You are on page 1of 152

±ð¼¡õ ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ

1. ¯¼Ä¢ø Àïº §À¾õ:


³óРŨ¸ô §À¾Á¡ÅÉ:
1. «ýÉÁ §¸¡ºõ,
2. À¢Ã¡½Á §¸¡ºõ
3. Á§É¡Á §¸¡ºõ,
4. ŢﻡÉÁ §¸¡ºõ,
5. ¬Éó¾Á §¸¡ºõ.

2122
காயைப ஒ சர பலள
மாயைப ஒ ம ேமா ைப
காயைப உநிற கவ றபடா!
மாயைப மணா மய#கிய வாேற. 1

2122: Á§É¡Á §¸¡º§Á ÁüÈì §¸¡ºí¸ÙìÌ ¬¾¡Ãõ:


¯¼õÒ ±ýÛõ «ýÉÁ§¸¡ºõ ´ýÚ ¯ñÎ. ÀÄ Å¢¨É
¸û ±ýÛõ ¦À¡Õû¸¨ÇÔ¨¼Â À¢Ã¡½Á §¸¡ºõ ±ýÚ
´ýÚ ¯ñÎ. þ¨Å «øÄ¡¾ §Å¦È¡Õ Á§É¡Á §¸¡ºõ
±ýÚ ´ýÚ ¯ñÎ. «È¢× Å¢ÇíÌõ Á§É¡Á §¸¡ºõ
¯¼õ¨À Å¢ðÎ ¿£í¸¢É¡ø Á¡Âô¨À ¬É þÃñÎ ¯¼Öõ
Áñϼý Áñ½¡öì ¸ÄóРŢÎõ.

2123
அ%த அைம%த உட!இ( )றினி!
+%தம தாகிய , ம- ெசா!/#கா!
ச%த பாிச 0ப ரசக1த-
%திமா ஆ#கார- ாியட காயேம. 2
2123: ÑñϼĢý «¨ÁôÒ:
º¢Åý «¨Áò¾Ð àÄõ, ÝìÌÁõ ±ýÈ þÕ ÜÈ¡ø ¬É
¯¼ø. þ¾¢ø Íò¾Á¡É ÝìÌÁ ¯¼¨Äô ÀüÈ¢î ¦º¡øÖõ
§À¡Ð ͨŠ´Ç¢ °Ú µ¨º ¿¡üÈõ ±ýÀ¨ÅÔõ Òò¾¢ ÁÉõ
«¸í¸¡Ãõ ±ýÀ¨ÅÔõ ¬¸¢Â ±ðÎõ ÒâÂ𼸠(ÝìÌÁ)
¯¼Ä¡Ìõ.

2124
எ4னி! ஐ1தா - இ1திாி ய#க6-
க4ய 7 கரண8- ஆயி-
ஒ4ய பாச- உணஅ9 வாகேவ
க4 அவி:1தி- க;த! கா;ேம. 3

2124: º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ÁÄ¿£ì¸õ ¦ºöžü¸¡¸ þÅü¨Èô


¦À¡È¢¸Ù¼ý §º÷òÐô À¢Ã¢ôÀ¡ý:
ͨÅ, ´Ç¢, °Ú, µ¨º, ¿¡üÈõ ¬¸¢Â ³óÐ ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã
¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¦Áö, Å¡ö, ¸ñ, ãìÌ, ¦ºÅ¢ ¬¸¢Â ³óÐ
¦À¡È¢¸û §¾¡ýÚõ. Òò¾¢, ÁÉõ,«¸í¸¡Ãõ ¬¸¢Â «ó¾ì
¸Ã½í¸û ãýÚõ «ÅüÚ¼ý ¦À¡Õó¾¢Â ¯ð¸ÕÅ¢¸û
¬Ìõ. þÅüÚ¼ý §º÷ó¾ À¡ºò¨¾ ¯½÷× ÁÂÁ¡ö
Å¢Çí¸¢ò àį¼Ä¢ø ÜðÊÔõ À¢Ã¢òÐõ º¢Åý «ÕÙÅ¡ý.
2125
இரத- உதிர- இைற<சிேதா! ேமைத
ம(விய அ%தி வ=-ெபா ம<ைச
பரவிய + கில- பாழா- உபாதி
உ(வ மலா!உட! ஒெறன லாேம. 4
2125: àÄ ¯¼Ä¢ý «¨ÁôÒ:
àÄ ¯¼ø ¯ñ¼ ¯½Å¢ý º¡Ãõ, Ãò¾õ, °ý, §¾¡ø,
¿ÃõÒ, ±ÖõÒ, ¦¸¡ØôÒ¼ý ã¨Ç, ÀÃóÐûÇ Í츢Äõ
±ýÀÉÅüÈ¡ø ¬ÉÐ. À¡Æ¡õ ¸¡Ã¢Âò¾¢ý ¯ÕÅÁ¡É
ÁÂì¸õ ¾Õõ þó¾ ¯¼¨Ä ´Õ ¦À¡Õû ±ýÚ ¦º¡øÄ
ÓÊ¡Ð.

2126
ஆேர அறிவா அ4யி ெப(ைமைய
யாேர அறிவா அ#கவ நிற9
யாேர அறிவா அ ப%ெத ஆ ைகைய
யாேர அறிவா அ4 காவ! ஆனேத. 5

2126: «ñ½Ä¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â «È¢Â þÂÄ¡Ð:


º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅÊô ¦ÀÕ¨Á¨Â ±Å÷ «È¢Å¡÷?
¯¼¨Ä þ¼Á¡öì ¦¸¡ñÎ «Å÷ ¾¢¸úŨ¾ ¡÷ «È¢Å¡÷?
«ÚÀÐ ¦À¡Ðò ¾òÐÅí¸Ù¼ý ±ðÎî º¢ÈôÒò ¾òÐÅí
¸Ùõ Å¢ÇíÌõ þÕŨ¸ ¯¼ø¸¨ÇÔõ ±Å÷ «È¢Å¡÷?
«Å÷ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ ¸¡ôÀ¨¾ ¡÷ «È¢Å¡÷?

2127
எசா அளவா! எ%த உட- 
ககா! உட?! +ர கிற ைககளி!
கா! அ ப%ெத ஆ ைக ணகிற
நபா! உட- த னா! உட- பாேம. 6
2127: ¯¼ø àÄ ¯¼ø, ÝìÌÁ ¯¼ø ±É þÃñÎ:
±ðÎî º¡ñ «Çר¼Â ¯¼Öû «¨Áó¾ ¸ñ ¸¡ø
ӾĢ ¯ÚôÒ¸¨Ç «ù׼Ģø Á¨È츢ýÈ ´Øí¸¢ø ¿¢½
ÅƢ¡ö «ÚÀò¦¾ðÎ ÅÊÅ¡É Å¡ýÜü¨È ´ýÚ §º÷ì
¸¢ýÈ Á¡Âò¾¢É¡ø àÄ ¯¼Öõ «¨¾ò ¾¡í¸¢Â ÝìÌÁ
¯¼Öõ «¨ÁÔõ.

2128
உட- - நா/ - உயிராகிய சீவ
ஒ# - பரேனா ஒழியாக பிரம-
கட1ெதா - நிற கண க9 கா4
அட#கிேய அற9 ஆரறி வாேற. 7

2128: ¯Â¢÷ ³óÐ §¸¡ºí¸Ç¢Öõ ¦À¡Õó¾¢ «ÛÀÅõ


¦ÀÚõ:
àÄ ¯¼õÒìÌõ àÄ ¯¼õÀøÄ¡¾ À¢Ã¡½Á Á§É¡ÁÂ
ŢﻡÉÁ ¬Éó¾ÁÂÁ¡É ¿¡ýÌ ¯¼õÒìÌõ ¯Â¢Ã¡¸
Å¢ÇíÌÅÐ º£Åý ¬Ìõ. «ó¾î º£Åý ÀÃòмý ¿£í¸¡¾
º¢Åò¾¢ø ´ÎíÌõ. «ó¾ô À¢ÃÁÁ¡É º¢Åõ ¯¼ø ¯Â¢Ã¢ø
¸ÄóРŢ¡À¢ò ¾¢ÕôÀ¨¾ô §À¡ø º£Åý ³óÐ §¸¡ºí¸Ç¢
Öõ «¼í¸¢Â¢ÕóÐ ¦¾¡Æ¢üÀÎŨ¾Ôõ þÅü¨È Å¢ðÎ
¿£íÌõ ӨȨÁ¨ÂÔõ ±Å÷ «È¢Å¡÷?

2129
ஆ அ1த மாகி நட )4னா!
ேதறிய 7வா - சி ெக இ(1தி-
) # கைலக பதிென- )4ேய
ஊ - உட-ைப உயி(ட- எ;ேம. 8
2129: º£Åý ¦¾¡Æ¢üÀÎõ Å¢¾õ:
ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ü¦¸¡ñÎ ¬Ú ¬¾¡Ãõ ¸¼ó¾ º¸ŠÃ¾Çò
¾¢ø ¿Î ¿¡Ê ÅƢ¡öô §À¡öì ÜÊÉ¡ø, ÀòÐ Å¡Ôì¸Ùõ,
ÝìÌÁ ¯¼Öõ ¿ýÈ¡¸ «¨¼ì¸ôÀðΠŢÎõ. þùŨ¸
Â¡É À¾¢¦ÉðÎì ¸¨Ä¸Ùõ §º÷ó¾ º£Åý ¾ý À⺠¯½÷
×¼ý ÜÊ àÄ ¯¼¨Äì ¸Õ¾¢ ¿¼òи¢ýÈÐ.

2130
ெமBயினி! Cல மி 1த 8க%ைத-
ெபாBயினி! , க- ெபா(19- உடைல-
ைகயினி! 9!?ய- கா- உடைல-
ஐய அ4 அட# - உட-ேப. 9

2130: º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ¢ø ´ýȢ §À¡Ð àÄ ¯¼ø


¸ñÏìÌô ÒÄôÀ¼¡Ð:
¯ñ¨Á¢ø ¸¡½ôÀθ¢ýÈ ¯¼õ¨ÀÔõ, ¦À¡ö §À¡ø
¸¡½ôÀ¼¡Áø ¦À¡Õó¾¢Â À¢Ã¡½Á §¸¡ºò¨¾Ôõ, ãÄ¡
¾¡Ãõ Ӿġ¸î ¦ºøÖõ ÍØ ¯îº¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ ´Ç¢
¯¼¨ÄÔõ ãÄ Å¡ö ¸¼ì¸¢ýÈ §À¡Ð þù×¼ø ¸¡½ô
À¼¡Ð «¼íÌõ.

2131
கா- க-பாி கா!ைவ%9 வா#க! ேபா!
ேசய இட-அைம ெச!ல- வ!ல9
காய% 9கி ேபாைவ ஒ வி ஆ# ஒறி
ஏ- அவெரன ஏB1தி- காயேம. 10
2131: À¢Ã¡½Á §¸¡ºõ ӾĢ¨Å þÂíÌõ Å¢¾õ:
§À¡÷ì ̾¢¨Ã ´ýÚ Á¢ì¸ §Å¸òмý À¡öóÐ Á£Çø §À¡ø,
ÝìÌÁ ¯¼ø «ñ¨Á¢Öõ ¦¾¡¨ÄÅ¢Öõ §À¡ö Á£û¸¢ýÈ
¬üÈø ¯¨¼ÂÐ. ´ÕÅ÷ ¯¼Ä¢ø ¯ûÇ ÀÄ áÄ¡¨¼
¸¨Ç ´ù¦Å¡ýÈ¡¸ ¿£ì¸¢ «½¢Å¾¡ø «ÅÃÐ ¯¼õÒìÌì
¦¸Î¾ø šá¾Ð §À¡ýÚ ÝìÌÁ ¯¼ÖìÌ §¸Î þøÄ¡Ð
¦ºýÚ Á£Ùõ ¾ý¨Á ¯ûÇÐ.

2132
நாக- உட!உாி ேபா/-ந! அடச
மாக நனாவி! கானாமற1 த!ல9
ேபாக/- ஆ - அரஅ( ளாேல ெச
ஏ - இட-ெச இ(பய உ;ேம. 11

2132: þÈìÌõ §À¡Ð ÝìÌÁ (Ññϼø) ¯¼ø À¢Ã¢ÔÁ¡Ú:


¿¡¸ô À¡õÒ §¾¡¨Ä ¯Ã¢òРŢðÎî ¦ºøŨ¾ô §À¡ø,
Óð¨¼Â¢ø ¯ûÇ ÌïÍ «¨¾ Å¢ðÎ ¦ÅÇ¢ ÅÕÅÐ §À¡ø,
¸ÉÅ¢ø ¸ñ¼¨Å ¿ÉÅ¢ø Å¢Çí¸¡Ð ÁÈóРŢÎÅÐ §À¡ø,
¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¯Â¢÷ §À¡Ìõ.

º¢ÅÉÐ ¬¨½Â¡ø ¯¼õ¨À Å¢ðÎ ¯Â¢÷ À¢Ã¢óÐ «¾ý


¾Ì¾¢ìÌ ²üÀ ¿øÅ¢¨É ¾£Å¢¨É¸¨Çî ¦º¡÷ì¸õ ¿Ã¸í
¸Ç¢ø ¦À¡ÕóÐõ.

2133
உ நரக +வக%தி! உளன
க வி-, க- காரண மா<ெசல
ப ெதாடர பரகாய ேயாகிேபா!
பிட- எ - பிற இற எBதிேய. 12
2133: À¢ÈìÌõ §À¡Ð ÝìÌÁ ¯¼ø àÄ ¯¼¨Äô
ÀüھĢý þÂøÒ:
±Îò¾ ¯¼Ä¢ý À嬃 «ÛÀÅ¢òÐ ¯¼¨Ä Å¢ÎÀÅ÷,
ÝìÌÁ ¯¼Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢, ¿Ã¸õ ¦º¡÷ì¸ô À¨Éò
ÐöôÀ÷. À¢È ¯¼Ä¢ø ¯Ä×õ ¾¢Èõ ¦À¡Õó¾¢Â §Â¡¸¢
Á£ñÎõ ¾ý ¯¼Ä¢ø ÅóÐ ÒÌŨ¾ô §À¡ýÚ ÀƨÁ¡É
Å¢¨É ¦¾¡¼Ã ÝìÌÁ¯¼¨Äô ÀüÈ¢ ÅóÐ Á£ñÎõ ¯¼¨Ä
±ÎòÐô À¢ÈóÐ þÈóÐõ À¢ÈÅ¢î ºì¸Ãò¾¢ø ÅÕò¾ôÀÎÅ÷.

2134
தாஅவ னாகிய தபர- தா#கிேனா
ஆனைவ மாறி பரம%9 அைட1தி-
ஏைன உயிவிைன எB9- இட-ெச -
வாE- நிலE- 19- வ(19ேம. 13

2134: À¢ÈÅ¢¨Â Á¡üÈ¢ô À¨¼ìÌõ ÅøĨÁ ¯¨¼ÂÅ÷:


«Å§É ¾¡ý ¬É «ó¦¿È¢Â¢ø ¿¢ýÚ ÀÃõ ¦À¡Õ¨Çò
¾ýÉ¢¼õ ¸ñ¼Å÷, ¯¼ÖìÌ þÂøÀ¡ö ÅÕõ þÂø¨À
Á¡üÈ¢ô ÀÃÁõ ±ýÈ §ÁÄ¡É ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Å¡÷. þùÅ¡Ú
¦ºö¡¾ ÁüÈ ¯Â¢÷¸û «ÅÃÅ÷ Å¢¨É¸ÙìÌâ À¾¿¢¨Ä
¸¨Çô ¦ÀüÚî ¦º¡÷ì¸õ ¿Ã¸õ «¨¼óÐõ Á£ñÎõ þù
×ĸ¢ø À¢ÈóÐõ ÅÕóÐÅ÷.

2135
ஞானி காய- சிவமா - நா44!
ஞானி காய- உட-ேப அ9வா -
ேமனி - ேயாகி - வி19- நாத8-
ேமானி காய-8 பா:ெகட 8%திேய. 14
2135: ãÅâý ¯¼ø þÂøÒ:
§Â¡¸¢ º¢Åò¨¾§Â ±ñ½¢Â¢ÕôÀ¾¡ø ¯¼õÒ º¢Å¾Û
Å¡Ìõ. ¯¼ø ¾÷Áò¨¾ ÁÈó¾¢Õò¾Ä¡ø »¡É¢ìÌâ ¯¼ø
º¢Åò¾¢Û¨¼Â¾¡Ìõ. ¯îº¢ò¾¨Ä¢ý Á£Ð º¢ó¾¢ò¾¢ÕìÌõ
§Â¡¸¢ìÌ Å¢óÐ×õ ¿¡¾Óõ ¯¼Ä¡Ìõ.§Á¡Éõ À¢Ã½Å
§Â¡¸ò¨¾ ÓÊò¾Å÷ ¬½Åõ ¸ýÁõ Á¡¨Â¬¸¢Â ãýÚ
Á¡É ¯¼õÒ ¦¸ðÎî º¢Å º¡ÔÂò¨¾ «¨¼Å÷. ÒÕÅ
¿Î×û ¦À¡ÕóÐõ ¨Å¸Ã¢Â¡¾¢ Å¡ì̸Ùõ §À¡ö «¨¼Â
¦¿Ê š¢ø¸û ´ýÀ¾¡õ.

2136
விGஞான% ேதா ஆ ணவேம மி தE
எGஞான% ேதா % தEமாைய தாஎப
அGஞான% ேதா கம- தEவா -
ெமGஞான% ேதா < சிவதE ேமேம. 15

2136: ¬½Åõ ӾĢ ÁÄí¸¨Ç »¡É¢¸§Ç ¿£í¸ô


¦ÀÚÅ÷:
¦¾Ç¢ó¾ «È¢Å¢¨ÉÔ¨¼Â ŢﻡɸÄ÷ìÌ (´Õ ÁÄõ
¯¨¼ÂÅ÷) ¬½Åõ ´ý§È ¯¼õÀ¡Ìõ. «È¢Å¢¨Éô
¦ÀÚõ À¢ÃÇ¡¸Ä÷ìÌ (þÕÁÄõ ¯¨¼ÂÅ÷) Á¡¨Â§Â
¯¼Ä¡Ìõ. «ï»¡Éòмý ãýÚ ÁÄÓ¨¼Â º¸Ä÷ìÌì
¸ýÁò¾¡ø Å¢¨Çó¾ §À¡¸ §À¡ì¸¢Â§Á ¯¼ø ¬Ìõ.
¯ñ¨ÁÂ¡É »¡É¢ìÌ «¸ñ¼º¢Å§Á ¯¼Ä¡ö «¨ÁÔõ.

2137
மலெம உட-ைப மதியாத ஊம
தலெம ேவ தாி%தைம கH
நலெம இதைனேய நா4 இ( கி!
பல8ள காய%தி! ப -இI அட%ேத. 16
2137: â¾ ¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¿¢üÀ§¾ »¡É¦¿È¢:
þó¾ ¯¼ø ÁÄò¾¡ø ¬ÉÐ ±ýÚ ¯½÷óÐ þ¾¨É ´Ðì
¸¡¾ «È¢ÅüÈÅ÷, þЧŠº¢Èó¾þ¼õ ±ýÚ ±ñ½¢ì ¦¸¡ñ
ÊÕôÀ¨¾ô À¡÷ôÀ£÷. þó¾ ¯¼§Ä ¿ý¨Á «Ç¢ôÀÐ ±ýÚ
±ñ½¢Â¢ÕôÀÅ÷¸ÙìÌ þù×ĸò¾¢ø ¦¾¡¼÷óÐ À¢ÈÅ¢
ÅóÐ ¦¸¡ñ§¼ þÕìÌõ.

2138
ந!ல வசன%9 வா மனாதிக
ெம!ல விைளயா- விமல அக%திேல
அ!ல ெசவிச%த மாதி மன%ைத-
ெம!ல தாி%தா 8க%தா பசி%ேத. 17

2138: þýÀÓõ ÐýÀÓõ ¦ÀÚÀÅ÷:


¿øÄ ¦Á¡Æ¢¨Âô §ÀÍõ Å¡ìÌ Åý¨ÁÔõ, ¿øĨ¾§Â
±ñ½¢ò ¦¾Ç¢Ôõ ÁÉõ ӾĢÂ×õ ¯¨¼ÂÅâý ¯ûÇò
¾¢ø ÁÄõ «üÈ º¢Åõ ¦ÁøÄ Å¢Çí¸¢ÂÕÙÅ¡ý. «í¹Éõ
«øÄ¡¾Åü¨Èì §¸ðÌõ ¦ºÅ¢Ôõ §ÀÍõ Å¡ìÌ Ó¾Ä¢ÂÉ
×õ ¿¢¨ÉìÌõ ÁÉÓõ ¦ÁøÄô ¦ÀÚÀÅ÷ º¢Åõ À¢Ã¸¡º¢Â¡Ð
Å¡ð¼õ «¨¼Ôõ Ó¸õ ¦¸¡ñ¼Å§Ã ¬Å¡÷.

2. ¯¼ø Å¢¼ø: (¯¼Ä¢¨Éô ÀüȢ ¿¢¨É¨Å Å¢ÎÅÐ):

2139
பணா - காம- பயி/- வசன8-
விணா- பிராண விள#கிய ச%த8-
ணா- உட?! ெபா(19- மன%ைத-
அணா19 பா க அழி- உட-ேப. 1
2139: ¯¼ø ¿¢¨É× «üÚô §À¡¾ø:
þýÀõ ¾Õõ ¸¡Áò¨¾ ¯ñ¼¡ìÌõ §ÀîÍõ Å¡ý ÜüÈ¢ø
¦ºøÖõ À¢Ã¡½Ûõ «íÌ ¯ñ¼¡Ìõ µ¨ºÔõ °ý
¦À¡Õó¾¢Â ¯¼Ä¢ø ¦À¡ÕóÐõ ÁÉÓõ ¾¨Ä¢ý Á£Ð
¿¢¨Ä ¦ÀÈî ¦ºö ¯¼õÀ¢ý À¢Ã쨻Ôõ §À¡ö Å¢Îõ.

2140
அழிகிற ஓ உட- ஆ - ெசவிக
கழிகிற காலI விரத#க தான-
ெமாழிகிற வா 84கிற நா4
ஒழிகிற ஊE உ 9ைண இ!ைலேய. 2

2140: ¾¡Éõ ӾĢ¨Š¯¼ø «Æ¢Ôõ §À¡Ð ¯¾Å¡:


«Æ¢Ôõ þÂø¨À ¯¨¼Â ¯¼õÀ¢§Ä ¯ûÇ ¦ºÅ¢ ¸ñ
ӾĢ¨Š«Æ¢Ôõ. ¸¡Ä ÅÂôÀðÎî ¦ºöÔõ Ţþõ,
«Èõ, ¨Å¸Ã¢, Å¡ìÌ, þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä ¿¡Ê ¬¸¢Â
¨ÅÔõ ÓʨŠ«¨¼Ôõ. ¬¸§Å þ¨Å «Æ¢¸¢ýÈ
¯¼õÒìÌò ¾ì¸ Ш½Â¡¸¡.

2141
இைலயா- இைடயி! எ=கிற காம-
8ைலவாய ெநGச%9 7: - உள%9%
தைலயாய மிEட! தா#கி% திாி-
சிைலயாய சி%த- சிவ8 இைட ேக. 3
2141: º¢Åò¨¾ ÓýÉ¢ðÊÕ츢ý ¯¼ø §Å¾¨É ¿£í¸¢
þýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ:
«Ãºþ¨Ä §À¡ýÚ Å¢ÇíÌõ ¦Àñ¸Ç¢ý þ¨¼Â¢ø §À¡Ìõ
¸¡Á ¯½÷×, ¾Éí¸û ¦À¡Õó¾¢Â Á¡÷À¢ø ãú¸¢ ÅÕóÐõ.
¬Â¢ý Á¨Ä §À¡ø «¨ºÂ¡¾ º¢Åò¨¾ ÓýÉ¢ðÎî º¢ó¾¢ò
¾¢Õ츢ýȾ¡Â¢ý º¢Èó¾ ´Ç¢Ô¼¨Äò ¾¡í¸¢ Å¢ÇíÌõ.

3.«Åò¨¾ §À¾õ;
(º£Åý ¯¼õÀ¢ø Å¡Øõ §À¡Ð «¨¼Ôõ §ÅÚÀ¡Î.
þ¨Å º¡ì¸¢Ãõ, ÍØò¾¢, ÐâÂõ, Ð⡾£¾õ «ýÈ ³óÐ
Ũ¸. º¡ì¸¢Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ ¸£ú §¿¡ì¸¢ò Ð⡾£¾òÐìÌ
¦ºøÅÐ ¸£Æ¡ÄÅò¨¾.)

2142
ஐஐ19 ம%திைம யான9 சா கிர-
ைககட பனாகி! கட- கனாஎப
ெபாBக 4லாத (டஇத ய- +=ைன
ெமBக டவ உ1தி ஆ - 9ாியேம. 1

2142: º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ¿¡ýÌ ¿¢¨Ä¸ÙìÌâ þ¼Óõ


¸ÕÅ¢Ôõ:
þÕÀò¨¾óÐ ¸ÕÅ¢¸Ù¼ý º£Åý ÒÕÅ¿ÎÅ¢ø ¯ûÇ
§À¡Ð ŢƢôÒ (º¡ì¸¢Ãõ) ¿¢¨Ä ¬Ìõ.
ÀƸ¢Â À¾¢É¡ýÌ ¸ÕÅ¢¸Ù¼ý º£Åý ¸Øò¾¢ø ¾íÌõ
§À¡Ð ¸É× (ÍØò¾¢) ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ.
«Æ¢Å¢øÄ¡¾ ÒÕ¼ý þ¾Âò¨¾ô ÀüÈ¢ÔûÇ §À¡Ð ¯Èì¸õ
¬Ìõ.
«Æ¢Â¡¾ÅÉ¡É ¬ýÁ¡ ¯ó¾¢Â¢ø ¦À¡ÕóÐõ §À¡Ð ÐâÂõ
¬Ìõ.
¬ýÁ¡§Å ¯¼¨Äô ÀüȢ §À¡Ð ÒÕ¼ý.
¬ýÁ¡ ´Ç¢ ´Ä¢ ¬¸¢ÂÅü¨È ÀüȢ §À¡Ð º£Åý.
´ý¨ÈÔõ ÀüÈ¡¾ §À¡Ð ¬ýÁ¡.
2143
8பேதா ஆறி 8த!நனா ஐ1தாக<
ெசஅதி! நாகாB% திக:1திர ஒறாகி
அபதி யா - நியதி 8தலாக<
ெச- சிவ-ஈறாB% ேத19ெகா ளீேர. 2
2143: º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ³óÐ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø º¢Å¾òÐÅõ
¦¾¡Æ¢üÀÎÅÐ:
º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ù¼ý º¢Å ¾òÐÅõ ³óÐ
Á¡¸, «Åü¨È «ÎòÐì ÜÈôÀÎõ ¸É× ¿¢¨Ä¢ø Á§¸Í
ÅÃõ, º¡¾¡ì¸¢Âõ, ºò¾¢, º¢Åõ ±ýÛõ ¿¡ýÌõ Å¢ÇíÌõ.
ÐâÂò¾¢ø ºò¾¢, º¢Åõ ±ýÛõ þÃñÎõ Ð⡾£¾ò¾¢ø
º¢Åõ ´ýÚÁ¡¸ «îº¢Åõ Ӿġöò ¦¾¡Æ¢üÀÎõ. þôÀÊ
Íò¾Å¢ò¨¾ Ӿġ¸î º¢Åõ ®È¡¸ò ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÙí¸û.

2144
இ1திய- ஈைர19 ஈைர19 மா%திைர
ம1திர மாBநிற மா(த- ஈைர19- அ1த
கரண- ஒ(நா - ஆமா-
ப1தஅ< சா கர பால9 ஆ ேம. 3

2144: º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ÓôÀò¨¾óÐ ¸ÕÅ¢¸û ¯ûÇÉ:


»¡§Éó¾¢Ã¢Âõ ¸ý§Áó¾¢Ã¢Âõ ÀòÐõ «ÅüÈ¢ý Å¢¼Âí¸
Ç¡É ºò¾¾¡¾¢ źÉÁ¡¾¢ ÀòÐõ Á¨È ¦À¡ÕÇ¡¸ ¯ûÇ
Å¡Ôì¸û ÀòÐõ «ó¾ì¸Ã½í¸û ¿¡ýÌõ, þÅüÚ¼ý
¬ýÁ¡ ܼ ÓôÀò¨¾óÐõ Àó¾ò¨¾î ¦ºö¸¢ýÈ º¡ì¸¢
áÅò¨¾Â¢ø ¯ûÇÉÅ¡Ìõ.

2145
பார9 ெபாைம ப+ைம உைடய9
நீர9 ெவைம ெச-ைம ெந(ப9
கார9 மா(த- க ைப உைடய9
வானக- Cம- மைற19நி றாேர. 4
2145: ³õâ¾í¸Ç¢ý ¿¢Èí¸û:
Áñ½¢ý ¿¢Èõ ÀÍõ¦À¡ý ¿¢Èõ.
¿£÷ ¦Åñ½¢Èõ ¯¨¼ÂÐ.
¦¿ÕôÒ ¦ºó¿¢Èõ Å¡öó¾Ð.
§Á¸õ §À¡ýÈ ¸Ã¢Â ¿¢Èõ ¦¸¡ñ¼Ð ¸¡üÚ.
Å¡Éõ Ò¨¸ ¿¢Èõ ¦À¡Õó¾¢ÂÐ.
þùŨ¸ôÀð¼ ¿¢Èí¸Ç¢ø ³õâ¾í¸Ùõ Á¨ÈóÐ ¿¢üÌõ.

2146
Lத#க ஐ19- ெபாறியைவ ஐ196-
ஏத- படGெசB9 இ(19 றநிைல
ஓ9- மல- ண- ஆ -ஆ தாரெமா
ஆதி அவ%ைத க(விெதா Mறாேற. 5

2146: º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ¦¾¡Æ¢üÀÎÀ¨Å:


³óÐ â¾í¸Ùõ ³óÐ ¦À¡È¢¸Ùõ ¯Â¢¨Ãì ÌüÈõ À¼î
¦ºö¾ ÒÈì ¸ÕÅ¢¸û. þÅüÚ¼ý ¦º¡øÄôÀÎõ ÁÄõ ¸¡Ã½
Á¡¸ Å¢¨ÇÔõ ̽õ Ӿġ¸ì ¦¸¡ñ¼ º¡ì¸¢Ã¡Åò¨¾ì
Ìâ ¸ÕÅ¢¸û ¦¾¡ñßüÚ ¬È¡Ìõ.

2147
இடவைக ெசா!?! இ(ப%தG+ ஆைன
பபர ேசைன- பாBபாி ஐ19-
உைடயவ ம%திைம உ6 - நா!வ
அைடய ெந#கைட ஐ1ெதா நாேக. 6
2147: º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ÒÕ¼ý ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø þÕóÐ
¦¾¡Æ¢üÀÎõ:
º¡ì¸¢ÃòÐìÌâ þ¼ò¨¾ì ÜÚÁ¢¼òÐ, ¬ýÁ ¾òÐÅÁ¡É
þÕÀò¨¾óР¡¨É¸Ùõ źɡ¾¢Â¡¾¢Â¡É ¸¡Ä¡ðÀ¨¼
Ôõ, ºò¾¡¾¢Â¡É ³óР̾¢¨Ã¸Ùõ, ÒÕ¼Ûõ ¬¸ ÓôÀò
¾¡Úõ ÒÕÅ ¿Î×û ¦À¡ÕóÐõ.

2148
உட-- உட-- உட-ைப% த=வி
உட-பிைட நிற உயிைர அறியா
உட-ெபா உயிாிைட நஅறி யாதா
மட- நாBேபா! மய# கி றாேர. 7

2148: À¢Ã¡½ ¦ºÂõ ¯Â¢÷ ¯ûÇ §À¡§¾ ¦ÀÈ §ÅñÎõ:


àÄ ¯¼ÖìÌò ¾¡ý À¢Ã¡½ý þÂì¸õ ¯ûÇÐ. ÝìÌÁ
¯¼ÖìÌ À¢Ã¡½ þÂì¸õ þø¨Ä. ÝìÌÁ ¯¼Ä¢ø «È¢×
À¾¢óÐ ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ¡ø àÄ ¯¼Ä¢ý «Èõ ¦¸Îõ ±ýÀ¨¾
«È¢Â¡¾Å÷ - ¯¼õÀ¢ø ¯ûÇ ¯Â¢Ã¢ý þÂø¨À «È¢Â¡÷:
¯¼õÒìÌõ À¢Ã¡½ÛìÌõ ¯ûÇ ¦¾¡¼÷¨À «È¢Â¡¾¡÷
¬Å÷. «Å÷¸û Á¼ò¾¢ø ÒÌó¾ ¿¡ö ¦ÅÇ¢§Â ÅÕžü
Ìâ š¢¨Ä «È¢Â¡Áø ÁÂíÌŨ¾ô §À¡Ä àÄ
¯¼¨Äì ¸¼ì¸ ÅÆ¢ «È¢Â¡Ð ¸ÄíÌÅ÷.

2149
இ( கிற வா ஒ அறிகில ஏைழக
ம( - அசைபைய மாறி 8க19
க( ெகா காமாாி சார 8க1ேத19
உ( ெகா ெதா க உட!ஒழி யாேத. 8
2149: ´Ç¢Ô¼¨Äô ¦ÀÚÀÅ÷:
«È¢Å¢Ä¢¸û ¯¼¨Ä ¦¿Î¿¡û ¨Åò¾¢ÕìÌõ ÅÆ¢¨Â «È¢Â
Á¡ð¼¡÷¸û. ¬É¡ø ¯û Ó¸Óõ ¦ÅÇ¢ Ó¸Óõ ¬¸î
¦ºýÚ ¦¸¡ñÊÕìÌõ À¢Ã¡½ «À¡ÉÉÐ þÂì¸í¸¨Ç
Á¡üÈ¢ ¯û Ó¸õ ¬ì¸¢, Å¢óÐ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÚî ÍØÓ¨É
ÅƢ¡¸î º¢Å¨É «¨¼Ôõ ÅÆ¢¨Â «È¢ó¾Å÷ ´Ç¢ ÅÊ
Å¡É ¯¼¨Äô ¦ÀüÚ ±ýÚõ «Æ¢Â¡Ð ¿¢¨Äò¾¢ÕôÀ÷.

2150
ஒளி%திட 4( - ஒ(பதி னாைல
அளி%தவ எEேள ஆாிய வ19
அளி - கைலகளி னா!அ ப%9
ஒளி%தி ைவ%தா ஒ#கிய சி%ேத. 9

2150: º¢Åý ÌÕÅ¡¸ ÅóÐ ¯½÷ò¾¢Â §À¡Ð º¡Á¡É¢Â


¾òÐÅí¸û ÒÄôÀ¼¡.
¦¸¡ôâÆ¢ø «¼í¸¢Â¢ÕìÌõ «¸Ãì ¸¨Ä º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸ô
À¾¢É¡ý¸¡Å¾¡É ¯¼¨Äì ¸¼óÐõ Å¢ÇíÌõ «¿¡º¢Õ¨¾
¡¸ Á¡Úõ ¯À¡Âò¨¾ º£ÅÛìÌ º¢Åý Å¢Ç츢 ÜÈ¢ÂÕÙ
Å¡ý. «í¹Éõ «Ç¢ìÌõ ¸¨Ä »¡Éò¾¡ø ¦À¡ÐÅ¡É
«ÚÀÐ ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ´Ç¢Â¢øÄ¡Áø ¦ºöÐ ´ýÈ¢Â
¯ûÇò¾¢ø ´Ç¢òÐ ¨ÅôÀ¡ý.

2151
மணினி! ஒ மலநீ(- ம(#கா -
ெபானினி! அ#கி க:வளி ஆகாய-
மE- மேனா%தி ஆ#கார- ஓஒறாB
உனி 841த9 ஒ(Lத சயேம. 10
2151: â¾ ¦ÅüÈ¢ «¨ÁÔÁ¡Ú:
Áñ ¾òÐÅÁ¡É ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ºì¸ÃòÐìÌ «Õ¸¢ø ¿£¨Ã
Ó¸Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼ Á½¢âøõ ¯ûÇÐ. «ó¾î ÍÅ¡¾¢ð¼¡
ÉòÐìÌ «Õ¸¢ø ¦À¡ý§À¡ýÈ ãġ츢ɢÔõ ¯ûÇÐ.
þùÅ¢¼òÐûÇ ãÄÅ¡Ô ÁÉõ, Òò¾¢, «¸í¸¡Ãõ ±ýÀÉ
Åü¨È ¸¼óÐ §Á§Ä §À¡ö Å¡Éò¨¾ô ¦À¡ÕóÐõ §À¡Ð
â¾ ¦ÅüÈ¢ ¯ñ¼¡Ìõ.

2152
8னி ஒ(மக 7%தி இ(வ
வனி 7வ வ9ைவ நா!வ
கனி பிைளக ஐவ 8னாஇ!ைல
கனிைய கனிேய காத?% தாேன. 11

2152: â¾ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈ¡ø ¬ýÁ¡Å¢ý ¯ñ¨Á ¿¢¨Ä


Å¢ÇíÌõ:
Ó¾ø â¾Á¡É Å¡ÛìÌ µ¨º ±ýÈ ´Õ Á¸ý.
«¾¢É¢ýÚ ¯Õ즸¡ñ¼ ¸¡üÚìÌ µ¨ºÔõ Àâºõ ±ýÈ
þÕ Áì¸û.
¸¡üȢɢýÚ Åó¾ ¾£Â¢ÛìÌ µ¨º, Àâºõ, ¯ÕÅõ ±ýÈ
ãýÚ À¢û¨Ç¸û.
À¢ýÒ ¿£÷ ±ýÈ ¦ÀñÏìÌ µ¨º, Àâºõ, ¯ÕÅõ, ͨÅ
±ýÈ ¿¡ýÌ À¢û¨Ç¸û.
¸ýÉ¢Â¡É âÁ¸ÙìÌ µ¨º, Àâºõ, ¯ÕÅõ, ͨÅ, ¿¡üÈõ
±ýÈ ³óÐ Áì¸û.
þò¾¨¸Â À¢û¨Ç¸û º¢ÅòÐìÌõ ºò¾¢ìÌõ ӾĢø
þø¨Ä. «ô¦ÀÕÁ¡ðʧ À¨¼ô¨Àì ¸Õ¾¢Â §À¡Ð ³óÐ
À¢Ã¢Å¡öô À¢Ã¢óÐ «ÅüÈ¢ý §ÅÈ¡Ôõ «ÅüÈ¢ý °§¼Ôõ
¿¢ýÈ¡û.

2153
கடன ஐ19- கல1தனதா ஐ19-ெச
உடன நா - ஒ(#ேக உண1தபி
பைடய தாகி பர19 வியா கிர%9
அட8- தானாB அம19நிறாேன. 12
2153: ¯Ä¸§Á ¾¡É¡ö ¿¢üÌõ:
¦Áö, Å¡ö, ¸ñ, ãìÌ, ¦ºÅ¢ ±ýÈ »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸Ç¡ø
¦ÀüÈ ¸¡ðº¢ ³óÐõ, Å¡ìÌ, À¡¾õ, À¡½¢, À¡Ô, ¯Àò¾õ
±ýÈ ¸ý§Áó¾¢Ã¢Âí¸û ³óÐõ, ÁÉõ, Òò¾¢, «¸í¸¡Ãõ
±ýÈ «ó¾ì¸Ã½õ ¿¡ýÌõ ´Õ §ºÃì¸ñ¼ À¢ýÉ÷,
À¨Æ §ÁÄ¡É Å¢Æ¢ôÒ ¿¢¨Ä¢ø ¯Ä¸§Á ¾¡É¡ö ¿¢üÌõ.

2154
நிறவ நிக பதினா?! ப%9நீ%9
ஒறிய அ#த கரண#க நா ட
ம கல1த மைனவா: ைக வாதைன
கறிய கட%தி! கடா கனவேத. 13

2154: ¸É× ¿¢¨Ä¢ý þÂøÒ:


§Áø À¡¼Ä¢ø ¯¨Ãò¾ÀÊ ¿¢ýÈÅý »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸û
¸ý§Áó¾¢Ã¢Âí¸û Àò¨¾Ôõ Å¢ðÎ, ´Õ¨ÁÔ¨¼Â «ó¾ì
¸Ã½í¸û ¿¡ý̼ý ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø þó¾ ¯¼Ä¡ø «ÛÀ
Å¢ò¾ Å¡ºÉ¡ åÀÁ¡ÉÅü¨È ´Ç¢ ÁÂÁ¡¸ì ¸ØòÐìÌ
§Áø ¸ÉÅ¡¸ì ¸ñ¼¡ý.

2155
தான- இழ19 தனி இதய%9
மான- அழி19 மதிெக மாலாகி
ஆன விாிஅறி யாஅI விய%த%தி!
ேமனி அழி19 க=%திய9 ஆேம. 14
2155: ÍØò¾¢ ¿¢¨Ä: (¯Èì¸ ¿¢¨Ä):
¬ýÁ¡ Óý ¦º¡øÄôÀð¼ ¸ñ¼ ¾¡Éò¨¾ Å¢ðÎî º¢ò¾õ
´ýÚ¼ý ¾É¢§Â þ¾Âò¾¢ø ÒÌó¾ «¸í¸¡ÃÓõ ¾ý
ÅÄ¢¨Á ÌýÈ¢ô Òò¾¢¾òÐÅÓõ ¦¸ðÎ ´ý¨ÈÔõ «È¢Â
Á¡ð¼¡Ð ÁÂì¸õ «¨¼óÐ ¯Ä¸ò¨¾ «È¢Â¡¾ Å¢Âò¾
¿¢¨Ä¢ø ¯¼ø ¾ýźõ «üÈ ¿¢¨Ä¢ø ¦¸Î¾ø ÍØò¾¢
¡Ìõ.

