Dr. Dušan Vukojević Dr.

Elma Ekinović

DINAMIKA

Zenica, 2008.

DINAMIKA Dr. Dušan Vukojević, redovni professor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Dr. Elma Ekinović, docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici Recenzenti: Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, dipl.inž. Prof.dr. Avdo Voloder, dipl.inž. Izdavač Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Naslovna strana Dr. Elma Ekinović Tehnička obrada: Dr. Elma Ekinović Marina Matanović Štampa MELIGRAF Zenica Tiraž 300 primjeraka CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 531.3(075.8) VUKOJEVIĆ, Dušan Dinamika / Dušan Vukojević, Elma Ekinović. Zenica : Mašinski fakultet, 2008. - X, 300 str. : graf. prikazi ; 24 cm Bibliografija: str. 299-300 ISBN 978-9958-617-40-9 1. Ekinović, Elma COBISS.BH-ID 16665350 Na III sjednici Senata Univerziteta u Zenici, održanoj dana 26.3.2008. godine, Odlukom broj 01-108-313-0295/08-33 odobreno je izdavanje ovog udžbenika kao univerzitetskog.

PREDGOVOR

PREDGOVOR

Univerzitetski udžbenik “Dinamika” izrađen je prema nastavnom programu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Stoga je u prvom redu namijenjen studentima ovog fakulteta, ali može poslužiti i studentima svih drugih tehničkih fakulteta i inženjerima koji se u praksi susreću sa dinamičkim problemima. Udžbenik je nastao u namjeri da se studentima u preglednom i sadržajnom obliku ponude sve bitne i neophodne informacije za razumijevanje dinamičkih pojava i problema. U kojoj mjeri se u tome i uspjelo, neka čitaoci prosude sami, a svaka eventualna primjedba i sugestija mogu doprinijeti tome da naredno izdanje bude kvalitetnije. Metodika izlaganja je zasnovana na višegodišnjem iskustvu prof.dr. Dušana Vukojevića kao profesora na predmetu Dinamika, tako da su kao osnova za izlaganje poslužila dva prethodna izdanja njegovog udžbenika “Dinamika”. Ovom prilikom se želimo zahvaliti recenzentima, dr. Nermini Zaimović-Uzunović, redovnom profesoru Univerziteta u Zenici, i dr. Avdi Voloderu, vanrednom profesoru Univerziteta u Sarajevu, na korisnim sugestijama u pogledu terminologije i načina izlaganja. Posebnu zahvalnost upućujemo Marini Matanović, radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, koja je otipkala tekst sa puno pažnje i strpljenja.

Zenica, 1. februara 2008. godine Autori

iii

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

iv

SADRŽAJ

SADRŽAJ

1
1.1. 1.2.

UVOD
Kratak historijski pregled razvoja dinamike Sistemi jedinica mjerenja

1 1 3 5 5 6 9 11 11 11 11 12 13 14 16 16 17

2
2.1. 2.2. 2.3.

DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE
Osnovni pojmovi i definicije Osnovni zakoni dinamike Pojam veze

3

DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

3.1. Kretanje slobodne materijalne tačke 3.1.1. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u Descartesovim 3.1.2. koordinatama Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u prirodnim 3.1.3. koordinatama Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u polarnim 3.1.4. koordinatama 3.1.5. Zadaci dinamike za slobodnu materijalnu tačku 3.2. Neki slučajevi kretanja materijalne tačke 3.2.1. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke 3.2.1.1. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju konstantne sile

v

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

3.2.1.2. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od vremena 3.2.1.3. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od rastojanja 3.2.1.4. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od brzine 3.2.1.5. Slobodan pad u vazdušnom prostoru (otpornoj sredini) 3.2.2. Krivolinijsko kretanje tačke 3.2.2.1. Kosi hitac u bezvazdušnom prostoru 3.3. Kretanje neslobodne materijalne tačke 3.3.1. Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji 3.4. Primjeri

19 19 20 21 23 24 27 33 34 49 49 49 50 52 55 56 57 58 59 59 60 61 61 62 63 65 68 68 75 75 77 80 80 85 86 89

4

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

4.1. Uvod 4.2. Impuls sile 4.3. Količina kretanja materijalne tačke 4.4. Moment količine kretanja (kinetički moment) 4.5. Rad sile 4.5.1. Snaga 4.5.2. Rad sile Zemljine teže 4.5.3. Rad elastične sile 4.5.4. Rad sile trenja klizanja 4.6. Kinetička energija materijalne tačke 4.7. Potencijalno polje sile 4.7.1. Polje sile 4.7.2. Funkcija sile 4.7.3. Uvjeti konzervativnosti sile 4.7.4. Potencijalna energija 4.7.5. Ekvipotencijalne površine 4.7.6. Zakon o održanju mehaničke energije 4.8. Primjeri

5
5.1.

KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

Centralna sila, zakon površine Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne 5.2. sile 5.2.1. Bineova jednačina 5.3. Kretanje tačke pod dejstvom Newtonove privlačne sile 5.3.1. Keplerovi zakoni 5.3.2. Prva i druga kosmička brzina 5.4. Primjeri

vi

2. 7.3. 7.SADRŽAJ 6 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 91 91 93 93 96 96 98 99 100 103 103 105 107 111 112 115 116 118 119 124 129 129 131 132 134 135 136 137 6.2.1. Količina kretanja materijalnog sistema 8.9.4. Zakon o kretanju središta masa 8.2.4. Zakon o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju 6. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema 8. 7.5.2. Obrtanje pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose 6. Dinamika relativnog kretanja materijalne tačke 6.1.6. D'Alembertov princip za materijalnu tačku 6. Zakon o održanju kretanja središta masa 8.2. 7.4. Translacija pokretnog sistema 0 xyz 6.1. Primjeri vii .2. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Podjela sila Geometrija masa Momenti inercije Steinerova (Huygensova) teorema Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu koja prolazi kroz koordinatni početak Elipsoid inercije Glavne ose i glavni momenti inercije Momenti inercije za proizvoljnu osu Primjeri za izračunavanje momenata inercije homogenih tijela Momenti inercije za neka pravilna geometrijska tijela 8 OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 8. Diferencijalna jednačina kretanja Relativno kretanje materijalne tačke za različite slučajeve prijenosnog 6.2. 7.3.3.2. Zakon o održanju količine kretanja materijalnog sistema 8. 7.7.2. kretanja 6.1.3.8. Diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema 8.5. 7.4.2.2. 7.1.2.10.1. 7.2. Primjeri 7 7.

1.2.1. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kinetička energija materijalnog sistema Određivanje kinetičke energije za različita kretanja krutog tijela Neki slučajevi izračunavanja rada Primjeri 12 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12. 11. Diferencijalne jednačine ravnog kretanja 10.1. Dinamičko uravnoteženje masa 12. 11.2. Tijelo promjenljive mase Formula Ciolkovskog Primjeri 139 139 142 144 149 149 150 152 153 154 156 158 160 162 164 165 171 171 174 176 180 183 183 183 186 190 195 198 10 10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Glavni moment količine kretanja materijalnog sistema Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalnog sistema Kinematska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta – 10. Matematičko klatno 10.3.7.6.2. Klasifikacija principa 12.1.3.2. Primjeri viii .2. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne ose 10.4.1.4. Eksperimentalno određivanje momenata inercije krutog tijela 10.1.3.6. Primjeri 11 11.1. Ekinović 9 9. Fizičko klatno 10.4.5. Rezalova teorema 10.4. Dinamičke reakcije u ležištima pri obrtanju krutog tijela oko nepomične ose 12.6.3. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE.5. D'Alembertov princip za sistem 12. 9. Reducirana dužina fizičkog klatna 10. 10. Glavni vektor i glavni moment sila inercije 12.DINAMIKA Vukojević. 9. Ravno kretanje krutog tijela 10.7.8. 11.

Gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela Određivanje impulsnih reakcija tijela koje se obrće oko nepokretne ose Centar udara Primjeri 16 16.7.11.5. 15.3.4.2. 15. 15.1. Osnovni pojmovi 13.8. 15. 14. 15.1. 15.6.4. Eulerove dinamičke jednačine 13. 16.9. 16. 15. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Približna teorija žiroskopskih pojava Žiroskop sa tri stepena slobode Regularna precesija teškog žiroskopa Žiroskop sa dva stepena slobode Diferencijalna jednačina kretanja slobodnog krutog tijela Primjeri 15 15. TEORIJA UDARA Osnovni pojmovi Osnovna jednačina teorije udara Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema pri udaru Zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema pri udaru Udar tijela o nepokretnu podlogu. Osnovne postavke klasičnih rješenja 14 14.4. 14. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 13.3.5. ANALITIČKA MEHANIKA Uvodna razmatranja Veze materijalnog sistema Stepen slobode kretanja Generalisane (poopćene) koordinate ix .4.3. 15. 14. 14.3.1. 15.6. 14. Kinetička energija tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 13.4.SADRŽAJ 13 DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 203 203 207 210 211 215 217 217 219 222 224 227 229 231 231 232 234 237 239 242 244 247 249 251 254 257 257 258 259 261 13.2.10.2.1. 16. Koeficijent uspostavljanja (restitucije) Kosi udar tačke o nepomičnu podlogu Upravni centralni sudar dva tijela Carnotova teorema.1.2. 15.

4. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke 17. Kinetička energija sistema 16. Princip virtualnih pomjeranja (Opća jednačina statike) 16.1.2. Lagrangeova jednačina druge vrste 16. Lagrange-D'Alembertov princip (Opća jednačina dinamike) 16.3. Zadaci iz dinamike krutog tijela 17.10.5.4.8.9.4.2. Kretanje slobodnog krutog tijela 17. Lagrangeove jednačine druge vrste za konzervativni sistem 16. Rad sila na virtualnim (mogućim) pomjeranjima 16.4.9. Primjeri 263 267 267 270 272 274 277 281 284 285 291 291 291 293 294 294 295 295 296 296 297 299 17 PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17.5.1. Virtualna (moguća) pomjeranja 16.2.6. Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose 17.5. Zadaci iz dinamike materijalne tačke 17.9.4. Zadaci iz dinamike sistema materijalnih tačaka 17.2. Opće napomene o rješavanju zadataka iz dinamike 18 LITERATURA x .4.1.6. Ravno kretanje krutog tijela 17. Translatorno kretanje krutog tijela 17. Uvodne napomene 17. Idealne veze 16.1.4.DINAMIKA Vukojević. Generalisane sile 16.3. Ekinović 16.7.6.

U nauci zatim nastaje zastoj sve do doba renesanse.1. Osnovni zakoni mehanike kretanja na egzaktan način definirani su u relativno bliskoj prošlosti. pošto su postojeće spoznaje bile dovoljna za opisivanje i definiranje fizičkih pojava. atoma i njegove strukture. No. klasična mehanika nije izgubila svoj značaj. mase i zakone kretanja materijalnog sistema. i pored razvoja ovih novih naučnih disciplina. značajno područje zauzima dinamika. ali su je naslutili i na drugi način interpretirali. UVOD 1 UVOD 1. Kratak historijski pregled razvoja dinamike Priroda i njene pojave. što je doprinijelo razvoju relativističke mehanike. tokom historije se razvila načna disciplina mehanika. ova mišljenja su iz osnove promijenjena. kao i njegovog uzroka. Ona je zadržala svoje mjesto u nauci i tehnici za rješavanje problema kretanja i ostalih fizičkih pojava materijalnih sistema koji se kreću umjerenim brzinama. Kretanje nastaje kao posljedica međusobnog djelovanja tijela i okoline. Do početka ovog vijeka smatralo se da su postignuta dostignuća na polju klasične mehanike dostigla svoju kulminaciju. S ciljem opisivanja i definiranja kretanja.1. 1 . koji nisu otkrili gravitacionu privlačnu silu. Razvojem atomske fizike i uvođenjem pojma velikih brzina znatno su ograničeni prostori djelovanja klasične mehanike. Otkrićem radioaktivnosti. pokušat će se dati uvid u razvoj dinamike kao naučne discipline. Danas mehanika u širem smislu zauzima centralno mjesto u razvoju prirodnih nauka. kvantne mehanike i slično. U okviru mehanike. koja je vezana za pojam sile. kada se problemima mehanike počinju baviti Leonardo da Vinci (1452-1519) i Nicolaus Copernicus (1473-1543). svijet u kojem živimo vezani su za materiju i kretanje. njenim temeljnim osnivačem smatra se Arhimed (287 ← 212) jer je uveo i postavio osnovne zakone ravnoteže tijela. Kroz kraći pregled. Mada je Aristotel (384 ← 322) prvi uveo pojam mehanike.

Lagrange. čime je dopunjena klasična mehanika i data mogućnost svestranijem razvoju mehanike. dok se za brzine bliske brzini svjetlosti moraju koristiti zakoni opće teorije relativiteta za određivanje kretanja. Kod proučavanja problema slobodnog pada tijela. Ovdje svakako treba istaknuti veliki doprinos Johannesa Keplera (1571-1630) razvoju mehanike. Nakon Newtonovog perioda. Meščerski i drugi. kao što su braća Bernoulli. čitav niz znamenitih naučnih imena. na ovom matematičkom polju radio je i njemački naučnik Gottfried Leibnitz (1646-1716). Pojavom Alberta Einsteina (1879-1955) i njegovog djela „Teorija relativiteta“ modificirani su opći Newtonovi zakoni gravitacije. Treba svakako spomenuti i značajan doprinos razvoju mehanike vrsnih ruskih mehaničara. 2 . što znači da se planete kreću oko Sunca po eliptičnim putanjama. Uporedo sa Newtonom. a posebno njihovom primjenom u dinamici. Galileo Galilei je uveo pojam ubrzanja i doveo ga u vezu sa silom. koja je sačuvala svoju vrijednost i do danas. zatim horizontalnog i kosog hica. Ekinović U historijskom razdoblju razvoja mehanike sve do Galileo Galileia (1564-1642) pojam sile posmatran je statički. odnosno klasična mehanika. Engleski naučnik Isaac Newton (1643-1727) je svojim djelom „Matematički principi filozofije prirode“ objavljenim 1687. u vezi s čim se i danas vode naučne rasprave o tome kome pripadaju veće zasluge. Einsteinova teorija potvrdila je da za brzine kretanja koje su mnogo manje od brzine svjetlosti vrijede Newtonovi zakoni.Alembert. Rezultate proučavanja Galileja dopunio je i razradio holandski naučnik Christian Huygens (1629-1695). koji je izveo zakone kretanja matematičkog klatna i uveo pojam centrifugalne sile. Uvođenjem novih matematičkih metoda diferencijalnog i integralnog računa. Teorijska mehanika ili Newtonova mehanika. čvrsto se oslanjala na postojeća saznanja i iskustva čitave plejade naučnika. U najvećem dijelu naučnih krugova ta prednost se daje Newtonu. na osnovu čega mu je i pripala slava da se smatra osnivačem dinamike.DINAMIKA Vukojević. Robert Hooke (1635-1703) je još više i konkretnije razradio postavku o privlačnoj međusobnoj sili planeta i postavio tezu da su privlačne sile obrnuto proporcionalne kvadratu rastojanja. jer razlike u rezultatima na osnovama zakona klasične i relativističke mehanike dolaze do izražaja tek u području velikih brzina bliskih brzini svjetlosti. doprinijeli su intenzivnom razvoju mehanike. koji je uveo pojam privlačne sile pri određivanju zakonitosti kretanja planeta Sunčevog sistema. ova naučna disciplina je dobila brži razvoj. što je na kraju uobličeno osnovnim Newtonovim zakonima. Daljnja izlaganja će se zadržati u domenu klasične mehanike. godine udario temelje egzaktnom proučavanju dinamike. Ciolkovski. D. među kojima su najpoznatiji Žukovski. Euler.

danas se koristi samo jedan . naprimjer CGS.2. kao i sa Međunarodnim standardima ISO 31/1975. Generalnoj konferenciji za mjere 1960. koji će se predstaviti u daljem izlaganju. UVOD 1. Ovo su samo neke od njih: Fizička veličina ugao učestalost (frekvencija) sila pritisak. godine.1.godine. rad snaga Naziv izvedene jedinice radijan herc njutn paskal džul vat Oznaka jedinice rad Hz (s-1) N (kg m /s2) Pa (N/m) J (Nm) W (J/s) * Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima usaglašen je sa preporukama Međunarodne organizacije za metrologiju 1975.01. jedinica za brzinu je m/s.1981. Međunarodni sistem jedinica (SI) * usvojen je na 11. tehnički sistemi jedinica i slično. godine. 3 . Osnovne veličine i jedinice SI sistema su: Fizička veličina dužina vrijeme masa jačina električne struje temperatura jačina svjetlosti količina materije Naziv jedinice metar sekunda kilogram amper kelvin kandela mol Oznaka jedinice m s kg A K cd mol Izvedene jedinice nastaju od osnovnih mjernih jedinica pomoću algebarskih izraza upotrebom matematičkih simbola dijeljenja i množenja. U našoj državi zakonom je definiran definitivni prelazak na mjerne jedinice SI sistema od 01. Sistemi jedinica mjerenja Veličine koje karakterišu fizičke pojave ili njihova svojstva nazivaju se fizičkim veličinama. napon energija. Tako naprimjer. Mjerenje fizičkih veličina svodi se na njihovo upoređivanje sa vrijednošću koja je usvojena kao standard za jedinicu mjere te veličine. Neke izvedene jedinice su dobile i svoje nazive i ima ih ukupno 45. odnosno u mehanici. U fizici. za ubrzanje m/s2 i slično.SI sistem jedinica. U dosadašnjoj tehničkoj praksi korišten je veći broj sistema jedinica.

g. kao što je već rečeno. a nastaju stavljanjem međunarodno prihvaćenih prefiksa ispred oznake mjerne jedinice i to: Prefiks jokto zepto ato fempto piko nano mikro mili centi deci Oznaka y z a f p n μ m c d Vrijednost 10-24 10-21 10-18 10-15 10-12 10-9 10-6 10-3 10-2 10-1 Prefiks deka hekto kilo mega giga tera peta eksa zeta jota Oznaka da h k M G T P E Z Y Vrijednost 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 Dio SI-sistema koji se odnosi na klasičnu mehaniku često se naziva MKS (metar-kilogramsekunda). Tako naprimjer. 4 .DINAMIKA Vukojević. a njihovi uzorci nazivaju se etaloni. etalon za masu definiran je 1889. definirane međunarodnim dogovorima. Sve jedinice su. Ekinović Decimalni umnošci SI jedinica su decimalni dijelovi ili decimalni umnošci mjernih jedinica.

za koju je neposredno vezan i pojam inertnosti tijela. Po prirodi svog djelovanja sile mogu biti aktivne i reaktivne. to se u dinamici posmatraju masa tijela. 5 . dinamika obuhvata upravo i taj dio. a to je pojam mase. Masa je po svojoj prirodi skalarna pozitivna veličina i u većini slučajeva konstantnog intenziteta. U dinamici se uvodi se jedan sasvim novi pojam. odnosno na njegovu masu. pravcu ili smjeru. već i od njegovog geometrijskog oblika i rasporeda masa. Osnovni zadatak dinamike svodi se na utvrđivanje kretanja materijalnih tačaka tijela pod utjecajem sile. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2 DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2. kretanje tijela ne zavisi samo od mase tijela i sila koje na njega djeluju. Pošto je kretanje tijela usko povezano sa njegovim uzrokom. Osnovni zadaci koji se rješavaju u dinamici mogu se podijeliti u dvije grupe. Dok se u kinematici određivanje kretanja geometrijskih oblika izvodilo ne vodeći računa o materijalnosti tijela. Pod pojmom promjenljivosti sile podrazumijeva se njena zavisnost od brzine kretanja (npr. odnosno silom. sila otpora nekog medija). Generalno posmatrano. nakon prestanka njihovog djelovanja tijela će se kretati različitim brzinama i preći će različite puteve.2. Ako na dva tijela različitih masa djeluju iste sile. Iz jednostavnih eksperimenata uočljivo je da će tijelo veće mase imati veću inertnost.1. U dinamici su sile veličine koje se mijenjaju tokom vremena bilo po intenzitetu. i to: zadaci koji se postavljaju u cilju definiranja sila koje proizvode data kretanja i zadatke kojima se definiraju kretanja koja proizvode poznate sile. pa čak ni o vremenu u kojem se kretanje odvija. U problemima iz statike sile su u posmatranom okviru vremena bile konstantne veličine. Kretanja tijela proučavana su u kinematici i pri tome se nije uzimao u obzir utjecaj sile na tijelo. položaja (sila gravitacije) i vremena (pogonska sila motora). što je u neposrednoj vezi sa količinom materije u tom tijelu. Osnovni pojmovi i definicije Dinamika je dio mehanike u kojem se proučavaju zakoni kretanja materijalnih tijela pod dejstvom sila. čime realnije postavlja i analizira kretanje materijalnih sistema u stvarnosti. kao i sile koje djeluju na tijelo.

Ukoliko su pređene putanje tijela daleko veće od dimenzija posmatranog tijela. odnosno krutog tijela. onda mora postojati neki uzrok u okruženju te tačke. odnosno mirovanja materijalne tačke ukoliko nema vanjskog utjecaja. Prvi Newtonov zakon (zakon inercije) otkrio je. Tako naprimjer.DINAMIKA Vukojević. Ekinović Iz praktičnih razloga u dinamici se vrlo često uvodi pojam materijalne tačke. Iz ovoga proizilazi da se proučavanjem kretanja materijalne tačke istovremeno ulazi u problem proučavanja kretanja sistema materijalnih tačaka. Za promjenu stanja kretanja ili mirovanja veće mase potrebna je veća sila i obrnuto. tako da će se problemi koje rješava dinamika svesti na proučavanje dinamike tačke i dinamike sistema materijalnih tačaka. ukoliko sve tačke tijela imaju iste karakteristike kretanja. Također. nalazi se u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dotle dok je sile ne primoraju da to stanje promijeni. Galilei je u svojim eksperimentima zapazio da sila istih karakteristika daje istom tijelu uvijek isto ubrzanje. Ovim je definirana osnovna osobina materije sadržana u tome da nema promjene kretanja. pri proučavanju kretanja planeta oko Sunca i slično). Ovi zakoni prirode utvrđeni su nizom eksperimenata i. Galilei i glasi: Materijalna tačka. u konačnu formu uobličio ih je Newton. pravcem i smjerom. onda se problem svodi na posmatranje kretanja materijalne tačke koja ima konačnu masu. ustvari. Inercija se može shvatiti kao otpor promjeni stanja kretanja tijela. To znači da se tijelo kreće po inerciji. godine. što je slučaj kod translacije tijela. Drugim riječima. 6 . ovakva tijela se mogu smatrati materijalnim tačkama (naprimjer. Sunčev sistem sa središtem u Suncu može se smatrati inercijalnim. ukoliko se materijalna tačka ne kreće ravnomjerno ili pravolinijski. pri čemu su ose usmjerene ka zvijezdama nekretnicama.2. Sila je vektorska veličina i karakterizira se intenzitetom. Prema tome. koji se javlja zbog njegove materijalnosti. izdvojena od ostalih utjecaja. uvažavajući i koristeći postignute rezultate svojih prethodnika. ovakvo tijelo se može smatrati materijalnom tačkom. Osnovni zakoni dinamike Osnovne zakone klasične dinamike čine Newtonovi zakoni (principi) koji su definirani 1687. ukoliko se dimenzije i oblik tijela mogu zanemariti. Uzrok kretanja se u mehanici naziva silom. 2. Drugi Newtonov zakon (osnovni zakon dinamike) glasi: Promjena kretanja materijalne tačke proporcionalna je sili koja djeluje na nju i vrši se u pravcu i smjeru djelovanja sile. Koordinatni sistemi u kojima vrijedi zakon inercije nazivaju se inercijalni sistemi (Galilejevi trijedri).

2.2) Ovaj stav često se u literaturi prikazuje kao poseban zakon. ukoliko na materijalnu tačku koja se kreće ne djeluje spoljna sila i imajući u vidu da je masa uvijek r pozitivna veličina. onda se prema drugom zakonu dinamike zadatak rješava primjenom zakona o paralelogramu sila. Drugi Newtonov zakon izveo je naknadno i Euler na osnovu definicije pojma količine kretanja.3) 7 . odnosno vektora. što znači da je masa glavno mjerilo inertnosti tijela: r r r F = m1 a1 = m 2 a 2 . to je njeno ubrzanje jednako nuli ( a = 0) . (2. njihova rezultanta je jednaka njihovom geometrijskom zbiru: r r n r ma = ∑ Fi . DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE Iz ovoga slijedi da se sila može iskazati kao proizvod mase i ubrzanja: r r F =ma (2. Djelovanje više sila na materijalnu tačku Ako na masu m djeluje veći broj sila F . slika 1. Ovo znači da je brzina konstantnog intenziteta (v = const ) . i =1 (2. Treba još jednom istaknuti da oba zakona (prvi i drugi) važe samo za inercijalni referentni sistem. onda se one slažu po pravilu o slaganju sila. odnosno materijalna tačka (tijelo) kreće se pravolinijski konstantnom brzinom usljed inercije.1) Ovim zakonom obuhvaćeno je i ono što se konstatira prvim zakonom. r r Fn −1 r Fn r F1 r F2 r F12 r Fn − 2 Slika 1. ako na materijalnu tačku djeluju dvije ili više sila. Naime. Dakle. ona će im dati različita ubrzanja. Ako ista sila djeluje na dvije različite mase. Ako na materijalnu tačku djeluje istovremeno više sila.

a suprotnih smjerova. Ekinović Iz ovog izraza se mogu utvrditi odnosi masa tijela i ubrzanja. To znači da je na osnovu drugog zakona moguće odrediti masu tijela u istim uvjetima. od kojih je jedno izvor sile. tvrdi se da za postojanje sile moraju postojati najmanje dva izvora (dva tijela). Treći Newtonov zakon (zakon akcije i reakcije) utvrđuje međusobno djelovanje dvije materijalne tačke. Pored ostalog. a odnosi se na međusobno djelovanje tijela na Zemlji. sistem ne mora uvijek biti uravnotežen.4) Galilei je na osnovu svojih eksperimenata uočio da tijela koja slobodno bez otpora padaju pod utjecajem Zemljine teže imaju isto ubrzanje. ovaj zakon je također u direktnoj vezi sa težinom tijela. odnosno mase dva tijela su obrnuto srazmjerne njihovim ubrzanjima: r a2 m1 = r . slika 2. i glasi: Dvije materijalne tačke djeluju jedna na drugu tako da su im sile istih intenziteta i pravaca. koja je posljedica privlačne sile Zemljine teže.81 ms-2.DINAMIKA Vukojević.5) Veličina g je ubrzanje Zemljine teže i na Zemljinoj površini iznosi približno g = 9. r (2. r F2 r F1 m1 r F2 m2 m2 r r r F1 = F2 = F r F1 m1 r r F1 > F2 a) Slika 2. slika 2b. Pravac sile r G je okomit na Zemljinu površinu. 8 . koji dopunjuje zakon inercije. Prema ovom zakonu. slika 2a. m2 a1 (2. pošto je odnos konstantan: r r m=G g. Uzajamno djelovanje dva tijela b) Treba napomenuti da pri slobodnom djelovanju materijalnih tačaka.

z r Fn r Fn −1 m M r F1 r F2 y r Fn r Fn −1 M m r F1 r F2 0 x a) Slika 3.2. jednačina veze je ujedno i jednačina površine. z ) ≥ 0 . Ova ograničenja su obično izvedena pomoću drugih materijalnih tijela (površina. (2. z ) = 0 . tada je veza nezadržavajuća ili jednostrana i izražava se nejednačinom.6) Ukoliko materijalna tačka može da napusti osnovno ograničenje dato površinom. naprimjer: f ( x. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE 2. ona će se kretati slobodno pod utjecajem tih sila. ukoliko se tačka kreće po nekoj površini u Descartesovom koordinatnom sistemu. mase m. slika 4: b) f ( x. ( i = 1. linija). Pojam veze Ako na materijalnu tačku M. slika 3a. što sačinjava mehanizam veze.2. y . ). djeluje sistem sila r Fi .7) 9 . jer se koordinate tačke koja se kreće i površine. koja nije ograničena u prostoru.3. Veze koje su izražene jednačinom nazivaju se dvostranim vezama. odnosno linije po kojoj je materijalna tačka prinuđena da se kreće naziva se jednačina veze. ona nije slobodna.. Naprimjer. Ukoliko materijalna tačka može vezu napustiti.3. slika 3b.. koja ograničava njeno kretanje poklapaju. ukoliko je materijalna tačka prinuđena da se kreće u ograničenom dijelu prostora. y .. S druge strane. (2. Slobodna i vezana materijalna tačka Ograničavanje kretanja materijalne tačke naziva se veza. onda se to ograničenje definira nejednačinom. Jednačina površine. odnosno linije.

dok veze koje se mijenjaju u toku vremena.DINAMIKA Vukojević. ( ) Ukoliko veza u prostoru ne ograničava brzinu tačke. ona se naziva holonomnom vezom (geometrijskom). ona se naziva neholonomnom vezom (neintegrabilnom). one se nazivaju stacionarnim (skleronomnim) vezama. Ako je kretanje tačke ograničeno vezom. y . Kretanje materijalne tačke odvija se usljed djelovanja sila. t = 0 (2.8) nazivaju se nestacionarnim (reonomnim) vezama. veze se mogu podijeliti i prema njihovoj postojanosti. onda se smanjuje broj mogućih kretanja materijalne tačke. Slobodna materijalna tačka u prostoru ima tri stepena slobode. dok u slučaju kada se uzima u obzir utjecaj trenja na kretanje materijalne tačke. jednačina ukupnog djelovanja za vezanu materijalnu tačku.otpor veze. naprimjer: f x.aktivna sila. veza se naziva realnom. Ekinović z M r Fi r r ( t) z 0 x x y y Slika 4. S obzirom na to da se veze u određenom dijelu suprostavljaju tom kretanju. z . dok tačka koja se kreće po liniji ima jedan stepen slobode kretanja. Vezana materijalna tačka Također. 10 . ako veza pored pomjeranja ograničava i brzinu tačke. r r r ma = F + FN (2.9) U tehničkoj praksi se vrlo često zanemaruje utjecaj trenja na kretanje materijalne tačke po podlozi. Ukoliko se veze ne mijenjaju tokom vremena. Međutim. uzimajući u obzir i aktivne i reaktivne sile. a FN . glasi: r r gdje je F . To znači da tačka koja se kreće po površini ima dva stepena slobode. U tom slučaju veze se nazivaju idealnim.

Y i Z označe projekcije sile koja djeluje na tačku na pravce osa koordinatnog sistema. r r r r r r v.1) je osnovna diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku. Diferencijalna jednačina kretanja Descartesovim koordinatama materijalne tačke u Projiciranjem diferencijalne jednačine (3. Kretanje slobodne materijalne tačke 3. r r (3.1. v ) . 11 . Prema Drugom zakonu. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u vektorskom obliku Položaj materijalne tačke M .1. r r F ⋅i = X.1. Ako se sa X . tj.1. koja se kreće određen je vektorom položaja r (t ) u odnosu na ishodište koordinatnog sistema. r . vektora položaja r i brzine tačke odnosno F = F (t .3.1) u vektorskom obliku u pravcu osa Descartesovog koordinatnog sistema mogu se dobiti tri skalarne diferencijalne jednačine kretanja slobodne materijalne tačke. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3 DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3.1) Sila F u općem slučaju može zavisiti od vremena t . 3. r r F ⋅i = Y. r r F ⋅i = Z. mase m . kretanje materijalne tačke određeno je izrazom r r r r F = ma = m&& .2. Jednačina (3.

3. && projekcije vektora ubrzanja na koordinatne ose. a N – normalno ubrzanje. B ). Ekinović tada su diferencijalne jednačine kretanja tačke: & & & m&& = X (t . y. z ) . dio komponenti i osnovnih nezavisno promjenljivih. y. x. z .3) aT – tangencijalno ubrzanje. y. y. z ) z gdje su &&. Kretanje materijalne tačke posmatrano u prirodnim koordinatama 12 . N .DINAMIKA Vukojević. slika 5: r r r maT = FT . x. koje nisu potrebne za definiranje ovog kretanja. r B m r T s r a r N 0 Mo r F Slika 5. ma B = FB . gdje su: (3.1. a B – binormalno ubrzanje. z . y. y & & & m&& = Z (t .1) projicira na ose prirodnog trijedra ( T .2) Ukoliko se kretanje vrši u ravni ili pravolinijski. y. dobiće se tri skalarne jednačine koje definiraju kretanje u pravcu jediničnih vektora. z . x. ma N = FN . otpadaju. x. &&.3. x. Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u prirodnim koordinatama Ako se osnovna vektorska jednačina (3. x y z (3. z ) x & & & m&& = Y (t . x.

Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u polarnim koordinatama U slučaju kretanja tačke u ravni mogu se koristiti polarne koordinate. dt 2 m v2 = FN . (3.5) 3. određuju se brzina i ubrzanje tačke M u radijalnom ro i poprečnom (cirkularnom) pravcu p o . r 13 . a N = s = .4.4) pa se diferencijalne jednačine slobodnog kretanja tačke u prirodnim koordinatama mogu napisati u obliku: m d 2s = FT . Kretanje tačke u polarnim koordinatama Projekcije ubrzanja u radijalnom i poprečnom pravcu su: & && && a r = && − rϕ 2 i aϕ = rϕ + 2rϕ . r y r F M r r r po r ro ϕ x 0 Slika 6. Rk FB = 0. slika 6.1. a B = 0.3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Iz kinematike je poznato da su prirodne komponente ubrzanja tačke: & v2 s2 dv d 2 s aT = = 2 = &&. dt dt Rk Rk (3. Za ovaj ravninski r problem.

x y z Intenzitet rezultujuće sile određen je izrazom (3. y y z z (3. Z = m&&(t ) .10) dok su uglovi koje gradi pravac sile F sa osama koordinatnog sistema jednaki: cos α = X Y Z .DINAMIKA Vukojević. Y = m&&(t ). x x && = &&(t ). && = &&(t ) . r && && Fϕ = m a ϕ = m ( rϕ + 2rϕ ) .1) na radijalni i poprečni pravac. a treba odrediti uzrok njihovog kretanja. Ekinović Projiciranjem osnovne jednačine (3.5.6) Fr i Fϕ projekcije sile na pravce polarnog koordinatnog sistema. cos β = .11) 14 . a) Prvi zadatak dinamike tačke obuhvata one tipove zadataka u kojima su poznati zakoni kretanja materijalne tačke. gdje su (3. Ako se kretanje materijalne tačke mase m posmatra u Descartesovom inercijalnom koordinatnom sistemu u kojem je položaj tačke definiran jednačinama x = x(t ).7) tada drugi izvod po vremenu ovih jednačina daje komponente vektora apsolutnog ubrzanja na koordinatne ose pravouglog sistema && = &&(t ). cos γ = .8) Na osnovu ovoga mogu dobiti projekcije sile u pravcu osa: X = m&&(t ). y = y(t ). z = z (t ) . F F F (3. Zadaci dinamike za slobodnu materijalnu tačku Zadaci iz dinamike za slobodnu materijalnu tačku obično se svrstavaju u dva osnovna zadatka. to jest silu. 3. dobijaju se diferencijalne jednačine u polarnim koordinatama: & Fr = m a r = m ( && − rϕ 2 ) .1. Rješavanje ovakvih problema svodi se na diferenciranje zadatih konačnih jednačina kretanja tačke. (3. (3.9) F= r X 2 +Y 2 + Z2 .

Ove integracione konstante se posebno određuju za svaki zadatak iz početnih uvjeta kretanja materijalne tačke.12) predstavljaju tri diferencijalne jednačine drugog reda. C 4 . C1 . y . C 5 . C 3 . z ) . C 3 . z ) x & & & m&& = Y ( t . to će se u općim rješenjima pojaviti šest integracionih konstanti C1 . x . x . rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku zavisi od vremena t.13) t=0 ⎧ x = xo ⎪ ⎨ y = yo ⎪z = z o ⎩ & & x = xo & & y = yo . Početni uvjeti u Descartesovom koordinatnom sistemu obično su dati u obliku: (3. C 5 . koje opisuju slobodno kretanje materijalne tačke. a treba odrediti zakon kretanja tačke. C 3 . C 2 . C 5 . C 6 ) y = y (t . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE čime je ujedno zadovoljena i jedna od osnovnih trigonometrijskih relacija: cos 2 α + cos 2 β + cos 2 γ = 1 . z . y & & & m&& = Z ( t . y . C5 . C1 . C 4 . C 6 ) . kako je rečeno. U općem slučaju. 15 . dobija se zakon kretanja tačke u pravcu pojedinih osa koordinatnog sistema: x = x (t . C 2 . C 3 . C 4 . x . C 2 . z . C 6 . C1 .14) u opće rješenje diferencijalnih jednačina i njihov prvi izvod dobiće se ukupno šest algebarskih jednačina iz kojih se odredi šest integracionih konstanti C1 . & & z = zo (3.14) Stavljanjem početnih uvjeta (3. C 2 . z = z (t . C 2 . y . C 6 . C 4 . x .3. y . Iz ovoga se vidi da se rješenje problema koji spadaju u grupu prvog zadatka dinamike tačke svodi na diferenciranje jednačina kretanja. y . z . C 6 ) S obzirom na to da jednačine (3. To znači da se rješavanje ovakvih problema svodi na rješavanje sistema diferencijalnih jednačina: r & & & m&& = X ( t . x .12) Integriranjem diferencijalnih jednačina (3. C 3 . b) Drugi zadatak dinamike tačke obuhvata probleme kod kojih su poznate sile Fi koje djeluju na slobodnu materijalnu tačku mase m. y . x .12). C5 . z ) z (3. C 4 . položaja tačke i njene brzine.

15) Posmatrat će se problem pravolinijskog kretanja materijalne tačke koje izaziva sila F . y = y(t ). 3. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke (3.13). Neki slučajevi kretanja materijalne tačke 3. r z M 0 y r F x x = x(t ) Slika 7. odnosno zakon kretanja materijalne tačke u obliku: x = x(t ).DINAMIKA Vukojević. mora biti kolinearna sa zamišljenim pravcem kretanja. y m&& = Z = 0 z r (3.1. Za određivanje položaja materijalne tačke M odabrat će se jedna od Descartesovih koordinatnih osa. Da bi materijalna tačka zadržala pravolinijsko kretanje.2. slika 7. kao i početna brzina tačke. uvrštavanjem vrijednosti dobijenih integracionih konstanti u opća rješenja (3. 16 . Diferencijalne jednačine kretanja materijalne m&& = X = Fx .2. z = z (t ) . ova sila. Ekinović Konačno. Pravolinijsko kretanje materijalne tačke Zadatak se sastoji se u tome da se odredi zakon kretanja materijalne tačke tačke glase: x = x(t ) ukoliko je r poznata sila F koja djeluje na materijalnu tačku. y i z tačke koja se kreće. x m&& = Y = 0 .16) i uspostavljaju vezu između sile F i koordinata x. naprimjer osa x. dobijaju se partikularni integrali sistema osnovnih diferencijalnih jednačina.

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Prva diferencijalna jednačina u (3.16) naziva se diferencijalnom jednačinom pravolinijskog kretanja materijalne tačke. Druga i treća jednačina u izrazu (3.16) pokazuju da je kretanje pravolinijsko i orijentirano u pravcu ose x. U općem slučaju, desna strana prve diferencijalne jednačine (3.16), odnosno intenzitet sile, zavisi od vremena, pređenog puta i brzine i može se izraziti na sljedeći način:

d 2x & x = && = f (t , x, x) . dt 2

(3.17)

Dvostrukim integriranjem izraza (3.17), što u nekim slučajevima može biti dosta komplicirano, dobija se opći integral u obliku x = f ( t , C1 , C2 ) , (3.18) gdje su

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju na osnovu početnih uvjeta.

Početni uvjeti za pravolinijsko kretanje tačke obično su dati u sljedećem obliku:

t=0

{ x = xo ,

& & x = xo = vo .

(3.19)

Iz početnih uvjeta određuju se integracione konstante (3.16) dobija konačan oblik

C1 i C2 , pa opće rješenje jednačine
(3.20)

x = f ( t , xo , vo )
3.2.1.1. Kretanje materijalne tačke pri djelovanju konstantne sile
Ako na materijalnu tačku djeluje sila F konstantnog intenziteta F u pravcu ose ubrzanje materijalne tačke biti konstantno:

r

x , onda će i

r && = a = const . x
U tom slučaju diferencijalna jednačina (3.16) dobija sljedeći oblik:

m
Pošto se traži zakon kretanja jednačine ostavi

& dx = X = F = const . dt

(3.21)

x(t ) , izraz (3.21) transformirat će se tako da se na lijevoj strani

& dx , a ostale vrijednosti prebace na desnu stranu.
17

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Integriranjem takve jednačine dobija se

& x=
Još jednom integracijom dobija se

F t + C1 . m

(3.22)

x=

1F 2 t + C1 t + C 2 , 2m

(3.23)

što predstavlja opće rješenje diferencijalne jednačine. Uz zadate početne uvjete u obliku:

& & t = 0, x = xo , x = xo = vo , dobijaju se iz (3.22) i

(3.23) vrijednosti integracionih konstanti:

C1 = vo i C 2 = xo .
Unošenjem vrijednosti integracionih konstanti u opće rješenje (3.23) dobija se partikularni integral u obliku:

x=

1F 2 t + vo t + xo . 2m

(3.24)

Iz jednačine (3.24) se vidi da materijalna tačka M vrši jednako ubrzano pravolinijsko kretanje. U slučaju kretanja materijalne tačke u polju Zemljine teže, na nju djeluje vertikalna sila teže F = G usmjerena prema površini Zemlje, a ubrzanje tačke jednako je gravitacionom ubrzanju g = F / m = G / m , slika 8. y M

r r F =G
vo
yo 0 z x y

Slika 8. Kretanje materijalne tačke u polju Zemljine teže

18

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Pri razmatranju pravolinijskog kretanja slobodne materijalne tačke pod utjecajem sile teže, za relativno male visine privlačna sila se može smatrati konstantnom. U ovom slučaju, uz zanemarivanje otpora zraka, mogu se javiti tri posebna slučaja kretanja tačke, i to: vertikalni hitac naviše, vertikalni hitac naniže i slobodan pad. Osnovna jednačina pravolinijskog kretanja (3.24) duž ose x može se transformirati u novi oblik zbog prelaska na pravolinijsko kretanje tačke u pravcu ose y, slika 8, pa će se dobiti:

y = y o ± vo t −

1 2 gt . 2

(3.25)

Veličina yo predstavlja početni položaj tačke u trenutku t = 0, a

vo početnu brzinu u pravcu

okomitom na površinu Zemlje. Znak (±) uz član koji sadrži početnu brzinu uzima se u ovisnosti od smjera početne brzine, i to: znak (+) za hitac prema gore, a znak (–) za hitac prema dolje. Za slobodan pad vrijedi ista osnovna jednačina (3.25), s tim što je u tom slučaju vo = 0 .

3.2.1.2.

Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od vremena

Za pravolinijsko kretanje tačke u pravcu ose diferencijalna jednačina glasi: gdje je

x pri djelovanju sile zavisne od vremena,
(3.26)

F (t ) = Fx (t ) = X .

m&& = F (t ) , x

Integriranjem jednačine (3.26) dobija se:

& x=∫
a još jednom integracijom:

F (t ) dt + C1 , m

(3.27)

⎡ F (t ) ⎤ x = ∫ ⎢∫ dt ⎥ dt + C1t + C 2 , ⎣ m ⎦
gdje su

(3.28)

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju iz početnih uvjeta.
Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od rastojanja

3.2.1.3.

Ukoliko sila koja djeluje na materijalnu tačku zavisi od pređenog rastojanja, diferencijalna jednačina kretanja se može napisati u obliku:

19

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

gdje je

F ( x ) = Fx ( x ) = X .

m&& = F ( x ), x && u obliku x

(3.29)

Korištenjem prikladnijeg izraza za drugi izvod

&& = x

& & & dx dx dx dx dx & = =x , dt dx dx dt dx

(3.30)

jednačina (3.29) se može, nakon razdvajanja promjenljivih, pisati u vidu

& & x dx =
Integriranjem ove jednačine dobija se

F (x ) dx . m

(3.31)

& x2 F (x ) dx + C1′, =∫ m 2
odnosno

(3.32)

& x = ± 2∫
ili

F (x ) dx + C1 m

(3.33)

dt = ±

dx = φ (x, C1 ) dx. F (x ) 2∫ dx + C1 m

(3.34)

Ponovnim integriranjem izraza (3.34) dobiće se

t = ∫ φ ( x, C1 ) dx + C2 ,
a rješavanjem ove jednačine po obliku

(3.35)

x dobija se konačna jednačina kretanja materijalne tačke u
x = f ( t , C1 , C 2 ) .
(3.36)

3.2.1.4.

Kretanje materijalne tačke pri djelovanju sile koja zavisi od brzine

Neka materijalna tačka vrši pravolinijsko kretanje pod djelovanjem sile koja zavisi od brzine & & tačke F ( x ) = Fx ( x ) = X .

20

3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE

Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke glasi:

& m&& = F (x ) . x
Ova jednačina se može pisati u sljedećem obliku

(3.37)

m
a njenim integriranjem dobija se

& dx = dt , & Fx ( x )

(3.38)

m∫

& dx + C1 = t . & Fx (x )

(3.39)

Iz ove jednačine se može naći brzina tačke zakon kretanja tačke

x( t , C1 , C 2 ) .

& x , a njenom ponovnom integracijom nalazi se

3.2.1.5.

Slobodan pad u vazdušnom prostoru (otpornoj sredini)

Slobodan pad tijela u sredini (mediju) u kojem postoji otpor nije isti kao u bezvazdušnom prostoru. Na materijalnu tačku u tom slučaju, pored sile teže ( F = G = mg ), djeluje i sila otpora sredine. Otpor sredine kroz koju se tijelo kreće određuje se eksperimentalno, a zavisi od brzine kretanja, gustine medija i oblika tijela. Pri brzinama koje su manje od brzine zvuka otpor sredine izračunava se prema formuli

Fw = c ρ A v 2 ,
gdje su: A – površina projekcije tijela u ravni normalnoj na pravac kretanja, c – konstanta koja zavisi od oblika tijela, ρ – gustina medija. Posmatraće se slobodno padanje materijalne tačke u otpornoj sredini, slika 9. Kretanje materijalne tačke odvija se pod utjecajem sile teže G = mg i otpora medija djeluje suprotno od smjera kretanja (za početnu brzinu jednaku nuli). Diferencijalna jednačina pravolinijskog kretanja u pravcu ose y (usmjerene prema dolje) glasi

Fw koji

& m&& = G − Fw = G − cρAy 2 . y

(3.40)

21

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

0

r Fw
r G

y

y Slika 9. Kretanje tijela u otpornoj sredini Radi lakšeg rješavanja diferencijalne jednačine, && će se napisati u prikladnijem obliku y

&& = y

& & & dy dy dy dy dv & & y= = = v , y = vy = v . dt dy dt dy dy

(3.41)

Na osnovu ovog diferencijalna jednačina (3.40) glasi

G dv v = G − c ρ A v2 . g dy
Uvođenjem oznake a =
2

(3.42)

G cρ A

i množenjem sa

g G , jednačina (3.42) prelazi u oblik
⎞ ⎟. ⎟ ⎠

v

⎛ v2 dv = g ⎜1 − 2 ⎜ a dy ⎝

Razdvajanjem promjenljivih i množenjem sa (-2) dobija se

− 2v
što nakon integriranja daje

dv g = −2 2 dy , 2 a −v a
2

(3.43)

1n a 2 − v 2 = −2

g y + C1 . a2

(3.44)

22

44) dobija se 1n a2 − v2 g = −2 2 y . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Uz početne uvjete yo = 0 i vo = 0 . 23 . Krivolinijsko kretanje tačke Kako se moglo vidjeti iz dosadašnjeg razmatranja. v ) . 3. što znači da se brzina padanja Povećanjem pređenog puta y → ∞. Ovo znači da tijelo ne može dostići brzinu veću od granične brzine. Sile koje djeluju na tačku mogu biti zavisne od više nezavisno promjenljivih veličina r r r r F = F (t . pa i njihove projekcije na ose Descartesovog koordinatnog sistema općenito r zavise od istih tih veličina.46) teži nuli.2.2. Sve gore navedeno vrijedi uz pretpostavku da sila otpora y r r Fw nije veća od G . pri analizi kretanja materijalne tačke na koju djeluju proizvoljne sile polazi se od osnovne diferencijalne jednačine r r ma = ∑ Fi . Pri analizi krivolinijskog kretanja materijalne tačke podesno je raščlaniti rezultujuću silu F na njene komponente u pravcima koordinatnih osa. dobija se vrijednost integracione konstante C1 = ln a . (3.3.45) a odavde slijedi zavisnost brzine tijela od pređenog puta y −2 g a2 y v = a 1− e − 2g 2 . 2 a a (3. naprimjer: r r r r r r r r r r F = Fx + Fy + Fz = Fx i + Fy j + Fz k = X i + Y j + Z k . izraz e a povećava sa porastom y i teži svojoj graničnoj vrijednosti a . 2 Uvrštavanjem vrijednosti C1 u (3. Zatim se za svaku projekciju formiraju se posebne diferencijalne jednačine drugog reda koje opisuju kretanje tačke u pravcima pojedinačnih koordinatnih osa. r .

E – tjeme parabole koja predstavlja putanju tačke. Projiciranjem ove jednačine na ose Descartesovog koordinatnog sistema dobijaju se tri skalarne jednačine: (3. Kosi hitac u bezvazdušnom prostoru Analizirat će se kretanje materijalne tačke M. m&& = −G = − mg .2.47) m&& = 0. C 2 = vo cos α .1. 3.DINAMIKA Vukojević. penjanja. Ekinović Pravolinijsko kretanje se može shvatiti kao poseban slučaj krivolinijskog kretanja. C 3 = vo sin α . m&& = 0. Na slici 10 su naznačene sljedeće veličine: α – elevacioni ugao.2. D – domet.47) daje & x = v x = C1 . Problem će se posmatrati u ravni y 0 z . Integriranjem pojedinačnih diferencijalnih jednačina dobijaju se opća rješenja. Početni uvjeti kretanja za posmatrani slučaj glase: r h – visina ⎧ xo = 0. tako da diferencijalna jednačina kretanja glasi r r ma = G . i da se otpor vazduha može zanemariti. na osnovu kojih se uz zadate početne uvjete nalazi zakon kretanja materijalne tačke u pravcu svake koordinatne ose posebno. & z = − gt + C 3 . (3. slika 10.48) dobiće se vrijednosti integracionih konstanti: C1 = 0. koja je izbačena sa površine Zemlje r početnom brzinom vo u pravcu koji sa horizontalnom ravni gradi ugao α . ⎪ t = 0 ⎨ yo = 0. ⎩ o & xo = 0 & yo = vo cos α . 24 . x y z Prva integracija diferencijalnih jednačina (3. mase m.48) Uvrštavanjem zadanih početnih uvjeta u jednačine (3. & zo = vo sin α Na tačku tokom kretanja djeluje samo sila teže. ⎪ z = 0. & y = v y = C2 . Pretpostavlja se da na materijalnu tačku djeluje samo sila teže mg = const .

z = − gt + vo sin α . z = − gt 2 + vo t sin α + C 6 .49) z M r v r r G = mg h r vo α 0 y x D Slika 10. y = v o t cos α + C 5 . y = vo cos α . dobijaju se vrijednosti C 4 = C5 = C 6 = 0 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Unošenjem vrijednosti integracionih konstanti u jednačine (3. pa su konačne jednačine kretanja tačke: x=0 . 2 (3.50) Korištenjem početnih uvjeta koji se odnose na početni položaj tačke.48) dobijaju se projekcije brzina pokretne tačke na koordinatne ose: & & & x = 0.51) dobija se jednačina trajektorije tačke gy 2 z = y tgα − 2 .52) 25 . Kosi hitac Integracijom jednačina (3. y = vo t cos α . gt 2 z = vo t sin α − . Eliminiranjem parametra t iz sistema jednačina (3. E (3. što pokazuje i prva jednačina u (3.51) Posmatranje projekcije kretanja u pravcu ose x .3. moglo se još u početku izostaviti.49) dobija se x = C 4 . s obzirom na to da je problem ravninski (u ravni y 0 z ).51). 2vo cos 2 α (3. 2 (3.

Iz izraza (3.53) h = z max = 2 vo sin 2 α 2g . g U tački E nastaje promjena kretanja (horizontalni hitac).52) predstavlja parabolu sa osom simetrije koja je paralelna osi 0 z . g (3. domet D će iznositi 2 vo sin 2α . Ekinović Jednačina (3.51): t E u treću (3. uvrštavanjem & = z = 0 ). Pri zadatoj početnoj brzini tačka će postići najveću visinu ako se izbaci pod uglom ona će iznositi α=π 2 i hmax = 2 vo .49). U pravcu ose z kretanje je jednako usporeno do trenutka kada projekcija brzine u pravcu ose z postane jednaka nuli ( v z tačka dostići svoj najviši položaj u vrhu E parabole.DINAMIKA Vukojević. slika 10. 2g što ustvari predstavlja vertikalni hitac u bezvazdušnom prostoru. g ostvaruje se kosim hicem pod uglom α = π 4 i iznosi D = 2 y E = 2vo t E ⋅ cos α = (3. a tačka se nadalje kreće jednako ubrzano.55) 26 .54) Maksimalni domet Dmax Dmax 2 vo = . Maksimalna visina penjanja materijalne tačke h dobiće se uvrštavanjem vremena jednačinu (3. dobiće se vrijeme penjanja tačke do vrha E tE = vo sin α . U tom trenutku će & z = 0.51) vidi se da je kretanje projekcije tačke u pravcu ose y ose jednoliko (konstantnom brzinom v o cos α ). Pošto je trajektorija tačke simetrična. Prema izrazima (3.

što znači da se tačka kretala i zauzimala položaj u prostoru bez ikakvih ograničenja.56) tada se može napisati osnovna diferencijalna jednačina kretanja neslobodne materijalne tačke u obliku (3. stacionarna i holonomna. z (3. a što obezbjeđuje ostvarivanje osnovne zamisli i funkcioniranje mašine (pumpe. međutim. alatne mašine. r r r ma = F + FN . Ako se posmatra kretanje materijalne tačke po nepokretnoj površini. koje ne potječu od početnih uvjeta.57) r FN r Fn r FT r k M r F r i x 0 r r( t) r j y z x y Slika 11. Ove površine u suštini predstavljaju veze koje primoravaju materijalnu tačku da se kreće neslobodno.56) jasno je da je u ovom slučaju veza zadržavajuća. vozila i slično). FN . čija je jednačina data u Descartesovom koordinatnom sistemu u obliku f (x . U tehničkoj praksi. z ) = 0 .rezultanta vanjskih aktivnih sila. kretanje materijalne tačke ograniči unaprijed zadatim mehaničkim ili nekim drugim vezama. 27 . Kretanje neslobodne materijalne tačke U dosadašnjem proučavanju posmatrano je kretanje slobodne materijalne tačke.reakcija veze. mašine i uređaji najvećim dijelom rade i kreću se po unaprijed određenim i ograničenim površinama. Kretanje neslobodne materijalne tačke Iz jednačine veze (3. slika 11. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3. y .3.3. Ukoliko se. tada se govori o neslobodnom kretanju materijalne tačke. r r gdje su: F .

Ekinović Ukoliko je površina hrapava. z ) . dt v (3. y . Fnz .56): f x.57) dobiće oblik: (3. FTz . (3. v Prema tome.60) projicira na ose Descartesovog koordinatnog sistema. diferencijalna jednačina kretanja tačke (3. to se može pisati u vektorskom obliku r r r FN = Fn + FT . to njene koordinate moraju zadovoljiti uvjet (3. r r v FT = − μ Fn . tada reakcija veze tangencijalnu i normalnu: r FN ima dvije osnovne komponente.DINAMIKA Vukojević. 28 .58) r r Komponenta FT nastaje kao posljedica trenja. Fny . FTx .62) m&& = Fz + Fnz + FTz z Sistem jednačina (3. (3. z = 0 . Pošto je tačka M pri kretanju stalno u dodiru sa površinom. a kako je kolinearna sa brzinom tačke v i suprotnog smjera. ( ) Poznato je da se smjer spoljašnje normale na površinu poklapa sa smjerom vektora grad f = ∂f r ∂f r ∂f r i+ j+ k .59) r r r r ma = F + Fn + FT ili (3.63) koji se naziva gradijentom skalarne funkcije f ( x. FTy . y. dobiće se diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke u skalarnom obliku: m&& = Fx + Fnx + FTx x m&& = Fy + Fny + FTy y .62) ima devet nepoznatih veličina i to: tri koordinate tačke x. z i šest reakcija: Fnx . y .60) r r r r r d 2r v m 2 = ma = F + Fn − μ Fn . ∂z ∂x ∂y (3.61) Ako se vektorska jednačina kretanja materijalne tačke (3.

diferencijalna jednačina kretanja neslobodne materijalne tačke u vektorskom smislu dobiće oblik m r r r r d 2r v = ma = F + λ grad f − μFn . 29 . dt dz dt (3.68) Diferencijalne jednačine (3. koji općenito zavisi od koordinata x.67) na ose Descartesovog sistema dobiće se tri skalarne jednačine: m&& = Fx + λ x F ∂f −μ n ∂x v F ∂f −μ n m&& = Fy + λ y ∂y v F ∂f −μ n m&& = Fz + λ z ∂z v dx dt dy . z . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Kako je normalna komponenta reakcije veze se iz kolinearnosti vektora r Fn i grad f može pisati: r Fn usmjerena u pravcu normale na površinu. zajedno sa dopunskim jednačinama f x . Projiciranjem vektorske jednačine (3.67) naziva se diferencijalnom jednačinom kretanja neslobodne materijalne tačke ili Lagrangeovom jednačinom prve vrste. koje se odnose na realnu vezu. to r Fn = λ grad f . r Fn na vektorske komponente dobiće se r r r r ⎛ ∂f r ∂f s ∂f r ⎞ Fn = Fnx i + Fny j + Fnz k = λ ⎜ i + j + k ⎟. y .3. z = 0 i FT = μ Fn formiraju sistem od pet jednačina sa pet ( ) nepoznatih x .67) Jednačina (3.65) što u skalarnom smislu znači da se mogu dobiti dopunske jednačine: Fnx = λ ∂f ∂f ∂f . y . gdje je (3.68). Fn i λ . y i z . v dt 2 (3. ∂z ∂x ∂y (3.66) Na osnovu ovoga. Fnz = λ . ⎜ ∂x ∂y ∂z ⎟ ⎠ ⎝ Rastavljanjem (3. Fny = λ .64) λ – Lagrangeov množitelj (multiplikator).

