You are on page 1of 4

Bµi so¹n:

TIẾT 54,55: BÀI TẬP TÍCH PHÂN


Ngày soạn:6.8.2008
I.Môc tiªu bµi häc
Qua bµi häc,häc sinh cÇn n¾m ®îc:
1.VÒ kiÕn thøc
- HiÓu vµ nhí c«ng thøc ®æi biÕn sè vµ c«ng thøc tÝch ph©n tõng
phÇn
- BiÕt 2 ph¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n c¬ b¶n ®ã lµ ph¬ng ph¸p
®æi biÕn sè vµ ph¬ng ph¸p tÝch ph©n tõng phÇn
2.VÒ kĩ n¨ng
- VËn dông thµnh th¹o vµ linh ho¹t 2 ph¬ng ph¸p nµy ®Ó gi¶i c¸c
bµi to¸n tÝnh tÝch ph©n
- NhËn d¹ng bµi to¸n tÝnh tÝch ph©n,tõ ®ã cã thÓ tæng qu¸t ho¸
d¹ng to¸n t¬ng øng.
3VÒ t duy, th¸i ®é
- TÝch cùc, chñ ®éng,®éc lËp, s¸ng t¹o
- BiÕt quy l¹ vÒ quen
- biÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n
- T duy l«gic vµ lµm viÖc cã hÖ thèng

II.ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc


1.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn
Gi¸o ¸n,phÊn b¶ng,®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt kh¸c
2.ChuÈn bÞ cña häc sinh
Ngoµi ®å dïng häc tËp cÇn thiÕt,cÇn cã:
- KiÕn thøc cò vÒ nguyªn hµm,®Þng nghÜa tÝch ph©n,vµ hai
ph¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n
- GiÊy nh¸p vµ MTBT,c¸c ®å dïng häc tËp kh¸c

III.Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y


Chñ yÕu lµ vÊn ®¸p gîi më,kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng t duy
cña häc sinh.
IV.TiÕn tr×nh bµi häc
1.æn ®Þnh tæ chøc líp,kiÓm tra sÜ sè
2.KiÓm tra bµi cò
C©u 1: H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ®æi biÕn sè
C©u 2: H·y nªu c«ng thøc tÝnh tÝch ph©n tõng phÇn

Gi¸o viªn:
- Cho HS nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n,chØnh söa,bæ sung(nÕu
cÇn thiÕt)
- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña häc sinh,®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm
- Môc tiªu cña bµi häc míi

3.Bµi míi
Bài tập tÝch ph©n
H§1:LuyÖn tËp vÒ c«ng thøc ®æi biÕn sè
TÝnh c¸c tÝch ph©n sau:
π
3
6
a) I = ∫
0
x + 1dx b) J = ∫ (1 − cos3x) sin 3xdx c) K =
0
2


0
4 − x 2 dx

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
-Giao nhiÖm vô cho häc sinh -NhËn nhiÖm vô, suy nghÜ vµ lµm
-Theo dâi häc sinh lµm viÖc,gîi viÑc trªn giÊy nh¸p
y cho HS nÕu cÇn thiÕt
-Cho HS nhËn d¹ng vµ nªu c¸ch -Tr¶ lêi c©u hái cña GV:
gi¶i quyÕt cho tõng c©u a)§Æt u(x) = x+1 ⇒ u(0) = 1,
u(3) = 4
Khi ®ã
I=
- Nªu c¸ch gi¶i kh¸c (nÕu cã) 4 4 1
2 32 2 4
4
2 14

1
udu = ∫ u du = u = u u = (8 − 1) =
1
2
3 1 3 1 3 3
b)§Æt u(x) = 1 – cos3x ⇒
π
u (0) = 0, u ( ) = 1
6
1 1
u u2 1
Khi ®ã J = ∫ du = =
0
3 6 0 6
- Nªu d¹ng tæng qu¸t vµ c¸ch   π π
c)§Æt u(x) = 2sint, t ∈  − ,  .Khi
gi¶i  2 2
®ã

K=
π π
2 2


0
4 − 4sin 2 t 2 cos tdt = ∫ 4 cos2 tdt =
0
π
2 π
2 ∫ (1 + cos 2t )dt = (2t + sin 2t ) 02 = π
0
H§2: LuyÖn tËp tÝnh tÝch ph©n tõng phÇn
TÝnh c¸c tÝch ph©n sau
π
e 1
2
I2= ∫ x ln xdx 3. I3= ∫ x e dx
2 2 x
1. I1= ∫ (2 x − 1) cos xdx 2.
1 0
0

