You are on page 1of 12

1

2
3

NHAÂN DÒP CUOÁI THIEÂN NIEÂN KYÛ


NHÌN LAÏI CHÍNH MÌNH

Baïn toâi ôi, neáu coù dun duûi baïn ñoïc


ñöôïc baøi vieát naøy, xin ñöøng cöôøi toâi baïn nheù.
Nhöng haõy caàu nguyeän cho nhau, thaép saùng
hy voïng, vì luoân luoân Ngaøi coù ñoù.

When you say a situation or a person


is hopeless, you are slamming the door in the
face of God.
Charles L. Allen

Tuyeät voïng laø khöôùc töø Thieân


Chuùa.
Charles L. Allen
4

Khuùc daïo ñaàu nay khoâng coøn aâm


höôûng nöõa, hoài keát thuùc ñang chaàm chaäm,
chaàm chaäm traàm laéng, traàm laéng daàn
sang. Toâi sai chaêng ! Phoá thò ñang nhoän
nhòp, ngöôøi ngöôøi ñang naùo nöùc, baän roän
laøm moät caùi gì ñoù tröôùc theàm Thieân Nieân
Kyû môùi. Coù phaûi taát caû nhö ñang muoán
toáng khöù ñi moät coã quan taøi vaø doïn choã
cho moät leã vu quy ? Khoâng phaûi. Theá taïi
sao döôøng nhö moïi hoaït ñoäng ñeàu quy veà
vieäc chaøo ñoùn Thieân Nieân Kyû môùi. Coøn
Thieân Nieân Kyû saép qua ? Phaûi chaêng
ngöôøi ta gheâ tôûm noù, mong noù choùng ñi
cho roài ? Thöông thay ! Ñöøng voäi vui
möøng Thieân Nieân Kyû môùi nheù. Roài ngaøy
mai ñeán löôït ngöôi ñoù thoâi. Coøn toâi, quaù
khöù laø caùi gì ñoù ñaùng traân troïng vaø ñeå toâi
suy gaãm. Khoâng phaûi toâi hoaøi coå ñaâu !
Ñaëc bieät luùc naøy toâi caàn phaûi daønh moät ít
5

thôøi giôø ñeå xem xeùt laïi moät quaõng ñôøi ñaõ
qua. Daãu khoâng chi tieát caën keõ, song vaãn
toát hôn laø khoâng.
Ñang man maùt moät noãi buoàn giöõa
thôøi gian ñang daàn goõ nhòp, goõ nhòp troâi
qua vaø khoâng gian soâi suïc vôùi nhöõng leã
hoäi saép dieãn ra. Toâi döôøng nhö queân maát
raèng mình ñang ôû trong doøng chaûy aáy. Toâi
buoàn, toâi voâ voïng laø vì toâi saäp saàm cöûa
loøng ñaáy thoâi. Mong gì khi tia hy voïng
cuoái cuøng ñaõ tieâu tan ? Coù thaät theá khoâng
?
Vôùi ñôøi ngöôøi thaám thoaùt qua
mau. Töøng khoaûnh khaéc trong chaëng
ñöôøng ñoù töôûng chöøng nhö eâm aû, bình an.
Song vôùi töøng gioït nöôùc moät boác hôi thì noù
ñang tuï laïi phuû ñaày treân toâi moät aùng maây
muø ñen ngoøm.
6

Thieân Nieân Kyû môùi ! Ngöôøi ta


ñang nao nöùc höôùng veà phía tröôùc. Coøn toâi
laïi ngaån ngô ñi tìm thaèng quaù khöù. Vaø
maët laáy cho mình moät noãi buoàn saâu thaúm.

Buoàn vì bao khaùt voïng vaãn coøn laø


khaùt voïng. Toâi nhôù maõi ngaøy toâi khaên
goùi leân ñöôøng baét ñaàu moät haønh trình
môùi. Toâi raát yù thöùc töø ñaây lòch söû ñôøi toâi
ñaõ sang trang. Toâi nguyeän vôùi loøng mình
phaûi laø con ngöôøi cuûa chöông hoài môùi. Coù
nghóa laø toâi phaûi hoaøn taát vai toâi ñoùng
trong chöông hoài ñoù. Vôùi ai ñoù thì toâi
khoâng bieát, nhöng vôùi toâi, moät thaèng
ngöôøi taøi ít maø taät thì thaät nhieàu1, toâi caàn

1
Xin hieåu ôû ñaây taøi chæ laø caùi gì
ñoù khoâng quaù keùm, coøn taät laø nhöõng gì
chöa ñaït veà nhaân baûn cuõng nhö tri thöùc.
7

phaûi caét tæa nhieàu môùi hy voïng ñaït ñöôïc sôû


nguyeän. Töø ñoù toâi khaùt voïng phaûi theâm
taøi vaø bôùt taät. Thöông thay ! Ñôøi ñaâu nhö
öôùc mô. Ngaøy qua ngaøy toâi cöù maõi laø
thaèng ngöôøi chaúng khaùc naøo seân kia boø
leân roài laïi tuoät xuoáng. Trong ñeâm tröôøng
thaâu thöùc, toâi cuùi ñaàu laïy Ngaøi: con laø
theá ñaáy !
Vaø cuõng töø ñoù trong toâi khaùt voïng
ñöôïc ñoàng haønh vôùi Ngaøi caøng theâm
quyeát lieät. Baèng taám loøng treû ñaày nhieät
huyeát, toâi khoâng ngaïi ñaët chaân mình leân
daáu chaân Golgotha cuûa Ngaøi xöa trong
nhöõng vieäc raát ñôøi thöôøng. Ngöïa hay coù
khi coøn choàn chaân, thaân toâi ñaây ñaõ laém luùc
quî goái, töôûng chöøng nhö boû cuoäc. Theá
ñaáy, traày traät vôùi thaùng naêm.
8

Buoàn vì thôøi gian qua ñi maø thôøi


toâi mong chôø vaãn cöù khuaát boùng. Laøm sao
khoâng khuaát boùng cho ñöôïc khi toâi: ñöùa
laõng töû baát kham. Thôøi giôø toâi mong chôø
laø thôøi maø loøng toâi chæ coù Ngaøi thoáng trò
thoâi. Ngaøi ôi ! Coù coøn ñoù ñôïi chôø con nöõa
khoâng ? Vaãn bieát raèng ñaâu deã gì ñöôïc
nhö vaäy, theá maø loøng xoùt xa laïi xoùt xa.
Vì tình yeâu ñaâu cho pheùp nhö vaäy.
Nhöng khoå noãi chính luùc aáy toâi caûm
nghieäm raèng chæ coù tình yeâu môùi cho pheùp
nhö theá: tình Ngaøi chôø toâi.
Toâi bò cuoán mình vaøo coâng vieäc ñeå
roài caûm thaáy troáng vaéng khi chæ coøn mình
toâi. Toâi chaïy theo nhöõng soâi noåi beân
ngoaøi, nhöng ñaâu ngôø Ngaøi ñang chôø toâi
nôi tónh mòch thaâm saâu. Coù nghóa laø loøng
toâi vaãn chöa coù choã cho Ngaøi.
9

Buoàn vì xaùc phaøm thì lôùn leân coøn


taâm hoàn theá vaãn theá. Toâi raát vui möøng
khi ñöôïc maïnh khoeû, to lôùn vaø toâi bieát
nieàm vui ñoù laø chính ñaùng. Theá taïi sao laïi
phaûi buoàn nhæ ? Vaâng noãi buoàn cuûa toâi
cuõng coù cô sôû haún hoi ñaáy. Caùc vó nhaân ai
cuõng coù moät taâm hoàn vó ñaïi oâm truøm laáy
theá giôùi, giang roäng treân moïi ngöôøi: M.
Gandhi, Khoång Töû, Martin Luther
King… Khoâng. Toâi khoâng coù yù saùnh mình
ngang haøng vôùi chö vò ñoù ñaâu. Nhöng toái
thieåu ñeå laøm moân ñoà Ngaøi toâi cuõng phaûi
caàn coù ñöôïc moät taâm hoàn môû roäng ñuû ñeå
oâm aáp laáy nhöõng hoaøi baõo cuûa Ngaøi. Vì
chöng Ngaøi ñaõ ñeán neùm löûa vaøo theá gian
vaø Ngaøi öôùc mong löûa aáy ñöôïc böøng chaùy
leân. Ngaãm nhö vaäy toâi laáy laøm xaáu hoå
laém, buoàn döõ laém !
10

Buoàn vì toâi vaãn coøn thaát voïng.


Coøn noãi buoàn naøo lôùn hôn noãi buoàn naøy ?
Toâi caøng buoàn, caøng thaát voïng bao nhieâu
thì toâi caøng khöôùc töø Ngaøi baáy nhieâu.
Vaâng Charles L. Allen raát coù lyù khi baûo:
When you say a situation or a person is
hopeless, you are slamming the door in the
face of God. Buoàn ñeán ñoä thaát voïng coù
nghóa laø ñang ngaàm aån nôi toâi söï töï ti, cao
ngaïo veà chính mình. Luùc nhö vaäy laø toâi
ñang boû queân Ngaøi, ñeå lôøi Ngaøi ngoaøi
tai. Toâi coi Ngaøi nhö khoâng coù, toâi phuû
nhaän loøng thöông yeâu vaø töø taàm cuûa
Ngaøi. Toâi khoâng nhôù raèng Ngaøi luoân ñi
tìm con chieân laïc ñoù sao ! Taïi sao toâi laïi
thaát voïng khi Ngaøi baûo phaûi vui luoân vaø
tin töôûng vaøo Ngaøi.
Laïy Ngaøi, Ngaøi vaãn giang tay
treân thaäp hình chôø ñôïi, coõi loøng Ngaøi vaãn
11

roäng môû suoát 2000 naêm qua ñeå ñoùn nhaän


nhöõng taâm hoàn tan naùt nhöng nhôù nheù
phaûi khieâm cung. Giôø ñaây xin Ngaøi cho
con luoân bieát chaáp nhaän thöïc teá vôùi taát caû
taám loøng nhoû beù, moïn heøn.
Ñeå ñoàng hình ñoàng daïng vôùi
Ngaøi toâi phaûi vui luoân vôùi Ngaøi trong
cam loøng chòu sæ vaû vaø oâ nhuïc, baèng loøng
vôùi thaát baïi vaø yeáu heøn. Laïy Ngaøi, xin
ñöøng cöù yù con moät theo yù Ngaøi moïi ñaøng.

Thieân Nieân Kyû môùi saép ñeán.


Ngöôøi ta ñang haùo höùc ñoùn chôø. Coøn toâi
moät chuùt suy gaãm quaù khöù ñôøi toâi. Taï ôn
Ngaøi ! Xin taï ôn Ngaøi vôùi caû taám loøng
thaønh. Suy gaãm quaù khöù baèng caùc noãi
buoàn ñeå caûm neám maø tri aân. Coøn gì vui
hôn khi ñöôïc Ngaøi oâm aáp vaøo loøng, nhö
ngöôøi meï ñaâu keå con mình saïch hay nhôùt,
12

xaáu xa hay ñeïp ñeõ baø vaãn xieát chaët ñöùa


con aáy trong taâm loøng yeâu thöông chöùa
chan. Nhìn laïi quaù khöù ñeå maïnh daïng
tieáp tuïc kieáp löõ haønh.
Haõy vui leân vaø haõy thaép saùng tin
yeâu !
Ñaø Naüng, ñeâm 30/12/2000