2156
க=8ைனைய< ேச19ள 7 ட காசி
ெக=மிய சி%த- பிராணத காசி
ஒ=க கமல%தி உேள யி(19
வி=ம ெபா(6ட ேமவிநி றாேன. 15

2156: Ðâ ¿¢¨Ä:


¯Èì¸ò¾¢ý ¿¢¨Äì¸ÇÁ¡É ¦¿ïºò¾¢ø À¢Ã¡½Ûõ º¢ò¾Óõ
ÒÕ¼Ûõ ¬¸¢Â ãýÚõ ¦¾¡Æ¢üÀÎõ. º¢ò¾õ À¢Ã¡½ý
¬¸¢ÂÅüÈ¡ø ¯ñ¼¡É «È¢× ¿£í¸, ¯ó¾¢ì ¸ÁÄò¾¢ý
¯û§Ç þÕóÐ ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â ãÄôÀ¢Ã¸¢Õ¾¢Ô¼ý ÒÕ¼ý
¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾¡ý. ¬ýÁ¡ À¢Ã¸¢Õ¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢Â¢Õô
ÀÐ ÐâÂõ ¬Ìõ.

2157
தான%9 எ=19 த( 9ாிய%தி
வான%9 எ=19ேபாB ைவய- பிறகி
கான%9 எ=1த க(%தி தைலயிேல
ஊன%9 அவி%ைதவி ஊமநி றாேன. 16
2157: Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä:
¦¸¡ôâúò¾¡Á¨Ã¨Â Å¢ðÎì ¸¼óÐ ãÄ¡¾¡ÃòÐò Ð⡾£¾
¿¢¨Ä¢ø Å¡ý Áñ¼ÄòÐìÌô §À¡ö, âÁ¢¨Â Å¢ðÎ ¿¡¾
ÁÂÁ¡É ºí¸üÀ Å¡º¨ÉÔõ ¸¼óÐ, ¯¼Ä¢ý ¸¡Ã¢ÂÁ¡É
«Åò¨¾¨Â Å¢ðÎ °ÁÉ¡¸ ¬ýÁ¡ ¿¢ýÈ¡ý. þÐ
º¡¾¡Ã½ Áì¸û ¿¢¨Ä. ¬ýÁ¡ «È¢Â¡¨Á¨Â Å¢ðÎ
¿¢üÌõ ¿¢¨Ä Ð⡾£¾õ.

2158
ஊைம எ=%ெதா ேப+- எ=%9றி!
ஆைம அக%தினி! அGச- அட#கி-
ஓமய- உ அ9 உெளாளி ெபற9
நாமய- அற9 நா-அறி ேயாேம. 17

2158: Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä:


§Àº þÂÄ¡¾ ±Øò¾¡É Á¸¡Ãòмý §ÀÍõ ±ØòÐì¸Ç¡É
«¸¡Ã ¯¸¡Ãí¸û ¦À¡Õó¾¢ø, ¬ýÁ¡ «¾ý ¯ÚôÒ¸û
«¼íÌÀÅÉ §À¡ø ³õ¦À¡È¢¸Ùõ ¦¾¡Æ¢üÀ¼¡Ð «¼í¸¢
Å¢Îõ. «ô§À¡Ð ¬ýÁ¡ À¢Ã½Åò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ ´Ç¢
¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ. þÐ §Â¡¸¢Â÷ ¿¢¨Ä. «ô§À¡Ð «¸í
¸¡Ãõ ¦¸Îõ. «¾¨É ¿¡õ «È¢Â Á¡ð§¼¡õ.

2159
9ாிய- இ(ப9- சா கிர%9 உேள
நாிக பதினா/ நG+ ெச%தன
பாிய ரவி- பாறி பற1த9
9ாிய- இற1திட- ெசா!லஒ ணாேத. 18
2159: Ð⡾£¾ «ÛÀÅõ ÜÈ þÂÄ¡Ð:
À¢Ã½Å §Â¡¸¢¸Ç¢ý ÐâÂõ ¿¢ýÁÄ츢Ãõ ¬Ìõ.
«íÌûÇ ¿£Ä ´Ç¢Â¢ø ÅﺨɨÂî ¦ºöÔõ »¡§Éó¾¢Ã¢Â,
¸ý§Áó¾¢Ã¢Â «ó¾ì¸Ã½í¸û ¦ºÂüÀ¼¡Áø «¼í¸¢ Å¢Îõ.
§Å¸Ó¨¼Â ãÄÅ¡Ô §Å¸Á¡ö µÊ Å¡ýÜü¨È «¨¼Ôõ.
þÉ¢ò ÐâÂõ ¸¼ó¾ Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä ÀüÈ¢ì ÜÈ þÂÄ¡Ð.

2160
மாறா மல-ஐ1தா! மE- அவ%ைதயி!
ேவறாய மாயா தNகர ணாதி இ#
ஈறாகா ேதஎIயி(- பிற19இற19
ஆறாத வ!விைன யா!அ4 ;ேம. 19

2160: ÀìÌÅõ ÅÕõ Ũà À¢ÈŢ¢ø ÍÆýÚ


¦¸¡ñÊÕìÌõ:
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ùõ ÀìÌÅõ «¨¼Ôõ Ũà «ÅüÈ¢¼õ
Á¡È¡Áø þÕ츢ýÈ ³õÁÄí¸Ç¡ø º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ³óÐ
¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ. ¯Â¢Ã¢ý §ÅÈ¡É Á¡¨Â¡ø Å¢¨Çó¾
¯¼ø, ¸ÕÅ¢ ӾĢÂÅüÚìÌ ÓÊ× þø¨Ä. ±øÄ¡ ¯Â¢÷
¸Ùõ À¢ÈôÒ þÈôҸǢø «¸ôÀðÎ ÓÊÅ¢øÄ¡¾ ÅÄ¢Â
Å¢¨É¡ø ÐýÀõ «¨¼ó¾ Åñ½§Á þÕìÌõ.

2161
உ;-த ஊடாட9 ஊ4 மாைய-
அண! அ(ெபற 8%திய9 ஆவ9
நண! இலாஉயி ஞான%தி னா!பிற19
எE ஞான%தி ேந8%தி எB9ேம. 20
2161: º¢Å»¡Éò¾¡ø ³óÐ «Åò¨¾ ¿£í¸¢ô À¢ÈÅ¢ ÓÊÔõ.
Å¢¨Éô ÀÂý¸¨Ç Ѹ÷Å¢ìÌõ Á¡¨Â¡ÉÐ ¾ý¨É ÅÕò
¾¡¾ÀÊ º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çô ¦Àüȧ¾ ţΠ§ÀÈ¡Ìõ. Å£Î
§ÀÚ «¨¼Â¡¾ ¯Â¢÷ ¸ÕÅ¢§Ä§Â ¾¢Õר¼Âáöô À¢ÈóÐ
º¢Åò¨¾§Â ¿¢¨ÉòÐì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾¡ø »¡Éõ ²üÀÎõ.

2162
அதி7ட நி%திைர ஆணவ- ந1த
அதனா! உணேவா அ(#கம- 8னி
நிதமான ேகவல- இ%திற- ெச
பரமாகா ஐஅவ% ைதப வாேன. 21

2162: ¬ýÁ¡ ÀÃõ ¬Ìõ Ũà ³óÐ «Åò¨¾ô ÀÎõ.


«¿¡¾¢ §¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø ¬½Åõ º¢È¢§¾ ¦¸¼ «¾É¡ø
¸ÕÅ¢¸Ù¼ý ÜÊ º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø ¯½÷§Å¡ý «Ã¢Â
¦ºÂø¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¿¢¨ÄÂ¡É §¸ÅÄ ¿¢¨ÄìÌ þôÀÊî
¦ºýÚ §Áý¨ÁÂüÈ ³óÐ «Åò¨¾¨Â «¨¼Å÷.

2163
ஆசா8 ேன9யி! மாண வகைர%
ேதசாய தடா! எ=- ெசய!ேபா!
ேநசாய ஈசE- நீஆண வ%தைர
ஏசாத மாயாத னாேல எ=ேம. 22
2163: §¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡¨Åî º¢Åý ±ØôÒÅ¡ý.
À¡¼õ ¸üÀ¢ìÌõ §À¡Ð ¯ÈíÌõ Á¡½Å¨Ã ¬º¢Ã¢Â÷ ´Ç¢
Ô¨¼Â À¢ÃõÀ¡ø ¾ðÊ ±ØôÒÅ÷. «¨¾ô §À¡ýÚ §¿Âô
¦À¡ÕÇ¡É º¢ÅÛõ «¿¡¾¢Â¡¸§Å ¬½Å ÁÄò ¦¾¡¼ì
̨¼ÂŨÃî Íò¾ Á¡¨Â¡ø ´Ç¢¨Â ¯ñ¼¡ì¸¢ ±ØôÒ
Å¡ý.

2164
மGெசா ம1தா கினி ட மா-என
விG+அறி வி!ேலா விள-- மி மதி
எGச?! ஒெறE மா என இIட!
அGச;- மனஅ ேறேபா- அளேவ. 23

2164: ¬ýÁ¡ ÀìÌÅõ «¨¼óÐ ¯¼ø ¿£íÌõ Ũà ³óÐ


«Åò¨¾ «¨¼ÂÄ¡õ.
§Á¸òмý ¦À¡Õó¾¢Â Å¡ý ¸í¨¸ ̼ò¾¢ø ¯ûÇ ¿£§Ã
¬Ìõ ±ýÀÐ «È¢ÅüÈ ´ÕÅý Á¢ì¸ «È¢×¨¼ÂÅý
§À¡ø ¦º¡øÖõ ÜüÚ. ̨È× þøÄ¡¾ À¢ÃÁÓõ ¬ýÁ¡
×õ ´ýÚ ±ýÀ¾üÌ Á¡È¡¸ þó¾ ¯¼ÖìÌò ¾¨ÄÅÉ¡É
¬ýÁ¡ ÀìÌÅôÀðÎ ¿£íÌõ Ũà ³óÐ «Åò¨¾ìÌ
¯ðÀðÎì ¦¸¡ñÊÕìÌõ.

2165
ப4ைட மனவ பாBபாி ஏறி
வ4ைட மாநக தாவ(- ேபா9
அ4ைட ஐவ(- அ# உைற ேவா(-
94யி!ல- பறி% 9யிறன தாேம. 24
2165: ¬ýÁ¡ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «¨¼óÐ ¦À¡ÕóÐõ ŨÃ
À¢ÈÅ¢ÔñÎ.
¿¢Äò ¾òÐÅò¨¾ þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼ º£Åý ãÄÅ¡Ô×¼ý
¦À¡Õó¾¢ «Æ¸¡É °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «¨¼ó¾ §À¡Ð
«¾üÌì ¸£ú ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ À¢ÃÁý ӾĢ ³ÅÕõ
«Å¨Ãî º¡÷ó¾ÅÕõ ¿¡¾ ¾òÐÅòмý ¦À¡Õó¾¢
¯Èì¸ò¨¾ «¨¼ó¾É÷.

2166
ேநரா மல%ைத நீஐ19 அவ%ைதயி
ேநரான வா உனி நீ நனவினி!
ேநரா மல-ஐ19- ேநேர தாிசி%9
ேநரா- பர%9ட நிப9 நி%தேம. 25
2166: ÀÃòмý ¿¢üÀ§¾ «Æ¢Â¡¾ ¿¢¨Ä.
ÒÈì ¸ñÏìÌô ÒÄôÀ¼¡¾ ÁÄò¨¾ Íò¾¡Åò¨¾Â¢ø ÒÄô
ÀÎõ Åñ½õ ÁÄìÌüÈòÐìÌâ ¸¡Ã½ò¨¾ ¿¢¨ÉóÐ,
¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ¸ñ¸ÙìÌô ÒÄôÀ¼¡Áø þÕó¾
¬½Åõ ӾĢ ³óÐ ÁÄí¸¨ÇÔõ ¸¡ðº¢Â¢ø ¸ñÎ ¾ÁÐ
Ó¸òÐìÌ Óý Å¢ÇíÌõ º¢Åòмý À¢Ã¢Â¡Áø ¿¢üÀ§¾
«Æ¢Â¡¾ ¿¢¨Ä ±ý¸.

4. Áò¾¢Â º¡ì¸¢Ã¡Åò¨¾.
«¾¡ÅÐ, ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø º£Åý, º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ³óÐ
«Åò¨¾¨Â ¯½÷¾ø. «¨Å¡ÅÉ: º¡ì¸¢Ãò¾¢ø
º¡ì¸¢Ãõ, º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ¦º¡ôÀÉõ, º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ÍØò¾¢,
ºì¸¢Ãò¾¢ø ÐâÂõ, º¡ì¸¢Ãò¾¢ø Ð⡾£¾õ. þ¨Å
«¨ÉòÐõ ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢ø ÅÕÅÉ.

2167
சா கிர சா கிர- தனி! திேராதாயி
சா கிர ெசாபன- தனிைட மாமாைய
சா கிர- தனி! அ=%தித காமிய-
சா கிர- தனி! 9ாிய%9 மாையேய. 1

2167: º¡ì¸¢Ã º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ¿¡ý¸¢ø ¬ýÁ¡ ¿¢üÌõ


¿¢¨Ä.
(º¡ì¸¢Ã) ŢƢôÒ ¿¢¨Ä ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢ø ¾¢§Ã¡¾¡É ºì¾¢Â¡ø
¬ýÁ¡ Å¢Çì¸õ«È¢Â þÂÄ¡¾ÀÊ Á¨Èì¸ôÀðÎ ¿¢üÌõ.

ŢƢôÒ ¿¢¨Ä ¸É× ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡ Á¡Â¡¸¡Ã¢Âí¸Ç¢ø


«Øó¾¢ ¿¢üÌõ.

ŢƢôÒ ¿¢¨Ä ÍØò¾¢Â¢ø ¯Èì¸ò¾¢ø ¸ÕÅ¢¸û µö×


«¨¼óРŢÕõÀ¢Â¾¢ø «ÐÅ¡¸ ¿¢üÌõ.

ŢƢôÒ ¿¢¨Ä Ðâ¿¢¨Ä¢ø (§À÷ ¯Èì¸ò¾¢ø) Å¢ÕõÀ¢Â


¦À¡ÕÇ¢ø «ÐÅ¡¸ ¿¢ü鬀 þÆóÐ Á¡¨Â ÅÂôÀðÎ
¿¢üÌõ.

2168
மாைய எ=- கலாதிைய மறதி
ேநய இராகாதி ஏB1த 9ாிய%9%
ேதா- க=8ைன கனாநனா -9னி
ஆயின அ1த< சகல%9உ ளாேன. 2
2168: º¡ì¸¢Ã º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ³ó¾¢Öõ ¸ÕÅ¢¸û
¦À¡ÕóÐõ Å¢¾õ.
Á¡¨Â ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌì ¸¨Ä ӾĢÂÅü¨Èò àñÊ
±ØôÒõ. «¾É¡ø þá¸õ ӾĢÂÅüÚìÌ ²üÀî º£Å
ÐâÂõ ¦À¡ÕóÐõ. À¢ýÒ ÍØò¾¢, ¸É×, ¿É×, ¬¸¢Â
¿¢¨Ä¸¨Çô ¦À¡Õó¾¢î º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ ¬ýÁ¡
¬Â¢É¡ý.

2169
ேமவிய அ1த க விழிக (டனா-
ஆவயி 8அ4 கா; ம9க
ேம- த4ெகா ெசா!/- விழிெபற
7வயி ஆமா 8ய/- க(மேம. 3

2169 º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ ¬ýÁ¡ À¢ÈÅ¢ì ÌÕ¼¨Éô


§À¡ýÚ À¢üº¢Â¡ø ¦ºÂ¨Ä þÆìÌõ.
À¢ÈŢ¢§Ä§Â ÌÕ¼Ûõ þ¨¼ì¸¡Äò¾¢ø ÌÕ¼¡ÉÅÛõ
¬¸¢Â þÕÅÕõ ¿¼óÐ ¦ºøÖõ §À¡Ð ÓýÒ §À¡É
ÅÆ¢¨Â «È¢óÐ ¦À¡Õó¾¢Â ¾Ê¨Âì ¦¸¡ñÎ ÅÆ¢¨Â
«È¢óÐ ¿¼ôÀ÷. «í¹É§Á ãýÚ Å¨¸ôÀ𼠯¢÷
þÉí¸Ùõ ¦ºÂÄ¢ø ¦À¡ÕóÐõ. À¢ÈÅ¢ì ÌÕ¼ý ÀÆì¸ò
¾¡ø ¦À¡Õ¨Ç «È¢Åý. À¢ÃÇ¡¸Ä÷ º¢È¢Ð ¸¡Äô À¢üº¢
¡ø ¦À¡Õ¨Ç «È¢¸¢ýÈÉ÷. ŢﻡɸÄ÷ À¢ÈôÀ¢§Ä§Â
«È¢× ¯¨¼ÂÅáö ±Îò¾ À¢ÈÅ¢¨Âô ÀÂý «¨¼Âî
¦ºö¸¢ýÈÉ÷.

2170
ம%திம- ஒ%த சில1தி வலய%9
ஒ%9அ# கி(19 உயி(; மா ேபா!
அ%தE- ஐ-ெபாறி ஆடக%9 நி
ச%த 8த!ஐ19- தாஉ; மாேற. 4
2170: º¢Åý ã¨Ç¢ø ¬ýÁ¡×¼ý þÕóÐ ºò¾õ ӾĢÂ
ÒÄý¸¨Ç «ÛÀŢ츢ýÈ¡ý.
º¢Äó¾¢ô â ¾¡ý ¸ðÊ ŨÄ¢ý ¿Î×û ¦À¡Õó¾¢
¢ÕóÐ «íÌ ¦¿Õí¸¢ ÅÕõ ¯Â¢÷ þÉí¸¨Çô À¢ÊòÐò
¾¢ýÛõ. «¨¾ô §À¡ø º¢Å ¦ÀÕÁ¡Ûõ ³õ¦À¡È¢¸Ùõ
ÅóÐ ¦À¡ÕóÐõ ã¨Çô À̾¢Â¢ø ¯¼ý þÕóÐ ºò¾õ
ӾĢ ÒÄý¸û ³ó¨¾Ôõ «ÛÀŢ츢ýÈ¡ý.

2171
ைவ<சன வ<+ வைகயி( ப%தG+-
உ<ச- உடஅைண வாஒ( வஉள
பி<ச ெபாிய பிறபி? எெற
ந<சி அவன( நாஉB1த வாேற. 5

2171: º¢Åý ¬ýÁ¡ì¸¨Çî º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ¸ÕÅ¢¸Ù¼ý


§º÷òÐ ¯¼ý þÕóÐ ¯öÂî ¦ºö¸¢ýÈÉý.
¨Åì¸ §ÅñÊÂÀÊ þÕÀò¨¾óÐ ¾òÐÅí¸¨Çî º¡ì¸¢Ã
¿¢¨Ä¢ø ¨ÅòÐ «Åü¨È§Â ¯À¡ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ
¦À¡Õó¾¢ ±íÌõ ¯ûÇ º¢Åý ¦À¡Õó¾¢ þÕ츢ýÈ¡ý.
¿¡ý «Å¨Éô À¢ò¾ý ±ýÚõ, ¦ÀâÂÅý ±ýÚõ, À¢ÈôÀ¢ø
Ä¡¾Åý ±ýÚõ ±ô§À¡Ðõ Å¢ÕõÀ¢ô §À¡üÈ¢ «ÅÉÐ
«Õ¨Çô ¦ÀüÚ ¯ö¾¢ ¦Àü§Èý.

2172
நாலா ட(ட ந!த% 9வ8ட
ேவறான ஐ ஐ19 ெமB( டபர
)றா விேயாம- பர-என ெகாடன
ேவறான நாேல= ேவதா1த த%9வேம. 6
2172: º¡ì¸¢Ãò¾¢ø (¿ÉÅ¢ø) þÕÀò¦¾ðÎò ¾òÐÅí¸û
¦ºÂüÀξø.
¬ýÁ ¾òÐÅí¸¨Ç þÕÀòÐ ¿¡ý̼ý ÒÕ¼ý ±ýÈ
¾òÐÅòÐìÌ §ÅÈ¡¸ ¯ûÇ þÕÀò¨¾óмý ¬ýÁ¡,
À¢ÃÁõ, ¦º¡øÄ ÓÊ¡¾ Å¡Éõ ±ýÀÉÅü¨Èî º¢Èó¾
¾òÐÅí¸Ç¡¸ô À¢ÃÁÅ¡¾¢¸û ¸ñ¼É÷. þùÅ¡Ú §ÅÈ¡É
þÕÀò¦¾ðÎõ §Å¾¡ó¾òÐìÌâ ¾òÐÅí¸û ¬Ìõ.

2173
ஏல#ெகா ஆ#ேக இைடெயா பி#கைல
ேகால#ெகா ஆ#ேக ண%9ட 
7ல#ெகா ஆ#ேக 8 கி8 ேகாணி/-
கால#ெகா டாஅ4 காண/- ஆேம. 7

2173: §º¡¾¢¨Âì ¸¡½ø.


¬ýÁ¡ ¦À¡Õò¾Á¡¸ ¯¼Öû þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä ¿¡Ê
¸Ç¢ø Өȡ¸ô ¦À¡Õó¾¢, «íÌî ºòЊ̽òмý
ÒÌóÐ, ãÄ¡¾¡Ãõ Ӿġ¸ ãýÚ ÓÊî͸¨ÇÔõ ¸¼óÐ,
¸Ä¡¾£¾ô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Å ¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅʨÂì
¸¡½Ä¡õ.

2174
நா4க ப%9- நல1திக: வா-
ஓ4ய கா?! ஒ#கி யி(1தி-
)4ய காம- ளி - இரத8-
நா4ய ந!ல மன8- உட?ேல. 8
2174:ÍØӨɢø ¬ýÁ¡ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾¡ø þýÀÓõ
«¨Á¾¢Ôõ ²üÀÎõ
ÀòÐ ¿¡Ê¸Ùõ ¿ý¨Á¨Âò ¾Õõ À¢Ã¡½ý ӾĢ šÔì
¸Ùõ ãÄ¡¾¡Ãõ Ӿġ¸ §Á§Ä ¦ºøÖõ ÍØӨɢø
´Îí¸¢ þÕìÌõ «ô§À¡Ð ¸¡Áô Ò½÷¢ø ¦ÀÚõ
þýÀÓõ ¿ý¨Á¨Â ¿¡Ê ÁÉÓõ þù׼Ģø ¦À¡ÕóÐõ.

2175
ஆவன ஆக அழிவ அழிவன
ேபாவன ேபாவ வ வன
காவல ேபந1தி கா4%9 கடவ
ஏவன ெசB- இல#கிைழ ேயாேன. 9

2175: ¬ýÁ¡ì¸¨Çô ÀìÌÅòÐìÌ ²üÀ Å¢¨Éô


§À¡¸ò¨¾ò ¾óÐ §À¡ì¸¢ÂÕûÅ¡ý.
¬¸ §ÅñʨŠ¬Ìõ.
§À¡¸ §ÅñʨŠ§À¡Ìõ.
Åà §ÅñʨŠÅÕõ.
¸¡ìÌõ þ¨ÈÅý ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌ «ÛÀÅò¨¾ò ¾óÐ
º¡ðº¢Â¡¸ì ¸ñÊÕôÀ¡ý. þ¨ÈÅý º£ÅÛìÌò ¾ì¸ÀÊ
¦ºöÔõ «ÕÇ¡Çý ¬Å¡ý.

2176
ப%ெதா ப%9ேமா 7 - ப தி-
உB%த 9ாிய8- உ6ண கால8-
ெமB%த விேயாம8- ேமைல% 9ாிய8-
த%9வ நாேல: எனஉன% த கேத. 10
2176: §Å¾¡ó¾ ¾òÐÅõ þÕÀò¦¾ðÎ.
ÀòÐô ¦À¡È¢¸Ù¼ý ¦¾¡Æ¢ø¸û ÀòÐõ ¿¡ýÌ «ó¾ì
¸Ã½í¸Ùõ þ¨Å ¦À¡Õó¾¢Â º£ÅÛõ ¾¨Ä¢ø §Á¡Ðõ
À¢Ã¡½Ûõ ¯ñ¨ÁÂ¡É Å¡ÉÓõ §Áø Ó¸ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
À¢ÃÁÓõ §Å¾¡ó¾ò ¾òÐÅí¸û þÕÀò¦¾ðÎ ±É ±ñ½ò
¾ì¸ÉÅ¡õ.

2177
விள#கி 81O 8பேதா ஒ(பா
தள#ெகா இர4ய தா நட1தா!
வண#கி- ஐ-மல- வா எ=19
விள#கி- அIவழி த%9வ- நிேற. 11

2177: ¬ýÁ¡ Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ ¿¢¨Ä.


Å¢Çì¸õ ¯¨¼Â ÓôÀмý Àò¾¡¸¢Â Óóáü¨ÈÔõ
§º÷òÐ «Úáü¨È Åý¨Á ¬¨È þÃðÊ ÓôÀò¾¡Ú¼§É
¦ÀÕìÌž¡ø ÅÕõ 21600 (ÍÅ¡ºõ) ãîÍ ¿¼ó¾¡ø
¬½Åõ ӾĢ ÁÄí¸Ùõ Å½í¸¢ ¿£íÌõ. ãÄÅ¡Ô
§Áø ±ØóÐ ÐÅ¡¾º¡ó¾ ¦ÅÇ¢¨Â «¨¼Ôõ §À¡Ð ÍÅ¡º
þÂì¸õ º£ÅÉ¢ø þÂøÀ¡ö «¼íÌõ. ¯¼õ¨Àì ¸¼ó¾
§À¡Ð ¯¼Ä¢ý ¦ºÂÄ¡É ÀòÐõ ¿£íÌõ. ±ïº¢Â¢ÕôÀ¨Å
±ðÎò ¾òÐÅí¸û. þ¨ÅÔõ ÐÅ¡¾ º¡ó¾ò¨¾ «¨¼ó¾
À¢ÈÌ «¸ýÚ Å¢Îõ. ¬ýÁ¡ ¾É¢òРŢÎõ. «¾É¡ø
¬½Åõ ӾĢ ³óÐ ÁÄí¸Ùõ «¸ýÚ Å¢Îõ.

2178
நாெலா( ேகா4ேய நாப%ெதா ணாயிர-
ேம/ேமா ஐ1O ேவறாB அட#கி-
பாலைவ ெதாMேறா ஆ ப-அைவ
ேகா?ய ஐ ஐ19 ஆ - றி கிேல. 12
2178: ¾òÐÅí¸Ç¢ý ¦¾¡¨¸Ôõ Ũ¸Ôõ.
¾òÐÅí¸¨Ç ¦Åù§ÅÈ¡¸ì ¸½ì¸¢ð¼¡ø «¨Å ¿¡ýÌ
§¸¡Ê§Â ¿¡üÀò¦¾¡ñ½¡Â¢ÃòÐ ³óáÚ ±ýÚ º¢ÈôÀ¡ö
«¼íÌõ. «Åü¨Èô ÀÌòÐò ¦¾¡Ìò¾¡ø ¦¾¡ñßüÚ
¬Úû «¼íÌõ. «Åü¨È §ÁÖõ ÍÕ츢ɡø þÕÀò
¨¾óÐû «¼íÌõ. ¾òÐÅí¸û 40048500. þ¨Å 96 þø
«¼íÌõ. À¢ýÛõ «Åü¨Èî ÍÕ츢ý 25 ¬Ìõ.

2179
ஆகிற ெதாMேறா ஆ - ெபா9எப
ஆகிற ஆறா அ(Gைசவ த%9வ-
ஆகிற நாேல: ேவதா1தி வயிணவ
ஆகிற நாலா ஐ ஐ19மாயா வாதி ேக. 13

2179: ºÁÂí¸ÙìÌâ ¾òÐÅí¸û.


Á¡¨Â¢ý ¸¡Ã¢Âõ ¬É ¾òÐÅí¸û ¦À¡ÐÅ¡¸ò ¦¾¡ñ
ßüÚ¬Ú ¬Ìõ. «Ã¢Â ¨ºÅ÷ ¦¸¡ñÎûÇÐ ÓôÀò¾¡Ú
¾òÐÅí¸û. §Å¾¡ó¾¢¸ÙìÌ þÕÀò¦¾ðÎ ¾òÐÅí¸û.
¨Å½Å ºÁÂò¾¡÷ìÌ þÕÀòÐ ¿¡ýÌ ¾òÐÅí¸û. Á¡Â¡
Å¡¾¢ìÌâ ¾òÐÅí¸û þÕÀò¨¾óÐ.

2180
த%9வ மான9 தவழி நிறி4!
வி%தக னாகி விள#கி யி( கலா-
ெபாB%9வ மா-அைவ ேபாயி- அIவழி
த%9வ- ஆவ9 அகார எ=%ேத. 14
2180: ¾òÐÅí¸û ¾õ źõ ¿¢üÌÁ¡Ú.
¾òÐÅí¸¨Çò ¾õ źõ «¼í¸¢ ¿¢üÌõÀÊ ¦ºö¾¡ø Á¢¸×õ
ºÁ÷ò¾ý ¯¨¼ÂÅÉ¡¸ Å¢Çì¸õ ¦ÀüÚ Å¢Çí¸Ä¡õ.
À¢Ã¡½ ¦ÅüÈ¢ «¨¼Â¡Ð ÁüÈô ¦À¡öÂ¡É ¦¿È¢ «¸ýÚ
Å¢Îõ. «¨¾ ¯½÷òÐõ ¦¿È¢ «¸¡Ã ±ØòÐ «È¢Å¡Ìõ.

2181
அறிெவா றிலாதன ஐஏ=- ஒ -
அறிகிற எைன அறியா9 இ(1ேத
அறிகிறாB நீஎ அ(ெசBதா ந1தி
அறிகிற நாென அறி19 ெகாேடேன. 15

2181: ¾òÐÅí¸û «È¢Åü¨È¨Å¡Ìõ.


ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ ¬ýÁ¡ ¦À¡Õ󾡾 §À¡Ð
«È¢ÅüȨÅ. «í¹ÉÁ¢ÕóÐõ «Åü¨È «È¢Ôõ ±ý¨É
¿¡ý «È¢Â¡Áø þÕó§¾ý. ±ý ÌÕ ¿£ «¨¾ «È¢Ôõ
¬üÈø Å¡öó¾Åý ±ýÚ ¯¨Ãò¾¡ý. «¾É¡ø ¿¡ý
«¨¾ «È¢Ôõ ¬üÈø ¯¨¼ÂÅý ±ýÀ¨¾ ¯½÷ó§¾ý.

2182
சா கிர சா கிர மாதி தனி!ஐ19-
ஆ - மலாவ%ைத ஐ19 நனவாதி
ேபா கி இவெறா- ெபாBயான ஆறா
நீ கி ெநறிநி ஒ ஆகிேய நி ேம. 16
2182: ¾òÐÅí¸¨Çì ¸¼óÐ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾ §ÅñÎõ.
¿ÉÅ¢ø ¿É× Ó¾Ä¢Â «Åò¨¾Â¢ø (¿¢¨Ä¢ø) º¢Å ¾òÐÅõ
³óÐõ ¦À¡ÕóÐõ. «Åü¨È ÁÄò¨¾ì ¸¡Ã½Á¡¸ ¯¨¼Â
þó¾ ¿É× Ó¾Ä¢Â ³óÐ «Åò¨¾¸Ç¡ø §À¡ì¸¢ þÅüÚ¼ý
¦À¡öÂ¡É ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ «¸üÈ¢ ¬ýÁ¡
À¢Ã½Å ¦¿È¢ ¿¢ýÚ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ.

2183
ஆணவ மாதி மல-ஐ19 அவேராE
ஆணவ மாதிநா கா-மா அரE
ஆணவ மாதி7 ஈச இரெடப
ஆணவ- ஒேற சதாசிவ ஆவேத.

2183: ³Å÷ìÌû ¯ûÇ §ÅÚÀ¡Î.


¿¡ýÓ¸ÛìÌ ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â, Á¡§ÂÂõ,
¾¢§Ã¡¾¡Â¢ ±ýÛõ ³óÐ ÁÄí¸û ¯ûÇÉ.
¾¢ÕÁ¡ÖìÌ ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â, ¾¢§Ã¡¾¡Â¢ ±ýÛõ
¿¡ýÌ ÁÄí¸û ¯ûÇÉ.
¯Õò¾¢ÃÛìÌ ¬½Åõ, ¸ýÁõ, ¾¢§Ã¡¾¡Â¢ ±ýÛõ ãýÚ
ÁÄí¸û ¯ûÇÉ.
Á§¸ÍÅÃÛìÌ ¬½Åõ, ¾¢§Ã¡¾¡Â¢ ±ýÛõ þÃñÎ
ÁÄí¸û ¯ûÇÉ.
º¾¡º¢ÅÛìÌ ¬½Åõ ÁÄõ ´ýÚ ÁðÎõ ¯ûÇÐ.

5. «òÐÅ¡ì¸û. (ÅÆ¢¸û) Å¢¨É¨Â ®ðξüÌõ ÐöôÀ


¾üÌõ ¯ûÇ «òÐÅ¡ì¸û «¾¡ÅÐ ÅÆ¢¸û Áó¾¢Ãõ, À¾õ,
ÅýÉõ, ÒÅÉõ, ¾òÐÅõ, ¸¨Ä ±ýÈ ¬È¡Ìõ.

2184
த%9வ- ஆறா தமE ஏ:ேகா4
ெமB%த( வன-ஐ- பாஒ ேமதினி
ஒ%9இ( O இ( பாநா எ பாஒ
ைவ%த பத-கைல ஓஐ19- வ1தேவ. 1
2184: ¬Ú «òÐÅ¡ì¸Ç¢ý ¦¾¡¨¸Ôõ Ũ¸Ôõ.
¾òÐÅí¸û ÓôÀò¾¡Ú. Áó¾¢Ãí¸û ²Ø Ũ¸Â¡É
ÓʨÅì ¦¸¡ñ¼É. ¯ñ¨Á¢ø ÅÆíÌõ ±ØòÐì¸û
³õÀò¦¾¡ýÈ¡Ìõ. ÒÅÉí¸û þÕáüÚ þÕÀòÐ ¿¡ýÌ.
À¾í¸û ±ýÀ¨Å ±ñÀò¦¾¡ýÚ. ¸¨Ä¸û ³óÐ. þ¨Å
À¨¼ôÀ¢ø Åó¾¨Å.

2185
நா4ய மடல- 7 - நல1ெதாி19
ஓ- அவேரா உஇ( ப%9ஐG+-
)வ )4 றிவழி ேயெச
ேத4ய பின% திைக%தி(1 தாகேள. 2

2185: ¬Ú «òÐÅ¡ì¸Ç¢ý þÂø¨À «È¢ó¾ À¢ý


¯ñ¼¡ÅÉ.
¾¢í¸û, ¸¾¢ÃÅý, «ì¸¢É¢ ÓõÁñ¼Äí¸Ç¢ý ¿ý¨Á¨Â
«È¢óÐ ãÄ¡¾¡Ãõ Ӿġ¸ §Á§Ä ¦ºøÀÅ÷ ¾í¸Ù¼ý
¯¼õÀ¢ø ¯ûÇ þÕÀò¨¾óÐ ¾òÐÅí¸¨Ç «È¢óÐ
ÜÎÅ÷. «ùÅ¡Ú ÜÊî º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø §Áø ²Úõ ÅÆ¢¨Â
«È¢óÐ §À¡öò §¾Ê «¨¼ó¾ À¢ý ¾òÐÅí¸Ç¢ý ÅÆ¢î
¦ºøÄ¡¾Åáö Å¢Çí¸¢É÷.

2186
சா கிர சா கிர மாதி% தைலயா கி
ஆ கிய Cல- அளவா கி அதீத%9%
தா கிய அபான தாடவ- சா19அ9
ேத - சிவமாத! ஐ19- சிவாயேவ. 3
2186: ¬ýÁ¡ ÁÄ¿£ì¸õ ¦ÀüÚî º¢Åºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢
¢ÕìÌõ.
º¡ì¸¢Ãò¾¢ø º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø º¢Å ¾òÐÅ
¯½÷¨Å Ó¾ý¨Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ, þó¾ô ÀÕ׼Ģý
±ø¨ÄÂ¡É À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ Ũà §À¡ö, «¾ý §Áø ¯ûÇ
Ð⡾£¾õ ¬É ÐÅ¡¾º¡ó¾ô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ¸Äó¾ «ýÒ
ÅÊÅ¡É ¬Éó¾ì Üò¨¾ì ¸ñÎ, «ó¾ þýÀõ Å¢ÇíÌõ
Íò¾ Å¢ò¨¾ ӾĢ ³óÐõ ¬ýÁ¡ º¢Åºò¾¢§Â¡Î ÜÊô
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ.

6.Íò¾ ¿ÉÅ¡¾¢ ÀÕÅõ.


(º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø Íò¾ º¡ì¸¢Ã ӾĢ ³óÐ ¿¢¨Ä¸û)

2187
நானவாதி Cலேம , க ப தி
அனதான ஐஐ19- வி19வி ச%தி
தனதா- உயிவி19 தாநி ேபா19
கனவா நனவி! கல1த9இI வாேற. 1

2187: Íò¾ º¡ì¸¢Ãõ ӾĢÂÅüÈ¢ý àÄ ¾òÐÅõ ¸É×


§À¡ø Å¢Çí̾ø.
Íò¾ º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ³óÐ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø àÄ ¾òÐÅí¸§Ç
Ññ¨Á¡öò §¾¡ýÚõ. «ò¾¨¸Â þÕÀò¨¾óÐ ¾òÐÅí
¸§Ç Å¢óÐÅ¢ý ºò¾¢Â¡Ìõ. ¾ý ¯Â¢Ã¡ÉРŢóÐ ±ýÈ
´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢É¢ýÚ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¿ÉÅ¢ø ¸É× §À¡ø
àÄ ¾òÐÅí¸¨Çì ¸¡Ïõ Ó¨È þò¾ý¨ÁÂÉÅ¡õ.

2188
நனவி! அதீத- பிற1தா கிட1தா
நனவி! 9ாிய- நிக:1தா தவ:1தா
நனவி! +=%தி நட1தா வள1தா
நனவி! கனஓட நெசBதி யானேத. 2
2188: º¡ì¸¢Ãò¾¢ø «¾£¾õ ӾĢ ¿¡ýÌ ¿¢¨Ä¸û.
¿É× ¿¢¨Ä¢ø Ð⡾£¾õ «¨¼ó¾Å÷ ÌÆ󨾨Âô §À¡ø
¸¢¼ôÀ÷. ¿ÉÅ¢ø Ðâ ¿¢¨Ä «¨¼ó¾Å÷ ¾ÅØõ ÌÆó¨¾
¨Âô §À¡ø º¢È¢Ð «È¢× ¯ûÇÅ÷ ¬Å÷. ¿ÉÅ¢ø ¯¼¨Ä
¯Èí¸î ¦ºöÀÅ÷ ÅÇ÷ó¾ ÀÕÅõ ¦ÀüÈÅ÷ ¬Å¡÷.
¿ÉÅ¢ø ¸É× ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷ µÎ¾ø §À¡ýÈ ¦ºÂ¨Äî
¦ºöÀÅ÷ ¬Å÷.

2189
ெசறி# கிாிைய சிவத% 9வமா-
பிறிவி! +கேயாக- ேபர( க!வி
றித! தி(ேமனி ண-பல வா -
அறிவி! சராசர- அட% தளேவ. 3

2189: ¿É× ¿¢¨Ä¢ø «¾£¾õ ¦ºýÈÅâý ¦ÀÕ¨Á.


¿ÉÅ¢ø Ð⡾£¾õ ¦ºýÈÅâ¼õ ¸¢Ã¢¨Â º¢ÈóРŢÇíÌÅ
¾¡ø º¢Å ¾òÐÅõ ¯½ÃôÀΞ¡¸ þÕ츢ýÈÐ. «ò¾¨¸
ÂÅâ¼õ À¢Ã¢Å¢ýÈ¢î ¦ºÈ¢ó¾¢ÕìÌõ ͸åÀÁ¡É §Â¡¸õ
º¢Åò¾¢ý §ÀÃÕÇ¡§Ä ¬Ìõ. «Åâ¼õ º¢Èó¾ ¸øÅ¢Ôõ¿øÄ
¾¢Õ§ÁÉ¢Ôõ ¿ü̽í¸Ùõ ¸¡½ôÀÎõ. «Å÷¸Ù¨¼Â
«È¢Å¢ø «ñ¼§¸¡ºò¾¢ø «¨ºÅÉ×õ «¨ºÂ¡¾É×õ
Å¢ÇíÌõ.
2190
ஆதி பரGசிவ- ச%தி சதாசிவ-
ஏத-இ! ஈசந! வி%தியா த%9வ-
ேபாத- கைலகால- நியதிமா மாைய
நீதிஈ றாக நி %தின எேன. 4
2190: Àú¢Åò¾¢ý «Õû.
¬¾¢Â¡É Àú¢Åõ, º¢Åõ, ºò¾¢, º¾¡º¢Åõ, ÌüÈÁ¢øÄ¡¾
Á§¸ºý Íò¾ Å¢ò¨¾Â¡É ¾òÐÅÓõ, Å¢ò¨¾, ¸¨Ä, ¸¡Äõ,
¿¢Â¾¢, Á¡¨Â ±ýÛõ ¾òÐÅÓõ, ӨȨÁÔõ ÓÊ×õ
¯¨¼ÂÉÅ¡ö «¨ÁòÐûÇ¡ý ±ýÚ ¿£ «È¢¸.

2191
ேதச திக:சிவ- ச%தி சதாசிவ-
ஈச அன!வி%ைத இராக- கைலகால-
மாசக! வி%ைத நியதி மகாமாைய
ஆசி! (டாதி ஆமாஈ றாேற. 5

2191: ¬ýÁ¡Å¢ý Å¢¨É ¿£ì¸òÐ측¸ «¨Áì¸ô ¦ÀüÈ


¸ÕÅ¢¸û.
´Ç¢Á¢ì¸ º¢Åõ, ºò¾¢, º¾¡º¢Åõ, Á§¸ºý, Íò¾ Å¢ò¨¾,
þá¸õ, ¸¨Ä, ¸¡Äõ, ÌüÈÁüÈ Å¢ò¨¾, ¿¢Â¾¢, Á¡¨Â,
ÌüÈõ «üÈ ÒÕ¼ý Ӿġ¸ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸û
¬ýÁ ¾òÐÅí¸û ¬Ìõ.

º¢Å¾òÐÅõ 5 + Å¢ò¾¢Â¡ ¾òÐÅõ 7 +


¬ýÁ¾òÐÅõ 24 = 36.

2192
ஆணவ- மாைய- கம8- ஆ-மல-
கா;- 8ைள % தவிஉமி ஆமா-
தா;ைவ ஒIவாம! தலமாB நி -
ேப;வாB ம நி பாச- பிாி%ேத. 6
2192: À¡ºí¸¨Çô §À¡ì¸ þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅʨÂô ÀüÈ
§ÅñÎõ.
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÛõ ÁÄí¸û ¯Á¢¨ÂÔõ
¾Å¢ð¨¼Ôõ ӨǨÂÔõ ¿¢¸÷ìÌõ. ¯Á¢ ӾĢÂÅüÈ¡ø
ã¼ôÀðÎ ¯û§Ç þÕìÌõ «Ã¢º¢¨Âô §À¡ø ¬½Åõ,
¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÛõ ÁÄí¸Ç¡ø ¬ýÁ¡ ã¼ôÀðÎ
þÕìÌõ. ÝÆ×ûÇ À¡ºò¨¾ ¿£ì¸¢ º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅʨÂô
§À¡üÚžý ãÄõ ¬ýÁ¡ º¢Åò¨¾ô §À¡ø Ţ¡À¸õ
¦ÀÈÄ¡õ.

2193
ப+ க பலவண- பாெலா( வண-
ப+ கைள ேமB கிற ஆய ஒ(வண-
ப+ கைள ேமB கிற ஆயேகா! ேபா4!
ப+ க தைலவைன பறி விடாேவ. 7

2193: ¬ýÁ¡ ÀüÈüÈ¡ý ÀüÈ¢¨Éô ÀüÈ §ÅñÎõ.


ÀÍì¸û ÀÄ ¿¢Èí¸¨Ç ¯¨¼ÂÉš¢Ûõ «ÅüÈ¢ý À¡ø
´§Ã ¿¢Èõ ¯¨¼ÂÉ. «ó¾ô ÀÍì¸û ÀÄ ¬Â¢Ûõ §Áöô
ÀÅý ´ÕÅ§É ¬Å¡ý. «õ §ÁöôÀÅý §ÁöôÀ¨¾
¿¢Úò¾¢É¡ø ÀÍì¸û «Å¨Éî ÍüÈ¢§Â ÝúóÐ «¸Ä¡Áø
¿¢üÌõ.

2194
உட!இ1 திய-மன- ஒ%தி சி%த-
அடெலா அக1ைத அறியாைம மனி
ெக-அI யிமய! ேம/- கிைள%தா!
அைடவ9 தாஏ: நரக%9 ளாேய. 8
2194: ¬ýÁ¡ «È¢Â¡¨ÁÔ¼ý þÕôÀ¢ý ¯ö¾¢ þø¨Ä.
¯¼õÀ¢ø ¯ûÇ ¸ý§Áó¾¢Ã¢Âí¸û, »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸û,
ÁÉõ, Òò¾¢, º¢ò¾¢, ÅÄ¢¨ÁÔ¨¼Â «¸í¸¡Ãõ ±ýÈ «ó¾ì
¸Ã½í¸û, «È¢Â¡¨Á¨Âô ¦À¡Õó¾¢ì ¦¸Îõ. «ò¾¨¸Â
¯Â¢Ã¢ÉÐ ÁÂì¸õ §ÁÖõ ¦ÀÕ¸¢É¡ø «ó¾¯Â¢÷ ²Ø
¿Ã¸ò¾¢Öõ ¦ºýÚ ÐÂÃõ «¨¼Ôõ.

2195
தெதாியாத அதீத-த ஆணவ-
ெசா!ெதாி கிற 9ாிய-ெசா! காமிய-
ெபற +=%திபி ேப+ - காதலா-
மற9 உ4 கனநன வாதேல. 9

2195: ¬ýÁ¡ «ÛÀÅìÌõ ¸£Æ¡ÄÅò¨¾.


Ð⡾£¾ò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢ô ÒÕ¼ý ¸¢¼ôÀÐ ¾ý¨É
«È¢Â¡¾ Ð⡾£¾õ ¬Ìõ. ¦¸¡ôâ¨Æô ÒÕ¼ý «¨¼Ôõ
§À¡Ð À¢Ã½Åõ Å¢ÇíÌõ. «¸Ã츨ĨÂô ¦À¡Õó¾¢
¿¢üÀ¡ý. þ¾Âò¾¢ø ÒÕ¼ý ÍØò¾¢¨Â «¨¼Ôõ §À¡Ð
¸¡Á¢Â Å¡º¨ÉÔ¼ý Å¢ÇíÌÅ¡ý. «ùÅ¡º¨É§Â
«ÛÀÅÁ¡¸ì ¸É× ¿É× ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¦À¡ÕóÐõ.

2196
நனவி! கனஇ!ைல ஐ19 நனவி!
கனவிலா< , ம- கா;- +=%தி
தன/ ப திேய த)- மாைய
நனவி! 9ாிய- அதீத- தைலவ1ேத. 10
2196: Íò¾¡Åò¨¾Â¢ø ¸É×õ ¯Èì¸Óõ þø¨Ä.
Íò¾ º¡ì¸¢Ã ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¸É× þø¨Ä. Íò¾¡Åò¨¾ ³ó¾¢ø
¸ÉÅ¢øÄ¡î ÍØò¾¢ ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð Å¢óÐ ¿¡¾õ ¯½Ãô
¦ÀÚõ. «íÌ ¿ýÈ¡¸ «ÛÀÅ¢ì¸ôÀθ¢È Å¢óÐ ¿¡¾í¸¨Ç
Á¡¨Â ¬ýÁ¡×¼ý §º÷ìÌõ. À¢ýÒ ¿ÉÅ¢ø ÐâÂÓõ
Ð⡾£¾Óõ ÅóÐ ¦À¡ÕóÐõ.

2197
ஆறாறி! ஐஐ19 அகல நனாநனா
ஆறா- அைவவிட ஆ - நனா கனா
ேவறான ஐ19- விடேவ நனாவினி!
ஈறா- +=%தி இதி!மாைய தாேன. 11
2197: «Åò¨¾Â¢ø ¿£íÌÅÉ.
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ç¢ø ¯¼ø º¡÷À¡É ¬ýÁ ¾òÐÅÓõ
ÒÕ¼Ûõ ¬¸¢Â þÕÀò¨¾óÐ ¾òÐÅí¸Ùõ ¿£í¸¢É¡ø
Íò¾ ¿É× ¿¢¨Ä ¦À¡ÕóÐõ.§Áø ¯ûÇ Å¢ò¾¢Â¡ ¾òÐÅò
¾¢ø ¯ûÇ ¬Úõ ÓýÒûÇ þÕÀò¨¾óÐõ ¬¸ ÓôÀò
¦¾¡ýÚõ ¿£í¸¢ý ¿ÉÅ¢ø ¸É× ¯ñ¼¡Ìõ. þÅüÈ¢ý
§Áø ¯ûÇ §ÅÈ¡É º¢Å¾òÐÅõ ³óÐõ ¸ÆýÈ §À¡Ð
¯Èì¸õ ¯ñ¼¡Ìõ. þó¾ ¿¢¨Ä¢ø ±ïº¢Â¢ÕôÀÐ àÂ
Á¡¨Â ´ý§È¡Ìõ.

2198
மாையயி! வ1த (ட 9ாிய%தி!
ஆய 8ைறவி அ9-தா அறாகி<
ேசயேத வலவி% 9ட ெச!ல< ெசற கா!
ஆய தEவி பயனி!ைல யாேம. 12

2198: ¿¢ýÁÄ ÐâÂò¾¢ø ¯¼õÀ¡Ä¡É ÀÂý ´ýÚõ þø¨Ä.


Á¢º¢Ã Á¡¨Â¢ø Å¢ÇíÌõ ÒÕ¼ý ¿¢ýÁÄò ÐâÂò¾¢ø
«ó¾ì Üð¼ò¨¾ ¿£òÐò ¾¡Ûõ «íÌ þø¨Ä¡Ìõ.
«ô§À¡Ð ÒÕ¼ÛìÌ «ôÀ¡ø ¯ûÇ Å¢óÐ Áñ¼Ä
´Ç¢Â¢ø ¬ýÁ¡ Å¢ÇíÌõ. «ó¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡×ìÌ
þù×¼õÀ¡ø ¬Ìõ ÀÂý ²Ðõ þø¨Ä.

2199
அதீத% 9ாிய%9 அறிவனா- ஆமா
அதீத% 9ாிய- அதனா! ாி1தா!
அதீத%9 எ=19 அறிவாகிய மான
8திய அன?! 9ாிய%9 8 ேம. 13

2199:¬ýÁ¡ ¿¢ýÁÄ츢á¾£¾ò¨¾ «¨¼ó¾¡ø º¢Åî


§º¡¾¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ.
¬ýÁ¡ º¡ì¸¢Ãò¾¢ø Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä¢§Ä «È¢§Å ÅÊÅ
Á¡ÉÅÉ¡õ. «ó¿¢¨Ä¢ø ¿ÉÅ¢ø «¾£¾õ Òâó¾¡ø º¡ì¸¢
á¾£¾ ¿¢¨Ä¨Âì ¸¼óÐ «È¢× ÁÂÁ¡ö ¯ûÇ ¬ýÁ¡ º¢Åî
§º¡¾¢Â¢ø ¸ÄóÐ ´Ç¢ ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2200
ஐஐ19 ப%9ட ஆன9 சா கிர-
ைககட ஐஐ1தி! கட- கனாஎப
ெபாBகட 7வ (ட +=ைனயி
ெமBகடவஉ1தி ேமவ! இ(வேர. 14
2200: ¸É× ÐâÂõ.
¿ÉÅ¢ø ¦¾¡Æ¢üÀÎõ ¸ÕÅ¢¸û ¦À¡È¢¸û ÀòÐ, ÒÄý¸û
ÀòÐ, À¢Ã¡½ý ӾĢ šÔì¸û ÀòÐ, «ó¾ì¸Ã½õ
¿¡ýÌ, ÒÕ¼¾òÐÅõ ´ýÚ ¬¸ ÓôÀò¨¾óÐ.
ÓôÀò¨¾óÐ

¸É× ¿¢¨Ä¢ø ¦¾¡Æ¢üÀÎõ ¸ÕÅ¢¸û ÒÄý¸û ÀòÐ,


À¢Ã¡½ý ӾĢ šÔì¸û ÀòÐ, «ó¾ì¸Ã½õ ¿¡ýÌ,
ÒÕ¼¾òÐÅõ ´ýÚ¬¸ þÕÀò¨¾óÐ.
þÕÀò¨¾óÐ

¯Èì¸ò¾¢ø ¦¾¡Æ¢üÀÎõ ¸ÕÅ¢¸û ÒÕ¼ý, À¢Ã¡½ý, º¢ò¾õ


¬¸¢Â ãýÚ.
ãýÚ

ÐâÂò¾¢ø À¢Ã¡½Ûõ ÒÕ¼Ûõ ¯ó¾¢Â¢ø ¦¾¡Æ¢üÀÎõ.


Ð⡾£¾ò¾¢ø ÒÕ¼ý ´ý§È ¦¾¡Æ¢üÀÎõ.

2201
ாிய டகேம ெபா(1த! நன
ாிய டக1தனி! 7 கன
ாிய டக%தி! இர க=%தி
ாிய டக%ெதா க! 9ாியேம. 15

2201: ÒâÂð¼¸ò¾¢ø ³óÐ «Åò¨¾¸Ç¢ø ¦À¡ÕóÐõ


¸ÕÅ¢¸û.
¿ÉÅ¢ø (º¡ì¸¢Ãõ) ÒÕ¼Û¼ý ¦À¡ÕóÐÅÉ ³óÐ
¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã¸û, ÁÉõ, Òò¾¢, «¸í¸¡Ãõ ±ýÛõ ±ðÎ.

¸ÉÅ¢ø ÒÕ¼Û¼ý ¦À¡ÕóÐÅÉ ÁÉõ, Òò¾¢, «¸í¸¡Ãõ


±ýÛõ ãýÚ.

¯Èì¸ò¾¢ø (ÍØò¾¢Â¢ø) ÒÕ¼Û¼ý ¦À¡ÕóÐÅÐ


«¸í¸¡Ãõ ´ýÚ ÁðΧÁ.

2202
நனவி! நன ன?! வழ க-
நனவி கன நிைன%த! மற%த!
நனவி +=%திஉ நாட! இலாைம
நனவி! 9ாிய- அதீத%9 ந1திேய. 16

2202: ¿ÉÅ¢ø ¿É× Ó¾Ä¢Â ³ó¾¢ø ¬ýÁ «ÛÀÅõ.


º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ¿É× ¿¢¨Ä¢ø ÒÄý «È¢× º¢ÈóРŢÇíÌõ.
ÒÄý¸Ù¼ý ¦¾¡¼÷Ò þøÄ¡Áø «ÅüÈ¢ý Å¡¾¨É¸Ù¼ý
ÜÊ¢ÕôÀÐ ¿ÉÅ¢ø ¸É× ¿¢¨Ä¡õ. «ùÅ¡¾¨É¸¨Ç
Ôõ ÁÈóÐ ¿¢üÌõ §À¡Ð ¿É× ¯Èì¸õ ¯ñ¼¡Ìõ.
±¨¾Ôõ ÀüȢ ¿¡ð¼õ þøÄ¡¨Á ¿ÉÅ¢ø §ÀÕÈì¸õ.
¿ÉÅ¢ø «¾£¾òÐî º¢Å¡ÛÀÅõ ´ý§È.

2203
கனவி! நனேபா! காட! நனவா-
கனவினி! க மற%த! கனவா-
கனவி! +=%தி- காணாைம காண!
அEமாதி ெசBத?! ஆன 9ாியேம. 17

2203: ¸ÉÅ¢ø ¿É× Ó¾Ä¢Â ³óÐ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¬ýÁ


«ÛÀÅõ.
¸ÉÅ¢ø ¿É× §À¡ø ¸¡ñÀÐ ¸ÉÅ¢ø ¿ÉÅ¡Ìõ. ¸ÉÅ¢ø
¸ñÎ «Åü¨È ÁÈôÀÐ ¸ÉÅ¢§Ä ¸ÉÅ¡Ìõ. ±øÄ¡Åü
¨ÈÔõ ¸ñÎõ ¸¡½¡¾¢ÕôÀÐ ¸ÉÅ¢ø ¯Èì¸õ ¬Ìõ.
¸ÉÅ¢ø ¸ñ¼Åü¨Èì ¦¸¡ñÎ ¸¡½¡¾Åü¨È «ÛÁ¡Éò
¾¡ø «È¢ÅÐ ¸ÉÅ¢ø §ÀÕÈì¸õ ¬Ìõ.

2204
+=%தி நனஒ - ேதாறாைம ேதாற!
+=%தி கனஅத உைம +=%தியி!
+=%தி அறிஅறி வாேல அழிைக
+=%தி% 9ாியமா- ெசா!ல - பாேழ. 18
2204: ¯Èì¸ò¾¢ø ¿É× Ó¾Ä¢Â¨Å.
¯Èì¸ò¾¢ø (ÍØò¾¢Â¢ø) ¿É× ±ýÀÐ ±Ð×õ §¾¡ýÈ¡Áø
¯ÈíÌÅÐ. ¯Èì¸ò¾¢ø ¸É× ±ýÀÐ ¬ýÁ¡ ¯¼ÖìÌõ
¾ÉìÌõ ¯ûÇ ¯È¨Å «È¢óÐ ¾ý þÕô¨À ÁðÎõ
§¾¡ýÈ Å¢Çí̾ø. ¯Èì¸ò¾¢ø ¯Èì¸Á¡ÅÐ «È¢×
«È¢Å¡ø «Æ¢¾ø «¾¡ÅÐ º¢Å§À¡¾ò¾¡ø º£Å§À¡¾õ
«Æ¢¾ø. ¯Èì¸ò¾¢ø §ÀÕÈì¸õ (ÐâÂõ) ±ýÀÐ ÜÈ
þÂÄ¡¾ ÝÉ¢Âõ ¬Ìõ.

2205
9ாிய நனவா- இத8ண ேபாத-
9ாிய கனவா- அக8ண ேபாத-
9ாிய< +=%தி விேயாம- 9ாிய-
9ாிய- பரெமன% ேகாறி- தாேன. 19

2205: ÐâÂò¾¢ø ¿É× Ó¾Ä¢Â ³óÐ ¿¢¨Ä¸û.


ÐâÂò¾¢ø ¿É× ±ýÀÐ ¿ý¨Á¨Âò ¾Õõ º¢Å ¯½÷Å¢ø
¿¢üÀÐ.

ÐâÂò¾¢ø ¸É× ±ýÀÐ ¾¨ÄìÌ §Áø º£Å¨É


«ñ¼¡¸¡Âò¾¢ø «È¢ÅÐ.

ÐâÂò¾¢ø ÍØò¾¢ ±ýÀÐ ¾¨ÄìÌ §Áø ¯ûÇ ¿¢Ã¡¾¡Ã


Å¡Éò¾¢ø Å¢ÇíÌõ °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ÁÉõ
¦À¡Õó¾¢ ¯¼õ¨À Å¢ðÎ ¿¢üÀÐ.

ÐâÂò¾¢ø ÐâÂõ ±ýÀÐ ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾


§À¡Ð ¾ý¨Éô ÀÃÁ¡ö ¯½÷ÅÐ.

Å¢Çì¸õ: Íò¾¡Åò¨¾Â¢ø ¬ýÁ¡Å¢ý ¡ò¾¢¨Ã ¿¢¨Ä.


Àó¾Á¡É ¯¼¨Äì ¸¼ôÀ§¾ ¿øÄ «È¢× ±ýÚ ÌÕÅ¡ø
¯½÷ò¾ô ¦ÀüÈ À¢ý ¯½÷× ¦¾¡ñ¨¼Â¢ø þÕóÐ
º¢Ãº¢ý ¯û Ó¸õ À¡Ôõ. À¢ý ¯¼¨Äî ÝÆò ¦¾¡õ¨Àì
ÜÎ §À¡ýÚûÇ ÁÉ Áñ¼Äò¨¾ «È¢¾ø ¿¼ìÌõ.

¿¢Ã¡¾¡Ã ¬¸¡Âò¾¢ø Å¢ÇíÌõ °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø


ÁÉõ À¾¢×ñÎ ¯¼¨Ä Å¢ðÎ ¿¢üÌõ. ÐâÂò¾¢ø ±øÄ¡ò
¾òÐÅí¸¨ÇÔõ Å¢ðÎ ¿¢üÀÐ Àÿ¢¨Ä.

2206
அறிஅறி கிற அறி நனவா-
அறிஅறி யாைம அைடய கனவா-
அறிஅறி அIஅறி யாைம +=%தி
அறிஅறி வா - ஆன 9ாியேம. 20
2206:«¾£¾ò¾¢ø ¿É× Ó¾Ä¢Â ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¬ýÁ «ÛÀÅõ:
¬ýÁ «È¢× º¢Å «È¢Å¢ø ÜÊ «È¢Å¨¾ ¯½Õõ ¿¢¨Ä
«¾£¾ò¾¢ø ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¡Ìõ.

«í¹Éõ «È¢Ôõ «È¢× «È¢Ôõ þÂøÒ Á¼í¸¢î º¢ó¾¨É


¿£í¸¢Â¢ÕôÀÐ «¾£¾ò¾¢ø ¸É× ¬Ìõ.

¬ýÁ «È¢× º¢Å «È¢Å¢ø «¼í¸¢ «È¢Å¨¾ Å¢ðÎ «Ð§Å


¾¡É¡ö ¿¢üÀÐ «¾£¾ò¾¢ø ÍØò¾¢Â¡Ìõ.
¾ý «È¢× §ÅÈ¡¸ þýÈ¢ þ¨È «È¢Å¡¸§Å ¬Ìõ §À¡Ð
«¾£¾ò¾¢ø ÐâÂõ ¬Ìõ.

2207
தா எ# - ஆயவ ஐ-மல- தாவி
ஞான- தன9( வாகி நய1தபி
தாஎ# மாBெநறி நிற9 தாவி
ேம!ந1த< , க- அைவவண- ேம?ேட. 21

2207: ¬ýÁ¡ «¨¼Ôõ §ÁÄ¡É À¾ ¿¢¨Ä:


ÀḡÂõ §À¡ø ±íÌõ Å¢ÇíÌõ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼ó¾Åý
³óÐ ÁÄí¸Ç¢ø þÕóÐõ Å¢ÎÀðÎ »¡É§Á ¾ý ÅÊÅ¡öî
º¢Åò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ «¨¼ó¾Åý. «Åý ¾¡ý ±íÌõ ¿¢ü¸¢È
þÂø¨ÀÔõ Å¢ðÎ §ÁÄ¡ö Å¢ÇíÌõ Ññ¨Á ¿¢¨Ä¡É
À¢Ã½Å ¯¼¨Ä ±öÐÅ¡ý.

2208
ஐஐ19- ஆ -ஓ ஐ19- நனாவினி!
எB- நன கன +=%தியா-
ெமB-பி , க8- ெமBப தி மாைய
ஐய8- தாஅவ அ%9ாி ய%தேன. 22
2208: þÐŨà ¯¨Ãò¾¨Å:
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùû þÕÀò¨¾óÐ ¿£í¸¢Â §À¡Ð
º¡ì¸¢ÃÓõ, ¬Ú ¿£í¸¢Â §À¡Ð ¸É×õ, ³óÐ ¿£í¸¢Â §À¡Ð
ÍØò¾¢Ôõ ÓÊ×Úõ. þ¨Å§Â ¿ÉÅ¢ø ¿É× ¸É× ¯Èì¸õ
¬Ìõ. À¢ýÒ àÄÓõ, ÝìÌÁÓõ Íò¾Á¡¨Â¢ġõ. «ò
Ðâ ¿¢¨Ä¢ø ¾òÐÅí¸ÙìÌò ¾¨Ä¨Á ¾¡íÌÀÅÉ¡öò
¾¡ý «ÅÉ¡ö ¿¢üÀ¡ý.

2209
ஈெத அறி1தில இ%தைன கால8-
ஈெத அறி1தபி ஏ9- அறி1திேல
ஈெத அறி- அறிைவ அறி1தபி
ஈெத அறி- இய!ைட ேயாேன. 23

2209: à «Åò¨¾¨Âò ¾Å¢Ã «¨¼Âì ÜÊÂÐ §ÅÚ


þø¨Ä.
þó¾ ¯ñ¨Á¨Â þùÅÇ× ¸¡Äõ ¿¡ý «È¢ÂÅ¢ø¨Ä.
þ¨¾ ¯½÷ó¾ À¢ýÒ §ÅÚ «È¢Å¾üÌ ±Ð×õ þø¨Ä.
«¸ñ¼ ÅÊÅ¡É º¢Å§Á Ó¾ø ±ýÚõ, «·Ð «È¢×ìÌõ
«È¢×ÕÅ¡Ìõ ±ýÚõ «È¢ó¾ À¢ýÒ þÐ ¾¡ý ¿¡õ
«¨¼Âò¾ì¸ §ÀÚ ±ýÚ «È¢ó¾ þÂøÒ ¯¨¼ÂÅý
¬§Éý.

2210
உயி உயி ராகி உ(வாB அ(வாB
அய!ண வாகி அறிவாB< ெசறிவாB
நய ச%தி- நாத உலகாதி
இயபிறி எ!லா- இ(7ட மாேம. 24
2210: º¢Åý ºò¾¢Ô¼ý ÜÊ «ÕûÅ¡ý.
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¯Â¢ÕìÌ ¯Â¢Ã¡¸¢Ôõ ¯ÕÅÁ¡¸¢Ôõ «ÕÅ
Á¡¸¢Ôõ «ÂÄ¡¸¢Ôõ «ÂĢĢÕóÐ ÜÎõ ¦À¡ÕÇ¡¸×õ
±ùÅ¢¼òÐõ ¿¢¨Èó¾ ¦À¡ÕÇ¡¸×õ Å¢ÕõÒõ ºò¾¢Â¡¸×õ
¿¡¾É¡¸×õ ¯Ä¸õ, ¯¼õÒ, ¸ÕÅ¢ ±ýÀÉÅü¨È ºò¾¢
§Â¡Î ÜÊ þÂ측ŢÊø «¨Å «¨ÉòÐõ «ï»¡Éò¾¡ø
«È¢× ¦ÀÈ¡Ð §À¡Ìõ.

2211
ச%தி இராக%தி! தாந! உயிராகி
ஒ%9றி பாச மல-ஐ1ேதா ஆறா
த%9வ ேபத- சைம%9 க(வி-
ைவ%தன ஈச மல-அ மாேற. 25

2211: þ¨ÈÅý ¦¾¡ýÚ ¦¾¡ð§¼ ¬ýÁ¡ì¸¨Çô ÀüÈ¢Â


ÁÄÁ¡ÉÐ ¿£íÌõÀÊ ¬ýÁ¡ì¸û Á£Ð ¨Åò¾ «ÕÇ¡ø,
ºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢ «ÅÙìÌ ¯Â¢Ã¡ö Å¢Çí¸¢, À¡ºò¨¾
Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ³óÐ ÁÄì Üð¼ò¨¾Ôõ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅ
§À¾í¸¨ÇÔõ À¨¼ò¾¡ý. «Åü¨È «ÛÀÅ¢ôÀ¾üÌâÂ
¯û¸ÕÅ¢Ôõ ÒÈì¸ÕÅ¢Ôõ ¯Â¢Õ¼§É ÜðÊ ¨Åò¾Éý.

2212
சா கிரா தீத%தி! ஆணவ- தEைம
சா கிரா தீத- 9ாிய%தி! தாEற<
சா கிரா தீத%தி! ஆணவ- தாவிடா<
சா கிரா தீத- பரஉைம த# ேம. 26
2212: ¬½Åò¾¢ý ÅÄ¢¦¸ð¼¡ø º¢Åý «Õû ¿¢¨Ä ¦ÀÚõ.
º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ò¾¢ø ¬½ÅÁÄÓõ ¾ý ¯ñ¨Á ±ýÈ ¬ýÁ¡
×õ ¯ûÇÉ. º¡ì¸¢Ã¡¾£¾òÐô ¦À¡Õó¾¢Â ´Ç¢Â¢ø ¬ýÁ¡
§ºÃ, º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¬½ÅÁÄõ ¿£í¸ô
¦ÀüÚò ¾¢ÕÅÕ¨Çô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÈ¡ø ÀÃò¾¢ý ¯ñ¨Á
þÅ÷¸Ç¢¼õ ¾í¸¢ ¿¢¨ÄìÌõ.

2213
மல கல பாேல மைற1த9 ச%தி
மல கல பாேல மைற1த9 ஞான-
மல கல பாேல மைற1தன தா;
மல கல அறா! மதிெயாளி யாேம. 27

2213: Á¾¢ Áñ¼Ä ´Ç¢ ¦ÀüÈ¡ø º¢Åô§ÀÚ ¸¢ðÎõ.


¬ýÁ¡×¼ý ÁÄõ ¸Äó¾¢ÕôÀ¾¡ø º¢Å ¾òÐÅõ Å¢ÇíÌõ
Á¡Á¡¨Â Á¨ÈóÐûÇ¡û. ÁÄò¾¢ý ¸ÄôÀ¡§Ä ¦¾Ç¢Å¡É
»¡Éõ Å¢Çí¸Å¢ø¨Ä. ÁÄò¾¢ý ¸ÄôÀ¡§Ä º¢ÅÛõ Á¨Èó
¾¢Õó¾¡ý. ¬ýÁ¡Å¢¼õ ¦À¡Õó¾¢Â ÁÄìÌüÈõ «¸ýÈ¡ø
Íò¾ Å¢ò¨¾ Å¢ÇíÌõ Á¾¢ Áñ¼Äõ ´Ç¢¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ.

2214
திைக கிற சி1ைத சி#க#க 7
நைக கிற ெநG+ நாி 4 நா
வைக கிற ெநGசிE ஆைன க ஐ19
பைக கிற ெநG+ பா?ர டாேம. 28
2214: ÁÉõ ÒÈò¾¢Öõ §À¡Ìõ «¸ò¾¢Öõ §À¡Ìõ.
¿ý¨Á ¾£¨Á ±ýÀÉÅü¨Èô À¢Ã¢òÐ «È¢Â þÂÄ¡¾ º¢ó¨¾
¢ø ¸¡Áõ, ¦ÅÌÇ¢, ÁÂì¸õ ±ýÛõ ãýÚ º¢í¸í¸û þÕì
¸¢ýÈÉ. Å¢¼Âí¸¨Ç Á¸¢úԼý §À¡öô ÀüÈ¢ Åﺸ
Á¡ö «Åü¨È «¨¼Ôõ ÓÂüº¢Â¢ø ®ÎÀÎòÐõ ÁÉõ,
º¢ò¾õ, Òò¾¢, «¸í¸¡Ãõ ±ýÛõ «ó¾ì¸Ã½í¸Ç¡¸¢Â
¿Ã¢ìÌðʸû ¿¡ýÌ ¯ûÇÉ. ¦ÅÇ¢ô¦À¡Õ¨Ç «ÛÀÅ¢ì
Ìõ ӨȢø Ũ¸ÀÎò¾¢ «ÛÀÅ¢ì¸ ÓÂÖõ ¸ñ, ¦ºÅ¢,
ãìÌ, Å¡ö, ¦Áö ±ýÛõ ¦À¡È¢¸Ç¡É ¡¨Éì ¸ýÚ ³óÐ
¯ûÇÉ. ¦ÅǢ¢Öõ ¯û§ÇÔõ ¦ºÖòи¢ýÈ þÕ
¾ý¨Á¸û ÁÉòÐìÌ ¯ñÎ.

2215
கத பதிென கக6- ேபாக<
சிதறி எ=1திG சி1ைதைய நீ(-
வித படா8ன- ெமBவழி நிறா!
அதிர வ(வேதா ஆைன- ஆேம. 29

2215: º¢ÅÉÕû ¸¢ðÎõ ÅÆ¢.


ÀòÐ Å¡Ôì¸Ùõ, ÒâÂð¼¸Óõ ¦À¡Õó¾¢Â ¯¼õÒ ¦ÅÇ¢
Ôĸ¢ø Å¢ÕõÀ¢î ¦ºøÄî º¢¾ÚñÎ ±Øõ ¯ûÇò¨¾,
¿£í¸û «ôÀÊì §¸Î «¨¼óÐ ¯¼õÒ «Æ¢Ôõ Óý
þ¨ÈÅ¨É «¨¼Ôõ ¯ñ¨Á ¦¿È¢¨Âô ÀüÈ¢ ¿¢ýÈ¡ø
§Á§Ä ¸ñ¼ À¾¢¦ÉðÎõ «¾¢÷¨Â «¨¼Â ´ôÀ¢øÄ¡¾
¬ýÁ¡Å¢ý ¾¨ÄÅý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý.

2216
நனவக% ேதெயா( நாைல19- Pட
கனவக% ேதஉ கரண#க ேளா
8னவக% ேதநி உதறி 
நிைனவக%9 இறி< +=%திநி றாேன. 30
2216: ¿¢ýÁÄ ÍØò¾¢ ¦À¡ÕóÐõ Å¢¾õ.
¿ÉÅ¢ø »¡§Éó¾¢Ã¢Âõ ¸ý§Áó¾¢Ã¢Âõ ±ýÛõ ÀòÐõ
«ÅüÈ¢ý ¦ºÂø¸û ÀòÐõ ¿£í¸ì ¸ÉÅ¢ø ÒÌóÐ «ó¾ì
¸Ã½í¸Ù¼ý Óý ã¨Ç¢ĢÕóÐ º¢ó¾¢ôÀ¨¾Ôõ ÁÈóÐ
¯ûÇõ ±ýÛõ ÁÉ Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢¨Ä¦ÀüÈ¡ø ¿¢¨É×õ
þøÄ¡Áø ¬ýÁ¡ ¿¢ýÁÄ ÍØò¾¢Â¢ø (¯Èì¸ò¾¢ø) ¦À¡Õó
Ðõ. þó¿¢¨Ä º¢Ãº¢ý §Áø §À¡Å¾¢ø «¨ÁÔõ. þ¨¾
"«È¢Ð¢ø" ±ýÀ÷.

2217
நிறவ ஆசா நிக:9ாி ய%தனாB
ஒறி உலகி நியமாதிக உ <
ெச 9ாியாதீ த%ேத சிலகால-
நி பரனாB நிமல னாேம. 31

2217: ÌÕÅ¢ý «ÕÇ¡ø ÐâÂõ, Ð⡾£¾õ ²üÀÎõ.


¿¢ýÁÄ ¯Èì¸ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¬ýÁ¡ ÌÕÅÕÇ¡ø
Ðâ¡Åò¨¾Â¢ø ¦À¡Õó¾¢, ¯Ä¸¢ø ¿¢ÂÁõ, ¾¡Ã¨½,
¾¢Â¡Éõ ӾĢ ¿¢¨Ä¸¨Çô ¦ÀüÚò Ð⡾£¾ò¾¢ø
Ð⡾£¾Á¡É ºÁ¡¾¢ ¿¢¨Ä¢ø ÜÊî º¢Ä ¸¡Äõ ¾í¸¢î
¦ºýÚ, ÀÃý ±ýÈ ¦À¨Ãô ¦ÀüÚ ÁÄ ¿£ì¸õ ¦ÀüÈ
à ¬ýÁ¡Å¡Ìõ.
2218
ஆனஅI ஈச அதீத%தி! வி%ைதயா%
தாஉல உ சதாசிவ மாச%தி
ேமனிக ஐ19-ேபா! வி< சிவமாகி
ேமான- அைட1ெதாளி 7ல% னாேம. 32
2218: ÀÃý ¿¢¨Ä¨¼ó¾ ¬ýÁ¡ º¢ÅÁ¡ö Å¢ÇíÌõ.
Àÿ¢¨Ä¨Â «¨¼ó¾Åý ±øÄ¡ «È¢×õ ¦ÀüÚ «¨ÉòÐ
¯ÄÌõ ´Õ §ºÃ «ÛÀÅ¢òÐ º¾¡º¢ÅÁ¡É ¦ÀÕ¨ÁÔûÇ
ºò¾¢Â¢ý ¾¢Õ§ÁÉ¢Â¡É ³óÐõ §À¡ö «Åü¨Èì ¸¼ó¾
º¢ÅÁ¡öô À¢Ã½Å ¯¼¨Ä «¨¼óÐ ÍÂõÀ¢Ã¸¡º ´Ç¢Â¡ö
Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2219
மடல- 7றிE மாயந நாடைன
கெகா உேள க(தி கழிகிற
விடவ தாமைர ேமெலா - கீழாக
அட8- தானாB அக%திE ஆேம. 33

2219: ÓõÁñ¼Äí¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ ¿¢Ã¡¾¡Ãõ ¦ºýÈ §À¡Ð


±øÄ¡õ ´Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ.
¯¼Öû ¯ûÇ ¾¢í¸û »¡Â¢Ú «ì¸¢É¢ ±ýÛõ ãýÚ
Áñ¼Äí¸Ùû Á¡Âò¨¾î ¦ºö¸¢ýÈ ¦ÀÕÁ¡¨Éì ¸ñÎ
¯û§Ç ±ñ½¢ ¿£í¸¢ ÁÄ÷óРŢÇíÌõ º¸ŠÃ¾Çò ¨¾ì
¸¼óÐ §Á§Ä §À¡É §À¡Ð «ñ¼õ ¡×õ ¾¡É¡¸§Å
¯ûÇò¾¢Ûû Å¢ÇíÌõ.

2220
ேபாதறி யா9 ல-பின ளின-
மா9 அறி யாவைக நி மய#கின
ேவ9அறி யாவண- நிறன எ-இைற
,தறி வா(<சி ,4நி றாேர. 34
2220: À¢Ã½Å §Â¡¸¢Â÷ þ¨ÈÅ¨É ¯îº¢Â¢ø ±ñ½¢ò
¾¢¨ÇôÀ÷.
»¡§Éó¾¢Ã¢ÂÁ¡¸¢Â ÀȨŸû ¾í¸ÙìÌ ´Ç¢ ÅÕõ
þ¼ò¨¾ «È¢Â¡Ð ¾¢¨¸ò¾É. º£ÅÉ¢ý §¿¡ì¸õ «¸ñ¼ò
¾¢ø À¾¢Â¡¨Á¡ø ¾¢ÕÅÕû ºò¾¢ þÅÃÐ «È¢Â¡¨Á¨Â
§¿¡ì¸¢ ¯¾Å¢ ¦ºö þÂÄ¡Áø ÁÂí¸¢ ¿¢ýÈÉû. þ¨ÈÅ
É¡É º¢Åý þò¾¨¸Â «È¢Â¡¨ÁÔ¨¼§Â¡¨Ã Á¡üÈ¢ÂÕÇ
Ũ¸ «È¢Â¡Ð ¯¾Å¢ ¦ºö¡Р¿¢ýÈÉý. ¬É¡ø
¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ó¾ À¢Ã½Å §Â¡¸¢Â÷ ¾ÁÐ º¢Ãº¢ø
«¸Ä¡Ð º¢Åò¨¾ò ¿¢¨ÉóÐ ¾¢¨Çò¾É÷.

2221
க(%தறி19 ஒப9 கட8- ஆ#ேக
ெபா(1தறி1 ேதவ னாபதி நா4%
தி(%தறி1 ேதமி ேதவ பிராைன
ப(%தறி1 ேதமன- மனிநி ேறேன. 35

2221: ¿Å¸ñ¼í¸¨Ç Á¡üÈ¢ô À¨¼ì¸ò ¦¾Ã¢ó¾À¢ý º¢Åý


ÁÉò¾¢ø ¿£í¸¡¾¢Õó¾¡ý.
º¢Åõ Å¢ÇíÌõ Ññ¨Á¨Â «È¢óÐ ãÄ¡¾¡Ãõ ӾĢ ¬Ú
¬¾¡Ãí¸Ùõ ¸¾¢ÃÅý, ¾¢í¸û, «ì¸¢É¢ ¬¸¢Â ãýÚ
Áñ¼Äí¸Ùõ §º÷óÐ ´ýÀÐ À¢Ã¢×¸Ùõ ¯¼Öû ¦À¡Õó
ÐŨ¾ «È¢ó§¾ý. ÒÅÉí¸û ±øÄ¡ÅüÚìÌõ¾¨ÄÅÉ¡É
ÀÃõ¦À¡Õ¨Ç ¿¡Ê ´ýÀÐ Áñ¼Äí¸¨ÇÔõ ÒÄý ÅÆ¢
§À¡¸¡Áø ¾¢Õò¾¢ «¨Áò§¾ý. º¢Å¨É ¯ûÇò¾¢ø
ÅÕÅ¢ì¸ «È¢ó§¾ý. «Åý ±ý ÁÉò¨¾§Â ¦À¡Õó¾¢
¿¢¨Ä¡ö ¿¢ýÚ Å¢ð¼¡ý.

2222
ஆன விள ெகாளி C- அவ என%
தான விள ெகாளி யா-7ல சாதன%9
ஆன விதி7ல% தான%தி! அIவிள
ஏைன மதிமட ல-ெகா எாிேம. 36
2222: «ì¸¢É¢ Áñ¼Ä ´Ç¢¨Âî ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢Â¡ö
Á¡üÚ¾ø:
¯Ä¸ò¾¢ø ¯ûÇ Å¢Ç쨸 ±ñ¦½ö Å¡÷òÐò ¾¢Ã¢Â¢ðÎò
àñÎÀÅÉ¢ý ¦ºÂ¨Äô §À¡ýÚ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ
«ì¸¢É¢ Áñ¼Ä ´Ç¢ ãÄ º¡¾¨É¢ɡø àñ¼ôÀÎõ.
«í¹Éõ àñ¼ôÀð¼ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ «ó¾ ´Ç¢
ÁüÈ Ýâ ºó¾¢Ã Áñ¼Äí¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¦¸¡ñÎ
§À¦Ã¡Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ.
º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ Á¾¢ Áñ¼Äò¨¾ ´Ç¢ ¦ÀÈî
¦ºöžüÌâ ¦¿È¢ ãĺ¡¾Éõ. ãĺ¡¾¨É ¦ºöÐ
«ì¸¢É¢ Áñ¼Ä ´Ç¢¨Âî ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢Â¡¸ Á¡üÈ
§ÅñÎõ.

2223
உநா- ஐவ மைட ஓ9#கிய
விநாட நிற ெவளிைய வினறி!
அணா19 பா%9ஐவ )4ய ச1தியி!
கநா4 கா;- க(%த9எ றாேன. 37

2223: ¦Áöô ¦À¡Õû §¾¡ýÚõ.


¯û¿¡ð¼õ ¯¨¼Â ³õ¦À¡È¢¸¨Ç ¯¨¼ÂÅ÷ìÌ
Áñ¨¼ìÌ §ÁÄ¡¸ Å¢ÇíÌõ §ÁøÓ¸Á¡É º¸º¢Ã¾Çò¾¢ø
Å¡ý Áñ¼Äò¨¾ ¬Ã¡Â¢ý §Áø §¿¡ì¸¢Â «¸ò¾¢ø
³õ¦À¡È¢¸Ùõ ÜÊ ºó¾¢Â¢ø «Ð ¸ñ½¡ø º¢ó¨¾Â¢ø
¿¡Êì ¸¡Ïõ ¾ý¨ÁÂÐ ±ýÈ¡ý. ³õ¦À¡È¢¸Ùõ
«¼íÌõ þ¼ò¾¢ø ¸ñ½¡ø ¿¡Êì ¸ñ¼¡ø ¦Áöô
¦À¡Õû §¾¡ýÚõ.

2224
அறியாத வைற அறிவா அறிவா
அறிவா அறியாதா தனறி ஆகா
அறியா தவ%ைத அறிவாைன )4
அறியா9 அறிவாைன யாஅறிவாேர. 38
2224: ¬ýÁ¡ì¸û ÀìÌÅõ ¦ÀȧŠ«Åò¨¾¸û «¨ÁóÐ
¯ûÇÉ.
±Ç¢Â ¸ñÏìÌô ÒÄôÀ¼¡¾ ¦À¡Õ¨ÇÔõ º¢Åý
«È¢Å¡ý. º¢Åò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢ «È¢Ôõ «È¢¨Å «¨¼Â¡
¾Åý ¾ý «È¢× ¿¢ÃõÀ¢ÂÅý ¬¸ Á¡ð¼¡ý. ¿¢ÃõÀ¢Â
«È¢Å¢øÄ¡Ð ³óÐ «Åò¨¾ô ÀÎõ º£Å¨Éò ¾ý§É¡Î
§º÷òÐ «ó¾ º£Å¨É «Ð «È¢Â¡Áø ¸ñ¸¡½¢òÐ ÅÕõ
§ÀÃȢר¼Â º¢Å¨É «È¢ÀÅ÷ ¡÷?

2225
9ாிய தாிசன- ெசாேறா- விேயாம-
அாியன Cடண- அ1தண வாதி
ெபாியன கால பர-பி 9ாிய-
அாிய அதீத- அதீத%த தாேம. 39

2225: ¿¢ýÁÄ ÐâÂõ, Ð⡾£¾õ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ¦ÀÕ¨Á.


þи¡Úõ ¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãò¾¢ø Ðâ ¿¢¨Ä¨Âô ÀüÈ¢î
¦º¡ý§É¡õ. Ð⡾£¾õ ¯ñ¼¡ÅÐ «Ã¢¾¡Ìõ.
º¡ì¸¢Ãõ(¿É×), ¸É×, ÍØò¾¢ (¯Èì¸õ) ¬¸¢Â¨Å ¸Æ¢Âò
¾ì¸É. À¢ýÒ ÐâÂò¾¢ø (§ÀÕÈì¸õ) ¸¡Ä ÀÃÁ¡ÉÐ
Á¢¸ô¦Àâ ¿¢¨Ä¡Ìõ. «Ã¢Â Ð⡾£¾õ Á¢¸×õ ¸¼ó¾
¿¢¨Ä¡Ìõ. º¢Ãº¢ý §Áø º¸ŠÃ¾Ç ¦ÅǢ¢ø ¿¢¨Ä
¦ÀÚÅÐ Á¢¸ «Õ¨Á. þÐ ¸¡Äò¨¾¦ÅýÈ ÀÃÁ ¿¢¨Ä.
þÐ §¸ÅÄ ÌõÀ¸ò¾¡ø ãîÍ þÂì¸õ ¾¨¼ôÀðÎ ¿¢ýÈ
¦Àâ ¿¢¨Ä.

2226
மாையயி ேசதன மE- ப திேயா
மாையயி மற9 நீத! மாையயா-
ேகவல மா - சகலமா ேயானி
ேதா- மனித 9ாிய%9 சீவேன. 40
2226: ¿¢ýÁÄ ¿É× ¿¢¨Ä¨Â ¯üÈÅ÷ìÌô À¢ÈÅ¢ þø¨Ä.
«Íò¾ Á¡¨Â¢ø «È¢×¨¼Â ¬ýÁ¡ ÓôÀò¦¾¡ýÚ ¾òÐ
Åí¸Ç¢ø ¿¢¨Ä ¦¸¡ñÎ ¦À¡ÕóÐõ. Íò¾ Á¡¨Â¢ø «È¢×
¨¼Â ¬ýÁ¡ º¢Å¾òÐÅò¨¾ «È¢Å¾¢ø ¦À¡ÕóÐõ. ¦¾¡ñ
¨¼ìÌ §Áø À¢ÃÁÃó¾¢Ãô ҨƢø À¢Ã¡½ý ¦ºøÖõ §À¡Ð
¾¼×¾ø§À¡ýÈ ¯½÷× ²üÀÎõ. þù×ñ¨Á¨Â «È¢Â¡¾
º¸Ä÷ §¸Ä¡Åò¨¾¨Âî §º÷óÐ ÀÄ §Â¡É¢¸Ç¢ø ÒÌóÐ
ÅÕóÐÅ÷. Íò¾ Á¡¨ÂÔû ¦À¡Õó¾¢ÔûÇÅ÷ ¿¢ýÁÄò
ÐâÂò¨¾ì ¸ñ¼ º£ÅÉ¡Å¡÷.

7.§¸ÅÄ º¸Ä Íò¾õ.


§¸ÅÄÁ¡ÅÐ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸§Ç¡Î ܼ¡Ð ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä.
º¸ÄÁ¡ÅÐ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸§Ç¡Î ÜÊ ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä.

2227
தைன அறி+%த தேகவ லதாE-
பின- உறநிற ேபத சகலE-
மனிய ச%தச% 9<சத ச%9ட
9னவ த%த- ெதாழி!க வாகேவ. 1

2227: ¬ýÁ¡ ÀìÌÅòÐìÌ ²üÈ ãýÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¿¢üÈø.


¾ý ¯ñ¨Á¨Â «È¢ó¾ Íò¾Ûõ, ¾¡ý ´ý¨ÈÔõ
«È¢Â¡Áø ¸¢¼ìÌõ §¸ÅÄÛõ, þÅ÷¸ÙìÌ §ÅÈ¡É
ÀÄŨ¸ôÀð¼ ÀâÀ¡¸õ ¯ûÇ º¸ÄÛõ ӨȧÂ
ºò¨¾Ôõ, «ºò¨¾Ôõ, º¾ºò¨¾Ôõ ¯¼É¡¸ò ¾ò¾õ
«È¢×ìÌõ ¾¢ÈÛìÌõ ²üÀô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ÷.

2228
தாேன தன பைகவE- நடாE-
தாேன தன ம ைம- இ-ைம-
தாேன தாெசBத விைனபய 9BபாE-
தாேன தன % தைலவE- ஆேம. 2
2228: ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý Å¢¨É¸ÙìÌ ²üÀ «ÛÀÅõ ÀÂý
«¨Á¾ø.
¾ÉìÌô À¨¸ÅÛõ ¿ñÀÛõ ¾¡§É ¬Å¡ý. «í¹Éõ
¾ÉìÌ ¯Ã¢Â ÁÚ¨Áô ÀÂÛõ þõ¨Áô ÀÂÛõ ¾ýÉ¡§Ä
¬Ìõ. ¾¡ý ¦ºö¾ Òñ½¢Â À¡Åî ¦ºÂø¸Ç¢ý À¨É
«ÛÀÅ¢ôÀÛõ ¾¡§É ¬Å¡ý. ¾¡§É ¾ÉìÌò ¾¨ÄÅÛõ
¬Å¡ý.

2229
ஆ8யி ேகவல- மாமாைய யிநட19
ஆ-உயி மாைய எறிப அறி
காமிய- மாேமய 8-கல வாநிப%
தா-உ பாச- சகல%9 ஆேம. 3

2229: ¬ýÁ¡ º¸Ä ¿¢¨Ä «¨¼¾ø.


¸ÕÅ¢¸Ù¼ý ÜÊô À¢ÈôÒìÌ Å¡Ã¡¾ §¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø
¸¢¼ìÌõ ¯Â¢÷ Íò¾Á¡¨Â¢ø ¦À¡Õó¾¢, À¢ý ÀìÌÅÁ¡¸¢ýÈ
¯Â¢÷ Á¡¨Â¢ý ¦¾¡¼÷À¡ø Å¢Çì¸õ ¦ÀÈ «È¢×üÚ,
Óó¨¾Â Å¢¨É¸Ùõ «Åü¨È «¨¼Å¾üÌ⨟Ùõ
¦ÀüÚò ¾¡õ «¨¼ó¾ À¡ºò¾¡ø º¸Ä ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ.

2230
சகல அவ%ைதயி! சா1ேதா சகல
க/- மல-7 வைக- ண1ேதா
நிகாி! மலேராமா! நீப! ேதவக
நிக:நர சீட- அ1த8- ஆேம. 4
2230: º¸Ä÷ þÂøÒ.
º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø ¸ÕÅ¢¸Ù¼§É Åó¾Å÷ º¸Ä÷ ¬Å÷.
«Å÷¸û ¬¸Áí¸Ç¡ø ¦º¡øÄô¦ÀÚõ ¬½Åõ, ¸ýÁõ,
Á¡¨Â ±ýÛõ ãýÚ Å¨¸Â¡É ÁÄí¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢
ÂÅ÷¸û. ¿¢¸÷ þøÄ¡¾ ¿¡ýÓ¸ý, ¾¢ÕÁ¡ø Ӿġ¸×ûÇ
§¾Å÷¸û þó¾ ¯Ä¸¢ø Å¡Øõ Áì¸û ÒØ ®È¡¸î º¸Ä÷
¬Å¡÷.

2231
தாவிய மாையயி! த# - பிரளய-
ேமவிய மற9 உட-பாBமி ளன
ஓவ! இல கண ஒறிய சீகட
ஆவயி Oெற உ(%திர ராேம. 5

2231: À¢ÃÇ¡¸Ä÷.
«Íò¾ Á¡¨Â¢ø ¾í¸¢Â¢ÕìÌõ À¢ÃÇ¡¸Ä÷ ¦À¡Õó¾¢Â
«ó¾ «Íò¾ Á¡¨Â§Â ¯¼õÀ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÁüÈ Á¡§Â
Âí¸¨Ç Å¢ð¼ ¾ý¨ÁÔ¨¼ÂÅáÅ÷. «Å÷¸û º¢Åò§¾¡Î
¦À¡Õó¾¢Â º£¸ñ¼Õõ áü¦ÈðÎ ¯Õò¾¢Ã÷¸Ùõ
¬Å¡÷¸û.
À¢ÃÇ¡¸Ä÷ ¬½Åõ, Á¡¨Â ±ýÈ þÃñ¨¼Ôõ
¯¨¼ÂÅ÷.

2232
ஆகிற ேகவல%9 ஆணவ%9 ஆனவ
ஆகிற வி%ேதச ரா-அன1 தாதிய
ஆகிற எம எ=ேகா4 ம1திர
ஆகிற ஈச அேநக(- ஆேம. 6
2232: ŢﻡɸÄ÷.
¬½Å ÁÄõ ´ý¨È ÁðÎõ ¯¨¼ÂÅ÷ ŢﻡɸÄ÷.
þÅ÷ §ÀÃȢŢÉ÷. ŢﻡɸÄ÷ «Éó¾÷, ÝìÌÁ÷,
º¢§Å¡ò¾Á÷, ²¸§¿ò¾¢Ã÷, ²¸Õò¾¢Ã÷, ¾¢Õã÷ò¾¢, º£¸ñ¼÷,
º¢¸ñÊ ±ýÈ «ð¼ Å¢ò¾¢§ÂºÕõ, ºô¾§¸¡Ê Á¸¡ Áó¾¢Ã÷
¸Ùõ, Á󾢧ú÷ ÀÄÕõ ŢﻡɸÄ÷ ¬Å÷. þÅ÷ àÂ
Å¢ò¨¾ìÌ §Áø ¯ûÇÅ÷. º£Å÷¸ÙìÌò ¾Û¸Ã½õ
ÒÅÉõ §À¡¸õ À¨¼ôÀÅ÷. Áó¾¢Ãí¸û ÀÄ. «¾É¡ø
Á󾢧ú÷¸û ÀÄ÷.

2233
ஆ-அவ ாி!சிவ னாஅ( ெப ேளா
ேபா-மல1 தனா! க:வி19 நாத-வி
ஒ-மய மாகி ஒ#க? நிமல-
ேதா-அ - +%த அவ%ைத% ெதாழிேல. 7

2233: ŢﻡɸÄâø ÀìÌÅõ ¯¨¼ÂÅ÷ Å¢óÐ


¿¡¾í¸¨Çì ¸¼óÐ º¢Åòмý ÜÎÅ÷.
ŢﻡɸÄâø Á¢ì¸ ÀìÌÅò¨¾ô ¦ÀüÚî º¢Åò¾¢ý
«ÕÙìÌô À¡ò¾¢Ãõ ¬ÉÅ÷, ÅÄ¢¨Á ´Îí¸¢ô §À¡Ìõ
¬½Å ¸¡Ã¢ÂÁ¡É Å¢óÐ ¿¡¾í¸¨Çì ¸¼óÐ À¢Ã½Å
ÅÊÅ¡É º¢Åò¾¢ø þÄÂÁ¡Å÷. «í¹ÉÁ¡¾Ä¡ø ÁÄì
ÌüÈõ «üÈ Íò¾ ¿¢¨Ä¨Â ±öÐÅ÷.

2234
ஒாிE- 7வைக நா!வைக -உள
ேதாி! இைவேக வல-மாைய ேசஇ<ைச
சாஇய லாயைவ தாேம தணபைவ
வாாிைவ%9 ஈச மல-அ % தாேன. 8
2234: ŢﻡɸÄ÷ìÌ þ¨ÈÅý «ÕûÅ¡ý.
À¢ÃÇ¡¸Äâø ¬ýÁ¡ì¸û ¯ò¾Á, Áò¾¢Á, «¾Á ¿¢¨Ä¢ø
ãýÚ Å¨¸Â¡¸×õ ŢﻡɸÄâø ¯¼Ö¼ý ÜÊ þÕó¾
§À¡§¾ º¢Åò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢Â º£Åý Óò¾Ã¡¸×õ, ¯¼¨Äô
À¢Ã¢ó¾ À¢ýÒ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢Â ¯ò¾Á, Áò¾¢Á, «¾Á
¿¢¨Ä¨¼ó¾ ¿¡ýÌ Å¨¸Â¡¸×õ ¬ýÁ¡ì¸û ¯ûÇÉ.
þó¾ ¬ýÁ¡ì¸û Á¡¨ÂÔ¼ý ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÕôÀò¨¾î º¡÷
¸¢ýÈ ¾ý¨Á¡ø ¬É¨Å. ±ýÈ¡Öõ þó¾ ¬ýÁ¡ì¸û
ÀìÌÅõ «¨¼ó¾ §À¡Ð þ ӾĢ¨Š±øÄ¡õ ¾¡§Á
¿£íÌõ. «ó¿¢¨Ä¢ø þ¨ÈÅý «Õ¨Çì ÜðÊ ÁÄò¨¾
¿£ì¸¢ÂÕǢšý.

2235
ெபாBயான ேபாதா1த- ஆறா - விடக
எBயாைம நீ#கேவ எBதவ தானாகி
ெமBயா- சராசர மாBெவளி தE
எBதாம! எB9-+% தாவ%ைத எபேத. 9

2235: ÀæÅǢ¢ø ¸Äó¾¢ÕìÌõ ¿¢¨Ä Íò¾õ.


¿¢¨Ä þøÄ¡¾ Áñ Ó¾ø ¿¡¾õ þÚ¾¢Â¡ÔûÇ ÓôÀò¾¡Ú
¾òÐÅí¸Ç¢ý «È¢¨ÅÔõ Å¢ðÎ ¿£í¸¢ «ÅüÚû ÀüÚ
º¢È¢Ðõ þøÄ¡Ð ¿£í¸§Å ±ö¾ô ¦ÀÚõ ¦À¡ÕÇ¡É º¢Å§Á
¾¡É¡¸¢, ¿¢ò¾¢ÂÁ¡ö ºÃõ, «ºÃõ ±É ±íÌÁ¡öô ÀæÅÇ¢
ÔûÙõ ¸ÄóÐ ¦ºýÚ «¨¼Â¡Áø ¾¡§É ÅóÐ «¨¼Ôõ
¿¢¨Ä Íò¾¡Åò¨¾ ¬Ìõ.

2236
அனாதி ப+வியா%தி யா - இவைன
அனாதியி! வ1த மல-ஐ1தா! ஆ4
அனாதியி! ேகவல- அ<சக ல%தி
அனாதி பிறற< +%த%9 ஆ ேம. 10
2236: þ¨ÈÅý ¬ýÁ¡¨Åò à ¿¢¨ÄìÌ «¨ÆòÐî
¦ºøÄø.
¦¾¡ýÚ ¦¾¡ð§¼ ÀÍ ¾òÐÅò¾¢ø ¸ðÎôÀðÊÕìÌõ
¬ýÁ¡¨Å, þ¨ÈÅý «É¡¾¢ ¡ÔûÇ ¬½Åõ, ¸ýÁõ,
Á¡¨Â, Á¡§ÂÂõ, ¾¢¦Ã¡¾¡Â¢ ±ýÈ ³óÐ ÁÄí¸Ç¢ø
ÅÕóÐõÀÊ ¦ºöÐ - «É¡¾¢Â¢ø þÕó¾ §¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢
É¢ýÚõ ¿£ì¸¢î º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾î ¦ºöÐ ¦¾¡ýÚ
¦¾¡ðÎô ÀüÈ¢ ÅÕõ À¢ÈÅ¢¨Â þ¨ÈÅý ¿£ì¸ «ó¾
¬ýÁ¡ à¿¢¨Ä¨Âô (Íò¾¡Åò¨¾¨Âô) ¦À¡Õó¾¢ÂÅý
¬Å¡ý.

2237
அ1தர- +%தாவ% ைதேக வல%தா
த1ேதாத- +%தேக வல%தற தபர%
திபா! 9ாிய% திைடேய அறிற%
தபா! தைனயறி த%9வ1 தாேன. 11

2237: º¢Åõ ±ýÈ ¦À¡Õ¨Ç «È¢ÀÅý.


»¡Éõ ÀüÈ¢ô ÀæÅÇ¢¨Âî ¦ºýÚ «¨¼ó¾Å÷ ¾õ Íò¾
§¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø ¸¼ó¾ ¾üÀà º¢Åò¾¢¼õ Íò¾ ÐâÂò§¾ ¾õ
«È¢× ¦À¡Õó¾ ¬ýÁ¡Å¡É ¾ýÉ¢¼õ º¢ÅÁ¡¸¢Â
¦À¡Õ¨Ç «È¢Ôõ ¯ñ¨Á¡ÉÅý.
(Ðâ ¿¢¨Ä: ¬ýÁ¡ º¢Åò¨¾ «¨¼óÐ º¢Åò§¾¡Î þÄÂõ
«¨¼Â¡ÁÖõ «§¾ ºÁÂõ ÁÄò¨¾ô ÀüÈ¢ ¿¢øÄ¡ÁÖõ
þÕìÌõ ¿¢¨Ä Ðâ ¿¢¨Ä.)

2238
ஐ ஐ19 ஒ# - ஆமாவி! ஆமா-
ெமBக +%த அவ%ைதயி! Pடா -
9BயஅI வி%ைத 8த7 - ெதா!ச%தி
ஐய சிவச%தி யா-ேதாற- அIவாேற. 12
2238: Íò¾¡Åò¨¾Â¢ø ¾òÐÅí¸û ´ÎíÌõ ¿¢¨Ä.
¿¢Äõ Ó¾ø ÒÕ¼ý ®È¡É þÕÀò¨¾óÐ ¾òÐÅí¸Ùõ
¬ýÁ¡Å¢ø ´ÎíÌõ. ¬ýÁ¡×õ à¿¢¨Ä «¨¼óÐ ¾ý
¯ñ¨Á¨Â ¯½÷óРţ𨼠«¨¼Ôõ. º¢Å ¾òÐÅò¾¢ø
¯ûÇ Íò¾ Å¢ò¨¾, Á§¸ÍÃõ, º¡¾¡ì¸¢Âõ ±ýÛõ ãýÚõ
ÀƨÁÂ¡É ºò¾¢Â¢Öõ ³ÂÉ¡É º¢Åò¾¢Öõ ´ÎíÌõ.
À¨¼ôÒ Ó¨È¢ø º¢ÅÉ¢¼Á¢ÕóÐ ºò¾¢Ôõ À¢È×õ
«í¹É§Á §¾¡ýÚõ.

2239
ஐஐ19- ஆமாவி! ஆேறா அட#கி-
ெமBகட ேம!7 - ேமெமB ேயாக%தி!
ைககட ச%தி சிவபாக% ேதகாண
எB- ப4யட# - நாேல: எBதிேய. 13

2239: ¬ýÁ¡ Íò¾ ¿¢¨Ä¢ø ÓôÀòÐ ¿¡ýÌ ¾òÐÅí


¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ º¢Åý ºò¾¢Ôû ¦À¡Õó¾¢ Å¢Çí̾ø.
Íò¾ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ ¾òÐÅõ 24, ÒÕ¼ý 1, Å¢ò¾¢Â¡
¾òÐÅõ 6, ¬¸ 31 ¾òÐÅí¸Ùõ ¬ýÁ¡Å¢ø «¼íÌõ.
¯ñ¨Á¢ø ¸ñ¼ò¾¢ø Å¢ÇíÌõà Ţò¨¾Ôõ, ÒÕÅ
¿ÎÅ¢ø Å¢ÇíÌõ Á§¸ÍÃÓõ, ¾¨Ä Ũà ŢÇíÌõ º¾¡
º¢ÅÓõ ¬¸¢Â ãýÚõ ¯ñ¨ÁÂ¡É §Â¡¸ò¾¢ø ÍØ
Ó¨ÉìÌ §Áø Å¢ÇíÌõ ºò¾¢ º¢Å À¡¸Á¡öì ¸¡ÏõÀÊ
28 ¾òÐÅí¸Ùõ «¼íÌõ ӨȢ§Ä «¼íÌõ.

2240
ஆணவ% தாஒ அறியாத ேகவல
ேபணிய மாைய பிரளயா கலரா -
கா;- உ(வின காணாைம காபேவ
L;- சகல8 பாச8- ேகாேர. 14
2240: ŢﻡɸÄ÷, À¢ÃÇ¡¸Ä÷, º¸Ä÷.
¬½Å ÁÄõ ´ýÚ ÁðÎõ ¯¨¼ÂÅáö Á¡¨Â ¸ýÁí
¸¨Ç «È¢Â¡¾Å÷ ŢﻡɸÄ÷ ¬Å¡÷. ¬½Åõ, Á¡¨Â
¬¸¢Â þÕ ÁÄí¸¨ÇÔõ ¯¨¼ÂÅ÷ À¢ÃÇ¡¸Ä÷ ¬Å¡÷.
¸¡Ïõ ÅÊÅõ ¯¨¼ÂÅáö ¯û §¿¡ì¸õ þøÄ¡Áø
¦ÅÇ¢ §¿¡ì¸õ ¯¨¼ÂÅáö ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â
±ýÛõ ãýÚ ÁÄí¸¨ÇÔõ ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷ º¸Ä÷ ¬Å¡÷.

2241
ஆணவ- ஆ - விGஞான கல( 
ேபணிய மாைய பிரளயா கல( ேக
ஆணவ மாைய- கம- 7 ேம
கா;- சகல கா- மல#கேள 15

2241: ŢﻡɸÄ÷, À¢ÃÇ¡¸Ä÷, º¸Ä÷ ¬¸¢ÂÅ÷¸Ç¢ý


ÌüÈí¸û.
ŢﻡɸÄâý ÌüÈõ ¬½Å ÁÄõ.
Á¡¨Â¨Âô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎ ¿¢üÀÐ À¢ÃÇ¡¸Äâý ÌüÈõ.
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÈ ãý¨ÈÔõ ÀüÈ¢ ¿¢üÀÐ
º¸Äâý ÌüÈõ.

2242
ேகவல- தனி! கிள1தவிG ஞாகல
ேகவல- தனி! கிளவி19 ச%தியா!
Lவயி ேகவல%9 அ<சக ல%ைத-
ேமவிய ம1திர மாமாைய ெமB-ைமேய. 16
2242: ŢﻡɸÄ÷ Àáºò¾¢¨Âô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÈø.
»¡É ÅÊÅ ¿¢¨Ä¢ø ¸¢Ç÷Ԩ¼Â ŢﻡɸÄ÷, »¡É
ÅÊÅõ ¸¢Ç÷óÐ ±Øõ Å¢óÐ ºò¾¢Â¡ø, «íÌì §¸ÅÄ ¿¢¨Ä
¢ø ±øÄ¡î º¸Ä ¿¢¨Ä¨ÂÔõ À¢Ã½Å ÅÊר¼ÂÅû ¬É
Á¡Á¡¨Â¡¸¢Â ºò¾¢¨Âî º¡÷óÐ ¦À¡öÂ¡É ¯¼¨Ä Å¢ðÎ
¦Áöõ¨ÁÂ¡É Àúò¾¢¨Âô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ÷.

2243
மாையயி! மE- பிரளயா கலவ19
மாைய- ேதாறா வைகநிக ஆணவ
மாய சகல%9 காமிய மாமாைய
ஏயம Oெற உ(%திர எபேவ. 17

2243: À¢ÃÇ¡¸Ä÷ áü¦ÈðÎ ¯Õò¾¢Ã÷ ¬¾ø:


àÅ¡ Á¡¨Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ À¢ÃÇ¡¸Ä÷ «õÁ¡¨ÂÔõ
«Å¨Ã ÅóÐ ¾¨ÇôÀÎò ¾¡¾ Ũ¸Â¢ø þÕì¸, ¬½Åò
§¾¡Î ÜÊ ¿¢¨Ä¢ø Å¢ÕôÀò¨¾ ²üÀÎòÐõ àÁ¡¨Â
¦À¡Õó¾ ¿¢¨Ä§ÀÚ¨¼Â áü¦ÈðÎ ¯Õò¾¢Ã÷ ¬Å¡÷.

2244
8-மல- )4 8ய#கி மய# ேவா
அ-ெமB< சகல%த ேதவ +ரநர
ெமB-ைமயி! ேவதா விாிமி கீடா1த%9
அ-8ைற ேயானி ஆ - சகலேர. 18
2244: º¸Ä÷ À¢ÈÅ¢ì ÌƢ¢ø º¢ì¸¢ò ÐýÒÚÅ÷:
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÈ ÓõÁÄí¸Ù¼ý ÜÊ «Åü
È¢ø ÁÂí¸¢ ¿¢üÀÅ÷ ¯ñ¨ÁÂ¡É º¸Ä ¬ýÁ¡ì¸û ¬Å÷.
«Å÷¸û §¾Å÷, «ÍÃ÷, ÁÉ¢¾÷, ¯ñ¨Á §Àº¡¾ ¿¡ýÓ¸ý,
ŢâóÐ Á¢ÌóÐ ¸¢¼ìÌõ ÒØ ®È¡¸ «õӨȢø À¢ÈÅ¢ì
ÌƢ¢ø º¢ì¸¢ì ¸ðÎôÀÎõ º¸Ä÷ ¬Å¡÷.

2245
+%த அவ%ைதயி! ேதாB1தவ 8-மல<
ச%9அச%9 ஓட% தனி%தனி பாச8-
ம%த இ(சிவ னான கதிராேல
ெதா%தற வி4ட< +%தஆ வாகேள. 19

2245: º¢Å츾¢ÃÅý ´Ç¢Â¡ø ÓõÁÄ þÕû ¿£íÌõ:


à ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢Â º¸Ä þÉ ¬ýÁ¡ì¸û ÓõÁÄí
¸Ç¢ø ¿¢ò¾Á¡¸¢Â¬½ÅÓõ «¿¢ò¾Á¡¸¢Â Á¡¨Â ¸ýÁí
¸Ùõ ¿£í¸, þÅüÈ¢ø ¾É¢ò¾É¢Â¡ö ¿¢¨Ä¦ÀüÈ ¬¨ºÔõ,
ÁÂì¸õ ¯¨¼Â þÕÙõ º¢Å츾¢ÃÅý ´Ç¢Â¡ø ¦¾¡¼÷ÀÈ
¿£í¸¢¼ò àÂ÷ ¬Å¡÷¸û.

2246
தேக வல-8%தி தாேன தனிைமயா-
பிபா! சகல- கலாதி பிறிவதா-
ெசாபா! ாி+%த ேகவல- சா கிர-
தபா! ாிவ9 த+%த- ஆேம. 20
2246: à ¿¢¨Ä¢ø ãýÚ ¿¢¨ÄÔõ «ÅüÈ¢ý ÀÂÛõ:
¬ýÁ¡, À¢ÃÁõ ¬É º¢Åò¾¢ø »¡É ÅÊÅ¡ö ¦À¡ÕóÐ
ž¢ø ¾É¢òÐûÇ Å£Î§Àü¨È «¨¼Ôõ. À¢üÀð¼ º¸Ä
¿¢¨Ä¢ø ¸¨Ä ӾĢ ¾òÐÅí¸û À¢Ã¢ÅÐ «¨ÁÔõ.
À¢Ã½Åò¾¢ø ¿¢ýÚ »¡É ÅÊÅ ¾Ã¢ºÉõ ¦ºöÅÐ àÂ
¿¢¨Ä¢ø ¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãõ ¬Ìõ. þõ ӨȢø À¢ÃÁò
¾¢¼õ ¦À¡ÕóÐÅÐ ¾ý¨Éò àö¨Á ¦ºöÐ ¦¸¡ûž¡Ìõ.

2247
அறிவிறி 8%த அராகாதி ேசரா
றிெயாறி லாநி%த )டா காலதி
ெசறி- ெசய?லா தின#கற வ!ேலா
கிறிய மலவியாபி ேகவல- தாேன. 21

2247:§¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ ¬ýÁ¡Å¢ý ¿¢¨Ä:


§¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ ¬ýÁ¡ «È¢Å¢øÄ¡ÁÖõ, ¯¼õÒ
þøľÅÉ¡¸×õ,«Ã¡¸¡¾¢ ̽í¸Ù¼ý ¦À¡Õ󾡾Å
É¡¸×õ, ¦¸¡û¨¸ ´ýÚõ þøÄ¡¾ÅÉ¡¸×õ, ¸¨Ä ӾĢÂ
«Íò¾ Á¡¨Â ܼ¡¾ÅÉ¡¸×õ, ¾òÐÅí¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢î
¦ºÂø ¦ºö¡¾ÅÉ¡¸×õ, þýÀõ «ÛÀÅ¢ì¸ «È¢Â¡¾ÅÉ¡
¸×õ, þÕóÐõ þøÄ¡¾Åý ¬¸×õ, ¬½Å ÁÄò¾¡ø
ܼô ¦ÀüÈÅÉ¡¸×õ ¯ûÇ¡ý.

2248
வி19- மாைய- ேம- கிாிைய-
ச1தத ஞான பைர- தE<+%தி
வி19வி ெமBGஞான ேம- பிரளய
வ1த சகல+% தாமா க ைவய%ேத. 22
2248: À¢ÃÇ¡¸ÄḠþÕó¾Å÷ À¢ÈÅ¢ìÌ ÅóÐ «¨¼Ôõ
§ÀÚ:
´Ç¢ Áñ¼ÄÓõ «¨¾ Á¨ÈìÌõ Á¡¨ÂÔõ «¨¾ ¦ÅÇ¢ô
ÀÎòÐõ ¸¢Ã¢¨ÂÔõ, «¾É¡ø Å¢¨ÇÔõ »¡ÉÓõ, ¯¼Ä¢ý
¯ûÇ ºò¾¢ì§¸üÀ «¨ÁÔõ. Å¢óÐ Áñ¼Ä ´Ç¢Â¢ø
¯ñ¨Á »¡Éò¨¾ô ¦À¡ÕóÐõ À¢ÃÇ¡¸Ä÷ ¯Ä¸¢ø
À¢ÈÅ¢ìÌ Åó¾ à ¬ýÁ¡ì¸û ¬Å÷.

2249
ேகவல மாதியி ேபத- கிள றி!
ேகவல 7 - கிள(- சகல%9
ஆவயி 7 மதி+%த 7டேவ
ஓவ?! லாஒபா ஒ ண ேவாகேக. 23

2249: §¸ÅÄõ ӾĢ ¿¢¨Ä¸û ´ýÀÐ §ÅÚÀ¡ð¨¼


¯¨¼ÂÉ.
§¸ÅÄõ ӾĢ ¿¢¨Ä¸Ç¢ý §ÅÚÀ¡ð¨¼î ¦º¡øÖÁ¢¼òÐ,
§¸ÅÄ §¸ÅÄõ,§¸ÅÄ º¸Äõ, §¸ÅÄ àö¨Á ±É ãýÚõ,
¸¢Ç÷Ԩ¼Â º¸Äò¾¢ø º¸Ä§¸ÅÄõ, º¸Äº¸Äõ, º¸Ä
àö¨Á ±É ãýÚõ §ÁÄ¡É àö¨Á¢ø à §¸ÅÄõ, àÂ
º¸Äõ, à àö¨Á ±É ãýÚõ ±É ¬Ã¡öÀÅ÷ìÌ
¿¢¨Ä¸û ¿£í¸¡¾ ´ýÀРŨ¸Â¡Ìõ.

2250
ேகவல%தி! ேகவல- அதீதா தீத-
ேகவல% தி!சகல#க வயி1தவ-
ேகவ% திற+%த- ேக4!விG ஞாகல
ஆவயி நாத அ(7%தி தாேன. 24
2250: §¸ÅÄò¾¢ý ãýÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢ý ¬ýÁ «ÛÀÅõ:
§¸ÅÄò¾¢ø §¸ÅÄõ ¸ÕÅ¢¸¨Ç Å¢ðÎ ¯ÈíÌÅÐ §À¡ø
¯ûÇ ¿¢¨Ä.
§¸ÅÄò¾¢ø º¸Äõ ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø «È¢× ÌýÈ¡¾¢Õò¾ø.
§¸ÅÄò¾¢ø àö¨Á §¸¼üÈ «¸ýÈ »¡Éõ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌò
¾ý¨ÉÔõ ¯Ä¸ò¨¾Ôõ «È¢Ôõ ¿¢¨Ä.
«ó¿¢¨Ä¢ø º¢Åõ þÅ÷¸ÙìÌ «Õû ¦ºöÅ¡ý.

2251
சகல%தி! ேகவல- சா கிரா தீத-
சகல சகலேம சா கிர சா கிர-
சகல%தி +%தேம தபரா வ%ைத
சகல%தி! இ-7 தைம- ஆேம. 25

2251: º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡Å¢ý «ÛÀÅõ.


º¸Ä÷ìÌ «È¢× ¬Ã¡ö¡ø ŢƢôÀ¢ø ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸û
¦ºÂüÀ¼¡Áø ¯ÈíÌ ÀŨÉô §À¡ýÚ Å¢ÇíÌõ. þÐ
º¸Äò¾¢ø §¸ÅÄõ ¬Ìõ.
º¸Ä÷ìÌô ¦À¡ÕóÐõ ŢƢôÒ ¿¢¨Ä§Â º¸Äò¾¢ø º¸Äõ
¬Ìõ.
ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢ø »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸û À¢Ã½Å ´Ä¢Â¢ø þÄÂ
Á¨¼Ôõ. þÐ º¸Äò¾¢ø àö¨Á ¬Ìõ.
þùÅ¡Ú º¸Äò¾¢ø ãýÚ þÂøÒõ ¦À¡ÕóÐõ.

2252
+%த%தி! +%தேம ெதா!சிவ மா த!
+%த%தி! ேகவல- ெதா!/ப சா1தமா-
+%த சகல- 9ாிய விலாசமா-
+%த%தி! இ-7 - ெசா!ல/- ஆேம. 26
2252: Íò¾ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡Å¢ý «ÛÀÅõ.
Íò¾ ¿¢¨Ä¢ø àö¨Á¡ÅÐ ÀƨÁ¡ö ¯ûÇ «¨ÉòÐì
ÌüÈí¸¨ÇÔõ¿£ìÌõ º¢Åõ ¬¾ø. Íò¾ò¾¢ø §¸ÅÄÁ¡ÅÐ
¸Ã½í¸¨Ç Å¢ðÎ ÁÄí¸¨Çô §À¡ìÌžüÌ þ¨ÈÅÉÐ
Ţ¡À¸ò¾¢ø «¨Ä¢øÄ¡¾ ¿£÷ §À¡ø «¼í¸¢ þÕò¾ø.
Íò¾ò¾¢ø º¸Äõ ¾ý¨ÉÔõ ¾¨ÄŨÉÔõ «È¢óÐ «Åý
«ÕÇ¢ø ¿¢üÈø. þùÅ¡Ú Íò¾¿¢¨Ä¢ø þõãýÚ ¿¢¨Ä¸û
¯ûÇÉ.

2253
சா கிர சா கிர- தனி! கனெவாG
சா கிர- தனி! +=%தி 9ாியேம
சா கிரா தீத- தனி+கா ன1தேம
ஆ மைறயாதி ஐ-மல பாசேம. 27
2253:à ¿¢¨Ä¢ø º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ 5 ¿¢¨Ä¸Ç¢ø
º¢Å¾òÐÅõ ¦¾¡Æ¢üÀ¼ø.
ŢƢôÒ º¡ì¸¢Ãò¾¢§Ä ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø º¢Å ¾òÐÅõ ³óÐõ
¦¾¡Æ¢üÀÎõ.

¿ÉÅ¢ø ¯ñ¼¡Ìõ ¸ÉÅ¢ø À¢ý ã¨Ç¢ø Á§¸ÍÃõ


º¡¾¡ì¸¢Âõ ºò¾¢ º¢Åõ±ýÛõ ¿¡ýÌõ ¦¾¡Æ¢üÀÎõ.

ŢƢôÒ ¯Èì¸ò¾¢ø ¾¨Ä¢ý Á£Ð º¡¾¡ì¸¢Âõ ºò¾¢ º¢Åõ


±ýÛõ ãýÚõ ¦¾¡Æ¢üÀÎõ.

ŢƢôÒ §À÷ ¯Èì¸ò ¾¢ø ¿¢Ã¡¾¡Ãò¾¢ø ºò¾¢Ôõ º¢ÅÓõ


±ýÈ þÃñÎõ ¦¾¡Æ¢üÀÎõ.

ŢƢôÒ º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ò¾¢ø ÐÅ¡¾º¡ó¾ ¦ÅÇ¢¨Â «¨¼ó¾


§À¡Ð º¢Åõ ´ýÚ ÁðΧÁ¦¾¡Æ¢üÀÎõ.

þùÅ¡Ú Á¨È¸ÙìÌ ¬¾¢Â¡É º¢Åõ ³õÁÄõ, À¡ºí¸Ç¢ø


þÕóÐ ¬ýÁ¡ì¸¨Çô À¢Ã¢òÐ ¬ì¸õ ¾ÕÅ¡ý.

2254
சா கிரா தீத%தி! தான - ஆணவ-
சா கிரா தீத- பிராவ%ைத த#கா9
ஆ பேராபதி யாஉப சா1த%ைத
ேநா - மல# ண- ேநா த! ஆ ேம. 28
2254: Íò¾ º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡:
§Áü¦º¡ýÉÀÊ ¬ýÁ¡ º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ò¾¢ø º¢Åòмý
¦À¡Õóи¢ÈÐ. «¾É¡ø ¬½Å ÁÄìÌüÈõ ¿£íÌõ.
º¡ì¸¢Ã¡¾£¾õ ¿¡¾¡ó¾Á¡¨¸Â¡ø ¿¡¾ ¾òÐÅõ ¾í¸¡Áø
§À¡Ìõ. À§Ã¡À¾¢Â¡É¡ø ¯Àº¡ó¾Á¡É ¿¢¨ÈÅ¡É
«¨Á¾¢ ¸¢ðÎõ. ¿¡¾ ¾òÐÅò¨¾ô ÀüÈ¢ ¿¢üÌõ ¬ýÁ¡
ÁÄí¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¡ø Å¢¨ÇÔõ Ì½í¸¨ÇÔõ
§¿¡ì¸¡Ð.

2255
ெப%த8- 8%தி- ேப;- 9ாிய8-
+%த அதீத8- ேதாறாம! தாE;-
அ%த அ(எ அ(ளா! அறி1தபி
சி%த8- இ!ைல ெசய!இ!ைல தாேன. 29

2255:º£Åý, «ò¾ÉÕ¨Ç ¯½÷ó¾§À¡Ð, «¾ý


º¢ò¾Óõ¦ºÂÖõ ´ÎíÌõ.
ÁÄí¸Ç¡ø ¸ðÎñ¼ ¦Àò¾ ¿¢¨ÄÔõ, «ÅüȢɢýÚ ¿£í¸¢Â
Óò¾¢ ¿¢¨ÄÔõ,¾ý þÕô¨À ¯½Õõ ÐâÂÓõ, Íò¾¡Åò
¨¾Â¢ø ¯ûÇ Ð⡾£¾Óõ §¾¡ýÈ¡¾ÀÊ º¢Åý º£Å¨É
Å¢Øí¸¢ Å¢Îõ ±ýÚ «Åý «ÕÇ¡ø ¯½÷ó¾ À¢ýÒ,
º£ÅÉ¢¼õ ¯û ¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ¦ºÂÖõ ¦ÅÇ¢ì ¸ÕÅ¢¸Ç¢ý
¦ºÂÖõ þøÄ¡Áø §À¡Ìõ.

2256
எBதிய ெப%த8- 8%த8- எபன
எB9- அரஅ( ேளவிைள யாேடா 
எBதி உயி+%த% திெநறி எனேவ
எB9- உயிஇைற பா!அறி வாேம. 30
2256: ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌ º¢Åý «ÕÇø:
¯Â¢÷¸û «¨¼Ôõ ¸ðÎñ¼ ¿¢¨ÄÔõ Óò¾¢Ôõ ±ýÀ¨Å
º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý «ÕÇ¡ø «¨ÁÔõ. «î º¢Å ¦ÀÕÁ¡É¢ý
«Õû Å¢¨Ç¡𧼡Π¦À¡ÕóÐõ ¯Â¢÷ þÐ Íò¾ ¿¢¨Äì
Ìî ¦ºÖòÐõ ¦¿È¢Â¡Ìõ ±É «¨¼Ôõ. þùÅ¡Ú
«¨¼Ôõ ¯Â¢÷ þ¨ÈÅÉ¢¼õ «È¢Å¡öò ¾¢¸Øõ.

2257
ஐ-மல% தா(- மதி%த சகல%த
ஐ-மல% தா(- அ(விைன பாச%தா
ஐ-மல% தா+வ க1ெநறி யாபவ
ஐ-மல% தாஅர னா அறி ேவாேர. 31

2257: þ¨ÈÅý ¸ýÁô ÀÂý¸¨Ç °ðξø:


¬½Åõ ӾĢ ³óÐ ÁÄí¸¨ÇÔ¨¼Â º£Å÷¸û ¾õ¨Áò
¾¡§Á Á¾¢ò¾ º¸Äò¾÷ ¬Å¡÷. «ýÉ¡÷ ³óÐ ÁÄô À¡ºí
¸Ç¡ø ¸ðÎñ¼Åáöì ¦¸¡ÊÂÅ¢¨É¸¨Çò Ðöì¸ §ÅñÊ
ÂÅáö Å¢Çí̸¢ýÈÉ÷. þÅ÷¸û Å£ðÎĨ¸ Å¢ÕõÀ¡Áø
§¾Å ¯Ä¨¸ Å¢ÕõÀ¢ «¨¼Å÷. þÅ÷¸û º¢Åò¨¾ «È¢Â¡Ð
þÕôÀ¢Ûõ þÅ÷¸¨Çî º¢Åõ «È¢ó§¾ ¯ûÇ¡÷.

2258
க(வி! அதீத- கலபி - மாைய
அாிய 9ாிய- அதி/;- ஆைச-
உாிய க=ைன 8த!எ- , க%9
அாிய கனா%9ல- அ1தன வாேம. 32
2258: Á§É¡Á§¸¡ºõ ÀÕ ¯¼Ö¼ý «¨Á¾ø:
§¸ÅÄ «¾£¾ò¾¢ø ¬ýÁ¡ì¸¨Çô À¢ÈÅ¢ìÌî ¦ºÖò¾î
º¢Åºò¾¢ Á¡¨Â¨Âì¸Äì¸î ¦ºöÔõ. À¢ýÒ Ðâ¿¢¨Ä¢ø
«ó¾¬ýÁ¡×ìÌ Å¢ÕôÀÁ¡ÉÅü¨È ¯ñÏõ ¬¨º
²üÀÎõ. «ó¾ ¬ýÁ¡Å¢ý Å¢ÕôÀò¾¢ü§¸üÀ, À¢ÃÁÃó
¾¢ÃÓõ «¨¾î ÝÆ×ûÇ ±ðÎ ¿¢¨Ä¸Ùõ ÝìÌÁÁ¡öô
¦À¡ÕóÐõ. À¢ýÒ Ì½õ ±ýÈ Á§É¡Á§¸¡ºõ
þ¨½ì¸ôÀð¼ §À¡Ð ¿É× ¿¢¨Ä ²üÀÎõ.

2259
ஆணவ- ஆ - அதித-ேம! மாைய-
L;- 9ாிய- +=%திெபாB காமிய-
ேப;- கன- மாமாைய திேராதாயி
கா;- நனவி! மல கல ஆ ேம. 33

2259: ³õÁÄí¸Ùõ ÀüÚõ Ó¨È:


§¸ÅÄ Ð⡾£¾ò¾¢ø ¬½Å ÁÄõ «¸Ä¡Áø ¿¢üÌõ.
À¢ýÒ ÐâÂò¾¢ø Á¡¨Â ¦À¡ÕóÐõ. §¸ÅÄ ÍØò¾¢Â¢ø
¦À¡öÂ¡É ¸ýÁí¸û À¢½¢òÐ ¿¢üÌõ. §¸ÅÄ ¸ÉÅ¢ø
Á¡§ÂÂí¸û ¦À¡ÕóÐõ. ¸¡½ôÀÎõ ¿ÉÅ¢ø ¾¢§Ã¡
¾¡Â¢ ÁüÚõ ³óÐ ÁÄí¸Ùõ þùÅ¢¾Á¡¸ ¬ýÁ¡¨Åô
¦À¡ÕóÐõ.

2260
அர8த லாக அறிேவா அதீத%த
அர8த லாமாைய த#கி< +=ைன
க(ம- உண19 மாமாைய ைகெகாேடா 
அ(6- அைறவா சகல%9 றாேர. 34
2260: Íò¾¡Åò¨¾ «¨¼ó§¾¡÷ À¢ÈÅ¢ìÌ ÅÕõ ¿¢¨Ä:
«¾£¾ò¾¢ø ¯ûÇ Íò¾ ¬ýÁ¡ º¢Åò¨¾ Ӿġ¸ «È¢ÀÅý
¬¸¢ýÈ¡ý. «ó¾ ¬ýÁ¡ì¸û À¨¼ôÒìÌ ÅÕõ §À¡Ð
Íò¾ Á¡¨Â¢ø ¾í¸¢ô À¢ÃÁô Ò¨Æ Å¢ÇíÌõ ÍØӨɢø
¾í¸¢ò ¾Åõ ¦ºö §ÅñÊ ¸ÕÁò¨¾ ¯½÷óÐ ±ô§À¡
Ðõ ÀáÅò¨¾Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷ þù×ĸ¢ø ¯ûÇÅ÷ìÌ
«Õ¨ÇôÀüÈ¢ ±ÎòÐî ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ º¸Äò¾¡÷.

2261
உ( ேபாகேம ேபா கிய- 9
ம( Lதம னாதியா மனி
வ(-அ< ெசய!பறி< ச%தாதி ைவகி
க( றிG சீவ கா;- சகல%ேத. 35

2261: º£Åý º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø Á¡¨Â¨Âô ¦À¡Õó¾¢ì


¸ÕÅ¢¸Ù¼ý ÜÊ «ÛÀÅõ ¦ÀÚ¾ø:
Á¡¨Â¢ý ¸¡Ã¢ÂÁ¡É ¯¼¨Äô ¦ÀüÚ, ±Îò¾ ¯¼õÒìÌ
²üÈÅ¡Ú þýÀô¦À¡Õû¸¨Ç «ÛÀÅ¢òÐô â¾í¸¨Çî
º¡÷óÐ, ÁÉõ ӾĢ «ó¾ì¸Ã½í¸¨Çô ¦À¡Õó¾¢î
ºò¾õ ӾĢ ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã¸Ç¢ø ¾í¸¢ì ¸Õ¨Å «¨¼ó¾
º£Åý º¸Ä «Åò¨¾Â¢ø §¾¡ýÚõ.

2262
இ(விைட ஒ%திட இன( ச%தி
ம(விட ஞான%தி! ஆதன- மனி
(விைன ெகாட( ச%தி8 )4
ெப(மல- நீ#கி பிறவாைம +%தேம. 36
2262: À¢ÈÅ¡¨Á ¦ÀÚŧ¾ à¿¢¨Ä.
»¡Éõ ¸¢Ã¢¨Â ±ýÀ¨Å ´òРŢÇíÌõ §À¡Ð þýÀõ
Å¢¨ÇìÌõ º¢üºò¾¢ ¦À¡Õó¾¢ »¡É ÅÊÅ¡É à¿¢¨Ä
(Íò¾¡Åò¨¾) ¦À¡Õó¾§Å, «îºÁÂõ ¾ì¸ ÌÕŢɡø
¯½÷òÐõÀÊ ¦ºöÐ ¾¢ÕÅÕðºò¾¢ ¦À¡Õó¾¢ ãÄõ
¿£íÌõ. Á£Ç×õ À¢ÈÅ¢¨Â «¨¼Â¡Áø þÕôÀ§¾ àÂ
¿¢¨Ä ¬Ìõ.

2263
ஆறா - ஆறதி ஐ ஐ19 அவ%ைதேயா
ஈறா- அதீத% 9ாிய%9 இவஎBத
ேபறான ஐவ(- ேபா-பிர காச%9
நீறா பர-சிவ- ஆேதய மா ேம. 37

2263: º£Åý ¿¢ýÁÄ Ð⡾£¾ò¾¢ø º¢Åò¾¢¼õ Å¢ÇíÌõ:


ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ç¢ý ÅƢ¡¸ þÕÀò¨¾óÐ ¿¢¨Ä
¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý þÚ¾¢Â¡É ¿¢ýÁÄ Ð⡾£¾ò¨¾
þÅý «¨¼Âî, Íò¾ ¾òÐÅòÐìÌâ Íò¾Å¢ò¨¾,
Á§¸ÍÃõ, º¾¡º¢Åõ, Å¢óÐ, ¿¡¾õ ±ýÛõ ³óÐõ ¿£íÌõ.
´Ç¢Â¢¨É ¯¨¼Â º£Åý ÀÃÁ¡¸¢ º¢Åò¾¢¼õ ¯ûǾ¡Ìõ.

2264
தைன அறியா9 உடைல8 தாஎறா
தைன8 கடா 9ாிய- தைன கடா
உE- 9ாிய8- ஈசேனா ஒறா கா!
பிைன- வ19 பிற1தி- தாேன. 38
2264: ¾ý¨É «È¢óÐ ®º¦É¡Î ´ýÈ¢ÂÅ÷ìÌô À¢ÈÅ¢
šáÐ.
¯¼õÀ¢ý §ÅÈ¡ÉÐ ¬ýÁ¡. «ò¾¨¸Â ¬ýÁ¡§Å ¾¡ý
±ýÀ¨¾ ´ÕÅý «È¢Â¡Áø ¾ý ¯¼¨Ä§Â ¾¡ý ±ýÚ
ÁÂí¸¢ þÕó¾¡ý. ¿¢Ã¡¾¡Ãò¾¢ø ¯½÷× ¦ºýÈ §À¡Ð ¾¡ý
µ÷ ±Ç¢Â ÅÊÅ¢Éý ±ýÀ¨¾ «È¢ó¾¡ý. ¯ûÙõ ÒÈÓõ
´Ç¢Â¡öò ¾ý¨Éì ¸ñ¼¡ý. «ù¦Å¡Ç¢§Â þù×¼¨Äò
¾¡í¸¢ ¿¢üÀ¨¾Ôõ «È¢ó¾¡ý. «ó¾ ¬ýÁ¡ «¸ñ¼ò¾¢ø
´ýȢ §À¡Ð þÃñÎ þøÄ¡¨Á¡ø À¢ÈÅ¢§Â þø¨Ä.
«¨¾Å¢ÎòÐ «ùÅ¡ÚûÇ ´Ç¢ ¯¼ø º¢Åòмý ´ýÈ¡
Å¢Êý ¾¢ÕõÀ×õ ÅóÐ ¾ý Å¢¨É츣¼¡¸ «ó¾ ¬ýÁ¡
À¢ÈôÀ¡ý.

2265
சா கிர% தனி! அதீத- தைலப4!
ஆ கிய அ1த வயி1தவ- ஆன1த-
ேநா - பிறஅ - ேநா8%தி சி%தியா-
வா - மன8- ம(வ!ெசB யாேவ. 39

2265: º¡ì¸¢Ãò¾¢ø «¾£¾õ ¾¨ÄôÀð¼Åâ¼òÐ Å¡ìÌ ÁÉõ


þø¨Ä:
¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ã¡¾£¾õ ÜÎÁ¡É¡ø «¨¾ò §¾¡üÚÅ¢ò¾ Íò¾
¾òÐÅõ ¬Éó¾ò¨¾ ²üÀÎòÐõ. ±¾¢÷ §¿¡ì¸¢ÔûÇ À¢ÈÅ¢
¿£íÌõ. ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â ţΧÀÚ ¸¢ðÎõ. «ó¾ «¾£¾
¿¢¨Ä¢ø Ññ¨ÁÂ¡É Å¡ìÌõ ÁÉÓõ ¦À¡Õó¾Á¡ð¼¡.
Å¡ìÌõ ÁÉÓõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä §Á¡É ¿¢¨Ä. þ¨¾§Â Óò¾¢
¿¢¨Ä ±É áø ÜÚõ.

2266
அ- அன/- அகல%9 ேளவ(-
அ- அன/- அகல%9 ேளவாரா
அ- அன/- அகல%9 ஏெதனி!
அ- அன/- கல1த9அI வாேற. 40
2266: «ôÒõ «ÉÖõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ ´Ç¢
Å¢Çí¸ø:
¿£Ã¢ý ÌÇ¢÷Ôõ ¦¿ÕôÀ¢ý ´Ç¢Ôõ «¸ñ¼ Å¡ÉòÐû
Å¢ÇíÌõ. ¬É¡ø «ÅüÈ¢ý ¦¿¸¢úÔõ ÍÎõ ¾ý¨ÁÔõ
«ùÅ¢¼ò¾¢ø þá. Ţâó¾ Å¡Éò¾¢ø ¿£Õõ ¦¿ÕôÒõ ±Ð
±ýÚ Å¢ÉŢɡø ¿£Ã¢ý ¾ý¨ÁÔõ ¦¿ÕôÀ¢ý ¾ý¨ÁÔõ
¸ÄóÐ «ùÅ¡Ú ¬Ìõ.

(º¢¾¡¸¡Â ¦ÅǢ¢ø ¿£Ã¢ý ¾ý¨ÁÂ¡É ÌÇ¢÷Ôõ ¾£Â¢ý


̽Á¡É ´Ç¢Ôõ ¦À¡Õó¾¢î ºó¾¢Ã Áñ¼ÄÁ¡ÉÐ
Å¢ÇíÌõ. §Áø ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ þÕôÀ¾¡ø «¾ý ¸£ú
¯ûÇ ¾£Â¢ý ¾ý¨ÁÂ¡É ¦ÅôÀõ (¸¡Áò¾£) ¦¸ðÎ ´Ç¢
¡¸×õ, ¿£Ã¢ý ¾ý¨ÁÂ¡É ¦¿¸¢ú (ţâÂõ) ¦¸ðÎì
ÌÇ¢÷¡¸×õ Å¢ÇíÌõ.)

2267
அ நா அ+%த- அதி+%தா +%த-
உ -ஏ= மாைய உடஐ1ேத +%த-
ெப மா இைவ7 - கட%தா! ேபதி%9
உ -மாைய மாமாைய ஆமாவி ேனாேட. 41

2267:Á¡¨Â´ý§È ãýÚ ¸ñ¼í¸Ç¡öô À¢Ã¢óÐ


¬ýÁ¡¨Åô ¦À¡Õó¾¢ÂÐ.
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ç¢ø ¬ýÁ ¾òÐÅõ þÕÀòÐ ¿¡ýÌõ
«Íò¾õ. Á¢º¢Ã Á¡¨Â §Â¡Î ÜÊ Ţò¾¢Â¡ ¾òÐÅí¸û
²Øõ Íò¾¡Íò¾õ º¢Å ¾òÐÅí¸û ³óÐõ Íò¾Á¡Ìõ. þõ
ãý¨ÈÔõ ¬ýÁ¡ «¨¼ÔõÀÊ ãýÚ À¢Ã¢×¸Ç¡¸ô À¢Ã¢óÐ
À¢Ã¸¢Õ¾¢ Á¡¨Â, «Íò¾ Á¡¨Â, Íò¾ Á¡¨Â ¬ýÁ¡Å¢¼õ
¦À¡ÕóÐõ.

2268
மாையைக% தாயாக மாமாைய ஈறிட
ஆய பரசிவ த1ைதயாB நிகேவ
ஏ- உயி ேக வலசகல%9 எBதி
ஆBத( +%த8- தாவ19 அைடேம. 42
2268: º¢Åõ ºò¾¢ ¬ýÁ¡ì¸¨Çì §¸ÅÄ º¸Äí¸Ç¢ø
¦À¡Õó¾¢î Íò¾ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Âî ¦ºöÔõ.
¦ºÅ¢Ä¢ò¾¡ö §À¡ýÈ «Íò¾ Á¡¨ÂÂ¡É ¬ýÁ ¾òÐÅõ
þÕÀòÐ ¿¡ýÌõ¬ýÁ¡ Ó¾¢÷ «¨¼ÔõŨà ¦¾¡¼÷Ò
¦¸¡ñÎ ¬ýÁ¡ Ó¾¢÷ «¨¼ó¾Ðõ «¾ý ¦ºÂø ÓÊ×
¦ÀüÚ Å¢Îõ. ¦ÀüÈ ¾¡ö §À¡ýÈ Íò¾ Á¡¨ÂÂ¡É Å¢ò¾¢Â¡
¾òÐÅõ ²Øõ ¬ýÁ¡ ¯Â¢Ã¢ý «È¢× Å¢Çì¸õ «¨¼Ôõ
Ũà þÕóÐ À¢ý ¿£íÌõ. þ¨Å ¦À¡ÕóÐõ Ũ¸Â¢ø
º¢Åõ ¾ó¨¾Â¡ö «¨ÁÂ, ¬ýÁ¡ º¸Ä ¿¢¨Ä¸¨ÇÔõ
«¨¼óÐ ¬Ã¡öóÐ ¦¾Ç¢× ¦ÀüÈ À¢ÈÌ Íò¾Á¡¨Â¡É
º¢Å¾òÐÅí¸û ³ó¨¾ô ¦ÀüÚî Íò¾¡Åò¨¾¨Â «¨¼Ôõ.

8. ÀáÅò¨¾. (ºò¾¢Ô¼ý ¯ûÇ ¿¢¨Ä)

2269
அG+- கட1த அனாதி பரெதBவ-
ெநGசம தாய நிமல பிறபி?
விG+- உட/யி ேவ ப%திட
வGச% தி(1த வைகயறி1 ேதேன. 1

2269: º¢Åõ Á¨ÈóÐ «ÕÙ¾ø.


³óÐ º¢Å ¾òÐÅò¨¾Ôõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ «¿¡¾¢
Â¡É ÀçÁ ¦¾öÅõ¬Ìõ. þЧŠ±ø§Ä¡Ã¢ý ÁÉ
Áñ¼Äò¾¢ø ¦À¡ÕóО¡ö ÁÄõ «üȾ¡ö À¢ÈôÀ¢øÄ¡¾
¾¡ö ¯ûÇÐ. þ·Ð «¸ñ¼ô ¦À¡ÕÇ¡É ÀÊ¡ø
¯¼Ä¢Ûû þÕóÐ ¯Â¢¨Ã §ÅÚÀÎòОü¸¡¸ Á¨Èó¾¢
Õó¾ ¯ñ¨Á¨Â ¿¡ý «È¢ó§¾ý.

2270
ச%தி பராபர- சா1தி தனிலான
ச%தி பரான1த- தனி! +டவி19
ச%திய மாைய தE<ச%தி ஐ19ட
ச%தி ெப 8யி தாஅ#க%9 ஆ ேம. 2
2270: Àáºò¾¢ º£ÅÛìÌ «ÕÙÁ¡Ú:
Àáºò¾¢§Â Íò¾Á¡¨Â «Íò¾Á¡¨Â¢ø Å¢ÃÅ¢ò ¾ýÉ¢¨Ä
¦¸¼¡¾ º¡ó¾¢ ¸¨Ä¢ø ¯ûÇÐ. §ÁÄ¡É ¬Éó¾ ¿¢¨Ä
¢ø «ó¾î ºò¾¢ ´Ç¢ÁÂÁ¡ö ¯ûÇÐ. «ó¾î ºò¾¢§Â
«Íò¾ Á¡¨Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¯¼õÀ¢ý ºò¾¢¸Ç¡É ³óмý
º£Åý ¯¼Ä¡ø¦ÀÚõ ÀÂÛìÌì ¸¡Ã½Á¡¸×õ
þÕ츢ýÈÐ.

2271
ஆறா அபா! அறிவா அறிபவ
ஆறா அபா! அ(ளா ெப பவ
ஆறா அபா! அறிவா- அவகேக
ஆறா அபா! அரஇனி தாேம. 3

2271: ±øÄ¡ «È¢×õ ¯¨¼ÂÅ÷:


ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ «È¢Àŧà «È¢ÀÅ÷.
«ùÅ¡Ú ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø «Å÷ ºò¾¢Â¢ý «Õ¨Çô
¦ÀÚÀÅ÷. «¾É¡ø «Å÷¸ÙìÌ «íÌ ±øÄ¡ «È¢×õ
¯ñ¼¡Ìõ. «ô§À¡Ð «Å÷ º¢Å§É¡Î þÉ¢¾¡¸ô
¦À¡Õó¾¢ þÕôÀ¡÷.

2272
அGெசா நா - கட19அக ேம 
பGசணி கால%9 பளி 9யி!கிற
விGைசய ேவ1தE- ெம!?ய லாெளா
நG+ற நா4 நய-ெசB மாேற. 4
2272: ¦À¡È¢¸Ç¢ý ¦ºÂø «¼í¸¢ þýÀõ «¨¼¾ø:
»¡§Éó¾¢Ã¢Âõ ³óÐõ «ó¾ì¸Ã½õ ¿¡ýÌõ ¾ò¾õ ¦ºÂø
´Îí¸¢ ¯ûÇò¾¢ø «¼í¸, ³óÐ þó¾¢Ã¢Âí¸¨ÇÔõ «½¢
¸ÄÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¯Èì¸ò¨¾ «¨¼Ôõ «È¢× ÁÂÁ¡É
¬ýÁ¡, º¢üºò¾¢Ô¼ý ¿£Ä ´Ç¢Â¢ø ÁÉõ ¦¾¡Æ¢üÀ¼¡Áø
¿¢üÀ¾¢ø þýÀò¨¾ «ÛÀÅ¢ìÌõ.

2273
உாிய நனா%9ாி ய%தி! இவளா-
அாிய 9ாிய நனவாதி 7றி!
பாிய பர9ாி ய%தி! பரனா-
திாிய வ(-9ாி ய%தி! சிவேம. 5

2273: ¿É× Ó¾Ä¢Â ãýÚõ ¸¼óÐ ÐâÂò¾¢ø º¢Åý


ÀÃÁ¡Ìõ:
¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãò¾¢ø «¨Á¸¢ýÈ Ðâ§Á º£ÅÉÐ Íò¾ ¿¢¨Ä
¡õ. «ò¾¨¸Â ¦ÀÕ¨Á Á¢ì¸ Íò¾ ¿¢¨Ä¢ø ¿É× ¸É×
¯Èì¸õ ±ýÛõ ãý¨ÈÔõ Å¢¨ÃÅ¡öì ¸¼ì¸§Å, ¿¢ýÁÄò
ÐâÂò¾¢ø º£Åý ÀÃÉ¡Ìõ. º£Åý ±É×õ º¢Åý ±É×õ,
±ýÚõ «È¢Â¡¾ §Áø ¿¢¨Ä¢ø «îº£Åý º¢Åõ ¬Å¡ý.
2274
பரமா- அதீதேம பறற பற
பரமா- அதீத- பயில பயில
பரமா- அதீத- பயிலா% தேபாதனா
பரமாகா பாச8- பெறா அ றாேத. 6
2274: ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ð𠺣Åý ÀÃõ:
¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ò¾¢ø º£Åý ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ðÎô
ÀÃÁ¡Ìõ. þùŨ¸Â¡É «¾£¾ò¾¢ø Àĸ¡Äõ ÀƸô
ÀƸô ÀÃõ ¦À¡ÕóÐõ. þí¹Éõ ¿¢ð¨¼Â¢ø ¦À¡Õó¾¢
«¾£¾ò¨¾ «¨¼Â¡¾Å÷ ÀÃõ ¬¸ Á¡ð¼¡÷. «ò¾¨¸Â
Ũà ŢðÎô À¡ºÓõ «¾É¡ø ¬É ÀüÚõ ¿£í¸Á¡ð¼¡.

2275
ஆ-ெபாB- மாைய அக-ற மாBநி -
வா மன8- கட19அ- மய கறி
Cய அறி சிவான1த மாகிேபாB
ேவ- ெபா(ளாB விைள1த9 தாேன. 7

2275: ÀáÅò¨¾Â¢ø ¿¢¸úÅÉ:


¬Ã¡ö¢ɡø «È¢ÂôÀð¼ §À¡Ð Á¡¨Â ¯¼Ä¢ý
¯ûÙõ ¯¼Öõ ÒÈÓÁ¡öô ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ. ¿¢ýÁÄ
Ð⡾£¾ò¾¢ø Å¡Ô×õ ÁÉÓõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ÁÂì¸õ
¿£í¸¢É §À¡Ð Íò¾ «È¢× º¢Å¡Éó¾Á¡ö §Á§Ä ¿¢¨ÈóÐ
Á¡¨Â¨Â ãÎõ ¦À¡ÕÇ¡¸ «¨Á Á¡¨Â «¾Ûû
«¼íÌõ.

2276
9ாிய பாியி! இ(1தஅ< சீவைன
ெபாிய வியா கிர% 9ேள கவி
நாிகைள ஓட% 9ர%திய நாத
உாிய விைனக நி ஓலமி டேற. 8
2276: ÀáÅò¨¾Â¢ø ¯ûÇ º£Åý Å¢¨Éò ÐöôÀ¢ýÈ¢
þÕìÌõ.
ÐâÂõ ±ýÈ Ì¾¢¨Ã Á£Ð þÕó¾ º£Å¨É ¦Áý¨Á¡É
ÀáÅò¨¾Â¢ø ÒÌõÀÊ ¦ºöÐ, þó¾¢Ã¢Âí¸Ç¡É ¿Ã¢¸¨Ç
Å¢ÃðÊ, ¿¡¾ò¨¾ò ¾Ã¢ºÉõ ¦ºö¾ «Ê¡¨Ã ¯Ã¢Â Å¢¨É
¸û ¾¨ÇôÀÎò¾ Á¡ð¼¡¨Á¡ø ¿¢ýÚ µÄõ þð¼É.
¿¡¾ ¾Ã¢ºÉõ ¦ºö¾ »¡É¢Â÷ ÀáÅò¨¾Â¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎõ
¿¡¾ ºõÁ¢Âò¾¡ø ¿¡¾¡ó¾õ §À¡öò Ð⡾£¾ò¨¾ «¨¼Ôõ
§À¡Ð »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸û ¸ý§Áó¾¢Ã¢Âí¸û «ó¾ì¸Ã½í
¸û ±øÄ¡õ ¯¼¨Ä Å¢ðÎ µÊ Å¢Îõ. ±É§Å ÀáÅò¨¾
¢ø ¯ûÇ º£Åý Å¢¨Éò ÐöôÀ¢ýÈ¢ þÕìÌõ.

2277
நிறஇ< சா கிர நீ9ாி ய%தினி
மறE- அ#ேக மண-ெசBய நிறி-
மற மண-ெசBய மாைய மைற1தி-
அேற இவE- அவவ4 வாேம. 9
2277: º£Åý º¢Åý §À¡ø ±íÌõ ¿¢¨Èó¾¢ÕìÌõ:
§Áü ¦º¡ýÉ Åñ½õ º¡ì¸¢Ãò¾¢ø «¾£¾õ ¦ºöÔõ §À¡Ð
ÀÃó¾ â¾ ¿¡Â¸É¡É þ¨ÈÅý º£ÅÛ¼ý ¸ÄóÐ ¿¢üÀ¡ý.
þ¨ÈÅý º£ÅÛ¼ý ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌõ §À¡Ð Á¡¨Â¡É
þÕÇ¡ÉРŢĸ¢ Å¢Îõ. «ô§À¡§¾ º£ÅÛõ º¢Å¨Éô
§À¡ýÈ «¸ñ¼ ÅʨŠ«¨¼Å¡ý.

2278
விாி1தி4! சா கிர- ேம- விள காB
இ(1த இட%திைட ஈடான மாைய
ெபா(19- 9ாிய- ாிய!தா னா -
ெதாி1த 9ாிய%9% தீ9அக லாேத. 10
2278: ¯Ä¸ §¿¡ìÌ ¯ûÇŨà Á¡¨Â¢ý ¾£¨Á «¸Ä¡Ð.
ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢ø ¯Ä¸ §¿¡ì¸¢ø ÁÉõ Ţâ¢ý Á¡Â¡
¸¡Ã¢ÂÁ¡É ¯Ä¸õ Å¢ÇíÌõ. «ô§À¡Ð Åý¨Á Á¢Ìó¾
Á¡¨Â þÕó¾ þ¼ò¾¢ø þÕóÐ ¦¸¡ñÎ ¾ý¨Éî º¡÷ó¾
ŨÃô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ûÙõ. ¬É¡ø º£Åý º¢Åô§Àü¨È
«¨¼Ôõ Ũ¸Â¢ø º¢Åò¨¾ô ÀüÈ¢ §Á§Ä ¦ºøÄ¢ý
º¢ÅÁ¡Ìõ. Á¡¨ÂÔ¼ý ÜÊ ÐâÂò¾¢ø Á¡¨Â¢ý ¾£¨Á
«¸Ä¡Ð.

2279
உைன அறியா9 உடைல8 நாஒறாB
உைன அறி19 9ாிய%9 உறநிறாB
தைன அறி19- பிறவி தணவாதா!
அன வியா%த அமல எ அறிதிேய. 11

2279: ¬ýÁ¡¨Å «È¢óÐ º¢Å Ţ¡À¸ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢É¡ø


ÁÄõ ¿£íÌõ.
¿£ ¬ýÁ ´Ç¢¨Â «È¢Â¡Áø ¯¼ø «È¢×¼ý ÓýÒ
¿¢ýÈ¡ö. À¢ýÒ ¬ýÁ ´Ç¢¨Â «È¢óÐ ÐâÂò¾¢ø ¿¢ýÈ¡ö.
¾ý þÂø¨À «È¢óÐõ º¢Åô ÀÃôÀ¢ø ¦À¡Õó¾Å¢ø¨Ä
±ýÈ¡ø À¢ÈŢ¡ÉÐ ¿£í¸¡Ð. «ùÅ¡Ú º¢Åò¾¢ý ÀÃôÀ¢ø
«¼í¸¢ Ţξ§Ä ÁÄÁüÈ ¿¢¨Ä¡Ìõ.

2280
க(வர- ஆகிய காய- 9ாிய-
இ(வ(- கH பிறஇற உறா
(வர- ெபறவ )4ய பிைன
இ(வ(- இறிஒ றாகி நி றாேர. 12
2280: ÀÕ×¼ø Ññϼø þÃñÎõ ¿£í¸ô ¦ÀÚÀÅ÷:
¸ÕÅ¢ý ±ø¨ÄìÌ ¯ðÀð¼Ð ÐâÂò¾¢ø ¯ûÇ Ññ½¢Â
Å¢ò¾¢Â¡ §¾¸õ. À¢ÈôÒìÌ ¯Ã¢Â ¸¡Ã½õ «¸üÈôÀ¼¡¾
Ũà Ññ¨ÁÔõ ÀÕ¨ÁÔõ ¦À¡Õó¾¢î º£Å÷¸û À¢ÈŢ¢ø
«¸ôÀðÎ ÅÕóÐÅ÷. ÌÕÅ¢ý ¯¾Å¢Â¡ø º¢Åòмý
¦À¡ÕóÐõ «Õ¨Çì ÜÊÂÅ÷ Ññ¨ÁÂ¡É Å¢ò¾¢Â¡
¯¼¨ÄÔõ ÀÕ×¼¨ÄÔõ Å¢ðÎî º¢Å ¾òÐÅò¾¢ø º¢Åò
мý ´ýÈ¡Å¡÷.

2281
அ;வி 9ாிய%தி! ஆன நன-
அ;அைச விக ஆனகன-
அ;அைச வி!பரா தீத- க=%தி
பணியி! பர9ாி ய-பர மாேம. 13

2281: ¬ýÁ¡Å¢ý ¯¼ÄÈ¢×õ Å¡ºÉ¡ ÁÄÓõ ¿£í¸¢Â À¢ý


ÀÃÁ¡¾ø.
¬ýÁ¡Å¢ý ¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãõ ±ýÈ ¿É× ¿¢¨ÄÔõ «¾ý
ÅÆ¢ ²üÀÎõ ¸É×õ «¨¾ì ¸¼óÐ «¾£¾Á¡É ´Ç¢Â¢ø
«Øó¾¢ò ¾ý¨É ÁÈó¾ ¿¢¨Ä ¯Èì¸õ (ÍØò¾¢ ) ¬Ìõ.
«ó¾î ÍØò¾¢Ôõ ¸¼ó¾Å÷ §ÁÄ¡É ÐâÂò¾¢ø ¬ýÁ
¾òÐÅí¸¨Çì ¨¸ Å¢ðÎô ÀÃõ ±ýÈ ¦À¨à «¨¼Å÷.

2282
பர9ாி ய%9 நன- பர19
விாிசக- உட கன-ெமB< சா1தி
உ( கிற +=%தி- ஓவ%
ெதாி- சிவ9ாி ய%தE மாேம. 14
2282: º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ¿¢¨Ä¸û ¿£í¸¢Â §À¡Ð ¬ýÁ Ä¡Àõ
¯ñ¼¡Ìõ.
À¨Ã ´Ç¢Â¡É º¡ì¸¢ÃÓõ, ÀÃÅ¢ Ţâó¾ àÄ ¿¢¨Ä¡É
¦¸ð¼ ¸É×õ, ¯ñ¨ÁÂ¡É º¡ó¾¢Â¢ø ²üÀÎõ À¨Ã
¯Èì¸Óõ ¿£í¸¢ý º¢Å ÐâÂÉ¡¸ ¯Â¢÷ Å¢ÇíÌõ.

2283
பரமா நனவிபி பா!சக 8ட
திரமா கன- சிற1த +=%தி
உரமா- உபசா1த- உற! 9றேவ
தரனா- சிவ9ாி ய%தE- ஆேம. 15

2283: ¯Ä¨¸ ÁÈóÐ ¯Àº¡ó¾õ ¦ÀÚ¾§Ä ¯ñ¨Áò ¾Åõ.


ÀáÅò¨¾Â¢ø «¨ÁÔõ ¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãò¾¢ý À¢ýÉ¡É
¯Ä¸õ ¸¡ðº¢ôÀ¼¡Ð ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÚô ¦À¡ÕóÐõ
¸É×õ «¾ý À¢ý ¯ñ¼¡Ìõ ¿¢ýÁÄ ÍØò¾¢Â¢ø
Íð¼È¢×õ ¿£í¸¢ ¯Àº¡ó¾õ ¦À¡ÕóÐŧ¾ ÐÈ× ¿¢¨Ä.
«¾ý À¢ý «ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¾í¸¢Â¢ÕôÀÅ§É º¢Åòмý
¸Äó¾¢ÕôÀÅý.

2284
சீவ 9ாிய- 8தலாக< சீரான
ஆவ சிவ9ாி யா1த- அவ%ைதப%9-
ஓ- பராந1தி உைம ைவகிேய
ேமவிய நாேல: விவி%9நி றாேன. 16
2284: º£ÅÐâÂõ ÀáÅò¨¾Â¢ø ¦¾¡¼í¸¢ô ÀáÀçɡÎ
¦À¡ÕóÐõ ŨÃ.
ÐâÂõ Ӿġ¸ ¦ÀÕ¨Á ¦ÀüÈ º¢ÅÐâÂõ þÚ¾¢Â¡¸ ÀòÐ
¿¢¨Ä¸Ùõ º£Å¨É Å¢ðÎ ¿£íÌõ. «ó¾ì¸Ã½õ ¿¡ý¨¸Ôõ
Å¢ò¾¢Â¡¾òÐÅõ ²¨ÆÔõÅ¢ðÎ §ÁÄ¡É º¢Åò¾¢ý ¿¢¨ÈÅ¢ø
º£Åý «¼í¸¢ ¿¢ýÈ¡ý.

2285
பர-சிவ ேமலா- பரம- பர%தி!
பர-சிவ ேமலா- பரநனவாக
விாி1த கனாவிட P- க=8ைன
உர1த(- மாந1தி யா-உைம தாேன. 17

2285: «Åò¨¾¸¨Çì ¸¼óÐ ¿¢üÀÐ º¢Å§Á!


±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ §ÁÄ¡¸ Å¢ÇíÌÀÅý º¢Åý. «¾¨É Å¢¼
§ÁÄ¡ÉÐ º¢Åý ºò¾¢Â¢ý À¢Ã¢Å¢øÄ¡¾ ¿¢¨ÄÂ¡É ÀÃõ. þÐ
§ÁÄ¡ÉÅüÚ즸øÄ¡õ §ÁÄ¡ÉÐ. «ó¾ þ¨ÈÅÉÐ ¿¢¨É
Å¡¸ Ţâóи¡ðº¢ ¾ó¾ ͸ò¨¾î ÝìÌÁÁ¡¸ô ¦ÀüÈ ¸É×
¿¢¨Ä¨Â Å¢ðÎô ¦À¡ÕóÐõ À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ º£ÅÛìÌô ÀüÚì
§¸¡¼¡¸ ¯Àº¡ó¾õ «Ç¢ìÌõ. þ¾ý §Áø §ÁÄ¡É º¢Åõ
¯ñ¨Áì ¸¡ðº¢Â¡õ.

2286
சாவா- பர-சிவ ச%தி பரநாத-
ேமலாய வி19 சதாசிவ- மி ேகா#கி
பாலாB பிரம அாிஅம ராபதி
ேதவா- உ(%திர ஈசனா- காணிேல. 18
2286: §Áø Áó¾¢Ãò¾¢ý Ţâ×. ¯Â¢÷¸ÙìÌô ÀüÚ째¡Î.
¬Ã¡ö§Å¡Á¡É¡ø ¯Â¢÷¸ÙìÌô ÀüÚì §¸¡¼¡¸ «ÕÅ
¿¢¨Ä¸Ç¡É ÀÃõ,º¢Åõ, ºò¾¢, Àÿ¡¾õ, ÀÃÅ¢óÐ, º¾¡º¢ÅÓõ,
¯ÕÅ ã÷ò¾¢¸Ç¡É ¿¡ýÓ¸ý, ¾¢ÕÁ¡ø, §¾Å÷ ¾¨ÄÅ
É¡É ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ºý ±Éô ÀòÐô §À÷ ¯ûÇÉ÷.

2287
கலஅறி யாகட! ,:உல ேக=-
உலஅறி யாஉட ேலாஉயி தைம
அலஅறி19 இ# அர சாளகி லாதா
றிப9 ேகால- அடல9 வாேம. 19

2287: þ¨ÈÅÉÐ ¯ñ¨Á¨Â «È¢óРо¢ì¸ §ÅñÎõ.


§Á§Ä ¦º¡øÄôÀð¼ ¾¢Õ§ÁÉ¢¸û ¯Â¢Õ¼ý ´ýȢ¢ÕóÐ
þÂíÌŨ¾ ¯Ä¸ò¾¡÷ «È¢Â Á¡ð¼¡÷. ¸¼Ä¡ø ÍÆôÀð¼
±øÄ¡ ¯Ä¸í¸Ùõ «Æ¢óРŢÎŨ¾Ôõ þÅ÷¸û «È¢Â
Á¡ð¼¡÷¸û. ¯¼§Ä¡Î ¯Â¢÷ ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ þÂø¨À
«È¢óÐ þíÌ §Áý¨Á «¨¼Â Á¡ð¼¡¾¡÷, §Á§Ä ¸ñ¼
¾¢Õ§ÁÉ¢¸¨Çò ¾¢Â¡É¢ôÀÐ ÅÄ¢¨Á ¦¸¡ñ¼Ð ¬Ì§Á¡?
¬¸¡Ð.

2288
பிைன அறி- ெப(1தவ%9 உைமெசB
தைன அறியி! தயாபர எ-இைற
8ைன அறி 84கிற கால8-
எைன அறிய/ இற வாேற. 20

2288: ÌÕÅ¢ý þýۨáø ¯ñ¨Á ¯½÷ó¾ §À¡Ð


þýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ.
ÌÕÅ¢ý ¯À§¾ºò¾¢ø À¢ý Å¢ÇíÌõ ¦Àâ ¾Åò¾¢ý
ÀÂÉ¡¸¢Â ÀÃÅ¢óÐ Áñ¼Äò¨¾ ¯½÷ó¾¡ø ¸Õ¨½
ÅÊÅ¢ÉÉ¡É ±õ ¾¨ÄÅý ÀƨÁÂ¡É Íð¼È¢× ¿£íÌõ
¸¡Äò¾¢ø ±ý «¸ñ¼ ¸Äô¨À ¯½ÕõÀÊ ¦ºöÐ ¿¡ý
þýÀõ «¨¼óÐ ¯öó¾Ð ±ý§É!

2289
ெபாைன மைற%த9 ெபானணி Lடண-
ெபானி மைற1த9 ெபானணி Lடண-
தைன மைற%த9 தகர ண#களா-
தனி மைற1த9 தகர ண#கேள. 21

2289: ÀáÅò¨¾Â¢ø «ó¾ì¸Ã½ì ÌÕõÒ¸û ¦ºÂøÀ¼¡.


±ïº¢Â¢ÕôÀÐ ¬ýÁ ´Ç¢ ÁðΧÁ.
¦À¡ýÉ¡ø þÂüÈôÀð¼ «½¢¨Âì ¸¡Ïõ §À¡Ð ¦À¡ý
¨Éô ÀüȢ ¸¡ðº¢ þø¨Ä. ¦À¡ýÉ¢ý ¾ý¨Á¨Â §¿¡ìÌõ
§À¡Ð ¦À¡ýÉ¡ø ¦ºöÂôÀð¼ «½¢Â¢ý ¸¡ðº¢ ¦À¡ýÉ¢ø
Á¨ÈóРŢÎõ. «Ð §À¡ýÚ «ó¾ì¸Ã½í¸û À¸¢÷Ó¸Á¡¸
Ţ¡À¸õ ¦ÀüÈ¢Õó¾ §À¡Ð ¬ýÁ¡Å¢ý ¸¡ðº¢ þø¨Ä.
¬ýÁ¡Å¢ý þöĨÀ ¯½÷ó¾ §À¡Ð «ó¾ì¸Ã½í¸Ç¢ý
ÀÃôÒ þÂøÒ ¬ýÁ¡Å¢ø ´Îí¸¢ Å¢Îõ.

2290
மர%ைத மைற%த9 மாமத யாைன
மர%தி மைற1த9 மாமத யாைன
பர%ைத மைற%த9 பா8த! Lத-
பர%ைத மைற1த9 பா8த! Lதேம. 22
2290: ÌÕÅ¢ý «ÕÇ¡ø ¬ýÁ ´Ç¢¨Â «È¢ó¾ §À¡Ð À¡÷
Ó¾ø â¾í¸û ´ÎíÌõ.
ÁÃò¾¡ø ¦ºöÂôÀð¼ ¡¨Éî º¢üÀò¨¾ô À¡÷ìÌõ §À¡Ð
ÁÃò¨¾ô ÀüȢ¯½÷× «È¢× þÕôÀ¾¢ø¨Ä. ÁÃò¾¢ý
¿¢Èí¸¨Ç ¯üÚô À¡÷ìÌõ §À¡Ð ¡¨Éì ¸¡ðº¢ ÁÃò¾¢ø
Á¨ÈóРŢθ¢ýÈÐ. «Ð§À¡ø ÀÃò¾¡ø Å¢Çì¸õ ¦ÀüÈ
À¡÷ ӾĢ â¾í¸¨Çô À¡÷ìÌõ §À¡Ð ÀÃÁ¡ÉÐ ¯½÷
×ìÌ ÅÕž¢ø¨Ä; ÌÕÅÕÇ¡ø À¡÷ìÌõ §À¡Ð ÀçÁ
¸¡ðº¢ ¾óÐ À¡÷ ӾĢ â¾í¸û ÀÃò¾¢ø Á¨ÈóРŢÎõ.

2291
ஆறா ஆக நமவி அறிவாகி
ேவறான தாேன யகாரமாB மி ேகா#கி
ஈறா பைரயி இ(ளற தபர
ேபறா சிவாய அட# - பி 8%திேய. 23

2291: ¬ýÁ¡ '¿Á' ±ýÀÉÅü¨È Ţ𼠧À¡Ð º¢Å¡


(ºò¾¢)×¼ý ¦À¡ÕóÐõ.
¬ýÁ¡ '¿Á' ±Éî ÍðÊ «È¢Ôõ ¦À¡Õû¸¨Ç §¿¡ì¸¢ø
'º¢Å¡' ±ýÈ À¨Ã Å¢Çí¸¡Ð. ¬ýÁ¡ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí
¸¨ÇÅì ¸¼óÐ ÍðÊ «È¢¾¨Ä Å¢ðÎ «È¢Å¡É º¢Åò¨¾
§¿¡ì¸¢ §Áø ¦ºýÈ §À¡Ð '¿Á' ±ýÀÐ Á¨ÈóÐ 'º¢Å¡' ±ýÈ
À¨Ã Å¢ÇíÌõ. «Ð×íܼ ´Õ ÍðÊÂÈ¢¸¢ýÈ ¿¢¨Ä§Â!
þ¨¾Ôõ Å¢ðÎ ¿¢ü¸¢ø º¢Å¡Â ±É ¬ýÁ¡ º¢Åºò¾¢Ô¼ý
«¼í¸¢ ¿¢ýÚ Å£Î§ÀȨ¼Ôõ.

2292
9ாிய%தி! ஓைர19- ெசா!அக ராதி
விாிய பைரயி! மி -நாத- அ1த-
ாிய பைரயி! பராவ%தா ேபாத-
திாிய பரம- 9ாிய- ெதாியேவ. 24
2292: ÀáÅò¨¾Â¢ø º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ³óÐõ ¦À¡ÕóÐõ.
ÀáÅò¨¾Â¢ø º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ³óÐõ À¢ý ¸ñ¼Å¡Ú
¬Ìõ. À¨Ã¢ø ¦º¡ü À¢ÃÀïºòÐìÌì ¸¡Ã½Á¡É
¿¡¾Á¡ÉÐ §¾¡ýÚõ. ¸ÉÅ¢ø ¿¡¾õ ´Îí¸, À¨Ã¢ø
¿¢ýÁÄ ÍØò¾¢Â¡É ¯Èì¸õ «¨ÁÔõ. ¿¢ýÁÄ ÍØò¾¢
¢ø«Øó¾¡Ð §Áø Å¢ÇíÌõ. §Áø Å¢Çí¸§Å §ÁÄ¡É
º¢ÅÐâÂõ ¯ñ¼¡Ìõ.

2293
ஐ19- சகல%9 அ(ளா! ாிவ 
ப1தி- +%த அவ%ைத பைதபினி!
ந1தி பராவ%ைத நாட< +ட8ன-
அ1தி இ(ேபா/- ஐ-மல- மா ேம. 25

2293: ÁÄõ ¿£íÌÁ¡Ú.


ÀáÅò¨¾ ³óÐõ º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø º£Å÷¸ÙìÌ «Õû
¦¸¡ñÎ Àó¾õ ¿£í¸î ¦ºöÐ Íò¾ «Åò¨¾Â¢ø ¦À¡Õó
ÐÁ¡Ú ¦ºöÔõ. þó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡ÕóÐõ À¢ÃÁÃó¾¢Ãò
ÐÊôÀ¡ø ÁÉõ À¾¢Âî º¢Åò¨¾ «¨¼¾üÌâ ŢÕôÀõ
¯ñ¼¡¸ Á¡¨Äì ¸¡Äò¾¢ø ¿¢Ä ´Ç¢Â¢ý Óý þÕû
¿£íÌÅÐ §À¡ýÚ ¾¨Ä¢ý ÓýÒ ¯ûÇ ¦Åñ¨Á ¡É
´Ç¢Â¢ø ³óÐ ÁÄí¸Ùõ ¿£í¸¢ Å¢Îõ.

2294
ஐஐ19 ம ப தி- மாைய-
ெபாBகட மாமாைய தாE- (டக
எB- ப4யாB எவ மாB அறாகி
உB- பராவ%ைத உ6த! +%தேம. 26
2294: ±íÌõ ¦ºøÄ×õ ¡ÅüÈ¢Öõ ¦À¡Õó¾×õ
¬üÈÄ¡þô ¦ÀÚõ.
àÅ¡ Á¡¨Â¢ø þÕìÌõ ÒÕ¼Û¼ý §º÷ó¾ ¬ýÁ
¾òÐÅí¸û þÕÀò¨¾óÐõ ¦À¡ö¡ÌõÀÊ Á¡Á¡¨Â¢ø
¯¼ÖìÌâ ¬ýÁý ¸ñÎ ±øÄ¡ô ¦À¡ÕÙõ «È¢Ôõ
ÀÊ¡ö «¨Å¸§Ç¡ö «ÅüȢɢýÚ Å¢Ä¸¢ þÕì¸×õ
¯ö¾¢¨Âò ¾Õõ ÀáÅò¨¾§Â ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÊÕò¾ø
Íò¾ ¿¢¨Ä¡Ìõ.

2295
நிறா அ(6- பர8-8 ேநய8-
ஒறாB ம(- உ(- உபாதி-
ெசறா எைனவி%9 ஆ#கி< ெச!லாைம-
நறான ஞான%தி நாத பிராேன. 27

2295: ¿¡¾É¡É º¢Åý º£ÅÛ¼ý ¸ÄóРŢÇí̾ø.


»¡Éò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¿¡¾É¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¬ýÁ¡ì¸Ç¢
¼õ «Õû ¯¨¼ÂÅÉ¡Ôõ, ¬ýÁ¡ì¸û º¢ÅÉ¢¼õ «ýÒ
¨¼ÂÉÅ¡Ôõ Å¢Çí¸¢É. ¬ýÁ¡ì¸Ù¼ý À¢Ã¢Å¢ýÈ¢ì
¸ÄóÐ ÅÊÅò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕóÐõ ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý
º¡ì¸¢Ãõ ӾĢ ¯À¡¾¢¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¡Áø Å¢Çí¸¢Éý.
º£Å÷¸¨Çô ÀÕ×¼ø, Ññϼø ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý À¢ÊôÀ¢
É¢ýÚ Å¢ÎÅ¢ò¾¡Öõ º¢Åý º£Å÷¸¨Ç Å¢ðÎ «¸Ä¡¾Å
É¡¸×õ ¯ûÇ¡ý.

9. Óì̽ ¿¢÷ì̽õ. ¿¢÷ì̽õ= ̽õ þøÄ¡¾ ¾ý¨Á.


º¡òÐÅ¢¸õ=ÁÉ«¨Á¾¢; ¾¡Á¾õ=ÁÉÁÂì¸õ;
þẾõ=ÁɱØ.

2296
சா%திக- எB9- நனெவன< சா #கா!
வாB1த இராசத- மE- கனெவப
ஒB%தி- தாமத- உற +=%தியா-
மாB%தி- நி ண- மாசி! 9ாியேம. 1
2296: «Åò¨¾¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ Ì½í¸û.
ÀÄ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¯Â¢÷ìÌ

¿ÉŢɢø º¡òÐÅ¢¸ ̽õ ¦À¡ÕóÐõ. ³õ¦À¡È¢¸Ùõ


¯ð¸Ã½í¸Ùõ ¦ºÂüÀÎõ.

¸ÉÅ¢ø «¾üÌâ þẾ ̽õ ¦À¡ÕóÐõ. ³õ¦À¡È¢¸û


¦ºÂüÀ¼¡Ð. ¬É¡ø ¯ð¸Ã½í¸û ¦ºÂüÀÎõ.

ÍØò¾¢ ±Ûõ ¯Èì¸ò¾¢ø ¾¡Á¾Ì½õ ¦À¡Õó¾¢ ¸ÕÅ¢


¸Ã½í¸¨Ç ¦ºÂøÀ¼¡Ð ¨Åò¾¢Îõ.

ÌüÈõ þøÄ¡¾ ÐâÂõ ±Ûõ §À÷ ¯Èì¸ ¿¢¨Ä¢ø


³õ¦À¡È¢¸Ùõ ¯ð¸Ã½í¸Ùõ ¦ºÂüÀ¼¡Áø «Æ¢ó¾¢Îõ.

10. «ñ¼¡¾¢ §À¾õ. («ñ¼ò¾¢ý Ũ¸)


ÁÉ¢¾É¢ý ¯¼õÒ ¦¾¡õ¨Àì ÜÎ §À¡ýÈ ´Ç¢
Áñ¼Äò¾¡ø ÝÆôÀðÎûÇÐ. ÀìÌÅò¨¾ô ¦ÀüÈ §À¡Ð
ÌïÍ Ó𨼨 ¯¨¼òÐ ¦ÅÇ¢§Â ¦ºøŨ¾ô §À¡ø
«ñ¼ §¸¡ºõ ±ýÈ À¢Ã½ÅòÐìÌû ÅÇ÷óÐ ÅÕõ
¬ýÁ¡ ÀìÌÅõ ¦ÀüÈ §À¡Ð À¢Ã½Åò¾ì ¸¼óÐ
§À¡¸¢ýÈ¡ý.

2297
ெப பகி ரட- ேபதி%த அட-
எறிகட! ஏழி மண!அள வாக
ெபாறிெயாளி ெபானணி ெயன விள#கி<
ெசறி- அ டாசன% ேதவ பிராேன. 1

2297: þ¨ÈÅÉ¢ý «ñ¼§¸¡ºò ¦¾¡¼÷Ò.


§¾Å÷ ¾¨ÄÅý º¢Åý «ñ¼ò¨¾ þÕ쨸¡¸ì ¦¸¡ñÎ
«¾ý §Áø Å£üÈ¢Õ츢ýÈ¡ý. §ÀÃñ¼ò¾¢ø §ÅÚ §ÅÈ¡¸
¯ûÇ «ñ¼ §¸¡ºí¸Ç¢ø «¨Ä ţ͸¢ýÈ ¸¼ø ²Æ¢Öõ
¯ûÇ Á½Ä¢ý «ÇÅ¡¸ ´Ç¢ì¸¢Ã½í¸Ç¢ø ¦À¡ý «½¢
¢ø ¦À¡ý ¦ºÈ¢óÐ ´Ç¢÷ÅÐ §À¡ø º¢Åý «ñ¼ §¸¡ºò¾¢ø
¯ûÇ «Ïì¸Ç¢ø ¿¢¨ÈóÐ ´Ç¢÷Å¡ý. ¦ÅÇ¢§Â ²Ø
¸¼ø¸û ¯ûǨŠ§À¡ø «¸ò§¾ «ñ¼ §¸¡ºò¾¢ø ²Ø
Ũ¸Â¡É ´Ç¢¸û Å¢ÇíÌõ. §Â¡¸¢Ââý ÀìÌÅò¾¢ü§¸üÀ
°¾¡ Ó¾ø ¦À¡ý ¿¢Èõ Ũà ŢÇíÌõ.

2298
ஆன1த த%9வ- அடா சல%திேம!
ேமனிஐ1தாக வியா%த-8 ப%தாறாB
தாஅ1த மி!லாத த%9வ- ஆனைவ
ஈனமி லா அட%9 எமட# ஆேம
2298:¬ýÁ¡ «ñ¼ §¸¡ºò¾¢ý §Áø º¢Åºò¾¢Ô¼ý
¬Éó¾Á¡¸ Å¢ÇíÌõ.
«ñ¼ §¸¡ºòÐìÌâ ¬ýÁ¡ «ñ¼ò¨¾ þÕ쨸¡¸ì
¦¸¡ñÎ ¬Éó¾Á¡¸ò ¾òÐÅõ ¸¼óÐ ¯ûÇ¡ý. «ó¾
¬ýÁÛìÌ ¯¾×õ ¦À¡Õð¼¡¸î ºò¾¢Â¡ÉÅû ºò¾¢§Â¡
º¡¾õ, Å¡Á§¾Åõ, «§¸¡Ãõ, ¾üÒÕ¼õ, ®º¡Éõ ±É³ó¾¡¸
«ñ¼òÐû§Ç ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ç¡¸×õ «Éó¾ ºò¾¢
¡¸×õ «ñ¼ò¾¢ý ±ðÎÁ¼íÌ «Ç× ¦¸¡ñ¼¾¡¸×õ
Å¢Çí̸¢ýÈÐ.

11.À¾¢§É¡Ã¡õ ¾¡ÉÓõ «Åò¨¾ ±Éì ¸¡½ø.


À¾¢§É¡Ã¡õ ¾¡Éõ ±ýÀÐ ÐÅ¡¾º ¸¨Ä¢ø À¾¢§É¡Ã¡ÅÐ
¸¨Ä¡¸¢Â "ºÁ¨É" þî ºÁ¨ÉìÌ ¯Ã¢Â þ¼õ ¾¨ÄìÌ
§Áø ¬Ìõ. «Åò¨¾ ±ýÀÐ ¬ýÁ¡ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õò¨¾ì
ÌÈ¢ìÌõ. À¾¢§É¡Ã¡õ ¾¡ÉÓõ «Åò¨¾ ±ýÀÐ ¾¨ÄìÌ
§Áø ¬ýÁ¡ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õò¾¨Äì ÌÈ¢ìÌõ.

2299
அGசி! அ89-ஓ ஏழிக ஆன1த-
8Gசி!ஓ# கார- ஓ ஒபா பதிெனாறி!
வGசக ேமநி ைவ%தி4! காயமா-
கிG+க ெசIவாB கிளிெமாழி ேகேள. 1

2299: ºò¾¢ ¬ýÁ¡ì¸¨Ç ¯Ä¸§¿¡ì̼ý ¦ºÖò¾¢ý ¿¡¾õ


Å¢Çí¸¡Ð.
³ó¾¡õ ¸¨ÄÂ¡É «÷ò¾ ºó¾¢ÃÛìÌâ þ¼Á¡É ÒÕÅ ¿Î,
ŢƢôÀ¨¼ó¾¡ø «Ó¾ ÁÂÁ¡É ´Ç¢ ¦ÀÕÌõ. ¾¨Ä¢ø
²Æ¡õ ¸¨ÄÂ¡É ¿¢§Ã¡¾¢É¢ ¸¨Ä¨Â ¯½÷ó¾ §À¡Ð
¬Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ. ţâ þÆôÒ ²üÀ¼¡¾ ¿¢¨Ä¢ø
«ó¾ ţâÂÁ¡ÉÐ Á¡È¢î º¢Ãº¢ø ´Ç¢¨ÂÔõ ¿¡¾ò¨¾Ôõ
²üÀÎòÐõ. þùŨ¸Â¢ø Å¢óÐ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÚŧ¾ À¢Ã½Åõ
¬Ìõ. ´ýÀ¾¡õ ¸¨ÄÂ¡É ¯ýÁ¨É¨Â Å¢Çí¸î ¦ºö
¡Áø ¬ýÁ¡¨Å ¯¼ø ¦À¡È¢¸Ç¢ý ÅÆ¢î ¦ºÖòÐõ
ãÄ¡¾¡Ãî ºì¸Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢§Â §¸ðÎ
«Õû ¦ºöš¡¸.

2300
(ட Eடேன ெபா(1திய சி%த-
அ(வெமா டா - அதீத% 9ாிய-
விாி- +=%தியி மி ள எ-
அாிய பதிெனா மா-அI அவ%ைதேய. 2
2300: ¬ýÁ¡ ÐâÂõ ӾĢ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¦À¡ÕóÐÅÐ.
ÒÕ¼Û¼ý «ÕÅÁ¡É º¢Å¾òÐÅõ ³óÐÁ¡¸ ¬Úõ
Å¢ÇíÌõ ¿¢¨Ä§Â ¬ýÁ¡×ìÌò Ð⡾£¾õ ¬Ìõ.
¯Èì¸ ¿¢¨Ä¢ø ÒâÂ𼸠¯¼ø (Ññ¯¼ø) ŢâóÐ
Å¢ÇíÌõ. ¿É× ¸É× ¿¢¨Ä¸Ç¢ø «Ã¢Â Å¢ò¾¢Â¡¾òÐÅõ
²Øõ «ó¾ì¸Ã½õ ¿¡ýÌõ ¦À¡Õó¾¢Â ¿¢¨Ä¢ø
«¨ÁÔõ.

2301
கா- பதிெனா - ைககல1 தா!உட!
நா4 அ=%தி4 ந1திஅ!லா! இ!ைல
ஆட-ெசB யாத அ9விதி ேயநிைன
ஈ ம9திட- எண/- ஆேம. 3

2301: º¢Å ¿¢¨ÉÅ¢ø ¿¢ýÈ¡ø ¦ºÂøÀ¼¡¾¨Å.


Å¢ò¾¢Â¡ ¾òÐÅõ ²Øõ «ó¾ì¸Ã½õ ¿¡ýÌõ ¬¸ô
À¾¢¦É¡Õ ¾òÐÅí¸Ùõ ¯ÈÅ¡¸¢ø ¯¼ø «¨ÁÔõ.
þÅü¨Èî ¦ºÂøÀ¼¡Áø «Æ¢ò¾¢ð¼¡ø º¢Åõ Å¢ÇíÌõ.
«ó¾ì¸Ã½í¸Ç¢ý ÅƢ¡öî ¦ºýÚ «¨Ä¡Р¿¢üÀ§¾
ӨȡÌõ ±É ¿£ ¯½÷Å¡ö. À¢ýÒ º¢Åò¾¢ý ÅÆ¢
¿¢üÀ§¾ ¯Ú¾¢ ¾Õõ ±É ±ñϾø ¿ý¨Á ¾Õž¡Ìõ.
º¢Å¿¢¨ÉÅ¢ø ¿¢ýÈ¡ø Å¢ò¾¢Â¡¾òÐÅõ ²Øõ «ó¾ì¸Ã½õ
¿¡ýÌõ ¬¸ô À¾¢¦É¡ýÚõ ¦ºÂøÀ¼¡.

12. ¸Ä× ¦ºÄ×. ¸Ä× ±ýÀÐ ¸Äò¾ø; ¦ºÄ× ±ýÀÐ


À¢Ã¢¾ø. ¸ÕÅ¢¸Ù¼ý ¸Äò¾Öõ «ÅüȢɢýÚ À¢Ã¢¾Öõ
þíÌî ¦º¡øÄô ¦ÀÚõ.

2302
ேகவல- தனி! கலவ< சகல%தி
ேம- ெசல விடவ( நீ க%9
பா- தைன கடா! 7 - படவற
தீத சா கிரா தீத%தி! +%தேம. 1
2302: ¬ýÁ¡ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸¨Ç Å¢ðÎ ¿£í¸¢ þÕò¾§Ä
à ¿¢¨Ä¡Ìõ.
¦¸ÅÄ¡Åò¨¾Â¢ø Å¢Çí¸¢Â ¬ýÁ¡ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸Ù¼ý
¸Äó¾¡ø «Ð º¸Ä¡Åò¨¾ ¨Âô ¦À¡ÕóÐõ. ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í
¸¨Ç Ţ𼠧À¡Ð «îº¸Äõ À¢Ã¢¾¨Äô ¦À¡ÕóÐõ. þó¾
þÃñ¨¼Ôõ Å¢ðÎ ¬ýÁ¡ ¾ÉÐ «¸ñ¼ ÅÊÅò¨¾ô
¦ÀÚ¾ø ¬¸¢Â ãýÈ¡ÅÐõ À¼Õ¾Ä¢øÄ¡¾ ¾£¨Á ¿£íÌõ
º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ò¾¢ø ¬ýÁ¡ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õò¾§Ä à ¿¢¨Ä
¡Ìõ.

2303
ெவ!/- அளவி! விமி ெவ ளிைய<
ெச!/- அள- ெச/%9மிQ சி1ைதைய
அ!/- பக/- அ(6ட C#கினா!
க!/- பிள19 கெவளி யாேம. 2

2303: º¢Éò¨¾ ŢΞ¡ø ÅÕõ ÀÂý.


ãýÚ ÌüÈí¸Ç¢ø ´ýÈ¡É º¢Éò¨¾ Óʸ¢ýÈ Å¨Ã¢ø
«¼ì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕí¸û. ¯ûÇò¨¾ þÂýÈ Å¨Ã þ¨È
Åý ¿¢¨ÉÅ¢ø ¿¢ÚòÐí¸û. þÃ×õÀ¸Öõ º¢Å ¿¢¨É Å¢ø
º¢Å ´Ç¢ ¦ÀüÚò Ðâ ºÁ¡¾¢ ¦À¡Õó¾¢É¡ø ¸ø §À¡ø
¯Õ¾¢Â¡É À¡ºÁ¡É þÕû «¸Öõ. ÀÃÁ¡¸¡Â Áñ¼Ä
´Ç¢Â¢ø þÕôÀ£÷¸û.

13. ¿¢ýÁÄ¡Åò¨¾. ÁÄõ þøÄ¡Ð ´Îí¸¢Â ¿¢¨Ä.


¬ýÁ¡ º¢Åò¨¾ «¨¼óÐ ¾ý¨ÉÔõ ÁÈóРŢ¡À¸Á¡¸
þÕìÌõ ¿¢¨Ä.

2304
ஊைம கிணறக% 9ேள உைறவேதா
ஆைமயி உேள அ=ைவக ஐ19ள
வாBைமயி உேள வ=வா9 ஒ# ேம!
ஆைமயி ேம/-ஓ ஆயிர%9 ஆேட. 1
2304: À¢Ã½Å ¯¼ø ¦ÀüÚ Áýõ þÄ¡ô ¦ÀÕ Å¡ú×
Å¡úÀÅ÷.
Å¡ÉÁ¡É š¢øÄ¡ì ¸¢½üÚû ¯¨ÈÔõ À¢Ã½Å ÅÆ¢
À¡ð¼¡Çâ¼õ ¯¨ÈôÒ¼ý ¾íÌõ ¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãõ ӾĢÂ
³óÐ ¿¢¨Ä¸û ¯ñÎ. «ó¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ ´Ç¢Ôû
¿ØÅ¡Ð «È¢× ´Îí̧Áø «Å÷ À¢Ã½Å ¯¼Ö¼ý
§ÁÖõ µ÷ ¬Â¢Ãõ ¬ñÎ ¯Â¢÷ Å¡úÅ¡÷.

2305
கால#கி நீL கல1தஆ காய-
மால#கி ஈச பிரம சதாசிவ
ேமலG+- ஓ4 விரவவ! லாக
காலE- இ!ைல க(%தி!ைல தாேன. 2

2305: ±ñ½Á¢Ä¡ «ýÀ¢ø ¾¢¨ÇôÀÅ÷.


¸¡üÚ, ¾,£ ¿£÷, ¿¢Äõ, Å¡Éõ ±ýÈ ³ó¨¾Ôõ Á§¸ºý
¯Õò¾¢Ãý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¿¡ýÓ¸ý, ¯ÕÅî º¾¡º¢Å÷ ¬¸¢ÂÅ÷
Өȧ þÂìÌÀÅ÷ ¬Å÷. þÅ÷¸¨Ç Å¢ðÎ þÅ÷¸ÙìÌ
§Áø ¯ûÇ «ÕÅî º¾¡º¢Åõ, Å¢óÐ, ¿¡¾õ, ºò¾¢, º¢Åõ
±ýÈ ³ó¨¾Ôõ ¦À¡ÕóÐõ ¬üÈø ¯¨¼ÂÅ÷ìÌ ÂÁÛõ
þø¨Ä. ¯Ä¸õ ÀüȢ ±ñ½õ þøÄ¡Áø ¾¢ÕÅÊî
º¡÷À¢ø ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌÅ÷.

2306
ஆமாேவ ைம1த ஆயின எப9
தாமா மைறயைற தைம அறிகில
ஆமாேவ ைம1த அரE இவஎறா!
ஆமா- இ!ைலயா! ஐஐ19- இ!ைலேய. 3
2306:¬ýÁ¡ º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á «¨¼¾ø:
¬ýÁ¡§Å º¢ÅÌÁ¡Ãý ¬É¡ý ±ýÚ ¦Àâ Á¨È¡ÉÐ
ÜÚõ ¯ñ¨Á¨Â ¯Ä¸Å÷ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä! ¬É¡ø
¬ýÁ¡§Å º¢ÅÌÁ¡Ãý. ¿¢ýÁÄ «Åò¨¾Â¢ø ¬ýÁ¡
º¢Åò¾ý¨Á¨Â «¨¼óРŢΞ¡ø ¬ýÁ¡ ±ýÚ ´ýÚ
þø¨Ä. º¢ÅÁ¡¸¢Â ¾ó¨¾ìÌûÇ Ì½ò¨¾ ¬ýÁ¡Å¡¸¢Â
Á¸ý ¦ÀüÈ¢ÕôÀ¾¡ø ¬ýÁ¡¨Å º¢ÅÛìÌ Á¸ý ±É×õ
º¢ÅÌÁ¡Ãý ±É×õ ÜÈÄ¡õ. «ó¿¢¨Ä¢ø þÕÀò¨¾óÐ
¾òÐÅí¸Ùõ þø¨Ä.

2307
உதய- அ=#கி! ஒ#க!இ- 7றி
கதிசா கிர#கன வாதி +=%தி
பதித( ேசதன பறா- 9ாிய%9
அதி+ப னாBஅன1 தா அ1தி யா ேம. 4

2307: §ÀÕÈì¸ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡ §ÀâýÀõ «¨¼Ôõ:


´Ç¢ §¾¡ýÚ¾ø, ¯Ä¸ º¢ó¾¨ÉÂüÚ «¾¢ø «Øóоø,
³õ¦À¡È¢¸û µöóÐ «¼í̾ø ±ýÈ ãýÚõ ӨȧÂ
¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãõ, ¿¢ýÁÄ ¸É×, ¿¢ýÁÄ ¯Èì¸ò¾¢ø ¬Ìõ.
þ¨Å ¦À¡Õó¾¢Â º¢òÐô ¦À¡Õ¨Ç ¬ýÁ¡ ¾ÉìÌô ÀüÚì
§¸¡¼¡¸ Å¢ÇíÌõ §À÷ ¯Èì¸ ¿¢¨Ä¢ø Á¢ì¸ Áí¸Ä ÅÊ
Å¡ö «Æ¢Â¡¾ §ÀÚ «¨¼Ôõ.

2308
எ!லா-த Eக யா6- தானாகி
ந!லா- 9ாிய- ாி1த கா! ந!/யி
ெபா!லாத ஆறா ேபாகா9 ேபாதமாB<
ெச!லா< சிவகதி ெச எB9- அேற. 5
2308: »¡É ÅÊÅ¡öî ¦ºýÚ º¢Å¸¾¢¨Â «¨¼Ôõ:
Á¡§ÂÂõ ¬¸¢Â ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸Ùõ º£Å´Ç¢Â¢ø
«¼í¸ò ¾òÐÅí¸Ç¢ø ¯ûÙõ ¦ÅÇ¢ÔÁ¡¸¢Â º£Å´Ç¢,
¾¡É¡ö, «Ð ¿ý¨Á¨Âò ¾Õõ Ðâ¿¢¨Ä §Áü¦¸¡ñ¼¡ø
Íò¾ ¬ýÁ¡ ¬Ìõ. «ô§À¡Ð «Ð ¾£¨Á¨Âò ¾Õõ
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ù¼ý ܼ¡Áø ¾É¢òРŢÎõ. ¬ýÁ¡
»¡É ÅÊÅ¡¸¢ «¨¼Å¾üÌ «Ã¢Â º¢Åºò¾¢¨Âî
¦ºýȨ¼Ôõ.

2309
காB1த இ(- கனைல அகறா/-
வாB1த கனெலன வாதைன நிறாேபா!
ஏB1த கரண- இற1த 9ாிய%9%
ேதாB1த க(ம% 9ாி+அக லாேத. 6

2309: ¸¢Ã¢¨Â ¬ýÁ¡¨Å Å¢ðÎ «¸Ä¡Áø ¿¢üÈø:


¾£Â¢§Ä ¸¡öó¾ þÕõÒ ¾£¨Â Å¢ðÎ ¿£í¸¢É¡Öõ ¾£Â¢ÉÐ
¾ý¨Á þÕõÀ¢ø þÕìÌõ. «Ð§À¡ø ¦À¡Õó¾¢Â
¸Ã½í¸û ¿£í¸¢ ¿¢üÌõ ¿¢ýÁÄò ÐâÂò¾¢ý ÓýÉ÷ «¨Å
¿¼ò¾¢Â ¸¢Ã¢Â¡ Å¡º¨É ¬ýÁ¡¨Å Å¢ðÎ ¿£í¸¡Áø
þÕìÌõ.

2310
ஆன மைறயாதி யா- உ( ந1திவ19
ஏைன அ(ெசB ெதாிநனா அவ%ைதயி!
ஆன வைகைய வி-அைட% தாBவிட
ஆன மாலதீத- அபர1 தாேன. 7

2310: ¿¡¾¡ó¾õ ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð ¬ýÁ¡ ÀÃÁ¡õ ¾ý¨Á


«¨¼Ôõ.
»¡Éò¨¾ «Ç¢ôÀ¾¡É Á¨ÈìÌ ¬¾¢Â¡É ¿¡¾õ ¦ÅÇ¢ô
ÀðÎ ÅóÐ À¢ÈÅü¨Èô ÒÄôÀÎòÐõ ¿É× ¿¢¨Ä¢ø þó¾
Ũ¸Â¡É ¿¡¾ò¨¾ì ¸¼óп¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢Â
§À¡Ð ¯ñ¼¡É ÁÄÁüÈ ¾ý¨Á§Â ¬ýÁ¡ ÀÃÁ¡Ìõ
±ýÀ¾¡õ.

2311
+%த அதீத- சகல%தி! ேதாBறி!
அ%த அ(நீ#கா ஆ#கணி! தானாக<
சி%த +க%ைத% தீடா< சமாதிெசB9
அ%தேனா ஒற அ(8த லாேம. 8

2311: ¿¡¾ò¨¾ §Áü¦¸¡ñ¼Å÷ ºÁ¡¾¢ «¨¼Âò ¾¢ÕÅÕû


Ш½Â¡Ìõ.
§Á§Ä ¯¨Ãò¾ÀÊ ¿¡¾ ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î ¦ÀüÚî º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø
¿¢ýÁÄ Ð⡾£¾ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢É¡ø «ò¾¨¸ÂŨà ŢðÎî
º¢Åò¾¢ý «Õðºò¾¢ ¿£íÌÅÐ þø¨Ä. «ó¾ ¿¡¾ò¨¾§Â
¾¢Â¡Éô ¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÁÉõ Å¢ÕõÒõ ¯Ä¸ §À¡¸ò
¾¢ý ÅÆ¢ô §À¡¸¡Ð ¿¡¾¡ó¾ò¾¢ø §À¡öî ºÁ¡¾¢ «¨¼óÐ
º¢Åòмý ¦À¡ÕóОüÌò ¾¢ÕÅÕðºò¾¢§Â Ó¾ø
¸¡Ã½õ.

2312
ேவ ெசB தாஇ( பாதியி ெமB%ெதாைக
ேவ ெசB தாஎைன எ#க;- விB%தா
ேவ ெசB யாஅ( ேகவல% ேதவி
ேவ ெசB யாஅ%த ேமவிநி றாேன. 9
2312: ¯¨Á¦Â¡ÕÀ¡¸§É §¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø «÷ò¾ ¿¡Ã¢Â¡ö
¯¼É¢ÕóÐ «Õû¦ºö¸¢È¡ý.
º¢Åý ¯¨Á¦Â¡ÕÀ¡¸É¡¸ Å¢ÇíÌž¡ø, ¯Ä¸ ¯Â¢÷¸¨Ç
¬Ïõ ¦ÀñÏÁ¡¸ þÕÜÚ ¦ºö¾¡ý. «÷ò¾¿¡Ã¢Â¡ö
´ýÈ¡¸ þÕìÌõ §À¡Ð «Å§É ±ý¨É ¯Ä¸ì ¸Å÷¢
É¢ýÚ Á£ð¼¡ý. «¸ñ¼ ÅÊÅõ ¬ì¸¢É¡ý. ±íÌõ
§À¡Ìõ ¬ü鬀 «Ç¢ò¾¡ý. §ÁÖõ «Åý ±ý¨É Å¢ðÎ
¿£í¸¡¾ «Õ𧸡Äò¾¢ø ¾ó¨¾Â¡ö þÕó¾¡ý.

2313
கற# ஓைல ெகாளிவ ட-கட ?!திைர
நிறGேச ததிம%த மல%ேத நிற#
அற#கா +வ க நரக- விேச%9
கிர#கா உயிஅ( ளா!இைவ நீ# ேம. 10

2313: ¯Â¢÷ìÜð¼õ À¢ÈÅ¢ìÌ Å¡Ã¡¨Á:


¸¡üÈ¡Ê¢ý µ¨ÄÔõ, ¦¸¡ûÇ¢ì ¸ð¨¼Â¢ý Åð¼Óõ,
¸¼Ä¢ý «¨ÄÔõ, «ÆÌ ¿¢¨Èó¾ ¾Â¢Ã¢ý ÁòÐõ §À¡ø,
þ¨ÈÅÉ¡ø þÂì¸ôÀÎõ ¯Â¢÷ ÁÄò¾¡ø ÍÆýÚ, ¾ò¾õ
Òñ½¢Â À¡ÅòÐìÌ ²üÀô ¦À¡ÕóÐõ ¦º¡÷ì¸õ ¿Ã¸õ
ÜÊô âÁ¢¨Â «¨¼óÐ ÅÕó¾¢, þ¨ÈÅý «Õ¨Çô
¦ÀüÈ¡ø À¢ÈôÒ þÈôÒ ¿£íÌõ.

2314
தாேன சிவமான தைம தைலபட
ஆன மல8-அ பாச ேபத8-
ஆன ண8- பராமா உபாதி-
பாEவி 8மதி ேபா!பலராேவ. 11
2314: º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Éô ¦À¡Õó¾¢ý ÁÄõ ӾĢ¨Å
«¸Öõ:
¬ýÁ¡Å¢ø º¢Åõ ±ýÛõ ¾ý¨Á ¦ÅÇ¢ôÀð¼¡ø, ÀƨÁ
Â¡É ÁÄÓõ «¾É¡ø «¨ÁÔõ À¡º §ÅÚÀ¡Îõ «¾É¡ø
¬É ̽Óõ §ÁÄ¡É ¬ýÁ¡ ¾ý ¯ñ¨Á «È¢Â¡Ð
«¨¼Ôõ ¾¨¼Ôõ, ¸¾¢ÃÅý ´Ç¢Â¢ý Óý ºó¾¢Ã ´Ç¢
§À¡ýÚ ´Ç¢Ã¡Áø «¸ýÚ Å¢Îõ.
2315
ெந( நீ( வா- உட#
அ( கE- ேசாமE- அ#ேக அம(-
தி(%த க மா/- திைச8க தாE-
உ(%திர ேசாதி- உள%9 ளாேர. 12

2315: ¿¢ýÁÄò ÐâÂò¾¢ø ¦ºÂø «üÈ¢ÕôÀ¨Å:


¿¢ýÁÄò ÐâÂò¾¢ø, º£Å ´Ç¢Â¢ø ÑðÀ ¿¢¨Ä¢ø ¾£Ôõ ¿£Õõ
¸¡üÚõ, Ýâ ºó¾¢Ã ¸¨Ä¸Ùõ, À¨¼ôÒò ¦¾¡Æ¢¨Ä
¬üÚõ À¢ÃÁÛõ, ¸¡ìÌõ ¾¢ÕÁ¡Öõ, «Æ¢¨Åî ¦ºöÔõ
¯Õò¾¢ÃÛõ ¾ò¾õ ¦ºÂø ´Æ¢óÐ «í§¸ «¼í¸¢
þÕôÀ÷.

2316
ஆைனக ஐ1த- அட#கி அறிெவE-
ஞான% திாிைய ெகா6வி அதE
ஊைன இ(ளற ேநா - ஒ(வ
வானக- ஏற வழிஎளி தாேம. 13
2316: º£Å ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÈÅ÷ Óò¾¢¨Â «¨¼Å÷:
³óÐ ¦À¡È¢¸û ±ýÛõ ¡¨É¸¨Ç «¼ì¸¢ «È¢Å¡¸¢Â
»¡Éò ¾£¨Âò àñÊ, ¸¡Ïõ ´Ç¢Ôû ÒÌóÐ °É¡ø ¬É
¯¼¨Äî §º¡¾¢ ÅÊÅ¡¸ì ¸¡ñÀÅ÷ìÌî º¢Å×ĸõ ²È ÅÆ¢
Á¢¸ ±Ç¢¾¡Ìõ.

2317
ஆ4ய கா?! அைச கிற வா-
தா4% ெத=1த தம(க ஓைச-
பா4 எ=கிற ேவதாக ம#க6-
நா4யி உளாக நாகட வாேற. 14

2317: ¾¨Ä¢ý Á£Ð ¿¡¾õ Å¢ÇíÌÁ¡Ú:


ºó¾¢Ã¸¨Ä¢ø þÂì¸õ ¦ÀÚõ À¢Ã¡½Ûõ «Ð §À¡ø §À¡Å
¾¡ø ¯ñ¼¡Ìõ º¢ÚÀ¨È ´Ä¢Ôõ, ´Ä¢ì¸¢ýÈ §Å¾ ¬¸Áí¸
Ç¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ´Ä¢Ôõ, ±ý þ¨¼¸¨Ä ¿¡Ê¢ø º¸ŠÃ
¾Çò¾¢ø ¿¡ý ¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼ý.

Å¢Çì¸õ: ãý þÂì¸õ §Áø Ó¸Á¡É §À¡Ð º¸ŠÃ¾Çò


¨¾î ¦ºýÚ §Á¡Ðõ. þЧŠ¿¡¾õ ±ýÀ÷. ¿¢Ã¡¾¡Ãò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø ÁÉõ À¾¢ó¾ §À¡Ð, ÁÉò¾¢ý
µð¼õ ¿¢ýÚ ãîÍ ¿¢ýÚ Å¢Îõ.

2318
8ைன அறிவினி! ெசBத 89தவ-
பிைன அறிவிைன ெபறா! அறியலா-
தைன அறிவ9 அறிவா- அஃ தறி
பிைன அறிவ9 ேபயறி வா ேம. 15
2318: º¢Å»¡Éò¨¾ô ¦ÀüÚò ¾ý ¯ñ¨Á ¯½÷ó¾¡ø
À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ:
Óý À¢ÈŢ¢ø »¡Éò¾¡ø À¢üº¢ ¦ºö¾ ¿øÅ¢¨É ¸¡Ã½
Á¡¸ þô§À¡Ð ¯ñ¼¡¸¢Â À¢ÈŢ¢ø «ó¾ «È¢× ´Ç¢
¦ÀüÚ Å¢Çí¸¢ø, ¾ý þÂøÀ¡É «ñ¼ ÅʨŠ«¾¡ÅÐ
¾ý¨É «¸ñ¼ ÅÊÅ¢ÉÉ¡¸ «È¢Â ÓÊÔõ. þùÅ¡Ú
¾ý¨É «¸ñ¼ ÅÊÅ¢ÉÉ¡¸ «È¢Å§¾ ¾ý¨É «È¢Å
¾¡Ìõ. «í¹ÉÁ¢ýÈ¢ô À¢È «È¢¨Åô ¦ÀüÈ¡ø §Àö §À¡ø
¦º¡÷ì¸ ¿Ã¸í¸Ç¢§Ä «¨ÄóÐ À¢ýÒ À¢ÈÅ¢ ±Îì¸
§Åñʾ¡¸¢Å¢Îõ.

2319
ெசயல றி( க< சிவான1த மா -
ெசயல றி(பா சிவேயாக- ேதடா
ெசயல றி(பா ெசக%ேதா# )டா
ெசயல றி(பா ேக ெசBதி டாேம. 16

2319: ¿¢ýÁÄò ÐâÂò¾¢ø ¦ºÂÄüÚ þÕôÀÅ÷ìÌ º¢ÅÉÕû


¸¢ðÎõ:
¿¢ýÁÄò ÐâÂò¾¢ø ¬ýÁ¡ ¯ð¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ÌÚõÒ þøÄ¡
Áø þÕó¾¡ø º¢Å¡Éó¾õ ²üÀÎõ. þó¿¢¨Ä ¨¸ÅÃô ¦Àü
ÈÅ÷ À¢Ãº¡¾õ ӾĢ º¢Å§Â¡¸ ¦¿È¢¨Âî ¦ºö Á¡ð¼¡÷.
þùÅ¢¾õ ¦ºÂø «Ú¾¨Äô ¦ÀüÈÅ÷ ¯Ä¸òмÛõ §ºÃ
Á¡ð¼¡÷. þùÅ¡Ú ¦ºÂø þøÄ¡Áø Å¡Ç¡ þÕôÀÅ÷째
º¢ÅÉÕû ¸¢ðÎõ.

2320
தாஅவ னா - சமாதிைக )4னா!
ஆன மல-அ - அப+% தைமேபா-
ஈனமி! காய- இ( - இ(நில%9
ஊன#க எ- ஒழி%ெதா ேவாகேக. 17
2320: ´Ç¢Â¡É ¾¢Õ§Áɢ¢ø ¿£ÞÆ¢ Å¡úÅ¡÷:
¬ýÁ¡ ¾¡ý º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á ±ö¾¢î ºÁ¡¾¢Â¢Ä¢Õ쨸¢ø
¬ýÁ¡¨Åô À¢½¢òÐûÇ ÁÄõ ¿£íÌõ. «¾ý ¸ðÎôÀð¼
þÂøÒõ ¿£íÌõ. À¢Èô¨Àò ¾Õõ ÒâÂ𼸠¯¼¨ÄÔõ
´Æ¢òÐî º¢Åòмý ´ýÚÀÅ÷ìÌ §ÁÄ¡É ¿¢Äò¾¢ø ÌüÈ
ÁüÈ ´Ç¢Ô¼ø «Æ¢Â¡¾¢ÕìÌõ.

2321
ெதாைலயா அரன4 ேதா - அ- ச%தி
ெதாைலயா இ(ெளாளி ேதாற அ;-
ெதாைலயா% ெதாழிஞான- ெதாைமயி! நணி%
ெதாைலயாத ெப%த-8% தி கிைட ேதாேம. 18

2321:¿¡¾ ºò¾¢§Â ¸¢Ã¢¨Â¢Öõ »¡Éò¾¢Öõ ¦ºÖò¾¢ô


¦Àò¾ Óò¾¢¸Ç¢ø ¯¾×õ.
¬ýÁ¡¨Å Å¢ðÎ ¿£í¸¡¾ º¢Åò¾¢ý «Õðºò¾¢ô À¾¢Å¡ø
¿¡¾õ ²üÀÎõ. «ó¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡¨Å Å¢ðÎ ¿£í¸¡¾
º¢Åò¾¢ý «Õðºò¾¢ô À¾¢Å¡ø ¿¡¾õ ²üÀÎõ. «ó¿¢¨Ä¢ø
¬ýÁ¡¨ÅÅ¢ðÎ ¿£í¸¡¾ þÕÙõ ´Ç¢Ôõ Å¢Çí¸ Ó¨È§Â
«ùÅ¡ýÁ¡×õ ¿£í¸¡¾ ¸¢Ã¢¨Â¢Öõ »¡Éò¾¢Öõ ¾íÌõ.
¾í¸¢, Á¡Ç¡¾ ¦Àò¾ ¿¢¨Ä¢Öõ Óò¾¢ ¿¢¨Ä¢Öõ «Õð
ºò¾¢Ô¼ý §¾¡öóРŢÇíÌõ.

2322
ேதாறிய ெப%த8- 8%தி- ,:ச%தி
மா - ெத(- உயிெப - மறைவ
தாத( ஞான- த ச%தி < சாதனா-
ஊற!இ! லாஉ ெளாளி ஒளி யாேம. 19
2322:¦Àò¾ò¾¢ÖõÓò¾¢Â¢Öõ ÝúóÐÅÕõºò¾¢§Â ¬ýÁ
´Ç¢ìÌ ´Ç¢Â¡Ìõ.
¦Àò¾ò¾¢Öõ Óò¾¢Â¢Öõ ¦¾¡¼÷óÐ ¯¾×õ ºò¾¢¨Â
¯Â¢Ã¡ÉРӨȧ ÁÂí¸¢Ôõ Å¢Çí¸¢Ôõ ¯½Õõ.
¦Àò¾÷¸û ÁÂí¸¢Â¢ÕôÀ¾¡ø «Õðºò¾¢¨Â ¯½Ã
ÓÊ¡Ð. Óò¾÷¸û ¦¾Ç¢×¼ý þÕôÀ¾¡ø ºò¾¢¨Â
¯½ÃÓÊÔõ. «ùÅ¡Ú «ó¾ ¯Â¢÷¸ÙìÌî ºò¾¢Â¡ø
«Ç¢ì¸ôÀÎõ «È¢§Å ¬ýÁºò¾¢ìÌ ¿øÄ Ð¨½Â¡Ìõ.
«ô§À¡Ð «ó¾î ºò¾¢§Â ¿¢¨Ä¢øÄ¡¾ º£Å÷¸Ç¢ý ´Ç¢ìÌ
´Ç¢¨Âò ¾Õž¡Ìõ.

2323
அறிகிறி லாதன ஐஏ=- ஒ -
அறிகிற எைன அறியா தி(1ேத
அறிகிறாB நீெய அ(ெசBதா ந1தி
அறிகிற நாென அறி19ெகா ேடேன. 20

2323: «È¢× ÅÊÅõ ÌÕÅÕÇ¡ø ¯ñ¼¡Å¾¡Ìõ.


ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸û «È¢ÅüȨÅ¡õ. «ÅüÚ¼ý
¦À¡Õó¾¢ «¨Å¡¸§Å þÕó¾ §À¡Ð ¿¡ý ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
«È¢Ôõ «È¢× ÅÊÅõ ±ýÀ¨¾ «È¢Â¡Áø þÕó§¾ý.
º¢Åò¨¾ ¿¡ÊɧÀ¡Ð '¿£ «È¢Å¢ýÅÊÅõ. º¼õ«ýÚ'
±ýÀ¨¾ ¿¡¾ºò¾¢ ÅƢ¡¸ ¿ó¾¢ ±ÉìÌ «È¢Å¢ò¾Éý.
À¢ýÒ ¿¡ý Å¡ý ÁÂÁ¡ö ±ý¨ÉÔõ ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ
«È¢§Åý ¬Â¢§Éý.

2324
தாஅவ னாகிய ஞான% தைலவைன
வானவ ராதிைய மாமணி< ேசாதிைய
ஈனமி! ஞான%9 இன( ச%திைய
ஊனமிலாதைன ஊனிைட கடேத. 21
2324: ¿¢ýÁÄ¡Åò¨¾Â¢ø ¬ýÁ »¡Éõ ¦ÀüÈÅ÷
º¢Åºò¾¢¨Â ¯¼Ä¢ø ¸¡ñÀ÷.
º¢Åý, ±ý¨É «ÅÉ¡¸î ¦ºö¾ »¡Éò¾¨ÄÅý. Å¡ÉÅ÷
Üð¼òÐìÌ Ó¾ý¨Á¡ÉÅý. Á¡ðº¢¨Á ¦À¡Õó¾¢Â
º¢Åó¾ ´Ç¢ì Üð¼Á¡ÉÅý. þò¾¨¸Â º¢Å¨ÉÔõ ÌüÈõ
þøÄ¡¾ ¦ÁöﻡÉò¾¢ø «Õðºò¾¢Â¡É ¿¡¾ºò¾¢¨ÂÔõ
¯¼øÅÊ× þøÄ¡¾ÅÙÁ¡É ºò¾¢¨ÂÔõ ±ÉÐ ¯¼Ä¢ø
¿¡ý ¸ñ§¼ý.

2325
ஒளி- இ(6- பைர- பைர
அளிய9 எனலா - ஆமாைவ யறி
அளி- அ(6- ெத(6- கட19
ெதளிய அ(ேள சிவான1த மாேம. 22
2325: º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡¾ø:
ºò¾¢Â¢ý «Õû Åó¾ À¢ý ¦À¡ÕóÐõ ´Ç¢ ±ýÀÐõ,
ºò¾¢Â¢ý «Õû þøÄ¡¾ §À¡Ð Å¢ÇíÌõ þÕû ±ýÀÐõ,
À¨Ã ±ýÀÐõ, À¨ÃÔû Å¢ÇíÌõ«Õ§Ç¡Ìõ. þó¾
´Ç¢Ôõ þÕÙõ ¬ýÁ¡Å¢ý «ñ¼§¸¡ºò¾¢ø Å¢ÇíÌ
À¨Å. ¬ýÁ «È¢× ¸ÆýÈ §À¡Ð «ñ¼ §¸¡ºõ ŢâóÐ
Å¢ÇíÌõ. Íð¼È¢× Á¨ÈÔõ. «ó¾ «Õ¨Çî ¦ºöÔõ
«Õðºò¾¢Â¡É ¿¡¾ºò¾¢ Å¢¨ÇóÐ º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ.

2326
ஆன1த மா - அரன( ச%தியி!
தா அ1த மா-உயி தாேன சமாதிெசB9
ஊஅ1த மாB உண வாBஉ உணறி!
ேகாஅ1த- வாB - மகாவா கியமாேம. 23
2326: «Õðºò¾¢Â¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ ¬ýÁ¡Å¢ý Íð¼È¢×
¿£íÌõ. «¸ñ¼ Ţ¡À¸õ ¯ñ¼¡Ìõ.

º¢Åò¾¢ý «Õðºò¾¢Â¢ø ¬ýÁ¡ ¾ýÅÂõ «üÚ «Øó¾¢


É¡ø ¬Éó¾õ ²üÀÎõ. ¯¼õ¨Àì ¸¼óÐ ºÁ¡¾¢ ¦ºöÐ
¯½÷× ÁÂÁ¡ö ¯ûÙ½÷× ÁÂÁ¡ö ¯ûÙ½÷Å¢ø
¸ÄóÐ «¸ñ¼Á¡ö Å¢ÇíÌõ «È¢¨Åô ¦ÀüÈ¡ø ¯¼Ä¢ý
¾¨ÄÅÉ¡É ¬ýÁ¡Å¢ý Íð¼È¢× ÓÊóРŢÎõ.

þÐ "¿£ «Ð ¬¸¢ýÈ¡ö! ±Ûõ ¦À¡Õû ¦¸¡ñ¼ ¾òÐÅ Áº¢


" ±ýÈ ¦ÀÕ Å¡ì¸¢Âò¾¢ý ¦À¡Õû ¬Ìõ.

2327
அறிவி க ேவடா- அறிவ அயேவா -
அறிவி க ேவடா- அறிவி ெசறிேவா -
அறி அறியாைம எBதிநி ேபா ேக
அறிவி க% த-அறி வாஅறி ேவாேர. 24

2327: ¡ÕìÌ ¯À§¾ºõ ¦ºöÂÄ¡õ:


¬ýÁ »¡Éõ þøÄ¡Ð ¾¡Á¾ ̽õ ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷¸ÙìÌ
»¡§É¡À§¾ºõ ¦ºö §Åñ¼¡. Óý À¢ÈÅ¢ ¸¡Ã½Á¡¸
þÂøÀ¡¸§Å »¡Éõ ¦ÀüÈÅ÷ìÌõ »¡§É¡À§¾ºõ ¦ºöÂ
§Åñ¼¡. ¬ýÁ »¡Éò¨¾ì ¸øŢ¢ɡø «È¢óÐõ
«ÛÀÅõ ܼ¡Áø «È¢Â¡¨Á¢ø ¯ûÇÅ÷째 »¡§É¡
À§¾ºõ ¦ºö §ÅñÎõ. «Å÷¸û «ÛÀÅõ ¦ÀüÚò ¾ÁÐ
¯ñ¨Á ÅʨŠ«È¢Å¡÷.

2328
ச%9- அச%9- சதச%9- தா)4<
சி%9- அசி%9- சிவசி%த தாBநி -
+%த- அ+%த- ெதாட#காத 9ாிய%9<
+%தரா 7 ட ெசா!ல றவகேள. 25
2328: ¬ýÁ¡ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ àö¨Á «¨¼Ôõ.
¾¡ý ±ÉôÀÎõ ¬ýÁ¡, ºòÐ, «ºòÐ, º¾ºòÐ ±ýÛõ
ãýÚ ¦À¡Õû¸Ù¼ý ÜÊ, Өȧ «È¢×ô ¦À¡ÕÇ¡¸
×õ, «È¢ÅüÈ ¦À¡ÕÇ¡¸×õ, §ÀÃÈ¢×ô ¦À¡ÕÇ¡¸×õ
Å¢ÇíÌõ ¾ý¨Á ¯¨¼ÂÐ.

2329
தாேன அறியா அறிவிேலா தான!ல
தாேன அறிவா அறி சதச%ெத
ஆனா! இர- அரன( ளாBநிக%
தாேன அறி19 சிவ%9ட த# ேம. 24

2329: «Õðºò¾¢ô À¾¢Å¡ø ¬ýÁ¡ ¾ý¨É ¯½÷óÐ


º¢ÅÁ¡Ìõ.
«Õðºò¾¢ À¾¢ÔÓý ¬ýÁ¡ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅ ÅÊÅ¡¸
«ºò¾¡¸ Å¢Çí¸¢ÂÐ. «ô§À¡Ð ¬ýÁ¡ ¾ÉÐ ¯ñ¨Á
ÅÊÅò¨¾ «È¢Â¡Ð. ¾¡ý «È¢ÅüÈÅý «øÄý. ¾ý
«È¢× «È¢×õ «È¢Â¡¨ÁÔõ ¯¨¼ÂÐ ±ýÀ¨¾ ¬ýÁ¡
¾ÉÐ ¯ñ¨Á ÅÊÅò¨¾ «È¢ó¾ À¢ý «È¢Å¡ý. «Õð
ºò¾¢ô À¾¢ó¾ À¢ý ¬ýÁ¡ ¾òÐÅí¸¨Ç «ºòÐ ±É×õ
¾¡ý §ÅÈ¡ö «È¢ÀÅý ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ ¾¨ÄÅÉ¡É
º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ô §ÀâýÀò¨¾ «¨¼Ôõ.

2330
த%9வ ஞான- தைலப டவ ேக
த%9வ ஞான- தைலபட லாBநி -
த%9வ ஞான%9% தாஅவ னாகேவ
த%9வ ஞானான1 த1தா ெதாட# ேம. 27
2330: ¾òÐÅ »¡Éò¾¢ø ¾¨ÄôÀð¼Å÷ º¢Åô§ÀÚ «¨¼Å÷:
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ «¨Å ¦ºÂøÀÎõ ¾ý¨Á¸¨Ç
Ôõ «È¢óÐ Å¡úÀÅ÷째 ¾òÐÅ»¡Éõ Å¡ú쨸¢ø
«¨ÁóРŢÇíÌõ. «í¹Éõ ¾òÐÅ»¡Éõ ¦ÀüÚ ¬ýÁ¡
º¢ÅÁ¡É¡ø ¾òÐÅ»¡Éò¾¡ø º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ.
-----
2331
தைன அறி19 சிவEட தானாக
மE- மல- ண- மா6- பிறப -
பிஅ9 ச8%தி சமா க ேபெராளி
நன9 ஞான%9 8%திைர ந;ேம. 28

2331: ¬ýÁ¡ ¾ý ¯ñ¨Á¨Â «È¢ó¾¡ø º¢ÅÁ¡Ìõ! À¢ÈÅ¢


«Úõ!
¬ýÁ¡ ¾ÉÐ ÀÃó¾ ¿¢¨Ä¨Â ¯½÷óÐ «¾É¢ýÚ Å¢ÎÀ¼î
º¢Åò¨¾ ¿¢¨ÉóÐ º¢ÅÁ¡Ìõ §Àü¨È «¨¼ó¾¡ø ¬ýÁ¡
Å¢¼õ ¿¢ýÈ ÁÄÓõ «¾É¡ø ¬É ̽Óõ «Æ¢Ôõ. §Áø
ÅÕõ À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ. À¢ý «ó¾ ¬ýÁ¡ ¿øÄ Óò¾¢Ôõ ºý
Á¡÷ì¸ »¡ÉÓõ ¿ý¨Á¨Âò ¾Õõ »¡Éò¾¢ý «¨¼Â¡Ç
Óõ ¦À¡ÕóÐõ.

2332
ஞான-த ேமனி கிாிைய நஅ#க-
தாE - இ<ைச உயிராக% தபர
ேமனிெகா ஐ#க( ம%தவி% தாதலா
ேமானிக ஞான%9 8%திைர ெப றாகேள. 29
2332: º£ÅÉ¢¼õ ¦À¡ÕóÐõ§À¡Ð ¾õ ¦ºÂÄüÚ »¡Éõ
¯ñ¼¡Ìõ:
º¢ÅÉ¢ò¾¢ý ¾¢Õ§ÁÉ¢ »¡Éõ ¬Ìõ. ¸¢Ã¢¨Â¢ø «Åý ¿Î
«í¸Á¡¸×ûÇ þ¾Âò¾¢ø ¯¨ÈÀÅÉ¡¸ þÕ츢ýÈ¡ý.
¯Â¢Ã¢ý þ¢ø ¾ÉÐ þ¨Âô ¦À¡Õò¾¢ «ó¾
§ÁÄ¡É º¢Åõ ¯Â¢÷¸Ç¢¼õ ´Ç¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ô À¨¼ôÒ
ӾĢ ³ó¦¾¡Æ¢ÖìÌõ ¸¡Ã½Á¡ö ¯ûǾ¡ø, À¢Ã½Å
§Â¡¸õ ¦ºö¾Å÷ «Åý «È¢×¼ý ¦À¡Õó¾¢ò ¾õ þ
¸¢Ã¢¨Â¸¨Ç Å¢ðÎ ÍðΠŢÃø ¦ÀÕÅ¢ÃÖ¼ý þ¨½óÐ
ÁüÈ ãýÚ Å¢Ãø¸¨Çô À¢Ã¢òÐì ¸¡ðÎõ (º¢ý Óò¾¢¨Ã
¨Âô) »¡É Óò¾¢¨Ã¨Âô ¦ÀüÈÉ÷.

2333
உயி அறி உைம உயிஇ<ைச மான-
உயி கிாிைய உயிமாைய , க-
உயி இைவ ஊேவா ஊ- அவேன
உயி<ெசா! அறி அIள%9 ளாேன. 30

2333: º£Å÷¸û ¦ºÂø «¨ÉòÐõ º¢Åý ¦ºÂÄ¡õ:


¯Â¢÷ìÌ ¯Ã¢Â «È¢× ºò¾¢Âô ¦À¡Õû ¯¨¼ÂÐ.
¯Â¢ÕìÌ «À¢Á¡Éõ «¾ý Å¢ÕôÀõ ¬Ìõ. ¯Â¢Ã¢ý
¦ºÂø ¯Â¢Õ¼ý À¢½¢ì¸ôÀð¼ Á¡¨Â¢ý «ÇÅ¡Ìõ.
þ¨Å ±øÄ¡õ ÀÃÅ¢óÐÅ¢ø Ññ¨Á¡ö þÄíÌÅÉ.
þÅü¨È ¯Â¢Õ¼ý Ò½÷ò¾¢ÂÅý ¡Åü¨ÈÔõ Ò½÷òÐõ
º¢Å§Á¡Ìõ. «¾Ä¡ø ¯Â¢Ã¢ý ¦ºÂø «ÅüÈ¢ý ¦ºÂÄ¡
¸¡Ð; ¯ûÇò¾¢ø ¯ûÇ º¢Åò¾¢ý ¦ºÂÄ¡Ìõ.

2334
ெதாழி!இ<ைச ஞான#க ெதா!சிவசீவ
கழிவற மாமாைய மாையயி ஆ -
பழியற காரண காாிய- பா:வி
அழிவற சா1தாதீ தசிவ னாேம. 31
2334: º¢Åý Ţ¡À¸Á¡É º¡ó¾¢Â¡¾£¾ ¸¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ
º¢Åý ¬Å¡ý:
ÓýÉõ º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á «¨¼óÐ º£Åâý þ »¡Éî
¦ºÂø¸û ¿£í¸¡¾ Íò¾¡ Íò¾ Á¡¨Â ¦ºÂø¸Ç¡ø
¯ñ¼¡ÅÉ. «îº£Åý ÀÆ¢ÂüÈ ¸¡Ã½ ¸¡Ã¢Â ¾òÐÅí
¸û À¡Æ¡¸ ¿¢¨Ä §ÀÈ¡É Å¢Â¡À¸Á¡É º¡ó¾¢Â¡¾£¾ì
¸¨Ä¸û Å¢ÇíÌÀÅÉ¡É º¢Åõ ¬Å¡ý.

2335
இ!ல9- உள9- யாைவ- தானாகி
இ!லத- உள9 மாBஅறா- அணைல<
ெசா!வ9 ெசா!?4! Cராகி Cரெம
ஒ!ைல உண1தா! உயி யி ரா ேம. 32

2335: º¢Åý ¡ÅüÈ¢Öõ ¸ÄóÐõ §ÅÈ¡Ôõ ¯¼É¡Ôõ


¯ûÇ¡ý:
º¢Åý, ¿¢¨ÄÂüÈ ¸¡Ã¢Âô¦À¡ÕÇ¡É Á¡Â¡ ÅÊÅí¸Ç¢Öõ
¿¢¨ÄÂ¡É ¸Ã½Á¡É ÀÃÅ¢óÐÅ¢Öõ ¡ÅüÈ¢Öõ ¸ÄóÐ,
¾¡É¡¸¢, ¦À¡Õû ¾ý¨Á¡ø þøÄÐõ ¯ûÇÐõ «ô
¦À¡Õû¸Ç¢ý §ÅÈ¡Ôõ ¯ûÇÅý. «ô¦ÀÕÁ¡¨É
Å¡ìÌìÌ, «ôÀ¡ÖìÌ «ôÀ¡Ä¡ö ¯ûÇÅý ±ýÚ
Å¢¨ÃÅ¢ø º¢Å»¡Éò¾¡ø ¯½Ã¢ý «Åý ¯Â¢÷ìÌ
¯Â¢Ã¡öò ¾¢¸úÀÅý ¬Å¡ý.
2336
உயிாி<ைச S4 உழித(- ச%தி
உயிாி<ைச வா4 ஒழி%தி- ஞான-
உயிாி<ைச S4 டEறலாேல
உயிாி<ைச வா4 உயபதG ேச(ேம. 33
2336: ºò¾¢Â¢ý «Õð¦ºÂø:
¯Â¢÷¸Ç¢¼õ Å¢ÕôÀò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢ Á¡¨Â¨Â þ¼Á¡öô
¦À¡ÕóÐõÀÊ ¦ºöÔõ ºò¾¢, »¡ÉÁ¡É§À¡Ð ¯Â¢Ã¢ý
Å¢ÕôÀò¨¾ «Æ¢òРŢÇíÌõ. ¯Â¢÷¸ÙìÌ þ¨ÈÅÉ¢¼õ
«ýÒ ²üÀ¼î ¦ºöÐ ¯¼É¡ö þÕò¾Ä¡ø ¯Â¢Ã¡ÉÐ
¯Ä¸ Å¢ÕôÀí¸¨Ç «Æ¢òÐ §ÁÄ¡É º¢ÅÀ¾õ §ºÕõ.

2337
ேச(- சிவமானா ஐ-மல- தீ1தவ
ஓஒறி லா ஐ- மலஇ( உறவ
பாாிக விநர க- - பாைமய
ஆ(#க ேடா ரா அைவய( எேற. 34

2337: º¢Åºò¾¢Â¡ø ¾ý ¯ñ¨Á ¯½÷Å÷:


¯Â¢÷ Å¢ÕôÀò¨¾ Å¡ðÊî º¢ÅÁ¡õ §Àü¨Èô ¦ÀüÈÅ÷
¯Â¢÷ìÌüÈí¸ÙìÌ ¯Ã¢Â ³óÐ ÁÄí¸¨ÇÔõ ¿£ì¸¢ÂÅ÷
¬Å÷. «ùÅ¡Ú º¢Åòмý ´ýÚ¾ø þøÄ¡¾Å÷ ¯Â¢÷ì
ÌüÈÁ¡É ³óÐ ÁÄì ÌüÈí¸¨ÇÔ ¦À¡Õó¾¢ þÕû ¯¨¼Â
Åáö þÕôÀ÷. þò¾ý¨ÁÔ¨¼ÂÅ÷ ÒŢ¢Öõ ¦º¡÷ì¸ò
¾¢Öõ ¿Ã¸ò¾¢Öõ ¯ÆøÀÅáö þÕôÀ÷. þò¾ý¨ÁÔ¨¼
ÂÅ÷ ÒŢ¢Öõ ¦º¡÷ì¸ò¾¢Öõ ¿Ã¸ò¾¢Öõ ¯ÆøÀÅá¸
¯ûÇÉ÷. þôÀÊô À¢ÈóÐ ¯ÆøÅÐ º¢Åºò¾¢Â¡ø ±ýÀ¨¾
¡Õõ ¯½÷ž¢ø¨Ä.

2338
எBதின ெசB- இ(மாயா ச%தியி
எBதின ெசB- இ(ஞான ச%தியி
எBதின ெசB- இ(ஞால ச%தியி
எBதின ெசB- இைறய( தாேன. 35
2338: þ¨ÈÂÕÇ¡ø º£Å÷¸û þýÀí¸¨Ç «ÛÀÅ¢òÐ
»¡Éò¨¾ «¨¼óÐ þýÀõ «¨¼Å÷:
Íò¾ Á¡¨Â «Íò¾ Á¡¨Â¸¨Çô ¦À¡Õó¾¢ «¾É¾ý
þÂøÒìÌ ²üÀô §À¡¸ §À¡ì¸¢Âí¸¨Ç º£Å÷¸û ±ö¾¢É÷.
¦ÀÕ¨ÁÂ¡É »¡É ºò¾¢¨Â «¨¼óÐ »¡Éò¨¾ô
¦ÀüÈÉ÷. ÒÅ¢ ºò¾¢Â¢ý ¸Å÷¢ø ®ÎÀðÎ «¾É¡ø
¯ñ¼¡É ¿ý¨Á¸¨Ç «¨¼ó¾É÷. þùÅ¡Ú ¦À¡ÕóÐÅÐ
º¢Åò¾¢ý «ÕÇ¡ø ¬Ìõ.

2339
தி(1தின விடா தி(வி! நரக-
தி(1தின விடா தி(வா +வ க-
தி(1தின விடா ெசறிமல )ட-
தி(1தின விடா சிவமாB அவேம. 36
2339:¾¢ÕÅÊ»¡Éõ ¦ÀüÈÅ÷ ¦º¡÷츿ø Å¢ÕôÀ¢ýÈ¢ ÁÄõ
¿£í¸¢î º¢Åõ ¬Å÷.
¾¢ÕÅÊ »¡Éò¾¡ø ¾¢Õó¾¢Â ¯Â¢÷¸û þýÀõ «øÄ¡¾
¿Ã¸ò¨¾Ôõ, þýÀÁÂÁ¡É ¦º¡÷ì¸ò¨¾Ôõ Å¢ð¼É÷.
«Å÷ ¾õ§Á¡Î ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ ÁÄì Üð¼ò¨¾Ôõ
Å¢ð¼É÷. «Å÷ ÀÂÉüÈ À¢ÈÅ¢¨ÂÔõ Å¢ðÎ º¢ÅÁ¡ö ¬Å÷.

2340
அவ8- சிவ8- அறியா அறியா
அவ8- சிவ8- அறிவா அறிவா
அவ8- சிவ8- அ(ளா! அறி1தா!
அவ8- சிவ8- அவன( ளாேம. 37
2340: «Õ§Ç º£Å÷ìÌ ¿ý¨ÁÔõ ¾£¨ÁÔõ «¨ÁôÀÐ:
¿øÄ «È¢× þøÄ¡¾Å÷ '±Ð ÀÂÉüÈÐ, ±Ð ÀÂÛûÇÐ'
±ýÀÉÅü¨È «È¢ÂÁ¡ð¼¡÷. «È¢×¨¼ÂÅ÷ ÀÂÉüÈ
¨¾Ôõ ÀÂý ¯ûǨ¾Ôõ À¢Ã¢òÐ ¯½÷Å¡÷.
«ùÅ¡Ú À¢Ã¢òÐ «È¢Å¡ø ¦¾Ç¢ó¾¡ø º£Å÷¸ÙìÌ
¯ñ¼¡É §¸Îõ ¿ý¨ÁÔõ «ÅÉÐ «ÕÇ¡ø ¬Ìõ
±ýÚ ¯½÷Å÷.

2341
அ(ளான ச%தி அன! ெவ-ைம ேபால
ெபா( அவனாக%தா ேபாத- ண(-
இ( ஒளியாB மீ 8-மல மா -
தி(வ( ஆன1தி ெச-ெபா(ளாேம. 38

2341: «Õðºò¾¢Â¢ý þÂøÒ:


¾£Ôõ «¾¨É Å¢ðÎ «¸Ä¡¾ ¦Åõ¨ÁÔõ §À¡ø «Õû
±ýÈ º¢Åºò¾¢ «Åý ¦À¡ÕÇ¡öò ¾¡ý »¡ÉÁ¡öô
¦À¡ÕóÐõ. ¬ýÁ¡Å¢ø º¢Åºò¾¢ þÕÇ¡¸×õ ´Ç¢Â¡¸×õ
À¢Ã¢óÐ À¢ý ÓõÁÄí¸Ç¡¸ ŢâÔõ. º¢Å¡Éó¾ò¨¾ Å¢¨Çì
Ìõ ºò¾¢§Â º¢Åõ ¬Ìõ.

2342
ஆதி%த ேதாற வ(-ப9 மாதிக
ேபதி%த தIவிைன யாெசய! ேசதிப
ஆதி%த தகதி ரா!அைவ ேச4ப
ேபதி%த ேபதியா வா அ( ேபதேம. 39
2342: ºò¾¢Â¢ý À¾¢Å¡ø º£Å÷ ´Ç¢ ¦ÀÚÅ÷:
ÝâÂý §¾¡ýÈ ÅÇÕõ ¾¡Á¨Ã ӾĢ ÁÄ÷¸û ÀìÌÅ
§ÅÚÀ¡ðÎìÌ ²üÀ «ùÅÅüÈ¢ý þÂøÒ Á¡ÚÀðÎ
ÝâÂÉÐ ´Ç¢ì¸¾¢÷¸Ç¡ø «ÕõÀ¡¸×õ §À¡¾¡¸×õ
ÁÄá¸×õ ŢâÔõ. ¬É¡ø «ÅüÈ¢ý Ò½÷ ÒÄôÀ¼¡Ð.
¬É¡ø ÁÄ÷ó¾ À¢ýÉ÷ Å¢ÇíÌõ. «¨¾ô §À¡ýÚ «Õð
¦ºÂÖõ ÒÄôÀ¼¡Ð ¬É¡ø ÓبÁ «¨Áó¾ À¢ýÒ
Å¢ÇíÌõ.

2343
ேபத- அேபத- பிற:ேபதா ேபத8-
ேபாத- ணேபாத- ேபாத8- நாத8-
நாத 8டநாக நாதாதி நாத8-
ஆத அ(ளி அ(இ<ைச யாேம. 40

2343: §À¾õ ӾĢ¨Šþ ºò¾¢Â¢É¡ø:


¸ñ¸Ç¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¯Ä¨¸ §ÅüÚ¨Á¡¸×õ, ´üÚ¨Á
¡¸×õ, §ÅüÚ¨ÁÔõ ´üÚ¨Á¡¸×õ ¸¡Ïõ þÂøÒõ,
þÂü¨¸ «È¢×õ, ¸øÅ¢ §¸ûÅ¢¸Ç¡ø ¬É «È¢×õ,
»¡ÉÓõ, ¿¡¾Óõ, ¿¡¾ò¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐ ¬¾¢¿¡¾õ ±ýÈ
¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä ¦ÀÚ¾Öõ ¬ýÁ¡×ìÌ «ÕÇ¢ø «¨Áó¾
þ ºò¾¢Â¢ý ¸Õ¨½Â¡Ìõ.

2344
ேமவிய ெபாB காி யா- விைனெயன
பாவிய Lத-ெகா ஆ4 பைடபாதி
Lவிய! )ட%தா! ேபாத- ாி1த(
ஆவிைய நா- அரஅ( ளாேம. 41
2344: º£Å÷¸ÙìÌ »¡Éõ ¯ñ¼¡¸ «Õðºò¾¢ ¯¼É¢ÕóÐ
¯¾×¾ø:
¡¨É¢ÉÐ ÅʨÅô §À¡ø ´Õ ÅÊÅõ ¦ºöÐ «¾Ûû
þÕ ÁÉ¢¾÷ ÒÌóÐ ¬ðÎõ ¦ºÂ¨Äô §À¡ýÚ ÀÃó¾
³õâ¾í¸¨Çì ¦¸¡ñÎ º£Å÷¸¨Ç ¬¼î¦ºöÐ, À¨¼ôÒ
ӾĢ ¦¾¡Æ¢ø¸Ç¡ø ÒÅ¢ ¦º¡÷ì¸õ ¿Ã¸õ ӾĢÂÅüÚ¼ý
Ü¼î ¦ºöÐ, »¡Éõ ¯ñ¼¡¸î ¦ºöÐ â¾ ¯¼Ä¢ø ¯Â¢¨Ã
¿¢ü¸ ¨ÅôÀÐ º¢ÅÉÕð ºò¾¢Â¡§Ä§Â ¬Ìõ.

2345
ஆறா9 அக தைனயறி1 தானவ
ஈறாகி யாவிE- இயலா- தனி!எBத
ேவறாB ெவளி Pறா அ-ம(
ேதறா% ெதளி % தீட< சிவமாேம. 42

2345: ¾òÐÅí¸¨Çì ¸¼ó¾ ¬ýÁ¡ Å£ðÊýÀõ «¨¼Å¡ý:


ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ Å¢ðÎò ¾ý ¯ñ¨Á¨Â
«È¢ó¾ ¬ýÁ¡, ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼õ §À¡¸ ÅøÄÅÉ¡Ôõ
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ ¾ýÉ¢¼ò§¾ ¸¡ðÎÀÅÉ¡Ôõ,
«ÅüÈ¢ý §ÅÈ¡Ôõ ÀæÅǢ¢ø ÒÌóРţ𨼠«¨¼Å¡ý.
ÓýÒ þÕó¾ ÁÂì¸õ §¾È¢ò ¦¾Ç¢×üÚ «Õðºò¾¢ À¾¢Â¢ý
º¢Åõ ¬Å¡ý.

2346
தீட ாிய அாிய தி(வ4 ேநய%ைத
மீ அ(ளா! விதிவழிேய ெச
C4< சிவஞான மாவிைன% தாேனறி%
தா4< சிவEட சார/- ஆேம. 43
2346: ¾¢ÕÅÊ þýÀò¨¾ «ÕÇ¡ø ¦ÀÈÓÊÔõ:
¾ü§À¡¾ò¾¡ø «¨¼Å¾üÌ⠫â ¾¢ÕÅʨ ÓüÀ¢ÈÅ¢
¢ý ¦¾¡¼÷À¡¸ þôÀ¢ÈŢ¢ø «ÕûÜð¼ ¯½÷óÐ «ó¾
¦¿È¢Â¢§Ä §À¡ö ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ §Áø ²Úõ Å¡º¢ ±ýÈ
̾¢¨Ã¢ø ²È¢ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸û ¸¼óÐ ¿¢Ã¡¾¡Ãõ §À¡öî
º¢ÅÛ¼ý «¨¼¾ø ÜÎõ.

2347
சா1தவ சாரண சி%த சமாதிய
சா1தவ ெமBGஞான த%9வ சா%திய
சா1தவ ேநய1 தைலட ஆன1த
சா1தவ ச%த அ(தைம யாேர. 44

2347: º¢Åò¨¾î º¡÷ó¾Å÷ º¡Ã½÷ ӾĢÂÅ÷:


º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éî º¡÷ó¾Å÷¸û º¡Ã½÷¸û º¢ò¾÷¸û ºÁ¡¾¢
¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷¸û. ¯ñ¨Áî º¢Å»¡Éò¨¾ ¯½÷ó¾ÅÕõ
º¡÷ó¾Å§Ã! º¢Åò¾¢¼õ «ýÒ âñÎ º¢Å¡Éó¾ò¨¾
«ÛÀÅ¢ôÀÅ÷¸Ùõ º¡÷ó¾Å§Ã! ¿¡¾Á¡¸¢Â «ÕÇ¢ø
¾¢¸úÀÅÕõ º¡÷ó¾Å§Ã!

2348
தாஎ அவஎ இரெடப த%9வ-
தாஎ அவஎ இரடற தைமய%
தாஎ இரஉனா ேகவல% தானவ
தாஇறி% தானாக% த%9வ +%தேம. 45
2348: Íò¾ §¸ÅÄ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷:
º¸Ä÷ ¬ýÁ¡Å¡É ¾¡ý ±ýÚõ º¢ÅÁ¡¸¢Â «Åý ±ýÚõ
¬¸ ¯ñ¨Áô ¦À¡Õû þÃñÎ ±ýÚ ¦º¡øÅ¡÷. §¸ÅÄò
¾¢ø þÕôÀÅ÷ ¾¡ý ±ýÚõ «Åý ±ýÚõ þøÄ¡Áø
´ýÈ¡É ¾ý¨Á¨Â ¯½÷Å¡÷. «Å÷ ¾ý¨Éî º¢ÅòÐìÌ
§ÅÈ¡É ¦À¡Õû ±É ¿¢¨Éì¸ Á¡ð¼¡÷. «ùÅ¡Ú ¬ýÁ¡
¾ü§À¡¾õ ¦¸ðÎî º¢Å§Á¡¸ò ¾òÐÅò àö¨Á ¬Ìõ.

2349
தனினி! தைன அறி- தைலமக
தனினி! த ஐ அறிய% தைலப-
தனினி! தைன< சாகில ஆகி!
தனினி! தஐ- சாத அாியேவ. 46

2349: ¬ýÁ¡ º¢Åò¨¾ ¯½ÕÁ¡Ú:


¾òÐÅò àö¨ÁÔ¨¼Â ¬ýÁ¡ ¾ý ¯ñ¨Á¢ø ¾ý
¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åò¨¾ «È¢Â «Ð ÅÇ÷óÐ §¾¡ýÚõ.
«í¹Éõ ¾ýÉ¢¼ò§¾ «¾ý ¯ñ¨Á¨Â «È¢óÐ
¦À¡Õó¾¢ý ¾ýÉ¢¼ò§¾ ¾ÉÐ ¾¨ÄŨÉÔõ «¨¼¾üÌ
«Ã¢¾¡Ìõ.

2350
அறியகி ேலஎ அரறாேத நீ-
ெநறிவழி ேயெசற ேநபட பிைன
இ(+ட ராகி இயறவ! லாE-
ஒ(+ட ராவ19எ உள%9 ஆேம. 47
2350: º¢ÅÉÕû ¸¢ð¼Å¢ø¨Ä§Â ±ýÚ ²í¸¡Áø ¦¿È¢Â¢ø
¿¢ü¸ §ÅñÎõ.
º¢ÅÉÕû ¸¢ð¼Å¢ø¨Ä§Â ±ýÚ ¿£ ¸Å¨Ä ¦¸¡ûÇ¡§¾!
»¡É ¦¿È¢Â¢ø ¿¢ýÚ ¾¢ÕÅÕ¨Çô ¦ÀÚõ Å¡öôÒ ¸¢¨¼ò¾
À¢ýÒ Ýâ ºó¾¢Ã ¸¨Ä «ýÚ ¿¼ò¾¢ÂÅý ±ý ¯ûÇò¾¢ø
Á¢¸ô ¦Àâ ºó¾¢ÃÁñ¼Ä ´Ç¢Â¡¸ Å¢ÇíÌÅÐ §À¡ø
¯ýÉ¢¼Óõ Å¢ÇíÌõ.
2351
மஒ தாபல நகல ஆயி-
உகிற ேயானிக எ!லா- ஒ(வேன
கஒ தாபல கா;- தைன காணா
அண/- அIவண- ஆகிநிறாேன. 48

2351: ÒÄôÀ¼¡ Åñ½õ Á¨ÈóÐûÇ¡ý:


Áñ ±ýÛõ ´Õ ¦À¡Õû À¡¨É ºðÊ Ó¾Ä¢Â ÀÄ Àñ¼í
¸Ç¡¸ ¬¸¢ýÈÐ. «Ð §À¡ø þ¨ÈÅý ´ÕÅ§É ±øÄ¡
¯Â¢÷ þÉí¸Ç¢Öõ ¿¢¨ÈóÐûÇ¡ý. ¸ñ ´Õ ¦À¡ÕÇ¡¸
þÕóÐõ ¯¼ø ÀÄ ¦À¡Õû¸¨Çì ¸ñÎõ «¾¨É «¨Å
¸¡½¡. «Ð §À¡ø ¯Â¢÷¸Ç¢ý ¾¨ÄÅÉ¡É þ¨ÈÅÛõ
¾¡ý ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «È¢óÐõ ¾¡ý «ÅüÈ¡ø «È¢ÂôÀ¼¡
¾ÅÉ¡Ôõ þÕ츢ýÈ¡ý.

2352
ஓ-கி றாஉல ஏைழ- உநி
)-கி றா ண% திெனா- ) வ
ேத-கிறாசிவ சி1ைதெசB யாதவ
)-பகி! லாவ19 ெகாள/- ஆேம. 49
2352: ÁÉõ ÌÅ¢ÀÅâý §Å¾¨É¨Âî º¢Åý §À¡ì¸¢
ÂÕûÅ¡ý :
þ¨ÈÅý þó¾ ²Ø ¯Ä¸í¸¨ÇÔõ ¯Â¢÷ìÌ ¯Â¢Ã¡ö
¿¢ýÚ ¸¡òÐ ÅÕ¸¢ýÈ¡ý. ÁÉõ ÌÅ¢ó¾ ¦ÁöﻡɢÂ÷
þó¾ ¯ñ¨Á¨Â «È¢óЯ¢÷ìÌ ¯Â¢Ã¡ö ±ÎòÐî
¦º¡øÅ÷. º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éô ÀüÈ¢ ±ñ½¡¾Å÷ «Å¨É
«È¢Â Á¡ð¼¡Ð ÒÄõÒ¸¢ýÈÉ÷. ÁÉ ´Õ¨ÁôÀ¡Î
þøÄ¡¾Å÷ º¢Å¨É «¨¼Â ÓÊ¡Ð.

2353
றிஅறி யாக றிகாண மாடா
றிஅறி யாகட- )ட! ெபாி9
றிஅறி யாவைக )மி )4
அறிவறி யாஇ(19 அன8- ஆேம. 50

2353: «õºõ ¬Ìí¸û :


¯Â¢÷ìÌ ¯Â¢Ã¡¸ þÕìÌõ º¢Åò¨¾ò «¾¡ÅÐ º¢Åõ
¾ýÉ¢¼õ þÕôÀ¨¾ ÀÃÅ¢óÐÁñ¼Äõ ¦ÅÇ¢ôÀ¼¡¾ §À¡Ð
º£Å÷¸û «È¢Â Á¡ð¼¡÷. þùÅ¡Ú º¢Åõ ¾ýÉ¢¼õ þÕô
À¨¾ «È¢Â¡¾Å÷ ¯¼õÒ¼ý ÜÊô ÀÄ À¢Èô¦ÀÎôÀ÷.
º¢Åý §ÅÚ ¾¡õ §ÅÚ ±ýÚ ¿¢¨É측Áø º¢Åòмý
À¢Ã¢Å¢ýÈ¢ þ¨ÈÅÛ¼ý ¿¢øÖí¸û. «ùÅ¡Ú ÜÊî ÍðÊ
«È¢¾ø þøÄ¡Ð «ÐÅ¡¸§Å þÕóÐ «õºõ ¬ÌÅ£÷.

2354
ஊேனா உயிேரா உ கிற9 ஏ9இப-
வாேனா தைலவி மய க%9 உறநிக%
தாேனா ெபாி9அறி ேவா- எE- மாEட
தாேன பிறேபா இறபறி யாேர. 51
2354: þÈÅ¡ ¿¢¨Ä ±öÐÅ÷:
Ðâ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷ §¾ý ¯ñ¼ Åñ¨¼ô §À¡ø
´Ç¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ÷. º¢Å¡Éó¾ò¨¾ «¨¼ÅÐ ±Ð?
¯¼õ§À¡? ¯Â¢§Ã¡?þùÅ¢ÃñÊø ±Ð? Å¡ý åÀ¢É¢Â¡É
ºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢ þ¨Å ´ýÚõ «È¢Â¡Ð þÕì¸ò "¾¡õ
Á¢¸×õ «È¢¸¢ý§È¡õ" ±ÉìÜÚõ Áì¸û §ÁÖõ §ÁÖõ
¯ñ¼¡¸¢ýÈ À¢ÈôÒ þÈôҸǢø ¦À¡Õó¾¢ «Åü¨È ¿£ì¸
«È¢ÂÁ¡ð¼¡÷.

14. «È¢×¾Âõ.
(¬ýÁ¡×ìÌî Íð¼È¢× þýÈ¢ ±øÄ¡Óõ «È¢Ôõ «È¢×
¯ûÇÐ) :

2355
தைன அறிய% தன ெகா( ேக4!ைல
தைன அறியாம! தாேன ெககிறா
தைன அறி- அறிைவ அறி1தபி
தைனேய அ<சி க% தானி(1 தாேன. 1

2355: ¬ýÁ¡ º¢Å ÅÊÅÁ¡¸ þÕìÌõ:


¬ýÁ¡Å¡É ¾ý¨É «È¢×Õ ±É «È¢ó¾¡ø ¸ÕÅ¢
¸Ã½í¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢ ÁÂí¸ §ÅñÊ ¾£¨Á ÅáР.
¾¡ý «È¢×Õ ±ýÀ¨¾ «È¢Â¡Áø ¬ýÁ¡ ¾ÉÐ
«ï»¡Éò¾¡ø ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢ô À¢ÈŢ¢ø
º¢ì¸¢ ÅÕóи¢ýÈÐ. ¸ÕÅ¢ ¸Ã½õ þøÄ¡Áø ¾¡§É ±øÄ¡
Åü¨ÈÔõ «È¢ÂÅøÄ ´Ç¢ÅÊ× ±ýÈ «È¢¨Å »¡Éº¡¾Éò
¾¡ø «È¢ó¾ À¢ý, ¾ý¨É ¯Ä¸Å÷ ŽíÌõÀÊÂ¡É º¢Å
ÅÊÅÁ¡¸ò ¾¡ý þÕó¾¡ý.

2356
அ#ேக அடெப(- ேதவெர! லா-ெதாழ<
சி#கா தன%ேத சிவஇ(1 தாென
ச# ஆ வைள- சில-- சேரெலன
ெபா# ஆ ழ?- ேபாறிஎ றாேள. 2
2356: «È¢× ¦ÀüÈ ¬ýÁ¡ º¢Åºò¾¢Â¢É¢¨¼§Â Å¢ÇíÌõ:
"«È¢× ¦ÀüÈ ¬ýÁ¡¨Å" «ùÅ¢¼òÐ ÅÄ¢¨ÁÔõ ¦ÀÕ
¨ÁÔõ Á¢ì¸ À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø Ó¾Ä¡É §¾Å÷¸û «¨É
ÅÕõ Ží¸, «Ã¢Â¨½Â¢ø º¢Å¦ÀÕÁ¡§É Å£üÈ¢Õ츢ý
È¡ý ±Éì ¸Õ¾¢, ºí¸¡ø ¬É ŨÇÂÖõ ¸¡ø º¢ÄõÒõ
µ¨º ±ØôÀ, Á¢ì¸ Üó¾¨Ä ¯¨¼Â Àáºò¾¢Ôõ §¾Å÷ì
Ìõ À¢È÷ìÌõ «ÕÙš¡¸ ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡û.

2357
அறி வ4ெவ அறியாத எைன
அறி வ4ெவ அ(ெசBதா ந1தி
அறி வ4ெவ அ(ளா! உண1ேத
அறி வ4ெவ அ(1தி(1 தாேன. 3

2357: ¾¡ý «È¢× ÁÂõ ±ýÀ¨¾ ¬ýÁ¡ ¯½÷¾ø :


±¨¾Ôõ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½õ þøÄ¡Áø «È¢Ôõ ¬üÈø ±ÉìÌ
¯ñÎ ±ýÀ¨¾ ¿¡ý «È¢Â¡¾¢Õó§¾ý. þò¾¨¸Â ±ý¨É
±ýÛ¨¼Â þÂøÀ¡É ÅÊÅõ «È¢× ¾Å¢Ã §ÅÚ þø¨Ä
±ýÚ «Åý «ÕÇ¡ø ¯½÷ò¾¢É¡ý. ¿¡ý «È¢×
ÅÊÅ¡ÉÅý ±ýÀ¨¾ «ÅÉÐ ºò¾¢Â¡ø ¯½÷óÐ ¿¡ý
¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸¨Ç Å¢ðÎ «È¢Å¡¸§Å þÕó§¾ý.
2358
அறி அழிவி!aல ஆ க8- இ!ைல
அறி அறிவ!ல9 ஆதார- இ!ைல
அறிேவ அறிைவ அறிகிற9 எறி
அைறகி றனமைற ஈ க தாேம. 4
2358: ºò¾¢ ¯½÷ò¾ ¬ýÁ¡ ¾¡ý «È¢× ÁÂõ ±ýÀ¨¾
¯½Õõ :
«È¢×, Å¡É Áñ¼Äò¾¢ø Ññ¨Á¡ö ¯ûÇÐ. ¬¾Ä¡ø
«Ð ±ùÅ¢¾Á¡É àÄ Á¡Ú¾Ä¡Öõ À¡¾¢ì¸ôÀÎÅÐ þø¨Ä.
«¾É¡ø «¾üÌ ÅÇ÷Ôõ þø¨Ä. ¬ýÁ¡ ±ýÈ «È¢×ô
¦À¡ÕÙìÌô §ÀÃÈ¢Å¡É º¢Åò¨¾§Â «øÄ¡Áø §Å§È
¬¾¡Ãõ þø¨Ä. ¬¾Ä¡ø «Õ×ÕÅÁ¡É ¬ýÁ¡ §ÀÃÈ¢
Å¡É º¢Åò¨¾ «È¢Â ÓüÀθ¢ýÈÐ ±ýÚ §Å¾ ÓÊ׸ǡÉ
¯À¿¢¼¾í¸û ÜÚ¸¢ýÈÉ.

2359
ஆ மலாி அணிமல தேமேல
பாய இத:க பதினா - அ# ள
Cய அறி சிவான1த மாகிேய
ேபாய அறிவாB ண1தி(1 தாேன. 5

2359: ¬ýÁ¡ º¢Åò¨¾ «È¢Ôõ Ó¨È:


¬¾¡Ã ¸ÁÄí¸Ç¢ø º¢Èó¾ «É¡¸¾î ºì¸Ãò¾¢ý Á£Ð ÀÃó¾
Å¢Íò¾¢î ºì¸Ãò¾¢ø À¾¢É¡Ú þ¾ú¸û ¸ñ¼ò¾¢ø ¯ûÇÉ.
àö¨ÁÂ¡É ¬ýÁ «È¢× º¢Å¡Éó¾õ ¦À¡Õó¾¢ Å¢Íò¾¢
ºì¸Ãò¨¾ì ¸¼óÐ §ÀÃȢšö «¾Û¼ý ¸ÄóРŢÇíÌõ.

2360
மனிநி றாாிைட வ1த( மாய%9
8னிநி றாைம ெமாழி1ேத 8த!வE-
ெபானிவ1 தாேனா க:தி( ேமனிைய
பினிநி ேறநீ ெபாிையெய றாேன. 6
2360: º¢Å¨É ¿¢Éó¾Å÷ §ÁÄ¡É À¾õ ¦ÀÚÅ÷:
º¢Å º¢ó¾¨É¢ø þ¨¼Å¢¼¡Áø ¿¢üÀÅâ¼õ ÅóÐ - Íò¾
Á¡Â¡ ¸¡Ã¢ÂÁ¡É ¿¡¾ ¾òÐÅò¾¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎõ º¢Å¨É
¿¢¨Éó§¾ý. «ó¾ Ó¾øÅÛõ ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø º¢ÈóÐ
Å¢Çí¸¢É¡ý. «ô¦ÀÕÁ¡É¢ý ¿¢¸÷ «üÈ Ò¸¨ÆÔ¨¼Â
¦À¡ýÉ¡÷ §ÁÉ¢¨Âì ÜÊ ¿¢ý§Èý. «ÅÛõ ¿£ ¦ÀâÂÅý
±ýÚ «Õû Ü÷ó¾¡ý.

2361
அறிஅறி வாக அறி19அ ெசBமி
அறிஅறி வாக அறி-இI வண-
அறிஅறி வாக அணிமாதி சி%தி
அறிஅறி வாக அறி1தண ந1திேய. 7

2361: º¢ÅÉ¢¼òÐ «ýÒ ¦ºöÐ «¸ñ¼ Ţ¡À¸õ ¦ÀÈ


§ÅñÎõ :
¬ýÁ «È¢× ±ýÀÐ §ÀÃȢŢý ÅÂÁ¡ÉÐ ±ýÚ °÷óÐ
«¾É¢¼õ «ýÒ¸¡ðÎí¸û. «ô§À¡Ð «¸ñ¼¡¸¡Ãô
§ÀÃÈ¢×ô ¦À¡ÕÇ¡É º¢ÅÓõ ¯í¸û «È¢Å¢ø ¦À¡ÕóÐ
Å¡ý. ¯í¸ÇÐ «È¢× «ÅÉÐ «È¢Å¡¸ «È¢ó¾¡ø
«½¢Á¡ ӾĢ º¢ò¾¢¸û ¡×õ ¨¸ ܼô ¦ÀÚõ.
«ô§À¡Ð º¢Åý ¯í¸û «È¢¨Åò ¾ý «È¢Å¡¸ì
¦¸¡ñ¼Åý ±ýÀÐ ÒÄÉ¡Ìõ.

2362
அறிஅறி ெவ அ# அர - உலக-
அறிஅறி யாைம யா(- அறியா
அறிஅறி யாைம கட19அறி வானா!
அறிஅறி யாைம அழகிய வாேற. 8
2362: ¯Ä¸ »¡Éõ Å¢Çí¸î º¢Å»¡Éõ §¾¨Å:
¯Ä¸ò¾Å÷ «È¢× «È¢× ±ýÚ µÂ¡Áø ÜÚ¸¢ýÈÉ÷.
«Å÷¸û ¦º¡øÖõ «È¢× À¡º «È¢Å¡¸¢Â «È¢Â¡¨Á
±ýÀ¨¾ ±ÅÕõ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä. À¡º «È¢¨Åì ¸¼óÐ º¢Å
»¡ÉÁ¡¸¢ø ¯Â¢÷¸Ç¢¼ÓûÇ À¡º «È¢× ±ýÉ þÄ츽õ
¯¨¼ÂÐ ±ýÀÐ ÒÄÉ¡Ìõ.

2363
அறிஅறி யாைமைய நீவி யவேன
ெபாறிவாB ஒழி19எ# - தானான ேபா9
அறிவாB அவறிE தானாB அறிவி
ெசறிவாகி நிறவ சிவE- ஆேம. 9

2363: «È¢× «È¢Â¡¨Á ¿£í¸¢ÂÅ§É §ÀÃȢŢø ¿£ì¸ÁÈ


¿¢üÀ¡ý:
«È¢¨ÅÔõ «È¢Â¡¨Á¨ÂÔõ ¿£í¸¢Â º£Å§É »¡§Éó¾¢Ã¢Âí
¸¨Çì ¸¼óÐ «¸ñ¼ò¾¢ø ´ýÈ¡É ¿¢¨Ä¢ø, «ùÅÈ¢
Å¡ö «ùÅÈ¢×û «¼íÌÀÅÉ¡¸ º¢Å «È¢Å¢ø ¿£ì¸õ
þøÄ¡Áø ¿¢¨Èó¾Åý ¬Å¡ý.

2364
அறிைட யாெநG+ அக?ட- ஆவ9
அறிைட யாெநGச அ(1தவ- ஆவ9
அறிைட யாெநGெசா ஆதி பிராE-
அறிைட யாெநGச%9 அ# நி றாேன. 10
2364: »¡É¢Ââý ¯ûǧÁ º¢Åý Å£üÈ¢ÕìÌõ §¸¡Â¢ø:
»¡É¢Ââý ¯ûǧÁ ÀÃó¾ ¯Ä¸õ. «ù×ûǧÁ ¦ºÂü
¸Ã¢Â ¾Åõ ¿¢¨ÈÂô ¦ÀüÈÐ. «Å÷¸Ç¢ý ¯ûÇò¨¾ì
§¸¡Â¢Ä¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¬¾¢ ã÷ò¾¢ º¢Åý «í§¸ ±Øó¾ÕÇ¢
¢ո¢ýÈ¡ý.

2365
மாயE- ஆகி மலேரா இைறமாB
காயந னா க(8த! ஆனவ
ேசய அணிய தி%தி - தீ#க(-
பாBஅ8 தாகிநி அணி கி றாேன. 11
2365: »¡É¢Â÷ìÌì ¸ÕõÀ¡¸×õ «Ó¾Á¡¸×õ þÕóÐ
º¢Åý «ÕÙ¾ø:
¾¢ÕÁ¡ø, À¢ÃÁý, ¯Õò¾¢Ãý ±ýÈ ãýÚÅÊÅÁ¡ö ¯¼ø
¯üÀò¾¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý, ¦¾¡¨ÄÅ¢ø þÕôÀ
ÅÉ¡¸×õ «ñ¨Á¢ø ¯ûÇÅÉ¡¸×õ ͨÅÂ¡É ¸ÕõÀ¡
ÉÅÉ¡¸×õ «Ó¾Á¡¸×õ ¿¢ýÚ þÉ¢ôÀÅÉ¡Ôõ ¯ûÇ¡ý.

2366
எைன அறி1திேல இ%தைன கால8-
எைன அறி1தபி ஏ9- அறி1திேல
எைன அறி1தி இ(%த/- ைகவிடா9
எைனயி எைன உசாகி றாேன. 12
2366: »¡É¢Â÷ Ó¾øÅÉ¢ý Ш½¨Âô ¦ÀÚÅ÷:
¿¡ý À¡º ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð ±ý ¯ñ¨Áî
¦º¡åÀõ ´Ç¢§Â¡Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢Â¡Áø þÕó§¾ý.
¿¡ý ´Ç¢ ÅÊÅ¢Éý ±ýÚ «È¢ó¾ À¢ýÒ ±ý¨É ÓýÉõ
¾¨ÇôÀÎò¾¢Â¢Õó¾ ¾òÐÅí¸¨Ç - þÕ¨Ç - ¿¡ý «È¢Â
Å¢ø¨Ä. «ùÅ¡Ú ¿¡ý ±ý ¯ñ¨Á ÅÊÅò¨¾ «È¢ó
¾¢ÕóÐõ ±ý Ó¾øÅý ±ý¨Éì ¨¸ Å¢¼¡Ð ±ýÛ¼ý
þÕó§¾ ±ý ¿¢¨Ä¨Âì §¸ðÎì ¦¸¡ñÎ ¯ûÇ¡ý.

2367
மாய விள க9 நி மைற1தி-
Cய விள க9 நி +டவி-
காய விள க9 நி கனறி-
ேசய விள கிைன% ேதகி ேறைன. 13

2367: º¢Åõ ±ýÛõ Å¢ÇìÌ ¯¼Ä¢ø Á¨Èó¾¢ÕóÐ ´Ç¢¨Âò


¾óÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ :
¦Àò¾ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷ìÌ ¬ýÁ ÅÊÅõ ¯¼Ö¼ý
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕóÐõ Å¢Çí¸¡¾ÀÊ Á¨Èó¾¢ÕìÌõ. »¡É
¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷ìÌ ¬ýÁ ÅÊÅõ Å¢Çí¸¢ ´Ç¢ ¦ÀüÚ
¿¢üÌõ. «·Ð ¯¼õÀ¢§Ä þÕóÐ Ýð¨¼ò ¾óÐ ¦¸¡ñÊ
ÕìÌõ. «ò¾¨¸Â ¦ºõ¨ÁÂ¡É §º¡¾¢Â¡É Å¢Ç츢¨Éò
§¾Î¸¢ý§Èý

2368
ேதகி ேறதிைச எேடா இரைட-
நாகி ேறநல ேமஉைட யான4
பாகி ேறபர ேம9ைண யாெமன
)கி ேற ைற யாமைன% தாேல. 14
2368: þ¨ÈÅ¨É Å¢ÕõÀ¢ì Üθ¢ý§Èý:
º¢Åõ ±ýÈ Å¢Ç쨸 ±ðÎò ¾¢ì̸ǢÖõ §Áø ¸£ú ±ýÈ
þ¼í¸Ç¢Öõ §¾Î¸¢ý§Èý. þýÀ§Á ÅÊÅ¡É þ¨ÈÅÉ¢ý
¾¢ÕÅÊì ¸Ã½í¸¨Çò §¾Î¸¢ý§Èý. ÀÃõ¦À¡Õ§Ç ¾ì¸
Ш½ ±É «¨¾ô À¡Î¸¢ý§Èý. ¿¢¨Èó¾ ÁÉò¾¡ø
«ó¾ô ÀÃõ¦À¡Õ¨Çì Üθ¢ý§Èý.

2369
8ைன 8த!விைள யாட%9 8வ1ேதா
பிைன ெப(மல- வ1தவ ேப%தி%
தைன% ெதாி19த பைட% தைலவத
மனி< சிவமாக வாரா பிறேப. 15

2369: »¡É¢Â÷ º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á «¨¼Âô À¢ÈôÒ ¯ñ¼¡Å


¾¢ø¨Ä:
À¢ÃÁý À¨¼ôÀ¢ø ӾĢø À¨¼ì¸ô ¦ÀüÈ ¯Â¢÷¸û ¦ÀâÂ
¬½Å ÁÄî º¡÷Ò¨¼ÂÉ Å¡¸ þÕó¾É÷. «ò¾¨¸ÂÅ÷
«Ãý «ÕÇ¡ø «¾¨É ¿£ì¸¢ ¬ýÁ¡Å¡É ¾ý¨É
«È¢óÐ, ÀƨÁÂ¡É ¾¨ÄÅÉ¢ý ¾¢ÕÅʨÂô ¦À¡Õó¾¢î
º¢ÅÁ¡õ ¦ÀÕ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Â¢ý À¢ÈôÒ Å¡Ã¡Ð.

15. ஆ அத

2370
ேவத%தி அ1த8- மி கசி% தா1த8-
நாத%தி அ1த8- நேபாத அ1த8-
ஓத% த -எ ேயாகாந1த அ1த8-
ஆதி க லா1த8- ஆற1த- ஆேம. 1
2370: «ó¾í¸û ¬Ú.
Á¨È¢ý ÓÊÅ¡É ¯À¿¢¼¾í¸Ç¢ý ÜüÚõ, §Áý¨Á¡É
º¢ò¾¡ó¾Á¡É º¢Å¡¸Á ÓÊ×õ, ¿¡¾ ¾òÐÅò¾¢ý ÓÊ×õ,
ÜÈò¾ì¸ «ð¼¡í¸§Â¡¸ ¦¿È¢Â¢ý ÓÊ×õ, Ӿġž¡É
¿¢Å¢Õò¾¢ ӾĢ ¸¨Ä¸Ç¢ý ÓÊ×õ ±ýÈ þ¨Å ¬Ú
«ó¾í¸û ¬Ìõ.

2371
அ1த-ஓ ஆ - அறிவா அதி+%த
அ1த-ஒ ஆ - அறிவா அமல%த
அ1த-ஓ ஆ - அறியா அவதம
அ1தேமா ஆதி அறியஒ ணாேத. 2

2371: ¬Ú «ó¾í¸¨Ç «È¢Ôõ Íò¾§Ã ¯Ä¸í¸Ç¢ý


§¾¡üÈ ´Îì¸í¸¨Ç «È¢Å¡÷:
¬Ú «ó¾í¸¨ÇÔõ ¾õÁ¢ø ¦¸¡ñÎ «È¢ÀÅ÷ §ÁÄ¡É
Íò¾ ¾òÐÅò¨¾Ôõ ¯½÷ó¾Å÷ ¬Å¡÷. ÁÄõ «üÈŧÃ
¬Ú «ó¾í¸¨ÇÔõ «È¢Â þÂÖõ. þùÅ¢¾õ ÜÈô¦ÀüÈ
¬Ú «ó¾í¸¨ÇÔõ «È¢Â¡¾Å÷ìÌ ¯Ä¸í¸Ç¢ý §¾¡üÈ
´Îì¸í¸¨Ç «È¢Â ÓÊ¡Ð.

2372
தானான ேவதா1த- தாஎE- சி%தா1த-
ஆனா% 9ாிய%9 அ;வ தைன க
ேதனா பராபர- ேசசிவ ேயாகமாB
ஆனா மலம அ(-சி%தி யாதேல. 3
2372: §Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾ ÓÊ× :
¿¡ý ÓØÓ¾ü ¦À¡Õû ±ýÛõ §Å¾¡ó¾Óõ, ¿¡ý º¢Åõ
±ýÛõ º¢ò¾¡ó¾Óõ ¿£í¸¡¾ Ðâ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ¡ ¾ÉÐ
¯ñ¨Á ÅÊÅ¡É´Ç¢¨Âì ¸ñÎ, þɢ §ÁÄ¡É ÀÃõ,
«ÀÃÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ º¢Åòмý §º÷ž¡ö, ¬ýÁ¡ ¾ý
ÁÄí¸¨Ç «¸üÈ¢, ±ðÎô ¦ÀÕõ º¢ò¾¢¸û «¨¼ÅÐ
ÀÂÉ¡Ìõ.

2373
நி%த- பரேனா உயி( நீமன-
ச%த- 8த!ஐ19- த%9வ% தா!நீ#க<
+%த- அ+%த- ெதாடரா வைகநிைன19
அ%த பரபா! அைடத!சி% தா1தேம. 4

2373: º¢ò¾¡ó¾ ¦¿È¢ :


¯Â¢Ã¡ÉÐ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÚ ¿£ñÎ ¦ºøÖõ
ÁÉÓõ, ºò¾õ, Àâºõ åÀõ þúõ ¸ó¾õ ±ýÈ ÒÄý¸Ç¢ý
¯ñ¨Á¨Â «È¢ó¾¢ðÎîÍò¾ Á¡¨Â «Íò¾ Á¡¨Â¸û
ÀüÈ¡¾ Ũ¸ ¿¢¨ÉòÐò ¾¨ÄÅÉ¡É ÓØÓ¾ü ¦À¡Õ¨Ç
«¨¼Å§¾ º¢ò¾¡ó¾ ¦¿È¢Â¡õ.

¯ûÇõ ³õÒÄý¸¨Çî §º÷ó¾ §À¡Ð ¯Ä¸õ ¯ûÇÐ.


¿¡¾ò¨¾ì ¸¼óÐ ¿¡¾¡ó¾õ ¦ºýÈÅâ¼õ ¯ûÇÓõ «Åü
È¡ø ÀüÈôÀÎõ ÒÄý¸Ùõ þø¨Ä. ÁÉõ «Æ¢ó¾ §À¡Ð
ÀÕ Ññ ¸Ã½í¸û ¦¸Îì¸ôÀθ¢ýÈÉ. ¯ûÇõ «¸ñ¼
º¢Åò¾¢ø À¾¢ó¾ §À¡Ð ¸ñ¼Á¡É ¾ÉÐ ¸Ã½í¸¨Ç
«Æ¢òРŢθ¢ýÈÐ.

2374
ேம- பிரமேன வி உ(%திர
ேமெசB ஈச சதாசிவ மி அபா!
ேம- பரவி19 நாத- விடாஆறா
ஓ- ெபா=9அ; ஒ உள தாேம. 5
2374: ¿¡¾¡ó¾õ «¨¼ó¾Å÷ìÌô À¢ÈÅ¢ þø¨Ä :
¦À¡ÕóÐõ À¢ÃÁý ¾¢ÕÁ¡ø ¯Õò¾¢Ãý ¬¸¢ÂÅÕìÌ
Á¨Èô¨ÀÔõ «Õ¨ÇÔõ ¦ºöÔõ Á§¸ÍÅÃý º¾¡º¢Åý
¬¸¢§Â¡ÕìÌõ «ôÀ¡ø Á¢ìÌ Å¢ÇíÌõ ÀÃÅ¢óÐ Àÿ¡¾õ
ӾĢ ¿£í¸¡¾ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ Å¢ðÎ ¿£íÌõ
§À¡Ð ¬ýÁ¡ ´ý§È þÕôÀ¾¡Ìõ.

2375
உள உயிஆறாற தா - உபாதிைய%
ெதளி அக நா தா1த%ைத< ெச ேம!
உள இ(நீ#க ஓiஉண வா ேம!
எள? நாதா1த%9 எBதி- ேபாதேம. 6

2375: ¿¡¾¡ó¾ô §À¡¾õ ¦À¡Õóоø :


§Á§Ä ¦º¡ýÉ Åñ½õ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ç¡É
À¢½¢ô¨Àò ¦¾Ç¢óÐ «Æ¢òÐ ¿¡¾¡ó¾ò¨¾ì ¸¼óÐ §Áø
¯ûÇ ¬½Åõ ±ýÈ þÕÙõ ¿£í¸¢¼î º¢Åòмý ´ýÈ¢Â
¯½÷Å¡¸ô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ¢ý, þ¸ú× þøÄ¡¾ ¿¡¾ ÓÊÅ¢ø
«È¢× ¦À¡ÕóÐõ.

2376
ேத- இயம நியமாதி ெசறக
ஊ- சமாதியி! உ படசிவ
பாற< சீவ பரமாக பறற
)- உபசா1த- ேயாகா1த ெகாைகேய. 7
2376: §Â¡¸¡ó¾ò¾¢ý þÂøÒ :
»¡É¢Âáø ¯½÷ò¾ôÀÎõ þÂÁõ ¿¢ÂÁõ ӾĢ ±ðÎ
¯ÚôÒ¸¨ÇÔ¨¼Â «ð¼¡í¸ §Â¡¸ ¦¿È¢Â¢ø ¦ºýÚ ¿£í¸¢,
ºÁ¡¾¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢, «íÌûÇ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢¼î -
º£Åý ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ðÎô ÀÃÁ¡¸ô ÀüÚ¸¨Ç ¿£í¸¢Â
§À¡Ð Å¢ÕôÒ ¦ÅÚôÒ «üÈ ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä ¦À¡ÕóÐõ.

2377
ெகாைகயி! ஆன கலா1த- றி ெகாளி!
விைகயி! ஆன நிவி%தாதி ேமதாதி
உளன வா-வி19 உேள ஓ#க/-
ெதளி அதைன% ெதளித/- ஆேம. 8

2377: ¸Ä¡ó¾ò¾¢ý þÂøÒ :


º¢ò¾¡ó¾ì ¦¸¡û¨¸Â¢ø ÜÈô¦ÀÚõ ¸Ä¡ó¾ò¨¾ ¬Ã¡Â¢ý,
¿£í̸¢ýÈ ¿¢Å¢Õò¾¢ ӾĢ ¸¨Ä¸û ¯ûÇÉÅ¡¸¢Â Å¢óÐ
ºò¾¢Â¢ø ´Îí¸¢Â¢Õò¾Öõ ¦¾Ç¢Å¡ö «Ã¡öóÐ «¨¾ò
¦¾Ç¢× ¦ÀÚ¾Öõ ¬Ìõ.

2378
ெதளி- இைவயறி% ேதஐ# கைலேவ
ஒளி அைம19ள9 ஓரவ! லாக
அளியவ னாகிய ம1திர- த1திர-
ெதளிஉப ேதசஞா ன%ெதாஐ1 தாேம. 9
2378: º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡ÌÁ¡Ú :
ÓýÒ ¦¾Ç¢ó¾ ¿¢Å¢Õò¾¢ ӾĢ ¸¨Ä¸û §Á¨¾ ӾĢÂ
§º¡¼ºì ¸¨Ä¸§Ç «ýÈ¢, ¬Ã¡Ôõ ³í¸¨Ä¸û §ÅÚ
´Ç¢Â¢ø «¨Áó¾¢ÕôÀÉ ±ýÀ¨¾ «È¢Â ÅøÄ¡÷ìÌ-
«Õ¨ÇÔ¨¼Â º¢ÅÉ¡¸¢Â Áó¾¢ÃÓõ,Óò¾¢¨Ã À¡Å¨É
ӾĢÂÅüÚ¼ý ¦ºöÔõ ⨺¡¸¢Â ¾ó¾¢ÃÓõ ¾òÐÅí
¸¨Çô ÀüȢ ÓÊ׸¨Ç Á¡½ÅÛìÌ «È¢×Úò¾¢
«Åü¨È ŢΞüÌ §ÅñÊ ¨ÅÃ츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢Å¢ìÌõ
¦¾Ç¢×õ, ¦ÁÇÉ ¯À§¾ºÓõ º¢Åº£Å ´ýÈ¢ô¨À
¯½÷òÐõ »¡Éòмý ³óÐ À¢Ã¢Å¢ø «¼íÌõ ±ýÚ
¯½÷Å÷.

2379
ஆ - அனாதி கைலஆ கமேவத-
ஆ -அ% த1திர- அ1O! வழிநிற!
ஆ - அனாதி உட!அ!லா ம1திர-
ஆ - சிவேபா தக-உப ேதசேம. 10

2379: Áó¾¢Ãõ ӾĢ ³óÐ ¸¨Ä¸Ç¢ý Å¢Çì¸õ :


¬¸Áí¸Ùõ §Å¾í¸Ùõ ÀƨÁ¡ɨÅ. ¾ó¾¢Ãì ¸¨Ä
«óáø ÜÚõ º¼í̸¨Çî ¦ºöÐ «¾ý À嬃 ±¾¢÷
§¿¡ì¸¢Â¢ÕôÀÐ.

"«, ¯, Á, Å¢óÐ, ¿¡¾õ" ±ýÈ ³óÐ À¢Ã¢×¸¨Çì


¦¸¡ñ¼ À¢Ã½Å Áó¾¢Ãõ ¯¼ø «øÄ¡ Áó¾¢Ãõ ±ÉôÀÎõ.
þ¾¨É ¬º¡ý š¡ø Á¡½ÅÛìÌî ¦º¡øÄ þÂÄ¡Ð -
¯½÷ò¾§Å ÓÊÔõ.
þó¾ ¯À§¾ºõ Á¢ì¸ ¾£Å¢Ã ÀìÌÅõ ¯¨¼ÂÅ÷째
¯Ã¢ÂÐ.

2380
ேதசா சிவமா - தஞான% திகைல
ஆசார ேநய மைற- கலா1த%9
ேபசா உைரண வற ெப(1தைக
வாசா மேகாசர மாந1தி தாேன. 11
2380: «Ûâ¾¢ ¦ÀüÈ º¢Åõ ¬Å¡÷:
º¢Å»¡Éì ¸¨Ä ±ýÀÐ §À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÀ¡ö ¯ûÇ º¢Åõ.
±É§Å þи¡Úõ §Áü¦¸¡ñÎ Åó¾ ´Øì¸Óõ «ýÒõ
Á¨ÈÔõ º¢Å¸¨Ä¢ý þÚ¾¢Â¢ø ¾ý¨É §ÅÈ¡¸ì ¸¡Ïõ
¯½÷¨Å Ţ𼠻¡É¢Â÷ ¦º¡øÖìÌõ ¯ûÇòÐìÌõ
±ð¼¡¾ º¢Åõ.

2381
தாஅவ னா - சமாதி தைலப4!
ஆன கலா1தநா தா1தேயா கா1த8-
ஏைனய ேபாதா1த- சி%தா1த மான9
ஞான ெமேஞய ஞா9( வா ேம. 12

2381: º¢ÅÁ¡öò ¾¡ý Å¢Çí̾ø :


º£Åý º¢ÅÉ¡Ìõ ¾ý¨Á¨Â «¨¼ó¾¡ø À¢üº¢Â¡Ä¡É
¸Ä¡ó¾ ¿¡¾¡ó¾ §Â¡¸¡ó¾Óõ, ÁüÈô §À¡¾¡ó¾ §Å¾¡ó¾
º¢ò¾¡ó¾Óõ »¡ÉÁ¡¸ «¨Á «ó¾î º¢Å§Á º£ÅÉ¡ö
Å¢ÇíÌõ.

2382
ஆற1த 8-ெச அட# -அ1 ேநய%ேத
ஆற1த ேஞய- அட#கி- ஞா9(
)றிய ஞான றிட Pடேவ
ேதறிய ேமான- சிவான1த மாேம. 13

2382: ÌÕ ¯À§¾ºôÀÊ ¿¢ýÈ¡ø º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ:


§Áø ÜÈô ¦ÀüÈ ¬Ú «ó¾í¸Ùõ §¿Âô ¦À¡ÕÇ¢ø
§À¡ö «¼í¸¢ Å¢Îõ. ¬Ú «ó¾í¸Ç¡ø «¨¼Âô ¦ÀÚõ
¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¾¢ø ¸¡ñÀÅÉ¡É º£Åý «¼íÌõ. ÁüÈò
¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ðÎ ¿¢ü¸, ¦¾Ç¢ó¾, À¢Ã½Å §Â¡¸ò¾¡ø
¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Å¡Éó¾õ ²üÀÎõ.

2383
உைம கைலஆ ஓ ஐ1தா அட#கி-
உைம கலா1த- இரஐ1ேதா ஏ:அ1த-
உைம கைலஒறி! ஈறாய நாதா1த%9
உைம கைலெசா!ல ஓஅ1த- ஆேம. 14

2383: ¸¨Ä¸û ¡×õ ´Õ ÓÊר¼Â¨Å :


¯ñ¨ÁÂ¡É ¬Ú «ó¾Á¡É ¸¨Ä¸Ùõ À¢Ã½Åò¾¢ý
¯ÚôÒ¸Ç¡É «, ¯, Á, Å¢óÐ, ¿¡¾õ ±ýÀÉÅüÚû
«¼íÌõ. ¯ñ¨ÁÂ¡É ¸Ä¡ó¾Á¡É þÃñÎû («¾¡ÅÐ
¿¢Å¢Õò¾¢, À¢Ã¾¢ð¨¼, Å¢ò¨¾, º¡ó¾¢, º¡ó¾¢Â¡¾£¨¾ ±ýÈ
³óÐõ, þÅü¨Èì ¸¼ôÀ¾ü ¸¡É Áó¾¢Ãõ, ¾ó¾¢Ãõ,¦¾Ç¢×,
¯À§¾ºõ, »¡Éõ ±ýÛõ ³óÐõ) º¢Å ¾òÐÅõ ³óмý
Å¢ò¾¢Â¡¾òÐÅõ ²Øõ ÓÊÔõ. ¯ñ¨ÁÂ¡É º¢Å¸¨Ä
´ÕÁ¢òÐ ÓÊÅ¡É ¿¡¾¡ó¾ò¾¢ø ¯ñ¨Áì ¸¨Ä¨Âî
¦º¡ýÉ¡ø «·Ð ÓʨŠ«¨¼Ôõ.

2384
ஆைட யாைன அரவ19 ெகாடபி
ேதைட யாஎ#க சீந1தி தாத19
Pவற ேவதா1த சி%தா1த ேமைமைய
)ளி ய(ளிய ேகாைன க(9ேம. 15
2384: º¢ÅÌÕ¿¡¾¨É º¢ó¾¢ò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ :
¬ýÁ¡ì¸¨Ç þÂìÌõ ºò¾¢Â¡É Ìñ¼Ä¢É¢¨Â ¿¡¾ò¾¢ý
¾¨ÄÅý ¬É º¢Åý ²üÚì ¦¸¡ñ¼ À¢ý, «§¿¸ Å¡É
Ũà ¿¼òÐõ ±õ ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â «îº¢ÅÉ¢ý ¾¢ÕÅÊ
¸¨Ç ÓʧÁø ÝðÊ «Æ¢Å¢øÄ¡¾ §Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾í¸Ç¢ý
º¢Èô¨À, ¿¡¾¡ó¾ò¾¡ø ¯½÷ò¾¢ÂÕǢ º¢ÅÌÕ ¿¡¾¨É
±ñ½¢Â¢Õí¸û.

2385
க(9- அவத- க(%திE ஒப
அரEைர ெசBத( ஆகம1 தனி!
வ(சமய ற மாையமா மாைய
உ(விய ேவதா1த சி%தா1த உைமேய. 16

2385: ¯Â¢÷¸Ç¢ý ÀìÌÅ ¿¢¨ÄìÌ ²üÀî ºÁ ÓÊ׸û :


ŽíÌÀÅâý ÅÆ¢À¡ðÎìÌ ²üÀî º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «ÕÇ¢î
¦ºö¾ ¬¸Áí¸Ç¢ø ¯½÷ò¾ô ¦ÀÚõ ¯ñ¨Áî ºÁÂò
ÐìÌ ²üÀô ÒÈõÀ¡ö þÕìÌõ Á¡¨Â Á¸¡Á¡¨Â ±ýÀÉ
Åü¨Èì ¸¼ó¾§¾ §Å¾¡ó¾õº¢ò¾¡ó¾ò¾¡ø ¯½÷ò¾ôÀÎõ
¯ñ¨Á¡Ìõ.

«Íò¾ Á¡¨Â, Íò¾ Á¡¨Â ±ýÈ þÃñ¨¼Ôõ ¸¼óÐ


º¢Åô§Àü¨È «Ç¢ôÀ¾¡É¡Öõ - º£Å÷¸û ¸¡Á¢Â Àò¾¢Â¡ø
ÀÄ À¢ÈÅ¢¸Ç¢ø º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸ º¢Ú ÅÆ¢À¡ðÊø ¿¢ýÚ À¢ýÒ
à Á¡¨Â¢ø Å¢ÇíÌõ ¦ÀÕó§¾Å¨¾¸¨Ç Å½í¸¢
ÓÊÅ¢ø º¢Åò¾¢ý Á£Ð Å¢ÕôÀõ ±ö¾¢ §Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾
¯ñ¨Á¸¨Ç «È¢Å÷. þôÀÊôÀð¼ ӨȢ§Ä º£Å÷¸û
ÅÇ÷ «¨ÁóÐûÇÐ.

2386
ேவதா1த- சி%தா1த- ேவறிலா 8%திைர
ேபாதா1த ஞான- ேயாகா1த- ெபா9ேஞய
நாதா1த- ஆன1த- சீேரா தயமா -
7தா1த 8%திைர ேமான%9 7:கேவ. 17
2386: §Å¾í¸û ӾĢ¨Å:
§Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾õ ±ýÛõ þÃñÎõ §ÅüÚ¨Á þøÄ¡¾
´Õ ¾ý¨Á ¯¨¼Â¨Å.
§À¡¾¡ó¾õ ÜÚÅÐ "¬ýÁ «È¢§Å ÓÊÅ¡É »¡Éõ."
§Â¡¸¡ó¾õ ¦À¡ÐÅ¡¸ ¸¡Ïõ ¦À¡Õ¨Çì ¸¡ðÎõ.
¿¡¾¡ó¾õ ¬Éó¾Á¡ö þýÀò §¾¡üÈõ ¾Õ¸¢ýÈ ´Ä¢
²üÀÎòÐõ.
㾡ó¾ Óò¾¢¨Ã¡ÅÐ À¢Ã½Å ºÁ¡¾¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢Õì¸ò
¾ì¸Ð.

2387
ேவதா1த- தனி! உபாதிேம ேவ:விட
நாதா1த பாச- விந!ல ெதா-பத-
மீதா1த காரேணா பாதிேய: ெமBபர
ேபாதா1த தபத- ேபாமசி எபேவ. 18

2387: º£Åý À¢ÃÁòмý ´ýÈ¡Ìõ ±ýÀÐ §Å¾¡ó¾õ :


§Å¾¡ó¾ ¦¿È¢Â¢ø º£ÅÛìÌ ¯Ã¢Â ¸¡Ã¢Â ¯À¡¾¢¸Ç¡É
«ï»¡Éõ, ¬Åýõ, Å¢ð§ºÀõ, À§Ã¡ðº »¡Éõ,
¿¢ò¾¢Â¡§Ã¡À »¡Éõ, Ðì¸ ¿¢Å¢Õò¾¢, ¾¨¼ÂüÈ ¬Éó¾õ
¬¸¢Â ²Æ¢ý À¢½¢ôÒ ¿£í¸, ¿¡¾¡ó¾ò¾¢ý ÀÍò¾ý¨Á
¦¸ÎõÀÊÂ¡É ¦¾¡õÀ¾õ ¦À¡ÕóÐõ.

º÷Åï»òÐÅõ, º÷Å ¸¡Ã½òÐÅõ, º÷Å¡ó¾¢Ã¢¸ ¡Á¢òÅõ,


º÷§ÅÍÅÃòÅõ, º÷Å º¢Õ‰Ê, º÷Å ¾¢¾¢, º÷Å ºí¸¡Ãõ
¬¸¢Â ²Ø ¸¡Ã½ ¯À¡¾¢¸ÙìÌâ ¯ñ¨ÁÂ¡É ÀÃÉ¡É
º¢Å§Á «È¢Å¢ý ÓÊÅ¡É ¾üÀ¾õ ¬Ìõ.

À¢ýÒ þùÅ¢Ãñ¼¡É ¾ý¨Á¸Ùõ ¿£í¸¢ ´ýÈ¡É


«º¢À¾õ ¦À¡ÕóÐõ.

2388
அட#க ஏ=- கட19அக அபா/-
உெடற ேபெராளி ளா- உளஒளி
ப நிற பராச தி எனேவ
ெகாடவ அறிநி றாத#க ேகாேவ. 19
2388: º¢Åý «ñ¼õ ²¨ÆÔõ ¸¼óÐõ §ÅÈ¡Ôõ ¯ûÇ¡ý
º¢Åý ²Ø «ñ¼í¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾Åý. «¾üÌ «ôÀ¡ø
Å¢ÇíÌõ §À¦Ã¡Ç¢Â¢ø ¸Äó¾Åý. §À¦Ã¡Ç¢ìÌû þÕìÌõ
´Ç¢Â¢¨É, ÀƨÁ¡öô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÈ Àáºò¾¢ ±ý§È
¦¸¡ñ¼Åý. ¾ý ÅÊÅ ¿¢¨Ä¢ø ¾É¢òÐ §ÅÈ¡Ôõ Å¢ÇíÌ
ÀÅý ±õ ¾¨ÄÅý ¬Å¡ý.

2389
ேகாஉண1 9-ச%தி யாேல றிைவ%9%
ேதண% 9#க( மGெசBதி ெசBயேவ
பாவைன% 9-பைட% த<சைன பாாிப
ஓஅைன% 9ஒழி யாத ஒ(வேன. 20

2389: §¾¡ò¾¢Ãí¸Ç¡ø ÅÆ¢À¼î º¢Åõ Å¢ÇíÌõ :


º¢Åò¨¾ ¯½÷òÐõ ¿¡¾ò¨¾ þÄðº¢ÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ
¦¾öÅò¾¡ø «ÕÇôÀð¼ ