You are on page 1of 16

COÙ TÌNH YEÂU NHÖ THEÁ

Thaân taëng nhöõng ngöôøi trong cuoäc,


ñaëc bieät em gaùi Tuy Hoaø.

Cöù ñuùng heïn, hoâm nay bình


minh laïi loù daïng, vaàng döông laïi
chieáu saùng. Theá laø moät ngaøy môùi baét
ñaàu. Haén cöù voâ tình vôùi thôøi gian
ñang vuøn vuït troâi qua. Haén ñaâu coù
ngôø ñöôïc moät thôøi khaéc ñang chôø
haén ôû cuoái ngaøy. Caùi giôø khaéc maø veà
sau haén muoán taåy ra khoûi naõo maø vaãn
khoâng ñöôïc. Giôø khaéc aáy cöù baùm rieát
laáy haén, laøm vöôùng baän haén heát ñeâm
roài laïi ngaøy. Cöù aùm aûnh, cöù chôøn vôøn
trong taän ñaáy taâm hoàn cuûa haén. Heát
caùch ñeå xua ñuoåi, haén ñaønh chaáp
nhaän thöùc khuya môû toan caùnh cöûa
ngoøi buùt ñeå luøa caùi giôø khaéc aáy ra

1
trang giaáy cho loøng ñôõ bôùt chôi vôi,
bôùt traèn troïc baâng khuaâng. Vaø cuõng laø
caùch ñeå ngöôøi trong cuoäc hieåu ngöôøi
trong cuoäc hôn.

Chuyeän xaûy ra nhaân 1 dòp


sinh hoaït giao löu giöõa nhöõng baïn beø
töø Vinh, roài gaàn hôn moät chuùt laø Hueá
vaøo, coøn coù nhöõng baïn beø töø Phuù
Yeân, Quy Nhôn ra nöõa. Buoåi sinh
hoaït chính thöùc ñöôïc baét ñaàu baèng 1
Thaùnh Leã taïi Ñaø Naüng, sau ñoù sinh
hoaït sô sô, duøng côm tröa roài di
chuyeån xuoáng Hoäi An thaêm phoá coå,
ra cöûa Ñaïi sinh hoaït tieáp ñeán chieàu
ñoaøn trôû veà Ñaø Naüng vaø keát thuùc taïi
ñaây. Coøn khaùch xa ôû laïi ñöôïc môøi veà
Hoaø Khaùnh nghæ ñeâm.

2
Laø nhöõng sv, taát nhieân caùc
baïn aáy khoâng boû qua cô hoäi ngaøn
vaøng ñeå ñaù hieäp phuï giao löu tieáp vôùi
nhau cho ñeâm hoâm ñoù. Vì theá caùc
baïn aáy ñaõ heø nhau tröôùc khaùch cuõng
nhö chuû ai chòu chôi thì overnight taïi
Hoaø Khaùnh sau khi keát thuùc chöông
trình giao löu chính thöùc vaø caùc baïn
aáy cuõng coù môøi caû haén nöõa.

Moät ngaøy thaùng tö trôøi khoâng


naéng laém, raát thích hôïp cho sinh
hoaït daõ ngoaïi giao löu. Vôùi haén thaät
thích thuù laøm sao khi ñöôïc vui chôi,
haùt hoø nhöõng baøi haùt, nhöõng troø chôi
thaät deã thöông, thaät thaân quen maø
cuõng khoâng keùm phaàn haøo höùng vaø
soâi noåi giöõa 1 voøng troøn coù caû ngöôøi

3
ñaõ quen bieát vaø nhöõng ngöôøi coøn raát
laï. Voán saün coù maùu sinh hoaït neân
haén say söa heát troø chôi naøy roài laïi
baøi haùt khaùc, khi ñöùng trong voøng
troøn cuõng nhö khi chính haén ñieàu
khieån. Cöù vaäy ñoù moät ngaøy vôùi haén
qua ñi thaät nhanh. Nhanh ñeán ñoä
trong haén chæ coøn laïi coù tieáng cöôøi,
tieáng hoø reo, nhöõng ñoäng taùc... thaät
vui, vui laém. Haén queân maát chung
quanh haén coù ñoù ngöôøi quen keû laï.
Haén chaúng maåy may ñi tìm ñoïc
nhöõng aùnh maét cuûa ngöôøi khaùc daønh
cho haén. Haén thaät voâ tö, chôi vaø chôi,
chôi thaät heát mình. Chæ coù vaäy thoâi.
Roài ngaøy cuõng taøn, maøn ñeâm daàn
buoâng xuoáng, ngöôøi ngöôøi baét ñaàu
noùi lôøi chia tay nhau. Khi aáy haén

4
boãng thaáy mình cuõng coù caùi gì ñoù xoân
xao boài hoài. Chaúng leõ gaëp nhau, vui
chôi ca haùt beân nhau ñeå roài khi keát
thuùc buoåi giao löu thì chaúng coøn laïi gì
heát thoâi sao ?