(3. (3. prvi izvod ove funkcije će biti (3. Pošto koordinate zavise od vremena. ∂t Odavde je (3.69) f (x .74) r ∂f v ( grad f ) cos (v .68) dobijaju se diferencijalne jednačine kretanja neslobodne tačke u obliku: ∂f ∂x ∂f m&& = Fy + λ y ∂y ∂f m&& = Fz + λ z ∂z m&& = Fx + λ x Uz datu jednačinu veze . y . dobija se sistem od četiri jednačine sa četiri nepoznate veličine x . (3. U slučaju zadržavajuće promjenljive (nestacionarne) veze.70) odakle se dobija intenzitet reakcije jednak 2 2 2 Fn = Fnx + Fny + Fnz = λ grad f . z i λ . Reakcija Fn idealne veze u vektorskom obliku glasi r Fn = λ grad f . x+ y+ z+ dt ∂x ∂y ∂z ∂t što se preko gradijenta skalarne funkcije može napisati u obliku (3. grad f ) = − . y . odnosno kretanja po glatkoj površini ( μ = 0 ). iz izraza (3.DINAMIKA Vukojević. y .71) Uvjet za brzinu materijalne tačke pri neslobodnom kretanju.72) ∂f ∂f ∂f df ∂f & & & = = 0.73) r ∂f v grad f + = 0.t ) = 0 . z ) = 0 . ∂t 30 . Ekinović U slučaju idealne veze. tačka je prinuđena da se kreće po površini jednačine f ( x . z .

odnosno na pravac normale površine. z ) = 0 y 0 x r r ( t) Slika 12.75) pokazuje uvjet ortogonalnosti vektora. z grad f M r v f ( x. 2 2 f (x . pa je skalarni proizvod vektora brzine v i gradijenta površine grad f jednak U slučaju dvostrane stacionarne veze. a (grad f ) je 2 r r rr ∂f v cos (v .75) Skalarni proizvod u (3. y . kod ovakve promjenljive dvostrane veze ograničenju podliježe samo projekcija brzine na pravac gradijenta. (3. n ) = v n = v n = − ∂t (grad f ) . izostaje r član ∂f ∂t . Druga projekcija brzine koja leži u tangencijalnoj ravni ne podliježe nikakvom ograničenju. intenzitet gradijenta skalarne funkcije koji iznosi (grad f ) = ⎛ ∂f ⎞ + ⎛ ∂f ⎞ + ⎛ ∂f ⎞ . ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎝ ∂z ⎠ Dakle. odnosno brzina pokretne tačke kod ovakve veze uvijek leži u tangencijalnoj ravni (okomita je na gradijent površine). y . slika 12. z ) = 0 . Ortogonalnost vektora r v i grad f 31 . odnosno kada je jednačina veze nuli: r v grad f = 0 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE odnosno gdje je r n vektor normale površine koji je kolinearan sa pravcem gradijenta.3.

dobiće se uvjet d 2 f ∂f ∂f ∂f t && + && + && + D2 ( f )(*) = 0 . Ako se izraz (3. Drugim riječima. y. odakle se deriviranjem dobija r r d ( grad f ) (3.78) v grad f = 0 . odnosno & & & D2 ( f ) je kvadratna forma projekcija brzina x. pri neslobodnom kretanju materijalne tačke postoje ograničenja za vektor brzine v i r vektor ubrzanja a .80) pri čemu je D2 ( f ) operator sličnog oblika kao D2 ( f ) .79) a grad f + v =0 . (3. vektor brzine se stalno nalazi u tangentnoj ravni. = x y z 2 dt ∂x ∂y ∂z što se može pisati u obliku (3. s tom razlikom što se u njemu ne pojavljuju izvodi po vremenu.76) r t a grad f + D2 ( f ) = 0 . zadovoljen je uvjet r (3. Projekcija ubrzanja u tangencijalnoj ravni ne podliježe nikakvom ograničenju. ____________________________________________________________________________ (*) Literatura D. Ekinović Uvjet za ubrzanje materijalne tačke pri neslobodnom kretanju. tj. dt r Jednačina (3. U slučaju dvostrane stacionarne holonomne veze. vektor brzine i ubrzanja mogu biti samo oni vektori koji ispunjavaju uvjete iz izvedenih izraza.DINAMIKA Vukojević.77) Jednačina (3. Dakle.Rašković t D2 ( f ) = r ⎛ ∂2 f ⎞ ∂2 f 2 ∂2 f 2 ∂2 f 2 ∂2 f ∂2 f & & && && &&⎟ & x + 2 y + 2 z + 2⎜ xy + xz + yz ⎟ + 2 ⎜ ∂x∂y ∂x ∂y ∂z ∂x∂z ∂y∂z ⎠ ⎝ ⎛ ∂2 f ∂2 f ∂2 f ⎞ ∂2 f & & & + 2⎜ z⎟ + x+ y+ ⎜ ∂x∂t ∂y∂t ∂z∂t ⎟ ∂t 2 ⎝ ⎠ 32 .73) derivira po vremenu.77) pokazuje ograničenje kojem podliježe komponeta ubrzanja koja je kolinearna sa gradijentom površine.77): r a grad f + D2 ( f ) = 0 . z . t (3.79) pokazuje uvjet za vektor ubrzanja a u slučaju dvostrane stacionarne holonomne veze i on se može pisati slično (3.

y . Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji Neka je kriva linija po kojoj se kreće tačka formirana presjekom dvije površine u Descartesovom koordinatnom sistemu. z ) = 0 z r Fn1 M r Fn 2 r r ( t) 0 x f1 ( x . z ) = 0 . y . r Fn (3. odnosno jednačina veze. slika 13. Njena jednačina.82) I ovdje postoje određeni uvjeti koje moraju ispuniti vektori brzine i ubrzanja da bi se ostvarilo kretanje ( f 1.83) 33 . dobija se iz presjeka jednačina površina f1 (x . f 2 (x .2 = 0 (3. dt (3. y . z ) = 0 y Slika 13. Kretanje tačke po nepomičnoj krivoj liniji Reakcija idealne veze iznosiće r r r Fn = Fn1 + Fn 2 . Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke po idealnoj vezi. 2 – odnosi se na površinu "1" i na površinu "2"): r v grad f 1.81) f 2 (x .3.1. odnosno glatkoj nepokretnoj krivoj liniji.3. može se napisati u obliku r r r r r r d 2r ma = m 2 = F + Fn1 + Fn 2 = F + λ1 grad f1 + λ 2 grad f 2 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 3. y . z ) = 0 i i predstavlja trajektoriju tačke.

ako je sila kidanja užeta Sm . proizvoljno usmjerenu prema gore. odnosno ležati na zajedničkoj tangenti obje površine. slika 3. a njegovo djelovanje zamijeniti odgovarajućom silom S .2. Prema drugom Newtonovom zakonu. Malj težine G. Rješenje. koji služi za razbijanje troske. r 3. Projiciranjem ove jednačine na osu (a) x . Primjeri Primjer 1. x (b) i =1 34 .2 + D2 ( f1. Odrediti silu u užetu i maksimalnu težinu malja Gm . diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke u ovom slučaju biće r r n r r r ma = ∑ Fi = S + G . Malj koji se kreće translatorno prema gore može se smatrati materijalnom tačkom mase m.DINAMIKA Vukojević.84) Ovo znači da vektor v mora biti upravan na normale površina.2 ) = 0 .4. dobiće se m&& = S − G .1. Slika 3. Malj će se osloboditi od užeta tako što će se uže presijeći. && ε =ϕ R x r G 0 0 r && x 0 r S 0 0 r r G = mg Slika 3. Ekinović r a grad f 1. Bubanj vitla pokreće elektromotor preko reduktora i pogonskog vratila konstantnim ugaonim ubrzanjem ε = const .1. podiže se pomoću čeličnog užeta koje se namotava na vitlo poluprečnika R. (3. slika 3.2.

nagiba α prema horizontali. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Uže se namotava na vitlo ugaonim ubrzanjem ε .3 ? Rješenje. Ovo ubrzanje će se prenijeti i na malj.3. x Uvrštavanjem ove vrijednosti u jednačinu (b). x Da ruda ne bi klizila po traci mora biti zadovoljen uvjet da je minimalna sila trenja jednaka Ftr = μ mg cos α Iz (a) i (b) se dobija (b) (c) μ mg cos α = m&& + mg sin α . x 35 . Beskonačna traka A . tako da je ubrzanje svih njegovih tačaka jednako tangencijalnom ubrzanju vitla. S = mg + mRε = mg ⎜1 + ⎜ g ⎟ ⎠ ⎝ (f) ⎛ Rε ⎞ ⎟ < Sm . slika 3. maksimalna vrijednost težine malja se dobije iz r ⎛ Rε ⎞ ⎟. odnosno auž = aT = Rε . S = Gm ⎜1 + ⎜ g ⎟ ⎠ ⎝ odnosno (g) Gm < Sm g .4. Koliki mora biti minimalni koeficijent trenja μ da ruda ne bi skliznula sa trake. prenosi rudu do bunkera B x krećući se konstantnim ubrzanjem && . g + Rε (h) Primjer 2. dobija se (d) mRε = S − mg . Sila u užetu S ne smije preći vrijednost granične sile Sm pri kojoj se kida uže. Diferencijalna (a) m&& = −mg sin α + Ftr . Dakle. odnosno (e) Ovo je intenzitet sile S u užetu u svakom vremenskom trenutku i vidi se da ona zavisi od težine malja G = mg . tako da je ubrzanje malja (c) && = auž = R ε . slika 3. Posmatraće se jedan segment rude na traci mase jednačina kretanja ove mase biće m .

x 0 = v0 . što znači da koeficijent trenja μ mora biti minimalno μ= && x + tg α . Posmatrat će se jedna gredica koja se translatorno kreće niz strmu ravan kao materijalna tačka mase m . Rješenje. slika 3.5. dovođenje gredica na pogonske kotrljače ostvaruje se njihovim potiskivanjem i klizanjem niz strmu ravan koja je nagnuta pod uglom α. & x 0 = 0. Koordinatni sistem 0 xy usvojit će se sa početkom na vrhu strme ravni.DINAMIKA Vukojević. U potisnoj peći za zagrijavanje gredica. tako da u tom slučaju početni t = t 0 = 0. slika 3.5.4. g cos α (d) ukoliko je poznat koeficijent trenja Iz odnosa (d) se može naći i maksimalni nagib trake između rude i trake. α Primjer 3. Odrediti zakon kretanja gredice niz strmu ravan ako je gredici u početnom trenutku data r početna brzina vo i ako je koeficijent trenja između gredice i strme ravni jednak μ . Ekinović A mg sin α r && x r α G r Ftr x α B 0 Slika 3.3. 36 . Kretanje gredice (materijalne tačke) dešava se duž ose uvjeti glase: 0 x . α mg cosα Slika 3.

y 2 y 0 1 3 4 r G α Slika 3. slika r 3. Prema drugom Newtonovom zakonu slijedi r r r r ma = G + FN + Ftr Projiciranjem vektorske jednačine (a) na ose koordinatnog sistema skalarne jednačine: (a) 0 x i 0 y .sila trenja).6. Uvrštavanjem jednačine (d) u (b) dobiće se: (d) odnosno. Djelovanje strme ravni na tačku zamijenit će se reakcijama FN (normalna reakcija r r podloge) i Fμ ( Ftr = μFN .3.5.6. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Posmatrat će se proizvoljan položaj gredice na udaljenosti x od koordinatnog početka. r a x r Ftr r G r FN r a r v α x Slika 3. m&& = mg sin α − μ mg cos α x (e) (f) && = g ( sin α − μ cos α ) x 37 . Na tačku još djeluje aktivna sila težine G . dobiće se dvije (b) (c) m&& = mg sin α − Ftr x 0 = mg cos α + FN Iz jednačine (c) dobija se vrijednost normalne reakcije podloge FN = mg cos α .

7. između skipa i strme ravni je μ . slika 3. može se prema drugom Newtonovom zakonu postaviti jednačina kretanja r r r r r ma = G + S + FN + Ftr Projiciranjem u pravcu ose (a) x dobija se m&& = −mg sin α + S − Ftr x (b) (c) Pošto je Ftr = μFN = μ mg cos α i && && = r ϕ = ra . 2 (i) strme ravni i koeficijenta trenja μ . što daje C1 = v 0 i C 2 = 0 . Kako se vidi. poluprečnik bubnja r . r Osnovni podaci: teret težine G . slika 3.DINAMIKA Vukojević. 2 (h) Vrijednosti integracionih konstanti mogu se izračunati koristeći početne uvjete. Za kolica mase m koja se translatorno kreću uz strmu ravan. ugla nagiba α Primjer 4.8. Podesnim izborom ovih parametara može se spriječiti oštećenje gredica usljed udara koje se može javiti u praksi. sila u užetu r S . koeficijent trenja Rješenje. Koso dizalo koje služi za punjenje visoke peći transportuje rudu sa ostalim dodacima pomoću kolica (skipa). dok se brzina ne ustali. a još jednom integracijom dobija se zakon puta (g) x = g (sin α − μ cos α ) t2 + C1t + C 2 . Ekinović Integracijom jednačine (f) dobija se brzina gredice na strmoj ravni u proizvoljnom trenutku & x = g (sin α − μ cos α ) t + C1 . Najveće opterećenje imaće čelično uže u momentu pokretanja kolica. koja vuče vitlo po strmoj ravni nagiba α . Dakle. kretanje gredice niz strmu ravan zavisno je od početne brzine vo . zakon kretanja gredice niz strmu ravan glasi x = v o t + g (sin α − μ cos α ) t2 .. za zadate početne uvjete. x 38 . Stoga se postavlja slijedeći zadatak: odrediti silu u užetu ako se bubanj vitla obrće u početku kretanja po zakonu ϕ = at 2 2 .

7. mg cosα Slika 3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE to je ili S = mg sin α + μ mg cos α + m ra (d) (e) S = G sin α + μ G cos α + G ra . Tada će se uže rasteretiti. Primjer 5. ako tačka u trenutku t 0 ima x 0 r & & = y 0 = 0. g & && & Kada se brzina užeta ustali x = const . Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke postaviće se korištenjem drugog zakona dinamike r r r ma = G + F .9. & ϕ& r S r 2 1 x y 5 r S 3 r FN r && x α r S 4 r Ftr r G α mg sin α α r G Slika 3. x 0 = y 0 = 0 . Odrediti jednačine kretanja materijalne tačke u koordinatnom sistemu 0 xy . onda je i ϕ = const . odnosno ϕ = 0 .8. slika 3. Materijalna tačka težine G nalazi se u promjenljivom homogenom magnetnom polju koje djeluje silom F = A sin ωt u pravcu x ose.3. (a) što projiciranjem na ose daje dvije skalarne jednačine: 39 . pa će treći član u jednačini (e) otpasti. pri čemu su A i ω konstante. Rješenje.

mx = − A ω2 sin ω t + C1t + C 3 . gdje je k = const.10. a nakon druge integracije dobija se Slika 3. ⎨ & & ⎩ x0 = y 0 = 0 . C1 = A ω . Odrediti trajektoriju materijalne tačke ako su: M 0 0 = 010 = 0 2 0 = a . privlače dva nepokretna centra 01 i 0 2 silama F1 = mk 2 M 01 i F2 = mk 2 M 0 2 . 40 . (d) & y = − gt + C 2 . U početnom položaju r tačka M se nalazi na mjestu M 0 i ima brzinu vo . slika 3. sin ω t + 2 ωG ω G y=− gt 2 2 Primjer 6.DINAMIKA Vukojević. Materijalnu tačku M . C 2 = C3 = C 4 = 0 .9. mase m . Tačka se kreće po glatkoj horizontalnoj ravni. (e) gt 2 y=− + C2t + C4 . 2 Integracione konstante će se odrediti iz početnih uvjeta: t0 = 0 što uvrštavanjem u (d) i (e) daje ⎧ x0 = y 0 = 0. (f) Konačne jednačine kretanja materijalne tačke su: x=− Ag Ag t. Ekinović y m&& = A sin ωt x m&& = − mg y Mo (b) (c) x M Prva integracija ovih jednačina daje: 0 r F & mx = − A r G ω cos ω t + C1 .

Diferencijalna jednačina kretanja tačke glasi r r F2 = − mk 2 r2 . tada se vektori sila koje djeluju na tačku mogu izraziti u vidu: r r F1 = − mk 2 r1 .3. pa se jednačina (a) može pisati u r r m&& = −2mk 2 r . Ako se definiraju vektori. r O1 M = r1 . 02 Slika 3.10. y && + 2k 2 y = 0 . x && + 2k 2 x = 0. y (c) (d) Rješenja ovih diferencijalnih jednačina drugog reda sa konstantnim koeficijentima su: 41 . r O2 M = r2 . to je r1 + r2 = 2r . r OM = r . Kako su obliku: r r r r r r r r r r1 = ai + r i r2 = −ai + r .11. x m&& = −2mk 2 y. r r r r r r r r ma = m&& = F1 + F2 = − mk 2 r1 − mk 2 r2 = − mk 2 ( r1 + r2 ) r y (a) y r v0 r F1 M0 M r F2 x M 0 v0 a r r r1 M r r2 a x r r 01 0 02 01 a 0 Slika 3.11.. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Rješenje. r (b) Projiciranjem jednačine (b) na ose koordinatnog sistema 0 xy dobiće se: odnosno m&& = −2mk 2 x. slika 3.

z 42 (a) . A2 .pozitivna konstanta. B1 . A2 = v0 ω . gdje je m -masa tijela. & y = − B1ω sin ω t + B2ω cos ω t Izvodi ovih jednačina su: (f) Uvrštavanjem početnih uvjeta ⎧ x = 0. Konačne jednačine kretanja tačke M su: x= Eliminacijom parametra vo ω sin ω t i y = a cos ω t . Odrediti kolikom brzinom će tijelo udariti o površinu zemlje pri povratku. slika 3. v . B2 : (h) A1 = 0.13. Sa površine zemlje izbačeno je tijelo vertikalno naviše početnom brzinom vazduha r vo . a) Diferencijalna jednačina kretanja tijela vertikalno prema gore glasi r r r r ma = m&& = G + Fw . Kretanje će se posmatrati u dvije faze: a) kretanje vertikalno uvis dok se tijelo ne zaustavi. B2 = 0 . 2 vo a (j) Primjer 7. (e) ω 2 = 2k 2 . y 0 = 0 u jednačine (e) i (f). b) slobodan pad tijela dok ne udari o površinu zemlje. Ekinović x = A1 cos ω t + A2 sin ω t y = B1 cos ω t + B2 sin ω t gdje je .12. slika 3. & x = − A1ω sin ω t + A2ω cos ω t . dobijaju se vrijednosti integracionih konstanti (g) A1 . B1 = a.DINAMIKA Vukojević. slika 3.brzina tijela u nekom trenutku. k . y 0 = a t=0⎨ 0 & & ⎩ x0 = v0 . Rješenje. ako je otpor Fw = mkv 2 . (i) t iz jednačina (i) dobiće se trajektorija tačke – elipsa jednačine 2k 2 2 y 2 x + 2 = 1.12.

z && = z & dz = − g − kv 2 . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Projiciranjem (a) na z osu dobija se odnosno m&& = −mg − mkv 2 . dt (b) (c) & S obzirom na to da je z = v . dobija se vrijednost integracione konstante 43 . Slika 3. z 0 = v0 . (g + kv 2 ) = −dz a njenim integriranjem (e) ln (g + kv 2 ) = −2kz + C1 . dz Razdvajanjem promjenljivih dobija se jednačina vdv .3.13. dobija se dv dz = − g − kv 2 . Uz početne uvjete C1 = ln g + kv0 ( 2 ) . z 0 (f) r r a = && z r v r G r Fw z r Fw r G z r r a = && z H max r v0 0 z Slika 3. što uz jednačinu (f) daje zakon kretanja tačke & t = 0.12. z 0 = 0. dt dz odnosno (d) v dv = − g − kv 2 .

z 0 = 0 . dt dt Množenjem lijeve strane sa dz dz i uz v = dz dt se dobije dv dz = g − kv 2 . z && = z & dz dv = = g − kv 2 .DINAMIKA 2 1 ⎛ g + kvo ⎞ ⎟. Uz početne uvjete (n) & t = 0. (g − kv 2 ) = dz Integriranjem ovog izraza dobija se (m) ln (g − kv 2 ) = −2kz + D1 . Dakle. ako se u jednačinu (g) stavi v = 0 . dobija se visina penjanja u iznosu H max = z max = 1 ⎛ k 2⎞ ln ⎜1 + vo ⎟. z 0 = 0. slika 3. dt dz (l) odnosno v dv . z što daje odnosno (i) (j) (k) m&& = mg − mkv 2 . dobija se vrijednost integracione konstante D1 = ln g . pri čemu joj je početna brzina v0 = 0 .13. Diferencijalna jednačina kretanja prema dolje glasi r r r r ma = m&& = G + Fw . ln ⎜ 2k ⎜ g + kv 2 ⎟ ⎝ ⎠ Vukojević. ⎜ 2k ⎝ g ⎟ ⎠ (h) b) U drugoj fazi kretanja. tačka slobodno pada sa visine H max . Ekinović z= (g) Maksimalnu visinu penjanja tačka dostiže u trenutku kada joj je brzina jednaka nuli. tako da pređeni put u funkciji od brzine iznosi 44 . Za ovu fazu odabrat će se osa z usmjerena prema dolje.

Na mjestima naglih prijelaza i u krivinama dolazi do oštećenja cijevi i povećane buke. a ujedno i jednačina krivine cijevi je jednačina parabole oblika y = x tgα − gx 2 . Date su dimenzije a i h . slika 3. kao i vrijeme leta materijalne tačke od A do B. cijev treba imati oblik putanje kao pri kosom hicu u bezvazdušnom prostoru. ⎞ ⎟. Takođe. odrediti pravac i intenzitet brzine materijalne tačke u trenutku prolaska kroz cijev na mjestu B. 2 2v0 cos 2 α (a) Tačka B se mora nalaziti na ovoj putanji. Problem će se posmatrati u koordinatnom sistemu 0 xy postavljenom na mjestu zakrivljenja. slika 3. odrediti jednačinu krivine cijevi u vertikalnoj ravnini da bi se materijalna tačka od položaja A do B kretala bez dodirivanja cijevi. 2 2vo cos 2 α 45 . tako da njene koordinate zadovoljiti jednačinu (a): x B = a. Vazdušna pošta. y B = h trebaju (b) h = a tg α − ga 2 . ⎟ ⎠ (p) (r) Primjer 8.3. DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE z= Brzina nakon pređenog puta 1 ⎛ g ⎞ ⎟. r Ako je na početku krivine materijalna tačka (patrona) imala brzinu vo i nagib α = 45o. Jednačina putanje tačke pri kosom hicu. ln ⎜ 2k ⎜ g − kv 2 ⎟ ⎠ ⎝ (o) H max dobija se iz H max = što daje 1 ⎛ g 1 ⎛ k 2⎞ ln⎜ ln ⎜1 + vo ⎟ = z1 = ⎜ ⎟ 2k ⎜ g − kv12 2k ⎝ g ⎠ ⎝ v1 = vo kv 2 1+ o g . koristi čelične cijevi kroz koje se transportuje čelična patrona pod vazdušnim pritiskom. Rješenje.14.15. koja se koristi za transport probnih uzoraka radi brze analize tečnog čelika. Da ne bi bilo kontakta između cijevi i tačke.

2 vo vo (c) Brzina patrone je vektor koji u svakom trenutku vremena ima pravac tangente na putanju.15. Kad patrona dođe u tačku B imaće gt 2 y = vo t sin α − 2 (f) x B = a . pa je vrijeme t = T 46 . Pravac tangente na putanju određen je prvim izvodom funkcije y po x tg β = 2 gx dy = tgα − 2 dx 2v0 cos 2 α detalj A (d) y y detalj A 1 B r vB β x β 2 α 0 r vo α h x A 0 Slika 3. a Slika 3. Ekinović Za α = 45o dobija se h=a− ga 2 a 2 = 2 (vo − g a ) . U tački B koja ima x B = a nagib iznosi tg β B = tg 45 0 − 2 ga 2 ga = 1− 2 2 0 2v cos 45 v0 2 0 (e) Vrijeme leta patrone odrediće se iz parametarskih jednačina kretanja: x = vo t cos α .14.DINAMIKA Vukojević.

Rk 0 (c) 47 . Rješenje.16. Tačka je počela r početnom brzinom vo = 0 . [ ] 1 (h) Kada se u jednačinu (h) uvrste prvi izvodi po vremenu jednačina kretanja i vrijeme T iz jednačine (g) dobiće se ⎛ 2 2a 2 g 2 v B = ⎜ vo − 2ag + 2 ⎜ vo ⎝ Primjer 9.16. Po glatkoj paraboličnoj površini kretanje iz položaja ⎞2 ⎟ . Mo r FN yo Na osnovu teoreme o priraštaju kinetičke energije na konačnom pomjeranju M o 0 slijedi (b) r v x 0 mv 2 = m g yo . Reakcija veze u najnižoj tački 0 odrediće se iz jednačine ma N = mv 2 = FN − G . 2 r G Slika 3.3. Koordinatni sistem 0 xy će se postaviti tako da tjeme parabole bude u koordinatnom početku 0. Odrediti pritisak tačke na parabolu u trenutku kad prolazi kroz njenu najnižu tačku 0. vo cos α (g) & & v B = x 2 (T ) + y 2 (T ) 2 . ⎟ ⎠ 1 (i) M o ( xo . Pri spuštanju tačke izvršit će se rad sile teže A = m g yo . DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANJA MATERIJALNE TAČKE T= Brzina patrone u tački B biće a . Rad otpora veze r FN je jednak nuli jer je ta sila y okomita na pravac pomjeranja. kako se vidi. slika 3. y o ) y = a x 2 kreće se tačka mase m. (a) Ovaj rad. ne zavisi od oblika putanje nego samo od visinske razlike početne i krajnje tačke.

y ′′ = 2a . 1 2a (g) 48 . odnosno pritisak tačke na parabolu u najnižoj tački 0 iznosiće FN = mg + 2 m g yo = mg (1 + 4ay o ) . to je za x = 0 (u najnižem položaju) (f) Rk 0 = 1 .DINAMIKA Vukojević. y ′′ = 2a . Rk 0 (d) 1 2 Rk = 1 + ( y ′) y ′′ y ′ = 0. 3 2 (e) Pošto je za datu parabolu y ′ = 2ax . Ekinović što uz (b) daje FN = mg + Poluprečnik krivine nalazi se iz 2 m g yo . pa će biti [ ]. 2a Reakcija veze.

Da bi se postavili opći zakoni dinamike materijalne tačke i putem njih rješavali konkretni problemi.1) Kada je sila promjenljiva veličina.2) Impuls promjenljive sile u konačnom vremenskom intervalu od t1 do t 2 određuje se integriranjem: 49 . 4. što je moglo dati rješenja samo za posebne slučajeve. potrebno je uvesti nove veličine. ali se u suštini problem svodio na integriranje postavljenih diferencijalnih jednačina. količina kretanja. (4.impuls sile. odnosno tijelo u toku nekog vremenskog intervala Δt naziva se impuls sile r I: r r gdje su: I . To su: impuls sile. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4 OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4. rad sile i kinetička energija. U dosadašnjoj analizi kretanja materijalne tačke posmatralo se kretanje slobodne i neslobodne materijalne tačke. odnosno pojmove. Δt – vremenski interval.sila. Impuls sile Djelovanje konstantne sile na tačku. r r I = F Δt . (4. F . moment količine kretanja.4.2. posmatra se njeno djelovanje u vremenskom intervalu dt : r r dI = F dt .1. Uvod Opći zakoni dinamike materijalne tačke daju širu mogućnost proučavanja i analize problema koji su prethodno rješavani primjenom drugog Newtonovog zakona dinamike.

3) Dakle. t1 t2 I z = ∫ Fz dt . impuls je vektorska veličina čiji se pravac i smjer poklapa sa napadnom silom F . U SI-sistemu. I Ovdje su Fx . s2 r Impuls sile I se može rastaviti na komponente u pravcu osa Descartesovog koordinatnog sistema u vidu: r r r r r r r I = Ix + Iy + Iz = Ix i + Iy j + Iz k ..4) jedinicu kg gdje su I x = ∫ Fx dt . cos ∠ I .. a po intenzitetu je jednak proizvodu intenziteta sile i vremena. (4. j = y . t1 t2 (4. impuls sile ima mjernu r m s = kgms −1 . k = z . a jednak je vektorskom zbiru pojedinačnih impulsa: r r r r I R = I 1 + I 2 + . t1 t2 I y = ∫ Fy dt . (4.8) 4. a jednaka je proizvodu mase materijalne tačke i njene brzine: r r r r K = m v.3. s 50 . i = x . Fy i Fz projekcije sile ( ) r r I r r I cos ∠ I . Potrebno je napomenuti da je rezultanta impulsa također impuls. Količina kretanja materijalne tačke Količina kretanja K je vektorska veličina koja ima pravac i smjer brzine v . + I n .7) r F na ose Descartesovog koordinatnog sistema. Ekinović r t2 r t2 r I = ∫ dI = ∫ F dt .DINAMIKA Vukojević. (4. t1 t1 (4. Jedinica za mjerenje količine kretanja u SI-sistemu je (4.9) kg m = kg ms −1 . I I ( ) ( ) (4.6) dok su koeficijenti pravca r r I cos ∠ I . koji djeluje na istu materijalnu tačku u istom vremenskom intervalu.5) Intenzitet impulsa iznosi 2 I = I x2 + I y + I z2 .

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Zakon o promjeni količine kretanja.10) Ako se ubrzanje a izrazi preko brzine v dobija se: r r odnosno r r r r dv d (mv ) dK r n r ma = m = = = F = ∑ Fi . (4. i =1 dt dt dt r dK r =F . Pri izvođenju osnovnog zakona o količini kretanja polazi se od drugog Newtonovog zakona i posmatra se materijalna tačka mase m na koju djeluje rezultanta r F svih sila koje djeluju na nju r r n r ma = F = ∑ Fi . Projiciranjem vektorske jednačine (4.12) Dakle. Razdvajanjem promjenljivih u jednačini (4.11) (4. i =1 (4. izvod po vremenu vektora količine kretanja jednak je rezultujućoj sili koja djeluje na tačku.15) K 2 z − K1z = mv2 z − mv1z = I z = ∑ I zi i =1 n gdje su na desnoj strani jednačina projekcije rezultujućeg impulsa impulsa djelujućih sila. dt (4.14) Iz ovog proizilazi zakon o promjeni količine kretanja: priraštaj vektora količine kretanja u nekom vremenskom intervalu jednak je impulsu sile za tačku u tom intervalu.12) i njenim integriranjem u vremenskom intervalu od t1 do t 2 dobija se: t2 t1 r t2 r dK = ∫ F dt ∫ t1 (4. i =1 (4. r I od n pojedinačnih 51 .13) ili r r r K 2 − K1 = I .4.14) na ose Descartesovog koordinatnog sistema dobiće se tri skalarne jednačine u obliku: K 2 x − K1x = mv2 x − mv1x = I x = ∑ I xi i =1 n n K 2 y − K1 y = mv2 y − mv1 y = I y = ∑ I yi .

odnosno impuls I može se r r r odrediti iz trougla vektora K 1 K 2 ΔK .DINAMIKA Vukojević. odnosno konstantnom brzinom r v = const . 4.15) moguće je geometrijski odrediti vektor rezultujuće promjene z r r K1 = mv1 M r r M t 2 K = mv 2 2 r r K1 = mv1 r r ΔK = I r r K 2 = mv2 M t1 0 x r r r r ΔK = K 2 − K1 = I y Slika 14. Geometrijska interpretacija promjene količine kretanja Zakon o održanju količine kretanja. Ekinović r ΔK . tokom cijelog vremena trajanja kretanja.4. zamah) je moment vektora količine kretanja za neku tačku ili osu. slika 14. Priraštaj količine kretanja ΔK . Moment količine kretanja (kinetički moment) Moment količine kretanja (kinetički moment. odnosno impulsa koji djeluje na materijalnu tačku u vremenskom r r intervalu od t1 do t 2 . Ako na materijalnu tačku djeluje sistem sila čiji je vektorski zbir jednak nuli n r r F = ∑ Fi = 0. količine kretanja Na osnovu jednačine (4. tada iz jednačine (4.16) Ovo znači da se u odsustvu sila tačka mase m kreće jednoliko. dt r mv = const . 52 . tj. kreće se po inerciji. odnosno (4.12) slijedi: i =1 r d (mv ) = 0.

koristeći (4. to će njegov prvi izvod iznositi: r r r dL0 d r r dr r r dK r ×K = = ×K + r × . Kako je moment količine kretanja prema izrazu (4.17). vektor koji je usmjeren normalno na ravan r L0 r r M 0F r i x r F r k 0 r r K = mv v v m r r r j y Slika 15.4.18). Ovo kretanja kazaljke na satu. a njen položaj je u odnosu r r na pol 0 definiran radijus-vektorom r . Geometrijska interpretacija momenta količine kretanja Zakon o promjeni momenta količine kretanja.17) definiran kao vektorski proizvod.18) r r dr r Pošto je vektor = v kolinearan sa K . pri čemu formiraju desni trijedar. njihov vektorski proizvod je jednak nuli. tada će moment količine kretanja L0 za tačku 0 r r r r r L0 = r × K = r × mv . pa će dt izraz (4. z Moment količine kretanja je.17) r r r r znači da se iz vrha vektora L0 vidi se obrtanje vektora K u odnosu na tačku 0 suprotno od koju obrazuju radijus vektor r i vektor K . (4. dt dt dt dt ( ) (4.12). slika 15. dobiti konačan oblik: 53 . prema izrazu (4. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Ako se tačka mase m kreće po dejstvom sile iznositi: r r F i ima brzinu v .

njegove projekcije su: (4.23) r L0 = const. slijedi zakon o promjeni momenta količine kretanja. M y . Ekinović r r dL0 r r dK r r & = L0 = r × = r ×F. odnosno (4.19) dt dt r r r Kako vektorski proizvod r × F predstavlja moment sile F za tačku 0. Izrazi na desnoj strani jednačine (4.22) gdje su M x . (4. M z – statički momenti sile za pripadajuće ose. dt dt & & & mx my mz dL d & & & L0 x = 0 x = [m ( yz − zy )] = yFz − zFy = M x . onda iz izraza (4. Zakon o održanju momenta količine kretanja. koji glasi: prvi izvod momenta količine kretanja (kinetičkog momenta) po vremenu za nepokretni pol (osu) jednak je momentu sile koja djeluje na tačku u odnosu na taj isti pol (osu).21) odnosno.24) 54 .22). on se može razložiti u tri komponente u Descartesovom koordinatnom sistemu: r r r i j k r r r r r d r d & & & & L0 = (r × mv ) = x y z = L0 x + L0 y + L0 z .20).20) slijedi: r r r r r r dL0 =0 dt ili (4.20) Pošto je prvi izvod kinetičkog momenta vektor. dt dt dL0 y d & & & = [m (zx − xz )] = zFx − xFz = M y . L0 y = dt dt dL d & & & L0 z = 0 z = [m ( xy − yx )] = xFy − yFx = M z . Fy i Fz .19) može napisati u obliku r r r r r & L0 = r × F = M 0F . to se izraz (4. dt dt (4. Iz izraza (4.DINAMIKA Vukojević. Ukoliko na materijalnu tačku djeluje sistem sila čiji su momenti za nepokretnu tačku 0 jednaki nuli.11) između izvoda količine kretanja mv i sile F koja je razložena na komponente Fx .22) dobijeni su korištenjem odnosa (4. (4. (4.

Elementarni rad sile na beskonačno malom pomjeranju ds definira se kao skalarna veličina: r dA = F ds .projekcija sile na pravac tangente. Rad sile Prema izrazu (4.T ( ) r FT r FN r N ili dA = FT ds . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Dakle. slika 16. ali ne i pravca kretanja.4. odnosno na brzinu tačke M . kinetički moment ne mijenja svoj položaj. r r T (s ) M0 M1 r F M2 Slika 16. r r L0 je konstantnog pravca i intenziteta. Rad sile Rad sile predstavlja djelovanje sile na tijelo pri njegovom pomjeranju. Geometrijskim rastavljanjem sile r r r r F na komponente FN i FT u normalnom i tangencijalnom pravcu u oskulatornoj ravni. r očito je da na kretanje.aktivna sila. odnosno: (4. sila F na svom elementarnom putu vrši pomjeranje materijalne tačke (tijela) samo svojom tangencijalnom komponentom. FT . Rad sile na tijelo manifestira se kao promjena intenziteta brzine tijela. utječe samo komponenta FT . 55 .5.25). dok je rad normalne komponente jednak nuli. gdje su: F . u slučaju kada sile koje djeluju na tačku ne prave moment za pol 0.elementarno pomjeranje. ds . što znači da ravan u kojoj se nalaze vektor K i pol 0 4. .25) r r dA = F ds cos ∠ F .

Rad sile F na konačnom pomjeranju od tačke M 1 do tačke M 2 u analitičkom obliku se dobija pomoću izraza: r A= M2 M1 ∫ (F dx + F x y dy + Fz dz ).1. Snaga Snaga predstavlja rad sile u jedinici vremena. što daje dr = T ds . poznatog iz kinematike. Prelazak sa vektorskog oblika na prirodni oblik elementarnog rada sile ostvaruje se korištenjem r r dr r r . gdje je dr . dt dt (4.DINAMIKA Vukojević.5. Fy i Fz – projekcije sile r F na pravac koordinatnih osa.27) gdje su: Fx . izraza. izvod rada A po vremenu t daje snagu P : r r rr dA F dr P= = = F v. (4. pomjeranju njene napadne tačke u iznosu od 1 m (1 J = 1 Nm ) .28) 56 . Ekinović U vektorskom pristupu određivanja kretanja.elementarni priraštaj radijus-vektora položaja. Jedinica za rad sile u SI-sistemu je džul ( J ) .26) r Koristeći izraz za elementarno pomjeranje u Descartesovom koordinatnom sistemu u obliku elementarni rad u analitičkom obliku: r r r r r r r r dr = dxi + dyj + dzk i izraz za silu u obliku F = Fx i + Fy j + Fz k dobija se izraz za r r dA = F dr = Fx dx + Fy dy + Fz dz . elementarni rad se može definirati u vidu r r dA = F dr . Drugim riječima. T = FT ds . da je jedinični vektor tangente T = ds a ovo nadalje daje izraz za elementarni rad: r r r r r r dA = F dr = F ⋅ T ds = F ds cos ∠ F . (4. To je rad koji izvrši sila intenziteta ( ) 1 N na 4.

2 = ± G h (4. sile čiji rad ne zavisi od oblika i dužine puta nazivaju se konzervativnim. Rad sile Zemljine teže Koristeći izraz (4. z 2 − z1 = ± h . pa je rad: A1. predstavlja visinsku razliku tačaka M 1 i M 2 .2. rad sile teže jednak proizvodu težine materijalne tačke i visinske razlike tačaka M 1 i M 2 i ne zavisi od oblika i dužine puta po kojem se tačka kreće.29) 1 gdje z 2 − z1 . težine G . a osnovna jedinica za snagu je 1 W (vat) : 1 W = 1 Često se koristi veća jedinica za snagu .30) Dakle. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Snaga je skalarna veličina. s 4.kilovat: 1 kW = 1000 W J . Vrijednost z 2 − z1 može biti pozitivna i negativna. sila r teže vrši rad. z M2 M1 r G z2 y 0 x z1 Slika 17. (4.4. pomjera po nekoj putanji iz položaja M 1 u položaj M 2 . Projekcije sile G na koordinatne ose iznose: X = 0 . Općenito. Rad sile Zemljine teže r Ako se tačka M . Z = −G .27). tj. Y = 0 . slika 17.5. 57 . 2 = M2 M1 ∫ ( X dx + Y dy + Z dz ) = ∫ − G dz = −G z z M1 M2 z2 = −G (z 2 − z1 ) . rad sile Zemljine teže je: A1.

31) 58 . Intenzitet sile je proporcionalan izduženju F = c z . slika 18. 0 F 0-0 h r F z1 = 0 Fmax = c h z r F z z2 Slika 18.DINAMIKA Vukojević. Usljed djelovanja sile r F opruga će se rastegnuti za dužinu h . nakon vremena t 2 − t1 opruga se izduži za veličinu r h . Projekcije sile na koordinatne ose u bilo kojem položaju su: Fx = 0 .3. pa je elementarni rad odnosno ukupan rad dA = c z dz . Osnovna karakteristika elastičnih opruga izražava se koeficijentom krutosti (koeficijentom proporcionalnosti). Ekinović 4. koji predstavlja vrijednost sile potrebne da se opruga izduži (sabije) za jediničnu dužinu. 2 2 (4. Mjerna jedinica za koeficijent krutosti je N m . Fy = 0 . Rad elastične sile Posmatrat će se linearna opruga koja je u početku nedeformirana. Rad sile opruge Ako sila F počne djelovati u trenutku t1 . Fz = c z .5. A = ∫ c z dz = c z1 z2 z2 2 z2 = h z1 = 0 = c h2 F h = .

pa će rad sile trenja iznositi: M2 M2 r r M2 r r A1. Veličina deformacionog rada predstavljena je na slici 18 šrafiranom površinom na dijagramu F − z .32). 2 = Fμ d s = ∫ Fμ ds cos Fμ . kako se vidi iz izraza (4. 4. gdje je μ – koeficijent trenja. smjer sile trenja je uvijek suprotan od pomjeranja tačke M . Rad sile trenja.4. slika 19. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Deformacioni rad sile koja djeluje na elastičnu oprugu jednak je polovini umnoška sile maksimalnog intenziteta i konačnog izduženja.4. d s = − ∫ Fμ ds = − μ ∫ Fn ds . a Fn . z r Fμ M1 r Fn M r r ( t) 0 x r G M2 r v y Slika 19. 4. mv 2 . što znači da sila trenja nije konzervativna sila.masa tačke. Na nju djeluje sila trenja Fμ = μ Fn .5.32) M1 M1 M1 Znak minus se pojavljuje zbog suprotne orijentacije sile trenja Fμ u odnosu na pomjeranje ds . ( ) (4. zavisi od pređenog puta.normalni pritisak. Kretanje tačke po hrapavoj površini Kako je ranije rečeno. a v .6. Kinetička energija materijalne tačke Kinetička energija materijalne tačke je skalarna veličina koja se računa preko gdje je m . Rad sile trenja klizanja r r Neka se tačka M težine G kreće se po hrapavoj krivoj površini brzinom v .intenzitet brzine tačke. Ek = 2 59 .

7. 60 . dobija se: Ek 2 − Ek1 = ∑ Ai12 . dt i =1 što daje r r ⎛ dr ⎞ r r n r r n m dv ⎜ ⎟ = m d v v = ∑ Fi d r = ∑ dAi . 4. sile i tako dalje. diferencijal kinetičke energije materijalne tačke jednak sumi elementarnih radova spoljašnjih sila koje djeluju na tu tačku.33) Dakle.34) izražava zakon koji kaže: priraštaj kinetičke energije materijalne tačke na nekom putu jednak algebarskom zbiru radova svih sila koje djeluju na tom putu.DINAMIKA Vukojević. polje temperature. naprimjer.34) Izraz (4. dok su vektorska polja polje brzine. Zavisno od toga da li je posmatrana fizička veličina skalarna ili vektorska. Skalarna polja su. poći će se Drugog zakona mehanike: r n r ma = ∑ Fi i =1 ili m r n r dv = ∑ Fi . dt i =1 Lijeva i desna strana će se pomnožiti sa elementarnim pomjeranjem d r : r r dv r n r r m d r = ∑ Fi d r . ⎜2⎟ ⎝ ⎠ Kako je dobija se n ⎛ mv 2 ⎞ ⎟ = d Ek = ∑ d Ai . d⎜ ⎜ 2 ⎟ i =1 ⎠ ⎝ (4. Ako se posmatra kretanje materijalne tačke od položaja M 1 do M 2 . ⎝ dt ⎠ i =1 i =1 ⎛ v2 ⎞ r r v dv = d ⎜ ⎟ . i =1 n (4. Potencijalno polje sile Dio prostora u kojem je jednoznačno definirana vrijednost neke fizičke veličine naziva se poljem. kada su brzine na krajevima intervala v1 i v2 . gustine. pritiska i slično. postoji skalarno i vektorsko polje. ubrzanja. Ekinović Da bi se izveo zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke.

4. z . z ) . sila se može napisati u vektorskom obliku: 61 .37) Ovakva skalarna funkcija U ( x. ∂x ∂y ∂z (4. z ) takva da su njeni parcijalni izvodi po koordinatama jednaki projekcijama sile r F na pripadajuće ose. odnosno X = ∂U ( x. odnosno ako vrijedi: X = X ( x . Fy = Y i Fz = Z na ose Descartesovog koordinatnog sistema jednoznačne i neprekidne funkcije koordinata x . Ukoliko komponente sile zavise ne samo od položaja nego i od vremena t .35) Polje sile definirano izrazima (4. odnosno r r r F = F (r ) . y . y. a polje sile za koje se postoji funkcija sile naziva se potencijalno polje ili konzervativno polje. y. Y = Y (x . Prema izrazima (4.t ) .1. y.35) naziva se stacionarnim. y . y . z . r 4.36) definirano nestacionarno polje sile.36) tada je jednačinama (4. Z= .37). rad sile polja ne zavisi od putanje tačaka mehaničkog sistema. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE 4. U daljem izlaganju posmatraće se samo stacionarno polje sile. odnosno sistema. z ) . z ) ∂U ( x. z ) ∂U ( x. y . y . z ) naziva se funkcija sile.2. U konzervativnom (potencijalnom) polju. y i z . z ) . y .7. Z = Z ( x . već samo od početnog i krajnjeg položaja materijalne tačke. Naprimjer.t ) . Z = Z (x . (4. y. z ) . Neka na materijalnu tačku djeluje sila F čije su projekcije Fx = X . y . (4.t ) . Polje sile Polje sile predstavlja fizički dio prostora u kojem na svaku materijalnu tačku tog prostora djeluje sila zavisna od položaja posmatrane tačke u prostoru. Y= .7. Y = Y ( x . sila Zemljine teže i elastična sila u opruzi su konzervativne sile. Funkcija sile Neka postoji skalarna funkcija koordinata U ( x. dakle: X = X (x . z .

∂x ∂y ∂z (4. y . gradijent funkcije sile U ( x. Odavde se može izvesti zaključak da je rad konzervativne sile na svakoj zatvorenoj putanji u potencijalnom polju sile jednak nuli. dakle.40) odnosno.38) Dakle. z ) je sila F .3. ∂x ∂y ∂z (4. Rad sile u slučaju da se materijalna tačka u potencijalnom polju pomjera iz položaja M 1 u M 2 iznosiće A1. Ekinović r ∂U r ∂U r ∂U r F= i+ j+ k = grad U = ∇U .DINAMIKA Vukojević. z ) . 4. ∂ r ∂ r ∂ r i+ j + k.39) (4. jer se početni i završni položaj napadne tačke sile poklapaju. Funkcija sile se može odrediti iz izraza (4. Stoga je potrebno je definirati uvjete koje moraju zadovoljiti konzervativne sile. Uvjeti konzervativnosti sile Svaka sila koja zavisi od položaja ne mora biti konzervativna i imati funkciju sile. y.38) predstavlja diferencijalni vektorski operator oblika r ∇= Rad sile r r F na elementarnom putu dr iznosi: r r dA = F dr = X dx + Y dy + Z dz .7.42) Rad konzervativne sile jednak je. ako se izrazi (4. dy + dx + ∂x ∂y ∂z (4.41) Ovo znači da je elementarni rad dA konzervativne sile jednak totalnom diferencijalu funkcije sile.40) dobiće se: dA = ∂U ∂U ∂U dz = dU . razlici funkcije sile u krajnjoj i početnoj tački putanje i ne zavisi od pređenog puta. Oznaka ∇ ("nabla") u jednačini (4. (4. Ranije je sila F definirana kao konzervativna ako vrijedi r 62 .38) ako je poznata konzervativna sila F ( x. 2 = M2 M1 ∫ dU = U 2 − U1 .37) uvrste u (4.

. Fn .. xn ..4..43) ∇= ∂ r ∂ r ∂ r i+ j+ k ∂x ∂y ∂z ima vektorske karakteristike. to potencijalna energija E p zavisi od položaja tačaka materijalnog sistema. r k ∂ . odnosno koordinata tačaka: E p = f ( x1 . pri čemu je odnosno r rot F = 0 ... M 2 . yn .45) 63 . F2 . jer je vektorski proizvod dva kolinearna vektora identički jednak nuli. (4. (M n )o . Pošto zbir radova sila konzervativnog polja zavisi samo od pomjeranja sistema u odnosu na nulti položaj.. Diferencijalni operator (4..44) 4. Odavde se može postaviti sljedeći uvjet: sila će biti konzervativna ako zavisi od položaja i ako je r ∇× F = 0.. pa vektorskim množenjem izraza (4. ∂z Z r i r ∂ rot F = ∂x X r j ∂ ∂y Y (4.43) s tim operatorom sa lijeve strane dobiće se: r ∇ × F = ∇ × ∇U = (∇ × ∇ )U = 0 .7.. y1 .4. M n nalazi u konzervativnom polju pod dejstvom sila F1 . Potencijalna energija se može definirati na sljedeći način: potencijalna energija materijalnog sistema u bilo kojem njegovom položaju jednaka je zbiru radova sila konzervativnog polja koje djeluju na tačke materijalnog sistema pri njegovom pomjeranju iz datog u nulti položaj.... Posmatraće se nulti položaj tačaka sistema (M 1 )o . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE r F = grad U = ∇U . Potencijalna energija Neka se sistem materijalnih tačaka M 1 .. Iz ovog proizilazi da je potencijalna energija funkcija položaja.. z1 . (M 2 )o . zn ) ..

(M 2 )1 .. (M n )0 jednaka nuli E p0 = 0 .. (M 2 )0 . rad sila polja na pomjeranju sistema iz položaja (M 1 )1 . Prema tome.... (M 2 )2 . dobiće se: A1. rad sila u konzervativnom polju pri pomjeranju iz položaja pomjeranju iz položaja (M 1 )2 . rad sila polja na sistema u drugom položaju E p 2 .47) Prema jednačini (4. 2 = E p1 − E p 2 .... Ekinović Iz same definicije potencijalne energije jasno je da je potencijalna energija sistema u njegovom nultom položaju (M 1 )0 .. pri pomjeranju sistema iz datog u nulti položaj.DINAMIKA Vukojević. (M1)2 z (M1)1 (Mn)2 (4. Također.. (M n )2 jednak je razlici potencijalnih energija u ova dva položaja. (M n )1 u položaj (M 1 )2 ... (M 2 )2 .. (M n )1 u nulti biće jednak potencijalnoj energiji sistema u prvom položaju E p1 ..46) (M2)2 r F1 r F2 (M2)1 (Mn)1 y r Fn 0 x Slika 20. Slično ovome... (M n )2 u nulti biće jednak potencijalnoj energiji (M 1 )1. slika 20: A1.0 = E p1 − E p 0 . (4. (M 2 )1 .42). ovaj rad se može iskazati i preko funkcije sile u posmatranim položajima na način: 64 .. Interpretacija potencijalne energije Shodno ovome....

Ekvipotencijalne površine Geometrijsko mjesto tačaka u konzervativnom polju u kojem potencijalna energija ima istu (konstantnu) vrijednost naziva se ekvipotencijalnom površinom.. U1 → U ) dobija se: ∂E p ∂U =− . n . dobiće se: Xi = − ∂E p ∂E ∂E ..51) E p ( x.48) i činjenicu da je E p 0 = 0 . Jednačina ekvipotencijalne površine je (4. 4..5. ∂zi ∂zi i = 1. koja u konzervativnom polju djeluje na svaku materijalnu tačku sistema. dakle.. Z i = − p . Yi = − p .50) što znači da su projekcije sile na koordinatne ose pravouglog sistema referencije.7. ∂zi ∂xi ∂yi i = 1. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE A1. ∂yi ∂yi ∂E p ∂U =− . ∂xi ∂xi ∂E p ∂U =− . leže sve tačke koje imaju iste vrijednosti potencijalne energije.. Deriviranjem prethodnog izraza u općem obliku ( E p1 → E p . 65 .48) E p1 = U 0 − U1 Iz ovog izraza slijedi da se potencijalna energija materijalne tačke ili sistema razlikuje od funkcije sile u tom položaju uzete sa negativnim predznakom za konstantnu veličinu U 0 . Konstanta C može imati različite vrijednosti. slika 21.37)... 0 = U 0 − U1 .49) Ako se uzmu u obzir izrazi (4. jednake parcijalnim izvodima potencijalne energije sistema po pripadajućim koordinatama te tačke uzetim sa negativnim predznakom. Koristeći jednakost izraza (4. (4. z ) = C = const. (4. što daje čitav niz ekvipotencijalnih površina.47) i (4. može se pisati: (4. n . y.4.. i na njoj.

Elementarni rad sile polja za svaku tačku će iznositi: r r ΔAM i M i′ = Fi M i M i' = Fi M i M i' cos ∠ Fi . to znači da treba biti cos ∠ Fi . ( ) (4. ovaj rad se može izračunati prema izrazu (4.53) S obzirom na to da u jednačini (4. y .2. y . n . Ekinović z r Mn F n r M i Fi M1 ′ Mn M i′ M 1′ E p ( x.. Ekvipotencijalne površine y Da bi se utvrdilo u kojem pravcu djeluje konzervativna sila u odnosu na ekvipotencijalnu površinu. y. i = 1. z ) = Ci E p ( x. M i M i = 0 da bi ovaj rad bio jednak nuli prema (4.52) sila Fi i pomjeranje M i M i nisu jednaki nuli. z ) = C n E p ( x . ' (4. Na osnovu ' (r ) ovoga se može zaključiti da je sila polja koja djeluje na tačku okomita na ekvipotencijalnu površinu u posmatranoj tački. z ) = C1 r F1 M 1′′ 0 x Slika 21.52) S druge strane..53)... 66 . M i M i' . posmatraće se elementarno pomjeranje tačaka M i .DINAMIKA Vukojević.46) i jednak je nuli jer su M i i M i′ na istoj ekvipotencijalnoj površini: ' ΔAM i M i′ = E p − E p = 0. po svojim ekvipotencijalnim površinama u bliske položaje M i′ pod dejstvom konzervativnih sila.

55) ( ) što daje E ′ > E′′ . slika 20.56) Pošto potencijalna energija zavisi samo od koordinate z.57) se dobija = G → dE p = m g dz .54) r F1 i M 1′M 1′′ . naprimjer iz tačke M 1 u M 1′ . Projekcije sile G na X =− ∂E p ∂x = 0. Y = − ∂E p ∂y = 0. Zbog kolinearnosti vektora ( ) (4. a osa 0 z usmjerena vertikalno. u pravcu ′ ′ sile. r F konzervativnog polja usmjerena u pravcu Polje sile teže uzima se najčešće kao primjer potencijalnog polja. M 1′M 1′′ . (4. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Sada će se posmatrati pomjeranje tačke pod djelovanjem konzervativne sile. M 1′M 1′′ = cos 0 = 1 . p p Iz ovog odnosa se može zaključiti da je sila smanjivanja potencijalne energije. r r G = mg . Za silu polja teže usvaja se da je konstantna na površini Zemlje i iznosi se naziva homogenom silom. (4. Zbog toga Pravougli koordinatni sistem postaviće se tako da mu je početak na površini Zemlje. rad će iznositi: r ′ ΔAM1′M1′′ = F1 M 1′M 1′′ = F1 M 1M 1′′ cos ∠ F1 . vrijednost cos ∠ F1 . U ovom slučaju.4.59) 67 . Ravan koordinatne ose su: r 0 xy je ovom slučaju referentna ravan. Konstanta C odrediće se iz početnog uvjeta: za (4. na osnovu prethodne jednačine dobija se: dE p dz Integriranjem (4. (4. pa će se stoga detaljnije razmotriti u narednom tekstu.57) Ep = m g z + C .58) z=0 {E p = 0. Z = − ∂E p ∂z = −G . pa je: ′ ΔAM1′M1′′ = F1 M 1′M 1′ = E ′ − E ′′ > 0 p p (4.

. pa su jednačine ekvipotencijalnih ravni u obliku: m g z = const . Odrediti brzinu aviona nakon vremena polijetanja T ako je masa aviona m . Ekinović Ovo daje vrijednost konstante C = 0 .60) Dakle. t ≥ 1s ⎩ gdje je k zadata konstanta. 4. 68 . Sila polja. odnosno z = const . odnosno sila teže. Primjeri Primjer 1.8. 2 = E p1 − E p 2 to proizilazi sljedeće: Ek1 + E p1 = Ek 2 + E p 2 = E = const .7.62) iskazuje zakon o održanju energije. (4. tj. 4. (4. ⎨ F = Fo + k (t − 1) 7 / 3 . Zakon o održanju mehaničke energije Zakon o promjeni kinetičke energije pri kretanju materijalnog sistema glasi Ek 2 − Ek1 = A1. koji glasi: pri kretanju materijalnog sistema pod dejstvom konzervativnih sila zbir kinetičke i potencijalne energije ostaje konstantan.DINAMIKA Vukojević. Startni motori aviona razvijaju vučnu silu izrazom: F čiji se intenzitet približno može dati ⎧ F = Fo = const.62) Jednačina (4.61) A1. ekvipotencijalne površine u polju teže su horizontalne ravni z = const (zanemarujući zakrivljenost Zemljine površine). Zanemariti otpor zraka i podloge. na mehanički sistem mogu djelovati i sile koje nisu konzervativne (npr. U realnim uvjetima. usmjerena je okomito na te ravni u smjeru smanjenja potencijalne energije. ka središtu Zemlje. t < 1 s . Zbir kinetičke i potencijalne energije sistema E naziva se mehaničkom energijom.6. pa tako dolazi do promjene mehaničke energije sistema. 2 . . a s obzirom na to da je u rad sila u konzervativnom polju (4. sila trenja).

Kretanje aviona se može smatrati pravolinijskim kretanjem materijalne tačke koja u početnom trenutku ima brzinu jednaku nuli. Ako se Sunce nalazi u jednoj žiži elipse ( c = a − b ) . Zemlja se kreće oko Sunca po eliptičnoj putanji čije su poluose a i b ( a > b ). slika 4. 10 (c) v= 1⎡ 3 10 / 3 ⎤ ⎢ Fo T + 10 k (t − 1) ⎥ . m⎣ ⎦ (d) Primjer 2. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Rješenje.1. (b) Odavde je mv − 0 = Fo t pa je brzina aviona 1 0 + Fo t T 1 k (t − 1) + 10 / 3 10 / 3 T = Fo T + 1 3 10 / 3 k (t − 1) . 2 2 c A S r vA r KA r F gA a b r KB r vB r F gB B Slika 4. odrediti odnos brzina v A v B koje Zemlja ima u najbližoj i najdaljoj tački od Sunca. 69 . 0 (a) Projiciranjem na pravac kretanja aviona dobija se skalarna jednačina: K − K o = ∫ F dt = ∫ Fo dt + ∫ Fo + k (t − 1) 0 0 1 T 1 T [ 7/3 ] dt . Za rješavanje ovog problema može se primijeniti zakon o promjeni količine kretanja.1. a nakon vremena T dostigne brzinu v koja se traži. koji u vektorskom obliku glasi T r r r K − K o = ∫ F dt .4.

tj. Ekinović Rješenje. dt i =1 (a) Na Zemlju (materijalnu tačku) djeluje samo privlačna gravitaciona sila koja ne pravi moment za osu koja prolazi kroz S . ∂z 0 (a) . pa je r dLS = 0. Uvrštavanjem odgovarajućih vrijednosti u (d) dobija se (d) r r SA × K A = SB × K B .0) do Rješenje. Fz = 0 .DINAMIKA Vukojević. v A (a + c ) a + a 2 − b 2 . što skalarno daje (e) (f) (a − c )m v A sin 900 = (a + c )m vB sin 900 . Izračunati rad sile F = 2 xy i + x tačke M 1 (1. Ovdje će se primijeniti zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke (Zemlje) oko Sunca kao pola: r r dLS i = n F = ∑MS i . r r LS( A) = LS( B ) . to je i r ∂ rotF = ∂x 2 xy 70 j ∂ ∂y x2 k r r r ∂ = 0 ⋅ i + 0 ⋅ j + (2 x − 2 x ) k = 0 . = = vB (a − c ) a − a 2 − b 2 Traženi odnos brzina je (g) Primjer 3. To znači da je njegova vrijednost ista.1) . bilo da se Zemlja nalazi u A . Fy = Y = x 2 . (c) odnosno da je moment količine kretanja Zemlje oko Sunca konstantan. r r 2 r j duž linije y = x od tačke M 0 (0. dt (b) Ovo znači da je r LS = const. B ili u nekoj drugoj tački na putanji. Pošto je Fx = X = 2 xy . .

Koordinatni sistem će se odabrati tako da se 71 . sila F gradi sa osom x ugao vagon kreće duž ose x .0 ) ∫ (2 xy dx + x dy ) = ( 0. Rad se može odrediti i preko funkcije sile na način A0.1) ( 0. 1) ) (b) = ( 0. Potrebno je izračunati rad koji sila Rješenje. 0) r r ∫ (F dr ) = ∫ (2 xy i + x r ( 0. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE što znači da je sila F konzervativna. a njena napadna linija prolazi stalno kroz tačku C . Intenzitet sile F kojom se djeluje na uže je konstantan. Pomoću čeličnog užeta 2 prebačenog preko koturače 1 vrši se povlačenje vagona 3 iz položaja A u položaj B . Sa slike se vidi da je sila F promjenljivog pravca. r r θ .0 ) (1. Stoga je rad posmatrane sile jednak (1. ∂U = X = 2 xy . Data su rastojanja: AB = a i BC = b . pa njen rad ne zavisi od oblika krive linije. ∂y (c) lako se može naći da je U = x y . 0 ) =1 Pošto je sila Kako je r F konzervativna.1) r A0. već samo od razlike položaja tačaka M 0 i M 1 .0 ) ∫ d (x 2 y) = x y 2 ( 0. (d) Primjer 4. ona ima funkciju sile U. U proizvoljnom položaju između tačaka A i B .1 = (1.4. r r F izvrši dok vagon pređe iz položaja A u položaj B .1) 2 (1.1) 2 r r r j )(dx i + dy j = (1.2. ∂x 2 ∂U = Y = x2 . slika 4.1 = U 1 − U 0 = 1 .

