You are on page 1of 36

¬È¡õ ¾ó¾¢Ãõ. 1573 -1703.

1703.
1. º¢ÅÌÕ ¾Ã¢ºÉõ: ¯ûÇò¾¢ø ¯¨ÈÔõ º¢Å¨Éì
ÌÕÅ¡¸ì ¸¡½ø:

1573
பதி பணி பர ம ந கி
த ைரயா ாிசற ேசாதி
ச அச சதச காடலா
சித இைறேய சிவ!" வாேம. 1
1573: ¯ûÇò¾¢ø ¯ûÇ º¢Å§É ÌÕ ¬Å¡ý:
Àò¾¢¨Â ²üÀÎò¾¢ þ¨ÈÂʨ Ží¸î ¦ºöÐ À¢Ã½Å
¯À§¾ºò¾¡ø ÌüÈí¸û ±øÄ¡õ ¿£íÌõÀÊ ¦ºöÐ º¢òÐ,
«º¢òÐ, º¾ºòÐÁ¡É ¦À¡Õû¸Ç¢ý ¯ñ¨ÁÂ¡É þÂøÒ
¸¨Ç ¯û§Ç ¿¢ýÚ ¯½÷ò¾¢Â¾¡ø ¯ûÇò¾¢ø ¯ûÇ
þ¨ÈÅ§É ÌÕ ¬Å¡ý.

1574.
பாசைத# $ ேய க பறிதி%
ேநசித காய வி வி ேந&ேநேர
$சற 'தியி $டலா நாடத
தாசற ச!" அபலமாேம. 2
1574: À¡ºõ ¿£íÌõ:
¬½Åò¾¡ø Á¨ÈóÐ ¸¢¼ó¾ º£Å¨É Á¡Â¡ ÁÄò¨¾ì ÜðÊ
¬½Åò¨¾ô ¿£ì¸¢, "¯¼õ§À ¿¡ý" ±ýÚ þÕó¾ ¬¨º
¨Âô §À¡ì¸¢, §¿ÕìÌ §¿§Ã ¿¢¨Ä ̨Ä¡¾ Óò¾¢Â¢ø
ÜðΞüÌ ¯À¸¡ÃôÀÎÅÐ ¯À¡º¸É¢ý ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø
¯ÕÅõ ¦¸¡ûÇ¡¾¢ÕìÌõ ÌÕ ¬Ìõ.

1575.
சிதிக( எேடா%* தி+சிவ மா#கிய
தி, எ+சதி -.ைம, ேயாக
சதி,ம*திர சாதக ேபாத'
பதி, நாத/ அ"ளி பயி1ேம. 3
1575: º¢ÅÌÕŢɡø Å¢¨ÇÅÉ:
«½¢Á¡, Á¸¢Á¡, ¸Ã¢Á¡, ĸ¢Á¡, À¢Ã¡ò¾¢, À¢Ã¡¸¡Á¢Âõ, ®ºò
ÐÅõ, ź¢òÐÅõ ӾĢ ±ðÎ º¢ò¾¢¸Ù¼§É À¢üº¢Â¡Ç
¨Éî º¢Åõ ¬ì¸¢Â ÀìÌÅ ¿¢¨ÄÔõ, Å¡¨Á, §ºð¨¼,
¦ÃÇò¾¢Ã¢, ¸¡Ç¢, ¸ÄÅ¢¸Ã½¢, ÀÄÅ¢¸Ã½¢, ÀÄôÀ¢ÃÁ¾É¢,
º÷Åâ¾¾ÁÉ¢ ӾĢ ±ñºò¾¢¸Ç¡ø ¸ðÎôÀÎò¾¡¾ àö
¨ÁÔõ, §Â¡¸ò¾¡ø ²üÀÎõ ¬üÈÖõ Áó¾¢Ãí¸¨Çò
¾¢Â¡Éõ ¦ºöž¡ø ¯ñ¼¡Ìõ »¡ÉÓõ þ¨ÈÅÉ¢¼õ
¯ñ¼¡Ìõ «ýÒõ ¬¸¢Â «¨ÉòÐõ º¢ÅÌÕÅ¢ý
«ÕÇ¡ø ¿¢¸Øõ.

1576.
எ லா உலகி! அபாேலா/ இபாலா.
ந லா& உ(ள மி#க"( ந கலா
எ லா" உ.ய#ெகா+ ேக அளிதலா
ெசா லா&*த ந!" த சிவேம. 4
1576: ±øÄ¡÷ ¯ûÇòÐõ ¯ûÇÅý º¢Åý:
±øÄ¡ ¯Ä¸í¸ÙìÌõ «ôÀ¡ø Å¢ÇíÌÀÅý, þù×ĸ¢Öõ
þÕôÀÅÉ¡ö ¿øÄ¡÷ ¯ûÇò¾¢ø º¢ÈóРŢÇí¸¢ «ÕÙÅ
¾¡Öõ, ¡ÅÕõ ¯öÔÁ¡Ú «ÕÙž¡Öõ, «¨ÉÅÕõ
¯öÔõÀÊ þù×ĸ¢§Ä§Â «ÕÙž¡Öõ À¢Ã½Å ÅÊÅ¡ö
¯ûÇ ¿øÄ ÌÕ º¢Å§Á ¬Ìõ.

1577.
ேதவ4 த !" உபாய(
யாைவ, 5/றா ,ன#க+ %ைரயாேல
5வா பபாச மாறிேய 'திபா
யாைவ, ந ! !"பர/ அ/7ேற. 5
1577: «ýÒ ¦¸¡ñÎ Óò¾¢Â¢ø «ÕÙÅ¡ý!
§¾ÅÛõ à ÌÕÅ¡¸×õ Å¢ÇíÌõ º¢Åý áø¸Ç¢ø
±øÄ¡õ À¾¢, ÀÍ, À¡ºõ ±ýÚ ãýÈ¡¸ì ¸ÕÐÅÐ «È¢óÐ
¯À§¾ºò¾¡ø «Æ¢Å¢øÄ¡¾ º£ÅÉ¢ý À¡ºò¨¾ ¿£ì¸¢ì
ÌÕÀÃý «ýÒ ¦¸¡ñÎ Óò¾¢Â¢ø ¡¨ÅÔõ «ÕûÅ¡ý.

1578.
த சிவ/!" வா.வ* -.ைமெச.
ததைன ந க"( காணா அதி5ட&
ெபா.த! க+ணா/ நமெர/ப& 7+ணிய&
அத/ இவென/ ற பணிவாேர. 6
1578: º¢Å§É ÌÕÅ¡ö ÅóÐ «ÕûÅ¡ý:
º¢Å¦ÀÕÁ¡§É º£Å÷¸Ç¢¼õ «Õû ¦¸¡ñÎ ÌÕÅ¡¸ ÅóÐ
ÁÄìÌüÈò¨¾ «¸üÈ¢ «Õû ¦ºöÔõ. «òШ½ ¦ºöÔõ
º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çì ¸¡½¡¾ «È¢Å¢Ä¢¸û, ¦À¡ö Á¢ì¸ ¯Ä¸
þýÀí¸¨Ç§Â ¦À¡ÕÇ¡öì ¸ñ¼È¢Ôõ À¡ºõ ÀüÈ¢ÂÅ÷
¸û. «Å÷¸û ÌըŠ¿õÁÅ÷ ±ýÚ ¾õÓ¼§É ¿¢¸Ã¡¸
¨ÅòÐ ±ñÏÅ÷. »¡É¢Â§Ã¡ "þÅý º¢Å§É" ±ýÚ
ŽíÌÅ÷.

1579.
உ+ைமயி ெபா.ைம ஒழித1 உ+ைமபா&
தி+ைம, ஒ+ைம சிவமாய அ:வர/
வ+ைம, எெட% சிதி மய#க'
அ+ண அ"ள/றி யாரறி வாேர. 7
1579: ÌÕÅÕÇ¡ø «ï»¡Éõ ¿£íÌõ:
»¡Éò¾¡ø ¦À¡ö¨Á ¿£í̾Öõ, À¢ÕòÅ¢ ¾òÐÅò¾¢ý
Åý¨ÁÔõ, º¢ÅÁ¡É «ô¦ÀÕÁ¡É¢ý ¯¾Å¢Ôõ, «ÚÀòÐ
¿¡ýÌ ¸¨Ä¸Ç¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÁÂì¸ «È¢×õ «ñ½Ä¢ý
ºò¾¢ À¾¢Â¡Ð ¡Õõ «È¢Â ÓÊ¡Ð.

1580.
சிவேன சிவஞானி யாதலா த
சிவேன ெயனஅ ேசரவ லா&#!
நவமான தவ ந/'தி ந+<
பவமான தி/றி பரேலாக மாேம. 8
1580: º¢ÅÌըŠÅÆ¢Àð¼Å÷ À¢ÈÅ¢ ±Îì¸ Á¡ð¼¡÷:
º¢Å§Á º¢Å»¡É¢Â¡ö ¯ûÇ¡ý. ¬¾Ä¡ø ¾ÉìÌ ¯À§¾ºõ
¦ºöÔõ ÌÕ¨Åî º¢Åý ±É º¢¨ÉòÐò ¾¢ÕÅʨ «¨¼
ÀÅ÷ìÌî º¢Åò¾¢ÉÐ ¿ðÒõ ¿øÄ Óò¾¢Ôõ «¨ÁÔõ. «Å÷
À¢ÈôÀ¢øÄ¡Áø §ÁÄ¡É º¢Å×ĸò¨¾ô §À¡ö «¨¼Å÷.

1581
!"ேவ சிவெமன# $றின/ ந*தி
!"ேவ சிவெம/ ப!றி ேதாரா&
!"ேவ சிவ4மா.# ேகா4மா. நி!
!"ேவ ,ைர,ண& வறேதா& ேகாேவ. 9
1581: ÌÕÅ¢ý Å¡ìÌ ÁÉõ ¸¼ó¾¾¡ö ¯ûÇÐ:
±ý ÌÕ Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¿ó¾¢ ÌէŠº¢Åõ ±Éì
ÜȢɡý. ÌÕÁñ¼Ä§Á º¢ÅÉ¡ö ¯Â¢÷ìÌò ¾¨ÄÅÉ¡ö
¯ûÇÐ ÌÕÁñ¼Ä§Á Å¡ìÌ ¯½÷¨Åì ¸¼óРŢÇíÌõ
ÁýÉý. þò¾¨¸Â ¦ÀÕ¨Á ¦¸¡ñ¼ ÌÕ Áñ¼Äò¾¢ø
º¢Åõ ¯û§Ç þÕóРŢÇíÌŨ¾ ±Ç¢ÂÅ÷ «È¢Â¡¾Åáö
¯ûÇÉ÷.

1582.
சித யாைவ, சி*தி தி"*தி%
அத உண&வ தா! அ"ளாேல
சித யாைவ,* தி+சிவ மான#கா
அத4 அ:விட ேதயம&* தாேன. 10
1582: º¢ò¾ò¨¾ º¢Åý À¡ø ¨Åì¸!
«ýÀ÷¸Ç¢¼õ ¯ûÇ º¢ò¾ Áñ¼Äõ ¾ý «È¢×ìÌðÀð¼
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¿¢¨ÉòÐì ¦¸¡ñÊÕìÌõ. «Õûºò¾¢
À¾¢× ¯¨¼ÂÅ÷ìÌî ¦ºõ¦À¡Õ§Ç ¯½÷òО¡Ìõ.
«ó¦¿È¢§Â º¢ò¾õ ÓبÁÔõ §ÅÚ ¦À¡ÕÙìÌ þ¼õ
þøÄ¡Ð º¢ÅòÐìÌ ÁðÎõ þ¼Á¡ì¸¢É¡ø «ò¾É¡É
º¢ÅÛõ «íÌ «Á÷Å¡ý.

1583.
தாந*தி சீ&ைம, ச*தித சீ&ைவத
ேகான*தி ெய*ைத !றிபறி வாாி ைல
வான*தி ெய/> மகி? ஒ"வ!
தான*தி யகி தனிட ராேம. 11
1583: þ¨ÈÅÉ¢ý ÌÈ¢ô¨À «È¢ÀÅ÷ìÌî ͼáöì ¸¡ðº¢
¾ÕÅ¡ý:
º¢ÅÁ¡É ¾¡§É Å¢ÇíÌõ ÌÕ Áñ¼ÄòÐû ¦À¡ÕóО¡ø
¯ñ¼¡Ìõ ¦ÀÕ¨Á¨Â ¨Åò¾ ¿ó¾¢Âõ¦ÀÕÁ¡É¢ý
ÌÈ¢ô¨À ¯½÷ÀÅ÷ þÄ÷. Å¡É¢ø ÌÕÁñ¼Äò¾¢ø ¾¢¸Øõ
þ¨ÈÅÉ¢ý ÌÈ¢ô¨À «È¢ÀÅ÷ ÓýÉõ «ì¸¢É¢ Áñ¼Äò
¾¢ø Å¢Çí¸¢Â ´ôÀ¢øÄ¡¾ ´Ç¢Â¡É º¢Åõ «Å§É ¾¡ý
±ýÚ½÷Å÷. «Å÷ìÌ º¢Åý ¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡ý.

1584.
தி"வாய சிதி, 'தி, சீ&ைம
ம"ளா த"@ மய#க> வா.ைம
ெபா"ளாய ேவதா*த ேபாத' நாத/
உ"வா. அ"ளாவி ேலார ஒ+ணாேத. 12
1584: ÌÕÅ¢ý «ÕÇ¡ø »¡Éõ ¸¢ðÎõ!
ÌÕ¿¡¾ý þ¨ÈÅÉ¢ý ÅÊÅ¡ö «ÕÇ¡Å¢ð¼¡ø, ÁÉ¢¾
¯¼ø ¾¡í¸¢ ÅáŢð¼¡ø »¡Éõ ±ýÛõ §ÀÚõ, «¾ý
Å¢¨ÇÅ¡É Óò¾¢Ôõ, «îº¢ÈôÀ¢ø ÁÂí¸¡¾ «ÕÙõ,
«ï»¡Éõ ¿£íÌõ ¯ñ¨Áô¦À¡ÕÇ¡É "«Ð ¿£
¬¸¢ýÈ¡ö" ±ýÈ §Å¾¡ó¾ »¡ÉÓõ «È¢Â þÂÄ¡¾¾¡ö
Å¢Îõ.

1585.
பதி, ஞானைவ ரா#கிய 'பர
சிதி#! விதா சிேவாகெம ேச&தலா/
'தியி/ ஞான 'ைளதலா அ'ைள
சதி ய"(தாி தாெனளி தாேம. 13
1585: ÌÕÀò¾¢Â¡ø Å¢¨ÇÅÉ!
º¢ÅÉ¢¼òÐô Àò¾¢Ôõ «¾É¡ø »¡Éõ ¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÈ
¨Åá츢ÂÓõ ţΧÀÚ «¨¼Âî º¡¾Éí¸û ¬Ìõ.
«ÅüÈ¡ø º¢Å§Á ¾¡ý ±ýÈ ±ñ½õ Ó¾¢÷óÐ, ţΧÀü
ÚìÌì ¸¡Ã½Á¡É »¡Éõ ¯ñ¼¡¸¢ «ó¾ »¡ÉÁ¡É À¢÷
ºò¾¢Â¢ý «ÕÇ¡ø ±Ç¢¾¡ö ÅÇ÷óÐ Óò¾¢ ¯ñ¼¡Ìõ.

1586
பி/ென.த ைவதேதா& இ/ப பிறபிைன
'/எ.த ைவத 'த வைன எமிைற
த/எ. கால தாேன ெவளிப%
ம/ென.த ைவத மனம தாேன. 14
1586: þ¨ÈÅý º£ÅÉ¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý:
±ÉìÌ ÓýÒ ¯¾Å¢Â Ó¾øÅÉ¡É þ¨ÈŨÉ, þó¾
¯Ä¸ò¾¢ø ¿¡ý ţΧÀü¨È «¨¼Å¾ü¸¡¸ ¯ñ¼¡ì¸ô
Àð¼ þýÀôÀ¢ÈÅ¢¨Â »¡Éò¾¡ø «¨¼Ôõ §À¡¾¢ø
«ô¦ÀÕÁ¡ý ±ýÉ¢¼§Á ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý. «í¹Éõ ±ý
¾¨ÄÅ¨É «¨¼Âò Ш½Â¡ÉÐ ±ý ¯ûǧÁ ¬Ìõ.

1587.
சிவமான ஞான* ெதளியெவா+ சிதி
சிவமான ஞான* ெதளியெவா+ 'தி
சிவமான ஞான சிவபரேத ேயக
சிவமான ஞான சிவான*த ந !ேம. 15
1587: º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ!
«¸ñ¼Á¡É º¢Å»¡Éõ ¦¾Ç¢Â§Å ¿øÄ º¢ò¾¢¸û
¯ñ¼¡Ìõ. «ò¾¨¸Â º¢Å»¡Éò¾¢ø º¢ÈóÐ §ÁÖõ
¦¾Ç¢Âî º¢Èó¾ Óò¾¢ ¸¢ðÎõ. º¢ÅÁ¡É »¡Éò¾¡ø
º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ. ¯Â¢÷ º¢Åò¾¢ø ¿¢¨Ä
¦ÀÚŧ¾ Óò¾¢Â¡Ìõ.

1588
அறி*ண&* ேதனி: வகAட '>
ெசறி*ண&* ேதாதி தி"வ"( ெபேற/
மற*ெதாழி* ேத/மதி மா+டவ& வாB#ைக
பிற*ெதாழி* ேதனி பிறவிைய நாேன. 16
1588: À¢ÈÅ¢¨Â ´Æ¢ò§¾ý!
¿¡ý áø «È¢Å¡Öõ «ÛÀÅò¾¡Öõ þó¾ô ÀÃó¾ ¯Ä¸í
¸¨Ç ±øÄ¡õ ¸ñ§¼ý. º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ò ¾¢Â¡Éõ
¦ºöÐ º¢Åò¾¢ÉÐ «Õ¨Çô ¦Àü§Èý. «È¢ÅüÈÅ÷
Üð¼ò¨¾ Å¢ðΠŢĸ¢§Éý. «¾ý ¸¡Ã½Á¡ö
þôÀ¢ÈÅ¢¨Â ¿£í¸¢§Éý.

1589.
தாி#கி/ற ப 1யி&# ெக லா* தைலவ/
இ"#கி/ற த/ைமைய ஏ உணரா&
பிாி#கி/ற இ*த பிண#க> ெத லா
க"#ெகா+ட ஈசைன# க+%ெகா+ ேடேன. 17
1589: þ¨ÈŨÉì ¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼ý!
Å¢¨É ¸¡Ã½Á¡¸ô ¦ÀüÈ ¯¼ø ӾĢÂÅü¨Èî ÍÁ츢ýÈ
¯Â¢÷¸Ù즸øÄ¡õ ¾¨ÄÅÉ¡ÉÅý þ¨ÈÅý.
«Åý ±í¹Éõ º£ÅÉ¢¼õ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õ츢ýÈ¡ý ±ýÀ¨¾
±ùŨ¸Â¢É¡Öõ ÀÄ÷ «È¢Â¡÷. ¾¨¼¸¨Ç Å¢Ä츢
¯Â¢÷¸û «È¢Â¡ Ũ¸Â¢ø À¢Ã¢ì¸¢ýÈ, ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ
¾ý ¸ÕÅ¢ø ¦¸¡ñ¼ «îº¢Å¨É ¿¡ý «È¢óÐ ¦¸¡ñ§¼ý.

2. ¾¢ÕÅÊô§ÀÚ. Ìñ¼Ä¢É¢ º¢Ã¨º §¿¡ì¸¢ô À¡öóÐ º¢Ãº¢ø


¦À¡Õó¾¢ þÕôÀ§¾ ¾¢ÕÅÊô§ÀÚ.