Vì ñaõ nhieàu laàn ñöùng ra toå


chöùc daõ ngoaïi neân haén coù thoùi quen
trong nhieäm vuï laø chæ ra veà khi moïi
ngöôøi ñaõ veà heát vaø moïi chuyeän ñaõ
xong xuoâi ñaâu vaøo ñaáy. Maëc daàu laàn
naøy vôùi tö caùch laø 1 khaùch môøi nhöng
haén vaãn naán naù cho ñeán khi khoâng
coøn ai ôû laïi nöõa.
Taïi ñieåm keát thuùc Ñaø Naüng,
ñöông luùc moät vaøi ngöôøi cuoái cuøng
chuaån bò ra veà, thì moät chieác honda
tieán laïi choã haén ñang ñöùng vaø moät

5
gioïng nöõ caát leân hoûi trong söï ngôõ
ngaøn:
- Moïi ngöôøi ñaâu heát roài maø chæ
coøn laïi coù maáy ngöôøi ri anh Thôm ?
Vöøa traû lôøi “veà heát roài” haén
vöøa nhìn kyõ xem ai ñaõ hoûi haén vaø
tieáp:
- La Vang haû ! Sau giôø naøy
môùi tôùi ?
Haén toø moø hoûi theâm:
- Chôû theâm ai nöõa vaäy ?
Vì haén ñaõ coá xem cho roõ roài
nhöng döôøng nhö ngöôøi ngoài phía
sau vôùi haén ñeán luùc naøy môùi gaëp laàn
ñaàu.
La Vang ñaùp:
- Vì hai ñöùa em ñi xe maùy neân
veà treå. Coøn ñaây laø 1 khaùch ñeán töø Phuù

6
Yeân. Vöøa noùi La Vang vöøa chæ veà
ngöôøi baïn gaùi ngoài phía sau.
La Vang laø ngöôøi haén bieát töø
maáy naêm veà tröôùc, vôùi La Vang haén
laø moät ngöôøi ñaøn anh ñuùng hôn laø
baïn beø ñoàng trang löùa. Vì bieát La
Vang nhaø ôû döôùi Ñaø Naüng naøy –Ñaø
Naüng caùch Hoaø Khaùnh khoaûng 12
km– neân haén hoûi La Vang:
- Vaäy giôø em tính theá naøo ?
Chôû khaùch leân roài ôû laïi chôi mai veà
hay sao ?
- Khoâng, em chæ chôû baïn Nga
leân roài veà ? La Vang ñaùp.
Haén caûm thaáy khoâng oån. Con
gaùi maø ñi leân 12 km roài veà laïi moät
mình trong ñeâm hoâm nhö röùa thì
khoâng hay. Trong khi ñoù duø sao ñi

7
nöõa haén cuõng laø ñaøn anh, lôùn hôn La
Vang maø ñeå nhö vaäy thì xem ra
khoâng ai ngoù cho ñöôïc. Ñoàng thôøi
haén nghó tieän ñoù mình ôû laïi chôi ñeå
ñaùp laïi lôøi môøi cuûa maáy anh em. Haén
quyeát ñònh:
- Thoâi La Vang ñeå anh chôû
khaùch leân cho, em coi veà nhaø chôù
cuõng treå roài ñoù.
La vang ñoàng yù vaø ngöôøi
khaùch kia cuõng baèng loøng cho haén
chôû veà Hoaø Khaùnh.
Töôûng chöøng nhö chuyeän chæ
coù theá. Vôùi Nga, thaät haén voâ tö heát
choã noùi. Sinh hoaït suoát ngaøy hoâm
nay, coøn caû ñeâm hoâm tröôùc tieáp
khaùch haén cuõng coù maët nhöng Nga
vaãn laø ngöôøi maø haén töôûng mình

8
hoaøn toaøn nhö chöa töøng gaëp. Giôø
haén laïi laø ngöôøi chôû Nga ñi 12 km, coù
leõ khoâng ngaén cho laém, chaû leõ cöù laøm
thinh ñi moät maïch. Ñi xe oâm ñoù maø
coøn noùi qua laïi ñöôïc vaøi caâu, huoáng gì
baây giôø... neân haén baét ñaàu baét chuyeän
laøm quen.

Thöôøng ngaøy, khi noùi ñi Hoaø


Khaùnh laø haén raát laáy laøm ngaïi vì
ñöôøng ñoâng xe, buïi baëm, theâm oå gaø,
oå voi nöõa chöù. Coøn laàn naøy, ñuùng laø
chöa ñi ñaõ thaáy tôùi. Haén chaïy xe raát
chaäm vì vöøa laø chôû nöõ maø coù leõ laø
cuõng vöøa vì haén muoán nhö vaäy... ñeå
coá keùo níu cuoäc noùi chuyeän theâm daøi
ra, daøi ñeán khoâng coù ñieåm döøng caøng
hay. Chính haén cuõng khoâng hieåu taïi

9
sao nhö vaäy, caùch ñoù ñoä 15’ – 20’ thì
Nga hoaøn toaøn chöa coù tí choã naøo
trong loøng haén, trong trí haén, theá maø
chæ thoaùng choác, töï luùc naøo khoâng
bieát nöõa Nga baét ñaàu cheá ngöï taâm trí
haén.
Thôøi gian aùt nghieät sao khoâng
chaàm chaäm thoâi, quaõng ñöôøng kia
sao khoâng hieåu cho haén maø daøi theâm
ra.
Haén töï nhuû chaúng leõ mình
phaûi loøng vôùi Nga roài sao ? Caùnh hoa
hoàng ñang khoe saéc trong hoàn haén
roài aø ? Khoâng phaûi. Haén khaúng quyeát
nhö theá vì haén vaãn bieát raèng khoâng
rieâng gì vôùi Nga maø vôùi baát kyø ngöôøi
con gaùi naøo khaùc haén cuõng khoâng
ñöôïc pheùp nghó tôùi chuyeän ñi vaøo

10
tình yeâu löùa ñoâi. Vì haén ñaõ choïn theá.
Song haén vaãn nôm nôùp trong loøng
noãi lo sôï; khoâng kheùo haén seõ ñaùnh
maát söï löïa choïn maø haén vaãn haøng
oâm aáp phaán ñaáu ñaït cho baèng ñöôïc
baáy laâu nay. Haén vaãn thaønh thaät vôùi
loøng mình maø nhìn nhaän khoâng döôùi
moät laàn töøng baáp beânh nhö ñeøn heo
haét tröôùc gioù ñeå tieáp tuïc ñöùng beân
naøy hay nhaûy sang beân kia. Haén suy
nghó, haén baên khoaên phaûi chaêng cöù
coù rung caûm nhö vaäy laø ñaõ baét ñaàu
yeâu ngöôøi ñoù theo kieåu trai gaùi ñeå ñi
ñeán hoân nhaân ?
Haén baét ñaàu phoøng thuû, haén
traùnh nhöõng lôøi noùi vaø haønh ñoäng
mang boùng daùng cuûa 1 con tim yeâu
ngöôøi khaùc phaùi, haén thaønh thaät khai

11
baùo veà choïn löïa cuûa haén cho Nga nhö
laø moät thoâng baùo ngaàm hieåu ñeå Nga
bieát raèng duø gì thì giöõa haén vaø Nga coù
bieân giôùi ñaáy. Khoâng bieát taïi sao luùc
ñoù haén laïi hoaù ra voâ cuøng ngu muoäi
khoâng nhìn ra Nga ñang nhìn haén
döôùi laêng kính naøo; moät söï meân meán
tình thaân höõu baïn beø hay tim Nga
cuõng ñang baét ñaàu rung leân giai
ñieäu... Song haén cuõng caûm thaáy hình
nhö Nga hieåu ra yù haén hay ít laø Nga
taét daàn giai ñieäu môùi vöøa thoaùng rung
leân...

