You are on page 1of 12

ÑÖÔØNG

THAÙNH GIAÙ
2
Suy nieäm

Ñöôøng
Thaùnh
Giaù

haèng ngaøy

Ñöôøng Thaùnh giaù laø moät con


ñöôøng caàu nguyeän. Trong taâm
töôûng, toâi cuøng vôùi Chuùa böôùc ñi
trong cuoäc haønh trình tieán leân
Canveâ vaø suy nieäm veà nhöõng ñau
khoå vaø caùi cheát cuûa Ngaøi. Moãi
ngaém coù theå laø moät cuoäc gaëp gôõ
3
rieâng tö giöõa toâi vôùi Chuùa Gieâsu vaø
laø moät cuoäc khaùm phaù môùi veà söï
ñoàng haønh cuûa Ngaøi trong cuoäc
ñôøi toâi. Moãi ngaém coù theå laø hoaøn
toaøn rieâng tö qua vieäc gôïi laïi caùc
ñích danh, ñích ñieåm vaø caùc ñích
nghieäm trong cuoäc ñôøi cuûa chính
toâi.

A. Baøi ñoïc môû ñaàu: Lc 9: 22-24


Lôøi nguyeän môû ñaàu:
Laïy Chuùa Gieâsu, xin giuùp con
môû roäng taâm hoàn tröôùc söï hieän höõu
thaân tình vaø thaém thieát cuûa Chuùa
khi con baét ñaàu haønh trình leân
Canveâ vôùi Chuùa. Xin giuùp con tìm
thaáy nôi Cöïc hình vaø Töû naïn cuûa
Chuùa moät söùc maïnh ñeå con vaùc
thaùnh giaù con theo Chuùa.

4
Caâu xöôùng vaø ñaùp tröôùc moãi ngaém
X: Laïy Chuùa Gieâsu, con toân thôø vaø chuùc
tuïng Chuùa. (Chöùng con thôø laïy vaø ngôïi
khen Chuùa Kitoâ)
Ñ: Vì Chuùa ñaõ duøng Thaùnh giaù maø chuoäc
toäi cho nhaân loaïi
Sau moãi ngaém ñoïc: 1 Kinh Laïy Cha -
-1 Kinh Kính Möøng --1 Kinh Saùng Danh

1. Ngaém thöù nhaát: Philatoâ keát aùn töû


hình Chuùa Gieâsu
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu, söï
thöôøng con xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc
khoâng phaûi ñeå caûm thoâng vaø yeâu
thöông. Xin giuùp con bieát nhìn tha
nhaân trong cuoäc soáng khoâng baèng
caëp maét cuûa Phongxioâ Philatoâ,
nhöng baèng chính caëp maét cuûa
Chuùa.

5
2. Ngaém thöù hai: Chuùa Gieâsu baèng
loøng vaùc Thaùnh giaù
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
Chuùa ñaõ oâm laáy Thaùnh giaù ñeå cöùu ñoä
nhaân theá. Xin giuùp con bieát oâm laáy
nhöõng thaäp giaù trong cuoäc soáng con–
nhöõng lao nhoïc, chieán ñaáu, thaát
voïng, ñôùn ñau. Chæ khi naøo con nhaän
bieát söï yeáu heøn cuûa con, con môùi coù
theå khaùm phaù söùc maïnh cuûa Chuùa.

3. Ngaém thöù ba: Chuùa Gieâsu ngaõ


xuoáng ñaát laàn thöù nhaát
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
Chuùa quaù bieát con thöôøng guïc ngaõ
treân ñöôøng theo Chuùa. Nhöng Chuùa
luoân luoân hieän dieän ñeå ñôõ naâng con
daäy. Xin giuùp con bieát luoân tin töôûng
vaøo tình yeâu Chuùa luoân saên soùc giöõ
gìn con.

