You are on page 1of 54

Ó¾ø ¾ó¾¢Ãõ: 0113-

0113-0336
1.¯À§¾ºõ :
113. விணி இழி
விைன ஈடா ெமெகா
த நிற தாைள தைல காவ ைவ

உணி உ கி ஓ" ஒ$பிலா ஆன த


க நி கா'( களி)* அதாேன.
À¡ºõ «Úò¾¡ý :
þ¨ÈÅý ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢É¢ýÚ ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý Å¢¨É째üÀ
¾¢Õ§ÁÉ¢ ¾¡í¸¢,ÌÇ¢÷ ¦À¡Õó¾¢Â ¾ÉÐ ¾¢ÕÅʨÂ
¬ýÁ¡ì¸ÙìÌ À¡Ð¸¡ÅÄ¡¸ «¨ÁòÐ ¯û§Ç þÕóÐ
°ý, ¯¼ø ӾĢÂÅü¨È ¯Õ¸î ¦ºöÐ ´ôÀ¢øÄ¡¾
¬Éó¾ò¨¾ì ¸ñ½¢ø ¿¢ýÚ ¸¡ðÊ À¡ºò¨¾ ¿£ì¸¢
«ÕǢɡý.

114. களி)* அதா எ.க/ க0த ந தி


களி)* அதா அ / கவிழி$பி

களி)* அ0காத கதிெராளி கா'($
பளி.கி பவள) பதிதா பதிேய.
§º¡¾¢¨Âô À¾¢Âî ¦ºö¾¡ý :
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾ÉÐ «Õðºò¾¢¨Âô À¾¢Â ¨ÅòÐ ¬½Åõ,
¸ýÁõ, Á¡¨Â §À¡ýÈ À¡ºí¸¨Ç §À¡ì¸¢ÂÕǢɡý.
§ÁÖõ À¡ºþÕû Å󾨼¡ Åñ½õ º¢ÅÝ̢嬃 ¯¾¢ô
À¢òÐ ¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý ÀÇ¢íÌ §À¡ýÈ º£ÅÉ¢ø ÀÅÇõ
§À¡ýÈ ¦ºó¿¢ÈÁ¡É §º¡¾¢¨Âô À¾¢ôÀ¢ò¾ÕǢɡý.
(ÒÄÉÈ¢× ¦À¡È¢¸Ç¢ý ÅÆ¢§Â ¦ºýÚ ¯Ä¸¿¡ð¼õ ¦¸¡û
¸¢ÈÐ. ¯Ä¸ ¿¡ð¼õ ¯ûÇ Å¨Ã¢ø «Õð¸ñ ŢƢ측Ð.
«Õð¸ñ ŢƢò¾¡ø ¯Ä¸ ¿¡ð¼õ ÅáÐ. þó¾ þÕ ¿¢¨Ä
¸Ùõ º¡¾¸ý ã¨Ç¢ø «¨Á §ÅñÎõ.)

Óý ã¨Ç¢ø ´Õ Å¢¾ ¸Éõ ²È¢ ³õÒÄÉÈ¢¨Åò ¾¨¼


¦ºöÐ ¦¿üÈ¢ìÌ §¿§Ã ¿£Ä¦Å¡Ç¢ §¾¡ýÚõ. «¾¢ø ÁÉõ
¬úóРŢÊø ÁÉò¾¢ý ¸üÀ¨ÉÔõ µð¼Óõ ¿¢ýÚ Å¢Îõ.
þЧŠ¦¿üÈ¢ì¸ñ½¡Ìõ. þó¾ì ¸ñ§½ »¡É¢¸Ç¢ý
ÝìÌÁ ¾¢Õ‰Ê ¿¢¨Ä¡Ìõ. ¯Ä¸ ¸¡Ã½ ¿¢¨Ä¨Â
Å¢ÕõÀ¢ý þì¸ñ½¡ø «È¢Å÷. þ󿢨ĨÂô ¦Àü§È¡§Ã
¾ý¨ÉÔõ º¢Åò¨¾Ôõ «È¢Å÷.

115. பதி ப3 பாச) என$ பக" 5றி


பதியிைன$ ேபா ப3 பாச) அனாதி
பதியிைன6 ெச அ0கா ப3 பாச)
பதி அ0கி ப3 பாச நிலாேவ.
À¾¢Â¢ý þÂøÒ :
º¢Åý ±ýÚõ º£Åý ±ýÚõ ¾¨Ç ±ýÚõ ¦º¡øÄôÀÎõ Óô
¦À¡Õû¸Ç¢ø º¢Å¨Éô §À¡ýÚ º£ÅÛõ ¾¨ÇÔõ Á¢¸ò
¦¾¡ý¨Á ¡ɨÅ. º£Åò¾ý¨ÁÔõ ¾¨Ç «øÄÐ À¡ºÓõ
º¢Å¨Éî ¦ºýȨ¼Â¡. º¢Åý º£ÅÉ¢¼õ Å¢Çí¸¢É¡ø
¸ðÎôÀð¼ ¿¢¨ÄÔõ Àó¾Óõ ¿£í¸¢ Å¢Îõ.

116. ேவயி எ7) கன ேபாேல இ) ெமெய8)


ேகாயி இ
(ெகாட ேகாந தி
தாயி8) )மல) மா9றி தயா எ8)
ேதாய) அதா எ7) :ாியனாேம.
¯¾ÂÝâÂý ¬Ìõ :
ãí¸¢Ä¢ø þÕóÐ ¾¡§É §¾¡ýÚõ ¾£ ãí¸¢ü¸¡ð¨¼§Â
«Æ¢òРŢÎÅÐ §À¡Ä þõ¦Áö¦ÂÛõ §¸¡Å¢Ä¢ø ÌÊ
¦¸¡ñ¼ º¢Åý ¾¡ö §ºÂ¢ÉÐ «Ø쨸ô §À¡ìÌÅÐ §À¡Ä
º£ÅÉ¢ý ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ¬¸¢Â ÓõÁÄí¸¨Çô
§À¡ìÌõ ¸Õ¨½ì¸¼Ä¢ø ¯¾¢ìÌõ ÝâÂÉ¡Å¡ý. º£Åý
ÀìÌÅõ «¨¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø º¢Åý ¾¡§É §¾¡ýÈ¢ º£ÅÉ¢ý
ÁÄ þÕ¨Çô §À¡ìÌÅ¡ý.

ÁÉ¢¾É¢¼õ Á¡¦ÀÕõ ¬òÁ ºò¾¢ ¯ûÇÐ. «ó¾ ºò¾¢ ¾ÉÐ


þ¨¼, À¢í¸¨Ä ±ýÈ ÝìÌÁ ¿¡Ê¸Ç¡ø §¾¸ò¨¾
¬Ù¸¢ÈÐ. «ùÅ¢¾ ¿¡Ê¸û ¸ñÏìÌô ÒÄôÀÎõ àÄ
¯¼Ä¢Öõ ÝìÌÁ ¯¼Ä¢Öõ ¯ûÇÉ. þó¾ ¬òÁ ºò¾¢ §¿÷
Á¢ý ¸¾¢, ±¾¢÷ Á¢ý¸¾¢ §À¡ýȨÅ. þó¾ ¬òÁ ºò¾¢
±ñ½ò§¾¡Î §ºÕõ §À¡Ð ±ñ½ ºò¾¢Â¡¸¢ÈÐ. ¦À¡Õû
¸§Ç¡Î ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ§À¡Ð þó¾ ¬òÁ ºò¾¢ ¸¢Ã¢Â¡
ºò¾¢Â¡¸¢ÈÐ.

þùÅ¢¾Á¡É ¬ì¸î ¦ºÂÖìÌ Á¢ýºò¾¢ô ¦ÀÕ쨸ô ¦ÀÈì


¸ñ¼ ¦¿È¢§Â ¯À§¾ºÁ¡Â¢üÚ. ¦À¡Õû¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢
«È¢Å¾¢ø ´Õ Á¢ý¸¡ó¾ ºò¾¢ «¨Á¸¢ÈÐ ±ýÀ¨¾ì ¸¢Ã¢¨Â
ÅÆ¢ ¿¢ü§À¡÷ ¨¸Â¡Ù¸¢ýÈÉ÷.

¾õÁ¢¼ÓûÇ þÕ ¿¢¨Ä¸¨ÇÔõ ´Õ Á¢ì¸î §º÷ôÀ¾¢ø


«ùÅ¢¾ Á¢ý ¸¡ó¾ò¨¾ «¨¼ÂÄ¡¦ÁýÚ «¼§Â¡¸¢¸û
À¢Ã¡½ «À¡É §º÷쨸¢ø ®ÎÀθ¢ýÈÉ÷. þÕ ¸ñ¸Ç¢ý
À¡÷¨Å¨Âî §º÷ôÀ¾¢ø »¡É §Â¡¸õ ¯ûÇÐ. þÕ ¸¡Ð
¸Ç¢ý ºò¾»¡Éò¨¾ ´ýÚ ÀÎòО¢ø À¢Ã½Åõ ¯¾¢ìÌõ.
ŠòãԼý ¦À¡Õó¾¢ì ¸¡Á¡ì¸¢É¢¨Â §Â¡¸¡ì¸¢É¢Â¡¸
Á¡üÈ¢ò §¾¸ò¨¾ì ¸¼óÐ §Á§Ä ¦ºýÚ Å¢¼Ä¡õ.

117. :ாிய கா த) :;ப<3) ேபாலேவ


:ாிய கா த) :;ப<ைச6 3'(டா
:ாிய ச நிதியி 3மா ேபா
:ாிய ேதா9ற அ9ற மல.கேள.
º£Åý Å¢Çì¸õ ¦ÀÚõ :
º£ÅÛõ º£Å¨É Á¨ÈòÐûÇ À¡ºÓõ Ýâ ¸¡ó¾ì ¸øÖõ
«¾¨Éî ÍüÈ¢ÔûÇ ÀïÍõ §À¡Ä¡õ. Ýâ ¸¡ó¾ì¸ø
ÝâÂý Óý§É À墨 ÍðÎ ±Ã¢ôÀÐ §À¡Ä º£ÅÉÐ «È¢×
ÌÕÅ¢ý (º¢ÅÉ¢ý) Óý§É À¡ºõ ¿£í¸¢ Å¢Çì¸õ ¦ÀÚõ.
º¢ÅÌÕÅ¢ý ¯À§¾ºò¾¢É¡ø ¾¡ý º£ÅÉ¢ý À¡ºõ ¿£íÌõ.

118. மல.கைள தாெமன மா9றி அ ளி


தல.கைள தான9 சதாசிவமான
*ல.கைள தான$ ெபா
வி8/ ந தி
நல.கைள தா8/ நய தா அறி ேத.
À¡ºò¨¾ô §À¡ì¸¢ÂÕÙ¾ø :
º£Åý ÒÈò§¾ ¦ºýÚ ÀüÚõ ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â,
Á¡§ÂÂõ, ¾¢§Ã¡¾¡Â£ §À¡ýÈ ³óÐ ÁÄí¸¨ÇÔõ «¸ò§¾
ÔûÇ Å¢„ šº¨É¸¨ÇÔõ º£ÅÉ¢ý ¯Â¢÷ìÌ¢á¸
Å¢ÕõÀ¢ ±Øó¾ÕǢ¢ÕìÌõ º¢Åý §À¡ì¸¢ÂÕǢɡý.
119. அறி= ஐ)*ல8டேன நாற
ஆகி
ெநறி அறியா
உ9ற நீ"ஆழ) ேபால
அறி= அறி=/ேள அழி த
ேபால
றி அறிவி$பா பர ஆேம.
ÌÕ ¯À§¾ºò¾¢ý ÀÂý :
º£Å«È¢× ³õÒÄý¸§Ç¡Î Üʾ¡ö ÅÆ¢ «È¢Â¡Ð ¦Åû
Çò¾¢ø «¸ôÀð¼Ð §À¡ø ÁÂí¸¢ ¿¢üÌõ. º¢üÈÈ¢× §ÀÃÈ¢
Å¢ø ¦ºýÚ «¼í¸¢ÂÐ §À¡Ä ÌÕ ¯À§¾ºõ ¦¾Ç¢Å¢¨É
¿ø¸¢ ¿øÅÆ¢¨Âì ¸¡ðÎõ. ÌÕ ¯À§¾ºò¾¡ø º¢Å»¡Éõ
Á¢ÌóÐ Äðº¢Âò¨¾ «¨¼¾ø ÜÎõ.

120. ஆேம= பா நீ" பிாி கிற அன)ேபா


தாேம தனிமறி தன தனி நித)
தீேம= பகரண.க@/ உ9றன
தாேம; பிற$* எாி சா" த வி
ஆேம.

«õÀÄÅý ¬ð¼ò¾¢ý ÀÂý :


ÀÍÅ¢ý À¡Ä¢¼Á¢ÕóÐ ¿£¨Ãô À¢Ã¢ì¸¢ýÈ «ýÉôÀȨŠ§À¡Ä
º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ ¦ÅǢ¢ø ¬Î¸¢ýÈ «õÀÄÅ¡ÉÉÐ
´ôÀüÈ ¬ð¼õ º£Å÷¸Ç¢¼õ þÕóРިɨÂô À¢Ã¢òÐ
Å¢Îõ. «¾É¡ø ¾£¨Á ¸¡Ã½Á¡¸ì ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸Ç¢ø
¦À¡Õó¾¢Â À¡Å Òñ½¢Âí¸û ±øÄ¡õ ²Ø À¢ÈŢ¢Öõ
ÅÚò¾ Å¢òÐ Ó¨ÇÂ¡Å¡Ú §À¡Ä ÀÂý ¾Ã¡Å¡õ.

121. விைத ெக


வியா கிரேத மிக6
3த
ாிய) பிற

ட கற
ஒ
$ *ல8யி" ஒறா உட)ெபா
ெசதி' ( $பா" சிவேயாகி யா"கேள.
¦ºÂÄüÈ¢ÕôÀ÷ º¢Å§Â¡¸¢Â÷ :
º¢Å§Â¡¸¢Â÷ ¯¼õ§À¡Î ÜÊ¢Õó¾¡Öõ ¯Ä¸ Å¡º¨É
«üÈ¢ÕôÀ÷. À¢ÈÅ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡É ¸ýÁò¨¾ «Æ¢òÐ §Áø
¿¢¨Ä ±ö¾ ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢§Ä§Â àö¨ÁÂ¡É Ðâ ¿¢¨Ä
±ö¾¢ô Àó¾í¸û ¿£í¸, ÒÄý, ¯Â¢÷ ÅÆ¢ ¿¢ýÚ ²¸Á¡ö
º¢Å§Â¡¸¢Â÷¸û ¯¼Ä¢ý «È¢×õ ¦ºÂÖÁ¢ýÈ¢ þÕôÀ¡÷¸û.

122. சிவேயாகமாவ
சி
அசி
எ
தவேயாக
உ/* த ஒளி தானா
அவேயாக) சாரா
அவபதி ேபாக
நவேயாக ந தி நம களி தாேன.
º¢ÅẠ§Â¡¸ò¾¢ý ãÄõ º¢Å§Ä¡¸õ «¨¼¾ø :
º¢Å§Â¡¸Á¡ÅÐ º¢òÐ («È¢×)ô ¦À¡Õû¸û, «º¢òÐ
(«È¢Å¢øÄ¡) º¼ô ¦À¡Õû¸û þ¨Å þ¨Å ±ýÚ
Å¢§Å¸ò¾¡ø «È¢óÐ, ¯¼õ¨À ÅÕò¾¡Ð ¯½÷¨Å
ÍØ Á¡÷ì¸Á¡¸î º¢ÃÍìÌì ¦¸¡ñÎ ¦ºøÖõ º¢Åáƒ
§Â¡¸õ «È¢óÐ «íÌì ¸¡Ïõ º¢Å¦Å¡Ç¢Â¢ø ÒÌóÐ ¿¢ýÚ
§ÅÚ Å¨¸Â¡É ¾£¨Á ¾Õõ §Â¡¸ò¨¾ §Áü¦¸¡ûÇ¡Ð
«ÅÛ¨¼Â À¾¢Â¡¸¢Â ÀÃÁ¡¸¡Â Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢ýÚ ¯öÔõ
ÀÊ¡¸ §¾¡Æ¨Á ¦¿È¢¨Â º¢Åý «ÕǢɡý.

123. அளிதா உலெக.) தா ஆன உைம


அளிதா அமர" அறியா உலக)
அளிதா தி ம/ ஆ) தி தா/
அளிதா ேபாிப
அ /ெவளி தாேன.
ÁýÈ¡Îõ ¦ÀÕÁ¡ý »¡Éò¾¢¨Éò ¾ó¾ÕǢɡý :
¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ º¢ÅÁ¡¸§Å þÕ츢ýÈ ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ò
¾¢ÂÕǢɡý. §¾Å÷¸Ùõ «È¢Â ÓÊ¡¾ þýÀ ¯Ä¨¸
±ÁìÌ ÅÆí¸¢ ÂÕǢɡý. ÀÃÁ¡¸¡Â ¦ÅǢ¢ø ¾¢Õ¿¼Éõ
Ò⸢ýÈ ¾¢ÕÅʨ ±ÁìÌî ÝðÊ «ÕÇ¢ É¡ý. º¢ÅÓõ
ºò¾¢Ôõ À¢Ã¢ôÀüÈ §ÀâýÀ ¿¢¨ÄÂÁ¡¸¢Â «Õû ¦ÅÇ¢¨Â
Ôõ ÅÆí¸¢ÂÕǢɡý ±õ¦ÀÕÁ¡ý º¢Åý.

124. ெவளியி ெவளிேபா விரவிய வா)


அளியி அளிேபா அட.கிய வா)
ஒளியி ஒளிேபா ஒ.கிய வா)
ெதளிA) அவேர சிவ சித" தாேம.
º¢Åº¢ò¾÷ þÂøÒ :
º¢Åý Å¢ÇíÌõ º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ¬ýÁ¡Å¢ÉÐ
þ, »¡Éõ, ¸¢Ã¢¨Â ¬¸¢Â¨Å º¢ÅÉÐ þ, »¡Éõ,
¸¢Ã¢¨Â¢ø ¸ÄóÐ «¼í¸¢ ´ÎíÌŨ¾ «È¢Å¢ø ¦¾Ç¢óÐ
¸ñ¼Å§Ã º¢Åº¢ò¾Ã¡Å¡÷.

125. சித" சிவேலாக) இ.ேக தாிசிேதா"


சத) சத (=) த)/ ெகாேடா"
நித" நிமல" நிராமய" நீ/பர
த"த) தி த $ப தாேற.
º¢ò¾÷ þí§¸§Â Óò¾¢Â¢ýÀò¨¾ «¨¼Å÷ :
º¢ò¾÷¸û º¢Å§Ä¡¸ò¾¢ø ¦ÀÚõ §ÀâýÀò¨¾ þí§¸§Â
ºÁ¡¾¢ ¿¢¨Ä¢ø ¦ÀÚÅ¡÷¸û. ¿¡¾ò¨¾Ôõ ¿¡¾ÓÊÅ¡¸¢Â
¿¡¾¡ó¾ò¨¾Ôõ ¾õÓû§Ç§Â ¾Ã¢º¢ôÀ¡÷¸û. º¢ò¾÷¸û
«Æ¢ÅüÈÅáöì ÌüÈÁüÈ Åáöò àö¨ÁÂ¡É þýÀò¾¢ø
¯¨ÈÀÅáÅ÷. «ùÅ¡È¡É §Áø ¿¢¨Ä¢ÖûÇ º¢ò¾÷
¸ÙìÌ Óò¾¢ìÌ ÅƢ¡¸×ûÇÐ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸û
¬Ìõ. º¢ò¾÷¸û þøÅ¡ú¨Åì ¦¸¡ñÎ þù×ĸ¢§Ä§Â
Óò¾¢ ¦ÀüÈÅáÅ÷.
Óò¾¢ìÌ ÅÆ¢ ¸¡ðÎõ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸û:
¬ýÁ ¾òÐÅõ - 24, Å¢ò¾¢Â¡ ¾òÐÅõ - 7, º¢Å ¾òÐÅõ - 5.

126. $ப
) ஆ) ப( தி ஏணியா
ஒ$பிலா ஆன த
உ/ெளாளி * 6
ெச$ப அாிய சிவ) க தா ெதளி

அ$பாிசாக அம" தி தாேர.


º¢ò¾÷ º¢ÅÁ¡ö Å¢ÇíÌÅ÷ :
º¢ò¾÷¸û ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ²½¢ôÀÊ¡¸ì
¦¸¡ñÎ ´ôÀüÈ º¢Å¡Éó¾ ´Ç¢Â¢ø ÒÌóÐ þýÒüÈÉ÷.

127. இ தா" சிவமாகி எ. தா) ஆகி


இ தா" சிவ ெசய யாைவA) ேநா கி
இ தா" கால
இயைப றி
அ.
இ தா" இழ= வ
எதிய ேசா)ேப.
º¢ò¾÷ ¬ýÁÍò¾¢ ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷ :
º¢Å º¢ò¾÷¸û º¢ÅÁ¡ó¾ý¨Á ±ö¾¢ ±íÌõ ¿£ì¸ÁÈ ¿¢¨ÈóÐ
þÕôÀ÷. ±øÄ¡õ º¢Åý ¦ºÂø ±ýÚ Â¡Åü¨ÈÔõ
¾Ã¢º¢òÐì ¦¸¡ñÎ þÕôÀ÷. ãýÚ ¸¡Äí¸Ç¢ý ¾ý¨Á
¸¨Ç ¯½÷óÐ ¾í¸Ùì¦¸É ±ó¾ ´Õ ¦ºÂÖÁ¢ýÈ¢
þÕôÀ÷. «Æ¢Â¡¾ ¿¢¨Ä¨Â º¢ò¾÷ ±ö¾¢É¨Á¡ø, «Æ¢Ôõ
¾ý¨Áò¾¡É ¸¡Ä þÂø¨À «È¢ó¾ÀÊ¡ø, ±øÄ¡õ º¢Åý
¦ºÂø ±ýÚ ¿¼ó¾¨¾ô ÀüÈ¢Ôõ ¿¼ì¸ §Åñʨ¾ô
ÀüÈ¢Ôõ ¸Å¨Ä ¦¸¡ûÇ¡Ð ¾ü§À¡¾õ ¦¸ðÎ ¬ýÁÍò¾¢
¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷.

128. ேசா)ப" இ$ப


3த ெவளியிேல
ேசா)ப" கிட$ப
< 3த ெவளியிேல
ேசா)ப" உண"= 3 தி ( திட<
ேசா)ப" கடா" அ6 3 தி க C கேம.
º¢ò¾÷ §ÀâýÀõ ±ö¾¢ þÕôÀ÷ :
¬ýÁÍò¾¢ ¦ÀüÈ º¢ò¾÷¸û ÀḡÂò¾¢§Ä ¦À¡Õó¾¢Â¢Õô
À÷. «ù¦Å¡Ç¢Â¢ø ¿¡¾ ÓÊÅ¡É ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¾õ
¦ºÂÄüÚ ¸¢¼ôÀ÷. ¿¡¾ò¨¾ì ¸ÅÉ¢òÐì ¦¸¡ñÎ §Â¡¸
¿¢ò¾¢¨Ã ¦ºöÅ÷. «Ð§Å ÍõÁ¡ þÕìÌõ ¿¢¨Ä.

129. C.கி கடா" சிவ ேலாக) த) உ/ேள


C.கி கடா" சிவ ேயாக) த) உ/ேள
C.கி கடா" சிவ ேபாக) த) உ/ேள
C.கி கடா" நிைல ெசாவ
எDவாேற.
º¢ò¾÷ ¿¢¨Ä¨Âî ¦º¡øÅÐ ±ôÀÊ ?
º¢ò¾÷¸û º¢Å§Ä¡¸ò¨¾ò ¾õÓû§Ç ¸ñÎ §Â¡¸¿¢ò¾¢¨Ã
¢ø º¢Å§É¡Î ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕóÐ º¢Å §À¡¸Á¡¸¢Â §ÀâýÀò
¨¾ «ÛÀÅ¢ôÀ¡÷¸û.

130. எDவா காபா அறி= தன எைல


அDவா அ / ெசவ ஆதி அர தா8)
ஒDவாத ம/ உைம காண ஆ()
ெசDவானி ெசய ெச7<3ட" மாணி க).
¬ýÁ ÀìÌÅòÐ째üÀ «ÕÇø :
«È¢×ìÌ ±ø¨Ä¡¸×ûÇ º¢Å¨É ±õӨȢø «ÏÌ
¸¢È¡÷¸§Ç¡ «õӨȢø «ÅÛõ þÈí¸¢ ÅóÐ «ÏÌ
Å¡÷ìÌ «Õû Òâšý. ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
ºò¾¢Â¡¸¢Â ¬ýÁ¡Å¢ø ÝâÂÉ¡É ¾¡ý þ½óÐ ¦ºõ¨Á
Â¡É ´Ç¢¨Â Å£ÍÅ¡ý.

131. மாணி க
/ேள மரகத6 ேசாதியா
மாணி க
/ேள ம ர க த மாடமா
ஆணி$ெபா மறி8/ ஆ தி Eைத$
ேபணி ெதா7ெதன ேப ெப9றாேர.
º¢ò¾÷ Üò¨¾ì ¸ñÎ Á¸¢úÅ÷ :
º¢Å§Â¡¸¢Â÷ º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ º¢ÅÉ¢ý ¦ºù¦Å¡Ç¢
¢맼 ¦¸¡Ê §À¡ýÚ À ¿¢ÈÁ¡ö ºò¾¢ À¢ýÉ¢ì ¸¢¼ìÌõ
º¢Åºò¾¢ ¾¡ñ¼Åõ ¸ñÎ ¦ÀÕ¨Á ¦ÀÚÅ÷.

132. ெப9றா" உலகி9 பிாியா$ ெப ெநறி


ெப9றா" உலகி9 பிறவா$ ெப )பய
ெப9றா" அ)மறி9 பிாியா$ ெப )ேப
ெப9றா" உலட ேபசா$ ெப ைமேய.
Üò¨¾ì ¸ñ¼Å÷ ¦ÁÇÉÁ¡ö þÕôÀ÷ :
º¢Å§Â¡¸¢Â÷ ¯Ä¨¸ Å¢ðÎô À¢Ã¢óÐ ¦ºøÄ¡Ð ¯Ä¸¢ø ¿¢ýÚ
¯Ä¸Å÷ìÌ ¯¾×Ũ¾§Â ¦¸¡û¨¸Â¡¸ô ¦ÀüÈÉ÷. ¯Ä¸
§º¨Å ¦ºöšá¢Ûõ Àó¾Á¢ýÈ¢î ¦ºöž¡ø À¢ÈÅ¢ìÌ
šá¾ ¦ÀÕõ ÀÂý ¦ÀüÈÉ÷. þ¨ÈÅÉо¢ÕÅÊ¢ø
«¸Ä¡Ð ¿¢üÌõ Å¡öô¨Àô ¦ÀüÈ þÅ÷¸û ¯Ä¸Å§Ã¡Î
§Àº¢ò¾¢Õò¾¡Ð ¦ÁÇÉ ¿¢¨Ä¢ø ¯Ä¸Åâý ÁÉÁñ¼Äò
¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ «È¢×ÚòÐÀÅáÅ÷.

133. ெப
ைம சிைம அறி
எ) பிரா ேபா
அ ைம எளிைம அறி
அறிவா" ஆ"
ஒ ைமA/ ஆைமேபா உ/ ஐ
அட கி
இ ைமA) ேக'( தா" *ைர அ9ேற.
º¡¾¸÷ ¦ºÂø :
«ñ¼ò¾¢Öõ «ÏÅ¢Öõ ¿¢¨Èó¾ º¢ÅÉ¢ý «Õ¨Á¨ÂÔõ
±Ç¢¨Á¨ÂÔõ ´Õ §ºÃ ¯½÷ó¾ º¡¾¸÷ ÁÉ ´Õ¨Áô
À¡ðμý ¬¨Á¨Âô §À¡ø ³õ¦À¡È¢¸¨ÇÔõ ÒÈò§¾
¦ºøÄ¡Ð ¯ûÙìÌû þØòÐì ¦¸¡ñÎ ¦ÀÕ¨Á º¢Ú¨Á
¡¸¢Â þÕ¨Á¸¨ÇÔõ ÌüÈÁ¢ýÈ¢ ¯½÷ó¾¢ÕôÀ÷.

134. *ைர அ9ற பாF8/ ெந கல தா9ேபா


திைர அ9ற சி ைதந ஆாிய ெச$*)
உைரய9 உண"ேவா" உட)* இ. ஒழி தா
கைர அ9ற ேசாதி கல த ச
ஆேம.
¦ÁÇÉò¾¢ø ¯½÷ÀÅ÷ þÂøÒ :
±ñ½«¨Ä¸û þøÄ¡ ÁÉò§¾¡÷ ¿øÄ¡º¢Ã¢Âý ÜÚõ
¯À§¾º ¦Á¡Æ¢¸¨Ç ¦ÁÇÉò¾¢ø ¯½÷ó¾¡ø àį¼õÒ
ÀüÈ¢ º¢ó¨¾ ´Æ¢óÐ ±ø¨ÄìÌðÀ¼¡¾ «¸ñ¼ §º¡¾¢Ô¼ý
¦À¡Õó¾¢ º¢ÅÁ¡Å¡÷.

135. சத த ஐ


தவழி தா சாாி
சி
6 சி
அறி ேச"விட) ேவ உேடா
3த ெவளியி 3டாி 3ட"ேச )
அத) இ
றி
ஆெகா/ அ$பிேல.

¬ýÁ¡ àö¨Á¨¼óÐ º¢Å§É¡Î ¸ÄìÌõ :


ºò¾õ, Àâºõ, åÀõ, úõ, ¸ó¾Á¡¸¢Â¡¸ ³óÐ ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã
¸Ùõ «È¢ÅüÈ «¸í¸¡Ãò¾¢ø ´ÎíÌõ. «¸í¸¡Ãõ «È¢×
ÁÂÁ¡É º¢ÅÉ¢ø ´ÎíÌõ. ±É§Å ¬ýÁ¡¨Å º¢Å«ÕÇ¡ø
¿£Ã¡ðÊò àö¨Á ¦ºöš¡¸.

136. அ$பினி E"ைம ஆதித ெவ)ைமயா


உ$* என$ ேப"$ ெப9 உ 6ெசத அD=
அ$பினி E(ய அ
ஒறாமா ேபா
ெச$பி இ6சீவ சிவ
/ அட.ேம.
¯Â¢Ã¢ø º¢Åõ ¸Äó¾¢ÕìÌõ :
º£Åý º¢ÅÉ¢ø ¸Äó¾Ðõ ¯Ä¸ ¬¨º þ¨ÈÅý ¬¨ºÂ¡¸
Á¡È¢ ÁÉ¢¾É¢ý º£Å ÍÀ¡Åõ Á¡È¢ Ţθ¢ÈÐ. §Á¸ ¿£Ã¢ø ¯ôÒ
²È¡¾Ð §À¡Ä «¸ñ¼ º¢Å Ţ¡À¸ò¾¢ø º£Å ̽í¸û
«¼ì¸ôÀðΠŢθ¢ýÈÉ.

137. அட. ேப" அட


அ0 அட) ெச அ.
இட.ெகாட
இைல இ
வறி ேவ உேடா
கட ெதா) நிற உயி" கைர காணி
திட)ெபற நிறா தி வ( தாேன.
ÀìÌÅôÀ𼠯¢÷¸Ù즸ª «¼íÌžüÌâ þ¼õ :
þ¨ÈÅÉ¢ý ±ø¨ÄÂüÈ §ÀÃñ¼ò¾¢ø º£ÅÉÐ «ñ¼
§¸¡ºõ «¼í̸¢ÈÐ. ¯¼õÒ¸û §¾¡Úõ ¿¢ýÈ ¯Â¢÷¸û
±øÄ¡õ §ºÕõ þ¼õ þ¨ÈÅÉÐ ¾¢ÕÅʧ ¬Ìõ.

