You are on page 1of 112

KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 1

¢ƒ∞ª∞∆π∫∏ ¶√π∏™∏
∞ƒπ™∆√º∞¡∏ √ƒ¡π£∂™

°’ °Àª¡∞™π√À

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 2

™Y°°ƒ∞º∂π™ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜,


∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ
∂ϤÓË ∞ÓÙ˙Ô˘Ï‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,
EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘

∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÂÚ˘ÛÈÓ¿Î˘, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ


ª·Ú›Ó· ¢Â‰Ô‡ÏË, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,
EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ §ÂÌÔÓÈ¿ ∞Ì·Ú·ÓÙ›‰Ô˘, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ πˆ¿ÓÓ· ªfiÛ¯Ô˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜


À¶∂À£À¡H TOY ª∞£∏ª∞∆√™
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ÃÚ˘ÛԇϷ µ¤ÈÎÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

À¶∂À£À¡H TOY À¶√∂ƒ°√À ¢¤ÛÔÈÓ· ªˆÚ·˝ÙÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜,


EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘

∂•øºÀ§§√ O ›Ó·Î·˜ EχıÂÚ· Ô˘ÏÈ¿ (2003)


ÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ AϤÎÔ˘ º·ÛÈ·ÓÔ‡

¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™ ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù· ∞. ∂., Multimedia A.E.

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ /∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»

¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹


˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘


∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘


°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi
ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 3

Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN


¶AI¢A°ø°IKO IN™TITOYTO

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ϤÓË ∞ÓÙ˙Ô˘Ï‹

ANA¢OXO™ ™Y°°PAºH™
EK¢O™EI™

¢ƒ∞ª∞∆π∫∏ ¶√π∏™∏
∞ƒπ™∆√º∞¡∏ √ƒ¡π£∂™
°’ °Àª¡∞™π√À

BIB§IO EK¶AI¢EYTIKOY

OP°ANI™MO™ EK¢O™Eø™ ¢I¢AKTIKøN BIB§IøN


A£HNA
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 4
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 5

¶ƒ√§√°π∫√ ™∏ª∂πøª∞

∆Ô ‚È‚Ï›Ô ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜: ·) ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ –


ÁÂÓÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ‚) Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ·, Á) ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ – ·Û΋ÛÂȘ
– ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (··ÓÙ‹ÛÂȘ ‹ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ó‡ÍÂȘ) Î·È ‰) ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ.
™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ΛÌÂ-
Ó· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ‹ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂȉÈο
ÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
ο ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ (¶··Ó‰Ú¤Ô˘), Ë È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ‹ Ë ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ
Έ̈‰ÈÒÓ (Zimmermann, ™ËÊ¿Î˘), ÔÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ (∫Ôȉ¿Î˘) ηÈ
Ë ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË (∫Ô˘Ó). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ÙÚ¤-
¯Ô˘Ì ηٿ ÂÓfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∂‰Ò ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÓÙ·È fiÛ· ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔÂÎÙ›ÓÔ-
ÓÙ·È, ÂÓÒ ÂÊÈÛÙ¿Ù·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Û ÛËÌ›· Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ
fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó. ™ÔÚ·‰Èο ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Î·È Û ÂÈ-
̤ÚÔ˘˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÌÂϤÙ˜ ¿ÏψÓ,
Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û Ì›˙ÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÔًوÓ.
∆· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· ÚfiÛıÂÙÔ ˘Ô-
ÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜. (ŸÛÔÈ ı· ‹ıÂ-
Ï·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÎ-
‰fiÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.)
°È· ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ì Û fiÛ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ۯÂÙÈο ÛÙË ÛÂÏ. 49, ÁÈ· ÙËÓ
ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙ· fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂ
·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·Ú. 16 (ÛÂÏ. 51). ∞ÔÙÂÏ› ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ηÈ
fi¯È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ‹ Î·È ˆ˜ ÚfiÛ¯ËÌ· ÁÈ· Û¯Â-
ÙÈΤ˜ Î·È ¿Û¯ÂÙ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

[ 5 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 6

EN¢EIKTIKO™ ¶PO°PAMMATI™MO™ TH™ ¢I¢A™KA§IA™ (ÛÙ. 1-1851)

™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜: 28 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜


∆ÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ, fiˆ˜
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ΢ڛˆ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. °ÂÓÈ-
ο ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜
Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ ı· ÚÔÙ›ӷÌ ÂÓ-
‰ÂÈÎÙÈÎÒ˜ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Î·Ù¿ÙÌËÛË:
ñ 1Ë ÒÚ·: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹
ñ 2Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1-64
ñ 3Ë ÒÚ·: ÛÙ. 65-172
ñ 4Ë ÒÚ·: ÛÙ. 173-231
ñ 5Ë ÒÚ·: ÛÙ. 232-296
ñ 6Ë ÒÚ·: ÛÙ. 297-354
ñ 7Ë ÒÚ·: ÛÙ. 355-433
ñ 8Ë ÒÚ·: ÛÙ. 434-487
ñ 9Ë ÒÚ·: ÛÙ. 488-576
ñ 10Ë ÒÚ·: ÛÙ. 577-677
ñ 11Ë ÒÚ·: ÛÙ. 678-716
ñ 12Ë ÒÚ·: ÛÙ. 717-778
ñ 13Ë ÒÚ·: ÛÙ. 779-842
ñ 14Ë ÒÚ·: ÛÙ. 843-898
ñ 15Ë ÒÚ·: ÛÙ. 899-1001
ñ 16Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1002-1106
ñ 17Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1107-1168
ñ 18Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1169-1241
ñ 19Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1242-1325
ñ 20Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1326-1397
ñ 21Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1398-1475
ñ 22Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1476-1563
ñ 23Ë ÒÚ·: ÛÙ. 1564-1638
ñ 24Ë ÒÚ·:
ÛÙ. 1639-1787
ñ 25Ë ÒÚ·:
ñ 26Ë ÒÚ·:
ÛÙ. 1788-1851
ñ 27Ë ÒÚ·:
ñ 28Ë ÒÚ·: ™˘ÓÔÏÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

[ 6 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 7

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™

T· ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û˘-


Ó‹ıˆ˜ ÈÛÔ‰ˆÙÈο ˆ˜ «AÚ¯·›· », ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÌÔ›-
Ú· ΛÌÂÓ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Î·È ÂÔ¯¤˜ Î·È Ô˘ ı· ··È-
ÙÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ø˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÔ-
¤‰ˆÛË ı· ‹Ù·Ó, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÛÎfiÈÌÔ, ÙÒÚ· Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È-
‰·¯ı› ¤Ô˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰Ú¿Ì· Î·È ÙÔ ·Ú¯·›Ô
ı¤·ÙÚÔ, Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘
AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, fiÛÔ Î·È ·Ó ÛÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î˘-
Ú›ˆ˜ ˆ˜ ΛÌÂÓ· Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı› Î·È ÁÚ·ÊÙ› ÁÈ· ÙÔ ı¤-
·ÙÚÔ, ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ·: ÁÈ· ÙË Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ
MÂÁ¿ÏˆÓ ¢ÈÔÓ˘Û›ˆÓ ‹ ÙˆÓ §ËÓ·›ˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ Î·È ÙˆÓ
·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ·.
™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ‚È-
‚Ï›Ô ÙÔ˘ NÈÎËÊfiÚÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¶ÂÚ› ı¿ÙÚÔ˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË [University
Studio Press] 1989, ÛÂÏ. 12-16, Ô˘ Ì ÙÚfiÔ Â‡ÏËÙÔ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi Û˘-
ÓÔ„›˙ÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤ-
ÛÂÈ Î·Ïfi ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ 14-15 ÂÙÒÓ:
«T· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ÙÔ Î·ı¤Ó·
¯ˆÚÈÛÙ¿, ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. E›Ó·È fï˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰›-
ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘.
ŸÙÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈο ÂÊ‹ÌÂÚÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú·-
ÁˆÁ‹˜ Î·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ·Ôχو˜, Â›Ó·È ›Ûˆ˜
ÙÔ ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Y¿Ú¯Ô˘Ó ηÏÏÈÙ¯ÓÈ-
ο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·, ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ηÏÏÈ-
Ù¯ÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ, ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ·ÚfiÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Î·-
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. Afi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ
̤ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ÌfiÏȘ ·Ó¿„Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ· Ù˘ Ï·Ù›·˜Ø ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ
ηÏÏÈÙ¤¯ÓËÌ· ·˘ÙԉȷχÂÙ·È. K·ÌÈ¿ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, fiÛÔ Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ηÈ
ÔÏ˘Û¤ÏȉË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·ÛÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. KÈ ·Ó
·ÎfiÌ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙÔ
ı¤·ÙÚÔ, Ô ·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ı· ÌÂÙ·‚ÏËı› Û’ ¤Ó· ÏËÎÙÈÎfi
ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ·Ú¯Â›Ô˘, ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ (ÂÎÙfi˜ ·Ó ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ı·
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·).
øÛÙfiÛÔ, Ô ÂÊ‹ÌÂÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ-
 ӷ Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ fiÏ· ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
·Ú¿ÛÙ·Û˘, fiÙÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. ŸÏ· ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È

[ 7 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 8

√ƒ¡π£∂™

Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È, ¿ÓÙ· οÙÈ Ì¤ÓÂÈ, ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ, Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ
ÔÌ·‰È΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷ-
ÎÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. OÈ ·Ú·ÛÙ¿-
ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ÔÚÈÛÙÈο, ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¤ÌÌÂÛ·, ηıÒ˜ ÂË-
Ú¿˙Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙË ‰ÂÎÙÈÎfi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó.
AÏÏ¿ Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÊ‹ÌÂÚË. E›Ó·È Î·È Î˘-
ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË. ™Â ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘,
Ë Î¿ı ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. MÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ›‰È· Ù·ÈÓ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡-
Ì ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ›‰È· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Ô ËıÔÔÈfi˜
·‰˘Ó·Ù› Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ΛÓËÛË ‹ ÂÂȉ‹ Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
·Ú¿ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿, ¤ÛÙˆ Î·È ·‰ÈfiÚ·Ù·, ·fi ÙËÓ „˘¯È΋
Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ —Î·È Î˘Ú›ˆ˜— ÂÂȉ‹ ·ÏÏ¿-
˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ
·Ú¿ÛÙ·ÛË: ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ı·٤˜. H ÁfiÓÈÌË ·ÓٛʷÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ËıÔ-
ÔÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰Ò: Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·ÔÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. A˘Ù‹
Ë ·ÓٛʷÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÁÂÓÈο ÙÔ ı¤·ÙÚÔ: Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ Ù˘ ÈÔ ‰Â-
ÛÌ¢ÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜ Î·È Ù˘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜.
EÈϤÔÓ, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÌÈÎÙfi. H ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙË-
Û˘ ÔÏÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
ΛÌÂÓÔ, ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ‹¯ˆÓ, ÙˆÓ Û¯ËÌ¿-
ÙˆÓ, ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ÙÚԯȤ˜ ÙˆÓ
ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÏ-
ÏÔ›: Û˘ÁÁڷʤ·˜, ËıÔÔÈÔ›, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ¯Ô-
ÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ʈÙÈÛÙ‹˜.
AÏÏ¿ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÏÒ˜, ‰ÂÓ ÚÔÛÙ›ıÂ-
ÓÙ·È Ë Ì›· ÛÙËÓ ¿ÏÏËØ ÂÓÒÓÔÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤·, ÂÓÈ·›·
ÁÏÒÛÛ·, ÙË ÛÎËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. A˘Ùfi˜ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ
ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚfi-
ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Â›Ó·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘.
H ı·ÙÚÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÔÌ·‰È΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.
H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÂÎfiÓÙ˜ ¿ÎÔÓÙ˜, ÔÈ
ËıÔÔÈÔ› Î·È fiÙÈ ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘
‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ ı·ً˜ Û˘¯Ó¿ ·ÁÓÔ› ÙËÓ
‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ, Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂ-
ÏÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ
ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó Û˘Ï-
ÏÔÁÈο. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ Î·È Ù· Ù·ÌÂڷ̤-

[ 8 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 9

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™

ÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο, ·Ú¿ Î·È ¤Ú· ·fi
ÙȘ ÌÔÈÚ·›Â˜ (Î·È Î¿ÔÙ ÁfiÓÈ̘) ÙÚÈ‚¤˜, ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈ˙Ëϛ˜.
AÏÏ¿ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ÔÌ·‰ÈÎfi Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰¤ÎÙË: ‚ϤÂÙ·È ÔÌ·‰È-
ο. TÔ ı·ÙÚÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ·ÙÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¤-
¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÎÔÈÓfi. H ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·-
Û˘ ÂÓÒÈÔÓ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ı·ً ı· ‹Ù·Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙË, ÂÂȉ‹ ÔÈ ËıÔÔÈÔ›,
·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó ËÁÂÌÔÓÈο, ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÌÈ·
ηٿÛÙ·ÛË ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ‰˘ÛÊÔÚ›·˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ı· ˘¤ÊÂÚÂ Î·È Ô ÚÔ-
ÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜ ı·ً˜. H ·›ÛıËÛË Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ¢ÊÔÚ›·˜ Ô˘ Ì·˜
ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ı·ÙÒÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·
Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È
Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. EÔ̤ӈ˜, ·Ó ·˘Ù‹ Ë Ù¤¯ÓË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È
ÔÌ·‰Èο ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Â›Û˘ ÔÌ·‰Èο, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ïfi-
ÁÔ˘˜ Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÚÈÓ ·’ fiÏ· ÛÙË Ê‡ÛË Ù˘.
A˜ ÚÔÛÙÂı› Â‰Ò fiÙÈ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â›Ó·È ÔÌ·‰ÈΤ˜. K¿ı ı·ً˜
¯ˆÚÈÛÙ¿ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ë Û˘ÁΛÓËÛË, Ë ÈÏ·ÚfiÙËÙ·, Ë
¢ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ
ÙˆÓ ¿ÏψÓ.»

OÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÁÂÓÈο, ÈÛ¯‡Ô˘Ó fï˜,


ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ, Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ. ŒÓ·˜ (·Ïfi˜) ÙÚfiÔ˜
ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ οÔÈ· ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
ο ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ı· ‹Ù·Ó, ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜: Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı›,
fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÁÓÒÛÂȘ, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó, ÛÙÔ ‚·ıÌfi
Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË, ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Ì ÌÈ· ·Ú¯·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË —ÁÈ·
ÙËÓ ÔÔ›· ‚¤‚·È· ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·— ηÈ
Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· (Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ-
Îfi Ï·›ÛÈÔ, ÛÎËÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, Û΢‹ ÎÙÏ.).
¶ÚÔÙÔ‡ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·, ›ӷÈ, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ··-
Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ì ÙÔÓ ÈÔ Û˘ÓÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ‚·ÛÈΤ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ‰Ú·Ì·ÙÈο ›‰Ë, ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÙÔ Û·-
Ù˘ÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·.
K·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ Έ̈‰›·˜ Ú¤ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜
۷ʤ˜ fiÙÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÔÈÚ˜ ¢ı‡Ó˘ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÊ¿ÓË, Ë ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ Έ̈‰›· Û˘Ó¤¯ÂÙ·È ·fi «¤Ó· ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙÔ ·Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Î·ı·Ú¿
·fi Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ÔχÏÔΘ Û˘ÌÌÂÙڛ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘˜ (Û˘˙˘-
Á›Â˜ Î·È ÛÙÚÔÊÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·), Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋
Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ôχ ÈÔ ÊÔÚÌ·ÏÈÛÙÈ-
Îfi ·fi ÂΛÓÔÓ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜» (°ÚËÁfiÚ˘ ª. ™ËÊ¿Î˘, ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿-

[ 9 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 10

√ƒ¡π£∂™

ÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ∞ı‹Ó· [™ÙÈÁÌ‹] 1985, ÛÂÏ. 23). (∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘
™Ù·‡ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ,
Ù˘ ÌÂÙÚÈ΋˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÚÔÛʤÚÂÙ·È fiÛÔ
η̛· ¿ÏÏË ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. °È· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÙÚÈ΋˜ ‚Ï.
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˘, NÂÔÂÏÏËÓÈ΋ MÂÙÚÈ΋, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 21974.)
TËÓ È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÌÈ·˜ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .X. Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÚ·-
Áˆ‰›· Î·È ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÔÚı¿ Ô B. Zimmermann (H ·Ú¯·›· ÂÏ-
ÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÙÊÚ. HÏ›·˜ TÛÈÚÈÁο΢, ÂÈ̤ÏÂÈ· ¢.I. I·ÎÒ‚, Aı‹Ó·
[¶··‰‹Ì·˜] 2002, ÛÂÏ. 43):

«H ‰ÔÌ‹ ÌÈ·˜ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .X. ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÏÏË-
ÏÂ›‰Ú·ÛË ¯ÔÚÔ‡ Î·È ˘ÔÎÚÈÙÒÓ. EÓÒ ÛÙÔ ¯ÔÚfi ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó Ù· Ï˘ÚÈο,
‰ËÏ·‰‹ Ù· ·‰fiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ÔÈ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ··ÁÁÂÏÏfi-
ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi È·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›-
ÌÂÙÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ
Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ŸÙ·Ó ¯ÔÚfi˜ ηÈ
˘ÔÎÚÈÙ‹˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È, ÂÚÓÔ‡Ó Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ··ÁÁÂÏ›· (ÚÂÙÛÈÙ·Ù›‚Ô)
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó È·Ì‚ÈÎfi, ÙÚÔ¯·˚Îfi Î·È ·Ó··ÈÛÙÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚÔ. ŒÙÛÈ
ÌÈ· Έ̈‰›· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .X., ·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ›‰Ë ··Á-
ÁÂÏ›·˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì fiÂÚ· ·Ú¿ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ı¤·ÙÚÔ Úfi˙·˜.
EÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÌÔ˘ÛÈο ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Ë Îˆ-
̈‰›· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÔ¯‹˜.»

TËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô °ÚË-


ÁfiÚ˘ ™ËÊ¿Î˘ («The Structure of Aristophanic Comedy», Journal of the
Hellenic Studies 112 [1992] 123-42), Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ
·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈΤ˜ Έ̈‰›Â˜ ˘fiÎÂÈÙ·È Ë ›‰È· ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹, Ô˘ Û˘-
ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÔÎÙÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Propp).
(™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÔÌÈÎfi Û¯‹Ì· [A] Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ [B]. H ‰È·Ù‡ˆÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ™Ë-
Ê¿ÎË Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ʇÏÏ· Ô˘ ›¯Â ‰È·Ó›ÌÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ì ·ÊÔÚ-
Ì‹ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÍ‹ ÙÔ˘.)

[ 10 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 11

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™

A. TO ™XHMA B. EºAPMO°H ™TOY™ OPNI£E™


1. E§§EIæH, ¢Y™TYXIA ¢‡Ô Á¤ÚÔÈ Â›Ó·È ·Ë‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ Û˘-
◊ KAKOH£EIA ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰›Î˜ Î·È ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

2. A¶OºA™H KAI AÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹
™XE¢IO ANTI¢PA™H™ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ú·Í›·˜, Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹
ÂÓfi˜ Ù¤ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ô˘Ï› ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ
ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜.

3. E•A™ºA§I™H BOH£EIA™ BÚ›ÛÎÔ˘Ó ‰‡Ô Ô˘ÏÈ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ.
A¶O «£E´KO» ◊ «MA°IKO»
BOH£O

4. METAKINH™H Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Ô˘-


◊ METAºOPA ÏÈÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ-Ô˘Ï› Ô˘ ·Ó·˙Ë-
ÙÔ‡Û·Ó.

5. ANTI£E™H ◊ EM¶O¢IA K·ıÒ˜ ÙÔ˘ ϤÓ ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘˜, Ô ¤Ó·˜
¶OY ¶PE¶EI NA ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ, ·Ó È‰Ú˘fiÙ·Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ
Y¶EP¶H¢H£OYN Ô˘ÏÈÒÓ, ı· ·ÔÎÙÔ‡Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ıÂÒÓ Î·È ·ÓıÚÒ-
ˆÓ. AÏÏ¿ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚÓÈÎËı› Ë ‰˘ÛÈÛÙ›·
ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

6. A™KH™H ¶EI£OY™ O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ȉ¤· η-
™E ™YZHTH™H ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ›ÛÂÈ Ù· Ô˘ÏÈ¿.

7. E•AºANI™H ¢Y™TYXIA™ MÈ· fiÏË È‰Ú‡ÂÙ·È Î·È Ë ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È


◊ KAKOH£EIA™ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.

8. £PIAMBO™ O Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ·Ô-


Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ
ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚¤˜.

°È· ÙȘ ·ÚȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ‚Ï. M.Z. KÔȉ¿-
΢, «\EÓ ÏfiÁˇˆ ëÏÏËÓÈΡá...», Aı‹Ó· [ÿηÚÔ˜] 2003, ÛÂÏ. 90-1:

«X¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÁÂÏÔ›Ô˘ Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ‰ÂÓ ÔÚÚˆ‰Â› ÚÔ Ô˘‰ÂÓfi˜. M ÙÔ


ÔÏ˘Â‰ÚÈÎfi Û·Ó Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚ› ηıÂÙ› ÙÔ ·ÏÏfiÎÔ-
ÙÔ Î·È ÙÔ „‡ÙÈÎÔ, ˆÙ·ÎÔ˘ÛÙ› Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Âˆ-
Ó‡ÌÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÛÙÔ˘˜ ÓˆÙÂÚÈÛÙ¤˜. TÚÂȘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÈ-
ÛÙÔÊ·ÓÈ΋ Έ̈‰›· ÔÈ Î‡ÚȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡. ¶ÚÒÙ· Ë “ù„Ș”Ø
ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·, ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›·, ıËÚÈÔÌÔÚÊÈÎÔ› ¯ÔÚÔ›, Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÔÈ
ËıÔÔÈÔ› Ì ٷ ·ÏÏfiÎÔÙ· ÚÔÛˆ›·, ÙȘ ÊÔ˘ÛΈ̤Ó˜ ÎÔÈÏȤ˜, Ù·
ÂÍÔÁΈ̤ӷ Ô›ÛıÈ·, ÔÈ ¯ÔÓÙÚÔÎÔȤ˜ Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÔ‡ ηÈ, “âd ÄÛÈÓ ÙÔ‡ÙÔȘ”, Ô ÂÏÒÚÈÔ˜ Û·ÙÈÓÔ˜ Ê·ÏÏfi˜. ⁄ÛÙÂÚ·
¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÏÔÎ‹Ø ·ÁÂʇڈÙ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÁÂÓÂÒÓ, Û‡Á¯˘-

[ 11 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 12

√ƒ¡π£∂™

ÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÈÔ


ÙÔÏÌËÚÒÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ, ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Â› ˘ÂÚ‚ÔÏÒÓ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÂÈ-
ÎfiÓÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ÙÔ›Â˜, ÌÂÁÂı‡ÓÛÂȘ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ, ‰È·-
ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ, ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ÎfiÛÌÔÈ — fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ë Â˙‹ ηıË-
ÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì ÙÔ˘˜ ηٷÈÂÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë Ê‡ÛË Ì ÙÔ˘˜
¿ÙÂÁÎÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó.
H Ì‹ÙÚ· fï˜ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÁÂÓÓÔ‚ÔÏ¿ Ù· ΈÌÈο ÙÔ˘ “ÙÂÚ·ÙÔ˘Ú-
Á‹Ì·Ù·” Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ·. KÔÚÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓË ÚÔÊÔÚÈ-
΋ ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÛÙˆ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ Ù˘ ηχÙÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÒ‰ÈΘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ˘ ˘ÔÎfiÛÌÔ˘, ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ù˘ ‰È-
Ô›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ˘ÌÓÔÏÔÁ›·˜. AÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù· ·ÚÂ-
Êı·Ṳ́ӷ ÂÏÏËÓÈο ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ, ÙȘ ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ Î·È ÙË
“ÁÏÒÛÛ·” ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ù· ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ· Ì ٷ ·ÚÈ· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÙȘ
ÔÌÔ˯›Â˜, ÙË ÛÂÌÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ (·Ú·ÙÚ·Áˆ‰›·) Î·È Ù˘ ÂÈ-
΋˜ Ô›ËÛ˘. TÔ ‚ˆÌÔÏÔ¯ÈÎfi, ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÎÒÌÔ ÙˆÓ Ê·ÏÏÈÎÒÓ
(¿ÛÂÌÓ˜ ΢ÚÈÔÏÂ͛˜ Î·È ·ÈÛ¯Ú¿ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ·), Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·-
ÚfiÓ. ¶Ï‹ıÔ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÔÔț˜ (‚ÚÂÎÂÎÂÎ¤Í ÎÔ¿Í ÎÔ¿Í), ÔÈ
ϤÍÂȘ Û·Ú·ÓÙ·Ô‰·ÚÔ‡Û˜, ÔÈ ·ÓÙÈÊÚ¿ÛÂȘ, Ù· double entendre, Ù· ˘Ô-
ÎÔÚÈÛÙÈο Î·È Ù· ÌÂÁÂı˘ÓÙÈο. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÌÂÙÚ¿
Ôχ ÂÚÈÛÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·Ú¿ Ë ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶ÏÔ‡ÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ, ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ó‡ÚÔ, Ê˘ÛÈ΋ ¯¿ÚË, ηÈ
¿Êı·ÛÙË ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎfi ‡ÊÔ˜.»
°È· ÙË ÛÎËÓÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο
·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ K¿ÚÔÏÔ˘ KÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÌÔ K¿ÓÔ˘Ì ı¤-
·ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜, Aı‹Ó· [K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘] 1987.
ÛÂÏ. 35 «AÓ Ë Î·ı·Ú‹ Î·È ÏÈÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÛΤ„˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ
ÔÏϤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Û¯‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘Ù‹. K·È Ô‡ÙÂ Ë ·ÏfiÙËÙ·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ¯ÈÙÒÓ·. K·È Ô‡Ù ÙÔ ¿ıÔ˜ ÎÚÔ‡ÂÈ Ì›·
Î·È ÌfiÓË ¯ÔÚ‰‹. A˜ „¿ÍÔ˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜ ÂÌ›˜ Ô˘ ˙ԇ̠‰Ò, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ
·˘Ùfi ÙfiÔ, Î·È ı’ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ¯›ÏÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜
Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ
Û‡Á¯ÚÔÓÔ ı·ً, Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÙÔ ÚÔ‰ÒÛÔ˘Ì».
ÛÂÏ. 36 «TËÓ EÏÏ¿‰· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ̤-
Û· Ì·˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ì·˜ ÔÈ-
ËÙ¤˜. A˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˜ ·Á·‹ÛÔ˘Ì fiÏ· fiÛ· Ì·˜ ÚÔ-
ÛʤÚÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û ۯ‹Ì·, Ú˘ıÌfi, ¯ÚÒ-
Ì· Î·È ‹¯Ô, ÙÔÓ „˘¯ÈÎfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ, fiÏ· fiÛ· ÂÚÈÛÒ˙Ô-

[ 12 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 13

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™

ÓÙ·È Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Á‡Úˆ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙˆÓ
AÚ¯·›ˆÓ. A˜ ÛÙÚ·Êԇ̠ÛÙȘ ·Ϥ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ¿ÁÁÈÍ·Ó
ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ô›ËÛË Î·È ÓfiËÌ· ·ÈÒÓÈÔ ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘˜».
ÛÂÏ. 97 «TÔ fiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù¤ÙÔȘ ȉ¤Â˜, ÂÈ-
ÎfiÓ˜, ¤ıÈÌ·, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙË Ì·Á›· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÒÓ Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
η̛· Û¯¤ÛË Ì „‡ÙÈΘ ·˘Ù·¿Ù˜.
Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜: Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Ì¿-
ıÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ò˜ ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ
ÈÛÔÚÚÔ›·. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂȘ Û ٛÔÙ·. A˘Ùfi ÚÔ-
Û·ıÒ Ó· Ì¿ıˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜.»

[ 13 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 14

√ƒ¡π£∂™

∂π™∞°ø°∏

OÈ ŸÚÓÈı˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ó·


Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì· Ô˘ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ıˆڋ۷Ì ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÚÈ-
Ï¿‚Ô˘Ì ÛÙËÓ EÈÛ·ÁˆÁ‹, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ,
‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ (‰Ú¿Ì· Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË), ¯ˆÚ›˜
ÙȘ Ôԛ˜ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ ı· ¤ÌÂÓ ÌÂÙ¤ˆÚË. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ÔÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· Â›Ó·È ¤Á΢Ú˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈÔ-
ÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘.
∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ EÈÛ·ÁˆÁ‹, Ë
ÔÔ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ — Ë ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ EÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (ÛÂÏ. 18) Â͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰È·‚·ÛÙ›
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ Έ̈‰›·˜. ¶ÚÔÙÔ‡
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ Î›ÌÂÓÔ, Â›Ó·È ··Ú·›-
ÙËÙÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙË ÌÂÙÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÁÈ· Ù·
΢ÚÈfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÎÚˆ˜ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈ΋ «EÂÍ‹ÁËÛË ÌÂ-
ÙÚÈÎÒÓ fiÚˆÓ» (ÛÂÏ. 148).
°È· Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ
·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Î·È Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘
fiÏÔ˘, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ EÈÛ·ÁˆÁ‹ Û˘ÓÔÙÈÎfiٷٷ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
(ÛÂÏ. 16-7). ∞Ó, ȉ›ˆ˜ ÛÙ· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ÂÚ›-
ÏË„Ë Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÛ·Áˆ-
ÁÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ Î·È ·ÊÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó
ÙȘ ¤ÓÓÔȘ-ÎÏÂȉȿ, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜
Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÔÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›Ô ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ˘ fiÏÔ˘.
∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ EÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ, ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜
Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ È‰ÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂ-
Ú· ÛÙ· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ-
ÚÈÓfi. ∞·ÚÈıÌԇ̠ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜: ∆Ô ·Ú¯·›Ô ı¤-
·ÙÚÔ Â›Ó·È ı¤·ÙÚÔ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∆Ô ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
ο ·ıËÓ·˚Îfi. ∆Ô Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi (‰ÈÔÓ˘-
ÛÈ·Îfi) Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ·Ú¿-
ÛÙ·Û˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ (ÌÂÙÚÈο Û‡Ó-
ıÂÙ·) ÔÈËÙÈο ‰Ú·Ì·ÙÈο ¤ÚÁ·, ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο
¯ÔÚfi Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·ÏÔÁÈο Î·È Ï˘ÚÈο ̤ÚË. ∆· ¤ÚÁ· Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó
¿ÓÙÚ˜, Ù· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ¿ÓÙÚ˜ (Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜
¯ÔÚÂ˘Ù¤˜) Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ù· ¤‚ÏÂ·Ó ÌfiÓÔ ¿ÓÙÚ˜. √È ÔÈËÙ¤˜ ÁÚ¿-
ÊÔ˘Ó ‹ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ (Î·È Û·Ù˘ÚÈο ‰Ú¿Ì·Ù·) ‹ Έ̈‰›Â˜ —ÔÙ¤ Î·È ÙÚ·Áˆ-
‰›Â˜ Î·È ÎˆÌˆ‰›Â˜—, ÂÓÒ Â›Ó·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û˘Óı¤Ù˜, «ÛÎËÓÔı¤Ù˜», ÛÙ·

[ 14 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 15

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / O ¶PO§O°O™

ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Î·È ˘ÔÎÚÈÙ¤˜. √È ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ʤÚÔ˘Ó ÚÔ-


Ûˆ›· ηÈ, ηٿ ‚¿ÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘Ô-
ÎÚÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜
οıÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∆Ô Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ ÂˆÌ›˙ÂÙ·È Ô
ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ∆Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ··ÈÙÔ‡Û ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ó· ›ӷÈ
·‰È¿‚ÏËÙ˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· (ÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÔÚËÁÒÓ, ηٷÓÔÌ‹ ˘ÔÎÚÈÙÒÓ,
ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÔÚÈÛÌfi˜ ÎÚÈÙÒÓ).

O ¶PO§O°O™ (ÛÙ. 1-231)

ŒÓ·˜ ÚfiÛÊÔÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ȉȷÈÙÂ-


ÚfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÔ‡ ÚÔÏfiÁÔ˘ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁÔ ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ Ì ÚÔÏfiÁÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË,
·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, ‹ Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÌÈ·˜ ¢ÚÈ›‰ÂÈ·˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜
‹ ÌÈ·˜ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒ˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· A¯·Ú-
Ó›˜, B¿ÙÚ·¯ÔÈ, TÚˆ¿‰Â˜, IÊÈÁ¤ÓÂÈ· Ë ÂÓ T·‡ÚÔȘ, ¢‡ÛÎÔÏÔ˜. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û‡ÁÎÚÈ-
ÛË ı· ·Ó·‰Â›ÎӢ ÂÓ·ÚÁ¤ÛÙÂÚ· ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ÚÔÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ Î·È ÙˆÓ B·ÙÚ¿¯ˆÓ,
‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ‰È¿ Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ οÔÈ· Ù˘Èο ÛÙÔȯ›· ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ-
ÎÒÓ ÚÔÏfiÁˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ ‹ Ë ÛÎËÓ‹ ante portas.
EÈÛ ËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ:
ñ O ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹-
ÔÙ ¢ÚÈ›‰ÂÈÔ ÚfiÏÔÁÔ.
ñ K·Ù¿ ̤Á· ̤ÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ˙ˆËÚfi ‰È¿ÏÔÁÔ — οÔÙ ¤Ó·˜
ÛÙ›¯Ô˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÙÚ›·.
ñ OÈ ‰‡Ô ·ÚÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ (¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜, E˘ÂÏ›‰Ë˜) ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÒÓ˘-
ÌÔÈ Î·È Ù· «ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜» ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¿ — ÛÙËÓ Ô˘Û›·
·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ηıÒ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ÏÔ΋.
ñ B·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·‰È¿ÙˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÏËıÔ‡˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜
ıÔÚ˘‚Ò‰Ô˘˜ ÎÔÈÓÔ‡. A˘ÙfiÓ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ë ·˘ÍË̤-
ÓË ÎˆÌÈÎfiÙËÙ· Ì ٷ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÔÈ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ı¤Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘
ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ‹ Ì ٷ ÛÎËÓÈ-
ο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ı·̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î.Ô.Î.
[°È· ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ‚Ï. Úfi¯ÂÈÚ· R. Hunter, H N¤· Kˆ-
̈‰›· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙË PÒÌË, ÌÙÊÚ. B.A. º˘ÓÙ›ÎÔÁÏÔ˘, Aı‹-
Ó· (K·Ú‰·Ì›ÙÛ·) 1994, ÛÂÏ. 45-60.]

[ 15 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 16

√ƒ¡π£∂™

H ¶APO¢O™ (ÛÙ. 232-487)

K·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¶·Úfi‰Ô˘ ıˆÚԇ̠··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ì ¤Ì-


Ê·ÛË Ë È‰È¿˙Ô˘Û· ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓfiÙËÙ·, ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ
·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈΤ˜ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÌÈ· ·ÚÈÛÙÔÊ·-
ÓÈ΋ Έ̈‰›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜, ÛÙÔÓ ‹Úˆ· (ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹) Î·È ÛÙÔÓ
¯ÔÚfi. H ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ¶¿ÚÔ‰Ô˜, Ë ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯Ô-
ÚÔ‡, Â›Ó·È Úfi‰ËÏË, ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È
ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÈ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ ÁχÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔ-
Ù›ÌËÛË ÛÙÔ Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÂȉÈο ÙË ÛÎËÓ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. [°È· ÙÔ ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ï. ΢ڛˆ˜ °.ª. ™ËÊ¿Î˘, «Aristotle, E.N. IV, 2, 1123a19-24 and the
Comic Chorus in the fourth Century», AJP 92 (1971) 410-432.]
EÈÛ ËÌ·›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË:
ñ ™ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· Ë ¿ÚÔ‰Ô˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi
fi,ÙÈ ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi Ï˘ÚÈο Î·È ÌË Ï˘ÚÈο ̤ÚË.
ñ O ¯ÔÚfi˜ ÌÈ·˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË (24)
·fi fi,ÙÈ Ô ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ (15).
ñ XÔÚfi˜ Ô˘ÏÈÒÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ΛÓËÛË, ı¤·Ì·. ™Â ÛÎËÓ¤˜
fiˆ˜ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÔÔÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, ÛÙȘ Ôԛ˜
·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë Î›ÓËÛË Î·È ÙÔ ı¤·Ì·.
ñ MÂÙÚÈο Ë ¶¿ÚÔ‰Ô˜ ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁÔ fi¯È
ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ fiÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï˘ÚÈο ̤ÚË ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ Î˘-
Ú›·Ú¯Ô ÌË Ï˘ÚÈÎfi ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ È·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ (ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ô
È·Ì‚ÈÎfi˜ ÂÓ‰ÂηۇÏÏ·‚Ô˜) ÙÔ˘ ¶ÚÔÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÙÚÔ¯·˚-
Îfi ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚÔ (ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÚÔ¯·˚Îfi˜ 15Û‡ÏÏ·‚Ô˜).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. 232-292 ıˆÚԇ̠··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘Ô-
ÁÚ·ÌÈÛÙ› fiÙÈ, ·Ó ÔÈ ŸÚÓÈı˜ Â›Ó·È Ë Ï˘ÚÈÎfiÙÂÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË,
ÔÈ 60 ·˘ÙÔ› ÛÙ›¯ÔÈ Ì ÙÔ ·Ó··ÈÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙËÓ ·‡ÏËÛË Î·È ÙË ÌÔÓˆ‰›· ›-
Ó·È Ë Ï˘ÚÈÎfiÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
H ‰È‰·Ûηϛ· ÔÊ›ÏÂÈ Â‰Ò Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ó· ÂÈ-
ÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›· ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÔÚfi, Ô˘
ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ Ï˘ÚÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·fi ˘ÔÎÚÈÙ‹, Ó·
ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÌÔÓˆ‰›Â˜ ·ÔÙÂÏ›, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹,
ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË Èı·Ófiٷٷ Ì ·Ó·-
˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ (Ú‚. Ù· ôÛÙÚÔÊ· ÙÔ˘ ÓÂÔ-
·ÙÙÈÎÔ‡ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘), Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙȘ ÌÔÓˆ‰›Â˜ ÙȘ ηıȤڈÛ Ë
ÙÚ·Áˆ‰›·, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë Â˘ÚÈ›‰ÂÈ·, ÂÓÒ Ë ÎˆÌˆ‰›· ÈÔ Ôχ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÔÓˆ‰ÈÒÓ ·ÊÂÓfi˜
Ì ÙËÓ ÚÔ˚Ô‡Û· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ

[ 16 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 17

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / H ¶APO¢O™

·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ· âÌ‚fiÏÈÌ· Î·È ÛÙË ‚·ıÌÈ·›· ·ÔÎÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ·fi Ù· ‰È·-
‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ Î·È ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ù˘
˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÔÓˆ‰ÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏ¢-
Ù·›Ô˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘˜.
EȉÈο ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ MÔÓˆ‰›·˜ ÙÔ˘ TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡ ›ӷÈ, ÈÛÙ‡-
Ô˘ÌÂ, ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. MfiÓÔ ·Ó ·Ó·-
χÛÂÈ ÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ı· ηٷϿ‚ÂÈ —Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ·ÊÔ‡ ›-
Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·Ó··Ú·Á¿ÁÔ˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋— fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È
Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· Ï˘ÚÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ÌÂÙÚÈ΋˜ ÔÈÎÈÏ›·˜. [°È· ÚfiÛÊ·-
ÙË ÌÂÙÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ MÔÓˆ‰›·˜ ‚Ï. Úfi¯ÂÈÚ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Dunbar.]
H MÔÓˆ‰›· ·ÚıÚÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
I. °ENIKH EI™A°ø°IKH ¶PO™K§H™H (ÛÙ. 252-4)
MIMH™H ºøNH™ ¶OY§IOY (ÛÙ. 252)

[TÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎfi «ÂÔfiÔÔÔfiÈ» (‰È˜)]


MÂÙ¿‚·ÛË ·fi ¿Ó·ÚıÚ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ Û ·Úıڈ̤ÓÔ ÏfiÁÔ (ÛÙ. 253-4)

II. OMA¢E™ ¶OY§IøN


1. ¶Ô˘ÏÈ¿ ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ (ÛÙ. 255-62)
·) «fiÛ· ̤۷... ÁÔÚÁfiÊÙÂÚ· Ô˘ÏÈ¿» (ÛÙ. 255-9)
‚) «ÎÈ fiÛ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‚ÒÏÔ... Ï·ÏÈ¿» (ÛÙ. 260-2)
MIMH™H ºøNH™ ¶OY§IøN (ÛÙ. 263)

2. ¶Ô˘ÏÈ¿ ÙˆÓ Î‹ˆÓ (ÛÙ. 264-5)


3. ¶Ô˘ÏÈ¿ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ (ÛÙ. 266-69)
MIMH™H ºøNH™ ¶OY§IøN (ÛÙ. 270)

4. ¶Ô˘ÏÈ¿ ÙÔ˘ ‚¿ÏÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ (ÛÙ. 271-8)


·) «fiÛ· ̤۷... ¯¿ÊÙÂÙ» (ÛÙ. 271-2)
‚) «fiÛ·... ÙÔ Ì˘ÚÈfi¯·ÚÔ» (ÛÙ. 272-5)
Á) «ÎÈ ÂÛ‡... ˆ ÏÈ‚·‰Ô¤Ú‰Èη» (ÛÙ. 276-8)
5. ¶Ô˘ÏÈ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (ÛÙ. 279-80)

III. TE§IKH ¶PO™K§H™H – O §O°O™ TH™ ¶PO™K§H™H™ (ÛÙ. 281-9)


MIMH™H ºøNH™ ¶OY§IøN (ÛÙ. 290-2)

°È· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÔÌÔ‡ ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· Ïfi-
ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ (ÛÙ. 298-340) ÚÔ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ
ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ ı¤·Ì· Î·È ÛÙËÓ Î›ÓËÛË —ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·Ï›!— ηÈ
Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÌÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ
ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÒÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛfiÚÌËÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÈÎÔÛÈÙÂÛÛ¿-
ÚˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜, ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Û˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘
ÚÔηÏ› ›ÏÈÁÁÔ Ì ÙËÓ ·Û›Á·ÛÙË Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·.

[ 17 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 18

√ƒ¡π£∂™

H ¶O§EMIKH ™KHNH (ÛÙ. 355-433)


KAI O E¶IPPHMATIKO™ A°øNA™ (ÛÙ. 488-677)

H ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘Èο ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ‰Ô, ı· ‹Ù·Ó fï˜ Ï¿ıÔ˜ Ó·


ÌËÓ ÙË Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ì ÙÔÓ ‰ÔÌÈο fiÌÔÈÔ EÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi
AÁÒÓ·. OÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÁÈ· Ó· ηٷ-
ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋˜ Έ̈‰›·˜
Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·.
H ‰È‰·Ûηϛ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜:
1. fiÙÈ ÔÈ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î‡ÚÈ· ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›·
ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ Έ̈‰›·, ›-
Ó·È Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Û‡ÓıÂÙ˜ ÌÂÙÚÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ï˘ÚÈο
Î·È ÌË Ï˘ÚÈο ̤ÚË, fiÙÈ Ù· ̤ÚË, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ™ÊÚ·Á›‰·, Â›Ó·È ÔÚÁ·-
ӈ̤ӷ ηٿ ˙‡ÁË Ì ·fiÏ˘ÙË ‹ ÂÚ›Ô˘ ·fiÏ˘ÙË ÌÂÙÚÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·
Î·È fiÙÈ Ù· ÌË Ï˘ÚÈο ̤ÚË Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û ¿ÏÏ· (ÌË Ï˘ÚÈο) ̤ÙÚ·,
Î·È fi¯È Û ȷ̂ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔØ
2. fiÙÈ Ë ÌÂÙÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿
(ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‹ ÂȉÈ΋ ··ÁÁÂÏ›·, οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÛÙË ÏÂÎÙÈ-
ÎfiÙÂÚË ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ È·Ì‚ÈÎÔ‡ ÙÚÈ̤ÙÚÔ˘)Ø
3. fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ
Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ôχ ‰Â‰Ô̤ÓËØ
4. fiÙÈ ÔÈ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∫ˆ-
̈‰›·, Â›Ó·È fï˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Î·È ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·.
°È· ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ (Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ›-
Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ·) Ì ÙÔÓ ‰ÔÌÈο fiÌÔÈÔ ∞ÁÒÓ·,
Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰›Ù˘¯Ô ¤ÚÁˆÓ Î·È ÏfiÁˆÓ.
√È ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È fiÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÁÈ·
Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ Â-
ÚȯfiÌÂÓÔ, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ë ‰ÔÌ‹ Â›Ó·È ›‰È·.
∏ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÏÔ‡ÛÈ· ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ÃÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ÛÎËÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
(Û·Ë), Ô˘ Ù›ÓÂÈ ÂÓ›ÔÙ ӷ Á›ÓÂÈ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰È·ÊÔ-
Ú¿ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ·ÚÎÂÙ¿
¤ˆ˜ ¿ÎÚˆ˜ ÊÂȉˆÏ‹ Ì ٷ ÛÎËÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÔ ·fiÛ·-
ÛÌ· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Gould), ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ·fi ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘
ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ (‚Ï. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Blume). ∞˘Ù‹ Ë ÌÂÚÈ΋ ·˘ÙÔÓfiÌËÛË, ηٿ
οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÎËÓÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋˜ Έ̈‰›·˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÔ¯‹˜ ·Ó¿ÏÔÁ˘
ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÙË ¯·Ï·ÚfiÙÂ-
ÚË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÛÎËÓÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

[ 18 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 19

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / H ¶O§EMIKH ™KHNH - O E¶IPPHMATIKO™ A°øNA™

J. Gould, «∏ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË», ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜


ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó Ë P.E. Easterling Î·È Ô B.M.W. Knox, ÌÙÊÚ. ¡.
∫ÔÓÔÌ‹, ÃÚ. °Ú›Ì·, ª. ∫ÔÓÔÌ‹, ∞ı‹Ó· [¶··‰‹Ì·˜] 1990, ÛÂÏ. 361-2:
«◊Ù·Ó Û‡ÓËı˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜ —ÎÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·
Â›Ó·È Û οÔÈ· ›‰Ë ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘— Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È Ô ÛÎËÓÈ-
Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÓÙÈ-
ÎÂÈ̤ӈÓ, Â›ψÓ, ÂȉÒÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÎÏ., Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Î·ÙÔÈÎË̤ÓÔ˘ ¯Ò-
ÚÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÛÎËÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó
ÙÂÏ›ˆ˜ Á˘ÌÓfi˜: ÔÈ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·Ó, Ô‡Ù ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ-
Ú›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· fiÚÈ˙·Ó Î·È ı· ηٷϿÌ-
‚·Ó·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. ™ÎËÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó, ·ÏÏ¿
Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-
ÛÔ˘Ó ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ∞˘Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚‚·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
fiÔ˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ Î·È ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û˘ÁΛÓËÛË: Ù¤ÙÔÈÔ,
Ï.¯., Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ‡¯Ô ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÓ‡ÂÙ·È Ô ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ÛÙËÓ √Ú¤-
ÛÙÂÈ·. ™˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÚʇڷ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚¿‰ÈÛ Ô
∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÎÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο (Û˘-
¯Ó¿ Û·Ó “‰›¯Ù˘”) ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Ú¿Ì·, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔ-
Ó· Ì ÙËÓ ¿ÏˆÛË Î·È ÙË ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ ∆ÚÔ›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ
ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô √Ú¤ÛÙ˘ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊfiÓÔ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ (ÃÔ.
980-1020). ∞ÏÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ó ÔÚ·Ùfi ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÔÚıfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÌËÙÚÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ √Ú¤-
ÛÙË. √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ù¿ÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¤ÙÔÈ· ·ÓÙÈΛ-
ÌÂÓ· Ì ¤ÓÙÔÓË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË: ÙÔ Í›ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ·, ÙÔ ÙfiÍÔ
ÙÔ˘ ºÈÏÔÎÙ‹ÙË, Ë ˘‰Ú›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ‰‹ıÂÓ ÓÂ-
ÎÚÔ‡ √Ú¤ÛÙË ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ∏ϤÎÙÚ·. ™ÙÔÓ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ Ù· ÛÎËÓÈο ·ÓÙÈ-
ΛÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó οÙÈ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÊ˘ÛÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÚÔηÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì οÔÈ· ·ÏÏfiÎÔÙ· ‹ ˘ÂÚÊ˘ÛÈο Û˘Ì‚¿-
ÓÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ ¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ‹ Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ™Â
Ù¤ÙÔȘ ÛÎËÓ¤˜ ¿ÏψÛÙ ÔÊ›ÏÂÈ Ô ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË ı·ÙÚÈ-
ÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘. ™ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÓÈÒıÂÈ Î·Ó›˜
fiÙÈ ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ηıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ·ÓıÚÒÈÓÔÈ ‰ÂÛÌÔ›
Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂ-
Ù·È, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, Ë ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰Ú¿Ì·Ù·
ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÌÊ·Ó‹˜, ÂÓÒ Î¿ÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È
ÂÈÚˆÓÈο (Ë ·Û›‰· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ· ÛÙȘ ∆Úˆ¿‰Â˜ 1136 Î.Â. ‹ ÙÔ ÙfiÍÔ ÙÔ˘

[ 19 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 20

√ƒ¡π£∂™

∞fiÏψӷ ÛÙÔÓ √Ú¤ÛÙË 268 Î.Â. Â›Ó·È Ï›Á˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û ۇÁÎÚÈÛË ÌÂ


Ù· ÛÔÊfiÎÏÂÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·Ø ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ê·-
ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ·Ô·ËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÓÔ˚ÎÒÓ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË), ·ÏÏ¿
Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔ·ÙÂÈ
·fi ÙËÓ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÊÂȉˆÏ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜.»

∏.-D. Blume, EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ, ÌÙÊÚ. M. I·ÙÚÔ‡, Aı‹Ó· [MIET]
1986, ÛÂÏ. 92-4:
«¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù· ÛÎËÓÈο
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ. O J. Dingel ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ Û¯Â-
ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ‰ÂÓ ›-
ÛÙ¢ fiÙÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. ªÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ
ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ·ÁÈÎÔ› ÂÚÈfiÚÈ˙·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÎËÓÈÎÒÓ ÛÙ·
·Ôχو˜ ·Ó·Áη›·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ·Ï‹ ÂÓÙ‡ˆÛËØ
·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÔÙ ¯¿ÚË ÛÙ· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·. […]
™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ΢Úȷگ› Ô ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˜ ‹ Ô ·‰fiÌÂÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜, Ô˘
˘ÔÌÓËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ‰È·Û·Ê› ÙË ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË. √ ÔÈËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›
ÛÎËÓÈο ÁÈ· Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, Ô˘ ‚·ÛÈο
‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ.
∏ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ª¤Ó·Ó‰ÚÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ‡ÂÈ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÂ
ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ∆· ÛÎËÓÈο, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÊÂȉÒ, ˘ÔÙ¿ÛÛÔ-
ÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÚfiıÂÛËØ Ôχ Û˘¯Ó¿ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Ó· ËıÔ-
ÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· ‹ Ó· ‰È·Û·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ÂÎ-
ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¢‡ÛÎÔÏÔ˘ Ë ÛÙ¿-
ÌÓ· Ù˘ ı˘Á·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∫Ӌ̈ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂÚˆ-
ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓØ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ™·Ì›·˜ Ô ·‰¤ÍÈÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Í›ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ
ªÔÛ¯›ˆÓ· ‰Â›¯ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ fiÛÔ Ï›ÁÔ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·-
ÙÈÒÙË Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁ› ÙȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ, Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ
¤ÚÁÔ, Û ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔڇʈÛË, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Â˘Ù˘¯¤˜ Ù¤ÏÔ˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∫ˆÌˆ‰›· Ù· ÛÎËÓÈο ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÛËÌ·Û›·. ∂Âȉ‹ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ¯·Ï·ÚfiÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË (Ô ∞ÚÈ-
ÛÙÔÊ¿Ó˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÛÎËÓ¤˜ ‹ Û ÓÂ˘Ì·ÙÒ‰ÂȘ ÂÌÓ‡-
ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·˘ÙÔÓÔÌ›·), ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ıÂÌ·-
ÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ∂‰Ò ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ¤ÚÁÔ ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÂ
fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË
‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ◊‰Ë Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ··ÈÙ›
Û˘¯Ó¿ ÌÈ· ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÛÎËÓÈ-
ÎÒÓ, Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÈÎÈÏfi¯ÚˆÌ˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜
Ì¿ÛΘ Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô O. Zwierlein ÙfiÓÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ·

[ 20 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 21

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / H ¶O§EMIKH ™KHNH - O E¶IPPHMATIKO™ A°øNA™

ÙȘ ·Úˆ‰›Â˜ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. E‰Ò Ô ı·ً˜ ‚ϤÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Î·È ÙËÓ ÎˆÌÈ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË.
ŸÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ A¯·ÚÓ‹˜ Ô E˘ÚÈ›‰Ë˜ ÂÎ΢ÎÏÂ›Ù·È Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ¿Óˆ Û’ ¤Ó·
ÛˆÚfi ·fi Ú¿ÎË, fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ ÔÈ ‰‡Ô AıËÓ·›ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÔÏ›˙Ô-
ÓÙ·È Ì ٷ ÎÔ˘˙ÈÓÈο ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ
ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, fiÙ·Ó ÛÙȘ EÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜ Ô XÚ¤Ì˘
·Ê‹ÓÂÈ Ó· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Û·Ó ·-
Ó·ıËÓ·˚΋ ÔÌ‹ — fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿
ÙÔ˘ Ô ı·ً˜, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·˘ÛÙÈÎfi ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ™Â ·ÚfiÌÔȘ
ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ÛÎÂ‡Ë Á›ÓÂÙ·È ÎˆÌÈÎfi˜ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜.»

K·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÛÙ. 373 Î.ÂÍ.) ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ-


ÛÙÚ·Ù¢Ù› ÂÈÎÔ˘ÚÈο ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘
ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜, Ë ÔÔ›·, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÛÙË ÌÂÙ¿-
ÊÚ·ÛË ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi «·¤Ú·».
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ·ÌÔÈ‚·›Ô, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ›
(ÂÂȉ‹ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ‹) Ë ‰È·ÊÔ-
ÚÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓË ·Ó··ÈÛÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì ÙË ÛÙÚ·-
ÙȈÙÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›· ·ÊÂÓfi˜ Î·È ÛÙÔ ·‰fiÌÂÓÔ AÌÔÈ‚·›Ô ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏË-
Ï· —Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ı¤·ÙÚÔ— ˘ÂÓı˘-
Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ Ô˘ ÂÚÌ‹Ó¢ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡ Ú¤ÂÈ
Ó· ›¯Â ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ʈÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘
MÔÓˆ‰›·˜ (ÛÙ. 252 Î.ÂÍ.).
°È· ÙË MÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο fiÙÈ
̤۷ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ —·Ó·ÏÔÁÈο— ÏËıÒÚ· ·Ó·-
ÊÔÚÒÓ Û ·ıËÓ·˚Τ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ.
O ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ AÁÒÓ· Â›Ó·È ÌÈ· ÚËÙÔÚÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‹ ÂÓ ¿ÛË Â-
ÚÈÙÒÛÂÈ ÌÈ· ÚËÙÔÚÈ΋ ηٷÛ΢‹. °È· ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ΈÌÈ΋˜ ÚË-
ÙÔÚÈ΋˜ ‚Ï. ÙÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙ·ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ º.I. K·ÎÚȉ‹, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜
ŸÚÓÈı˜, Aı‹Ó· 1974, ÛÂÏ. 98:
«O Murphy Î·È Ô Gelzer ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Î·È ÌÂϤÙËÛ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ȉÈÔÙ˘-
›Â˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ ·ÁÔÚ‡ÛˆÓ, ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ıˆڛ·˜ Î·È Ú¿Í˘ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ÎˆÌÈ΋
Ô˘Û›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∏ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÌÔ-
ÓÔÏfiÁÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î¿ı ÙfiÛÔ Ë ·ÁfiÚ¢ÛË Â›ÙÂ
·fi Ù· ·ÛÙ›· ÙÔ˘ µˆÌÔÏfi¯Ô˘ ›Ù ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›-
Ô˘. [...] ∏ ÛÔÊÈÛÙÈ΋ Î·È ÚËÙÔÚÈ΋ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù¤¯ÓË —··ÙËÏ‹ ηÈ
·˘Ù‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜— ¯¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÚÁ¿-
ÓˆÛË: ÛÙÔÓ ·Ú·ÌÔÚʈÙÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ Ë ÂÍ·›ÚÂÛË Á›ÓÂÙ·È
ηÓfiÓ·˜, ÙÔ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ô Ì‡ıÔ˜ ·ÙÚ¿ÓÙ·¯Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο
ÛÙÔȯ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô˘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Úˆ‰Â› ηÈ

[ 21 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 22

√ƒ¡π£∂™

Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚËÙÔÚÈο ÛÔÊ›ÛÌ·Ù·, ‹ ÙË ÛÔ-


ÊÈÛÙÈ΋ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙË˜Ø Â›Ó·È Î·È Ô˘ Ë “·Ú·ÏÔÁÈ΋” ›-
Ó·È ÛÙÂÓ¿ ‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜: ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ Ù˘
ۇ̂·ÛË ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ó· ‰Â¯Ù› ÙfiÛÔ ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ·-
Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡.»

METABATIKH ™KHNH (ÛÙ. 678-716)

™ÙË MÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Ô TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓfi˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘


Ë ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘Ô-
ÎÚÈÙ¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÂÂÈ-
‰‹ Ë ¶·Ú¿‚·ÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜, Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿,
ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙËÓ Ù¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ E˘ÂÏ›‰Ë, ÚÔ-
ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ¿ÙÂ-
Ù·È Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÚˆÛË,
Ô˘ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ̷ÁÈÎfi ̤ÛÔ.
TÔ ÈÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÎË-
Ó‹˜ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ AˉfiÓ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Á˘Ó·ÈΛ· ·-
ÚÔ˘Û›·, Ë ÔÔ›·, ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ‰›ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù·
Î·È Û¯fiÏÈ·. (YÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ, Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÛÙȘ
Ôԛ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Á˘Ó·›Î˜ [§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË, £ÂÛÌÔÊÔÚÈ¿˙Ô˘Û˜, EÎÎÏË-
ÛÈ¿˙Ô˘Û˜], ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈΤ˜ Έ̈‰›Â˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Έ̈-
‰›Â˜ ·Ó‰ÚÒÓ, Ì ÂÚÈıˆÚȷ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.) ™ÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ ÂÌÊ·-
Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÚÂȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÌÔÚʤ˜ (AˉfiÓ·, ÿÚȉ·, B·Û›ÏÂÈ·) ÔÈ
‰‡Ô ˆ˜ ‚Ô˘‚¿ ÚfiÛˆ· (AˉfiÓ·, B·Û›ÏÂÈ·). K·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÂ-
ÍÔ˘·ÏÈο Û¯fiÏÈ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ì›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Á˘-
Ó·›Î·.
™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô ÎˆÌÈÎfi˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ AË-
‰fiÓ·, Ë ÔÔ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¶·Ú¿‚·Û˘ ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ·›˙ÂÈ ÙÔÓ
·˘Ïfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰Ôı› ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. M ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÌËÙÈ΋
Â›‰ÂÈÍË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ·˘ÏËÙ‹ ÛÙ· ‰È·-
‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ·, ı¤ÏËÛ ›Ûˆ˜ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÔÙÈο ÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË, Ô˘, ÛÂ
οÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¤ÙÂÈÓÂ, Ê·›ÓÂÙ·È, Ó· Á›ÓÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÛÙ·ÙÈ΋.
[°È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ AˉfiÓ·˜ Î·È ·ÚfiÌÔÈˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÛÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ‚Ï. º.I. K·ÎÚȉ‹˜, «AÚÈÛÙÔÊ·ÓÈΤ˜ ÙÛfiÓÙ˜: “TÔ
ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ Á˘ÌÓ‹˜ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·˜”», £¤·ÙÚÔ 67-68 (M¿Ë˜-A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1981),
ÛÂÏ. 39-46.]

[ 22 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 23

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / H ¶APABA™H

H ¶APABA™H (ÛÙ. 717-842)

H ¶·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Ûˆ˙fiÌÂÓË ·Ú¿‚·ÛË,


Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï‹Ú˘ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ ·Ú¿‚·ÛË Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ë ÚÒÙË
ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¯ÔÚfi˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙ·
‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ·. ™ÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË ·˘Ù‹, ˘¿Ú¯ÂÈ
Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ¶·Ú¿‚·ÛË (ÛÙ. 1107-68), Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Ú˘.
K·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ-
ο ‰ÔÌË̤ÓË ¶·Ú¿‚·ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï·Úfi-
ÙÂÚË (¶ÔÏÂÌÈ΋ ÛÎËÓ‹) ‹ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ (AÁÒÓ·˜). ¶·Ú¿ÏÏË-
Ï·, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ-
ÎÒÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ë ·Ú¿‚·ÛË,
ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ÙȘ EÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜ (392 .X.) ηÈ
ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙÔ (388 .X.), ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÚÚ‡ÛÂÈ.
AÓ·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ EÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi AÁÒÓ· Î·È ÛÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË, ˘Ô-
ÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô AÁÒÓ·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÎÚÈÙ¤˜, Ë ¶·Ú¿‚·-
ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi. N· ηٷÛÙ› ۷ʤ˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¶¿ÚÔ‰Ô ¤ˆ˜
ÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË Ô ¯ÔÚfi˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÙÈ ·˘Ùfi
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¶·Ú¿‚·Û˘ Î·È fiÙÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ·¢ı‡ÓÂ-
Ù·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ™ÙÔÓ AÁÒÓ· Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ ›ıÂÈ ÙÔÓ ¯ÔÚfi, ÛÙËÓ ¶·Ú¿‚·ÛË
Ô ¯ÔÚfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ı·٤˜.
EÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ¶·Ú¿‚·Û˘ Û ÂÙ¿ ̤ÚË ÙÔ ‚·-
ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙÚÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· (Ï˘ÚÈο, ·Ó·-
·ÈÛÙÈο Î·È ÙÚÔ¯·˚ο ̤ÙÚ· — ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ AÁÒÓ·, ÙÔ Î‡-
ÚÈÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ «‰È·ÏÔÁÈÎÒÓ» ÌÂÚÒÓ, Ô È·Ì‚ÈÎfi˜ ÙÚ›ÌÂÙÚÔ˜) ηÈ, ηْ Â¤-
ÎÙ·ÛË, ÔÈÎÈÏ›· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÊÔÚ¿˜ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÛË-
Ì·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
T· ÙÚ›· ̤ÚË Ù˘ ¶·Ú¿‚·Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È
·Ï¿, Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ·, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·‰fiÌÂÓ· Î·È ··Á-
ÁÂÏfiÌÂÓ· ̤ÚË (ø‰‹, E›ÚÚËÌ· → AÓÙˆ‰‹, AÓÙÂ›ÚÚËÌ·), Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙË
ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘˙˘Á›·. (XÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ fiÚÔ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘-
˙˘Á›·, fiÙ·Ó Ù· ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì-
̤ӷ Û ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚ· [ÙÚÔ¯·˚ο, ·Ó··ÈÛÙÈο, È·Ì‚Èο], ÙÔÓ fiÚÔ È·Ì‚È΋ Û˘-
˙˘Á›·, fiÙ·Ó Ù· ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û ȷ̂ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ.)
T· ·Ï¿ ̤ÚË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Î·È Ù· ÙÚ›· Û ·Ú·ÏÏ·Á¤˜
ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (·Ó··ÈÛÙÈÎÔ‡), ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fï˜ Î·È ÙfiÙ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿. TÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÙÚfiÔ ÂÎÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ··ÁÁÂÏÏfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ‰ÂÓ ÙÔÓ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Ë ø‰‹ Î·È Ë AÓÙˆ‰‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ÓÙ·Ó
·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÔÚfi ‹ ·fi Ù· ËÌȯfiÚÈ·.

[ 23 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 24

√ƒ¡π£∂™

H ΢ڛˆ˜ ¶·Ú¿‚·ÛË, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ-


΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÔÈ AÓ¿·ÈÛÙÔÈ, ηٿ ηÓfiÓ· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË Û ·Ó··ÈÛÙÈ-
ÎÔ‡˜ ÙÂÙڷ̤ÙÚÔ˘˜. O ·Ó··ÈÛÙÈÎfi˜ ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì·ÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·Ú-
¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙ›¯Ô˜. Œ¯ÂÈ 22 ÌÂÙÚÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 22
Û˘ÏÏ·‚¤˜. O ™Ù·‡ÚÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔÓÈÎÔ‡˜ ·Ó··›ÛÙÔ˘˜ 22
Û˘ÏÏ·‚ÒÓ Ì ÙÔÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙË 12Ë Û˘ÏÏ·‚‹ — ÔÈ Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜ Û¯ËÌ·Ù›-
˙Ô˘Ó ·Ó¿ ‰‡Ô (‚Ï. ·Ú›ıÌËÛË) ¤Ó· ÛÙ›¯Ô. K·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚ÔÈ ·˘-
ÙÔ› ÛÙ›¯ÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù˘ˆıÔ‡Ó Û ̛· ÛÂÈÚ¿. K¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Â¤ÙÚÂ-
 ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ ¶Ó›ÁÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¶·Ú¿‚·ÛË, ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·-
ÎÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ÙÂÙڷ̤ÙÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ ÂÎÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ‰È̤ÙÚÔ˘˜.
(TÔ ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ù˘ˆÌ¤ÓÔ ¤ÙÛÈ.)
°È· ÙËÓ ø‰‹ Î·È ÙËÓ AÓÙˆ‰‹ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ù· Ï˘ÚÈο ̤ÚË ÙˆÓ
OÚÓ›ıˆÓ ‚Ï. B. Zimmermann, H ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÙÊÚ. HÏ›·˜ TÛÈ-
ÚÈÁο΢, ÂÈÌ. ¢.I. I·ÎÒ‚, Aı‹Ó· [¶··‰‹Ì·˜] 2002, ÛÂÏ. 167:
«™Â ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÎˆÌˆ‰›· ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÓˆÛÂ Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Ì ÈÔ ÂÈÙ˘-
¯Ë̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ fiÚ¯ËÛË Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ XÔ-
ÚÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Ù· Û˘Á¯ÒÓ¢Û Û ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. H Ô›ËÛË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó
¤Ó·Ó Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ô˘ ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ŒÓ·Ó
·ÚfiÌÔÈÔ ÎfiÛÌÔ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ™·›ÍËÚ ÛÙÔ ŸÓÂÈÚÔ ıÂ-
ÚÈÓ‹˜ Ó˘ÎÙfi˜.»

°È· ÙÔ E›ÚÚËÌ· Î·È ÙÔ AÓÙÂ›ÚÚËÌ· Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤-


ÙÚÔ (ÙÚÔ¯·˚Îfi ÙÂÙÚ¿ÌÂÙÚÔ, ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÚÔ¯·˚Îfi˜ 15Û‡ÏÏ·‚Ô˜) ·ÏÏ¿
Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ: ηٿ ηÓfiÓ· Â›Ó·È ‹ 16 ‹ 20.

IAMBIKE™ ™KHNE™ I (ÛÙ. 843-1106) & II (ÛÙ. 1169-1787)

1. H ÔÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›· (ÛÙ. 843-898)


™ÙË ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹ ·ÊÂÓfi˜ ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙËÓ fiÏË, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·ÚÙ˘Ú› ÙËÓ
··Ú¿ÌÈÏÏË ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ ¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ë
ı˘Û›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂfiÌÂ-
Ó˜ ¤ÍÈ ÛÎËÓ¤˜ ˆ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¶·Ú¿‚·ÛË. °È· ÙÔÓ E˘ÂÏ›‰Ë ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. EÊÂÍ‹˜ Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ·fi-
Ï˘ÙÔ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙÔÓ ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘˜ οı ÏÔ-
Á‹˜ ÂÈÛΤÙ˜. AÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Â‰Ò Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎˆÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ù Ì ÙËÓ fi„ÈÓ Â›Ù Ì ÙËÓ Ï¤ÍÈÓ Î·È Ù·

[ 24 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 25

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / IAMBIKE™ ™KHNE™ / H £Y™IA

ÔÔ›· ηٿ ηÓfiÓ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔÂÍ·ÁÁÂÏÙÈΤ˜ ‹ Û˘Óԉ¢ÙÈΤ˜


ÎÚ›ÛÂȘ (‚Ï., .¯., ÛÙ. 844 «Ú¿Ì· ÙfiÛÔ ÁÂÏÔ›Ô ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›‰·»).

2. H ı˘Û›· (ÛÙ. 899-947)


H ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ IÂÚ¤· Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË fiÌÔÈ· Ì ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘
Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ¢È·Ê¤ÚÂÈ ·’ ·˘Ù¤˜ ΢ڛˆ˜ Û ÙÚ›· ÛËÌ›·: ·) ¶Ï·ÈÛÈÒ-
ÓÂÙ·È ·fi ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ‰ÈÂÎÂ-
Ú·›ˆÛ˘, ‚) Ô IÂÚ¤·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ˜ Î·È Á) ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚfiÛÎÏË-
ÙÔ˜. °È· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·-
Úˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Ù˘ÈÎÔ‡ Î·È ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙË
ÛÎËÓ‹ ·˘Ù‹. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ 1959 Ë ÂÎÊÔÚ¿ οÔÈˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ Ì ÙÚfiÔ Ô˘
·Ó·Î·ÏÔ‡Û ÙÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÏfiÁÔ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ̷ٷȈıÔ‡Ó ÔÈ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ T¤¯Ó˘ ÛÙÔ
ø‰Â›Ô HÚÒ‰Ô˘ ÙÔ˘ AÙÙÈÎÔ‡. OÈ ·Ú¯·›ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ, ·ÚfiÙÈ Â›¯·Ó ¢·ÈÛıËÙÔ-
ÔÈËı› ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 415 .X. (·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÌ·˚ÎÒÓ
ÛÙËÏÒÓ, ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛË ÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ), Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÓÂÎÙÈÎÔ›.
¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÙfiÙ ˘‹Ú¯Â ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Ó· fiÚÈÔ ·ÓÔ¯‹˜. M ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÔ Ú¤-
ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ Î·È Û ¿ÏϘ Έ̈‰›Â˜
(A¯·ÚÓ›˜, EÈÚ‹ÓË) Ë ı˘Û›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‹ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ·
ΈÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Â› ÛÎËÓ‹˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Î·È ÁÈ· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜,
ı· ÚÔÛ¤ÎÚԢ ÛÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ.
H ΈÌÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ IÂÚ¤· ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ fi„ÈÓ (ÛÙ.
909 «Î·ÈÛÙڈ̤ÓÔ Îfiڷη ‰ÂÓ Â›‰·»), Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÏÂÎÙÈο,
Î·È ·fi ÙË Ì›ÌËÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Û Â˙fi Î·È ·fi
ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ·fi ÙÔÓ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ-
Á¿ÏÔ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î·¯ÂÎÙÈÎfi ˙ÒÔ) ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È.
EÂȉ‹ ÙÔ ı˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ¤ˆ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË
¶·Ú¿‚·ÛË Î·È ıˆÚԇ̠¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë
ÁÈ· ÙË ı˘Û›·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·fi ηχÙÂÚË ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Úˆ‰›·˜, ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ۯÂÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ Ï·ÌÚfi
‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ W. Burkert, AÚ¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ıÚËÛΛ· (AÚ¯·˚΋ Î·È KÏ·ÛÛÈ΋ ÂÔ-
¯‹), ÌÙÊÚ. N.¶. MÂ˙·ÓÙ¿ÎÔ˜ – A. A‚·ÁÈ·ÓÔ‡, Aı‹Ó· [K·Ú‰·Ì›ÙÛ·] 1993:
ÛÂÏ. 136 «H ı˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ıÂÛÌfi ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.
EÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·: ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ϥ-
ÓÔÓÙ·È, ÊÔÚÔ‡Ó Î·ı·Ú¿ ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È, ȉ›ˆ˜ fï˜ ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÏÂÁ̤ÓÔ ·fi ÎÏ·‰È¿ — Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·-
ʤÚÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ. TÔ ˙ÒÔ Ô˘ Â¤ÏÂÁ·Ó ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Ù¤-
ÏÂÈÔØ ÂÍ ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÛÙfiÏÈ˙·Ó, ÙÔ Ù‡ÏÈÁ·Ó Ì ٷÈӛ˜, ÂÈ¯Ú‡ÛˆÓ·Ó Ù· Τڷ-

[ 25 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 26

√ƒ¡π£∂™

Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Ì ÔÌ‹ ˆ˜ ÙÔÓ ‚ˆÌfi. K·Ù¿ ηÓfiÓ· ÚÔÛ‰Ô-


ÎÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ ı· ¿ÂÈ Úfiı˘Ì· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂıÂÏÔÓÙÈο ÛÙËÓ ı˘Û›·Ø
ËıÔÏ·ÛÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Ù· ˙Ò· ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ‚È¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ
ı˘Û›·, fiÙ·Ó Â›¯Â Êı¿ÛÂÈ Ë ÒÚ·. MÈ· ¿ÌÂÌÙË ·Úı¤ÓÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘
ÔÌ‹˜ ʤÚÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ÙÔ Î¿ÓÈÛÙÚÔ ÚÔÛÊÔÚÒÓ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ı˘Û›· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì¤Û· Û ‰ËÌËÙÚȷο ‹ ¿ÚÙÔ˘˜. E›-
Û˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Ì ÓÂÚfi Î·È Û˘¯Ó¿ ¤Ó· ı˘ÌÈ·Ù‹ÚÈÔØ ÙËÓ Ô-
Ì‹ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ȉ›ˆ˜ ·˘ÏËÙ‹˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‹ Á˘Ó·›Î·. T¤ÚÌ· Ù˘
ÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ô ·fi ·Ï·È¿ “È‰Ú˘Ì¤ÓÔ˜” Ï›ıÈÓÔ˜ ‚ˆÌfi˜ ‹ ÛˆÚfi˜ Ù¤ÊÚ·˜.
MfiÓÔÓ ÂΛ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¯˘ı‹ ·›Ì·.

ŸÙ·Ó Ë ÔÌ‹ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ÙfiÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜, Ô


ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ı˘Û›·˜, ÙÔ ˙ÒÔ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜: η-
ıÒ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÙÚÔ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Á‡-
Úˆ-Á‡Úˆ Û’ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ, Á›ÓÂÙ·È Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ “ÈÂÚÔ‡” ¤Ó·ÓÙÈ
ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡. ŸÏÔÈ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ‚ˆÌfi. K·ÙfiÈÓ, ˆ˜ ÚÒÙË
ÎÔÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ú›¯ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÓÂÚfi ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ
‰Ô¯Â›ÔØ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹, ôÚ¯ÂÛı·È.»
ÛÂÏ. 136-7 «OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÙÚÔ ÚÔÛÊÔÚÒÓ
¿ÎÔÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ÎÚÈı·ÚÈÔ‡ (ÔéÏ·›, ÔéÏÔ¯‡Ù·È) Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯¤-
ÚÈ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛȈ‹. O ı‡Ù˘ ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÚÔÛ¢¯‹, Â›ÎÏËÛË,
¢¯‹, Ù¿Ì·, ·ÓËÁ˘ÚÈο Î·È Ì ʈӋ ‰˘Ó·Ù‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ˘„ˆÌ¤Ó·
ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·ÓfiØ ÙfiÙÂ, Û·Ó ÁÈ· ÂÈ·ڈÛË, Ú›¯ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ ÙÔ˘˜
ÚÔ˜ ÙÔÓ ‚ˆÌfi Î·È ÙÔ ˙ÒÔØ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ¤ÙÚ˜. KÈ
·˘Ùfi Â›Û˘ Ì·˙› Ì ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Î·ÏÂ›Ù·È ·Ú¯‹, ηٿگÂÛı·È.
TÔ Ì·¯·›ÚÈ Ù˘ ı˘Û›·˜ ̤۷ ÛÙÔ Î¿ÓÈÛÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ·ÔÎ·Ï˘Êı›. O
ı‡Ù˘ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ Î·È ÎÚ‡‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ı‡Ì·: Îfi‚ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜
ÙÚ›¯Â˜ ·fi ÙÔ Ì¤Ùˆfi ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ÊˆÙÈ¿. A˘Ù‹ Ë “ı˘Û›· ÙÚÈ-
¯ÒÓ” ·ÔÙÂÏ› ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ·Ú¯‹, à¿Ú¯ÂÛı·È. ¢ÂÓ
¤¯ÂÈ ¯˘ı‹ ·ÎfiÌË Î·ıfiÏÔ˘ ·›Ì·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı‡Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ¿ıÈÎÙÔ.
AÎÔÏÔ˘ı› ÙÒÚ· Ë ÛÊ·Á‹. ™ËÎÒÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ‚ˆÌfi ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
˙Ò· Î·È ÙÔ˘˜ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔÓ Ï·ÈÌfiØ ÙÔ ‚fi‰È ÛˆÚÈ¿˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ÌÂ
¤ÏÂ΢ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÚˆÙ›‰·. TÔ ·›Ì· Û˘ÏϤÁÂÙ·È Û ÌÈ·
ÏÂοÓË Î·È Ì’ ·˘Ùfi Ú·ÓÙ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‚ˆÌÔ‡ Î·È ÔÈ Ï¢ڤ˜
ÙÔ˘: ·ÔÙÂÏ› ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ó· ‚·Ê‹ Ô ‚ˆÌfi˜ Ì ·›Ì· (·îÌ¿Û-
ÛÂÈÓ). OÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È Ú¤ÂÈ, Ì ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ¯Ù‡ËÌ·,
Ó· ÎÚ·˘Á¿ÛÔ˘Ó Û ˘„ËÏÔ‡˜, ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Î·È ÔÍ›˜ ÙfiÓÔ˘˜: Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó‹-
ıÂÈ· Ù˘ ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈ·˜ ÎÚ·˘Á‹˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÈÓËÛȷ΋ Â›Ù·ÛËØ Ë
˙ˆ‹ ÎÚ·˘Á¿˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ.
TÔ ˙ÒÔ Á‰¤ÚÓÂÙ·È Î·È ÙÂÌ·¯›˙ÂÙ·ÈØ Ù· ÂÓÙfiÛıÈ·, ȉ›ˆ˜ Ë Î·Ú‰È¿ Î·È ÙÔ
Û˘ÎÒÙÈ (ÛÏ¿Á¯Ó·), „‹ÓÔÓÙ·È ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÛÙËÓ ÊˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ‚ˆÌÔ‡. K·-

[ 26 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 27

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / IAMBIKE™ ™KHNE™ / H £Y™IA

ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ë Î·Ú‰È¿, ÚÈÓ ·fi οı ¿ÏÏÔ, ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÛÒÌ·, ÂÓÒ
·ÎfiÌË ¯Ù˘¿. H ¿ÌÂÛË ‚ÚÒÛË ÙˆÓ ÂÓÙÔÛı›ˆÓ Â›Ó·È ÚÔÓfiÌÈÔ Î·È Î·ı‹ÎÔÓ
ÙÔ˘ ÂÛÒÙ·ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. K·ÙfiÈÓ Î·ı·ÁÈ¿˙Ô-
ÓÙ·È Ù· ÌË Ê·ÁÒÛÈÌ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·: Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û “ηÓÔÓÈ΋
‰È¿Ù·ÍË” ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÛˆÚfi Í‡ÏˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ·Ûı‹ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfiØ
ÛÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÚ¤·˜ ·’ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘, ··Ú¯¤˜,
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘Ú¿: ÙÔ ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ÓÔ ˙ÒÔ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Û˘ÛÙ·ı‹ Û˘Ì‚ÔÏÈο.»

ÛÂÏ. 139 «H Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Êڛ΢ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ô˘ ›ӷÈ
·ÚÔ‡Û· ÛÙÔ ˙ÂÛÙfi Ú¤ÔÓ ·›Ì·, ‰Ú· ηٿ ÙÚfiÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È
ˆ˜ οÔÈÔ ·ÓÈ·Úfi ¿ÚÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂΛÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Ì¿ÙÈ·. K·È fï˜ ÛÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Û˘-
Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·Á·ÏÏ›·ÛË Ô˘ ηٷʿÛÎÂÈ ÙË
˙ˆ‹.»

ÛÂÏ. 140 «°È· ÙËÓ Ì˘ıÈ΋, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÊËÚË̤ÓË ÛΤ„Ë, ·ÔÙÂÏ›
Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÙÈ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔÓ ıÂfi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ı˘Û›·, Â›Ó·È fï˜ ·Ôχ-
Ùˆ˜ ۷ʤ˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÎÔÈÓˆÓ›·. ◊‰Ë Ë
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ, ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÎÏÔ˘,
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ú›„ËØ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÙÂÓfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ‰ÂÛÌfi˜ Ì ÙËÓ ‚ÚÒÛË ÙˆÓ
ÛÏ¿Á¯ÓˆÓ. Afi „˘¯ÔÏÔÁÈ΋-ËıÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë Ë ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂΉËÏÔ˘Ì¤-
ÓË Â›ıÂÛË Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ “ÂÓÔ¯‹” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. O ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ
“Û˘ÓÂÓfi¯ˆÓ” ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÌ‹-
Ì·Ø Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ú¿ÍË. ¶Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Î¿-
ÓÈÛÙÚÔ, ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ì ÓÂÚfi, ÙÔ ı˘ÌÈ·Ù‹ÚÈÔ, ÙȘ ‰¿‰Â˜, Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù·
˙Ò·Ø Î·ÙfiÈÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙÔ˘ ôÚ¯ÂÛı·È, Ë ÚÔÛ¢¯‹, Ë ÛÊ·Á‹,
Ë ÂΉÔÚ¿ Î·È Ô ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi˜Ø ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛÏ¿Á¯ÓˆÓ ÚÒÙ·, ÙˆÓ ¿Ï-
ÏˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·ÙfiÈÓ, Ë ÛÔÓ‰‹ Ì ÎÚ·Û›Ø Ù¤ÏÔ˜ Ô ‰È·ÌÂÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤-
·ÙÔ˜. AÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜ ¤¯Ô˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙËÓ ı¤-
ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘. ŒÓ·˜ Â›Ó·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ı˘Û›·˜, Ô ÈÂÚ‡˜,
Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È, Á‡ÂÙ·È Î·È Î¿ÓÂÈ ÛÔÓ‰‹Ø
ÛÙÔ ‰¤Ô˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ıÂ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË,
ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË, Ë ÔÔ›·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ʤÚÓÂÈ ÌfiÓÔ ı¿Ó·-
ÙÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÍ ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ˙ˆ‹. H Ù¿ÍË
Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ıÂÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ı˘-
Û›· ̤ۈ ·ÌÂÙ·ÎÏ‹ÙˆÓ ڿ͈ÓØ ıÚËÛΛ· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‡·ÚÍË ÂÈ-
Û¯ˆÚÔ‡Ó Ë Ì›· ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ·, ÒÛÙ οı ÎÔÈÓfiÙËÙ·, οıÂ
Ù¿ÍË Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÌÂÏȈı‹ ̤ۈ ÌÈ·˜ ı˘Û›·˜.»

[ 27 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 28

√ƒ¡π£∂™

™ÎËÓ¤˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ∞ã (ÛÙ. 948-1106)

™ÙȘ ¤ÓÙ ȷ̂ÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì·: ¤Ó·˜ ÂÓÔ-


¯ÏËÙÈÎfi˜ ÂÈÛΤÙ˘ «·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔ‹˜» ηٷÊı¿ÓÂÈ ·ÚfiÛÎÏËÙÔ˜ ÛÙËÓ
NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›· ÁÈ· Ó· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙ÂÙ·È ‰ÂfiÓÙˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ. H Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÓ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ÌÔÓÔÙÔÓ›·˜, ÌÔÚ› fï˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ˆ˜
ËÁ‹ ·˘ÍË̤Ó˘ ΈÌÈÎfiÙËÙ·˜. O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·fi ÙË
ÌÈ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÎˆÌÈÎfiÙËÙ·,
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈΛÏÏÂÈ, ·fi ÛÎËÓ‹ Û ÛÎËÓ‹, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÌÔ-
ÓÔÙÔÓ›·˜.
H ‰È‰·Ûηϛ· ÔÊ›ÏÂÈ, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
‚·Û›˙ÂÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·,
Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÛÎËÓÒÓ Î·ıÈÛÙ¿ ‰Ú·ÛÙÈ-
ÎfiÙÂÚË ÙËÓ ÎˆÌÈÎfiÙËÙ· — ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ,
·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ì ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿.
TÔ Ò˜ Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ·Ú·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi ÛÎËÓ‹ Û ÛÎËÓ‹ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi
Û¯‹Ì· Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Ó·È, ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÌÂ
ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (‚Ï. ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÎÙÏ.). °È· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ,
ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙË Êı›ÓÔ˘Û·
¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÎËÓÒÓ, ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÛÙË ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ-
΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙË Û΢‹ Î·È ÛÙ· ÛÎËÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÛÙȘ Ï˘ÚÈ-
Τ˜, ÂÍ·ÌÂÙÚÈΤ˜ ‹ Â˙¤˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ Î.Ô.Î.
YÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÛÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙËÓ
ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. H ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ
fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. TÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ —Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘— Ô ¶ÔÈËÙ‹˜.
EÈϤÔÓ, Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ È·Ì‚ÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌË È·Ì‚ÈΤ˜ ·-
ÚÂÌ‚ÔϤ˜.

H ¢EYTEPH ¶APABA™H (ÛÙ. 1107-1168)

BÏ. Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¶·Ú¿‚·ÛË.


EÈÛ ËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ:
ñ ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¶·Ú¿‚·Û˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÛÎËÓ‹˜, Ë
ı˘Û›·, Ô˘ ‰È·ÎfiËΠÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘
Ù›¯Ô˘˜ ·fi Ù· Ô˘ÏÈ¿.

[ 28 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 29

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / IAMBIKE™ ™KHNE™ / OI ¢YO MANTATOºOPOI

ñ M ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¶·Ú¿‚·ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÓfiÙËÙ· Ì ÙȘ ¤ÓÙ ÛÎËÓ¤˜


‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘.
ñ TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÂÁÎÒÌÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ (AÓÙˆ-
‰‹) ‰Â›¯ÓÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ
Έ̈‰›·.
ñ ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ AÓÙÂÈÚÚ‹-
Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜, ·fi ÙÔ E›ÚÚËÌ· (ÂÈÎËÚ‡ÍÂȘ).
TÔ AÓÙÂ›ÚÚËÌ· ·˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ ¿Ú· Ôχ Ì ÙÔ E›ÚÚËÌ· ÛÙȘ NÂʤϘ
(ÛÙ. 1115-30).
ñ H ‰Â‡ÙÂÚË ¶·Ú¿‚·ÛË Í·Ó·È¿ÓÂÈ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù· Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÛÙËÓ
ÚÒÙË (Ú‚., ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ AÓÙˆ‰‹ Î·È ÙÔ AÓÙÂ›ÚÚËÌ· Ì ÙÔ˘˜
ÛÙ. 765 Î.ÂÍ.).

OÈ ‰‡Ô M·ÓÙ·ÙÔÊfiÚÔÈ (ÛÙ. 1173-1241)

OÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ


Î·È ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. H ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Â͈ÛÎËÓÈÎfi
Ì ÙÔÓ ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û˘¯Ó¿ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó (ı·˘Ì·ÛÙ¿) Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹. OÈ ÎˆÌÈÎÔ› ¿ÁÁÂÏÔÈ, ·ÎfiÌ·
Î·È fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÚ·ÁÈ΋ ÌÂÁ·ÏÔÛÙÔÌ›·, ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó Ì (ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi
ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·) Ì·ÎÚ¤˜ Ú‹ÛÂȘ — Ë ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ Έ̈‰›· ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ÙȘ ·ÁÁÂÏÈΤ˜ Ú‹ÛÂÈ˜Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ
Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜.
¢È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘ÌÂ:
ñ OÈ ¿ÁÁÂÏÔÈ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÛıÌ·›ÓÔÓÙ˜ ηٿÁÔÓÙ·È
·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·.
ñ K·È ÔÈ ‰‡Ô ¿ÁÁÂÏÔÈ Èı·Ófiٷٷ ›¯·Ó ÌÔÚÊ‹ Ô˘ÏÈÔ‡.
ñ K·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Èı·ÓÒ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Â Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÎÚÈÙ‹˜ Ô˘
ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔÛˆÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó.
ñ O ÚÒÙÔ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜, Ô˘ ÎÔÌ›˙ÂÈ Ù· ηϿ Ó¤· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
·˘Ù¿ Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ›, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÂÚÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙ›¯ˆÓ ·fi fi,ÙÈ
Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô˘ ÎÔÌ›˙ÂÈ Ù· ηο Ó¤·.
ñ O ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ ÌfiÏȘ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó „¤Ì·, ηÈ
Ô ÚÒÙÔ˜ ÊÙÂÚˆÙfi˜ ıÂfi˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙÔÓ
ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·˜.

[ 29 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 30

√ƒ¡π£∂™

H ÛÎËÓ‹ Ì ÙËÓ ÿÚȉ· (ÛÙ. 1247-1320)

∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ù·


ÂÍ‹˜:
1. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÿÚȉ·˜ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ ¤ÎÏËÍË. (ªÂÙ¿ ÙË
ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi
ÙÔ˘ ıÂ˚ÎÔ‡ ÂÈÛ‚ÔϤ·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô ı·ً˜ Â›Ó·È Ë ÂÌÊ¿-
ÓÈÛË ÌÈ·˜ ·Èı¤ÚÈ·˜ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÌÔÚÊ‹˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ·˘Ù‹
ÌÔÚÊ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ Έ̈‰›·˜, ·fi Ì˯·Ó‹˜ οÓÂÈ ÙËÓ ¤Î-
ÏËÍË ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË.)
2. °È· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ Ë ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋: ∏ ·Ô-
ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÿÚȉ·˜, Ë ÔÔ›· ηıÈÛÙ¿ ÂÚÈÙÙ‹ ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ΋-
ڢη Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ (ÛÙ. 891), ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ·Ù‹
·fi‰ÂÈÍË —·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ıÂÒÓ— ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘
ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘.
3. ∏ ·Ú·ÙÚ·Áˆ‰›· η٤¯ÂÈ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
fi„ÈÓ (ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÿÚȉ·˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜) Î·È ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· (‚Ï. ΢-
Ú›ˆ˜ ÛÙ. 1293 Î.ÂÍ.) Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (·˘ÛÙËÚ‹ ÂΉԯ‹ È·Ì‚ÈÎÔ‡ ÙÚÈ-
̤ÙÚÔ˘ Ì ·Ô˘Û›· ·Ó·Ï‡ÛˆÓ). ¶·Ú·ÙÚ·Áˆ‰Èο ÌÈÏ¿ÂÈ Ë ÿÚȉ· —Ì›·
ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÙË ¯Ï¢¿ÛÂÈ — Î·È Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ‚·ÛÈ-
ÏÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜, fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÛÙ. 1248 (ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘) ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ› ¤Ó· È·Ì‚ÈÎfi ÙÚ›ÌÂÙÚÔ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÚÂȘ (ÔÏ˘-
Û‡ÏÏ·‚˜) ϤÍÂȘ. (°È· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› οÔÈÔ˜ ηχÙÂÚ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË
Ù˘ ·Ú·ÙÚ·Áˆ‰›·˜, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô
ΛÌÂÓÔ.)
4. ∆· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ Â›Ó·È Ô Î·-
ÓfiÓ·˜ ÁÈ· οı Á˘Ó·ÈΛ· ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· — ·fi
ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ı¤˜. (∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Ù˘ ÿÚÈ-
‰·˜, ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› Ë ÂÈηۛ· fiÙÈ ÔÈ ı·٤˜ —‹ οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ı·-
Ù¤˜— ÙˆÓ √ÚÓ›ıˆÓ ›¯·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û·Ù˘-
ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÊÈÏ‹‰ÔÓÔÈ Û¿Ù˘ÚÔÈ, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ¿ÓÙ· ÌÂ
Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Ù‡¯·ÈÓ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó ÛÂÍÔ˘·-
ÏÈο ÙËÓ ÿÚȉ·.)

H ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ K‹Ú˘Î· (ÛÙ. 1326-1370)

∏ ‰È‰·Ûηϛ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ, ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, Ó· ʈٛÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο


·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ó ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÛÎËÓ¤˜ ·Ú¿ÏÏËϘ, Ì ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. µ·ÛÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙË-

[ 30 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 31

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / IAMBIKE™ ™KHNE™ /™KHNE™ ¢IEK¶EPAIPø™H™ B’

Ù˜: ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¡ÂÊÂ-
ÏÔÎÔÎ΢Á›·˜, Ë Ì›· «ÂÓ Ô˘Ú·ÓÒ», fiÔ˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘
¢¯¿ÚÈÛÙ·, Ë ¿ÏÏË «Â› Ù˘ Á˘» (: ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜), fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó
ηٷÏËÊı› ·fi ÔÚÓÈıÔÌ·Ó›·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÎËÓ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ·-
Áˆ‰›·: ™ÙËÓ ÚÒÙË ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·Ú·ÙÚ·Áˆ‰›· (ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi
Ì˯·Ó‹˜, ÁÏÒÛÛ·, ‡ÊÔ˜, ̤ÙÚÔ), ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì ·Úˆ‰›· (ÛÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘
∫‹Ú˘Î· ·Úˆ‰Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÁÁÂÏÈΤ˜ Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜). (¢È¢ÎÚÈÓ›-
˙Ô˘Ì fiÙÈ ·Ú·ÙÚ·Áˆ‰›· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Úˆ‰›·: ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· —ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÎÔÔ‡˜— ÂÎÊÚ·ÛÙÈ-
ÎÒÓ ÙÚfiˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ∂Ó
ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ë ·Ú·ÙÚ·Áˆ‰Ô‡Û· ÿÚȉ· ·›ÚÂÙ·È, ‰È¿ Ù˘ ·Ú·ÙÚ·Áˆ‰›·˜,
Û ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ÙÚ·ÁÈο ‡„Ë. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù˘
·fi ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È Î¿ÔÙ ¯˘‰·›Ô ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È
·ÁÂʇڈÙÔ.) ∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿: ™ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙËÓ ÿÚȉ· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤-
ÊÙÂÈ ÛÙËÓ (ÏÔ‡ÛÈ·) ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÛÙË (ÛÙ·ÙÈÎfiÙÂÚË) ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ∫‹-
ڢη ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ì·ÓÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ
ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜.

TÔ ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈÎfi ·ÌÔÈ‚·›Ô (ÛÙ. 1371-1397)

∆Ô ˙ˆËÚfi ∞ÌÔÈ‚·›Ô ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÌÂ


ÙÔÓ ∫‹Ú˘Î·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ — Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ¯ÔÚfi˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ·. §˘ÚÈ΋
¤Í·ÚÛË, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¯ÔÚfi˜, ΛÓËÛË, ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÓˆıÚfi ‰Ô‡ÏÔ Ô˘
Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰›ÎËÓ Âˆ‰Ô‡ Î·È Í‡ÏÔ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÈÎfiÓ·.

™ÎËÓ¤˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ µã (ÛÙ. 1398-1539)

∏ ÂÓfiÙËÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÛÎËÓ¤˜ (¶·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜, ∫ÈÓËÛ›·˜, ∫·Ù·‰fiÙ˘)


Î·È ‰ÔÌÈο Û˘ÓÈÛÙ¿ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi
·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È·-
ÊÔÚÔÔÈ› ÙË ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÎÂÙÒÓ: √È ÚÒÙÔÈ Û‡‰Ô˘Ó «Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜» ÛÙË
Ó¤· fiÏË —ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ó· ÙË ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜—, ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ¤Ú¯Ô-
ÓÙ·È ‹ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó, Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿-
ÙˆÓ (¶·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜), ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÊÙÂÚ¿ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ (∫ÈÓËÛ›·˜, ∫·Ù·‰fiÙ˘). ∆Ô
(ΈÌÈÎÒ˜) ÂӉȷʤÚÔÓ: ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· Ì›ÓÂÈ (¶·ÙÚÔÎÙfi-

[ 31 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 32

√ƒ¡π£∂™

ÓÔ˜) ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì «ÊÙÂÚ¿» Î·È Ê‡ÁÂÈ, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔ-
ÌËı¢ÙÔ‡Ó ÊÙÂÚ¿ ·Ô¤ÌÔÓÙ·È ¿Ú·ÁÔÈ Î·È ‰·Ṳ́ÓÔÈ (∫ÈÓËÛ›·˜, ∫·Ù·-
‰fiÙ˘).
∞Ó ‰ÂÓ ··ÙÔ‡Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÎËÓ¤˜ ÂΛÓË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
‹Ù·Ó ı·ÙÚÈο Ë ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ∫ÈÓËÛ›·. ∏ ‰È‰·Ûη-
Ï›·, ̤۷ Î·È ·fi ÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛÎËÓÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó·
˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ·fi ÔÈ·
ÛÙÔȯ›· ÂÎËÁ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. ∆· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ‰›ÓÔ˘Ó ›Ûˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ∞·ÚÈıÌԇ̠ٷ ΢ÚÈfi-
ÙÂÚ·:
ñ √ ∫ÈÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi ÚfiÛˆÔ Î·È fi¯È ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜
(Ù‡Ô˜). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜
·ÊÂÓfi˜, Î·È ˆ˜ ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÎˆÌÈÎÒÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ˆ˜ ÔÈËÙ‹ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ·Ù¿Ï·ÓÙÔ. ∂Âȉ‹ Â›Ó·È ˘·Ú-
ÎÙfi ÚfiÛˆÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÊÂÚ ÚÔÛˆ›Ô, Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÚÔ-
ÛˆÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ — Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·È-
ÚÔ˜ (ÛÙ. 1440) ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜
Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ.
ñ √ ∫ÈÓËÛ›·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (Î·È ¯ÔÚ‡ÂÈ). ∂ÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
‰‡Ô ÂÈÛΤÙ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ô ∫ÈÓËÛ›·˜ ÂÈ̤-
ÓÂÈ ÊÔÚÙÈο Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿.
ñ ™ÙË ÛÎËÓ‹ ·Úˆ‰Â›Ù·È Ô ÓÂÔ·ÙÙÈÎfi˜ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·
(Ô›ËÛË, ÌÔ˘ÛÈ΋, fiÚ¯ËÛË). ∆Ô ÎÔÈÓfi, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ‰È-
ı‡Ú·Ì‚Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Úˆ‰›· — Ù˘
Ô›ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ Ë ÈÔ Ô‰˘ÓËÚ‹
·ÒÏÂÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· ¤·È˙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹.

·. √ ¶·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜ (ÛÙ. 1398-1435)


«“∏ ÛÎËÓ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û ‚·ÚÂÙfi ÙfiÓÔ ËıÈÎÔÏÔÁ›·˜” (Dover, Lustrum 91),
·Ó¿ÍÈÔ Ù˘ ÛÈÚÙ¿‰·˜ Î·È Ù˘ Û·ÙÈÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ∞Ó ÛÎÂÊÙÔ‡-
Ì fï˜ ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Ë ·ıËÓ·˚΋ ÓÂÔÏ·›· ¿Ï-
ÏÂÙ·È ·fi ·ÙÚȈÙÈÎfi ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Î·È ˆ˜
ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÍÈÏÂÒÓÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚˆÓ, ı· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙË
ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, Ô˘ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹-
ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘. ∆Ô “·ÙÚȈÙÈÎfi” ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·Ó‹ÎÂÈ ¿Ï-
ψÛÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ·
ÂÈÙ˘¯›·». (º.π. ∫·ÎÚȉ‹˜, Û¯fiÏ. ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. 1337 Î.ÂÍ.)

[ 32 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 33

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / IAMBIKE™ ™KHNE™ / ™KHNE™ ¢IEK¶EPAIø™H™ B‘

‚. √ ∫ÈÓËÛ›·˜ (ÛÙ. 1436-1475)


√ ∫ÈÓËÛ›·˜ ‰È·ÎˆÌˆ‰Â›Ù·È Î·È ˆ˜ ÚfiÛˆÔ (ÏÂÙfi˜, ‰ÂÈÏfi˜), ΢ڛˆ˜ fï˜
ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔ·ÙÙÈÎÔ‡ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙȘ ÚˆÙÔÔÚÈ·-
Τ˜ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÎÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÎˆÌÈÎÒÓ.
√ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ¿ÛÌ· ÚÔ˜
ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÏÔ‡Û ٷ ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·fi ̇ıÔ˘˜ ‹ ‰ÈË-
Á‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔÓ ıÂfi. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙËÓ ÙÚ·Áˆ-
‰›·, Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¢ڇÓıËÎÂ Î·È ·ÓÙÏÔ‡Û ٷ ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ·fi ¿Ï-
ÏÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤Ó·˜ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÌÔÈ·˙ ÌÂ
¤Ó· ÙÚÈ·‰Èο ‰ÔÌË̤ÓÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÙ¿ÛÈÌÔ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ (ÛÙÚÔÊ‹, ·ÓÙÈ-
ÛÙÚÔÊ‹, Âˆ‰fi˜). ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. Û˘ÓÙÂϤÛÙËηÓ
ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÙÔÓ
ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÓÂÔ·ÙÙÈÎfi ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ÔÔ›· ¤ˆ˜ ÙfiÙ ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ
ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ηÈÓÔÙfiÌËÛ Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· Î·È ‹Ú ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·-
ÓÙÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ — ÂÊÂÍ‹˜ Ô ·˘ÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ∏
ÙÚÈ·‰È΋ ‰ÔÌ‹ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Î·È ÚÔÙÈÌÒÓÙ·Ó Ù· ôÛÙÚÔÊ· (Ï˘ÚÈΤ˜ Û˘Ó-
ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ÛÙÚÔʤ˜). ∆· ôÛÙÚÔÊ· ·Ú›¯·Ó Ôχ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÔÈÎÈÏ›· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË
Î·È ÁÈ· Ú·ÏÈÛÙÈÎfiÙÂÚË, Û˘¯Ó¿ ÂÓÙfiÓˆ˜ ÌÈÌËÙÈ΋, ÂÚÌËÓ›·.
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÔÌ҉˜ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘
‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÎˆÌÈÎÔ› ·Ú¯Èο ÙÔ ·Úˆ‰Ô‡Ó, ·ÚÁfiÙÂÚ· fï˜ ÙÔ
˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘ÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÏÔÛÙ·Û›-
Ô˘. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÌÔÚʈÙÈÎfi
ηıÚ¤ÊÙË ÙˆÓ ÎˆÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈÎÚÈÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô
‰Èı˘Ú·Ì‚ÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔÌÊ҉˘, ÎÂÓfi˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ — ‰Èı˘-
Ú¿Ì‚ˆÓ ÓÔÜÓ ö¯ÂȘ âÏ¿ÙÙÔÓ·, ¤ÏÂÁ ÌÈ· ·Ú¯·›· ·ÚÔÈÌ›·.
∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÚ›Ù¯ÓÔ˘ ‰Èı˘-
Ú·Ì‚ÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Î·È ÏÂÍÈÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È: ·) ™ÒÚ¢ÛË
ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È
ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Û‡Ó‰ÂÙ· — ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË
·Ϥ˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈÎ¿Ø ‚) ÂÍÂ˙ËÙË̤Ó˜, ·Ó fi¯È Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜,
ÂÚÈÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ — Ù· ‰fiÓÙÈ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È
·Ö‰Â˜ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜Ø Á) ÓÂÔÏÔÁÈÛÌÔ› — Û˘¯Ó¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û‡ÓıÂÙ· Â›ıÂÙ·
Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ·fi Ù· ·Ï¿ (.¯. ÎÔÈÏÔ-
ÛÒÌ·ÙÔ˜ = ÎÔÖÏÔ˜).

Á. √ ∫·Ù·‰fiÙ˘ (ÛÙ. 1476-1539)


°È· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· ‚Ï. Úfi¯ÂÈÚ· D.M.
MacDowell, ∆Ô ‰›Î·ÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÙÊÚ. °. ª·ıÈÔ˘-

[ 33 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 34

√ƒ¡π£∂™

‰¿Î˘, ∞ı‹Ó· [¶··‰‹Ì·˜] 1986, ÛÂÏ. 98-9: «∏ ÂÈÓfiËÛË Ù˘ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó-


Û˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¤Í˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û ÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ Â›¯Â ηıfiÏÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∆· ›‰Ë ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·
Ù· ÔÔ›· ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔı˘Ì›·, Ú¤ÂÈ Ó·
‹Ù·Ó ÂΛӷ ÛÙ· ÔÔ›· Ô ÌËÓ˘Ù‹˜ ¤·ÈÚÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ·Ó ΤÚ-
‰È˙ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. […] ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ˘‹Ú¯·Ó Â›Û˘ ÌÂÚÈÎÔ› ¿Ó‰Ú˜
Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛ-
ÓÔ˘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÌËÓ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó Î·Ì›·
ÏËڈ̋. ∞˘ÙÔ›, ›Ûˆ˜, ›¯·Ó ·ÏÒ˜ ÌÈ·Ó ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙÈ΋ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‚Ϥ-
Ô˘Ó Ó· ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ‹ ¤ÏÈ˙·Ó ›Ûˆ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ê‹ÌË ˆ˜
ÁÂÌ¿Ù˜ ÊÈÏÔ·ÙÚ›· ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‚›Ô˘. ◊, ·ÎfiÌË, ›¯·Ó ›Ûˆ˜ ‚ÚÂÈ
·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ˙ËÌ›· Û ÔÏÈÙÈ-
ÎÔ‡˜ ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜Ø ÙÔ Ó· ‚Ï¿„ÂÈ Î·Ó›˜ οÔÈÔÓ Â¯ıÚfi
ÙÔ˘ ÂıˆÚ›ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˆ˜ ·fiÏ˘Ù· ıÂÌÈÙ‹ ÂÈ-
‰›ˆÍË.»

TÔ ÛΈÙÈÎfi ÛÙ¿ÛÈÌÔ (ÛÙ. 1540-1563)

√ ¯ÔÚfi˜ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÌÈ· Ï˘ÚÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓÙÈ-
ÛÙÚÔÊ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÛÙÚÔÊ‹, ¤¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Ù· ÛÙ¿ÛÈÌ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ú¤ÂÈ, ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, ÚÔÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜, Ó· Û˘-
ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ·‰ÚÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙ¿ÛÈÌÔ Î·È ÙȘ ÌÂÙÚÈο fiÌÔȘ Î·È ıÂÌ·-
ÙÈο ·Ú¿ÏÏËϘ ÛÙÚÔÊ‹ (ÛÙ. 1625-38) Î·È ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ (ÛÙ. 1774-87),
ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÁÈ· Ó· ηٷ‰Âȯı› fiÛÔ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓ· Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡: ∂ÓÒ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙËÓ ÿÚȉ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â
ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙ· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓ·, ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·ıË-
ÙÈÎfi ı·ً Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ·Ϥ˜ —Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜— Ï˘-
ÚÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ÛΈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È —‹
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¯·Ï·Úfiٷٷ— Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ÛÙ¿ÛÈÌÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
·fi fi,ÙÈ Ë ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ë ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹: ∆Ô ÛÙ¿ÛÈÌÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÔÌ‹,
·Ó¿ÏÔÁË —¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê›— Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¶·Ú¿‚·ÛË, ÂÓÒ Ë ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ë
(·ÔÛ·Ṳ̂ÓË ·fi ·˘Ù‹Ó) ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó‰ÂÙÈο Î·È Ì·˙› ÌÂ
ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤· Î·È ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡-
ÓÔÏÔ.

[ 34 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 35

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / IAMBIKE™ ™KHNE™ / H ANAMETPH™H ME TOY™ £EOY™

H ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘ ıÂÔ‡˜ (ÛÙ. 1564-1773)

∏ ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤· Î·È Ë ÚÂۂ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÂÓÈ·›Ô Û‡-
ÓÔÏÔ, Ë Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÛÙÚÔÊ‹ (ÛÙ. 1625-38) ÌÂ-
Ù¿ ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤· Î·È ÙËÓ (ÌÂÙÚÈÎÒ˜ fiÌÔÈ·) ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ (ÛÙ.
1774-87) ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ.

·. ∏ ÛÎËÓ‹ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤· (ÛÙ. 1564-1624)


∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·:
1. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈ-
ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘ — Ô ¶ÚÔÌËı¤·˜ ÙÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ Ù· Û¯¤‰È·
ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ
ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ.
2. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤· —Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È— ·ÔÙÂÏ› ¤Î-
ÏËÍË ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜: ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ı·ً˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ıÂfi˜, fi¯È fï˜ Ô «ÂÌÙÔÊ·Ï·ÁÁ›Ù˘» ¶ÚÔÌËı¤-
·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÏfiÁˆ Ù˘
·ÓÙ›ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢›·. ∞ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË Ú¤ÂÈ Ó·
‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ı·ً Ë ÛÎËÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¤·: √ ·Ï‡ÁÈ-
ÛÙÔ˜ ∆ÈÙ¿Ó·˜, Ô˘ ÙfiÏÌËÛ ӷ ¢ÂÚÁÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fiÚıˆ-
Û ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ¢›· (¶ÚÔÌËı‡˜ ¢ÂÛÌÒ-
Ù˘), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È „ÔÊԉ‹˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜, ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ÙÔ
ÚfiÛˆÔ —οÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈÔ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô
ı¤·ÙÚÔ— Î·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜, ηÏÔ‡ ηÎÔ‡, Ì ¤Ó· Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÛÎÈ¿-
‰ÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ‰ÂÈ Ô ¢›·˜.
∏ ÛÎËÓ‹ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ «ÌÂ-
Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó» ÔÈ ÎˆÌÈÎÔ› Û ηıËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ (·-
Úˆ‰›· ̇ıˆÓ) Î·È Ò˜ ¤Ó·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ̇ıÔ˜ (·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ-
ÌËı¤· Ì ÙÔÓ ¢›·) ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÌÈ·˜ Έ̈‰›·˜ (·ÓÙÈ-
·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢›·).

‚. ∏ ÚÂۂ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ (ÛÙ. 1639-1773)


¢È‰·ÎÙÈο ıˆÚԇ̠ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
ñ ™ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ, ÙfiÛÔ ·ÓfiÌÔÈˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÚÂ-
ۂ›·˜. (√ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Î·È ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜, Ô «‚¿Ú‚·-
ÚÔ˜» Î·È ·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔ˜ ∆ÚÈ‚·ÏÏfi˜ Ì ٷ —ΈÌÈÎÒ˜ ÁfiÓÈÌ·— ·Î·Ù·-
Ï·‚›ÛÙÈο ÙÔ˘ Î·È Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ «Ê·Á¿˜ Î·È ‚Ͽη˜» Ù˘ Έ̈‰›·˜,
Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜.)

[ 35 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 36

√ƒ¡π£∂™

ñ ™ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·. (Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ,


·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ΈÌÈÎÔ› ‹ÚˆÂ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ Ë —ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ— ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∞ıË-
Ó·›ÔÈ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢·Ó ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.)
ñ ™ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ΈÌÈÎÔ‡˜ («Ê·Á¿˜ Î·È ‚Ï¿-
η˜»), ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, Ô˘ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ Û ¿Ï-
Ï· ¤ÚÁ· ÔÌÔÙ¤¯ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¤Ê¢Á·Ó ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ «ÁÈ· Ó· ‚Á¿-
ÏÔ˘Ó Á¤ÏÈÔ» (™Ê‹Î˜ ÛÙ. 60, ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙ. 741), οÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ›‰ÈÔ
fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· (.¯. ÛÙÔ˘˜ µ·ÙÚ¿¯Ô˘˜).
µ¤‚·È·, ÛÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·‰ËÊ¿ÁÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ
‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ıÂÒÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÏÈÌÔ-
ÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜.
ñ ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë «ÎˆÌÈ΋ ÂÈıÒ». (√ ¶ÂÈÛ¤-
Ù·ÈÚÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÚÒÙ· ÙÔÓ ¤Ó· fiÚÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÔÌÔʈӛ·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fi-
ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·‰ËÊ·Á›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔηχÙÂÈ ÙÔÓ
‰Â‡ÙÂÚÔ, ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ fiÚÔ Î·È, ¤ÂÈÙ· ·fi Â›ÌÔÓ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ,
ηٷʤÚÓÂÈ, Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∆ÚÈ‚·ÏÏÔ‡, Ó· ÂÍ·-
ÛÊ·Ï›ÛÂÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÔÚȷ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙÒÚ·
ÙË ‰Â‡ÙÂÚË «·ÚÂÙ‹» ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙË ‚ϷΛ· ÙÔ˘. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÁÈ·
ÙÔÓ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÌÈ·˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ ·Ú¯·›Ô ıÂ-
·Ù‹ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ ‹Úˆ· ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜, ÙÔ ÂӉȷʤ-
ÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹, ÛÙÔ Ò˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô‰ËÁÔ‡-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô.)
ñ ™Ù· ·ıËÓ·˚ο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜.

H ∂•√¢√™ (ÛÙ. 1788-1851)

∏ ÂÓfiÙËÙ· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘


(ÛÙ. 1788-804) Î·È ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ŒÍÔ‰Ô (ÛÙ. 1805-51).
∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘ ÙÔÓ›-
˙Ô˘Ì ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙË ÛÙÂÓ‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È
ÁÈ· ÙÔ ‡ÊÔ˜ (Ì›ÌËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜) Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (·˘ÛÙËÚ‹ ÂÎ-
‰Ô¯‹ ÙÔ˘ È·Ì‚ÈÎÔ‡ ÙÚÈ̤ÙÚÔ˘ — η̛· ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ˘˜ 10 ·fi ÙÔ˘˜ 14 ÛÙ›-
¯Ô˘˜) Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ̤ÓÔ Ù‡Ô ∞ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Úfi-
Ù˘Ô, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı›, Â›Ó·È ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ΋ڢΘ
Ô˘ ÚÔ¤ÌÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÊÈÍË Î¿ÔÈÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡
ÚÔÛÒÔ˘ (‚Ï. ∞ÈÛ¯. ∞Á·Ì. ÛÙ. 503 Î.ÂÍ.).

[ 36 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 37

¢π¢∞∫∆π∫√π ™∆√Ã√π – °ENIKE™ KATEY£YN™EI™ / H E•O¢O™

∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ·ÁÁÂÏÈ΋ Ú‹ÛË ÂÈÌË·ÓÂÈ ÙÔÓ (Ú·ÁÌ·ÙÈ-


Îfi) ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÂÓ ÙË ‰fiÍË ÙÔ˘, Î·È fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë Â-
ÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÎËÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ ı· ‰Ô‡ÌÂ
·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È Ôχ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·-
Ê‹˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÙË ÛÎËÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·
Â·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎˆÌÈÎfiÙËÙ·.
™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ŒÍÔ‰Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ı·̷ÙÈÎfiÙ·ÙË ÛÎËÓ‹, fiÙÈ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ô ¯ÔÚfi˜ ̤۷ ÛÂ
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ıÚÈ¿Ì‚Ô˘, fiÙÈ Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·ÔÙÂÏ› ηÓfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ
ŒÍÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ, fiÙÈ Ë ŒÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ √ÚÓ›ıˆÓ, fiˆ˜ ηÈ
¿ÏÏˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (.¯. ∂ÈÚ‹ÓË), ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ Á·Ì‹ÏÈ·
ÁÈÔÚÙ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË Á·Ì‹ÏÈ· ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·.

[ 37 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 38
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 39

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞

32 [30] Afi ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ÔÈËÙ‹ AΤÛÙÔÚ· (·Ú. 25 Snell) ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È Ô‡Ù ̛· ϤÍË.
37-8 [36-7] O •ÂÓÔÊÒÓ ÛÙËÓ AÓ¿‚·ÛË, ̤۷ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ (1, 2, 6.7.20.23),
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË Û‡˙¢ÍË fiÏÈÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ Î·d Â鉷›ÌÔÓ·, ·Ó·-
ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û fiÏÂȘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜.
43 [41] AÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ¤Ó· ¯ˆÚ›Ô ·fi ÙȘ NÂʤϘ, fiÔ˘ Ô ™ÙÚ„ȿ‰Ë˜ ·Ú-
ÓÂ›Ù·È Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› fiÙÈ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ,
ϤÂÈ, ‰ÈηÛÙ¤˜ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó (ÛÙ. 206-8): (MA£HTH™) ·≈ÙË ‰¤ ÛÔÈ Áɘ Â-
Ú›Ô‰Ô˜ ¿Û˘. ïÚˇÄ˜; / ·¥‰Â ÌbÓ \AıÉÓ·È. (™TPEæIA¢H™) Ù› Ûf ϤÁÂȘ; Ôé ›ıÔÌ·È,
/ âÂd ‰ÈηÛÙa˜ Ôé¯ ïÚá ηıË̤ÓÔ˘˜.
45-6 [43-4] °È· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ı˘Û›· ‚Ï. Ù· ·Ú·ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ W.
Burkert, ÛÙË ÛÂÏ. 25-27 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜.
65 [60] Ÿˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏÔ› ÙÚfiÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ú¿ ÚÔÛ‰ÔΛ·Ó, ÈÛ¯‡Ô˘Ó
Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, ÙËÓ fiÚÙ· ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜,
fiˆ˜ οÓÂÈ Ô ôÁÚÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔÊÚ¿ÛÙÔ˘ (¨12), ·ÏÏ¿ Ô ˘ËÚ¤Ù˘.
70 [65] MÈ· ·Ú¯·›· ·ÚÔÈÌ›· ¤ÏÂÁÂ: «fiÏÔ Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ‚Á¿˙ÂÈ Ë §È‚‡Ë». BÏ. AÚÈ-
ÛÙÔÙ. ¶ÂÚd ˙ÒˆÓ ÁÂÓ¤Ûˆ˜ 746b7 Ùe ÂÚd Ùɘ §È‚‡Ë˜ ·ÚÔÈÌÈ·˙fiÌÂÓÔÓ ó˜ à› ÙÈ
Ùɘ §È‚‡Ë˜ ÙÚÂÊÔ‡Û˘ ηÈÓfiÓ. §È‚‡Ë ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î¿ÔÙ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ηÈ
ÔÏfiÎÏËÚË Ë AÊÚÈ΋.
82 [77] AÚ¯¤ÛÙÚ·ÙÔ˜ Ô °ÂÏÒÔ˜ (4Ô˜ ·È. .X.), Supplementum Hellenisticum 140, 1-4
ÙcÓ àʇËÓ Ì›ÓıÔ˘ ÄÛ·Ó ÏcÓ ÙcÓ âÓ \Aı‹Ó·È˜Ø / ÙeÓ ÁfiÓÔÓ âÍ·˘‰á ÙeÓ àÊÚeÓ Î·-
Ï¤Ô˘ÛÈÓ òIˆÓ˜. / ηd Ï·‚b ÚfiÛÊ·ÙÔÓ ·éÙeÓ âÓ º·Ï‹ÚÔ˘ / àÁÎáÛÈ<Ó> ÏËÊı¤Óı’
îÂÚÔÖ˜.
86 [80] AÓ¿ÏÔÁÔ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, fiÔ˘ Ô YËÚ¤Ù˘ ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÚÔ¯›ÏÔ˜ (fiÓÔÌ· ˘‰Úfi‚ÈÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡).
89 [82] ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ «‰Â›ÓËÛ »
Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘. ™ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÌÂÙÔ¯‹ ηٷʷÁÒÓ.
103 [95] ÔÈ ıÂÔ› ÙÔÈ OχÌÔ˘: H ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ (Ôî ‰Ò‰Âη ıÂÔ›) ÛË-
Ì·›ÓÂÈ Èı·ÓÒ˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ‰ÂÓ
ÌÔÚ› Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ¤Ó·˜ ıÂfi˜ ‹ οÔÈÔÈ ıÂÔ›, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ
‰ˆ‰ÂοıÂÔ.
108 [99] TÔ Ú¿ÌÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ¯Ù˘ËÙfi Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÛÙÔȯ›Ô
ÛÙÔ ÚÔÛˆÂ›Ô ÙÔ˘ YËÚ¤ÙË Î·È Èı·ÓÒ˜ Î·È ÙÔ˘ TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡.
109 [100] AÓ·Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÛÔÊfiÎÏÂÈÔ˘ TËÚ¤· ÂȯÂÈÚ› Ô N›ÎÔ˜ X. XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜,
£Â·ÙÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Aı‹Ó· [™ÙÈÁÌ‹] 2003, ÛÂÏ. 135-54. O ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ TËÚ¤·
›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ (‚Ï. Ù· Û¯fiÏÈ· ÛÙÔÓ
ÛÙ. 311) ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎˆÌÈÎÒÓ. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ, Ô K¿Óı·ÚÔ˜ (5Ô˜ ·È.), Ô
AÓ·Í·Ó‰Ú›‰Ë˜ (4Ô˜ ·È.) Î·È Ô ºÈϤٷÈÚÔ˜ (4Ô˜ ·È.), ¤ÁÚ·„·Ó Έ̈‰›· Ì ٛÙ-
ÏÔ TËÚ‡˜.
111 [102] ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, Ô ¶˘ÚÈÏ¿Ì˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ·ÔÛÙÔÏ‹

[ 39 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 40

√ƒ¡π£∂™

ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·, ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ ·ÁfiÓÈ·. ◊Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÙfiÛÔ Û¿ÓÈ· Î·È ¤Î·Ó·Ó
Ù¤ÙÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË, ÒÛÙ οÔÈÔÈ Ù·Í›‰Â˘·Ó, ϤÂÈ, ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË
™¿ÚÙË ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· Ù· ‰Ô˘Ó.
112 [102] M ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ˘ÔÎÚÈ-
ÙÈ΋, ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› Ë ÂÈηۛ· fiÙÈ Ù· ÊÙÂÚ¿ —·Ó ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·Ú¯·›· Ϥ-
ÍË ÙÂÚ¿— ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î·È ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÎˆÌˆ‰›·˜
Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ (Î·È ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›;) Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ËÚÒˆÓ.
116-7 [107-8] ¢Â›Ù Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ (6, 30-2) ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ıË-
Ó·˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ™ÈÎÂÏ›· ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ.
120 [111] BÏ. Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ôÁÁÂÏÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÒÓ˘ÌÔ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ˘ OÚ¤ÛÙË ÛÙË
ÊÂÚÒÓ˘ÌË ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë (ÛÙ. 919-920): çÏÈÁ¿ÎȘ ôÛÙ˘ ÎàÁÔÚĘ ¯Ú·›ÓˆÓ
·ÎÏÔÓ, / ·éÙÔ˘ÚÁfi˜, Ô¥ÂÚ Î·d ÌfiÓÔÈ ÛÒ˙Ô˘ÛÈ ÁÉÓ. ¶Ú‚. Î·È B¿Î¯Â˜ ÛÙ. 717-8 η›
ÙȘ Ï¿Ó˘ ηْ ôÛÙ˘ ηd ÙÚ›‚ˆÓ ÏfiÁˆÓ / öÏÂÍÂÓ Âå˜ ±·ÓÙ·˜ (Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘
¤Î·Ó ÙË ÌÔÈÚ·›· ÚfiÙ·ÛË Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ AÁ·‡Ë ηÈ
Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂΉԇÏ¢ÛË ÛÙÔÓ ¶ÂÓı¤·.)
140 [132] AÎfiÌ· Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ÓÂÚfi,
¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ì¿ÓÈÔ, fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÓ›ÎÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹
AÁ¿ıˆÓ· (¶Ï¿Ù. ™˘Ì. 174a).
141 [133] [¢ËÌÔÛı.], K·Ùa N·›Ú·˜ 24 ηd Û˘Ó¤ÈÓÂÓ Î·d Û˘Ó‰›ÓÂÈ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÏÏáÓ
N¤·ÈÚ· ·ñÙËd ó˜ ëÙ·›Ú· ÔsÛ· (‚Ï. ÙÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙ·ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ K¿·ÚË).
IÛ·›Ô˜, ¶ÂÚd ÙÔÜ ¶‡ÚÚÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ 14 Ôé‰b ·î Á·ÌÂÙ·d Á˘Ó·ÖΘ öÚ¯ÔÓÙ·È ÌÂÙa ÙáÓ
àÓ‰ÚáÓ âd Ùa ‰ÂÖÓ·, Ôé‰b Û˘Ó‰ÂÈÓÂÖÓ àÍÈÔÜÛÈ ÌÂÙa ÙáÓ àÏÏÔÙÚ›ˆÓ, ηd Ù·ÜÙ·
ÌÂÙa ÙáÓ âÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ.
146-51 [137-42] OÈ ·Ï·›ÛÙÚ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¿ÓÔÈÁ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ηÈ
¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË
¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ÂÙÒÓ.
230 [207] BÏ. E. Craik, «The Staging of Sophokles’ Philoktetes and Aristophanes’
Birds», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: «Owls to Athens», Essays on Classical Subjects presented to Sir
Kenneth Dover, ed. by E.M. Craik, OÍÊfiÚ‰Ë 1990, ÛÂÏ. 81-4. H ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô
TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓfi˜ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÈηÓÔÔÈ›.
O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ˘ÔÎÚÈÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÁÔÓÙ·Ó. ŸÙ·Ó
Û ¤Ó· ı¤·ÙÚÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÔÛˆ›· Ë ÊˆÓ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‚·ÛÈÎfi, ·Ó
fi¯È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÚÔÛfiÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ˘ÔÎÚÈÙ‹˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ηӤӷ˜
·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·fi
Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¤Ó· (ÙÔ ·Ó··ÈÛÙÈÎfi) ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘Û›·˙ ȉȷ›-
ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜;
242 [218] Ô ¯Ú˘ÛÔÌ¿ÏÏ˘ (·Ú¯. ¯Ú˘ÛÔÎfiÌ·˜): XÚ˘ÛÔÎfiÌ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜
Ô AfiÏψÓ, Û·ÓÈfiÙÂÚ· ¿ÏϘ ıÂfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ‹ Ô ŒÚˆ˜.
243 [219] ¯Ú˘Û‹: O K¿Ï‚Ô˜ ÛÙËÓ ˆ‰‹ «EȘ MÔ‡Û·˜» (ÛÙÚ. ·ã) ·ÔηÏ› ÙË Ï‡Ú·
«¯Ú˘ÛfiÓ ‰ÒÚÔÓ, / ¯¿ÚÌ· §ËÙÔÁÂÓ¤Ô˜ ̤Á·».

[ 40 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 41

™YM¶§HPøMATIKA ™XO§IA

247 [223] H ˉ‡ÙËÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘
·˘ÏÔ‡. O ›‰ÈÔ˜ Ô ·˘Ïfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ê‰˘‚fi·˜. °È· ÙÔÓ ·˘Ïfi Î·È ÙË Ï‡Ú·
‚Ï. Ù· Û¯ÂÙÈο Ï‹ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ EÁ΢ÁÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜
ÙÔ˘ ™fiψӷ Mȯ·ËÏ›‰Ë, Aı‹Ó· [MIET] 1982.
270 [242] K·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡Ó ˙Ò· (΢ڛˆ˜ ·ÈÁÔ-
Úfi‚·Ù·) Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó, ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÙË ÊˆÓ‹
ÙÔ˘˜.
297 [267] OÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÂΉfiÙ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Fraenkel, ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔ «ÙÔÚÔ-
Ù›Í ÙÔÚÔٛͻ ˆ˜ ¤Ó· encore ÛÙÔÓ TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓfi. £ÂˆÚԇ̠Èı·ÓfiÙÂÚÔ fiÙÈ Ë
ÎÚ·˘Á‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘Ï›. (H Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛË-
Ì·›ÓÂÈ Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡ Û˘ÓËÁÔÚ› ˘¤Ú ·˘-
Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜.)
306 [276] O ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÌÔ˘ÛfiÌ·ÓÙȘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘ ηÈ
·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ.
318 [288] TÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÈÓÔË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË fiÓÔÌ· «Î·ÙˆÊ·ÁĘ» Ú¤-
ÂÈ Ó· ˯ԇÛ ˆ˜ ˘·ÚÎÙfi fiÓÔÌ· Ô˘ÏÈÔ‡, ÂÂȉ‹ Ë ·Ú¯·›· ηٿÏËÍË -Ę
‹Ù·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ÏÈÒÓ (.¯. àÙÙ·ÁĘ).
326 [296] H ›ÛÔ‰Ô˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¿ÚÔ‰Ô˜. K·È ÔÈ ‰‡Ô fiÚÔÈ Â›Ó·È ·Ú¯·›ÔÈ, Ô ·Ï·Èfi-
ÙÂÚÔ˜ fï˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜. H Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Úfi‰ˆÓ (Ë ‰ÂÍÈ¿ Ô‰Ë-
Á› ÛÙËÓ fiÏË, Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹), Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁȈ-
ı› ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÔ¯‹, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·. BÏ. N.X.
XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜, Production and Imagination in Euripides, Aı‹Ó· [EÏÏËÓÈ΋
AÓıÚˆÈÛÙÈ΋ EÙ·ÈÚ›·] 1965, ÛÂÏ. 128-1336.
341 [310] AÓ Î¿ÔÈÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ‹ οÔȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÔÚfi ‹ ÙÔÓ ÎÔ-
Ú˘Ê·›Ô ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¿ÓÙ·.
442 [409] °È· ÙË ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ó·-
ÓÙÈ ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‚Ï. ∏Úfi‰. 1, 60, 3... Ùe ^EÏÏËÓÈÎeÓ (sc. öıÓÔ˜) âeÓ Î·d ‰Â-
ÍÈÒÙÂÚÔÓ Î·d ÂéËı›Ë˜ äÏÈı›Ô˘ àËÏÏ·Á̤ÓÔÓ ÌÄÏÏÔÓ (= «ÔÈ ŒÏÏËÓ˜... Ô˘ ηÈ
Â˘Ê˘¤ÛÙÂÚÔÈ ‹Û·Ó Î·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ·ÓfiËÙ˜ ·Ê¤ÏÂȘ», ÌÙÊÚ. ¢.N.
M·ÚˆÓ›Ù˘) ... âÓ \AıËÓ·›ÔÈÛÈ ÙÔÖÛÈ ÚÒÙÔÈÛÈ ÏÂÁÔ̤ÓÔÈÛÈ ÂrÓ·È ^EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÔ-
Ê›ËÓ. ¶Ú‚. ηd E˘Ú. B¿Î¯. ÛÙ. 483-4: ŸÙ·Ó Ô ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Û ıÓËÙfi ¢Èfi-
Ó˘ÛÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë fiÏÔÈ ÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, Ô ¶ÂÓ-
ı¤·˜ ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ: ÊÚÔÓÔÜÛÈ ÁaÚ Î¿ÎÈÔÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏ‡Ø Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ÙÔÓ ‰ÈÔÚ-
ıÒÓÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: Ù¿‰’ Âs Á ÌÄÏÏÔÓØ Ôî ÓfiÌÔÈ ‰b ‰È¿ÊÔÚÔÈ.
476-8 [442-4] TÔ ·ÛÙÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·È¯ÌËÚfi, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ÙÔ Îˆ-
ÌÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜: Ô Ù˘ÈÎfi˜ ÎÔÓÙfi˜ ¯ÈÙÒÓ·˜ ¿ÊËÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÙÔÓ
Ê·ÏÏfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙÂıÂÈ̤ӷ Ù· Ô›ÛıÈ·.
480-1 [445-6] °È· ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ‰Â›Ù ÙÔ
ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ AÓÙÈÊ¿ÓË, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ
Ù˘ AÓıÔÏÔÁ›·˜ AÚ¯·›·˜ EÏÏËÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙˆÓ £.K. ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ –
™. TÛÈÙÛÈÚ›‰Ë – §. AÓÙ˙Ô˘Ï‹ – °. KÚÈÙÛ¤ÏË, Aı‹Ó· [OE¢B] 2001, ÛÂÏ. 480-
3, Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙfiÌÔ Ù˘ AÓıÔÏÔÁ›·˜, ÛÂÏ.
253. °È· ÙÔÓ ÂËÚ·ÛÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ ·fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ‰Â›ÙÂ

[ 41 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 42

√ƒ¡π£∂™

ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ (‰˘ÛÊÔÚÔ‡ÓÙ·) ¶Ï¿ÙˆÓ· (NfiÌÔÈ 659 ·):


ÔûÙ ÁaÚ ·Úa ı¿ÙÚÔ˘ ‰ÂÖ ÙfiÓ Á àÏËıÉ ÎÚÈÙcÓ ÎÚ›ÓÂÈÓ Ì·Óı¿ÓÔÓÙ·, ηd
âÎÏËÙÙfiÌÂÓÔÓ ñe ıÔÚ‡‚Ô˘ ÙáÓ ÔÏÏáÓ Î·d Ùɘ ·ñÙÔÜ à·È‰Â˘Û›·˜, ÔûÙ’ ·s ÁÈ-
ÁÓÒÛÎÔÓÙ· ‰È’ àÓ·Ó‰Ú›·Ó ηd ‰ÂÈÏ›·Ó âÎ Ù·éÙÔÜ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÔyÂÚ ÙÔf˜ ıÂÔf˜
âÂηϤ۷ÙÔ Ì¤ÏÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÈÓ, âÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ „¢‰fiÌÂÓÔÓ àÔÊ·›ÓÂÛı·È ®÷·ı‡Ìˆ˜
Ù‹Ó ÎÚ›ÛÈÓØ Ôé ÁaÚ Ì·ıËÙc˜ àÏÏa ‰È‰¿ÛηÏÔ˜, œ˜ Á Ùe ‰›Î·ÈÔÓ, ı·ÙáÓ ÌÄÏÏÔÓ
ï ÎÚÈÙc˜ ηı›˙ÂÈ, ηd âÓ·ÓÙȈÛfiÌÂÓÔ˜ ÙÔÖ˜ ÙcÓ ì‰ÔÓcÓ Ìc ÚÔÛËÎfiÓÙˆ˜ àÔ‰È-
‰ÔÜÛÈ ı·ٷ֘.
488-9 [450-1] ¶Ú‚. ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚÒÙÔ ÛÙ¿ÛÈÌÔ Ù˘ \AÓÙÈÁfiÓ˘ (ÔÏÏa Ùa ‰ÂÈÓa ÎÙÏ.).
507 [469] °È· ÙÔ˘˜ TÈÙ¿Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ °›Á·ÓÙ˜ (592) ‚Ï. Úfi¯ÂÈÚ· Ù· Û¯ÂÙÈο Ï‹Ì-
Ì·Ù· ÛÙÔ §ÂÍÈÎfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÚˆÌ·˚΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ P. Grimal, ÂÈÌ.
µ·Û. ÕÙÛ·ÏÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË [University Studio Press] 1991. K·Ù¿ ÙË ‰È‰·-
Ûηϛ· Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û¯¤-
‰ÈÔ ÙÔ˘ (ıÂÔÌ¿¯Ô˘) ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÙˆÓ (ıÂÔÌ¿¯ˆÓ) °ÈÁ¿-
ÓÙˆÓ ‹ TÈÙ¿ÓˆÓ.
509 [471] °È· ÙËÓ ÔÏ˘Ú·ÁÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ‚Ï. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›-
‰Ë (1, 70) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ AÓıÔÏÔÁ›·, ÙfiÌ. Bã, ÛÂÏ. 82-5.
510-3 [472-5] AåÏÈ·Ófi˜, ¶ÂÚd ˙ÒˆÓ å‰ÈfiÙËÙÔ˜ 16, 5: ·Ö˜ âÁ¤ÓÂÙÔ \IÓ‰áÓ ‚·ÛÈÏÂÖ, ηd
à‰ÂÏÊÔf˜ Âr¯ÂÓ, Ô¥ÂÚ ÔsÓ àÓ‰Úˆı¤ÓÙ˜ âΉÈÎÒÙ·ÙÔ› Ù Á›ÓÔÓÙ·È Î·d ψÚÁfiÙ·ÙÔÈ.
ηd ÙÔ‡ÙÔ˘ ÌbÓ ó˜ ÓˆٿÙÔ˘ ηٷÊÚÔÓÔÜÛÈ, ÙeÓ ‰b ·Ù¤Ú· âÎÂÚÙfiÌÔ˘Ó Î·d ÙcÓ ÌË-
Ù¤Ú·, Ùfi ÁÉÚ·˜ ·éÙáÓ âÎÊ·˘Ï›Û·ÓÙ˜. àÓ·›ÓÔÓÙ·È ÔsÓ âÎÂÖÓÔÈ ÙcÓ ÛfÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ‰È·-
ÙÚÈ‚cÓ, ηd ü
ˇ ¯ÔÓÙÔ Ê‡ÁÔÓÙ˜ ¬ Ù ·Ö˜ ηd Ôî Á¤ÚÔÓÙ˜. Û˘ÓÙfiÓÔ˘ ‰b ôÚ· ·éÙÔf˜
ÔÚ›·˜ ‰È·‰Âͷ̤Ó˘, Ôî ÌbÓ àÂÖÔÓ Î·d àÔıÓ‹ÛÎÔ˘ÛÈÓ, ï ‰b ·Ö˜ ÔéÎ èÏÈÁÒ-
ÚËÛÂÓ ·éÙáÓ, àÏÏ’ öı·„ÂÓ ·éÙÔf˜ âÓ ë·˘Ùˇá, Í›ÊÂÈ ÙcÓ ÎÂÊ·ÏcÓ ‰È·ÙÂÌÒÓ. àÁ·-
Ûı¤ÓÙ· ‰b ÙeÓ ¿ÓÙ’ âÊÔÚáÓÙ· ≠HÏÈÔÓ Ôî ·éÙÔ› Ê·ÛÈ Ùɘ ÂéÛ‚›·˜ ÙcÓ ñÂÚ‚ÔÏ‹Ó,
ùÚÓÈÓ ·éÙeÓ àÔÊÉÓ·È, οÏÏÈÛÙÔÓ ÌbÓ ù„ÂÈ, Ì·ÎÚ·›ˆÓ· ‰b ÙeÓ ‚›ÔÓØ ñ·Ó¤ÛÙËÎÂ
‰b Ôî ηd ÏfiÊÔ˜ âÎ Ùɘ ÎÔÚ˘Êɘ, ÔîÔÓÂd ÌÓËÌÂÖÔÓ ÙÔÜÙÔ ÙáÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¬ÙÂ
öÊ¢ÁÂÓ. (™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘).
605 [566] °È· ÙËÓ ·‰ËÊ·Á›· ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ÏÈÎfi Î·È Ù· ÙÚ›·
‰Ú·Ì·ÙÈο ›‰Ë, ‚Ï. ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë, «^HÚ·ÎÏɘ
à‰ËÊ¿ÁÔ˜», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ŸÚÓÈı˜: Ÿ„ÂȘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÌÈ·˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋˜ Έ-
̈‰›·˜, ÂÈÌ. A. TÛ·ÎÌ¿Î˘ – M. XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¶Ú·ÎÙÈο ™˘ÌÔÛ›Ô˘ –
§Â˘ÎˆÛ›·, OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1994), Aı‹Ó· [¶··‰‹Ì·˜] 1997, ÛÂÏ. 13-22.
629 [590] O ΈÌÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ÕÏÂÍȘ, ·fiÛ. 122KA åÛ¯¿‰Â˜, / Ùe ·Ú¿ÛËÌÔÓ
ÙáÓ \AıËÓáÓ.
676-7 [637-8] OÈ ‰‡Ô ¤ÓÓÔȘ (‰‡Ó·ÌË – ÁÓÒÛË) ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ôχ ÈÔ ÂÌÊ·-
ÙÈο ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ÂÂȉ‹ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú¯·›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÈÛÔ-
Û‡ÏÏ·‚· Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÌfi˯· (®ÒÌË – ÁÓÒÌË). ¢ÂÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›·
fiÙÈ ÙË Û‡˙¢ÍË ®ÒÌË – ÁÓÒÌË ÙÔÓ 5Ô ·È. .X. ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔÓ °ÔÚÁ›·
(EÈÙ¿Ê. ·fiÛ. 6 DK), ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠfiÛÔ
ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙȘ ·Ú˯ËÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜, Î·È ÛÙÔÓ ˙Ëψً
ÙÔ˘ °ÔÚÁ›·, ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ÔÈËÙ‹ AÁ¿ıˆÓ· (·fiÛ. 27 Snell).
679 [640] TÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ú‹Ì· ÌÂÏÏÔÓÈÎÈÄÓ ı· ÌÔÚÔ‡-

[ 42 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 43

™YM¶§HPøMATIKA ™XO§IA

Û·Ì ӷ ÙÔ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì Ì ÙÔ Â›Û˘ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ «Ó· ÓÈÎÈÔÙÚȂԇ̻


(·ÓÙ› «Ó¿ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚ÔÜÌ»).
685 [645] ηd âÓ ÙÔÖ˜ ‰ÂÈÓÔÖ˜ Âé¤Ïȉ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ KÔÚ›Ó-
ıÈÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ¯ˆÚ›Ô ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë (1, 70). E›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ô
¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ ··ÓÙ¿ Î·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ E˘ÂÏ›‰Ë. TÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘
(KÚÈÒ·) ›Ûˆ˜ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó.
692-4 [652-3] H ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔÓ ·ÂÙfi Î·È ÙËÓ ·ÏÂÔ‡ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ï·˚Îfi
·ÊËÁËÙ‹ (M‡ı. 1), ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ‹‰Ë ÛÙÔÓ AÚ¯›ÏÔ¯Ô, Ô˘ ¤˙ËÛ ÎÔÓÙ¿
¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÚÈÓ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤˙ËÛÂ Ô A›ÛˆÔ˜ (6Ô˜ ·È. .X.).
695 [654] H ¢ڤˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú›˙˜ Ì ̷ÁÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜
¢ÓÔ‹ıËΠ›Ûˆ˜ ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Î¿ÔȘ Ú›˙˜ ¤¯Ô˘Ó ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜
ȉÈfiÙËÙ˜.
697 [656] ™ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÓfiÌ·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÚÔ¤Ï¢Û˘ (.¯.
ºÚ‡Í), ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ (.¯. ¶˘ÚÚ›·˜ = ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ˘), ÙËÓ ˘·ÚÎÙ‹
‹ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ÙˆÓ (.¯. ¶›ÛÙÔ˜) Î.¿.
728 [686] ø˜ «Ï¿ÛÙ˘» ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, οÔ˘ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ¶ÚÔÌËı¤-
·˜ (ºÈϋ̈Ó, ·fiÛ. 93, 1-2 KA). H ÁÂÌ¿ÙË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ
(˙ˆÓÙ·ÓÒÓ) ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÛÎÈ¿ Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÔÈËÙÈ΋ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË. A·Ú¿-
ÌÈÏÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÊÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓ‰¿-
ÚÔ˘ (¶˘ı. 8, 95-6): ÛÎÈĘ ùÓ·Ú ôÓıÚˆÔ˜.
729 [687] ηÎÔÚ›˙ÈÎÔÈ (·Ú¯. Ù·Ï·Ô› ): TÔ ¿Û¯ÂÈÓ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒ-
ÈÓË ÌÔ›Ú·. Ì ÛΤ„ÂȘ ·ı¿Ó·Ù˜: A˘Ùfi ÛÙÔ ¤Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÓfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¢›·.
732 [690] £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ÌÂÙ¤ˆÚ·
(¶Ï¿Ù. AÔÏ. 23 D).
733 [691] K·Ì›· ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÎÔÛÌÔÁÔÓ›· ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙË Á¤ÓÂÛË ÙˆÓ Ô˘-
ÏÈÒÓ.
734 [692] T· ÔÙ¿ÌÈ· η٤¯Ô˘Ó Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙË £ÂÔÁÔÓ›· ÙÔ˘ HÛÈfi‰Ô˘ (ÛÙ. 109).
OÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¶Úfi‰ÈÎÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙȘ ÔÏÂÌÔ‡Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ-
Τ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó Â›Î·ÈÚ˜ Î·È Ó· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ·‹¯ËÛË — ‹ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó
·ÎÚ·›Â˜.
735-44 [692-703] TfiÛÔ Ë ÎÔÛÌÔÁÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È‹ÁËÛË fiÛÔ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ AÓ·-
·›ÛÙˆÓ Î·È ÙÔ ¶Ó›ÁÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ¯ÔÚfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜
ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È «‚·ÛÈÏÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜».
735 [692] °È· ÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘
(X¿Ô˜, N‡¯Ù·, ŒÚ‚Ԙ, T¿ÚÙ·Ú·). ™ÙÔÓ HÛ›Ô‰Ô (£ÂÔÁ. 116-20) Ë ÛÂÈÚ¿ ›-
Ó·È: X¿Ô˜, °·›·, T¿ÚÙ·Ú·, ŒÚˆ˜).
736 [693] O ·¤Ú·˜, Ô «˙ˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜» ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ Ì˘ıÈΤ˜ ÎÔ-
ÛÌÔÁÔӛ˜, ¤·È˙ fï˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÊÈ-
ÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÙÔÓ Í¯ÓÔ‡Ó Î·È ·Ó·-
ʤÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ù˘ Á˘ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (ÛÙ. 743).
748 [706] TÔ ÎÔÎfiÚÈ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ‹Ù·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
‰ÒÚÔ.

[ 43 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 44

√ƒ¡π£∂™

751-7 [709-715] TÔ ÚfiÙ˘Ô Â›Ó·È, Ê·›ÓÂÙ·È, Î·È Â‰Ò Ô HÛ›Ô‰Ô˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fï˜
Ì ÙÔ Ô›ËÌ· ŒÚÁ· Î·È H̤Ú˜ (ÛÙ. 383 Î.ÂÍ.).
757 [715] A˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Έ̈‰›·˜. MÈ· «¯ÔÓÙÚ‹ ¯ÂÈ̈-
ÓÈ¿ÙÈÎË Î¿·» (·Ú¯. ¯Ï·ÖÓ·), Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ·-
¯Ù›, ‰ÂÓ ÙËÓ Ô˘Ï¿˜ οı ¿ÓÔÈÍË.
762 [720] οı ·Óٿ̷̈: ™‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È Î·Îfi ÛËÌ¿‰È ÙÔ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Úˆ›
Úˆ› ·¿ ‹ Ì·‡ÚË Á¿Ù·. ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ·: K·È Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜
ÚÔÏ‹„ÂȘ, ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· fï˜ ·¤‰È‰·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ
ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ·, Ô˘ ÙÔ ıˆÚÔ‡Û·Ó Î·Ïfi ÛËÌ¿‰È.
771 [729] ̘ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·: Ÿˆ˜ Ô ÓÂÊÂÏËÁÂÚ¤Ù˘ ¢›·˜ ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ HÛÈfi-
‰Ô˘.
781 [739] ¯›ÏÈÔ˘˜... ÛÎÔÔ‡˜: TÔ ·Ë‰fiÓÈ ÎÂÏ·‰Â› ÔÏ˘‹¯ˆ˜ ηd ÔÈΛψ˜ (AÈÏÈ·Ófi˜,
¶ÂÚd ˙ÒˆÓ å‰ÈfiÙ. 12, 28).
816 [774] Œ¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› Ë ÂÈηۛ· fiÙÈ ÔÈ AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› οÔÈÔÓ ·-
Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÔÈËÙ‹ (ÙÔÓ AÏη›Ô;), Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ Î·È ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î‡ÎÓÔ˘˜ Ó· ÎÂÏ·-
‰Ô‡Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘.
913-4 [865-6] ¶Ú‚. ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ηd ¿ÓÙˆÓ Î·d ·ÛáÓ.
920-1 [873-4] °È· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÈÎÔ‡˜ ıÂÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ô-
ϤÌÔ˘, ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙËÓ Aı‹Ó·, ‚Ï. E˘ÚÈ›‰Ë B¿Î¯Â˜, ‚㠤ΉÔÛË, ¤ÌÌÂÙÚË ÌÂ-
Ù¿ÊÚ·ÛË ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶Ú‚ÂÏ¿ÎË, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ E.R. Dodds (ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË §›Ó·˜
K¿Û‰·ÁÏË), Aı‹Ó· [EÙ·ÈÚ›· ™Ô˘‰ÒÓ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °ÂÓÈ΋˜
¶·È‰Â›·˜] 1977, ÛÂÏ. 22-3: «™ÙËÓ Aı‹Ó·, Ô ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ›¯Â ÂÍËÌÂÚˆı›, ·ÏÏ¿ ·˘-
Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋ „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË Â›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›, Î·È ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӈ˜ Ï‹ıÔ˜ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤ-
ÌÔ˘ —·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ— Ë ÔÚ-
ÁÈ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Ï·ÙÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Á·›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ¿ÏÏ·
ÔÓfiÌ·Ù·. H Aı‹Ó· ÏËÌ̇ÚÈÛ ·fi Ï‹ıÔ˜ ıÂÔ‡˜ ÍÂÓÈÎÔ‡˜: ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi
·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·ÙÙÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜
Î·È ‚ÔÚÈÓÔ‡˜ Ì˘ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ — K˘‚¤ÏË Î·È BÂÓ‰›˜, Õ‰ˆÓȘ Î·È ™·‚¿-
˙ÈÔ˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ B¿Î¯Â˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. E›Ó·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ — ÂÓfi˜
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÛÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Ô˘ Ë Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚˆÙfiÁÔÓË ¤ÏÍË Î·È
ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÁÔÓÔ Ù˘ÈÎfi Ô˘ Ô ·ÙÙÈÎfi˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ
ÚÔ ÔÏÏÔ‡. O ™·‚¿˙ÈÔ˜ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ˘˜ ̇ÛÙ˜ ÙÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ Ô ¢Èfi-
Ó˘ÛÔ˜ ›¯Â οÔÙ ˘ÔÛ¯Âı› — ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË Ì ÙË ıÂfiÙËÙ·. K·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ
ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ ٷ ·Ï·È¿ ̤۷ — ÌÈ· ÂÎÛÙ·Ûȷ΋ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÈÂÚÔÙÂ-
ÏÂÛÙ›· Ô˘ ÍÂÙ˘ÏÈÁfiÙ·Ó Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·˘ÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ù˘Ì¿ÓÔ˘». °È· ÙË
Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ™·‚¿˙ÈÔ˘ ‚Ï. ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË (18, 259-260) Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ AÓıÔÏÔÁ›·, ÙfiÌ. Bã, ÛÂÏ. 251-253.
961 [915] ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ (·Ú¯. çÙÚËÚfiÓ): TÔ ·Ú¯·›Ô Â›ıÂÙÔ çÙÚËÚe˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ
«‰È¿ÙÚËÙÔ˜».
973 Î.ÂÍ. [926 Î.ÂÍ.] E‰Ò Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. 987-9 Ô ÎˆÌÈÎfi˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘
¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ (·fiÛ. 105 a-b), ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ·Ó·ÏfiÁˆ˜.

[ 44 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 45

™YM¶§HPøMATIKA ™XO§IA

1025 [982] O ¯ÚËÛÌfi˜ ÙÔ˘ AfiÏψӷ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ
¯ÚËÛÌfi ÙÔ˘ B¿ÎË.
1038 [995] TÔ Ô͇̈ÚÔ «Ó· Á  ˆ ÌÂÙÚ‹Ûˆ... ÙÔÓ · ¤ Ú · » ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Â˘-
ÎÚÈÓ¤ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ı·ً.
1045 [1001] H ·ÚÔÌÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ‹ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ì ÊÔ‡ÚÓÔ, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯Â-
Ù·È ·fi ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÌÂÙ¤ˆÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· «¤‚Á·˙ Á¤-
ÏÈÔ», ·ÊÔ‡ ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¿ÏϘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Û Έ̈‰›· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· (NÂ-
ʤϘ ÛÙ. 95-6, KÚ·Ù›Ó. ·fiÛ. 167).
1089-90 [1040-1] M ÙÔ K·Ú¿ıÈÔÈ – K·Ú¿˙ÈÔÈ Ô £Ú. ™Ù·‡ÚÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Â˘ÚËÌ·-
ÙÈο ÙÔ ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ \OÏÔʇÍÈÔÈ / \OÙÔÙ‡ÍÈÔÈ. H OÏfiÊ˘ÍÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË
fiÏË ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ Õıˆ, Ë ÔÔ›· ·Ó‹Î ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›·. TÔ
«\OÙÔÙ‡ÍÈÔÈ» Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ· (·fi ÙÔ Ú‹Ì· çÙÔÙ‡˙ˆ =
ÎÚ·˘Á¿˙ˆ çÙÔÙÔÖ [= ÂÚ. ˆ¯!]).
1102 [1054] MÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 415 .X. ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î·È Ôχ ÁÈ· Ó· ηÙË-
ÁÔÚËı› οÔÈÔ˜ ˆ˜ ÂÌÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÏÈÁ·Ú¯Èο ÊÚÔÓ‹Ì·Ù·.
1181 [1130] ¶Ú‚. HÚfi‰. 2, 127, 1 (·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ˘Ú·Ì›‰Â˜) Ù·ÜÙ· ÁaÚ tÓ Î·d ìÌÂÖ˜
âÌÂÙÚ‹Û·ÌÂÓ.
1199 [1147] O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ÛÙ›¯Ô Ù› ‰ÉÙ· ¯ÂÖÚ˜ iÓ ÔéÎ iÓ âÚÁ·-
Û·›·ÙÔ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·Áˆ‰›· (·‰¤Û. ·fiÛ. 46 K. – Sn.), ·ÓÙÈ-
ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË Ï¤ÍË ¯ÂÖÚ˜ Ì ÙË Ï¤ÍË fi‰Â˜.
1232 [1179] OÈ AıËÓ·›ÔÈ, Ô˘ ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÈÔÙÔÍfiÙ˜ (¤ÊÈÔ˘˜ ÙÔÍfi-
Ù˜) ηٿ ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË
ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÈÔÙÔÍfiÙ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ M‹ÏÔ˘.
1251-2 [1201] «™ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ Ô ÙfiÔ˜ ηٷÁˆÁ‹˜ (fiÏË, ‰‹ÌÔ˜ ÎÙÏ.) ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Û ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.» (º.π. ∫·ÎÚȉ‹˜).
1255-6 [1204] ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÿÚȉ· Î·È Ù· ‰‡Ô ÂȉÈο ÏÔ›·. ∆Ô
fiÓÔÌ· «ÿÚȘ» ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È Î·È ˆ˜ fiÓÔÌ· ÙÚÈ‹ÚÔ˘˜.
1264-9 [1211-6] ∆· ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Îϛ̷η. ™ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô
›Ûˆ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ —Èı·Ófiٷٷ fï˜ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·È Ë ÙÚ›ÙË— ›-
Ó·È ·ÌÊ›ÛË̘: Û ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÛÂÍ.
1277 [1213] ·’ ÙȘ ÿÚȉ˜: ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÏÔÁÔ·›ÁÓÈÔ (ÿÚȉ· →
›Úȉ· = Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ) Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ, ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ›Ûˆ˜
Ó· Â›Ó·È «·fi ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÿÚȉ·˜» (ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο).
1279 Î.ÂÍ. [1225 Î.ÂÍ.] O ÙfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘ Â›Ó·È ÎËÚ˘ÁÌ·ÙÈÎfi˜.
1282 [1228] ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ‡˜ Û·˜ (·Ú¯. ÙáÓ ÎÚÂÈÙÙfiÓˆÓ): °È· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô Ôî
ÎÚ›ÙÙÔÓ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÔÈ ıÂÔ›».
1294 Î.ÂÍ. [1238 Î.ÂÍ.] ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·Ú·ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ·
ÙË ÁÏÒÛÛ· (ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ‹ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÚ·Áˆ‰›Â˜) ηÈ
ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (fiÏÔÈ ÔÈ È·Ì‚ÈÎÔ› ÙÚ›ÌÂÙÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó 12 Û˘ÏÏ·‚¤˜, Ô˘‰¤ÔÙ ‰Ë-
Ï·‰‹ ı¤ÛË Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì·ÎÚ¿ Û˘ÏÏ·‚‹ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ‰‡Ô
‚Ú·¯Â›Â˜). °È· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ ‚Ï. ÙȘ Û¯ÔÏÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ.

[ 45 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 46

√ƒ¡π£∂™

1326 Î.Â.Í [1369 Î.ÂÍ.] ∆¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ («‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ») ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó ÌÂ
·Ó·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿.
1328 Î.ÂÍ. [1271 Î.ÂÍ.] ¶ÚÈÓ Ô ∫‹Ú˘Î·˜ ÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, Ì ÙË ÛÒÚ¢-
ÛË ÙˆÓ ˘ÂÚıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛʈӋÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Îϛ̷ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ ÁÈ· Ù·
ÛÔ˘‰·›· Ó¤· Ô˘ ÎÔÌ›˙ÂÈ.
1331 [1274] ∏ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÙÈÌ‹˜ Û ÌË ∞ıËÓ·›Ô Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ÚÒ-
ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 409 .Ã.
1339 [1281] Èڛ˜ οÔÈ· Ì·Ó›· —Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ϤÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘— ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó.
1356 Î.ÂÍ. [‚Ï. 1300 Î.ÂÍ.] ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÚfiÛÎÏËÙÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ù¤ÙÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.
1398 Î.ÂÍ. [1337 Î.ÂÍ.] ¶·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜: ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â›‰ÔÍÔ
·ÙÚÔÎÙfiÓÔ. ¶·ÙÚ·ÏÔ›·˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·. √ Â›-
‰ÔÍÔ˜ ·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ·ÔηÏÂ›Ù·È ·ÙÚ·ÏÔ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ.
1398-400 [1337-9] ∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ √ÈÓfiÌ·Ô˜
(·. 476 Radt).
1416-8 [1354-6] ¢È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÛÔÏÒÓÂÈ·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂-
Ó˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ.
1433 [1370] ÛÙË £Ú¿ÎË: ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 414 .Ã. ·ıËÓ·˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘fi ÙÔÓ
ÛÙÚ·ÙËÁfi ∂˘ÂÙ›ˆÓ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ∞ÌÊ›Ô-
ÏË. ÿÛˆ˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÈÔ ÚÈÓ, fiÙ·Ó
·›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ŸÚÓÈı˜ (Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 414 .Ã.).
1436-7 [1372-4] ∞Ó·ÎÚ¤ˆÓ, ·fiÛ. 378 Page àÓ·¤ÙÔÌ·È ‰c Úe˜ ÙeÓ ò√Ï˘ÌÔÓ ÙÂ-
Ú‡ÁÂÛÛÈ ÎԇʷȘ / ‰Èa ÙeÓ ò∂ÚˆÙ’Ø Ôé ÁaÚ âÌÔd ı¤ÏÂÈ Û˘ÓË‚ÄÓ.
1437 [1374] √ «‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡» Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÔÈËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·.
1441 [1378] ¶·Úˆ‰Â›Ù·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘, ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
Ë Dunbar ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ÏÂÔÓ·ÛÌfi (fi‰· àÓa ·ÎÏÔÓ Î˘ÎÏÂÖ˜ = ·ÎÏˇˆ ‚·‰›-
˙ÂȘ), ÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÛË fi‰· ΢ÎÏÂÖÓ Î·È ÙËÓ ·Ú‹¯ËÛË.
1476 Î.ÂÍ. [1410 Î.ÂÍ.] ∞Ïη›Ô˜, ·fiÛ. 345 Page ùÚÓÈı˜ Ù›Ó˜ Ôú‰’ \øοӈ ÁĘ àf
ÂÚÚ¿ÙˆÓ / qÏıÔÓ ·Ó¤ÏÔ˜ ÔÈÎÈÏfi‰ÂÚÚÔÈ Ù·Ó˘Û›ÙÂÚÔÈ; √ ∫·Ù·‰fiÙ˘, ηÈ
fiÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, ‰ÂÓ Í¯ӿÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ-
ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘.
1478 [1412] ∏ (¯ˆÚ›˜ ·Ô‰¤ÎÙË Â› ÛÎËÓ‹˜) ÚÔÛÊÒÓËÛË «Ù·Ó˘Û›ÙÂÚ ÔÈΛϷ ¯Â-
ÏȉÔÖ», Ë ÔÔ›· ·Ú·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ›Ûˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÚfiÌÔȘ ÚÔÛʈӋÛÂȘ
(Ú‚. ™È̈Ó. ·fiÛ. 597 Page ΢·Ó¤· ¯ÂÏȉÔÖ), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¤ÚÂÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ
·ÛÙÂ›Ô Ì ٷ «ÔÏÏ¿ ¯ÂÏȉfiÓÈ·» (ÛÙ. 1483).
1486 [1420] ÙÂÚáÓ, ÙÂÚáÓ ‰ÂÖ: ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜, ·fiÛ. 140 Radt ¬ψÓ, ¬ÏˆÓ ‰ÂÖ.
1495 [1427] ∏ ÂÈÚ·Ù›· ¢ÓÔ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÌ·¯fi-
ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Ï‹ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ.
1500 [1432] ªÔÈ¿˙ÂÈ ÛηӉ·Ï҉˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Âȉ›‰ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·.

[ 46 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 47

™YM¶§HPøMATIKA ™XO§IA

Ó· Ûο‚ˆ: «ÙÔ Ûο„ÈÌÔ, ÂÚÁ·Û›· Â›ÔÓË Î·È Î¿ˆ˜ ˘ÔÙÈÌËÙÈ΋ (‚. ∞ÚÈ-
ÛÙÔÊ. ·fiÛ. 221), Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ȉȷ›ÙÂÚË Âȉ›Î¢ÛË, ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È
Ô ÚÔ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ —Î·È Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ (‚. ∞ÚÈÛÙÔÙ. ∞ıËÓ. ¶ÔÏÈÙ. 16, 6) —
ÙÚfiÔ˜ Ó· ‚Á¿ÏË Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘. ™˘¯Ó¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Îfi-
Ì· Û ·ÚÔÈÌȷΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ: “ı· ¿ˆ Ó· Ûο„ˆ, Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜”» (º.π.
∫·ÎÚȉ‹˜, ÛÙ. 1432 Û¯fiÏ.). ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ûο„ÈÌÔ Â›Ó·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜
¤Ó·˜ ¤ÓÙÈÌÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ.
1558 [1486] √È ‹ÚˆÂ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ «Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡»
(Burkert).
1564 [1494] ÔúÌÔÈ Ù¿Ï·˜: ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·ÊÒÓËÛË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·.
1594 [1439-41] ŒÓ·˜ Ù˘ÈÎfi˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ·Ú·‰ÂÈ¿˙ÔÓÙ·˜
˯ËÚ¤˜ ·ÚÂÙ¤˜, ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙ›·˜,
Î·È ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·˜ ··ÚÈıÌ› «ÏËÁ¤˜» Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜.
1616 [1546] ÌfiÓÔÓ ıÂáÓ ÁaÚ ‰È¿ Û’: ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· (ÌfiÓÔÓ, Á¿Ú, ‰Èa + ·ÈÙ.) ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜.
1671 Î.ÂÍ. [1569 Î.ÂÍ.] £Ô˘Î˘‰. 1, 53, 4 (·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˘˜
Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÎÂÚ΢ڷ˚ο) ÔûÙ ôÚ¯ÔÌÂÓ ÔϤÌÔ˘, t ôÓ‰Ú˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ,
ÔûÙ Ùa˜ ÛÔÓ‰a˜ χÔÌÂÓ, ∫ÂÚ΢ڷ›ÔȘ ‰b ÙÔÖÛ‰Â Í˘ÌÌ¿¯ÔȘ ÔsÛÈ ‚ÔËıÔd õÏıÔÌÂÓ.
Âå ÌbÓ ÔsÓ ôÏÏÔÛ¤ ÔÈ ‚Ô‡ÏÂÛı ÏÂÖÓ, Ôé ΈχÔÌÂÓØ Âå ‰b âd ∫¤ÚÎ˘Ú·Ó Ï¢-
ÛÂÖÛı j ☠ÙáÓ âÎÂ›ÓˆÓ ÙÈ ¯ˆÚ›ˆÓ, Ôé ÂÚÈÔ„fiÌÂı· ηÙa Ùe ‰˘Ó·ÙfiÓ.
1691 [1615] ¶Ú‚. \∞¯·ÚÓ. 100 Î.ÂÍ. (ÌÈÏÔ‡Ó Ô æ¢‰·ÚÙ¿‚·˜, Ô ¶Ú¤Û‚˘˜ Î·È Ô ¢È-
ηÈfiÔÏ˘) æÂ. å·ÚÙ·ÌaÓ âÍ¿ÚÍ·Ó àÈÛÛfiÓ· Û¿ÙÚ·. / ¶Ú. ͢Ӌηı’ n ϤÁÂÈ; ¢È.
Ìa ÙeÓ \∞fiÏψ ’Ág ÌbÓ Ôû. / ¶Ú. ¤Ì„ÂÈÓ ‚·ÛÈϤ· ÊËÛdÓ ñÌÖÓ ¯Ú˘Û›ÔÓ. / ϤÁ ‰c
Ûf ÌÂÖ˙ÔÓ Î·d Û·ÊᘠÙe ¯Ú˘Û›ÔÓ. / æÂ. Ôé ÏÉ„È ¯ÚÜÛÔ ¯·˘ÓfiÚˆÎÙ’ \π·ÔÓ·Ü. / ¢È.
ÔúÌÔÈ Î·ÎÔ‰·›ÌˆÓ ó˜ Û·Êá˜. ¶Ú. Ù› ‰’ ·s ϤÁÂÈ; / ¢È. ¬ ÙÈ; ¯·˘ÓÔÚÒÎÙÔ˘˜ ÙÔf˜
\π¿ÔÓ·˜ ϤÁÂÈ, / Âå ÚÔÛ‰ÔÎáÛÈ ¯Ú˘Û›ÔÓ âÎ ÙáÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ. (™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¢È-
ηÈfiÔÏ˘ Û˘ÓÂÓÓÔÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ æ¢‰·ÚÙ¿‚· Ì Ó‡̷ٷ.)
∫·È ÛÙÔ˘˜ \∞¯·ÚÓÂÖ˜ Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 梉·ÚÙ¿‚· (ÛÙ. 100) Â›Ó·È ·Î·-
Ù·ÓfiËÙ·. ∆Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì Û·Ṳ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο (ÛÙ. 104), Ù· ÔÔ›·
Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηٷÓÔËÙ¿. ∫·È Ô æ¢‰·ÚÙ¿‚·˜ Î·È Ô ∆ÚÈ‚·ÏÏfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó Ï¤ÍÂȘ Ì ÔÏÏ¿ «·». ÿÛˆ˜ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi Ó· ‰‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú-
¯·›Ô ‚·Ú‚·ÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ϥ͈Ó
Î·È ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÎÏ›ÛË. √ ∆ÚÈ‚·ÏÏfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔʤÚÂÈ
ÙÔ ‰·Û‡ ı (ùÚÓÈÙÔ).
1696 [1620] √ÏfiÎÏËÚË Ë ·Ú¯·›· ·ÚÔÈÌ›· ϤÂÈ: «ÌÂÓÂÙÔd ıÂÔ›, ÔéÎ à·ÙËÏÔ›».
1729 [1644] ηٿ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜: ŸÏ˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙȘ ÎÏËÚÔÓÔÌȤ˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.
1788 Î.ÂÍ. [1706 Î.ÂÍ.] ∏ ÙÚÈÏ‹ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ (t… t… t…), Ë ÔÔ›· ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂ-
Ù¿ÊÚ·ÛË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÂÌÊ·ÙÈÎfiٷٷ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÏfiÁÈ·.
1804 Î.ÂÍ. [1720 Î.ÂÍ.] ¶‚. ∂˘ÚÈ. ∆Úˆ¿‰. 308-14 ôÓ¯Â, ¿Ú¯Â, ÊᘠʤÚÂØ Û¤‚ˆ ÊϤ-
Áˆ– / å‰Ôf å‰Ôf– / Ï·Ì¿ÛÈ Ùfi‰’ îÂÚfiÓ. t ^À̤ӷȒ ôÓ·ÍØ / ̷οÚÈÔ˜ ï Á·Ì¤Ù·˜, /

[ 47 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 48

√ƒ¡π£∂™

̷ηڛ· ‰’ âÁg ‚·ÛÈÏÈÎÔÖ˜ ϤÎÙÚÔȘ / ηْ ò∞ÚÁÔ˜ ê Á·ÌÔ˘Ì¤Ó·. / ^ÀÌcÓ t ^À̤-


Ó·È’ ôÓ·Í. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ÙË ÌÔÓˆ‰›· Ù˘
∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂı› ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘-
‰¿ÂÈ Ë ıÂfiÏËÙË Ì¿ÓÙÈÛÛ· fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›
ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ¶·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ (ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, fi¯È
ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË) ÙËÓ ŒÍÔ‰Ô ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∆Úˆ¿‰ˆÓ, ‰È·-
ÈÛÙÒÓÂÈ ‰È¿ Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ fiÛÔ ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·, Ù·
ÔÔ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Á·Ì‹ÏÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∂ÈÛËÌ·›-
ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ·: ÙȘ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚȘ ÚÔÙÚÔ¤˜, ÙȘ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ, ÙÔÓ
̷ηÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÙÔ˘ ÀÌÂÓ·›Ô˘. (∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÌÔÓˆ‰›·˜ Ù˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜. ∞fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ˆÌˆ‰›·˜ ı·
‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ŒÍÔ‰Ô ÙˆÓ √ÚÓ›ıˆÓ ÌÂ
ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙË ÌÔÚÊ‹ Á·Ì‹ÏÈ·˜ ÁÈÔÚÙ‹˜.)
1809-14 [1728-9] ∏ Û‡˙¢ÍË ‰Èa ÙfiӉ ÙeÓ ôÓ‰Ú· Î·È ÙÔ Ú‹Ì· ‰¤¯ÂÛı ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜.
1815 Î.ÂÍ. [1731 Î.ÂÍ.] ∆Ô ·ÚfiÓ Â͢„ÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.
1829-30 [1705] √È ·Ú¯·›ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÙË
‚ÚÔÓÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi, ¤Î·Ó·Ó Û‡Á¯˘ÛË ÌÂٷ͇ ÛÂÈÛÌÔ‡ Î·È ‚ÚÔÓÙ‹˜.

[ 48 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 49

EPøTH™EI™ – A™KH™EI™ – ¢PA™THPIOTHTE™

OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜


Ù˘È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÓfi˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ·Ó·-
fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ. AÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜,
·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÎÚˆÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛË-
Ì·›ÓÂÈ ‚¤‚·È· fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·.
™Â fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ˘fi-
ÎÂÈÙ·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹: fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰˘-
Ó·Ùfi Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ηٿÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‹ ·Û΋ÛÂȘ. £ÂˆÚ‹-
Û·Ì ·È‰·ÁˆÁÈο ÔÚıfiÙÂÚÔ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô Ì·ıËÙ‹˜, Ì ÙË ‰È·ÎÚÈ-
ÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜, Ó· Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÓÙ› Ó· Ù·
·ÔÛÙËı›˙ÂÈ ·fi Ù· Û¯fiÏÈ·.
ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ fi¯È ·ÏÒ˜ ˆ˜ ΛÌÂÓÔ,
¤ÛÙˆ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ı¤·ÙÚÔ. ™\ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÚÔ¯fiÓÙˆ˜ ÛÙÔ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›-
ÛÔ˘Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ÙfiÛÔ ÛÂ
Â›Â‰Ô ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Û˘¯Ó¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ηْ
·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·.
H ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Âȉ›ˆÍË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Ó· Ô͇ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, Ó· ηÏÏÈÂÚ-
Á‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÙË Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ÙÔÓ Î·-
Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi, ÈÔ ·˘ÛÙËÚfi Î·È ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË.
* * *
1 BÏ. ÙÔ˘˜ ÛÙ. 173 Î·È 214. H ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜.
2 H ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
ıˆÚËı› ¤Ó‰ÂÈÍË Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ
¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ (Ë ÎÔ˘ÚÔ‡Ó· ÙÔ˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÚÂȘ Ô‚ÔÏÔ‡˜, Ë Î·ÏÈ·ÎÔ‡‰· ÙÔ˘
E˘ÂÏ›‰Ë ÌfiÓÔ ¤Ó·).
3 ·) H ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÛÎËÓ‹ ı· ‹Ù·Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÊÙˆ¯fiÙÂÚË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘-
Û›· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÔÌÔȈ̿وÓ. ‚) ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «Ú·Á-
Ì·ÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ‹ ÔÌÔÈÒÌ·Ù·» ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰Ôı› ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿-
ÓÙËÛË. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Î·È Ù˘ ÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ¿Ï-
Ï˘ ¿Ԅ˘. T· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÂÎÏ‹-
ÍÂȘ! Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó, Ì ηٿÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi, Ó·
·ÓÔ›ÁÔ˘Ó, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ÛÙfiÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘
ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ªÂÚÈÎÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ÛÙÔȯ›Ô
Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Ì ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ô˘
Â›Ó·È ı¤·ÙÚÔ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ.

[ 49 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:25 ™ÂÏ›‰· 50

√ƒ¡π£∂™

4 O ‡ÓÔ˜ ÙÔ˘ TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡ ·Ê‹ÓÂÈ Î¿ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ·


ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ YËÚ¤ÙË.
5 BÏ. ÙÔ˘˜ ÛÙ. 36-7, 42-52, 14-21.
8 EÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ: fiÚÓÈÔ, ηڷοͷ, ÌÔ‡ÊÔ˜, ÁÂÚ¿ÎÈ, ·˚Ùfi˜.
9 °È· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ı¤ÛÂÙ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·
ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· (¤ÎÙ·ÛË, ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÚfiÛˆ·, ·ÓˆÓ˘Ì›· ‹ ÌË, «ÌÔÓfi-
ÏÔÁÔ˜» ‹ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÛÎËÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Î.¿.).
10 BÏ. ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ YËÚ¤ÙË ÙÔ˘ TÛ·Ï·ÂÙÂÈÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈ-
ÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÒÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ.
14 TÔ ·Ú¿ıÂÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∏.D. Blume, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ, ÌÙÊÚ. ª. π·ÙÚÔ‡, ∞ı‹Ó· [ªπ∂∆] 1986, ÛÂÏ. 60. ∆Ô ÛÔ‚·-
Úfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ Ô˘-
Û›· ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ. ªfiÓÔ ·Ó ›¯Â ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙȘ
8 ·fi ÙȘ 10 „‹ÊÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰È¤ÙÚ¯ ΛӉ˘ÓÔ ·fi ÚÒÙÔ˜ Ó· ‚ÚÂı› ‰Â‡-
ÙÂÚÔ˜. ∞Ó Â›¯Â ¿ÚÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, 7 „‹ÊÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜,
·Ó, ÁÈ· η΋ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·Ó 5 ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ „‹ÊÔÈ.
15 ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î›-
ÌÂÓÔ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì Èı·ÓfiÙËÙ·, fï˜ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi
ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ïfi:
·) √È Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·-
ÛË Î·È Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ì fiÚÔ˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜.
‚) ªÂ ÙÚfiÔ ¤ÌÌÂÛÔ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο
Î·È ÎÚÈÙÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ‰È¿Û·ÚÙ· ‹ fi¯È
ÚÔÊ·Ó‹, Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ·
ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Î·È Ó· ·Ó·Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÓÔÂÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÎË-
ÓÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜.
Á) ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ê‹ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Û˘Ï-
ÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Â›Ó·È ·ÌÊÈÏÂÁfi-
ÌÂÓ·.
‰) √È Ì·ıËÙ¤˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙȘ ·Ú·-
ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ — ÔÈ ÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎÒ˜
Û‡ÓÙÔ̘.
16 ªÔÚ›ÙÂ, ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÂÙ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÛÎfiÈÌÔ, Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ ÙË ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Î·È
Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Â‰Ò. ∏ ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· ·˘-
Ù‹ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ (ÚˆÙÔ‰ËÌÔÛȇ-
ÙËΠÚfiÛÊ·Ù·, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 410 .Ã. Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈ-
¯ı› fiÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ √ÚÓ›ıˆÓ, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ·Ó
ÔÈ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ‹ ̤ÏË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·-
Τ˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È.)

[ 50 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 51

EPøTH™EI™ – A™KH™EI™ – ¢PA™THPIOTHT E™

ªÂ ηٿÏÏËϘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›-


ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÚÂıÈÛÙÈ΋. °È· Ó· ÂÎ̷ȇÛÂÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ
·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ı¤ÛÂÙ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·-
Ù· (·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÛÒˆÓ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ Û΢‹˜, ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÎÙÏ.).

∂ÈÛ ËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ:
ñ √È ·ÁÁÂÈÔÁڷʛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ıÂ-
·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô‡Ù ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi
˘ÏÈÎfi. √ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Ì-
‚¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘.
ñ √È ÎˆÌˆ‰›Â˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ›¯·Ó Û˘¯Ó¿ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘˜
¯ÔÚÔ‡˜ (Ô˘ÏÈ¿, È›˜, ÚfiÛˆ· Ô˘ ÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙÚÔ˘ıÔη̋ÏÔ˘˜ ‹
‰ÂÏÊ›ÓÈ·).
ñ ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ·ÁÁÂÈÔÁڷʛ˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂ-
Ṳ̂ÓÔ˘˜ Û Ô˘ÏÈ¿ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 6Ô˘ ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. ‰Â›¯ÓÂÈ
fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 150 ¯ÚfiÓÈ·.
ªÈ· ηϋ ȉ¤· ÁÈ· ÙȘ ·ÁÁÂÈÔÁڷʛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ı·ÙÚÈΤ˜
·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ R. Green – E. Handley, EÈÎfiÓ˜
·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÌÙÊÚ. M. M¿ÓÙ˙ÈÔ˘, HÚ¿ÎÏÂÈÔ [¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌȷΤ˜ EΉfiÛÂȘ KÚ‹Ù˘] 1996.

™ÎËÓ‹ ·fi ΈÌÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: ·˘ÏËÙ‹˜ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ ‹ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜
ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˘˜ Û Ô˘ÏÈ¿. ∞ÙÙÈÎfi˜ (;) ÎÚ·Ù‹Ú·˜, ÂÚ. 410 .Ã. (¡¤· ÀfiÚÎË, P. Getty Museum.)
[AÓÙÈÁÚ·Ê‹: §ÂÌÔÓÈ¿ AÌ·Ú·ÓÙ›‰Ô˘]

[ 51 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 52

√ƒ¡π£∂™

17 ¶Ú‚. Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ. 510 Î.ÂÍ., fiÔ˘ ÙÔ ‡ÊÔ˜ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔ.
20 EÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ.
523 Î.ÂÍ. ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÚ›· ‰Â‰Ô̤ӷ: ·) fiÙÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «Ô˘Ï›
Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜», ‚) fiÙÈ ÂÚ·Ù¿ Ì η̿ÚÈ Ì ÙÔ ÏÂÈÚ› fiÚıÈÔ Î·È Á) fiÙÈ
Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· Ï·Ï› Î·È ÔÈ ¿ÓÙ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜.
22 H ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ (‚Ï. Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙÔÓ ÛÙ. 606). EӉȷ-
ʤÚÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.
23 ¶ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔÓ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ô ¯ÔÚfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÚfiÏÔ
ÛÙÔ AÓÙÂ›ÚÚËÌ·. M ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÊÂÓfi˜
‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘
ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›· Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ›, ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·, ÌÈ·
Û˘Ó¯‹˜ ·ÁfiÚ¢ÛË.
25 T· ‚·ÛÈο ÁÈ· ÙÔÓ BˆÌÔÏfi¯Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi
Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ K·ÎÚȉ‹ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. OÈ Ì·ıËÙ¤˜
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.
º¿Ó˘ I. K·ÎÚȉ‹˜, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜, Aı‹Ó· 1974, ÛÂÏ. 102:
«O Ï·˚Îfi˜ ·˘Ùfi˜ Ù‡Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ·
Î·È ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ·, ÈÛÙ‡ԢÌÂ, ÛÙÔȯ›· Ù˘ KˆÌˆ‰›·˜. M ÙȘ ·-
ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ʷȉڇÓÂÈ ÙË ÛÎËÓ‹ οı ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛËÌ›· ÂΛӷ
fiÔ˘ ı· ˘‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Î·È ‰È‹ÁËÛË Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
Ï‹ÍË. TË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÛÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ο-
Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔØ ÔÏÏ¿ ·fi
Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi […] — Ô Úˆ-
Ù·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ù· ·ÁÓÔÔ‡ÛÂ, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· ·˘Ùfi Ó· ÛË-
Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔÓ BˆÌÔÏfi¯Ô Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ
·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ Ì ٷ ·ÛÙ›· ÙÔ˘.»
26 EÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÂӉȷʤÚÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· Û˘-
ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤ӷ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜
¯ÂÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È-
‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜, fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·Ù¿Ï˘Û˘ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ „¢‰·›ÛıËÛ˘
Î·È ¿ÌÂÛ˘ ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÊÔ-
Ú¿ Ù˘ Έ̈‰›·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·. ™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›·, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›-
˙ÂÙ·È ÛÙÔ «ÂΛ» Î·È ÙÔ «ÙfiÙ» ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ù¤ÙÔÈÔ˘
Ù‡Ô˘ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¢È·‚¿ÛÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·
·fi ÙÔ ÌÂϤÙËÌ· ÙÔ˘ N. XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë, ¶ÂÚ› ¯ÔÚÔ‡. O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ·‰È-
ÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì·, Aı‹Ó· [K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘] 1998:
ÛÂÏ. 91 «AÎfiÌË ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ·fi Ù· ¿Ï-
Ï· ‰‡Ô ‰Ú·Ì·ÙÈο ›‰Ë ·ÔÙÂÏ› Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ „¢‰·›-
ÛıËÛ˘, Ë ÔÔ›·, ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙËÚÂ›Ù·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙ·,
Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ·Ó¿ ¿-

[ 52 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 53

EPøTH™EI™ – A™KH™EI™ – ¢PA™THPIOTHT E™

Û· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ, Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο ηıÔÚÈ-


Ṳ̂ӷ, ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙÔ ÙÚfiÔ. B¤‚·È·, ÌÈ-
ÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÙfiÛÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi fiˆ˜ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì·, ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ fiÚÔ “„¢‰·›ÛıËÛË” Ôχ ÂÏ·ÛÙÈο, ηÈ, ¿ÓÙˆ˜, ¯ˆ-
Ú›˜ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ-
‰‹ÔÙ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ·. ÙË Û˘ÓÂ‹ Ù‹ÚË-
ÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘
‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ̇ıÔ˘Ø Î·È ‚. ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·Ó·-
ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ı·ً.»

ÛÂÏ. 92-3 «™ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÔÈ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ·Ó¿-


ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “̇ıÔ˘” Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÛÙÚÔʤ˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜, ›ӷÈ
·Ì¤ÙÚËÙ˜, ¿ÌÂÛ˜ Î·È ¤ÌÌÂÛ˜, Û ‚·ıÌfi ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÚ›-
ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ ‰È·Ù˘ˆı› fiÙÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ „¢-
‰·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ú·ÁÌ·ÙÈο: ÂÚfiÎÂÈÙÔ
ÁÈ· ¤Ó· ı¤·Ì· Ô˘ ·È˙fiÙ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ·ÏÏ¿ ηÈ
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ı¤-
·ÙÚÔ ÙÔ˘ MÚ¯Ù, Ô‡Ù ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÏËÛÌÔÓÔ‡Ó fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡Ó ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È.»
29 ·) ¢Â›Ù ÙÔ˘˜ ÛÙ. 680-2, 687-9, 697-9, 706-16. ‚) O ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ô-
ÚÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÔÎÚÈÙ‹˜.
30 H Ì›ÌËÛË Ù˘ ʈӋ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΈÌÈο Î·È Î·ı’
·˘Ù‹Ó, Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó¿-
ÏÔÁ˜ Ù¿ÛÂȘ (Ì›ÌËÛË) ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÚˆÙÔÔÚ›·˜ (ÓÂÔ·Ù-
ÙÈÎfi˜ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜). MÔ˘ÛÈο ÔÈ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÚÂÌ‚Ô-
Ϥ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο (Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ X·Ù˙Ë-
‰¿ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋).
31 BÏ. ÛÙ. 508.
32 TÔ ·˘Áfi, Ù· ÊÙÂÚ¿ Î·È ÙÔ Ú‹Ì· «ÍÂÎÏÒÛÛËÛ».
33 ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌ· Ë ÁË, ÌfiÓÔ ÊÙÂÚˆÙ¿ fiÓÙ· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
˘¿Ú¯Ô˘Ó. EÈϤÔÓ, Ù· (ÊÙÂÚˆÙ¿) Ô˘ÏÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ÚÔ-
¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÊÙÂÚˆÙÔ‡˜ ÁÔÓ›˜.
34 ·) ¢Â›Ù ÙÔ˘˜ ÛÙ. 745-749. ‚) T· Ô˘ÏÈ¿ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·
ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È ÁÈ· ÙË Ì·ÓÙÈ΋ — Ù· ‰‡Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ‚¿ÛË.
35 °ÂÓÈÎÒ˜ ÔÈ Ê·‡ÏÔÈ.
36 º·ÁËÙfi, ·Êfi‰Â˘ÛË, ÛÂÍ.
37 ¢Â›Ù ÙÔÓ ÛÙ. 843 Î·È ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È.
38 ™Â Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÂÚÔ˘ÚÁ›·, fiÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÈÂÚ‹ ÛÈÁ‹, ı· ‹Ù·Ó ·‰È·-

[ 53 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 54

√ƒ¡π£∂™

ÓfiËÙÔ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ. H Έ̈‰›·, Ë ÔÔ›·


·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙȘ Ì·ÎÚ¤˜ Ú‹ÛÂȘ, ÂÈ˙ËÙ› ÙË ‰È·ÎÔ‹. O ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜
Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Â›Ó·È fiϘ ÌÔÓfiÛÙÈ-
¯Â˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÎˆÌÈο ÙË ÛÎËÓ‹, ηıÒ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.
39 BÏ. ÛÂÏ. 28. AÓ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‹ ÙȘ
›‰È˜ ÛÎËÓ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ÌÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ,
Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ, Ë ı·ÙÚÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Î·È Ë ÛÎËÓÈ΋ ÂÈÎfi-
Ó· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‹ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋.
40 K·È Ù· Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ (ÛÙ. 956) Î·È ÔÈ Ï˘ÚÈΤ˜ «ÎÔÚfiÓ˜» ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·.
41 ·) MÈÏ¿ÂÈ ˆ˜ ΈÌÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜. ‚) N·È. Á) TÔ Ê·ÁËÙfi. ‰) A˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó·
‹Ù·Ó ÙÔ fiÓÂÈÚÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ, fi¯È ÂȉÈο ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ. Â) KˆÛÙ·-
ÓÙÈÓ¿ÙÔ.
42 ∞fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi Ì˯·Ó‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘
Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓË ÿÚȉ·, ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›·
ÙˆÓ ‰‡Ô Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó —Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ·‰È·ÓfiËÙ· ÛÙËÓ ÿÚȉ·—, ·fi ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ·-
ÁÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÌÂÁ·ÏÔÛÙÔÌ›· Ù˘ ÿÚȉ·˜ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Î·È Î¿Ô-
Ù ¯˘‰·›Ô ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˘, ·fi ÙȘ ¤ÌÌÂÛ˜ ‹ ¢ı›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜
ÛÙÔ ÛÂÍ, ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ·‰‡Ó·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰˘Ó·Ù¿
(ı· Âı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ı¿Ó·ÙÔÈ ıÂÔ›).
43 µÏ. ÛÙ. 1284 Î.ÂÍ. Î·È 1362 Î.ÂÍ.
44 ∆ËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙËÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ Ë ÿÚȉ·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Èı·-
ÓÒ˜ Ô ∫ÈÓËÛ›·˜.
45 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ: E›Ó·È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò-
ÓÙ·˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÁÈ· ¤Ù·ÁÌ· —Ô ∫È-
ÓËÛ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È— Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÛÎËÓ¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô
¯ÔÚfi˜. √ ∫ÈÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi ÚfiÛˆÔ, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÂÎ-
ÚfiÛˆÔÈ (Ù‡ÔÈ), ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ ∫ÈÓËÛ›· ·Úˆ‰Â›Ù·È Ô ‰Èı‡Ú·Ì-
‚Ô˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô, ÔÈ ‰‡Ô (¶·ÙÚÔÎÙfiÓÔ˜, ∫·-
Ù·‰fiÙ˘) Â›Ó·È Ó¤ÔÈ, Ô ∫ÈÓËÛ›·˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·fi
ÙÔÓ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÈ·›· Î.Ô.Î.
46 µÏ. ÛÙ. 1408-9, 1412-3, 1499-503.
47 ·) √ ¯ÔÚfi˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙËÓ ÿÚȉ· Î·È ÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô, ¤¯ÂÈ ÙÂı›
ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ıËÙÈÎfi˜ ı·ً˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ
ÛΈÙÈο ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÚfiÛˆ· Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ
·Ú¿ÛÙ·ÛË. ‚) ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜
Î·È ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜.
48 ·) µÏ. ΢ڛˆ˜ ÛÙ. 1566-7, 1573, 1588, 1582, 1620, 1624. ‚) ∂ÌÊ·Ó›˙Â-

[ 54 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 55

EPøTH™EI™ – A™KH™EI™ – ¢PA™THPIOTHT E™

Ù·È ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ÚˆÙ¿ÂÈ ·ÁˆÓȈ‰Ò˜ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¢›·˜, ÙÈ


ÒÚ· Â›Ó·È ÎÙÏ., ÌÈÏ¿ÂÈ ÌfiÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÛÎÈ¿‰È. Á) ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎÒ˜ ·Ó·-
ʤÚÔ˘ÌÂ: ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ¤Ó· ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˘
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÚfiÛˆÔ «¯ˆÚ›˜ ÚfiÛˆÔ» (ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ), ÙÔ fiÙÈ
ÙÔÓ ¯Ù˘¿ÂÈ Ô «Ê›ÏÙ·Ùfi˜» ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ Î·È ÙÔ fiÙÈ, ÂÓÒ ·›ÚÓÂÈ
fiϘ ÙȘ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÓÙÔÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¢›·, Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·È-
ÚÔ˜ ÚÔʤÚÂÈ (ÌÂÁ·ÏÔÊÒÓˆ˜) ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.
49 ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÛÙ. 1690,
fiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ «Ì·… ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·», ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ fï˜ ‹Ù·Ó
·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ۷ʤ˜ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó. ∂›Ó·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ
‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ÙÚ›·ÈÓ·.
50 ·) ∏ ÚÂۂ›· Â›Ó·È ÙÚÈÌÂÏ‹˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ÔÈ ·ıËÓ·˚Τ˜
ÚÂۂ›˜, ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ÙˆÓ ıÂÒÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó
„ËÊÔÊÔڛ˜ Î·È Ù· fiÌÔÈ·, ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Û Á‡̷, ÙÔ ÎÏËÚÔ-
ÓÔÌÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi Î.Ô.Î. ‚) µÏ. ÛÙ.
1644-5, 1756. Á) µÏ. ÛÙ. 1641-6, 1751.
51 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ·’ ·˘Ù¿: ∏ ·Ê’ ˘„ËÏÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛË ÙˆÓ ıÂÒÓ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ, Ë ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘
··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÂۂ›·, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ‚¿Ú‚·ÚÔ˘ ıÂÔ‡ Ô˘ ›ӷÈ
Ë ÚÔÛˆÔ›ËÛË Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ (Ôχ… ¿ÓÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÒ-
Ù·ÙÔÓ ıÂáÓ), ÔÈ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÛÙ¿ÛË Î·ıÔÚ›-
˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ÙÔ˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜
ηıËÌÂÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‹ fiÙÈ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ›ӷÈ
ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∆ÚÈ‚·ÏÏÔ‡.

[ 55 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 56

√ƒ¡π£∂™

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂȉÈ-


ÎfiÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜,
ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Û˘ÏÏÔÁÈο Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ, Ô˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ı·
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:

1. K·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ OÚÓ›ıˆÓ Î·È ÌÈÎÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù·


·fi ηıÂÌ›· — ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË, ÂÈϤÁÂÙ ·fi
fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜.
2. ¶Ï‹ÚË ·Ú·ÛÙ·ÛÈÔÁÚ·Ê›· (ηٷÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·).
3. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.
4. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ‹ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ
Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (.¯. ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋
¿Ô„Ë).
5. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂÂ
Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÂͤٷÛË, .¯. ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ٷ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡.
6. H¯ËÙÈÎfi ‹ ÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ηٷÁÚ·Ê‹ Û ‚›ÓÙÂÔ, Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ ‹ ¿ÏÏÔ Ì¤-
ÛÔ — ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ¿ÏÈ ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÂÓfiÙËÙ˜.
7. AÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.

[ 56 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 57

A P X A I O K E I M E N O

∆∞ ∆√À ¢ƒ∞ª∞∆√™ ¶ƒ√™ø¶∞

∂À∂§¶π¢∏™
¶∂π™∂∆∞πƒ√™
£∂ƒ∞¶ø¡
∂¶√æ
OPNI™
Ã√ƒ√™ √ƒ¡π£ø¡
π∂ƒ∂À™
¶√π∏∆∏™
Ã∏™ª√§√°√™
ª∂∆ø¡
∂¶π™∫√¶√™
æ∏ºπ™ª∞∆√¶ø§∏™
∞°°∂§√™ ∞ã
∞°°∂§√™ µã
πƒπ™
∫∏ƒÀ•
¶∞∆ƒ∞§√π∞™
∫π¡∏™π∞™
™À∫√º∞¡∆∏™
¶ƒ√ª∏£∂À™
¶ƒ√™∂π¢ø¡
∏ƒ∞∫§∏™
∆ƒπµ∞§§√™

Έʿ ÚfiÛˆ·
•∞¡£π∞™
ª∞¡√¢øƒ√™
ª∏¢√™
∂¶√æ µã
∫∞∆øº∞°∞™
¶ƒ√∫¡∏
∫√ƒ∞• (·éÏËÙ‹˜)
µ∞™π§∂π∞
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 58

√ƒ¡π£∂™

OPNI£E™

EYE§¶I¢H™
\OÚıcÓ ÎÂχÂȘ, wF Ùe ‰¤Ó‰ÚÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È;
¶EI™ETAIPO™
‰È·ÚÚ·Á›˘. ≥‰Â ‰’ ·s ÎÚÒ˙ÂÈ «¿ÏÈÓ».
EY. Ù›, t fiÓËÚ’, ôÓˆ οو Ï·Ó‡ÙÙÔÌÂÓ;
àÔÏÔ‡ÌÂı’ ôÏψ˜ ÙcÓ ï‰eÓ ÚÔÊÔÚÔ˘Ì¤Óˆ.
5 ¶E. Ùe ‰’ âÌb ÎÔÚÒÓFË ÂÈıfiÌÂÓÔÓ ÙeÓ ôıÏÈÔÓ
ï‰ÔÜ ÂÚÈÂÏıÂÖÓ ÛÙ¿‰È· ÏÂÖÓ j ¯›ÏÈ·.
EY. Ùe ‰’ âÌb ÎÔÏÔÈˇá ÂÈıfiÌÂÓÔÓ ÙeÓ ‰‡ÛÌÔÚÔÓ
àÔÛÔ‰ÉÛ·È ÙÔf˜ ùÓ˘¯·˜ ÙáÓ ‰·ÎهψÓ.
¶E. àÏÏ’ Ôé‰b ÔÜ Áɘ âÛÌÂÓ Ôr‰’ öÁˆÁ’ öÙÈ.
10 âÓÙ¢ıÂÓd ÙcÓ ·ÙÚ›‰’ iÓ â͇ÚÔȘ Û‡ Ô˘;
EY. Ô鉒 iÓ Ìa ¢›· Á’ âÓÙÂÜıÂÓ \EÍËÎÂÛÙ›‰Ë˜.
¶E. ÔúÌÔÈ.
EY. Ûf ̤Ó, t ÙÄÓ, ÙcÓ ï‰eÓ Ù·‡ÙËÓ úıÈ.
¶E. q ‰ÂÈÓa Óg ‰¤‰Ú·ÎÂÓ ÔñÎ ÙáÓ çÚÓ¤ˆÓ,
ï ÈÓ·ÎÔÒÏ˘ ºÈÏÔÎÚ¿Ù˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏáÓ,
15 n˜ ÙÒ‰’ öÊ·ÛΠӡáÓ ÊÚ¿ÛÂÈÓ ÙeÓ TËÚ¤·,
{ÙeÓ öÔÊ’, n˜ ùÚÓȘ âÁ¤ÓÂÙ’ âÎ ÙáÓ çÚÓ¤ˆÓ,}
Îà¤‰ÔÙÔ ÙeÓ ÌbÓ £·ÚÚÂÏ›‰Ô˘ ÙÔ˘ÙÔÓd
ÎÔÏÔÈeÓ ç‚ÔÏÔÜ, ÙËӉ‰d ÙÚȈ‚fiÏÔ˘.
Ùg ‰’ ÔéÎ ôÚ’ õF ÛÙËÓ Ôé‰bÓ ôÏÏÔ ÏcÓ ‰¿ÎÓÂÈÓ.
20 ηd ÓÜÓ Ù› Τ¯ËÓ·˜; öÛı’ ¬ÔÈ Î·Ùa ÙáÓ ÂÙÚáÓ
ìÌĘ öÙ’ ôÍÂȘ; Ôé Á¿Ú âÛÙ’ âÓÙ·Üı¿ ÙȘ
ï‰fi˜.
EY. Ôé‰b Ìa ¢›’ âÓÙ·Üı¿ Á’ àÙÚ·e˜ Ô鉷ÌÔÜ.
¶E. ≥‰’ ì ÎÔÚÒÓË Ùɘ ï‰ÔÜ ÙÈ Ï¤ÁÂÈ ¤ÚÈ.
Ôé Ù·éÙa ÎÚÒ˙ÂÈ Ìa ¢›· ÓÜÓ Ù ηd ÙfiÙÂ.
EY. Ù› ‰c ϤÁÂÈ ÂÚd Ùɘ ï‰ÔÜ;
25 ¶E. Ù› ‰’ ôÏÏÔ Á’ j
‚Ú‡ÎÔ˘Û’ à¤‰ÂÛı·› ÊËÛ› ÌÔ˘ ÙÔf˜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘˜;
EY. Ôé ‰ÂÈÓeÓ ÔsÓ ‰ÉÙ’ âÛÙdÓ ìÌĘ ‰ÂÔ̤ÓÔ˘˜
☠Îfiڷη˜ âÏıÂÖÓ Î·d ·ÚÂÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘˜
öÂÈÙ· Ìc ’Í¢ÚÂÖÓ ‰‡Ó·Ûı·È ÙcÓ ï‰fiÓ;
30 ìÌÂÖ˜ Á¿Ú, tÓ‰Ú˜ Ôî ·ÚfiÓÙ˜ âÓ ÏfiÁˇˆ,
ÓfiÛÔÓ ÓÔÛÔÜÌÂÓ ÙcÓ âÓ·ÓÙ›·Ó ™¿Î÷·Ø
ï ÌbÓ ÁaÚ JÓ ÔéÎ àÛÙe˜ ÂåÛ‚È¿˙ÂÙ·È,
ìÌÂÖ˜ ‰b Ê˘ÏFÉ Î·d Á¤ÓÂÈ ÙÈÌÒÌÂÓÔÈ,
àÛÙÔd ÌÂÙ’ àÛÙáÓ, Ôé ÛÔ‚ÔÜÓÙÔ˜ Ôé‰ÂÓfi˜,
35 àÓÂÙfiÌÂÛı’ âÎ Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜ àÌÊÔÖÓ Ô‰ÔÖÓ,
·éÙcÓ ÌbÓ Ôé ÌÈÛÔÜÓÙ’ âΛÓËÓ ÙcÓ fiÏÈÓ

[ 58 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 59

APXAIO KEIMENO

Ùe Ìc Ôé ÌÂÁ¿ÏËÓ ÂrÓ·È Ê‡ÛÂÈ ÎÂ鉷›ÌÔÓ·


ηd ÄÛÈ ÎÔÈÓcÓ âÓ·ÔÙÂÖÛ·È ¯Ú‹Ì·Ù·.
Ôî ÌbÓ ÁaÚ ÔsÓ Ù¤ÙÙÈÁ˜ ≤Ó· ÌÉÓ’ j ‰‡Ô
40 âd ÙáÓ ÎÚ·‰áÓ ô ÷ ‰Ô˘Û’, \AıËÓ·ÖÔÈ ‰’ àÂd
âd ÙáÓ ‰ÈÎáÓ ô ÷ ‰Ô˘ÛÈ ¿ÓÙ· ÙeÓ ‚›ÔÓ.
‰Èa Ù·ÜÙ· ÙfiӉ ÙeÓ ‚¿‰ÔÓ ‚·‰›˙ÔÌÂÓ,
ηÓÔÜÓ ‰’ ö¯ÔÓÙ ηd ¯‡ÙÚ·Ó Î·d Ì˘ÚÚ›Ó·˜
Ï·ÓÒÌÂı· ˙ËÙÔÜÓÙÂ ÙfiÔÓ àÚ¿ÁÌÔÓ·,
45 ¬ÔÈ Î·ıÈ‰Ú˘ı¤ÓÙ ‰È·ÁÂÓÔ›ÌÂı’ ôÓ.
ï ‰b ÛÙfiÏÔ˜ ÓˇáÓ âÛÙÈ ·Úa ÙeÓ TËÚ¤·
ÙeÓ öÔ·, ·Ú’ âΛÓÔ˘ ˘ı¤Ûı·È ‰ÂÔ̤ӈ
Âú Ô˘ ÙÔÈ·‡ÙËÓ Âr‰Â fiÏÈÓ wF ’¤Ù·ÙÔ.
¶E. ÔyÙÔ˜.
EY. Ù› âÛÙÈÓ;
¶E. ì ÎÔÚÒÓË ÌÔÈ ¿Ï·È
ôÓˆ ÙÈ ÊÚ¿˙ÂÈ.
50 EY. ¯è ÎÔÏÔÈe˜ ÔñÙÔÛd
ôÓˆ Τ¯ËÓÂÓ óÛÂÚÂd ‰ÂÈÎÓ‡˜ Ù› ÌÔÈ,
ÎÔéÎ öÛı’ ¬ˆ˜ ÔéÎ öÛÙÈÓ âÓÙ·Üı’ ùÚÓ·.
ÂåÛfiÌÂı· ‰’ ·éٛΒ, jÓ ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ „fiÊÔÓ.
¶E. àÏÏ’ ÔrÛı’ n ‰ÚÄÛÔÓ; Ùˇá ÛΤÏÂÈ ı¤Ó ÙcÓ ¤ÙÚ·Ó.
55 EY. Ûf ‰b ÙFÉ ÎÂÊ·ÏFÉ Á’, ¥Ó’ qF ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ï „fiÊÔ˜.
¶E. Ûf ‰’ ÔsÓ Ï›ıˇˆ Îfi„ÔÓ Ï·‚ÒÓ.
EY. ¿Ó˘ Á’, Âå ‰ÔÎÂÖ.
·Ö ·Ö.
¶E. Ù› ϤÁÂȘ, ÔyÙÔ˜; ÙeÓ öÔ· ·Ö ηÏÂÖ˜;
ÔéÎ àÓÙd ÙÔÜ ·È‰fi˜ Û’ â¯ÚÉÓ âÔÔÖ Î·ÏÂÖÓ;
EY. âÔÔÖ. ÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ› Ì ÎfiÙÂÈÓ ·sıȘ ·s.
âÔÔÖ.

£EPA¶øN E¶O¶O™
60 Ù›Ó˜ ÔyÙÔÈ; Ù›˜ ï ‚ÔáÓ ÙeÓ ‰ÂÛfiÙËÓ;
EY. òAÔÏÏÔÓ àÔÙÚfi·ÈÂ, ÙÔÜ ¯·ÛÌ‹Ì·ÙÔ˜.
£E. ÔúÌÔÈ Ù¿Ï·˜, çÚÓÈıÔı‹Ú· ÙÔ˘Ùˆ›.
¶E. Ô≈Ùˆ˜ ÙÈ ‰ÂÈÓfiÓ, Ôé‰b οÏÏÈÔÓ, ϤÁÂÈÓ.
£E. àÔÏÂÖÛıÔÓ.
¶E. àÏÏ’ ÔéÎ âÛÌbÓ àÓıÚÒˆ.
£E. Ù› ‰·›;
65 ¶E. ñԉ‰Èg˜ öÁˆÁÂ, §È‚˘ÎeÓ ùÚÓÂÔÓ.
£E. Ôé‰bÓ Ï¤ÁÂȘ.
¶E. ηd ÌcÓ âÚÔÜ Ùa Úe˜ Ô‰áÓ.
£E. ï‰d ‰b ‰c Ù›˜ âÛÙÈÓ ùÚÓȘ; ÔéÎ âÚÂÖ˜;
EY. âÈίԉg˜ öÁˆÁ º·ÛÈ·ÓÈÎfi˜.
¶E. àÙaÚ Ûf Ù› ıËÚ›ÔÓ ÔÙ’ Âr, Úe˜ ÙáÓ ıÂáÓ;

[ 59 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 60

√ƒ¡π£∂™

£E. ùÚÓȘ öÁˆÁ ‰ÔÜÏÔ˜.


70 EY. ìÙÙ‹ı˘ ÙÈÓe˜
àÏÂÎÙÚ˘fiÓÔ˜;
£E. ÔûÎ, àÏÏ’ ¬Ù ÂÚ ï ‰ÂÛfiÙ˘
öÔ„ âÁ¤ÓÂÙÔ, ÙfiÙ ÁÂÓ¤Ûı·È Ì’ ËûÍ·ÙÔ
ùÚÓÈÓ, ¥Ó’ àÎfiÏÔ˘ıÔÓ ‰È¿ÎÔÓfiÓ Ù’ ö¯FË.
¶E. ‰ÂÖÙ·È ÁaÚ ùÚÓȘ ηd ‰È·ÎfiÓÔ˘ ÙÈÓfi˜;
75 £E. ÔyÙfi˜ Á’, ±Ù’, ÔrÌ·È, ÚfiÙÂÚÔÓ ôÓıÚˆfi˜ ÔÙ’ üÓ.
ÙÔÙb ÌbÓ âÚ÷Ä Ê·ÁÂÖÓ àʇ·˜ º·ÏËÚÈο˜,
ÙÚ¤¯ˆ ’’ àʇ·˜ âÁg Ï·‚gÓ Ùe ÙÚ‡‚ÏÈÔÓØ
öÙÓÔ˘˜ ‰’ âÈı˘ÌÂÖ, ‰ÂÖ ÙÔÚ‡Ó˘ ηd ¯‡ÙÚ·˜,
ÙÚ¤¯ˆ ’d ÙÔÚ‡ÓËÓ.
¶E. ÙÚÔ¯›ÏÔ˜ ùÚÓȘ ÔñÙÔÛ›.
80 ÔrÛı’ ÔsÓ n ‰ÚÄÛÔÓ, t ÙÚÔ¯›ÏÂ; ÙeÓ ‰ÂÛfiÙËÓ
ìÌÖÓ Î¿ÏÂÛÔÓ.
£E. àÏÏ’ àÚÙ›ˆ˜ Óc ÙeÓ ¢›·
Â≈‰ÂÈ Î·Ù·Ê·ÁgÓ Ì‡ÚÙ· ηd Û¤ÚÊÔ˘˜ ÙÈÓ¿˜.
¶E. ¬Ìˆ˜ â¤ÁÂÈÚÔÓ ·éÙfiÓ.
£E. Ôr‰· ÌbÓ Û·Êá˜
¬ÙÈ à¯ı¤ÛÂÙ·È, ÛÊˇáÓ ‰’ ·éÙeÓ Â¥ÓÂÎ’ âÂÁÂÚá.
85 ¶E. ηÎᘠۇ Á’ àfiÏÔÈ’. œ˜ Ì’ à¤ÎÙÂÈÓ·˜ ‰¤ÂÈ.
EY. ÔúÌÔÈ Î·ÎÔ‰·›ÌˆÓ, ¯è ÎÔÏÔÈfi˜ ÌÔú¯ÂÙ·È
ñe ÙÔÜ ‰¤Ô˘˜.
¶E. t ‰ÂÈÏfiÙ·ÙÔÓ Ûf ıËÚ›ÔÓ,
‰Â›Û·˜ àÊÉη˜ ÙeÓ ÎÔÏÔÈfiÓ;
EY. Âå¤ ÌÔÈ,
Ûf ‰b ÙcÓ ÎÔÚÒÓËÓ ÔéÎ àÊÉη˜ ηٷÂÛÒÓ;
¶E. Ìa ¢›’ ÔéÎ öÁˆÁÂ.
EY. ÔÜ Á¿Ú âÛÙ’;
90 ¶E. à¤Ù·ÙÔ.
EY. ÔéÎ pÚ’ àÊÉη˜; tÁ¿ı’, ó˜ àÓ‰ÚÂÖÔ˜ Âr.

E¶Oæ
ôÓÔÈÁ ÙcÓ ≈ÏËÓ, ¥Ó’ âͤÏıˆ ÔÙ¤.
¶∂. t ^HÚ¿ÎÏÂȘ, ÙÔ˘Ùd Ù› ÔÙ’ âÛÙd ıËÚ›ÔÓ;
Ù›˜ ì Ù¤ÚˆÛȘ; Ù›˜ ï ÙÚfiÔ˜ Ùɘ ÙÚÈÏÔÊ›·˜;
E¶. Ù›Ó˜ ÂåÛ› Ì’ Ôî ˙ËÙÔÜÓÙ˜;
95 EY. Ôî ‰Ò‰Âη ıÂÔd
ÂúÍ·ÛÈÓ âÈÙÚÖ„·› ÛÂ.
E¶. ÌáÓ ÌÂ ÛÎÒÙÂÙÔÓ
ïÚáÓÙ ÙcÓ Ù¤ÚˆÛÈÓ; q Á¿Ú, t ͤÓÔÈ,
ôÓıÚˆÔ˜.
¶∂. Ôé ÛÔÜ Î·Ù·ÁÂÏáÌÂÓ.
E¶. àÏÏa ÙÔÜ;

[ 60 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 61

APXAIO KEIMENO

EY. Ùe ®¿ÌÊÔ˜ ≥ÌÈÓ ÛÔ˘ Á¤ÏÔÈÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È.


100 E¶. ÙÔÈ·ÜÙ· ̤ÓÙÔÈ ™ÔÊÔÎϤ˘ Ï˘Ì·›ÓÂÙ·È
âÓ Ù·Ö˜ ÙÚ·Áˇˆ‰›·ÈÛÈÓ â̤, ÙeÓ TËÚ¤·.
¶E. TËÚÂf˜ ÁaÚ Âr Û‡; fiÙÂÚÔÓ ùÚÓȘ j Ù·z˜;
E¶. ùÚÓȘ öÁˆÁÂ.
EY. Î÷pÙ¿ ÛÔÈ ÔÜ Ùa ÙÂÚ¿;
E¶. âÍÂÚÚ‡ËÎÂ.
EY. fiÙÂÚÔÓ ñe ÓfiÛÔ˘ ÙÈÓfi˜;
105 E¶. ÔûÎ, àÏÏa ÙeÓ ¯ÂÈÌáÓ· ¿ÓÙ· ÙüÚÓ·
ÙÂÚÔÚÚ˘ÂÖ Ù ηsıȘ ≤ÙÂÚ· ʇÔÌÂÓ.
àÏÏ’ Âú·ÙfiÓ ÌÔÈ ÛÊg Ù›Ó’ âÛÙfiÓ.
¶E. ÓÒ; ‚ÚÔÙÒ.
E¶. Ô‰·g Ùe Á¤ÓÔ˜;
¶E. ¬ıÂÓ ·î ÙÚÈ‹ÚÂȘ ·î ηϷ›.
E¶. ÌáÓ äÏÈ·ÛÙ¿;
¶∂. ÌàÏÏa ıàÙ¤ÚÔ˘ ÙÚfiÔ˘,
àËÏÈ·ÛÙ¿.
110 E¶. Û›ÚÂÙ·È ÁaÚ ÙÔÜÙ’ âÎÂÖ
Ùe Û¤ÚÌ’;
¶∂. çÏ›ÁÔÓ ˙ËÙáÓ iÓ âÍ àÁÚÔÜ Ï¿‚ÔȘ.
E¶. Ú¿ÁÔ˘˜ ‰b ‰c ÙÔÜ ‰ÂÔ̤ӈ ‰ÂÜÚ’ õÏıÂÙÔÓ;
¶E. ÛÔd Û˘ÁÁÂÓ¤Ûı·È ‚Ô˘ÏÔ̤ӈ.
E¶. Ù›ÓÔ˜ ¤ÚÈ;
¶E. ¬ÙÈ ÚáÙ· ÌbÓ qÛı’ ôÓıÚˆÔ˜ œÛÂÚ ÓÒ ÔÙÂ,
115 ÎàÚÁ‡ÚÈÔÓ èÊ›ÏËÛ·˜ œÛÂÚ ÓÒ ÔÙÂ,
ÎÔéÎ àԉȉÔf˜ ö¯·ÈÚ˜ œÛÂÚ ÓÒ ÔÙ¤Ø
ÂrÙ’ ·sıȘ çÚÓ›ıˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ¿Í·˜ ʇÛÈÓ
ηd ÁÉÓ â¤ÙÔ˘ ηd ı¿Ï·ÙÙ·Ó âÓ Î‡ÎÏˇˆ,
ηd ¿Óı’ ¬Û·ÂÚ ôÓıÚˆÔ˜ ¬Û· Ù’ ùÚÓȘ ÊÚÔÓÂÖ˜.
120 Ù·ÜÙ’ ÔsÓ îÎ¤Ù·È Óg Úe˜ Ûb ‰ÂÜÚ’ àÊ›ÁÌÂı·,
Âú ÙÈÓ· fiÏÈÓ ÊÚ¿ÛÂÈ·˜ ìÌÖÓ ÂûÂÚÔÓ
œÛÂÚ ÛÈÛ‡Ú·Ó âÁηٷÎÏÈÓÉÓ·È Ì·Ïı·Î‹Ó.
E¶. öÂÈÙ· Ì›˙ˆ ÙáÓ KÚ·Ó·áÓ ˙ËÙÂÖ˜ fiÏÈÓ;
¶E. Ì›˙ˆ ÌbÓ Ô鉤Ó, ÚÔÛÊÔÚˆÙ¤Ú·Ó ‰b ÓˇáÓ.
E¶. àÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÂÖÛı·È ‰ÉÏÔ˜ Âr ˙ËÙáÓ.
125 ¶E. âÁÒ;
≥ÎÈÛÙ·Ø Î·d ÙeÓ ™ÎÂÏÏ›Ô˘ ‚‰ÂχÙÙÔÌ·È.
E¶. Ô›·Ó ÙÈÓ’ ÔsÓ ≥‰ÈÛÙ’ iÓ ÔåÎÔÖÙ’ iÓ fiÏÈÓ;
¶E. ¬Ô˘ Ùa ̤ÁÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù’ ÂúË ÙÔÈ¿‰ÂØ
âd ÙcÓ ı‡Ú·Ó ÌÔ˘ ÚˇÒ ÙȘ âÏıgÓ ÙáÓ Ê›ÏˆÓ
130 ϤÁÔÈ Ù·‰›Ø «Úe˜ ÙÔÜ ¢Èe˜ ÙÔéÏ˘Ì›Ô˘
¬ˆ˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÌÔÈ Î·d Ûf ηd Ùa ·È‰›·
ÏÔ˘Û¿ÌÂÓ· ÚˇÒØ Ì¤Ïψ ÁaÚ ëÛÙÈÄÓ Á¿ÌÔ˘˜Ø
ηd Ìˉ·ÌᘠôÏψ˜ ÔÈ‹ÛFË˜Ø Âå ‰b Ì‹,

[ 61 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 62

√ƒ¡π£∂™

Ì‹ ÌÔÈ ÙfiÙ’ öÏıF˘ ¬Ù·Ó âÁg Ú¿ÙÙˆ ηÎá˜.»


135 E¶. Óc ¢›· Ù·Ï·ÈÒÚˆÓ Á Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ âÚ÷Ę.
Ù› ‰·d Û‡;
EY. ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ âÚá ÎàÁÒ.
E¶. Ù›ÓˆÓ;
EY. ¬Ô˘ Û˘Ó·ÓÙáÓ ÌÔÈ Ù·‰› ÙȘ ̤̄ÂÙ·È
œÛÂÚ à‰ÈÎËıÂd˜ ·È‰e˜ óÚ·›Ô˘ ·Ù‹ÚØ
«Î·ÏᘠÁ¤ ÌÔ˘ ÙeÓ ˘îfiÓ, t ™ÙÈÏ‚ˆÓ›‰Ë,
140 ÂñÚgÓ àÈfiÓÙ’ àe Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÏÂÏÔ˘Ì¤ÓÔÓ
ÔéÎ öÎ˘Û·˜, Ôé ÚÔÛÂÖ·˜, Ôé ÚÔÛËÁ¿ÁÔ˘,
ÔéÎ èÚ¯È¤‰ÈÛ·˜, JÓ âÌÔd ·ÙÚÈÎe˜ Ê›ÏÔ˜.»
E¶. t ‰ÂÈÏ·ÎÚ›ˆÓ Ûf ÙáÓ Î·ÎáÓ, Ô¥ˆÓ âÚ÷Ę.
àÙaÚ öÛÙÈ Á’ ïÔ›·Ó ϤÁÂÙÔÓ Â鉷›ÌˆÓ fiÏȘ
·Úa ÙcÓ âÚ˘ıÚaÓ ı¿Ï·ÙÙ·Ó.
145 EY. ÔúÌÔÈ, Ìˉ·Ìá˜
ìÌÖÓ Á ·Úa ı¿Ï·ÙÙ·Ó, ¥Ó’ àӷ·„ÂÙ·È
ÎÏËÙÉÚ’ ôÁÔ˘Û’ ≤ˆıÂÓ ì ™·Ï·ÌÈÓ›·.
^EÏÏËÓÈÎcÓ ‰b fiÏÈÓ ö¯ÂȘ ìÌÖÓ ÊÚ¿Û·È;
E¶. Ù› Ôé ÙeÓ \HÏÂÖÔÓ §¤ÚÂÔÓ ÔåΛ˙ÂÙÔÓ
âÏıfiÓı’;
150 EY. ïÙÈc Óc ÙÔf˜ ıÂÔf˜ ¬Û’ ÔéÎ å‰gÓ
‚‰ÂχÙÙÔÌ·È ÙeÓ §¤ÚÂÔÓ àe MÂÏ·Óı›Ô˘.
E¶. àÏÏ’ ÂåÛdÓ ≤ÙÂÚÔÈ Ùɘ §ÔÎÚ›‰Ô˜ \OÔ‡ÓÙÈÔÈ,
¥Ó· ¯Úc ηÙÔÈÎÂÖÓ.
EY. àÏÏ’ öÁˆÁ’ \OÔ‡ÓÙÈÔ˜
ÔéÎ iÓ ÁÂÓÔ›ÌËÓ âd Ù·Ï¿ÓÙˇˆ ¯Ú˘Û›Ô˘.
155 ÔyÙÔ˜ ‰b ‰c Ù›˜ âÛı’ ï ÌÂÙ’ çÚÓ›ıˆÓ ‚›Ô˜;
Ûf ÁaÚ ÔrÛı’ àÎÚÈ‚á˜.
E¶. ÔéÎ ô¯·ÚȘ Âå˜ ÙcÓ ÙÚÈ‚‹ÓØ
Ôy ÚáÙ· ÌbÓ ‰ÂÖ ˙ÉÓ ôÓ¢ ‚·ÏÏ·ÓÙ›Ô˘.
EY. ÔÏÏcÓ Á’ àÊÂÖϘ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÎÈ‚‰ËÏ›·Ó.
E¶. ÓÂÌfiÌÂÛı· ‰’ âÓ Î‹ÔȘ Ùa Ï¢Îa Û‹Û·Ì·
160 ηd ̇ÚÙ· ηd ̋Έӷ ηd ÛÈۇ̂ÚÈ·.
EY. ñÌÂÖ˜ ÌbÓ pÚ· ˙ÉÙ ӢÌÊ›ˆÓ ‚›ÔÓ.
¶E. ÊÂÜ ÊÂÜØ
q ̤Á’ âÓÔÚá ‚Ô‡ÏÂ˘Ì’ âÓ çÚÓ›ıˆÓ Á¤ÓÂÈ,
ηd ‰‡Ó·ÌÈÓ m Á¤ÓÔÈÙ’ ôÓ, Âå ›ıÔÈÛı¤ ÌÔÈ.
E¶. Ù› ÛÔÈ ÈıÒÌÂÛı’;
¶E. ¬ ÙÈ ›ıËÛıÂ; ÚáÙ· ÌbÓ
165 Ìc ÂÚÈ¤ÙÂÛı ·ÓÙ·¯FÉ Î¯ËÓfiÙ˜Ø
ó˜ ÙÔÜÙ’ ôÙÈÌÔÓ ÙÔûÚÁÔÓ âÛÙ›Ó. ·éٛη
âÎÂÖ ·Ú’ ìÌÖÓ ÙÔf˜ ÂÙÔ̤ÓÔ˘˜ jÓ öÚFË
«Ù›˜ âÛÙÈÓ ÔyÙÔ˜;» ï TÂϤ·˜ âÚÂÖ Ù·‰›Ø
«ôÓıÚˆÔ˜ ùÚÓȘ àÛÙ¿ıÌËÙÔ˜, ÂÙfiÌÂÓÔ˜,

[ 62 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 63

APXAIO KEIMENO

170 àÙ¤ÎÌ·ÚÙÔ˜, Ôé‰bÓ Ô鉤ÔÙ’ âÓ Ù·éÙˇá ̤ӈÓ.»


E¶. Óc ÙeÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ Âs Á ̈Ì÷Ä Ù·˘Ù·Á›.
Ù› iÓ ÔsÓ ÔÈÔÖÌÂÓ;
¶E. ÔåΛ۷Ù ̛·Ó fiÏÈÓ.
E¶. Ô›·Ó ‰’ iÓ ÔåΛ۷ÈÌÂÓ ùÚÓÈı˜ fiÏÈÓ;
¶E. ôÏËı˜, t ÛηÈfiÙ·ÙÔÓ ÂåÚËÎg˜ öÔ˜;
‚Ϥ„ÔÓ Î¿Ùˆ.
E¶. ηd ‰c ‚Ϥˆ.
175 ¶E. ‚Ϥ ÓÜÓ ôÓˆ.
E¶. ‚Ϥˆ.
¶E. ÂÚ›·Á ÙeÓ ÙÚ¿¯ËÏÔÓ.
E¶. Óc ¢›·
àÔÏ·‡ÛÔÌ·› Ù› Á’, Âå ‰È·ÛÙÚ·Ê‹ÛÔÌ·È.
¶E. Âr‰¤˜ ÙÈ;
E¶. Ùa˜ ÓÂʤϷ˜ Á ηd ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ.
¶E. Ôé¯ ÔyÙÔ˜ ÔsÓ ‰‹Ô˘ ’ÛÙdÓ çÚÓ›ıˆÓ fiÏÔ˜;
E¶. fiÏÔ˜; Ù›Ó· ÙÚfiÔÓ;
180 ¶E. œÛÂÚ iÓ ÂúÔÈ ÙȘ ÙfiÔ˜.
¬ÙÈ ‰b ÔÏÂÖÙ·È ÙÔÜÙÔ Î·d ‰È¤Ú¯ÂÙ·È
±·ÓÙ· ‰Èa ÙÔ‡ÙÔ˘, ηÏÂÖÙ·È ÓÜÓ fiÏÔ˜.
jÓ ‰’ ÔåΛÛËÙ ÙÔÜÙÔ Î·d ÊÚ¿ÍËı’ ±·Í,
âÎ ÙÔÜ fiÏÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎÂÎÏ‹ÛÂÙ·È fiÏȘ.
185 œÛÙ’ ôÚÍÂÙ’ àÓıÚÒˆÓ ÌbÓ œÛÂÚ ·ÚÓfiˆÓ,
ÙÔf˜ ‰’ ·s ıÂÔf˜ àÔÏÂÖÙ ÏÈÌˇá MËÏ›ˇˆ.
E¶. á˜;
¶E. âÓ Ì¤Ûˇˆ ‰‹Ô˘ıÂÓ à‹Ú âÛÙÈ Áɘ.
Ârı’ œÛÂÚ ìÌÂÖ˜, jÓ å¤Ó·È ‚Ô˘ÏÒÌÂı·
¶˘ıÒ‰Â, BÔȈÙÔf˜ ‰›Ô‰ÔÓ ·åÙÔ‡ÌÂı·,
190 Ô≈Ùˆ˜, ¬Ù·Ó ı‡ÛˆÛÈÓ ôÓıÚˆÔÈ ıÂÔÖ˜,
jÓ Ìc ÊfiÚÔÓ Ê¤ÚˆÛÈÓ ñÌÖÓ Ôî ıÂÔ›,
{‰Èa Ùɘ fiψ˜ Ùɘ àÏÏÔÙÚ›·˜ ηd ÙÔÜ ¯¿Ô˘˜}
ÙáÓ ÌËÚ›ˆÓ ÙcÓ ÎÓÖÛ·Ó Ôé ‰È·ÊÚ‹ÛÂÙÂ.
E¶. åÔf åÔ‡Ø
Ìa ÁÉÓ, Ìa ·Á›‰·˜, Ìa ÓÂʤϷ˜, Ìa ‰›ÎÙ˘·,
195 Ìc ’Ág ÓfiËÌ· ÎÔÌ„fiÙÂÚÔÓ õÎÔ˘Û¿ ˆØ
œÛÙ’ iÓ Î·ÙÔÈΛ˙ÔÈÌÈ ÌÂÙa ÛÔÜ ÙcÓ fiÏÈÓ,
Âå Û˘Ó‰ÔÎÔ›Ë ÙÔÖÛÈÓ ôÏÏÔȘ çÚÓ¤ÔȘ.
¶E. Ù›˜ iÓ ÔsÓ Ùe ÚÄÁÌ’ ·éÙÔÖ˜ ‰ÈËÁ‹Û·ÈÙÔ;
E¶. Û‡.
âÁg ÁaÚ ·éÙÔf˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ ùÓÙ·˜ Úe ÙÔÜ
200 ≛‰·Í· ÙcÓ ÊˆÓ‹Ó, Û˘ÓgÓ ÔÏfÓ ¯ÚfiÓÔÓ.
¶E. ᘠ‰ÉÙ’ iÓ ·éÙÔf˜ Û˘ÁηϤÛÂÈ·˜;
E¶. ®÷·‰›ˆ˜.
‰Â˘Úd ÁaÚ âÌ‚a˜ ·éٛη Ì¿Ï’ Âå˜ ÙcÓ Ïfi¯ÌËÓ,

[ 63 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 64

√ƒ¡π£∂™

öÂÈÙ’ àÓÂÁ›ڷ˜ ÙcÓ âÌcÓ àˉfiÓ·,


ηÏÔÜÌÂÓ ·éÙÔ‡˜Ø Ôî ‰b ÓˇáÓ ÙÔÜ Êı¤ÁÌ·ÙÔ˜
205 â¿ÓÂÚ â·ÎÔ‡ÛˆÛÈ ı‡ÛÔÓÙ·È ‰ÚfiÌˇˆ.
¶E. t Ê›Ïٷْ çÚÓ›ıˆÓ Û‡, Ì‹ Ó˘Ó ≤ÛÙ·ıÈØ
àÏÏ’ àÓÙÈ‚ÔÏá Û’ ôÁ’ ó˜ Ù¿¯ÈÛÙ’ Âå˜ Ù‹Ó Ïfi¯ÌËÓ
ÂúÛ‚·ÈÓ ÎàÓ¤ÁÂÈÚ ÙcÓ àˉfiÓ·.
E¶. ôÁ ۇÓÓÔ̤ ÌÔÈ, ·ÜÛ·È ÌbÓ ≈ÓÔ˘,
210 ÏÜÛÔÓ ‰b ÓfiÌÔ˘˜ îÂÚáÓ ≈ÌÓˆÓ,
ÔR˜ ‰Èa ı›Ԣ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ıÚËÓÂÖ˜
ÙeÓ âÌeÓ Î·d ÛeÓ Ôχ‰·ÎÚ˘Ó òIÙ˘Ó
âÏÂÏÈ˙Ô̤ÓË ‰ÈÂÚÔÖ˜ ̤ÏÂÛÈÓ
Á¤Ó˘Ô˜ ÍÔ˘ıɘ. ηı·Úa ¯ˆÚÂÖ
215 ‰Èa Ê˘ÏÏÔÎfiÌÔ˘ ̛ϷÎÔ˜ ä¯g
Úe˜ ¢Èe˜ ≤‰Ú·˜, ¥Ó’ ï ¯Ú˘ÛÔÎfiÌ·˜
ºÔÖ‚Ô˜ àÎÔ‡ˆÓ ÙÔÖ˜ ÛÔÖ˜ âϤÁÔȘ
àÓÙÈ„¿ÏÏˆÓ âÏÂÊ·ÓÙfi‰ÂÙÔÓ
ÊfiÚÌÈÁÁ· ıÂáÓ ¥ÛÙËÛÈ ¯ÔÚÔ‡˜Ø
220 ‰Èa ‰’ àı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙÔÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚÂÖ
Û‡ÌʈÓÔ˜ ïÌÔÜ
ı›· Ì·Î¿ÚˆÓ çÏÔÏ˘Á‹.

(·éÏÂÖ)

EY. t ZÂÜ ‚·ÛÈÏÂÜ, ÙÔÜ Êı¤ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔéÚÓÈı›Ô˘Ø


ÔxÔÓ Î·ÙÂÌÂϛوÛ ÙcÓ Ïfi¯ÌËÓ ¬ÏËÓ.
¶E. ÔyÙÔ˜.
EY. Ù› âÛÙÈÓ;
¶E. Ôé ÛȈ‹ÛÂÈ;
225 EY. Ù› ‰·›;
¶E. Ô≈Ô„ ÌÂÏˇˆ‰ÂÖÓ ·s ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È.
E¶. âÔÔÔÖ, ÔÔÔÔÖ ÔÔÖ,
åg åg åÙg åÙg åÙg åÙg
úÙˆ ÙȘ z‰Â ÙáÓ âÌáÓ ïÌÔÙ¤ÚˆÓØ
230 ¬ÛÔÈ Ù’ ÂéÛfiÚÔ˘˜ àÁÚÔ›ÎˆÓ Á‡·˜
Ó¤ÌÂÛıÂ, ÊÜÏ· Ì˘Ú›· ÎÚÈıÔÙÚ¿ÁˆÓ
ÛÂÚÌÔÏfiÁˆÓ Ù Á¤ÓË
Ù·¯f ÂÙfiÌÂÓ·, Ì·Ïı·ÎcÓ î¤ÓÙ· ÁÉÚ˘ÓØ
¬Û· Ù’ âÓ ôÏÔÎÈ ı·Ìa
235 ‚áÏÔÓ àÌÊÈÙÈÙÙ˘‚›˙Âı’ z‰Â ÏÂÙeÓ
ì‰Ô̤Ó÷· ʈÓ÷ÄØ
ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔØ
¬Û· ı’ ñÌáÓ Î·Ùa ΋Ô˘˜ âd ÎÈÛÛÔÜ

[ 64 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 65

APXAIO KEIMENO

ÎÏ¿‰ÂÛÈ ÓÔÌeÓ ö¯ÂÈ,


240 Ù¿ Ù ηْ ùÚ· Ùa ÎÔÙÈÓÔÙÚ¿Á· Ùa ÎÔÌ·ÚÔÊ¿Á·,
àÓ‡Û·Ù ÂÙfiÌÂÓ· Úe˜ âÌaÓ ·é‰¿ÓØ
ÙÚÈÔÙfiØ ÙÚÈÔÙfiØ ÙÔÙÔ‚Ú›Í.

Ô¥ ı’ ëÏ›·˜ ·Ú’ ·éÏáÓ·˜ ç͢ÛÙfiÌÔ˘˜


245 âÌ›‰·˜ οÙÂı’, ¬Û· Ù’ Âé‰ÚfiÛÔ˘˜ Áɘ ÙfiÔ˘˜
ö¯ÂÙ ÏÂÈÌáÓ¿ Ù’ âÚfiÂÓÙ· M·Ú·ıáÓÔ˜
ùÚÓȘ Ù ÙÂÚÔÔ›ÎÈÏÔ˜
àÙÙ·ÁĘ àÙÙ·ÁĘØ

250 zÓ Ù’ âd fiÓÙÈÔÓ Ôr‰Ì· ı·Ï¿ÛÛ˘


ÊÜÏ· ÌÂÙ’ àÏ΢fiÓÂÛÛÈ ÔÙÉÙ·ÈØ

‰ÂÜÚ’ úÙ ¢ÛfiÌÂÓÔÈ Ùa ÓÂÒÙÂÚ·Ø


¿ÓÙ· ÁaÚ âÓı¿‰Â ÊÜÏ’ êıÚÔ˝˙ÔÌÂÓ
ÔåˆÓáÓ Ù·Ó·Ô‰Â›ÚˆÓ.
255 ≥ÎÂÈ Á¿Ú ÙȘ ‰ÚÈÌf˜ Ú¤Û‚˘˜
ηÈÓe˜ ÁÓÒÌËÓ
ηÈÓáÓ öÚÁˆÓ Ù’ âÁ¯ÂÈÚËÙ‹˜.
àÏÏ’ úÙ’ Âå˜ ÏfiÁÔ˘˜ ±·ÓÙ·,
‰ÂÜÚÔ ‰ÂÜÚÔ ‰ÂÜÚÔ ‰ÂÜÚÔØ
260 ÙÔÚÔ ÙÔÚÔ ÙÔÚÔ ÙÔÚÔÙ›Í
ÎÈÎη‚·Ü ÎÈÎη‚·Ü
ÙÔÚÔ ÙÔÚÔ ÙÔÚÔ ÙÔÚÔ ÏÈÏÈÏ›Í.

¶E. ïÚFɘ ÙÈÓ’ ùÚÓÈÓ;


EY. Ìa ÙeÓ \AfiÏψ ’Ág ÌbÓ ÔûØ
η›ÙÔÈ Î¤¯ËÓ¿ Á’ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ ‚ϤˆÓ.
265 ¶E. ôÏψ˜ ôÚ’ Ô≈Ô„, ó˜ öÔÈÎ’, Âå˜ ÙcÓ Ïfi¯ÌËÓ
âÌ‚a˜ âfiˆ˙ ¯·Ú·‰ÚÈeÓ ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜.
√ƒ¡π™
ÙÔÚÔÙ›ÁÍØ ÙÔÚÔÙ›ÁÍ.
¶E. tÁ¿ı’, àÏÏ’ ÔsÓ ÔñÙÔÛd ηd ‰‹ ÙȘ ùÚÓȘ öÚ¯ÂÙ·È.
EY. Óc ¢› ’ ùÚÓȘ ‰ÉÙ·. Ù›˜ ÔÙ’ âÛÙ›Ó; Ôé ‰‹Ô˘ Ù·z˜;
270 ¶E. ÔyÙÔ˜ ·éÙe˜ ÓˇáÓ ÊÚ¿ÛÂÈ. Ù›˜ âÛÙÈÓ ùÚÓȘ ÔñÙÔÛ›;
E¶. ÔyÙÔ˜ Ôé ÙáÓ äı¿‰ˆÓ ÙáÓ‰’ zÓ ïÚÄı’ ñÌÂÖ˜ à›,
àÏÏa ÏÈÌÓ·ÖÔ˜.
¶E. ‚·‚·›, ηÏfi˜ Á ηd ÊÔÈÓÈÎÈÔܘ.
E¶. ÂåÎfiÙˆ˜ ÁÂØ Î·d ÁaÚ ùÓÔÌ’ ·éÙˇá ’ÛÙd ÊÔÈÓÈÎfiÙÂÚÔ˜.
EY. ÔyÙÔ˜, t — Û¤ ÙÔÈ.
¶E. Ù› ‚ˆÛÙÚÂÖ˜;
EY. ≤ÙÂÚÔ˜ ùÚÓȘ ÔñÙÔÛ›.
275 ¶E. Óc ¢› ’ ≤ÙÂÚÔ˜ ‰ÉÙ· ¯ÔsÙÔ˜ ö͉ÚÔÓ ¯ÚÔÈaÓ ö¯ˆÓ.

[ 65 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 66

√ƒ¡π£∂™

Ù›˜ ÔÙ’ öÛı’ ï ÌÔ˘ÛfiÌ·ÓÙȘ, ôÙÔÔ˜ ùÚÓȘ çÚÈ‚¿Ù˘;


E¶. ùÓÔÌ· ÙÔ‡Ùˇˆ Mɉfi˜ âÛÙÈ.
EY. MɉԘ; tÓ·Í ^HÚ¿ÎÏÂȘ.
ÂrÙ· ᘠôÓ¢ η̋ÏÔ˘ MɉԘ JÓ ÂåÛ¤Ù·ÙÔ;
¶E. ≤ÙÂÚÔ˜ ·s ÏfiÊÔÓ Î·ÙÂÈÏËÊÒ˜ ÙȘ ùÚÓȘ ÔñÙÔÛ›.
280 EY. Ù› Ùe Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘Ù› ÔÙ’ âÛÙ›Ó; Ôé Ûf ÌfiÓÔ˜ ôÚ’ qÛı’ öÔ„,
àÏÏa ¯ÔsÙÔ˜ ≤ÙÂÚÔ˜;
E¶. ÔñÙÔÛd Ì¤Ó âÛÙÈ ºÈÏÔÎÏ¤Ô˘˜
âÍ öÔÔ˜, âÁg ‰b ÙÔ‡ÙÔ˘ ¿Ô˜, œÛÂÚ Âå ϤÁÔȘ
^IfiÓÈÎÔ˜ K·ÏÏ›Ô˘ ÎàÍ ^IÔÓ›ÎÔ˘ K·ÏÏ›·˜.
¶E. K·ÏÏ›·˜ ôÚ’ ÔyÙÔ˜ Ô≈ÚÓȘ âÛÙ›Ó. ó˜ ÙÂÚÔÚÚ˘ÂÖ.
285 E¶. ±Ù ÁaÚ JÓ ÁÂÓÓ·ÖÔ˜ ñfi ÙÂ Û˘ÎÔÊ·ÓÙáÓ Ù›ÏÏÂÙ·È,
·¥ Ù ı‹ÏÂÈ·È Úe˜ âÎÙ›ÏÏÔ˘ÛÈÓ ·éÙÔÜ Ùa ÙÂÚ¿.
EY. t ¶fiÛÂȉÔÓ, ≤ÙÂÚÔ˜ ·s ÙȘ ‚·Ùe˜ ùÚÓȘ ÔñÙÔÛ›.
Ù›˜ çÓÔÌ¿˙ÂÙ·› Ôı’ ÔyÙÔ˜;
E¶. ÔñÙÔÛd ηوʷÁĘ.
¶E. öÛÙÈ ÁaÚ Î·ÙˆÊ·ÁĘ ÙȘ ôÏÏÔ˜ j KÏÂÒÓ˘ÌÔ˜;
290 EY. ᘠiÓ ÔsÓ KÏÂÒÓ˘Ìfi˜ Á’ JÓ ÔéÎ à¤‚·Ï ÙeÓ ÏfiÊÔÓ;
¶E. àÏÏa ̤ÓÙÔÈ Ù›˜ Ôı’ ì ÏfiʈÛȘ ì ÙáÓ çÚÓ¤ˆÓ;
q ’d ÙeÓ ‰›·˘ÏÔÓ qÏıÔÓ;
E¶. œÛÂÚ Ôî KÄÚ˜ ÌbÓ ÔsÓ
âd ÏfiÊˆÓ ÔåÎÔÜÛÈÓ, tÁ¿ı’, àÛÊ·Ï›·˜ Ô≈ÓÂη.
¶E. t ¶fiÛÂȉÔÓ, Ôé¯ ïÚ÷Ę ¬ÛÔÓ Û˘Ó›ÏÂÎÙ·È Î·ÎeÓ
çÚÓ¤ˆÓ;
295 EY. tÓ·Í òAÔÏÏÔÓ, ÙÔÜ Ó¤ÊÔ˘˜. åÔf åÔ‡,
Ô鉒 å‰ÂÖÓ öÙ’ öÛı’ ñ’ ·éÙáÓ ÂÙÔÌ¤ÓˆÓ ÙcÓ ÂúÛÔ‰ÔÓ.
¶E. ÔñÙÔÛd ¤Ú‰ÈÍ.
EY. âÎÂÈÓÔÛ› Á Óc ¢› ’ àÙÙ·ÁĘ.
¶E. ÔñÙÔÛd ‰b ËÓ¤ÏÔ„.
EY. âÎÂÈÓËd ‰¤ Á’ àÏ΢ÒÓ.
¶E. Ù›˜ ÁaÚ âÛı’ Ô≈ÈÛıÂÓ ·éÙɘ;
∂À. ¬ÛÙȘ âÛÙ›; ÎÂÈÚ‡ÏÔ˜.
¶E. ÎÂÈÚ‡ÏÔ˜ Á¿Ú âÛÙÈÓ ùÚÓȘ;
300 EÀ. Ôé Á¿Ú âÛÙÈ ™ÔÚÁ›ÏÔ˜;
¯·éÙË› ÁÂ ÁÏ·ÜÍ.
¶E. Ù› ÊF‹˜; Ù›˜ ÁÏ·ÜÎ’ \Aı‹Ó·˙’ õÁ·ÁÂÓ;
EÀ. ΛÙÙ·, ÙÚ˘ÁÒÓ, ÎÔÚ˘‰fi˜, âÏÂĘ, ñÔı˘Ì›˜, ÂÚÈÛÙÂÚ¿,
Ó¤ÚÙÔ˜, î¤Ú·Í, Ê¿ÙÙ·, ÎfiÎ΢Í, âÚ˘ıÚfiÔ˘˜, ΂ϋ˘ÚȘ,
ÔÚÊ˘Ú›˜, ÎÂÚ¯ÓF‹˜, ÎÔÏ˘Ì‚›˜, àÌÂÏ›˜, Ê‹ÓË, ‰Ú‡Ô„.
305 ¶E. åÔf åÔ‡, ÙáÓ çÚÓ¤ˆÓ,
åÔf åÔ‡, ÙáÓ ÎÔ„›¯ˆÓ,
Ôx· È›˙Ô˘ÛÈ Î·d ÙÚ¤¯Ô˘ÛÈ ‰È·ÎÂÎÚ·ÁfiÙ˜.
pÚ’ àÂÈÏÔÜÛ›Ó Á ӡáÓ; ÔúÌÔÈ, ί‹Ó·Û›Ó Á¤ ÙÔÈ

[ 66 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 67

APXAIO KEIMENO

ηd ‚ϤÔ˘ÛÈÓ Âå˜ Ûb Îà̤.


EY. ÙÔÜÙÔ ÌbÓ ÎàÌÔd ‰ÔÎÂÖ.

XOPO™
310 ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÜ Ì’ n˜ âοÏÂÛÂ; Ù›Ó·
ÙfiÔÓ ôÚ· Ó¤ÌÂÙ·È;
E¶. ÔñÙÔÛd ¿Ï·È ¿ÚÂÈÌÈ ÎÔéÎ àÔÛÙ·Ùá ʛψÓ.
XO. ÙÈÙÈÙÈÙÈÙÈÙÈÙÈÙÈ Ù›Ó· ÏfiÁÔÓ ôÚ· ÔÙb
315 Úe˜ âÌb Ê›ÏÔÓ ö¯ˆÓ;
E¶. ÎÔÈÓfiÓ, àÛÊ·ÏÉ, ‰›Î·ÈÔÓ, 쉇Ó, èÊÂÏ‹ÛÈÌÔÓ.
ôÓ‰Ú ÁaÚ ÏÂÙÒ ÏÔÁÈÛÙa ‰ÂÜÚ’ àÊÖ¯ıÔÓ ó˜ â̤.
XO. ÔÜ; ÷Ä; ᘠÊF‹˜;
320 E¶. Ê‹Ì’ à’ àÓıÚÒˆÓ àÊÖ¯ı·È ‰ÂÜÚÔ ÚÂÛ‚‡Ù· ‰‡ÔØ
≥ÎÂÙÔÓ ‰’ ö¯ÔÓÙ Ú¤ÌÓÔÓ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÏˆÚ›Ô˘.
XO. t ̤ÁÈÛÙÔÓ âÍ·Ì·ÚÙgÓ âÍ ¬ÙÔ˘ ’ÙÚ¿ÊËÓ âÁÒ,
ᘠϤÁÂȘ;
E¶. Ì‹ˆ ÊÔ‚ËıFɘ ÙeÓ ÏfiÁÔÓ.
XO. Ù› Ì’ äÚÁ¿Ûˆ;
E¶. ôÓ‰Ú’ â‰ÂÍ¿ÌËÓ âÚ·ÛÙa ÙÉۉ Ùɘ Û˘ÓÔ˘Û›·˜.
XO. ηd ‰¤‰Ú·Î·˜ ÙÔÜÙÔ ÙÔûÚÁÔÓ;
325 E¶. ηd ‰Â‰Ú·ÎÒ˜ Á’ ≥‰ÔÌ·È.
XO. ÎàÛÙeÓ õ‰Ë Ô˘ ·Ú’ ìÌÖÓ;
E¶. Âå ·Ú’ ñÌÖÓ ÂúÌ’ âÁÒ.

XO. ö· ö·Ø ÛÙÚÔÊ‹


Úԉ‰fiÌÂı’ àÓfiÛÈ¿ Ù’ â¿ıÔÌÂÓØ
n˜ ÁaÚ Ê›ÏÔ˜ qÓ ïÌfiÙÚÔÊ¿ ı’ ìÌÖÓ
330 âÓ¤ÌÂÙÔ ‰›· ·Ú’ ìÌÖÓ,
·Ú¤‚Ë ÌbÓ ıÂÛÌÔf˜ àÚ¯·›Ô˘˜,
·Ú¤‚Ë ‰’ ¬ÚÎÔ˘˜ çÚÓ›ıˆÓ.
Âå˜ ‰b ‰fiÏÔÓ âοÏÂÛÂ,
·Ú¤‚·Ï¤ Ù’ âÌb ·Úa
Á¤ÓÔ˜ àÓfiÛÈÔÓ ¬ÂÚ
âÍfiÙ’ âÁ¤ÓÂÙ’ â’ âÌÔd
335 ÔϤÌÈÔÓ âÙÚ¿ÊË.

àÏÏa Úe˜ ÌbÓ ÙÔÜÙÔÓ ìÌÖÓ âÛÙÈÓ ≈ÛÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜Ø


Ùg ‰b ÚÂÛ‚‡Ù· ‰ÔÎÂÖ ÌÔÈ Ù҉ ‰ÔÜÓ·È ÙcÓ ‰›ÎËÓ.
‰È·ÊÔÚËıÉÓ·› ı’ ñÊ’ ìÌáÓ.
¶E. ó˜ àˆÏfiÌÂÛı’ ôÚ·.
EY. ·úÙÈÔ˜ ̤ÓÙÔÈ Ûf ÓˇáÓ Âr ÙáÓ Î·ÎáÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÌfiÓÔ˜.
âd Ù› Á¿Ú Ì’ âÎÂÖıÂÓ qÁ˜;
340 ¶E. ¥Ó’ àÎÔÏÔ˘ıԛ˘ âÌÔ›.
EY. ¥Ó· ÌbÓ ÔsÓ ÎÏ¿ÔÈÌÈ ÌÂÁ¿Ï·.

[ 67 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 68

√ƒ¡π£∂™

¶E. ÙÔÜÙÔ ÌbÓ ÏËÚÂÖ˜ ö¯ˆÓ


οÚÙ·Ø ᘠÎÏ·‡ÛÂÈ Á¿Ú, jÓ ±·Í Á ÙèÊı·ÏÌg ’ÎÎÔFɘ;

XO. åg ågØ àÓÙÈÛÙÚÔÊ‹


ö·Á’ öÈı’ â›ÊÂÚ ÔϤÌÈÔÓ
345 ïÚÌaÓ ÊÔÓ›·Ó, Ù¤Ú˘Á¿ Ù ·ÓÙ÷Ä
â›‚·Ï ÂÚ› Ù ·Îψ۷ÈØ
ó˜ ‰ÂÖ ÙÒ‰’ ÔåÌÒ˙ÂÈÓ ôÌʈ
ηd ‰ÔÜÓ·È ®‡Á¯ÂÈ ÊÔÚ‚¿Ó.
ÔûÙÂ ÁaÚ ùÚÔ˜ ÛÎÈÂÚeÓ
ÔûÙ ӤÊÔ˜ ·åı¤ÚÈÔÓ
350 ÔûÙ ÔÏÈeÓ ¤Ï·ÁÔ˜
öÛÙÈÓ ¬ ÙÈ ‰¤ÍÂÙ·È
ÙÒ‰’ àÔÊ˘ÁfiÓÙ ÌÂ.

àÏÏa Ìc ̤ÏψÌÂÓ õ‰Ë Ù҉ ٛÏÏÂÈÓ Î·d ‰¿ÎÓÂÈÓ.


ÔÜ ’Ûı’ ï Ù·Í›·Ú¯Ô˜; â·Á¤Ùˆ Ùe ‰ÂÍÈeÓ Î¤Ú·˜.
EY. ÙÔÜÙ’ âÎÂÖÓÔ. ÔÖ Ê‡Áˆ ‰‡ÛÙËÓÔ˜;
¶∂. ÔyÙÔ˜, Ôé ÌÂÓÂÖ˜;
∂À. ¥Ó’ ñe ÙÔ‡ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚËıá;
355 ¶∂. ᘠÁaÚ iÓ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ‰ÔÎÂÖ˜
âÎÊ˘ÁÂÖÓ;
∂À. ÔéÎ Ôr‰’ ¬ˆ˜ ôÓ.
¶∂. àÏÏ’ âÁÒ ÙÔ› ÛÔÈ Ï¤Áˆ,
¬ÙÈ Ì¤ÓÔÓÙ ‰ÂÖ Ì¿¯ÂÛı·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ Ù ÙáÓ ¯˘ÙÚáÓ.
EY. Ù› ‰b ¯‡ÙÚ· ÓÒ Á’ èÊÂÏ‹ÛÂÈ;
¶E. ÁÏ·ÜÍ ÌbÓ Ôé ÚfiÛÂÈÛÈ ÓˇáÓ.
EY. ÙÔÖ˜ ‰b Á·Ì„ÒÓ˘ÍÈ ÙÔÈÛ‰›;
¶E. ÙeÓ ç‚ÂÏ›ÛÎÔÓ êÚ¿Û·˜
ÂrÙ· ηٿËÍÔÓ Úe Û·˘ÙÔÜ.
360 EY. ÙÔÖÛÈ ‰’ çÊı·ÏÌÔÖÛÈ Ù›;
¶E. ç͇‚·ÊÔÓ âÓÙ¢ıÂÓd ÚÔÛıÔÜ Ï·‚gÓ j ÙÚ‡‚ÏÈÔÓ.
EY. t ÛÔÊÒٷْ, Âs Á’ àÓËÜÚ˜ ·éÙe ηd ÛÙÚ·ÙËÁÈÎá˜Ø
ñÂÚ·ÎÔÓÙ›˙ÂȘ Û‡ Á’ õ‰Ë NÈΛ·Ó Ù·Ö˜ Ì˯·Ó·Ö˜.
XO. âÏÂÏÂÏÂÜØ ¯ÒÚÂÈ, οı˜ Ùe ®‡Á¯Ô˜Ø Ôé ̤ÏÏÂÈÓ â¯ÚÉÓ.
365 ≤ÏÎÂ, Ù›ÏÏÂ, ·ÖÂ, ‰ÂÖÚÂØ ÎfiÙ ÚÒÙËÓ ÙcÓ ¯‡ÙÚ·Ó.
E¶. Âå¤ ÌÔÈ, Ù› ̤ÏÏÂÙ’, t ¿ÓÙˆÓ Î¿ÎÈÛÙ· ıËÚ›ˆÓ,
àÔÏ¤Û·È ·ıfiÓÙ˜ Ôé‰bÓ ôÓ‰Ú ηd ‰È·Û¿Û·È
Ùɘ âÌɘ Á˘Ó·ÈÎe˜ ùÓÙÂ Û˘ÁÁÂÓÂÖ Î·d Ê˘Ï¤Ù·;
XO. ÊÂÈÛfiÌÂÛı· Á¿Ú ÙÈ ÙáӉ ÌÄÏÏÔÓ ìÌÂÖ˜ j χΈÓ;
370 j Ù›Ó·˜ ÙÂÈÛ·›ÌÂı’ ôÏÏÔ˘˜ ÙáÓ‰’ iÓ â¯ı›Ô˘˜ öÙÈ;
E¶. Âå ‰b ÙcÓ Ê‡ÛÈÓ ÌbÓ â¯ıÚÔ›, ÙeÓ ‰b ÓÔÜÓ ÂåÛÈÓ Ê›ÏÔÈ,
ηd ‰È‰¿ÍÔÓÙ¤˜ ÙÈ ‰ÂÜÚ’ ≥ÎÔ˘ÛÈÓ ñÌĘ ¯Ú‹ÛÈÌÔÓ;
XO. ᘠ‰’ iÓ Ô¥‰’ ìÌĘ ÙÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔÓ ‰È‰¿ÍÂÈ¿Ó ÔÙÂ

[ 68 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 69

APXAIO KEIMENO

j ÊÚ¿ÛÂÈ·Ó, ùÓÙ˜ â¯ıÚÔd ÙÔÖÛÈ ¿ÔȘ ÙÔÖ˜ âÌÔÖ˜;


375 E¶. àÏÏ’ à’ â¯ıÚáÓ ‰c Ùa ÔÏÏa Ì·Óı¿ÓÔ˘ÛÈÓ Ôî ÛÔÊÔ›.
ì ÁaÚ ÂéÏ¿‚ÂÈ· ÛˇÒ˙ÂÈ ¿ÓÙ·. ·Úa ÌbÓ ÔsÓ Ê›ÏÔ˘
Ôé Ì¿ıÔȘ iÓ ÙÔÜı’, ï ‰’ â¯ıÚe˜ Âéıf˜ âÍËÓ¿ÁηÛÂÓ.
·éÙ›¯’ ·î fiÏÂȘ ·Ú’ àÓ‰ÚáÓ Á’ öÌ·ıÔÓ â¯ıÚáÓ ÎÔé ʛψÓ
âÎÔÓÂÖÓ ı’ ñ„ËÏa Ù›¯Ë ӷܘ Ù ÎÂÎÙÉÛı·È Ì·ÎÚ¿˜Ø
380 Ùe ‰b Ì¿ıËÌ· ÙÔÜÙÔ ÛˇÒ˙ÂÈ ·Ö‰·˜, ÔrÎÔÓ, ¯Ú‹Ì·Ù·.
XO. öÛÙÈ ÌbÓ ÏfiÁˆÓ àÎÔÜÛ·È ÚáÙÔÓ, ó˜ ìÌÖÓ ‰ÔÎÂÖ.
¯Ú‹ÛÈÌÔÓ Ì¿ıÔÈ ÁaÚ ôÓ ÙÈ Îàe ÙáÓ â¯ıÚáÓ ÛÔÊfi˜.
¶E. Ô¥‰Â Ùɘ çÚÁɘ ¯·ÏÄÓ ÂúÍ·ÛÈÓ. ôÓ·Á’ âd ÛΤÏÔ˜.
E¶. ηd ‰›Î·ÈfiÓ Á’ âÛÙd ÎàÌÔd ‰ÂÖ Ó¤ÌÂÈÓ ñÌĘ ¯¿ÚÈÓ.
385 XO. àÏÏa ÌcÓ Ô鉒 ôÏÏÔ ÛÔ› ˆ ÚÄÁÌ’ âÓËÓÙÈÒÌÂı·.
EY. ÌÄÏÏÔÓ ÂåÚ‹ÓËÓ ôÁÔ˘ÛÈ.
¶E. Óc ¢›’, œÛÙ ÙcÓ ¯‡ÙÚ·Ó
ÙÒ Ù ÙÚ˘‚Ï›ˆ ηı›ÂÈØ
ηd Ùe ‰fiÚ˘ ¯Ú‹, ÙeÓ ç‚ÂÏ›ÛÎÔÓ,
ÂÚÈ·ÙÂÖÓ ö¯ÔÓÙ·˜ ìÌĘ
390 ÙáÓ ¬ÏˆÓ âÓÙfi˜, ·Ú’ ·éÙcÓ
ÙcÓ ¯‡ÙÚ·Ó ôÎÚ·Ó ïÚáÓÙ·˜
âÁÁ‡˜Ø ó˜ Ôé Ê¢ÎÙ¤ÔÓ ÓˇáÓ.
EY. âÙÂeÓ jÓ ‰’ ôÚ’ àÔı¿ÓˆÌÂÓ,
ηÙÔÚ˘¯ËÛfiÌÂÛı· ÔÜ Áɘ;
395 ¶E. ï KÂÚ·ÌÂÈÎe˜ ‰¤ÍÂÙ·È ÓÒ.
‰ËÌÔÛ›÷· ÁaÚ ¥Ó· Ù·ÊáÌÂÓ,
Ê‹ÛÔÌÂÓ Úe˜ ÙÔf˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔf˜
Ì·¯Ô̤ӈ ÙÔÖ˜ ÔÏÂÌ›ÔÈÛÈÓ
àÔı·ÓÂÖÓ âÓ \OÚÓ·֘.
400 XO. ôÓ·Á’ Âå˜ Ù¿ÍÈÓ ¿ÏÈÓ Âå˜ Ù·éÙfiÓ,
ηd ÙeÓ ı˘ÌeÓ Î·Ù¿ıÔ˘ ·„·˜
·Úa ÙcÓ çÚÁcÓ œÛÂÚ ïÏ›Ù˘Ø
ÎàÓ·˘ıÒÌÂı· Ùԇۉ ٛÓ˜ fiıÂÓ
405 âd Ù›Ó· Ù’ âÌfiÏÂÙÔÓ â›ÓÔÈ·Ó.
åÒ, öÔ„, Û¤ ÙÔÈ Î·Ïá.
E¶. ηÏÂÖ˜ ‰b ÙÔÜ ÎχÂÈÓ ı¤ÏˆÓ;
XO. Ù›Ó˜ Ôı’ Ô¥‰Â ηd fiıÂÓ;
E¶. ͤӈ ÛÔÊɘ àÊ’ ^EÏÏ¿‰Ô˜.
410 XO. Ù‡¯Ë ‰b Ô›· ÎÔÌ›˙ÂÈ ÔÙ’ ·é-
Ùg Úe˜ ùÚÓÈı·˜ âÏıÂÖÓ;
E¶. öÚˆ˜
‚›Ô˘ ‰È·›Ù˘ Ù¤ ÛÔ˘ ηd Û˘ÓÔÈ-
ÎÂÖÓ Ù¤ ÛÔÈ Î·d Û˘ÓÂÖÓ·È Ùe ÄÓ.
XO. Ù› ÊF‹˜;
415 ϤÁÂÈ ‰b ‰c Ù›Ó·˜ ÏfiÁÔ˘˜;
E¶. ôÈÛÙ· ηd ¤Ú· ÎχÂÈÓ.

[ 69 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 70

√ƒ¡π£∂™

XO. ïÚ÷Ä ÙÈ Î¤Ú‰Ô˜ âÓı¿‰’ ôÍÈÔÓ ÌÔÓɘ


¬Ùˇˆ ¤ÔÈı’ âÌÔd Û˘ÓgÓ ÎÚ·ÙÂÖÓ iÓ j
420 ÙeÓ â¯ıÚeÓ j Ê›ÏÔÈÛÈÓ èÊÂÏÂÖÓ ö¯ÂÈÓ;
E¶. ϤÁÂÈ Ì¤Á·Ó ÙÈÓ’ ùÏ‚ÔÓ ÔûÙ ÏÂÎÙeÓ Ôû-
Ù ÈÛÙfiÓØ ó˜ Ûa ¿ÓÙ· ηd Ùe ÙFɉ ηd
425 Ùe ÎÂÖÛ ηd Ùe ‰ÂÜÚÔ ÚÔÛ‚È‚÷Ä Ï¤ÁˆÓ.
XO. fiÙÂÚ· Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ˜;
E¶. ôÊ·ÙÔÓ ó˜ ÊÚfiÓÈÌÔ˜.
XO. öÓÈ ÛÔÊfiÓ ÙÈ ÊÚÂÓ›;
E¶. ˘ÎÓfiÙ·ÙÔÓ Î›Ó·‰Ô˜,
430 ÛfiÊÈÛÌ·, ·ÚÌ·, ÙÚÖÌÌ·, ·È¿ÏËÌ’ ¬ÏÔÓ.
XO. ϤÁÂÈÓ Ï¤ÁÂÈÓ Î¤Ï¢¤ ÌÔÈ.
ÎχˆÓ ÁaÚ zÓ Û‡ ÌÔÈ Ï¤ÁÂȘ
ÏfiÁˆÓ àÓÂ٤ڈ̷È.

E¶. ôÁ ‰c Ûf ηd Ûf ÙcÓ ·ÓÔÏ›·Ó ÌbÓ ¿ÏÈÓ


435 Ù·‡ÙËÓ Ï·‚fiÓÙ ÎÚÂÌ¿Û·ÙÔÓ Ù‡¯’ àÁ·ıFÉ
Âå˜ ÙeÓ îÓeÓ ÂúÛˆ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔéÈÛÙ¿ÙÔ˘Ø
Ûf ‰b ÙÔ‡Û‰’ âÊ’ ÔxÛÂÚ ÙÔÖ˜ ÏfiÁÔȘ Û˘Ó¤ÏÂÍ’ âÁg
ÊÚ¿ÛÔÓ, ‰›‰·ÍÔÓ.
¶E. Ìa ÙeÓ \AfiÏψ ’Ág ÌbÓ Ôû,
jÓ Ìc ‰È¿ıˆÓÙ·› Á’ Ô¥‰Â ‰È·ı‹ÎËÓ âÌÔd
440 ≥ÓÂÚ ï ›ıËÎÔ˜ ÙFÉ Á˘Ó·ÈÎd ‰È¤ıÂÙÔ,
ï Ì·¯·ÈÚÔÔÈfi˜, Ì‹Ù ‰¿ÎÓÂÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ âÌb
Ì‹Ù’ çÚ¯›‰’ ≤ÏÎÂÈÓ Ì‹Ù’ çÚ‡ÙÙÂÈÓ
XO. Ôû Ù› Ô˘
ÙeÓ
¶E. Ô鉷Ìá˜Ø ÔûÎ, àÏÏa ÙèÊı·ÏÌg ϤÁˆ.
XO. ‰È·Ù›ıÂÌ·È ’ÁÒ.
¶E. ηÙfiÌÔÛfiÓ Ó˘Ó Ù·ÜÙ¿ ÌÔÈ.
445 XO. ùÌÓ˘Ì’ âd ÙÔ‡ÙÔȘ, ÄÛÈ ÓÈÎÄÓ ÙÔÖ˜ ÎÚÈÙ·Ö˜
ηd ÙÔÖ˜ ı·ٷ֘ ÄÛÈÓ.
¶E. öÛÙ·È Ù·˘Ù·Á›.
XO. Âå ‰b ·Ú·‚·›ËÓ, ëÓd ÎÚÈÙFÉ ÓÈÎÄÓ ÌfiÓÔÓ.
¶E. àÎÔ‡ÂÙ Ï¡ÒØ ÙÔf˜ ïϛٷ˜ Ó˘ÓÌÂÓd
àÓÂÏÔ̤ÓÔ˘˜ ıüÏ’ àÈ¤Ó·È ¿ÏÈÓ Ôúη‰Â,
450 ÛÎÔÂÖÓ ‰’ ¬ ÙÈ iÓ ÚÔÁڿʈÌÂÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÈӷΛÔȘ.

XO. ‰ÔÏÂÚeÓ ÌbÓ àÂd ηÙa ¿ÓÙ· ‰c ÙÚfiÔÓ ÛÙÚÔÊ‹


¤Ê˘ÎÂÓ ôÓıÚˆÔ˜Ø Ûf ‰’ ¬Ìˆ˜ ϤÁ ÌÔÈ. Ù¿¯· ÁaÚ
Ù‡¯ÔȘ iÓ ¯ÚËÛÙeÓ âÍÂÈgÓ ¬ ÙÈ ÌÔÈ ·ÚÔÚ÷Ę
455 j ‰‡Ó·Ì›Ó ÙÈÓ· Ì›˙ˆ
·Ú·ÏÂÈÔ̤ÓËÓ ñ’ âÌɘ ÊÚÂÓe˜ à͢ӤÙÔ˘Ø
Ûf ‰b ÙÔÜı’ ÔñÚ÷Ę ϤÁ’ Âå˜ ÎÔÈÓfiÓ.

[ 70 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 71

APXAIO KEIMENO

n ÁaÚ iÓ Ûf Ù‡¯F˘ ÌÔÈ


àÁ·ıeÓ ÔÚ›Û·˜, ÙÔÜÙÔ ÎÔÈÓeÓ öÛÙ·È.

460 àÏÏ’ âÊ’ ¬ÙˇˆÂÚ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙcÓ ÛcÓ ≥ÎÂȘ ÁÓÒÌËÓ àÓ·›ۈÓ,
ϤÁ ı·ÚÚ‹Û·˜Ø ó˜ Ùa˜ ÛÔÓ‰a˜ Ôé Ìc ÚfiÙÂÚÔÈ ·Ú·‚áÌÂÓ.
¶E. ηd ÌcÓ çÚÁá Óc ÙeÓ ¢›· ηd ÚÔÂÊ‡Ú·Ù·È ÏfiÁÔ˜ Âx˜ ÌÔÈ,
nÓ ‰È·Ì¿ÙÙÂÈÓ Û‡ Ì’ âÎÒÏ˘Â˜. ʤÚÂ, ·Ö, Û٤ʷÓÔÓØ Î·Ù·¯ÂÖÛı·È
ηÙa ¯ÂÈÚe˜ ≈‰ˆÚ ÊÂÚ¤Ùˆ Ù·¯‡ ÙȘ.
EY. ‰ÂÈÓ‹ÛÂÈÓ Ì¤ÏÏÔÌÂÓ; j Ù›;
465 ¶E. Ìa ¢›’ àÏÏa ϤÁÂÈÓ ˙ËÙá ÙÈ ¿Ï·È ̤Á· ηd Ï·ÚÈÓeÓ öÔ˜ ÙÈ,
¬ ÙÈ ÙcÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ıÚ·‡ÛÂÈ „˘¯‹Ó. Ô≈Ùˆ˜ ñÌáÓ ñÂÚ·ÏÁá,
Ô¥ÙÈÓ˜ ùÓÙ˜ ÚfiÙÂÚÔÓ ‚·ÛÈÏɘ
XO. ìÌÂÖ˜ ‚·ÛÈÏɘ; Ù›ÓÔ˜;
¶E. ñÌÂÖ˜
¿ÓÙˆÓ ïfiÛ’ öÛÙÈÓ, âÌÔÜ ÚáÙÔÓ, ÙÔ˘‰›, ηd ÙÔÜ ¢Èe˜ ·éÙÔÜ,
àÚ¯·ÈfiÙÂÚÔÈ ÚfiÙÂÚÔ› Ù KÚfiÓÔ˘ ηd TÈÙ¿ÓˆÓ âÁ¤ÓÂÛıÂ,
ηd °É˜.
XO. ηd °É˜;
¶E. Óc ÙeÓ \AfiÏψ.
470 XO. ÙÔ˘Ùd Ìa ¢›’ ÔéÎ âÂ‡ÛÌËÓ.
¶E. àÌ·ıc˜ ÁaÚ öÊ˘˜ ÎÔé ÔÏ˘Ú¿Á̈Ó, Ô鉒 AúÛˆÔÓ Â¿ÙËη˜,
n˜ öÊ·ÛΠϤÁˆÓ ÎÔÚ˘‰eÓ ¿ÓÙˆÓ ÚÒÙËÓ ùÚÓÈı· ÁÂÓ¤Ûı·È,
ÚÔÙ¤Ú·Ó Ùɘ Áɘ, ÎôÂÈÙ· ÓfiÛˇˆ ÙeÓ ·Ù¤Ú’ ·éÙɘ àÔıÓF‹ÛÎÂÈÓØ
ÁÉÓ ‰’ ÔéÎ ÂrÓ·È, ÙeÓ ‰b ÚÔÎÂÖÛı·È ÂÌÙ·ÖÔÓØ ÙcÓ ‰’ àÔÚÔÜÛ·Ó
475 ñ’ àÌ˯·Ó›·˜ ÙeÓ ·Ù¤Ú’ ·ñÙɘ âÓ ÙFÉ ÎÂÊ·ÏFÉ Î·ÙÔڇͷÈ.
EY. ï ·ÙcÚ ôÚ· Ùɘ ÎÔÚ˘‰ÔÜ Ó˘Ód ÎÂÖÙ·È ÙÂıÓÂg˜ KÂÊ·ÏÉÛÈÓ.
¶E. ÔûÎÔ˘Ó ‰ÉÙ’ Âå ÚfiÙÂÚÔÈ ÌbÓ Áɘ, ÚfiÙÂÚÔÈ ‰b ıÂáÓ âÁ¤ÓÔÓÙÔ,
ó˜ ÚÂÛ‚˘Ù¿ÙˆÓ ùÓÙˆÓ ·éÙáÓ çÚıᘠâÛı’ ì ‚·ÛÈÏ›·;
EY. Óc ÙeÓ \AfiÏψ. ¿Ó˘ ÙÔ›Ó˘Ó ¯Úc ®‡Á¯Ô˜ ‚fiÛÎÂÈÓ Û Ùe ÏÔÈfiÓØ
480 ÔéÎ àÔ‰ÒÛÂÈ Ù·¯¤ˆ˜ ï ZÂf˜ Ùe ÛÎÉÙÚÔÓ Ùˇá ‰Ú˘ÎÔÏ¿ÙFË.
¶E. ó˜ ‰’ Ôé¯d ıÂÔd ÙÔ›Ó˘Ó qÚ¯ÔÓ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ùe ·Ï·ÈfiÓ,
àÏÏ’ ùÚÓÈı˜, Îà‚·Û›Ï¢ÔÓ, fiÏÏ’ âÛÙd ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÙÔ‡ÙˆÓ.
·éٛη ‰’ ñÌÖÓ ÚáÙ’ âȉ›͈ ÙeÓ àÏÂÎÙÚ˘fiÓ’, ó˜ âÙ˘Ú¿ÓÓÂÈ
qÚ¯¤ Ù ¶ÂÚÛáÓ ÚáÙÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ¢·Ú›ˆÓ ηd MÂÁ·‚¿˙ˆÓ,
485 œÛÙ ηÏÂÖÙ·È ¶ÂÚÛÈÎe˜ ùÚÓȘ àe Ùɘ àگɘ öÙ’ âΛӢ.
EY. ‰Èa Ù·ÜÙ’ ôÚ’ ö¯ˆÓ ηd ÓÜÓ œÛÂÚ ‚·ÛÈÏÂf˜ ï ̤Á·˜ ‰È·‚¿ÛÎÂÈ
âd Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ ÙcÓ Î˘Ú‚·Û›·Ó ÙáÓ çÚÓ›ıˆÓ ÌfiÓÔ˜ çÚı‹Ó.
¶E. Ô≈Ùˆ ‰’ úÛ¯˘¤ Ù ηd ̤Á·˜ qÓ ÙfiÙ ηd Ôχ˜, œÛÙ’ öÙÈ Î·d ÓÜÓ
ñe Ùɘ ®ÒÌ˘ Ùɘ ÙfiÙ’ âΛӢ, ïfiÙ·Ó ÌfiÓÔÓ ùÚıÚÈÔÓ ô ÷ ÛFË,
490 àÓ·ˉáÛÈÓ ¿ÓÙ˜ â’ öÚÁÔÓ, ¯·ÏÎɘ, ÎÂÚ·Ìɘ, Û΢ÏÔ‰¤„·È,
Û΢Ùɘ, ‚·Ï·Óɘ, àÏÊÈÙ·ÌÔÈ‚Ô›, ÙÔÚÓ¢ÙÔÏ˘Ú·ÛȉÔËÁÔ›Ø
Ôî ‰b ‚·‰›˙Ô˘Û’ ñÔ‰ËÛ¿ÌÂÓÔÈ Ó‡ÎÙˆÚ.
EY. âÌb ÙÔÜÙfi Á’ âÚÒÙ·.
¯Ï·ÖÓ·Ó ÁaÚ àÒÏÂÛ\ ï ÌÔ¯ıËÚe˜ ºÚ˘Á›ˆÓ âÚ›ˆÓ ‰Èa ÙÔÜÙÔÓ.

[ 71 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 72

√ƒ¡π£∂™

Âå˜ ‰ÂοÙËÓ Á¿Ú ÔÙ ·È‰·Ú›Ô˘ ÎÏËıÂd˜ ñ¤ÈÓÔÓ âÓ ôÛÙÂÈ,


495 ÎôÚÙÈ Î·ıË܉ÔÓØ Î·d ÚdÓ ‰ÂÈÓÂÖÓ ÙÔf˜ ôÏÏÔ˘˜ ÔyÙÔ˜ ôÚ’ qF ÛÂÓØ
ÎàÁg ÓƠ̂۷˜ ùÚıÚÔÓ â¯ÒÚÔ˘Ó A ^ ÏÈÌÔ˘ÓÙ¿‰Â, ÎôÚÙÈ ÚÔ·Ùˆ
ö͈ Ù›¯Ô˘˜ ηd ψÔ‰‡Ù˘ ·›ÂÈ ®Ô¿Ïˇˆ Ì Ùe ÓáÙÔÓØ
ÎàÁg ›Ùˆ ̤Ïψ Ù ‚ÔÄÓ, ï ‰’ à¤‚ÏÈÛ ıÔåÌ¿ÙÈfiÓ ÌÔ˘.
¶E. åÎÙÖÓÔ˜ ‰’ ÔsÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ qÚ¯ÂÓ ÙfiÙ Îà‚·Û›Ï¢ÂÓ.
XO. ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ;
500 ¶E. ηd η٤‰ÂÈÍ¤Ó Á’ ÔyÙÔ˜ ÚáÙÔ˜ ‚·ÛÈχˆÓ
ÚÔ΢ÏÈÓ‰ÂÖÛı·È ÙÔÖ˜ åÎÙ›ÓÔȘ.
EY. Óc ÙeÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ, âÁg ÁÔÜÓ
â΢ÏÈÓ‰Ô‡ÌËÓ åÎÙÖÓÔÓ å‰ÒÓØ Î÷pı’ ≈ÙÈÔ˜ JÓ àÓ·¯¿ÛΈÓ
ç‚ÔÏeÓ Î·Ù‚Úfi¯ıÈÛ·Ø Î÷pÙ· ÎÂÓeÓ ÙeÓ ı‡Ï·ÎÔÓ Ôúη‰’ àÊÂÖÏÎÔÓ.
¶E. AåÁ‡ÙÔ˘ ‰’ ·s ηd ºÔÈӛ΢ ¿Û˘ ÎfiÎÎ˘Í ‚·ÛÈÏÂf˜ qÓØ
505 ¯èfiı’ ï ÎfiÎÎ˘Í ÂúÔÈ ÎfiÎ΢, ÙfiÙ’ iÓ Ôî ºÔ›ÓÈΘ ±·ÓÙ˜
ÙÔf˜ ˘ÚÔf˜ ôÓ Î·d Ùa˜ ÎÚÈıa˜ âÓ ÙÔÖ˜ ‰›ÔȘ âı¤ÚÈ˙ÔÓ.
EY. ÙÔÜÙ’ ôÚ’ âÎÂÖÓ’ qÓ ÙÔûÔ˜ àÏËıá˜Ø ÎfiÎ΢, „ˆÏÔd ‰›ÔÓ‰Â.
¶E. qÚ¯ÔÓ ‰’ Ô≈Ùˆ ÛÊfi‰Ú· ÙcÓ àÚ¯‹Ó, œÛÙ’ Âú ÙȘ ηd ‚·ÛÈχÔÈ
âÓ Ù·Ö˜ fiÏÂÛÈÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ \AÁ·Ì¤ÌÓˆÓ j MÂӤϷԘ,
510 âd ÙáÓ Û΋ÙÚˆÓ âοıËÙ’ ùÚÓȘ ÌÂÙ¤¯ˆÓ ¬ ÙÈ ‰ˆÚÔ‰ÔÎÔ›Ë.
EY. ÙÔ˘Ùd ÙÔ›Ó˘Ó ÔéÎ õF ‰Ë ’ÁÒØ Î·d ‰ÉÙ¿ Ì’ âÏ¿Ì‚·Ó ı·ÜÌ·,
ïfiÙ’ âͤÏıÔÈ ¶Ú›·Ìfi˜ ÙȘ ö¯ˆÓ ùÚÓÈÓ âÓ ÙÔÖÛÈ ÙÚ·Áˇˆ‰ÔÖ˜,
ï ‰’ ôÚ’ ÂîÛÙ‹ÎÂÈ ÙeÓ §˘ÛÈÎÚ¿ÙË ÙËÚáÓ ¬ ÙÈ ‰ˆÚÔ‰ÔÎÔ›Ë.
¶E. n ‰b ‰ÂÈÓfiÙ·ÙfiÓ Á’ âÛÙdÓ ê¿ÓÙˆÓ, ï ZÂf˜ ÁaÚ ï ÓÜÓ ‚·ÛÈχˆÓ
515 ·åÂÙeÓ ùÚÓÈÓ ≤ÛÙËÎÂÓ ö¯ˆÓ âd Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ ‚·ÛÈÏÂf˜ üÓ,
ì ‰’ ·s ı˘Á¿ÙËÚ ÁϷܯ’, ï ‰’ \AfiÏÏˆÓ œÛÂÚ ıÂÚ¿ˆÓ JÓ î¤Ú·Î·.
XO. Óc ÙcÓ ¢‹ÌËÙÚ’ Âs Ù·ÜÙ· ϤÁÂȘ. Ù›ÓÔ˜ Ô≈ÓÂη Ù·ÜÙ’ ôÚ’ ö¯Ô˘ÛÈÓ;
¶E. ¥Ó’ ¬Ù·Ó ı‡ˆÓ ÙȘ öÂÈÙ’ ·éÙÔÖ˜ Âå˜ ÙcÓ ¯ÂÖÚ’, ó˜ ÓfiÌÔ˜ âÛÙ›Ó,
Ùa ÛÏ¿Á¯Ó· ‰È‰ˇá, ÙÔÜ ¢Èe˜ ·éÙÔd ÚfiÙÂÚÔÈ Ùa ÛÏ¿Á¯Ó· Ï¿‚ˆÛÈÓ.
520 üÌÓ˘ Ù’ Ôé‰Âd˜ ÙfiÙ’ iÓ àÓıÚÒˆÓ ıÂfiÓ, àÏÏ’ ùÚÓÈı·˜ ±·ÓÙ˜.
∂À. §¿ÌˆÓ ‰’ ùÌÓ˘Û’ öÙÈ Î·d Ó˘Ód ÙeÓ ¯ÉÓ’, ¬Ù·Ó âÍ··Ù÷Ä ÙÈ.
¶E. Ô≈Ùˆ˜ ñÌĘ ¿ÓÙ˜ ÚfiÙÂÚÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ êÁ›Ô˘˜ Ù’ âÓfiÌÈ˙ÔÓ,
ÓÜÓ ‰’ ·s M·ÓĘ.
œÛÂÚ ‰’ õ‰Ë ÙÔf˜ Ì·ÈÓÔ̤ÓÔ˘˜
525 ‚¿ÏÏÔ˘Û’ ñÌĘ ÎàÓ ÙÔÖ˜ îÂÚÔÖ˜.
Ę ÙȘ âÊ’ ñÌÖÓ çÚÓÈı¢Ùc˜
¥ÛÙËÛÈ ‚Úfi¯Ô˘˜, ·Á›‰·˜, ®¿‚‰Ô˘˜,
≤ÚÎË, ÓÂʤϷ˜, ‰›ÎÙ˘·, ËÎÙ¿˜Ø
ÂrÙ· Ï·‚fiÓÙ˜ ˆÏÔÜÛ’ êıÚfiÔ˘˜Ø
530 Ôî ‰’ èÓÔÜÓÙ·È ‚ÏÈÌ¿˙ÔÓÙ˜Ø
ÎÔé ÌfiÓÔÓ, ÂúÂÚ Ù·ÜÙ· ‰ÔÎÂÖ ‰ÚÄÓ,
çÙËÛ¿ÌÂÓÔÈ ·Ú¤ıÂÓı’ ñÌĘ,
àÏÏ’ âÈÎÓáÛÈÓ Ù˘ÚfiÓ, öÏ·ÈÔÓ,
Û›ÏÊÈÔÓ, ùÍÔ˜, ηd ÙÚ›„·ÓÙ˜
535 ηٿ¯˘ÛÌ’ ≤ÙÂÚÔÓ

[ 72 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 73

APXAIO KEIMENO

ÏÈ·ÚfiÓ, ÎôÂÈÙ· ηÙÂÛΤ‰·Û·Ó


ıÂÚÌeÓ ıÂÚÌáÓ,
àÙ¯ÓᘠœÛÂÚ ÎÂÓ‚Ú›ˆÓ.

XO. ÔÏf ‰c ÔÏf ‰c ¯·ÏÂˆÙ¿ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ àÓÙÈÛÙÚÔÊ‹


540 õÓÂÁη˜, ôÓıÚˆÊ’Ø ó˜ ≿ÎÚ˘Û¿ Á’ âÌáÓ ·Ù¤ÚˆÓ
οÎËÓ, ÔQ ٿۉ Ùa˜ ÙÈÌa˜ ÚÔÁfiÓˆÓ ·Ú·‰fiÓ-
ÙˆÓ â’ âÌÔÜ Î·Ù¤Ï˘Û·Ó.
Ûf ‰¤ ÌÔÈ Î·Ùa ‰·›ÌÔÓ· η› ÙÈÓ· Û˘ÓÙ˘¯›·Ó
545 àÁ·ıcÓ ≥ÎÂȘ âÌÔd ÛˆÙ‹Ú.
àÓ·ıÂd˜ ÁaÚ âÁÒ ÛÔÈ
Ùa ÓÂfiÙÙÈ· ÎàÌ·˘ÙeÓ ÔåÎÂÙ‡ۈ.

àÏÏ’ ¬ ÙÈ ¯Úc ‰ÚÄÓ, Ûf ‰›‰·ÛΠ·ÚÒÓØ ó˜ ˙ÉÓ ÔéÎ ôÍÈÔÓ ìÌÖÓ,


Âå Ìc ÎÔÌÈÔ‡ÌÂı· ·ÓÙd ÙÚfiˇˆ ÙcÓ ìÌÂÙ¤Ú·Ó ‚·ÛÈÏ›·Ó.
550 ¶E. ηd ‰c ÙÔ›Ó˘Ó ÚáÙ· ‰È‰¿ÛΈ Ì›·Ó çÚÓ›ıˆÓ fiÏÈÓ ÂrÓ·È,
ÎôÂÈÙ· ÙeÓ à¤Ú· ¿ÓÙ· ·ÎÏˇˆ ηd ÄÓ ÙÔ˘Ùd Ùe ÌÂÙ·Íf
ÂÚÈÙÂȯ›˙ÂÈÓ ÌÂÁ¿Ï·È˜ Ï›ÓıÔȘ çÙ·Ö˜ œÛÂÚ B·‚˘ÏáÓ·.
∂À. t K‚ÚÈfiÓË Î·d ¶ÔÚÊ˘Ú›ˆÓ, ó˜ ÛÌÂÚ‰·Ï¤ÔÓ Ùe fiÏÈÛÌ·.
¶E. ÎàÂȉaÓ ÙÔÜÙ’ â·ÓÂÛÙ‹ÎFË, ÙcÓ àÚ¯cÓ ÙeÓ ¢› ’ à·ÈÙÂÖÓØ
555 ÎiÓ ÌbÓ Ìc ÊFÉ Ìˉ’ âıÂÏ‹ÛFË Ìˉ’ Âéıf˜ ÁÓˆÛÈÌ·¯‹ÛFË,
îÂÚeÓ fiÏÂÌÔÓ Úˆ˘‰ÄÓ ·éÙˇá, ηd ÙÔÖÛÈ ıÂÔÖÛÈÓ àÂÈÂÖÓ
‰Èa Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Ùɘ ñÌÂÙ¤Ú·˜ âÛÙ˘ÎfiÛÈ Ìc ‰È·ÊÔÈÙÄÓ,
œÛÂÚ ÚfiÙÂÚÔÓ ÌÔȯ‡ÛÔÓÙ˜ Ùa˜ \AÏÎÌ‹Ó·˜ η٤‚·ÈÓÔÓ
ηd Ùa˜ \AÏfi·˜ ηd Ùa˜ ™Â̤Ϸ˜Ø õÓÂÚ ‰’ â›ˆÛ’, âÈ‚¿ÏÏÂÈÓ
560 ÛÊÚ·ÁÖ‰’ ·éÙÔÖ˜ âd ÙcÓ „ˆÏ‹Ó, ¥Ó· Ìc ‚ÈÓáÛ’ öÙ’ âΛӷ˜.
ÙÔÖ˜ ‰’ àÓıÚÒÔȘ ùÚÓÈÓ ≤ÙÂÚÔÓ ¤Ì„·È ΋ڢη ÎÂχˆ,
ó˜ çÚÓ›ıˆÓ ‚·ÛÈÏ¢fiÓÙˆÓ ı‡ÂÈÓ ùÚÓÈÛÈ Ùe ÏÔÈfiÓ,
ÎôÂÈÙ· ıÂÔÖ˜ ≈ÛÙÂÚÔÓ ·sıÈ˜Ø ÚÔÛÓ›̷Ûı·È ‰b ÚÂfiÓÙˆ˜
ÙÔÖÛÈ ıÂÔÖÛÈÓ ÙáÓ çÚÓ›ıˆÓ n˜ iÓ êÚÌfiÙÙFË Î·ı’ ≤ηÛÙÔÓØ
565 jÓ \AÊÚÔ‰›ÙFË ı‡FË, ÎÚÈıa˜ ùÚÓÈıÈ Ê·ÏËÚ›‰È ı‡ÂÈÓØ
jÓ ‰b ¶ÔÛÂȉáÓ› ÙȘ ÔrÓ ı‡FË, Ó‹ÙÙFË ˘ÚÔf˜ ηı·Á›˙ÂÈÓØ
jÓ ‰’ ^HÚ·ÎϤÂÈ ı‡FË ÙÈ, Ï¿Úˇˆ Ó·ÛÙÔf˜ ı‡ÂÈÓ ÌÂÏÈÙÔÜÓÙ·˜Ø
ÎiÓ ¢Èd ı‡FË ‚·ÛÈÏÂÖ ÎÚÈfiÓ, ‚·ÛÈχ˜ âÛÙ’ çÚ¯›ÏÔ˜ ùÚÓȘ,
z
ˇ ÚÔÙ¤Úˇˆ ‰ÂÖ ÙÔÜ ¢Èe˜ ·éÙÔÜ Û¤ÚÊÔÓ âÓfiÚ¯ËÓ ÛÊ·ÁÈ¿˙ÂÈÓ.
570 EY. ≥ÛıËÓ Û¤ÚÊˇˆ ÛÊ·ÁÈ·˙ÔÌ¤Óˇˆ. ‚ÚÔÓٿو ÓÜÓ ï ̤Á·˜ Z¿Ó.
XO. ηd ᘠìÌĘ ÓÔÌÈÔÜÛÈ ıÂÔf˜ ±ÓıÚˆÔÈ ÎÔé¯d ÎÔÏÔÈÔ‡˜,
ÔQ ÂÙfiÌÂÛı· Ù¤Ú˘Á¿˜ Ù’ ö¯ÔÌÂÓ;
¶E. ÏËÚÂÖ˜. ηd Óc ¢› ’ ¬ Á’ ^EÚÌɘ
¤ÙÂÙ·È ıÂe˜ JÓ Ù¤Ú˘Á¿˜ Ù ÊÔÚÂÖ, ÎôÏÏÔÈ Á ıÂÔd ¿Ó˘ ÔÏÏÔ›.
·éٛη N›ÎË ¤ÙÂÙ·È ÙÂÚ‡ÁÔÈÓ ¯Ú˘Û·ÖÓ Î·d Óc ¢› ’ òEÚˆ˜ ÁÂØ
575 oIÚÈÓ ‰¤ Á’ ≠OÌËÚÔ˜ öÊ·ÛÎ’ åΤÏËÓ ÂrÓ·È ÙÚ‹ÚˆÓÈ ÂÏ›FË.
∂À. ï ZÂf˜ ‰’ ìÌÖÓ Ôé ‚ÚÔÓÙ‹Û·˜ ¤ÌÂÈ ÙÂÚfiÂÓÙ· ÎÂÚ·˘ÓfiÓ;
XO. jÓ ‰’ ÔsÓ ìÌĘ ÌbÓ ñ’ àÁÓÔ›·˜ ÂrÓ·È ÓƠ̂ۈÛÈ Ùe Ìˉ¤Ó,

[ 73 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 74

√ƒ¡π£∂™

ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ‰b ıÂÔf˜ ÙÔf˜ âÓ \OχÌˇˆ;


¶E. ÙfiÙ ¯Úc ÛÙÚÔ˘ıáÓ Ó¤ÊÔ˜ àÚıbÓ
ηd ÛÂÚÌÔÏfiÁˆÓ âÎ ÙáÓ àÁÚáÓ Ùe Û¤ÚÌ’ ·éÙáÓ àӷο„·ÈØ
580 ÎôÂÈÙ’ ·éÙÔÖ˜ ì ¢ËÌ‹ÙËÚ ˘ÚÔf˜ ÂÈÓáÛÈ ÌÂÙÚ›و.
EY. ÔéÎ âıÂÏ‹ÛÂÈ Ìa ¢› ’, àÏÏ’ ù„ÂÈ ÚÔÊ¿ÛÂȘ ·éÙcÓ ·Ú¤¯Ô˘Û·Ó.
¶E. Ôî ‰’ ·s ÎfiڷΘ ÙáÓ ˙¢Á·Ú›ˆÓ, ÔxÛÈÓ ÙcÓ ÁÉÓ Î·Ù·ÚÔÜÛÈÓ,
ηd ÙáÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ âÎÎÔ„¿ÓÙˆÓ âd ›Ú÷·Ø
Ârı’ ¬ Á’ \AfiÏÏˆÓ å·ÙÚfi˜ Á’ JÓ å¿ÛıˆØ ÌÈÛıÔÊÔÚÂÖ ‰¤.
585 EY. Ì‹, Ú›Ó Á’ iÓ âÁg Ùg ‚Ôȉ·Ú›ˆ ÙèÌg ÚÒÙÈÛÙ’ àÔ‰áÌ·È.
¶E. jÓ ‰’ ìÁáÓÙ·È Ûb ıÂfiÓ, Ûb KÚfiÓÔÓ, Ûb ZÉÓ·, Ûb °ÉÓ, Ûb ¶ÔÛÂȉá,
àÁ¿ı’ ·éÙÔÖÛÈÓ ¿ÓÙ· ·Ú¤ÛÙ·È.
XO. ϤÁ ‰‹ ÌÔÈ ÙáÓ àÁ·ıáÓ ≤Ó.
¶E. ÚáÙ· ÌbÓ ·éÙáÓ Ùa˜ ÔåÓ¿Óı·˜ Ôî ¿ÚÓÔ˜ Ôé η٤‰ÔÓÙ·È,
àÏÏa ÁÏ·˘ÎáÓ Ïfi¯Ô˜ Âx˜ ·éÙÔf˜ ηd ÎÂÚ¯ÓF‹‰ˆÓ âÈÙÚ›„ÂÈ.
590 Ârı’ Ôî ÎÓÖ˜ ηd „ÉÓ˜ àÂd Ùa˜ Û˘ÎĘ Ôé η٤‰ÔÓÙ·È,
àÏÏ’ àӷϤÍÂÈ ¿ÓÙ·˜ ηı·Úᘠ·éÙÔf˜ àÁ¤ÏË Ì›· ÎȯÏáÓ.
XO. ÏÔ˘ÙÂÖÓ ‰b fiıÂÓ ‰ÒÛÔÌÂÓ ·éÙÔÖ˜; ηd ÁaÚ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÊfi‰Ú’ âÚáÛÈÓ.
¶E. Ùa ̤ٷÏÏ’ ·éÙÔÖ˜ Ì·ÓÙ¢Ô̤ÓÔȘ ÔyÙÔÈ ‰ÒÛÔ˘ÛÈ Ùa ¯ÚËÛÙ¿,
Ù¿˜ Ù’ âÌÔÚ›·˜ Ùa˜ ÎÂÚ‰·Ï¤·˜ Úe˜ ÙeÓ Ì¿ÓÙÈÓ Î·ÙÂÚÔÜÛÈÓ,
œÛÙ’ àÔÏÂÖÙ·È ÙáÓ Ó·˘ÎÏ‹ÚˆÓ Ôé‰Â›˜.
595 XO. ᘠÔéÎ àÔÏÂÖÙ·È;
¶E. ÚÔÂÚÂÖ ÙȘ àÂd ÙáÓ çÚÓ›ıˆÓ Ì·ÓÙ¢ÔÌ¤Óˇˆ ÂÚd ÙÔÜ ÏÔÜØ
«Ó˘Ód Ìc ÏÂÖ, ¯ÂÈÌgÓ öÛÙ·È». «Ó˘Ód ÏÂÖ, ΤډԘ â¤ÛÙ·È.»
EY. Á·ÜÏÔÓ ÎÙáÌ·È Î·d Ó·˘ÎÏËÚá, ÎÔéÎ iÓ Ì›ӷÈÌÈ ·Ú’ ñÌÖÓ.
¶E. ÙÔf˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù’ ·éÙÔÖ˜ ‰Â›ÍÔ˘Û’ ÔR˜ Ôî ÚfiÙÂÚÔÓ Î·Ù¤ıÂÓÙÔ
600 ÙáÓ àÚÁ˘Ú›ˆÓØ ÔyÙÔÈ ÁaÚ úÛ·ÛÈØ Ï¤ÁÔ˘ÛÈ ‰¤ ÙÔÈ Ù¿‰Â ¿ÓÙ˜Ø
«Ôé‰Âd˜ Ôr‰ÂÓ ÙeÓ ıËÛ·˘ÚeÓ ÙeÓ âÌeÓ ÏcÓ Âú ÙȘ ôÚ’ ùÚÓȘ.»
EY. ˆÏá Á·ÜÏÔÓ, ÎÙáÌ·È ÛÌÈÓ‡ËÓ, ηd Ùa˜ ñ‰Ú›·˜ àÓÔÚ‡ÙÙˆ.
XO. ᘠ‰’ ñÁ›ÂÈ·Ó ‰ÒÛÔ˘Û’ ·éÙÔÖ˜, ÔsÛ·Ó ·Úa ÙÔÖÛÈ ıÂÔÖÛÈÓ;
¶E. jÓ Âs Ú¿ÙÙˆÛ’, Ôé¯ ñÁÈ›· ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÜÙ’ âÛÙ›; Û¿Ê’ úÛıÈ,
605 ó˜ ôÓıÚˆfi˜ Á ηÎᘠÚ¿ÙÙˆÓ àÙ¯ÓᘠÔé‰Âd˜ ñÁÈ·›ÓÂÈ.
XO. ᘠ‰’ Âå˜ ÁÉÚ¿˜ ÔÙ’ àÊ›ÍÔÓÙ·È; ηd ÁaÚ ÙÔÜÙ’ öÛÙ’ âÓ \OχÌˇˆ.
j ·È‰¿ÚÈ’ ùÓÙ’ àÔıÓF‹ÛÎÂÈÓ ‰ÂÖ;
¶E. Ìa ¢› ’ àÏÏa ÙÚÈ·ÎfiÛÈ’ ·éÙÔÖ˜
öÙÈ ÚÔÛı‹ÛÔ˘Û’ ùÚÓÈı˜ öÙË.
XO. ·Úa ÙÔÜ;
¶E. ·Úa ÙÔÜ; ·Ú’ ë·˘ÙáÓ.
ÔéÎ ÔrÛı’ ¬ÙÈ ¤ÓÙ’ àÓ‰ÚáÓ ÁÂÓÂa˜ ˙ÒÂÈ Ï·Î¤Ú˘˙· ÎÔÚÒÓË;
610 EY. ·å‚ÔÖ, ó˜ ÔÏÏˇá ÎÚ›ÙÙÔ˘˜ ÔyÙÔÈ ÙÔÜ ¢Èe˜ ìÌÖÓ ‚·ÛÈχÂÈÓ.
¶E. Ôé ÁaÚ ÔÏÏ÷á;
ÚáÙÔÓ Ì¤Ó Á’ Ôé¯d ÓÂg˜ ìÌĘ
ÔåÎÔ‰ÔÌÂÖÓ ‰ÂÖ ÏÈı›ÓÔ˘˜ ·éÙÔÖ˜,
Ôé‰b ı˘ÚáÛ·È ¯Ú˘Û·ÖÛÈ ı‡Ú·È˜,
615 àÏÏ’ ñe ı¿ÌÓÔȘ ηd ÚÈÓȉ›ÔȘ

[ 74 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 75

APXAIO KEIMENO

Ôå΋ÛÔ˘ÛÈÓ. ÙÔÖ˜ ‰’ ·s ÛÂÌÓÔÖ˜


ÙáÓ çÚÓ›ıˆÓ ‰¤Ó‰ÚÔÓ âÏ¿·˜
ï ÓÂg˜ öÛÙ·È. ÎÔéÎ Âå˜ ¢ÂÏÊÔf˜
Ô鉒 Âå˜ òAÌ̈Ӓ âÏıfiÓÙ˜ âÎÂÖ
620 ı‡ÛÔÌÂÓ, àÏÏ’ âÓ Ù·ÖÛÈÓ ÎÔÌ¿ÚÔȘ
ηd ÙÔÖ˜ ÎÔÙ›ÓÔȘ ÛÙ¿ÓÙ˜, ö¯ÔÓÙ˜
ÎÚÈı¿˜, ˘ÚÔf˜ ÂéÍfiÌÂı’ ·éÙÔÖ˜
àÓ·Ù›ÓÔÓÙ˜ Ùg ¯ÂÖÚ’ àÁ·ıáÓ
‰È‰fiÓ·È Ùe ̤ÚÔ˜Ø Î·d Ù·Üı’ ìÌÖÓ
625 ·Ú·¯ÚÉÌ’ öÛÙ·È
˘ÚÔf˜ çÏ›ÁÔ˘˜ ÚÔ‚·ÏÔÜÛÈÓ.

XO. t Ê›Ïٷْ âÌÔd ÔÏf ÚÂÛ‚˘ÙáÓ âÍ â¯ı›ÛÙÔ˘ ÌÂÙ·›ÙˆÓ,


ÔéÎ öÛÙÈÓ ¬ˆ˜ iÓ âÁÒ Ôı’ ëÎgÓ Ùɘ Ûɘ ÁÓÒÌ˘ öÙ’ àÊ›ÌËÓ.
â·˘¯‹Û·˜ ‰b ÙÔÖÛÈ ÛÔÖ˜ ÏfiÁÔȘ
630 âË›ÏËÛ· ηd ηÙÒÌÔÛ·,
âaÓ Ûf ·Ú’ âÌb ı¤ÌÂÓÔ˜ ïÌfiÊÚÔÓ·˜ ÏfiÁÔ˘˜
‰›Î·ÈÔ˜ ô‰ÔÏÔ˜ ¬ÛÈÔ˜ âd ıÂÔf˜ úF˘,
âÌÔd ÊÚÔÓáÓ Û˘Óˇˆ‰¿, Ìc ÔÏfÓ ¯ÚfiÓÔÓ
635 ıÂÔf˜ öÙÈ ÛÎÉÙÚ· ÙàÌa ÙÚ›„ÂÈÓ.

àÏÏ’ ¬Û· ÌbÓ ‰ÂÖ ®ÒÌFË Ú¿ÙÙÂÈÓ, âd Ù·ÜÙ· ÙÂÙ·ÍfiÌÂı’ ìÌÂÖ˜Ø
¬Û· ‰b ÁÓÒÌFË ‰ÂÖ ‚Ô˘Ï‡ÂÈÓ, âd ÛÔd Ù¿‰Â ¿ÓÙ’ àÓ¿ÎÂÈÙ·È.
E¶. ηd ÌcÓ Ìa ÙeÓ ¢› ’ Ôé¯d Ó˘ÛÙ¿˙ÂÈÓ öÙÈ
œÚ· ’ÛÙdÓ ìÌÖÓ Ôé‰b ÌÂÏÏÔÓÈÎÈÄÓ,
640 àÏÏ’ ó˜ Ù¿¯ÈÛÙ· ‰ÂÖ ÙÈ ‰ÚÄÓ. ÚáÙÔÓ ‰’ úÙÂ,
ÂåÛ¤ÏıÂÙ’ Âå˜ ÓÂÔÙÙÈ¿Ó Á ÙcÓ âÌcÓ
ηd ÙàÌa οÚÊË Î·d Ùa ·ÚfiÓÙ· ÊÚ‡Á·Ó·,
ηd ÙÔûÓÔÌ’ ìÌÖÓ ÊÚ¿Û·ÙÔÓ.
¶E. àÏÏa ®÷¿‰ÈÔÓ.
âÌÔd ÌbÓ ùÓÔÌ· ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜, Ùˇˆ‰Â‰d
EéÂÏ›‰Ë˜ KÚÈáıÂÓ.
645 E¶. àÏÏa ¯·›ÚÂÙÔÓ
ôÌʈ.
¶E. ‰Â¯fiÌÂı·.
E¶. ‰ÂÜÚÔ ÙÔ›Ó˘Ó ÂúÛÈÙÔÓ.
¶E. úˆÌÂÓØ ÂåÛËÁÔÜ Ûf Ï·‚gÓ ìÌĘ.
E¶. úıÈ.
¶E. àÙ¿Ú, Ùe ‰ÂÖÓ·, ‰ÂÜÚ’ â·Ó¿ÎÚÔ˘Û·È ¿ÏÈÓ.
ʤڒ ú‰ˆ, ÊÚ¿ÛÔÓ ÓˇáÓ, ᘠâÁÒ Ù ¯ÔéÙÔÛd
650 Û˘ÓÂÛfiÌÂı’ ñÌÖÓ ÂÙÔ̤ÓÔȘ Ôé ÂÙÔ̤ӈ;
E¶. ηÏá˜.
¶E. ¬Ú· Ó˘Ó, ó˜ âÓ AåÛÒÔ˘ ÏfiÁÔȘ
âÛÙdÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔÓ ‰‹ ÙÈ, ÙcÓ àÏÒ¯’, ó˜

[ 75 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 76

√ƒ¡π£∂™

ÊÏ·‡Úˆ˜ âÎÔÈÓÒÓËÛÂÓ ·åÂÙˇá ÔÙÂ.


E¶. ÌˉbÓ ÊÔ‚ËıFÉ˜Ø öÛÙÈ Á¿Ú ÙÈ ®È˙›ÔÓ,
655 n ‰È·ÙÚ·ÁfiÓÙ’ öÛÂÛıÔÓ âÙÂڈ̤ӈ.
¶E. Ô≈Ùˆ ÌbÓ ÂåÛ›ˆÌÂÓ. ôÁ ‰‹, •·Óı›·
ηd M·Ófi‰ˆÚÂ, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ Ùa ÛÙÚÒÌ·Ù·.
XO. ÔyÙÔ˜, Ûb ηÏá, Ûb ϤÁˆ.
E¶. Ù› ηÏÂÖ˜;
XO. ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÌbÓ ôÁˆÓ ÌÂÙa Û·˘ÙÔÜ
àÚ›ÛÙÈÛÔÓ ÂsØ ÙcÓ ‰’ ì‰˘ÌÂÏÉ Û‡ÌʈÓÔÓ àˉfiÓ· Mԇ۷Ș
660 ηٿÏÂÈÊ’ ìÌÖÓ ‰ÂÜÚ’ â΂Ȃ¿Û·˜, ¥Ó· ·›ÛˆÌÂÓ ÌÂÙ’ âΛӢ.
¶E. t ÙÔÜÙÔ Ì¤ÓÙÔÈ Óc ¢› ’ ·éÙÔÖÛÈÓ ÈıÔÜ.
â΂›‚·ÛÔÓ âÎ ÙÔÜ ‚Ô˘ÙfiÌÔ˘ ÙÔéÚÓ›ıÈÔÓ.
EY. â΂›‚·ÛÔÓ ·éÙÔÜ, Úe˜ ıÂáÓ, ·éÙ‹Ó, ¥Ó·
ηd Óg ı·ÛÒÌÂÛı· ÙcÓ àˉfiÓ·.
665 E¶. àÏÏ’ Âå ‰ÔÎÂÖ ÛÊˇáÓ, Ù·ÜÙ· ¯Úc ‰ÚÄÓ. ì ¶ÚfiÎÓË,
ö΂·ÈÓ ηd Û·˘ÙcÓ âȉ›ÎÓ˘ ÙÔÖ˜ ͤÓÔȘ.
¶E. t ZÂÜ ÔÏ˘Ù›ÌËı’, ó˜ ηÏeÓ ÙÔéÚÓ›ıÈÔÓØ
ó˜ ‰’ ê·ÏfiÓ, ó˜ ‰b Ï¢ÎfiÓ.
EY. pÚ¿ Á’ ÔrÛı’ ¬ÙÈ
âÁg ‰È·ÌËÚ›˙ÔÈÌ’ iÓ ·éÙcÓ ì‰¤ˆ˜;
670 ¶E. ¬ÛÔÓ ‰’ ö¯ÂÈ ÙeÓ ¯Ú˘ÛfiÓ, œÛÂÚ ·Úı¤ÓÔ˜.
EY. âÁg ÌbÓ ·éÙcÓ ÎiÓ ÊÈÏÉÛ·› ÌÔÈ ‰ÔÎá.
¶E. àÏÏ’ t ηÎfi‰·ÈÌÔÓ, ®‡Á¯Ô˜ ç‚ÂÏ›ÛÎÔÈÓ ö¯ÂÈ.
EY. àÏÏ’ œÛÂÚ è ˇ eÓ Óc ¢› ’ àÔϤ„·ÓÙ· ¯Úc
àe Ùɘ ÎÂÊ·Ïɘ Ùe ϤÌÌ· Î÷pı’ Ô≈Ùˆ ÊÈÏÂÖÓ.
∂¶. úˆÌÂÓ.
675 ¶E. ìÁÔÜ ‰c Ûf ÓˇáÓ Ù‡¯àÁ·ıFÉ.

XO. t Ê›ÏË, t ÍÔ˘ı‹,


t Ê›ÏÙ·ÙÔÓ çÚÓ¤ˆÓ,
¿ÓÙˆÓ Û‡ÓÓÔÌ ÙáÓ âÌáÓ
≈ÌÓˆÓ, Û‡ÓÙÚÔÊ’ àˉÔÖ,
680 qÏı˜, qÏı˜, üÊı˘,
ì‰fÓ ÊıfiÁÁÔÓ âÌÔd ʤÚÔ˘Û’.
àÏÏ’, t ηÏÏÈ‚fi·Ó ÎÚ¤ÎÔ˘Û’
·éÏeÓ Êı¤ÁÌ·ÛÈÓ äÚÈÓÔÖ˜,
ôÚ¯Ô˘ ÙáÓ àÓ··›ÛÙˆÓ.

685 ôÁ ‰c ʇÛÈÓ ôÓ‰Ú˜ àÌ·˘Úfi‚ÈÔÈ, ʇÏÏˆÓ ÁÂÓÂ÷Ä ÚÔÛfiÌÔÈÔÈ,


çÏÈÁԉڷӤ˜, Ï¿ÛÌ·Ù· ËÏÔÜ, ÛÎÈÔÂȉ¤· ÊÜÏ’ àÌÂÓËÓ¿,
àÙÉÓ˜ âÊË̤ÚÈÔÈ Ù·Ï·Ôd ‚ÚÔÙÔd àÓ¤Ú˜ ÂåÎÂÏfiÓÂÈÚÔÈ,
ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙeÓ ÓÔÜÓ ÙÔÖ˜ àı·Ó¿ÙÔȘ ìÌÖÓ, ÙÔÖ˜ ·åbÓ âÔÜÛÈÓ,
ÙÔÖ˜ ·åıÂÚ›ÔȘ, ÙÔÖÛÈÓ àÁ‹Úˇˆ˜, ÙÔÖ˜ ôÊıÈÙ· ÌˉÔ̤ÓÔÈÛÈÓ,
690 ¥Ó’ àÎÔ‡Û·ÓÙ˜ ¿ÓÙ· ·Ú’ ìÌáÓ çÚıᘠÂÚd ÙáÓ ÌÂÙÂÒÚˆÓ,

[ 76 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 77

APXAIO KEIMENO

ʇÛÈÓ ÔåˆÓáÓ Á¤ÓÂÛ›Ó Ù ıÂáÓ ÔÙ·ÌáÓ Ù’ \EÚ¤‚Ô˘˜ Ù X¿Ô˘˜ ÙÂ,


Âå‰fiÙ˜ çÚıá˜, ¶ÚÔ‰›Îˇˆ ·Ú’ âÌÔÜ ÎÏ¿ÂÈÓ ÂúËÙ Ùe ÏÔÈfiÓ.
X¿Ô˜ qÓ Î·d NfÍ òEÚ‚fi˜ ÙÂ Ì¤Ï·Ó ÚáÙÔÓ Î·d T¿ÚÙ·ÚÔ˜ ÂéÚ‡˜Ø
°É ‰’ Ô鉒 \AcÚ Ô鉒 OéÚ·Óe˜ qÓØ \EÚ¤‚Ô˘˜ ‰’ âÓ à›ÚÔÛÈ ÎfiÏÔȘ
695 Ù›ÙÎÂÈ ÚÒÙÈÛÙÔÓ ñËÓ¤ÌÈÔÓ NfÍ ì ÌÂÏ·ÓfiÙÂÚÔ˜ è ˇ fiÓ,
âÍ Ôy ÂÚÈÙÂÏÏÔ̤ӷȘ œÚ·È˜ ö‚Ï·ÛÙÂÓ òEÚˆ˜ ï ÔıÂÈÓfi˜,
ÛٛςˆÓ ÓáÙÔÓ ÙÂÚ‡ÁÔÈÓ ¯Ú˘Û·ÖÓ, ÂåÎg˜ àÓÂÌÒÎÂÛÈ ‰›Ó·È˜.
ÔyÙÔ˜ ‰b X¿ÂÈ ÙÂÚfiÂÓÙÈ ÌÈÁÂd˜ Ó‡¯ÈÔ˜ ηÙa T¿ÚÙ·ÚÔÓ ÂéÚfÓ
âÓÂfiÙÙ¢ÛÂÓ Á¤ÓÔ˜ ì̤ÙÂÚÔÓ, ηd ÚáÙÔÓ àÓ‹Á·ÁÂÓ Âå˜ Êá˜.
700 ÚfiÙÂÚÔÓ ‰’ ÔéÎ qÓ Á¤ÓÔ˜ àı·Ó¿ÙˆÓ, ÚdÓ òEÚˆ˜ Û˘Ó¤ÌÂÈÍÂÓ ±·ÓÙ·Ø
Û˘ÌÌÂÈÁÓ˘Ì¤ÓˆÓ ‰’ ëÙ¤ÚˆÓ ëÙ¤ÚÔȘ Á¤ÓÂÙ’ OéÚ·Óe˜ \øηÓfi˜ ÙÂ
ηd °É ¿ÓÙˆÓ Ù ıÂáÓ Ì·Î¿ÚˆÓ Á¤ÓÔ˜ ôÊıÈÙÔÓ, z‰Â Ì¤Ó âÛÌÂÓ
ÔÏf ÚÂÛ‚‡Ù·ÙÔÈ ¿ÓÙˆÓ Ì·Î¿ÚˆÓ ìÌÂÖ˜. ó˜ ‰’ âÛÌbÓ òEÚˆÙÔ˜
ÔÏÏÔÖ˜ ‰ÉÏÔÓØ ÂÙfiÌÂÛı¿ Ù ÁaÚ Î·d ÙÔÖÛÈÓ âÚáÛÈ Û‡ÓÂÛÌÂÓØ
705 ÔÏÏÔf˜ ‰b ηÏÔf˜ àÔ̈ÌÔÎfiÙ·˜ ·Ö‰·˜ Úe˜ Ù¤ÚÌ·ÛÈÓ œÚ·˜
‰Èa ÙcÓ åÛ¯fÓ ÙcÓ ìÌÂÙ¤Ú·Ó ‰ÈÂÌ‹ÚÈÛ·Ó ôÓ‰Ú˜ âÚ·ÛÙ·›,
ï ÌbÓ ùÚÙ˘Á· ‰Ô‡˜, ï ‰b ÔÚÊ˘Ú›ˆÓ’, ï ‰b ¯ÉÓ’, ï ‰b ¶ÂÚÛÈÎeÓ ùÚÓÈÓ.
¿ÓÙ· ‰b ıÓËÙÔÖ˜ âÛÙÈÓ àÊ’ ìÌáÓ ÙáÓ çÚÓ›ıˆÓ Ùa ̤ÁÈÛÙ·.
ÚáÙ· ÌbÓ œÚ·˜ Ê·›ÓÔÌÂÓ ìÌÂÖ˜ qÚÔ˜, ¯ÂÈÌáÓÔ˜, çÒÚ·˜Ø
710 Û›ÚÂÈÓ Ì¤Ó, ¬Ù·Ó Á¤Ú·ÓÔ˜ ÎÚÒ˙Ô˘Û’ Âå˜ ÙcÓ §È‚‡ËÓ ÌÂÙ·¯ˆÚFÉ–
ηd ˉ¿ÏÈÔÓ ÙfiÙ ӷ˘ÎÏ‹Úˇˆ ÊÚ¿˙ÂÈ ÎÚÂÌ¿Û·ÓÙÈ Î·ı‡‰ÂÈÓ–
ÂrÙ· ‰’ \OÚ¤ÛÙFË ¯Ï·ÖÓ·Ó ñÊ·›ÓÂÈÓ, ¥Ó· Ìc ®ÈÁáÓ àÔ‰‡FË.
åÎÙÖÓÔ˜ ‰’ ·s ÌÂÙa Ù·ÜÙ· Ê·ÓÂd˜ ëÙ¤Ú·Ó œÚ·Ó àÔÊ·›ÓÂÈ,
ìӛη ÂÎÙÂÖÓ œÚ· ÚÔ‚¿ÙˆÓ fiÎÔÓ äÚÈÓfiÓØ ÂrÙ· ¯ÂÏȉÒÓ,
715 ¬Ù ¯Úc ¯Ï·ÖÓ·Ó ˆÏÂÖÓ õ‰Ë ηd Ïˉ¿ÚÈfiÓ ÙÈ Ú›·Ûı·È.
âÛÌbÓ ‰’ ñÌÖÓ òAÌ̈Ó, ¢ÂÏÊÔ›, ¢ˆ‰ÒÓË, ºÔÖ‚Ô˜ \AfiÏψÓ.
âÏıfiÓÙ˜ ÁaÚ ÚáÙÔÓ â’ ùÚÓȘ Ô≈Ùˆ Úe˜ ±·ÓÙ· ÙÚ¤ÂÛıÂ,
Úfi˜ Ù’ âÌÔÚ›·Ó ηd Úe˜ ‚ÈfiÙÔ˘ ÎÙÉÛÈÓ Î·d Úe˜ Á¿ÌÔÓ àÓ‰Úfi˜.
ùÚÓÈÓ Ù ÓÔÌ›˙ÂÙ ¿Óı’ ¬Û·ÂÚ ÂÚd Ì·ÓÙ›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈØ
720 Ê‹ÌË Á’ ñÌÖÓ ùÚÓȘ âÛÙ›, Ù·ÚÌfiÓ Ù’ ùÚÓÈı· ηÏÂÖÙÂ,
ۇ̂ÔÏÔÓ ùÚÓÈÓ, ʈÓcÓ ùÚÓÈÓ, ıÂÚ¿ÔÓÙ’ ùÚÓÈÓ, ùÓÔÓ ùÚÓÈÓ.
pÚ’ Ôé Ê·ÓÂÚᘠìÌÂÖ˜ ñÌÖÓ âÛÌbÓ Ì·ÓÙÂÖÔ˜ \AfiÏψÓ;
jÓ ÔsÓ ìÌĘ ÓÔÌ›ÛËÙ ıÂÔ‡˜,
≤ÍÂÙ ¯ÚÉÛı·È Ì¿ÓÙÂÛÈ Mԇ۷Ș
725 AûڷȘ, ≠øڷȘ, ¯ÂÈÌáÓÈ, ı¤ÚÂÈ
ÌÂÙÚ›ˇˆ, Ó›ÁÂÈØ ÎÔéÎ àÔ‰Ú¿ÓÙ˜
ηı‰ԇÌÂı’ ôÓˆ ÛÂÌÓ˘ÓfiÌÂÓÔÈ
·Úa Ù·Ö˜ ÓÂʤϷȘ œÛÂÚ ¯è Z‡˜,
àÏÏa ·ÚfiÓÙ˜ ‰ÒÛÔÌÂÓ ñÌÖÓ
730 ·éÙÔÖ˜, ·ÈÛ›Ó, ·›‰ˆÓ ·ÈÛ›Ó,
ÏÔ˘ı˘Á›ÂÈ·Ó, ‚›ÔÓ, ÂåÚ‹ÓËÓ,
ÓÂfiÙËÙ·, Á¤ÏˆÙ·, ¯ÔÚÔ‡˜, ı·Ï›·˜,
Á¿Ï· Ù’ çÚÓ›ıˆÓ. œÛÙ ·Ú¤ÛÙ·È

[ 77 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 78

√ƒ¡π£∂™

735 ÎÔÈÄÓ ñÌÖÓ ñe ÙáÓ àÁ·ıáÓØ


Ô≈Ùˆ ÏÔ˘Ù‹ÛÂÙ ¿ÓÙ˜.
MÔÜÛ· Ïԯ̷›·, ÛÙÚÔÊ‹
ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ
ÔÈΛÏË, ÌÂı’ w˜ âÁg Ó¿-
740 ·ÈÛ› Ù ηd ÎÔÚ˘Ê·Ö˜ âÓ çÚ›·È˜,
ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ Ù›ÁÍ
î˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÂÏ›·˜ öÈ Ê˘ÏÏÔÎfiÌÔ˘,
ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ
‰È’ âÌɘ Á¤Ó˘Ô˜ ÍÔ˘ıɘ ÌÂϤˆÓ
745 ¶·Ód ÓfiÌÔ˘˜ îÂÚÔf˜ àÓ·Ê·›Óˆ
ÛÂÌÓ¿ Ù MËÙÚd ¯ÔÚ‡̷ْ çÚ›÷·,
ÙÔÙÔÙÔ ÙÔÙÔÙÔ ÙÔÙÔÙÔ Ù›ÁÍ
öÓıÂÓ óÛÂÚÂd ̤ÏÈÙÙ·
ºÚ‡ÓȯԘ àÌ‚ÚÔÛ›ˆÓ ÌÂϤˆÓ àÂ-
750 ‚fiÛÎÂÙÔ Î·ÚeÓ àÂd
Ê¤ÚˆÓ ÁÏ˘ÎÂÖ·Ó è ˇ ‰¿Ó.
ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ Ù›ÁÍ.
Âå ÌÂÙ’ çÚÓ›ıˆÓ ÙȘ ñÌáÓ, t ı·ٷ›, ‚Ô‡ÏÂÙ·È
‰È·ϤÎÂÈÓ ˙áÓ ì‰¤ˆ˜ Ùe ÏÔÈfiÓ, ó˜ ìÌĘ úÙˆ.
755 ¬Û· ÁaÚ âÓı¿‰’ âÛÙdÓ ·åÛ¯Úa ηd ÓfiÌˇˆ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ·,
Ù·ÜÙ· ¿ÓÙ’ âÛÙdÓ ·Ú’ ìÌÖÓ ÙÔÖÛÈÓ ùÚÓÈÛÈÓ Î·Ï¿.
Âå ÁaÚ âÓı¿‰’ âÛÙdÓ ·åÛ¯ÚeÓ ÙeÓ ·Ù¤Ú· Ù‡ÙÂÈÓ ÓfiÌˇˆ,
ÙÔÜÙ’ âÎÂÖ Î·ÏeÓ ·Ú’ ìÌÖÓ âÛÙÈÓ, õÓ ÙȘ Ùˇá ·ÙÚd
ÚÔÛ‰Ú·ÌgÓ ÂúFË ·Ù¿Í·˜ «·rÚ ÏÉÎÙÚÔÓ, Âå Ì·¯ÂÖ.»
760 Âå ‰b Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÙȘ ñÌáÓ ‰Ú·¤Ù˘ âÛÙÈÁ̤ÓÔ˜,
àÙÙ·ÁĘ ÔyÙÔ˜ ·Ú’ ìÌÖÓ ÔÈΛÏÔ˜ ÎÂÎÏ‹ÛÂÙ·È.
Âå ‰b Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÙȘ JÓ ºÚfÍ ÌˉbÓ wÙÙÔÓ ™ÈÓı¿ÚÔ˘,
ÊÚ˘Á›ÏÔ˜ ùÚÓȘ âÓı¿‰’ öÛÙ·È, ÙÔÜ ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ Á¤ÓÔ˘˜.
Âå ‰b ‰ÔÜÏfi˜ âÛÙÈ Î·d KaÚ œÛÂÚ \EÍËÎÂÛÙ›‰Ë˜,
765 Ê˘Û¿Ùˆ ¿Ô˘˜ ·Ú’ ìÌÖÓ, ηd Ê·ÓÔÜÓÙ·È ÊÚ¿ÙÂÚ˜.
Âå ‰’ ï ¶ÂÈÛ›Ô˘ ÚÔ‰ÔÜÓ·È ÙÔÖ˜ àÙ›ÌÔȘ Ùa˜ ‡Ï·˜
‚Ô‡ÏÂÙ·È, ¤Ú‰ÈÍ ÁÂÓ¤Ûıˆ, ÙÔÜ ·ÙÚe˜ ÓÂfiÙÙÈÔÓØ
ó˜ ·Ú’ ìÌÖÓ Ôé‰bÓ ·åÛ¯ÚfiÓ âÛÙÈÓ âÎÂÚ‰ÈΛ۷È.
ÙÔÈ¿‰Â ·ÎÓÔÈ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹
770 ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ
Û˘ÌÌÈÁÉ ‚ÔcÓ ïÌÔÜ ÙÂ-
ÚÔÖÛÈ ÎÚ¤ÎÔÓÙ˜ ú·¯ÔÓ \AfiÏψ,
ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ Ù›ÁÍ
ù¯ıˇˆ âÊÂ˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú’ ≠E‚ÚÔÓ ÔÙ·ÌfiÓØ
775 ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ
‰Èa ‰’ ·åı¤ÚÈÔÓ Ó¤ÊÔ˜ qÏı ‚Ô¿Ø
ÙÉÍ ‰b ÊÜÏ¿ Ù ÔÈΛϷ ıËÚáÓ,

[ 78 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 79

APXAIO KEIMENO

·̷ٿ Ù’ öÛ‚ÂÛ ӋÓÂÌÔ˜ ·úıÚËØ


ÙÔÙÔÙÔ ÙÔÙÔÙÔ ÙÔÙÔÙÔ Ù›ÁÍ
780 Ę ‰’ âÂÎÙ‡ËÛ’ òOÏ˘ÌÔ˜Ø
ÂxÏ ‰b ı¿Ì‚Ô˜ ôÓ·ÎÙ·˜Ø \OÏ˘ÌÈ¿-
‰Â˜ ‰b ̤ÏÔ˜ X¿ÚÈÙ˜
MÔÜÛ·È Ù’ âˆÏfiÏ˘Í·Ó.
ÙÈÔ ÙÈÔ ÙÈÔ Ù›ÁÍ.
785 Ôé‰¤Ó âÛÙ’ ôÌÂÈÓÔÓ Ô鉒 ≥‰ÈÔÓ j ÊÜÛ·È ÙÂÚ¿.
·éÙ›¯’ ñÌáÓ ÙáÓ ı·ÙáÓ Âú ÙȘ qÓ ñfiÙÂÚÔ˜,
ÂrÙ· ÂÈÓáÓ ÙÔÖ˜ ¯ÔÚÔÖÛÈ ÙáÓ ÙÚ·Áˇˆ‰áÓ õ¯ıÂÙÔ,
âÎÙfiÌÂÓÔ˜ iÓ ÔyÙÔ˜ äÚ›ÛÙËÛÂÓ âÏıgÓ Ôúη‰Â,
Î÷pÙ’ iÓ âÌÏËÛıÂd˜ âÊ’ ìÌĘ ·sıȘ ·s η٤Ù·ÙÔ.
790 Âú Ù ¶·ÙÚÔÎÏ›‰Ë˜ ÙȘ ñÌáÓ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ¯Â˙ËÙÈáÓ,
ÔéÎ iÓ âÍ›‰ÈÛÂÓ Âå˜ ıÔåÌ¿ÙÈÔÓ, àÏÏ’ àÓ¤Ù·ÙÔ
ÎàÔ·Ú‰gÓ ÎàÓ·Ó‡۷˜ ·sıȘ ·s η٤Ù·ÙÔ.
Âú Ù ÌÔȯ‡ˆÓ ÙȘ ñÌáÓ âÛÙÈÓ ¬ÛÙȘ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ,
Î÷pı’ ïÚ÷Ä ÙeÓ ôÓ‰Ú· Ùɘ Á˘Ó·ÈÎe˜ âÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΡá,
795 ÔyÙÔ˜ iÓ ¿ÏÈÓ ·Ú’ ñÌáÓ ÙÂÚ˘Á›Û·˜ àÓ¤Ù·ÙÔ,
ÂrÙ· ‚ÈÓ‹Û·˜ âÎÂÖıÂÓ ·sıȘ ·s η٤Ù·ÙÔ.
pÚ’ ñfiÙÂÚÔÓ ÁÂÓ¤Ûı·È ·ÓÙfi˜ âÛÙÈÓ ôÍÈÔÓ;
ó˜ ¢ÈÂÈÙÚ¤Ê˘ Á ˘ÙÈÓ·Ö· ÌfiÓÔÓ ö¯ˆÓ ÙÂÚa
ìF Ú¤ıË Ê‡Ï·Ú¯Ô˜, Ârı’ ¥·Ú¯Ô˜, œÛÙ’ âÍ Ôé‰ÂÓe˜
800 ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÙÙÂÈ ÎàÛÙd Ó˘Ód ÍÔ˘ıe˜ î·ÏÂÎÙÚ˘ÒÓ.
¶E. Ù·˘Ùd ÙÔÈ·˘Ù›. Ìa ¢› ’ âÁg ÌbÓ ÚÄÁÌ¿ ˆ
ÁÂÏÔÈfiÙÂÚÔÓ ÔéÎ Âr‰ÔÓ Ôé‰ÂÒÔÙÂ.
EY. âd Ùˇá ÁÂÏ÷Ę;
¶E. âd ÙÔÖÛÈ ÛÔÖ˜ è΢Ù¤ÚÔȘ.
ÔrÛı’ z
ˇ Ì¿ÏÈÛÙ’ öÔÈη˜ âÙÂڈ̤ÓÔ˜;
805 Âå˜ ÂéÙ¤ÏÂÈ·Ó ¯ËÓd Û˘ÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤Óˇˆ.
EY. Ûf ‰b ÎÔ„›¯ˇˆ Á ÛοÊÈÔÓ àÔÙÂÙÈÏÌ¤Óˇˆ.
¶E. Ù·˘Ùd ÌbÓ äF οÛÌÂÛı· ηÙa ÙeÓ AåÛ¯‡ÏÔÓØ
Ù¿‰’ Ôé¯ ñ’ ôÏψÓ, àÏÏ¿ ÙÔÖ˜ ·ñÙáÓ ÙÂÚÔÖ˜.
XO. ôÁÂ ‰c Ùd ¯Úc ‰ÚÄÓ;
¶E. ÚáÙÔÓ ùÓÔÌ· ÙFÉ fiÏÂÈ
810 ı¤Ûı·È ÙÈ Ì¤Á· ηd ÎÏÂÈÓfiÓ, ÂrÙ· ÙÔÖ˜ ıÂÔÖ˜
ıÜÛ·È ÌÂÙa ÙÔÜÙÔ.
∂À. Ù·ÜÙ· ÎàÌÔd Û˘Ó‰ÔÎÂÖ.
¶∂. ʤڒ ú‰ˆ, Ù› ‰’ ìÌÖÓ ùÓÔÌ’ ôÚ’ öÛÙ·È ÙFÉ fiÏÂÈ;
‚Ô‡ÏÂÛı Ùe ̤Á· ÙÔÜÙÔ ÙÔéÎ §·Î‰·›ÌÔÓÔ˜
™¿ÚÙËÓ ùÓÔÌ· ηÏáÌÂÓ ·éÙ‹Ó;
∂À. ^HÚ¿ÎÏÂȘØ
815 Û¿ÚÙËÓ ÁaÚ iÓ ı›ÌËÓ âÁg ÙäÌFÉ fiÏÂÈ;
¶E. Ô鉒 iÓ ¯·Ì‡ÓFË.

[ 79 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 80

√ƒ¡π£∂™

EY. ¿Ó˘ ÁÂ, ÎÂÈÚ›·Ó Á’ ö¯ˆÓ.


¶E. Ù› ‰ÉÙ’ ùÓÔÌ’ ·éÙFÉ ıËÛfiÌÂÛı’;
XO. âÓÙ¢ıÂÓd
âÎ ÙáÓ ÓÂÊÂÏáÓ Î·d ÙáÓ ÌÂÙÂÒÚˆÓ ¯ˆÚ›ˆÓ
¯·ÜÓfiÓ ÙÈ ¿Ó˘.
¶E. ‚Ô‡ÏÂÈ NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·Ó;
XO. åÔf åÔ‡Ø
820 ηÏfiÓ Á’ àÙ¯ÓᘠÛf ηd ̤Á’ ËyÚ˜ ÙÔûÓÔÌ·.
EY. pÚ’ âÛÙdÓ ·≈ÙË Á’ ì NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·
¥Ó· ηd Ùa £ÂÔÁ¤ÓÔ˘˜ Ùa ÔÏÏa ¯Ú‹Ì·Ù·
Ù¿ Ù’ AåÛ¯›ÓÔ˘ Á’ ±·ÓÙ·;
¶E. ηd ÏˇáÔÓ ÌbÓ ÔsÓ
Ùe ºÏ¤ÁÚ·˜ ‰›ÔÓ, ¥Ó’ Ôî ıÂÔd ÙÔf˜ ÁËÁÂÓÂÖ˜
825 àÏ·˙ÔÓ¢fiÌÂÓÔÈ Î·ı˘ÂÚËÎfiÓÙÈÛ·Ó.
XO. ÏÈ·ÚeÓ Ùe ¯ÚÉÌ· Ùɘ fiψ˜. Ù›˜ ‰·d ıÂe˜
ÔÏÈÔܯԘ öÛÙ·È; Ùˇá Í·Ó·ÓÔÜÌÂÓ ÙeÓ ¤ÏÔÓ;
EY. Ù› ‰’ ÔéÎ \AıËÓ·›·Ó âáÌÂÓ ÔÏÈ¿‰·;
¶E. ηd ᘠiÓ öÙÈ Á¤ÓÔÈÙ’ iÓ ÂûÙ·ÎÙÔ˜ fiÏȘ,
830 ¬Ô˘ ıÂe˜ Á˘Óc ÁÂÁÔÓ˘Ö· ·ÓÔÏ›·Ó
≤ÛÙËÎ’ ö¯Ô˘Û·, KÏÂÈÛı¤Ó˘ ‰b ÎÂÚΛ‰·;
XO. Ù›˜ ‰·d ηı¤ÍÂÈ Ùɘ fiψ˜ Ùe ¶ÂÏ·ÚÁÈÎfiÓ;
¶E. ùÚÓȘ àÊ’ ìÌáÓ, ÙÔÜ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔÜ ¶ÂÚÛÈÎÔÜ,
¬ÛÂÚ Ï¤ÁÂÙ·È ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔ˜ ÂrÓ·È ·ÓÙ·¯ÔÜ
òAÚˆ˜ ÓÂÔÙÙfi˜.
835 EY. t ÓÂÔÙÙb ‰¤ÛÔÙ·Ø
ó˜ ‰’ ï ıÂe˜ âÈÙ‹‰ÂÈÔ˜ ÔåÎÂÖÓ âd ÂÙÚáÓ.
¶E. ôÁÂ Ó˘Ó Ûf ÌbÓ ‚¿‰È˙ Úe˜ ÙeÓ à¤Ú·
ηd ÙÔÖÛÈ ÙÂȯ›˙Ô˘ÛÈ ·Ú·‰È·ÎfiÓÂÈ,
¯¿ÏÈη˜ ·Ú·ÊfiÚÂÈ, ËÏeÓ àÔ‰f˜ ùÚÁ·ÛÔÓ,
840 ÏÂοÓËÓ àÓ¤ÓÂÁÎÂ, ηٿÂÛ’ àe Ùɘ Îϛ̷ÎÔ˜,
Ê˘Ï·Îa˜ ηٿÛÙËÛ·È, Ùe ÜÚ öÁÎÚ˘Ù’ à›,
Έ‰ˆÓÔÊÔÚáÓ ÂÚ›ÙÚ¯ ηd οı¢‰’ âÎÂÖ.
΋ڢη ‰b ¤Ì„ÔÓ ÙeÓ ÌbÓ Âå˜ ıÂÔf˜ ôÓˆ,
≤ÙÂÚÔÓ ‰’ ôÓˆıÂÓ ·s ·Ú’ àÓıÚÒÔ˘˜ οو,
ÎàÎÂÖıÂÓ ·sıȘ ·Ú’ â̤.
845 EY. Ûf ‰¤ Á’ ·éÙÔÜ Ì¤ÓˆÓ
Ôú̈˙ ·Ú’ öÌ’.
¶E. úı’, tÁ¿ı’, Ôx ¤Ìˆ Û’ âÁÒ.
Ôé‰bÓ ÁaÚ ôÓ¢ ÛÔÜ ÙáÓ‰’ L ϤÁˆ ÂÚ¿ÍÂÙ·È.
âÁg ‰’ ¥Ó· ı‡Ûˆ ÙÔÖÛÈ Î·ÈÓÔÖÛÈÓ ıÂÔÖ˜
ÙeÓ îÂÚ¤· ¤Ì„ÔÓÙ· ÙcÓ ÔÌcÓ Î·Ïá.
850 ·Ö ·Ö, Ùe ηÓÔÜÓ ·úÚÂÛı ηd ÙcÓ ¯¤ÚÓÈ‚·.
XO. ïÌÔÚÚÔıá, Û˘Óı¤Ïˆ, ÛÙÚÔÊ‹
Û˘Ì·Ú·ÈÓ¤Û·˜ ö¯ˆ

[ 80 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 81

APXAIO KEIMENO

ÚÔÛfi‰È· ÌÂÁ¿Ï· ÛÂÌÓa ÚÔÛÈ¤Ó·È ıÂÔÖ-


855 ÛÈÓ, ±Ì· ‰b ÚÔÛ¤ÙÈ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ≤ÓÂ-
η ÚÔ‚¿ÙÈfiÓ ÙÈ ı‡ÂÈÓ.
úÙˆ úÙˆ úÙˆ ‰b ¶˘ıÈa˜ ‚Ô¿,
Û˘Ó·˘Ï›و ‰b X·ÖÚȘ è
ˇ ‰÷Ä.
¶E. ·ÜÛ·È Ûf Ê˘ÛáÓ. ^HÚ¿ÎÏÂȘ, ÙÔ˘Ùd Ù› qÓ;
860 ÙÔ˘Ùd Ìa ¢›’ âÁg ÔÏÏa ‰c ηd ‰Â›Ó’ å‰gÓ
Ôûˆ ÎfiÚ·Î’ Âr‰ÔÓ âÌÂÊÔÚ‚ÂȈ̤ÓÔÓ.
îÂÚÂÜ, ÛeÓ öÚÁÔÓ, ıÜ ÙÔÖ˜ ηÈÓÔÖ˜ ıÂÔÖ˜.
IEPEY™
‰Ú¿Ûˆ Ù¿‰’. àÏÏa ÔÜ ’ÛÙÈÓ ï Ùe ηÓÔÜÓ ö¯ˆÓ;
Âû¯ÂÛı ^EÛÙ›÷· çÚÓÈı›ˇˆ
865 ηd åÎÙ›Óˇˆ ëÛÙÈÔ‡¯ˇˆ
ηd ùÚÓÈÛÈÓ \OÏ˘Ì›ÔȘ ηd \OÏ˘Ì›·ÛÈ
ÄÛÈ Î·d ¿ÛËÛÈ
¶E. t ™Ô˘ÓȤڷÎÂ, ¯·ÖÚ’ ôÓ·Í ¶ÂÏ·ÚÁÈΤ.
IE. ηd ·ÎÓˇˆ ¶˘ı›ˇˆ ηd ¢ËÏ›ˇˆ
870 ηd §ËÙÔÖ \OÚÙ˘ÁÔÌ‹ÙÚ÷·
ηd \AÚÙ¤ÌÈ‰È \AηϷÓı›‰È
¶E. ÔéΤÙÈ KÔÏ·ÈÓ›˜, àÏÏ’ \AηϷÓıd˜ òAÚÙÂÌȘ.
IE. ηd ÊÚ˘Á›Ïˇˆ ™·‚·˙›ˇˆ
ηd ÛÙÚÔ˘ıˇá ÌÂÁ¿ÏFË
875 ÌËÙÚd ıÂáÓ Î·d àÓıÚÒˆÓ
¶E. ‰¤ÛÔÈÓ· K˘‚¤ÏË ÛÙÚÔ˘ı¤, ÌÉÙÂÚ KÏÂÔÎÚ›ÙÔ˘.
IE. ‰È‰fiÓ·È NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢ÁÈÂÜÛÈÓ
ñÁ›ÂÈ·Ó Î·d ÛˆÙËÚ›·Ó
·éÙÔÖÛÈ Î·d X›ÔÈÛÈ
880 ¶E. X›ÔÈÛÈÓ ≥ÛıËÓ ·ÓÙ·¯ÔÜ ÚÔÛÎÂÈ̤ÓÔȘ.
IE. ηd ≥ÚˆÛÈÓ ùÚÓÈÛÈ Î·d ìÚÒˆÓ ·ÈÛ›,
ÔÚÊ˘Ú›ˆÓÈ Î·d ÂÏÂÎÄÓÙÈ
ηd ÂÏÂΛӡˆ ηd ÊϤÍȉÈ
ηd Ù¤ÙÚ·ÎÈ Î·d Ù·zÓÈ
885 ηd âÏÂ÷Ä Î·d ‚·ÛÎ÷Ä
ηd âÏ·Û÷Ä Î·d ≈ϛˇˆ
ηd ηٷÚÚ¿ÎÙFË Î·d ÌÂÏ·ÁÎÔÚ‡Êˇˆ
ηd ·åÁÈı¿ÏÏˇˆ
¶E. ·Ü’Ø â˜ Îfiڷη˜Ø ·ÜÛ·È Î·ÏáÓ. åÔf åÔ‡.
890 âd ÔÖÔÓ, t ηÎfi‰·ÈÌÔÓ, îÂÚÂÖÔÓ Î·ÏÂÖ˜
êÏȷȤÙÔ˘˜ ηd ÁÜ·˜; Ôé¯ ïÚ÷Ę ¬ÙÈ
åÎÙÖÓÔ˜ Âx˜ iÓ ÙÔÜÙfi Á’ Ôú¯ÔÈı’ êÚ¿Û·˜;
ôÂÏı’ àÊ’ ìÌáÓ Î·d Ûf ηd Ùa ÛÙ¤ÌÌ·Ù·Ø
âÁg ÁaÚ ·éÙe˜ ÙÔ˘ÙÔÁd ı‡Ûˆ ÌfiÓÔ˜.
895 XO. ÂrÙ’ ·sıȘ ·s ÙôÚ· ÛÔÈ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹

[ 81 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 82

√ƒ¡π£∂™

‰ÂÖ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ì¤ÏÔ˜


¯¤ÚÓÈ‚È ıÂÔÛ‚b˜ ¬ÛÈÔÓ âÈ‚ÔÄÓ, ηÏÂÖÓ
‰b ̿ηڷ˜, ≤Ó· ÙÈÓa ÌfiÓÔÓ, Âú-
900 ÂÚ îηÓeÓ ≤ÍÂÙ’ ù„ÔÓ.
Ùa ÁaÚ ·ÚfiÓÙ· ı‡Ì·Ù’ Ôé‰bÓ ôÏÏÔ ÏcÓ
Á¤ÓÂÈfiÓ Ù’ âÛÙd ηd Τڷٷ.

¶E. ı‡ÔÓÙ˜ ÂéÍÒÌÂÛı· ÙÔÖ˜ ÙÂÚ›ÓÔȘ ıÂÔÖ˜.


¶OIHTH™
NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·Ó
905 ÙaÓ Â鉷›ÌÔÓ· ÎÏFÉÛÔÓ, t
MÔÜÛ·, Ù·֘ âÓ ≈ÌÓˆÓ
àÔȉ·Ö˜.
¶E. ÙÔ˘Ùd Ùe ÚÄÁÌ· Ô‰·fiÓ; Âå¤ ÌÔÈ, Ù›˜ Âr;
¶O. âÁg ÌÂÏÈÁÏÒÛÛˆÓ â¤ˆÓ îÂd˜ àÔȉaÓ
MÔ˘Û¿ˆÓ ıÂÚ¿ˆÓ çÙÚËÚfi˜,
910 ηÙa ÙeÓ ≠OÌËÚÔÓ.
¶E. öÂÈÙ· ‰ÉÙ· ‰ÔÜÏÔ˜ JÓ ÎfiÌËÓ ö¯ÂȘ;
¶O. ÔûÎ, àÏÏa ¿ÓÙ˜ âÛÌbÓ Ôî ‰È‰¿ÛηÏÔÈ
MÔ˘Û¿ˆÓ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ çÙÚËÚÔ›,
ηÙa ÙeÓ ≠OÌËÚÔÓ.
915 ¶E. ÔéÎ âÙe˜ çÙÚËÚeÓ Î·d Ùe Ïˉ¿ÚÈÔÓ ö¯ÂȘ.
àÙ¿Ú, t ÔÈËÙ¿, ηÙa Ùd ‰ÂÜÚ’ àÓÂÊı¿Ú˘;
¶O. ̤ÏË ÂÔ›ËÎ’ Âå˜ Ùa˜ NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·˜
Ùa˜ ñÌÂÙ¤Ú·˜ ·ÎÏÈ¿ Ù ÔÏÏa ηd ηÏa
ηd ·Úı¤ÓÂÈ· ηd ηÙa Ùa ™È̈ӛ‰Ô˘.
920 ¶E. Ù·˘Ùd Ûf fiÙ’ âÔ›ËÛ·˜; àe Ô›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘;
¶O. ¿Ï·È ¿Ï·È ‰c Ù‹Ó‰’ âÁg ÎÏF‹˙ˆ fiÏÈÓ.
¶E. ÔéÎ ôÚÙÈ ı‡ˆ ÙcÓ ‰ÂοÙËÓ Ù·‡Ù˘ âÁÒ,
ηd ÙÔûÓÔÌ’ œÛÂÚ ·È‰›ˇˆ Ó˘Ó‰c ’ı¤ÌËÓ;
¶O. àÏÏ¿ ÙȘ èÎÂÖ· MÔ˘Û¿ˆÓ Ê¿ÙȘ
925 Ô¥·ÂÚ ¥ˆÓ àÌ·Ú˘Á¿.
Ûf ‰b ¿ÙÂÚ, ÎÙ›ÛÙÔÚ AúÙÓ·˜,
˙·ı¤ˆÓ îÂÚáÓ ïÌÒÓ˘ÌÂ,
‰e˜ âÌdÓ ¬ ÙÈ ÂÚ ÙÂ÷Ä ÎÂÊ·Ï÷Ä ı¤-
930 ÏF˘ ÚfiÊÚˆÓ ‰fiÌÂÓ.
¶E. ÙÔ˘Ùd ·Ú¤ÍÂÈ Ùe ηÎeÓ ìÌÖÓ Ú¿ÁÌ·Ù·,
Âå Ì‹ ÙÈ ÙÔ‡Ùˇˆ ‰fiÓÙ˜ àÔÊ¢ÍÔ‡ÌÂı·.
ÔyÙÔ˜, Ûf ̤ÓÙÔÈ ÛÔÏ¿‰· ηd ¯ÈÙáÓ’ ö¯ÂȘØ
àfi‰˘ıÈ Î·d ‰e˜ Ùˇá ÔÈËÙFÉ Ùˇá ÛÔÊˇá.
935 ö¯Â ÙcÓ ÛÔÏ¿‰·Ø ¿ÓÙˆ˜ ‰¤ ÌÔÈ ®ÈÁáÓ ‰ÔÎÂÖ˜.
¶O. Ùfi‰Â ÌbÓ ÔéÎ à¤ÎÔ˘Û· ʛϷ
MÔÜÛ· Ùe ‰áÚÔÓ ‰¤¯ÂÙ·ÈØ
Ùf ‰b ÙÂ÷Ä ÊÚÂÓd Ì¿ıÂ

[ 82 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 83

APXAIO KEIMENO

¶ÈÓ‰¿ÚÂÈÔÓ öÔ˜.
940 ¶E. ôÓıÚˆÔ˜ ìÌáÓ ÔéÎ à·ÏÏ·¯ı‹ÛÂÙ·È.
¶O. ÓÔÌ¿‰ÂÛÛÈ ÁaÚ âÓ ™Î‡ı·È˜ àÏÄÙ·È ÛÙÚ·ÙáÓ
n˜ ñÊ·ÓÙÔ‰fiÓËÙÔÓ öÛıÔ˜ Ôé ¤·Ù·È.
àÎÏÂc˜ ‰’ ö‚·
ÛÔÏa˜ ôÓ¢ ¯ÈÙáÓÔ˜.
945 ͇Ó˜ ¬ ÙÔÈ Ï¤Áˆ.
¶E. Û˘Ó›ËÌ’ ¬ÙÈ ‚Ô‡ÏÂÈ ÙeÓ ¯ÈÙˆÓ›ÛÎÔÓ Ï·‚ÂÖÓ.
àfi‰˘ıÈØ ‰ÂÖ ÁaÚ ÙeÓ ÔÈËÙcÓ èÊÂÏÂÖÓ.
ôÂÏıÂ ÙÔ˘ÙÔÓd Ï·‚ÒÓ.
¶O. à¤Ú¯ÔÌ·È,
Îà˜ ÙcÓ fiÏÈÓ Á’ âÏıgÓ ÔÈ‹Ûˆ ÙÔÈ·‰›Ø
950 ÎÏFÉÛÔÓ, t ¯Ú˘ÛfiıÚÔÓÂ, ÙaÓ ÙÚÔÌÂÚ¿Ó, ÎÚ˘ÂÚ¿ÓØ
ÓÈÊfi‚ÔÏ· ‰›· ÔχÔÚ¿ Ù’ õÏ˘ıÔÓ.
àÏ·Ï·›.
¶E. Óc ÙeÓ ¢› ’ àÏÏ’ õ‰Ë ¤Ê¢Á·˜ Ù·˘Ù·Ád
955 Ùa ÎÚ˘ÂÚa ÙÔÓ‰d ÙeÓ ¯ÈÙˆÓ›ÛÎÔÓ Ï·‚ÒÓ.
ÙÔ˘Ùd Ìa ¢› ’ âÁg Ùe ηÎeÓ Ô鉤ÔÙ’ õÏÈÛ·,
Ô≈Ùˆ Ù·¯¤ˆ˜ ÙÔÜÙÔÓ Â‡Ûı·È ÙcÓ fiÏÈÓ.
·sıȘ Ûf ÂÚȯÒÚÂÈ Ï·‚gÓ ÙcÓ ¯¤ÚÓÈ‚·.
ÂéÊËÌ›· ’ÛÙˆ.
XPH™MO§O°O™
Ìc ηٿÚÍFË ÙÔÜ ÙÚ¿ÁÔ˘.
¶E. Ûf ‰’ Âr Ù›˜;
XP. ¬ÛÙȘ; ¯ÚËÛÌÔÏfiÁÔ˜.
960 ¶E. Ôú̈˙¤ Ó˘Ó.
XP. t ‰·ÈÌfiÓÈÂ, Ùa ıÂÖ· Ìc Ê·‡Ïˆ˜ ʤÚÂØ
ó˜ öÛÙÈ B¿ÎȉԘ ¯ÚËÛÌe˜ ôÓÙÈÎÚ˘˜ ϤÁˆÓ
Âå˜ Ùa˜ NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·˜.
¶E. ÎôÂÈÙ· á˜
Ù·ÜÙ’ ÔéÎ â¯ÚËÛÌÔÏfiÁÂȘ Ûf ÚdÓ âÌb ÙcÓ fiÏÈÓ
Ù‹Ó‰’ ÔåΛ۷È;
965 XP. Ùe ıÂÖÔÓ âÓÂfi‰È˙¤ ÌÂ.
¶E. àÏÏ’ Ôé‰bÓ ÔxÔÓ ÂåÛ·ÎÔÜÛ·È ÙáÓ âáÓ.
XP. àÏÏ’ ¬Ù·Ó Ôå΋ۈÛÈ Ï‡ÎÔÈ ÔÏÈ·› Ù ÎÔÚáÓ·È
âÓ Ù·éÙˇá Ùe ÌÂÙ·Íf KÔÚ›ÓıÔ˘ ηd ™È΢áÓÔ˜
¶E. Ù› ÔsÓ ÚÔÛ‹ÎÂÈ ‰ÉÙ’ âÌÔd KÔÚÈÓı›ˆÓ;
970 XP. äF ӛͷı’ ï B¿ÎȘ ÙÔÜÙÔ Úe˜ ÙeÓ à¤Ú·.
ÚáÙÔÓ ¶·Ó‰ÒÚ÷· ıÜÛ·È Ï¢ÎfiÙÚȯ· ÎÚÈfiÓØ
n˜ ‰¤ Î’ âÌáÓ â¤ˆÓ öÏıFË ÚÒÙÈÛÙ· ÚÔÊ‹Ù˘,
Ùˇá ‰fiÌÂÓ îÌ¿ÙÈÔÓ Î·ı·ÚeÓ Î·d ηÈÓa ¤‰ÈÏ·
¶E. öÓÂÛÙÈ Î·d Ùa ¤‰ÈÏ·;
XP. Ï·‚b Ùe ‚˘‚Ï›ÔÓ.
975 ηd ÊÈ¿ÏËÓ ‰ÔÜÓ·È Î·d ÛÏ¿Á¯ÓˆÓ ¯ÂÖÚ’ âÓÈÏÉÛ·È.

[ 83 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 84

√ƒ¡π£∂™

¶E. ηd ÛÏ¿Á¯Ó· ‰È‰fiÓ’ öÓÂÛÙÈ;


Ã. Ï·‚b Ùe ‚˘‚Ï›ÔÓ.
ÎiÓ Ì¤Ó, ı¤ÛÈ ÎÔÜÚÂ, ÔÈFɘ Ù·Üı’ ó˜ âÈÙ¤Ïψ,
·åÂÙe˜ âÓ ÓÂʤÏFËÛÈ ÁÂÓ‹Û·ÈØ ·å ‰¤ ΠÌc ‰ˇá˜,
ÔéÎ öÛÂÈ Ôé ÙÚ˘ÁÒÓ, Ôé Ï¿˚Ô˜, Ôé ‰Ú˘ÎÔÏ¿Ù˘.
¶E. ηd Ù·ÜÙ’ öÓÂÛÙ’ âÓÙ·Üı·;
980 XP. Ï·‚b Ùe ‚˘‚Ï›ÔÓ.
¶E. Ôé‰bÓ ôÚ’ ¬ÌÔÈfi˜ âÛı’ ï ¯ÚËÛÌe˜ ÙÔ˘Ùˇˆ›,
nÓ âÁg ·Úa ÙàfiÏψÓÔ˜ âÍÂÁÚ·„¿ÌËÓØ
·éÙaÚ âcÓ ôÎÏËÙÔ˜ ågÓ ôÓıÚˆÔ˜ àÏ·˙gÓ
Ï˘FÉ ı‡ÔÓÙ·˜ ηd ÛÏ·Á¯Ó‡ÂÈÓ âÈı˘ÌFÉ,
985 ‰c ÙfiÙ ¯Úc Ù‡ÙÂÈÓ ·éÙeÓ Ï¢ÚáÓ Ùe ÌÂٷ͇,
XP. Ôé‰bÓ Ï¤ÁÂÈÓ ÔrÌ·› ÛÂ.
¶E. Ï·‚b Ùe ‚˘‚Ï›ÔÓ.
ηd Ê›‰Ô˘ ÌˉbÓ Ìˉ’ ·åÂÙÔÜ âÓ ÓÂʤÏFËÛÈÓ,
Ì‹Ù’ jÓ §¿ÌˆÓ qF Ì‹Ù’ jÓ ï ̤Á·˜ ¢ÈÔ›ı˘.
XP. ηd Ù·ÜÙ’ öÓÂÛÙ’ âÓÙ·Üı·;
¶E. Ï·‚b Ùe ‚˘‚Ï›ÔÓ.
ÔéÎ Âr ı‡Ú·˙’; ☠Îfiڷη˜.
990 XP. ÔúÌÔÈ ‰Â›Ï·ÈÔ˜.
¶E. ÔûÎÔ˘Ó ëÙ¤ÚˆÛ ¯ÚËÛÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ âÎÙÚ¤¯ˆÓ;
METøN
≥Έ ·Ú’ ñÌĘ
¶E. ≤ÙÂÚÔÓ ·s ÙÔ˘Ùd ηÎfiÓ.
Ù› ‰’ ·s Ûf ‰Ú¿ÛˆÓ; Ù›˜ 剤· ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜;
Ù›˜ ì›ÓÔÈ·, Ù›˜ ï ÎfiıÔÚÓÔ˜ Ùɘ ï‰ÔÜ;
995 ME. ÁˆÌÂÙÚÉÛ·È ‚Ô‡ÏÔÌ·È ÙeÓ à¤Ú·
ñÌÖÓ ‰ÈÂÏÂÖÓ Ù ηÙa Á‡·˜.
¶E. Úe˜ ÙáÓ ıÂáÓ,
Ûf ‰’ Âr Ù›˜ àÓ‰ÚáÓ;
ME. ¬ÛÙȘ ÂúÌ’ âÁÒ; M¤ÙˆÓ,
nÓ Ôr‰ÂÓ ^EÏÏa˜ ¯è KÔψÓfi˜.
¶E. Âå¤ ÌÔÈ,
Ù·˘Ùd ‰¤ ÛÔÈ Ù› âÛÙÈ;
ME. ηÓfiÓ˜ à¤ÚÔ˜.
1000 ·éٛη ÁaÚ à‹Ú âÛÙÈ ÙcÓ å‰¤·Ó ¬ÏÔ˜
ηÙa ÓÈÁ¤· Ì¿ÏÈÛÙ·. ÚÔÛıÂd˜ ÔsÓ âÁg
ÙeÓ Î·ÓfiÓ’ ôÓˆıÂÓ ÙÔ˘ÙÔÓd ÙeÓ Î·Ì‡ÏÔÓ,
âÓıÂd˜ ‰È·‚‹ÙËÓ – Ì·Óı¿ÓÂȘ;
¶E. Ôé Ì·Óı¿Óˆ.
ME. çÚıˇá ÌÂÙÚ‹Ûˆ ηÓfiÓÈ ÚÔÛÙÈı›˜, ¥Ó·
1005 ï ·ÎÏÔ˜ Á¤ÓËÙ·› ÛÔÈ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˜ ÎàÓ Ì¤Ûˇˆ
àÁÔÚ¿, ʤÚÔ˘Û·È ‰’ tÛÈÓ Âå˜ ·éÙcÓ ï‰Ôd

[ 84 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 85

APXAIO KEIMENO

çÚı·d Úe˜ ·éÙe Ùe ̤ÛÔÓ, œÛÂÚ ‰’ àÛÙ¤ÚÔ˜


·éÙÔÜ Î˘ÎÏÔÙÂÚÔܘ ùÓÙÔ˜ çÚı·d ·ÓÙ·¯FÉ
àÎÙÖÓ˜ àÔÏ¿ÌˆÛÈÓ.
¶E. ±ÓıÚˆÔ˜ £·Ïɘ.
M¤ÙˆÓ
ME. Ù› âÛÙÈÓ;
1010 ¶E. úÛı’ ïÙÈc ÊÈÏá Û’ âÁÒ,
ÎàÌÔd ÈıfiÌÂÓÔ˜ ñ·ÔΛÓÂÈ Ùɘ ï‰ÔÜ.
ME. Ù› ‰’ âÛÙd ‰ÂÈÓfiÓ;
¶E. œÛÂÚ âÓ §·Î‰·›ÌÔÓÈ
ÍÂÓËÏ·ÙÔÜÛÈ Î·d ÎÂΛÓËÓÙ·› ÙÈÓ˜
ÏËÁ·d Û˘¯Ó·d ηْ ôÛÙ˘.
ME. ÌáÓ ÛÙ·ÛÈ¿˙ÂÙÂ;
¶E. Ìa ÙeÓ ¢› ’ Ôé ‰ÉÙ’.
ME. àÏÏa á˜;
1015 ¶E. ïÌÔı˘Ì·‰eÓ
ÛÔ‰ÂÖÓ ±·ÓÙ·˜ ÙÔf˜ àÏ·˙fiÓ·˜ ‰ÔÎÂÖ.
ME. ñ¿ÁÔÈÌÈ Á’ pÚ’ ôÓ.
¶E. Óc ¢› ’, ó˜ ÔéÎ Ôr‰’ iÓ Âå
Êı·›Ë˜ ôÓØ â›ÎÂÈÓÙ·È ÁaÚ âÁÁf˜ ·ñÙ·È›.
ME. ÔúÌÔÈ Î·ÎÔ‰·›ÌˆÓ.
¶E. ÔéÎ öÏÂÁÔÓ âÁg ¿Ï·È;
1020 ÔéÎ àÓ·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û·˘ÙeÓ àÈgÓ àÏÏ·¯FÉ;
E¶I™KO¶O™
ÔÜ ÚfiÍÂÓÔÈ;
¶E. Ù›˜ ï ™·Ú‰·Ó¿·ÏÏÔ˜ ÔñÙÔÛ›;
E¶. â›ÛÎÔÔ˜ ≥Έ ‰ÂÜÚÔ Ùˇá ΢¿Ìˇˆ Ï·¯gÓ
Âå˜ Ùa˜ NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·˜.
¶E. â›ÛÎÔÔ˜;
öÂÌ„Â ‰b Ù›˜ Û ‰ÂÜÚÔ;
E¶. Ê·ÜÏÔÓ ‚È‚Ï›ÔÓ
TÂÏ¤Ô˘ ÙÈ.
1025 ¶E. ‚Ô‡ÏÂÈ ‰ÉÙ· ÙeÓ ÌÈÛıeÓ Ï·‚gÓ
Ìc Ú¿ÁÌ·Ù’ ö¯ÂÈÓ àÏÏ’ àȤӷÈ;
E¶. Óc ÙÔf˜ ıÂÔ‡˜.
âÎÎÏËÛÈ¿Û·È ÁÔÜÓ â‰ÂfiÌËÓ ÔúÎÔÈ Ì¤ÓˆÓØ
öÛÙÈÓ ÁaÚ L ‰È’ âÌÔÜ ¤Ú·ÎÙ·È º·ÚÓ¿ÎFË.
¶E. ôÈıÈ Ï·‚ÒÓØ öÛÙÈÓ ‰’ ï ÌÈÛıe˜ ÔñÙÔÛ›.
E¶. ÙÔ˘Ùd Ù› qÓ;
1030 ¶E. âÎÎÏËÛ›· ÂÚd º·ÚÓ¿ÎÔ˘.
E¶. Ì·ÚÙ‡ÚÔÌ·È Ù˘ÙfiÌÂÓÔ˜ JÓ â›ÛÎÔÔ˜.
¶E. ÔéÎ àÔÛÔ‚‹ÛÂȘ; ÔéÎ àÔ›ÛÂȘ Ùg ο‰ˆ;
Ôé ‰ÂÈÓ¿; ηd ¤ÌÔ˘ÛÈÓ õ‰Ë ’ÈÛÎfiÔ˘˜
Âå˜ ÙcÓ fiÏÈÓ, ÚdÓ Î·d ÙÂı‡Ûı·È ÙÔÖ˜ ıÂÔÖ˜.

[ 85 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 86

√ƒ¡π£∂™

æHºI™MATO¶ø§H™
1035 âaÓ ‰’ ï NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢ÁÈÂf˜ ÙeÓ \AıËÓ·ÖÔÓ à‰ÈÎFÉ
¶E. ÙÔ˘Ùd Ù› âÛÙÈÓ ·s ηÎfiÓ, Ùe ‚˘‚Ï›ÔÓ;
æH. „ËÊÈÛÌ·ÙÔÒÏ˘ ÂåÌd ηd ÓfiÌÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
≥Έ ·Ú’ ñÌĘ ‰ÂÜÚÔ ˆÏ‹ÛˆÓ.
¶E. Ùe Ù›;
1040 æH. ¯ÚÉÛı·È NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢ÁÈĘ ÙÔÖ˜ ·éÙÔÖ˜ ̤ÙÚÔÈÛÈ
ηd ÛÙ·ıÌÔÖÛÈ Î·d „ËÊ›ÛÌ·ÛÈ Î·ı¿ÂÚ \OÏÔʇÍÈÔÈ.
¶E. Ûf ‰¤ Á’ ÔxÛ›ÂÚ óÙÔÙ‡ÍÈÔÈ ¯Ú‹ÛÂÈ Ù¿¯·.
æH. ÔyÙÔ˜, Ù› ¿Û¯ÂȘ;
¶E. ÔéÎ àÔ›ÛÂȘ ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜;
1045 ÈÎÚÔf˜ âÁÒ ÛÔÈ Ù‹ÌÂÚÔÓ ‰Â›Íˆ ÓfiÌÔ˘˜.
∂¶. ηÏÔÜÌ·È ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔÓ ≈‚Úˆ˜ Âå˜ ÙeÓ MÔ˘ÓȯÈáÓ· ÌÉÓ·.
¶∂. ôÏËı˜, ÔyÙÔ˜; öÙÈ ÁaÚ âÓÙ·Üı’ qÛı· Û‡;
æ∏. âaÓ ‰¤ ÙȘ âÍÂÏ·‡ÓFË ÙÔf˜ ôÚ¯ÔÓÙ·˜ ηd Ìc ‰¤¯ËÙ·È
1050 ηÙa ÙcÓ ÛÙ‹ÏËÓ
¶E. ÔúÌÔÈ Î·ÎÔ‰·›ÌˆÓ, ηd Ûf ÁaÚ âÓÙ·Üı’ qÛı’ öÙÈ;
E¶. àÔÏá Û ηd ÁÚ¿„ˆ ÛÂ Ì˘Ú›·˜ ‰Ú·¯Ì¿˜
¶E. âÁg ‰b ÛÔÜ Á Ùg ο‰ˆ ‰È·ÛΉá.
æH. ̤ÌÓËÛ’ ¬Ù Ùɘ ÛÙ‹Ï˘ ηÙÂٛϷ˜ ëÛ¤Ú·˜;
1055 ¶E. ·å‚ÔÖØ Ï·‚¤Ùˆ ÙȘ ·éÙfiÓ. ÔyÙÔ˜, Ôé ÌÂÓÂÖ˜;
à›ˆÌÂÓ ìÌÂÖ˜ ó˜ Ù¿¯ÈÛÙ’ âÓÙ¢ıÂÓd
ı‡ÛÔÓÙ˜ ÂúÛˆ ÙÔÖ˜ ıÂÔÖÛÈ ÙeÓ ÙÚ¿ÁÔÓ.

XO. õ‰Ë ’ÌÔd Ùˇá ·ÓÙfiÙ÷· ÛÙÚÔÊ‹


ηd ·ÓÙ¿Ú¯÷· ıÓËÙÔd ¿ÓÙ˜
1060 ı‡ÛÔ˘Û’ ÂéÎÙ·›·È˜ Â鯷֘.
ÄÛ·Ó ÌbÓ ÁaÚ ÁÄÓ çÙ‡ˆ,
ÛˇÒ˙ˆ ‰’ Âéı·ÏÂÖ˜ ηÚÔf˜
ÎÙÂ›ÓˆÓ ·ÌÊ‡ÏˆÓ Á¤ÓÓ·Ó
ıËÚáÓ, L ÄÓ Ù’ âÓ Á·›÷·
1065 âÎ Î¿Ï˘ÎÔ˜ ·éÍ·ÓfiÌÂÓÔÓ Á¤Ó˘ÛÈ ·ÌÊ¿ÁÔȘ
‰¤Ó‰ÚÂÛ› Ù’ âÊË̤ӷ ηÚeÓ àÔ‚fiÛÎÂÙ·È.
ÎÙ›ӈ ‰’ ÔQ ΋Ô˘˜ ÂéÒ‰ÂȘ
Êı›ÚÔ˘ÛÈÓ Ï‡Ì·È˜ â¯ı›ÛٷȘØ
ëÚÂÙ¿ Ù ηd ‰¿ÎÂÙ· ¿Óı’ ¬Û·ÂÚ
1070 öÛÙÈÓ, ñ’ âÌĘ Ù¤Ú˘ÁÔ˜
âÓ ÊÔÓ·Ö˜ ùÏÏ˘Ù·È.

ÙFɉ ̤ÓÙÔÈ ıä̤Ú÷· Ì¿ÏÈÛÙ’ â·Ó·ÁÔÚ‡ÂÙ·ÈØ


jÓ àÔÎÙ›ÓFË ÙȘ ñÌáÓ ¢È·ÁfiÚ·Ó ÙeÓ M‹ÏÈÔÓ,
Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ Ù¿Ï·ÓÙÔÓ, õÓ Ù ÙáÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Ù›˜ ÙÈÓ·
1075 ÙáÓ ÙÂıÓËÎfiÙˆÓ àÔÎÙ›ÓFË, Ù¿Ï·ÓÙÔÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ.
‚Ô˘ÏfiÌÂÛı’ ÔsÓ ÓÜÓ àÓÂÈÂÖÓ Ù·ÜÙ· ¯äÌÂÖ˜ âÓı¿‰ÂØ

[ 86 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 87

APXAIO KEIMENO

jÓ àÔÎÙ›ÓFË ÙȘ ñÌáÓ ºÈÏÔÎÚ¿ÙË ÙeÓ ™ÙÚÔ‡ıÈÔÓ,


Ï‹„ÂÙ·È Ù¿Ï·ÓÙÔÓ, jÓ ‰b ˙áÓÙ¿ Á’ àÁ¿ÁFË, Ù¤ÙÙ·Ú·,
¬ÙÈ Û˘ÓÂ›ÚˆÓ ÙÔf˜ Û›ÓÔ˘˜ ˆÏÂÖ Î·ı’ ëÙa ÙÔé‚ÔÏÔÜ,
1080 ÂrÙ· Ê˘ÛáÓ Ùa˜ Λ¯Ï·˜ ‰Â›ÎÓ˘ÛÈ Î·d Ï˘Ì·›ÓÂÙ·È,
ÙÔÖ˜ Ù ÎÔ„›¯ÔÈÛÈÓ Âå˜ Ùa˜ ®ÖÓ·˜ âÁ¯ÂÖ Ùa ÙÂÚ¿,
Ùa˜ ÂÚÈÛÙÂÚ¿˜ ı’ ïÌÔ›ˆ˜ Û˘ÏÏ·‚gÓ Â¥ÚÍ·˜ ö¯ÂÈ,
Îà·Ó·Áο˙ÂÈ ·Ï‡ÂÈÓ ‰Â‰Â̤ӷ˜ âÓ ‰ÈÎÙ‡ˇˆ.
Ù·ÜÙ· ‚Ô˘ÏfiÌÂÛı’ àÓÂÈÂÖÓØ ÎÂú ÙȘ ùÚÓÈı·˜ ÙÚ¤ÊÂÈ
1085 ÂîÚÁ̤ÓÔ˘˜ ñÌáÓ âÓ ·éÏFÉ, ÊÚ¿˙ÔÌÂÓ ÌÂıȤӷÈ.
jÓ ‰b Ìc ›ıËÛıÂ, Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ñe ÙáÓ çÚÓ¤ˆÓ
·sıȘ ñÌÂÖ˜ ·s ·Ú’ ìÌÖÓ ‰Â‰Â̤ÓÔÈ ·Ï‡ÂÙÂ.
Âû‰·ÈÌÔÓ ÊÜÏÔÓ ÙËÓáÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹
ÔåˆÓáÓ, ÔQ ¯ÂÈÌáÓÔ˜ ÌbÓ
1090 ¯Ï·›Ó·˜ ÔéÎ àÌÈÛ¯ÓÔÜÓÙ·ÈØ
Ô鉒 ·s ıÂÚÌc Ó›ÁÔ˘˜ ìÌĘ
àÎÙd˜ ÙËÏ·˘Ác˜ ı¿ÏÂÈØ
àÏÏ’ àÓıËÚáÓ ÏÂÈÌÒÓˆÓ
ʇÏÏ’ âÓ ÎfiÏÔȘ âÓÓ·›ˆ,
1095 ìӛΒ iÓ ï ıÂÛ¤ÛÈÔ˜ çÍf ̤ÏÔ˜ ௤ٷ˜
ı¿ÏÂÛÈ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔÖ˜ ìÏÈÔÌ·Óc˜ ‚Ô÷Ä.
¯ÂÈÌ¿˙ˆ ‰’ âÓ ÎÔ›ÏÔȘ ôÓÙÚÔȘ
Ó‡ÌʷȘ ÔéÚ›·È˜ Û˘Ì·›˙ˆÓØ
äÚÈÓ¿ Ù ‚ÔÛÎfiÌÂı· ·Úı¤ÓÈ·
1100 Ï¢ÎfiÙÚÔÊ· ̇ÚÙ· X·Ú›-
ÙˆÓ Ù ÎË‡̷ٷ.
ÙÔÖ˜ ÎÚÈÙ·Ö˜ ÂåÂÖÓ ÙÈ ‚Ô˘ÏfiÌÂÛı· Ùɘ ӛ΢ ¤ÚÈ,
¬Û’ àÁ¿ı’, jÓ ÎÚ›ÓˆÛÈÓ ìÌĘ, ÄÛÈÓ ·éÙÔÖ˜ ‰ÒÛÔÌÂÓ,
œÛÙ ÎÚ›ÙÙˆ ‰áÚ· ÔÏÏˇá ÙáÓ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ï·‚ÂÖÓ.
1105 ÚáÙ· ÌbÓ Á¿Ú, Ôy Ì¿ÏÈÛÙ· Ę ÎÚÈÙc˜ âÊ›ÂÙ·È,
ÁÏ·ÜΘ ñÌĘ ÔûÔÙ’ âÈÏ›„Ô˘ÛÈ §·˘ÚÂȈÙÈη›Ø
àÏÏ’ âÓÔÈ΋ÛÔ˘ÛÈÓ öÓ‰ÔÓ, öÓ Ù ÙÔÖ˜ ‚·ÏÏ·ÓÙ›ÔȘ
âÓÓÂÔÙÙÙ‡ÛÔ˘ÛÈ ÎàÎϤ„Ô˘ÛÈ ÌÈÎÚa ΤÚÌ·Ù·.
ÂrÙ· Úe˜ ÙÔ‡ÙÔÈÛÈÓ œÛÂÚ âÓ îÂÚÔÖ˜ Ôå΋ÛÂÙÂØ
1110 Ùa˜ ÁaÚ ñÌáÓ ÔåΛ·˜ âÚ¤„ÔÌÂÓ Úe˜ ·åÂÙfiÓ.
ÎiÓ Ï·¯fiÓÙ˜ àÚ¯›‰ÈÔÓ Ârı’ êÚ¿Û·È ‚Ô‡ÏËÛı¤ ÙÈ,
çÍfÓ îÂڷΛÛÎÔÓ Âå˜ Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ ñÌÖÓ ‰ÒÛÔÌÂÓ.
jÓ ‰¤ Ô˘ ‰ÂÈÓÉÙÂ, ÚËÁÔÚÂáÓ·˜ ñÌÖÓ ¤Ì„ÔÌÂÓ.
jÓ ‰b Ìc ÎÚ›ÓËÙÂ, ¯·Ï·ÂÛı ÌËÓ›ÛÎÔ˘˜ ÊÔÚÂÖÓ
1115 œÛÂÚ êÓ‰ÚÈ¿ÓÙÂ˜Ø ó˜ ñÌáÓ n˜ iÓ Ìc ÌÉÓ’ ö¯FË,
¬Ù·Ó ö¯ËÙ ¯Ï·Ó›‰· Ï¢΋Ó, ÙfiÙ ̿ÏÈÛı’ Ô≈Ùˆ ‰›ÎËÓ
‰ÒÛÂı’ ìÌÖÓ, ÄÛÈ ÙÔÖ˜ ùÚÓÈÛÈ Î·Ù·ÙÈÏÒÌÂÓÔÈ.
¶E. Ùa ÌbÓ î¤Ú’ ìÌÖÓ âÛÙÈÓ, tÚÓÈı˜, ηϿ.
àÏÏ’ ó˜ àe ÙÔÜ Ù›¯Ô˘˜ ¿ÚÂÛÙÈÓ ôÁÁÂÏÔ˜

[ 87 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 88

√ƒ¡π£∂™

1120 Ôé‰Â›˜, ¬ÙÔ˘ ¢ÛfiÌÂı· ÙàÎÂÖ Ú¿ÁÌ·Ù·.


àÏÏ’ ÔñÙÔÛd ÙÚ¤¯ÂÈ ÙȘ \AÏÊÂÈeÓ Ó¤ˆÓ.
A°°E§O™ Aã
ÔÜ ÔÜ ’ÛÙÈ; ÔÜ ÔÜ ÔÜ ’ÛÙÈ; ÔÜ ÔÜ ÔÜ ’ÛÙÈ, ÔÜ;
ÔÜ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚfi˜ âÛÙÈÓ ôÚ¯ˆÓ;
¶E. ÔñÙÔÛ›.
A°. â͡ˆÎÔ‰fiÌËÙ·› ÛÔÈ Ùe ÙÂÖ¯Ô˜.
¶E. Âs ϤÁÂȘ.
1125 A°. οÏÏÈÛÙÔÓ öÚÁÔÓ Î·d ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤ÛÙ·ÙÔÓØ
œÛÙ’ iÓ â¿Óˆ ÌbÓ ¶ÚÔÍÂÓ›‰Ë˜ ï KÔÌ·ÛÂf˜
ηd £ÂÔÁ¤Ó˘ âÓ·ÓÙ›ˆ ‰‡’ ±ÚÌ·ÙÂ,
¥ˆÓ ñfiÓÙˆÓ Ì¤ÁÂıÔ˜ ¬ÛÔÓ ï ‰Ô‡ÚÈÔ˜,
ñe ÙÔÜ Ï¿ÙÔ˘˜ iÓ ·ÚÂÏ·Û·›ÙËÓ.
¶E. ^HÚ¿ÎÏÂȘ.
1130 A°. Ùe ‰b ÌÉÎfi˜ âÛÙÈ, ηd ÁaÚ â̤ÙÚËÛ’ ·ûÙ’ âÁÒ,
ëηÙÔÓÙÔÚfiÁ˘ÈÔÓ.
¶E. t ¶fiÛÂȉÔÓ, ÙÔÜ Ì¿ÎÚÔ˘˜.
Ù›Ó˜ è
ˇ ÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ·éÙe ÙËÏÈÎÔ˘ÙÔÓ›;
A°. ùÚÓÈı˜, Ôé‰Âd˜ ôÏÏÔ˜, ÔéÎ AåÁ‡ÙÈÔ˜
ÏÈÓıÔÊfiÚÔ˜, Ôé ÏÈıÔ˘ÚÁfi˜, Ôé Ù¤ÎÙˆÓ ·ÚÉÓ,
1135 àÏÏ’ ·éÙfi¯ÂÈÚ˜, œÛÙ ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ â̤.
âÎ Ì¤Ó Á §È‚‡Ë˜ wÎÔÓ ó˜ ÙÚÈÛ̇ÚÈ·È
Á¤Ú·ÓÔÈ ıÂÌÂÏ›Ô˘˜ ηٷÂˆÎ˘Ö·È Ï›ıÔ˘˜Ø
ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ‰’ âÙ‡ÎÈ˙ÔÓ ·î ÎڤΘ ÙÔÖ˜ ®‡Á¯ÂÛÈÓ.
≤ÙÂÚÔÈ ‰’ âÏÈÓıÔ‡ÚÁÔ˘Ó ÂÏ·ÚÁÔd ̇ÚÈÔÈ.
1140 ≈‰ˆÚ ‰’ âÊfiÚÔ˘Ó Î¿ÙˆıÂÓ Âå˜ ÙeÓ à¤Ú·
Ôî ¯·Ú·‰ÚÈÔd ηd ÙôÏÏ· ÔÙ¿ÌÈ’ ùÚÓ·.
¶E. âËÏÔÊfiÚÔ˘Ó ‰’ ·éÙÔÖÛÈ Ù›Ó˜;
A°. âÚˇˆ‰ÈÔd
ÏÂοӷÈÛÈ.
¶E. ÙeÓ ‰b ËÏeÓ âÓ‚¿ÏÏÔÓÙÔ á˜;
A°. ÙÔÜÙ’, tÁ¿ı’, â͡ÚËÙÔ Î·d ÛÔÊÒٷٷØ
1145 Ôî ¯ÉÓ˜ ñÔÙ‡ÙÔÓÙ˜ œÛÂÚ Ù·Ö˜ ô̷Ș
Âå˜ Ùa˜ ÏÂοӷ˜ âÓ¤‚·ÏÏÔÓ ·éÙeÓ ÙÔÖÓ Ô‰ÔÖÓ.
¶E. Ù› ‰ÉÙ· fi‰Â˜ iÓ ÔéÎ iÓ âÚÁ·Û·›·ÙÔ;
A°. ηd Óc ¢› ’ ·î ÓÉÙÙ·› Á ÂÚÈÂ˙ˆṲ̂ӷÈ
âÏÈÓıÔ‚fiÏÔ˘ÓØ ôÓˆ ‰b ÙeÓ ñ·ÁˆÁ¤·
1150 â¤ÙÔÓÙ’ ö¯Ô˘Û·È ηÙfiÈÓ œÛÂÚ ·È‰›·
ÙeÓ ËÏeÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÛÙfiÌ·ÛÈÓ ·î ¯ÂÏȉfiÓ˜.
¶E. Ù› ‰ÉÙ· ÌÈÛıˆÙÔf˜ iÓ öÙÈ ÌÈÛıÔÖÙfi ÙȘ;
ʤڒ ú‰ˆ, Ù› ‰·›; Ùa ͇ÏÈÓ· ÙÔÜ Ù›¯Ô˘˜ Ù›Ó˜
àËÚÁ¿Û·ÓÙ’;
A°. ùÚÓÈı˜ qÛ·Ó Ù¤ÎÙÔÓ˜
1155 ÛÔÊÒÙ·ÙÔÈ ÂÏÂÎÄÓÙ˜, ÔQ ÙÔÖ˜ ®‡Á¯ÂÛÈÓ

[ 88 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 89

APXAIO KEIMENO

àÂÂϤÎËÛ·Ó Ùa˜ ‡Ï·˜Ø qÓ ‰’ ï ÎÙ‡Ô˜


·éÙáÓ ÂÏÂÎÒÓÙˆÓ œÛÂÚ âÓ Ó·˘ËÁ›ˇˆ.
ηd ÓÜÓ ±·ÓÙ’ âÎÂÖÓ· Â‡ÏˆÙ·È ‡Ï·È˜
ηd ‚‚·Ï¿ÓˆÙ·È ηd Ê˘Ï¿ÙÙÂÙ·È Î‡ÎÏˇˆ,
1160 âÊԉ‡ÂÙ·È, Έ‰ˆÓÔÊÔÚÂÖÙ·È, ·ÓÙ·¯FÉ
Ê˘Ï·Î·d ηıÂÛًηÛÈ Î·d ÊÚ˘ÎÙˆÚ›·È
âÓ ÙÔÖÛÈ ‡ÚÁÔȘ. àÏÏ’ âÁg ÌbÓ àÔÙÚ¤¯ˆÓ
àÔÓ›„ÔÌ·ÈØ Ûf ‰’ ·éÙe˜ õ‰Ë ÙôÏÏ· ‰ÚÄ.
XO. ÔyÙÔ˜, Ù› ÔÈÂÖ˜; pÚ· ı·˘Ì¿˙ÂȘ ¬ÙÈ
1165 Ô≈Ùˆ Ùe ÙÂÖ¯Ô˜ âÎÙÂÙ›¯ÈÛÙ·È Ù·¯‡;
¶E. Óc ÙÔf˜ ıÂÔf˜ öÁˆÁÂØ Î·d ÁaÚ ôÍÈÔÓØ
úÛ· ÁaÚ àÏËıᘠʷ›ÓÂÙ·› ÌÔÈ „‡‰ÂÛÈÓ.
àÏÏ’ ¬‰Â Ê‡Ï·Í ÁaÚ ÙáÓ âÎÂÖıÂÓ ôÁÁÂÏÔ˜
ÂåÛıÂÖ Úe˜ ìÌĘ ‰ÂÜÚÔ ˘ÚÚ›¯ËÓ ‚ϤˆÓ.
A°°E§O™ Bã
1170 åÔf åÔ‡, åÔf åÔ‡, åÔf åÔ‡.
¶E. Ù› Ùe ÚÄÁÌ· ÙÔ˘Ù›;
A°. ‰ÂÈÓfiٷٷ ÂfiÓı·ÌÂÓ.
ÙáÓ ÁaÚ ıÂáÓ ÙȘ ôÚÙÈ ÙáÓ ·Úa ÙÔÜ ¢Èe˜
‰Èa ÙáÓ ˘ÏáÓ ÂåÛ¤ٷْ Âå˜ ÙeÓ à¤Ú·,
Ï·ıgÓ ÎÔÏÔÈÔf˜ ʇϷη˜ ìÌÂÚÔÛÎfiÔ˘˜.
1175 ¶E. t ‰ÂÈÓeÓ öÚÁÔÓ Î·d Û¯¤ÙÏÈÔÓ ÂåÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜.
Ù›˜ ÙáÓ ıÂáÓ;
A°. ÔéÎ úÛÌÂÓØ ¬ÙÈ ‰’ Âr¯Â ÙÂÚ¿,
ÙÔÜÙ’ úÛÌÂÓ.
¶E. ÔûÎÔ˘Ó ‰ÉÙ· ÂÚÈfiÏÔ˘˜ â¯ÚÉÓ
¤Ì„·È ηْ ·éÙeÓ Âéı‡˜;
A°. àÏÏ’ â¤Ì„·ÌÂÓ
ÙÚÈÛÌ˘Ú›Ô˘˜ î¤Ú·Î·˜ îÔÙÔÍfiÙ·˜Ø
1180 ¯ˆÚÂÖ ‰b Ę ÙȘ ùÓ˘¯·˜ äÁÎ˘ÏˆÌ¤ÓÔ˜,
ÎÂÚ¯ÓF‹˜, ÙÚÈfiگ˘, Á‡„, ·ÌÈӉȘ, ·åÂÙfi˜.
®‡ÌFË Ù ηd ÙÂÚÔÖÛÈ Î·d ®ÔÈ˙‹Ì·ÛÈÓ
·åıcÚ ‰ÔÓÂÖÙ·È ÙÔÜ ıÂÔÜ ˙ËÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘Ø
ÎôÛÙ’ Ôé Ì·ÎÚaÓ ôˆıÂÓ, àÏÏ’ âÓÙ·Üı¿ Ô˘
õ‰Ë ’ÛÙ›Ó.
1185 ¶E. ÔéÎÔÜÓ ÛÊÂÓ‰fiÓ·˜ ‰ÂÖ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ
ηd ÙfiÍ·Ø ¯ÒÚÂÈ ‰ÂÜÚÔ Ę ñËÚ¤Ù˘Ø
ÙfiÍ¢Â, ·ÖÂØ ÛÊÂÓ‰fiÓËÓ Ù›˜ ÌÔÈ ‰fiÙˆ.
XO. fiÏÂÌÔ˜ ·úÚÂÙ·È, fiÏÂÌÔ˜ Ôé Ê·Ùe˜ ÛÙÚÔÊ‹
1190 Úe˜ âÌb ηd ıÂÔ‡˜. àÏÏa ʇϷÙÙ Ę
à¤Ú· ÂÚÈÓ¤ÊÂÏÔÓ, nÓ òEÚ‚Ԙ âÙ¤ÎÂÙÔ,
1195 Ì‹ Û ϿıFË ıÂáÓ ÙȘ Ù·‡ÙFË ÂÚáÓ.
<x– ˘ –> ôıÚÂÈ ‰b Ę ·ÎÏˇˆ ÛÎÔáÓØ

[ 89 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 90

√ƒ¡π£∂™

ó˜ âÁÁf˜ õ‰Ë ‰·›ÌÔÓÔ˜ ‰·ÚÛ›Ô˘


‰›Ó˘ ÙÂÚˆÙe˜ ÊıfiÁÁÔ˜ âÍ·ÎÔ‡ÂÙ·È.
¶E. ·≈ÙË Û‡, ÔÖ ÔÖ ÔÖ ¤ÙÂÈ; ̤Ӓ ≥Û˘¯Ô˜Ø
1200 ö¯’ àÙڤ̷˜Ø ·éÙÔÜ ÛÙÉı’Ø â›Û¯Â˜ ÙÔÜ ‰ÚfiÌÔ˘.
Ù›˜ Âr; Ô‰·‹; ϤÁÂÈÓ â¯ÚÉÓ ïfiıÂÓ ÔÙ’ Âr.

IPI™
·Úa ÙáÓ ıÂáÓ öÁˆÁ ÙáÓ \OÏ˘Ì›ˆÓ.
¶E. ùÓÔÌ· ‰¤ ÛÔÈ Ù› âÛÙÈ; ÏÔÖÔÓ j ΢ÓÉ;
IP. oIÚȘ Ù·¯ÂÖ·.
¶E. ¶¿Ú·ÏÔ˜ j ™·Ï·ÌÈÓ›·;
IP. Ù› ‰b ÙÔÜÙÔ;
1205 ¶E. Ù·˘ÙËÓ› ÙȘ Ôé Û˘ÏÏ‹„ÂÙ·È
àÓ·Ù¿ÌÂÓÔ˜ ÙÚ›ÔÚ¯Ô˜;
IP. âÌb Û˘ÏÏ‹„ÂÙ·È;
Ù› ÔÙ’ âÛÙd ÙÔ˘Ùd Ùe ηÎfiÓ;
¶E. ÔåÌÒÍÂÈ Ì·ÎÚ¿.
IP. ôÙÔfiÓ ÁÂ ÙÔ˘Ùd ÚÄÁÌ·.
¶E. ηÙa Ô›·˜ ‡Ï·˜
ÂåÛÉÏı˜ Âå˜ Ùe ÙÂÖ¯Ô˜, t ÌÈ·ÚˆÙ¿ÙË;
1210 IP. ÔéÎ Ôr‰· Ìa ¢›’ öÁˆÁ ηÙa Ô›·˜ ‡Ï·˜.
¶E. õÎÔ˘Û·˜ ·éÙɘ ÔxÔÓ ÂåÚˆÓ‡ÂÙ·È;
Úe˜ ÙÔf˜ ÎÔÏÔÈ¿Ú¯Ô˘˜ ÚÔÛÉÏı˜;
IP. ᘠϤÁÂȘ;
¶E. ÛÊÚ·ÁÖ‰’ ö¯ÂȘ ·Úa ÙáÓ ÂÏ·ÚÁáÓ;
IP. Ù› Ùe ηÎfiÓ;
¶E. ÔéÎ öÏ·‚˜;
IP. ñÁÈ·›ÓÂȘ ̤Ó;
¶E. Ôé‰b ۇ̂ÔÏÔÓ
1215 â¤‚·ÏÂÓ çÚÓ›ı·Ú¯Ô˜ Ôé‰Â›˜ ÛÔÈ ·ÚÒÓ;
IP. Ìa ¢› ’ ÔéÎ öÌÔÈÁ’ â¤‚·ÏÂÓ Ôé‰Â›˜, t ̤ÏÂ.
¶E. ÎôÂÈÙ· ‰Éı’ Ô≈Ùˆ ÛȈFÉ ‰È·¤ÙÂÈ
‰Èa Ùɘ fiψ˜ Ùɘ àÏÏÔÙÚ›·˜ ηd ÙÔÜ ¯¿Ô˘˜;
IP. Ô›÷· ÁaÚ ôÏÏFË ¯Úc ¤ÙÂÛı·È ÙÔf˜ ıÂÔ‡˜;
1220 ¶E. ÔéÎ Ôr‰· Ìa ¢› ’ öÁˆÁÂØ ÙFɉ ÌbÓ ÁaÚ Ôû.
à‰ÈÎÂÖ˜ ‰b ηd ÓÜÓ. pÚ¿ Á’ ÔrÛı· ÙÔÜı’ ¬ÙÈ
‰ÈηÈfiٷْ iÓ ÏËÊıÂÖÛ· ·ÛáÓ \IÚ›‰ˆÓ
à¤ı·Ó˜, Âå Ùɘ àÍ›·˜ âÙ‡Á¯·Ó˜;
IP. àÏÏ’ àı¿Ó·Ùfi˜ ÂåÌ’.
¶E. àÏÏ’ ¬Ìˆ˜ iÓ à¤ı·Ó˜.
1225 ‰ÂÈÓfiٷٷ Á¿Ú ÙÔÈ ÂÈÛfiÌÂÛı’, âÌÔd ‰ÔÎÂÖÓ,
Âå ÙáÓ ÌbÓ ôÏÏˆÓ ôÚ¯ÔÌÂÓ, ñÌÂÖ˜ ‰’ Ôî ıÂÔd
àÎÔÏ·ÛÙ·ÓÂÖÙÂ, ÎÔ鉤ˆ ÁÓÒÛÂÛı’ ¬ÙÈ
àÎÚÔ·Ù¤ÔÓ ñÌÖÓ âÓ Ì¤ÚÂÈ ÙáÓ ÎÚÂÈÙÙfiÓˆÓ.

[ 90 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 91

APXAIO KEIMENO

ÊÚ¿ÛÔÓ ‰¤ ÙÔ› ÌÔÈ, Ùg Ù¤Ú˘Á ÔÖ Ó·˘ÛÙÔÏÂÖ˜;


1230 IP. âÁg Úe˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ¤ÙÔÌ·È ·Úa ÙÔÜ ·ÙÚe˜
ÊÚ¿ÛÔ˘Û· ı‡ÂÈÓ ÙÔÖ˜ \OÏ˘Ì›ÔȘ ıÂÔÖ˜
ÌËÏÔÛÊ·ÁÂÖÓ Ù ‚Ô˘ı‡ÙÔȘ â’ âÛ¯¿Ú·È˜
ÎÓÈÛÄÓ Ù’ àÁ˘È¿˜.
¶E. Ù› Ûf ϤÁÂȘ; Ô›ÔȘ ıÂÔÖ˜;
IP. Ô›ÔÈÛÈÓ; ìÌÖÓ, ÙÔÖ˜ âÓ ÔéÚ·Óˇá ıÂÔÖ˜.
¶E. ıÂÔd ÁaÚ ñÌÂÖ˜;
1235 IP. Ù›˜ Á¿Ú âÛÙ’ ôÏÏÔ˜ ıÂfi˜;
¶E. ùÚÓÈı˜ àÓıÚÒÔÈÛÈ ÓÜÓ ÂåÛÈÓ ıÂÔ›,
Ôx˜ ı˘Ù¤ÔÓ ·éÙÔ‡˜, àÏÏa Ìa ¢› ’ Ôé Ùˇá ¢È›.
IP. t ÌáÚÂ, ÌáÚÂ, Ìc ıÂáÓ Î›ÓÂÈ ÊÚ¤Ó·˜
‰ÂÈÓ¿˜, ¬ˆ˜ Ì‹ ÛÔ˘ Á¤ÓÔ˜ ·ÓÒÏÂıÚÔÓ
1240 ¢Èe˜ ̷ΤÏÏFË ÄÓ àÓ·ÛÙÚ¤„ÂÈ ¢›ÎË,
ÏÈÁÓf˜ ‰b ÛáÌ· ηd ‰fiÌˆÓ ÂÚÈÙ˘¯a˜
ηٷÈı·ÏÒÛÂÈ ÛÔ˘ §È΢ÌÓ›ÔȘ ‚ÔÏ·Ö˜.
¶E. ôÎÔ˘ÛÔÓ, ·≈ÙËØ ·ÜÂ ÙáÓ ·ÊÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ.
ö¯’ àÙڤ̷. ʤڒ ú‰ˆ, fiÙÂÚ· §˘‰eÓ j ºÚ‡Á·
1245 Ù·˘Ùd ϤÁÔ˘Û· ÌÔÚÌÔχÙÙÂÛı·È ‰ÔÎÂÖ˜;
pÚ’ ÔrÛı’ ¬ÙÈ ZÂf˜ Âú ÌÂ Ï˘‹ÛÂÈ ¤Ú·,
̤ϷıÚ· ÌbÓ ·éÙÔÜ Î·d ‰fiÌÔ˘˜ \AÌÊ›ÔÓÔ˜
ηٷÈı·ÏÒÛˆ ˘ÚÊfiÚÔÈÛÈÓ ·åÂÙÔÖ˜,
¤Ì„ˆ ‰b ÔÚÊ˘Ú›ˆÓ·˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓeÓ
1250 ùÚÓȘ â’ ·éÙeÓ ·Ú‰·ÏĘ âÓËÌ̤ÓÔ˘˜
ÏÂÖÓ ëÍ·ÎÔÛ›Ô˘˜ ÙeÓ àÚÈıÌfiÓ; ηd ‰‹ ÔÙÂ
Âx˜ ¶ÔÚÊ˘Ú›ˆÓ ·éÙˇá ·Ú¤Û¯Â Ú¿ÁÌ·Ù·.
Ûf ‰’ Âú ÌÂ Ï˘‹ÛÂȘ ÙÈ, Ùɘ ‰È·ÎfiÓÔ˘
ÚÒÙ˘ àÓ·Ù›ӷ˜ Ùg ÛΤÏÂÈ ‰È·ÌËÚÈá
1255 ÙcÓ oIÚÈÓ ·éÙ‹Ó, œÛÙ ı·˘Ì¿˙ÂÈÓ ¬ˆ˜
Ô≈Ùˆ Á¤ÚˆÓ JÓ ÛÙ‡ÔÌ·È ÙÚȤ̂ÔÏÔÓ.
IP. ‰È·ÚÚ·Á›˘, t ̤ϒ, ·éÙÔÖ˜ ®‹Ì·ÛÈÓ.
¶E. ÔéÎ àÔÛÔ‚‹ÛÂȘ; Ôé Ù·¯¤ˆ˜; ÂéÚaÍ ·Ù¿Í.
IP. q Ì‹Ó Û ·‡ÛÂÈ Ùɘ ≈‚Úˆ˜ ÔñÌe˜ ·Ù‹Ú.
1260 ¶E. ÔúÌÔÈ Ù¿Ï·˜. ÔûÎÔ˘Ó ëÙ¤ÚˆÛ ÂÙÔ̤ÓË
ηٷÈı·ÏÒÛÂȘ ÙáÓ ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ ÙÈÓ¿;

XO. àÔÎÂÎÏF‹Î·ÌÂÓ ‰ÈÔÁÂÓÂÖ˜ ıÂÔf˜ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹


1265 ÌËΤÙÈ ÙcÓ âÌcÓ ‰È·ÂÚÄÓ fiÏÈÓ,
Ìˉ¤ ÙÈÓ’ îÂÚfiı˘ÙÔÓ àÓ¿ ÙÈ ‰¿‰ÔÓ öÙÈ
ÙFɉ ‚ÚÔÙáÓ ıÂÔÖÛÈ ¤ÌÂÈÓ Î·ÓfiÓ.

¶E. ‰ÂÈÓfiÓ Á ÙeÓ Î‹Ú˘Î· ÙeÓ ·Úa ÙÔf˜ ‚ÚÔÙÔf˜


1270 Ôå¯fiÌÂÓÔÓ, Âå Ìˉ¤ÔÙ ÓÔÛÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÈÓ.

[ 91 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 92

√ƒ¡π£∂™

KHPY•
t ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚ’, t ̷οÚÈ’, t ÛÔÊÒÙ·ÙÂ,
t ÎÏÂÈÓfiٷْ, t ÛÔÊÒٷْ, t ÁÏ·Ê˘ÚÒÙ·ÙÂ,
t ÙÚÈÛ̷οÚÈ’, t — ηٷΤÏ¢ÛÔÓ.
¶E. Ù› Ûf ϤÁÂȘ;
KH. ÛÙÂÊ¿Óˇˆ Û ¯Ú˘Ûˇá Ùˇá‰Â ÛÔÊ›·˜ Ô≈ÓÂη
1275 ÛÙÂÊ·ÓÔÜÛÈ Î·d ÙÈÌáÛÈÓ Ôî ¿ÓÙ˜ Ï¡Ò.
¶E. ‰¤¯ÔÌ·È. Ù› ‰’ Ô≈Ùˆ˜ Ôî Ï¡g ÙÈÌáÛ› ÌÂ;
KH. t ÎÏÂÈÓÔÙ¿ÙËÓ ·åı¤ÚÈÔÓ ÔåΛ۷˜ fiÏÈÓ,
ÔéÎ ÔrÛı’ ¬ÛËÓ ÙÈÌcÓ ·Ú’ àÓıÚÒÔȘ ʤÚÂÈ,
¬ÛÔ˘˜ Ù’ âÚ·ÛÙa˜ ÙÉۉ Ùɘ ¯ÒÚ·˜ ö¯ÂȘ.
1280 ÚdÓ ÌbÓ ÁaÚ ÔåÎ›Û·È Û ًӉ ÙcÓ fiÏÈÓ,
âϷΈÓÔÌ¿ÓÔ˘Ó ±·ÓÙ˜ ôÓıÚˆÔÈ ÙfiÙÂ,
âÎfïÓ, â›ӈÓ, âÚÚ‡ˆÓ, âÛˆÎÚ¿ÙˆÓ,
âÛÎ˘Ù·ÏÈÔÊfiÚÔ˘ÓØ ÓÜÓ ‰’ ñÔÛÙÚ¤„·ÓÙ˜ ·s
çÚÓÈıÔÌ·ÓÔÜÛÈ, ¿ÓÙ· ‰’ ñe Ùɘ ì‰ÔÓɘ
1285 ÔÈÔÜÛÈÓ ±ÂÚ ùÓÚÈı˜ âÎÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔÈ.
ÚáÙÔÓ ÌbÓ Âéıf˜ ¿ÓÙ˜ âÍ ÂéÓɘ ±Ì·
â¤ÙÔÓı’ ≤ˆıÂÓ œÛÂÚ ìÌÂÖ˜ âd ÓÔÌfiÓØ
ÎôÂÈÙ’ iÓ ±Ì· ηÙÉÚ·Ó Âå˜ Ùa ‚È‚Ï›·,
ÂrÙ’ iÓ âÓ¤ÌÔÓÙ’ âÓÙ·Üı· Ùa „ËÊ›ÛÌ·Ù·.
1290 èÚÓÈıÔÌ¿ÓÔ˘Ó ‰’ Ô≈Ùˆ ÂÚÈÊ·ÓᘠœÛÙ ηd
ÔÏÏÔÖÛÈÓ çÚÓ›ıˆÓ çÓfiÌ·Ù’ qÓ Î›ÌÂÓ·.
¶¤Ú‰ÈÍ ÌbÓ Âx˜ οËÏÔ˜ èÓÔÌ¿˙ÂÙÔ
¯ˆÏfi˜, MÂÓ›ˇˆ ‰’ qÓ XÂÏȉgÓ ÙÔûÓÔÌ·,
\OÔ˘ÓÙ›ˇˆ ‰’ çÊı·ÏÌeÓ ÔéÎ ö¯ˆÓ KfiÚ·Í,
1295 KÔÚ˘‰e˜ ºÈÏÔÎϤÂÈ, XËÓ·ÏÒËÍ £ÂÔÁ¤ÓÂÈ,
oI‚Ș §˘ÎÔ‡ÚÁˇˆ, X·ÈÚÂÊáÓÙÈ N˘ÎÙÂÚ›˜,
™˘Ú·ÎÔÛ›ˇˆ ‰b K›ÙÙ·Ø MÂȉ›·˜ ‰’ âÎÂÖ
òOÚÙ˘Í âηÏÂÖÙÔØ Î·d ÁaÚ õF ÎÂÈÓ ùÚÙ˘ÁÈ
ñe ÛÙ˘ÊÔÎfiÔ˘ ÙcÓ ÎÂÊ·ÏcÓ ÂÏËÁÌ¤Óˇˆ.
1300 qF ‰ÔÓ ‰’ ñe ÊÈÏÔÚÓÈı›·˜ ¿ÓÙ˜ ̤ÏË,
¬Ô˘ ¯ÂÏȉgÓ qÓ ÙȘ âÌÂÔÈË̤ÓË
j ËÓ¤ÏÔ„ j ¯‹Ó ÙȘ j ÂÚÈÛÙÂÚa
j Ù¤Ú˘Á˜, j ÙÂÚÔÜ ÙÈ Î·d ÛÌÈÎÚeÓ ÚÔÛÉÓ.
ÙÔÈ·ÜÙ· ÌbÓ ÙàÎÂÖıÂÓ. íÓ ‰¤ ÛÔÈ Ï¤ÁˆØ
1305 ≥ÍÔ˘Û’ âÎÂÖıÂÓ ‰ÂÜÚÔ ÏÂÖÓ j ̇ÚÈÔÈ
ÙÂÚáÓ ‰ÂfiÌÂÓÔÈ Î·d ÙÚfiˆÓ Á·Ì„ˆÓ‡¯ˆÓØ
œÛÙ ÙÂÚáÓ ÛÔÈ ÙÔÖ˜ âÔ›ÎÔȘ ‰ÂÖ Ôı¤Ó.
¶E. ÔéÎ pÚ· Ìa ¢› ’ ìÌÖÓ öÙ’ öÚÁÔÓ ëÛÙ¿Ó·È.
àÏÏ’ ó˜ Ù¿¯ÈÛÙ· Ûf ÌbÓ ågÓ Ùa˜ àÚÚ›¯Ô˘˜
1310 ηd ÙÔf˜ ÎÔÊ›ÓÔ˘˜ ±·ÓÙ·˜ âÌ›ÌÏË ÙÂÚáÓ,
M·Óɘ ‰b ÊÂÚ¤Ùˆ ÌÔÈ ı‡Ú·˙ Ùa ÙÂÚ¿Ø
âÁg ‰’ âÎÂ›ÓˆÓ ÙÔf˜ ÚÔÛÈfiÓÙ·˜ ‰¤ÍÔÌ·È.

[ 92 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 93

APXAIO KEIMENO

XO. Ù·¯f ‰c ÔÏ˘¿ÓÔÚ· ٿӉ fiÏÈÓ ÛÙÚÔÊ‹


ηÏÂÖ ÙȘ àÓıÚÒˆÓØ
1315 ¶E. Ù‡¯Ë ÌfiÓÔÓ ÚÔÛ›Ë.
XO. η٤¯Ô˘ÛÈ ‰’ öÚˆÙ˜ âÌĘ fiψ˜.
¶E. ıÄÙÙÔÓ Ê¤ÚÂÈÓ ÎÂχˆ.
XO. Ù› ÁaÚ ÔéÎ öÓÈ Ù·‡ÙFË
ηÏeÓ àÓ‰Úd ÌÂÙÔÈÎÂÖÓ;
1320 ™ÔÊ›·, ¶fiıÔ˜, àÌ‚ÚfiÛÈ·È X¿ÚÈÙ˜,
Ùfi Ù Ùɘ àÁ·ÓfiÊÚÔÓÔ˜ ^HÛ˘¯›·˜
Âé‹ÌÂÚÔÓ ÚfiÛˆÔÓ.
¶E. ó˜ ‚Ï·ÎÈÎᘠ‰È·ÎÔÓÂÖ˜.
Ôé ıÄÙÙÔÓ âÁÎÔÓ‹ÛÂȘ;
1325 XO. ÊÂÚ¤Ùˆ οϷıÔÓ Ù·¯‡ ÙȘ ÙÂÚ‡ÁˆÓ. ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹
Ûf ‰’ ·sıȘ âÍfiÚÌ·
¶E. Ù‡ÙˆÓ Á ÙÔÜÙÔÓ ó‰›.
XO. ¿Ó˘ ÁaÚ ‚Ú·‰‡˜ âÛÙ› ÙȘ œÛÂÚ ùÓÔ˜.
¶E. M·Óɘ Á¿Ú âÛÙÈ ‰ÂÈÏfi˜.
1330 XO. Ûf ‰b Ùa ÙÂÚa ÚáÙÔÓ
‰È¿ı˜ Ù¿‰Â ÎfiÛÌˇˆØ
Ù¿ Ù ÌÔ˘Û›¯’ ïÌÔÜ Ù¿ Ù ̷ÓÙÈÎa ηd
Ùa ı·Ï¿ÙÙÈ’. öÂÈÙ· ‰’ ¬ˆ˜ ÊÚÔӛ̈˜
Úe˜ ôÓ‰Ú’ ïÚáÓ ÙÂÚÒÛÂȘ.

1335 ¶E. Ôû ÙÔÈ Ìa Ùa˜ ÎÂÚ¯ÓFɉ·˜ öÙÈ ÛÔ˘ Û¯‹ÛÔÌ·È,


Ô≈Ùˆ˜ ïÚáÓ Û ‰ÂÈÏeÓ ùÓÙ· ηd ‚Ú·‰‡Ó.
¶ATPA§OIA™
ÁÂÓÔ›Ì·Ó ·åÂÙe˜ ñ„È¤Ù·˜,
ó˜ àÌÔÙ·ı›ËÓ ñbÚ àÙÚ˘Á¤ÙÔ˘
ÁÏ·˘ÎĘ â’ Ôr‰Ì· Ï›ÌÓ·˜.
1340 ¶E. öÔÈÎÂÓ Ôé „Â˘‰·ÁÁÂÏ‹ÛÂÈÓ ±ÁÁÂÏÔ˜Ø
ô
÷ ‰ˆÓ ÁaÚ ¬‰Â ÙȘ ·åÂÙÔf˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È.
¶A. ·å‚ÔÖ.
ÔéÎ öÛÙÈÓ Ôé‰bÓ ÙÔÜ ¤ÙÂÛı·È ÁÏ˘Î‡ÙÂÚÔÓ.
{âÚá ‰’ öÁˆÁ ÙáÓ âÓ ùÚÓÈÛÈÓ ÓfïÓ.}
çÚÓÈıÔÌ·Óá ÁaÚ Î·d ¤ÙÔÌ·È Î·d ‚Ô‡ÏÔÌ·È
1345 ÔåÎÂÖÓ ÌÂı’ ñÌáÓ ÎàÈı˘Ìá ÙáÓ ÓfïÓ
¶E. Ô›ˆÓ ÓfïÓ; ÔÏÏÔd ÁaÚ çÚÓ›ıˆÓ ÓfiÌÔÈ.
¶A. ¿ÓÙˆÓØ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰’ ¬ÙÈ Î·ÏeÓ ÓÔÌ›˙ÂÙ·È
ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÙÔÖ˜ ùÚÓÈÛÈÓ ôÁ¯ÂÈÓ Î·d ‰¿ÎÓÂÈÓ.
¶E. ηd Óc ¢›’ àÓ‰ÚÂÖfiÓ Á ¿Ó˘ ÓÔÌ›˙ÔÌÂÓ,
1350 n˜ iÓ ÂÏ‹ÁFË ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÓÂÔÙÙe˜ üÓ.
¶A. ‰Èa Ù·ÜÙ· ̤ÓÙÔÈ ‰ÂÜÚ’ àÓÔÈÎÈÛıÂd˜ âÁg
ôÁ¯ÂÈÓ âÈı˘Ìá ÙeÓ ·Ù¤Ú· ηd ¿ÓÙ’ ö¯ÂÈÓ.

[ 93 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 94

√ƒ¡π£∂™

¶E. àÏÏ’ öÛÙÈÓ ìÌÖÓ ÙÔÖÛÈÓ ùÚÓÈÛÈÓ ÓfiÌÔ˜


·Ï·Èe˜ âÓ Ù·Ö˜ ÙáÓ ÂÏ·ÚÁáÓ Î‡Ú‚ÂÛÈÓØ
1355 âcÓ ï ·ÙcÚ ï ÂÏ·ÚÁe˜ âÎÂÙËÛ›ÌÔ˘˜
¿ÓÙ·˜ ÔÈ‹ÛFË ÙÔf˜ ÂÏ·ÚÁȉ¤·˜ ÙڤʈÓ,
‰ÂÖ ÙÔf˜ ÓÂÔÙÙÔf˜ ÙeÓ ·Ù¤Ú· ¿ÏÈÓ ÙÚ¤ÊÂÈÓ.
¶A. à¤Ï·˘Û· Á’ pÚ· Óc ¢›’ âÏıgÓ âÓı·‰›,
ÂúÂÚ Á¤ ÌÔÈ Î·d ÙeÓ ·Ù¤Ú· ‚ÔÛÎËÙ¤ÔÓ.
1360 ¶E. Ôé‰¤Ó Á’Ø âÂȉ‹ÂÚ ÁaÚ qÏı˜, t ̤ÏÂ,
ÂûÓÔ˘˜, ÙÂÚÒÛˆ Û’ œÛÂÚ ùÚÓÈÓ çÚÊ·ÓfiÓ.
ÛÔd ‰’, t Ó·ӛÛÎ’, Ôé ηÎᘠñÔı‹ÛÔÌ·È,
àÏÏ’ Ôx¿ÂÚ ·éÙe˜ öÌ·ıÔÓ ¬Ù ·Ö˜ q. Ûf ÁaÚ
ÙeÓ ÌbÓ ·Ù¤Ú· Ìc Ù‡ÙÂ, Ù·˘ÙËÓ‰d Ï·‚gÓ
1365 ÙcÓ Ù¤Ú˘Á· ηd ÙÔ˘Ùd Ùe ÏÉÎÙÚÔÓ ıäÙ¤Ú÷·,
ÓƠ̂۷˜ àÏÂÎÙÚ˘fiÓÔ˜ ö¯ÂÈÓ ÙÔÓ‰d ÏfiÊÔÓ,
ÊÚÔ‡ÚÂÈ, ÛÙÚ·Ù‡Ԣ, ÌÈÛıÔÊÔÚáÓ Û·˘ÙeÓ ÙÚ¤ÊÂ.
ÙeÓ ·Ù¤Ú’ ö· ˙ÉÓ. àÏÏ’ âÂȉc Ì¿¯ÈÌÔ˜ Âr,
Âå˜ Ùàd £Ú÷¿Î˘ àÔ¤ÙÔ˘ ÎàÎÂÖ Ì¿¯Ô˘.
1370 ¶A. Óc ÙeÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ Âs Á¤ ÌÔÈ ‰ÔÎÂÖ˜ ϤÁÂÈÓ,
ηd ›ÛÔÌ·› ÛÔÈ.
¶E. ÓÔÜÓ ôÚ’ ≤ÍÂȘ Óc ¢›·.
KINH™IA™
àÓ·¤ÙÔÌ·È ‰c Úe˜ òOÏ˘ÌÔÓ ÙÂÚ‡ÁÂÛÛÈ ÎԇʷȘØ
¤ÙÔÌ·È ‰’ ï‰eÓ ôÏÏÔÙ’ â’ ôÏÏ·Ó ÌÂϤˆÓ
1375 ¶E. ÙÔ˘Ùd Ùe ÚÄÁÌ· ÊÔÚÙ›Ô˘ ‰ÂÖÙ·È ÙÂÚáÓ.
KI. àÊfi‚ˇˆ ÊÚÂÓd ÛÒÌ·Ù› Ù Ӥ·Ó âʤˆÓ.
¶E. àÛ·˙fiÌÂÛı· ÊÈχÚÈÓÔÓ KÈÓËÛ›·Ó.
Ù› ‰ÂÜÚÔ fi‰· Ûf ΢ÏÏeÓ àÓa ·ÎÏÔÓ Î˘ÎÏÂÖ˜;
1380 KI. ùÚÓȘ ÁÂÓ¤Ûı·È ‚Ô‡ÏÔÌ·È ÏÈÁ‡ÊıÔÁÁÔ˜ àˉÒÓ.
¶E. ·ÜÛ·È ÌÂÏˇˆ‰áÓ, àÏÏ’ ¬ ÙÈ Ï¤ÁÂȘ Âå¤ ÌÔÈ.
KI. ñe ÛÔÜ ÙÂÚˆıÂd˜ ‚Ô‡ÏÔÌ·È ÌÂÙ¿ÚÛÈÔ˜
àÓ·ÙfiÌÂÓÔ˜ âÎ ÙáÓ ÓÂÊÂÏáÓ Î·ÈÓa˜ Ï·‚ÂÖÓ
1385 àÂÚÔ‰ÔÓ‹ÙÔ˘˜ ηd ÓÈÊÔ‚fiÏÔ˘˜ àÓ·‚ÔÏ¿˜.
¶E. âÎ ÙáÓ ÓÂÊÂÏáÓ ÁaÚ ôÓ ÙȘ àÓ·‚ÔÏa˜ Ï¿‚ÔÈ;
KI. ÎÚ¤Ì·Ù·È ÌbÓ ÔsÓ âÓÙÂÜıÂÓ ìÌáÓ ì Ù¤¯ÓË.
ÙáÓ ‰Èı˘Ú¿Ì‚ˆÓ ÁaÚ Ùa Ï·ÌÚa Á›ÁÓÂÙ·È
à¤ÚÈ· ηd ÛÎÔÙÂÈÓa ηd ΢·Ó·˘Á¤·
1390 ηd ÙÂÚÔ‰fiÓËÙ·Ø Ûf ‰b ÎχˆÓ ÂúÛÂÈ Ù¿¯·.
¶E. Ôé ‰ÉÙ’ öÁˆÁÂ.
KI. Óc ÙeÓ ^HÚ·ÎϤ· Û‡ ÁÂ.
±·ÓÙ· ÁaÚ ‰›ÂÈÌ› ÛÔÈ ÙeÓ à¤Ú·.
Âú‰ˆÏ· ÂÙËÓáÓ
·åıÂÚÔ‰ÚfïÓ
ÔåˆÓáÓ Ù·Ó·Ô‰Â›ÚˆÓ
1395 ¶E. t ù.

[ 94 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 95

APXAIO KEIMENO

KI. † ÙeÓ àÏ¿‰ÚÔÌÔÓ † êÏ¿ÌÂÓÔ˜


±Ì’ àÓ¤ÌˆÓ ÓÔ·ÖÛÈ ‚·›ËÓ
¶E. Óc ÙeÓ ¢› ’ q ’ÁÒ ÛÔ˘ ηٷ·‡Ûˆ Ùa˜ ÓÔ¿˜.
KI. ÙÔÙb ÌbÓ ÓÔÙ›·Ó ÛÙ›¯ˆÓ Úe˜ ï‰fiÓ,
ÙÔÙb ‰’ ·s ‚ÔÚ¤÷· ÛáÌ· ÂÏ¿˙ˆÓ
1400 àÏ›ÌÂÓÔÓ ·åı¤ÚÔ˜ ·ûϷη Ù¤ÌÓˆÓ.
¯·Ú›ÂÓÙ¿ Á’, t ÚÂÛ‚ÜÙ’, âÛÔʛۈ ηd ÛÔÊ¿.
¶E. Ôé ÁaÚ Ûf ¯·›ÚÂȘ ÙÂÚÔ‰fiÓËÙÔ˜ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜;
KI. Ù·˘Ùd ÂÔ›Ëη˜ ÙeÓ Î˘ÎÏÈԉȉ¿ÛηÏÔÓ,
n˜ Ù·ÖÛÈ Ê˘Ï·Ö˜ ÂÚÈÌ¿¯ËÙfi˜ ÂåÌ’ à›;
1405 ¶E. ‚Ô‡ÏÂÈ ‰È‰¿ÛÎÂÈÓ Î·d ·Ú’ ìÌÖÓ ÔsÓ Ì¤ÓˆÓ
§ÂˆÙÚÔÊ›‰FË ¯ÔÚeÓ ÂÙÔÌ¤ÓˆÓ çÚÓ¤ˆÓ
KÂÎÚÔ›‰· Ê˘Ï‹Ó;
KI. ηٷÁÂÏ÷Ę ÌÔ˘, ‰ÉÏÔ˜ Âr.
àÏÏ’ ÔsÓ öÁˆÁ’ Ôé ·‡ÛÔÌ·È, ÙÔÜÙ’ úÛı’ ¬ÙÈ,
ÚdÓ iÓ ÙÂÚˆıÂd˜ ‰È·‰Ú¿Ìˆ ÙeÓ à¤Ú·.
™YKOºANTH™
1410 ùÚÓÈı˜ Ù›Ó˜ Ô¥‰’ Ôé‰bÓ ö¯ÔÓÙ˜ ÙÂÚÔÔ›ÎÈÏÔÈ,
Ù·Ó˘Û›ÙÂÚ ÔÈΛϷ ¯ÂÏȉÔÖ;
¶E. ÙÔ˘Ùd Ùe ηÎeÓ Ôé Ê·ÜÏÔÓ âÍÂÁÚ‹ÁÔÚÂÓ.
¬‰’ ·s ÌÈÓ˘Ú›˙ˆÓ ‰ÂÜÚfi ÙȘ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È.
1415 ™Y. Ù·Ó˘Û›ÙÂÚ ÔÈΛϷ Ì¿Ï’ ·sıȘ.
¶E. Âå˜ ıÔåÌ¿ÙÈÔÓ Ùe ÛÎfiÏÈÔÓ ô ÷ ‰ÂÈÓ ÌÔÈ ‰ÔÎÂÖ,
‰ÂÖÛı·È ‰’ öÔÈÎÂÓ ÔéÎ çÏ›ÁˆÓ ¯ÂÏȉfiÓˆÓ.
™Y. Ù›˜ ï ÙÂÚáÓ ‰ÂÜÚ’ âÛÙd ÙÔf˜ àÊÈÎÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜;
¶E. ï‰d ¿ÚÂÛÙÈÓØ àÏÏ’ ¬ÙÔ˘ ‰ÂÖ ¯Úc ϤÁÂÈÓ.
1420 ™Y. ÙÂÚáÓ, ÙÂÚáÓ ‰ÂÖØ Ìc ‡ıFË Ùe ‰Â‡ÙÂÚÔÓ.
¶E. ÌáÓ Âéıf ¶ÂÏÏ‹Ó˘ ¤ÙÂÛı·È ‰È·ÓÔÂÖ;
™Y. Ìa ¢› ’, àÏÏa ÎÏËÙ‹Ú ÂåÌÈ ÓËÛȈÙÈÎe˜
ηd Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘
¶E. t ̷οÚÈ Ùɘ Ù¤¯Ó˘.
™Y. ηd Ú·ÁÌ·ÙÔ‰›Ê˘. ÂrÙ· ‰¤ÔÌ·È ÙÂÚa Ï·‚gÓ
1425 ·ÎÏˇˆ ÂÚÈÛÔ‚ÂÖÓ Ùa˜ fiÏÂȘ ηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜.
¶E. ñ·d ÙÂÚ‡ÁˆÓ ÙÈ ÚÔÛηÏÂÖ ÛÔÊÒÙÂÚÔÓ;
™Y. Ìa ¢› ’, àÏÏ’ ¥Ó’ Ôî ÏFËÛÙ·› Ù Ìc Ï˘áÛ› ÌÂ,
ÌÂÙa ÙáÓ ÁÂÚ¿ÓˆÓ Ù’ âÎÂÖıÂÓ àÓ·¯ˆÚá ¿ÏÈÓ,
àÓı’ ≤ÚÌ·ÙÔ˜ ÔÏÏa˜ ηٷÂˆÎg˜ ‰›Î·˜.
1430 ¶E. ÙÔ˘Ùd ÁaÚ âÚÁ¿˙ÂÈ Ûf ÙÔûÚÁÔÓ; Âå¤ ÌÔÈ,
Ó·ӛ·˜ JÓ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÂÖ˜ ÙÔf˜ ͤÓÔ˘˜;
™Y. Ù› ÁaÚ ¿ıˆ; ÛοÙÂÈÓ ÁaÚ ÔéÎ â›ÛÙ·Ì·È.
¶E. àÏÏ’ öÛÙÈÓ ≤ÙÂÚ· Óc ¢› ’ öÚÁ· ÛÒÊÚÔÓ·,
àÊ’ zÓ ‰È·˙ÉÓ ôÓ‰Ú· ¯ÚÉÓ ÙÔÛÔ˘ÙÔÓd
1435 âÎ ÙÔÜ ‰Èη›Ô˘ ÌÄÏÏÔÓ j ‰ÈÎÔÚÚ·ÊÂÖÓ.
™Y. t ‰·ÈÌfiÓÈÂ, Ìc ÓÔ˘ı¤ÙÂÈ Ì’, àÏÏa Ù¤ÚÔ˘.

[ 95 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 96

√ƒ¡π£∂™

¶E. ÓÜÓ ÙÔÈ Ï¤ÁˆÓ ÙÂÚá ÛÂ.


™Y. ηd ᘠiÓ ÏfiÁÔȘ
ôÓ‰Ú· ÙÂÚÒÛÂÈ·˜ Û‡;
¶E. ¿ÓÙ˜ ÙÔÈ ÏfiÁÔȘ
àÓ·ÙÂÚÔÜÓÙ·È.
™Y. ¿ÓÙ˜;
¶E. ÔéÎ à΋ÎÔ·˜,
1440 ¬Ù·Ó ϤÁˆÛÈÓ Ôî ·Ù¤Ú˜ ëοÛÙÔÙÂ
ÙáÓ ÌÂÈڷΛˆÓ âÓ ÙÔÖÛÈ ÎÔ˘Ú›ÔȘ Ù·‰›Ø
«‰ÂÈÓᘠÁ¤ ÌÔ˘ Ùe ÌÂÈÚ¿ÎÈÔÓ ¢ÈÂÈÙÚ¤Ê˘
ϤÁˆÓ àÓÂÙ¤ÚˆÎÂÓ œÛı’ îËÏ·ÙÂÖÓ»;
ï ‰¤ ÙȘ ÙeÓ ·ñÙÔÜ ÊËÛÈÓ âd ÙÚ·Áˇˆ‰›÷·
1445 àÓÂÙÂÚáÛı·È ηd ÂÔÙÉÛı·È Ùa˜ ÊÚ¤Ó·˜.
™Y. ÏfiÁÔÈÛÈ Á’ pÚ· ηd ÙÂÚÔÜÓÙ·È;
¶E. Ê‹Ì’ âÁÒ.
ñe ÁaÚ ÏfiÁˆÓ ï ÓÔܘ Ù ÌÂÙˆڛ˙ÂÙ·È
â·›ÚÂÙ·› Ù’ ôÓıÚˆÔ˜. Ô≈Ùˆ ηd Û’ âÁg
àÓ·ÙÂÚÒÛ·˜ ‚Ô‡ÏÔÌ·È ¯ÚËÛÙÔÖ˜ ÏfiÁÔȘ
ÙÚ¤„·È Úe˜ öÚÁÔÓ ÓfiÌÈÌÔÓ.
1450 ™Y. àÏÏ’ Ôé ‚Ô‡ÏÔÌ·È.
¶E. Ù› ‰·d ÔÈ‹ÛÂȘ;
™Y. Ùe Á¤ÓÔ˜ Ôé ηٷÈÛ¯˘Óá.
·ˇáÔ˜ ï ‚›Ô˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÂÖÓ âÛÙ› ÌÔÈ.
àÏÏa Ù¤ÚÔ˘ Ì ٷ¯¤ÛÈ Î·d ÎÔ‡ÊÔȘ ÙÂÚÔÖ˜
î¤Ú·ÎÔ˜ j ÎÂÚ¯ÓFɉԘ, ó˜ iÓ ÙÔf˜ ͤÓÔ˘˜
1455 ηÏÂÛ¿ÌÂÓÔ˜ Î÷pÙ’ âÁÎÂÎÏËÎg˜ âÓı·‰d
ηْ ·s ¤ÙˆÌ·È ¿ÏÈÓ âÎÂÖÛÂ.
¶E. Ì·Óı¿Óˆ.
ó‰d ϤÁÂÈ˜Ø ¬ˆ˜ iÓ èÊÏ‹ÎFË ‰›ÎËÓ
âÓı¿‰Â ÚdÓ ≥ÎÂÈÓ ï ͤÓÔ˜.
™Y. ¿Ó˘ Ì·Óı¿ÓÂȘ.
¶E. ÎôÂÈı’ ï ÌbÓ ÏÂÖ ‰ÂÜÚÔ, Ûf ‰’ âÎÂÖÛ’ ·s ¤ÙÂÈ
êÚ·ÛfiÌÂÓÔ˜ Ùa ¯Ú‹Ì·Ù’ ·éÙÔÜ.
1460 ™Y. ¿ÓÙ’ ö¯ÂȘ.
‚¤Ì‚ÈÎÔ˜ Ôé‰bÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈÓ ‰ÂÖ.
¶E. Ì·Óı¿Óˆ
‚¤Ì‚Èη. ηd ÌcÓ öÛÙÈ ÌÔÈ Óc ÙeÓ ¢›·
οÏÏÈÛÙ· KÔÚ΢ڷַ ÙÔÈ·˘Ùd ÙÂÚ¿.
™Y. ÔúÌÔÈ Ù¿Ï·˜, Ì¿ÛÙÈÁ’ ö¯ÂȘ.
¶E. ÙÂÚg ÌbÓ ÔsÓ,
1465 ÔxÛ› ÛÂ ÔÈ‹Ûˆ Ù‹ÌÂÚÔÓ ‚ÂÌ‚ÈÎÈÄÓ.
™Y. ÔúÌÔÈ Ù¿Ï·˜.
¶E. Ôé ÙÂÚ˘ÁÈÂÖ˜ âÓÙ¢ıÂÓ›;
ÔéÎ àÔÏÈ‚¿ÍÂȘ, t οÎÈÛÙ’ àÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜;

[ 96 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 97

APXAIO KEIMENO

ÈÎÚaÓ Ù¿¯’ ù„ÂÈ ÛÙÚ„ԉÈÎÔ·ÓÔ˘ÚÁ›·Ó.


à›ˆÌÂÓ ìÌÂÖ˜ Û˘ÏÏ·‚fiÓÙ˜ Ùa ÙÂÚ¿.

1470 XO. ÔÏÏa ‰c ηd ηÈÓa ηd ı·˘- ÛÙÚÔÊ‹


Ì¿ÛÙ’ âÂÙfiÌÂÛı· ηd
‰ÂÈÓa Ú¿ÁÌ·Ù’ Âú‰ÔÌÂÓ.
öÛÙÈ ÁaÚ ‰¤Ó‰ÚÔÓ ÂÊ˘Îe˜
öÎÙÔfiÓ ÙÈ, K·Ú‰›·˜ à-
1475 ˆÙ¤Úˆ, KÏÂÒÓ˘ÌÔ˜,
¯Ú‹ÛÈÌÔÓ ÌbÓ Ô鉤Ó, ôÏ-
ψ˜ ‰b ‰ÂÈÏeÓ Î·d ̤Á·.
ÙÔÜÙÔ ÙÔÜ ÌbÓ qÚÔ˜ àÂd
‚Ï·ÛÙ¿ÓÂÈ Î·d Û˘ÎÔÊ·ÓÙÂÖ,
1480 ÙÔÜ ‰b ¯ÂÈÌáÓÔ˜ ¿ÏÈÓ Ùa˜
àÛ›‰·˜ Ê˘ÏÏÔÚÚÔÂÖ.

öÛÙÈ ‰’ ·s ¯ÒÚ· Úe˜ ·éÙˇá àÓÙÈÛÙÚÔÊ‹


Ùˇá ÛÎfiÙˇˆ fiÚÚˆ ÙȘ âÓ
ÙFÉ Ï‡¯ÓˆÓ âÚËÌ›÷·,
1485 öÓı· ÙÔÖ˜ ≥ÚˆÛÈÓ ôÓıÚˆ-
ÔÈ Û˘Ó·ÚÈÛÙáÛÈ Î·d Û‡Ó-
ÂÈÛÈ ÏcÓ Ùɘ ëÛ¤Ú·˜.
ÙËÓÈηÜÙ· ‰’ ÔéΤْ qÓ
àÛÊ·Ïb˜ Û˘ÓÙ˘Á¯¿ÓÂÈÓ.
1490 Âå ÁaÚ âÓÙ‡¯ÔÈ ÙȘ ≥Úˇˆ
ÙáÓ ‚ÚÔÙáÓ Ó‡ÎÙˆÚ \OÚ¤ÛÙFË,
Á˘ÌÓe˜ qÓ ÏËÁÂd˜ ñ’ ·éÙÔÜ
¿ÓÙ· Ùàȉ¤ÍÈ·.

¶POMH£EY™
ÔúÌÔÈ Ù¿Ï·˜, ï ZÂf˜ ¬ˆ˜ Ì‹ Ì’ ù„ÂÙ·È.
ÔÜ ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚfi˜ âÛÙ’;
1495 ¶E. ö·, ÙÔ˘Ùd Ù› qÓ;
Ù›˜ ï Û˘ÁÎ·Ï˘ÌÌfi˜;
¶P. ÙáÓ ıÂáÓ ïÚ÷Ę ÙÈÓ·
âÌÔÜ Î·ÙfiÈÓ âÓÙ·Üı·;
¶E. Ìa ¢› ’ âÁg ÌbÓ Ôû.
Ù›˜ ‰’ Âr Û‡;
¶P. ËӛΒ âÛÙdÓ ôÚ· Ùɘ ì̤ڷ˜;
¶E. ïËӛη; ÛÌÈÎÚfiÓ ÙÈ ÌÂÙa ÌÂÛËÌ‚Ú›·Ó.
àÏÏa Ûf Ù›˜ Âr;
1500 ¶P. ‚Ô˘Ï˘Ùe˜ j ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ;
¶E. ÔúÌ’ ó˜ ‚‰ÂχÙÙÔÌ·› ÛÂ.
¶P. Ù› ÁaÚ ï ZÂf˜ ÔÈÂÖ;

[ 97 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 98

√ƒ¡π£∂™

à·ÈıÚÈ¿˙ÂÈ Ùa˜ ÓÂʤϷ˜ j Û˘ÓÓ¤ÊÂÈ;


¶E. Ôú̈˙ ÌÂÁ¿Ï’.
¶P. Ô≈Ùˆ ÌbÓ âÎÎÂηχ„ÔÌ·È.
¶E. t ʛϠ¶ÚÔÌËıÂÜ.
¶P. ·ÜÂ ·ÜÂ, Ìc ‚fi·.
¶E. Ù› Á¿Ú âÛÙÈ;
1505 ¶P. Û›Á·, Ìc οÏÂÈ ÌÔ˘ ÙÔûÓÔÌ·Ø
àe ÁaÚ çÏÂÖ˜ Âú Ì’ âÓı¿‰’ ï ZÂf˜ ù„ÂÙ·È.
àÏÏ’ ¥Ó· ÊÚ¿Ûˆ ÛÔÈ ¿ÓÙ· ÙôÓˆ Ú¿ÁÌ·Ù·,
ÙÔ˘Ùd Ï·‚ÒÓ ÌÔ˘ Ùe ÛÎÈ¿‰ÂÈÔÓ ñ¤Ú¯Â,
ôÓˆıÂÓ ó˜ iÓ Ì‹ Ì’ ïÚáÛÈÓ Ôî ıÂÔ›.
1510 ¶E. åÔf åÔ‡Ø
Âs Á’ âÂÓfiËÛ·˜ ·éÙe ηd ÚÔÌËıÈÎá˜.
ñfi‰˘ıÈ Ù·¯f ‰c Î÷pÙ· ı·ÚÚ‹Û·˜ ϤÁÂ.
¶P. ôÎԢ ‰‹ Ó˘Ó.
¶E. ó˜ àÎÔ‡ÔÓÙÔ˜ ϤÁÂ.
¶P. àfiψÏÂÓ ï Z‡˜.
¶E. ËӛΒ ôÙÙ’ àÒÏÂÙÔ;
1515 ¶P. âÍ ÔyÂÚ ñÌÂÖ˜ èˇ Î›Û·Ù ÙeÓ à¤Ú·.
ı‡ÂÈ ÁaÚ Ôé‰Âd˜ Ôé‰bÓ àÓıÚÒˆÓ öÙÈ
ıÂÔÖÛÈÓ, Ôé‰b ÎÓÖÛ· ÌËÚ›ˆÓ ôÔ
àÓÉÏıÂÓ ó˜ ìÌĘ à’ âΛÓÔ˘ ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘,
àÏÏ’ óÛÂÚÂd £ÂÛÌÔÊÔÚ›ÔȘ ÓËÛÙ‡ÔÌÂÓ
1520 ôÓ¢ ı˘ËÏáÓØ Ôî ‰b ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ıÂÔd
ÂÈÓáÓÙ˜ œÛÂÚ \IÏÏ˘ÚÈÔd ÎÂÎÚÈÁfiÙ˜
âÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈÓ Ê¿Û’ ôÓˆıÂÓ Ùˇá ¢È›,
Âå Ìc ·Ú¤ÍÂÈ ÙàÌfiÚÈ’ àÓ¡ˆÁ̤ӷ,
¥Ó’ ÂåÛ¿ÁÔÈÙÔ ÛÏ¿Á¯Ó· ηٷÙÂÙÌË̤ӷ.
1525 ¶E. ÂåÛdÓ ÁaÚ ≤ÙÂÚÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ıÂÔ› ÙÈÓ˜
ôÓˆıÂÓ ñÌáÓ;
¶P. Ôé Á¿Ú ÂåÛÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ,
¬ıÂÓ ï ·ÙÚˇáfi˜ âÛÙÈÓ \EÍËÎÂÛÙ›‰FË;
¶E. ùÓÔÌ· ‰b ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔÖ˜ ıÂÔÖ˜ ÙÔÖ˜ ‚·Ú‚¿ÚÔȘ
Ù› âÛÙÈÓ;
¶P. ¬ ÙÈ âÛÙ›Ó; TÚÈ‚·ÏÏÔ›.
¶E. Ì·Óı¿Óˆ.
1530 âÓÙÂÜıÂÓ pÚ· ÙÔéÈÙÚȂ›˘ âÁ¤ÓÂÙÔ.
¶P. Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÓÙˆÓ. íÓ ‰¤ ÛÔÈ Ï¤Áˆ ۷ʤ˜Ø
≥ÍÔ˘ÛÈ Ú¤Û‚ÂȘ ‰ÂÜÚÔ ÂÚd ‰È·ÏÏ·ÁáÓ
·Úa ÙÔÜ ¢Èe˜ ηd ÙáÓ TÚÈ‚·ÏÏáÓ ÙáÓ ôÓˆØ
ñÌÂÖ˜ ‰b Ìc Û¤Ó‰ÂÛı’, âaÓ Ìc ·Ú·‰È‰ˇá
1535 Ùe ÛÎÉÙÚÔÓ ï ZÂf˜ ÙÔÖÛÈÓ ùÚÓÈÛÈÓ ¿ÏÈÓ,
ηd ÙcÓ B·Û›ÏÂÈ·Ó ÛÔd Á˘Ó·ÖÎ’ ö¯ÂÈÓ ‰È‰ˇá.

[ 98 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 99

APXAIO KEIMENO

¶E. Ù›˜ âÛÙÈÓ ì B·Û›ÏÂÈ·;


¶P. ηÏÏ›ÛÙË ÎfiÚË,
≥ÂÚ Ù·ÌȇÂÈ ÙeÓ ÎÂÚ·˘ÓeÓ ÙÔÜ ¢Èe˜
ηd ÙôÏÏ’ ê·Í¿·ÓÙ·, ÙcÓ Âé‚Ô˘Ï›·Ó,
1540 ÙcÓ ÂéÓÔÌ›·Ó, ÙcÓ ÛˆÊÚÔÛ‡ÓËÓ, Ùa ÓÂÒÚÈ·,
ÙcÓ ÏÔȉÔÚ›·Ó, ÙeÓ ÎˆÏ·ÎÚ¤ÙËÓ, Ùa ÙÚÈÒ‚ÔÏ·.
¶E. ±·ÓÙ¿ Á’ pÚ’ ·éÙˇá Ù·ÌȇÂÈ;
¶P. Ê‹Ì’ âÁÒ.
≥Ó Á’ jÓ Ûf ·Ú’ âΛÓÔ˘ ·Ú·Ï¿‚F˘, ¿ÓÙ’ ö¯ÂȘ.
ÙÔ‡ÙˆÓ ≤ÓÂη ‰ÂÜÚ’ qÏıÔÓ, ¥Ó· ÊÚ¿Û·ÈÌ› ÛÔÈ.
1545 àÂd ÔÙ’ àÓıÚÒÔȘ ÁaÚ ÂûÓÔ˘˜ ÂúÌ’ âÁÒ.
¶E. ÌfiÓÔÓ ıÂáÓ ÁaÚ ‰Èa Û’ à·ÓıڷΛ˙ÔÌÂÓ.
¶P. ÌÈÛá ‰’ ±·ÓÙ·˜ ÙÔf˜ ıÂÔ‡˜, ó˜ ÔrÛı· Û‡.
¶E. Óc ÙeÓ ¢› ’ àÂd ‰ÉÙ· ıÂÔÌÈÛc˜ öÊ˘˜,
T›ÌˆÓ ηı·Úfi˜.
¶P. àÏÏ’ ó˜ iÓ àÔÙÚ¤¯ˆ ¿ÏÈÓ
1550 ʤÚ Ùe ÛÎÈ¿‰ÂÈÔÓ, ¥Ó· Ì ÎiÓ ï ZÂf˜ ú‰FË
ôÓˆıÂÓ, àÎÔÏÔ˘ıÂÖÓ ‰ÔÎá ηÓËÊfiÚˇˆ.
¶E. ηd ÙeÓ ‰›ÊÚÔÓ Á ‰ÈÊÚÔÊfiÚÂÈ ÙÔÓ‰d Ï·‚ÒÓ.

XO. Úe˜ ‰b ÙÔÖ˜ ™ÎÈ¿ÔÛÈÓ Ï›- ÛÙÚÔÊ‹


ÌÓË ÙȘ öÛÙ’, ôÏÔ˘ÙÔ˜ Ôy
1555 „˘¯·ÁˆÁÂÖ ™ˆÎÚ¿Ù˘.
öÓı· ηd ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜ qÏıÂ
‰ÂfiÌÂÓÔ˜ „˘¯cÓ å‰ÂÖÓ m
˙áÓÙ’ âÎÂÖÓÔÓ ÚÔûÏÈÂ,
ÛÊ¿ÁÈ’ ö¯ˆÓ οÌËÏÔÓ à-
1560 ÌÓfiÓ ÙÈÓ’, w˜ Ï·ÈÌÔf˜ ÙÂÌgÓ
œÛÂÚ Ôñ‰˘ÛÛÂf˜ àÉÏıÂ,
Î÷pÙ’ àÓÉÏı’ ·éÙˇá οوıÂÓ
Úe˜ Ùe Ï·ÖÌ· Ùɘ η̋ÏÔ˘
X·ÈÚÂÊáÓ ì Ó˘ÎÙÂÚ›˜.
¶O™EI¢øN
1565 Ùe ÌbÓ fiÏÈÛÌ· Ùɘ NÂÊÂÏÔÎÔÎ΢Á›·˜
ïÚÄÓ ÙÔ‰d ¿ÚÂÛÙÈÓ, Ôx ÚÂۂ‡ÔÌÂÓ.
ÔyÙÔ˜, Ù› ‰Ú÷Ę; â·Ú›ÛÙÂÚ’ Ô≈Ùˆ˜ àÌ¤¯ÂÈ;
Ôé ÌÂÙ·‚·ÏÂÖ˜ ıÔåÌ¿ÙÈÔÓ z‰’ âȉ¤ÍÈ·;
Ù›, t ηÎfi‰·ÈÌÔÓ; §·ÈÛÔ‰›·˜ Âr ÙcÓ Ê‡ÛÈÓ;
1570 t ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÔÖ ÚÔ‚È‚÷Ę ìÌĘ ÔÙÂ,
Âå ÙÔ˘ÙÔÓ› Á’ â¯ÂÈÚÔÙfiÓËÛ·Ó Ôî ıÂÔ›;
≤ÍÂȘ àÙڤ̷˜; Ôú̈˙ÂØ ÔÏf ÁaÚ ‰‹ Û’ âÁg
ëfiڷη ¿ÓÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÒÙ·ÙÔÓ ıÂáÓ.
ôÁ ‰‹, Ù› ‰ÚáÌÂÓ, ^HÚ¿ÎÏÂȘ;

[ 99 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 100

√ƒ¡π£∂™

HPAK§H™
à΋ÎÔ·˜
1575 âÌÔÜ Á’, ¬ÙÈ ÙeÓ ôÓıÚˆÔÓ ôÁ¯ÂÈÓ ‚Ô‡ÏÔÌ·È,
¬ÛÙȘ ÔÙ’ öÛı’ ï ÙÔf˜ ıÂÔf˜ àÔÙÂȯ›Û·˜.
¶O. àÏÏ’, tÁ¿ı’, ìF Ú‹ÌÂÛı· ÂÚd ‰È·ÏÏ·ÁáÓ
Ú¤Û‚ÂȘ.
HP. ‰ÈÏ·Û›ˆ˜ ÌÄÏÏÔÓ ôÁ¯ÂÈÓ ÌÔÈ ‰ÔÎÂÖ.
¶E. ÙcÓ Ù˘ÚfiÎÓËÛÙ›Ó ÙȘ ‰fiÙˆØ Ê¤Ú ۛÏÊÈÔÓØ
1580 Ù˘ÚeÓ ÊÂÚ¤Ùˆ ÙÈ˜Ø ˘ÚfiÏÂÈ ÙÔf˜ ôÓıڷη˜.
¶O. ÙeÓ ôÓ‰Ú· ¯·›ÚÂÈÓ Ôî ıÂÔd ÎÂχÔÌÂÓ
ÙÚÂÖ˜ ùÓÙ˜ ìÌÂÖ˜.
¶E. àÏÏ’ âÈÎÓá Ùe Û›ÏÊÈÔÓ.
HP. Ùa ‰b ÎÚ¤· ÙÔÜ Ù·ÜÙ’ âÛÙ›Ó;
¶E. ùÚÓÈı¤˜ ÙÈÓ˜
â·ÓÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÔÖ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔÖÛÈÓ çÚÓ¤ÔȘ
ö‰ÔÍ·Ó à‰ÈÎÂÖÓ.
1585 HP. ÂrÙ· ‰ÉÙ· Û›ÏÊÈÔÓ
âÈÎÓFɘ ÚfiÙÂÚÔÓ ·éÙÔÖÛÈÓ;
¶E. t ¯·ÖÚ’, ^HÚ¿ÎÏÂȘ.
Ù› âÛÙÈ;
¶O. ÚÂۂ‡ÔÓÙ˜ ìÌÂÖ˜ ≥ÎÔÌÂÓ
·Úa ÙáÓ ıÂáÓ ÂÚd ÔϤÌÔ˘ ηٷÏÏ·Áɘ.
¶E. öÏ·ÈÔÓ ÔéÎ öÓÂÛÙÈÓ âÓ ÙFÉ Ï˘Î‡ıˇˆ.
1590 HP. ηd ÌcÓ Ù¿ Á’ çÚÓ›ıÂÈ· ÏÈ¿Ú’ ÂrÓ·È Ú¤ÂÈ.
¶O. ìÌÂÖ˜ Ù ÁaÚ ÔÏÂÌÔÜÓÙ˜ Ôé ÎÂÚ‰·›ÓÔÌÂÓ,
ñÌÂÖ˜ Ù’ iÓ ìÌÖÓ ÙÔÖ˜ ıÂÔÖ˜ ùÓÙ˜ Ê›ÏÔÈ
ùÌ‚ÚÈÔÓ ≈‰ˆÚ iÓ Âú¯ÂÙ’ âÓ ÙÔÖ˜ Ù¤ÏÌ·ÛÈÓ,
àÏ΢ÔÓ›‰·˜ Ù’ iÓ õÁÂı’ ì̤ڷ˜ à›.
1595 ÙÔ‡ÙˆÓ ¤ÚÈ ¿ÓÙˆÓ ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ≥ÎÔÌÂÓ.
¶E. àÏÏ’ ÔûÙ ÚfiÙÂÚÔÓ ÒÔı’ ìÌÂÖ˜ õÚÍ·ÌÂÓ
ÔϤÌÔ˘ Úe˜ ñÌĘ, ÓÜÓ Ù’ âı¤ÏÔÌÂÓ, Âå ‰ÔÎÂÖ,
âaÓ Ùe ‰›Î·ÈÔÓ àÏÏa ÓÜÓ âı¤ÏËÙ ‰ÚÄÓ,
ÛÔÓ‰a˜ ÔÈÂÖÛı·È. Ùa ‰b ‰›Î·È’ âÛÙdÓ Ù·‰›Ø
1600 Ùe ÛÎÉÙÚÔÓ ìÌÖÓ ÙÔÖÛÈÓ ùÚÓÈÛÈÓ ¿ÏÈÓ
ÙeÓ ¢› ’ àÔ‰ÔÜÓ·ÈØ ÎiÓ ‰È·ÏÏ·ÙÙÒÌÂı·
âd ÙÔÖÛ‰Â, ÙÔf˜ Ú¤Û‚ÂȘ â’ ôÚÈÛÙÔÓ Î·Ïá.
HP. âÌÔd ÌbÓ àÔ¯ÚFÉ Ù·ÜÙ· ηd „ËÊ›˙ÔÌ·È.
¶O. Ù›, t ηÎfi‰·ÈÌÔÓ; äÏ›ıÈÔ˜ ηd Á¿ÛÙÚȘ Âr.
1605 àÔÛÙÂÚÂÖ˜ ÙeÓ ·Ù¤Ú· Ùɘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰Ô˜;
¶E. ôÏËı˜; Ôé ÁaÚ ÌÂÖ˙ÔÓ ñÌÂÖ˜ Ôî ıÂÔd
åÛ¯‡ÛÂÙ’, jÓ ùÚÓÈı˜ ôÚ͈ÛÈÓ Î¿Ùˆ;
ÓÜÓ Ì¤Ó Á’ ñe Ù·Ö˜ ÓÂʤϷÈÛÈÓ âÁÎÂÎÚ˘Ì̤ÓÔÈ
·„·ÓÙ˜ âÈÔÚÎÔÜÛÈÓ ñÌĘ Ôî ‚ÚÔÙÔ›Ø
1610 âaÓ ‰b ÙÔf˜ ùÚÓȘ ö¯ËÙÂ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜,

[ 100 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 101

APXAIO KEIMENO

¬Ù·Ó çÌÓ‡FË ÙȘ ÙeÓ Îfiڷη ηd ÙeÓ ¢›·,


ï ÎfiÚ·Í ·ÚÂÏıgÓ ÙÔéÈÔÚÎÔÜÓÙÔ˜ Ï¿ıÚ÷·
ÚÔÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ âÎÎfi„ÂÈ ÙeÓ çÊı·ÏÌeÓ ıÂÓÒÓ.
¶O. Óc ÙeÓ ¶ÔÛÂȉá Ù·ÜÙ¿ Á¤ ÙÔÈ Î·ÏᘠϤÁÂȘ.
HP. ÎàÌÔd ‰ÔÎÂÖ.
¶E. Ù› ‰·d Ûf ÊF‹˜;
TPIBA§§O™
1615 Ó·, B·ÈÛ·ÙÚ¢.
HP. ïÚ÷Ę, â·ÈÓÂÖ ¯ÔsÙÔ˜.
¶E. ≤ÙÂÚfiÓ Ó˘Ó öÙÈ
àÎÔ‡Û·ı’ ¬ÛÔÓ ñÌĘ àÁ·ıeÓ ÔÈ‹ÛÔÌÂÓ.
â¿Ó ÙȘ àÓıÚÒˆÓ îÂÚÂÖfiÓ Ùˇˆ ıÂáÓ
ÂéÍ¿ÌÂÓÔ˜ ÂrÙ· ‰È·ÛÔÊ›˙ËÙ·È Ï¤ÁˆÓ
1620 «ÌÂÓÂÙÔd ıÂÔ›» ηd Ìàԉȉˇá ÌÈÛËÙ›÷·,
àÓ·Ú¿ÍÔÌÂÓ Î·d Ù·ÜÙ·.
¶O. ʤڒ ú‰ˆ Ùˇá ÙÚfiˇˆ;
¶E. ¬Ù·Ó ‰È·ÚÈıÌáÓ àÚÁ˘Ú›‰ÈÔÓ Ù‡¯FË
±ÓıÚˆÔ˜ ÔyÙÔ˜, j ηıÉÙ·È ÏÔ‡ÌÂÓÔ˜,
ηٷÙ¿ÌÂÓÔ˜ åÎÙÖÓÔ˜ àÓ·Ú¿Û·˜ Ï¿ıÚ÷·
1625 ÚÔ‚¿ÙÔÈÓ ‰˘ÔÖÓ ÙÈÌcÓ àÓÔ›ÛÂÈ Ùˇá ı¡á.
HP. Ùe ÛÎÉÙÚÔÓ àÔ‰ÔÜÓ·È ¿ÏÈÓ „ËÊ›˙ÔÌ·È
ÙÔ‡ÙÔȘ âÁÒ.
¶O. ηd ÙeÓ TÚÈ‚·ÏÏfiÓ Ó˘Ó âÚÔÜ.
HP. ï TÚÈ‚·ÏÏfi˜, ÔåÌÒ˙ÂÈÓ ‰ÔÎÂÖ ÛÔÈ;
TP. Û·˘ ӷη
‚·ÎÙ·ÚÈ ÎÚÔ˘Û·.
HP. ÊËÛ› Ì’ Âs ϤÁÂÈÓ ¿Ó˘.
1630 ¶O. Âú ÙÔÈ ‰ÔÎÂÖ ÛÊˇáÓ Ù·ÜÙ·, ÎàÌÔd Û˘Ó‰ÔÎÂÖ.
ÔyÙÔ˜, ‰ÔÎÂÖ ‰ÚÄÓ Ù·ÜÙ· ÙÔÜ Û΋ÙÚÔ˘ ¤ÚÈ.
¶E. ηd Óc ¢›’ ≤ÙÂÚfiÓ Á’ âÛÙdÓ Ôy ’ÌÓ‹ÛıËÓ âÁÒ.
ÙcÓ ÌbÓ ÁaÚ ≠HÚ·Ó ·Ú·‰›‰ˆÌÈ Ùˇá ¢È›,
ÙcÓ ‰b B·Û›ÏÂÈ·Ó ÙcÓ ÎfiÚËÓ Á˘Ó·ÖÎ’ âÌÔd
âΉÔÙ¤ÔÓ âÛÙ›Ó.
1635 ¶O. Ôé ‰È·ÏÏ·ÁáÓ âÚ÷Ę.
à›ˆÌÂÓ Ôúη‰’ ·sıȘ.
¶E. çÏ›ÁÔÓ ÌÔÈ Ì¤ÏÂÈ.
Ì¿ÁÂÈÚÂ, Ùe ηٿ¯˘ÛÌ· ¯Úc ÔÈÂÖÓ ÁÏ˘Î‡.
HP. t ‰·ÈÌfiÓÈ’ àÓıÚÒˆÓ ¶fiÛÂȉÔÓ, ÔÖ Ê¤ÚÂÈ;
ìÌÂÖ˜ ÂÚd Á˘Ó·ÈÎe˜ ÌÈĘ ÔÏÂÌ‹ÛÔÌÂÓ;
¶O. Ù› ‰·d ÔÈáÌÂÓ;
1640 HP. ¬ ÙÈ; ‰È·ÏÏ·ÙÙÒÌÂı·.
¶O. Ù› t
ˇ ˙‡Ú’; ÔéÎ ÔrÛı’ âÍ··ÙÒÌÂÓÔ˜ ¿Ï·È;
‚Ï¿ÙÂȘ ‰¤ ÙÔÈ Ûf Û·˘ÙfiÓ. jÓ ÁaÚ àÔı¿ÓFË
ï ZÂf˜ ·Ú·‰Ôf˜ ÙÔ‡ÙÔÈÛÈ ÙcÓ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·,
¤Ó˘ öÛÂÈ Û‡Ø ÛÔÜ ÁaÚ ±·ÓÙ· Á›ÁÓÂÙ·È

[ 101 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 102

√ƒ¡π£∂™

1645 Ùa ¯Ú‹Ì·ı’, ¬Û’ iÓ ï ZÂf˜ àÔıÓF‹ÛÎˆÓ Î·Ù·Ï›FË.


¶E. ÔúÌÔÈ Ù¿Ï·˜, ÔxfiÓ ÛÂ ÂÚÈÛÔÊ›˙ÂÙ·È.
‰ÂÜÚ’ ó˜ öÌ’ àÔ¯ÒÚËÛÔÓ, ¥Ó· Ù› ÛÔÈ ÊÚ¿Ûˆ.
‰È·‚¿ÏÏÂÙ·› Û’ ï ıÂÖÔ˜, t fiÓËÚ ۇ.
ÙáÓ ÁaÚ ·ÙÚˇÒˆÓ Ô鉒 àηÚÉ Ì¤ÙÂÛÙ› ÛÔÈ
1650 ηÙa ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜Ø ÓfiıÔ˜ ÁaÚ Âr ÎÔé ÁÓ‹ÛÈÔ˜.
HP. âÁg ÓfiıÔ˜; Ù› ϤÁÂȘ;
¶E. Ûf ̤ÓÙÔÈ Óc ¢›·
JÓ Á’ âΠͤÓ˘ Á˘Ó·ÈÎfi˜. j ᘠôÓ ÔÙÂ
â›ÎÏËÚÔÓ ÂrÓ·È ÙcÓ \AıËÓ·›·Ó ‰ÔÎÂÖ˜,
ÔsÛ·Ó ı˘Á·Ù¤Ú’, ùÓÙˆÓ à‰ÂÏÊáÓ ÁÓËÛ›ˆÓ;
1655 HP. Ù› ‰’ jÓ ï ·ÙcÚ âÌÔd ‰È‰ˇá Ùa ¯Ú‹Ì·Ù·
ÓÔıÂÖ’ àÔıÓF‹ÛΈÓ;
¶E. ï ÓfiÌÔ˜ ·éÙeÓ ÔéÎ â÷Ä.
ÔyÙÔ˜ ï ¶ÔÛÂȉáÓ ÚáÙÔ˜, n˜ â·›ÚÂÈ Û ÓÜÓ,
àÓı¤ÍÂÙ·› ÛÔÈ ÙáÓ ·ÙÚˇÒˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
Ê¿ÛÎˆÓ à‰ÂÏÊe˜ ·éÙe˜ ÂrÓ·È ÁÓ‹ÛÈÔ˜.
1660 âÚá ‰b ‰c ηd ÙeÓ ™fiψÓfi˜ ÛÔÈ ÓfiÌÔÓØ
Ófiıˇˆ ‰b Ìc ÂrÓ·È àÁ¯ÈÛÙ›·Ó ·›‰ˆÓ ùÓÙˆÓ ÁÓËÛ›ˆÓØ
1665 âaÓ ‰b ·Ö‰Â˜ Ìc tÛÈ ÁÓ‹ÛÈÔÈ, ÙÔÖ˜ âÁÁ˘Ù¿Ùˆ Á¤ÓÔ˘˜
ÌÂÙÂÖÓ·È ÙáÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.
HP. âÌÔd ‰’ ôÚ’ Ôé‰bÓ ÙáÓ ·ÙÚˇÒˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
̤ÙÂÛÙÈÓ;
¶E. Ôé ̤ÓÙÔÈ Ìa ¢›·. ϤÍÔÓ ‰¤ ÌÔÈ,
õ‰Ë Û’ ï ·ÙcÚ ÂåÛ‹Á·Á’ Âå˜ ÙÔf˜ ÊÚ¿ÙÂÚ·˜;
1670 HP. Ôé ‰ÉÙ’ â̤ ÁÂ. ηd ÙÔÜÙ’ âı·‡Ì·˙ÔÓ ¿Ï·È.
¶E. Ù› ‰ÉÙ’ ôÓˆ Τ¯ËÓ·˜ ·úÎÂÈ·Ó ‚ϤˆÓ;
àÏÏ’ jÓ ÌÂı’ ìÌáÓ qF ˜, ηٷÛÙ‹Û·˜ Û’ âÁg
Ù‡Ú·ÓÓÔÓ çÚÓ›ıˆÓ ·Ú¤Íˆ ÛÔÈ Á¿Ï·.
HP. ‰›Î·È’ öÌÔÈÁ ηd ¿Ï·È ‰ÔÎÂÖ˜ ϤÁÂÈÓ
1675 ÂÚd Ùɘ ÎfiÚ˘, ÎôÁˆÁ ·Ú·‰›‰ˆÌ› ÛÔÈ.
¶E. Ù› ‰·d Ûf ÊF‹˜;
¶O. ÙàÓ·ÓÙ›· „ËÊ›˙ÔÌ·È.
¶E. âÓ Ùˇá TÚÈ‚·ÏÏˇá ÄÓ Ùe ÚÄÁÌ·. Ù› Ûf ϤÁÂȘ;
TP. ηϷÓÈ ÎÔÚ·˘Ó· ηd ÌÂÁ·Ï· ‚·ÛÈÏÈÓ·˘
çÚÓÈÙÔ ·Ú·‰›‰ˆÌÈ.
HP. ·Ú·‰ÔÜÓ·È Ï¤ÁÂÈ.
1680 ¶O. Ìa ÙeÓ ¢› ’ Ôé¯ ÔyÙfi˜ Á ·Ú·‰ÔÜÓ·È Ï¤ÁÂÈ,
Âå Ìc ‚·‚¿˙ÂÈ Á’ œÛÂÚ ·î ¯ÂÏȉfiÓ˜.
∏ƒ. ÔéÎÔÜÓ ·Ú·‰ÔÜÓ·È Ù·Ö˜ ¯ÂÏȉfiÛÈÓ Ï¤ÁÂÈ.
¶O. ÛÊÒ Ó˘Ó ‰È·ÏÏ¿ÙÙÂÛı ηd Û˘Ì‚·›ÓÂÙÂØ
âÁg ‰’, âÂȉc ÛÊˇáÓ ‰ÔÎÂÖ, ÛÈÁ‹ÛÔÌ·È.
1685 HP. ìÌÖÓ L ϤÁÂȘ Ûf ¿ÓÙ· Û˘Á¯ˆÚÂÖÓ ‰ÔÎÂÖ.
àÏÏ’ úıÈ ÌÂı’ ìÌáÓ ·éÙe˜ Âå˜ ÙeÓ ÔéÚ·ÓfiÓ,

[ 102 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 103

APXAIO KEIMENO

¥Ó· ÙcÓ B·Û›ÏÂÈ·Ó Î·d Ùa ¿ÓÙ’ âÎÂÖ Ï¿‚F˘.


¶E. Âå˜ Î·ÈÚeÓ pÚ· ηÙÂÎfiËÛ·Ó ÔñÙÔÈd
Âå˜ ÙÔf˜ Á¿ÌÔ˘˜.
HP. ‚Ô‡ÏÂÛı’ ‰ÉÙ’ âÁg Ù¤ˆ˜
1690 çÙá Ùa ÎÚ¤· Ù·˘Ùd ̤ӈÓ; ñÌÂÖ˜ ‰’ úÙÂ.
¶O. çÙ÷Ę Ûf ÎÚ¤·; ÔÏÏ‹Ó Á ÙÂÓı›·Ó ϤÁÂȘ.
ÔéÎ Âr ÌÂı’ ìÌáÓ;
HP. Âs Á ̤ÓÙiÓ ‰ÈÂÙ¤ıËÓ.
¶E. àÏÏa Á·ÌÈÎcÓ ¯Ï·Ó›‰· ‰fiÙˆ ÙȘ ‰ÂÜÚfi ÌÔÈ.

XO. öÛÙÈ ‰’ âÓ º¿Ó·ÈÛÈ Úe˜ ÙFÉ àÓÙÈÛÙÚÔÊ‹


1695 ÎÏ„‡‰Ú÷· ·ÓÔÜÚÁÔÓ \EÁ-
ÁψÙÙÔÁ·ÛÙfiÚˆÓ Á¤ÓÔ˜,
ÔQ ıÂÚ›˙Ô˘Û›Ó Ù ηd Û›-
ÚÔ˘ÛÈ Î·d ÙÚ˘ÁáÛÈ Ù·Ö˜ ÁÏÒÙ-
Ù·ÈÛÈ Û˘Î¿˙Ô˘Û› ÙÂØ
1700 ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ‰’ ÂåÛdÓ Á¤ÓÔ˜,
°ÔÚÁ›·È Ù ηd º›ÏÈÔÈ.
Îàe ÙáÓ \EÁÁψÙÙÔÁ·ÛÙfi-
ÚˆÓ âÎÂ›ÓˆÓ ÙáÓ ºÈÏ›ˆÓ
·ÓÙ·¯ÔÜ Ùɘ \AÙÙÈÎɘ ì
1705 ÁÏáÙÙ· ¯ˆÚd˜ Ù¤ÌÓÂÙ·È.
A°°E§O™
t ¿ÓÙ’ àÁ·ıa Ú¿ÙÙÔÓÙ˜, t Ì›˙ˆ ÏfiÁÔ˘,
t ÙÚÈÛ̷οÚÈÔÓ ÙËÓeÓ çÚÓ›ıˆÓ Á¤ÓÔ˜,
‰¤¯ÂÛı ÙeÓ Ù‡Ú·ÓÓÔÓ çÏ‚›ÔȘ ‰fiÌÔȘ.
ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÁaÚ ÔxÔ˜ ÔûÙ ·ÌÊ·c˜
1710 àÛÙcÚ å‰ÂÖÓ öÏ·Ì„Â ¯Ú˘Û·˘ÁÂÖ ‰ÚfiÌˇˆ
Ôûı’ ìÏ›Ô˘ ÙËÏ·˘Áb˜ àÎÙ›ÓˆÓ Û¤Ï·˜
ÙÔÈÔÜÙÔÓ âͤϷ̄ÂÓ ÔxÔ˜ öÚ¯ÂÙ·È
ö¯ˆÓ Á˘Ó·ÈÎe˜ οÏÏÔ˜ Ôé Ê·ÙeÓ Ï¤ÁÂÈÓ,
¿ÏÏˆÓ ÎÂÚ·˘ÓfiÓ, ÙÂÚÔÊfiÚÔÓ ¢Èe˜ ‚¤ÏÔ˜.
1715 çÛÌc ‰’ àÓˆÓfiÌ·ÛÙÔ˜ Âå˜ ‚¿ıÔ˜ ·ÎÏÔ˘
¯ˆÚÂÖ, ηÏeÓ ı¤·Ì·Ø ı˘ÌÈ·Ì¿ÙˆÓ
‰’ ·sÚ·È ‰È·„·›ÚÔ˘ÛÈ ÏÂÎÙ¿ÓËÓ Î·ÓÔÜ.
ï‰d ‰b ηéÙfi˜ âÛÙÈÓ. àÏÏa ¯Úc ıÂĘ
MÔ‡Û˘ àÓÔ›ÁÂÈÓ îÂÚeÓ ÂûÊËÌÔÓ ÛÙfiÌ·.
1720 XO. ôÓ·Á ‰›Â¯Â ¿Ú·Á ¿Ú¯ÂØ
ÂÚÈ¤ÙÂÛı ̿ηڷ ̿ηÚÈ ÛfÓ Ù‡¯÷·.
t ÊÂÜ ÊÂÜ Ùɘ œÚ·˜, ÙÔÜ Î¿ÏÏÔ˘˜.
1725 t ̷ηÚÈÛÙeÓ Ûf Á¿ÌÔÓ ÙFɉ fiÏÂÈ Á‹Ì·˜.
ÌÂÁ¿Ï·È ÌÂÁ¿Ï·È η٤¯Ô˘ÛÈ Ù‡¯·È

[ 103 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 104

√ƒ¡π£∂™

Á¤ÓÔ˜ çÚÓ›ıˆÓ
‰Èa ÙfiӉ ÙeÓ ôÓ‰Ú’. àÏÏ’ ñÌÂÓ·›ÔȘ
ηd Ó˘ÌÊȉ›ÔÈÛÈ ‰¤¯ÂÛı’ è
ˇ ‰·Ö˜
1730 ·éÙeÓ Î·d ÙcÓ B·Û›ÏÂÈ·Ó.

≠∏Ú÷· ÔÙ’ \OÏ˘Ì›÷· ÛÙÚÔÊ‹


ÙeÓ äÏÈ‚¿ÙˆÓ ıÚfiÓˆÓ
ôÚ¯ÔÓÙ· ıÂÔÖ˜ ̤Á·Ó
MÔÖÚ·È Û˘ÓÂÎÔ›ÌÈÛ·Ó
1735 âÓ ÙÔÈˇá‰’ ñÌÂÓ·›ˇˆ.
^ÀÌcÓ t ^Y̤ӷȒ t.
^YÌcÓ t ^Y̤ӷȒ t.

ï ‰’ àÌÊÈı·Ïc˜ òEÚˆ˜ àÓÙÈÛÙÚÔÊ‹


¯Ú˘ÛfiÙÂÚÔ˜ ìÓ›·˜
Ëûı˘Ó ·ÏÈÓÙfiÓÔ˘˜,
1740 ZËÓe˜ ¿ÚÔ¯Ô˜ Á¿ÌˆÓ
Ùɘ Ù’ Â鉷›ÌÔÓÔ˜ ≠HÚ·˜.
^YÌcÓ t ^Y̤ӷȒ t.
^YÌcÓ t ^Y̤ӷȒ t.

⯿ÚËÓ ≈ÌÓÔȘ, ⯿ÚËÓ è


¶E. ˇ ‰·Ö˜Ø
ôÁ·Ì·È ‰b ÏfiÁˆÓ.
XO. ôÁÂ Ó˘Ó ·éÙÔÜ
1745 ηd Ùa˜ ¯ıÔÓ›·˜ ÎÏF‹Û·Ù ‚ÚÔÓÙa˜
Ù¿˜ Ù ˘ÚÒ‰ÂȘ ¢Èe˜ àÛÙÂÚÔa˜
‰ÂÈÓfiÓ Ù’ àÚÁÉÙ· ÎÂÚ·˘ÓfiÓ.

t ̤Á· ¯Ú‡ÛÂÔÓ àÛÙÂÚÔɘ Ê¿Ô˜,


t ¢Èe˜ ôÌ‚ÚÔÙÔÓ öÁ¯Ô˜
1750 ˘ÚÊfiÚÔÓ, t ¯ıfiÓÈ·È ‚·Ú˘·¯¤Â˜
çÌ‚ÚÔÊfiÚÔÈ ı’ ±Ì· ‚ÚÔÓÙ·›,
·x˜ ¬‰Â ÓÜÓ ¯ıfiÓ· Û›ÂÈ,
‰Èa Ûb Ùa ¿ÓÙ· ÎÚ·Ù‹Û·˜
ηd ¿Ú‰ÚÔÓ B·Û›ÏÂÈ·Ó ö¯ÂÈ ¢Èfi˜.
^YÌcÓ t ^Y̤ӷȒ t.

1755-6 ¶E. ≤ÂÛı¤ Ó˘Ó Á¿ÌÔÈÛÈÓ, t ÊÜÏ· ¿ÓÙ· Û˘ÓÓfïÓ


ÙÂÚÔÊfiÚ’, âd ‰¿‰ÔÓ ¢Èe˜ ηd Ϥ¯Ô˜ Á·Ì‹ÏÈÔÓ.
1760 ùÚÂÍÔÓ, J ̿ηÈÚ·, ÛcÓ ¯ÂÖÚ· ηd ÙÂÚáÓ âÌáÓ
Ï·‚ÔÜÛ· Û˘Á¯fiÚ¢ÛÔÓØ ·úÚˆÓ ‰b ÎÔ˘ÊÈá Û’ âÁÒ.
XO. àÏ·Ï·Ï·›, åc ·ÈÒÓØ
1765 Ù‹ÓÂÏÏ· ηÏÏ›ÓÈÎÔ˜, t ‰·ÈÌfiÓˆÓ ñ¤ÚÙ·ÙÂ.

[ 104 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 105

∞•π√§√°∏™∏

H ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ «AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË» ÛÙÔ °˘-


ÌÓ¿ÛÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ô˘
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶.¢.
319/2000 (¿ÚıÚÔ 3B), ÂÈϤÔÓ ‰Â Ì ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ‰È·-
ıÂÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ EÓÈ·›Ô˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ (¢E¶¶™) Î·È AÓ·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ (A¶™) ÁÈ·
ÙËÓ AÚ¯·›· EÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ·fi ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË.
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·-
ÙÂÈ·Îfi ›‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÂͤٷÛË, ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ (¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÂ
ÂÓfiÙËÙ˜-Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔÈ, ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·ÊÈ-
΋˜ Ù¯ÓÈ΋˜), ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘
ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. E›Û˘, ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ·Ú¿Ï-
ÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ó· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î›ÌÂÓÔ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙȘ ȉ¤Â˜, ÙȘ ·Í›Â˜ ‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›-
˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù¿.
EÈϤÔÓ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· Ó¤· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ.
OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘˜ ÔÚÈṲ̂-
Ó˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. E›Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ Èη-
ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ› ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔًوÓ
Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·. OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÔÛÔÛÙfi ·Úfi-
ÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹
(ÂÚ›Ô˘ 10%).

∂¡¢∂π∫∆π∫∂™ EPøTH™EI™ – A™KH™EI™

A. AÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi


1. ¢È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÛÎËÓ‹ (ÛÙ. 355-433) Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ Û ›Ó·-
η (·ÚÈıÌËÙÈο) ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ¯ÔÚfi˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙË Û¯¤ÛË
Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ê·›ÓÂ-
Ù·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÚÔ˜ οÔÈÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜Ø ÛËÌÂÈÒÛÙ Â›Û˘
ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜.

[ 105 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 106

√ƒ¡π£∂™

2. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛÙ. 589-626 ÙÔ˘ AÓÙÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÔÈÔ˘˜


ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜
Î·È Ì ÔÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Âȯ›ÚËÌ· ‰È·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı·
Á›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÂ˘Ù¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

B. A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹


1. M ‚¿ÛË ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ¶ÂÈÛ¤Ù·ÈÚÔ˜ ÛÙÔ E›ÚÚËÌ·
(ÛÙ. 500-560), ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·
΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‚Ú›Ù ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜:
O ÂÙÂÈÓfi˜ ‹Ù·Ó ·Ê¤ÓÙ˘ ÙˆÓ ºÔÈӛΈÓ
O ÂÙÚ›Ù˘ ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ
O ÎÔ‡ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ
ŒÓ· Ô˘Ï› ηıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Û΋ÙÚÔ ÙÔ˘ MÂÓ¤Ï·Ô˘
ŒÓ· Ô˘Ï› ηıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¢›·
ŒÓ· Ô˘Ï› ηıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘
2. M ‚¿ÛË ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÛÎËÓ‹ (ÛÙ. 355-433)
Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
O ·ÚÈÔ˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Â›Ó·È Ó· Â¤Ï-
ıÂÈ ............. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ.
·. Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË
‚. Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜
Á. Ú‹ÍË
ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÛÎËÓ‹˜
·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ï·È¿ Έ̈‰›· .............. .
·. ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ÛÎËÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
‚. ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ‹Úˆ·.
Á. Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.

°. EÙÂÚÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ


1. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ÛÙ. 624-664 Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ٷ ·Á·ı¿ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ô˘ÏÈ¿, ηٷٿÛÛÔÓÙ·˜ Ù· ·Á·-
ı¿ ·˘Ù¿ Û ηÙËÁÔڛ˜.
2. EÓÙÔ›ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ. 558-576 ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÏÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ
ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ
ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ˘ԉ¤ÛÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.

[ 106 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 107

BIB§IO°PAºIA

∞ºπ∂ƒøª∞

ÂÚ. ¢È·‚¿˙ˆ, Ù‡¯. 72 (29-6-1983)

∂∫¢√™∂π™

K·ÎÚȉ‹˜ º.I., AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ ŸÚÓÈı˜, Aı‹Ó· 1974 (Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔ-


ÁÚ·Ê›·).
Sommerstein A.H., The Comedies of Aristophones VI, Birds, Warminster 1987.
Dunbar N., Aristophanes. Birds, ed. with Introd. and Commentary
by—, OÍÊfiÚ‰Ë 1995.

¢I¢AKTIKO E°XEIPI¢IO
K·ÙÛ‹˜ °., AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ŸÚÓÈı˜, Aı‹Ó· 2000.

ª∂§∂∆∂™

Blume H.-D., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ, ÌÙÊÚ. ª. π·ÙÚÔ‡, ∞ı‹Ó·


1986.
Bowie A.M., ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. ª‡ıÔ˜, ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÙÊÚ. ¶fi-
Ï˘ ªÔÛ¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ı‹Ó· 1999.
Dover K.J., H Έ̈‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ÌÙÊÚ. º.I. K·ÎÚȉ‹˜, Aı‹-
Ó· 1978.
Easterling R.E. – (ÂΉ.), πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÌÙÊÚ.
Knox B.M.W., N. KÔÓÔÌ‹ – XÚ. °Ú›Ì· – M. KÔÓÔÌ‹, Aı‹Ó· 1990.
Fraenkel E., Beobachtungen zu Aristophanes, PÒÌË 1962.
Gelzer Th., Der epirrhematische Agon bei Aristophanes, MfiÓ·¯Ô 1960.
———–—– , Aristophanes der Komiker, RE Suppl.–Bd. 12 (1971) 1391-
1570.
Green R., Theatre in Ancient Greek Society, §ÔÓ‰›ÓÔ 1994.
Green R. – EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ÌÙÊÚ. M. M¿-
Handley E., ÓÙ˙ÈÔ˘, HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1996.
Halliwell S., Aristophanes. Birds and Other Plays, OÍÊfiÚ‰Ë 1997.
Henderson J., «Mass versus Élite and the Comic Heroism of Peisetai-
ros» ÛÙÔ: G. Dobrov, The City as Comedy, Chapel Hill and
London 1997, ÛÂÏ. 135-48.
Hofmann H., Mythos und Komödie, Untersuchungen zu den Vögeln des Aristo-
phanes, Hildesheim 1976.
Hunter R., ∏ N¤· KˆÌˆ‰›· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· Î·È ÙË PÒÌË, ÌÙÊÚ.
B.A. º˘ÓÙ›ÎÔÁÏÔ˘, Aı‹Ó· 1994.
McDowell D., Aristophanes and Athens. An Introduction to the Plays, OÍÊfiÚ‰Ë
1995.

[ 107 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 108

√ƒ¡π£∂™

Mȯ·‹Ï X.A., O ΈÌÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Aı‹Ó· 1981.


MÔ‡Ú·˜ N.°., AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Î·È Aı‹Ó·, Aı‹Ó· 1986.
Nesselrath H.-G., Die attische Mittlere Komödie, BÂÚÔÏ›ÓÔ-N¤· YfiÚÎË 1990.
¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ N., A Study in the Aristophanic Agon: Clouds, Wasps and Plutus,
§ÔÓ‰›ÓÔ 2000.
™ËÊ¿Î˘ °.M., Parabasis and Animal Ghoruses. A conribution to the history
of Attic Comedy, §ÔÓ‰›ÓÔ 1971.
—–——–––––– , ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Aı‹Ó· 1985.
™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ H.™., AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. ™¿ÙÈÚ·, ı¤·ÙÚÔ, Ô›ËÛË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
1988.
™ÔÏÔÌfi˜ A., O ˙ˆÓÙ·Ófi˜ AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, Aı‹Ó· 1978.
Stanford W.B, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ «B¿ÙÚ·¯ÔÈ», KÚÈÙÈ΋ Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ¤Î-
‰ÔÛË, ÌÙÊÚ. M. MϤٷ˜, Aı‹Ó· 1993.
™ÙÂÊ·Ó‹˜ I.E., O ‰Ô‡ÏÔ˜ ÛÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1980.
Thiercy P., O AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Î·È Ë ·Ú¯·›· Έ̈‰›·, ÌÙÊÚ. °.º. °·Ï¿-
Ó˘, Aı‹Ó· 2001.
TÛ·ÎÌ¿Î˘ A. – «ŸÚÓÈı˜». Ÿ„ÂȘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÌÈ·˜ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋˜
XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ M., Έ̈‰›·˜, ÂÈ̤Ï. —, (¶Ú·ÎÙÈο ™˘ÌÔÛ›Ô˘ – §Â˘ÎˆÛ›·,
OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1994), Aı‹Ó· 1997.
XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜ N.X., ¶ÂÚ› ¯ÔÚÔ‡. O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô
‰Ú¿Ì·, Aı‹Ó· 1998.
Zimmermann B., Untersuchungen zur Form und dramatischen Funktion der ari-
stophanischen Komödie, 3 ÙfiÌ., Königstein / Ts. 1984-1987.
——————— , H ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·, ÌÙÊÚ. H. TÛÈÚÈÁο΢,
ÂÈÌ. ¢.I. I·ÎÒ‚, Aı‹Ó· 2002.
1) ∂Ú˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˜ ÎÚ·Ù‹Ú·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ J. Paul Getty, ÂÚ. 415-400 .Ã.
(‚Ï. ÛÂÏ. 51)
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/image?lookup=1990.05.0187
2) ∆· Ô˘ÏÈ¿ ÙˆÓ √ÚÓ›ıˆÓ:
http://www.willamette.edu/cla/classics/Aristophanes/Birds of Aristophanes.html

3) ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ ·ÁÁÂ›Ô (ÂÚ. 500 .Ã.) Ì ¿ÓÙÚ˜ ÌÂÙ·ÌÊÈÂ-


Ṳ̂ÓÔ˘˜ Û Ô˘ÏÈ¿. (µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹, ÛÂÏ. 43). ∏ «Ì¤ıÔ‰Ô˜» ÙÔ˘ ∞ÚÈ-
ÛÙÔÊ¿ÓË Ó· ÚÔηÏ› ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ (Cornell College).
http://people.cornellcollege.edu/e-andrews1/comedy/Birds.htm

4) O ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ (Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ OÚÓÈ-
ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜):
http://www.ornithologiki.gr/gr/wob/grwob.htm

5) ÃÚ‹ÛÈÌÔÈ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ


www.theaterst.upatras.gr

[ 108 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 109

¶EPIEXOMENA

¶ÚÔÏÔÁÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. . . . . . . . . . . . . . . . . 6

¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ – °ÂÓÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Û¯fiÏÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ∞Û΋ÛÂȘ – ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

∞Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

∞ÍÈÔÏfiÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

[ 109 ]
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 110
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 111
KATHIGITI NEO 9-11-05 14:26 ™ÂÏ›‰· 112

M ·fiÊ·ÛË Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-


ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓ Ù·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi
EΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ BÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓ Ù·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û Ù· ¢ËÌfiÛÈ·
™¯ÔÏ›·. T· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó
‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. K¿ı ·Ó Ù›Ù˘Ô Ô˘
‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô
Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘
NfiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 M·ÚÙ›Ô˘ 1946 (ºEK 1946, 108, A’).

BIB§IO™HMO

A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,


Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.