P. 1
Decker_-_Elementi_strojeva

Decker_-_Elementi_strojeva

|Views: 300|Likes:
Published by Bojana Toncic

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Bojana Toncic on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2014

pdf

text

original

~.

. Karl-Heinz Decker EIlEMENTt STROJEV A

2. popravljeno izdanje

''_

<, ..

TEHNICKA KNJIGA ZAGREB

,{ .

\.... _)

I

L

/

/

6

IZ PREDGOVORA 7. NJEMACKOM IZDANJU

Velika potrafnja ove knjige iziskivaIa je vee u kratkom roku njeno novo izdanje. Pisana je za potrebe nastave na Visokim tehnickim i struenim skolarna NajvaZniji elementi strojeva izneseni su u kratkom ali preglednom obliku, prilagodenom ci1jevima nastave na Skolama za tehnieko obrazovanje. Pri tome je obradena svaka grupa elemenata strojeva zasebno i time omogucen izbor obrade gradiva neovisno od ostalih elemenata strojeva

Strueno podruCje "Elemenata strojeva" vrlo je opseZno i stalno se prosiruje novim spoznajama i rezultatima istraZivanja. Od toga se mogu U okviru skolovanja inienjera i tehnieara obraditi samo bitna podrucja odabrana prema samim ciljevima izobrazbe, Daljnju izgradnju tih sam.anja mora se prepustiti praksi, rjesavanjem konkretnih problema konstrukcija.

Sve oznake u jednadZbama prilagodene su novim DIN normama, a sve mjeme jedinice su u Sl-sustavu, kojeg propisuje zakon. Sarno u iznimnim slu~jevima, radi lak§eg racunanja, upotrijebljene su velicinske jednadZbe. Inace su iskljueivo navedene samo jednadZbe u koje se mogu uvrstiti Sl-jediniee i od njih izvedene Sl-jedinice (kg, ID, S, 1'1, W, kW, Pa, J, K itd.). Gotovo ispod svake jednadZbe za proracun nalazi se iserpna legenda u kojoj su naznacene upotrijebljene mjeme jedinice i njihovo znacenje. Na- taj se nacin postizava dobar pregled i izbjegava zabuna. Tablice su ubacene na odgovarajucim mjestima unutar teksta, tako da ih ne treba traZiti na kraju.

MnostVo opSirnih tablica daje titaQCU. konstruktoru u praksi sve podatke potrebne za proracun elemenata strojeva, Narocito se pazilo na mogucnost utvrdivanja odgovarajucih vrijednosti dopustenog naprezanja, tlaka i optere-

eenja... -

Berlin u rujnu, 1975.

Karl-Heinz Decker

I \

7

SADRZAJ

\

..

1. Nerastavljivi spojevi

1.1. Zavareni spojevi , , __ . __ __ ., .. .. .. 13

1.1.1. Postupei, materijali, oblici savova, kvaliteta _ _ 13

1.1.2. Osnovi oblikovanja _ .. .. . . .. . 14

1.1.3. Zavareni spojevi pri gradnji kotJova i tlacnih posuda .. , , _ 19

1.1.4. Zavareni spojevi Celi~ih konstrukcija , .. , _ .. _ . _ .. _ .. . . 29

I.I.S. Zavareni spojevi u strojogradnji .. _ _............................. 41

1.2. Zavarivanje pritiskom _ , . . . . . . . . 4S

1.2.1. Postupei, vrste savova, materijali , , _ . . . . . . . 4S

1.2_2. Spojevi tockasto zavareni , . , .. _ . __ , _ __ . . . . . . 46

1.2.3. Bradavicasto zavareni spojevi __ . .. 49

1.2_4. Spojevi zavareni Ceono elektrootpomim iskrenjem , . _. . . . . . . 50

1.3. Lernljeni spojevi , ..•....... ,._ , .. _". _ __ . . .. . 51

1.3.1. Postupci, lemovi , _ _... 51

1.3.2. Osnove oblikovanja ' , . . . . . . . 52

1.3.3. Cvrstol:a - .. - - . __ .. .. __ .. _ _ , .. , _ , 55

1.4. Lijepljeni spojevi _ . __ ' ' 56

1.4.1. Ljepila, svojstva, postupci , _ : .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 56

1.4.2. Osnovc oblikovanja ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 58

1.4.3. Cvrstol:a _ . _ . _ .. _ , _ .. _ . , __ .. __ . .' '. 59

1.5. Zakovi~ spoj _ _., _ _ _ 60

1.5.1. Zakovice, izrada, broj rezova, prijenos sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 60

1.:5.2. ZakoviCni spojevi u gradnji felienih konsuukciia _ .. , .. ,........... 62

1.5.3. Zakovimi spojevi u konstrukcijama od lakih metala ., , _.,.. 69

l.SA. ZakoviCli spojcvi u gradoji strojeva i strojnih postrojenja ,.... 72

1.6. Stezni spojcvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

1.6.1. Navuteni j' p.-clan.i stemi spojevi, postupci steznog spajaoja ..... __ . , _ 75

1.6.2: Proraeun cilindritnih steznih spojeva................................ 76

2. RlIstavijivi spojevi

2.1. Pri~ni vijci "' : - _ .. __ . _ . . . . . 83

2.1.1. Navoji _ _ __ .. 83

2.1.2, Materij!ili, ~ta od korozije _ .. , , 84

2.1.3. Vijci i matioe ..•. _ , _ .. . . 87

2.104 .. Podloske-osiguranja _............... 90

2.1.5. Tok sila, zaremo djelovanje, oblikovanje , , _ 92

2,1.6. Sila prednaprezanja, pritezni moment __ .. __ __ . _ 97

2.1.7. Dijagram deforrnacija, diferencijaIna sila, najveCa i najmanja sila .... 97

2.1.8. Cvrstoea uzduzno optereeenih vijaka : __ .. .. .. .. .. . . . 99

2.1.9. Oblikovanje i proraeun popreeno optereeenih vijaka _ _ _ _ _ _ WI

2.2. Pokretni vijci (vijeani pogoni) .. __ , , .. , .. , _ . . 10.

2.2.1. Navoj, _ materjjali . _ . . . .. . . . .. . .. . .. . .. 103

2.2.2 ", Sile, trenje, iskoristivost, samokocnost _ , ,. .. \05

2_2.3. Cvrstol:a ,. -, , _ .. ,. ,. __ , . _ . 107

10

Sadriaj

8.4. Lancani prijenos .

8.4.1. Primjena i raspored .

8.4.2. Vrste lanaca i spojnice (spajanje krajeva lanaca) .

8.4.3. Laneanici .

8.4.4. Podmazivanje .

8.4.5. Proracun .

299 299 301 306

·310 313

9. Zuptani prijenosnici

9.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

9.1.1. Vrste i oblici 324

9.1.2. Zakon ozubljenja :...... 325

9.1.3. Dodimica bokova, zahvatna linija (dodimica profila) 328

9.1.4. Evolventno ozubljenje 328

9.1.5. Ozubljenje s ravnim bokovima i unutamje ozubljenje 330

9.1.6. Valjanje i klizanje bokova 331

9.1.7. Nulti eelnici i nulti prijenosnici (5 ravnim zubima), zracnost izmedu zuba 332

9.1.8. Graniem spoj zuba nultih eelnika s ravnim zubima.................. 335

9.1.9. V-eelnici i V-prijenosnici s ravnim zubima 337

9.1.1 O. Stupanj prekrivanja . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. .. • .. 343

9.1.11. Nisko i visoko ozubljenje 344'

9.1.12. Nulti eelnici 5 kosim (helikoidnim) zubima 344

9.1.13. V..celnici 5 kosim zubima 347

9.2. Oblikovanje eelnika ...................................................• 348

9.3. Kvalitet ozubljenja...................................................... 353·

9.3.1. Odstupanja ................................................•....• 353

9.3.2. Tolerancije .................................................•..•.. 354

, .

9.4. Trenje, iskoristivost, prijeoosi............................................ 356

9.5. Podmazivanje '. . . . . . . . . . . . . . . . 358

9.6. Proraeun nosivosti eelnika 359

9.6.1. OptereCeoje zuba :.......... 359

9.6.2. Nosivost korijeoa 360

9.6.3. Nosivost bokova.................................................. 366

9.6.4. Nosivost u odnosu na zaribavanje i tro§enje .........•..•........... 370

9.6.5. Zu¢a,nici od plastienih masa 371

9.7. Odnosi sila kod eelnika 371

9.8. Stomici................................................................ 373

9.8.1. Nulti stofnici s ravoim zubima 373

9.8.2. Nulti stoznici s kosim i zakrivljenim bokovima...................... 378

9.8.3. V-parovi ....................................................•... 381

9.9. Proraeun nosivosti stofnika.............................................. 381

9.9.1. Optereeen]e zuba 381

9.9.2. Nosivost korijena zuba............................................ 382

9.9.3. Nosivost bokova _ ',' . . . . . . . .. .. 382

9.10. Odnosi sila na stomicima.............................................. 383

9.10.1. Nulti i V-nulli stoinici sa ravnim zubima 383

9.10.2. Nulti i V-nuhi stoinici s kosim i zakrivJjenim bokovirna 384

9.11. Vijeanici , ,.................. 386

9. 11.1. Uvjeti zahvata ·.......................................... 386

9.11.2. Odnosi sila, iskoristivosr 388

9.11.3. Nosivosr , , ,................... 389

9.11.4. V-vijcanici. hiperboloidni vijcanici ,.................... 390

Sadria]

11

9.12. Puini prijenosnici , .

9.12.1. Vrste, uvjeti zahvata i dimenzije : ..

9.12.2. Odnosi sila, iskoristivost ..

9.12.3. Oblikovanje puzeva i puznih kola ..

9.12.4. Nosivost, izbor rnaziva .

9.13. Buenos! u radu zupcanika i moguenost njena srnanjivanja .

391 391 395 397 398

400

Literatura : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

OODATAK

10. Plauetarni prijenosnici

10.1. Karakteristike, upotreba , ' _ .. .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . 409

10.2. Jednostavni planetami prijenosnici 409

10.3. Sile, momenti i snage planetamih prijenosnika s eelnicima 416

10.3.1. Kada gubici nisu uzimani u ob:tir................................ 416

10.3.2. Kada se gubiei uzimaju u obzir.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

10.4. PregJed prijenosnih omjera i mogucnosti planetamih prijenosnika tAl i 2Al 418

10.5. Planetami prijenosnici sa stoZnicima

419

1l.Tarm prijeoosnici

11.1. OpCenito............................................... 421

11.2. Tami prjjenosnlci s konstantnim prijenosnim omjerom . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 422

11.3. Tami prijenosniei s moguCnostima kontinuirane promjene prijenosnog omjera 424

11.4. Osnove proraeuna 425

11.4.1. Elastieno i diferencijalno puzanje, brzine klizanja, sile.............. 427

11.5. Proraeun tamih prijenosnika ...... _ .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. 433

11.5.1. Proraeun kontaktnih naprezanja.................................. 433

1J.5.2. Proraeun trokllja 434

11.5.3. Proraeun zagrijavanja . '. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. • .. . • . . .. 437

11.5.4. Iskoristivost .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . 438

11.6. Materijali za izradu tarenica............................................ 439

,...

12. Koblite

12.1. Op6enilO _........ 442

12.2. Konstruktivne jzvedbe k~ica.......................................... 443

'12.2.1. Tame koenice _...................................... 443

12.2.10. Celjusne kocnice s vanjskim eeljustima (celjusna koenica) ..•... ~. 444

12.2.11. Jednostavne b:ljusne kocnice.................................... 444

12.2.11. Dvostruke eeljusne kocnice . . .. .. .. .. . . 446

12.2.20. Unutamje b=ljusne koenice...................................... 450

12.2.30. Pojasne kocnice •......... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

12.2.40. Stozaste- kocnice 454

12.2.2. Vrtlozna vodena kocnica 454

12,2.3. Vrtlozna zracna kocnica , , , , .. , . . . . . . . . . . . 455

12.2.4. Indukcione elektricne koenice "., , , 455

1\

I

8

Sadrzaj

2.3. Spojevi glavine 109

2.3.1. Spojevi uzduznim klinom................ 109

2.3.2. Spojevi perirna (klinovi bez nagiba) 112

2.3.3. Spojevi s klinastim vratilima 116

2.3.4. Spojevi sa zupcastim vratilima 118

2.3.5. Spoj s poligonim prolilnim vratilima 120

2.3.6. Konicni spojevi 122

2.3.7. Spojevi sa steznim glavinama 123

2.3.8. Spojevi steznim elcmenlima........................................ 124

2.3.9. Spoj ceonim ozubJjenjem 129

2.4. Veze sa zaticima i svornjacima 131

2.4.1. Zaliei............................................................ 131

2.4.2. Svomjaci 134

2.4.3. CvrsloCa .. . . . .. . . . . . . . . 136

3. Opruge

3.1. Osnove .- .

3.1.1. Karakteristike, Tad opruge, vibracije opruge .

3.1.2. Materijali, naprezanje, fvrslaea ..

3.2. Lisnate opruge kao savojne opruge .

3.3. Zavojna Ileksiona opruga kao opruga za okretanje ..................•.....

3.4. Ravna sipkasta (okrugla) kao torziona opruga .

3.5. Tanjuraste opruge kao tlaene opruge .

3.6. Cilindricne tlacne i vlacne opruge ..

3.6.1. Hladno oblikovane tlaene opruge od okrugle zice ....•...............

3.6.2. Tlaene opruge od okruglih ~ipki ..

3.6.3. Vlaeoe opruge od okrugle ~ce .

3.6.4. Proracun tlaenih i vlacnih opruga ..

3.7. Gumene opruge .......................................•................

4. Osovine i vr:atila

4.1. Funkcija, obJikovanje .

4.2. Rukavci .

4.2. J. Nosivi rukavci ...........•........................................

4.2.2. Potpomi rukavae .

4.3. CvrstoCa .

4.3.1. Momenti savijanja i uvijanja, momenti inercije i momenti OIPOca .

4.3.2. Priblizni proracun na torzjju i savijanje .

4.3.3. Cvrsto<:a oblika .

4.4. Deformacije .

4.4.1. Defonnacije zbog sila savijanja ..

4.4.2. Dcformacije izazvane torzionim silama .

4.5. Kriticna brzina vrtnje ............•.....................................

4.5. I. Fleksiona kriticna brzina vrtnjc .

4.5.2. Torziona kriticna brzina vetnje .

S. Lefaji

5.1. Trenje, podmazivanje i maziva 188

5.1.1. Trenje __ 188

5.1.2. Podmazivanje i maziva............................................ 189

140 140 142

145

148

151

152

157 157 159 161 163

166

170

173 173 174

174 174 177 178 •

182 182 184

185 185 187

Sadriaj

5.2. Klizni ldaji............................................................ .''1-1

5.2. I. Hidrodinarnicka teorija podmazivanja, ldaji s visestrukim kliznim povrsi-

nama, utori za podmazivanje ..........••.......................... 194

5.2.2. Dovod maziva, uredaji za podmazivanje .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

5.2.3. Materijali za lezaje (ldajoi materijali) i materijal rukavca 200

5.2.4. Oblikovanje nosivih Iclaja (radijalnih leZaja) 204

5.2.5. Proraeun nosivih Iclaja (poprecnih ili radijalnih) 209

5.2.6. Oblikovanja upomih (aksijalnih) ldaja.............................. 216

5.2,7. Proracun upomih Iclaja (aksijalnih leZaja) 217

5.3. Valjni lez.aji............................................................ 220

5.3.1. Konstrukcija i karakleristike __ __ 220

5.3.2. Pra~la u~ra~.nje, m!3g~tnoslj oplereCeoja............ . . . . . . . . . .. . . . . . 224

5.3.3. N osivost I vijek trajanja ..........•..•............................ 231

5.3.4. Granicna brzina vrtnje . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 237

5.3.5. Podmazivaoje _ '. .. . . . . . . . . 239

,

{

6. Brtvenje lefaja i vrarila

6.1. Brtvenje protiv izlaza masti __ ..

6.1.1. Brtve s brusnim djelovanjem __ .

6.1.2. Bezdodimo brtvenje ................................•.............

6.2. Brtve protiv istjecanja ulja .. . .

6.2.1. Brtvenje brusoim djelovanjem __ __ __ .

6.2.2. Bezdodimo brtven]e ....................•.....................•...

....

7. Spojke

7.1. Spojke koje sc ukljucuju __ ..

7.1.1. Krute spojke ...•........•............•..........................

. 7.1.2. Dilatacijske (uzdumo pokretJjive) spojke __ "" ......•.

7.1.~. Neelastiene kompenzacione spojke _. __ __ .

7.1.4. Elasticne spojke ..................•.........•.....................

7:1.5. Sigumosoe spojke ~ .

7.2. Rastavljive spojke ~. __ .. ., __ _ .

7.2.1. Rueno raslavljive spojke .. __ __ .. __ .

7.2.2. Spojke s daljinskim ukljuCivaojem .. __ __ .

7.3. Spojka za pu~taoje u rad ..•...........••........•.....• ' .

....

. ~~

8. Remeoski i lao&ni prijenosnici

8.1. Prijeoos plosnalim remenom _ .

8.1.1. NaCin djelovanja i vrste •• : .. __ __ •

8.1.2. Materijal remenja i naein spajanja .

8.1.3. Cilindriene remenice .............•................................

. 8.1.4. Proracun __ ..........................•. : ...•......................

8.1.5. Reme,nski prijcnos sa zateznom remenicom .

8.2. Remenski prijenos s klinastim remenom __ .

8.2.1. Nacindjelovanja, vrsle, izrade __ .

8.2.2. Remenice za klinaste remene .

8.2.3. Proracun .

8.3. Prijenos sa zupcastim remenom.......................................... 295

8,3.1. Na~in djelovania i izvedbe . __ __ .. __ . 295

8.3.2. Proracun :............................ 297

9

242 242 244

245 245 248

249 249 249 250 252 256

257 257 259

263

265 265 270 272 275 2S1

283 283 285 288

12

13. Brtve

13.1. Uvod

13.2. Staticke brtve, dodimo brtvenje strojnih dijelova koji miruju 457

13.2.1. Nerastavljivo odnosno uvjetno rastavljivo bnvenje .. . . . . . . . . . . . . . . 45!>1

J 3.2.2. Brtvenje po motu rnasa za brtvenje 460

13.2.3. Rastavljivo brtvenje dijelova koji rniruju (staticko brtvenje) 461

13.3. Dinarnicke brtve, dodimo bnvenje strojnih dijelova koji se okrecu iii se kreeu

tamo-amo .••...........................................•.............

13.3.1. Brtvenje brtvilom ..................................•...........

13.3.2. Brtvenje kliznim prsrenom .

13.4. Bezdodirne brtve .

13.4.1. Bezdodime brtve sa zrafnoscu .

13.4.2. Labirintne brtve .; ' .

13.4.3. Labirintne brtve sa Zl"afnoU:u .

13.4.4. Brtvenje .pomotu tekueine " .

13.4.5. Membranske brtve ' .

14. Cijevni vodovi i zapomi organi

14.1. Cijevni vodovi '" .

14.1.1. Osnovni pojrnovi .

14.1.2. Materijal cijevi .

14.1.3. Proraeun cijevi .

14.1.4. Proraeun debljine stljenki cijevi .

14.1.5. Fazonski cijevni dijelovi .

14.1.6. Cijevni spojevi. .....................................••..........

14.2. Izravnanje defonnacija pri zagrijavanju cijevnih vodova .

14.3. Cijevne podupore .

14.4. Zaporni, sigurnosni i reguIacioni organi (armatura) ...•.........•........

14.4.1. Zadaci, vrste, zahtjevi ...............................•..........

14.4.2. Ventili ..........................•.•......•...•..•............. 14.4.3. Zasuni •... , ..............•..............•.... , ........•.......

14.4.4. Pipci (sIavine) , .............••••........•......

14.4.5. Zaklopke ., .........................•...............•...........

14.4,6. Principi izgradnje cijevnih sustava , ..

15.1. Evolventne funkcije ... , ...........•.................•..................

15.2. Proraeun razmaka osi felnika upotrebom evo1ventnih funkcija

15. Evolventne flDlkcije

LiteralUra dodatka , . , , ...............•............................

Kazalo pojrnova .. , , , .

Sadrtaj

456

466 468 473

473 475 476 477 477 478

480 480 481 484 488 490 491

501 502 504 504 505 509 5Il 512 514

523

525

.1

:}. I

, I

,}

1.1. Zauareni spojeoi

13

1.

NERASTAVLJIVI SPOJEVI

1.1. Zavareni spojevi

1.1.1. Postupci, materijali, oblici !avova, kvaliteta

Zavarivanje je postalo jedno od najvaznijih postupaka spajanja, jer uz ustedu troskova za modele ili alate, prednost mu je i manji utrosak materijala nasuprot lijevanim i kovanim dijelovima. Uz spretno oblikovanje moze zavareni dio, bez gubitka cvrstoce i krutosti, biti 50% laksi, Zavarene su konstrukcije zbogjednostavnogoblikovanja naj~ bolje od zakovanih.

Prema DIN 1910 (JUS C.T3.001) pod zavarenim spojem razumije se spajanje dijelova pornocu zavara, Vise pojedinacnih dijelova medusobno povezanih zavarivanjem tvore zavaren dio, a viSe tako zavarenih dijelova zavaren sklop. Za vece strojne dijelove dolazi prvenstveno u obzir zacarioanje taljenjem s lokalno ogranicenim tokom taljenja, sa dodatnirn materijalom iIi bez njega. Naeini zavarivanja taljenjem za metale jesu: plinsko zauariuanje, otporno zauarivanje, elektrolucno zavarivanje, zavarisanje plazmom, zavarivanje elektronskim snopom; zavarivanje svjetiosnim snopom (zavarivanje laserskirn zrakarna). U nastavku se opisuju zavareni spojevi kod kojih se dijelovi sjedinjuju zavarom

dobivenim od nataljena iii utaljena materijala. .

Najvainiji. zavarivi metali:

1. Celici do priblizno 0,3% ugljika; vise od toga postotka sarno uz stanovite uvjete [tabliea 1). Elementi legiranja: silicij, mangan, sumpor i fosfor pri zavarivanju djeluju nepovoljno, dok bakar, nikalj, krom, moJibden iii vanadij ne skode, .

2. Neieljezni metali kao sto su 'bakar, mjed, bronza, cink, aluminij, Pregled razlieitih orsta i oblika savova prema DIN 1912 (JUS C.T3.011) daje tablica 2, a ob/ike spojeva tablica 3.

Primjeri za prikazivanje eeonih i kutnih §avova i dodatni znakovi prikazani su u DIN 1912 (JUS C.T3.011), a smjernice za oblike zljebova, za razne debljine lima, mogu se naci u DIN 8551 do 8553 (JUS C.T3.030).

Prema tablici 4, zavareni spojevi dijele se u tri razreda kualitete.

I dijelovi od termoplasticnih umjetnil; masa mogu se medusobno zavarivati, Tu narocito dolaze u obzir tvrdi i mekani.po/ivini/ kloridi, Pvc. Suprotno zavarivanju metala, kod wnjetnih masa dobiva se spoju tjestastu stanju (vidi DIN 16930 i 16931). Pri tome se mogu potezati Savovi kao kod metala. Postupci zavarivanja su slijedeei: zavarivanje vrucim plinom, zavarivanje grijacim tijelima, zavarivanje toplinskim impulsom.frikciona zavarivanje, dielektricno visokofrekventno zo\'a· rivanje. Polivinilkloridi se mogu dobiti pod raznim trgovackim imenima kao Dynal, Igelit, Vinidur. 'Vestoljt, Vinnol, Astralon, Trovidur, Mipolam.

14

1. Nerastaoljioi spojeoi

Tablic3 1. Zav.ariVQst najvamijjh Oclika

v .. t ~l'k. Zawnvost
Opo; k_'Mcioni ~Ii<i OIN 17101J (JUS C.fJO.501J)
5133-2, St 34-1, S137.1 Zbog '<isokog .. drfllja PiN prikladni s. sernc ... podr<dcnc wrhe kod
- C. 0260. - C. 03«1. malin debljina slijenke i mlmeg QPI~n:b::nja. prvenSEVC10 kod eecmlrenog
SI42-2, 5t 42·3, 10="'1 6oIik •. Za fdienc kOllSlRlkcijc od djjclova > 16 do 2S mm
-C. 0461, -C. 0462, debfjine pcueban jc umlren ~L1k.
5134-2, St 37·2, 5t 37-3. Zavarivosl po5toji uvijek. Za felitne kcesrrukct]c i dij.:-Ioyc > 2S do 35 mm
-C. 0261, -C.0361. -C.0362 -C. 0363 debljinc grupa kwlilctc 2, :> 35 mm deblllne ~rup;l kvalitctc 3.
St46-2, SI46-3, 5152·3.
-C.048I, -t: 0482, .c. 0562, -1::.0563
St 33·1, 5t42·I, 5t~l. Zavarivo:st se mom. pesebne Imtili. Predgrijuati, po potrebi !ariti,
- C. 0460, - C. 0545 • za otl<lanjanje prroslBlih napolO$li nomtalizir.ui. Dc:bljine slijcnki po
5tSG-2, mog..atnosti <20 mm.
-C.0545.
5160-1, 5160-2, 5t 7(1.2, Pceebna je ""0 patljiva priprerna i naknadna cbrada,
-c. 0645. - C. 0645, -1::.0745,
C.Url =0 pobofi~,"j. DtN 17100 (JUS C.B9.o21)
C22, 0.22; 2SCrM04, I Prikladni 511 nonrulizirdni iii mekano fare.i. PotJdmo je predgcijavanje.
-C. 1330. -C. 13]1, -C. 4730,
28 Mn 6.
-C. 3135.
C.lid =0 c ..... "'ir.ni. DIN 17210 (JUSc.B9.0ZO)
CIO. CIS, 0; 10, U n"""'<nli"mom .lanj. dobro •• upOtn:bljivi. Kod Iegil3l[ih =Iika
-C. 1120, -C. 1220. -C. 1121, pOtn:bno je pr<dgrijBYB.je.
CIt IS, ISCr3, 16 MnCr 5,
-C.I21I, -C. 4120, -C. 4320,
20 MnCr S. 20 MoCr4, 2S MoCr4,
-C.4321. C.7420, -c. 7431.
ISONi 6, 17CrNiM06.
-C, 5420.
IkltnM M~ <!i<.i DIN 1629 (JUSC.SS.o20 i 023)
St 35, St ]S-4. Sl4S Dobra zavarivo>t.
-C. 1212, -c. 1212, -c. 1213,
St 4~.4, SIS2, 5, S2.4
-c. 1213. -1::.3100. -C.3100.
5155. 5155.4, K<to 51 50 rc, 0545) i 51 60 (- C. 064S).
-C. 1402, -C. 1402,
Bdaone cijroi 04 oatrootpor.lh ttJika DIN 17171,tJUS C.BJ.o21)
5135.8, 5t45.8. ISMo], >W mm debljine}
-C. 1214, -c'12I5. -C. 7100. Dobro upotn:bljiv > 10 mID debljine prcpo~je ....... obadanjc
> IS mm dcbljinc prcostal.ib IIOprennja hrenjem.
13CrMo44,IOOMo910, Popusriti fan:njom > 10 mm debljine} .
-C. 7400, -C. 7401, > 6 mm debliine polltbno prtdgcijaV3llje.
K.,I.'t$ki limool om 17/S5 (JUS C.BWU)
HI, HII. Dobro upotn:bljiv
-C.I202, -C.I204,
Hili. 17 Mn 4. IS M03. > 10 mm deblji .. po tre bno je prcdgrijavanje.
-c: 1206. -C.3133, t.7100,
HIV, 19 M.o 5, Peirebee je pmlgrija\'llje i odfari.."je napo •• zbogotklanjaoja preosta.Iib
-I::. 3105 napetOsti.
13 CrMo 44, Potn:bDO pmdgrijawoje i popu!t.IlJIjo. torcnjeltl.
-c. 7400.
TonJr.i tmo.i om 1623 (JUS C.B4.UI61
5110 ... S114 Dobro upotrcbljiv sa kvalitelom povr!inc 03 ... OS.
C"ilni lij .. OIN I~/, (JUS CJ3J)I/)
GS-38 ... (;S-10 I Kee ectlk isle I!vntotc prema OIN 17100 (JUS CBO.SOD). Mjcsto zavari-
-CI.034$ vanja paHjivo pripremitl. 1.1.2. Osnovi oblikovanja

Pri oblikovanju zavarenih konstrukcija treba voditi racuna 0 odredenim nacelirna, Svaki konstruktor trebao bi stoga svoje projekte savjesno i kriticki ispitati da li su zavarivacki pravilno oblikovani. Naravno da je kvaliteta

.,

1.1. Zava.eili spojevi

15

zavarenog spoja ovisna i 0 kvalifikaciji i spretnosti zavarivaca, Vazna pravila oblikovanja su slijedeca:

1. lzbjegavati zarezno dje/ovanje! Los spoj osnovnog i dodatnog rnaterijala prouzrocuje velika zarezna djelovanja (vrsna naprezanja) u korijenu, 5to pri dinarnickom opterecenju moze dovesti do lorna zbog umornosti materijala. Kod dinamicki opterecenih savova zavaruje se posebno korijen, iii se to izvodi

Slika 1. Podjela naprezanja u tuporn spoju (Uk zarezao naprezanje)

a) V-zavar 5 losim provarom korijena; b) V-zavar s dobrim provarom korijena; c) V-zavar s pro~~eDim i zavarenim korijenom: d) X-zavar

Tablica 2, Vrstc i oblici bvoY1l pccma OIN 1912 (JUS cn.oll i O:lO) (,..-..je taI~)

Naziv Situ· Prip=n3 Izmlba NozioI Sic- Pripr=.a Izmlba
bol 1>01
TapilaYOri
z-bljt1II 1m JL ~I I • I O.-Mi X DO I : !
U-lar
I·fqr II c::::J c::::J , • ,
'/IV.~ V c::JCJ 1 r: I

V..!ar V ~~ I Y !
u. K DO ! [ !
StrmI bobti ftn c::::l L:::J ! .. I K..!ar

DO I
X..!ar "X C::>CJ I I I ',,"- r i [

PIilJ;i r DO I r !
y DO ~ I .~
Y.Jm K·ftn
X DO I ~ I
D_I DO ~ I ! J_ r
X..!ar
0011
y .Q[]jl ! I DWUInIti ~ ~ I
U..!ar J-Im

~-
- - ~l~ - E ~ ~
-
~ifav - v"",
Klltlllb..m
Kutrri Iov ~ 'bib 1[1 U
I Ug_; jar ~
DJ1fJStruki & dbidb
kUrl1;'."tgL· i Tab1i ca l. Vrs", .pojcva premo DIN 1912 (JUS C. n.ol! i OlD)

frddopnl Jpo} Dij<1ovi so preklapajD

c"""J (,.pl) .po}

Dijelov.i ld.e l.I. jedooj ravnini

mzmpasWSh'M

Pil/'~l.1JJn .po)

Oijelo'; leU po ~roj suani jedau u:r. drugag

Kosi spoj

Jcdan dio naslODjen je k05G DB drugi

T·spo)

0... .. dij.Lo opajajD tlIko cia je jcdan dio svojim bajcm okomilo po5lovljen DB povmnu drugaga

Ug"". >po}

Krajcvi r1ijdova polo!:cni 50 jcdan pr=a drugomc pod bilo kojirn kutcm

+

"'Un! spo}

0... dijcLo koji Icf.c u jedDoj "'Y. niDi naslanjaju se ekemho oa treti izmcdu njih

VUcsrnJlc IpoJ

Tri iii vile dijelova """jaju se ba· jcvisna pod b~o kojitD kUlom

Tabli ee 4. Razvrslovanje kwlMlc eavara za spojevc zavarca. taljcnjtm pn:ma DIN 1912 (JUS c.n.oll i OlD)

T.kuCi Prclpostavb KoaIilc!rli mzr<d
broj I II i III
I Malerija/: Z&variVOSI za~ · · , ·
SlnJ(;na · · , ·
2 p,iprnna:
pod nsdzorom · · i
3 NQ~in ml'fU'i1JQ1lF: bi", .. prema svojstvima malCrijaLo Ie dcbljini i naprezanju · · ! ·
dijelo'" "''''rcnog spoja ,
dodatai malQijal priJaBodca O,"Ol'DOm · · i ·
4 Masv/jal ZQvar~:
;.pitaD, odn. odob"", %B uporrcbu · · I
S O",blj e: atestirani "'~ za vrijcmc rada '" pod lWb>rom · · i
6 IspltlwIn)': dow cia je .. vat izwxIeo bcz grclkc (DpI". =~ko ,
ispitivaoje) · ,
J u obliku X-zavara. Nejednolicno iii valovito vueeni zavari djeluju takoder kao zarezi, Obrada nadvisenja ill raskivanje smanjuju vrsna naprezanja. Na pocetku i kraju zavara stvaraju se krateri, koji takoder izazivaju vrsna naprezanja. Glodanjem tih krajeva zavara mogu se ublaziti vrsna naprezanja.

2.Izbjegavati skretanje taka sile u zoni zavarivanja! Za cvrstocu zavara od presudnog je znacenja tok sila, Skretanja u zoni zavarivanja izazivaju vrsna naprezanja (sl. 2). Kod mirnog optereeenja zarezna djelovanja doduse De um~juju cvrstocu, ali snizuju sposobnost plastienog deforrniranja i time stvaraju .opasnost od krtog lorna. Pri promjenljivom opterecenju materijai biva brze razoren, tj. njegova se dinamicka izdrzljivost snizuje. Slika 3 prikazuje kako se u zavarenirn savovima mogu izbjeci skretanja toka sila. Tupi zavar dinamicki je izdrzljiviji nego kutni, buduci da u njemu nema skretanja.toka sila. Od kutnih zavara (sl. 4), udubljeni kutni zavar je najvece dinamicke izdrzljivosti, jer u njemu dolazi do najblaieg skretanja toka sila. Opcenito se, medutim, daje prednost jeftinijem ravnom kutnom zavaru,

"; ~ .r:

.1

J. J. Zarareni spojevi

a)

a

~{ak

F

17

F

Slika 2. Podjela naprezanja u zavaru pri skretanju toka sile (a je 10k site) a) u tupom spoju; b) u kutnom spoju

ll~

II

Slika 3. Oblikovanje zavarenih dijelova pri dinarniekom opteteeenju

. a) nepravilno; b) pravilno

Slika 4. Tok sila u kutnim zavarima a) lzboeen kumi zavar; b) plosnat kutni zavar; C') udubljen kutni zavar

Slika 5. Zavareni savovi optereceni na

savijanje

a) nepovoljno zbog vlaenognaprezanja u korijenu zavara; b) povoljno zbog tlacnog naprezanja u korijenu

zavara

3. I zbjegavari vlaeno naprezanje u korijenu zavara! Korijen zavara osobito je osjetljiv na vlaeno naprezanje i treba ga po .mogucnosti staviti u tlaenu zonu (sl. 5).

4. Izbieqatau gomilanje zavara! Lokalno zagrijavanje kod zavarivanja i hladenje nakon toga, dovode do naprezanja zbog stezanja, koja izazivaju deformacije zavarena dijela.' ~to se vise zavara sastaje u jednoj toeki i sto su deblji zavari, to jace je izvitoperenje, Stezanje zavara primjecuje se narocito u uzduznom smjeru, a posljedica su promjene oblika na rnanje krutirn mjestima zavarena dijela; Prema iskustvu, nastale deforrnacije rastu ovim redosljedom: elektrootporno zavarivanje, elektrolueno zavarivanje, plinsko zavarivanje,

2 Elememi str~_i.~\.J

18

I. Nerastaoljioi spojec;

Kako se nagomilavanje vise zavara moze izbjeci, predocuje sl, 6. Poprecna rebra treba prikljuciti zavarima 3 do 4 mm debljine, Zavareni savovi ne smiju biti ni deblji ni dulji nego sto je potrebno. Izvitoperene zavarene dijelove treba izravnati zagrijavanjem i kovanjern.

Slika 7. Zavareni zupcanik

0) nepravilno zbog tokarskih radova na g1avi i vijencu, te potrebe krojenja rebara; b) pravilno

Slika 6. Privarena rebra

0) nepravilno 'zbog gomilanja zavara: bl pravilno

5. Dati prednost poluproizvodimai Zavareni dio postaje jeftiniji ako se upotrijebe poluproizvodi, Daje se prednost plosnatirn i profilnim eelicima, cijevima, skosenim iii savijenim iii autogeno rezanim limovima. Ako bi spomenuti dijelovi postali prekornplicirani, uvaruju se i lijevani, kovani, stancani iii vuceni dijelovL

6. I zbjegavati skupe prtpremne radooei Radovi oko krojenja i obrada rezanjem poskupljuju konstrukciju, Zbog toga treba po mogucnosti izbjegavati tokarena smanjenja 'promjera, kose ili okrugle rubove limova, profila i sl, (s1. 7). Savijanjem i pregibanjem rubova sastavnih dijelova mogu se Cesto ustedjeti zavareni savovi (s1. 8).

7. Paziti na pristupacnos: savova! Mora postojati odgovarajuCa pristupaenost zavarivackih alata do savova koji se zavaruju.

Slika 8. Zavareno podnoije

0) nepravilno zbog mnogih pojedinaonih dijelova i mnogih zavarenih ~avova; b) pravilno

"

/

1.1. Zaooreni spojed

19

1.1.3. Zavareni spojevi pri gradnji kotlova i daaDh posuda

Zavareni savovi na kotlovima i tlacnim posudama moraju biti apsolutno nepropusni i vrlo cvrsti, pa stoga iziskuju pailjivu izradu, Zavarivanja na stabilnim i brodskim kotlovima dopustena su sarno ako se dokaze da se upotrebljavaju dobro zavarivi materijali i da zavari racunski zadovoljavaju propisirna.

Kotlovi j posude pretezno su izradeni od limova i cijevi. Dimenzije pojedinib plaSteJJa ovise 0 sirini limova koji se mogu isporueiti, i postojecim mogucnostima proizvodnje. Da bi se sprijecilo gomilanje savova, treba uzdutne savove pojedinih piaSteva zaokrenuti jedan prema drugome(sl. 9~ Veti otvori

c

Stika 9. Naein oblikovanja tlafoog spremnika

a je uzdufni sav: b je popreeni by; c je plast

SUka 10. Pojafanja kotlovskog lima na izrezima za . ulazne otvore i nastavkr::

za nastavke, ulazni otvori i slieno p<>jaeavaju se (51. 10). Sarno kod maIih izreza iii kod predimenzionirane debIjine lima, ne moraju se poja6i.vati izrezi. Slika 11 pokazuje primjere gdje su na stijene kotlova i posuda privareni grebeni, nazuoice, prirubnice i nastaoci te prirubni spojevi prema DIN 8558 (Smjemice za zavarene spojeve na parnim : kotlovima, posudama i cjevovodima) (JUS C.T3.071). U tablici 5 navedeni su propisani ~Hci za stijene i cijevL

Na slici 12 pokazan je parni kotao na dimne plinove, s pojedinostima.

Kotao se sastoji od tri plasta i dva ravna dna, ima sustav cijevi i snabdjeven je jednim ulaznim otvororn 'i redom nastavaka za cijevne prikljucke, Kao zavarene posude'standardizirane su: jednostjene grijalice za toplu vodu DIN 4801

20

t, Nerasfuu/jiv; spojevi

~~

~~ ~~

~~ ~~

~l

Slika 11. Zavareni grebeni, nazuvice, blok-prirubnice. nastavci i prirubni spojevi prema DIN 8558

(JUS M.EO.020), tlacne posude uredaja za opskrbu vodorn DIN 4810 tlacne posude za komprimirani zrak do 3 MPa pretlaka DIN 6275, lezeee 'posude postrojenja prema DIN 23281.

Kako proizlazi sa slika 9 i 12. debljina tupog zavara jednaka je debljini s zavarenih lunova. Potrebna debljina limova plasta racuna se uzimajuci u obzir obicno ~a)slabiji zavareni say. Unutarnji pretlak p, kojem su izlozeni cilindricna posuda ili kotao, rasteze stijene, pa su uzduzni i poprecni zavari napregnuti

/./. ZlIl'urelli spojeci

21

.'It fII--'""""I

~ -t I!P---w

::-",

Slika 12 Zavaren parni kotao- na dimni plin S odobrenim tlakom tpretlak) 7 bara=O.7 MPa

na vlak. Za proraeun vrijede u Jugoslaviji: "Tehnicki propisi za izradu i upotrebu parnih i' vrelovodnih kotlova, pamih sudova, pregrijaca pare. i zagrijaca vode" (SluZbeni list SFRJ .1957/7 i 1972/56), a u S. R. Njemackoj: propisi Radne zajednice. za tlacne posude (Arbeitsgemeinschaft Druckbehdlter, AD-listovi) i tehnicki propisi Njemackog odbora za parne kotlooe (tehnieka pravila za pame kotlove TRD) (Deutscher Dampfkesselausschuss),

22

J. NerasralJljil"i spojeu!

TabL'" 5. Doptillcni ~ici za .. ijento i cijevi (;z"oo iz AD- i TR[).li3.OV1I)

M ••• rijaL') Th~PO""'" Pami 1.:0110\;
Umo.1 "" tOOtSmlk_ ~ DIN 11100 (JUSC.BO.500)
US,34-L. US. 37-1 .6-1 1 2O-D,p 700 nije dopu.!l<11O
-e. 0210. -c. 0370
RS.34-1. RSt J7-1 s 12-1 120-D,1' 700 aije ~opll!l"""
- C. 0260. -C. 0.'60
US. 34-2. US, 37-2 .12-. L20-D,p2000 • L6-1 L30-1' 0.15
~t. 0271. ~t. om
..- -- --_.
RS.34-2. Rs.37·2. S.37·3 1 JOO-D.p2(I;I) J 40-1 L)O-pO.15
-t: 0261. -C. 0361. -C. 0362. -C. 0363
RSI~2·:z. 5142·3, RS.46-2. S152·)
-t. O46L. -C. 0462. -C.043L. ~C.056l
-C. 056)
ValJooi I ko ..... ~ld od tOll5lnlkdoolb &.Uka DIN 17100 (JUS c.BO.SGO)
RS,34. RS,37 • L2.S-,I2D-D.r5roJ
-c. 0260. - C. 0360 -I' L iLi slU- n'';' dOpuSltno
r 200- D, ~-p 2.5
g.34-2- 5.34-J. 5.37·2, S.)7·3.
-C. 0261. -C. 0262. -C. 0361 -C. 0362. -to OJ63 .)00 1 130-1' 0.15-DJ' 2000
RS. ~2·2, 5. ~2·J, SIS2·3
-C. 0461. -C. 0462, - C. 0562 - C. 0563
Ko .......... limooI DIN 17155. (JUS c.B4.0I4) ""'-~ja bcz ogradaIja
___ dPi DIN 1619, (JUS c.B5.1I11111113)
S.35, 5.45, 5.55, g.52, , JOO-p M-Ip 1720
-C 1212 -C. [213 -C. 1402 -c 3[0
'130-,0,15
g.35.4. 5145.4. 5.55.4, 5.52.4 ,300
-CI212, -c: 1213. -c. 1402, -c: 3100
__ djool DIN l7I75, (JUS c.JIS.OZl)
S135.8, Sl45.S m[i teta I ,400 ,400. ,0,32
~C.1214, -C. 1215
isti !cvaJi .... II 1450 1450.1'0.80
ist.i mti ..... III .,.,. ogm>il=ja bc::z ognn~ja
2'.0 __ dPi DIN 16l6, (JUSc.BS.02S)
5134-2, 5.37-2, 5142·2, 5152-3 .300 ,130-1'0,[5
-C. 0261, -(;,0361, -C. 046[, -c. 0562
CoIlltd 1110< OIN 1631, all .. -JUS C.J3.011 '300 1300
V.~ ~ "joY DIN 17245 bcz _itcItjo bea ognniOmja
z""m.jc oznaka: Ognnil'enja (primjcri):
s debljina stijenke, s 6: 8:);6",,,, .
D. unutamji prcmler, D.2S0: D.S2S0mrn.
I' pogonski pre,l.k, pO.IS, p~O,IS MPa.
• p",,"~ru;ka '."'p"rotura'l • [30: .:;I30·C
D,'p1OOO: D.' 1':;;200:1", m- MP. ...
'1'1720: 1·1':>[720·C·MPa
Prerafunavauje dogovorcnih jedinEClI tlaka:
1 •• = IlqI/ao',.1 bor= I doN/cm' =0,1 MPo=o,l NJram' I} Dol:u:i U cbzir t si\'i lijev DJ N 1691, (J US CJ2020) i lljevane fdjczo 5 kUi!la~im grafitem, !IO o,"dje nije navedeno. .1:1 Kod pamih kctlova n::Jjm::mje !SO <=C_

1./. Zavareni spojeoi

23

Za plinove, paru i tekucine uvedena je imemacionalna jedinica tlaka Pa(Pascal).1 Pa= 1 N/m2 i 1 MPa= 1 N/mm2(1 MPa= 1 megapaskal « 106 Pa), 1 bar=O,1 N/mm2 = lOS Pa.

Potrebna najmanja debljina stijenke S za cilindriine plaitece tlaiinih posuda sa DJDu;£, 1,2 pod unutarnjim pretlakorn i za cije»i sa D,,;£,'2oo mm i DJDu'$:.I,7 pod unutarnjim iii vanjskim pretlakom:

s

(I)

s u mm Duumm D.umm puN/mm2 Ku N/mm2

najrnanja debljina stijenke unutamji promjer plasta vanjski promjer plallta

najvisi dopusteni pogonski tlak (I N/mm2 = I MPa)

karakteristiena vrijednost fvrstoCe materijaJa (tablica 6). Ona je manja od vriiednosti izmedu graniee teCenja, odn. 0,2% - granioe razvlaeenja i vremenske ¢vrstore kod 100000 sati, na proracunskoj temperaturi I. Kod materijala bez granice teeenja, odn. 0,2% - granice razvlaeenja, vrijedi vlaena tvrsloCa kao faktor tvrsloCe materijala,

koeficijent sigumosti (tablica 7).

koefieijent oslabljenja kao odnos tvrsloee zavarenog spoja prema fvrstoei lima. Koeficijenl oslabljenja iznosi, vee prema kvaliteti zavara i VISU ~va. 0,8 do 1 (obitno 0,8). Ako se na plasm nalaze neojaEani provrti, onda je IJ odnos izmedu presjeka oslabljenog i neoslabljenog lima.

dodatak s kojim se uzimaju u obzir podmjere debljine stijenke, Kod feritnih lelika odstupanje u minus prema standardu, odnosno smanjenje debljine slijene, uvjetovano je naeinom izrade, npr, duboko izvlaeeno. Inace je c 1 =0.

dodatak za istrcsenje (dcdatak za koroziju)= I mrn, Taj dodatak otpada kod sE;30 nun, iIi kada se telici dovoljno zaStile (ali De galvanskim prevlakama) poolovljavanjem, platiranjem, gumiranjem, prevlakama umjetnih materijala i sl. Ako se posude ne mogu iznutra pregledati, treba ugovoriti veei dodatak,

dodatak na obzidavanje, koji kod ozidanih t1atnih posuda treba predvidjeti za dodatna naprezanja zbog tdine zida, Inace je c3 =0.

s

IJ

('1 U mm

('2 U mm

Potrebna minimalna debljina stijenke s cilindricnih bubnieua; plasteoa iii sabirnika parnih kotlooa pod unutamjim pretlakom (sl, 9 i 12) sa DJDu"?: 1,6:

D 'p

u +.

K C

2-v-p

S

D 'p

v +c

K 2Sv+p

(2)

s

s, D •• D •• p, K, S, ~, vidi Jegendu uz jednad.i:bu (II,

c u mm .dodatak za koroziju = 1 rnm, Ked SE;30 mm ili nerdajucih materijala, moZe otpasti,

Kod parnih kotlova iznosi najrnanja dopustena debljina stijenke 3 rnrn, kod nerdajucih eelika 2 mm .. Jednadzba (2) vrijedi i za kotlovske cijevi kod unutarnjeg pretlaka, a kod vanjskog pretlaka sarno do vanjskog promjera 100 mm .

24

1.1. Zavareni spojeti

25

I. Neraslavljhi spojeui

no 140 160 170 180 210 180 220

155

us 175

135

100 120 ns us 160 ISO 170 210

110 130 ISO 210 210

ISO

170 170

130

i

70 70 70 70 105 105 160 200

10 70 170 :zoo :zoo

65 . 33

165 90

195 130

315 195

315 210

315 210

20

F ak tor tvrsto<o materiiala K ') u N/mm' ked 'C

120 I 200 2SO 300 I 350 400 450 I 500 520

130

ISO

170

Tabli"" 6. Faktortvrstotc K (gmnica loOtnjazagrijanog matcrijala. odD .vre menslca tvrstoea) mlt<rijala tlafllih posuda i pa mill ~o~o""

T.blicl 7. Kocfocijtlll siS..,."".ti S ea tl.fII. posude i pame kot!ovc (izvod iz ... 0- • TRI).I"tova)

USI34-I. (C. 0270). USI37·1. (C. 0370) USI34-2. (t.0271), S[ 37·3 S152·3

S[]4

5t 31 5134-2, (C. 0261), S[ 37·2, (C.Ollil). 5t 42·2, (C. (461), S[ 52·3

(t.0260) (C. 0360) 5134-3 (C. 0262) 5137-3

(C. 0362) (t. Olli3) S.42·3

(C. (462)

(C. 0562) (t. 0563) 320 300 2SO 230 zoo

-t--+-~~~~~--~-4--+--+--~-1

(C. 12(2) 220 ISO 170 140

(C. 12(4) 250 210 190 160

(C. I 206) 270 230 210 180

280 240 220 190

(C. 3133) 280 250 230 210

(t. 3105) 320 270 250 230

(t. 7100) 270 250 230 200

(t. 14(0) 300 280 260 240

MOI~jali

180

RSt 34-1 (t.0260) RS137·1 (t. 0360) RS,34-2 (t.026I) (C.Olli3) (t.0563)

ISO

[70 I

190 I

170 1140 130 110

190 160 ISO 120

260 230 210 190

210

180

210 320

ISO [70

210 190

1M 170

140 160 140

210 190

160

230 110

HI HII Hili HIV

11 Mil 4. 19Mn5. ISMo]. 13CrMo 44.

S[35. (t. 1212) S145,

(C. 1213), S,55,

(C. 14(2), 5t 52,

(C. 3100),

S135.4 (t.1212) St45.4 (C. 1213) 5155.4 (C. 14(2) S152.4 (C. 3100)

240 190 110 140 210

190

110

120

140

160

30 30 30 30 40 40 95 140

TIoftlo """,,,,0') A B C
FaktDr tvrstote t.l<tni nult.rij.li pre rna tablici 6 (izuzcy tel'flli lij..,) 1,5 I,B 1.1
materijala K t.limi liiev 2 2.5 1.5
prerea tabliei 6 Lljevano te~jezo '5 kuglastlm grafilDm.l) 3 ... 6 1.5 ... 2.5
Faktor hr.olO6= Besavne i zavarene posude 3,5 4
K:::r~lol:a.n.a Cis! .lumillij. bator i ba~sm. logun: uklj~ .... lj= • Iljevene bron.., 2,S
,'Ia' S;"; Ujev 3,5
hml kotlinl A
Futor ~toa, CtliaU malorijali preeia tablici 6 (izuzcv konslrukcione teli •• DIN moo, edn. rus C.BO.500
ma~rijala K i l><limi lij .. ). stabilni ko~o"'; i bmds1<i koUo"'; za UDUtmJnjU plovidbu I.S
p re ma tablici 6 POIDOBki brodslti koUoyi 1,7
KoosuukcioDi iIolici DIN 11100, cdn. JUS C.BO.500, same stabnDi kotlovi i brodski kotlovi
UDUtra!njc ployidbo 1..,8
Cclifni lijev 2
A • atesrom preuzimanja roat<rijala prema DIN 50049. Qd,je.:ak 3
B s "'Om;~kom potl'fdolll za b"I't<tu materijala prema DIN 50049, odsjeCtk I i 2
C i!pitivano tlakODl 'Iode pri 20 'c "" propisa"i tlsk 1,3 p. 260

300

5SO

31 31 60 96

') Za tl.fIIe pooudc goti-.ih pli.1lV1I i plilUkill .mjesa ..: cijaDom iii cijanovodikoDl treba _ti 20'1. vcl:i ltoeflCij<n' sigumosti. ') Troou vrip ...... kotf.ajo!lta sigumO$.i prema kwlilcti ""'t<ojala (vidi AD-M ... kblau BOJ.

50

Potrebna najmanja debljina stijellke s bombiranih dna (sl, 13) sa R~Dv, r~O,l D; i s~2 mm pod unutarnjim iii vanjskim pretlakornza tlaine posude i pame kotlove:

(3)

s

S, 35.8, (C. 1214)

St 45.8 (C.121S)

15 Mo 3, (C. 1100)

13 CrMo 44, (C. 14(0) 10 CrMo91O, (C. 74(1)

240 190 170

260 210 190

290 260 240

300 2BO 260

210 2SO 240

GS 38.5, (0- 0346)

GS45.5, (CL0446)

GS 52.5, (CL (546)

180 115 160 140

220 210 1M 160

250 230 200 ISO

140 120

160 140

210 190

240 220 230 220

120 140 160

95 140 145

60 96 110

50 67

s, D., p, K, S v

vidi legendu 112; jednadZbu (I).

koeficijent oslabijenja; za bombirana dna zavarena 00 vi~ dijelova (sl. 13e)je 0=0,8 do 1, vee prema kvaliteti zavara, inaCeje v= I, koeficijent proracuna (vidi tablicu 8 i dolje navedene podatke), dodaci na debljinu stijene, vidi legendu uzjednadZbu (1). Kod parnih kotlova Olpadaju Cl i CJ.

. dodatak vanjskog lIaka. Kod tlaenih posuda c4=2 mm-l00 mm2/D .. kod parnih kotlova-c, = 2 mm. Dodatak uzima U obzir odstupanja od teoretskog oblika (splosnjavanje, utisnula mjesta). Kod D.~50 mm i ked unutarnjeg pretlaka c4 =0.

Konstrukcioni dodatak. Ako je kod t1afuih posuda (s-ct -c2)/D.< 0,005, iznos! Cs = J'mm, iDa(5e je Cs =0. Kod pamih kotlova je Cs =0,2 (6 mm-So). gdje je So debljina stijene bez dodataka. Kod so>6 rom je Cs = 0 mm, kOO morskih brodskih kotlova uvijek je Cs = 1 mm.

G!K: 25, (tl... 1330) GS-ll Mo 4, (CL 1130J GS-17 CrMo 55,

GS-11 CrMov 5 II. G·XCMoV 121,

G·X 22 CrMoWV 121.

250 250 320 450 600 600

195 210 26S 395 540 540

170 155 130

19S 185 175

240 22S 210

365 3SO 335

495 455 421) 495 455 421)

p

25 50 95 120 120

X 10 CrNiTi IS 9 X 5 CrNiMo 18 10

X 10 CrNiMoNb IS 10 X 10 CrNiMoTi 18 12 X S CrNiMo 1713

X 5 CrNiMoCuNn 1818

(c, 4512) (C. 4513) (t.4583)

270 220 270 2"10 230 230

190 160 215 215 lro 180

170 140 190 190 140 ISS

165 130 185 185 130 ISO

160 120 ISO 1M 120 140

Csumm

I) Meduvrijednoni se mogu linearnc interpclirati,

» Kod kot!o ... kih limo ... HI ••. H I V grauica -ia ked 20 'C i debljina do 16 mm prj 10 N/mm' 1e5 vile, .. dcbljino imad 40 .•. 60 mm pri 10 N/mm' loti nib:, ked 17 M. 4 ... 13 CrMo 44 i d.bljina do 16 mm prj 10 N/mm' 1o:fi vile.

') Za dcbljine do 16 """ pri 20 'C gran .... totenjo 1o:fi za 10 N/tnlD' vile, za debljinc iznad 40 mm loti za 10 NJrom' o~ Ked cjjevi sa D.~30 mm i r~3 mm pri 20 ... 120 'C graniea _ja loti za 10 N/mm' ni1c.

') Kod S, 35.8. t. 1214, S,45.8, C. 1215, 15 Mo 3, C. 7100 • 13 CrMo 44, C.1400 uz m.: tempera,ure za <lebljin. iznad 40 nun i 10 N/mrn' faktor ~tote rnaterijala mote ldati nile. Kod D,I> 30 mm i .:; 3 nun za 10 N/mm' faklor ~to6c rnaterijala 1e1i n~.

Cilindricna visina ruba bombiranih dna mora iznositi pri HID."$:,O,2 najmanje h=3,5 s. Za HID.>O,2.smiju se visine h linearno toliko sniziti da pri H/D.=O,5 dodu na vrijednost nula. siD. mora biti ~O,OO3. uz iznimku kod poluokruglih dna. Kod dna s izrezima unutar kugline kalote sa dA"$:,4 s i kada

26

I. Nerastaoljioi spojevi

Slika 13. Bombirana dna

a) puno dno; b) dno s izrezima; c} dno s vratom; d} dno s nasta vkom; e) zavareno dno

Tabljca 8. Prorab.mski toerocijen,i fJ ... Dobljma dJUl (prmlB A[)'Merkblii'te. i TRD)

fJza fJ za dno 5 ncpoja~nim izraimll
J>UDO dna
Oblil:: dna HIO. pri d,;V 0.' (s-<,-<,)= fJ'
0 u.s . 1.0 2,0 3,0 . 4,0 5,0 6,0 7,0
Zakrivljenool
dna R=D. 0,20 UJ 2,9 zs 3,7 4,6 S,S 6,S 7,5 8.5 2,4
Duboko zaobljeno
dna R=O.& D. 0,lS 2,0 2,0 2,3 3,2 4,1 5,0 5,9 6,8 7.7 1,8
Polokugla$to
dOD e.s 1.1 1,2 1,6 2,l 3,D 3,7 . 4,3 4,9 5,4 1,1 razmak a nije manji ad zbroja oba poJumjera izreza, treba uvrstiti {3 za puna dna, U tom slueaju i kod punib dna smije debljina stijenke kugline kalote biti nesto manja od debljine stijenke ruba i mora se umjesto sa {3, izracunati sa {3'. To vrijedi i za dovoljno ojaeane vece izreze.

Plasteve i dna izlaiena vanjskom pritisku treba proracunavati premajednadzbama (1) do (3) sa V= 1. Medutim, plastevi se moraju jos i racunski kontrolirati s obzirom na mogucnost elasticnog, odn. plasticnog udubljavanja (vidi AD list B3 i B6, TRD 302 i 303).

1.1. Zaeareni spojeoi

27

Potrebna najmanja debljina siiiene s neusidrenin i centra/no usidrenih okruglih ratmin dna i ploiu (sl, 14):

(4)

s, p, S, K vidi legendu uz jednadzbu (11

C proracunski koeficijent prema izvedbama prikazanim na sl, 14 VI: C=o,3 pri r::::O,035 D., ali r;;;30mm, r;;;I,3s, h;;; 3,5 S, V2: C=O,35pris/3;:i;r~8mm, h;;;s,

U3: C=O,4 pri p(D./2-r) 1,3SIK;:i;s.~5mm, s.ii;;O,77s. pri

D.>I,2D .. O,2s~r;;;5mm,

V4: C=o.35 pri s~3s" C=0,45 pri s>3sl' U5: C~O,4 pri s;:i;3s" C=O,45 pri s>3s .. V6: C=O.45 pri s;:i;3s .. C=O,5 pri s>3sl' VI: C=O,4 pri s~3 s" C=O,45 pri s>3 Sl V2: C=O,3 pri s;:i;3 s" C=O,35 pri s>3 s,

V3, V 4: C=0,25 pri r;:::O,oJ5 D., ali r;;;30 mm, r;;; 1,350 11;;;3,5 S, D, u mm proracunski promjer prema 51. 14,

d, u mm racunski promjec usidrenja, Kod neusidrenih dna iii plata je d. =0,

C 1 U mm dodatak na istro~nje, koji lreba posebno ulana~ili kod posuda S opasnim, jako koredirajucim sadd.a.jem iii posuda koje se ne mogu pregledati u unutrasnjosti, Inaee je c 2 = O.

.. l.

J!! I

--

• ~--

J!1~

.

.

is, 0,

---

~~-- ~

Slika 14. Ravna dna i ploee

V neusidrena; V usidrena; Vl ravno zarubljeno dno, U2 kovano iii presano ravno dno; U3 ravna ploca sa Zlijebom za rastereeenje; V4 dvostrano uvarena ploea; VS dvostrano privarena ploea; U6 sjedne strane uvarena .ploea; VI s jedne strane uvarena plob sa provueenim sidrom; V2 dvostrano uvarena plata sa sidrenom cijevi; V 3 ravno zarubljeno dno provuceno sa sidrenom cijevi; V 4 zarubljeno ravno dno sa vratom

28

J. Nerastacljiol spojeui

Ako se radi 0 usidrenim ploeama iIi 0 cijevnim stijenama (vidi k tome sl, 12 i 15), onda vrijede, zavisno od rasporeda (oblikovanja), jednadi:be koje odstupaju od jednadzbe (4) (vidi AD-list B5 i TRD 305 i 306).

__j'" "I:l~a ~o

~~o::s ~

I ." . ~

s a s a

-d.. -d .. ~ -d ..

Slika 15. Uvarene cijevi (a je cijevna stjjena)

Kod uvarenih cijeoi prema sl. 15 moraju zavareni savovi 'biti u stanju da preuzmu cijelu silu prenesenu na cijev. U smicnom presjeku zavara mora sirina sava iznositi najmanje:

F'S g=0,4 d .K

y

(5)

9 u mm sirina zavara,

FuN sila koja otpada na cijev = p' AI.' gdje je AI. udio cijevnog polja (okomito ~raJirana povrsina na slJS). Kod djelomieno izb~oih cijevnih .

polja treba rubni dio polja ukljufili, tj. do nastavka obruba dna. .

d. u mm vanjski promjer cijevi,

S, K vidi legendu uz jednadfbu (1).

Kod u varenih uzduznih zateqa, sidrenib cijevi iIi spreinjoka, presjek kutnog sava opterecenog na smile, treba da bude najmanje 1,25 puta vee! od potrebnog presjeka svornjaka iIi sidrene cijevi:

(6)

A A U m;n2 presjek sidra = (d; - d;J' 7[/4 (u smis!u 51. 15)

lednadiba (6) moze se primijeniti i na uvarene cijevne nastavke [vidi s1. 11).

I. J. Zaoareni spojevi

29

.,

1.104. Zavareni spojevi celi~nih konstrukcija

U visokogradnji, gradnji dizala j gradnji mostova profilni celici, plosnate sipke, cijevi i limovi spajaju se u nosive konstrukcije, resetkaste konstrukcije iIi limene nosace, npr. krovne nosace, celicne konstrukcije tvornickih hala, nosace voznih naprava dizalice i sl. Slika 16a pokazuje nosai: resetkaste konstrukcije. Njegovi vanjski stapovi zovu se pojasevi (gomji i donji pojas). Oni se ukrucuju uertikalnim i dijagonalnim stapooima. U Cvoru se uvijek sastaju vise stapova, Puni nosaii izvode se kao limeni nosaii (sl, 16b), iii kao sanducasti nosaci (sl, 16c). Da se ne bi izbocili, na odredenim razmacima uvaruju se ukrucenja, koja se kod sanducastih nosaca zovu poprecne pregrade.

Slika 16. Zavarene eeli~ne nosive konstrukcije a) nosad !cletkaste konstrukcije; b) limeni nosae;

c) sandueast nosac

a je gomji pojas; ·b donji pojas; c vertikalan stap; d dijagonalan ~tap; e vertikalan lim nosaca; Jspoj vertikalnog lima nosaca; 9 spoj pojaseva; h ukrueenje: i stijena; k spoj stijene; I popreena

pregrada

C'

a)

b)

a

II

g

OJ

II II II II

30

I. Neraslavljivi spojet]

Za zavarivanje laljenjem smiju se upotrijebiti sarno eelici sa zajameenom sposobnoscu za takva zavarivanja. To su St 37-1 (C_ 0361), St 37-2 (C. 0361), St 37-3 (C.0361 i C.0363). St 52-3 (C. 0562). Za nosive dijelove ne srniju se upolrebljavati neurnireni celici kvalitetne grupe 1. Za zavarene eelicne konstrukcije s pretezno mirnim opterecenjem vrijede propisi prema DIN 4100 (JUS. CT3.08). Za dizalice je, osim toga, mjerodavan DIN 120 (JUS M.Dl.050). Taj standard bit ce medutim, zamijenjen sa DIN 15018 (sada jos nacrt) (JUS M.Dl.020 do 050). Navedeni standardi sadrze, uz ostalo, slijedece:

L Minimalna debljina nosivih dijelova od celika iznosi kod male opasnosti od korozije 4 mm, kod dizalica 3 mm, kod Cvornih limova 4 mm., kod cijevi 2 mm. Za srednje iii vere opasnosti od korozije propisane su vece minimalne debljine.