6
4. Ngaém thöù tö: Chuùa Gieâsu gaëp
Ñöùc Meï
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
tình yeâu cuûa Meï daønh cho Chuùa coøn
lôùn lao hôn noãi buoàn saàu cuûa Meï.
Bieát bao laàn Chuùa ñeán vôùi con qua
tha nhaân, vaø tình yeâu thöông cuûa hoï
caûi hoùa ñôøi con. Xin giuùp con nhaän
ra ñöôïc Chuùa haèng yeâu con döôøng
naøo qua nhöõng ngöôøi Chuùa göûi ñeán
trong ñôøi con.
5. Ngaém thöù naêm: Simon vaùc ñôõ
Thaùnh giaù Chuùa Gieâsu
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu, coù
ñoâi laàn trong cuoäc soáng con ñaõ döûng
döng tröôùc nhu caàu cuûa anh em con,
ngay caû ñoái vôùi ngöôøi con yeâu. Xin
giuùp con nhìn ra raèng yeâu ngöôøi laø
caùch chaéc chaén nhaát ñeå con tìm thaáy
Chuùa trong ñôøi thöôøng.
7
6. Ngaém thöù saùu: Baø Veronica lau
maët Chuùa Gieâsu
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu, ñoâi
khi con e ngaïi ñeán vôùi tha nhaân. Khi
caàn haønh ñoäng con laïi khoâng haønh
ñoäng. Con chaúng noùi gì caû luùc con
caàn phaûi leán tieáng. Xin cho con moät
ñöùc tin duõng caûm hôn vaø saâu saéc
hôn. Xin giuùp con xaùc tín raèng Chuùa
luoân ñoàng haønh vôùi con.
7. Ngaém thöù baûy: Chuùa Gieâsu ngaõ
xuoáng ñaát laàn thöù hai
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
thaát baïi vaø chaùn naûn coù luùc laøm con
tuyeät voïng. Con nuùp mình sau söï
kieâu haõnh vaø töï thöông haïi baèng
caùch laùnh xa Chuùa vaø anh em. Xin
cho con ñöùc caäy maø con ñang caàn
ñeán, xin giuùp con khoâng bao giôø lo
sôï khi phaûi laøm laïi töø ñaàu.
8
8. Ngaém thöù taùm: Chuùa Gieâsu noùi
vôùi caùc phuï nöõ theo Ngaøi
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
loøng nhaân töø vó ñaïi Chuùa daønh cho
nhaân loaïi laøm con söõng sôø. Con thaáy
mình thaät nhoû moïn vaø ích kæ khi con
suy gaãm veà Chuùa vaø veà caùch Chuùa
yeâu. Xin giuùp con bieát truùt boû tình
yeâu cuûa con ñi ñeå Chuùa coù theå ñong
ñaày tình yeâu cuûa Chuùa vaøo trong
con.
9. Ngaém thöù chín: Chuùa Gieâsu ngaõ
xuoáng ñaát laàn thöù ba
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
vieäc Chuùa ngaõ eâ cheà khieán con nhaän
thöùc ñöôïc raèng con thaät baát löïc laøm
sao. Khoâng coù Chuùa, con khoâng laøm
gì ñöôïc. Xin giuùp con tin caäy vaøo söùc
maïnh cuûa Chuùa ñeå con nhaän ra con
caàn Chuùa bieát döôøng naøo.
9
10. Ngaém thöù muôøi: Quaân lính loät aùo
Chuùa Gieâsu
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
nhìn thaáy Chuùa chòu só nhuïc quaù taøn
nhaãn, con thöùc tænh ñöôïc raèng con
ñang quaù baùm víu vaøo thaønh quaû,
cuûa caûi taøi saûn, vaø yù rieâng con nhö
theá naøo. Xin giuùp con bieát ly thoaùt
taát caû nhöõng gì ngaên caûn con tieán
laïi gaàn Chuùa vaø tha nhaân hôn.
11. Ngaém thöù möôøi moät: Chuùa Gieâsu
chòu ñoùng ñinh leân Thaäp giaù
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu, con
khoâng bao giôø coù theå nghi ngaïi tình
yeâu vó ñaïi Chuùa daønh cho con khi
con xem thaáy Chuùa chòu ñoùng ñinh
treân Thaùnh giaù. Xin giuùp con nhaän
ra ñöôïc thaäp giaù cuûa Chuùa chính laø
daáu chæ tình yeâu vó ñaïi maø Chuùa ban
taëng cho con.
10
12. Ngaém thöù möôøi hai: Chuùa Gieâsu
truùt hôi thôû treân Thaùnh giaù
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
thaân theå baát ñoäng daäp naùt cuûa Chuùa
khôi daäy trong con ñöùc tin saâu ñaém
hôn. Chuùa choïn caùi cheát keå caû cheát
nhuïc nhaõ treân Thaùnh giaù. Xin giuùp
con vaùc thaùnh giaù cuûa con nhö laø
caùch con toû tình con yeâu Chuùa.

13. Ngaém thöù möôøi ba: Haï xaùc Chuùa


Gieâsu xuoáng khoûi Thaùnh giaù
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu,
nhìn thaáy thi theå Chuùa ñöôïc haï
xuoáng khoûi Thaùnh giaù nhaéc cho con
nhôù raèng thaät ñaùng sôï cho con khi
con soáng cuoäc ñôøi buoâng thaû. Con seõ
khieáp ñaûm luùc con nghó ñeán söï keùm
coûi, voâ duïng, baát löïc. Xin giuùp con
ñaët ñôøi con trong voøng tay Chuùa.

11
14. Ngaém thöù möôøi boán: Chuùa Gieâsu
chòu taùng xaùc trong moä
Suy nieäm: Laïy Chuùa Gieâsu, khi
con thaáy hoøn ñaù lôùn che kín moä
Chuùa, thì con caûm thaáy ñôn coâi vaø bò
boû rôi. Cho duø ñoâi khi döôøng nhö
Chuùa xa caùch con vaø vaéng boùng khoûi
ñôøi con, xin giuùp con luoân luoân tin
raèng Chuùa vaãn hieän dieän gaàn beân
con vaø yeâu thöông con.

B. Baøi ñoïc keát thuùc: Lc 24:1-8


Lôøi nguyeän keát thuùc: Laïy Chuùa
Gieâsu, xin giuùp con böôùc ñi vôùi Chuùa moãi
ngaøy trong ñôøi con ngay caû khi leân Canveâ.
Saàu ñau vôùi nieàm vui, thöông tích cuøng laønh
laën, thaát baïi vaø vinh quang trong ñôøi con laø
nhöõng cheát ñi vaø taùi sinh nhoû beù thaät söï
ñöa con ñeán thaân tình vôùi Chuùa. Xin cho
con ñöùc tin vaø loøng tín thaùc maø con caàn coù
ñeå böôùc ñi vôùi Chuùa luoân maõi. Amen.
Jos. TVT dòch töø tieáng Anh
12