Ukupan rad je: Auk = n ⋅ Gh = 600 ⋅ 120 ⋅ 20 = 1 440 000 kNm = 144 ⋅ 10 kNm 7 (a) (b) Pri jednom dizanju izvrši se rad: A = Gh = 120 ⋅ 20 = 2 400 kNm . Rješenje. A 0 (a) r F A r F b θ x a Slika 4. B x U integralu (a) su dvije promjenljive: x i θ . Vrijeme dizanja iznosi 1 minuta. Pretovar uglja na visinu od 20 m vrši se pomoću dizalice. odrediti ukupan rad potreban za podizanje tereta na ovu visinu i teorijsku snagu motora ne računajući otpor. Ekinović y C 1 Rad sile iznosi: B r F na pređenom putu od A doB a 2 r F A = ∫ Fx dx = ∫ F cos θ dx . (b) Na osnovu ovoga jednačina (a) daje (a − x ) dx A = F∫ 2 b 2 + (a − x ) o a b2 b 2 + (a − x ) = z 2 = = − 2 (a − x )dx = 2 zdz 2 b2 =F b2 +a2 ∫ − zdz z 2 b2 . 72 . Ako je ukupna količina uglja 60 000 kN . Kašika za prenošenje ima težinu 20 kN i može nositi teret od 100 kN . Jasno je da za pretovar 60 000 kN uglja treba n = 600 puta podići teret od G = 120 kN (težina kašike i tereta).DINAMIKA Vukojević. One su u međusobnoj vezi koja je data izrazom 3 a−x cos θ = a−x b 2 + (a − x ) 2 .2. (c) =F b2 +a2 ∫ − dz = − Fz = Fa 2 b2 +a2 Primjer 5.

4. odnosno sila u opruzi u proizvoljnom položaju jednaka je Fx = c Δl = cx . l lo Δl r 0 Fx 0 x A Mo c Fx cx o xo Slika 4.2 predstavlja promjenu sile u opruzi sa izduženjem x . Ova sila. na putu od x o do x1 izvrši rad (a) x2 A = ∫ Fx dx = ∫ cx dx = c 2 xo xo x1 x1 x1 x0 x − xo . Sila u opruzi proporcionalna je izduženju opruge Δ l . Tijelo je vezano za tačku A elastičnom oprugom krutosti c (N/m). Ako se početak ose x postavi u položaj 0-0. Odrediti rad elastične sile u opruzi ako se tijelo pomjeri iz tačke M o u tačku M 1 . Dijagram na slici 4. koje se mjeri od nedeformiranog položaja opruge. tada je izduženje jednako koordinati x . promjenljivog intenziteta. Tijelo mase m se može klizati po glatkoj površini u pravcu ose x . OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNE TAČKE Ovaj rad se izvrši u vremenu t = 60 s . =c 1 2 2 2 (b) 73 . pa je snaga motora N= A 2400000 = = 40 000 Nm s = 40000 W = 40 kW 60 t (c) Primjer 6. cx1 x Rješenje. slika 4.3.3.

DINAMIKA Vukojević. Koristeći analitički način izračunavanja rada dobija se M A= x 0 ∫ (F dx + F dy + F dz ) = ∫ F dx = ∫ (x x y z x 0 0 0 M M 2 − y 2 dx = ) 2 Slika 4. A = ( x1 ⋅ cx1 − xo ⋅ cxo ) = c 2 2 ( ) (c) Primjer 7. slika 4. Rad je jednak šrafiranoj površini ispod funkcije sile. = ∫ x 2 − x 4 dx = ( ) x3 x5 − 3 5 2 = 0 23 2 5 56 − =− 3 5 15 74 . y 4 M Rješenje. Ekinović Rad se mogao odrediti i na osnovu dijagrama. odnosno 2 x12 − xo 1 .3.4. Izračunati rad sile F = ( x − y ) i duž luka parabole y = x od tačke x = 0 do 2 2 2 r r tačke x = 2 .

položaja središnje tačke 0 (centra) i napadne tačke sile M .1. prema jednačini (4. postoji zavisnost: = M 0F . r (5.19).1) Teorija kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne sile temelji se na zakonu o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke. r m . između ostalog i metodama klasične mehanike. dok će moment količine kretanja r r r r r r r K = mv tačke M za centar 0 biti L0 = M 0K = r × K . Dosadašnja istraživanja ukazuju na to da u skoro svim slučajevima centralna sila zavisi isključivo od rastojanja.5. slika 22. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE 5 KRETANJE TAČKE CENTRALNE SILE PRI DJELOVANJU 5. slika 22. mase r brzinu v . Centralna sila. Najvažnija kretanja u prirodi. na koju djeluje centralna sila F . Zbog toga se ovakva kretanja proučavaju već dugi niz godina. zakon površine Pod centralnom silom podrazumijeva se sila čiji pravac neprestano prolazi kroz neku nepomičnu tačku prostora (centar). Neka tačka M . dt r r r K = mv . kao naprimjer kretanje planeta i kretanja sitnih čestica u atomskoj fizici. ima u posmatranom trenutku Količina kretanja materijalne tačke M određena je vektorom sile F za tačku rr r r 0 određen je izrazom M 0F = r × F . r r rF r r r dL0 Između vektora M 0 i L0 . Moment centralne 75 . Centralna sila se u vektorskoj formi može predstaviti izrazom r r r r r r F = F (r ) = Fr (r ) r( 0 ) = Fr ( r ) . ostvaruju se pod dejstvom centralnih sila.

Jednačina (5. dt ⎠ ⎝ (5. Definicija sektorske brzine 76 .2) daje nadalje r r r r r r ⎛ r dr ⎞ L0 = r × K = r × mv = m ⎜ r × ⎟ = const . Kretanje tačke pri djelovanju centralne sile Kako sila F prolazi kroz centar r 0 .DINAMIKA Vukojević. M1 r r1 r dr dϕ 0 r r(0 ) r r M Slika 23.2) pa se dobija: Moment količine kretanja tj. Ekinović r Lo 0 r r( 0) r F r r K = mv r r M Slika 22. (5. r rr L0 = M 0K = const .3) Na slici 23 prikazana su dva bliska položaja tačke M koja se kreće pod dejstvom centralne sile. to je njen moment za centar 0 jednak nuli rr M 0F = 0 . kinetički moment tačke M za nepokretni pol (centar) je konstantan. što znači da se tačka M kreće ravnomjerno po putanji koja je kriva linija i nalazi se u jednoj ravni.

2 (5.7) definira zakon površine koji glasi: pri kretanju tačke pod dejstvom centralne sile. = C dt Zanemarivanjem malih veličina drugog reda. površina koju prebriše vektor položaja pokretne tačke mijenja se proporcionalno vremenu.4) Uporedbom izraza (5.5) Δ 0M 1M jednaka je površini dA = & pa je sektorska brzina S 1 2 r dϕ .7) Jednačina (5.2.6) & dA = 1 r 2 dϕ = 1 r 2ϕ = C = const . 77 . Diferencijalna jednačina kretanja materijalne tačke pri djelovanju centralne sile r Kako je već ranije navedeno.4) sa izrazom (5. (5.5) slijedi A = Ct + Ao .5. & S= dt 2 dt 2 Iz jednačine (5. Za proučavanje kretanja tačke M usvojiće se polarni koordinatni sistem sa početkom u centru C . Promjena ove površine u vremenu dA dt naziva se sektorska brzina i ona je jednaka r r & = dA = 1 r × d r S dt 2 dt . odnosno dA & = S = const. slika 24. (5.3) dobija se da je sektorska brzina konstantna. površina trougla kružnog isječka (5. 5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Površina trougla Δ 0MM 1 konstruiranog nad vektorima r i intenziteta vektorskog proizvoda r r dr jednaka je polovini dA = Ovu površinu r 1 r r ×dr . 2 r dA "prebriše" radijus-vektor r u toku vremenskog intervala dt . tačka M pod dejstvom centralne sile F opisuje putanju koja se nalazi u jednoj ravni.

radijalni pravac je označen sa r . Ekinović r v r F r r M r p(0 ) C r r(0 ) ϕ r ro p Mo r vo α r za to → ϕ o = 0 Slika 24.početna brzina tačke. r r Na slici 24. ro . Projekcije početne brzine vo na ose polarnog koordinatnog sistema su: r & (vo )r = vo cos α = ro i & (vo )p = vo sin α = ro ϕo . p je poprečni (cirkularni) pravac. Kretanje tačke posmatrano u polarnom koordinatnom sistemu Početni uvjeti kretanja tačke M su: za to = 0 { r r r r r = ro . v = vo .8) pri čemu su korišteni izrazi za radijalnu i poprečnu (cirkularnu) projekciju brzine u polarnom koordinatnom sistemu poznati iz kinematike.vektor položaja tačke u trenutku to = 0 kojem odgovara intenzitet ro i polarni ugao r r ϕ = ϕo = 0 . gdje su: vo . 78 . (5. poći će se od osnovne diferencijalne jednačine kretanja u dinamici r r ma = F . a r( 0 ) i p( 0 ) su pripadajući jedinični vektori. Da bi se odredilo kretanje tačke M .DINAMIKA Vukojević.

Fr = F . (5.9) uvrste vrijednosti projekcija iz (5. kad se projicira na ose polarnog koordinatnog sistema.14) 1 & S = C = ro vo sin α .12) & & & r 2ϕ = ro2ϕ o = ro (roϕo ) = ro (vo ) p = ro vo sin α . (5. dobiće se: & m (&& − rϕ 2 ) = Fr . r dt Iz druge jednačine izraza (5. daje dvije skalarne diferencijalne jednačine: ma r = Fr ma p = F p gdje su: . 2 Dakle. r m d 2 && & && m(rϕ + 2rϕ ) = (r ϕ ) = 0 . KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE koja. (5.11) slijedi (5.10) i izrazi za projekcije ubrzanja poznati iz kinematike. Centralna sila F može biti privlačna ili odbojna. 2 2 a uz jednakost (5. Fp = 0 . = C ′.10) Ako se u jednačine (5.15) 79 .9) ar – radijalna projekcija ubrzanja.13) 1 1 & & & S = C = r 2ϕ = ro2ϕ o . Fp = 0 . S obzirom na definiciju sektorske brzine datu jednačinom (5.13) se dobija (5. odnosno (5. sektorska brzina je u potpunosti određena početnim uvjetima kretanja. Fr – radijalna projekcija sile. a p – poprečna r projekcija ubrzanja.5.6).11) & r 2ϕ = const. to je (5. Projekcije ove sile na ose polarnog koordinatnog sistema su: a) za slučaj privlačenja: b) za slučaj odbijanja: Fr = − F . Fp – poprečna projekcija sile.

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

5.2.1. Bineova jednačina
Koristeći izraz

& ϕ=

& 2C 2S = 2 , r2 r

& r koji slijedi iz (5.14), odrediće se izvodi r i && :
& r=
&& = r

dr dr dϕ dr dr 2C d ⎛1⎞ & = = = −2C ϕ= ⎜ ⎟, 2 dt dϕ dt dϕ dϕ r dϕ ⎝ r ⎠
& & & & dr dr dϕ dr dr 2C 2C d ⎛ d ⎛ 1 ⎞⎞ 4C 2 d 2 ⎛ 1 ⎞ & = = = 2 ϕ= ⎜ − 2C ⎟=− 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟. dt dϕ dt dϕ dϕ r 2 r dϕ ⎜ dϕ ⎝ r ⎠ ⎟ r dϕ 2 ⎝ r ⎠ ⎝ ⎠

(5.16)

(5.17)

Uvrštavanjem ovih izraza u prvu jednačinu (5.11), dobija se

⎡ 4C 2 d 2 ⎛ 1 ⎞ 4C 2 ⎤ m ⎢− 2 ⎜ ⎟ − r 4 ⎥ = Fr , 2 r ⎦ ⎣ r dϕ ⎝ r ⎠
ili

(5.18)

d2 dϕ 2

r 2 Fr ⎛1⎞ 1 . ⎜ ⎟+ =− 4m C 2 ⎝r⎠ r

(5.19)

Jednačina (5.19) predstavlja Bineovu jednačinu putanje tačke. Kada je tačka izložena dejstvu centralne privlačne sile, tada je desna strana jednačine (5.19) pozitivna zbog Fr < 0 , a to znači da će putanja tačke u odnosu na centar C biti okrenuta

Fr > 0 , na desnoj strani jednačine će ostati znak minus, a putanja će biti okrenuta u odnosu na centar C
konkavnom stranom. U suprotnom, kada na tačku djeluje odbojna sila, konveksnom stranom.

5.3. Kretanje tačke pod dejstvom Newtonove privlačne sile
Prethodna razmatranja se mogu primijeniti i na slučaj kretanja tačke pod dejstvom Newtonove gravitacione sile kojom međusobno djeluju dva tijela i koja iznosi

r r mmo r F =−f 2 , r r
80

(5.20)

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

m – masa tijela koje se kreće oko centralne tačke (planete), mo – masa tijela (planeta) koje se nalazi u centru i oko koje se kreće masa m , r – r r r r rastojanje između središta masa ova dva tijela, = r( 0 ) - jedinični vektor u pravcu r . r r r Projiciranjem gravitacione sile F na vektor r , dobiće se
gdje su: f – gravitaciona konstanta,

Fr = − f

mmo . r2

(5.21)

Unošenjem ovih vrijednosti u Bineov obrazac (5.19) dobija se

m d2 ⎛1⎞ 1 + = f o2 . 2 ⎜ ⎟ dϕ ⎝ r ⎠ r 4C
Pošto je član na desnoj strani konstanta, može se označiti sa

(5.22)

fm f mo 1 1 = 2 2 o2 , , odnosno = 2 p ro vo sin α p 4C
pa izraz (5.22) dobija oblik:

(5.23)

d2 ⎛1⎞ 1 1 ⎜ ⎟+ = . dϕ2 ⎝ r ⎠ r p
U ovoj jednačini

(5.24)

⎛1⎞ ϕ je argument, a ⎜ ⎟ tražena funkcija. ⎝r⎠

Opći integral linearne nehomogene diferencijalne jednačine drugog reda (5.24) jednak je zbiru općeg integrala homogene jednačine i partikularnog integrala nehomogene jednačine

1 ⎛1⎞ ⎛1⎞ =⎜ ⎟ +⎜ ⎟ , r ⎝ r ⎠h ⎝ r ⎠ p
gdje su:

(5.25)

⎛1⎞ ⎜ ⎟ = C1 cosϕ + C2 sin ϕ ⎝ r ⎠h
Dakle, opći integral jednačine (5.24) glasi

i

1 ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = . ⎝ r ⎠p p

81

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

1 ⎛1⎞ ⎜ ⎟ = C1 cos ϕ + C 2 sin ϕ + , p ⎝r⎠
gdje su

(5.26)

C1 i C2 integracione konstante koje se određuju iz početnih uvjeta.

Diferenciranjem izraza (5.26) po parametru

ϕ dobiće se prvi integral jednačine (5.24):
(5.27)

d ⎛1⎞ 1 dr = −C1 sin ϕ + C 2 cos ϕ . ⎜ ⎟=− 2 dϕ ⎝ r ⎠ r dϕ
Na osnovu početnih uvjeta

to = 0

{

& & r = ro , ϕo = 0, ro = vo cos α , roϕo = vo sin α

i pomoću jednačina (5.26) i (5.27) odrediće se integracione konstante Zamjenom početnih vrijednosti u jednačinu (5.26) dobiće se:

C1 i C2 .

1 1 = C1 + , ro p
Korištenjem odnosa

odnosno

C1 =

1 1 − . ro p

(5.28)

dr & r dr = dt = , & dϕ dϕ ϕ dt
jednačina (5.27) se može pisati u vidu

(5.29)

& 1 r = −C1 sin ϕ + C2 cos ϕ . 2 & r ϕ

(5.30)

Unošenjem vrijednosti iz početnih uvjeta u izraz (5.30), dobija se

& 1 ro = C2 , 2 ro ϕ o

a koristeći relacije iz početnih uvjeta, vrijednost

C2 se može izraziti u obliku

82

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

C2 = −
Uvrštavanjem vrijednosti za konstante

vo cos α ctg α . =− ro vo sin α ro

(5.31)

C1 i C2 u jednačinu (5.26) dobija se
(5.32)

ctg α 1 ⎛1 1⎞ 1 = ⎜ − ⎟ cosϕ − sin ϕ + . ⎜r ⎟ r ⎝ o p⎠ ro p
Jednačinom (5.32) određena je putanja tijela (tačke) mase

m koje se kreće pod dejstvom

Newtonove privlačne sile u odnosu na tijelo mase mo koje se nalazi u centru privlačenja. Jednačina putanje se donekle može pojednostaviti uvođenjem u (5.32) novih konstanti D i koje su funkcije starih konstanti na način:

ε,

1 1 − = D cos ε ro p

i

ctg α = D sin ε . ro
dobiće se:

(5.33)

Rješavanjem ove dvije jednačine po D , odnosno

ε,

1 1 = D cos(ϕ − ε ) + . r p
Ovdje su nove konstante jednake
2

(5.34)

⎛ 1 1 ⎞ ctg 2α 1 1 2 D= ⎜ − ⎟ + 2 = 2 2 + 2 − , ⎜r ⎟ ro ro sin α p ro p ⎝ o p⎠
(5.35)

tg ε =
Uz novu konstantu i novu promjenljivu jednačina (5.34) postaje

p ctg α ro − p

ili

ε = arc tg ⎜ ⎜

⎞ p ctg α ⎟ . ⎟ ⎝ ro − p ⎠
(5.36) (5.37) (5.38)

e = pD

ψ =ϕ −ε ,
1 e 1 = cosψ + , r p p

83

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

što daje jednačinu putanje tačke u obliku

r=

p . 1 + e cosψ

(5.39)

Izraz (5.39) predstavlja jednačinu konusnog presjeka u kanonskom obliku. Ovdje su p i e osnovni parametri konusnog presjeka koji određuju njegov oblik. U zavisnosti od vrijednosti ekscentriciteta e , mogu se dobiti oblici konusnih presjeka prikazani na slici 25.

r vo
hiperbola e >1

R

parabola e = 1

0
elipsa e <1 krug e = 0 Slika 25. Oblici konusnih presjeka U slučaju kada je

e < 1 , putanja tijela predstavlja elipsu, slika 26., čije su poluose
a= p 2 , b = a 1− e 2 1− e

a rastojanje između žiža iznosi

2c = 2ae .

Tačka P , koja se nalazi na najmanjoj udaljenosti od centra privlačenja 0 (naprimjer Sunca), naziva se perihelom, a tačka A koja je najviše udaljena naziva se afelom. Kad se tačka nalazi u perihelu P , ona ima sljedeće karakteristične vrijednosti:

ϕ = ε , ψ = 0 i rmin = a − c =
a kada se nalazi u afelu A ima vrijednosti:

p , 1+ e p . 1− e

(5.40)

ϕ =ε +π , ψ =π
84

i rmax = a + c =

(5.41)

5. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE

r v

M
r a b

ψ ϕ
0

A
0′

ε
Mo

P

2c = 2ae

Slika 26. Kretanje tijela po eliptičnoj putanji

5.3.1. Keplerovi zakoni
Površina koju opiše vektor položaja planete pri svom kretanju oko Sunca je ustvari površina elipse koja je jednaka A = abπ , (5.42) a vrijeme obilaska planete oko Sunca T može se naći iz ranije date jednačine (5.7)

A = CT .
Uz

A = CT = abπ i uvrštavajući vrijednosti za poluose a i b dobiće se
CT = a 2π 1 − e 2 ,
(5.43)

odnosno

T2 =
Kako je p = 4C
2

π 2a3 p
C2

.

(5.44)

fm o , to je

T2 =

4π 2 3 a . fmo

(5.45)

Iz ovoga se može izvesti sljedeći zaključak: kvadrati perioda vremena obilaska planeta oko Sunca proporcionalni su kubovima većih poluosa njihovih eliptičkih orbita.

85

Vrijednost privlačne sile iznosi: F= f gdje su: mo – masa Zemlje. Površine koje prebrišu vektori položaja planeta u odnosu na Sunce proporcionalne su vremenu. mo (5.47) m – masa satelita.DINAMIKA Vukojević. Konstantu f odredio je engleski fizičar Henry Cavendish 1798.2. Ekinović Kepler * je formulirao svoje zakone i oni glase: 1. godine i ona iznosi: f = 6. T12 a1 (5.6672 ⋅ 10−11 Nm 2 . 3.3. (5.48) f = g R2 . mo m r2 . Prva i druga kosmička brzina Sva tijela koja kruže oko Zemlje.poluprečnik Zemlje).46) 5. kreću se pod djelovanjem centralne sile r F Zemljinog privlačenja.378 ⋅ 10 m . kg 2 6 Kad se tijelo nalazi na površini Zemlje. Svojim otkrićima Kepler je omogućio i olakšao put Newtonu da dođe do svojih zakona svemirskog privlačenja. 2. odnosno: 3 T22 a2 = 3 . pa je: F = G = mg = f a odavde je mo m . f – gravitaciona konstanta. uključujući i satelite.49) * Zakone kretanja planeta otkrio je njemački astronom Johannes Kepler (1571-1630) prije nego što je Newton otkrio zakone svemirskog privlačenja. 86 . Sve planete se kreću oko Sunca po eliptičnim putanjama. Kvadrati vremena obilaska planeta oko Sunca odnose se kao kubovi većih poluosa njihovih orbita. tada je r = R ( R = 6. slika 25. r – rastojanje između težišta Zemlje i satelita. R2 (5.

51) 87 . fmo (5.50) ro = OM o = R + H .50). kako bi se zadržalo kretanje oko centra. (5. p= pri čemu su: 2 ro2vo sin 2 α . putanja tijela pri djelovanju centralne privlačne sile može biti samo krug ili elipsa. m Mo r α H F R 0 r vo ro mo Slika 27. KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Postavlja se pitanje koliku početnu brzinu treba dati tijelu da bi ono postalo Zemljin satelit. r α = 90 0 . odnosno da je slika 27. Uvrstivši sve date vrijednosti u izraz (5. Ovo znači da se mora odrediti ekscentricitet konusa Parametar p je prema izrazu (5. Djelovanje sile Zemljinog privlačenja Kako je ranije rečeno. Pretpostaviće se da je brzina usmjerena normalno na pravac sile F . sin α = sin 900 = 1 .23): e koji definira putanju tijela (satelita).5. dobiće se p= (R + H )2 vo2 mo gR 2 mo = (R + H )2 vo2 gR 2 .

(5. tijelo neće ući u kružnu orbitu.DINAMIKA 0 Vukojević. (5. kretanje oko Zemlje nije moguće ako početna brzina vo nije dovoljne veličine i ako r 0 nije usmjerena normalno na ro . čija je vrijednost vI = gR 2 . Kako je odnos H ≈ 0 .52) e = pD = (R + H ) vo2 gR 2 − 1.55) naziva se prva kosmička brzina i to je minimalna početna brzina pri kojoj će tijelo postati Zemljin satelit. R+H (5. iznosi ⎛1 1⎞ ⎛0⎞ 1 1 D = ⎜ − ⎟ +⎜ ⎟ = − .36) iznosi 1 gR 2 . − 2 R + H ( R + H )2 v o (5.53) proizilazi da je: (R + H ) v I2 gR 2 − 1 = 0. Ekinović Konstanta D prema (5.54) Brzina v I . tj. Iz (5. ako nije α = 90 . a uz brojčane vrijednosti g i R iznosi km v I = 7. što znači da će se tijelo kretati po krugu. ⎜r ⎟ ⎜r ⎟ ro p ⎝ o p⎠ ⎝ o ⎠ ili 2 2 D= Ekscentricitet e prema (5.35). to se dobija približno R v I = gR . dobija se za minimalno e = 0 . pri čemu je za ovaj slučaj ctg α = ctg 90 = 0 . koja zadovoljava postavljene zahtjeve.57) vI . s (5.53) Minimalna brzina vo = vI .9 . Ako je početna brzina vo manja od prve kosmičke brzine r 88 . r Dakle.56) (5.

Ovo će se desiti kada je putanja tijela parabola ili hiperbola. Naći jednačinu trajektorije tačke.2 s s km v o = 11. Materijalna tačka M . 89 . KRETANJE TAČKE PRI DJELOVANJU CENTRALNE SILE Minimalna početna brzina pri kojoj tijelo uspijeva savladati privlačnu silu Zemlje i odlazi u međuplanetarni prostor naziva se druga kosmička brzina vII . s (5.2 s km vo > 11.59) H R ≈ 0 . dobija se: vII = 2 gR = vI 2 vII ≈ 11.60) Zavisno od toga koliki je intenzitet početne brzine. uz date uvjete kretanja tijela u polju Zemljine teže. Primjeri Primjer 1.53) uz vrijednost 2 (R + H ) v II e = 1: (5.58) gR 2 odakle je − 1 = 1.4.9 < vo < 11. R+H ili (5.9 s km km 7. vII = Pošto je 2 gR 2 .2 s 5.5. mase intenziteta: m .2 km . r sin 3 ϕ 2 F= gdje je k – pozitivna konstanta. mogu nastupiti sljedeći slučajevi: Intenzitet početne brzine Oblik putanje krug elipsa parabola hiperbola km v o = 7. odnosno kada je e ≥ 1. Intenzitet druge kosmičke brzine može se naći iz (5. kreće se pod dejstvom privlačne centralne sile mk .

dobiće se nakon sređivanja jednačina trajektorije materijalne tačke M u vidu 1 k cos 2ϕ = A1 cos ϕ + B1 sin ϕ − 2 . 2 ⎜ ⎟ dϕ ⎝ r ⎠ r 4C sin ϕ (a) Ovo je nehomogena diferencijalna jednačina sa konstantnim koeficijentima. dA dB cos ϕ + sin ϕ = 0. konstante A i B smatraju se funkcijom nezavisno promjenljive tj. pa se dobija: ϕ. 8C sin 2 ϕ 2 (f) Zamjenom ovih integrala u jednačinu (a). dϕ dϕ − dA dB k sin ϕ + cos ϕ = − . Integral homogene diferencijalne jednačine je 1 = A cos ϕ + B sin ϕ . r dok se potpuni integral može dobiti Lagrangeovom metodom varijacije konstanti. dobiće se dϕ dϕ dB k cos ϕ =− 2 . dϕ 4C sin 3 ϕ (e) dA k = . (b) A = A(ϕ ) . r 8C sin ϕ 90 (g) . Pri primjeni ove metode. Diferencijalna jednačina kretanja glasi d2 ⎛1⎞ 1 k + =− 2 3 . 2 dϕ 4C sin 2 ϕ a njihovim integriranjem se dobije A=− k ctgϕ + A1 . Ekinović Rješenje.DINAMIKA Vukojević. 4C 2 B= k + B1 . B = B(ϕ ) . 2 dϕ dϕ 4C sin 3 ϕ (c) (d) Rješavanjem ovog sistema po nepoznatim dA dB i .

mase r r r m . djeluje sistem sila F1 .. (6. Ako na tačku M .. + Fn − ma .. i =1 28.6.Fn = ∑ Fi . dobija se r r r r 0 = F1 + F2 + . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 6 D'ALEMBERTOV PRINCIP TAČKU ZA MATERIJALNU 6. D'Alembertov princip za materijalnu tačku Ako se član r ma prenese na desnu stranu. koja se kreće ubrzanjem a ..1) r F in r F1 r F2 M r a m r F3 r Fn Slika 28....2) 91 .1. D'Alembertov princip za materijalnu tačku D'Alembertov princip ima značajno mjesto u historijskom razvoju mehanike jer se dinamičkim jednačinama kretanja materijalne tačke formalno daje oblik jednačina statike. Fn . slika n r r r r r ma = F1 + F2 + .. tada osnovna jednačina dinamike glasi (6.

..glavni moment sile inercije. tako da tačka (tijelo) bude slobodna. pri rješavanju zadataka iz slobodnog kretanja materijalne tačke primjenom D'Alembertovog principa. to se može pisati r r r in M 0a + M 0r + M 0 = 0 . D'Alembertov princip se može pisati u vidu r r r FRa + FRr + F in = 0 . M 0 .DINAMIKA Vukojević.3) r r r r F1 + F2 + . Na osnovu ovakve postavke. Ako se odabere proizvoljna tačka "0" u prostoru i iz nje povuče radijus-vektor r prema proizvoljnoj tački M dobiće se .glavni moment aktivnih sila. U tom slučaju. r r r r r r r × FRa + r × FRr + r × F in = 0 . U geometrijskom smislu ovo znači da će ovako dobijeni sistem sila formirati zatvoren poligon.4) sa lijeve strane..rezultanta aktivnih sila koje djeluju na tačku. 92 .6) r r r in M 0a .rezultanta reakcija veze. osnovna jednačina dinamike se može formulirati na sljedeći način: pri slobodnom kretanju materijalne tačke..4) r r r FRa . gdje su: (6. Dakle. što nadalje znači da će zbir njihovih projekcija na koordinatne ose biti jednak nuli.. Pri primjeni D'Alembertovog principa na vezanu materijalnu tačku.sila r inercije materijalne tačke. To znači da je potrebno izvršiti zamjenu svih veza (otpora. FRr . i = 1. (6. u bilo kojem trenutku vremena geometrijski zbir svih sila uključujući i inercijalnu silu jednak je nuli.5) predstavljaju momente odgovarajućih sila koje djeluju na tačku M u odnosu na pol "0". potrebno je aktivnim silama koje djeluju na materijalnu tačku M dodati i inercijalnu silu.. a zatim se s njim vektorski pomnoži jednačina (6.5) S obzirom na to da pojedinačni vektorski proizvodi u jednačini (6. gdje su: (6. + Fn + F in = 0 . (6. M 0r . treba primijeniti postupak oslobađanja od veza. F in .glavni moment reakcija veze. oslonaca i slično) odgovarajućim reakcijama. a zatim dobijeni vektorski zbir sila izjednačiti s nulom. n . Ekinović a uvođenjem sile inercije u obliku dobija se r r F in = − ma .

slika 29. Sada će se uvesti neinercijalni sistem referencije 0 xyz koji je pokretan u odnosu na inercijalni sistem 0 x1 y1 z1 .6.1. Relativno kretanje materijalne tačke r m . Dinamika relativnog kretanja materijalne tačke 6. n . Osnovni zadatak koji se ovdje postavlja jeste da se odredi zakon relativnog kretanja slobodne ili neslobodne materijalne tačke.. z z1 ρM x 0 r M m r Fi z x r FN r r0 01 y y y1 x1 Slika 29. Diferencijalna jednačina kretanja Sva dosadašnja razmatranja kretanja materijalne tačke posmatrana su u inercijalnom sistemu referencije prema Newtonovim zakonima. dok se istovremeno pokretni sistem referencije 0 xyz kreće u odnosu na nepokretni sistem 0 x1 y1 z1 ..2. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU 6. kreće u odnosu na pokretni sistem referencije 0 xyz . pod utjecajem vanjskih sila Fi . r ωp i ε p r r 93 .2.. Za ovaj sistem se ne mogu primijeniti prvi i drugi zakon mehanike na uobičajeni način. ubrzanje a0 pola 0. mase Polazi se od pretpostavke da su poznate osnovne kinematske karakteristike pokretnog sistema referencije u odnosu na nepokretni. i = 1. odnosno zakon njenog kretanja u odnosu na pokretni koordinatni sistem 0 xyz . kao i početni uvjeti kretanja tačke M .. Neka se materijalna tačka M .

relativno ubrzanje. i =1 r (6. jednaka je nuli.reakcija veze.apsolutno ubrzanje tačke M . U izrazu (6. Ekinović Za rješavanje ovog problema polazi se od drugog zakona mehanike.8) r r r r a = a p + ar + ac .8) u osnovnu jednačinu (6. i =1 i =1 (6.9) Relativna sila definirana proizvodom mar će se ostaviti na lijevoj strani jednačine. a c . a ostali članovi će se prebaciti na desnu stranu jednačine. ukoliko nema otpora. Uvrštavanjem izraza (6.7). i =1 (6.10) Vektori r r (− ma ) i (− ma ) p c su sile koje su suprotno usmjerene od prijenosnog i Corriollisovog ubrzanja.7) U ovom izrazu su: r r r Fi . gdje su: a p . koja u slučaju vezane tačke glasi: n r r n r r ma = ∑ Fi + FN = ∑ Fi s . a sa ∑F i =1 n rs i je označena suma svih spoljašnjih sila. dobija se: n r r r r ma p + ma r + ma c = ∑ Fi s .Corriollisovo ubrzanje. r r r a r . osnovna jednačinu (6.10) se može napisati u vidu n r r r r mar = ∑ Fi s + Fpin + Fcin . i =1 (6. što daje n r r r r mar = ∑ Fi s + (− ma p ) + (− mac ) . Za slobodnu materijalnu tačku reakcija veze r FN . na osnovu kojeg se može postaviti diferencijalna jednačina kretanja. Uz ovakvo razmatranje.DINAMIKA Vukojević.aktivne sile.prijenosno ubrzanje. FN .11) 94 . a . Pri složenom kretanju tačke apsolutno ubrzanje r a tačke iznosi (6.10) njihovo učešće može se smatrati korekcijom drugog zakona mehanike.

12) Sila F p naziva se prijenosnom silom inercije.6.14) m&& = ∑ Z is + Z in + Z cin . a formulirane sile inercije F p i nastale kao rezultat relativnog kretanja. (6. y i =1 n (6.15) r r Fpin i Fcin se mogu shvatiti kao dopuna drugog Newtonovog zakona. x ary = &&. r r r r r r r a p = a0 + ε p × ρ M + ω p × (ω p × ρ M ) . Projiciranjem jednačine (6. y = f 2 (t ) .13) dobiće se skalarne diferencijalne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke: m&& = ∑ X is + X in + X cin . r in r Fcin mogu se tumačiti kao D'Alembertove sile inercije. jer su r Fcin Corriollisovom silom inercije.14). uz uvođenje početnih uvjeta. Iz kinematike je poznato da je prijenosno ubrzanje: (6. z (6. Vektori z = f 3 (t ) . Sile inercije nastale su kretanjem neinercijalnog sistema referencije 0 xyz u odnosu na inercijalni sistem referencije 0 x1 y1 z1 i kretanjem tačke u odnosu na neinercijalni sistem 0 xyz . koje su usmjerene suprotno od odgovarajućih vektora ubrzanja: r r Fpin = −ma p r in i r r Fcin = −mac . Ovako Jednačina (6. dobiće se konačne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke u vidu: x = f1 (t ) . z p i =1 Dvostrukim integriranjem jednačina (6. y arz = && . (6.11) je osnovna vektorska jednačina dinamike relativnog kretanja materijalne tačke.11) na ose pokretnog Descartesovog sistema referencije. koristeći arx = &&.16) 95 . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU pri čemu su uvedene oznake za inercijalne sile. x p i =1 n n m&& = ∑ Yi s + Y pin + Ycin .

r a pn . a vr . 96 . Za određivanje relativnog kretanja materijalne tačke mora biti poznato: a) prijenosno kretanje koordinatnog sistema. slika 30. b) odrediti prijenosno kretanje pokretnog koordinatnog sistema. ε p .vektor položaja tačke M u odnosu na pol 0 pokretnog sistema 0 xyz . (6.12) definirane prijenosna i Corriollisova sila inercije. 6.18) U dinamici relativnog kretanja materijalne tačke mogu se postaviti dva osnovna zadatka.ugaona brzina pokretnog sistema referencije r 0 xyz . može se pisati r r r a p = a pn + a pt .normalna komponenta prijenosnog ubrzanja.prijenosno ubrzanje. Obrtanje pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose U općem slučaju obrtanja pokretnog sistema 0 xyz oko nepomične ose. Ekinović r r a0 .ubrzanje pola 0 pokretnog sistema referencije 0 xyz . u kinematici je dat izraz za Corriollisovo ubrzanje: r r r ac = 2 (ω p × vr ) . gdje su: r a p . Relativno kretanje materijalne tačke za različite slučajeve prijenosnog kretanja 6. gdje su: Također. ρ M . ω p . i to: a) odrediti relativno kretanje materijalne tačke.tangencijalna komponenta prijenosnog ubrzanja.ugaona brzina pokretnog sistema.1.ugaono ubrzanje r pokretnog sistema referencije 0 xyz .2.relativna brzina posmatrane tačke. r a pt . Pravac r i smjer Corriollisovog ubrzanja a c slijede iz osobina vektorskog proizvoda.17) r r ω p . gdje je (6.DINAMIKA Vukojević.2. Kako su prema izrazu (6.2. to je ukupna sila inercije materijalne tačke jednaka r r r r r r r r F in = − ma = −mar − ma p − mac = Frin + Fpin + Fcin . c) masa tačke. b) sile koje djeluju na tačku.2.

19) Pravci i smjerovi sila prikazani su na slici 30. r in r r r r Fpt = mr ε p . a pt = r ε p .11) dobija oblik: n r r in r in r r ma r = ∑ Fi s + F pt + F pn + Fcin i =1 . Obrtanje pokretnog sistema referencije U specijalnom slučaju. kada se tijelo obrće ravnomjerno oko ose 0 z . Relativna putanja tačke je krug poluprečnika r. Fcin = m a c = m 2 ω p v r sin ∠(ω p . što daje ε p = 0 i Fpt = 0 . v r ) . (6.6. Osnovna diferencijalna jednačina relativnog kretanja (6. pa će osnovna jednačina dinamike za ovaj slučaj r r n r r in r r ma r = ∑ Fi s + F pn + Fcin . ugaona brzina je r in ω p = const . . i =1 relativnog kretanja dobiti oblik (6. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Iz kinematike je poznato da je 2 a pn = r ω p . v r ) . r r r ac = 2 ω p v r sin ∠ (ω p . z B ωp r in Fpt r Fcin r r a pn r 0′ ac r M r vr a pt r εp r r in Fpn 0 A y x Slika 30. pa je intenzitet sila inercije r in 2 Fpn = mrω p .20) 97 .

Ekinović 6. što znači da se kretanje tačke vrši isto kao i u odnosu na nepokretni sistem referencije 0 x1 y1 z1 . a Rk – poluprečnik zakrivljenosti putanje. pravolinijski i ravnomjerno.11) svodi se na oblik n r r ma r = ∑ Fi s . i =1 (6.2. što znači da je i on postao inercijalni sistem 98 . pa je r r F pin = 0 . gdje su intenziteti komponenti prijenosne inercijalne sile jednaki in Fpt = m (6. neravnomjerno krivolinijsko kretanje.DINAMIKA Vukojević. to će biti r r in r in F pin = F pt + F pn . 0 x1 y1 z1 .2.23) Ovdje je v p . kada se sistem referencije 0 xyz kreće translatorno.11) dobija oblik n r r r ma r = ∑ Fi s + F pin . i =1 (6. Osnovna jednačina (6. kada sistem referencije vrši translatorno.21) U ovoj jednačini je r r Fpin = −ma p prijenosna sila inercije i ona je usmjerena suprotno od prijenosnog ubrzanja translatornog kretanja koordinatnog sistema 0 xyz . pa jednačina (6. tada je a p = 0 . Translacija pokretnog sistema 0 xyz U općem slučaju. U specijalnom slučaju.24) Prema ovom izrazu vidi se da na desnoj strani jednačine ostaje samo suma aktivnih sila.22) dv p dt i in Fpn = m v2 p Rk . Pošto je riječ o krivolinijskom translatornom kretanju sistema referencije 0 xyz .prijenosna brzina tačke. kada pokretni koordinatni sistem 0 xyz vrši translatorno pravolinijsko ravnomjerno kretanje. on se poistovjećuje sa sistemom referencije. Dakle. (6.2. ugaona brzina će biti r r ω p = 0 . što daje Fcin = 0 .

Ovo istovremeno znači da se pri definiranju zakona o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju mora uzeti u obzir rad prijenosne i Corriollisove sile inercije na relativnom pomjeranju tačke od M 0 do M 1 .11): n r r r r ma r = ∑ Fi s + F pin + Fcin . to je njen rad na ovom pomjeranju jednak nuli. vr + ∫ Fpin dsr cos ∠ Fpin . Dva inercijalna sistema referencije međusobno se mogu povezati pomoću vektorske jednačine r r r r = ρ + vo t .princip relativnosti klasične mehanike. pri čemu se jedan inercijalni sistem usvaja kao osnovni. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Iz ovog stava može se izvesti širi zaključak o takozvanom principu relativnosti klasične mehanike: svi sistemi referencije su inercijalni sistemi ako se jedan u odnosu na drugi kreću translatorno pravolinijski i ravnomjerno i ima ih beskonačno mnogo. 2 2 i =1 M 0 M0 ( ) ( ) (6. Na osnovu ovoga. Unutar inercijalnog sistema referencije ne može se utvrditi da li se kreće ravnomjerno. dok je kretanje drugog sistema i tačke M u odnosu na njega određeno desnim dijelom ove jednačine.6.2. Kako je Corriollisova sila inercije upravna na relativnu brzinu r vr . pravolinijski i translatorno.25) 99 . r 6. odnosno na relativni pomak dsr . a drugi kao pokretni. može se definirati zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke pri relativnom kretanju: M1 n M1 r r r r 1 2 1 2 mvr1 − mvr 0 = (ΔEk )r = ∑ ∫ Fi s dsr cos ∠ Fi s . Apsolutni položaj tačke M u odnosu na osnovni sistem određen je vektorom r . samo što treba uzeti u obzir prijenosnu i Corriollisovu silu inercije. Zakon o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju Za izvođenje zakona o promjeni kinetičke energije pri relativnom kretanju polazi se od osnovne diferencijalne jednačine relativnog kretanja materijalne tačke koja je data izrazom (6. i =1 Ova osnovna jednačina ukazuje na to da i kod relativnog kretanja materijalne tačke važe osnovni zakoni dinamike. vr . Vrijeme t se jednako mijenja za oba sistema referencije. pa je ovaj stav i dobio naziv .3.

y r ω c r z x r F′ a r FN 2 r Fpin x r Fcin r FN 1 M r mg Slika 6. 100 . Poći će se od osnovne diferencijalne jednačine za relativno kretanje: n r r r r mar = ∑ Fi s + Fpin + Fcin .prijenosna inercijalna sila. i =1 r r r Fpin = −ma pN = m (a + x )ω 2 i .1. U cijevi koja se obrće konstantnom ugaonom brzinom ω oko vertikalne ose nalazi se loptica M . slika 6. a početna brzina loptice je jednaka nuli. Trenje zanemariti. x n r r r r r r r r r ∑ Fi s = Fop + G + FN 1 + FN 2 = −cx i − mgk − FN1 j + FN 2 k . opruga je nedeformirana. navedene veličine iznose: r r ar = && i . Rješenje. Primjeri Primjer 1.1. i =1 (a) U datom primjeru. koja je pričvršćena pomoću opruge c .Corriollisova inercijalna sila.suma spoljašnjih sila. Ekinović 6. mase m .3. r r r r r Fcin = −mac = −2m (ω × vr ) = −2m ω vr sin 90o j . Odrediti kretanje loptice ako je koordinatni početak u početnom položaju loptice.relativno ubrzanje.DINAMIKA Vukojević. U početnom trenutku loptica se nalazi na rastojanju a .

xo = 0 daju vrijednosti integracionih konstanti A=− aω 2 . jednačina (d) ima rješenje m aω2 x = A cos kt + B sin kt + 2 . xo = 0. dobiće se (b) odnosno m && = −cx + m(a + x)ω 2 . x Uz pretpostavku da je (d) ω< c .6. k (e) Početni uvjeti & t = 0. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNU TAČKU Ako se jednačina (a) projektuje na 0 x osu. m diferencijalna jednačina (c) može se pisati u obliku && + k 2 x = a ω 2 . xo = 0 . k2 c . x ⎜ ⎟ ⎝m ⎠ (c) Uvođenjem oznake k2 = c −ω2. xo = 0. vrijednosti integracionih konstanti su 101 . k12 (g) & t = 0.B=0 k2 (f) pa će jednačina (e) dobiti oblik x= Za slučaj da je aω 2 (1 − cos kt ) . m x = A1 Ch k1t + B Sh k1t + Za početne uvjete aω2 . x c && + x ⎛ − ω 2 ⎞ = a ω 2 . odnosno ω > m k12 = ω 2 − rješenje jednačine (d) imaće oblik c .

k12 ω= jednačina (c) ima rješenje c . B=0 k12 (h) x= Ako je aω2 [Ch k1t − 1] . 2 x= (j) 102 . 2 aω2 t 2 . Ekinović A1 = − pa se dobije aω 2 . m (i) x= koje se za date početne uvjete svodi na aω2 t 2 + C1t + C2 .DINAMIKA Vukojević.

7. ako je dio prostora koji zauzima materijalni sistem neprekidno raspoređen i sadrži beskonačno mnogo tačaka. Materijalno tijelo predstavlja dio ovog prostora. Veličine označene na slici 30. slika 30. imaju sljedeća značenja: r (s ) r (u ) 103 . S druge strane. Podjela sila Materijalnim sistemom naziva se skup materijalnih tačaka. dok su mehanizmi neslobodni materijalni sistemi. već samo silama koje na njega djeluju. pri čemu je njihov međusobni položaj uvjetovan i definiran. Ukoliko materijalno tijelo usljed vanjskih i unutrašnjih utjecaja ne mijenja svoj oblik. Klasičan primjer slobodnog sistema materijalnih čestica jeste Sunčev sistem. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7 DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA U dosadašnjoj interpretaciji. riječ je o slobodnom materijalnom sistemu. S druge strane. onda je riječ o neprekidnoj sredini. Sile koje djeluju na materijalni sistem dijele se na spoljašnje F Ako se iz posmatranog materijalnog sistema izdvoji jedan njegov dio. i on zasebno će predstavljati materijalni sistem. Ako materijalni sistem ima konačan broj materijalnih tačaka na konačnim rastojanjima riječ je o diskretnom sistemu. 7.1. sistem kod kojeg su materijalne tačke međusobno vezane. po kojem se dinamika sistema materijalnih tačaka i dinamika krutog tijela svrstava zajedno u drugi dio dinamike. Ovdje je usvojen jedan sadržajniji koncept podjele. predstavlja neslobodni materijalni sistem. dinamiku sistema materijalnih tačaka i dinamiku krutog tijela. Pojam krut može se odnositi i na diskretan sistem. Ovakva podjela dinamike moguća je zbog toga što i kruto tijelo također spada u sistem materijalnih tačaka pod određenim okolnostima. Na mjestu razdvajanja ova dva sistema njihove unutrašnje sile će postati spoljašnje za posmatrane dijelove. Ukoliko kretanje materijalnih tačaka nije ograničeno vezama. mnogi autori su dijelili dinamiku na dinamiku tačke. tada je riječ o krutom tijelu. i unutrašnje F sile.

t . r FR( u ) .1) ru FR(1 ) odnosno r rs rs FR( s ) = FR(1 ) + FR( 2) rs r rs = − FR(1 ) i FR( u ) = − FR( 2) .tangencijalna komponenta. vrijedi : ru r r( FR(1 ) = Fn(1u ) + Ft1u ) . Slika 30.DINAMIKA Vukojević.rezultujuća unutrašnja sila na dijelu sistema (2). r ru r FR( u ) = Fn(2 ) + Ft (2u ) . 2 (7.rezultujuća unutrašnja sila na dijelu sistema (1).normalna komponenta. Rastavljanje materijalnog sistema na dva dijela Za sistem rastavljen prema slici 30. 2 ru r FR(1 ) = − FR( u ) . ru FR(1 ) . 2 i nadalje (7.spoljašnje sile. 2 n . Ekinović r F1( s ) r F2( s ) r FR(u ) 2 r (u ) Fn1 r F4( s ) (1) r (2) Ft (2u ) ru Fn(2 ) ru FR(1 ) 0 r F3( s ) r( Ft1u ) r Fi ( s ) r Fi (s ) . 2 104 .2) ru rs r rs FR(1 ) = − FR(1 ) = − FR( u ) = FR( 2) .

yC = ∑ mi yi i =1 n M .vektori položaja materijalnih tačaka. ∑ n i =1 (7.6) gdje su: mi – mase materijalnih tačaka. zC .. i = 1. slika 31. prema trećem Newtonovom zakonu.2. zakonitost (7. središte sistema).3) što znači da je cjelokupni sistem u ravnoteži. C – centar mase materijalnog sistema. xC .5) n M xC = ∑ mi xi i =1 n M . Masa materijalnog sistema M jednaka je algebarskom zbiru masa mi .. pošto u određenim okolnostima kod slobodnih sistema te sile mogu proizvesti unutrašnje pomjeranje tačaka sistema.3) ne može se uzeti kao pravilo. Geometrija masa Na kretanje materijalnog sistema utječu ne samo vanjske i unutrašnje sile. i =1 n (7.7. r r 105 . Ovakva konstatacija u potpunosti bi odgovarala definiciji krutog tijela.. mn . n . a suprotnih smjerova duž zajedničkog pravca. svih tačaka sistema i može se napisati u vidu sume M = ∑ mi .. 7. ri ... Centar mase u izvjesnom smislu definira raspored mase unutar posmatranog materijalnog sistema.. djeluju sile istog intenziteta.koordinate centra mase. yC . zC = ∑m z i =1 i i M .. koordinate centra mase sistema u odnosu na sistem referencije 0 xyz nalaze se iz vektorske jednačine r rC = ili u skalarnom obliku ∑m r i =1 n i i r (7. nego i njegova masa. odnosno r ∑ FR(u ) = 0. (7. Zavisno od toga da li je sistem slobodan ili ne. n i =1 r r (u ) M 0FR = 0 . to će za materijalni sistem koji se kreće postojati ravnoteža sistema unutrašnjih sila i momenata za bilo koju tačku. rC – vektor položaja. Ako materijalni sistem ima n materijalnih tačaka čije su mase m1 . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Pošto između dvije materijalne tačke.4) Jedan od osnovnih pojmova dinamike sistema je centar mase (centar inercije.

Određivanje položaja centra mase xn Centar mase sistema prema izrazima (7.DINAMIKA Vukojević. Pored gore navedenih konstatacija. odnosno težine pojedinačnih materijalnih tačaka. ne zavisi od izbora sistema referencije. dok je centar mase materijalnih tačaka širi pojam i ne zahtijeva ovakvu pretpostavku.6) se može proširiti ako se brojnik i nazivnik pomnože sa ubrzanjem Zemljine teže g . treba napomenuti da položaj centra mase. izraz (7. pojam centra mase i pojam težišta tijela su različiti. (7. kao i težišta materijalnog sistema.7) G gdje su G i Gi težina tijela. U suštini. Pojam težišta je isključivo u vezi sa krutim tijelom u homogenom polju sile teže.5) prelazi u novi oblik: r rC = r ∑ mi g ri i =1 n Mg = ∑G r i =1 n i i r . pri čemu se dobijaju poznati izrazi iz statike za određivanje težišta sistema krutog tijela u polju djelovanja sile teže. Tako naprimjer. 106 .5) i (7. Ekinović z r r1 m1 r r2 m2 z z1 r 2 C rC r zC rn mn 0 y1 x1 zn x2 y xC y2 x yC yn Slika 31.

Pri obrtanju materijalnog sistema ili krutog tijela karakteristika inertnosti jeste moment inercije sistema. slika 32: a) Moment inercije materijalnog sistema u odnosu na pol "0" naziva se polarni moment inercije i određen je sa: J 0 = ∑ mi ri 2 =∑ mi xi2 + yi2 + zi2 . U zavisnosti od odabrane karakteristike.8) 107 . osu ili ravan).3. zi ) r ri zi d iy y xi r i x r 0 j yi Slika 32. yi .7. Momenti inercije Karakteristika inertnosti tijela pri translatornom kretanju materijalnog sistema ili krutog tijela je masa tijela. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7. i =1 i =1 n n ( ) (7. a raspored mase definiran je centrom mase sistema. z d iz Mi γ d ix r k mi ( xi . moment inercije predstavlja sumu proizvoda mase svih tačaka materijalnog sistema i kvadrata njihovih rastojanja u odnosu na odabranu karakteristiku (pol. Definiranje momenata inercije U suštini. mogu se definirati sljedeće vrste momenata inercije.

za koordinatne ose mogu se izračunati sljedeći aksijalni momenti inercije: 2 J x = ∑ mi d ix = ∑ mi yi2 + zi2 . 2 J z = ∑ mi diz = ∑ mi xi2 + yi2 . Tijelo mase M orijentirano je i postavljeno u koordinatni sistem jedinični vektori (ortovi) pripadajućih osa. naprimjer.9). gdje su i . J z = ∫ (x 2 + y 2 ) dm . Ekinović To je. (7. Pošto su i masa i rastojanja uvijek pozitivne skalarne veličine. to je polarni moment inercije uvijek pozitivna veličina. skalarna veličina koja je jednaka zbiru proizvoda svih masa tačaka sistema i kvadrata njihovih rastojanja od pola. izrazi (7. može se definirati i na vektorski način.10) Aksijalni moment inercije. 2 J y = ∑ mi d iy = ∑ mi zi2 + xi2 . to se rastojanje mase mi od ose 0 z može naći iz r r r2 2 2 diz = (ri sin γ ) = k × ri .11) Kako je osa 0 z orijentirana ortom k . 0 xyz Tako naprimjer.9) i =1 n i =1 n ( ) i =1 i =1 U slučaju kada je riječ o tijelu homogeno raspoređene mase unutar volumena V . j i k r Položaj materijalne tačke mi krutog tijela (sistema) definiran je vektorom položaja ri . d iy i d iz . 108 (7. J y = ∫ (z 2 + x 2 ) dm.DINAMIKA Vukojević. dakle. elementarni aksijalni moment inercije iznosi 2 Δ J z = mi diz . Za osu 0 z .9) postaju: J x = ∫ ( y 2 + z 2 ) dm. V V V (7.12) . prema izrazima (7. b) Moment inercije materijalnog sistema u odnosu na proizvoljnu osu sistema naziva se aksijalni (ekvatorijalni) moment inercije. n n ( ) i =1 n i =1 n ( ) (7. slika 31. a njena najkraća udaljenost od osa kordinatnog sistema 0 xyz obilježiće se sa d ix . r r r 0 xyz .

8).9) i (7. i =1 i =1 (7. J 0 xy = ∑ mi zi2 .14) odnosno prelaskom na analitički oblik se dobija r i n n r r2 J z = ∑ mi k × ri = ∑ mi 0 i =1 i =1 xi r j 0 yi r k 1 zi 2 n r r2 n =∑ mi (− yi i + xi j ) = ∑ mi ( yi2 + xi2 ) .16) i =1 gdje je rin – normalno rastojanje materijalne tačke od posmatrane ravni.9) za osu 0 z a slično se. J 0 xz = ∑ mi yi2 .17) može se definirati međusobna zavisnost ova tri momenta inercije. Polarni moment inercije. Na osnovu izraza (7. i =1 (7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA a aksijalni moment se može napisati u obliku r r2 Δ J z = mi k × ri . Za koordinatne ravni planarni momenti inercije iznose: J 0 yz = ∑ mi xi2 .17) Kao i polarni moment inercije.7. i =1 i =1 i =1 n n n (7. mogu izvesti izrazi za momente inercije za druge dvije ose. (7. i aksijalni i planarni moment inercije su skalarne pozitivne veličine.13) (7. Odavde je moment inercije cijelog sistema od n materijalnih tačaka (tijela) jednak n r r2 J z = ∑ mi k × ri . a određen je formulom: 2 J n = ∑ mi rin . naravno. slika 31.15) što odgovara izrazu (7. c) Moment inercije u odnosu na datu ravan naziva se planarni moment inercije. u Descartesovom pravouglom koordinatnom sistemu iznosiće 109 . n (7.

DINAMIKA n n Vukojević. 2 ( ) i =1 i =1 Ako se gornja jednačina pomnoži sa dva. i =1 n Za razliku od ostalih momenata inercije. Poluprečnik inercije ima smisao rastojanja tačke od posmatrane ose. kao i manji ili veći od nule. i =1 n J zx = J xz = ∑ mi zi xi .18) što daje uzajamnu vezu između polarnog i aksijalnih momenata inercije. J z = J 0 yz + J 0 xz .20) gdje je i x – poluprečnik inercije za osu 0 x . i =1 n J yz = J zy = ∑ mi yi zi . i =1 n ( ) (7. 110 . centrifugalni momenti mogu biti jednaki nuli. moment inercije tijela mase M za osu 0 x može se pisati u vidu: 2 J x = Mix ili ix = Jx .9) i (7. koja glasi J0 = 1 (J x + J y + J z ) . dobija se 2 J 0 = 2∑ mi xi2 + yi2 + zi2 = J x + J y + J z . M (7. Ekinović J 0 = ∑ mi ri = ∑ mi xi2 + yi2 + zi2 = J 0 yz + J 0 xz + J 0 xy . Naprimjer.18) može se napisati da je: J x = J 0 xz + J 0 xy . (7. 2 Na osnovu formula (7. Jedinica mjere za sve vrste momenata inercije u SI sistemu jedinica je J = kgm [ ] [ 2 ]. Moment inercije krutog tijela za neku osu se može prikazati u obliku proizvoda mase tijela i kvadrata dužine koja se naziva poluprečnik inercije i tijela za tu osu.19) d) Momenti inercije u odnosu na parove koordinatnih osa nazivaju se centrifugalni momenti inercije. J y = J 0 xy + J 0 yz . a određeni su formulama: J xy = J yx = ∑ mi xi yi . u koju bi se mogla koncentrirati cjelokupna masa tijela pa da moment inercije ostane nepromijenjen.

DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7. pošto su koordinate središta C jednake 111 .7. yi . slika 33. Steinerova (Hygensova) teorema Aksijalni moment inercije tijela za osu C1 z1 iznosi J z1 = ∑ mi hi2 = ∑ mi (xi − a ) + ( yi − b ) = 2 2 i =1 i =1 n n [ ] = ∑ mi xi2 − 2axi + a 2 + y i2 − 2by i + b 2 = i =1 n n ( ( ) (7.21) jednaki su nuli.21) n = ∑ mi xi2 + y i2 + ∑ mi a 2 + b 2 − 2a ∑ mi xi − 2b∑ mi y i i =1 i =1 i =1 i =1 ) n ( ) n Posljednja dva člana u jednačini (7. zi ) . Steinerova (Huygensova) teorema Postavlja se zadatak određivanja momenta inercije sistema (tijela) za osu C1 z1 koja je paralelna osi Cz i nalazi se na rastojanju d od nje. Osa Cz prolazi kroz centar mase tijela C . z d z1 ri hi mi zi C b x d y a C1 xi yi Slika 33.4. Na krutom tijelu ukupne mase M odabraće se proizvoljna tačka mi ( xi .

cos γ = γ ′ .23) 7. z što daje 2 i 2 1 = iC z + d 2 . i =1 i =1 n n (7. Koristeći izraz (7. 0 z definiran je uglovima α . cosα = α ′. Na osnovu jednačine (7. cos β = β ′. Ekinović xC = tako da se dobija ∑m x i i M = 0 i yC = ∑m y i i M = 0. z (7. Moment inercije J C z krutog tijela naziva se sopstveni. β . Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu koja prolazi kroz koordinatni početak Potrebno je odrediti moment inercije homogenog krutog tijela za proizvoljnu osu u koja prolazi kroz zadatu tačku 0. koja je ujedno i početak koordinatnog sistema.5. slika 34. 112 .22) može se zaključiti da je od svih mogućih momenata inercije sistema za paralelne ose najmanji moment za osu koja prolazi kroz središte C .22) Ovo predstavlja Steinerovu (Huygensovu) teoremu. Pošto je 2 J C z = M iC z i J z1 = M i 2 1 . 0 y. z to je 2 M i 2 1 = M iC z + M d 2 . a proizvod mase i kvadrata rastojanja položajni moment inercije. koja glasi: Moment inercije krutog tijela (sistema) za neku osu jednak je zbiru momenta inercije tog sistema (tijela) za paralelnu osu koja prolazi kroz središte inercije (težišta) tijela i proizvoda mase tijela (sistema) i kvadrata rastojanja između osa.DINAMIKA Vukojević. Položaj ose u u odnosu na koordinatne ose odnosno kosinusima smjerova: r r 0 x.22) može se odrediti odnos između sopstvenog poluprečnika inercije iC z i poluprečnika inercije i z1 za paralelnu osu. J z1 = ∑ mi ri 2 + ∑ mi d 2 = J C z + M d 2 . γ .

