You are on page 1of 32

Giao caûm

Voán cuoäc ñôøi vôùi nhöõng ñaày vôi con nöôùc


xuoáng roài leân. Tình leân khôi. Ñôøi tuyeät vôøi. Em
leânh ñeânh. Toâi boàng beành. Vaãn meânh moâng, anh
rôi toõm vaøo hoá thaúm hö voâ. Tình noàng, moâi em
hoàng, theá maø cuoäc ñôøi vaãn thinh khoâng. Yeâu. Em
yeâu vaø toâi cuõng yeâu. Ñoâi ta vaø caû ñaát trôøi cuøng
yeâu. Yeâu. Thöông. Meán. Ñôïi. Chôø. Nhôù. Mong.
Öôùc. Öôùc moät ñôøi, khoaéc khoaûi caû moät trôøi ! Moät
trôøi khaéc khoaûi hôõi con ngöôøi. Yeâu ! Tình yeâu, moät
maõnh löïc voâ hình vöøa nhaän chìm vöøa vöïc daäy, vöøa
ñöa ñeán noãi thoáng khoå, vöøa ñem laïi nieàm haïnh
phuùc, vöøa laøm cho traøn ñaày phôi phôùi maø cuõng vöøa
laøm cho taøn taï noãi ñôøi. OÂi tình yeâu ???!!!
Cuoäc ñôøi ôi, voán vaãn maõi maõi theá thoâi sao ?!
Moät gioït ñôøi long lanh choán traàn ñôøi hiu quaïnh !
Xin traû laïi nguyeân veïn hieän tính cuûa cuoäc ñôøi,
traû laïi nhöõng gì laø tình töù laõng maïn thô moäng
nhaát. Phaàn mình, anh xin giöõ laïi tuùpleàutranh moäc
maïc trong ñoù chöùa moät nuï ñôøi môùm cöôøi reâu phong.
tuùpleàutranh
Cuoäc ñôøi ôi, ta khoâng teä vôùi mi, sao
mi laïi baïc vôùi ta nhö vaäy !?

Tình naøo ñaém ñuoái goïi hoàn anh


Cho tim tan naùt thaønh muoân maûnh
Gioù naøo ñaõ ñeán vaø ôû laïi,
Chöõa hoàn, naâng tình taän cao xanh.

2
tuùpleàutranh

gioït ñôøi thöøa

tuùpleàutranh

3
gioït ñôøi long lanh

löõ khaát
Xin laøm khaát só trong kieáp traàn voâ löôïng
AÊn maøy cuoäc ñôøi, aên maøy chuùt tình thöông
Töøng nhòp löõ thöù, nhòp phaøm hoàng coâ liu
Ngöôøi roäng ñoä löôïng xoa dòu noãi khoân löôøng.

Ñaàu ñöôøng xoù chôï ngöûa tay boùng xeá chieàu


Hoaøng hoân u tòch naëng neà böôùc coâ lieâu
Laëng leõ tìm veà vôùi beán moäng cao xa
Döøng chaân môùi bieát cuoäc ñôøi mình haåm hiu.

Lang thang trong phaän moät thaèng ngöôøi löõ khaát


Rong ruoåi phuø vaân aên maøy ba la maät
Traêm naêm nhö daãu môùi moät ngaøy caùi bang
Moãi töøng saùt na troâng chôø phuùt ñoä nhaät.

Caùt buïi tro taøn maø cuõng caàu mong giaùc ngoä !?
Tình ñaù reâu phong choân vuøi vôùi hö voâ
Chim trôøi bay löôïn trong aùnh hoaøng hoân traéng
Ngaøy taøn, ñôøi taøn thaân naøy seõ veà moâ ?

4
tuùpleàutranh

XIN MOÄT LAÀN


ÑÖÔÏC RUNG ÑOÄNG

Goïi giuïc giaõ nöõa ñi tieáng con tim


Ñaõ bao naêm ngöôi naèm cheát im lìm
Tieáng ñoäng naøo ñaõ goïi veùo teân mi
Ñöa hoàn ta vaøo saâu thaúm moäng mò.

Ñeâm naêm canh vaø ngaøi daøi saùu khaéc


Coõi ñaát trôøi cuøng voâ thöôøng im baët
Tình ta ñi thong dong trong choán aáy
Boãng, boãng döng, aùnh vaàng hoàng boãng taét.

