You are on page 1of 44

Môøi cuøng lang thang

Tang boàng ñi cho heát nôï ba sinh


OÂm cuoäc ñôøi baèng troïn caû khoái tình
Queân khoâng queân haún roài cuõng chaû nhôù
Soáng roài cheát, cheát roài hoaù du linh.
Maáy doøng thô treân nhö xin ñöôïc môû ra
moät caùi kheùp laïi. Coá gaéng môû roài kheùp,
kheùp roài laïi môû. Ñieân ! Theá ñaáy, nhöõng
ñoaûn khuùc trong taäp naøy, chæ laø nhöõng caùi
môû, nhöng cuõng laø nhöõng caùi kheùp. Xin ñöôïc
môû ra, môû raát roäng, môû heát loøng mình, nhöng
cuõng xin ñöôïc kheùp laïi, kheùp thaät chaët, chæ
coøn mình vôùi mình ôû trong ñoù. Kheùp hay môû,
khoâng quan troïng ! AÂu cuõng chæ laø;
“Bay ñi ñaâu, hoàn ôi mau veà ñaây !
Traû laïi ta coõi thöïc theá gian naøy”
Moät khi coøn soáng treân ñôøi thì phaûi soáng
coõi thöïc theá gian naøy chöù sau giôø !
giantrantoivoitoi

1
2
TANG BOÀNG
Coù moät chaøng laõng töû doâng
duõi treân doøng ñôøi, heát naéng roài laïi
möa, heát tröa roài laïi toái.
Chaøng ngoâng ngoâng daïo böôùc,
phoá vaéng ñaõ höõng hôø, naùo thò cuõng
maët chaøng. Maø nhæ, chaøng coù caàn gì
ñaâu, ngoaøi caùi hoàn phieâu laõng cho
thoaû chí bình sinh. Loøng chaøng bay
boång chaúng coøn phaân bieät ñaát thaáp
vôùi trôøi cao. Chaøng böôùc ñi, roài chaïy,
roài ñöùng laïi. Chaøng ngaém nhìn,
chaøng ñaêm chieâu. Ñaát trôøi nhö
chaúng coù ai, chæ mình chaøng maø
thoâi.
Hoàn chaøng nheï nhaøng thanh
thaûn nhö caùnh chieàu löôïn trong gioù
nheï muøa thu. Luùc cao höùng thì tít

3
taùp treân ñænh cao sôn, khi töï taïi thì
thaû mình boàng beành treân ñoàng chieàu
oùng aû. Khoâng gian laø gì nhæ ? Thôøi
gian laø gì nhæ ? AÙnh bình mình cuûa
moät ngaøy môùi hay khoaûng laëng
hoaøng hoân cuoái ngaøy... taát caû ñeàu
khoâng troùi ñöôïc loøng chaøng. Thoùi
ngao du cuûa chaøng vaãn coøn ñoù, moät
phong caûnh höõu tình hay cho duø
boàng lai tieân caûnh cuõng khoâng caûn
ñöôïc böôùc chaøng ñi. Chaøng laõng
maïn, yeâu ñôøi nhöng khoâng vì vaäy
maø bò theá thaùi nhaân tình raøn buoäc.
Vôùi chaøng coøn chaêng chæ laø moät coõi
ung dung töï taïi. Thoâi moät chuùt moäng
du cho vôi caùi chí khí tang boàng nôï
ba sinh.
25/8/01

4
TÌNHYEÂU TRONG CUOÄC SINH TOÀN
Thuôû ñaát trôøi coøn hoàng hoang.
Tìnhyeâu ung dung lang thang khaép
coõi traàn gian trong haïnh phuùc tuyeät
vôøi.
Song, bao nhieâu veát chaân laø
baáy noãi baên khoaên daây döùt baét ñaàu
noåi leân trong taâm hoàn cuûa Tìnhyeâu
khi thaáy vaïn vaät sinh linh oâ troïc vaø
hoãn mang. Quaù thöông taâm,
Tìnhyeâu tìm heát moïi caùch ñeå ñem
laïi haïnh phuùc vaø höông vò cuoäc soáng
cho caùi môù hoàng hoang hoãn ñoän kia.
Nhöng ñaâu laïi vaøo ñaáy; hoãn
mang cöù hoãn mang, hoàng hoang vaãn
hoàng hoang. Tìnhyeâu ñau khoå vaø
thaát voïng, song vì caên tính laø

5
Tìnhyeâu neân Tìnhyeâu ñaâu cho
pheùp mình ñaàu haøng boû cuoäc.
Tìnhyeâu ñaùnh lieàu. Tìnhyeâu
hieåu raát roõ caùi giaù phaûi traû cho vieäc
lieàu lónh naøy. Tìnhyeâu ñaén ño suy
nghó, löïa choïn vaø quyeát ñònh.
Quaù phieâu luu. Ñuùng vaäy cöïc
kyø phieâu löu khi Tìnhyeâu chaáp
nhaän hoäi nhaäp hoaø tan hoaøn toaøn
vaøo caùi môù hoãn mang aáy vôùi tia hy
voïng mong manh voâ cuøng laø laøm cho
môù hoãn mang kia ñi vaøo quyõ ñaïo cuûa
yeâu thöông nhôø ñoù vaïn vaät sinh linh
seõ tìm gaëp ñöôïc haïnh phuùc vaø yù
nghóa cuûa cuoäc sinh toàn.
Giôø khaéc troïng ñaïi ñaõ ñeán, vôùi
bao nhieâu chuaån bò vaø toan tính,
Tìnhyeâu vaãn hieåu keát quaû naèm