24) što daje: n n n n r r2 r r2 r r r r2 r r2 J u = ∑ mi α ' i + β ' j + γ ' k × ri = α '2 ∑ mi (i × ri ) + β '2 ∑ mi ( j × ri ) + γ '2 ∑ mi k × ri + i =1 i =1 i =1 i =1 n n n r r r r r r r r r r r r + 2α ' β ' ∑ mi (i × ri )( j × ri ) + 2 β ' γ ' ∑ mi ( j × ri ) k × ri + 2α ' γ ' ∑ mi (i × ri ) k × ri = i =1 i =1 i =1 [( ) ] ( ( ) ( ) ( ) = α '2 ∑ mi yi + zi + β '2 ∑ mi xi + zi + γ '2 ∑ mi xi + yi + 2 2 2 2 2 2 i =1 i =1 i =1 n ( ) n ) n ( ) + 2α ' β ' ∑ mi (− xi yi ) + 2 β ' γ ' ∑ mi (− yi zi ) + 2α ' γ ' ∑ mi (− zi xi ) i =1 i =1 i =1 n n n (7. ort ose u o može se iskazati u vidu a vektor položaja ri proizvoljne tačke tijela mi r r r r r r uo = α ' i + β ' j + γ ' k . r r r r ri = xi i + y i j + z i k . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA U tom slučaju. β ′. i =1 (7.25) z r ri mi di r u γ 0 r u o (α ′. Određivanje momenta inercije za proizvoljnu osu 113 . iznosiće n r r 2 J u = ∑ mi (uo × ri ) . analogno (7.7. γ ′) β α zi xi y x yi Slika 34.13). r Aksijalni moment inercije sistema materijalnih tačaka mi za osu u .

odnosno J u = J x cos 2 α + J y cos 2 β + J z cos 2 γ − − 2 J xy cos α cos β − 2 J yz cos β cos γ − 2 J zx cos γ cos α . dok se inertno svojstvo krutog tijela definira tenzorom drugog reda. J y . J z . Ekinović Izraz (7. a Dxy . J z aksijalni momenti inercije. i =1 n J zx = − Dzx = ∑ mi zi xi . s obzirom na svojstvo invarijantnosti.27) Ovo znači da se moment inercije krutog tijela. Dyz . (7.25) može se kraće pisati na način: J u = J xα '2 + J y β '2 + J zγ '2 +2 Dxyα ' β '+2 Dyz β ' γ '+2 Dzxγ 'α ' . Stoga se može reći da su skalarne veličine tenzori nultog reda. J xy = J yx .DINAMIKA Vukojević. odnosno šest nezavisnih veličina: J x . (7. odnosno: J xy = − Dxy = ∑ mi xi yi . 114 . može iskazati i na sljedeći način: J u = J xα '2 + J y β '2 + J zγ '2 −2 J xyα ' β '−2 J yz β ' γ '−2 J zxγ 'α ' .28) Poznato je da su skalarne veličine potpuno definirane jednom karakteristikom (brojčanom vrijednošću). vektorske veličine tenzori prvog reda. Devijacioni moment sa suprotnim znakom jednak je odgovarajućem centrifugalnom momentu inercije. odnosno materijalnog sistema za proizvoljnu r osu u koja prolazi kroz početak sistema referencije. Za moment inercije krutog tijela potrebno je poznavati devet.29) Vidi se da je tenzor inercije simetričan tenzor drugog reda i određen je sa devet. odnosno šest nezavisnih veličina. Jz ⎥ ⎦ (7. dok je za poznavanje vektorskih veličina potrebno poznavati tri karakteristike. i =1 n (7. J y . Dzx devijacioni momenti inercije.26) gdje su J x . i =1 n J yz = − Dyz = ∑ mi yi zi . J yz = J zy i J zx = J xz . Tenzor inercije J 0 za tačku 0 u matričnom obliku glasi ⎡ Jx ⎢ J 0 = ⎢− J xy ⎢ − J xz ⎣ − J yx Jy − J yz − J zx ⎤ ⎥ − J zy ⎥ .

definirat će se duž ose u poteg gdje je k – koeficijent razmjere.6. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA 7. slika 35. γ ' = cos γ = . Da bi se proučila promjena momenta inercije J u usljed promjene položaja ose u . mijenjaće se i momenti inercije za tu osu.7. Elipsoid inercije r Kada proizvoljna osa u mijenja svoj položaj. y Ju k α ' = cos α = x Ju k . odnosno y = r cos β . β . β ' = cos β = . β . z Ju k x = r cos α . Elipsoid inercije 115 . Iz praktičnih razloga može se uzeti da je k = 1 . γ prema koordinatnim osama. odnosno uglove nagiba α . pri čemu stalno prolazi kroz ishodište 0. z r u (α . γ ) γ rN r 0 β z x α y y x Slika 35. 0 xyz jednake: z = r cos γ . Tačka N ima koordinate u odnosu na sistem r r r 0N = r = r = k / Ju .

2 b ζ .1 Slika 36. Kako elipsoid inercije prikazuje promjenu momenta inercije krutog tijela koja r nastaje uslijed zakretanja pravca u . Rastojanja tačaka N na površini elipsoida su 0 N = r = r = 1 r J u i imaju konačne vrijednosti jer je J u ≠ 0 . J 2 i J 3 nazivaju glavnim momentima inercije.DINAMIKA Vukojević. J y i J z uvijek veći od nule. Ekinović Zamjenom vrijednosti kosinusa uglova u jednačinu (7. dobija se 1 = J x x 2 + J y y 2 + J z z 2 − 2 J xy xy − 2 J yz yz − 2 J zx zx .7. jednačina (7. (7. Glavne ose inercije 116 .3 c 0 a y x ξ. 7. to se momenti za glavne ose J1 .28) dobiće se: J u = J x J u x 2 + J y J u y 2 + J z J u z 2 − 2 J xy J u xy − 2 J yz J u yz − 2 J zx J u zx . Ako se gornji izraz podijeli sa J u . Na ovaj način definiran je elipsoid inercije i on geometrijski pokazuje kako se mijenja moment inercije tijela za osu kada se ona zakreće oko centra 0. Glavne ose i glavni momenti inercije Elipsoid je simetrično tijelo i ima tri međusobno okomite ose a . b i c koje se nazivaju glavne ose.30) Budući da su J x .30) u geometrijskom smislu predstavlja površinu drugog reda oblika elipsoida. z η .

odnosno (7.33) Iz ovoga se može zaključiti sljedeće: kroz svaku tačku prostora može se postaviti ortogonalni trijedar za koji su centrifugalni momenti inercije jednaki nuli. onda svaka osa normalna na tu ravan jeste glavna osa inercije u odnosu na tačku u kojoj osa prodire kroz ravan simetrije. (7. b i c poluose elipsoida. Ako tijelo ima ravan materijalne simetrije.− z ) . Odavde slijedi da su centrifugalni momenti za glavne ose inercije jednaki nuli. J 3 = 2 . J 2 = 2 . onda je to glavna osa inercije. onda svakoj tački mi ( x.30) elipsoida ostaje bez mješovitih članova i dobija oblik J1ξ 2 + J 2η 2 + J 3ζ 2 = 1 .32) J ξη = Jηζ = J ζξ = 0 . Ovakve tri ose nazivaju se glavne ose inercije za datu tačku. Na osnovu ovih momenata inercije se po Steinerovoj teoremi mogu odrediti momenti inercije za bilo koju paralelnu osu. Ukoliko homogeno tijelo ima osu simetrije. 0 xy ravan simetrije. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA Intenzitet glavnih momenata inercije proporcionalan je vrijednostima k2 k2 k2 J1 = 2 . Ako se pol 0 nalazi u središtu C sistema. b i c se ne poklapaju sa koordinatnim osama 0 x . Pošto najmanji moment inercije pada u pravac najveće ose inercije. a momenti za ove ose su glavni momenti inercije. odnosno tijelo ima najmanji moment inercije za najveću osu elipsoida inercije. y . ako je ravan 117 . ako se sistem 0 xyz zarotira tako da se poklopi sa sistemom glavnih osa 0ξηζ . y. odnosno glavni centralni momenti inercije.7. pa su centrifugalni momenti inercije J xz i J yz Naprimjer. z ) odgovara tačka mi ( x. tada Glavne ose elipsoida a . Odavde neposredno slijedi da je (7. jednačina (7. No. slika 37.31) J1 > J 2 > J 3 . to kod krutih tijela ova osa pada u pravac najveće dimenzije tijela. 0 y i 0 z . onda su to glavne centralne ose. c b a gdje su a .

Cz gradi uglove α . y . pri čemu se uzima u obzir da su centrifugalni momenti za glavne ose jednaki nuli: r J u = J1 cos 2 α + J 2 cos 2 β + J 3 cos 2 γ .34) J yz = ∑ mi y i z i − i = n / 2 +1 ∑m y z i i = 0. − z ) Slika 37. β .35) 118 . slika 38. odrediće se prema izrazu (7. y . z ) C y x m i ( x. (7. Ekinović J xz = ∑ mi xi z i − n/2 i =1 i = n / 2 +1 n ∑m x z i i i i = 0. J 2 i J 3 i njihov položaj.DINAMIKA n/2 i =1 n Vukojević. Tijelo sa ravni simetrije 7. Momenti inercije za proizvoljnu osu Ako se poznaju glavni centralni momenti inercije tijela J1 .8. γ . Cy . Moment inercije tijela za osu u . (7. može se odrediti moment inercije tijela u odnosu na proizvoljnu osu. koja prolazi kroz središte sistema C i koja sa glavnim centralnim osama Cx . z m i ( x.28). iz čega se može zaključiti da je osa Cz glavna osa inercije u tački C .

slika 39. prvo će se odrediti moment inercije za njoj paralelnu osu u koja prolazi kroz središte C .36) Neka je štap dužine L i mase m . Primjeri za izračunavanje momenata inercije homogenih tijela a) Moment inercije homogenog štapa (7. 7.9. Određivanje momenta inercije tijela u odnosu na proizvoljnu osu Ukoliko treba odrediti moment inercije za osu u1 . a zatim ovoj vrijednosti dodati položajni moment inercije.poprečni presjek uniformnog štapa. Potrebno je izračunati moment inercije homogenog štapa za osu y koja prolazi kroz tačku B na kraju štapa. gdje je ρ – gustina materijala. dakle r r J u1 = J u + md 2 = ( J 1 cos 2 α + J 2 cos 2 β + J 3 cos 2 γ ) + md 2 . Elementarna masa štapa je mi = ρ A Δxi . DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z r u1 d r u 0 y C x Slika 38. 119 .7. a A .

potrebno je odrediti moment Moment inercije za osu Cz odrediće se tako što će se zapreminska masa podijeliti na niz elementarnih masa dm . slika 40.DINAMIKA Vukojević. Cx i Cy .a. − m⎜ ⎟ = 3 12 ⎝2⎠ 2 J C y = J B y − md 2 = b) Moment inercije kružnog cilindra (c) Za homogeni kružni cilindar. 120 . poluprečnika R i visine inercije za težišne ose Cz . gornji izraz dobija integralni oblik J B y = ∫ Aρ x 2 dx = Aρ ∫ x 2 dx = Aρ o o L L x3 3 L = Aρ o L3 L2 mL2 = AρL = .b: dm = ρ dV = ρ rdϕ dr dz . y L2 C L 2 B xi mi Δxi L Slika 39. Ekinović Masa cijelog štapa iznosi m= ρ AL. Izračunavanje momenta inercije homogenog štapa Moment inercije za osu By iznosi J B y = ∑ mi xi2 = ∑ ρ A xi2 Δxi . i =1 i =1 n n (a) Prelaskom na graničnu vrijednost sume. 3 3 3 (b) Moment inercije za težišnu osu Cy iznosiće mL2 mL2 ⎛L⎞ . slika 40. H .

masa cilindra (a) m = ρ R 2π H . 4 2 0 V V V 0 −H 2 2 2 3 R 2π H 2 gdje je m . Ukupan moment inercije tijela se dobija iz JC z R4 mR 2 = ∫ dJ z = ∫ r dm = ∫ r ρ rdϕ dr dz = ρ ∫ r dr ∫ dϕ ∫ dz = ρ 2π H = .7. Izračunavanje momenta inercije homogenog kružnog cilindra Momenti inercije elementarnih masa za osu Cz dJ C z = r 2 dm . 121 . Momenti inercije homogenog kružnog cilindra za ose Cx i Cy izračunat će se preko planarnih momenata inercije iz praktičnih razloga. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z dr R r dm ( debljine dz ) 0 C dz H y dr dϕ r ϕ x b) a) Slika 40.

Ekinović Planarni moment inercije za ravan Cxy iznosi: J C xy = ∫ dm z 2 = ∫ ρ rdϕ dr z 2 dz = ρ ∫ r dr ∫ dϕ V V 0 0 R 2π H /2 −H / 2 ∫ z dz = 2 =ρ R H mH 2π ∫ z 2 dz = ρ R 2π = 2 12 12 −H / 2 2 H /2 3 2 Koristeći izraz (7. (b) 122 . 2 2 (a) 2 m 2 = ρ R2 π H . odrediti moment inercije za osu z . slika 41. (b) ili J C xz = mR 2 1 .DINAMIKA Vukojević. 4⎝ 3 ⎠ m⎛ 1 ⎞ = ⎜ R2 + H 2 ⎟ . m1 = ρ R12π H .19). 4⎝ 3 ⎠ (d) c) Moment inercije šupljeg cilindra Za šuplji cilindar vanjskog poluprečnika R2 unutrašnjeg poluprečnika R1 i visine H . JC z = 2 4 (c) Na osnovu ovoga i izraza datih u (7. dobija se J C x = J C xz + J C xy = J C y = J C yz + J C yx m⎛ 2 1 2⎞ ⎜R + H ⎟ . Moment inercije šupljeg cilindra za osu z jednak je razlici momenata inercije homogenih punih cilindara poluprečnika R2 i R1 : Jz = Mase homogenih cilindara iznose: 2 m2 R2 m1 R12 − .19) za J C z i jednakost J C xz = J C yz zbog simetričnosti cilindra u odnosu na ravni Cxz i Cyz dobiće se: J C z = J C xz + J C yz = 2 J C xz . Za dobijanje rješenja može se iskoristiti formula (1) iz prethodnog primjera.

1 1 2 2 2 2 2 2 = ρ Hπ R2 − R1 R2 + R1 = m R2 + R1 2 2 Jz = ( ) ( )( ) ( ) (c) gdje je m – masa šupljeg cilindra 2 m = m2 − m1 = ρ πH R2 − R12 . moment inercije šupljeg cilindra iznosiće: 1 1 1 ρ R24π H − ρ R14π H = ρ Hπ R24 − R14 = 2 2 2 . Izračunavanje momenta inercije šupljeg cilindra Na osnovu ovoga. ( ) (d) 123 .7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA z H 2R1 2R2 Slika 41.

Ekinović 7. Momenti inercije za neka pravilna geometrijska tijela HOMOGENI ŠTAP MALE DEBLJINE J z = J x = mL2 12 J z1 = J x1 = mL2 3 TANKA HOMOGENA PRAVOUGAONA PLOČA J x = mb 2 12 m 2 a + b2 12 J z = ma 2 12 Jy = ( ) Jx = m 2 b + c2 12 m 2 Jy = a + b2 12 m 2 Jz = a + c2 12 PRAVOUGAONA HOMOGENA PRIZMA ( ) ) ) ( ( 124 .10.DINAMIKA Vukojević.

7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA TANKI HOMOGENI KRUŽNI DISK Jx = Jz = Jy = mr 2 4 mr 2 2 h 2 HOMOGENI KRUŽNI VALJAK x h 2 Jx = Jy = z C r m 3r 2 + h 2 12 mr 2 Jz = 2 ( ) y 3m 4r 2 + h 2 80 3 J z = mr 2 10 3m 2 J x1 = J y1 = r + 4h 2 20 m J x2 = J y2 = 3r 2 + 2h 2 20 Jx = Jy = ( ) KRUŽNI KONUS ( ) ) ( 125 .

Ekinović HOMOGENA SFERA Jx = Jy = Jz = 2 2 mr 5 ŠUPLJI KRUŽNI VALJAK Jx = Jy = J x1 = J y1 Jz = m 3R 2 + 3r 2 + h 2 12 m = 3R 2 + 3r 2 + 4h 2 12 ( ) ( ) m 2 R + r2 2 ( ) ŠUPLJA HOMOGENA SFERA Jx = Jy = Jz = 2 R5 − r 5 m 55 R 3 − r 3 126 .DINAMIKA Vukojević.

7. DINAMIKA SISTEMA MATERIJALNIH TAČAKA I KRUTOG TIJELA

Jx = Jy =
POLULOPTA

83 mr 2 120

Jz =

2 2 mr 5 2 2 mr 5

J x1 = J y1 =

SFERNA LJUSKA

Jx = Jy = Jz =

2 2 mr 3

POLUSFERIČNA LJUSKA

zC = r 2 Jx = Jy = Jz = 2 2 mr 3

127

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Jx = Jy =
POLOVINA VALJKA

m 3r 2 + L2 12 J z = mr 2 2 J x1 = J y1 = xC = 2r π

(

) )

m 3r 2 + 4 L2 12

(

POLUCILINDRIČNA LJUSKA

Jx = Jy = J z = mr 2

m 6r 2 + L2 12

(

) )

J x1 = J y1 = xC = 4r 3π

m 2 3r + 2 L2 6

(

CILINDRIČNA LJUSKA

Jx = Jy = J z = mr 2

m 6r 2 + L2 12

(

) )

J x1 = J y1 =

m 2 3r + 2 L2 6

(

128

8. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

8

OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

8.1. Diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema
Ranije je izvršena podjela sila na aktivne i reaktivne prema Trećem zakonu mehanike, odnosno na spoljašnje i unutrašnje. Također je definiran pojam veze, vrste veza i stepena slobode kretanja tačke ili sistema tačaka. Osnovni zadatak u dinamici kretanja materijalnog sistema sastoji se u proučavanju kretanja na osnovu poznavanja sila koje djeluju na sistem.

z
r Fi s

r F1s
M1

r F1u

Mi r Fi u r rC

r F2s
M2
r Fns Mn

r C Fu 2

r ri
r k r 0 i
x

r j yC

zC

r Fnu

y
xC

Slika 42. Materijalni sistem pod djelovanjem spoljašnjih i unutrašnjih sila

129

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

U općem slučaju može se posmatrati materijalni sistem od n materijalnih tačaka M i mase mi

r i = 1,..., n . Njihov položaj u prostoru određen je vektorima položaja ri , i = 1,..., n , čiji je

početak u ishodištu sistema 0 xyz , slika 42. Na svaku materijalnu tačku mi prema Trećem zakonu mehanike djeluju spoljašnje sile

r r Fi s i odgovarajuća unutrašnja sila Fi u . Svaka tačka

materijalnog sistema može se osloboditi od veze i smatrati slobodnom, pri čemu će se utjecaj veze zamijeniti odgovarajućim reakcijama. Za svaku tačku materijalnog sistema može se postaviti osnovna jednačina dinamike tačke, što se može pisati u vidu
2r r r r r && = m d ri = F s + F u . mi ai = mi ri i i i dt 2

(8.1)

Vektorski zbir na desnoj strani predstavlja u općem smislu rezultantu svih sila koje djeluju na i -tu tačku materijalnog sistema. Na osnovu ovoga, diferencijalne jednačine kretanja svih tačaka materijalnog sistema koji sadrži n materijalnih tačaka glase:

r r r m1&& = F1s + F1u r1 r r r m && = F s + F u r
2 2 2 2

KKKKKKK r r r m && = F s + F u r
n n n n

.

(8.2)

Ako se ove vektorske jednačine projiciraju na ose pravouglog koordinatnog sistema, od svake će se dobiti po tri skalarne jednačine:

m1&&1 = X 1s + X 1u x m1 &&1 = Y1s + Y1u y m1&&1 = Z1s + Z1u z KKKKKKK KKKKKKK
u mn &&n = X ns + X n x

,

(8.3)

mn &&n = Yns + Ynu y
u mn &&n = Z ns + Z n z

130

8. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA

gdje su X 1 , X 1 ,K, Yi , Yi ,K, Z n , Z n projekcije spoljašnjih i unutrašnjih sila na ose
s u s u s u

koordinatnog sistema, pri čemu spoljašnje i unutrašnje sile općenito zavise od vremena, položaja i brzine tačke. S obzirom na to da je u slučaju materijalnog sistema obično riječ o velikom broju tačaka i da je rješavanje ovako velikog sistema diferencijalnih jednačina dosta složeno, to se u većini slučajeva kod ovakvih zadataka problem svodi na određivanje samo nekih globalnih karakteristika kretanja sistema, a ne na definiranje kretanja svake tačke posebno.

8.2. Zakon o kretanju središta masa
Za svaki materijalni sistem od

n materijalnih tačaka M i , mase mi , i = 1,..., n , može se

odrediti tačka C koja predstavlja centar mase ili središte sistema. Radijus-vektor položaja r tačke C označit će se sa rC , odnosno neka su koordinate te tačke xC , yC , zC . Za određivanje položaja središta masa

C koriste se, kako je poznato, jednačine:

r rC =

r ∑ mi ri
n i =1

M

,

xC =

∑ mi xi
i =1

n

M

, yC =

∑ mi yi
i =1

n

M

, zC =

∑m z
i =1

n

i i

M

,

(8.4)

gdje je M – ukupna masa posmatranog materijalnog sistema. Posmatrat će se ponovo sistem materijalnih tačaka na koji djeluju spoljašnje i unutrašnje sile kako bi se odredilo kretanje središta masa C , slika 41. Za materijalni sistem vrijede osnovne vektorske jednačine (8.2) oblika

r r r m1&& = F1s + F1u r1 r r r m && = F s + F u r
2 2 2 2

KKKKKKK , KKKKKKK r r r m && = F s + F u r
n n n n

(8.5)

koje nakon sabiranja daju izraz
n r r n r mi && =∑ Fi s + ∑ Fi u . ri ∑ n i =1 i =1 i =1

(8.6)

131

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

S obzirom na to da je vektorski zbir unutrašnjih sila koje djeluju na sistem materijalnih tačaka jednak nuli, jer se po zakonu akcije i reakcije one javljaju kao parovi od po dvije kolinearne sile jednakog intenziteta, a suprotnog smjera, to se jednačina (8.5) svodi na oblik

r n r mi && =∑ Fi s . ri ∑
n i =1 i =1

(8.7)

Koristeći izraz (8.4) može se pisati
n r r M && = ∑ mi && , rC ri i =1

(8.8)

što nakon uvrštavanja u (8.6) daje
n r r M && = ∑ Fi s . rC i =1

(8.9)

Izraz (8.9) predstavlja teoremu o kretanju centra masa (središta) sistema, koja glasi: Središte materijalnog sistema kreće se kao materijalna tačka čija je masa jednaka ukupnoj masi sistema i na koju djeluje glavni vektor svih spoljašnjih sila. Projiciranjem vektorske jednačine (8.9) na ose pravouglog koordinatnog sistema mogu se dobiti tri skalarne jednačine oblika:

M &&C = ∑ X is , M &&C = ∑ Yi s , M &&C = ∑ Z is , x y z
i =1 i =1 i =1

n

n

n

(8.10)

gdje su xC , yC , zC koordinate središta masa, a veličine na desnoj strani jednačine predstavljaju projekcije glavnog vektora spoljašnjih sila

r Fi s na koordinatne ose. ∑
n i =1

Pošto u osnovne diferencijalne jednačine kretanja središta sistema ne ulaze unutrašnje sile, to znači da one i ne utječu na njegovo kretanje.

8.3. Zakon o održanju kretanja središta masa
a) Neka na materijalni sistem ne djeluju nikakve spoljašnje sile, odnosno neka je glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli

∑F
i =1

n

rs
i

=0.

(8.11)

132

središte masa se neće ni dalje kretati u pravcu ose x. zaključiti sljedeće: Ako je glavni (rezultujući) vektor spoljašnjih sila koji djeluje na materijalni sistem jednak nuli. onda se središte sistema kreće ravnomjerno pravolinijski. navešće se nekoliko primjera. = 0 . Ako se zanemari otpor zraka. dobiće se što daje a nakon integriranja r M && = 0 . Ako je početna brzina bila jednaka nuli. U cilju boljeg razumijevanja zakona o održanju kretanja središta masa. odnosno rC = const. Putanja središta zrna je u tom slučaju parabola. b) Neka na materijalni sistem djeluju spoljašnje sile. odnosno r r ∑X 1 n s i =0. što predstavlja zakon o održanju kretanja središta masa. jednaka nuli. rC r r & rC = vC = const. S obzirom na to da je projekcija sile težine na horizontalu jednaka nuli. a to je sopstvena težina. ali takve da projekcija glavnog vektora spoljašnjih sila na neki pravac. rC r && = 0 . sistem će i dalje mirovati jer je vC = const.12) Može se. dakle. odnosno xC = const. Tada iz jednačine (8. (8. Ukoliko zrno eksplodira u 133 . to se projekcija središta zrna na ovaj pravac kreće ravnomjerno.8.13) Ovo znači da je projekcija brzine središta masa na posmatranu osu konstantna. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Na osnovu jednačine (8. & U slučaju da je sistem u početku mirovao. konstantnom brzinom koja je jednaka projekciji početne brzine na ovaj pravac. Dakle. naprimjer x -osu. dok su putanje ostalih čestica vrlo složene.10) slijedi da je M &&C = 0 . Odavde se zaključuje sljedeće: Središte masa sistema materijalnih čestica će mirovati ili se ravnomjerno pravolinijski kretati ako na njega ne djeluju nikakve spoljašnje sile.9). artiljerijsko zrno kreće se kroz zrak pod djelovanjem samo jedne spoljašnje sile. (8. x odnosno: &&C = 0 x i & xC = const. tada je xC = 0 .

Spoljašnje sile (težina i reakcija podloge) su vertikalne.15) može pisati u obliku dt r n r dri r d n K = ∑ mi = ∑ mi ri . sile koje se stvore eksplozijom su unutrašnje i kao takve ne mogu izmijeniti kretanje središta masa zrna. što je posljedica početnog stanja i nikakve sile unutar Sunčevog sistema ne mogu promijeniti to stanje. ukoliko čovjek pomakne jednu nogu prema naprijed.DINAMIKA Vukojević. dt dt i =1 i =1 Kako je (8.14) (8. druga noga će proklizati unatrag. tako da položaj težišta čovjeka uvijek ostaje na istom mjestu. Količina kretanja sistema materijalnih tačaka je vektor koji je jednak vektorskom zbiru količina kretanja pojedinih materijalnih tačaka sistema n n r r r K = ∑ mi v i = ∑ K i . Naime. Pri ovome se smatra da je djelovanje spoljašnjih sila izazvano zvijezdama izvan Sunčevog sistema zanemarljivo.15) Vektor K se naziva i glavni vektor količine kretanja sistema. 8.16) 134 . Ekinović letu. i =1 i =1 (8. to se izraz (8. Također. Sile koje nastaju naprezanjem mišića čovjeka su unutrašnje i nisu u stanju promijeniti početno stanje mirovanja težišta čovjeka. tako da se definicija količine kretanja za materijalni sistem nameće sama po sebi. utvrđeno je da se središte masa Sunčevog sistema kreće ravnomjerno pravolinijski brzinom od oko 18 km s . tada horizontalni pomak njegovog središta masa (uvjetno rečeno težišta) nije moguć. Količina kretanja materijalnog sistema r r Količina kretanja K materijalne tačke mase m pri brzini v definirana je izrazom r r K = mv . r r r dri Pošto je brzina tačke vi = . Neka čovjek stoji na idealno glatkoj podlozi (naprimjer na ledu). pa nemaju horizontalnu projekciju. Sve druge čestice zrna će se razletjeti na sve strane tako da se njihovo središte i dalje kreće po istoj putanji po kojoj se kretalo i prije eksplozije. Ukoliko čovjek u početku nepomično stoji.4.

1.17) gdje M predstavlja ukupnu masu sistema materijalnih tačaka. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA n ∑m r = M r i =1 i i r r C . dt dt dt gdje je (8. i =1 n n & K y = MvCy = ∑ mi yi . to je r d r r K = (M rC ) = M vC .19) r aC . Naime. dobija se: r r r r dK d dv = (M vC ) = M C = M aC . to osnovni izraz za količinu kretanja (8.ubrzanje središta mase. dt (8. 135 . Projekcije vektora K na odgovarajuće ose u pravouglom koordinatnom sistemu iznose: r r & K x = MvCx = ∑ mi xi .8.17) definira samo translatorno kretanje središta mase krutog tijela. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema glasi: Izvod količine kretanja materijalnog sistema po vremenu jednak je glavnom vektoru svih spoljašnjih sila. Prema tome.17). Pošto brzina središta ne može karakterizirati brzinu vrtnje oko središta mase. vektor količine kretanja materijalnog sistema definiraju masa M i brzina središta r vC .4. a vC brzinu središta masa sistema.18) & K z = MvCz = ∑ mi zi . i =1 n (8. ako se diferencira izraz (8. Odavde proizilazi definicija: Vektor količine kretanja materijalnog sistema jednak je proizvodu mase sistema i vektora brzine središta sistema i ima isti pravac i smjer kao vektor brzine središta sistema. i =1 8.

.20) daje tri skalarne jednačine: n dK x = X rs = ∑ X is . čemu odgovaraju sljedeća tri skalarna integrala: K x = C x = const. dt Odavde proizilazi da je brzina središta masa konstantna Integriranje izraza (8. (8. M rC ∑ i r C i =1 to se može napisati: r n r dK r s = Fr = ∑ Fi s . Ekinović Kako je prema izrazu (8. dobija se jednakost r r r dK & = K = Frs = 0 . vektorska jednačina (8.9) n r r r r && = M a = F s = F s .24) K z = Cz = const. K y = C y = const .22) r vC = const. i =1 n n dK z = Z rs = ∑ Z is . dt i =1 (8.22) daje (8.20) što predstavlja zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema. Zakon o održanju količine kretanja materijalnog sistema Ako je zbir spoljašnjih sila koje djeluju na materijalni sistem jednak nuli.4.2. integriranjem se dobija izraz r r rC = vC t + C . dt i =1 dK y dt = Yrs = ∑ Yi s .25) 136 . (8.DINAMIKA Vukojević.23) r K = C = const . (8. Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema. . Kako je r r r & M rC = M vC . (8.21) dt i =1 8. a vC = const.

središte sistema se kreće jednoliko i pravolinijski (po inerciji). poluprečnika r . a C2 ( x2 . & & & M yC = m1 y1 + m2 y2 . yC – koordinate C3 I 0 središta masa sistema u usvojenom koordinatnom sistemu 0 xy prema slici. Odavde se može izvesti teorema koja glasi: Kada na materijalni sistem ne djeluju spoljašnje sile ili ako je njihova rezultanta jednaka nuli.5. y Rješenje. Količina kretanja posmatranog pokretnog sistema u vektorskom obliku je II C2 ω C1 × A x r r r r & & & K = M rC = M xC i + M yC j . y2 ) . 8. (c) 137 . Diferenciranjem po vremenu jednačine (b) dobija se & & & M xC = m1 x1 + m2 x2 . slika 8.8. Primjeri Primjer 1. Odrediti količinu kretanja sistema ako je masa zupčanika II OA koja se obrće m2 . Homogeni zupčanik II . (a) xC . Slika 8.središte zupčanika II . Kotrljanje zupčanika I ostvaruje se pomoću poluge konstantnom ugaonom brzinom ω . a poluge m1 . kotrlja se po nepokretnom zupčaniku I istog poluprečnika. y1 ) .1. gdje su: M – masa sistema. OPĆI ZAKONI KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Iz ovog izraza se vidi da se središte sistema kreće prvolinijski i jednoliko. (b) gdje su: C1 ( x1 .1. Koordinate središta masa sistema mogu se naći na osnovu: M xC = m1 x1 + m2 x2 .središte poluge. M yC = m1 y1 + m2 y2 .

dobiće se (e) r r r r r K = −ωr (m1 + 2m2 )sin ϕ i + ω r (m1 + 2m2 )cos ϕ j = K x i + K y j .DINAMIKA Vukojević. & y2 = 2ωr cosϕ . Zamjenom vrijednosti (e) u jednačinu (a). & x1 = −ωr sin ϕ . y2 = 2r sin ϕ . (d) to je & M xC = m1 (−ωr sin ϕ ) + m2 (−2ωr sin ϕ ) = −(m1 + 2m2 ) ωr sin ϕ . & x2 = −2ωr sin ϕ . y1 = r sin ϕ . Intenzitet vektora količine kretanja je 2 K = K x2 + K y = ω r (m1 + 2m2 ) (f) (g) 138 . & M yC = m1 (ωr cos ϕ ) + m2 (2ωr cos ϕ ) = (m1 + 2m2 )ωr cos ϕ . Ekinović Kako su: x1 = r cosϕ . & y1 = ωr cosϕ . x2 = 2r cosϕ .

masa se smanjuje. Smatraće se da promjena mase nastaje usljed neprekidnog odvajanja ili prisajedinjavanja elementarnih čestica.9. * Tvorci mehanike tijela promjenljive mase su ruski naučnici I. istog su pravca. 139 . dok je Ciolkovski svoja istraživanja usmjerio na razrješenje problema kretanja raketa. Tijelo promjenljive mase Predmet proučavanja u klasičnoj mehanici su obično tijela konstantne mase.Meščerski i K. Naravno. masa bubnja koje se obrće oko vratila stalno se povećava. Meščerski je prvi izveo jednačinu kretanja tačke promjenljive mase. a suprotno usmjerene. postoji niz slučajeva kada je potrebno analizirati kretanje tijela čija se masa tokom vremena mijenja. Pod pretpostavkom da su dimenzije tijela male u odnosu na rastojanja koja prelazi. U ovom poglavlju će se analizirati kretanje tijela čija se masa neprekidno mijenja tokom vremena m = m(t ) .E. 1. a s druge strane masa se smanjuje zbog sagorijevanja goriva. njena masa se smanjuje usljed sagorijevanja goriva. Ciolkovski. * Neki od tih slučajeva su: turbomlazni motor ima takav proces sagorijevanja da se s jedne strane povećava masa motora zbog ubacivanja vazduha. onda se problem kretanja tijela promjenljive mase svodi na problem kretanja tačke promjenljive mase. pri kretanju rakete.V. koje istim intenzitetom djeluju i na osnovnu i na dodatu/odvojenu masu. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE 9 KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE 9. Međutim. prilikom namotavanja užeta ili lanca na bubanj. Pripajanjem ili odvajanjem elementarnih djelića od osnovne mase. kao i njegov moment inercije. pri odmotavanju užeta. tako da se funkcija m(t ) može smatrati neprekidnom i diferencijabilnom. unutar sistema nastaju takozvane reaktivne sile.

Kretanje tijela promjenljive mase Količina kretanja tijela i elementarne mase (sistema) u trenutku t određena je izrazom r r r K1 = mv + dm ve . No. kad se čestica pripoji tijelu. slika 43. Ekinović Ako se osnovna i odvojena masa posmatraju kao jedna cjelina. tijelo će imati masu m + dm i apsolutnu brzinu v + d v . odnosno u narednom trenutku t + Δt r r tijelo mase m + dm ima apsolutnu brzinu v + d v . u takvom sistemu ukupna masa se neće promjeniti.3) 140 . Pretpostavit će se da se u trenutku vremena t tijelo mase m kreće apsolutnom brzinom v . U narednom trenutku r r r t + dt .1) Nakon pripajanja čestice. (9.2) Promjena količine kretanja sistema jednaka je r r r r r r r r r r r dK = K 2 − K1 = (m + dm)(v + d v ) − (mv + dm ve ) = mdv + dm(v − ve ) + dm d v . z t r ve m(t ) t + Δt dm m(t ) + dm r v r r v + dv 0 x y Slika 43. a r da se druga elementarna masa dm kreće apsolutnom brzinom ve . (9.DINAMIKA Vukojević. (9. tijelo je dobilo priraštaj brzine. Količina kretanja sistema u tom trenutku će iznositi: r r r K 2 = (m + dm )(v + d v ) . tada će reaktivne sile biti unutrašnje sile sistema. pa se na taj sistem mogu primijeniti osnovni zakoni dinamike.

pa se zanemarivanjem male veličine dm d v dobija r r r r r r r dK = m dv − dm vr . pored spoljašnjih. dt dt dt što konačno daje (9.rezultanta svih spoljašnjih sila. dt (9. dt r (9. jednačina (9. djeluje i reaktivna sila.9) dobija oblik osnovne jednačine kretanja materijalne tačke konstantne mase. r 141 . jednačina (9. dt gdje je Fr .7) Jednačina (9.8) gdje je Φ . predstavlja relativnu brzinu prisajedinjene čestice.4).7) poprima oblik r dv r r m = F +Φ .4) Primjenom zakona o promjeni količine kretanja r dK r s = Fr . KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE Razlika ve − v = vr . (9. Posljednji član jednačine (9. dt dt (9.6) r d v r s dm r m = Fr + vr . dakle. na izraz (9.reaktivna sila koja je.9.7) ili (9. dobiće se (9.9) što znači da jednačina kretanja tačke promjenljive mase ima oblik osnovne jednačine dinamike tačke konstantne mase. jednaka proizvodu relativne brzine mase koja se pripaja ili odvaja i vremenskog priraštaja osnovne mase.5) rs r r r dK dv dm r =m − v r = Frs . Φ = 0 . U tom slučaju. U slučaju da nema reaktivne sile.7) predstavlja jednačinu kretanja tačke promjenljive mase ili osnovnu jednačinu raketne dinamike (jednačina Meščerskog). tj. pri čemu na nju.7) često se izražava na sljedeći način: r dm r vr = Φ .

da je kolinearna sa brzinom r r rakete v . z (9. mogu se dobiti tri skalarne jednačine: m&& = X + Φ x . r vr r v Slika 44.DINAMIKA Vukojević. dt dt Pretpostaviće se da je relativna brzina (9. Projiciranjem izraza (9. a Ciolkovski ju je primijenio na proučavanje kretanja raketa. a usmjerena u suprotnom smjeru od brzine v . Posmatraće se translatorno pravolinijsko kretanje rakete promjenljive mase m(t ) pod dejstvom reaktivne sile van utjecaja Zemljine teže i otpora sredine.10) 9.2. = −vr dt dt što nakon razdvajanja promjenljivih daje 142 . Ekinović Projiciranjem izraza (9. x m&& = Y + Φ y . y m&& = Z + Φ z . to je prema jednačini (9. dobija se m dv dm . Formula Ciolkovskog Jednačinu kretanja tijela promjenljive mase u diferencijalnom obliku dao je Meščerski.11) na osu rakete. slika 44.9) na ose pravouglog sistema referencije. Kretanje rakete Kako su sve spoljašnje sile jednake nuli.7) r d v r dm m = vr .11) r vr konstantnog intenziteta.

a sa mG masa goriva u trenutku t = 0 . Kako je brzina istjecanja gasova konstantna.9. m K + mG v = v o + v r ln (9. što daje maksimalnu brzinu rakete u iznosu ⎛ mo v max = vo + v r ln ⎜1 + G ⎜ m K ⎝ o ⎞ ⎟. sa mG promjenljiva o masa goriva. izraz (9.12) t = 0. m v = vo − gdje je mo – masa u trenutku mo ∫ vr dm . ⎟ ⎠ (9. koji se naziva broj Ciolkovskog. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE dv = −vr Integriranjem ovog izraza dobija se m(t ) dm . slijedi: v = vo + vr ln Ako se sa mo .13) mK označi konstantni dio mase (putnici. m (9. instrumenti i slično). a samim tim postići i veća brzina. zatim od relativne brzine istjecanja produkata sagorijevanja i od količnika mG / m K . Kako bi se broj Ciolkovskog mogao povećati. 143 .14) U trenutku kad sagori svo gorivo biće mG = 0 .13) postaje o m K + mG . to se iz konstruktivnih razloga uvode višestepene rakete.15) Odavde se vidi da maksimalna brzina rakete zavisi od početne brzine. m(t ) (9.

pri čemu je Frs = G . r u r a = const. Ekinović 9. slika 9.3.DINAMIKA Vukojević. a relativna brzina istjecanja gasova u = const. z r v r a = const. Primjeri Primjer 1. slika 9. pri čemu su veličine koje ulaze u (9.13) sljedeće: v = vo + at . r v M M r G r u a) Slika 9.1.1. dt 144 . b) Isti zadatak riješiti pri vertikalnom penjanju tijela u homogenom polju sile teže. dobija (d) ma = − mg − u dm . (c) b) Projiciranjem jednačine Meščerskog (9. vr = u Odavde je (a) at = u ln što integracijom daje mo .1. Neka je početna masa tijela mo .a. Otpore zraka i podloge zanemariti. b) a) Za slučaj prikazan na slici 9. može se primijeniti formula Ciolkovskog.a.7) na pravac ose se r r 0 z .1. m at u (b) m = mo e − .b. kada je rezultanta spoljašnjih sila jednaka nuli. a) Odrediti zakon promjene mase tijela da bi se tijelo kretalo horizontalno konstantnim r ubrzanjem a .

Stoga je ovdje riječ o kretanju sistema promjenljive mase za koji vrijedi osnovna jednačina (9. KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE odnosno (a + g ) ∫ dt = −u ∫ dm . koja glasi r d v r s dm r m = Fr + vr . t = − ln u mo − (f) što daje m = mo ⋅ e ( a + g )t .9. Rješenje. (b) tako da je promjena mase po vremenu koja ulazi u jednačinu (a) (mo + ρ x )g Slika 9. Masa jedinice dužine lanca iznosi ρ . dt dt dt (c) & Ovdje je sa x označena brzina sistema niz strmu ravan. kreće se niz strmu ravan nagiba θ. ako je u početnom trenutku teret krenuo bez početne brzine sa vrha strme ravni ( x = 0 ). u (g) Primjer 2. 0 mo t m m (e) Integriranjem (e) dobija se a+g m .7). Teret mase mo . Odrediti brzinu tereta u proizvoljnom položaju x na strmoj ravni. Kretanjem tereta niz strmu ravan povećava se masa sistema koji se kreće po strmoj ravni. dt dt Masa sistema u proizvoljnom položaju je (a) r v x r FN m = mo + ρ x . 145 . koji je vezan lancem za kalem.2. θ dm d (mo + ρ x ) dx & = =ρ = ρx.

normalna reakcija podloge rs r r FN . (mo + ρ x ) 2 dx odnosno ( ) (i) & & 2ρ x2 d (x 2 ) + = 2 g sin θ . dt dx dt dx 2 dx ( ) (h) dobija se sljedeća diferencijalna jednačina & & 1 d x2 ρ x2 = g sin θ − . (mo + ρ x ) (g) && = x & & & & dx dx dx dx 1 d x 2 & = =x = . r gdje je sa vč označena brzina čestice prije ulaska u sistem. odnosno && = g sin θ − x Koristeći jednakost & ρ x2 . Ekinović Spoljašnje sile Fr koje djeluju na sistem su: . (mo + ρ x ) dx 146 (j) . Na osnovu ovoga. a ona je bila jednaka nuli (lanac je nepokretan na kalemu).težina sistema G = (mo + ρ x )g . jednačina (a) se može pisati r r dv r r (mo + ρ x ) = G + FN − dm v .DINAMIKA Vukojević. Relativna brzina pripajanja čestica lanca sistemu koji se kreće brzinom r v iznosi (d) r r r r r vr = vč − v = 0 − v = −v . dt dt Projiciranjem jednačine (e) na osu (e) x dobija se dt (f) & & & (mo + ρ x ) d x = (mo + ρ x )g sin θ − (ρ x ) x .

odnosno kvadrat brzine tijela na strmoj ravni iznosi 2ρ 2ρ ⎤ ∫ (mo + ρ x ) dx ⎡ ∫ (mo + ρ x ) dx & x =v =e 2 g sin θ dx ⎥ = ⎢C + ∫ e ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 2 − = e − 2 ln (mo + ρ x ) g C + ∫ e 2 ln (mo + ρ x ) g 2 g sin θ dx = = ⎡C + 2 g sin θ (m + ρx )2 g 2 dx ⎤ = 2 2 ⎢ ∫ o ⎥ ⎦ (mo + ρ x ) g ⎣ 1 1 [ ] . 3ρ (o) C=− (p) 147 .9. (m) ⎡ (mo + ρx )3 ⎤ 3 = ⎢C + 2 g sin θ ⎥ 3ρ (mo + ρ x )2 g 2 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Integraciona konstanta se određuje iz početnih uvjeta ⎧ x=0 . t=0⎨ & ⎩ x=0 što daje (n) 0= odnosno (mo g )2 1 3 ⎡ 2 g 3 sin θ mo ⎤ C+ ⎢ ⎥ 3ρ ⎣ ⎦ 3 2 g 3 sin θ mo . funkcija x . KRETANJE TIJELA PROMJENLJIVE MASE & Ovo je diferencijalna jednačina prvog reda po x za koju postoji zatvoreno rješenje oblika − P ( x ) dx ⎡ P ( x ) dx & x2 = e ∫ C + ∫ e∫ Q( x)dx ⎤ . ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 2 (k) gdje su u ovom slučaju funkcije P( x) = 2 2ρ i Q ( x ) = 2 g sin θ . (mo + ρ x ) (l) & Dakle.

Ekinović Dakle.DINAMIKA Vukojević. brzina tijela na strmoj ravni u proizvoljnom položaju x za date početne uvjete iznosi ⎤ ⎥= ⎥ ⎦ (r) v2 = 3 ⎡ 2 g 3 sin θ mo (m + ρx )3 − + 2 g 3 sin θ o ⎢ 3ρ 3ρ (mo + ρ x )2 g 2 ⎢ ⎣ 1 = 2 g sin θ (mo + ρx ) − m 3ρ (mo + ρ x )2 3 3 o 148 .

Glavni moment količine kretanja materijalnog sistema Moment količine kretanja materijalnog sistema ili kinetički moment u odnosu na pol 0 jednak je vektorskom zbiru kinetičkih momenata svih materijalnih tačaka sistema u odnosu na taj pol: n r n n r r r r r L0 = ∑ Li 0 = ∑ ri × K i = ∑ ri × mi vi . Vektorski proizvod iz (10.2) Ako se jednačina (10.10. moment količine kretanja.1) projicira na nepokretni pravougli koordinatni sistem 0 xyz . koji se zove glavni vektor. mi – masa tačke.1. vi . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 10 GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 10.vektor položaja tačke.1) gdje su: ri . i =1 i =1 i =1 (10. & zi (10.brzina materijalne tačke. odnosno glavni moment količine kretanja sistema materijalnih tačaka ili glavni kinetički moment.1) može se napisati u vidu determinante: r i n n r r r L0 = ∑ ri × mi vi = ∑ mi xi i =1 i =1 & xi r j yi & yi r k zi .glavni r L0 . Moment količine kretanja materijalnog sistema predstavljen je vektorom r r r L0 . dobiće se kinetički momenti za ortogonalne ose koje prolaze kroz koordinatni početak 0: 149 .

i na koji djeluju spoljašnje sile Fi oslobodi veza. i =1 n i =1 n n n & & L0 y = ∑ Liy = ∑ mi ( zi xi − xi zi ) . i =1 n (10.5) Iz zakona o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke. i =1 n i =1 n (10.5) može napisati u obliku r n r r n r r s u dLo = ∑ M 0Fi + ∑ M 0Fi . a slično vrijedi i za materijalni sistem.7) 150 . Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalnog sistema rs Ako se materijalni sistem koji ima n tačaka. ∑ i =1 r ri ..DINAMIKA Vukojević.4) Ako se ove jednačine pomnože vektorski sa lijeve strane pripadnim vektorom položaja zatim saberu. tada se on može posmatrati kao slobodan sistem. Ekinović & & L0 x = ∑ Lix = ∑ mi ( yi zi − zi yi ) . (10.glavni vektor.. a ( ) ( ) (10.1) i (8.2): r r r m1a1 = F1s + F1u LLL LLL r r r mn an = Fns + Fnu . i =1 i =1 10.6) gdje je r L0 . dt i =1 i =1 (10.. poznato je da je r r r dL0 ∑ ri × mi ai = dt .. Poći će se od osnovnih diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka (8.2. pri čemu u svaku materijalnu tačku treba postaviti odgovarajuće unutrašnje sile.3) & & L0 z = ∑ Liz = ∑ mi (xi yi − yi xi ) . pa se jednačina (10. n . i = 1. dobiće se n i =1 i =1 n n r r r r r r ri × mi ai = ∑ ri × Fi s + ∑ ri × Fi u .

8) izražava teoremu o promjeni momenta količine kretanja.10) x .11) r L0 x = const. L0 y i L0 z momenti količine kretanja za pripadajuće ose.8) Jednačina (10. koja glasi: izvod glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka u odnosu na nepokretni pol jednak je geometrijskom zbiru momenata svih spoljašnjih sila koje djeluju na sistem u odnosu na taj pol.8) se može predstaviti i u skalarnom obliku. iz (10. ∑ M zFi predstavljaju sume momenata spoljašnjih sila za pripadajuće ose. i =1 n r rs dL0 z = ∑ M zFi . što daje sljedeće tri skalarne jednačine: n r rs dL0 x = ∑ M xFi . 151 .8) proizilazi da je r L0 = const.11) izražavaju teoremu o održanju glavnog vektora količine kretanja.10) i (10. ∑ i =1 r rs n r rs ∑ M yFi . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Pošto za unutrašnje sile vrijedi ∑M i =1 n r Fiu 0 =0. Vektorska jednačina (10. . naprimjer za osu (10. dt i =1 n (10. dt i =1 (10. Jednačine (10. biće: (10. a r rs M xFi .10. i =1 i =1 Ako je izvod momenta količine kretanja za pol 0 jednak nuli. odnosno ako je moment spoljašnjih sila za neku od osa jednak nuli. to se dobija r n r r s dL0 = ∑ M 0Fi . dt i =1 dL0 y dt n r r Fs = ∑ M yi .9) gdje su n L0 x .

Geometrijska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta Brzina promjene vektora r r L0 označiće se sa v B i ona je tangentna na hodograf koji opisuje vrh r r dL0 vB = .14) 152 . dt i =1 (10. slika 45. dt (10.3.13) B kinetičkog momenta Prema jednačini (10. Kinematska interpretacija zakona o promjeni kinetičkog momenta – Rezalova teorema Kretanjem materijalnog sistema.moment rezultante spoljašnjih sila koje djeluju na sistem. Ekinović 10.8) može se napisati da je gdje je r rs M 0FR . r n r r r rs s dL0 = ∑ M 0Fi = M 0FR . i =1 i =1 (10.DINAMIKA Vukojević. r L0 koji prolazi kroz pol 0. smjeru i intenzitetu: n r n r r r L0 = ∑ L0i =∑ ri × mi vi . kinetički moment mijenja se u odnosu na pol 0 po pravcu. njegov z B r L0 r vB x r rs 0 M 0FxR r rs M 0FR r rs M 0FyR y Slika 45.12) Ako se pri kretanju materijalnog sistema posmatra vektor vrh će opisivati hodograf.

koje djeluju na sistem.15) predstavlja geometrijsku interpretaciju zakona o promjeni kinetičkog momenta sistema za nepokretni pol (Rezalova teorema) i glasi: brzina kraja vektora momenta količine kretanja sistema za neki pol. jednaka je glavnom momentu spoljašnjih sila.4. Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne ose r Neka se kruto tijelo mase m obrće se ugaonom brzinom ω oko nepokretne ose z . r r r r r z B ω 0 r r M r dm r v r r dK = dm v A Slika 46. mase od ose obrtanja.10. Obrtanje tijela oko nepokretne ose 153 . koja se nalazi na udaljenosti r Brzina tačke M je v = ω × r . (10. slika 46.15) Izraz (10. dok količina kretanja tačke iznosi dK = dm v . Posmatraće se jedna materijalna tačka na tijelu M . 10.13) i (10. u odnosu na isti nepokretni pol.14) slijedi r rs r vB = M 0FR . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Iz izraza (10. r dm .

19) Kako je V ∫ r dm = J 2 z moment inercije tijela za osu z . Potrebno je odrediti kretanje tijela. Ekinović Kinetički moment tačke M u odnosu na osu z jednak je vektorskom proizvodu vektora r r r i dK r r r d Lz = r × d K .DINAMIKA Vukojević. dobija se Lz = J zω . Na osnovu ovoga intenzitet kinetičkog momenta tačke za osu z biće: (10. (10. i prelaskom na graničnu vrijednost.17) r r r r r dLz = r dK = r dm ω r = ωr 2 dm .16) r r r rr rr r r dK = dmv = dm v = dm ω × r = dm ω r sin 90o = dm ω r . Posmatraće se tijelo mase m obješeno o nerastegljivu nit koje se klati u vertikalnoj ravni 0 xy oko ose z koja prolazi kroz tačku vješanja konca. Matematičko klatno Matematičkim klatnom se naziva tijelo koje je obješeno o nerastegljivu nit (konac) i vrši oscilovanje u vertikalnoj ravni. gdje je ( ) (10. dobija se ukupan moment količine kretanja tijela za osu z : Lz = ∫ ωr 2 dm = ω ∫ r 2 dm . V V (10. 10. pod uvjetom da je tijelo homogeno. 154 . dK = r dK sin 90o = r dK . Ako je dužina niti l . odnosno njegov intenzitet je r r r r r r r r r dLz = r dK sin ∠ r .18) Zbrajajući momente količine kretanja za osu z za sve tačke tijela. ϕ . (10. odnosno materijalne tačke pod ovim uvjetima.20) Kinetički moment homogenog tijela koje se obrće oko nepokretne ose jednak je proizvodu momenta inercije tijela za tu osu i projekcije vektora ugaone brzine tijela na tu osu.5. slika 47. Položaj niti (konca) u odnosu na vertikalnu osu definirat će se uglom putanja tijela ili materijalne tačke je kružnica poluprečnika l .

23) Ova jednačina naziva se diferencijalna jednačina harmonijskog oscilatora. m i uz pretpostavku da su (10.21). dobija se l && ϕ + ω 2ϕ = 0 . dobiće se && ϕ + ϕ = 0. Riječ je o homogenoj diferencijalnoj jednačini drugog reda. Uvođenjem oznake g l ω2 = g .22) Zamjenom s = lϕ u jednačinu (10.21) s – krivolinijska koordinata. (10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA 0 y z ϕ l −s +s x m r τ v r r G = mg Slika 47. (10. odnosno sin ϕ ≈ ϕ .24) 155 . dt 2 (10.10. gdje ω predstavlja kružnu frekvenciju. čije je opće rješenje ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt . pa dijeljenjem sa masom otkloni mali. Matematičko klatno Poći će se od osnovne diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke m gdje je d 2s = − mg sin ϕ .

tačka 0 . neka bude u tački vješanja klatna. Početak koordinatnog sistema.6.25) Uz ove vrijednosti konstanti. Fizičko klatno 156 . g (10. što predstavlja zakon kretanja matematičkog klatna ( (10. 2π . (10. jednačina (10. diferenciranjem gornjeg izraza i zamjenom početnih vrijednosti. to će se period oscilovanja klatna l .26) ϕ o .amplituda.DINAMIKA Vukojević. kako je pokazano na slici 48. a tijelo neka se klati u ravni 0 xy . C1 = ϕo .C z lR b ϕ r G K x Slika 87.24) poprima oblik ϕ = ϕo cos ωt . C2 = 0 .27) Pošto je kosinusna funkcija periodična sa periodom T odrediti prema: T= 2π ω = 2π 10. 0 y h . Fizičko klatno Pod fizičkim klatnom podrazumijeva se kruto tijelo proizvoljnog oblika koje se može klatiti oko horizontalne ose pod utjecajem sile teže.kružna frekvencija). Ekinović Ako se klatno u početnom trenutku vremena dobijaju se vrijednosti integracionih konstanti: t = 0 nalazi pod uglom ϕ = ϕo i pusti bez & početne brzine ϕo = 0 . ω .

* * Problemom fizičkog klatna bavio se Huygens 1673. U tom slučaju je sin ϕ = ϕ . (10. kada se zanemare otpori. Naprimjer.29) postaje && ϕ + ω 2ϕ = 0 .29) ω2 = Gh .31) Integracione konstante C1 i C2 se određuju u zavisnosti od početnih uvjeta.10.kvadrat kružne frekvencije ω . 157 . ako je klatno u početnom trenutku t = 0 bilo zaokrenuto za ugao ϕ = ϕo i C2 = 0 . Jz (10. Između ostalog treba spomenuti da je prvi odredio ubrzanje Zemljine teže pomoću klatna. Za dalju analizu problema poći će se od diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepokretne ose: && && J zϕ = −Gh sin ϕ ili ϕ + Posljednja jednačina se može pisati u vidu Gh sin ϕ =0 . gdje je (10. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Na klatno djeluje sila težine klatna G sa napadnom tačkom u težištu klatna C .28) && ϕ + ω 2 sin ϕ = 0 .godine. Jz Za proizvoljne vrijednosti ugla ϕ gornju jednačinu (10. (10.30) Ovo je homogena diferencijalna jednačina drugog reda sa kosntantnim koeficijentima.29) nije moguće integrirati.32) pušteno bez početne brzine. čije je opće rješenje ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt . (10. pa jednačina (10. kada je objavio niz značajnih radova iz ove oblasti. pa će se analiza nastaviti uz pretpostavku da su vrijednosti otklona ϕ male. Iz ove jednačine se vidi da. klatno pri malim amplitudama vrši harmonijske oscilacije. dobijaju se sljedeće vrijednosti integracionih konstanti: C1 = ϕ0 pa je zakon kretanja i ϕ = ϕo cos ωt .

mh (10. Iz izraza (10. Dužina lR predstavlja dužinu matematičkog klatna pri kojoj je period oscilovanja matematičkog klatna jednak periodu fizičkog klatna.35) Tačka K na klatnu OK = l R naziva se centar oscilacije klatna. dobiće se J l = z . (10. Polazeći od toga da periodi oscilovanja ova dva klatna budu jednaki. g mgh (10.6.DINAMIKA Vukojević. koja će se označiti sa lR .37) 158 . gdje je J C – moment inercije klatna za težišnu osu (10. pod uvjetom da su im isti početni uvjeti i isti parametri u jednačinama.36) C.34) dobija se l = lR = Jz .36) i (10. Iz izraza (10.1. Prema Steinerovoj teoremi može se pisati J z = J C + mh 2 . Potrebno je odrediti vrijednosti koje uvjetuju međusobnu povezanost matematičkog i fizičkog klatna. Reducirana dužina fizičkog klatna Ako se uporede diferencijalne jednačine kretanja matematičkog i fizičkog klatna.33) 10. može se primijetiti da su zakoni kretanja isti. pod pretpostavkom da svakom matematičkom klatnu odgovara fizičko klatno određenih karakteristika. mh mh (10.34) Ovdje će se uvesti pojam reducirane dužine fizičkog klatna.35) slijedi da je reducirana dužina klatna jednaka: lR = J C + mh 2 J =h+ C . Ekinović Period oscilovanja fizičkog klatna usljed djelovanja sile teže i pod pretpostavkom da nema otpora iznosi T= 2π ω = 2π Jz Jz = 2π Gh mgh .

i obrnuto. m 2 (10. * * Ovu osobinu fizičkog klatna prvi je dokazao Huygens mjereći period oscilovanja fizičkog klatna prema formuli (10.43) Zamjenom iC = h b u izraz (10. odnosno težište klatna (10.43).10. dobija se lR = b + h . što je isto kao kad je tačka vješanja bila u 0. mb mb b (10. na osnovu čega se može zaključiti da je i period oscilovanja klatna ostao isti.40) lR − h = b . 159 . Prema izrazu (10. jednačina (10. Prema tome.39) lR − h = Sa slike se vidi da je JC . onda će moment inercije u odnosu na ovu osu iznositi J K = J C + m KC .40) daje J hb= C .37) slijedi 2 (10. dobija se: 2 h b = iC ili iC = h b . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Odavde se može zaključiti da će uvijek biti lR > h . reducirana dužina klatna iznosi lR = 2 J K J C + m b2 i2 = =b+ C . (10. Ako se osa vješanja klatna stavi u tačku K .41) prema poznatom izrazu J C = miC .42) Za slučaj da osa vješanja klatna prolazi kroz K . mh (10. ako se tačka vješanja 0 fizičkog klatna premjesti u K .33) i tako je odredio ubrzanje Zemljine teže g . reducirana dužina je ista.38) C se uvijek nalazi između tačke vješanja klatna 0 i centra oscilacije K .41) Uvođenjem poluprečnika inercije u (10.

Ako se izmjeri period oscilovanja tijela koje se klati i ako se poznaje položaj njegovog težišta C i udaljenost h od tačke vješanja. Ekinović 10.44) Na osnovu Steinerove teoreme može se odrediti moment inercije za težište C . Za kruta tijela nepravilnih geometrijskih oblika vrlo je teško izračunati moment inercije na prikazani analitički način. Ovdje će se navesti neki praktični načini određivanja momenata inercije tijela. 4π 2 (10. a) Metoda oscilacije klatna Metoda se bazira se na korištenju izraza (10. poznavati momente inercije.DINAMIKA Vukojević.45) J C = J z − mh 2 = GhT 2 G 2 − h . Eksperimentalna postavka za primjenu metode oscilacija klatna 160 . odakle je (10. Eksperimentalno određivanje momenata inercije krutog tijela Da bi se moglo proučavati obrtanje tijela oko nepokretne ose. g 4π 2 y h z ϕ x r G C Slika 49. tada je Jz = G hT 2 .6. ako su tijela nehomogena. slika 49. kako je pokazano ranije.2. potrebno je. zadatak postaje još složeniji.33) koji vrijedi za male oscilacije fizičkog klatna. Osim toga.

čiji se moment inercije treba odrediti. Eksperimentalna postavka za primjenu metode torzionih oscilacija Diferencijalna jednačina torzionih oscilacija tijela glasi odnosno && J zϕ = −c ϕ . l – dužina štapa.10. veže se na elastični uklješteni štap poznatih karakteristika. G – modul klizanja. gdje su: c – torziona krutost štapa. koja je jednaka c = G J o l . kruto tijelo će početi izvoditi slobodne torzione oscilacije. Zaokretanjem za mali ugao ϕ . slika 50. && J zϕ = −c ϕ . J o – polarni moment inercije ravnog presjeka štapa. odnosno M C = −cϕ . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA b) Metoda torzionih oscilacija Tijelo. z c l Mc ϕ Slika 50. (10. Moment uvijanja elastičnog štapa proporcionalan je uglu uvijanja.46) 161 .

Zatim se uzme tijelo čiji je moment inercije J z 2 poznat i pod istim uvjetima (isti početni otklon ϕ ) pusti da slobodno osciluje.DINAMIKA Vukojević. slobodno kruto tijelo vrši ravno kretanje ako se sve tačke tijela kreću u ravnima koje su paralelne nekoj nepokretnoj početnoj ravni. Uz ovakvu pretpostavku. Ekinović && ϕ+ Pošto je c ϕ =0 . odnosno T = Jz ω to će period torzionih oscilacija iznositi T = 2π Sada će se opisati praktični način mjerenja.48) odakle je traženi moment inercije tijela ⎛T ⎞ J z1 = J z 2 ⎜ 1 ⎟ . J z2 2 Iz međusobnog odnosa perioda oscilacija (10. c (10. smatraće se da kruto tijelo ima jednu ravan simetrije i da sve sile koje na njega djeluju leže u istoj ravni. Izmjeri se njegov period oscilovanja T2 . Najkraće rečeno. dovoljno je proučavati kretanje ravne figure samo u ravni 0 xy .49) 10. slika 51.7. Jz 2π c = ω 2 .47). dobija se: (10. ⎜T ⎟ ⎝ 2⎠ (10.47) Na elastični štap postavi se tijelo čiji se moment inercije oscilovanja J z1 traži i izmjeri se period T1 . 162 . koja se naziva referentna (koordinatna) ravan. Radi pojednostavljenja problema. Jz . T1 /T2 i koristeći izraz za period oscilovanja kod torzionih T1 = T2 J z1 . Ravno kretanje krutog tijela Definicija ravnog kretanja tijela data je u kinematici.

GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Osnovni zadatak koji se postavlja ovdje je definiranje konačnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela usljed djelovanja vanjskih sila ili. yC = f 2 (t ) i jednačina obrtanja figure u odnosu na stalni pravac (10. Fn ... odnosno ima tri stepena slobode. Pored osnovnog koordinatnog sistema 0 xy (nepokretnog). Ravno kretanje krutog tijela Prema zadatim uvjetima. y η r F1 y1 r F2 ξ ϕ x1 C yC yC 0 xC r Fn x z Slika 51. 163 .10.50) ϕ = f 3 (t ) .. za zadato kretanje krutog tijela odrediti sile koje djeluju na njega i uzrokuju kretanje. obrnuto. uvešće se i pokretni koordinatni sistem Cx1 y1 koji se kreće translatorno zajedno sa ravnom figurom i koordinatni sistem Cξη koji je kruto spojen sa tijelom. moraju se poznavati konačne jednačine kretanja njegovog središta u vidu xC = f1 (t ) .. Da bi moglo u potpunosti definirati ravno kretanje krutog tijela. kruto tijelo ima tri mogućnosti kretanja u ravni 0 xy . a usljed djelovanja vanjskih sila r r F1 .

Na osnovu jednačina (10.51) gdje su r m . ali treba riješiti i pitanje rotacije tijela oko središta C . U slučaju da je kretanje neslobodno. ovdje se radi o slobodnom kretanju krutog tijela. (10.ugaona brzina tijela.glavni vektor spoljašnjih sila. vs (10.1. Ekinović 10.glavni moment spoljašnjih sila za tačku C .52) mogu formirati tri skalarne diferencijalne jednačine kretanja krutog tijela u vidu m&&C = ∑ X is .DINAMIKA Vukojević. i =1 Jasno.53) F && J C ϕ = ∑ M Cii . Jednačinom (10. gdje je & J C – moment inercije tijela. Diferencijalne jednačine ravnog kretanja Kretanje središta sistema: C odrediće se na osnovu zakona o kretanju središta masa materijalnog n r r r maC = ∑ Fi s = FRs . a ϕ .51) i (10. u jednačinu bi se uključile i reakcije veza. dt i =1 (10. x m&&C = ∑ Yi s y i =1 n i =1 n n .masa tijela i FRs .51) definirano je kretanje središta C koje vrši translaciju u pravcima x i y . i =1 164 .52) gdje je r r Fs M C R . Diferencijalna jednačina koja određuje obrtanje ravne figure oko središta C postaviće se na osnovu zakona o promjeni momenta količine kretanja u odnosu na osu koja prolazi kroz središte C : r n r r r r Fs dLC Fs = ∑ M Cii = M C R .7. Kinetički moment je & LC = J C ϕ .

10. Odrediti zakon kretanja vitla po dizalici.b. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA Nekada je korisno jednačinu (10. koji glasi r r r r r M aC = Frs = G1 + G2 + FN . Problem će se riješiti posmatranjem šematskog prikaza na slici 10. mase ϕ = ϕo sin kt . Na vitlo mosne dizalice.8. a dužina ovješenja l .1. Takođe. odrediti pritisak sistema na horizontalnu podlogu. Masa tereta je m1 . i =1 rs 10. slika 10. obješen je teret koji osciluje po zakonu r G2 m2 x I II x l ϕ II x2 y r G1 m1 y a) Slika 10. (a) 165 . ako ono ima mogućnost horizontalnog kretanja slobodno bez trenja. dt i =1 2 n vC s = ∑ FiN . ukupne mase M . Na sistem vitlo-teret. što daje r r m m n dvC s = ∑ FiT . može se primijeniti zakon o kretanju središta masa.51) projicirati na pravac tangente T i normale N na putanju centra inercije.1.1. Primjeri Primjer 1. R i =1 n (10. b) Rješenje.54) F && J Cϕ = ∑ M Cii . m2 .

zbog xC = const. odnosno ( m1 x1( I ) + m2 x2I ) = M xC = 0 (c) Ako se kolica vitla pomjere za neku dužinu ( x 2II ) . y što daje (g) (h) m1 &&1 + m2 &&2 = m1 g + m2 g − FN . x & Ovo daje xC = const.reakcija podloge. Stoga će koordinata xC središta masa sistema biti jednaka nuli.. y y Ovdje je y FN . Ekinović S obzirom na to da na sistem vitlo-teret ne djeluju vanjske horizontalne sile. = m1 + m2 m1 + m2 (e) Vidi se da će kolica vitla dizalice oscilovati oko položaja ravnoteže sa amplitudom m1 l m1 + m2 (f) Pritisak mačke na stazu dizalice odrediće se na osnovu diferencijalne jednačine kretanja (a) projicirane na y osu: M &&C = m1 g + m2 g − FN . = 0 će biti (m1 + m2 ) xC = m1 ( x2( II ) − l sin ϕ ) + m2 x2( II ) = 0 . FN će biti Iz jednačine (h) 166 .DINAMIKA Vukojević. Iz jednačine (d) se može naći pomjeranje kolica ( x2II ) = (d) ( x 2II ) : m1 l sin ϕ m1 l sin (ϕ o sin kt ) . mase (b) Neka u stanju mirovanja koordinata y prolazi kroz središte sistema kojeg sačinjavaju obje m1 i m2 . a teret otkloni za ugao ϕ .ubrzanje samih kolica u vertikalnom pravcu. to diferencijalna jednačina kretanja sistema (a) u pravcu ose x glasi M &&C = 0. kao i xC = const. a &&2 = 0 .

Zbog lošeg centriranja zvono visoke peći 1. & y1 = −lϕo k cos kt sin(ϕo sin kt ) . to se jednačina (a) može napisati u vidu 167 .2. M o = −G R sin ϕ . (b) gdje je J 0 – moment inercije zvona za pol 0.2. dt (a) gdje je L0 –moment količine kretanja zvona (kinetički moment) za tačku 0. Diferencijalna jednačina obrtanja postaviće se na osnovu zakona o promjeni momenta količine kretanja: C r G ϕ y dL0 = M0. ima mogućnost klaćenja. y Kako je (i) &&1 = −lϕo k [− k sin kt sin(ϕo sin kt ) + ϕo k cos kt cos kt cos(ϕo sin kt )] = y = lϕo k 2 sin kt sin(ϕo sin kt ) − ϕo cos 2 kt cos(ϕo sin kt ) to će zakonitost promjene intenziteta reakcije podloge biti y1 = l cos ϕ = l cos (ϕo sin kt ) . Zvono visoke peći mase m može oscilovati u vertikalnoj ravni oko horizontalne ose 0 koja je okomita na ravan kretanja. Pošto su M 0 – moment & L0 = J 0 ω = J 0 ϕ . slika 10. Kako se vučna motka sferno podešava za vrlo male uglove. GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA FN = (m1 + m2 ) g − m1 &&1 . x 0 02 2 R xC 1 3 Rješenje. a spoljašnjih sila za tačku 0. [ ] (j) FN = (m1 + m2 )g − m1ϕ o k 2l sin kt sin(ϕ o sin kt ) − ϕ o cos 2 kt cos(ϕ o sin kt ) [ ] (k) Primjer 2. Slika 10. Odrediti period malih oscilacija ovog kretanja. koje se diže pomoću vučne motke 2.10. to zvono ima male oscilacije oko ravnotežnog položaja sve dok ne zauzme konačan položaj.

Jo Jednačina (e) je homogena diferencijalna jednačina. gdje je (e) ω2 = GR . dobiće se integracione konstante C1 = ϕo i C2 = 0 . 168 . Primjer 3. s obzirom na to da je ovo u praksi dosta teško postići.kvadrat kružne frekvencije oscilovanja zvona. Period ovog oscilovanja iznosiće (g) T= 2π ω = 2π J0 . a sila F ima stalan intenzitet. Uže smatrati elastičnim. Ako je zvono u početku zbog udara dobilo otklon (f) ϕ = ϕo . No. odnosno (c) && ϕ+ G R sin ϕ = 0. pa se jednačina (d) može pisati && ϕ + ω2 ϕ = 0 . r m podiže se pomoću ručnog vitla djelujući silom F na ručicu dužine Odrediti zakon kretanja tereta r G ako je u početnom trenutku brzina tereta bila jednaka nuli. slika 10. što daje zakon obrtanja zvona ϕ = ϕo cos ωt Dakle. GR (h) Kako se u procesu rada visoke peći zvono vrlo često otvara i zatvara. Ekinović && J 0ϕ = −G R sin ϕ . Jo (d) Za male uglove vrijedi sin ϕ ≈ ϕ . odnosno centričnost. r Masa bubnja vitla je m1 . treba nastojati da slobodno zvono i zdjela (poz. pri malim amplitudama zvono će harmonijski oscilovati. čije opće rješenje glasi ϕ = C1 cosωt + C2 sin ωt . a njegovu težinu i ostale otpore zanemariti.DINAMIKA Vukojević.3. Teret mase l .3) imaju odgovarajuće zazore. može se sa velikom tačnošću prema izrazu (h) odrediti utjecaj osnovnih mehaničkih karakteristika na period oscilovanja.

dobiće se && ϕ= 2 g (Fl − mgr ) = const. (m1 + 2m ) r 2 (e) Ubrzanje tereta je jednako tangencijalnom ubrzanju na bubnju. m1r 2 & & ϕ + mr 2 ϕ = 2 . (m1 + 2m ) r (f) pa je (uz početnu brzinu tereta jednaku nuli) zakon kretanja tereta s= at 2 2 g (Fl − mgr ) t 2 = . (d) pri čemu treba voditi računa o tome da su oni suprotnog smjera. . (c) Intenziteti ovih momenata su M0 = F l i M0 r F r mg = mg r . tj. Ako se uvrste sve izvedene vrijednosti u (a) i izvrši diferencijacija po vremenu. (b) m Moment svih sila oko tačke 0 iznosi: r r r r F r mg M0 = M0 + M0 . (m1 + 2m ) r 2 2 (g) 169 . GLAVNI MOMENT KOLIČINE KRETANJA MATERIJALNOG SISTEMA r F A Rješenje.10. smjer obrtanja poluge kinetički moment za osu 0 iznosiće: OA . & L0 = J 0ϕ + mv r = & r 2ϕ (m1 + 2m ) = 2 Slika 10. dt (a) r s Ako je pozitivan smjer. && a = aBT = rϕ = 2 g (Fl − mgr ) = const.3. Diferencijalna jednačina obrtanja sistema oko ose 0 glasi ϕ 0 l r r dL0 = M0 .

pa je na osnovu (b) normalna reakcija y FN = mg . to je &&C = 0 . to sila F treba biti J C + mr 2 F ≤ μG . U trenutku t = 0 brzina točka je jednaka nuli. JC (h) 170 .4. r odrediti uvjet koji mora zadovoljiti sila F da bi se točak kotrljao bez klizanja po horizontalnoj šini. y && J C ϕ = FT r . Ekinović r C točka. mase m i poluprečnika r . J C + mr 2 (f) FT ≤ μ FN . Primjer 4. x Kako je za vrijeme kretanja podloge (a) (b) (c) r FN yC = const.DINAMIKA Vukojević. x m &&C = FN − mg . Uz pretpostavku da se točak kotrlja bez klizanja. Postaviće se koordinatni sistem 0 xy kao na slici. Točak pri kotrljanju vrši ravno kretanje. (d) Slika 10.4. dt dt (e) Iz jednačina (a) i (c) dobiće se sila trenja pri kotrljanju: FT = F Kako sila trenja mora zadovoljiti uvjet JC . (g) gdje je μ – koeficijent trenja klizanja. djeluje horizontalna sila F . pa je njeno ubrzanje aC = &&C = x dvC dω && =r = rϕ . Diferencijalne jednačine kretanja točka u ravni 0 xy glase: y ϕ r C F r r G P 0 r FT m &&C = F − FT . dodirna tačka točka i šine P predstavlja & trenutni pol brzine točka. slika 10. Tačka C se kreće pravolinijski. pa će brzina tačke C biti: vC = rω = rϕ . . Ako na osu Rješenje.

1) Prema tome.1.2) gdje su mi – masa materijalne tačke. 2 i =1 (11. 2 (11.11.3) Ek = r r 1 n ∑ mi (vi ⋅ vi ) . a vi – apsolutna brzina materijalne tačke.4) Ako se brzine tačaka izraze preko njihovih projekcija na ose pravouglog koordinatnog sistema. tada izraz za kinetičku energiju postaje 171 . to se kinetička brzina materijalne tačke može pisati u obliku Ek = a za sistem materijalnih tačaka 1 r r m (v ⋅ v ) . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kinetička energija materijalnog sistema Kinetička energija materijalne tačke definirana je izrazom Ek = 1 2 mv . kinetička energija sistema materijalnih tačaka biće jednaka zbiru kinetičkih energija svih materijalnih tačaka sistema Ek = 1 n ∑ mi vi2 . Kako se kvadrat brzine materijalne tačke može prikazati kao skalarni proizvod vektora brzine sa samim sobom. 2 (11. 2 i =1 (11. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA 11 11.

dakle. Inercijalni Descartesov koordinatni sistem 0 xyz je. Pretpostaviće se da se materijalni sistem kreće u prostoru. z z1 r ri r rC 0 x r M i vir r r vi vC r C yC ρi y1 r vC ∑m i =1 n i y x1 Slika 52. onda će se apsolutno kretanje materijalnog sistema posmatrati kao zbir translatornog kretanja sistema.5) Pri proučavanju složenih kretanja materijalnog sistema obično se uvode dva koordinatna sistema . y1 i z1 . koji se kreće zajedno sa pokretnim sistemom referencije Cx1 y1 z1 . Ako se posmatra sistem od n materijalnih tačaka koji se kreće. odnosno njegove ose x1 .DINAMIKA Vukojević. Složeno kretanje materijalnog sistema Ako se posmatra jedna od niza tačaka materijalnog sistema M . Pokretni koordinatni sistem. onda se može uočiti da je njen položaj određen izrazom: 172 . Ekinović Ek = 1 n & & & ∑ mi xi2 + yi2 + z i2 . 2 i =1 ( ) (11. y i z .inercijalni sistem referencije 0 xyz i pokretni sistem referencije Cx1 y1 z1 . a pokretni koordinatni sistem izabran je tako da mu je koordinatni početak C u centru inercije sistema. nepokretan. za vrijeme kretanja ostaju paralelne osama x . slika 52. i relativnog kretanja materijalnog sistema u odnosu na pokretni sistem Cx1 y1 z1 .

8). gdje su: ri . r ρ i . može se pisati u obliku 2 i =1 1 2 n 1 2 vC ∑ mi = M vC .brzina ishodišta C pokretnog sistema.vektor položaja tačke M u odnosu na sistem 0 xyz .8) što predstavlja opći izraz za kinetičku energiju materijalnog sistema. 2 i =1 2 gdje je M = ∑m i =1 n i – masa cjelokupnog materijalnog sistema.relativna brzina tačke u odnosu na pokretni sistem.11. dobiće se Ek = r r r r r r 1 n 1 n mi (vi ⋅ vi ) = ∑ mi (vC + vir ) ⋅ (vC + vir ) = ∑ 2 i =1 2 i =1 n r r r r r r 1 n 1 n = ∑ mi (vC ⋅ vC ) + ∑ mi (vC ⋅ vir ) + ∑ mi (vir ⋅ vir ) 2 i =1 2 i =1 i =1 .7). odnosno Ek = r n r 1 n 1 n 2 2 mi vC + vC ∑ mi vir + ∑ mi vir .6) r r rC .apsolutna brzina tačke M i . 173 . Ako se u izraz za kinetičku energiju (11. Član 1 n 2 ∑ mi vC . Vrijednost drugog člana vC r ∑m v i =1 n i ir r odrediće se na osnovu razmatranja koje slijedi. koji se javlja u jednačini (11. Diferenciranjem izraza (11.4) uvrste vrijednosti iz (11. ∑ 2 i =1 2 i =1 i =1 (11. r vir .vektor položaja tačke u odnosu na pokretni sistem Cx1 y1 z1 . (11.6) po vremenu dobiće se apsolutna brzina tačke M : r r r vi = vC + vir . gdje su: vi .vektor položaja ishodišta C pokretnog sistema u odnosu na sistem 0 xyz . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA r r r ri = rC + ρi . (11.7) r r vC .

dt dt ⎝ i=1 i =1 i =1 ⎠ (11. definiran u integralnom obliku po cjelokupnoj zapremini tijela V. dok je njegov radijus-vektor Kako je r ρC r u odnosu na pokretni sistem referencije jednak nuli. čime izraz za kinetičku energiju sistema dobija konačan oblik: Ek = 1 1 n 2 2 MvC + ∑ mi vir .DINAMIKA Vukojević.10) Ovo je ujedno i dokaz Kenigove * teoreme koja glasi: kinetička energija materijalnog sistema jednaka je zbiru kinetičke energije centra inercije sistema koji vrši translatorno kretanje i kinetičke energije relativnog kretanja sistema u odnosu na centar inercije. holandski matematičar. 174 . drugi član u jednačini (11. glasi Ek = 1 2 ∫ v dm .11) * König.2. 2V (11. 2 2 i =1 (11. odnosno i =1 Kako je r dρ i r = vir . dt r r⎞ r n r r n dρ i r d ⎛ n vC ∑ mi vir = vC ∑ mi = vC ⎜ ∑ mi ρ i ⎟ = 0 . r d n ∑ mi ρi = 0 . ρC = to je n r ∑m ρ i =1 i n r i M =0. Ekinović Centar inercije C u odnosu na nepokretni sistem referencije ima radijus-vektor položaja rC . 11. izveo je ovu teoremu početkom XVIII vijeka.8) jednak je nuli. Određivanje kinetičke energije za različita kretanja krutog tijela a) Translatorno kretanje krutog tijela Izraz za kinetičku energiju homogenog krutog tijela.9) to je član Dakle. dt i =1 r ∑ mi ρi = 0 .

a ω .moment inercije tijela u odnosu na obrtnu osu z . b) Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose Sve tačke krutog tijela koje vrši obrtno kretanje opisuju kružne putanje. KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Kako su brzine svih tačaka krutog tijela pri translatornom kretanju u svakom trenutku jednake.14) 175 . izuzev tačaka koje se nalaze na samoj obrtnoj osi z i nepomične su.masa cjelokupnog krutog tijela.ugaona brzina tijela. to se gornji izraz u suštini neće bitno promijeniti i glasi Ek = gdje je 1 2 1 2 1 2 ∫ v dm = 2 v V dm = 2 Mv .rastojanje tačke od Dakle. Stoga je kinetička energija tijela koje vrši ravno kretanje Ek = gdje su: 1 1 2 MvC + J Cω 2 . v Dakle. ravno kretanje se može smatrati kretanjem koje je sastavljeno od translacije tijela sa središtem C i obrtanja tijela (relativnog kretanja) oko ose Cx1 koja prolazi kroz središte C upravno na ravan kretanja. kinetička energija tijela koje se obrće je jednaka Ek = gdje je 1 2 1 2 2 1 2 ∫ v dm = 2 ω V r dm = 2 J zω . v = ω r . slika 51. ∫ 2V (11. kinetička energija krutog tijela koje vrši translaciju određuje se na isti način kao kinetička energija tačke. c) Ravno kretanje krutog tijela Prema Kenigovoj teoremi. Brzina v svake tačke koja vrši kružno kretanje je obrtne ose z .11. koja je data izrazom (11. ∫ 2V (11.10).12) ∫ dm = M . 2 2 (11. gdje je r .13) V ∫ r dm = J 2 z .

moment inercije tijela u odnosu na osu koja prolazi kroz težište C . što je potrebno uvijek naglasiti pri definiranju zadatka. odnosno translatornog kretanja tijela sa središtem C i relativnog (obrtnog) kretanja oko trenutne ose Ω koja prolazi kroz središte C . 176 . je sistem kod kojeg je masa ravnomjerno raspoređena. akumulirana energija i uzajamna povezanost unutrašnjih i vanjskih sila i njihovih radova. s obzirom na to da je kruto tijelo poseban slučaj materijalnog sistema kod kojeg su međusobna rastojanja materijalnih tačaka stalna.kinetička energija usljed obrtanja krutog tijela oko ose Cx1 . Homogeni materijalni sistem. kao i uvjeti ravnoteže sistema. Kinetička energija u ovom slučaju iznosi Ek = 1 1 2 MvC + J Ωω 2 . 11. odnosno kruto tijelo. Neki slučajevi izračunavanja rada Pojam neizmjenljivog materijalnog sistema se može najlakše predočiti ako se poistovijeti sa krutim tijelom. to je bolje zadržati se na izrazu (11. Kao primjer izmjenljivog materijalnog sistema može se navesti deformabilno tijelo. 2 1 J Cω 2 .DINAMIKA Vukojević.kinetička energija usljed translatornog kretanja krutog tijela mase M . kod kojeg se rastojanja između tačaka mijenjaju usljed dejstva sila.3. Ekinović 1 2 MvC .15) koji je praktičniji. Poznato je da kod izmjenljivog materijalnog sistema zbir unutrašnjih radova sila nije jednak nuli. d) Opće kretanje krutog tijela Opće kretanje krutog tijela sastoji se od prijenosnog. no kako je položaj trenutnog pola promjenljiv. U daljem izlaganju će se prikazati neki najčešći primjeri izračunavanja rada sila koje djeluju na kruto tijelo. unutrašnji potencijal. 2 Kako je poznato iz kinematike.15) gdje je: J Ω . 2 2 (11. za razliku od neizmjenljivog sistema gdje je zbir unutrašnjih radova jednak nuli. ravno kretanje se može predstaviti i kao obrtanje oko trenutnog pola. Rad spoljašnjih i unutrašnjih sila detaljno se izučava u okviru otpornosti materijala.

.elementarno pomjeranje.. sve tačke krutog tijela kao neizmjenljivog materijalnog sistema. i = 1. slika r 53.Fn . Translatorno kretanje tijela 177 .. vrši istovjetno pomjeranje d r u istom vremenskom intervalu..17) gdje je FR . svaka tačka M i .rezultujući vektor spoljnjih sila. r Ukupni rad za kruto tijelo koje vrši translatorno kretanje usljed djelovanja spoljašnjih sila Fi jednak je zbiru elementarnih radova: n n r n r r r A = ∑ Δ Ai = ∑ Fi s d r = d r ∑ Fi s = FRs d r i =1 i =1 i =1 rs (11. n . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA a) Kruto tijelo usljed djelovanja sile vrši translaciju Pri translatornom kretanju krutog tijela pod dejstvom sila F1 . rs z r F2s r dr Mi z1 r F1s r M2 d r r FRs C M3 01 r dr M1 r rC 0 y r MCn d r x1 r dr r Fns y1 y x Slika 53..16) rs .elementarni rad.11. ... imaju pomjeranja koja su međusobno jednaka.vanjska sila i d r . Dakle. Fi (11. Elementarni rad sile je u općem smislu jednak skalarnom proizvodu r r r r ΔAi = Fi s d r gdje su: ΔAi .

Ekinović b) Kruto tijelo usljed djelovanja spoljašnjih sila vrši rotaciju z pod dejstvom spoljašnjih sila. Zbog specifičnosti obrtnog kretanja. one ne vrše rad. r M se ne pomjera u pravcima normale N i z B r B r T M y ω r N r F1s 0 dϕ Mo r F2s x A r Fns Slika 54.Obrtanje tijela oko nepomične ose 178 . tačka binormale (11.DINAMIKA Vukojević. sve tačke M i r tijela kreću se po kružnim putanjama na rastojanju ri od ose z .18) r B . N. Pri rotaciji krutog tijela oko nepomične ose Da bi se odredio elementarni i ukupni rad sila koje izazivaju obrtanje. B : r rs rs rs Fi s = FiT + FiN + FiB . tako da i ako postoje komponente sila u ovim pravcima. slika 54. Svaka napadna vanjska sila Fi će se razložiti u pravcu jediničnih vektora pripadnog prirodnog trijedra rs rs r r r T. pa će se kretanje i sile posmatrati normalno i tangencijalno u odnosu na putanju svake tačke. odabrat će se prirodne koordinate. Sile Fi koje djeluju na tijelo nepravilno su raspoređene.

rezultujući moment spoljašnjih sila za osu z . dt dt (11.21) gdje je ∑M i =1 n rs FiT z = M z . (11.11.24) se vidi da je snaga krutog tijela koje se obrće jednaka proizvodu rezultujućeg momenta M z i ugaone brzine ω .20) Ukupni rad za sve tačke krutog tijela jednak je zbiru elementarnih radova n n r n rs s r A = ∑ Δ Ai = ∑ FiT ri dϕ = ∑ M zFiT dϕ = M z dϕ . U slučaju konačnog obrtanja od ugla ϕ do ϕo . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Elementarni rad sile FiT na putu rs r d s iznosi rs r Δ Ai = FiT d s . središte tijela sa centrom C vrši translaciju. a samo tijelo vrši rotaciju oko pola C . (11. ϕo (11. to će biti rs r Δ Ai = FiT ri dϕ . c) Slučaj kad kruto tijelo vrši ravno kretanje Kod ravnog kretanja. rad svih spoljašnjih sila iznosi ϕ A = ∫ M z dϕ . ϕ izražen u radijanima [ rad ]. Elementarni rad tijela koje vrši ravno kretanje biće jednak zbiru elementarnih radova na translaciji centra C i rotaciji oko C : 179 . i =1 i =1 i =1 (11.19) a kako je elementarno pomjeranje r r d s = r dϕ . to će rad A imati dimenziju [ Nm ] u SI- Snaga pri obrtanju krutog tijela dobiće se kada se rad diferencira po vremenu: P= dA dϕ = Mz = Mz ω .22) Kako je ugao sistemu.23) Iz izraza (11.

Odrediti ugaono ubrzanje ε1 i ε 2 zupčanika. Reduktor za pogon dizalice ima jedna par zupčanika I i II . gonjeni zupčanik II 3. M C .elementarni pomak središta C . 180 .25) Primjer 1.24) r FRs . r d rC .4. Primjeri rC 2 rC 1 ∫ rs r ϕ FR d rC + ∫ M C dϕ . čije su mase m1 i m2 . Ekinović r r ΔA = FRs d rC + M C dϕ .rezultujući moment spoljašnjih sila za središte C . a na zupčanik II moment otpora M 2 = 3 4 M 1 .rezultanta spoljašnjih sila. pogonski zupčanik I 2. Ukupan rad na konačnom pomjeranju je A= 11. kočnica sa bubnjem 2R1 1 4 M2 M1 Slika 11. ϕo (11. gdje su: (11. a poluprečnici R1 i R2 .ugaoni priraštaj. dϕ . slika 11. ako se oni mogu smatrati homogenim diskovima i ako je R2 = 12 R1 .DINAMIKA Vukojević. Na zupčanik I djeluje pokretni moment M 1 . 2 II I 3 2R2 1.1. kućište reduktora 4.1.

dt dt dobija se (f) ⎤ ⎡ ⎛ R ⎞2 ⎞ ⎛ R & && ⎜ ⎢ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎥ ϕ 2 ϕ 2 = ⎜ M 1 2 − M 2 ⎟ϕ 2 . (h) 181 .11. ⎟ ⎜ R1 ⎠ ⎝ Primjenom zakona o promjeni kinetičke energije (e) dEk dA = . Sistem se sastoji od dva diska koja se obrću. (g) && ϕ2 = M1 R2 − M2 R1 2 ⎛R ⎞ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎜R ⎟ ⎝ 1⎠ . 2 ⎢ ⎜ R1 ⎟ ⎥ ⎣ ⎝ ⎠ ⎦ 2 (d) ⎞ ⎛ R A = ⎜ M 1 2 − M 2 ⎟ϕ2 . ⎟& ⎜ ⎟ R1 ⎥ ⎢ ⎝ R1 ⎠ ⎠ ⎝ ⎦ ⎣ Odavde slijedi & ϕ2 ≠ 0 . Iz uvjeta spregnutog obrtanja zupčanika I i II slijedi jednakost R1 ϕ1 = R2 ϕ 2 . pa je kinetička energija Ek = Rad na konačnim obrtanjima 1 & &2 J1ϕ12 + J 2ϕ 2 . && ϕ1 = R2 R1 M1 R2 − M2 R1 2 ⎛R ⎞ J1 ⎜ 2 ⎟ + J 2 ⎜R ⎟ ⎝ 1⎠ . KINETIČKA ENERGIJA MATERIJALNOG SISTEMA Rješenje. 2 ( ) (a) ϕ1 i ϕ2 iznosi (b) A = M 1ϕ1 − M 2ϕ 2 . (c) Stoga se kinetička energija Ek može pisati u vidu Ek = a izvršeni rad A će biti &2 ϕ 2 ⎡ ⎛ R2 ⎞ ⎤ ⎢ J1 ⎜ ⎟ + J 2 ⎥ .

2 R2 = 12 R1 . Ekinović a kako je 3 M 2 = M1.DINAMIKA Vukojević. 8 (m1 + m2 )R12 (j) 182 . 4 m1 R12 J1 = . 32 (m1 + m2 )R12 && & ε1 = ϕ1 = ω1 = 15M 1 . 2 2 m 2 R2 J2 = . (i) to su ugaona ubrzanja zupčanika jednaka && & ε 2 = ϕ 2 = ω2 = 5M 1 .

godine potpuno nezavisno formulirao isti princip.1. Klasifikacija principa Tokom historijskog razvoja klasične mehanike izveden je niz zakona za određivanje kretanja materijalne tačke i sistema. zakon o promjeni momenta količine kretanja. itd. dok drugi karakteriziraju i putanju tačke.2. odnosno nalaženje dinamičkih reakcija dao je D'Alembert 1743. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12 D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM 12. * D'Alembertov princip će se sada prikazati u obliku koji nije eksplicitno dao D'Alembert.diferencijalne i integralne principe. Oni se dijele na dvije osnovne grupe . tako da zasluga pripada obojici naučnika. a za materijalnu tačku glasi: Opće rješenje kretanja vezanog materijalnog sistema. dok se integralni primjenjuju samo za holonomne sisteme. godine. treba napomenuti da je Euler 1740. Diferencijalni principi su opći i primjenjuju se za holonomne i neholonomne sisteme. D'Alembertov princip za sistem Kao što je već rečeno. Lagrangeov princip. kao naprimjer: Newtonovi zakoni mehanike. 12. zakon o promjeni količine kretanja.12. godine. Također. a u integralne spadaju Hamiltonov princip. Prvi omogućuju da se pomoću njih izvedu diferencijalne jednačine kretanja. Opći principi mehanike su uvjeti iz kojih se mogu izvesti jednačine kretanja ili obrnuto. Lagrangeov princip virtualnih pomjeranja i Gaussov princip najmanjeg odstupanja. nego Delone 1856. U diferencijalne principe spadaju D'Alembertov princip. Veliki doprinos u razrješenju problema definiranja kretanja vezanog materijalnog sistema dao je D'Alembert. * 183 . klasična mehanika zasnovana na Newtonovim zakonima proučavala je samo kretanje slobodne materijalne tačke. Ovi zakoni su definirali kretanje materijalne tačke ili sistema u zavisnosti od utjecaja spoljašnjih sila i sila veza. odnosno sistema materijalnih tačaka. itd.

Ovdje je.glavni vektor sila inercije tačaka sistema. ra rr r in (12.1) gdje su F . (12. r in r in se treba shvatiti kao otpor pri ubrzavanju Kod slobodne materijalne tačke.vektor reakcija veze. U jednačini (12. pa za slobodnu tačku D'Alembertov princip ima oblik rr r r F a + F in = 0 . To je fiktivna sila jer ne postoji fizički izvor te sile i ima karakter pridodate sile. F . Prema tome. javlja se reakcija veze F ra rr istog intenziteta.glavni vektor reakcije veza. a njihovo dejstvo na tijelo će se zamijeniti odgovarajućim reakcijama. Ekinović r r r F a + F r + F in = 0. ∑ ∑F i =1 r in i r = FRin . Prema trećem Newtonovom zakonu kao posljedica djelovanja aktivne sile F . sila inercije F tijela.3) koja izražava D'Alembertov princip primijenjen na materijalni sistem. i = 1. n . ako bi sve tri uočene sile stvarno djelovale na tijelo. Ako vezani sistem materijalnih tačaka ima sljedeća jednačina n r n r r Fi a + ∑ Fi r + ∑ Fi in = 0 . Prvo će se ukloniti veze. 184 . Koristeći oznake: ∑F i =1 n i =1 n n ra i r = FRa ..vektor inercijalnih sila.. naravno.1) uvodi se pojam sile inercije F . a suprotnog smjera. F . dobiće se (12.glavni vektor aktivnih sila. reakcija veze F ne postoji..vektor aktivnih sila..2) Sada će se predstaviti D'Alembertov princip za vezani materijalni sistem. ∑ n i =1 i =1 i =1 n materijalnih tačaka M i . riječ o primjeni principa oslobađanja od veza za materijalni sistem. r r Fi r = FRr . U određenom smislu. Sada se materijalni sistem može razmatrati kao slobodan sistem pod dejstvom aktivnih sila i sila veze. onda bi ono bilo u stanju mirovanja. odnosno ona se dodaje stvarnim silama koje djeluju na tačku.DINAMIKA Vukojević.

dobija se (12. uz pretpostavku da je tačka 0 ujedno i početak koordinatnog sistema.12.6) projiciraju na nepokretne ose pravouglog koordinatnog sistema. dobiće se n n r r r r r r ri × Fi a + ∑ ri × Fi r + ∑ ri × Fi in = 0 . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM jednačina (12. r r in M 0FR .5) Ova jednačina nadalje daje izraz r ra r rr rr M 0FR + M 0FR + M 0Fin = 0. član koji se odnosi na glavni vektor momenta veza je jednak nuli. za bilo koji vezani materijalni sistem.6) 0. iskazuje sljedeće: U svakom trenutku vremena. Ukoliko se posmatra slobodni materijalni sistem. pa se izostavlja iz jednačine (12. ∑ n i =1 i =1 i =1 n ∑F i =1 rr i r = FRr = 0 . geometrijski zbir glavnog momenta aktivnih sila.4) Iz osnovnih jednačina (12. dobiće se šest skalarnih jednačina: 185 .6).3) dobiće oblik r r r FRa + FRr + FRin = 0 . u svakom trenutku vremena vektorski zbir glavnog vektora aktivnih sila. Ako se položaj materijalnih tačaka sistema u odnosu na ishodište koordinatnog sistema 0 xyz označi vektorom položaja ri . pa se zatim jednačine oblika (12. glavnog vektora reakcija veza i glavnog vektora sila inercije sistema jednak je nuli. Jednačina (12. a po analogiji primjene D'Alembertovog principa za tačku. glavnog momenta reakcija veze i glavnog momenta sila inercije tačaka sistema za bilo koji pol jednak je nuli.4) proizilazi teorema: Pri kretanju proizvoljnog vezanog materijalnog sistema.glavni moment inercijalnih sila za pol 0 .4).glavni moment reakcija veza za pol 0 . Ako se jednačine (12. pa će ovaj član otpasti u jednačinama (12.1) za svaku tačku vektorski pomnože sa vektorima položaja ri i saberu. (12.3) i (12.glavni moment svih aktivnih sila za pol (12.4). r r Fa Ukoliko je materijalni sistem slobodan. gdje su: M 0 R .6). slično kao i (12. r r Fr M 0 R .3) i r r (12.4) i (12.

7) M 0FzR + M 0FyR + M 0FzR = 0 . Glavni vektor i glavni moment sila inercije Po istoj analogiji kao u statici. za z osu: a r in Z R + Z R + Z R = 0. Ekinović za x osu: a r in X R + X R + X R = 0. i =1 i =1 (12. a r in YRa + YRr + YRin = 0. jer se time problem pojednostavljuje.8) gdje je ri .DINAMIKA Vukojević. Za redukcionu tačku krutog tijela ili materijalnog sistema u dinamici se bira središte (centar) inercije C . za y osu: M 0FxR + M 0FxR + M 0FxR = 0. Paralelnim prenošenjem sila inercije u centar i =1 i =1 n n r r in r in r F in r r i M R = M CR = ∑ M C = −∑ ri × mi ai . 12. i sile inercije krutog tijela se mogu svesti na glavni vektor i glavni moment sila inercije. a svođenjem momenta inercije na centar C dobija se glavni r in moment inercije M C . a r in (12. što se može prikazati jednačinama: n r n r r FRin = ∑ Fi in = −∑ mi ai . Glavni vektor sila inercije se također može odrediti preko količine kretanja sistema: r ∑m v i =1 n i i r r = M vC . 186 .vektor položaja pojedinih tačaka tijela u odnosu na centar inercije. gdje je M – ukupna masa tijela. Uvođenje glavnog vektora i glavnog momenta sila inercije vrši se iz praktičnih razloga. M 0FyR + M 0FyR + M 0FyR = 0.3. a r in C i njihovim geometrijskim sabiranjem dobiće se r in glavni vektor sila inercije FR .

8) dobija se glavni vektor sila inercije: n r r r FRin = ∑ Fi in = − M aC . a) Translatorno kretanje Kod translatornog kretanja sve tačke krutog tijela.11) r C .12.9) odakle slijedi r r FRin = − M aC .10) koja djeluje u centru inercije tijela. (12. pri translatornom kretanju krutog tijela sile inercije svode se na rezultantu (12. Moment sila inercije za proizvoljnu redukcionu tačku 0 iznosi: n n n r in r r r r r r r r r r M 0 R = −∑ ri × mi ai = −∑ ri × mi aC = −∑ mi ri × aC = − M rC × aC = aC × M rC . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Ako se izvrši diferenciranje po vremenu. dobiće se ∑ mi i =1 n r r dvi dv =M C. Prema izrazu (12. r in Mora se napomenuti da glavni vektor sila inercije FR ne zavisi od izbora tačke u koju se prenose inercijalne sile.vektor položaja centra inercije u odnosu na tačku 0. i =1 (12. dt dt odnosno ∑m a i =1 n i i r r = M aC . a intenzitet joj je jednak proizvodu mase tijela i ubrzanja centra inercije. 187 . Ukoliko se za redukcionu tačku odabere centar inercije moment jednak nuli: r (12.10) koji je usmjeren suprotno od ubrzanja centra masa. i =1 i =1 i =1 gdje je rC . Sada će se pojedinačno razmotriti neki slučajevi kretanja krutog tijela. odnosno materijalnog sistema. imaju ista r r ubrzanja uključujući i centar masa tijela. Ova rezultanta je usmjerena nasuprot ubrzanju centra inercije tijela. tj. dok glavni moment zavisi od izbora te tačke. tada je rC = 0 . pa je glavni r in r r M CR = aC × M rC = 0 Dakle. ai = aC .

15) iznosiće: 188 .9). a (ω ⋅ ω ) = ω 2 . r mi i ai . a na osnovu izvođenja prikazanog za izraz (12. posmatraće se kruto tijelo koje ima ravan materijalne simetrije paralelnu nepokretnoj ravni π u kojoj se vrši ravno kretanje. i =1 i =1 Ako se u ravni materijalne simetrije odabere proizvoljna tačka glavni moment sila inercije za tu tačku iznositi: 0 za tačku redukcije.vektor položaja materijalne tačke.14) r r r gdje je r r r r r r (ω ⋅ ri ) = 0 zbog ω ⊥ ri .13) ω × (ω × ri ) se putem vektorske determinante može napisati u obliku ω × (ω × ri ) = ω (ω ⋅ ri ) − ri (ω ⋅ ω ) r r r r r r r r r . Ekinović b) Ravno kretanje krutog tijela Radi pojednostavljenja problema. što daje r r r r r ai = a0 + ε × ri − ω 2 ri .12) i (12.masa materijalne tačke i njeno ubrzanje. Iz kinematike je poznato da je kod ravnog kretanja krutog tijela ubrzanje bilo koje tačke r r r jednako zbiru ubrzanja pola a0 i relativnog obrtnog ubrzanja aT i aN u odnosu na pol 0 u pravcu vektora prirodnog trijedra T i N .12) gdje su: r ri .15) Glavni moment inercije u odnosu na odabrani pol 0 prema (12. (12. i =1 i =1 i =1 (12. (12.glavni moment za redukcionu tačku 0. iznosi n r n r r r FRin = ∑ Fi in = −∑ mi ai = − M aC .DINAMIKA Vukojević. Član (12. r in M 0 R . odnosno: r r r r r r r r r r r r ai = a0 + aT + aN = a0 + ε × ri + ω × (ω × ri ) . onda će n n n r in r r in r r r r M 0 R = ∑ M 0Fi = ∑ ri × Fi in = −∑ ri × mi ai . Glavni vektor sila inercije kod ravnog kretanja.

koje se nalazi ujedno u r ishodištu koordinatnog sistema 0 xyz . Glavni vektor i glavni moment inercijalnih sila kod ravnog kretanja 189 . z r ε r aC x 0 r FRin C r in M CR π y Slika 55.vektor položaja centra masa moment inercije za osu r C u odnosu na odabrani pol 0. dobija se rC = 0 . što daje ri × ri = 0 i ri ⋅ ε i = 0 . Ukoliko se kao centar redukcije usvoji središte inercije tijela C . (12. pa će izraz (12.16) što nadalje daje n r r in r r r n r r r M 0FR = a 0 × ∑ mi ri − ε ∑ mi ri 2 = a 0 × M rC − ε J 0 z . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM n n r in r r in r r M 0 R = ∑ M 0Fi = −∑ ri × mi ai = i =1 i =1 n r r r r r r r 2r = −∑ ri × mi a0 + ε × ri − ω ri = ∑ (−mi ri × a0 − ε mi ri 2 ) i =1 i =1 n ( ) (12. i =1 i =1 (12.17) gdje su: rC .12. Pri svođenju ovih vektorskih i skalarnih proizvoda uzelo se u obzir da je za postavljene uvjete r r r r r r r r ri || ri i ri ⊥ ε i . slika 55. J 0 z – aksijalni 0 z koja je upravna na osnovnu ravan i prolazi kroz pol 0.18) Znak minus označava da je glavni moment inercijalnih sila suprotnog smjera od ugaonog ubrzanja ravne figure.17) dobiti novi oblik: r rF r in M CR = − J C z ε .

djeluje sistem aktivnih sila r r F1 . dobiće se vektorske jednačine: r r r r FRa + FA + FB + FRin = 0 . glavni moment sila inercije krutog tijela. slika 56. 190 . Potrebno je odrediti veličine nepoznatih reakcija u ležištima r r r r r X A .rezultanta inercijalnih sila. YA .rezultanta aktivnih sila. Fn . a in (12. a nakon oslobađanja tijela od veza. Za određivanje reakcija veza primijeniće se D'Alembertov princip. koji rotira zajedno sa tijelom oko ose 0 z . U sfernom ležištu oslonca A postaviće se pravougli koordinatni sistem referencije 0 xyz . Treba napomenuti da ukoliko centar inercije nema ubrzanje. odnosno ako je aC = 0 . koje ima ravan simetrije i obrće se oko ose koja prolazi kroz središte sistema C i upravna je na ravan simetrije. YB . Posmatraće se obrtanje homogenog krutog tijela oko ose 0 z .4. koje se javljaju usljed dinamičkih efekata. pa će glavni vektor i glavni moment inercijalnih sila iznositi r r r FRin = − maC = 0.DINAMIKA Vukojević. a usmjeren je suprotno od vektora ugaonog ubrzanja. predstavlja jedan od niza suštinskih praktičnih problema sa kojima se susreću inženjeri u svakodnevnoj praksi. Neka na tijelo. r in r M CR = − J C z ε . (12.. Z A i X B .19) 12. Za pol redukcije odabrano je ishodište koordinatnog sistema 0.. a rastojanje između ležišta A i B obilježeno je sa h .. Ekinović Dakle. Primjenom ovog principa. FR . jednak je proizvodu momenta inercije za tu osu i ugaonog ubrzanja. koje se pojavljuju kod tijela koja rotiraju oko nepomične ose. Osa z je usmjerena duž obrtne ose tijela. koje se poklapa sa tačkom A . pri čemu se središte (težište) C ne nalazi na osi z . tada je riječ o obrtanju krutog tijela oko nepokretne ose koja prolazi kroz centar inercije sistema. r r r r r r in M 0a + M 0FA + M 0FB + M 0 = 0 .. Dinamičke reakcije u ležištima pri obrtanju krutog tijela oko nepomične ose Problem nastanka i određivanja dinamičkih reakcija. koje se obrće oko nepokretne ose i koje je uležišteno u tačkama A i B .20) gdje su: FR .

D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM z B r XB r YB r r F2 ω ε r r F1 C ( xC . yC ) h r Fn −1 r in FiT r ZA r k r XA Mi r vi r in FiN r rM r Fn y r i A 0 r j r YA x Slika 56. Dinamičke reakcije u ležištima tijela koje se obrće Ako se projiciraju vektorske jednačine (12.20) na ose koordinatnog sistema 0 xyz .12. dobiće se šest jednačina: 191 .

ri r in r y in in YiN = FiN cos ∠ FiN . Ako se svaka od ovih komponenata sile inercije slika 57. FiT = mi riε . koja vrši kružno kretanje na putanji poluprečnika ri oko ose z . i =1 ∑ M zFi − ∑ M zFi = 0 . j = mi riω 2 i = mi yiω 2 . ri ( ) ( ( ) ) ( ) (12.22) r in r in FiN i FiT razloži u pravcu koordinatnih osa. r in r x in in X iN = FiN cos ∠ FiN . i =1 n r in n r in ∑Yi a + YA + YB + ∑ Yi in = 0. j = mi riε i = − mi xiε . ri r in r x in in YiT = FiT cos ∠ FiT .21). i = mi riω 2 i = mi xiω 2 .DINAMIKA n n n r Fi a x r Fi a y ra n r in Vukojević. i =1 Da bi se do kraja riješile postavljene jednačine (12. i = mi riε i = mi yiε . i =1 F + X B ⋅ h + ∑ M y i = 0. i =1 n ∑M i =1 n − YB ⋅ h + ∑ M xFi = 0. Za tačku M i . ri r in r y in in X iT = FiT cos ∠ FiT . moraju se definirati sume projekcija sila inercije i njihovih momenata na koordinatne ose. intenziteti r in r in centrifugalne sile FiN i tangencijalne sile FiT inercije iznose: r in r in FiN = mi riω 2 . koji ujedno određuju i položaj centra 192 . x i y odrediće se tako što će se u jednačinama koristiti n i =1 i i ∑m x i =1 n i i = mxC i ∑m y = myC . Ekinović ∑X i =1 n i =1 n a i + X A + X B + ∑ X iin = 0.23) Suma projekcija sila inercije za ose poznati izrazi inercije. i =1 ∑M i =1 n i =1 (12.21) ∑ Zia + Z A = 0. dobiće se: (12.

25) Suma momenata inercijalnih sila za ose iznosiće: -za osu x in in =∑ M xFiN + ∑ M xFiT = − ∑ YiN zi + ∑ YiT zi = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n r in n r in n n ∑M i =1 n n r Fiin x = −∑ mi yiω 2 zi + ∑ mi xiε zi = −ω 2 ∑ mi yi zi +ε ∑ mi xi zi = − J y zω 2 + J x zε . i =1 i =1 i =1 i =1 -za osu y (12.26) F F in in =∑ M y iN + ∑ M y iT =∑ X iN zi + ∑ X iT zi = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n r in n r in n n ∑M i =1 n i =1 n r Fiin y = ∑ mi xiω 2 zi + ∑ mi yiε zi = ω 2 ∑ mi xi zi +ε ∑ mi yi zi =J x zω 2 + J y zε . Pošto normalna inercijalna ubrzanja (centrifugalna) sijeku osu z . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Za osu n x će biti: n n n n i =1 i =1 i =1 i =1 in in ∑ X iin = ∑ X iN + ∑ X iT = ∑ mi xiω 2 +∑ mi yiε = i =1 ω 2 ∑m x i =1 in n i i + ε ∑ mi yi = m xCω + m yCε . 2 i =1 n (12. Za osu z : n n n n ∑ M zFi = ∑ M zFiT = −∑ mi riε ri = −ε ∑ mi ri2 = − J z ε .27) gdje su: J x z i J y z – centrifugalni momenti inercije tijela za ose xz i za ose yz .24) Za osu y će biti: ∑Y i =1 n i in in = ∑ YiN + ∑ YiT = ∑ mi yiω 2 −∑ mi xiε = i =1 i =1 i =1 i =1 n n n n ω 2 ∑m y i =1 i n i − ε ∑ mi xi = m yCω − m xC ε . i =1 i =1 i =1 (12.12. 2 i =1 n (12.28) 193 . i =1 i =1 i =1 i =1 r in r in (12. to će se kod računanja momenata u odnosu na ovu osu uzimati samo tangencijalne komponente inercijalnih sila.

+ Z A = 0. 194 .Razlaganje inercijalnih sila na komponente Uvrštavanjem dobijenih vrijednosti u jednačinu (12.DINAMIKA Vukojević. Zadnja jednačina u izrazima (12. + X B ⋅ h + J x zω 2 + J y zε = 0. + YA + YB + myCω 2 − mxCε = 0.29) ∑Y i =1 n i =1 n a i ∑Z i =1 n a i ∑M ∑M i =1 n i =1 r Fi a x r Fi a y ra − YB ⋅ h − J y zω 2 + J x zε = 0. dobiće se: ∑X i =1 n n a i + X A + X B + mxCω 2 + myCε = 0. Ekinović A(0 ) r j y ri xi r i r in yi YiT in M i YiN r r in FiT r in X iT x r in X iN r in FiN Slika 57. (12.21). ∑ M zFi − J z ε = 0 .29) ne sadrži reakcije oslonaca i predstavlja diferencijalnu jednačinu kretanja tijela oko nepomične ose.

YB predstavljaju ukupne reakcije veza. X B . koja se pojavljuju u momentnim jednačinama izraza (12. zavisi od djelovanja vanjskih aktivnih sila izazvanih silama inercije inercije krutog tijela.29) izostave aktivne sile X i . Naprimjer.29) odnose se na sile r Fi a (statička komponenta) i dinamičkih komponenti a gdje su X A i X B .dinamičke reakcije veze. Reakcije veza X A . yC = 0 .30) xC = 0 .1. Ako se slično uradi sa sljedeća dva inercijalna člana.12. d d 12. što znači da se centar inercije C treba nalaziti na obrtnoj osi z . kao što se vidi iz postavljenih izraza. Dakle.31) 195 . dobiće se jednačine za određivanje dinamičkih reakcija veze. odnosno − J y zω 2 + J x z ε = 0 J x zω 2 + J y z ε = 0 . (12. (12. Ako se iz jednačina (12. Z A . Podvučeni članovi u jednačinama (12. Z A . YA . D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM Ostalih pet jednačina omogućuju da se odrede komponente reakcija u ležištima r r r r r r X A .29).4. Dinamičko uravnoteženje masa Ukoliko se žele odrediti uvjeti pri kojima će inercijalne komponente na oba ležišta biti jednake nuli. dobija se d d X A + X B + m xC ω 2 + m yC ε = 0 . YA .29) isključe aktivne sile. YB . trebaju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: mxCω 2 + myCε = 0 myCω 2 − mxCε = 0 Odavde se dobija da xC i yC trebaju biti . Svaka komponenta reakcije u ležištima. članove jednačina (12. odnosno da dinamičke reakcije budu jednake nuli. ako se u prvoj jednačini izraza (12. X B . r Fi in . Komponenta Z B ne postoji pošto je ležište B prema zadanim uvjetima r r r r r klizno u pravcu ose z.29) koji zavise od dinamičkih (inercijalnih) sila treba izjednačiti s nulom.

z B ω m2 ( x2 . Prema tome. U mnogim slučajevima ovi zahtjevi nisu praktično izvodljivi.DINAMIKA Vukojević. myC + m1 y1 + m2 y2 = 0. slika 58. kao i njihovih koordinata. dinamičke komponente koje djeluju na ležišta A i B će biti jednake nuli u slučaju da je obrtna osa tijela glavna centralna osa inercije. y1 .32) . J y z + m1 y1 z1 + m2 y2 z2 = 0. Ovo znači da obrtna osa osa z treba biti glavna osa inercije tijela. z 2 ) C ( xC . naročito kod tijela koja imaju veliku ugaonu brzinu i ubrzanje. Otklanjanje dinamičke neuravnoteženosti može se postići dodavanjem ili oduzimanjem dvije koncentrirane mase u proizvoljnim ravninama normalnim na osu obrtanja. z1 ) −x −y 0 x A y Slika 58. Dinamičko uravnoteženje dodavanjem dvije koncentrirane mase Izbor veličina koncentriranih masa jednačinama: m1 i m2 . Ekinović dobija se da J x z i J y z trebaju biti Jxz = 0 i J yz = 0 . y2 . vrši se saglasno J x z + m1 x1 z1 + m2 x2 z2 = 0. 196 (12. yC ) m1 ( x1 . mxC + m1 x1 + m2 x2 = 0.

Kako je r r FRin = −m aC .12. pa su članovi J x z = J y z = 0 jednaki nuli. sve ose koje su normalne na ravan materijalne simetrije su ujedno i glavne ose inercije. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM gdje se koordinate uvrštavaju sa odgovarajućim predznakom (±) u zavisnosti od položaja. 197 . slika 59. Uravnoteženje dodatnom masom Pod ovakvim uvjetima. Na taj način će osa obrtanja postati glavna centralna osa inercije. Ako se tijelo obrće ravnomjerno oko nepokretne ose i ima ravan materijalne simetrije koja je normalna na obrtnu osu. Dodavanjem masa m1 i m2 obrtna osa z postaje glavna centralna osa inercije tijela. z B ω r − FRin md 0 C r FRin y x A Slika 59. što će dati dinamičke reakcije jednake nuli. to se uravnoteženje krutog tijela u ovakvom slučaju može izvesti r in dodavanjem odgovarajuće mase md na napadnoj liniji glavnog vektora inercije FR na strani suprotnoj od težišta. dinamičke reakcije se uravnotežuju glavnim vektorom sila inercije tijela (dodatnom masom md ).

Primjer 1. Rješenje.5. koji preko nerastegljivog užeta i koturova podiže terete mase m1 i m2 . i to: 198 . (b) Da bi se formirale jednačine kretanja sistema prema D'Alambertovom principu. Primjeri J djeluje obrtni moment M . Odrediti && ugaono ubrzanje bubnja ϕ ako se mase koturova i užeta. a L1 – dužina užeta. pri čemu će se položaj tačke A obilježiti sa s : y1 + rD π + 2 y2 + rC π + rB π + s + Rϕ = L1 . dobiće se: y1 + 2 y2 + Rϕ = const.1. rD – poluprečnici koturova.DINAMIKA Vukojević.1. jednačina njihove uzajamne veze će se odrediti iz uvjeta prema slici 12. Ekinović 12. gdje su (a) rB .2. rC . Na taj način se dobijaju četiri jednačine ravnoteže. Ako se promjenljive vrijednosti ostave na lijevoj strani jednačine. Sa y1 i y2 će se označiti koordinate položaja tereta m1 i m2 . a konstantne prebace na desnu. Kako su ove koordinate promjenljive veličine. Na bubanj poluprečnika R i momenta inercije rD y1 y2 D rB B && ϕ s R m1 rC C A m2 Slika 12. kao i sila trenja zanemare. izvršiće se presijecanje užeta u svakom polju prema slici 12.1. slika 12.

S 2 i ϕ& . težine G i dužine l . zavaren je krajem 0 pod uglom α za vratilo koje se obrće u ležištima A i B pod dejstvom spoljašnjeg momenta M .3. S1 . &&2 . Odrediti reakcije u ležištima u trenutku kada je ugaona brzina vratila ω . Kako y y && ϕ= M (4m1 + m2 ) − 3m1 m2 gR . slika 12. Homogeni tanki štap 0C . odnosno nesimetričnog položaja štapa 0C . y S1 rC − S 2 rC = 0. y m2 &&2 + S1 + S 2 − m2 g = 0. (c) (d) (e) (f) r m1 &&1 y r S1 r m1 g r m2 &&2 y r S1 rC r m2 g r S2 r S2 R M && Jϕ Slika 12.12. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM m1 &&1 + S1 − m1 g = 0. dinamička ravnoteža cjelokupnog sistema biti poremećena. Rezultujuća sila inercije se može odrediti na osnovu elementarnih sila inercije. Iz jednačine veze (b) dvostrukim diferenciranjem dobiće se još jedna jednačina: && &&1 + 2 &&2 + R ϕ = 0 . eliminacijom četiri nepoznate dobiće se da je & &&1 . && − J ϕ + M − S 2 R = 0.b: r 199 .3. y y Iz gornjih pet jednačina može se odrediti pet nepoznatih veličina: (g) && se traži samo ϕ .2. Rješenje. slika 12. Iz osnovne postavke zadatka uočljivo je to da će usljed nesimetričnosti sistema. J (4m1 + m2 ) + m1 m2 R 2 (h) Primjer 2.

