You are on page 1of 4

-'

...

і
РздшшМ 4 АдаЬсІетрацІж:
" f v o b p ^ – . 81-88 Grand St.
t чушату научайтесь, Jeraoy City 8. N. J.
HEndcrson 4-0287
t м о г о не цурайтесь... HEndcrson 4-0807
У В С о м з : HEnderaon 5-874A
Т. Ш Е В Ч Е Н К О
- - Тля. з Bbo Норку: - -
BArely 7-4128

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN О Д Н У
УНСоюз: BArely 7-5337

РИС LXX1.' 4. 128. TWO SECTIONS (SECTION D ДЖЕРЗІ СИП і НЮИОРК, СУБОТА, 11-го Л И П Н Я (JULY) 1964 No. 128. VOL. LXXT.
жшшшшкшкяшжзввавя as
КОМІТЕТ ПАМ'ЯТНИКА Т. ШЕВЧЕНКОВІ
В ПОНЕДІЛОК 13 Ц.М. ПОЧИНАЄТЬСЯ КОНВЕНЦІЯ ДОСЯГНУВ СВОЮ МЕТУ, АЛЕ ЩЕ НЕ
І АМЕРИКАНСЬКІ КРАЇНИ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ ЗАКІНЧИВ СВОЄЇ ПРАЦІ
Ню Иорк. — Комітет П а - ку, щоб у с ю ц ю величаву по-
ШИНУЮТЬ ПОКАРАНІЙ
Скрентон старається послабити шанси Голдвотера
С а н Франсіско. — В поне-
Дідок 1 3 л и п н я ц. р. ПОЧННВ-
м'ятннка Шевченкові досяг-
нув свою мету — з б у д у в а в па-
м'ятник Кобзареві України в
д і ю відкриття п а м ' я тника
Кобзареві України в столиці
Америки увіковічннти ще ви-
КУБИ к
Вашингтон. - 21-го лнп- урядам у вирішуванні цієї
столиці Америки, а л е щ е н е д а н н я м відповідного д о д у м е н -
сться передвиборча н о н ф е р е н - ня тут збираються на наради справи і має тільки ..реко.чеи-
закінчив усісї своєї праці — тального збірника. Свою опі-
Нія Республіканської партії, міністри закордонних справ д у в а т и " ті запропоновані ка-
ствердив екзекутивний дирек- нію та свої в р а ж е н н я з від-
я к а призначить кандидатів всіх латинських американсь- рн, а не наказувати їх здійс-
тор Комітету п. Посип Л н с о - криття пам'ятника висловлю-
я а п р е з и д е н т а і віце - презн- ких д е р ж а в , і с певність, що нити. Ц я компромісова р е з о -
гір. відкриваючи і започатко- вали ще д-р Я р о с л а в П а д о х .
д е в т а а цьогорічних осінніх п о в а ж н а більшість із них у х - люція п'ятьох амбасадорів
вуючн наради Управи цього ред. Вол. Д у ш н и к , п. Ігнат
в и б о р а х . Т и м часом с у п е р н и к валить резолюцію, згідно з мас на цілі дати можливість
Комітету, що відбулися тут у Вілннський. інж. Осадца, г о -
Сзннтора Веррі Голдвотера д о я к о ю комуністична Куба Фі- окремим у р я д а м самим вирі-
приміщеннях Наукового Т-ва лова Контрольної Комісії
номінації я а республікансько- д е л я Кастра б у д е покарана ш у а а т и ц ю п р о б л е м у та ие
Іім. Шевченка в четвер, 9-го КІІШ мґр. Іван Вниник та ін.
го кандидата у найближчих за те, що допустилася агресії заторкувати їхньої суверенно-
І липня ввечорі та якими він Загальний фінансовий о г л я д ,
п р е з и д е н т с ь к и х виборах, п е н - у відношенні до Венесуелі. сти. Т е п е р тільки Болівія, Чі-
проводив. Протоколував нара- їв я заний з урочистостями у
енльвенійськяй губернатор Сподіваються, що принаймні ле. Мехіко та Уругвай мають
дн секретар Комітету д-р Я - Вашингтоні, подав директор
В і л ь я н Скрентон виступив з канцелярії КПІ11 п. Юліян 16 голосів буде за те, щоб на- днпломатичнні зв'язки з Га-
г о с т р о ю а т а к о ю проти Г о л д - рослай Падох. Ц е б у л и п е р - ваною. Відомо, щ о чілійський
Ревай. Згідно з й о г о звітом, п'ятнуваїи К у б у як агресора.
вотера н а Комісії П л я т ф о р м и ІшЗ наради Управи Комітету та мехіканськнй у р я д и про-
заінкасовані вже Та з д е п о н о - Планується т а к о ж загострити
в м и н у л и й четвер 9 л и п н я ц. і після величавого відкриття тивляться тому, щ о б зривати
яані впливи з різних імпрез, дипломатичні зв'язки з Гава-
p., в и м а г а ю ч и с х в а л и т и п а р - пам'ятника в суботу, 27-го дипломатичні зв'язки з Ку-
ів'язаннх з відкриттям па- н о ю та припинити летунську
тійяо - політичну платформу, червня ц. р. і тому їх започат- бою. М о ж н а сподіватися, щ о
м'ятника Шевченкові у В а - комунікацію з К у б о ю , припн-
ч и п а й насправді програму. ковано загальними в р а ж е н н я - представники цих д е р ж а в бу-
шингтоні, як і з п р о д а ж у юві- нитн з нею всяку торгівлю та
яка зобов'язувала б республі- ми і ствердженнями з урочн- дуть голосувати проти цієї ре-
ІЄЙНОІ книги, виносять 4-1.- морську комунікацію. Д е х т о
кавського президентського стостой відкриття. FT. Лнсогір золюції. х о ч с д е я к а надія, щ о
S65.14 дол. Сьогодні ще бу- сумнівається в тому, чи всі ті
к а н д и д а т а . Скрентон назвав вважао, що величність цих вони тільки стримаються від
ло б в а ж к о сказати, щ о ці американські держави, які
конкретно 1 1 точок, які ВКЛЮ- урочистостей відкриття nepe– голосування. Гадають, що
впливи покриють усі видатки, мають тепер дипломатичні
чали засудження скрайніх по- йшла навіть сподівання само- Болівія голосуватиме з біль-
бо ще не закінчено всіх роз- зв'язки з Гаваною, погодяться
дітичаих груп включно з го 'Комітету і в цьому велика ' рахунків. Точний касовий шістю. Непевне є становище
на такі гострі з а х о д и cynpo–
Д я с о н В н р ч Сосайті, з а к о р - заслуга багатьох, зокрема на- звіт з вливів і видатків, зв'я- У р у г в а ю і Гаїті. Ц я р е с п у б л і -
тн К у б и з а її агресивні дії у
донву політику, с о ц і я л ь н у ;Шої Громади та її багатьох заних з відкриттям пам'ятки- ка не має дипломатичних
відношенні д о ' латинських
проблему, схвалений недавно зв'язків із Г а в а н о ю , а л е вона
активних працівників і про- ка, б у д е виготовлений впро- країн в цій півкулі. Так само,
з а к о н п р о громадянські npa– д е к о л и любить зробити НЄСПО-
П р и х и л ь н и к и к а н д и д а т у р и В і л л і я м а Скрентона н а п р е з и д е н т а З Д А супроводлсаютв й о г о ! відників на місцях, про яких д о в ж н а й б л и ж ч и х д в о х тиж- може, в а ж к о б у д е деяким дер-
діванку. Мехіко — це є д и н а
ва, в і д н о ш е н н я д о робітничих
( в н и з у нос ер є дині м і ж п о л і ц а я м и ) в у л и ц я м и Сан Франсіско д о й о г о виборчої головної j немає багато повідомлень у нів. Під час н а р а д багато ува- ж а в а м припинити зовсім тор-
американська країна, яка д о -
справ, в і д н о ш е н н я спеціяльно і пресі, але які дали рішаль- гп віддано справі закінчення гівлю з К у б о ю . Представник
квартири. Н а д ю р б о ю — транспарентн і н.іякатн із чакликами. ґ' сі втримує л е т у н с ь к у комуні-
д о війни у В'єтнамі і т. д Ата- Іний вклад у мобілізацію на- робіт при о ф о р м л е н н і площі, В е н е с у е л і , де К у б а організу- кацію з К у б о ю , і тому комі-
ка г у б е р н а т о р а Скрентона з о - ) шнх національних сил під на якій стоїть пам'ятник. Ви- вала а г р е с и в н у акцію, д о и а -
крема стосувалася обширного
інтерв'ю, щ о й о г о ЗО червня
П л я т ф о р м и . Внесок п р и х н л ь -
ників Скрентона у ф о р м а л ь -
Професор Лев Добрянський найменований 'знаком пошани до нашого являсться, що остаточне за- гасться. щ о б всі повище зга-
сія О А Д тільки р е к о м е н д у є
припинити л е т у н с ь к и й зв'я-
Кобзаря та вірності! його іде- кінчення тих робіт з м о ж е на- дані карні з а х о д и б у л и засто-
ц. р. д в а с е н а т о р Г о л д в о т е р но - процедуральній справі
названої Комісії осягнув тіль-
спеціальним асистентом голови Республік алам Очевидно, що під час ступити щойно в осінніх МІСЯ-
совані у відношенні до Куби
зок із Г а в а н о ю . Т е п е р є. ма-
лий торговельний, р у х м і ж
з а к і д н ь о і німецькому ж у р н а - таких багатолюдних урочис- цях, бо щойчо тоді м о ж н а бу-
на основі взаємного амерн-
лов4 „ Д е р Ш я і ґ е л ь " . У тому ки 11 голосів на 100 членів
Комісії. Коментатори в в а ж а -
кансьнйі партії під час конвенції тостей тут і там могли трап- де засіяти траву та посадити
канського д о г о в о р у з 1947-го
латинськими країнами й К у -
бою. М е х і к о вивозить т у д и
Інтерв'ю Г о л д в о т е р признав, Вашингтон. — Крановий ЛЯТИСЯ недомагання і недо- додаткові дерева, які тепер зі-
ють це з а певний знак, щ о фЩЦЯЩЧЩІЩ тягнення. але вони в нічому в'ялн б на сонці. Натомість року, так з в а н о г о Пакту Ріо риж, Чіле часник, а К у б а npo–
щ о „ я к н а нинішній день", т о Комітет Республіканської пар-
більшість Комісії б у д е проти д е Ж а я е й р о , б о ц е й договір дас Ч і л е цукор. А л е МІЖ ін-
и і о д в н республіканський кан- тії і н ф о р м у є , щ о п р о ф . Л е в не притемнюють тісі найбільш у ж е в найкоротшому часі бу-
такого ф о р м у л ю в а н н я партій- передбачає як примусові кари шими країнами й Кубок) від-
д и д а т н е венлі перемогти пре- Е. Д о б р я н с ь к и й , голова Kpa– величавої у р о чистости, що дуть закінчені інші праці при
ної плятформи, яке зв'язало б вище названі засоби. Р е з о л к ь бутіасться секретна торгівля,
зидента Джанеояа. Губерна- йового Комітету П о н е в о л е н и х нею було відкриття пам'ятни- о ф о р м л ю в а н н і площі. З г і д н о
руки сенаторові Голдвотерові, цінна комісія Організації яку т а к о ж м о ж н а припиняти.
тор -Скрентон д о б а ч и в у тій Націй і президент Українсь- ка. Марш. Василь Мудрий з т в е р д ж е н н я м п. Л и с о г о р а ,
а б о поставило його в н е з р у ч - А м е р и к а н с ь к и х Д е р ж а в мас коли б цього д о м а г а л и с я інші
з а я в і д е ф е т и з м і нездатність к о г о Конгресового Комітету І висловив опінію, що про ці що Комітет уже досягнув
н у с и т у а ц і ю у зв'язку з cyne– Америки, б у я 'недомагання м о ж н а з а б у т и , с в о ю мету, а л е ще не закін- дати в і л ь н у р у к у окремим американські д е р ж а в и .
, Х о д д в о т е р а .бути партійним найменований
вандидатом. Д а л і , губернатор р е ч н и м и . й о г о ранішими з а я - спепіяльним асистентом голо- бо вони не стоять у ніякому чив свосї праці, впродовж
р к р е н т о в г о с т р о критикував вами. З р е ш т о ю , сенатор Г о л д - вн Крайового Комітету Pec– відношенні до величавости і н а й б л и ж ч и х чотирьох тижнів
Г о л д в о т е р а з а заяву, щ о ко-
вотер сам п о г о д ж у є т ь с я , щ о б публіканської партії В і л ь я м а величности урочистостей, що ще повною п а р о ю працювати- Проти закордонно? політики Ергарда
л и б кін с т а з президентом, то
відмежуватись від скрайніх Е. Міллера під час конвенції, зробили на всіх наймогутні- ме канцелярія Комітету. Ре-
поставив б и тільки принцип,
груп і в згаданомі інтерв'ю з цісї партії, яка починається в ш е враження. Він зокрема ж и с е р п. Тамарський і н ф о р - піднявся „бунт" його партійців
щ о у П і в д е н н о м у В'єтнамі му-
„ Ш п і г е л е м " заявив, щ о він н а й б л и ж ч и й понеділок в Сан підкреслив масовість участи мував про п р а ц ю при пАдгото- Бонн. — Західньо-німець- відламом н а з в а н о ї Х р н с т ш ш -
ніколи не вважав себе за л ю - Франсіско. В. Е . Міллер, пові- ві ф і л ь м у з урочистостей.
сять прийти перемога, але за- в урочистостях та порядок кий канцлер ЛІОДВІҐ Е р г а р д сько-демократичної партії. З а
д и н у б у д ь - я к и х скрайніх по- д о м л я ю ч и п р о ф . Д о б р я н с ь к о - ..Керуючи фільмуванням —
лнпгяв бм г е н е р а л а м вирішен- під час маніфестаційного по- опинився віч-на-віч з „бун- б е з п о с е р е д н ю п р и ч и н у д о ата-
глядів. Сенатор Голдвотер го про це найменування, з а я - говорив він - я, зайнятий
ня, я к и м с п о с о б о м ц ю перемо- Ходу і відкриття. Ред. А. Д р а - том" з б о к у власних сшвпар- ки проти к а н ц л е р а Л ю д в і г а
певний, щ о він дістане номі- вив: ..Знаючи В а ш у відда- працею, дивувався, щ о люДн
гу осягнути. Губернатор г а н звернув увагу, що велич тійців, невдоволених ЙОГО НІ- Е р г а р д а і й о г о міністра з а -
н а ц і ю на республіканського ність інтересам Р е с п у б л і к а н - плакали із з в о р у ш е н н я . Те-
Скрентон з а к и н у в Ґ о л д в о т е - та значення урочистостей у би-то н а д т о проаіІерикансь- кордонних справ ґергарда
кандидата на п р е з и д е н т а вже ської партії та довгі роки пра- Вашингтоні мабуть заперла j пер. перевіряючи готові в ж е к о ю та а н т и ф р а н ц у з ь к о ю за- Ш р е д е р а п о с л у ж и л а їх відмо-
воаі, щ о він не р о з у м і є з а в - Проф. Лев Добрянський
в п е р ш о м у голосуванні. За ці в нашому імені, я вважати- віддих большевикам які к о - ! кадри фільму, мені виступа- к о р д о н н о ю політикою. У про- ва ф р а н ц у з ь к о м у п р е з и д е н т о -
д а н ь п р е з и д е н т а З Д А , як го-
газетними т в е р д ж е н н я м и , він м у своєю особистою честю, л н с ь за всяку ціну, навіть за.іють сльози із з в о р у ш е н н я з воді тісї внутрішньо-партійної ві д е Голеві — приступити не-
ловного коменданта збройних
дійсно р о з п о р я д ж а о к. 700 го- я к щ о Ви погодитесь бути MO- н а р а д а х Р е з о л ю ц і й н о ї Комісії ціну безпосереднього звернен- тих с х о п л е н и х на ф і л ь м о в у опозиції стоїть кол. канцлер г а й н о До створення політич-
с и л З Д А . Однак — з а твер-
лосамн конвенційних д е л е ґ а - їм спеціальним асистентом на Р е с п у б л і к а н с ь к о ї партії, від- н я до Комітету Пам'ятника : тасьму найбільш зворушли- К о н р а д А д е н а у е р , який ф о р - ної унії м і ж Ф р а н ц і є ю і З а -
д ж е н и я м коментаторів — гу-
тів, коли на осягнення біль- нашій крайовій конвенції в д а ю ч н в цій заяві о к р е м у уві- Шевченкові, намагались прн- внх сцен і образів вашннгтон- мально все ще с головою ке- хідньою Німеччиною. Ергард
беряаторові Скрентонові не
шостн треба тільки 665 голо- Сан Франсіско". П р о ф . Лев г у справі американської ДУ- Мазатися до тісї акції, д о с і ї с ь к н х урочистостей". П. Та- ріаної Християнсько-демокра- стоїть на становищі, щ о т а к а
в д а л о с я зробити г л и б шКомісіїе вра- сів
- Добрянський в ж е перебуває в помоги визвольним р у х а м ук- вгіерто промовчують подію ; марський сподіється, щ о під- тичної партії і в цьому xapa– акція р а д ш е р о з ' є д н а л а б, як
на членів Сан Франсіско і в четвер, 9-го р а ї н с ь к о г о і і н ш и х поневол;- відкрнття, хоч про неї говори -1 готова ф і л ь м у до п е р ш о г о по- ктері мас право критикувати поєднала б західньо-европей-
л и п н я . склав довшу з а я в у на н и х Москвою народів. ла вся світова преса. П р о ф . І калу б у д е готова впродовж уряд, а н а й б л и ж ч и м і най- ські країни, тому, щ о Італія.
впливовішим союзником А д е - Б е л ь г і я і Г о л л я н д і я стоять рі-
Іван Задорожний перебрав керівництво Ол. Архімович висловив дум- одного місяця часу.
я а у е р а є колишній військовий ш у ч е на становищі, щ о ед-

