You are on page 1of 65

§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn

CTM7 – K44

Lêi nãi ®Çu

Gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nãi chung vµ sù


tiÕn bé c¶ nÒn c¬ khÝ nãi riªng, m¸y c¾t kim lo¹i khh«ng ngõng
®îc nghiªn cøu vµ n©ng cao chÊt lîng . §ãng vai trß m¸y c¸i, s¶n
xuÊt ra nhòng chi tiÕt ®Ó t¹o ra m¸y míi hoÆc thay thÕ c¸c chi
tiÕt bÞ háng. M¸y c¾t kim lo¹i ®ßng mét vai trßquan träng
trong c¸c ph©n xëng c¬ khÝ.
Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn khh«ng ngõng cña khoa häc kü
thuËt , m¸y c«ng còng ®îc tù ®éng ho¸ ®iÒu khiÓn . ChÝnh nhê
sù ph¸t triÓn cña kû thuËt ph¸t triÓn tin häc ®· h×nh thµnh kh¸i
niÖm phÇn mÒm gia c«ng, ®em l¹i n¨ng suÊt lao ®éng,gi¶m chi
phÝ s¶n xuÊt, h¹ thÊp gi¸ thµnh,gi¶i phãng søc lao ®éng cho
con ngêi.
Xu híng ph¸t triÓn trªn thÕ giíi hiÖn nay lµ n©ng cao ®é
chÝnh x¸c gia c«ng vµ hoµn thiÖn m¸y tù ®éng ®iÒu kiÓn.
Tuy vËy m¸y c«ng cô v¹n n¨ng vÉn lµ mét kiÕn thøc c¬ së cña
sinh viªn nghµnh c¬ khÝ, lµ c¬ së ®Ó nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn
thµnh c¸c m¸y NC, CNC …NÕu kh«ng n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬
b¶n nµy th× sinh viªn sÏ kh«ng hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô cña
m×nh.
PhÇn ®å ¸n m«n häc ThiÕt kÕ m¸y phay gåm cã 4 ch¬ng:
Ch¬ng1 Ph©n tÝch m¸y t¬ng tù
Ch¬ng2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®éng häc toµn m¸y .
Ch¬ng3 TÝnh to¸n søc bÒn vµ ®éng lùc häc.
Ch¬ng4 TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu kiÓn.

Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ sÏ cã rÊt nhiÒu thiÕu


sãt do cha hiÓu hÕt vÒ m«n häc. VËy mong sÏ ®îc c¸c ThÇy Gi¸o
chØ b¶o, ®Ó em hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt
nhÊt, h¬n n÷a ®iÒu ®ã gióp em thùc hiÖn tèt h¬n c«ng viÖc
sau nµy.
Em rÊt biÕt ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy TrÇn ViÖt
TuÊn vµ c¸c ThÇy Gi¸o bé m«n m¸y vµ ma s¸t häc ®· gióp em
hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc nµy .
Hµ néi,
ngµy:10/05/2003
Sinh viªn:Ph¹m Trung Kiªn.

1
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Ch¬ng 1 : PH¢N TÝCH M¸Y T¦¥NG Tù

1.1 TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y cïng cì.

TÝnh N¨ng Kü
P623 P81 P79 P83
thuËt.
C«ng suÊt ®éng
7/1,7 4,5/1,7 2,8 10/2,8
c¬(kw)
Ph¹m vi ®iÒu
chØnh tèc ®é 65÷ 180 110÷ 12
30÷ 1500 30÷ 1500
0 30
nmin  nmax
Sè cÊp tèc ®é zn 18 16 8 18
Ph¹m vi ®IÒu
chØnh lîng ch¹y 23,5÷ 11 23,5÷ 11
dao 35÷ 980 25÷ 285
80 80
smin  smax
Sè lîng ch¹y dao zs 18 16 8 18

S¬ ®å cÊu tróc ®éng häc cña m¸y phay

AC iv

sng

AC sd

Víi sè liÖu m¸y ta cÇn thiÕt kÕ míi lµ:


C«ng suÊt ®éng c¬ N=7 KW
Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é : 31.5 ÷ 1600
Sè cÊp tèc ®é Zn=18

2
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Ph¹m vi ®iÒu chØnh lîng ch¹y dao: 30÷ 1500


Sè lîng ch¹y dao: Zs=18
®éng c¬ ch¹y dao: 1,7 KW
ta thÊy r»ng sè liÖu cña m¸y cÇn thiÕt kÕ míi gÇn gièng víi tÝnh
n¨ng kü thuËt cña m¸y P623(6M82), 6H82 do ®ã ta lÊy m¸y
6M82, 6H82 lµm m¸y chuÈn.

1.2 Ph©n tÝch ph¬ng ¸n m¸y tham kh¶o


1.2.1 C¸c xÝch truyÒn ®éng trong s¬ ®å ®éng cña m¸y
(6M82)
a) XÝch ®éng häc nèi tõ trôc ra ®éng c¬ ®Õn trôc chÝnh qua
hép tèc ®é :
n®c(vg/ph) → ntc(vg/ph)
Ph¬ng tr×nh xÝch ®éng

3
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

1  1  9 7
 3   4   4 5 6 6
   
1   3  3 6 8 8
27
. . 
 3   2   1 8 6 4
nMT. 53 . ⇒ ntrôc chÝnh

   
2   2   6 2 7 9
 3   3  2 7
trôc chÝnh cã 18 tèc ®é kh¸c nhau tõ ( 30 ÷ 1500 ) vg/ph.
b) ChuyÓn ®éng ch¹y dao gåm cã ch¹y dao däc ,ch¹y dao
ngang vµ ch¹y dao ®øng .
• XÝch ch¹y dao däc .
nMT2 ⇒ tP

4
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 3   1 6 8
 1   48 0
     4 0
2   27  4 1 0 2 1 3 81 81 3 8 8
26 26
nMT2. 50 . 57 . . . 1 1 43 .38.30 3 51 31 .7tV ⇒6 8
tP

 2   37  .7 
     4 4 4 5 0 0
1   28 4
 3   36 4
• XÝch ch¹y dao ngang
nMT2 ⇒ tP

5
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 3   1 6 8
 1   48 0
    4 0
2   27  4 1 0  2 1 38 8 3
26 26
nMT2. 50 . 57 . . .  1 1 43  .83 .03 35 .tV3⇒ 3 tP

 2   37  7. 
     4 4 45  0 0
1   28 4
 3   36 4
• XÝch ch¹y dao ®øng.
nMT2 ⇒ tP

6
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 3   1 6 8
 1   48 0
     4 0
2   27  4 1 0 2 1 28 1 8 2
26 26
nMT2. 50 . 57 . . .  1 1 43 .38 .03 352.3tV ⇒3 tP

 2   37  7. 
     4 4 45 0 0
1   28 4
 3   36 4
trong ®ã khi g¹t M1 sang tr¸i ta cã ®êng truyÒn ch¹y chËm ( c¬
13 18 40 
cÊu ph¶n håi  . )khi g¹t C1 sang ph¶i ta cã ®êng truyÒn
 45 40 40 

40
ch¹y dao trung b×nh ( ®êng truyÒn trùc tiÕp 40
)®ãng ly hîp
28 18
C2 sang tr¸i, truyÒn tíi b¸nh r¨ng 35
, 33 tíi c¸c trôc vÝt me däc,
ngang ®øng thùc hiÖn ch¹y dao Sd , Sng , S®.
chuyÓn ®éng ch¹y dao nhanh.
XÝch nèi tõ ®éng c¬ ch¹y dao ( kh«ng ®i qua hép ch¹y dao ) ®i
t¾t tõ ®éng c¬
26 50 67 28 18
NMT2. 50 67 33 35 33
28 18
®ãng ly hîp C2 sang ph¶i, truyÒn tíi b¸nh r¨ng 35
, 33 tíi c¸c vÝt
me däc, ngang ,®øng.
1.2.2 C¸c xÝch truyÒn ®éng trong s¬ ®å déng cña m¸y
(6H82)
a)chuyÓn ®éng chÝnh :

7
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

1  1  9 8
 3   4   5 6 7 2
   
1   3  3 6 9 8
26
. . 
 3   2   1 9 6 9
nMT. 54 . ⇒ ntrôc chÝnh

   
2   2   7 2 8 1
 3   3  3 7
trôc chÝnh cã 18 tèc ®é kh¸c nhau tõ (30÷ 1500)v/ph.
b) ChuyÓn ®éng ch¹y dao gåm cã ch¹y dao däc ,ch¹y dao ngang
vµ ch¹y dao ®øng .
xÝch ch¹y dao däc .
nMT2 ⇒ tP

8
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 3   16 8
 1   4 8 0
     4 0
2   27  4 1 0 2 1 381 18 3 8 8
26 20
nMT2. 44 . 68 . . . 1 1 4 3.38.30 3 51 13 .t7V 6⇒ 8
tP

 2   37  .7 
     4 4 4 5 0 0
1   28 4
 3   36 4
xÝch ch¹y dao ngang
nMT2 ⇒ tP

9
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 3   16 8
 1   4 8 0
    4 0
2   27  4 1 0  2 1 38 8 3
26 20
nMT2. 44 . 68 . . .  1 1 43  .83 .03 35 .tV3⇒ 3 tP

 2   37  7. 
     4 4 45  0 0
1   28 4
 3   36 4
xÝch ch¹y dao ®øng.
nMT2 ⇒ tP

10
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 3   16 8
 1   4 8 0
     4 0
2   27  4 1 0 2 1 2818 2
26 20
nMT2. 44 . 68 . . .  1 1 43 .38 .03 35 2.3tV ⇒3 tP

 2   37  7. 
     4 4 45 0 0
1   28 4
 3   36 4
trong ®ã khi g¹t M1 sang tr¸i ta cã ®êng truyÒn ch¹y chËm(c¬
13 18 40 
cÊu ph¶n håi  . )khi g¹t M1 sang ph¶i ta cã ®êng truyÒn
 45 40 40 

40
ch¹y dao trung b×nh(®êng truyÒn trùc tiÕp 40
)®ãng ly hîp M2
28 18
sang tr¸i ,truyÒn tíi b¸nh r¨ng 35
, 33 tíi c¸c trôc vÝt me däc
,ngang ®øng thùc hiÖn ch¹y dao Sd , Sng , S®.
chuyÓn ®éng ch¹y dao nhanh.
XÝch nèi tõ ®éng c¬ ch¹y dao (kh«ng ®i qua hép ch¹y dao )®i
t¾t tõ ®éng c¬
26 44 57 28 18
NMT2. 44 57 43 35 33
28 18
®ãng ly hîp M2 sang ph¶i ,truyÒn tíi b¸nh r¨ng 35
, 33 tíi c¸c vÝt
me däc ,ngang ,®øng.

2.2.2 Ph¬ng ¸n kh«ng gian, ph¬ng ¸n thø tù cña hép tèc


®é.

11
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Bè côc m¸y :
Hép tèc ®é ®Æt phÝa díi hép trôc chÝnh vµ chung hép víi
hép trôc chÝnh. Nh vËy gi¶m dîc côm dÉn ®éng hép téc dé vµ
hép trôc chÝnh →kÝch thíc bé truyÒn nhá gän vµ cøng v÷ng.
Hép tèc ®é cã mét b¸nh r¨ng dïng chung, vÒ mÆt kÕt cÊu
kh«ng cã g× dÆc biÖt nhng :
• Gi¶m chiÒu dµi, t¨ng ®é cøng v÷ng cho trôc vµ tiÕt kiÖm
vËt liÖu
• G¶m dîc kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¸nh r¨ng truyÒn m«men
x¾n gi÷a hai nhãm truyÒn l©n cËn.
Ph¬ng ¸n kh«ng gian
Z=3.3.2=18
Ph¬ng ¸n thø tù
Z=3. 3. 2
[0] [1] [2]
ϕ ϕ3 ϕ9

®å thÞ luíi kÕt cÊu cña hép tèc ®é

1.2.3 §å thÞ vßng quay cña hép tèc ®é.


27
ta cã n0=n®c.i0=1440. 53 =733,58
®Ó dÔ vÏ ta lÊy n0=n15=750v/ph
víi Nhãm 1:
i1=1/ϕ 3
i2=1/ϕ 2
i3=1/ϕ
Nhãm 2
i4=1/ϕ 4
i5=1/ϕ
i6=1/ϕ 2
Nhãm 3
i7=1/ϕ 6

12
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

i8=1/ϕ 3
Tõ ®ã ta vÏ ®îc ®å thÞ vßng quay cña hép tèc ®é.

