You are on page 1of 6

Bӝ vi xӱ lý - CPU

÷  


CPU viӃt tҳt cӫa chӳ Central Processing Unit (tiӃng Anh), tҥm dӏch là đơn vӏ xӱ lí trung tâm.
CPU có thӇ đưӧc xem như não bӝ, mӝt trong nhӳng phҫn tӱ cӕt lõi nhҩt cӫa máy vi tính. NhiӋm
vө chính cӫa CPU là xӱ lý các chương trình vi tính và dӳ kiӋn. CPU có nhiӅu kiӇu dáng khác
nhau. Ӣ hình thӭc đơn giҧn nhҩt, CPU là mӝt con chip vӟi vài chөc chân. Phӭc tҥp hơn, CPU
đưӧc ráp sҹn trong các bӝ mҥch vӟi hàng trăm con chip khác. CPU là mӝt mҥch xӱ lý dӳ liӋu
theo chương trình đưӧc thiӃt lұp trưӟc. Nó là mӝt mҥch tích hӧp phӭc tҥp gӗm hàng triӋu
transistor

÷÷   


m 
 

1. c   âà các vi xӱ lí có nhiӋm vө thông dӏch các lӋnh cӫa
chương trình và điӅu khiӇn hoҥt đӝng xӱ lí,đưӧc điӅu tiӃt chính xác bӣi xung nhӏp đӗng
hӗ hӋ thӕng. Mҥch xung nhӏp đӗng hӗ hӋ thӕng dùng đӇ đӗng bӝ các thao tác xӱ lí trong
và ngoài CPU theo các khoҧng thӡi gian không đәi.Khoҧng thӡi gian chӡ giӳa hai xung
gӑi là chu kǤ xung nhӏp.Tӕc đӝ theo đó xung nhӏp hӋ thӕng tҥo ra các xung tín hiӋu chuҭn
thӡi gian gӑi là tӕc đӝ xung nhӏp - tӕc đӝ đӗng hӗ tính bҵng triӋu đơn vӏ mӛi giây-Mhz.
Thanh ghi là phҫn tӱ nhӟ tҥm trong bӝ vi xӱ lý dùng lưu dӳ liӋu và đӏa chӍ nhӟ trong máy
khi đang thӵc hiӋn tác vө vӟi chúng.

2. c   ! Có chӭc năng thӵc hiӋn các lӋnh cӫa đơn
vӏ điӅu khiӇn và xӱ lý tín hiӋu. Theo tên gӑi,đơn vӏ này dùng đӇ thӵc hiӋn các phép tính
sӕ hӑc( +,-,*,/ )hay các phép tính logic (so sánh lӟn hơn,nhӓ hơn«)
3. È
  "!! Thanh ghi có nhiӋm vө ghi mã lӋnh trưӟc khi xӱ lý và ghi kӃt quҧ
sau khi xӱ lý

÷÷÷ # $ % & 
È 
 : Tӕc đӝ xӱ lý cӫa máy tính phө thuӝc vào tӕc đӝ cӫa CPU, nhưng nó cũng phө
thuӝc vào các phҫn khác (như bӝ nhӟ trong, RAM, hay bo mҥch đӗ hӑa).Có nhiӅu công nghӋ
làm tăng tӕc đӝ xӱ lý cӫa CPU. Ví dө công nghӋ Core 2 Duo.

Tӕc đӝ CPU có liên hӋ vӟi tҫn sӕ đӗng hӗ làm viӋc cӫa nó (tính bҵng các đơn vӏ như MHz, GHz,
«). Đӕi vӟi các CPU cùng loҥi tҫn sӕ này càng cao
thì tӕc đӝ xӱ lý càng tăng. Đӕi vӟi CPU khác loҥi, thì điӅu này chưa chҳc đã đúng; ví dө CPU
Core 2 Duo có tҫn sӕ 2,6GHz có thӇ xӱ lý dӳ liӋu nhanh hơn CPU 3,4GHz mӝt nhân. Tӕc đӝ
CPU còn phө thuӝc vào bӝ nhӟ đӋm cӫa nó, ví như Intel Core 2 Duo sӱ dөng chung cache â2
(shared cache) giúp cho tӕc đӝ xӱ lý cӫa hӋ thӕng 2 nhân mӟi này nhanh hơn so vӟi hӋ thӕng 2
nhân thӃ hӋ 1 ( Intel Core Duo và Intel Pentium D) vӟi mӛi core tӯng cache â2 riêng biӋt. (Bӝ
nhӟ đӋm dùng đӇ lưu các lӋnh hay dùng, giúp cho viӋc nhұp dӳ liӋu xӱ lý nhanh hơn). HiӋn nay
công nghӋ sҧn xuҩt CPU làm công nghӋ 65nm.