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ghi l¹i c«ng thøc tÝnh tÝch -NhËn nhiÖm vô vµ suy nghÜ t×m ra
ph©n tõng phÇn mµ hs ®· c¸ch gi¶i quyÕt bµi to¸n
tr¶ lêi ë trªn u = 2 x − 1  du = 2dx
b b 1.§Æt  ⇒ . Khi ®ã:
 dv = cos xdx v = sin x
∫ udv = uv − ∫ vdu
b
a
a a I1=
π
-Giao nhiÖm vô cho häc sinh π 2 π
-Cho häc sinh nhËn d¹ng bµi (2 x − 1)sin 2 x − 2 ∫ sin xdx = π − 1 + 2 cos x 02 = π − 3
2
0
to¸n trªn vµ nªu c¸ch gi¶i t- 0

¬ng øng  dx
u = ln x  du = x
-Gäi häc sinh gi¶i trªn b¶ng 2.§Æt  ⇒ Khi ®ã
Theo dâi c¸c häc sinh kh¸c  dv = x 2
dx v = x
3

lµm viÖc,®Þnh híng,gîi ý khi  3


cÇn thiÕt I2=
e e
-NhËn xÐt bµi gi¶i cña häc x3 1
e
e3 x3 e3 e3 − 1 2e3 + 1
ln x − ∫ x 2 dx = − = − =
sinh,chØnh söa vµ ®a ra bµi 3 1
31 3 91 3 9 9
gi¶i ®óng u = x 2  du = 2 xdx
-Nªu c¸ch gi¶i tæng qu¸t cho 3.§Æt  ⇒  Khi ®ã
 dv = e dx v = e
x x
c¸c bµi to¸n trªn 1 1
1
I3= x e 0 − 2∫ xe dx = e − 2 J víi J = ∫ xe dx
2 x x x

0 0

(TÝnh J t¬ng tù nh I3)

H§3: Cñng cè bµi


Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Tõ bµi to¸n 1,®a ra c¸ch gi¶i -LÜnh h«i kiÕn thøc,vµ ghi bµi
chung nhÊt cho bµi to¸n tÝch
ph©n dïng phÐp ®æi biÕn
KiÓu 1: §Æt t = u(x), víi tÝch
b
-§a ra c¸ch ®æi biÕn, ®æi cËn
ph©n cã d¹ng ∫ f (u ( x)).u '( x)dx
a

KiÓu 2: §Æt x = u(t) víi tÝch


b   π π
-§Æt x= msint, t ∈  − , 
ph©n cã d¹ng ∫
a
f ( x, m 2 − x 2 ) dx  2 2
  π π
x=mtant, t ∈  − , 
b
1
hay ∫
a
f ( x, 2
x + m2
) dx ,v.v....  2 2

- Tõ bµi to¸n 2,®a ra mét sè


d¹ng tæng qu¸t cã thÓ trùc
tiÕp dïng tÝch ph©n tng phÇn u = f ( x) u = f ( x )
b b §Æt  hay 
 dv = sin kxdx dv = cos kxdx
1. ∫ f ( x) sin kxdx
a
hay ∫ f ( x) cos kxdx
a

u = f ( x)
b §Æt 
 dv = e dx
kx

2. ∫
a
f ( x)e kx dx

u = ln k x
b §Æt 
 dv = f ( x) dx
∫ f ( x) ln
k
3. xdx ,v.v.....
a

V.Híng dÉn häc ë nhµ vµ bµi tËp vÒ nhµ


1.Xem lai c¸ch gi¶i c¸c bµi to¸n ®· gi¶i,c¸ch gi¶i tæng qu¸t vµ lµm
c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK
2.TÝnh c¸c tÝch ph©n sau:
1 1 eπ
1. ∫ x ln(1 + x )dx 2. ∫ ln ( 1 + x ) dx
2 2

0 0
3. ∫ sin(ln x)dx
1
4.
π2
4


0
x sin xdx
3 ln 2 2

5. ∫ e ∫ ∫x
7 x +4
dx 6. e − 1dx
x
7.
2
4 − x 2 dx
0 0 −1