200 . slično gornjem.3. Elementarni moment inercije iznosi b) r r r dM in = ξ × dF in . ξ 2 l 2 = 0 & m l mωl & ω sin α = sin α 2 2 l 2 in in FN = ∫ dFN = l pri čemu je m = ρ l – masa štapa. & & FTin = ∫ dFTin = ∫ ρ dξ ω ξ sin α = ρω sin α ∫ ξ dξ = 0 0 0 l l l & = ρω sin α i. Ovdje su (a) (b) & dFTin = ρ dξ ω ξ sin α što daje ukupne sile inercije i in dFN = ρ dξ ω 2ξ sin α . Ekinović r r r in dF in = dFTin + dFN .DINAMIKA Vukojević. 2 A XA a YA A XA a z YA M ω r M l −α ω r 0 x b y x b π 0 α ZB r dFTin ξ dξ r in dFN y α ZB B 2 r G YB B XB YB C XB a) Slika 12. z 0 mω 2l sin α .

l l r l r r r r r r r in M in = ∫ dM in = ∫ ξ × dF in = ∫ ξ sin α j − ξ cos α k × dFTin i + dFN j = ( )( ) 0 0 0 r r r r r r r r in in = ∫ ξ sin α j × dFTin i − ξ cos α k × dFTin i + ξ sin α j × dFN j − ξ cos α k × dFN j = l 0 ( l l ) r l r l r in in = − ∫ ξ sin α dF k − ∫ ξ cos α dFT j + ∫ ξ cos α dFN i = in T 0 0 0 r l r l r & & = − ∫ ξ sin 2 α ξρω dξ k − ∫ ξ cos α sin α ξρω dξ j + ∫ ξ cos α sin α ξρω 2 dξ i = 0 0 0 l r r r & sin 2 α ∫ ξ 2 dξ k − ρω cos α sin α ∫ ξ 2 dξ j + ρω 2 cos α sin α ∫ ξ 2 dξ i = & = − ρω l l 0 0 0 m l r m l3 r m 2 l3 r & & j + ω cos α sin α i = = − ω sin 2 α k − ω cos α sin α l l l 3 3 3 2 2 2 2 r r mωl r mωl & & mω l cos α sin α i − cos α sin α j − sin 2 α k = = 3 3 3 r r r in in in = Mx i + My j + Mz k 3 (c) jer je: j × i = − k . Jednačine ravnoteže su sada: ml & ω sin α = 0.12. a r r r in dF in = dFTin i + dFN j . r r j × j = 0. D'ALEMBERTOV PRINCIP ZA MATERIJALNI SISTEM pri čemu je ξ = ξ sin α j − ξ cos α k Ovo daje r r r . Y A + YB + 2 XA + XB + (d) 201 . k × j = − i . r r r r r r r r r k × i = j. 2 ml 2 ω sin α = 0.

dobiće se tražene reakcije oslonaca: M (2l cosα − 3b ). 6 (a + b ) (f) 202 . 3 & mω l 2 cos α sin α = 0. XB = − 2 l (a + b )sin α XA = m l ω 2 sin α (2l cosα − 3b ). Ekinović YB b − Y A a + m ω 2l 2 cos α sin α = 0. YA = 6 (a + b ) YB = − m l ω 2 sin α (2l cosα + 3a ) . M− 3 (e) Ako se iz zadnje jednačine (e) izrazi ugaono ubrzanje u funkciji od momenta i riješe preostale jednačine.DINAMIKA Vukojević. XA a− XB b− 3 & mωl 2 sin 2 α = 0 . 2 l (a + b )sin α M (2l cosα + 3a ).

koji je koristeći poseban uređaj na bazi čigre dokazao obrtanje Zemlje. upravljanju. Osnovni pojmovi Problem obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke detaljno se izučava u kinematici. s tim da mu je jedna tačka nepomična. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke (sferno kretanje) je takvo kretanje pri kojem tijelo slobodno rotira. Svoj uređaj Foucault je nazvao žiroskop. Prvi ozbiljan rad na proučavanju inercijalnih svojstava čigre objavio je 1852. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 13 DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE 13. kao naprimjer u navigaciji. ali ako se zarotira dovoljno velikom ugaonom brzinom ona zadržava uspravan položaj. godine francuski fizičar L. Poznavanjem položaja pokretnog u odnosu na nepokretni koordinatni sistem u svakom trenutku vremena definiran je ujedno i položaj tijela koje se slobodno kreće oko nepomične tačke 0. Za definiranje položaja krutog tijela u prostoru koje vrši obrtanje oko nepomične tačke uvešće se dva koordinatna sistema .pomični i nepomični koordinatni sistem. Nepokretna tačka 0 je zajednička tačka za oba koordinatna sistema. Čigra ima svojstvo da kada se postavi u vertikalni položaj odmah pada. 203 . Kao primjer za sferno kretanje često se uzima najobičnija čigra. automatizaciji.1. tako da se taj naziv odomaćio i odnosi se na svako kruto tijelo koje se obrće velikom ugaonom brzinom oko ose promjenljivog pravca Žiroskop obezbjeđuje stabilnost kretanja i postao je nezamjenjiv uređaj u savremenoj tehnici.13. Pomični sistem 0ξηζ čvrsto je vezan za tijelo koje rotira oko tačke 0. Drugi koordinatni sistem 0 xyz je nepokretni i polazi iz tačke 0.Foucault (1819-1868). kako bi se čitalac lakše uveo u navedenu problematiku. avijaciji i raketnoj tehnici. Stoga će se ovdje dati samo neke osnovne napomene. slika 60.

z ). ν x = cos(ζ . k . μ y = cos(η . x ). z ). λ y = cos(ξ . λz = cos(ξ . ν z = cos(ζ . μ . z ). μ x = cos(η . Ekinović z ζ θ r & ψ r k r0 η r & ϕ ν r i x r μ r y θ r & λ r j ψ N ϕ ξ Slika 60.1) λx = cos(ξ . (13. odnosno r r r λ . ν y = cos(ζ . μz ) . μ z = cos(η . y ). v .DINAMIKA Vukojević. x ). y ). λz ) r r v ( vx . y ). (13. λ y . j . v y . vz ) gdje su: r μ ( μx . Položaj pokretnog koordinatnog sistema 0ξηζ r r r u odnosu na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz određen je kosinusima uglova njihovih jediničnih vektora λ ( λx . Položaj pokretnog u odnosu na nepokretni koordinatni sistem Položaji osa u vektorskom smislu definirani su jediničnim vektorima i . μ y . x ).2) 204 .

rješavanje konkretnih zadataka preko kosinusa pravaca nije podesno. Da bi se konkretno riješio problem obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke.3) λx 2 + λ y 2 + λz 2 = 1. može se od devet skalarnih veličina u izrazu (13. što znači da tijelo ima tri stepena slobode. Osa konačne rotacije stalno mijenja svoj položaj u toku rotacije krutog tijela oko nepomične tačke. μ λ = 0. Ovo se obično izražava relacijom S = 9 − 6 = 3 .4) μ xν x + μ yν y + μ zν z = 0. λxν x + λ yν y + λzν z = 0. μ v = 0. μ . Ako se posmatra rotacija krutog tijela u vremenskom intervalu od t do t + Δ t . μ x 2 + μ y 2 + μ z 2 = 1. odnosno: (13. rr rr rr rr v v = 1. Međutim. μ x λx + μ y λ y + μ z λz = 0. Ovakva pokretna osa naziva se trenutnom osom rotacije 0Ω . ν x 2 + ν y 2 + ν z 2 = 1. a iz koje je proistekla teorema: Pomjeranje krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke iz jednog u bilo koji drugi položaj moguće je ostvariti obrtanjem oko ose koja prolazi kroz tačku 0 i naziva se osa konačne rotacije. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Jedinični vektori λ .2) definirati bilo kojih šest. ali stalno prolazi kroz nepokretnu tačku 0. (13. koristiće se geometrijska interpetacija koju su dali Euler i D’Alembert. To znači da ostaju ukupno tri nezavisne veličine koje predstavljaju parametre krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke. tako da su njihove međusobne veze izražene u vektorskom obliku sljedeće: r r r λ λ = 1. Ugaona brzina tijela definirana u graničnom obliku glasi: 205 . tijelo će se oko trenutne ose rotacije obrnuti za ugao Δ α . Koristeći relacije (13. v su međusobno ortogonalni.13. pošto ova tri nezavisna kosinusa ne određuju ostale kosinuse pravaca jednoznačno zbog nelinearnosti sistema jednačina. U skalarnom obliku ovo daje: rr μ μ = 1. rr λv = 0.4). slika 61.

ω = ω (t ) . čvornom osom ON . što se najbolje može uočiti položajem ose 0ζ i 0 z . ϕ = ϕ (t ) . (13.5) tijela M i . Ako se potraži granična vrijednost ovoga ugla. pokretni koordinatni sistem dolazi u poziciju u kojoj se osa 0ξ poklopi sa tzv. ili u vektorskom obliku θ = Δθ . Ekinović ω = lim Ako se poznaje ugaona brzina r r Δα . čiji je r položaj određen vektorom položaja ri . dolazi do rotacije pokretnog sistema za ugao θ oko ose ON . može se za svaku tačku krutog r r (13. ϕ = Δϕ . Čvorna osa ON bitna je za definiranje položaja cjelokupnog sistema.8) r r r r Δ α = Δ ψ + Δ θ + Δϕ . koji je označen sa ON . rotacijom sistema oko novog položaja ose 0ζ za ugao sopstvene rotacije ϕ . dakle. θ (ugao nutacije) i ϕ (ugao sopstvene rotacije).DINAMIKA Vukojević. Δt → 0 Δ t (13. U trenutku kad je definiran specifični položaj ose 0ξ . (13.6) ψ (ugao precesije). koordinatni sistem 0ξηζ zauzima položaj prikazan na slici 60.7) Rotacija krutog tijela oko nepomične tačke u prostoru za ugao Δ α može se definirati preko elementarnog infinitezimalnog obrtanja. slika 60. Nadalje. θ = θ (t ) . Početnom rotacijom oko ose 0 z za ugao ψ . Tri stepena slobode kretanja krutog tijela oko nepomične tačke Euler je definirao sa tri ugla: U početnom položaju u trenutku to oba koordinatna sistema su se poklapala. Kretanje krutog tijela oko nepomične tačke je. slika 61: r r r vi = ω × ri . + + Δt → 0 dt Δt → 0⎜ Δt Δt Δt ⎟ dt dt dt ⎝ ⎠ ili 206 . odrediti brzina u odnosu na pol 0. definirano sljedećim funkcijama: ψ = ψ (t ) . odnosno preko tri Eulerova ugla: ψ = Δψ . dobiće se: r r r r r r r ⎛ Δψ Δθ Δϕ ⎞ dψ dθ dϕ Δα ⎟= = lim ⎜ + + lim .

Kruto tijelo će se posmatrati u dva koordinatna sistema . & ω = −θ& sin ϕ + ψ sin θ cos ϕ .pokretnom 0ξηζ koji je čvrsto vezan za tijelo i nepokretnom 0 xyz . η & & ωζ = ϕ + ψ cosθ . Kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke Neka je usljed djelovanja vanjskih sila kruto tijelo prinuđeno da se obrće oko nepokretne tačke 0. i =1 (13. ∫ r gdje su: ri . slika 61.brzina tačke M i .13. r M – ukupna masa tijela. (13. 207 . mi – masa proizvoljne tačke. 13. vi . Glavni kinetički moment (glavni moment količine kretanja) za nepokretnu tačku 0 određen je izrazom: n r r r L0 = ∑ ri × mi vi .2.10) & & ωξ = θ cos ϕ + ψ sin θ sin ϕ . & ω y = θ& sinψ − ϕ sin θ cosψ . DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE r dα r r r r & & & = ω =ψ + θ + ϕ .vektor položaja tačke M i .9) Projiciranjem ovih jednačina na ose nepokretnog i pokretnog koordinatnog sistema dobiće se takozvane Eulerove kinematičke jednačine: & & ω x = θ cosψ + ϕ sin θ sinψ . & & ω z = ψ + ϕ cos θ .11) ili u integralnom obliku r L0 = M r r (r × v )dm . dt (13.

12) Pošto je dobija se r r r r r r r r r r r × (ω × r ) = −r × (r × ω ) = ω r 2 − r (ω ⋅ r ). Ekinović z Ω ζ r vi r Fi s r Fns Mi r ri r .6) izrazom r r r v =ω ×r . ω r η r F1s ν μ λ r0 r y x ξ Slika 61. M M (13. 208 . r r r r r L0 = ω ∫ r 2 dm − ∫ r (ω ⋅ r ) dm .DINAMIKA Vukojević.13) što predstavlja izraz za glavni kinetički moment krutog tijela koje se obrće oko nepokretne tačke 0. to će izraz (13. Obrtanje tijela oko nepokretne tačke Kako je brzina tačke definirana prema (13. M (13.11) dati r r r r L0 = ∫ r × (ω × r ) dm .

13).14) Kako je projekcija kinetičkog momenta na neku osu jednaka kinetičkom momentu za tu osu. r2 = ξ 2 +η2 + ζ 2 Uvrštavanjem u (13. a druga dva integrala predstavljaju Po istoj analogiji mogu se definirati kinetički momenti i za druge dvije pokretne ose. onda su centrifugalni momenti jednaki nuli. ξ . Odavde slijedi da je r r r r r = ξ λ +η μ +ζ v . M M (13. L0ζ = J ζ ωζ − J ζξ ωξ − J ζμ ωη . tako da se dobija: L0ξ = J ξ ωξ − J ξηωη − J ξζ ωζ .15) Prvi integral predstavlja moment inercije tijela za osu centrifugalne momente inercije za pripadajuće ose.14) na osu ξ dobije: r r L0 ⋅ λ = L0ξ = ωξ ∫ ξ 2 + η 2 + ζ 2 dm − ∫ ξ (ωξ ξ + ωη η + ωζ ζ )dm ( ) M M ili M L0ξ = ωξ ∫ η 2 + ζ 2 dm − ωη ∫ ξ η dm − ωζ ∫ ξ ζ dm . L0η = Jηωη − Jηζ ωζ − Jηξ ωξ .16) 209 .13) definirati u odnosu na pokretni sistem referencije 0ξηζ . pa se sistem jednačina (13. r r r r r L0 = ω ∫ (ξ 2 + η 2 + ζ 2 ) dm − ∫ r (ωξ ξ + ωηη + ωζ ζ )dm . Ako pokretne ose inercije predstavljaju ujedno i glavne ose inercije. DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Sada će se glavni kinetički moment dat izrazom (13. dobija se i ω ⋅ r = ωξ ⋅ ξ + ωη ⋅ η + ωζ ⋅ ζ .16) svodi na oblik: (13. M M ( ) (13. to se projiciranjem izraza (13.13. Projekcije trenutne ugaone brzine i vektora položaja tačke na pokretne ose su: r r r r r r r ω = ωξ + ωη + ωζ = ωξ λ + ωη μ + ωζ ν .

17) r r r r L0 = L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v . kinetička energija se također može r odrediti polazeći od izraza (13.18) Kinetička energija materijalnog sistema pri njegovom proizvoljnom kretanju data je izrazom Ek = ili u integralnom obliku r r 1 n 1 n mi vi2 = ∑ mi (vi ⋅ vi ) ∑ 2 i =1 2 i =1 Ek = 1 2 ∫ v dm . vη = ωζ ξ − ωξ ζ .3. potrebno je definirati brzinu vi proizvoljne tačke r M i mase mi . može se glavni kinetički moment napisati u vektorskom obliku (13. 2M odnosno 2 Ek = ∫ v 2 dm.21) 210 . L0η = Jηωη . vζ = ωξη − ωηξ . M (13. 13. U tom smislu.20) pa su njene projekcije na pokretne ose 0ξηζ : vξ = ωηζ − ωζ η . Prema izrazima (13.19). Ekinović L0ξ = J ξ ωξ . Projiciranje glavnog kinetičkog momenta (13. r r r v =ω×r .17). čiji je položaj u odnosu na pol 0 definiran radijus-vektorom ri . Kinetička energija tijela koje se obrće oko nepokretne tačke (13. brzina za tačku koja rotira definirana je u obliku (13. (13.19) Za kruto tijelo koje vrši obrtanje oko nepokretne tačke. L0ζ = J ζ ωζ .12) može se vršiti i na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz . ali se to obično ne radi jer bi bio dat u funkciji od kretanja pokretnog sistema referencije. Općenito.DINAMIKA Vukojević.

21) u jednačinu (13. koji se vrlo često upotrebljava za definiranje dinamičkih jednačina simetričnih tijela. Kod Rezalovog koordinatnog sistema pokretne ose nisu kruto vezane za tijelo pa se tijelo kreće u odnosu na njih.19) dobiti: 2 2 Ek = ωξ2 ∫ (η 2 + ζ 2 )dm + ωη ∫ (ξ 2 + ζ 2 )dm + ωζ2 ∫ (ξ 2 + η 2 )dm − M M M − 2ωξ ωη ∫ ξ η dm − 2ωξ ωζ ∫ ξ ζ dm − 2ωηωζ ∫η ζ dm . Ovdje će se spomenuti i takozvani Rezalov koordinatni sistem. centrifugalni momenti su za njih jednaki nuli. dt (13. 2 ( ) (13. M M M (13. Kinetički moment r L0 može se izraziti preko svojih vektorskih koordinata u odnosu na pokretni sistem referencije: 211 . Eulerove dinamičke jednačine Poći će se od zakona o promjeni kinetičkog momenta koji glasi: r r rs dL0 = M 0FR .23) Ukoliko su pokretne ose ξ . (13. pa kinetička energija tijela iznosi: Ek = 1 J ξ ωξ2 + J η ωη2 + J ζ ωζ2 . ζ ujedno i glavne ose inercije. kako je već ranije navedeno. to će se uvrštavanjem (13. Njihovo razlaganje je moguće vršiti i na nepokretni koordinatni sistem 0 xyz i na pokretni koordinatni sistem 0ξηζ .24) 13. Svođenje vektorskih jednačina na ose nepokretnog koordinatnog sistema nije prikladno jer se dobiju projekcije u funkciji od vremena t .22) Uvodeći odgovarajuće oznake za momente inercije dobiće se 2 Ek = J ξ ωξ2 + Jηωη2 + J ζ ωζ2 − 2 J ξηωξ ωη − 2 J ξζ ωξ ωζ − 2 Jηζ ωηωζ . a i ose imaju mogućnost kretanja u odnosu na tijelo.4.13.25) Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema dobiće se tri skalarne jednačine.η . DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Pošto je 2 v 2 = vξ2 + vη + vζ2 .

(13. (13. dt r r r dν = ω ×ν dt . (13. uvrštavanjem u (13.27) postaje r r r rs dL0 d ' L0 r r = + ω × L0 = M 0FR . Kako se njihove brzine podudaraju sa r r r brzinama tačaka tijela. (13.26) slijedi da je: r r r r dL0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r dλ dμ dν v + L0ξ = λ+ μ+ + L0η + L0ζ . μ . čiji su vektori položaja upravo jedinični vektori λ . i predstavljanjem drugog dijela izraza u vidu ( ) izraz (13.27) dt dt dt dt dt dt dt r r r r Brzina pomjeranja jediničnih vektora λ . dt r dμ r r = ω × μ. v . Ekinović r r r r L0 = L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v .29) dt dt r r r Veličina dL0 dt može se shvatiti kao brzina kraja vektora L0 i ona će se označiti sa v A . odnosno od ugaone brzine koordinatnog sistema 0ξηζ koji također rotira.26) λ . Kako se jedinični vektori od vremena t .DINAMIKA Vukojević. 212 .28) Na osnovu ovakve postavke.17) dobiće se r r r r r r dL0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r r = λ+ μ+ v + ω × L0ξ λ + ω × L0η μ + ω × L0ζ v . μ . to i oni mijenjaju svoje pravce u funkciji r r r Prema formuli (13. μ . to će brzina ovih tačaka iznositi: r dλ r r = ω × λ. v zavisi od ugaone brzine ω . v kreću u prostoru. dt dt dt dt Uvođenjem oznake r d ' L0 dL0ξ r dL0η r dL0ζ r = λ+ μ+ v dt dt dt dt r r r r r r ω × L0ξ λ + L0η μ + L0ζ v = ω × L0 . slika 62.

η . . L0η .29) definira brzinu tačke A koja se kreće zajedno sa koordinatnim sistemom 0ξηζ i iznosi: λ r r ω × L0 = ωξ L0ξ r μ ωη L0η r ωζ = λ (L0ζ ωη − L0ηωζ ) + μ (L0ξ ωζ − L0ζ ωξ ) + v (L0ηωξ − L0ξ ωη ) . Vektor kinetičkog momenta r L0 Drugi dio izraza (13. ζ .30) 213 . r r r v r L0ζ (13.29) jasno je da se ova brzina može predstaviti preko dvije brzine. L0ζ . b) brzine tačke A koja se okreće zajedno sa koordinatnim sistemom 0ξηζ . Koordinate tačke r r r A su ustvari intenziteti vektora L0ξ .13. i dt dt dt ζ ω r r L0ζ ν r r L0 A r vA μ r L0ξ r r L0η η λ r 0 ξ Slika 62. i to: a) brzine tačke A u odnosu na koordinatne ose ξ . DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Iz same jednačine (13. dok su njene komponentne brzine u pravcu pojedinih osa: dL0ζ dL0ξ dL0η .

Ekinović Uvrštavanjem komponenti brzine tačke A u izraz (13. izjednači sa momentom jedinične vektore λ . Diferencijalne jednačine tijela koje se obrće oko nepomične tačke izveo je L. uvrštavajući vrijednosti iz (13. dt dωζ + ωξ ωη (J 0η − J 0ξ ) = M 0ζ .32).31) Ako ovaj izraz.33) Prethodno navedeni izrazi predstavljaju Eulerove dinamičke jednačine * obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke. μ .29) dobiće se: r r dL0 ⎛ dLξ =⎜ + L0ζ ωη − L0η ωζ dt ⎜ dt ⎝ r r ⎞ r ⎛ dLη ⎞ r ⎛ dLζ ⎞r ⎟λ + ⎜ + L0ξ ωζ − L0ζ ωξ ⎟ μ + ⎜ + L0η ωξ − L0ξ ωη ⎟v . godine. Ako su pokretne ose istovremeno i glavne ose inercije. Euler 1750.25). koristeći (13.17) u (13. dt (13. dt gdje je (13. dt dL0η + L0ξ ωζ − L0ζ ωξ = M 0η .DINAMIKA Vukojević. dt dωη + ωξ ωζ (J 0ξ − J 0ζ ) = M 0η .32) r rs r r r M 0FR = M 0ξ + M 0η + M 0ζ . * 214 . ⎟ ⎜ dt ⎟ ⎜ dt ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (13. v predstavljaju projekcije glavnog momenta spoljašnjih sila na ose pokretnog koordinatnog sistema: r r r r rs M 0FR . dobiće se da članovi uz dL0ξ + L0ζ ωη − L0ηωζ = M 0ξ . dt dL0ζ + L0ηωξ − L0ξ ωη = M 0ζ . dobiće se: J 0ξ J 0η J 0ζ dωξ + ωηωζ (J 0ζ − J 0η ) = M 0ξ .

θ . dobiće se rješenje problema kretanja tijela. ove vrijednosti treba nadalje povezati sa Eulerovim kinematičkim jednačinama (13.a. bez utjecaja spoljašnjih sila ili. θ (t ). DINAMIKA KRUTOG TIJELA KOJE SE OBRĆE OKO NEPOKRETNE TAČKE Rješavanje problema obrtanja tijela oko nepokretne tačke svodi se na sljedeće: za zadate momente spoljašnjih sila M 0ξ . ako već dejstvuju spoljašnje sile. ωζ (t ) na glavne ose 0ξηζ . a) Eulerovo rješenje polazi od pretpostavke da se tijelo obrće oko nepokretnog težišta po inerciji. & ωη = θ& sin ϕ + ψ sin θ cos ϕ . M 0ζ i početne uvjete treba izvršiti integraciju Eulerovih dinamičkih jednačina (13. Osnovne postavke klasičnih rješenja Za slučaj da elipsoid inercije ima tri različite glavne ose inercije i da za proizvoljne početne uvjete nije moguće izvršiti integriranje diferencijalnih jednačina.1. Lagrangeovo i rješenje Sonje Kovalevski. uz zadate početne uvjete za ψ . položaja tijela i njegove ugaone brzine. ϕ . (13. jer je sistem jednačina nelinearan. M 0η . Prema tome. to se za tijelo sa proizvoljnim rasporedom mase i nepokretne tačke ne mogu naći rješenja diferencijalnih jednačina.34) 13. danas se koriste tri klasična rješenja: Eulerovo. 215 . zadatak i dalje ostaje neriješen. ωη (t ) . Težina tijela (teškog tijela) uravnotežuje se sa reakcijom r F0 u tački 0. slika 63.13. koje glase & & ωξ = θ cos ϕ + ψ sin θ sin ϕ . odnosno za slučaj teškog tijela koje rotira oko nepomične tačke. pošto su Eulerove dinamičke jednačine nelinearne. Integriranjem ovih jednačina. & & ωζ = ϕ + ψ cos θ .10). Za definiranje kretanja tijela koje vrši rotaciju oko nepomične tačke moraju se poznavati funkcije ψ (t ). ako su pomoću Eulerovih dinamičkih jednačina određene projekcije ugaonih brzina ωξ (t ) . Međutim. Ukoliko je čak i moguće integrirati Eulerove dinamičke jednačine.4. Ovdje se mora napomenuti da je i ova integracija dosta složena.33) i odrediti zakon kretanja krutog tijela. Eulerove jednačine najčešće se koriste u jednostavnijim slučajevima kada je zadato kretanje krutog tijela. ϕ (t ) . a traže se momenti koji djeluju na tijelo. onda im glavni vektor prolazi kroz nepomičnu tačku krutog tijela. a u njima glavni moment koji izaziva obrtanje proizvoljna funkcija od vremena.

onda je J1 = J 2 . c) Rješenje S. slika 63.DINAMIKA Vukojević. 216 . a težište se nalazi u ekvatorijalnoj ravni elipsoida inercije. Različiti slučajevi teškog tijela koje rotira oko nepomične tačke b) Lagrangeovo rješenje obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke polazi od pretpostavke da je elipsoid inercije za nepomičnu tačku obrtni. a da se težište teškog tijela nalazi na geometrijskoj osi obrtnog elipsoida koja je osa simetrije tijela.b. Kovalevski polazi od pretpostavke da je elipsoid inercije obrtni sa međusobnim odnosom momenata inercije J1 = J 2 = 2 J 3 .c. Ekinović ζ r F0 r F0 0 ζ r F0 F ζ r o r G 0 r G 0 r G a) b) c) Slika 63. slika 63. Tijelo je teško. Ako je osa 0ζ ta osa. a težište se nalazi na toj osi na nekoj udaljenosti od nepomične tačke 0.

odakle slijedi: L0ξ = 0. (14. čija Neka žiroskop vrši najjednostavnije kretanje. osa materijalne simetrije je glavna centralna osa inercije tijela. koja je kolinearna sa osom 0ζ u svakom trenutku vremena. 0ζ r r & ugaonom brzinom sopstvene rotacije ϕ = ω . Približna teorija žiroskopskih pojava Žiroskopom (giroskopom) se nazivaju kruta tijela koja vrše obrtanje oko nepomične tačke tako da je obrtanje krutog tijela oko ose materijalne simetrije znatno brže u odnosu na obrtanje ose materijalne simetrije oko nepokretne tačke.14. Žiroskop se obrće oko ose materijalne simetrije 0ζ velikom ugaonom brzinom. Kinetički moment žiroskopa za pokretne ose odrediće se prema izrazima (13. Proučavanje kretanja žiroskopa pod utjecajem spoljašnjih sila pomoću Eulerovih jednačina je matematički dosta složeno. (14. a fizički smisao postavljenog zadatka neće pretrpjeti bitne promjene. L0η = 0. Osnovna pretpostavka u približnoj teoriji žiroskopskih pojava. Ako se vektor ugaone brzine dobiće se: ω r projicira na ose pokretnog koordinatnog sistema 0ξηζ . koja će se objasniti u tekstu koji slijedi. Stoga je potrebno uvesti određene aproksimacije koje će olakšati rješavanje.17). L0ζ = J 0ζ ω . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA 14 PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA 14. ωζ = ω S obzirom na postavljene uvjete. slika 64.1) ωξ = 0. slika 64.1.a. sastoji se u tome da ukupni vektor kinetičkog momenta simetričnog žiroskopa pada u pravac ose simetrije. ωη = 0. Žiroskop je postavljen u odnosu na pokretni sistem referencije 0ξηζ . to jest neka se obrće oko ose je nepokretna tačka u koordinatnom početku 0.2) 217 .

13) i (14.a. odnosno kada vrši obrtanje oko r centralne ose inercije 0ζ ugaonom brzinom ω i obrtanje zajedno sa osom 0ζ oko ose 0 z & ugaonom brzinom precesije ψ r r = ω1 . Pošto osa 0ζ istovremeno prolazi kroz pol 0. (14. Približna teorija žiroskopskih pojava Geometrijskim slaganjem vektora ω r i ω1 r čije se ose sijeku dobija se rezultujući vektor ugaone brzine složenog kretanja. ζ z z r Lo ω2 r r z ζ ω ζ r Lo r Lo 0 θ ω1 r r & ω =ϕ r η ξ ω1 0 r ω r η ξ a) ξ b) r θ& 0 η c) Slika 64.b. to se s obzirom na (13.4) r 0ξηζ su: . slika 64.5) L0ξ = J 0ξ ωξ . Posmatraće se slučaj kada žiroskop vrši složeno kretanje.1) može napisati da je (14. odnosno vektor apsolutne ugaone brzine žiroskopa iznosi r r r ω 2 = ω + ω1 . koji (14. slika 64. L0ζ = J 0ζ ωζ r r r r L0 = J 0ξ ωξ λ + J 0η ωη μ + J 0ζ ωζ v . Ekinović gdje je Lζ = L0ζ ujedno i glavni kinetički moment za osu 0ζ .3) L0 = L0ζ = J 0ζ ω . 218 .DINAMIKA Vukojević. Projekcije kinetičkog momenta žiroskopa na pokretne ose ω 2 . pa je L0η = J 0ηωη .

7) 219 . tada apsolutna brzina ω 2 r r r 14. θ (t ). uravnotežen je i oslonjen u tački C .2. žiroskop će se početi obrtati oko ose Cx usljed djelovanja momenta sile M C . L0 = L0ζ = J 0ζ ω što znači da je kinetički moment žiroskopa usmjeren duž ose Prema tome.14. slika 65.6) 0ζ . a čije je kretanje definirano preko tri Eulerova ugla ψ (t ). slika 64. r r rF r (14. koja je centar inercije (težište) žiroskopa i koja leži na uzdužnoj osi simetrije. ω1 . Uzevši u obzir gore navedeno.c. kao što se vidi Osnovna pretpostavka približne teorije žiroskopa polazi od toga da je ugaona brzina sopstvene & ϕ = ω žiroskopa oko ose simetrije žiroskopa 0ζ mnogo r r r r & precesije ψ = ω1 . L0η = 0. r po pravcu manje ω r znatno veće od 0ζ i sa dovoljno tačnosti se može uzeti da je L0 = L0ζ . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Pravac kinetičkog momenta L0 žiroskopa ne poklapa se sa osom simetrije na slici 64. Žiroskop sa tri stepena slobode Ako je kretanje žiroskopa ograničeno postojanjem samo jedne nepokretne tačke. ϕ (t ) . r 0ζ . Ako na žiroskop koji se nalazi u stanju mirovanja djeluje sila F konstantnog pravca i intenziteta na rastojanju d od težišta C . koordinatni sistemi 0 xyz i 0ξηζ se podudaraju. može se pisati L0ξ = 0.a prikazan je žiroskop koji se nalazi u stanju mirovanja. U fazi mirovanja žiroskopa. Veličina ovog momenta je F MC = F d . Na slici 65. ukoliko je odstupa od ose .b. onda je riječ o žiroskopu sa tri stepena slobode. Ovakav žiroskop se može ostvariti ako se njegov centar inercije C poklapa sa nepomičnom tačkom. odnosno ω >> ω1 . pri čemu se smatra da je rotacije jednaka nuli r r veća od ugaone brzine ugaona brzina nutacije θ r & = 0. Ovakav zahtjev je ispunjen kod tijela koje vrši obrtanje oko nepomične tačke. (14.

pa se njegova ugaona brzina povećava od 0 do ω x . slika 65. naravno uz pretpostavku da je konstrukciono dobro riješeno ležište C . (14. nego u stanju kada se obrće r velikom ugaonom brzinom ω oko svoje ose simetrije Cζ . ona će izazvati sasvim drugi efekat. Kinetički moment žiroskopa za nepomičnu tačku C usmjeren je duž ose materijalne simetrije Cζ i iznosi: r r LC = J Cζ ω . Žiroskop sa tri stepena slobode b) Obrtanje žiroskopa oko ose Cx usljed ovog momenta. odnosno momenta. r LC C 0 d y x r G x r G a) Slika 65. Ako sada na žiroskop djeluje ista sila ravnomjerno da se obrće oko ose Cx u ravni djelovanja sile r F . Nakon prestanka djelovanja spoljašnje sile.b. žiroskop će nastaviti Cyz . Sada će se posmatrati isti žiroskop.moment inercije žiroskopa za osu r Cζ . je jednako ubrzano. gdje je J Cζ . koji predstavlja glavni moment spoljašnje sile ili spoljašnjih sila. ali ne u stanju mirovanja. a ω . Ekinović ζ z r F z ω ζ θ d r F 0 r rF MC C y r v′ r rF MC A .8) r & žiroskopa ili ϕ .DINAMIKA Vukojević. Osa simetrije žiroskopa Cζ će usljed djelovanja r sile F promijeniti svoj položaj u ravni dejstva sile u odnosu na osu Cz .ugaona brzina sopstvene rotacije 220 .

koja je označena sa v ′ .9) r r F . Polazeći od toga da uravnoteženi žiroskop koji se obrće oko ose simetrije. Iz ovog uporednog pregleda ponašanja žiroskopa u stanju mirovanja i u stanju velike sopstvene rotacije. odnosno Prema Rezalovoj teoremi. koja je u stanju mirovanja i otklonjena od početnog položaja za ugao θ .10) to proizilazi da je r r LC = J Cζ ω = const. Moment M C spoljašnjih sila za tačku C usmjeren je normalno na ravan sile.b. može se zaključiti sljedeće: žiroskop koji se brzo obrće ne pomjera u pravcu djelovanja sile već u pravcu njenog momenta koji je upravan na pravac sile. Na ovaj način. pa se njegov pravac poklapa sa osom Cx . ima geometrijsku podudarnost sa glavnim momentom spoljašnjih sila za tačku C . bez dejstva spoljašnjih sila ima svojstvo: r r rF dLC = M C = 0.9) postati jednaka nuli. Pošto osa Cζ žiroskopa po prestanku djelovanja sile prestaje da se kreće. žiroskop se obrće ugaonom brzinom ω r oko ose materijalne simetrije 0ζ . brzina r v ' će prema izrazu (14. to je njeno kretanje r r F r neinercijalno. odnosno njegovo obrtanje oko ose Cy .14. što znači da je kretanje ose Cζ zaustavljeno. brzorotirajući žiroskop ima sposobnost suprotstavljanja silama koje nastoje da promijene pravac njegove obrtne ose. slika 65. To znači da spoljašnja sila F .11) odnosno pravac i intenzitet kinetičkog momenta u odnosu na tačku C su konstantni i djeluju duž ose simetrije Cζ . brzina kraja vektora kinetičkog momenta LC žiroskopa za r r r r rF r dLC v'= = MC . odnosno moment M C za tačku C postane jednak nuli. uzrokuje pomjeranje ose žiroskopa Cζ u ravni Cxz . . koja djeluje paralelno osi Cy . 221 . Kada prestane dejstvo sile r r rF F . (14. dt (14. dt gdje je intenzitet momenta spoljašnjih sila M C = F d (14. Od tog trenutka. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA nepomičnu tačku C .

Da bi se ocijenila stabilnost žiroskopa. Ova osobina da uravnoteženi žiroskop koji se brzo obrće oko ose simetrije zadržava stalan pravac svoje ose u prostoru koristi se mnogo u tehnici.13) r Vektor M 0 s .6) (14. Prema tome. Glavni moment spoljašnih sila u odnosu na oslonac 0 jednak je rr r r M 0Fs = rC × G . treba izvršiti procjenu veličine poremećaja koji može doći spolja. odnosno pol 0. 14. gdje je rC . obrće velikom ugaonom brzinom ω i da pri tom osa materijalne simetrije Cζ sa osom 0 z gradi konstantan ugao θ . Regularna precesija teškog žiroskopa Pretpostaviće se da se žiroskop.12) r r L0ζ = J 0ζ ω . odnosno odrediti odstupanje od prvobitnog pravca koje će imati osa žiroskopa. a ukoliko raste tokom vremena kretanje je nestabilno. čiji se centar inercije (težište) C ne poklapa sa nepokretnom r tačkom 0. to će se tačka A pomjeriti za mali put v A dt . (14. Kako je brzina v ' tačke A kraja vektora kinetičkog momenta r rr r r r L0ζ geometrijski jednaka glavnom momentu spoljašnjih sila M 0Fs . onda se za kretanje kaže da je stabilno. proizilazi da se osa žiroskopa 0ζ obrće oko nepokretne ose 0 z nekom 222 .DINAMIKA Vukojević. Kinetički moment žiroskopa za nepomičnu tačku 0 usmjeren je duž ose vrijedi Cζ . to će biti v ' = M 0Fs . Ukoliko je ostupanje malo. usmjeren je normalno na ravan koju obrazuje vektor položaja rC i sila težine r rF r r G . što znači da će osa žiroskopa Cζ opisivati vrlo mali konus oko svog početnog pravca. tj. kako je brzina v ' tačke je već ranije konstatirano. Ekinović Ako na brzo rotirajući žiroskop djeluju trenutne sile. što r r rr A paralelna vektoru M 0Fs u svakom trenutku vremena i upravna je na ravan 0 zζ .3. veličina i konstrukciona izvedba žiroskopa se moraju prilagoditi zahtjevima i uvjetima koji se postavljaju kod njegove primjene u tehnici. a prema (14. slika 66. Na osnovu Rezalove teoreme.vektor položaja težišta C u odnosu na oslonac. normalan je na vertikalnu ravan 0 zζ .

brzina v ' se može posmatrati kao obimna brzina tačke A ose žiroskopa r r r & 0ζ oko ose 0 z ugaonom brzinom ψ = ω1 . (14.15) Na osnovu približne teorije žiroskopa slijedi da je L0 = J 0ζ može napisati u obliku: r ω. već u pravcu normale na ravan 0 zζ .14) gdje je d = OC . r pa se prethodna jednačina 223 . r r gdje je OA = L0 . r r & ugaonom brzinom ψ = ω1 i opisuje konusnu površinu. PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA r konstantan. To znači da se usljed djelovanja momenta sile G osa žiroskopa ne pomjera u smislu povećanja ugla θ .14.rastojanje težišta C od oslonca. osa 0ζ žiroskopa vrši obrtanje oko ose 0 z i za takav žiroskop se kaže da vrši regularnu precesiju. Regularna precesija teškog žiroskopa Iz izraza može se naći intenzitet momenta r rr r r v ' = M 0Fs = rC × G . Ugao θ pri ovom kretanju ostaje ζ ω r G C θ z ω1 r A rC r r v′ L0ζ ω1 0 r η r M r FS 0 Slika 66. r r M 0Fs = G d sin θ . (14. pa je brzina vektora L0 određena izrazom: r r r r r v ' A = v ' = ω1 × OA = ω1 × L0 . S druge strane. tj.

kinetički moment LC usmjeren je u pravcu podužne ose simetrije Cζ i iznosi LC = J Cζ r r ω .18) ω1 teškog žiroskopa (14. ω1 biti manja ukoliko je ugaona 14.16) (14.21) 224 . slika 67.17).14) i (14. Ako se izjednače jednačine (14. Pošto je (14. odakle je ugaona brzina precesionog kretanja (14. koja su sastavni dio rama koji se obrće ugaonom brzinom ω1 . (14. Pošto je kretanje rama zadato.4.19) ω1 = Gd . Žiroskop ima mogućnost rotacije oko horizontalne ose 0ζ i oko vertikalne ose 0 z zajedno sa ramom. to se brzina kraja vektora tačke A′ može izračunati prema r r r' r r v A = v ' = ω1 × CA' = ω1 × LC . Prema približnoj teoriji žiroskopa. ω ) = J 0ζ ω1 ω sin θ .19) ukazuje na to da će ugaona brzina precesije brzina sopstvene rotacije ω veća i obrnuto. dobiće se J 0ζ ω1 ω sin θ = G d sin θ . što znači da ovaj žiroskop ima dva stepena slobode kretanja.20) ω1 ⊥ LC . Vratilo je oslonjeno u kliznim ležištima A i B . r r to je intenzitet brzine kraja kinetičkog momenta ' v A = v' = ω1 LC = ω1ω J Cζ . gdje je J Cζ r moment inercije zamajca za osu Cζ .17) r r v' = J 0ζ ω1 ω sin ∠ (ω1 . J 0ζ ω Formula (14. Položaj žiroskopa se može odrediti sa dva ugla u odnosu na referentne polazne veličine.DINAMIKA Vukojević. Ekinović r r r r' r r v A = v ' = ω1 × J 0ζ ω = J 0ζ (ω1 × ω ) ili (14. Žiroskop sa dva stepena slobode Posmatraće se žiroskop koji se sastoji od cilindričnog tijela (zamajca) koji se nalazi na uzdužnom vratilu i obrće se velikom ugaonom brzinom ω .

(14. leži u ravni okomitoj na ravan rama ABD i ima pravac i smjer brzine tačke v A .22) a kako je to će biti r r LC = J Cζ ω . r rF r r M C s = J Cζ (ω1 × ω ). Žiroskop sa dva stepena slobode ′ Prema Rezalovoj teoremi.23) Moment spoljašnjih sila. to iz zakona o održanju kretanja središta masa slijedi da je glavni vektor spoljašnjih sila jednak nuli: n r r r maC = ∑ Fi s = FRs = 0 . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA r rF MCR z ζ A′ r LC . moment spoljašnjih sila za tačku C ima pravac brzine v ' = v A . r r (14. dakle. ω B r FBd r G r r FBst ω ω1 C r r FAd r FAst A r r ′ vA = v ′ r rF MCS D r r r FD = FAst + FBst Slika 67. i =1 r r r 225 . r' Prema zadatim uvjetima na ram djeluje težina G i reakcije oslonaca FA i FB .14. odnosno r r F r r' r r M C s = v ' = v A = ω1 × LC . Pošto težište rama C za vrijeme obrtanja ostaje nepokretno.

Pošto je prema Rezalovoj teoremi to će biti ' v' = v A = J Cζ ω1 ω = FAd AB = FBd AB . obrazuju reakcije ležišta. FB max = FBst − FBd = + . ravan sila FA i FB . 226 . reakcije u ležištima A i B će iznositi FA max = FAst + FAd = G J Cζ ω1 ω G J Cζ ω1 ω + . ali suprotno orijentiran i naziva se žiroskopski moment. Nastajanje žiroskopskog momenta naziva se žiroskopskim efektom. rd rd r r F Pri obrtanju rama ABD žiroskopa. Za slučaj prema slici 67. r r rF v'= MCs . Statičke reakcije iznose: r r F r' r r st r st G FA = FB = .DINAMIKA Vukojević.24) Dinamičke reakcije FA i FB obrazuju spreg sila M C s . 2 2 AB AB (14. One također obrazuju spreg M C R = − M C s . koji ima pravac i smjer brzine v A .25) (14.26) odakle se dobija FAd = FBd = J Cζ ω1 ω AB . Pri razmatranju ovog problema reakcije u ležištima se mogu podijeliti na statičke i dinamičke.28) A i B djeluju sile istog pravca i intenziteta. koje obrazuju moment M C s obrće se zajedno sa ramom. koji je normalan na ravan koju određuju ose rd AB i CD . i na ležišta intenziteta. a r r rF rF suprotnog smjera.27) Ukupne reakcije u ležištima A i B biće jednake vektorskom zbiru statičkih i dinamičkih reakcija. (14. koji je istog pravca i Prema zakonu akcije i reakcije. Žiroskopski efekat nastaje uvijek kada se mijenja pravac ose oko koje se žiroskop obrće. Ekinović Iz ovog proizilazi da spreg M C s . 2 rd r r F (14. (14.

odnosno oni obezbjeđuju vođenje aviona i brodova prema utvrđenom kursu.. r r Cξηζ . omogućuju vožnju na dva točka. pomorstvu. gdje će reakcije u ležištima izazvati obrtanje rama oko tačke C . To znači da žiroskop sa dva stepena slobode ne posjeduje svojstvo do izmijeni pravac svoje obrtne ose usljed djelovanja sila. upravo onako kako to sile u ležištima iziskuju.. kao i pravilno vođenje puščanog i artiljerijskog zrna. koji je čvrsto vezan za tijelo i kreće se zajedno sa z z1 ζ r Fns x θ C r F2s η y r F1s ψ ϕ 01 x1 N ξ y1 Slika 68. Diferencijalna jednačina kretanja slobodnog krutog tijela Slobodno ili opće kretanje krutog tijela je kretanje pri kojem se kruto tijelo može pod utjecajem sila pomjeriti bilo gdje u prostoru. torpeda i slično. Za određivanje slobodnog kretanja postaviće se sljedeći sistemi referencije: -nepokretni koordinatni sistem referencije 01 x1 y1 z1 je osnovni sistem referencije i u odnosu na njega se vrši slobodno kretanje krutog tijela. Žiroskopi imaju vrlo veliku i rasprostranjenu praktičnu primjenu u avijaciji. žiroskop sa dva stepena slobode nema tu mogućnost što izaziva dopunska opterećenja u ležištima. raketnoj tehnici.. 14.. slika 68. Posmatraće se kruto tijelo mase m koje pod djelovanjem spoljašnjih sila F1 . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Za razliku od žiroskopa koji ima tri stepena slobode. -pokretni sistem refererencije tijelom.5. -sistem Cxyz koji je kruto vezan za središte tijela C i zajedno s njim se translatorno pomjera.Fn vrši slobodno kretanje.14. Slobodno kretanje krutog tijela 227 .

Z is . Diferencijalne jednačine za translatorno kretanje tijela sa težištem C određene su sa sljedećim izrazima: m&&C = ∑ X is . Iz ovoga slijedi da tijelo kod slobodnog kretanja ima šest stepeni slobode. Ekinović Određivanje slobodnog kretanja krutog tijela pod djelovanjem spoljašnjih sila svodi se na određivanje položaja u toku kretanja sistema referencije Cξηζ u odnosu na sistem referencije 01 x1 y1 z1 . s + ωξ ωζ (J Cξ − J Cζ ) = M Cη . a položaj pokretnog sistema referencije Cxyz u odnosu na nepokretni 01 x1 y1 z1 definiran je sa tri koordinate xC (t ) . Kako tijelo kod slobodnog kretanja ima dvije osnovne mogućnosti kretanja. ωζ . yC (t ) i zC (t ) . (14. 228 . M Cη .projekcije vektora ugaone brzine na ose ξ .glavni momenti spoljašnjih sila u odnosu na koordinatne ose sistema Cξηζ . J Cη . ζ .momenti inercije tijela u odnosu na glavne centralne ose inercije koje se kreću zajedno sa tijelom. ωξ . x i =1 n m&&C = ∑ Yi s y i =1 n m&&C = ∑ Z is . θ (t ) i ϕ (t ) . s s s M Cξ . a posebno za obrtanje krutog tijela oko njegovog središta.komponente glavnog vektora spoljašnjih sila u odnosu na sistem 01 x1 y1 z1 .30) J Cζ . Yi s . z i =1 n (14.DINAMIKA Vukojević. M Cζ . ωη . s + ωξ ωη (J Cη − J Cξ ) = M Cζ . dωξ dt dωη dt dωζ dt s + ωη ωζ (J Cζ − J Cη ) = M Cξ . diferencijalne jednačine kretanja se formiraju posebno za translatorno kretanje težišta tijela. Obrtanje krutog tijela oko središta C određuje se pomoću Eulerovih dinamičkih jednačina: J Cξ J Cη J Cζ gdje su: J Cξ .η .29) gdje su: X is . Položaj tijela u odnosu na pokretni sistem referencije Cxyz određuju tri Eulerova ugla ψ (t ) .

kraj vektora Lo opisuje horizontalnu kružnu putanju brzinom v : v' = Lo ω1 = J y ω ω1 = G 2 ρ ω ω1 . ϕ = ϕ (t ) .31) pri čemu tri jednačine definiraju translaciju središta C . uz zadate početne uvjete. Vratilo turbine je preko spojnice povezano sa reduktorom i generatorom.29) i (14. to se ovakav način definiranja kretanja krutog tijela koristi samo u posebnim slučajevima rasporeda sila i mase tijela. potrebno im je dodati tri Eulerove kinematičke jednačine kretanja.30) u općem slučaju skoro nije moguća. Kako integracija jednačina (14.1. (14.30) obrazuju šest jednačina u funkciji od vremena.6. zC = zC (t ) . koje definiraju slobodno kretanje krutog tijela. Prije integriranja ovih jednačina. Primjeri Primjer 1. Žiroskopski efekat se u ovom slučaju javlja zbog povremenog obrtanja oko ose 0 z i kratkotrajan je. U slučaju precesionog kretanja r r r ugaonom brzinom ω1 . g r (a) J y = Mρ 2 = Prema približnoj teoriji žiroskopa moment količine kretanja rotora turbine pravac ose Lo = J yω ima 0 y i istog je smjera kao ugaona brzina ω . g (b) 229 .14. 14. Usljed zazora u ležištima turbina povremeno dobija mogućnost kratkotrajne rotacije brzinom vertikalne ose. θ = θ (t ) . r r ω1 r oko Rješenje. a tri rotaciju oko središta. dobiće se šest jednačina: xC = xC (t ) . a poluprečnik inercije u odnosu na osu rotacije je ρ . Rotor turbine je žiroskop sa dva stepena slobode kretanja. Rastojanje ležišta A i B je l . PRIBLIŽNA TEORIJA ŽIROSKOPSKIH POJAVA Jednačine (14. Odrediti žiroskopske pritiske. Centar inercije obrtnih dijelova za osu AB je G 2 ρ . Vratilo turbine obrće se ugaonom brzinom ω . Težina obrtnih dijelova turbine i vratila je G . yC = yC (t ) . ψ = ψ (t ) . slika 14. Nakon integracije.

Pošto centar inercije ostaje nepomičan. r z ω1 r v′ r L0 1 r FBd 3 r M 0s 4 ω B 1. može pospješiti stvaranje rezonancije sistema. a javljaju se u vertikalnoj ravni u r trenutku zakretanja sa ω1 . ako se često pojavljuje. 4. 230 . Rotor turbine Vratilo Spojnica Reduktor r r FAd A r G y 2 Slika 14. elektromotora i slično je upravo žiroskopski efekat i on. F =F = gl AB d A d B r M os (c) Ovi dinamički otpori u ležištima su privremenog karaktera. Ekinović Prema Rezalovoj teoremi je v ' = M o . to je rezultanta spoljašnjih sila na rotor turbine jednaka nuli.glavni moment spoljašnjih sila paralelan s s r r r sa v ' i istog smjera. turbina. gdje je M o . 2. Jedan od mogućih uzroka kratkotrajnih udara kod brzorotirajućih diskova. Prema tome jedine spoljašnje sile su otpori u ležištima A i B i oni obrazuju spreg sila: G ω ω1 ρ 2 = .DINAMIKA Vukojević. 3.1.

TEORIJA UDARA 15 TEORIJA UDARA 15.1. a Fud je udarna sila. t1 r r (15. odnosno sudar ako su u pitanju dva materijalna tijela. Ovo.15. već udarni impuls I ud koji se definira izrazom t 1 +τ r r I ud = ∫ Fud dt . Kako je vrijeme trajanja udara (sudara) r τ beskonačno mala veličina. to je udarni impuls konačna veličina. Sile koje djeluju tokom udara traju veoma kratko i dostižu velike vrijednosti. Pojava udara je neposredno u vezi sa deformacijom tijela u okolini tačke dodira.1) gdje je τ – vrijeme trajanja udara. Pošto se intenzitet udarne sile mijenja u toku udara. a udarna sila Fud vrlo r velika. Pri samom udaru. 231 . to se u teoriji udara kao mjera uzajamnog djelovanja dva tijela ne uzima udarna sila Fud . a usljed trenutnog dejstva sila. Osnovni pojmovi Pojava pri kojoj u beskonačno malom intervalu vremena. udarna sila raste od nule do neke maksimalne vrijednosti. brzine tačaka tijela dobivaju konačne promjene naziva se udar. Udar je vrlo složena pojava i nemoguće ga je definirati u potpunosti bez uvođenja određenih hipoteza o strukturi tijela. odstupa od osnovne pretpostavke da su tijela koja se posmatraju kruta. Ovakve sile nazivaju se udarnim ili trenutnim silama. a zatim opada i postaje jednaka nuli u trenutku prestanka dodira s tijelom. tako da se ovdje moraju uvažiti i elastična svojstva tijela. naravno.

koju je imala r prije samog udara. To znači da bi za potpuno izračunavanje udarnog impulsa I ud trebalo r poznavati funkciju Fud = Fud (t ) . 15. Ovdje je τ beskonačno mala vremenska veličina u odnosu na vremenski trenutak t1 . Ovo općenito nije moguće. brzina tačke M će se promijeniti sa v . čije djelovanje traje do trenutka t1 + τ .001 t [s ] Slika 69. r Usljed djelovanja impulsa udarne sile. na vrijednost brzine v ′ .0001 0. Promjena količine kretanja materijalne tačke τ određena je izrazom M mase m za vrijeme trajanja udara 232 . slika 70. Vremenske promjene udarne sile Prema slici 69. Osnovna jednačina teorije udara Neka se materijalna tačka M mase m kreće pod utjecajem spoljašnjih sila Fi čija je rezultanta r r r F . dva udarna procesa imaće iste udarne impulse ukoliko su površine ispod krivih r Fud (t ) jednake. Ekinović Fud [kN ] 40 30 20 10 0 0. Neka u trenutku t1 na tačku počinje djelovati trenutna udarna sila Fud .DINAMIKA Vukojević. pa se u dinamici do integrala r I ud dolazi indirektnim putem.2.

∫ t1 (15. t1 (15. TEORIJA UDARA t1 +τ t1 +τ r r F dt + ∫ Fud dt. Promjena količine kretanja pri udaru Na osnovu prethodno rečenog. odnosno impulsi neudarnih sila u odnosu na impulse udarnih sila mogu se zanemariti.4) što predstavlja zakon o promjeni količine kretanja materijalne tačke pri udaru. M a A r F c r mv r F A r I ud r mv ′ r mv ′ M r I ud r b Fud r mv Slika 70. ∫ t1 t1 r r m v '− m v = (15. koji glasi: promjena količine kretanja materijalne tačke pri udaru jednaka je udarnom impulsu za tu tačku. jednačina (15.15. 233 . impuls udarne sile tokom kratkog vremenskog intervala τ biće konačna veličina s obzirom na veliki intenzitet udarne sile. to se impuls neudarne rezultantne sile F r r t 1 +τ r I = ∫ F dt ≈ 0 t1 može smatrati beskonačno malom vrijednošću u odnosu na impuls udarne sile koja ima mnogo veći intenzitet t1 +τ r r I ud = ∫ Fud dt >> 0 .3) Dakle.2) se može pisati u vidu r r m v '−m v = t1 +τ r Fud dt .2) S obzirom na to da je interval τ beskonačno mali.

6) Δv = v '−v = m r r Prema slici 70. 15.5) se može izraziti i grafički pomoću trougla ABC formiranog od vektora veličina koje se pojavljuju u toj jednačini.3. Od tri opća zakona mehanike u teoriji udara se koriste samo dva . b) za vrijeme djelovanja udarnih sila.5) r r r r I ud . Slično podjeli sila koje djeluju na materijalni sistem na spoljašnje i unutrašnje. a također se smatra da su tačke sistema za vrijeme udara τ nepokretne. Vektorska jednačina (15.5) sve veličine su date u konačnim iznosima. u osnovnoj jednačini teorije udara (15. tačka M nakon djelovanja udarne sile Fud .zakon o promjeni količine kretanja sistema i materijalne tačke i zakon o promjeni kinetičkog momenta sistema materijalnih tačaka. odnosno udarnog impulsa I ud . slika 70. što je dato osnovnom jednačinom teorije udara. r r rs ru 234 . pomjeranje materijalne tačke je jednako nuli.4) se može pisati i u obliku r r r m v '− m v = I ud ili (15.4) ili (15. Zakon o promjeni količine kretanja materijalnog sistema pri udaru Posmatraće se sistem od n materijalnih tačaka. mijenja svoju putanju " a " i nastavlja se kretati po putanji " b ". djelovanje neudarnih sila se može zanemariti. Na mjestu udara putanja tačke M se lomi i nastaje takozvana singularna tačka. Kako se može vidjeti. pa će pomjeranje biti r r Δr = v sr τ ≈ 0.DINAMIKA Vukojević. za razliku od Newtonovih jednačina koje su bile u diferencijalnom obliku. pa će se kod posmatranja kretanja sistema materijalnih tačaka za vrijeme udara posmatrati samo impulsi udarnih sila I ud = I . Ekinović Jednačina (15. (15. Iz ovih osnovnih izlaganja o teoriji udara može se zaključiti sljedeće: a) pri definiranju udara. mogu se i udarni impulsi podijeliti na udarne impulse spoljašnjih sila I i i impulse unutrašnjih sila I i . jer se umjesto udarnih sila uzimaju udarni impulsi. Djelovanje neudarnih (konačnih) sila za vrijeme udara se može zanemariti. a vrijeme udara vrlo kratko. Zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka u klasičnom obliku ne može se primijeniti za rješavanje osnovnih zadataka teorije udara. c) djelovanje trenutnih sila ogleda se u promjeni brzine tačke. Ovakva pretpostavka proizilazi iz konstatacije da je brzina tačke za vrijeme udara konačna veličina.

∑ n i =1 i =1 i =1 i =1 (15.15.količina kretanja sistema materijalnih tačaka u trenutku prestanka udara. TEORIJA UDARA Na osnovu osnovne jednačine teorije udara (15. a vi .5). gdje je v' i .brzina tačke na kraju udara.brzina tačke na početku udara.10) izražava zakon o promjeni količine kretanja materijalnih tačaka pri udaru: promjena količine kretanja materijalnog sistema pri udaru jednaka je vektorskom zbiru svih spoljašnjih udarnih impulsa koji djeluju na tačke materijalnog sistema. ∑m v i =1 i i r Pošto je vektorski zbir unutrašnjih sila materijalnog sistema krutog tijela jednak nuli. za proizvoljnu materijalnu tačku materijalnog sistema M i mase mi vrijedi da usljed djelovanja impulsa I i i I i dolazi do promjene količine kretanja u iznosu ru rs r r r r mi (v 'i −vi ) = I is + I iu . Zbrajanjem svih n jednačina.količina kretanja sistema materijalnih tačaka u trenutku početka udara. i =1 (15. odnosno ∑I i =1 n ru i = 0.10) Jednačina (15.10) daje naredne tri skalarne jednačine: 235 . isti stav vrijedi i za vektorski zbir unutrašnjih impulsa.8) može napisati u obliku n r r r r K ′ − K 0 = ΔK = ∑ I is . dobija se n n r n r r r m i v ' i − ∑ m i v i = ∑ I i s + ∑ I iu .9) pa se izraz (15. Projiciranjem na ose pravouglog koordinatnog sistema.7) r r Jasno je da se može postaviti ovakvih n jednačina za svaku od n materijalnih tačaka materijalnog sistema. vektorska jednačina (15. (15. (15. r = K 0 .8) gdje su: ∑ m v' i =1 n i n r i r = K ′ .

12) predstavlja zakon promjene (priraštaja) brzine centra inercije materijalnog sistema za vrijeme udara.11) Jednačine (15. i =1 n ' s m vCy − m vCy = ∑ I iy . tada se može pisati i =1 r r K 0 = mvC i n r r ′ K ′ = mvC . Ekinović s ′ K x − K 0 x = ∑ I ix .DINAMIKA n Vukojević. n . vektorska jednačina (15.12) Jednačina (15..11) pokazuju da je promjena količine kretanja materijalnog sistema za neku osu jednaka zbiru projekcija spoljašnjih udarnih impulsa sila koji djeluju na tačke materijalnog sistema na tu istu osu. i =1 n ' s m vCz − m vCz = ∑ I iz . Projiciranjem na ose Descartesovog nepokretnog koordinatnog sistema 0 xyz .13) 236 . a količina kretanja sistema materijalnih tačaka izrazi preko cjelokupne mase materijalnog sistema m = ∑ mi . i = 1.. s K ′ − K 0 y = ∑ I iy y s ′ K z − K 0 z = ∑ I iz . i =1 i =1 n i =1 n (15. i =1 (15.12) se može predstaviti preko tri skalarne jednačine oblika: ' s m vCx − m vCx = ∑ I ix .. odnosno uvrštavanjem u jednačinu (15.. Ako se brzine centra inercije sistema prije i poslije udara označe sa r r ′ vC i vC . i =1 n (15.10) dobiće se n r r r r r r K ′ − K 0 = ΔK C = mv 'C −mvC = ∑ I is .

i ∑ (r × m v ) = L i =1 n i i i i =1 n r r r 0 r ∑ (r × I ) = ∑ M rs i i =1 n i r Ir s 0 .15. TEORIJA UDARA Jednačine (15. količina kretanja sistema materijalnih tačaka se ne mijenja.glavni moment svih unutrašnjih udarnih impulsa koji djeluju u materijalnom sistemu za pol 0. ∑( i =1 r ru r r ri × I iu = ∑ M 0I i . 15. Vektorom položaja r ri definiraće se položaj svake tačke M i materijalnog sistema u odnosu na pol 0. odabraće se prvo proizvoljna tačka 0 u koordinatnom sistemu 0 xyz kao pol. (15. a zatim n n sabere svih n jednačina.7). .13) predstavljaju promjene projekcija brzina centra inercije sistema za ose Descartesovog koordinatnog sistema 0 xyz pri udaru. dobiće se r r r r r r ∑ (r × m v ' ) −∑ (r × m v ) = ∑ (r × I ) +∑ (r × I ) n rs i n ru i i =1 i i i i =1 i i i i =1 i i =1 i . odnosno v 'C = vC .kinetički moment materijalnog sistema za tačku 0 na kraju udara.glavni moment svih spoljašnjih udarnih impulsa koji djeluju na materijalni sistem za pol 0. Ako se vektorom položaja r ri vektorski sa lijeve strane pomnoži jednačina (15. U slučaju da ne postoje spoljašnji udarni impulsi ∑I i =1 n rs i = 0.14) gdje su: r r ∑ (ri × mi v 'i ) = L0′ n r . iz čega se može izvesti zaključak da. ) 237 .kinetički moment materijalnog sistema za tačku 0 na početku udara. dobiće se da je r r r r K ′ = K 0 . Zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema pri udaru Da bi se odredila promjena kinetičkog momenta sistema materijalnih tačaka pri udaru. u slučaju kada na materijalni sistem djeluju samo unutrašnji udarni impulsi.4.

odnosno ostaje konstantan.15) dobiti oblik r r ′ L0 = L0 . i =1 rs na osnovu kojih se može konstatirati da je promjena (priraštaj) kinetičkog momenta materijalnog sistema za bilo koju osu pri udaru jednaka zbiru svih spoljašnjih momenata udarnih impulsa za tu osu. ∑ n i =1 pa će jednačina (15. projicirana na ose Descartesovog koordinatnog sistema. daje tri skalarne jednačine oblika: ′ L0 x − L0 x = ∑ M 0I ix . Ekinović Kako je vektorski zbir unutrašnjih sila u materijalnom sistemu jednak nuli.15) Jednačina (15. koji djeluju na materijalni sistem.DINAMIKA Vukojević. i =1 n rs (15. onda se kinetički moment sistema za bilo koju tačku sistema ne mijenja. za istu tačku.15). (15. Vektorska jednačina (15. tako da će izraz (15. 238 .15) izražava zakon o promjeni kinetičkog momenta materijalnog sistema: promjena kinetičkog momenta materijalnog sistema za proizvoljno odabranu tačku pri udaru jednaka je gometrijskom zbiru momenata svih spoljašnjih udarnih impulsa. biće r rs M 0I i = 0 .16) ′ L0 z − L0 z = ∑ M 0I iz . Ukoliko ne djeluju spoljašnji udarni impulsi.17) Gornja jednačina ukazuje na to da ako na tačke mateirjalnog sistema djeluju samo unutrašnji udarni impulsi. i =1 n n rs ′ L0 y − L0 y = ∑ M 0I iy .14) dobiti konačan oblik n r r r r rs ′ L0 − L0 = ΔL0 = ∑ M 0I i . i =1 (15. to je i glavni moment unutrašnjih sila jednak nuli.

kugla pada vertikalno i u trenutku udara o nepokretnu r r podlogu ima brzinu v . slika 71. a nakon udara ima brzinu v ' koja također ima isti pravac kao normala On . a u protivnom je necentralni. Udar tijela o nepokretnu podlogu U primjeru prikazanom na slici 71.a. TEORIJA UDARA 15. Normala povučena u tački udara A na tangencijalnu ravan (dodirnu ravan) naziva se normala ili pravac udara i obilježava se sa On . onda je udar centralni (upravni). koja je kolinearna sa pravcem On . 239 . Tangencijalnu ravan u ovom slučaju definira vektor normale T prirodnog trijedra. Ukoliko ulazna brzina i brzina nakon udara nisu kolinearne. r r n m C r I ud r v′ M0 M2 h1 m C O A r v r T h2 r v′ r v b) M1 C1 r N a) Slika 71.a. slika 71.15. Koeficijent uspostavljanja (restitucije) r Pretpostaviće se da se tijelo mase m kreće translatorno po vertikali naniže brzinom v . Udar tijela o nepokretnu podlogu. koji sa vektorom N zatvara pravi ugao na konturi presjeka. koja je usmjerena u pravcu normale na nepomičnu zakrivljenu podlogu. Ako su u trenutku sudara težišta tijela na osi On . biće riječ o takozvanom kosom udaru.5.

18) S obzirom na to da postoji samo normalna komponenta impulsa I ud = I n = I . U samom procesu udara mogu se razlikovati dvije faze. odstupanje od osnovne pretpostavke da se posmatraju kruta tijelo. U tom periodu kinetička energija tijela pretvara se u potencijalnu energiju koja je proporcionalna elastičnoj deformaciji tijela. projiciranjem na pravac normale dobija se da je spoljašnji udarni impuls jednak m (v′ + v ) = I . (15. Obje faze udara dešavaju se. r impuls I ud . Beskonačno mali vremenski interval u kojem se dešava prva faza obilježiće se sa τ 1 . usljed djelovanja elastičnih sila. Pojam i veličina koeficijenta udara zasniva se na elastičnim svojstvima tijela.DINAMIKA Vukojević. Udarom kugle u nepokretnu podlogu.19) r r r r r r dvije nepoznanice – krajnju brzinu v ' i udarni impuls I . što se sve događa u vrlo malom vremenskom intervalu koji će se označiti sa τ 2 . Time je uveo dopunsku jednačinu (vezu) i omogućio rješavanje osnovne jednačine teorije udara. koeficijenta udara). i uveo pojam koeficijenta restitucije (koeficijenta uspostavljanja. kako je već rečeno. Prva faza podrazumijeva onaj dio udara tokom kojeg se tijelo deformira sve dotle dok mu brzina ne postane jednaka nuli. U ovoj jednačini je početna brzina v obično poznata i postavlja se pitanje kako odrediti ostale Newton je generalizirao postavke Villisa i Huygensa. koji su 1668. koji je u slučaju glatke ravni usmjeren u pravcu normale On . koji 240 . u vrlo malom vremenskom razmaku objedinjuje τ 1 i τ 2 . što je. a jedan dio pretvara se u toplotnu energiju usljed trenja između elementarnih čestica. τ . javlja se normalna reakcija N r ud koja stvara udarni Zakon o promjeni količine kretanja kugle u ovom primjeru u kojem je riječ o centralnom upravnom udaru. odnosno τ = τ 1 + τ 2 . kako je već rečeno. Ekinović Kako se težišta tijela C i C1 nalaze na zajedničkoj normali. to se ovdje radi o centralnom udaru (sudaru). a i obje brzine su u pravcu normale On . U drugoj fazi udara. (15. godine dali osnovne postavke teorije udara. tijelo se nastoji vratiti u prvobitni oblik. općenito glasi r r r m (v '−v ) = I ud .

15. (15.22) k= Jasno je da je 0 ≤ k ≤ 1 .21) odredi koeficijent restitucije (15. tijelo neće dostići prvobitnu kinetičku energiju (osim u idealnom slučaju). Na osnovu zakona o promjeni kinetičke energije. može se uspostaviti logičan odnos ovih brzina: v ≥ v ' . slobodno pada sa visine h1 na ravnu nepokretnu podlogu izrađenu od istog materijala. Vrijednost koeficijenta restitucije k za različite materijale određuje se vrlo jednostavno eksperimentalnim putem. Odnos intenziteta brzine tijela na kraju udara i intenziteta njegove brzine neposredno prije udara pri pravom (upravnom) udaru o nepomičnu površinu predstavlja koeficijent restitucije i iznosi r r r k= v′ v . v′ = v h2 .b.20) Koeficijent uspostavljanja k zavisi od vrste materijala tijela koja se sudaraju. a ne zavisi od njihove veličine.21) Primjenom istog zakona. Prema objašnjenju koje je dato za prvu i drugu fazu udara. odredi se brzina kojom kuglica udari u podlogu prema formuli v = 2 gh1 . Neka kuglica. dobiće se da je brzina kuglice v′ nakon udara v' = 2 gh2 . pa se dio energije troši na zagrijavanje tijela poslije udara. h1 (15.23) 241 . TEORIJA UDARA Ako su deformacije na tijelu elastično-plastičnog karaktera. (15. za koju se treba odrediti koeficijent k . odakle se prema izrazu (15. Potrebno je izmjeriti visinu h2 do koje kugla odskoči nakon udara. Nakon završetka udara tijelo će se odvojiti od nepomične podloge brzinom v ' koja je različita r od brzine v koju je imalo prije udara. na putu kuglice od M 1 do M 2 . slika 71.

Kod elastičnog udara su brzine na početku i na kraju udara iste. ili brzina tačke na kraju udara (15. m (k + 1) (15. treba napomenuti da se pri udaru javlja vrlo složen proces transformiranja energije i da ova teorija još uvijek nije dobila egzaktno tumačenje. dok je tangencijalna komponenta impulsa I T = 0 . v′ = v . Kod potpuno plastičnog udara je k = 0 . r r Udarni impuls reakcije podloge u slučaju idealne veze (glatke podloge) imaće samo jednu komponentu i to normalnu I n . el pl Koeficijent restitucije k za neke materijale iznosi: . 15. Poslije malog vremenskog intervala τ . moguće je vratiti se na jednačinu (15.6. Međutim.19). odakle se koristeći odnos (15.staklo o staklo ………….čelik o čelik …………… k = 5 9. riječ je o potpuno elastičnom udaru. k =1 2 .DINAMIKA Vukojević. potrebno je izračunati brzinu r r r v ' nakon udara i odrediti impuls I . Kosi udar tačke o nepomičnu podlogu Neka materijalna tačka mase m u trenutku t udari o glatku podlogu brzinom v i pod uglom r α u odnosu na normalu n . slika 72. uvođenje koeficijenta restitucije omogućava rješavanje postavljenih problema korištenjem osnovne jednačine udara.24) v' ⎞ ⎛ m ⎜ v'+ ⎟ = I .20) može naći udarni impuls I = m v (1 + k ) . kuglica će se odbiti od r nepokretne podloge brzinom v ' pod uglom β . Ekinović U slučaju kada je vrijednost koeficijenta restitucije k = 1 . odnosno v′ = 0 . r 242 . što znači da se udar završava prvom fazom. Na osnovu poznate brzine v koju je kuglica imala prije udara. k⎠ ⎝ odnosno v ' = k I.25) Dakle. k = 15 16 . što je idealan slučaj.drvo o drvo …………… . tj. Nakon nalaženja vrijednosti koeficijenta k . Kod potpuno elastičnog udara udarni impuls je dva puta veći nego pri plastičnom udaru ( I ud = 2 I ud = 2mv ). .

27) ( m(v ) − v )= 0 . TEORIJA UDARA α r n β r v′ r ′ vn m r r ′ vT = vT r T r vn r v r r In = I Slika 72. može se odrediti udarni impuls I . Prema tome. 243 .27) slijedi ' vT = vT .30) m. što kada se uvrsti u (15. (15. (15. dobijaju se (15.29) odakle slijedi ' k vn = vn .28) (15. k i α . (15. ako se poznaje Iz jednačine (15. Kosi udar tačke o nepokretnu podlogu Projiciranjem osnovne jednačine teorije udara u pravcu normale n i tangente dvije jednačine: ' m vn + vn = I n = I . v. ' T T r r T . to se koeficijent restitucije k može izračunati na osnovu r k = v n' r vn .26) (15.26) daje I = m vn (1 + k ) .15.31) što znači da se tangencijalna komponenta brzine prije i poslije udara ne mijenja. r Kako se udar dešava samo u pravcu normale n .

Ekinović Prema slici 72.32) odakle je koeficijent restitucije k= Intenzitet brzine v ' nakon udara iznosi: r tg α . tg β 2 2 2 2 v' = v'T +v'n = vT + k 2vn = v sin 2 α + k 2 cos 2 α . r r v1 > v2 m1 C1 r v1 r r ′ v2 > v1′ r m2 v2 C2 x m1 C1 r r ′ v1′ . vn vn k vn k (15.32) slijedi da je je u ovom slučaju odbojni ugao veći od upadnog ugla kuglice. Normala koja se povuče na tangencijalnu ravan na mjestu dodira poklapa se sa pravom x koja spaja centre C1 i C2 .7. m2 v2 C2 x Slika 73. tgβ > tgα . (15. tj. tg β = ' = T = tg α . Upravni centralni sudar dva tijela 244 . prema (15. na osnovu odnosa komponentih brzina. slika 73. sudare u nekom trenutku vremena.33) Pošto je za neelastični udar k < 1 . Ovakav sudar se naziva upravni centralni sudar.DINAMIKA Vukojević. pa se može reći da 15. koja se kreću translatorno različitim brzinama v1 > v2 duž prave koja spaja njihove centre inercije C1 i C2 . Upravni centralni sudar dva tijela Neka se dva tijela. mogu se naći i odgovarajući uglovi ' vT vT v 1 tg α = .

Udarni impulsi se javljaju kao posljedice reakcija tijela na mjestu dodira. Brzina v1 mora biti veća od v 2 . 245 . r r Prije samog rješavanja. treba imati na umu neke logične pretpostavke. jer u protivnom ne bi bilo sudara. pa će tijela nakon sudara imati različite brzine.15. ako su poznate mase tijela r r m1 i m2 .34) r r r r m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2' . a nakon sudara v1′ i v2 . ′ Zadatak je da se odrede brzine središta masa v1′ i v2 nakon sudara.36) gdje su v1 − v2 i v1 − v2 relativne brzine tijela prije i poslije sudara. odnosno količine kretanja sistema na kraju i na početku sudara su iste. Izraz (15. Na osnovu ovakve konstatacije. Ukoliko bi sudar bio plastičan. (15. koja glasi: ' v1' − v2 k= ' ' v1 − v2 = ' v2 − v1' . Kod ovakvog upravnog centralnog sudara tijela nema spoljašnjih udarnih impulsa. a to su ustvari unutrašnje sile. pošto nema ni spoljašnjih sila. TEORIJA UDARA ′ Neka brzine tijela masa m1 i m2 iznose v1 i v2 prije sudara. što projiciranjem na osu x daje ' m1v1 + m2 v 2 = m1v1' + m2 v 2 . Sudar je elastičan. Brzina v2 treba biti veća od v1′ da bi se tijela razdvojeno kretala nakon sudara. Ovdje je v1 > v2 i ′ 2 v1 < v′ .34) u razvijenom obliku glasi (15. v1 − v2 (15. oba tijela bi nakon r r ′ sudara nastavila kretanje zajedno istom brzinom. može se napisati da je r r r r r r r r K0 = K ′ .35) ′ ′ U ovoj jednačini pojavljuju se dvije nepoznanice v1 i v2 . Dodatna jednačina će se formirati pomoću Newtonove hipoteze o koeficijentu restitucije k . primjenom zakona o promjeni količine kretanja na sistem od dva tijela pri sudaru. brzine tijela prije sudara v1 i v2 i koeficijent restitucije k .

38).41) kao i udarni impulsi prema (15.40) I1 = − I 2 = − Da bi se oba tijela zaustavila nakon plastičnog sudara.39) I1 = − I 2 = − m1 m2 (1 + k )(v1 − v 2 ) . uz r r I 1 = − I 2 . m1 + m2 (15. Uvrštavanjem (15.37). dobija se (15. Slične jednačine bi se dobile i u slučaju da se tijela kreću translatorno jedno drugom u susret.37) i (15. Ekinović ′ ′ Ako se riješe jednačine (15. odnosno I 1 = m1 (v1' − v1 ) .37) (15. v2 = v2 + m1 + m2 m1 + m2 (15. kao i za udarni impuls (15. dobiće se: m2 (v1 − v2 ) m1 + m2 m1 ' (v1 − v2 ) .42) 246 . prema istim izvedenim jednačinama. m1 + m2 (15. mora biti zadovoljen uvjet m1v1 = − m2v2 . prema već izvedenim jednačinama.39) u jednačinu (15.DINAMIKA Vukojević. Za plastičan sudar ( k = 0 ). dobiće se brzine oba tijela u iznosu ' v1' = v 2 = m1v1 + m2 v 2 . dobijene su pod pretpostavkom da se tijela kreću translatorno u istom smjeru.36) po v1 i v2 . dobijaju se brzine tijela v1' = v1 − 2m1 (v1 − v 2 ) 2m2 (v1 − v 2 ) ' . koja će se primijeniti samo na prvo tijelo. dobija se (15.38) Na osnovu teoreme o udarnom impulsu. Za elastičan sudar ( k = 1 ). m1 + m2 m1 m2 (v1 − v2 ) . v2 = v2 + (1 + k ) m1 + m2 v1' = v1 − (1 + k ) pretpostavku da unutrašnji impuls sistema postaje spoljašnji.35) i (15.40).40) Jednačine za brzine tijela nakon sudara (15.

tijelo koje je bilo u stanju mirovanja ( v2 = 0 ) prelazi u kretanje brzinom koja je jednaka brzini prvog tijela.42) proizilazi da će tijela međusobno razmijeniti brzine: v1' = v 2 ' v 2 = v1 .44) Ako se uporede udarni impulsi za dva ekstremna slučaja koeficijenta k . a drugo tijelo u njega udari brzinom v1 . U slučaju istih masa tijela m1 = m2 . a sporijeg povećava. (15.45) E k' = ( ) Razlika kinetičkih energija sistema (tijela) predstavlja gubitak ΔEk kinetičke energije pri sudaru: 247 . TEORIJA UDARA i udarni impulsi I1 = − I 2 = − 2m1 m2 (v1 − v 2 ) . ako se poznaju koeficijent restitucije k i brzine tijela prije i poslije sudara. 2 1 ' m1v1'2 + m2 v 22 . 15. Uz pretpostavku da su se dva tijela prije sudara kretala translatorno. Carnotova teorema. m1 + m2 Iz gornjih jednačina proizilazi da se odlazna brzina bržeg tijela smanjuje. pri čemu je m1 = m2 .8. kinetička energija tijela prije sudara iznosi Ek = a nakon sudara 1 2 m1v12 + m2 v 2 .15.43) U slučaju da je jedno tijelo u stanju mirovanja. (15. Postavlja se pitanje koliki je gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela masa m1 i m2 . iz jednačina (15. može se vidjeti da su udarni impulsi pri elastičnom (idealnom) sudaru dva puta veći. Gubitak kinetičke energije pri sudaru dva tijela Kako je već ranije rečeno. a prvo tijelo ostaje u stanju mirovanja: v1' = 0 ' v 2 = v1 . kod tijela koja nemaju potpuno elastičan sudar jedan dio kinetičke energije se troši na deformaciju i zagrijavanje tijela. 2 ( ) (15.

Ekinović ΔE k = E k − E k' = ili 1 1 2 ' m1 v12 − v1'2 + m2 v 2 − v 22 .47) Koeficijent restitucije u ovom slučaju je k= Ako se formira odnos ' v1' − v2 v1 − v2 = ' v2 − v1' . 2 2 ( ) ( ) ΔEk = Iz izraza (15. 2 ' m1 v1 − v1' = −m2 v 2 − v 2 . jer pokazuju za koliko se smanjila brzina svakog tijela pri sudaru.46) ( ) ( ) (15. izraz za ΔEk se može napisati u obliku ΔE k = što uz (15.50) ΔE k = 1− k ⎡1 ' ⎢ 2 m1 v1 − v1 1+ k ⎣ ( ) 2 + 1 ' 2⎤ m2 v 2 − v 2 ⎥ . 2 ⎦ ) (15.47). 1+ k [( ) ( )] (15. ' ' ( ) ( ) 248 . koji nije potpuno elastičan.35) slijedi 1 ' ' m1 v1 − v1' v1 + v1' + m2 v2 − v2 v2 + v2 .49) Na osnovu izraza (15.48) v1' − v2 ' 1− k v1 − v2 (v1 − v2 ) + (v'1 −v'2 ) (v1 + v'1 ) − (v2 + v'2 ) . [ ( )( ) ( )( )] (15.51) Jednačina (15.46) i (15. jednak je 1− k -tom dijelu 1+ k kinetičke energije koju bi imao sistem kad bi se kretao izgubljenim brzinama. 2 ( )[( ) ( ( )] (15. = = = ' v2 − v1 ' (v1 − v2 ) + (v'2 −v'1 ) (v1 − v'1 ) − (v2 − v'2 ) 1+ k 1+ v1 − v2 1+ dobija se (v 1 ' + v1' − v 2 + v 2 = ) ( ) 1− k ' v1 − v1' − v 2 − v 2 .49) daje 1 ' m1 v1 − v1' v1 + v1' − v 2 + v 2 .51) izražava Carnotovu teoremu koja glasi: Gubitak kinetičke energije pri upravnom centralnom sudaru.51) veličine v1 − v1 i v2 − v2 nazivaju se izgubljene brzine.DINAMIKA Vukojević. U izrazu (15. v1 − v2 (15.

z B rs r I Bx r I By r vC C ( xC . Osnovni zadatak koji se postavlja ovdje je određivanje impulsnih reakcija u ležištima i nalaženje uvjeta pri kojima će ove reakcije biti izbjegnute. Udarni impulsi najčešće su vrlo velikog inteziteta. TEORIJA UDARA 15. koje se slobodno obrće oko vertikalne ose 0 z djeluje u tački K spoljašnji udarni impuls I . zC ) r I xs h rs Iy ω r I zs K r Is zK r I Az r I Ax x 0 r I Ay A y yK xK Slika 74. Određivanje impulsnih reakcija tijela koje se obrće oko nepokretne ose Poći će se od pretpostavke da na kruto tijelo. Određivanje impulsnih reakcija Pri rješavanju postavljenog zadatka odabraće se pravougli koordinatni sistem 0 xyz sa ishodištem u osloncu A koji je kruto je vezan za tijelo i zajedno se obrće sa njim ugaonom 249 . U osloncima će doći do pojave udarnih (impulsnih) reakcija. yC . pa mogu u praksi izazvati oštećenja ležišta i vrlo ozbiljne poremećaje na rotirajućim uređajima. slika 74.9.15.

Brzine središta tijela vC i vC prije i poslije udara su paralelne osi x što proizilazi iz uvjeta obrtanja tijela oko ose 0 z . vCz = 0 . dobija se: 250 . i =1 I L y − L0 y = ∑ M yi .DINAMIKA Vukojević. to će njene (15. -poslije udara r ′ ω0 . ω0 y = 0 . može se za već postavljeni sistem referencije 0 xyz formirati šest jednačina: ' s m vCx − vCx = ∑ I ix . i =1 3 rs ' s m vCy − vCy = ∑ I iy . (15. i =1 ( ( ( ) 3 L x − L0 x = ∑ M xI i .54) Uvrstivši vrijednosti ugaonih brzina u izraze za kinetičke momente (13. Ekinović r r ω . Pretpostaviće se da spoljašnji udarni impuls I s što u osloncima A i B stvara impulsne reakcije. y K . i =1 ) 3 L z − L0 z = ∑ M zI i . ω y = 0 . i =1 3 rs Kako je intenzitet brzine vC prije udara vC = yC projekcije na koordinatne ose iznositi: -prije udara vCx = − yC ω0 . na tijelo promijeniće se brzina središta sistema (inercije) Na osnovu zakona o promjeni količine kretanja središta (centra inercije) sistema i zakona o promjeni kinetičkog momenta. Projekcije na koordinatne ose vektora ugaone brzine tijela iznose: -prije udara ω 0 x = 0 . vCy = 0 . Djelovanjem udarnog impulsa I r r' rs r vC . vCy = 0 . vCz = 0 .53) ′ ′ ′ vCx = − yC ω . z K ) .52) ' s m vCz − vCz = ∑ I iz . -poslije udara ωx = 0 . i =1 ) 3 3 rs (15. a samim tim i kinetički moment sistema.16) i projicirajući na odgovarajuće koordinatne ose. ω0 r prije udara i ω r poslije udara ω0 z = ω0 ωz = ω . brzinom djeluje u tački K ( xK . a poslije udara vC = yC ω .

s s s r r r r 15. s − J x z (ω − ω 0 ) = I zs y K − I y z K − I By h .15.52). I y . Centar udara Postavlja se zadatak da se odrede uvjeti pod kojima se udarni impulsi neće prenijeti na oslonce kojima je tijelo vezano za vertikalnu osu. 0 = I zs + I Az . odnosno y i z . Ly = − J y z ω .centrifugalni momenti inercije tijela za ose x i z . (15.10. I Bx . a J x z i J y z . L0 z = J z ω 0 . I Az . L0 y = − J y z ω0 . Ako se unesu vrijednosti projekcija brzina centra inercije C iz (15.55) gdje su J z .56) tako što će se projekcije impulsnih reakcija I A i r r I B izjednačiti sa nulom. pošto se cijelo vrijeme posmatra sistem (tijelo) oslobođeno od veza.55) u jednačinu (15.komponente spoljašnjeg udarnog impulsa. ali suprotnim smjerom djeluju na samo ležište. Na osnovu ovih jednačina mogu se odrediti reaktivni impulsi I A i I B koji istim intenzitetom. I By komponente reaktivnih udarnih impulsa I A i I B . kao i udarni impulsi i njihovi momenti. s 0 = I y + I Ay + I By .56) ne sadrži reaktivne impulse i pomoću nje se može odrediti priraštaj ugaone brzine.53) i kinetičkog momenta iz (15. dobiće se: − my C (ω − ω 0 ) = − I xs + I Ax + I Bx . Ovo je u saglasnosti sa Trećim zakonom mehanike. pa se može pisati: 251 . I z . a I Ax . Šesta jednačina u (15.56) − J y z (ω − ω 0 ) = − I xs z K − I zs x K + I Bx h . TEORIJA UDARA L0 x = − J x z ω0 .moment inercije tijela za osu z. s J z (ω − ω 0 ) = I y x K + I xs y K . Ovi uvjeti se mogu dobiti iz jednačina (15. gdje su: I x . Lz = J z ω . (15. Lx = − J x z ω . I Ay .

Uz uvjet I y = I z = 0 može se pisati I x = I . J z (ω − ω0 ) = I s y K . Sada će se razmotriti ostale jednačine.57) poprimaju oblik: − J x z (ω − ω0 ) = 0 . Pošto je ω − ω0 ≠ 0 .60) Iz treće i četvrte jednačine mogu se naći koordinate tačke K ( y K . odnosno r r 252 . peta i šesta jednačina u s s s s izrazu (15. z K ) u kojoj treba djelovati spoljašnji udarni impuls da i reaktivni impulsi bili jednaki nuli ( I A = I B = 0).DINAMIKA Vukojević. Ekinović − myC (ω − ω0 ) = − I xs . r r (15. pa prva. Jedan od uvjeta da impulsne reakcije I A i I B budu jednake nuli dobiće se neposredno iz druge i treće jednačine (15. myC (ω − ω0 ) = I s .57) − J y z (ω − ω0 ) = − I xs z K − I zs xK . (15. (15. iz druge jednačine (15. s J z (ω − ω0 ) = I y xK + I xs yK .58) Odavde se zaključuje da spoljašnji udarni impuls na tijelo koje se slobodno obrće treba biti usmjeren okomito na ravan koja prolazi kroz obrtnu osu tijela 0 z i centar inercije C . 0 = I zs .59) slijedi Jxz = 0 .59) − J y z (ω − ω0 ) = − I s z K . s 0 = Iy. četvrta. (15. s − J x z (ω − ω0 ) = I zs yK − I y z K . slika 74.57) u vidu s I y = 0 i I zs = 0 .

15. TEORIJA UDARA

zK =

J yz ⎛ I s ⎞ J yz ⎜ ⎟= , Is I s ⎜ myC ⎟ myC ⎝ ⎠ J (ω − ω ) J ⎛ I s ⎞ Jz yK = z s o = sz ⎜ ⎜ my ⎟ = my . ⎟ I I ⎝ C⎠ C =

J yz (ω − ωo )

(15.61)

Pomoću Huygens-Steinerove teoreme se može napisati da je
2 J z = J C z + myC ,

gdje je J C z - moment inercije za težišnu osu Cz . Prema izrazu (15.61) dobija se

yK =
Odavde proizilazi da je

2 J C z + myC

myC

=

JC z myC

+ yC .

(15.62)

yK > yC , odnosno napadna tačka spoljašnjeg udarnog impulsa K se nalazi na većem rastojanju od obrtne ose od centra inercije C . Formula (15.62) ima isti oblik
kao formula za reduciranu dužinu fizičkog klatna.

Dakle, uvjeti pri kojima će reaktivni impulsi u ležištima biti jednaki nuli su sljedeći: a) centrifugalni moment inercije tijela za obrtnu osu i osu okomitu na ravan koja prolazi kroz centar inercije tijela i obrtnu osu mora biti jednak nuli, prema (15.60), b) koordinate y K i z K tačke K u kojoj djeluje udarni impuls moraju zadovoljiti uvjete iz (15.61), dok treća koordinata može imati proizvoljnu vrijednost.

r I s , prodire kroz ravan 0 yz naziva centar udara. Pri tome ravan 0 yz prolazi kroz obrtnu osu i centar inercije C .
kojoj prava, duž koje djeluje spoljašnji udarni impuls Pošto se koordinatni sistem referencije

Ako se u ležištima obrtnog tijela ne pojavljuju reaktivni pritisci (impulsi), onda se tačka K 1 u

0 xy može postaviti proizvoljno, naprimjer tako da rs koordinatni početak leži na obrtnoj osi, a udarni impuls I u ravni 0 xy , tada će biti z K = 0 . Iz treće jednačine dobiće se J yz = 0 , a pošto je J xz = 0 , to će osa 0 z biti glavna osa
inercije.

253

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Da bi istovremeno i dinamičke reakcije bile jednake nuli, mora težište imati koordinatu

yC = 0 , što bi prema izrazu (15.61) dalo yK =

Jz =∝ . Ovo znači da je nemoguće myC

istovremeno ostvariti da dinamičke i impulsne reakcije budu jednake nuli. Značenje centra udara može se uočiti pri radu sa čekićem. Naime, ako se ručica ne drži na određenoj udaljenosti, može se osjetiti neugodan reaktivni udarni impuls u ruci.

15.11. Primjeri
Primjer 1. Parni čekić ima visinu podizanja h = 1,25 m , slika 15.1. Vrijeme podizanja jednako je dvostrukom vremenu njegovog padanja pod utjecajem sopstvene težine. Ako je težina čekića G1 = 12 kN , a težina otkovka i nakovnja G2 = 250 kN , odrediti koliki se rad troši na deformaciju otkovka, a koliko na potresanje temelja. Također, odrediti snagu čekića. Rješenje. Vrijeme za koje čekić padne usljed sopstvene težine iznosi

h

G1

t1 = 2h g .
G2

(a)

Prema navedenim podacima u tekstu zadatka, vrijeme podizanja iznosi

t2 = 2t1 = 2 2h g .
Na osnovu ovoga, ukupno vrijeme za jedan udar čekića iznosi Slika 15.1.

(b)

t = 3 2h g .
Broj udara u minuti će iznositi

(c)

n=

udara 10 g 60 = 20 ≈ 20 = 40 min 2 ⋅ 1,25 2h t

(d)

Brzina čekića nakon slobodnog pada i u trenutku udara o nakovanj će iznositi

254

15. TEORIJA UDARA

v1 = 2 gh ,
a kinetička energija

(e)

m1v12 E k1 = = G1 h , 2
što je ujedno i rad čekića koji izvrši pri udaru. Kako je udar neelastičan ( k = 0), iz zakona o održanju količine kretanja slijedi

(f)

v' =

m1v1 , m1 + m2

(g)

gdje je: v′ – zajednička brzina masa nakon udara. Prema tome, kinetička energija masa neposredno nakon udara je

Ek 2 =

m1 + m2 '2 m12 v12 . v = 2 2(m1 + m2 )

(h)

Utrošeni rad na kovanju biće jednak razlici kinetičkih energija prije i poslije udara:

m + m2v1 . ΔEk = Ek1 − Ek 2 = 1 2 (m1 + m2 )
Na temelj se prenosi kinetička energija na kraju udara, odnosno

2

(i)

Ek 2 iz izraza (h).

Za zadate brojčane podatke mogu se izračunati posmatrane veličine pri jednom udaru:

Ek 1 = 15 kJ , Ek 2 = 0,7 kJ , ΔEk = 14,3 kJ
Snaga potrebna za ostvarivanje

(j)

n udaraca u jednoj minuti iznosi:
(k)

ΔEk 14,3 ⋅ 103 N= n= 40 = 75 kW . tmin 60

255

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

Primjer 2. Dvije jednake elastične kugle sudara zaustavila.

A i B kreću se jedna prema drugoj brzinom v A i vB , slika 15.2. Odrediti koliki treba da je odnos između brzina kugli da bi se kugla A poslije
r vA

r vB

Rješenje. Kako nema spoljašnjih impulsa, količina kretanja prije i poslije sudara je ista:

mv A − mvB = mv′ . B
Slika 15.2.

(a)

Pošto je relativna brzina kugli prije sudara v A + vB , to će koeficijent uspostavljanja iznositi

k=
Zamjenom (b) u jednačinu (a) dobiće se

' vB . v A + vB

(b)

mv A − mvB = m k (v A + vB ) ,
odakle je traženi odnos brzina

(c)

vA 1 + k . = vB 1 − k

(d)

256

16. ANALITIČKA MEHANIKA

16

ANALITIČKA MEHANIKA

16.1. Uvodna razmatranja
Još od vremena definiranja osnovnih zakona mehaničkog kretanja, dinamika se razvijala u dva osnovna pravca. Jedan pravac razvoja dinamike, koji se uvjetno naziva "vektorska mehanika", zasniva se na Newtonovim zakonima mehanike. Ova oblast dinamike izučava kretanja materijalne tačke ili sistema materijalnih tačaka na osnovu zadatih sila i početnih uvjeta kretanja. Osnovne veličine mehaničkog sistema koje određuju ovu granu mehanike jesu vektorske veličine - impuls sile i količina kretanja. Pored impulsa sile i količine kretanja, za osnovne mjere mehaničkog kretanja Leibnitz je predlagao dvije skalarne veličine, i to kinetičku energiju i rad sile. Prema tome, Leibnitz se smatra osnivačem druge grane mehanike koja se naziva "analitička mehanika". Ovdje je za proučavanje kretanja materijalnog sistema dovoljno poznavati kinetičku energiju i rad, odnosno potencijalnu energiju tijela. Kako obje oblasti mehanike opisuju iste prirodne pojave, one, svaka na svoj specifičan način, vrše interpretaciju mehaničkog kretanja. Kod slobodnog materijalnog sistema, čije kretanje nije ograničeno vezama, obje oblasti mehanike imaju podjednaku primjenu pri rješavanju problema. Međutim, pri proučavanju kretanja materijalnih sistema koji su podvrgnuti vezama, metode rješavanja zadataka iz analitičke mehanike su mnogo jednostavnije i racionalnije. U vektorskoj mehanici problemi su se uglavnom posmatrali u Descartesovom koordinatnom sistemu i rješavali postavljanjem diferencijalne jednačine kretanja za svaku tačku materijalnog sistema. U analitičkoj mehanici kretanja se definiraju u bilo kojem koordinatnom sistemu, a materijalni sistem se posmatra kao cjelina, bez uvođenja reakcija i jednačina veza.

257

DINAMIKA

Vukojević, Ekinović

16.2. Veze materijalnog sistema
U prvom dijelu ove knjige dati su osnovni pojmovi o vezama i njihovoj klasifikaciji. Kako je rečeno, veze mogu biti: stacionarne i nestacionarne, holonomne i neholonomne, obostrane (zadržavajuće) i jednostrane (nezadržavajuće). Veze koje ne zavise od vremena zovu se stacionarnim, dok veze koje zavise od vremena predstavljaju nestacionarne veze. Veze koje ne ograničavaju brzinu tačke, već samo njen položaj, nazivaju se holonomnim vezama. S druge strane, veze koje ograničavaju ne samo koordinate tačke već i njenu brzinu nazivaju se neholonomne veze. Jednostranim ili nezadržavajućim nazivaju se veze koje sprečavaju pomjeranje materijalne tačke u određenom smjeru, dok u drugom smjeru dopuštaju kretanje. Obostranim ili zadržavajućim vezama nazivaju se veze koje sprečavaju pomjeranje tačke u oba smjera. Prema tome, svaka veza ima tri atributa koja odgovaraju navedenim klasifikacijama. Naprimjer, jednačina nestacionarne, zadržavajuće i holonomne veze ima oblik

f ( x, y , z , t ) = 0
dok bi nejednačina stacionarne, nezadržavajuće i neholonomne veze imala oblik

& & & f ( x, y , z , x, y , z ) ≤ 0 .
Navedena izlaganja, koja se odnose na veze materijalne tačke, mogu se u potpunosti proširiti i na sistem materijalnih tačaka, odnosno tijela. Sistemom materijalnih tačaka, odnosno materijalnim sistemom naziva se izdvojeni skup materijalnih tačaka koje djeluju jedna na drugu pod određenim uvjetima. Sile koje djeluju na sistem mogu se svrstati u dvije osnovne grupe: a) aktivne sile i reakcije veza Aktivne sile su djelovanja drugih tijela ili sistema na posmatrani materijalni sistem ili tačku i one nastoje da izazovu pomjeranje, odnosno kretanje. Reakcije veza su djelovanja veza ili sistema veza na materijalni sistem, koje sprečavaju ili ograničavaju njegovo kretanje.

258

već djeluju spolja na materijalni sistem. z3 ) . Odavde proizilazi da slobodni materijalni sistem koji ima n tačaka ima 3n stepeni slobode kretanja. Analogno ovome. 259 . c) tri materijalne tačke A( x1 . l2 .16. kako im sam naziv kaže. y3 . dužine l u koordinatnom sistemu 0 xyz . Unutrašnje sile su sile unutrašnjeg međusobnog dejstva materijalnih tačaka koje sačinjavaju sistem. čije je kretanje ograničeno sa r veza. z1 ) . dok neslobodni materijalni sistem koji ima n tačaka i r veza ima 3n − r stepeni slobode. Za konkretnije objašnjenje poslužiće tri primjera: a) klipni mehanizam. Stepen slobode kretanja Za definiranje pojma stepena slobode kretanja poći će se od osnovne postavke. Broj nezavisnih parametara koji jednoznačno određuje položaj materijalnog sistema tokom njegovog kretanja naziva se broj stepeni slobode. z2 ) i C ( x3 . slobodni materijalni sistem koji ima n materijalnih tačaka morao bi imati 3n koordinata da bi bio jednoznačno određen u Descartesovom koordinatnom sistemu. y2 . nezavisno promjenljivim se može smatrati samo 3n − r koordinata. B ( x2 . ANALITIČKA MEHANIKA b) spoljašnje i unutrašnje sile Spoljašnje sile. slika 75.3. z2 ) koje su spojene krutom vezom 0 xyz . y1 . koji se nalazi u ravni 0 xy . a to je da slobodna materijalna tačka u Descartesovom koordinatnom sistemu 0 xyz mora imati tri koordinate da bi njen položaj bio jednoznačno definiran. Kod neslobodnog materijalnog sistema sa n materijalnih tačaka. Sva tri problema posmatraju se u istom Descartesovom koordinatnom sistemu radi lakše uporedbe. z1 ) i B ( x2 . 16. koje su spojene sa tri krute veze l1 . ne pripadaju materijalnom sistemu. y1 . y2 . l3 u koordinatnom sistemu b) dvije materijalne tačke A( x1 .

y1 .tačka A rotaciju oko tačke 0' za ugao ϕ i tačka B translaciju po y pravcu. z2 ) y x 0 0′y Ay By B′ A′ B′ A′ C′ Slika 75. što daje koordinate y A = r cos ϕ i z A = r sin ϕ . y2 . koje nisu slobodne. Kako su ove dvije tačke međusobno kruto vezane i uzajamno uvjetovane položajem krivaje i klipnjače. To znači da tačke A i B mogu ostvariti samo dva nezavisna kretanja i to . y3 . što predstavlja jednačinu veze. Zbog prirode ravnog mehanizma. Međutim.DINAMIKA Vukojević. y1 ) B( x2 . Stoga je broj stepeni slobode ovakve dvije tačke u prostoru 6 −1 = 5 . Ekinović z Az A( z1 . to ovaj sistem ima 2 − 1 = 1 stepen slobode kretanja u ravni. z2 ) B (z 2 . b) Dvije slobodne tačke u prostoru A i B imaju šest stepeni slobode. y1 . z3 ) l3 l1 l2 r Bz . 0′z 0′ ϕ y l A( x1 . 260 . tačke A i B se mogu kretati samo u ravni 0 yz . y2 . z1 ) B( x2 . u ovom primjeru. z1 ) A( x1 . njihovo međusobno primicanje i odmicanje je ograničeno krutom vezom dužine l . Objašnjenje pojma stepena slobode kretanja a) Klipni mehanizam ima dvije pokretne tačke A i B . dok tačka B ima yB = yB (ϕ ) . Tačka A ima samo jednu nezavisno promjenljivu – ugao ϕ = ϕ (t ) . odnosno mora biti zadovoljena relacija između koordinata (x1 − x2 )2 + ( y1 − y2 )2 + (z1 − z2 )2 = l 2 . y2 ) l C ( x3 .

a čiji je broj jednak broju stepeni slobode materijalnog sistema. odnosno jednačina. Tako naprimjer: . nego se mogu koristiti i drugi nezavisni parametri. Dakle. ANALITIČKA MEHANIKA c) Slučaj tri tačke u prostoru koje su spojene pomoću krutih veza sličan je prethodnom. položaj tačaka je uvjetovan vezama dužine l1 . (16. y. 261 . Nezavisne koordinate. ne moraju biti samo Descartesove pravougle koordinate.slobodna materijalna tačka ima tri stepena slobode.tijelo koje se obrće oko nepomične tačke ima tri stepna slobode kretanja. -kruto tijelo koje se obrće oko nepokretne ose ima jedan stepen slobode kretanja.uglom rotacije ϕ . jer je njegov položaj određen jednom generalisanom koordinatom . pomoću kojih se definira položaj materijalnog sistema. a njegov položaj se može definirati preko tri generalisane koordinate ψ . l3 . dok se preostali broj od r koordinata određuje pomoću jednačina veze.ϕ (tri Eulerova ugla).θ .1) Za sistem podvrgnut holonomnim vezama može se reći: Nezavisne veličine koje jednoznačno određuju položaj svih tačaka materijalnog sistema. Sistem od tri slobodne nepovezane tačke A . nazivaju se generalisanim (poopćenim) koordinatama sistema. dobija se da ovakav sistem ima 9 − 3 = 6 stepeni slobode kretanja u prostoru. odnosno njen položaj se može definirati sa tri generalisane koordinate x. . B i C ima 3n = 3 ⋅ 3 = 9 nezavisnih koordinata.16. za definiranje kretanja materijalnog sistema u inercijalnom Descartesovom koordinatnom sistemu potrebno je zadati s = 3n − r koordinata. z . 16. Međutim. Broj nezavisnih koordinata materijalnog sistema jednak je broju stepeni slobode sistema i određuje se pomoću formule s = 3n − r .4. Broj nezavisnih koordinata materijalnog sistema koje jednoznačno određuju položaj materijalnog sistema predstavlja broj stepeni slobode s . Generalisane (poopćene) koordinate Iz prethodnog izlaganja jasno je da vezani materijalni sistem ne može imati proizvoljno pomjeranje svih svojih tačaka u svim pravcima jer je ograničen vezama. Iz navedenih primjera jasno je da se 3n − r koordinata materijalnog sistema mogu posmatrati kao nezavisno promjenljive veličine. l2 . pa uz tri jednačine veze slične prethodnoj jednačini.

q2 .... t ) yi = yi (q1 ... t ) .. r .. Ekinović Kretanje slobodnog krutog tijela određeno je sa šest jednačina.... mogu se pisati jednačine veze u obliku gdje je r – broj veza.3) Položaj svake tačke materijalnog sistema u odnosu na nepokretni pol Descartesovog r koordinatnog sistema može se definirati vektorom položaja ri .. Za vezani materijalni sistem od n materijalnih tačaka. qs .. dt 2 Iz ovog slijedi da se 3n − r koordinata materijalnog sistema mogu posmatrati kao nezavisno promjenljive... qs . t ) zi = zi (q1 . q2 . i = 1. y1 .... pa takvo tijelo ima šest stepeni slobode. n . zn . q2 . (16. q2 . 262 .4) Ovo znači da je kretanje materijalnog sistema u potpunosti određeno ako su generalisane koordinate poznate funkcije vremena q1 = q1 (t ) . z1 ... qs = qs (t ) . (16. xn ... koji se također može izraziti u funkciji od generalisanih koordinata: r r ri = ri (q1 . odnosno generalisane koordinate. nestacionarnim i holonomnim vezama.. f i = f i ( x1 ..... qs . qs . čiji je broj jednak broju stepeni slobode sistema q2 .2) Uvedu li se u sistem nove promjenljive. dt && qk = d 2 qk . odnosno njegov položaj se može odrediti sa šest generalisanih koordinata. koji je podvrgnut idealnim. (16. qs . pri čemu su izvodi generalisanih koordinata po vremenu & qk = dq k . t ) .DINAMIKA Vukojević... q2 . … ... q2 = q2 (t ) ... i = 1. onda se Descartesove pravougle koordinate za svaku tačku posmatranog sistema mogu izraziti pomoću generalisanih koordinata na način: xi = xi (q1 . yn . Broj nezavisno promjenljivih koordinata jednak je broju stepeni slobode s . t ) gdje je s – broj stepeni slobode.

koja se može obrtati oko svog ležišta 0 . poluga A0 B će u trenutku vremena t imati položaj ϕ = ϕ (t ) . ima na sebi pokretni klizač koji se pod utjecajem vanjske sile može kretati duž poluge. Virtualna pomjeranja su isključivo kinematskog (geometrijskog) karaktera. slika 76.16. U trenutku t + dt poluga će se pomjeriti u položaj ϕ = ϕ (t + dt ) . Objašnjenje pojma virtualnog pomjeranja 263 . Virtualna pomjeranja tačaka materijalnog sistema smatraju se malim veličinama prvog reda. Bolje objašnjenje osnovnih pojmova o virtualnom pomjeranju pokušat će se dati putem dva primjera.5. Poluga A0 B . odnosno u položaj A′0 B′ . B′ M ′′ y M′ r dr B δr ′ M dϕ 0 x r ϕ (t ) ϕ (t + dt ) = ϕ + dϕ A A′ Slika 76. koji je ujedno i koordinatni pol. Pošto ima mogućnost kružnog kretanja oko oslonca 0 . tako da se viši redovi ovih veličina zanemaruju. ANALITIČKA MEHANIKA 16. U momentu kada se desi virtualno pomjeranje. Virtualna (moguća) pomjeranja Virtualna pomjeranja materijalnog sistema su zamišljena beskonačno mala pomjeranja koja veze dopuštaju posmatranom sistemu u određenom trenutku vremena. vrijeme se smatra konstantnim.

y. odabraće se dvije beskonačno bliske tačke A( x. U narednom trenutku t + dt . Virtualno pomjeranje poluge A0 B na mjestu tačke M predstavlja njeno obrtanje za beskonačno mali ugao dϕ oko tačke 0 . Jednačina površine je f ( x.središta 0 . Stvarna pomjeranja nastaju pod dejstvom sile i pri neprekidnoj promjeni vremena t .5) Na ovoj površini.rotaciju oko 0 za ϕ = ϕ (t ) i translaciju duž AB . poluga će zauzeti položaj A′0 B′ . drugi mogući pravac pomjeranja je osa AB . pri čemu se tačka M pomjera bez djelovanja sile u r M ′ po luku oko MM ' oko svoje veze . ova pomjeranja se zamjenjuju virtualnim pomjeranjem δ r = MM ' u vidu pravolinijskog odsječka povučenog po tangenti na putanju tačke M . Posmatraće se materijalna tačka koja se kreće po nestacionarnoj. sada će se utvrditi uvjeti koje moraju zadovoljiti ova dva pomjeranja. t ) = 0 . koja se nalazi na klizaču. poziciju Iz ovoga se vidi da su virtualna pomjeranja fiktivna pomjeranja. holonomnoj i zadržavajućoj vezi oblika površine. pri čemu je poluga A0 B veza koja zavisi od vremena. S tačnošću malih veličina prvog r reda. Kretanje tačke M na poluzi je neslobodno (nestacionarno). y + δy. a tačka M na klizaču usljed djelovanja sila doći će u položaj M ′′ . (16. Ekinović Ovdje postoje dvije mogućnosti pomjeranja – pomjeranje (obrtanje) poluge A0 B oko pola 0 i pomjeranje klizača M u odnosu na polugu.DINAMIKA Vukojević. Pošto tačka M klizača ima dva stepena slobode kretanja . 264 . Stvarno pomjeranje će ovdje biti vektor d r = MM " koji je nastao zbog djelovanja sila. Zamisliće se da je izvršeno virtualno pomjeranje iz tačke A u tačku B . odnosno pomjeranja koja se razmatraju pri datom stanju kada nema promjene vremena t . z . obrtanjem poluge A0 B u položaj A′0 B′ za ugao dϕ imaće novi položaj M ′ . y . z + δz ) u određenom trenutku vremena. Zato se kaže da virtualno pomjeranje u ovom slučaju predstavlja relativno pomjeranje tačke M koje veza dopušta u datom trenutku. koja se kreće. slika 77. Nakon ovih elementarnih izlaganja o virtualnim i stvarnim pomjeranjima. Tačka M . odnosno MM " = vdt. z ) i B( x + δx.

t ) + Na osnovu izraza (16. to i njene koordinate moraju zadovoljiti jednačinu veze f ( x + δx.7) ∂f ∂f ∂f δx + δy + δz = 0 .8) se može pisati kao (16. gdje su (16. ∂x ∂y ∂z (16. z + δz . y. t ) = 0 .16. t ) = f ( x. Ako se ovaj izraz razvije u Taylorov red uzimajući u obzir samo prvi član.6) dobiće se da je ∂f ∂f ∂f δx + δy + δz . ∂x ∂y ∂z Jednačina (16.6) f ( x + δx.9) r r r r δr = δxi + δy j + δz k . ANALITIČKA MEHANIKA z grad f A T δr r B 0 r r( t) y x Slika 77. y + δy. dobija se: (16. y + δy. ∂x ∂y ∂z 265 . Kretanje materijalne tačke po površini Kako je tačka B također sastavni dio zadate površine. z . grad f = ∂f r ∂f r ∂f r i+ j+ k .5) i (16. z + δz .8) r grad f δr = 0.

y.9) će biti zadovoljena ako je δ r ⊥ grad f r . odnosno kada je ∂f = 0. gdje se projekcije koordinata r r r r (16. odnosno vektor stvarnog pomjeranja dr je diferencijal funkcije r r r = r (t ) pomoću kojeg se određuje pomjeranje tačke r r r r dr = dxi + dy j + dz k . z + dz . dobiće se da mora biti (16.13) δx. slika 77. dy. t + dt ) = 0 . y + dy. δz na ose Descartesovog koordinatnog sistema nazivaju varijacije x. to će koordinate tačke B′ također morati zadovoljiti jednačinu veze: f ( x + dx.DINAMIKA Vukojević.10) ∂f ∂f ∂f ∂f dx + dy + dz + dt = 0 ∂x ∂y ∂z ∂t odnosno r ∂f grad f dr + dt = 0 . 266 . y. y + dy. jednačina (16.10) razvije u red na isti način kao prethodno. samo što se pri tome vrijeme smatra konstantnim. (16. Varijacije se određuju na isti način kao i diferencijali r dx. z + dz ) na istoj zadanoj površini. Ako se izraz (16. z ) . odnosno δr r je varijacija δr = δxi + δyj + δzk .11) Uporedbom sa (16.9) vidi se da će stvarno pomjeranje biti podudarno sa virtualnim pomjeranjem samo onda ako su veze stacionarne. Ako se tokom posmatranog vremenskog perioda (t + dt ) tačka A( x. ∂t (16. Ekinović Kako je grad f usmjeren po spoljašnoj normali zadate površine f ( x. z ) pomjeri u položaj B′( x + dx. odnosno vektor dr . y . ne poklapa se ni sa jednim r od mogućih pravaca pomjeranja δr .12) Virtualno pomjeranje. što znači da virtualno pomjeranje leži u tangentnoj ravni T zadate površine. z tačke A . Kod nestacionarnih veza. Sada će se posmatrati stvarno pomjeranje. odnosno vektor virtualnog pomjeranja r r funkcije r = r (t ) pri konstantnoj vrijednosti argumenta t . dz zadate funkcije. ∂t r Stvarno pomjeranje tačke A . δy. stvarno pomjeranje.

∂yi ∂zi ∂t ⎟ ⎠ v = 1. Fn . koordinate tačaka sistema dobiće priraštaje koji su jednaki varijacijama δxi .. Reakcije veza će se označiti sa F1 . n . zn . r < 3n . Jasno je da je razlika kretanja tačaka prouzrokovana silama koje se nazivaju reakcije veze.. Jasno.. Rad sila na virtualnim (mogućim) pomjeranjima Posmatraće se materijalni sistem od n materijalnih tačaka M 1 . slika 78. Idealne veze 16. ra ra Usljed djelovanja aktivnih sila F1 ..6.16. Fn tačke materijalnog sistema M 1 . Kako je ovaj materijalni sistem ograničen vezama. 267 .. 16.. r ..11) za stvarna pomjeranja glasi ∑ ⎜ ∂x ⎜ i =1 n ⎛ ∂f v ⎝ i dxi + ⎞ ∂f v ∂f ∂f dyi + v dzi + v dt ⎟ = 0.... uvjet (16. M n .15) S druge strane..... yn ...14) Ako je sistem izvršio virtualno pomjeranje.1. M n dobiće odgovarajuća ubrzanja.. a to znači ∑ ⎜ ∂x δx ⎜ i =1 n ⎛ ∂f v ⎝ i + i ⎞ ∂f v ∂f δyi + v δzi ⎟ = 0... čije je kretanje rr rr ograničeno vezama. ove varijacije nisu međusobno nezavisne. to će se ubrzanja tačaka u razlikovati od ubrzanja koje bi dobile da je sistem slobodan.8).. z1 . v = 1. M 2 .. (16. i = 1. ANALITIČKA MEHANIKA Sada će se posmatrati materijalni sistem od n materijalnih tačaka na koji djeluje geometrijska holonomna nestacionarna veza oblika f v ( x1 . δzi .... (16. ⎟ ∂yi ∂zi ⎠ v = 1.. jer se mora zadovoljiti uvjet prema (16.... (16...6.. y1 .. M 2 .16) Od 3n varijacija i diferencijala samo su 3n − r nezavisno promjenljive i mogu imati proizvoljne vrijednosti. r .. t ) = 0 . δyi ... xn ..

onda rad reakcija veze iznosi n r r A = ∑ Fi rδsi cos Fi r . Tijelo će usljed djelovanja vanjskih sila F r ra izvršiti pomjeranje δs. mase m . δ s2 . posmatraće se klizač M . r slka 79.17) Soga se idealne veze najčešće definiraju preko virtualnog rada: Idealne veze su takve veze kod kojih je zbir elementarnih radova svih sila reakcija veze na bilo kojem virtualnom pomjeranju jednak nuli.DINAMIKA Vukojević. r 268 .. slika 79. Moguće pomjeranje leži na horizontalnoj ravni u pravcu poluge. δ sn .. koji se može kretati samo duž poluge L i obostrano je vezan. i =1 ( ) (16. U cilju razjašnjenja rada idealne veze.a. Ekinović r F1a r F1r M1 δ s1 r δ sn r r Fnr Mn C yC r F2r M2 r Fna δ s2 r Slika 78. Pritisak (težina) tijela izaziva reakciju veze F = FN = G . Rad sila na mogućim pomjeranjima Rad reakcija veze jednak je sumi radova koje ostvare reakcije veze na svojim mogućim pomjeranjima. Ako pojedine tačke materijalnog sistema imaju moguća (virtualna) pomjeranja r r r δ s1 . δ si ... koja će biti orijentirana u suprotnu stranu od težine G .

16.19) Na osnovu ovoga se može konstatirati da ova obostrana veza nije idealna. odnosno r r r F r = FN + Fμ . δ s = FN ⋅ δs cos 90o = 0 . Idealna i stvarna veza Reakcija poluge koja nastaje u ovom slučaju sastoji se od normalne reakcije FN i sile trenja r r Fμ . ova obostrana veza je idealna. ra po r Fa r FN m δs r G r L r Fa r Fr r Fμ r G r FN m δs r L Slika 79. Rad reakcije veze na mogućem pomjeranju δs r jednak je sumi komponentnih radova r r r r A = FN ⋅ δ s + Fμ ⋅ δ s = FN δs cos 90o + Fν δs cos180o = Fμ δs ≠ 0 . ( ) (16. jer je ispunjen koji je naveden u definiciji idealne veze. ANALITIČKA MEHANIKA Rad sile FN na pomjeranju r δs r iznosi r r r r A = FN ⋅ δ s = FN δs cos FN . 269 . (16.18) Dakle. Sada će se posmatrati isto tijelo (klizač) koji se kreće pod utjecajem vanjske sile F hrapavoj površini.

i = 1.. 16.6.. Princip virtualnih pomjeranja (Opća jednačina statike) Posmatraće se mehanički sistem koji se sastoji od materijalnih tačaka M i koje se nalaze u ravnoteži. n . Tijelo koje se kotrlja po hrapavoj površini bez klizanja zadovoljava uvjet o idealnoj vezi. (16. ra rr i = 1. To znači da su aktivne i reaktivne sile koje djeluju na sistem materijalnih tačaka u ravnoteži. Ravnoteža sila koje djeluju na materijalnu tačku Aktivne sile koje djeluju na svaku tačku sistema označiće se sa Fi . pojam idealne veze ne odnosi se samo na obostrane veze. što znači da u ovom slučaju hrapava površina predstavlja idealnu vezu.2. aktivne sile i reakcije veze iste su po intenzitetu i pravcu... a suprotne po smjeru. Sad će se izračunati suma radova za sve tačke materijalnog sistema na koji djeluju aktivne sile r r r Fi a i reakcije veze Fi r na pomjeranjima δ si : n n r r r r Fi a δ s i cos Fi a . Ekinović Naravno. n . Dakle. slika 80. Pošto su sile aktivne i reakcije veza u ravnoteži..21) 270 . δ s i = 0.20) r r Fi a = − Fi r .. a reaktivne reakcije veza sa Fi . ∑ i =1 i =1 ( ) ( ) (16.DINAMIKA Vukojević.. δ s i + ∑ Fi r δ s i cos Fi r . n .. to se za svaku tačku sistema može pisati r r Fi a + Fi r =0.. već se idealna veza može ostvariti i onda kada je materijalni sistem ograničen jednostranom vezom.. r Fi r mi r Fi a δsi r Slika 80. odakle proizilazi i = 1...

Kod jednostranih veza jednačina (16.25) gdje su: X ia . n . a suprotnih su smjerova. tada je na suma radova tih sila na bilo kojem virtualnom pomjeranju jednaka nuli. δ si = 0.20). 271 . ∑ n i =1 ( ) (16. ( r r ) (16.. ANALITIČKA MEHANIKA Ukupni rad će biti jednak nuli.. r r M i djeluju aktivne sile Fi a .21) će dobiti oblik ∑F i =1 n a i δ si cos Fi a .princip virtualnih pomjeranja.22) Na osnovu ovoga stava jednačina (16.23) Jednačina (16. Jednačina virtualnog Ako na materijalni sistem tačaka rada (16. ako su sile koje djeluju na pojedine materijalne tačke sistema međusobno uravnotežene.. δ yi . δ s i = 0.projekcije mogućeg pomjeranja δ ri . Z ia . tada će suma radova reakcija veze na mogućim pomjeranjima biti jednaka nuli: ra rr r r Fi r δ s i cos Fi r . jer su sile Fi i Fi jednake po intenzitetu. r δ xi . U slučaju obostranih veza.23) važi samo u slučaju neslobodnih pomjeranja. i = 1. iz uvjeta (16. Ako se sada pretpostavi da su veze obostrane i idealne.23) naziva se jednačinom virtualnog rada. Yi a .projekcije datih sila na koordinatne ose.23) dobiće oblik ∑ (F n i =1 ra i r ⋅ δ ri = 0. moguća pomjeranja δ si r predstavljat će mogući priraštaj vektora položaja tačke δ ri . dobiće se jednačina (opća jednačina statike) oblika ∑ (X n i =1 a i δ xi + Yi aδ yi + Z iaδ zi ) = 0 . a izražava jedan od najvažnijih principa mehanike . (16. δ zi .24) Ako se ova jednačina projicira na ose Descartesovog koordinatnog sistema..16. ) (16.

i =1 i =1 k =1 ∂ qk n (16... U zavisnosti od toga koliko stepeni slobode ima tijelo.30) jednačina (16.. δ ri .. ∂ qk i =1 n s k= 1.. k = 1... Ekinović Princip mogućih pomjeranja olakšava određivanje uvjeta ravnoteže sila koje djeluju na vezane sisteme. Generalisane sile Posmatraće se materijalni sistem koji je izložen holonomnim. 16.. (16. k =1 (16.26) Moguća (virtualna) pomjeranja δ ri r vektora položaja tačaka sistema izraziće se pomoću malih priraštaja (varijacija) generalisanih koordinata: r r r r s r ∂ ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri δ ri = δ q1 + δ q2 + .26). Neka sistem ima n materijalnih tačaka i s stepeni slobode kretanja... i = 1.DINAMIKA Vukojević.... + δ qs = ∑ δ qk . dobiće se (16. odnosno koliko ima nezavisnih pomjeranja sistema. stacionarnim i idealnim vezama.31) 272 . na sljedeći način: δ A = ∑ Fi ⋅ δ ri =∑ Fi δri cos Fi .27) r r r n r s ∂ ri δ A = ∑ Fi ⋅ δ ri = ∑ Fi ∑ δ qk . + Qs δ qs . Rad sila na virtualnom pomjeranju moguće je izraziti pomoću generalisanih koordinata qk . i =1 i =1 n r r n ( r r ) (16.29) Uvođenjem oznake r r ∂ ri Qk = ∑ Fi . s . jer jednačina virtualnog rada ne sadrži reakcije veze. postavlja se odgovarajući broj jednačina virtualnog rada.. n . ∂ q1 ∂ q2 ∂ qs k =1 ∂ qk Ako se zamijeni (16...28) odakle se promjenom redoslijeda dobija r r ∂ ri δ A = ∑ δ qk ∑ Fi ∂ qk k =1 i =1 s n .29) dobija oblik δ A = ∑ Qk δ qk = Q1 δ q1 +Q2 δ q2 + . s . (16.7.27) u jednačinu (16.

