You are on page 1of 2

LENDA: Informatike I I

TEMA: Formatimi i faqes se punes. Komanda Print Preview, Print.

Koha e zhvillimit: 2ore Vendi i


zhvillimit: Laborator
Objektivat: Ne fund te ores se mesimit nxenesi te jete i afie:
1. Te identifikoje elementet kryesore qe realizojne printimin e nje materiali ne programin
Microsoft Excel.
2. Te printoje nje material te punuar ne Microsoft Excel, duke zbatuar komandat edhe
udhezimet e dhena nga mesuesi.
3. Te printoje ne menyre te pavarur nje punim te plote ne Microsoft Excel dhe te shpjegoje
qarte proceduren e ndjekur.
Mjetet e nevojshme: Kompjuter, ProgramiMicrosoft Excel 2007, Projektor.
Metoda: E/E/R

Hapi i pare: Evokim


Rikujtohen hapat qe ndiqen per te printuar nje material ne Word.
Meqenese ka komanda te ngjashme, por ndryshime ne faqen e punes, mesuesi mund te
beje njohjen me konceptet e reja duke krahasuar te perbashketat dhe dallimet e printimit
te nje materiali ne Word dhe Excel.

Hapi i dyte: Realizmi i kuptimit


• Koncepte te reja: Formatimi i faqes se punes ne Excel sipas parametrave te kerkuar.
• Verifikimi i materialit per shtyp si nje moment shume i rendesishem.
• Zgjedhja e opsionit te duhur kur japim komanden Print.

Per te gjithe konceptet e reja te dhena gjate fazes se realizimit, mesuesi ben demostrimin e
njohurive dhe monitoron veprimtarine e nxenesve.

Hapi i trete: Pune e pavarur


Ne pjesen e pare te ores mesuesi mund te realizoje nje minitest prej 20 minutash, duke
kontrolluar shkallen pervetesimit te njohurive.

Ja disa pyetje per nje MINITEST?


I. Nese do te donit te benit ndryshimin e paraqitjes ne shtyp, ne krahasim me faqen
normale te punes cilin prej opsioneve do te zgjidhnit ne seksionin Page Setup?
a. Page Orientation
b. Adjust to
c. Scaling
d. Fit to

Modele mesimi
-25
2 Nese do te deshironim te vendosnim nje' teskt ne fund te faqes se punes ne Excel, cili
opsion do ta realizonte ate:
a. Header
b. Footer
c. Top
d. Botoom

3. Kur nje tabele e kemi vijezuar vete, cili prej opsioneve ne zonen Print nuk duhet te
zgjidhet nga ne:
a. Black and White
b. Gridlines
c. Page Order

Pjesa tjeter e ores se mesimit duhet te realizohet si nje veprimtari praktike, permes
printimit te nje materiali ne Excel.

Vleresimi:
Per vleresimin mesuesi duhet te marre parasysh treguesit e minitestit dhe
realizimin praktik te detyres.

26 Liber rnesuesi. TIK i 1 berthame