You are on page 1of 2

BAØI SUY NIEÄM

Lôøi Chuùa: "Moät khi chuû nhaø ñaõ ñöùng daäy vaø khoaù cöûa laïi, maø anh em coøn ñöùng ôû
ngoaøi, baét ñaàu goõ cöûa vaø noùi: 'Thöa ngaøi, xin môû cho chuùng toâi vaøo !',
thì oâng seõ baûo anh em: 'Caùc anh ñaáy ö ? Ta khoâng bieát caùc anh töø ñaâu
ñeán !' (Lc 13, 25)

Moät ngaøy môùi nöõa laïi baét ñaàu, laïy Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå ñang ngöï trong
taâm hoàn chuùng con, con seõ laøm gì ñaây ? Moät trang giaáy traéng ñôøi con nöõa ñöôïc laät
sang, con seõ vieát gì leân ñoù ? Nghe lôøi Chuùa cuûa ngaøy hoâm nay con thaät sao loøng
bieát chöøng naøo ! Chieán ñaáu ñeå qua ñöôïc cöûa heïp maø vaøo, taïi sao ñaõ chieán ñaáu maø
chæ ñeå qua cöûa heïp, phaûi laø cöûa ñeïp, cöûa vinh quang chöù ! Coù nhieàu ngöôøi seõ tìm
caùch vaøo maø khoâng theå ñöôïc, Chuùa ñaõ baûo goõ thì seõ môû sao giôø ñaây tìm caùch maø
cuõng chaúng coù theå vaøo ñöôïc, trôù treâu theá !? Cuùt ñi cho khuaát maét ta maø khoùc loùc
nghieán raêng, theá laø roài moät kieáp ngöôøi, sao maø thaûm thöông quaù vaäy !?… Vôùi giôø
suy nieäm ñaây con xin döøng laïi ôû ñieåm; goõ cöûa.

Goõ cöûa coù nghóa laø cöûa ñang ñoùng, vaø ngöôøi goõ cöûa caàn caùnh cöûa ñoù môû ra cho
mình. Hoaëc giaû cöûa môû, nhöng ngöôøi trong cöûa ñang maûi meâ laøm gì ñoù vaø ngöôøi
ñeán caàn vieäc raát lòch söï; goõ cöûa. Goõ maø cöûa vaãn khoâng môû thì coù theå ngöôøi ôû trong
hoaëc khoâng nghe, hoaëc nghe maø khoâng muoán môû hoaëc khoâng coù ôû trong.
Vôùi lôøi Chuùa ngaøy hoâm nay ta haõy laøm moät thao taùc nhoû laø thay ngoâi ñoåi chuû
cho ñoaïn; "Moät khi chuû nhaø ñaõ ñöùng daäy vaø khoaù cöûa laïi, maø anh em coøn ñöùng ôû
ngoaøi, baét ñaàu goõ cöûa vaø noùi: 'Thöa ngaøi, xin môû cho chuùng toâi vaøo !', thì oâng seõ baûo
anh em: 'Caùc anh ñaáy ö ? Ta khoâng bieát caùc anh töø ñaâu ñeán !',
thaønh laø; Moät khi toâi ñaõ ñöùng daäy vaø khoaù cöûa laïi, maø Ngaøi vaãn coøn ñöùng ôû
ngoaøi, tieáp tuïc goõ cöûa vaø noùi: 'Con ôi, xin haõy môû cho Cha!', vaø toâi baûo vôùi Ngaøi:
'Ngaøi ñaáy ö ? Toâi khoâng bieát Ngaøi !

Neáu vaäy thì giôø ñaây Chuùa laø ngöôøi goõ cöûa vaø toâi laø ngöôøi quyeát ñònh môû hay
khoâng môû. Quaû thaät trong ñôøi soáng thöïc teá, ñaëc bieät ñôøi soáng ôn goïi, Chuùa vaãn goõ
cöûa taâm hoàn toâi. Taïi sao Chuùa vaãn goõ maø cöûa loøng toâi vaãn im lìm ñoùng kín ?
Chuùa goõ vì Chuùa caàn chuùng ta, Ngaøi caàn chuùng ta laø vì chuùng ta chöù khoâng
phaûi vì Ngaøi. Xin ñöôïc boû qua ñieåm naøy vaø chæ suy nhieäm veá thöù hai: Taïi sao loøng
toâi vaãn im lìm ñoùng kín ?

Coù theå laø vì: Chuùa goõ cöûa nhöng toâi khoâng nghe.
Chuùa goõ, toâi ñaõ môû roài maø, baèng chöùng laø toâi ñaõ thi tuyeån döï tu, vaø hieän taïi
toâi ñang soáng trong coäng ñoaøn döï tu Ñaø Naüng. Nhieàu khi toâi nghó theá laø xong, caùnh
cöûa taâm hoàn toâi ñaõ môû ra cho Chuùa roài ñaáy nheù, toâi baèng loøng vaø an phaän maø queân
maát raèng Chuùa vaãn ñang ñöùng ñoù tieáp tuïc goõ. Chuùa goõ ñeå môøi goïi toâi haõy soáng ôn
goïi maø mình ñaõ choïn.
Toâi khoâng nghe tieáng Chuùa goõ laø vì taâm hoàn toâi ñang chöùa quaù nhieàu tieáng
ñoäng oàn aøo. Tieáng ñoäng cuûa mô töôûng, deät moäng töông lai cho ôn goïi cuûa mình. Roài
ñaây toâi seõ laø moät linh muïc, laø moät oâng cha vôùi bao nhieâu aùnh haøo quang laáp laùnh
phuû ñaày. Tieáng ñoäng cuûa lo laéng tranh thuû taïo söï aûnh höôûng. Tieáng ñoäng cuûa ñoái
phoù giaû hình. Tieáng ñoäng cuûa ñoá kî vôùi anh em ñoàng chí höôùng… Ñaày aép nhöõng
tieáng ñoäng neân toâi queân Chuùa, toâi môû cöûa môøi Ngaøi vaøo ñôøi toâi nhöng boû maët Ngaøi
ngoài ñoù moät mình. Chuùa buoàn tình, Chuùa ñi ra vaø laïi goõ cöûa luùc naøo toâi chaúng hay
nöõa, vì theá toâi khoâng nghe, thaäm chí khoâng coøn bieát mình ñang soáng trong ôn goïi
naøo ñaây. Xin Chuùa haõy cho con luoân yù thöùc soáng ôn goïi cuûa mình ôû möùc cao nhaát.

Lyù do thöù hai: nghe maø toâi khoâng môû.


Toâi khoâng môû laø vì toâi ngaïi. Toâi môû cöûa loøng mình ra cho Chuùa coù nghóa laø
toâi seõ phaûi theo tieáng Chuùa, theo con ñöôøng Chuùa ñaõ ñi. Maø tieáng Chuùa sao quaù haõi
huøng laém theá; tieáng voïng cuûa ñænh ñieåm thaäp töï loan maùu hoàng. Moät tieáng voïng
vang leân töø nhöõng con ngöôøi ngheøo khoå xaáu xoá nhaát, chöù khoâng phaûi töø nhöõng con
ngöôøi giaøu coù. Moät tieáng voïng vang leân töø nhöõng maùi nhaø xieâu veïo raùch naùt baàn
cuøng, chöù khoâng phaûi töø nhöõng ngoâi nhaø cao taàng ngaát trôøi. Moät tieáng ñuïc khaøn,
ñôn ñòu raát choùi tai chöù khoâng phaûi tieáng cuûa aâm thanh hi-fi 3D hieän ñaïi eâm trong
roùt maät vaøo loøng ngöôøi… Tieáng Chuùa laø tieáng vang voïng cuûa coâng baèng, baùc aùi vaø
yeâu thöông. Môû cöûa cho Chuùa moät caùch thöïc söï töùc laø phaûi chaáp nhaän söï raày raø,
baáp beânh, phieâu löu maïo hieåm, laø chaáp nhaän daán thaân hy sinh queân mình, ñi vaøo
con ñöôøng töï huyû nhö Chuùa vaäy. Neáu theá laøm sao con daùm môû cöûa cho Chuùa ñaây !
Cuoäc ñôøi naøy voán ñaõ quaù nhieàu traéc trôû roài ai daïi gì röôùc theâm hoaï vaøo thaân ! Laïy
Chuùa, xin cho con ñöôïc can ñaûm duø soáng ôû baát kyø ôn goïi naøo cuõng bieát môû toang
cöûa loøng mình tröôùc tieáng goõ cöûa cuûa Chuùa. Ñaëc bieät vôùi ôn goïi ñôøi tu trì con caøng
phaûi saün saøng hôn ai heát.

Vaø toâi khoâng môû cöûa cho Chuùa cuõng coù theå laø vì: toâi khoâng coù ôû nhaø.
“Ñôøi soáng quanh ñaây coù vaïn lôøi môøi”, Trònh Coâng Sôn ñaõ vieát trong ca khuùc
cuûa mình nhö vaäy. Noùi raèng ñaõ choïn löïa döùt khoaùt ñôøi tu, nhöng loøng ngöôøi laøm
sao khoâng chaïnh loøng tröôùc vaïn lôøi môøi vaãn luoân aàm ó beân tai. Ñaâu phaûi moät laàn
môû cöûa taâm hoàn ñaùp lôøi xin vaâng theá laø xong, töø ñaây toâi hoaøn toaøn thuoäc veà Chuùa
trong ôn goïi taän hieán cuûa mình. Coù nhieàu luùc toâi cuõng ñi xieân xieân khoâng coøn thaúng
höôùng ôn goïi taän hieán caùch rieâng vaø caùch chung ôn goïi laøm con Chuùa cuûa mình.
Nhöõng luùc ñoù chính laø luùc toâi khoâng coù ôû nhaø. Khoâng coù ôû nhaø thì laøm sao môû cöûa
cho Chuùa vaøo, neáu vaäy thì nguy to. Bao laâu toâi chöa coù Chuùa trong ñôøi thì baáy laâu
toâi chöa theå thuoäc veà Ngaøi vaø chöa theå laø moân ñeä laøm chöùng cho Ngaøi ñöôïc.
Ñoù laø chöa keå trong cuoäc soáng cuûa mình coù ñoâi luùc toâi coøn daùm thoát leân: Ngaøi
ñaáy ö ? Toâi khoâng bieát Ngaøi !
Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa vaãn luoân ñöùng ngoaøi cöûa taâm hoàn con vaø goõ. Caùnh cöûa
taâm hoàn con thì laïi khoâng coù ñaám cöûa beân ngoaøi, xin Chuùa haõy giuùp con chuû ñoäng
can ñaûm töï beân trong môû cöûa loøng mình ñoùn Chuùa vaøo, ñoùn vaøo roài khoâng phaûi ñeå
ñoù nhöng xin cho con bieát luoân ñeå Chuùa cuøng con soáng ôn goïi cuûa mình. Coù theá ôn
goïi cuûa con môùi coù theå trieån nôû sinh hoa keát quaû myõ maõn ñöôïc. Amen.