культурної активности на Союзіви,і В НЮ ЙОРКУ ТА БАГАТЬОХ ІНШИХ міністер Франц И. Штравс, ність З а х і д н ь о ї Е в р о п н не мо-

МІСТАХ ВІДЗНАЧАЮТЬ ТИЖДЕНЬ Заключна програма Українського Дня на голова Христнянсько-соціяль-
ної Унії, яка є баварським
жлива без приналежності д о
неї Британії.
під час сезону Світовій Виставці в Ню Иорку відбудеться
ПОНЕВОЛЕНИХ НАЦІЙ ВЖЕ ЦІЄЇ
ІЗАБЕЛА
ДОБРЯНСЬКИЙ
ФОМЕНКО - К У Р Д И Д Н К
ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ В
Я А 11 Д Р І ї ї
КОНЦЕРТІ НЕДІЛІ 19-го липня ввечорі Хрущов прославляє „святі визвольні війни"
Н ю Иорк. — Д н я 19 липня рнґуванням Івана З а д о р о ж н о -
ДІЄЇ СУБОТИ Н ю Иорк. — З г і д н о з про- ня П о н е в о л е н и х Н а ц і й " в мі
голошенням президента Л н н - ському у р я д і відбудеться у
на Світовій Виставці, після го, Валету Вадима С у л и м и , комуністів і лає „імперіалістів"
Союзівка, Кергонксон. В і д о - мельськин. В програмі кон- вранішнього Б о г о с л у ж е н н я та Капелі Бандуристів ім. Т.
дона Б. Д ж а н с о н а , цісї неді- вівторок, 14-го л и п н я , о гоя, Москва Приймаючи на „ к о ж н и й п у н к т на земному
м и й і з своїх б а г а т ь о х та реп- церту ' пісні та оперові арії. Українського Концерту о 3 : 3 0 Шевченка, солістів Марії Л н -
лі, 12-го липня, починається 10-ій п е р е д п о л у д н е м у при- Кремлі (випускників совстсь- ґ л ь о б і " і щ о в н а с л і д к у ,.радн-
реземтатианих виступів д и р и - П. їв. З а д о р о ж н и й , перебира- по полудні, - увечорі о 7:30 согір, Ігоря З а й ф е р т а , Рома-
в Америці ,.Тиждень Понево- йомній залі Ситі Г о л , колп ких військових академій, кально з м і н и л а с я рівновага
гент Х о р у , , Д у м к а " й Капелі ючи ф у н к ц і ю керівника куль- розтточнеться заключна Укра- на Осадчука. солістів б а л е т у
л е н н х Націй", до відповідно^ мейор міста Роберт Ф. Bn:– їнська Програма. Будуть ві- ВадимаХ р у щ о в виголосив д о н и х в з б р о й н и х с и л у користь Со-
С у л и м и , Оксани
Бандуристів ім. т. Ш е в ч е н к а турної активности на Союзів- го відзначення якого прези- нер прийме численні ДЄЛЄГЯ- м и н у л у середу 8 липня ц.р. встського Союзу". П р и цій
маестро Іван З а д о р о ж н и й по- ці під час цьогорічного сезо- діграні с и м ф о н і ч н о ю оркест- Войновської та інших. У пер-
дент Д ж а н с о н закликав ввесь ції. в к л ю ч н о з українською, та рою американський і україн- шій частині ..Картин" вико- велику промову, в якій знову нагоді Х р у щ о в знову тавру-
годияся перебрати провід ну, сподівасться, щ о йому при американський нарід. В Н ю в їх приявності видасть спо- ськнй гимни, після чого гля- ристано твори Бортнянського, д у ж е гостро виступав проти вав американські розвідчі ле-
культурної активности н а цій співпраці н а ш и х артистів по- Иорку і в багатьох інших міс- ц і я л ь н у п р о к л я м а ц і ю „Тижня „американських
дачів привітає п. Володимир Лисенка, Л е о н т о в и ч а ; у д р у - імперіяліс- ти в а д К і ^ о ю і над Л я о с о и .
оселі Українського Н а р о д н о г о щастнть піднести на ще ви- тах це відзначення відбудеть- П о н е в о л е н и х Н а ц і й " у цій В і н заявив т а к о ж повну солі-
Бакат - керівник іїаціональ- гій частині — козацькій — стів" та прославляв палко
С о ю з у в Кетскнльських горах щий рівень щосуботнішні ся вже цісї неділі, 12-го лип- світовій метрополії. дарність Совстського С о ю з у з
під час цьогорічного с е з о н у - культурні імпрези на цій oce– ..святі визвольні війни", щ о
ннх Д н і в на Світовій Вистав- твори і композиції П е ч е н і г н -
ня. головно Богослуження- І н д о н е з і є ю в її боротьбі проти
і н ф о р м у є п. В о л о д и м и р Квас, лі ці, а Програму відкриє свят- Углнцького, Д . Сочинського, їх ведуть комуністи В ПІВДЄИ-
та рівночасно покласти мн по церквах та відповідни- Маляйзії. як ..ставленика
Ф Пласт у Ііахідиій Квропі ор- ковим словом п. Йосип Лисо- Г. Китастого, 0 . Омельського, ному В'єтнамі і в Ляосі. Xpy– бритійського
я к и й р а з о м з п. Д а н и л о м Сло- тривкі основи д л я майбутньо- ми імпрезами в громадах. В гаяізус, як і в минулі роки. Літ- імперія лізму...
б о д д м о м в и к о н у є відловідаль- го п л я н у в а н н я і розвитку. За- гір, екзекутивний віце-презн- Л. Ревуцького. Після перерви,йдов нахвалявся . щ о колнш- З а х і д н і коментатори ие беруть
Н ю Порку з нагоди „Тижня нія пластовий табір біля Кеніп -
дент У К К А . Як у ж е повідом- у третій частині пя „Картин",
загрозлива для Совстів п о в а ж н о тієї промови Х р у щ о -
и у ф у н к ц і ю у п р а в и т е л я цісї вершенням культурної актив- Поневолених Н а ц і й " відбу-- дорфу. Таборування окреме для
дівчат і хлопців. Малозаможи.м лялось, кращими мистецьки- присвяченій Г у ц у л ь щині,
варті(-гь американських за- ва, в в а ж а ю ч и , що він виголо-
оседі. Рівночасно п. їв. З а д о - , н о с т н в цьогорічному літньо- деться цісї неділі о год. 10-ій надасться велика знижка, в в
ми с и л а м и будуть виконані симфонічна оркестра, хор
к о р д о н н и х баз зникла з хви- сив її ..задля збеі)ежения об-
рожиий. інформує, щ о в к о н - ' м у сезоні б у д е заплянована рано торжественна Свята Лі- окремих випадках ц і л KOBI;TO
„Картини з українського жнт- . Д у м к а ' та Балет виконува-
церті цієї суботи, 11-го л и л - ! н а половину вересня велика тургія. яку в наміренні поне- -чвільнжггкся від оплати. Tafm– л и н о ю . коли Совсти р о з б у д у - личчя", в ліцнтації з кнтайсь-
в о л е т г х націй відправить кар- рування розпочнеться 28 лигіїя тя", з у ч а с т ю хору ..Думка". тнмуть твори А Г н а т и ш и н а ,
ня, візьмуть участь двоє відо- Шевченківська імпреза д л я валн свої д а л е к о с я ж н і раке- кнмн комуністами щ о д о ,.чнс-
динал Френсіс Спелман в ка- і триватиме до 18 серпня. симфонічної оркестри під д н - і Печеніги Углицького, М.
MUX н а ш и х артнетів-солістів: 1 відзначення 150-річчя з дня ти, якими можуть п о ц і л ю в а т и тоти комітіізму ".
тедрі св. Патрика. Н а ц ю н а л ь - і Іисенка н. Після вставки
пані І з а б е л л а Фоменко Kyp– і н а р о д ж е н н я Кобзаря України.
ні групи, п цьому й українсь- з оперних арій, які співатиме
дндик та п. А н д р і й Д о б р я н с ь - і під знаком якого й проходить
кий, я к и м на фортепіяні а- цей Шевченківський І 9 6 і - н й ка, візьмуть у цьому Богоо-
л у ж е н н і зорганізовану участь
Відзнака з нагоди Українського Дня солістка Марія Лисогір, а та-
кож хор ..Думка", в кінцевій У СВІТІ
компаиііоватиме л р о ф . О. 0 - 1 рік.
зі своїми національними пра- на Світовій Виставці Є Папа Пан кі УІ відмовився 1 ти ^ різнонаціошільпою залогою
частині ..Картин з україн-
прийняти делегацію від міжна- І та атомопнмн ракетами ,.Поля-
ського життя" глядачі поба-
порами. збираючись напроти родної організації, яка пропагує 1 ріс - . в рямцях АтлянтіВського
Н ю Порк. Д л я звелнчан- знаки є н а п и с : внизу nocepe– чать ...Заручини" - б а л е т н у
катедри на 5-ій свеню вже о І н я п з а д о к у м е н т у в я н н я Укра- проголошення обширу Серед- j Союзу і Н АТО і. Павлінг відо-
В АМЕРИЦІ год. 9-ій рано. Відповідні Бо-
інського Д н я на Світовій Ви-
дині - "World's Fair"; по лі- картину, що її написав балет-
вій стороні - N e w York. N . Y . ; майстер Вадим
земного моря бе:иїтомовнм. Дер- і мни з своїх
жііиннЯ секретар Апостольської екстрАааганців,
Судима. На
комунофільськмх
m 3 Btummrrony повідомили. є КИ.ППІПІІІІ преяидміт ЗДА гослуженн.ч будуть вілпрарле-! по правГй - July 1П. 196і та закінченя хор ..Думка" в с у -Столиці кардинал Сіконіякі зая- ф В Тревізо в Північній Італії
що минулого тижня совстські (1929-19321 ГврберТ ГЧіюр зая- ні того ж дня т а к о ж в інших j ставці, п р о ф . Я р о с л а в Пала- вип. що хоч Папа еприяг. всім І прокуратура потягнула до су.
внв. що він цього року вперте на горі -– "Ukrainian Day". проводі симфонічної оркестри миролюбним заходам, проте не 1 довоі иідповідальностн чотирьох
воєнні кораблі пряплили на Се- ДІЙ виготовив відзнаку-жетон
редаекне море через Пбральтар після того, як в 1933-му році :ia– перквпх у л цю ж неділю В і д з н а ч к а б у д е розміром мев- п і д диригуванням Івана З а д о -
може безпосередньо анпіжуііи- ( італійців, які бачили, як один
І там зблизилися до кораблів лншші ПІ.ІНГІ Дім її"' братиме год. 12:115 п домі Асамблеї Еп-1 чи ґ у д з и к . На відзначні зоб- ша за пів-долярп. в с и н м . - ж о - j р о ж і ш г о ТИСЬ в ніяких політичних нні П'ЯНИЙ ровернст ВПаВ до каші.
співатиме кантату
американсько! фльотн та так участи в РеспублікаясвкіЯ Кон- ропейськнх П о н е в о л е н и х На-1 р а ж е н а земська куля. обвеДЄ- ВІЙСЬКОВИХ акціях.
втих кольорах. ЇЇ м о ж н а б у д е П а в л а П е ч е н и й - Углицького лу і не поспішили HOMJ– а допо.
пенпії у CftH Франсіско. 89-річ- m Проф. ЛаДмуг ІІ11Н.ІІШ. 1 могою В Італії, Франції я іи.
етоязої кілька днів. Між COBCT– HHfi хяориЛ І^'вор вишле свою цій при площі Об'сднаних На- на трьома катами, в центрі н а б у т и в той день на Світовій на слова Тараса Шевченка
американський професор фізи- ! шнх західньоевролеВеькнх кра.
ськямн кораблями були ТЯЖКИЙ письмову заяву на Конвенцію, цій ч. 769. напроти б у д и н к у ' я к о ї представлена мапа Укра- Виставці. П о б а ж а н о , щоб усі ..Паша дума, наша пісня" . . ,
кн. лявреат Нобеля, який'тепер І шах байдужність очевидців у
кружляк. НИЩИЛЬНИК із атомо- що почнеться І.”,-го липня Та- Об'^джіних Націй. підбудгті.-! іни в національних барвах У українці її придбали і таким даг серію викладів н 7ІЯНПЦІГ- І відношенні до злочинних актів
яими ракетами та кілька підвод- У с ю програму за сценарієм
кож колишній нюЙоркськнА гу- ся церемонія піднесення nim– цевтрі мапи - англомовний чином, носячи її, могли б бу- ському ун1вер(-и-пхті у (^хідиій ; тротіх осіб с караною, як спів.
м х чптйп. ПЦі час цієї иесподі. бернатор. який двічі кандиду- вестиме відомий актор Воло-
Німеччині. Адучи по лінії со- і участь у ялочнні. Тільки в З Д А ,
порів при звуках національ- напис "Ukraine" та "Kiev", ти р о з п і з н а н і ч у ж и н ц я м и . Від-
4 i m t візити обидві сторони по- нав иа президента З Д А Tf)- встськоГзакордонноі тхпітики і І бувають жалюгідні д у ж е часті
робилн собі потрібні зкимки. них гимніп п о н е в о л е н и х enpo– над яким височить наш В8ЦІ- з н а к у виготовляє ф і р м а В о л - димир Ш у с т , учасник Шекс-
комуністичної пропаганди ви- і випадки, коли публіка не pea.
мне Дюі не поїде на Конвенцію,
яких собі взякинЬ не покалупа- Гю M.ii– блгято праці в ciioTfi ад- пейгькиу націй, в к л ю ч н о з ук- о н а л ь н о - д е р ж а в н и й соборний тера К л о з н и к а на Флашінгу. І п'Р'вських вистав у Н ю Пор- ступин піютн пйернкпнського ' гус. на акти хуліпіистпа, чи. на.
ч Проект) бгдлпи п.-гдподної фЛЬО-
ли. вокатсвкНі канцелярії рлїпсії:ою Урочигтість ,.Tn:i:– 'itar. - - ТрЯЗуб, Навкрутя В1Д- в Квіпо, Н ю Порк ку. піт). ВОввства злочинців.
: Ч. 12SL
"" СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ЛИПНЯ 1964

П. Чнровський Петро Чижик
ТЯЖКІ НЕБЕЗПЕКИ
CBOFOIAASVOBODA
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК Щ Р и к і:
Мюнхен. — Українська ність. А в політиці перше
нація та інші поневолені на- правило: бачити речі такими,
НА ДОМАШНІХ І НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ Ще про перший
FOUNDED 1893
роди Совстської імперії зна- які вони є і не вірити в при-
ходяться під тяжким тиском емні ілюзії.
Господарський добробут в ту, а зокрема торговельного
американській народній еко- кредиту, піднесла була нез-
пам'ятник Т. Г.
Ukrainian Newspaper published dally except Sundays, Mondays A holidays (Saturday 4 Monday ia– російського колоніялізму, за- Хто уважно читав nporpa– номіці продовжується майже начно редисконт, сьогодні Шевченкові
aues combined) by Ukrainian National Association, inc., 81-83 Grand Street. Jersey City. N.J. 07303 мас кованого фразами інтер- му Совстської комуністичної безперервно вже більше 38 розміри приватного комерцій-
Second Class Postage paid at the Post Office of"Jersey City. N.J. Accepted for mailing at special rate націоналізму і „братерства партії з 1961 року, той мусить місяців. І хоч небезпека ін- ного заборгування просто ве- Подаю додаткові відомості
of postage provide for by Section 1130 of Act of October 3, 1917 - authorized July 31, 1918.
народів". Декому може зда- прийти до висновку: плян по- фляції постійно існус, і хоч лнчезні. В роках 1957-59 про перший пам'ятник Т. Г.
П е р е д п л а т а : На рік - Ц2.00; на пів року 56,25; на три місяці J3.25. - В Джерзі Ситі ватнея, що послаблення мос- літнки вироблений у Москві ціни постійно, але поволі, ро- банки фінансували більше- Шевченкові у вільній Украї-
1 закордоном: — На рік 514 00; на пів року 57.50; ма три місяці 54.00. Для членів У. Н. ковського натиску на країни- (програма партії) мас зав- стуть, вона сама, тобто інфля- менше господарський підйом, ні. а саме В'М. Ромен на Пол-
Союзу, чоловіків 1 жінок - - 63 центів місячно. - За кожну зміну адреси платиться 10 центів. загрозливих і розгін на висоти 178-ої по- тавщині. Це стародавне місто.
Чеки 1 mone orders виставляти на: "Svoboda". сателітн. помітне в останнім дання „злиття мов і народів ція, жадних
часі, приведе також до по- Совстського Союзу". Цей форм ще не прийняла. трібних капіталовнх засобів у Роменська сотня під час виз-
Адреса: "SYOBODA," Р. О. Box 346, JERSEY C1TY, N. J. 07303 легшення долі народів, вклю- плян виконується безоглядно Загальний індекс гослодар- народному господарстві, ко- вольних змагань гетьмана L
чених як „невіддільні частн- і послідовно двома головними ськнх процесів-держиться ВІД- ЛН 7^8 фінансування підпрн- Мазепи боролася по боці геть-
мана. З наказу царя Петра І
ни" до Совстського Союзу. шляхами: 1) русифікацією носно стабільно; він вищий, сметва і споживачі добували з
Голос совісти Село на нашій Україні... На нашу думку це помилка. через школу, радіо, пресу; як рік тому, хоч дещо обни- інших джерел, а то, зокрема, полоненим ромевським коза-
Майже сто років тому, ко- 2) систематичною колонізаці- жений у порівнянні із рівнем із власних заощаджених кам на містку річки Сули від-
рубувалн голови, від чого во-
17 липня 1959 року 86-ий Конгрес схва- Тарас Шевченко назвав українське село лн царська Росія активно сю територій поневолених на- з-перед двох місяців. Зокрема фондів. А сьогодні, почавши да в річці стала червона. (Про
лив резолюцію про щорічне проголошуван- писанкою. Дарма, що мучилося в кріпацькій родів російським елементом. виробництво сталі сильно ро- вЖе з 1961-го року, кредит
допомагала визволитися бал-
ня Президентом З'єднаних Держав Амери- сте. що вказувало б на даль- фінансує біля 1 ^3-ої цілости це я чув у селі Засулля, по-
неволі, в українському селі була заквітчана канськнм народам з турець- Прн тому ця колонізація мас
ки ц,Тнжня Поневолених Надій". Дотриму- ший нестримний ринковий росту. Це доказує цілковиту близу м. Ромен). Роменська
й озеленена кожна хатина, кожна вуличка. кої неволі (Балканська вій- такий вигляд, що місцеву розгін. Впродовж кількох ро- залежність біжучого npocne– Земська Управа видала кни-
ючясь постанови тієї резолюції, рік-річно Так, як і тепер, у колгоспній нужді. Україн- на 1877-1878 pp.), російсь- людність з Естонії або Укра- ків відчувалося застій у ста- рнті від заборгування. А ко- жку „Документи з архіву Ро-
проголошували „Тиждень Поневолених На- ська людина любить природу, рідну землю, кнй цар. самодержавний дес- їнн переселюють за Урал, а левій промисловості, яка, мо- ли тут додати ще великі кре- менської сотні" із списком ко-
цій" президенти Д. Д. Анзенгавер і Дж. Ф. ;
красу. Такі шляхетні почуття, як кажуть, — пот у своїй імперії, погодив, на місце виселених прихо- жлнво, рахувалася з нароста- днтові фонди федерального і заків, які належали до Ромен-
Кеннеді і кілька днів тому оприлюднено РІД- с у крові, і коли хтось байдужіє до природи, ся навіть на створення пар- дять колоністи із Росії. Про-
писану ще 18 червня ц. р. президентом Л. Б. ючою конкуренцією алюмі- стейтових правлінь, які теж уг ської сотні. Невідомий автор
ного, - за висловом французького письмен- ляментського режиму в новій грама КПСС створена згідно нію і плястиків. А сьогодні рішальному ступені прнчиня- написав „Історію м. Ромен , ',
Джансоном проклямацію „Тижня Понево- ннка .Франоуа А. Віоллет-а, - „треба сте- державі — Болгарії. Але у з ідеологією Леніна, який зауважується в сталевій ін- ються до ринкового росту що її нелегально передавали
леннх Націй", почавши днем 12 липня ц. р. регтись". себе, в Російській державі писав, що прн комунізмі мас дустрії нові вітальні сили, шн- країни, тоді стане нам цілком з руки в руку учням комер-
В нинішній міжнародній коньюнктурі цар відмовився дати будь-які прийти до злиття мов і nepe– рокі пляни розбудови. ПОСН- ясно, що сьогоднішнє npocne– ційної школи. В місті Ромен
Що діється з нашою чудовою природою політичні права своїм підда- мішупання народів. Будуючи лення наукових дослідів. роз- риті не являється здоровим і перебував шведський король
справа поневолених комуністами країн і на-
на Україні тепер? Убоге колгоспне село, ча- ннм. Ліберальна російська „комунізм", московські дик- роблювання нових плянів для нормальним
родів дуже „непопулярна". Політичне гас- господарським Карло ХП і гетьман Мазепа.
сто без огорож навколо хати, і далі заквіт- шляхта сподівалася, що цар татори виконують однознач- ринкових кампаній і агреснв- процесом, але є добробутом Лібаво - Роменська залізниця
л о так званого співіснування хоч не тотож-
чусться рожами та півоніями, садить тополі таки змилується і піде на де- но директиву Леніна — змі- ні амбіції. Сталева промнсло- „на кредит", за який хтось відігравала велику ролю в
нс з затвердженням „статусу кво", але й
й берези на вулицях, довкола площ, клюбів. мократичні реформи в Росії. шують народи Совстської ко- вість' npot;KTye виробництво і колись буде мусітн заплатн- розвитку міста, де було чнма-
не -роп ус кас взагалі гасла визволення. Ма-
Але большевицькі „перетворювачі природи" Дворянські з'їзди подавали ЛОНІЯЛЬНОЇ І м п е р і ї В „COBCTCb– соток нових продуктів, лкі б ти поважну ціну. Про це вже ло підприємств: тютюнова
ючв до вибору.між Хрущовим та Mao Tce–
роблять багато лиха як українській природі, прохання до царя, п яких пи- кім народі" з спільною для збільшували вигоди і безпеку і писалося перед тим в наших фабрика, пивоварний і ливар-
гунГом — західній світ воліє Хрущова. І.
так і душі. Київський журнал для молоді салн: ..Царю, дай своєму на- всіх російською мовою.
щоб" не дразннти кремлівських володарів споживання,' І цим самим по- статтях, хоч. і в іншому від- ський заводи, величезна різ-
„Зміна" в ч. 5 за травень 1964 р. констатує: родові те, що ти дав болга-
ніде, на ніякому міжнародному форумі За- Переселю ванн я людности шнрили ринкові можливості ношенні і під іншим кутом. киця - бійня, консервний за-
,.У багатьох молодих людей подибуємо днв- рам"! (тобто констнту- з України за Урал дещо цієї Індустрії, Такими HOBHH-
хідні держави навіть не згадують країн і на-
родів, які дістались під володіння російсь-
ну байдужість до пам'яток Природи, історії,
цію). Але цар лишився глу- зменшилося останнім часом у камн у сталевій продукції бу- І хоч ключова сталева про- вод .консерви з різної городн-
культури... Бездумно руйнують шляховики ни, олійниці і млини Рубін-
ких большевиків внаслідку їх імперіялістнч-
високі МОГИЛИ поблизу Дніпропетровська і хнй до цих несміливих ДО- зв'язку з , крахом плинів .ч,і б, наприклад: поштові мнелов”сть заповідала б про- чика та ін. На Роменщині бу-
ннх воєн, просто амаршу совстських військ магань. Тільки революція Xj кущова на цілинних зем скриньки із нержавілої сталі, донження доброї господарсь-
Запоріжжя, ці священні пам'ятники мужнос- ла розвинута споживча коо-
в характері „визвольників", чи шляхом та-
ти нашого народу. На жаль, ми часто до та- 1905 року вирвала у царя лих у Казахстані. Сільська сталеві ручки із плястиковнм кої коньюнктури, велике за- перація й утворилася Спілка
кнж підступних переворотів, як у Чехосло- деякі уступки виборним де- людність потрібна в' Україні, покриттям, сталеві сітки у бо^гування, знижка на ціни
кнх фактів ставимося з позиції стороннього споживчих Товариств, Пра-
ваччииЬ Тактику не дразннти Москву стосу-
свідка". - продовжує ..Зміна". — „Якщо леґатам (Державна Дума), щоб піднести^ рівень хлібо- хідниках і диванах" для про- акцій, тобто „станів", великих цювалн три середні школи:
ють західні держави й у відношенні до по-
хуліган образив когось, ного візьмуть дру- але то був „куций парля- робства і для забезпечення довження їхньої трнвалостн, компаній, як Вестінггавз,
реальна, дівоча гімназія, ко-
ярмлених комуністами азійських країн і на-
жинннки, а коли осоловілі гуляки ламають мент'. з правом говорити й СССР харчуванням. Однак кольорова сталь для прнкра- Анаконда й Амерікен Кен, як мерційна школа, а також
родів: на останній Генеральній Асамблеї критикувати уряд, однак цар приплив переселенців із Moc– шування улаштування кім- також ступнева звишка цін
дерева, б'ють пляшки, лишають після себе нижча духовна ' школа, місь-
Об'єднаних Націй мовчки просто скреслено
сміття - ми не звертаємо на це жадної ува- і його міністри робили все ковщини в українські міста нат, бюр і заль, високої якос- на облігації (бонди), а вкін- ка, залізнична, реміснича та
з денного порядку справу Тибету . . . по-давньому, як хотіли. не припиняється. Перепне тн сталь для продукції літа- ці і поважні труднопіі з фі-
ги". У статті „Шануймо природу", в тому ж декілька народних шкіл.
В цій ситуації проголошування в Анери- числі журналу, доцент В. Мунтян подає трн- Щось подібне бачимо в людности в Україні 1959 р ків, ракет і сателітів, прозо- нансуванням будівель і неру-
рі сталеві плити, і т. п. хомостн, викликають поваж- V комерційній школі в м.
ці „Тижня Поневолених Націй" можна б вожні відомості про забруднення атмосфери ставленні теперішніх кому- показав 17 відс. росіян на те-
ністнчннх самодержавців до риторії Совстської України. ні застереження відносно ста- Ромен вчився, разом зі мною,
уважати за якесь ,,непороеуміння" або — фабриками, про шкідницьке вирубування лі- Оцей нсвий розмах і запо-
як його уважають „прогресисти" і їхні на- сів на Україні, де, цитуємо. — „у 1963 році народів СССР і до країн-са- Ця російська меншість тво- відь росту сталевої промнсло- більностн і балянсу господар- брат скульптора І. Кавалерн-
казодааці — за скрегіт, за дисонанс. А втім, рубали ліс в рахунок 1983 p.", себто виру- телітів. На зустрічах з поль- рнть фактично більшість в востн в майбутньому мали б ського життя країни, a nepe– дзе, який організував збірку
у факті щорічного проголошування „Тижня бували і вирубують ліси наперед, скорше ським комуністичним днкта- українських ^містах. Міста - до деякої міри запевнюватн і довсім . його стабільності! у грошей на будову nan'HTHH–
тором Гомулкою Хрущов ці- це осередки культури, науки, будучність цілого народного майбутньому. ка. Йому допомагали учні
Поневолених Націй" є таки глибокий мо- ніж природа може відроджуватись. Haca– Але в порівнянні з ЄКОНО- старших кляс. ДиректороИ
раіпьно-політнчний ЬенЬ Президенти" З'сд- дження дерев широко практикується в Ук- лусться і говорить про вічну промисловосте. Отже політи- госїіодарегва.. Бо сталь, як не
наких Держав"Америки тцорічво і лрнгаду- раїмі, але і з ниЦ не гаразд: часто ,,посадн- дружбу з Польщею. MOCKOB– ка „червоної" Москви русй- раз говорилося, є клюЧеВвю мічним положенням в Захід- Комерційної шкрлй був Алек-
ю 4 американському народові і всьому сві- лн та й забулні-тільки звітів густішає та ський диктатор мало втруча- фікуючн міста в Утфаїяі. ви- дипя^сбіо економії, і THW ca–' ній Европі американська еко- сандрів. Населення' м. Ромен
тоїі, що при всьому промовчуванні пробле- ряснішає". Через винищування дерев най- сться до внутрішніх справ конує те саме заЬданняг,'-що мим і rrp'ktrSHiiROM ї? стану і номіка являється ще силь- становило в передреволюцій-
„народних демократій", дас мав і колишній царський ре- можлИвбстсй. " ною. Коли ще, недавно евро- ні роки яких 55-60 тнсіге осів.
ми поярмлених народів, (-J ЦЯ проблема'Таки б”ільше терплять від посухи Донецький ба- пенці турбувалися господар- За національний складом всь
існує. В останньому проголошенні президен- сейн, КрнворіжЧина, Харківщина. „Числен- їм нібито право йти „своїм жим: держати український Обйизилис'я за' осТакнїй мі-"
та^ Джансона прйгадустьоя рекомендацію і ні річки з легкрї руки деяких господарни- шляхом до комунізму". Але нарід На рівні „етнографічної 'сяць,”'од'йачеї'-аіпюбнігчі ося-- ськнми проб.7емамн ЗДА і їх- но розподілялось так'- укра-
:ової резолюції, іцо „Тиждень Понеі ків перетворено! в стічні канали, а водойми коли забажає комуністична маси" як націю колгоспни гн 1 автбвої промисловости т нім ,доляром зокрема, сьогод- їнців 97 відс, ^ 3 відс. іяіпнх,
адміністрація Литви, Латвії, ків 1 ні вони зосереджуються над переважно жидів і ребагато
воЬених Націй" буде актуальний „ а ж до1 тог — у відстійникв промислових районів і ве- - ' ' ; '' ' , ' 1 ; : ! ' продукції електрично ! енергії, власними економічними пн- поляків та росіян. Поляїш ма-
К а с у , я к всі поневолені нації свггу досяг- лнких міст". Tdft же автор розповідає про Грузії або України зробити в хоч вони що теж більші' за
Знаємо добре головну пгіиі Інфляція . поволі ли костел, а жидя синагогу.
Hjib вблгЬіГ.Г. явза5ЙзЦЯіст^,., І президент винищування решток диких звірів у лісах своїй країні дещо незгідне з
чину гіоразкн' української ре- стан 1963'-fb )р6ку.
!
Сильна об- таянями,
московським указом, то за- v руйнує європейські валюти. V I Ромні й околицях міста
Дншвеон-сграшильно щтяяшя „виявити пов- 1 "степах України: „ Д л я чого на Україні 400- )іолюції 1917 -jioKy': міста в нинска ^ina^re; i' то на річній Евр”опейськТ підприсмпі,--6аи- зберігалася українська мова,
раз у Москві зчиняють крик
ну' ШЛящшвкт справедливим - аспіраціям ваіх "ТККГ'мисливців зареєстрованих і стільки ж Україні булйг чужі. Навіть у базі, зауважує^ми у ' торго- кірн і урядовці державно-го- побут ; старі звичаї.
0 про ,,ухнл", про „місцеві ТЄН-
народів на національну незалежність та на ..диких" Полювання стало модою, що з Києві, столиці України', - у' вельному транспбрті. Загаль- сподарськКХ і Уф-а^іові jnpyjHTb ; Між нггорігчн^мц' пам'ятка-
денції", навіть про „націона-
людську волю". швидкістю вірусного грипу поширилася іільннх виборах до міської не зЬ'^руднЗння' лтї)Дської ро- занепокоєні. Іділа "ЙвіЮггейсь- мн в м. Ромен славйа Не тіль-
лізм . Цієї основної різниці
Така, вже Державна система в Америці, всюди. Хіба на полюванні, — це ж відпочи- птрави 1917 p.. всі українсь бітної сили побільшилося,
ка Господарська Спільнота, є ки церква останнього кошово-
що КЬат'гзес'с т у ^ з а в л д и раднкальніший у нок! — треба обов'язково убивати? І чи не в політиці Москви супроти А^^ партії.мали; Т ^ л ^ а д ^ 4 6 ^ ^ ^аіробгтт^'^бїіо змаліло. Ба-
в першій поважній небезпеці го Загіоріаької Січі, Петра
становищі до закордоцно-цолітичних проб- можна культурно полювати з магнетофоном ..народних демократій" та u fcay всЙС ГОясЛІВ,; а Д^'Х?Д^ОГ ^;^йоздрібЙого товарообмі-
від початку свого існування. Кальнншевського, а ще й со-
лем, аніж Уряд. У державному апараті с ба- чи фотоапаратом?" . . Те, що тепер діється відношенні до „совстських 'льки 5 відс. Цл небезпека, ' С'тоопвлП досягає рекор-
гато бюрократів давньої дати, с багато осіб,
я к і дістались^ ІУДИ p;fcanflctfoM викривлених,
з мисливством, взимку й весною діялося з
рибальством коли люди масово внлоалюва-
а то й цілком невірних понять про історію, ли рибу, пробиваючи в кризі ополонки. „Го- чнтн. Деколіг „фантастичні Козі,
5
народів" деякі наші патріоті! о и і н ^ з е ї і в л і с ф і ї е і і н е н а ^ .
на еміграції не бажають бі- ai"tucjaT^ М і тфіяйм я в р о ^ '
1 кожний' з "hafe "муснтн" зЩсДЬ,іДнй
він на 7.-і відс

