You are on page 1of 53

∆ιηµερίδα Σωµατείου «Η ΕΝΩΣΗ»

29-30 Οκτωβρίου 2010


Εργατικό Κέντρο Κοζάνης

ΛΙΓΝΙΤΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η θέση του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας

Χρήστος Ι. Κολοβός
Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π.
∆ιδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. στην Τεχνολογία
Εκµετάλλευσης Υπαίθριων Λιγνιτωρυχείων
Λιγνίτης : η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρ. ενέργειας
Στη ∆υτική Μακεδονία παράγεται λιγνίτης κυρίως από τη ∆ΕΗ ΑΕ, αλλά
και από τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ και τη ΛΑΡΚΟ ΑΕ.
Η ∆ΕΗ, η µακράν µεγαλύτερη µεταλλευτική επιχείρηση στην
Ελλάδα, είναι µια καθετοποιηµένη εταιρεία, που παράγει ηλεκτρική
ενέργεια.
Για την παραγωγή της ηλ. ενέργειας χρησιµοποιεί το λιγνίτη, όχι µόνο
της ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά και της Μεγαλόπολης και παλιότερα του
Αλιβερίου, επειδή πολύ απλά ο λιγνίτης παρουσιάζει πολύ συγκεκριµένα
πλεονεκτήµατα, χάρη στα οποία µπορεί τελικά να παραχθεί φθηνή
κιλοβατώρα.
Κι επειδή η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί το θεµέλιο, πάνω στο οποίο
βασίζεται ο σύγχρονος πολιτισµός, έχει προφανώς τεράστια σηµασία
για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας η δυνατότητα να
εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερη και φθηνότερη ηλεκτρική
ενέργεια.
Πώς έχει διαµορφωθεί το περιβάλλον για το λιγνίτη σήµερα ;

Οµιλία Υφυπουργού Γιάννη Μανιάτη στο 33ο Συνέδριο ΓΕΝΟΠ -


∆ΕΗ (15/01/2010)
Και να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καµία σκέψη απαξίωσης του Ορυκτού της
Χώρας µας, του Εθνικού µας καυσίµου, του λιγνίτη.
Ο λιγνίτης θα εξακολουθεί να κατέχει τη δική του θέση στο µίγµα καυσίµου της
Χώρας και ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης είναι να εξαντληθούν τα
ήδη ανοικτά λιγνιτικά πεδία, επενδύοντας σε νέες σύγχρονες
Μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προς αντικατάσταση των
παλαιών ρυπογόνων Μονάδων.
Μονάδες που θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.
Μονάδες που θα είναι συµφέρουσες οικονοµικά αλλά και ανταγωνιστικές.
Μονάδες που κυρίως θα συµβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της
υγείας των κατοίκων των περιοχών που χρόνια τώρα τόσα πολλά έχουν
προσφέρει και που πράγµατι οφείλουµε όλοι να τους σεβαστούµε µε τις
πολιτικές και επιχειρηµατικές αποφάσεις µας.

Πηγή : http://www.maniatisy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-----33----
15012010&catid=47:2010-01-18-10-17-23&Itemid=60, 28/10/2010
Γενική ∆ιεύθυνση Παραγωγής
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»


«Η αναθεώρηση της οδηγίας IPPC 2008/01/ΕΚ για τους βιοµηχανικούς
ρύπους και οι επιπτώσεις της στην Ηλεκτροπαραγωγή της ∆υτικής
Μακεδονίας».

«Σχέδιο νέας Οδηγίας για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές»

Αθηνά Χρήστου
Αναπληρώτρια Βοηθός ∆ιευθύντρια
Περιβάλλοντος Παραγωγής

25 Ιουνίου 2010, ΣΤΕΠ Ορυχείων


Σχέδιο Νέας Οδηγίας για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές
(4/4)

Το σχέδιο της νέας Οδηγίας καθιστά τα επίπεδα εκποµπών των


εγχειριδίων Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών δεσµευτικές Οριακές Τιµές
Εκποµπής

SO2 σκόνη
400
mg/Nm3

mg/Nm 3
100
ή
<200 ή
ΕΣΜΕ <20 10
<150 ΕΣΜΕ

Σήµερα Υφιστάµενες* Nέες Σήµερα Υφιστάµενες* Nέες


ΝΟX
Νέα IED Νέα IED
mg/Nm3

500
ή
<200
ΕΣΜΕ 150** Για λιγνίτη: NOx:
200mg/Nm3
Σήµερα Υφιστάµενες* Nέες
* Μετά το 2016
Νέα IED
Εξελίξεις στη Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές
(3/4)

Μάιος 2010 – Ψήφισµα στην Επιτροπή ENVI

Η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για το Περιβάλλον, τη ∆ηµόσια Υγεία και Ασφάλεια


των Τροφίµων (ENVI Committee) ψήφισε, µεταξύ άλλων, το χρονικό περιορισµό των
µεταβατικών διατάξεων της Κοινής θέσης του Συµβουλίου:

Η διάρκεια του Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκποµπών (ΜΕΣΜΕ)


περιορίζεται, από το χρονικό διάστηµα 01.01.2016-31.12.2020, στο χρονικό διάστηµα
01.01.2016-30.06.2019.

Η διάρκεια της γενικής επιτρεπόµενης περιορισµένης λειτουργίας υφιστάµενων


Μονάδων περιορίζεται, από 01.01.2016-31.12.2023, σε 01.01.2016-31.12.2020 και οι
αντίστοιχες ώρες λειτουργίας από 20.000 σε 12.500.

∆ε θίγεται η ειδική µεταβατική διάταξη της περιορισµένης λειτουργίας 32.000 ωρών


των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου στην ίδια χρονική περίοδο από 01.01.2016-
31.12.2020.
Εξελίξεις στη Νέα Οδηγία για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές
(4/4)

Ιούνιος 2010,
τριµερής διαπραγµάτευση Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και Επιτροπής της Ε.Ε.

Πρόσφατα, κατά την άτυπη διαδικασία τριµερούς διαπραγµάτευσης Κοινοβουλίου,


Συµβουλίου και Επιτροπής της Ε.Ε. επήλθε συµφωνία σε συµβιβαστικό κείµενο, το οποίο
µεταξύ των άλλων, για τις µεταβατικές διατάξεις προβλέπει:

Η διάρκεια του Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκποµπών (ΜΕΣΜΕ)


περιορίζεται, από το χρονικό διάστηµα 01.01.2016-31.12.2020, στο χρονικό διάστηµα
01.01.2016-30.06.2020 και µε γραµµική µείωση των εκποµπών για τα έτη 2017-2018.