.32) Ako je generalisana koordinata dužina ( m ). k = 1. Ukoliko se posmatra inercijalni sistem. analogno prethodnom stavu.16. [qk ] (16. odnosno broju stepeni slobode holonomnih sistema. s .. određivanje generalisanih sila vrše se tako što se projekcije aktivnih sila u izrazu (16. a ako je generalisana koordinata ugao ( rad ). to će projekcije na ose Descartesovog sistema referencije biti n ⎛ ∂x ∂y ∂z Qkin = −∑ mi ⎜ &&i i + &&i i + &&i i y z ⎜ x ∂q ∂qk ∂qk i =1 k ⎝ ⎞ ⎟. ANALITIČKA MEHANIKA Odnos rada δ A prema priraštaju generalisane koordinate δ qk naziva se generalisanom silom koja odgovara koordinati qk i označava se sa Qk ..34) r r aiin = − ai . njih treba posmatrati prividno kao idealne. s .31) se vidi da dimenzija generalisane sile zavisi od dimenzije generalisane koordinate: [Qk ] = [A] . pojavljuju samo aktivne sile.33) U formulama se. onda će generalisana sila imati dimenziju sile ( N )..35) Ukoliko na materijalni sistem djeluju potencijalne (konzervativne) sile..30) se može projicirati na ose Descartesovog koordinatnog sistema. dok ako postoje neidealne veze. k = 1.. pa se dobija r ⎛ r ∂ ri ⎜ Fi Qk = ∑ ⎜ ∂qk i =1 ⎝ n ⎞ n ⎛ ∂ xi ∂ yi ∂ zi ⎟ = ∑⎜ Xi ⎟ ⎜ ∂q + Yi ∂q + Z i ∂q k k k ⎠ i =1 ⎝ ⎞ ⎟ . umjesto sila Fi uvrstiće se inercijalne sile Fi . Iz formule (16. pa će generalisana inercijalna sila dobiti oblik r r in r n ⎛ r ∂r Qkin = ∑ ⎜ Fi in i ⎜ ∂qk i =1 ⎝ Kako je r ⎞ n ⎛ r in ∂ ri ⎟ = ∑ ⎜ mi ai ⎟ ⎜ ∂qk ⎠ i =1 ⎝ ⎞ ⎟ . ⎟ ⎠ (16.33) određuju prema: 273 . ⎟ ⎠ (16... onda će generalisana sila imati dimenziju momenta ( Nm ). Broj generalisanih sila jednak je broju generalisanih koordinata. ⎟ ⎠ (16. a njihove reakcije prebaciti u aktivne sile. dakle. Jednačina (16.

..36) E p .. yn . z1 . s ... Lagrange-D’Alembertov princip (Opća jednačina dinamike) U prethodnom izlaganju prikazan je princip virtualnih pomjeranja. ∂ zi (16. U tom slučaju se može napisati izraz za generalisanu silu prema formuli n ⎛ ∂ E p ∂ xi ∂ E p ∂ yi ∂ E p ∂ zi Qk = −∑ ⎜ + + ⎜ ∂ yi ∂qk ∂ zi ∂qk i =1 ⎝ ∂ xi ∂qk ⎞ ⎟.38) Parcijalni izvod potencijalne energije po generalisanoj koordinati određen je izrazom n ∂E p ⎛ ∂ E p ∂ xi ∂ E p ∂ yi ∂ E p ∂ zi = ∑⎜ + + ∂ qk i =1 ⎜ ∂ xi ∂qk ∂ yi ∂qk ∂ zi ∂qk ⎝ ⎞ ⎟.40) Ovo znači da ako se posmatra materijalni sistem na koji djeluju potencijalne (konzervativne) sile. ⎟ ⎠ k = 1... Ekinović Xi = − gdje je ∂ Ep .. y1 . to proizilazi da je E p = f (q1 .37) i (16.potencijalna energija sistema. (16.. ∂ yi Zi = − ∂ Ep . a ranije je dat D'Alembertov princip za vezani i slobodni materijalni sistem. ⎟ ⎠ (16... Spajanjem ova dva principa nastao je takozvani Lagrange-D’Alembertov princip ili opća jednačina mehanike.DINAMIKA Vukojević.. dobiće se da je Qk = − ∂ Ep ∂ qk . tada je generalisana sila sistema jednaka parcijalnom izvodu potencijalne energije sistema po odgovarajućoj generalisanoj koordinati uzetim sa negativnim znakom. qs ) . koja omogućava izvođenje diferencijalnih jednačina kretanja sistema.. a Descartesove koordinate funkcije generalisanih koordinata xi = xi (q1 .39). qs ) kod stacionarnih veza. 274 . (16. ∂ xi Yi = − ∂ Ep .37) S obzirom na to da je potencijalna energija materijalnog sistema funkcija Descartesovih koordinata E p = f ( x1 . 16... zn ) . (16.8..39) Uporedbom izraza (16. xn .

41) r principa virtualnih pomjeranja. n .. ) (16. on se može također primijeniti za rješavanje zadataka iz dinamike..... Lagrange-D’Alembertov princip se može izraziti preko generalisanih sila sistema.. pa će u izrazu (16. a zatim po generalisanim k = 1..42) Pretpostaviće se da su veze idealne.44) Ako se izvrši sumiranje po tačkama sistema koordinatama i = 1. odnosno δ ri = ∑ r r ∂ ri δ qk . s ..43) dobija r ⎛ r a r in n ∂ ri ⎞ ∑ ⎜ Fi + Fi . na osnovu ∑ (F n i =1 ra i r r r + Fi r + Fi in δ ri = 0 ..43) Ova jednačina izražava Lagrange-D’Alembertov princip koji glasi: Pri proizvoljnom kretanju materijalnog sistema uz djelovanje idealnih zadržavajućih veza u svakom trenutku vremena zbir radova aktivnih sila i sila inercije na svakom virtualnom pomaku jednak je nuli.. pa se ∑ (F n i =1 ra i r r + Fi in δ ri = 0 .. n . reaktivnih i sila inercije jednak nuli: r r r Fi a + Fi r + Fi in = 0 .. ANALITIČKA MEHANIKA Iako princip virtualnih pomjeranja izražava opću metodu za rješavanje zadataka iz statike.. (16.16. i = 1. ) (16. dobiće se 275 . r onda je. D’Alembertov princip za vezani materijalni sistem u svakom trenutku vremena definirao je ravnotežno stanje sistema.. ∑ ∂ q δ qk ⎟ = 0 .. to se uvrštavanjem u jednačinu (16. n .42) član ( Fi gornja jednačina može napisati u obliku rr r δ ri ) biti jednak nuli. suma radova tih sila na pomjeranju δ ri jednaka nuli: Ako sad sistem izvrši virtualno pomjeranje svih tačaka sistema za δ ri . pri kojem je geometrijski zbir rezultanti aktivnih.. Kako su vektori položaja tačaka funkcije generalisanih koordinata. ⎜ ⎟ i =1 ⎝ i =1 k ⎠ n (16. k =1 ∂ qk s i = 1.

) (16. koji glasi: Kod proizvoljnog kretanja materijalnog sistema sa idealnim zadržavajućim vezama.47) i predstavlja generalisanu silu inercije koja odgovara generalisanoj koordinati qk .DINAMIKA Vukojević.45) Ako se raščlani izraz (16.48) Kako su varijacije (priraštaji) (16. ⎟ ⎠ (16. Ekinović r ⎛ r a r in ∂ ri ∑ δ qk ∑ ⎜ Fi + Fi . .. s . to u jednačini δ qk moraju biti jednaki nuli.prvi dio izraza u zagradi je r ⎛ r a ∂ ri ∑ ⎜ Fi .45) na način r ⎡ n ⎛ r a ∂ ri ⎜ Fi . zbir radova aktivnih sila i sila inercije na svakom virtualnom pomjeranju sistema jednak je nuli. izraz (16. k = 1. odnosno Qka + Qkin = 0 . ⎟ ⎜ ∂ qk ⎠ i =1 ⎝ ⎞⎤ ⎟⎥ = 0 .49) predstavlja Lagrange-D’Alembertov princip iskazan preko generalisanih sila. ⎟ ⎠⎦ dobija se sljedeće: .drugi dio izraza je r ⎛ r in ∂ ri ⎜ Fi . ∑ δ qk ⎢ ∑ ⎜ ∂ q k =1 k ⎣ i =1 ⎝ s r ⎞ n ⎛ r in ∂ ri ⎟ + ∑ ⎜ Fi . 276 .. ∑⎜ ∂ q i =1 ⎝ k n ⎞ ⎟ = Qkin ⎟ ⎠ (16.. Prema tome.46) i naziva se generalisana aktivna sila koja odgovara generalisanoj koordinati qk . ∂ q ⎜ i =1 ⎝ k n ⎞ ⎟ = Qka ⎟ ⎠ (16.49) Jednačina (16. (16.45) se može pisati u vidu ∑ (Q s k =1 a k + Qkin δ qk = 0 .. ∂ q ⎜ k =1 i =1 ⎝ k s n ⎞ ⎟= 0 .48) koeficijenti uz δ qk nezavisni međusobno i različiti od nule.

. pa će osnovna jednačina (16... (16.9. u stanju mirovanja ili pravolinijskog ravnomjernog kretanja.. Posmatraće se materijalni sistem od n materijalnih tačaka i s stepeni slobode kretanja. vektor položaja ri bilo koje tačke sistema M i predstavlja funkciju generalisanih koordinata q1 .. Lagrangeove jednačine druge vrste Pomoću Lagrange-D’Alembertovog principa mogu se..16.. Međutim.51) Ako se primijene uvjeti ravnoteže (16. U slučaju holonomnih nestacionarnih veza. kako je rečeno. definirati diferencijalne jednačine kretanja proizvoljnog materijalnog sistema... (16. dobiće se Qk = − ∂ Ep ∂ qk ... s . qs i vremena t r 277 . Lagrangeove jednačine druge vrste su posebne vrste diferencijalnih jednačina kretanja materijalnog sistema koje se dobijaju na osnovu Lagrange-D’Alembertovog principa uvođenjem pojma nezavisno promjenljivih generalisanih koordinata. (16.48) na sistem konzervativnih sila..... k = 1. ove jednačine se mogu postaviti za svaki materijalni sistem koji se kreće. k = 1..52) što znači da će uvjeti ravnoteže konzervativnog sistema sila dobiti oblik ∂ Ep ∂ qk =0. s .49) dobiti oblik k = 1. k = 1. i generalisane inercijalne sile sistema također će biti jednake nuli Qkin = 0 . U ovakvim slučajevima rješavanje zadataka je mnogo lakše ako se koriste takozvane Lagrangeove jednačine druge vrste. (16. tj. ukoliko se na jednostavan način mogu odrediti generalisane sile i kinetička energija sistema. sile inercije sistema materijalnih tačaka su jednake nuli. ANALITIČKA MEHANIKA Ako je materijalni sistem uravnotežen. s ..50) Qka = 0 ... s . Dakle. U principu..53) 16. ovaj princip je vrlo teško primijeniti u slučaju sistema sa više stepeni slobode kretanja i onda kada se sistem sastoji od većeg broja nezavisnih cjelina koje se proizvoljno kreću.

. k = 1.57) odnosi se na generalisanu silu r ⎛ r a ∂ ri ⎜ Fi .54) Kako su i generalisane koordinate funkcije vremena t . to se pomjeranje svake tačke može izraziti u obliku r s r ∂ ri δ ri = ∑ δ qk . dobiće se ∑( n i =1 r n ra ⎛ ra ⎞ r r r s ∂ ri Fi − mi ai . Pošto se kod računanja varijacija vrijeme ne mijenja.57) Prvi član jednačine (16. ⎟ ⎠⎦ (16.. qs .. δ ri =∑ ⎜ Fi − mi ai . r (16.. k =1 ∂ qk i = 1.58) ili jednostavnije r n ⎡ ⎛ r ∂ ri ∑ ⎢Qk − ∑ ⎜ mi ai .. dobiće se r ⎡ n ⎛ r a ∂ ri ∑ ⎢∑ ⎜ Fi . ∂ q ⎜ k =1 ⎣ i =1 ⎝ k s ⎞⎤ ⎟⎥δ qk = 0 . n . t ) . s .. (16. ⎜ ⎟ i =1 ⎝ k =1 ∂ qk ⎠ ) (16.. Virtualno pomjeranje svake tačke materijalnog sistema varijacija (pomjeranja) δ ri r može se izraziti preko nezavisnih δ qk .. Qk = ∑ ⎜ ∂ qk i =1 ⎝ n ⎞ ⎟.59) 278 . Ekinović r r ri = ri (q1 ... ∂ q ⎜ k =1 k =1 ⎣ i =1 ⎝ k n s ⎞⎤ ⎟ ⎥ δ qk = 0 ⎟ ⎠⎦ (16. to vektor položaja ri predstavlja složenu funkciju vremena. ⎟ ⎠ što daje r ⎡ n ⎛ r ∂ ri ∑ Qkδ qk − ∑ ⎢∑ ⎜ mi ai .. ∂ q ⎜ k =1 ⎣ i =1 ⎝ k s r s ⎡n ⎞⎤ r ∂ ri ⎤ ⎟⎥ δ qk − ∑ ⎢∑ mi ai .DINAMIKA Vukojević.56) Ako se promijeni redoslijed sabiranja. ⎥ δ qk = 0 .55) Uvrštavanjem ove vrijednosti u jednačinu Lagrange-D’Alembertovog principa. ⎟ ∂ qk ⎦ k =1 ⎣ i =1 ⎠⎦ (16. ∑ δ qk ⎟ = 0 ..

⎜ ∂ qk ⎝ r r ⎞ d vi ∂ ri ⎟ = mi .16. ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16.59).generalisana brzina. pošto izrazi ∂ qk (16. pa je brzina ∂t r s r ∂ ri & vi = ∑ qk . dt r ∂ ri Za stacionarne veze.64) 279 . može se napisati u obliku r ⎛ r ∂ ri ⎜ mi ai . + i + = ∑ i qk + i .62) d qk .60) daje r r r d vi ∂ ri d ⎛ r ∂ ri mi = ⎜ mi vi dt ∂ qk dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ r d ∂ ri ⎟ − mi vi .60) Iz diferencijalnog računa je poznato da je u dv = d (uv ) − v du .63) Iz izraza (16.63). ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16. dobiće se: r (16..61) Brzina tačke M i materijalnog sistema koji je izložen nestacionarnim vezama je jednaka r r r r r r r s r d r ∂ r dq dr dqs ∂ ri ∂ r dq2 ∂r ∂r & vi = i = i 1 + i + . ANALITIČKA MEHANIKA Dio izraza (16. što primjenom na (16. otpada član .. k =1 ∂ qk & gdje je: qk = r r ∂ ri & ne zavise od q k i t . odnosno parcijalnom izvodu ri po generalisanoj koordinati qk : r r r & ∂ ri ∂ vi ∂ ri . koji se odnosi na veličinu datu u maloj zagradi. = = & & ∂ qk ∂ qk ∂ qk Zamjenom ovih vrijednosti u izraz (16. brzina.61).63) se vidi da je brzina vi kod nestacionarne veze linearna funkcija generalisanih & Stoga je parcijalni izvod brzine vi po bilo kojoj generalisanoj brzini q k jednak koeficijentu uz r & q k u jednačini (16. dt ∂ q1 dt ∂ q2 dt dt k =1 ∂ qk dt ∂ qs dt (16.

. ⎟ dt ∂ qk ⎠ (16.65) r ∂ ri Kako je parcijalni izvod vektora položaja funkcija svih promjenljivih. što se vidi iz ∂ qk r izraza (15.71) Ako se ove vrijednosti uvrste u osnovnu jednačinu (16. q2 + .. k ⎠ (16.59).65) mogu prikazati na prikladniji način: r r ∂ vi ∂ mi v i = & & ∂ qk ∂ qk ⎛ mi vi2 ⎜ ⎜ 2 ⎝ ⎞ ⎟.54). + q1 + = ∂ qk ∂ qs ∂ qk ∂ q2 dt ∂ qk ∂ qk ∂ q1 (16... s ..68) Sada se pojedini članovi jednačine (16.70) Na osnovu ovoga. q2 + . dobija se r r r r ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ 2 ri d ∂ ri & & & qs .67) r d ⎛ ∂ ri ⎜ dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ ∂ vi ⎟= ⎟ ∂q . ⎟ ⎝ ⎠ (16.DINAMIKA Vukojević..65) se može napisati u obliku r r d vi ∂ ri d ⎡ ∂ = ⎢ mi & dt ∂ qk dt ⎣ ∂ qk ⎛ mi vi2 ⎞⎤ ∂ ⎜ ⎜ 2 ⎟⎥ − ∂ q ⎟ ⎝ ⎠⎦ k ⎛ mi vi2 ⎞ ⎜ ⎜ 2 ⎟. dobiće se da je 280 . + q1 + = = ∂ qk ∂ qs ∂ qk ∂ q2 ∂ qk ∂ qk ∂ qk ∂ q1 iz čega slijedi jednakost (16. Ekinović r r r d vi ∂ ri d ⎛ r ∂ vi mi = ⎜ mi vi & dt ∂ qk dt ⎜ ∂ qk ⎝ r ⎞ r d ∂ ri ⎟ − mi vi . ⎟ ⎠ k = 1. ⎟ ⎝ ⎠ (16. jednačina (16.66) Do istog rezultata se dolazi ako se nađe parcijalni izvod brzine po generalisanoj koordinati r r r r r & ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ 2 ri ∂ vi ∂ ri & & ..69) r r d ∂ ri r ∂v ∂ = mi vi i = mi vi ∂ q k ∂ qk dt ∂ qk (16. kao i vektor položaja ri u slučaju stacionarnih veza. ⎛ mi vi2 ⎞ ⎜ ⎜ 2 ⎟ ..

74) se nazivaju Lagrangeove jednačine druge vrste i one. u suštini.. i =1 ⎦ n (16..74) Jednačine (16. uz uvažavanje početnih uvjeta pri određivanju integracionih konstanti. qs .72) Kako je mi vi2 ∑ 2 = Ek .16... odnosno d ∂ Ek ∂ Ek − = Qk . Integriranjem ovih diferencijalnih jednačina. Kinetička energija sistema Neka je sistem materijalnih tačaka izložen holonomnim nestacionarnim vezama i neka ima s stepeni slobode kretanja.. . qs = qs (t ) . ANALITIČKA MEHANIKA ⎡ d ∂ ∑ ⎢Qk − dt ∂ q &k k =1 ⎣ s ∂ mi vi2 ∑ 2 − ∂q i =1 k n n mi vi2 ⎤ ∑ 2 ⎥δ qk = 0... (16.. . Njegov položaj će se odrediti putem generalisanih koordinata. & dt ∂ qk ∂ qk (16. s .73) Pošto su varijacije δ qk potpuno nezavisne.1. i =1 to će se dobiti ∑ ⎢Q k =1 s ⎡ ⎣ k ⎛ d ∂ Ek ∂ Ek −⎜ ⎜ dt ∂ q − ∂ q &k k ⎝ ⎞⎤ ⎟⎥δ qk = 0 ..9. q2 . ⎟ ⎠⎦ (16.75) 16.. dobiće se sistem od s jednačina ( s -broj stepeni slobode kretanja sistema) koje određuju kretanje materijalnog sistema: q1 = q1 (t ).. kinetičku energiju sistema treba izraziti & & & pomoću generalisanih brzina q1 ... Pri formiranju Lagrangeovih jednačina druge vrste. q 2 .... predstavljaju diferencijalne jednačine kretanja materijalnog sistema u generalisanim koordinatama. 281 . slijedi da će izraz (16. qs . k = 1. q2 = q2 (t ). q s i generalisanih koordinata q1 ...73) biti u potpunosti zadovoljen ako je izraz u srednjoj zagradi jednak nuli. q2 . To su diferencijalne jednačine drugog reda u odnosu na generalisane koordinate q1 .

DINAMIKA Vukojević. ∂ t ⎟ . + ⎜ Ek = ∑ mi ⎢ ⎜ ⎜ ∂ q ⎟ qs + ⎟ & 2 i =1 ⎢ ⎜ ∂ q1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ s⎠ ⎣ r r r r ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂r ∂r ⎞ ⎟qs −1 qs & & + 2⎜ i .. Bk = ∑ mi ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ∂ q . i ⎟qs + ⎜ i ⎟ & ⎜ + 2⎜ ⎟ ⎜ ∂ q . + 2⎜ . i ⎟q1 q2 + . dobiće se (16. Ako se izraz za brzinu r r r r r r d ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri ∂ ri & & & . & & & qs + q2 + .brzina tačke sistema izražena u funkciji od generalisanih koordinata. + q1 + vi = dt ∂ q2 ∂ qs dt ∂ q1 unese u izraz za kinetičku energiju sistema.76) gdje je vi . (16... ⎜ ∂q ∂q ⎟ ⎟& & ⎜∂q s −1 ∂ qs ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ r r r r r 2 ⎛ ∂r ∂r ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂r ⎞ &1 + . Ek 3 = 2 ∑ mi ⎜ ∂ t ⎟ .. i ⎜∂q ∂q i =1 k ⎝ j n r r r 2 n ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ 1 n ⎛ ∂ ri ⎞ ⎟ ....79) ⎟ ⎟ i =1 i =1 ⎠ ⎝ ⎝ k ⎠ ⎠ s 1 s s & & & A jk q j qk + ∑ Bk qk +Ek 3 .77) r r r r 2 ∂ ri ⎞ ∂ ri ∂ ri 1 n r r 1 n ⎛ ∂ ri ⎟ . ⎤ ⎥ ⎦ (16. ∂ t ⎟q ⎟ ⎜ ∂q ∂t ⎟ ⎝ ∂t ⎠ ⎝ 1 ⎠ ⎝ s ⎠ Ako se uvedu oznake + .78) r r ⎛ ∂r ∂r A jk = ∑ mi ⎜ i . ∑ 2 i =1 2 i =1 (16.. Ekinović Kinetička energija sistema za date uvjete iznosi Ek = r rr 1 n 1 n mi vi2 = ∑ mi vi vi . + 2⎜ i .80) 282 . qs + = q2 + .. + q1 + Ek = ∑ mi vi vi = ∑ mi ⎜ ∂t ⎟ ∂ qs ∂ q2 2 i =1 2 i =1 ⎜ ∂ q1 ⎝ ⎠ a nakon kvadriranja izraza u zagradi slijedi r r 2 ⎡ ⎛ ∂ r ⎞2 ⎛ ∂ ri ⎞ 2 1 n 2 i & ⎟ q1 + . ∑∑ 2 j =1 k =1 k =1 dobiće se da je Ek = (16..

q 2 .80) jednaki nuli. 2 (16. 2 j =1 k =1 (16. Prvi član Ek 1 .. q s . q s .. a jednaka je nuli samo kada sistem miruje. koji je jednak (16. koji je jednak 1 s s & & ∑∑ A jk q j q k . q 2 . Treći član Ek 3 . 2 j =1 k =1 & & & predstavlja funkciju drugog stepena od generalisanih brzina q1 . kinetička energija materijalnog sistema podvrgnutog holonomnim nestacionarnim vezama ima tri člana: Ek = Ek 1 + Ek 2 + Ek 3 . koji je jednak ⎛ ∂r ⎞ 1 n Ek 3 = ∑ mi ⎜ i ⎟ .85) izražava kinetičku energiju u vidu kvadratne forme generalisanih brzina q j i q k sa promjenljivim koeficijentima A jk koji zavise od generalisanih korodinata. pa su drugi i treći član izraza ∂t (16. E k1 = Drugi član Ek 2 . tada vrijedi = 0. ANALITIČKA MEHANIKA Kako kod skalarnog proizvoda vrijedi zakon komutacije.82) & E k 2 = ∑ Bk q k . 283 . to se može napisati da je A jk = Akj .84) r ∂ ri Ako su veze holonome i stacionarne. izraz za kinetičku energiju dobija jednostavniji oblik E k = E k1 = 1 s s & & ∑∑ A jk q j q k ..83) & & & predstavlja linearnu funkciju generalisanih brzina q1 . U ovom slučaju. j≠k..85) & & Izraz (16.. 2 i =1 ⎜ ∂ t ⎟ ⎝ ⎠ predstavlja funkciju nultog stepena u odnosu na generalisane brzine.16. (16... k =1 s (16..81) Dakle. Ovdje se treba podsjetiti da je kinetička energija sistema pozitivna veličina.

.90) se može pisati na sljedeći način: (16.... Lagrangeove jednačine druge vrste za konzervativni sistem Ako na materijalni sistem podvrgnut holomnim vezama djeluju konzervativne sile. koji predstavlja razliku kinetičke i potencijalne energije sistema.9... s ... ⎟ ⎜ ⎟ i =1 i =1 s ⎠ 2 ⎠ ⎝ 1 ⎝ s −1 n (16. As −1. 284 (16. qs ) . ∂ q ⎟ . (16. & dt ∂ q k ∂ qk ∂ qk d ∂ (E k − E p ) ∂ (E k − E p ) − = 0. jednačina (16.DINAMIKA Vukojević.. . qs . tada vrijedi r 2 ⎛ ∂ ri ⎞ A11 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂q ⎟ .92) ... s = ∑ mi ⎜ ∂ q ..89) tako da će Lagrangeove jednačine druge vrste (16.91) Uvođenjem Lagrangeove funkcije ili kinetičkog potencijala.86) j = k .2...87) ⎟ ⎜ ⎟ i =1 i =1 ⎝ 2⎠ ⎝ s⎠ n Ukoliko je j ≠ k . qs ) = Ek − E p . odnosno & & L (q1 . onda se generalisane sile mogu odrediti prema izrazima Qk = − ∂ Ep ∂ qk . Ako je (16. q1 . k = 1. Ekinović Promjenljivi koeficijenti A jk određuju se u zavisnosti od generalisanih koordinata i njihovih indeksa A jk = f (q1 .74) biti oblika ∂ Ep d ∂ Ek ∂ Ek − =− . Ass = ∑ mi ⎜ ∂ q ⎟ . & dt ∂ qk ∂ qk (16..... ⎟ i =1 ⎝ 1⎠ n r 2 r 2 n ⎛ ∂ ri ⎞ ⎛ ∂ ri ⎞ A22 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂ q ⎟ .90) Pošto potencijalna energija ne zavisi od generalisanih brzina. onda vrijedi r r r r n ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ ⎛ ∂ ri ∂ ri ⎞ A12 = ∑ mi ⎜ ⎜ ∂ q . ∂ q ⎟ . (16...88) 16..

2.16. x (b) Pošto su 285 . Svaka od kotrljača ravnomjerno je opterećena gredicom. slika 16. Rješenje. ϕ zakretanje kotrljače. ANALITIČKA MEHANIKA Lagrangeova jednačina druge vrste poprima oblik d ∂L ∂L − = 0. odnosno svaka kotrljača ostvaruje obrtni moment M = const. Odrediti ubrzanje gredice. Kotrljače su homogeni puni valjci mase m1 i poluprečnika r .1. x=rϕ . & dt ∂ q k ∂ q k (16. ako su najmanje tri kotrljače u zahvatu bez klizanja. x ϕr M M M 0 Slika 16. 16. kretanje se može u potpunosti definirati Lagrangeovim jednačinama druge vrste ako su poznate jednačine veze i karakteristike potencijalnog polja.93) Kada na sistem djeluju samo konzervativne (potencijalne) sile. slika 16. Primjeri Primjer 1.2. Rad svih sila na mogućim pomjeranjima iznosi (a) ∑ ΔA i =1 n i && =3M δϕ − 3J ϕ δϕ − m2 && δ x = 0 .10. Masa gredice je m 2 . a sa između ovih pomjeranja se može napisati veza Slika 16. što znači da sistem ima jedan stepen slobode kretanja. Transport gredica u valjaonici se vrši pomoću kotrljača.1. Ako se sa x označi pomjeranje gredice..

koji se mogu smatrati homogenim diskovima poluprečnika r1 . to će se dobiti && = x 6M . Odrediti ugaono ubrzanje zupčanika i sile koje djeluju na njih na mjestima dodira. r2 i r3 . Ekinović && && = r ϕ . Tri zupčanika mase m1 . m2 i m3 .3. Ek = gdje su J i = 1 & &2 & J 1ϕ12 + J 2ϕ 2 + J 3ϕ 32 . 2 ( ) (a) mi ri 2 ( i = 1. δ x = r δϕ i J = x to se dobije 1 m1 r 2 .DINAMIKA Vukojević. 2 r⎠ ⎝ Kako je (d) δϕ ≠ 0 . M 2 i M 3 . Kretanje svakog homogenog zupčanika je rotacija definirana uglovima obrtanja ϕ 2 i ϕ3 . nalaze se u zahvatu kao na slici 16.3. Kinetička energija sistema iznosiće ϕ1 . (2m2 + 3m1 )r (e) Primjer 2. 2 (c) 3 x ⎛ 2 && ⎞ x ⎜ 3M − m2 r && − m1 r ⎟ δϕ = 0 . ϕ1 r1 M1 r2 ϕ2 M2 ϕ3 r3 M3 m1 m2 m3 Slika 16.3 ) – momenti inercije pojedinačnih zupčanika za osu obrtanja. Rješenje.2. Na zupčanike djeluju obrtni momenti M 1 . 2 286 .

4 (c) Elementarni rad sistema na elementarnom pomjeranju biće δ A = M 1 δϕ1 − M 2 δϕ2 − M 3 δϕ3 . ugaono ubrzanje ϕ1 jednako je ⎛ r r ⎞ (g) ⎛M M M ⎞ 2⎜ 1 − 2 − 3 ⎟ ⎜ r r2 r3 ⎟ ⎠. dϕ1 r2 r3 Primjenom Lagrangeove jednačine druge vrste na koordinatu ϕ1 (f) d ∂Ek ∂Ek − = Q1 . Zbog odnosa (b) izraz za kinetičku energiju sistema glasi E k = (m1 + m2 + m3 ) & r12 ϕ12 . &&1 = ⎝ 1 ϕ (m1 + m2 + m3 )r1 (h) 287 . Ako se u jednačini (d) uglovi obrtanja izraze preko ϕ1 . između uglova obrtanja postoji sljedeća zavisnost: r1 ϕ1 = − r2 ϕ 2 . (d) Radovi na zupčanicima 2 i 3 su negativni jer su momenti suprotni od uglova obrtanja zupčanika. ⎜ r2 r3 ⎟ ⎝ ⎠ && Dakle.16. ANALITIČKA MEHANIKA Pošto su zupčanici u zahvatu. usljed uzajamne povezanosti i uslovljenosti uglova obrtanja. generalisana sila sistema biće: (e) Q1 = r r δA = M1 − 1 M 2 − 1 M 3 . r1 ϕ1 = r3 ϕ3 . (b) Prema tome. & dt ∂ϕ1 ∂ϕ1 && dobiće se diferencijalna jednačina koja definira ugaono ubrzanje ϕ1 : && ϕ1 (m1 + m2 + m3 ) r12 = 2⎜ M 1 − M 2 1 − M 3 1 ⎟ . sistem ima jedan stepen slobode kretanja.

4: && − J ϕ1 − F1. + + (m1 + m2 + m3 ) r1 m1 + m2 + m3 ⎜ r2 r3 ⎟ ⎝ ⎠ (l) Na isti način može se formirati diferencijalna jednačina za uvjete obrtanja zupčanika 2 i 3: && − J 3ϕ 3 − M 3 + F2. r3 && J 3ϕ 3 M3 (i) ϕ1 M1 && J 1ϕ1 ϕ3 r F12 r F23 Slika 16. slika 16. formiraće se diferencijalna jednačina za uvjete obrtanja prvog zupčanika.4. 2 = ⎛ M2 M3 ⎞ m2 + m3 M1 m1 ⎜ ⎟.3 r3 = 0. 2 r1 + M 1 = 0. + − m1 + m2 + m3 r3 m1 + m2 + m3 ⎜ r1 r2 ⎟ ⎝ ⎠ (n) 288 .DINAMIKA Vukojević. ili (j) F1. Za određivanje sile koja djeluje na zube prva dva zupčanika. odnosno dobiće se (m) F2. Ekinović && && Ostala dva ugaona ubrzanja ϕ 2 i ϕ 3 mogu se odrediti pomoću relacija koje slijede iz jednačine (b): && && ϕ 2 = − 1 ϕ1 .3 = ⎛ M1 M 2 ⎞ m1 + m2 M 3 m3 ⎜ ⎟. 2 = Zamjenom vrijednosti za && M 1 J 1ϕ1 − . r r2 && ϕ3 = r1 && ϕ1 . r1 r1 (k) ϕ1 i J1 dobiće se F1.

2 (b) 289 . sstem ima jedan stepen slobode kretanja. & M = M (ϕ ) m1 . Ako su bubanj i kotur homogeni diskovi masa m1 i m2 . sastoji se od pogonskog bubnja čeličnog užeta i kotura.5. Za generalisanu koordinatu usvojit će se ugao obrtanja bubnja ϕ .16.5. 2 8 r2 biće [ ] (a) δϕ & δAϕ = M (ϕ )δϕ − (m2 + m3 )g r1 δϕ . J1 01 1 m2 .5.b. ANALITIČKA MEHANIKA Primjer 3. Rješenje. Kinetička energija sistema iznosi b) Ek = Rad sile na pomjeranju 1 2 & ϕ 4 J1 r22 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) . Zbog uzajamne povezanosti. Njegovo kretanje je uvjetovano brzinom namotavanja užeta. odnosno momenata inercije J1 i J 2 . odrediti ugaono ubrzanje pogonskog bubnja. Masu i otpor užeta zanemariti. Kotur 2 se kreće translatorno i kružno. J 2 r2 2 & r1ϕ & r1ϕ 2 ω= P & r1ϕ 2r2 3 a) Slika 16. pa je raspored brzina kao na slici 16. Mehanizam za dizanje tereta prema slici 16. a teret mase m3 .

& dt ∂ϕ ∂ϕ gr 1 && & ϕ 4 J1r22 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) = M (ϕ ) − (m2 + m3 ) 1 . 2 4 r2 2 (d) [ ] (e) Odavde je ugaono ubrzanje pogonskog bubnja: && ε =ϕ = & 4M (ϕ ) r22 − 2(m2 + m3 ) g r1r22 . 2 4 J1r2 + J 2 r12 + r12 r22 (m2 + m3 ) (f) 290 . Ekinović Generalisana sila će iznositi Qϕ = δAϕ gr & = M (ϕ ) − (m2 + m3 ) 1 δϕ 2 . (c) Lagrangeova jednačina druge vrste za ovaj sistem glasi što daje d ∂E k ∂E k − = Qϕ .DINAMIKA Vukojević.

b) zadaci dinamike sistema materijalnih tačaka. Zadaci dinamike mogu se podijeliti u tri grupe: a) zadaci dinamike materijalne tačke. c) zadaci dinamike krutog tijela. ovdje će se pokušati sistematizirati metode rješavanja zadataka dinamike [2]. Zadaci iz dinamike materijalne tačke Najrasprostranjeniji način rješavanja zadataka dinamike materijalne tačke sastoji se u primjeni diferencijalnih jednačina kretanja tačke u obliku projekcija na ose odgovarajućih koordinatnih sistema. Pri složenom kretanju materijalne tačke upotrebljavaju se dinamičke jednačine relativnog kretanja (ili prijenosnog kretanja) u obliku projekcija na ose odgovarajućih koordinatnih sistema. najčešće se usvaja Descartesov pravougli koordinatni sistem. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17 PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17.1.2. Direktni zadaci su relativno jednostavni. b) inverzni (obrnuti) – određivanje kretanja prema datim silama. postavljeni zadaci mogu biti: a) direktni – određivanje sila prema datom kretanju.17. Uvodne napomene Pri rješavanju zadataka dinamike često nastaju poteškoće u vezi sa izborom odgovarajućih zakona i teorema. S druge strane. polarni ili neki drugi. U tom smislu. 291 . 17. Da bi se to olakšalo. dok se pri rješavanju inverznih zadataka ponekad nailazi na veće poteškoće. a po potrebi prirodni.

kada u date ili tražene veličine ulaze: masa (težina) tačke.DINAMIKA Vukojević. Za određivanje putanje materijalne tačke koja se kreće pod djelovanjem centralne sile. Ako rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku leži u istoj ravni sa njenom početnom brzinom. U tim slučajevima lakše se rješavaju zadaci koji se svode na linearne diferencijalne jednačine. sile koje djeluju na tačku. brzine materijalne tačke na početku i na kraju tog intervala vremena. Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke relativno lako se integriraju u slučajevima kada je rezultanta sila koje djeluju na tačku konstantna ili zavisi samo od: a) vremena. Zakon o promjeni momenta količine kretanja materijalne tačke primjenjuje se pri kretanju tačke pod dejstvom centralnih sila. onda se tačka kreće u toj ravni. Ponekad se može izbjeći integriranje diferencijalnih jednačina kretanja korištenjem općih zakona dinamike. Pri tome se postavljaju dvije diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcija na dvije ose Descartesovog pravouglog koordinatnog sistema ili na ose polarnog koordinatnog sistema koje leže u ravni kretanja. onda se tačka kreće pravolinijski duž te ose. 292 . položaj tačke u nekom određenom trenutku vremena i brzina tačke u tom istom trenutku vremena. a kao date ili nepoznate veličine pojavljuju se: masa (težina) tačke. sile koje djeluju na tačku. Pri kretanju vezane (neslobodne) materijalne tačke po datoj površini. a u date ili nepoznate veličine ulaze: masa (težina) materijalne tačke. b) položaja tačke. pogodno je upotrijebiti Bineov obrazac. U tom slučaju treba se ograničiti na primjenu jedne diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcije na tu osu. Zakon o promjeni količine kretanja materijalne tačke primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili su poznate funkcije vremena. primjenjuju se (u prostijim slučajevima) diferencijalne jednačine kretanja u obliku projekcija na ose cilindričnog ili sfernog koordinatnog sistema. pomjeranje tačke i njene brzine na početku i na kraju tog pomjeranja. Zakon o promjeni kinetičke energije materijalne tačke primjenjuje se u zadacima u kojima su sile koje djeluju na tačku konstantne ili zavise od položaja tačke. položaja i brzine materijalne tačke. Ako je rezultanta sila koje djeluju na materijalnu tačku usmjerena po istoj osi kao njena početna brzina. Ekinović Pri kretanju vezane (neslobodne) materijalne tačke po datoj krivoj pogodno je koristiti diferencijalne jednačine u obliku projekcija na ose prirodnog trijedra. c) brzine tačke. interval vremena tokom kojeg djeluju sile. Inverzni (obrnuti) zadaci se teže rješavaju ako rezultanta sila jednovremeno zavisi od vremena.

poslije primjene Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike. primjenjujući zakon o kretanju centra inercije sistema materijalnih tačaka u obliku projekcija na koordinatne ose. date sile i ubrzanja tačaka sistema. momenti inercije). Zadaci iz dinamike sistema materijalnih tačaka Općenito. a u broj datih i traženih veličina ulaze inercijalne karakteristike sistema (mase. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: mase materijalnih tačaka. onda se 293 . odrede neposredno tražene reakcije veza iz postavljenih jednačina (što je ranije bilo spomenuto). spoljašnje sile. Ako prema uvjetima u zadatku treba odrediti jednačine kretanja tačke sistema. Ove jednačine povezuju inercijske koeficijente sistema (mase. onda zadatak treba rješavati u dvije etape: 1) pomoću Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike treba odrediti ubrzanje tačaka sistema. c) Ako u sastav sistema materijalnih tačaka ulazi kruto tijelo koje se obrće oko nepomične ose. 2) primjenjujući princip oslobađanja od veza.3. vrijeme djelovanja spoljašnjih sila i brzine tačaka sistema na početku i na kraju tog intervala. treba iskoristiti diferencijalnu jednačinu kretanja odgovarajuće materijalne tačke ili primijeniti kinetostatičku metodu. U nekim zadacima je pogodno upotrijebiti opće zakone dinamike. onda treba primijeniti zakon o promjeni glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka. Ukoliko je sistem podvrgnut holonomnim vezama.17. pored rješavanja inverznih zadataka. broj odgovarajućih diferencijalnih jednačina kretanja sistema jednak je njegovom broju stepeni slobode. Ako su veze kojima je podvrgnut sistem idealne. momente inercije). onda treba izvršiti integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja. upotrebljavaju diferencijalne jednačine kretanja odgovarajuće materijalne tačke ili da se primijeni kinetostatička metoda. spoljašnje sile i jednačine kretanja tačaka sistema. da se u sličnim slučajevima. b) Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od vremena. a također i spoljašnje sile sistema. Ako prema datim uvjetima u zadatku treba odrediti reakcije veza. To najčešće mogu biti sljedeći slučajevi: a) Ako u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: mase materijalnih tačaka. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. Ove diferencijalne jednačine kretanja omogućuju da se. postaviti diferencijalne jednačine kretanja u koje ulaze one reakcije veza koje za razmatrani sistem predstavljaju spoljašnje sile. najefikasniji način za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka jeste primjena Lagrangeovih diferencijalnih jednačina druge vrste ili opće jednačine dinamike. tada u odgovarajuće diferencijalne jednačine ne ulaze reakcije veza. onda se mogu. jednačine kretanja tačaka sistema i jednačine obrtanja krutog tijela (ili brzine tačaka sistema i ugaona brzina krutog tijela).

brzine djelića tečnosti (gasa) koji prolaze kroz krajnje poprečne presjeke. pomjeranje centra inercije (ili bilo koje druge tačke). e) Ako razmatrani sistem materijalnih tačaka predstavlja neprekidnu sredinu (tečnost. zapreminske i površinske sile. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa (težina) krutog tijela. d) Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od položaja tačaka sistema. Translatorno kretanje krutog tijela Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka iz dinamike translatornog kretanja krutog tijela predstavlja primjena zakona o kretanju centra inercije sistema materijalnih tačaka. Ovdje se kao date ili tražene veličine pojavljuju: mase materijalnih tačaka. tj. Ovaj zakon se uglavnom upotrebljava u obliku projekcija na ose Descartesovog pravouglog koordinatnog sistema.1. Zadaci iz dinamike krutog tijela 17. pomjeranja tačaka sistema i brzine tih tačaka na početku i na kraju tih pomjeranja. U nekim slučajevima se može izbjeći integriranje diferencijalnih jednačina kretanja korištenjem općih zakona dinamike. a u broj datih i traženih veličina ulaze: inercijski koeficijenti sistema (mase. onda treba primijeniti zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka. Zakon o promjeni kinetičke energije primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. a u broj datih i traženih veličina ulaze: masa (težina) krutog tijela. brzine centra inercije (ili bilo koje druge tačke) na početku i na kraju tog pomjeranja. Zakon o promjeni količine kretanja primjenjuje se u zadacima u kojima su sile konstantne ili zavise od vremena. njihove jednačine kretanja i spoljašnje sile sistema. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo.4. 294 . Ekinović može primijeniti zakon o promjeni glavnog momenta količine kretanja sistema materijalnih tačaka. razmatrana zapremina tečnosti (gasa). Teže se rješavaju inverzni zadaci kod kojih glavni vektor spoljašnjih sila istovremeno zavisi od vremena. onda treba primijeniti Eulerovu jednačinu. 17. gas). zakon o promjeni glavnog vektora količine kretanja sistema materijalnih tačaka u obliku koji se koristi za neprekidne sredine. brzina centra inercije (ili bilo koje druge tačke) na početku i na kraju tog intervala vremena. spoljašnje i unutrašnje sile sistema (u slučaju neizmjenljivog materijalnog sistema samo spoljašnje sile). momenti inercije). Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada je glavni vektor spoljašnjih sila koje djeluju na kruto tijelo konstantan ili zavisi samo od vremena. interval vremena dejstva sila. položaja tačaka sistema ili brzina tačaka sistema. položaja i brzina tačaka sistema.4. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze vremenske mase tečnosti (gasa).DINAMIKA Vukojević. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo.

koje ne sadrže reakcije veza. Pri određivanju dinamičkih pritisaka na osu krutog tijela koje se obrće oko nepomične ose. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. U broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa i moment inercije krutog tijela za osu koja prolazi kroz njegov centar inercije i upravna je na nepomičnu ravan kretanja. Ako se treba odrediti samo zakon ravnog kretanja krutog tijela i ako su veze kojima je sistem podvrgnut idealne.2. Integriranje diferencijalnih jednačina kretanja moguće je izbjeći korištenjem zakona o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka u zadacima u kojima su glavni vektor i glavni moment sila koje djeluju na kruto tijelo konstantni ili zavise od položaja tačaka (obrtnog ugla) krutog tijela. obrtnog ugla ili ugaone brzine krutog tijela. 17. treba primijeniti Lagrangeove jednačine ili opće jednačine dinamike. ugaono pomjeranje. jednačine kretanja centra inercije. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE 17. jednačina obrtanja krutog tijela i spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo.4. Ponekad je moguće izbjeći integriranje diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepomične ose ako se primijeni zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka. Obrtanje krutog tijela oko nepomične ose Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka obrtanja tijela oko nepomične ose predstavlja primjena diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela.4. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: masa i moment inercije krutog tijela za 295 . Ovo se može raditi u zadacima kod kojih je glavni moment spoljašnjih sila konstantan ili zavisi od obrtnog ugla krutog tijela. U broj datih i nepoznatih veličina ulaze: moment inercije krutog tijela za obrtnu osu. Teže se rješavaju zadaci kod kojih glavni moment spoljašnjih sila istovremeno zavisi od vremena. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada su glavni vektor spoljašnjih sila i glavni moment spoljašnjih sila za osu koja prolazi kroz centar inercije krutog tijela i upravna je na nepomičnu ravan konstantni ili zavise samo od vremena. onda za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja. položaja i brzina tačaka. a u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: moment inercije krutog tijela za obrtnu osu. Ravno kretanje krutog tijela Najbolju opću metodu za rješavanje zadataka kod kojih treba odrediti reakcije veza ili zakon kretanja predstavlja primjena diferencijalnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela. položaja tačaka i brzina tačaka. svrsishodno je primijeniti zakon o promjeni glavnog vektora i glavnog momenta količine kretanja materijalnih tačaka ili upotrijebiti kinetostatičku metodu.17.3. ugaone brzine krutog tijela na početku i na kraju tog ugaonog pomjeranja. Rješavanje inverznih zadataka se pojednostavljuje u slučajevima kada je glavni moment spoljašnjih sila za obrtnu osu konstantan ili zavisi samo od vremena. Teže se rješavaju zadaci kod kojih glavni vektor i glavni moment spoljašnjih sila istovremeno zavise od vremena. obrtnog ugla i ugaone brzine krutog tijela. jednačina obrtanja krutog tijela oko ose koja prolazi kroz centar inercije i upravna je na nepomičnu ravan i spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. U tim slučajevima lako se rješavaju zadaci koji se svode na linearne diferencijalne jednačine.

4. 17. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. Zadaci se rješavaju integriranjem samo u posebnim slučajevima. Osim Eulerovih dinamičkih jednačina. sile koje djeluju na kruto tijelo. Diferencijalne jednačine kretanja. 17. Obrtanje krutog tijela oko nepomične tačke Opći način za rješavanje zadataka obrtanja krutog tijela oko nepomične tačke predstavlja primjena Eulerovih dinamičkih jednačina. Ekinović osu koja prolazi kroz njegov centar inercije upravno na nepomičnu ravan. 296 . Eulerove dinamičke jednačine rješavaju problem samo u posebnim slučajevima. Preko elementarne teorije žiroskopa moguće je odrediti ugaone brzine obrtanja ili dopunske dinamičke pritiske na veze.4.5. Ako su spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. pomjeranje tačaka (ugaona pomjeranja) krutog tijela i njihove brzine (ugaone brzine krutog tijela) na početku i na kraju tih pomjeranja.DINAMIKA Vukojević. tj. Ovo je ostvarljivo u zadacima u kojima u broj datih i nepoznatih veličina ulaze: glavni momenti inercije krutog tijela za ose pokretnog koordinatnog sistema koje prolaze kroz nepomičnu tačku. Rješavanje inverznih zadataka dinamike krutog tijela koje se obrće oko nepomične tačke zadaje dosta poteškoća.4. projekcije ugaonih brzina na te ose i glavni momenti spoljašnjih sila za te ose. mogu se zadaci približno riješiti primjenom Rezalove teoreme. Inverzni zadaci dinamike slobodnog krutog tijela spadaju u najteže zadatke mehanike (naprimjer. Kretanje slobodnog krutog tijela Opći način za rješavanje zadataka kretanja slobodnog krutog tijela predstavlja zajednička primjena zakona o kretanju centra inercije i Eulerovih dinamičkih jednačina. ovi zadaci se mogu rješavati i pomoću Lagrangeovih jednačina pri čemu za generalisane koordinate treba uzeti Eulerove uglove. pomjeranja tačaka krutog tijela (ugaona pomjeranja). U slučaju simetričnog krutog tijela (žiroskopa). Da bi se odredile jednačine kretanja slobodnog krutog tijela treba izvršiti integriranje sistema od šest diferencijalnih jednačina drugog reda. koje izražavaju zakon o promjeni glavnog momenta količine kretanja krutog tijela pri relativnom kretanju u odnosu na centar inercije. problemi balistike). čija je ugaona brzina obrtanja oko ose simetrije znatno veća od ugaone brzine obrtanja oko drugih osa. U broj datih i nepoznatih veličina trebaju ući: glavni momenti inercije krutog tijela za glavne ose inercije koje prolaze kroz nepomičnu tačku. brzine tačaka krutog tijela (ugaone brzine) na početku i na kraju tih pomjeranja. onda se može izbjeći integriranje Eulerovih dinamičkih jednačina primjenom zakona o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka.

nego se primjenjuju približne metode integriranja uz upotrebu računskih mašina. Osnovne. Međutim. ti opći zakoni se mogu primijeniti samo u nekim slučajevima. spoljašnje sile koje djeluju na kruto tijelo. Opće napomene o rješavanju zadataka iz dinamike 1. predstavljaju inverzni zadaci. Preimućstvo se sastoji u tome što u postavljene diferencijalne jednačine kretanja ne ulaze reakcije idealnih veza. apsolutno krutog tijela) u tom zakonu se pojavljuju samo spoljašnje sile. Najbolji opći način za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja sistema materijalnih tačaka jeste primjena Lagrangeovih jednačina ili općih jednačina dinamike. Tačan izbor generalisanih koordinata omogućuje jednostavnost i eleganciju rješavanja zadataka. položaja i brzina tačaka sistema). Pri tome treba izvršiti integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja. Prednost se sastoji i u tome što u opće zakone dinamike ne ulaze unutrašnje sile.17. integriranje sistema diferencijalnih jednačina kretanja se može izbjeći primjenom zakona o promjeni kinetičke energije u zadacima u kojima u broj datih i traženih veličina ulaze: masa. čije je određivanje obično u vezi sa određenim poteškoćama. Ovi zadaci se ne mogu uvijek riješiti analitički. Jedino u zakon o promjeni kinetičke energije sistema materijalnih tačaka ulaze i unutrašnje sile. u kojima za generalisane koordinate treba uzeti tri koordinate centra inercije krutog tijela i tri Eulerova ugla. kod kojih treba prema datim silama odrediti kretanje. preporučuje se upotreba zakona o kretanju centra inercije ili kinetostatička metoda (za prijenosno translatorno kretanje zajedno sa centrom inercije) zajedno sa Rezalovom teoremom (za relativno obrtno kretanje u odnosu na centar inercije). brzine centra inercije i ugaone brzine krutog tijela na početku i na kraju tih pomjeranja. kao i najteže zadatke dinamike. s tim da u posebnom slučaju neizmjenljivog materijalnog sistema (naprimjer. 3. pomjeranja tačaka (ugaona pomjeranja) krutog tijela. Ako su spoljašnje sile konstantne ili zavise od položaja tačaka krutog tijela. navedene metode brzo i prirodno dovode do postavljanja diferencijalnih jednačina kretanja. čije određivanje obično zadaje dosta poteškoća (reakcije veza pri kretanju sistema su funkcije vremena. 17. kako je ranije pokazano. Pri tome. Za određivanje dopunskih dinamičkih pritisaka krutog tijela na veze. opće jednačine dinamike su manje pogodne jer su više formalne i uključuju unošenje sila inercije. 2. 297 . Umjesto vještačkog povezivanja nekih općih zakona i jednačina dinamike. Prednost primjene općih zakona dinamike sastoji se u mogućnosti izbjegavanja integracije diferencijalnih jednačina kretanja sistema. Rješavanje zadataka iz dinamike u znatnoj mjeri zavisi od povoljnog izbora koordinatnog sistema referencije.5. PREGLED METODA RJEŠAVANJA ZADATAKA IZ DINAMIKE Za postavljanje diferencijalnih jednačina kretanja slobodnog krutog tijela mogu se upotrijebiti Lagrangeove jednačine. čiji izbor zadaje znatne teškoće. glavni centralni momenti inercije krutog tijela.

5. Važno je zapamtiti da sile inercije treba upotrijebiti samo u slučajevima: a) primjene kinetostatičke metode. sile se dijele na spoljašnje i unutrašnje. diferencijalnih jednačina ravnog kretanja krutog tijela i Eulerovih dinamičkih jednačina. Pri rješavanju zadataka preko Lagrangeovih jednačina. diferencijalne jednačine ravnog kretanja krutog tijela. Eulerove dinamičke jednačine ili Lagrangeove jednačine.DINAMIKA Vukojević. Kada se primjenjuju opći zakoni dinamike. a također i pri primjeni diferencijalne jednačine obrtanja krutog tijela oko nepomične ose. diferencijalna jednačina obrtanja krutog tijela oko nepomične ose. 298 . b) primjene općih jednačina dinamike. Ekinović 4. često se u broj razmatranih sila pogrešno uključuju i sile inercije. sile se dijele na zadate (aktivne) i reakcije veza. Pri rješavanju zadataka primjenom općih zakona. d) proučavanja relativnog (ili prijenosnog) kretanja materijalne tačke ili sistema materijalnih tačaka. općih jednačina dinamike i kinetostatičke metode. c) određivanja dinamičkih pritisaka na osu krutog tijela koje se obrće.

2006. Lovren N. 3.: Zbirka zadataka iz dinamike i oscilacija sa izvodima iz teorije. Kelzon A. 5.J.Dynamics. 1977. 1966. 7. 6. i dr... 6.L. 1990. 9. 2001. Beograd. 1965.. 2.: Dinamika.. 1974. New York. Butković M. Zagreb.I. 1966. New York. Tehnička knjiga. 4. Šipovac B.: Dinamika.: Zbirka zadataka iz teorijske mehanike. Krpan M. 1993. 1989. Beograd. Naučna knjiga. 10.. Sarajevo.18. Kraige L. John Wiley & Sons Inc. teorija i primjena. Rašković D. Sturges L.: Mehanika III – Dinamika. LITERATURA 18 LITERATURA 1.Dinamika.. Džandzelize G. 1965. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.: Engineering Mechanics . Bražničenko N. Šipčić S.. Mašinski fakultet.S. Univerzitet u Sarajevu. Riley W.: Racionalna mehanika. Meriam J. Beograd. 8. Jecić S. John Wiley. 1981.Dynamics.: Rešeni zadaci iz teorijske mehanike sa izvodima iz teorije.D. 299 . Mašinski fakultet. i dr. Beograd. Doleček V. Svjetlost.: Mehanika II – Kinematika i dinamika. Doleček V. Bazjanac D. Zagreb.: Engineering Mechanics . 11. Sarajevo. edition. 12.: Tehnička mehanika III dio .G.F..A. Bajt M. Beograd. prijevod.. Stojanović R. Anđelić T. Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije.: Dinamika sa oscilacijama. Pivko S..

DINAMIKA Vukojević. 14. Beograd. Naučna knjiga. Rusov L.: Theory and Problems of Theoretical Mechanics..H. 2003 19. D. 1989. Rusov L.A.. Targ S. Brooks Cole. 5 edition.: Zbirka rešenih zadataka iz mehanike II – Dinamike. 1964. 22. 1976. 16. Univerza v Ljubljani. Vujošević L. 15.T. Beograd. Stropnik J. Naučna knjiga.. Fakulteta za strojništvo.: Zbirka rešenih zadataka iz Dinamike.: Viša dinamika. 300 .: Dinamika. Beograd. 1962. Beograd. Naučna knjiga.: Mehanika-Kinematika. Ekinović 13. 23. McGraw-Hill Book Company.M. Schaum’s Outline Series. 18. 1995. 17. Timošenko S. 1967. 1970. Naučna knjiga. 1966.B. Beograd. Thornton S.: Classical Dynamics of Particles and Systems.: Teorijska mehanika. Jang D. Marion J. Wells. 1967. Beograd. Đurić S. 1974.: Theory and Problems of Lagrangian Dynamics. 21.: Mehanika-Dinamika. McGraw-Hill Book Company. Privredni pregled. Schaum’s Outline Series. 20. Spiegel M.: Kinetika za višješolski študij. Vujanović B. Beograd. Građevinska knjiga. Vujanović B.R.

Livnica Kikinda Termomatik d. Pirometal Brčko. Siemens.Firma TERMOMATIK osnovana je 1987. Arcelor Mittal Zenica. Unis Pretis Vogošća. Vest Alpine Austrija. mjerenja i regulacije iz kao privatno preduzeće sa potpunom i zapošljava visokostručne radnike industrijskih peći. Kromschroder. Juraja Neidharta 42. automatizacije raznih oblasti i vatrostalstva. Festo. Mašinski fakultet Sarajevo. Bosna i Hercegovina REFERENC LISTA FIRMI: .o.o. DJELATNOSTI FIRME -Inženjering industrijskih peći i industrijske automatike -Definiranje projektnih zadataka -Snimanje toplotehničkih karakteristika -Optimiranje -Autorski nadzor INŽENJERING IZVOĐENJE INVESTICIONIH RADOVA U ZEMLJI I INOZEMSTVU -Ozid vatrostalne i izolacione obloge toplotehničkih agregata -Mjerenja i regulacije -Industrijska automatika -Razvoj elektroničkih uređaja za vlastite potrebe -Razvoj elektroničkih uređaja prema narudžbi -Maloserijska proizvodnja razvijenih elektroničkih uređaja -Maloserijska proizvodnja peći za termičku obradu i topljenje metala i nemetala RAZVOJ I PROIZVODNJA -Toplotehnika -Čelične konstrukcije -Mjerenje i regulacija -Automatika -Vatrostalni ozid PROJEKTOVANJE PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROGRAMABILNE AUTOMATE -Siemens SIMATIC S5 i S7 -Iskra IPK -Vlastiti sistem na bazi mikrokontrolera porodice INTEL 8051 I Atmel AVR ZASTUPANJE INOZEMNIH FIRMI -Peći. Kapis Tomislavgrad. specijalizirane za oblasti industrijskih postrojenja. Bimal Brčko. industrijska automatika i uređaji za mjerenje i regulaciju -Vatrostalni i izolacioni materijali. godine odgovornošću. Šećerana Brčko.. 72000 Zenica. Bosch Rexroth. Cimos Zenica. Cimos Novi Travnik. Firma je savremeno opremljena različitih profila. Cimos Srebrenica.

nudimo otvorenu i na jasnim ekonomskim osnovama baziranu saradnju u smislu proizvodnje opreme. procesnu industiju i energetiku. Čitav niz projekata rekonstrukcije i modernizacije procesnih postrojenja u regionu izveden je uz učešće naše firme u svim domenima . RUDSTROJ je potvrdio svoju pouzdanost i nastojanje ne samo da prati nego i da podstiče razvoj svojih klijenata Sem izrade nove opreme RUDSTROJ svojim klijentima pruža i usluge reparacije starih uređaja i mašina. RUDSTROJ se pokazao kao pouzdan partner i inostranim ulagačima.od poslova inženjeringa. dokazujući kako stručnost i entuzijazam vraćaju gotovo otpisane sisteme u ponovnu upotrebu. procesne industrije i energetike. RUDSTROJ vrši stalno planiranje svojih inženjerskih i proizvodnih kapaciteta. izrade. dajući svojim klijentima sigurnost i potporu u svim poduhvatima.Strateški okrenuti velikim industrijskim sistemima. Prateći razvoj i potrebe svojih glavnih klijenata u svom okruženju. pa do izgradnje kompletnih sistema. . uređaja. PROIZVODNI PROGRAM: Mašinska proizvodnja Čelične konstrukcije Elektrooprema u „S“ izvedbi Lasersko rezanje metala i nemetala Usluge Tokom svog stogodišnjeg razvoja kao proizvođača opreme za rudarstvo. sklopova i dijelova za potrebe rudarstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful