREBARI A CAROR SOLUTIONARE PRESUPUNE ATAT PREZENTAREA DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINTELOR CUPRINSE IN CADRUL GENERAL AL IASB SI STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA.752/2005. raportabile pe segment conform cerintelor IAS 14 – Raportarea de segmente Prezentati principiul continuitatii activitatii prin prisma cerintelor IAS 1 – Prezentarea situatiilor financiare Prezentati diferenta dintre provizioane. 1 Prezentati criteriile de recunoastere a activelor. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. conform cerintelor Cadrului general al IASB si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati caracteristicile datoriilor contingente si provizioanelor si diferentele dintre acestea conform cerintelor IAS 37 – Provizioane. datorii si datorii contingente prin prisma IAS 37 – Provizioane. in paralel. 2 Prezentati criteriile de recunoastere a datoriilor.752/2005. 1.752/2005. datorii contingente si active contingente Prezentati criteriile de recunoastere a provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane. 4 Prezentati criteriile de recunoastere a cheltuielilor. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. datorii contingente si active contingente.200 201 202 203 204 205 206 207 208 conform cerintelor IAS 14 – Raportarea de segmente Definiti si prezentati structurile bilantului. Prezentati modalitatea de estimare a valorii provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane. 1.

Prezentati in paralel subventiile aferente activelor: recunoastere initiala si ulterioara. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1. Prezentati in paralel prevederile referitoare la corectarea erorilor contabile conform cerintelor IFRS si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005 si evidentiati elementele care le deosebesc. prin aplicarea cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝ in paralel cu cerintele reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. . aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. 1.752/2005 si evidentiati elementele care le deosebesc. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. si puneti in evidenta eventualele diferente. Prezentati criteriile de recunoastere a subventiilor guvernamentale prin aplicarea cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝ in paralel cu cerintele reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati veniturile din vanzarea de bunuri prin aplicarea cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝ in paralel cu cerintele reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. si puneti in evidenta eventualele diferente. si puneti in evidenta eventualele diferente. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Exemplificati.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prezentati diferentele dintre bazele de evaluare premise de Cadrului general al IASB si cele premise de reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 1. Prezentati in paralel aplicarea criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale conform cerintelor IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝ si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005 si prezentati informatiile suplimentare necesare a fi prezentate in notele explicative prin aplicarea cerintelor IAS 8. Prezentati in paralel subventiile aferente veniturilor: recunoastere initiala si ulterioara si rambursare. rambursare. si puneti in evidenta eventualele diferente. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. si puneti in evidenta eventualele diferente. Dati un exemplu de situatie cand se utilizeaza metoda de evaluare pe baza valorii actualizate conform cerintelor IFRS si explicati in situatia respectiva ce baza de evaluare se utilizeaza conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati veniturile din prestari de servicii prin aplicarea cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝ in paralel cu cerintele reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 1. Prezentati particularitatile evaluarii veniturilor din activitatile curente prin aplicarea cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝ in paralel cu cerintele reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. Prezentati in paralel criteriile de recunoastere a imobilizarilor corporale conform cerintelor IAS 16 ˝Imobilizari corporale˝ si conform prevederilor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005.752/2005. 1. prin aplicarea cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝ in paralel cu cerintele reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. si puneti in evidenta eventualele diferente.