1590.
இைச*ெத? அ/பி எ?*த ப ேய
பைச*ெத? ஈசைர பாச( ஏக
சிவ*த !"வ* ெச/னிைக ைவ#க
உவ*த !"பத உ(ள வ*தேத. 1
1590: «ýÒ¼ý þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢ÀÊý þýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ:
«ýÒ ¦¸¡ñÎ þ¨ÈÅ¨É ¿¢¨Éì¸ ¿¢¨Éì¸, ÍÅ¡¾¢ð¼¡
Éò¾¢ø þÕìÌõ ¦ºù¦Å¡Ç¢ ¯½÷Å¡ÉÐ ãÄ¡¾¡Ãõ
§À¡öô À¢¼Ã¢ ÅƢ¡öô À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ §ºÕõ. «ô§À¡Ð ÌÕ
Áñ¼Äõ Å¢Çí¸¢ Á¢ì¸ ¬Éó¾õ ²üÀÎõ. Å¢ÕõÀ¢Â
¾¢ÕÅÊ ¯ûÇò¾¢ø þýÀÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ þЧŠ"¦ºýɢ¢ø
¨Åò¾ø" ±ÉôÀð¼Ð.

1591.
தாட*த ேபாேத தைலத*த எமிைற
வா(த*த ஞான வAைய,* த*தி%
Eட*த மி/றிேய யா(ெகன விட"
பா / ' ைவ பா&வ* த*தேத. 2
1591: þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅÕû ¸¢ðÊý ţΠ§ÀÚ ¸¢ðÎõ:
º¢Åý ¾¢ÕÅÕ¨Ç «Ç¢ò¾ §À¡§¾ ¦À¡È¢ ÒÄý¸ÙìÌ
«Ê¨Á¡öì ¸¢¼ó¾ ±ÉìÌ »¡Éò¨¾ò ¾ó¾¡ý. ±õ
¾¨ÄÅÉÅý »¡ÉÅ¡Ç¢¨É ±ÉìÌò ¾óÐ "Å£ðÎĸò¨¾
«ÇÅüÈ ¸¡Äõ ¬ûš¡¸" ±ýÚ «Õû ¦ºö¾¡ý.
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢ø ÅóÐ «Õðºò¾¢¨Â þýÀÁ¡ö ±ý
¾¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢É¡ý.

1592.
தானவ னாகி ெசாFப வ*தி%
ஆன ெசாFபக( நா/! அகறின
ஏைனய 'திைர ஈ*தா+ட ந/ந*தி
தான 'G தாபித +ைமேய. 3
1592: º¢Å ÅÊ× ¦ÀÚÅ÷:
±ý¨Éî º¢Åõ ÅóÐ ¬ð¦¸¡ñÎ «ÅÉ¡¸î ¦ºö¾ §À¡Ð
º¢Å ÅÊÅÁ¡ö ¿¡ý ¬§Éý. «ô§À¡Ð ÓýÒ º¢ÅÁ¡ö
Å¢Çí¸¢Â ¿¡ýÓ¸ý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÅÃý
«ýÈ ¿¡ýÌ ÅÊÅí¸Ùõ ±ý¨É Å¢ðÎ ¿£ì¸ô¦ÀüÈÉ.
ÁüÈ «¨¼Â¡Çí¸Ç¡É «ÕÅ¡º¢Å÷, Å¢óÐ, ¿¡¾õ,
ºò¾¢ ±ýÀ¨Å ±ýÉ¢¼õ ¿ýÌ Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¦ºöÐ, ¾ý
¾¢ÕÅÕ¨Ç ¿¡ý ÓýɧÁ ¦ÀüÈÅý ±ýÀ¨¾ ¿¢ÚŢɡý.

1593.
உைரய >ண&வ >யி&பர ம>
திைரயற நீ&ேபா சிவமாத தீ&#
கைரயற சதாதி நா/! கட*த
ெசாFப தி"தன/ ெசா Aற* ேதாேம. 4
1593: §ÀîºüÈ «ÛÀÅõ:
þýÀò¨¾ «ÛÀÅ¢ìÌõ §À¡Ð §ÀîÍ þøÄ¡Áø, ¯½÷×
«Æ¢óÐ, ¾¡ý ±ýÈ ¿¢¨Ä «È¢Â¡Áø, ¦¾Ç¢ó¾ ¿£¨Ãô§À¡ø
«¨º× þøÄ¡Áø þÕìÌõ º¢ÅÁ¡É ¾ý¨ÁÔõ ¦¸ðÎ,
Ññ¨Á ӾĢ ¿¡ýÌ Å¡ì¸¢É¡ø §¾¡ýÚõ ¿¡¾ò¨¾ì
¸¼óÐ ±ø¨ÄÂüÈ ¾ý ÅÊ×¼ý ´ýÚ ¬ì¸¢É¡ý.
¬¾Ä¡ø À¢ÈôÒ, þÈôÒìÌ ±ø¨ÄÂ¡É À¢Ã½Åò¨¾ì
¸¼óРŢ𧼡õ.

1594.
!ரவ/ உயி&' ெசாFப' ைக#ெகா+
டாிய ெபா"(' திைரயாக# ெகா+%
ெபாிய பிரான ந*தி ேபச
>"கிட எ/ைனய !.ய#ெகா+ டாேன. 5
1594: ºÁ¡¾¢Â¢ø ¦À¡Õó¾î ¦ºö¾ø:
¾£ð¨º ¦ºö Åó¾ ÌÕ Á¡½ÅÉ¢ý ÀÕ, Ññ, ¸¡Ã½
¯¼ø¸Ç¢ø ¯ûÇ ¾¨¼¸¨Ç ¿£ì¸¢, ¯Â¢¨Ãì ÌÕÅ¢¼õ
¦À¡Õó¾î ¦ºöÐ, ±øÄ¡ÕìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åòмý
¦ÁÇÉ §Â¡¸ò¾¢ø ¦À¡Õó¾î ¦ºöÐ ±ý¨É ¬ð¦¸¡ñ
¼¡ý.

1595.
ேபசற இ/ப ேபரான* ததிேல
மாசற எ/ைன சிவமா#கி மா(வி#
காசற ேசாதி கட/5/> ைக#ெகா+%
வாச 7கBமாள தா(த* ம/4ேம. 6
1595: ÌÕ þýÀò¾¢ø ¾¢¨Çì¸î ¦ºö¾¡ý:
Óý ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ÌÕ, ¦ÁÇÉÁ¡É §ÀáÉó¾ò¾¢ø
±ý ÀÍ ¸Ã½í¸¨Ç «Æ¢òÐ, ±ýÉ¢¼õ «¸ñ¼ «È¢Å¡¸¢Â
º¢Åò¨¾ô À¾¢ôÀ¢òÐ, ±ý¨É ¿¡ý «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ¡Áø
¦ºöÐ, ¦ÅôÀõ þøÄ¡¾ ºó¾¢ÃÁñ¼Ä ´Ç¢Â¢ø ÁÉõ,
Å¡ìÌ, ¸¡Âõ ±ýÈ ãý¨ÈÔõ ¨¸ì¦¸¡ñÎ «ÅüÈ¡ø
¯ñ¼¡É ¦ÀÕ¨Á¸¨Ç «Æ¢òÐò ¾¢ÕÅʸ¨Çî ÝðÊ
±ýÉ¢¼õ ¿¢¨Ä ¦ÀüÈÉý.

1596.
இதய நாட எ/ற/ சிர
பதிவித பாத பராபர/ ந*தி
கதிைவத வா> ெம.கா யவா>
விதிைவத வா> விளபெவா+ ணாேத. 7
1596: ÌÕ¿¡¾ý «ÕǢ ¦ÀÕ¨Á:
±ý ¬ýÁ¡Å¢Öõ À¡÷¨Å¢Öõ ±ý ¾¨Ä¢ý Á£Ðõ
¾¢ÕÅÕ¨Çô À¾¢ôÀ¢ò¾ ÌÕÅ¡ÉÅ÷, ¸£úÓ¸Á¡¸î ÍÕñÎ
¸¢¼ó¾ Ìñ¼Ä¢É¢¨Â §Áø§¿¡ì¸¢ Å¢ÇíÌž¡ö «¨Áò
¾ÕǢɡ÷. Å¢óÐ ¿¡¾í¸¨Ç ¯½÷ò¾¢ÂÕǢɡ÷.
±õӨȢø Å¢óÐ ¿¡¾í¸û ¦¾¡Æ¢üÀΧÁ¡ «õӨȢø
¯½÷ò¾¢ÂÕǢɡ÷. þÅü¨È¦ÂøÄ¡õ ÁüÈÅ÷ìÌ ±ÎòÐì
ÜÈ þÂÄ¡Ð.

1597.
தி"வ ைவெத/ சிர"( ேநா#கி
ெப"வ ைவத*த ேப&ந*தி த/ைன#
!"வ விக+ட ேகாைனெய ேகாைவ#
க"வழி வாறிட# க+%ெகா+ ேடேன. 8
1597: ÌÕ «Ç¢ò¾ »¡É ¾£ì¨¸:
±ý ¾¨Ä Á£Ð ¾¢ÕÅÕû ºò¾¢¨Âô À¾¢Âî ¦ºöÐ, ºò¾¢¨Âô
À¡÷¨Å¢ɡø ¦À¡Õó¾î ¦ºöÐ, ±íÌõ Å¢ÇíÌõ
¦ÀÕ×ÕÅò¨¾ò ¾ó¾ º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É, ÌÕ ÅÊÅ¢ø Åó¾
¾¨ÄŨÉ, ±õ ÁýɨÉ, À¢ÈŢ¡ÉÐ ¯ñ¼¡Ìõ ÅÆ¢
¯Ä÷óÐ §À¡¸ «È¢óÐ ¦¸¡ñ§¼ý.

1598.
தி"வ ஞான சிவமா#! வி#!*
தி"வ ஞான சிவேலாக ேச&#!*
தி"வ ஞான சிைறமல மீ!*
தி"வ ஞானேம தி+சிதி 'திேய. 9
1598: ÌÕ¿¡¾ý þýÀõ ÐöìÌõÀÊ ¦ºö¾ø:
¾¢ÕÅÊ »¡Éõ ±ýÀÐ º¢ÅÁÂÁ¡Ìõ. ¾¢ÕÅÊ »¡Éõ º¢Å
¯Ä¸ò¾¢ø §º÷ìÌõ. ¾¢ÕÅÊ »¡Éõ ¯Â¢¨Ãî º¢¨ÈôÀÎò
¾¢Â¢Õó¾ ÁÄò¾¢É¢ýÚõ Å¢ÄìÌõ. ¾¢ÕÅÊ »¡Éõ «½¢Á¡,
þĸ¢Á¡ ӾĢ º¢ò¾¢¸¨ÇÔõ Óò¾¢ô §Àü¨ÈÔõ ¾Õõ.

1599.
ேம ைவத வா>ெச. யாவி / ேம விைன
மா ைவத சி*ைதைய மாயம தா#கி%
பா ைவத ெச/னி படெராளி வானவ/
தா(ைவத வா> தாிபித வாேற. 10
1599: ÐýÀõ ¿£í¸¢ þýÀõ «¨¼ÔÁ¡Ú ¦ºö¾¡ý:
ÌÕ¿¡¾ý ¸£ú §¿¡ìÌõ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â
§Áø §¿¡ìÌõÀÊ ¦ºöÔÁ¡Ú ¯À¡Âõ «¨Á측ŢÊø, Óý
¸¡Äò¾¢ø ¦ºö¾ Å¢¨É¸û «È¢Â¡¨Á¡ø ÁÂí¸¢Â ¯ûÇò
¨¾ Á¡¨Â¢ý ÅÆ¢î ¦ºÖò¾¢Å¢Îõ. «í¹Éõ þýÈ¢ô À¡ø
§À¡ýÈ ¦Åñ¨ÁÂ¡É ´Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ Á¾¢Áñ¼Äò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ º¾¡º¢Åõ ¾ý ¾¢ÕÅʨÂô À¾¢ôÀ¢ò¾¡ý. ¾ý¨É
Å¢ðÎ «¸Ä¡Ð ¿¢¨Ä ¦ÀÈ×õ ¦ºö¾¡ý.

1600.
கழலா& கமல தி"வ எ/4
நிழ ேசர ெபேற/ ெந%மா அறியா
அழ ேச" அகி,( ஆதி பிரா4
!ழ ேச" எ/4யி&# $% !ைலேத. 11
1600: ¾¢ÕÅÕû ¦ÀüȾ¡ø ¯¼ø ÀüÚ Å¢ð¼Ð:
¸Æ¨Ä «½¢ó¾ ¾¡Á¨Ã¢ø Å¢ÇíÌõ ¾¢ÕÅÊ ¿¢Æ¨Ä
«¨¼ó§¾ý. ¾¢ÕÁ¡Öõ ¸¡½Á¡ð¼¡¾ ¦Åõ¨ÁÔ¨¼Â
«ì¸¢É¢ Áñ¼Äò¾¢ø ¯ûÇ ¯Õò¾¢ÃÕõ ±ý ¯¼ø Àü¨È
«Æ¢òÐî ÍØ ¯îº¢Â¢ø ´Ç¢Ô¨¼Â º¢ÅÁ¡¸
«¨Áó¾Ð.

1601.
' ம/ன ராகி5 லகம தா(வ&
அ ம/ன& இ/ப தளவி ைல ேககி/
' ம/ன ரா.நி/ற ேதவ&க( ஈச/
! ம/ன ரா.#!ற ம>நி/ றாேர. 12
1601: þ¨ÈÅý «Õû ¦ÀüÈÅ÷ ¿¢¨ÄÂ¡É þýÀõ
«¨¼Å÷:
ÓÊÁýÉ÷ ±ýÈ¡ø ã×Ĩ¸Ôõ ´ýÈ¡¸ ¬ûÀÅ÷.
¬Ã¡Â¢ý º¢ÅÉÊÂ¡Ã¡É ÁýÉ÷ ¦ÀÚõ þýÀòÐìÌ µ÷
«Ç§Å þø¨Ä. ÓÊÁýÉÃ¡É §¾Å÷¸Ùõ þ¨ÈÅÛìÌ
ÅÆ¢ ÅÆ¢ ¬û ¦ºö¸¢ýÈ ÌÊÁýÉá¢ý ÌüÈõ ¿£í¸¢
¿¢ýÈÅ÷ ¬Å÷.

1602
ைவேத/ அ க( மனதி4( ேளநா/
ெபா.ேத ெயாி, 7ல/வழி ேபாகாம
எ.ேத/ உழ1 இ"விைன மாறி%
ெம.ேத/ அறி*ேத ன:ேவததி/ அ*தேம. 13
1602: ¯ñ¨Á þýÀõ ¦Àü§Èý.
¿¡ý ±ý ÁÉ Áñ¼Äò¾¢ø þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕÅÊ¸Ç¡É Å¢óÐ
¿¡¾í¸¨Çô À¾¢Â ¨ÅòÐì ¦¸¡ñ§¼ý. «¾É¡ø ¦À¡ö¨Â
¦Áö §À¡ø ¸¡ðÊ «ì¸¢É¢¨Âò àñÊî ¦ºÖòÐõ ÒÄý
ÅÆ¢î ¦ºøÄ¡Áø ¯ûÇò¨¾ Á£ðÎ, þ¨Çò¾ÅÉ¡É ¿¡ý
ÀÎõ þÕÅ¢¨Éò ÐýÀò¨¾ Á¡üÈ¢ Á¨È¢ý ÓÊÅ¡É
»¡É¡Éó¾ò¨¾ «¨¼ó§¾ý.

1603
அ சார லாஅ+ண பாத மிர+%
' சார ைவதன& '/ைன 'னிவ&
ப சா&*த இ/ப பழவ ெவ(ள#
! சா& ெநறி$ நிபவ& ெகா(ைகேய. 14
1603: º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çô ¦ÀÚÀÅ÷ þýÀòÐû
¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ÷:
þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅÕ¨Çô ¦ÀÈÄ¡õ. º¢ÅÌÕÅ¢ý þÃñÎ
¾¢ÕÅʸ¨ÇÔõ ÓÉ¢Å÷ ÓÊÅ¢ø âñÎ ¦¸¡ñ¼É÷. ÀÊ
ӨȢ§Ä «¨¼ó¾ §ÀâýÀ ¦ÅûÇò¾¢ø ÌÊ¡¸ì
¦¸¡ñ¼ ÅƢ¢ø ÜÊ ¿¢üÀÅâý ¦¸¡û¨¸ þЧÅ¡Ìõ.

1604
ம*திரமாவ மாம"* தாவ*
த*திர மாவ* தானக ளாவ
*தர மாவ* -.ெநறி யாவ
எ*ைத பிரா/த/ இைணய தாேன. 15
1604: þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅÊ¡ø Å¢¨ÇÅÉ:
¿¢¨ÉôÀŨÉì ¸¡Ìõ Áó¾¢ÃÁ¡ÅÐõ À¢ÈÅ¢ ±ýÈ §¿¡öìÌ
ÁÕó¾¡ÅÐõ, ¾¢ÕÅÕ¨Çô ¦ÀÈì ÜÊ ¦ºÂÄ¡ÅÐõ,
«¨¼ó¾Å÷ ¦ÀÚõ Òñ½¢Âò ¾Äí¸Ç¡ø ¬ÅÉ×õ,
«Æ¸¡ÅÐõ, ţΧÀü¨È «Ç¢ìÌõ §Áý¨ÁÂ¡É ¦¿È¢
¡ÅÐõ ±õ º¢Å¦ÀÕÁ¡ÉÐ þÃñÎ ¾¢ÕÅʸ§Ç ¬Ìõ.

3. »¡ÐÕ »¡É §»Âõ: »¡ÐÕ-À¡÷ôÀÅý.


»¡Éõ-À¡÷ìÌõ «È¢×. §»Âõ - À¡÷ì¸ôÀÎõ ¦À¡Õû.

1605
நீகா சிவான*த ேஞயேத நி/றிட
பாகான பாச படரா படாி4
ஆகார நீகி யதநிைல நிகேவ
நீகா அ'த நிைலெபற லாேம. 1
1605: «Ó¾ ¿¢¨Ä ¯ñ¼¡Ìõ Å¢¾õ:
±ýÚõ ¿£í¸¡¾ º¢Å¡Éó¾Á¡É º¢Åò¾¢¼õ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ü¸,
¬½ÅÁÄõ «È¢¨Å Á¨È측Ð. «í¹Éõ Á¨ÈôÀ¢Ûõ
¾ý Ó¨ÉôÒ ¿£í¸¢î º¢Å¡Éó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¿¢ü¸§Å
±ô§À¡Ðõ ¾ý¨É Å¢ðÎ ¿£í¸¡¾ §ÀâýÀÁ¡É «Ó¾ò¾¢ø
¿¢¨Ä ¦ÀÈÄ¡õ.

1606
ேஞயேத நி/ேறா&#! ஞானாதி நி/றி%
ேஞயதி/ ஞா" ேஞயதி Eடா!
ேஞயதி/ ேஞயைத ேஞயைத ,றவ&
ஆயதி நி/ற அறிவறி வாேர. 2
1606: Àà ¿¢¨Ä¨Â ¯½÷Å÷:
«È¢ÂôÀÎõ ¦À¡Õû º¢Åõ ±ýÚ Ð½¢óÐ «ó¾ ¦¿È¢Â¢ø
¿¢üÀÅ÷ìÌ »¡ÉòÐìÌâ À¢È×õ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ.
«È¢ÂôÀÎõ ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾ ¬ýÁ¡ «È¢óÐ
«ÐÅ¡¸§Å «¨ÁÅРţΠ¬Ìõ. §»Âô ¦À¡ÕÇ¡É
º¢Åò¨¾ô À¢Ã¢Â¡¾ ºò¾¢¨Â ¯½÷ó¾Å÷ þìÜð¼ò¾¡ø
Å¢¨Çó¾ ¦Áöï»¡É «È¢¨Å «È¢ÀÅ÷ ¬Å¡÷.

1607.
தாென/ றவென/ றிர+டா! தவ*
தாென/ றவென/ றிர+%* தனிக+%
தாென/ற Iைவ யவன சாதினா
நாென/ றவென/ைக ந லெதா/ ற/ேற. 3
1607: ¾¡§É «ÅÉ¡¾ø:
¯ñ¨Áô ¦À¡Õû ¾¡ý ±ýÈ ¬ýÁ¡×õ «Åý ±ýÈ
º¢ÅÓõ ¬¸¢Â¨Å þÃñÎ ¯ûÇÉ. ¾ý¨ÉÔõ «Å¨É
Ôõ ¾ý ´Ç¢Â¢ø ¸ñÎ ¾¡É¡¸ Å¢ÇíÌõ ¸Å¢úó¾ º¸ŠÃ¾Ç
¯½÷¨Å ¾¨ÄìÌ §Áø ÀýÉ¢ÃñΠŢÃü¸¨¼ ¯ÂÃò¾¢ø
«Åý Å¢ÇíÌõ ¿¢Á¢÷ó¾ º¸ŠÃ¾ÇòÐìÌ Á¡üȢɡø ¿¡ý
±É×õ «Åý ±É×õ §ÅÚÀÎò¾¢ì ¸¡Ïõ ¯½÷× Á¡È¢
¿¡§É «Åý ±Éî ¦º¡øÖõ ¿¢¨ÄÔñ¼¡Ìõ.
1608
ைவசன வாறா> மாறிெயனைவ
ெமச பர/ற/ வியாவ ேமA%
நிசய மா#கி சிவமா#கி ேஞயதா
அச ெக%ெத/ைன யா+டன/ ந*திேய. 4
1608: þ¨ÈÅý ¾òÐÅí¸¨Ç Á¡üÈ¢ «îºò¨¾ô §À¡ì¸¢
¬ñ¼¡ý.
±ý ÌÕ¿¡¾ý ¾ÉìÌ ¯À¸¡ÃÁ¡¸ ¨Åò¾ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐ
Åí¸Ç¢ý ¦¾¡Æ¢¨ÄÔõ Á¡üÈ¢, ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
«¿ó¨¾, «¿¡¨¾, «É¡º¢Õ¨¾, ºÁ¨É, ¯ýÁ¨É ¬¸¢Â
¸¨Ä¸¨Ç Å¢Çí¸î ¦ºöÐ, ±ý¨É º¢ÅÉ¢ý ÀÃôÒû ¿¢¨Ä
¦ÀÚÁ¡Ú ¦ºöÐ, þÈôÀ¾üÌ «ïÍõ «îºò¨¾ì ¦¸ÎòÐ,
±ý¨Éî º¢ÅÁ¡ì¸¢ ¬ð¦¸¡ñ¼¡ý.

1609
'/ைன யறிவறியாதஅ 5ட&ேபா
பி/ைன யறி அறி யாைமைய ேபதிதா/
த/aன யறிய பரனா#கி தசிவ
ெத/ைன யறிவி தி"*தன/ ந*திேய. 5
1609: ¾üº¢Åõ ¬ýÁ¡¨Åô ÀÃɡ츢ÂÐ.
º¢Å ¾£ð¨ºìÌ Óý «¸ñ¼ò¨¾ «È¢Â¡¾ «õ㼨Ãô
§À¡ø º¢Å ¾£ð¨ºìÌô À¢ýÒ ¿ó¾¢Â¡¸¢Â ÌÕ¿¡¾ý ÍðÊ
ÂÈ¢Ôõ «È¢Â¡¨Á¨Â Á¡üȢɡý. ¾ý¨É «È¢ó¾
¬ýÁ¡¨Åô ÀÃõ ±ýÚ ¬ì¸¢ò "¾ò" ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¡É
º¢ÅÁ¡¸¢Â ±ý þÂø¨À ±ÉìÌ «È¢Å¢ò¾¡ý.

1610
காணாத க+<ட/ ேகளாத ேக(வி,
ேகாணாத ேபாக' $டாத $ட'
நாணாத நாண' நாதா*த ேபாத'
காணா ெயனவ* கா ன/ ந*திேய. 6
1610: º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ÀÃó¾ «È¢¨Å ²üÀÎò¾¢É¡ý:
¸ñ½¡¸¢Â ¦À¡È¢Â¡ø ¸¡½¡¾ ¸¡ðº¢Ôõ, ¦ºÅ¢Â¡¸¢Â ¦À¡È¢
¡ø §¸Ç¡¾ §¸ûÅ¢Ôõ, Á¡ÚÀ¼¡¾ º¢Å¡Éó¾Óõ, ÜÊô
À¢Ã¢Â¡¾ §º÷쨸Ôõ, ¿¡½õ þøÄ¡¾ ÀüÚõ, ¿¡¾¡ó¾ò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ «È¢×õ ±ýÀÉÅü¨Èî º¢Å¦ÀÕÁ¡ý "¸¡ñÀ¡ö"
±Éì ¸¡ðÊÂÕǢɡý.

1611.
ேமானைக வ*ேதா&#! 'தி, ைக$%
ேமானைக வ*ேதா&#! சிதி, '/னி!
ேமானைக வ*-ைம யாெமாழி '>கா+
ேமானைக வ*ைத* க"ம' '/4ேம. 7
1611: À¢Ã½Å §Â¡¸º¢ò¾¢ ¦ÀüÈÅ÷ ³ó¦¾¡Æ¢ø ¬üÚÅ÷:
À¢Ã½Å §Â¡¸ò¨¾ (§Á¡Éò¨¾) ÀƸ¢ Åó¾Å÷ìÌ Óò¾¢
¸¢ðÎõ. «Å÷ìÌô ¦ÀÕﺢò¾¢¸Ùõ «Å÷ ÓýÉ¢ýÚ
¦¾¡Æ¢ø ¦ºöÔõ. «ýÉ¡÷ìÌô §Àº¡ «Ûâ¾¢ À¢ÈóÐ º¢Å
À¡Å¨É¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢Õì¸ì ÜÎõ. þó¿¢¨Ä ¦ÀüÈÅ÷
À¨¼ò¾ø, ¸¡ò¾ø, «Æ¢ò¾ø, Á¨Èò¾ø ӾĢ ³óÐ
¦¾¡Æ¢ø¸¨ÇÔõ ¦ºöÅ÷.
1612.
'திைர 5/றி/ ' *த 5/ற/பா
ைவத கைலகா நா/மட கா மாறி
உ.தவ தான*த ெதா+!" பாதேத
ெபத ம>ேதா& பிற*திற வாேர. 8
1612: À¢Ã¡½ ¦ÅüÈ¢ ¸ñ¼Å÷ ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä¦ÀüÈ¢ÕôÀÅ÷
À¢ÈóÐ þÈì¸Á¡ð¼¡÷:
º¡õÀÅ¢, §¸ºÃ¢, ¨ÀÃÅ¢ ¬¸¢Â ãýÚ Óò¾¢¨Ã¢ý ¸¡Ã¢Âõ
¸¡ñÀÅý, ¸¡ðº¢, ¸¡ðº¢ô ¦À¡Õû ±ýÈ ãýÈ¢ý §ÅÚ
À¡Î «üÈ §À¡Ð ÓÊó¾Ð. «¨Áò¾ þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä
ÅƢ¡öî ¦ºøÖõ ¸¡ü¨È ¯û ¿¡ì¸¢ý ÅÆ¢ ¿¡ýÌ Å¢Ãü
¸¢¨¼ô À̾¢Â¢ø ¯Ä×õÀÊ¡ö Á¡üÈ¢, ´Ç¢ ÁÂÁ¡É
ÌÕÅ¢ý ¾¢ÕÅÊ¢ø ¦À¡Õó¾¢ò ¾¨Ç¸¨Ç Å¢ð¼Å÷
Á£ñÎõ À¢ÈóÐ þÈì¸Á¡ð¼¡÷.

1613
ேமைல ெசாFபக( 5/> மி!சதி
பாAத 'திைர ப> பரஞானி
ஆAத நடேம ேஞய 7!*தற
5ல ெசாFப/ ெமாழிஞா "வேன. 9
1613: §Á¨Ä ¿¢Äò¾¢ø ¬Éó¾ò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀÅý:
¿Åó¾Õ §À¾í¸Ç¢ø §ÁÄ¡É Å¢óÐ, ¿¡¾õ, º¡¾¡ì¸¢Âõ
¬¸¢Â ãýÚõ Á¢ì¸ ºò¾¢ Å¢ÇíÌõ «¨¼Â¡Çõ. þ¾¨Éô
ÀüÈ¢ÔûÇ ÀÃÁ »¡É¢ ´Ä¢ì¸¢ýÈ ¿¼É§Á º¢Åòмý ¸ÄóÐ
¾ý ¿¢¨Ä¦¸ð¼ ãÄÁ¡É ÀÃý ±Éì ÜÈô¦ÀüÈ ¸¡ñÀ¡ý
¬Ìõ.

4. ÐÈ×:
(«ýÀ¡ø þ¨ÈŨÉôÀüÈ¢ þÂøÀ¡É ӨȢø
À¡ºí¸Ç¢É¢ýÚ ¿£í̾ø ÐÈÅ¡Ìõ.)

1614
இற7 பிற7 இ"ைம, நீகி
ற#!* தவக+ட ேசாதி பிராைன
மறபில ரா.நித வா.ெமாழி வா&க
கறபதி கா% அமர& பிராேன. 1
1614: º¢Åý º¢Å ¯ÄÌ «ÕûÅ¡ý.
º¢Åý, À¢ÈôÒ þÈôÒ ±ýÈ þÕ ¾ý¨Á¸Ùõ ¿£í¸¢ ¯Ä¸òÐ
þýÀí¸¨Ç þÂøÀ¡¸ò ÐÈ츢ýÈ ¾Åò¨¾ «ÕÇ¢î ¦ºö¾
´Ç¢ ÅÊšɨŠÁÈÅ¡¾Åáö ¿¡û §¾¡Úõ ¿¡¾ ÅÆ¢À¡Î
¦ºöÀÅ÷ìÌî º¢Å×ĸõ «ÕûÅ¡ý.

1615
பிற* இற*ப ேபைதைம யாேல
மற* பலஇ"( நீக மைற*
சிற*த சிவன"( ேச&ப" வ
ற*த யி&#! டெராளி யாேம. 2
1615: Å¢¨É ¿£ì¸Óõ þÕû ¿£ì¸Óõ ÐÈó¾ ¯Â¢÷ìÌ
¯ñ¼¡Ìõ:
Å¢¨É¢ýÀÊ À¢ÈóÐõ Å¢¨É ¿£í¸¢Â ÅÆ¢ þÈóÐõ
ÀÄ Å¨¸ôÀ𼠫Ȣ¡¨Á¡ø ¦ºöÅÉ Å¢ÄìÌÅÉ
ÁÈóÐ «È¢Â¡¨Á ¿£í¸ «È¢Â¡¨Á¢ø Á¨ÈóÐ «È¢Å¢ü
º¢Èó¾ ºò¾¢¿¢À¡¾õ ¯ñ¼¡É ¸¡ÄòÐô ÀüÚ¸¨Çò ÐÈó¾
¯Â¢÷ìÌî §º¡¾¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ.

1616
அறவ/ பிறபிA யா" இலாதா/
உைறவ காடக உ+ப பிைச
றவ4 க+J& ற*தவ& தைம
பிறவி ய>தி% பித/க+ Jேர 3
1616: ÐÈó¾Å÷ìÌô À¢ÈÅ¢¨Â ¿£ì¸¢ÂÕûÅ¡ý:
º¢Åý «¿¡¾¢Â¡ÉÅý; «¾É¡ø ¾É¢Âý; «Åý ¾íÌõ
þ¼õ ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸Ùõ Íð¦Ã¢ìÌõ þ¼õ. «Åý
²üÀÐ º£Å §À¡¾õ. ±É§Å, «Åý ÐÈÅ¢ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ
¦¸¡ûÙí¸û. ÀüÚ¸û ¿£ò¾Åâý À¢ÈÅ¢¨Â ´Æ¢ìÌõ
À¢ò¾ý «Åý ±ýÀ¨¾Ôõ ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÙí¸û!

1617
ெநறிைய பைடதா/ ெந"சி பைடதா/
ெநறியி வ?வி/ ெந"சி 'பா,
ெநறியி வ?வா தியகவ லா&#!
ெநறியி/ ெந"சி ' பாயகி லாேவ. 4
1617: «Èò¨¾ ¿¡Ê ÁÈò¨¾ Å¢Äì¸ §ÅñÎõ!
«¿¡¾¢Â¡É þ¨ÈÅý ¯Â¢÷¸û «¨¼Â §ÅñÊÂ
¦¿È¢¨ÂÔõ, ¦¿Õﺢø Óû §À¡ýÚ ´Ð츢ò ¾ûÇ
§ÅñÊ ¦ºÂ¨ÄÔõ À¨¼ò¾¢Õ츢ýÈ¡ý. «ÈÅƢ¢ø
¿¢øÄ¡Áø ¾ÅÚÁ¡Â¢ý ¦¿ïº¢ø Óû ÌòÐŨ¾ô §À¡ýÚ
ÐýÀò¨¾ «¨¼Å÷. ¬É¡ø «È¦¿È¢ ¾ÅÈ¡Ð ¿¼ì¸
ÅøÄÅ÷ìÌ ÅƢ¢§Ä ¯ûÇ ¦¿Õﺢø Óû ÌòÐÅÐ
§À¡ýÚ ÐýÀí¸û ²üÀ¼ Á¡ð¼¡.

1618
ேக% கடைம, ேக%வ* ைதவ"
நா வைள*த நா/கட ேவனேல/
ஆட விைட,ைட அ+ண தி"வ
$%* தவெச.த ெகா(ைகய/ தாேன. 5
1618: ¯¼¨Äì ¸¼óÐ ¿¢üÀ¾¡ø ¯¼ø ¾÷Áõ ÀüÈ¡Ð!
¿¡ý, «¨ºó¾¡Êì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø
þ¨ÈÅÉ¢ý Å¢óÐ ¿¡¾Á¡É ¾¢ÕÅʸ¨Ç ±ýÚõ À¢Ã¢Â¡Áø
ÜÎõ ¾Åõ ¦ºö¾ ¦¸¡û¨¸Ô¨¼ÂÅý. ¬¸§Å, «Èò¾¡ø
ÅÕõ §¸ð¨¼Ôõ «Èò¾¡ø ¦ºöÔõ ¸¼¨Á¨ÂÔõ
¯½÷ó¾¢ÕôÀ¾¡ø ³õÒÄ ¬¨ºÂ¡ø Å¢¨ÇÔõ ÀÂÛìÌ
¯ðÀð¼Åý «øÄý.

1619
உழவ/ உழஉழ வான வழக
உழவ/ உழவினி Iத !வைள
உழவ/ உழதிய& க+ெணா#! எ/றி
%ழவ/ அதைன ,ழெவாழி* தாேன. 6
1619: À¢üº¢Â¡Çý À¢üº¢Â¡ø ¦ÀÈ §Åñʨ¾ô
¦ÀüÈÀ¢ý º¡¾¨É þø¨Ä!
»¡ÉôÀ¢üº¢ §Áü¦¸¡ñ¼Åý §ÁÖõ §ÁÖõ º¡¾¨É¨Â
Å¢ÕõÀ¢î ¦ºöÂ, Å¡ÉÁñ¼Äõ Å¢Çí¸, »¡É º¡¾¨É¢ø
¦À¡Õó¾¢Â ¿£§Ä¡üÀÅ ´Ç¢ þÐ «Õû ºò¾¢Â¢ý ´Ç¢ ±ýÚ
»¡É º¡¾¨É ¦ºö¾Åý ¯½÷óÐ, »¡Éô À¢üº¢Â¡Çý
§ÁÖõ º¡¾¨ÉÂüÚ «ÕÇ¢ø ¿¡ð¼õ ¦¸¡ñÎ
Å¢Çí¸¢É¡ý.

1620
ேம ற* த+ண விளெகாளி $>வ/
நா(ற* தா&#கவ/ ந+ப னவாவிA
கா&ற* தா&#கவ/ க+<த லா.நி!
பா&ற* தா&#ேக பதெசய லாேம. 7
1620: ¾¢ÕÅʨÂò ¾ó¾ÕûÅ¡ý!
þÂøÀ¡¸§Å ÀüÚõ ¦ÅÚôÒõ «üÈÅý. ¸¡Äò¨¾ì
¸¼ó¾ÅÕìÌ«Åý ¿ñÀý. «Åý ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
¯¨¼ÂÅÉ¡¾Ä¡ø ¬¨º þøÄ¡¾Åý. «ï»¡ÉÁ¡É
þÕ¨Ç Å¢ðÎ ´Ç¢ ¦ÀÚÀÅ÷ìÌò ¾ý ¦¿üÈ¢ ŢƢ¢ɡø
«ÕÙÀÅý. âÁ¢ ¾òÐÅõ ±ý¸¢ýÈ À¡ø ¯½÷¨Âò
ÐÈó¾Å÷째 ¾ÉÐ ¾¢ÕÅʨ «Ç¢ò¾ÕÙÅ¡ý.

1621
நாக' ஒ/> படஐ* நால
ேபாக' 7றி ெபா"*தி நிைற*த
ஆக மிர+% படவிாி தாெடாழி*
ேதக படெச. டபிட மாேம. 8
1621: ¯Ä¸ò¨¾ò ÐÈìÌõ Å¡öôÒ.
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢Â¡¸¢Â À¡õÒ ´ýÚ; «¾üÌ ¦Áö, Å¡ö,
¸ñ, ãìÌ, ¦ºÅ¢ ±ýÈ ¦À¡È¢Â¡¸¢Âô À¼õ ³óÐ. «Ð
«ÛÀŢ츢ýÈ §À¡¸õ ÁÉõ, Òò¾¢, º¢ò¾õ, «¸í¸¡Ãõ
±ýÈ ¿¡ýÌ. «Ð ÒüÚìÌû ¦À¡Õó¾¢ ¿¢¨Èó¾¢Õ츢ýÈÐ.
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ ¬üÈø ´Æ¢óÐ º¢üºò¾¢Ô¼ý ÜÊ °÷òÐÅ
Ó¸Á¡É §À¡Ð º¢¾¡¸¡ÂìÜÚ Å¢ÇíÌž¢ø «¾üÌâÂ
ÀÕ×¼ø, Ññϼø ¬¸¢Â þÃñÎ ¯¼ø¸Ç¢Öõ À¼õ
ŢâòÐ ¬ÎŨ¾ Å¢ðÎ ´§Ã À¼Á¡öî ¦ºöÐ ¦¸¡ñÎ
¯¼¨Ä þ¼Á¡öì ¦¸¡ñÎ ¸¢¼ìÌõ.

1622
அக/றா& வழி'த ஆதி பிரா4
இவ/றா ெனனநி/ ெறளிய4 அ ல/
சிவ/றா( பலபல சீவ4 மா!
நய/றா/ வ"வழி நாமறி ேயாேம. 9
1622: º¢Åý «ýÀâý ¾Ì¾¢ì§¸üÀ «ÕÙ¸¢È¡ý:
ÐÈó¾¡ÃÐ ÅÆ¢ Ó¾øÅÛõ ÐÈÅ¡¾¡¨Ãô À¢ÈÅ¢ìÌ
Å¢ÎÀÅÛÁ¡¸¢Â ¬¾¢¨ÂÔ¨¼Â À¢Ã¡ý þÅý ±ýÚ ÍðÊ
ÂÈ¢Ôõ ±Ç¢¨ÁÔ¨¼ÂÅý «øÄý. º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÕ§Ç
ÀìÌÅòÐÅ째üÀ ÀÄ ÀÄ º£Åý¸Ç¢Öõ ¬Ìõ. «Åý
¦ºöÔõ ¿ý¨Á¸û ÅÕõ ÅÆ¢ ¿õÁ¡ø «È¢Â ÓÊ¡Ð.
º£Å÷¸¨Ç þÄÂõ, §À¡¸õ, «¾¢¸¡Ãõ «ýÈ Óò¾¢Èò¾¢Öõ
¬ð¦¸¡ûÙõ º¢Åõ þÄÂò¨¾ Å¢ÕõÀ¢§Â¡÷ìÌ þÄÂò
¨¾Ôõ §À¡¸ò¨¾ Å¢ÕõÀ¢§Â¡÷ìÌô §À¡¸ò¨¾Ôõ
«Ç¢òÐõ «¾¢¸¡Ãò¨¾ Å¢ÕõÀ¢§Â¡÷ìÌ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø
¿¢Úò¾¢Ôõ º£Å÷¸Ç¢ý ¾Ì¾¢ì§¸üÀ «ÕÙ¸¢È¡ý.

1623
-7 திற*தன ஒ/ப வா.த1
ஆப !ழAயி/ களி பட
ேவேபறி ேநா#கின/ மீகாம/ $ைரயி
$ேபறி# ேகாயிA I#கி/ற வாேற. 10
1623: ¯Ä¸õ ¸ºó¾Ð:
¯¼¨Äì ¸¼ó¾ §À¡Ð ¸ñ ӾĢ ´ýÀРš¢ø¸Ç¡ø
ÅÕõ «È¢× Å¢ÎÀð¼Ð ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø «¨Áó¾
¦¾¡É¢Â¢ø ºõÁ¢Âõ ¦ºö¾ §À¡Ð §¾¸Á¡¸¢Â ºð¨¼Â¢ý
«ÑÀÅõ ÓÊ×üÈÐ. À¢ÃÀ»ºõ þÉ¢ò¾¿¢¨Ä Á¡È¢ì
¸ºôÀ¡Â¢üÚ. ¯¼¨Äî ¦ºÖò¾¢Â ¬ýÁ¡ º¢Ãº¢ý ¯îº¢Â¢ø
¾¨ÄÅý Å¡Øõ °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢Çí¸¢Â§¾.
º¢Ãº¢ý ¯îº¢Â¢ø º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¬ýÁ¡ Å¢Çí¸¢Â §À¡Ð
¯Ä¸ þýÀõ ¸ºó¾Ð.

5. ¾Åõ
¾ÅÁ¡ÅÐ ¾ýÛû Á¨ÈóÐûÇ ¦À¡Õ¨Çì ¸¡½î¦ºöÔõ
ÓÂüº¢. «·Ð þ¨ÈÅ¨É þ¨¼ÂÈ¡Ð ±ñ½¢Â¢Õò¾Ä¡ø
¨¸ ÜÎõ.

624
ஒ%கி நிைலெபற தம& உ(ள
ந%!வ தி ைல நம4ம கி ைல
இ%ைப, இ ைல இராபக இ ைல
ப%பய/ இ ைல ப>வி ேடா&#ேக. 1
1624: þýÀÁ¡ö Å¡Æ þ¨ÈÅý Ш½ §¾¨Å:
º¢Åò¾¢É¢¼õ ÁÉò¨¾ ¨ÅòÐ ¿¢¨Ä¦ÀüÈ ¯ò¾Á÷¸Ç¢ý
¯ûÇÁ¡ÉÐ ¯Ä¸¢ØûÇ ±ò¾¨¸Â ÐýÀò¨¾Ôõ ¸ñÎ
«ïÍž¢ø¨Ä. «ò¾¨¸ÂÅ÷ ±ÁÛìÌõ ÀÂôÀΞ¢ø¨Ä.
«Å÷¸ÙìÌò ÐýÀÓõ þø¨Ä. þÃ× À¸ø ±ýÈ
§ÅÚÀ¡Îõ þø¨Ä. À¢È ¦À¡Õû¸Ç¢ý §Áø ÀüÚ
¿£ò¾Å÷ìÌ Å¢¨Ç¸¢ýÈ ÀÂý §Å¦È¡ýÚõ þø¨Ä. ¯¼ø
¯ûÇ §À¡§¾ ¯¼¨Äì ¸¼ó¾¢ÕìÌõ ¬üÈø
¦ÀüȨÁ¡ø ¯¼ø þÕôÀ¢Ûõ þÈôÀ¢Ûõ «ïÍž¢ø¨Ä.
¦ÀھĢý ¨Á¡ø ÓÂüº¢Â¡ø ÅÕõ ÐýÀõ þø¨Ä.
º¢Åò¨¾ º¡÷󧾡÷ ÐýÀÁ¡É ¯Ä¸¢Öõ ÐýÀÁüÚ Å¡úÅ÷.

1625
எமா "யி" இ"நில ேதாற'
ெசமா தவதி/ ெசயA/ ெப"ைம,
அமா/ தி"வ"( ெபறவ&# க லா()
இமா தவதி/ இய பறி யாேர. 2
1625: ¾Åõ ¯¨¼ÂÅ÷ «¨Á¾¢ ¦ÀÚÅ¡÷:
±ÁÐ «Ã¢Â ¯Â¢÷ ¯¼§Ä¡Î Ò½÷ôÀ¾¡¸¢Â À¢ÈôÀ¢ý
øº¢Âò¨¾Ôõ «Ð ¯¼õ§À¡Î ÜÊ «ÑÀÅ¢ôÀ¾üÌ
þ¼É¡¸¢Â ¯Ä¸ô À¨¼ôÀ¢ý ¸¡Ã½ò¨¾Ôõ º¢ÈôÀ¡É
¾Åò¾¢ý §Áý¨Á¨ÂÔõ þÂø¨ÀÔõ º¢ÅÉÐ «Õû
¦ÀüÈŧà «È¢Â ÓÊÔõ. ¾ÅÓ¨¼§Â¡÷ Å¢¨É ÅÆ¢§Â
À¢ÈôÒõ Ýú¿¢¨ÄÔõ ¬Ìõ ±ýÚ «¨Á¾¢ ¦ÀÚÅ÷.

1626
பிறபறி யா&பல பிைசெச. மா*த&
சிறெபா% ேவ+ ய ெச வ ெப>வ&
மறபில ராகிய மாதவ ெச.வா&
பிறபிைன நீ#! ெப"ைமெப றாேர. 3
1626: þõ¨Á¢ø þýÀõ ¦ÀÚÀÅ÷:
ÀÄ Å¨¸Â¡¸ô À¢î¨º ±Î츢ýÈ ÁÉ¢¾÷¸û À¢ÈôÀ¢ý §¿¡ì
¸ò¨¾ «È¢ÂÁ¡ð¼¡÷. ¬É¡ø þ¨ÈÅ¨É ÁÈÅ¡Ð ¦ÀâÂ
¾Åò¨¾î ¦ºöÀÅ÷¸û þôÀ¢ÈôÀ¢ø º¢Èô§À¡Î §ÅñÊÂ
¦ºøÅò¨¾ô ¦ÀÚŧ¾¡Î À¢ÈôÀ¢¨É ¿£ìÌõ ¦ÀÕ¨ÁÔõ
¦ÀüÈÅ÷ ¬Å÷.

1627
இ"* வ"*தி எழிறவ ெச.,
ெப"*த/ைம யாளைர ேபதி#க ெவ/ேற
இ"*தி* திரேன ெயவேர வாி4*
தி"**த சி*ைத சிவனவ/ பாேல. 4
1627: ¾Åò¾Å÷ º¢Åò¨¾ì ¨¸Å¢¼ Á¡ð¼¡÷.
¾É¢ò¾¢ÕóÐ º¢Åô§Àü¨È «¨¼Â «Ã¢¾¢ý ÓÂýÚ «Æ¸¢Â
¾Åò¾¢¨É þÂüÚõ ÁÉ ¯Ú¾¢ âñ§¼¡¨Ã ÁÉò¨¾ Á¡üÈ
§ÅñÎõ ±ýÚ þó¾¢Ã§É¡ À¢È §¾Å§Ã¡ ÝúóÐ Åó¾¡Öõ
ÁÂí¸¡Ð ¾õÓ¨¼Â ÁÉò¨¾î º¢Åò¾¢ý À¡ø ¯Ú¾¢Â¡¸
¨ÅòÐò ¾¢Õó¾¢Â¢ÕôÀ÷. ¨Åá츢ÂÓ¨¼Â ¾Åò§¾¡÷
¬¨ºìÌ ¬Ç¡¸¡Ð º¢ÅôÀü¨È Å¢¼¡÷.

1628
கர* கர*தில/ க+<#!* ேதா/றா/
பர*த சைடய/ பெபா/ நிறத/
அ"*தவ&# க லா அ<க1 மாகா/
விைர* ெதாழப% ெவ+மதி யாேன. 5
1628: ¾ÅÓ¨¼ÂÅ÷ þ¨ÈÅÉ¢ý þÂø¨À «È¢Å¡÷.
ÀìÌÅÁ¨¼ó¾ ¬ýÁ¡ì¸Ç¡ø Å¢¨ÃóÐ ¦¾¡ÆôÀÎõ º¢Åý,
¾ÅÁ¢Ä¡÷ìÌ Á¨ÈóÐõ ¾ÅÓ¨¼§Â¡÷ìÌ ¦ÅÇ¢ôÀðÎõ
¯ûÇ¡ý. «¸ì¸ñÏ째ÂýÈ¢ô ÒÈì¸ñÏìÌò §¾¡ý
È¡¾Åý ÀÃó¾ ´Ç¢ì¸¢Ã½ò¨¾Ô¨¼ÂÅý. ÀÍõ¦À¡ý
§À¡ýÈ ¿¢ÈÓ¨¼ÂÅý. «Ã¢Â ¾Åò¾¢¨ÉÔ¨¼ÂÅ÷ì¸ýÈ¢
«ÏÌžüÌ ÓÊ¡¾Åý. «Õó¾ÅÓ¨¼§Â¡§Ã º¢Åò¾¢ý
þÂøÒ¸¨Ç «È¢Å÷.

1629
பி/ென.த ைவதேதா& இ/ப பிறபிைன
'/ென.த ைவத 'த வைன எமிைற
த/ென. கால தாேன ெவளிப%
ம/ென.த ைவத மனம தாேன. 6
1629: ¯Â¢÷ ¾ý¨É «È¢Â ¿¡Îõ§À¡Ð þ¨ÈÅý
¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý
¬ýÁ¡ ¾ý¨É «È¢ÂôÒÌõ §À¡Ð (¬ýÁ¡ì¸û À¢ý§É
«¨¼Â §ÅñÊ þýÀ À¢Èô¨À ÓýɧÁ§Â ¿¢Â¾¢Â¡¸
¨Åò¾ Ó¾ü¦À¡ÕÇ¡¸¢Â) - ±ÁÐ þ¨ÈÅý ¾¡§É ÅóÐ
¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕÙõ.

1630
அைமச" ஆைன# !ழா' அர
பைகெத? Iச1 படா& ந%ேவ
அைமதேதா& ஞான' ஆத' ேநா#கி
இைமதழி யாதி"* தா&தவ தாேர. 7
1630: ¾Åò¾Å÷ ±ó¾ ¿¢¨Ä¢Öõ ¾õ ¿¢¨Ä¢ɢýÚ Á¡ÚÀ¼
Á¡ð¼¡÷.
¾õ¨ÁÔõ ¾ÁÐ ¾¨ÄŨÉÔõ ¸ñ¼ ¾Åò§¾¡÷ «¨ÁîÍõ
¡¨ÉìÜð¼Óõ «ÃÍõ ´ýÚ즸¡ýÚ Á¡ÚÀðÎ ±Øõ
§À¡Ã¢ý ¿ÎÅ¢Öõ ¾¢ÕÅÕÇ¢ø «¨Áò¾ »¡ÉÓõ «¾É¡ø
¦ÀȦÅñÊ §»Âô ¦À¡ÕÇ¡¸¢Â º¢Åò¨¾Ôõ §¿¡ì¸¢
þ¨Á¡Р¿¢¨Ä ¦ÀüÈ¢Õó¾¡÷. ¾ÅÓ¨¼§Â¡÷ ±ò¾¨¸Â
Ýú¿¢¨Ä¢Öõ ¾õ ¿¢¨Ä¨Á ÌýÈ¡Ð þÕôÀ÷.

1631
சாதிர ஓ ச&கைள வி%நீ&
மாதிைர ேபா மறி(ேள ேநா#!மி/
பா&தவ பா&ைவ பமர தாணிேபா
ஆ&த பிறவி அகலவி ேடா%ேம. 8
1631: ÀüÚ ¿£í¸¢ô À¢ÈÅ¢ «Úõ
º¡ò¾¢Ãõ ÀÊòÐ즸¡ñÎ ¦ÀÕ¨Á «¨¼Å¨¾ Å¢ðÎ
¿£í¸û ´Õ ¸½Á¡ÅÐ ÒÈò§¾ ¦ºøÖõ ÁÉò¨¾ò ¾ÎòÐ
«¸ò§¾ §¿¡ìÌí¸û. «ó¾ «¸ Ó¸ô À¡÷¨Å¡ÉÐ ÀÍ
ÁÃò¾¢ø «Êò¾ ¬½¢ §À¡ø ¿¢¨Ä ¦ÀÈ À¢½¢ò¾ À¢ÈÅ¢
¡ÉÐ ¸ðθǢɢýÚõ «¸ýÚ Å¢Îõ. º¡ò¾¢Ã «È¢¨Åì
¸¡ðÊÖõ «¸ Ó¸ô À¡÷¨Å§Â «ÑÀÅò¨¾ì ¦¸¡ÎòÐô
À¢ÈÅ¢¨Âô §À¡ìÌõ.

1632
தவேவ+% ஞான* தைலபட ேவ+
தவேவ+டா ஞான சமாதிைக $
தவேவ+டா மச கசமா&#க ேதா&#!
தவேவ+டா மாற* தைனயறி யாேர. 9
1632: ¾Åò¾¢É¡ø ÀÂý «¨¼ó¾ À¢ý ¾Åõ §ÅñÊÂ
¾¢ø¨Ä.
»¡Éõ ¦ÀÈ §ÅñÎÁ¡Â¢ý ¾Åõ §ÅñÎõ. ¾ý¨É ÁÈó
¾¢ÕìÌõ »¡ÉºÁ¡¾¢ ÜÊ À¢ýÉ÷ «¾üÌâ º¡¾¨É
§Åñʾ¢ø¨Ä. þøÄÈò¾¢Ä¢ÕóÐ §Â¡¸õ À¢֧š÷
þ¨ÈÅ¨É þ¨¼ÂÈ¡Ð º¢ó¾¢ò¾¢Õò¾Ä¢ý ºÁ¡¾¢ ¦ÀÚž÷ì
Ìâ ¾Åõ §Åñʾ¢ø¨Ä.

6.¾Å༽õ. ¾Å¿¢ó¨¾.
Òȧ¿¡ì¨¸ Å¢ðÎ «¸§¿¡ìÌ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌ ¦ÅǢ¢ø
¦ºöÂìÜÊ ¦ºÂø §Åñ¼¡¾¾¡Ìõ.

1633.
ஓத1 ேவ+டா உயி&#!யி "(@றா
காத1 ேவ+டாெம.# காய மிடக+டா
சாத1 ேவ+டா சமாதிைக $ னா
ேபாத1 ேவ+டா 7ல/வழி ேபாகா&#ேக. 1
1633: ¾Åõ ¯¨¼Â¡Ã¢ý º¢ÈôÒ:
¯Â¢÷ìÌ ¯Â¢Ã¡É ¦À¡Õ¨Ç ¯û§Ç ¸ñ¼ À¢ýÒ ¸üÚ
«È¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂÐ ±Ð×õ þø¨Ä. ¯ñ¨Áô
¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾ ¯¼Ä¢ø ¸ñ¼¡ø «ýÒ ¦ºÖò¾Öõ
§Åñʾ¢ø¨Ä. ¾ý¨É ÁÈó¾ ºÁ¡¾¢ ¿¢¨Ä ¸¢ðÊÂ
À¢ýÒ þÈôÀÐõ §Åñʾ¢ø¨Ä. ¯ûÇò¨¾ô ÒÄý
ÅÆ¢ô §À¡¸¡Ð ¾ÎòÐ ¿¢¨Ä ¿¢ÚòÐõ ¬üÈø ¯¨¼ÂÅ÷ìÌ
ÁüÈ þ¼í¸ÙìÌô §À¡öò ¾Åõ ¦ºö §Åñʾ¢ø¨Ä.

1634
கத ேவ+டா க"தறி* தாறினா
சத' ேவ+டா சமாதிைக $ னா
த' ேவ+டா* ட#க> நிறலா
சித' ேவ+டா ெசயலறி"#கிேல. 2
1634: ºÁ¡¾¢ ÜÊÂÅ÷ìÌ §Åñ¼¡¾¨Å:
¦Áöô¦À¡Õ¨Ç ¯½÷òÐõ áø¸Ç¢ý ¸ÕòÐ츨Ç
¯½÷óÐ ³õÒÄý¸Ùõ «¼í¸¢É¡ø ¸ü¸ §ÅñÊ §¾¨Å
þø¨Ä. «ùÅ¡Ú «È¢óÐ ¦Áöô¦À¡ÕÇ¡É º¢Åòмý
ÜÊÉ¡ø, Áó¾¢Ã ¯îºÃ¢ôÒõ ¬Ãšà ⨺Ôõ §ÅñÊÂ
¾¢ø¨Ä. þí¹Éõ ¿¢üÀÅ÷ ¯ûÇõ «Íò¾õ þøÄ¡¨Á¡ø
àö¨Á ¦ºöÔõ ¦ºÂÖõ §Åñ¼¡. º¢ò¾õ ±ñÏŨ¾
Ţ𼠧À¡§¾ º¢ò¾Óõ §Åñʾ¢ø¨Ä.

1635
விைளவறி வா&ப+ைட ெம.தவ ெச.வா&
விைளவறி வா&ப+ைட ெம.,ைர ெச.வா&
விைளவறி வா&ப+ைட ெம.யற ெச.வா&
விைளவறி வா&வி+ணி/ ம+ணி/மி# காேர. 3
1635: ¾Åò¾Å÷ Å¢ñ½Å¨Ã Å¢¼ §ÁõÀð¼Å÷:
¾Åò¾¢ý À嬃 «È¢Àŧà ¯ñ¨ÁÂ¡É ¾Åò¨¾î
¦ºöÀÅ÷¸û ¬Å¡÷¸û. þò¾ý¨Á Å¡öó¾Å÷¸§Ç
¯ñ¨Á¨Â «È¢óÐ Á¡½ÅÛìÌ ±ÎòÐì ÜÚõ ¯ñ¨Áì
ÌÕ ¬Å¡÷¸û. þÅ÷¸§Ç À¨Æ Ññϼ¨Ä ¯Ú¾¢
¦ºöÀÅ÷¸û. ±É§Å þÅ÷¸û Å¢ñ½¢Öõ Áñ½¢Öõ
º¢Èó¾Å÷¸û.

1636
$ தவெச. க+ேட/ !ைரகழ
ேத தவெச. க+ேட/ சிவகதி
வா தவெச.வ ேததவ இைவகைள*
- பல ல ேகாெர தவேர. 4
1636: ¦À¡È¢¸û ÅÆ¢ §À¡¸¡Áø ÁÉò¨¾ò ¾ÎòÐ ¿¢Úòоø
¾Åõ:
¾¢ÕÅÕÙ¼ý ÜÊ ¿¢üÌõ ¾Åò¨¾î ¦ºöÐ ´Ä¢ìÌõ ¿¡¾
ÅÊÅ¡É ¾¢ÕÅʨÂì ¸ñ§¼ý. ¿£ñ¼ ¸¡Äõ «ó¿¢¨Ä¢
Ä¢ÕóÐ §¾Êî º¢Å¸¾¢¨Â «¨¼ó§¾ý. þí¹Éõ ¦À¡È¢
¸¨Çò ¾ý ÅÆ¢ôÀÎò¾¢ ´Îí¸¢ ¿¢üÀ§¾ ¾Åõ. þôÀÊ¢ýÈ¢
Á¡ÚÀðÎô ¦À¡È¢¸û ÅÆ¢ ÁÂí¸¢Â ¯Ä¸ò¾Å÷ ±ò¾¨¸Â
¾Åõ ¯¨¼ÂÅ÷ ¬Å÷?

1637
மனைர மாகட ஏ? ைகநீ*தி
தவதிைட யாள&த சா&வ வ*தா&
பவதிைட யாள& அவ&பணி ேககி/
'கதிைட ந*திைய '*த1 மாேம. 5
1637: ¾Åò¾Å¨Ãî º¡÷óÐ ´Ø¸¢É¡ø º¢Åò¨¾ì ¸¡½Ä¡õ:
¯ûÇò¾¢ø ºí¸üÀò¾¡ø ¬É ¦Àâ ¸¼Ä¡ö ¯ûÇ
²Æ¢¨ÉÔõ ¸¼óÐ ¾Åò¾Å÷ ÅÆ¢ º¡÷óÐ «Å¦Ã¡Î
þ½í¸¢Â¢ÕôÀÅ÷ À¢ÈôÒìÌ ÅÃÁ¡ð¼¡÷. À¢ýÒ «ò¾Åõ
¯¨¼ÂÅ÷ ²Å¨Äì §¸ðÎ ¿¼ó¾¡ø º¢Åò¨¾ò ¾ý
Ó¸ò¾¢ý ÓýÒ ¸ñÎ º¢Åô§ÀÚ «¨¼Â×õ ÜÎõ.

1638
மனதிைட நி/ற மதிவா( உ"வி
இனதிைட நீ#கி இர+டற E&
7னதிைட அ ேபாகாம மறிதா
தவதிைட யாெறாளி த/ெனாளி யாேம. 6
1638: »¡Éò¾¡ø Àó¾ò¨¾ ¿£ì¸¢¼ §ÅñÎõ:
¯ûÇõ ±ýÈ ¯¨ÈìÌû ¯ûÇ Å¡¨Ç ¯ÕÅ¢, ¦ºÕìÌ,
º¢Éõ ӾĢÂÅü¨È «ÚòÐ ¯Ä¸¢Â¨Ä Å¢ðÎî º¢Åòмý
§ÅÚÀ¡ÊýÈ¢ô ¦À¡Õó¾¢ »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸û ³óÐõ ¦ÅÇ¢î
¦ºøŨ¾ò ¾Îò¾¡ø, ¾Åò¾¢ø ¸¡Ïõ º¢Å ´Ç¢§Â ¾ý
´Ç¢Â¡Ìõ.

1639
ஒ மிக நி/றாைன ,ைரப
பதி ெகா%#! பணி*த யா&ெதாழ
'தி ெகா%#! 'னிவ/ ென4பத
சதான ெச.வ தா/தவ* தாேன. 7
1639: º¢Åò¨¾î º¢ó¾¢ò¾¢ÕôÀ§¾ ¾Åõ:
º£Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀÅ¨É ¯½÷ÅÐ
º¢ÅÀò¾¢¨Â ²üÀÎòÐõ. §ÁÖõ «ÊÂÅ÷ ¿¡û §¾¡Úõ
¦¾¡Øž¡ø ţΧÀÚõ ¸¢ðÎõ. «ùÅ¡Ú ¯Ä¸¢Âø
§¿¡ì¨¸ ¦ÅÚôÀÅý ±ýÈ ¦º¡ø¨Ä ¦Áöõ¨Á ¬ìÌŧ¾
¾Åõ ¬Ìõ.

1640
இைலெதா% Iபறி ெத*ைத#ெக/ ெற+ணி
மல&ெதா%# ெகா+ேட/ வ"7ன காேண/
தைலெதாட M க+% தாB*தெத/ உ(ள*
தைலெதா%# க+ேட/ தவெகா+ட வாேற. 8
1640: ÒÈî ¦ºÂø¸Ç¡ø ºó¾¢Ã¸¨Ä §¾¡ýÈ¡Ð.
Àò¾¢Ãí¸û ±ÎòÐõ ÁĨÃì ¦¸¡öÐõ ±õ þ¨ÈÅÛìÌ
¬Ìõ ±ýÚ ±ñ½¢ ÁÄ÷¸¨Çò ¦¾¡ÎòÐì ¦¸¡ñÊÕó
§¾ý. «ùÅÁÂò¾¢ø Å¡ý¸í¨¸Â¡É ´Ç¢¨Âì ¸¡½
Å¢ø¨Ä. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ ¾¨ÄŨà §À¡Ìõ ÍØÓ¨É
¿¡Ê¨Âô À¡÷òÐ ±ýÛûÇõ «¼í¸¢ÂÐ. ¾¨Ä¢ø
ºó¾¢Ã¸¨Ä Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¦ºöÐ ¾Åò¾¢ý ¦À¡Õ¨Ç
¯½÷ó§¾ý.

1641
பட&சைட மாதவ பறிய பத&#
கிடரைட யாவ+ண ஈச/ அ"@
இடரைட ெச.தவ& ெம.தவ ேநா#கி
உடரைட ெச.வ ெதா"மன தாேம. 9
1641: ¿¢Ã¡¾¡Ãò¾¢ø ¿¢üÀÅ÷ À¢ÈÅ¢ ±Îì¸Á¡ð¼¡÷:
þ¨ÈÅý À¼÷ó¾ ´Ç¢ì¸¢Ã½ò¨¾Ô¨¼Â «ýÀ÷ìÌò
ÐýÀõ Åá¾ Åñ½õ ¸¡ò¾ÕûÅ¡ý. ÐýÀõ Åá¾ÀÊ
¦ºö¾Åâý ¾Åò¨¾ ¬Ã¡öó¾¡ø ¯¼¨Ä Á£ñÎõ ¦ÀÕ¨Á
¦ºöÅÐ «ÅÃÐ Áɾ¢ý ´Õ¨ÁôÀ¡ð¼¡ø ¬Ìõ.

1642
ஆறி# கிட*த 'தைலக+ டசிேபா.
ஈ># கர # ெகதி&பட த/ெனா#!
ேநா> தவெச.யா& Mலறி யாதவ&
ேசா>#! நி/> ழ கி/ற வாேற. 10
1642: ¾Åõ ¦ºöŧ¾ ÐýÀõ ¿£íÌõ ÅÆ¢:
á¨Äì ¸üÚ «È¢óÐ ¦À¡Ú¨ÁÔ¼ý ¾Åõ ¦ºöžüÌ
«ïº¢ Å¢üÚìÌ ¯½× §¾Ê ÅÕó¾¢ «¨ÄÅÐ ±ýÀÐ,
¬üÈ¢ø ¯ûÇ Ó¾¨ÄìÌ «ïº¢ µÊ «ñ¨Á¢ø
Ìðʨ ®ýÈ ¸ÃÊìÌ Óý §À¡ö «¾É¢¼õ «¸ôÀðÎò
ÐýÀõ «¨¼óÐ ÅÕóÐŨ¾ô §À¡ýȾ¡Ìõ.

1643
ப?#கி/ற வா> பழ'+< மா>
!ழ#க/> (ளிய# ேகாணிைய ப கா
!ழ#க/> ெகா A கடவ லா&#!(
இ?#கா ெநச திடெவா/> மாேம. 11
1643: ãîÍ ¿¢ýÚ Å¢Îõ:
º¢Å§Â¡¸ò¾¡ø º¢Åì¸É¢ ÀØìÌÁ¡Úõ, «¨¾ ¯ñÏÁ¡Úõ
, ¯Â¢÷ ÀÄÓ¨È ¯Ä׸¢ýÈ ¯¼õÀ¢ø ¯Â¢÷측ü¨Èî
ÍØӨɢø ¿¢Úò¾ ÅøÄÅ÷ìÌ ãîÍ þÂíÌõ ¾ý¨Á
¦¸ðÎ §Áø Ó¸Á¡¸ Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ´ýÈ¢ Å¢Îõ

1644
சித சிவமாக ெச.தவ ேவ+டாவா
சித சிவான*த ேச&*ேதா& உற +டா
சித சிவமாக ேவசிதி 'தியா
சித சிவமாத ெச.தவ ேபேற. 12
1644: º¢ò¾õ º¢ÅÁ¡¾§Ä ¾Åõ:
º¢ò¾õ þ¨¼Å¢¼¡Áø º¢Åò¨¾ ¿¢¨ÉóÐ º¢ÅÁ¡Å¡÷ìÌî
¦ºö §ÅñÊ ¾Åõ ´ýÚõ þø¨Ä. «í¹Éõ º¢ò¾õ
º¢ÅÁ¡¸¢ÂÅ÷ ¯È× ¯ñ¼¡É¡ø «Å÷¸Ç¢ý º¢ò¾õ
º¢ÅÁ¡öî º¢ò¾¢Ôõ Óò¾¢Ôõ ¯ñ¼¡Ìõ. ±É§Å º¢ò¾õ
º¢ÅÁ¡ÅÐ Óý¨Éò ¾Åò¾¢ý ÀÂÉ¡Ìõ.

7. «ÕÙ¨¼¨Á¢ý »¡Éõ ÅÕ¾ø:


(¿¡¾ Å¢óÐÅ¡É ¾¢ÕÅÊ ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð »¡Éõ
Å¢Çí̾ø.)

1645
பிரான"( உ+ெடனி உ+%ந ெச வ
பிரான"( உ+ெடனி உ+%ந/ ஞான
பிரான" ளிெப"* த/ைம, உ+%
பிரான" ளிெப"* ெத.வ' மாேம. 1
1645: «Ê¡÷ ¯ÇôÀ¡í¸¢ýÀÊ þ¨ÈÅý «Ç¢ò¾ø:
º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý «ÕÇ¡ÉÐ ¯ñ¼¡ÌÁ¡É¡ø ¿øÄ ¦ºøÅõ
¯ñ¼¡Ìõ. º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý «Õû ¯ñ¼¡É¡ø ¿øÄ
»¡Éõ ¯ñ¼¡Ìõ. º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «ÕÇ¢ø ¦ÀÕó¾ý¨Á
Ôñ¼¡Ìõ. «Å÷ ¦ÀÕó¦¾öÅÓõ ¬Å÷.

1646
தமிBம+ டலஐ** தாவிய ஞான
உமிBவ ேபால உலக* திாிவா&
அவி? மன'எ ஆதியறி *
தமிBம+ டலஐ** தவ மாேம. 2
1646: ¯Ä¸ ºò¾¢¸û «¨ÉòÐõ ¯¼Ä¢ø ¯ûÇÉ:
ºÃ¢¨Â ÅÆ¢ ¿¢üÀÅ÷ ¾Á¢ø¿¡Îõ «¾¨Éî ÍüÈ¢ÔûÇ
¸ýɼõ, Á¨Ä¡Ç, ÐÙÅõ, ¦¾ÖíÌ ¬¸¢Â Áñ¼Äí
¸Ç¢ø ¯ûÇ À¾¢¸¨Ç «¨¼óÐ ÅÆ¢ÀÊý «Å÷¸Ç¢¼õ
Á¨ÈóÐûÇ »¡Éõ ¦ÅÇ¢ôÀÎõ ±É ±ñ½¢ «¨ÄóÐ
¾¢Ã¢Å÷. »¡É¢Â÷ þù×ñ¨Á¨Â ¾õ ¯¼Ä¢ø ¯½÷óÐ
´Õ ¦À¡ÕÇ¡É º¢Å§Á ÀÄ ºò¾¢¸Ç¡¸ Å¢Çí̸¢ÈÐ ±É
«È¢Å÷. «È¢óÐ ±íÌõ §À¡¸¡Áø þÕó¾ þ¼ò¾¢§Ä§Â
º¢Èó¾ ÅÆ¢À¡ð¨¼ ¬üÈ¢ô ¦ÀÕõ À嬃 «¨¼Å÷.

1647
7+ணிய பாவ இர+%ள Iமியி
ந+< ெபா?தறி வா&சில ஞானிக(
எ+ணி இர+ைட, ேவ&அற த7ற
த+ண இ"பிட ஆ.*ெகா( Eேர. 3
1647: Å¢¨É¨Âì ¸¼ì¸ §ÅñÎõ:
þù×ĸ¢ø Òñ½¢Âõ À¡Åõ ±É þÃñÎ ¯ûÇÉ. «¨Å
Å¢¨É ¸¡Ã½Á¡¸ þýÀ ÐýÀÁ¡öô ¦À¡Õóи¢ýÈÉ ±ýÚ
º¢Å»¡É¢Â÷ ¯½÷Å¡÷. þí¹Éõ ¯½÷óÐ þÅüÚìÌì
¸¡Ã½Á¡É Å¢¨É §Åâ¨É «ÚòÐ «ñ½¨Ä ¬Ã¡öóÐ
«È¢óÐ ¦¸¡ûÙí¸û.

1648
'/னி/ ற"@ ' கி/ற கால
ந/னி/ >லகி ந% யி ரா.நி!
பி/னி/ ற"@ பிறவிைய நீ#கி%
'/னி/ ெறன#ெகா" 'தித* தாேன. 4
1648: Óý ¿¢ýÚõ À¢ý ¿¢ýÚõ «ÕûÅ¡ý þ¨ÈÅý:
Å¢¨É¸û ÓÊÔõ ¸¡Äò¾¢ø º¢Åõ ¾ý ºò¾¢¨Âô À¾¢ôÀ¢òÐ
¬ûÅ¡ý. «ó¾ ¿¢¨Ä šá¾ þ¨¼ì ¸¡Äò¾¢ø ¯Â¢÷ìÌ
¯Â¢Ã¡ö ¿¢ýÚ Å¢¨É¸¨Çò Ðöì¸î ¦ºöÅ¡ý. ¯Â¢÷ìÌô
À¢ý ¿¢ýÚ À¢ÈÅ¢¨Â ¿£ìÌõ «Å§É Óý §¾¡ýÈ¢
ţΧÀü¨È «Ç¢ôÀ¡ý.

1649
சிவன" ளாசில& ேதவ" மாவ&
சிவன" ளாசில& ெத.வேதா ெடாப&
சிவன" ளா விைன ேசரகி லாைம
சிவன"( $ /அ சிவேலாக மாேம. 5
1649: º¢ÅÛÄÌ ¦ÀÈÄ¡õ:
º¢Åò¾¢ý «Õû À¾¢Å¾¡ø º¢Ä÷ §¾Å ÅÊÅõ ¦ÀÚÅ÷. º¢Ä÷
«Åý «ÕÇ¡ø ¦¾öÅò¾ý¨Á ¦ÀÚÅ÷. º¢Åò¾¢ý
«ÕÇ¡ø º¢ÄÕìÌ Å¢¨É §ºÃ¡Ð. º¢ÅÉÕû ÀüÈ¢î
¦º¡øÄô §À¡É¡ø §Á§Ä ¸ñ¼ ãÅÕõ º¢Å×ĸò¾Å÷
¬Å÷.

1650
7+ணிய/ எ*ைத 7னித/ இைணய
ந+ணி விள#ெகன ஞான விைள*த
ம+ணவ ராவ வானவ& ஆவ
அ+ண இைறவ/ அ"(ெபற ேபாேத. 6
1650: þ¨ÈÅÉÐ «ÕÇ¡ø ÁñÏĸ Å¡ú×õ Å¢ñÏĸ
Å¡ú×õ ¸¢ðÎõ:
Òñ½¢Âò¾¢ý ÀÂý ¬ÉÅÛõ ±ý ¾ó¨¾ÔÁ¡É º¢Åò¾¢ý
Å¢óÐ ¿¡¾Á¡¸¢Â þÕ ¾¢ÕÅʸ¨Çô ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð
Å¢Ç즸¡Ç¢ §À¡ø »¡Äõ Å¢Çí¸¢ÂÐ. þù×ĸ¢ø »¡É¢Â÷
¬ÅÐõ Å¢ñÏĸ¢ø §¾Å ÅÊÅ¢ø Å¢ÇíÌÅÐõ ±õ
«ñ½Ä¡É º¢ÅÉÐ «Õ¨Çô ¦ÀüÈ §À¡§¾ ¬Ìõ.

1651
காயேத ேரறி மனபாக/ ைக$ட
மாயேத ேரறி மய! மைவ,ண&
ேநயேத ேரறி நிமல/ அ"(ெபறா
ஆயேத ேரறி யவனிவ னாேம. 7
1651: º£Åý º¢ÅÉ¡Ìõ:
¯¼ø ±ýÈ §¾Ã¢ø ²È¢ ÁÉõ ±ýÈ À¡¸ý þÂì¸ «Æ¢Ôõ
¾òÐÅ ¯½÷׸Ǣø ¾¨ÄôÀðÎ ÁÂíÌõ ¯Â¢÷¸û -
«¨Å ¯½÷Å¢ø Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø «Á÷óÐ ÁÄõ
«üÈ º¾¡º¢Å ÌÕÅ¢ý «Õ¨Çô ¦ÀüÈ¡ø «ÊÂÅ÷
Üð¼ò¾¢ø ´ÕÅÉ¡¸¢ þÅÛõ º¢Å ÅÊ× «¨¼Å¡ý.

1652
அ: ல கேத பிற#கி உடெலா%
அ: ல கேத ய"*தவ& நா%வ&
அ: ல கேத யரன $%வ&
அ: ல கேத ய"(ெப> வாேர. 8
1652: º¢Å»¡É¢Â÷ º¢ÅÉʨÂî §º÷Å÷:
º¢Åý ¯ÄÌ »¡Éò§¾¡Î À¢Èó¾¡ø ±Îò¾ ¯¼Ä¢§Ä§Â
º¢Å×ÄÌ §º÷¸¢ýÈ «Ã¢Â ¾Åò¨¾ ¿¡ÎÅ÷. º¢Å×ĸò¾¢ø
º¢Åý «Ê¨Â «¨¼Å÷. º¢Å×ĸò¾¢ø º¢Åºò¾¢Â¢ý
¬ü鬀 «¨¼Å÷.

1653.
கதி&க+ட கா*த கனA/ வ வா
மதிக+ட கா*த மணிநீ& வ வா
சதிெகா+ட சா#கி ெயாியி/ வ வா
எாிெகா+ட ஈச/ எழி வ வாேம. 9
1653: º¢Åõ «Æ¸¢Â ´Ç¢Ô¼ý Å¢ÇíÌõ:
À¸ÄŨÉì ¸ñ¼ Ýâ ¸¡ó¾ì¸ø ¾£Â¢ý ÅÊÅõ ¬Ìõ.
ºó¾¢Ã¨Éì¸ñ¼ ºó¾¢Ã ¸¡ó¾ì¸ø Óò¾¢¨Éô §À¡ýÈ ¿£Ã¢ý
ÅÊÅõ ¬Ìõ. §Á¡Ð¸¢ýÈ ºì¸¢Ó츢ò ¾£¨Â ¯ñ¼¡ìÌõ
¾£Â¢ý ÅÊÅõ ¬Ìõ. ¬É¡ø «ì¸¢É¢ Áñ¼Äò¨¾ò
¾ýɸò§¾ ¦¸¡ñ¼ º¢Åý «ì¸¢É¢ò ¾ý¨Á¨Â Å¢ðÎ
«Æ¸¢Â ¾¢í¸û ´Ç¢ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌÅ¡ý.
1654
நா% உற கல*ெதக( ந*திைய
ேத%வ/ ேத சிவெப" மா/எ/>
$%வ/ $ # !ைரகழ ேகெச ல
E% அள வி%கி/ றிெலேன. 10
1654: ¦À¡öì Üð¼ò¨¾ ¿£í¸¢§Éý:
¿¡ý §¾Îõ ¯ÈÅ¡ö ±õ ÌÕ¿¡¾É¡É º¢Åò¨¾ô
¦À¡Õó¾¢ò §¾Î§Åý. º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ±ýÚ ÜΧÅý.
«í¹Éõ ÜÊ ´Ä¢ìÌõ ¸Æ¨Ä «½¢ó¾ ¾¢ÕÅÊìÌî
¦ºøžüÌ ¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¯Â¢¨Ãô À¢Ã¢óÐ «È¢¸¢ýÈ
Ũâ§Ä ¡ý Å¢§¼ý.

8. «Å§Å¼õ: ÀÂÉ¢øÄ¡¾ º¢ýÉí¸¨ÇÔ¨¼Â §¸¡Äõ


«Å§Å¼õ.

1655
ஆட பரெகா+ ட சி1+ பா/பய/
ேவடக( ெகா+% ெவ" % ேபைதகா(
ஆ , பா , அ? அரறி,*
ேத , காணீ& சிவனவ/ தா(கேள. 1
1655: ÀÂÉ¢øÄ¡¾ §¸¡Äí¸¨Ç Å¢ðÎ þ¨ÈŨÉò
§¾Îí¸û:
¬¼õÀÃòмý §º¡Ú ¯ñÀ¨¾§Â ÀÂÉ¡¸ô ÀÂÉ¢øÄ¡¾
§¸¡Äí¸¨Çô âñÎ ¯Ä¸ò§¾¡¨Ã ÁÂìÌõ «È¢ÅüÈÅ÷
¸§Ç! ¯í¸û ¦À¡öÂ¡É §¸¡Äí¸¨Çì ¨¸ Å¢Îí¸û.
¨¸Å¢ðÎî º¢Å¨É ¿¢¨ÉóÐ ¬ÊÔõ À¡ÊÔõ ¬Éó¾ì
¸ñ½£÷ Å¢ðÎõ Á¸¢ú×¼ý À¢¾üÈ¢Ôõ º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý
¾¢ÕÅʸ¨Çò §¾Êì ¸¡Ïí¸û!

1656
ஞானமி ேல&ேவட I+ "*த நா ைட
ஈனம ேதெச. திர*+ "பி4
மான நலெக% ைவயக பமா
ஈனவ& ேவட கழிபித இ/பேம. 2
1656: ¦À¡öì §¸¡Äõ ¦¸¡ñ¼Å÷ Å¡Øõ ¿¡Î ÅÇõ
ÌýÚõ:
º¢Å»¡Éõ þøÄ¡¾Å÷ ¾Åò¨¾ §Áü¦¸¡ñÎ þó¾ ¿¡ðÊø
þÆ¢Å¡É ¦ºö¨¸¨Âî ¦ºöÐ À¢î¨º ²üÚ ¯Â¢Õ¼ý
Å¡úó¾¡Öõ «ó¾ ¿¡¼¡ÉÐ ¦ÀÕ¨Á ÌýÚõ. ±É§Å
þƢר¼Â «ÅÃÐ §¸¡Äò¨¾ «ÃüÚÅÐ þýÀõ ¾Õž¡ö
«¨ÁÔõ.

1657
இ/ப' /ப' நாடா ாிட(ள
ந/ெசய 7/ெசய லால*த நா கா
எ/ப இைறநா நாேடா> நா னி/
ம/பைத ெசப ெசயி/ைவய வா?ேம. 3
1657: ¯ÄÌ ¿Äõ ¦ÀÚõ ÅÆ¢:
þýÀõ ÐýÀõ ±ýÛõ þÃñÎõ ¿¡ðÎ Áì¸û ¦ºö¾
¿øÅ¢¨É ¾£Å¢¨É¡ø «ó¿¡ðÊüÌ ¬Ìõ ±É þÂõÒÅ÷.
±É§Å ÁýÉý þ¾¨É ¿ýÈ¡¸ ¬Ã¡öóÐ ¿¡û §¾¡Úõ
¿¡ðÊø ¦À¡öì §¸¡Äõ ¦¸¡ñ¼Å¨Ã ÅÆ¢ôÀÎò¾¢É¡ø ¿¡Î
¿Äõ «¨¼Ôõ.

1658
இழி!ல ேதா&ேவட I+ப&ேம ெல.த
வழி!ல ேதா&ேவட I+ப&ேத வாக
பழி!ல தாகிய பாBச+ட ரானா&
கழி!ல ேதா&க( கைளயப ேடாேர. 4
1658: Å¢Äì¸ôÀ¼ §ÅñÊÂÅ÷:
¾¡úó¾ ÌÄò¾¢ø À¢Èó¾Å÷ §Áý¨Á «¨¼Ôõ ¦À¡Õ𼡸ì
§¸¡Äõ ¦¸¡ûÅ÷. ÅÆ¢ ÅÆ¢ «Ê¨Á ¦ºöÔõ ÌÄò¾Å÷
¦¾öÅ¿¢¨Ä ±öОý ¦À¡Õð¼¡öì §¸¡Äõ §Áü¦¸¡ûÅ÷
ÀÆ¢ì¸ìÜÊ ¦ºÂ¨Äî ¦ºöÔõ ÌÄò§¾ §¾¡ýÈ¢ ¦ºÂÄ¡ø
¸£Æ¡ÉÅ÷ §¸¡Äõ âñ¼¡ø ¸Æ¢ì¸ì ÜÊ ÌÄò¾Å÷ ¬Å÷.
¬¾Ä¡ø þò¾¨¸ÂÅ÷ ¿£ì¸ò ¾ì¸Å÷ ¬Å¡÷.

1659
ெபா.தவ ெச.வா& 7!வ& நரக
ெபா.தவ ெச.தவ& 7+ணிய ராகாேர
ெபா.தவ ெம.தவ ேபாக ேபா#கிய
சதிய ஞானதா த!* தவகேள. 5
1659: ¯ñ¨Á »¡Éò¾¡ø ¾¡ý ¾ÅôÀÂý ¨¸ ÜÎõ!
¦À¡ö¡öì §¸¡Äò¨¾ô âñÎ ¾Åõ ¦ºöÀÅ÷ ¿Ã¸òÐìÌô
§À¡Å÷. «ùÅ¡Ú ¦À¡öò ¾Åõ ¦ºö¾Å÷ ±ô§À¡Ðõ
Òñ½¢Â÷ ¬¸Á¡ð¼¡÷. ¦À¡öÂ¡É ¾ÅÁ¡ÉÐ ¦Áöò
¾Åò¨¾ô §À¡ýÚ þù×ĸ þýÀí¸û º¢ÄÅü¨È «Ç¢ì¸
ÅøÄÐ. ¬Â¢Ûõ ¯ñ¨Á »¡Éò¾¢É¡ø ¾¡ý ¾Åò¾¢ý
ÀÂý ¨¸ÜÎõ.

1660
ெபா.ேவட I+ப& ேபாசித பயனாக
ெம.ேவட I+ேபா&மி! பிைசைக#ெகா(வ&
ெபா.ேவட ெம.ேவட ேபாலேவ Iணி4
உ.ேவட மா! உண&*தறி* ேதா&#ேக. 6
1960: À¢î¨º ±ÎôÀÅÕõ ¸¨¼ò§¾ÈÄ¡õ:
ÅÂ¢Ú ¿¢¨È ¯ñÀÐ ´ý¨È§Â ±ñ½¢ô ¦À¡ö¡öò
¾Åõ âñÀ÷. ¯ñ¨Á¡öò ¾Å §Å¼õ âñ¼Å÷ ¯Â¢÷
¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¿£í¸¡Áø þÕì¸ô À¢î¨º ²üÀ÷. ¦À¡ö¡É
§¸¡Äò¨¾ ¦ÁöÂ¡É §¸¡Äõ §À¡ø ¦¸¡ñ¼¡Öõ,
§¸¡Äò¾¢ø ¯ñ¨Á §Áý¨Á¡ÉÅüÈ¡ø «Ð§Å «Å÷
¯ö¾¢ ¦ÀÚžüÌâ §¸¡Äõ ¬Ìõ.

9.¾Å§Å¼õ. ¾ÅòÐìÌâ º¢ýÉõ: Ţ⾢, ¯Õò¾¢Ã¡ì¸õ,


Ìñ¼Äõ ӾĢÂÉ.

1661
தவமி# கவேர தைலயான ேவட&
அவமி# கவேர யதிெகாைல ேவட&
அவமி# கவ&ேவட தாகார: ேவட*
தவமி# கவ&#க/றி தாகெவா+ ணாேத. 1
1661: ¾Åõ ¯¨¼Â¡÷째 §¸¡Äõ º¢ÈìÌõ:
¾Åò¾¢ø º¢Èó¾Å§Ã Ó¾ý¨ÁÂ¡É §Å¼õ âñ¼Å÷¸û.
«í¹ÉÁ¢ýÈ¢ ¦À¡öÂ¡É §Å¼ò¨¾ô âñ¼Å÷ ¦¸¡Î¨Á
Á¢ì¸ ¦¸¡¨Ä À¡¾¸Ã¡Å¡÷. «ò¾¨¸Â ¸£Æ¡É ¦ºÂÖ¨¼
§Â¡÷ §Å¼òÐìÌô ¦À¡Õó¾¡÷. «ù§Å¼õ ¾Åò¾¡ø
º¢Èó¾¡÷ì¸ýÈ¢ò ¾¡í¸ ÓÊ¡Ð. ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ó¾
¾ÅÓ¨¼§Â¡§Ã Ó¾ý¨ÁÂ¡É º¢Å§Å¼õ ¯¨¼ÂÅ÷.

1662.
Iதி யணிவ சாதன மாதியி
காதணி தாபிர !+டல க+ ைக
ஓதி யவ&#! உ"திர சாதன*
தீதி சிவேயாகி சாதன* ேதாிேல. 2
1662: §¸¡ÄòÐìÌâ º¢ýÉí¸û:
º¢Å «¨¼Â¡Çí¸Ç¢ø Ó¾ý¨Á¡ÉÐ ¾¢Õ¿£Ú, ¸¡¾¢ø
«½¢Ôõ ¾¡Á¢Ãò¾¡Ä¡É Ìñ¼Äõ, ¸Øò¾¢ø «½¢Ôõ
¯Õò¾¢Ã¡ì¸Á¡¨Ä. þ¨Å §Å¾¡¸Áí¸¨Ç µ¾¢ÂÅ÷ìÌ
¯Ã¢Â º¢Å º¢ýÉí¸û.

1663.
ேயாகி# கி%ம க%# களி
ேதாைக#! பாச > சைடயெதா/>
றாக நீறனி யாக# கபால
சீக*த மாதிைர தி/பிர பா!ேம. 3
1663: º¢Åî º¢ýÉí¸û:
¾£¨Á¢øÄ¡¾ º¢Å§Â¡¸¢¸ÙìÌ ¯Ã¢Â º¢ýÉí¸û
¯ûÇ¡¨¼Ôõ ¨¸ô¨ÀÔõ §¾¡¨¸Â¡Ä¡¸¢Â ºð¨¼Ôõ
ÍüȢ º¨¼Ôõ ¯¼õÒ ÓØÅÐõ «½¢Ôõ ¾¢Õ¿£Úõ
«í¨¸Â¢ø Áñ¨¼ µÎõ «Æ¸¢Â ÅÄ쨸¢ø À¢ÃôÀõ
§¸¡Öõ ¬õ.

1664
காதணி !+டல க+ ைக நாத'
ஊந ச! உய&க கபைர
ஏதமி பாக ேயாகா*த மாதன
ஏதமி ேயாகப ட*த+ட ஈைர*ேத. 4
1664: º¢Å§Â¡¸¢ìÌâ º¢ýÉí¸û ÀòÐ:
¸¡¾½¢Â¡¸¢Â Ìñ¼ÄÓõ, ¸Øò¾½¢Â¡¸¢Â ¯Õò¾¢Ã¡ì¸Óõ,
°Ð¸¢ýÈ ¦ÅñºíÌõ, ¸¡Á¡¾¢ «ÚÀ¨¸Ôõ ¸ðʾüÌ
«¨¼Â¡ÇÁ¡¸ì ¸¡¾¢ø ¬Ú Ìñθ¨Çì §¸¡ò¾ ¸¡¾½¢
Ôõ, Áñ¨¼Â¡¸¢Â ºðÊÔõ, ÌüÈÁ¢øÄ¡¾ À¡¾ìÌÈÎõ,
º¢Å§Â¡¸òÐìÌâ þÕ쨸Ôõ, §Â¡¸õ ÒâÔõ§À¡Ð ÓÆí
¸¡¨ÄÔõ ÓШ¸Ôõ ÍüÈ¢ì ¸ð¼ô ¦ÀÚõ Àðʨ¸Ôõ,
§Â¡¸õ ¦ºöÔõ §À¡Ð ÓðÎì ¦¸¡ÎìÌõ ¸¨Å ÅÊÅ¡É
§Â¡¸ ¾ñ¼Óõ ¬¸¢Â ÀòÐ «¨¼Â¡Çí¸Ùõ
º¢Å§Â¡¸¢ìÌ ¯Ã¢ÂÉ.

10.¾¢Õ¿£Ú.Ţ⾢. (1665-1667) Ţ⾢ ±ýÀÐ ´Ç¢¨Â ¿¢¨É×


ÀÎòÐõ º¡¾Éõ.

1665
M1 சிைக, உணரா&நி/ 5ட&க(
Mல ேவதா*த O+சிைக ஞானமா
பாெலா/> அ*தண& பா&பா& பர'யி&
ஓெரா/ றிர+ெடனி ஓகார ஓதிேல. 1
1665: µí¸¡Ãò¨¾ µ¾¢ ¯ö× ¦ÀÈ §ÅñÎõ:
âßø ±ýÈ ÓôÒâáø þ¨¼ À¢í¸¨Ä ÍØӨɡ¸¢Â
ãý¨ÈÔõ ¦¾¡Æ¢üÀÎòÐõ ¬üÈø ¯¨¼§Â¡÷ ±ýÀ¾üÌ
«¨¼Â¡Çõ.

º¢Ú ÌÎÁ¢ ¿¢Ã¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ À¢ÃÁò¨¾§Â


¿¢¨Éò¾¢ÕôÀÅ÷ ±ýÀ¾üÌ «¨¼Â¡Çõ. âߨÄÔõ
ÌÎÁ¢¨ÂÔõ «½¢ó¾¢ÕóÐõ «ÅüÈ¢ý ¯ñ¨Á¨Â
ã¼÷¸û «È¢Å¾¢ø¨Ä. âßø ±ýÀÐ §Å¾¡ó¾ò¨¾ì
ÌÈ¢ôÀÐ. ÑðÀÁ¡É ÌÎÁ¢ §Å¾¡ó¾ »¡Éò¨¾
¯½÷òÐÅÐ.

À¢ÃÁò¾¢ý (º¢Åò¾¢ý) À¡ø þÃñ¼üÚ ´ýÈ¢É


«ó¾ñ¨ÁÔ¨¼§Â¡÷ ÀÃÓõ ¯Â¢Õõ ´ý¦ÈýÚ À¡÷ôÀ¡÷.
«ùÅ¢¾õ ´ýÈ¡¸¡Ð ¿¢ýÈÅ÷ µí¸¡Ãõ µ¾¢ø ´ýÈ¡Å¡÷.
(À¢ÃÁ ¦º¡åÀÁ¨¼Â àÄ ¯¼ø ÝìÌÁ ´Ç¢ ¯¼Ä¡¸
Á¡ÚÅÐ «Åº¢Âõ ±ýÚõ «ù¦Å¡Ç¢§Â ¨ºÅ÷¸û
«½¢Ôõ ¾¢Õ¿£üÈ¢ý ¾òÐÅõ ±ýÀ÷.) ¾¢Õ¿£üÈ¢ý
¯ñ¨Á¨Â ¯½÷óÐ µí¸¡Ãò¨¾ µ¾¢ þÃñ¼üÈ ¿¢¨Ä
«¨¼Â §ÅñÎõ.

1666
ககாள/ I கவச தி"நீைற
மகாம Iசி மகிBவேர யாமாகி
தகா விைனக@ சா" சிவகதி
சிகார மான தி"வ ேச&வேர. 2
1666: ¬Éó¾ÁÂÁ¡É ¾¢ÕÅʨ «¨¼ÂÄ¡õ:
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý âÍõ ¸Åºò ¾¢Õ¿£ü¨È ´Ç¢ ¦¸¼¡Áø ⺢
Á¸¢úţá¢ý Àñ¨¼Â Å¢¨É¸Ùõ ¯í¸Ç¢¼õ ¾í¸¡.
º¢Å¸¾¢Ôõ ¯í¸Ç¢¼õ ÅóÐ ¦À¡ÕóÐõ. ¬Éó¾ÁÂÁ¡É
¾¢ÕÅʨ «¨¼ÂÄ¡õ.

அரட னாலதி யா!அ# கார


விர கனA விய4" மாறி
நிரவய/ நி/மல/ தா(ெபற நீத&
உ"வ பிரம/ உய&!ல ஆேம. 3
1667: ¾¢Õ¿£üÈ¢ý ÀÂý:
«ÃÍ, ¬ø, «ò¾¢Â¢ý ºÁ¢òиû §ÅûÅ¢ò ¾£Â¢ø ¦À¡Õó¾¢
¯ÕÅõ Á¡È¢ Ţ⾢¡¾ø §À¡ø «ÅÂÅõ þøÄ¡¾ÅÛõ
ÁÄõ þøÄ¡¾ÅÛõ ¬¸¢Â º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅʨ ¯½÷óÐ
«ÑÀÅ¢ìÌõ ¿¢Â¾¢Ô¨¼ÂÅ÷ ¯ÕÁ¡È¢ ¦Åñ½£ü¦È¡Ç¢
¯¼¨Äî ÝÄ þÕôÀ¨¾ ¯½÷ó¾ À¢ÃÁ ¯Â÷ ÌÄò§¾¡Ã¡
Å¡÷.

11. »¡É §Å¼õ: »¡Éò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ §Áü¦¸¡ûÙõ


§¸¡Äõ:

1668.
ஞானமி லா&ேவட I+% நரகத&
ஞான'(ளா&ேவடஇ/ெறனி ந/'த&
ஞான'ளதாக ேவ+%ேவா& ந#க/பா
ஞான'ள ேவட ந+ணிநி பாேர. 1
1668: º¢Å´Ç¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀÅ÷:
¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Å»¡Éõ þøÄ¡¾Å÷ ¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Å
»¡É¢Â¨Ãô §À¡ýÚ §¸¡Äõ ¾¡í¸¢É¡ø ¿¡¾ò¨¾ «¨¼Å÷.
¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Å»¡Éõ ¯¨¼ÂÅ÷ º¢Å»¡É¢ìÌâÂ
§¸¡Äò¨¾ì ¦¸¡ûÇ¡Ð §À¡Â¢Ûõ ¿øÄ Óò¾§Ã ¬Å¡÷.
º¢Å»¡Éô§ÀÚ ¯ñ¼¡¸ §ÅñÎõ ±ýÈ Å¢ÕôÀõ ¦¸¡ñ
¼Å÷ º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢¼õ ±ýÚõ ¿£í¸¡¾ §À¦Ã¡Ç¢¨Â ¯¨¼Â
Åáö ¿¢üÀ÷.

1669.
7/ஞான ேதா&ேவட I+% பயனி ைல
ந/ஞானேதா&ேவட Iணா& அ"(ந+ணி
/ஞான ேதா&சம யாி (ேளா&
பி/ஞான ேதாெரா/> ேபகி லாேர. 2
1669: º¢Å»¡É¢Â÷ §Å¼õ þýÈ¢ ¦ÁÇɢ¡ö þÕôÀ÷:
þÆ¢Å¡É »¡Éõ ¯¨¼ÂÅ÷ §¸¡Äò¨¾ò ¾¡í¸¢Ôõ «¾É¡ø
²üÀ¼ìÜÊ ÀÂý ²Ðõ þø¨Ä. ¿øÄ »¡Éõ ¯¨¼ÂÅ÷
þ¨ÈÂÕÇ¢ø §¾¡öóÐ §¸¡Äõ ²üÀ¾¢ø ¸Õò¾¢ýÈ¢ þÕôÀ÷.
¾¢Ã¢Ò ¯½÷× ¯¨¼ÂÅ÷ ºÁÂì ¸¡úôÒì ¦¸¡ñ¼Å÷. À¢ý
«ÛÀÅ »¡Éõ ¯¨¼Â »¡É¢Â÷ ºÁÂì ¸¡úôÒì ¦¸¡ñ¼
Åâ¼õ Å¡¾¢¼ Å¢ÕõÀ Á¡ð¼¡÷.

1670
சிவஞானி க! சிவேயாகி க!
அவமான சாதன ஆகா ேதாி
அவமா மவ&#க சாதன நா/!
உவமான மி ெபா"( உ(@ற லாேம. 3
1670: ¯Å¨Á¢øÄ¡¾ ¦À¡Õ¨Çô ¦À¡Õó¾¢ Å¡ÆÄ¡õ!
º¢Å»¡É¢ÂÕìÌõ º¢Å§Â¡¸¢ÂÕìÌõ ÀÂÉ¢øÄ¡¾ ÒÈ¾
Éí¸û §¾¨ÅÂüȨÅ. «ýÉ¡÷ìÌò ¾¢Õ¿£Ú, ¯Õò¾¢
áðºõ, º¨¼ÓÊ, ³ó¦¾ØòÐ ±ýÛõ ¿¡ýÌ ÒÈî º¡¾Éí
¸Ùõ Å£§½Â¡õ. «Å÷¸û ¯Å¨Á ÜÈþÂÄ¡¾ ¦À¡Õ¨Ç
¯û§Ç ¦À¡Õó¾¢ Å¡ÆÄ¡õ.

1671
தி திாிவ& க?வ நா.ேபா
ெகாதி திாிவ& !ர#களி ஞானிக(
ஒ ெபாறி, உட1 இ"#கேவ
ெச திாிவ& சிவஞானி ேயா&கேள. 4
1671: ¬¨º¨Â ¦ÅýÈÅ÷ »¡É¢Â÷:
¦ºôÀ¢Î Å¢ò¨¾ì¸¡Ã÷¸û ¸ØÁÃò¾¢ý «Ê¢ø þÕ츢ýÈ
¿¡ö §À¡ø ÍüÈ¢ò ¾¢Ã¢Å¡÷¸û. «Ð§ÅÂýÈ¢ì ¸ØÌ §À¡ø
²Á¡Ç¢¸¨Çô À¢Îí¸¢ò ¾¢Ã¢Å¡÷¸û. ¬É¡ø º¢Å»¡É¢Â§Ã¡
³õ¦À¡È¢¸Ùõ ¯¼õÒõ «ÛÀÅòÐìÌ⠾츨š¸
´ò¾¢ÕóÐõ þýÀí¸¨Ç Å¢ÕõÀ¡Áø þÈó¾Å¨Ãô §À¡ø
¾¢Ã¢Å÷.

1672
அ யா ரவேர ய யா ரலாதா&
அ யா" மாகா&அ: ேவட' மாகா&
அ யா& சிவஞான மான ெபேறா&
அ யா ரலாதா& அ யா&க( அ/ேற. 5
1672: ¾¢ÕÅÊ »¡Éõ ¦ÀüÈÅ÷:
¾¢ÕÅÕÇ¡ø Ó¨ÉôÀ¢øÄ¡Ð «¾ý ÅÆ¢ þÂíÌõ º¢Å¦Áö
Ô½÷× ¯¨¼ÂÅ÷ ¯ñ¨Á «Ê¡÷. «ò¾Ì¾¢ «üÈÅ÷
«ÊÂÅÕõ ¬¸¡÷. «Å÷ ¦¸¡ûÙõ º¢Å째¡ÄÓõ º¢Èó¾
º¢Å째¡Äõ ¬¸¡Ð. ¾¢ÕÅÊ»¡Éõ ¦Àü§È¡§Ã ¯ñ¨Á
«Ê¡÷. «Ê¡÷ ¾ý¨Á¢øÄ¡¾Å÷ ´Õ¸¡Öõ ¦ÁöÂÊ
¡÷ ¬¸Á¡ð¼¡÷.

1673
ஞானி#! *தர ேவட' ந லவா*
தா4ற ேவட'* தசிவ ேயாகேம
ஆனவ: ேவட அ"+ஞான சாதன
ஆன மாெமா/> ஆகா தவ4#ேக. 6
1673: §¸¡Äò¾¢ý ¸Õò¨¾ ¯½÷óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ:
º¢Å»¡É¢Â÷ìÌ «Æ¸¢Â §¸¡ÄÓõ ¿øĨÅ¡Ìõ. ¾¡ý
¦¸¡ñ¼ «ì§¸¡Äò¾¢ý ¯ð¸Õò¨¾ ¯½÷óÐ «¾ýÀÊ
´Ø¸¢ø «Ð§Å º¢Å§Â¡¸Á¡Ìõ. «ùÅ¡Ú «¨Áó¾
«ù§Å¼õ »¡Éò¨¾ «Ç¢ìÌõ º¡¾ÉÓõ ¬Ìõ. «¨¾
»¡É º¡¾Éõ ±ýÚ ¯½Ã¡¾ÅÛìÌ §¸¡Äõ ÁðÊÖ§Á
¦À¡ÕóÐõ.

1674
ஞானதி/ னாபத ந+< சிவஞானி
தானதி ைவத தனியால யதனா
ேமானத னாதA/ 'தனா சிதனா
ஏைன தவசி இவெனன லா!ேம. 7
1674: º¢Å»¡É¢Â¢ý ¦ÀÕ¨Á:
¾¢ÕÅÊ ¯½÷Å¡ø »¡É ¯½÷Å¡ø º¢Åý ¿¢¨Ä ±öÐ
§Å¡ý º¢Å»¡É¢Â¡Å¡ý. þÅý ¿¼Á¡Îõ §¸¡Â¢Ä¢Ûû
º¢Èó¾ ´ôÀüÈ §¸¡Â¢ø ¬Å¡ý. Å£½¡ö ¯¨Ã¡¼¡¾
§Á¡Éõ ¯¨¼ÂÅý ¬¾Ä¡ø ţΦÀüÈ Óò¾ý ¬Å¡ý.
§ÁÖõ ¾¢ÕÅÊô§ÀÚ «¨¼ó¾ º¢ò¾Ûõ ¬Å¡ý.
¯ñ¨Áì §¸¡Äõ «üÈ ÁüÈò ¾Åò¾Å÷ þŨÉô §Àº¢¼ò
¾Ì¾¢ «üÈÅ÷ ¬Å÷.

1675
தான/ற த/ைம,* தானவ னாத1
ஏைனய வசிவ மான இயைக,*
தா4> சாதக 'திைர சாத1
ேமன' ந*தி பத'தி ெபறேத. 8
1675: »¡É¢Â÷ ¯Ä¸¢É÷ìÌ ¿ý¨Á «Ç¢ôÀ÷:
¾ý «È¢× «üÈ ¾ý¨ÁÔõ, ¾¡ý º¢Å§Á ¬¸¢ Å¢ÇíÌ
¾Öõ, ¯Ä¸¢ø ¯ûÇ ±ô¦À¡ÕÙìÌõ ¯Ã¢Â Ó측Äò
¨¾Ôõ «È¢¸¢ýÈ ¬üÈÖõ, ÀìÌÅõ Å¡öó ¾Å÷ìÌô
À¡÷¨Å¢ɡ§Ä¡ «øÄÐ Àâºò¾¡§Ä¡ »¡Éò¨¾ ÅÆíÌ
¾Öõ, À¢Ã½Å º¢ò¾¢Ôõ, º¢ÅÀ¾Å¢ «¨¼ó¾Å÷ìÌ ¯Ã¢Â¨Å
¬Ìõ.

12. º¢Å §Å¼õ; º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌ «Ê¨Á ±É ±ñÏÀÅ÷


§¸¡Äõ:
1676
அ"ளா அர4# க ைமய தாகி
ெபா"ளா* தனட ெபாபதி நா
இ"ளான தி/றி யி"ெசய அேறா&
ெத"ளா அ ைம சிவேவட ேதாேர. 1
1676: ¯ñ¨Áî º¢Å §Å¼ò¾¡÷:
º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÕÇ¡ø «ÅÛìÌ «Ê¨Á¡¸¢ô ¦À¡ÕÇ¡É
¾ÉÐ ¯¼ÖìÌ §Áø Å¢ÇíÌõ ¦À¡ý ´Ç¢ÁÂÁ¡É «ñ¼
§¸¡ºò¨¾ ¯½÷óÐ þÕû ¿£í¸¢ò ¾õ¦ºÂø «üÈŧÃ
¦¾Ç¢Å¡É «Ê¨Á âñ¼ º¢Å §Å¼ò¾¡÷ ¬Å÷.

1677
உடA வ#கிய ேவட உயி&#காகா
உட கழ/ றா ேவட உடேன கழ1
உட1யி& உ+ைமெய/ ேறா&*ெகா(ளாதா&
கடA அக பட கைடெயா தாேர. 2
1677: ÒÈ §Å¼ò¾¢ø ÁÂíÌÀÅ÷ ÅÕóÐÅ÷:
¯¼Ä¢ø ¦¸¡ñ¼ ÒÈ째¡Äí¸û ´Ç¢ ÁÂÁ¡É ¯Â¢ÕìÌô
ÀÂýÀ¼Á¡ð¼¡. ¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¯Â¢÷ À¢Ã¢ó¾ §À¡Ð
¯¼¨Äî º¡÷ó¾ «È¢ÅüÈ º¡¾Éí¸Ùõ À¢Ã¢óÐ ¿£í¸¢ Å¢Îõ.
¯¼ø «ºòÐô ¦À¡Õû, ¯Â¢÷ ºòÐô ¦À¡Õû ±É «È¢Â¡
¾Å÷ ¸¼Ä¢ø º¢ì¸¢Â ÁÃì¸ð¨¼¨Âô §À¡ýÚ ÐýÒÚÅ÷.

1678
மயல றி"ள> மாமன ம>#
கய1ற க+ணிய& ைகயிைண# க>
தயல றவேரா% தாேம தாமாகி
ெசயல றி"பா& சிவேவட தாேர. 3
1678: ¬¨º ¿£í¸¢ þÕôÀ÷ º¢Å §Å¼ò¾¡÷:
¬½Å ÁÄò¾¢ý ¸¡Ã¢ÂÁ¡ÉÐ ÁÂì¸õ. «¨Å Å¢ðÎ «¾ý
Å¢¨ÇÅ¡É þÕ¨ÇÔõ «¸üÈ¢ ¯ñ¨ÁÔûÇ ÁÉõ ±ñÏ
Ũ¾ Å¢ðÎì ¸Âø Á£ý §À¡ýÈ ¸ñ¨½Ô¨¼Â ¦ÀñÊâý
¨¸Â¡ø ¾ØÅô¦ÀÚ¾¨ÄÔõ ¿£í¸¢, ÁÂì¸õ þøÄ¡¾ÅÕ¼ý
þ½í¸¢ò ¾ÁìÌ ±Éî ¦ºÂÄüÚ þÕôÀ÷ º¢Å §Å¼ò¾Å÷
¬Å÷.

1679
ஒ% !திைர# !ைசதி+ண ப>மி/
ேவடெகா+ ெட/ெச.E& ேவ+டாமனிதேர
நா%மி/ ந*திைய நெப" மா/த/ைன
ேத%மி/ பெபா"( ெச/ெற.த லாேம. 4
1679: þýÀô ¦À¡Õ¨Ç «¨¼ÂÄ¡õ:
Á¡É¢¼§Ã! À¢Ã¡½ ÅÊÅÁ¡ö ¯í¸Ç¢¼õ µÊì ¦¸¡ñÊÕì
Ìõ ̾¢¨Ã¨Âì ¸ÊÅ¡Çò¨¾ô À¢ÊòÐ ¿¢ÚòÐí¸û.
§¸¡Äõ ÁðÎõ ¦¸¡ñÎ ±ýÉ ¦ºöÅ£÷? Å£ñ §¸¡Äò¨¾ì
¨¸ Å¢Îí¸û. ¿õ ¾¨ÄÅý ¿ó¾¢ ¾í¸¢ÔûÇ ÌÕ Áñ¼Äò
¾¢ø ÁÉò¨¾ ¨ÅÔí¸û. ¿£í¸û §¾Î¸¢ýÈ þýÀô ¦À¡Õ
Ç¡É º¢Åò¨¾ô §À¡ö «¨¼ÂÄ¡õ.

13. «ÀìÌÅý: ÀìÌÅÁüÈÅý:


1680
!" ைன நீ#! !"விைன# ெகா(ளா&
!" ைன நீ#கா# !"விைன# ெகா(வா&
!"% !"% !"டாட ஆ #
!"% !"% !ழிவி? மாேற. 1
1680: »¡Éõ «Ç¢ìÌõ ÌըŠ¿¡¼¡Áø ¦¸ÎÅ÷:
«È¢Å¡ø «È¢Â¡¨Á¨Âô §À¡ìÌõ ÌÕÅ¢¨Éì ¦¸¡ûÇ
Á¡ð¼¡÷. «È¢Â¡¨Á¨Â ¿£ì¸¡¾ ÌÕ¨Åì ¦¸¡ûÅ÷. «Ð
ÌÕ¼ý ´ÕÅÛõ Áü¦È¡Õ ÌÕ¼Ûõ §º÷óÐ ÌÕðÎò
¾ÉÁ¡É ¬ð¼Á¡Ê þÃñÎ ÌÕ¼÷¸Ùõ «È¢Â¡¨Á¡ø
ÌƢ¢ø Å¢ØŨ¾ô §À¡ýȾ¡Ìõ.

1681.
மனதி எ?*தேதா& மாய#க+ ணா
நிைனபி/ அதனி/ நிழைல, காணா&
விைனபய/ ேபாக விள#கி, ெகா(ளா&
7ற#கைட இசி ேபாகி/ற வாேற. 2
1681: ÀìÌÅÁüÈÅ÷ ÀÄ ±ñ½í¸¨Ç ±ñ½¢ì ¦¸ÎÅ÷:
Á¡É¢¼÷ ¿¢¨ÉôÀ¨Å ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ À¢Ã¾¢ÀÄ¢òÐì
¦¸¡ñÊÕôÀÐ ¸¡Ã½ ¯¼ø. ±ñ½í¸û ¿¢¨Èó¾ ÁÉõ
¯¨¼ÂÅ÷ ¸¡Ã½ ¯¼Ä¢ý ¿¢Æ¨Äì ܼ «Ï¸¢
«ÛÀÅ¢ì¸ Á¡ð¼¡÷. ±ñ½í¸Ç¡ø ¯ñ¼¡¸¢Â Å¢¨Éô
ÀÂý¸¨Ç Á¡üÈ¢ì ¦¸¡ûÇ×õ «È¢Â¡÷. «È¢Â¡¨Á¡ø
Á£ñÎõ ¸¡Á ÅÆ¢¨Â Å¢ÕõÀ¢ô §À¡ö ±ñ½í¸¨Çô
¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûÅ¡÷.

1682
ஏெயனி எ/ெனன மாடா& பிரைசக(
வா.'ைல ெப.ய மரநி/ Pறி%*
தா.'ைல யாவ தறியா& தம"ேளா&
ஊனிைல ெச., உ"விA தாேன. 3
1682: ¯Â¢¨Ã ¿¢¨Äì¸î ¦ºöÀÅý º¢Åý:
"²ö" ±ýÚ ÜôÀ¢ð¼¡ø "±ýÉ" ±ýÚ Ü¼ Áì¸û Å¢¨¼
ÜÈÁ¡ð¼¡÷. ¯Ä¸ò¾¢ý þÂøÒ þÐÅ¡Ìõ. ÌÆó¨¾Â¢ý
š¢ø ¾¡Â¢ý Á¡÷À¸ò¨¾ ¨Åì¸ô À¡ø ÍÃìÌõ. ¬É¡ø
±ùÅ¡Ú ¾¡Â¢ý Á¡÷À¢ø À¡øÍÃ츢ÈÐ ±ýÀ¨¾ ¿õÁÅ÷
¡Õõ «È¢Å¾¢ø¨Ä. «ùÅ¡Ú «Ó¾ò¨¾ °É¢ø
«Ç¢òÐ ¯Â¢¨Ã ¿¢¨Äì¸î ¦ºöÀÅý ¯ÕÅõ þøÄ¡¾
º¢Å§É ¬Å¡ý.

1683
வாெய/> ெசா A மனெமா/> சி*தி
நீெயா/> ெச.ய உ>தி ெந%*தகா.
நீெய/றி !/ைன ெதளிவ/ ெதளி*தபி/
ேபெய/றி ெக/ைன பிற&ெதளி யாேர. 4
1683: ÀìÌÅõ «üÈÅ÷ Óì¸Ã½ Íò¾¢Ô¼ý þÕì¸
Á¡ð¼¡÷:
¯Ú¾¢Ô¨¼Â ¦ÀÕó¾ý¨Á ¯¨¼ÂŧÉ! Å¡ö ²§¾¡
´ý¨Èî ¦º¡øÄ, ÁÉõ §Å§È¡ý¨È ±ñ½, ¿£ À¢È¢Ð
´ý¨Èî ¦ºö¡§¾! Óì¸Ã½ò àö¨ÁÔ¼ý þÕó¾¡ø ¿£
º¢Å¡ì¸¢É¢¨Âô ¦ÀüÈÅý ¬Å¡ö ±É ¿¡ý ¦º¡ø§Åý.
«ôÀÊò ¦¾Ç¢ó¾ À¢ýÒ ±ý ¦º¡ø À¢ò¾É¢ý ¦º¡ø ±ýÚ
¡Õõ ¦º¡øÄ Á¡ð¼¡÷.

1684
பச ேராகதி பாதக& தைம
யச சமயேதா& ேவ*த/ அ"*த+ட
விசெச. தி7வி ேவேற விடாவி 
பச ளா.7வி '>பா ழா!ேம. 5
1684: ³õ¦ÀÕí ÌüÈõ ¦ºöÀŨà ÁýÉý ¾ñÊì¸
§ÅñÎõ:
³õ¦ÀÕô À¡Åí¸¨Çî ¦ºöÀŨÃì «ïÍõÀÊ ¾ì¸
ºÁÂò¾¢ø «È¢óÐ ´Õ ÁýÉý Á¢ì¸ ¾ñ¼¨É ¾óÐ
¿¡ðÊÉ¢ýÚ ¸¼ò¾¡ Å¢ð¼¡ø ¿¡¼¡ÉÐ ÅÚ¨ÁìÌû º¢ì¸¢
ÓüÈ¢Öõ À¡Æ¡Ìõ.

1685
தவதிைட நி/றவ& தா'+< க/ம
சிவதிைட நி/ற ேதவ& அறியா&
தவதிைட நி/றறி யாதவ& எ லா
பவதிைட நி/றேதா& பாட வாேம. 6
1685: ¾Åò¨¾ §Áü ¦¸¡ûÇ¡¾Å÷ À¢ÈŢ¢ø «¸ôÀðÎò
ÐýÒÚÅ÷:
¾Åò¨¾ §Áü¦¸¡ñ¼Å÷ ¾¡õ ÓýÅ¢¨É ¸¡Ã½Á¡ö
«ÛÀÅ¢ìÌõ ÐýÀÁ¡É ¸ýÁõ º¢Åò¾¢É¡ø ¾ÉÐ À¢ÈÅ¢
¿£ì¸òÐ측¸ «¨Áì¸ôÀð¼Ð ±ýÚ ¯½÷Å¡÷. þ¨¾
ÁüÈ §¾ÅÕõ «È¢Â Á¡ð¼¡÷. ¾Åò¾¢ø ¿¢¨Ä¡ö ¿¢ýÚ
«È¢Â¡¾Å÷ ±øÄ¡õ À¢ÈÅ¢ò ÐýÀò¾¢ø «¸ôÀðÎ
ÅÕóÐÅ÷.

1686
க/ற1 க"த1 க"ம ெச.த1
தி/ற1 ைவத1* தீைமெச.த1
பி/ற1 பிறக1 ெப"ைம $ற1
எ/றிைவ இைறபா இயைக அ லேவ. 7
1686: ÀìÌÅ÷ìÌì ܼ¡¾¨Å:
À¢Èâ¼õ º¢Éõ ¦¸¡ûÙ¾ø, ±¨¾Â¡ÅÐ º¢ó¾¢ò¾ø, ¦ºÂø
¸¨Çî ¦ºö¾ø, ¾¢ýÛ¾ø, ͨÅò¾ø, ÁüÈÅ÷ìÌò ¾£¨Á
¦ºö¾ø, ̨È× Àξø, ¿¢¨È× Àξø, ¾ý ¦ÀÕ¨Á¨Âî
¦º¡øÖ¾ø ±ýÈ þó¾ ´ýÀÐõ þ¨ÈÅÉ¢¼õ «ýÒ
¦¸¡ñ¼Å÷ìÌì ܼ¡¾¨Å¡Ìõ.

1687
வி வ தறியா& ெவளிகாண மாடா&
வி யி ெவளியி விழி#க மாடா&
க யேதா "+ணிைம க%மி/ கா+மி/
வி யாைம கா#! விள#க வாேம. 8
1687: ´Ç¢Â¡öî º¢Åõ Å¢ÇíÌõ:
«ÀìÌÅ¢¸û ¾ÁìÌ «ÛÜÄÁ¡É¨¾ «È¢Â Á¡ð¼¡÷.
ÀÃÁ¡¸¡Âò¨¾ì ¸¡½ Á¡ð¼¡÷.¾ÁìÌ «ÛÜÄÁ¡É
ÀæÅǢ¢ø ¾õ À¡÷¨Å¨Âî ¦ºÖò¾ Á¡ð¼¡÷. ±É§Å,
ÀìÌÅõ «üÈÅ÷¸§Ç, ¸¡Å§Ä¡Î ¯ûǸñ þ¨Á¸¨Ç
¦ÅÇ¢ §¿¡ì¸¢Ä¢ÕóÐ ¾ÎòÐ ¿¢ÚòÐí¸û. «¸ §¿¡ì¨¸
§¿¡ìÌí¸û. ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ þ¨¼äü¨Èò ¾Å¢÷ìÌõ
´Ç¢Â¡öî º¢Åõ ¯í¸ÙìÌ Å¢ÇíÌõ.

1688
ைவத பபாச மா> ெநறிைவகி
ெபத மற'த னாகி பிறB >
தவ '/னி தைலபடா த:வா>
பிதான சீட4# கீய ெபறாதாேன. 9
1688: Óò¾¢Â¢ø Å¢ÕôÒ ¯¨¼ÂÅÛ째 »¡Éò¾ò ¾Ã
§ÅñÎõ:
«É¡¾¢ ¸¡Äõ Ó¾ø ¬ýÁ¡×¼ý ¸ð¼ô ¦ÀüÈÐ ¬½Å
ÁÄõ. «¨¾ Á¡üÚõ ÅÆ¢¨Â ¯ñ¼¡ì¸¢ ÁÄìÌüÈõ ¿£í¸
Óò¾¢Â¢ø Å¢ÕôÀõ ¯¨¼ÂÅÉ¡¸¢ ¯Ä¸ þÂÄ¢ø Á¡ÚÀðÎ
¯ñ¨ÁÂ¡É ¦À¡Õ¨Ç ¿¡Ê §Áý¨Á¨Â «¨¼Â¡¾ÀÊ
ÁÉ ¯Ú¾¢ þøÄ¡¾ÅÛìÌ »¡Éò¨¾ò ¾Ãì ܼ¡Ð.

1689
ம/4 மலஐ* மா> வைகேயாரா/
/னிய காமாதி ேதா, ெதாழி நீகா/
பி/னிய ெபா.ய/ பிறபிற பசாதா/
அ/னிய னாவ/ அசசீட னாேம. 10
1689: Á¡½ÅÉ¡¸ ²ü¸ò ¾¸¡¾Åý:
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â, Á¡§ÂÂõ, ¾¢§Ã¡¾¡Â¢ ӾĢÂ
³óÐ ÁÄí¸¨ÇÔõ ¿£íÌõ Ũ¸¨Â ¬Ã¡Â¡¾Åý, ¦À¡ö
¸ÄóÐ §ÀÍÀÅý, À¢ÈôÒ þÈôÒ¸ÙìÌ «ïº¡¾Åý ¬¸¢Â
þÂøÀ¢Éý Á¡½ÅÉ¡ö ²ü¸ò ¾ì¸Åý «øÄý ±ýÚ
Å¢Äì¸ò ¾ì¸Åý.

1690
ெதா?தறி வாள& க"திக+ ணாக
ப?தறியாத பரம !"ைவ
வழியறி வா&ந வழியறி வாள&
அழிவறி வா&மைற ய லா தவேர. 1
1690: ¿ý Á¡½Å÷ ¦ºÂø:
¿ø Óò¾¢¨Â Å¢ÕõÒõ «È¢×¨¼Â ÀìÌÅÓûÇ º£¼÷
§Å¾¡¸Á Ó¨È ¯½÷óÐ ÌüȧÁ «È¢Â¡¾ ¿øÄ ÌÕ¨Å
¿¡Ê ¯À§¾ºõ ¦ÀÚÅ÷.

1691
பைதெதாழி* ேத/பர மா ைன நா
யைதெதாழி* ேத/இனி யாெரா% $ேட/
சிைதத ேய/விைன சி*தைன தீர
உைதைட யா,க* தா+ட" ளாேய. 2
1691: ±ý¨É ¬ñ¼Õû¸:
ÀìÌÅÓûÇ º£¼÷ ÀÃÁ¨É Å¢ÕõÀ¢ ÀÃÀÃôÒ ¿£íÌÅ÷.
¯Ä¸ Å¡úÅ¢ø «ÖòÐô §À¡Å÷. »¡Éò¾¢ø Å¢ÕôÀõ
¦¸¡ûÅ÷. ¡â¼Óõ ¦ºýÚ §ºÃÁ¡ð¼¡÷. Å¢¨É¨Âì
¦¸¼, ¸Å¨Ä ¾£Ã þ¨ÈÅÉ¢¼õ ¾ý¨É ¬ð¦¸¡ñÎ
«ÕÙõÀÊ §ÅñÊ즸¡ñ§¼ þÕôÀ÷.
1692
பைத#கி/ற ேபாேத பரெம/4 விைத
விைத#கி/ற விதிைன ேம நி/> ேநா#கி
சிைத#கி/ற சி*ைதைய ெச:ேவ நி>தி
இைச#கி/ற அ/ப"# கீய1 மாேம. 3
1692: ¯À§¾ºò¨¾ «Ç¢ìÌõ Ó¨È:
¾ý§É¡Î ¦À¡Õóи¢ýÈ ÀìÌÅÓûÇ º£¼ý ÀÃÀÃô§À¡Î
¯ûÇ §À¡§¾ º£¼ÉÐ º¢¾Ú¸¢ýÈ º¢ó¨¾¨Â ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢
§ÁÄ¡É »¡Éò¨¾ «Ç¢ì¸¢ýÈ ´Ç¢¨Â ¬º¡Ã¢Âý
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ò ¾¢Â¡É¢òÐ «Ç¢ì¸§ÅñÎõ.

1693
ெகா(ளி4 ந ல !"விைன# ெகா(@க
உ(ள ெபா"@ட ஆவி ,ட/ஈக
எ(ள தைன, இைடவிடா ேதநி/>
ெத(ளி யறிய சிவபத* தாேன. 4
1693: ¿øÄ ÌըŠÁ¡½Åý ¿¡Ê¨¼Â §ÅñÎõ:
À¢Ã¡½¨É ¦ºÂ¢ò¾, º£¼ÛìÌò ¾ýÉ¢¼ÓûÇ º¢Å ´Ç¢¨Âì
¦¸¡Îì¸ì ÜÊ ¿øÄ ÌըŠº£¼ý ²üÚ ¾ÉÐ ¯¼ø,
¦À¡Õû,¬Å¢ ãý¨ÈÔõ ÌÕ×ìÌ ¸¡½¢ì¨¸Â¡ì¸¢
±ûÇÇ× ¸¡ÄÓõ þ¨¼Å¢¼¡Áø «Å÷ ¸¡ðÊ ÅƢ¢ø
¿¢ýÚ ¦¾Ç¢óÐ ¯½Ãî º¢ÅÀ¾õ ¾¡§É Å¢¨ÇÔõ.

1694
ேசாதி விசாக* ெதாட&*தி" ேத(ந+%
ஓதிய நாேள உண&வ தாென/>
நீதி,( ேந&ைம நிைன*தவ&# க ல
ஆதி, ஏ அறியகி லாேன. 5
1694: ¯À§¾ºõ ¦ÀÈì ÜÊ ¿¡ð¸û:
ÍÅ¡¾¢, Å¢º¡¸õ, Å¢Õ¸õ,¸¼¸õ ¿ðºò¾¢Ãí¸û ¦¸¡ñ¼
¿¡û¸û ÌÕŢɢ¼õ ¯À§¾ºõ ¦ÀÈò ¾Ìó¾ ¿¡û¸û.

1695
ெதாழிலார மாமணி -.தான சி*ைத
எழிலா இைறவ/ இடெகா+ட ேபாேத
விழலா& விறலா விைனய ேபாக#
கழலா& தி"வ க+ட" ளாேம. 6
1695: ÌÕÅ¢ý ¯À§¾ºôÀÊ º¢ó¾¢ò¾¢Õó¾¡ø Å¢¨É ¿£í¸¢
þ¨ÈÂÕû ¦ÀÈÄ¡õ:
ÌÕ ¯À§¾ºõ ¦ÀüÈ àö¨ÁÂ¡É º¢ó¨¾Â¢ø þ¨ÈÅý
±Ùó¾ÕǢ §À¡§¾ º£¼É¢ý ÅÄ¢¨Á Á¢ì¸ Å¢¨É ¿£íÌõ.
þ¨ÈÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ «Õû ¸¢ðÎõ.

1696
சாதிக னா.பர தவவ* தா4/னி
ஆதிக ேபத ெநறிேதாற மாகிேய
ஆ&த பிறவியி னசி யறெநறி
சாதவ லானவ/ சசீட னாேம. 7
1696. ¿øÄ Á¡½Åý þÂøÒ:
ºòЊ̽Ө¼ÂÅÉ¡¸¢ º¢Å¾òÐÅò¨¾ò ¾¢Â¡É¢òÐ
¬ò¾¢¸÷¸Ç¡ø ¦¸¡ûÇôÀð¼ ²§¾Ûõ ´Õ Шž ¦¿È¢
¨Âô ÀüÈ¢ÉÅÉ¡ö Å¢¨É¡ø À¢½¢ì¸ôÀð¼ À¢ÈÅ¢ìÌ
«ïº¢ §ÁÄ¡É ¾ÕÁ ¦¿È¢¨Âì ¨¸ì¦¸¡ûÀÅ§É ¿øÄ
ÀìÌÅÓûÇ º£¼É¡Å¡ý.

1697
ச அசெம: வாெறன தா4/னி
சிைத ,"#கி# சிவன"( ைககாட
பதியி/ ஞான ெபறபணி* தான*த
சதியி இைச த!ேவா/ச சீடேன. 8
1697: ¯Â¢÷ þ¨ÈÅÛ¼ý ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÈø:
¯Ä¸¢ø ¿¢ò¾¢ÂÁ¡ö «Æ¢Â¡¾ ¦À¡Õû ±¨Å, «¿¢ò¾¢ÂÁ¡ö
«Æ¢Ôõ ¦À¡Õû ±¨Å ±ýÚ º¢ó¾¢òÐ ¯½÷óÐ «¿¢ò¾¢
Âò¨¾ Å¢ðÎ ¿¢ò¾¢Âô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾§Â º¢ó¾¢òÐ
º¢Åò¾¢ý ºò¾¢ À¾¢Âô¦ÀüÚî º¢Åò¨¾ ¯½÷ò¾ º¢Åò¾¢É¢¼õ
º¢Å»¡Éõ ¦ÀÈô À½¢óÐ ¬Éó¾§Á ÅÊÅ¡É º¢Åºò¾¢Â¢ý
þìÌ ¾ì¸Å¡Ú ¾ý¨Éô ÀìÌÅôÀÎò¾¢ì ¦¸¡ûÀŧÉ
¿øÄ º£¼É¡Å¡ý.

1698
அ ைவ த"@தி யாசானி/ >/னா
அ ைவத மா' மாய பிறவி
அ ைவத காய அ"சதி யாேல
அ ெபற ஞானத னாச> ேளாேன. 9

1698: ÌըŠÅÆ¢À¼ þ¨ÈŨÉì ¸¡½Ä¡õ:


'ÌÕ¿¡¾ý þýÚ ¾í¸ÇÐ ¾¢ÕÅʨÂî ÝðÊ «ÕÙõ'
±ýÚ ÌÕÅ¢ÉÐ ÅÊÅò¨¾ ¾õÓ¨¼Â º¢Ãº¢ý §Áø
¾¢Â¡É¢ì¸ Á¡ÂôÀ¢ÈÅ¢¨Â ¿£ì¸¢ÂÕÙõ «Õðºò¾¢Â¡§Ä
«Õû ¦ÀüÈ »¡ÉÓ¨¼§Â¡§É ÌüÈõ ¿£í¸¢Â º£¼ý
¬Å¡ý. ÌըŠÅÆ¢ÀÊø þ¨ÈŨÉì ܼġõ.

1699
சீரா" ஞானதி/ இைச ெசலெச ல
வாராத காத !"பர/ பாலாக
சாராத சாதக நா/!*த/ பா1ேறா/
ஆரா, ஞானத னாம ைவ#கேவ. 10
1699: ¾¢ÕÅÊ ¾£ð¨ºìÌôÀ¢ý ¿¢¸úÅÉ:
º£¼ý þ¨È «ÑÀÅ »¡Éò¾¢ø Å¢ÕôÀõ Á¢ÌóÐ º¢Åò¾¢ý
À¡ø þÐŨà ¸ñ¼È¢Â¡¾ ¸¡¾ø ¯ñ¼¡¸ þи¡Úõ
«¨ÁÂô ¦ÀÈ¡¾ ´Øì¸õ, §¿¡ýÒ, º¢Åò¾¢ý §Áø ¸¡¾ø,
º¢Åò¨¾ «¨¼Â §ÅñÎÀÅ÷ìÌ §ÅñÊ º¢Åò¨¾ô
ÀüȢ »¡Éõ ¬¸¢Â¨Å «¨ÁÔõ. ¾¢ÕÅÊ ¾£ð¨ºìÌô
À¢ÈÌ »¡Éò¾¢ý «ÑÀÅò¨¾ º£¼ý ¬Ã¡öÀÅý ¬Å¡ý.

1700
உண& மதிப# !வ&#ேக ,ண&தி
இண#கி பராபர ெத ைல,( இ%#
!ண#ெகா% ெத! தரபசி மெகா+
%ண&மி னா ைட யா(த/ைன ,/னிேய. 11

1700: Á¡½ÅÉ¢ý ÀìÌÅòÐìÌ ²üÀ ¯À§¾ºõ «¨ÁÔõ:


º£¼É¢ý ÀìÌÅòÐ째üÀì ÌÕ Àáºì¾¢¨Â ¿¢¨ÉóÐ
º¢Åò¨¾ ¯½÷ò¾ §ÅñÎõ. ÌÕ ¾ÉÐ ¯½÷¨Åì
Ìñ¼Ä¢Â¢ý Ш½ ¦¸¡ñÎ ÐÅ¡¾º¡ó¾ ¦ÅÇ¢ìÌî
¦ºÖò¾¢î º£¼ÉÐ ¯½÷¨ÅÔõ º¢ÃÍìÌ §ÁÖûÇ º¸ŠÃ
¾Çò¾¢ø ¿¢¨Ä¦ÀÈî ¦ºö¾ø §ÅñÎõ. º¢Åò¾¢ý ®º¡É
Ó¸Á¡¸¢Â °÷òÐÅ Ó¸ò¨¾ ŢƢôÀ¢ì¸ §ÅñÎõ. þù
Å¢¾Á¡¸ º¾¡º¢Åò¾¢ý Àïº Ó¸í¸¨ÇÔõ ¸££§ÆÔûÇ ãÄ¡
¾¡Ãò¨¾Ôõ ´ýÈ¡¸ þ¨½ò¾¡ø º¾¡º¢Åò¨¾ì ¸¼ó¾ º¢Åõ
º£¼ÛìÌ Å¢ÇíÌõ.

1701
இைறய தாB*ைத வண#க' எ.தி#
!ைறய $றி# !ணெகா+% ேபாற
சிைற,ட நீயற# கா சிவேதா
டறி # கறிவிேபா/ ச/மா&#கி யாேம. 12
1701: ºýÁ¡÷ì¸ ¯À§¾º ÌÕ!
ÌÕÅ¢ý ¾¢ÕÅʸ¨Ç Å½í¸¢ «ÕÙÀ§¾ºõ §ÅñÎõ
º£¼ÛìÌ "¯¼¨Ä§Â ¯ñ¨Á ¦ÂýÚ ¿õÀ¢ º¢¨ÈôÀðÎûÇ
Á¡½Å, ¿£ «¸ñ¼ º¢ÅÁ¡Å¡ö." ±ýÀ¨¾ ´ýÚÀÎòÐõ
¦¿È¢¨Â «È¢Å¢ôÀÅ§É ºýÁ¡÷ì¸ ÌÕ ¬Å¡÷. ÌÕ
º£¼¨É «¸ñ¼ò¾¢§Ä ¿¢¨Äì¸î ¦ºö¾§Ä ¯ñ¨Á
¯À§¾ºÁ¡Ìõ.

1702
ேவைக வி%ெநறி ேவதா*த மாதலா
வாB#ைக 7ன வழி மாறிசி தா*த
ேவைக வி%மி#க ேவதா*தி பாதேம
தாB#!* தைலயிேனா/ சசீட னாேம. 13
1702: ÀìÌÅõ ¦ÀüÈ Á¡½Åý þÂøÒ:
¯Ä¸Å¡ú×ìÌò Ш½Ò⸢ýÈ ÒÄýÅÆ¢î ¦ºøÖ¸¢ýÈ
¦À¡È¢¸¨Ç Á¡üÈ¢ º¢Åò¨¾î º¡÷óÐ À¡ºõ ¿£í¸ô ¦ÀüÚî
º¢ÅÁ¡Ìõ º¢ó¾¡ó¾î ¦ºó¦¿È¢Â¢§Ä ¿¢ýÚ Å¢ÕôÀò¨¾
Ţθ¢ýÈ §Å¾¡ó¾¢Â¡É ÌÕÅ¢ý ¾¢ÕÅʸǢø Ží̸¢ýÈ
¾¨Ä¢¨É ¯¨¼ÂÅ§É º¢Èó¾ ÀìÌÅÓûÇ º£¼É¡Å¡ý.
º¢Åò¨¾î º¡÷óÐ, À¡ºõ ÀüÈ¡Ð, §Åð¨¸ÂüÈ ÌÕŢɢ¼õ
Å½í¸¢ »¡Éõ ¦ÀÈ §ÅñÎõ.

1703
ச!ண வா.ைம தயாவிேவ க*த+ைம
ச!" பாதேம சாையேபா நீகாேம
சிபர ஞான* ெதளிய ெதளிேவா&த
அ7த ேமேதா/ற லா!ச சீடேன. 14

1703: ÀìÌÅõ ¦À¡Õó¾¢Â Á¡½Åý!


ºòÐÅ̽õ, ¯ñ¨Á, ¸Õ¨½, ¿¢ò¾¢Âò¨¾Ôõ, «¿¢ò¾¢
Âò¨¾Ôõ ¬Ã¡ö ¦ºöÐ ¿¢ò¾¢Âô ¦À¡Õ¨Çô À¢Ã¢òÐ
«È¢Ôõ ¾ý¨Á, ÌըŠŢðÎ ¿¢Æ¨Äô §À¡Ä ¿£í¸¡¨Á,
¯ñ¨ÁÂ¡É Àû¡Éò¨¾î º¢ó¾¢òÐò ¦¾Ç¢óÐ «È¢¾ø,
«ÛÀÅò¾¢ø º¢Åõ À¾¢ÅÐõ «¾É¡ø º£Å§À¡¾õ ¸ÆÖÅÐõ
ÀìÌÅÓûÇ º£¼ÛìÌ⠾̾¢¸û.
ஆறா ததிர
றி

=================================================
Filename: Aaraam thanthiram Paattum Uraiyum UPLOADED
Directory: E:\UPLOADED THIRUMANTHIRAM word docs
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Guhan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/7/2010 4:35:00 PM
Change Number: 58
Last Saved On: 7/10/2010 10:46:00 AM
Last Saved By: Guhan
Total Editing Time: 174 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 10:56:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 35
Number of Words: 7,790 (approx.)
Number of Characters: 44,403 (approx.)