You are on page 1of 4

Chi bộ: Trường THPT Trần Quốc Toản

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
---------*****---------

Họ và tên: NGUYỄN MINH CẢNH


Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường THPT Trần Quốc Toản
Căn cứ hướng dẫn số 107 - HD/BCĐ ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Ban chỉ đạo
cuộc vận động tỉnh hướng dẫn tổng kết 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh. Qua 4 năm triển khai, thực hiện cuộc vận động, mỗi cán bộ, Đảng viên,
công chức, viên chức viết thu hoạch cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tôi
xin viết bản thu hoạch cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
như sau:
1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý
nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta đã hiến dâng tất cả tình
cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp CM của Đảng của nhân dân. Người để lại tài
sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức và trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết
tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm
theo tấm gương của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với Đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí
Minh trong suốt cuộc đời và hoạt động của mình, người luôn đề cao đạo đức – tác
phong của người cách mạng. Bốn đức tính mà người xem là gốc của đạo đức cách
mạng gồm: “Cần, kiệm, liêm, chính”.
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bốn nết: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa không thành trời.
Thiếu một phương không thành đất.
Thiếu một đức không thành người.
Như vậy theo quan điểm của Hồ Chí Minh một trong bốn đức tính không thể
thiếu trong một con người.
Đối với đảng viên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là
nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên.
a. Sự cần thiết phải học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Mỗi chúng ta hiểu rằng, trong quá trình chúng ta hội nhập sâu hơn về kinh tế
và giao lưu kinh tế, khoa học kỷ thuật ngày càng mạnh mẽ hơn bên ngoài. Bên cạnh
những thời cơ lớn, thì những thách thức cũng không nhỏ. Trong đó có những thách
thức về đạo đức lối sống do những luồng tư tưởng văn hoá ngoại du nhập. Mặc khác
thực tiễn cuộc sống cũng thấy đã và đang xảy ra tình trạng suy thoái về đạo đức lối
sống trong một bộ phận không nhỏ, vì vậy học tập này lại càng có ý nghĩa to lớn về
nhiều mặt.
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” là học tập và làm
theo một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính, đồng
thời cũng là tấm gương đạo đức của người bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học tập, noi
gương để trở thành người tốt trong xã hội. Đó là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, lý tưởng
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là tấm gương của ý chí nghị lực, phi
thường, năng động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi đến thắng lợi.
Là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hy sinh hạnh phúc riêng vì
hạnh phúc chung của dân tộc, là nếp sống giản dị và đức tính khiêm nhường, nói đi đôi
với làm luôn luôn học tập và cống hiến, làm điều tốt, nêu gương sáng từ việc lớn đến
việc nhỏ là tâm nguyện suốt đời tu dưỡng đạo đức lối sống .
b. Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh mà đảng viên phải thường xuyên học tập và noi theo.
Tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ
nhân dân toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây
dựng chủ nghĩa xã hội.
“Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống
trong quan hệ đối với mình được chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát huy
phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo
đức cách mạng.
Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn
luôn quan tâm đến mọi người gắn bó với nhân dân.
Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa Quốc Tế trong sáng, đoàn
kết hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hoá chủ động tích cực hội nhập
kinh tế quốc tế.Hồ Chí Minh nêu lên những nguyên tắc mới xây dựng nền đạo đức
mới:
- Nói đi đôi với làm phải nêu gương về đạo đức.
- Xây phải đi đôi với chống.
- Phải tu đưỡng đạo đức suốt đời.
2. Những kết quả cụ thể trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá
nhân.
Ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Bản thân là giáo viên nên
việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức thường xuyên là việc làm hết sức cần thiết. Nhận thức
được điều đó bản thân luôn tự rèn luyện trao dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên
nhường dưới, cư xử đúng mực hoà nhã với mọi người, luôn là tấm gương sáng cho
học sinh noi theo, phải luôn luôn kiên định lập trường tư tưởng của đảng sẵn sàng giúp
đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đặc biệt không tham gia trong mọi tệ nạn xã
hội.
Ý thức trách nhiệm tâm huyết với nghề nghiệp: Không ngừng học tập nâng cao
trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tôi
luôn khát khao mình sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc trồng người và cóng
hiến cho đất nước những người con đủ đức, đủ tài để phần nào thoả mãn sự mong ước
của Bác, tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Chống chủ
nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện “Cần, kiệm, liêm chính chí
công vô tư theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tích cực học tập lao động,công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất
chất lượng hiệu quả cao, biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của
nhân dân.
Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân lối sống thực dụng thẳng thắng trung thực
bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối quan điểm của đảng, bảo vệ người tốt chân thành
khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích không bao che, giấu diếm khuyết
điểm. Đặc biệt bản thân sốngcó trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt cuộc vân động
“Hai không” trong giáo dục.
Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan , ý thức tổ chức kỷ luật thực
hiện tự phê và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh.
Luôn có ý thức tự coi trọng phê bình và tự phê bình. Bản thân tôi không sợ phê
bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến sai phạm
hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính mình và phê bình luôn có mục đích xây
dựng.
Luôn vận động những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối
sống, xây dựng gia đình văn hoá.
Trong việc đấu tranh phê bình, tự phê bình đôi lúc còn rụt rè, trong việc đánh giá,
xếp loại.
Việc nắm bắt thông tin,ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào công việc
chuyên môn còn hạn chế nhất định.
3. Những đề xuất, kiến nghị.
Cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác “Mỗi Đảng viên cán bộ phải thực sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng”.
Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Phải
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.
4. Phương hướng phấn đấu của bản thân.
Chấp hành nghiêm các chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng tự tự học, tự nghiên cứu để
nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, tính tổ chức, kỷ luật trong Đảng và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở.
Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và chi, đảng bộ nơi cư trú.
Nêu cao tinh thần tự phê bình trong Đảng. Thẳng thắn, chân thành góp ý cho đồng
nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Phấn đấu giữ vững những kết quả đã đạt được. luôn
gương mẫu trong các hoạt động phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối
sống, tác phong của một Đảng viên. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về
chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chấp hành nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng không ngừng rèn luyện về
phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng Đấu tranh phòng chống
tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Tích cực lao động, học
tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao;
biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân, thực hành tiết kiệm
trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng,
bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không
bao che giấu khuyết điểm,… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ
quan, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, luôn nêu gương về phẩm
chất, đạo đức và giữ vững lập trường của người Đảng cộng sản Việt Nam.
Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, đã trang bị thêm cho ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về đảng quang vinh
và Bác Hồ vĩ đại. Hiểu biết sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức và tấm gương của Người.
Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực
mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà đảng và Bác đã
chọn một cách vững chắc nhất.

Ý kiến của chi bộ TP Cao Lãnh , ngày 20 tháng 10 năm 2010


Người viết

Nguyễn Minh Cảnh