You are on page 1of 2

LENDA: Informatike I I

TEMA: Perdorimi i operatoreve aritmetike. Funksionet e gatshme logjike.

Koha e zhvillimit: 2 ore Vendi i


zhvillimit: Laborator Qellimi i
ores se mesimit:
• Aftesimi ne perdorimin e operatoreve aritmetike dhe funksioneve te gatshme ne programin
Microsoft Excel.
Objektivat: Ne fund te ores se mesimit nxenesi te jete i afte:
1. Te identifikoje operatoret aritmetike dhe te kryeje veprime matematike permes funksioneve te
gatshme.
2. Te ndertoje formula duke perdorur te gjithe operatoret aritmetike dhe funksionet e gatshme qe
ofron programi.
3. Te perdore ne menyre te pavarur, funksionet logjike qe ofron programi Microsoft Excel per
zgjidhjen e problemeve te fushave te ndryshme (Statistike, Matematike dhe Trigonometri) etj.
Mjetet e nevojshme: Kompjuter, ProgramiMicrosoft Excel 2007, Projektor, Miniteste. Fjale ky?:
Operatore aritmetike, Funksione te gatshme.

Hapi i pare: Prezantim i koncepteve te reja


• Cilat jane rregullat baze te shkrimit te sakte te nje formule, per te na dhene rezultatin e kerkuar?
• Demostrimi operatoreve aritmetike.
Rradha e veprimeve. (veprimet ne kllape kane gjithmone paresi)
• Demostrimi i funksioneve te gatshme: SHUME, MESATARE ARITMETIKE, PERQINDJE etj.
• Dallimi i te njejtit funksion : SHUME DHE AUTOSHUME.

• Funksionet e tjera me te perdorshme: NUMERIM.VLERA MINIMALE DHE MAKSIMALE etj. Hapi i

dyte: Pune e pavarur

Mesuesi jep tre ushtrime dhe kerkon te gjenden tri elementet me te perdorshem, SHUMA, MESATARJA
ARITMETIKE si dhe PERQINDJA.
Te dhenat ne tabele jane te gatshme, nxenesi duhet te realizoje vetem veprimet me operatoret
aritmetike duke perdorur formulat e gatshme.
Per shumen, per nxenesit e avancuar, mesuesi mund te kerkoje edhe gjetjen e Shumes tridimensionale.

Hapi i trete: Pune e udhehequr


Funksionet e prezantuara ne oren e pare te mesimit nga mesuesi dhe te zbatura nga nxenesi kane
vlere llogaritese.
Programi Microsoft Excel ka edhe funksione logjike.
a. Shpjegim i konceptit: IVERTETE/ FALS
b. Ne dallim nga funksionet llogaritese, funksionet logjike perdorin sintaksen.
c. £do te thote SINTAKSE:Te perdoresh shprehje te caktuara per te pasur nje funksion,
p.sh., IF

20 Liber mesuesi ■ TIK 11 berthame


d. Kalimi i formulave nga nje faqe pune te tjetra.
e. Rruget qe ndjekim per te kopjuar nje formule.

Te gjitha hapat e treguar nga mesuesi permes demostrimit praktik, duhet te zbatohen nga
nxenesit ne faqen e tyre te punes ne kompjuter. Nxenesi duhet te mbaje shenim te gjitha
veprimet qe kryen, komandat e zbatuara, per te qene ne gjendje te bej pershkrimin e tyre.

Detyre shtepie:
Krijimi i nje tabele me emrat e nxenesve te klases. Plotesimi i saj me rezultatet e testimit te fundit ne
lenden e Informatikes.
Gjetja e notes mesatare, peqindjes. Per nxenesit e nivelit te larte, perdorimi i funksionit IF, si dhe
kopjimi i formulave ne nje faqe te re Exceli.
MINITEST

I. Cfare tipi grafiku eshte perdorur ne kete figure? I


a. Column
b. Bar
c. Line
d. Pie
HI
2. Nese ne nje qelize shkruani formulen =$B38 dhe e kopjoni ne nje qelize tjeter do te thote se:
a. Permbajtja e kolones fiksohet. - (e sakta)
b. Permbajtja e rreshtit fiksohet.
c. Permbajtja e kolones dhe rreshtit fiksohen.
d. Nuk fiksohet permbajtja as e rreshtit as e kolones.

1 Ekuivalentim
3. Cila eshte formula qe duhet shkruar ne qelizen C5
monedhash
dhe te kopjohet ne qelizat C6 : C8? (Ne rreshtin 2 2 Kanada 1 $1,000.00
eshte kembimi i dollarit kanadez me dollarin 3
amerikan) 4 Shtete Tarifa Totali
a. = $C2/B5 5 Angi 2 36 £423.73
b. = $C$2/B5 - (e sakta) 6 SHBA 1.3 $769.23
c. = C2/$B$5
7 Europe 183 546 45 €
d. = C2/B$5
S Japons 0.0121 ¥82,644.60
Cfare formatimi duket kryer ne kolonen C ?
A B 9
c

4. Butoni ^ tregon:
a. Korrigjim automatik
b. Formatim automatik
c. Shume automatike
d. Paraqitje automatike

Modele mesimi - 2 1