You are on page 1of 1

Ekskantslerit ei kollita

huvidekonflikt
ttts xllrRA lastest, ametnikest ia kaitse-
nils.niitra@postimees'ee viielastest koosnev teadusnOu-
kogu."
Liiinud esmasPiievases Posti- kaitseminister kinnitab
mehes viiitis anontiiirnseks jiii- oma kiiskkiriaga teadusn6uko-
da soovinud ia kaitsetOostuse- su ettepanekud ia volitab
le liihedalseisev allikas, et kait- lantslerit voi m6nda asekants-
seministeeriumi endine kants- lerit s6lmima konkreetse le-
ler l^auri Almann valmistas era- pinzu. Seega seisab kantsleri
iiri ette juba kantsleriametis. voi lsekantlleri roll grandile-
Postimehel ei 6nnestunud pingute puhul l6Plike lePin-
leida anontii.imse allika viiide- zute s6lmimises.
- Kantsler ei mddra ara tea-
tele kinnitust. Ka kaitseminis-
teerium vastas ajalehe ktisi- dus-arendustegevuseks miiiira-
mustele, et allika viiited on si- tud summade suurust ega iao-
suliselt ia faktiliselt vigased. tust.
Allikas v:iitis aiakirjanikule, et Seega ei tuvastanud minis-
2008. aasta l6Pus kantsleri- teerium endise kantsleri tege-
ametist lahkunud iam6ni kuu vuses huvide konflikti.
hiljem kaitsetddstusettevOtete Niisiis raPutan loo autori-
ekspordi vahendamisega_ seo- na endale tuhka Piihe ja va-
tud ettevOtte asutanud Lauri bandan Lauri Almanni ees, et
Almann valmistas Pinna era- liiksin anon{itimse allika viii-
?iriks ette juba siis, kui ta mi- dete 6nge. Uhtlasi kinnitan, et
nisteeriumis to6tas. Almann ei valmistanud enda-
Ministeeriumi vastuse ko- le iuba kantslerina ette tule-
haselt vaatasid sealsed audii vait eraiiri, nagu viiitis loos
torid iile teadus-arendustege- esinenud allikas.
vuse uurimistoetuste ehk Samamoodi ei vahenda te-
grantide maksmise la seni s6l- ma firma United Armaments
irituO lePingud. "Kogu tea- Intemational viilismaailmale
dus-arendustegevuse grantide- k6iki neid teadus- ja arendus-
ga seotud Protsess on seni ol- proiekte, mida riik on rahasta-
iud labipaistev ia eraPoole- irud. Ning veel ei Pea Paika ar-
tu." teatas ministeerium. <Ra- fiis ol-nud viiide, mille koha-
haeraldiste suuruse ja jaotuse selt teadus- ia arendustegevuse
osas ei tee sisulisi ettepane- uuringute lePingu s6lmimise
kuid mitte iiksikisik, vaid tead- eeltingimuseks oli s6brasuhe.