2. Zavareni sastavni dijelovi moraju biti tako oblikovani da se koliko je moguce postigne nesmetan tok sila, Treba izbjegavati nepovoljne prijelaze s jednog presjeka na drugi i vece proreze iii provrte u blizini zavarenih iii navarenih limova, Gomilanje zavarenih savova na pojedina mjesta treba izbjegavati.

3. Tezisniee stapova trebaju se po rnogucnosti podudarati s linijama sustava.

Stoga je potrebno tezisnicu zavarena prikljueka dovesti do pokrivanja s tezisnicom stapa. Prema sl. 17 morale hi se tada kod iste debljine Sava izvesti. II'el=12-e2'

.=t.

~'I__j

Slika 17. Zavaren prikljueak tija se tefi§nica poklapa s tc:illoicom stapa

4. Pojasne ploce koje se spajaju izravno s vertikalnim limovima ne trebaju, zbog opasnosti od krtog lorna, da budu deblje od 30 mm, a dodatne pojasne ploce ne deblje od 50 mm. Spojevi pojasnih ploea moraju biti okorniti na smjer sile.

lb:J~~l E ... -I

Slika 18. Zavaren kutni ~v

5. Kad konstrukcija na otvorenom prostoru iii gdje su narocite opasnosti od korozije, treba prekidane zavare izvesti sarno kao zatvorene kutne zavare, zavarujuci ih naokolo, prema sl. 18.

·1

. :,~' '::,~ ..

,c,

, '

.... -

. . . ~.

1.1. Zaoareni spok»!

31

6. Opcenito treba bocne kutne zavare izvesti jednako debele, ne deblje nego sto to trafi proracun, ukoliko tehnoloski razlozi ne govore protiv, Kod celnih kutnih zavara preporucuje se zbog povoIjnijeg skretanja toka sila izvedba s nejednakim kracima, Pri tome je hlb;;;; 1.

7. Ako su zavari smjesteni jedni nasuprot drugirna, onda mora debljina lima izmedu njih biti najmanje 6 mm (sl. 20).

+

H

Stika 20. ZavareniSavovi koji leie nasuprot

Slika 19. Prijelaz tupog kutnog zavara s nejednakim krakovima na bobU kutni zavar s jednakim krakovima

8_ Ne smiju se prihvatiti izvedbe kod kojih zavareni kvovi i vijci zajednicki prenose silu, DIN 7990 (JUS M.BL068).

9. Zbog opasnosti nastajanja zona segregacije (zone nejednolicne strukture) kod neumirenih relika i zbog nepovoljnih odnosa preostalih napetosti nastalih na prijelaznim polumjerima valjanih profila pri postupku valjanja i ohladivanja, nije dopusteno zavarivanje tib prijelamib polumjeratvidi sl, 23) . Od toga su izuzete tjemene i podnoi.oe ploce, U podrueju hladnog oblikovanja (npr, savijanja konstrucionih dijelova smije se zavarivati same ako odnos izmedu polumjera savijanja i debljine lima nije ispod dopustenog,

Taj odnos ovisi i 0 materijalu. .

10_ RaWnska debljina a &:onili zavara jednaka je debljioi dijelova koji se zavaruju, pri cemu je u sastavu dijelova razlieite debljine mjerodavna manja debljina (sl, 21 a). Kod kutnog zavara jednaka je visini ucrtanog istokracnog trokuta (81. 21 b). Debljina kutnih zavara mora biti oojmanje a= 3 m.m; opcenito njihova dehljina ne treba da bude veta ad a=0,7 t, pri remil je t . debljina najtanjeg prikljucnog diiela,

.~ .~.~. A-b. I~'~~

!ililca 2.1. Debijillll j!lIv"ra a: III luplh laYIUlI; l» kutnih savara

J I. Ra&lnska duljma uvara I jednaka je ukupnoj duljini I zavara. Kod Ceonih zavara jednaka je ~irioi.dijela koji se zavaruje, aka SO pri izvodeniu zavara vodi racuna a tome da zavar bude po ~tavoj duljini jednake kvalitete.

32

1. Nerasravlji[l; spo.if?fi

Na prikljuccima s vezicama i profilima prema sl. 22 ne smije racunska duljina I pojedinih kutnih zavara biti veta od 1= lOOa. Nadalje, u prikljuccima prema sl. 22a ne smije racunska duljina biti manja od i= 15a, a prema sl. 22b i c ne manja od I = lOa.

wjnj; kroier; ne:Jopuffetli

presjek A-S

presjek Coo

1.1. Zaoareni spojevi

33

E(a·l)=2a·/ UZ sl, 22a

=a (b+ 2l) UZ sl, 22b

=a (11 +/2+2b) UZ sl. 22c

=4a·I+s·h UZ sl. 22d

=a (d-a) 1t UZ s1. 22e

=a (d+a) 1t UZ sl. 22f

F t L .. :<3
~-iE
s L. ~_ F
c....:::II ej

i]

I

~

Slika 21. Prikljul!ci ~tapova i vezica

a) s boenlm kutnim zavarima; b) s tupim i boenim kulnim zavarima: c) s kutnim zavarom naokolo; d) s tupim i kutnim zavarima; e) s tupim krufnim za va rom ;j) s kUInim kruznirn za varom

12. Raeunska povriina zavara opeenito je odredena sa L (a· I). Kod kutnih zavara zamislja se dehljina zavara a zaokrenuta u prikljuenu ravninu. Svi zavari spoja mogu biti obuhvaeeni kod prijenosa uzduzne sile F izrazom L (a'''," uz pretpostavku jednoliene krutosti prikljucne ravnine. Kod poprecnih sila Fq, kakve se pojavljuju u savojno optereeenim dijelovima, obuhvaeeni su sarno prikljucni zavari, koji su na temelju svog polozaja u stanju prenositi poprecne sile. Na primjer, kod I, U i slicnih presjeka obicno su to sarno zavari poprecnih limova duljine I na sl. 23. Kod zajedniekog djelovanja tupih i kutnih zavara (vidi s1. 22d) treba zbrojiti povrsine zavara. Na primjer:

F

Slika 23. Prikljueak nosaea s kutnim zavarima oprereeen na savijanje a) valjanog nosaea; b) limenog nosaea

Proracun na cvrstoeu provodi se kao cia su sami zavareni savovi posebni dijelovi. Povrsina presjeka zavarenih savova uzima se kao ona koja preuzima optereeenje, Ako se ule izbjeCi moguce zamjene s drugim naprezanjima, treba u simbolu za naprezanja zavarena Sava dodati indeks zav, kao npr. U""y iii .""y.

Ako sila F djeluje okomito na povrsinu zavarena ~ava, racuna se sa:

normalnim (vlacnim iii tlaenim) naprezanjem

. F·

G =_._-

. V.l E (a-I)

(7)

a •. , u N/mm2 normalao naprezanje u zavaru (vlacno 11. odn. tlaeno a,),

FuN sila koja djeluje okomito na povrsinu zavarena ~va,

I (a' f) u mm? raeunska povrsina zavarena sava kako je navedena pod 12.

Ako sila F djeluje u samoj povrsini zavarena Sava (tangencijaloo), racuna

se sa:

F smiiinim naprezanjem 1"= E (~. f)

T u N/mm2 smicno naprezanje u zavarenom §avlJ..

FuN sila koja djeluje u povrsini zavarena sava,

(8)

3 ElcmCTui srrojeva

34

J. Nerastaoljioi spojevi

u povrsini zavarena spoja opterecena sarno jedn:m savojnim momentom M (sl. 23) bit ce u spoju na udaljenosti y

normalno naprezanje

11 r U N/mm ~ normalno naprezanje [savojno naprezanje) u zavarenu §avu na razmaku .v od tefisnice zavarena prikljucka (savojno vlacno ili savojno tlaeno naprezanje),

M u Nmm savojni moment. koji opterecuje povrsinu zavarena sava,

I ... u rnm" moment inercije povrsina zavarenih !lavova. Kod kutnih zavara treba leZisnice pojedinaenih ploha zavara izracunavati u odnosu na teoretske tocke korijena zavara, Zbog malog utjecaja, smiju se, osim toga, zanemariti i momenti inercije onih ploha zavara koje 1eZi: paralelno s tezisnicom zavarena prikljueka, To vrijedi i za ostale male dijelove zavara, Za primjer na 51. 23b bilo bi, dakle:

1 .. ,.=2a ·/J/12+2a· b· y~+4Q' c- JI~+4Q. r{Ji2 +1/2f.

y U mm razmak korijena kutnog zavaraod teffinire zavarena prikljucke. Za primjere na sl. 23 nastaje najveee normalno naprezanje na razmaku

JI=Yl'

U presjecima uzduznih zavara (spojni uzduini zavari) nosaea optereeenog na savijanje (sl. 24) pojavljuju se nonnalna naprezanja koja su jednaka savojnom naprezanju dijela konstrukcije:

normalno naprezanje

M Ci1f=- Y I

(10)

111 r u N/mm2 normalno naprezanje u presjeku uzdumog zavara (napre:zanje na vlak

iIi tlak), .'.

M u Nmm savojni moment u presjeku konstrukcioaog dijela,

1 u mm" moment inercije ~tavog presjeka konstrukcionog dije~ uklju~v~ i nesrafiranih dijelova sa sL 24. Za pcimjer prema sL 24 c je 1=5 - hJ 112 + +2Ao' Yo. Pri tome su zanemareni neznatni momenti inercije povrliRa Ao,

y u mm razmak korijena kutnog zavaca od teZimice presjeka.

Slika 24. Presjeci zavarenih nosaca za savojna opterecenja

a je vratni zavar; b uzduzni spojni zavar; d vertikalni lim; e pojasna ploea: n nulta Iinija

J. f. Zaoareni spojevi

35

Ako su nosaci iii stapovi prema sl. 24 optereeeni sarno uzduznom silom F (bez savojnog momenta), onda je normalno naprezanje u presjeku zavarena sa va jednako nonnalnom naprezanju u presjeku konstruktivnog dijela:

F

, .'

(9)

.....

Normalno naprezanje Cilv.l'=:A

(11)

11, •• u u N/mm2 vlacna, odn. tlacna naprezanja u presjeku zavara u uzduznom smjeru,

FuN uzduzna sila koja optereeuje konstruktivni dio,

A u mm2 ukupna povrsina presjeka konstruktivnog dijela. Za primjer prema 24cjeA=5·h+2Ao·

Normalna naprezanja prema jednadzbama (10) i (11) u pravilu ne treba proracunavati, izuzev kod dizalica za proracun ekvivalentnog (reduciranog) naprezanja prema jednadzbi (14).

U uzduznorn smjeru zavarena sava (spojni uzduzni savovi na 51. 24) nosaca opterecena na savijanje nastaje u prildjuCnoj ravnini zavarenih savova srnicno naprezanje zbog toga, lito se pojasni limovi fele pomaknuti u uzduznom smjeru:

Smicno naprezanje

F 'S

'tl=_q_

I·Ea

(12)

T, u N/mm2 smieno naprezanje nosaea u smjeru uzdui:nih zavaca,

Fq u N popreena sila u presjeku konstrukcienog dijela,

S u mm2 statitki momenl povrsina presjeka pojasnih limova prikljub:nih na popreeni lim. Na slici 24 su to ~raJirane plohe. Za' te je pcimjere S=Ao' Yo, gdje Ao predstavlia prikljui%ne povriine presjeka, a Yo, udaljenost njihovih leZi~ta od ~nice ukupnog presjeka; . -

I u mm" moment inercije 6tavog presjeka konstrukcionog dijela. Za presjek

-: . prema sl, 24cje 1"'5- hJ/12+2Ao' Yo (vidi ilegendu uzjednadfbu(lO»,

Ea u mm suma debljina svih zavarenih !lavova pojasnog lima koje treba uzeti u obzir. Za primjer prema sl. 24a je Ea=a, za primjere prema slikama 24b do d uvijekje Ea=2a.

Slika 25. Moguea normalna i smifua . naprezanja u kutnom zavaru

Na kutni zavar u prikljucnoj ravnini mogu istodobno djelovati norma Ina i smicna naprezanja, koja stoje uvijek okomito jedno . prema drugom (51. 25).

JO

36

/. Neraslavljivi spojeoi

U tom se slueaju racuna s rezultirajucim naprezanjem, koje se oznacuje kao:

ekvivalentno (reducirano) naprezanie U red =.j O'Z + t'~ + 'tt (13)

O',aI U Njmm2 ekvivalentno (reducirano) naprezanje u zavarenu savu,

0" u N/mm2 normal no naprezanje u zavarenu savu, Ako 0" •• 1 i a r djeluju istodobno treba ih, ovisno 0 smjeru koji imaju prema 0". obuhvatui kac zbroj iii razliku,

'tq u N/mm2 smieno naprezanje u poprecnom presjeku zavarena sava, opeenito prema jednadzbi til}.

TI u N/mm2 srnicno naprezanje u uzdufnom presjeku zavarena bva, vee prema polozaju sava prema jednadlbi (8) iii (12). kao njihova suma iii kao razlika

Ekvivalentno (reducirano) naprezanje O'rcd ne treba izraiunauati u slijedecim slucajevima:

L Kod kutnih zavara ako ostanu bez popreenog naprezanja 0' i 'tq iii ako su to bocni kutni savovi izmedu pojasnih limova.

2. Ako se savojno opterecen prikljucak (sl. 23) optereti istodobno savojnirn momentom M. popreenorn silom Fq i uzduznom silom F. Nadalje, ako preuzimanje najveceg savojnog momenta nastane prirubnim zavarima (jednadzba (9) sa L",.=2a· b· yi +4a' c- y~ prema sl. 23b), preuzimanje najvece poprecne sile savovima popreenog lima (jednadzba (8) sa I (a 'l}=2a '1), a preuzimanje uzduzne sile svim savovima (jednadiba (7) sa I (a 'l)= =a (21+2b+4c+4t) prema sl. 23b.

3. Kod eeonih zavara, 1/2 V-~avova s kutnim zavarom, K-Savova popreenog lima s dvostrukim kutnim zavarorn i K-~avova s dvostrukim kutnim zavarom.

4. Ako ni nonnalno naprezanje 0' sarno za sebe, ni rezultirajuce srnicno naprezanje .j't~+'t~ samo za sebe, ne prekoracuje 95 Njmm2 kod dijelova od St 37 (C. 0360) i 120 N/mm2 kod dijelova oct St 52 (~C. 0561). Zatim, kadaje

O'+J.~ +.t ~ 135 N/mm2 kod eelika St 37 (C. 0360) iii kada je ;;:; 170 N/mmz kod celika St 52 (C. 0561).

Prema prijedlogu DIN 15018 (JUS M.D1.020 do 050) treba no sac dizalica racunati s ekvivalentnim (reduciranim) naprezanjem, uzimajuci pri tome odgovarajuci predznak za G i U1 (vlak pozitivno, tlak negativno).

Ekoiualentno naprezanje O'red=.j uz+ uf - U' Gl +2.2 (14)

. a,ed u N/mml a, T u N/mml 0"1 u N/mm2

ekvivalentno normalno naprezanje, vidi legendu uz jednadfbu (l3).

nonnalno naprezanje u presjeku zavara premajednadzbi (10) iii (II). po potrebi kao zbroj ili razlika tih dviju jednadzbi,

Sva naprezanja navedena u jednadzbama od (7) do (14) [izuzev normalna naprezanja Gl u jednadibama (10) i (11)] moraju se usporediti s dopuitenim naprezanjima, tablica 9. To vrijedi i za naprezanja koja nastaju u presjecima pojedinih konstrukcionih dijelova Njihove vrijednosti treba racunati s poznatirn jednadzbarna nauke 0 cvrstoci, Potrebne vrijednosti dopustenih naprezanja vidi

/ .1. Zauareni spojevi

37

u tablici 10. Pri zajednickom djelovanju ceonih i kutnih zavara u jednom prikljucku mjerodavne su dopustene vrijednosti za ekvivalentno (reducirano) naprezanje iz tablice 9: Naprezanja dobivaju tad a u jednadzbi znak a.

Tabla 9. Dopustena napre:mnja u N/mm' za zavarene Savove u ~.rddnjl: 6::H¢lIih kOn.sHlLkC"ija

i Dijelo"'; od
Ce!i&1I ..... 8DIN4100 I 5137 (C. 03~1l I SI S2 (C. 0560)
I Op,or=enjo
z..Vilr K""litota N.p,ezanje H HZ H HZ
I-"~ . ~----- -
I. Ceolli zavar svau ~.l< ; sa.ejn; tlak ise ISO 240 270
2 ·_X .. zaVat dllDSlruk.i kutnl
11"0"""" kOrijcn) DokllVlno da noma
l. Pl;,ki K· zava r dVOSlr1>ki pukotina i S~k. Tlak i savojn; Ibk 160 ISO 240 210
I:.utnill u korijcnu ekemlte na smjer b.w
4. Pol~ V lu.~ni 7"'U':U ~ .1.01\';1-1 NIJe dokazaeo 135 ISO 110 19tJ
e:nun korijenom n-=- $.j,lprOE-
noj ntanj
S. Potu V zavar !'3 7 ..... varenjm 1181:. ; savojn; 1iB1r..
korifln~lm ...... ka via. i savojni vl.k, 135 ISO 170 190
6. rKulni zavur ckvivatentno IlBprc-
zanjc jcdnalUba (13)
7. S.,involri ...... ka Smil:. 13S ISO 170 190
SIl7 SI<!6 i SI52
KnRsId IIOSIlI!i DIN lSOl8 (JUS 1It.0I.050) (C.0361) (C.048G) I (e. 0561)
H HZ H HZ i H HZ
I--- ___ c -~- -
8. C"L'Oni zavar N.rofita ,vaIilota Vlak i savojni vIa. 160 ISO 195 Z20 240 270
9_ K-7.JVilr okomito na smje:r lava
10. K·"" va , Nonnal .... UO 160 170 19S 210 240
11. KUlni ZlJ.Vilr S"".a 113 127 138 156 170 191
12. ea.ni .... r Tlak i savojlli tlak 160 ISO 195 Z20 240 210
13. K~za .... Svoka okomilo .... smjor lava
14. Kutni zall31' 130 145 160 ISO 195 220
IS. Svi za vari S .. I:.. Smik 113 127 138 156 170 191
16. SYi za vari S .... Ekvivalentno uapre- 160 ISO 195 Z20 240 210
zanjo jcdnad1ba (14)
• rl
I
1.,B.,7Z. "III Z. 3. ,.
8. 6. Ip. S.
11. 17. 9. S.
70. 70.
711. 711. 13. "- 13. ') U~titi "';jcdnosl same z;a ncdokazanu kvali,c1u

Celicne visokogradnje prema DIN.1050 (JUS C.BO.500), a dizalice i kranske staze prema DIN 120, odn. 15018 (JUS MDl.020 do 050) racunaju se za slijedeca dva rnoguca opterecenja:

Optereeenje H kao zbroj svih glavnih tereta. Glavnim teretima pripadaju: stalni tereti, kao zbroj nepromjenljivih tereta (vlastita tezina, ispuna obloga podova i sl.), zatim pokretni teret, kao promjenljivo pomicno opterecenje konstrukcije (osobe, uredaji, skladisteni materijal, opterecenja od snijega) i slobodne slle inercije.

38

1. Nerastaotji»! spojevi

Opterecenje HZ racuna se kao zbroj glavnih i dodatnih tereta. Dodatnirn opter~en)im~ pripadaju: opterecenja od ojetra, sile kocenia; vodoraone sile (npr. kod dizaliea) 1 toplinski utjecaji (pogonski i atmosferski),

Za dimenzioniranje dijelova i zavarenih savova mjerodavan je onaj nacin opterecenja kojirn se proraeunavaju veci presjeci. Ako je dio, osim vlastitorn teiinom, opterecen sarno dodatnim opterecenjima, onda najveci teret vrijedi kao glavni teret. Kako iz tablice 9 i 10 proizlazi, dopustena naprezanja za opterecenje HZ leze vise nego za opterecenje H, buduci da je malo vjerojatno istodobno djelovanje svih uopce mogucih tereta. Osim provjere naprezanja, mora se za celicne konstrukcije izvrsiti provjera sigurnosti u odnosu na stabilnost i staticku trajnost.

Tabli .. 10. Dopullena napn::mnja u NIDlDI' ... elemente ~mh tOn.!!nIkcija pre"", DIN 1050 (visokogradnja) JUS C.SO.500 i DIN I SO 18 (nome; dizaJioe). 00 •. JUS 1'04.01.020 do 050

MalCl'ijal') :
sin 5137 I SI46 SISl
(c. 0000) (c. 0360) (c. 0380) CC.OS601
Napn:::ranje Optereo%nje
H HZ H HZ H HZ H HZ
ilak i mvajoi IIal<, ol<o je polrl:ban dokaz na izvijalljc
i oat:n:!l1.IIjc P"""" DIN 4114 110 125 t-w 160 170 190 ne 240
VIol< i sa.oj"; ,!at ill dolo, .ko nije _guO!: izIIjco!i
tIa=ujopojasa 125 140 160 180 19S 220 l<W 270
Smlt 70 80 90 IDS 112 127 135 ISS '] S133. [-C 001) oijeza2B~~ nill:za nOSll6edizalia. SI46(C:. 0380) navcdeoje5alIlo tad dizaJi6lih .0000eo DIN 15018. (-SUS 1'04.01.020 do OSC)

Nosaci dizala stalno se opterecuju i rasterecuju, tako da njihovo naprezanje ne mozemo uzeti kao pretezno mirno. Zbog toga treba, osim opisanih opcih proracuna naprezanja, izvrsiti jo~ i proracuna dinamicke izdrfljivosti (titrajna tvrstoea). Dopustena naprezanja ravnaju se onda prema pogonskim grupama dizala (razred opterecenja, ucestalost najveceg optereeenja, vrijeme upotrebe), prema odnosu granienih naprezanja x = amin/ ama~ odn. tmin/tmax, t. prema odnosu postojeceg najmaojeg naprezanja prema najvecem u nekom od zavarenih prikljuCaka (odnos donje naprezanje/gornje naprezanje), te prema opasnosti koju znace zarezi u zavarenim prikljuccima (zarezi: W bez zareznog djelovanja, o kod neznatnog, 1 kod umjerenog, 2 kod srednjeg, 3 kod jakog, 4 kod narocito jakog zareznog djelovanja). DIN 15018 (JUS M.D1.020 do 050) daje tome slijedece objasnjenje:

"Dok se prvobitno pri oovoj obradi postojeceg standards DIN 120 (JUS M.DI.050) mislilo da Ce se na temelju mjerenja vibracija nosati dizalica moci izradivati lak~i nego dosada, radi se od 1960. god. na tome da se pretpostavljana opterecenja priblife i prilagode stvarnosti, da bi se na taj nacin sjednestrane osiguralaekcnomienost.a sdrugestrane u svakom slucaj u i potrebna sigurnost, To ne vodi ni do kakve bitne promjene u pogledu tezina dizalica, ali se te tezine mogu unutar nosaca, bolje nego do sada, prilagoditi opterecenjima koja nastaju",

1.1. Zaoareni spoJl?7Ji

39

Celime djevne kOMtrukcije (laka gradnja) znacajne su zbog svoje male tezine, Da bi se izbjegla visoka lokalna naprezanja, mora se sila uvoditi na sto vecoj sirini oboda cijevi. Kod cijevnih prikljucaka stvara se prosirenjern kraja cijevi, prerna slici 26c, boJji prijelaz nego sto je prikazan na slid 26a i 2~? Ovaka~ priklj.u~ ~ofe se izvesti samo na cijevima male debljine stijenke, Bolji su prikljueci prema slici 26<1, ali su skuplji. Jeftiniji su sedlasti limovi savijeni U obliku slova V. (sl. 26 e), koji siroko obuhvataju cijevi. Nepovoljan je zakovanom spoju sliam spoj prema slici 26f koji, uz ostalo, izi~k~je i porubljivanje i zarezivanje kraja cijevi. Za podredene svrhe koristan je prikljueak prerna slici 26g. Cijev se na kraju stisne, plosnati rub ravno odreze i privati.

. Stika 27 po~~je uobieajena cijevna cvoriSta, slika 28 cijevne kutne spojeve, a slika 29 pnmjer izvedbe glave nosaca okretne dizalice.

DIN 4115 (telitne lake konstrukcije i iSeliroe cijevne konstrukcije), navodi:

Koostrukcije se bez daljojega mogu izvesti kao Celi~e lake konsuukcije sarno a~~ su iz!o~ne pretemo mirnom optereceniu, Cijevni nosaei rnogu se upotrijebiti za dizalice i kranske sta.ze dizalica koje odgovaraju grupi I i II prema DIN 120 (JUS MDl.050). Za ostale izvedbe pomocu iSeliCnih Iakih konstrukcija i Celi~nih cijevnih konstrukcija potrebno je odobrenje.

,',:

f.:

Slika 26. Zavareni cijevni priklju~

a) bez ukrucenja; b) s kutnim rebrima; c) s prosirenim krajevima cijevi; d) s prorezanim krajevima cijevi i ulozenim limovima; e) sa sedlastim limovima; 1) sa zarubljenim i prorezanim krajevima cij~vi; g) s .plosnato stisnutim krajevima cijevi

Dijelove celicnih lakih konstrukcija treba pailjivije zastititi protiv korozije nego obicne celicne konstrukcije. Najrnanja debljina nosivih konstrukcionih

40

1. Nerastauljlo! spojeoi

1.1. Zavareni spojevi

41

elernenata je 1,5 nun na otvorenom prostoru i u zgradama koje nisu zatvorene, a kod narocite opasnosti od korozije debljina je najmanje 3 mm. Da bi se postigla besprijekoma izvedba zavarenih savova pri izravnom spajanju cijevi, ne smije njihov medusobni nagib biti manji ad 30°. Kod izravno zavarenih cijevi promjer manje cijevi ne smije biti manji od 1/4 promjera vece cijevi.

Stika 29. Nosa~ okretne dizaliee: 0) g1ava nosaea; b) prikljub.k nosaea na medunosac

Slika 27. Cvorovi cijevne konstrukeije

0) jednostavan ~or; b) sa ~omim Iimom; c) sa fvornim limom ovijenim oko cijevi; Ii) s plosnato stisnutim krajevima cijevi

I'. "
I
I 0)
I
~ 1.1.5. Zavareni spojevi u strojogradnji

U strojogradoji se izraduju u zavarenoj izvedbi dijelovi kao §to su opr. remenice, zupCanici, kucista prijenosnika., Iezajni staid, nogari i konzole, oboCja i ormari, vlaene i zglobne motke, poluge, naprave i sl. U zavareoim Savovima naprezanja se u pravilu racunaju kao i kod teJicnih konstrukcija, a da bi se izbjegla opasnost zamjene, tim naprezanjima pridaje se indeks zay' Proracun se oaj~ odnosi oa slijedeee slucajeve:

F Macno iii tlacno naprezanje 0"".1= E (a. Q

(151

Slika 28. Cijevni ugaoni spojevi: a) bez ukrueeeja: b) ukrueeni limom; c) s koljeoom

Za dopustena naprezaoja cijevnib dijelova mjerodavan je DIN 1050 (JUS C.B0.500) (tablica 10). Elektrolucno zavarivanje dopusteno je sarno ako' je najmanja debljina dijelova koji se spajaju 2 mm. Najmanja debljioa a nosivih savova mora biti 2 mm, za ostalo vrijedi DIN 4100 (JUS C.T3.0S1) [jednadzbe (7) do (13)], koji je ujedno mjerodavan i za dopustena l1aprezanja zauarenin savova (tabJica 9).

Ako se cijevi ne spajaju cvomim limovima ili drugim sastavnim dijelovima, nego se neposredno zavaruju jedna s drugom, onda povrsina zavarena sava, uzeta kao osnova proracuna, ne smije biti veca od oajmanje povrsine presjeka cijevi. Tome pripadajuce dopusteno naprezanje zavarena sava ne smije ni u kojern slucaju prekoraciti 0,65 O"dop (O"dop prema tablici 10).

11. t II N/mm2 F'u N

E(a'/) u mm2

vlaeno 11. ili tlacno 11, u.zavarenu Savu,

viama iii tlaena sua okomita na povrsinu zavarena sava, povrsiaa zavarena SlIVa. Na slici lOa je 1: (0 '"1)=0 '1, na sl. 30b je 1: (0 'l)=o (d+o)·1t

debljina zavarena Sava

duljina jednog zavarenog SlIva.

oumm lumm

a,...-

Slika 30. Vlablo optereeeni zavareni prikljucci: 01 s tupirn zavarorn; b) s kutnim zavarom

42

I. Neraslorljivi spojevi

Smicno naprezanje

F

.=---

z (a' I)

(16)

t u N/mm2 smicno naprezanje u zavarenu Savu,

Fu N smicna sila u povrsini zavarena sava (tangencijalno na povrsinu).

Na slid 3Ib je F= Tjr sa T za torzioni okretni moment. koji otpada na jedan zavar,

1: (0' f) u mm2 povrsina zavarenog Sava. Na s1. 31a je L {a . f)=a (2/1 +12), na sl, 31 b

je L (0 . £)=0 (d+a) It. .

I u savojno opterecenom zavarenom prikjjucku, sl, 32b. u zavarimu poprecnog rebra djeluju smicna naprezanja, koja se lzracunuvuju sa L(II' /)=21'2 "1'

Slika 31. Smieno optereceni zavareni prikljucci

oj s bocnim i tupim kutnirn zavarom; hi 5 kruznim kutnim zavarima opterecenim okretnim i savojnim momentom

Sauojno naprezanje

M Ur=-· 'y l:i..av

(17)

(1r u N/rnm2 M u Nmm

I .... u mrn"

vlaeno iii tlaeno naprezanje od savijanja u zavarenu savu, savojni moment na povrsini zavarena Sava =. F· L.

moment tromosti povrsine zavarena bva. Za njegov proraeun treba Icod kutnih bvova uzeti liniju korijena Sava pojedinib povrsina lavaca, kao njihove tefi~nice (vidi pri tome legendu uzjednadfbu (91), udaljenost savojnog naprezanja od tdi~nice povrsine zavarena SaYa

y u mm

a)

-Ef±;3t~

Hot

Q2

Slika 32. Savojno optereeeni zavareni savovi (So je tezi~!e povrsine zavara) 0) s tupim zavarom; b) s kutnim zavarorn

Djeluju Ii na nekom opasnom presjeku zavara (visoko opterecena tocka zavara) istodobno vlacna iii tlacna naprezanja i savojno naprezanje (vlacno ili tlacno naprezanje od savijanja), treba ih zavisno od njihova smjera sastaviti u rezultirajuce normalno naprezanje. A ko u nekom opasnom presjeku osim

1.1. Zaoareni spojeri

43

normalnog naprezanja iii rezultirajuceg normalnog naprezanja, djeluje jo~ okomito smicno naprezanje, treba racunati sa

ekoioalentnim (reduciranim) naprezanjem U'cd=J (12+2"t2 (18)

(1,,,, U N,'mml reducirano norrnalrto naprezanje u zavarenu Savu.

(1 u N!mm~ normalno naprezanje u zavarenu savu okomito na smjer ~ya prema jednadibi (15) iii (17). odnosno njihova suma iii razlika,

1" u N/mm2 smicno naprezanje u zavaru okomito ili uzduzno na smjer zavara,

;.

Na slici 31 b prikazani kutni zavari ·su. osim na smik, optereceni jos i savojnim momentom M koji opterecuje vratilo na savijanje, Savojno naprezanje u zavarenu savu jednako je savojnom naprezanju u prikljucnom presjeku A vratila, dakle ur-;;::,MjO,1 d3• Prema tome treba izracunati ekvivalentno naprezanje prema jednadzbi (18).

Slika 33 pokazuje prikljucak kutnog zavara opterecenog silom F, koja ne prolazi teZistem povrsine zavara. Sila F Zeli plosnati stap okrenuti oko teZista povrsine zavara So tako da uz smicno naprezanje "tq prema jednadibi (J6) (slika 33 d) dolaze JOB i smiena naprezanja "tt (torziona naprezanja). Ta torziona naprezanja ne rasporeduju se ravnomjemo po povrsini zavara. Pretpostavlja se da su ta naprezanja upravo proporcionalna duzini puteva koje bi prevalile pojedine tocke stapa na zavarenom savu pri rotacionom gibanju. Smjer tako dobivenih naprezanja odgovarao bi smjeru puteva pojedinih toeaka pri rotaciji (sl. 33 b). Mozemo zamisliti da smo dobiveno naprezanje rastavili u medusobno okomite komponente T. i .y uzduzno i popreeno na zavar (sl. 33c).

0)

F

Slika 33. Torziono optereeen spoj zavaren kutnim zavarima (So je tefi§ie povrsine zavarenog bvaJ

Komponente .y rasporeduju se 'po presjeku kao savojna naprezanja, a komponente •• imaju na svim mjestima jednake vrijednosti, Iz geometrijskih odnosa ovog specijalnog slucaja prema slici 33 slijedi:

F·L

TOTziono. naprezanje

(19a)

44

I. Neraslav/jivi spojevi

1.2. Zauariuanje pritiskom

45

Rezultirajuce naprezanje iz ('ty+-rq) i -ro je tada najvece smicno naprezanje -r=J(-r~+.q)2+1"~

(19b)

Kod prikljucaka zavarenih kutnim zavarima treba prikUlicni presjek ZGVGrena dijela A (vidi sl, 30·do 33) kontrolirati na CvrstoCu.

U tablici 11 navedeni su orijentacioni podaci 0 dopustenim naprezanjima u zavarenim savovima i prikljucnim presjecima zavarenih dijelova pri mirnom i titrajnom opterecenju. Neke opce vazece vrijednosti ne mogu se dati, buduci da je cvrstoea zavara i dijelova u spoju narocito ovisna 0 oblikovanju i 0 kvaliteti izvedbe zavarivanja. U serijskoj proizvodnji neophodna su ispitivanja dinarnicke izdrzljivosti,

Slika 34a prikazuje kao primjer nepovoljan nacin oblikovanja male uznice, Ona iziskuje velike troskove za materijai, i debele zavarene savove, a osim toga se prije samog zavarivanja moraju dijelovi spojiti pricvrsnim zavarima. Ovi nedostaci izbjegnuti su Iakom konstrukcijom prema sl. 34b.

'y u N/rnm2 't. u N/mm2

1:. u N/mm2 L,I.a.bumm

torziona komponenta okomito na zavar = 't,' cos a,

smicno naprezanje izazvano popreenom silom F prema jednadzbi (16).

torziona komponenla dui; za vara = " . sin a, dimenzije prikljucka zavarena sava,

Tablica II. Orijentacioni podaci dopll!tonih nlIpr=nja <N/mm') u zavarenlm lavovim. u priklj~im p res jecima A sasta""ih clemcnata strojognodnje

Za_ !atOri
Op,crc6ellic
miruju6c I jednosmjemo I naizrnjeniblo
K",ti,cta promjcnljivo promjcnljivo
Za"" Naprezanje Tab. 4
M.!erijal opoj.i~ dijelOYll
5, 37 5. SO Sc37 I 5. SO S. 37 S.SO
rC. 03611 rt.0561 C. 03(1) IC.0S61 rt,036I) C.0561)
Vlak, tIak. ..vijanje, I 160 220 110 130 55 6S
dvivalenUlo naprczaJJj. II 130 ns !IS 105 45 SO
Tupi zavar sa Z3.'Ir'3J1:'I1im III 110 ISS 75 90 40 4S
kOrijcnom • druB" streee 1 100 140 70 80 35 40
SmiI: II 80 110 55 65 30 32
III 70 100 SO 5S 15 28
Vlak, IIa.k. .. vijanje. 1 140 180 95 100 4S SO
C'k'VivaIentno naprezaDjc II 110 145 75 80 35 40
III 100 115 65 70 32 35
Tupi mvar ba korijena
za'l8tCllog • druB" stntne 1 90 110 60 70 30 JS
5mil: II 70 85 SO 55 15 30
III 60 75 40 SO 20 15
I 90 110 60 70 30 )S
PIOSRIli hln; za_ sva.l:.o II 70 85 SO 55 15 30
III 60 7S 40 SO 20 15
1 120 ISO 15 90 40 4S
Udubljmi ku,ni .. ear "",ko II 9S 120 60 10 30 35
III 8S 100 SO 60 15 JO
Dvoslruki plosnati kU1ni 1 140 190 90 120 SO 55
svako II 110 ISO 70 95 40 45
m.ar III 100 130 60 85 35 40
PrW~ presJok A
1 180 220 120 140 60 75
Vlok, link II 145 I1S 95 110 SO 60
III 115 ISS 85 100 40 SO
Sa<ijaJljc 1 240 280 ISS 180 75 95
No kutnom zavaru II 190 220 125 145 60, 15
ekvivaientoo naprezanje III 170 190 110 125 SO 65
1 125 ISS 8S 100 SO 65
Totzij. II 100 125 70 80 40 SO
m 85 110 60 70 )S I 4S b)

.2 Slika 34. Zavarena ufnica

a) nepravilno (nije svrsishodnol; b) pravilno (svrsishodno)

1.2. Zavarivanje pritiskom

1.2.1. Postupci, vrste bvova, materijali

Prema DIN 1910 (JUS C.T3.(01) zavarivanje pritiskom je zavarivanje pri kojem se dijelovi koji se zavaruju medusobno tlace i lokal no zagrijavaju. Lokalno ograniceno zagrijavanje, po potrebi do taIjenja, omogucuje postupak zavarivanja. Najvainiji su slijedeei postupci: ultrazvueoo zavarivanje kod kojeg se dijelovi zavaruju mehaniekim titrajima u podrueju ultrazvuka. Plinsko zavarivanje pritiskom (tablica 12, br. 1 i 2), kod kojega se dijelovi spajaju pritiskom nakon zagrijavanja plamenikom na tekuci plin i kisik. Elektrootpomo zavarivanje pritiskom, kod kojeg toplina nastaje elektrienom strujom i prijelaznim otporom na dodimim mjestirna., teomskim otporom dijelova koji se spajaju. Struja se dovodi eleku ... odama iii se induktivno prenosi. Dijeli se na: Tockasto zavarivanje (tablica 12, br 4 i 5), kod kojeg se struja i sila prenose elektrodama. Povrsine pritisnute jedna na drugu zavaruju se u obliku tocke, Bradooicasto zavarivanje (tablica 12, hr. 6), kod kojeg se struja i sila prenose elektrodama. Dijelovi tlaceni jedan na drugog dodiruju se na bradavicama iIi bridovima. Izboeine bradavice se potpuno iii djelomicno poravnavaju. Sanna zavarivanje (tablica 12, br. 7) je zavarivanje kod kojeg se struja i sila prenose elektrodama valjkastog oblika. PO'TSine medusobno stlacenih dijelova zavaruju se pod pritiskom nakon dovoljnog zagrijavanja nizom tocaka, koje prelaze jedna u drugu i stvaraju say. Tupo elektrootpomo zauariuanje iskrenjem (tablica 12, br. 1 i 2), kod kojeg struju i silu prenose stezne celjusti. Dijelovi kroz koje tece istruja zagrijavaju se kod laganog

46

1. NerQSlav/jivi spojevi

dodira i pri tome se izbacuje dio rastaljena materijala (iskrenje). Nakon toga se dijelovi zavaruju uz udarno sabijanje. Elektrolu~no zavarivanje pritiskom, kod kojeg se toplina stvara elektrickim lukom koji kratkotrajno gori i rastali ceone povrsine, Dijelovi se nakon toga zavaruju pod pritiskorn.

Tabli", 12. V,slo i obllci spo] ... zavarerdh prielskcm proma D[N 1911. (-JUS Cn.OII)

i
Redni Nazi. Simbol Pripro .... Iz,iedba Rcdni Nazi" Simbol Priprema lrmlba
brej , braj
!
T .... layOti
[ Za .. r, I ~~i~ \ I
odobljDnjem ~
3 G:ojclcn zavnr
1 :z.:..a, so orhDmj t ~~:~ I
I
Prijeld<l9al Ia-'
I
Jednoredan I Br:adayi~sl X ~
4 • ~:~ 6 ~
.~kasl zavar za\'lU'
i
Dvoredan I ~ ~
S • ~i~ 7 Savni zavar e
[ofkast za v ar I ltsta zavara odreduje se polozajem dijelova u spoju, njihovom pripremom i postupkom zavarivanja (tablica 12).

Za zavarivanje pritiskom pretezno su prikladni celicl St 34-1 (C. 0261), St 34-2 (C. 0262), St 34-7, St 37-1 (C. 0361), St 37-2 (C. 0362), St 37-3 (C. 0363), St 38-7, St 42-2 (C. 0462), St 43-7, St 46-2 (C. 0482), St 46-3 (C. 0485), St 47-7, St 52-3 (C. 0563), St 53-7, kao i Celici u kvaliteti eelika za izvlacenje St 2 do St 4, te mekani eelici St 10 (C. 0145) do St 14.Kvaliteta povrsine mora iznositi najmanje 0,2 po JUS-u [bez ogorina, a pore i male brazde od valjanja jps su dopustive). Vidi uz ovo DIN 17100 (opci konstrukcioni celiei) (JUS C.BO.5(0), DIN 1623 (tanki limovi) (JUS C.B4.016), DIN 1624 (hladno valjane trake) (JUS C.B3.521 i 522), DIN 2391 i 2393 (precizne eelicne cijevi) (JUS C.B5.030 i 051), DIN 17172 (eeli[jne cijevi) (JUS C.B5.023). Osim toga prikladni su jos i eelici za cementiranje, DIN 17210 (JUS C.B9.020), za eeono zavarivanje iskrenjem,

1.2.2. Spojevi tockasto zavareni

Toikasto zavarivanje tankih limova ili dijelova slicnih limu vrlo je ekonomican postupak u tzv.lakoj gradnji i gradnji strojeva i postrojenja. Razmjestajem tockastih zavara mogu se dobiti zavari koji se prema polozaju tocaka zovu redni, laniiani i cikcak zavari (sl. 35). Srnjernice za njihove dimenzije vidi u tablici 13.

Za lake celicne konstrukcije propisuje DIN 4115: Toekasto zavarivanje, dopusteno je za prijenos sile i za medusobno spajanje, kada tockama zavara

.","1"

1.2. Zavariuanje pritiskom

47

nisu povezana vise od tri dijela. Ukupna debliina spojenih dijelova ne smije biti oeca od 15 mm, a kod spoja dvaju pojedinaenih dijelova lie smije debljina jednog dijela biti oeca od 5 mm. Kod tri pojedinaena dijela ne smije ni jedan od vanjskih dijelova biti debJji od 5 mm. U smjeru sile ne smije biti jedna iza druge manje ad 2, ni vise od 5 tocaka zavara (sl. 36).

_ !Y _

_.!!l _

Sl ika 35. T oekasto za va reni spojevi: a) jednoredni za var; b) laneani za var; 1.') cikeak za var

T· L·_-----· _" __ ~_I F

~+-e,-l f"!'"

J

Tablica [3. Smjemic:c ZB !ofkastG ZBWJalC: lavow:

Slika 36. Optereceni, toekasto zavareni spoj lake 6:lilue konstrukeije

Pojedinafna debljioa ~1IlA J U mm I 0;; •.• 1 I 1. .. 1.5 I 1.5 .•• 2 I 1 ... ) I 3 ... S
Promjer lofbstog zawra d u mm. I 4 .•• s I 6 •.. 10 I S .•• IO I 10 ... 12 I 10 .•• 14
RlIZmak l<>blka ~,=) ... 6d Razma.k od n>ba •• a2.!i ... 4.54 .. RazmaIr. od n>ba .,a2 ... 4d okomilO
smjcru siIc DO .... .ic< sik Kod proracuna cvrstoce toeku zavara zamisljamo kao svomjak, kojije opterecen na smik. (s1. 37 a i b). Svaki tako zami§ljeni svomjak mora tada preuzeti odgovarajuci dio sile u njenom smjeru. Razlikujemo jednorezne i dvorezne

spojeve. . .

~ ~.

II)

~ ~

Slika 37. Naprezanje na odrez i naprezanje bokova kod tofkasto zavarenih spojeva a) odrez jednoreznog spoj~; b) odrez dvoreznog spoja; c) naprezanje bokova jednoreznog spoja; d) naprezanje bokova dvoreznog spoja

48

1. Nerasumljioi spojevi

F Smicno naprezanje 't"a =--- 11·rII·A

(20)

t. u N/mm2 FuN

n

III

A U =2

smicno naprezanje u toeki zavara, smicna sila odreza,

broj tocaka zavara,

broj rezova,

povrsina presjeka = d27t/4.

Zbog toga sto se locka zavara moze zamisliti kao svornjak, propisuje DIN 4115 jos i proracun na specificni pritisak u provrtu. Pod specificnim pritiskom u provrtu podrazurnijeva se srednja orijednost prittska u provnu, odn, svornjak (sl, 37 c i d). koji se oznacuje sa 0"1'

Naprezanje izazvano specifiintm pritiskom u proonu

F

0"1=--- 11' d· s

(21)

0". u N/mm2 specillcnl pritisak u to~ki zavara,

d u mm promjer tocke zavara,

s u mm debljioa lima (vidi 51. 37). Ako je zbroj debljina vanjskih limova manji od debljine srednjeg lima, treba za s uvrstiti vrijednost toga zbroja.

Tocke zavara ne smiju se u proraiun uzeti vece od

d=.J25 mm- S .

mm

(22)

ako je Smin debljina najtanjeg dijela.

Dopustena naprezanja za lake konstrukcije uzimaju se prema tablici 14 (opterecenja H i HZ, vidi 1.1.4.). Ta se dopustena naprezanja mogu uzeti kao osnova za spojeve u gradnji strojeva i postrojenja, i to kod mirnog opterecenja u punim vrijednostima, kod jednosmjemo promjenljivog naprezanja ::;::O,6-strukim vrijednostima a kod naizmjenicnog opterecenja :::::O,3-strukim vrijednostima naeina opterecenja H. Ako je pak smicna lomna cvrstoCa 't'Mzav tocaka zavara poznata iz pokusa, onda je za gradnju strojeva i postroje-

Tabu... 14. DoptWcna napn:mnja eN/EnID') za 1 __ za_ spojeYe cd laI:ih lIelifnih konsltul:cija proms DIN 4115

Matmjal
5137 SI46 5152
('::'0360) (t. 048ID_ (C0560]
Napn:zanje OplCro!enje
H HZ H HZ H HZ
Ako je p<llrcban dow <> izvijanju i nag;njanju premo
DIN4114
'. 90 100 110 120 135 ISS
jttbwr~ a~ 250 2'JO 305 340 380 430
d.V)re:lJO cr. 350 400 425 475 525 600
Ako izvijanjo, nasi.janje ili usibanje nije mogu6:
T. 100 us 125 140 15S 17S
ftdnbreJJO d'J 290 32S 350 395 430 485
dvorezno 0', 400 450 485 S50 600 675 1.2. Zavarivanje pritiskom

49

nja: <adDP=rMzav/SM sa sigurnoscu protiv lorna SM:::::2 do 6. Kontrola 0"1 nije tada potrebna. Cesto se spojevi tockastim zavarom izvode i tako da je njihova sila lorna FMzav najrnanje toliko velika kao i sila lorna FM opasnog presjeka dijelova u spoju, dakle FMza,,~FM'

1.2.3. Bradavieasto zavareni spojevi

Bradaoiiasto zauariuanje; nasuprot tockastom, ima tu prednost da su struja zavarivanja i pritisak elektroda na pocetku zavarivanja koncentrirani na bradavice tockastim ili linijskim dodirom. Zbog toga je. cvrstoCa zavarenih mjesta kod bradavicastog zavarivanja veca nego kod tockastog, Uobieajenu izvedbu

bradavica prikazuje sl. 38, a njihove dimenzije tablica 15. .

c)

~ ~

Slika 38. Bradavice za zavarivanje: a) okrugla bradavica; b) prstenasta bradavica; c) uzdufna bradavica

l~# __ JMwl ~i ~.~. ~wl

S1ika 39, Bradavice na dijelovima k?ii stoje okomil~ jedan na drug om

. Bradavice se vee za vrijeme izrade dijelova ili utisnu iii izraduju kovanjem iii odliju. Ako su to dijelovi s velikom razlikom volumena, bradavice se predvidaju na dijelu sa vecim volumenom, inace na debljem dijelu. Prstenaste

Tabla 15. ODm::mije bracla';'" u mm (prcma SWrims AG, Erlanp)

Dc:bljina lima ~ 0,5 1,0 1,5 2.0 2,5 3.0 3,5 4,0 4,5 S,O
Promjer bnodoviao d 2 3 3,5 4 4,5 S 5,5 6 6,5 7
Visina braclavioO h 0.5 0,7S 0.85 1,0 1,1 1,2.5 1,4 1,5 1,6 1,75
.~k bradavica " 22 22 24 25 27 28 29 30 32 33
, 4 Elcmemi srrojeva

50

1. N eroslovljivi spojevi

bradavice, prema sl, 38 b, pogodne su za tanke lirnove, jer ih one i ukrucuju, Mogucnost spajanja dijelova koji stoje okomito jedan na drugom prikazuje slika 39, a spajanje limova s fazoniranim dijelovima slika 40.

Slika 40. Bradavice na Iazonskim dijelovima za privarivanje na cijevi

a proracunu cvrstoce gotovo i nema podataka, pa se zato preporucuje isti proracun kao za tockasto zavarene spojeve [jednadzbe (20) i (21)] i to sa m=1 i A=d2n!4 kod okruglih bradavica, odn. A~d(I-0,5d) kod uzduznih bradavica. Dopustena smicna naprezanja treba uzeti kao kod tockastog zavarivanje (vidi 1.2.2.).

1.2.4. Spojevi zavareni CeoDO elektrootpomim iskrenjem

Narocita prednost ceonog elektrootpomoq zavarivanja iskrenjemje cvrstoca zavarenog spoja, koja iznosi od 90 do 100% cvrstoce materijala dijelova u spoju, Upotrebljava se onda kada taj postupak omogucuju velike ustede materijala, ili omogucuje jednostavnije i jeftinije oblikovanje, nego dijelova u jednom komadu. Primjere pokazuju slike 41 i 42.

Slika 41. Tupim elektrootpornim zavarivanjem spojena stapajica

Slika 42. Tupim elektrootpornim zavarivanjem spojeno koljeneasto vratilo

f.3. Lemljeni spajevi

51

1.3. Lemljeni spojevi

. ~.

1.3.1. Postupci, lemovi

Lemljenje se nekada obavljalo zanatski rucno, a danas dobiva sve vise na znacenju, Danas se Ierne &:lieni okviri, hladnjaci motornih vozila, karoserije, rnanji rezervoari, Jagane eelicne konstrukcije, djjelovi strojeva i sprava i sl.

Lemljenje je spajanje metalnih materijala (osnovnih materijala) pomocu rastaljena dodatna rnaterijala (lemovi). Cija je tocka 'taljenja niza od tocke taljenja osnovnog materijala dijelova koji se spajaju. RazIikujemo meko i tordo lemljenje. Kod mekog lemljenja tali se lern ispod 450°C, a kod tvrdog nesto iznad 450°C.

Prema DIN 8505 (Lemljenje metalnih materijala) pod podrucjem taljenja nekog lema podrazurnijeva se podrueje temperature od poeetka taljenja (temperatura solidusa), do potpuno rastaljena stanja (temperatura liquidusa). Pod· radnom temperaturom. podrazumijeva se najniia temperatura povrsine izratka na rnjestu lemljenja., na kojoj temperaturi se lem moze omrezavati, prosirivati i vezati na osnovni rnaterijal izratka,

Radna temperatura mora uvijek hiti visa od temperature solidusa, no ipak smije biti ispod iIi iznad temperature Iiquidusa. Radna temperatura izaziva ubrzanje atoma. Preko graniene plohe lem/osnovni materijaJ odvija se izmjena mjesta atoma., a time i difuzija (legiranje). Zbog toga povrsine lemljenja moraju biti po mogucnosti glatke (dubina hrapavosti ne preko 20 pm) i dobro oCi§Cene. Da bi se odstranili jos postojeei povriinski tanki slojevi i da bi lem mogao dobra omreziti povrsinu lem1jenja, upotrebljavaju se otopine soli (vim DIN 8511). Upotrebljavaju se i mieni plinovi, koji spreeavajuili reduciraju moguenost oksidacije povrsine lem1jenja prije nego sto se dostigne radna temperatura.

Najvafniji po.stupci lemljenja (vidi DIN 8505):

1. Plameno lemljenje. Mjesta spajanja ugriju se plamenikom ili plinskim napravarna. Prije ill poslije zagrijavanja prisloni se lem na mjesto spoja iii ulaze u sastav, Ovaj postupak prikladan je za meko i tvrdo Iemljenje.

2. Lemljenje pomocu lemila. Vruce, rukom ili strojem vodeno lemilo (elektricki ill pIinom grijano) ugrije mjesto lemljenja. Lem se prisloni iii se povrsine lem.. Ijenja prije toga pokositre. Lem se pri 'tome otapa i spaja oba dijela. Taj postupak dolazi u obzir samo za meko lemljenje.

3. Lemljenje uronjavanjem. Prije lemIjenja moraju se odgovarajuCim pastama iii rastopinama obraditi mjesta koja moraju ostati nezalemljena, Dijelovi koji se spajaju urone se tada, u polozaju u kojem moraju biti spojeni lemlienjem, u rastaljeni lern i na taj nacin se ugriju. Lem tada prodire u mjesta spoja i spaja oba dijela, Taj postupak je prikladan za meko i tvrdo lemljenje.

4. Lemljenje u peCi. Lern sedodaje mjestu spajanja, a dijelovi se ugriju u plinskoj iii elektrienoj prolaznoj iii mufolnoj peci, u kojoj se obavi lemljenje. Postupak . je prikladan za meko i tvrdo lemljenje.

52

I. Neraslav/jivi spojeoi

5. Otpomo lemljenje. Mjesto koje se spaja ugrije se, slicno kao kod elektrootpornag zavarivanja, sabijanjem u klijeStima iii na strojevima za elektrootporno lernljenje. Prethodno se ulaze lem. Postupak je prikladan za meko i tvrdo lemljenje.

Prema obliku lemljena mjesta razlikuje se:

I. Lemljenje so zracnoscu (rasporom), kod kojeg povrsine spajanja imaju malu, po mogucnosii jednako siroku zracnost (rasp or za lem), koja opcenito ne prekoracuje h=0,25 mm. Lem se kapilarnim djelovanjem usisava u ostavljenu zracnost izmedu dijelova koji se spajaju (sl. 43).

Slika 43. Kapilarno djelovanje u spoju pri Jemljeoju

2. Lemljenje sa savom, kod kojeg povrsine sto se spajaju imaju razmak veci od h=0,5 mm iii sav oblika V iii X. U posljednjem slueaju nastaju Savovi kao kod zavarivanja, taka da se ponekad govori 0 zavarivackom lemljenju.

Za meko lemljenje teskih kovina (npr, feljezni, bakarni, nikaIjni materijali) dolaze u obzir olovo-kositreni lemovi (PhSn-lemovi) iii kositar-olovni lemovi (SnPb-Iemovi) DIN 1707 (JUS C.El.041), a lemovi za lake kovine (aluminij i aluminijske slitine) prema DIN 8512, sastoje se uglavnom od kositra [Sn), cinka (Zn) i kadmija (Cd).

Za tvrdo lemljenje teskih kovina dolaze preteino u obzir srebrni lemovi (Ag-lemovi), bakarni lemovi (Cu-Iemovi) i mjedeni lemovi (Ms-lemovi) DIN 8513 (JUS C.D2.306), a za lake metaleIaluminij i aluminijske legure) aluminij-silicijski lemovi (AISi i A1SiSn-lemovi) DIN 8512.

Najvazniji lemovi i njihova podrueje taljenja navedeni su u tablici 16.

1.3.2. Osnove obJikovanja

Prosirenja zracnosti raspora na pojedioim mjestima izmedu dijelova koji se spajaju smanjuju kapilamo djelovanje, a suienja skode protoku oksidima obogaeene taline. Narocito su kritiena suzenja koja se nadovezuju na prosirenja zracnosti raspora. Primjere za. pogresnui pravilnu izradu potrebne zraenosti . prikazuje slika 44.

Brazde od obrade, koje teku okomito na tok lemljenja, spreeavaju tecenje ako su dublje od 0,05 do 0,1 h (sl. 45a). Brazde 11 smjeru teeenja djeluju kao kanali i potpomaiu teCenje, tako da se ~ i posebno izraduju (sl. 45 b), ako se npr, trw tocan centriean poloZaj dijelova koji se spajaju.

Slike 46 do 50 pokazuju uobicajene lemljene spojeve:

1. Limooi. Ceoni spojevi nisu prikladni zbog svoje male povrsine lemljenja.

Najbolji su prijeklopni spojevi i spojevi s podmetacima (sl. 46). Zakosenjem preklopljenih sastavnih dijelova u spoju iii podmetaea na mjestu spajanja lemljenjem blaze se skrece tok siIa, a time se poveeava evrstoCa. Svrsishodna je duljina prijeklopa 1=.3 do 4 s.

1.3. Lemljeni spojeui

53

Kralica

L-AlSi 12

L·PbSn8 Sb L·PbSn 12 Sb L-PbSn 20 Sb L·PbSn20Sb 3 L.PbSn 2S Sb L·PbSn 30 Sb L·PbSn 35 Sb L·PbSn40 Sb L-Sn so PbSb L-PbSn 30 (Sb)

Podn4: laljenjo S'C I L"C

~I

laljoqi>

SoC : !.C :

280 , y,; 250 : ~ 186 I 270

:: I ~

186 : zso 18~ : m 186 ~ 186 l:)):l 183 1!S5

L·I'bSc~; ,Sc, J...1'bSc A) ,51>. J...S,!!oJ PbIS!:, L·Sn (J, PI> ,so, J...PbSc ;

L-Sn jI, PI> L·Sotil,P".:

L·Sn~: PI:

J...So"l",PI:

J...So 50 P!lC.

183 :<:", L-Sn 60 1"«.

IS3 ::?::: L·Sn«l~":

183 :..; I L-S. so ~

183 "~I l-Sn «I Pt-.-\L

l:!O I;~ l.Sn 6; I":.~ 183 _ _ I L·Sn. ... ~ 0

183 : ~I l·SnSb :;

133 .10 L-PbAg:

Il-SOPbCd I~ l..Q!Z"."! :

lS3 "\.1-

18J I:'-~

Mobai "'_i .. IOIk y,;.!X'i 1707' L <IlS CE 1.0.1 I ,

L-SnZn 10 L·SnZn4O

L-As 12Cd L-AS 12 L-AS5 L-Ag IS P L-AgSP L-AglP L-Ag67 Cd L-AsSOCd L-Ag4S Cd L-Ag 40 Cd L-As 30 Cd L-Ag20Cd

200 i :10 L·~ .Q)

200 :HO l-CdZ:o :r>

~65 ~i1 L·Sni'bZ;:

!65 .:-n

620 825

IlOO ~)I)

820 ~70

650 .;ro 650 '810 650 '010 635 'iJO 6201610 620 I 63S 595 ! 630

:1:

,

J...",~ J...-'f; -;

l-AtC J...",6< l-Atfll L-A!(fJSo. J..."' .... J...A,~ J...At3J L-A!I! l-A&7.? L-At~

780 "40 700 690 69S 62!J 67S

I 700 '690 960 i TI9 62S

~I

;II 7JJ ";II -ot=

-",

: tnfI .. t~1 t,jl"lJ i;:":1} : "1l:

l·,IIg27 loCu t-sce l·SnBl:6 L·s.Bl: I:

L·!>I.«l l·SoMs L-Ms-C L·'.hS4 L-Ms l.a.P8

575 ! S90 L-AlSi:So.

1510 j5IQ

.-!-

Slika 44. Oblikovanje r"-?lra za iemljenje I" ~ ilea za lem.i.ienFl O} p:·y,*,;;:r.1 pravilnc

6..<0 ! 8).0

lo:!3 ; lOS)

lo:!3 ; IOS3

910 11Q.lO s:s . 990

6')01900

:rnl890

! 8.3; 84S

IE I~

54

Stika 45. Raspori za lemljenje u obliku kanala: Il) dijelovi spojeni steznim spojem u tri locke'

b) dijelovi spojeni narovasenim povrsinama '

~~~

~) 's S .1:11 S ., :11'$

~~~

Slika 46. l..emljeni spojevi lima

Il) prijeklop; b) kos prijeklop; c) zakosen prijeklopni spoj; d) spoj s vezicom; e) spoj sa zaslljenom vezicom; 1) spoj sa dvije vezice

Slika 47. Lemljeni cijevni spojevi

Il) stow! a:oni spoj; b) spoj kolCakom; c) prijeklopni spoj

2. Cijevi. Coone spojeve (sl. 47a) najbolje je tvrdo lemiti. Stozasta izrada krajeva povecava po~~ leml~e~ja. Cijevi debljine stijenke ispod 2mm i cijevi kcje treba meko lemiti, spajaju se kolCakom (sl. 47 b), ill se na jednom kraju prosire (sI. 47 c).

3. Okrug~ ~pke. Coono lemljenje krajeva okruglih sipki (sl. 48 a) ne preporueuju se. BoIJe je da se krajevi sipke uloze u provrt, koji ostavlja zracnost za ulaz

. Slika 48: Prilernljene i ulemljene ~ipke

Il) nalernljeno telo ~ipke; b) lemljen obad sipke; c) lemljen abod rukavca; til ulernljeno u krutu glavinu; e) i j) ulemljeno u elasuene glavine

1.3. Lemljeni spojeui

55

lema (sl. 48b i c). Slike 48e i f prikazuju kako se odgovarajucim oblikovanjem glavine tok sila moze blago skretati, Slika 49 prikazuje sipke spojene lemljenjem s dijelovima od lima; spojevi sa po dva uporista (mjesta lemljenja) su naroeito kruti i cvrsti,

4. Spremnici. Za lemljenje posuda vrijedi sve sto je receno za limove. Spajanje dna posude lemljenjem prikazuje slika 50.

'i.,

"i-

Slika 49. Dvostruko uldislenje okruglih §ipki Il) u polugu savijenu nalik na slovo U;

b) u stozast tuljac .

[]J [D[] [00

Stika '50. Lemljenjem spojena dna posuda

1.3.3. CvrstoCa

Za proracune ~toCe ima samo malo polaznih toeaka, OpCenito se mjestu spajanja (lemljeno mjesto) daje jednaka racunska vrijednost CvrstoCe kakvu imaju i dijelovi koji se spajaju, tako da bi djelovanjem jednake siJe lorn teoretski morao nastati na oba mjesta. Lemljeni se spojevi svrsishodno oblikuju, taka da su opterecen: smicno. Za spojeve prema s1. 46 mora biti:

(23)

S u mm2 presjek sastavnih dijelova. u spoju izlozen vlacnom naprezanju,

O'M u Nfmm2 vlaena ~rstoCa materijala dijelova u spoju..

A u mm2. povrsine spojenelemom izlo!ene smifnom naprezanju,

tML u N/mm2 smicna fvrstol:a sainog lemljcnog spoja.

Cvrsioca (O'ML ='vlac~a cvrstoca, '[ML =smiena evrstota) samog lemljenog spoja (lem u zracnosti izmedu dijelova u spoju) iznosi za mekane lemove oko O'ML =20 do 30 N/mm2 i '[ML = 15 do 20 N/mm2, za tvrde srebrne lemove O'ML=300 do 400 N/mm2'i t'ML=150 do 280N/mm2, a za tvrde bakrene i mjedene lemove O'M'L =250 do 350 N/mm2 i tid = 150 do 250 N/mm2. Kod aluminijskih t'vrdih lemova .cvrstoea lemljenog spoja postize cvrstocu dijelova u spoju. Manjevrijednosti vrijedekodzracnostih~0,25 mm,a vece kod h==O,l mm (rneduvrijednosti treba ocijeniti).

56

1. Nerastauljioi spojeo!

1.4. Lijepljeni spojeoi

57

Dinamicka izdrzljivost lemljenih spojeva dostize oko 80% dinamieke izdrzljivosti dijelova u spoju, a kod zracnosti preko 0,2 mm saO:o oko 60%. Kod me,,? lem/j.eni~ spo/eva dinarnicka izdrzljivost vrlo brzo pada i stoga ih ne treba izlagati dinamickom naprezanju vecem od .=F/A=2 do 3 N/mml.

