You are on page 1of 7

੹ᄤ㧘

ᓛ᭢ᐘૼ೔ฦ૏ᓬ਎⇇਄ᦨᅢ⊛ቑᩞਯ৻⇙ᬺ⊛⇙ᬺౖ⑥਄‫ޕ‬
ᚒᓬૼᴎᓬᄢቑ⇙ᬺㆊ㧘 ኪ⹤㧘ㅡᤚᚒ㔌ᄢቑ⇙ᬺᦨㄭ⊛৻ೞ‫ޕ‬

੹ᄤ㧘ᚒด ਃ୘᡿੐㧘ਇ⺣ᄢ㆏ℂ㧘ਃ୘᡿੐ዞᅢ‫ޕ‬

╙৻୘᡿੐㧘
ᤚ㑸ᣈੱ↢ਛ⊛㤭㤭ṢṢᅤ૗ਠㅪ࿷৻⿠‫ޕ‬

ᚒ࿷㉿ᓾቑ㒮㧔 Reed College 㧕ᓙੌ౐୘᦬ዞㄐભቑੌ‫ޕ‬


೔ᚒㅌቑ೨㧘৻౒ભቑੌච౎୘᦬‫ޕ‬㇊㤘㧘ᚒὑੲ㤘ભቑ㧫
㧔⡱⌔╉㧕ㅡᓧᓬᚒ಴↢೨⻠⿠‫ޕ‬

ᚒ⊛ⷫ↢Უⷫ⇧ᤨᤚ୘⎇ⓥ↢㧘
ᐕデᧂᇕᇻᇻ㧘ᅟ᳿ቯ⼨೎ੱᡴ㙃ᚒ‫ޕ‬

ᅟᒝὓⷵᓧᙥ⹥⼨᦭ᄢቑ⇙ᬺ⊛ੱᡴ㙃ᚒ 㧘
ᚲએᚒ಴↢ᤨ㧘ᅟዞḰ஻⼨ᚒⵍ৻ወᓞᏧᄦᇚᡴ㙃‫ޕ‬
ૉᤚㅡወᄦᆄ೔ੌᦨᓟ৻ೞ෻ᖎੌ 㧘ઁ୞ᗐᡴ㙃ᅚ቉‫ޕ‬

ᚲએ࿷╬ᓙᡴ㙃ฬ༞਄⊛৻ወᄦᆄ 㧘ᚒ⊛㙃ῳᲣ㧘
࿷৻ᄤඨᄛ⵰ធ೔৻ㅢ㔚⹤㧘໧ઁ୞
‫৻᦭ޟ‬ฬᗧᄖ಴↢⊛↵቉㧘ૢ୞ⷐ⹺㙃ઁ༬㧫‫ޠ‬
⠰ઁ୞⊛࿁╵ᤚ‫⇧ޟ‬ὼⷐ‫ޕޠ‬

ᓟૼ㧘ᚒ⊛↢Უ⊔⃻㧘ᚒ⃻࿷⊛ᇻᇻᓬૼᴎ᦭ᄢቑ⇙ᬺ 㧘
ᚒ⃻࿷⊛ῴῴೣㅪ㜞ਛ⇙ᬺ਽ᴎ᦭‫ޕ‬
ᅟᜎ ࿷⹺㙃ᢥઙ਄஖ᦨᓟ☃ሼ‫⋥ޕ‬೔ᐞ୘᦬ᓟ 㧘
ᚒ⊛㙃ῳᲣ଻⻹ዂૼ৻ቯᦩ⼨ᚒ਄ᄢቑ 㧘ᅟ⊛ᘒᐲᚽエൻ‫ޕ‬

ච৾ᐕᓟ㧘ᚒ਄ᄢቑੌ‫ޕ‬ૉᤚ⇧ᤨᚒή⍮࿾ㆬੌ৻ᚲ
ቑ⾌ᐞ਱〓ผਤ૝৻᮪⾆⊛ᄢቑ㧔⡱⌔╉㧕㧘
ᚒ㇊Ꮏੱ㓏⚖⊛ῳᲣዂᚲ᦭Ⓧ⫾ㇺ⧎࿷ᚒ⊛ቑ⾌਄‫ޕ‬

౐୘᦬ᓟ㧘ᚒ⋴ਇ಴໗ㅡ୘ᦠ⊛௺ ˜ ૗࿷‫ޕ‬㇊ᤨ୥㧘
ᚒਇ⍮㆏ㅡヘሶⷐᐙੲ㤘㧘਽ਇ⍮㆏໗ᄢቑ⢻ወᚒ᦭ੲ㤘ᐎഥ 㧘
ด⍮㆏ᚒὑੌ໗ㅡ୘ᦠ㧘⧎శੌᚒῳᲣㅡヘሶ⊛ᚲ᦭Ⓧ⫾‫ޕ‬
ᚲએ㧘ᚒ᳿ቯભቑ㧘⋧ା⦁೔ᯅ㗡⥄ὼ⋥‫ޕ‬