Οι ώρες λειτουργίας της γενικής διάταξης περιορισµένης λειτουργίας υφιστάµενων


Μονάδων µειώνονται από 20.000 σε 17.500, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα δεν
µεταβάλλεται (από 01.01.2016-31.12.2023).

∆εν θίγεται η ειδική µεταβατική διάταξη της περιορισµένης λειτουργίας 32.000 ωρών
των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου στην ίδια χρονική περίοδο (από
01.01.2016-31.12.2023).
ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
«Η αναθεώρηση της οδηγίας IPPC 2008/01/ΕΚ για τους βιοµηχανικούς
ρύπους και οι επιπτώσεις της στην Ηλεκτροπαραγωγή της ∆υτικής
Μακεδονίας».

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή
στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

∆. Μετικάνης
∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού &
Απόδοσης Παραγωγής
25.06.2010
∆ιαµόρφωση του χαρτοφυλακίου Μονάδων στη ∆. Μακεδονία (1)
Για την περίοδο έως το έτος 2016 περίπου, ο σχεδιασµός αναφορικά µε τη λειτουργική απένταξη
παλαιών Μονάδων και την κατασκευή νέων λιγνιτικών Μονάδων στην περιοχή της ∆. Μακεδονίας,
έχει δροµολογηθεί και οδηγεί στην παρακάτω εικόνα:

Απένταξη:
 Η λειτουργική απένταξη των 6 Μονάδων

ΑΗΣ ΛΚ∆Μ 43 MW στους ΑΗΣ ΛΚ∆Μ και Πτολεµαΐδας θα είναι


σταδιακή - αρχής γενοµένης από τη Μονάδα Ι
ΑΗΣ Πτολεµαΐδας 620 MW
του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας - και αναµένεται να
Σύνολο Περιόδου 683 MW ολοκληρωθεί έως το 2015.

Ένταξη:
 Η Μονάδα Πτολεµαΐδα V έχει ήδη διακηρυχθεί
Πτολεµαΐδα V 550 - 660 MW και θα ενταχθεί λειτουργικά, υποκαθιστώντας
πρακτικά την απεντασσόµενη ισχύ, αλλά
Σύνολο Περιόδου 550 - 660 MW λειτουργώντας µε υψηλότερο βαθµό
απόδοσης και βέλτιστη περιβαλλοντική
συµπεριφορά.
∆ιαµόρφωση του χαρτοφυλακίου Μονάδων στη ∆. Μακεδονία (2)
Με βάση και τις αναµενόµενες εξελίξεις στο θέµα της Οδηγίας για τις Βιοµηχανικές Εκποµπές – που
αφορούν την περίοδο µετά το έτος 2015 – η Επιχείρηση στα πλαίσια της αναθεώρησης του Στρατηγικού
της Σχεδίου εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια και αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές για τη διαµόρφωση
του χαρτοφυλακίου των λιγνιτικών Μονάδων στην περιοχή της ∆. Μακεδονίας. Με βάση τα υφιστάµενα
στοιχεία διαµορφώνεται η εξής αρχική εικόνα για τα τέλη τους έτους 2020:

Υφιστάµενες 1. Οι Μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς, σύµφωνα µε τις


Μονάδες: αναµενόµενες εξελίξεις της Οδηγίας και
λαµβάνοντας υπόψη ότι συµπληρώνουν τον
ΑΗΣ Καρδιάς (I – IV) 1.212 MW (1) ωφέλιµο χρόνο ζωής τους, απεντάσσονται περί το
τέλος της δεκαετίας.
ΑΗΣ Αµυνταίου (Ι&ΙΙ) 600 MW (2) 2. Η λειτουργία των Μονάδων του ΑΗΣ Αµυνταίου
πέραν του 2020 συσχετίζεται µε τη δυνατότητα
περιβαλλοντικής αναβάθµισής τους, ενώ εξετάζεται
ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου (I– IV) 1.220 MW (3)
συνδυαστικά και µε την κατασκευή νέας λιγνιτικής
Νέες Μονάδας ως εναλλακτικής επιλογής (Αµύνταιο ΙΙΙ).
Μονάδες: 3. Για τις Μονάδες I – IV του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου (για
τις οποίες υφίσταται ιδιαίτερη πρόβλεψη στη
Μελίτη ΙΙ 450 MW (4) σχετική Οδηγία) εξετάζεται η δυνατότητα
περιβαλλοντικής αναβάθµισής τους και ως
εναλλακτική επιλογή η κατασκευή νέας λιγνιτικής
Αµύνταιο ΙΙΙ 450 MW (2)
Μονάδας (Αγ. ∆ηµήτριος VI).
4. Η Μελίτη ΙΙ βρίσκεται στο στάδιο προετοιµασίας της
Αγ. ∆ηµητρίου VΙ 600 MW (3)
διακήρυξης.
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Έχουν καταρτισθεί δύο οµάδες σεναρίων µε κύρια στοιχεία
διαφοροποίησης:
α) τη χρήση ενεργειακών µοντέλων διαφορετικής φιλοσοφίας
(συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται το MARKAL που είναι ένα µοντέλο
bottom-up και το ENPEP που είναι ένα υβριδικό µοντέλο έχοντας
ξεκινήσει από µία προσέγγιση top-down).

β) τα διαφορετικά επίπεδα αξιοποίησης του λιγνίτη στο ηλεκτρικό


µίγµα την περίοδο µετά το 2015.

