You are on page 1of 4

Ins. Angeleta Ferrer i Sensat.

Desembre 2009
RRI. Reglament de Règim Intern
La biblioteca del centre

1.1 Concepte de biblioteca escolar


La societat actual genera una gran quantitat d’informació que és necessària per a
desenvolupar activitats i prendre decisions tant a nivell personal com professional. La
biblioteca del centre posa a l’abast de la comunitat educativa aquella informació que
necessita per al desenvolupament de les seves tasques, a la vegada que és un espai on
els alumnes poden formar-se com a usuaris i potencia activitats de foment de la
lectura, eina indispensable per a l’adquisició del coneixement.

Cal entendre la biblioteca doncs, com a centre de recursos, informació i


documentació que dóna suport als processos d’ensenyament i d’aprenentatge,
fomenta l’hàbit lector i facilita les eines per a l’alfabetització informacional. Aquest
concepte de biblioteca s’emmarca en les directrius específiques de la IFLA/UNESCO
pel que fa a les biblioteques escolars i evidencia la necessitat d’una normativa
específica que doni estabilitat a la biblioteca escolar, que la integri en les pràctiques
educatives del centre i que defineixi, entre d’altres qüestions,els objectius i els
recursos humans i materials de què ha de disposar. En conseqüència, la biblioteca ha
de gestionar-se dins un marc de política clarament estructurat tenint present les
necessitats generals del centre, reflectint la seva filosofia, aspiracions i objectius així
com la seva realitat.

En aquest sentit, la biblioteca ha d’actuar com un agent més en el compliment dels


objectius del Projecte Educatiu de Centre i les activitats planificades en la programació
de la biblioteca i els serveis que ha d’oferir a la comunitat educativa formen part del
Pla Anual del centre.

1.2 Funcions de la biblioteca


La biblioteca té l’objectiu de donar servei a tots els usuaris potencials dins de la
comunitat escolar i satisfer les necessitats específiques dels diferents grups.
Concretament les funcions de la biblioteca són:

 Donar suport a tota la comunitat educativa en la seva tasca professional i


d’aprenentatge d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre.
 La gestió i l’organització de la informació i la documentació del centre d’acord
amb els estàndards bibliogràfics internacionals. CDU i programa informatitzat de
gestió documental.
 Posar a l’abast de l'alumnat, el professorat i la comunitat educativa en general el
fons documental adequat a les seves necessitats, amb tot tipus de suports i
materials informatius i de lectura.
 Crear, fomentar i acollir activitats de promoció de la lectura i la cultura
conjuntament amb el professorat del centre.
 Creació i acolliment d’activitats i programes d’Alfabetització Informacional (AI)
conjuntament amb el professorat del centre.
 La formació d’usuaris. Cursos i programes centrats en la promoció de la
biblioteca adreçats a ensenyar als estudiants i al professorat com utilitzar-la.
 Cooperar i compartir recursos amb les biblioteques públiques, entitats i
associacions de l’entorn.

1.3 La comissió de biblioteca i el responsable de biblioteca.

La Comissió de Biblioteca és qui s’encarrega de la gestió de la biblioteca i té les


funcions següents:

 Establir els criteris i les formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb la


 comunitat escolar i el PEC.
 Recollir les necessitats dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar a
 conèixer els acords presos a l’entorn de la biblioteca.
 Elaborar la programació de biblioteca. Hi ha de constar les estratègies, tasques,
objectius, supervisió i rutines d’avaluació.

Amb l’objectiu d’arribar a tota la comunitat educativa és convenient que aquesta


comissió estigui formada per:

 responsable (Coordinador)de la biblioteca


 representants dels diferents cicles i/o departaments del centre
 representant de l’equip directiu
 professorat responsable de les TAC del centre
 representant de les famílies, si s'escau
 representant dels alumnes, si s'escau.

La persona responsable (Coordinador) de la biblioteca ha de ser un/a docent del centre


i ha de tenir coneixements i habilitats en:

 Gestió i organització de la informació, adquisició dels documents, catalogació,


difusió dels fons documental...
 ús de fonts d'informació impreses i electròniques,
 atenció als usuaris de la biblioteca,
 dinamització d'activitats de promoció de la lectura i la cultura
 dinamització d'activitats d’alfabetització informacional
1.4 Recursos

La biblioteca ha de disposar d’un finançament suficient i regular per destinar a


personal format, materials, tecnologies i equipaments, i el seu accés ha de ser gratuït.

-Finançament i pressupost. La biblioteca anualment ha de rebre del centre educatiu la


part de recursos econòmics que mereix i que es destinen:

 una quantitat per a nous recursos (per exemple llibres, publicacions


periòdiques i material no imprès);
 una quantitat per a materials promocionals (per exemple guies, pòsters)
 una quantitat per a material fungible i d’escriptori
 una quantitat per a activitats promocionals
 el cost de l’ús dels equipaments de les TICs, programari i costos de llicència, si
aquests no estan inclosos en el pressupost general del centre educatiu destinat
a les TICs.

-La col·lecció. Adquisició de novetats. La biblioteca facilita l’accés a una àmplia gamma
de recursos relatius a l’educació, la informació i el desenvolupament personal. És
imperatiu que les col·leccions continuïn desenvolupant-se i ampliant-se de forma
constant per assegurar que els usuaris disposen regularment d’una tria de nous
materials.

Cada cap de departament/seminari ha de cooperar amb la biblioteca per garantir que


la varietat de recursos informatius i de serveis cobreix les necessitats específiques de
les àrees temàtiques del seu departament.

La política de gestió de la col·lecció s’ha de basar en el currículum, les necessitats i els


interessos específics de la comunitat escolar i reflectir la diversitat social que existeix
fora del centre educatiu, d’acord amb els criteris de llibertat intel·lectual i de llibertat
d’informació.

1.5 Serveis i Normativa

-La biblioteca és oberta a tots els alumnes i professors del centre i a les persones
autoritzades els dies i hores que indica l’horari.
-No es permet entrar amb menjar ni begudes
-A l’hora de l’esbarjo i durant el temps de migdia es deixen les motxilles a l’entrada
-El silenci i l’ordre són indispensables per al bon funcionament de la biblioteca
-Si un lector o lectora perd o fa malbé un llibre, haurà de comunicar-ho a la persona
responsable de la biblioteca i restituir-lo immediatament amb un altre exemplar
idèntic, o abonar el seu import.
Els serveis:

Aula d’estudi individual i en grup. L’alumnat té entrada lliure a les hores d’obertura
de la biblioteca i hi pot accedir en un altre horari sempre que hi hagi una persona
adulta responsable que els acompanyi.

Consulta bibliogràfica. Tot el material es pot consultar lliurement a la sala . Els


diccionaris, enciclopèdies, revistes i còmics, un cop llegits, es retornen al seu prestatge.
En canvi, la resta de llibres i material que es pot agafar lliurement és molt important
que, un cop acabada la consulta, es deixi al taulell de bibliotecàries perquè es pugui
desar adequadament.

Catàleg. Es pot accedir al catàleg de la biblioteca del centre a través de la icona que té
per nom e-pèrgam i que està activa en tots els escriptoris dels ordinadors de la
biblioteca, de les aules d’informàtica, i de la sala de professors. El catàleg permet fer
consultes per a la cerca de llibres i la disponibilitat del préstec entre d’altres utilitats.

Espai audiovisual, tv, video, DVD. Aquest espai es reserva a les activitats
pedagògiques que proposa el professorat.

Hemeroteca i Còmics. Consulta lliure a la sala.

Servei de préstec. Tota la comunitat educativa de l’Angeleta té dret al préstec, que és


possible durant tot l’horari d’obertura de la biblioteca.
El préstec és per a dues setmanes encara que es pot allargar sempre i quan ho
autoritzi la persona encarregada. Si el llibre no es torna el dia fixat es reclamarà per
escrit i el lector quedarà exclòs del servei de préstec durant un mes. En cas de
reincidència quedarà exclòs del servei de préstec fins al curs vinent.
Queden excloses de préstec les obres de referència (atlas, diccionaris, enciclopèdies...)
I les obres que els departaments i seminaris decideixin.

Connexió a Internet (cinc ordinadors). L’alumnat pot fer-ne ús per realitzar tasques
acadèmiques, cercar informació, documents, mapes... No està permès cap altre ús que
no tingui aquesta finalitat .

Tauler i peces d’escacs. Només a les hores d’esbarjo.