You are on page 1of 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH

ĐỒNG THÁP NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT ĐỀ THI MÔN TOÁN


Thời gian làm bài : 180 phút ( không kể thời gian phát đề )
Ngày thi :
( Đề thi gồm có : 01 trang )

Họ và tên : Nguyễn Văn Rinh


Đơn vị : Trường THPT Hồng Ngự I

Câu 1. ( 5 điểm )
Giải hệ phương trình :
1 1
x + y =9


 1 + 1   1 + 1   1 + 1  = 18
 3 x 3 y   3 x   3 y 
   

Câu 2. (4 điểm )
1
Cho dãy số (an) xác định bởi : an =
n n + 1 + ( n + 1) n
Đặt S n = a1 + a2 + a3 + ... + an . Tính nlim
→+∞
Sn .

Câu 3. ( 5 điểm )
Cho M là điểm nằm bên trong tam giác ABC . Các đường thẳng AM, BM , CM lần lượt cắt các cạnh
BC, CA, AB tại các điểm A’, B’, C’ . Đặt S1, S2 , S3 , S4 , S5 , S6 lần lượt là các diện tích của những
S1 S3 S5
tam giác MA’B, MA’C, MB’C, MB’A, MC’A, MC’B . Chứng minh rằng nếu + + = 3 thì M
S 2 S 4 S6
là trọng tâm của tam giác ABC .

Câu 4. ( 3 điểm )
Tìm tất cả các số nguyên dương m, n thoả mãn phương trình :
3.2m + 1 = n 2

Câu 5. ( 3 điểm )
Cho các dãy số nguyên dương (an) , (bn) , (cn) được xác định bởi :
( )
n
1+ 3 2 + 3 4 = an + bn 3 2 + cn 3 4 , ( n ≥ 1 , n ∈ ¥ )
an khi n ≡ 0 (mod 3)
−  n n

Chứng minh rằng : 2 ∑ Cn ak = bn 2 khi n ≡ 2 (mod 3)


k 3 3

k= 0  3
 cn 4 khi n ≡ 1 (mod 3)