You are on page 1of 52

Giao caûm

Caàm taäp naøy trong tay, baïn baûo: Haén maø


cuõng laøm thô nöõa aø ?! Thaät vôù vaãn. Vaâng, baïn coù
lyù, toâi ñoàng tình vôùi baïn ñaáy. Vaäy xin baïn ñöøng
tìm nôi ñaây nhöõng vaàn thô hay, nhöõng yù thô myõ
mieàu, hay moät caùi gì ñoù ñaày thi vò. Hoaøi coâng baïn
toâi ôi !
Vôùi möôi baøi taïm goïi laø thô, taát caû chæ muoán coá
goùi gheùm doøng chaûy cuoäc ñôøi toâi töôûng chöøng nhö eâm
aû, thanh bình. Khoâng ñaâu, doøng chaûy aáy cuõng coù
nhieàu luùc cuoän traøo, laém khi cuõng reân xieát, ñoàng
thôøi khoâng thieáu vaéng nhöõng ñau khoå vaø nöôùc maét.
Doøng chaûy aáy laø doøng taâm söï rieâng tö, raát rieâng
giöõa toâi vôùi naøng thô, naøng thô ñaây chính laø taát caû
nhöõng ai muoán chia seû vaø caûm thoâng noãi nieàm aáy vôùi
toâi: Thô vui laø thô töôi maùt
Thô saàu laø thô buoàn naùt taâm can
vaø doøng taâm söï naøy xin Ñaáng Toái Cao chöùng
giaùm cho laø raát chaân thaønh.
Giôø ñaây xin cuùi ñaàu daâng taëng doøng thô ngoâng
saùi muøa.

GiantranToiVoiToi
1
2
Laõng töû

Giöõa ñôøi mang naëng kieáp phuø du


Laõng töû cuoàng ñieân choán hö voâ
Phieâu baït chôï ñôøi saàu vaïn coå
Muoán troïn kieáp ngöôøi deã laém ru

Ngoån ngang noãi loøng haän thieân thu


Laøm ngöôøi ñaõ khoù laøm quyû deã !?
Baát thaàn laëng ñöùng hoàn ñeâ meâ
Neùn loøng nuoát leä, cöôøi hu hu.

Ngaång ñaàu vieãn voïng, xoùt gioït leä


Naõo nuøng ñöùt ruoät, ñôøi leâ theâ !
OÂi laïy Thöôïng Ñeá, ñôøi vieãn du
Ñaâu beán, ñaâu bôø ñeå maø veà ?

3
Vieãn khaùch, vieãn khaùch beán tröôøng giang
Döøng chaân ñöùng laïi chuùt haøn huyeân
Ñeán ñaây xin môøi haõy leân thuyeàn
Soâng thu man maùt leä hai haøng.

Ñöa ñoø sang beán nhöõng chieàu taøn


Mong cho löõ khaùch ñöôïc bình an
Ngöôøi ñaõ ñi roài coøn mình toâi
Vui buoàn soâng nöôùc chuyeän ñoø ngang.

Ngaäm nguøi nhöõng luùc mình ñôn coâi


Haõi huøng baõo toá vaø ñeâm toái
Leânh ñeânh ngöôïc doøng mô tôùi beán
Baâng khuaâng nay ñaõ bao thu roài !

Nghieäp chöôùng laùi ñoø: khaùch sang soâng


Laøm ngöôøi ñaâu ñeå laø chôi ngoâng
Xuoâi ngöôïc doøng ñôøi maõi troáng vaéng
Moät kieáp nhaân sinh nghe loàng loäng.
4
Giaõi baøy
Khoâng laø thi só thaû hoàn thô
Ngôïi ca Tình Thieân voâ beán bôø
Taùn döông Danh Thaùnh troùt löûa loøng
Gôûi loøng con moïn chuùt thô thô.

MEÏ TRAØ KIEÄU


Traêm naêm Non Tröôïc vaãn coøn ñoù
Ngaøn naêm Ôn Meï theâm hieån roõ
Ngaøy xöa nguy khoán Meï chôû che
Bay giôø thaùi hoøa Meï coù ñoù
AÂu saàu ñau khoå Meï an uûi
Haân hoan haïnh phuùc Meï chia vui
Taâm tình con Meï con ngôïi khen
Tuïng ca danh Meï maõi khoân nguoâi.

5
Daâng hieán
Con moûi roài treân haønh trình daâng hieán
Choàn goùt nhoû tröôùc baõo toá trieàn mieân
Say lyù töôûng con thaønh ngöôøi ñieân daïi
Loäi ngöôïc doøng leä môø maét trung kieân.

Noùi vôùi toâi


Xin hoûi
caùi tuoåi
cuøng toâi
heát thô
mai ñaây
toâi seõ
thoaùi khoûi
laøm gì
coõi mô
khi ñaây
ñeå roài
ngaát ngaây
böôùc vaøo
doát ngu.

6
Meï toâi
Hoâm nay trôøi naéng chang chang
Meï toâi ñi caáy mang quaøng sau löng.
Trôøi naéng nhö hoäi töng böøng.
Meï toâi khom caáy möa löng chöøng ñoài.
Meï mang nöõa quaøng raùch ñoâi
Trôøi gioâng saám chôùp möa thoâi luùc naøo ?
Möa ôi ! loãi laàm vaäy sao
Chaúng thaáy löng meï phôi chaøo möa qua
Möa sao chaúng hieåu duøm ta
Thöông meï ñöùt ruoät noùi ra theá naøo !

7
Ñôøi con
taëng 2 chaùu

Nhaát taâm tri taân vò höõu ích


Heát loøng oân coå haàu toaøn bích
Mieãn sao troïn yù ñaõ tieàn ñònh
Khoâng vì danh lôïi, ñôøi u tòch

Soáng giöõa tha nhaân nguyeän queân mình


Chæ vì danh Thaùnh quyeát giao chinh
Ñem taøi treân ban sinh lôïi ích
Troïn laøm hieàn theâ chaúng phuï tình

Con ñaây thaân phaän keû phaøm traàn


Thaát tình luïc duïc ñuû moïi phaàn
Nhöng vì tình Cha con say ñaém
Loøng thaønh öôùc nguyeän xin chaáp nhaän

8
Theá gian aét laém nhöõng phong traàn
Cuoái ñaàu trôøi cao xin loøng nhaân
Cuoàng phong aäp ñeán thuyeàn laïc loái
Chæ böôùc con veà, laïy Chaân Nhaân !

Öôùc nhieàu mong nhieàu quyeát nhieàu laém


Song raèng con coøn choán toái taêm
Khoâng bieát thoaû ñöôïc loøng Cha khoâng ?
Ñaët troïn nôi Cha con ngaém tôùi.

Ngaãu höùng
Trôøi ñoâng saân tröôøng phöôïng buoàn teânh
Laù vaøng heo haét khoaûng meânh moâng
Khoâng gian vaéng laëng naéng ñoâng taøn
Laù phöôïng laëng leõ vôùi khoâng gian
Heo haét phöôïng buoàn ñoâng phuõ phaøng
Thu taøn, ñoâng tôùi roài xuaân sang
Ba muøa heùo haét, phöôïng phaù tan
Ñeå khi heø tôùi phöôïng nôû vang.

9
töông tö
Hoaøng hoân laïi xuoáng treân ñoàng
Luùa xanh ríu rít, meânh moâng caùnh ñoàng
Thôøi gian rôi vaøo thinh khoâng
Treân ñoàng voïng tieáng ngoùng troâng ñôïi chôø
Luùa xanh oùng aû nhö tô
Treân ñoàng heát caûnh ñôïi chôø troâng mong
Lôøi thô luùa chöùa vaøo loøng
Nhö ngöôøi quaân töû troâng mong moäng thaønh
Khoâng mong thaønh chaøng vaøng oanh
Nhöng maø cuõng chaúng moäng anh phöôïng hoaøng
Laâm li trong giaác moäng hoang
Ñeå ngöôøi quaân töû thaønh chaøng töông tö.

10
Thieäp traéng
Ngaøy xuaân mai nôû ngöôøi taëng card
Moät nhaùnh mai vaøng trang giaáy traéng
Hoa mai röïc rôõ trô troïi laù
Maët cho laù ruïng loäc cöù loäc
Goác ñaõ giaø coãi hoa vaãn hoa
Muøa xuaân thieáu mai xuaân voâ nghóa
Theá maø xuaân coøn mai troäc loác.

Traêng Thaäp Töï


Traêng trong thô laø traêng cuûa tình aùi
Traêng trong toâi chính laø Chuùa Ngoâi Hai
Traêng trong thô chæ laø tieân ñeâm raèm
Traêng trong toâi myõ mieàu suoát quanh naêm

Traêng trong thô chæ laøm ñaém tình si


Traêng trong toâi lòm ngaét tình khoân ví
Traêng trong thô heát troøn roài laïi khuyeát
Traêng trong toâi khoân vôi môùi dieäu kyø.
11
Traêng trong thô laø traêng cuûa thi nhaân
Traêng trong toâi, traêng cuûa khaép phaøm traàn
Traêng trong toâi coøn laø Traêng Thaäp Töï
Ñeán yeâu thöông vaø cöùu ñoä chuùng nhaân.

ngaãm moät chuùt


Toâi ngaém nhìn hoa daïi
Ñang lui vaøo queân laõng
Saéc höông ñang heùo taøn
Ñôøi hoa thanh thaûn quaù
Saùng nôû chieàu heùo ruïi
Chæ coøn nuï vôùi laù
Toâi kheõ ñuïng ñung ñöa
Thoâi roài coøn ñaâu nöõa
Laù hoa ñaõ kheùp laïi
Theá ñaáy cuõng nhö hoa.

12
Say traêng
Chieàu nay ñaát trôøi aâm u
Laøm cho tinh tuù ñeâm nay lu môø
Ñeâm nay haõy coøn traêng thô
Vaäy loøng keû só thôø ô sao ñaønh
Hoàn ta trong loøng traêng xanh
Mong manh hun huùt cho aùnh traêng cöôøi
Ta naøo uoáng röôïu maø say
Töûu naøo coù nhaäp, öûng hay maù hoàng
Phaûi chaêng vì moäng chaát choàng
Loøng ta laâng laâng quyeát troàng thaønh nhaân1.

1
Quyeát troàng thaønh nhaân laø nhöõng chöõ ai ñoù ñaõ thay theá
vaø taùc giaû thaáy hay neân söõa thaønh nhö vaäy. Xin caùm ôn.
13
Chieàu buoàn
Chieàu buoàn ngaém caûnh laøm thô
Khoâng gian vaéng laëng, nhôûn nhô caùnh coø
Treân ñoàng gioù thoåi vi vu
Lao xao gioù haùt lôøi ru meï hieàn
Meï giaø nay ñaõ cao nieân
Maø sao meï vaãn trieàn mieân thaùng ngaøy
Thöông con naøo quaûn hao gaày.
Mong sao con lôùn thaønh coâng vôùi ñôøi
Baây giôø con vaãn rong chôi
Ñeå meï chua xoùt loøng rôi leä saàu.

möa ñoâng
Möa ñoâng, möa nhoû nhoû trong loøng
Töøng gioït töøng gioït ta xoùt xa
Möa rôi reùo raét ôû ngoaøi song
Gioù thoåi ñöa caây kheõ haét hiu
Gioù caøng thoåi, möa caøng rôi rôi
Töøng laøn laù vaøng ruïng taû tôi
Möa rôi rôi nöõa rôi möa ôi
Gioù ôi gioù thoåi thoåi nöõa ñi.

14
Vì töông tö hay saàu moäng mò
Vì theá nhaân hay vì noãi gì
Maø trong gioù ta nghe saàu thaûm
Maø trong möa khaùc gì chia phoâi
Gioù ôi gioù thoåi thoåi laøm gì
Möa ôi möa maõi möa laøm chi
Maø sao khoâng hieåu cho coá nhaân
Maø sao khoâng hieåu cho phaän naøy.

Cöù vui ñi vui ñi vui maõi


Ñeå laïi trong ta loøng teâ taùi
Ñeå laïi trong ta saàu vaïn ñaïi.
Ngaång ñaàu vuoát maët oâi phuõ phaøng
Quanh ta ngöôøi thaân vaãn coøn ñoù
Yeâu ñöông ta naøo coù gì ñaâu
Ñôøi ta coù gì ñaâu phaûi saàu
Maø sao ta cöù... buoàn meânh mang.

15
Töùc söï xuaân Heo
Xuaân veà teát ñeán sao vaéng teo
Khoâng gian aûm ñaïm chieác laù veøo.
Tình xuaân moät thuôû ñaát trôøi gieo
Höông xuaân ñaây ñoù, ngöôøi ngöôøi theo
Ta thuyeàn khoâng beán laém söï cheøo
Noãi nieàm coøn ñoù laém cheo leo
Ta raèng moät tieáng phaän nhaø ngheøo
Theá maø ta vaãn cöôøi ì xeøo !

Höông phöôïng môùi


Naéng vaøng soi roïi goùi taàng khoâng
Meânh moâng moät khoaûng caùnh phöôïng hoàng
Rung rinh laëng leõ phöôïng khoe saéc
Caønh phöôïng ñaàu muøa khua naéng haï
Hoa phöôïng saëc sôõ nhö muoán nhaéc
Raèng thi ñaõ ñeán heø chaúng xa
Boân ba choác choác ta laïi ta
Tröôøng xöa coøn ñoù ta ñaõ laï.
16
Haøn Maëc Töû
Quy Hoaø chaúng heïn sao gaëp ñaây
Muoân ngaøn chôø ñôïi coù ngaøy naøy
Maây muø bao phuû cuoán moät thaây
Naøy ñaây coøn ñoù, naám moä may
Taám loøng thi só nôû choán naøy
Buoàn thöông noãi nhôù bao hao gaày
Baèng loøng chaáp nhaän, chaép ñoâi tay
Gôûi phoøng phoù thaùc, coù gì lay !

Möa rôi !
Möa rôi töøng haït ñieåm söông
Möa rôi töøng haït vaán vöông thô loøng
Möa rôi maët nöôùc nhö tôø
Möa rôi maët loøng nhö mô muoân ñieàu
Möa rôi nhö ñieåm tình yeâu
Möa rôi nhö theå töøng chieàu baâng quô

17
Möa rôi nhö trôøi giaêng tô
Möa rôi ngôõ tô cuoän ôû trong loøng
Möa rôi nhö doøng nöôùc trong
Maø sao cöù ngôõ nhö doøng suoái thô
Caøng nhìn caøng ngaém caøng mô
Caøng laøm loøng thaáy löõng lôø xoân xao
Möa rôi töø tít taàng cao
Möa rôi töø ôû loøng naøo möa rôi
Moät nôi töôûng trong taàm vôí
Maø sao loøng vaãn bôøi bôøi xa xaêm
Möa rôi töø thuôû ngaøn naêm
Baây giôø môùi ñeán, môùi thaêm loøng naøy
Möa rôi coù phaûi töø maây !
Thaønh muoân ngaøn haït, rôi ñaày toùc ai
Töïa ngaøn söông nhoû ñieåm caây
Laøm thaønh moät vaät hay hay vôùi loøng
Möa rôi sao chaúng thaønh doøng
Maø sao cöù maõi ñoïng laïi trong ai ?

18
Chí höôùng taâm nguyeän2
Ñaïo sinh haõy nhôù mình raèng:
Luoân luoân “saép saün” ñeå reøn luyeän thaân
Luyeän taâm, luyeän trí, luyeän chaân
Chuyeân moân höôùng ñaïo raát caàn chôù queân
Ñieàu luaät huøng duõng phaûi neân:
Vaøo taâm, vaøo daï, vaøo gen toaøn phaàn
Ba ñieàu phaûi vaøo taän gaân
Tín ngöôõng, gia ta möôøi phaân veïn möôøi
Boån phaän giuùp ñôõ ngöôøi ngöôøi
Ñieàu luaät höôùng ñaïo chaúng löôøi maø yeâu
Höôùng ñaïo goàm coù möôøi ñieàu
Danh döï ta troïng ñöøng ñieâu baån teân.
Trung thaønh vôùi ñaáng beà treân
Boån phaän giuùp ích ñöøng queân moät loøng
Laø baïn khaép caû yù trong
Ñoàng moân ruoät thòt nhö boùng vôùi hình

2
Döïa theo nhöõng ñieàu taâm nieäm cuûa höôùng ñaïo sinh.
19
Ñaïo sinh leã ñoä khieát trinh
Yeâu thöông sinh vaät vôùi tình voâ bieân
Vaâng lôøi khoâng baùc khoâng bieän
Khoù khaên ta vaãn cöù cöôøi nhö hoa
Taèn tieän cuûa ngöôøi cuûa ta
Haønh ngoân, yù nghóa noõn naø nhôù nha
Laøm luaät neân ñoù chaúng qua
Khieán ta neân toát laùnh xa chuyeän dô
Laø ngöôøi coâng giaùo ta mô
Soáng vì danh Chuùa ta thôø, ta yeâu.

Ñeâm khuya toâi thöùc laøm thô xuaân


Muoân ngaøn noãi buoàn cöù traøo tuoân
Thaønh leä thaønh maùu chaúng thaønh vaàn
Thaønh doøng löûa ñoû ñoát thaân buoàn

20
Vieát roài laïi xoaù ñaõ maáy laàn ?
Taâm tö thao thöùc böïc thaân doát
Nghó phaän boït beøo caøng xoùt chua.
Xoùt chua, chua xoùt baùn ai mua.