6
ngoaøi taàm tay cuûa mình, song tieáng
goïi cuûa yeâu thöông cöù aàm ó vang doäi.
AØo moät caùi, Tìnhyeâu ñaõ hoaøn
thaønh moät cuù nhaûy ngoaïn muïc tuyeät
vôøi. Tìnhyeâu chôùi vôùi. Vaïn vaät chôùi
vôùi chao ñaûo. Tìnhyeâu nín thôû hoài
hoäp. Vaïn vaät rung chuyeån kinh
hoaøng.
OÀ kìa ! Vaïn vaät sinh linh
ñang bieán ñoåi. Thaønh coâng roài !
Thaønh coâng roài ! Traät töï môùi ñang
hình thaønh.
Thaät kyø dieäu, söùc noái keát cuûa
Tìnhyeâu ñang phaùt huy hieäu naêng,
theá giôùi hoãn mang ñang chuyeån
mình; vaïn vaät vôùi hoa coû ñoàng noäi
môn môûn xinh töôi, vôùi chim muoâng
nhaûy hoùt líu lo, vôùi nuùi non huøng vó

7
trong hoaøng hoân chieàu taø, vôùi bieån
caû meânh moâng ngaäp ñaày aùnh maët
trôøi ban mai lai laùng..., ñaëc bieät
nhaát vôùi kieät taùc laø con ngöôøi: moät
tinh tuyù cuûa Tìnhyeâu.
Song cuõng trôù treâu thay, coøn
ñoù nhöõng buïi baëm, nhöõng maûnh vôõ
khöôùc töø ñi vaøo quyõ ñaïo Tìnhyeâu.
Khöôùc töø chung xaây traät töï môùi cho
traàn theá naøy. Khöôùc töø neám höôûng
haïnh phuùc vaø höông vò cuoäc soáng.
Phaûi chaêng Tìnhyeâu laïi thöïc
hieän cuù nhaûy thöù hai. Hay chính traät
töï môùi kia seõ thu huùt, goïi môøi ñöôïc
nhöõng buïi baëm, maûnh vôõ kia ?
Maø cuõng coù theå muoân ñôøi
chuùng seõ phaûi ñau khoå. Coøn ñau khoå
naøo hôn khi chính mình khoâng bieát

8
mình ñang ñau khoå baát haïnh. Thaät
baát haïnh, baát haïnh voâ cuøng khi cuoäc
ñôøi quaù ñeïp vaø ñaùng soáng maø mình
laïi khöôùc töø.
Hy voïng tieáng goïi Tìnhyeâu
vaãn tieáp tuïc vang voïng seõ noái keát
ñöôïc vaïn vaät sinh linh chan hoaø
cuøng haùt baûn tình ca.
Ñeïp ! Ñeïp laém ! Ñôøi ñeïp laém !
Tuyeät ! Tuyeät laém ! Ñôøi tuyeät
laém !
30/8/2001

9
THUYEÁT TRÌNH
Ngaøy tieát xuaân phaân cuûa naêm
kia, chaøng laõng töû ñöôïc môøi leân noùi
chuyeän vôùi con caùi chaùu chaét cuûa
naøng Haèng Nga vaø chaøng Cuoäi. Ñeå
ñi vaøo buoåi noùi chuyeän cuûa mình
chaøng laõng töû baét ñaàu.
Xin ñöôïc chaøo taát caû nhöõng
ngöôøi anh em cuûa toâi. Chaéc anh em
ôû ñaây keû ít ngöôøi nhieàu ñaõ nghe noùi
veà chaøng laõng töû laø toâi. Coù ngöôøi
nghe baûo chaøng laõng töû thoâng minh
lanh lôïi. Vaâng xin anh em cöù tin.
Ngöôøi khaùc thì nghe baûo chaøng laõng
töû hieàn laønh ñöùc haïnh, vaâng ñuùng
theá caùc baïn cuõng tin noát. Trong soá
caùc anh em cuõng coù ngöôøi nghe baûo
chaøng laõng töû khôø khaïo doát naùt.

10
Vaâng toâi khuyeân caùc anh em phaûi
tin nhöõng lôøi naøy. Cuõng coù keû nghe
baûo chaøng laõng töû chaúng ra gì, khoâ
khan nguoäi laïnh. Ñuùng theá, toâi xin
xaùc nhaän lôøi ñoàn naøy laø ñuùng söï
thaät. Vaâng taát caû caùc lôøi ñoàn ñeàu
ñuùng thöa anh em ! Duy coù moät ñieàu
toâi xin thöa laø hoaøn toaøn sai neáu
anh tin töøng lôøi ñoàn rieâng leû. Vaø
cuõng sai be beùt neáu anh em mong
chôø nôi toâi söï tuyeät haûo.
Toâi noùi leân ñieàu naøy vì muoán
anh em ñöøng nhìn toâi baèng aùnh maét
ngöôõng moä hay thaàn töôïng nhöng
cuõng xin ñöøng nhìn toâi baèng nöûa con
maét quyùt haùy, khinh bæ loaïi tröø. Toâi
öôùc chi anh em nhìn toâi baèng aùnh
maét yeâu thöông chan hoaø tình ngöôøi.