Sinh ta ra, ñôøi coù cöu mang khoâng,


Sao nôõ ñaønh, ñaày ñoaï chí tang boàng !?
Ñöa tình noàng tan naùt giöõa truøng khôi
Beán bôø naøo ñeå buoâng mình nheï vôi !?

5
gioït ñôøi long lanh

Ñôøi daäp vuøi, thaân hao gaày quaèn quaïi


Trong tim hoàng, chaát chöùa nhöõng chua cay
Ta öôùc gì, tim naøy maùu caïn nguoàn
Cho khoâ khan thaønh soûi ñaù buøn laày !!!

Muoán yeâu nhieàu, thaät nhieàu cho thoaû phæ


Maët cho ñôøi traêm ngaøn noãi bi ai
Ta muoán yeâu, yeâu cho thaønh ñieân daïi
Hoaù thaân mình trong thieân tình khoå luïy.

Anh yeâu em, em coù yeâu anh chaêng ?


Anh yeâu ñôøi, ñôøi cho anh veát haèn !
Lôõ mang roài nhöõng maùu ñoû ñaàu ñen,
Xin maõi yeâu vuùt tim hoàng theâm caêng.

Moät laàn yeâu nhö vaïn laàn vaãn theá


Tim rung ñoäng, hoa xuaân nôû töù beà
Anh ñöùng leân goïi ngaøn naéng reo vui
Ngaùt thôm löøng muoân vò ñaéng ngaäm nguøi.

6
tuùpleàutranh

Ngôõ ngaøng
taëng Chaùu
Xoân xao em ñôïi ñoùn xuaân sang
Traàm ngaâm anh ñöùng tieãn ñoâng taøn
Nheï nhaøng maây chieàu deät tieáng thô
Mô maøng caùnh gioù thaû ñi hoang
Ung dung em haùt khuùc naéng vaøng
Kheõ khaøng eùn löôïn cuõng hoaø theo
Em nay chôït ngôõ coøn treû con !
Sinh nhaät Xuaân ñeán boùng leï laøng.

töïa neùp voøng tay Cha aám aùp


Dòu daøng töïa neùp tay Cha
Vôi nheï gaùnh ñôøi bao laø luî vöông
Troïn nieàm trìu meán yeâu thöông
Voøng tay aâu yeám treân ñöôøng truaân chieân

7
gioït ñôøi long lanh

Tình thô
Moät laõng maïn taän ñaùy con tim,
taëng em Ban Meâ teân Thuyû

Long lanh daùng nöôùc boùng söông môø


Traêng soi ai nôõ goõ hoàn thô
Men röôïu say trong khoái men tình
Tieáng hoàn khôi ñoäng nhöõng moäng mô
Nöôùc duyeân traêng boùng löôïn lung linh,
Tinh khoâi toaû doïi daùng em xinh
Nghieân hoàn, hoàn laïi nhöõng ngaõ nghieâng
Tình thô oâm aáp giöõ boùng hình.

Ban Meâ, ñeâm 10/8/02

8
tuùpleàutranh

traêng ñôøi roïi tim anh

Em traêng quang laõng töø trôøi cao


Nhìn xuoáng traàn gian töï thuôû naøo
Thinh khoâng laëng leõ boùng traêng treo
Trôøi trong in boùng giaác chieâm bao

Cuoäc ñôøi em naøy töôûng say mô


Veà vôùi hö voâ goïi noãi nhôù,
Cô hoà thöïc giaû thieát gì em
Thaû hoàn bay ñi ai höõng hôø !?

Buoàn hôõi trôøi ñeâm veät sao baêng !


Nhaân tình huyeàn aûo rôïp boùng Haèng
Cuøng röôïu say thô say taám loøng
Naøo em cuøng anh hoàn nheï laên.

9
gioït ñôøi long lanh

Muoán mang laáy


hoàn thô hoï Haøn

Anh khoâng mô laøm chaøng Haøn Maëc Töû


Khoùc vôùi traêng nhö khoùc vôùi cuoäc ñôøi
Traêng laø ñôøi, moät ñôøi raát rieâng tö
Ñôøi laø em mang noãi saàu khoân vôi

Anh khoâng mô laøm chaøng Haøn Maëc Töû


Ru tình ñôøi trong noãi nieàm ngaát ngö
Say ñeâm traêng, say boùng daùng em Haèng
Cheát vì traêng, traêng vaãn voâ tö löï.