⇧ᤨㅡ୘᳿ቯ⋴ૼ⋧⇧นᔹ㧘นᤚ⃻࿷⋴ૼ㧘
㇊ᤚᚒㅡヘሶ஖ㆊᦨᅢ⊛᳿ቯਯ৻‫ ޕ‬㧔⡱⌔╉㧕

⇧ᚒભቑਯᓟ㧘ᚒౣ਽ਇ↪਄ᚒᴎ⥝⿰⊛ᔅୃ⺖㧘
+ᤨ㑆ᜫ෰⡱㇊ੜᚒ᦭⥝⿰⊛⺖‫ޕ‬ㅡ৻㤭਽ਇᶉẂ‫ޕ‬

ᚒᴎ᦭ኋ⥡㧘ᚲએᚒ⌧࿷෹ੱኅ⵰⊛࿾᧼਄ 㧘
㕗⪺࿁ᡴนᮔⓨ➷⊛ㅌ⾌੖ಽ㍦⾈ล⊛‫ޕ‬
୘ᤊᦼᄤ ਄ᓧ⿛৾ັ⊛〝㧘
❸ㆊᄢඨ୘㎾෰ ᐲÿ⊛ Hare Krishna ลÿᅢ 㧘
ᚒÿ Hare Krishna ⊛ᅢ ‫ޕ‬

ዞㅡ᮪ ᚒ⊛ᅢÿ⋥ⷵ㧘ᄢ ಽᚒᚲÿㆊ⊛੐ 㧘


ᓟૼ⋴ૼㇺÿੌή ⾆⊛ÿ
㧔And much of what I stumbled into
by following my curiosity and intuition turned out
to be priceless later on 㧕‫ޕ‬