11
Khoâng vì toâi ñöùc haïnh taøi gioûi
anh em môùi ñeám xæa ñeán. Cuõng ñöøng
vì toâi quaù ñaùng thöông toäi nghieäp
maø ñoäng loøng traéc aån ñoaùi nhìn ñeán
toâi. Nhöng xin treân heát vaø tröôùc heát
nhìn nhaän toâi vì toâi laø moät nhaân vò
haún hoi.
Thöa anh em con caùi chaùu
chaét cuûa naøng Haèng Nga vaø chaøng
Cuoäi, ngaøy nay döôùi traàn gian ngöôøi
ta nhìn nhaän nhau baèng nhöõng tieâu
chuaån khaùc thôøi cuûa oâng noäi, oâng toå
anh em nhieàu laém. Ngöôøi ta laãn loän
caùi phuï thaønh coát yeáu, caùi coát yeáu
thì thaønh ñoà boû ñi, loãi thôøi. Nhieàu
khi toâi thaáy ñuùng laø con ngöôøi bôûi
khæ maø ra (coù tieáng la où cuûa thính
giaû), giöõa con ngöôøi vaø con vaät

12
khoaûng caùch gaàn nhö khoâng coù. Ít ra
con ngöôøi hôn con vaät ôû choã lieâm só,
löông taâm vaø nhaân vò. Nhöng hôõi oâi,
con ngöôøi ngaøy nay cho nhöõng thöù
ñoù laø xa xæ phaåm caû roài. Theá ra con
ngöôøi khoâng gioáng con vaät aø ? (Phaùo
tay noåi leân khaép hoäi tröôøng). Thöa
ngöôøi anh em, laø moät laõng töû ngao
du ñoù ñaây vôùi ñuû lôùp voû: luùc thì tao
nhaân maëc khaùch, quyù phaùi, khi thì
lang baït kyø hoà, boán beå laø nhaø (noùi
cho oai chôù chaúng tìm ra choã dung
thaân ñaâu). Nhôø theá toâi raát thaám thía
ñieàu naøy laém.
Vaäy ñeå ñi vaøo buoåi noùi chuyeän
toâi xin anh em deïp qua moät beân taát
caû nhöõng thaønh kieán: sang-heøn,
ngheøo-giaøu, hay-dôû, toát-xaáu... coù theá

13
chuùng ta seõ nhìn nhaän nhau caùch laøu
laøu moät nhaân vò maø Thöôïng Ñeá ngay
töø ban ñaàu ñaõ taïo döïng neân nhö vaäy.
Ñöôïc theá chuùng ta seõ soáng cuøng
nhau trong voøng tay traøn ñaày yeâu
thöông vaø toân troïng laãn nhau.
9/9/2001

THÖÙC KHUYA
Thöùc khuya, haén cuõng chaúng
bieát nöõa taïi sao mình laïi phaûi thöùc
khuya. Caùch ñaây khoâng laâu laém, caùi
oâng Vöông Coå Ngaïn chi ñoù ñaõ öôùc
muoán thöùc thaät khuya ñeå vieát thaät
nhieàu, thaät nhieàu nhöõng taâm söï ñôøi
ngöôøi, coát khoâng phaûi ñeå roài ñöôïc

14
ngöôøi ta taùn thöôûng ca tuïng ñaâu, aâu
chi ñuùng laø caùi ñieân cuûa keû ngoâng.
Nhöng chaéc chaén cuõng khoâng phaûi
vieát ñeå maø vieát, aâu chi ñuùng laø caùi
khoâng ñieân chuùt naøo cuûa keû ngoâng.
Haû, mình thaát leã quaù, daùm baûo cuï
Vöông laø ngoâng ! AØ, maø cuõng ngoâng
ngoâng ñaáy chöù !
Thaät khaùc nhau nhieàu quaù, Cuï
Vöông ngaøy tröôùc caøng gaàn ñeán ngaøy
veà ñoaøn vieân vôùi toå tieân thì caøng
muoán thöùc khuya, muoán tham lam ñi
tìm theâm moät ít tuoåi ñôøi ñeå chieâm
nghieäm caùi cuoäc sinh toàn. Ñaøng naøy
haén thì quaù non tuoåi daïi ngöôøi maø
cuõng baøy ñaët chieâm vôùi nghieäm laøm
chi ñeå roài phaûi thao thöùc nhöõng ñeâm
tröôøng. Khoâng bieát coù ai caûm thoâng

15
hieåu cho haén khoâng, chôù nhieàu khi
chính haén cuõng böïc cho caùi daïi cuûa
haén laém ! Thöùc laøm gì cho hung keát
cuoäc chæ khoå taám thaân taøn ma daïi,
toán giaáy toán möïc, vì vieát roài xoaù, roài
vöùt chaúng ñöôïc ích chi, maø theâm
caûnh bò keû chöûi ngöôøi cheâ nöõa chöù.
Chöa keå nhieàu phen phaûi khoán ñoán
khoâng bieát seõ ñöa ñôøi, ñöa lyù töôûng
soáng veà ñaâu, aâu cuõng laø caùi daïi
khoâng haïng cuûa chaøng laõng töû ngoâng
ngoâng.
Cheâ vaø chöûi nhöõng gì, khoán
ñoán ra laøm sao xin heïn neáu coù
duyeân thì seõ cuøng nhoû to.
Khoâng bieát nhòp thôøi gian
ñang laàn goõ ñeán ñaâu, maø sao haén cöù
tænh röôïi nhö theá naøy. Thaät khoå

16
thaân, sao khoâng nhíu maøy nhaém
maét maø nguû ñi, mai coøn daäy sôùm
nöõa chöù ! Cöù thao thöùc. Cöù baên
khoaên. Cöù traên trôû. Cöù traèn troïc.
Thöôïng Ñeá ôi ! Sao ñaõ taïo ra giaác
nguû maø nay toâi muoán nguû thì laïi
khoâng taøi naøo chôïp maét ñöôïc. Nhöng
khoå noãi khi muoán thöùc thì cho duø coù
choáng maét leân thì cuõng cöù guïc tôùi,
guïc qua, guïc laïi nhö chong choùng.
Sao Ngaøi khoâng heã ñaõ taïo giaác nguû
thì baûo nguû laø nguû, nhö theå boùng
ñeøn heã baät thì thöùc, maø taét laø nguû
cho khoeû. Thoâi chuyeän cuûa oâng Trôøi !
Phaûi coâng baèng maø noùi, coù
nhöõng ñeâm haén thaät phí phaïm ñeå
maø thöùc. Song, xin ñoäi ôn trôøi cho
haén soáng nhöõng ñeâm daøi vôùi chính

17
haén, vôùi khoaûng laëng ñaát trôøi huyeàn
nhieäm, vôùi bao ñieàu khoân cuøng cuûa
cuoäc soáng.
Duø muoán duø khoâng, moät ñeâm
coù thaâu ñeán maáy thì roài cuõng nhöôøng
choã cho aùnh saùng ngaäp traøn. Öôùc gì
nhöõng traû giaù cuûa ñeâm thaâu naêm
canh seõ ñöôïc buø laïi laø chuoãi daøi cuûa
nhöõng saùu khaéc saùng suûa trong loøng
chaøng laõng töû ngoâng ngoâng. Vieát thì
coù baáy nhieâu nhöng taâm söï ñaâu chæ
coù baáy nhieâu. Moät hôi thôû daøi nhö
muoán xua ñaåy maøn ñeâm ñeå coá böôùc
qua mieàn aùnh saùng.
11/9/2001

18
TRAÊNG
Saùng toaû moät khung trôøi. Nuùi
non huyeàn aûo. Boùng tre, boùng döøa
nhö hoan hyû taém mình döôùi doøng
suoái quang laõng. Ñoàng luùa roän raøng
vui ca trong laøn gioù naøo ñoù nghòch
ngôïm thoåi qua töøng hoài. Muoân vaät
khi saùng, khi môø, luùc aån, luùc hieän,
thoaùng chôøn vôø, thoaùng hieän nguyeân
hình. Ñaát trôøi nhö thieân thai boàng
lai, maø cuõng coù khi loä moàn moät veû
man daïi. Loøng ngöôøi khi raïo röïc maø
cuõng coù luùc nheï nhaøng eâm ñeàm, khi
vui thích xoân xao maø cuõng coù luùc e
ngaïi caûnh coâ tòch traàm laéng.
Chaøng laõng töû ñang taû laïi moät
laàn thöôûng traêng ôû queâ nhaø thoân daõ
ñaáy baïn. Chung quy aùnh traêng thaät

19
ñeïp tuyeät vôøi laøm sao. Nhôø aùnh
traêng moäc maïc töï do lô löûng chieáu
toaû maø muoân vaät ñöôïc veû nhö vaäy
ñoù.
Vôùi toâi aán töôûng saâu nhaát veà
aùnh traêng ñoù laø: moäc maïc lô löûng töï
do, chaúng vöôùng víu vaøo ñaâu caû.
Cuoäc soáng maø cuõng ñöôïc nhö
theá thì thích bieát bao phaûi khoâng
baïn !
Baïn coù bieát taïi sao toâi noùi nhö
vaäy khoâng ? Töø ngaøy lôùn leân moät
chuùt, bieát suy nghó, bieát lo toan, bieát
chòu traùch moät chuùt, vaø roài toâi ñi ra
choán ñoâ thò, thaät khuûng khieáp voâ vò
laøm sao ! Cuoäc soáng phaûi theá naøy,
theá kia, phaûi boân chen xoâ boà, phaûi
chòu taùc ñoäng chi phoái cuûa ñuû thöù

20
treân ñôøi. Ñaâu ñöôïc chuùt moäc maïc lô
löûng töï do nhö aùnh traêng thoân queâ.
Toâi caøng aán töôïng maïnh hôn
khi ngaém traêng ôû thaønh phoá.
Ñeâm ñoù khoâng phaûi raèm,
chaúng coù tí aùnh traêng naøo caû.
Khi vöôn vai uoán mình sau
maáy giôø ngoài trong baøn giaáy, toâi
ñöùng daäy môû cöûa böôùc ra haøng hieân.
Toâi thaáy cuõng toaû saùng, cuõng laáp
laùnh, hôn theá coøn coù ñuû thöù maøu saéc
nöõa. OÀ traêng ! Khoâng phaûi. Ñoù laø
aùnh ñeøn ñieän cuûa phoá phöôøng.
Muoán thaû hoàn moät chuùt, maø
sao thaáy nhaø cöûa chôøn vôøn thaáp cao,
daây nhôï chaèng chòt, sôïi doïc sôïi
ngang. Laøm sao maø thaû hoàn cho noåi.