HiӋn đã có loҥi CPU Quad-Core (4 nhân). Hãng AMD đã cho ra công nghӋ gӗm 2 bӝ xӱ lý, mӛi
bӝ 2-4 nhân.
È c ' 
 ('c ( ')! c 

('c ( ')! c * + ,

Ö ¿ B - âà tӕc đӝ truyӅn tҧi dӳ liӋu ra vào CPU hay là tӕc đӝ dӳ


liӋu chҥy qua chân cӫa CPU.
Ö Trong mӝt hӋ thӕng thì tӕc đӝ Bus cӫa CPU phҧi bҵng vӟi tӕc đӝ
Bus cӫa Chipset bҳc, tuy nhiên tӕc đӝ Bus cӫa CPU là duy nhҩt nhưng
Chipset bҳc có thӇ hӛ trӧ tӯ hai đӃn ba tӕc đӝ ¿ B
Ö Ӣ dòng chíp Pen2 và Pen3 thì ¿ B có các tӕc đӝ 66MHz, 100MHz và
133MHz
Ö Ӣ dòng chíp Pen4 ¿ B có các tӕc đӝ là 400MHz, 533MHz,
800MHz, 1066MHz, 1333MHz và 1600MHz

Hình ҧnh này đã bӏ thu nhӓ. Nhҩp vào hình đӇ xem kính thưӟc thұt
(800x1256).
c - 
!.
Cache: Vùng nhӟ mà CPU dùng đӇ lưu các phҫn cӫa chương trình, các tài liӋu sҳp đưӧc sӱ dөng.
Khi cҫn, CPU sӁ tìm thông tin trên cache trưӟc khi tìm trên bӝ nhӟ chính.

Cache â1: Integrated cache (cache tích hӧp) - cache đưӧc hӧp nhҩt ngay trên CPU. Cache tích
hӧp tăng tӕc đӝ CPU do thông tin truyӅn đӃn và truyӅn đi tӯ cache nhanh hơn là phҧi chҥy qua
bus hӋ thӕng. Các nhà chӃ tҥo thưӡng gӑi cache này là on-die cache. Cache â1 - cache chính cӫa
CPU. CPU trưӟc hӃt tìm thông tin cҫn thiӃt ӣ cache này.

Cache â2: Cache thӭ cҩp. Thông tin tiӃp tөc đưӧc tìm trên cache â2 nӃu không tìm thҩy trên
cache â1. Cache â2 có tӕc đӝ thҩp hơn cache â1 và cao hơn tӕc đӝ cӫa các chip nhӟ (memory
chip). Trong mӝt sӕ trưӡng hӧp (như Pentium Pro), cache â2 cũng là cache tích hӧp.

! /* !!

- ! là Chip đưӧc thiӃt kӃ đӇ chҥy cho các ӭng dөng mҥnh như xӱ lý đӗ hoҥ, Video, Game
3D v v« Chip ! có bӝ nhӟ 
! lӟn hơn vì vұy làm tăng hiӋu suҩt làm viӋc cӫa nó

- !!:
âà dòng chíp rút gӑn cӫa Pentium nhҵm hҥ giá thành, sӕ Transistor trong Celeron ít hơn và bӝ
nhӟ Cache nhӓ hơn, Celeron đưӧc thiӃt kӃ đӇ chҥy cho các ӭng dөng nhҽ như ӭng dөng Văn
phòng, duyӋt Web v v«

' # 01 ! /- !!

- Khi chҥy các ӭng dөng nhҽ như văn phòng, duyӋt web thì tӕc đӝ cӫa
Pentium và Celeron gҫn như tương đương( nӃu hai Chip có cùng MHz), nhưng khi chҥy ӣ các
ӭng dөng mҥnh như xӱ lý đӗ hoҥ, game, video thì Pentium có đӕc đӝ nhanh gҩp tӯ 1,5 đӃn 2 lҫn
.

23 0 # $ % & 


 4 5# # # $ 6 #6 0

s pec Number '78 ӕ sҧn phҭm


CPU peed 9.8: 2;< Tӕc đӝ xӱ lý cӫa CPU *
PCG := HӋ thӕng tҧn nhiӋt, quҥt
Bus peed :: >;< Tӕc đӝ BU cӫa CPU hay tӕc đӝ ¿ B *
Tӹ lӋ giӳa tӕc đӝ CPU và BU hӋ
Bus/Core Ratio ?9
thӕng
â2 Cache ize 9 >c Dung lưӧng bӝ nhӟ Cache â2 *
â2 Cache peed 9.8 2;< Tӕc đӝ truy xuҩt bӝ nhӟ Cache â2
Package Type 2@@A KiӇu đóng gói 775 chân - oket 775 *
Manufacturing Technology =A Công nghӋ sҧn xuҩt chíp
Các mӕc đánh dҩu sӵ phát triӇn cӫa
Core tepping >:
nhân CPU
Chuӛi ký tӵ mã Hexa xác đӏnh đһc
CPUID tring :=(B
tính cӫa CPU
Thermal Design Power =AC Công suҩt thiӃt kӃ nhiӋt
NhiӋt đӝ cho phép, quá mӭc nhiӋt
trên CPU có
Thermal pecification @D.DE
thӇ
ngưng hoҥt đӝng
Trong các thông sӕ kӻ thuұt trên thì các thông sӕ Tӕc đӝ CPU /
tӕc đӝ Bus ¿ B /

dung lưӧng cache â2 / và kiӇu đóng gói ( mөc dҩu


* ) là quan trӑng nhҩt mà bҥn

cҫn phҧi quan tâm khi mua Chip