Anh khoâng mô laøm chaøng Haøn Maëc Töû


Hoaù thaân mình cuøng muoân aùng traêng thô
Trong tieáng soùng cuøng vôùi tieáng thoâng reo
Mang ñau thöông trong kieáp ngöôøi gieo neo.

10
tuùpleàutranh
coù moät laàn tieác nuoái
Tim röôùm maùu laøm hoàn anh loang loã
Tình tan vôõ anh ngôõ thoaùng hö voâ
Em sang ngang soùng voã thuyeàn nheï troâi
Anh laëng nhìn ñeå hoàn maõi mô hoà

Thuyeàn ñi roài bôø soâng sao roäng theá


Khuaát boùng xa maét anh môø maù leä
Tay cöù vaãy maø boùng hình chaúng coøn
Thaàm ngöôùc nguyeän em haïnh phuùc traøn treà.

Soâng
Soâng ngaàm ñôøi anh laëng leõ troâi
OÂm nieàm khaùt voïng nhöõng boài hoài
Naëng loøng anh soáng vôùi traàn gian
Gom goùp aân tình boùng ñôn coâi !
Gang hoàn taát daï, maùu vaø leä
Ngaäm nguøi nhoû xuoáng, aùnh sao Khueâ
OÂi doøng soâng ngaàm daùng quaïnh hiu
Soùng böôùc ñoäc haønh tìm loái veà
11
gioït ñôøi long lanh

Sinh ra ña tình töø thuôû aáy


OÀn aøo doøng ñôøi oâm moäng say
Naøo ngôø Thöôïng Ñeá ngoû tieáng yeâu
Gaáp laïi tim hoàng gôûi gioù maây
Gaëp ngöôøi tieáng loøng laïi soâi ñoäng
Ngoån ngang oan traùi ngaét ñoaù hoàng
OÂ Thöôùc baét nhòp, giaáu vaøo tim
Sôïi tô xin ñöôïc thaû doøng soâng.

Daãy duïa
Beå oâ nhô con daãy vuøng khoaéc khoaûi
Gaén ñöùng leân taâm thaàn con meät nhoaøi
Con ñoå leä xoùt thöông phaän moïn heøn
Cuoái xin Ngaøi ñoaùi nhìn xuoáng thieân oai.

12
tuùpleàutranh
lang thang ñeâm Saøi thaønh

Ñaát Saøi thaønh sao laïi boãng laëng thinh


Ñöa hoàn ngöôøi ñi vaøo coõi voâ hình
Khoâng tieáng oàn, khoâng voäi vaõ xoâ boà
Chæ coøn laïi thôm ngaùt moãi chöõ tình.

Tình beân em, anh ngoài vaúng tieáng reo


Treân moâi cöôøi töøng nuï môùm trong veo
Giöõa Saøi thaønh trong töøng côn naùo nhieät
Hai taâm hoàn ngoài ñoù, traêng ngaém theo.

Traêng xoay chieàu phuû rôïp boùng nhaân sinh


Em noãi nieàm, anh ñaây cuõng ñieâu linh
Thoaùng laëng mô, mô veà vôùi Tònh ñoä
Ñænh voâ thöôøng, töøng aùng traêng lung linh.

Ñaây caùi reân, caùi run vaø caùi sôï


Caùi con ngöôøi hoàng hoang noãi bô vô
Ñeâm tòch lieâu gioù moãi hoài phieâu dieâu
Ruùn ngöôøi laïi, rôïn vôùi maøu xanh thô.

13
gioït ñôøi long lanh
Anh laø trai coøn em laø phaän gaùi
Ngoài beân ñôøi tìm nhaët haït söông mai
Vaãn quaèn quaïi trong ñeâm thaâu canh tröôøng
Nghe soät soaït vôi ñaày tieáng phoâi phai.

Ngaãm roài ngaãm cuoäc ñôøi vaãn bi haøi


Suy roài tö theá gian vaãn traàn ai
Boùng saùt na ñang voäi vaøng thoaùng voäi
Kieáp nhaân sinh cuoái xuoáng chöõ nhö lai.

Anh coù em, theâm vaøi hôùp röôïu cay


Em coù anh, theâm naëng kieáp ñoaï ñaày
Laùn söông ñeâm rôi laõ chaõ thoaùt khoâ
Hai taâm hoàn mæm nuï ñôøi côn say.
______________
Say vôùi röôïu laø côn say hao gaøy
Say vôùi tình laø côn say laát lay
Say vôùi ñôøi laø say ñeå thöùc tænh
Say côn tænh, côn giaùc ngoä nhaân sinh.

Khuya 25/7/03
tuùpleàutranh
14
tuùpleàutranh

aûo aûnh
taëng Thaûo
Ñeâm nay,
ta muoán laøm töôïng ñaù
hoaù thaân mình hö voâ.

Ñeâm nay,
ta muoán laøm coû khoâ
soát thaân nheï loaõ loà.

Ñeâm nay vaø ñeâm nay,


ta muoán laøm ñeâm nay
baát luaän coù ngaøy mai.

Saøi Thaønh
raïng saùng 24/7/03
giantrantoivoitoi
15
gioït ñôøi long lanh

traêng ñeâm möa

Möa taïnh
traêng leân
cuoäc ñôøi
noãi buoàn teânh.

Traêng huyeàn
tuyeät vôøi
tình ngöôøi
cöù khoân vôi.

Traêng ñeâm möa


Tình ngöôøi ñôøi.
Cuõng moät boùng song thöa.

16
tuùpleàutranh

Nghe baøi “Ñoaù hoa voâ thöôøng”


Taëng Beù UÙt
nhaân dòp Sinh Nhaät
Mình ta laëng hoàn ngoài nghe baøi voâ thöôøng
Thaêm thaúm ñaâu ñaây, laúng laëng nhöõng laøn höông
Höông hoàng, höông truùc, höông luî, höông tình ñôøi
Muoân truøng thoang thoaûng, saâu naëng theâm vaán vöông.

Nghieâng nghieâng boùng ñoå muoân chieàu chieác phuø vaân


Vaøng uùa saân nhaø moät goùc kieáp phong traàn
Laän ñaän moät ñôøi, noãi nieàm veà cuoái xoùm
Coøn khoâng moät thoaùng con taïo maõi xoay vaàn ?

Traêm naêm moät nuï sen hoàng haét höông xa


Tình ñôøi voâ löôïng, voâ thoï coõi ngöôøi ta.
Voâ thöôøng moät ñoaù, moät ñoaù hoa voâ thöôøng
Nheï nhaøng tòch nieäm, coãi nguoàn vaãn bao la.
________Haõy laéng nghe vaø
em seõ hieåu tình ñôøi vaãn xoùt xa !
tuùpleàutranh
17
gioït ñôøi long lanh

sao theá nhæ ?


Sinh anh ra, sao laïi theâm cuoäc tình ?
Sinh em ra, coøn theâm neùt töôi xinh ?
Anh khoâng hieåu vaø muoân ñôøi chaúng hieåu !
Sao theá nhæ, gioït tình toaû lung linh ?

Xin ñôøi manh chieáu

Maûnh ñôøi taøn taï quaán laáy taám thaân anh


Laønh laïnh ñeâm söông nhuoám baïc maùi ñaàu xanh
Quaïnh queõ voâ hoàn baøng baïc aùnh traêng cöôøi
Reo vui trong noãi con ngöôøi boùng caâu töôi.

Con tim ñaâu chæ coù maùu vaø coù nöôùc


Caùi thaân ñaâu chæ laø taøn tro vaø caùt buïi
Khoùc öôùt mi meàm cheânh veânh ngaøn laù ñoå
Rôi ruïng veà nguoàn deã gì chöõ buoâng xuoâi.

18
tuùpleàutranh

Vöông vaán laù vaøng löôïn laõ chaõ vaán vöông


Thöông ñôøi thoi thoùp töøng hôi thôû ñôøi thöông
Raëng lieãu chieàu buoâng vaøo ñeâm thaâu buoát giaù
Heo haét tieáng ñôøi, cuõng noãi nieàm thaáu xöông.

Ban mai nay ñaõ, tieáng gaø gaùy caàm canh


Moät ñeâm thao thöùc tìm giaác mô yeân laønh.
Ngöûa tay thaønh khaån anh caàu xin vôùi ñôøi
Thí cho manh chieáu kheõ khaøng anh quaán laïi
Maét hoàn töø taâm,vôi nheï kieáp traàn ai.
raïng saùng 11/8/03
tuùpleàutranh

traêng si

OÂi lung linh huyeàn aûo maûnh ñaát Traø


Ñeâm traêng raèm trong treûo tình thô ra
Anh naèm ñaây traèn troïc giaác khoâng yeân
Nhaäp hoàn traêng, traêng hoàn böôùc la caø.
19
gioït ñôøi long lanh

Nheï tung taêng bay leân ñoài Böûu Chaâu


Baét gaëp em ñang ñaém mình taém goäi
Daûi ngaân haø thöôùt tha phôi toùc huyeàn
Beõn leõn tình, hoàn trong traéng trinh nguyeân.

