You are on page 1of 60

Giao caûm

Nôi noäi coû hay choán ñoâ thò phoàn hoa ? Gioù heo maây
hay baõo toá haõi huøng ? Noäi coû heo maây hay ñoâ thò daäp
vuøi ? Trong ñoù nhoû nhoi moät caùt-buïi-12-phaàn-coâng-
löïc-thaäp-thaønh moät laàn vaãy vuøng hong dòu gioù heo
maây.
Caùi nhoû nhoi ñoù laø gì vaäy ? Caùi heo maây noäi coû kia
laø chi theá ?
Ñaõ vaäy, noùi tieáp nhö vaày ñöôïc khoâng: phoùng theå
mình hay phoùng theå ñôøi ? Phoùng theå con ngöôøi day döùt
khoân nguoâi hay phoùng theå loaøi vaät voâ tri laïnh luøng ?
Maø taïi sao laïi phaûi phoùng theå ? Khoâng phoùng theå coù
ñöôïc khoâng ?
??? !
Ñaõ vaäy, taát caû phaûi chaêng laø moät chieán tröôøng oanh
lieät ñaày raãy nhöõng caùi ba sinh nhoû nhoi reân sieát khoân
cuøng ? Hay ñoù laø moät traän doanh lieân hoaøn xoâ ñaåy ñaåy
xoâ Taám Thaân Ñònh Phaän nghieâng ngaû ngaû nghieâng
trong traêm chieàu daâu beå ngoït ngaøo loang maät ñaéng ?
Noäi coû vaø heo maây ? heo maây ? noäi coû ? Côù sao laïi
laø theá ?
Giaõi gieà meät nhoaøi ngoïp laën côù söï trong coõi ‘saéc saéc
khoâng khoâng’ traàm phuø hoà hôõi höôùng voïng veà… Veà ?

1
Thoâi, nhieäm maàu quaù ñi maát ! nhieäm maàu quaù ñi maát
caùi chöõ ‘veà’ cuûa Vieät ngöõ !
Anh khoâng theå tieáp tuïc ñöôïc nöõa roài ! Anh xin
döøng laïi tìm chuùt choã nghó-ngôi. OÂi chao, chôït boãng ñaâu
thoån thöùc theá naøy:
Heo maây thoang thoaûng trôøi thu
Giaác hoàng yeân nguû traàm phuø coû hoang

Giaác hoàng (sleeping child) ! sao maø toát vôøi naéng


chieàu ñöôøng laøng luyõ tre khe möông nöông khoai hoaøi
hoaøi caùnh nhaïn hoaøng hoân ñoàng xanh caùnh dieàu con
traâu gaëp coû ‘soát thaân nheï loaõ loà’cô hoà vôùi rôm khoâ co
ngöôøi aám aùp trôøi muøa ñoâng !!!

Ñaõ vaäy, haén cuõng phaûi döøng maáy doøng giao caûm ôû
ñaây thoâi ñeå xin môøi ai ñoù, neáu thích, thì xin môøi cuøng
laõng ñaõng tieâu dao vôùi noäi coû heo maây.
leumuctu ‘05

2
MUOÁN ÑIEÂN

Ñieân, ta ñieân, ta ñieân suoát ñeâm ngaøy


Saùng ñieân, toái ñieân trong vaïn gioù chaân maây.
Ta muoán ñieân queân ñi cuøng coâ lieâu
Queân ñoàng hoang, queân luoân taám thaân gaày.

Hoûi coøn gioù, hoûi coøn caùnh ñoàng xanh ?


Hoûi coøn maây, hoûi coøn boùng daùng em ?
Nghe lieãu buoàn phe phaåy ñoâi caùnh meàm
Ta muoán ñieân giöõa da thòt leânh ñeânh.

Ñieân ñi naøo maùu ñieân daïi cuoàng ñieân


Ñieân ñi em e aáp tay meï hieàn.

Baàu söõa thôm, lòm daàn côn baán loaïn
Ñaàu nghieâng nghieâng giaác mô hoàng lieân mieân
Say noàng say yeân bình vôùi côn ñieân.
23/05/05

3
AÛO AÛNH HOÀI AÂM
Taëng Taûn Ñaø & Buøi Giaùng

Nuùi cao chi laém cuõng baïc ñi,


Soâng saâu chi maáy cuõng laø gì !

Caùch nhau hai böôùc thuyû sôn


Taûn Ñaø Baøng Giuùi tuûi hôøn hö voâ
Traêm naêm laëng cheát cô ñoà
Nam Kha giaác moäng mô hoà Ñöôøng Thi
Bao naêm ñôïi böôùc em ñi
Hoâm qua môùi bieát Xuaân thì laø ñaâu
Ngaát cao Ñeá Thuyeát nhieäm maàu
Traàn gian con soáng hai ñaàu tuyeát söông
Tình ôi naëng laém tô vöông
Thöông ngöôøi nhieàu laém moâi höôøng chô vô
Yeâu ngöôøi nghieâng ngöûa daïi khôø
Ñoàng hoang khoâ chaùy hoàn trô giöõa trôøi.

Chôø hoaøi chôø maõi Suoái Thô ôi


Nghìn thu leä höùa, nghìn thu rôi.
29/3/2005

4
COÏ MAØI SON SAÉT
Caùch nhau xa maáy daëm ngaøn
Gaàn nhau trong maáy noàng naøn reâu phong
Tieàu phu vaùc cuûi nöûa löng troøng
Ngoài beân suoái maùt nöûa thong dong
Meù kia lan nôû nöûa ñoøng
Nghieâng mình trong vaét nöûa doøng nöôùc troâi.
* * *
Xa xoâi chi maáy, maáy coäi nguoàn
Tô trôøi giaêng ñaáy, ñaáy chöøng xuaân
Meânh mang bieâng bieác ñaàu truoâng
Moät toaø söøng söõng traàn truoàng uy nghi
Vuùt cao döïng ñöùng vôùi Laâm Truy
Taâm Nhö baûng laûng tích voâ khi
Voäi vaøng roái böôùc chaân ñi
Döôùi doøng nöôùc chaûy mai quyø buoát xöông
Laïnh luøng beäch traéng ñoaù moâi höôøng
Phong söông luùa maï döøng beân möông
Laät lôø gioù haét soâng Töông
Thaån thôø tieáng saùo mieân tröôøng tieâu dao.
* * *

5
Tieâu dao côõi gioù ñaïp Lam Hoàng
Non xanh chi laém giöõa hanh thoâng !
Phaän ngöôøi co quaép beân soâng
Soi loøng xuoáng ñaáy thanh khoâng nöûa vaønh.
* * *
Coï maøi son saét, saéc tinh anh
Lai rai beân cheùn, cheùn röôïu saønh
Lao xao ngoïn coû coï boùng ñuøa
Phieâu phieâu laøn gioù, gioù xuaân xanh.
Riu riu maét nhaém traâm anh
Nhíu maøy oâng laõo lay vaønh vaán vöông
Vöông…

RÔI TRONG VEO


Em thaáy gì trong boùng toái ñeâm ñen
Em nghe gì trong laëng thinh hoang vaéng
Vaø tónh mòch giöõa toái muø nhaân sinh
Noùi ñi em, em bieát gì veà mình ?

Daáu chaám hoûi, anh theá baèng chaám than !


Ñeå vu vô theo gioù loäng leân ngaøn
Nhìn xa xaêm em töôûng raèng raát gaàn
Vôùi tay hoaøi coøn xa maõi hoàng hoang.
6
Daáu chaám than, anh theá baèng chaám heát.
Ngaém ñi em, ngaém vaïn gioù buoâng lôi.
Anh heát ñi laø heát vôùi chôi vôi
Anh heát veà laø heát nhôù möa chieàu !

Boùng ñeâm ñuøn, hiu quaïnh boùng coâ lieâu


Gioù ñaàu thu phe phaåy laù ñaàu caønh
Chieàu naéng vaøng voøi voïi giöõa mong manh
Níu hö hoâng, rôi nghìn truøng trong veo.
* * *
Trong veo,
thu vaøng,
rôi !
Rôi rôi.

Thaùp Nhaïn
Taëng em Tuy Hoaø
Bao naêm roài beân goùc phoá ñaàu ñöôøng
Gioït naéng vaøng tô trôøi nhöõng vaán vöông
Ngöôøi ñi qua, ñi qua roài qua ñi
Xuoâi veà ñaâu, coøn chuùt gì nhôù thöông !