Moät laàn hai laàn laïi ba laàn


Boán laàn naêm laàn ta coùc caàn
Cöù vaäy cöù maõi, ñeå ta phaân
Moät phaàn hai phaàn laïi ba phaàn.

Thöông thaân xoùt daï cöù laâng laâng


Moät phaàn ñeå ngoõ, phaàn ñeå ta
Phaàn ba ñeå ñoù leä chan hoaø
Hoàn ta, ta giöõ sao chia ba
Ñeå roài phaûi khoùc, phaûi xoùt xa !

21
moät laàn ñeán Hueá

Moät chieàu ngaém caûnh soâng Höông


Soùng con gôïi voã theâm thöông nhôù nhaø
Moät laøn gioù loäng thieát tha
Caøng laøm toâi thaáy dieát da ñaäm ñaø
Soâng Höông Baïch Hoå baét qua
Ñen ñen maø traéng cuõng ñaø laï gheâ
Traøng Tieàn theâm keû say meâ
Phuù Xuaân caàu môùi qua veà khaùch ñi
Soâng Höông moät thoaùng phaúng lì
Bao nhieâu taâm vò troâi ñi löõng lôø
Gôûi hoàn vaøo choán xöù thô
Khieán loøng theâm öôùc moäng mô theâm nhieàu
Bôø soâng toâi ñöùng buoåi chieàu
Nghieâng nghieâng trôøi ñoå caøng kieàu dieãm hôn
Nhìn nhöõng caây coû môûn môn
Toâi caøng troâng thaáy coâng ôn meï giaø

22
Tình thöông meï raát bao la
Tình anh, nghóa chò cuøng laø bieån saâu
Nghó maø toâi thaáy ñaäm maøu
Maøu meï lan toaû, ngoït ngaøo maøu anh
Tình anh ñöôïm thaém maøu xanh
Loøng meï cao ngaát höông laønh meï trao.
Muøa thi 96

Chöa ñeà
taëng Löõ Xuaân

Töøng laøn gioù rung caây


Töøng maûng caùnh phöôïng bay
Nhöõng khoaûnh khaéc heø ñi
Hoa gaéng soáng töøng giaây

23
Töøng tay bu tay víu
Nhö thaân tô ñaøo lieãu
Töøng thoaùng lo thoaùng sôï
Coøn chaêng moät buoåi chieàu !
Khi ñoâng veà heø qua
Thöông thay hoa taøn taï
Nhôù veà thôøi quaù khöù
Thôøi röïc chaùy bay xa

Khoâng lôøi ca haùt möøng


Chæ toaøn nöôùc maét röng
Ta thöông ta vaãn nhôù
Phöôïng saàu phöôïng quay löng
Vónh bieät muøa heø nheù
Vónh bieät thôøi tim kheõ
Kheõ rung rinh laëng leõ
Cho loøng thaám vò the
Cho con tim xe laïnh
Cho caønh phöôïng maõi xanh
Ñeå tim anh coøn ñoù
Nhö moät thoaùng mong manh
24
Cho caønh phöôïng thaåm maøu
Cho tim anh chaûy maùu
Chaúng coøn xanh coøn ñoû
Chæ toaøn maøu khoå ñau.

vieát taïi phoøng thi


tröôøng Phan Chu Trinh.

taäp suy tö
Nhaân thôøi sinh ra coù soá meänh
Coù luùc leân thaùc laïi xuoáng gheành
Ñôøi ta nay ngoùt moät phaàn ba
Sao maø soá meänh vaãn leânh ñeânh
Ñöôøng ñôøi vaãn bieát loái theânh thang
Caøng ñi caøng thaáy oâi ! nguùt ngaøn
Thaân ta laëng loäi, quyeát khoâng haøng
Ñôøi coøn coù Chuùa maõi hieân ngang.

25
XUAÂN
Thôøi gian luoân maõi trao nhau
Ngaøy xuaân ñang ñeán bieát bao la tình
Xuaân ñeán nhö aùnh bình minh
Hoaøng hoân khuaát nuùi mang tình xuaân ñi
Laøm hoa cuøng laù saàu bi
Non cao im laëng, phaúng lì soâng troâi
Ñeå laïi nuùi maõi moà coâi
Bôø soâng laëng leõ ñöùng ngoài troâng mong
Vui tình nöôùc vaãn xuoâi doøng
Ñeán khi nghó laïi, trong loøng bieån xanh
Ñeå cho laù phaûi queân caønh
Laøm cho hoa phaûi bieán thaønh raùc khoâ
Ñôøi ngöôøi luoân maõi xoâ boà
Vinh hoa phuù quyù, naám moà coû xanh

26
Nhôù ngaøy ta môùi thanh thanh
Theá maø thoaùng choác mong manh ñôøi ngöôøi
Xuaân ñeán xuaân mang nuï cöôøi
Maø sao xuaân laïi boû ngöôøi xuaân qua
Ñôøi ngöôøi nhö theå boâng hoa
Hoa taøn ngöôøi cuõng vuït qua khoûi ñôøi
Ñôøi ngöôøi nhö theå troø chôi
Con ngöôøi beù nhoû giöõa trôøi meânh moâng
Theá gian chæ laø soá khoâng
Vaäy thì ta haõy gaén coâng laøm ngöôøi
Laøm ngöôøi khoâng ñeå kieáp naøy
Maø laø ñeå soáng nhöõng ngaøy hieån vinh.

27
Thuôû naøo ?
Thuôû naøo baèng thuôû hoïc sinh ?
Thuôû naøo baèng thuôû trang tình vu vô ?
Thuôû naøo baèng thuôû ngaån ngô ?
Thuôû naøo baèng thuôû hay mô veà mình ?
Thuôû naøo baèng thuôû xinh xinh ?
Thuôû naøo baèng thuôû chuyeän tình ñôn phöông ?
Thuôû naøo baèng thuôû hoang ñöôøng ?
Thuôû naøo baèng thuôû ñöùng löôøng töông lai ?
Thuôû naøo baèng thuôû khôø daïi ?
Thuôû naøo baèng thuôû sôùm mai laïi chieàu ?
Thuôû naøo baèng thuôû phieâu phieâu ?
Thuôû naøo baèng thuôû hieáu hoaø meï cha ?
Thuôû naøo baèng thuôû haùt ca ?
Thuôû naøo baèng thuôû ngoïc ngaø traêng thanh ?
Thuôû naøo baèng thuôû loanh quanh ?
Thuôû naøo baèng thuôû traùi xanh ñaàu caønh ?
Thuôû naøo baèng thuôû troâi nhanh ?
Thuôû naøo baèng thuôû tim xanh ngoït buøi ?

28
Moät laàn thaêm Nha Trang
taëng A. Tuøng
Moät chieàu naøo, daïo böôùc Nha Trang
Boán beà yeân laëng, naéng traûi vaøng
Doøng ngöôøi phoá thò theânh thang quaù
Caûnh ñôøi eâm aû, khaùch laïi qua
Ñaây ñoù, cao taàng vöøa môùi moïc
Phoá loä taân trang ñaày vôùi hoa
Nha Trang bieån roäng quaù bao la
Caùm ôn Taïo Hoaù, moät moùn quaø.

Gôûi em
Khi em môùi sinh ra
Nhö hoa vöøa heù nuï
Em lôùn, hoa cuõng lôùn
Hoa ñeïp, em ñeïp hôn

29
Hoa ñua maøu khoe saéc
Em maën maø gaáp boäi
Hoa toaû ngaùt höông thôm
Nhöng naøo baèng em ñaâu.

Hoa xinh hoa cuõng taøn


Em ñeïp vôùi thôøi gian
Löu daáu aán cuoäc ñôøi
Giöõa loøng ngöôøi muoân vaïn

Thoâi nheù chaøo em yeâu


Nguyeän chuùc em maõi laø
Thaàn töôïng giöõa vöôøn xuaân.

30
Meï Cha
Meán taëng Anh Nam
nhaân dòp
Kim Khaùnh Hoân Nhaân song thaân

Tình cha nghóa meï cao daøy


Con naøy ñaùp traû ñeâm ngaøy sao caân !
Daõi daàu söông gioù phong traàn
Thieân vaøn ñau khoå vaïn phaàn vì con
Xuoáng soâng roài laïi leân non
Lao ñao vaát vaû hao moøn ñoâi vai
Tình thöông naøo quaûn sôùm mai
Vì ñoaøn con nhoû vò lai sau naøy
Thöông con phuï maãu hao gaày
Tuoåi giaø söùc yeáu taøn phai cuoäc ñôøi
Ngaãm nhìn gioït leä tuoân rôi
Thöông tình phuï maãu ngheïn lôøi con thô
Nöùc loøng hai tieáng Meï Cha
Sinh thaønh döôõng duïc haûi haø cao saâu
Chaáp tay laïy taï cuùi ñaàu
Tri aân Taïo Hoùa nhieäm maàu laém thay
Cuùi ñaàu laïy taï chaáp tay
Bao nhieâu cho ñuû giaõi baøy loøng con !
31
Cao höùng
taëng Sr. Taâm
Vieát thö roài laïi vieát thô
Vieát sao cho ñuû moät tôø giaáy thoâi
Vieát sao ñuû yù ñöôïc roài
Neáu maø khoâng ñuû haï hoài haõy hay
OÁi maø ta vieát gì ñaây
Khoù chi ta vieát theá naøy oâng ôi;
Xuaân veà ta ngöôùc nhìn trôøi
AÂm thaàm nguyeän öôùc nhöõng lôøi hôïp Thieân
Öôùc raèng; ngöôøi khaép moïi mieàn
Daãu raèng xa laï vaãn lieàn naém tay
Nhaø nhaø vui phuùt sum vaày
Treû thô khoâng meï traøn ñaày tình thöông.
Öôùc cho nhöõng keû tha höông
Loøng vôi xa nhôù vui höôûng höông xuaân
32
Ngöôøi ngheøo phuùc loäc traøo tuoân
Keû giaøu khoâng höôûng möøng xuaân moät mình
Ngöôøi ngöôøi luoân soáng chaân tình
Hoân nhaân nhöõng baäc, gia ñình aám eâm
Öôùc raèng... ta laïi öôùc theâm
Nhöõng ñôøi taän hieán, eâm ñeàm Chuùa thöông
Daán thaân phuïc vuï muoân phöông
Böôùc theo loái Chuùa laø ñöôøng phuùc vinh
Duø cho gaëp laém thaäp hình
Nhöng vì meán Chuùa ñaêng trình sôï chi
Öôùc raèng daãu coù saàu bi
Ñoàng haønh vôùi Chuùa laïi thì hôïp hoan
Soáng treân traàn theá taân toan
Öôùc gì trong Chuùa thieâng ñaøng caùnh chung.

33
Haøn Giang
taëng 2 chaùu

Boùng chieàu Haøn Giang phuû maây ngaøn


Ngoaøi khôi soùng voã boït bieån tan
Xa xa voïng veû huy hoaøng
Hoaøng hoân giaùng bieån haï maøn boùng ñeâm
Khoâng gian moät khoái tónh mòch theâm
Chim trôøi uoán löôïn deät eâm ñeàm
Bieån taøn canh ta ngoài ñeám
Ñaõ maáy chöøng xuaân thoaûng eâm qua roài ?
Troâng ra bieån roäng ta boài hoài
Ngöôùc nhìn trôøi cao ñöùng daäy thoâi
Haêm hai tuoåi ñôøi ñaõ roài
Hoûi thöû ñöôïc gì thaân toâi baøng hoaøng
Giöõa doøng ngöôïc xuoâi giaác hoàng hoang
Vaãy vuøng chöa thoûa thaân chôùm taøn
Nhìn laïi thaân, leä hai haøng
Bieån laëng eâm aû, ta tan naùt loøng

34
Töø xa cuoän traøo chi hôõi soùng
Ñaùnh voã vaøo bôø theá laø xong
Muoân ñôøi soùng vaãn laø soùng
Traøo loäng chi laém vaãn loøng bieån xanh
Muoân ñôøi ngaøn kieáp cöù loanh quanh
Laøm sao thaêng hoaù thaønh trôøi xanh !
Con nay moät kieáp löõ haønh
Theo ñöôøng Ñaáng Thaùnh chí laønh ñaõ ñi
Treân loä thieân yù con thoaû chí
Coù ñích Thieâng ñaøng coøn sôï chi
Theâm Ngaøi dìu böôùc con ñi
Khoâng nhö soùng noï con thì khaûi hoaøng.

Möa ñoâng
taëng Ñaït
Möa ñoâng, möa ñoâng sao buoàn theá !
Hình aûnh ngöôøi xöa boãng hieän veà
Gioïng naøng thoû theû goïi hoàn toâi
Maét naøng hieän roõ noãi say meâ.

35
Möa ñoâng, möa ñoâng saàu nhaân theá
Gôïi ngöôøi trong moäng loøng baâng khuaâng
Naøng ñoù, ta ñaây ñöôïc sum vaày ?
Trôøi ñaõ thöông ta kieáp hoàng traàn ?

Thöïc hö, hö thöïc hoàn xoùt xa


Nhôù veà tình aáy bao ñaäm ñaø
Yeâu chi baây giôø thöông vôùi nhôù
Phaûi chaêng naøng vaãn coøn beân ta !

Möa ñoâng, möa ñoâng möa xoái xaû.


Quaën thaét loøng ta, suoái leä nhoaø
Voïng veà quaù khöù ñeïp bieát bao
Nhôù naøng thuôû aáy kieàu dieãm quaù !

Laëng thaàm, laëng thaàm ñi möa hôõi


Cho ñaëng loøng ta ñôõ chôi vôi
Vaãn thöùc ñaây sao moäng saâu theá ?
Caàm canh ñaây leä saàu thoâi rôi !
36
Thoâi ñöøng mô moäng vôùi moäng mô
Moäng si cho laém khieán thaân khôø
Ñieàu gì phaät loøng ñeán Tô-Nguyeät ?
Tuyeät ñoaïn tình ta, giôø vu vô.

Thoaùng baên khoaên


Söông phuû Haøn Giang boùng mòt môø
Naéng sôùm ban mai böøng loù daïng
Hoaø quyeän trong nhau, caûnh neân thô
Khuaáy ñoäng loøng traàn, tình laïi say

Tình say chi röùa, tình uùa taøn


Nhaáp nhoâ soùng bieát eâm dòu laên
Tình tình xuaân xuaân kheõ nhôù naøng
Raïo röïc tim yeâu thoaùng baên khoaên.

37
ñi tìm
taëng Moäng Vy

Toâi ñi tìm, moät chuùt tình laõng du


Giöõa doøng ñôøi, ñeán taän coõi thieân thu
Moät boùng hình ñaõ ñeán vaø ñaõ ñi
Chæ coøn laïi, mình toâi tình laõng du

Toâi ñi tìm moät chuùt tình thi só


Nhö traêng thô traøo daâng roài lòm taét
Giöõa baàu trôøi treâu giôõn keû tình si
Laëng maát roài, coøn ñaâu ñeå ta baét

38
Toâi ñi tìm, moät chuùt tình theá nhaân
Cho tim hoàng maõi xoay vaàn con taïo
Thoaùng thoån thöùc, ngoït ngaøo coù bao laàn !
Nay moûi roài, tình hôõi tình ôû ñaâu ?

Toâi ñi tìm moät chuùt tình laø tình


Trong hoàn ñau, vaø suoái leä nhaït nhoaø
Trong xaùc thaân ñaõ bao laàn say-tænh
Tìm sao ñöôïc ôû ngoaøi Ñaáng Taïo Hoaù

Toâi ñi tìm trong Ngöôøi toâi ñaõ gaëp


Moät khoái tình vuoâng troøn ñaày aêm aép
Thoaû loøng toâi trong tình say laõng du
Nguyeän yeâu Ngaøi, yeâu maõi maõi Ngaøi ôi.

39
Quay veà
Con quay veà taï toäi Chuùa ñaát trôøi
Tình ñi hoang, guïc ngaõ giöõa doøng ñôøi
Trong thoáng hoái, nguyeän Ngaøi haõy duû thöông
Xa tình Ngaøi, loøng boãng thaáy chôi vôi.

Con quay veà, taï toäi Chuùa ñaát trôøi


Doøng suoái leä, thaém thieát cöù tuoân rôi
Giöõa ba ñaøo, baõo toá loøng ngaõ quî
Böøng ñöùng daäy, töø ñaây xaây tình môùi

Con quay veà, Ngaøi ôi con quay veà


Chaáp tay loøng, cuùi ñaàu hoàn taùi teâ
Caäy tình Ngaøi con môùi daùm aên naên
Loøng nhaân Ngaøi, loøng con thoâi heát leä

Hoàn toäi luî, Ngaøi ôi ! Ngaøi chôù cheâ


Mau giuùp con vöõng böôùc treân traàn theá
Trong tình Ngaøi, con say ñôøi daâng hieán
Maõi trung thaønh, ñöøng guïc ngaõ eâ cheà.

40
Traûi qua ñeâm toái
Ñôøi löõ haønh, con gaëp noãi ñau thöông
Hoàn traên trôû thoån thöùc bao ñeâm tröôøng
Trong ñam meâ, laïc loái Chaân-Thieän-Myõ
Chuùt truïy laïc, coøn ñaâu laø Thieân Ñöôøng.

Choán döông gian, con say tình nhaân theá


Coõi boàng lai, con ñaùnh maát Thieân Queâ
Giôø trong con, ñaát trôøi nhö ñoå vôõ
Loøng vöông toäi, töïa maát heát ñöôøng veà
Côù ngôø ñaâu, moät voøng tay roäng môû
Vaãy goïi con höôùng veà choán Haèng Mô
Giöõa baõo buøng, Ngaøi ñôõ naâng con daäy
Trong vuõng toäi, Ngaøi thanh taåy toäi nhô

Con ngôø ñaâu, moät tieáng goïi trieàu meán !


Giuïc hoàn con, daäy thoâi mau tieán leân
Beân loøng Chuùa, loøng con laïi saïch trong
Ñöøng ngaõ loøng, vì Chuùa vaãn ngay beân.

41
nhôø Meï con trôû veà
Tình seõ ñeïp luùc trao ban
Noàng naøn hôn khi boäi phaûn quay veà
Hoàn con xaáu hoå nghóa phu theâ
Con nhôø ñeán Meï, noái nhòp sang
Beân Meï con ñöôïc haân hoan
Trong Meï con ñöôïc ngaäp traøn thaùnh aân
Ñaây loøng con nhoû quyeát canh taân
Daït daøo tình Chuùa, phöôùc muoân phaàn
Ñaêng trình giöõa bieån theá traàn
Vöông bao toäi luî toaøn thaân naëng neà
Naøo ngôø tình Chuùa tình phu theâ
Moät lôøi nguyeàn öôùc maõi say meâ
Chôø con thoáng hoái quay veà
Quay veà, con ñaõ quay veà beân Cha
Bao la tình thöông quaù haûi haø
Hoàn con bay boång tít trôøi xa
Say söa tình Chuùa ñaäm ñaø
Toaøn thaân thanh thoaùt chan hoaø hæ hoan

42
Loøng con nheï vuùt töïa thieâng ñaøng
Trí con ñang laïc giöõa cao sang.
Ngôïp taâm oâi noãi ngôõ ngaøng
Tình Cha sao maõi ngaäp traøn Cha ôi !
Con bao loãi toäi tình chaúng vôi
Con khoâng chung thuyû Cha vaãn ñôïi.
Ñeâm ngaøy Cha ñôïi khoâng ngôi
Con maø quay veà Cha thôøi thöù tha
Tình Cha aâu yeám theâm maën maø
Voøng tay nhaân aùi Cha roäng môû
Xieát chaët tình con luùc ban sô
Caøng theâm noàng thaém vôõ bôø loøng con.

Chaøo nheù Caåm Leä !


Ñoâng chöa veà maø sao loøng giaù laïnh
Nghe reùt buoát moät khung trôøi quaïnh hiu
Ta chôït hieåu ñaây roài giôø chia tay
Caåm Leä ôi, taïm bieät nheù tình anh.
43
Xa nhau roài, trong anh coøn laïi maõi
Nhöõng taâm hoàn ñôn sô ñaày thaân aùi
Ñöôïm tình queâ, töïa thuïc nöõ sôn kheâ
Chuùt ngaây thô, chaúng leõ naøo nhaït phai.

Caåm em ôi ! em ñeïp loäng laãy laém


Leä em ôi ! kieàu dieãm töïa traêng raèm
Caåm Leä ôi ! goïi teân em laø Tuyeät Myõ
Thoaû hoàn anh, trong coõi loøng saâu thaúm.

Xa em roài, leä buoàn nghe naõo neà


Nöôùc maét rôi xoaù nhoaø chuùt taùi teâ
Cho vôi ñi nhöõng thaùng ngaøy kyû nieäm.
Moät quaõng ñôøi daán böôùc vì Thieân Queâ.

Thoâi nheù anh chaøo em Caåm Leä nha !


Anh ñi tieáp ñöôøng lyù töôûng coøn xa
Ñöøng queân anh, trong tieáng haùt nguyeän caàu.
Mai gaëp laïi, ñaâu phaûi nhö hoâm qua.
44
Noel daâng hieán
Chuoâng chieàu vang voïng baùo tin vui
Giuïc giaõ hoàn ai, noãi buøi nguøi
Höôùng veà cung thaùnh nöôùc maét rôi
Coøn ñaâu tình cuõ loøng khoân nguoâi.

Tieáng loøng cöù ngôõ tieáng chuoâng ngaân.


Ngaøy naøy naêm aáy tình cao daâng.
Baây giôø caûm neám “laïnh ñeâm ñoâng”.
Reùt buoát hoàn ai, hôõi tình nhaân !

Quyø beân hang ñaù Chuùa Haøi Ñoàng


Öôùc mong nhaän ñöôïc nieàm caûm thoâng.
Say yeâu con caûm tình giaùng theá
Khaùt yeâu con nghieäm leõ troâng mong

Ñeå roài tình môùi con maõi meâ


Ñôøi con laõng töû xin ñöøng cheâ.
Töø ñaây quyeát choïn mình Ngaøi thoâi.
Daâng troïn tim hoàng thoaû ñeâ meâ.

45
Yeâu-Say
Chöa moät laàn yeâu laø vaãn coøn ngu ngô
Chöa moät laàn say vaãn maõi laø daïi khôø
Moät laàn yeâu laø theâm moät laàn ngôõ ngaøng
Moät laàn say laø theâm moät laàn vôõ lôõ.

Tình-Röôïu
Röôïu say tình cuõng say theo
Ñôøi ngheøo neân cuõng baïc-beøo eùo le
Röôïu vaøo ta cuõng say nheø
Tình ñeán hoàn cuõng laäp loeø laâm ly
Say söa chi röùa tình si
Tình-Röôïu say thoaû li bì meânh mang !

46
Uoáng röôïu moät mình
Uoáng ly ñaàu ta muoán giaûi côn saàu.
Ngaãm söï ñôøi soáng maõi bieát veà ñaâu.
Voøng luaân hoài luaån quaån coù roài khoâng
Naâng ly röôïu, bieát ñôøi laø beå daâu.

Theâm ly nöõa cho loøng bôùt nieàm ñau.


Giöõa ñeâm tröôøng ta thöùc giaác aâu saàu.
Coù ai khoâng hay chæ aùnh traêng treo ?
Uoáng cuøng ta, ñôøi hôõi quaù muoân maøu !

Nhaáp ly naày, cho ñôøi theâm baïc beõo


Coù gì ñaâu nhö moät thoaùng bay veøo
Ñôøi theá thaùi, ta ngoài buoàn ñôn coâi
Traêng ñaâu roài, sao giôø cuõng vaéng teo ?

Vöông chi ñôøi cho hoàn theâm laém toäi


Nhaâm nhi ñi keûo loøng seõ boài hoài
Ai thöông ai, vaãn chæ moät chöõ tình !
Tình ôi tình, ñeán khi naøo leân ngoâi ?
47
Ta muoán soáng nhö ñöøng coù suoái tình
Queân ñi luoân caû hai chöõ Löu Linh.
Coù ñöôïc ñaâu, oâng Trôøi ñaõ ñònh theá
Cuøng tình-röôïu, ta soáng kieáp ba sinh.

Ly thöù... maáy, chôït tænh giaác quay veà


Vôùi coõi loøng man maùt laém ñeâ meâ
Con say roài, caûm nghieäm Ngaøi nhieàu hôn.
Taïo röôïu-tình, theâm thôm ñeå ñeà hueà !

Theâm ly nöõa ñeå thaáy ñôøi töôi hôn


Cho tình yeâu, ñaäm maøu xanh môn môûn
Taï ôn Ngaøi cho con say röôïu-tình.
Trong hoan laïc, loøng chaân thaønh tri ôn.
Uoáng röôïu-tình con rung ñoäng nhaân sinh
Phuû nhaän Ngaøi roõ buïi taøn coù hôn.

48
Uoáng röôïu
Röôïu ñôøi tôù uoáng, uoáng khoâng ngôi
Say thôøi say theá chôi cöù chôi
Tôùi lui, leân xuoáng chaúng veà ñaâu !
Ngoâng ngoâng, tôù soáng giöõa chôï ñôøi.

Coù ai uoáng röôïu xin haõy môøi.


Tôù ñaây vaøi cheùn ñaø tôi bôøi.
Uoáng nhieàu hay ít ñaâu phaûi uoáng
Röôïu vaøo naâng hoàn môùi laø chôi.

saàu caùi söï saàu


Tôù sinh ra chaúng bieát mang nghieäp chi ?
Noùi raèng tu, nhöng cuõng chaúng ra gì !
Nöûa ñôøi hö, nghó laïi thaáy buoàn cöôøi
Saàu khoâng saàu, sao soá tôù laïi ri !

Tôù sinh ra ñaõ lôõ mang kieáp ngöôøi !


Muoán soáng troïn, ñaâu phaûi deã möôøi möôi
Ñôøi oâ troïc, cöù tieán roài laïi luøi
Ngaùn söï ngaùn, theâm saàu, saàu röôøi röôïi.
49
Laëng nhìn Canveâ
Laëng leõ, moät chieàu tím giaêng maây
Boùng hình ai ñang thoån thöùc hao gaày ?
Giang ñoâi tay, roäng môû heát cöûa loøng
Vôùi aùnh maét giuïc giaõ ñaày thaân aùi.

Hoang vu, ñænh ñoài Canveâ vaéng


Maây chieàu bao phuû trôøi taét naéng
Laïnh luøng caùnh baèng löôïn vôøn bay
Coõi loøng mang naëng laém baên khoaên !

Chính Ngaøi, ñang nhìn con ñi hoang


Thoån thöùc maét ñaãm leä chöùa chang
Mong chôø töøng khoaûnh khaéc phuùt giaây
Töøng böôùc, Ngaøi ngaäm nguøi lo toan.

Ñi hoang, con naøo ngôø hay bieát


Thaùng ngaøy qua con maõi bieàn bieät
Tình Thaäp Töï vaãn giang tay ñôïi chôø
Khi chöa veà, Ngaøi coøn ñoù chô vô.

50
Muïc luïc
1. Giao caûm ...................................................01
2. Laõng töû ......................................................03
3. Giaõi baøy .....................................................05
4. Meï Traø Kieäu ..............................................05
5. Daâng hieán .................................................06
6. Meï toâi ........................................................07
7. Ñôøi con......................................................08
8. Ngaãu höùng.................................................09
9. Töông tö....................................................10
10. Thieäp traéng ...............................................11
11. Traêng Thaäp Töï ..........................................11
12. Ngaãm moät chuùt..........................................12
13. Say traêng...................................................13
14. Chieàu buoàn ................................................14
15. Möa ñoâng ..................................................14
16. Töùc söï xuaân Heo........................................16
17. Höông phöôïng môùi ....................................16
18. Haøn Maëc Töû ...............................................17
19. Möa rôi !....................................................17
20. Chí höôùng taâm nguyeän ..............................19
21. Moät laàn ñeán Hueá........................................22
22. Chöa ñeà .....................................................23
51
23. Taäp suy tö .................................................25
24. Xuaân ..........................................................26
25. Thuôû naøo ? ................................................28
26. Moät laàn thaêm Nha Trang ...........................29
27. Gôûi em ......................................................29
28. Cao höùng ...................................................32
29. Haøn Giang .................................................34
30. Möa ñoâng ..................................................35
31. Thoaùng baên khoaên .....................................37
32. Ñi tìm........................................................38
33. Quay veà .....................................................40
34. Traûi qua ñeâm toái ........................................41
35. Nhôø Meï con trôû veà .....................................42
36. Chaøo nheù Caåm Leä !....................................43
37. Noel daâng hieán ..........................................45
38. Yeâu-Say.....................................................46
39. Tình-Röôïu .................................................46
40. Uoáng röôïu moät mình .................................47
41. Uoáng röôïu .................................................49
42. Saàu caùi söï saàu............................................49
43. Laëng nhìn Canveâ .......................................50
44. Muïc luïc ......................................................51

52