21
Toâi chôït thaàm nghó traêng
thaønh phoá laø vaäy ñoù sao. Traêng maø
cuõng thöùc thôøi gheâ nhæ ! ÔÛ nhaø queâ
thì moäc maïc, töï do lô löûng. Ra ñeán
thaønh phoá oâi chao cha traêng ôi sao
roái raém laém theá ! Phaûi coù daây coù
nhôï, phaûi ñöôïc treo leân hay moùc vaøo
moät ñieåm töïa naøo ñoù. Theâm caàu kyø
naøy khaùc, coøn ñaâu neùt traêng thô quy
cuû nöõa ! Ta chaúng thích ngaém traêng
thaønh phoá nöõa ñaâu.
Cuoäc soáng con ngöôøi ñöông
thôøi hieän ñaïi thaät phieàn toaùi vaäy ñoù
sao !
Thoâi toâi khoâng choïn aùnh
traêng phoá thò vôùi laém ñieàu chi phoái
raøng buoäc phieàn toaùi, xin choïn aùnh

22
traêng thoân daõ moäc maïc thong long,
töï do lô löûng.
trung thu 2001

CHEÂ QUAÂN
Löû taõng voán chæ ngao du sôn
thuyû nôi daân daõ heûo laùnh, coù maáy
khi ñaët chaân leân choán ñanh thoà.
Cuoäc soáng nôi thaâm sôn cuøng coác kia
quaù ñuû ñoái vôùi chaøng roài. Chaøng ñaâu
mô töôûng gì khaùc. Chaøng khoâng chæ
thích hai chöõ cheâ quaân maø coøn thích
caû baûn chaát cheâ quaân nöõa. Chaøng
thích cheâ quaân khoâng phaûi vì trong

23
cuoäc soáng cuûa chaøng chæ coù cheâ quaân.
Neáu theá thì coù gì laáy laøm laï. Chæ coù
moät thì khoâng coù chuyeän choïn löïa;
thích caùi naøy, gheùt caùi kia. Ñuùng laø
lôøi queâ chaép nhaët dong daøi roài
(nhöng khoâng daùm mua vui cuõng
ñöôïc moät vaøi troáng canh1 ñaâu nha).
Xin ñöôïc vaøo ñeà ngay: moät laàn leân
ñanh thoà.
Ñanh thoà, caùi gì theá nhæ ?
Theo daáu chaân ngöôøi baïn vinh maên,
löû taõng laøm moät chuyeán leân ñanh
thoà. Treân ñöôøng ñi, chaøng luoân
tranh thuû tìm hieåu tröôùc veà choán
ñanh thoà. Vì laø ñi boä neân chaøng tìm
hieåu ñöôïc khaù nhieàu thoâng tin.

1
Phaàn chöõ nghieâng laø hai caâu keát cuûa
Truyeän Kieàu.

24
Moät ngaøy ñaøng, hai ngaøy
ñaøng… naêm, saùu baûy, löû taõng caûm
thaáy meät, sao maø xa xaêm theá, maø laïi
hình nhö coù veû ñaâu ñaây ñoù muøi
chöôùng khí, töïa hoà nhö ñi vaøo choã
röøng thieâng nöôùc ñoäc, khoâng phaûi,
muøi chöôùng khí choán röøng thieâng
nöôùc ñoäc ñaâu phaûi vaäy, gì nhæ ? Vì
theá neân nghó chaéc coøn xa ñanh thoà
laém neân löû taõng baèng hoûi ngöôøi baïn
vinh maên cuûa mình gaàn tôùi ñanh thoà
chöa. Vinh maên traû lôøi gaàn ñeán roài.
Löû taõng laáy laøm laï voâ cuøng, kyø
vaäy, caùi muøi maø mình cho laø chöôùng
khí laïi xuaát phaùt töø choán ñanh thoà
nhæ ? Nghe noùi ôû ñaây vaên minh vaên
hoaù laém, hieän ñaïi laém cô maø ! Sao

25
coù veû xuù ueá theá ! Thoâi raùn ñeå maø
xem.
Caøng gaàn hôn caùi muøi chöôùng
khí kia caøng noàng hôn, naëng muøi
hôn. Nhöng roài coù veû nhö deã chòu
hôn, quen muøi roài chaêng ? ÖØ nhæ coù
veû khoâng haïi ñeán söùc khoeû cho laém !
Ñeå xem ñaõ, chöa chaéc ñaâu.
Ñeán ñaây, laõng töû caûm thaáy
ñoaûn khuùc naøy coù veû seõ lung tung
roài, xin taïm keát laïi ôû ñaây. Gôûi gaém
chuùt taâm söï, xin heïn seõ coù laàn laïi
tieáp noái.

26
LAÏNH QUAÙ TRÔØI ÑOÂNG ÔI !
Ñeâm nay trôøi reùt, laïnh laém,
nhöng khoâng ñeán noãi gì laø khoâng
chòu noåi. Ngoaøi trôøi khoâng tuyeát rôi,
vì Vieät Nam laø theá. Nhieät ñoä chöa
ñeán noåi zeâroâ, vì Vieät Nam laø theá.
Nhöng laïy Thöôïng Ñeá sao con thaáy
mình coâ quaïnh quaù nhö theá naøy !
Tuyeát loøng haén cöù doàn daäp ñoå,
ñoå, ñoå roài laïi ñoå, taâm hoàn haén baêng
giaù, ñoâng cöùng, cöùng, hoaøn toaøn
ñoâng cöùng. Tay chöng co laïi. Moâi
khoâng maáp maùy. Da thòt chaúng coøn
caûm giaùc chi caû. Teâ lieät heát, hoaøn
toaøn teâ lieät.
Nhöng vaãn coøn ñaáy nhöõng
mieân man yù nghó. YÙ nghó cöù traøo
tuoân, nhöng vöøa traøo leân thì ngay

27
laäp töùc ñaõ bò ñoâng cöùng maát roài coøn
ñaâu.
Buoàn chaùn quaù ñi thoâi ! Con
ngöôøi hôõi, hôn laøm gì con vaät caùi söï
suy tö. Ñöøng suy tö laøm gì caû. Ñöøng
laøm ngöôøi. Ñöøng lôùn leân. Cöù haõy laø
treû thô. Cöù haõy laø caây saäy thuaàn tuyù
ñi.
Ñeâm nay, ñeâm maø thieân haï
vaãn baûo nhau laø ñeâm thaùnh, thaàn
thieâng, laø ñeâm thanh bình, an hoaø.
Ñeâm suy tö veà cuoäc vieáng thaêm cuûa
Treû Gieâsu. Laïi suy tö nöõa roài ñoù.
Nhöng trong ñaàu haén chaû coù gì ñeå
suy tö caû. Duy chæ noãi coâ liu vaéng
laëng bao truøm toaøn thaân haén, toaøn
boä con ngöôøi haén.

28
Maøn ñeâm u toái, reùt laïnh,
troáng vaéng, yeân aéng, sôï haõi, coâ ñôn,
naõo neà, haõo huyeàn… boãng taát caû bò
phaù tan bôûi tieáng khoùc oa oa cuûa Treû
Gieâsu. Giöõa ñeâm thaâu giaù laïnh,
tieáng khoùc sao thaûm thöông quaù, maø
sao cuõng nghe thanh thaûn, voâ tö
theá.
Treû Gieâsu ôi, cöù khoùc ñi tieáng
oa oa nhö bao treû thô vöøa môùi chaøo
ñôøi khaùc. Khoùc maø chaúng bieát vì sao
mình khoùc. Tieáng khoùc kia chæ laøm
cho nhöõng ngöôøi chung quanh cöôøi
chöù khoâng khoùc theo, khoâng saàu naõo
naëng neà. Ñuùng laø tieáng khoùc cuûa
thaàn tieân, ñôn sô, troáng roãng. Coù leõ
vì caûm nghieäm raát saâu saéc tieáng
khoùc naøy maø Gieâsu kia khi ñi rao

29
giaûng ñaõ daïy phaûi trôû neân nhö treû
thô. Cuï theå hôn trong cuoäc soáng naøy
phaûi hoïc khoùc nhö treû thô vaäy.
Coøn khoâng thaûm thöông sao
ñöôïc ! Khi nghe tieáng khoùc con
ngöôøi ta thöôøng lieân töôûng ngay ñeán
moät noãi buoàn naøo ñoù. Taát nhieân coù
nhöõng gioït nöôùc maét vì vui, vì haïnh
phuùc. Coøn vôùi Treû Gieâsu thì chaéc
khieán cho ngöôøi ta thöông caûm hôn
laø vui. Trôøi reùt, laïnh, ñeâm vaéng… taát
caû ñang vaây chaët laáy moät treû thô vöøa
chaøo ñôøi, chaøo ñôøi choán ñoàng troáng
loäng gioù, hiu quaïnh, khoán cuøng, coû
rôm thay theá cho chaên eâm neäm aám…
khoâng thöông caûm, chua xoùt sao
ñöôïc ! Coøn ñeå vui ö, muø môø, mô hoà,

30
cao sieâu quaù, maáy ai caûm thaáu, nhìn
nhaän thaáu noåi ñaây.
Haén, haén cuõng muoán khoùc,
khoùc thaät to, thaät haû daï ñeå phaù tan
ñi noãi u aùm ñang baùm rieát laáy haén.
Nhöng haén cuõng khoâng bieát nöõa taïi
sao haén khoâng khoùc ñöôïc nhö Treû
Gieâsu kia. Moät caùi khoùc töï nhieân,
nöôùc maét tuoân, phaùt thaønh töøng
tieáng oa oa. Vôùi haén chæ coù chaêng vôùi
ñoâi gioït nöôùc maét röng röng, cöù naác
ngheïn nôi coå hoïng khoâng taøi naøo
thaønh lôøi, thaønh gioøng leä ñöôïc. Sao
kyø vaäy, laøm ngöôøi tröôûng thaønh laø
theá sao ?
Muøa Giaùng Sinh naøy vôùi haén
cuõng khoâng thieáu nhöõng lôøi chuùc
merry Christmas, joyeux Noël maø

31
sao merry kia, joyeux kia haén cöù ngôõ
laø sorrowful, agonized, laø chagrin,
angoisseù. Rieâng vôùi ñeâm nay, laïnh
quaù trôøi ñoâng ôi !
Giaùng Sinh 2001

HOROSCOPE - SUN SIGN PROFILE2


Sagittarius
As a future-oriented Sagitta-
rius, the ninth sign of the zodiac, you
are considered the most prophetic of
the signs because you have the urge
to understand the meaning of life.
Also the most mobile sign of the zo-

2
he accessed the horoscope on the internet.
Do never think that he is a superstitious
wanderer !

32
diac, you explore beyond physical
and mental boundaries, and thrive
on freedom and liberty.
Jupiter, the planet of luck and
expansion, is the ruler of Sagittarius,
and brings optimism and joy to life.
Jupiter is also associated with a per-
son's spiritual beliefs and philo-
sophic standards.
Sagittarius is the third fire
sign. This fiery influence is like a
candle in the dark, lighting the way
to knowledge and wisdom. You walk
through life high-spirited and open-
hearted, always seeking the truth.
You are farsighted and goal-directed
and are gifted in grasping general
principles.

33
Sagittarius rules the ninth
house of the chart, the section asso-
ciated with the exploration of the
intellectual mind or the physical
world. Therefore, this house stands
for religion, philosophy, higher edu-
cation, as well as long journeys.
Sagittarius is a mutable sign,
making you a communicator and
teacher. Since you have the natural
ability to gain profound insight into
scientific and spiritual fields, you
feel that it is your mission to con-
tribute your knowledge on to the
world.
One of your main strengths,
dear Sag, is that you achieve your
goals through the power of positive

34
thinking. Your happy-go-lucky, fu-
ture-oriented nature opens many
doors for you. You are direct, honest,
and jovial, which makes you a very
humane and amiable friend, lover,
and coworker.
Of course, you also have some
weaknesses; due to your disposition,
your head is often in the clouds, and
you are oblivious to reality. You also
run the risk of being hypocritical,
and get so opinionated and dogmatic
that you impose your "truth" upon
others. You also don't tolerate any
kind of restriction, and develop
restlessness and unquenchable wan-
derlust.

35
MOÄT CHUYEÁN ÑI
Saùng ra vaãn nhö moïi ngaøy.
Saün saøng “tænh thöùc ñôïi chôø”.
Chaúng heà ngôø khi caùnh cöûa
nhaø kheùp laïi cuõng laø luùc haén voït leân
xe baét ñaàu haønh trình.
Xe laên baùnh, chöa kòp laáy
höùng thuù cho chuyeán ñi, taâm hoàn
vaãn vu vô moät vaøi suy nghó chôït loeù
leân roàt vuït bay ñi. Roän raõ moät ñoâi
caâu chuyeän troø treân xe. Keä maët haén
xe cöù bon bon chaïy treân xa loä. Con
ñöôøng quen thuoäc vaãn laàn löôït hieän
ra tröôùc maét, chaû coù gì ñaùng quan
taâm caû.

36
Theá roài xe queïo phaûi, laï roài, öø
nhæ laï roài, laï laém. Maø khoâng, phong
caûnh hai beân ñöôøng haén ñaõ töøng gaëp
ñaâu ñoù roài ! Xe tieáp tuïc chaïy.
Haén baét ñaàu mong lung lieân
töôûng. Con ñöôøng töø quoác loä leân Ban
Meâ ? Con ñöôøng töø Ban Meâ xuoáng
Nha Trang ? Con ñöôøng töø Ñaø Laït
xuoáng quoác loä 1A ? Con ñöôøng töø
Tam Kyø leân Tieân Phöôùc ? v.v… Coù leõ
laø theá, taát caû nhöõng con loä kia. Maø
khoâng, coù caùi gì ñoù raát khaùc, ngoaøi
muoân ngaøn ñieåm gioáng nhau ! Tieác
quaù, haén khoâng phaûi laø nhaø vaên ñeå
loät taû nhöõng söï khaùc vaø gioáng nhau
ñoù baèng ngoân ngöõ ñöôïc ! Ñaønh chòu
vaäy thoâi, chöù bieát sao giôø !

37
Haén ñang treân ñöôøng, nuùi
röøng khi huøng vó, luùc bình dò, khi
cao choùt voùt nhö cao ngaïo tröôùc söï
nhoû beù cuûa con ngöôøi, luùc daët dìu luùp
xuùp raát thaân thöông nhö ñang cuøng
ñoàng haønh vôùi con ngöôøi. Nuùi ñoài,
ñoài nuùi. Moät daûi xanh baït ngaøn ñieåm
xuyeát moät vaøi saéc tím, ñoû, traéng,
vaøng… troâng thaät ñeïp laøm sao ! Maøu
ñoû ñoù cuõng saëc sôõ choùi loùi nhöng
khoâng heà mang boùng daùng hòch hôïm
voâng veânh. Maøu traéng ñoù cuõng raát
ñôn sô thanh thoaùt, maø laïi chaúng
gioáng moät tí naøo saéc traéng choán ñoâ
thaønh dieâm duùa vôùi bao ñieàu gheâ
tôûm ñöôïc che ñaäy ôû döôùi ! Saéc vaøng
ñoù cuõng gôïi leân söï kieâu huøng trang
troïng cuûa nhöõng ngöôøi chieán thaéng,