7
Nuùi trô mình ñaù hoaøi trong ñôn chieác
Chieàu ngaém bieån saùng sôùm taém tinh söông
Buoåi trôøi tröa nghieâng mình ñoâi caùnh Nhaïn
Xoaõ toùc theà beân doøng chuyeán ñoø ngang.

ÔÛ ngaøn phöông anh bieát ñoài Nuùi Nhaïn


Moäng tình nhaân trô troïi daáu thôøi gian
Beân tích cuõ côn möa chieàu baát chôït
Choán heïn hoø thaùp Nhaïn chôø em sang.
* * *
Bieâng bieác xa xa lam khoùi chieàu
Thaùp Chaøm caùnh Nhaïn vôùi coâ lieâu
Hoàn hoang vaéng laëng ñoài gioù loäng
Giao muøa yeân aéng nhôù tieâu dieâu.
29/03/05

8
VE SAÀU
Taëng em Tuy Hoaø
Tieáng ve roän raõ giuïc côn saàu
Coá nhaân coøn nhôù, giôø ôû ñaâu ?
Roän raøng muoân khuùc ly tao
Heø veà hoái haû ngheïn ngaøo nhôù nhung
Taáu nöõa leân, giaác moäng töông phuøng
Khuùc Nam Ai thaáu taän thieân cung
Noãi khoân cuøng nhôù cung Thöông
Laät tìm quaù khöù mieân tröôøng phoâi pha ?
Haùt ñi ve, haùt giöõa chaâu sa
Noát giaùng buoàn, ñieäu quen aáy maø !
Voïng töø taát daï voïng ra
Voïng veà hieän höõu voïng xa naõo nöôøng
Nguyeân tuyeàn vöông vaán saàu maàn chi !
Phöôïng daâng ñaày thaém nhuoäm taø döông
* * *
Laïnh luøng töøng caùnh phöôïng rôi
Veøo trong kyû nieäm ñeïp lôøi ve ca
Seõ ngaân nga, seõ maõi coøn laø
Ñeïp muoân neûo ban sô noõn naø.
30/03/05
9
taëng em
Bí laém roài vaàn thô muoán taëng em
Chuùt nöõa gì hoaøng hoân bieån eâm ñeàm
Traêng leân roài chaäp chôøn quang ñaõng aùnh
Daët dìu rôi, öôùc moäng khaéc saâu theâm.

Ñeâm hoâm qua aùnh traêng khuyeát chöa troøn


Nuï hoân ñaàu maây gioù vôøn löôïn quanh
Soùng rì raøo khôi mieàn côn giaù laïnh
Söôûi aám hoàn, noàng naøn vôùi caøn khoân.

Cheânh cheách nghieâng, anh voäi hoûi naøng Haèng


ÔÛ treân cao, treân taän ñænh cung traêng
Naøy ôû döôùi, ngöôøi toát vôøi treân aáy
Möôïn sao baêng, ñoàng ñòu aùnh hoa ñaêng ?

Cao cao quaù cho hoaøi trong tay vôùi


Meânh moâng vöøa oâm moäng giöõa buoâng lôi
Roän vöôøn thieâng, tieáng muoân truøng khaéc khoaûi
Chôït tænh ngöôøi, thô thaønh, moäng taû tôi.

Yeâu boùng hình trong nhòp ñieäu leân khôi


Yeâu nhaân tình níu keùo hoaøi... chôi vôi.
7/2005
10
coøn ñoù nhö xöa1
Veà ñi em ngaøy mai trôøi laïi saùng
Em ñöøng lo, ñöøng buoàn chuyeän nhaân gian
Beân thaùc gheành cheânh veânh ngaøn vaùch ñoå
Tieáng suoái reo voïng veà nhöõng aâm vang.

Veà ñi em, veà queâ meï nhoû nhoi


Veà luyõ tre, veà bôø giaäu luoáng khoai
Giöõa hanh thoâng em yeân bình laéng ñoïng
Beân beáp hoàng khôi doøng khaéc khoaûi hoaøi.
Nheï aáp uû voøng tay meï aám eâm
Khuùc voã veà anh haùt bôø moâi meàm.

1
UÙt ôi, anh ñaõ töøng vieát cho em theá naøy ñaây: Ve que di
em, ve voi dong song hien hoa, luy tre xanh bat ngat,
dong lua vang ri rao chieu hoang hon day nang. Ve que di
em, vong tay me luon mo rong don lay em, vong tay anh
luc nao cung danh cho em su vo ve diu dang nhat. Ve que
di em, o que ngheo khong cho em tien nghi thoai mai,
nhung co ca mot bau troi trong xanh, co ca mot vang
trang quang dang sang diu dang. Ve que di em, nho nhe,
ve que em nhe. O do, tat ca se deu rat than thuong !
11
Veà ñi em, veà ñi, veà ñi em
Caâu ru hôøi traêng vaøng vaúng ñeâm thaâu
Tieáng noâ ñuøa treû thô nhöõng nhieäm maàu
Veà ñi em coøn ñoù haõy nhö xöa.
8/9/2005

RAÁT ÑÔN THAØNH


Kính taëng Cha Giaùo Thaønh
Buïi phaán bay ? Con ngôõ ngaøng tìm maõi
Taám baûng ñen, sao khoâng thaáy hình haøi ?
Gioïng cuûa thaày thay baèng nhöõng nuï cöôøi,
Cuøng ñi tìm töôi saùng moät ngaøy mai !

Lôùp maãu giaùo con xöng mình baèng con,


Thuôû maàm non luùp xuùp nhöõng voøng troøn.
Troøn thaät troøn nhöõng naêm thaùng phoå thoâng
Caùnh phöôïng hoàng gieo ñaày daáu chaân son.

Vaøo ñaïi hoïc con thaáy mình thaät lôùn


Mong thaùng ngaøy, mong thôøi gian vaén hôn
Cuøng con chöõ, thaàm ôn trôøi möa moùc
Ñeå vaøo ñôøi vöõng vaøng ñænh cao sôn !
12
Nhöng naøo ngôø bôûi hai tieáng ‘xin vaâng’
Con nhoû laïi buoâng mình tieán böôùc chaân
Gheá Chuûng vieän, con laø con ñuùng nghóa
Raát ngöôøi lôùn, raát thô daïi ñaùnh vaàn:
Y nhôø inh, tôø inh tinh huyeàn tình
Tình Cha yeâu voã veà con daán thaân.
ÑCV XB Hueá
20 – 11 - 2005

TÖÙC SÖÏ GOÁC NHAÕN GIAØ


Xaïc xaøo laù vaøng rôi cuoái thu
Laùc ñaùc beân soâng ngaém hình thuø
Coãi goác trô gan giöõa ñaát trôøi
Xuø xì maáy kieáp thaân giaø tu:
“AÂn tình thoån thöùc ñaày khoâng gian,
Mieâu dueä naåy maäm boùng traàm phuø !?”
Vuõ loä taùc thaønh laãy löøng vang,
Ñaù vaøng taïc daï coøn thieân thu.
Nhaõn giaø saân nhaø nguyeän
Bao ñôøi coù linh thieâng
Roõi böôùc cuøng haäu theá
Goùt tieáp noái læ lieân.pf
Thu 2005
13
daùng möa nhôù ngöôøi
Ñaàu caønh gioù thoaûng maáy höông ñöa
Khuùc möôõu ca truø reùo raéc vöøa
Ñoàng traéng phuû ñaày khoùi lam chieàu
Maây bay ñaàu ngoõ nhöõng töøng chöa.
Möa qua ñoài nhôù veà ñoài queân,
Laát phaát meânh mang traøn chan chöùa !
Thoaùt aån thoaùt hieän beân beán aáy
Möa bay thoaùt nhôù côn möa vöøa ?

phong traàn

Ruùm ngöôøi laïi,


ngoài nhìn
ngaém gioù ñoâng.

Luî phong traàn,


meät moûi
vôùi hö khoâng.

14
taëng Tuyeát Baêng Voâ Taän Xöù2
Maây toaû, traêng troâi beán soâng ngaân
Nghieâng mình nghieâng ngöûa voâ thöôøng gaàn
Boài thì nghieäp chöôùng traøn hö aûo
Raïng aùnh taø döông boùng gian traàn
Ngaäp saùng chaâu thaân quaán chieáu chaên
Laïnh luøng baêng tuyeát xöù trong ngaàn
Thaàn tieân loaõ theå trang thô daïo
Nhìn ngaém mieân man rôùt nöûa vaàn.
15/11/05

BAØI NAØY3
Bao nhieâu naêm toâi soáng trong cuoäc ñôøi
Laøm ñöôïc gì, toâi ñaõ laøm ñöôïc chi ?
Toâi vaãn thaàm töï nhuû maõi khoâng ngôi
Laø caùi chi, chaân lyù laø caùi gì ?

2
Baøi naøy baøy troø höùng khôûi luùc ñoïc thô ngöôøi ñaët baøy
chuùt thoaûng hôi hoâi haùm. Xin chòu vaäy, kính thöa lieät vò
tieàn boái. Taäp Tuyeát Baêng Voâ Taän Xöù cuûa Buøi Giaùng vònh
vaø hoaï theo taäp thô cuøng teân cuûa Ngoïc Queá, NXB Vaên
Ngheä, 2005.
3
Baøi naøy vieát töø moät ñoaïn cuûa moät baøi haùt Phaùp ngöõ.
15
Sau côn möa laø aùnh saùng maët trôøi
Sau boùng ñeâm laø ngaøy môùi leân khôi.
Ñaây xöôùng ca maø ñôøi ñaõ ban cho
Ñaây khoaûng laëng in haèn daáu khoân doø.
Caây döông caàm cuûa thaân phuï daáu yeâu
Cuøng baøi ca cuûa thaân maãu dòu hieàn
Vaø giai ñieäu traàm boång loøng ñaát meï
Ñeå töø ñoù baïc ñaàu soùng trieàu lieân.

Nguyeân vaên Phaùp ngöõ:


J’ai veùcu bien des anneùes
Qu’est-ce que j’ai fait (bis) ?
Souvent je me suis demande
Qu’est-ce qui est vrai (bis) ?
Il y a la soleil apreøs la pluie
Il y a le reùveil apreøs la nuit
Il y a aussi la musique
Qui a marqueù ma vie
Le violon de mon peøre
Et la chansonde ma meøre
La meùlodie de la terre
Ouø j’ai grandi.

16
gôûi voù ngöïa mang theo

Tröôùc ngoõ ngoïn ñeøn gioù


Rung rinh giöõa taøn tro
Em veà tröa vöøa tôùi
Luùc trôøi vöøa chính ngoï.

Goùt goõ ngöïa keùo xe


Ñöa em veà Queâ Meï
Beân meù ñöôøng caùi buïi
Nhaït nhoaø thaân aùo the.

Voù ngöïa khuaát söông môø


Ngöôøi chôø, chôø vaø mô
Hai ñaàu cuûa noãi nhôù
Naøng Thô ru tô reo
Em Hoàng nhöõng ñôïi chôø
Coøn Anh
hoaøi
hoaøi
hoaøi… noãi nhôù !
29/11/04

17
say r oài !
Taëng Linh
Anh say roài voäi vaõ vôùi côn buoàn
Quay tít muø laûo ñaûo ngoaøi boùng truoâng
Daùng em xöa nhö nay vöøa heù nuï
Duï anh veà meâ thaûo ruoäng laám buøn.

Vung tay vôùi em coøn ñôïi laøm chi ?


Maéc côõ gì ? anh nghieâng ngöôøi ñuùn ñaåy
Em nhoeûn mieäng, anh thích nuï thô ngaây
Cho ñôøi daøi, daøi theâm tí nghóa lyù.

Nghóa lyù gì, em ôi xíu traàn ai… !

Hueá; ñeâm xuaân


taëng coâ Trang
Ñeâm vaéng em veà giaù laïnh ngang bôø vai
Se se hoàn hoang aâm u muø ñeâm toái
Tieáng khuya canh chaøy em chaøo qua nuùi ñoài
Ñaâu nöõa saàu ñoâng, em oâm chaët coõi loøng
Boàng beành deá keâu em boài hoài trong toâi.

Nghieâng nghieâng söông ñaäm rôi treân laøn mi meàm


Ñeâm ñen chaäp chôøn tan vaønh saùt na em.
Bô vô laïc loaøi, em laïc giöõa traàn gian
Moïi ngöôøi yeân giaác, baàn thaàn theá lang thang
Xuoâi böôùc gioøng ñôøi, chôi vôi cuøng boùng ñeâm !
18
Em coù buoàn say ? hoûi ngöôøi sao xoùt xa !
Em coù nghó gì ? coøn ai maõi goïi laø ?
Trong ñeâm ban ngaøy ! chuùt phaän ngang laù ñoå ?
Maët ñöôøng em ñi, maët ñôøi muoân nhaáp nhoâ
Vaøng voït chaân meàm, nhìn xuoáng lieãu maønh buoâng.

Daáu aán
xuaân thaém töôi;
aân tình !
Ñeïp xinh
lôøi kinh cuõ
rung rinh;
moäng bình thöôøng !

Nhôù Hueá thöông, moâi höôøng xuaân thuôû aáy


Maây baâng khuaâng troâi daøi maõi veà ñaây
Ñoài Thieân Thai, thoâng reo vöøa chín ñoä
Beân Nam Giao, xoân xao eùn vôøn bay.

Em coøn nghe caâu hoø treân beán cuõ


Tim tím vaøng, laù vaøng chieàu cuoái thu
Coõi Höông Giang, bieâng bieác nuùi Ngöï Bình
Mieàn Voïng Caûnh roài mai nöõa tít muø.

* * *

19
Ñöôøng cong tuyeät myõ gaùi ñaøi trang4
Rôïn phaûi ngang ngöôøi traéng moät ñaøng
Ñeâm qua vöôøn chuoái khuyeát boùng traêng
Taø aùo lam chieàu chôø em sang.

Thaân gaày aùo moûng tím söôøn non


Phôi söông phôi gioù, phôi maøu son ?
Ñi veà hoang vaéng döôùi aùnh ñeøn
Nguyeät xuaân, xuaân nguyeät möa haõy coøn.
Coøn theâm bôø giaäu giöõa em traêng
Mô öôùc hoàn tieân ñeå vónh haèng.

Moäng nöûa ñeâm


Nöûa ñeâm choaøng thöùc daäy
Sôø soaïng chaên chieáu meàn
Trôøi thanh söông phuû môø
Traêng thô cuõng ngoài ñaây
Laäp lôø nöûa chöøng maây.
Em coù hay;
giaác moäng aáy baây giôø
beân bôø thaêm thaúm troâi.

4
Baøi ñaây quan troïng nhaát laø ñoaïn in nghieâng naøy.
20
Nöûa ñeâm choaøng thöùc daäy
Nhìn soâng ngaân eâm ñeàm
Doïi vaø xuyeân keû laù
Hôi thôû doàn daäp ra
Traêng sa maët hoà eâm
Em coù hay;
moäng aáy baây giôø moäng
cuùi ñaàu chaøo thinh khoâng.

Anh coù hay em hay


Treân maët hoà traêng ñaày
Moäng mình choaøng thöùc daäy
Nghieâng hoàn nöõa coøn ñaây.
NHÔØ HUEÁ GIÖÕ HOÄ
Khuaát trong chieàu bieàn bieät em coù bieát !
Anh rong chôi phieâu baït giöõa doøng ñôøi
Caùnh beøo troâi, anh töïa ngöôøi ñöùng ñôïi
Saéc tím buoàn xuoâi veà vôùi chôi vôi.
Em ñöøng ñôïi, ñöøng chôø, rôi laù vaøng.
Thaønh quaùch xöa coù coøn tieáng chuoâng chieàu
Tieãn hoàn ngöôøi ñi veà vôùi coâ lieâu
Xin chaøo em, xin chaøo em myõ mieàu
Xin chaøo em, chaøo em… nhôù em nhieàu.
21
coå ñoä
Hueá; noùn queâ
xuaân veà
nghieâng naéng ñoå.

Em; aùo daøi


sôùm mai
vaøng coå ñoä.

hình aûnh vaø thanh aâm

Thanh aâm muoân gôïi nhôù


Vaø hình aûnh gôïi thöông
Em veà nôi cuoái ñöôøng
Ñaàu laøng nghieâng toùc bay.

Con ñoø môùi vöøa sang


Tieáng chim saùo saün saøng
Löôùt nheï treân thoân trang
Chieàu naéng vaøng vöøa leân.

22
Toùc daøi in boùng nöôùc
Tím luïc bình boàng beành
Troâi daït cuõng leânh ñeânh
Xa xaêm xuoâi veà beán.

Anh ngaøn naêm vaãn nhôù


Trong vaïn khoùi söông môø
Hình aûnh vaø thanh aâm
Chuùt gì giöõa moäng mô.
24/01/05

Lay vaønh laù rôi

Lôøi anh nöûa thaät nöûa ñuøa


Khieán cho ngöôøi phaûi giöõa muøa ngoùng troâng
Ñeâm ngaøy nhöõng öôùc cuøng mong
Laøm sao bieát ñöôïc coõi loøng ai ñaây !
Anh ôi toäi taám thaân naøy
Ñôøi ngöôøi con gaùi, maáy ngaøy xuaân xanh !?
Sang thu laù ruû treân caønh
Côù sao anh nôõ lay vaønh, laù rôi !

23
Haøn-Höông
Haøn-Höông choán cuõ giaác mô hoa
Reâu phong boùng phuû daùng la ñaø
Ñaát xöa ñaát cuõng, ñaát xa trôøi
Haøn-Höông tay vôùi, vôùi phoâi pha.

caø pheâ treân ñaát Hueá


Thöa boùng quaùn chieàu mình boùng ngoài
Caø pheâ gioït vaéng, ñaéng ñaàu moâi
Nam Giao Hoaøi Coå tình lang thang
Töông tö tìm ñoaù chôït boài hoài,
Laëng leõ daâng taëng giöõa traàn gian
Cho theâm cheát laëng giöõa baøng hoaøng
Ngoaøi trôøi vaãn Hueá, vaãn hoà nhö
Gioït ñaéng caø pheâ, gioït thôû than !

NGAØY THAÙNG NGAØN SAO


Vieãn caûnh naøo cho chum röôïu ñaày ñaày
Hoaø trong nhôù ngaøy mai nöõa coøn say
Theâm laõ chaõ Töûu vaø Leä nheï rôi
Vöøa nhoû xuoáng soùng daäy nuùi rung caây.
24
Ñöôøng theâu hoa ñoùng laïi töï khi naøo ?
Deät öôùc mô haøng chæ ñöùt töø ñaâu ?
Giôø phuùt naøy ngoït ngaøo loang maät ñaéng,
Chôø giao muøa, ngaøy thaùng nhöõng ngaøn sao !

beù,,,

Beù,
beù ngaây ngoâ
anh,
anh laïi khoå.

Xuaân,
buoåi haïnh ngoä
boùng ñoå
laù chuoái khoâ.

Vaø,
beân naøy
anh,
say trieàn mieân.

25
Moäng
thaàn tieân,
maây traéng,
em aån hieän,
beân kia
nuï hoàn nhieân.

chaøo haï ‘04

Sôùm thôm trong höông ñoàng trinh ngaøo ngaït


Toaû ngaùt bay daâng ñaày giöõa thanh khoâng
Bôø tinh anh ñoäng ñaøo nghieâng giaù laïnh
Chôø ngöôøi veà töïa ñaàu ngaém meânh moâng.

Xin im laëng oâi muoân loaøi chim choùc


Nhìn naéng leân thuyeàn quyeân troøn naéng moïc
Vaàn vuõ nöõa ngaøn höông vaàn khoùi bieác
Quyeän vaøo nhau xuoâi veà coõi baát dieät.

Thieát tha quaù loái moøn xöa vaøng uùa


Boãng saéc maøu naëng loøng ngöôøi cuoái muøa
Xin ñöôïc chaøo chia tay cuøng naéng haï
Leàu muïc töû am maây ngoïn gioù ñuøa.
26
Nieàm; Ñau

Laù röøng; bay


ñeâm ngaøy
coõi thaúm saâu.

Noãi nieàm; Ñau


coøn nhôù
nhöõng ngaøy saàu.

MÖA MUØA HAÏ


Möa muøa haï rong chôi cuoái ngaøy ngaøy
Haøng naéng trong reøm chaâu bay laát phaát
Caû doøng ñôøi boä haønh döøng taát baät
Quaùn ven ñöôøng boãng roän raõ hay hay.

TIA NAÉNG
Long lanh haït söông mai
Phôi mình giöõa ñoàng xanh
Muoân tia vaøng laáp laùnh
Khuùc xaï aùnh döông noàng.
27
XUAÂN
Xuaân, öø xuaân trong saùng
Khoùm hoàng cuõng vöøa sang
Long lanh gioït söông sôùm
Baát chôït anh nhôù naøng.

HAÏ
Baèng Laêng phôi phôùi khoe maøu
phöôïng hoàng moä ñieäu nôû chaøo naéng leân
raâm ran ve haùt boàng beành
vöông vöông gioït vaéng buoàn teânh cuoái ñöôøng.

THU
heo maây veà traûi daøi cuoái thoân trang
chieàu daàn buoâng voøi voïi thaém khoâng gian
beân kia ñoài, nghieâng nghieâng coø veà nuùi
vôøn baûng laûng, xoán xang moät saéc vaøng.

ÑOÂNG
töøng ñeâm ñeâm thieáu tieáng tô ñoàng
nhöõng ngaøy ngaøy vaéng boùng kieâu sa
se se giaù laïnh dieát da
bôø moâi run raåy nhaït nhoaø khoùi lam.
28
Xoùm Chieàu Vaéng Em
Nghieâng nghieâng caønh lieãu la ñaø
Khoùi maây xöù nuùi xa xa boùng môø
Haøng döông tô ruû huyeàn mô
Chieàu loang xoùm vaéng; bôûi chôø boùng em.

nöôùc gôïn soùng


Traêng 13 xoi mình nghieâng boùng nöôùc
Nhôù beán xöa laét leûo nhòp caàu tre
Nhöõng ngaøy aáy, hai ñöùa mình coøn beù
Lieäng maûnh saønh tröôït maët nöôùc laên taên.

traêng heø

Traêng rôi ñeâm heø, traêng hoûi ai,


Traêng buoàn traêng khoùc traêng thôû daøi ?
Noãi saàu gôïn soùng aùnh vaøng trong
Tö löï nhìn trôøi raèng saùng mai.

29
THUYEÀN HOA VÖØA ÑEÁN
taëng H & C
Gioù rì raøo muoán ngoû gì cuøng maây
Caây nghieâng ñaàu muoán noùi gì cuøng bieån
Giöõa truøng döông hai beân daûi ñaát lieàn
Con soùng naøo voã veà bôø yeâu thöông.

Thuôû ban ñaàu haøng phi lao huyeàn thoaïi


Chôø maøu xanh vun troàng ngoïn xoân xao
Bieån ôû treân, trôøi boàng beành ôû döôùi
Bieån vaø trôøi mai maõi hoaøi trong nhau.

Moät maøu xanh, xanh thaãm moät ñaïi döông


Toâ ñaäm trôøi, bay boång coõi thieân ñöôøng
Tieáng saùo chieàu quyeän hoaø trôøi vôùi bieån
Maát huùt xanh, moãi moâi höôøng uyeân nguyeân.

Uyeân nguyeân yeâu ñöông vöøa


Beán chôø, thuyeàn hoa ñeán
Chuùc traêm naêm vöõng beàn
Haïnh phuùc ñeïp saùnh duyeân.
leumuctu

30
beân Hoaøi Nghi
Beân soâng meâ luïc tím buoàn troâi troâi
Treân bôø chieàu ngöôøi ngöôøi ñöùng ngoài ngoài
Giaäu Caùt Töôøng daây leo toaø thaùp coå
Ñaõ bao naêm trô mình hoaøi coá ñoâ.

Moät tieáng khoùc hoang lieâu, moät phaän ngöôøi


Traéng hai tay vôùi giöõa ñôøi hö voâ
Hieän höõu ñaây nguyeân tuyeàn hieän theå mình
Tìm hoaøi höông, tìm veà beân coå ñoä.

Giao thoa hoaøi giöõa bôø tænh–beán meâ


ÔÛ laø ñi hay ôû seõ laø veà
Veà ñeå veà hay veà ñeå ra ñi
Thoâi taïm ngoài boài hoài beân Hoaøi Nghi.

nguû ngaøy
Nguû ñi em ngoan nguyø ru vaøo giaác
Phoá ñeâm ñeâm ngaøy ngaøy ngöôøi taát baät
Nguû ñi em giaác hoàng ru vaøo moäng
Gioù lao xao rì raøo ngaùt höông ñoàng.
31
Nguû ñi em ñöøng veïo ngöôøi uoán eùo
Con ngöôøi ta tay naém nhöõng hoïc haèn
Nguû ñi em ñöøng co quaép trôû traên
Treân baàu trôøi ñeâm nay thieáu nghìn sao ?

Nguû ñi em ñöøng buoàn thöùc nhoû leä


Nguû ñi em giaõi gieà nhöõng ñeâ meâ
Nguû ñi em, nguû ñi, nguû ñi em
Nguû ñi em keûo ngaøy heát ñeâm veà.

daâng Ngaøi: traéng ñoâi tay5


Söông chöa tan khi maøn ñeâm coøn ñoù
Giöõa thuaàn khieát giöõa thoang thoaûng höông laøi
Tieáng gaø gaùy roän raøng aùng ban mai
Daâng trong laønh toaû theo laøn chuoâng vang.

5
Baøi naøy coù yù vieát cho taäp Nhö Moät Kyû Nieäm cuûa Ñaïi
Chuûng Vieän Xuaân Bích Hueá – 2005, ban bieân taäp coù ñeà
nghò söûa laïi theo nhö ngay sau baøi ñaây. Coù leõ ngöôøi bieân
taäp göôïng gaïo söûa nhö vaäy ñeå ñöa vaøo taäp naøy. Toâi coù yù
khoâng ñöa nöõa, nhöng ñaõ lôõ roài, thoâi chòu vaäy, khoâng sao
caû. Xin caùm ôn taát caû.
32
Tónh taïi taâm höôùng voïng leân trôøi cao
Thaàm caûm taï moät ñeâm nöõa an hoaø.
Soùng trieàu leân, baïc ñaàu con soùng laï
Daâng leân Ngaøi moät ngaøy nöõa hö hao.
Vôùi Hy Teá, hieäp loøng Leã Taï Ôn
Möôïn caâu kinh, möôïn lôøi ca quyeän traàm
Muoân taâm tình, muoân taát daï thanh aâm
Traéng ñoâi tay, vöôn leân hoaøi van lôn.

Traéng ñoâi tay, vöôn leân giöõa ban ngaøy


Chuoâng nhaät moät, voäi vaøng con cuùi xuoáng
Neùp vaøo Cha, loøng Cha nhöõng ñong ñaày
Dang roäng tay con ñoùn nhaän ngaøn muoân.

Khoùi lam noàng bieâng bieác bôø beân kia


Nuùi hoaøng hoân nhaïn veà chuøng höõng hôø.
Thaùp nguyeän ñöôøng tieáng chuoâng chieàu voïng ngaân
Con giaät mình, con tay traéng bô vô.

Traéng ñoâi tay, daâng leân giöõa ñeâm veà


Tieáng chuoâng loøng laëng daàn an giaác hoàng
Thieâm thieáp moäng, traûi loøng giöõa hanh thoâng
Traéng ñoâi tay vöôn leân hoaøi con daâng.
33
...
Con daâng Ngaøi ñoâi tay vaàn hö khoâng
Con daâng Ngaøi, con daâng moøn moûi troâng…
leumuctu
ñaàu nieân hoïc ’05-’06

DAÂNG LEÂN NGAØI... TRAÉNG ÑOÂI TAY


Söông chöa tan khi maøn ñeâm coøn ñoù,
Giöõa thinh khoâng bay thoang thoaûng höông laøi,
Tieáng gaø gaùy roän raøng aùng ban mai,
Daâng tieán Chuùa theo tieáng chuoâng môøi goïi.
Taâm tónh taïi höôùng loøng leân cuøng Chuùa,
Thaàm caûm taï moät ñeâm nöõa an hoaø.
Soùng trieàu leân, baïc ñaàu con soùng laï,
Daâng leân Ngaøi moät ngaøy nhöõng hö hao.
Vôùi Hy teá, hieäp daâng Leã Taï ôn
Möôïn caâu kinh, möôïn lôøi ca traàm boång
Muoân taâm tình, muoân taác daï tri aân,
Traéng ñoâi tay, vöôn leân lôøi caûm taï.
Traéng ñoâi tay, vöôn leân giöõa ban ngaøy,
Chuoâng nhaät moät, con voäi vaøng cuùi xuoáng,
Neùp vaøo Cha, ngöôøi Cha vaãn bao dung,
Giang roäng tay, con ñoùn nhaän ôn laønh.
34
Khoùi lam hoàng bieâng bieác beán bôø xa
Nuùi hoaøng hoân nhaïn veà tìm choán nghæ.
Thaùp nguyeän ñöôøng, chuoâng chieàu vang reàn ró,
Con giaät mình, con tay traéng bô vô.
Traéng ñoâi tay, daâng leân luùc ñeâm veà,
Tieáng chuoâng loøng laëng daàn an giaác ñieäp.
Thieâm thieáp moäng, loøng con mieân man tieáp,
Traéng ñoâi tay, daâng Ngaøi nhöng hö hao.
……
Con daâng Ngaøi, öôùc mô döôøng hö aûo,
Con daâng Ngaøi, loøng yeâu meán caäy tin.
leumuctu
Ñaàu nieân hoïc 05-06

YEÂU & SOÁNG6

Moät vaønh ngô tan naùt vôùi töông tö,


Ngöôøi coù veà sao coøn chieàu tö löï,
Gioù muoân truøng ñeâm ngaøy goïi hö hao,
Khaéc khoaûi hoaøi moät nieàm rieâng raát tö ?

6
Vieát ñeå doäi laïi baøi Soáng & Yeâu trong taäp Veà Röøng
35
Em goïi naéng, anh goïi côn giaù laïnh
Gioù rung caây lay ñoäng vaønh con tim,
Coøn ñaâu nöõa, moät saùng mai daäy tìm,
Tìm trong moäng thöïc roài nhöõng phoâi phai ?
12/10/05

LUÏC BAÙT TÖØ ÑAÂY !


Beân trôøi vuoát toùc em ngoan
Con chim se seû ñaøng hoaøng ñöùng xem
Traùi mít rôi ruïng beân theàm
Gaø con chim chíp keâu meàm maây xanh
Beân trôøi vaán vít traâm anh
Bôø truoâng roø maï long lanh söông chieàu
Tieâu töông beân aáy hoang lieâu
EÁch oïp nhaùi goïi ñöa chieàu phong dao
Beân trôøi phoùng theå boùng cau7
Töø ñaây luïc baùt nhieäm maàu giaûi khuaây
Traàn gian hai chöõ löu ñaày
Hö vong moät coõi giaùng maây nghieâng vaønh

7
Taïi sao laïi laø boùng cau ? Phaûi chaêng khoâng coù gì lieân
heä vôùi Röôïu say !!! trong taäp Veà Röøng ?!
36
Lieàn anh lieàn chò lieàn canh
Ñeâm ñeâm thiu giaác loanh quanh phaän ngöôøi
Ñuûng quaàn bôø giaäu em cöôøi
Nuï ñôøi trong saùng möôøi möôi laï luøng
Em ngoan thuaàn kieát voâ cuøng
Beân em hieän theå muoân truønggggg… em ôi !!!!

baùt luïc hieän toàn; phaù


Böïc mình anh nhaûy lôn tôn
Baùt luïc anh phaù tuûi hôøn nhaân gian
Moät ñi anh böôùc mô maøng beù thô
Ñaàu nguoàn laëng cheát nhö tôø
OÂm loøng thaïch nhuû maët trô giöõa ñoàng
Traàn truoàng anh nhaûy loâng nhoâng nhoång nhoàng
Quô tay muùa maùy leân ñoàng
Caàu sieâu teá ñoä tan boàng maùu xöông
Con ñöôøng ñoâi ngaõ tô vöông xeá chieàu
* * *
Anh veà thui thuûi coâ lieâu
Xaêm xaêm goø ñaát tieâu ñieàu meânh mang
Quan san bôø coõi tröôøng giang giaõi gieà
Loái moøn nöûa tænh côn meâ
Raàu raàu laù uùa laøng queâ nguùt ngaøn
Thieân sôn treân aáy hai haøng nhaân gian
37
Ai ñi queân böôùc khoân-caøn
Buoàn buoàn moät noãi cô man ñòa ñaøng
Lao xao leàu coû tuoân traøn tan hoang
Tan hoang moät coõi con con
Con coøn daïi laém moûi moøn taám thaân
Thaân ngheøo maït kieáp phong traàn con nöông
Nöông mình treân beán Tan Thöông
Thöông Thaân Ñònh Meänh soâng Töông soi mình.
Tieáng keâu gaø gaùy beân dinh ngôõ ngaøng
Voäi khöïng laïi, böôùc ngang taøng
Taâm voïng ñoäng, nhôù traàn gian Toùc Theà
Voïng ñoäng taâm, anh ñi veà Taùi Teâ
Anh ngoài xuoáng, nghæ Beân Leà
Beân Leà ngoài xuoáng haû heâ… heâ… heâ…
Hìiiiiiii, Leà naøy laø Leà gì vaäy em ?!?

LUÏC BAÙT BUOÀN


Gioù vui gioù thoåi treân caønh
Em vui em khoùc tan vaønh söông mai
Em ôi thoâi taám hình haøi
Tô voø traêm moái traàn ai roái bôøi
Hoang loä em böôùc chôi vôi
Khoùc ngöôøi xoùt daï leä rôi ngaán loøng

38
Mô maøng beân aùnh ñeøn chong
Lim dim em nguû nöûa voøng phaán son
Xaùc thaân moät nöûa moûi moøn
Taâm hoàn tan naùt hoûi coøn chi ñaâu !
"Toài taøn" moät taám thaân chaâu
Ñeâm traêng trôû giaác treân cao boùng ñôøi.

aûo moäng

Bay bay laát phaát haït möa rôi


Giaêng maét ngaøn khôi daùng trôøi trong.
Em chieàu aùo tím rong chôi
Giöõa kinh thaønh Hueá goïi môøi yeâu ñöông.
Gioït möa ñoïng laù laøn söông söông
Maùi theà toùc xoaõ tô vöông vöông
Em ñi daùng aáy cuoái ñöôøng
Möa bay giaêng maét moâi höôøng beân hieân.
Ngaém em muoân daùng daùng em hieàn
Nhu mì em böôùc böôùc thaàn tieân.
Traøng Tieàn vaïn nhòp noái lieàn
Ngöï Bình maây toaû trieàn mieân goùt haøi

39
Ñoài thoâng thô moäng gioù Thieân Thai
Beân bôø laúng laëng daøi boùng ñoå
Thang maây nghieâng xuoáng bôø vai
Thon thon thaû thaû moät ñaøi ñoan trang
Ñoâi taø aùo nheï nhaøng kieâu sang
Hai hieän theå ñi hoang mô maøng
Thaáy em tieàn kieáp traàn gian
Anh möøng ! tænh giaác moät traøng chieâm bao !
Maây tan khoùi toaû ôû treân cao
Ngaém nhìn meâ maõi coøn hö hao…
* * *
Chaøo em treân ñænh Tao Phuøng
AÛo aûnh nhaân gian nghìn truøng khöù lai.

BUØI LUÏC BAÙT GIAÙNG


Vong thaân nöûa kieáp khoân nguoâi
Hoï Buøi teân Giaùng choân vuøi thòt da
Beân kia moät traän phong ba
Ñaát Quaûng soâng Ñaø kieâu sa nöûa vaàn
Treân doøng thaùp coå reâu phong
Queá Sôn, Trung Phöôùc troå ñoøng ñôm boâng
40
Suoát ñôøi thuaàn khieát chôi ngoâng
Hoàn hoa phaùt tieát ñeàu boàng Nhaân Sinh
Hoaït toàn hieän theå beân Ñình
Nghieâng nghieâng maùi laù trô mình coû hoa.
23/10/05

Coù theå 10, 20, 30 naêm, maø cuõng coù theå toång cuûa
chöøng ñoù coïng laïi, em ñaõ loanh quanh ñöôïc gì vôùi
nhöõng caâu thô treân… !
Thoâi em aï ! caùi quaù khöù hieän theå seõ minh giaûi cho
em trong söï ñôn-sô-treû-thô-nhaát-cuûa-keû-lôùn.

HOAØI HÖÔNG
Vöôøn Boàng Lai chim hoùt maây ñöa
Coõi Cöïc Baéc boùng döøa traêng thanh
Traàn truoàng thuaàn khieát nguyeân xöa
Loaõ loà hieän theå cho vöøa traàn ai
Suoâi theo aáy moät suoát daøi daøi
Nhöõng coøn ñaây theá thaùi vong thaân
Hö khoâng tuyeät ñoái ñoâi chaân
Laàn moø theo kieáp gian traàn hoaøi höông

41
Moät saùt na man maùt voâ thöôøng
OÂm kyû nieäm leân ñöôøng veà queâ
Hoaøi höông yeâu daáu leâ theâ
Mang theo bôõ ngôõ caän keà maùu xöông.

gôûi buøi giaùng


OÂng ñieân cöù baûo raèng ñieân
Khoâng ñieân thoâi baûo laø tieân giaùng traàn
OÂng ñi song böôùc nhaân gian
Vui vui oâng noåi maùu gaøn beå daâu
Ñi xa oâng nhôù Maõ Chaâu
Tha Höông oâng môû lôøi caàu boán phöông
Buoàn buoàn oâng laïi leân ñöôøng
Rong chôi boán beå giaêng vöông thaùng ngaøy
Gaëp ngöôøi giöõa choán traàn ai
Nghieâng giaøy ngaõ deùp vaãy chaøo ñoâi chaân
Buøi ôi Giaùng hôõi meán thaân,
Toâi ngoài töng töûng vaøi vaàn gôûi oâng.

42
Buøi oâng yeâu ai, Giaùng hôõi ?!
Buøi oâng ôi, Giaùng oâng hôõi,
OÂng si tình, oâng trôøi ôi yeâu Ngöôøi.
Cuoäc ñôøi maáy keû nhö oâng
Cuoäc tình maáy keû chôi ngoâng ngoãng ngoàng ?
OÂi chao oâng cöù leân ñoàng
Hí hoaùy Trang Thô Naøng Hoàng A-mor
Leân leân xuoáng xuoáng baøy troø
Yeâu Ngöôøi oâng hoaù oám o gaày coøm ?
Mieäng-tay muùa maùy om soøm
OÂm tình khaéc khoaûi toái hoâm taét ñeøn !
Yeâu ngöôøi, yeâu coù phaûi chaêng ?
Yeâu maây yeâu gioù, nhoïc nhaèn oâng yeâu ?
OÂng yeâu Ngöôøi; Mon-roe kieàu ?
Em Moïi Nhoû, em myõ mieàu Kim Cöông ?
OÂng yeâu ngan ngaùt Moâi Höôøng ?
OÂng yeâu oâi quaù can tröôøng oâng yeâu.
* * *
OÂng yeâu cho maáy tieâu dieâu,
Ngöôøi-Con-Con-Ngöôøi muoân chieàu Thang Maây !

43
THAÈNG KHUØNG !
Beân bôø Tao Ngoä hôïp hoan
cuoàng ñieân anh soáng moät traøng Hieän Sinh
ñoaù Sen nghieâng nôû beân sình
traêm höông toaû ngaùt thaân mình buøn nhô
ôû ñaây sao laïi thôø ô ?
hoaït toàn taïi theá mòt môø boùng truoâng
tha höông môû hoäi khai tuoàng
ñöôøng cong san saùt traàn truoàng cô man
hai bôø hieän theå khôi ngaøn
beân kia ñaém ñuoái moät giaøn giuïa ñau.
Ñeâm ñeâm naèm thôû nhieäm maàu
hoàn hoang laïc loái ñoùn chaøo döông gian.
* * *
Ñaäp cho naùt, ñaäp cho tan
Ñaäp cho naùt, ñaäp cho tan: Thaèng Khuøng.

LEÀU COÛ KHOÂ


Ai noùi chi
Huyeàn nhieäm yù ñoà
Taám vaûi soâ
Leàu khoâ coû vaéng.
44
Hoäi hoa ñaêng
AÙnh ñeøn man man
Nhôù Bình Khang
Traêng taøn boùng laëng.

Giöõa ñeâm heø


Loøng meï eâm ñeàm
Nguû maø xem
Ngoan hieàn em say.

Taïi sao laïi khoâng theå vieát thaønh


Ai noùi chi taám vaûi soâ
Huyeàn nhieäm yù ñoà leàu khoâ coû vaéng.
Hoäi hoa ñaêng nhôù Bình Khang
AÙnh ñeøn man man traêng taøn boùng laëng.
Giöõa ñeâm heø nguû maø xem
Loøng meï eâm ñeàm ngoan hieàn em say.

45
RONG CHÔI COÕI NGÖÔØI
Treøo leân Hoàng Lónh rong chôi
Hiu hiu gioù thoåi ru hôøi aø ôi.
Thiu thiu noàng giaác beân ñôøi
Ñoàng dao em haùt ñaày hôi ñaãy ñaø
Vuùt cao theo gioïng em ca
Chim trôøi nhaùo nhaùc theo taø boùng döông
Maây bay nghieâng goùt beân ñöôøng
Söông sa nhoû haït möôøi phöông aáy maø
Ñænh cao vöïc thaúm saùt na
Giaêng vöông hieän theå ngöôøi ta coõi ngöôøi.

TREÙO HEØO
Naéng xuaân beân theàm gioù ñoâng,
Maây xanh öôm naéng ngoaøi ñoàng reo caây ?
Ñaâu ñaây coøn coù heo maây ?
Laù vaøng naêm ngoaùi naêm naøy môùi rôi ?

46
Vaøng vaøng nhuoäm ñoû ngaøn khôi,
Baèng Laêng tim tím hoaït lôøi ve ca ?
Ñi töø töù thôøi böôùc ra,
Khôûi vaøo hieän theå Nhaø Ma Loaøi Ngöôøi ?
* * *
Vieát maàn chi, vieát maàn chi,
Ñaäp tan Ñònh Phaän laâm ly Naõo Nöôõng !

thi thô caùi gì ?


Taëng Thaày Quyønh
Laâu laâu cuõng taäp thô ñieân
Traêm phaàn phaùt maõi khoâng tieàn maïi doâ
Coù ngöôøi töø choã Coâ Loâ:
“Ñoïc vaøi vaàn vaãn cô hoà nhö nhö
Töø ñaâu vaäy, aáy ñaâu töø
Thô gì laån thaån raát ö dò kyø
Khoâng vaàn chaúng ñieäu; laâm ly
Khoâng yù chaúng töù thô thi caùi gì ?”
Thöa raèng töø thaáu Laâm Truy
Ngaát ngö muoân noãi töø bi baøng hoaøng
Daäp dìu ñaây goùt laàu trang
Phoàn hoa noäi coû hoàng hoang höõng hôø.
47
Thöa raèng töø raát bô vô
Mang vaøo chöôùng nghieäp coøn trô noãi mình !
Ngaäp ñaàu moái nôï ba sinh
Thoâi thì cuõng goïi Vuõng Sình Hö Voâ.
giantrantoivoitoi
30 – 10 – ‘05

OÂNG HAY EM HAY LAØ… ?


OÂng laån thaån, oâng luûng cuûng, oâng laém phen cuoäc ñôøi,
OÂng ru traêng, oâng haùt gioù, oâng tha thieát thaûnh thôi,
OÂng hoï Buøi, oâng teân Giaùng, oâng töûng töøng töûng töng:

Döûng döng beân suoái Loà OÂ


Xoang nhòp tính theå naám moà ba sinh
Moät ñôøi oâng soáng troïn tình
Traêm naêm suoát kieáp ñieâu linh naéng hoàng
Thoâi roài suoái luî ñoài thoâng
Buøi nguøi oâng khoùc khoùc oâng suït suøi
Soáng vaày soáng vaäy maø vui
Daàu daàu vaùch laù rung ñuøi traâm anh
Lom khom gaäy choáng maùi tranh
Giaùng leä vöôøn hoang maûnh saønh ve chai

48
La de laøm chuùt lai rai
Röôïu gaïo thuaàn khieát höông laøi vaán vöông
Khoùc oâng reân sieát bôø möông
Ñoàng xanh baùt ngaùt moät nöông daâu maøu
Kieáp ngöôøi taïi theá ngaøn sao
Riu riu chôïp maét nghieâng ñaàu ñuøi em…

Em aï ! moät laàn nghieâng ñaàu


treân ñuøi em, anh thaáy aám noàng
haïnh phuùt thaät bieát bao ! Em taëng.
Leumuctu

NIEÀM ÑAU THÖÔNG TAËNG B.G.


Nieàm ñau oâng vieát giaêng trôøi cao,
Nieàm rieâng daáu kín coøn choã naøo,
Xaùc thaân oâi ñaõ hoa laù caønh,
Nghìn chieàu taét naéng leä hoàng sao ?

Hoûi oâng toâi bieát hoûi vôùi ai,


Khoâng xaùc chaúng hoàn chaúng hình haøi,
Nhieân tuyeät hoang vaéng nhaén coâ lieâu,
Ruïng rôøi coâ quaïnh môø maét nai !?
49
* * *
Nieàm ñau cuùi laïy traàn ai,
Thòt xöông daáu aùi tan ñaøi Höông Hoa.

NHÔÙ EM TÖNG BÖØNG


Nhôù em noãi nhôù ngoït ngaøo
Nhôù em anh nhôù daâng traøo con tim
Nhôù em noãi nhôù im lìm
Nhôù em anh nhôù hoa sim trieàn ñoài
Nhôù em noãi nhôù leân ngoâi
Nhôù em anh nhôù goác soài ngaém traêng
Nhôù em noãi nhôù döõ daèn
Nhôù em anh nhôù höông ven bôø röøng
Nhôù em noãi nhôù röng röng
Nhôù em anh nhôù töng böøng nhôù em.

50
beân noãi ñau

Beân nhìn ngaém, beân choät daï ñieân ñaàu


Beân hieän theå, beân buoàn tuûi ñeâm thaâu
Ñaàu ngoïn nhôù ñaàu muõi luî cuoàng ñieân
Tính theå ngöôøi tính theå aáy nöông daâu.

Beân noäi coû beân caùt traéng laøu laøu


Beân lau saäy beân tính theå nieàm ñau
Chaàu beân chöïc, chöïc suoát buoåi nhaân gian
Laøn khoùi traéng, laøn traàm phuø thaåm saâu.

Beân ñaù vaøng beân vaøng ñaù xoân xao


Beân ngoït ngaøo beân man traù theùt gaøo
Chao oâi laø ! laø taïi theá man man
Ñaøn kia ôi ! nhoû laïi thöû xem sao !
* * *
Beân ñôøi anh beân ñôøi toâi vaø caû beân ñôøi em
Beân non nöôùc beân moûi moøn tieâu tao
Em-anh-toâi8 nhaát theå tính xin chaøo

8
Un seul tout
51
Moät maùu leä tueá nguyeät maõi hö hao.

OÂi laâm ly ! oâi kyø bí phaän ngöôøi


OÂi bi ñaùt ! oâi giaêng saùng bình minh
Laïy Töù Phöông ! laïy Khaép Coõi thöông tình
Ñöøng lay ñoäng, ñöøng baøn tay cöùu chuoäc.
* * *
Luî ngaäp loøng trao traøo beân suoái leä
Hôõi noãi ñau ! hôõi u saàu nhaân theá !
Ñeán giôø roài mau teá ñoä hieän sinh.

Xin teá ñoä ! neán hieåu linh,


Beân coå ñoä traêng vaøng mình lung linh.

LEÂN ÑEÀN TRINH NÖÕ9


Leân ñeàn tuyeät myõ goùt haøi
Daâng mình ñoùn Chuùa Thieân Sai giaùng traàn
Vui leân Trinh Nöõ Thanh Taân
Ngöôøi kieàu dieãm quaù veïn phaàn phöôùc aân.

9
Xin ñöøng ñaët daáu chaám hoûi cho baøi naøy ôû ñaây !
52
DAÁU LEÄ MANG THEO
Bình minh khai loái môû ñöôøng
Hoàng hoang daáu leä voâ thöôøng laø ñaây
Ñeâm ñeâm nhôù nhôù ngaøy ngaøy
Tìm chum röôïu cuõ treo baøy tuùi thô
Gioït söông ngan ngaùt laëng tôø
Chim keâu vöôïn huù ban sô cuùi ñaàu
Em veà uùp maët nöông daâu
Röng röng maù leä nhieäm maàu aùnh döông
Chieàu taø nghieâng ngaû mieân tröôøng
Vaãy vuøng coøn nhôù bôø möông sao vöøa
Beân trôøi giaäu ñoå löa thöa
Chín hoài vaán vít ngoïn döøa voâ ngoân
Mòt môø daáu leä moûi moøn
Tan theo vaøng naéng ñaàu non cuoái ngaøy
Ñoàng dao ñoäng rôõn côn say
Maøn ñeâm dieãm leä beân gaày chaân maây
Ñeâm ôi, ñeâm hôõi ñeâm ngaøy,
Vaàn thô taøn taï giaûi baày… giaác noâi !

53
VEN RÖØNG
“Thi aâm muoân ñieäu ven röøng”
Höông hoa ñaøi saéc töng böøng hoäi khai
Nhaân gian voïng tieáng thieân thai
Daët dìu tieân nöõ goùt haøi vieãn lai.

MAÂY BAY
Maây bay khaép xöù ngang trôøi
“Chieàu vaøng taûn boä töôûng lôøi röøng hoang”
Ñoàng xa hiu haét ñieâu taøn
Nhaân sinh roài ñaáy, nhaân gian ngôõ ngaøng.

LEÄ HEO MAÂY


Taëng Coâ Trang
Daâng höông mô khaùch daëm tröôøng
Ven röøng maây toaû ngaøn höông la ñaø
Hoaøng hoân ñoå xuoáng kieâu sa
Ñaêm ñaêm huyeàn aûo thöôùt tha boùng chaøy
Ñoâng-thu-xuaân-haï laø ñaây
Hoaït toàn hieän theå aên maøy nhaân gian

54
Ñoaøn vieân chín suoái mô maøng
Beán ñoø xöa cuõ ñoø ngang maùi cheøo
Ñöôøng veà nghieâng ngöûa gieo neo
Beân kia taïi theá cöôøi reo coõi traàn.
* * *
Ñöa tay ñôõ laáy thanh taân
Thaäp thaønh suoái leä gieo vaàn heo maây.

Noäi Coû Heo Maây


Anh veà ngaém thaùng ngaøy rôi
Anh veà voâ taän khôi lôøi gioù ru
Lôøi ru chan chöùa höông thu
Queâ ngheøo beù nhoû tuyeät muø beán Xuaân
Taàn ngaàn gheành thaùc ñaàu truoâng
Böôùc chaân khaäp kheånh thoâi buoàn vaán vöông !
Xa xa tuyeät theå cuoái ñöôøng
Taàm maây haét boùng can tröôøng men say.
Anh veà ngaém thaùng ngaøy ñaây
Anh veà vieãn xöù mong ngaøy thaùi lai.
Khai loä ngaøn nguùt daøi daøi
Heo maây noäi coû traàn ai toát vôøi.

55
em veà qua maáy nöông daâu
anh ñi qua maáy ñænh saàu döông gian
em veà nghe tieáng thôû than
anh ñi nhôù thaáy muoân haøng leä rôi
em veà ngöûa maët nhìn trôøi
anh ñi cuoái xuoáng taû tôi loái moøn
em ñi anh veà saéc son
ñi veà luyeán aùi beân coàn hieän sinh

56
# Keát taäp naøy ñeå môû ra caùi coøn daøi daøi, haén
xin möôïn lôøi ‘giao caûm’ ôû taäp ñaàu tieân doøng
thô cuoäc ñôøi cuûa haén nhö moät lôøi baït töï ngoân:
Caàm taäp naøy trong tay, baïn baûo: Haén
maø cuõng laøm thô nöõa aø ?! Thaät vôù vaån. Vaâng,
baïn coù lyù, toâi ñoàng tình vôùi baïn ñaáy. Vaäy xin baïn
ñöøng tìm nôi ñaây nhöõng vaàn thô hay, nhöõng yù thô
myõ mieàu, hay moät caùi gì ñoù ñaày thi vò. Hoaøi coâng
baïn toâi ôi !
Vôùi möôi baøi taïm goïi laø thô, taát caû chæ
muoán coá goùi gheùm doøng chaûy cuoäc ñôøi toâi töôûng
chöøng nhö eâm aû, thanh bình. Khoâng ñaâu, doøng
chaûy aáy cuõng coù nhieàu luùc cuoän traøo, laém khi cuõng
reân xieát, ñoàng thôøi khoâng thieáu vaéng nhöõng ñau khoå
vaø nöôùc maét. Doøng chaûy aáy laø doøng taâm söï rieâng
tö, raát rieâng giöõa toâi vôùi naøng thô, naøng thô ñaây
chính laø taát caû nhöõng ai muoán chia seû vaø caûm thoâng
noãi nieàm aáy vôùi toâi:
Thô vui laø thô töôi maùt
Thô saàu laø thô buoàn naùt taâm can
vaø doøng taâm söï naøy xin Ñaáng Toái Cao
chöùng giaùm cho laø raát chaân thaønh.
Giôø ñaây xin cuùi ñaàu daâng taëng doøng thô ngoâng saùi
muøa.
57
taäp naøy coù:

giao caûm ................................................................ 1


muoán ñieân .............................................................. 3
aûo aûnh hoài aâm ........................................................ 4
coï maøi son saét ........................................................ 5
rôi trong veo .......................................................... 6
thaùp nhaïn ............................................................... 7
ve saàu ..................................................................... 9
taëng em ................................................................ 10
coøn ñoù nhö xöa..................................................... 11
raát ñôn thaønh........................................................ 12
töùc söï goác nhaõn giaø .............................................. 13
daùng möa nhôù ngöôøi ............................................ 14
phong traàn ............................................................ 14
taëng tuyeát baêng voâ taän xöù .................................... 15
baøi naøy ................................................................. 15
gôûi voù ngöïa mang theo ........................................ 17
say roài !................................................................ 18
hueá; ñeâm xuaân ..................................................... 18
moäng nöûa ñeâm ..................................................... 20
nhôø hueá giöõ hoä ..................................................... 21
coå ñoä .................................................................... 22
hình aûnh vaø thanh aâm .......................................... 22
lay vaønh laù rôi...................................................... 23
58
haøn-höông ............................................................ 24
caø pheâ treân ñaát hueá .............................................. 24
ngaøy thaùng ngaøn sao ............................................ 24
beù,,, ...................................................................... 25
chaøo haï ‘04 .......................................................... 26
nieàm; ñau ............................................................. 27
möa muøa haï ......................................................... 27
tia naéng ................................................................ 27
xuaân ..................................................................... 28
haï ......................................................................... 28
thu ........................................................................ 28
ñoâng ..................................................................... 28
xoùm chieàu vaéng em ............................................. 29
nöôùc gôïn soùng...................................................... 29
traêng heø ................................................................ 29
thuyeàn hoa vöøa ñeán ............................................. 30
beân hoaøi nghi ....................................................... 31
nguû ngaøy .............................................................. 31
daâng Ngaøi: traéng ñoâi tay ...................................... 32
daâng leân Ngaøi... traéng ñoâi tay .............................. 34
yeâu & soáng........................................................... 35
luïc baùt töø ñaây ! ..................................................... 36
baùt luïc hieän toàn; phaù ............................................ 37
luïc baùt buoàn ......................................................... 38
aûo moäng ............................................................... 39

59
buøi luïc baùt giaùng .................................................. 40
hoaøi höông ........................................................... 41
gôûi buøi giaùng ........................................................ 42
buøi oâng yeâu ai, giaùng hôõi ?! ................................. 43
thaèng khuøng !....................................................... 44
leàu coû khoâ ............................................................ 44
rong chôi coõi ngöôøi .............................................. 46
treùo heøo ................................................................ 46
thi thô caùi gì ? ...................................................... 47
oâng hay em hay laø… ?........................................... 48
nieàm ñau thöông taëng b.g. ................................... 49
nhôù em töng böøng ................................................ 50
beân noãi ñau .......................................................... 51
leân ñeàn Trinh Nöõ ................................................. 52
daáu leä mang theo ................................................. 53
ven röøng............................................................... 54
maây bay ............................................................... 54
leä heo maây ........................................................... 54
noäi coû heo maây .................................................... 55
taäp naøy coù: ........................................................... 58

60