You are on page 1of 1

25 CD MUZIKORE METE KERKUARA

MICROSOFT ACCESS DATABASE PROJEKT

Pershkrimi i Projektit

Ne Microsoft ACCESS krijoni nje database me 25 CD muzikore me te kerkuara ne treg. Merreni kete informacionin nga
kerkimi ne Internet. Listoni te gjitha sitet e perdorura ne nje dokument neWORD. Listimin e tyre bejeni ne rend
alfabetik.

Ne databaze perfshini fushat e meposhtme:

• Artisti
• Titulii
• Studio regjistruese
• Vlera monetare (jo me e vogel se 1000 leke)
• Q m l m e t e marra
Lloji (kategoria-p.sh. Rock, Country, R & B, etj.)

• Data e prodhimit

Pasi te keni krijuar database-n, sortoni ne rendin zbrites sipas titullit.

Printoni nje kopje te ketij materiali.______________________________25 pike

Krijoni nje queri ku te listoni te gjitha CD me vlere 1200 leke ose me te madhe.

Ruajeni querin dhe printoni nje kopje. ________________________25 pike

Duke perdorur Report wizard, krijoni nje raport me modelin tabular, ne te cilin listoni sipas
Titullit, Artistit, Llojit, Data e prodhimit duke sortuar sipas preferences suaj.
Ruajeni dhe printojenin nje kopje ne orientimin landscape. _____________________________25 pike

TOTALI PIKEVETE FITUARA (75 pike te mundshme) __________________________________

Modele mesimi» 3 9