Σε κάθε οµάδα σεναρίων έχει διαµορφωθεί ένα σενάριο αναφοράς


ΒaU, µε βάση τις υφιστάµενες πολιτικές, και διάφορα σενάρια
συµµόρφωσης (Compliance) στη λογική επίτευξης των στόχων που
τίθενται από το Ευρωπαϊκό ενεργειακό και κλιµατικό πακέτο και τις
εξειδικεύσεις που έχουν γίνει για την Ελλάδα.
Εναλλακτικά εξετάστηκε και ένα σενάριο οικονοµικής επιτάχυνσης,
που παρουσιάστηκε από το ΙΟΒΕ.
2.1 Ορισµοί Σεναρίων µε το ενεργειακό µοντέλο MARKAL
Σενάριο Αναφοράς
• Η ζήτηση ωφέλιµης ενέργειας προκύπτει από τα µακρο-οικονοµικά στοιχεία της
παραγράφου 1.1.
• Οι διεθνείς τιµές καυσίµων είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.2
• Οι εντάξεις και αποσύρσεις των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στο ∆ιασυνδεδεµένο
σύστηµα είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.4
• ∆εν υπάρχουν επιπλέον µέτρα σχετικά µε την προώθηση των ΑΠΕ και της
εξοικονόµησης ενέργειας.

Σενάριο Εκπλήρωσης των Στόχων


• Η ζήτηση ωφέλιµης ενέργειας προκύπτει από τα µακρο-οικονοµικά στοιχεία της
παραγράφου 1.1.
• Οι διεθνείς τιµές καυσίµων είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.2
• Οι εντάξεις και αποσύρσεις των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στο ∆ιασυνδεδεµένο
σύστηµα είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.4
• Σύγκαυση βιοµάζας σε ποσοστό 5% κατά µάζα στο ΘΗΣ Φλώρινα 1
• Εφαρµόζονται τα µέτρα που προβλέπονται στο Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής
Αποδοτικότητας και επιτυγχάνεται η αντίστοιχη εξοικονόµηση ενέργειας.
• Εφαρµόζονται τα µέτρα µε στόχο την επίτευξη των στόχων για τις Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας.

Σενάριο Οικονοµικής Επιτάχυνσης (2ο Σενάριο Εκπλήρωσης των Στόχων)


• Η ζήτηση ωφέλιµης ενέργειας προκύπτει από τα µακρο-οικονοµικά στοιχεία του
σεναρίου οικονοµικής επιτάχυνσης του Πίνακα 1.1.2
• Όλες οι υπόλοιπες παραδοχές είναι σύµφωνα µε το Σενάριο Εκπλήρωσης των Στόχων
∆εδοµένα εισόδου: Εντάξεις Μονάδων Η/Π στο Ε∆ΣΜ
ΕΝΤΑΞΕΙΣ Αποδιδόµενη Τεχνολογία
ΜΟΝΑ∆ΩΝ Ισχύς MW Όνοµα Μονάδας Παρατηρήσεις
2010 425 Terna (Ήρων ΙΙ) Ήδη σε commissioning
2011 421 Elpedison (Θίσβη) Ήδη σε commissioning
Endesa II (Άγ.
2011 412 Νικόλαος) Ολοκληρώνεται η κατασκευή
2012 417 Aλιβέρι V Κατασκευάζεται ΣΚΦΑ
Μότορ Όιλ -
Μυτιληναίος (Άγ.
2012 437 Θεόδωροι) Κατασκευάζεται
Εξαρτάται από την πρόοδο
2013 800 Μεγαλόπολη V του ΚΥΤ Μεγαλόπολης
2017 600 Πτολεµαΐδα V Εγκρίθηκε από το ∆Σ ∆ΕΗ
Σε συνάρτηση µε τα ορυχεία Λιγνιτική
2018 450 Μελίτη ΙΙ της Βεύης
2012 153 Ιλαρίωνας
2012 29 Μετσοβίτικο
ΥΗΣ
2013 160 Μεσοχώρα
Αντλητικό Υ/Η
2019 880 Καστράκι 2 (στο σενάριο εξοικονόµησης)
Νέα λιγνιτική (Αγ.
Λιγνιτική
2025 600 ∆ηµητριος 6)

Επίσης 14 επιπλέον Μονάδες Φυσικού Αερίου βρίσκονται στην διαδικασία


αδειοδότησης
∆εδοµένα εισόδου: Αποσύρσεις Μονάδων Η/Π από το Ε∆ΣΜ
ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ αποδιδόµενη
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ισχύς Μονάδα Παρατηρήσεις
Έτος απόσυρσης
(η µονάδα δεν θα
λειτουργεί το έτος
αυτό και µετά) MW
2011 64 Πτολεµαΐδα 1
Λιγνιτικές
2011 113 Μεγαλόπολη 1
2011 113 Μεγαλόπολη 2 Μαζούτ

2012 117 Πτολεµαΐδα 2


2012 33 Λιπτολ
Λιγνιτικές
2013 144 Αλιβέρι 3
2013 145 Αλιβέρι 4
2014 145 Λαύριο Ι Φ.Α
2014 285 Λαύριο 2
2014 173 Λαύριο 3 Μαζούτ
2014 117 Πτολεµαΐδα 3
2015 153 Αγ.Γεωρ.8
Φ.Α.
2015 185 Αγ.Γεωρ.9
2015 276 Πτολεµαΐδα 4
Πρόβληµα µε εκποµπές
2019 275 Καρδια 1 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές
2019 275 Καρδιά 2 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές
2019 300 Καρδιά 3 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές
2019 275 Καρδιά 4 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές
2019 273 Αµύνταιο 1 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές Λιγνιτικές
2019 273 Αµύνταιο 2 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές
2022 274 Αγ. ∆ηµητριος 1 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές
2022 274 Αγ. ∆ηµητριος 2 θείου
Πρόβληµα µε εκποµπές
2022 283 Αγ. ∆ηµητριος 3 θείου
2022 283 Αγ. ∆ηµητριος 4
2024 260 Μεγαλόπολη 4
2024 270 Μεγαλόπολη 3
Σχεδιασµός ΥΠΕΚΑ για την Επίτευξη των Στόχων του 20-20-20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Unit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
MW
LIPT1 10 10
LIPT2 33 33
PTO1 70
PTO2 125 125
PTO3 125 125 125 125
PTO4 300 300 300 300 300
PTO5 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
KAR1 300 300 300 300 300 300 300 300 300
KAR2 300 300 300 300 300 300 300 300 300
KAR3 325 325 325 325 325 325 325 325 325
KAR4 325 325 325 325 325 325 325 325 325
AGD1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
AGD2 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
AGD3 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
AGD4 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
AGD5 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
AGD6 600 600 600 600 600 600
AM1 300 300 300 300 300 300 300 300 300
AM2 300 300 300 300 300 300 300 300 300
FL1 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
FL2 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
MEG1 125
MEG2 125
MEG3 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
MEG4 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
ΣΥΝΟΛΟ 5288 4968 4800 4800 4675 4375 4375 4975 5425 3575 3575 3575 2355 2355 1755 2355 2355 2355 2355 2355 2355
3.1 Ορισµοί Σεναρίων
Στην οµάδα σεναρίων µε το ενεργειακό µοντέλο ENPEP κατά βάση υιοθετούνται οι
παραδοχές που παρουσιάσθηκαν σε προηγούµενη ενότητα όσον αφορά την εξέλιξη των
µακροοικονοµικών µεγεθών, του πληθυσµού, των διεθνών τιµών ενέργειας, των τιµών
δικαιωµάτων εκποµπών κλπ.