1.2.4 NhËn xÐt:


Tõ ®å thÞ vßng quay ta cã nhËn xÐt
Víi ph¬ng ¸n nµy th× lîng më ,tØ sè truyÒn cña c¸c nhãm thay
®æi tõ tõ ®Òu ®Æn tøc lµ cã d¹ng rÎ qu¹t do ®ã lµm cho kÝch
thíc cña hép nhá gän ,bè trÝ c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trong hép
chÆt chÏ nhÊt.

1.2.5 Ph¬ng ¸n kh«ng gian, ph¬ng ¸n thø tù cña hép ch¹y


dao
Ph¬ng ¸n kh«ng gian:
Z=3.3.2=18
Ph¬ng ¸n thø tù
Do cã c¬ cÊu ph¶n håi nªn cã biÕn h×nh dÉn ®Õn ph¬ng ¸n thø
tù cña hép ch¹y dao thay ®æi víi Z=3.3.2 ®îc t¸ch lµm 2
Víi Z1= 3. 3
[1] [0]
ϕ3 ϕ
cßn Z2= 2 [2] ϕ 9 gåm 2 ®êng truyÒn trùc tiÕp vµ ph¶n håi
ngoµi ra cßn cã ®êng ch¹y dao nhanh
®å thÞ líi kÕt cÊu:

Do dïng c¬ cÊu ph¶n håi nªn ta chän ph¬ng ¸n nµy


13
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

1.2.6 §å thÞ vßng quay cña hép ch¹y dao .


víi ®êng ch¹y dao thÊp vµ trung b×nh.
26 50
N0 = n®c . i1.i2 = 1440. 50 .
68
= 558,8
Chän n0
Nhãm 1:
3
i1=1/ϕ
i2= 1
i3=ϕ 3
Nhãm 2:
i4=1/ϕ 4
i5=1/ϕ 3
i6=1/ϕ 2
nhãm 3: i7=1/ϕ 6
i8=ϕ 3
Víi ®êng ch¹y dao nhanh.
26
N0=n®c.i1= 1440. 50 =748,8
ta cã ®å thÞ vßng quay.

1.2.7 NhËn xÐt:


Tõ ®å thÞ vßng quay ta thÊy ngêi ta kh«ng dïng ph¬ng ¸n
h×nh rÏ qu¹t v× trong hép ch¹y dao thêng ngêi ta dïng mét lo¹i
modun nªn viÖc gi¶m thÊp sè vßng quay trung gian kh«ng lµm
t¨ng kÝch thíc bé truyÒn nªn viÖc dïng ph¬ng ¸n thay ®æi thø

14
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

tù nµy hoÆc kh¸c kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn kÝch thíc cña
hép.

Ch¬ng 2 : ThiÕt kÕ m¸y míi

2.0 ThiÕt kÕ vµ lùa chän s¬ ®å cÊu tróc ®éng häc cho


m¸y

AC iv

is

sng

sd

ph¬ng ¸n 1
AC iv

sng

AC sd

ph¬ng ¸n 2
Ph¬ng ¸n 2 ®îc lùa chän

2.1 ThiÕt kÕ truyÒn dÉn hép tèc ®é


2.1.1 Chuçi sè vßng quay
Ta cã
nk +1
ϕ = nk
nz = n1. ϕ z-1

nz
ϕ z-1
=
n1
nz 1/z-1
ϕ = ( n1 )
1600
=( 31 .5 )1/18-2 = 1,2599
Theo tiªu chuÈn ta cã ϕ = 1,26 → E=4
Chuçi sè vßng quay trôc chÝnh
n1= nmin = 31.5 vg/ph
n2= n1. ϕ = 40 vg/ph

15
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

n3= n2. ϕ = 50 vg/ph


n4= n3. ϕ = 63 vg/ph
n5= n4. ϕ = 80 vg/ph
n6= n5. ϕ = 100 vg/ph
n7= n6. ϕ = 125 vg/ph
n8= n7. ϕ = 160 vg/ph
n9= n8. ϕ = 200 vg/ph
n10= n9. ϕ = 250 vg/ph
n11= n10. ϕ = 315 vg/ph
n12= n11. ϕ = 400 vg/ph
n13= n12. ϕ = 500 vg/ph
n14= n13. ϕ = 630 vg/ph
n15= n14. ϕ = 800 vg/ph
n16= n15. ϕ =1000 vg/ph
n17= n16. ϕ =1250 vg/ph
n18= n17. ϕ =1600 vg/ph
Ta thÊy chuçi sè nµy trïng víi chuçi sè tiªu chuÈn ∆ n = 0

2.1.2 Ph¬ng ¸n kh«ng gian, lËp b¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n


KG, vÏ s¬ ®å ®éng
a. Ph¬ng ¸n kh«ng gian
Z=9.2 =2.9 =18
Z=6.3 =3.6 =18
Z=3.3.2 =18
Z=2.3.3 =18
Z=3.2.3 =18
Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu
n min 1
ndc
=4i
ndc
imin=lg n min /lg4
1440
= lg 30 /lg4 =2,79
i≥ 3
Do i ≥ 3 cho nªn c¸c ph¬ng ¸n 6x3, 3x6, 9x2, 2x9 bÞ lo¹i.
VËy ta chØ cÇn so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n KG cßn l¹i.

LËp b¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n KG


Ph¬ng
¸n
3. 3. 2 2.3.3 3. 2.3
YÕu tè so s¸nh
16
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

+ Tæng sè b¸nh
r¨ng 2(3+3+2) 2(2+3+3) 2(3+2+3)
Sbr=2(P1+P2+.. .. .. =16 =16 =16
+Pi
+ Tæng sè trôc
4 4 4
S = i+1
+Sè b¸nh r¨ng
2 3 3
chÞu Mxmax
+ChiÒu dµi L
+ C¬ cÊu ®Æc
biÖt

Ta thÊy r»ng trôc cuèi cïng thêng lµ trôc chÝnh hay trôc kÕ tiÕp
víi trôc chÝnh v× trôc nµy cã thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay
víi sè vßng quay tõ nmin ÷ nmax nªn khi tÝnh to¸n søc bÒn dùa
vµo vÞ trÝ sè nmin ta cã Mxmax. Do ®ã kÝch thíc trôc lín suy ra
c¸c b¸nh r¨ng l¾p trªn trôc cã kÝch thíc lín. V× vËy, ta tr¸nh bè
trÝ nhiÒu chi tiÕt trªn trôc cuèi cïng do ®ã 2 PAKG cuèi cã sè
b¸nh r¨ng chÞu Mxmax lín h¬n nªn ta chän ph¬ng ¸n 1 ®ã lµ
3x3x2.
b. VÏ s¬ ®å ®éng:

2.1.3. Chän ph¬ng ¸n thø tù.


Víi ph¬ng ¸n kh«ng gian 3x3x2 ta cã c¸c ph¬ng ¸n thø tù nh
sau:
3x 3x2
[0] [1] [2] PA 1
ϕ ϕ 3
ϕ 9

[0] [2] [1] PA 2


ϕ ϕ6 ϕ 3

17
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

[1] [0] [2] PA 3


ϕ3 ϕ ϕ 9

[1] [2] [0] PA 4


ϕ2 ϕ 6 ϕ

[2] [0] [1] PA 5


ϕ 6
ϕ ϕ 3

[2] [1] [0] PA 6


ϕ 6
ϕ 2
ϕ
Theo ®iÒu kiÖn ϕ (P-1)Xmax
≤ 8 ta chän ph¬ng ¸n thø tù lµ :
3x 3x2
[0] [1] [2]
ϕ ϕ3 ϕ9

B¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n thø tù


§¹i
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6
lîng
P.A.K. 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
G
P.A.T. 0 1 2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 2 1 0
T
Lîng
1 3 9 1 6 3 3 1 9 2 6 1 6 1 3 6 2 1

Líi kÕt
cÊu

18
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Lîng

9 6 9 6 6 6
cùc
®¹i
ϕ max 8 12 8 12 12 12
KÕt §¹t Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng
qu¶ ®¹t ®¹t ®¹t ®¹t ®¹t

2.1.4 VÏ mét vµi líi kÕt cÊu ®Æc trng

PA1 PA2

PA3 PA4

PA 5 PA6

2.1.5 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm


.
X¸c ®Þnh n0.
n0min=nmot¬.i0min = 1440.1/4 = 360 (v/ph)
n0max=nmot¬.i0max = 1440.2 = 2880 (v/ph)
chän n0=1000(v/ph)

19
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

TØ sè truyÒn c¸c nhãm


víi nhãm 1: chän i1=1/ϕ 3
v× i1: i2: i3=1:ϕ :ϕ 2
ta cã : i2=1/ϕ 2
i3=1/ϕ
víi nhãm 2: chän i4=1/ϕ 4
v× i4: i5: i6=1:ϕ 3:ϕ 6
ta cã: i5=1/ϕ
i6=ϕ 2
víi nhãm 3: chän i7=1/ϕ
v× i1: i7: i8=1:ϕ 9
ta cã : i8=ϕ 2
tõ ®ã ta vÏ ®îc ®å thÞ vßng quay
i
8 i i
4 5 i 1 i 2

0
i 0

I i 3

II
i 7
i 6

III

31.5 50 80 125 200 315 500 800 1250


IV
40 63 100 160 250 400 630 1000 1600

2.1.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm
truyÒn
víi nhãm 1:
i1=1/ϕ 4=1/1.264 =1/2.5 =2/5 =f1/g1 ta cã f1+g1=7
3 3
i2=1/ϕ =1/1.26 = 1/2 = f2/g2 ta cã f2+g2=3
2 2
i3=1/ϕ =1/1.26 = 1/1.58 =8/13 = f3/g3 ta cã f3+g3=21
béi sè chung nhá nhÊt lµ K=21
víi Zmin=17 ®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt

Z min ( f 1 + g1) ) 17 .( 2 + 5)
Emin= f 1.k
= =2.83 tõ ®ã ta cã E=3
2.21
∑Z =E.K=3.21=63.
f1 2
Z1= .∑Z = (2 + 5) .63=18
f 1 + g1
⇒ i1=18/45

20
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

g1 5
Z’ 1 = .∑Z = (2 +5) .63=45
f 1 + g1

f2 1
Z2 = .∑Z = (1 +2) .63=21
f 2 + g2
⇒ i2=21/42
g2 2
Z’ 2 = .∑Z = (1 +2) .63=42
f 2 + g2

f3 8
Z3 = .∑Z = (8 +13 ) .63=24
f 3 + g3
⇒ i3=24/39
g3 13
Z’ 3 = .∑Z = (8 +13 ) .63=39
f 3 + g3
nhãm 2
i4=1/ϕ 4=1/1.264=1/2.52=21/52 ta cã f4+g4=73
i5=1/ϕ =1/1.26=32/41 ta cã f5+g5=73
2
i6=ϕ =1.587=45/28 ta cã f6+g6=73
béi sè chung nhá nhÊt lµ K=73
víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt
Z min ( f 4 + g 4) ) 17 .( 21 + 52 ) 17
Emin= f 4.k
= = 21
tõ ®ã ta cã E=1
21 .73
∑Z =E.K=1.73=73
f4 21
Z4 = .∑Z = 21 + 52 .73=21
f 4 + g4
⇒ i4=21/52
g4 52
Z’ 4 = .∑Z = 21 + 52 .73=52
f 4 + g4

f5 32
Z 5= .∑Z = 32 + 41 .73=32
f 5 + g5
⇒ i5=32/41
g5 41
Z’ 5 = .∑Z = 32 + 41 .73=41
f 5 + g5

g6 45
Z6 = .∑Z = 28 + 45 .73=45
f 6 + g6
⇒ i6=45/28
f6 28
Z’ 6 = .∑Z = 28 + 45 .73=28
f 6 + g6

nhãm 3

21
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

i7=1/ϕ 7=1/2.267≈ 1/4=f7/g7 ta cã f7+g7=5


i8= ϕ 2=1.6≈ 2= f8/g8 ta cã f8+g8=3
béi sè chung nhá nhÊt lµ K=15
víi Zmin=17®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt

Z min ( f 7 + g 7) ) 17 .(1 + 4)
Emin= f 7.k
= = 5.6 tõ ®ã ta cã E=6
1.15
∑Z =E.K=6.15=90
f7 1
Z7 = .∑Z = 1 + 4 .90=18
f 7 + g7
⇒ i7=18/72
g7 4
Z’ 7 = .∑Z = 1 + 4 .90=72
f 7 + g7

f8 2
Z8 = .∑Z = 2+ | 1 .90=60
f 8 + g8
⇒ i8= 60/30
g8 1
Z’ 8 = .∑Z = 1 + 2 .90=30
f 8 + g8

2.1.7 TÝnh sai sè vßng quay.


XuÊt ph¸t tõ nmot¬ =1440 vg/ph
no = nmot¬.i0 mµ 1/4 <i <2
vËy chän no =800 vg/ph io =800/1440 =30/54

Ph¬ng tr×nh xÝch N=nc/x¸c ntt ∆ n%


n®c.i0. i1. i4. i7 = 31.
n1 18 21 18 32.30 2.48
800 . . .
45 52 72
5
n®c.i0. i2. i4. i7 =
n2 800 .
21 21 18
. .
40.38 40 0.95
42 52 72
n®c.i0. i3. i4. i7 =
n3 800 .
24 21 18
. .
49.70 50 - 0.59
39 52 72
n®c.i0. i1. i5. i7 =
n4 800 .
18 32 18
. .
62.24 63 - 0.89
45 41 72
n®c.i0. i2. i5. i7 =
n5 800 .
21 32 18
. .
78.05 80 - 2.44
42 41 72
n6 n®c.i0. i3. i5. i7 = 96.06 100 - 3.94
22
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

24 32 18
800 . . .
39 41 72
n®c.i0. i1. i6. i7=
n7 800 .
18 45 18
. .
128.57 125 2.77
45 28 72
21 45 18
n8 n®c.i0. i2. i6. i7 = 800 . 42 . 28 . 72 160.71 160 0.44
24 45 18
n9 n®c.i0. i3. i6. i7 = 800 . .
39 28 72
. 197.80 200 - 1.10
18 21 60
n10 n®c.i0. i1. i4. i8 = 800 . 45 . 52 . 30 258.46 250 3.27
21 21 60
n11 n®c.i0. i2. i4. i8 = 800 . 42 . 52 . 30 323.07 315 2.50
24 21 60
n12 n®c.i0. i3. i4. i8 = 800 . 39 . 52 . 30 397.63 400 - 0.59
18 32 60 -
n13 n®c.i0. i1. i5. i8 = 800 . 45 . 52 . 30 393.85 500
17.69
21 32 60 -
n14 n®c.i0. i2. i5. i8 = 800 . 42 . 52 . 30 492.30 630
21.85
24 32 60 -
n15 n®c.i0. i3. i5. i8 = 800 . 39 . 52 . 30 605.92 800
24.26
18 45 60 1028.5 100
n16 n®c.i0. i1. i6. i8 = 800 . 45 . 28 . 30 2.77
7 0
21 45 60 1285.7 125
n17 n®c.i0. i2. i6. i8 = 800 . 42 . 28 . 30 2.77
1 0
24 45 60 1582.4 160
n18 n®c.i0. i3. i6. I8 = 800 . 39 . 28 . 30 -1.10
2 0

Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay.

2.2 ThiÕt kÕ truyÒn dÉn hép ch¹y dao.


2.2.1 Chuçi sè vßng quay.
§Ó tÝnh ®îc chuçi sè vßng quay cña hép ch¹y dao th× ta ph¶i
tÝnh ®îc sè vßng quay lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña ®Çu ra cña hép
ch¹y dao (trôc 6).
23
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Dùa vµo m¸y chuÈn (6M82) ta thÊy c¬ cÊu t¹o ra chuyÓn


®éng ch¹y dao däc ,ngang vµ ®øng lµ c¬ cÊu vÝt ®ai èc .Bíc
vÝt tv=6mm mÆt kh¸c do ®Çu bµi
Sd=Sng=S®=(30 ÷ 1500) mm/ph do ®ã ta chØ cÇn tÝnh to¸n víi 1
®êng truyÒn cßn c¸c ®êng truyÒn kh¸c lµ tÝnh t¬ng tù .
Gi¶ sö ta tÝnh víi ®êng ch¹y dao däc .
Khi ®ã ta cã
18 16 37 33 33 35 40
Smin=30. 18 18 . 33 18
18 28 40
=125.6
18 16 37 33 33 35 40
Smax=1500. 18 18 . 33 18 18 28 40 =6280.86
Ta cã
S min 125 .6
nS1=nSmin= t = 6
=20.93
V

S max 2855
nS2=nSmax= t = 6
=1046.8
V

khi ®ã ta cã
n SZ 1046 .8
ϕ =( n )1/1-Z=( 20 .93 )1/17=(50)1/17=1.25877
S1

theo tiªu chuÈn ta lÊy ϕ =1,26.


VËy ta cã chuçi sè vßng quay cña hép ch¹y dao.
nS1 = 20.93
n2=n1. ϕ = 26.37
n3= n2. ϕ = 33.228
n4= n3. ϕ = 41.868
n5= n4. ϕ = 52.723
n6= n5. ϕ = 66.469
n7= n6. ϕ = 83.751
n8= n7. ϕ = 105.526
n9 = n8. ϕ = 132.964
n10= n9. ϕ = 167.534
n11= n10. ϕ = 211.093
n12= n11. ϕ = 265.977
n13= n12. ϕ = 335.132
n14= n13. ϕ = 422.266
n15= n14. ϕ = 532.055
n16= n15. ϕ = 670.389
n17= n16. ϕ = 844.691
n18= n17. ϕ =1064.310

24
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

2.2.2 Chän ph¬ng ¸n kh«ng gian ,lËp b¶ng so s¸nh ph¬ng


¸n kh«ng gian ,vÏ s¬ ®å ®éng.

a)chän ph¬ng ¸n kh«ng gian .


Z=9 . 2=18

Z=6. 3=18

Z=3.3. 2=18

Z= 2.3.3=18

Z=3. 2.3=18

b) LËp b¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n KG


Ph¬ng ¸n 9x2 6x3
3x2x 3x3x 2x3x
YÕu tè so s¸nh (2x9 (3x6)
3 2 2
)

+Tæng sè b¸nh r¨ng 22 18 16 16 16


Sbr=2(P1+P2+.. .. .. +Pi
+ Tæng sè trôc
3 3 4 4 4
S = i+1
+Sè b¸nh r¨ng chÞu Mxmax 2 3 3 2 3
+ChiÒu dµi L
+ C¬ cÊu ®Æc biÖt

Ta thÊy víi ph¬ng ¸n 9x2(2x9)vµ 6x3(3x6)th× tæng sè b¸nh


r¨ng nhiÒu mµ tæng sè
trôc Ýt dÉn ®Õn lµ cã nhiÒu b¸nh r¨ng l¾p trªn cïng mét trôc vµ
kÐm cøng v÷ng do ®ã mµ ta lo¹i bèn ph¬ng ¸n nµy cßn ba ph-
¬ng ¸n cßn l¹i th× ph¬ng ¸n 3x3x2 lµ hîp lý nhÊt v× nã cã sè
b¸nh r¨ng chÞu m« men MXMAX lµ nhá nhÊt .vËy ph¬ng ¸n kh«ng
gian cña hép ch¹y dao lµ:3x3x2

VÏ s¬ ®å ®éng.

25
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

2.2.3 Chän ph¬ng ¸n thø tù.


3x 3x2
[0] [1] [2] PA 1
ϕ ϕ 3
ϕ 9

[0] [2] [1] PA 2


ϕ ϕ6 ϕ 3

[1] [0] [2] PA 3


ϕ3 ϕ ϕ 9

[1] [2] [0] PA 4


ϕ2 ϕ 6 ϕ

[2] [0] [1] PA 5


ϕ6 ϕ ϕ3
[2] [1] [0] PA 6
ϕ6 ϕ 2 ϕ

theo ®iÒu kiÖn ϕ (P –1)X max ≤ 8 → ta chän ph¬ng ¸n thø tù lµ


[1][3][9]

26
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

B¶ng so s¸nh ph¬ng ¸n thø tù


§¹i
PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6
lîng
P.A.K. 3 3
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
G
P.A.T. 0 1
2 0 2 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 2 1 0
T
Lîng
1 3 9 1 6 3 3 1 9 2 6 1 6 1 3 6 2 1

Líi kÕt
cÊu

Lîng

9 6 9 6 6 6
cùc
®¹i
ϕ max 8 12 8 12 12 12
KÕt §¹t Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng
qu¶ ®¹t ®¹t ®¹t ®¹t ®¹t

2.2.4 vÏ mét vµi líi kÕt cÊu ®Æc trng.

PA1
PA2

27
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

PA3
PA4

PA5 PA6

2.2.5 VÏ ®å thÞ vßng quay vµ chän tØ sè truyÒn c¸c nhãm


.
X¸c ®Þnh n0.
n max 1046 .8
n0min= = =130.85(v/ph)
i max 23
n min 20 .93
n0max= i min = (1 / 4 ) 3 =1339.52(v/ph)
chän n0=n17=750(v/ph)
tØ sè truyÒn c¸c nhãm ta cã.
víi Nhãm 1: chän i1=1/ϕ 3
v× i1: i2: i3=1:ϕ 3:ϕ 6
ta cã : i2=1
i3=ϕ 3
víi Nhãm 2: chän i4=1/ϕ 3
v× i4: i5: i6=1:ϕ :ϕ 2
28
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

ta cã: i5=1/ϕ 2
i6=1/ϕ
víi Nhãm 3: chän i7=1/ϕ 6
v× i1: i7: i8=1:ϕ 9
ta cã : i8=ϕ 3
V× trong hép ch¹y dao thêng ngêi ta dïng mét lo¹i modun nªn
viÖc gi¶m thÊp sè vßng quay trung gian kh«ng lµm t¨ng kÝch th-
íc bé truyÒn do ®ã ta dïng c¬ cÊu ph¶n håi cho nªn ®å thÞ
vßng quay cã biÕn h×nh.

Tõ ®ã ta vÏ ®îc ®å thÞ vßng quay

2.2.6 TÝnh sè r¨ng cña c¸c b¸nh r¨ng theo tõng nhãm .
Nhãm 1:
i1=1/ϕ 3=1/2 →f1+g1=3.
i2=1/1 →f2+g2=2
i3=ϕ =2/1 →f3+g3=3
3

Béi sè chung nhá nhÊt cña c¸c f+g lµ K=6.


víi Zmin=17 ®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt
Z min ( f 1 + g1) ) 17 .3
Emin= f 1.k
= 1.6 =8,5 tõ ®ã ta cã E=9
∑Z =E.K=9.6=54.
f1 1
Z1= f 1 + g1 .∑Z = 3 .54=18
⇒ i1=18/36
g1 2
Z’ 1 = .∑Z = 3 .54=36
f 1 + g1

29
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

f2 1
Z2 = .∑Z = 2 .54=27
f 2 + g2
⇒ i2=27/27
g2 1
Z’ 2 = .∑Z = .54=27
f 2 + g2 2
f3 2
Z3 = .∑Z = .54=36
f 3 + g3 3
⇒ i3=36/18
g3 1
Z’ 3 = .∑Z = 3 .54=18
f 3 + g3
Nhãm 2
i4=1/ϕ 3 ta cã f4+g4=28
i5=1/ϕ 2 ta cã f5+g5=56
i6=1/ϕ ta cã f6+g6=7
béi sè chung nhá nhÊt lµ K=56
víi Zmin=17 ®Ó tÝnh Eminta chän cÆp ¨n khíp cã lîng më lín nhÊt
Z min ( f 4 + g 4) ) 17 .28
Emin= f 4.k
= 9.56
=0,94 tõ ®ã ta cã E=1
∑Z =E.K=1.56=56.
f4 9
Z4= f 4 + g 4 .∑Z = 28 .56=18
⇒ i4=18/38
g4 19
Z’ 4 = .∑Z = 28 .56=38
f 4 + g4

f5 21
Z5 = .∑Z = 56 .56=21
f 5 + g5
⇒ i5=21/35
g5 35
Z’ 5 = .∑Z = 56 .56=35
f 5 + g5

f6 3
Z6 = .∑Z = 7 .56=24
f 6 + g6
⇒ i6=24/32
g6 7
Z’ 6 = .∑Z = 4 .56=32
f 6 + g6

Nhãm 3
Do ®©y lµ cÆp b¸nh r¨ng trong c¬ cÊu ph¶n håi nªn nã ph¶i
®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc A ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc
A=
1
2
[Z 4
'
]
+ Z 4 .m = 28 m

VËy ta cã .

30
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 Z7 1
 ' =
 Z7 4

(
m +
'
)
 Z 7 Z 7 = 2 A = 5 6m

 + ' = 5 6 '
Z 7 Z7 ⇒ = 1 , 1 = 4 → 5 = 1 / 41 5
' Z 7 Z7 i 7
 Z 7 = 4 Z 7
 Z8 1
 Z' = 2
 8
( )
 m Z + Z' = 5 8
 8 8
 Z 8 + Z 8' = 5 8
 ' ⇒ Z =19
8 , Z8’=39 ⇒i8=19/39
 Z 8 = 2Z 8
2.2.7 TÝnh sai sè vßng quay.
Theo m¸y chuÈn ta lÊy i0=26/54 khi ®ã ta cã b¶ng tÝnh sai sè
vßng quay
n Ph¬ng tr×nh n=nc/x¸c ntt ∆ n%
xÝch
n1 1420. 26/54.i1. i4. 20.642 20.93 1.376
i7.i8
n2 1420. 26/54.i1. i5. 24.770 26.37 6.067
i7.i8
n3 1420. 26/54.i1. i6. 30.963 33.228 6.816
i7.i8
n4 1420. 26/54.i2. i4. 41.284 41.868 1.395
i7.i8

31
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

n5 1420. 26/54.i2. i5. 49.541 52.723 6.035


i7.i8
n6 1420. 26/54.i1. i6. 61.926 66.469 6.834
i7.i8
n7 1420. 26/54.i3. i4. 78.223 83.751 6.600
i7.i8
n8 1420. 26/54.i3. i5. 99.082 105.526 6.106
i7.i8
n9 1420. 26/54.i3. i6. 123.852 132.964 6.852
i7.i8
n10 1420. 26/54.i1. i4. 164.211 167.534 1.983
n11 1420. 26/54.i1. i5. 208.000 211.093 1.464
n12 1420. 26/54.i1. i6. 260.000 265.977 2.247
n13 1420. 26/54.i2. i4. 346.667 335.132 -3.327
n14 1420. 26/54.i2. i5. 416.000 422.266 1.484
n15 1420. 26/54.i2. i6. 520.000 532.055 1.596
n16 1420. 26/54.i3. i4. 656.842 670.389 2.020
n17 1420. 26/54.i3. i5. 832.000 844.691 1.502
n18 1420. 26/54.i3. i6. 1040.000 1064.31 2.284
0

Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay.

2.3 ThiÕt kÕ c¸c truyÒn dÉn cßn l¹i.


®êng truyÒn ch¹y dao däc:Dùa vµo m¸y t¬ng tù ta cã c¸c cÆp
b¸nh r¨ng ¨n khíp nh sau:
c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp tõ trôc
V-VI lµ :40/40
VI-VII lµ 28/35
vii-viii lµ 18/33
viii-ix lµ 53/37
ix-x lµ 18/16
32
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

x-xi lµ 18/18
§êng ch¹y dao ngang
c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp tõ trôc
V-VI lµ :40/40
VI-VII lµ 28/35
vii-viii lµ 18/33
viii-ix lµ 33/37
ix-VÝt ngang lµ 37/33
§êng ch¹y dao th¼ng ®øng ta chän cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp nh
ch¹y dao ngang
c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp tõ trôc
V-VI lµ :40/40
VI-VII lµ 28/35
vii-viii lµ 33/37
sau ®ã ®Õn cÆp b¸nh r¨ng 33/37 vµ cÆp b¸nh r¨ng c«n 18/16.
XÝch ch¹y dao nhanh.

Theo yªu cÇu cña ®Ò bµi Snhanh=2500 mÆt kh¸c m¸y chuÈn
Snhanh=2300 do ®ã ®Ó kÕ thõa c¸c cÆp ¨n khíp kh¸c cña m¸y
chuÈn ta chØ cÇn thay ®æi cÆp b¸nh r¨ng tõ trôc V → trôc VI khi
®ã ta cã
26 44 z x 28 18 33 18 18
1440. . ' . . . . . .6 = 2500
44 z v z 35 33 37 16 18
x

' 1440 .26 .44 .28 .18 .33 .18 .6


Z x
= = 39 .
44 .35 .33 .37 .16 .2500

' '
Z x = Z x .uV −VI = Z x .ϕ =39.1,26=49
Khi ®ã ta cã

26 44 49 28 18 33 18 18
Snhanh= 1440 . 44 . . . . . . .6 = 2522
49 39 35 33 37 16 18

∆ ζ% =
S − S nhanhyc 2522− 2500
nhanhtt
= .100.%=0,88%<2,6% vËy ®¹t yªu
S nhanhyc 2500
cÇu

Ch¬ng 3 : TÝnh to¸n søc bÒn vµ chi tiÕt m¸y


33
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

3.1 Hép tèc ®é


3.1.1 X¸c ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc giíi h¹n cña m¸y
ChÕ ®é lµm viÖc cña m¸y bao gåm chÕ ®é c¾t gät, chÕ ®é
b«i tr¬n lµm l¹nh, an toµn …
• chÕ ®é c¾t gät thö m¸y
+ ChÕ ®é c¾t thö m¹nh
Dao thÐp giã P18 ; D=90 mm ; Z=8
Chi tiÕt vËt liÖu : Gang HB=180
ChÕ ®é gia c«ng
n=47.5 (v/ph) , t=12(mm) ,s= 118(mm/ph)
B=100 (mm) , v=13.5 (m/ph), N=6.3 Kw

+ ChÕ ®é c¾t nhanh


Dao thÐp hîp kim T15K6 ; D=100(mm); Z=4
n=750(v/ph); t=3(mm); s=750(mm/ph)
B=50(mm); v=235(m/ph);N=8.5kw

+ Thö ly hîp an toµn


Dao thÐp giã P18 ; D= 110 (mm); Z =8
chi tiÕt vËt liÖu : thÐp 45; Mx=20000 N.cm
chÕ ®é gia c«ng
n=47.5(v/ph ); t=10(mm)
s=118(m/ph) ; B=100(mm)
3.1.2 C«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh
N®c = Nc +No +Np
Nc : C«ng suÊt c¾t
No : C«ng suÊt ch¹y kh«ng
Np : C«ng suÊt tiªu hao do hiÖu suÊt vµ c¸c nguyªn nh©n ngÉu
nhiªn
a.TÝnh to¸n Nc
.Pz .V
Nc= 60 .102 .9,81
TÝnh to¸n Pz theo b¶ng II.1 trang 90 thiÕt kÕ m¸y c¾t kim lo¹i
Pz=(0.5  0.6)Po
Trong ®ã
K 0 , 86
t   12 
= 682 .100 .8.( 0,31 ) = 41055 ( N )
y 0 , 72
P o
= C.B.Z . S Z .  . 
D  90 
ChÕ ®é c¾t m¹nh C=682 ; y=0.72 ; k= 0.86; Sz=0.31
PZ=(0,5 ÷ 0,6)P0=(0,5 ÷ 0,6).41055=(20527 ÷ 22828) N
PS=(1 ÷ 1,2)P0= (1 ÷ 1,2)41505=(41505÷ 49806) N
Py=0,2.P0. =0,2.41055 =5985.6 N

34
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Px=0,3.P0.tg(β )=0,3 41055 tg(20)=4482.84N

NC = P z
.V 22828.13,5
= = 5,13KW
60.102.9,81 60.102.9,81

N®c= N C =
5,13
= 6,84 KW Trong ®ã η lµ hiÖu suÊt bé
η 0,75
truyÒn
ChÕ ®é c¾t nhanh
K 0 ,86
y  t  0 , 72  3 
P o
= C.B.Z . S Z .  = 682 .50 .4.( 0,25 ) .  = 225 ,8( N )
D  100 
PZ=(0,5 ÷ 0,6)P0=(0,5 ÷ 0,6).2258=135.5N

N C= P .V
z
=
135,5.235
= 5,2 KW
60.102.9,81 60.102.9,81

N®c= N C =
5,2
= 6,93KW
η 0,75
VËy ta chän ®éng c¬ DK.52-4 cã c«ng suÊt N=7kw ;
n=1440(v/ph)
b. c«ng suÊt ch¹y dao
Q.Vs
N®cs= Trong ®ã η =0,15 hiÖu suÊt c¬ cÊu
612 .10 4.ηdc .9,81 dc

ch¹y dao
f (P + P )
'
Q = K. Px + z y
+G
K=1,4 lµ hÖ sè t¨ng lùc do Px t¹o ra m«men lËt nhµo
f=0,2 lµ hÖ sè ma s¸t thu gän trªn sèng trît
G khèi lîng bµn dao
Q = 1,4. 4482.84 +0,2.( 22828 + 2. 5985.6 +
2000)=13636 N

13636 .750
N®cs= 612 .10 4.0,15 .9,81 = 1.37 kw

VËy chän ®éng c¬ DK 41-4 cã c«ng suÊt N=1.7kw ;


n=1420(v/ph)

3.1.3. TÝnh s¬ bé trôc


Sè vßng quay tÝnh to¸n trªn c¸c trôc :
30
• Trôc 2 : nmin= 1440. =800(v/ph)
54
30 18
• Trôc 3 : nmin= 1440. 54 . 45 =320 (v/ph);

35
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

30 24
nmax= 1440. 54 . 39 =493(v/ph)
nmax 493
n3= nmin .4 = 320 .4 = 356 ,5(v / ph )
nmin 320
30 18 21
• Trôc 4 : nmin= 1440. 54 . 45 . 52 =129 (v/ph);
30 24 45
nmax= 1440. 54 . 39 . 28 =792(v/ph)
nmax 792
n4= nmin .4 = 129 .4 = 203 (v / ph )
nmin 129
• Trôc 5 : nmin=31.5 (v/ph)
nmax=1600(v/ph)
nmax 1600
n5= nmin .4 = 31,5.4 = 84 (v / ph )
nmin 31,5
a. M« men xo¾n trªn trôc ®éng c¬ (trôc 1)
N 7
Mx=9740. n =9,55.106. 1440 =46423 Nmm
dc

b. M« men xo¾n trªn c¸c trôc


n
Mx=M®c. n .ηi
dc

n1440
Mx2=M®c. n .η2 =46423. 800 .0,94 =78548 Nmm
dc

n 1440
Mx3=M®c. n .η3 =46423. 356 ,5 .0,94 =176264 Nmm
dc

n 1440
Mx4=M®c. n .η4 =46423. 203 .0,94 =309547 Nmm
dc

n dc 1440
Mx5=M®c. n .η5 =46423. 84 .0,94 =748073 Nmm
5

c. §êng kÝnh s¬ bé
Theo c«ng thøc (7-1) trang 114 s¸ch chi tiÕt m¸y NguyÔn Träng
HiÖp – NguyÔn V¨n LÉm NXB GD 1998
Mx
d≥ 3 mm
0,2.[τ x ]
Chän vËt liÖu chÕ t¹o lµ thÐp 45 cã σ b=600 Mpa, øng suÊt
xo¾n cho phÐp [τ ] =12  20 Mpa
M x1 46423
d1 ≥ 3
0,2.[τ x ]
= 3 0,2.20 =22,64 mm
M x2 78548
d2 ≥ 3
0,2.[τ x ]
= 3
0,2.20
=26,97 mm ≈ 30 mm
M x3 176264
d3 ≥ 3
0,2.[τ x ]
= 3
0,2.20
=25,32 mm

36
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

M x4 309547
d4 ≥ 3
0,2.[τ x ]
= 3
0,2.20
= 42,62 mm
M x5 748073
d5 ≥ 3
0,2.[τ x ]
= 3
0,2.20
=57,19 mm

3.1.4 TÝnh to¸n b¸nh r¨ng ( tÝnh cho cÆp b¸nh r¨ng 18/72)
a. Chän vËt liÖu chÕ t¹o b¸nh r¨ng
B¸nh r¨ng lín b»ng thÐp 45 ®é cøng sau thêng ho¸ 260
300HB
B¸nh r¨ng nhá b¨bgf thÐp 40X ®é cøng sau nhiÖt luyÖn HRC =
4560

b. TÝnh øng suÊt cho phÐp (c«ng thøc lÊy s¸ch tÝnh to¸n
thÕt kÕ CTM 1998 )

• [ σ t x] = [ σ ] N0t x
.k’N

Trong ®ã [σ ]Notx øng suÊt cho phÐp khi b¸nh r¨ng lµm viÖc l©u
dµi lÊy theo b¶ng 3-9 trang 43
B¸nh lín [σ ]Notx =2.5HB = 2.5 (260 300) = 650 750 N/mm2
B¸nh nhá[σ ]Notx=17 HRC = 17.(45 60) =765 1020 N/mm2

• [σu ] = σ−1 k"N


n.K a
σ -1= (0,40,45)σ bk Giíi h¹n mái uèn
σ bk: Giíi h¹n bÒn kÐo theo b¶ng 3-8 trang 40, 41 thÐp 45 σ bk=
600 ⇒ σ -1= (240270)N/mm2 ;thÐp 40X σ bk= 780 ⇒ σ -1=
(312351) N/mm2
n=1,5 HÖ sè an toµn
Kσ =1,8 hÖ sè tËp trung øng suÊt ch©n r¨ng
N0
kN’’= m hÖ sè chu kú øng suÊt uÊn
N td
No =5.106 – Sè chub kú c¬ së cña ®êng cong mái uèn
Mi
Ntd =60Σ ( M )mni Ti - Sè chu kú t¬ng ®¬ng
max

m =9 – BËc ®êng cong mái


n= 187 v/ph víi thßi gian lµm viÖc 10 n¨m mçi n¨m 300 ngµy,
mçi ngµy 2 ca * 8 tiÕng ⇒ T= 10.300.2.8 = 48000 giê
tÝnh ra ta ®îc Ntd>N0 ⇒k’’N=1
260
[σ u]l= 1,5.1,8 = 96 ,3 N / mm
2

37
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

340
[σ u]n= 1,5.1,8 =128 N / mm
2

c. TÝnh m«®un b¸nh r¨ng theo søc bÒn tiÕp xóc


2
100 6800  i +1 K .N
mtx≥ 3
  .
Z min  σtx  i.ϕ0 n

ϕ 0=(0,71,6) lÊy ϕ 0=1,4


N=N®c.η - C«ng suÊt truyÒn b¸nh r¨ng
η = 0,79 – HiÖu suÊt tÝnh tõ ®éng c¬ ®Õn b¸nh r¨ng tÝnh
(tÝnh theo chi tiÕt m¸y )
K=1,3 – HÖ sè t¶i träng
2
100 6800  4 +1 1,3.5,53
mtx≥ 3
 . = 2.1
72 1900 
 4.1,4 31 .5
theo tiªu chuÈn ta chän m=4
d. KiÓm nghiÖm theo søc bÒn uèn
1950 K .N
mn ≥ 10.3 Z .ϕ .. y.[σ ] u .
nmin
N: c«ng suÊt trªn trôc N =7.0,79=5.53 KN
nmin sè vßng quay nhá nhÊt trªn trôc nmin=320
y: hÖ sè d¹ng r¨ng chän y=0,25
ϕ =6÷ 10
z1=18.
σ n= 128 N/cm2
K hÖ sè t¶i träng
K=K®.Ktt.KN
K®: hÖ sè t¶i träng ®éng K®=1,3
Ktt: HÖ sè tËp trung t¶i träng lÊy Ktt=1
KN: chu kú t¶i träng KN=1

1950 1,3.5,53
m n
≥10 .3
18 .8.. 0,26 .128
.
129
. = 2,8

lÊym=3
Chän m=3 cho tÊt c¶ b¸nh r¨ng trong c¸c nhãm truyÒn
C¸c th«ng sè chñ yÕu
®êng kÝnh vßng chia dc=m.z=3.18=54mm
®êng kÝnh vßng c¬ së d0= dc.cos(20)=51mm
®êng kÝnh vßng ®Ønh De=dc+2m = 60 mm
®êng kÝnh vßng ch©n dc=54mm
b:chiÒu réng b¸nh r¨ng b=ϕ .m=4.(6 10)=(2440)mm
kho¶ng c¸ch trôc
A=1/2.m(Z1+Z2)=1/2.4(18+72)=180 mm
e. th«ng sè h×nh häc cña b¸nh r¨ng
38
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

®êng ®êng
B¸nh
m B(mm) kÝnh kÝnh Sè r¨ng
r¨ng
chia ®Ønh
Z0 3 30 90 96 30
Z’0 3 30 162 168 54
Z1 3 30 54 60 18
Z’1 3 30 135 141 45
Z2 3 30 63 69 21
Z’2 3 30 126 132 42
Z3 3 30 72 78 24
Z’3 3 30 117 123 39
Z4 3 30 54 60 18
Z’4 3 30 136 142 45
Z5 3 30 84 90 28
Z’5 3 30 105 111 35
Z6 3 30 117 123 39
Z’6 3 30 72 78 24
Z7 3 40 54 60 18
Z’7 3 40 216 222 72
Z8 3 40 180 186 60
Z’8 3 40 90 96 30
3.2 TÝnh trôc
3.2.1 TÝnh trôc chÝnh
1 C¸c trôc t¸c dông lªn trôc chÝnh
• Lùc vßng b¸nh r¨ng
2.M x 5 2.748073
Pt1= D = 288 = 5195 N
c

• Lùc híng t©m


Pr1= Pt1 .tg200=5195.tg200 =1891 N
• Lùc vßng cña dao
Pt2 = P0=41055 N
• Lùc híng t©m
Pr2=0,6.Pt2 = 24633 N
• Lùc däc trôc cña dao
Pa2=0,3.Pt2.tgα =0,3.41055.tg15o=3300 N
Träng lùc cña b¸nh ®µ coi nh kh«ng ®¸ng kÓ
2 TÝnh to¸n søc bÒn
M« h×nh ho¸ trôc thµnh dÇm nh h×nh vÏ

39
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

A B E C G D

§©y lµ bµi to¸n siªu tÜnh ,vËy ®Ó gi¶i bµi to¸n nµy ta thay
c¸c gèi tùa t¹i A,B b»ng khíp quay .DÇm liªn tôc trë thµnh dÇm
®¬n mµ t¶i träng trªn c¸c dÇm ®¬n kh«ng ¶nh hëng dÇm bªn
c¹nh .
Ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng m«men nh sau :
a0 b1
MAl0 + 2(l0 + l1)MB + l1MC = -6(Ω 0 l0 +Ω 1 l1 )
a1 b2
MBl0 + 2(l1 + l2)MC + l1MD = -6(Ω 0 +Ω 2 ) l1 l2
Trong ®ã : l0 =AB = 405 mm
l1 =BC = 265 mm
l2 =CD = 400 mm
Ω 1, Ω 2, Ω 3 : DiÖn tÝch biÓu ®å m«men ngo¹i lùc g©y ra trªn c¸c
nhÞp

YB YC Pr2 YD

A B C M2 D

2545800 Nmm

2380800 Nmm

105600 Nmm

Ta cã Ω 0=0
MA=MB=0
VËy ta cã :
b1
2(l0+l1)MB + l1MC = -6.Ω 1 l1 (I)
a1 b2
l1.MB + 2(l1 + l2) MC=-6(.Ω 1 + Ω2 ) (II)l1 l2
1.XÐt mÆt ph¼ng yoz
• Ph¬ng tr×nh c©n b¨ng cho nhÞp BC

40
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 ∑ Fy = 0  y B + yC − Pr1 = 0  y B = Pr1.E C  y B = 1 8 9.810= 5 7 (1N )


 ⇒ ⇒ B C ⇒ 265
 ∑ M C = 0  y B .B C− Pr1.E C= 0  yC = Pr1 − y B  yC = 1 8 9− 15 7 =1 1 3 2( N0 )
Ph¬ng tr×nh néi lùc
+ XÐt mÆt c¾t 1-1
Mx1=yc.z1 Víi 0 ≤ z1 ≤ EC
T¹i z1 =EC = 80 → Mx1= 1320.80 =105600 Nmm
+ XÐt mÆt c¾t 2-2
Mx2= -yc.z2 + Pr1(z2-EC) Víi EB ≤ z2 ≤ BC
T¹i z2 = BC =265→ Mx2= 0
• Ph¬ng tr×nh c©n b»ng cho nhÞp CD
M2=1/2.Pa.Dd=1/2.3300.100 =165000 Nmm

 ∑ Fy = 0  yC + y D − Pr 2 = 0  M 2 + Pr 2 .G D
 yC =
 ⇒ ⇒ DC ⇒
 ∑ M D = 0  M 2 − yC .C D− Pr 2 .G D= 0  y D = Pr 2 − yC
 1 6 5 0 +0 20 4 6 .32 30 0
 yB = = 1 2 7 (2N9)
 400
 yC = 2 4 6 3− 13 2 7 2= 91 1 9 (0N4)
Ph¬ng tr×nh néi lùc
+XÐt mÆt c¾t 3-3
Mx3= -yD.z3 Víi 0 ≤ z3 ≤ GD
T¹i z3 =GD = 200 → Mx3= -11904.200 =2380800 Nmm
+ XÐt mÆt c¾t 4-4
Mx4= -yD.z4 + Pr2(z4+GD) –M2 Víi GD ≤ z4 ≤ CD
T¹i z4 = GD =200
→ Mx4= 11904.200 + 24633.(200-200)=25458000 N.mm
z4 = CD =400→ Mx4=0
VËy ta cã Ω 1=Ω 11+Ω 12
1
Ω 11= 2 .105600.185 =976000
1
Ω 12= 2 .105600.80 =422400
1
víi: b11= 80+ 3 .185=141.7 mm

41
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

2
b12= 3 .80=53.3 mm
2
a11= 3 .185=123.3 mm
1
a11=185+ 3 .80=211.66
Ω1 .b1 b11 b12 141,7 53 .3
• = Ω11 + Ω12 = 9768000 + 4224000 = 6072697 .4
l1 l1 l1 265 265
Ω1 .a1 a11 a12 123,3 211,66
• = Ω11 + Ω12 = 9768000 + 4224000 = 7918665
l1 l1 l1 265 265
VËy ta cã Ω 2=Ω 21+Ω 22
1
Ω 21= 2 .2545800.200 =254580000
1
Ω 22= 2 .2380800.200 =238080000
1
víi: b21= 200+ 3 .200=1266.7 mm
2
b22= 3 .200=133.3 mm
Ω 2 .b2 b b 1266 ,7 133,3
1. = Ω21 21 + Ω22 22 = 254580000 + 238080000 = 249101215
l2 l2 l2 400 400
Thay vµo hÖ ph¬ng tr×nh (I)(II) ta cã:

 2. (4 0 +52 6)M5 B + 2 6M5C = − 6.6 0 7 2 ,46 9 7 2 6.M5 B + 2. (2 6 +54 0)M0 C = − 6. (7 9 1 8 +626459 1 0 ) 1= 2− 11554 2 1 1 9 2 8 0
 M B = − 1 9 4 4,5N5 6m m

 M C = − 1 1 2 0 ,57N8 m4 m
2.XÐt trong mÆt ph¼ng xoz
a. Ph¬ng tr×nh c©n b»ng lùc

 ∑ Fx = 0  X B + X C − Pt1 = 0
 →
 ∑ M C = 0  X B .C B− Pt1.E C
 Pt1.E C 5 1 9.850
 XB = = = 1 5 6,38( N )
→ BC 265
 X C = Pt1 − X B = 5 1 9− 51 5 6,38= 3 6 2,76( N )

42
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Pt1 Pt2
XB XC
A B C XD
D

290136Nmm

4105500 Nmm

b.ViÕt ph¬ng tr×nh néi lùc :


+ XÐt mÆt c¾t 1-1
Ta cã : My1=-XC.z1 Víi 0 ≤ z1 ≤ 80
Khi z1=80→My1=-3626,7.80=-290136 Nmm
+XÐt nhÞp l2
Tõ ph¬ng tr×nh c©n b»ng ta cã :
Pt 2 41055
XD=XC= = = 20527 ,5( N )
2 2
♦ Ph¬mh tr×nh néi lùc :
+ T¹i mÆt c¾t 3-3
My3=XD.x3 Víi 0 ≤ z3 ≤ GD
Khi z3=GD=200 →My3=20527,5.200=4105500 Nmm

+ T¹i mÆt c¾t 4-4


My4=XD.x4-Pt2(z4-GD) Víi GD ≤ z3 ≤ CD
Khi z4=GD=200 →My4=20527,5.200-41055(200-
200)=4105500 Nmm
Khi z4=CD=400 →My4=0
XÐt biÓu ®å néi lùc trªn c¸c nhÞp 1 (nhÞp AB), nhÞp 2(nhÞp CD)
ta x¸c ®Þnh ®îc c¸c ®¹i lîng trong ph¬ng tr×nh (I)(II).
Ω1 .b1 b b
2. = Ω11 11 + Ω12 12
l1 l1 l1
Trong ®ã
1
Ω 11= 2 .290136.185 =26837580
1
Ω 12= 2 .290136.80 =11605440
1
víi: b11= 80 3
.80=53,3
43
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

1
b11= 80 + 3 .185=141.7
Ω1 .b1 b11 b 141,7 53 .3
♦ l = Ω11 + Ω12 12 = 26837580 + 11605440 = 16684736
1 l1 l1 265 265
Ω1 .a1 a a
3. = Ω11 11 + Ω12 12
l1 l1 l1
2
a11= 3 .185=123.3 mm
1
a11=185+ 3 .80=211.66
Ω1 .a1 a11 a 123 ,3 211,66
♦ l = Ω11 + Ω12 12 = 26837580 + 11605440 = 21753904 ,6
1 l1 l1 265 265
Ω2 .b2 b b
4. = Ω21 21 + Ω22 22
l2 l2 l2

1
víi: Ω 21=Ω 22= 2 .4105500.200 =410550000
1
b21= 200+ 3 .200=1266.7 mm
2
b22= 3 .200=133.3 mm
Ω 2 .b2 b b 1266 ,7 133,3
= Ω21 21 + Ω 22 22 = 410550000 + 410550000 = 41044736 ,25
l2 l2 l2 400 400
Thay vµo hÖ ph¬ng tr×nh (I)(II) ta cã:

 2. (4 0 +52 6)M5 B + 2 6M5C = − 6.1 6 6 8 4= 7− 13 06 0 1 0 8 4 1 6 2 6.M5 B + 2. (2 6 +54 0)M0 C = − 6. (2 1 7 5 3,6 9+ 40 14 0 4 4,275) 3= −63 7 6 7 9 1 8 4 5
 M B = − 2 3 0 2,7 16N3 m m

 M C = 1 2 4 1 ,54N2 m6 m
3. VÏ biÓu ®å néi lùc
a. Trong to¹ ®é yoz
5. X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i A vµ D.
Ta cã:

 ∑ Fy = 0  y A + y D − Pr 2 − Pr 2 = 0  y A = 4 7 3,5(5N )
 ⇒ ⇒

 ∑ M D = 0  M 2 + M C − M B + Pr1.E D+ Pr 2 .G D− y A .A D= 0  y D = 2 1 7,58( N8)


6. Ph¬ng tr×nh néi lùc trong yoz
MÆt c¾t 1-1
44
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Mx1=-yD.z1
T¹i z1 =0 → Mx1= 0 Nmm
T¹i z1 =200 → Mx1= -21788,5.200=4357700 Nmm
MÆt c¾t 2-2
Mx2=-yD.z1 –M a2+Pr2(z2-GD)
T¹i z2 =GD → Mx2= -21788,5.200-165000=-4522700 Nmm
T¹i z2 =CD → Mx1= -21788,5.400-165000+24633.(400-
200)=-3953800 Nmm
XÐt mÆt c¾t 3-3
Mx3= -yD.z3 –Ma2+Pr2(z3-GD)-MC Víi GD ≤ z3 ≤ ED
T¹iz3=CD→Mx3=21788,5.400-000+24633.200+1120784,5
=-2833015,5 Nmm
T¹i z3 =ED
→Mx3=-21788,5.480-165000+24633.280+1120784,5
=-2605455,5 Nmm
XÐt mÆt c¾t 4-4
Mx4= -yD.z4 -Ma2+ Pr2(z4-GD) –MC+ Pr1(z4-ED) Víi GD ≤ z4 ≤
ED
T¹i z4 = ED
→ Mx4= -21788,5.480-165000+ 24633(480-
200)+1120784,5
=-2605455,5N.mm
z4 = BD → Mx4=-21788,5.665-165000+24633.(665-
200)+1120784,5+1891.185=-1729388Nmm

XÐt mÆt c¾t 5-5


Mx5= -yD.z5 -Ma2+ Pr2(z5-GD) –MC+ Pr1(z5-ED)+MB Víi BD ≤
z5 ≤ AD
T¹i z5 = BD →Mx5=-21788,5.665-165000+ 24633(665-
200)+1120784,5+1891.185-194456,5=-1923874,5N.mm
Z5 = AD → Mx5=0 Nmm
b. Trong mÆt ph¼ng xoz
7. X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i A vµ D.

 ∑ Fx = 0  X A + Pt1 − Pt 2 + X D t1 = 0
 →
 ∑ M D = 0  Pt 2 .G D+ M c − Pt1.E C+ M B − X A .A D

45
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

 X A = 6 2 8,4 82( N )
→
 X D = 2 9 5,77 5(1N )
8. Ph¬ng tr×nh néi lùc cho dÇm trong mÆt ph¼ng xoz.

XÐt mÆt c¾t 1-1


Ta cã : My1=XD.z1 Víi 0 ≤ z1 ≤ GD
Khi z1=GD→My1=571,57.200=5914313,37 Nm
XÐt mÆt c¾t 2-2
Ta cã : My2=XD.z2-(z2-GD) Víi GD ≤ z2 ≤ CD
Khi z2=GD→My2= 5914313,37 Nmm
Khi z2=CD→My2= 29571,57.400-41055.200=3617631 Nmm
T¹i mÆt c¾t 3-3
My3=XD.x3 –Pt2(z3-GD)+Mc Víi CD ≤ z3 ≤ ED
Khi z3=CD
→My3=29571,57.480-41055.280+1241426,5=3940380
Nmm
T¹i mÆt c¾t 4-4
My4=XD.z4-Pt2(z4-GD)+MC+Pt2(z4-ED) Víi ED ≤ z4 ≤ BD
Khi z4=ED
→My4=29571,57.480- 41055.280+1241426,5=3940380
Nmm
Khi z4=BD
My4=29571,57.665-
41055.465+1241426,5+5195.185=2777020,5 Nmm
T¹i mÆt c¾t 5-5
My5=XA.z5 Víi 0 ≤ z4 ≤ AB
Khi z5 =AB →My5=6288,42.405=2546810 Nmm

BiÓu ®å m«men trôc chÝnh

46
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

YA YB YC Pt2r2 YD
Pt1
M2
XA B XB C XC
A D XD

4522700 N mm

3953800Nmm 4357700 Nmm


2608485.5
1923874.5 N mm
N mm 1729388N mm

2833015.5
Nmm

2546810 N mm
2777020 N mm

3940380 Nmm

4859054 N mm

3617631 N mm
5914313,37
Nmm
748073 Nmm

TÝnh chÝnh x¸c trôc chÝnh


Ta cã :
σ −1
[ K σ .(1 + C1 ).M UC ] 2 + ( ( + K τ .C 2 ).M C )2
σT
d = 2,17.3
σ
(1 − ξ 4 ). −1
n
víi ξ lµ tØ sè gi÷a 2 ®êng kÝnh ngoµi vµ trong cña trôc .Do
d 1
trôc rçng nªn ξ= 0 =
d 3
n:hÖ sè an toµn
n=1,5 ÷ 3
C1 C2 gi¸ trÞ phô thuéc qu¸ tr×nh c¾t .
C1 ≈ C2=0,25 ÷ 0,3 chän C1 ≈ C2=0,3
σ−1 :øng suÊt mái
47
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

σ−1 =(0,4 ÷ 0,5) σ0 .


Víi vËt liÖu lµm trôc lµ thÐp C45
øng suÊt ch¶y σC =400 N/mm
giíi h¹n bÒn
σ0 =800 MPa
σ−1 =0,45.800=340 MPa
K σ ,K τ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña tËp trung øng suÊt
uèn vµ xo¾n
K σ =K τ =1,7 ÷ 2chän K σ ,K τ =1,8

M«men néi lùc t¹i c¸c tiÕt diÖn B,C,E


T¹i B:
2 2
M uB max
= M ux
+ M uy = 1923874 .52 + 2777020 2
=3378333Nmm
M uB max 3378333
M uB = = = 2598718
1 + c1 1 + 0.3
T¹i E:
2 2
M uE max
= M ux
+ M uy = 2608485 ,52 +3940380 2
=4725546 Nmm
M uE max 4725546
M uE = = = 3635035 Nmm
1 + c1 1 + 0.3
T¹i C:
2 2
M uC max
= M ux + M uy = 3953800 2
+ 4859054 2
=6264419 Nmm
M uC max 6264419
M uC = = = 4818784 Nmm
1 + c1 1 + 0.3

M x max 748073
M xC = = = 575441 Nmm
1 + c1 1 + 0.3
340
[1,8.(1 + 0,3). 2598718 ] 2 + [ ( + 1,8.0,3). 0 ]2
400
d B = 2,17 .3 = 64,78 mm
1 340
(1 − ).
3 3

340
[1,8.(1 + 0,3). 3635035 ] 2 + [ ( + 1,8.0,3). 575441 ]2
400
d E = 2,17 .3 = 81,21 mm
1 340
(1 − ).
3 3

340
[1,8.(1 + 0,3). 4818784 ] 2 + [ ( + 1,8τ .0,3). 575441 ]2
400
d B = 2,17 .3 = 89,36 mm
1 340
(1 − ).
3 3
48
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Chän: dB=65 mm
dE =82(c«n 1/10) mm
dC=90 mm
dA=45 mm
3.2.2 TÝnh trôc trung gian
Gi¶ sö trªn trôc 2 : nh ta ®· tÝnh ë phÇn tríc ta cã trªn trôc
2
Tèc ®é tÝnh to¸n: n = 356,5 (v/ phót)
M«men xo¾n tÝnh to¸n Mx = 78548 (Nmm)
§êng kÝnh s¬ bé trôc 2: d2 = 26 (mm)
Ta tÝnh trôc 2 nh sau:
§êng kÝnh trôc t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng d=35(mm)
§êng kÝnh trôc t¹i chç l¾p æ lµ d=30(mm)
♦Ta tÝnh trêng hîp ¨n gi÷a( khi b¸nh r¨ng z0’ = 54 vµ z = 24 cïng
lµm viÖc)
Lùc t¸c dông lªn b¸nh r¨ng
Víi b¸nh r¨ng z0’ = 54 ; m = 3
§êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 54.3 = 162 (mm)
Ta cã Ft0 = 2M/d1 = 2. 78548/162 =
921 (N)
Lùc híng t©m Fr0 = Fr0 tgα = Fr0 tg 200
= 921 tg200 = 335(N)
Víi b¸nh r¨ng z = 24 ; m = 3
§êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 24.3 = 72 (mm)
Ta cã Ft3 = 2M/d1 = 2. 78548/72 =
2182 (N)
Lùc híng t©m Fr3 = Ft3 tgα = Ft3 tg 200 = 794(N)
M« h×nh ho¸ trôc
C D

Ft3
A Fr3 B

Ft0y-F r0y
Ft0x+F r0x

TÝnh ph¶n lùc ë æ vµ vÏ biÓu ®å m«men uèn , xo¾n


Ph¶n lùc ë æ sinh ra bëi Fr0 , Fr3
Gi¶ sö ph¶n lùc ®ã lµ RA, RB va cã chiÒu nh h×nh vÏ.
XÐt trong mÆt ph¼ng yoz
C¸c lùc t¸c dông lªn trôc Fr0 , Fr3 , RAY, RBY
Víi Fr0Y = Fr0 cos 300 = 290 (N)
49
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Víi Ft0Y = Ft0 cos 600 = 818.5 (N)


(Fr0Y- Ft0Y)= -528,5 (N)

C D
RAy
Ft3 RBy
A RAx Fr3 B RBx
Ft0y-F r0y
Ft0x+F r0x

Ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng


Fr0Y-Ft3Y + RAY + RBY - Fr3) = 0 (1)
(Fr0Y -Ft3Y). l1 – Fr3.l2 +RBy . l3 = 0 (2)

Tõ (1)(2) ta cã :
RAY = 800.5(N)
RBY = 522(N)
XÐt trong mÆt ph¼ng xoz .C¸c ph¶n lùc lµ RAX , RBX

Víi Fr0X = Fr0 cos600 = 335.cos60 = 168 (N)


Víi Ft3X = Ft3 cos300 = 1637.cos30 = 798(N)
(Fr0X+ Ft3X) = 966 (N)
Ta cã ph¬ng tr×nh
Fr0X+Ft3x + RAX + RBX- Fr3 = 0 (1)
(Fr0X +Ft3x). l1- Fr3 .l3 +RBX.l3 = 0 (2)

Tõ (1)(2) ta cã : RAX = 113(N)


RBX = 1103(N)
TÝnh chÝnh x¸c trôc :
Ta dÔ thÊy r»ng cã 2 tiÕt diÖn cÇn ph¶i kiÓm tra ®ã lµ tiÐt diÖn
l¾p b¸nh r¨ng
z = 24 vµ z = 54

VÏ biÓu ®å m« men uèn xo¾n .


• BiÓu ®å m« men uèn trong mÆt ph¼ng xoz
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=54.
Mu1x=RAY.l1=800,5.58=46429N.mm
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=24.
Mu2x=RBY.( l3- l2)=522184=96048N.mm
M« men uèn t¹i æ Mu x= 0
• XÐt trong mÆt ph¼ng yoz.
M« men uèn t¹i chæ l¾p b¸nh r¨ng Z=54
50
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Mu1Y=RAx.l1=113.58=6554 N.mm
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=24
Mu2Y= RBx.(l3-l2)=1103.184=202952 N.mm
• BiÓu ®å m« men xo¾n :
M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=54
Mx1=Ft0.d1/2=78584 N.mm
M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=24
Mx2=Ft3.d2/2=78548 N.mm

Tõ ®ã ta cã biÓu ®å m« men.

C D
RAy
Ft3 RBy
A RAx Fr3 B RBx
Ft0y-Fr0y
Ft0x+Fr0x

46429Nmm

96048Nmm

6554Nmm

202952Nmm

♦Ta tÝnh trêng hîp ¨n tr¸i( khi b¸nh r¨ng z0’ = 54 vµ z = 18cïng
lµm viÖc)
Lùc t¸c dông lªn b¸nh r¨ng
Víi b¸nh r¨ng z0’ = 54 ; m = 3
§êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 54.3 = 162 (mm)
Ta cã Ft0 = 2M/d1 = 2. 78548/162 =
921 (N)
Lùc híng t©m Fr0 = Fr0 tgα = Fr0 tg 200
= 921 tg200 = 335(N)
Víi b¸nh r¨ng z = 18 ; m = 3
§êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 18.3 = 54 (mm)
51
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Ta cã Ft3 = 2M/d1 = 2. 78548/54 =


2909 (N)
Lùc híng t©m Fr3 = Ft3 tgα = Ft3 tg 200 =
1059(N)

TÝnh ph¶n lùc ë æ vµ vÏ biÓu ®å m«men uèn , xo¾n


Ph¶n lùc ë æ sinh ra bëi Fr0 , Fr3
Gi¶ sö ph¶n lùc ®ã lµ RA, RB va cã chiÒu nh h×nh vÏ.
XÐt trong mÆt ph¼ng yoz
C¸c lùc t¸c dông lªn trôc Fr0 , Fr3 , RAY, RBY
Víi Fr0Y = Fr0 cos 300 = 290 (N)
Víi Ft0Y = Ft0 cos 600 = 818.5 (N)
(Fr0Y- Ft0Y)= -528,5 (N)

C D
RAy
Ft1 RBy
A RAx Fr1 B RBx
Ft0y-Fr0y
Ft0x+Fr0x

Ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng


Fr0Y-Ft3Y + RAY + RBY - Fr3) = 0 (1)
(Fr0Y -Ft3Y). l1 – Fr3.l2 +RBy . l3 = 0 (2)
Tõ (1)(2) ta cã :
RAY = 1128.1 (N)
RBY = 459.4 (N)
XÐt trong mÆt ph¼ng xoz .C¸c ph¶n lùc lµ RAX , RBX
Víi Fr0X = Fr0 cos600 = 335.cos60 = 168 (N)
Víi Ft3X = Ft3 cos300 = 1637.cos30 = 798(N)
(Fr0X+ Ft3X) = 966 (N)
Ta cã ph¬ng tr×nh
Fr0X+Ft3x + RAX + RBX- Fr3 = 0 (1)
(Fr0X +Ft3x). l1- Fr3 .l3 +RBX.l3 = 0 (2)

Tõ (1)(2) ta cã : RAX = 747.4 (N)


RBX = 1195.6 (N)
TÝnh chÝnh x¸c trôc :
Ta dÔ thÊy r»ng cã 2 tiÕt diÖn cÇn ph¶i kiÓm tra ®ã lµ tiÐt diÖn
l¾p b¸nh r¨ng
z = 18 vµ z = 54

52
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

VÏ biÓu ®å m« men uèn xo¾n .


• BiÓu ®å m« men uèn trong mÆt ph¼ng xoz
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=54.
Mu1x=RAY.l1=1128,1.58=65429,8N.mm
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=18.
Mu2x=RBY.( l3- l2)=459,4.269=123578,6N.mm
M« men uèn t¹i æ Mu x= 0
• XÐt trong mÆt ph¼ng yoz.
M« men uèn t¹i chæ l¾p b¸nh r¨ng Z=54
Mu1Y=RAx.l1=747,4.58=43349,2 N.mm
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=18
Mu2Y= RBx.(l3-l2)=1195,6.269=321616,4 N.mm
• BiÓu ®å m« men xo¾n :
M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=54
Mx1=Ft0.d1/2=78584 N.mm
M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=18
Mx2=Ft3.d2/2=78548 N.mm

Tõ ®ã ta cã biÓu ®å m« men.
C D
RAy
Ft1 RBy
A RAx Fr1 B RBx
Ft0y-Fr0y
Ft0x+Fr0x

65429.8Nmm

123578.6Nmm

443348.3Nmm

321616.4Nmm

53
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

♦Ta tÝnh trêng hîp ¨n ph¶i( khi b¸nh r¨ng z0’ = 54 vµ z = 21 cïng
lµm viÖc)
Lùc t¸c dông lªn b¸nh r¨ng
Víi b¸nh r¨ng z0’ = 54 ; m = 3
§êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 54.3 = 162 (mm)
Ta cã Ft0 = 2M/d1 = 2. 78548/162 =
921 (N)
Lùc híng t©m Fr0 = Fr0 tgα = Fr0 tg 200
= 921 tg200 = 335(N)
Víi b¸nh r¨ng z = 21 ; m = 3
§êng kÝnh vßng l¨n d1 = z.m = 21.3 = 63 (mm)
Ta cã Ft3 = 2M/d1 = 2. 78548/63 =
2493,59 (N)
Lùc híng t©m Fr3 = Ft3 tgα = Ft3 tg 200 =
907,59(N)
M« h×nh ho¸ trôc
C D

Ft2
A Fr2 B

Ft0y-F r0y
Ft0x+F r0x

C D

TÝnh ph¶n lùc ë æ vµ vÏ biÓu ®å m«men uèn , xo¾n


Ph¶n lùc ë æ sinh ra bëi Fr0 , Fr3
Gi¶ sö ph¶n lùc ®ã lµ RA, RB va cã chiÒu nh h×nh vÏ.
XÐt trong mÆt ph¼ng yoz
C¸c lùc t¸c dông lªn trôc Fr0 , Fr3 , RAY, RBY
Víi Fr0Y = Fr0 cos 300 = 290 (N)
Víi Ft0Y = Ft0 cos 600 = 818.5 (N)
(Fr0Y- Ft0Y)= -528,5 (N)
C D
RAy
Ft2 RBy
A RAx Fr2 B RBx
Ft0y-Fr0y
Ft0x+F r0x

Ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng


Fr0Y-Ft0Y + RAY + RBY - Fr1) = 0 (1)
(Fr0Y -Ft0Y). l1 – Fr1.l2 +RBy . l3 = 0 (2)
Tõ (1)(2) ta cã :
RAY = 670.7(N)
54
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

RBY = 765.4(N)
XÐt trong mÆt ph¼ng xoz .C¸c ph¶n lùc lµ RAX , RBX
Víi Fr0X = Fr0 cos600 = 335.cos60 = 168 (N)
Víi Ft0X = Ft0 cos300 = 1637.cos30 = 798(N)
(Fr0X+ Ft3X) = 966 (N)
Ta cã ph¬ng tr×nh
Fr0X+Ft3x + RAX + RBX- Fr1 = 0 (1)
(Fr0X +Ft0x). l1- Fr1 .l3 +RBX.l3 = 0 (2)

Tõ (1)(2) ta cã : RAX = -275.71(N)


RBX = 1773.3(N)
TÝnh chÝnh x¸c trôc :
Ta dÔ thÊy r»ng cã 2 tiÕt diÖn cÇn ph¶i kiÓm tra ®ã lµ tiÐt diÖn
l¾p b¸nh r¨ng
z = 21 vµ z = 54

VÏ biÓu ®å m« men uèn xo¾n .


• BiÓu ®å m« men uèn trong mÆt ph¼ng xoz
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=54.
Mu1x=RAY.l1=670,7.58=38900,6N.mm
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=24.
Mu2x=RBY.( l3- l2)=765,4100=76540N.mm
M« men uèn t¹i æ Mu x= 0
• XÐt trong mÆt ph¼ng yoz.
M« men uèn t¹i chæ l¾p b¸nh r¨ng Z=54
Mu1Y=RAx.l1=-275,7.58=-15996,6 N.mm
M« men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=24
Mu2Y= RBx.(l3-l2)=1773,3.100=177330 N.mm
• BiÓu ®å m« men xo¾n :
M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=54
Mx1=Ft0.d1/2=78584 N.mm
M« men xo¾n t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=24
Mx2=Ft3.d2/2=78548 N.mm

Tõ ®ã ta cã biÓu ®å m« men.

55
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

C D
RAy
Ft2 RBy
A RAx Fr2 B RBx
Ft0y-Fr0y
Ft0x+F r0x

38900.6Nmm

-15990.6Nmm 76540Nmm

177330Nmm
Ta cã m«men cña mét ®iÓm bÊt kú
2 2
M u = M ux + M uY
Tõ ®ã ta thÊy t¹i vÞ trÝ ¨n khíp tr¸i lµ cã m«men lín nhÊt
M«men uèn t¹i chç l¾p b¸nh r¨ng Z=54
Víi Mux = 65429,8(Nmm)
Muy = 43349,2(Nmm)
M ux
Mu = 78486 (Nmm) → MuC = 1 + C =60374
1

(Nmm)
Mx
M«men xo¾n: MX = 78584(Nmm) → Mc = 1 + C
1

=60449(Nmm)
¦ng suÊt uèn:
XÐt t¹i tiÕt diÖn l¾p b¸nh r¨ng Z=18
2 2
M uII
= M UIIX
+ M UIIY
Víi Mux = 123578,6(Nmm)
Muy = 321616,4(Nmm)
M ux
Mu = 344542 (Nmm) ) → MuC = 1 + C =265032(Nmm)
1

Mx
M«men xo¾n: MX = 78584(Nmm) → Mc = 1 + C =60449(Nmm)
1

TÝnh chÝnh x¸c ®êng kÝnh trôc.


56
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

σ −1 2
[ Kσ .(1 + C1 ).M UC ]2 + ( + Kτ .C2 ).M C
σT
d = 2,17.3
σ
(1 − ξ 4 ). −1
n
víi ξ lµ tØ sè gi÷a 2 ®êng kÝnh ngoµi vµ trong cña trôc .Do
trôc ®Æc nªn ξ=0
n:hÖ sè an toµn
n=1,5 ÷ 3
C1 C2 gi¸ trÞ phô thuéc qu¸ tr×nh c¾t .
C1 ≈ C2=0,25 ÷ 0,3 chän C1 ≈ C2=0,3
σ−1 :øng suÊt mái
σ−1 =(0,4 ÷ 0,5) σ0 .
Víi vËt liÖu lµm trôc lµ thÐp C45
øng suÊt ch¶y σC =400 N/mm
giíi h¹n bÒn
σ0 =800 MPa
σ−1 =0,45.800=340 MPa
K σ ,K τ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng cña tËp trung øng suÊt
uèn vµ xo¾n
K =K τ =1,7 ÷ 2chän K σ ,K τ =1,8
σ
Tõ ®ã tÝnh ®îc ®êng kÝnh chÝnh x¸c cña trôc t¹i chç l¾p b¸nh
r¨ng Z=18 vµ chç l¾p æ
T¹i tiÕt l¾p b¸mh r¨ng
340
(1,8.265032 .(1 + 0,3)) 2 + [( + 1,8.0,3). 60449 ] 2
400
d =3 = 21 mm
340
1,5
§Ó ®¶m b¶o ®é bÒn khi lµm viÖc ta chän ®êng kÝnh trôc d=35
mm v× trôc nµy lµ trôc then hoa, ®êng kÝnh trôc t¹i chç l¾p æ
d = 30 mm

57
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Ch¬ng 4 : TÝnh to¸n vµ chän kÕt cÊu hÖ thèng


®iÒu khiÓn

4.1 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn


• DÔ dµng ®iÒu khiÓn
• NhÑ nhµng ,dÔ nhí
• §¶m b¶o ®é an toµn cña kÕt cÊu ®iÒu khiÓn
• Ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, ®é tin cËy cña hÖ thèng
®iÒu khiÓn
Ta chän kiÓu hÖ thèng tay g¹t,vµ dÜa lç víi c¸ch x¸c ®Þnh hµnh
tr×nh nh sau:
§èi víi b¸nh r¨ng hai bËc chØ cã vÞ trÝ ph¶i(P)vµ tr¸i (T)
Khi g¹t ¨n khíp tr¸i : LT=B+f
B : chiÒu réng b¸nh r¨ng

58
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

f : kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¸nh r¨ng


Khi g¹t ¨n khíp ph¶i : LP=Bf+f
B : chiÒu réng b¸nh r¨ng
f : kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¸nh r¨ng
Hµnh tr×nh g¹t :L=LT+LP
Gi÷a hai b¸nh r¨ng ë khèi di trît f=(23)mm ®Ó l¾p miÕng g¹t,
víi b¸nh r¨ng khèi 3 bËc còng g¹t t¬ng tù chØ kh¸c vÞ trÝ gi÷a
còng cã sù ¨n khíp cña cÆp b¸nh r¨ng thø 3 nªn khi g¹t sang tr¸i
th×:
LT=BT+2f +B3
Víi BT : chiÒu réng b¸nh r¨ng bªn tr¸i
B3 : chiÒu réng b¸nh r¨ng gi÷a
Khi g¹t sang ph¶i :
LP=BP+2f +B3
Nªn hµnh tr×nh g¹t cña b¸nh r¨ng 3 bËc :
L=LT+LP=BT+BP+2B3+4f
Thay ®ái tèc ®é b¶ng ®Üa lç. Trªn mÆt ®Üa cã khoan nh÷ng
lç n»m trªn c¸c ®êng trßn ®ång t©m. Hai ®Üa nµy ®Æt song
song víi nguyªn lý :
KÐo tay g¹t cã t¸c dông ®Èy hai ®Üa lç kia ra khái c¸c chèt,
quay ®Üa ®i mét gãc cÇn thiÕt øng víi tèc ®é ®· chän råi ®Èy
®Üa vµo. Tuú vÞ trÝ ®Üa cã lç hoÆc kh«ng nã .SÏ ®Èy chèt 1
hoÆc2 lµm c¸c b¸nh r¨ng3 quay theo vµ lµm thanh r¨ng 5
chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn. Thanh r¨ng 5 cã g¾n cµng g¹t, g¹t khèi
b¸nh r¨ng di trît tíi vÞ trÝ ¨n khíp .
1' 2' 1' 2' 1' 2'
1

3
1 3
4 2
2

5
VÞtrݨnkhí pgi÷a

VÞtrݨnkhí ptr¸i VÞtrݨnkhí pph¶i


M¸y phay cã Zn = 18 , ph¬ng ¸n kh«ng gian 3x3x2
n16
n16
B C

B¶ng vÞ trÝ b¸nh r¨ng t¬ng øng víi vÞ trÝ tay g¹t
59
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

A B C D
+ +
+
+ 0 +
n1 T G P P +
0 + 0
0 0
0 0
0 +
+
0 0 +
n2 P G P P +
+ + 0
0 0
+ 0
0 +
+
0 0 +
n3 G G P P +
+ + 0
0 0
+ 0
+ +
+
0 + 0
n4 P P T P +
+ 0 +
0 0
0 0
0 +
+
0 + 0
n5 T P T P +
+ 0 +
0 0
+ 0
+ +
+
0 + 0
n6 G P T P +
+ 0 +
0 0
0 0
+ 0
+
+ 0 0
n7 P T T P +
0 + +
0 0
0 +
0 0
+
0 0 0
n8 T T T P +
+ + +
0 0
+ +
+ 0
+
0 0 0
n9 G T T P +
+ + +
0 0
0 +
+ +
0 0
+ 0 +
n10 P G P T +
0 + 0
+
0 0
n11 T 0 G + P + T 0 0

60
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

0 0
+
+ + 0
+
+ 0
+ + +
0 0
0 0 0
n12 G G P T +
+ +
+
0 0
+ + 0
0 0
+ + +
n13 P P T T +
0 0
+
0 0
+ + 0
0 0
+ + +
n14 T P T T +
0 0
+
0 0
+ + 0
0 0
0 + +
n15 G P T T +
+ 0
+
0 0
+ 0 0
0 0
+ 0 +
n16 P T T T +
0 +
+
0 +
0 0 0
0 0
0 0 +
n17 T T T T +
+ +
+
+ +
+ 0 0
0 0
0 0 +
n18 G T T T +
+ +
+
+ +
P:VÞ trÝ ¨n khíp ph¶i O: C¸c lç cã trªn ®Üa
T:VÞ trÝ ¨n khíp tr¸i +: C¸c kh«ng lç cã trªn
®Üa
G:VÞ trÝ ¨n khíp gi÷a

4.2. TÝnh hµnh tr×nh tay g¹t


♦Khèi b¸nh r¨ng 3 bËc trªn trôc 4 ®îc t¸ch lµm 2 (khèi b¸nh r¨ng
2 bËc B vµ 1 bËc C) ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc bè trÝ tay g¹t.
♦ Víi khèi b¸nh r¨ng 3 bËc cã 3 vÞ trÝ ¨n ph¶i – gi÷a – tr¸i cã
hµnh tr×nh LA= 84mm vµ mçi lÇm g¹t lµ =42mm

61
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

♦Cµng g¹t B cã 3 vÞ trÝ ph¶i - gi÷a - tr¸i vµ cã LB= 42mm mçi


lÇn g¹t lµ
♦Cµng g¹t C cã2 vÞ trÝ (¨n khíp )cã LC=21mm
♦Cµng g¹t D cã 2 vÞ trÝ ph¶i – tr¸i vµ cã LD=63mm
- Hai khèi B vµ C cã rµng buéc víi nhau : khi khèi B ¨n khíp th×
khèi C kh«ng ¨n khíp vµ ngîc l¹i. Ta thÊy béi sè cña 2 khèi b¸nh
r¨ng cã chung íc sè lµ 21 do ®ã ta chän kho¶ng c¸ch a = 21 mm
(kho¶ng c¸ch gi÷a hai lç) còng nh hµnh tr×nh cña trôc thanh
r¨ng 1-2
+cµng g¹t A mçi lÇn g¹t 42mm do ®ã ph¶i khuyÕch ®¹i
42/21=2lÇn
+cµng g¹t D mçi lÇn g¹t 63mm do ®ã ph¶i khuyÕch ®¹i
63/42=1.5 lÇn
Ta cã tæng sè cµng g¹t lµ 4
Sè thanh r¨ng mang chèt lµ 8
Sè hµng lç trªn ®Üa lµ 4x2=8 hµng

B¶ng thèng kª chi tiÕt trªn b¶n vÏ khai triÓn


49 Then b»ng 1 ThÐp 45
48 §ai èc M76.2 1 ThÐp CT3
62
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

47 æ bi 7313 1
46 §Öm h·m 1 §ång
45 VÝt h·m 1 ThÐp 45
44 §ai èc M84 1 ThÐp CT3
43 N¾p hép 2 ThÐp CT3
42 VÝt h·m M10 2 ThÐp 45
41 B¸nh ®µ 1
40 Then b»ng 1
39 æ bi 310 1
38 §ai èc M23 1 ThÐp 45
37 Trôc rót 1 ThÐp 45
36 ¤ bi ®ì 509 2
35 ¤ bi ®ì 508 2
34 VÝt cÊy ®ai èc M16 1 ThÐp 45
33 §«ng c¬ 1
32 Then b»ng 1 ThÐp 45
31 Nèi trôc ®µn håi 1 ThÐp 45
30 Chèt nèi trôc 1 ThÐp 45
29 §Öm nèi trôc 1 Cao su
28 æ bi ®ì 213 2
27 Then b»ng 1 ThÐp 45
26 Then b»ng 1 ThÐp 45
25 Vßng chÆn 4 ThÐp 45
24 æ bi 408
23 æ bi 306
22 Trôc then hoa 1 ThÐp 45
21 B¬m dÇu 1 ThÐp 45
20 B¹c chÆn cam 1 ThÐp CT3
19 Cam lÖch t©m 1 ThÐp CT3
18 §Öm c¸nh 1 ThÐp CT3
17 §ai è h·m 1 ThÐp CT3
16 Trôc 1 ThÐp CT5
15 Then b»ng 1 ThÐp 45
14 B¹c 1
13 æ bi ®ì 1 ThÐp CT3
12 B¹c chÆn 1
11 æ bi c«n 1 ThÐp CT3
10 Cèc lãt 1 Gang
9 Trôc then hoa 1 ThÐp 45
8 N¾p th¨m 1 Gang
7 æ bi ®ì 1
6 æ bi c«n 1
5 N¾p ch¾n dÇu 2 Gang
4 Phítd ch¾n dÇu 1 NØ
3 Trôc chÝnh 1 ThÐp CT5
2 Bu l«ng M8 13 ThÐp CT5
1 Th©n hép 1 Gang x¸m
TT KÝ hiÖu Tªn gäi Sè lîng VËt liÖu Ghi chó
63
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

Tµi liÖu tham kh¶o


1.tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y c¾t kim lo¹i :
T¸c gi¶:Ph¹m §¾p-NguyÔn §øc Léc –Ph¹m ThÕ Trêng-NguyÔn
TiÕn Lìng.
2.M¸y c«ng cô(2 tËp)
T¸c gi¶:Ph¹m §¾p-NguyÔn Hoa §¨ng
3.TÝnh to¸n thiÕt kÕ HÖ DÉn §éng C¬ KhÝ.
T¸c gi¶:TrÞnh ChÊt –Lª V¨n UyÓn.

Môc lôc

Trang
Lêi nãi ®Çu
……………………………………………………………………...
1
Ch¬ng I
Ph©n tÝch m¸y t¬ng tù
…………………………………………………………2
1.1 TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y cïng
cì…………………………………………2
1.2 Ph©n tÝch ph¬ng ¸n m¸y tham
h¶o…………………………………………..2
Ch¬ng II
ThiÕt kÕ m¸y míi ,
……………………………………………………………….8
2.0 ThiÕt kÕ vµ lùa chän s¬ ®å cÊu tróc ®éng häc cho m¸y
……………………...8
2.1 ThiÕt kÕ truyÒn dÉn hép tèc
®é……………………………………………….8
2.2 ThiÕt kÕ truyÒn dÉn hép ch¹y
dao…………………………………………...16
2.3 ThiÕt kÕ c¸c truyÒn dÉn cßn
l¹i……………………………………………...23
Ch¬ng III
TÝnh to¸n søc bÒn vµ chi tiÕt
m¸y……………………………………………..25
3.1 Hép ch¹y
dao……………………………………………………………...25
3.1.1 X¸c ®Þnh chÕ ®é lµm
viÖc………………………………………………….25
3.1.2 TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh………………………………...
…………...25
64
§å ¸n m¸y c«ng cô Ph¹m Trung Kiªn
CTM7 – K44

3.1.3 TÝnh s¬ bé
trôc…………………………………………………………….26
3.1.4 TÝnh to¸n b¸nh r¨ng
………………………………………………………28
3.2 TÝnh
trôc…………………………………………………………………...30
3.2.1 TÝnh trôc
chÝnh…………………………………………………………… 30
3.2.2 TÝnh trôc trung
gian……………………………………………………….39
Ch¬ng IV
TÝnh to¸n vµ chän kÕt cÊu hÖ thèng ®iÒu khiÓn
…………………………….. 47
4.1 Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng ®iÒu
khiÓn………………………………………. 47
4.2 TÝnh to¸n c¸c hµnh tr×nh
g¹t…………………………………………………49
4.3 C¸c h×nh
vÏ…………………………………………………………………..

65