You are on page 1of 1

BAØI SUY NIEÄM

Lôøi Chuùa: “OÂng ñeán ñeå laøm chöùng, vaø laøm chöùng veà aùnh saùng, ñeå moïi ngöôøi nhôø
oâng maø tin. OÂng khoâng phaûi laø aùnh saùng, nhöng oâng ñeán ñeå laøm chöùng
veà aùnh saùng” (Ga 1,7-8)

Ñeâm cuoái cuøng cuûa naêm 2003 ñaõ kheùp laïi. Thaät nheï nhaøng ! Maøng ñeâm thì
ñaõ kheùp laïi nhöng khoâng coù nghóa laø aùnh saùng ñaõ xuaát hieän. Laïy Chuùa Gieâsu
Thaùnh Theå ñang ngöï trong taâm hoàn chuùng con, xin haõy cho chuùng con moät ngaøy
môùi naøy traøn ngaäp aùnh saùng xuaát phaùt töø Ngoâi Lôøi. “Ngoâi Lôøi laø aùnh saùng thaät,
aùnh saùng ñeán theá gian vaø chieáu soi moïi ngöôøi”. Xin haõy ñaët mình vaøo vò theá cuûa
Gioan trong baøi Tin Möøng ngaøy hoâm nay: “OÂng ñeán ñeå laøm chöùng, vaø laøm chöùng veà
aùnh saùng, ñeå moïi ngöôøi nhôø oâng maø tin. OÂng khoâng phaûi laø aùnh saùng, nhöng oâng
ñeán ñeå laøm chöùng veà aùnh saùng”. Ôn goïi cuûa Gioan cuõng chính laø ôn goïi maø moãi
ngöôøi trong chuùng con ñang theo ñuoåi; haõy laøm chöùng veà aùnh saùng, nhöng ñöøng töï
cho mình laø aùnh saùng.

AÙnh saùng: aùnh saùng ngaøy nay coù quaù nhieàu loaïi vaø coâng duïng, khoâng chæ ñôn
thuaàn loaïi aùnh saùng traéng vaø chæ ñeå chieáu saùng. Ít ra trong buoåi leã khai maïc
seagames 22 vöøa roài chuùng ta thaáy ñöôïc söï phong phuù vaø lôïi haïi cuûa aùnh saùng. AÙnh
saùng laø yeáu toá raát quan troïng quyeát ñònh tính quy moâ, röïc rôõ, hoaønh traùng vaø
thaønh coâng cuûa buoåi leã. Ngaøy nay vôùi kyõ thuaät hieän ñaïi chuùng ta khoâng thieáu
nguoàn saùng, aùnh saùng. Song chuùng ta ai cuõng yù thöùc mình vaãn luoân caàn aùnh saùng,
aùnh saùng cho thò giaùc cuûa ñoâi maét vaät chaát cuõng nhö cho ñoâi maét taâm hoàn. Vaø
chuùng ta cuõng hieåu aùnh saùng maø chuùng ta caàn nhaát khoâng phaûi töø vaät chaát, kyõ
thuaät khoa hoïc mang laïi, nhöng xuaát töø aùnh saùng thaät, aùnh saùng duy chæ xuaát phaùt
töø Ngoâi Lôøi, laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ. “Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân ngöôøi phaøm vaø cö nguï giöõa
chuùng ta. Chuùng toâi ñaõ ñöôïc nhìn thaáy vinh quang cuûa Ngöôøi, vinh quang maø Chuùa
Cha ban cho Ngöôøi, laø Con Moät ñaày traøn aân suûng vaø söï thaät”.
Laïy Chuùa, aùnh saùng thì Chuùa ñaõ ban cho chuùng con roài, chuùng con caûm nhaän
ñieàu naøy raát roõ qua nhöõng ngaøy möøng kính maàu nhieäm nhaäp theå giaùng sinh cuûa
Ñöùc Gieâsu Con Chuùa ñaây, nhöng ñieàu thieát yeáu laø chuùng con ñaõ ñoùn nhaän aùnh saùng
ñoù chöa ? Hay ñoùn nhaän roài nhöng vôùi aûo giaùc cho raèng giôø ñaây con ñang thaät laø
aùnh saùng ? Ñöøng töôûng nhöõng hình haøi; con haïc, chim boà caâu, hoa laù… taïi leã khai
maïc laø aùnh saùng. Ñoù chæ laø baèng chöùng noùi leân raèng coù aùnh saùng vaø noù ñang toàn
taïi.