Σενάριο Αναφοράς (BaU)


o Εφαρµόζονται οι ήδη αποφασισµένες πολιτικές.

Σενάριο Εκπλήρωσης των Στόχων (Compliance/Base)


o Σενάριο επίτευξης των στόχων του Ευρωπαϊκού ενεργειακού και κλιµατικού πακέτου
και των εξειδικεύσεων για την Ελλάδα

Σενάριο Εκπλήρωσης των Στόχων (Compliance/HPV)


o Σενάριο επίτευξης των στόχων µε υψηλή διείσδυση PV, η οποία θα µπορούσε να
επιτευχθεί µε µεγάλη πτώση των τιµών και την καθολική άρση των γραφειοκρατικών
εµποδίων ζήτηση ωφέλιµης ενέργειας προκύπτει από τα µακρο-οικονοµικά στοιχεία του
σεναρίου οικονοµικής επιτάχυνσης του Πίνακα 1.1.2
3.1.2 Εντάξεις / αποσύρσεις συµβατικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής και µεγάλων υδροηλεκτρικών

Στην οµάδα σεναρίων µε το ενεργειακό µοντέλο ENPEP υιοθετούνται


διαφορετικά επίπεδα αξιοποίησης του λιγνίτη στο ηλεκτρικό µίγµα την
περίοδο µετά το 2015. Πιο συγκεκριµένα, θεωρείται ότι πέρα από τις
γνωστές αποσύρσεις των µονάδων Μεγαλόπολη 1 και 2, Πτολεµαϊδα 1-
4 και Λιπτολ αποσύρονται επίσης οι µονάδες Καρδιά 1-4 και η
Μεγαλόπολη 3 ενώ οι υπόλοιπες λιγνιτικές µονάδες παραµένουν
µέχρι το 2030, στη λογική ότι είτε γίνονται οι απαραίτητες
επενδύσεις για τη συµµόρφωση λειτουργίας τους µε τις νέες
οδηγίες για τις εκποµπές που αναµένεται να υιοθετηθούν από την
ΕΕν το επόµενο διάστηµα, είτε αντικαθίστανται από νέες λιγνιτικές
αντίστοιχης ισχύος.
3.2 Αποτελέσµατα Σεναρίου BaU
3.3 Αποτελέσµατα Σεναρίου Compliance/Base
3.4 Αποτελέσµατα Σεναρίου Compliance/HPV
Σύµφωνα µε το σενάριο αναφοράς η τελική συνεισφορά
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας
υπολογίζεται σε 14,17% µε µη επίτευξη του
δεσµευτικού εθνικού στόχου σύµφωνα µε την
2009/28/ΕΚ.

Η εκτίµηση διείσδυσης σύµφωνα µε το σενάριο


εκπλήρωσης των στόχων οδηγεί σε τελική
συνεισφορά 18,7% των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση
ενέργειας (42% στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε
θέρµανση και ψύξη και 10% στις µεταφορές) και
ικανοποιεί τόσο τον εθνικό στόχο όσο και
τον δεσµευτικό σύµφωνα µε την 28/2009/ΕΚ.
Απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη σε Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού του
ΣΥΡΙΖΑ κας Ηρούς ∆ιώτη για Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας - "∆ΕΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ∆ΕΗ" (15/10/2010)

Τελευταία παρατήρηση: Λιγνίτης και ο ρόλος του στο ενεργειακό ισοζύγιο της
χώρας. «ΝΑΙ» πρέπει να µειώσουµε τη συµµετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας. «ΝΑΙ» ο λιγνίτης από το 2013 και µετά δεν θα είναι πια το
φθηνό καύσιµο, λόγω των ρύπων που θα πρέπει να πληρώνουµε στο ∆ιεθνές
Χρηµατιστήριο Ρύπων που µπορεί και να ξεπεράσουν, κύριε Πρόεδρε, ανά έτος το
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Με άλλα λόγια, ο λιγνίτης µας ανέστησε ως χώρα, µας
ανέπτυξε. Τα τελευταία πενήντα χρόνια στηριχτήκαµε στο εθνικό µας αυτό καύσιµο
και αυτό «την έκανε τη δουλειά του». Από το 2013 και µετά, όµως, ο λιγνίτης θα
πάψει να είναι το φθηνό καύσιµο, θα γίνει ακριβό καύσιµο και γι’ αυτό και
βαδίζουµε, όσο πιο γρήγορα µπορούµε, σε µια άλλη κατεύθυνση: Πλήρης
αντικατάσταση των περισσότερων µονάδων της ∆ΕΗ που καίνε
λιγνίτη µε µονάδες ίδιας, ή ανάλογης δυναµικότητας που θα καίνε
πια το πολύ πιο ευγενές καύσιµο, το φυσικό αέριο. Άρα, σε αυτήν
ακριβώς την κατεύθυνση πηγαίνουµε και στο σηµείο αυτό επαναλαµβάνω ότι
συµφωνούµε απόλυτα µε τις παρατηρήσεις της συναδέλφου.
Πηγή : http://www.maniatisy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=949:-q-q-
15102010&catid=42:n&Itemid=18, 28/10/2010
Προτάσεις Επί Προτάσεων της Τρόικας για τη Λιγνιτική Παραγωγή
της ∆ΕΗ
Η Ε.Ε. θεωρεί συνώνυµη της πραγµατικής απελευθέρωσης της αγοράς το
άνοιγµα των λιγνιτών στους ιδιώτες.
Μετά την εντολή «πουλήστε άµεσα το 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών
µονάδων της ∆ΕΗ», έπεσε πάνω στο τραπέζι η πώληση εικονικής ισχύος, ως
ισοδύναµη λύση. Προβληµατική, εξάλλου, θεωρείται και η προοπτική
αξιοποίησης των κοιτασµάτων της Ελασσόνας και της ∆ράµας.
Συνεπώς, τι αποµένει ως ισοδύναµη λύση;
Η αγορά θεωρεί ότι θα µπορούσε να έχει άµεσο αποτέλεσµα η
απόσυρση παλαιών λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ, ώστε να µειωθεί
η συµµετοχή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από 57%
που υπολογίζεται σήµερα θα µπορούσε, αν αποσύρονταν περί τα 2000 MW, να
µειωθεί στο 47%. Οπότε στην περίπτωση αυτή η αγορά θα γινόταν πολύ πιο
αποδοτική και οικονοµική, θα µπορούσαν να εισέλθουν στο Σύστηµα
περισσότερες νέες µονάδες φυσικού αερίου, θα δηµιουργούταν αγορά
Α∆Ι, θα µειωνόταν η επιβάρυνση από το CO2 και κυρίως, η χώρα µας θα όδευε
πιο οµαλά και αξιόπιστα στο στόχο του 20-20-20.