୘ÿૼ ‫ᤨ⇧ޕ‬㉿ᓾቑ㒮᦭⪺ᄢ ᤚÿᦨᅢ⊛ᦠ ÿ‫ޕ‬


ᩞÿ ⊛ ৻ ਄㧘 ୘ÿ⊛ ਄㧘ㇺᤚÿ⊛ ሼ‫ޕ‬

ÿὑᚒભቑੌ㧘นએਇ ㆬ⺖ÿૼ㧘
ᚲએᚒ ෰਄ᦠ ⺖‫ޕ‬ᚒቑੌ serif  sanserif ሼÿ㧘
ቑ೔࿷ਇ ሼᲣÿ㑆 ሼ㑆ÿ 㧘ቑ೔ ሼ ᄢ⊛࿾ÿ‫ޕ‬

ᦠ ⊛ÿᅢ ผÿÿᤚ ቑᚲήÿ⊛ 㧘


ᚒⷵᓧㅡᓛ ੱ‫ޕ‬

ᚒᴎÿᦼㆊቑㅡੜ ⢻࿷ᚒ↢ ਛ⿠ੜੲ㤘ኪÿ↪ 㧘


ਇㆊචᐕᓟ㧘⇧ᚒ࿷ ╙৻ÿᤨ㧘
ᚒᗐ⿠ੌ⇧ᤨᚲቑ⊛ 㧘ᚲએ+ㅡੜ 
ㇺ ੌ⵰㧘ㅡᤚ╙৻ÿ⢻ ಴  ⊛㔚ÿ‫ޕ‬

ᅤ ᚒᴎÿᣈ㇊᮪৻ ⺖⵰㧘
น⢻ዞਇᦩ᦭ÿሼÿ〓╬ ÿ㑆ÿሼÿੌ‫ޕ‬

ÿὑ Windows ÿੌ⊛ ↪ÿ㧔⡱⌔ÿᄢ╉㧕‫ޕ‬


ÿ㧘ᅤ ⇧ᐕᚒᴎ᦭ભቑ㧘ᴎ᦭෰਄㇊ ᦠ ⺖㧘
ᄢ ᚲ᦭⊛୘ੱ㔚ÿㇺਇᦩ᦭ㅡੜ  㧘
ਇ಴⃻࿷ᚒ୞⋴೔⊛ ⊛ሼૼੌ‫ޕ‬

⇧ὼ㧘⇧ᚒ ࿷ᄢቑ⵰ᤨ㧘
ਇน⢻+ㅡੜ㤭㤭ṢṢÿਠㅪ࿷৻⿠ 㧘
ૉ࿷චᐕᓟ⊛੹ᄤ࿁ÿ㧘৻ ዞÿᓧ ‫ޕ‬

ᚒౣ ৻ÿ㧘
ૢήÿÿ+㤭㤭ṢṢਠㅪ⿠ૼ
ด᦭࿷ᧂૼ࿁ÿᤨ㧘
ૢᚽᦩÿ㇊ੜ㤭㤭ṢṢᤚᅤ૗ਠ࿷৻⿠⊛
㧔you can't connect the dots look -ing forward;
you can only connect them looking backwards 㧕‫ޕ‬

ᚲએૢᓧ⋧ା㧘 ೨ૢÿ ⊛ÿÿ㧘ዂૼÿᦩㅪ ࿷৻⿠‫ޕ‬


ૢᓧାÿ୘ 㧘⋥ⷵ਽ᅢ㧘 ਽ᅢ㧘↢ ਽ᅢ㧘ÿᬺ ‫ޕ‬

ㅡÿÿᓬૼᴎ⼨ᚒÿ㧘
ᚒ⊛ੱ↢ÿ ᓧ ÿਇ ‫ޕ‬㧔 Jobsÿૼ 㧕

ᚒ⊛╙ÿ୘᡿੐㧘ᤚ᦭㑸 ÿ෰‫ޕ‬

ᚒᓛᐘᐕデᤨዞ⊔⃻⥄ÿ ஖ੲ㤘੐‫ޕ‬ᚒÿච ᤨ 㧘
〓 Steve Wozniak ࿷ᚒῴᇻ⊛ ⵰ÿੌ 㔚ÿ⊛੐ᬺ‫ޕ‬

ᚒ୞ÿ Ꮏ㧘
㔚ÿ࿷චᐕ㑆ᓬ৻㑆 ⵰⊛ ୘ÿሶ  !
ÿੌ৻ኅÿᎿ ㆊÿੱ ௺ÿච ÿ⊛ÿ‫ޕ‬
࿷㇊੐ઙਯ೨৻ᐕ ಴ੌᚒ୞ᦨÿ⊛ 
㔚ÿ㧔 Macintosh㧕㧘㇊ᤨᚒᚽ ਃච
ὼᓟ㧘ᚒⵍÿੌ‫ޕ‬

ᚒ 㤘ᦩⵍ⥄ÿㄐ⊛ÿÿੌ 㧫㧔⡱⌔╉㧕

˜ 㧘⇧ 㔚ÿÿᓟ㧘
ᚒÿੌ৻୘ᚒએὑ࿷ÿÿ਄ᓛ᦭ᚽᐙ⊛ ૼ 㧘
ઁ࿷㗡ᐞᐕ਽ÿኪᐙᓧਇ ‫ޕ‬
นᤚᚒ୞ወᧂૼ⊛ÿਇ 㧘ᦨᓟดᅢಽ㆏ 㧘
ÿ੐ᦩ ࿷ઁ㇊ÿ㧘ዞㅡ᮪࿷ᚒ 30 ⊛ᤨ୥㧘ÿÿ+ᚒÿੌ‫ޕ‬