Anh ngaém em thon thaû boùng traêng ngaø


Em thaáy anh nhö töøng giaõi chaâu sa
Ngöôøi thuïc nöõ ñöa tay vôøn tung höùng
Töøng gioït traêng ñieåm xuyeát ngaùt thòt da.

Treân soâng traêng em vui ñuøa moäng mò


Nieàm haïnh phuùc theâm caêng ñaày thoaû phæ
Troâi theo doøng tô töôûng moái duyeân ai ?
Ñeå rieâng ai, maõi maõi laø traêng si.
tuùpleàutranh

20
tuùpleàutranh

naëng loøng vôùi Meï Traø


Böôùc ra ñi, loøng quaën thaét côn ñau
Noãi xao xuyeán, doøng leä maùu tuoân traøo
Ñôøi oan nghieät, ñaønh nhaän böôùc tha höông
Nôi xöù ngöôøi, Traø Kieäu giaác mieân tröôøng.

Bao nhieâu naêm, thaân löõ khaùch gian traàn


Nhöõng cay ñaéng trong kieáp ngöôøi laän ñaän
Leä nhoû xuoáng thaønh doøng chaûy veà nguoàn
Ñeå ñoùn laáy muoân vaøn loäc phuùc aân.
21
gioït ñôøi long lanh

Meï Traø ôi, suoái tình yeâu laân maãn !


Ñoài Böûu Chaâu, con höôùng veà laõnh nhaän
Buoåi cô haøn, Meï naâng gaùnh nheï vôi
Khi loãi toäi dìu leân Chuùa töø nhaân.

Meï Traø ôi, suoái eâm dòu thaûnh thôi


Vuùt hoàn vui, con daâng Meï ñoâi lôøi
Baøn tay traéng naâng taám loøng noùng ran
Naëng nghóa tình, hoàn con coøn dôû dang.
Traø Kieäu
16/10/02

Giaõ Töø
laûng vaûng ñaâu ñaây boùng töû thaàn
lanh laûnh goïi hoàn, nieàm aùi aân
vui möøng voäi vaõ tieáng giaõ töø
maét nhaém tay buoâng nheï böôùc chaân.

22
tuùpleàutranh

U hoaøi
Veát haän thuø töøng böôùc chaân hao gaày
Caêm gheùt mình, hoàn naëng ñaém meâ say
Yeâu traàn gian, haén yeâu laøn da traéng
Thaân ñoaï ñaày trong dieâm duùa chua cay.

Ngaøy laïi ngaøy, tieáng nöùc ngheïn thôû daøi


Buoåi tinh söông vui möøng ñoùn naéng mai
Luùc chieàu taø nhoïc nhaèn noãi u hoaøi
Ñeâm aâm u xaây ñôøi kieáp traàn ai.
Khuya 12/10/02

23
gioït ñôøi long lanh

Öôùc mong
taëng Thanh Xuaân

24
tuùpleàutranh

Xin naâng böôùc hoàn con

Ñöôøng tình yeâu Ngaøi goïi con böôùc tôùi


Tuoåi thanh xuaân maùi ñaàu xanh phôi phôùi
Ngaøi ñaõ goïi con naøy tieáng xin vaâng
Daãu moïn heøn vaãn maïnh daïn ñaùp lôøi.

Cuoäc ñôøi con vôùi ñieàu moäng öôùc


Vaïn lôøi môøi töø ñaây xin khöôùc töø
Mong ñöôïc laøm löûa tình yeâu beù nhoû
Ñong cho ñôøi chuùt aám noàng thôm tho.

Chuùa tình yeâu xin naâng böôùc hoàn con


Giöõ saéc son trung trinh nieàm troïn veïn
Ñôøi gioâng toá tin yeâu caøng thieát tha
Caûnh an hoaø vuùt nheï tình nuùi non.

25
gioït ñôøi long lanh

Taï chuùt ôn ñôøi


Caùm ôn ñôøi cho anh gioït nöôùc maét
Khoùc traàn ai, thöông coõi ñôøi voâ thöôøng
Caùm ôn ñôøi ñaõ cho anh nuï cöôøi
Cöôøi tieáng khoùc bao ñeâm thaâu daëm tröôøng.

Ai tìm !?
Ñöôïm neùt buoàn, maù hoàng nhoû leä rôi
Taùi teâ hoàn, khoùc vaøo giöõa chôi vôi
Tìm boùng hình, em tìm hay anh tìm ?
Tieáng yeâu ñöông sao maõi hoaøi laëng im ?

26
tuùpleàutranh
Mai queá

Theá traàn anh nhaët ñoaù queá mai


Möôøng töôïng trong tim daùng hình haøi
Say nhòp goõ tieáng, tieáng thu khoâng
Röôùc veà moäng mò boùng thieân thai.

khaùt khao
taëng Vuõ vôùi mong öôùc
caäu ñöôïc haïnh phuùc toaïi nguyeän

Traùi yeâu thöông ñaãy ñaø hoaøi khoâng chín


Quaû aân tình naëng tróu roä chôø Xuaân
Thu muoän maøng sao chöa chòu kheùp kín
Cho Xuaân veà öôm ñaày nhöõng maàm xanh.

27
gioït ñôøi long lanh
chöa ñeà

Anh theùt gaøo “cuoäc ñôøi”


Em nôû nuï thô ngay
Boàng beành maây traéng bay

Anh theùt gaøo “cuoäc ñôøi”


Leä loùng laùnh khoâng lôøi
Naøy thaèng ngöôøi röôùm maùu
Nghe tieáng hoàn ñôïi rôi

Anh theùt gaøo “cuoäc ñôøi”


Soâng nöôùc boãng vôøi vôïi
Nöông daâu boãng baïc maøu
Nuùi ñoài cuõng taû tôi

Anh gaøo theùt, theùt gaøo


“Cuoäc ñôøi” vang tróu naëng
Ñuïc trong maøu ñeâm traéng
Tình ñôøi vöông laéng buoâng.

28
tuùpleàutranh

veát laên traàm

Phoá,
vaøo ñeâm
böôùc chaàm chaäm
cho em
veát laên traàm.

Em,
vaøo ñôøi
gioït leä môùi
saün ñôïi rôi.

Tuùpleàutranh

29
gioït ñôøi long lanh

thöông em hay thöông toâi


Hoàn thô saün coù, vaàn thô ñaâu ?
Buùt nghieâng cuõng ñaõ, möïc laøu laøu.
Thöông em, thieáu nöõ ngöôøi baùn höông
Phaán noï, son kia reïo raõ maøu !
Phoá ñeâm em veà thaân thaát theåu
Væa heø raêng laïi giaêng möa ngao !?
Thöông em, anh thöông, thöông thaät nhieàu
Thöông trôøi voäi saùng, ñôøi heát sao ?

30
tuùpleàutranh

taäp naøy goàm coù

giao caûm ................................................. 1


gioït ñôøi thöøa ............................................ 3
löõ khaát ..................................................... 4
xin moät laàn ñöôïc rung ñoäng ................... 5
ngôõ ngaøng............................................... 7
töïa neùp voøng tay Cha aám aùp................... 7
tình thô .................................................... 8
traêng ñôøi roïi tim anh ................................ 9
muoán mang laáy hoàn thô hoï Haøn............ 10
coù moät laàn tieác nuoái............................... 11
soâng ...................................................... 11
daãy duïa ................................................. 12
lang thang ñeâm Saøi thaønh .................... 13

31
gioït ñôøi long lanh

aûo aûnh ................................................... 15


traêng ñeâm möa...................................... 16
nghe baøi “ñoaù hoa voâ thöôøng”............... 17
sao theá nhæ ? ......................................... 18
xin ñôøi manh chieáu ................................ 18
traêng si .................................................. 19
naëng loøng vôùi Meï Traø............................ 21
giaõ töø ..................................................... 22
u hoaøi .................................................... 23
xin naâng böôùc hoàn con.......................... 25
ai tìm !? ................................................. 26
mai queá ................................................. 27
khaùt khao .............................................. 27
chöa ñeà ................................................. 28
veát laên traàm ........................................... 29
thöông em hay thöông toâi ..................... 30
taäp naøy goàm coù ..................................... 31

32