Πηγή : http://www.energia.gr/article.asp?art_id=41089, 26/10/2010


Νέα πρόταση για ανταλλαγή ή ενοικίαση σταθµών της ∆ΕΗ
Της Xρυσας Λιαγγου

Iσχύ 900 MW από λιγνιτικούς σταθµούς θα πρέπει να παραχωρήσει η ∆EH


σε τρίτους είτε µέσω της ανταλλαγής σταθµών είτε µέσω της ενοικίασής
τους µε συµβάσεις 10ετούς ή και 15ετούς διάρκειας. Eπιπλέον 900 MW θα
απολέσει η ∆EH µέχρι το 2020 µέσω της υποχρεωτικής απόσυρσης
παλαιών ρυπογόνων µονάδων, περιορίζοντας έτσι τη συνολική της
λιγνιτική παραγωγή από τα 5.200 MW σήµερα στα 3.400 MW.
Aυτό είναι το σχέδιο που η E.E. έχει κρίνει ως ικανοποιητικό και ισοδύναµο της
πώλησης λιγνιτικών µονάδων, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
σχετικά µε τον δεύτερο γύρο επαφών των ελεγκτών της E.E. µε τους αρµοδίους
στην Aθήνα, την περασµένη εβδοµάδα.
Oι ελεγκτές εµφανίζονται να προκρίνουν την ενοικίαση σταθµών και
συγκεκριµένα την παραγωγή ενός συγκεκριµένου σταθµού, που θα
διατίθεται σε τρίτους µε µακροχρόνια σύµβαση σε τιµή κόστους. Το µοντέλο
αυτό µοιάζει άµεσα εφαρµόσιµο, έναντι εκείνου της ανταλλαγής, το οποίο
πάντως δεν απορρίπτουν όπως έκαναν µε το µοντέλο της εικονικής πώλησης.

Πηγή : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_26/10/2010_420038, 26/10/2010


Πώς έχει διαµορφωθεί το περιβάλλον για το λιγνίτη σήµερα ;

Το πραγµατικό ερώτηµα είναι ποιο θα είναι το ενεργειακό µίγµα της


χώρας για τα επόµενα 30-40 χρόνια. Θα πρέπει να δει κανείς ποιες είναι
στην παγκόσµια αγορά οι διαθέσιµες πηγές ενέργειας και τεχνολογικές
λύσεις, ποιο είναι το κόστος κάθε µιας και πού οδηγεί κάθε λύση.

• Γαιάνθρακες (λιγνίτης, λιθάνθρακας, τύρφη)


• Πυρηνική ενέργεια
• Φυσικό Αέριο & αέριο σχιστολίθων
• Υγρά καύσιµα (µαζούτ, πετρέλαιο, πισσούχοι σχιστόλιθοι/άµµοι)
• Υδροηλεκτρική ενέργεια
• Ανανεώσιµες πηγές (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Ηλιακά-θερµικά,
Γεωθερµία, Βιοµάζα, κυµατική ενέργεια)
• Καύση βιοαερίου, καύση απορριµµάτων
Ενεργειακή εξάρτηση χωρών ΕΕ από εισαγωγές

Gross Energy Energy Gross Energy Energy


Net imports
EU Member State consumption Net imports Dependency3)
1) 2)
EU Member State Consumption Dependency
1 Cyprus 2.6 3 100% 15 Germany 349 215.5 61.3%
2 Malta 0.9 0.9 100% 16 Finland 37.8 20.9 54.6%
3 Luxembourg 4.7 4.7 98.9% 17 EU27 1825.2 1010.1 53.8%
4 Ireland 15.5 14.2 90.9% 18 Slovenia 7.3 3.8 52.1%
5 Italy 186.1 164.6 86.8% 19 France 273.1 141.7 51.4%
6 Portugal 25.3 21.6 83.1% 20 Bulgaria 20.5 9.5 46.2%
7 Spain 143.9 123.8 81.4% 21 Netherlands 80.5 37.2 38%
8 Belgium 60.4 53.5 77.9% 22 Sweden 50.8 19.8 37.4%
9 Austria 34.1 24.9 72.9% 23 Estonia 5.4 1.9 33.5%
10 Greece 31.5 24.9 71.9% 24 Romania 40.9 11.9 29.1%
11 Latvia 4.6 3.2 65.7% 25 Czech Republic 46.2 12.9 28%
12 Lithuania 8.4 5.5 64% 26 United Kingdom 229.5 49.3 21.3%
13 Slovakia 18.8 12 64% 27 Poland 98.3 19.6 19.9%
14 Hungary 27.8 17.3 62.5% 28 Denmark 20.9 -8.1 -36.84)

Πηγή : http://www.energy.eu/#non-renewable, 28/10/2010


Natural Gas (in cubic meters)
Χρόνοι εξάντλησης Total world reserves Jan. 1st 2010: 171514266542404
ορυκτών καυσίµων World usage per second: 92653
Estimated date of exhaustion: 09:25 Sep 12, 2068

Oil (in barrels)


Total world reserves Jan. 1st 2010: 1175686472626
World usage per second: 986
Estimated date of exhaustion: 20:58 Oct 22, 2047

Coal (in metric tonnes)


Total world reserves Jan. 1st 2010: 834684384000
World usage per second: 203
Estimated date of exhaustion: 20:05 May 19, 2140