1
Збалансований ріст злхідньо- бор на -майдані „Старого tfe–
1963-го року. І німецької -економіки гостро 1 вару";,. побудований коштами
111Я і редукція контрастує, зр, словами спеці- козацької старшини і запо-
податків, і надмірне вжннан- ялістів, із інфляційними труд- рожцямн.
культуру і змагання різних народів у дале- лод не тітка", каже українська прнказ- думи", бажання ліпшого ні-Ілро, це постійно пам'ятати.
ких від Америки країнах. У Конгресі засі- ка, і коли наші земляки змушені всілякими дозволяє бачити гірку дійс- ' 11. А. кя консумпційного роздрібно- ноіцамн Італії, Франції і Гол- Закінчення на crop. 5-ій
дають люди, що мають безпосередній стик способами боротися проти нужди й недо- го кредиту довели до такого ляидії. Ці три останні країни
з народом і життям і дивляться одвертіши- живлення то це вина не людей, а режн- надмірного пожвавлення у починають думати більше по
лінії суто національних своїх
ми очима й на зовнішній світ. Схвалення 5 му. Британія стурбована, наступом комунізму ділянці торгівлі.
Виглядало б, що існус за- інтересів, відсуваючи на дру- країні економічний ріст; вн-
років тому резолюції про „Тиждень Понево-
Знищення грунту, вирубування лісів і
Лондон.— Члени Бритійсь- Британії програ Америки в гальне проспериті І хоч уря- гнй плян групові інтереси працьовано чотнрилі т н і й
них Націй" був світлим доказом не тільки кого Комонвелту, зібрані цьи- тому змагові. Австралійський дові чинники продовжують ЕГС-у. В цьому н небезпека 1
плян
господарського розвит-
ідеалізму Конгресу, а й почуття історичного гаїв, затруювання річок н а Україні зайшло го тижня на конфернції у прм'єр Роберт Мензіс І НОВО- на цей розвиток оптимістичне провалу ,,об'еднувальних" зу- ку, введено величезні подат-
реалізму: бо ніяким сатрапам з найбільши- справді задалеко. Про це стурбовано пи- Пондоні, висловили поважне зеляндськнй прем'ср Кейт Го- передбачення, все більше еко- снль на європейському кон- кові полегші і поважні уряДО-
ми збройними силами не вдасться зліквіду- стурбування з прнводу- arpe– ліок, висловили свою повну номістів прнзадумуються над гиненті. Щоб себе рятувати ві субсидії для нових підпрн-
вати змагу поярмлених народів до свободи. шуть у совстській пресі і академік М. Риль- енвних воєнних акцій ведених солідарність з ояаЛяйзійськ^Ц т і м , як довго і як далеко перед труднощами, західньо- емств, улегшено' умови xpe–
„Тиждень Поневолених 'Націй" — це голос ський, і якийсь звичайний собі шахтар. Але безпосередньо комуністами, а- йреи'ерочі А,бдущй Разімаяом 'зійде цей ринковий розгін, і европеїіські країни збільшу- днту. ,
американської совісти; неприслаиої і не при- намагання офіційних чинників звернути за бо з їхньої інспірації і за їх s тнрнводу Еспанський господарськяй
глушеної гаслами у честь миру з ворогом це провину на людей, на ввесь народ — да-
anjecHBHrt. вЩаи ^fu будуть його наслідки. ють свою торгівлю із комуні-
активною допомогою. Брнтій- Індонезії проти 'МаляЙзії. "Всі Пок^зустьфг;. Щ9 роля кре- стнчним бльоком. ріст заінтересував американ-
на базі мирного з ним співіснування. Не мо- ремне. Так званий „уряд" УССР не дбає про
ж е бути тривкого миру, поки не буде волі
сі.кий прем'ср Алек Даглас юнн зертали увагу на OCT^H– диту у біжу^оХіу Господарсь- Зі всіх європейських країн, ськнй капітал, і багато аме-
майбутнє Української Землі, викопуючи з Гюм звернув увагу на заан- яю заяву совстського віце- кому пожвавленні куди, біль- сьогодні Еспаніл входить у рнканських компаній, між ін-
для всіх народів. ґажування престижу Амери- ярем'сра
неї природні багатства, витинаючи на ній Анастаса Мікояна ша, як Йе б у в а л у ' минулому. знамениту господарську конь- " ш м м а р а т о н ОЙл, Голф Ойл,
' Ч л е н и поярмлених російськими больше- ки в обороні Південного В'ст- під час його відвідин в Індо- Не зважаючи н а т е , що феде- Ессоу, Медітереніся і Д а ч Хе-
юнктуру, яка перевнщас всі
внками східньо - європейських народів зо- все, що можна, в ім'я виконання московсь- наму проти тамошніх кому- незії,що Совсти підтримають ральна Резервова Банкова сподівання. Еспанський уряд мікал, засновують підпрнсм-
крема повинні щиро, масово і гідно відзна- ких економічних плинів. Винні не люди, не ністнчннх партизанів і на вп Індонезію в її наступі проти Система, завданням якої с ства в Еспанії і там здобува-
започаткував усі можливі за-
чуватн „Тиждень Поневолених Націй". народ, а режим. жкі наслідки, які мала б і для Маляйзії доставами зброї. контролювати розміри креди- ходи, щоб запевнити своїй ють собі ринок,. У багатьох
випадках, американські й. ес-
панські підприємства входять
Ж ше довгих складів природніх вкласти багато різних зна- енки. В кожному разі це чнс- стів. Якби життя їх слухало-
у спілку -для кращого вико-
у в язанщ поезій, що під за- рнстання ринкових можливо-
С. Рннднк і позиційних. Тому наші чотн- чень, але не" знати, який саме то технічні дефекти і їх не ся, то наша мова залишилась ГОЛОВКОМ ..СІМ ВІрДНІВ" ПОЯВН-
рн- і більшескладові слова до зміст уклав туди сам майстер стей: еспанці знають обста-
трудно виправити. би такою, як була, доля наші лася в місячнику „Сучас- вннн. а американці мають І
ямбів і трохеїв не підходять. твору. А це важне. Важне, що о предки були Ще бушменами
ВЕЧІРНІ ДЗВОНИ І тому в рядку „Жито ПОХИЛИ- мав на увазі автор, не я. Та- Ніч уже підкралась чорним
вовком,
чи печерниками. Новотвори
ність" (Січень, 1963). До цьо- гроші і величезну торговель-
го „Вечора" я кількома наво- ну практику. N
лося донизу" п'ятискладове ким робом, одна з головних Рівновагу зрушивши з терез. не падають із неба і не внро- ротамн Щ)вертався, баїато ра-
слово „похилилося" руйнує чеснот реалістичної поезії Вітер обгорнув прозорим стають із землі. їх треба тво- зів читав і передумував. Прн- В такій загаяііній ситуаці!
ритм, бо мас тільки один на- ясність слова — переступ.іе шовком рнти. І не треба журитися, ко- чнна - його модерність. як- поправляється .амернкан с ь-
(") голос на ,,лн", а повинно б їх на. Але в наші часи це не ве- Плечі переляканих бере.і. ЛН хтось запропонує незугар- що під цим словом розуміти кнй експорт, яіін^'^ід Ї963-ГО
Н а цьому місці варто трохи читати його довго, розтяжно, мати аж три. Ліпше надають- лика' біда. Модерністи цю та Цю строфу краще npony– ннй, нездалнй новотвір. Жит- характер багатьох поетичних іюку піднісся - майже ' н а ЗО
спинитися. Наші поети не ні- а решту складів коротко. Прн ся трискладові стопи, але їх інші чесноти зневажають на стити. У ній тільки першим тя само викине його, як неію- творів, переважно поезій, пер- відсотків. Це й обннзнло по-
шли в справі віршування за цьрму не звертаємо уваги на чомусь уникають наші авто- кожному кроці і навіть нав- рядок добрий. Решта штуч- тріб. шої пачовини нашого століття важно американський дефі-
народною піснею, такою ба- правдиві наголоси, забувай)- ри. В наших віршах панус МИСИ О, і ц е , с п а с и б і ї м . н е ра.; на комбінація. Але дві дальші
Ганна Черінь добра поетка. аж до останніх днів, творів, цит у міжнародному платни-
гатою на різноманітні ритми. чи, що грецька й латинська двоскладова стопа, найбільше виходить на добро слова. Дв- і останні строфи читаються з
коли' не „мудретвує лукаво" що їх автори відкидають ста- чому балянсі і зміцнило по-
Не наслідували навіть генія мови, окрім довгих і коротких ямб. Чому? лі: приємністю: рі, звичайні норми словесно- важно стабільність і купіаель-
(це в н Л часом б'уває), а пише
української поезії — Шеечен- складів, мають ще по одному А тепер підемо трохи далі:
Навіті. вітер крильми не просто і Щиро,іТоДі вона enpa– го мистецтва ^ шукають нових ну силу доляра! І г а к грізне
Стало чорно, страшно, наче положення доляр^ з-перед
ка, не відчули, як він, що наш наголосові в кожнім слові і шелесне, в морі вді співає і робить миле вра- способів для вияву краси.
пісенний лад і склад органіч- Навкруги любов і мир, Навіть і листнл не зашумить двох ще літ проминуло Мов
що їх не можна ігнорувати. і спокій. Без керма... Та в темній далині жінкя". Але дозволимо собі по- Люди, що цікавляться лі-
но виріс із самої мови, я к її Якби таке читання гюЧун Ові- Пісню доспівав останній Та мовчання це, таке чудесне. Засвітили тихі, добрі зорі. раднти їй: трохи більше ува- злий сон.
Лиш не довгу потриває миті.. Наче очі матінки ясні. тературою і приділяють тро-
природна дитина. Наші поети дій, то був би крапне здиво- птах, ги й трохи більше праці прн- хи уваги віршованим творам, А що нового принесе „завт-
перейшли на греко-латннську І волошки, діти синьоокі.
ваний і напевно не пізнав би
На молитву стали у житах. Тут знову мусимо спини- Вітер став легенько повівати, ділятн слову, як слову, пра- поділяються на прихильників ра" у господарському відно-
метрику, дармащо ця метрика свого твору. Все замовкло в соняшній тись другий рядок грішний 1 Цвіркуни співати в-ун!еон... вилам версифікації і вимогам модернізму і на ного рішучих шенні, — небаром побачимо.
побудована на чергуванні дов- Тепер ми в греко-латннські екстазі: то з двох причин. Поперше Заколисус природа мати ритміки. І бути трохи скупі-
Всіх дітей своїх на добрий сон. противників. Я сам не відва-
гих і коротких складів і не стопи — дактилі, амфібрахії, Степ і ліс. за річкою село... ритміка ного шкутильгає: за- шою на слово. Завжди ліпше жуюся пристати ні до першої,
мас нічого спільного з чергу- анапести, ямби, хореї тощо На терезах дня у рівнппплі мість п'яти нормальних наго- Спасибі за миле, хороше недоказати, ніж переказати. ні до другої групи, але вва- консерватисти не добачають
ьаяням наголосів. Українська вкладаємо не довгі і короткі Заніміло все -- добро і ало.
лосів с в ньому тільки три, і слово! Зауважити треба, що в Таємниця більше інтригує і жаю, що модерністи мають цього. А для багатьох читачів
мова не мас коротких і довгих склади, а наголошені і нена- У цьому місці наша думка прн читанні мимоволі додас- І новім слові „кермо", з наголо- більше подобається, ніж оче- безумовну рацію, коли відки- реалістична поезія стала нуд-
складів у своїх словах. Вона голошені. Це було б усе одно, спиняється перед несподіва- мо штучні (наголошуєм.) ! еом на кінці, маємо ще один видиця. Якби н е згадані вище дають обов'язковість старих, кою. Душа хоче чогось ново-
знає тільки наголошені і не- якби не та обстаяина, що на- ннм бар'єром — терезами дня. „і"!). Подруге, слово ,.лист- j синонім до слів — стерно, недоймнткн. „Вечір" Ганни давно вже узвичаєних метод і го, свіжого, оригінального, бо
наголошені склади. І тому мн ші слова мають тільки по од- Що це за терези? (Голоске- ва" чистин москалізм. По- правило, кормило, кормига, Черінь був би добрим матері- норм поетичної творчостн і в ній взагалі живе дуже силь-
не вміємо читати грецьких і ному наголосові, окрім хіба вич ставить наголос на „зи", нашому мало би бути „лис- і керма, демено. Багатство сн- ялом для добірних антологій шукають чогось нового. То ний гін до новизни. Це зав-
латинських авторів. Коли, на- овдїв”дннх слів, де легко чуоть- але поет мас свос вухо і своє тя ". Тут авторка могла б ска- нонімів удосконалює мову. Ко- і шкільних читанок. Правда, безперечна правда, що т. зв. важили ще старі римляни, що
приклад, читаємо в оригіналі ся другий наголос: Вогороди- право наголошувати слова, і затн, що своїм внзвуком і сво- му, як не письменникам, тво- з погляду модерністів це нан- реалістична поезія безнастан- назвали такий гін терміном
„Метаморфози" Овідія, напи- ця, великомученннк, переко- мусимо йому це право прн- єю будовою слово ,.лнетва” рити їх і взагалі нові слова? гірша атестація. но повторює себе, повторює в "Cupiditaa rerum novarum",
сані гексаметром, то кожний типоле, рідношкільншї тощо знати). В цих терезах містить- мас в нашій мові багато вн- За кожний такий новотвір тре- проблематиці, в словах, при- правдиво вбачаючи в ньому
перший склад дактиля чи Переходимо нарешті до „Го-
А грецькі і латинські слова ся якась алегорія, може на- капаннх братів і його можна ба дякувати, не звертаючи у- тнчного Вечора" Богдана Руб- красах і в усіх мистецьких за- важний фактор людського по-
спондея наголошуємо, замість мають часто по два чи и біль- віть дуже мила. В неї можна сміливо магнати до нашої лек- вагн на крики мовних пури- собах взагалі. Тільки крайні
чака. Цей вірш надрукований
ч. т. СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ЛИПНЯ 19G4

ПІСЛЯ ШЕВЧЕНЮВСЬКОГО ДНЯ У ВАШИНГТОНІ 27-ГО ЧЕРВНЯ - УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ У НЮ ЙОРКУ
l'vi
НА СВІТОВІЙ ВИСТАВЦІ - 19-ГО ЛИПНЯ 1964
ОСТАННЯ НАГОДА З НАШИХ БУДНІВ
Ще про перший пам'ятник Т. Г, Шевченкові „Іллинойська сказати йому „гелов
ситися до хати на
та enpo–
нічліг.
( З 15-им Л И П Н Я Ц . Р . К І Н Ч А Є Т Ь С Я Р Е Ч Е Н Е Ц Ь ^ И Закінчення з і crop. 2-ої
З О Д Ю Ш Е Н Н Я ВОЄННИХ Ш К О Д )
ський ливарський з а в о д без-
красуня" БІБЛІОТЕКАРІ Правда, час від часу
дас до нього директор
заглх-
відді-
З Р о и н і в походив Григорій
Українське г р о мадянство останньої світової війни, пе- П о л і т и к а , оборонець прав Ук- коштовно поставив ч а в у н н у Що паші бібліотекарі НСІу Бога за плечима, лу і тим самим, легко
і пише стриво-
б у л о раніше поінформоване р е д у с і м внаслідок шкід, спри- раїнн, відомий ще й тим, щ о о г о р о ж у навколо пам'ятника, знийшли досі свого відобра- j свою дисертацію. Ніхто женим голосом,
його питає:
п р о м о ж л и в і с т ь з д о б у т и час- чннених німцями, на вище по- творив добрі діла д л я б і д н и х в центрі міста. ЗКвННЯ в Красному пмсьмен- там занадто не „бадерус", фйґтере Друкований,
ні- ви
тннне відшокування з а pyxo– д а и и х територіях. З українсь- л ю д е й , побудував величезні Автор пам'ятника, скульптор стві, то цс, звичайно, не игня хто йому не ще ол-райт?..
пере.шкиджае, Сидіть, сидіть,
м е чи н е р у х о н е майно, втра- кнх територій входять тут в б у д и н к и д л я старих ( Б о г а - Іван К а в а л е р и д з е б у в щ и р и м провина, а того ж таки пись- відвідувачі з'являються відпочивайте!
зрід- Шануйте свос
ч е н е внаслідок конфіскати р а х у н о к - деякі райони тепе- ДІЛЬНЮ). АВТОР Першої ,,lCTO– українським патріотом — гру- менства, яке завжди в нас здоров'я!'
ка, хіба часом якийсь манд-
польським у р я д о м . В і д ш к о д у - ріишьої П о л ь щ і і Румунії. рії України" не відомий, а л е зинського п о х о д ж е н н я . Й о г о відставало та и тепер відстас, Америко, Америко, аби ти
вання м о г л и з д о б у т и тільки Але відшкодування можуть думають, щ о написав її П о л е - предка грузинського к н я з я , не йде в ногу з епохою. А рівний метеор, в роді Д-ра
святилася нам, українським
особи, які з г о л о с я л и свої пре- з д о б у т и т а к о ж українці, які т и к а з м. Ромен. З Р о м е н щ и - царський у р я д з а політичну факт С фактом, що бібліоте- Славутича, по дорозі з Едмон- бібліотекарям !
тенсії в п р о д о в ж 1961 року й в часі.війни п е р е б у в а л и на ін- ни походять щ е такі визначні акцію заслав на Україну. карі здобули вже собі тривалі тону до Лондону заскочить 1 к ер.
вже були 'американськими ш и х територіях, п е р е д б а ч е н и х л ю д и , як Потебня, п р о ф е с о р Батько скульптора мав х у т і р полини в нашому суспільстві
г р о м а д я н а м и в часі конфіска- законом, я к Австрія, М а д я р - Харківського університету, ( 1 2 д е с я т и н ) к о л о с е л а Та- і належний респект в амери-
ти майна. В засаді це право щииа, Н і м е ч ч и н а тощо. Д л я письменник Б. А н т о н е н к о - Д а - лолоївкн, Роменсько'го ПОВІ- капців, як завзяті роботяги,
(Polish Claims Agreement), п р и к л а д у м о ж н а подати втра- видович^ директор друкарні ту. Брат його був землеміром іцо відсиджують свої урядові
сперте н а американсько-поль- ченнй чи п о ш к о д ж е н и й rocno– українських грошей У Н Р Д а - (тепер живе у Бразилії). години з героїзмом модерних
ський договір, з i 9 6 0 p., в і д н о дарськяй реманент, д о м а ш н є ннльченко, кіноактор Ш к у - Скульптор І. П. К а в а л е р и д з е , мамелюків. З г л и б о к и м с м у т к о м ЦОІІІДОМЛІІГ.МО
ситься тільки До так з в а н и х влаштування, цінні п а п е р и , рат та ін. крім пам'ятника Т. Г. Ш е в - За 15 .pni;ui нашої діяспори РОДИН)', ПрИЯТРЛІВ І .ЧіІЛіІоМіїЧ.
ченкові, створив т а к о ж па- щ о д н я 3 - г о л и п н я 1964 р о к у ,
старих емігрантів, з о к р е м а д о товари, пересилані потягами У перші дні революції в стався оце великий перелім
п р и й н я в ш і ї НаГіспнтІшІ ТаГіни.
н а ш и х лемків, які з а л и ш и л и чи кораблями, а навіть смерть 1917 році, в м. Ромен органі- м'ятник „Прометей". З г о д о м книжка перемогла ,гчапу" у Вб-му jHiiii т р у д о л ю б и в о г о ж и т т я ,
в м е ж а х теперішньої Польщі осіб, які мали обов'язок дба- зовусться Просвіта, при якій Іван К а в а л е р и д з е п р а ц ю в а в Ліда Петруняк чи то пак мітлу і наш брат- відійшла у Вічність по довгій 1 в а ж к і й неду:іі ^
свої грунти т а інше майно. Д о ти з а особу, яка старається постали українська книгарня як кінорежисер в українській інтелектуал .обернувся з чор- наша ІІаидоро:і:чп
нових емігрантів воно відно- про відшкодування чи й вла- і драматичний гурток. Й о г о кінопромисловості. ,,Нортвест Г е р а л д " з Ш н к а - нороба в урядника з білим ЖІНКА. .МАМА і Г.ЛГ.ЦЛ
с и л о с я тільки 'в тих рідких с н е п о ш к о д ж е н н я . А л е й тут керівником і р е ж и с е р о м б у в Го помістив світлину Лідн ковнірцем І правда, не завж-
Українське н а ц і о н а л ь н о сві-
випадках, коли їх майно в п е р е д у м о в о ю є американське скульптор І. П. Кавалеридзе. д о м е населення м. Р о м е н і Р о -
Петруняк під ПОВИЩВМ з а г о - ди і не в кожного сліпучо-6і- бл. п. Ірена з Сснневичів
г р а н и ц я х Польщі б у л о знаці- громадянство під час пошко- З його ініціативи і при д о п о - ловком. Молода українська JU1M...). А все те дякуючи біб-
менщнни б у л о присутнє на
о н а л і з о в а н е в ж е після одер- д ж е н н я . Отож і тут цей закон мозі українського громадянс- урочистому відкритті пам'ят-
студентка ГллинрЙСЬКОГр уні- ЛІОТІкаретву! Звичайно, ; цей 1. МАПЕЦЬНА - 1 1 . ГУЛА
ж а н н я ними американського в першій мірі відноситься д о тва був з б у д о в а н и й пам'ят- верситету Ліда Петруняк ви- перехід від клінерства до 6іб- Похорон відбувся дня 6-го ліпшії 1964 р. в год. 9:30 pa–
ника у 1918 році. Вечером у
громадянства. Ц е м о г л о тра- ракіших, д о в о є н н и х амери- ник Т. Г. Шевченкові. Ромен- Грала на конкурсі краси то- ліотскарства не відбувся так ІІО з церкви св. о. Николия, 770 Quw?n St. W. Торонто, OUT.,
б у д и н к у Дівочої гімяа”зії б у в
питися тільки винятково. канських громадян. Го університету) але зреклася cofti, леггнько, він коштував Канади.
концерт, присвячений Ш е в -
дальшої участи в подібних нашому братові багато моро- Гортм прибиті:
Щ е з. 194S р о к у обов'язус Т р е б а підмітити, щ о т а к и х Шевченкові, на я к о м у у к р а ї н -
рігасмо їх проти цього н о в о г о Конкурсах, які перешКОДЖУ9 ни. часу, гроша і гіренького муж - АНТІН Ш
п р а в о п р о відшкодування за дав них американських, гро- ський поет М. В о р о н и й читав
з а н е д б а н н я . З г о л о с н т и своє ВВЛИ нормальним студіям. Лі- йоту, тим паче, іцо декому смяра - СОФІЯ КОЛТУНЮК (в Україні)
воєнні втрати ( W a r Claims мадян українців, які потерпі- свої вірші. Учениця Комерцій- Д-р .МІПЧМ'ЛАВ. інж. К А И ) Л І І Н А , ДАНІЯ,
право на відшкодування мож-
A c t ) , яке в д е я к и х випадках л н внаслідок війни чи анас- ної школи читала вірш ,,Сві- да Петруняк студіює у назва- прийшлося сідати за шкільну Х Р і ф Г Я , ЛІДА і АНДІЧП МАЛКЦЬКИП
н а щ е тільки впродовж нан- ному університеті малярство і лавку вже у віці ювілята... МАРІЯ, М.ШПІ, ІІАДЯ І ЮРКО ГАРАІ1А
д а в а л о американським грома- лідок к о н ф і с к а т и польським те тихий, к р а ю милий, моя
ближчих днів. Зголошення чужі МОВИ. Вона с активним ДАРІЯ. мгр. ТЕОФІЛЬ. РОМАН. ГАНУСЯ
дянам змогу о д е р ж а т и від- у р я д о м ї х майна в ж е після Україно". Цілі томи можна списати
с л і д слати д о : Foreign Claims членом тамошнього студент- про ці гожденія по мукам, — 1 ОРКСГТ ТУРЧІІНКВНЧ
ш к о д у в а н н я . з а понесені' ними війни, є в Америці д у ж е ба- S e t t l e m e n t Commission of t h e М и н у л о Мб років від часу, ГТКФАН, ОЛЕКСАНДРА, ХРИСТІНІА І
ського кружка, головою яко- без муки, як кажуть, нема
втрати п і д ч а с останньої сві- гато. А л е вони з д е б і л ь ш а н е U n i t e d S t a t e s , W a s h i n g t o n 25, к о л и в мосму рідному місті го С її приятелька Таня Вів- АНДРІЙ ГУЛА
т о в о і війни. Ц е право з м і н е н о з г о л о с н л и своїх претенсій і н е б у в урочисто відкритий пер- пачки. та ми, покищо, не ІРЕНА. ІВАН. ГАНУСЯ І ОКСАНА Ф Е Д А Ш
D.C. чаренко. Вони обидві ІЛЮСТ- БОГДАН, ЛІНА І ТАРАС ГУЛА
й п о ш и р е н о 22 жовтня 1962 користають з цього корисне- В о н о повинно там знайтися ш и й пам'ятник Т. Ш е в ч е н к о - рували англомовне Збираємось писати томів, а
видання
р о к у так звалим П у б л і ч н и м го права. Ч и м а л о н а ш и х л е м - д о півночі 15-го л и п н я ц.р. ві, с п о р у д ж е н и й українськими ,,Писанки" видавництва ,,Ap– розкажемо в короткому фісй-
П р а в о м 87-846, яке д о з в о л я є КІВ НЄ ЗрОбИЛИ ЦЬОГО З ВЄЛИ- Х о ч з г о л о ш е н н я с л і д вносити патріотами, які виявили с в о ю кн" в Ню Иорку, підпнсав- лстоні. як то каш земляк, ма-
одержати відшкодування з а
втрати, понесені, в д е я к и х кра-
кого сантименту д о своєї бать- на о к р е м и х д р у к а х (ч; F C S C активну діяльність у Ромен- шись скромно тільки як ,,Ta– Ігіетер Друкований, дістав
В 40-ИЙ ДЕНЬ ВІД СМЕРТИ
ківської землі, з а б у в а ю ч и , щ о , 846), т о м о ж н а сподіватися, с ь к і й . Просвіті, ч л е н о м якої я ня і Ліда". Ліда Петруняк с І працю бібліотекаря у фіілосо-
ях, внаслідок воєнних подій.
Відноситься цей новий закон
не к о р и с т а ю ч н з відшкоду- щ о з г о л о с н в и ш . с в о ю я р е д е н - б у в тоді, м а ю ч и всього 16 рог також членом Українського
Іфічному відділі однієї з аме- бл. її. д-ра
вання, роблять тільки прис- с і ю д о відшкодування: навіть ків і брав участь у збиранні Студентського Т-ва ..Обнова", j рикОНСЬКиХ університетських і
також д о П о л ь щ і , Австрії, л у г у польському урядові, я- зовсім н е ф о р м а л ь н о ; м о ж н а грошей н а пам'ятник т а був місцевої станиці Пласту і чле- І бібліотек. ІЗИДОРА ДУБИЦЬНОГО
Гданська, частини Мадярщи- кий посередньо д а с амернкан- б у д е з б е р е г т и свос п р а в о д о присутнім н а відкритті того ном 106 Відділу УНС'шозу. Наш зечляк сильно ира-j
ни, Р у м у н і ї і ,, і н ш и х країн. ському урядові ф о н д и на ви- відшкодування. З а о х о ч у є м о п е р ш о г о пам'ятника К о б з а р е - І.гкув попасти на цю посаду,.
бу^в відправлена
Коли з г а д а н и й договір з плату цього відшкодування, н а ш и х земляків д о цього. ві у вільній Україні. У рідно-
о Папі Ні'о Дінг Иью, вдова
І бо вже раніше пронюхав, Г
,-. ,. ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОША
що.
П о л ь щ е ю д а с з м о г у дістати Багато наших земляків не П р и цьому с л і д підмітити, м у місті Р о и н і мені ДОВЄЛО- nr– КОЛИШНЬОМУ головному ло- і ПОПерше, в цьому філософій, І
в і д ш к о д у в а н н я ,зд сконфіско- скористало з в і д ш к о д у в а н н я щ о р а н і ш е зголошення-ВІДШ- с я б у т и т і л ь к и - д о 1925 р о к у ,
радшікощ свого брата. иівден- Іному відділі немає багато ро-
З ПАНАХИДОЮ
в а л е , р р л ь щ е ю ^иайно, т о цей з причини свого недбальства. к о д у в а н н я з п р и ч и н и конфіс- після чого п о ч а л а с я д о б а ста- фО'истнимського п р є :і н дента гііоти, а подруге ” там” саме мо- в Церкві СВ. ЇЇОСАФАТА на П А Р М І
новнД ) з а к о н у м о ж л и в л ю є ді- М о ж н а боятися, щ о чимало кати майна польським у р я - лінського т е р о р у проти у к р а - Нг.. Дінг Дісма і нонн обидва жна надибати багато цінних (Клівленд, Огайо)
стати' . в і д ш к о д у в а н н я з а ру- у п р а в н е н и х н а основі нового д о м ( н а д р у ц і число 7 0 9 ) з а - їнців і мільйони н е в и н н и х ВГИНули в державному перево-
роті. що його ВІЙСЬКОВИКИ nepo– матеріалів до життя і твор-
хоЦе. й', нерухоме”майно, цінні з а к о н у д о відшкодування за лишасться в силі тільки 9Щ- л ю д е й б у л о з а с л а н о в конц- ве.”н бу.ін проти них і закинула чости Грицька Сковороди, про в неділю, 19-го липня 1964 року
п а п е р у , тощо, які б у л и втра- воєнні ш к о д и заподіяні в пе- иосно того сконфіскованого таборн ( з а м о р д о в а н о ш т у ч н и м д. ::ублічній іаяві в Парижі зно- якого наш земляк збирався
ч е в і чй ^пощкод?Цені не внас- р ш у ч е р г у німцями, т а к о ж не м а н н а . А л е к о л и хтось,' щ е ) г о л о і :: Інші своєчасно кн- 'ву омерні.аїкм:нм'чинииі:ам. ЩО писати докторську дисерта- о год. 10-ін перед полуднем
л і д о н ко?іфіс^ш^і польського скористас з н ь о г о з н о в у з при- Перед конфіскатою, мав втра- д а л и свої прадідівські міста і воїн ніби більше цікавилися цію. НА ЯКУ ЗАПРОШУЄТЬСЯ ,
а.мч'.іію проти н шва гра і ЧОЛО- ДРУЗІВ, ПРИЯТЕЛІВ та ЗНАЙОМИХ
у р я д у , , а-л?', у н а с л і д о к б у д ь - ч и я и свого Недбальства. ту навіть на тому самому маЙ- тинялись по р і з н и х з а к у т к а х Bj-:a. як шиною проти КОмуніС' Друзі, які працювали в ім-
я к о г о воєнного д і я н н я Під ч а с В крайній у ж е час пересте- ні, внаслідок в о є н н и х п о д і й , СССР. Тільки н е б а г а т о л ю д е Й, точних партизанів. Папі Нью ших відділах, не ворожили ПОКІЙНОГО. , .
мусить наново зголоснти свою врятували своє ж и т т я тим, щ о дістала була аапропк-пня під магістрові, то він так швидко Родила ДАНИЛЕВІЇЧІВ
f. виш шкоду, н е з а л е ж н о від panimo– змінювати місце п е р е б у в а н н я 'ІЗНОК”В одного кліобу я м є р икансьхих цю роботу дістане, може за
го зголошення. І НЄ ПОДаваЛЧ МІСЦЯ СВОГО Щ;Х п р о м о в о юНю , а лПорг.у
е а м е рприїхати
ш: і рік-півтора, говорили, коли ми

КСЕНЯ" ВАКДЦЕЙННЙ PECtJPT Ярослав Падох родження. ^ 'Уряд ВІДМОВИВ їй іп.іу теперішній бібліотекар піде
ПОДЯКА
S3? на пенсію. Але наш
чоловік акуратний,
земляк,
внісши ЦІІ.ІО дорогой складаємо сердечну подяку всім Приятелем.
і Годині, що виявили гті.іьі,ц доброго серця І посвяти під час,
ГАНТЕР. Н. И. відповідну заяву на руки д н - довгої та важкої недуги та похоронів
рі ктора відділу, не полінував- нашОгл Найдорожчого
СУБОТА, 11-го ЛИПНЯ 1964 р. ся ще й, на всякий випадок,

:TAR-SPANGLED
МУЖА. БАТЬКА І Д І Д У Н Я
с і г о д . ft-ма в е ч . . . МИСТЕЦЬКИЙ ВЕЧІР потелефонувати до нього, чи
із виступами: п. Наталії АНДРУСІВ, така, мовляв, заява наспіла до
його директорського оф)ісу.
бл. п. ДМИТРА ГЕВКА
ЕКА, 1КЕРА і М. ПОНЕДІЛКА. що ytioi:oiiu'ii я По:її 20-го чорнил 1964 року.

SHOPPING GUIDE
Та не вспів сказати свого Зокрема від глпйіііін герци дякуємо: оо. Оропімопі Бар-
год. 9-та веч. . . ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ прізвища і з'ясувати в чому ІИІЧІ'ІІІ ти Юрісві Ждалові :ш їхню духовну опіку; д-рові Іва-
НЕДІЛЯ, 12-го ЛИПНЯ 1964 р. ^ ^ діло, як по другому боці те- нові См:і-іі.пні за його тик віддану, безкоштовну професійну
опіку, та мгд-гптрі пані Ірині Новаківській ;iu її материнську
лефонічного проводу почувся
год. З-TW ПО пол. ВІДКРИТТЯ ҐАЛЕРП врадуваний голос директора:
опіку в шпиталі в останніх тижнмх життя Покійного.
Братові Богданові Когсакові 1 братовій C.iaul. панству
УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МІІС- Ви містер Друкований? Василеві 1 Катерині Яремчукам, д-рові Романові і Лині Кач-
ТКЦТВА. (Виставка відкрита по кінець серпня Той сам. марям, панству МнхаІГ.товІ 1 Ірині Іваницьким. д-рові Гри-
J964 року). горісві І Стефанії Родів та нині Іванні Ції ні; — сердечна по-
Ви хочете працювати в дш.:і :іа їхню моральну підтримку і поміч.
год. 9-та веч. ,. . ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ філософічному відділі? Хай їх Всевишній благословить!
ОЛЕНА ГКВКО - дружина
СУБОТА, 18-го ЛИПНЯ 1964 р. Тик єсть, пане дирскто- ЛЮБОМНР Гі:НКО - син д родиною
год. 8-ма веч. . . . ВИСТУП ре!
Пог мені вас зіслав!
„ВЕСЕЛОЇ ТРШКИ" Приїжджайте негайно і ста- Замість квітів н е могилу
, з Ф І Л А Д Е Л Ь Ф І Ї : ліза Ш А Ш А Р О В С Ь К А - Ч Е - вайте на роботу. Мій бібліоте- Друга 1 Приятеля УСЧ'-о
ЦІЛЬ. Оксана РУДАКЕВІІЧ, Ярослав ІІІНОТ- BRAND MEW—575 SAY1HGS BONO кар сьогодні зваріював, а зав-
РУДАКЕВИЧ. Selli for lusl J56.25 тра я під'їжджаю на вакації і с л . п. В О Л О ДИМИРА ГІРНЯКА
год. 9-та веч ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ l i k e every btber TJ. S. Sav–
не мию кому передати
всього балагану. Я жду на
того складають на Фонд Українських Інвалідів:
О. І І. КОВЗЯР, Гантер. Н. И. ings Bond, this new denomi– о. Степан РОРОДЕЦЬКІІП S12.00
Тел.? 4700 ^ Starter i'm for itwdy uems. nation ia an investment in 1^ !r;rfa',ing!y ponubr i'izt i'i він !..
Smjll enoc9h to be haoit-fwm– America's security and your Wry big vo'th Payroll Sayt'J– About Володимир 1 Ольга М. КАЛИНА flS.OO
own. On sale now where you J9 weekly buys one a month ОПІК, можна сказати, дяку- Петро ПОСТОЛЮК S 5.00
ing; big enough to count up fat.
ideal elh. Worth 125 at matn– bank or on Payroll Savings eon!orubly. Worth J50 a', ma– ючи нещасливому випадкові, Володимир Н А З А Р Е В И Ч f 5.00
rltyj sells for only Ц 8 Л 5 . where yon work. turity; itlH for only $37.50. ЩО трапився в щасливу пору,
НЕМА ТО ЯК НА СОЮЗІЙЦІ! наш земляк попав на роботу
до філософічного відділу біб-
Оселі яіртеки і вже, ось. Богу дяку-
Замість квітів на свіжу могилу
Дорогого 1 Незабутнього
Українського вати, п'ять рочків там
и доброму здоров'ї і блажен^
урядує, бл. п. ВОЛОДИМИРА ГІРНЯКА
25.00 доларів
Народного чому спокою. Сидить собі, як на Фонд Допомоги Українським Воєнним Іквалідам
скл и дають
Ярослава І Роман ТУРКО
Союзу ^ if you're in a hurry to bulM
up iavinej, this ooe"i Ullor–
3 ^ Perfect (or bomws, tax re–
fundyjnd other windfalls. Growl
For b!g-t!me saver, . . and
small investors. You Jtt
Щ е сьогодні
в Кетскнльеькнх горах тлйе. Buy one a month for 5 lnto"^i tWy nest Є99 of J200 at anteed intere'!. and your rr :-ey's
біля міста
^ ^ К Е Р Г О Н К С О Н , Н. И.
yearj and you'll have 14,856.
Each ii worth Я 0 0 at maturity;
maturity for you; costs only 1150. available when you neel ll Worth
jsoo at maturity; ieiii to. l only
може трапитись вам
нещасливий випадок
шЖ
1375.

В найближчу суботу, 11-го липня 1964 р.
,- - відбудеться —
sells for only 175.

Quick facts about
Series E Savings Bonds
' в ПРАЦІ
^ ВДОМА
ВЕСЕЛКА
a You cet bark Si lor
ШУРНАЛ
МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА tvrry S3 at maluntr
a Yon pay no itatr or
loral t a t and ran dr–
frr frdrral t a t until
f в ДОРОЗІ
4
в авті
для
в якій виступить the Bondi a r t ra.hrd
a Your Bonda arr rr– ДГГЕИ КОЩОГО ЇЖУ
Ізабелла Фоменко-Курдидик
This one's fme for part of an
insurance settlement, in 7 X
Good place for reserve funds
- f a r businesses, pension funds, pUrrd fret if lwit. 4t-
atro;red. or itolrn
J автобусі 8 кольоровими ілюстраціякж.
years you an turn it. in for a credit unions, and other instltu– v
СОПРАНО crisp 11000 bill. Cost is 1750, tionf except commercial banks.
a Yoe глп, t ' t T""r
money w h m roa need it залізниці Виходить кожного місяця у Видавництві
лри акомпаніяменті Good for. row. Sells for 17600.
Buy E Bonds for growth— „СВОБОДА"
проф. Олександра ОМЕЛЬСЬКОГО H Bonds for current mcome ' літаку заходами Українського Народного Союзу.
та ТОМУ НЕГАЙНО
Редаґуо КОЛЕГІЯ а членів
Андрій Добрйнський Keep freedom !n your future with ЗАБЕЗПЕЧГГЬСЯ
Об'єднання Працівняхів Дитячої Література.
БАС в УКРАЇНСЬКОМУ РІЧНА ПЕ РЕДПЛАТА у З Д А S4J9

Кожної П'ЯТНИЦІ і СУБОТИ
ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ
U.S.SAVINGS BONDS НАРОДНОМУ
СОЮЗІ
у Інших краіяах — рівяовартість тісі суни.
Ціна окремого числа

Адреса:
40 центів.