138. தி
வ(ேய சிவமாவ
ேதாி
தி வ(ேய சிவேலாக< சி தி கி
தி வ(ேய ெசகதி அ
ெச$பி
தி வ(ேய த<ச) உ/ெதளி வா" ேக.
¾¢ÕÅʧ º¢Å§Ä¡¸òÐìÌ ¦ºøÖõ ¦¿È¢ :
´Ç¢§Â º¢Åý ¯¨È¸¢ýÈ ¯Ä¸õ. ´Ç¢Â¡É ¾¢ÕÅʧÂ
º¢ÅÁ¡õ. ´Ç¢§Â º¢Å¨É «¨¼Å¾üÌâ ¦¿È¢Â¡Ìõ. «¸
§¿¡ìÌ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌ ´Ç¢§Â ҸĢ¼Á¡Ìõ.

139. ெதளி= வி தி ேமனி காட


ெதளி= வி தி நாம) ெச$ப
ெதளி= வி தி வா"ைத ேக'ட
ெதளி= உ சி தித தாேன.
¦¾Ç¢¨Å «Ç¢ôÀÅý ÌÕ¿¡¾§É ¬Ìõ :
º¢ÅÌÕ¿¡¾¨É º¢Ãº¢ý §Áø §º¡¾¢ôÀ¢ÆõÀ¡¸ì ¸¡Ï¾ø
¦¾Ç¢Å¢¨Éò ¾Õõ. º¢ÅÉ¢ý "º¢Å¡Â¿Á" ±Ûõ ³ó¦¾Øò
¨¾î ¦ºÀ¢ò¾ø ¦¾Ç¢Å¢¨Éò ¾Õõ. º¢ÅÉ¢ý ¯À§¾º
¦Á¡Æ¢¨Â «¾¡ÅÐ "µõ" ±ýÈ ¿¡¾ò¨¾ì §¸ðÀÐ ¦¾Ç¢
Å¢¨Éò ¾Õõ. º¢ÅÉÐ ´Ç¢Â¡É ¾¢Õ§ÁÉ¢¨Â þ¨¼Å¢¼¡Ð
¿¢¨Éò¾ø Á¢ì¸ ¦¾Ç¢Å¢¨Éò ¾Õõ. º¢ÅÌÕ¿¡¾É¡ø ¿øÄ
¦¾Ç¢× ¯ñ¼¡Ìõ.

140. தாேன *ல ஐ


தவச) ஆயி)
தாேன *ல ஐ
தவச) ேபாயி)
தாேன *ல ஐ
தனி மைடமா)
தாேன தனி
எ)பிராதைன6 ச திேத.
ÒÄý¸§Ç ¯Â¢¨Ã þ¨ÈÅÉ¢¼õ ¦ºÖòÐõ :
¬ýÁ¡ ¾¡§É ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ðÎ þ¨ÈŨÉî ºó¾¢ìÌõ
§ÀÚ ¦ÀüÈ¡ø ³õÒÄý¸Ç¢ý ÅÆ¢ µÎõ ÁÉõ ¬ýÁ¡Å¢ý
źÁ¡¸¢ Å¢Îõ. ÒÄý¸Ç¢ý Å¢„ ͸í¸Ç¢ý þÂøÒ Á¡È¢
«ôÒÄý¸§Ç ¬ýÁ¡¨Å þ¨ÈÅý ÅÆ¢ ¿¢ü¸î ¦ºöÔõ.
¯Ä¸ §À¡¸ò¾¢ø Å¢ÕôÀõ þøÄ¡Áø §À¡ö Àà §À¡¸ò¾¢ø
Å¢ÕôÀõ ¯ñ¼¡Ìõ.

141. ச தி$ப
ந தி ததி தாளிைண
சி தி$ப
ந தி ெசய தி ேமனி
வ தி$ப
ந தி நாம)எ வாைமயா
* தி / நி9ப
ந திெபா9 பாதேம.
»¡Éõ ¦ÀÈ ¦ºö §ÅñÊÂÐ :
´Ç¢Â¡É ¾¢ÕÅʨ þ¨¼Å¢¼¡Ð º¢Ãº¢ø ÜÊ ¾¢ÕÅÊ
¯½÷¨Åô ¦ÀÚžý ãÄÓõ ¯¼ø ¿¢¨É¨Å Å¢ðÎ
¾¢ÕÅʨ þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¢¨ÉóРŽíÌžý ãÄÓõ º¢Å
¾¢ÕÅÊ »¡Éõ ¯ñ¼¡Ìõ.

142. ேபாத) த) எ.க/ *ணிய ந திைய$


ேபாத) தனி ைவ
$ *ணிய" ஆயினா"
நாத நடதா நயன. களிEர
ேவத
திதிட$ ேபாயைட தா" விேண.
ÌÕ¿¡¾É¢ý ¯À§¾º§Á ¡×õ :
ÌÕ¿¡¾ý ¯À§¾ºôÀÊ ¿ó¾¢¨Â «È¢Å¢É¢ø ¾¢Â¡É¢ò¾Å÷
¿¡¾ ºõÁ¢Âõ ¸¢ðÊ ¬¸¡Â Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌÅ÷.

2. ¡쨸 ¿¢¨Ä¡¨Á - ¯¼õÀ¢ý ¿¢¨Ä¡¨Á


:
143. ம ஒ கG" இ வைக$ பாதிர)
திெண இ த
தீவிைன6 ேச" த

விணி நீ" விழி மீ ம ஆனா9 ேபா


எ இறி மா த" இற கிற வாேற.
Á£ñÎõ À¢Èì¸ì ¸¡Ã½Á¡Ìõ :
ÁñÀ¡ñ¼õ ͼôÀð¼Ðõ ÅÄ¢¨Á ¦ÀÚÅЧÀ¡Ä àÄ
¯¼ø ´Ç¢Â¡¸ Á¡üÈô Àð¼¡ø ¦¿Î¿¡û §¾¸õ ¿¢Ä¦ÀÚõ.
«ùÅ¡Ú ¦ºö¡ŢÊø þÕ Å¢¨É¡ø Å¢¨Çó¾ ¯¼ø
«Æ¢óРŢÎõ.

144. பட) ெப Eைர பழகி வி7 த கா


உட அ$ ெப( ) ம க@) பிெசலா"
ெகாட விரத) ஞான) அல

ம( அவ ட வழி நடவாேத.


¯¼ý ÅÕÅÉ ±¨ÅÔõ þø¨Ä :
Å¢¨É §À¡¸í¸¨Ç «ÇÅ¢ðÎ ¨Åì¸ôÀð¼ ¯¼õÒ Å¢¨É
§À¡¸í¸¨Ç «ÛÀÅ¢òÐ ¿£í¸¢ÂÀ¢ý ͸§À¡¸í¸¨Ç
¯¼É¢ÕóÐ «ÛÀÅ¢ò¾ Á¨ÉÅ¢Ôõ Áì¸Ùõ ܼ
ÅÃÁ¡ð¼¡÷. ¯Â¢§Ã¡Î Å¡úó¾ ¸¡ÄòÐ ¸¨¼ô À¢Êò¾
Ţþò¾¢ý ÀÂÛõ »¡ÉÓõ «ýÈ¢ §ÅÚ ±¨ÅÔõ
þÈ󧾡ռý ܼ ¦ºøÅÐ þø¨Ä.

145. ஊெரலா) E( ஒF க அ7தி'$


ேபாிைன நீ கி$ பிணெம ேப" இ'6
:ைர அ.கா'(ைட ெகா ேபா6 3'('
நீாினி 5;கி நிைன$* ஒழி தா"கேள.
¯¼Ä¢¼õ «ýÒ ¿£íÌõ :
¯¼ø Å¢Øó¾ À¢ý °Ã¡÷ ±øÄ¡õ ´ýÚ ÜÊ µÄÁ¢ðÎ
«ØÐ «Ð Ũâø ¯ûÇ ¦À¨à Á¡üÈ¢ô À¢½õ ±ýÈ
¦À¨ÃîÝðÊ àÐÅ¨Ç ¿¢¨Èó¾ Íθ¡ðÊø ¦¸¡ñÎ
§À¡öì ¦¸¡Ùò¾¢ Å¢ðÎ «Å÷ Á£Ð ¦¸¡ñÊÕó¾
«ý¨ÀÔõ «¸üÈ¢ þùÅñ½õ ´ÕÅ÷ þÕó¾¡÷ ±ýÈ
±ñ½Á¢ýÈ¢ ¿£Ã¢É¢ø ãú¸¢ Å¢ðÎ ¦ºýÈ¡÷¸û.

146. காJ) இர க' அல ஒ உள


பாJ/ ப .கழி $பதிர உள
ேம உள Eைர பிாிA) பிாி தா
ேபா உயி" மீள$ *க அறியாேத.
À¢Ã¢ó¾ ¯Â¢÷ ¯¼Ä¢ø Ò¸¡Ð :
¯¼õÒ Àؾ¡¸¢ ¯Â¢÷ À¢Ã¢ó¾¡ø Á£ñÎõ «ó¾ ¯¼Ä¢ø
¯Â¢÷ Ò¸ ÓÊ¡Ð.

147. சீ ைக விைள த
ெசவிைன 5' இ9ற
ஆ ைக பிாி த
அல ப7த

5 கினி ைகைவ
5(' ெகாேபா
கா ைக $ பF கா'(யவாேற.
Íθ¡ðÊø ¯¼¨Äî §º÷ò¾ø : ¸Àõ §Á§Ä¡Ê ¯Â¢÷ À¢Ã¢ó¾
À¢ýÉ÷ ¯¼õ¨À ¬¨¼ ¡ø ãÊ Íθ¡ðÎì̦¸¡ñÎ
§À¡ö ¨ÅòÐ Å¡öì¸Ã¢º¢ §À¡ðÎ ¸¡ì¨¸¸ÙìÌ þÎÅ÷.

148. அட$பணி ைவதா" அ(சிைல உடா"


மட ெகா(யாெரா ம தண) ெகாடா"
இட$ப கேம இைற ெநா த
எறா"
கிட க$ பதா" கிட ெதாழி தாேர.
´Õ ¦¿¡Ê¢ø ¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¯Â¢÷ ¿£íÌõ :
¿øÄ Ó¨È¢§Ä ÀìÌÅÁ¡¸î º¨Áò¾ «ÚͨŠ¯½¨Å
¯ñ¼ ¾¨ÄÅý Á¨ÉÅ¢§Â¡Î ÌġŢ¢Õó¾¡÷. þ¼ôÒÈõ
¦¿ïºõ º¢È¢Ð ÅĢ츢ÈÐ ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ ¸£§Æ ÀÎò¾¡÷.
«ôÀʧ þÈóÐ ´Æ¢ó¾¡÷. ¯Â¢÷ ´Õ ¦¿¡Ê¢ø ¯¼õ¨À
Å¢ðÎ ¿£íÌõ.

149. மறேத ந)பி மாட) எத

மறேத ந)பி சிவிைக ெப9 ஏறினா


மறேத ந)பி ேகா( வழ.கினா
ெச அதா என திாி தில தாேன.
¯Â¢÷ ¿£í¸¢ý Á£Ç¡Ð : «Ãº §À¡¸ò¾¢ø Å¡úó¾ÅÛõ þÈó¾
À¢ý Á£ñÊÄý.

150. வாச தி ேபசி மண) *ண"


அ$பதி
ேநச ெதவி'( நிைன$* ஒழிவா" பிைன
ஆச தி ேம ைவ
அைமய அதி'$
பாச) தீ63'$ பF அ'(னா"கேள.
À¡¨¼Â¢ø ¨ÅòÐ ±ÎòÐî ¦ºýÚ ±Ã¢ôÀ÷ :
þÈó¾ À¢ý ¸¡¾Öõ ¸ºóÐ ¿¢¨Éô¨ÀÔõ ÁÈóÐ À¡¨¼Â¢ø
¨ÅòÐ Á¨ÉÅ¢Â÷ ¦À¡Õò¾Á¡¸ ÒÄõÀ¢ «ØÐ ÀüÈ¢¨ÉÔõ
¿£í¸¢ô À¢ñ¼õ §À¡ÎÅ¡÷¸û. þÈó¾À¢ý ±ø§Ä¡Õõ Å¢ðÎ
Å¢ÎÅ¡÷¸û.

151. ைகவி' நா( க


அழி
அ63 அற
ெந அ'(6 ேசா உ0) ஐவ ) ேபாயினா"
ைம இ'ட கணா@) மா) இ கேவ
ெம வி'$ ேபாக விைடெகா/@ மாேற.
Å¢¨¼ ¦¸¡ûÙõ Ó¨È :
þÉ¢ô ÀÂÉ¢ø¨Ä ±ýÚ ÁÕòÐÅ÷ ¨¸ Å¢ðΠŢ¼, ¿¢¨É×
¦¸ðÎ ¯Â¢÷ôÀ¢Âì¸õ ¿£í¸, ¦¿ö¢ðÎô À¢¨ºó¾
§º¡ü¨Èî ͨÅò¾ ¿¡ìÌ Ó¾Ä¢Â À狀ó¾¢Ã¢Âí¸û ¦ºÂø
þÆì¸, ¨Á ⺢ ¸ñ¨½ Ô¨¼Â Á¨ÉÅ¢Ôõ ¦ºøÅÓõ
þù×ĸò¾¢Õ츧Š¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¯Â¢÷ §À¡¸ Å¢¨¼
¦¸¡ûÙõ Ó¨È þÐÅ¡Ìõ.

152. ப த பிாி த
படார) க' அ9ற
ஒப
வாசJ) ஒ க அைடதன

* உ கால
ாி3 வ ர ேமேம
அ*ைடயா"க/ அ7த அகறா"கேள.
«ØРŢðÎ ¿£íÌÅ÷ :
¯¼õÀ¡¸¢Â Àó¾ø À¢Ã¢ó¾Ð. ¯Â¢÷¿¢¨Ä¡¸¢Â ¸ÇﺢÂõ
¸ðΠŢðÎ §À¡Â¢üÚ. ¯¼õÀ¢ÖûÇ ´ýÀРš¢ø¸Ùõ
´Õ §ºÃ «¨¼Àð¼É. ÐýÀò¨¾ò ¾Õž¡¸¢Â ¸¡Ä ÓÊ×
Å¢¨ÃÅ¡¸ Å󾨼 «ýÒ¨¼Â ÍüÈò¾¡Õõ À¢ÈÕõ «ØÐ
¿õ¨Á Å¢ð¼¸ýÈ¡÷¸û. ¸¡Ä ÓÊÅ¢ø ¯¼õÀ¢ý ¸ðÎì
§¸¡ôÒ ¸ÄóÐ À¢Ã¡½ý ¿£íÌõ.

153 நா' நாயக ந) ஊ" தைலமக


கா'6 சிவிைக ஒ ஏறி கைடைற
நா'டா"க/ பிெசல ேன பைறெகா'ட
நா' ந)பி நட கிற வாேற.
¿¡ðÊý ¾¨ÄÅý ¸¡ðÎìÌî ¦ºøÖõ Ó¨È :
¿¡ðÎìÌ ¿¡Â¸É¡¸¢Öõ þÚ¾¢Â¢ø Íθ¡ðÎìÌò¾¡ý ¦ºøÄ
§ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ ¯½÷¾ø §ÅñÎõ.

154. $ப
) $ப
) $பதவ )
ெச$ப மதி/ உைட ேகாயிJ/ வா;பவ"
ெச$ப மதி/ உைட ேகாயி சிைத த பி
ஒ$ப அைனவ ) ஓ'ெட தா"கேள.
¾òÐÅí¸û ±øÄ¡õ ¯¼ø «Æ¢Â «Æ¢Ôõ :
¦¾¡ýëüÈ¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ ¿ýÈ¡¸î ¦ºöÂô ¦ÀüÈ Á¾¢ø
Ýúó¾ ¯¼ø ±Ûõ §¸¡Å¢Ä¢ø Å¡úÀÅáÅ÷. ¯¼õÒ «Æ¢Âò
¾òÐÅí¸û ӾĢÂÉ ¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¿£íÌõ.

155. ம
K" ழFA) மா) மைனA)

K" ஒழிய இதண) அ
ஏறி$
ெபா
K" *ற< 3கா அ
ேநா கி

ஊர வா.கிேய ைவ
அகறா"கேள.
º¢¨¾Â¢ø ¨Åò¾É÷ :
Å£Î, Á¨ÉÅ¢, ¦ºøÅõ ¬¸¢Â ÒÈî º¡÷Ò¸û ¿£í¸ ¯Â¢÷
¿£í¸¢Â ¯¼¨Äô À¡¨¼Â¢ø ¨ÅòÐ °ÕìÌô ¦À¡ÐÅ¡¸ô
ÒÈò§¾ÔûÇ Íθ¡ð¨¼ §¿¡ì¸¢ ±ÎòÐî ¦ºýÚ
ÁÂì¸ò§¾¡Î À¡¨¼Â¢É¢ýÚõ ±ÎòÐî º¢¨¾Â¢ø ¨ÅòÐ
Å¢ðÎî ¦ºýÈ¡÷¸û.

156. ைவ63 அக உ9ற


க மனித"க/
அ63 அகலா
எ ன நா) அ )ெபா /
பி63 அ
வா$ பி ெதாட"=) ம9 அவ"
எ63 அகலா நி இைள கிற வாேற.
¦À¡Õ¨Çò §¾Ê šθ¢ýÈÉ÷ :
¯Â¢§Ã¡Î Å¡úó¾¢Õó¾ ¯¼¨Äî Íθ¡ðÊø ¨ÅòÐÅ¢ðÎ
±ø§Ä¡Õõ ¿£í¸¢Â¨¾ì ¸ñÎõ Áì¸û "¾õ ¯Â¢÷ ¯¼¨Ä
Å¢ðÎ ¿£í¸¡Ð" ±ýÚ ¾¡õ §¾Îõ «Õ¨ÁÂ¡É ¦À¡Õû¸Ç¢ø
ÁÂì¸ÓüÚ «¾¨Éò §¾ÎžüÌ «¨ÄóÐ Áì¸û
ÅÕóи¢ýÈ¡÷¸û. ¡쨸 ¿¢¨Ä¡¨Á «È¢óÐõ ¯Ä¸
ÁÂì¸õ ¿£í¸Å¢ø¨Ä.

157. ஆ"
எ7 39ற) ெப( ) ம க@)
ஊ"
ைற காேல ஒழிவ" ஒழி தபி
ேவ"தைல$ ேபா கி விற இ' எாி 5'(
நீ"தைல 5;வ" நீதி இேலாேர.
ӨȨÁÂüÈÅ÷ ¦ºö¨¸ :
Àó¾ÓûÇ ¯ÈÅ¢ÉÕõ Á¨ÉÅ¢Ôõ Áì¸Ùõ °ÕìÌô
ÒÈõ§ÀÔûÇ ¿£÷òÐ¨È Å¨Ã À¢½ò§¾¡Î ÅóÐ ¿£íÌÅ÷.
Å¡ú×ìÌ «Ê¡¸×ûÇ ¾¨Ä¢¨É Á¨ÈòÐ ¾£ ãðÊ À¢ÈÌ
¿£Ã¢ø ¾¨Ä ãúÌÅ¡÷¸û Àó¾ÁüÈÅ÷¸û.

158. வள
இைட 9ற
ஓ" மாநில) 9)
ளதி ம ெகா யவ வைன தா
ட) உைட தா அைவ ஓ எ ைவ$ப"
உட உைட தா இைற$ேபா
) ைவயாேர.
¯¼¨Äô §À¡üÈ¢ ¨Åò¾¢Õì¸ Á¡ð¼¡÷ :
Áñ½¢ø ¦ºöÂô ¦ÀüÈ Ì¼Á¡ÅÐ µðÎìÌ ¬Ìõ. ¬É¡ø
þÈó¾ À¢ý þó¾ ¯¼õÒ ´ýÚìÌõ ¬¸¡Ð. ¯¼õÀ¢ý
þÆ¢× ¯½÷¸.

159. ஐ
தைல$பறி ஆ சைட உள

அைவ $ப
சா"= பதிென'$
ப தJ) ஒப
ப தி பதிைன

ெவ
கிட த
ேம அறிேயாேம.
¯Â¢÷ ¿£í¸¢Â À¢ý ¯¼ø ÀÂÉüÚô §À¡Ìõ :
À¡Ð¸¡Å§Ä¡Î «¨Áì¸ô ¦ÀüÈ ¯¼õÒ ¯Â¢÷ ¿£í¸¢Â À¢ý
ÀÂÉüȾ¡öì ¸Æ¢ó¾Ð.

160. அதி$ பழ) அைற கீைர ந வி


)
ெகாதி உைல$ெப
E; அ' ைவதன"
அதி$ பழைத அைற கீைர வி
உண
கதி எதவ" கா * காேர.
Í츢Äî ͧá½¢¾ì ¸ÄôÀ¡ø À¢Èó¾Å÷ Á¡ñ¼¡÷ :
ͧá½¢¾Á¡¸¢Â «ò¾¢ô ÀÆò¨¾Ôõ Í츢ÄÁ¡¸¢Â «¨Èì
¸£¨Ã Å¢¨¾¨ÂÔõ ¸¢ÇÃ¢ì ¸Õô¨À¡¸¢Â ¯¨Ä¢ĢðÎì
¸ÕÅ¡¸¢Â ܨÆî º¨Áò¾É÷. ͧá½¢¾Á¡¸¢Â «ò¾¢ô
ÀÆò¨¾ Í츢ÄÁ¡¸¢Â «¨È츣¨Ã Å¢òÐ ¯ñÎ º¢ÍÅ¡ö
ÅÇ÷óÐ..ÅÇ÷óÐ.....ÅÇ÷óÐ...À¢ý «ØÐ Á¡ñÎ þÚ¾¢Â¢ø
Íθ¡ðÎìÌî ¦ºýÈ¡÷.

161. ேமJ) க இைல கீ7) வ()* இைல


காJ) இர க' அல ஒ உ
ஓைலயா ேம தவ" ஊ வாியாைம
ேவைலயா ேம தேதா" ெவ/ளி தளிைகேய.
¯¼ø «Æ¢¸¢ÈÐ :
¿Î ¿¡Ê¡¸¢Â ÍØӨɢø À¢Ã¡½¨Éî ¦ºØò¾¡¨Á¡ø
¯¼õÒ «Æ¢óÐ ¦¸Î¸¢ÈÐ.

162.Eட) கிட த
ேகால.க/ இ. இைல
ஆ) இைலய) அ9ற
அதJ)
பாகிறா" சில" பணி அ7தி'
ேத(ய தீயினி தீயைவதா"கேள.
¾£Â¢ðÎ ±Ã¢ò¾É÷ :
¯Â¢÷ ¿¼Éõ ¦ºö¾ ¯¼õÀ¡¸¢Â ܼõ «ôÀʧ ¸¢¼ó¾Ð.
ÓýÉ¢Õó¾ «ÆÌ þô¦À¡ØÐ «ù×¼õÀ¢ø þø¨Ä.
«¨ºó¾¡Êì ¦¸¡ñÊÕó¾ À¢Ã¡½ µð¼Óõ ¿¢ýÈÐ.
«ùÅ¡Ú À¢Ã¡½ý ¿£í¸¢ÂÐõ ¯ÈÅ¢ÉÕõ ¯üÈ¡Õõ ´ôÀ¡Ã¢
¨Åò¾ØÐ ¯¼¨Äî Íð¦¼Ã¢òРŢθ¢È¡÷¸û.

163. 'ைட பிற த


 L நாளினி
இ'ட
தா இைல ஏேத8) ஏைழகா/
ப'ட
பா"மண) பனிர ஆ(னி
ெக'ட
எ7பதி ேக அறிMேர.
±ØÀ¾¡ñÊø ÁÊó¾Ð :
¯¼õÒ ÀòÐ Á¡¾í¸Ç¢ø ¦ÅÇ¢ Åó¾Ð. þРŢÕôÀôÀÊ
«¨Áó¾ ¾øÄ. ÀýÉ¢ÃñÎ ¬ñθǢø «Ð ¯Ä¸
Å¡º¨É ¦À¡ÕóÐõ þ¼Á¡¸ ¬¸¢ÈÐ. ±ØÀÐ ¬ñθǢø
«Ð ÁÊóÐ §À¡¸¢ÈÐ. ÁÉ¢¾ Å¡úÅ¢ý ¿¢¨Ä¡¨Á¨Âô
ÒâóÐ ¦¸¡ûÅ£÷.

164. இ(<சி இ க விள ெகாி ெகாடா


(<ச
அறியா" ழ.வ" 5ட"
வி(<3 இ / ஆவ
அறியா உலக)
ப(<3 கிட
பைத கிற வாேற.
¯¼¨Ä ¿¢¨Ä ±É ¿õÒ¸¢ýÈɧà :
¯¼õÀ¡¸¢Â «¸ø þÕì¸ ¯Â¢Ã¡¸¢Â ¾£À ´Ç¢¨Âì ¸¡Äý
¦¸¡ñÎ ¦ºø¸¢È¡ý. «È¢Å¢øÄ¡¾Å÷¸û ¯¼õÒ «Æ¢Ôõ
¯ñ¨Á¨Â «È¢Â¡Ð «ÃüÚ¸¢ýÈÉ÷. À¢ÈôÀ¡¸¢Â Å¢Ê×õ
«ÕÇ¡¸¢Â þÕÙõ Á¡È¢ Á¡È¢ ÅÕõ ±ýÀ¨¾ ¯Ä¸¢É÷
«È¢Â¡Ð ¿¢¨ÄÂüÈ þó¾ ¯¼¨Ä ¿¢¨Ä¦ÂýÚ ÀüÈ¢ì ¸¢¼óÐ
ÅÕóи¢ýÈÉ÷.
165. மடவிாி ெகாைறய மாய பைடத
உடJ) உயி ) உ வ) ெதாழாம
இட" பட"
ஏழா) நரகி கிட$ப"
ட"பட ெவ தம" E$பி மாேற.
¿Ã¸í¸Ç¢ø ÅÕóÐÅ÷ :
º¢Åý À¨¼ò¾ ¯¼õÀ¢Öõ ¯Â¢Ã¢Öõ ¸ÄóРŢÇíÌõ
§º¡¾¢¨Â Å½í¸¡¾ «È¢Å¢øÄ¡¾Å÷ ÍüÈò¾¡÷ ¸¾Úõ
Åñ½õ ¿Ã¸ò¾¢ø ¸¢¼óÐ Å¡ÎÅ÷.

166. ைடA) திைரA) ெகா9ற வா@) ெகா


இைடA) அ கால) இ த
நேவ
*ைடA) மனிதனா" ேபா) அ$ேபாேத
அைடA) இட) வல) ஆ யிராேம.
ÁýÉɡ¢Ûõ §À¡Ìõ ¯Â¢¨Ãò ¾ÎòÐ ¿¢Úò¾ þÂÄ¡Ð :
ÓÊ ÁýÉáö ¿¡ýÌ Å¨¸î §º¨É Ò¨¼ ÝÆî ¦ºýÈ¡Öõ
À¢Ã¡½ý ¿£íÌŨ¾ò ¾Îì¸ ÓÊ¡Ð.

167. கா ைக கவாி எ கடா" பழி கி எ


பா
ளி ெபயி எ பேலா" பழி6சி எ
ேதா9ைபA/ நி ெதாழி அற6 ெச
ஊ')
Eத *ற$ப'$ ேபான இ E'ைடேய.
¯Â¢÷ §À¡É À¢ýÒ ¯¼ø ¯½÷× «üÚÅ¢Îõ :
¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¯Â¢÷ ¦ÅÇ¢§ÂȢ À¢ý ¯¼õÒ ¯½÷
ÂüÈÐ. þÈó¾ À¢ý þù×¼¨Ä ¸¡ì¨¸ ¦¸¡ò¾¢É¡ø ±ýÉ?
¸ñ¼Å÷ ÀÆ¢ò¾¡ø ±ýÉ? À¡Ã¡ðÊô §Àº¢É¡ø ±ýÉ?
À¡¨Äò ¦¾Ç¢ò¾¡ø ¾¡ý ±ýÉ? ±Ð×õ ÀÂÉüÈÐ.

3. ¦ºøÅ ¿¢¨Ä¡¨Á :

168. அ
@) அரச8) ஆைனA) ேத )
ெபா @) பிற" ெகா/ள$ ேபாவத ன)
ெத @) உயிெரா) ெசவைன6 ேசாி
ம @) பிைன அவ மாதவ) அேற.
º¢Å¨Éî §ºÃ¢ý ¦ºö¾Åõ §Åñ¼¡õ :
¯ÉÐ À¾Å¢, À¨¼, ¦À¡ÕðÌÅ¢Âø ¬¸¢Â «¨Éò¨¾Ôõ
¯ý Áý ºÁÂõ À¢È÷ ¸Å÷óÐ ¦ºøÅ÷. «¾üÌ ÓýÒ
¯Â¢ÕûǧÀ¡§¾ ¦¾Ç¢ó¾ ¯Â¢§Ã¡Î ¿¢¨ÄÂ¡É ¦ºøÅò
¨¾Ô¨¼Â þ¨ÈÅ¨É «¨¼óÐÅ¢Êý ¯ÉìÌ §ÅÚ ´Õ
Á¡¾ÅÓõ §Åñ¼¡õ.

169. இய உ தி.க/ இ/பிழ$* ஒ )

ய உ ெசவைத6 ெசால=) ேவடா


மய அற நாமி வானவ" ேகாைன$
ெபய ெகாட ேபால$ ெப < ெசவ) ஆேம.
¦ÀÕ了øÅõ ¦ÀÈÄ¡õ :
Å¡ÉòÐ ºó¾¢Ãý ´Ç¢ ̨ÈóÐ þÕÇ¡ÅÐ §À¡Ä ¦ºøÅÓõ
̨ÈóÐ þøÄ¡Ð §À¡Ìõ. ±øÄ¡õ ¿¢¨Ä¢øÄ¡¾Ð. «Æ¢Âì
ÜÊÂÐ. ±É§Å ¦À¡Õû ÁÂì¸õ ¿£í¸¢ Á¨Æ§Á¸õ §À¡ýÈ
«Æ¢Â¡¾ ¦ÀÕï ¦ºøÅÁ¡É þ¨ÈÅ¨É ¿¡Îí¸û.
170. தன
சாைய தன உதவா
க
என
மா எ இ $ப"க/ ஏைழக/
உ உயி" ேபா) உட ஒ க$ பிற த

கண
கா ஒளி க ெகா/ளீேர.
«¸´Ç¢¨Â «È¢óÐ ¦¸¡û :
¯Â¢§Ã¡Î Åó¾¡Öõ þù×¼õÒ «Æ¢óÐ §À¡Ìõ. ±É§Å
¯¼õÒ «Æ¢Ôõ ÓýÉ÷ì ¸ñ½¢¼Á¡¸ Å¢ÇíÌõ ´Ç¢¨Âì
¸¡½ §ÅñÎõ.

171. ஈ'(ய ேதN மண) க இரத)


E'( ெகாண"
ஒ ெகா)* இைட ைவதி)
ஓ'(
ர தி' அ
வFயா" ெகாள
கா'( ெகா

ைகவி'ட வாேற.
¦ºøÅõ ¯¨¼Â¡ÛìÌò ¾£¨Á §¿Õõ :
§¾¨É ±Îô§À¡÷ ÅñÎìÌò ¾£íÌ ¦ºöÅ÷. «Ð §À¡Ä
¦ºøÅò¨¾ì ¸Å÷óÐ ¦ºø§Å¡÷ ¦ºøÅõ ¯¨¼Â¡ÛìÌò
¾£íÌ ¦ºöÅ÷. ¦ºøÅõ ¯¨¼Â¡ÛìÌô ÀÂýÀ¼¡¾§¾¡Î
¾£¨ÁÔõ ¦ºöÔõ.

172. ேத9ற ெதளிமி ெதளி தீ" கல.கமி


ஆ9$ ெப கி9 கல கி மல காேத
மா9றி கைளO" ம
உ.க/ ெசவைத
E9ற வ .கா தி கJ) ஆேம.
þÂÁ¨Éò ¾Îì¸Ä¡õ :
¦ÀÕ了øÅõ ¿¢¨Ä¡ɾøÄ. ¸¡Äò¾¡ø, «Ãº¡ø «Ð
̨ÈóÐ §À¡Ìõ. ¸£Æ¡É ¦ºøÅò¨¾ô ¦ÀÕ측Р§ÁÄ¡É
º¢Å ¦ºøÅò¨¾ô ¦ÀÕ츢ɡø ±Á ÀÂõ þø¨Ä.

173. மகி;கிற ெசவ) மா) உடேன


கவி;கிற நீ"மிைச6 ெசJ) கல)ேபா
அவி;கிற ஆ ைக ஓ" Oேப ஆக6
சிமி; ஒ ைவதைம ேத"
அறியாேர.
¸¨Ã §ºÃ ÅÆ¢ :
¦ºøÅÓõ Á¡Îõ ¿¢¨Ä¡ɨŠ«øÄ. þ¨¾ ¯½÷óÐ
ãǢ¢ø ¨Åò¾ Ãò¾¢Éõ §À¡ýÈ ¯Â¢Ã¢ý ¦¾¡¼÷Ò º¢Á¢¨Æò
¾¢ÈóÐ «ù¦Å¡Ç¢¨Âì ¸ñÎ «¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ¡ø àÄ
Å¢óÐ Àà ŢóÐÅ¡¸ Á¡È¢Å¢Îõ.

174. வா;=) மைனவிA) ம க/ உடபிற


தா ) அள= ஏ
எம எப" ஒெபா /
ேம=) அதைன விாி= ெசவா"க'
E=)
ைண ஒ EடJ) ஆேம.
§ÁÄ¡É ¦ÀÕ¨Ç «¨¼ÂÄ¡õ :
´Ç¢ô¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾ ¿¢¨ÉóÐ «î¦ºøÅò¨¾ô
¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡û§Å¡÷ ÜÅ¢ «¨ÆòÐì ¦¸¡ûÙõ §ÁÄ¡É
¦ºõ¦À¡Õ¨Ç «¨¼¾ø ÜÎõ.

175. ேவ'ைக மித


ெமெகா/வா" இ. இைல
N') தறி ஒ ேபா) வழி ஒப

நா'(ய தா தம" வ


வண.கி$ பி
கா'( ெகா
அவ" ைகவி'ட வாேற.
¨¸ à츢ŢÎÅÐ ¦Áöô ¦À¡Õû :
¯È× Ó¨È¨Â ¿¢¨Ä ¿¡ðÊ ¾¡Â¡Õõ ÍüÈò¾¡Õõ ¯¼õ
ÒìÌî Íθ¡ð¨¼ì ¸¡ðÊì ¦¸¡ÎòРŢÎÅ÷. ¬É¡ø ÍØ
Өɢø ÁÉõÀ¾¢Â¢ý ¯¼õÒ ¦¿Î ¿¡û þÕìÌõ. ÍüÈò
¾¡¨Ãì ¸¡ðÊÖõ ¨¸ à츢 Å¢ÎÅÐ ¦Áöô ¦À¡ÕÇ¡Ìõ.

176. உட)ெபா உயிாிைட வி' ஓ) ேபா

அ)பாி3 ஒறிைல அணைல எ0)


வி)பாிசா நிற ெம நம Cத"
3) பாிசைதA< :ழகி லாேர.
þ¨ÈÅ¨É ±ñÏŧ¾ Áý §Å¾¨É¨Âò ¾ÎìÌõ :
¯¼õ¨À Å¢ðÎ ¯Â¢÷ À¢Ã¢Ôõ §À¡Ð þ¨ÈŨÉ
±ñÏŧ¾ Áý §Å¾¨É¨Âò ¾ÎìÌõ ¯À¡ÂÁ¡õ.

4. þǨÁ ¿¢¨Ä¡¨Á :

177. கிழ எ7
ஓ(ய ஞாயி ேம9ேக
விழ க) ேதறா" விழி இலா மா த"
ழ க 5
எ தா6 சில நாளி
விழ க) ேதறா" விய உலேகாேர.
þǨÁ ¿£í¸¢ Å¢Îõ :
¸¢Æ째 ±Øõ ÝâÂý §Áü§¸ Á¨ÈÅÐõ, þÇí¸ýÚ
ÅÇ÷óÐ ãô¦ÀöÐ þÈôÀÐõ þǨÁ ¿¢¨Ä¡Р±ýÀ¨¾
¯½÷ò¾¢É¡Öõ Áì¸û þǨÁ¢ý ¿¢¨Ä¡¨Á¨Â ¯½Ã
Á¡ð¼¡÷.

178. ஆ பல=) கழி தன அ$பைன$


Nெகா ஆ ) *
அறிவா" இைல
நீடன கால.க/ நீ ெகா கி8)
C விள கி 3ட" அறியாேர.
º¢Å ´Ç¢ §¾¡ýÚõ ÅÆ¢ :
¿£ñ¼¸¡Äõ ¯Ä¸¢ø Å¡Øõ §ÀÚ ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¢Ûõ ÀÄ
¬ñθû «È¢Â¡¨Á¢ø ¸Æ¢ó§¾¡Ê Ţθ¢ýÈÉ. àñÎ
¸¢ýÈ Å¢Ç츢ý ͼ÷ §À¡ýÈ þ¨ÈÅ¨É Â¡Õõ ¾í¸û
¯¼Ä¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀÈî ¦ºöÐ «ÅÉÐ «¸ñ¼ ´Ç¢Â¢ø
ÒÌóÐ §ÀÃÈ¢¨Åô ¦ÀÚÅ¡÷ þø¨Ä.

179. ேத
அ9 ஒழி த இளைம கைடைற
ஆ
அ9ற பிைன அாிய க ம.க/
பா
அ9ற க.ைக$ பட"சைட ந திைய
ஓ"
உ9 ெகா/@) உயி" உ/ள ேபாேத.
þǨÁ¢§Ä§Â þ¨ÈÅ¨É «¨¼Ôí¸û :
ãôÒ ±ö¾¢ÂÀ¢ý «Õ¨ÁÂ¡É ¸¡Ã¢Âí¸û ¦ºö ÓÊ¡¾É
Å¡Ìõ ÓÊ¡¾ÉÅ¡Ìõ þǨÁ¡ÉÐ ¿¡û §¾¡Úõ º¢È¢Ð
º¢È¢¾¡¸ò §¾öóÐ ¸¨¼º¢Â¢ø þüÚ ´Æ¢Ôõ. ¯Â¢÷ ¦ºØ¨Á
Â¡É ¯¼Ä¢ø þÕìÌõ §À¡§¾ ¿ó¾¢Â¡¸¢Â þ¨ÈŨÉ
¬Ã¡öóÐ ¦À¡ÕóÐí¸û.

180. வி
)*வ" எைன ெமFய மாத"
க )* தக"
கைட ெகாட நீ"ேபா
அ )ெபாத ெமைல ஆயிைழ யா" 
க )ெபா
கா<சிர. காA) ஒேதேன.
ÓШÁ ¦ÅÚì¸ò ¾ì¸Ð :
þǨÁ¢ø ¦Àñ¸ÙìÌ ¸Õõ¨Àô §À¡ýÚ þÉ¢ìÌõ
¬¼Åý ÓШÁ¢ø ±ðÊ측ö §À¡ýÚ ¸ºôÀ¡ÉÅÉ¡¸
¬¸¢Å¢Î¸¢È¡ý. þǨÁ ¿¢¨Ä¡¾§¾¡Î ÓШÁ ¦ÅÚì¸×õ
ÀÎÁ¡õ.

181. பால இைளய வி த எ ன நிற


கால) கழிவன க) அறிகிலா"
ஞால) கட
அட) ஊ அதா அ(
ேமJ) கிட
வி )*வ யாேன.
þ¨ÈÅý «Ê¨Âî §º÷§Åý :
À¡Äý ±ýÚõ þ¨Ç»ý ±ýÚõ Ó¾¢§Â¡ý ±ýÚõ ÀÕÅ
¸¡Äí¸û Á¡ÚÀÎŨ¾ ¯Ä¸Å÷ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä. þù×ĸò
¨¾ì ¸¼óÐ «¾üÌ §ÁÄ¡¸×ûÇ «ñ¼í¸û °¼ÚòÐ
¿¢ü¸¢ýÈ þ¨ÈÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ¨Â Å½í¸¢ «ýÒ ¦ºö¸.

182. காைல ஏ7 தவ" நிதJ) நிதJ)


மாைல பவ
) வாணா/ கழிவ
)
சாJ) அD ஈச சலவிய ஆகிJ)
ஏ ல நிைன$பவ" இப) ெசதாேன.
Å¡ú¿¡¨Ç Å£½¡ì¸ì ܼ¡Ð :
ãÄ¡¾¡Ãì ¸¼×û ¯Õò¾¢Ãã÷ò¾¢ §¸¡À ã÷ò¾¢Â¡¸¢
´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ §¾¸ò¨¾ «Æ¢ôÀÅá¢Ûõ «Å¨Ãô
¦À¡ÕóÐõ Ũ¸Â¢ø §¾¸õ ¯ûÇ §À¡§¾ «Å¨Ã ¿¢¨Éò
Ðô À¢Ã½Åò¾¢ý Å¢óÐ ¿¡¾í¸¨Çî ¦ºÆ¢ôÒÈî ¦ºöÐ
¦¸¡ñ¼Å÷ìÌ «Å§Ã ÝìÌÁ §¾¸Á¡¸¢Â ´Ç¢Ô¼¨Äò
¾ó¾ÕÙ¸¢È¡÷. Å¡ú¿¡¨Ç Å£ú¿¡Ç¡ì¸¡Ð þ¨ÈŨÉô
¦À¡Õó¾¢ Å¡úÀÅ÷ìÌ þ¨ÈÅý «Õû ¦ºöÅ¡ý.

183. பஊசி ஐ
) ஓ" ைபயி8/ வா7)
ப ஊசி ஐ
) பற ) வி க)
ப ஊசி ஐ
) பனிதைல$ ப'டா
ப ஊசி$ ைபA) பற கிற வாேற.
§Áý¨ÁÂ¡É þ¼òÐìÌî ¦ºøÖõ ÅÆ¢ :
ÀÈóÐ ¦ºýÚ ¾£ÂÉÅü¨Èô ÀüÈ¢ ¯ñÏõ ¸¡ì¨¸ §À¡ýÈ
³óÐ þó¾¢Ã¢Âí¸Ùõ º¢Ãº¢ý §Áø ÀÉ¢ôÀ¼Äõ §À¡Ä Å¢Çí
Ìõ ´Ç¢Â¢ø ¾¨ÄôÀðÎ «¨ÁÔÁ¡Â¢ý ³óÐ þó¾¢Ã¢Âí
¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¯¼õÀ¢ý ¿¢¨É× ¿£í¸¢ §Áý¨Á¡É
þ¼òÐìÌî ¦ºøÄÄ¡õ.

184. கண
) காகதிேரா8) உலகிைன
உ/ நி அள கிற
ஒ) அறிகிலா"
வி உவாைரA) விைன உ வாைரA)
எ உ) $பதி ஈ" ெதாழி தாேர.
Å¡Éô§ÀÚ «¨¼Â§ÅñÎõ :
Ýâ¸¨Ä ºó¾¢Ã¸¨Ä ±ý¸¢È À¢í¸¨ÄÔõ þ¨¼¸¨ÄÔõ
ÁÉ¢¾Ã¢ý ¯¼õÀ¢ø ¯û ¿¢ýÚ «Ç츢ýȨ¾ «¾¡ÅÐ
À¢Ã¡½ þÂì¸õ ¿¨¼¦ÀÚõ Ũà ¬Ôû ̨ȸ¢ÈÐ ±ýÈ
¬òÁ Å¢ò¨¾¨Â ÓôÀÐ ÅÂÐìÌû «È¢ó¾Å÷ Å¢ñÏÚ
Å¡÷. «È¢Â¡¾Å÷ Å¢¨ÉìÌ ¯ðÀðÎ «Øó¾¢ «Æ¢Å¡÷.
ÓôÀÐ ÅÂÐìÌû ¬òÁ Å¢ò¨¾¨Âì ¸üÈÈ¢óÐ ´Ø¸
§ÅñÎõ.

185. ஒறிய ஈெர கைலA) உட உற


நிற
க நிைன கில" நீச"க/
கறிய கால க ழி ைவதபி
ெச அதி O;வ" திைக$* ஒழியாேர.
(இ$பாட 863-) பாடலாக=) வ
/ள
)
ÁÉÁÂì¸õ ´Æ¢Â¡¾Å÷ :
¦À¡Õó¾¢Â À¾¢É¡Ú ¸¨Ä¸Ùõ ¯¼É¡ö ¿¢üȨÄì ¸ñÎõ
¸£Æ¡ÉÅ÷¸û §º¡¼º¸¨Ä ÅÆ¢§Â ¦ºýÚ §ÁøÅ¢ÇíÌõ
þ¨ÈŨÉî º¢ó¾¢ì¸¢ýȡâø¨Ä. º¢É츢ýÈ ¸¡ÄÉ¡¸×ûÇ
¯Õò¾¢Ãý Á£ñÎõ ¸Õô¨À¢ø ¨Åò¾ À¢ý ÁÉ ÁÂì¸õ
´Æ¢Â¡¾Åáöô À¢ÈŢ¢ø Å£úÅ÷.

186. எதிய நாளி இளைம கழியாைம


எதிய நாளி இைசயினா ஏ
மி
எதிய நாளி எறிவ
அறியாம
எதிய நாளி இ
கேடேன.
ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø º¢ò¾¢ ¦ÀÚí¸û :
þǨÁ¢§Ä§Â ¾¢Â¡Éò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ À¢Ã¡½ þÂì¸õ
¯½Ã¡ ¿¢¨Ä¢ø ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø ¿¢ýÚ º¢Å¨Éô Ò¸úóÐ
À¡Ê º¢ò¾¢ ¦ÀÚ¸.

5. ¯Â¢÷ ¿¢¨Ä¡¨Á. ¯¼õÀ¢§Ä ¯Â¢÷ ¿¢¨Ä¡¨Á :

187. தைழ கிற ெச தளி" தமல" ெகா)பி


இைழ கிற
எலா) இற கிற க)
பிைழ$* இறி எ)ெப மா அ( ஏதா"
அைழ கிற ேபா
அறியா" அவ" தாேம.
þÂÁÉ¢¼Á¢ÕóÐ «¨ÆôÒ ÅÕõ :
¦¸¡õÀ¢§Ä §¾¡ýÚõ ¾Ç¢÷, ÁĦÃøÄ¡õ ºÕ¸¡¸ô §À¡ÅÐ
¸ñÎõ ÁÉ¢¾÷¸û ¯Â¢÷ ¯ûǧÀ¡§¾ þ¨ÈÅ¨É Å½í¸
Á¡ð¼¡÷. ±Áý ÅóÐ «¨ÆìÌõ §À¡Ð ܼ þ¨ÈŨÉ
Å½í¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½õ þøÄ¡¾Åáö «Æ¢Å÷.

188. ஐவ" ஒெச விைள


கிட த

ஐவ ) அ6ெசைய கா
வ வ"க/
ஐவ" நாயக ஓைல வ தலா
ஐவ ) அ6ெசைய காவ வி'டாேர.
¯¼ø ±Ûõ Å¢¨Ç ÒÄò¨¾ µõÀ §ÅñÎõ :
À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, Õò¾¢Ãý,Á§¸ÍÅÃý, º¾¡º¢Åý ¬¸¢Â
³ÅÕõ º¢Åý ²Åø ÅÆ¢ ¿¢ýÚ ¯¼õÀ¢Öõ ¯Â¢Ã¢Öõ
¦¾¡Æ¢ø ÒâÅ÷. Å¢¨É Ѹ÷× ÓÊÅ¢ø º¢ÅÉ¢¼Á¢ÕóÐ
þÚ¾¢î º£ðÎ Åó¾Ðõ þó¾ ³ÅÕõ ¯¼õ¨À Å¢ðÎ ¿£í¸¢
Å¢ÎÅ¡÷¸û.

189. மதளி ஒ உள


தாள) இர உள
அ
/ேள வா7) அரச8) அ<3 உ/ள
அ
/ேள வா7) அரச8) அ.ள
மதளி மணா மய.கிய வாேற.
¯¼ø Áñ½¡Ìõ :
Áñ½¡Ä¡¸¢Â ¯¼õÀ¢ø ¯û¦ÅÇ¢ ÍÅ¡ºÁ¡¸¢Â ¾¡Çí¸
§Ç¡Î º£Åý ¬¸¢Â «Ãºý Å£üÈ¢Õ츢ȡý.
«íÌûÇ º£Åý ¯¼õ¨À Å¢ðÎ ¿£í¸¢É¡ø ¯¼õÒ Á£ñÎõ
Áñ½¡öô §À¡¸¢ÈÐ.

190. ேவ.கட நாதைன ேவதா த Eதைன


ேவ.கட
/ேள விைளயா) ந திைய
ேவ.கட) எேற விர அறியாதவ"
தா.க வலா" உயி" தா) அறியாேர.
§Åí¸¼¿¡¾ý °É¡¸×õ ¯¼õÀ¡¸×õ ¯ûÇ¡ý :
º¢Ãº¢ý§Áø ®º¡É¾¢ì¸¢ø Å¢ÇíÌÀÅÛõ Å¡ìÌ ¯ÕÅÁ¡¸
þÕóÐ ¦¸¡ñÎ ¿ÊôÀÅÛõ ¦ÅóÐ §À¡¸¢ýÈ ¯¼õÀ¢
Ûû§Ç Å¢¨Ç¡Îõ ¿õ ¾£Â¡¸ ¯ûÇÅÛÁ¡¸¢Â þ¨ÈŧÉ
«Æ¢¸¢ýÈ ¯¼õÀ¡Ôõ ¯ûÇ¡ý ±ýÈ ¾ý¨Á¨Â «È¢Â¡
¾Å÷ ¯¼õ¨Àò ¾¡í̸¢ýÈ º¢ÅÉÐ þÂø¨ÀÔõ ¯½Ã¡
¾Å÷. º¢Å측𺢧¡Πº£Å측ðº¢Ôõ ´ÕíÌ ¿¢¸Øõ
±ýÀÐ º¢ò¾¡Éó¾õ. þ¨ÈÅ§É °É¡ö ¯Â¢Ã¡ö ¯ûÇ¡ý
±ýÀ¨¾ ¯½÷ó¾Å÷ ¬Õ¢¨Ã ¯½÷ó¾Å÷ ¬Å¡÷.

191. ெச உண"வா திைச ப


) திவாகர
அ உண" வா அள கிற
அறிகில"
நி உணரா" இ நிலதி மனித"க/
ெபா உண"வாாி9 *ண" கிற மாயேம.
»¡É¢Ââ¼õ þ¨ÈÅý ¸Äó¾¢Õ츢ýÈ¡ý :
º¢ÅÝâÂÉ¡¸¢Â þ¨ÈÅý ¯¼õÀ¢ø ¸£Øõ §ÁÖõ ÝÆ×ûÇ
±ðÎò ¾¢¨º¸Ç¢Öõ ¯½÷× ÁÂÁ¡¸ Ţ¡À¢òÐ ¯¾×Ũ¾
¯Ä¸Å÷ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¿¡ý ±Ûõ «¸í¸¡Ãõ ¦¸ð¼
»¡É¢Ââ¼õ «Åý ¸Ä츢ýÈ Á¡Âò¾ý¨ÁÔõ ¯Ä¸Å÷
¯½ÃÁ¡ð¼¡÷.

192. மா தி
தி வர)* இ'ட ப'(ைக
P) அதைன$ ெபாி
உண" தா" இைல
E) க மயி" ெவமயி" ஆவ

ஈ) பிற$*) ஓ" ஆ எ8) நீேர.


«Æ¢Ôõ ¾ý¨Á :
º£Ã¡¸ ¦ºöÂôÀð¼ À𼡨¼ ¸¢Æ¢óÐ ´Æ¢Ôõ. ¸Ã¢Â Á¢÷
¿¨Ã Á¢áÌõ. þ¨¾ì ¸ñÎõ ¯Ä¸Å÷ âÁ¢Â¢ø þÈôÀÐõ
À¢ÈôÀÐõ º¢Ú ¦À¡ØÐ ¾¡ý ±ýÀ¨¾ ¯½÷ž¢ø¨Ä.
±øÄ¡õ «¿¢ò¾¢Âõ.

193.
$பி பாைன ) ஒேற அாிசி
அ$பி 5றி9) அ<3 எாி ெகா/ளி
அ
எாி யாம ெகாமி அாிசி
விதன நா/க@) ேம ெசறனேவ.
¿¡û¸û Å£½¡öì ¸Æ¢ÅРܼ¡Ð :
ÍØӨɡ¸¢Â «¸ô¨À þ¼õ ¦ÀüÈ ¯¼õÀ¡¸¢Â
À¡¨ÉìÌ Å¢óÐÅ¡¸¢Â «Ã¢º¢ ´ý§È¡õ. ¯¼õÀ¢Ûû
§º¡ÁÝâ¡츢ɢ¡¸¢Â «ÎôÒìÌô À¢Ã¡½ý, «À¡Éý,
ºÁ¡Éý, ¯¾¡Éý, Ţ¡Éý ӾĢ ³Å¨¸ Å¡Ôì¸Ùõ
Ţȸ¡Ìõ. ±ø¨ÄÌðÀð¼ ¿¡û¸¨Ç Å£½¡ì¸¡Áø Å¢óÐ
ºì¾¢¨Âò ¾óÐ Á¾¢ «Ó¾ò¨¾ «¨¼Ôí¸û.

194. இ* உ வ இ. இனமல" ேம9ேபா


உப
வாச) அ
ேபா உயி"நிைல
இ*ற நா( நிைன கிJ) 5 ஒளி
க*ற) நிற க 
/ நிலாேன.
ÒÈò§¾ §À¡Ìõ ÁÉò¾¢ø þ¨ÈÅý Å¢Çí¸¡ý :
ÒÈò§¾ ¦ºøÖõ ÁÉò§¾¡Î º£Åý «¸ò¾¡Á¨Ã¢ø
þýÀò¨¾ ¿¡Ê ¿¢¨Éò¾¡Öõ §º¡Á Ýâ¡츢ɢ¡¸¢Â
´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åý §¾¡ýÈ Á¡ð¼¡ý. ÒÈò§¾ ¦ºøÖõ
ÁÉòÐû º¢Åý Å¢Çí¸ Á¡ð¼¡ý.

195. ஆ) விதி நா( அற) ெசமி அ நில)


ேபா)விதி நா($ *னிதைன$ ேபா9மி
நா)விதி ேவ) அ
எ ெசாF மானிட"
ஆ)விதி ெப9ற அ ைம வலா" ேக.
«È¢ó§¾¡÷ìÌî ¦º¡øÄ §ÅñÊÂÐ ´ýÚÁ¢ø¨Ä :
¿øÄ °úÅ¢¨É¨Âô ¦ÀüÚ ÁÉ¢¾Ã¡öô À¢ÈóÐûÇÅ÷¸§Ç!
þó¾ ÁÉ¢¾ô À¢ÈŢ¢ø þýÀõ ¬¸¢ýÈ ¦¿È¢¨Â Å¢ÕõÀ¢
´Øì¸ò¾¢ø ¿¢øÖí¸û. §ÁÄ¡õ ¿¢Äõ ±Ûõ ´Ç¢
Áñ¼Äò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ þ¨ÈÅ¨É ²òÐí¸û. ¬¸¢ýÈ
ÅÆ¢Ôõ §À¡¸¢ýÈ ÅÆ¢Ôõ «È¢ó§¾¡÷ìÌî ¦º¡øÄ §ÅñÊÂÐ
´ýÚÁ¢ø¨Ä.

196. அDவிய) ேபசி அற) ெகட நிலமி


ெவDவிய ஆகி$ பிற" ெபா / வDவமி
ெசDவிய ஆகி6 சிற
உ0) ேபா

தDவி ெகா உமி தைல$ப'ட ேபாேத.
«È¦¿È¢ ´ØÌí¸û :
Åïº¨É §Àº¢ «Èõ «Æ¢Â ¿¼Å¡¾£÷¸û. ¦¸¡Ê§Â¡Ã¡¸¢ô
À¢È÷ ¦À¡Õ¨Çì ¸Åá¾£÷¸û. ¯ñÏõ §À¡Ð ¡§ÃÛõ
¿¡ÊÅâý ´Õ «¸ô¨À ¯½× ¦¸¡ÎòÐô À¢ý ¯ñÏí
¸û. ¯Â¢÷ ¿¢¨Ä¡¨Á «È¢óÐ «ÈÅ¡ú× Å¡Øí¸û.

6. ¦¸¡øÄ¡¨Á. ´Õ ¯Â¢¨ÃÔõ ¯¼õÀ¢É¢ýÚ À¢Ã¢ì¸¡¨Á :

197. ப9 ஆய ந9 Nைச ) பமல"


ம9ேறா" அ0 கைள ெகாலாைம ஒமல"
ந தா" ந க9ற தீப) சித)
உ9 ஆ ) ஆவி அம"
இட) உ6சிேய.
º¢Å⨺ìÌî º¢Èó¾ ÁÄ÷ ¦¸¡øÄ¡¨Á :
ÀüÚì §¸¡¼¡¸¢Â º¢ÅÌÕÅ¢ý ⨺ìÌõ ܼ ÁÄ÷¸¨Çî
¦ºÊ¢ø þÕóÐ ¦¸¡öÐ ¦¸¡øÄ¡¨Á ¿ýÚ. º¢Ãº¢ý
¯îº¢Â¢ø ¯Â¢÷ Å¢ÇíÌÁ¢¼ò¾¢ø âƒ¢ì¸ ¸ñÁÄâý ´Ç¢§Â
¿øÄ Á¡¨Ä¡Ìõ. «¨ºÅüÈ ÁɧÁ º¢Èó¾ ¾£ÀÁ¡Ìõ.
«¸ô⨺ìÌô ÒÈô¦À¡Õû §¾¨Å¢ø¨Ä. ¦¸¡øÄ¡¨Á
±ýÈ Å¢Ã¾òмý ¸ñ¸Ç¢ø «¨ÁÔõ ´Ç¢¨Âì ¦¸¡ñÎ
«¨ºÅüÚ þÕóÐ º¢Ãº¢ý ¯îº¢¨Â Äðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ
¾¢Â¡Éõ ¦ºö §ÅñÎõ.

198. ெகாF ெத Eறிய மா கைள


வF( கார" வF கயி9 றா9க'(6
ெசF நி எ தீவா நரகிைட
நிF) எ நி
வ" தாேம.
¦¸¡øÖ¾¨Ä §Áü¦¸¡ñ¼Å÷ ¿Ã¸ò¾¢ø Å£úÅ÷ :
¦¸¡ø ±ýÚõ ÌòÐ ±ýÚõ ¦º¡øĢ ŢÄí¨¸¦Â¡ò¾
Áì¸¨Ç ±Áà¾÷¸û ÅÄ¢¨ÁÂ¡É ¸Â¢üÈ¡ø ¸ðÊ «Éø
¸ì̸¢ýÈ ¿Ã¸õ §¿¡ì¸¢ ¦ºø ±ýÚõ ¿Ã¸ò¾¢ø ¦¿Îí¸¡Äõ
¿¢ø ±ýÚõ «¾ðÊ ¬¨½Â¢ÎÅ÷.

7.ÒÄ¡ø ÁÚò¾ø. ÒÄ¡ø ¯ñ½¡¨Á :

199. ெபாலா$ *லாைல Qக ) *ைலயைர


எலா . காண இயம த C
வ"
ெசலாக$ ப9றி தீவா நரகதி
மலா க த/ளி றி
ைவ$பாேர.
°ý ¯ñÀÅ÷ ¿Ã¸ò¨¾ «¨¼Å÷ :
¦À¡øÄ¡¾ ÒÄ¡ø ¯½¨Å ¯ñÏõ ¸£úÁì¸¨Ç Â¡ÅÕõ
¸¡Ïõ Åñ½õ ±Á à¾÷¸û ¸¨È¡¨Éô §À¡ýÚ ÀüÈ¢
«Ã¢òÐô À¢ý «Éø ¸ì̸¢ýÈ ¿Ã¸ò¾¢ø ÓШ¸ì ¸£úô
ÒÈÁ¡¸ì ¸¢¼ò¾¢ ¨ÅôÀ÷.

200. ெகாைலேய கள= க/ காம) ெபாEற


மைலவான பாதகமா) அைவ நீ கி
தைலயா) சிவன( சா"
இப) சா" ேதா" 
இைலயா) இைவ ஞானான த
இ தேல.
§ÀâýÀò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ÷ :
¦¸¡¨Ä, ¸Ç×, ¸û, ¸¡Áõ, ¦À¡ö §À;ø ¬¸¢Â¨Å
ÀïºÁ¡ À¡¾¸í¸û ¬Ìõ. «ôÀ¡Åí¸¨Ç ¿£ì¸¢ º¢Ãº¢ý
§Áø ¾¢ÕÅÊÝÊ þýÀõ «¨¼ó§¾¡÷ìÌ þôÀ¡Åí¸Ùõ
«ÅüÈ¡ø ÅÕõ ÐýÀí¸Ùõ þø¨Ä¡õ. þÅ÷¸û
§ÀâýÀò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ¡÷¸û.

8. À¢Èý Á¨É ¿ÂÅ¡¨Á («Îò¾Åý Á¨ÉÅ¢¨Â


Å¢ÕõÀ¡¨Á) :

201. ஆத மைனயா/ அகதி இ கேவ


காத மைனயாைள கா. காைளய"
கா6ச பலாவி கனி உண மா'டாம
ஈ6ச) பழ
 இட" உ9ற வாேற.
À¢È÷ Á¨½Å¢¨Â ¿¡ÎÅÐ «È¢Â¡¨Á :
«ýÒûÇ Á¨ÉÅ¢ Å£ðÊø þÕì¸, À¢Èáø ¸¡òÐ ¨Åì¸ô
ÀðÊÕì¸¢È «Îò¾Å÷ Á¨ÉÅ¢¨Â Å¢ÕõÒõ ¸¡Ó¸÷ -
Å£ðÊø ¸¡öòÐûÇ ÀÄ¡Å¢ý ¸É¢¨Â ¯ñ½¡Áø ¸¡ðÊø
ÀØòÐûÇ ®îºõÀÆò¨¾ ¯ñ½ ÐýÀôÀÎÅÐ §À¡Ä¡õ.
À¢È÷ Á¨ÉÅ¢¨Â ¿¡ÎÅÐ «È¢Â¡¨Á¡Ìõ.
202. தி
தி வள"த
ஓ" ேதமா.கனிைய
அ த) எ எணி அைறயி *ைத
$
ெபா த) இலாத *ளிமா. ெகா)* ஏறி
க 
அறியாதவ" கா அ9றவாேற.
À¢È÷ Á¨ÉÅ¢¨Â Å¢ÕõÒÀÅ÷ ¦¸ÎÅ÷ :
¾Ì¾¢ÂüÈ ÒÇ¢ÂõÀÆõ §À¡ýÈ À¢È÷ Á¨ÉÅ¢¨Â ¿ÂôÀÅý
¾¡Ûõ ¦¸ÎÅ¡ý. «ÅÉÐ ¾ÅÈ¡É ¿¼ò¨¾Â¡ø «Åý
«Õ¨Á¡¸ Á½ó¾ ¿øÄ Á¨ÉÅ¢Ôõ «Æ¢Å¡û.

203. ெபா
/ ெகாட கட8) ேபாதைத ஆ@)
இ / ெகாட மி ெவளி ெகா நிேறா )
ம / ெகா மாத" மய உ வா"க/
ம / ெகாட சி ைதைய மா9றகிலாேர.
Á¡¾÷ ¬¨ºÂ¢ø ÁÂíÌÀÅ÷ :
¦À¡ÕÇ¢ø ÀüÚ¨¼§Â¡Õõ, À¡º «È¢×¨¼§Â¡Õõ ÁÕñ¼
À¡÷¨Å ¦¸¡ñ¼ ¦Àñ¸Ç¢¼õ ÁÂíÌÅ÷. ÁÂì¸ò¨¾
Á¡üÚõ ÅƢ¢ýÈ¢ «Æ¢Å÷.

9. Á¸Ç¢÷ þÆ¢×. (ÀÃò¨¾Â÷ Á¸Ç¢÷ ÀüȢ þÆ¢×) :

204. இைல ந லஆயி8) எ'( ப7தா


ைல ந ல ஆ) க னி ெகா உண ஆகா
ைல நல) ெகா வ ெசவா"ேம
வில ெந<சிைன ெவ
ெகா/ளீேர.
¦ÅÇ¢ò §¾¡üÈò¾¢ø ÁÂí¸ì ܼ¡Ð :
¸Å÷¨Âì ¸¡ðÊ Òý ÓÚÅø ¦ºöÔõ Á¡¾Ã¢¼õ þÕóÐ
Ţĸ¢ Å¢¼ §ÅñÎõ. «Å÷À¡ø ÁÉõ ¦ºøÄ¡Ð ¸¡ò¾¢¼
§ÅñÎõ. ÒÈò§¾¡üÈò¨¾ì ¸ñÎ ²Á¡ÈÄ¡¸¡Ð.

205. மைன* வா"க/ மைனவிைய நா(


3ைன* நீ"ேபா9 3ழி
ட வா..
கனவ
ேபால கசி ெத7) இப)
நனவ
ேபால=) நாட ஒணாேத.
Áí¨¸Â÷ «ýÒ Á¨ÈÂì ÜÊÂÐ :
À¢È÷Á¨É ¦ºø§Å¡÷ «õÁ¨ÉìÌâ Á¡¾¨Ã ¿¡ÊÉ¡ø
Á¨ÄîͨÉ¢ø Ò̸¢ýÈ ¿£÷ ãúÌÅ¡¨Ãî ÍÆ¢ìÌû º¢ì¸
¨Åò¾ø §À¡Ä ¸¡ÁîÍÆÄ¢ø º¢ì¸ ¨ÅòРŢÎõ. ¸É×
§À¡Ä «õÁ¡¾÷ Á£Ð ÍÃ츢ýÈ º¢È¢Â «ý¨À ¿É× §À¡Ä
¯ñ¨Á¡ÉÐ ±ýÚ Å¢ÕõÒ¾ø ܼ¡Ð.

206. இய உ) வா; ைக இள)பி( மாத"


*ய உற$ *F$ *ண" தவ" எ
)
மய உ) வானவ" சா"= இ
எபா"
அய உற$ ேபசி அக ஒழி தாேர.
¦À¡Ð Áí¨¸Ââý þÂøÒ :
«ÆÌ ¦À¡Õó¾¢Â Å¡ú쨸Ԩ¼Â þÇõ¦Àñ, Á¨Æ¨Âì
¸ñ¼ Òø §À¡Ä ¾Ç¢÷ò¾¢Õó¾ §À¡¾¢Öõ - ÁÂí¸¢Â §¾Å¨Ã
¦Â¡ôÀ¡÷ ÅóÐ ¦À¡Õó¾ «Å÷¸û ÓýɧÁ Ò½÷ó¾Å¨Ã
"¦ÅÇ¢§Â þÕõ" ±ýÚ ¦º¡øÅ¡÷. §ÁÖõ ÌÈ¢ôÒ ¦Á¡Æ¢
¡ø ¦ÅÇ¢§ÂÈî ¦º¡øÄ¢ ¿£í¸¢ô §À¡Å¡÷.

207. ைவயகேத மடவாெரா) E( எ


ெமயகேதா" உள) ைவத விதி அ

ைகயகேத க )பாைலயி சா ெகா/


ெம அகேத ெப ேவ)* அ
ஆேம.
»¡É¢Â÷ ÓÊ× :
Áí¨¸Â÷ Üð¼õ ¦ÅÇ¢§Â ¬¨Äì ¸ÕõÀ¢ý º¡Ú
§À¡ýÈÐ. ¯û§Ç §ÅõÒ §À¡ýÈÐ. Áí¨¸Â§Ã¡Î
ÜÎÅРӾĢø þÉ¢ìÌõ. À¢ÈÌ ¸ºìÌõ. þò¾¨¸Â
Áí¨¸Â§Ã¡Î ÜΞ¡ø ±ýÉ ÀÂý?

208. ேகாைழ ஒ7 க) ள) 5 பாசியி


ஆழ நவா" அள$* உவா"கைள
தாழ
ட கி த ககிலாவி(
Nைழ Qைழ
அவ" ேபாகிறவாேற.
Áí¨¸Â÷ Á£Ð ¬¨º ¦¸¡ûÀÅ÷ «Æ¢Å÷ :
Í츢Äò¨¾ Å¢¨Ä Á¡¾Ã¢ý À¡º¢ ÀÊó¾ ¸ÕìÌƢ¢ø ¬Æ
¿ðÎ þýÒÚÅ¡÷¸¨Ç «È¢× Ò¸ðÊò ¾Î측Ţð¼¡ø
Á¨ÈÓ¸Á¡¸î ¦ºýÚ ÒÈš¢Ģø ÒÌóÐ §À¡Â¡ÅÐ «Æ¢óÐ
Å¢ÎÅ÷. Á¡¾Ã¡¨ºÂ¢ø ¦ºøÀŨÃò ¾Î측ŢÊø «Æ¢óÐ
¦¸ÎÅ÷.

10. ¿øÌÃ×. (ÅÚ¨Á) :

209. *ைடைவ கிழி த


ேபாயி9 வா; ைக
அைடய$ ப'டா"க@) அ* இல" ஆனா"
ெகாைட இைல ேகா/ இைல ெகாடா'ட) இைல
நைட இைல நா'( இய.கிறா"க'ேக.
ÅȢ¡÷ìÌ Å¡ú× þø¨Ä :
¯Îò¾¢Â ¬¨¼ ¸¢Æ¢óÐ ÀÂÉüÈÐ §À¡Ä ÅÚ¨ÁÔü§È¡÷
Å¡ú쨸Ôõ ÀÂÉüÚ §À¡ö Å¢Îõ. ÍüÈò¾¡÷¸Ùõ
«ýÀ¢ýÈ¢ Ţĸ¢ Å¢ð¼¡÷. ¦¸¡Îì¸ø Å¡í¸ø þø¨Ä.
¯üº¡¸õ þø¨Ä. ¿¡ðÊø þÕôÀÅá¢Ûõ ¿¡ð§¼¡Î
´ðÊ ¸õÀ£Ã ¿¨¼ þø¨Ä. ÅÚ¨Á¡Ç÷ìÌ ¯Ä¸ Å¡ú×
þø¨Ä.

210. ெபா ழி C"$பா *லாி *லஎ
அ ழி C" ) அ )பட) ேதO"
எ ழி C"
) இைறவைன ஏ
மி
அ ழி C ) அ7 அ9ற ேபாேத.
À¢ÈÅ¢ ¿£ì¸ ÅÆ¢¨Âò §¾ÎÅ£÷ :
Å¢ü¨È ¿¢ÃôÒžüÌâ ÅÆ¢¨Âò §¾ÎŨ¾ Å¢ðÎ
þó¾¢Ã¢Âí¸¨Çò à÷ìÌõ þ¨ÈÅÉÐ ¦À¡Õ¨Ç §º÷ìÌõ
Ò¸¨Æô À¡Îí¸û. À¢ÈÅ¢ìÌ ¸¡Ã½Á¡¸¢Â Å¢¨É ¿£í¸¢É¡ø
Å¢üÚìÌÆ¢ ¾¡§É ¿¢ÃõÀ¢ Å¢Îõ. À¢ÈÅ¢ ¿£ì¸òÐ측É
ÅÆ¢¨Âò §¾¼ Å¢üÚìÌÆ¢ ¾¡§É ¿¢ÃõÀ¢Å¢Îõ.

211. க9ழி Cர கனக ேதவ"


அ ழி C" ைக யாவ" ) அாிய

அ ழி C" ) அறிைவ அறி தபி


அ ழி C ) அ7 க9றவாேற.
Å¢üÚô À¢½¢ ¿£íÌÁ¡Ú :
¯Ä¸Å÷ Å¢üÚì ÌÆ¢¨Â ¿¢ÃôÀ ¦À¡ý¨Éò §¾ÊÉ¡Öõ
«ùÅ¢üÚì ÌÆ¢¨Âì ̨È¡Р¿¢ÃôÒÅР¡Å÷ìÌõ
¸ÊÉÁ¡ÉÐ. þ¨ÈÂÕÇ¡ø «ùÅ¢üÚì ÌÆ¢¨Âò
à÷ìÌõ ¾¢ÕÅÊ»¡Éõ ¦ÀüÈÀ¢ý À¢ÈÅ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡É
Å¢¨ÉÔõ ¿£í¸¢ «ùÅ¢üÚô À¢½¢Ôõ ¿£íÌõ. ¿¢¨ÄÂüÈ
¦À¡Õ¨Ç ¿¡¼¡Ð ¿¢¨ÄÔ¨¼Â ¦À¡Õ¨Ç ¿¡ÊÉ¡ø ÁÄÁ¡Í
¿£íÌõ.

212. ெதாட"
எ7 39ற) விைனயி8) தீய
கட
ஓ" ஆவி கழிவத ேன
உட
ஒ கால
உண" விள ஏ9றி
ெதாட"
நி அDவழி C" கJ) ஆேம.
Àº¢ôÀ¢½¢ ¿£íÌÁ¡Ú :
À¢ÈÅ¢ §¾¡Úõ ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕ¸¢ýÈ ¯¼ÖìÌ ¯ÈÅ¡¸¢Â
ÍüÈò§¾¡Î ¯Â¢ÕìÌ ¯ÈÅ¡¸¢Â þó¾¢Ã¢Âí¸Ùõ Å¢¨É
¨Âì ¸¡ðÊÖõ ¾£¨Á ¦ºöÅÉ. Å¡ú¿¡¨Çì ¸¼óÐ ¯Â¢÷
¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¿£íÌžüÌ Óý§É ¯Ä¸ô¦À¡Õ¨Ç Å¢ðÎ
Á¡ÚÀðÎ ¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç ¿¡Ê ¿£í¸¡¾¢ÕóÐ À¢ÈÅ¢ì
ÌÆ¢¨Âò à÷ôÀ§¾¡Î Àº¢ôÀ¢½¢¨ÂÔõ §À¡ì¸Ä¡õ. þ¨È
¯½÷Å¡¸¢Â Å¢Ç츢¨É ²üÈ¢ ¯Ä¸ ¯ÈÅ¡¸¢Â þÕ¨Çô
§À¡ì¸ §ÅñÎõ.

213. அதன ஆறி8) ஆனின) ேமவி


அதன" ஐவ ) எணிF
ப)
ஒதன வவிைன ஒற அல வா;ைவ
ெவதன ஈசைன ேவ( நிறாேன.
ÅÚ¨Á¢ɢýÚõ ¿£í¸ þ¨ÈÅ¨É ²ò¾ §ÅñÎõ: ¬Ú
«òÐÅ¡Å¢ý ÅƢ¡¸ ¯Â¢÷ì Üð¼õ Å¢¨É¸¨Ç ®ðÊÉ.
¦Áö ӾĢ ³õ¦À¡È¢¸Ùõ ͨŠӾĢ ÒÄý¸û §Áø
§À¡ö ¯Â¢ÕìÌ ±ñ½üÈ ÐýÀí¸¨Çò ¾ó¾É. ÀÄ
¦¸¡Ê Ţ¨É¸û Å¡ú쨸¨Â §Å¾¨Éô ÀÎò¾¢É.
Å¡ú쨸¨Â ¦ÅÚò¾ ÅÈ¢ÂÅý ÅÚ¨Á ¿£í¸¢¼ ®º¨É
§ÅñÊ ¿¢ýÈ¡ý.

11. «ì¸¢É¢ ¸¡Ã¢Âõ - ¾£ µõÒ¾ø :

214. வைச இ வி7$ெபா / வா8) நில8)


திைசA) திைசெப ேதவ" ழா)
விைசய) ெப கிய ேவத தலா)
அைச= இலா அ தண" ஆதி ேவ'கிேல.
§ÅûŢ¢ý ÀÂý :
ÌüÈõ þøÄ¡¾ §ÁÄ¡É Å¡Éò¾¢ø Å¡úÀÅÕõ ¿¢Äò¾¢ø
Å¡úÀÅÕõ, ±ðÎò ¾¢ì̸Ǣø Å¡úÀÅÕõ ¾¢ì̸ÙìÌâÂ
¾¢ìÌô À¡Ä¸÷¸Ùõ §Å¾ò¨¾ Ӿġ¸ì ¦¸¡ñÎ «ó¾½÷
§ÅûÅ¢¨Âî ¦ºö¢ý ¿ý¨Á «¨¼Å¡÷¸û.

215. ஆதி ேவ') அ மைற அ தண"


ேபாகதி நா($ *ற.ெகா
உ0வ"
தா)விதி ேவ( தைல$ப ெம ெநறி
தா) அறிவாேல தைல$ப'டவாேற.
¦Áöó¦¿È¢ ¾¨ÄôÀÎÅ÷ :
§ÅûŢ¢¨Éî ¦ºöÔõ §Å¾§Á¡Ðõ «ó¾½÷ Á£ñÎõ
À¢ÈÅ¢¨Âò ¾Õõ ÍÅ÷ì¸ò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ «ì¸¢É¢ ¸¡Ã¢Âõ
¦ºöÐ ¾¡Éõ ¦¸¡ÎòÐ ¯½¨Å ¯ð¦¸¡ûÅ÷. À¢ÈÅ¢ìÌ
šá¾ ¦¿È¢Ô¼ý ¾í¸Ù¨¼Â Å¢¾¢Âò ¾¡í¸§Ç ¿¢îºÂõ
¦ºöÔõ ¦Áöó¦¿È¢¨Â ¯½÷ó¾Å÷ ¾í¸Ù¨¼Â «È¢¨Åî
º¢Ãº¢ø ¦ºÖò¾¢ Å¡úÅ÷.

216. அைண
ைண அ தண" அ.கிA/ அ.கி
அைண
ைண ைவததி உ'ெபா ளான
இைண
ைண யாம
இய.) ெபா7

ைணயைண யாயேதா" Cெநறி யாேம.


0216: ¯ñ¨Á ¦¿È¢ : þøÄÈò¾¢ø ¯ûÇ «ó¾½÷ ÒÈò§¾
µõÒõ «ì¸¢É¢Â¢ý ¾òÐÅò¨¾ «¸ò§¾ ¯½÷óÐ
Á¨ÉÅ¢§Â¡Î ÜÊî ¦ºöÐ «¾ý ¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç
¯½÷óÐ º¢Åºì¾¢Â¡¸ ±ñ½¢ ¡Áò¾¢ø «¾¡ÅÐ ¦À¡ØÐ
ÒÄ÷žüÌ ¬Ú ¿¡Æ¢¨¸ìÌ Óý þ츢â¨Â ¦ºöŧ¾
¦À¡Õóи¢ýÈ Ð¨½Â¡É ¦Áý¨ÁÂ¡É ¦¿È¢Â¡õ.
Á¨ÉÅ¢§Â¡Î ¦À¡Õó¾¢î ¦ºöÅÐ ¾¡ý ºó¾¢Ã Áñ¼Äõ
«¨Ážü¸¡É ¯ñ¨Á ¦¿È¢Â¡Ìõ.

217. ேபா
இர ஓதி$ *ாி

/ ெசதி'
மா
இர ஆகி மகி;
உடேன நி9)
தா
இர ஆகிய தண) பறைவக/
ேவ
இர ஆகி ெவறி கிறவாேற.
¬ñ, ¦Àñ ÜðÎÈ× þ¨ÈÅ¨É ¿¢¨ÉóÐ «¨ÁÂ
§ÅñÎõ :
«Õ¨Ç ±ñ½¢ ¬ñ ¦Àñ §º÷쨸¨Â Å¢ÕõÀ¢ô
Òâó¾¡ø Ìñ¼Ä¢É¢ Å¢Çí¸¢ §Á§ÄÈ¢Ôõ º¢üºò¾¢ þÕû ¿£í¸¢
´Ç¢Â¡Ôõ Å¢ÇíÌõ. «Õ¨Ç ±ñ½¡Ð Íì¸¢Ä Í§Ã¡½¢¾
¸Äô§ÀüÀð¼¡ø ¬Ïõ ¦ÀñÏõ ÁÂì¸ò ¨¾§Â
«¨¼¸¢ýÈÉ÷.

218. ெநநி எாிA) ெந<3டேர ெச


ைமநி எாிA) வைக அறிவா" க'
ைமநி அவி;த மதின) ஆ) எ)
ெசநிற ெசவ) தீய
ஆேம.
ÒÕÅ Áò¾¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ ͼ÷ :
¬ñ ¦Àñ ÜðÎÈŢɡø ¯ñ¼¡Ìõ ¯½÷§Å¡Î §Á§Ä
¦ºýÚ ÒÕÅ Áò¾¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ ͼâ¨É «È¢Â §ÅñÎõ.
ÁÄ¿£ì¸õ ¦ÀÚõ «ó¿¡û ¿ýÉ¡Ç¡Ìõ. ±ô§À¡Ðõ ¯¼Ä¢ø
¿¢¨Ä¦ÀüÈ ¦ºøÅÁ¡¸¢Â º¢Åý «ó¾ «ì¸¢É¢§Â¡õ.

219. பாழி அகJ) எாிA) திாிேபா இ'


ஊழி அகJ) உவிைன ேநா ப ல
வாழி ெச
அ.கி உதி க அைவ வி7)
Oழி ெச
அ.கி விைன 3 மாேம.
Å¢¨É ӾĢ¨Š¿£íÌõ :

§Â¡É¢ Ìñ¼òÐû ¯ûÇ «ì¸¢É¢¨Âò ¾£ôÀó¾õ §À¡ø


§Á¦ÄØõÀÊ ¦ºö¾¡ø «¨¼¸¢ýÈ Å¢¨É¸Ùõ §¿¡ö¸Ùõ
ÓÊ× ±ö¾¢ ¿£íÌõ. ¸£§Æ ¯ûÇ «ì¸¢É¢ §Á§Ä ¿¢¨Ä
¦ÀüÈ¡ø Å¢¨É ӾĢ¨Š¦¸Îõ. «Åü¨Èò ¾¡í¸¢ÔûÇ
Å¢¨É¸¨ÇîÍðÎ §ÁÖõ«¨Å ²üÀ¼¡Áø ¸¡ìÌõ.
(Å¡ƒ§À¡¸õ)

220. ெப
<ெசவ) ேக எ ேன பைடத
வ <ெசவ) த த தைலவைன நா)
வ <ெசவ
இப) வ ர இ
எணி
அ <ெசவ
ஆதி ேவ'க நிறாேர.
º¢Å¡ì¸¢É¢ Å¢Çí¸ «ì¸¢É¢î ¦ºÂø ¦ºö §ÅñÎõ :
¦À¡ýÛõ Á½¢Ôõ §¸ðʨÉò ¾Õõ Óý§É, «Õ¨Á¡É
»¡Éî ¦ºøÅò¨¾ «Ç¢ò¾ ¾¨ÄÅÉ¡¸¢Â º¢Å¨É ¿¡Îí¸û.
§ÁÄ¡É º¢Å¡ì¸¢É¢ º¢Ãº¢ý §Áø ¯¾¢ôÀ¨¾ ¿¢¨ÉóÐ »¡Éî
¦ºøÅò¨¾ ¿¡Ê «ì¸¢É¢ ¸¡Ã¢Âõ ¦ºöÔí¸û.

221. ஒ3டராைன உல$* இF நாதைன


ஒ3ட" ஆகி எ உ/ள
இ கிற
க3டேரா உல ஏ7) கட த அ
த3ட" ஓம தைலவ8) ஆேம.
º¢Å§É µÁòÐìÌâ ¾¨ÄÅý :
´Ç¢Â¢ý ÅÊÅ¡ÉÅÛõ «Æ¢Å¢øÄ¡¾ÅÛõ, ²Ø ¯Ä¨¸Ôõ
¸¼ó¾ ÌÇ¢÷ó¾ ͼáÉÅÛõ ´Ç¢ Á¢ì¸ ͼḢ ±ý ¯ûÇò
¾¢ø ±Øó¾ÕǢ¢ÕìÌõ ¸ñ ´Ç¢Â¡ö ¯ûÇÅÛÁ¡¸¢Â
º¢Å§É µÁòÐìÌâ ¾¨ÄÅÛõ ¬Å¡ý.

222. ஓம
/ அ.கியி உ/ உள எ)மிைற
ஈம
/ அ.கி இரத) ெகா/வா உள
ேவம
/ அ.கி விைள= விைன கட
ேகாம
/ அ.கி ைர கட தாேன.
þ¨ÈÅý «ì¸¢É¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ «Õû ¦ºöÅ¡ý :
¯¼Ä¢ý º¸Ä «ì¸¢É¢ ¸¡Ã¢ÂòÐìÌõ º¢Åý Á¨Èó¾¢ÕóÐ
¯¾×¸¢È¡ý. þÈó¾ À¢ÈÌ º¡ÃÁ¡¸¢Â ÝìÌÁ ¯¼Ä¢Öõ
¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌÅ¡ý. ¦¿öÂô ¦ÀüÈ ¬¨¼ ¯Ãõ
¦ÀÚ¾ø §À¡Ä Å¡ºÉ¡ åÀÁ¡É Å¢¨É¸û º¢ìÌñÎ ¸¼ø
§À¡ø ¦ÀÕ¸¢ Ţθ¢ýÈÉ. ¬ýÁ¡ º¢Åò¨¾ §¿¡ì¸¢î
º¢ó¾¨É¨Âì ¸¨¼Å¾¡§Ä ´Ä¢ìÌõ ¿¡¾ ´Ä¢ ²üÀðÎ
Å¢¨É ¦¸Îõ.

223. அ.கி நி


) அ தவ" ஆரண

த.கி இ ) வைக அ / ெசதவ"


எ.) நிதி இைள$ப$ ெப )பதி
ெபா.கி நி
) *கழ
வாேம.
þõ¨Á þýÀò¨¾Ôõ ÁÚ¨Á þýÀò¨¾Ôõ «¨¼Å÷ :
«ì¸¢É¢¨Â º¢ÃÍìÌì ¦¸¡ñÎ ¦ºøÖõ ¾¢ÈÓ¨¼ÂÅ÷
¨Å¾£¸¡ì¸¢É¢¨Â ¸¡Õ¸¡Àò¾¢É¢§Â¡Î ܼ ÅÇ÷ò¾ÅáÅ÷.
ÁÚ¨Á¢ø À¢ÃõÁ §Ä¡¸õ ӾĢÂÅüÈ¢ø ¾í¸¢
þ¨ÇôÀ¡È×õ þõ¨Á¢ø §Áø µí̸¢ýÈ Ò¸Øõ «Å÷ìÌ
¯ñ¼¡õ. «ì¸¢É¢ ¸¡Ã¢Âõ ¦ºöÀÅ÷ þõ¨Á þýÀò§¾¡Î
ÁÚ¨Á¢Öõ þýÀõ ¦ÀÚÅ¡÷.

12. «ó¾½÷ ´Øì¸õ. «ó¾½÷ ´ØÌõ Ó¨È :


224. அ தண" ஆேவா" அெதாழி Nேளா"
ெச தழ ஓ)பி $ேபா
) நியம) ெச
த) த வ ந9க ம
நி ஆ. இ'6
ச திA) ஓதி6 சட. அ$ேபா"கேள.
À¢ÈÅ¢¨Â «ÚôÀ÷ :
«ó¾½Ã¡É «È§Å¡÷ À¢ÈÅ¢¨Â ´Æ¢ìÌõ ¦¾¡Æ¢ø âñ¼Å÷
¬Å¡÷. «ì¸¢É¢ ¸¡Ã¢Âõ ¦ºöÐ ãýÚ §Å¨Ç¸Ç¢Öõ
¾ÁìÌâ ¾ÅÁ¡É ¿øÄ ¦ºÂ¨Äò ¾ÅÈ¡Áø ¦ºöРŢðÎ
Á¡¨Äì ¸¼ý¸¨ÇÔõ ¦ºöÐ ÓÊôÀ÷.

225. ேவதா த) ேக'க வி$ெபா $பத$


ேபாதா த மான பிரணவ
/ * 
நாத த ேவதா த ேபாதா த நாதைன

அ த) எனா
க இ*ேவா"கேள.
Ðâ ¿¢¨Ä¢ø Å¢ÇíÌÅ¡÷ :
«ì¸¢É¢ ¸¡Ã¢Âõ ¦ºöÔõ «ó¾½÷ "¾òÐÅÁ…¢ - «Ð ¿£
¬¸¢È¡ö" ±ýÈ Á¸¡ š츢Âô ¦À¡ÕÇ¡¸¢Â À¢Ã½ÅòÐû
´Îí¸¢ þýÒÚÅ÷. ¿¡¾õ ¸¼ó¾¾¡Ôõ, ¯À¿¢¼ò¾¢ý ¯îº¢
¡Ôõ Å¢ÇíÌõ ¾¨ÄÅ¨É þÐ ¾¡ý ÓÊ× ±ýÚ ±ñ½¡
Áø ÓôÀ¾ò¨¾Ôõ ¸¼óÐ Ðâ ¿¢¨Ä¢ø Å¢ÇíÌÅ¡÷¸û.

226. காய திாிேய கசாவிதிாி
ஆத9 உவ$ப" ம திர) ஆ. உனி
ேநயேத" ஏறி நிைன=9 ேநய
ஆ
மாய
/ ேதாயா மைறேயா"க/ தாேம.
¸¡Âò¾¢Ã¢ Áó¾¢Ãò¾¡ø ¦ÅüÈ¢ÔÕÅ÷ :
¸¡Âò¾¢Ã¢Â¡ö ±ñ½ôÀÎõ ¸¾¢ÃÅÉ¡É º¡Å¢ò¾¢Ã¢¨Â
«ó¾½÷ ¸¡Âò¾¢Ã¢ Áó¾¢Ãò¾¡ø ¦ºÀ¢ôÀ÷. «ýÀ¡ø
º¢Åò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢ ¸¡Âò¾¢Ã¢ Áó¾¢Ãò¾¢ý Ш½Â¡ø
Á¡¨Â¨Â ¦ÅýÈÅáÅ÷.

227. ெப ெநறி யான பிரணவ) ஓ"

 ெநறியா உைர E( நாேவத


தி ெநறி யான கிாிைய இ

ெசா ப) அ
ஆேனா"
களி பா"$பாேர.
ÌüÈõ «üÈ «ó¾½÷ þÂøÒ :
Óò¾¢ ¦¿È¢Â¡É À¢Ã½Åò¨¾ò ¦¾Ç¢óÐ - ÌÕ ¯À§¾ºõ
¦ÀüÚ - Á¸¡ š츢Âõ ¯½÷òÐõ «òÐÅ¢¾ ¦¿È¢Â¢ø
«¸ÅÆ¢À¡ðÊø þÕóÐ - À¢ÃõÁ ¦º¡åÀÁ¡ÉÅ÷¸û ÌüÈÁüÈ
«ó¾½÷¸û.
" µõ " ±ýÈ ´Õ ¦º¡ø À¢Ã½Åõ ±ÉôÀÎõ. þ·Ð «, ¯,
Å¢óÐ, ¿¡¾õ ±É ³óÐ À¢Ã¢Å¡¸×ûÇÐ. µõ ±Ûõ µ¨º
¸ñ¼ò¾¢ø þÕóÐ ¨Å¸Ã¢ š째¡¨ºÔ¼ý ¦ÅÇ¢§Â
À¡öŨ¾ àÄô À¢Ã½Åõ «¾¡ÅÐ µõ ±Ûõ ºò¾õ
±ý¸¢§È¡õ. àÄô À¢Ã½Åõ ¸¢Ã¢¨Â¢ø Å¢ÇíÌÅÐ. µõ
±ýÈ µ¨º¨Â ¦ÁÇÉÁ¡¸ ÁÉòÐìÌû µÐõ §À¡Ð ãÄ¡
¾¡Ãò¾¢ø ¦¾¡¼í¸¢ ¸ñ¼ò¾¢ý§Áø ´Ç¢Â¡¸ «¨Á¸¢ÈÐ. þÐ
ÝìÌÁÀ¢Ã½Åõ. ¸ñ¼ò¾¢ø þÕóÐ ¨Å¸Ã¢ ¦ÅÇ¢§Â
¦ºøÄ¡Áø ¸À¡Äõ §¿¡ì¸¢ô À¡öŨ¾î ÝìÌÁ À¢Ã½ Åõ
±ý¸¢§È¡õ. ÝìÌÁô À¢Ã½Åõ ¾¢Â¡Éô ¦À¡ÕÇ¡ö ¦ÀâÂ
¯À§¾ºÁ¡ö, §Å¾¡ó¾ Äðº¢ÂÁ¡ö, º¢ò¾¡ó¾ ÓÊÅ¡ö º¸Ä
Á¾ò¾¢ÉÕõ ¦¾¡Øõ Žì¸ô ¦À¡ÕÇ¡ö ¯ûÇÐ.

228. சதிய) தவ) தா அவ ஆதJ)


ெமத) இ திய) ஈ'(ேய வா'டJ)
ஒத உயி"க/ உடா உண"=9
ெபத) அதJ) ஆ) பிரமேம.
À¢ÃõÁõ ¬Ìõ ¿¢¨Ä :
¦Áöô ¦À¡Õ¨Ç «¸ò¾¢ø §¿¡ì¸¢ò - ¾ü§À¡¾õ þÆóÐ -
þ¨Çô À¢¨Éò ¾Õõ þó¾¢Ã¢Âí¸¨Çô ÒÄý¸Ç¢ý ÅÆ¢
¦ºøÄ¡Ð ¾ÎòÐ ¿¢ÚòÐÀÅ÷ þÕÅ¢¨É ´ò¾ ¯Â¢÷¸Ç¡ö
»¡Éõ ¦ÀüÚ Àó¾ò¨¾ ¿£ì¸¢ À¢ÃÁõ ¬Å¡÷. À¢Ã½Åò¨¾
¯½÷󧾡÷ ¸ðÊýÈ¢ À¢ÃÁÁ¡Å¡÷.

229. ேவதா த. ேக'க வி


)பிய ேவதிய"
ேவதா த. ேக' த) ேவ'ைக ஒழி தில"
ேவதா த) ஆவ
ேவ'ைக ஒழி திட)
ேவதா த. ேக'டவ" ேவ'ைக வி'டாேர.
¬¨ºÂ¢øÄ¡¾ þ¼§Á §Å¾¡ó¾õ :
§Å¾ò¾¢ý ÓÊÅ¡É ¯À¿¢¼ò¨¾ì §¸ð¸ Å¢ÕõÒõ «ó¾½÷
§Å¾¡ó¾ò¨¾ì §¸ðÎõ ¾õ ¬¨º¨Â Å¢¼Å¢ø¨Ä. Å¡ö
§Å¾¡ó¾õ §Àº¢ô ÀÂÉ¢ø¨Ä. ¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Çì
§¸ðÎò ¦¾Ç¢óÐ º¢ó¾¢òÐ «ÛÀÅò¾¢ø ¿¢ü¸ §ÅñÎõ.
«ô¦À¡ØÐ ¾¡ý ¬¨º ¿£íÌõ.
¬¨º Å¢ð¼ þ¼§Á §Å¾¡ó¾õ ¬Ìõ.

230. LJ< சிைகA) QவF பிரமேமா


Lல
கா"$பாச Qசிைக ேகசமா)
Lல
ேவதா த) Qசிைக ஞானமா)
LJைட அ தண" கா0) QவFேல.
á¨ÄÔõ º¢¨¸¨ÂÔõ ¦¸¡ûÅмý ¯ñ¨Á¨ÂÔõ ¯½Ã
§ÅñÎõ:
¦ÅÚÁ§É âßø «½¢Å¾¢ø ÀÂý þø¨Ä. þ¨¼ À¢í¸¨Ä
ÍØӨɧ âßÄ¢ý ÓôÀ¢Ã¢Â¡Ìõ. þõ ãýÚ ¿¡Ê¸¨Ç
Ôõ ´ýȡ츢 ¯½÷ŧ¾ Á¨È ÓÊ×. «¾ý ÀÂÉ¡¸ À¢ÃÁ
¿¡Ê º¢ÃóÐ º¢Ãº¢ø »¡Éõ Å¢ÇíÌõ. ¦À¡Õû ¯½÷óÐ
âß¨Ä «½¢ó¾ «ó¾½÷ìÌò ¦¾Ç¢× ¯ñ¼¡Ìõ.

231. சதிய) இறி தனிஞான தானிறி


ஒத விடய) வி' ஓ ) உண"விறி$
பதிA) இறி$ பர உைம யிறி$
பிேத) 5ட" பிராமண" தா) அேற.
«ó¾½÷ ¬¸¡¾Å÷ :
¦Áöô ¦À¡Õû «È¢Å¢øÄ¡¾ÅÕõ, ÁÉò§¾¡Î ¦À¡Õó¾¢Â
Å¢„ šº¨É¸¨Ç ¿£òÐ ¯ñ¨Á¨Â ¯½Õ¸¢ýÈ
¯½÷× þøÄ¡¾ÅÕõ, ¦ÁöÂ¡É Àì¾¢ þøÄ¡¾ÅÕõ,
§ÁÄ¡É ¦À¡Õû ´ýÚ ¯ñÎ ±ýÚ «È¢Â¡¾ÅÕõ
«ó¾½Ã¡¸ Á¡ð¼¡÷.

232. திெநறி ஆகிய சி


அசி
இறி
 ெநறியாேல பத) ேச"

க ம நியமாதி ைகவி' கா0)

ாிய சமாதியா) Cமைறேயா" ேக.


´Ç¢Ô¼ý ¿¢üÀ÷ :
§Áý¨ÁÂ¡É À¢Ã½Å ¦¿È¢Â¢ø «È¢×õ «È¢Â¡¨ÁÔõ þýÈ¢
ÌÕ ¯À§¾ºò¾¢É¡§Ä ¾¢ÕÅʨÂô ¦À¡Õó¾¢ À¢Ã½Å¦¿È¢
¢ø ¦ºýÚ ÒÈ츢â¨Â¸¨Ç Å¢ðÊÕìÌõ àö¨Á¡É
«ó¾½÷ ´Ç¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÈø ÜÎõ.

233. மைறேயா" அவேர மைறயவ" ஆனா


மைறேயா"த) ேவதா த வாைமயி Cைம
ைறேயா"த ம9/ள ேகாலாகலெம
அறிேவா" மைறெதாி த அ தணராேம.
«ó¾½÷ §Å¾ò¨¾ ÁðÎõ µ¾ §ÅñÎõ :
§Å¾ÁøÄ¡¾ À¢È áø¸¨Çì ¸ü¸¡Ð ´Ðì̾ø ¿øÄÐ.
àö¨ÁÂ¡É §Å¾í¸¨Çì ¸üÚ ¦À¡Õû ¯½÷óÐ µÐÀŧÃ
«ó¾½Ã¡Å¡÷. «ó¾½÷ À¢È áø¸¨Çì ¸øÄ¡Ð
§Å¾ò¨¾§Â µÐÅ¡÷.

234. அ தைம Nட அ மைற அ த


6
சி ைதெச அ தண" ேச < ெச7)*வி

த இைல நரபதி நறா)
அ திA< ச திA) ஆதி ப0ேம.
¯ñ¨Á «ó¾½÷ :
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼Óõ «Õû ¯ûÇí¦¸¡ñ¼, §Å¾
ÓÊÅ¡¸¢Â º¢Åò¨¾§Â þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¢¨ÉìÌõ «ó¾½÷
Å¡Øõ âÁ¢ ÅÇõ ÌýÈ¡¾ âÁ¢. «ó¾ ¿¡ðÎ ÁýÉÛõ
¿øÄÅɡ¢ÕôÀ¡ý. «ó¾ ¿¡ðÎ «ó¾½÷ ¸¡¨Ä Á¡¨Ä
þÕ §Å¨Ç¸Ç¢Öõ ¬Ì¾¢ ¦ºöÅ¡÷¸û.

235. ேவதா த ஞான) விள.க விதி இேலா"


நாதா த ேபாத) ந0கிய ேபா க

ேபாதா தமா) பரபா *க$ * கதா


நாதா த திA) சிதிA) ந0ேம.
º¢ò¾¢ ±öÐÅ÷ :
§Å¾¡ó¾ ¦¿È¢Â¢ø ¿¢Ã¡¨ºÂ¡ö ¿¢ýÚ »¡Éõ «¨¼Å¾ü
Ìâ °ú þøÄ¡¾Å÷ ¿¡¾¡ó¾Óò¾¢ À¾õ «¨¼Å÷. «È¢Å¢ý
ÓÊÅ¡õ »¡Éõ ¯ñ¼¡¸ô ¦ÀüÚô ÀÃò¨¾ «¨¼ó¾¡ø
¿¡¾¡ó¾ Óò¾¢Ô¼ý þó¾ ¯Ä¸ò¾¢ø º¢ò¾¢Ôõ «¨¼Å÷.

¨Åá츢Âò¾¡ø «¨¼Ôõ ¦¿È¢ §Å¾¡ó¾ ¦¿È¢. §¾¸ò¾¢ø


þÈí¸¢ÔûÇ ¬ü鬀 «¾ý þÂø¨À Á¡üÈ¢ °÷òÐÅ Ó¸
Á¡ì¸¢ô À¢Ã½Å §¾¸õ ¦ÀÈî ¦ºöÔõ ¦¿È¢ ¿¡¾¡ó¾ ¦¿È¢
¡Ìõ. À¢Ã½Å §¾¸¢¸û º¢ò¾¢¨ÂÔõ Óò¾¢¨ÂÔõ ¦ÀÚÅ÷.
236. ஒ) இர) ஒ .கிய கால

ந) இ
) நல)பல ேபசி8)
ெவ விள.) விகி"தைன நாவ"
ெச வண. தி =ைடேயாேர.
(இ$பாட 2536-) பாடலாக=) வ
/ள
)

º¢Å¨É§Â ¿¡ÎÅ÷ :
À¢Ã¡½Ûõ ¯ðÍÅ¡º ¦ÅÇ¢ÍÅ¡ºí¸Ùõ «¼í¸¢Â ¸¡ÄòÐ
Á¸¢ú¡¸ þÕóÐ ¿ý¨Á§Â ÀÄ §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡Öõ
§ÁÄ¡É Óò¾¢¨Âô ¦ÀÚõ ¦ºøÅ÷¸û ¡Åü¨ÈÔõ ¸¼óÐ
Å¢ÇíÌõ º¢Åò¨¾§Â ¿¡ÎÅ÷.

237. தாேன வி) ப9 இர) தாிதிட


யாேன விட$ப) ஏ
ஒைற நாடா

N ேம= நாக *ணிய ேபாகனா


ஓ ேம=) ஓ" ஆதி அவி உணேவ.
¬Ì¾¢ ¯ñ½ô ÀüÚ¸û ¿£íÌõ :
þ¨ÈÅ¨É ±ñ½¢¼ "¡ý" ±ýÈ «¸ôÀüÚõ "±ÉÐ" ±ýÈ
ÒÈôÀüÚõ ¾¡§É ¿£íÌõ. ¿¡ý ±Ûõ «¸í¸¡Ãõ
«ÚÀðΠŢÎõ. À¢ýÉ÷ ±Ð ´ý¨ÈÔõ §¾¼¡Ð âÅ¢§Ä
¦À¡Õó¾¢Â À¢ÃÁ¨Éô §À¡Äô Òñ½¢Âò¨¾ Å¢ÕõÀ¢Â
ÅÉ¡ö ¬Ì¾¢ ¦ºöÂôÀÎõ «Å¢¨Â ¯ñ½§Å À¢Ã½Åõ
¦À¡ÕóÐõ.

13. þẠ§¾¡¼õ («ÃºÛìÌâ ÌüÈõ) :

238. கலா அரச8) கால8) ேந" ஒ$ப"


கலா அரசனி9 கால மிகநல
கலா அரச அற) ஓரா ெகா எபா
நலாைர கால ந0க நிலாேன.
¸¡Äý Á¢¸ ¿øÄÅý :
¸ü¸ §ÅñÊÂÅü¨Èì ¸øÄ¡¾ ÁýÉÛõ þÂÁÛõ ´ôÀ÷.
¸øÅ¢ «È¢× þøÄ¡¾ «Ãºý «Èò¾¢ý ÅÆ¢ ¬Ã¡Â¡Áø
¦¸¡ø ±ýÚ ¬¨É¢ÎÅ¡ý. þÅý þÂÁ¨É Å¢¼
§Á¡ºÁ¡ÉÅý. «Èò¾¢ý ÅÆ¢ ¿¢üÌõ ¿øÄŨà þÂÁý
¦¿Õí¸ Á¡ð¼¡ý. «ó¾ Ũ¸Â¢ø ¸øÅ¢ «È¢× þøÄ¡¾
ÁýÉ¨É Å¢¼ þÂÁý Á¢¸×õ ¿øÄÅý.

239. நா/ேதா) மனவ நா'( தவெநறி


நா/ேதா) நா( அவெநறி நாடாேன
நா/ேதா) நா ெக5ட ந0மா
நா/ேதா) ெசவ) நரபதி ேம.
«Ãºý Ó¨È ¦ºÖò¾¡Å¢ð¼¡ø ÅÇõ ̨ÈÔõ :
«Ãºý ¾ý ¿¡ðÊø ¾¢É󧾡Úõ ¿ý¦ÉȢ¢¨É Өȡ¸
¬Ã¡öóÐ ¿£¾¢ ӨȨÁ ¦ºö §ÅñÎõ. þøÄ¡Å¢ð¼¡ø
¿¡û §¾¡Úõ ¿¡ðÊý ÅÇõ ÌýÚõ. Áì¸Ç¢¨¼§Â
«È¢Â¡¨Á ÅÇÕõ. «ÃºÉ¢ý ¦ºøÅÓõ ̨ÈóÐ ¦¸¡ñ§¼
ÅÕõ. ¿¡ðÊø ¿£¾¢ Ó¨È ºÃ¢Â¡¸ þøÄ¡Å¢ð¼¡ø ¿¡Î
ÅÇíÌýÈ¢ «ÃÍ ¦¸Îõ.
240. ேவடெநறி நிலா" ேவட) N எபய
ேவடெநறி நி9ேபா" ேவட) ெமேவடேம
ேவடெநறி நிலா" த)ைம விற ேவ த
ேவடெநறி ெசதா O அ
வாேம.
ÁýÉý ¸¼¨Á :
§Å¼òÐìÌâ ¦¿È¢Â¢ø «¸Óõ ÒÈÓõ ¦À¡Õó¾¢ Å¡ú
ÀÅÃÐ §Å¼§Á ¯ñ¨ÁÂ¡É §Å¼Á¡Ìõ. §Å¼òÐìÌâÂ
¦¿È¢Â¢ø ¿¢øÄ¡¾Å¨Ã §Å¼òÐìÌâ ¦¿È¢Â¢ø ¿¢ü¸î ¦ºö
¾¡ø «Ð ţΧÀü¨È «Ç¢ìÌõ ÅƢ¡Ìõ. «Ð «ÃºÉ¢ý
¸¼¨Á¡Ìõ.

241. 5ட. ெகடாேதா" சிைகL த9ெகா/ளி


வா) *விA) ெப வா;= மன8)
P ஒ இலனா) ஆதலா9 ேப"
உண"

ஆட)பர L சிைக அதா நேற.


¬¼õÀÃò¨¾ì ¸¨Ç §ÅñÎõ :
«È¢Â¡¨Á ¦¸¼¡¾Å÷ º¢¨¸, âßø ӾĢ §Å¼í¸¨Çì
¦¸¡ñ¼¡ø ÁñÏĸò¾¢ø ¯ûÇÅ÷ Å¡ÎÅ÷. «Ãºý
¦ÀÕ¨Á þøÄ¡¾Åý ¬Å¡ý. ¬¾Ä¡ø §Å¼ò¾¢ý
¯ñ¨Á¨Â ¬Ã¡öóÐ «È¢óÐ ¬¼õÀÃòÐ측¸ «½¢Ôõ
âߨÄÔõ º¢¨¸¨ÂÔõ ¸¨ÇóРŢξø ¿¡ðÎìÌõ
«ÃºÛìÌõ ¿ý¨Á¡õ.

242. ஞான) இலாதா" சைட சிைக Lநணி


ஞானிக/ ேபால ந( கிறவ" த)ைம
ஞானிகளாேல நரபதி ேசாதி

ஞான) உடா த நலமா) நா'(9ேக.


¿¡ðÎìÌ ¿ý¨Á ¯ñ¼¡ì¸ ÅÆ¢ :
»¡Éò¨¾ «¨¼Â¡Áø »¡É¢¸¨Çô §À¡Ä º¢¨¸Ôõ âßÖõ
¦ÀüÚ ¿Ê츢ýÈÅ÷¸¨Ç »¡É¢¸¨Çì ¦¸¡ñÎ «Ãºý
§º¡¾¢òÐ »¡Éõ ¦ÀÚõÀÊ ¦ºö¾¡ø ¿¡ðÎìÌõ «ÃºÛìÌõ
¿ý¨Á¡õ.

243. ஆைவA) பாைவA) ம9 அறேவாைரA)


ேதவ"க/ ேபா9) தி ேவடதாைரA)
காவல கா$பவ காவா
ஒழிவேன
ேம=) மைம மீளா நரகேம.
¿¢ò¾¢Â ¿Ã¸ò¨¾ «¨¼Ôõ ÁýÉý :
ÀͨÅÔõ Á¸Ç¢¨ÃÔõ «È¦¿È¢Â¢ø ¿¢üÀŨÃÔõ ¯ñ¨Á
Â¡É º¢ÅÀ쾨ÃÔõ «Ãºý ¸¡ì¸ §ÅñÎõ. «ùÅ¡Ú
¸¡ì¸¡Å¢ð¼¡ø ÁÚ¨Á¢ø ¿¢ò¾¢Â ¿Ã¸ò¨¾ «¨¼Å¡ý.

244. திற) த திA) ெசவ) ேவ(


மற
) அறெநறிேய ஆ9ற ேவ)
சிற தநீ" ஞால) ெசெதாழி யாைவA)
அைற தி( ேவ த8 ஆறி ஒ ஆேம.
«ÃºÛìÌ ¬È¢ø ´Õ ÀíÌ :
Áì¸û ¦ºö¸¢ýÈ ¿øÅ¢¨Éò ¾£Å¢¨Éô ÀÂý¸Ç¢ø ¬È¢ø
´Õ ÀíÌ «Ãº¨Éî §ºÕÁ¡¾Ä¡ø «Ãºý ¾¡ý «È¦¿È¢Â¢ø
¿¢üȧġΠ¾ÉÐ ÌÊ Á츨ÇÔõ «È¦¿È¢Â¢ø ¿¢Úò¾ø
§ÅñÎõ. «È¦¿È¢Â¢ø Áì¸¨Ç ´Ø¸¡Ð Ţξø
«ÃºÛìÌâ ÌüÈÁ¡õ.

245. ேவ த உலைக மிக ந கா$ப

வா த மனித"க/ அDவழியா நி9ப"


ேபா
இD=லைக$ பிற" ெகா/ள தா) ெகா/ள$
பா த *F அன பாவகதாேன.
ÁÚ¨Áô ÀÂý §ÅñÊø Áì¸¨Ç ¿ý¦ÉȢ¢ø ¿¢Úò¾
§ÅñÎõ :
«Ãºý ¯Ä¨¸ì ¸¡ìÌõ ¾¢Èõ ¿ýÈ¡¸ ¯ûÇ ¿¡ðÊø,
Áì¸Ùõ «Ãº¨Éô §À¡ý§È þÕôÀ÷. «Ãºý ±ùÅÆ¢
Áì¸Ùõ «ùÅÆ¢. «Ãºý À¨¸¨Á âñÎ, ¯Ä¨¸ì
¸¡ôÀ¨¾ Å¢ÎòÐ þÅÉÐ ¿¡ð¨¼ «ÂÄ¡ý ¨¸ôÀüÈ×õ,
À¢È÷ ¿¡ð¨¼ þÅý ¨¸ôÀüÈ×õ Ôò¾ ¦ÅÈ¢ À¢ÊòÐ
«¨ÄÅРިÇŨ¾ «È¢Â¡Ð À¡ö¸¢ýÈ ÒĢ¢ÉÐ
¦ºÂ¨Ä ´ò¾¾¡Ìõ.

246. காெகா க'( கனெகா ேமேல9றி$


பாெகா ேசாம க)ப9றி உணாேதா"
மாெகா ேதறைல உ0) ம ளைர
ேமெகா தட<ெச ேவ த கடேன.
ÁýÉÉ¢ý «Èõ :
À¢Ã¡½ÉÐ þÂì¸ò¨¾ò ¾ÎòÐ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ãÄì
¸É¨Ä º¢Ãº¢ý §Áø ¦ºÖò¾¢ «íÌì ¸¡Ïõ À¡ø §À¡ýÈ
¦Åñ½¢È ´Ç¢¨Âì ¦¸¡ñÎ Á¾¢Áñ¼Äõ «È¢óÐ «íÌ
¯ñ¼¡Ìõ ¬Éó¾ò§¾¨Éô ÀÕ¸¡¾Åáö ¬Éó¾õ
Å¢¨ÇÅ¢ì̦ÁýÚ ÁÂì¸í ¦¸¡ñÎ ¸ûÇ¢¨É ¯ñÏõ
ÁÕðº¢Â¡Ç¨Ã §ÁÖõ þôÀÆì¸ò¾¢üÌ ¬Ç¡¸¡¾ÀÊ ¦ºö¾ø
«ÃºÉ¢ý ¸¼¨Á¡Ìõ. Áì¸û ÁШŠ¯ñ½¡ ¾¢Õì¸î
¦ºö §ÅñÎõ.

247. தத< சமயததி நிலாதாைர


அத சிவ ெசான ஆக ம L ெநறி
எதட) ெசA) அ)ைமயி இ)ைம ேக
ெமதட) ெசவ
அD ேவ த கடேன.
ºÁÂÅ¡¾¢¸¨Ç «Å÷¾õ ¦¿È¢Â¢ø ¿¢Úòоø ÁýÉý ¸¼¨Á :
¾í¸û ¾í¸ÙìÌâ ºÁ ¦¿È¢Â¢ø ¿¢øÄ¡¾Å÷¸¨Çî º¢Åý
ÁÚ À¢ÈôÀ¢ø ¬¸Á Ó¨ÈôÀÊ ¾ì¸ ¾ñ¼¨É¨Âì
¦¸¡ÎòÐò ¾¢ÕòÐõ. ¬É¡ø þôÀ¢ÈôÀ¢§Ä§Â ¾ñ¼¨É
¦¸¡ÎòÐ ¾¢ÕòÐÅÐ «ÃºÉ¢ý ¸¼¨Á¡Ìõ.

14. Å¡Éî º¢ÈôÒ (Á¨Æ¢ý ¦ÀÕ¨Á) :

248. அC மாமைழ நீ" அதனாேல


அC) பமர) பா"மிைச ேதா9.
கE ெத. க )ெபா வாைழ
அC. கா<சிைர ஆ.க
வாேம.
Á¨Æ§Â ¯Ä¨¸ò ¾Ç¢÷ì¸î ¦ºöÔõ :
«Ó¾ò¨¾ô §À¡ýÚ ÅÇôÀò¨¾ò ¾Õ¸¢ýÈ Á¨Æô ¦ÀÕì
¸¡ø ͨÅÔ¨¼Â ÀÄ ÁÃí¸û ¯Ä¸ò¾¢ø ¯ñ¼¡Ìõ.
À¡ìÌ, þÇ¿£¨ÃÔ¨¼Â ¦¾ý¨É, ¸ÕõÒ, Å¡¨Æ ÁüÚõ
«ÓÐ «Ç¢ìÌõ ºÁ¡¾¢ ¿¢¨Äì¸¡É ±ðÊ Ó¾Ä¢ÂÉ
¯ñ¼¡Ìõ.

249. வைர இைட நி இழி வாநீ" அ


வி
உைர இைல உ/ள
அக
நி ஊ)
Qைர இைல மா3 இைல Qணிய ெத/ நீ"
கைர இைல எ ைத க7மணி ஆேற.
Å¡É ¸í¨¸Â¢ý þÂøÒ :
º¢Ãº¡¸¢Â Á¨Ä¢ɢýÚõ ¦ÀÕ¸¢ ÅÕõ ´Ç¢ÁÂÁ¡É ¬¸¡Â
¸í¨¸¨Âô ÀüÈ¢ ¯¨ÃôÀ¾üÌ ¯¨Ã¢ø¨Ä. «Ð ÁÉ
Áñ¼Äò¾¢ø «ýÀ¢É¡ø °Úõ. À¢Õ¾¢Å¢ì ¸ÄôÀ¢ý¨Á¡ø
Ѩà þø¨Ä. «Ø츢ø¨Ä¡¾Ä¢ý ¦¾Ç¢ó¾ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â
¿£÷. ±ó¨¾Â¡¸¢Â À¡Åí¸¨Çô §À¡ì̸¢ýÈ ¬Ú «¸ñ¼
Á¡¾Ä¢ý ¸¨Ã¢ø¨Ä.

15. ¾¡Éî º¢ÈôÒ (¦¸¡Îò¾Ä¢ý ¦ÀÕ¨Á) :

250. ஆ" ) இமி அவ" இவ" எனமி


பா"தி
உமி பழ)ெபா / ேபா9றமி
ேவ'ைக உைடM" விைர
ஒைல உணமி
கா ைக கைர
உ0) கால) அறிமிேன.
ÁüÈÅ÷ìÌì ¦¸¡ÎòÐ ¯ñ½ §ÅñÎõ :
¡Åá¢Ûõ ¦¸¡Îí¸û. «Å÷ ¯Â÷󧾡÷ ¾¡ú󧾡÷
±ýÚ ¸Õ¾¡¾£÷¸û. ÅÕÅ¢ÕóÐ À¡÷ò¾¢ÕóÐ ¯ñÏí¸û.
ÀÆõ ¦À¡Õ¨Çô §À¡üÈ¢ì ¸¡Å¡¾£÷¸û. þõ¨Á ÁÚ¨Á¢ø
Å¢ÕôÀõ ¯¨¼ÂŧÃ! Á¢¸ Å¢¨ÃóÐ ¯ñ½ §Åñ¼¡.
¸¡¸í¸û ¯ñÏõ ¸¡Äò¾¢ø À¢È ¸¡¸í¸¨Ç «¨ÆòÐ
¯ñÀ¨¾ «È¢Ôí¸û. ¯ñÏõ §À¡Ð À¢È÷ìÌì ¦¸¡ÎòÐ
¯ñ½ §ÅñÎõ.

16. «Èï ¦ºöÅ¡ý ¾¢Èý (À¢È÷ìÌ ®ÀÅÉ¢ý þÂøÒ) :

251. தா) அறிவா" அண தா/ பணிவா" அவ"


தா) அறிவா" அற) தா.கி நிறா" அவ"
தா) அறிவா" சில த
வ" ஆவ"க/
தா) அறிவா" தம" பர ஆேம.
¾õ¨Á «È¢ÀÅâý þÂøÒ :
¾ý¨Á «È¢ÀÅ÷ þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅʨ ŽíÌÀÅáÅ÷.
¾õ¨Á «È¢ó¾ «Å§Ã ÁÉò¾¡ø š측ø «Èõ ¦ºöÔõ
¦¿È¢Â¢ø ¿¢ýÈÅáš÷. «Å§Ã ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ÀÅ÷
¬Å¡÷. ¾õ¨Á «È¢ó¾Å÷ìÌ þ¨ÈÅ§É ¯ÈÅ¢ÉÉ¡¸
¯ûÇ¡ý. «ñ½¨Äô À½¢óÐ «Èõ ¦ºö§Å¡÷ìÌ
«ñ½§Ä ¯ÈÅ¡Å¡÷.

252. யாவ" ) ஆ) இைறவ9 ஒ ப6சிைல


யாவ" ) ஆ) ப3= ஒ *வாAைற
யாவ" ) ஆ) உ0)ேபா
ஒ ைக$பி(
யாவ" ) ஆ) பிற" இ8ைர தாேன.
¡Å÷ìÌõ þÂÄì ÜÊ ±Ç¢¨ÁÂ¡É «Èõ :
¯ñÏžüÌ ÓýÒ þ¨ÈÅÛìÌ À¨Ä ¦¸¡ñÎ
⺢ò¾ø, ÀÍ×ìÌ ´Õ Å¡ÂÇ× Òø ¦¸¡Îò¾ø, À¢È÷ìÌ
º¢È¢¾Ç× ¯½× ¦¸¡Îò¾ø, À¢È÷ ÁÉõ §¿¡¸¡¾Å¡Ú
þÉ¢¨Á¡¸ô §À;ø «¨ÉòÐõ ±ø§Ä¡Ã¡Öõ ¦ºöÂì
ÜÊ ±Ç¢¨ÁÂ¡É «Èõ.

253. அ9நிறா" உ0) ஊேண அற எ8)


க9றன ேபாத) கம;பவ" மானிட"
உ9நி ஆ. ஒ Eவ ளதினி
ப9றி வ
உ0) பய அறியாேர.
»¡É¢Â¨Ã ¯ñ½î ¦ºö §ÅñÎõ :
«¸ôÀüÚ ÒÈôÀüÚ þøÄ¡¾ º¢Å»¡É¢Â÷ìÌ ¯½ÅÇ¢ôÀÐ
º¢Èó¾ ¾÷Áõ. þÕóÐõ ¸øÅ¢ÂÈ¢× º¢Èó¾ ÁÉ¢¾÷¸û ܼ
º¢Å»¡É¢Â¨Ã «¨ÆòÐ ÅóÐ ¯ñÀ¢ìÌõ ÀÂý
«È¢ÂÅ¢ø¨Ä. "þÕìÌõ þ¼õ §¾Ê ±ýÀº¢ì§¸ «ýÉõ
Å¢ÕôÀÓ¼ý ¾ó¾¡ø ¯ñ§Àý" ±ýÀÐ ÀðÊÉò¾Ê¸û
Å¡ìÌ.

254. அ7 கிைன ஓ'( அறிைவ நிைறM"


த7 கிய நாளி த ம) ெசM"
விழிதி
எ ெசO" ெவ)ைம பர

விழி க அ எ ெசO" ஏைழ ெந<சீேர.


«Èõ ¦ºö §ÅñÎõ :
«Èõ ¦ºö¡¾ ¯ûÇò¨¾ ¯¨¼§Â¡§Ã ¿£÷ ¸¡Áõ, ¦ÅÌÇ¢,
ÁÂì¸õ ¬¸¢Â «Ø츢¨É «¸üÈ¢ «È¢¨Åô ¦ÀÕì¸
Å¢ø¨Ä§Â. ¦ºøÅõ Á¢Ìó¾ ¸¡Äò¾¢Öõ «Èõ ¦ºö¡Ð
¯Ä¸ §¿¡ì¸¢ø ¸¡Äò¨¾ì ¸Æ¢òÐ ±ýÉ ¦ºöÂô
§À¡¸¢ýÈ£÷? ¯õ ¯¼ø ±Ã¢óÐ «Æ¢Ôõ §À¡Ð ¿£Å¢÷ ¾÷Áõ
¦ºö¡Р¸¡ò¾¨Å ±ýÉ ¬Ìõ? º¢Åò¨¾ ÀüÈ¢ô ¦À¡Õð
Àü¨Èì ̨ÈòÐ «Èõ ¦ºö §ÅñÎõ.

255. தைன அறியா


தா நல எனா
இ.
இைம அறியா
இைளய" எ ஓரா

வைமயி வ தி) E9ற) வ ன)


தைமயி நல தவ<ெசA) நீேர.
þÂÁý ÅÕÅÐ ¯Ú¾¢ :
¿£ ¿øÄÅý ±ýÀ¨¾ ¯½Ã¡Ð, ¯ÉìÌüÈ ÅÚ¨Á¨ÂÔõ
¸Õ¾¡Ð, ¿£ ž¢ø þ¨ÇÂÅý ±ýÀ¨¾Ôõ ¸Õ¾¢¼¡Ð,
¯ýÛ¨¼Â ¿¢¨Ä¨Á¨Â «È¢Â¡Ð, ¯ý ¯¼Ä¢ø þÕóÐ
¯Â¢¨Ãô À¢Ã¢ì¸¢ýÈ ¸¡Äý ÅóÐ ¯ÉÐ ¯Â¢¨Ã ¯¼¨Ä
Å¢ðÎô À¢Ã¢òÐì ¦¸¡ñÎ §À¡Å¾üÌ ÓýÒ ¯¼¨Ä ¿¢¨Ä
§ÀÈ¡¸î ¦ºöÔõ ¿øÄ ¾Åò¾¢¨Éî ¦ºö¾ø §ÅñÎõ.

256.
ற தா வழி த9 39ற) இைல
இற தா வழி த இப) இைல
மற தா வழி த வ தில ஈச
அற தா அறிA) அள= அறிவாேர.
«Èõ ¦ºöÔõ ӨȨ «È¢Â¡¾Å÷ :
ÐÈ󧾡÷ìÌ þù×ĸ¢ø ´Õ ¯È×õ þø¨Ä. þÈ󧾡÷ìÌ
þù×ĸô ¦À¡Õû¸Ç¢É¡ø ±ùÅ¢¾ þýÀÓõ þø¨Ä.
«Èõ ¦ºö ÁÈ󧾡÷ìÌ þ¨ÈÅý ÅÆ¢òШ½Â¡¸ ÅÕÅ
¾¢ø¨Ä. ÐÈ󧾡Õõ, þÈ󧾡Õõ, «Èõ ¦ºö ÁÈ󧾡
Õõ «Èò¾¢¨Éî ¦ºöÔõ ӨȨ «È¢ÂÁ¡ð¼¡÷. ¿ý¨Á
§ÅñΧš÷ «È§Á Ш½ ±ýÚ «Èò¨¾ ÁÈÅ¡Ð ¦ºö¾ø
§ÅñÎõ.
257. தாதவ) ெசவதா) ெச தவ
அDவழி
மா ெதவமாக மதி ) மனித"க/
ஊ ெதவமாக உயி" கிற பJயி"
நா ெதவ) எ நம வ வாேன.
¯¼¨Äô §À½ø §ÅñÎõ :
«È¢¨Å§Â ¦¾öÅÁ¡¸ì ¸ÕÐõ ÁÉ¢¾÷¸û ÓüÀ¢ÈôÀ¢ø
¦ºö¾ ¾Åò¾¢ý ÅÆ¢ ¾¡õ ¾Åõ ¦ºöÐ §Áý¨Á¨¼Å÷.
¯¼õ§À ¦¾öŦÁýÚ ¸Õ¾¢ Å¡ú¸¢ýÈ Üð¼õ "¦¾öÅõ
¿¡ý" ±ýÚ þÂÁý ÅÕŨ¾ «È¢Â¡Ð ¦¸ÎÅ÷. ¯¼õ
¨À§Â ¦À⦾ýÚ ±ñ½¢ «Èõ ¦ºö¡¾Å÷ «Æ¢Å¡÷.

258. திைள ) விைன கட தீ"= உ ேதாணி


இைள$பிைன நீ ) இ வழி உ
கிைள ) தன ) அ ேக இ *கேழா
விைள ) தவ) அற) ேம
ைண ஆேம.
ÁÚ¨ÁìÌò Ш½Â¡ÅÉ :
¿õ¨Á ¬úòи¢ýÈ Å¢¨É¡¸¢Â ¸¼Ä¢ø þÕóÐ
¸¨Ã§ÂÚžüÌâ §¾¡½¢Â¡¸ þÕóÐ ¿ÁìÌõ ¿ÁÐ
ÍüÈò¾¡÷ìÌõ ¸¨ÇôÀ¢¨Éô §À¡ì¸¢ì ¸¡ìÌõ ÅÆ¢¸û
þÃñÎ ¯ûÇÉ. «Æ¢Â¡ô ҸƢ¨ÉÔ¨¼Â «îº¢Å¨Éô
ÀüÈ¢ ¿¢ýÚ ¬üÈô ¦ÀÚõ ¾Åõ ´ýÚ. þøÅ¡ú쨸ô ÀüÈ¢
¿¢ýÚ ¦ºöÔõ «Èõ Áü¦È¡ýÚ. þ¨Å§Â ÁÚ¨ÁìÌò
Ш½Â¡ÅÉ.

259. ப9ற
வாநிற ப9றிைன$ பா"மிைச
அ9ற) உைரயா அறெநறி அல

உ9 உ.களா ஒ) ஈ த


ேவ
ைண
ம9 அண ைவத வழிெகா/@) ஆேற.
º¢Åõ ²üÀÎò¾¢Â ¦¿È¢ :
¬¾¡ÃÁ¡ö ¿¢ýÈ ¦Áöô¦À¡Õ¨Ç ¯Ä¸¢ø Ì¨È ÜÈ¡¾
ÅÉ¡öô À¢È¦¿È¢Â¢ø ¦ºøÄ¡Ð ¦À¡Õó¾¢ ¿£í¸û À¢È÷ìÌì
¦¸¡Îò¾ ´ý§È Ш½Â¡Ìõ. «Ð§Å º¢Åõ ¨Åò¾ Óò¾¢
¨¼Ôõ ÅÆ¢. º¢Å¨Éô ÀüÈ¢ ¿¢ýÚ º¢Å¨Éô ÀüÈ¢ ¿¢¨É
Å¡÷ìÌ ´ýÚ ®Å§¾ Óò¾¢ ¦¿È¢Â¡õ.

17. «È了¡ý ¾¢Èý (¾ÕÁõ ¦ºö¡¾Å÷


þÂøÒ) :

260. எ'( ப7த இ.கனி O; தன


ஒ'(ய நலற) ெசயாதவ" ெசவ)
வ'(ெகா ஈ'(ேய மணி க தி)
ப'($ பதக" பய அறியாேர.
¦ºøÅô À嬃 «È¢Â¡¾Å÷ :
¦À¡Õó¾¢Â ¿øÄ «Èí¸¨Çî ¦ºö¡¾ÅÃÐ ¦ºøÅõ
ÀÂýÀ¼¡¾ ±ðÊ ÁÃò¾¢ý ÀÆõ §À¡Ä¡Ìõ. ÅðÊ Å¡í¸¢
¯Ä¸¢ø À¢È÷ ¦À¡Õ¨Çì ¸Å÷ó¾¢Îõ À¡¾¸÷¸û ¦ºøÅò¾¢ý
À嬃 «È¢Â¡¾Å÷.

261. ஒழி தன கால.க/ ஊழிA) ேபாயின


கழி தன க9பைன நா@. கி$
பிழி தன ேபால த) ேபாிட" ஆ ைக
அழி தன க) அற) அறியாேர.
«Èò¾¢ý À嬃 «È¢Â¡Áø þÕ츢ýÈɧà :
¬ñθû ÀÄ ¸Æ¢ó¾É. °Æ¢Ôõ ÀÄôÀÄ ¦ºýÈÉ.
±ò¾¨É§Â¡ ÁÉ째¡ð¨¼¸û ¾¸÷ó¾É. Å¡ú¿¡Ùõ
̨ÈóÐ - ºòÐ ¿£í¸¢Â ºì¨¸ §À¡Ä ¯ûÇÐ. ÐýÀò¨¾ò
¾Õ¸¢ýÈ ¾õ ¯¼õÒ ÀÂÉüÚ «Æ¢Å¨¾ô À¡÷òÐõ ¯Ä¸¢É÷
«Èò¾¢ý §Áý¨Á¨Â «È¢Â¡Ð ¯ûÇÉ÷. ¯¼õÒ
þÎõ¨À째 ¦¸¡û¸Äõ.

262. அற) அறியா" அண பாத) நிைனA


திற) அறியா" சிவேலாக நக" $
*ற) அறியா" பல" ெபா)ெமாழி ேக'
மற) அறிவா" பைக மனி நிறாேர.
À¢ÈôÒ þÈôÀ¢ø º¢ì¸¢ÔûÇÉ÷ :
¯Ä¸¢ø ÀÄ÷ ¾÷Áõ ±ýɦ¾ýÚ «È¢¸¢Ä÷. «Èò¾¢ý
ÀÂÉ¡¸¢Â þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅʨ ±ñÏõ ӨȨÁ¨ÂÔõ
«È¢ÂÅ¢ø¨Ä. º¢Å¿¸ÕìÌ Àì¸Á¡¸¢Â ¦º¡÷측¾¢
¿¢¨Ä¸¨ÇÔõ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¯Ä¸Áì¸û ÜÚõ ¦À¡ö
¦Á¡Æ¢¸¨Çì §¸ðÎ þù×ĸô ¦À¡Õ¨Ç Å¢ÕõÀ¢ô À¡Å
¸¡Ã¢Âí¸¨Çî ¦ºöÐ «¾É¡ø À¢ÈôÒ þÈôÀ¡¸¢Â À¨¸Â¢ø
ÀðÎÆø¸¢È¡÷¸û.

263. இமJ< ேசாைகA) ஈைளA) ெவ$*


த ம< ெசயாதவ" த ) பாலதா)
உ மி( நாக) உேராணி கழைல
த ம<ெசவா" ப க தாழகி லாேவ.
«Èõ ¦ºö¡¾Å¨Ã «¨¼ÅÉ :
¾ÕÁõ ¦ºö¡¾Å¨Ã þÕÁÖõ §º¡¨¸Ôõ §¸¡¨ÆÔõ
ÍÃÓõ ¦ºýȨ¼Ôõ. Áýõ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ þÊÔõ
Á¢ýÉÖõ À¡õÒì ¸ÊÔõ ¦¾¡ñ¨¼ §¿¡Ôõ Å¢üÚì
¸ðÊÔõ ¾ÕÁõ ¦ºöÀÅ÷ Àì¸õ «Ï¸¡Ð.
«Èï ¦ºö¡÷ Å¡úÅ¢ø §¿¡öÅ¡öôÀðÎò ÐýÒÚÅ÷.

264. பரவ$பவா பரமைன ஏதா"


இரவல" ஈதைல ஆயி8) ஈயா"
கரகதா நீ" அ'( காைவ வள" கா"
நரகதி நி9றிேரா நா/ எ<சினீேர.
¿Ã¸ò¾¢ø ¿¢¨Ä¡ö þÕôÀÅ÷ :
¯Ä¸¡Â¾ Á¾ò¾¢ý §À¡¾¨É¡ø ¾õ Ò¸¨Æ Å¢ÕõÀ¢
¿¢üÀÅ÷ þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢À¼ Á¡ð¼¡÷. ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢ ÅóÐ
¡º¢ò¾Å÷¸ÙìÌî º¢È¢Ðõ ¦¸¡Îì¸Á¡ð¼¡÷.
ÅÆ¢ô§À¡ì¸÷ ¾í¸î ºÃ£Ãô À¢Ã¡¨º ¦¸¡ñΠ̼ò¾¢É¡ø ¿£÷
°üÈ¢î §º¡¨Ä¸¨Ç ÅÇ÷ì¸×õ ¦ºö¡÷. þò¾¨¸§Â¡÷
¿Ã¸ò¾¢ø Å£úóÐ ÐýÀôÀÎÅ÷.

265. வழி நட$பா" இறி வாேனா" உலக)


கழி நட$பா" நட தா" க $பா )
மழி ந ட ) விைன மா3 அற ஓ'(ட
வழி நட ) ம ள O; ெதாழி தாேர.
Å¢¨É¨Âì ¸¼ôÀÅ÷ :
«ÈÅƢ¢ø ¿¼ôÀÅḠþøÄ¡Áø §¾ÅÕĸ þýÀõ ¿£íÌõ
Åñ½õ ¾£ÂÅƢ¢ø ¿¼ôÀÅ÷ þÕû Ýúó¾ ¯Ä¸Á¡¸¢Â
¿Ã¸ò¾¢ø ¿¼ôÀÅáÅ÷. ¸¡Áõ ¦ÅÌÇ¢, ÁÂì¸õ ¬¸¢Â
ÌüÈí¸¨Çì ¸¨ÇóÐ «ÅüȢɢýÚõ ¿£í¸¢î ºýÁ¡÷ì
¸ò¾¢ø ¿¢üÀÅ÷ Å¢¨É ¸¼óÐ ¿¢ýÈÅáÅ÷.

266. கனி தவ" ஈச கழ அ( காப"

ணி தவ" ஈச
ற க) அ
ஆ/வ"
மF தவ" மா@)
ைணA) ஒ இறி
ெமF த சினதி8/ O;
ஒழி தாேர.
«Õû ¯¨¼ÂÅ÷ «¨¼Ôõ ÀÂý :
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼Óõ ¸Õ¨½ ¸¡ðÎÀÅ÷ þ¨ÈÅÉÐ
¾¢ÕÅʨÂì ¸¡ñÀ÷. Å¢Ãì¾¢ ¦¸¡ñÎ ¯Ä¸ô ÀüÈ¢¨É
Å¢ðÎò н¢×¼ý ¾Åõ ¦ºö¾Å÷ º¡Ô ¿¢¨Ä¨Â
«¨¼Å÷. ¯Ä¸ ¿¢¨Ä¢ø þÕóÐ «ÈÁüÈ ¦ºÂø¸¨Çî
¦ºöÀÅ÷ ÅÆ¢òШ½Â¡¸¢Â þ¨ÈÅý «ÕÇ¢¨Éô ¦ÀÈ¡Ð
ÁÊÅ÷. ¸¡ÄÛ¨¼Â º¢ÉòÐìÌ ¬Ç¡¸¢ô ÀÂò¨¾ò ¾Õõ
¿Ã¸¢ø Å£úóÐ «Æ¢Å÷.

267. இப) இட" எ இர உற ைவத

* அவ" ெசைகயினாேல ( த

இப) அ
க) ஈகிலா$ ேபைதக/
அ* இலா" சி ைத அற) அறியாேர.
«Èò¨¾ «È¢Â Á¡ð¼¡÷ :
¯Ä¸¢ø ´ÕÅÃÐ þýÀÓõ ÐýÀÓõ «Å÷ ÓüÀ¢ÈôÀ¢ø
¦ºö¾ «Èî ¦ºÂÖìÌõ ÁÈÂÖìÌõ ²üÀ «¨Á¸¢ýÈÉ.
«Èò¾¢É¡ø þýÀõ ÅÕŨ¾ì ¸ñÎõ ܼ «ýÀ¢øÄ¡
º¢ó¨¾ ¯¨¼ÂÅ÷ «Èõ ¦ºö¡Р¦¸ÎÅ÷.

268. ெகவ
) ஆவ
) ேக( *கேழா
ந அல ெச
இப) நாட=) ஒ'டா
இவ
) ஈவ
) எ0மி இப)
பவ
ெசயி ப3 அ
ஆேம.
¾£¨Á ¦ºöÅРŢÄíÌò ¾ý¨Á¡Ìõ :
´ÕÅÉÐ ¬ì¸ò¾¢üÌõ «Æ¢Å¢üÌõ ¸¡Ã½¸÷ò¾¡Å¡É
§¸ÊøÄ¡¾ þ¨ÈÅý §¿÷¨ÁÂüÈ ¦ºÂ¨Äî ¦ºöÐ þýÀõ
¦ÀÈ «ÛÁ¾¢ì¸ Á¡ð¼¡ý. ¾ì¸¡÷ìÌ þξ¨ÄÔõ
ÅȢ¡÷ìÌ ´ýÚ ®¾¨ÄÔõ ¿¢¨ÉÔí¸û. À¢È÷ þýÀõ
¦¸Îõ ÀÊ¡¸ ¿¼ôÀÐ Á¢Õ¸ò ¾ÉÁ¡ÉÐ. ¾£¨Á ¦ºöÅÐ
ÁÉ¢¾ô ÀñÒìÌ ¯Ã¢Â¾ýÚ.

269. ெசவ) கதி6 சில" பல" வா;= எ8)


*லறிவாளைர$ ேபா9றி$ *லராம
இல) க தி இைறவைன ஏ
மி
விF இல எத வி9றி ஆேம.
ÒøÄȢšǨÃô §À¡üÈì ܼ¡Ð :
º¢ÄÕìÌõ ÀÄÕìÌõ ¦ºøÅ Å¡ú× ¾Õ¸¢§È¡õ ±Éò
¾ÕìÌõ «üÀÁ¡É ¨¸ôÀüÈ «È¢×¨¼§Â¡¨Ã «ÅÃÐ
¦ºøÅò¨¾ì ¸Õ¾¢ Å¡úò¾¢ Å¡¼¡Áø «Æ¢Â¡¾ ¨¸ôÀüÈ
¦ºøÅÁ¡¸¢Â ţΠ§ÀüÈ¢¨É «Ç¢ìÌõ þ¨ÈŨÉì ¸Õ¾¢
Å¡úòÐí¸û. Å¢ø Å£Ãý ¦ºÖòÐõ «õÒ þÄ쨸ò ¾ÅÈ¡Ð
«¨¼ÅÐ §À¡ø «Åý ¯í¸û ÅÚ¨Á¨Âò ¾ÅÈ¡Ð ¿£ì¸¢
þýÀõ ¾ÕÅ¡ý.

18. «ýÒ¨¼¨Á. þ¨ÈÅý À¡ø «ýÒ


¦¸¡ûÙ¾ø :

270. அ* சிவ) இர எப" அறிவிலா"


அேப சிவமாவ
ஆ ) அறிகிலா"
அேப சிவமாவ
ஆ ) அறி தபி
அேப சிவமா அம" தி தாேர.
«ý§À º¢Åõ :
«ÛÀÅÁ¢øÄ¡¾Å÷ «ýÀ¡¸¢Â ºò¾¢Ôõ «È¢Å¡¸¢Â º¢ÅÓõ
þÃñÎ ±ýÀ÷. «ýÀ¢ý Ó¾¢÷Ţɡø º¢ÅÁ¡¸¢Â «È¢×
Å¢ÇíÌõ ±ýÀ¨¾ ¯Â÷ó¾ÅÕõ ¾¡úó¾ÅÕÁ¡¸¢Â
±ø§Ä¡Õõ ¯½÷ž¢ø¨Ä. «ýÒ ¾¡ý º¢Åò¨¾
Å¢ÇíÌõÀÊ ¦ºö¸¢ÈÐ ±ýÀ¨¾ ¯½÷ó¾À¢ý ±ø§Ä¡Õõ
«ý§À ÅÊÅ¡ö º¢ÅÁ¡ó¾ý¨Á ±ö¾¢Â¢Õó¾¡÷. «ýÒ ±ýÈ
Àñ¨Àì ¸¡½ ÓÊ¡Ð. ¯½Ã ÓÊÔõ. «Ð §À¡Ä
º¢Åò¨¾Ôõ ¸¡½ÓÊ¡Ð. ¯½Ã§Å ÓÊÔõ. «ý§À
º¢Åò¨¾ Å¢Çí¸î ¦ºöÔõ.

271. ெபாைன கட
இல.) *FேதாFன
மினி கிட
மிளி ) இள)பிைற

னி கிட த 3ெபா( யா( $


பினி கிட த
எ ேபர* தாேன.
þ¨ÈÅÉ¢¼õ «ýÒ ¦ºÖò¾ §ÅñÎõ :
Üò¾ý ¦À¡ýÉ¢ý ´Ç¢¨Â Å¢¼ «¾¢¸ Áïºû ¿¢Èõ ¦¸¡ñ¼
ÒÄ¢ò §¾¡¨Ä ¯Îò¾Åý. Á¢ýÉø ´Ç¢ §À¡ø Å¢ÇíÌõ
À¢¨Èî ºó¾¢Ã¨Éî ÝÊÂÅý. À¢¨È¡ÉÐ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾
¦Åñ½£üÈ¢ý ´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌÀÅý. «ô¦ÀÕÁ¡É¢¼õ
±ÉÐ §ÀÃýÒ ¦À¡Õó¾¢ÔûÇÐ. {Üò¾ý ÐÈÅ¢ìÌ Áïºû
´Ç¢Â¡¸ ¦À¡ýÉõÀÄò¾¢Öõ (àÄò¾¢ø º¢¾õÀÃõ)
þøÄÈò¾¡÷ìÌ ¦Åñ¨Á ´Ç¢Â¡¸ ¦ÅûÇ¢ÂõÀÄò¾¢Öõ
(àÄò¾¢ø ÁШÃ) ¬Î¸¢ýÈ¡ý.}

272. எேப விறகா இைற6சி அதி'$


ெபா ேபா கனF ெபாாிய வ$பி8)
அேபா உ கி அக) ைழவா" அறி
எேபா மணியிைன எத ஒணாேத.
«ýÒ¼ý ÅÆ¢À¼ø §ÅñÎõ :
¯¼¨Ä ÅÕò¾¢î ¦ºöÔõ «Íà ÅÆ¢À¡ð¼¡ø þ¨ÈŨÉ
«¨¼Â ÓÊ¡Ð. «ý§À¡Î ¯Õ¸¢ ¦¿¸¢úóÐÕÌõ «ýÒ
ÅÆ¢À¡ð¼¡ø ÁðΧÁ þ¨ÈÅ¨É «¨¼Â ÓÊÔõ.

273. ஆ"வ) உைடயவ" காபா" அர தைன


ஈர) உைடயவ" காபா" இைண அ(
பார) உைடயவ" காபா" பவ தைன
ேகார ெநறி ெகா ெகா. * காேர.
«ýÒ¨¼§Â¡÷ þ¨ÈÅ¨É «¨¼Å÷ :
Á¢ì¸ «ýÒ¨¼ÂÅ÷ þ¨ÈÅ¨É ¯½÷Å÷. «ýÀ¢É¡ø
¯ñ¼¡Ìõ ÁÉõ ¨¸ôÀüÈ ¦¿¸¢úר¼Â¡÷ Å¢óп¡¾Á¡¸¢Â
¾¢ÕÅʸ¨Çî º¢Ãº¢ø ÝÎÅ÷. ºõº¡ÃÁ¡¸¢Â ͨÁ¨Âò ¾¡í¸¢
ÅÕóÐÀÅ÷ À¢ÈŢ¡¸¢Â ¬ú¸¼Ä¢ø ¯ÆøÅ÷. «ýÀ¢øÄ¡¾
«Å÷ þ¨ÈÅ¨É «È¢Ôõ ÅÆ¢ ¦¾Ã¢Â¡Ð ÅÕóÐÅ÷.

274. எ அ* உ கி இைறவைன ஏ


மி
 அ* உ கி தவைன நாமி
பி அ* உ கி$ ெப தைக ந திA)
த அ* என ேக தைலநிற வாேற.
«ýÒ¼ý ÅÆ¢ÀÊý þ¨ÈÅý «ÕûÅ¡ý :
«ýÀ¢É¡ø ÁÉò¨¾ ¯Õ츢 þ¨ÈÅ¨É ²ò¾¢ ÅÆ¢ÀÎí¸û.
¾¨Ä¡ «ýÀ¢É¡ø ÁÉò¨¾ ¯Õ츢ò ¾¨ÄŨÉ
¿¡Îí¸û. «ùÅ¡Ú ¿¡Ê ±ÉìÌô ¦ÀÕ¨Á ¦À¡Õó¾¢Â
ÌÕ¿¡¾ý ±ý À¡ºò¨¾ô §À¡ì¸¢ò ¾ý ¸Õ¨½¨Âì
¸¡ðÊÉ¡ý.

275. தா ஒ
கால) சய)* எ ஏதி8)
வா ஒ கால) வழி
ைணயா நி9)
ேத ஒ பாதிக; ெகாைற அணி சிவ
தா ஒ வண) எ அபி நிறாேன.
±ý «ýÒ Å¨Ä¢ø º¢ì¸¢É¡ý :
¾¡§É ¾É¢ÂÉ¡ö ¿¢ýÈ ¿¡Ç¢ø º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É ÍÂõÒ ±ýÚ
¿¢¨ÉòÐ ÅÆ¢Àð¼¡ø Å¡Éò¾¢ø ´Õ ¸¡Äò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢
ÅÆ¢ÀÎõ §À¡Ð ¾ì¸ Ш½Â¡ö þÕôÀ¡ý. §¾ý §À¡ø
þɢ ¦Á¡Æ¢Ô¨¼Â ºì¾¢¨Â ´Õ Àì¸ò¾¢ø ¦¸¡ñ¼ÅÉ¡ö,
¦¸¡ý¨È ÁÄ÷ Á¡¨Ä¨Â «½¢ó¾ ¦À¡ý ´Ç¢Â¢ø
Å¢ÇíÌõ º¢Åý ±ý «ýÒ Å¨Ä¢ø ¸ÄóÐ ¿¢ýÈ¡ý.
¯ÕÅõ, «Õ×ÕÅõ, «ÕÅõ ¬¸¢Â ãýÚõ ¸¼ó¾ º¢Åý
Á¡¦¾¡ÕÀ¡¸ý Àì¾ÃÐ «ýÒ Å¨Ä¢ø «¸ôÀðÎ
«ÕÙÅ¡ý.

276. பைட
இப) பைடத தFைட
அ* அைட
எ)ெப மாைன அறிகிலா"
வ* அைட
இ த அகFட) வா;வினி
அ* அைடதா த அகFட) தாேன.
þ¨ÈÅÉ¢¼õ «ýÒ ¦ºÖò¾¡Áø ¯ûÇɧà :
¯Ä¨¸ô À¨¼òÐ, ±øÄ¡ þýÀí¸¨ÇÔõ «¨ÁòÐ,
þù×ĸ Å¡úÅ¢ø ¯Ú¾¢¨Âò ¾óÐ, «ý¨Àô À¨¼òÐ -
«¸ñ¼ ¯Ä¸Á¡¸×õ ¯ûÇ þ¨ÈÅÉ¢¼õ «ýÒ ¦ºÖò¾¡Ð
Á¡ó¾÷¸û ¦¸Î¸¢ýÈɧÃ!

277. க 
உ ெச)ெபா ெசகா கதி"6 ேசாதி
இ திA) ைவ
) இைறவ எ ஏதிA)
அ திA/ ஈசைன யார / ேவ(
வி தி ெகாதி) விணவ" ேகாேன.
º¢Å ´Ç¢¨Âô ¦ÀÕÌõÀÊ ¦ºöÅ¡ý ¿ó¾¢ :
¯¨Ä¢ø ¸¡Ôõ ¾£ôÀ¢ÆõÀ¡É ¦À¡ý §À¡ø §º¡¾¢ÅÊÅ¡É
þ¨ÈÅ¨É ¿¢¨ÉòÐõ, ¦¿ïºò¾¢ø ¨ÅòÐõ, «Å¨É§Â
¾¨ÄÅý ±ýÚ §À¡üÈ¢ ŽíÌí¸û. «ýÒ ¦¸¡ñÎ
«Å¨É ¡÷ «Õû §ÅñÊÉ¡Öõ º¢Åý «Å÷ ¯ûÇò¾¢ø
º¢Å´Ç¢¨Âô ¦ÀÕ¸î ¦ºöÅ¡ý.
278. நிதJ)
<3) பிற$ைபA) ெசதவ
ைவத பாி3 அறி ேதA) மனித"க/
இ6ைச உேள ைவ$ப" எ ைத பிரா எ
ந6சிேய அணைல நாகிலாேர.
þ¨ÈÅ¨É ¿¡¼ Å¢ø¨Ä§Â :
¯Â¢÷¸û ¦ºö¾ Å¢¨É츣¼¡¸ þÈô¨ÀÔõ À¢Èô¨ÀÔõ
þ¨ÈÅý «¨Áò¾ ӨȨÁ¢¨É «È¢ó¾¢ÕóÐõ ܼ
Áì¸û ¯Ä¸ §À¡¸ò¾¢ø ¾¡ý Å¢ÕôÀò¨¾î ¦ºÖòÐÅ÷.
'±õ ¾ó¨¾§Â, ±õÀ¢Ã¡§É' ±ýÚ þ¨ÈÅ¨É Å¢ÕõÀ¢ ¿¡¼
Á¡ð¼¡÷. Áì¸û ¯Ä¸ô ¦À¡Õ¨Ç Å¢ÕõÒŨ¾ Å¢ðÎ
¦Áöô ¦À¡Õ¨Ç Å¢ÕõÀ §ÅñÎõ.

279. அபி உ/ளா *றதா உடலா உளா


பி உ/ளா னிவ" ) பிரா அவ
அபி உ/ளாகி அம ) அ )ெபா /
அபி உ/ளா" ேக அைண
ைண ஆேம.
«ýÀ÷ìÌò Ш½ ¬Å¡ý :
þ¨ÈÅý ¾ý¨É «È¢Ôõ «È¢× ¦¸¡ñ¼Åâ¼õ «ÅÃÐ
«ýÀ¢ø ¿¢ýÚ «ÕÙÅ¡ý. «ý§À ¯¼Ä¡¸×ûÇ «Åý
¾ýÉ¢ø ¿¢üÀÐ §À¡Ä§Å À¢Èâ¼Óõ ¿¢üÀ¡ý. ¯Ä¸ò
§¾¡üÈò¾¢üÌ ÓýÒõ ¯Ä¸ «Æ¢×ìÌô À¢ýÒõ «Æ¢Â¡Ð
¿¢üÀÅý «Åý. ¬òÁ Å¢º¡Ã¨½ ¦ºöÔõ ÓÉ¢Å÷ìÌõ
«Å§É ¾¨ÄÅý. «ÅÉ¢¼õ ¡¦Ã¡ÕÅ÷ «ýÒ
¦¸¡ñ¼¡§Ã¡ «Åâ¼õ ¿¢¨Ä¡¸ô ¦À¡ÕóÐõ «Ã¢Â
¦À¡Õû «ó¾ þ¨ÈÅý. «ýÀ¢ý ÅÆ¢ «Ï̧š÷ìÌ
«Åý Ш½Â¡¸ þÕóÐ ¯öÅ¢ôÀ¡ý.
þ¨ÈÅý «ýÒ¨¼ÂÅ÷ìÌò Ш½Â¡Å¡ý.

19. «ýÒ ¦ºöÅ¡¨Ã «È¢Åý º¢Åý. :


«ýÒ ¦ºÖòÐÀŨÃî º¢Åý «È¢Å¡ý:

280. இக; த
) ெப9ற
) ஈச அறிA)
உக
அ / ெசதி) உதம நாத
ெகா7
அ* ெச
அ / Eர வலா" 
மகி;
அ* ெசA) அ / அ
வாேம.
þ¨ÈÅý «ÕÙõ Å¢¾õ :
¯Â¢÷¸û ¾ýÉ¢¼õ «ýÒ ¦ºö¾¨Ä ¨¸Å¢ð¼¨¾Ôõ,
¦ÁöÂýÒ ¦¸¡ñÊÕò¾¨ÄÔõ þ¨ÈÅý «È¢Å¡ý.
§Á§Ä¡É¡¸¢Â «Åý «¾ü§¸üÀ Á¸¢úóÐ «Õû ¦ºöÅ¡ý.
¾ýÁ¡ðÎò ¾Ç¢÷òÐ ÅÕõ «ýÒ ¸¡ð¼ ÅøÄ¡÷ìÌ Á¸¢úóÐ
«ýÒ ¦ºöÔõ «Ç×ìÌ «Õû ÅÆíÌÅ¡ý.

281. இப$ பிறவி இயவ


ெசதவ

ப$ பிறவி ெதாழி ப ல எனி8)


அபி9 கலவி ெசத ஆதி$பிரா ைவத
பி$ பிறவி (வ
தாேன.
À¢ÈÅ¢ þýÀÁ¡ö «¨ÁÔõ :
Áì¸û §ÀâýÀõ «¨¼Å¾üÌâ «¨Éò¨¾Ôõ
þôÀ¢ÈŢ¢ø þÂøÀ¡¸ì ¦¸¡Îò¾ÕÇ¢ É¡ý þ¨ÈÅý.
ÐýÀõ ¿¢¨Èó¾ À¢ÈôÀ¢ø «Å÷ìÌ ÅÕõ ÐýÀí¸û ÀÄÅ¡¸
þÕôÀ¢Ûõ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾¢ÕÅÊ¢ø «ýÒ ¦ºÖòоø
§ÅñÎõ. «Å÷ ¦ºÖòи¢ýÈ «ýÀ¢ø º¢Åý ¸Äì¸,
¬¾¢Â¡¸¢Â ¦ÀÕÁ¡ý Óý§É «¨ÁòÐì ¦¸¡Îò¾
À¢ÈŢ¡ÉÐ ÓÊÔõ. ¬¾¢ô À¢Ã¡§É¡Î ÐýÀ ¿¢¨Ä¢Öõ
¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾¡ø À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ.

282. அ* உ சி ைதயி ேம எ7) அDெவாளி


இ* உ கணிெயா ஏ9க இைச தன

* உ கணி ஐ
ஆ)
ட அ9
ந* உ சி ைதைய நாமி நீேர.
³õ¦À¡È¢ ÅÆ¢ ¦ºøÄì ܼ¡Ð :
«ýÒ ¦À¡Õó¾¢Â º¢ó¨¾Â¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ º¢ÅÁ¡¸¢Â ´Ç¢
þýÀõ ÅÆí̸¢ýÈ ¸ñ¨½Ô¨¼Â ºò¾¢§Â¡Î «ýÀ¨Ã
²üÚ «Õû ÒâÂò ¾¢Õ×Çí ¦¸¡ûÅ¡ý. «ùÅ¡Ú
²üÚò ¾¢Õ×Çõ ¦¸¡ñ¼¨Á¡ø Å¨Ä §À¡ýÈ ³õ¦À¡È¢
¸Ç¢ý ¦¾¡¼÷Ò «ÚÀðÎ ¿£íÌõ. «ô¦À¡ØÐ ¿ý¨Á
Ô¨¼Â º¢ó¨¾¨Â ¿£í¸û þ¨ÈÅÉ¢¼õ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎ
ÐýÀôÀÎòÐõ ³õ¦À¡È¢¸Ç¡É ŨĨ «¸üÈ¢ ¿¢øÖí
¸û. ³õ¦À¡È¢¸Ç¢ý ÅÆ¢ Å¢Ä츢 «ý§À¡Î º¢ó¨¾Â¢ø
§º¡¾¢¨Â ¿¡¼ §ÅñÎõ.

283. *ண"6சிA/ ஆயிைழ ேம அ* ேபால


உண"6சிA/ ஆ.ேக ஒ.க வலா 
உண"6சி இலா
லாவி உலாவி
அைணதJ) இப) அ

ஆேம.
§ÀâýÀò¾¢ý þÂøÒ :
º¢üÈ¢ýÀõ ¦¸¡ûÇ Áí¨¸Â÷ Á£Ð ¨ÅìÌõ «ýÒ §À¡Ä
º¢Ãº¢ý Á£Ð ¯¾¢ìÌõ À⺠¯½÷Å¢ø ¯ûÇõ ¦À¡Õó¾¢
þÕì¸ ÅøÄÅ÷ìÌ - ¯½÷× ¦¸ðÎ ¿¡¾ò§¾¡Î ¦À¡Õó¾¢ò
ÐÅ¡¾º¡ó¾ ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºýÚ Ü¼ þÂÖõ. «íÌô ¦ÀÚõ
§ÀâýÀõ þíÌô ¦ÀüÈ º¢üÈ¢ýÀõ §À¡Ä þÕìÌõ.
¯½÷× ¦¸ðÎ «ÛÀÅ¢ìÌõ §ÀâýÀõ º¢üÈ¢ýÀõ §À¡ýÈÐ.
º¢Å§À¡¸ò¾¢ø: º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅÇ¢¨Â ¿¡¼ø - ¯½÷×
¯¾¢ò¾ø - ¿¡¾ ¾Ã¢ºÉõ ¸¢ðξø - ÐÅ¡¾º¡ó¾õ ¦ºøÄø -
¯¼Ö½÷× ¦¸¼ø - ¾ü§À¡¾õ þ¢ÆóÐ þýÀò¾¢ø ¿¢üÈø -
þýÀò¨¾Ôõ ÁÈóÐ «Ð§Å¡ö ¿¢üÈø - ¬¸¢Â¨Å
ÀÊ¿¢¨Ä¸Ç¡õ.

284. உ9 நிறாெரா) அத ேசாதிைய6


சித"க/ எ) ெதாி
அறிவா" இைல
பதிைமயாேல பணி
அ(யா" ெதாழ
தி ெகா
அவ" * நிறாேன.
«Ê¡÷ìÌ «ÕÙÅ¡ý :
§ÀâýÀò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢Õ󾡧áÎõ Å¢Çí¸¢Â §º¡¾¢Â¡¸¢Â
þ¨ÈŨÉî º¢ò¾¢¸¨Ç ¯¨¼ÂÅ÷ ¬Ã¡ö¢ɡø ±ýÚõ
«È¢óÐÅ¢¼ ÓÊ¡Ð. ¬É¡ø «Ê¡÷¸û Àì¾¢§Â¡Î
«ÅÉÕÇ¡§Ä «Å¨É Å½í¸ «Å÷¸ðÌ Å£Î §Àü¨È
«Ç¢òÐ «Å÷¸û ÓýÒ Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÚÅ¡ý.

285. கேட கம;த ெகாைறயினா அ(


கேட காி உாியாத கழ இைண
கேட க ம ல மல" உைறவா அ(
கேட கழ அ
எ அபி8/ யாேன.
þ¨ÈÅý «Ê¨Â «ýÀ¢É¡ø ¸¡½Ä¡õ :
¿ÚÁ½õ ¸ÁØõ ¦¸¡ý¨ÈÁÄ÷ §À¡ýÈ Áïºû ´Ç¢ì¸¾¢¨Ã
¯¨¼ÂŨÉô À¡÷ò§¾ý. ¸Ã¢Â þÕÇ¡É ¬½ÅÁÄò¨¾ì
¸¢Æ¢ò¾ º¢Å¨É, ãÄ¡¾¡Ãì ¸ÁÄò¾¢ø Å¢ÇíÌÀŨÉì
¸ñ§¼ý. ±ý «ýÀ¢ý ¸ñ «ÅÉÐ ¸Æø Å¢ÇíÌŨ¾ì
¸ñ§¼ý.

286. ந)பைன நானாவித$ ெபா/ ஆ) எ


உ)பாி வானவ" ஓ
) தைலவைன
இபைன இப
இைடநி இரதி )
அபைன யா ) அறியகிலாேர.
±øÄ¡ô ¦À¡ÕÇ¡¸ ¯ûÇÅÛõ, Å¡Ûĸ¢ø §¾Å÷¸û
§À¡üÚõ ¾¨ÄÅÛõ, þýÀ ÅÊÅ¡ÉÅÛõ, ¿õÀò ¾Ìó¾
ÅÛõ, º£Å÷¸ÇÐ þýÀò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ Á¸¢ú¸¢ýÈ «ýÒ
ÅÊÅ¡ÉÅÛÁ¡¸¢Â º¢Å¨É ¡Õõ «È¢Â þÂÄÅ¢ø¨Ä.

287. * பிற$*) இற$*) அறியாதா"


அ* இ இைறவைன யா) அறிேவா) எப"
இப$ பிற$*) இற$*) இலா ந தி
அ* இ அவைன அறியகிலாேர.
«ýÀ¡ø Å½í¸¢ô À¢Èô¨ÀÔõ þÈô¨ÀÔõ §À¡ì¸¢ì
¦¸¡ûÙí¸û:
À¢ÈôÒ þÈôÀ¢øÄ¡¾ ¿ó¾¢Â¡¸¢Â þ¨ÈŨÉ, ÓýÒ «Å¨É
Å½í¸¢ À¢ÈôÒ þÈôÒ «È¢Â¡¾ »¡É¢Â÷ "«ýÀ¢É¡ø
ÅÆ¢ÀðÎ ¿¡í¸û «Å¨É «È¢óÐû§Ç¡õ" ±ýÀ÷.
«ùÅ¡Ú þÕóÐõ ÁüÈÅ÷ «ýÀ¢É¡ø «Å¨É ¯½÷óÐ
À¢ÈôÒ þÈô¨Àô §À¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÇ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä§Â!
(À¢ÈôÀ¢ÈôÀ¢øÄ¡¾ þ¨ÈÅ¨É «ýÀ¢É¡ø Å½í¸¢ô
À¢ÈôÀ¢Èô¨À ¿£ì¸¢ì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ)

288. ஈச அறிA) இரா$பகJ) தைன$


பாச
/ ைவ
$ பாி= ெசவா"கைள
ேத3 உ9 அறி
ெசய அ9 இ தி(
ஈச வ
எ) இைட ஈ'( நிறாேன.
«ýÒ ¸¡ðÊý þ¨ÈÅý Óý ÅóÐ ¿¢üÀ¡ý :
þÃ×õ À¸Öõ þ¨¼Å¢¼¡Ð «Å¨É «ýÀ¢Ûû ¨ÅòÐô
§À¡üÚÅ¡÷¸¨Ç þ¨ÈÅý «È¢Å¡ý. ¬¾Ä¡ø ¿¡õ ´Ç¢
¦ÀüÚ, µÇ¢Â¢ø ¿¢ýÚ, ¿Áì¦¸É ´Õ ¦ºÂÖõ þøÄ¡Ð
¿¢ýÈ¡ø þ¨ÈÅý ±Øó¾ÕÇ¢ ÅóÐ ¿õÁ¢¨¼§Â À¢Ã¢ôÀ¢ýÈ¢
¯¼ý þÕôÀ¡ý.

289. வி'$ பி($ப


எ ேமத ேசாதிைய
ெதா' ெதாட"வ ெதாைலயா$ ெப ைமைய
எ') எ ஆ யிரா நிற ஈசைன
ம' கல$ப
ம<சன) ஆேம.
¿£Ã¡¼ø ±ýÀР¡Р?
§ÁÄ¡É ´Ç¢ ÅÊÅ¡É þ¨ÈÅ¨É Å¢ÎÅÐõ Á£ñÎõ À¢Êô
ÀÐõ ²ý? «Å¨É ¯Ú¾¢Â¡¸ô À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÎ «Åý
ÅÆ¢§Â ¿¡ý §À¡§Åý. ±ø¨Ä¢øÄ¡¾ ¦ÀÕ¨Á¨Âô
¦ÀÚ§Åý. ±ý «Ã¢Â ¯Â¢Ã¢ø ¸ÄóÐ ¿¢ýÈ þ¨ÈŨÉ
þÉ¢¾¡öì ¸ÄôÀ§¾ ¿£Ã¡¼ø ¬Ìõ. ¯Â¢÷ìÌ¢áÉ, ´Ç¢
ÅÊÅ¡É þ¨ÈÅ¨É ´Ç¢ ÅÊÅ¢ø þ¨¼Å¢¼¡Ð ÀüÈ¢
þÕôÀ§¾ «ýÒ ÅÆ¢À¡¼¡Ìõ

20. ¸øÅ¢. º¢Å¡ÛÀÅò¨¾ì ¸üÈø :


290. றி$* அறி ேத உட உயி" அ
E(6
ெசறி$* அறி ேத மி ேதவ" பிராைன
மறி$* அறியா

உ/ள) * தா
கறி$* அறியா மி) கவி க9ேறேன.
«ÛÀÅì ¸øÅ¢¨Âì ¸ü§Èý :
ÁÄ¿£ì¸ò¾¢ý ¦À¡ÕðÎ ¯¼ø Åó¾Ð ±ýÈ ¸¡Ã½õ «È¢ó
§¾ý. ¯Â¢÷ «ó¾ ¯¼§Ä¡Î ¦À¡Õó¾¢î ¦ºÈ¢óÐûǨ¾
«È¢ó§¾ý. þ¨ÈÅý ±ùÅ¢¾Á¡É ¾¨¼ÔÁ¢ýÈ¢ ±ý ÁÉò
¨¾ò ¾ÉìÌ þ¼Á¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼¡ý. ¯Å÷ôÒ þøÄ¡¾
«ÛÀÅì ¸øÅ¢¨Â ¿¡ý ¸ü§Èý.

291. க9றறிவாள" கதிய காலக9றறிவாள" க தி ஓ" க உ
க9றறிவாள" க தி உைரெசA)
க9றறி கா'ட கய உள ஆ ேம.
»¡Éì ¸ñ¨½ ¯ñ¼¡ìÌÅ÷ :
¯ñ¨ÁÂ¡É ¸øÅ¢¨Âì ¸üÈÅ÷ ±ñ½¢ô À¡÷ìÌõ §À¡Ð -
«Å÷¸û ¸Õò¾¢ø »¡Éì ¸ñ ÒÄÉ¡Ìõ. «Å÷¸û
«ùÅ¡Ú ÒÄÉ¡Ìõ ¯ñ¨Á¨Âî º¢ó¾¢òÐ ÁüÈÅ÷ìÌì
¸ñ¼¨¾ ±ÎòÐ ¯¨ÃôÀ÷. ¸øàñ §À¡ýÚ ºÄÉõ
þøÄ¡¾¢ÕóÐ À¢ÈÕìÌ ¯½÷ò¾¢ «Å÷¸ÇìÌ »¡Éì¸ñ
¯ñ¼¡ÌÁ¡Ú ¦ºöÅ÷.

292. நி9கிற ேபாேத நிைல உைடயா கழ


க9கிற ெசமி கழி
அ) பாவ.க/
ெசா ற இறி ெதா7மி ெதா7த பி
ம9 ஒ இலாத மணி விள ஆேம.
º¢Åý Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÚÅ¡ý :
±Îò¾ ¯¼Ä¢ø ¯Â¢ÕûÇ §À¡§¾ ¯¼ø ¿¢¨Ä측Ð
±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ ¯Â¢ÕìÌ ¯Ú¾¢ ¾Õõ ¿¢¨Ä¡É
¦À¡ÕÇ¡É þ¨ÈÅÛ¨¼Â »¡Éò¨¾ô ¦ÀÈ ÓÂÖí¸û.
¯í¸Ù¨¼Â À¡Åí¸û ¡×õ ¿£í¸¢ Å¢Îõ. ¦º¡øÄ¢ø
ÌüÈÁ¢ýÈ¢ þ¨ÈÅ¨É ²òÐí¸û. «¾É¡ø ´ôÀ¢ðÎì
ÜÈÓÊ¡¾ ÍÂô§À¦Ã¡Ç¢Â¡É º¢Åý Å¢ÇíÌÅ¡ý.

293. கவி உைடயா" கழி


ஓ($ ேபாகிறா"
பF உைடயா" பா)* அாி
உகிறா"
எFA) காைலA) ஏ
) இைறவைன
வFA/ வாதித காய) ஆேம.
«Æ¢Â¡ ¯¼ø «¨ÁÔõ :
¯ñ¨Á¢ø À¢Ã½Å «È¢Å¢øÄ¡¾ ¯Ä¸¢Âø ¸øÅ¢ ¸üÈÅ÷
¸û, À¢Ã½Åò¾¢É¢ýÚ Å¢Ä¸¢Â ÅƢ¢ø ¦ºø¸¢ýÈÉ÷.
¯Ä¸¢Âø ÀüÚ¨¼§Â¡÷ Ìñ¼Ä¢É¢Â¢ý ¬üȨÄô ¦ÀÕì
¸¡Ð Å£½¡ìÌ ¸¢ýÈÉ÷. þÃ×õ À¸Öõ þ¨ÈÅ¨É ¿¢ÉóÐ
ÅÆ¢À¡Î ¦ºöÔí¸û. þúš¾õ ¦ºöÂô ¦ÀüÈ ¦À¡ý
§À¡Äì Ìñ¼Ä¢É¢ ¬üÈÄ¡ø «Æ¢Â¡ ¯¼ø (À¢Ã½Å §¾¸õ)
«¨ÁÔõ.

294.
ைண அ
வா வ
) Cய ந ேசாதி

ைண அ
வா வ ) Cய ந ெசாலா)

ைண அ
வா வ ) Cய ந க த)

ைண அ
வா வ ) Cய ந கவிேய.
ţΠ§ÀÚ ¦ÀÚõ Å¢¾õ :
þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷ìÌò àö¨ÁÂ¡É §º¡¾¢ Ш½Â¡¸
ÅÕõ. ¿øÄ À¢Ã½Åõ «Å÷¸ÙìÌò Ш½Â¡¸ Å¢ÇíÌõ.
Í츢Äõ ¦¸¼¡Áø àö¨Á «¨¼óÐ ¯¼ÖìÌ ¯Ú
Ш½Â¡¸¢ ´Ç¢Â¡¸¢ ¿¢üÌõ. À¢Ã½Åì ¸øÅ¢§Â À¢ÈŢ¢ø
Ш½Â¡ö þÕóРţΠ§Àü¨È «Ç¢ìÌõ.

295. L ஒ ப9றி Qனி ஏ ற


மா'டாதா"
பா ஒ ப9றினா பபி பயெக)
ேகா ஒ ப9றினா Eடா பறைவக/
மா ஒ ப9றி மய.கிறா"கேள.
«È¢Å¢ý ÀÂý :
¯¼õÀ¢ÖûÇ ÍØ ¿¡Ê¨Âô ÀüÈ¢î º¢Ãº¢ý ¯îº¢Â¢ø
À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ ¦ºøÄÁ¡ð¼¡¾¡÷ ¸¡Áõ ¦¸¡ûšá¢ý
º¢Å§Â¡¸ò¾¢ý ÀÂý ¸¢ð¼¡Ð. ÓÐÌò ¾ñ¨¼ô ÀüÈ¢î
º¢Ãº¢ý §Áø ¦ºýÈÅâ¼õ þó¾¢Ã¢Âí¸û ÌÚõÒ¸û ¦ºö¡.
þó¾ ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â¡¾Å÷ ¸£§ÆÔûÇ ¾òÐÅí¸Ç¢ý
þÂøÀ¢ø ÁÂí¸¢ ¿ý¨Á «È¢Â¡Áø ¦¸Î¸¢ýÈÉ÷.

296. ஆ
ெகா/வா" அர அ.ேக ெவளி$ப)
ேதா த ெந $* அ
Cமணி சி தி)
ஏ த இளமதி எ'ட வலா"க'
வா த மன) ம Lேலணி யாேம.
ÍØ ¿¡Ê ²½¢Â¡¾ø :
ÍØ ¿¡Ê¢ý §Áø ¦ºýÈÅ÷ìÌ º¢Åý ¿¡¾¾òÐÅò¾¢ø
¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý. ¿¡¾ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åý à´Ǣ¨Â Å£º¢ì
¦¸¡ñÊÕôÀ¡ý. «í¹Éõ ¦À¡Õó¾¢Â ºó¾¢Ã Áñ¼Äõ
Å¢Çí¸ô ¦ÀüÈÅ÷ìÌò ¾Ì¾¢ Å¡öó¾ ÁÉõ ¦À¡Õóи¢ýÈ
ÍØ á§Ä½¢Â¡Ìõ. .

297. வழி
ைணயா ம தா இ தா" 
கழி
ைணயா) க9றிலாதவ" சி ைத
ஒழி
ைணயா) உ)பரா உல ஏ7)
வழி
ைணயா) ெப தைம வலாேன.
ÅÆ¢òШ½Â¡Å¡ý :
»¡Éõ ¦ÀÚžüÌ Å¡Â¢Ä¡öô À¢ÈÅ¢ §¿¡öìÌ ÁÕó¾¡ö
þÕó¾ á§Ä½¢ ÀüÈ¢ÂÅ÷ ÓýÉõ «ùÅ¡Ú ÀüÈ¡¾Å÷
¸Æ¢ì¸ôÀð¼ Ш½Â¡Ìõ. ¦ÀÕ¨Á¢ø º¢Èó¾ÅÉ¡¸¢Â
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º¢ó¨¾Â¢ý À¨Æ ¿¢¨Ä¨Â ´Æ¢ì¸ò ¾ì¸
Ш½Â¡Å¡ý. §¾Å ¦º¡åÀõ ¦ÀüÚ ²Øĸí¸ÙìÌî
¦ºøÖõ ÅÆ¢ò Ш½Â¡¸×õ þÕôÀ¡ý.

298. ப9ற
ப9றி பரமைன$ ப9மி
9ற
எலா தவ அ /ெபறி
கி9ற விரகி கிள" ஒளி வானவ"
க9றவ" ேபாிப) உ9 நிறாேர.
þ¨ÈÅý ¡Åü¨ÈÔõ ¾ÕÅ¡ý :
Å¡úÅ¢ý ÀüÚì §¸¡¼¡ö ´Õ ¸¼×¨Ç ÅÆ¢À¼ §ÅñÊý
§ÁÄ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É§Â ÀüÈ¢ ÅÆ¢ÀÎí¸û. ÓØÓ¾ü
¸¼×Ç¡¸¢Â «ÅÉÐ «Õ¨Çô ¦ÀüÚ Å¢ð¼¡ø ±øÄ¡õ
þɢРÓÊÔõ. ¯À¡Âò¾¢ø ÅøÄ ´Ç¢Ô¨¼Â §¾Å÷¸û
«ÛÀÅì¸øÅ¢Ô¨¼Â ŨÃì ¸¡ðÊÖõ §ÀâýÀõ «¨¼óÐ
¿¢ýÈ¡÷ þø¨Ä.

கட உைடயா மைலயா ஐ


Nத

299.
உட உைடயா ப ல ஊழிெதா ஊழி
அடவிைட ஏ) அமர"க/ நாத
இட) உைடயா" ெந<ச
இ இ தாேன.
´Ç¢Â¢ø þÕó¾ÕÙÅ¡ý :
þ¨ÈÅý ÀÃó¾ ¸¼¨Äò ¾ÉìÌ ¯Ã¢¨Á¡ö ¯¨¼ÂÅý.
¯Â÷ó¾ Á¨Ä¨ÂÔõ ¯¨¼ÂÅý. ³õâ¾í¸¨ÇÔõ
¾ÉìÌò ¾¢Õ§Áɢ¡¸ ¯¨¼ÂÅý. ´Ç¢ ÅÊÅ¡É
þ¼ÀÁ¡¸×õ Å¢ÇíÌõ §¾Å§¾ÅÉ¡¸¢Â º¢Åý ¾ý¨É§Â
¿¢¨Éó¾¢ÕôÀ¡÷ ¦¿ïº¢ø Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÚÅ¡ý.

21. §¸ûÅ¢ §¸ð¼¨Á¾ø :

ÅøÄÅâ¼õ §À¡öì §¸ð¸ò ¾ì¸Åü¨Èì §¸ðÎ ÁÉõ


«¼í¸¢Â¢Õò¾ø:

300. அற) ேக') அ தண" வாெமாழி ேக')


மற) ேக') வானவ" ம திர) ேக')
*ற) ேக') ெபா உைர ேமனி எ) ஈச
திற) ேக') ெப9ற சிவகதி தாேன.
º¢Å¸¾¢ ¦ÀÈÅÆ¢ :
¿£¾¢¸¨Çì §¸ðÎõ, «ó¾½÷¸ÇÐ «È¢×¨Ã¸¨Çì §¸ðÎõ,
À¡Åí¸û þ¨Å¦ÂÉì ÜÚõ ¿£¾¢ áø¸¨Çì §¸ðÎõ, §¾Å÷
ÅÆ¢À¡ðÎìÌâ Áó¾¢Ãí¸¨Çì §¸ðÎõ, À¢È ºÁÂ
áø¸¨Çì §¸ðÎõ, ¦À¡ýÉ¡÷ §ÁÉ¢ÂÉ¡É ±õ¦ÀÕÁ¡É¢ý
¾ý¨Á¢¨Éì §¸ðÎõ º¢Å¸¾¢ ¾¡§É ¦ÀÈÄ¡õ.

301. ேதவ" பிராதைன திDவிய 5"திைய


யாவ" ஒ வ" அறிவா" அறி த பி

மி ேக/மி உண"மி உண" தபி
ஓதி உண" தவ" ஓ.கி நிறாேர.
¯Â÷ó¾Å÷ ¬Å£÷ :
±øÄ¡ò §¾Å÷ìÌõ ¾¨ÄÅý, ´Ç¢ ÁÂÁ¡É ¾¢Õ§ÁÉ¢Âý
¬É þ¨ÈÅ¨É ¯½÷Å¡ö «È¢Ôí¸û. ¸üÚ «È¢Ôí¸û.
§¸ðÎ «È¢Ôí¸û. À¢ý ¸üȨ¾Ôõ §¸ð¼¨¾Ôõ ÍÂ
«ÛÀÅò¾¢ø ¦¸¡ñÎ ¯½Õí¸û. ¯ñ¨Á¨Â
¯½÷óÐ ¿¢ð¨¼Â¢ø ÜÊ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ ¯Â÷ó
§¾¡Ã¡Å£÷.

302. மய பணி ேக'ப


மாந தி ேவ(
அய பணி ேக'ப
அர பணியாேல
சிவ பணி ேக'பவ" ேதவ ) ஆவ"
பய பணி ேக'ப
ப9 அ
ஆேம.
¾¢ÕÅÊ¢ø ¿£í¸¡¾ ÀüÚ §ÅñÎõ :
º¢Å¨É §ÅñÊô À½¢ ¦ºö¾¡ø ¾¢ÕÁ¡Öõ À¢ÃÁÛõ «Õû
¦ºöÅ¡÷. º¢Åý ¬¨½ ÅÆ¢ ¿¢ü§À¡÷ §¾Åáŧ¾¡Î
±øÄ¡ô À¾í¸Ùõ ¸¢ðÎõ. º¢Å¨É §ÅñÊô À½¢ ¦ºöžý
ÀÂÉ¡¸ ¾¢ÕÅÊô §ÀÚõ ¸¢ðÎõ.

303. ெபமா இவ எ ேபசி இ )


தி மானிட" பிைன ேதவ ) ஆவ"
வ மாதவ" மகி;
அ / ெசA)
அ மாதவ
எ.க/ ஆதி$பிராேன.
«Åý «Õû ¦ºöÔÁ¡Ú :
¾¨ÄÅý º¢Å§É ±ýÚ §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ¯ñ¨Á
»¡Éõ ¦ÀüÈ ÁÉ¢¾÷ À¢ýÒ §¾ÅÕõ ¬Å÷. ÁÉ¢¾Ã¡ö
þÕóÐ §¾Åá¸×õ §Áø ¿¢¨Ä¨Â «¨¼óÐ ÅÕõ §ÁÄ¡É
¾ÅÓ¨¼Â¡÷ìÌ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Á¸¢úóÐ «Õû ¦ºöÅ¡ý.

304. ஈச அ @) இற$*) பிற$ைபA)


ேபசி இ
பித9றி மகி;= எதி
ேநச) ஆ) நிக; ஒளியா நி
வாச மல" க த) மனி நிறாேன.
«ýÒ ¦ºÖò¾¢É¡ø «ÕûÅ¡ý :
þ¨ÈÅý þÈôÒõ À¢ÈôÒõ Å¢¨É ÅÆ¢§Â «Õû ¦ºöÅ¡ý.
þ¨ÈÅÉ¢ý þò¾ý¨Á¢¨É «È¢óÐ À¢È÷ìÌ ¯¨ÃòÐõ
¾¡§É §Àº¢Ôõ Á¸¢úóÐ «ýÒ ¦ºÖò¾¢ þÕí¸û. «Åý
º¢Å§º¡¾¢Â¡ö þÕóÐ ÍÅ¡¾¢ð¼¡ÉÁ¡¸¢Â ÁÄâø Å¢óÐÅ¡É
Á½ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ «ÕÇ¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡý.

305. வி7$ப) ேக/விA) ெமநிற ஞான

ஒ7 க) சி ைத உண"கிற ேபா

வ7 கி விடாவி( வானவ" ேகா8)


இ7 இறி எ இF கால) அ
ஆேம.
±ø¨ÄÂüÈ ¸¡Äõ «ÕÙ¾ø :
º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¦ÀÕ¨ÁÔõ «¾¨Éô ÀüȢ §¸ûÅ¢Ôõ
«ì§¸ûŢ¡ø ²üÀÎõ »¡ÉÓõ ¯ûÇò¾¢ø º¢ó¾¢ìÌõ
§À¡Ð ¿¢¨Ä¢ɢýÚ ¾¢Ã¢Â¡Áø «¼í¸¢Â¢ÕôÀ¢ý §¾ÅÕ
¨¼Â ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡Ûõ ̨ÈÅ¢øÄ¡Ð «ÇÅ¢ø
Ä¡¾ ¸¡Äõ «Õû ¦ºöÅ¡ý.

306. சிறியா" மண ேசா9றி ேத இமாேபா


ெசறிவா அ8ேபாக) சிதி ) எனி
றியாத
ஒைற றியாதா" த)ைம
அறியா
இ தா" அவ" ஆவா" அேற.
¯ñ¨Á «ÛÀÅõ ¯¨¼ÂÅ÷ ¬¾ø : `
¯Ä¸òÐò ¦¾¡¼÷À¢É¡ø þ¨ÈÂÛÀÅõ ¯ñ¼¡Ìõ ±Éî
¦º¡øÅÐ º¢È¢ÂÅ÷ Áñ½¡ø §º¡ü¨Èî º¨ÁòÐ ¯ñÎ
Á¸¢úŨ¾ô §À¡ø ¬Ìõ. ÍðÊ «È¢Â þÂÄ¡¾ º¢ÅÉÐ
Ţ¡À¸ò ¾ý¨Á¨Â ¯½Ã¡¾Å÷ ¾õ ¬ýÁ ¦º¡åÀò¨¾
Ôõ «È¢Â¡¾Å÷ «øħš!

307. உ
ைண ஆவ
உயி ) உட)*)
உ
ைண ஆவ
உல உ ேக/வி
ெசறி
ைண ஆவ
சிவன(6 சி ைத
ெப
ைண ேக'கி பிற$* இைல தாேன.
À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ :
¯¼õÒìÌî º¢Èó¾ Ш½Â¡ÅÐ ¯Â¢Ã¡Ìõ. ¯Â¢ÕìÌò
Ш½Â¡ö þÕôÀ§¾¡ ¯Ä¸ò¾¢ø »¡É¢Ââ¼õ ¦ÀÚõ
§¸ûŢ¡Ìõ. «ì §¸ûŢ¡ø º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅÊ
¸¨Ç ¿¢¨Éó¾ÀÊ þÕôÀ§¾ º¢Èó¾ Ш½Â¡Ìõ. þò¾¨¸Â
¦ÀÚžüÌâ Ш½¨Âô ÀüÈ¢ì §¸ðÀ¢ý À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ.

308. *கழ நிறா" ) *ராண எ) ஈச


இக ழ நிறா" ) இ)ைப இடமா)
மகிழ நி ஆதிைய ஓதி உணரா"
கழிய நிறா" ஒ க9ப3 ஆேம.
¸üÀÍ ¬Å¡ý :
À¢ÃÁý Å¢‰Ï Õò¾¢Ãý ¬¸¢§Â¡÷ìÌõ ÀƨÁ¡ÉÅý
º¢Åý. ¾ý¨É þ¸úóÐ ÜÚ¸¢ýÈÅ÷ìÌò ÐýÀòÐìÌ
þ¼Á¡¸ þÕôÀÅý. º¢ÅÉ¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â Á¸¢úԼý
¯½Ã¡Ð Ţĸ¢ ¿¢ü§À¡÷ìÌ «Åý ¸øÄ¢ø ¦ºÐ츢 ÀÍ
§À¡Äô ÀÂýÀ¼ Á¡ð¼¡ý.

309. ைவ
உண" தா மனேதா) வாேபசி
ஒ
உண" தா உ ஒெறா ஒ ஒDவா

அ63 உழ ஆணி கல.கி8) ஆதிைய


ந63 உண" தா" ேக ந0கJ) ஆேம.
ÁÉ ¯Ú¾¢ ¯¨¼ÂÅ÷ þ¨ÈÅ¨É «¨¼ÂÄ¡õ :
¬ýÁ¡ì¸Ç¢¼õ ¾ÉÐ ºò¾¢¨Âô ÀÐôÀ¢ò¾ÕǢ º¢Åý
«îºò¾¢Â¡ø ÁÉò§¾¡Î š쨸Ôõ «Åü§È¡Î ¦À¡Õó¾¢
¢ÕóÐ ¯½÷¸¢ýÈ¡ý. «ÅÉÐ ÅÊÅõ ´ýÚ즸¡ýÚ
Á¡ÚÀð¼Ð. ±É¢Ûõ ¯¼õÀ¡¸¢Â «îº¢Ä¢ÕóÐ ¯Â¢Ã¡É
¬½¢ ¸ÆýÚ ¯Õį̀Äó¾ §À¡Ð ¬¾¢Â¡¸¢Â º¢Å¨É ÁÉ
¯Ú¾¢§Â¡Î Å¢ÕõÀ¢ ¿¢ýÈŧà «Å¨É ¦¿Õí¸¢ «ÛÀÅ¢ì¸
ÓÊÔõ.

22. ¸øÄ¡¨Á. (¸øÅ¢ ¸üÚõ º¢Å¡ÛÀÅõ


¦ÀÈ¡¨Á) :

310. கலாதவ ) க 
அறி கா'சிைய
வலா" எனி அ 'கணா மதி
ேளா"
கலாதா" உைம ப9றாநி9ப" க9ேறா )
கலாதா" இப) கா0கிலாேர.
¯ñ¨Á «ÛÀÅõ þøÄ¡¾Å÷ ¸øÄ¡¾Å÷ :
¬º¢Ã¢Ââ¼õ §À¡ö Өȡ¸ì ¸ü¸¡Áø Àñ¨¼Â ¾Åò¾¢ý
ÀÂÉ¡ø «Å÷¸ÇÐ ¸Õò¾¢ø ¦¾öÅ측𺢨 ¯½Ã
Åøġá¢ý «Å÷¸û þ¨ÈÅý «ÕÇ¡ø «Ñ츢Æõ
¦ºöÂô ¦ÀüÈÅ÷ ¬Å¡÷. þò¾¨¸ÂÅ÷ ¯Ä¨¸ô ÀüÈ¡Áø
º¢Åò¨¾ô ÀüÈ¢ ¿¢üÀ÷. ¬º¢Ã¢Ââ¼õ §À¡ö Өȡ¸ì
¸øÅ¢ ¸üÈÅÕõ º¢Å¡ÛÀÅò¨¾ «¨¼Â¡¾ §À¡Ð
¸øÄ¡¾ÅḧŠ¸Õ¾ôÀÎÅ¡÷.

311. வலா"க/ எ) வழி ஒறி வா;கிறா"


அலாதவ"க/ அறி= ப ல எபா"
எலா இட
) உள எ.க/ த) இைற
கலாதவ"க/ கல$* அறியாேர.
¸øÄ¡÷ þ¨ÈÅý ±íÌõ ¯ûǨÁ¨Â «È¢Â¡÷ :
º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çô ¦ÀüÈÅ÷ ¯ñ¨Á¦¿È¢ ÅÆ¢§Â ´ýÈ¢
Å¡úÅ¡÷. º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çô ¦ÀÈ¡¾Å÷ ¯Ä¸¢ø ÀÄ ¦¿È¢
¯Ç ±ýÚ ÜÚÅ÷. ¬É¡ø ±õ þ¨Èŧɡ ±øÄ¡
¦¿È¢Â¡Ôõ ¯ûÇ¡ý. ¸øÄ¡¾Å÷¸û º¢Åý þùÅ¡Ú
¸Äó¾¢ÕìÌõ þÂø¨À «È¢Â Á¡ð¼¡÷¸û.

312. நிலா நிைலைய நிைலயாகெந<ச 

நிலா ர )ைப நிைல எ உண"O"கா/


எ லா உயி" ) இைறவ ேன ஆயி8)
க லாதா" ெந<ச 
காணஒ ணாேத.
¸øÄ¡÷ ¦¿ïº¢ø ¿¢øÄ¡ý ®ºý :
¿¢¨Ä¢øÄ¡¾Åü¨È ¿¢¨ÄÔ¨¼ÂÉÅ¡¸×õ ¿¢¨Ä¢øÄ¡¾
¯¼õ¨À ¿¢¨ÄÔ¨¼Â¾¡¸×õ ¦¿ïº¢ø ±ñÏÀÅ÷¸§Ç!
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸ðÌõ þ¨ÈÅ§É ¾¡Ã¸õ ¬Â¢Ûõ ¯ñ¨Á
¯½Ã¡¾¡÷ ¦¿ïº¢ø «Åý «È¢ÂôÀ¼¡¾Åý ¬¸§Å
¯ûÇ¡ý.

313. கிேல விைன


ய " ஆ ) அய ஆேன
க ேல அர ெநறி அறியா த ைகைமயி
வ ேல வ ழ .) ெபா ேள ம னதி8/
க ேல க ழிய நி ஆட வ ேலேன.
¸øÄ¡÷ Å¢¨ÉòÐÂ÷ôÀðÎ ÁÂíÌÅ÷ :
þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÌõ ¬üÈø ¦ÀüÈ¢§Äý. «¾É¡ø Å¢¨Éò
ÐÂÃí¸ÙìÌ ¬Ç¡§Éý. º¢Å¦¿È¢Â¢ø ¿¢üÌõ ¾¢Èò¨¾ì
¸ü¸Å¢ø¨Ä. «È¢Â¡¨Á¡ø ÁÂì¸õ ¾ÕÅÉÅü¨Èì
¸üÀÅÉ¡¸ ¯û§Çý. «Õû ¾Õõ ÅûÇÄ¡¸¢Â º¢Å¦ÀÕ
Á¡¨É ÁÉò¾¢Ûû ¾¢Â¡É¢ì¸ ÅøÄÅý «ø§Äý. ¦ÅÇ¢§Â
¿¢ýÚ ¯Ä¸¡ÛÀÅò¾¢ø ¾¢¨ÇôÀÅÉ¡¸§Å ¯û§Çý.

314. நிலா
சீவ நிைல அ எ ன எ ணி
வ லா" அற 
) த வ 
@) ஆயினா"
கலா ம னித " க ய வ " உல கினி
ெபாலா விைன
ய " ேபாக ) ெசவாேர.
Å¢¨ÉòÐýÀò¨¾ «ÛÀÅ¢ôÀ÷ :
±Îò¾ ¯¼õÀ¢ø ¯Â¢÷ ¿¢¨Äò¾¢Ã¡Ð À¢Ã¢óРŢÎõ ±ýÈ
¯ñ¨Á¨Â ¯½÷óÐ º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çô ¦ÀüÈÅ÷ ¾¡§Á
¾ÕÁõ ¦ºöÐõ ÐÈÅÈõ âñÎõ ´Ø¸¢É¡÷. ¯Ä¸¢ø
«Õ¨Çô ¦ÀÈ¡¾ÅḢ ¸£ú Áì¸û ¦¸¡Ê Ţ¨É¡ø
Å¢¨ÇÔõ ÐÂÃò¨¾ «ÛÀÅ¢ôÀ÷.

315. விணினி உ/ேள விைள த விள .க னி


க ணினி உ/ேள க ல
அ. இ த

ம ணினி உ/ேள ம தி


ம தி
நி
எ ணி எ 7தி இைள
வி'டாேர.
þ¨ÈŨÉì ¸ñ¼Å÷ §À¡ø ±Ø¾¢É÷ :
ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢Ûû Å¢¨Çó¾ º¢ÅÁ¡¸¢Â Å¢Çí¸É¢ ¸ñ½¢
Ûû§Ç ¸ÄóÐ «ùÅ¢¼òÐ þÕó¾Ð. »¡É º¡¾¨É¡ø
þ¨ÈŨÉì ¸¡½¡¾ ¸üÈÈ¢× þÅ¢øÄ¡¾¡÷ ¯Ä¸¢Â¨Äô
¦À⾡¸ Á¾¢òÐ «¾¢ø Å¡úóÐ ¦¸¡ñÎ Òò¾¢ ä¸ò¾¡ø
þ¨ÈŨÉì ¸ñ¼Å¨Ãô §À¡Ä ÀÄ Å¡È¡¸ þ¨È¿¢¨Ä¨Â
±Ø¾¢ Å£½¡Â¢É÷.
316. க ண அறி தா" அறி காணஒ ணா

க ண அறி தா" அறி ைகEடா கா'சி


க ண அறி
உைமைய க அட ) நி9)
க ண அறி தா" க வி க 9 அறி தாேர.
»¡É º¡¾¨É¨Âì ¸üÈŧà ¸üÈâó¾Å÷ :
»¡Éº¡¾¨É¨Â «È¢ó¾Å¨Ã «ýÈ¢ À¢È÷ º¢ÅÁ¡¸¢Â Å¢Çí
¸É¢¨Âô ¦ÀÈ ÓÊ¡Ð. þ¾¨É¨Â «È¢ó¾Å÷ì¸ýÈ¢
ÁüÈÅ÷ìÌì ¸¡ðº¢ ¸¢ð¼¡Ð. »¡É º¡¾¨É¨Â «È¢óÐ
¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Çì ¸ñÎ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ Å¢ò¨¾¨Â
«È¢ó¾Å÷ ¯ñ¨ÁÂ¡É ¸øÅ¢ ¸üÈÅáÅ÷.

லாத 5ட ைர காண=) ஆகா

317. க
க லாத 5ட "ெசா ேக'க க ட அ
க லாத 5ட " க லாதா" ந ல ரா)
க லாத 5ட " க 
அறியாேர.
¸øÄ¡¾Å¨Ãì ¸¡½ì ܼ¡Ð :
¸üÚõ «ÛÀÅÁ¢øÄ¡¾Å÷ ¸Õò¾¢ø þ¨ÈŨÉ
¯½ÃÁ¡ð¼¡÷. ±É§Å «ÛÀÅÁ¢øÄ¡¾ 㼨Ãì ¸¡½×õ
ܼ¡Ð. «ÅÃÐ Å¡÷ò¨¾¨Âì §¸ðÀÐõ ¸¼¨Á ¬¸¡Ð.
¸üÚõ «ÛÀÅÁ¢øÄ¡¾ 㼨Ãì ¸¡ðÊÖõ À¢È¨Ãò ¾ÅÈ¡É
ÅƢ¢ø ¦ºÖò¾¡¾ ±ØòÐÅ¡º¨É þøÄ¡¾Å÷ ¿øÄÅ÷
¬Å¡÷.

9) சிவ ஞான) இலா க ல திக /


318. க
39ற ) Oடா"
ாி3 அறா" 5ட "க /
ம 9) ப ல திைச காணா" ம தியிேலா"
க 9 அபி நி9ேபா" க ண அறி தா"க ேள.
¸½ì¸È¢ó¾¡÷ þÂøÒ :
áø¸¨Çì ¸üÚõ «ÛÀÅ »¡ÉÁ¢øÄ¡¾ ¾£Â ̽Ө¼
§Â¡÷, ¾£¨Á¨Âò ¾Õ¸¢ýÈ ¬½Åõ ¸ýÁõ Á¡¨Â ±ýÈ
¯È¨Å Å¢¼Á¡ð¼¡÷. þÅ÷¸û ÌüÈò¨¾ «È¢óÐ ¿£ì¸¢ì
¦¸¡ûÇ¡¾ ã¼÷¸Ç¡Å¡÷. §ÁÖõ ÀÄ ¾¢¨º¸Ç¢ø ¯ûÇ
«È¢»÷¸§Ç¡Î ÜÊ ¯ñ¨Á ¯½Ã¡¾ «È¢Å¢Ä¢¸û ¬Å¡÷.
º¢Å»¡Éõ ¦ÀüÚî º¢Åò¾¢É¢¼ÁýÒ ¦¸¡ñÎ ¿¢ü§À¡§Ã
¸½ì¸È¢ó¾Åáš÷.

319. ஆதி$பிரா அம ர " ) ப ர <3ட "


ேசாதி அ(யா" ெதாட ) ெப ெதவ )
ஓ தி உணர வ ேலா) எ ப " உ/ நிற
ேசாதி ந ட 
) ெதாட "= அறியாேர.
º¢Åý ¯û ¿¢ýÚ ¿¼òÐõ ¾¢Èõ «È¢Â¡÷ :
±øÄ¡÷ìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡É Ó¾øÅý §¾Å÷ìÌõ Áí¸¡¾
´Ç¢Â¡öò ¾¢¸ú¸¢ýÈ¡ý. º¢Å ´Ç¢Ô¨¼Â «Ê¡÷ ¿¡Îõ
¦ÀÕí¸¼×Ç¡ö «Åý ¯ûÇ¡ý. «ô¦ÀÕÁ¡¨Éì
¸üÈÈ¢óРŢΧšõ ±ýÚ ¦º¡øÀÅ÷, «Å÷ ¯û§Ç þÕó¾
§º¡¾¢ ±í¹Éõ ¿¼ò¾¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ ±ýÀ¨¾ «È¢Â¡¾
º¢Å»¡Éõ þøÄ¡¾Å÷ ¬Å¡÷.

23. ¿Î× ¿¢¨Ä¨Á :


º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ ´Ç¢Â¢ø ¿¢üÈø, ¿ÎÅ¡¸¢Â
ÍØӨɢø ¿¢üÈø, º¢Åºì¾¢ì¸¢¨¼§Â ¿¢üÈø, ÝâÂ
ºó¾¢ÃÉ¡¸¢Â þÕ ¸ñ¸ÙìÌ §Áø ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø ¿¢üÈø,
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼Óõ «ó¾ñ¨Á âñÎ ´Ø¸ø ±Éô ÀÄ
¦À¡Õû¸Ùõ ¿Î× ¿¢¨Ä¨Á¢ø ¦À¡ÕóÐõ.

=நிறா" அறி ஞான) இைல


320. ந
ந =நிறா" ந ர க ) இைல
ந =நிறா" ந ல ேதவ ) ஆவ "
ந =நிறா" வ ழி யா8) நிேறேன.

»¡Éõ ¯¨¼§Â¡÷ :
¿ÎÅ¡É º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ´Ç¢¨Â «È¢óÐ
¿¢øÄ¡¾Å÷ìÌ »¡Éõ ¸¢ð¼¡Ð. º¸ŠÃ¾Ç ´Ç¢Â¢ø
¿¢ü§À¡÷ìÌ ¿Ã¸õ ¸¢¨¼Â¡Ð. «ùÅ¡Ú ¿Î ¿¢ýÈ¡÷ ¿øÄ
§¾ÅÕõ ¬Å¡÷. ¿ÎÅ¡É º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¿¢ýÈ «Ê¡÷
ÅƢ¢ø ¿¡Ûõ À¢ý§Èý.

=நிறா ந ல கா"கி வ ண


321. ந
ந =நிறா ந ல நாம ைற ஓ தி
ந =நிறா" சில " ஞானிக / ஆேவா"
ந =நிறா" ந ல ந )ப 8) ஆேம.
¿Î× ¿¢ýÈ¡÷ º¢Å¦ÀÕÁ¡É¡Å¡÷ :
º¸ŠÃ¾Ç ´Ç¢Â¢ø §Á¸ Åñ½ò¾¡É¡¸¢Â ¾¢ÕÁ¡ø ¸¡ì
¸¢ýÈ þÂøÀ¡ö ¿Î× ¿¢ýÈ¡ý. ¿¡ýÌ §Å¾í¸¨ÇÔõ µÐõ
À¢ÃÁÛõ À¨¼ìÌõ ¾ý¨Á¢ɡø ¿Î× ¿¢ýÈ¡ý.
º¢Å»¡É¢Â÷ º¢ÄÕõ ¿Î× ¿¢ýÈÉ÷. «õӨȢ§Ä ¿Î×
¿¢ýÈ¡÷ ¿øÄ ¿õÀÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡É¡¸¢ò ¾¢¸úÅ÷.

=நிறா" சில " ஞானிக / ஆவ "


322. ந
ந =நிறா" சில " ேதவ ) ஆவ "
ந =நிறா" சில " ந )ப 8) ஆவ "
ந =நிறாெரா நா8) நிேறேன.
º¢Å Å¡ú× ¦ÀüÈÅÕ¼ý ¿¢ý§Èý :
º¢Ãº¢ý §Áø ¯îº¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¿Î× ¿¢üÈÄ¡¸¢Â º¢Å
¿¢¨É× ¯¨¼ÂÅ÷ º¢Å»¡É¢Â÷ ¬Å¡÷. «Å÷¸Ç¢ø º¢Ä÷
§¾ÅÕÁ¡Å¡÷. º¢Ä÷ º¢ÅÁ¡ó¾ý¨Á ±öÐÅ÷. «ùÅƢ¢§Ä
º¸ŠÃ¾Ç ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÚûÇ «Ê¡÷ Üð¼ò§¾¡Î
¦À¡Õó¾¢ ¿¡Ûõ ¿¢ý§Èý.

323. ேதாறிய எ லா


ைட$ப அவ னறி
ஏ நிறா" எ ) ஈ ச இைணய (
5நிறா" த வ தி நாம ைத
நாநிறா" ந வாகி நிறாேர.
¿Î× ¿¢ýÈ¡÷ ¦ÀÚõ ÀÂý :
¯Ä¸¢ø §¾¡ýȢ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «Æ¢ì¸ ÅøÄÅÉ¡¸¢Â
þ¨ÈÅý º¢Å¨É ¿¢¨ÉóÐ º¸ŠÃ¾Ç ´Ç¢Â¢ø ¿¢ýÈÅ÷
¿Î× ¿¢ýÈÅ÷ ¬Å¡÷. þ¨ÈÅÉÐ ¾¢ÕÅʸ¨Çô ¦ÀÈ
§ÅñÊ ÓÂüº¢Ô¨¼ÂÅá¢ÕôÀ¡÷. «Å÷ º¢ÅÉÐ
¾¢Õ¿¡Áò¨¾ô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ §Â¡¸ ¿¢ò¾¢¨Ã¢ø þÕôÀ¡÷.

24. ¸ûÙñ½¡¨Á (¸û ¯ñϾ¨Äî


¦ºö¡¨Á) :
324. க7நீ"$ ப 3$ெபறி க ய ெதா) ேதரா
க 7நீ" விடா
 த ) காய ) 3 )
7நீ" க / உேபா" ைறைம அக ேறா"
ெச7நீ"6 சிவ த சிவான த ேதற ேல.
ÁШŠ«Õó¾¢ÂÅ÷ ´Øì¸ò¾¢É¢ýÚ Å¢Ä¸¢ÂÅ÷ :
ÀÍì¸û «ÕóОüÌ ¸Ø¿£¨Ã ¦ÀüÈ¡ø À¢ÈÌ ÌÇ󧾡Úõ
¦ºýÚ ¿£¨Ãò §¾Ê «Õó¾¡. «¨Å ¾¡¸ò¾¡ø ¸¨Çò
¾¡Öõ ¸Ø¿£¨Ã ¯ñÀ§¾ «øÄ¡Ð À¢È¿£¨Ã ¯ñ½¡Ð
¾õÓ¨¼Â ¯¼õÀ¢¨É ÅÕò¾¢ ¿¢üÌõ. Å¡ú×ìÌ
ÅǨÁ¨Âò ¾Õõ ¿£÷ º¢Å¡Éó¾Á¡¸¢Â ÁÐÅ¡Ìõ. þõ
ÁШŠ«Õó¾¡Áø ÓØ¿£Ã¡¸¢Â ÁШŠ¯ñÀÅ÷ ´Øì¸õ
þøÄ¡¾Å÷ ¬Å¡÷. ±ý§É «È¢Â¡¨Á!

325. சித
) உ கி6 சிவ ) ஆ) ச மாதியி
ஒ த சிவான த 
ஓ வாத ேதற ைல6
3த ம
உண6 3வான த ) வி'(டா
நித இ த கிட த கீ; காேல.
¸£Æ¡É ¦ºÂø :
º¢ò¾ò¨¾î º¢Åý À¡ø ¨ÅòÐ ¯Õ¸î ¦ºöÐ º¢ÅºÁ¡¾¢Â¢ø
¦À¡Õó¾¢ º¢Å¡Éó¾õ ¿£í¸¡¾ ÁÐÅ¢¨É, Íò¾ ¿¢¨Ä¢ø
«ÛÀÅ¢ì¸î - º¢Å¡Éó¾õ ¿£í¸¡Ð. «¨¾ì ¨¸ Å¢ðÎ -
º¢Åý ¿¢¨ÉÅ¢ýÈ¢ ¿¢üÈÖõ, þÕò¾Öõ, ¸¢¼ò¾Öõ ¸£Æ¡É
¿¢¨Ä¡Ìõ.

326. காம ) க/@) க ல திக 'ேக ஆ)


மாம ல ) ச ைமய 
/ ம ய உ)
ேபாம தி ஆ) *னித இைணய (
ஓ ம ய ஆன த ேதற உண"= உேட.
º¢Å¡Éó¾ò §¾ý ÁÂì¸ò¨¾ô §À¡ìÌõ :
¬½Å ÁÄÓõ ¸¡ÁÓõ ¸ûÙõ ¸£ú Áì¸Ù째¡Ìõ.
«¨Å ºÁÂò¨¾ ¯ûÇÅ¡Ú ¯½Ã¡Ð - ÁÂì¸ò¨¾
Å¢¨ÇÅ¢òÐ ¦¸ðÎô §À¡Ìõ Òò¾¢¨Â ¯ñ¼¡ìÌõ.
º¢Å¦ÀÕ Á¡ÉÐ þÕ¾¢ÕÅÊ þ¨½ôÀ¡ø ¦ÀÚõ À¢Ã½Å
ÁÂÁ¡É ¿¢¨Ä¢ø º¢Å¡Éó¾ò §¾É¡¸¢Â ¯½÷× ¯ûÇÐ.
þÐ ÁÂì¸ò¨¾ ¿£ì¸¢ ¿ý¦ÉÈ¢¨Âì ¸¡ðÎõ.

327. வாம ேதா" தா) ம


உ மா/ப வ "
காம ேதா" காம க / உேட க ல .வ "
ஓ ம ேதா" உ/ெளாளி /ேள உண"வ "க /
நாம ேதா" அேற ந 0வ " தாேம.
º¢Å¨É «ÏÌõ þýÀõ «¨¼Å÷ :
ºì¾¢ ÅÆ¢À¡ðÊÉ÷ §¾Å¢ìÌ ¾¢Õô¾¢ ¦ºöž¡öì ÜÈ¢ò
¾¡í¸û ÁÐ ¯ñÎ «Æ¢Å÷. ¸¡Á Å¡úÅ¢ø ¯û§Ç¡÷
¸¡ÁÁ¡¸¢Â §À¡¨¾Â¢ø ãú¸¢ì ¸Äí¸¢ ¿¢üÀ÷. "Á¸¡§¾Å¡"
±ýÛõ µÁò¨¾î ¦ºö§Å¡÷ º¢Ãº¢ý §Áø ¦ÅÇ¢ôÀÎõ
´Ç¢ìÌû§Ç ¾ÁÐ ¯½÷¨Å ¿¢Úò¾¢ Á¸¢úó¾¢ÕôÀ÷.
º¢Å¿¡Á Á¸¢¨Á¨Â «È¢ó¾ÛÀÅ¢ôÀÅ÷ «ô¦À¡Ø§¾ º¢Å¨É
«ÏÌõ þýÀõ ¦ÀÚÅ÷.

328. உ/ உைம ஓ ரா" உணரா" ப 3பாச )


வ /ள ைம நாத
 அ ளின வா;=றா"
ெத/ உைம ஞான6 சிவ ேயாக ) ேச"=றா"
க / உ0) மா த " க 
அறியாேர.
¸û ¯ñÀÅ÷ ¯ñ¨Á¨Â ¯½Ã Á¡ð¼¡÷ :
ÒÈò§¾ÔûÇ ¸û¨Ç «ÕóÐÀÅ÷ §Å¾¡¸Áõ ¯½÷òÐõ
¯ñ¨Á¨Â Å¢Çí¸ Á¡ð¼¡÷. ÀÍ À¡ºõ À¾¢ ¬¸¢ÂÅü¨È
«È¢Â Á¡ð¼¡÷. Å¢ÕõÀ¢ÂÅü¨È¦ÂøÄ¡õ «Ç¢ìÌõ º¢ÅÉÐ
«Õ¨Çò Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ Å¡Æ Á¡ð¼¡÷. ¦¾Ç¢ó¾
¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Å§Â¡¸ò¾¢ø «Å÷ ¿¢¨Ä ¦ÀÈ Á¡ð¼¡÷.

329. ம ய ) ச ம ய ம ல ம 8 5ட "
ம ய ம
உ0) மா5ட " ேதரா"
ம ய *மாமாைய மாையயி O
ம ய கி ெதளியி ம ய ) அேற.
¿¢ò¾¢Â¡Éó¾ò¨¾ô ¦ÀÈ¡¾Å÷ :
ÁÂí¸î ¦ºö¸¢ýÈ ºÁÂì ÌüÈí¸¨Ç ¯¨¼Â ã¼÷¸û
ºÁÂò¾¢ý ¦ÀÂáø ÁÂì¸ò¨¾ò ¾Õ¸¢ýÈ ÁÐÅ¢¨É
«ÕóÐÅ÷. þô¦Àâ ã¼÷¸û ¿øÄ ÅÆ¢¨Â ¬Ã¡öóÐ
«È¢Â Á¡ð¼¡÷¸û. ÁÂì¸ò¨¾ò ¾Õ¸¢ýÈ Á¸¡Á¡¨ÂÔõ
Á¡¨Â¢ý þÕôÀ¢¼Á¡Ìõ. ÁÂì¸ò¾¢ø þÕóÐ
¦¾Ç¢ó¾¡Öõ Å¡Á¡º¡Ã ÅÆ¢À¡Î Á£ñÎõ ÁÂì¸ò¨¾ò ¾Õ§Á
¾Å¢Ã º¢Å¡Éó¾ò¨¾ò ¾Ã¡Ð.

330. ம ய .) திய .) க


/ வாைம அழி )
இய .) ம ட வா"த ) இப ேம எ தி
ய .) ந ய ) ெகாட ஞான
 தா"
இய .) இைட அறா ஆன த ) எ 
ேம.
¸û ¯ñÀÅ÷ §ÀâýÀõ «¨¼Â¡÷ :
¯ñ¼¡¨Ã ÁÂí¸î ¦ºöÅÐõ Á¡ñ¼¡¨Ã ¿¢¨ÉóÐ ¸Å¨Äî
¦ºöÅÐõ ¬¸¢Â ¸û Å¡ö¨Á¨Â «Æ¢ìÌõ. ¬¾Ä¡ø
þÂí¸¢ì ¦¸¡ñÎ þÕì¸¢È ¦Àñ½¢ýÀò¨¾ ¿¡Ê
«¨¼ÔõÀÊ àñÎõ. þò¾¨¸Â ¸û¨Ç ¯ñÀ¡÷ ¿øÄ
»¡Éò¾¢ø ¾¨ÄôÀ¼¡÷. «Å÷¸ÙìÌ ±ýÚõ þ¨¼ÂÈ¡Ð
Å¢ÇíÌõ º¢Å¡Éó¾ò §¾Èø ¸¢ð¼¡Ð.

331. இரா$ப க அ9ற இட ேத இ

ப ரா அற ஆன த ேதற ப கா"
இரா$ப க அ9ற இைறய ( இப 

இரா$ப க மாைய இர இட ேதேன.


(இ$பாட 1856-) பாட லாக =) வ
/ள
)
¿£í¸¡ þýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ :
þÃ× À¸ø ±ýÈ §À¾ÁüÚ ¾ý¨É ÁÈó¾ º¡ì¸¢Ã¡¾£¾
¿¢¨Ä¢ø þÕóÐ §ÅÚ ±ñ½ÁüÚî º¢Å¡Éó¾ò §¾¨É
þù×ĸò¾Å÷ «Õó¾ Á¡ð¼¡÷. þÃ×õ À¸ÖÁ¢øÄ¡¾
¾¢ÕÅÊ þýÀò¾¢ø ¾¢¨ÇòÐ þÃ×õ À¸Öõ ¯ûÇ «Íò¾
Á¡¨Â Íò¾ Á¡¨Â þÃñ¨¼Ôõ «¸üÈ¢ ¿¢ý§Èý.

332. ச திைய ேவ(6 ச ம ய ேதா" க / உப "


ச தி அழி த
த )ைம ம ற த லா
ச தி சிவ ஞான) த னி த ைல$ப '6
ச திய ஞான ஆன த தி சா"த ேல.
¯ñ¨ÁÂ¡É »¡Éò¾¢ø ¬Éó¾õ «¨¼Â §ÅñÎõ :
º¡ì¾ Á¾ò¾¢É÷ ºì¾¢¨Â Å¢ÕõÀ¢ ¸û¨Ç ¯ñÀ÷. ÁÐ×ñÎ
¾õ¨Á ÁÈó¾¢Õò¾Ä¡ø «ÅÃÐ «È¢Å¢ý ºì¾¢ ¦¸Î¸¢ÈÐ.
ºò¾¢ ±ýÀÐ º¢Å»¡Éò¨¾ «È¢óÐ «¾¢ø ¿¢¨Ä¦ÀüÚ ºò¾¢Â
»¡É¡Éó¾ò¨¾ «¨¼Å¾¡Ìõ.

333. ச த அ /த ாி ச தி அ / உடா)


ச தி அ /த ாி ச த அ / உடா)
ச தி சிவ ) ஆ) இர ) த உ/ ைவ க 6
ச திய ) எ சிதி த ைமA) ஆேம.
«ð¼Á¡º¢ò¾¢¸Ùõ ¨¸ìÜÎõ :
ºì¾¢¨Â ¯¨¼ÂÅÉ¡¸¢Â º¢Åý «Õû Òâó¾¡ø ºò¾¢Â¢ý
«Õû ¸¢ðÎõ. ºì¾¢ «Õû Òâó¾¡ø º¢ÅÉÐ «Õû
¯ñ¼¡Ìõ. ºì¾¢ º¢ÅÁ¡¸¢Â þÃñÎõ Å¢ÇíÌõ Å¢óÐ
¿¡¾í¸¨Ç ¯½÷óÐ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õì¸ «Å÷¸ÙìÌî ºò¾¢
ÅÊÅõ ¯ñ¼¡¸¢ «ð¼Á¡º¢ò¾¢¸Ùõ ¾¡§Á Å󾨼Ôõ.

334. த 
வ ) நீ கி ம / நீ கி தா ஆகி$
ெபா த வ ) நீ கி ெம$ ேபாக 
/ ேபாகிேய
ெமத ச க ) உ வி'$ ப ரான த 6
சிதி அ
ஆ ) சிவான த ேதற ேல.
º¢Å¡Éó¾ò¾¢ý þÂøÒ :
º¢Å¡Éó¾õ ±ýÛõ §¾ý ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ
¸¼ì¸î ¦ºöÔõ. ¾òÐÅí¸§Ç ¾¡ý ±ýÚ ÁÂí¸¢É «È¢¨Å
¿£ìÌõ. ¯À¡Âò¾¡ø º¢Åò¨¾ «¨¼ÂÄ¡õ ±ýÚ ±ñ½¢î
¦ºöÂôÀÎõ ¦À¡öò ¾Åí¸Ç¢É¢ýÚ º¡¾¸¨Ã ¿£ì¸¢ÂÕÇ¢
¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Å§À¡¸òÐû ¦ºÖòÐõ. ¯ñ¨Á¡öò
§¾¡ýȢ ¯Ä¸õ þøÄ¡Ð ´Æ¢ÔõÀÊ ¦ºöÐ º¡¾¸ÕìÌ
§ÁÄ¡É ¬Éó¾õ ¸¢ðÎõÀÊ ¦ºöÔõ.

335. ேயாகிக / காக '( ஒ ம தி ஆன த $


ேபாத அைத$ ெபாசித வ " எ சிதி
ேமாகிய " க / உ 5ட ரா ேமாக ) உ9
ஆ) ம த தா அறிவ ழி தாேர.
º¢ò¾¢¸¨Ç Å¢ÕõÒÀÅ÷ «È¢¨Å þÆôÀ¡÷ :
º¢Å§Â¡¸¢Â÷ À¢Ã¡½¨É źôÀÎò¾¢ ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø
º¢Å¡Éó¾ò¨¾ «Ç¢ìÌõ »¡É¡Á¢÷¾ò¨¾ «ÕóÐÀÅ÷
¬Å¡÷. «ð¼Á¡º¢ò¾¢¸¨Ç Å¢ÕõÒÀÅ÷ ¬¨ºÂ¢É¡ø
¯ñ¼¡Ìõ ÀüȢɡø ¸û¨Çì ÌÊòÐ ã¼Ã¡¸¢ ¯ûÇ
«È¢¨ÅÔõ þÆó¾¡÷¸û.

336. உணீ" அத ) உ) ஊற ைல திற

எ ணீ" ர வ இைணய ( தாம ைர


ந ணீ" ச மாதியி நா( நீரா ந ல )
க ஆ9ெறாேட ெச கா வ ழி கா0ேம.
(இ$பாட 882-) பாட லாக =) வ
/ள
)
À¢Ã¡½ý ¦ºøÖõ ÅÆ¢¨Â «È¢óÐ ¦¸¡ûÙí¸û :
Áýò¨¾ Á¡üÚõ ´Ç¢ °ü¨Èò ¾¢ÈóÐ «ÛÀÅ¢ì¸ Á¡ðË÷.
º¢ÅÌÕÅ¢ý ¾¢ÕÅʨ ±ñ½¢ ¿¢ü¸ Á¡ðË÷. ºÁ¡¾¢Â¢ø
º¢Å§º¡¾¢¨Â Å¢ÕõÀ¢ô ¦À¡Õó¾ Á¡ðË÷. «Õû¿£÷ô
¦ÀÕ측ø ¿ý¨Á ¾Õõ ¸ñ½¢ý ¸¡Ã¢ÂÁ¡¸¢Â ´Ç¢ ¦¿È¢
ÀüÈ¢î ¦ºýÚ À¢Ã¡½ý ¦ºøÖõ ÅÆ¢¨Â (ÍØ Ó¨É
ÅÆ¢¨Â) «È¢óÐ ¦¸¡ûÙÔí¸û!

(«¸ì ¸ñ½¢ø ¸¡Ïõ ´Ç¢ ÅÆ¢§Â ¦ºýÈ¡ø º¢Ãº¢ø ÍÅ¡ºõ


ÒÌÅÐõ §À¡ÅÐõ ¸¡½Ä¡õ. «ó¾ ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä¦ÀüÈ¡ø
ÍÅ¡º Àó¾Éõ ¯ñ¼¡Ìõ. ºÁ¡¾¢Â¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀÈÄ¡õ.
ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢ÂÓ¾ò¨¾ò §¾ì¸¢ «ÕóОüÌ «¸ì
¸ñ½¢É¡ø §º¡¾¢¨Â ¿¡Ê þýÒÈ §ÅñÎõ.)
---------------------------------------------------------------------------------------

Ó¾ø ¾ó¾¢Ãõ ÓÊó¾Ð.


Filename: 113-336 Muthal Thanthiram PAATTUM URAIYUM
UPLOADED
Directory: E:\UPLOADED THIRUMANTHIRAM word docs
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: bsnl trichy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/27/2007 2:18:00 PM
Change Number: 478
Last Saved On: 7/13/2010 10:53:00 AM
Last Saved By: Guhan
Total Editing Time: 606 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 10:53:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 53
Number of Words: 12,952 (approx.)
Number of Characters: 73,831 (approx.)