Uranium (in metric tonnes U-235)


Total world reserves Jan. 1st 2010: 17963
World usage per second: 0.0000042222017
Estimated date of exhaustion: 23:12 Nov 28, 2144

Πηγή : http://www.energy.eu/#non-renewable, 28/10/2010


Εξέλιξη παγκόσµιων αποθεµάτων Φυσικού Αερίου
2015
2010
2005

Τρισεκατ. Μ^3
2000
Φυσικό Αέριο : 1995
1990
1985
Θα υπάρχει ; 1980
1975
1970
1965
Πού θα υπάρχει ;

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Σε τι τιµές ;
Κατανάλωση Φυσικού Αερίου Παγκοσµίως και στην
Ευρ. Ένωση
Είναι 3500,0
3000,0
διασφαλισµένη η
∆ισεκατ. Μ^3

2500,0
ροή του ; 2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
Πηγή : BP Statistical Review of World Energy, 2010
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2008

Η Άγκυρα ανέστειλε τη ροή φυσικού αερίου προς την Ελλάδα

Η αναστολή της τροφοδοσίας της τουρκικής ενεργειακής αγοράς µε ιρανικό


φυσικό αέριο οδήγησε την Άγκυρα στην απόφαση να αναστείλει τη ροή
αζερικού φυσικού αερίου προς την Ελλάδα, σύµφωνα µε σηµερινές
δηλώσεις στο Ρόιτερ υψηλόβαθµου στελέχους του τουρκικού υπουργείου
Ενέργειας, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ.

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου υπό την εποπτεία του υπουργείου


Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το ∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος
Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ), εξασφαλίζει τoν απρόσκοπτο εφοδιασµό
φυσικού αερίου σε όλους ανεξαιρέτως τους καταναλωτές, µε χρήση των
άλλων πηγών τροφοδοσίας και µε αξιοποίηση των εφεδρειών
υγροποιηµένου φυσικού αερίου του τερµατικού σταθµού της
Ρεβυθούσας.

Πηγή : http://www.capital.gr/news.asp?Details=421414
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το Φυσικό Αέριο στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και µε ποιους όρους ;

1. Εάν και εφόσον επαληθευθούν τα λεγόµενα του καθηγητή κ. Φώσκολου:


«Yπάρχουν τρεις περιοχές κοντά στην Κρήτη, µε τεράστια αποθέµατα
πετρελαίων και φυσικού αερίου. Η µια είναι νοτιοανατολικά της Κρήτης και αυτή
είναι που ξέρουµε περισσότερο, µε βάση τα νέα στοιχεία από τη Γεωλογική
Υπηρεσία των Ηνωµένων Πολιτειών και τη Γεωλογική Υπηρεσία της Γαλλίας.
Έχουµε επίσης µια άλλη, που είναι νοτίως της Κρήτης, κάτω από τη Μεσσαρά.
Και υπάρχει επίσης ένα σηµείο που είναι κοντά, προς τη Λιβύη. Είναι τρεις
διαφορετικές περιοχές, οι οποίες έχουν αποθέµατα. Μπορώ να µιλήσω µόνο για
το ένα απόθεµα µε πιθανότητα 50% διότι αυτή τη στιγµή δεν έχουµε πολλά
στοιχεία. Το υπολογίζω µεταξύ ένα και τρία τρισεκατοµµύρια κυβικά
φυσικού αερίου.»

Πηγή : http://www.rethemnosnews.gr/2010-05-23-19-36-13/1810-2010-10-25-15-57-36.html, 28/10/2010


2. Τον Ιανουάριο 2003 (και µε βάση τα τότε δεδοµένα) είχα καταθέσει στο
ΤΕΕ/Τ∆Μ πρόταση µετασκευής λιγνιτικών Μονάδων σε Μονάδες Φυσικού
Αερίου στη Μεταλιγνιτική Εποχή. Αν πρέπει να αυξηθεί η διείσδυση του Φυσ.
Αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, τότε, αν οι Μονάδες Ι έως ΙV του ΑΗΣ Αγίου
∆ηµητρίου έχουν αποσυρθεί σύµφωνα µε το σχεδιασµό ΥΠΕΚΑ, µπορεί να
προγραµµατιστεί η µετατροπή τους σε Μονάδες Φυσικού Αερίου, καθόσον ο
αγωγός ΙTGI είναι σχεδιασµένος να περάσει δίπλα τους.

Αυτό εξασφαλίζει στη χώρα, τη ∆ΕΗ και την περιοχή µας µια σειρά
συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα :

α) Ο χρόνος διακοπής της λειτουργίας των λιγνιτικών µονάδων είναι γνωστός


και η µετασκευή µπορεί να γίνει προγραµµατισµένα.

β) ∆εν απαιτείται αναζήτηση περιοχής για χωροθέτηση των µονάδων, αφού


είναι ήδη εγκατεστηµένες δίπλα στον αγωγό ΙΤGI.

γ) ∆εν απαιτείται δέσµευση νέας έκτασης για τη δηµιουργία νέου εργοστάσιου.


δ) ∆εν απαιτείται αναζήτηση νερού ψύξης, αφού στην περιοχή υπάρχει η λίµνη
Πολυφύτου, από την οποία εξασφαλίζουν σήµερα όλοι οι ΑΗΣ της περιοχής τις
τεράστιες ποσότητες νερού που χρειάζονται. Η επένδυση στο αντλιοστάσιο και
τους αγωγούς µεταφοράς του νερού, µήκους δεκάδων χιλιοµέτρων, έχει ήδη γίνει
και µπορεί να συνεχίσει να αξιοποιείται.

ε) Μεγάλο µέρος της απαιτούµενης επένδυσης ενός νέου ΑΗΣ αποτελούν τα δοµικά
έργα, που εδώ είναι ήδη έτοιµα και δε χρειάζεται να ξαναγίνουν από την αρχή.

στ)Τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν ήδη και δεν απαιτείται να
µεταφερθούν, ή να γίνουν νέα.

ζ) Στην περιοχή υπάρχει εξειδικευµένο και έµπειρο τεχνικό προσωπικό λειτουργίας


και συντήρησης παρόµοιων εγκαταστάσεων, που δεν χρειάζεται να το
αναζητήσει αλλού η ∆ΕΗ.

η) Στη φάση της ανακατασκευής των µονάδων µπορεί να απασχοληθεί µέρος του
υπάρχοντος προσωπικού των Ορυχείων (π.χ. µηχανοτεχνίτες συγκολλήσεων και
ηλεκτρολόγοι), εξοµαλύνοντας το εργασιακό «σοκ» της σταδιακής αναγκαίας
µείωσης του προσωπικού στα Ορυχεία.
Η εξασφάλιση ενός µεγάλου καταναλωτή καθιστά ιδιαίτερα
πλεονεκτική και βιώσιµη επένδυση την διέλευση του αγωγού
φυσικού αερίου από τη ∆υτική Μακεδονία.

Επιπλέον, η τοπική βιοµηχανία και βιοτεχνία αποκτά


δυνατότητα χρήσης ενός πιο φθηνού (και ταυτόχρονα
καθαρού) καυσίµου εφόσον δηµιουργηθεί το κατάλληλο δίκτυο
διανοµής, (όπως έγινε π.χ. στη Θεσσαλία).

Σε περίπτωση που τεθεί θέµα ότι µε τις νέες Μονάδες


διατηρείται ο «µονοπωλιακός» χαρακτήρας της ∆ΕΗ, οι νέες
αυτές Μονάδες θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν από µικτά
σχήµατα, στα οποία η ∆ΕΗ δεν θα εισφέρει κεφάλαια, αλλά
µόνο τις παλαιές Μονάδες που δεν θα µπορούν να
λειτουργήσουν αλλά που θα διαθέτουν τα πιο πάνω
πλεονεκτήµατα, και ο εταίρος τα κεφάλαια για τη νέα
επένδυση.
Επιπλέον, το πολιτικό σύστηµα της χώρας έχει αποφασίσει ότι :

- το ενεργειακό µίγµα της χώρας δεν χωράει λιθάνθρακα.


- η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική λύση.

Η αναγκαιότητα για ενεργειακή ασφάλεια προτάσσει την


αξιοποίηση των Εγχώριων πηγών ενέργειας
για την ηλεκτροπαραγωγή

• Λιγνίτης
• Υδροηλεκτρική ενέργεια
• Ανανεώσιµες πηγές (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Ηλιακά-θερµικά,
Γεωθερµία, Βιοµάζα, κυµατική ενέργεια)
• Καύση βιοαερίου, καύση απορριµµάτων
Ανάπτυξη Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Ήλιος και Άνεµος είναι εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως και ο


λιγνίτης, εποµένως σαφώς και πρέπει να αναπτυχθούν οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε και το κατά πόσο οι διαθέσιµες


τεχνολογίες αξιοποίησής τους µπορούν να εξασφαλίσουν στον
τελικό καταναλωτή φθηνή κιλοβατώρα. Ο νόµος για τις ανανεώσιµες
πηγές προβλέπει ότι µπορεί ένας παραγωγός να πουλάει στη ∆ΕΗ
την ηλιακή κιλοβατώρα προς 45-55 λεπτά, τιµή µειούµενη ανά έτος
κατά 5 λεπτά. Στον τελικό καταναλωτή κανονικά θα πρέπει να
φθάσει ακριβότερα. Ας πάρουµε ο καθένας το λογαριασµό του
σπιτιού του και ας κάνουµε ένα απλό πολλαπλασιασµό, για να
δούµε πόσα χρήµατα θα πρέπει να πληρώνουµε. Στην τρέχουσα
10ετία η αιολική και κυρίως η φωτοβολταϊκή κιλοβατώρα είναι ακόµα
ακριβές.
∆ΕΣΜΗΕ, Ε. Λεκατσάς & Γ. Καµπούρης, Η ∆ιείσδυση ΑΠΕ στο Εθνικό
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και οι στόχοι του 2020, 2η Απογευµατινή
Συνάντηση του ΙΕΝΕ, Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2009
O Λιγνίτης εκπέµπει CO2
και συµβάλλει στο φαινόµενο
του θερµοκηπίου.

Όµως εγκαταλείπεται διεθνώς ;


Πηγή : Euracoal
Γερµανία
Η RWE AG επενδύει διαρκώς σε νέους λιγνιτικούς σταθµούς τελευταίας
τεχνολογίας στο Niederaussem (2003, BoA1) και στο Neurath (BoA 2 & 3, 2 Χ
1100 MW), ανεβάζοντας το βαθµό απόδοσης στο 47%, και όπου η κατασκευή
αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2011.
Πολωνία
Το 2010 ολοκληρώνεται η κατασκευή του λιγνιτικού ΑΗΣ Belchatow-II, 1 X
858 MW, µε βαθµό απόδοσης 41% (Belchatow Μονάδα 13).
Στις αρχές του 2008 ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή του λιγνιτικού ΑΗΣ
Pątnów II, 1 X 464 MW, µε βαθµό απόδοσης 41%.
Κόσοβο
Αναµένεται επίλυση του πολιτικού προβλήµατος για να προωθηθεί το έργο
νέου ορυχείου στο Sibovc και του νέου ΑΗΣ Kosovo C 1800-2100 MW.
Ισπανία
Ο λιγνιτικός ΑΗΣ As Pontes κοντά στη Λα Κορούνια (4 Μονάδες των 350
MW) µετατράπηκε από το 2007 σταδιακά σε λιθανθρακικό, καθώς το λιγνιτικό
κοίτασµα της περιοχής εξαντλήθηκε το ∆εκέµβριο 2007. Η µετασκευή
προτιµήθηκε ως πιο οικονοµική έναντι της ανέγερσης σταθµού φυσικού
αερίου.
Βουλγαρία
Τον Ιούνιο 2006 ξεκίνησε από την Αµερικανική Εταιρεία AES η κατασκευή
του νέου λιγνιτικού ΑΗΣ Maritsa East 1 (AES Galabovo), 670 MW
(2Χ335ΜW). Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί (µε 1 έτος
καθυστέρηση), περί το τέλος 2010-αρχές 2011.
Ο µεγαλύτερος λιγνιτικός ΑΗΣ είναι ο Maritsa East 2, που περιλαµβάνει 8
Μονάδες, συνολικής ισχύος 1465 MW. Από τον Οκτώβριο 2004 ξεκίνησαν
έργα ανακαίνισης των Μονάδων 1-4, κατασκευής αποθείωσης στις
Μονάδες 1-6 και αύξησης της ισχύος κατά 156 MW. Τα έργα αναµένεται
να ολοκληρωθούν το Σεπτέµβριο 2011.
Το φθινόπωρο 2003 η Ιταλική Enel ξεκίνησε τον εκσυγχρονισµό του
λιγνιτικού ΑΗΣ Maritza East 3. Το εργοστάσιο είχε 4 Μονάδες των
210MW. Η 1η Μονάδα ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1973 και
ολοκληρώθηκε το 1978. Άλλες 3 Μονάδες προστέθηκαν µέχρι το 1981. Το
Φεβρουάριο 2009 ολοκληρώθηκε η αναβάθµιση από 840 MW σε 908 MW
και η κατασκευή µονάδων αποθείωσης.
Λιγνίτης υπάρχει ;
Γαιάνθρακες : Βεβαιωµένα αποθέµατα στο τέλος του 2009
Μεταβολή Αποθ/τα
Μερίδιο Μεταβολή
Ανθρακίτες Λιγνίτες & Παραγωγή 2009 ως Παραγωγή προς
Χώρα & Βιτουµ/χοι ΥποΒιτουµ/χοι
ΣΥΝΟΛΟ στον
2009 προς 2004
2009 ως
Παραγω
κόσµο προς 2004
2008 γή
Εκατοµµύρια τόννοι Εκατ. τόννοι Εκατ. τόννοι Έτη
Η.Π.Α. 108950 129358 238308 28,9% 973,2 -9,3% 1008,9 -3,5% 245
Καναδάς 3471 3107 6578 0,8% 62,9 -6,9% 66,0 -4,6% 105
Αυστραλία 36800 39400 76200 9,2% 409,2 3,7% 364,3 12,3% 186
Ρωσία 49088 107922 157010 19,0% 298,1 -8,1% 281,7 5,8% >500
Ινδία 54000 4600 58600 7,1% 557,6 8,4% 407,7 36,8% 105
Κίνα 62200 52300 114500 13,9% 3050,0 9,2% 1992,3 53,1% 38
Γερµανία 152 6556 6708 0,8% 183,7 -6,7% 207,8 -11,6% 37
Πολωνία 6012 1490 7502 0,9% 135,1 -6,6% 162,4 -16,8% 56
Τσεχία 1673 2828 4501 0,5% 53,3 -2,6% 62,0 -14,0% 84
Ελλάδα - 3900 3900 0,5% 62,7 -2,7% 70,8 -11,4% 62
Τουρκία - 1814 1814 0,2% 84,3 1,6% 49,9 68,9% 22

Πηγή : BP Statistical Review of World Energy, 2010


∆ΕΗ Α.Ε./ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ/Κ. ΜΕΛΑΣ, ΗΜΕΡΙ∆Α: ΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 3 Νοεµβρίου 2007
∆ΕΗ Α.Ε./ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ/Κ. ΜΕΛΑΣ, ΗΜΕΡΙ∆Α: ΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 3 Νοεµβρίου 2007
∆ΕΗ Α.Ε./ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ/Κ. ΜΕΛΑΣ, ΗΜΕΡΙ∆Α: ΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 3 Νοεµβρίου 2007
Αποληψιµότητα του γεωλογικού λιγνίτη στα όρια του Ορυχείου
Μαυροπηγής
Recovery of geological lignite within the Mavropigi mine pit limits
Χρήστος Ι. Κολοβός, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός, ∆ΕΗ/ΛΚΠ-Α

Η διερεύνηση αυτή δεν περιορίστηκε µόνο στις γεωτρήσεις της περιοχής


Μαυροπηγής, αλλά έγινε στο σύνολο των 383 γεωτρήσεων, προκειµένου να
εξεταστεί αν το κοίτασµα που περιγράφουν οι γεωτρήσεις του Πεδίου
Μαυροπηγής και του Πεδίου Προαστίου έχουν κατά την αξιολόγηση
«συµπεριφορά» όµοια προς αυτή του κοιτάσµατος Βορείου Πεδίου. Η συγκριτική
εξέταση έδειξε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις γεωτρήσεις
Πεδίου Μαυροπηγής και ∆υτικού άκρου του Βορείου Πεδίου, ενώ αντίθετα
παρουσιάζεται σηµαντική µείωση της αποληψιµότητας για το κοίτασµα του
Πεδίου Προαστείου.
Αυτό σηµαίνει ότι ο υπάρχων πάγιος εξοπλισµός Βορείου Πεδίου και Πεδίου
Κοµάνου είναι, από τις πρώτες ενδείξεις, ακατάλληλος για την
εκµετάλλευση του κοιτάσµατος Προαστείου (στην υποθετική περίπτωση
της διάνοιξης υπαίθριου Ορυχείου).

3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου ΤΕΕ, Τόµος Β΄, σελ. 583-592, Αθήνα, Νοέµβριος 2000
Η χρησιµοποίηση νέου
εξοπλισµού εξόρυξης είναι
βέβαιο ότι θα βελτιώσει την
ποιότητα του τελικά
παραγόµενου λιγνίτη από
το κοίτασµα Προαστείου.
∆ΕΗ Α.Ε./ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ/Κ. ΜΕΛΑΣ, ΗΜΕΡΙ∆Α: ΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 3 Νοεµβρίου 2007
Κλείνοντας, θα θυµίσω και πάλι την Οµιλία Υφυπουργού Γιάννη Μανιάτη
στο 33ο Συνέδριο ΓΕΝΟΠ - ∆ΕΗ (15/01/2010)
Ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης είναι να εξαντληθούν τα ήδη
ανοικτά λιγνιτικά πεδία, επενδύοντας σε νέες σύγχρονες
Μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προς αντικατάσταση
των παλαιών ρυπογόνων Μονάδων.
Όπως καταγράφεται από τις τοποθετήσεις της αρµόδιας ιεραρχίας της ∆ΕΗ,
ο σχεδιασµός είναι τεχνικά εφικτός και οι νέες Μονάδες µπορεί να είναι η
Πτολεµαΐδα V, η Μελίτη ΙΙ, η Άγιος ∆ηµήτριος VI, η Αµύνταιο ΙΙΙ, η
Πτολεµαΐδα VI.

Λιγνίτης πάντως υπάρχει …


Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Χρήστος Ι. Κολοβός
Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π.
∆ιδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. στην Τεχνολογία
Εκµετάλλευσης Υπαίθριων Λιγνιτωρυχείων