You are on page 1of 2

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC

Hỗn hợp X gồm có rượu metylic; etylic; propylic và nước. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư, sau
phản ứng thu được 0,7 mol H2. Mặt khác nếu đốt cháy a gam hỗn hợp X thì thu được b mol CO2 và 2,6 mol
H2O. Xác định giá trị a và b
Hướng dẫn giải:
1) Cách 1: Áp dụng phương pháp quy đổi
Ta quy đổi hỗn hợp X về dạng chỉ gồm có hai chất là: CH3OH và H2O
Khi ấy ta có các phản ứng trong bài ra:
1
CH 3OH + Na  → CH 3ONa + H 2
 2 3
x 
x CH 3OH + O2  → CO2 + 2 H 2O
2
 2 
x

2x
x
1 H 2O 
→ H 2O
H 2O + Na 
→ NaOH + H 2 

y 2 y y
y
2

Gọi x và y lần lượt là số mol của CH3OH và H2O => Theo đề bài ra ta có:
x y
+ = 0, 7 mol và 2 x + y = 2, 6 mol  → x=1,2 mol; y = 0,2 mol
2 2
Vậy => ta có: a = 1,2.32 + 0,2.18 = 42 gam và b = x = 1,2 mol
Với phương pháp quy đổi trên, chúng ta có thể làm theo nhiều hướng quy đổi khác nhau khác nữa ☺
Và những lưu ý về phương pháp quy đổi, các bạn có thể xem thêm tại bài viết của tôi tại:
+ Hóa học và Ứng dụng" - số 10 (118)-2010 (Trên số đó đăng tên tác giả Vũ Khắc Ngọc Nhưng đã
được đính chính lại tên tác giả ở số 11 (119) – 2010 )
+ Tham gia trao đổi tại: http://hoahoc.org/showthread.php?9330-Ph%C6%B0%C6%A1ng-ph%C3%A1p-
quy-%C4%91%E1%BB%95i
+ Xem thêm tại: http://haiduong.violet.vn/present/show?entry_id=3830060
+ Dowloads file bài viết tại: http://www.mediafire.com/?mc9sziu464yx3cp

2) Cách 2: Áp dụng phương pháp trung bình


Đặt công thức trung bình cho cả 3 rượu là: Cn H 2 n + 2O
C H O
Vậy khi đó bài toán ra ta có: X  n 2 n + 2
 H 2O
Các phương trình phản ứng:
1
Cn H 2 n + 2O + Na 
→ Cn H 2 n +1ONa + H 2
 2x
x 2

1
H 2O + Na 
→ NaOH + + H 2 x y
 2  + = 0, 7  x.n = 1, 2
y y
2

→2 2 
→
 x.n + x + y = 2, 6  x + y = 1, 4
+ O2
Cn H 2 n + 2O 
→ n CO2 + (n + 1) H 2O 
  
x x .n x .( n +1)

H 2O 
→ H 2O
 
y y

( )
Vậy a = 14n + 18 .x + 18 y = 14n.x + 18( x + y ) = 42 gam

b = nCO2 = n.x = 1, 2 mol

CHEMISTRY CLUB - HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH


Mäi th¾c m¾c vÒ ®Ò thi Vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi bé m«n Ho¸ häc xin vui lßng liªn hÖ víi mr. QUúNH
theo sè m¸y 09798
09798.17.8.
17.8.85 – 09367.17.8.85 (ngoµi giê hµnh chÝnH) – WEB: HOAHOC.ORG - E mail: HOAHOC.ORG@GMAIL.COM
09367.17.8.
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC – 18A/88 – ĐINH VĂN TẢ - TP.HẢI DƯƠNG

3) Cách 3: Phương pháp đại số thông thường + sự biến đổi toán học
Gọi x, y, z và t lần lượt là số mol của CH3OH; C2H5OH; C3H7OH và H2O
Theo bài ra ta có các phản ứng:
+ O2
CH 3OH  → CO2 + 2 H 2O + O2
C3 H 7 OH   → 3 CO2 + 4 H 2O
    
x x 2x z 3z 4z
+ O2
C2 H 5OH 
→ 2 CO2 + 3 H 2O H 2O 
→ H 2O
   
y 2y 3y t t

2 x + 3 y + 4 z + t = 2, 6 mol (1)
+ Na 1 1
CH 3OH  → H2 + Na
C3 H 7 OH  → H2
 2x /2
 2
x z z /2

+ Na 1 1
C2 H 5OH  → H2 H 2O 
Na
→ H2
 2y/2
 2
y t t /2

x + y + z + t = 0, 7.2 mol (2)


Ta có ∑n CO2 = x + 2 y + 3 z mol
Lấy (1) – (2) => ta có x + 2y + 3x = 2,6 – 0,7.2 = 1,2
Vậy => b = ∑n CO2 = x + 2 y + 3z =1,2 mol
Mặt khác a = 32x + 46y + 60z + 18t = 32(x + y + z + t) – 14(y - 2z + t)
Lấy 2*(2) – (1) => y – 2z + t = 0,2 mol (3)
Ta thay (2) và (3) vào biểu thức của a ta có:
a = 32.0,7.2 - 14.0,2 = 42 gam.
4) Cách 4: …………………………………
5) ………………..

CHEMISTRY CLUB - HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH


Mäi th¾c m¾c vÒ ®Ò thi Vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi bé m«n Ho¸ häc xin vui lßng liªn hÖ víi mr. QUúNH
09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 (ngoµi giê hµnh chÝnH) – WEB: HOAHOC.ORG - E mail: HOAHOC.ORG@GMAIL.COM
theo sè m¸y 09798.17.8.85