38
maø laï nhæ, chaúng thaáy phaûng phaát
moät chuùt naøo caû muøi tanh oái cuûa thuø
haän, cuûa thuû ñoaïn löøa loïc ! vaân vaân
vaø vaân vaân.
Haén quaù lôøi roài chaêng ! Xe
vaãn cöù tieáp tuïc bon bon laên baùnh.
Haén nghe ngöôøi khaùc noùi veà chuyeän
tröôùc ñaây khoâng phaûi deã gì maø ñi
heát con ñöôøng naøy. Ghoà gheà soûi ñaù !
Quanh co doác daùc ! Giôø ñaây xe bon
bon söôùng quaù söùc !
Phong caûnh hai beân ñöôøng laïi
baét haén phaûi doõi maét theo ngaém
nhìn. Caùnh röøng kia khoâng coøn
nguyeân sinh nöõa, ñaây ñoù nhöõng
maûng röøng non vöøa môùi lôùn, choã
khaùc moät söï trô troïi. Phía xa xa, ñoâi
caây giaø tieåu coå thuï gaén chöôøng mình

39
leân söøng söõng nhö muoán thaùch thöùc
moät caùi gì ñoù vôùi thieân nhieân, vôùi
ñaát trôøi, vôùi con ngöôøi. Hay cuõng coù
theå ñang gaøo theùt moät taâm söï naøo
ñoù chaêng ! Haén cuõng khoâng bieát nöõa
nhöõng caây giaø tieåu coå thuï kia muoán
noùi gì !
Coù ñieàu kieän chaéc haén cuõng ñaõ
treøo leân hoûi thöû xem cho bieát. Haõy
gaén chôø ñaáy nheù, coù ngaøy tôù seõ leân
ñeå laéng nghe taâm söï cuûa nuùi röøng.
Xe vaãn cöù chaïy.
Ñuùng roài, haén nhaän ra roài, coù
moät ñieåm naøy raát chung: caûnh cuøng
cöïc lam luõ hai beân ñöôøng, nhöng laïi
loä raát roõ söï thaûnh thôi, nheï nhaøng,
traøn ñaày söùc soáng nôi nhöõng con

40
ngöôøi sinh toàn trong khung caûnh ñoù.
Ñuùng roài, ñieåm naøy raát chung !
Thoân daõ moät naéng vôùi hai söông
Mình traàn khoe trôøi, mình khoe ñaát
Giaäu thöa nöùa muïc chöùa tình thöông
Nhaø khoâng vöôøn troáng höôûng ñôøi thöôøng
An vui tuoåi giaø trôøi vôùi ñaát
Nhoïc nhaèn söùc treû kieáp thaûnh thôi
Ai veà gheù laïi ngaãm cuoäc ñôøi
Ai ñi cho gôûi moät lôøi ca.
Töø phoá thò khoâng xa laém veà
mieàn thoân daõ; quaõng ñöôøng maø hoâm
nay haén ñi ñoä chöøng 80 km. Thieát
töôûng khoâng phaûi quaù daøi, quaù xa
xoâi heûo laùnh, ñeå töôûng töôïng heát
ñöôïc söï khaùc bieät aáy. Thoâi xin môøi
moät laàn gheù laïi caûm nghieäm thöïc teá
oaùi aêm bi ñaùt naøy. Oaùi aêm bi ñaùt laø

41
vì khoaûng caùch khaùc bieät kyø dò giöõa
hai kieáp ngöôøi cuøng soáng chung treân
maët ñaát naøy vaø vaøo cuøng moät thôøi
ñieåm ñaáy !!!???
Keát thuùc töùc töôûi maáy doøng
naøy ôû ñaây nhö muoán coøn ñöôïc keùo
daøi nöõa, keùo daøi maõi cho ñeán khi laáp
ñaày ñöôïc heát nhöõng khoaûng caùch
khaùc bieät kyø dò aáy.
Laõng töû kia, phaûi chaêng mi
ñang haõo huyeàn hoaøi voïng !
Khuya 17/4/2002 sau moät chuyeát ñi

42
KHEÙP ROÀI… MÔÛ
Caùm ôn ngöôøi ñaõ cuøng ñoàng haønh vôùi ta
töø ñaàu tôùi giôø ! Ta chaúng mô ngöôøi hieåu ta vaø ta
cuõng chaúng troâng ngöôøi boû mình ta trô troïi ñôn coâi.
Cuoäc ñôøi voán quaù baêng giaù, xin ñöøng laøm
cho theâm giaù baêng ! Cuoäc ñôøi voán ñang noùng böùc,
xin cuõng ñöøng laøm cho theâm böùc noùng !
Xin ñöôïc laøm ñaù laïnh nhöng cuõng xin ñöôïc
laøm than hoàng ñeå laøm laõng töû nhöng ñöøng laõng
nhaùch, laøm phieâu du nhöng cuõng laø chaân traàn leâ leát
vaø laøm ngöôøi ñaït quan thanh tao nhöng vaãn hieåu
ñöôïc söï ñoaï ñaày cuûa thaân xaùc.
Tieáp nöõa ñi, lang thang, lang thang veà hoá
thaúm im laëng, im laëng, im laëng vaø im laëng !!!

GiantranToiVoiToi

43
TAÄP NAØY COÙ:

TANG BOÀNG................................................ 3

TÌNHYEÂU TRONG CUOÄC SINH TOÀN ........... 5


THUYEÁT TRÌNH ......................................... 10

THÖÙC KHUYA............................................ 14
TRAÊNG ...................................................... 19
CHEÂ QUAÂN ................................................ 23

LAÏNH QUAÙ TRÔØI ÑOÂNG ÔI !..................... 27

HOROSCOPE - SUN SIGN PROFILE ........ 32

MOÄT CHUYEÁN ÑI....................................... 36

KHEÙP ROÀI… MÔÛ ......................................... 43


TAÄP NAØY COÙ: ............................................ 43

44