П Р И З В У К А Х ОРКЕСТРИ
АКЦИДЕНТОВОЮ "SvOBODA" - "YESELKA"
,,АМОР"
-л,
TU vM. ЩШГШШЛ Um mot уму for a t , tdtirtirinf. Гаі Tnariry D^t.
tkoHi, TU J.dc4rHtine Council and tSU пгкграр,г for, (Arw patriotic rupport.
ТЬІа advertising payd by
Ш ГРАМОТОЮ
Р. О. Box S46, Jersey City, N J . 07303. U . 8 A

U K R A I N I A N N A T I O N A L ASSOCIATION A "SVOBODA" U K R A I N I A N DAILY
ЬіФмг^юФМЮЮФтьлтлттіт^ю?тлі^Фттіттмтюік
СВОБОДА, СУБОТА, 11-го ЛИПНЯ 1964 Ч. 128.
1
' і - - - - - - ^ - аи
5-SSE
ІІІІ Розшуки Hit През. Джансон нонферуе з представниками Збори ВідіДлввІ
DN1PR0
т
WBWOTIC Иі JL
Шукають кузннів
родина Г Р І І Ц Е Л а К t родина
ХАРНА. Петро ГР1ЩЕЛЯК
із села Ворнч. жив останню у
латинської Америки
Вашингтон. — Президент
Джансон цього тижня конфе-
рус з представниками всіх
ко, Уругваю і Венесуелі. 10
липня Президент кояферува-
тиме з представннкамн решти
Українського
Народного
Союзу
Випродаж ми
4 8 Е . 7th St.
TeL: GB 8-8666, N e w York City
Впродовж місяців -
ЛИПНЯ-СЕРПНЯ
В місяцях: липень t серпень, Берліні. Павло ЧЕРНЯК із се- латинських американських амернкайсіАвх д а т вяських І авв Черевики попередньо до Si9.95 в неділю закрито!
крамниця буде закрита ла Кудерявці. Хто знав бн про держав, щоб затіснити зв'яз- держав. В конференціях бра- ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. Па. П о б і р
них які відомості, про жяпнх чикн уряду ЗДА з країнами за- лн участь ще такі особи: вн- вкладок Т-ва Дністер 4^0 ВІД-
в неділі.
мертвих, просимо писати: хідньоі півкулі. Ці наради від- коиний державний секретар діл відбудеться як слідує: 12
липня ц. м. в ,,Тризубі" в год.
ЖІНОЧІ мешти тепер'S85 до У 5
Stefan HRYCELAK буваються саме тепер, щоб Джордж Велл, асистент дер-
^BWBBBBF^awy^w W Ш ш - ^

ЧОЛОВІЧІ черевики тепер 'Т 95 до tO95
61 Willlto Dr. 1-3 по пол.: 19 липня ц. м. в Українське Виснлкове Ьюре
підготовити нову добу Союзу жавного секретаря Томас С
Щ Праця Ш Rochester 21. N. Y. U . S j i .
для Поступу. Ще 2-го ляяня Маяв, голова відділу пляву-
Укр. Клюбі при Френклін вул.
в год. 11:30-1:30 по пол.; 26 Roman Parcel Service
ф HELP WANTED MALE в Хто знав Станнс. Президент конферував із днп-
МАТУШКО і РУДІШЦЬКОГО, ломатамл Аргентини, Чіле,
ванвя в Державному Депар-
тамеяті Вайт В. Ростов та ін-
липня ц. м. в Укр. Клюбі при
23-ій 1 Вравн вул. а год. 7-9 ДИТЯЧІ черевний тепер s 4 95 до 5 93 141 2nd Ave^ New York City
AUTO ft TRUCK S P R A Y E R S веч. Просимо відібрати чеки- ""і а і іі І і І І ' ” І ” І ' " П І Й ІІИ . ї ї ' TeL: GR 5-7430
які вибудували в 1928 р. млин Ель Сальвадору, -Гватемалі, ші. В найближчому тявші в дивіденди. - О. БакаЙ, секр. - внсилас - „^.„,
Тільки досвідчені. Висока плат- в Іваннчах. лов. Володимир Во- Гаїті, Нікарагви, Панами І Не всі моделі, але всі розміри і ширини.
ня. ПостШиа праця і всі 6ене- линськчй. Хто знав би про них,
Мехіко Ситі мав відбутися Н А Д А Л І ПАЧКИ З ОДЯГОМ
Парагваю. В середу 8-го лнп- конференці недавно створено- ^ 1 НОВІ X A P 4 E B L
фіти.
WON1CA BROTHERS 1NC.
M l Communlpaw Ave.
Jersey City, N J . ( M l ) O E 3-6772
прошу писати на адресу:
152 West 42nd Street, Room 416 ня Джансон
N E W YORK СГГТ
^мшжшш—шшшявшшшшшашшшяішшштт
розмовляв із
представннкамн К о л ю мбії,
Коста Ріка, Джаиайки, Mexi–
го Міжамериканського Комі-
тету а справах Союзу для
Поступу.
ill! Різке
ЧОЛОВІК НА ПЕНСІЇ
SALAMANDER Урядові години: від 8:80-1 веч.
Субота д о 6-ої веч.
На 4-го липня (4 July) і н а в е -
ділі через липень і серпень бюро
або подружжя, що хотіло 6 жи- Найбільша німецька фабрика взуття буде закрите.
BENCH S A N D MOLDER В Щдвинайму Ш 39 осіб загинуло в літаковій катастрофі
ти в комфортовім домі на Фло-
рнді зі старшим чоловіком. Д у - Українське BBBBBBBjgj Вюро
Досвідчений. "Gating Aluml– же вигідно. GLOBS PARCEL SEBYlCM
llum". Голоснтнсь особисто від Manhattan - 7th Street East 335 East 86th St 58-02 Myrtle Ave. 48'Л East 7th Street
12-1 год. по пол. МОДЕРНИЙ 5 КІМНАТНИЙ
поблизу Нкморту, І стбйті Теннесі 1L 7-3566 в Queens
(між 1 1 8 Ave.) R1DGEW00D NEW YORK 8, N. Y.
АПАРТАМЕНТ Нюпорт, Тем. — Чотврвмо фя, спочатку яе могла вста- T e l : GR 3-1785
A S H L A N D CAST CORP. ' іїл Висялас пачки з З Д А т а
163 Clymer St. Brooklyn. N. Y. Рент 572.79 тороавй літак тилу ,,Bau– вовнтя явзвя й типу літака, NEW YORK C!TY BROOKLYN
даптові і комбіновані па
Telephone EY 8-56H5
GRaniercy 3-6025
кавят". Об'єднаної Повітряної бо від вибуху, вогню й удару TeL: EY 1-3727 ^ а СССР.
Лінії, упав о 6:15 по полудні, він був дуже повиводжений Tel.: EN 9-3045
СУПЕРІНТЕНДЕНТ-
МЕХЛНІК Д о випавму в Брукляні за дев'ять миль звідси, в pauo– Частини крил, а також Шукаю і хочу закупити
E. 50th Street, Manhattan 4 К І М Н А Т т Ш АПАРТАМЕНТ ні Великих Димових Гір. Усі корпусу літака і моторів роз- СТАРІ і УЖИВАНІ Ж И Д Ш -
tO приміщень, олив, огрівач. Гаряча вода і центральне orpU 39 осіб на літаку загинули, кядані на віддалі півмнлі. По- СЬКІ РЕЛІГШНІ ПРЕДМЕТИ,
Мужчина може працювати поза вання. Вл. субвею (independent; КНИЖКИ, ОБРАЗИ 1 т. д .
домом 3 кімнати і лазкичка і 550 ГОТ, Jamaica, Canarsle^. 20 хва-
32 тіла вже знайдено. Літак года під час катастрофи була Якщо масте такі речі або якщо
місячно. Писати по аиг. д о лнн !здн від МангетеЯу. Неда- узяв пасажирів у Філадельфії, добра, видимість велика, до
леко від українських церков. зупинявся у Вашингтоні і ле- ЗО миль навколо. За 13 хвн-
(5 Heai Estate S знастс когось, хто їх мас, прошу
писати до M1ZNAR
і Box .1-8. Room 821
Тел.:' 212 HY 8-8310 високо
11 W. 41, S t . N e w York 36, N.Y. тів у напрямі на Ноксвілл, лян перед катастрофою пілот АКРИ S749 21 1st Aw. New York 8, Я.?.
В Вруклині яких 45 миль від Нюпорту. повідомляв по радю, що на лі- СУХО v ' шш
„ф або тел еф. OR 4-8760
Акуратно поміж New Sunrise Highway Extrastoa 1 N e w Yerk
AUTO BODY MAN
Чудова праця для фахівця . 1 біля Бруклинськоги музею Фармерка, яка живе поблизу таку все гаразд. На всіх 39 to Biverbead Expreaaway.
осіб загянулнх 35 були naca– Купуйте в підприємства,
Праця при найкращих автах і З, 4, 5 КІМЯ. АПАРТАМЕНТИ місця катастрофи, бачила, що Недалеко нова фабрика для шукаючих Праці. Висока по-
інконуваннях спеціяльннх пс- до ВИНАИМУ. літах експльодував у небі жяри, а 4 — залога літака. тенціяльна вартість грунтів ва Лонґ АЙлендІ вказує ВІДРАЗУ що оголошуються
бажань при автах. Висока плат- Добра комунікація і Інші очевидці розповідають, 18 пасажирів було з Вашинг- купцеві, що варта інвестувати туди таку напису піну. Земля,
яку мм продали 5 років тому, з а 199 з а акр. кошту с тепер t Jjeoootf?
ня. Екстра бенефіти. близ. крамниць. що вони бачили, як людські тону. Представники Цивільної S5.000 з а акр. Хто був би тоді в це повірив ? Хай Ваші гроші
VICTOR AUTO
254 West 65th Street Tea.: PR 8-1429, SO 8-9561 „тіла летіли в повітрі". Ви- АеронавтячноІ Комісії уже ростуть в розвиваючімся Лонґ Айленді. Не пропустіть пДсІ
N e w York City E N 2-8856 бухяувшн, літак п о к рився досліджують причину ката- золотої нагоди. 9 FUNERAL DHtECTOBS 9
вогнем. Рятувальна команда. строфк. Веде слідство і Феде- ІНВЕСТУЙТЕ Т Е П Е Р !
gj For Sale SB прнбувшн на місце катастро- ральне Бюро ІявестигацП. Three Land Office. 729 Jericho Turnpike, Route 25, Three miles
past Smithtov.-n, and 2950 Jericho Turnpike, Route 25, 1 миля Theodore W0UNN1N, inc.
В Вакації Ш Apartment
WOOD4EDE
тіт' т на схід від Smlthtown By-pass, and 37в Jericho Turnpike,
(Route 25), Selden. Спішіть , бюро відкрите кожного Дня,
Директор
Похоронного Заведе—в
Д о винайму К А Т Е Д Ж КООПЕРАТИВЯИИ А П А Р Т А
MEHT. 2 спальні, стінна піч, н а
За п'ять до десятьох років сподіваються включаючи неділі. Понад 50 років в земельному бвлаесг
К. Н. LEEDS, LAJiE EONKONKOMA, L. L
128 E A S T 7th STREET
NEW YORK. N . Y. (8)
2 спальні, всі модерні удогід- TeLi OR 6-1427
нення. На березі Lake Wlnnipe– шина д о миття посуди, дуШ,
повна Ізоляція, близ. шкіл. 1 Ц Ню Яорк. —
вакцини проти пістряка
ряка. Деякі люди взагалі не
Науковий
Ь СОЛІДНА ОБСЛУГА,
saukee, N. H. Писати.
бл. д о еабвею, 6л. St. Sebastian,
Mrs. Alia Fed us S2.250 -f (159.00 місячно вкл. співробітянк Асошісйтед Прес хоріктгь ва пістряка, бо їх-
Яій організм борониться про-
476 E. 7th Street
So. Boston 27, Маяв.
газ 1 електрику. Досх. нагода. Алтон Бленкслі п и ш е про те,
Огляньте. Call Ш 5-3922 що д-р Ч а р л з Г а п і н с із уні- тя цієї яедугя, якої заразив с Іван Зиаиа
ВУЙКІВ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. WALTER RAJGA
Директор Українського
верентетської ш и к аґовської всюди. Пігулкя скріплять ор- УКРАЇНСЬКА (LICENSED B T VNESPOSYLTOEQ USSEI Похоронного Заведення
лабораторії разом із своїми гаяізм і допоможуть йому по 4РУТРЯНА ФІРМА MIDDLESEX FUNERAL
S3. Вакації vacation З
співробітниками винайшов пі-
гулки, які охороняють щурів
борювати пістряка, подібно
як це діється з різними щеп-
виконує ва замовлення
НОВІ ФУТРА Д у ж е відповідальна 1 провідна фірма в З Д А з найбільшим
HOME
Обслуга щнра 1 чесав.
перемодельовув проводжені досвідом у висадці ПАКУНКІВ-ДАРУНКІВ д о всіх частка Serving Central N e w Jersey,
від захворуваиня н а пістряка л єн нами проти інших недуг футра по паяновішдх СССР. Тясачі вадовавеввв клієнтів. Всі пачка забезпечені. Plainfleld, Somervllle, N e w
ВІДПОЧИНКОВА ОСЕЛЯ грудей. Щ у р і з а в ж д и дістава-
л н пістряка н а г р у д я х три
Журналіст Блейкслі пс^шіае
людей у філядельфійськову
фасонах.
Приймає футра- аа
Відборець не платить нічого. ВІддІлв у головних містах. Brunswick Area.
828 Bound Brook Bd.
тижні п і с л я того, я к їли кор- щоденнику ^яквйсрер" з 9-го Всі кали відділи мають в а складі вибір товару касової MUdtoaex, N. J. 968-3377
SHANGRl LODGE
ПЕРЕЬСОВАННЯ-STOPAOE
ми, щ о мали деякі хемічні липня. Відбір і достава на місце. ахоотк в а дарунки, по иваакма njitat З а безалатвамв іи-
фпввишікма і цішпасама авертатвса д о одного а наших
складники, щ о спричиняють j, WUJKJW, inc.
Положена серед чудових гір Галтеру (Кетскіл) в а д
річкою, серед соснового лісу. ' '
пістряка. Т а коли день рані-
ш е перед с п о ж и в а н н я м ц и х Шіеиі Estate MANUFACTURING FURRIER ІВАН КОВАЛЬЧИН
Близько д о української церква. Свобідоа купіль у плас- харчів щурі з'їли пігулку, т о
i l l El 7th Street NEW YORK 3. N. Y. - S9 Second Avenne AJU 4-5466 FUNERAL HOME
ній річці та риболовля. viBetaad, N J . New York 9, N. Y. NEW YORK 11. N. Y. - 1SS W. 14th Street CH 3-2583
Харч добрий, здоровий, на бажання дієтичний.
їх „ н е чіпався пістряк". Ці
8 КІМ. Д І М BROOKLYN 11. N . Y. - 870 Union Avenue E Y 4-4852 Completely
забезпечеиеві п і г у л к и с х л а - Tel.: SPrtaK 7-8710
В 1-пюклЯсНому стані, BROOKLYN 7, N. Y. - 600 Sutter Avenue D l 5-8808 AIR CONDITIONED
ЦШИ ПОМІРКОВАНЕ. даються із "naphthacene" та
"asonaphthalene" в дуже ма- акр. рівнина ті ATHOL, Bfaaa. - 61 ML Pleasant Street
BOSTON 18. Maaa. - 271 Staawmat Avenue
CH 9-6345
U 2-1767
Заяиаетьеа
ПОХОРОНАМИ в ОТЕИ5И
Властитель Оселі ТЕОДОР ЛЕШКО Відповідне на кіь.
уіій скідькості с них хеміка- мерційні бизяесв. пвмір. аінаг SOUTH BOSTON 27, 327 West Broadway
tf^.jWtrk's PJa.ce яій, тільки кілька мікрогра- Телемронуаата веч. ІВ8в-ОввЗ г-
Дарунки вільні від T e l : 268-0068
NEW JEBSEY.
Дінтт приступні д л я ВСІХ.
B U F F A L O 6, N. Y. - 332 Fllhnore Avenne T L 6-2674
ТПЯ.І bti 3-6145
Управа Оселі:
5 - ЧІ У І 's
! .
-.Jibi мів. Д-р Гаггіяг сподівається,
ідо за 5 до 10 років будуть ви- У ВАИТФІЛД, Жеім
мита на Україну СНІСАОО 22. ill. - 2222 W. Chicago Avenue
CHICAGO 8, in. - 3212 s. naiated street
B R 8-6966
WA 5-2737
Обслуга чесав й найкраща.
У випадку смутку в родині,
кличте, а х в день, тав І
Р. Шахповнч, господиня В. Іванндький, адміністратор
Тел. Оселі: Lexington 2921
продуковані такі піґулкн, які
будуть забезпечувати людину
недалеко від Гардияеру
1 продасться ВелЯВЯ ФАРМА
УССР C L E V E L A N D ІЗ, Ohio - OO-l Literary Road
DETROlT, Mich. - -ЗОО Michigan Avenue
TO 1-1068
v i 1-5355
в ночі:
Д о і з д автобусом д о Гантеру а з Гантеру телефонувати
Lexington 2921 по авто.
проти занедужаяня яа піст- І БУДИНОК з уладжаннам. ЦІ-
ла фарма мас: гарная в доброг.
СМАЧНІ ХАРЧІ GRAND RAPEDS, Mich. - 636-38 Bridge St. N.W. OL 8-2256
HAMTRAMCK, Mich. - 11333 Joe. Campao TO 7-1575 John
ДОСТАВА 2-3 ТИЖНІВ HARTFORD 14, Conn. - 200 Franklin A v e , TeL: 283-8060
щштмтіааштшшашш--wtmmвт му стані будинок, хоч і без юсь^
них вигодлві стодола 1 бііиате ПОВНА ГАРАНТІЯ 246-02X5 KOWALCHYK
I R V T N G T O N 11. N. J. - 726 Springfield Avenue E S 2-4685
У В А Г А ! Прогульковці — любителі гір т а старту! У В А Г А ! Українська 110 акрів площі під лугом, лісом
і невеликим овочевим садом. j Greetings No. 1 S25.13 LOS ANGELES 22. Calif. - 960 So. Atlantic Blvd. A N 1-2S94
129 GRAND STREET
(cor. Warren Street)
В гарній гірській околиці Adirondack, близько оаера і лісу,
при дорозі ч. ЗО в місцевості MAYFXELD, N.Y.
хроніка Місце дуже вигідне для птаі
хівннцтва або скотарста, вягід- 22 фн пшеничної мукв-
LAKE WOOD. N. J. - 126 - 4th Street
NEWARK 3. N. J. - 428 Springfield A v e a a e
F O 38569
S i 8-1797
JERSEY C!TY 2, N. J.
ВІДКРИТО НОВИЙ 0 Борис Крюків, артист-ма- не для пенсіонера, що має авто. 11 фн вуджений бейкон N E W H A V E N , Conn. - 509 Congress Avenne LO 2-1446 Те.: HEnderson 4-5131
ляр. що живе постійно в Арґен- Також вигідне для мисливця і 2'j фн. спорошков. молока PATERSON 1, N. J. - 99 Main Street MU 4-4619
HIGHLAND MOTEL тяні, дістая нагороду нв CB!TO–
воніу конкурсі, що його розпн- рибалки (поблизу річки і озе- Greetings No. 2 526.84 PASSA1C. N. J. - 176 Market Street GR 2-6387
МОДЕРНІ КІМНАТИ ТЕЛЕВІЗІЯ ра). 22 фн. пшеничної муки PHILADELPHIA 2S, Pa. - 530 w. Girard Avenue PO 6-5892
ФІЛЬТРОВАНИЙ БАСЕЙН Д О К У П А Н Н Я
РЕСТОРАН під зарядом власників:
сало вспаиське в и д а вництво
..Кодекс" у Мадриді на 1люст-
раціі д о люксусового ювіпейно-
Будинок, що продасться скла;
дасться з 9 кімнат. 2 кухонь. ве-
11 фн рижу
2',4 фн. пал єн. капи
PITTSBURGH s. Pa— 1307 E canon street
SAN FRANCISCO.
ни 1-2750
caiif. - 2076 sutter street FI 6-1671 Lytwyn ft Lytwyn
Вмтовта 1 Стефаніі Б О Д Н А Р та Васала МНКИТЮКА го видання „Дон Кіхота" Cep– ранда і пивниці. Ціна 510.500 4 Мі фп. кістк. цукру WATERBURY. Conn. - 6 Joan Street PL 6-6766 UKRAINIAN
В вантеса. Із кількохсот експона- 2 також продасться ПЛОЩА 2Ц фн. сливок суш. WORCESTER, Mass. - 174 Millbury Street SW 8-2868
МОТЕЛЬ 1 РЕСТОРАН ч і т к и й цілий рік, з огляду а а терен тів. надісланих від мистців з (100 X 100 фут.) з літнім буди- 21-4 фн- родзинок YOUNGSTOWN 3. Ohio - 21 - 5th Aveaae Ш 3-0440 FUNERAL DiRECTORS
лещетарськнх з'їздів, полювання та риболовлю. різких країн, жюрі, яке склада- ночком на великому озері В YONKERS, N. Y. - 555 Nepperham Avenue GR 6-2781 AIR CONDITIONED
Внізд з Thruway чч. 2Т або 28. Джеферсоні. Меян. Ціна J3.800.
Greetings No. З 536.90
лось з найвндатнішнх мистець-
j Замовлення слати: кнх критиків Мадриду, вибрало За інформаціями звертатись Netto 44 фн. Обслуга Щ И Р А 1 ЧЕСНА.
Mayfleld, N . T . Tea. 5811 або Amsterdam, N.Y. Тав. УІ 1-8180 325 праць для публічної вистав- тел. ЕУ S-1916 в будні по 6-ІЙ 11 фн. пшеничної муки Our Services Are Available
ки. З-посеред них 18 ілюстра- г о д веч., або пасати до 11 фн. рижу Anywhere in N e w Jersey.
ційяих проектів дістали прем'І. Д. Фесеяхо 11 фн. вудженого бейкону І Т І Н І М П Ч Г Ч І І І П І И И Ч И Г М І М І П І М Т І , . Т . 861 S P R I N G F I E L D A V E N U E
між ними малюнки Бориса Крю- 102-A Naaaaa Avenue 11 фн. смальцю NEWARK, N. J.
ШТУЧНО ХОЛОДЖЕНА
206 Е. 86 St
кова.
t З і з д колишніх семінаркеток
Brooklyn, N . T . 11222 Якщо плянусте ннслатя да-
рунок тепер чи пізніше, пи- ЗМІНА АДРЕСИ IRVINGTON, N. J.
(p. 2 А 3 Ave,) І вяхойаяок О с т е р Ваеяліянок, шіть до нас або телефонуйте
До Адміністрації .СВОБОДИ" ESsex 5-5565
NEW YORK заповіджеинй на 27 і 28 листо- R. Е . Qvsens ТЕПЕР за нашим каталогом
Tel.: RE 4-4428 OZONE PARK - l fare Zone харчів і багато Іншими чудо- 81-83 Grand Street
пада 1964 p.. з різних від Ком1- (P. a B o x 348)
тету незалежних причин, nepe– вимн дарунками для своїх
несено на наступная рік. ОДні- RADIO ESTATES близьких в СССР. ^ ^ JERSEY CTTY, N . J. 07308 Петро ЯРЕМА
Щоденно НОН ЦЕРТ ЯЬ . м сіо з важливіших причин було
New 2 Family Додучую 10 центів - прошу амінвта мою адресу.
Наигітппа вЗм. к у х н я — Л а а ч і — Обіди
тс, що. Світова Вистава у листо-
паді буде вже закрита, чого К о - 1NTERTRADE Мов СТАРА А Д Р Е С А t y x a t
УКР. ПОГРЕБНИВ
мітет не передбачив. Пов1дож-
лення в сирая! З'їзду б у д е по-
Brick fit Shingle EXPRESS CORP. ЧИСЛО ВІДДІЛУ (якщо члев УНС)
Займається Похоронами в
BRONX, BROOKLYN, N E W
даио до преси свосчасио. 6 over в
3 bedrooms, 1Ц tile baths each Ім'я І YORK І ОКОЛИЦЯХ.
т У Здвн:іі ЕвропейськоІ Мо- 125 East 23rd Street
лоді, що відбувся в квітні 1964 apt. Garage, High bsm. 30 year
mortgagee available. Liberal NEW YORK, N.Y. 10010 Контрольована температура.
Уваго! ФІРМА Увага! р. в Аятверпені, Бельгія, взяли
участь 17 груп від дев'ята різ- terms. Telephone: YU 2-1530 Модерна каплиця д о ужитку
них країн Европн, в тому числі 536,500 ДАРОМ.
PACKAGE EXPRESS 8L TRAYEL українська група п і д нашим на- Direction: Cross bay Blvd. West Моя НОВА АДРЕСА тавві
июнальним прапором. Здвнт б у в on Pitkih Ave.. left on Lafayette
St. Model open all day Sat. and Ім'я 1 прізвище: Peter Jarema
AGENCY, inc. підготоваїгай і скликаний Феде-
ралькнм рухом об'єднання Е а - Sunday.
Вступайте 129 EAST 7th STREET
ропи. Українці взяли участь і в
Main Office: концерті — з аеликяж успіхом EAGLE Agent в члени NEW YORK, N. Y.
виступав там т а в цю вальний
1530 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN Ів, i t Y. гурток ..Полтава", під керівнявг
virglnia 8-9893 У НСоюзт! ІПХХХХХТТТТТХХХХХХТТХЖТХХХЖХЖЧЯЖЖІХЇІКІЖЖІЇ
TeLi ORehard 6-2688
TeL: 1N 7-5522 твом В. Дерев'янка, В чаві B. E. Queeaa
приймає замовлення, на основі укладеного нами з Всесоюз" Здвигу всі національні групи OZONE PARK. Woodhavrn
пою Зовнішньо-торговельяою Конторою ,Знепшосялторг^ дефілювала вулицями Антвев- T A P 3 A H , n, 52Go. Т а р з а н промоаше
договору, на ПОДАРУНКИ від амерякавськнх громадяв пену Із своїми прапорами. NEW!!! NEW!!! NEW!!!
па совстські, високої я кости товари, з дорученням їх без
1 аквх-небудь інших додаткових доплат для рідних, Brick, 2 Family
які живуть в Совстському CoraaL ГРОШІ до СССР S31,990
В Е Л И К И Й ВИВІР ТОВАРІВ В К Л Ю Ч А Є :
АВТА ПОВНА ГАРАНТІЯ 4 4 гооїпв (3 Bedroonisi rich
Достана ля 2-ох тижнів apt. Kulf Ьятп., goa. hot w.Uer.
9 МОТОЦИКЛІ ПОВНА ВИПЛАТА heat, short walk to ftibWaj and
9 РОВЕРН БЕЗ ВІДТЯГНЕНЬ
shopping.
Ф ТЕЛЕВІЗІЇ Model: 93-S5 vvoodhaven Rlvd.
ПІДПИС ВІДБОРПЯ (near Atlantic Ave). Open Satur–
9 ХОЛОДІЛЬНЯКН СТАВКА: 9 рублів з а ЙІб.Ов dav and Япткїяу l l - з P S !
9 РАДІО-АПАРАТИ
9 МАШИНИ ДО ШИТТЯ
ОПЛАТА: jofSO.Oa–
понад fSO.OO
ft.76
ІОУ„
EAGLE Agent
1
9 ФОТО-АПАРАТИ ykginia 6-9624
9 ГОДИННИКИ Gram^rcy, inc. ASTORIA
9 АКОРДЕОНИ 1 в. в. Eat. 1946 ВІДКРИТО ДО ОГЛЯДАННЯ д е rr' ВГТЙХОС
в і х^я^ц. TWC
і wia нHUT
иі
Достава товарів гараятої на чає від 5 д о 40 днів, 744 Broad Street tf 925 2 РОД. -ГЛАМЕ Я ВВІГК" ДІЯГ WAU-v
4-1'^ кім. І 4 кімн., ціла нова M 7CC
BBBBH— від роду дарунка.
NEWARK, N.J. кухня 1 лазничка. Цілий дім те-
Tel.: mj f-0598 пер порожній, і бльок до габ-
в j! За дозволом Департаментів вежх В суботу 1 неділю під 1-4 Неохоче, але рішуче тубіль- Неспокійний тубілець KH- Коли він поцілив у етіВу
Звертайтеся д о головного бюра гтяеьмеяяо або телефоном і! Банку З Д А 1 бОЯДОВані з по пол. халупи, Тарзан закричав із
U проханням надіслати КАТАЛОГ РЕЧЕЙ, які можва !; 120,000.00 і за безпосереднім і 2В-11 28rd Rd. (SSrd Rd Я 81 S t ) ці зблизилися та оточили бі- нув свій спис . . . закликом не слухати. — Прв-
ж в т и ш і а безаосередвьо. j; пооередннцтвож банку Top–! Aatqria, U L
PACKAGE EXPRESS aftJ TRAvEL AOEFJCT T E B C. wMMSi М і .і t шпгіть!
11 іиваямиаа Яв'ааовв Моеквм. лих людей.
аоолллвшшаааоаи-аааох AStorla 4-4S04