ᚒÿ෰ੌ ୘↢ ⊛㧘ᚒ⊛ੱ↢ዞㅡ᮪ⵍÿ‫ޕ‬

᦭ᐞ୘᦬㧘ᚒਇ⍮㆏ⷐ஖ੜੲ㤘‫ޕ‬
ᚒⷵᓧᚒ ᬺ⇇⊛೨ヘ୞ÿ
ᚒ+ઁ୞ÿᚒ⊛ធ ÿੌ‫ޕ‬

ᚒ ੌㄐ HP⊛ David Packard 〓ㄐIntel ⊛ Bob Noyce 㧘


〓ઁ୞ ᓛÿᚒ+੐  ˜ ੌ‫ޕ‬
ᚒÿੌÿ⌔ ਛÿ⊛ÿ㧘ᚒ ᗐⷐ㔌ÿ ˜ é‫ޕ‬

ૉᤚÿÿ⊛㧘ᚒ⊔⃻㧘ᚒ ᤚÿ ㇊ੜᚒ஖ㆊ⊛੐ 㧘
࿷ 㔚ÿਛÿ ㇊ੜ੐ ᴎ᦭ÿ ᚒ ஖⊛੐‫ޕ‬

ὼᚒⵍÿቯੌ㧘นᤚᚒ ᤚ ஖㇊ੜ੐ 㧘
ᚲએᚒ᳿ቯᓬ㗡ૼㆊ‫ᤨ⇧ޕ‬ᚒᴎ⊔⃻ 㧘
ૉ⃻࿷⋴ૼ㧘ⵍ 㔚ÿÿ㧘ᤚᚒᚲÿ ㆊᦨᅢ⊛੐ ‫ޕ‬

ÿ⊛ÿⵍᓬ㗡ૼㆊ⊛デ ᚲÿ 㧘
ઙ੐ ㇺਇ㇊㤘ÿቯ㧘⼨ᚒ⥄ ㅡヘሶᦨ᦭ᗧ⊛ᐕ‫ޕ‬

ធૼ੖ᐕ㧘ᚒÿੌ৻ኅÿ஖ NeXT ⊛ÿ㧘


ÿ৻ኅÿ஖ Pixar ⊛ÿ㧘
਽〓ᓟૼ⊛ 㧔Laurene 㧕⺣⿠ੌÿ ‫ޕ‬

Pixarធ⪺ ੌ਎⇇਄╙৻ ÿ㔚ÿ㔚ÿ 㧘


ÿ㧔Toy Story 㧕㧘
⃻࿷ᤚ਎⇇਄ᦨÿ⊛ ÿ 㧔⡱⌔ÿᄢ╉㧕‫ޕ‬

ὼᓟ㧘 㔚ÿ⾈ੌ NeXT㧘ᚒ࿁೔ੌ 㧘


ᚒ୞࿷ NeXT⊔⊛ÿÿੌ 㔚ÿᓟૼ ⥝⊛ÿ ‫ޕ‬
ᚒ਽᦭ੌ୘ÿ⊛ኅ ‫ޕ‬
ᚒᓛÿቯ㧘ᅤ ⇧ᐕ 㔚ÿᴎÿᚒ㧘ዞਇᦩ⊔↢ㅡੜ੐ ‫ޕ‬

ㅡÿᓛ 㧘นᤚᚒᗐ 㔚ÿㅡ୘ÿੱ ⷐㅡÿ‫ޕ‬


᦭ᤨ୥㧘ੱ↢ᦩ↪ÿ㗡 ૢ⊛㗡‫ޕ‬ਇⷐÿÿା‫ޕ‬

ᚒÿାᚒ ᚒᚲ஖⊛੐ 㧘
ㅡዞᤚㅡੜᐕૼ ᚒÿ⿛෰⊛ ৻ℂ
㧔I'm convinced that the only thing
that kept me going was thatI loved what I did 㧕‫ޕ‬

ૢᓧÿ಴ૢ⊛ᦨ 㧘
Ꮏ਄ᤚᅤ㧘ੱ↢ ਽ᤚᅤ‫ޕ‬

ૢ⊛Ꮏዂÿૢੱ↢⊛৻ᄢ ಽ 㧘
৻ ᓧÿ⊛ÿÿዞᤚ஖ૢ⋧ାᤚᄢ⊛Ꮏ 㧘
⠰ ৻஖ᄢᎿ⊛ÿÿᤚ ૢᚲ஖⊛੐
㧔 And the only way to do great work is
to love what you do 㧕‫ޕ‬

ᅤ ૢ ᴎÿ೔ㅡੜ੐㧘ÿÿ㧘೎ÿÿ‫ૢ ޕ‬ÿÿ 㧘
ૢ⍮㆏ૢ৻ቯᦩÿ೔‫ޕ‬⠰ÿ㧘ᅤ ÿ૗ᄢ⊛੐ᬺ㧘
੐ ดᦩ⪺ᤨ㑆 ૼ ᅢ‫ޕ‬ᚲએ 㧘
࿷ૢÿ೔ਯ೨㧘ÿÿ㧘೎ÿÿ‫ޕ‬㧔⡱⌔ÿ㧘 Jobs 㧕
ᚒ⊛╙ਃ୘᡿੐㧘ᤚ㑸ᣈÿ‫ޕ‬

⇧ᚒච৾ ᤨ㧘ᚒ ೔৻ೣÿ㧘


ᅢ ᤚ
‫ޟ‬+ ৻ᄤㇺ⇧ÿ↢ ਛ⊛ᦨᓟ৻ᄤ 㧘ૢዞᦩデ ⥄࿷‫ޕ‬
㧔 If you live each day as if it was your last,
someday you'll most certainly be right 㧕‫ޠ‬㧔⡱⌔╉㧕

ㅡወᚒÿ㧘࿷ㆊ෰ 33 ᐕ⵰㧘ᚒ ᄤÿ਄ㇺᦩ ሶ㧘


⥄໧ ‫ޟ‬ᅤ ੹ᄤᤚ↢ᦨᓟ৻ÿ㧘ᚒ੹ᄤⷐ஖ੜੲ㤘㧫‫ޠ‬

⇧ᚒㅪÿᄤㇺᓧ೔৻୘‫ޟ‬ᴎ੐஖‫ ᤨ ╵⊛ޠ‬㧘
ᚒዞ⍮㆏ᚒᔅÿ᦭ᚲÿ ੌ‫⥄ ޕ‬ÿÿੌ 㧘
ᤚᚒ࿷ੱ↢ਛÿᄢ᳿ቯᤨ㧘ᚲ↪ㆊᦨⷐ⊛ÿÿ‫ޕ‬

ÿὑᐞ਱ ઙ੐ᚲ᦭ᄖ⇇ᦼ ᚲ᦭⊛ฬ


ᚲ᦭ወÿÿÿ⊛ ࿷ÿወÿᤨ㧘ㇺÿÿੌ㧘
ด᦭ᦨ ኪⷐ⊛ ᚽᦩ 
㧔 Remember-ing that I'll be dead soon
is the most important tool I've ever encountered
to help me make the big choices in life.
Because almost everything - all external expectations,
all pride, all fear of embarrassment or failure -
these things just fall away in the face of death,
leaving only what is truly important 㧕‫ޕ‬

⥄ÿÿੌ㧘
ᤚᚒᚲ⍮ÿÿ෰⊛ ⵰ᦨᅢ⊛ÿÿ‫ޕ‬
ੱ↢ਇÿૼ ÿਇÿ෰㧘ᴎℂ ਇ⢻ ⠰ὑ‫ޕ‬

৻ᐕ೨㧘ᚒⵍÿ಴ ‫ޕ‬ᚒ࿷ÿ਄৾㤭ඨ 㧘
࿷ÿ಴⃻৻୘ 㧘ᚒㅪÿᤚੲ㤘ㇺਇ⍮㆏‫ޕ‬
ÿ↢ ᚒ㧘㇊ᐞ਱นએÿቯᤚ৻ÿਇÿਯ㧘
ÿᚒᄢ ਇ೔ਃ೔౐୘᦬ੌ‫ޕ‬

ÿ↢ ᚒ࿁ኅ㧘ᅢᅢ〓ⷫੱ୞ÿ৻ÿ㧘
ㅡᤚÿ↢ወÿੱ⊛ Ḱ ‫ޕ‬
㇊ૢᓧ ⪺࿷ᐞ୘᦬ +ૢዂૼචᐕᗐ〓ÿ቉⻠⊛⹤⻠ ‫ޕ‬
㇊ૢᓧ+ ઙ੐ ቯ㧘ኅੱᚽᦩÿデ ‫ޕ‬
㇊ૢᓧ〓ੱ ౣ ੌ‫ޕ‬
ᚒ ᄤᗐ⪺㇊୘ÿ 㧘㇊ᄤ ਄஖ੌ৻ÿ 㧘
ᓬ ৻୘ ÿ㧘 ㆊÿ೔ ሶ㧘ዂÿÿ㧘
ÿੌ৻ੜ ಴ૼ‫ޕ‬

ᚒ ੌ㎾ 㧘ਇੱ੐㧘ૉᤚᚒ ࿷ÿ‫ޕ‬ᅟᓟૼ〓ᚒ 㧘
⇧ÿ↢୞↪ÿ⋴ㆊ㇊ੜᓟ 㧘ઁ୞ㇺ ੌ㧘
ÿὑ㇊ᤚ  ⊛৻ÿÿ 㧘นએ↪ ÿᅢ‫ޕ‬
ᚲએᚒធÿੌ 㧘 ੌ‫ޕ‬㧔⡱⌔ÿ㧕

ㅡᤚᚒᦨធㄭÿ⊛ᤨ୥㧘ᚒÿ㇊ᦩÿᤚᧂૼᐞචᐕ
ᦨធㄭ⊛৻ÿ‫ޕ‬

ÿ ੐ᓟ㧘ᚒนએ ೨ÿดᤚ ᗐ ᤨ 㧘
ⷐ⢻ቯ࿾ ૢ୞ÿㅡੜ
ᴎ᦭ੱᗐÿ‫ޕ‬ÿ ㇊ੜᗐ਄ᄤ ⊛ੱ 㧘਽ᗐ ⪺਄ᄤ ‫ޕ‬
㧔⡱⌔╉㧕

ૉᤚÿᤚᚒ୞౒ ⊛㤭㧘ᴎ᦭ੱÿᓧㆊ‫ޕ‬
ㅡᤚ ቯ⊛㧘ÿὑÿᓛน⢻ዞᤚ↢ ਛᦨÿ⊛⊔ÿ 㧘
ᤚ↢ ÿ⊛ÿ㧘 ⿛ ੱ୞㧘↢ÿ಴㆏〝‫ޕ‬

⃻࿷ૢ୞ᤚ↢㧘ૉᤚਇÿ⊛ዂૼ㧘ૢ୞਽ᦩ ÿ 㧘
ⵍ ಴ੱ↢⊛ÿÿ‫ޕ‬ÿ⻠ᓧㅡ㤘 ൻ 㧘ૉᤚㅡᤚ ⊛‫ޕ‬

ૢ୞⊛ᤨ㑆᦭ÿ㧘ᚲએਇⷐᶉ⾌ᤨ㑆 ࿷೎ੱ⊛↢ ⵰‫ޕ‬

ਇⷐⵍÿᚲ ÿ -- ᓬÿዞᤚ ࿷೎ੱÿ ⵰‫ޕ‬

ਇⷐ⼨೎ੱ⊛ᗧ ᴎੌૢ ࿷⊛ ‫ޕ‬


ᦨⷐ⊛㧘 ᦭ ⥄ÿ ⋥ⷵ⊛ÿ 㧘
ૢ⊛ ⋥ⷵÿÿ⍮㆏ૢ ᗐⷐÿὑੲ㤘᮪⊛ੱ
㧔have the courage to follow your heart and intuition.
They somehow already know
what you truly want to become 㧕㧘
ÿ૗ ઁ੐ÿㇺᤚÿⷐ⊛‫ޕ‬㧔⡱⌔ÿ㧕

࿷ᚒᐕデᤨ㧘᦭ ÿ⊛ÿÿ஖ Whole Earth Catalog 㧘


⇧ᐕㅡนᤚᚒ୞⊛ÿౖ ÿ‫ޕ‬
㇊ᤚ૏ÿ࿷㔌ㅡਇ⊛ Menlo Park ⊛ Stewart Brand ⊔ ⊛㧘
ઁ+ÿㄐᓧᓛ᦭ÿᗧ‫ޕ‬

㇊ᤚ 1960 ᐕᦼ㧘୘ੱ㔚ÿ〓 ਄಴ÿ ᴎ಴⃻㧘


ᚲ᦭ ㇺᤚ ሼÿ 〓 ᓧ⋧ÿ஖಴ૼ⊛‫ޕ‬
ÿ ᦭㤭 ࿷ÿ਄⊛ ÿ Google 㧘
࿷Google ಴⃻ਯ೨35ᐕዞ᦭ੌ
ㅡ ÿᓛℂᗐÿ㧘 ÿÿᎿ⊛ ÿ‫ޕ‬

Stewart 〓ઁ⊛ÿ಴ÿੌᅢᐞᦼ⊛ Whole Earth Catalog 㧘


ὼᓟᓛ⥄ὼ⊛㧘ᦨᓟ಴ੌÿ‫ᤨ⇧ޕ‬ᤚ 1970 ᐕਛᦼ㧘
ᚒᤚૢ୞⃻࿷ㅡ୘ᐕ ⊛ᤨ୥‫ޕ‬࿷ÿ⊛ÿ 㧘
᦭  ˜ 㑆ÿ〝⊛ 㧘
㇊ÿૢÿ  ᤨᦩÿㆊ⊛ ˜ 㑆ÿ〝‫ޕ‬
࿷  ੌ ÿሼ

⍮ 㧘  
㧔Stay Hungry , Stay Foolish 㧕‫ޕ‬

㇊ᤚઁ୞ⷫÿ ⊛ ೎ 㧘ᚒᤚએ⥄ÿ‫ޕ‬
⇧ૢ୞⇙ᬺ㧘ÿ↢ 㧘ᚒ਽એૢ୞‫ޕ‬