Lemljene posude treba racunati istim jednadzbama kao i zavarene (vidi 1.1.3.). Propisi Zajednice proizvodaca tlacnih posuda (AD-propisi) odreduju:

~ig~r"osr ~a vlak S=~ uz alesl.za materijal, S=4,5 uz tvornicki atest, Koeficijent slabljellja mehaniekih svojstava lemljenog spoja u odnosu na osnovni materijal iznosi V= do 0,7 kao no.rmalna . vrijednost Ivrdo l~mljenih prijeklopnih savova, NajveCa dopustena debljina stjjenke pn tome Je 5=5 mm. Nadalje V= do 0,9 kod prijeklopnih tvrdo lemljenih ~vova, ako !irina pr!jeklopa. iznosi najmanj~ sesterostruku debljinu stjjenke, Najvisa dopustena debljina stijenke pn t~~e je s=8 mm. Zatll~ V= do 0,8 kod meko lemljenih spojeva s bakarnim podmetacem, ak~ !mna podmetaca na obje strane sastava iznosi najmanje dvanajstorostruku debljinu stijenke. Najveea dopustena debljina stijenke je pri lome 5=4 mm, najvec] dopusteni pogonski pretlak p=2 bar=O,2 MPa.

Prijeklopno meko lemljeni okrugli ~vovi mogu se izvesti na bakrenom Iimu uz najrnanje d~torostruku sirinu p~jeklopa do debljine stijenke 's=6 mrn i do umnoska DI . p=250 N/mm. PnJe~lopno rneko l~m~Jeni uzd.td.ni ~vovi nisu dopusteni, Debljina stijenke tvrdo lemljenih t1a~m~.pos.u?a, uz. iznimku onih od ~istog aluminija iii sW!nih mekanih aluminijskih legura, ne srmje biti manJa od 5=2 mm. Najmanja debljina stijenke tlacnih posuda od spomenutih aluminijskih materijala je s e J mm,

2. Kontaktna Ijepila sa srednje visokom kohezijom i visokom adhezijom, a spojeni dijelovi se uglavnom ne mogu odvojiti bez ostecenja, primjerice Pattex kao viskozna otopina, (proizvod tvornice Henkel u. Cie, Dusseldorf).

3. Cvrsta ljepi/a s visokom kohezijom i vrlo visokom adhezijom, koja se nakon vezivanja pretvaraju u cvrstu tvar i stvaraju nerastavljiv spoj,

Za gradnju strojeva i uredaja pretezno je vazno lijepljenje C\Tstim ljepilom,

tako da ce u nastavku biti rijeci sarno 0 njima. .

Cvrsta Ijepi/a izradena su od umjetnih smola na bazi fenola, mokracevine, melamina, epoksida., poliestera. Upotrebljavaju se u tekucem stanju, u obliku paste, ili u evrstom stanju (ove posljednje kao folije). Otvrdnjavaju u hladnom stanju, na sobnoj temperaturi (hladni otvrdivaCi iii hladna ljepiJa) iii na 80 do 200 °C (topli otvrdivaCi iii topla ljepila). Mnoga su ljepila ujedno hladna i topla, pa se mogu po izboru hladno iIi toplo otvrdnjavati. U danom slueaju mora se, prema vrsti ljepila, vezivanje (otvrdnjavanje) vrsiti pomocu pritiska na mjesto spoja. NadaIje treba razlikovati jednokomponentna i dookomponentna ljepila. Kod dvokomponentnog Ijepila mora se prvoj komponenti prije prerade do dati otvrdivac (druga komponenta), koji dovodi do otvrdnjavanja i odreduje vrijeme otvrdnjavanja. Jednokomponentno Ijepilo otvrdnjava bez dodavanja otvrdivaca,

Za otvrdnjavanje toplih ljepila, nasuprot hladnim ljepilima., potrebno je mnogo vece investiciono ulaganje (susionici, ploce s grijacima, naprave). Nije doduse jos moguce odreci se toplih ljepila., jer ona postizavaju znatno vecu cvrstocu spoja nego hladna ljepila,

Suprotno cvrstim ljepilima, koja su otopine makromolekularoih tvari (kao sto su ljepila pod komercijalnim nazivima Uhu-Alleskleber, Uhu-coll i Uhu-hart, proizvodi tvomice Uhu - Werk H. u. M. Fischer, Buhl/Baden) ostala cvrsta ljepila otvrdnjavaju jednim ireverzibilnim (nepovratnim) procesom 'omreiasanja. To znaci cia se u toku reakcije stvaraju mnogoclane makromolekule i odreduje njihov prostomi medusobni razmjestaj, .

Cvrsta Ijepila s procesom omrezavanja nalaze se na trZistu pod razlicitim trgovackim imenima: Bostik (Boston Blackin, Oberursel(faunus), Redux; Araldit (Ciba AG, Wehr/Baden), Agomet (Atlas-Ago, Wolfgang bei Hanau), Uhu-plus Uhu-WeI'k H. u. M. Fischer, Biihl/Baden), Metallon (Henkel U. Cie, Dusseldorf), Upatoi (Sichel-Werke, Hannover-Linden),. Desmodur, Desmoeoll (Bayer AG,

Leverkusen). .

. Od izvanrednog znaeenja za izdrzljivost lijepljenog spoja je stanje povrsine koja Sf. lijepi. Adhezione sile sarno su onda djelotvome ako je povrsina prianjanja cista, ohrapavljena i odmastena .. HrapavljenjepoveCava povrsinu prianjanja stvaranjern udubljenja i uzvisenja, Povrsine metala obrapavljuju se Iinim Cetkanjem, brusenjem smirkom iii pjeskarenjem, a eiste se i odmascuju trikloretilenom, perkloretilenom iIi ugljicnim tetrakloridom (izlozene djelovanju pare iii uronjene u parol, te acetonom iii luZinama (uronjeno). Povrsine obradivane silikonskim pastama iii sredstvima vise se De mogu lijepiti!

SJoj ljepila treba da bude sto ranji, teoretski trebao bi biti jednak debIjini molekula., jer su adhezione sile u vecini slucajeva vece od kohezionih sila. Cvrstoca spoja opada stoga s porastom debljine sloja ljepila, Kod cvrstih

1.4. Lijepljeni spojevi

1.4,1. Ljepila, svojstva, postupci

Pod lijepljenjem podrazumijeva se medusobno spajanje dijelova prianjanjem pom.oC~ . Ijepila (vidi~ DIN 16921, Ljepila, prerada ljepila), Treba upozoriti da ljepilima za plasticne mase smatramo ona koja lijepe umjetne materijale, a pod ljepilima od plastiCnih masa takva koja su izradena od umjetnih rnaterijala, pa mogu da Jijepe npr. i metale. To su onda ljepila za metale, Lijepljeni spojevi imaju, izmedu ostalog, prednost da im je potrebno malo pro~to~a i laki s~ da se naprezanja na spoju jednolicno rasporeduju, da su sPOJ~.VI nepropusm, otporru na koroziju i ne mijenjaju svojstva materijala koji se )lJ~pe. Ka~ ~edostat~k treba navesti manju evrstocu nasuprot drugim nacl.rum~ spa~~nJa (zavanvanje, lemljenje, zakivanje). Lijepe se npr. ojacanja na limenim stijenama, spone avionskih krila i krila ventilatora, okviri mopeda limene posude i s1. Razlikuju se: . ,

1. Lijepljenje obioga. To su lijepljenja obloga od pusta, koze, tkiva, folija i sl. na druge dijelove, ploce iii nosace,

2. Lijep/jenje u slojeoima. To su medusobna Iijepljenja sastavnih dijelova (spajanih dijelova),

Lfepila vezu dijelove u spoju ljepilom koje se nalazi izrnedu povrsina

nalijeganja, Ona se obicno dijele u tri grupe: .

1. Prionljioa ljepila koja imaju malu koheziju i visoku adheziju, a spojeni dijelovi se bez ostecenja mogu opet odvojiti, kao npr, naljepna folija Tesafilm (proizvod tvornice Beiersdorf AG, Hamburg).

58

1. Nerastaoljioi spojevi

ljepila s omrezavanjem mijenja se struktura Ijepiia za vrijeme otvrdnjavanja., i zbog skupljanja koje pri tom nastaje i krece se od 0,5 do 10% volumena ljepila, U debljirn slojevima Ijepila javljaju se unutarnje napetosti koje jos i dalje snizuju cvrstocu, Cvrsta lijepljenja s omreZavanjem otporna su, opcenito uzevsi, prema vodi, otopinama i Iuzinama, benzinu, benzolu, alkoholu, eteru i sl,

1.4.2. Osnove oblikovanja

Opcenito uzevsi i ovdje vrijede iste smjernice oblikovanja kao i za lemljene spojeve prema slikama 46 do 48. Buduci da su vlacna i srniena cvrstoca lijepljenog sloja bitno ispod one kod metala., potrebna je razmjemo velika povrsina lijepljenja. Najpovoljnijom duljinom lijepljenja pokazala se duljina 1=20 do 25 s (sl. 51). Primjer na slici 52a pokazuje uobieajenu izvedbu kueista zracnog kompresora livenu u kokili, a slika 52b pokazuje jeftiniju izvedbu u tlaenom livu s ulijepljenim dnom. Na slici 53 prikazano je nastajanje lijepljenog nosaca avionskog krila,

Slika 51. Lijepljeni prijeklopni spoj limova (A je povrsina raspora, I duljina raspora)

Stika S2 KuCilie koijenfastog vratila>

0) od kokilnog Jijeva; b) od tIaenog Iijeva s ulijcpljeoim dnom

Slika 53. Lijepljenje avionskih nosaca

a) prije lijepljenja (o je ukrueenjc vertikalnih nosaca, b pojasne ploce, e vertikalni nosac, d lijepljene povrsine): b) nakon lijepljenja (0 je lijepljeno s Ijepilom Redux, b nakon Iijepljenja savinuti pojasi)

104. Lijepljtmi spojevi

59

1.4.3. Cnstoi:a

Spojevi sastavljeni od alurninijskih dijelova daju najvece evrstoce, Slijede po redu spojevi celicnih, bakrenih i mjedenih dijelova, NajviSa cvrstoea postizava se slojem ljepila debljioe 0,1 do 0,3 mm, a pri debljini sloja ljepila do 1 mm pada cvrstoCa na oko 60%. Cvrstoca se smanjuje tokom vremena i zbog starenja Ijepila, a zaustavlja se negdje kod 70 do 80% pocetne cvrstoee, Lijepljene spojeve treba oblikovati tako da su po mogucnosti izlozeni smicnom naprezanju. Za primjer prema s1. 51 je

. .• . F

smicno naprezanje ,= A

(24)

.~'.'

T u N/mm2 smicno naprezanje u sloju Ijepila,

FuN smifna sila,

A u mm2 povrsina lijepljena sloja.

Kao dopusteno Mprezanje uzima se oko 0,3 do O,5-terostruka lomna Cvrstoea lijepljenog spoja. U tablici 17 navedeni su orijentacioni podaci 0 smicnim i vlacnim evrstoCama lijepljena spoja., na pogonskim temperaturama o do 60 "C, Na visim pogonskim temperaturama pada evrstoea spoja., i to kod hladnih Ijepila u vecoj mjeri nego kod toplih, Na temperaturi od najvise 300 °C iscrpljena je CvrstoCa· ljepila prikladoih za metale. Stika 54 pokazuje ovisnost smiene cvrstoee nekib Ijepila 0 pogonskoj temperaturi. Proracune lijepljenih spojeva treba ocijeniti samo kao Cisto pcibliZavanje; buduci da se vrijednosti evrstoca jako rasipaju, Preporucliivo je da se za konkretne slueajeve obave odgovarajuCi pokusi.

NjnrnZ 3D 28 26 24 22

t ~

~ 18 ~ 14 ~ .g 12

10

~ 8 i 8

4

2

~~.~~OM~~~~~~~~~~~

~ "C

Stika 54. tvrs!oCa na smik raznih ljepila s procesom omreZavanja u zavisnosti ad pogonske temperature

a je Araldit I, b Redux 775, c Araldit 123 B, d Agome! E, e Agomet R

r \.
\
~ ..... <, JL
- ./ \. It "-
/ '\ \
./ "... / ~ '- \
~ e L \ ~ \
-- • 11 ~ \
- -r " <, \ ,
...... \ \ l \
..... '\ 1\ \
- c -, '\ \\ \
.\ '\..
...... ....... \. \
,\1 60

1. Nerastaoljini spojed

Tablica 17. Orijonta';oni pod,ci 0 ~toCi lijcpljcnog .toja u N/mm' ( ... tavio ""UI.' za na ut<u 0 materijaJinta TU Hannover)

C'I>lo6l Vrijednosna Hladno lj<pilo Toplo ljepilo
grupa
a J ... :!O 8 .•. S
C"lsloCa nil smik T ... (rnirno oplcrcicnjc) b 4 IS
c 8 25
Q 005 .•. 4 2 ... 8
Cvmob na smlk T. (naizmjeni~o opte-
reCenje) b 1 3
c 2 6
a 30 ... SO SO ... 90
CmloCa na vlak ~. (mirno optercl;cnje)
d 40 10 Q pnbLdno podrufje. b gruba procjma za jedneeeme spojeve, c gruba proejeoa za dverezne spoje\-e. d gruba proejeno.

Lijepljeni spojevi narocito SU osjetljivi na Ijuscenje, pa se takva naprezanja (sl, 55) moraju izbjegavati.

Slika 55. Ljustenje lijepljenog spoja

1.5. Zakovicni spoj

1.5.1. Zakovice, izrada, broj rezova, prijenos sile

Zakoviene spojeve istiskuju sve vise zavareni spojevi. Busenje rupa i zakivanje iziskuje, opcenito uzevsi, veci utrosak rada. Zavareni dijelovi jednostavnijeg su oblika, laganiji su i nisu oslabljeni rupama. Sarno se jos ponekad uzima zakovicni spoj, koji inace vrijedi kao bezuvjetno siguran narocito u gradnji s lakim metalima.

Sirota zakooica (sl, 56) sastoji se od struka i sabijanjem oblikovane osnovne glave. Prednost se daje poluokrugloj glavi, dok ostali oblici glava do laze u obzir samo za posebne slucajeve. U gradnji celicnih konstrukcija se kao materijai za zakooice upotrebljava U St 36-1 (C. 0245) kod zakivanih dijelova visoke

Slika 56. Uobieajeni oblici eelicnih zakovica

a) poluokrugla zakoviea DIN 123 (standard povucen iz upotrebe) i DIN 124 UUS M.B3.011 i 023) za gradnju kotlova i Oeli~ih konstrukcija; b) upustena zakovica DIN 302 (JUS M.B3.012 i 022) za gradnju kotlova i l:eli~ nih konstrukcija; c) poluokrugla zakovica DIN 660 (JUS M.B3.011 i 021) za strojogradnju; d) upustena zakovica

DIN 661 (JUS M.B1012 i 022) za strojogradnju

a)

cJ

d}

oj

...

1.5. Zako~itni spojevi

61

cvrstoce i R St 44-2 (C. 0445). Zakovice i dijelovi koji se zakivaju moraju biti od istog osnovnog rnaterijala, jer pri razlici u materijalu postoji opasnost labavljenja i korozije. Za zakovice od obojenih metala dolaze u obzir Cu, Ms, AI, AICuMg i AIMg5.

Celicne zakovice do d = 8 mm i sve nezeljezne zakovice zakioaju se hladno, a celicne deblje od 10 rom toplo. To znaci da se zakivaju nakon ugrijavanja na svjetlocrven zar od okruglo 1000 0C. Osnovna glava zakovice podupire se pridrzacem, a zavrsna glava zakiva se oblikacern bilo pritiskom na stroju za zakivanje, bilo udarcimazracnog eekica (sl. 57). Pri strojnom zakivanju utiskivanje je neprekidno te one sabija zakovicu po citavoj duljini i ispunjava provrt bolje nego pri zakivanju eekicem.

Slika 58. Izvedba provrta za zakovice

Slika 57. Zakivanje poluokrugle zakovice a) prije zakivanja; b) nakon zakivanja

Toplo zakooane zakocice stezu (skupljaju) se, smanjuju u promjeru i duljini i tlace sastavljene dijelove cvrsto jedan na drugi, tako da stvaraju cvrst spoj. Stezanje zakovica izaziva u struku vlacna naprezanja. Buduci da je naprezanje zbog skupljanja proporcionaino duljini zakovice, stezna duljina treba da bude Es~4d (sl, 58).

Za stvaranje besprijekorne zavrsne glave duljina siroue zakouice I mora za odredenu vrijedoost biti veea od stezne duljine Es. 0 tome daju podatke

odgovarajuci standardi 0 zakovicama, .

Proimi za zakooice buse se iii se probijaju. Probijani se dodatno buse iIi razvrtavaju, buduci da stvaranje vrlo finih prskotina kod probijanja moze . dovesti do lorna U gradnji celiCnih!construkcija zabranjeno je probijanje rupa.

Rubovi rupe moraju se upustiti (s1. 58) da bi se dobio dobar prijelaz imledu struka i gtave. .

Razorimo u nasilno. zakovicni spoj (sl. 59) dijelovi spoja razrezat ce svomjak zakovice, ukoliko prije ne (lode do lorna u dijelovima spoja. Prema broju dobivenih rezova govorimo 0 jednoreznom i visereznom, opcenito m-rez-

nom, zakooicnom spoju. .

'Slika 59. Nasilno r • izorcni zakov icni spoj: a) jednorezni; b) dvorezni

62

1. NerOSlavljivi spojeot

U proracunima cvrstoCe pretpostavlja se da sve zakovice sudjeluju jednako na prijenosu sile. Sudjelovanje zakovice u prenosenju sile mozemo zamisliti kao da je oko svake zakovice ovijena traka, pa na svaku zakovicu djeluje otpadajuci dio sile/=F/2n (n=broj zakovica). Sa slike 60 proizlazi da presjek spoja /- 1 mora preuzeti punu vlacnu silu F = 8f, presjek i - 2 sarno 6j, a presjek 3-3 sarno 2J. Dijelovi spoja prvog reda zakovica izlozeni su prema tome, najjacem rastezanju. Djelovanje trenja na naleznim povrSinam~ spoja, koje nastaje skupljanjem toplih zakovica, iskoristit {;e se za prijenos, ali svakako najmanje u posljednjirn redovima, Zato se najCeS6e ne stav{_ja rise od tri do iieuri reda zakovica (dopusteno je pet do sest),

Slika 60. Odnosi sila u viserednom zakovienom spoju

1.5.2. Zakovi~ni spojevi u gradnji ~elifnih konstrukcija

U gradnji celicnlh konstrukcija (visokogradnja, gradnja dizalica i mostogradnja) zakivaju se valjani profili i limovi u limene i resetkaste nosace (usporedi zavarene nosace, slika 16). Za njih vrijede ova pravila oblikovanja., koja su djelornieno utvrdena u DIN 1050 (JUS C.BO.500), odn. 15018 (JUS M.Dl.050):

1. Valja upotrebljavati poluokrugle zakooice DIN 124 (JUS M.B3.021), odnosno DIN 660 (JUS M.B3.011) tablice 18 i 22), zakovice s upustenom g1avom DIN 302 (JUS M.B3.022), odnosno DIN 661 (JUS M.B3.012) sarno u iznimnim slueajevima,

2 Treba se pridrzavati propisa 0 razmaku provrta za zakovice ad mba, i njihove medusobne udaljenosti prema DIN 1050 (JUS C.B0.500) i 15018 (JUS M.D1.020 do 050), navedenim u tablici 19. Kod razmaka ovisnih istodobno 0 provrtu d, i 0 debljini profila t, mjerodavan je manji razmak, Ako kod vise od dva reda provrta za zakovice vanjskih redova, s obzirom na razmake provrta, odgovaraju vrijednosti iz tablice 19, ondaje za unutarnje redove dopusten dvostruk razrnak.

J.5. ZakQf}ifni spojevi

63

Tablico 18. Dimemije polllOkrugJih morica u mm .. telifnc konstrukcijc premo DIN 124. (IUS M.B3.021) (.4, presjek mo\'llIl. 2llkOYicc II "",,')

~ d, proroja
I zakoVi1lE zakovio:
d d, D k ",R r A, d d, D k ==R r A,
ID II 16 6;; ~ 0;; 9S 21 23 36 14 IS,5 I 41S
n Il 19 7.,5 9,5 0,6 133 2A 2S -4() 16 :zo;; 1.2 491
14 IS 21 9 !I 0,6 177 rI 2S 43 17 22 1.2 616
16 17 1S 10 13 O.S 227 JO 31 48 19 24,5 1,6 7SS
18 19 28 n.s 14.S 0,8 283 33 ].I S3 21 27 1.6 908
20 21 32 n 16,5 ] 346 36 37 59 23 30 2 1075 Tablica ]9. ItamIaI;; od rube. i medm zatovicama

Razmad ad rubII RamIaoi pnmta
Najmanji
u pnjcru ale 24, numak opb::lilo 3d,
N.jmanji provrta
nozmak
od ruba otoroito ... ....jer IiIe 1.5d, ZakoYicc kojc preaose silu
Nojvcl:i tatoder i za optm>1mo limen.
razmak obIoSC; opojnc zakovicc II Sd, m 151
Najvcl:i 3<1, ill 61 pmvrlll IWoim proIiIima i limenim 6d,illl21
rumal< .. oba. IIIIjcno') ~,ill 8t IWu6cnjillll')
od ruba
SpojoIc mO\ioc II Ylafnim IU, iii 1St
~~ .
Kod !ipka.stih i proIiIi ... nih 60lib """'" oe ... ukruImom rubu II Yisokogradnji ~i 91 umjoolo 61. a II gnodnji dizalica
101 umjeslo 8t ~ ~


SSt 'S9t Sal
~8t ~10' HOt ') Oorojc vrijodnoAi ... Yisokogndaju. doaje .. padDju dizalio:a. .

'I Ovi IBZID3Ci provna mj<roda.m ... i tad 221korica po;._. IimmIb nosab izda t.orow i kad DlIIDjc optaelnib ",koa za prijcltos sUe.

3. Svaki profil treba prievrstiti s najmanje dvije zakovice, izuzev laksih resetkastih konstrukcija, ograda i dijelove eelicnih koostrukcija (tako je primjerice dio presjeka prema sl. 61 prikljueen sa pet zakovica). Profil smije biti pril:VrSCeD S najvise 6 zakovica u smjeru sile, a za promjenljiva naprezanja sa najvise 5 zakovica nanizanih u jednom redo.

4. Ako .je pri velikim· silama u stapu u smjeru sile potrebno vise od eetiri do pet zakovica jedne iza druge, onda se dodaju prikljilcni profili (sl, 61). Njih na jedan kraktreba prikljueiti s pripadaiucom silom, a na drugi krak sa 50 % dodatka. .

5. Na istom evoru treba po mogucnosti predvidjeti jednake promjere zakovica.

6. Prema iskustvu cvorni limovi dobivaju srednju debljinu prikljucnih krakova profila, ali ne .ispod- 4 mm. Naprezanja ne smiju nigdje prijeci dopustenu

. mjeru. . .

7. Teiisnice stapooa treba da se poklapaju sa linijama sila resetkaste konstrukcije [linije sila resetkaste konstrukcije vidi na sl. 16a). Da bi se izbjegli dodatni savojni momenti moraju se pokrivati i sredisnjice zakovica iii tezisnice prikljucaka zakovica s tezisnicama stapova. Kod pojedinih kutnih profila, kao na sl. 62, to nije moguce, Proracun savojnog naprezanja ne mora se obaviti ako naprezanje uzduznom silom ne prekoracuje 0,8 ado". Namjerno ekscentricno (izvan sredista) srnjestene vlacne profile treba proracunati na uzduznu silu F i savojni moment F ·1.

Slika 61. Prikljueak profila (krak a prikljucen je pripadnom silom., a krak b sa 50% dodatka) a) nepogodno, b) bolje s dodatnim kutnim profilom

Slika 62. Tezisnica i sredisnjiea kutnog profila a je teillnica pro fila, n sredisnjica zakoviea, So tcZiSte presjeka

8. Stezna duljina zakovicnih spojeva (vidi sl. 58) mora biti LS:;£ 0,2 di. mm

U tablici 20 navedene su mjere zae i w i najvisi dopusteni promjer zakovice d, za razlieite profile. Kao orijentacija za izbor promjera zakovice

vrijedi d::::::J50 mm· t-2 mm. Pri tome je t najmanja debljina lima, odnosno kraka na prikljucnom profilu.

Buduei da se kod eelicnih konstrukeija kruti profilni stapovi zakivaju na krute nosaee ili na limove, ne moze se oeekivati da ce tople zakovice toliko stegnuti sastavne dijelove, da prijenos sile bude sarno trenjem. Stoga se pri proracunu zanemaruje trenje i racuna odrezno naprezanje svornjaka prema sl, 63.

,' .. _,"-..

/.5. Zakociinl sPQjelli

65

Naprezanje na odrez 1:a

F

(25)

naprezanje na odrez presjeka zakoviec, vlacna iii tlacna sila stapa,

broj zakovica na jcdnom prikljucku, broj rezova spoja,

presjek zakovane zakovice [tablica 181.

II m

A, u mm?

Slika 64. Naprezanje bokova zakovice u gradnji ee!irnih konstrukcija

a) djelovanje pritiska na bokove;

bl raspodjela pritiska na bok provrta:

c) raspodjela pritiska na struku

Sila F stapa pritiskuje struk zakovice na bokove provrta, stvarajuci tako pritisak koji se rasporeduje proporcionalno deformaeiji provrta (sl, 64 b). Prevelik pritisak znatno prosiruje provrt i gnjeCeCi. istiskuje rubov.e. prema gore. U istoj mjeri djeluje i pritisak na struk zakovice (s1. 64e) .... Pntlsa~ na bokove provrta ne smije zbog toga prekoraeiti odredenu dopusten~ m~eru. Praktieki racunamo sa srednjim naprezanjem bokova prootta 0"1 (povrsina izlorena pritisku zamisljena je kao projekeija d1 • t), sto i nazivamo pritisak na bokove provrta.

Slika 63. Naprezanje na odrez zakovica u gradnji eelienih konstrukcija

a) zamisljeno djelovanje odreza; b) srednje naprezanje na odrez

F Naprezanje bokoua proorta. 0"1=---

n'dI-t

0"1. u N/~ naprezanja bokova provna, .

d,. u mm. promjer provrta zakoviee, (tablica 18.) . .

t u mm mjerodavna debljina lima, krakova, odn. pnrubruca,

F, n vidi tegendu uz jednaclZbu (25). .

(26)

Dopustena naprezanja zakouica .za eeliene konstrukcije prema tablici 21

(optereeenja H i HZ vidi: 1.1.4, str. 37 i 38). . .

Sila u stapu F napreze nadalje presjeke dijelova konstrukcije na vlak ill tlak (sl. 65).

VIaeno naprezanje

(27),

F tlaino naprezanje O"=S (28)

66

J. Nerastaolii»! spojeri

vlacno iii tlacno naprczanje u presjeku pojedinih sastavnih dijelova konstrukcije,

vlacna iii tlaena sila,

korisni prcsjek sastavnog dije\a, pun presjek sastavnog dijela.

FuN

Sn U mm1 S u mrn?

Slika 65. Vla~i i tlaeni profili: a) vlaeni prolil; b) t1a~ni prom

Tabl'" 20. Mjcn: c. u- i IlJIjveCi dopulteni proOli« provna d, u mm prema DIN 997 do 999 za standardne profile

L·profil pn:ma Cprofil p"""" 11"1'fiI prom. T-prolil pmna
01 N 1028 i 1029 DIN 1026. DIN 10ZS. OIN.1024.
(JUS C.B3.101 i Ill) (JUS C.B3.141) (JUS C.B3.13I)
r~ 'IP 1-'··
~ 1 ¥:t,r:'
11 "'" 10 t
f , kt T er~,~bt:f
IiJ .~<>
'Z -~ w r-l t l-'-rj f ~~~
-b_____, .--1:1
-
6 d,_ M'."'I .', h b c d,_ I< h h C d,_ u' b=h d,_ H·, U'J
30 8.4 17 JO 15 9 4,3 10 SO 42 10,5 6.4 22 20 3,2 - -
40 II 22 30 33 14,5 8,4 21) 100 SCI 12,S. 6.4 28 ZS 3) IS 14
45 13 25 40 20 II 6.4 II 120 SB 14 8,4 3l 30 4,3 17 17
SCI 13 JO 40 35 14,5 8,4 20 140 66 IS,S II 34 35 4,3 19 19
60 17 3S SCI 25 12,5 8.4 16 160 74 17,S II 40 40 6,4 21 22
6S 21 35 SCI 38 15 II 20 ISO 82 19 13, 44 45 6.4 24 ZS
75 23 40 60 30 12,5 8.4 18 200 90 20,5 13 48 SCI 6.4 JO 30
80 23 45 6S 42 16 II 25 220 98 22 13 S2 60 8.4 34 3S
90 25 SCI 80 45 17 13 25 240 106 24 17 56 70 II 38 40
100 25 5S 100 SO 18 13 30 260 113 26 17 60 80 II 45 4S
120 25 SO BO 120 55 19 17 30 280 119 27.5 11 60 90 13 SCI SO
130 25 SO 90 140 60 21 17 35 300 lZS 29,5 21 64 tOO 13 60 60
ISO 28 60 105 160 65 22,S 21 35 320 131 31 21 70 120 17 70 70
160 28 60 115 180 70 23.5 21 40 340 137 33 21 74 14{J 21 80 75
ISO 28 60 13S 200 75 24,5 2J 4{J 360 143 35 2J 76
200 28 65 ISO 220 80 26,5 23 45 380 149 37 2J 82
2SO 28 6S 200 240 as 28 25 45 400 ISS 38,5 23 86
260 90 JO 25 SO 425 163 41 25 as
280 9S 32 25 SO 4SO 170 43,5 25 94
300 100 34 28 SS 475 178 45.5 28 96
320 100 37 28 sa 500 ISS 48 28 100
350 100 34 28 58 SSO 200 52,5 28 110
3SO 102 33.5 28 60 600 215 57,S 28 120
400 110 38 28 60 (.5. Zakoricni spojeri

67

Ma~erijallJ I
S, 33,__l_ S,37 I S,46 S,52
Naprezanje ___ (C. 000) (C. 03601 (C. 0480) {c. 056 II MiJlcrij;JL
;tlkoviot
H I HZ I I Op(e'jjc I HZ I I HZ
H HZ H H
V~""ja DIN 1050 (JUS CBO.500)
Od= t. 140 160 140 160 USI 36-1. C.0245
210 240 RS,44-2, C.0445
Nap~njc boll:oY8. pn:wn.a 17~ 220 2SO 280 320 USt 36-1. C. 0245
~20 480 RSt 44-2. C.0445
- 1- _-
VJ.~'J ~ 48 ,Sol 48 54 USI36-I. C.0245
72 81 RS,44-2. C.0445
G ...... 4iDIlca DIN 191t8 (JUS M. 01.010 do 050)
J~DDlt'ZiII.n od.a:z. t. 98 1I2 US, 36-1. C.0245
147 168 147 168 RS( 44-2, C. 0445
Vik:fC:1;3.D ~rcz t. 112 128 US, 36-1. C. 0245
168 192 168 192 RS( 44-2, C.0445
Jednorezno napl'CliInjc 252 188 US! 36-1. C.0245
bokova pro v na u, 378 432 378 4Jl RS,44-2, C.0445
Vikr<:zno n.1ptCzl1njc 180 320 US! 36-1. C.0245
boaa .. pro"",, ~, 420 480 420 4BII RSt 44-2, C.0445
Vlak') IT. 30 30 USI 36-1. C.0245
~5 45 4S 4S RSI 44-2. C. 0445 ') Aka .. I1lCull$lo;o vhCno mprczanjc nc: mall: kanstrukLivna iobjcti.

') S'3l.{t. OCOO) IUl:ljc I:lI S,33-1 i SI 33-2,51 31 (t. 0361) .. S,37-1 It. 0361)00 St 17·3,(t.0362~Sl46It.~) .. SI 46-2 (C. 04811 i SI 46-3 It. 0482~ SI 52 It. 0:561) za 51 52·3 (t. 0S62~

Dopustena olaina i tlacna naprezanja za dije/ove u spoju vidi u tablici ro, str. 38. Tlacni stapovi racunaju se, osim toga, premaDfN 4114 (JUS M.DI.050) omega postupkom na izvijanje.

Stika 66 pokazuje sastav presjeka zakovanog limenog nosaca, a slika 67 izvedbu jednog Cvorista. Razmake rupa e vidi u tablici 19. str. 63.

:,'

.. -$- ..
;-8--1
1-4- + -$- {l ~~=uII

-t-++'"

-$- i-e-i_.

j--- .. 2-~----i

-. -+- -+ -+ ..... -e- -+-

s

Slika 66. Oblikovanje zakovanih limenih nosaea

s-

68

l, Nerasravljivi spojelli

Slika 67. (;vori~!e kranskog nosaca u kojem se te7.i~nice stapova pokrivaju sa sredisnjicama resetkaste konstrukcije

SHe zakovice u prikljucku (sl. 68) opterecenom sauojnim momentom raspodjeljuje se priblizno kao sto se raspodjeljuje savojno naprezanje po presjeku, Stogaje M ~F! . e1 + F 2· el + ... Fmax· emu. Odatle slijedi daje najveca sila koja opterecuje uvijek krajnji red zakovica:

ema1 Fmax~M Eel

F <M' U N najveca sila koja opterecuje krajnji red zakovica zbog savojnog

momenta M.

M u N mm moment savijanja u tezi~tu So grupe zakoviea,

e u mm simetriena udaljenost grupa zakovica od !eZi~ta,

e ..... u mm najveci razmak zakoviea u grupi.

(29)

Fmox

Slika 68. Zakovani prikljucak profila opterecenog rnornentom savijanja

/.5. Zakonicni spojeci

69

Na jednu zakovicu krajnjeg reda otpada prema tome dio Fr=FmaJna, ako je n. broj zakovica u tomeredu. Akoje, medutim FJ>FmaJ2=FmaJn. kaonasl. 68, onda treba racunati sa Fr=F3•

Svaka grupa zakovica mora, osim toga, preuzeti i djelovanje poprecne sile, tako da je svaka zakovica napregnuta udjelom:

(30)

Fq u N sila po zakovici zbog poprecne sile F. FuN odgovarajuca popreena sila,

n . broj zakovica u grupi,

Sile F, i Fq daju rezultirajucu silu zakovice Fn. Onaje za

prikljucak I: Fn = t; + Fq

prikljucak 2: Fn =J F1 + F!

(31) (32)

Sa Fn treba racunati na odrez i naprezanje bokova provrta OednadZbe (25) i (26) ispustajuci n]. Opasni presjeci u sastavnim dijelovima konstrukcije j cvornom limu (uvijek presjeci prvog reda zakovica gledano iz M) moraju se, osim toga, jos naknadno proracunati na savojno naprezanje (oslabljenje zbog provrta za zakovice uvaziti !). Dopustena naprezanja za to vidi u tablici 10. str, 38.

1.5.3. Zakovicni spojevl u konstrukcijama 011 lakih metala

Zakivanje konsrukcija od lakih metala pokazalo se povoljnije od zavarivanja, jer hladno zakovane zakovice potpuno ispunjavaju rupe (nema zracnosti zbog skupljanja!). Zavarivanje utjece nepovoljno na svojstva lakih metala, tako da su zakovani spojevi unatoc visokim zareznim djelovanjima trajniji od za varenih spojeva. Zakovane konstrukcije lakih metala upotrebljavaju se pretezno u gradnji vozila, brodova, aviona, dizalica, mostova i u visokogradnji,

Prednosti zakovanih konstrukcija od lakih metala pred eelicnim konstrukcijama su mala tezina, pribliZno jednaka cvrstoea i postojanost protiv korozije, a nedostaci su visoka cijena i nifi modul elasticnosti (£::::::70000 N/mm2). Ekonomicna izrada ekstruzijom omogucuje upotrebu posebnih, poluSupljih i supljih protila (s1. 69). Vidi k tome DIN 1748 (JUS C.C3.220) (Ekstrudirani profili od aluminija) i DIN 9711 [Ekstrudirani profili od magnezija).

._ -'.;'",

Slika 69. Primjeri ekstruzijom dobivenih profila od lakih metala

Buduci . da se hladne zakovice ne skupljaju kao tople, moraju glave zakovica onemogucavati.samo aksijalno pomicanje struka. Dovoljne su stoga male zavrsne grave (s1. 70). Prednost imaju poluokruqle zakoiice DIN 660

70

l, Nerastaoljioi spojevi

(JUS M.B3.011) zatirn upustene zakooice DIN 661 (JUS M.B3.012) (tablica 24, str. 74), te leeaste zakooice DIN 662 (JUS M.B3.013) i plosnaio-okruqle zakooice DIN 674 (JUS M.B3.014).

Slika 70. Razni oblici zavrsne g1ave pri zakivanju zakovica od lakih metala (gotova g1ava prikazana

. je kao leeasta g1ava zakovioe)

0) trapezna g1ava; b) slOlasta glava; c) p\osnala g1ava; d) poluokrugla g1ava

Slika 71. Provlacna zakovica

·1·,

a) plosnato-okrugla zakovica; b) upustena zakovica ; c) zakovica priprernljena za prm·lafenje; d) provlaeenje tma: e) zakovica zatvo-

. rena zatikom

Slika 72. SUplja zakovica koja se zakiva iznutra pomocu trna (Gebr. Titqemeyer, OsnabrUck) 0) S okruglom g\avom; b) s upustenom g1avom; c) s plosnato-okruglom g1avom; d) s plosnatom g1avom ; e) umetnuta zakovica;f) uvlaeeeje trna; g) zatvorena zakovica

Slijepe zokooice omogucuju zakivanje dijelova u spoju, koji su pristupacni sarno s jedne strane, kao npr. na polusupljim i supljirn profilirna (s1. 71 do 73). Zakovice s eksplozivom oblikuju se paljenjern eksploziva umetnutog u struk zakovice, koji se pali dodirorn glave zakovice posebnirn alatom za paljenje. Tlak eksplozije prosiruje struk zakovice i stvara suplju zavrsnu glavu.

/.5. Zakoviini spojeoi

71

Za dirnenzioniranje zakovanih spojeva ad lakih metala (sl. 74) posluiit ce ove orijentacione vrijednosti: d=1,5 do 2s (s=najmanja debljina lima na prikljucku), Razmak provrta u smjeru sile el ~2,5 d1• razmak od mba el=e3~2dI·

liJwt

I ~ I

a) lJ) c) fl)

Slika 73. Slijepa zakovica (Kerb-KQnus-GeseliJchaft, Schnaittenbaeh/Oberpfalz) a( poluokrugla, b) upuStena, c) plosnato-okrugla, d) zatvaranje (Sirenje zakovice)

-, , ~~}

-'; .

Slika 74. tvor -nosaea od lakog metala

TabID 22. Aluminij.b ~ .. zakOYia: ptmIII DIN 4113 (rusC.CA.I60)

MDICrijal Sian_;' ispOrukc z..ia.nc.: "" _ Materijal dijelovo
zakovia: bbdoo Dkivali ko_;' ~ opaja
DIN AlCuM~ I F 40 bladoo oMdnja- c!O 4 saro DIlkoo pooov'jeoog izIuf- DIN AICuMg sa
(IUS Aleu 5 MsSil ,,",,0 Dos hnaja aa 5llO 'C± 5 'C i Ire- DINAJCuMS
nUlablo! pknja
DIN AlCuMg 0.5 F 28 hladno u <l&Dju. doba"" DlNAlCuMg sa
{JUS Ale. 2 Mg} otvrdnjawno DIN AleuM!
DIN AI!.{sSi I F2J hladno • 51aDju. do""VI: iii kod ..tikog DIN AIMpi sa AIM~i i
(J US A1Si I MS) olvr4nja.....,o promjc<ll zakovia: naken ponov. . DIN AIMpi sa AIMg 3
ljeoog izIEDog b=lja do S40 "C odn. AIMgMo
i gaknjcn
DIN AIMS 3 F 2J pclutvrdc ..- u .Laoju ispoRlkc DIN AIMg 3 sa A1M~ 3
(IUS AIMg J) • odn. 01:-: ANgMn 72

1. Nerastaoljiui spojevi

1.5. Zakooicni spojeoi

73

Tabli ea 23. Dop.g'<na naprua.jlI u N/nIrn' prene DIN 4113 za ... ioanja lakih me,al;'

magnetske spojke, spojene sa zakovicama s upustenim glavama. Cesto sc dijelovi, poluge ili osovine zakivaju s ceone strane (sl. 76).

Dijelovi od elasticnih iii jako krhkih materijala ne mogu se spajati sa zakovicama s poluokruglim iii upustenim glavarna zbog potrebe velikih sila pri oblikovanju zavrsne glave. Za njih su prikladne zakovice U oblicima prema DIN 7338 (JUS M.B3.040) (sl. 77 a) i cjevaste zakouice DIN 7340, (sl. 77 b). Za zakivanje dijelova od vrlo osjetljivih materijala kao sto su mekana guma, presani plastieni materijali, tvrdi papir i sl. moraju se ispod glava zakovica podmetnuti metalne plocice zbog povecanja povrsinskog pritiska (sl. 78). Suplje zakooice DIN 7339 (kao oblik C, s1. 77) imaju deblje stijenke nego cijevne zakovice. One sluze prvenstveno za ucvrscenje obloge na kocnicama i spojkama.

M"erijal ..... mlh .km<na ••
DIN DIN DIN DIN DIN DIN i JUS DIN i JUS
AICuMg I AICuMg2 AICuMg2 AIMgSi I AIMgSi I AIMg3 AIMs)
N.prnan~ JUSAlCU4MgSi Io<;m proflla F44 F28 F 32 F 18 F23
F44) prom DINAIMgMn DIN AIMgMn
FIB F23 '
0p'trfttGj<
H HZ H HZ H HZ H HZ H HZ H HZ H HZ
Vlak •• lak a ISO no IIiO 180 190 21S 100 lIS ISO 170 47 53 82 94
Smik r 90 102 % 108 114 128 60 68 90 102 28 32 SO S6
Napr=onje
boko va a, 264 XIO 264 300 Z64 300 180 203 215 240 84 95 145 160
proona
MotoriJal .. kcniee I
DIN AICuMg I I DIN AICuMgO,s I DIl,jAlMgSi I DlNiJUS
F4{I F28 F23 AIMg3
Nap'OZOllje IUS AICu 4 MgS; JUSAICuMg JUSAlSi I Mg F23
O~j<
H HZ H HZ H HZ H HZ
Odn:z T. lOS 120 84 95 64 73 64 73
'Naprezouje bekova prcvrta a, 264 300 208 236 160 182 160 182 Za proracun j izvedbu zakovanih aluminijskih dijelova u visokogradnji i gradnji dizalica mjerodavanje DIN 4113 (JUS C.C4.160).

1. Za zakovice od aluminija valja upotrijebiti materijale navedene u tablici 22, primjerene dijelovima koji se spajaju, Treba nastojati da se medusobno spajaju sarno dijelovi odjednaka materijala.

2. Ako je konstruktivno iii proizvodno-tehnicki opravdano, smiju se ugraditi hladno ili toplo zakovane ~licne zakovice (ali treba uzeti u obzir nuznu zastitu od korozije !). Preporucuje se podlaganje kadminiziranih eeliCnih ploca pod glave zakovica zbog povecanja tlacne povrsine u dijelovima od lakog metala,

3. Naprezanja koja sejavljaju treba proracunati prema DIN 1050 (JUS C.BO.500) i DIN 15018 (JUS M.D1.020 do 050) [jednadzbe (25) do (32)]. Dopustena naprezanja prema tablici 23. Od dva oznacena naprezanja bokova provrta mjerodavnaje uvijek manja vrijednost.

Slik'a 76. Celna zakivanja na okruglim sipkama

Slika 75. Zakovani prsteni elektromagnetske spojke: tI) gotova g1ava;'b) zavrsna glava

A

B

b)

1.5.4. Zakovicni spojevi u gradnji strojeva i strojnih postrojenja

Slika ,77. Puna, polusuplja i cije~ zakovica za manje sile pri oblikovanju zavrsne glave 0) prema DIN 7338; b) prema DIN 7340

U gradnji strojeva i strojnih postrojenja prevladavaju spojevi s hladnim zakovicama ispod d= 10 mm [zakovice s poluokruqlim giavama DIN. 660 (JUS M.B3.011), zakocice S upuitenim glavama DIN 661 (JUS M.B3.0 I 2), prema tablici 24, s!r. 74]. Kao primjer sl. 75 pokazuje prstene polova elektro-

Slika 78, Cijevnim zakovicama prifvr~Ceni dio od plasticnog materijala (a je meialna ploca)

74

1. Nerastaoljisi spoj('fi

Daljnji spojni elementi su tzv. zatici za zakiuanje DIN 7341 (JUS M.C2.201), koji omogucuju zakivanje dviju plosnatih iii upustenih glava (sl. 79). U strojogradnji upotrebljuju se i siijepe zakooice (vidi sl. 71 do 73) od celika iii drugih metala.

Proracun zakovicnih spojeva vrsi se kao kod celicnih konstrukcija na odrez i naprezanje bokova provrta [jednadibe (25) i (26)], a poprecni presjeci spojeva dijelova u spoju na vlak, tlak i savijanje, Orijentacione vrijednosti za dopustena naprezanja vidi u tablici 25.

olllik A

oMik B

a)

tlJ

Slika 79. Zatici za zakivanje DIN 7341 (ob/if< A za veee sile pri oblikovanju zavrsne glave; oblik B za manje sile pri oblikovanju zavrsne glave) .. r

oj prije zakivanja; b) nakon zakivanja

Tablica24.1DnP"e poluoklllglih .. ko .... umrn DIN660 (J us M.BJ.OII i02l)izakoYica • upuhenomglJlvom DINIi6I (JUS M.Bi0l2 i 022) (A, F pRSjcI< zakovanc zakoYice)

~ .' ~
PoluokrugIJI zakovica Zakovica • upuhmom
DIN 66O.(/USM.B3.01I) sI •• om DIN 661.
(JUS M.B1012)
Promjcr sireve zakoyicc J') 2 2.6 3 (3.5) 4 5 6 m 8 (9)
Prom.i<r gill", D 3.5 4.5 5.2 6.2 7 8.8 10.5 12.2 14 15.8
Udaljenosl na kojoj se
mjcri promjer ~ I 105 105 2 2 J 3 3 4 4
VlOina slave k DIN 660 1.2 1.6 1,8 2.1 2.4 3 3.6 4.2 4.8 504
DINIi6I I 1,3 1.5 1.8 2 2.5 3 3,$ 4 4,5
Po!umjer slave ",R 1.9 2.4 2.8 3.4 3.8 4.6 5.7 6.6 7.5 8,5
Promjer provna a, 2,2 2.8 3.2 3.7 4.3 5,3 6,4 7,4 8,4 905
Pr«)<k u mrn' A, 3.8 6.1 8.0 10.7 14.5 22,1 32.2 43.0 55.4 7D.9
.. I) VeHtine u zagradama pO nloguenoSli _zbjcgavali

1_6. Stezni spojeoi

7S

Tabli .. 25. Orijcntacionc vrijcdoosti ... dopul"1CI>a naprtzanja [u N/mm') zakova.ih .po_Fva u stroja..tvu

s..u. ...... _1
SI iIi GS') I GO
Naprezanje Opltt<Cmjo C iii CL SL
]4 37 42 50 60 j 10 20 .lQ 40
mlmo 120 140 160 1811 220 )5 65 100 135
Vlak.tIak a jednD5.m~rno promjcnljivo 85 100 120 140 170 25 40 75 100
•• izmjcnieno promjenljivo 70 85 95 110 130 20 35 SO 70
mimo' 170 195 225 250 310 SO 90 140 190
SaYijanje a. jcdoosmjcmo promjcnljivo 95 110 130 155 185 28 45 80 110
ns.Umjm~o promjen!jivo 7S 95 100 120 14S I 20 40 55 80
N.p ...... nje a, mimo 240 280 320 360 410 1 65 1.lQ 200 270
bokova prcvrte jcdoosmjemopromjcnljivo 170 200 240 280 340 4S 85 130 170
naizmjcnieno promjenljivo 140 170 190 220 260 i J5 65 100 130
zwme.
Nap ..... oje Odre:z T. N.pre:zanjc boto, ra Vlo.k. ffJ
provna a,
Malcrijal ... kovicc SI]4 SI44 SI S2 51 ]4 5144 SI52 S,]4 S[44 S.S2
C.026O C.3100 C.0260 C_lIOO C_0260 C_llOO
mime 140 180 US 280 360 !: 70 90 110
Op"-je jednosrrijcroo promjenljivo 100 140 170 200 280 SO 70 85
naizmjcniQo promjcnljivo 85 liD J3D 170 220 40 SS 65 ') Kod tlaka i savojnog Uaka ",2.5 ,pula ..a: vrijcdoosti!

1.6. Stezni spojevi

( -

1.6.1. Navu&ni i prdani stemi spojevi, postupci 'steznog spajanja

Stezno spajanje dijelova dajeizdr:ZJ.jivei protiv vibracija sigurne spojeve, koji mogu prenijeti velika udama i promjenljiva optereeenja. Stezno se najCeSte spajaju dijelovikoji rotiraju kao §to su toekovi, turbinski rotori, rotori ventilatora i sl, sa vratilima i osovinama, Unutamji dijelovi (vratila) imaju u odnosu ·na vanjske dijelove-Iglavine), -sa kojima se spajaju, prijeklop P (sl, 80).

Stika 80. Navueeni stezoi spoj (P je prijeklop, .' S zraenost oeophodna pri ~v1aCenju)

a) hladan vanjski dio; b} ugrijao vanjski dio; c) unutarnji die; d) vanjski i unutamji dio sastavljeni

0)

Naouieni stezni spojevi povezuju se stezno tako da se vanjski dio skuplja (stezni spoj 'skupljanjem) iii nutamji dio rasteze (stezni spoj rastezanjem). U prvom slucaju rastegne . se vanjski dio grijanjem toliko, da se rnoze lako navuci na : unutarnji dio. Pit ohladivanju skuplja se i nalezuci pritiskuje

76

J. NerusIQr;ljioi spojer!

1.6. Stczni spojevi

77

snazno na unutarnji dio. U uljnoj kupki mogu se postici temperature do + 350°C. U drugom slueaju pothladuje se unutarnji dio toliko, da se moze ugurati u vanjski. Pri zagrijavanju na sobnu temperaturu rastegne se, nalegne i pritiskuje vanjski dio. Sa suhim ledom (snijeg ugljicne kiseline) moze se postici -72 DC, S tekucim zrakom -190 DC. Obicno se manji dio podvrgava termickorn postupku. Ako se jednim jedinim postupkom ne moze kompenzirati cjelokupan prijeklop, primjenjuje se paralelno postupak stezanja i rastezanja, pri cemu se vanjski dio zagrijava, a unutarnji pothladuje.

prema DIN 7190 nisu uzete u obzir centrifugalne sile, iii temperaturna kolebanja koja se javljaju u pogonu. Pogonska.sila mora lezati uz dovoljnu sigurnost ispod sile trenja klizanja. Ako se u pogonu javljaju znatnije dodatne sile, onda i njih treba ukljuciti u proracun,

Glavina, kao vanjski dio, stezno je spojena s osovinom, kao unutarnjim dijelom (sl. 82). Upresavanjem se na dodirnim povrsinarna javlja radijalan t1ak p, koji izaziva silu trenja potrebnu za. prijenos sile.

T/ak naleinih pooriina

(33)

p u N/mm2 POI u mm

K •• A. u mmljN

tlak naleznih povrsina, stem i prijeklop,

pomocna vrijednost za vanjski, odnosno unutarnji dio, prema sl, 84.

promjer nalei.ne povrsine,

Slika 8l. Presan stezni spoj

Stezni prijeklop PSL manji je od prijeklopa izmjerenog prije steznog spajanja. Nairne, u toku upresavanja dolazi do uglacavanja naleznih povrsina. Vrhovi neravnina utiskuju se pri tome u udubljenja (sl. 83). Time se gubi dio LlP prijeklopa P, pa stezni prijeklop iznosi:

Pri steznom spajanju presanjem dijelovi se u hladnom stanju spajaju mehanickom aksijalnom silom (uzduzna sila) (sl. 81). Unutamji dio mora se skositi na kraju u duzini 2 do 5 mm, pod kutom 5°, zato, da pri utiskivanju ne bi doslo do struganja povrsine, vee sarno da se izglade hrapavosti. Da hi se pri utiskivanju celicnih dijelova sprijecilo eventualno zaribavanje, povrsina se podmazuje uljem iii mascu, Dijelovi od razlicitih materijala mogu se napreSavati nasuho,

(34)

POl u mm stezni prijeklop,

P u mm prijeklop (izmjeren),

G. i G. u mm uglacavanje nalijei.utih povrsina.

1.6.2. Proraeun cilindricnih stezn_ih spojeva

Stezni spoj mora pruZati dovoljno.jak otpor uzduznom pomaku iIi okretanju stezno spojenih dijelova. Buduci da je otpor lrenja mirovanja veci od otpora trenja klizanja, to Ce i sila za svladavanje pocetnog pomaka biti veca od kasnije sile klizanja. Pri naizmjenicnorn opterecenju sila potrebna za svladavanje trenja mirovanja . pada na vrijednost sile klizanja, Zbog sigurnosti uzima se da je sila koja se moZe prenijeti steznim spojem u svakom slucaju ona koja proizlazi iz trenja klizanja, U proracunu steznih spojeva

Prema iskustvu uzima se da ugiacavanje iznosi Gy~0,6 R,n a Gu;:::::O,6 RIU, gdje R,v i RLU oznacuju hrapavosti nalijezucih povrsina vanjskog i unutamjeg dijela steznog spoja. Hrapavost u za.visnosti od kvalitete povrsinske obrade danaje u tablici 26. .

Pomocne uelic~ne K; i K; mjere su istezanja i skupljanja dijelova u steznom spoju. Na sl. 84 dane su vrijednosti za eelik i sivi lijev. Vrijednosti su zavisne od omjera promjera: .

Slika 82. TInk naleznih povrsina I'

Qv=DF/Dy Qu=DJDF

(35) . (36)

D, je vanjski promjer vanjskog dijela,

D" je unutarnji promjer unularnjeg dijela, DF je promjer nalijei.ucih povrsina,

Slika 83. Uglaeavanje nalemih povrsina kod presanog steznog spoja

78

I. Ncrasla~lji~i spojeci

Za ostale metale, osim celika i sivog lijeva., preracunavaju se pomoene vrijednosti na K ~ Eeolik • Keol;JE. Pri tome je E modul elasticnosti tog metala, za kojeg se K preracunava (tablica 27).

Tabla zs .KVl1lit<lc povmna prerna DIN 140 j 3141 (JUS M.Al.020 i 023)

Dop\l.!lom najv<tu dubi ..
Ozna~. 11.1'3 povosti R I U ,:an Zna!lcnjc
plvrtinc: I i I
I 2 3 4
Povmoo ~oja jodnolien~", i fl.l~oa.m odcwoljow zalujcvima
L_____j po volji ",obitajon. ILbnologijc obrade 1= skidanjo_(vaIjanjc. tcMmjo.
izvla6cnjc, prdanjc, aOlo~no rezanje, tijcvujc ild.).
Pominajcdnolienosti i gl.,koa: posIignUlc ~jivom lehll<lll,.ijolll
c:::,.~ po volji obrad<: 1= .kidanjo ttsrlca (fislim kovanjcm. aJadoniom 0 1WMlju.
I I eislim [ijOVllnjem, &lj'm autcgealm ~jom). POVl'Siac .-
obrudili same a\:o ovi zahljcv.i nisu 23do'vOIjl!fti.
\1 I Pomin. jcdnoli"c j glatko kae apr. grub<> ob1'ad<:nc povrliac
L J 160') 100 63 25 j<dnobalnim ili vikbalDim skUlanj<m __ IItank (npi
I .lata) 5tniju so 05jctili j bili vidljivi pro<Iim otom.
~_j Povrlinc [ednolike i glatko bo npr, ~ r_ o_joduo-
I 40 25 16 10 kralnim iii vikImItnim skidanJ<m t .. rlaL Brazdt: jo§ '""P biD
oidljivt: prestim ckcm,
~ 16 6.3 4 I 2.S
I Povdino jcdl>oJib>o i sJatkc b~ .. pos6fu fmom _

jcdnokratnim m vikkralllim.fioim ~ wrlm (OIIjf'mijo
~ I obnula). BIUd. We ne smiju bili oidljivc p-m. okom.
- I 1 0,4
- ') Dubina hrapa....o maft: imosili do 250 """ ako jc to dopuolivo U po<cbaim prilikama.

Tablica 27. Modo! dastiC1os1i E i kocficijenl lOplinskog i$lQ:anja ~ nznib maLerijaia (prcma DIN 1190)·

MaLerijai E Grijanjc IX" H!ldenjc ...
N/oimi' 11K 11K
Cciik i edimi tijev 200000 ... 210000 II . 10" -8.5 -10"
Sivi lLjcv 75000 ... lOS 000 10·10-· - 8 '10-'
Ko"wei tijcv 90 000 _ .. 100 000 10- 10" - 8 -10"
Tvnli mclB.Ii S40 000 ... 620 000 s.s 10" -
Bakar 125 000 16· 10-' -14· 10"
C!VelIi lijev 8S 000 11'10-' -U·IO'"
Mjc<! 80000 18· 10-' -16·10"
A1uminij i IcsuR 6S 000 ... 75000 13·10" -18,10"
Magnczijsb Iogwa J6 000 ... 41 000 26· 10" -21 '10-'
Umjelna smola DIN 7735 4000 ... 16000 40 •.. 70·10-· - :'

Otpor trenja klizanja, kod Cijeg bi prekoracenja do810 u steznom spoju opterecenom naizrnjenienim silama do labavljenja veze, iznosi

u obodnom smjeru Fr! =A . p . V

u uzduinom smjeru Fr1=A' p' V

u rezultirajucem smjeru Frr=A· P - V

(37) (381 (39)

1.6. Stezni spojevi 79

F n' F,p F .. U N otpori trenja lelizanja,

p U N/mm~ pritisak nalijeZucih 'povrsina,

A u mm2 povrsina nalijeganja =DF·1t '/F sa IF kao duzina sastava,

I- koef trenja, prema tablici 28.

Aka je vanjski dio stepenast kao na slici 85, ako dakle ima razlicite vanjske promjere Dv. treba izracunati otpore trenja klizanja za svaki stepen posebno, i zbrojiti.

Poqonske sile F" FI iii Fr=JFf+Ff moraju s nekom sigumoscu (za odredenu vrijednost faktora sigumosti) lezati nize od otpora trenja klizanja.

Sigurnost steznoq spoja

Fri' r; r;

SH= F odn, - odn. -~ 1,3

! r, Fr

F, uN F, u N F, u N

(40)

pogonslea obodna sila na nalijezuco] povrsini spoja, pogonska uzduzna sila na nalijducoj POV~iDi spoja, rezultanta pogonsleih sila F, i FJ

~~/N"

1jJ •

0.8 D.8 oJ

Il.G 45 44

43

·10-


u
IJJ
F=Kv
s;.,; Piw
..
-IIU-
llr' slvl N"
11 ...r
'8
7 r'QKv 1I
'8
s alik.
~
"T I Ku
10 .... r r lef/K: o 0.1 o..z 43 4~ Il5 llG IV. 48 Q,11 lO omjer pta11jerIJ Qv,Qu---

Slika 84. Pomocne vrijednosti K prema DIN 7190 za eelik sa E=200000 N/mm~ i sivi iijev sa

E= lOO()()() N/mm2 .

Slilea 85. Sile u.steznom spoju

0) u obodnom srnjeru; b) u uzduznom smjeru; c) u smjeru rezullante

Tablica 28. Fakl0r prianjanja • za prdaoi 5rczoi >pOj 5 unutamjim dijclom od SI SO -C. 0545 premn DIN 7190 (pri naprezanju

s plastitnom defcrmacijom i. prl lIc.iikom odnosu Q .. odn. Q. birati mate 'I.'rijedno5Li) .

M.l.rijal ,,"oj,kog dijela SI50 QG.2IJ DIN MgAl DlNM, Matcrija!
(C. 0545) (SL·20) za p~nj.
Podmazivanje uljem suhc - suho suho suho
Pop.-«ni stezni dosjcd
navueen ... ·ruec iii pothlnden 0.055 ... 0.19 0.065 ... 0.16 0.07 .•. 0.09 .0.05 ... 0.06 O,ol ... O,14 -
v
U.,luJ:o.o prdani stezni 0,05 ... 0.11 - 0,07 ... 0,12 0,02 ... 0.06 0,D3 ... 0.07 0,22
dcsjed y Pri presanju dolazi do rastezanja vanjskog dijela, a time i do vlacnih naprezanja, dok se unutarnji dio pri tome suzava i u njemu nastaju tlacna naprezanja. Nastale deformacije smanjuju se prema vanjskom obodu, a naprezanja koja se pri tome javljaju proporcionalna su deformacijama prema sl. 86. Najveca naprezanja iznose:

viacno naprezanje u oanjskom dijelu l+Q; (41)
(Tv=P l-Q;
tlacna naprezanje 1
u 5upljem unutarnjem dijfilu (Tu=2p l-Q~ (42)
u punom unutamjem dijelu uu=p (43) a .. a. u N/mml najveCe vlacno odnosno tlacno naprezanje u dijelovima steznog spoja,

pritisak nalijducih povrsina,

odnosi promjera prema jednadzbama (35) i (36).

p u N/mm2

Q.,'Q.,

a)

lIJ

Slika 86. Naprezanja u unutamjcm i vanjskom dijelu

a) stezni spoj sa supljim vratilom; b) stezni spoj s punim vratilom

Aka bilo koje od navedenih naprezanja prekoraci granicu elasticnosti materijala O'E nastaje trajna deforrnacija, koja snizuje mogucnosti stezne veze. Tada se govori 0 plastiinom naprezanju. Tefi se da naprezanja ostanu u qranicama elasttinosti. Tada nece biti bojazni da bi otpor trenja klizanja

J ,6, Stezni spojeoi

81

rnogao popustiti. DIN 7190 daje slijedece objasnjenje: U mnogim slucajevima ce kod elasticnog naprezanja tolerancije prisnog dosjeda dijelova u steznom spoju biti dovoljne. Ako nije tako, onda se rnoze, kao sto je to za materijal St 50, C 0545 bilo pokusima utvrdeno, ici daleko preko racunske grantee elasticnosti, Pri njenom prekoracenju smanjuju se kod eelika povecanjem steznog prijeklopa sile stezne veze, to vise, sto su tanji vanjski, odn. unutarnji dijelovi, tj, sto su vece njihove vrijednosti Q. Na osnovi pokusa utvrdeno je da sve do donje vrijednosti Q.=0,75 mogu sile stezne veze pasti sarno na oko polovinu svoje vrijednosti. Za manje vrijednosti Q pad sile stezne veze je manji.

Za dijelove ad celika je (TE~0,65 (TT, gdje je O'T granica tecenja, Ako je vanjski dio steznog spoja od siva lijeva, tlacno naprezanje smije doseci vrijednost ad oko 0,7 O'M, a kod unutarnjeg dijela od sivog lijeva tlacno naprezanje smije postici priblizno vlacnu cvrstocu (TM'

Pokusi sa steznim spojevima pokazali su, nadalje, da se na povrsinama nalijeganja steznog spoja pri izmjenicno savojnom naprezanju vratila stvara korozija trenja. Ona u pocetku dovodi do povisenja sile stezne veze, ali nakon toga pritisak u spoju postepeno popusta zbog pojave zamaranja, Sila steznog spajanja povecava se do 10 milijuna promjena i onda opet pada. Stezni spojevi s valjanom povrsinom nalijeganja vratila imali su dvostruko

. vecu silu steznog spajanja nego brusena iIi 'fino tokarena vratila.

Pri izradi smije se prijeklop kretati unutar dopustenih granica izmedu naj11Ulnjeg prijeklopa P min i najveceg prijeklopa P max (P max -: P min = tolerancija dosjeda 1d). Na osnovi toga mogu se i mjere steznog prijeklopa i naprezanja mijenjati izmedu najveCih vrijednosti Pslmu, Pmax' (Tvm ... ' (Tumax i naj11Ulnjih vrijednosti P slmm' Pmin' O'vmin, O'umia' Iz sigumosnih razloga treba otpor trenja klizanja proracunati prema ilajmanjem prijeklopu P min' a vlacno i tlacno naprezanje prema najvecem prijeklopu Pmax' U tablici 29 dan je izbor dosjeda steznih spojeva.

Potrebna

temperatura

zagrijavanja vanjskog dijela

(44)

PmJI,s+S

pothladivanja unutarnjeq. dijela t" + t

ct" . DF

(45)

tv t. u ·C p ""'. u mID S u mm

temperatura zagrijavanja, odn. pothladivanja, najvti;i prijeklop,

zraenost potrebna pri toplom navlaeen]u (vidi sliku 80), koja je obifna dovoljna s aka 0,Q3 do 0,5 mm, ali se bira veea (do 8::::0,5 P .... ),

aka to omogucuje najveca dopustena temperatura zagrijavanja ili hladenja,

el. a;, u 11K kocficijenti toplinskog rastezanja prema tablici 27,

DF u mm promjer spoja,

,t U ·c temperatura prostorije.

. Kod dosjeda steznlk spojeva kod kojih se vrlli i stezanje rastezanje, treba prijeklop P podijeliti na vanjski i unutarnji dio.

6 Elemeeu srrcieva

82

J. Nerastauljiol spojl/vi

T.blica 19. ~~rsl:mih.~"'j~. prcma DIN 7I54i 1155 (JUS M.AI.lll i 1301. Tablim: yrijednosli "I'm su najv<ti prijoklopi P .

N3JrnanJI pnJck,lopl su tadn Pili" = P T.,. ~n

vik

ad I do

1.61 }

] i 6 6 iU IQ I 14

14 I 18

IS 24 30 4Q SQ 6S 80 100 12!I I 14Q I 160

:1

22S 250 280 115 3SS 400 4SO

24 30 4Q

SO 65 80 100 120 14Q 160 180 200 ill 250 280 ns 355 400 4SO $00

H6

uS I 15", s5 t r5

h6

US TS S5 R5

16 20 24 29 29 J-4 J-4 41 41 49 49 57 57 65 65 6S 75 15 75 84 84 93 9} 103 101

12 13 1.1 19 19 22 21 27 21 32 32 37 ]7 43 43 43 49 49 49 55 55 61 61 67 67

35 29 25

43 36 ]1

51 43 37

61 51 44

71 56 44

86 67 54

101 77 61

128 96 76 III 86

141 106

121 146 166 195

22 19

27 23

32 28

39 34

39 34

48 41

54 48 41

64 59 50

70 59 SO

85 72 110

94 78 62

IIJ 93 73

126 101 76

147 117 M

159 125 90

171 13] 93

195 151 106

159 109

169 113

190 126

202 130

226 144

loW 150

272 166

292 172

H7

Tolerancija .. 6 I z 6 I • 6 i "6 1 16 I s 6 I r 6 Tolerancija

desjeda dosjeda

h6

T. ZA1 Z7 X7 i U7 T7 S7 R7 T"

39 SO 61 75 M

23 28 34 41 41 50

20 17

24 20

29 is

36 31

36 31

44 37

44 37

54 4S

54 4S

66 54

72 56

86 66

69 81 83 86 97 100 104 117 121 133 139 153 159

II H8 H9
D. ",S "'81",81 d[ .8 lu81 t8 I ~8 ol"""';_ja zr 91 !b 91 ... g.j z 9 I ,. 9 I u 9 olcamcijll
.ik dD<jeda dosj:da
do b8 b9 -
od ZC8 ZB8 ZAS Z8 X8 U8 T8 S8 To ZC9 ZB9 ZAg Z9 X9" U9 To
1,6 3 64 54 42 36 29 28 75 6S 53 50
3 6 87 71 53 46 37 36 99 83 65 60
6 10 119 92 74 64 56 <IS 44 13] 106 78 72
10 14 157 117 91 77 67 55 54 173 133 93 86
14 IS 177 115 104 87 72 55 54 193 lSI 103 &8 86
18 24 221 169 131 106 81 liS 66 24Q 188 ISO 125 106 104
24 30 251 193 151 121 97 81 liS 66 270 212 170 14Q 116 104
30 4:) 239 187 151 119 99 82 78 336 262 210 174 142 124
40 50 lSI 219 175 136 109 82 n 387 304 242 198 159 132 124
50 6S 346 272 218 IIiS m 99 92 419 374 300 246 196 161 148
6S 80 320 256 192 148 105 92 434 348 284 220 176 148
80 100 389 312 232 11S c:w 125 108 532 422 345 26~ 211 174
100 12IJ 364 264 198 133 \08 487 397 297 231 174
120 14:) <Ia 311 333 ISS ,1:i6) 570 46S 348 .270 200
140 160 478 143 253 197 16) i~ 635 SIS JtO 290 200
1M 180 373 273 209 171 126 S6S 410 310 200
180 200 422 308 233 194 144 635 46S lSI 230
200 225 457 330 252 202 144 690 500 373 230
22S 2.<0 497 lS6 268 212 144 :140 399 230
2SQ 280 556 396 299 2lIi l~ 605 445 260
280 )IS 606 431 321 251 162 6SS 480 260
3" m 619 419 357 219 118 no 530 280
)55 400 524 383 297 118 ! 800 S7S 2BO
400 4!(j ~7 1427 329 Ig.c 89' 645 310
450 m 637 451 i 3-49 19-4 97S 695 310
: 50 59 6S

2. RASTA VLJIVI SPOJEVI

2.1. Pricvrsni vijci

2.1.1. Navoji

Vijci imaju naooj, Ciji se profit ovija usponom P oko cilindriene jezgre promjera dJ (slika 87). Razvijena ploha jednog navoja na srednjern prornjeru, tj, promjeru naooja d2, daje trokut s kutom uspona ex, Odnosi klizanja i trenja pri uzajamnom djelovanju s maticom jednaki su kao kod kosine pod kutem a koja je U okomitoj ravnini nagnuta jos za bocni kut p.

Uobieajeni navoji prier;rsnih vijaka imaju profit u obliku trokuta, s kutom profila 2P=60° i u obicnom govoru riazivaju se siljasti navoji. Vanjski promjeri d stupnjevani su kod metrickog navoja u jednom od redova metrickog mjemog sustava,

Stika 87. Navoj priteznog vijka

a) svornjak vijka i matlca; razvijena linija 'boka jednog pavoja; b) metrifki

. profit ISO; c) tolerancijski razredi profila ISO

d je vanjski i nazivni promjer, d2 srednji promjer bokova, d3 promjer jezgre, . p uspo~ [korak), HI nosiva dubina navoja, h3 dubina navoja, R polumjer zaobljenja u korijenu navoja, m visina malice, P kut profila

6"

84

2. Rastaoljir! .I'pujel'i

SAD i Kanada upotrebljavale su do 1948. tzv, colovski nuvoj s plosnatim korijenom I kuiom profile 2{J = 60· (USST-novojl. dok su Velika Britanjja i skandinavske zemlje dale prednost Whilll'ortllovu nauoju sa 2{J=5S" i zaobljenim korijenom navoja, a navoje ispod 1/4" fuk sa 2P=47,S· (BA-navo)). SAD, Velika Britanija i Kanada sporazumiele su se 1948. da prijedu na jednoobrazni profiI sa 2{J=OO° i plosnati, lako zaobljeni korijen navoja (Unifed-Ilam,l Zemlje s anglosaskirn sustavom rnjera zakljucile su da postepeno prijedu na ISO-lIovoj II colima sa 2{J=60· i zaobljenim korijenorn navoja, dok su se zemlje s metrickim mjcrnim sustavom sporazumjele da prihvate metricki natoj sa lSO-profilom. U buducnosti teZi se za jednoobraznim svjetskim navojem. Metriek] IS0-na\'oj, od 1964, postepeno je uveden u Njernackoj.

MetriCki ISO navoj izvodi se prema slid 87c u slijedecim razredima tolerancija: fino f, za navoje velike toenosti, ako se traii mala zracnost (dosjed 5 H/4h navoj matice/navoj vijka), srednje m, za opcu upotrebu (dosjed 6H/6g), grubo g, ako se De postavljaju nikakvi zahtjevi na tocnost (dosjed 7Hj8e). Razred tolerancije m, kao najeesCi, ne mora se u narudzbama posebno naznaciti.

Razlikujemo normalni i fin; navoj. Fini navoji imaju, nasuprot nonnalnim, manju dubinu navoja h3 i tome odgovarajuci manji uspon P. Pogodni su za kratke vijke iii za navoje na tankostjenim cijevima, te za navoje za podesavanje, U tablicama 30 i 31 prikazana su prema DIN 13 (JUS M.BO.OO9 do 045) tri reda predlozena za izbor normalnog i finog navoja, Prvenstveno treba birati normalni navoj, Osim toga treba uvijek dati prednost redu 1 ispred reda 2, a redu 2 prednost ispred reda 3, kako bi se broj alata za izradu i broj mjemih instrumenata sveo na minimum.

Uobicajeni su desni navoji, koji se pritezu okretanjem udesno. Lijevi navoji do laze u obzir sarno u iznimnim slucajevima,

Spojevi izlofeni vremenskim utjecajirna., koji se moraju cesto rastavljati, kao sto suvijci na armaturama, vagonske spojke i s1. izraduju se s robusnim neosjetljivim oblim navojem DIN 405 (JUS M.BO.081) (slika 88). Obli navoj za dijelove od lima do 0,5 mm debljine dan je standardom DIN 7273.

Slika 88. Okrugao navoj

Za cijevi sa dimenzijama u colima [npr, plinske i vodovodne cijevi) upotrebljava se jos i danas Whitworthov cijermi navoj DIN 259 (JUS M.BO.050 i 051). Profilom slican je metrickom ISO-navoju. Daljnji Whitworthov cijevni navoj sa stozastim varijskim i cilindricnim unutamjim navojem za nepropusne spojeve vidi u DIN 3858 (JUS M.BO.056) i DIN 7273.

2.1.2. Materijali, zdtita od korozije

Materijal vijka i matice je uglavnom Zilav celik sa raznim svojstvima cvrstoce i rastezanja. Kualiteta ce/ika za vijke oznacava se sa dva broja (tablica 32). Prvi broj oznacuje minimalnu cvrstocu, drugi deseterostruki odnos minimalne granice tecenja i minimalne lomne cvrstoce. Celik za mat ice

2. J. Priccrmi vijci

85

oznacu]e se sarno jednim brojem. koji oznacuje tzv. naprezanje ispitivanja 0' vL' Naprezanje ispitivanja odgovara minimalnoj vlacnoj 'cvrstoci vijka, s kojim moramo spariti maticu visine 111;;;;0,6 d (51. 87), ako treba ostvariti opteretivost spoja do minimalne lomne cvrstoce vijka. Za razrede cvrstoca koji odstupaju vrijede jos stare oznake celika za mat ice, kako su iznesene u tablici 32 (najdonji red). Za matice sa In < 0,6 d ne vrijede podaci iz tablice 32.

Tablica 30. Izborni red I za metrieke ISO no.oj< pm;!O DIN 13_ (Sus M.BO.OO9 do 045)

SamuJ.on Dn<Ij roda I
d P I d, d. /1. dR A. A,
NaI'Oj mm mm i mm ; mm mm '!'JIl' mm'
Jot) J Uj 2,675 1.387 0,072 42 4.48 5,03
M4 4 0.7 3,545 3.141 0,101 40 7,75 8.7B
M5 5 0,8 4.480 4.019 0,115 43 12,7 14,2
M6 6 1.0 5.J5O 4.773 0,144 42 17,9 20,1
MS 8 1.25 7,188 6.4OQ O.IBO .14 32,8 36.6
M 10 10 1,5 9.026 8.160 0,217 46 52.3 58,0
MIl 12 1,75 10,863 9.853 0,253 47 7603 84,3
M 16 16 2.0 14,701 13.546 0,289 ~5 144 151
M 20 20 2j 18.376 16.933 0,361 5S 225 245
M24 24 3,0 22.051 200319 0,433 56 324 353
M30 30 3,5 27,m 25.7116 0,505 59 519 561
M36 36 4,0 33,402 31.093 0,577 62 759 817
M42 42 4.5 I 39,077 i 36,479 0,650 65 1045 Jl21
M48 48 5,0 44,752 41,8&$ 0,722 66 un 1473
M56 56 5,5 52,428 49,252 0,794 71 1906 2030
M64 64 6,0 60,103 , 56,639 0,866 74 2520 2616
,
FIlIl .. t1Ij ....... 1
M8xl 8 1,0 10350 j 6,773 0.144 56 36,0 . 39,2
~
M IOxO,75 10 0.75 9,513 I 9,080 O.IOB 92 64,1 67,9
M 10xi 10 1,0 9,350 j 8,773 0,144 70. 60,5 64,S
M lOx 1.25 10 1.25 9.188 I 8,4OQ 0.180 56 S6,J 61,2
M 12xl 12 1,0 110350 1 10.77} 0,144 83 91,1 96,1
M 12x-l,25 12 1,25 ll.l88 I 10.466 0,180 67 86,1 92,1
M 12xl,S 12 1,5 ll.O26 I 10,160 0,211 55 81.1 88,1
M16xl 16 1,0 150350 14,773 0.144 111 111 178
M 16><1,5 16 1,5 15,026 14,160 0,217 74 157 . 161
MlDxl 2IJ I,D 19.350 18,m 0,144 139 'Z11 285
M20xl,5 20 1,5 19,826 18.160 0,211 92 2S9 271
M 2Ox2 20 2,0 18,101 17.S46 0,289 69 242 258
M 24>< 1,5 24 1,5 23,026 22,160 0,217 lJO 386 401
M24x2 24 2,0 22.701 21,546 0,289 33 365 3&4
M;)Oxl,5 , 30 1,5 19.026 28.160 0,211 138 623 642
M 30><2 30 2,0 28,701 27,546 0,289 104 596 621
36 1,5 35,026 , 34,160 0,217 166 911 940
M 36>< 1,5 j
M 36x2' 36 2.0 34,101 33,546 0,289 J:!5 884 914
M36x3 36 3,0 . 34~r 1 32.319 0,433 83 821 865
M 42>< 1,5 42 1,5 _41,026 40,160 0,217 193 1267 1294
M 42x2 42 2,0 40.101 , 39,546 0,289 145 1229 1264
M42x3 -42 3,0 40,051 ! 3S,l19 0,433 97 lIS3 1206
M48xl,5 48 1,5 41,026 , 46.160 0,217 221 1674 1705
j
M48><2 .48 2,0 46.701 l 45.546 0,289 166 1630 1671
. M 48><3 48 3,0 .46,051 44,319 0,433 III 1543 1604
M 56>< 1,5 56 1,5 55,026 54.160 0,217 2S8 2304 2341
M56><l 56 2.0 54,701 I 53,546 0,289 19-1 2252 _ _2301
M 56x4 56 '4,0 53,<102 I 51,093 6,577 97 20~ 2144
M64x 1,5 64 1,5 63.026 i 62,160 0,217 :!'J5 3035 3011
M 64x2 64 2.0 62.701 ; 61.546 O;lll9 :!11 1978 3033
M 64x4 64 4.0 I 61.402 ; 59,093 0.577 III 2743 18~1
M 72><1.5 72 1,5 71,026 70.160 0,217 330 3867 3914
101 12><2 72. 2.0 70.701 I 69.546 0,289 2~9 3800 3862
101 12><4 n 4.0 I 69.402 ; 6UfiJ 0.577 125 3536 3659
M 72~6 12- 6.0 68.103 64.639 0.866 83 3282 Jom
, 86

2. Rastacljioi spojeui

Tablia 31. Oaljnji izbemi redovi za meLrij"'. ISO navajo prcrru O[N 13, (JUS M.BO.OO9 do 04~J

No ........... "'j ...... I FIlii ..... j
d ~
Oznaka mm mm Red I Rcd2 Red 3
M 3,~ 3.5 0,6 M 80><2 M 14><1 I M 9S><2 M 15,,1
M4,S 4.5 0,75 )(4 xl,S ><4 M 17><1
M 14 14 2,0 ,,6 M 16x. ,,6 Ml5xl,s
M IB [8 2,5 M9O><Z x [,5 M 10hZ M 35)( r.s
M22 22 2,s ><4 x2 I ,,4 M 40" r.s
MZ7 27 3,0 ><6 M22xl ><6 M SOxl,5
M 33 33 3,5 M 100,,2 xl,S M 115><2 M 55><1,5
M39 39 4,0 x4 ,,2 ,,4 xZ
M 45 45 4,5 x6 M 27" 1,5 ,,6 M6Sxl,s
M 52 52 S,O M IIOx2 x2 M l20x2 x2
M60 60 5,S ><4 M 33x 1,5 x4 M1O" 1,5
M66 68 6,Q ><6 ,,2 ,,6 ><Z
M 115><2 M 39><I,~ M130,,2 M7S><I,s
x4 x2 )(4 )(Z
N.,_ ..... "'J ...... l )(6 ><3 x6 M 135><2
M 140)(2 M 45)( 1,5 M 150><2 M 145><Z
,,4 ><2 x4 MISS,,)
M7 7 [,0 x6 x3 x6 M 165,,3
M9 9 1,25 M 160x) MS2,,15 M 170><3 M230x4
Mil II 1,5 ><6 xZ I ,,6 x6
M ]80x3 x3 M 190,,3 M 270,,4
><6 M 60" 1,5 ><6 ,,6
Za = navojo prcma DIN 13, ode. M ZOO><3 x2 M 210><4 M 290><4
JUS M.BO.OO9 do043vrijcdi, ><6 ><4 ><6 ><6
d, ~d-O,6485) P M 220,,4 M6B><I,s M240,,4
dJ =d- I ,22687 P )(6 ><2 ,,6
R=O,I4434 P MZSO,,4 ><4 MUO,,4
H, =0,54127 P ><6 M 76"Z ><6
" M :z8i]x4 ><4 M 300,,4
A'~:(d'+d1' x6 ,,6 ><6
M 85><Z
><4
A'-4 -2- ><6 Mjed [prvenstveno Ms 58 i 63 (Cu Zn 40 - Pb 3 i Cu Zn 37)] dolazi zbog svoje dobre vodljivosti u obzir u elektrotehnici, za vijke i matice, Vijci od iakih metala (AI Cu Mg, Al Mg Si j dr.) upotrebljavaju se za spajanje dijelova od lakih metala u visokogradnji ili za dijelove od drva i umjetnih masa. Zbog niske granice teeenja manje su potlesni za dinamicka i udarna naprezanja. Konstrukcije odlakih rnetala spajaju se u sve vecoj mjeri visokoopterecenim vijcima od austenitskog krom-nikalj celika,

Vijeani spojevi izlozeni korozionom djelovanju dobivaju odgovarajucu povr~ins~u zastitu: nemetalni anorganski premaz, metalnu prevlaku dobivenu uranjanjem u rastaljeni metal, galvansku prevlaku iii oplemenjivanje povrsine

Tablica 32, Oznal<c i SYOjS!YlI fvrslolx: u N/lQ/ll' ~Iika ... Yijke i mal"", prema OIN 267, (JUS M.BI.OOI do 021)

Oznab. ~Iika za vijke 3.6 J 4.6 4.8 I 5.6 ! 5.8 6.6 6.8 6.9 8,B 10.9 [2.9 14.9
Minimalna ~ota na vial< ,,~ 340 J 400 ~_400. ! 5001 SOD ! 600 c.oo 600 800 1000 1200 1400
Minimalna granka k6::nja "T i007~240- 320 , 3001 400 ; 360 480 S40 640 900 lOBO 1260
I i
OznaJca fcliko. za matlee 4 5 i 6 8 10 J2 14
- - :~lll00.·
Napn:z~mjC' pri ispitivanju ",L 400 I m 1 (000 .- _.
800 1400
.. ---- __ r •• __ ,
Ojelomitno jo~ \'a:lcf3 cznaku I 4Dr~~1 so ~s , ~s 6G 8G .
, 2,1. Priblrsni rJijci

87

difuzionim postupkom, Galvanske prevlake i odgovarajuce debljine slojeva vidi u DIN 267 list 9. U posebnim slucajevima upotrebljavaju se vijcani spojevi od nerdajucih austenitskih telika, kada su npr. izlozeni utjeeaju agresivnih plinova iii. kiselina, Odgovarajuce telike vidi u DIN 267 list 11.

2.1.3. Vijci i malice

Vijci se prema DIN 267 (JUS M~Bl.OOI i 021) proizvode u kxolitetama fino f, srednje m, srednje qrubo mg i grubo g, a matice u m, mg i g. Razlikuju se medusobno po stanju povrsine i po tocnosti mjera i oblika vijaka i matica. U strojogradnji prevladava kvaliteta m.

H,m, 06' H,£!I,062 H.B1,1lO. H.Bt, 12'. H.B1.1l5 H,St,tO]

"'.8t.116 H.B1.13S

_.::f:'1

.. ("

y.~:~'

H.81.117 N.8I,.m H,81.16~ H,81.136 M~Bl.091 H,81, 110, ZZO H~B1.Z21

Slika 89. Izbor standardnih vijaka s glavom (lije.vo: broj DlN-a i kvaliteia izrade: desno: kvaliteta materijala kojemu·treba dati prednost; dolje: broj JUS-a). Vijci DIN 960 i 961 (JUS M,Bl.06O i 059) imaju fioi .oavoj

Slika 89 pokazuje izbor standardnih vijaka s glavom. Uticni vijci prema slici 90 imaju donji uvojni dio s prijelaznim dosjedom i gornji dio s navojem za matico. Uvojni dio se ne odvija; on sjedi evrsto i otporno prema vibracijama, uCvrSCen u ugradbenom dijelu, Za uvijanje slui.i poseban kljuc. Zavrseci vijaka predvideni za privarivanje DIN 525 imaju zavrsetak bez navoja, koji se iii zavaruje iii privaruje na sastavne dijelove i tako ispunjavaju zadatke uticnih vijaka. Treba jos spornenuti svorne vijke i naooine zatike sa slike 91. Standardni krajevi vijaka prikazani su na slici 92;

88

2. Rastaoljioi spojeQi

, .

10 AI 10 meke me/ale

10 SL

za SL

m AI

se s;

H. BI. 260. 2fiJ

M.BT.261,26'

Slika 90. Izbor standardnih utienih vijaka i svornjaka s navojem (Iijevo: broj DIN-a i kvaliteta izrade; desno: kvaliteta materijala kojoj treba dati prednost; dolje: broj JUS-a). Krajevi za matice util'::nih vijaka prema DIN 833 i 836 (ovi su standardi povueeni iz upolrebe) imaju fini navoj

551·m

~

1119.12.9 110.9

m ~ ~

U,5.8 lag, lZ11 tl\iB

'-!J

H.Bl29/ M. BT.172 H.B! 281

Slika 91. Izbor standardnih zatika s navojem i utienih vijaka s cilindrifnim nastavkom (gore: broj DIN-a i kvaliteta izrade; dolje: kvaliteta materijala kojoj treba dati prednost, ispod kvalitete:

broj JUS-a)

91O-m

~

11111.12.9 '-9

H.BllBO

H.Bl290

H.81.281

Slika 92 Zavrseci vijaka prema DIN 78 (JUS M.BI.012)

a) stozast zavrsetak; b) teeast zavrletak; c:) cilindriean skraeeni zavrsetak; d) dodatak za rascjepku: e) cilindriean zavrsetakj j) cilindriean zaobljen zavrsetak; g) zabusen zavrsetak; hl ~iljas! zavrsetak, i) stepenast zavrsetak

Izbor standardnih matica prikazuje slika 93. Matice za privarivanje (sl, 94) DIN 928 i DIN 929 (JUS M.B1.625) imaju s ceone strane eetiri, odnosno tri bradavice, kojima se privaruju na limove. S njima se i na tankim limovima postize ista opteretivost kao i s maticama DIN 934 (JUS M.B1.602). Njihova je upotreba vrlo racionalna, buduci da znatno olaksavaju montazne radove, osobito na tesko pristupacnirn mjestima,

Treba jos spomenuti uloiene tuljke prema slici 95, s vanjskim i unutamjim navojem, koji su na kraju zarezani ili buseni, Pri uvijanju u glatko izbusene rupe, ostri bridovi na zarezima iii provrtima tuljka urezu se i usidre u stijenu izbusene rupe. Pricvrsni vijci uvijaju se onda u unutarnji navoj tuljka, isto kao i u normalne uvrte s navojem u dijelovima. S takvim uloznim tuljcima izvanredno se vijcima spajaju, cvrsto i trajno, dijelovi od lakih metala, sivog

1.1. Pritursni vijci

89

lijeva, umjetnih masa, drva iii vlaknasta materijala. Jednostavnost upotrebe skracuje vrijeme obrade, eventualno usteduje skupe alate i smanjuje skart, 9~·mmg.g

!JJS'mmg(ooHB) ~ m·m(ibnV) (od N12)

113,",n."9 O!J11I(doHIO) iJ9-11If6, f1()) 555-g .rn ~

101] -11) lfJl! I I (r i 1 JIB! IJIL-LJ fILU.J

5.6.8.10.12 5.5 5,6 5 lJ 5,6.8./0 5.6.8./0

H.81.602 M.91.60'.605 H.81.60'.605 H.BI.600 H.B1.629

H.81.630

M.BI631

917m(JJDl7tJ) 9J1m,tlld HIli

m B'!9)

5.6 H.Bl.63~

5.6

H.Bl63' H.Bl.6Z1.623 H B1. 650

56Z-m 5f6111 ~1flI

f iii:: tm&r1

H.81.655

11M

/8/6

II lit I

I f3ljf

5 H.BI.71I

H.81.6~1

5 HBI.660

5 H.B1.71O

5 H.B1.661

5 M81.662

Slika 93. lzbor standardnih mutica (gore: broj DIN-a i kvaliteta izrade; dolje: kvalitera rnaterijala kojoj treba dati prednost: sa strane: broj JUS-a)

SJika 94. Matica za privarivanje

0) I'::elverostrana matica DIN 928: b) ksterostrana matica DIN 929'(JUS M.B1.625); c) sesterostrana matica u

, privarenom stanju

Slika 95. Ensat-ulozni tuljci (Kerb-Konus GmbH, Schnaitenbach)

a)

11)

c)

OIN 6917-"5 ll1S N.Bl.OJI

6916 -(45 OIN 691'-10.9

JIJS H.Bl.OJO JIJS H.8W66

Slika 96. Vijfuni spojevi u telicnim konstrukcijama: al lirnovi: b) U-nosaci: c) I-nosaci

Na slici 96 predoceni su oisoko cvrsti spojeoi za celicne konstrukcije, tzv.

Hv-spojevi. Sesterostrani vijci i matice dobivaju slijedeci veci otvor kljuca . prema onim u' DIN 931 i 934 (J US M.BI.060 i 6021. tako da se mogu cvrsce pritegnuti.

90

2. Raslal'/jivi spoje»;

Procrte za vijke vidi u tablici 33.

T""I"" 33. Prov,,; u mm 1.3 vij~c lizvo<l iz DI~ 69. (JUS M.BI.O(4)1

Promjcr Pro'lin Pr~mjcr Provrt Prov"
1---. Promjcr
l\II\loja Iinl sRdnji grub; na'\"Oja fini srednji grub; navcja I1ni sralnji grub;
3 3.2 3,4 3.6 16 17 18 19 42 43 4$ 48
3,5 3,7 3,9 4,1 IS 19 20 21 45 46 48 52
4 4,3 4,5 4,B 20 21 22 24 48 SO S2 S6
5 S,3 S,5 5,B 12 23 24 26 52 54 S6 62
6 6,4 6,6 7 1~ 2S 26 28 S6 S8 62 66
7 7,4 7,6 8 27 28 30 J2 60 62 66 70
8 8,4 9 10 30 31 33 35 64 66 70 74
10 10,S II 12 33 34 36 38 6B 70 74 78
12 13 14 IS 36 37 39 42 72 74 78 &2
14 IS 16 17 39 40 42 4S 76 78 82 86 2.1.4. Podlo§ke osiguranja

Da bi se izbjeglo povecanje potrebnog momenta pritezanja., ako je povrsina naJijeganja neravna, kao kod lijevanih. kovanih iii valjanih dijelova pod glavu iii maticu koja se priteze stavlja se podloska. Podloske se ulazu i onda kada su vijci u dugoljastim provrtima, kada su povrsine naJijeganja mekse od vijaka iii kada su dosjedne povrsine kose prema osi provrta, kako je to kod U i T profila (villi sl, 96). Slicno kao kod vijaka i matica, tako i kod podlozaka prema tocnosti mjera i oblika, te kvaliteti povrsine, razlikujemo dvije izvedbe: srednju (do sada sjajnu) i grubu (do sada sirovu).

Podloske su standardizirane: srednje po DIN 125 (JUS M.B2.011) i grube po DIN 126 (JUS M.B2.012) za sestostrane vijke i matice, DIN 433 (JUS pribl, M.B2.013) za cilindricne i poluokrugle vijke, DIN 1440 (JUS M.B2.013) (srednje) za svornjake i DIN 1441 (pribl. JUS M.B2.013) (grube) za svornjake, DIN 1349 za vijke u teskim svornim ljuskama., DIN 7989 (JUS M.B2015) za ·restostrane dosjedne vijke, DIN 9021 (JUS M.B2.014) (s naroeito velikim vanjskirn promjerorn) za specijalne svrhe.

Pravilno pritegnuti vijci ne odvijaju se sami od sebe ni prigodom titrajnih ili udarnih pogonskih opterecenja, jer je trenje u navoju i na povrsini nalijeganja glave dovoljno veliko (sarnokoenost), Prigodorn pritezanja tlace se medusobno boene plohe navoja i sve plohe nalijeganja stegnutih dijelova, tako da se pod tim tlakom povrsinske hrapavosti poravnaju. Kod prejakog pritezanja moze u citavom spoju doci do plasticnih defonnacija., koje se nastavljaju za vrijeme pogona (tzv, sjedanje) i vode k popustanju prednaprezanja (naprezanje izazvano pritezanjem vijka) i labavljenja spoja. Pa ako samo prednaprezanje jos i ne izazove plasticnu deformaciju, do' nje moze dovesti naprezanje pogonske sile koja se superponira s prednaprezanjem. Doklegod je uz utjecaj pogonskih dinarnickih sila opterecenja ostalo izvjesno prednaprezanje, dotle ne olabavljuju vijci iii mat ice, tj. ne odvrcu se sami od sebe, Za odvrtavanje treba jos uvijek upotrijebiti moment da bi se veza rastavila. Do rastavljanja dolazi sarno ako se prednaprezanje zbog pojave tzv. sjedanja potpuno izgubi. Osiquranja vijaka oblikom sluze prema tome za osiguranje protiv odvijanja,

I ·1

I I

, .;

1./. Prib.:rsni vije;

91

a osiguranja silom kao osiguranje protiv labavljenja., jer ta osiguranja svojim aksijalnirn opruznim djelovanjem spreeavaju popustanje prednaprezanja (sjedanjem).

Slika 97 pokazuje standardna osiguranja oblikom. slika 98 standardna osiquranja silom. Kod prvih se okretanje sprecava samim oblikom dijelova za osiguranje, dok drugi izazivaju aksijalno prednaprezanje navoja,

~WZ3~ '~

DIN 91, JIIS H.Sl.lU DIN· 4fjl

(DIN 463) IUS N.Bl. UD

C)

Slika 97. Osiguranje vijaka oblikom

a) rasejepka; b) sigumosni lim s vanjskim ispustom; c) sigumosoi lim. S unutarnjim ispustom

Slika 98, Osiguranje vijaka silom (djelovanjem site) a) elastifni prsteni DIN 127, 128, 7980 (JUS M.B2.lIO, 113, III~; b) elasticni prsteni u izvijenoj i ukrivljenoj izvedbi DIN 137 VUS M.82136>; c) zupCasta

plob. A (vanjsko ozubljenje) DIN 6797 (JUS M.B2.150); d) 2:11pi!asta plola J (unutarn]e ozubljenje) DIN 6797 (JUS M.B2150); e) lepezasta pIol:a A (vanjsko ozubljenje) DIN 6798 (JUS M.B2.151); 1) lepezasta ploca F (Uliutarnje ozubljenje)

DIN 6798 (JUS M.B2.15.1); g) sigumosna matica DIN 7967 (JUS M.B2155);

h) samoosiguravajuee ~terostrane malice DIN 982 i 985 (JUS M,BI.621)

Elastitni prsteni; elastic'le ploee i.zupcaste ploee stavljaju se ispod glave vijka iii matice. One osiguravaju aksijalnirn opruZnim. djelovanjem i povisuju moment odvrtavanja, Ovamo spadaju i rebrasti tanjurasti osiguraci, tzv. Schnorr-osiquraa. Elasti~ni· prsteni (prstenaste opruge) sa zaStitnim obodom vidi u DIN 6913.

Matice Za osiguranje, DIN 7967 (JUS M.B2155), izradene od pernog eelika.,. pritezu se kao protumatice. Samoosiquraoajuee seaorostrane ·matice (Elastic Stop matice) DIN 985 (JUS M.B1.622) imaju ulozak od plastiene rnase, pod trgovaekim nazivom vulkanfiber, koji pritiskuje elastieno na navoj

vijaka, .

U novije vrijeme podmecu se elasticne ploce od plastike i kombinirane ploce celik-umjetna guma, I tekuce umjetne smole ukapane izmedu svomjaka

92

2. Raslauljivi spojeui

malice osiguravaju protiv odvijanja nakon sto otvrdnu, Nadalje, ima matica sa radijalno umetnutim plasticnim eepovima, koji elastieno pritiskuju na navoje.

Zbog laganije montaie i demontaze vijci se mogu opremiti i plocama i sigurnosnim elementima, koji su tako povezani uz vijak da se ne mogu ... izgubiti (sl, 99).

a) b) c) d) e)
I
,

Slika 99. Vijci 5 osiguranjem povezanim uz vijak DIN 6900

a) sesrerostran vijak DIN 933 (JUS M.Bl.053) s plocom A DIN 6902; b) ~leroslriln vjjak DIN 931 (JUS M.Bl.031) s plotom B DIN 6902 i elasticnorn ploeom DIN 6904; c) cilindrican vijak DIN 912 (JUS M.Bl.120) s plocom B DIN 6902; d) Ieeast vijak DIN 7985 (JUS M.BLlI8) s plocom B DIN 6902 i elastienom plocom DIN 6904; e) leeast upusten vijak DIN 7988 ljuS M.Bl.l44) s lepezastom

plocom V DIN 6907

Visokocvrsti vijci sa visokom granicom tecenja mogu se odgovarajuce visoko prednapregnuti. Cak i onda kada na spoju do de do sjedanja., ipak jos ostaje dovoljno prednaprezanje.· To je razloq da vijcima poce» ad koaiitete B.8 opeenito ne treba osiquranje.

2.1.5. Tok sila, zaremo djelo\'anje, oblikovanje

Kod pritezanja vijeanog spoja dolazi do rastezanja vijka, dok spojeni dijelovi bivaju stlaceni, Zatvoreni tok sila za prolazni i zaticni vijak prikazuje slika 100. Prema prikazanom smjeru, strelice usmjerene prema gore oznacuju vlaeno, dok strelice sa smjerom prema dolje oznacuju tlacno naprezanje onih dijelova u kojima se te linije sila nalaze, Tlacna naprezanja vijcima spojenih dijelova ne ogranicuju se sarno na podrucje ispod glave vijka, nego 'se stozasto sire pod 450 do rnjesta sastava dijelova.

Buduci da se matica aksijalno tlaci dok se vijak rasteze, nastaju razlike uspona izmedu unutrasnjeg i vanjskog navoja, koji prouzrocuju progibe pojedinih navoja, Buduci da su ti progibi najveci u blizini povrsina naJijeganja matice i dijelova u spoju, sila se nece jednoliko razdijsliti, pa nosi obieno sarno prvih 6 navoja.

Nakon SlO je u prvom navoju dostignuta granica tecenja, u njemu se pri poveeanju opterecenja nece vise povecati naprezanje, sve dok se postepeno u svim navojima ne postigne granica tecenja, Povecanje opterecenja vodi, prema tome, k jednolicnijoj raspodjeli sila, ali i nepozeljnoj plasticnoj deformaciji navoja.

, '.

~',

1.1. Prii.'vrslli r iici

93

Slika 100. Tok sila u vijeanim spojevima al spoj s vijkom i mnticorn; b) spoj s uticnirn vijkom

Nejednolicna raspodjela sile srnanjuje dinamicku izdrzljivost vijaka. Matice u obliku mallsete i vlacne matice poboljsavaju raspodjelu sile (slika 101), jer su djelomicao opterecene na vlak, kako se to vidi iz toka sila,

oplere(enjtJ

Slika JOt. Deformacija navoju i raspored sila

,'i n.n oi nukon pritezanju: 11) veza pomocu tlacne malice; c) veza pomocu malice S utorom: I/fspoj s vlaenorn rnaticorn

94

2. Raslavljiui spojet!

~Nasilnirn razaranjem nekog spoja preopterecenjempuknut ce navoj matice iii navoj vijka, il~ ce vijak puci u jezgri (slika 102). Prva dva slucaja mog~ nastan sarno ako ima premalo nosivih navoja. Buduci da je presjek odreza unularnjeg navoja (malice) veci od presjeka odreza vanjskog navoja (vijka), d>dJ, lorn ce nastati najprije u navoju vijka, ukoliko su i vijak i matica od ~ednakog materijala. Vijeani je spoj izdrzljiviji ako se pri preopterecenju ne istrgne navoj, nego se lomi jezgra vijka, To iziskuje mlnimalnu dubinu uvijanja m (u danom slueaju visina malice m), koja je ovisna 0 finoci navoja diP. Prema iskustvu potrebna je:

dubina uvijanja

iii visina matice

m~(0'175+0,065~) d b)

(46)

spoja; a) oavoj matice otkinut; b) navoj vijka otkinut: jezgra vijka slomJjcna

Za matice iii konstrukcione dijelove od lakih metala preporucujc . sc m ~ 2d. Visina normalnih sestorostranih matica DIN 555 (JUS M.B 1.600) i DIN 934 (JUS M.B1.602) iznosim::::::O,8 d. Ako za njih biramo materijal vijka i materijal matice tako da je minimalna evrstoCa qM vijka 'jednaka ispitnom naprezanj~ ~vL rna~ice .. (vidi tabli.eu 32)? onda je osigurano da se u slueaju preopterecenja lorn) vijak (svornjak) abo ne dolazi do toga da navoj bude istrgnut.

Zbog prevelikog pritezanja vijeanog spoja bokovi navoja se tlace toliko, da se navoj zariba. Ako je najmanja dubina uvijanja [jednadzba (46)] odrzana i ako su vijak i matica, odnosno dijelovi u spoju, izradeni od rnaterijala razlicite cvrstoCe, ne treba se bojati zaribavanja.

Na svomjaku vijka razlikujemo presjek preko kojeg se prenosi naprezanje, A •• kao stvaran presjek i presjek jezgre AJ, kao najuzi presjek u snopu silnica (slika 103). Naziv presjek preko kojeg se prenosi naprezanje zapravo i nije posve opravdan, buduci da tok silnica De doseze njegov vanjski rub, pa on zbog toga ostaje bez naprezanja. Na presjek preko kojeg se prenose naprezanja odnose se medutim, lomno naprezanje qM i granica tecenja qT (vidi tablicu 32).

Kod pritezanja se presjek jezgre vijka napreze na vlak i torziju. Vlacno naprezanje povisuje se onda jos i pogonskim uzduZnim opterecenjern, Urezani navoji su zarezi koji spreeavaju rastezanje i poveeavaju granieu loma i granicu tecenja, ali smanjuju cvrstocu oblika, odnosno dinamicku izdrzljivost, Slika 104

Slika 102. Nasilno razaranje

./

2.1. Pricorsn; oijci

95

prikazuje smanjenje cvrstoCe oblika i poveeanje granice teeenja u zavisnosti od nacina. izrade, u od~osu na g.latke. elemente bez navoja, Slika 103 prikazuje raspodjelu naprezanja na presjeku jezgre zbog djelovanja zareza.

~ ~ d

As Aj

. SIi~a 103. R~po~ naprezanja u jezgri vijka

a) nazivno naprezanje O"~ u Jezgn; b) stvarni presjek A.; c) presjek -jezgre AJ

!J()O ~mll/l 8IlJ

701J 6fJ(J

~~'L- ~

Slika 1M. tvrstoea oblika vijka M8 od 6eIika. za pobolj!anje C45 (C 1530) a glatki svomjak bez obrade: b glatki svomjak bez obrade hladno oevriCen' c jezgra s navojem, hladno ~rStena, .navoj valjan: J jezgra s navojem hladn~ ofvdCena, navoj rezan; e jezgra s navojem hladno [>CHili.;nu. na n>j ,·aljan i zaren; 0"0 fvrslOCa oblika, O"SIt srednje naprezanjc t\"r~I41':'; ,.f,lib: .... ,,, nmplituda evrstoce

cbliku

Utjecaj 23reZ3 moZe se ublaziti: .

I. poveeaniem polwnjera zaobljenja R u korijenu navoja,

2. izradom vijka i poloZajem matice ·kako to pokazuie st. lOS, sto omoguCuje da se ispod prvog nosivog navoja moZe izvesti jal:e zaokruZenje svornjaka,

3. izborom materijala· matice s velikom granieom jastezanja, §to poveCava sposobnost deformacije,

4. naknadnim valjanjem korijena navoja urezanih, ubrusenih Hi uvaljanih navoja, nakon izvrsene toplinske obrade (Zarenje). Time se stvaraju vlastiti tlacni naponi, koji smanjuju vrsna vlaena naprezanja od prednaprezanja

i od pogonske site. .

S. nitriranjem iIi cementiranjem bokova, sto takoder stvara vlastite tlacne napone,

96

2. ROSIOVJjivi spojeni

Sve promjene presjeka izazivaju vrsna naprezanja, koja rastu s ostrinom prijelaza. Oni se javljaju izmedu struka i navoja i eventualno izmedu struka i glave (struk je dio vijka bez navoja, a svornjak dio koji nosi navoj). Vrsna naprezanja nisu tako visoka kao u jezgri, ali mogu postati opasna pri dodatnom naprezanju na savijanje, npr. pri kosom nalijeganju glave. Vrsna naprezanja posve nestaju ako se prijelaz na struk zaobli na a"G;d r (slika 106). Udarno optereceni vijci izvode se kao tzv. elasticni vijci, koji se od krutih razlikuju po tome !ito imje struk suzen na dr=0,6 do 0,8 d(slika 106). Elasticni vijci djeJuju radi vece elastienosti prigusno na udar. Nitriranje, cementiranje ili valjanje korijena povisuje granicu tecenja struka do oko 100%. Vijcani spojevi s elasticnim strukorn: vidi DIN 2510 (JUS M.Bl.031 i 265) (vijcani svomjaci, matice, cahuraste matice, elastiene ljuske).

Slika 105. Matica koja prelazi preko navoja vijka

a) ~ ~
..; ~
'"
~ O!:;
...
~ «::::i IJ)

! I

i !

J_

Slika 106. Razni elasticni vijci

til oblici: III primjcri ugradnje prema DIN 1510 (JUS M.B1.011l

: i

, i

J .~

:'I~i

,") .

~; I

!

, I

~; I

. {

;;;i ki:·

'~~. ~

."Ie

.'.~.~

'J~

. ~111f

2.1. Prit'rr.mi rijc!

97

2.1.6. Sil=:t prednaprezanja, pritezni moment

Pritezanjem vijka stvara se u presjeku jezgre naprezanje od pritezanja a pro Njegova je velicina u velikoj mjeri ovisna 0 osjecaju kojim monter priteze yijak pa se dobivena naprezanja rasipaju u sirokim granicama (s1. 107). Ocekivanu silu prednaprezanja (sl. 108) treba izracunati iz:

(47)

sila prednaprezanja Fp = A j • (J pr

F puN sila prednaprezanja,

Aj u mm1 presjck jezgre vijka (tablica 30)

uP' u N/mml prednaprezanje [pri pazljivorn pritezanju, uz osjecaj da se ne pretegne, prema slid [07 obicno srcdnja vrijednost podrucja rasipanja).

Slika 108. Sila predzatezanja F i moment

•. p

pruezanja Tpr

Slika 107. Naprezanje od predzatezanja u jezgri vjjka, uz osjecajno pritezanje

Tanki vijci pritegnuti paZljivo prema osjecaju, cvr!ice su stegnuti nego debeli. Zbog toga za tanke vijke treba upotrijebiti materijale s visokom granicom teeenja, Visoko napreqnuti vijCani spojevi kojima se pridaje posebna v.aznost priteiu se momentnim kljuceoima, koji iskapcaju pri dosizanju postavljenog momenta pritezanja, zeljenu silu prednaprezanja (sl. 108) mozerno izracunati priblizno:

(48)

T, u Nem

~ uN

P u em

fA

moment pritezanja

potrebna sila prednaprezanja, uspon navoja {tablica 30},

k.oc::rlcijent' trenja na bokovirna .navoja i na glavi vijka "",0,2 za felifne vijkc,

srednji promjer navoja (tablica 30).

srednji promjer povrsine glave =0.5 (D. +D)

2.1.7. Dijawam defonnacija, diferencijalna sila, najveea i najmanja sila Ako vijcani spoj (slika 109a) pritegnemo silom Fp onda se svornjak vijka rastegne i produzi za e., a dijelovi spoja stlace i skrate za en (slika 109 b).

- Elemcnti strojl;Y3

98

2. Rastartjici spojeri

Prednaprezanje spoja prikazuje se graficki tako da Iinearno nanesemo produzenje kao pozitivnu, a skracenje kao negativnu promjenu oblika (slika 110a). Obje se linije sastaju kod F p kao zajednieke sile koje djeluju i na vijak i na dijelove u spoju. Nastupi Ii pogonsko uzduino opterecenje F, koje nastoji da sastavne dijelove odvoji jednog od drugog (slika 109 c), vijak ce se produziti za e, dok ce se ranije skracenje dijelova u spoju vratiti za e (slika I IOb). Vijak je tada opterecen najvecom silom Fm .. , dok su dijelovi u spoju, naprotiv, optereeeni najmanjom silom F min' Njihovu razliku cini pogonska sila F (slika llOb). Tako nastali dijagram zove se dijagram deformacija.

Slika 109. Sile i promjene duljina u vij~nom spoju

a) bez predzatezanja; bl predzategnut: cl optereeen pogonskom silom

.~

promjeflO dul/in'i e, --t-e~-i

Slika 110. Oijagram sila i defonnacija u vijeanom spoju

0) predzatezanje: b) optereeen jednosmjerno promjenljivom pogonskom silorn, uz veliko produljenje vijka i malo skraeenje spojenih dijelova: c) optereeen jednosmjerno promjenljivom pogonskom silom, uz malo produljenje vjjka i veliko skracen]e spojenih dljelova; (I) ked malog predzatezanja i kod velike pogonske sile

Porastom promjenljivog pogonskog opterecenja F raste sila u vijku od F; na Fm .. , a pri smanjenju pogonske sile vraca se od F"",. na Fp. Titrajno naprezanje se u vijcanom spoju pojavijuje sarno u opsegu diferencijalne sile Fd• Pri malom odnosu erJes (slika 110b) bit ce siIe F mu i Fd relativno male, a pri velikom odnosu (slika 110e) velike. Iz toga sJijedi da su spojevi krutih dijelova s elasticnirn vijcima najpovoIjniji. Elastieni vijci snizuju, U odnosu na krute, naprezanje jezgre.

Ako vijcani spoj samo neznatno prednapregnemo, ali ga opteretimo s toliko velikom pogonskom silom da je sila Fmin=O, onda se u pogonu dijelovi u spoju odvajaju jedan od drugog pa nastaje Iabav spoj sa zracnoscu LIe (slika 11Od). Promjenljiva pogonska sila F izazvat ce tada neku

1.1. Pricvrsni vijci

99

. 'I

.•.

X

-;: ~'.('

VI'St udamog naprezanja, koje vodi k lomu vijka zbog umornosti iii do potpunog gubitka prednaprezanja, a time do odvijanja vijka ili mat ice. Prednaprezanje mora stoga biti toliko visoko da to ne moze nastati, a da i tzv. sjedanje za vrijeme pogona ne skodi spoju. Za projektne proraiune moie se uzeti Fp::::::2do 3F.

PoviSenje sile iznad siIe prednaprezanjaje

diferencijalna sila Fd=F erJes (49)

l+erJes

Grubim priblizavanjem moze se izracunati odnos skraeenja i produienje

~'.

iz odnosa:

E; s

erJes:::::: 3ko Ls L E

Ey U N/JJlDll modul elastiencsti materijala vijlca,

Es u mm stegnuta duZina dijelova u spoju (51. (09),

s u mm pojedinaene debljine stegnutih dijelova u spoju,

E u N/mml modul elasticnosti stegnutih dijelova u spoju,

ko faktor oblika ;:; I kod krutih vijaka, ;:;dl/d~ kod elasticnih vijaka, gdje je d r smanjeni promjer struka vijka (vidi sl, 106).

(50)

U vijfunom spoju bit ce onda

Fmn=Fp+Fd Fmin=F""'I-F

(51) (52)

najveea sila najrnanja sila

2.1.8. Cvrstoea uzduino optereeenih rijaka

Da bi se izbjegle plasticne defonnacije, vijak ni na kojem mjestu ne bi trebao biti napregnut preko 0,8 granice tecenja.Buduci da je granica. te&nja u dijelu vijka koji nosi navoj visa od one u glatkom struku, zbog smanjenja moguenosti te&nja, vlaena naprezanja racunamo u presjeku koji preuzima naprezanja, a koji je i veci od presjeka jezgre, pa je stoga:

.vlacno IUJprezanje u presjeku koji prenosi naprezanje:

. Fmu 08

u=A~ , UT (53)

6

a u N/mm2 vlaeno naprezanje u napoaskom presjeku, FuN najveCa sila u Vijku prema jednadZbi (51),

l"~ mio2 presjek preko kojeg se prenosi naprezanje (vim tablicu 30),

. O"~ u N/mm2 najmanja granica teb:nja maierjjala vijka (vidi tablicu 32).

Kod elasticnih vijaka vlacno naprezanje u elasticnom [suzenom] struku

ne smije doseei granicu teeenja, pa je stoga:

olaino naprezanje u elasticnom struku U= F mJjJAr~O,8 UT (54)

a ~ N/nim2 vlacno naprezanje u elasticncm struku,

A r U mm2 presjek elasticnog struka s promjerom d r (vidi sl, 106).

Kod dinamiekog naprezanja, dakle kod jednosmjemo iIi izrnjenieno promjenljive pogonske site (slike llOb i c) bit ce amplituda naprezanja svedena

.:;.-.-

100

2. Raslavlj;v; spojeo!

na presjek jezgre, jer kroz taj presjek tete tok sila, Opcenito se naprezanje uzima do oko 0,7 od amlitude tvrstace oblika, pa je prema tome:

amplituda naprezanja (J. = 0,5 F,J A j ~ 0,7 (J AO

(55)

u. u N/mml F~ u N

Aj u rnm '

qAO u N/mm2

amplituda naprezanja ujezgri vijka, diferencijalna sila prcmajednadzbi (49), presjek jezgre vijka (vidi tablicu 30, str, 85),

amplituda cvrstoCe oblika jezgre vijka prema jednadi:bi (561 (vidi i sliku 104'.

Grubim priblizavanjem bit ce:

amplituda evrstoce oblika CF AO;;:'-:; k 1 • kz . (J A

(56)

qAO u N/mm2 k,

kl

erA u N/mml

amplit uda cvrsloCe oblika jezgre vijka, [aktor nacina izrade prema tablici 34,

fa ktor obi ika malice prema tabl ici 34,

amplituda cvrstoCe rezanog iIi valjanog vijka prema slici 111 (normalan slueaj),

Tablica ~. Kcnstrukcicnl faklDr i filklor mauee za vijkc (gruba proqena!)

rezano iii prom poboljla. prom , jc:zgra: nakn:idno
Izrada vatjano naknadno da6eo .valjan kaljen i valjana.
t, I 1.2 1.3 1,4 j 1,6
Man ,Iarn.- p~kri= raatic:a s Al-matica S1.-, Bz· vlAfDa
matica Dl3Lica utorom matica msti.:a
k, I 1.05 1,1 1,1 1.15 1,2 Zfl) Njrmr

180

1\ 1
1\ 1
\ \
\ \ 1¥~ ~
1\ 1\
~ ~ ~ 72'/' I-f-
1\ ~ \.
\ \ km- I
'\ » ~~
\\ \. -,
\\\ -, 1)< <, ........
\\' "< <, ........ ~ -
'" -, -, ........ ........ - I- - - I- -
...... ::::::- .:::- ...... <, - '-- - I-
:-:. ....., .:::: r:::: ~ - - - - r-
f- _4.8
5.6,5.8 r<- - -.: - -
"7
~.6.-6.9 Q""<
IiO
{l
..
i 40
'"
If) . 0 20 40 60 80 100 120 14fJ ISO 180 21JO linnto novojo d/ll----

Slika Ill. Amplituda ~vrsloce jezgre rezanog iii valjanog vijka (orijentacioni podaci)

:: .1. Pricuslli rijci

101

Statick! opterecene krute uijke treba racunati prema jednadzbi (53), a statiiiki opterecene elastlcne vijke prema jednadzbi (54). Dinamicki optereceni kruti vijci racunaju se prema jednadzbama (53) i (55), a dinamicki optereceni elasticni vijci prerna jednadzbama (54) i (55).

Kod eelielJih konstrukcija ne uzima se U obzir sila prednaprezanja, a za vlacna naprezanja jezgre uzima se pogonska sila sarna i usporeduje s dopustenim naprezanjem:

claiino naprezanje jezgre (J, = F / A j

(57)

a; u Nimm1 vlacno naprezanje jezgre samorn pogonskom silom,

FuN pogonska uzduzna sila u vijku,

Aj u mm2 presjek jezgre vijka [vidi iablicu 30).

Dopustena olacna naprezanja jezgre samom pogonskom silom, prema tablici 35.

Kod pretezno mirnog' opterecenja dovoljno je i u strojarstvu prednapregnute vijke raeunati prema jednadZbi (57). Kao dopusteno vlacno naprezanje jezgre uzima se opcenito (Jvdop;;:.-:;0,65 (JT' Pri dinamickom naprezanju moze se za priblizni proracun s jednadZ.bom (57) uzeti (J,dop;;:.-:;0,3 (JT'

Tub" .. · 35. Dopul;tma o.p~ja (Nlmm"JZ3 vip.e.pojc>~ugra~evnim6elieoim kcnstrukcijama prema DIN 10SO(JUS C.OO.$OOI j u sradnji dizalK:a prcma DIN ISOI8. (J US M.D 1.020 do 050) (prijedlog)

DosjodAI >ijd DIN ~ (JUS l'>UlI,061) SI",.1 riJd ,DIN 7990 (JUS M.BI.068)
4.6') [ 5.2') 4.6'J Sol').
Podruije N·_io ,
gnotnjt op[emXnje opl<Te%nje oplcrcl:cnjc opte_i.
H HZ i H ! HZ H HZ H HZ
Vi""ogr:adnja 112 112 ! ISO I ISO 112 112
vlak IT. I
Di2!".d:li(:e 100 110 i 140 I 154 100 100 140 154
Visologradnjll. 140 160 210 I 240 112 126
0<1= '. , I
Di",lioo') 112 128 ! 168 1 192 70 80 70 80
. Visologrodnj. 280 320 ! 420 i 480 240 270
bOCnj tbl: ",
Dil:lJIia-')' 28() 320 i 420 1 480 160 180 160 IJlO ') Z:t dijclo,,, ad 51 33. odD. c. 0000 iii S, 37 C. 0360

'I Zadijclo,'CO<IS'46.C.048OiiljStS2,C.0S61 .

') Soma 2>1 ¥i!e~ spo_;"-'-: ~od _jedOOr<Zllog '" 0.87 ad ',-rijed.os,i.

. "~~-

,

2.1.9. Oblikovanje i proraam popreeoo optereeenih vijaka

. Za prijenos poprecnih sila, na primjer kod dviju polovina spojke, upotrebIjavaju se uglavnom:

1. Dosjedni vijci DIN 609 i 610 (JUS M.Bl.064 i 065), (sl. 112a), u celicnim konstrukcijama DIN 7968. Struk vijka mora nalijegati prileglim dosjedom u provrt, da zbog zraenosti ne budu prosireni udarima. Zbog njihovog tocnog naJijeganjaprikladni su i za prijenos promjenljivih sila, Dosjedni vijci fiksiraju spojene dijelova tocno jedan prema drugome.

102

2. Rastacljiv} .~po}l!fi

2. Stezne ljuske (tuljei) DIN 7346 (lake) i DIN 1481 (teske), od pemog eelika (celika za opruge) (slika 112 b). One su prorezane po duljini i dovoljno je da provrti budu sarno buseni, buduci da se elasticno naslanjaju na stijene provrta. Njihova elasticnost ublaiuje udare,

3. Elastiini tuljci izradeni od celika St 60, C. 0645 (sl. 112e), moraju, kao i dosjedni vijei, sjesti u provrt prileglim dosjedom, ali mogu prenijeti vece sile nego dosjedni vijci, Nisu obuhvaceni standardom.

4. Prolazni vijci DIN 601, 912 i 931 (JUS M.BL050, 120 i 051) (slika 112d), koji se moraju toliko snazno pritegnuti da se poprecna sila F prenese trenjem naleznih povrsina dijelova u spoju. Oni su najjeftiniji, ali nisu prikladni za udarne, a narocito za izrnjenicno promjenljive sile, Da se osiguraju polozaji dijelova u spoju, pogodno je dodati zatike.

SI i ka 112. Poprecno optercceni vijeani spojevi

III dosjedni vijci: bl stezne [iuske: cI elasticni tuljci; d) prolazni vijci s maticorn

Dosjedni vijci, stezne Ijuske i elastiin! tuljci napregnuti su kao zakovice na odrez i naprezanje bokova provrta i stoga je:

naprezanje lIa odrez naprezanje bokova provrta

'u=F/A F

(1'1=-

d·s

(58) (59)

FuN poprecna pogonska sila najednom vijku,

'['a U N/mml naprezanje na odrez,

A u mm1 mjerodavni presjek vijka iii drugih elemenata optereeenih na odrez, 0', u N/rnml naprezanje bokova provrta,

d u mm vanjski promjer noseeeg dijela vijka iii elementa optereeenog na odrez,

s u rnrn najmanja nosiva duljina na vijku iii elementu optereeenom na odrez.

Dopustena naprezanja za visokogradnju i gradnju dizalica vidi u tablici 35.

U strojarstvu se moze uzeti 'tadop~0,6 (l'T za rnirno opterecenje ~0,4 O'T za promjenljivo opterecenje, ako je O'T granica tecenja materijala vijka, odnosno elasticnog tuljka, Za naprezanje bokova provrta vrijedi otprilike 0'1dop~0,75 O'M za rnirno opterecenje, ~0,6 (I'M za jednosmjerno i izmjenicno promjenljivo opterecenje, Pri tome je (I'M najrnanja vlacna cvrstoca rnaterijala vijka, elemenata opterecenih na odrez iii dijela u spoju. Za stezne Ijuske moze se, nezavisno od vrsie opterecenja, uzeti 'adop;:::;300 Nrrnm", (1'1401> pak prema materijalu dijelova u spoju.

Svaki vijak stvara otpor trenja Jio· Fp ako je Fp .sila prednaprezanja, a Jlo koeficijent trenja mirovanja na povrsinama nalijeganja dijelova u spoju. Ako spoj treba sam da drzi otporom trenja, onda pogonska sila F ne smije

2.2. Pokretni vijci

103

porasti na velicinu otpora trenja (opasnost ad klizanja !). Pretpostavimo da je za metale Jlo::::::0,12 tada za taj prirnjer vrijedi:

siqurnost prianjanja SH = Jlo . F pi F:::::: 0, 12 F pi F ~ 1,3

F. u N sila prednaprezanja vijka [u danom slucaju jednadzba (47)].

FuN pogonska sila za pojedini vijak.

(60)

2.2. Pokretni vijci (vijeani pogoni) 2.2.1. Navoj, materijali

. Vijke pornocu kojih se okretno gibanje pretvara u uzduzno nazivamo »retena. Takvi su primjerice matice oretena na tokarilicama, tlacna vretena na presarna, ventilska vretena na zapomim organirna i s1. Jedan primjer pokazuje slika 113.

'r:

'.,

Slika 113. Vijak za pokretanje u suportu stroja

Buduci da ostri navoji imaju premaJe uspone, vijci za pokretanje najeeSCe dobivaju trapezni naioj DIN 103 (JUS M.80.060 do 064) (slika 114a, tablica 36 i sl. 115). Plosnati naooji [sl, 114b) rade doduse s manje trenja, ali se teze izraduju. Za plosnati navoj nema standarda i·. jedva se jos upotrebljavaju. Za primanje jednostranih tlaenih sila narocito-su prikladni pilasci navoji DIN 513 (JUS M.BO.070 do 074) sl. 114c, tablica 36 i sl. 115). Njihovi bokovi, koji lefe gotovo okomito na srnjer pritiska, bolje primaju uzduzne site nego siljati navojr.

IL)

c)

Slika 114'. Navoj vijka za pokretanje (P korak, (J kUI prolila., III dubina nuvoja. H, nosivu dubina nuvoja, R polurnjer zaobljenja, II promjer navoja., ,Il promjer jezgre, '/2 prornjer bokova)

. III trapezni navoj; hI plosnut. navoj: cl pilast navoj

Brie uzduzno gibanje matice vretena mozemo postici visevojllim oretenima (sl. 116), kod kojih se oko jezgre ovija vise navoja (II navoja)jedna uz drugi.

P u mm korak navoja

II broj navoja,

uspon jednovojnog nuvoja,

T .. blica 36. Dirncnzije (mm) trapeznog i pilastcg navojil

(61)

p

h, H, I R,

R

Piiasli ".0) DIN 513 do SIS, (JUS 1'.1.80.070 do 074,

ISO ''''pO'''i no,oJ DIN 103. (JUS 1'.1.80.060 do 0641

p I III HI; R:

0.75 I I I

1.5 i

~5 I

!,5 :

4.5 : 5 6

1.5 0.9

2 1.25

3 1,75

4 2.25

5 2,75

6 a.s

7 4

8 4.5

9 5

10 I 55 12 6.5

I

0,15 0.25 0.25 0.25 025 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

! 0.5

14 8 7

16 9 8

18 10 9

20 II: 10

22 12 11

24 13 i 12

;

28 IS 14

32 17, 16

36 i 19 I~

4Q i' 21 : 20

44 23 22

p

2 J 4 5 6 7 8 9 10

1.74 2,60 3.47 4.34 S,ZI 6.07 6,94 7.81 8.68

I I.S

! 2.25 : 1

3.75 ; 4.5

i ~.2S

i 6,75 7.5

1

i

12 ; 10.41 I 9 14 ! 12.15 I 10,5 16 . 13.88 , 12

18 ; 15,62 I 13.5

20 . 17.33 I 15 22 '19.09: 16.5

24 20.83 I 18

26 i 21.56 , 19.5 28 '24JO ~ 21

I ,

; 1,49 1,74 1,99 2.24 2.48 2.73 2.98 J2J 3.48

-
IL_ I
V I
/ -
I
/ - - 8 10 12 Ii ZtJ 21. JZ t.Q 52 70 go IZtJ 2J1J :xII mm

28 608fJtxJ 22D

promjer na~ojo d-

0.25 0.37 0.50 0,62 0.75 0.87 0.99 1.12

: 1.24

I

Slika II S. Kombinacija za ISO-trapezni navoj DI N 103 (JUS M.BO.06O do 064) (vrijedit te vjerojatno i za pilast

navoj]

Slika 116. Jednovojni ill vi- 5evojni navoji

a) jednovojni trapezni navoj; b) pelerovojni trapezni navoj

2.2. Pokretni vijci

105

1~~~~~!1!1111-~'-~1.~-~ nd Itojem (reba

I doli prednosl

,. - -

Dobre uvjete klizanja na bokovima stvaraju matice od bronce [AI-bronca DIN 1714(JUSC.D2.303 i 104),kositrena bronca DIN 1705 i 17l6(1US C.D2.102 i 305) te crveni lijev DlN 1705. Vidi tablicu 74 i 75 str, 202 i 203] iii sivi lijev kod kaljenih celicnih vretena.

2.2.2. Sile, trenje, iskoristivost, samokocnost

Na vreteno sa slike 117 a tlaei matica opterecena pogonskirn pritiskom F.

Nju treba okretanjem vretena podignuti, tj. treba okretati rucno kolo. Matica se dakle, sama ne okrece, ona podize npr. teret koji na nju djeluje silom F.

a)

, had vreleoo

! .... 1 d) F

~ smjer okmonjo __rn_

IJ) .[,,'11 ~

A ~ .

. ~;;"'::;

, ""

. ~ . .

. T .. '

momrnl oIrrefonja ~refena ~'

is[ .....

pdpami IeIaj

Stika 117. Podizanje tereta s vijkom za pokretaaje

a) shema pogona; b) hod vretena; c) sile matice na razvijenu plohu navoja vretena; . d) trenje na potpornom leZaju

Navoj malice tlaci svojim bokovima na bokove navoja vretena. Uz pretpostavku jednolicnog nosenja svih bokova, zamisljamo da je ukupna sila razdijeIjena na pojedine bokove obuhvacena jednom norma/nom silom Fn, sa hvatistem u jednoj tocki na sredisnjici boka. Prema tome, ta sila stoji okomito na bok vretena, Zbog prikaza odnosa sila, i to djelovanja sile matice na vreteno, iscrtan je na slici 117 b jedan navoj i predocen u razvijenom stanju na slici 117(;,

106

2. Raslavljivi spojevi

Normalna sila Fn stvara otpor trenja Fn· u; gdje je J.I. koeficijent trenja Sila Fn rasta vlja se u norrnalnu uzduznu silu F 1 i radijalnu silu F •. Sila F 1 daje sa Fn· p. rezultantu R. Sile F 1 i R zatvaraju medusobno kut trenja g'.

Rezultanta R rastavlja se sada na obodnu silu F. i aksijalnu pogonsku silu F. Da bi se s vretenom ta sila F mogla savladati, treba vreteno na bocnom promjeru d2 okretati obodnom silom F., tj. sa

momentom torzije vretena T=F.· r2 T u Nero moment torzije vretena,

F, u N obodna siJa na srednjem prornjeru vretena, rl u em srednji polumjer d2(2.

(62)

Iz slike 117 c proizlaze slijedeci geometrijski odnosi:

p.

tanc:t=-_b"d2 • 'It

tang,=-{Lcos/3

(63)

(64)

sa p.;:;::0,03 do 0.05 s cisto doradenirn i dobro podmazanim bokovima. /3= 15° kod trapeznog navoja i /3=30 kod pilastog navoja.

Obodna sila pri dizanju F. = F . tan (c:t + g')

(65)

Kod jednog okreta podigne se teret za uspon Ph i time se obavlja korisna radnja F - Ph. Na vretenu je za 0'10 dizanje potrebna radnja F •. d2 • 'It. Odnos

ovih dviju radnji je "

iskoristivost pri dizanju

F· Ph tan Cl

'1h Fl. d2 . 'It tan (c:t+ 12')

(66)

Ako na vreteno ne djeluje okretni moment (rueno kolo slobodno], sila F pokrenut ce vreteno okretanjem natrag. Buduci da je smjer okretanja promijenjen, promijenit ce se i otpor trenja, u suprotan smjer. Sila F mat ice djeluje stoga na vreteno sa:

obodnom silom spustanja F. = F . tan (Cl- 12') (67)

Korisni rad je sada F.· d2 • 'It, a potrebni rad F· Ph. Stoga je

F •. dz . 'It tan (Cl- 12')

iskoristioos: pri spustanju 11 (68)

S F.Ph tan «

Ako je 12' ~CL, onda je tan (Cl-g')~O, tako da je i '1s~O. To je samokoinost i nijedna, bilo kako velika sila F, nije u stanju vreteno okretati natrag. Spustanje je onda, kao i pri odvijanju pricvrsnih vijaka, moguce sarno okretnim momentom u suprotnu smjeru. Samokocnost je cesto pozeljna kao osiguranje protiv

povratnog hoda vretena. "

los treba uzeti u obzir da se vreteno podupire na aksijalni leiaj koji ddi ravnotezu pogonskoj sili F_ Pri okretanju vretena mora se svladavati i trenje F - {La' koje nastaje na povrsini naslanjanja ojacanja vretena na lez.aj (slika 117d). Prema tome, pogonu (rucno kolo) treba dodati daljnji moment okretanja i to:

2.2. Pokretni L"ijd

107

moment trenja lezaja ~=F' fla· R.r

(69)

TRuNem FuN

P.

moment trenja lefaja,

opterecenje (pogonska uzduzna sila),

koeficijent kliznog trenja na povrsini naslanjanja ojafanja vretena na letaj, :::::0,05 za dobro podrnazivanje mascu, :::::0.005 ako je oslonae u valjaom lezaju,

srednji polurnjer oslonca, odnosno Iclaja.

R" u ern

Za podizanje matice opterecene silom F treba na ruenom kolu upotrijebiti:

poqonski moment okretanja Tpr = T + Tg = F· tan (Cl + Q.") r 2 + F· {La . R.r (70)

Time se znatno pogorsava stupanj koristenja takvog vijcanog pogona. Pri dizanju se u jednom okretaju obavlja koristan rad F; Ph' na rucnom kolu potreban je za to pogonski cad F, . d2 • 'It + F· p •. Dot . 'It. Odnos ova dva cada vodi nas do ukupne iskoristivosti za vijcani pogon:

1

ukupna iskoristioost 11 (71)

tan (Cl + Q.") p-. - Dsr -'It

-....:....---'::.:..+.:..::...~=---

" tan Cl Ph

Poloiaj vretena (vertikalno, horizontalno iii koso) prakticki uopce nije vazan, Pod dizanjem razumije se u naeelu uzduzno gibanje suprotno smjeru sile, a pod spustanjem uzduzno gibanje u smjeru sile, Umjesto rucnog kola

moze, naravno, biti i koji drugi pogon., kao motor ill prigon. '

2.2.3. Cvrstoea

Presjek jezgre vretena opterecen je uzduznom pogonskom silom na v_lak iii tlak, a momentom okretanja na torziju:"

Jtlacno iii tlacna naprezanje a=F/Aj

Torziono napreza~je " .. ::::; ~r/O;l. d~

a u N/mm2 vlaeno odnosno uaeno naprezaaje u vretenu, r u N/mml torziono naprezanje u vretenu,

FuN pogonska uzduma sila,

T. r u Nmm okretni moment, koji opterecuje vreteno prema jednadfbi (70). Ako je

• " potpomi leza] na pogonskoj strani (gore), tada prerna jednadlbi (62)

trebastaviti Tpr= T. "

d 3 U mm promjer jezgre vretena (tabJica 36)

(72)

(73)

Oba naprezanja sastavljaju. se u:

ekuioalenmo (redu~irano) naprezanje O'rcd =J 0'2 + 3.2 (74)

Prema iskustvu se u nonnalnom slueaju za dopusteno ekviualemno naprezanje trapeznog navoja moze uzimati: O'doD:::::0,2O'M pri jednosmjernom promjenljivom opterecenju, ::::;0,13 aM pri izmjenieno promjenljivorn opterecenju, s vlacnom cvrstocom materijala vretena O'M (vecinom O'M=500 do 600 N/mm2).

108

2. Ras/avi;iDi spojeo!

Zbog malog djelovanja zareza kod pilastog navoja (vece zaobljenje korijena navoja) bit ce lI<loJ>~O,25 II", pri jednosmjerno promjenljivorn optereeenju i ~O,16 11M pri izmjenicno promjenljivom opterecenju,

Na tlak opteredena vretena moraju se kontrolirati jos i na sigumost protiv izvijanja, Slika 118 pokazuje u principu dva gotovo redovita slucaja izvijanja. Sigurnost protiv izvijanju ovisi 0 stupnju vitkosti vretena, a za celicna vretena vrijedi 2 ~ 90:

1T.2·E

Siqumost protiu izvijanja po Euleru SK=~~2,6 do 6 (75)

A '11

kod 2<90:

Sigurnost protiv izoijanja po Tetmajeru SK

(Jo-i.·k?::_I,7 do 4 (J

(76)

E u N/mm2 modul elastidnost] rnaterijala vretena za eelik "" 200000 N/mml,

). stupanj vitkosti vretena, =8/ ..... /d3 za nacin izvijanja I. =4/_.ld] za nacin izvijanja 2,

a u N/mm2 tlaeno naprezanje prema jednadzbl (12),

00 u N/mm' idealna tlacna cvrsloCa kod .! = O. Za St 50. (C. 0545) do SI 60 (C. 0645) je 00",,350 N/mml

k u N/mm2 udio izvijanja ::::<0,6 N/rom2 za St. 50 (C. 0545) do St 60 (C. 0645).

Slika 118. Uobicajena izvijanja kod vijeanih vretena

Male vrijednosti za sigumost izvijanja uzimaju se u povremenom pogonu, velike u trajnom pogonu. Osim toga treba obaviti izbor trazene tocnosti rada (deformacija za vrijeme pogona), Kod ..t < 50 otpada kontrola na S".

Buduci da bokovi navoja vretena i

matice kliZu jedan po drugome, oni se trose. Da bi se trosenje drzalo u podnosljivim granicama, dopuSteni je bocni tlak navoja po iskustvu Pdop~2 do 7 N/mm2 za lijevano uljezne matice, dok je za broneane matice Pdop~5 do 15 N/mm2 (manje vrijednosti :u trajnom pogonu, velike vrijednosti u povremenom pagonu iIi kod visoko vrijednog materijala mat ice otpomog na trosenje i kod kaljenih vretena).

Boimi tlak

F·P

p=-----

m·dz·1T.·HI

tlak bokova navoja,

pogonska uzduzna sila,

korak navoja,

nosiva visina matice, srednji prornjer na voja,

nosiva dubina navoja (vidi sl. 114).

(77)

p u N/mm2 FuN

P u mm

111 u mm

d2 u mm HI u mm

It

2;3. Spojevi glavine

109

2.3. Spojevi glavine

2.3.1. Spojevi uzduznim klinom

Uzduini klinoo! srnjesteni su pad prednaprezanjem u utor vratila i glavine i to je spoj ostvaren silom i oblikom. Klinovima se spajaju i torziono povezuju s vratilom remenice, zupcanici, zamasnjaci, koljeneasta vratila, poluge, glavne spojke i sl. Uzduzni su klinovi prikladni za manje i srednje brzine vrtnje (pri vecoj brzini vrtnje dolazi do osjetljive neuravnotezenosti). Zbog toga sto su neosjetJjivi na oneeiseenja, upotrebljavaju se uglavnom za poljoprivredne i gradevne strojeve i transpartne uredaje.

Standardni uzduini kiinovi imaju nagib 1: 100, tj. na duzini od 100 mm njihova se visina h smanjuje za 1 mm (slike 119a i e). Na slici 119b prikazan je spoj s uloinim klinom, a na sliei 119d spoj s utjernim klinom. Navlacenjern glavine iIi zabijanjem klina se trbusnorn stranom klina pritiskuje dno utora u vratilu, a brptom dno utora u glavini (slika 11ge). Ovaj radijaJni tlak Pr omogueuje prijenos torzionog momenta pomocu veze silom. Radijalni tlak ne mora kod utornih klinova biti dovoljan za ukupni prijenos sile. Nairne; ako torzioni moment prijede moment prianjanja, onda se i bokovi uzduznog klina ukljuce u prijenos torzionog momenta. Torzioni se moment onda prenosi i bokovima u vratilu i glavini povrsinskirn tlakom p.

'i 01

_ /;1)0

"'" I

i cl ':100

Slika 119. Spoj uzduznim klinom

a) ulozni klin; b} spoj s ulofnim klinom; c) utjerni klin; d) spoj s utjernim klinom; e) cadijalni tlak klina P, i bocni tlak p

Zabijanjem klina rasteze se glavina, a stlaci se vratilo. Zbog toga nisu vise centricni jedno prema drugome (s1. 120a). Na mjestu uklinjenja se vratilo i glavina dodiruju posredno preko klina, a na suprotnoj strani dodiruju se neposredno. U tom slucaju to je dodir u dvije toike. Stavimo li dva klina koji su odmaknuti za 120°, dobivamo dodir u tri tocke (sl. 120b~ sto je povoljno za prornjenljivo i udarno opterecenje, Da bi se postigla mala ekcentricnost izmedu vratila i glavine, prikladan .je prilegli dosjed.

110

2. Rastaoljioi spojer:

Slika 120. Eksceruricno sjedanje glavine i vratila nakon uklinjenja: a) dodir u dvije locke'

b) dodir u tri tocke '

. Da bi .~e smanjiIo djeIovanje zareza, treba u vratilu i glavini zaobliti br.ldove. korijena utora. Zbog toga su i sa klina skinuti bridovi. M aterijal za klinooe Je St 50-11(, C.0545.5, a kod visine klina preko h=25 mm je St 6O-2K C.0645,5.

Na slici 121 prikazani su spojevi sa standardnim uzduznim kIinovirna:

Slika 121. Uzduzni klinovi

a) ulozni kIin A DIN 6886 (JUS M.C2.020 i 021); b) utjerni klin B DIN 6886 (J~S M.C2.021); c} klin s nosom DIN 6887 (JUS M.C2.030, 031); Ii) obao udubljen klin DIN 6881 (JUS M.C2.0ll); e) obao udubljen kIin s nosom DIN 6889 (JUS M.C2.032); j) plosnat kIin DIN 6883 (JUS M.C2.021); g) plosnat klin s nosom

DIN 6884 (JUS M.C2.03l); h) segmentno pero DIN 6888 (JUS M.C2.050) .

2.J. Spoje»! glaoine

III

1. Uloint klin DIN 6886 (JUS M.C2.021) koji ima okrugle toone pIohe, buduci da je utor u vratilu izraden glodanjem prstastim glodaIom [slika 121 a). Naziva se klin A. Dimenzije vidi u tablici 37.

2. Utjerni klin DIN 6886 (JUS M.C2021), s ravnim celima (sIika 121 b). Zove se kIin B. Dimenzije vidi u tablici 37.

3. Klin s nosom DIN 6887 lJUS M.C2.031) ima nos z.a zabijanje, koji ujedno slufi i za njegovo izvlacenje (sl, 121 c)

4. Obli udubljeni klin DIN 6881 (JUS M.C2.022). Njegov je trbuh prilagoden obliku vratila, tako da vratilo nema utora. Glavina se moZe nakliniti na bilo kojem mjestu vratila (sl. l21d). Obli klinovi prenose torzioni moment sarno pritiskom sile,

5. Obli udubljeni klin s nosom DIN 6889 (JUS M.C2.032) (s1. 121 c). Za njega vrijedi sve §to je reeeno pod 1 i 4.

6. Plosnati klin DIN 6883 (JUS M.C2.021) za koji vratilo treba da bude zaravnano (slika 121 f). I plosnati klinovi prenose pretezno pomocu vez.e silom, ali oni prenose veci moment torzije nego obli udubljeni klinovi.

7. Plosnati klin s nosom DIN 6884 (JUS M.C2.031) (sl, 121 g). Za njega vrijedi sve sto je receno pod 3 i 6.

8. Segmentni klin dan u standardu DIN 6888 (JUS M. C2.050) sam se podesava prema nagibu utora glavine (s1. 121 h).

Iznimno mjesto zauzimaju tangencijalni klinovi DIN 271 i 268 (JUS M.C2.040 i 04;1) (sl. 122). Dva za 1200 (iznimno za 180°) zaokrenuta para klinova (nagib 1.:60 do 1: 100) ostvaruju vezu zabijanjem stela. Obodnu silu preuzima uvijek sarno po jedan par tangencijalnih klinova bez obzira na vezu silom izmedu vratila i glavine, tako da

. svaki par klinova nosi sarno u jednom smjeru i smanjuje optereeenje drugog para.

Slika Ill. Spo] s tangencijalnim klinom

vi$c

od' do

b><h

Toblica 37. Dimcnzije(mro) .. utjemi klin, uIo!nitJin i u;".lOO5Om p«ma DIN 6886 ;6887. (JUS M.C2.020.021 ;OlI)(Yidi 11.121)

"

d

2.$+0.1 3,0+0.1 3,5+0.1 4.0+0,2 S.O+O,2 ~.0+0,2 S.5+0.2 6.0+0.2 7.0+0.2

. 7,5+0,2 ~.O+O.~

10 12 17 22 30 3a 44 so sa 6S 7S

12 17 22 30 38 44 so 58 65 75 8S

4>< 4 Sx 5 6>< 6 a" 7 10" 8 12>< 8 14>< 9 16" 10 18>< II 20><12 22,<14

"

'1 1.2+0.1

I 1,7+0.1 2.2:+-0,2

I 2.4+D.2

2.4+U.2 2.4+0.2 2.9+0,2

I 3.4+0.1 3.4+0.2

3.9+0.2 ~ 4,4+0.2

as ~

.110 130 ISO 170 200 Z30

.260 I :

:1

95 I

110 I'

130

ISO 170 XIO 230 uo 290 330 3l!O 440 500

25" 14 28>< 16 32" 18 ]6><20 ~,,22 45x25 50,,28 56x32 63,,32 70,,]6 80,,40 'jIO><45 100 "so

9,0+0,2 10.0+0,2 11,0+0,) 12.0+0,) 13,0+0,3 15.0+0,3 17,0,..0,3 20.0+0.3 20.0+0,3 22,0+0,3 25.0+0.3 18.0+0,3

I 31,0+0')

4,4+0.2 5.4+0,2 6.4+0.2

1 7.1+0,3

8,1+0,3 9,1+0.3 10,1 +0,.1 11,1 +0.3 11,1+0.3 13,1+0,3 14,1+0.3 16.I+O.J 18,1+03

112

2. Raslavljivi spojeui

Zbog cvrstoce klinovi se stavljaju na najdeblja srnjesta glavine, ako je potrebno ispod paoka, a u dijeljenim glavinarna pored naleznih povrsina, Buduci da zbog povrernenih neodredeno visokih opterecenja i izradnih odstupanja nije moguce provesti tocan proracun cvrstoce, racuna se s boinim tlakom p, zanemaruje se prednaprezanje i usporeduje s dopustenim iskustve-nim vrijednostima, Stoga vrijedi za:

F (78)
utjerne i uloine klinove p~ t
0,5' h· It' i
plocaste klinove Ft (79)
p~--
t2 • I
tanqencijalne klinoue Ft (80)
p~--
. r ·It F

oble udubIjene i plosnate klinove p ~ 0 1 b : i . i (81)

, t

p u Nfmm2 boeni tlak klina, odn. utora glavine; kod oblih udubljenih i plosnatih klinova radijalni tlak p, (vidi 51. 119).

F, u N obodna sila na vratilu '" TTr. gdje je T okretni moment koji se

prenosi, a r=d/2 polumjer vratila,

h u mm visina klina,

I, u mm nos iva duljina,

i broj klinova na obodu,

12 u mm dubina utora glavine,

I u mm duljina segmenlnih klinova,

t u mm dubina utora za tangencijalne klinove,

b u mm !irina oblog iii plosnatog klina.

Iskustveni podaci za dopustene boene tlakove prema tablici 38.

Tabl'" 38. Iskusweni pod,,,:i 0 dopldtmim povriiml::im tlal::ovima (N/mm') III spope • klinom i spojevo s percm -

pri lakim udarima pri jakim w;hrima
jednosuano I izmjenieno jednostrano I izmjmifDo
Dijelovi spoja glavina od glavina od
C SL C SL C SL C i SL
utomi klin. pero 100 ~ 10 4S 80 40 35 I 20
i
tangcooijalan Iilin - - 140 80 - - 90 I ~
""obljcn klin 65 i 40 33 20 SO 25 33 I 20
I I
plosnal I::li. SS I so 43 25 70 35 43 ! 2.5
I 2.3.2. Spojevi perima (klinovi bez nagiba)

Ako se ne moze dopustiti ekscentrienost koja nastaje kod spoja s uzduinim klinovima izmedu glavine i vratila., kao npr. u zupcanim prijenosnicima, onda upotrebljavamo pera bez klinastog nagiba s paralelnim trbusnirn i hrptenim plohama, Bokovi pera moraju u utoru cvrsto prilijegati da ne bi prigodom vrtnje bili deformirani. Izmedu pera i donje plohe utora glavine ostaje obicno zracnost (sl, 123 a i b). Pera prenose sarno pomocu veze oblikom.

.. ~

.. ~~.

2.3. Spojevi glavine

113

Pera na kojima se za vrijeme pogona moraju glavine pomicati, kao na pro pomicni zupcanici, dobivaju lagan bocni dosjed i ucvrseuju se u vratilu cilindricnim vijcima DIN 84 (JUS M.Bl.lOO do 105) (s1. 123c). bJ

Slika 123. Spojevi 5 perom: a) remenica s vratilom; b) vodeea remeniea: c) aksijalno pomiean wpl:anik s vratilom

cblik A

ablik 0

oblik C

ob/ik 8

I • I ++.+

I G I +·t:+

I I

-E._.+

ob/ik E· cbllk F

~IIWiAII

1~t-·** ~~t-·t+

. oblikJ

oblik , I oblik H

I gO) R I)

-F.-t.ft- ff·--t+

Slika 124. Qblici pera prema DIN 6885 (JUS M.C2.060 do 062)

oblik A s okruglim Celom bez vijka; oblik B s ravninI Celom bez vijka; obUk C 5 okruglim Celom za pritezni vijak: oblik D s ravnim Celom za pritezni vijak; oblik E 5 okruglirn Celom za dva pritezna vijka i jedan iii dva ujka za vadenje pera od 12 x 8 dalje; oblik F s ravnim Celom za. dva uevrsna vijka i jedan iii dva vijka za vadenje pera; oblik G s ravnim rei om, kosinom i priteznim vijkom; oblik H s ravriim celom.. kosinom i dva pritezna vijka; oblik J 5' ravnim Celom,

. kosinom I steznim tuljcom

3. Elereerui srrojeva

114

2. Rastadjivi spojeri

Standardna pera, po DIN 6885. (JUS M.C2.060 do 062) u obliku A do J prikazana su j sredena na slid 124. Oblici E i F imaju provrte s navojem za vijke za istiskivanje, oblici G i J imaju s trbusne strane kosine za alate za vadenje pera, Oblik J osiguran je od pomicanja naponskirn zatikom. Dimenzije pera vidi u tablici 39. Proracua se vrsi kao kod utomih klinova na bocni tlak prema jednadzbi (78), a dopusteni bocni tlakovi prema tablici 38. U pogonu s prekidima mogu se uzeti 1,5 puta vece vrijednosti. Kod veceg broja pera po obodu uputno je vrijednosti mnoziti sa 0,8 zato sto jednako opterecenje svih pera nije vjerojatno.

T.blica 39. Dirnenzije (mm, pera pre rna DIN 688.S uus M.C2060 do 062)

Za vrutilo Y-,..,k oblik Viso~ obli' .. Vijak ..
l71'0mjcrd 8tal ne strojll:VC istuki\.- .. .mje
hxh d i utmCenje
vile I do I, sa s I, I. DIN 84
I
od I zra a..&u prijeklopom
h'2 6 8 1.2+0.1 1.0+0.1 0,5+0.1
3x) 8 10 1.8+0.1 1.4+0.1 0.9+0.1
4+4 10 12 2.S+0.1 1.8+0.1 1.2+0.1 3 +0.1 1.1+0.1
5x5 12 17 3.0+0.1 2.3+0.1 1.7+0.1 3.8+0.1 1.3+0.1
6><6 17· 22 3.5+0.1 2.8+0.1 2.2+0.1 4.4+0.1 1.7+0.1
8x7 22 30 4.0+0,2 3.3+0.2 2.4+0.2 5,4+0.2 1.7+0.2 M 3x 8
10,,8 30 38 s.o+O,2 3,3+0.2 2.4+0.2 6 +0.2 2.1+0.2 M 3x 10
12x8 )8 44 5.0+0,2 3.3+0.2 2.4+0.2 6 +0.2 2.1 +0.2 M 4>< 10
14~9 44 SO 5,5+0,2 3.8+0,2 2.9+0.2 6,$+0.2 •• 6+0.2 M S><IO
16>< 10 SO '58 6,0+0,2 4.HO,2 3,4+0.2 7,5+0.2 2.6+0.2 M 5,,10
18~ II 58 6S 7,0+0.2 4.4+0,2 3,4+0.2 8 +0.2 3.1 +0.2 M 6>< 12
20)( 12 65 75 7,5+0.2 4.9+0.2 3.9+0.2 8 +0.2 4,1+0.2 M 6+12
22)( 14 7S 8S 9.0+0,2 5,4+0,2 4.4+0.2 10 +0,2 4,1+0,2 M 6x IS
25)( 14 85 95 9,0+0.2 5.4+0,2 4.4+0.2 10 +0,2 4,1+0,2 M hiS
"Z8" 16 95 110 10,0+0,2 6.4+0,2 5.4+0.2 II +0.2 S,I +0.2 M lOx 18
32)( 18 110 130 11,0+0,2 7.4+0,2 6,4+0,2 13 +0,2 5,2+0,2 M IOx20
36,,20 130 ISO 12.0+0.3 8.4+0,3 7.1+0,3 13.7+0.3 6,HO,3 M 12)(22
4O)(ll ISO 170 13,0+0.3 9.4+0,3 8.1+0.3 14 +0,3 8,2+0,3 M 12x2S
45,,25 170 200 15.0+0.3 10,4+0,3 9.1+0,3 M 12;28
SOxlS 200 230 17.0+0.3 11,4+0,3 10.1+~.3 M 12,,30
56,,32 230 260 20,0+0,3 12.4+0,3 11,1+0,3 M 12x1S
63)(32 260 290 20.0+0,3 12.4+0,3 11,1+0.3 M 12x35
70,,]6 290 330 22,0+0,3 14,4+0,3 13.1+0,3, M 16)(40
80)(40 330 380 25.0+0,3 15,4+0,3 14.1+0.3 M 16,,45
90,,45 380 440 28,0+0,3 11.4+0,3 16,1+0.3 M 2O"SO
100><SO . 440 SOD 31.0+0.3 19.5+0.3 18,1+0.3 M 2Ox55
NizlIk oblik
5,,3 12 17 1,9+0.1 1.2+0,1 , 0.8+0.1 !
6)(4 17 II 2.5+0,1 1.6+0,1 ! 1,1+0.1
8,,5 22 30 3.1+0,2 2 +0.1 1.4+0.1 i M 3x8
10,,6 30 38 3,7+0,2 2.4+0.1 I 1.8+0.1 I· M 3x 10
12)(6 38 44 3.9+0,2 2.2+0.1 I 1,6+0.1 M 4)(10
14)(6 44 SO 4 +0,2 2,1 +0,1 1.4+0,1 M 5x 10
16><7 SO 58 4,7+0,2 2.4+0.1 1.7+0,1 M 5)(10
IS,. 7 58 65 4.8+0,2 2.3+0.1 1.6+0.1 , M 6xl2
20KS 65 75 5.4+0.2 2.7+0.1 2 +0.1 M 6xl2
22,,9 75 ss I 6 +0,2 3.1 +0,2 2.4+0,1 I M 6xl5
25)(9 85 95 I 6,2+0,2 ~.9+0,2 2.2+0.1 M 8x 15
28+10 95 110 I 6.9+0,2 3.2+0.2 l,4+0,1 I M [0,,18
32)( II 110 130 7,6+0.2 3,5+0,2 2.7+0.1 M 10,,20
]6" 12 130 ISO 8,3+0.2 3,8+0,1 3 +0,1 ! M 12><22
pri b','ironr dosJmu: utor u vratilu b 'P9, U gla..,jni /J P9
1"; l~kQm J<J,ftdu: uto, U ""'Iilu b J9. u glavinj b N9. 1.3. Spojeci glarille

115

U gradnji alatnih strojeva i rnotornih vozila prevladava jeftino seqmentno pero DIN 6888 JUS M.C2.050) (sl. 125, tablica 40). Proraiun pomocujednadzbe (79) i tab lice 39.

Slika 125. Spojevi segmentnim perom prema DIN 6888 (J US M.C2.050)

Tablica 40. Dirn<llrije (mml oezmenlnog PO'" DIN fQ8. (JUS M.C20SO) lsi. 125,

bxlr

10 10

6 +0.3 . 7,5+0.1 9.5+0,2

i Sprega

I [ I [[

~ .z:a p-omp- VTBLiia Ji

! \'i!c"4 do meed do

d.+O.5 ,

" Rtd

A B'

6 B

4 7

3.82 , I +0,1

6,76 I 2 +0.1

"

A i B

I "1.4 I 3 I 4

1.5" 2.6 I 4 6

8 10

I +0.1 11.6+0.1

1 +0.1 0.1+0.1

D.6+0,1 GJI+O.I

I +0.1 1 +0,1

4 )( 5 4 " 6,5 4 >< 7,5

7 [0

12 12

6.76 ! 1.8+0.1

9,66 2.9+0.1

1.8+0.1 2.9+0.1

1 +0.1 I +0.1

3 " ].7 3 " 5

3 x 6.5

1,]+0,1 1,1+0,1 1.1+0.1

10 10

2.5+0,1 ],8+0.1 5.3+0.1

2.8+0.1 4,1+0.1 5.6+0.1

1,4+0,1 1.4+0.1 1 •• +0,1

8 10

8. 10

12 12 12

17 17 17

10 13 16

9.66 12.65 15.72

4.1+0.1 5.6+0.1 6,6+0.1

1.7+0.1 1.7+0.1 1.7+0.1 .

1.1+0.1 .1,1+0.1 1,1+0,1

5 " 60S S " 7,5 5 " 9

1.3+0.1 1.3+0,1 1,]+0.1

12 12

13 16 19

• 12.65 .'- t 3.5+0.1

, 15,72 I 5 +.o.r

; 18,S1' I 6 +0,1'

5.4+0.1 6,4+0,1 7,9+0,2

1.2+0.1 2.2+Q,I 1.2+0.1

6 x 7.5 Ii 17

6'" 9 17

6 xii ! _

B x 9 'll;, 301 I 38 _ 22 I 21.63 . 6.2+0,2

B "II . I~ Z2 :lO 38 - 23. :z7,35 8,2+0.2

8 xlJ. ,_ I - 38 - 12! 11.43 10,2+0,2

r----- --f---+---+---~--~------~:------~------+-----~'------~------;

10 x II I 30 ,3S 38 - lS 27,35 I 7.8+0.2 9.1 +0,2 ).4+0,2 2.1+0,1

10 "D 30 i 38 38 - . 32 i 31.43 f 9,8+ 0,2 11,1 +0,2 3.4+0,2 2.1+0,1

10 ,,16 . _, 18 _. 45, 43.08 ! 12,8+ 0,2 14.1 +0,2 J.~+0,2 2.1 +0.1

17 17 17

II 22 'll

12 12

16 19 II

15,72 4,5+0.1

18.57 5.5+0,1

21.63 . 7.~ +0,2;

17 17

II II II

30 30 30

II I so JS 19 i 1S,S1 . 5,1 +0,[

Z2 30 38 ll, 21.63 6.6+ 0,1

_ .' i 30 3S zs I :z7,35 8.6+0,2

Splqil I vrijodi k.da Kjmcn,no pere kilo desjednl 'klin ......,.; roo"""" ,*n:Lanja. Sprcp II vri~i kadI ocgmcnlno pom s1~ jcdino za uhrlCaLjc polobLji..

7.5+0.2 9.5+0,2 11.5+0,2

Rcdu A (visok utcr glavinel treba da,i prtdnool. Slat.: se .. DIN 6885. (JUS M.0.0601 visok oblil:. Rodu B (nwk ",or @lavinc) .Im so: sa 01 N 6885. (JUS M.O.0621 vi>ok oblik ... 10111< <Imp...

2.6+0,1 2.6+0.1 2.6+0.1

3 +0,1 J +D.I J +0.1

1.7+0.1 1.7+0,1 1.7+0.1

1.7+0.1 1.7+0,1 1.7+0,1

S"

116

2. Rastacljici spojeri

2.3.3. Spojevi s klinastirn vratilirna

Klinasta oratila irnaju po opsegu parni broj visokih "klinova", koje treba shvatiti kao pera (slika 126). Laka izvedba klinastih vratila obuhvacena Je standardom DIN 5462 (JUS M.C1.420), srednja izvedba DIN 5463, (JUS M.C1.421), a teska izvedba DIN 5464. Klinasta vratila za alatne strojeve DIN 5471 (JUS M.Cl.440) za 4 klina i DIN 5472 (JUS M.Cl.441) za 6 klinova. Ime klinasto vratilo ostalo je iz nekadasnje oznake "klinovi bez nagiba" za pera. Za. razliku od pera, simetricni presjek klinastog vratila onemogucava jednostrano pritezanje glavine. Klinasta vratila S11 izmjenljiva i vrlo toeno centriraju glavine na vratila. Razne visokoucinske tehnologije izrade odrzavaju troskove proizvodnje na srazmjerno niskoj razini. Stika 127 pokazuje kao primjer vratilo prijenosnika tegljaca na kojem su srnjesteni pomicni zupeanici,

Slika 126. Prom klinastog vratila klinaste glavina

Slika 127. Klinasto vratilo kao vratilo prijenosnika

Centriranje glavine na vratiIu izvodi se najeesce na slijedeci nacm:

1. Unutrasnje centriranje (slika 128a) je najtocnije, Dolazi iskljucivo u obzir za alatne strojeve.

2. Bocno centriranje (slika 128 b), sa zracnoscu izmedu prom jera provrta i vratila.

Ovaj nacin centriranja teze se izvodi nego unutrasnje centriranje, Zbog tocnog nalijeganja bokova narocito je prikladan za udarna i izrnjenicna opterecenja.

2.3. Spojeoi glaoine

117

Iz tablice 41 vidljive S11 dimenzije, a iz tablice 42 dosjedi za spojeve s klinastim vratilima,

Slika 128. Centriranje klinastih profila a) uuutarnje centriranje; b) centriranje bokova

Tubli"" 41. Dimenzije (mn;) prom. kIioaotih YI1ItiI. i glavina (sl. 126)

Logan red DIN 5462. Srednji ted DIN 5463,
odn. JUS ¥.CI.420 odn. JUS M.C1.4l1 ToW; red DIN S464
Omw') I b Centriranje Om_b') b Ccn(riranjc Omal<a') b Centrimnje
6x23x26 6 UnulDmje 6x 11x 14 J 10>< 16,,20 :z.s
6><26x3O 6 o:n~riranje 6x 0",16 3,5 UnulDroje 10>< 18x2) 3 Unutamje m
6x28,,32 1 6" 16><20 4 centriranie 10><21 x26 3 boalo
6>< 18x22 5 10><23,,29 4 cmtri..."je
8x32x36 6 I 6><21,,25 S 10><26><32 4
8><36><40 7 6>(2),,28. 6 10><28><)5 4
8x42><46 8 6><26,,32 6 10><)2><40 5
8><46><50 9 6><28><34 1 10><)6><45 5
8"S2><SS 10 10,,42x52 6
8><56,,62 10 UDUlaIDjc 8)(32)<38 6 10><46><56 7
S><62xi18 12 iii boCno 8><36x42 1 Unutamje iii
10><12><78 12 cenEriraojc 8)(42)<48 8 ~o 16>< 52" 60 5
10>< &2x 88 12 8,,46><S4 9 centriranje 16>< 56x 6S • S
10x92x98 14 8><52><60 10 16>< 62>< 72 6 lIoo:no
10>< 102" 108 16 8><56><65 10 16>< 12" 82 7 centriranje
10>< 112" 120 18 8)(62)<72 12 20>< 82" 92 6
10,,72,,82 12 20" 92><102 7
10><82><92 12 lOx 102" 115 8
10x92x 102 14 lOx 112>< 125 9
lOx 102>< 112 16
lOx 112" 125 18
Za alaw S1rojeve, unutarnje cen trin.nje
41r.lina DIN S471. JUS M.CI.440 6 kline .. DIN 5472, JUS M.C!.""I
oma""') O2:Il.DU')
11 >< 15><) 36><42x 12 2.1><25><5 40,,52><12 82>< 95,,16
13,(17)(4 42"48,, 12 2),,28,,6 S2X60,,14 8S>< 100x16
16><20x6 46><52xI4 26x32,,6 58,,65><14 92>< 105x20
18><22,,6 52,,60><14 28,,34,,7 62x70,,16 98>< 1l0,,20
21 ><25><8 58><65><16 32><)3)(8 68x78xl6 105" 120,,20
24><28x8 62><70x16 36><42x8 72,,82xI6 115>< 130)(20
28,,32>< 10 68.:78" 16 42 >< 48x 10 78,,90,,16 lJO>< 145)(24
32x38x 10 ') Oznaka = broj kline.. x unu!amji promjer 'd, >< """jsk.i' promjer d,. ') Oznaka = unulamj; promju d, " .. njsl<i promjer d, x &irioa klina b.

.Klinovi" vratila SU, kao i pera, optereceni na bocni tlak. Zbog neizbiezivih izradnih odstupanja nose samo 75 do 90 % klinova. Uzevsi to 11 obzir, racunaju se kao utomi klinovi i pera, pa vrijedi:

!l8

2. Raslav/jivi spojevi

Bocni tlak ,

FI p~k-h I .

. ,'1

bocni tlak klinova, odnosno utora glavine,

faktor nosenja ::::: 1,35 kod unutarnjeg centriranja, ~ 1,15 kod boenog centriranja,

obodna sila na vratilu = Tjrl' gdjeje Tokretni moment, koji se prenosi, a r I = d 1/2 polumjer vratila,

nosiva visina klina =0,5 {d2 -dll,

nosiva dufina spoja,

broj klinova po obodu.

p u N/m~2 k

F, u N

h u mm I, u mm i

T.blict 42. Dosjcdi .., klinasta vratlla i I:lin .. te g1avino prema DIN $46S, (SUS M.CI.410 i 415)

b d, d,
Doojedi za vratilo i slavin" GlavilUl Glavina Glavi ... Gtavino
nckaljen.a .... jcrIa k.ljen.a kBlj .....
i nckaljena i nckaljcn.a
g1avina za unl,ltarnje i botno centriranje D9 FlO j H7 H II
f9 d9 I .8
118 .8 f7
vratflo, pomleno u glavini j7') f7 g6
kl")
unutarnjc: .11
~nuiranje") ,6 U r J6
.6 j6 k6
ymtila fvBto u glavinE 56') j6') ,
u 6') k 6') i m6
u6 m6 I n6
vnlliLoJ)
118 .,
j7 f7 -
VTBlilo -pemjenc u glavini 1<7 86
n6 -
bofno a II
centriranjc a6 U
vratilo b1'slo u glovrni - m6 -
- a6
- J) Dcblj. tiskBnim vrijcdnostima ifeba dati prednost. Za vote iii.., manjc ..,h,jcvc DR _ bi"'ju se oml. vrijedn...u.

4) Pri unularnjcm eeatriranju pokazalo se kQriuJim od.abimLi liriou kliDa h U ovisnosti 0 tok:n.nciji wlIJbm,iq: ptomjcra d. kl:i:nasl"8 ""l1ila. U -tablici su pod •• unulamje e e ,miraojc" u ousjednim 51upcima navodcnc IoloRocijc .. !iri.u klina b kOjc pripadaju wlen.ncijama lmularnjeg promjcra d •. Primjcricc~ pri [olcranOji r 7 z:a WiulaCDji promp klioas:Ios: vnuila d. ucba za !irinu tUna b

nekBljcno g1avi ... binlli lolemnciju h 8. .

'j Za podrueje od I do 6 mm.

OJ Za podrueje od 6 do I'mm.

Dopuiteni bocni pritisei prema tablici 38, za pera. Proracun presjeka vratila na savijanje i torziju vidi u 4.3.2. i 4.3.3.

2.3.4. Spojevi sa zupbtstim vratilima

Umjesto klinova mogu biti i zubi, Uobicajene profile zuba prikazuje slika 129, i to slika 129a trokutasti zupiasti profit DIN 5481 (JUS M.C1.51l), s trokutastim zubima (tablica 43), a slika 129 b evolventni zupeasti profil DIN 5480 (JUS M.CL511) (tablica 44). Velik broj zubi moze prenijeti i velike udame sile. Povoljna je i mogucnost premjestanja glavina od zuba do zuba, npr. za podesavanje poluga. Ozubljenja se mogu ekonomieno proizvoditi odvalnim glodanjem. Uobicajeno je centriranje na bokooima. Kod evolventnih profila

2.3. Spojevi glavine

119

(82)

zuba moguce je i unutamje i vanjsko centriranje. Kao primjer upotrebe slika 130 pokazuje pneumatsku lamelnu tamu spojku kod koje unutamje lamele a zahvataju u zupcasto vratilo, a vanjske lamele b u zupcastu glavinu s evolventnim profilorn,

Tablica 4). Dinll'Zl1ij. (mm! uokut •• log 2Upbs,og prom,

TrokulOSll mp&sd prom DIN 5481 (JUS M.CI.SII j
, , OmakB') , d, ! d, ~
OmakB') d, d, dJ ~ I (I d, i ~
7><8 6.9 8.1 7.5 2B , 6Ox65 60 ! 6S 61,5 41
8xl0 B.l 10.1 9 2B 65x1O 65 I 10 67,5 45
lOx 12 10.1 12 11 30 i 70x7S 70 I 7S 72 48
12x 14 12 14.2 13 31 1 7SxSO 7~ so 76.5 51
ISx 17 14.9 17.2 16 lZ I SO~B5 so I 85 B2.S SS
I7x20 17J 20 18,5 .11 85x90 85 90 B7 58
21,,24 20.8 23.9 22 14 90,,95 90 9S 91.5 61
26,,30 26.5 30 28 as 60' 9Sx 100 9S 100 I 97,5 6S 5S·
30><)4 30.5 34 32 36 lOOxlOS 100 105 I IQ.1 68
3Ox4O 36 39.9 38 37 10h 110 IDS 110 1106.s 71
40><44 40 I E·9 42 3B 1I0x 115 110 115 112.S 75
4SxSO 4S 47.S 39 liS" 120 lIS 120 117 78
SO,,5S so 52,5 40 l20xl25 , 120 125 1121.5 81
SSx60 5S 57.5 42 ') Primp oznal:a""nja: Trok.USlo ozubljenjc 12" 14 DIN :1481 (JUS M.CI.5l11

Slika 129. Profili ozubljenja;

a) trokutast prom; b) evolventni prom

Slika 130. Lamelna spojka s pneumatskim ukapeanjem (SI-romal( GmbH, Unna{Wes!f.)

120

2. Raslav/jivi spojeui

Proracun se vrsi kao kod klinastog spoja prema:

F p~k __ I-

h '/1 . Z

tlaku na bokove

(83)

pu N/mml k

tlak na bokove zubi,

faktor nosivosti ~ 2 kod 1 rok utastog czubljenja, ~ 1,35 kod evol ventnog ozubljenja,

obodna sila na vratilu = 17r s odn. = T/r", gdje jc T prenosivi okretni moment. a r5=d512 odn. ro=do/2.

nosiva visina zuba =0.5 (IIJ -lid kod trokutastog proflla, =0,5 (dJ-d1) kod evolvenmog profila zuba,

nosiva duljina spoja,

broj zubi.

F, u N

II u mm

I, u mm

z

Tablia 44. Dirncnzijc (mm) evolvet1rnEh zubaca ZUpQSlog profilll (navedene SI.I same one koje prveestvenc v.alja tlpotrijcbrul

Spojool Zdpbstlh morU. 5 oyolv .... nlm bokovlma n'''' 01111 S480, (JUS M.CI.sII)
m=O,&mm I m~I.2Smm 1 m=8mm
m=2mm m=3mm m=5mm
d, = d, I = d, : d, = d, = d, =
6 6 J7 I 12 35 16 S5 17 85 16 160 18
7 7 18 13 37 17 60 18 90 16 170 20
S 8 2() 14 38 18 65 20 95 18 ISO 21
9 10 22 16 40 18 70 22 100 18 190 22
10 II 2S 18 42 20 7S 24 lOS 20 200 24
12 13 28 21 45 21 80 25 II() 21 21() 25
14 16 30 22 47 22 85 27 120 22 220 26
IS 17 32 24 48 22 90 28 130 24 240 28
16 18 3S 26 so 24 9S 30 140 26 25() J()
17 20 31 28 S5 26 100 32 ISO 28 260 31
18 21 38 29 60 28 105 34 160 30 2SO 34
20 23 40 30 6S 31 110 35 110 32 300 36
22 26 42 32 10 34 120 38 ISO 34 320 38
25 J() 45 34 75 36 130 42 1'90 36 340 41
28 34 47 36 SO 38 140 4S 200 38 360 44
30 36 48 37 ISO 48 210 40 380 46
32 38 50 38 220 42 400 48
240 46 42G - SI
25() 48 440 S4
d, = nazivni promjer u mm, m = modul U mm 260 50 450 S5
2SO S4 460 56
do.::::lllzom dz,=d,-2m dJ=d,-O,2m 4SO 58
SOO 61 Primjcr OZIlII~ ... nja oalbljcpja • d, = 120 mm i m=3: Zupeasla slByioa 120 ~ 3 DIN S480

Dopusteni tlakovi na bokove prema tablici 38. Proraeun presjeka vratila na savijanje i torziju vidi u 4.3.2. i 4.3.3.

2.3.5. Spo] s po6gonim profIlnim vratilima

Dok se kod klinastih i zupcastih spojeva vratila prenosivost okretnog momenta postize preko izbocina na vratilu (klinovi, zubi), kod poligonih profila (sl, 131) raste prenosivost kontinuirano. Profili se mogu iznutra i izvana izradivati u kvaliteti dosjeda 6, tako da je osigurano tocno centriranje. Buduei da se na povrsini ne nalaze nikakve izbocine, jedva da moze doci do zareznih naprezanja. Tablica 45 sadrzi izmjere profila P3 za nalegli i cvrsti dosjed, te izmjere profiJa PC 4 za klizni i cvrsti dosjed, prema podacima tvornice

2.3. Spojeri glaoine

121

. Fortuna-Werke, Stuttgart. Stika 132 kao primjer prikazuje lopatice duhaljke povezane potigonim profilima,

Slika 131. Poligoni prom: oj P3 za nalegli i ~yrsli dosjed; b) PC4 za klizni i ~vrsti dosjed

Tablica 45. Dimonzije (mm) i dosjedi za poligone profile U'r<m:J Fonuea-werke, S'U!l~rt - Bad Cannstadt)

Prom P3 Pror.1 PC4
D~ I D. D. D_ D. / D. D_ D. i D. D~ D. D.
~ • • •
13 ().4S 13.9 12.1 40 1.4 42.8 : 37.2 14.2 1.6 14 II 52 6 45 4()
14 0.44 14.88 13.12 45 1,6 48.2 I ~1,8 11 2 16 J3 55 6 50 43
16 0.5 11.0 . .15.0 50 1,8 S3.6 i 46,4 19 2 18 IS IiO 6 S5 48
18 0.56 19.12 16.88· SS 2.0 59.0 ! 51.0 23 3 20 17 65 6 60 S3
20 0.63 21.26 18.74 6S 2.45 69.9 60.1 24 3 12 18 72 6 70 60
22 0.1 2M 20.6 72 2.8 17.6 66.4 31 S 25 21 86 8 80 70
25 0.8 26,6 23.4 80 J.4 86.8 1J.2 34 S '28 24 96 8 90 80
28 0.9 29.8 26.2 90 4.0 98.0 182.0 35 5 )() 2S 106 8 100 90
32 1.12 34.24 29.76 100 4.5 109 91.0 40 5 35 30
36 1,25 38,5 33,5 47 6 4() 35
Do'jed
klizn! prilegli . Msti
prom H6. H7 H 6. H 7 H6. H1
vtaliJo f7.g6.j6 b6, k6 m6, p 6, .6 Pnmje' omatavanJ8, proJila P 3 odn. PC 4 .. DM - SO mm I ~~ 1.8 mm; Vrolilo iii gla'; na polig<>rqprofila P 350" l.8odn. PC4 SOx 1.8.

., .

Slika 132 Poligonim profilima P3 povezane lopatice duhaljke

Okretnim mornentom tlace vratilo i glavina jedno na drugo:

F, p~----':"'_---

(k' e : 7t+O,l Dn) Ir

najveei povrflnski tlak

(84)

122

2. RilSrl1llljivi spojeri

pUN/mm2 F, u N

najveel povrsinski tlak

obodna sila na vratilu = Tlr., gdje je T prijenosni torzioni moment i r" = D,,/2 srednji promjer vratila,

koelieijent profila = 1.5 kod profila P 3. = 2 kod profila PC 4. ekscentricnost profile prema tab! iei 45.

srednji promjer profila prema tablicl 45.

nosiva duljina profila

k

e u mm D .. u mm II u mm

Kao orijentacija za izbor dopustenih povrsinskih' tlakova moze se uzeti Pdop:::::O,8 aT za celicne glavine, :::::0,8 O"M za sivi lijev. Proracun presjeka vratila na savijanje i torziju vidi u 4.3.2. i 4.3.3.

2.3.6. Konicni spojevi

Konusi sami od sebe centriraju glavine koje na njima sjede (slika 133).

Mogu se spajati bez zracnosti ako unutamji i vanjski konus vrlo tocno nalijefu jedan na drugoga, Prema DIN 254 konus l t x=Dt]; oznacuje opadanje promjera konusa na duiini x za 1 mm (s1. 134). Taj odnos daje kod kmjeg stozca (D - d): 1= 1 : x. Kut (l zove se kut konusa. Pod nagibom konusa razumijeva se nagib 1:2x izvodniee konusa, a a/2 je kut nagiba konusa (stosca),

Stika 133. Konusni spoj

Slika 134. Konicnost

Konieni zavrseci vratila s konusom 1: 10 za pricvrseavan]« zupcanika i spojki obuhvaceni su standardom DIN 749 i 750 za pomocne strojeve DIN 73031, a za pumpe za podmazivanje sa DIN 746. Za ddare' aJata upotrebljava se metricki konus 1 :20 iii Morseov konus I: 19,002 do 1 :20,047 (DIN 228, JUS K.DO.OII i DIN 233)

Ako pritegnemo spoj silom Fp, na prirnjer pritezanjem vijcanog spoja prema slici 133, onda na dodirnim plohama (plastu stosca) nastaje veza silom, s tlakom naleznih povrsina p. S tom vezom pornocu sile moze se prenijeti

:U. Spojevi glavine

123

okretni moment. Segmentno pero prema sliei 133 sluzi jedino za osiguranje polozaja glavine u obodnom smjeru. Sto je manji nagib konusa, to je veci dodimi tlak na naleznim povrsinama. Ako uzmemo u obzir otpor trenja na plastu konusa koji se suprotstavlja pritezanju spoja u njegovu uzduznorn smjeru.ondaje:

tlak naleinih povriina

( .

F

p::::: p

1t'DF·'F·tan(Q+~)

p u N/mm2 tlak nalefnih povrsina konusa,

Fp u N sila prednaprczanja pri osjetljivom pritezanju vijQmog spoja prema jednadzbi (47), strana 97,

srednji promjer naleznih povrsina = 0,5 (D + d), aksijalna duljina nalcl:nih povrsina (nosive povrsine],

kut trenja :::;:6° ko~ obradenih nalcl:nih povrsina, tj, tan Q = II ::::0,1, (l O-d

(l kut konusa, tan 2=2/'

S tlakom p na naleznim povrsinama spoj se moze raeunati kao presani stezni spoj (vidi 1.6, izrazi. (37) do (43), strane 78 do 80). Ako nam je poznat okretni moment koji treba prenijeti, rnozemo izracunati obodnu silu Ft= T/RF' sa RF=DF/2. Iz obodne sile slijedi potreban tlak naleznih povrsina

p FI . SH , gdje je SH::::: 1,3 sigurnost steznog spoja, a v koefieijent prianjanja

v·x·Dr·/f

steznog spoja (tablica 28; strana 80). Iz jednadzbe (85) moze se izraeunati sila prednaprezanja Fp vijeanog spoja, .

Samokaiinos; nastaje kada je a:~ 2Q iii tan (l~ 2p. pa se pre~a tome kod popuStanja vijeanog spoja konicni spoj ne bi sam od sebe rastavio i spoj bi ostao cvrsto stegnut, Za rastavljanje trebala bi dakle jos jedna sila F L suprotna sili prednaprezanja F p'

(85)

2.3.7. Spojevi sa stemim glavinama

Za razliku od steznih spojeva, kod stezne glavine se tlak p na povrsinama naJijeganja fie postizava prijeklopom, nego stezanjem glavine na vratilo pri-. tezanjem vijka Slika 135 prikazuje stezne spojeve, od kojih je jedan s podijelje-: nom, a drugi s razrezanom giavinom. Ti suo spojevi prikladni za kontinuirano uzduzno i popreeno podesavanje glavine. Buduci da je velicina tlaka povrsina nalijeganja dosta nesigurna, razrezani stezni spojevi upotrebljavaju se samo kod relativno malih i jednolienih okretnih moinenata.

Prerna slici 135 je:

tlak naleinih povrsina kod dijeljene glavine

F -i p~-p-

d·1

(86)

puNfmm~ Fp. uN

i

d u mm· I·u mm

tlak nalemih povrsina,

sila prednaprezanja jednog vijka, broj vijaka, .

promjer vratila,

stegnuia du Ijina.

124

2. Rastovljivi spojeo!

1.3. Spo.iel1i glaoine

125

. DQ(l~~i ~ak ko~ razreza~ glav!na (sl. 135 b) moze se samo pribliino izracunati, jer je elasticnost glavme ovisna posebno 0 njezinom obliku (kruta izvedba nepovoljna je!). Korijen ureza more se zamisliti kao zglob (s1. 135c) a stezne celjusti kao jednokrake poluge. '

se radijaino sire, a povrsinski tlak p koji time nastaje izaziva, kao kod steznog spoja (vidi l.6.) otpor trenja prianjanja, koji prenosi okretni moment. Na taj se nacin mogu sigurno protiv okretanja ucvrstiti zupeanici, zamasnjaci, rernenice, laneanici, kocione ploce, grebeni za pokretanje i upravljanje, glavine, spojke i sl, (sl. 137).

Slika 137. Spojevi prstenastim steznim elernentima (I) 5 jednim steznim vijkom; bl sa vise vijaka

Slika 136. Prstenaste opruge kao stezni elernenti (Ringspalllr KG. Bad Homburg)

Za pritezanje spoja rnoze se, vee prema izboru, predvidjeti jedan iii vise steznih vijaka (sl. 137). Polje tolerancije provrta glavine treba birati H7 do D = 44 rnrn, preko toga H 8, polje tolerancije vratila h 6 do d = 38 mm, iznad toga h8.

U nepritegnutom stanju izmedu provrta i prstena, te izmedu prstena i vratila, postoji zracnost, uqradbena zracnost. Uzdui:na stezna sila F 0 siri vanjski prsten, a suzuje unutarnji i uklanja najprije ugradbenu zracnost. Tek nakon povecanja uzduzne sile na Fo+Fp stvara se povrsinski tlak p, ~. Fp je

efektivna zatezna sila. .

Stika 135. Spoj sa steznom glavinom' .'

0) s dijeljenom glavinom; b) sa zarezanom glavinom; c) skieaza proral!un zarezane stezne glavine

Prema tome bit ce

tlak povrsina naiijeganja razrezane glavine p, F p' i, d, I vidi legendu uz izraz (86),

11, 12, u mm poluge prema slici 135c.

... S tIak.?m po~sina nalijeganja mogu se spojevi proracunati kao navueen: [vtdl 1.6 •. jednadzba (3~ do (43), stra~a 78. do 80], ako stavimo DF=d. Zbog nesl.gumo~t .. prora~una preporucuje se siqumost steznog spoja SH;;;;;1,8.

.. Da h.l se prilik?ID pritezanja vijka sprijecilo predsavijanje dijelova glavine pnje dodira s vratilom, treba za vratilo i glavinu predvidjeti nalegli dosjed. Sarno uz tu pretpostavku vrijede jednadzbe (86) i (87). Uobicajeni materijali za glavinu su: celik, eelieni lijev, temper lijev, lijevano reljezo. Treba provjeriti

naprezanje na savijanje u opasnom presjeku. '

p

Fj

Slika 138. Raspodjela tlaka na elemente smje!itenti jedan jza drugoga

2.3.8. Spojevi stemim elementima

.Pr~ten~te oprug~ (sl. 136) kao stezni dementi za spajanje bez zraenosti vrat1~a.1 glavme pomocu .veze silom, imaju dva stozasta prstena, koji ulaze jedan u drugi, izradena od poboljsanog specijalnog celika. Aksijalnim tlakom vijka prsteni

Ako jedan stezni element nije dovoljan, mogu se ugraditi vise elemenata jedan iza drugoga, tako da se uzduzna sila prenosi na ostale elemente. Na osnovi zakona trenja, od elementa do elementa smanjuju se uzduzna zatezna sila a time i povrsinski tlak p (siika l38). Ne isplati se stoga ugradivanje vi.fe od tri (10 cetiri elemental

126

2, Rastaolfioi spojevi

U tablici 46 je, osim dimenzija steznih elemenata, navedeno jo§ i slijedece:

• potrebna uzduina sila F 0 za prevladavanje ugradbene zraenosti,

• korisni dio zatezne sile F w za stvaranje pritiska od 1 N/mml na dodimim povrsinama izmedu prvog unutamjeg prstena i vratila,

• dio otpora Fh, tj. otpor trenja prvog steznog elementa u uzduznom smjeru uz dodimi tlak ad 1 N/mm2, koji ce pri djelovanju uzduzne pogonske sile sprijeciti klizanje u uzduznom smjeru,

• dio okretnog momenta 'Ii" tj. okretni moment trenja prvog steznog elementa uz povrsinski tlak od 1 N/mm2, koji Ce pri djelovanju pogonskog okretnog momenta sprijeciti klizanje u obodnom smjeru,

Da bi se na prvom elementu dobio povrsinski tlak p potrebna je za to

pritezna sila vijka FI = F 0 + F w • P

FI U N ukupna sila pritezanja svih steznih vijaka zajedno, neovisno o broju elemenata smjestenihjedan za drugim,

N

F u ---=mm2 korisni dio zatezne sile (tablica 46),

w N/mm2

p u N/mm2

po!eljni, odnosno potrebni tlak povrsina nalijeganja u spoju na prvom elementu,

Prema tome ce za spoj biti:

prenosivi okretni moment T = k . 11. • p

aksijalna sila koja se moie prenijeti F.=k· Fb' p

T u Nm F, u N

k

najveei okretni moment spoja koji se mote prenijetl, najveea aksijalna sila spoja koju mozemo prenijeti,

faktor smanjenja prema broju jednog iza drugog ugrade- . nih elemenata Za n= 1 je k= 1. za n=2 je k= 1,55, za n=3 je k= 1,86, za n=4 je k=2 (n= broj elemenata spoja),

Nm

J;" u ---z=m mm2 Njmm

N

Fb u ---=mm2 N/mm2

dio okretnog momenta (tablica 46),

dio otpora (tablica 46),

S tlakom povrsina nalijeganja p u spoju treba postupati kao s navueenim spojem (vid( 1.6, jednadzbe (41) do (43), strana 80), tj. treba racunski ispitati da Ii su normalna naprezanja u glavini (vanjski dio) i u vratilu (unutamji dio) ostala ispod gran ice elasticnosti materijala. Mozemo se, medutim, pribliziti na 0,8 granice tecenja, I za vanjski dio preporucuje se racunanje s tlakom povrsina nalijeganja p unutamjeg dijela, premda je na vanjskom dijelu taj tlak nesto rnanji.

Proizvodaci tvrde da se izracunati okretni moment T sigurno prenosi i kod.prornjenljivog opterecenja, Potrebno je medutim ipak predvidjeti stanovitu sigurnost, tj, najveci pogonski okretni moment povisiti za 10 ',Yo,

(88)

. . ~':~

(89) (90)

_ .. .:--S::

,:i~

"Yr~~ ,

' '. '.::;,

2,3, Spojevi gfavine

127

Tab1ic:t 46. Tohn;~; poobci a ptStcnastim Sl<:l1I;m clemen.;m.a (p1'Cm.8 RPrg_ KG, Bad Hambol&J

,
dxD , L I Fa F. F. T.
I kN mm' mm' m- mm..1
mm mm nun
6x9 4..5 3,1 - 32,4 ' 7), OP22
1x 10 4..5 3,7 - 31,B B,4 0,029
B,. It 4..5 3,1 - 43,0 9.6 0,038
9x 12 4,5 l,1 7,6 >1,0 12,7 0,057
10,. IJ 4..5 3,7 6,95 63,0 14,0 0,070
12x IS 4..5 l,7 6,9S 75,0 16.7 0.10
Ilx 16 ~..5 3,7 6,45 BI..5 18,1 0,12
14,. 18 I 6.J 5,3 It), 126 28:0 0,20
15" 19 6.3 5,3 10,7 n5 30.0 0,22
16x20 6,3 5,3 10,1 144 31,9 0.25
11x21 6,3 5,3 9,5 153 34,0 0.29
18x 22 , 6,3 5,3 9,1 162 36,0 0,32
19x24 I 6.3 5,3 12,6 171 37:J 0,36
2Ox25 6.3 5,3 12,0 180 40,0 0,40
22,,26 I 6.J 5,l 9,0 19B 44,0 MB
24x28 6.3 5,3 B,3 216 48,0 0,58
25x30 6,3 5,3 9,9 22S SO,O 0,62
28x32 6.3 S,3 7,4 252 56,0 0,78
30><35 I 6,3 5,3 8..5 270 60,0 0,90
32" 36 63 5) 7,B 288 M,O 1,0
35><40 7 6 10,1 356 79,0 1,4
]6><42 7 6' 11,6 366 82,0 1,5
lBx44 7 6 11,0 387 116,0 1,6
40><45 8 6,6 13,8 4SO 99,5 2,0
42><48 B 6,6 15,6 470 104 2,2
45x52 10 8,6 28,2 660 1-46 3)
48x55 10 8,6 24,6 700 156 3,7
SO"" 10 8,6 23,5 7JO 162 4,0
55,,62 10 8,6 21,8 800 178 4/1
56xM 12 10,4 29,4 990 220 6,1
60><68 12 10,4 27,4 1060 235 7,0
63,,7] 12 10,4 26) I ItO 248 7.8
65,,73 12 10,4 25,4 1150 2S6 B,3
70><79 14 12,2 31.0 14SO 320 1t,2
71 "SO 14 12,2 31,0 1470 126 1t,6
75,,114 14 12,2 34,6 I SSO 344 12,9
80><9] 17 15 48,0 2030 4SO 18,1
B5,,96 11 IS 45,6 2160 480 20,4
9Oxi01 17 IS 43,4 2290 510 22,9
9hd06 17 IS 41,2 2420 540 25,5
100" 114 21 18,7 60,7 3170 100 35,2
110x]24 21 IB,7 66,0 3490 110 42,S
120>< 134 zr IB,7 60,2 3800 B40 SO,S
130,,]48 28 25,3 96,2 SSBO 1240 80,5
140x158 28 25,3' 8'9.0 6000 1)40 93,S
ISO,,]68 28 1$) 114,5 I 6430 1430 107
160 >< 178 28 25,3 .78,5 6UO Ins 122
170,,191 33 . 30 Jl7,5 8650 1920 163
18Ox201 33 30 111,2 ·9160 2040 183
l!IOxlll . JJ 30 10S,O 9660 21-40 204
200 x 224 JS 34,8 134,0 11800 l620 262
210 x 234 38 34,S 127,0 11J90 27SO 289
220,,244 38 34,8 121,0 12980 28BIl 317
230,,257 ~3 39,5 165,0 15400 342D 394
240><267 43 39,5 m,5 16]00 3S8O 430
250,,280 411 44 1110,0 18100 4150 ~
260>:;290 41! 44 182,0 19SOO .uSO 565
170 X J.OO 41! 44 177,0 20;100 4500 611l
1HOx ;\13 53 4~ 206.0 2.1 ;100 5200 ns
!'hlx J:!J $~ 49 zn,o 24100 5350 775
J(NJ'llJJ3 ~.' 49 114,0 2490() S~50 X:«J 128

2. Raslav/jivi ~llr~il!fi

Treba li, obrnuto, spoj dimenzionirati iz zadanog pogonskog okretnog momenta, tada se potrebni tlak povrsina nalijeganja p racuna pomocu jednadzbe (89), a iz tlaka p racuna se potrebna zatezna sila vijka Fl. Ako se predvidi vise od jednog vijka, treba F, odgovarajuce podijeliti, tj. kod i vijaka za svaki je vijak:

sila prednaprezanja

Fp=Pl/i

(91)

Za to potrebni pritezni moment dobiva se iz izraza (48), str. 97. Zatezne vijke trebalo bi uvijek pritezati momentnim kljucem,

Zvjezdasto-prslellaste ploce (slika 139) su ploce blago stozasta oblika, od zakaljena eelika za opruge, s kojima se, slieno kao kod prstenastih opruga, ornogucuje spoj bez zraenosti za trajni prijenos okretnog momenta. Zvjezdaste

Slika 139. Zvjezdasta elastiena plata

Slika 140.Spojzvjezdastimplofuma

Tabtica~. Tcbni&i podoci". Z\'jc:zdIute prole ()m:ma Ring_ KG. Bad Homburg)

d D s T .. F, II D s T .. F,
mm mm mm Nan N mm mm mm Ncm N
3 14 O.s 4.s 60 28 52 1.15 1830 2620
4 14 140 30 220 2940
5 24 190 32 2510 3220
6 18 28 190 3S 3140 3620
7 43 2SO 38 62 3500 3100
g 61 lID 40 4000 4000
9 22 0.65 % 430 42 4500 4300
10 126 SID 4S S300 4100
II 162 S90 48 S800 4850
50 6450 S200
12 27 201 670 55 67 a800 6400
IJ 244 7SO
14 290 830 60 80 9800 6600
IS J40 910 6S 90 12000 7400
16 37 0$1 475 i 1190 10 13800 1900
17 S60 1320 75 100 16300 8600
IS 6SO 1440 SO 18500 9200
20 830 1660 85 100 21000 9900
22 42 930 1700 90 23800 ,10600
24 II SO 1910 100 120 3<1000 1201XI
2S 1270 2040
-_._ ,;,-0 I

.~.

. ,,_'

~I~·

"

, [

,-

'" .

'.S~.~ ."

~ .

2.3. S!",pi glavine

129

su ploee izmjenicno s vanjskog i unutarnjeg ruba radijalno urezane, pa su zbog toga naroeito elasticne. U tablici 47 dane su njihove dirnenzije, okretni moment TpR, koji moze prenijeti svaka ploea, te uzduzna stezna sila FI za svaku plocu Ako je FI manji od vrijednosti u tablici, onda pada TpR u istoj mjeri. Slika l-W pokazuje primjer spoja sa zvjezdastim plocarna.

Ploce imaju prijeklop prema provrtu glavine i u provrt se ugraduju s prednaprezanjem. Izmedu ploea i vratila ostaje zracnost, koja kod zatezanja vijka postepeno nestaje i prelazi u radijalno stezanje. To radijalno stezanje stvara tlak povrsina nalijeganja, tako da se okretni moment moze prenijeti pomocu veze silom. Polje tolerancije proorta mora biti H7, H8, H9, F7, F8 iii G7, a oratila h6 do h9, k6 do k8, f6 do f8, n6, n7, m6, rn7, j6, j7, g6 iii e6. Kao materijal za oratila treba predviditi St 60 (C.0645) iii St 70 (C. 0745,.

Siqurnost prianjanja SH=a· TpJT~ 1,3 (92)

Tn u Nem prenosivi okretni moment po jednoj zvjezdastoj ploei, prema tablici 47,

a 'broj zvjezdastih ploca ~ 10,

T u Ncm okretni moment koji treba prenijeti pri udatirna koji odgovaraju vrsnom momentu,

Broj vijaka

(93)

broj zvjezdastih plota,

uzduzna zatezna sila jedne ploee, prema tablici 47,

sila prednaprezanjajednog vijka po potrebi premajednadZbi (47) strana 97. Ako se priteze momentnim kljueem, moze se staviti up,::::O,8 uT koji odgovara materijalu vijka,

2.3.9. Spoj eeonim oZ!1bljenjem

Za uzduzne spojeve koji prenose okretne momente upotrebljava se i teoM ozubljenje. poznato pod imenom Hirth-ozubljenje, po tvornici koja ga proizvodi, To je robustno i izdrZljivo ozubljenje za prijenos promjenljivih i udarnih optereeenja, Dijelovi u spoju su s toone strane radijalno ozubljeni trokutastim zubima, koji ulaze jedan u drugi. Na taj naein zubi centriraju spojene dijelove jedan prema drugome, Stika 141a prikazuje stoznik povezan ceonim

a)

Slika 1·'1. teono ozubljenje: a) stoznik spojen s vratilom; b) oblik zuba na vanjskom obodu

9 Eeaeeri strojeva

130

2. Raslav/jivi spojevi

ozubljenjem s vratilom i pritegnut vijkom. I koljencasta vratila nekad se sastavIjaj~ od vise teono ozubljenih diielova, Postoje i i::eono ozubljene ukljucne spojke,

Oblik zubi prikazuje slika 141 b, a dimenzije tablica 48. Uzduzna zatezna sila FI (najtesCe vijcana zatezna sila) stlaci bokove zubi obaju dijelova jedne na druge i opterecuje presjek podnozja zuba na tlak, Okretni moment T djeluje sa srednjom obodnom silom Ft, koja povisuje boeni tlak u smjeru okretanja i opterecuje presjek korijena zuba na savijanje (sl. 142). Tlak i savijanje daju zajedno

rezultirajuce naprezanje:

(94)

Ute< U N/mm2 ekvivalentno naprezanje u presjeku korijena zuba,

FI u N uzduzna zatezna sila,

A u mm2 presjek korijena svih zubi ~ ~ (D; - D;) - r (D. - D.) z gdje je z broj zub~

T .

M u' Nmm moment savijanja zubi ~ F, . h/2 S obodnom silom F = -' T Je l RSf

najveci okretni moment koji se javlja, R,,=O,25 (D.+D.) je srednji polumjer ozubljenja, a h = H - (S + 2r) je visina zuba,

t iiania svih bi 0083 (2R" . 7r )2

moment 0 pora saVJJanJa SVl ZU 1 <:::, 5z(Dv-Du)l--z--.2r.

Slika 142 Naprezanje I'.eonih zubi

Tablica 48. Dimco.rijo feonog ozubljcDjIl (pRQI" Albco1 Hirfh AG SluUpIl.ZufTrnlmuscnl

Drrmm r S H D.mm i r s
od do • mm mm "'~ od do • H "'~
j m mm
10 0.3 0.4 lS n~ 148 0,3 0,4
11 109 12 0,6 0,6 OU60D, 12"44' 4] 0,6 0,6 (),M66D, 6' 27'
16 0,9 0,9 64 0,9 0,9
20 0,3 0,4 so 245 ! 72 0.] 0,4
n 219 24 0,6 0,6 0.1132 D. 1:1"44' 64 0,6 0.6 0.0378 D. 4' 19'
32 0,9 0,9 96 0,9 0,9
20 0.3 0,4 so 0.3 0.4
3Z 117 .]6 0,6 0.6 0.073 D. 8"~' 86 4-l9 96 0,6 I 0.6 I 0,0283 D. 3' 14'
48 0.9 0.9 128 I 0.9 0,9 2.4. Veze zatlclma i soomjacima

131

Buduci da zbog izradnih odstupanja svi zubi ne nose, dakle pojedini su zubi vise optereceni nego sto je iznosio proracun, dopuitena naprezanja uzimaju se odgovarajuce nize, Kao pribliznu vrijednost rnoze se uzeti arezdop:::::0,3 aT kod jednosmjernog okretnog momenta, a :::::0,2 aT kod okretnih momenata promjenljiva srnjera, gdje je aT manja vrijednost granice tecenja rnaterijala dijelova u spoju. Uobicajeni materijali su C. CL CrNi- i CrMo-Celici,

Obodna sila FI nastoji odvojiti zube spojenih dijelova. Da bi se to sprijecilo, mora uzduina silapritezanja biti F.> Ft' tan (fJ/2-Q):::::0,4 Ft· Pri tome je Q kut trenja ::::: 8°.

2.4. Veze sa zaticima i .svomjacima 2.4.1. Zatici

Zatici sluze za spajanje, ucvrSCenje, potezanje, drzanje, centriranje, fiksiranje, osiguranje, zatvaranje i sl. strojnih dijelova, Po obliku u osnovi razlikujemo ciiirulricne zatike (sl. 143), konicne zatike (sl. 144) i zasjecne zatike (sl. 145). Zabijanjem u provrte strojnih dijelova zatici dobivaju odredeno prednaprezanje. Zasjeeni zatici imaju tri upresana zasjeka, Cija ispupcenja pri zabijanju velikim t1akom nalegnu na stijene provrta i elasticno ih prosiruju (s1. 146). Naponski zatici u obliku Cahure (51. 143e) i spiralni naponski zarici (sl. 1430 od okruglo savijena, odn, spiraJno namotana lima od pernog eelika Ck 67

. JUS C. 1735 (O'M~I400 N/mm2), prilijeru elastieno na stijene provrta (vim 2.1.9, str. 101).

dh1r.

d,.6

7

7

7

J979 7979 Shka 143. Cilindrifui zatiei (donje brojke ozn:a~ju brojeve DIN-a, a brojke sa strane brojeve JUS-a) oJ cilindriean zatik m 6; bt cilindrifan za-

tik h.8; e) cilindrifun zatik h 11; Ii) :iakaljen cilindriean zatik m6; e) 'naponski zatik;

j) spiralni nap~nski zauk

Stika 144. Kooibli zatiei s konusom 1:50 (brojke oznacuju brojeve OlN-a)

Cilindricni zaiici m6 upotrebljavaju se pretezno kao dosjedni zatici za osiguranje polozaja dvajusastavljenih dijelova (sl. 147a), U jedan od dijelova treba ih ugraditi cvrstim dosjedom, a u drugi kliznim, da bi se omogucilo odvajanje. 'Cilindricni zatici h8 sluze kao zatici za spajanje iii uevrscenje

9'

132

2. Rastaoljici spojeci

(sl. 147b). U provrt dijelova koji se sastavljaju utisnu se, uz prekornjeru. Zatici rn6 i h8 zahtijevaju provrte razvrtane na mjeru. Cilindricni zatici hll mogu se upotrijebiti kao zakovicni zatici (vidi i 1.5.4.) iii kao zglobni zatici s kliznim dosjedorn, npr. Dl1jh11.

Naponski zatici sluze za prihvacanje poprecnih sila (sl. 112b) i kao zatici za osiguranje iii dosjedni zatici (sl. 147 c). Zbog svoje prilagodljivosti potrebni SU sarno buseni provrti,

1m tnt MJ 1m WIg 56 57 It'!! S9 SID sn S1Z SU ~6!) 560

Slika 145. Zasjeeni zatici (brojke oznacuju brojeve DIN-a; zatici S6 do 580 su komereijalne

izvedbe Kerb-Konus-Gmbli, SehnaiUenbaeh) DIN 1471 (JUS M.C2.205) konican zasjetni zatik,

DIN 1472 dosjedni zasjeilni zatik,

DIN 1473 (JUS M.C2.20r do 203) cilindriean zasjecni zatik, DIN 1474 uti~ni zasjeeni zatlk,

DIN 1470 (JUS M.C2201 do 203) cilindriean zasjeilni zatik

S 6 dosjedan zasjeeni zatik s vratom S 7 utiEni zasjeilni zatik s vratom DIN 1475 zasj~ni zatik,

S9 konican zasjecn] zatik s vratom, S 10 zasjeilni zatile s dva vrata,

S II dvostruk zasjecni zatik,

S 12 dvostruk zasjeeni zatik,

S 24 dosjedan zasjecni zatik,

DIN 1469 dosjedan zasjeeni zatik s vratom,

S80 zasjecan zatik

Slika 146. Presjek: zasjeenog zatika: a} prije zabijanja; b) nakon zabijanja

Konicni zatici fiksiraju dijelove koje treba spojiti izvanredno dobro. Buduci da se rupe moraju razvrtati taj je nacin spajanja skup, pa se stoga po mogucnosti izbjegava Konieni zatici nisu potpuno sigumi protiv vihracija i kod promjenljivog opterecenja preporucuje se osiguranje. Medutim, nasuprot cilindricnim zaticima imaju tu prednost da se mogu neograniceno spajati i razdvajati. SIika 147d pokazuje ucvrseenje stofnika, Konieni zatici s navojem prikladni su za slijepe uvrte iz kojih se mogu izvuci pomocu mat ice za izvlacenje.

Zasjecni zatici usteduju skupo razvrtavanje provrta za cilindricne zatike.

Za elasticna ispupcenja zareza dovoljni su buseni provrti. Ispupcenja zareza ornogucuju zabijanje i vadenje zatika oko 25 puta i osiguravaju dosjed protiv vibracija. Medutim, zarezi izazivaju vrsna naprezanja (zarezna djelovanja), zbog kojih zarezni zatici nisu toliko izdrfljivi kao glatki, Zarezni zatici s vratom sluze za ucvrscenje opruga, za navlacenje uskocnika ili sigumosnih ploca ili za izvlacenje iz slijepih rupa. Pri zabijanju svaki se zatik uvodi u provrt onirn

2.4. Ve.:(' zaticima i suornjacima

133

krajern na kojem zarezi izlaze [sl, 145). Zarezni cavli DIN 1476 i 1477 sluze za ucvrscenje natpisa, Iimova, sarnira, obujrnica, i sl, na rnetalne dijelove. Primjeri su na sl. 148.

Slika 147. Upotreba cilindricnih i konicnih zatika

u) cilindrican zatik m6 kao dosjed.:m zatik; b) cilindritan zatik h8 kao vezni zatik; c) naponski zatik kao zatik za osiguranje; d) konican zatik kao zatik za u~rMenje i vezivanje

Stika 148. Upotreba zasjeilnih zatika i eavala

. al cilindriean 2asjetni zatik DIN 1470 kao okrugao klin; b) zasjecan zatik 5 jednim zasjekom u sredini DIN 1475 za JJC\;rScenjc vijka; c) dvostruki zasje¢ni zanci S 11 kuo osovinice za korace; If) dosjedni zasjeeni zatiei s vratom S 6 kao drZa~i za opruge; (') 7.3sjeean zatik s jednim zasjekom u sredini i dva vrata S 10 kao zglobni zatik II laneu:/I upusten zasjeeni Cavao DIN 1477 kao prlcvrsni zatik: 91 poluokrugac

I .• as,iccni ';- .. ivao DIN 1476 kao 'ucvrsni zatik za natpis Iplocu s nutpisom]

134

2. RasIQr;/jilJi spojeot

Zatik treba da bude izraden od tvrdeg materijala nego 510 su dijelovi u koje se zabija, da se pri zabijanju ne deformira i pri izbijanju ne sabije. Razlikom u tvrdoci izbjegava se i zaribavanje u provrtu. Uobieajeni materijali su: DIN St 50 K. 9 S 20 K, St 60, 6.8., C 35, 45 S 20 K, Ms 60 Pb, AICuMgPbF 38. Standardne promjere d i duljine I zatika vidi u tablici 49.

TBblic:a 49. Standardci promjcri d i duljinc. I ~lIItb i svomjaka 'U mm

d J
~.8 I J 12 25 45 75 2 9 ;W 40 70 100 1](1 170 : 2]() . 290
4 14 28 SO 80 3 10 22 4S 75 105 I3S 180 I 240 . JOO
:;'1 s 16 30 55 90 4 12 25 SO 80 110 ·140 190 \ 250 : 310
6 18 32 60 100 5 14 28 SS 8S liS 145 200 ' 2110 ; J2lJ
~,s 8 20 JS 65 6 16 30 60 90 120 ISO no I 270 i
10 21 40 70 8 18 35 6S 95 I2.S IfIO 220 !28IJ 2.4.2. Svomjaci

Soomjacima se dobivaju zglobni spojevi s kliznim dosjedom u strojnim dijelovima, Standardne svornjake sa g1avom i bez nje sa rupama za rasejepke i bez njih, prikazuje slika 149, a prim jere za spojeve sa svomjacima slika 150. Klizni dosjed iziskuje osiguranje protiv ispadanja. U tu svrhu upotrebljavaju se prvenstveno rascjepke DIN 94, (JUS M.B2.300 i 301), uskoenici DIN 471 (JUS M.C2,401) sigurnosne plocice DIN 6799 i elasticni prsteni DIN 7993 i 5417. Za. rascjepke treba u svomjaku izbusiti poprecne provrte, a za uskocnike i

sigurnosne plocice utokariti utore. .

.~ ~ d 4 d n

1ftJ) 1m UJ.VUf 1H6 1+JB . 1439

Slika 149. Standardni svomjaci (brojke odozdo su brojevi DIN-a, a brojke po strani su brojevi JUS-a) a) bez glave; b) bez glave 5 rupama za rascjepke; c) s malom glavom;

d)s velikom g1avom i rupom zarascjepku; e) s navojem;fJ upusteni svomjak

s nosom

Svornjaci bez glave s obzirom na cijenu imaju prednost, Svornjaci s glavom upotrebljavaju se ako to trazi montaia (pristupaenost), Svomjaci koji ne smiju nigdje izvirivati, na primjer svomjaci na klipovima, dobivaju s obiju strana uskocnike DIN 472 (slika 151). U tablici 50 dane su dimenzije uskoenika.

Suornjaci se najcesce izraduju u podrueju tolerancije htl, proorti vee prema dopustenoj zracnosti D9, 011, C11, 812 iIi All. Standardne promjere d i duljine I vidi u tablici 49.

: .. ,':

. :~ ..

,~

:;;

~L_ ~~ ~ __ ~ ~ ~ ~~ __ ~--J

Iii t ~ -'-+

'__lp_:

I '...l. 1

.. -.- "

., _.

...... 11"'1 ..... ...."...,.,.. ........... .,.,

~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~§§ ~~~~~=~~

I

'" !;~ '" '" ~ '"
2 '" oi
:l: ... r--i ~
Z ~ - '"
is ... ....
-e I .. S;:N '"''llCCOSN ...... ""XlClNV'IoacON ~=~~:;::~~ 5H~~~==~;g
..... .................. \0"10- ...o..c ......... c-oro-aooo ..:
s
""c~-
'" ...
2 E~
Z =
is ::

IJ".o 4n V1 VII 11".0

ti:jr;;$9.

!

~ '<!. '"
- ~
"'"l '"
"!. <"":. ti ~ ~
S .t:.
-e
'" ;J "'t""'t"!"'"!."'"l
!;~~:::::=:~~i ~~~$;:!~;:€ 00;;1:0::: §~==~~§~~
'" .... .., ! ::g ~ ~
~-
2 ~:I: ::i ....
e-, ~
..
z ~- i :1
is -'" ...
.... S:~:::;~~£~~ i ..... XlON..,..~aoO '" ~::i;~~ ~~ =~P9~!9 ~~
. ..c -c e-, r- '1"- e-, CICI "" -

....

-~--------------~,------------------~

CI'oa. O-u;l\D..or'l~ ....... ""..,.,......,

~ ~;~2;;~;~ ~:~~~~ ~t~g~~~~~~~~~~~

::;; :::! '"
oJ> ~ ~ ~ '<!. ~
~ ::;: -
z = ~
Po ~ C'!. .... ,-
is '.s= -
O'.~=~~~~=!: ~ 0- 0 _oN "" .... -0 oOe-.o ...... ~ .... ~~~~~~
- -" N"'" ~,.,....~ C"'I ..... ,-, .-. ""'" ..... 136

2. Rastaoljioi spojel"i

Slika 150. Spojevi sa svomjakom

01 Svomjak DIN 1433 (JUS M.C3.0401 s rascjepkama; b) svornjak DIN 1433 (JUS M.C3.040) sa sigurnosnim plocicarna; c) svomjak DIN 1433 (JUS M.C3.040) s uskoenicirna: til svomjak .DlN 1433 (JUS M.C3.().1Q) s elastienim prstenima od okrugle iii C:elvrtasle ike; e) svornjak s glavom DIN 1436 (JUS M.C3.021) sa rascjepkom;!J upusten svomjak DIN 1439 (JUS M.C3.030) s uskoenikom; g) svomjak s vijeanim nastavkom na zavrsetku DIN 1438 (JUS M.C3.060) i sestorostranom

maticom

Slika 151. S uskoenicima DIN 472 (JUS M.C2.400) osiguran svomjak klipa

2.4.3. (:vrstoca

U proracunu cvrstoce zatienog spoja nailazimo na teskoce, buduci da i zatici, a i dijelovi u spoju, dobivaju prednapreza.nje pri zabijanju s prekomjerom. Prednaprezanje nije moguee racunski obuhvatiti, jer je osim 0 tolerancijama izrade, ovisno i 0 obliku dijelova u spoju. Zbog toga prednaprezanje ne uzimamo u obzir i usporedujemo ostala naprezanja s dopustenirn iskustvenim na prezanjima.

I. Zqlobni zatici ili svornjaci (it. 152). Pogonska sila F opterecuje naleznc povrsine na povrsinski tlak, a opasni presjek A zatika na dijelu kliznog dosjeda na savijanje i odrez.

:!.4. Ve;e zatlcima i seornjacim«

F

Slika 152. Zglobni zatik iIi

svornjak '

137

Tlakovi

F p'·='2a·d

(95)

naprezanje na savijanje

F Pu= b. d

0,5 F'0,5a ar= 0,ld3

F

't"a=2A

(98)

(96)

(97)

naprezanje na odrez

. p u N/mml povrsinski tlak na zatiku i dijelovima u spoju,

(1t u N/mml naprezanje na savijanje u presjeku zatika iii svornjaka,

"C. u N/mm2 naprezanje na odrez u presjeku zatika iii svor-

njaka,

FuN pogonska sila,

d u mm promjer zatika iii svomjaka,

A. u mm 1 presjek zatika ili svornjaka,

Q, b 'u mm sirina dijelova u spoju,

2. Strojni zatici optereceni na savijonje (sl. 153). Kako sila F ne djeluje u sredini povrsine naJijeganja zatika, povrsinski tlak u provrtu preuzima dio savojnog naprezanja . Opasni presjek A opterecen jena savijanje.

naprezanje no savijanje

p u N/mm2 povrsinski tlak zatika i dijela u spoju,

(1 r U N/mm2 savojno naprezanje u opasnom presjeku A zatika,

FuN' pogonska sila, .

L, I u mm krak sile F,

s u mm duljina nalijeganja zatika,

d u mm prornjer zatika

a) zatik S ovjesenom vlacnom oprugom;

b) povrsinski tlakna strojni dio;

c) naprezanje zatika na savijauje

Tlak

Slika 153. Stojni zatik opterecen na savijanje

p=_!_ (1+6~)

d·s s

F·/

O"r= 0,1 dl

(99)

(100)

cJ

138

2. RilSravljM spojevi

3. Poprecni zaliei optereceni okretnim momentom (s1. 154). Zbog obodne sile F, stijene provrta u vratilu i glavini opterecene su na povrsinski tlak, a zatik na odrez,

Slika 154. Popreeni zatik optereeen okretnim momentom: a} povrsinski tlak na vratilo i glavinu; bI odrez zatika

Tlakovi 3F, (101) F,
pu= D . d Pv (Dv-DJd
u
odrezno naprezanje F,
"ta=2A (102)

(103)

p u N/mm2 povrsinski tlak zatika i dijelova u spoju, T, u N/mm2 odrezno naprezaoje u presjeku zatika,

F, u N obodoa sila oa vratilu = T/R", gdje je T okretni moment, a R" ... Dfl polumjer vratila,

vanjski promjer glavine,

unutarnji promjer glavine ... promjer vratila, promjer zatika,

povrsina presjeka :z.atika.

D. u mm Du u mm d u rom Au mm2

Aim na zatik dodatno djeluje i uzduina sila, treba je s obodnom silom sastaviti geometrijski u rezultirajucu silu.

Slika 155. Uzduzni zatik (okrugao klin) opterecen okretnim moment om a) povrsinski tlak na vratilo i glavinu; b) odrez zatika

::.4. Ve:I' zatictma i srornjacbna

139

4. Uzduini zatici optereeeni okretnim momentom (sl. 155). Zahijeni zatik vrsi funkciju uzduznog klina, Zbog svog oblika naziva se i okruqao klin. Vratilo i glavina optereceni su na povrsinski tlak, a zatik na odrez.

F, p=:::--- 0,5 d·1

F, "ta=d0

Tlak

(104)

naprezanje IW odrez

(105)

p u N/mml povrsinski tlak glavine i vratila,

f. u Nirnrn2 naprezanje na odrez u uzduznom presjeku zatika,

F, u N obodna sila na vratilu ... TIR, gdje je T okretni moment, a R. polumjer vratila,

d u mm promjer zatika,

I u mm nosiva duljina zarika,

Tabtica SI. Dopustena napraanja (N/mmll ZiI spcjeve sa zatikom i svomjakom (iskU5t1cCni podarifl

I ()pte<etenje J
mimo jcdDosmjcmo izmjrnifno
promjcnljivo pro"'jenljiyo
Do.j<d IN.pre- Slmjni dio od
! zanje S,3\1/'S() GS I GG SI 37 I S, S() I GS GG S137 1 SIS() I GS I GG
, C.0361 C.0545 CL SL C.036IIC.0S4S CL SL. C.036tC.0S45i CL. i SL.
>l=i glatkih 28tika 9S I 104 83 68 72 I 100 62 52 36 S()j 31 j 26
sa zafUJ1i~ nLi'kom I p 69 73 sa 48 S2 I 70 42 34 26 3S i 21 I 17
klizni ilo'kih syomjaka ! 301 24 I - I
30 30 40 24 24 32 12 12i 12 i 16 .
I
Do5jcd iNap~ Zatik iIi svomj.k ad telika b"ISIOIX lJy u N/mn'l' •
I Z3njc 400 500 fIOO 800 4001 500 600 800 400 500 fIOO)800
sle:zni gl.:ukih zalika . I'" 83 105 128 IS() S6 so 96 112 28 40 ~l S6
r. 54 72 87 102 40 ,. 52 64 74 20 26 37
sa zareznjm ;zalikorn. I I1r 70 87 lOS 12S: 43 68 80 • 92 24 34 401 46
. 11' .. 4S 60 72 lIS 34 44 52 6G 17 12 26 j 30
'Iimi gla'kih .. omjal«o i If, .100 . 125 ISS ISO 66 96 114 j 134 33 48 ~j 67
I '. 54 e72 I 87 102. 40 S2 ·64 74 20 26 37
I , 3.

OPRUGE

3.1. Osnove

3.1.1. Karakteristike, rad opruge, vibracije opruge.

Opruge sluze npr. za pogon bubnjeva za namatanje, za vracanje ventilnih opruga iii upravljaekog poluZja, priguSenja udara., za ogranicenje sile, za mjerenje sile u vagama i s1. Po obliku razlikujemo lisnate opruge, zavojne, tanjuraste, rayne torzione opruge itd., a prema deformaciji vlacne, tlacne; savojne i torzione

opruqe .• J. ~_ ~

1

r- r--- r----

Slika 156. Karakteristike opruga

a) progresivna gumene opruge; b) ravna cilindricne zavojne opruge; c) degresivna tanjuraste opruge

Svojstva opruga ocjenjujemo prema njihovoj karakteristici. Karakteristika prikazuje ovisnost puta /0 sili F opruge. Karakteristike prikazane na slici 156 su: proqresitma (rastuca zakrivljena), raona i degresivna (opadajuCe zakrivljena). Opruge koje rade bez trenja (izuzete su gumene opruge) imaju ravnu karakteristiku. Sila potrebna za napinjanje (deformaciju) opruge za 1 mm iIi okretni moment za napinjanje (kruznu deformaciju) za 1 rad oznacuje se kao specijicna sila, krutost, specifiini progib iii kod rayne karakteristike kao konstama opruge:

specificna sila vlatnih, tlacnih i savojnih opruga c=F/f (106)

specificna sila torzionih opruqa c = T fa. c u N/mm, N/mrn/rad specififna sila opruge,

FuN sila opruge, opterecenje opruge,

f u mm progib opruge uz silu F,

T u Nmm okretni moment,

a. urad kut uvijanja pod okretnim mornentorn T.

(107)

3.1. Osnooe

141

Opruge sa zakrivljenom karakteristikom imaju promjenljiru specifiinu silu.

Pri napinjanju opruge obavlja se 'radnja koju opruga prigodom otpustanja opet vraca, ne uzimajuci pri tom u obzir gubitke zbog unutrasnjih iii vanjskih otpora. Buduci da je rad jednak produktu sile i puta, okornito srafirana povrsina na slici 156 oznacuje nam rad opruge, Kod rayne karakteristike je:

W=!./ 2

T W=-(X

2

rad kod olainih, tlacnih i savojnih opruga

(108a)

rad torzionih opruga

(108b)

W u Nmrn cad opruge,

F, J. T, vidi legendu uz jednadzbe (106) i (107).

Ako masu gibljivo spojenu s oprugom izlozimo trenutacnom djelovanju sile, ona ce poceti vibrirati vlastitim prigusenim titrajima (51. 157). testo se od vibracionog sustava trw odredena vlastita frekvencija, kao npr. kod vibracionih sita, njihajucih transportera, vibracionih stolova, vibratora, vagonskih opruga, opruga motomih vozila i slicno,

m

';:.

'.

oj

~-, ',.

.' ,

. : :~.

J

Slika 157. Titrajni sustavi opruga: a) s tlafnom oprugom; b) sa savojnom oprugom: c) s torzionom I?prugom

Vlastita /rekvencija vlaC~ih, tlacnih i sa_vojnih opruqa

(l09a)

(l09b)

vlastita frekuencija . torzionih opruga

I·U l/s .. Hz vlastita frekvencija titrajnog sustava,

c u N/m, Nmjrad speciflena siia opruge,

rII u kg rnasa tijela Izlozena titranju,

J u kg· ml . moment trornosti mase tijela izlozena rotacionom titranju prerna osi vrtnje.

142

3.0pI'lIg('

3.1.2, Materijali, naprezanje, hrstoea

Uobieajeni materijali za opruqe su: kaljivi ugljicni eelici, krom celici, silicijski celici, silicijmangancelici, kromvanadij celici i nerdajuCi celici. K tome dolaze obojeni metali: mjed, fosfoma bronca, silicijska bronca, novo srebro nikelin i drugi, '

Tabl;ca 52. Kvali,e18 i primjeri upotrcbe loplo obliko".nih ~Iik, za opruge prcrna DIN 17221. (IUS (".BO.5511 ICdic; 38 Si 6. 46 S; 7 ; SI S; 7. (c. 2130. C. 2131 ; C. 213~1 za k.aljenj.o u vodi .• osiall za koljcnje •• Iju'

SL1njo obrad.')
U l G ! H+.~
Vrsl ~l;ka _- Primjcri upotrebe
wrdeea "T "w I s,
HB 30 Nimml i Nrnml ! %
DIN 3SS;5 240 217' 1050 I;!OO 6 El~itni prstenl i pl«e ;m os.iguranje
JUS C. 2130 ; vijah. ..... j uras ie Opftlgc, cpruge za kull;·
I vatore
m
.~ DIN 46Si 7 2SS 2lO 1100 1300 6 Slom .. epruge, lisna .. opru.&" za va';'"
~ JUSC.2131 I na U'a~icama, lanjLlt3:stc opruge
"
m ,
" DIN 51 Si 7 270 230 1100 i DOO , 6 Llseare oprugc za vo2:ila na Lrablicama.
.. JUS C. 2132 I
.~ 1181'0010 0 .. koje su st .oj.o zakaljene
] DIN SSS; 7 I LisJt,ue opruge ZD vozila do 7 mm debele.
:a JUS c. 2133 290 li5 1100 , Doo i 6 ZDyoj"" oprug<:, Iistovi lisna,;h epruga,
.~ , tanju~c opruge
:l.l
.~ DIN 6S Si 7 I limaIC opru.&" m vozila vif< od 7 mm
JUSt-lili 310 240 1100 1300 6 ,debcle. zayoj .. oprqe, Ianj.<B.S1C 01>'
~ C.2332 I "'g. ..
:.: I
DIN 60S; Mn S I Li.."IC epruge za,.YOliIa vif< od 7 mm
JUS C. 2330 310 240 1050 I 1350 6 d.bde. ... "'j"" opruge, tanjuftileoprugc.
I prslcnasle oPRJ.&"
.. DIN 66 S;7 I Lisnate opruge. zavojac: opruge~ ra~
.~
IS JUS C. 2134 >310 240 1200 10400 6 '0"";00< Opftl.&" :ii 2S mm ptOmjclll _
~ ,
"
:!! DIN 67 s;Cr 5 Zayojne oprugc, ptVCItS'''''''o optcrctcnc
m JUS C. 4nD >310 240 1350 1500 5 udamo, Iil!l.VIle lomone opruge ;:i40 nun
-
a p.omjcm, mm1s.k. opro.&"
.s:
i:I DIN SOC,V 4 Posebno ..;.ok" opICl'I>Ime oprogc m
:s;! JUSC.48lO >310 235 1200 I 1350 6 vozila, Dvojne opruge. d.astifnj prslCni,
:ii t.anjurBStc opru:I!;Ct ravne tereieee opnlgc
.~ i :ii 40 rom promjera
~ DIN SSC,V4 >310 235 1350 1500 6 Posebno >isoko optero!enc zavoine opruge
> JUS C. 4831 i ravne 1orzionc: eptuge najvetih prornjc:~
:.:
--. 'J U=SIanje wl;a.ja. G=me~o &=>0. H+ A. = kaJjeno ; popidleno (Navcdooe ... samo minima.ll>< tvrdo6e; ~J.

Metalne opruge opterecene su na vlak, savijanje i torziju, Njihova specificna sila ovisna je kod vlaka i savijanja 0 modulu elastiinosti E, a kod uvijanja o modulu klizanja G (vidi tablicu 58, strana 145).

Izvanredno velika cvrstoCa materijala za opruge omogucuje odgovarajuce visoka naprezanja, tako da opruge mogu biti razmjemo malih dimenzija, Opcenito rnozemo uzeti slijedeca dopustena naprezanja: O'dop = 'tdop ~ 0,4 do 0,7 O'M pri konstantnoj sill, ::::::0,3 do 0,40'M pri jednosmjerno promjenljivoj sili ::::::0,2 do 0,25 O'M pri naizrnjenicno promjenljivoj sili, Dopustena naprezanja

3.1. Osnove

143

su medutim ovisna i 0 obliku opruga, 0 toenosti poznavanja njihovih rnehanickih svojstava i 0 opasnosti koju nosi 10m opruge.

Visoku cvrstocu dobivaju eelici za opruge kaljenjem, a ako je polrebno, naknadnim posebnim postupcima. Tanke zice pokazuju visoku granicu tecenja ako se sarno nisko popuste. Visoke temperature popustanja i ponovno gasenje povisuje dinarnicku izdrzljivost, Do povecanja dinarnicke izdrzljivosti dolazi i prebrusavanjem nakon kaljenja, jer prebrusavanjem skidamo razugljicenu povrsinu, koja djeluje zarezno. Saemarenjem pomocu kuglica ocv~va se povrsinski sloj i povecava dinamieka izddljivost. Poliranje povrsine ublaiuje zarezno djeiovanje. Kod visokooptereeenih opruga treba vrsiti ispitivanja dinamickeizdrzljivosti, ili se treba informirati kod proizvodaea 0 mehanickim svojstvirna materijala. Dinamicka izdriljivost opruga pada s porastom debljine, kao i kod svakog drugog strojnog dijela. U tablicama 52 do 58 navedeni su standardni eelici za opruge s vrijednostima vlacne cvrstoce i uputama 0 upotrebi.

Tabllca 53. Hladno ""I jane trake za opro.&" premo DIN 17222. (JUS C.B3.712) m rezaoje, WneolIje. u!i>kivatlje, "';jonje. na""'Ia'* 58 kaljcnjem u .Iju

Omaka "'. Primp; Omala "'. Primjeri
N/mm' upctrebe N/mm' upo'_
CS3. C6O. C67 12OO ... 14SO Mk 101 1800 ... 2400 Vi$Ol(oopIefCb:IIe olaalo
C.16~. C. 1730, C.1733 mnogostRDa, C.193O _ ..... lDCi_k.
C7S. M75. M 85 1200 ... 1600 zavisno od 71 SJ 7 1900 ... 2400 meh>.ru.m.
C. 1832, ·C. 1834, • C. 183S tnimih C.2IlS
55 Si 7 1600 ... 2000 meluiniUih
C.2133 svojstaYa
65 S; 7. 6OSiM~ S 1700 ... 2200 66Si7 1800 ... 2300 ~ zavisna od.
C. 2331. C. 2330 C. 2134 ttlkuib~~.,.
Ck 53 (KCS3) 1200 ... 1450 67S;Cr5 1900 .•• 2400
C.I631 C.42lO
Ck 60 (KC 60) 1300 ... 1550 50 Crv 4 1700 ... 2300
C.1731 .' C.483O
Ck 67(KC67} 14OO ... 16SO SS ov 4 1900 .•• 2400
c.ms .' C.4831 .-.'

Tablica 54. OkrugIa' ti .. mop"'.&" preme DIN 17223. (I US C.B6.01l)

Kntka p"",* promjen UpOU'Cba
Ylome oproge, m''Ojne Ikkslo"" 0pNgC
10. O,3.,.IOmm ; prom;ran. opRll!" za niska TDima i
rijctl<o pro"jenlji>.. opl<'l'lXmja
B oprugc za m; ..... ; mala promjea]ji> ..
0,3 ... 17mm opLere6:nja
C O,Q7 ..• 17 mm visokoopICI'OI%ne lWoe. yJobe i z av ojn.
flcbione i promi.JilRe 0PR1!'C. mkodcr 7;l
II O,Q7 ... 2mm promjenljivo oplt'r<I%njo
FD oP"'.&" koje rade u podrugu weecaske
1 .... 14mm tvmo6l:: m imaju wnjereoo uajno dina-
mitko opICm:.:.je
VO za sve opruge 5 \isokim uajnim dmam.it ..
1".7.Smm kim cpterecenjem Oman

Palcniirano vu&:na fica .za. opruge od ndegir=og 6:!;ka .

Poboljlana tica za opruge

. Pobolj:tma fica Z3 ven1i!ske . opnJSC

144

3. Opruge

Kvalitetu zice i trake za opruge od nerdajuceg celika DIN X12 CrNi 17 7, X7CrNiAl17 7 i X5CrNiMo 18 10 sa O"M=1050 do 2200N/mrn2 (vee prema debljini zke) vidi u DIN 17224.

Tabli ... 55. NajmanjB .IBen.. tv",cQ (N/mm') ekrugle 1ice .. opnr~ DIN 2076. Ma re rijal prema DIN 17123. (JUS C.B6.0I2) (izwdak)

d V .. t tice d Vrst !ice
mm A B C II FD VD mm A B C rn VD
0.30 1150 2100 2Sl0 2100 2.4 1410 1690 1970 1650 1550
o,n 1140 2090 2510 2700 2,S 1400 1670 1940 1600 ISOO
0,]4 1740 2090 2500 2700 2.6 1390 1650 1930 1600 ISOO
0,36 1730 20Ba 2490 2700 2,8 1370 1630 1890 1600 1500
0,38 1730 20Ba 24M 2700 3,0 1350 1600 1860 1550 1460
0,40 1730 2080 24M 2700 3.2 1340 ISBa 1830 ISSO 1460
0,43 1720 2070 2470 2700 3,4 1320 1560 1810 1550 1460
0,45 1710 2060 2460 2700 3,6 1300 1540 1780 mo 1430
0,48 1710 2060 2460 2700 3,8 12'}() 1520 1750 15]0 1430
0,50 1700 :lO5O 2450 2700 4.0 ]280 1510 1730 1510 1430
0,53 1690 2040 2440 2600 4.25 ]210 1490 1720 1470 1400
0,56 1690 2040 2430 2600 4,5 1250 1470 1700 1470 1400
0,60 1680 2030 2420 2600 4,75 1230 1450 1660 ]470 1400
0.63 1670 2020 2410 2600 5,0 1210 1420 [630 1430 1370
0,65 1670 2020 2410 2600 5,3 1190 1400 1610 1430 1370
0,70 1660 2010 2400 2600 5.6 1170 1380 ISBa 1430 mo
0,75 1650 2000 2380 2S50 6,0 1150 1350 1550 1430 1370
0,80 1640 1990 2370 2S50 6.3 1140 1340 1540 1430 1370
0,&5 1630 1970 23SO 2SOO 6,5 1130 1320 1520 1390 1330
0,90 1620 1960 2340 2SOO 1.0 1Il0 [2'}() 14M 1390 1330
0,95 ]610 19SO 2320 2SOO 7,5 1090 1270 1460 1390 1330
1,00 1600 1940 2310 2SOO 1800 1700 8,0 1070 1240 1430 1320
1,05 1590 1930 2300 2SOO 1800 1700 8,5 1040 1220 1400 1320
1,10 ]590 1920 2290' 2SOO 1800 1700 9.0 1020 1200 1380 1320
I~ mo 1900 1260 2400 1750 1650 9,5 1010 1170 1360 1320
1,25 1560 ]890 2240 2400 17SO 1650 10,0 1000 1150 1350 1280
1,30 1550 1880 2230 2400 1750 1650 10,5 1120 1330 1280
1,40 1530 ]860 llOO 2300 1150 1650 11,0 1100 1320 1280
1,50 1520 1840 2170 2300 1700 1600 12,0 1060 1280 1280
1.60 1500 1820 2150 2300 1700 1600 12,5 1050 ]260 1280
1.70 1490 1800 2120 2250 1700 1600 13,0 1040 1250 1280 -
1,80 1470 1780 2100 2250 1700 1600 14,0 1010 ]220 1280
1.90 1460 1760 2070 2150 1700 1600 15,0 990 1190
2.00 1450 1750 2060 2150 1650 1550 16,0 980 1160
2,10 1440 1730 2030 1650 1550 11,0 970 1130
2,2S 1430 1110 2000 1650 1550 Tabli"" 56. Promjc, d (mm) okruglc !ipk. 6olilca za opnrgc tojc .. vru60 oblikuju pn:ma DIN 2071, ma.crljal p~ D[N 17221 do 17225

7 II 14 [8 22,S 28±0,3 36 I 45
S 12 IS 19±0.2 24 J3 48±O.4'
. 9±0.2 [2,S±O.2 16±0,l 20 2S±O,J 30 4O±O,4 SO
[0 i3 17 26 32±O.4 42
2[±O,) ]4 Opruga se mora tako dimenzionirati da se postigne trazena specifiena sila i da se ne prekoraci dopusteno naprezanje. U tu svrhu cesto je potrebno i vise puta proracunavati s pretpostavljanjem razlicitih dimenzija, da bi se udovoIjilo tim zahtjevima, Bez takvog postupka nije moguce optimalno oblikovanje.

3.1. Lisnate kao saoojne opruge

145

Tabli"" 57. vairootpcrm 6o[ici ZD opnrgc prema DIN 17225

Granica te6c.j. u N/mml pri GII,"i"" puzanja u N/mm' pri
V rs t 6oli1<a ..... "C 'C
N/mm" 20 i 100 200 JOO 400 400 450 500 S50
67 SiCr 5 1500 [[00 ! 1100 1000 900
C.423D i
50CrV 4 1350 [000 i 1000 1000 900 i
C.4830 I
45CrMoV 67 1400 1050 I [050 950 850 700 500 320
so wc-v 179 1400 [[00 11100 1000 900 750 550 420 JOO
65 WMo438 1400 [[00 [[00 1000 900 800 600 470 350 200
XI2CrNil77 i
hladno valj.n [200
hlndno vub:n 1600 i
Mod"[ cl as ti~o .. i u N/mm' pri
v .. t 6oli"" 'C
20 100 200 300 400 450 SOIl SSO
67 SiCr 5 210000 206000 200000 193000
C.423O
50 CrV4 210000 206000 200000 193000
C.483O
45 CrMoV 6 7 210000 206000 200000 193000 181000 174000
30 WCrV 179 210000 206000 I 200000 193000 181500 [7SOOO' 171000
65 WMo348 210000 206000 I 2OOIlQO 193000 [S4000 179000 [15000 170000
X 12CrNi 177 [80000 175000 168000 161000
Kovanjc i toplin,1<o oblikO>BDjc za opnrgc, X 12 CrNi 171 mcdutim hladno savijatl, omal,"i i.d.
Ovi so 60lid upottcbljavaju za vcnlllne oprugc DO. motorima, opnrgc .. bn ven j. i po'mHo. ventilee opnrgc na lokcmotlvama,
opnrg. l3ZYodnil:a pn:grijao. pare ... 10komo.iYroma it<l. Tabli .. 58. Moduli elastifnosti 'e i moduli k[iDnja G uobibjcoog matcrijala za opnrg.

Mat.rijBI opnrgc z G
N/"",,' N/mm'
Patenlirano Y1JIIoca fica za oprugc od n.lcginlnih 60lh i poboljlana 2ica .. opnrgc od ",210000 ",8)000
n.logilllllih 60lika DIN 17223, (JUS C.M.0[2)
Opnrga od 10p[0 oblikcvanlh OcIik.a DIN 17221. (JUS c'BO.5SI) ",210000 ",80000
OpI1l8'l od ncr&jutes 6o[ikB X [2CrNi 111 D[N [7224 "'-194000 ",73000
Opnrgc od kositrenc branc., CIIS.8 F 95 i TIljcd cuZn 36 F 70 DIN [7682, ",[[2000 ",42000
(JUS C.D2.100 j 102)
Opnrgc od baka,-bcrilija CuBe 2 F 90 i CuBe F 85 kec i novo .n:bra CuNi IS Zn 20 ",135000 ",50000
DIN 11682
Oprugc od M.63 DIN 11660, (JUS C.D2. [OJ) tvrde vueo:M ",94000 ",35000 3.2. Lisnate oproge kao savojne opruge

Jednosuume jednokrake i dvokrake lisnate opruge (sl. 158) uzimaju se npr. kao potisne opruge zasuna, zatega, skakalica ustavljaca, kao kontaktne opruge u sklopkama i slicno.

Lisnate opruge u sloju (sl. 159) sluze prvenstveno za oprui:enje cestovnih vozila i vozila na tracnicama, One pretvaraju kratke tvrde udare vozne staze u duge mekane prigusene titraje, Lisnata opruga u sloju nastaje od dvokrakih

10 Element! strcjeva

146

3. Opruge

trapeznih listova razlicite duZine, koji se slazu jedan na drugi (sl. 160). Listovi opruge izraduju se od valjanog plosnatog l:elika za opruge DIN 4620 (JUS C.B3.025) iii DIN 1570 (JUS C.S3.03l). Uobieajene oblike presjeka vidi na sl. 161. standardne zavrsetke listova opruga za vozila na tracnicaina DIN 5542, te sedlaste ploce za vje.sanje opruga DIN 5543.

Slika 158. Jednostavne lisnate opruge

a) jednokraka pravokutna; b) jednokraka trokutna; c) jednokraka trapezna; d) dvokraka pravokuma; e) dvokraka trokulna;J) dvokraka trapezna

!±itt

Stika 159. Lisnate opruge u sloju a) dd.a¢ sa stremenom; b) drla¢ sa svornjakom u sredini, prema DIN I I147·(lisnate opruge za tdka kola

s gumenim kotacima)

~
,
... , . .d"
I a I "I II I t
I~ I ,
J J J .d"
I L t
i.

.1

Slika 160. Nastajanje sloja lisnate opruge u) teoretski oblik: bl praktieki oblik

3.2. Lisnate kao savojne opruge

Slika 161. Presjeci Iisnate opruge u) pravokutnik DIN 1544 (JUS C.B3.S30); b) s rebrom u sredini DIN 1570 (JUS C.B3.03!); c) Krupp-profil

147

Glavni list, kao najgomji najduzi list, savijen je na krajevima oko svornjaka lezi~ta. Protiv popreenog pomaka osiguran je profilom samog presjeka (sl. 161b i c) ili stremenom (sI.162). Svefanjlistova mora se u sredini povezati, da bi se opterecenje sigurnoprenijelo na sve listove. Nekoliko drzaea sveznja

Iistova pokazuje sl. 163.' .

:'L"":

oll/ik A

oblik C

Slika 162. Spone za opruge prema DIN 4621

Jednadzbe za proracun:

N aprezanje na savijanje

Progib

a)

b)

Slika 163. Dda¢i svcmja listova a) sa svomjakom u sredini; b) sa 'stremenima: c) s klinom i izhoa-

nom u sredini lista

ar=F·ljW F·13 f=k 3£.1

(110)

(111)

0" r U N/mmz saYOjDO naprezanje u presjeku lista,

FuN sila koja djeluje na oprugu,

f u mm progib pri opterecenju silom F.

I u mm krak sile prema opasnom presjeku,

W u mmJ moment otpora lista opruge =b· h1/6.

1 u mm? moment inercije lista opruge =b - h3/12,

.E u N/mm2 modul elastienosti materijaia opn:ge (tablica 58. str. 145),

k: proracunski faktor prema tablici 59.

10·

148

3.0p,.ugr:

Tablica 59. Pr"",tulUki fakrori k Z8 lisnare opr"se

o 0.1

1.5 1,4

3.3. Zavojna fleksiona opruga kao opruga za okretanje

Zavojne Ileksione opruge su namotane u obliku zavojnice, a optereiene su na savijallje (sl. 164). NajCeSCe se upotrebljavaju za povratni hod poluga. Jedan kraj opruge mora biti ovjesen na poluzi, a drugi kraj na lez.aj opruge koji miruje. U pocetnom poloZaju opruga je predoptereeena i pritiskuje polugu na granienik (naslon). DIN 2088 (Proracun i konstrukcija zavojnih Ileksionih opruga), medu ostalirn kaze: Ako je zavojna Ileksiona opruga vodena na jednom svomjaku (svornjak iii glavina kao na sl. 164), treba paziti da izmedu opruge i vodi1ice ostane dovoljno zracnosti (da se opruga pri okretanju De stisne na vodilicu). Kao pribliznu vrijednost za promjer trna moze se uzeti Dlrn=0,8 do 0,9 Du a za tuljak Drulj= 1,1 do 1,2 D,..

Slika 164. Zavojna fieksijska opruga kao opnrga za povratni hod poluge

U interesu ekonomicne proizvodnje treba tezlti za sto jednostavnijom konstrukcijom krakova, tj. tangencijalno oblikovanim krakovima (sl. 165 a). S obzirom na mogucnost dovoljno tocnog proracunavanja treba teziti za cvrstim upijanjem krakova (sl. 165b do' d). Kao cvrsto upinjanje vrijedi svako upinjanje koje unosi par sila. Najmanji unutarnji polurnjer savijanja r na krakovirna ne treba da bude manji od promjera zice d (sl. 165 b).

Treba nastojati da odnos namatanja bude w=D.r!d=4 do 15, u iznimnirn slucajevima W= 3. Da bi se izbjegle sile trenja, ne smiju ni kod ogranicenih ugradbenih duljina navoji nalijegati stegnuto jedan uz drugi. Ako iz konstrukcionih razloga treba ispuniti veci ugradbeni prostor, onda se to ne ostvaruje pomocu velikog uspona navoja; bolje je smanjenjem srednjeg promjera Do. i odgovarajucim povecanjem broja navoja if.

3.3. Zovojne fleksione opruge

149

Zavojne opruge treba uvijek opteredvati u sm.~ zavojnice ~ tako da je vanjska strana navoja optereeena na ,:ak., Kod 0Cnr00g. on""3I2jOCeg okretanja, postoji zbog vlastitih naprezanja opruge sL-r..:cL"I8t po~~ elasticnih svojstava iIi puzanju.

'~:'i

.. ,';

. ::

Stika 165. Izvedba krakova i drfaea ~ fIcksij!li;i£ oJP£lI!2 preiIIii 00i"2088 a) s tangencijalnim krakovima, bez ~ (~r.: f1I Cn:sto ~ mkovi [povoljno); c) mirujuCi krak fvmo ~ pomiCm h:lli;: IIije opd ~o.

boIje obratno); d) u svornjakn iii rrnu c.nw n;.::: link t~

Opruge do 12 mm debljine lice uamataju se bJadoo, a prdro 12 mm toplo, zbog prevelikih sila za namatanje,

Optereeenje opruge je momemom ~\l = F·R i:l'ji izazi-ra ~ naprezanja. Ako oprugu opterecujemo u ~ ~<llnormaJan ~J), treba racunati

(112)

idea/no saooino napre=anje

Ako pak oprugu opterecujemo supnxntJ smjer", ffmMImrja. ~ rreba uzeti u obzir povisenje naprezanja zbog z.at:rr.·Jjenosri ilce i rafuna se:

najvece vlacno naprezmije od sa~ijanj:l

(113)

ttl u N/~ml idealno "savojlK> E:C,.-=nje Il ~eim fre..

M u Nmm moment sa'ijan,i:a !!: ~ku h: = ;nom:m: ~ F _ R,

W u mm moment otporapeeseka zice =:;_, P 3::::(>.l.r_

O"q u N/mm2 v\acrJo naprezane cc ;:nijanjz,!;l l1IUt3.<.-Dj.:>i >:=ri;::=idea nastalo sa vijanjem lice.

q faktor koji obub\--:::L ?l,-&n.,k ~ rilI:>g: ;;;. ... '.t:ilI!a lice, prema sl. 166.

. r"o

150

1. Opruge

U nacelu, ni u kojem slli~ju.· nebi trebalo prekoraciti 0,7 vrijednost vlaene ~vrstoce fi~; ~toga:.treb~ uzeti.trdop=0,7 UM ~UM vidi tablice 54 do 56, str. 1431144). Za titrajno opterecene opruge upotrebljava se prvenstveno patentirano vucena fica za opruge C, prema tablici 55, str. 144. Kod takvog titrajnoq opterecenja za prakticki neogranicen vijek trajanja, ne smije razlika naprezanja proizasla iz hoda op,:uge. '0"" = Uma• - O"min prekoraciti dopustenu vrijednost naprezanja prema jednad.Zbi(114). Pri tome je umu najvece, a O"m;" najmanje naprezanje na savijanje unutar jednog titraja (urn .. i O"m;" uzima se

prema jednadzbi (112) iIi (113), vel; prema tome u kojem je smjeru opruga optereeena), Prema dijagramima dinamicke izdrZljivosti za zicu C iznosi:

dopuiteno naprezanje hoda opruge

(I {O

0246 B flt2"I6I8;} ""Osr/d-

Slika 166. Faktor naprezanja q prema DIN 2088

(114)

Nadalje je:

M·/

(X=--

I·E

kut zakretanja

(115)

c,_ • __ •

(l U fad kut zakretanja = kut oprufnog djeloyanja «(11' (l~, ~), 1 rad=57,3",

I u mm ispruzenaduliiea navojas oprumin!djelovanjem bez krakova [jednadz-

be (116) i (117)]. . . ....:

1 u mm" moment inercije presjeka 5ee = 1]Jl4/64.~ 0,05 r.

E u N/mml modul elastienosti materijala oprnge'(tablica 58, str, J45}. M u N mm vidi legendu UZ jednadzbu (113). :=:.:.

I spruiena duljina navoja s opruinim djelovanjem

kod a+d:i:.D~rl4:

(116)

kod a+d>Dsr/4:

(117)

duljina neoptereeene opruge: lKo=ic(a+d)+d

(118)

D" u mm if

au mm dumm

srednji promjer namota oprugc;

broj namotaja S oprufnim djelovanjem.

slobodan razmak jzmedu navoja s opruznim djelovanjem, promjer !ic:e (tablica 55, str, 144).

Pri opterecenju opruge u smjeru namota smanjuje joj se unutamji promjer od D; na Duo:. Unutarnji primjer Duo: mora biti veci od promjera svornjaka Ds' Ako oprugu opterecujemo suprotno njenom smjeru navoja., onda Se njen vanjski promjer D; povecava na Du .. Taj promjer mora uvijek ostati manji nego unutarnji promjer tuljka Dl.

3.4. Ravne upkaste opruge

151

U nutarnji; odnosno vanjski promjer opterecene opruqe

ir _ Du~ ... ;:::D sr ---+d

, a:

ir± 211:

Gornji plus iii minus znakovi vrijede za Duo. donji za Dn.

(119)

., .;

Dane jednadzbe za proracun vrijede iskljucivo sarno za opruge s ucvrSeenim, kruzno vodenim krakovima opruge bez trenja. Ako krakovi nisu dobro uevdceni, opruga se mora voditi na svomjaku iii u tuljku. U jednad.Zbi (115) zanemaren je i onaj dio kuta okretanja, koji dodatno nastaje zbog savijanja krakova Kod zavojnih savojnih opruga s maIim brojem navoja i dugim krakovima mora se uzeti u obzir i savijaoje krakova Za ove vrijedi jednadzba (111) jednokrake lisnate opruge sa k = 1, 1 ~0,05 d"' i I kao duljina odgovarajuceg kraka opruge.

DIN 2088, osim kontrole savojnog naprezanja u navojima s opruinim djelovanjem, predvida i kontrolu naprezanja u savijenim krakovima opruge,

3.4. Ravna sipkasta (okrugla) kao torziona opruga

Raone torzione opruge (51. 167) upotrebljavaju se kao prigusivaei torzionih vibracija (npr, zglobna vratila na motomim vozilima), za mjerenje sila pritezanja kod momentnih kljuceva, elastienih spojki i slicrto. One djeluju opruino zakretanjem stanjenog struka opruge (vidi 3.3.). Ra.zna uevrscenja krajeva prikazuje s1. 167. Kod krajeva sa trokutastim ozubljenjem moguee je premjestanje od zuba do zuba (trokutasto ozubljenje vidi u 2.3.4.).

-E8f(;~.EB

.bJ c) 11)

Slika 167. Ravna torziona opruga s raznirn zavrsecima za upinjanje

a) ekseentar: b) plosnati dio; c) Seslerokut; Ii) fetverokut; e) trokutast profil

Tab\ica 60. OrijcntacioDe vrijodoo.u .. 'dopu!tcna "'_ 113pteZDnja (Nlmm') Dpruga od okruglib ~pki so Ct V 4, (e. 4830)

' ... za J
Povrtina OptcmX.je mm
20 I 30 40 so rill
b~ promjcu]ji ... 200 190 180 140 90
jodnosmjemD 400 380 360 280 180
11<lO<na promjenljivo 300 290 260 2SO I'JO
jednosmj<m<> 600 sao sro 500 380 152

3. Opruge

Zbog zareznog djelovanja na mjestima uevrscenja krajevi opruge su pojacani, a prijelaz na struk pailjivo je zaobljen, Naknadno valjanje struka '(sacmarenje pomocu kuglica) iii fino brusenje povisuje dinamicku izdrzljivost, Materijal je najcesce 50 CrY 4 (C. 4830), sa aM:::::: 1500 N/mm2. Standardne prom jere sipkastih opruga vidi u tablici 56, str, 144, a dopuitena naprezanja vidi u tablici 60 str. 151).

Proracun prema DIN 2091:

Torziono naprezanje

T=T/~ T·l

ct=--

1,'G

(120)

. kut elasticnog uvija/'lja

(121-)

r u N/mm2 TuN mm W, u mm3 IX urad

I u mm

I, u mm" GuNjmm2

torziono naprezanje u presjeku ~tapa ~700 N/mm2, okretni moment oprugc,

moment otpora presjeka §tapa pri uvijanju ~0,2 dl, kut elasticnog uvijanja (opruzenja],

duljina struka opruge,

moment inercije pri uvijanju :::0,1 d",

modal klizanja materijala opruge (tablicu 58, str, 145).

3.5. Tanjuraste opruge kao tlaene opruge

Tanjuraste opruqe su prstenaste ploee stozasta oblika (sl. 168), koje se slozene u stupove najrcl6e povezu kroz sredinu svomjakom. Njihova upotreba proteze se od steznih elem.enata za valjne lefajeve, do elastienog opruzenja strojeva i temelja. Tanjuraste opruge osobito su prikladne za velike sile male progibe.

Slika..168. Tanjuraste opruge

aJ pojedinaean tanjur grope 1 i 2; b) pojedinacan ranjur s plosnatim nalei:nim povrsinama i reduciranom debljinom grupe 3; c] SIUp tanjura u stalku reznog alata

Pogodan je 15=4 do 7°, s/Dv=0,03 do 0,06, J~0,75 h. Materijal tanjura naj&:sCe je Ck 67 (C. 1135), 67 SiCr 5 (C. 4230) iii 50 CrY 4 (C. 4830). U tablici 61 navedene su dimenzije mekanih i tvrdih tanjura prema DIN 2093, te sile tanjura F kod progiba /=0,75 h.

Tanjuraste opruge dijelimo u tri grupe:

Grupa 1: Debljina tanjura s < I mm, hladno oblikovano.

Grupa 2: Debljina tanjura s~ I mm i manje od 4mm hladno oblikovano.

Unutamji i vanjski prornjer obradeni su skidanjem eestica, a na unutarnjem promjeru bridovi su zaobljeni.

Grupa 3: Debljine taujura 8.=4 do 1 .... 111111. toplo oblikovan, opruga je sa svih strana obradena odvajanjem cestica. Bridovi su na unutarnjem i vanjskom promjeru zaobljeni. Tanjuri imaju nalei:ne povrsine i time reduciranu debljinu s',

Pri opterecenju se tanjur izvana rasteze, a iznutra steze (stlacuje), sl. 168 a Buduci da naprezanja na rubu ne slijede proporcionalno velicinu progiba, tanjuraste opruge imaju zakrivljene karakteristike (s1. 169). U omjeru F/Fb. na sl. 169 F predocuje odgovarajucu silu tanjura, a Fb silu tanjura pri J=h.

Sila se uvodi na mjestima 1 i 3 (sl. 168a). Na mjestima 2 i 3 nastaju najveca naprezanja Prema DIN 2092 jednadzbe za pojedini tanjur grupe 1 i 2 glase:

Sila opruge

3.5. Tanjuraste kao (Iacne

".::--

,.

_.\ '

t~
%Z
1.0
t 48
~
~
0.6
0."
az
00. aUh lUll
f--- Slika 169. Teoretske karakteristike pojedinaenih tanjura prema DIN 2092

153

F=k ~ f· [(~-[\ (~- f)+ IJ (122)

ct·D; S 5} s 2s

Normalno naprezanje

if =k _s_/. [-p (~-j_)+y] (123)

1 ct·n:: s ·15

N ormalno naprezanje

. s [

.a2=kct·D~f· -p

N ormalno naprezanje

(124)

D.75h

. .. sJ [(h)2 hJ 3 (~2 J

specificna sila c=k -_. - -3 --+- - + 1

. {l . D~ S s s. 2 s

(126)

154

3. Opruge

FuN opruzna sila u jednom tanjuru,

up a2, u) u N/mm2 nonnalna naprezanja na rubu tanjura na mjestima 1, 2 i 3. Vlafna su naprezanja pozitivna, tlacna negativna,

debljina tanjura,

progib pojedinog tanjura do izravnanja u ravninu, progib pojedinog ranjura,

faktori prema tablici 62,

odnos promjera,

faktor elastienosti premajednadfbi (127). Za eelik sa E= 210000 N/mm2 je k=923000 N/mml.

s u mm h u mm Iu mm

0; p, l' u N/mm2 6=DjDu

k u N/mm2

faktor elastisnosti

.:«. 1-Jt2

(127)

E u N/mm2 modul elasti~osti materijala opruge (tablica 58, sir. 142),

p Poissonov broj, materijala opruge = -0,3 za 51ave metale.

Za tanjure grope 3 standardi upucuju na odgovarajucu literaturu.

Tablica 61. TanjuT851I: o"",&," od pcmog ~tika sa £=210000 NI1DlII' premo DIN 2093

Red A: Red B: Red A: Red B:
I'irde opnI&," mel«: opnI&," !VIde DJIfU£C meke OPlllJIC
D. D. s It F s It F D. D. s h F • h F
mID mID mm """ N mID mm N nun mm mm mm N mm mID N
8 4.2 Q.4 0.2 210 0,) 0.25 120 56 28,5 3 1,3 11500 2 1.6 4600
16 5.2 0,5 0.25 3«1 0,4 0,3 210 63 31 3,5 1.4 15500 2.$ 1,75 7400
1l,S 6.2 0,7 0,3 660 0,5 0,35 300 7t 36 4 1.6 21000 2.5 2 6900
14 7.2 0.8 0,3 800 0,5 0,4 290 80 41 S 1.7 35000 3 2,3 11000
16 8.2 0,9 0.35 1050 0.6 0,45 420 1IO 46 5 2 32000 3,5 2,5 14500
18 9.2 1 0.4 1300 0,1 0,5 580 100 SI 6 2,2 49000 3,5 2,8 moo
20 10.2 1,1 0,45 ISSO 0,8 0,55 770 112 S7 6 2.$ 46000 4 3.2 18500
21,S 11.2 1.25 0.5 19SO 0.8 0,65" 730 125 64 8 2,6 81000 S 3,5 31000
25 12,2 1.5 O,sS 3000 0,9 0,7 880 140 72 8 3.2 81000 S 4 28500
28 14.2 1.5 0,65 2900 I 0,8 11SO 160 82 10 3,5 140000 6 4.5 41000
31,5 16,) 1,7S 0,7 4000 1.25 0,9 1950 180 92 10 4 IlOOOO 6 5,1 39000
~ 18,3 2 0,8 5300 1.25 1 1750 zoo 102 12 4.2 195000 8 5.6 79000
40 20,4 2,2S 0.9 6500 1.5 1,IS 2700 m 112 12 5 I_ S 6,S 72000
"5 22,4 2,5 1 7900 1,7S 1.3 3700 250 127 14 5,6 2S5000 10 7 . 120000
50 25,4 3 1,1 12500 2 1,4 4900 Tablica 62. Faklori ... lSojurasle op<Use pmna DIN 2092

6 ~ P 7 6 ~ P 7 6 ~ P y
!.2 0.29 1,00 1,04 l,6 0,77 1,35 1,60 ~O 0,80 1.61 2.07
... 0,45 1,07 1,13 l,8 0,78 1,39 1,67 4.2 0,80 1.64 2.13
1,6 0,56 1,12 1.22 3,0 0.79 1,43 1,74 ~4 0,80 1.67 2.19
1,11 0,64 1,17 1,30 3.2 0.79 1,47 1,81 4,6 0,80 1.70 2.25
2,0 0,70 1.22 1,38 3,4 0,80 1,50 1,88 4.8 0,i9 1,73 2,32
1,2 0,74 1.27 1,46 3,6 0,80 1,54 1,94 5,0 0.78 1,76 2.37
2.4 0,76 1.31 I,S3 3,8 0,80 1,$7 2,00 3.5, TtllIjurasre kao Iialne

l55

. ,

Pri konstamnom ili rijetko promjenljivom opteretenju opruga se smije defonnirati (stlaciti) do f= 0,75 h. Pri tome nastaju naprezanja a 1= 2000 do 2400 N/mm2. Ako se ta granica prekoraei, postoji opasnost cia opruga sjedne.

Kod promjenljivog opterecenja mjerodavna su naprezanja 0'2 i 0'3 na donjoj strani tanjura, jer se na tim mjestima javlja prskotina zbog umomostL Ova naprezanja moraju sa stanovitom sigurnoseu ostati ispod dinamicke izdrzljivosti tanjura, tj. razlika izmedu gomjeg i donjeg naprezanja O'bJ = O'g2 - adZ odnosno ab3 = 0' 3 - ad] ne smije za praktieki neogranieenu izdrfljivost prekoraciti dopu!teno' naprezanje prc:ma jednad.Z}li (l~). Pri ~om: je 0'. odn. 0'1 najvece a ad odn, O'z najmanje naprezanje koje nastaje [jednadzbe (123) odn. (124)] unutar jednog titraja. Osim toga mora i gornje naprezanje asl odn. O's2 ostati ispod granice terenja materijala.

Prema tome Ce biti:

dopuSteno naprezanje hoda opruge (dopustena razlika izmedu gomjeg i donjeg naprezanja)

O'H-a' (I'd

abdop~ S

dOpuSteno gornje naprezanje (I',dop= aT/S

(128) (129)

fvIsloea hoda opruge za jcdnosmjerno promjen1jivo napre::lallje uz ad =0.

O'H=740, N/mmz za oprugc grupe 1, =710 NjmmZ za opruge grupe 2, =630 N/J!lDll za opruge grupe 3.

faktor opadanja tvrstote hoda opruge za jcdnosmjerno promjenIjivo napre::lallje.

a=O,25 za opruge grope I,

=0,33 za opruge grupe 2,

=0,50 za opruge grope 3. graoica teb::nja materijala opruge.

O'T=1300 Njmm2 za opruge grupe 1, = 1250 NJmm2 za opruge grope 2, = 1200 N{nlm2 za opIUge grupe 3_

Iaktor siguroosti 1,3 do 1,5 u normalnim prilikama.

a

s

. Kod promjenljivo optereeenih tanjurastih opruga preporucuje se oCvrSCivanje povrsine npr. saanarenjem odn, mlazom ~liarih kuglica. Na taj naCin opterecene opruge treba ugradivati s prednaprez.anjem koje daje deformaciju

T.bIia. 63 SiIe u IIup<Mma F. i pn>&ib 1. u INpO\'iIIIa IaDjmslib opIlI&Il

SIUp praIIII SL 1700 . st. 17Gb Si. 1700 51. l70d SI. l70c
Silo stupo F.- F n·F ,,·F F L(n'f)
Pr.sib stupa I.d 1-/ / "1 L(f·}) L(I'})
F ~ 511. IJmjuno .. I=PfO&Ib taIIjwa
n=broj ..,~ Wljun. oIoJ=ib. u istom omidu u jodaII pak<:t
i = broj u oba smj<n. por<do.nih u stup . ..,~ ~jUl1l iii pakeIa opfUgB 156

3. Opruge

J. =0,15 do 0,20 h, kako bi se sprijecilo nastajanje prskotina zbog umomosti materijala na mjestu 1 (sl. 168a), izazvanih preostalim vlacnim naprezanjima u opruzi.

Slika 170. Slaganje tanjura U stupove

0) jednaki tanjuri izmjenieao; b) jednaki tanjuri u istom smislu; c) jednaki lanjuri izmjenicno u paketirna; d) razllcite debljine tanjura izmjenicno; e) razli~ile debljine tanjura izmjenicno u paketima

Mogucnost kombinacije stupca tanjurastih opruga pokazuje slika 170, a sile stupca F,. i progibe J... za razne naeine sastavljanja daje tablica 63. U stupcima s tanjurima razlieite debljine najtanji tanjuri postiZu najprije svoj maksimalni progib. Sila F,. ne smije stoga spljostiti najtanje tanjure. Ako se to ipak dogodi, tada se za tako slozene opruge u stupac dobiva lomljena karakteristika, jer tanjuri vise nisu elastieni.

Tablica 64. Dopu.!(ona odstupanja lanjurastih oprug8 pr=Il& DIN 2093

iteducinll1e debljine caajwa epruga grope 3 . I smm 14 5 I 6 I 8 I 10 112 I 14
.·mm 3.7S 4.70 5.60 7.50 9,<10 11,25 _13.10
Grupa .s odn.,1' Io",.+h odD .. Fkod Zraa10st izmedu ...,mjoka Z3
mm Io",,'+hmro f=O,7Sh vodcnje i UDutamjes promje:ra D.
0,3 ... 0.4 + 0.020 D. Zm~OSI
-0,030 mm mm
0,5 ... 0.6 +0,025
-0,035 +0.07S +25"/.
I 0,7 ... 0,8 +0,030 -O.~ -7,5%
-0,040 4,2 ... 14,2 0,2
0,9 +0,035
-0,045
]6,3 ... 18,3 0,3
] +0,035
-0,045
1,1 •.• 1,25+0,040
2 -0,050 +0.10 20,4 •.. 25,4 0,4
-O.os
1,5 ... 1,75+0.045
-0.055 +15% 2B,5 0,5
2 +0,050 -7,S'1.
-0,060
2,25 •.• 2,5+0,055 31 ... 64 I
-0,065 +0.15
] ... 3,5+0.065 -0,05
-0,075
72 ..• 127 2
) 4 ... 14 ±0;20 I ±0.20 ±S"1. 3.6. Ctlindrttne tlaine i vlaclle

157

Pri slaganju opruga u stupce dolaze do izraiaja odstupanja mjera (tolerancije) pojedinih tanjura, pa se one moraju uzeti u obzir u konstrukciji. To vrijedi i za tolerancije sila opruga, U tablici 64 navedena su dopustena odstupanja prema DIN 2093 te potrebna zraenost izmedu svornjaka za vodenje i provrta tanjura.

3.6. Cilindricne tlaene i vlacne opruge

3.6.1. Hladno oblikovane tlacne opruge od okrugle zice

NajceS6e se javljaju cilindricne tlacne opruge od okrugle iice. One se upotrebljavaju npr, kao tlacne i povratne opruge, ventilske opruge za mjerenje site, za ogranicenje sile i slicno. Slika 171 pokazuje izvedbu prema DIN 2095.

Do 10 mm promjera zice opruge se oblikuju hladno, izmedu lO i 17 mm hladno i toplo, vee prema materijalu, tehnologiji izrade i velicini opterecenja (hladno iii toplo oblikovanje treba ugovoriti s proizvodaeem !). Standardne prom_jere iice d vidi u tablici 55, str. 144.

DIN 2095 navodi: "Krajeve opruge koji sluie za prenosenje site na prikljucna tijela treba tako oblikovati, da se koliko je moguce izbjegnu jednostrana opterecenja s ceone strane dijela opruge S: opruznim djelovanjem. To se opcenito postiie smanjenjem uspona na krajnjem izlaznom navoju nce. Da bi se dobile dovoljne nalezne plobe okomito na os opruge, odbruse se krajevi :lice do d/4. Ispod d=O,5 mm krajnji navoji u pravilu se ne bruse ..

..i.,

b)

c)

e,

Slika ·171. H ladno oblikovane tlacne opruge

til krajnji navoji prilegnuti i bruseni; b) krajnji navoji prilegnuti; c) odstupanja

. oblika: dj" sile i duljine opruga

158

3. OpTU1Je

Kod tlacnih opruga, narocito onih koje su izlozene eestim promjenama opterecenja, treba nastojati da zavrseci izlaznih navoja lere medusobno zaokrenuti za 180°, te da uvijek ima ukupno 4!, st, 6! itd. navoja Buduci da zav~ni krajevi nisu elasticni, treba razlikovati ukupan broj naooja iw. od broja navoja s opruinim djelovanjem j r. U pomenutom DIN 2095 (slika 171) je iw.=i r+2.

Ako svi navoji lere jedan na drugom (dodiruju se), onda tlacna opruga

ima stisnutu duljinu bloka LSI: '

kod naslonjenik i brusenih krajnih navoja Lal = iw,. • d kod sanw naslonjenih krajnih navoja L~ 1= (iw. + 1,5) d

(130) . (131)

Lei u mm i""

d u mm

duljina stisnute opruge bloka, ukupan broj navoja,

promjer ficc.

U jednadzbe (130) i (131) ukljueene su izradne tolerancije +0,5 d.

U naeelu treba da kod ispitne siie F; ostane jos minima/an razmak izmedu nauoja S opruinim djelovanjem, prema tablici 65.

Dopustena odstupania za opruge obuhvataju promjer navoja DBr> duljinu nestlacene opruge Lo, situ opruge F, odstupanje osi opruge od okomice el, odstupanje e2 u paralelnosti eeonih ploha (sl. I71c) i to u kvaIitetama grubo, srednje i fino (tablica 66). Da bi proizvodac mogao odrzati zadane sile, treba mu ostaviti mjere slobodne za mogucu korekturu pri izradi opruge. Za to mora biti slobodno:'

kod jedne zadane sile na opruzi i propisane duljine Lo: if i jedna velicina d Ii D" odn, u;

kod dVije zadane sile na opruzi: Lo, if i d ili D" odn, Du.

Tlblica 65, Zbroj S. osjmanjih numab mod" DaYOjima PI""'" DIN 2095

.% U mm_-I pri odaosu aamataDja w-D..f.d
d ' S. prel:o 6 proko 8
mm mm 4 do 6 do8 do 12 ","0 12
0,07 do 0,5 0,5d+>:d'1, 0:;0 0,75 1.00 1:;0
p~ko 0,5 0,4.1+%<1'1, 0,20 0,40 0.60 1,00
do 1.0
prel:o I,D
do 1,6 0.3d+J<d'-1, 0.05 0.15 0,25 0,40
prcko 1,6 0,2d+J<d'-~· 0,035 0,10 6,20 0,30
do 2,5
preko 2,S I mm+>:d'~ 0,02 0,04 0,06 0,10
do 4,0
prel:o 4,0 I mm+xd"I, 0.015 0,03 O,04S 0,06
do 6,J
preko 6,3 I mm+J<d'-I, 0,01 0,02 0,000 0,04
do 10
preko 10 I mm.+xd1ir O,OOS I 0,01 0.018 0,022
do 17 ! 3,6. Cilindritne ttacne i ~/atJ/e

159

Prednost treba dati standardnim velicinama prema DIN 2098 (standardom su

obuhvacene dimenzije £0, 4, In, C i d). .

3.6.2. Tlal:ne opruge od okruglih sipki

Na sl. 172 prikazane su (uglavnom toplo oblikovane) tlacne opruge od okruglih sipki prema DIN 2096. Od 10 do 14 mm prorojera sipke d krajevi se bruse iz punog materijala (sl. 172a), a preko te mjere do d=60mm kuju se i bruse ravno (sl. 172b). Opruge se nakon toplog oblikovanja poboljsavaju, Tablica 66. Dopuhcna <><Ii1"panP. m bJadno oblikovane tIatoe op!U1I" pmna DIN 2095 i .,. _ opruge DIN))0}6

DoptJ!1ma odsIupaojo cd D. u IIDD
grlIbo I orednje 'I r,,,,,
D. pri edn .... nomaWlja ... = D.lJ
","0 8 I pru::o 8 I pm;o 8
mm .. do 8 do IS 4do8 do 15 I 4 do 8 do IS
, I
2,5 do 4 ±O,J ±0,4 ±O,IS I ±0,2 I ±O,I =0,1
I I
preko 4 do 6,3 ±0,4 ±O,s ±0,2 ±0,2S i :to,1 =0.15
preko 6.3 do 10 to,S ±U ±0,25 ±OJ I ±O,IS ::0.15
preko 10 do 16 ±O,6 ±O,7 ±O'3 I H,3S :to,15 ::0,2
p~ko 16 do 25 ±O,7 ±0.9 ±O,35 I ±0,4S ±0,2 , =0,2S
25 do 40 ±I.O ±Ii ±O,s I to,6 ±0.25 ::0,3
preko I I
pru::o 40 do 63 ±1,s ±2,0 ±D.8 I ±I.O ! ±M ::0.$
preko 6J do 100 ±2.l ±3,O ±1,2 ±I,S ±0,6 , =o.s
prel:o 100 do 160 ±3.S ±4,6 ±1.8 ±2,3 ±O,9 ! .;:1,2
Dopu!lcno odsiupa1ljc ad Lo u mm
grlI~ I smlojr: I f_
Lo pri odDDSU JlI""''''''ja M'=D..Id
mm 4 do 12 preko 12 4 do 12 p!'Cko 12 I 4 do 12 ! prdi:o 12
do 4 ±0,5 ±O,6 ±O,) ±0,3 I to,tS I ±O.IS
p~ko 4 do 6,J ±O,6 ±O,1 . ±0.3 ±D.4 ±O.IS I ±D.2
preko 6..3 do 10 ±O,7 ±0,8 ±0,4 ±O,4 I ±0,2 i ±0,2
p~ko 10 do ' 16 to,s ±I,O ±O,4 ±O,S ±0,2 i :to,J
preko 16 do 25 ±I,O ±I,J ±O,s ±O,7 ±O,) ±0,4
p~ko 25 do 40 ±I,J ±1,8 ±O,1 ±0,9 I ±0,4 ±O,s
preko 40 do· 63 ±1,9 t2.5 ±I,O ±I,J I to,s ±O,7
p~ko 63 do 100 ±2.5 ±3,s ±1.3 ±LR I' to,7 ,,-0.9
p~ko 100 do 160 t4,O tSoS ±2.0 ±2.~ ±I,O z1.4.
preke 160 do 250 ±6,4 ±8,5 ±3,2 ±4,3 ±I,6 :1:2.2
preko 250 do 400 ±IO ±13 .tS.o ±6,S I ±2.5 ±3,5
prcko 400 do 630 ±15 ±20 ±7,5 ±to ±4,O ±5,O
Dopu!tmo· odsIupLIljc ed F u "
grubo I omInjc i r"",
d . pri broju D.lYOja ir I
,p<d<04 prdo4 I prd: .. ~ ,
mm 2 do 4· do 10 pn:ko·IO 2 do 4 do 10 prekolO: ! do 4 do!O 'p!'Cko 10
preke O,s do I ±30 ±24 ±t9 ±16 ±Il ±II I ±Il ±1(' ±8
preko I do 1,6 ±24 ±20 ±16 ±14 ±12 ±IO I ±IO ± 9 ±7
p",kQ 1.6 do 2.5 HI ±17 ±14 ±13 :til ± 9 , ±9 ±'i' ±6
preke 2.5 do 4,0 ±18 ttS :loll ±12 ±IO ± 8 ± 8 ±~ ± s
p";ko 4.0 do 6.3 ±16 ±13 ±IO ±II t 9 ± 7 ± 7 ±f ±S
p~~o 6_' do 10 :t14 ±II ;!: 9 ±IO i ± 8 ± 7 ; :1:1 ± ~ ±4
peeke 10 do 17 ±12 :t10 ± 8 ± 9 ± 7 ± 6 :t 6 ± : ±4
k .. I;lc", irubo f.tCdojc r"",
" 0,084 O,04c... O,O~L,
(4.61 (2.3'1 (1.10" !
r-: O,06D. 0,03 D. 0.010 D. , ,~.: .:i

';_'

Krajevi opruga koji ostaju neobradeni (sl. 172c) moraju se prihvatiti posebnim tanjurom (s urezanim usponom opruge). Za broj navoja vrijedi one sto je u 3.6.1. reCeno za hiadno oblikovane tlaene opruge, ali je ;.. = ir+ 1,5.

Duljina opruge stisnute do dod ira navoja (duljina bloka) iznosi:

Kod opruga od valjanih okruglih sipki (slike 172a i b)

LBi ~(iw. -0,3) d (132)

kod opruga od brusenih okruglih sipki (51. 172a i b) 41 ~(iw. -0,4) d

(133)

kod opruga s neobradenim krajevima (sl. 172c) LBI ~(iw.: + 1) d

(134)

Ls, u mm i""

d u mm

duljina stisnute opruge (bloka) kada navoji Ide jedan na drugom, ukupni broj navoja,

najveei moguCi promjer ~ipke, tj. ukljueivo plustolerancije (tablica 56, str. 144 i tablica 67).

Zbroj najmanjih udaljenosti medu navojima Sa=x·d·jr

(135)

broj navoja s oprufnim djetovanjem,

faktor u zavisnosti od odnosa namatanja w=D • .Id. Faktor je pri w= 3 4 5 6 7 8. 9 II) 11 12 13 14 ):=0,09 0,09 0,10 0,11 0.13 0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 0,26 0,28

Stika 172. Tlaene opruge od okruglih ~ipki

a) krajevi opruge prilegnuti i bruseni iz punog;

b) krajevi opruge prilegnuti., kovani i bruseni: c) krajevi opruge neobradeni

Dopustena odstupanja za opruge vidi u tablici 67, a za promjere vaijanih sipki DIN 2077 u tablici 56 na strani i44. Za proizvodaca moraju zbog mogucnosti postizaoanja zadanih ceiicina ostati slobodne: duijina Lo i d iii i r-

.:-

.:',

.,.

"

:'"

.(f,. Cilindricne I{acne i rlacne

161

Tabliea 67. Dopo$cna o,15lupanja za Il3fIK opruge "" ckruglih ~ipki prcma DIN 20%

B~n. !oipud mm 7 ... 10±0.OS , .:> 10 ... 20±OJJll I :>W±O.IO
I Dcpunena odstupanj3 D,. Da. o,
,
0 •. 0 •• o. ! Opruge 00 Opruge od
mm valjunih !!.ipld pri , bruScnih ~ipki pri
prekc do 11-~8 I ~L'>8 11';:;;8 ,· .. .>8
mm mm mm mm
50 ±0,8 I ±1.2 ±0.6 ±O.B
50 63 .t,1 ±I.S ±0.7 ±1
63 80 ±1.2 ±1.S ±O.S ±1.2
80 100 ±1.5 ±l.3 ±1 ±1,S
100 125 ±L1 ±2.6 ±1.1 ±1.7
12S 160 ±2 ±3 ±1.3 ±2
lli1 200 ±2.2 ±J.3 ±1.S ±2.2
200 ISO ±2.6 ±3.9 ±1,8 ±l.6
2SO 300 ±l.l ±4.6 ±2.1 ±3.1
;13 F pri zadanoj dIIljini oprvgC to "8ljane~ptc: ±I(I.5 rom+o.CI4./i,) <+0.02 F1
.. bnden. tipte: ±(( 1.5 rnrn+().GV.,) <+0.01 F1
~c"cgn"1a duljinol.o pri zad.anoj .. lioprugo:: ±(1.5 1>lm+O.GV.,)
_ ..
<, =0.03 L" Iodgovara 1.7 ) .,=O.OZS o, (odgovara 15 ) 3.6.3. Viable opruge od okrugle iice

Prirnjer izvedbe vlacne opruqe sa savinutirn usicama prikazuje slika 173.

Opruga je namolana navoj uznavoj sa predopterecenjem Fo. Tek kada 'se opruga optereti silom F>Fo pojaviti ce se zracnost izmedu navoja. Do 17 mm promjera nee opruge se u pravilu izraduju od ee)icne zice za opruge, s predopterecenjem u hiadnom stanju. Preko toga (kod veceg opterecenja vee od d = 10 mm) namataju se topIo, a nakon namatanja poboljsaju se. Poboljsanjern izvrsenim nakon namatanja opruge gube prednaprezanje .. Standardne prom jere iice i .~I(/I'0nl tI vidi u .tablicama 55 i 56.

S1ika 173. Vlafua opruga namatana s predopterecen jem

Razlieiti obfici lISlca prema DIN 2097 prikazani su na slici 174. Usice jedne opruge u istoj su ravnini, iii su za 90" medusobno zaokrenute. Kod

II Eternemi suojcv;L

162

3. Opruge

opruga sa savijenim usicama (sl. 174a do h) je i f= iuk. a s prikljucnim tiieltma (sl. 174i do m) je ir<iuk• Navoji s opruznim djelovanjem pocinju nakon izlaska iz prikljucnih tijeia. Punoj njemaekoj usici (sl. 173, 51. 174bj daje se prednost,

liiiiiiit'

_ ttt tit u 0/'

.~.~ $~~';

.. as k08 ... IN -1 -1 ~ 1 H "U

Slika 174. Obliei usica vlacnih opruga prema DI N 2097 (brojevi oznacuju odnos LHI D.l a) polovicna njemaeka usica; b) cijela njemacka usica; c) dvostruka njemaeka

usica; d) cijela njernaeka usica sa strane dignuta; e) njemaeka dvostruka usica

sa strane dignutat j) kuglasta usica; g) kukasta usica sa strane dignuta; /1) engleska

usica; I) kuka uvaljana; k) svomjak S navojem uvaljan; I) Cep s navojem uvijen ;

m) plosnata uslca uvijena

Duljina neoptereeenoq tijela opruge LK ~(i r+ 1) d

(136)

duljina neoptereeenog lijela opruge (bez usica), broj navoja S oprufnim djelovanjem. promjer !iee.

Vlacne opruge proizvode se takoder u kvalitetama grubo, srednje i fino.

Dopusterta odstupnja za neopterecenu duljinu Lo vidi u tablici 68, a za srednji promjer navoja Ds. i silu F nepredoptereeenih vlacnih opruga u tablici 66. Dopustena odstupanja za sile predoptereeenja F 0: grubo ± 30 %, srednje ± 15 %, fino ± 7,5 %. Kod predopterecenih opruga zbrajaju se dopustena odstupanja

Tabli .. 63. Dopu.!'C118 odslupanja duljine 4 neprednapregnuuh vlamih 0pNg8 prema DIN 2097

Dopdcao odsIupanje
grubo I ..-.dnjc , fino
4 pri odnosu DSm8ULTlja tc=!J.id
mm p<eko 8 preko 8 prc~o 8
4 do 8 do 12 4 do. do 12 4 do 8 do 12
do 10 ±0.6 ±O.7 ±O,4 ±o..s ±O.] ±0.4
preke 10 do 16 ±O.8 ±I,O ±O.5 ±0.6 ±OA :to':;
prcko 16 do 2S ±I.O ±I.) ±o.6 ±O.7 ±O.S ±M
preko 25 do 40 ±IJ ±1.6 ±O.8 ±O.9 ±0.6 ±O,8
prcko 40 do 63 ±1.8 ±2.2 ±Ll ±I) ±O.8 ±I.I
preko 61 do 100 ±2,4 ±l.O ±I.!' ±1.8 :tI,1 ±I.S
preto 100 do 160 ±3.0 ±4.0 ±2.0 ±2,4 ±I.S ±2.0
prekc 161) do 250 ±4.0 ±5.0 ±u ±l.O ±2.0 ±205
preko 2SO do 400 ±S.o :t6.S ±1.0 ±4,0 ±2.s ±3.0
I preko 400 ±2% tid Lo = 1.5% od 4 ± I~,~ od 4 3.~. Cillndricne tlacne i vIable

163

za silu F (tablica 66) i sila predopterecenja F 0 (ne procentualne vrijecinosti !). Dopustena sila predopterecenja Fo;;;'0,25 Fn. Proizvodacu treba za nuine korekture ostaviti slobodno:

kod jedne propisane velicine sile u opruzi, propisane duljine La i propipisanog predopterecenja Fo:i r i jedna od velicina d iIi D; odn. Du,

kod doije propisane sile u opruzi: i r i jedna od velicina d, D; odn. Du i F o-

3.6.4. Proraeun tlabrib i vla~nih opruga

Presjeci zice iii sipke pretezno su optereceni na torziju. Proracuna je utvrden u DIN 2089:

.-;..~

. ' . 8D.r G· d

Idea/no torztono naprezanje .i=-d3 F= . DZ /

:n: :II: • 'F· sr

(137)

Maksimalno torziono naprezanje

(l39)

(138)

Promjer ike

f 8D: .. irF G·d4

G·d4./ ir

8ff.r·F

F G·d4.j' 8D:.· ir

(142)

o pruienje; hod opruge

(140)

Broj navoja S opruinim djelovanjem

V41)

Sile na opnai

F G·d4

Specijicna sila C=-=--3 -. (143)

/ 8D.r ·'f

"1"1 u N/mm2 idealnci torziono naprezanje, kod. kojeg nije uzeto U obzir zakrivljenje

flee,

~ U N/mm2 torziono naprezanje, kodkojeg je uzeto u obzir i zakrivljenjc flee.

k faktor ,prema tablici 69, .'

FuN sila koja opterecuje oprugu,

G u Nfmml modul klizanja (ta~lica 58,.str. 145),

d u mm promjcr fice odnosno sipke. (tablice 55 i 56, sir. ,144),

Dot u mm srednji promjer navoj:i.,

i r broj navoja s opruznim djelovanjem

f u mm opruzenje, hod opruge,

c u Nfmm' specififna sila oprug~.

Tablica 69: Faklori k ZB vIafuc: i IWDo vijlaoe aptUso prema DIN ~

Ovid 1 'k Ovid I k Ovid, k O..ld k Ovid k Ovid I k O..ld k
1 11055 4 11•38 5 1.29 6 ,1.24 s.s ,1.16 12 1 :::: 18 1.01
3.2 j 1,51 ~.2 ' 1.36 5.2 1.2lI 6.5 1.22 9 1.15 13 20 1.06
3.4 I 1.47 4.4 I 1.34 5.4 1.27 7 1.20 9.5 1.14 14 1.09 25 1.05
J.6 I 1.44 4.6 i 1.32 5,6 1.26 1.5 1.19 10 1.13 IS 1.09 3G i 1.04
3.8 1.41 4.8 I 1.31 5.8 1.2S 8 1.17 11 1.12 16 1.08 II'

164

3. Opruge

Dimenzioniranje mimo Hi rijetko promjenljivo optereeeee dame i vlaene opruge (dopustena naprezanja):

1. Hladno oblikooane tlaine opruge od okruglih iica [vidi 3.6.1.). Djelovanjern Fn na oprugu bit ce tidop=0,50"M' kod sile kod koje dolazi do dodira navoja opterecene opruge FOI bit ce tido,,=0,56 O"M' Vlacna cvrstoca O"M prerna tablici 55, str. 144.

2. Hladno oblikouane vlacne opruqe od okrugle zice (vidi 3.6.3.). Djelovanjem Fn na oprugu bit ce t;dop=0,45 O"M' Kod opruga namatanih s predopterecenjem ovisno je dopusteno prednaprezanje 1:iOdop od odnosa namatanja w i od tehnologije izrade:

Namatanje na narnatalici: 1:iOdop = 0,11 0" M kod W = 4

=0,060"M kod w=12

namatanje na automatu: 1:;odop=0,060"M kod w=4

=0,03 O"M kod W= 12

Meduvrijednosti se interpoliraju. Vlacna cvrstoca O"M prema tablici 55, str. 144.

Za opruge namatane s predopterecenjem valja odgovarajuce upotrijebiti jednadZbe (137) do (143)! Tako primjerice prema jednadZbi (140) izracunato opruzenje (kod opruge) ne odgovara stvarnome. Stvarno opruZenje opruge iznosi onda/-/o, ako jefo dio opruienja izgubljen predopterecenjem.

3. Tlaiine opruge od okruglih profila; vecinom toplo oblikovane (vidi 3.6.2.).

Djelovanjem site kod koje dolazi do dodira stisnute opruge FBt iznosi a) za plemenite celike, i b) za kvalitetne eelike, prema tablici 52, str. 142, kod

d = 10 20 30 40 50 rnm

a) tidop=830 810 780 740 660 N/mm:2

b) tidop= 780 760 730 690 600 N/mm2

4. Jliacne opruge od okruglih profila, najCeSCe toplo oblikovane (vidi 3.6.3.).

Narnatanje s predoptereeenjem nije moguce, Djelovanjem sile Fn na oprugu iznosi 1:idOp = 600 N/mm2.

Dirnenzioniranje promjeoIjivo optereeenih tlai!nih i vlai!nib opruga za prak-

ticki neogranicenu izdrzljivost (dopustena naprezanja):

V nacelu ne smiju se, najprije, prekoraciti dopustena naprezanja sa konstantnom silom opterecene opruge. Zatim, mora naprezanje hoda opruge, a to je razlika izmedu gornjeg i donjeg torzionog naprezanja tl<h = 1:kg - tkd, ostati s dovoljnom sigurnoscu ispod jednosmjerne cvrstoce hoda fice odn, sipke, U tome ie tl<~ najvece, a tkd najmanje naprezanje koje se javlja u toku jednog titraja [oba izraeunata jednadibom (138)]:

Dopustena naprezanja hoda opruge, razlika izmedu gornjeg i donjeg torzionoq naprezanja

1:l<hdop

(144)

3.6. Cilindricne tlacne i vlaine

165

evrsloCa had a ziceza apruge oon05110 ~ipke kad TO<! =0. Vidislijedeee podatke,

. faktor opadanja i!vrslaCe nee odn, sipke, Vidi slijedece podatke, donje torzlono naprezanje titraja,

koeficiient sigurnosti = 1,3 do 1,5 u nonnalnom slucaju,

a

TO<! u N/mml S

1. Hladno oblikouane tlaine opruge od okruglih iica (vidi 3.6.1.)

Za promjere zice do d= 5 rom, prerna tablici 55, str. 144, vrijedi za vrstu zice C

nesacrnareno

sacmareno eelicnim kuglicarna vrstu zice FD

nesacmareno

sacrnareno celienim kuglicama vrstu zice VD

1:I<H=400 N/rnm2, a:::::;O,23 1:kH=5oo Njmnr', a:::::;O,20

1:kH=320 N/rnrn2, a:::::;O,33 t"kH=420 N/mm:2, a:::::;0,20

nesacmareno 1:kH=460 N/nun:2, a:::::;O,27 sacmareno eelicnim kuglicarna 1:kH=580 N/mm:2, a:::::;0,23

Za zice sa d>5 mm nema jos dovoljno vrijednosti dobivenih pokusima.

Preporucuje se stoga uzeti

ako SU O"M(5mm) i 1:kH(5om) vrijednosti za d=5, kako suu tablici 55, odn. vee naprijed, navedene. Faktor opadanja a prema naprijed navedenorn. Zice vrste Ai B manje su prikladne za dinamicko optereeenje.

2. Thune opruge od okruglih sipki, najeesee toplo oblikovane (vidi 3.6.2.).

Za 'ove jos nema dovoIjno podataka dobivenih ispitivanjem. Treba

stoga uzeti pribliZno za

opruge od sipki bez gresaka, toplo oblikovano, poboljsano 1:I<H=80 do 120 N/mrnl, a:=O,

opruge od tokarenih i brusenih sipki, kao i poboljsane 1:I<H=200 do 300 N/mm2, a=O ..

Za sipke manjeg promjera d=10 do 14mm treba uzeti vece, za d=60 manje vrijednosti, meduvrijednostiinterpolirati. Za poveeanje dinamicke izdrzljivosti preporucuie se obrada saemareniem eelifuim kuglicama.

3. Jliatne opruqe od okrugle iice· i okruglih sipki (3.6.3.).

Na vijek trajanja vlaCnih opruga utjecu oblik usica i prikljuenih tijela. Na prijelazima od tijela opruge na usice pojavljuju se dodatna naprezanja, koja mogu biti znatno veea od onih same opruge. Zbog toga se ne rnogu navesti vrijednosti dinamicke izdrZljivosti DIN 2089, navodi k tome:

Ako se ne mogu izbjecivlacne opruge s titrajnim opterecenjern, treba birati hladno oblikovane vlacne opruge s uvaljanim iIi uvijenim drscima, Ako su ipak iz konstruktivnih razloga potrebne usice iii kuke, tada polumjer zakrivljenja na prijelazu rnora biti sto je moguce veci, Postigne Ii se granica tidop, treba racunati s tim da ce se sila F2 nakon stanovitog vremena rada

166

3. Opruge

opruge smanjiti, jer sila predopterecenja F 0 popusta, Nisu iskljueeni ni lomovi zbog umomosti materijala.

Za sarno tijelo opruge vrijede isla dopustena naprezanja kao i za tlacne opruge.

Ne preporucuju se toplo oblikovane vI acne opruge. U narocitim slucajevima treba se posavjetovati s proizvodacem opruga.

Proracun cilindricnih tlacnill opruga od iietoerckutnoq profila: vidi DIN 2090.

3.7. Gumene opruge

Gumene se opruge upotrebljavaju uglavnom za prigusenje titraja i udara., npr. kao opruge za ternelje iii opruge ulozaka elasticnih spojki. Vulkanizirana guma izmedu metalnih ploca iii tuljaka moze se opteretiti oa smik iii tlak. Stika 175 prikazuje razlicite oblike izvedbe, a slika 176 prakticke primjere.

Guma (kaucuk) .se ne rnoze komprimirati. Ona moze promijeniti svoj oblik, ali ne i volumen, Kada bi gumu zatvorili sa svih strana ona bi izgubila svoja elasticna svojstva.

Da se olaksa oulkaniziranje gumene mjesavine, dijeJovi moraju biti priblizno jednake debljine, ali ne suvise debeli. Zbog zarezne osjetljivcsti gurne treba izbjegavati ostre bridove iii uglove (zaobJjenja iii rebra povoljna su),

Kao materijal dolazi U obzir prirodna quma; buna-S, perbunan-quma i druge.

Buna i perbunan su sinteticke gUIDe (urnjetna guma), Dugotrajnim djelovanjem svjetla, topline i kisika guma stari i to tako da umjetna gum a otvrdne, a prirodna orneksa, uz stvaranje napuklina. V!acna naprezanja pospjcluju starenje (vlacne opruge izbjegavati!). Sinteticka gum a je manje od priradne gume osjetJjiva na toplinu, uIje j benzin. Izmedu -200 i-70°C gum a sm~va,

tj. postaje tvrda i krhka. .

Slika 175. Osnovni oblici gurnenih oprugu

0) opruga sa srnicnim plocarnu: 1» oprugu sa srnlcnim tuljcimu: c) tlucna opruga: iI) uvojno-smicna oprugu: l'lll\'ojno-smicna oprugu S plocarna

3.7. Gumene opruge

167

.~ ..

Tok deformacije-naprezanja gume odreden je prema DIN 53504 (JUS G.S2.l27). Primjerice 0'200 = 12 N/mm2 znacida se materijal pri tom naprezanju rastegne 200 \. Naprezanje 0'100 je tada jednako modulu elasticnosti, koji znatno ovisi 0 tvrdoci gume. Tvrdoca se daje u intemacionalnim stupnjevima tvrdoce IRH. koji priblizno odgovaraju konvencionalnoj Shore-Astvrdoci (DIN 53505 iIi JUS G.S2.125). Shore-Astvrdoca oznacuje otpor kojim se materijal opire prodiranju kmjeg stosca sa D= 1,3 rnm, d=0.79 mm i ('(=35°. Na primjer 40 Shore-A znaci da je krnji stozac pri zadiranju za 1,27 mm naisao na otpor od priblizno 4,4 N. Skala tvrdote ide ad 0 do 100. 0 Shore-A izrazava najmanju tvrdocu (dubina prodiranja 2,5<1mm' kod 0,56 N), 100 Shore-A najvecu tvrdocu (bez prodiranja kod 8,2 N). S prakticki dovoljnom tocno.scu maze se staviti: 50 Shore-A~50 IRH. Vrste gume koje dolaze u obzir za opruge tvrdoce su 40' do 70 Sbore-A::::::40 do 70IRH. Metalne ploce sprecavaju gumene opruge da se pri tlaenom optereCenju slobodno poprecno deforrniraju, Zbog toga karakteristike tlaenih opruga De ovise sarno 0 tvrdoci materijala, nego u velikoj mjeri i 0 ablikovanju. Stoga se modul elasticnosti

+ i AJ 87 8Z 83

"'?,. ~,~,

~~. ~ ~

~ .. .

---L-i

1

Slika 176. Metalastik-oprugu [Carl Fremlerlhem. Weinheim'Bergstr.j

A okrugli Iezaj; B odbojnik: C dvosrruk U-lciaj: D ultratutjac; E plosnat lezaj:

F Metucone-lezaj: G stozast prirubni tuljuc: H Elastik-spojka

168

3. Opruge

3.7. Gumene opruge

169

E navodi u zavisnosti od tvrdoce i oblika (s1. 177). Oblik se obuhvata faktorom oblika k. Onje odnos povrsine preko koje se dovodi sila, i sIobodne povrsine. Za opruge kao na sl. 175 c je prema tome

d2 ·1t/4 d

faktor oblika k=--=- (145)

d· 1t ." 411

Suprotno metalnim oprugama, gumene opruge imaju zakrivljene karakteristike. Pri malim deformacijarna mozerno uzeti da je karakteristika ravna, tj. sa konstantnom krutoscu c. Pri promjenljivom opterecenju opruga se ocvrscuje, a njezina karakteristika odstupa od staticke. Ovo odstupanje obuhvaca se faktorom cp tj.:

krutost opruge c=cp' cSlal (146)

c u N/mm iii Nmm/rad krutost opruge pri promjenljivom opterecenju,

c"" u Njmm iii Nmm/rad krutost opruge pri mirnom optereeenju, prcrna jednadzbi (106) iii (107), sir. 140,

faktor korekcije kod

tvrdoee = 40 50 60 70 Shore-A f[J= 1,15 1,3 1,6 2,2 Meduvrijecinosti treba interpolirati.

Jednadzba (146) vrijedi za gumene opruge opterecene na t1ak i smik.

Staticki rnodul klizanja G treba uzeti sa slike 177.

U tabJici 70 iznesene su jednadibe za proraiun uobieajenih obIika opruga i dopustena naprezanja prerna iskustvu, Proraeun daje samo priblizne vrijednosti. Ako je potrebno, treba razgovarati s proizvodacima opruga.

T ... brka 70. Jednadzbe ea preraeun gummih opruga ~ dopunena naprC2:3nja

O"ruga s "Iaroma , Oprugo SQ llrl}dnra , Opruga (JPltttt~rrQ Opruga s plQ6mra
QP1~rNrnQ na smil,; opr~rr:ipnQ nil .-,mil.: i Tlai'IIQ opmgo lI~ijaflit!m )lQ 97lik oprtTmIJl1 urijanjmf IJQ trrrii.'
,1. 175. ,I. 17Sb ! S1. 17Sc .1. 17Sd .1. 17S<
Vrij<di do
21T', pomaka , 2(Jio Slbijimja : 4011 ckreta 20° okn:ta
--- ---"_---- T~---
T T"'""R
'=rtA ,=FIA I "=F/A 'I'::;;!- ,=0,65 R'-r'
A ·r
.. -.- ·----~-·-~---r---
D~ F ~ F·h T ~1 I~ T·,
7='IG /=10- -- /=- ~=4dG ;i~ ~",O.~5 (R'-r'lG
dl,8ni,G i A'£ ;
T u NJmm~ s.mitno naprezanje (1 u N/mm' 1lBbIo .... JK=Djc
FuN sila oprugc T u Nmm moment u v ijanja opru.gc
£ U N/mm' modul ciaJlil!nosli G u N/mm' modul Idizanja
j' U rKd kl,lt smtka =t u rad Eul zakr<: .... ja opru&,"
.If u: mml spojna povrlina suma·mc18l h u mm 'Visina oprugc:
R. , u mm polumjcr epruge • u mm dcbljina opruge N.pruanjc Vlak ,,_ nal: 0' ... Parnlclno smitno Uvojno s.miCio
N/mm' N/mm' .... ~ ...
N/mm' Nlmm'
mimo oplci"tO:njc 1'. .. 2 3 ... 5 1 ... 2 2
povremenl udae I ... I.S 2..5 ... 5 I •.. 2 2
lrnjno litmjno opu::reb:nje O.S ... I I ... I.S 0.3 ..• 0.5 03 ... 1
poscboi .luQjevi ogr.miecnog udara 1 ... 2 3 ... S 0,5 .•. 1 0,5 ... 1,5 _" Irrdoco

111 65 (JJ 55 !l/ 15

Slika 177. Staticki modul elasticnosti E u zavisnosii od tvrdoce j od faktora obliku, slati';~i modul klizanja G u zavisnosti od tvrdoce

170

4. OSOVINE I VRATILA

4.1. Funkcija, oblikovanje

Osooine (sl, 178a i b) nose na sebi mirujuce iii rotirajuce strojne dijelove kao sto su remenice, zupcanici, rotori i sl. One mogu mirovati, tako da se na njima srnjesteni strojni dijeJovi okrecu, iii da rotiraju zajedno sa strojnim dijelovima pricvrscenim na njima. Osovine su opterecene sarno na savijanje i ne prenose okretni moment!

Vratila (sl. 178c i d) na sebi nose strojne dijelove kao i osovine, ali se ovi djelovi stalno okrecu te uvijek prenose okretni moment. Vratila su opterecena na savijanje i uvijanje.

Osovine i vratila s centricnim uzduinim provrtima nazivaju se suplje osooine, odnosno supl]« vratila (s1. 178d).

Rukaocima nazivamo one dijelove·osovina i vratila kojima se oslanjaju

na lezaje, Kratke osovine nazivaju se soomjaci. .

Za prijenos snage izmedu pokretnih pogonskih i radnih agregata upotrebIjavaju se i saoitljioa uratila, DIN 44713, npr. za pogon brojila, mjerila brzine vozila i brzine vrtnje, busilica i drugih alata. Sastoje se od viseslojne zieane jezgre, koja se vodi u savitljivoj metalnoj cijevi.

Opcenito se osovine i vratila izraduju od eelika St 42 (C. 0460) iIi St 50 (C:. 0545), a visokooapregnute od St 60 (C. 0645).

Kod vecih zahtjeva dolaze U obzir i C 35 (C. 1430), 40 Mn 4 (C. 3130), 34 Cr 4 (C:. 4130), 41 Cr 4 (C. 4131) i slieno, dok se kod motornih vozila uzima 16 MnCr 5, (C. 4320),20 MoCr 5, (C. 4321), 18 CrNi 8, (C. 5421) i slieno, Upotreba legiranih celika isplati se kod titrajnih naprezanja (izmjenienog savijanja) sarno onda., ako ne postoji djelovanje zareza, jer su Celici visokih mehanickih svojstava veoma osjetljivi na takva djelovanja. Za izbor materijala moze biti rnjerodavna otpornost na koroziju.

Ravne osovine i vratila do promjera oko 150 mm izraduju se obicno od okruglog celika tokarenjem, ljustenjem iii hladnirn valjanjern. Deblja iii visestruko stupnjevana vratila izraduju se kovanjem i skidanjem Cestica. Rukavci j prijelazi 5 jednog promjera na drugi se prema zahtjevima fino tokare, bruse, poliraju valjanjem, tiskanjern ili Jepanjem. Najoptereceniji se povrsinski kale (jezgra mora ostati zilava) i najfinije obraduju. Osovine i vratila od legirana celika visoke cvrstoce nisu nista kruca n~o ona od obicnih konstrukcionih celika, jer im je modul elasticnosti jednak. Suplje osovine i vratiIa s promjerom provrta od 0,5 d su za oko 25 % laksi nego puna vratila, ali moment otpora iznosi jos uvijek oko 95 %.

Visokoturaine osovine i oratila od n = 1500 S-1 moraju biti kruta, kruto ulezistena i izbalansirana,

.~

4. f. Frmkcija - oblikovanje

171

c}

Ii}

Slika 178. Primjcri za osovine i vratila . .

a) nepokretna puna osovina; b) okretna puna osovina; c) puno vratilc; (I) suplje

. . vratilo

172

4. Osovine i vratua

Protiu uzduinii: pomicanja osiguravaju se osovine i vratila stupnjevanom promjenom promjera (stupnjevanjem), postavnim iii sigurnosnim prstenovima,

Naizmjenicno naprezanje na savijanje osovina i vratila izaziva pri svim promjenama presjeka, utora i slicno stalnu opasnost od lorna zbog umornosti (djelovanja zareza !). Vrsna naprezanja mogu se smanjiti raznim prikladnim mjerama pri oblikovanju. Visina vrsnih naprezanja za razlicito oblikovane prijelaze, utore, vidljiva je na slici 180. Vrsna naprezanja stvaraju se i zbog napresanih iIi vruce navucenih glavina. Smjer toka sila koje prolaze kroz

zaffif(l/} cijl!V

pogonsku slrana

Slika 179. Savitljivo vratilo

osovinu ili vratilo mjerodavan je za cvrstocu, Iz primjera na slici 180 vidi se kod kojegje oblika prijelaza. tok skretanja sila najblaii i time najmanje smanjuje cvrstocu oblika. Isto se tako moze zarezima za rasterecenje (E na slici 180) tok sila blaze skrenuti,

-r==B.+-7F--+-4--I--.¥--*---t--~

-EBffi. ~-+--t-+--+-+-i-

Slika 180. Zarezno djelovanje i tok sila U osovinarna i vratilima

ar, "1", nazivno naprezanje: O"k' Tk naprezanje izazvano zareznirn djelovanjem

Preporucuje se kod naizmjenieno na savijanje opterecenih osovina i vratila kontrolirati tok sila, jec se najCeSCe nalazi mogucnost povecanja cvrstoce oblika. Prioritetni promjeri za osovine i vratila proizlaze iz standardnih brojeva DIN 3 (JUS A.AO.001). Standardne brzine vrtnje pri opterecenju za remenice i klinaste remenice vidi u DIN 112, (JUS M.C1.250), a za alatne strojeve u DIN 804 (JUS M.Cl.253).

4.2. Rukavci

173

4.2. Rukavci

4.2.1. Nosivi rukavci

Rukavci (slika 181) kod osovina iIi vratila su cilindriena, konicna iii kuglasta rotaciona tijela koja se u lezajirna okrecu iii miruju (pokretni iii nepornicni rukavac),

Nosivi rukacci su optereceni poprecno na os rukavca. Rukavci koji se nalaze na krajevima osovine ili vratila nazivaju se ceoni rukaoci, a unutar toga unutarnji rukatci.

Ojacanja (vjenac) iii stanjenja, sluze za preuzimanje malih uzduznih sila kao aksijailio osiguranje poloiaja. Visina vijenca najeesCe iznosi a=O.1 d. a sirina b=O,1 do 0,15 d. Umjesto vijenca moze se napresati i prstenove iIi kod umjerenih sila postavne prstenove osigurati vijkom ili zatikom (slika 182).

Slika 181. Nosivi rukavci

a) cilindricni iX-oni rukavac; b) eilindricni unutarnji ruka vac S ojaeanjem; c) cilindrlcni unutamji rukavac; d) konicni nepokretni rukavac; e) kuglasti pokretni iii nepokretni

. rukuvac

.;:.-.

,' .• '-,.1.'

. ;.

Slika 182. Prstenovi kao ojaCailja vratila a) stezni prsten; b) postavni prsten DIN 1705 sa dva za 1350 pomaknuta zatika s navojem; c) postavni prsten DIN 1705 s konaenim

zatikom

a) r-l [jU e~-·~

Slika 183 .. Rukavci rucica

a) uvijean s vijeanim nastavkom; b) upresan; c) 5 konusom i vijeanim nasravkom

Kuglasri rukacci omogucuju kutnu pokretljivost osovine, ali zbog nepovoljnog trenja nisu prikladni kao rotacioni rukavci. Cesto je iz proizvodno-tehnickih razloga iIi zbog vezanja uz materijai korisno da se rukavac izraduje posebno s vijeanim nastavkom ilinastavkom koji se upresava, npr. rukavac rucice prema slici 183 ..

174

4. Osovine i vratila

Standardizirani su: cilindrieni krajevi vratila DIN 478 (JUS M.B1.090), konicni krajevi vratila DIN 749 (ISO/R 775) i DIN 750 (ISO/R 775), krajevi vratila za mazne pumpe DIN 746 (lSO/R 775), za zupcane pogone DIN 783 (ISO/R 775), za elektricne strojeve DIN 42943 (JUS N.GO.020 i 021), za pomocne strojeve DIN 73031 (ISO/R 775), za jednodjelne postavne prstenove DIN 705, a za dvodjelne DIN 708.

4.2.2. Potpomi rukavac

Potporni iii upomi rukavci aksijalno su optereceni, te sluze kao podupora osovine iii vratila. Za male pritiske zadovoljava pun upomi rukaoac (sl. 184a). Buduci da je brzina .klizanja na obodu najveCa, a u sredini nula, rukavac se nejednako trosi i ne ostaje ravan. Teoretski je u centru povrsinski pritisak beskonacno velik., sto moze dovesti do poteskoca prigodom podmazivanja,

a) U

b) 0

d)

o s:»

Slika 184. Potporni rukavci:

a) s punom naleznom povclinom; b) s prstenastom naleznom povrsinom; c) s prstenastom nale!nom povdinom i lebstom potpornom plocom; tf) kuglasti rukavac

Upotrebom prstenastog potpornog rukaoca (sl. 184b) smanjuje se ovaj nedostatak. Povoljno je da se kaljeni ruka vac oslanja na potpomu plocu, kaljenu iii od lijevana feljeZa. Lecasta uporna ploea (s na s1. 184 c) nastavlja se (podesava se) sarna prema potpomoj k1iznoj plohi, Kuglasti rukavci (sl. 184d) podesavaju se isto tako sami kao rotacioni rukavci. Nisu podesni zbog nepovoljna trenja.

4.3. Cvrstoca

4.3.1. Momenti savijanja i uvijanja. momenti inercije i momenti otpora

Osovine i vratila treba smatrati nosaiima na dva oslonca, s pojedinacnirn silama F. Na mjestima lezaja-javljaju se reakcije FA i F B' Na slici 185 oznaceni su opasni presjeci graficki i pomocu brojeva, Opasnim presjecima treba smatrati sve presjeke na mjestima promjene promjera, na mjestima utora, zlijebova itd., a kod ravnih (glatkih) osovina i vratila na mjestu najveceg momenta

4.3. Cvrs/oCa

175

savijanja. Sile F proizlaze iz sile koja se javlja na zubu, vlacne sile remena, tezine dijelova koje "nosi i slieno. 0 odredivanju njihove velicine bit ce govora kasnije u odgovarajucim poglavljima.

Slika 185. Momenti savijanja u opasnim presjecima osovina i vratila

0) primjer s jed nom silom; b) primjer sa dvije sile

Slika 186. Moment savijanja M ako sile djeluju u raznim ravninama (osovina.ili vratilo ertano je tako da je ra!l!lanjeno u dijelovima. izmedu opasnih presjeka)

F. horizontalna sila; F. vertikalna sila; FA' FB reakcije u osloncima; M. momenti sila F.; M. momenti sila F y; 1 ... 4 opasni presjeci

Ako sile F ne djeluju u jednoj ravnini, pojedine sile rastavljaju se u horizontalne i vertikalne 'komponente F ~ i F y tako, da se stvore dvije ravnine sila, Momenti savijanja 11 ~ i My u tim rnedusobno okomitim ravninama zbrajaju se geometrijski (s1. 186) na pojedinim presjecima u rezultiraju6i moment savijanja M. Radi boljeg pregleda momenti su crtani u smjeru sila

(povrsine presjeka), iako stvamo djeluju okornito na povrsine presjeka, Rezultirajuci moment savijanja je onda rnjerodavan za proracun cvrstoce, Isto tako mogu uzduine sile, npr. aksijalna kornponenta sila zupeanika s kosim zubirna, izazvati u presjecima dodatna vlaena ili tlacna naprezanja.

Stika 187. Tok okretnih momenata u vratilu

Buduci da vratila prenose uvijek okretni moment, opterecena su i na torziju (uvijanje). Okretni moment ne prolazi obicno cijelom duljinom vratila, Dovodi se preko pogonskog strojnog dijela (npr. remenice), a odvodi preko drugih strojnih dijelova (npr. zupeanika), slika 187.

Tabliea 71. Momollli W i Iv, proriv savijanja ; IOrzije, 10 mom ... l; inc-roijc I, i I. IlI>!Ilih prejcka csol'ina ; ',"Ii'"

Vnllilo. provl1om

OzlIbljcno vmlilo

KIinasIO "",liIo

I'oligo ..... o I'oligoD5ko
""'lilo PJ "",liIo PC4
D! ",O,Uu,
",0,1-
D.
",O,w, ",O.w:
"'0.05 D: -1,2D:'.' ",0.0750;
",O.ID~-2.4D!.' ,,0.140: °i:

" ~'.'

, -

177

Za proracunavanje naprezanja na savijanje i torziju potrebni su momenii otpora presjeka W protiu savijanja i W. protiu torzije. Jednadzbe za njih su u iablici 71. Pored toga dani su i momenti .inercije potrebnipri proracunavanju deformacija,

4.3.2. Pribllfnl proracun na torziju i savijanje

Preporucljivo je da se za torziono optereceni dio oratila najrnanji potrebni promjer d odredi unaprijed prema iskustvenim vrijednostima dopustenih naprezanja. Iz uvjeta da je 1:1= TIW.=1:ldoP' dobiva se za vratila sa W.~0,2d3 potreban

najmanji promjer

1 T

d - =

mill 0,2 T,dop

(147)

najrnanji dopusteni promjer vratila u podrueju optcrecenorn okretnim momentom,

pogonski okretni moment,

dopusteno torziono naprezanje prema tablici 72.

T u Nmm t,~p u N/mm2

Ako su projektom odredene dimenzije osovine iii vratila, preporucliivo je da se prije nego sto se racunski provjeri cvrstoca oblika, izvrsi pribliina kontrola na savojnu corstocu prema iskustveno dopustivim naprezanjima (tablica

72). U pojedinim opasnim presjecima iznosi: -

M

(Jr=W

naprezanje na savijanje

(148)

af u N/mm2 M u Nmm W u mm3

naprezanje na savijanje u opasnom presjeku, moment savijanja u opasnom presjeku,

moment otpora opasnog presjeka (vidi tablicu 71).

VrsL osovine i]i vranla

Ncpokrclno oso.ine 0<1 OcIikn SI 42 . __ SO IC- 0400 ... C_ 0545) so 100

Okrelne osovine od 6:li ke SI42 SO (C. 0460 ... C.054S) 30 60

f-------------__;_---------+------I-------------

Tmnsmisijsl<a YTIIlila od 6:li .. SI42 (C. (400) 12 _ .. 18 JO •.• 60

Vrolila dizalica od 6:likli SI SO (C. 0545) 20 40 411 . _ • (\(l

VIU,i!:! prijcnosnik. od - 6:lika SI 60 (C. 0645) ili logi"lDOgl'I:lib 40 _ . _ 60 60 __ . II.'

Vnllila .wnih dizaliea sa ZUpl;asIO!" letvem od 6:1il<a S! 10 (C. 0745) 60 BO 100 I ~CI

Teoretski se svi presjeci mogu tako dimenzionirati da u -njima vlada jednako naprezanje 'na savijanje. Iz uvjeta za presjek X (Jr=MJW.= (Jrdop rnoze se za W.~0,1 d! na bilo kojem rnjestu X izraeunati promjer presjeka:

1 \f

promjer osorine iii iratlla d = '1

• 0,1 a f dcp

(149)

178

4. Osovine j vratiia

Tako konstruirana osovina ili vratilo bila bi paraboloid (okomito srafirani dio na sl. 188). Potrebno je, medutim, dobiti proizvodno i funkcionalno pogodan oblik sastavljen od cilindara .i stozaca tako cia to ne dovodi do podrezivanja paraboloida. Pretkovanim osovinama i oratilima jednakih naprezanja na savijanje usteduju se ·materijal i obrada.

F

Slika 188. Osovina iii vratilo s jednakim

naprezanjem na savijanje

4.3.3. Cvrstoca oblika

U opasnom presjeku vratila mogu nastati:

Mr O"f=-

W

(150)

naprezanje na savijanje

vlacno iii tlacno naprezanje

FI 0"=-

A

T

.=-

1M{

(152)

(151)

torziono naprezanje

O"p 0",., U N/=l Mr, T u Nm

savojno, vlaeno, tlacno i torziono naprezanje,

uzimajuCi u obzir pogonske udare iii vrijedDosti najvecih vrsnih momenata savijanja iii torzije za odredeni presjek,

uzdufna sila u odgovarajucern presjeku,

moment otpora odgovarajueeg presjeka protiv savijanja, odnosno torzije (tablica 71)

povrsina odgovarajuceg presjeka.

Pri istodobnom opterecenju na savijanje i uvijanje zamisljamo da ana izazivaju sarno nonnalna naprezanja, nazvana ekvivalentno ili reducirano naprezanje. Time je opterecenje vratila svedeno na optereeenje na savijanje. Prema hipotezi 0 IIIljvecem deformacionom radu pri promjeni oblika iznosi:

ekvivalencno naprezanje acky=J 0":+(30:~).f (153)

a .... u N:mm1 a. u N/mml

ekvivalenmo (reducirano) naprezanje,

gornje naprezanje promjenljivog opterecenja To je najveee normalno naprezanje koje nastaje u presjeku, naime:

0',= U r+ 0"

4.3. (;vrsloca

179

torziono naprezanje prema (152),

odnos koji pokazuje naein naprezanja na savijanje i uvijanje. Treba staviti:

3a~:::::0,48 kod naizmjcnicr.o promjenljivog savijanja i nepromjcnIjive torzije (Clo :::::0,4),

::::: 1,47 kod naizmjenieno promjenljivog savijanja i jednosmjemo promjenljive torzije (ao"",0,7),

:::::3 kod naizmjenifno promjenljivog savijanja i naizmjeDiato prornjen1jive torzije (Clo"",I).

Pomocu faktora eto prilagoduje se torziono naprezanje naizmjenieno promjenljivom naprezanju na savijanje. To mac da se moze pomocu faktora 0:0 preracunati torziono naprezanje TI u odgovarajuCe jednakovrijedno promjenljivo torziono naprezanje. Ako je vrst savojnog i uvojnog opterecenja jednaka (na primjer obje izmjenieno promjenljive iIi obje jednosmjerne), onda je Clo ~ 1.

Cvrstoca oblika 0"0 kao dinamicka izddljivost odredenog presjeka osovine iii vratila iznosi:

Cvrstoca oblika

"':':"

Uo u N/mm2 O"DN u N/m.m2

(154)

evrsloCa oblika odredenog presjeka,

dinami&a naizmjenifuo promjenJjiva izdrfljivos! materijala prema

tablici 73. .

faktor kvalitete povrsine prema slici 189. faktor zan:znog djclovanja prema (155),

odnos naprezanja prema (159),

fattor za granicu evrslaee oblika

:::::2,1 kOO dijclova S optcreeenjem na savijanje, "'" 1.6 kOO dijelova bez optcrc6enja na savijanje.

F aktor zareznoq djelovanja Ilk· ~ t:4. r

1+JQ"*X

(155)

koeficijent oblikazaraa prema s1ikama 190 do 193. Osim toga treba

. uv~vali: cr..r"",3 za zupeaste i klinaste profile vratila, "",1,4 za poligonske profile vratila (odgoYarajucC oblike vidi u tablici 71),

radijus ekvivalentnog zareza je karakteristicna vrijednost zarezne osjetljivosti matcrijalapmna tablici 73.

reducirani gradijent (pad) naprezanjaprema (l56) do (158) kod:

x

savijanja vlakftlak torzija .

xu mm "! d u mm

[/ U mrn

r:!·

X~2/d+2/Q 1~2/Q 'X.~2/d+l/Q

(156) (157) (158)

reducirani gradijent (pad) naprezanja, najveci promjer presjeka,

polumjer zaobljenja dna zareza (vidi slike 190 do 193).

Tubliea 7_~. Dinami~ka yl3fnO-II.;~1!n::L naizmjcn~o promjc:nLjn:a izdrtJji1l051 I:J~ i r.ltJi.ju$.I'· ckvivaJcnlnos zarcza lilavih m~h .. rij:II:1 (fdik)

300 .150 -lOO, 450

, 5C(I ~~~.;_ 1~ _.g~ l.~ .i I~ .II~ ll~ ~I~

130 210' )20 36O! 410 : 450 500 ~ 550 600

. O.OS·O:Oc,-~o:; ~ ;;.~j :0~251 0:;;; .-. o:o;-~ 0,0;:;--;;:;

I-W ' 110 ' 190 : 210

. -- -- -, ----

0.1 . O.IS 0.11 i 0.09

1 ~t--,_ ~
=-4
\' l-";;; I;;;;;; , ~z.
:-- , vr3··,
'I" " ..... r.:::: t:- - ;
, I···
r-\ <, ..... <, 1
'1I6 -
:,,, r-. I ...... r-....
- I "f'--. ..r_3 ...
01- 1-- .J.. <,
I'b).. . '-L
o.S ~'\l : ......
~, I <,
Q5 I 1i 2'- I ..... t--.. .r1"·2
I ~
j ...... , i I
0.4 I '-l. I
Q3 I f'--..l .

. .J

* 2

4

1(lJ 2(J) MJJ Gf]) Il1J 1fl1J 12f1) 14(J) N/mm 2

kDna Cvrstata aN-

Stika 189. Faktor utjecaja kvalnete povrsine bp u zavisnosti od vlacne fvrsloCe UM felika (kvahtete povrsina, vidi u tablici 26. strana 78)

Jednadzba (156) vrijedi za dijelove vratila opterecene na savijanje, jednadzba (157) za dijelove bez savojnog opterecenja, jednadzba (158) za dijelove vratila opterecene iskljucivo na torziju.

Ako je 12 <0,5 mm, onda u jednadibama (156) do (158) treba ipak uvrstiti 12 =0,5 mm, jer se tok sila ne lomi ostro oko zareza, nego prolazi u luku oko njega.

Kod glatkih dijelooa cratila bet tnora je Q == :0, pa u jednadzbe (156) do (158) treba uvrstavati 2/12 =0. Kod utomili osorina iii dijelova oratila (dosjedni klin, klinasta vratila, utori ozubljenih vratila) moze se priblizno uzeti da je Q::::.t/2-:f:_b/2 (t=dubina utora odnosno zubca, b=sirina utora). I kod napresanih glavina (sl. 193 a) treba uvrstiti Q=0,5.

Odnos naprezanja

(159)

U" u Nfmm2 srednje naprezanje titrajnog oprereeenja. Ono je jednako konstantnom [mirnom] normalnom naprezanju kojern se superponira naizrnjenicno naprezanje, U normalnorn slucaju su 10 vlacna iii tlacna naprezanja (1. Nacelno, u pojedinim presjecirna vratila je (J,,= =0,5 ((J.+(Jd) sa (Jd kao najrnanje nonnalno naprezanje ciklusa promjenljivog opterecenja (donje naprezanje),

(1. u N/mm2 gornje naprezanje ciklusa promjenljivog opterecenja = U+ (J r :

D,2 0,3 OIl Il5

dies IJ/Ii-

Ako su vlacna odnosno tlacna naprezanja a i naprezanja na savijanje Cr konstanta, kao sto je to kod osovine koja miruje, onda i;e biti u.r/a = 1. Ako ne djeluje vlacno iIi tlacno naprezanje vee sarno naizmjenicno proJtjenIjivo naprezanje na savijanje, ondaje a.Jug=O (cisto naizrnjenicno opterecenje). U dijelovima vratila koji su optereeeni iskljucivo na torziju, stavlja se u,rlu =0 kod naizmjenicno promjenljivog 1:1' usr/ug=0,5 kod jednosmjerno promje~ljivog 'rt, Cf,r/Cfg_= ~ kod neprornijenljivog < •. U ovim slucajevima treba uzeti a ekv;::::: 1,5 1: t. La ispravno dimenzioniranje rnjerodavna je:

4.3. C"rsloca

6 f &~ ~t
~5 ! q"ttB
! v
5 I /
; / /
4 1/ V 41
r /: L ,.~
4 1/1/ /
V/.
/;/!/ / il2
/ A /
3' »: V V 1,/ v ~~
/' / / /1../ L.. "'" ""
/" /" ....-1..-::'17 Q!i - I
V .....r .
2/ V l/ 1 ~
..... _ __... ...-1 V
1.5:'-- - I--"" -- __ 2
-- - r-- _-,-
1 ;._........- I Q4 l/!i QG Q7 ll8 4g

atlas d/O-

Slika 190. Koelicijenti oblika .:x.. r kod vratila s razlielto oblikovanirn prijeluzirna s veceg na manji promjer

Slika 192 Koeficijent oblika ~f kod vratila s popreenim provrtorn

- ).

181

s eoft-O,05 £l07 0.1 0.15

~f1 I I I

.?" ~ tttltl1:} / I /

, /L.L If

5 I--.----.-/~V-/--+Vl---If--j Qlt

4M--+~~r/+-~/r.~/~o.J

t ~r-~/~/~~/~~/~~Y/

V / /

,- I

0.1. ll5 O,G 117 ([8 lIS

CI:*>os djlJ--

Slika 191. Koeficijenti oblika o;.r kod vratila s utorom po obodu-

3jJ
2,8 "H·tJir
tg \ I-I -
... ~, if'
tI"ZO -,
I'
-W -
"'t6 -- ...
~ l4
~t!
.. to 0)

Siqurnost protiu umornosti So= Uo/ Uoky Uobicajeno su: SD~2 kod usr/ug=O do 0,25, SD~ 1,7 kod Cfs./Cfg>0,25 do 0,75, SD~ 1,4 kod Cfsr/ug>0,75 do. I.

(160)

182

4_ Osocine i vrati!«

b)

d)

.. C~.~

~ ~

- : - a.;".,.4

t;ifIlW4 Q E1-

a- '--(iM~ -

lE- ~ - t---j+ 1- +~

oblill A oblik 8

Slika 193_ Koeficijenti oblika ~r kod vratila

0) s napresanom glavinom (za presjek x prema slici 1901: bl sa zarezom 5 ostrim bridovima za uskoenike: C) s blagim prijelazima; d) s utorima za perc, odnosno utorima za dosjedni klin

4.4. Deformacije

4.4.1. Defonnacije zbog sila savijanja

. Osovine i vratila izloi.ena su savijanju zbog djelovanja sila F (sl. 194).

Duga i tanka vratila mogu cesto biti dovoljno cvrsta, ali defonnacijom mogu da remete funkcionalnost. Tako npr, mogu da dovedu do odstupanja u zahvatu kod zupcanih prijenosnika iii do zagrijavanja u kliznim lez.ajima zbog rubnog pritiska. U kriticnim slucajevima treba prema tome proracunati progib i kosi poloi.aj rukavca. Prema iskustvu treba da progib ispod hvatista sile iznosi f~O,OOO35 L (manje vrijednosti pri n>25 S-l), i (vidi sl. 196) tan PA. B;£O,OOI do 0,002 (manje vrijednosti kod dugih kliznih lezaja, a velike kod kratkih kliznih lei.aja; vidi 5.1.6.).

_ Gladak lltap dobiva prema slid 195 na mjestu x

F·/3 ( X x3)

Y=-- 2-3-+-

6E' J f 1 13

progib:

Fe

elaslilM linija

Slika 194, Progib osovine ili vratila i kosi polozaj rukavaca u lezajevima

(161)

4.4_ Deformactje

183

h • fl--z·---J

Nadalje proizlazi na mjestu x kut naqiba:

Kod x=O nestaju clanovi sa x.

Slika 195_ Progib uk!ij~lenog glatkog ~apa

.,',':

y .... ,_.

~------------l------------~

Slika 196. Osovina iIi vratilo zamisljeno rastavljeno, tako da postaju dvije konzole

Kod villestruko stupnjevanih osovina ili vratila sjednom silom izmedu lezaja, prerna slici 196, zamisljamo da je osovina iii vratilo uk_lijellteno,. u hva!illtu sile F i da je kao konzola savijana reakcijama u osloncima dujjina fA 1 lu'

FA (/~ -l~-lt l~-/~) (163)

Proqib U osloncu fA =- -+----+---+ ...

3E J r i J rz J f3

fA. u mm progib is pod FA.' Progibfa ispod Fp treba proracunati na isti nacln,

FA. u N _ si1a oslonca lcZaja (reakcija),

J U mm duljina stupnja od FA' -

-E u Nimm2 modulelastifnosti materijala vratila, za eelik ",210000 N/mml,

J r u mm" moment inercije odgovarajueeg presjeka vratila prema tablici 71,

, strana 176.

, Ispod sile F iznosi:

1= fA +(fB - f") IAIL

_ progib

(164)

Sada treba odrediti pojedine kutove sa vijan ja PI' P 2 •• _ pornocu jednadzbe (162). Za stranu A. na slici 196 je, na primjer:

- FA (12 JZ) 2E -J rz 2- I'

184

4. Osorine i rretita

4.5. Kritiina brzina vrtnje

185

prerna tome:

tan :x =IA -In L

tan /3A=tan (1:fJ-rt.)

(165)

kut zakretanja

1 T·l rt.=-E. G I,

(167)

(166)

IX U rad kut zakretanja,

G U Njrnm? rnodul klizanja materijala vratila, za celik iznosi' :::::80000 N/mm2, T u Nmm torzioni moment u odgovarajucem dijelu vratila,

I u mm dio duljine vratila 5 konstantnim momentom inercije i torzije,

I, u mm" moment inercije protiv zakretanja u odgovarajucem dijelu vratila, prerna tablici 71.

Druga vratila, npr. transmisiona, deformiraju se znatno vee pri razmjerno malom torzionom momentu. Ova promjena oblika izazvana deformacijom dovodi zbog elasticnosti vratila do nepozeljnih torzionih titraja strojnih dijelova montiranih na vratilu (djelovanje kao kod ravnih torzionih opruga, vidi 3.4.). Lito se ogranicuje kut zakretanja prema iskustvu.na velicinu rxj1:I=O,25 °jm. ako ~l oznaeava ukupnu duljinu dijela vratila koji je torziono opterecen.

Sa stranorn B treba postupiti na isti nacin,

Buduci da su kutovi savijanja veorna maleni, moze se staviti da je tan oee«, tanf3:=:::/3, odnosno tanpA;::::_1:f3-rx (rt. i f3 u radijanima).

Konzolno uteiistene osovine iii oratila smatraju se, prema slid 197, da su uklijestene u osloncu F IJ tako, da se kao prije stvaraju dvije konzole.

Slika 197. Prozib osovine iii vraula kod konzol• nog uleiistenja

4.5. Kritiena brzina vrtnje

4.4.2. Defonnacije izazvane torzionim silama

Torzionim momentom zakrecu se medusobno presjeci vratila, Dva presjeka u razmaku I glatkog dijela vratila (sl. 198) zakrecu se za kut cx= T· II(G '/,). Kut zakretanja stupnjevanog vratila (sl. 199) iznosi:

4.5.1. Fleksiona kritiena brzina vrtnje

Osovine i vratila, zajedno s masama koje su na njima smjestene, predstavljaju fleksione elastiime opruge. Djelovanjem neke vanjske sile POCet ce te mase vibrirati vlastitim prigusenim titrajima (vidi sl. 157, str. 141). Prilikom rotacije javljaju se periodieni impulsi centrifugalne sile, Ovi impulsi odgovaraju brzini vrtnje, a nastaju radi toga jer se stvarni polozaj tezista nepoklapa s teoretskim. Do toga dolazi zbog neizbjeznog odstupanja stvarnih mjera od nazivnih, u granieama dopustenih odstupanja. Ako se sada slueajno poklopi pogonska brzina vrtnje sa frekvencijom vlastitih titraja sustava koji tvori osovina iii vratilo sa masama smjestenim na njima, nastat ce rezonancija. Uz nemiran hod vibrirat ce osovina ili vratilo, poveeavajuci stalno amplitudu titraja, sve do lorna. Rezonantu brzinu vrtnje nazivamo fleksionom kriticnom brzinom vrtnje, 1\..;,. Preciznim balansiranjem i krutom izvedbom moze se danas raditi i u samom .kriticnorn podrucju, Ova metoda je, medutim, upotrebljiva samo u posebnim slucajevima, Ako je fleksiona kriticna brzina vrtnje I\.r;. manja od

Kod osovina i oratila koja su optereeena sa vise sila, progibi se proracunavaju pojedinacno, za svaku situ F l' F 2, . .. posebno, te se onda izmjeri vrijednost I na mjestu najveceg progiba (dobiva se crtanjem elasticne linije). S kutom nagiba treba postupiti u istom smislu.

Ako sile djeluju u raznim ravninama, treba pojedine progibe 11, 12, ... i kutove nagiba PI' 132,'.' te momente savijanja (vidi sl. 186) na odgovarajucim mjestima geometrijski zbrajati.

Sliku 19~. Uvijunje glatkog dijela vratila

Slika 199. Za prorucunavanje kura uvijunja stupnjcvanog vranla 7i" To 77

Slika 200. Titranje osovine iii vratila zbog prernjestanja teZi§ta

a elasticna linija; b amplitude titranja elasticne linije; m masa montirana na vratilu; So teuste mase; Fr centrifugalna sila ; Fr centrifugalna sila nakon pola okretaja

186

4. Osooine l vralila

pogonske II, mora pri pustanju stroja u pogon i zaustavljanju biti podrucje kritiene brzine vrtnje brzo prijedeno. Dugaeke i tanke osovine i vratila imaju visoku fleksionu kriticnu brzinu vrtnje. Kako iz (l09a), strana 141, proizlazi, frekvencija vlastitih titraja sustava zavisi ad krutosti c i od masa m koje vibrifaju. Sami impulsi i sile koje djeluju fi, Fi, ... ne utjecu na kriticnu brzinu vrtnje!

Fleksiona kriticna brzina vnnie

~rll~~Jr=~JI (168)

-1 "ttl' U S

K

Ileksiona kriticrm brzina vrtnje,

faktor naCina lefi~tenja = I za osovine i vratila koja se slobodno okreeu u leZajima (slika 201 a), = 1,3 za osovine obostrano u~vrli:ene (slika 201 b), =0,9 za konzolno uleZiltene osovine iii vratila (slika 201 e), krutost sustava koji vibrira,

masa sustava koji vibrira,

zemaljsko ubrzanje =981 em/s2,

najveci progib izazvan tezinama masa strojnih dijelova smjestenih na vratilo iii osovinu.

c u N/m m u kg

g u em/s2 fa u em

Slika 201. Shematski prikaz raz1iCitih uleZillenja osovina i vratila 0) okretno u ldajevima; b) obostrano uklije1iteno; c) konzolno .

Pri proraeunavanju fG pomocu jednadZbi (163) i (164) [u (164) je toj] smiju kao site koje opterecuju vratilo ili osovinu biti uzimane u obzir samo tezine masa, Ne smiju prema tome biti uzimane u obzir vucne site remena, site koje djeiuju na zube zupcanika itd! Fleksiona kritiena brzina vrtnje neovisna je od toga da li su vratilo iii osovina u horizontal nom, kosom ili vertikalnom poloZaju!

Buduci da tezina vlastite mase vratila ili osovine nije pri proracunu uzimana u obzir, izracunata kriticna fleksiona brzina vrtnje leZi iznad stvarne. Razlika koja se stoga javlja poveeava se s poveeanjem progiba izazvanog teZinama masa. Zato se osovine i vratila nastoji dimenzionirati tako da izracunata kriticna brzina vrtnje ~rit leZi uz dovoljnu sigurnost iznad iii ispod stvame pogonske brzine vrtnje. Za sustave kod kojih su na teskom vratilu iii osovini smjesteni laksi strojni dijelovi, dobit cemo tocr.ije vrijednosti ~ril ako u proracunu uzmemo u obzir i vlastitu tezinu vratila, odnosno osovine. To cemo uciniti tako da cemo tezine parcijalnih dije!ova vratila iii osovina nadomjestiti silama s hvatistem u tezistu svakog parcijalnog dijela, Ali ni to nije potpuno tocno, jer je vlastita tezina zapravo kontinuirano opterecenje,

.. ;

I

I

4.5. Krilicno brzina PTtnje

187

4.5.2. Torziona kriticna brzina vrtnje

Vratilo s masama koje su na njemu smjestene ravna je torziona opruga koja ce poceti vibrirati prigusenirn torzionim titrajima ako ju izloZimo kolebanjima okretnog momenta Ako kolebanja okretnog momenta odgovaraju brzini vrtnje kao sto je to kod zalomljenih vratila stapnih strojeva, doci ce i kod torzionih vibracija do rezonancije. To ce nastati kada pogonska brzina vrtnje bude jednaka vlastitom titranju sustava. Torziona kriticna brzina vTtllje lIt:.h jednaka je opasnost za mogucnosti lorna kao i fleksiona. lmpulsi okretnih momenata ograniceni su ipak na posebne slucajeve,

Torziona kriticna brzina vrtllje ~rjl ~_!_ J-JC

. 2n

(169)

'i.dl U S - I torziona kritiena brzina vrtnje,

c u Nm/rad krutost vratila,

J u kgm2 . moment tromosti mase vratila, ukljueivo mase dijelova smjestenih na vratilu,

UzimajuCi u obzir oznake dane na slid 199, izracunava se krutost iz jednadzbe:

(170)

c u Nmm/rad G u- N/mm~

I u m.m

I,.u mm"

krutost vratila,

modul klizanja materijala vratila ~80000 N/mm2 za 6:1ik, duljine pojedinih stupnjevanib dijelova vratila, . polarni.moment inercije pojedinih popretnih presjeka (tablica 71 str, 176).

5.1. Trenje • podmtlzi~(lJlk • maziua

189

5. LEZAJI

2. Sullo trenje, ako izmedu dodirnih povrsina nema oksidacionog sloja, sloja vlage, niti bilo kakvog drugog stranog sloja (slika 202a).

3. Tekuce trenje, ako se povrsine nalijeganja ne dodiruju, a vrhove niihovih povrsinskih hrapavosti razdvaja nosivi tekuci iIi plinoviti medusloj (slika 202c). Ako se potreban tlak za nosenje stvara sarno gibanjem tijela, onda ga nazivamo hidrodinamiikim, ako pak nastaje pumpom s posebnim pogonom, onda lIid,.osraritkim. Trenje koje pri tome nastaje je trenje zbog viskoziteta (zilavosti) materijala nosivog medusloja.

4. Mjesovilo trenje nastaje medu povrsinama nahjeganja ako postoji djelomicno trenje cvrstih tijela, a djelornieno tekuce trenje (slika 202 b). Mjesovito trenje nastaje pri suvise sporom gibanju (kod .pokretanja i zaustavljanja), suvise visokom opterecenju iii nedovoljnoj kolicini tekucine, odnosno plina.

5.1. Trenje, podmazivanje i maziva

5.1.1. Trenje

Osovine i vratila imaju oslonce u kliznim ili va1jnim leZajima. Lezaji se podmazuju da bi gubici trenja, a time i zagrijavanje, bili sto manji, Pod trenjem se prema DIN 5281 podrazumjeva otpor koji se javlja izmedu povrsina nalijeganja dvaju tijela i suprostavlja se medusobnom gibanju bilo klizanjem, bilo kotrljanjem iIi valjanjem (trenje gibanja - kinetiiiko trenje), iii onernogucuje gibanje itrenje mirooanja - statitko trenje).

Za lezaje znaeenje ima sarno trenje gibanja. K tome se racuna i startno trenje u pocetku gibanja i trenje zaustaoljanja na kraju gibanja, U trenje gibanja spadaju slijedece vrste trenja:

1. Trenje klizanja, kada povrsine nalijeganja klize jedna po drugoj (klizni lezaj, klizna vodilica kod alatoih strojeva).

2. Trenje kotrljanja, kada se dva elasticna tijela (na primjer ad telika) kotrljaju jedno po drugom. Zbog elasticne doformacije nastaje iz teoretskog tockastog iii linijskog dodira povrsinski dodir koji daje klizni udio (valjcici koji se slobodno gibaju izmedu dvije vodilice).

3. Trenje oaljanja; kada se valjaju dva tijeIa jedno po drugom, pri remu je uCeSCe klizanja i kotrljanja odredeno unaprijed zakonima gibanja (valjni lezaji, bokovi zupcanika).

Slika 202. Vrste trenja

a) suho Irenje bez sloja koji razdvaja nalezne povdine; b) mjeOOvito trenje; djelomieno suho, djel~ tekuee trenje; c) tekuee trenje (plovno

trenje) s meduslojem koji razdvaja

1 pomieni dio; 2 mirujuCi dio; 3 medusloj; 4 gibanje; 50ptereeenje

5.1.2. Podmazivanje i maziva

Radi olaksanja klizanja povrsina nalijeganja, te radi smanjivanja Hi tak sprjecavanja trosenja, upotrebljavaju se maziva. Ona treba da ornreze klizna mjesta, da prianja ju uz materijale, da razdvajaju hrapa voscu izazvane medusobne neravnosti povrsina nalijeganja, da sarna imaju nisku unutarnju zilavcst, da ne nagrizaju materijale i da ih litite od korozije, a da po mogucnosti i hlade, prenose pritisak, brtve i stite maziva mjesta od neeistoca i vode. Kao maziua dolaze u obzir:

1. Tekuca maziva (ulja). Ona opcenito udovoljavaju najbolje zahtjevima i cesto se s njima moze ostvariti hidrodinarnicko podmazivanje.

2. Masti za podmaziuanje su plastiene tvari kod kojih su metalnim sapunima iii materiji za zguscavanje do dana ulja,

3. Mjesavine cvrslih maziva s uljima iii mastima. Cvrsta maziva u prahu mijesajuse s uljima iii mastima. SIui.e kao tankoslojno mazanje pri poteskocama uhodavanja.

4. Kruta maziva su krute tvari u prahu iii u obliku Ijusaka, koje dobro prianjaju uz klizne povrsine i time im poboljsavaju klizna svojstva, Najcesce se upotrebljavaju u spoju s uljirna, mastima, umjetnim masama, na primjer grafit i molibdendisulfid.

5. Umjetne mase s kiunim sposobnostima: U obzir dolaze: poliamid PA. poliacetal

. POM, politetrafluoretilen PTFE i fluoretilen-propilen PFEP, koji se upotrebIjavaju za klizne tracnice, lezajeve, brtvila kod vratila i zupeanike, Osim toga mogu se kruta maziva dodati (inkorporirati) umjetnim masama da bi im se poboljsala klizna svojstvana primjer grafit iii molibdendisulfid za blazinice

od umjetnih masa. .

6. Suhi tanki mazir;i s/ojevi su cvrsta maziva u tankim slojevima (TSF) koja sluze kao trajno mazivo, iskljueujuci mogucnost zagadivanja dobara koja se preraduju, kao sto su zivezne narnirnice iii tekstil.

7. Plinoti. Ponekad i zrak sluzi kao mazivo kliznih lezaja kod malih brzohod-

nih strojeva. .

Poznate su nadalje jos sliiedece orste trenja:

1. Trenje cvrstih tije/a, pri kojem se cvrsta tijela dodirujuneposredno, Na njihovim povrsinama je oksidacioni sloj iIi sloj krutog maziva.

190

5. Leiaji

5./. Trenje • podmQ:ivanje • mazica

191

. Naj~ai:nij~. maziva za JeZaje su ulja. NajCeSCe se daje prednost jeftinim mineralnirn uljirna u odnosu na sinteticka ulja. Svakom gibanju tekucine ~uprotstavlja se ~nutarnje trenje. Ako dvije povrsine podmazane uljem klize jedna eo drugoj, onda se i pojedini uljni slojevi pomicu medusobno uz trenje. Sto je trenje vece, to je tzv. zilavcst tekucine veca, Ta i:ilavost tekucine naziva se »iskozitet.

Sloj tekucine izlofen trenju, kao sto je npr. nosivi medusloj (mazivi sloj) kod .hidro~inam~ckog podmazivanja, more se zamisliti cia je sastavljen od ta~kl~ slojeva sheno snopu medusobno pomaknutih igracih karata (sl. 203). Pn njihovu medusobnom uzduznom pomicanju nastaje izmedu pojedinih slojeva smicno naprezanje T, tija velieina zavisi od vrste tekucine (Zilavosti tekucine) i od razlike brzina pojedinih slojeva. Sto je veci pad brzine, to je vece smieno naprezanje 1". Kao mjera za viskozitet mazive tekucine u gibanju oznacava se dinamiiki viskozitet 1'/ kao ono smicno naprezanje koje bi nastalo kad izmedu dva sloja razmaknuta za jedinicu duljine (1 m) postoji razlika u brzini od jedne jedinice brzine (I mjs).

Prema slici 203 medusobni razmak dviju povrsina je A}', a njihova razIika u brzini Av. Prema tome imali bismo kod povrsina u razmaku 1 (jedna jedinica duljine) pad brzine v=Av/Ay. Ako pri ovome padu izmedu pojedinih slojeva ?jeluje sm.ieno naprezanje t i ako se pretpostavlja da su srnicno naprezanje 1 pad brzine r medusobno proporcionalni (Newtonova tekucina), onda bi smicno naprezanje za jedinicu brzine iznosilo 1'/=1"/v; prema tome je:

Dinamicki viskozitet moze se mjeriti pomoeu viskozimetca s kuglom, kod kojeg se kugla spusta kroz cijev napunjenu uljem za ispiuvanje, Vrijeme spustanja je izravno proporcionalno

dinamickom viskozitetu .

Osim dinamickog, postoji i kinematski oiskozitet v nekog ulja, pod kojirn se podrazumjeva odnos dinarniekog viskoziteta 1'/ prema gustoci ulja Q.

Kinematski mskozitet v=!!.

Q

N's2 Ako se raeuna Q u kgjm3, a iz 1 N = 1 kg· 1 m/s2 proizlazi za 1 kg= 1-_ -, m

N·s2lm N's2

dakle Q u 3 --4- dobiva se

m m .

intemacionalna jedinica za kinematski oiskozitet N.s/m2 m2

N·s2jm4 s

Konvcncionalno je do sada vrijedila, prema engleskom rlzifaru SIOkesu, nazvana jedinica I St (Slokes)= I crn1/s. Nadalje je 1 St= tOO cSt (centistokes) i tako:

dinamicki »iskozitet

T 1f= Av/Ay

1 oo2/s= 104 St=106 cSt

N's2 Buduci da je opeenita gustoca ulja Q:::;: 0,9 kg/dm 3 = 900 kg/m3 =900 -4-'

. m

moze se pri preraeunavaaju kinematskog viskoziteta u dinamicki upotrijebiti slijedeea skracena veliCinska jednadfba:

dinamicki viskozitet n = 0 09 _!_ Pas =0 0009 ~ Pas (171)

, St ' cSt

a Slika 203. Pomicanjc slojcva tekucine kod hidrodinamickog podmazivanja (a su zamisljeni slojevi tekuciae koji se medusobno pomil:u kao slo!aj igracih karata)

Ako, na primjer, neko ulje ima kinematski viskozitet v=50 cSt, onda je dinamifk..i viskozitet:

1 Pas= 10 P= 103 cP

. 50 cSt

11=0,0009 --Pas=0.045 Pas cSt

Ovo preracunavanje potrebno je stoga sto je kinematski viskozitet., iako beznaeajan za tehniku podmazivanja, gotovo iskljuCivo moZe naei u podacima

proizvodaea ulja. .. .

Sva tekuca maziva s porastom temperature postaju rijeda, sto znaei da se njihov viskozitet smanjuje. Zbog toga se mora viskozitet uvijek naznaciti u ovisnostio temperaturi Tako,. na primjer v50=63" cSt mati da kinematieki viskozitet ulja oa t = 50 DC iznosi v = 63 Cst Na slici 204 prikazane su promjene viskoziteta nonnalnih ulja u ovisnosti 0 temperaturi. Viskozitet raste takoder i s tlakom ulja, ali se taj porast jedva ocituje do 40 MPa=4O N/mm2•

Od vaZncsti je jos stiniSte, kao temperatura na kojoj se ulje pocinje skrucivati, plamiste kao temperatura na kojoj se zapali uljna para, ali ne i sarno ulje, te postojanost prema starenju; kao oeko odredeno povecanje ostatka uljnog koksa u ulju-nakon odredenog vremena.

Ako se uvrsti T u N/m2=Pa (Pascal), Av u m/s i Ay urn, tada proizlazi iniemacionalna jedinica za dinamiCki oiskoztte:

N/m2 N .

-/-=2 s=Pas (Pascal-sekunda) ms m

m

Konvencionalno je do sada vrijedila u tehnicl jedinica· k~ s. Tada jcl k~ s=9.81 Pas.

m m

testo se upotrebliavalo i poaz (Poise, PI prema francuskom fiziearu Poiseuille. Postoji i odnos I Pas= 10 Pili 1 Pas= 1 daP (dekapoaz) iIi I Pas x I~ cP (eentipoaz), Dakle:

Kao rnaziva ulja dolaze u obzir:

L D~stilati •. koji se dobivaju destilacijorn produkata zernnog ulja. Oni su pr.lkl~dm. ~o 40 °C, te se upotrebljavaju kod jednostavnih prijenosnika, kliznih lezaja, zglobova i kliznih putanja.

2. M~z~va ~Jja A _DI~ 515~S (JUS B.H3.~13 .i 31~) S vrelistern visim od onog kOje.lrnajU destilaciona ulja, Ona ~u ~\'a!lt~tlvno ispod destilata., a ijeftinija su. Imaju v~lo ~obru spos,?b!:ost p.nanjanJa 1 podrnazivanja, pa su pogodna za podma~lvanJe ~tal~? svjezrm uljem, te za protocno podmazivanje do 50°C.

3. Rajinat! su. ulja c!~a s~ SV?Jslva ~o~oljSana rafinacijom (Ciscenjem). Oni udovoljavaju naroc~to .vlsokl~ zah~evlffia sposobnosti podmazivanja., posto, janostr mazivog sloja 1 postojanosti prema starenju. Standardizirana su kao maziva ulja C. Upotrebljivost i preko 50°C.

,11'
• ~.l~"'¢.o
f
'r-- ~ ''''-;. ...
3r-..... -, ....... ~.
" ~
Ir ~ I"- "- ......
"\ I'\: ~
<, .. -, 1"'- "" ~ 1'\
/IfI
,
f~ 01>
, <, r-, " r-...:. "- '\.
3 ,l~, I'... I'... r-, ~
;e;
z ....... "" "
...... q'-;;;;' ~ :-_... -, '\. "- ,
I~ ......... r--...""'f:.. <, <, :---.. r..... " " ,I'.
~ ......
,
f~ ~ ..... ,,~ r-, ..... r-, ..... ....... J" I ....
,
3~ t..... t .... r-, I'~ I'... .... .... L" , .... I' i" "
~ .....
I " "'- ......
b.. I'.... "" i'-- "'- ..... r-, I'
~ , r-..... i"--t..... i'-- r- r- r- 1'1" r-
r-,
, c....::::... 4'ep.
,.".,,__ f-/ .. ~~.~ ~
r-!!... I'
""" '- t--
~ ~
- -.. :"---f-
-.!!f!1 r- i-._ - - -r--- ~
i-- I

lIJ

Slika 204. Ovisnost viskoziteta

1fJ tIJ • "&1,1) normalnih ulja 0 temperaturi

(prema Niemann-Cameron- Vogelu)

311 U so •

/enfIen1hJro t -

4. ~girana uija su rafinati iii sinteticka ulja kojima su dodani razlieiti aditivi izmedu ostalo~ dodaci za visoki tlak koji povecavaju otpomost na visoki tlak (grafit, cinkov sulfid, molibdendisulfid, fosfor, te spojevi fosfora, sumpora 1 klora),

5.1. Trenje • podmazioanje • maziva

193

5. Sintetska ulja su umjetna ulja. Stiniste irn je nisko, imaju pogodan odnos viskozitet-temperatura, narocito povisenu postojanost prema starenju, vise plamiste nego mineralna ulja, Buduci da su veoma skupa, upotrebljavajuse sarno tamo gdje normalna maziva zatajuju. I sintetska ulja mogu se legirati aditivima (vidi pod 4). Od sintetskih ulja najbolje karakteristike viskozitettemperatura pokazuju silikonska ulja, te se siroko primjenjuju (-70 "C do +250°C, v50=25 do 350 cSt). Sposobnost ornrezavanja je manja. Osobito dobro djelovanje pokazuju pri podmazivanju umjetnih masa, kao sto su poliarnid i polistirol.

Mazive masti su mineralna ulja zgusnuta pomocu metalnih sapuna. Sapunasta grada (tvrsta pjena od sapuna) obavija kapljice ulja, te ih sarno u najmanjim kolicinama oslobada za podmazivanje, Za vrijeme gibanja istisne se ulje iz pora i podmazuje. Pod saponifikacijorn podrazumijeva se opcenito kemijska reakcija izrnedu masnih kiselina i mineralnih soli, pretezno kalcijevim, natrijevim ili litijevimhidroksidima, Postoje prema tome masti kalcija, natrija iii litija. Svojstvo masti da se moze nanositi u slojevima i da se lako plasticno defonnira, oznacavamo kao konzistenciju, koja se izrazava POIDoeU penetracije. Na 25°C mjeri se dubina prodora.ispitnog stozca i ona se izraiava u desetinama milimetra. Na primjer, penetracija 310 znaci da ispitni stozac prodire u mast za 310· 0,1 mm=31 mm. Odlezane masti daju·penetraciju mirocanja, a prethodno gnjecene daju penetraciju valjanja. Maziva mast je to bolja, sto je manja razlika izmedu tih penetracija. Penetracija valjanja tekucih masti, koje su veoma meke, je 355 do 475 (razred konzistencije 1 do 3), tvrde masti od 85 do 205 (razred konzistencije 4 do 6). Konzistencija se porastom temperature smanjuje, ali ne u onoj mjeri kao viskozitet ulja. Masti u tehnicko]

upotrebi su: . .

1. Mazive masti na bazi kalcijeva sapuna. Udovoljavaju jednostavnim zahtjevirna podmazivanja od - 35°C do + 50 "C, ne otapaju se u vodi, pa su pogodne za podmazivanje na otvorenom (gradevinski strojevi, kolsko postoIje i jednostavni klizni lezaji), Naknadna podmazivanja potrebna su u kracim vremenskim razmacima. Za valjne leZaje pogodne su od .; 20 °C do

+50oe..· . ...

2. Mazive masti na bazinatrijeva sapuna. Struktura im je vlaknasta, dobra sposobnost podmazivanja, ali se otapaju u vodi. Temperatura upotrebe je -30oe do +.110°C_ Pogodne suza klizne i valjne leZaje, ali pristupom vode se ispiru.

3. Mazive masti ria bazi litijeva sapuna. One su kratkovlaknaste strukture i ne : otapaju se u vodi.: njihova temperatura upotrebe iznosi - 30 "C do + 125" "C, a kratkotrajno (do 100· sati ukupno) i do: + 140 0C_ Sadrze primjese koje im daju sposobnosti za visoke pritiske,

4. Mazine masti na bazi kompleksne saponifikacije. Ima vise metal nih sapuna (barij/kalcij iii litij/magnezij/stroncij), koji kemijski medusobno stvaraju komplekse (spojeve), Ne otapaju se u vodi, a njihova temperatura upotrebe je - 25 "C do + 150 "C, Za klizne i valjne lezaje su neogranieeno upotrebljive. . Zbog visoke cijene dolaze u obzir sarno tamo gdje zataje jeftine mazive rnasti, .

194

5. Blok-masti (briketne masti), To su tvrde masti izradene u obliku kvadra, koje se umecu u komore kliznih Iezaja, Njihova penetracija iznosi 20 do 85. Temperatura upotrebe do 160 "C, Upotrebljavaju se u vaJjaonicama za lezaje valjanih staza, kod kalandra (strojevi za valjanje) za preradu umjetnih masa i gume, u priacipu kod teskih, sporohodnih strojeva 5 vrucim Iezajnim mjestima.

Kruta maziva imaju vlastitu sposobnost podmazivanja. Grath i molibdendisulfid kao tvari sa slojevitom mrezastom strukturom (slojevito postavljeni mali lamelasti djelici) najznacajniji su. Upotrebljavaju se tamo gdje se ne rnoze postici hidrodinamicko podmazivanje, sto znaCi kod malih brzina klizanja, gibanja amo-tamo iii udarnih opterecenja, sto bi probilo inace mazivi sloj, I pri nepovoljnim kombinacijama materijala, kaosto je eelik po eelilcU; korisno je djelovanje krutih maziva, zbog razdvajanja povrsina nalijeganja Klizni slojevi krutog maziva koja Cvrsto prianjaju ne mogu se tako lako istisnuti kao uljni sloj, eak ni na veoma visokim temperaturama, na kojima znadu zatajiti i sintetska ulja. Svemirski letovi mogli su se svladati sarno upotrebom krutih maziva.

Lamelasti djelici krutih maziva.moguse medusobno lako pornicati, Mnogobrojne lamele ulaze u udubljenja povrsinske hrapavosti kliznog materijala i prianjaju uz materijal tako <fa se nalezne povriine vise ne dodiruju, Nedostatak je, medutim, utome da se ovim mazivima ne mogu postiei tako niski koeficijenti trenja kaos hidrodinamickim podmazivanjem.

Molihdentfisulful MoS]; rnoze se upotrebljavati od -180 DC do +450 "C, a ako nema pristupa zraka, Cak do 650 ~c. U trgovinu se isporucuje u oblilcu praha iii umjesani u masti ili ulja, u oblik:u paste. Koeficijent trenja u lezaju pada s povecanjem opterecenja izmedu 0,02 i 0,12.

Grafit je graden od atoma ugljika, a prema MoS2 bolje vodi toplinu, ali mu nije tako velika moe prianjanja, jer djeluju sarno adhezione sile. Grafitom sene povisuje sposobnost primanja pritiska masti i ulja kao sa MoS];. NajeesCe se upotrebljava s drugim nosiocima iii mazivima, Grafit se proizvodi u pahuljicama iii' u prahu i znatno je jeftiniji ad MoS2• Na 400 "C poCinje da oksidira, te izgara iznad 550"C u ugljirni dioksid,

Duktilni metali (jako deformabilni), kao sto su aluminij, kositar, olovo ill bakar u prahu, te koloidno srebro, mijeSaju se s mazivima i sprijecavaju kod mjesovitog tren ja trosen je kliznih povrsina, .

5.2. Klizni ldaji

5.2.1. HidrodinamiCka teorija podmazivanja, lez.aji s viSestrukim klimim povriinama, utori za podmazivanje

LeZaji sluze kao oslonci rukavca osovina i vratila, Razlikuju se nosivi leiaji za radijalne sile (poprecne site) i uporni iii potporni leiaji za aksijalne sile (uzduzne sile), Rukavci rotiraju podmazani uljem iii mastima, eventual no krutim mazivima u tuljcima iii blazinicama Ieiaja. izlozeni trenju klizanja.

5.2. Klizni leiaji

195

Idealno. je hidrodinamicko podmazivanje uljem. (vidi 5.1.1. str, I ~), jer se tada ne troSe klizne povrsine, Nosivi mazivi uljnislo] moze nas~t.t ~o onda ako se izmedu povrsina nalijeganja nacini Illj~i klin i ako je b.r~ma klizanja dovoljno velika, "Plivanje" kliznih p?v~ina ~oZe se usporediti ~ sldjanjem na vodi. Gibanjem i koso postavljenim s~Jam~ prem~. vo~~~oJ povrsine proizvede se dovoljno visok tlak vade. koji moze nositi skijasa.

U kliznim ldajima taj zadatak preuzima u/jni klin; . . .

Na slid. 205 prikazan je nacin nastajanja nosivog uljaog sloja, U sla?J~ mirovanja rukavac teii ekseentricno u blazinici ldaja (slika 205a). stvarajuci klinast procjep. Prostor izmedu blaziniee i rukavca ispunjen je mazivim uljem, koje· za vrijeme gibanja mora cia stalno dotice, Kada se rukavac pocne

tul/ak INDja

Slilca 20.5. Potofaj rukavea kod ramih brzioa \!rtD~; "0 je dl;bljina. uljnog film;!. u. sl$:nom

. dijehi klinasla procijc::pa

okretati trenje evrstih tijela (suho trenje]. pre~azi . oajp~ije l1: m.~vil(). trenje (trenje pri pokretanju). Povrsiaa l'~avca DOSl ulje ko~. pnanja 1 tlati ~ u klinast procjep. Zbog toga uprOCjepu ~e~ tlak, k:'OJl ruk~vac pre~JeSta (ekseentricno) u jednu stranu, Porastom brzine vrtnje .pov~v~ se ! tla~, rukavac se uzdiZe i poeinje plivati na tak,Q. stvorenom ulj~om sloJU, naJma~Je debljineho (sl, 205b). Mjesovito, uenje prelazi na taj naQn u tekm:e strenJ.e. Brzina vrtnje pri kojoj se dogada taj prijelaz naziva se prijelazna brzina ortnje, Oaljim porastombrzin.e vrtnje smanjuje. se eksceDtri~itet (sl. ~5c). a ~od zamisljene beskonaeno velike brzine vrtnierukavac .. bi eak ce.ntnCn.o rotl~o u blazinici, Slika 206 prikazuje karakteristiku koeficijenta trenja b~ f~kclJu

. .' .brzine vrtnje. (Stribeckova krivulja). U

::l. podrucju J vlada mjesovito trenje (pod-

i . ruCje oskudnog ~mazivaDJa). Tocka

't ~r oznacava prijelaznu brzmu v:rtnJe.

~ .POdrucje 2 je podrucje, hidrodinamickog

1 podmazivanja u kojem je k~fi<:ijent tn:nja uvjetovan sarno viskozitetom maziva ulja, a poveeava se s b!Zinom. vr~nje (porast smicnog naprezanja u .sIOJeVl~a tekucine). Stika 205e pokazuje razdiobu tlaka ulja, koja je jednaka povrsinskom tlaku na blazinicu.

,., .: ....

IK zina rrtnfe n

, 2.

Sli ka 206 .. Koeficijenl trenja u. ovisnosti o brzini vrtnje pri hidrodinarnickom podmazivanju '(kril'll/ja po Strlbecku)

13·

5. Leiuii

Debijina mazivog uljnog sloja ho (vidi 51. 205) ovisi od opterecenja lezaju.

Povecanjem sile (opterecenja) ona se smanjuje, a kod suvise velike sile, daklc kod suvise visokog povrsinskog tlaka, moze cak probiti mazivi sloj. Sto je villi povrsinski t1ak, a brzina klizanja manja, to veci mora da bude viskozitet rnaziva. Obrnuto, kod velikih brzina klizanja preporucuje se nisko viskozno mazivo, jer unutarnje trenje u mazivu raste sa zilavoscu ulja. Isto tako se povecavaju zagrijavanje i gubici energije,

SHe koje djeluju, na primjer sile zuba zupcanika iii remena, savijaju vratilo (vidi 4.4.1. strana 182), tako da se rukavci nagibaju. Ovo na krajevima osobito sirokih leZa.ja moze prouzrociti visoke rubne tlakove (sl. 207a), ukoliko se blazinice ne mogu podesavati prerna nagibu (sl, 207b). Rubni tlakovi dovode do ve1ikog trosenja, do zagrijavanja iii Calc do zaribavanja. Kuglasta pomicna podloga prerna slid 207 b stvara doduse mogucnost podesavanja, no potrebna je velika zracnost u Iezaju, jer je za pornicanje kuglastog zgloba, u kojem treba savladavati veliko startno trenje, potrebna takoder odredena zracnost, To se narocito primjecuje pri kolebanju opterecenja, jer tada najuze mjesto /10 uljnog sloja (slika 20~b) putuje arno-tamo. Vratilo tada radi nemirno, ali mogu nastati i vibracije. Da bi ulezistenja bila tocna, odnosno da bi se sprijecile vibracije, upotrebljavaju se klizni leiajt s visestrukim kliznim povdinama. prema slici 208 (na primjer kod veoma preciznih alatnih strojeva). Blazinice s visestrukim kliznim povrsinama omogucuju tocan centriean hod rukavca vratila i stvaraju na svim klinastim procijepima nosivi mazivi sloj, Zracnost u lezaju je veoma malena; odgovara debljini mazivog sloja ho. Zato su klizne povrsine oblikovane klinasto.

Ulje za podrnazivanje dovodi se kroz provrte u kucistu Iezaja do utora za podmazivanje iii do komora za podmazivanje, tako da se moze raspodijeliti preko cijele sirine leiaja (sl. 209). Na ceonoj strani lezaja otjece ulje nakon podmazivanja u sabirnik. Odanle se ponovo dovodi do lezaja pornocu uljne crpke. Lose srnjesteni utori za razvodenje u1ja (sl, 209 gore) mogu cak dovesti do prekida u1jnog sloja i time znatno pogorsati podmazivanje. Nepovoljni su iii ukrsteni iii u obliku zavojnice izradeni utori za razvcdenje maziva. Utore =a raztodenje maziva tie slavljati II tlacno podruije:

5.1. Klizni leiaji

197

Na lezajima podmazivanim mascu, kod kojih se ne moze racunati s tekucim trenjem, preporucljivo je, naprotiv, utore za razvodenje maziva razmjestiti po Citavoj kliznoj povrsini, kako bi bili dovoljno snabdijevani mascu.

Stika 208. Klizni leZaj s vise kliznih povrsina

a} leZa.j s dvostrukom kliznom povrsinom i blazinicom kod koje zracnost ima oblik llmuna; b) leza] s dvostrukom kliznom povrsinom i medusobno zaokrenutim klinastim procjepima; c) lefuj s trostrukom kliznom povrsinom i neokrugla blazinica dobivena tlaeenjem; d) le!aj s troslrukom kliznom povrsinorn i U!orom za razvodenje maziva; e) lefaj s ~tverostrukom kliznom povrsinom i komorom za podmazivanje

':,'

tole:

prekid mruivog filmo {sfojoJ

8

Slika 209. Pogresan i ispravan polozaj utora za razvodenje maziva pri tekucem trenju

Cesto se pitamo da Ii su bOIJi klizni ili valjni lezaji, Svaka vrst lez.aja ima svoje specificne prednosti i nedostatke. Velika povrsina podmazivanja kliznih Iezaja djeluje prigusujuci na vibracije i sum, taka da klizni lezaji opcenito mirnije rade. Klizni lezaji radeni su jednostavno i mogu biti dijeljeni. Kod cistog trekuceg trenja klizni lezaji postizu gotovo neogranicenu trajnost i mogu raditi najvecim brzinama vrtnje, Opcenito su jeftiniji od valjnih

. lezaja ..

198

5.2.2. Dovod ma:ziva, uredaji za podmaiiv.anje

5. Le!aji

.Prema vr.sti .Iei.aja inacinu pogona mora se povremeno iii stalno dovoditi mazivo do kliznih povrsina, To se vrsi preko kanala, utora, komora i slicno.

Podmazi\'a:nj~ m~stima nisko. op~er~nih, sporednih lei.aja· i zglobova, te.za pra$nu. oko_h.nu., J~nostavn? Jet Jeftl~O. ~~.lVIsna mast ne kaplje s lezajnih mjesta, v~ ~azt IZ lezaja kao vnenac kOJI Stitl od oneciscenja, Mast se mora odg,:)VaraJubm uredajima. tl~Ci.ti .?O lezajnlh miesta Prekomjemo zagrijavanje te~Ja ?ovest Ce do topljenja cijelokupne rnasti .j do praznjenja spremnika, a nme 1 do zapaljenja leiaja.

Slika 21 O. StaufTeri~va rnazalica Din 34 II (JUS M.C4.600 i 601)

Slika 2·12. 'Samopodmazivanje mastima;

a) 'mazalica s ·oprugom;

b) s komorom za mast

Slika211. Kuglaste glave za dovodenje maziva 'DIN 3402 (JUS M.C4.611-614)

'Slika 213. -Otvor ·za 'podmazivanje/ uljem

aJ

Slika 214 .. Samopodmazivanje uljem:

0) rnazaliea s fitiljem; b) otkapna mazalica

Dovodni kanali zatvaraju se Staufferooim mazalicama DIN 3411 (JUS M.C4.600-601; slika 210) iii kuqlastim qlauama za pedmazioanje DIN 3402,

5.2. Klizni /eiaji

199

(JUS M.C4.611-614~ .slika 211). OkretanjempokJopca s navojima ostvaruje se u napunjenoj mazalici potreban tlak. Ako svi kanali za dovodenje maziva dolaze s jednog sredisnjeg mjesta, s tog se mjesta mogu opskrbiti istodobno sva .lezajna rnjesta. Postoje, osim toga., mazalice S oprugom (mazalice za masti), u kojima je Slap opterecen oprugom i stalno tlaci na zalihu masti, te tako opskrbljuje mascu mjesta za podmazivanje (sl, 212a). Ako seu tijeiu lei.aja nalazi zaliha masti (sl, 212b) koja svojom tezinom t1aei na rukavac i time osigurava stalno podmazivanje, onda se to naziva podrnazivanje s komorom za mast.

Podmazivanje .uljem dolazi u obzir.za sve brzohodne lezaje s velikim povrsinskim pritiscima i visim ternperaturama .. Za .podredene svrhe,kao sto je podmazivanje.zglobova, jednostavnih i .lako pristupacnih sporednihlezaja iIi poljoprivrednihstrojeva, zadovoljava.rucno podmazivanje. Mazivo se dovodi do .orvora za podmazivanje pomocukantioe za ulje .ili brizgalice za ~ulje. Pri tome leZaj dobiva sarno onoliko :ulja koliko je potrebnoda De dode do zagrijavan ja. Da bi se mogla preuzeti dovoljna kolicina ulja, mora da je otvor za .podmazivanje veci .nego .onaj .za podmazivanje mastima(sl. 213). Zbog sprijeeavanja oneciscenja otvora za podrnazivanje.preporucljivoga je zatvaratimaznom nazuvicom.

Slika 215.Podmazivanje :prstenom za .podmazivanje

'0) sa -slobodnim :prstenom 'DIN 322; ·b) sa 'fv~lim .prstenom

Automatski .uredaji za ;podmazivanje .opskrbljuju leZajnamjesta stalno 'uljem u .ogranicenoj .kolicini 'kapljica (5 do 40 .kapi/min), Stika 214 prikazuje mazalicu.sjitiljom,j otkapnuuljnumazalicu. Danas se.daje.prednost malimpumpnim agr~gatima,. koji opskrblj.tiju mnoga mjesta .za .podmazivanje iprema velieini .lezaja .i brzini vrtnje .dopremajun.I .do .5 ,cml ulja u minuti, Ulje nakon toga otjeceusabirnik.

Podma.zivanje ,uranjanjem jednostavno je, sigurno i stedjjivo, Dijelovi prijenosnika koji .rotiraju (na primjerzupCanici) .uranjaju -se u uljnukupelj i bacaju ·ulje .na 'lezaje, Zbog unutarnjeg trenja smiju dijelovi prijenosnika uranjati 'sarno malo (mace su veci gubitci energije i zagrijavanje). Za vodoravna vratilapokazalo se kao .pouzdano podmaziuanje.maznim prstenom (sl. 215). U· blaziniciili tuljku lei.ajanalazi se prorez u kojemu visi slobodno na vratilu tanak mazni .prsten DIN 322 (sl. 2ISa). Rukavac koji rot ira nosi

200

5. Leiaji

sa soborn prsten, a prsten na sebi transportira ulje iz kornore za ulje prema gore. Podmazivanje rnaznim prstenorn moze se obavljati i cvrstim prstenorn (s1. 215 b).

Najsigurnije i najekonomicnije je optOCDO (cirkulacijsko) podmazivanje, koje udovoljava najvisim zahtjevima postavljenim na pogonsko vazne lezaje. Sva mjesta za podrnazivanje opskrbljuju se iz jedne uljne purnpe preko sistema cijevi. Ulje koje otjece filtrira se, u odredenim slucajevima hladi, i sakuplja u zbirnike. SakupIjeno ulje ponovo se pumpa u sistern, Ulje koje cirkulira, istodobno hladi lezaje.

5.2.3. Materijali za leiaje (Ieiajoi materijali) i materijal rukavca

Na materijale za lezaje od kojih se izraduju tuljci iii blazinice postavlja se niz zahtjeva kojima rnoraju udovoljiti. Prerna DIN 50282 zahtjevi su uglavnom ovi:

1. Prilagodljivost. Lezajni materijal treba da se pod opterecenjem elasticno, au danom slucaju i plastieno, prilagodava promjenama oblika.

2. Tlaiina cvrstoca. Lezajni materijal treba da trajno podnosi tlacno opterecenje,

3. Podnosljioos: (konpatibilnost) s materijalom rukavca.

4. Neosjetljivost na zaribavanje. Lei.ajni materijaI mora imati svojstvo da se na visokim temperaturarna ne zavaruje s materijalom povrsina naJijeganja rukavca.

5. Mala sklonost stvaranju brazda. Grada strukture treba cia je takva da se na kliznirn povrsinama pod opterecenjem i defonnacijom ne stvaraju brazde, koje mogu dovesti do brzog habanja.

6. Sposobnost uhodauanja: Lezajni materijaI treba da se lako prilagodava odstupanjima geometrijskog oblika zbog optereeenja, tako da se povrsine nalije-

ganja i dalje glacaju, ali ne ohrapavIjuju. -

7. Otpornost protio habanja. Lezajni materijal treba da bude otporan protiv promjena povrsine klizanja, ukoliko bi zbog mehaniekih uzroka doslo do odvajanja malih djelica,

8. Sposobnost klizanja pri nepovoljnom podmazivanju. Materijal mora omoguciti da se proces klizanja odrZi. jos neko, ograniceno, vrijeme ukoliko nastupe nepredvidene nepovoljne pogonske okolnosti, na primjer prekid dovoda rnaziva. Materijal ne smije tada zaribati.

9. Sposobnost omreiauanja maziuom. Materijal treba da omoguci jednoliko omrezavanje mazivom.

10. Toplinska oodijioost. Materijali treba da po mogucnosti dobro odvode nastalu loplinu trenja.

Za lezajne materijale upotrebljavaju se pretezno metali. Bijele kovine, kuo sto su legure kositra, olova, bizmuta i antirnona, irnaju osobito dobra

5.2. Klizni leiaji

201

.'c -,

svojstva uglacavanja, prilagodljivosti i otpornosti protiv habanja. One pokazuju dobre osobine klizanja pri nepovoljnorn podmazivanju, ali se tale vee na 300 °C. Zato su podesne samo za pogonske temperature do 110 "c. Djelici nastali trosenjem duboko se utisnu, tako da postaju neskodljivi,

Za visoko opterecene Iezaje, s povrsinskim pritiscirna koji prelaze vrijednosti za gore navedene bijele kovine, pogodni su croeni liv, oioone iii aluminijske bronce, te a{uminijeve bronce s veam brojem {egirajuCih elemenata (neke legirane jos s niklom). One su pogodne do 200 "C, a djelorniee i iznad toga. Medutim, sposobnosti klizanja pri nepovoljnorn podrnazivanju vise nisu tako dobre. One odvode toplinu bolje nego bijele kovine. Djelici nastali trosenjem se takoder duboko utisnu,

Sioi Jijev se zbog postojanja grafitnih lamela pogodnih za podrnazivanje upotrebljava kao lezajni materijal. Lose se uhodava, jedva ima sposobnost klizanja pri nepovoljnom podmazivanju i osjetJjiv je na rubne pritiske, Zato dolazi u obzir sarno kod malih brzina klizanja, do oko 1 mjs i malih povrsinskih

pritisaka. .

Za male lezaje s malim brzinama klizanja, koji prema potrebi treba da rade i bez nadzora (bez naknadnog podrnazivanja), pokazale su se dobrim sinterirane kooine kao sto su sinterirano feljezo iii sinterirane bronee. Nastaju presanjem metainog praha u kalupe, Zato su-mekane-iporozne, Pore (supljine) mogu primiti znatne kolicine mazivog ulja, ali se ne moze oeekivati potpuno tekuce trenje, Pri rnaloj brzini kliza~ja trosenje ostaje u podnosljivim gran icama

i.'"

U novije doba umjetne mase kao klizni materijal sve su znacajnije, Nedostatak im je sklonost puzanju pod opterecenjem i velika toplinska razteZl.jivost (oko 10 puta veca nego metala!). Poliamidi (poznati kao nylon) imaju visoku cvrstoeu, dobru sposobnost klizanja pri nepovoljnom podmazivanju i sposobnost priguSivanja, te su veoma optorni protiv trosenja, Nedostatak im je da upijaju vodu (bubre). Poliuretani [trgovacki naziv vulkollan) su po svojim osobinama sliCoi poliamidima, ali znatno manje upijaju vodu, Pogodoi su za pogonsketemperatureod -25 "Cdo +80·oC,kratkotrajnoiod -40 "Cdo +130 "C, Poliacetali; osobito polioksirnetili, pokazuju prema celiku dobra klima svojstva. Mogu se Iako izraditi na mjeru. Fluorirani ugljikovodici izgledaju kao - vosak, postojani su prema kiselinama, luiinama i otapalima, Podnose temperature od -270°C do +260 °C. Pod opterecenjem skloni su puzanju i nisu osobito otporni prema trosenju, Od osobite prednosti je njihov mali koeficijent trenja, koji se pri sporom bodu i visokim pritiscima moze smanjiti cak oa 0,01, tako da se mogu upotrebljavati posve bez maziva. Veoma su skupi,

KJizne osobine navedenih umjetnih masa mogu se poboljsati punilima kao sto su ugljen, grafit, moIibdendisulfid, bronca iii olovo. I smole za lijevanje, kao sto su fenol, 'epoksid i poliester, pune se (rnijeSaju) grafitom ili molibdendisulfidom. Sve na taj nacin punjene urnjetne mase upotrebljavaju se kao samopodmazivajuci tuljci, klizni dijelovi itd., gdje se zahtijeva cisto trajno podmazivanje, Buduci da su skupe, treba paziti da debljina stijenke bude sto

. ':,~.-

.r .

202

5. Lt.'iaji

manja. Problernaticno je sto su zbog visokog udjela smolecvrste i stoim je nosivost visoka, ali je njihova sposobnost podmazivanja manjkava. Uz veliko uCesce punila dobivaju visoku sposobnost podmazivanja, ali se brzo trose,

Presane umjetne smole s tekstilnim uloscima, kao slojevito .presan rnaterijal, dolaze u obzir ako se zahtijeva velika cvrstoca i ·elasticnost. S inkorporiranim MoS2 sueak samomazivi.

Lezajne povrsine dobivene nanoienjem maziva i lakoua ostavljaju nakon susenja grafitni iii MoS2 sloj. Tako dobivene kliznepovrsine dobivajuna vaznosti pri suborn podrnazivanju. Klizni lakovi upotrebljavaju se preteZno

T.bli .. 74 Uobgjcnc leI3jnc kovine

N8ZI' ' I<. ","ea) vsobme, UPOII __

OZoRO'11I (GZ-CuSn 10 Zn)

Oveni lip.kao OC-RG'IO

~..:. :~=ma 1--\( RG~!g~~~-c""u~Sn~·~IO~Zn=)-+-!5=m1r'."''''--:C'vrda=-.d''otn=:-::sposo='=b'.ost,=-:u::-= SlI~;::1"'U;-;:'oI;;:'eb:n="'ga:-l·~

drugih Icgi",.ih ·(G-CuS. , ZnPb) o.poma pn:1TIS TtIOB'oj vadi ... n*ca: opte~j<: :8 I PoCuSn' Pb6Z114

elem ena ", do p=40 N}mm' ;: f-, ------I

l·ljl;·II.G·J I Srednj8 wrca. velIka ctpcmost DO habanje, dobra -2: c;CuSn?Pb6Zoi1.

(Gz;'cuSn 7 ZlIPb) sposobn,," prinudoog gibanjll. " sl..aju . oIte6:nja .• ,

, :Ge.Rg 1 ' o'porna prema. m<>rskoj vodl, visokooplere'iv do

I (GC;CuSn 7 ZnPb) 'p=40 Nlmm'. Zo mj""'" op'''''''''jo do p=80'Nlmm' N.CuSn1Pb6ZD4

~l:uSo S ZnPb) Dobra li.lji.osl.· "'1""." r"''''" mor>l;oj vadi ! P.CusnS Pbszm'

1--;';:; v.x-.'"R;;;g::ip;.=-:==.!....+---- .. c,CuSnSPbSz"s

(GZ.cuSn S ZnPb) .Sredoj<: Ivtd"",. ""1"""" P"'",lI morsI:.oj wadi,

(j(.:.Kg ~ .. umjerere apln'OXnj<1

(GC·CuSn S ZnPb)

Lc2lIJno.v c ercvc LRPbSbl2 Nomw.lnDop.crc6:njousm>'o_ii:zouljovke

5 4l~"'" Pri ..am ",h'jevima oa klim. svojsl. .. i opleocCenja

Bijela kovina 10 L.g~b~!, 10

-J(ii'dmijumsk. 6 . Lg~b:>_n e prj na j.";;m za hLjnima na ·klima svojst, .. i op'crettnju

bijoia kovi"" 9 ._,4i....;:L;BP~bS::;;,;,n::.9= __ t- -t

B" ]a'1< • 80 Lpn 80 Pri :'I<om "darnom ople_J'u

~ o~na 80F ! Lp.80~ ~

Uje<alIo 'k05l""""_ I .... 'tIII.lllO' Ul"'.170S (JU~<..uL304 I 302)

... ",.Bz 14 Tvrdo.·o'poma pmG! mol'OkoJ vocl~ ...... m op~i'e£pJC-

(G-CuSn 14) do p-6Q Nimm'

Lijevana kosi" .... bm"",,

... "'.lIZ'Ll.Liiavolvrda. dob'" OI.pOmosl .a ... ".njt. o.pO,"" prema

G-CuSn 12 mon.koj vodi. za ,;"'k.· b<iilll: .vrt.njo. "",.koLmjno do·p=2S Nlmml

v"'-"i.,,.12 (GZ-CuS. 12)

·L.JIOVO'vroa, • vrIo dobrom .alpOlUO!Cu na habanJC. otpcrna prem.a ·mo .... oj vodi ..... j..= opre_je da p~ '20 Nlmm'

""""'nllz I", (GC-CuSn '2)

· .... "'nBz'iu. (G~Sn.IO)

Zila.. m,".nJ" veI,l<og' faS,ezon)3, oLporan .premo cmor>l<oj vodi.·o'poar1'prema koroziji

RgIO (G-CuSn 10)

ImiO. otpomo IR"'" mo .. koJ vodi.13 najvUa'ople'reCcnja .~o 'p=SII N,mm'

Tvrdc, ctpornc _ .mol'6l:oj vodi. za umjereno .optercCenjei niote tJizno .b<iinc

-
8------
iii L. PbSn5
U .. L f6~.IO
'" L.1'b S.G ::d
=: L.I'1'~n • .;;0
W>.W 111
1..:>.80
P.'CuSnI4
~ P.'Cu·S"14
IB CCU 5012
I'"
=: N.-Cu Srill
P.CuSnIO , N:Cu'SnIO'Zril:

I N:CuSoSP-bSZo.S I

1-- U=JO.::' .. ::;: .. "-iiolumloljSl<a - • _eima dmgib'~·.Iemmo", UI'" I 14 (JU~

, ... ,NiAIBzF SO

Ujcvana nikolj· j (G-CuA19 Ni)

",Iuminijska bra.CD G_:NiAl B1F 6Q

tao lijeoaoa alurni- (G-CuAIIO Nil

nijska bronca, 'U~"'~A'Bz~ 70

• dada";"", drugi" [Gz.cuAI 10 Ni)

legiranih elemenata I G· NiAIBzf' 68

l (G-CuAI II Nil

Vdikah'nloC:a, oqxmra pn:ma morSkoj vodt i lmelEruuna o'poma pmn. hab>~ju. uz dob,o podrnazi van je podoosi velik3 udama D~ja do_p=lSON/mm;J

.DZ.3U~)

.,' P:Cw\"1.9

:;:.

a. P:CuAIIO Fc3

~ i P.CuAIIOf.'eS'NiS ~

~ P.CuAIIIFe6NiS

11 Kratiee u zagradi odgOY3LdJ.U S.SlCmilIlici kr...l1QJ prerna DI N 1 :-00.

GZ OZJ1i1~Yil cenuifugalni ]ijev. a GC be:zdoni ljjev.

5.1. Klizni lefuji

203

za male brzine klizanja i visoke pritiske, PrikIadni su za nanoSenje na metale iliumjetne mase. Treba istaci da ni jedno suho .podmazivanje .ili podniazivanje mascu ne moZe zamijeniti ill se pribliziti hidrodinamickompodmazivanjuuljem. I umjetne mase treba podmazivati uljem iii mastima, da se ne bi brzo istrosile,

U tablicama 74 i 75 sastavljen je pregled najvainijih .materijala za lefaje.

Tabli"" 75. Uob~jene Icbja< kovioe i pIauLitDe mase

Nazi. Kntica') 000I0iac i lIpO..-
I...IJo-o ..... .._. I Iijona tooIlI _-,DINI716 JUS C.D2.30S
LijeWno olovna G-PbIIz2S I PreId.Ilom Ic&je lDOIDrlI 0 unuramjim izpra.ajem P.OIPb2S
bra"", (G-CaIIp 2S)
G.Sa."bIb: 5 SralDje tvnIa; !iJa ... : dobnr klizna noj5Iya; <lob ... olpomost P.OI Pb S sero
(G-CaI'I>5 So) no babanjc; podoaJa ... ruboa prilislLe
Lijnaoa GSaPbBz'Ul SralDje mob: mo <loin klima . ...,jstva: d6b ... olpOmOSl ·P. OI'PbIO SaIO
k"';ln:DO-Olowa (G-CaI'I> 10 Sa) no baba.nj<:: m visoR povrtiosb: priiise; podnosi nibae
braoca priLiske
'GSaPbBzIS McI:aDa; nam6tD -.. Idima ..... : ... visoke povriinake P. Cu PbIS Sa8
(G-CaI'I> 15 Sa)· pritiske: JIIIdOO<i rum. prililke; 'doin _bini: priDucInos
gimnja aka naslBDe _je
GSaPbBz'20 MeI::ana; DOjbolja _ SIOOjom.; kad oisotih povrtinWb P. Cu PIQO 50S
(G-Oal'II20 Sa) pritisaI:a i maIih _ IdizoDja; ~ .dabre osobiDo
priDndoog.gibutjo 010 __ oII.c6ooj<:
SId 1Ijoo,·DIN 1691 JUS.CJ2.020
Sivi tijcv • GG-2D Za podmImr: MlIc pQ maIom oplCRtaIju SL20
Limotim 'grVrtom
QG.2S Za umjelmo ~ do .-1 ""0; .osjcIljiv ·DB .1'1IlmtC SL2S
pritiokc
-
.~-
SiDterinmo 1eIje:zo.' .I"
.... lcriraDabro..:a; . Nije-..di- Do E'dION/rmlf ; .., _I IlJ/I,.,.,.,·dodatno 'podma>jvuIjc do .~3.s l1l/I.
s.iDt.e:rira.aa tos:itn:- :u-, ~ ... U<Iamo......,jc iruboo,priIisb:
no blODC3
~-
F_lmo~ T",71
maoe .... p_jc 14
DIN770B 71 Dobn,:d' ..... ...,jsrva; riIokootpomo.protivbobanjo: ; .. ~jo'vodom:
Ptdo.na umjolna lip 2881, 20112. .,.,.mjo buimnju: .-...:; _ju bib kaljcDi; loti ,VOdiOS .1op!iDo
smola' .. oIojcvitim 2013. 20118. 2llB9
pwr.iIOIIIDIN .7335
Potiamid (NyIOll) 'PA6,6
Vulkollan 'PURT",40 'DoIn.kt.imo i~swojsIw,lc~liblUljo;pri o!Uo!mju IIBgiDj'QJU2lUlju;
DiItB OIpo?tIIOOt ~ habmjo; ~ 'II ........un .punilima; bel
Pol iol<simctilcn fOM moziVllih.puIliJa ..... _.., alo jc.niIko opl<mleIIje i,brzina IdizaDju;Io!i._
lopIinc
politctt8nuor~ ·PIfE
c~ilen
Lijcvano umje.na FeooI, epo'sid, I Samopodmazivanje pomotu """""II pooila, a tad malih br:zina Idimoja. mop se
smo1a. poIiesIa . i jakD optcreULi; IoIi _lOPIiO< c,

" vldl .biljoU<u .... bl~ 14

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->