Cuoái cuøng xe phaûi gheù vaøo


Hoaø Khaùnh. Haén thaàm caùm ôn Trôøi
ñaõ thöông haén, giuùp haén gìn giöõ söï
löïa choïn cuûa haén, ñaõ cho haén taïo ra

12
moät ñieåm döøng maø hôn thì löïa choïn
cuûa haén seõ khoâng coøn vaø moät khi
chöa tôùi thì hoaù ra tim haén khoâng coù
ngaên tình yeâu. Neáu quaû thaät tim haén
khoâng coù ngaên tình yeâu thì haén laø 1
keû khieám khuyeát, thieáu quaân bình maø
Thöôïng Ñeá khi taïo ra con ngöôøi thì
hoaøn toaøn khoâng muoán theá. OÂi laïy
Thöôïng Ñeá treân cao, Ngöôøi ñaõ taïo ra
con ngöôøi nhö theá, xin ñöøng ñeå con
khieám khuyeát, thieáu quaân bình –
khoâng bieát rung ñoäng tröôùc nhöõng veû
ñeïp maø Ngöôøi ñaõ taïo döïng neân–
nhöng giuùp con bieát kòp thôøi taïo ra
nhöõng ñieåm döøng ngoõ haàu ñaûm baûo
söï toaøn veïn thieân chöùc laøm ngöôøi –
coù tim yeâu– vaø söï toaøn veïn löïa choïn
maø con haèng tha thieát ñeo ñuoåi.

13
Suoát ñeâm ñoù haén chôi vôùi anh
em trong ñoù taát nhieân coù caû Nga nöõa.
Moïi ngöôøi nhö ghen tò vôùi haén khi
thaáy haén vaø Nga thaân thieän vôùi nhau.
Haén caøng gaàn Nga haén caøng thaáy
Nga vaø haén coù nhieàu ñieåm gioáng
nhau, ñoàng caûm vôùi nhau, hai taâm
hoàn baét nhòp nhau raát haøi hoaø... Haén
nhaän ra nôi Nga coù phong caùch laõng
maïnh, moät chuùt phong löu maø chöa
moät ngöôøi con gaùi naøo haén töøng gaëp
coù ñöôïc. Ñoù cuõng laø kieåu caùch haén
ñang soáng neân khoâng laïi gì moät söï
hoäi nhaäp vaøo nhau raát nhanh vaø raát
tuyeät vôøi. Khi aáy haén nghieäm ra raèng
ñaâu phaûi cöù heã hai taâm hoàn lôùn giöõa
nam vaø nöõ gaëp nhau nhö vaäy laø nhaát
ñònh seõ ñi ñeán tình yeâu ñoâi löùa, ñi

14
ñeán hoân nhaân. Song vôùi nhöõng ñieåm
döøng cuï theå, nhöõng giôùi haïn roõ raøng
thì hai taâm hoàn kia cuõng seõ lôùn hôn,
lôùn maõi trong moái tình tri aâm tri kyû,
seõ maõi laø baïn höõu cuûa nhau khoâng
hôn khoâng keùm. Ñaây coù phaûi söï thaät
khoâng hay chæ laø 1 giaû taïo maø tình
yeâu ñoâi löùa ñang nuùp boùng chôø tuoân
voït leân ? Haén cuõng khoâng bieát nöõa !
Nhöng Nga khoâng phaûi laø ñoái töôïng
tình yeâu ñoâi löùa trong haén. Vôùi nhöõng
rung ñoäng kia cho duø noù vaãn coù söï
maõnh lieät rieâng cuûa noù nhöng vaãn
khoâng phaûi laø rung ñoäng yeâu ñöông
ñoâi löùa maø haén ñaõ töøng caûm neám
trong ñôøi. Haén xaùc tín giöõa Nga vaø
haén laø tình baïn, moät tình baïn raát ñeïp
vaø cao thöôïng mang moät chuùt höông

15
vò laõng maïng. Haén caøng tin töôûng
hôn laø haén coù lyù khi Nga vaø haén chia
chung ly röôïu vaø nguyeàn öôùc seõ laø
anh em keát nghóa vôùi nhau maõi maõi,
coù caû Thöôïng Ñeá chöùng giaùm nöõa
ñaáy.

Veà phaàn Nga nhö theá naøo haén


khoâng bieát. Haén chæ vieát leân ñoaûn
khuùc naøy haøm chöùa nhieàu duïng yù
trong ñoù muoán nhaén nhuû vôùi Nga:
Nga ôi, em haõy cuøng anh gìn giöõ tình
baïn naøy vaø öôùc gì tình anh em chuùng
mình luoân giöõ maõi neùt cao ñeïp vaø
chaân thaønh nhö nhöõng giaây phuùt ban
ñaàu. Quaû thaät haén tin coù moät kieåu
tình nhö vaäy toàn taïi treân traàn ñôøi
naøy.
laõng töû
16