1.752/2005. 1.752/2005. 1.752/2005. Prezentati tratamentul schimburilor de active din categoria imobilizarilor corporale in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 16 ˝Imobilizari corporale˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Exemplificati costurile prelucrarii ce pot fi cuprinse in costul stocurilor. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. determinarea valorii recuperabile. Prezentati metodele de amortizare a imobilizarilor corporale in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 16 ˝Imobilizari corporale˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati formulele de determinare a costului stocurilor la iesirea din gestiune. Prezentati tratamentul diferentelor de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare in valuta la data bilantului. si puneti in evidenta eventualele diferente.752/2005. Prezentati tehnicile de masurare a costului stocurilor in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 2 ˝Stocuri˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. si puneti in evidenta eventualele diferente.752/2005. in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 2 ˝Stocuri˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. si puneti in evidenta eventualele diferente.752/2005. si puneti in evidenta eventualele diferente. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. si puneti in evidenta eventualele diferente. si puneti in evidenta eventualele diferentele. Exemplificati. in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati regulile de recunoastere a imobilizarilor corporale.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Exemplificati. . aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. si puneti in evidenta eventualele diferente. in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 16 ˝Imobilizari corporale˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 2 ˝Stocuri˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Prezentati modul de evidentiere a deprecierii imobilizarilor corporale.752/2005.752/2005. Care sunt diferentele intre valoarea amortizabila a imobilizarilor corporale determinate in conformitate cu IAS 16 “Imobilizari corporale” si valoarea amortizabila in conditiile aplicarii cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. si puneti in evidenta eventualele diferente. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. Prezentati regulile de evaluare a stocurilor la data bilantului in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 2 ˝Stocuri˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. si puneti in evidenta eventualele diferente. 1.752/2005. in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 21 ˝Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar˝si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. 1. 1. si puneti in evidenta eventualele diferente. Prezentati elementele componente ale costului de achizitie si costului de productie al imobilizarilor corporale in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 16 ˝Imobilizari corporale˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. prin aplicarea cerintelor IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati criteriile de recunoastere a provizioanelor in paralel prin aplicarea cerintelor IAS 37 ˝Provizioane. Prezentati regulile de evaluare a provizioanelor in paralel.752/2005 si puneti in evidenta eventualele diferente. 1. 1. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.752/2005. Prezentati in paralel determinarea valorii amortizabile a imobilizarilor necorporale conform cerintelor IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝ si respectiv cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. datorii contingente si active contingente˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. iar conform reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. 1. 1. prin aplicarea cerintelor IAS 37 ˝Provizioane. 1.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005. Prezentati criteriile de recunoastere a imobilizarilor necorporale in paralel.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1. cu modificarile si completarile ulterioare) Dati exemple de elemente ale costului de productie care conform cerintelor IAS 16 ˝Imobilizari corporale˝ pot fi cuprinse in costul initial al imobilizarilor corporale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.tratamente contabile premise de IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝. 1. . Cand inceteaza recunoasterea unei imobilizari necorporale in situatiile financiare anuale (situatii prevazute de IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝ si respectiv de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. prin aplicarea cerintelor IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1.752/2005 si puneti in evidenta eventualele diferente.752/2005.752/2005. Prezentati regulile de evaluare a imobilizarilor necorporale in paralel. Prezentati principalele elemente care trebuie luate in considerare la evaluarea provizioanelor in paralel.752/2005. datorii contingente si active contingente˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. 1. nu pot fi cuprinse in acesta. datorii contingente si active contingente˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. prin aplicarea cerintelor IAS 37 ˝Provizioane. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. prin aplicarea cerintelor IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.752/2005. respectiv de reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati diferentele privind stabilirea duratei de viata a imobilizarilor necorporale conform cerintelor IAS 38 ˝Imobilizari necorporale˝ si respectiv cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. in paralel. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005 si puneti in evidenta eventualele diferente. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezentati diferentele intre criteriile de recunoastere si evaluare a veniturilor prin aplicarea cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝ si prin aplicarea cerintelor reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Prezentati regulile de evaluare initiala a imobilizarilor necorporale generate intern. Cum se efectueaza evaluarea la data bilantului a imobilizarilor necorporale .

E. 1. Din ce este format costul complet. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 14. in functie de legatura acestora cu volumul productiei? Prezentati categoriile de cheltuieli. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Care sunt actele normative care reglementeaza organizarea contabilitatii de gestiune Cine raspunde de organizarea contabilitatii de gestiune potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? Care sunt operatiile asigurate de contabilitatea de gestiune potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? Prezentati legatura dintre contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara. 8 9.826/2003? Ce se intelege prin cheltuieli indirecte? Ce cheltuieli se cuprind in cheltuielile indirecte. Ce informatii se pot obtine prin contabilitatea de gestiune potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? Ce se intelege prin calculatia costurilor si care sunt factorii de care depinde organizarea lucrarilor cerute de calculatia costurilor potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? Prezentati clasificarea costurilor in contabilitatea de gestiune in scopul analizei costurilor unitare si a eficientei activitatii potrivit prevederilor Omfp 1826/2003 si exemplificati.826/2003. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3 4. in baza prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.826/2003. 1. 6. 1. 16. 5. 15. 11. in conformitate cu prevederile Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. in vederea calcularii costurilor. Prezentati principiile calculatiei costurilor prevazute de Omfp 1826/2003 si exemplificati.826/2003 1. 2. 1. potrivit prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. in baza prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Cum se grupeaza cheltuielile in contabilitatea de gestiune. potrivit prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. in 13. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005 si nu este permisa de IFRS? Prezentati caracteristicile acestei metode si argumentati care sunt motivele pentru care IAS 2 ˝Stocuri˝ nu mai prevede aceasta metoda. 1. Ce inseamna calculatia costurilor prin prisma prevederilor Omfp 1826/2003? Enumerati principiile calculatiei costurilor potrivit prevederilor Omfp 1826/2003. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. in vederea calcularii costurilor. in functie de posibilitatea de identificare a acestora pe obiectul de calculatie. Prezentati structura costurilor.826/2003? Ce se intelege prin cheltuieli directe? Dati exemple de cheltuieli directe. 10. 1. Subiecte in baza prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. . 12.40 Care metoda de determinare a costului stocurilor este permisa de reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.826/2003? Ce cheltuieli se cuprind in costul de productie sau de prelucrare al stocurilor? Cum se grupeaza cheltuielile in contabilitatea de gestiune. Prezentati regia fixa de productie si modul de alocare a acesteia asupra costurilor. 7. din punctul de vedere al conturilor utilizate pentru evidentierea cheltuielilor.

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu modificările şi completările ulterioare? Societatea comercială Beta a constatat în anul 2007 că a omis înregistrarea în contabilitate în anul 2006. în sumă de 10. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. potrivit Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.752/2005.000 lei. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19.826/2003. 1. F. aferentă primului trimestru al anului 2007. potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.752/2005. a unei facturi privind consumurile de energie şi apă. în contabilitate factura de servicii.826/2003? Dati exemple de elemente care se recunosc drept cheltuieli ale perioadei. pe seama cheltuielilor. potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.826/2003? Prezentati modul de calcul al regiei fixe alocate si modul de recunoastere a acesteia in contabilitate – cheltuiala a perioadei sau element de cost? Care sunt consumurile care se recunosc drept cheltuieli ale perioadei. 1. cu modificările şi completările ulterioare? Societatea comercială Beta achită în luna decembrie 2006 suma de 20. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Cum înregistrează societatea comercială în anul 2007. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.000 lei. Definiti regia fixa de productie.826/2003? Prezentati modul de calcul al regiei fixe nealocate si modul de recunoastere a acesteia in contabilitate. Definiti regia fixa de productie. conformitate cu prevederile Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. .826/2003. 3 4. Enumerati procedeele de alocare a costurilor de productie si metodele de calculatie a costurilor. 1. reprezentând poliţa de asigurare pentru autoturismele deţinute. potrivit prevederilor Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. 1. SUBIECTE NOI 1. comisia de inventariere constată un minus de inventar la imobilizările necorporale. 1. potrivit Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. Cum se înregistrează în contabilitate imobilizarea necorporală constatată minus la inventar.752/2005. Care este elementul de bilanţ la care se prezintă sumele achitate către societatea de asigurare în situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2006 întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. cu modificările şi completările ulterioare? 2. 18. potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.17. prevazute de Precizarile privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.752/2005. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1. 20. 1. 1. cu modificările şi completările ulterioare? Cu ocazia inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv. Cum se înregistrează în contabilitate valoarea rămasă neamortizată la scoaterea din evidenţă a unei imobilizări necorporale. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.

752/2005. cu modificările şi completările ulterioare şi a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. Cum se înregistrează deprecierile reversibile constatate cu ocazia inventarierii pentru elementele de imobilizări corporale? Potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. cu modificările şi completările ulterioare? Cum se înregistrează în contabilitate valoarea rămasă neamortizată la scoaterea din evidenţă a unei imobilizări corporale. care sunt elementele cuprinse în structura capitalurilor proprii? Potrivit prevederilor Legii Contabilităţii nr. cu modificările şi completările ulterioare. Societatea comercială Alfa încasează în luna decembrie 2006 un avans de la un client. Cum se înregistrează în contabilitate materialele de natura obiectelor de inventar constatate lipsă la inventar. 1. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.5. potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. cu modificările şi completările ulterioare. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1. republicată. în situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2006 întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.752/2005. cu modificările şi completările ulterioare? Cu ocazia inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv. Ce este suma din profitul net al exerciţiului se poate distribui ? La data de 31 decembrie 2006 o entitate efectuează inventarierea tuturor elementelor de activ şi a datoriilor. care sunt sursele de acoperire a pierderii contabile reportate? La sfârşitul primului an de la înfiinţare. 14. 1. iar capitalul propriu este în sumă de 2. Cum se înregistrează în contabilitate utilajul constatat în plus. 1.752/2005. comisia de inventariere constată un plus de inventar reprezentând un utilaj. 12. 8 9.752/2005.752/2005. 1. când se recunosc veniturile din dividende? Potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. cu modificările şi completările ulterioare. 6. 11. 1.752/2005. 7. Cum se înregistrează deprecierile ireversibile constatate cu ocazia inventarierii pentru elementele de imobilizări corporale? La data de 31 decembrie 2006 o entitate efectuează inventarierea tuturor elementelor de activ şi a datoriilor. 82/1991.100 lei format din capital social 500 lei şi profitul net al exerciţiului curent (inclusiv cel destinat rezervei legale) 1600 lei. potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 10. cu modificările şi completările ulterioare. Care este elementul de bilanţ la care se prezintă avansul încasat. cu modificările şi completările ulterioare? În contextul Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. care sunt condiţiile pe care trebuie să la îndeplinească un contract de leasing pentru a fi recunoscut ca leasing financiar? . comisia de inventariere constată lipsă la inventar reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar.752/2005. urmând ca livrarea materiilor prime să se efectueze în luna februarie 2007.752/2005. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1. 1. cu modificările şi completările ulterioare? Cu ocazia inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv. 13. o entitate prezintă în bilanţ cheltuieli de constituire neamortizate în sumă de 100 lei. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful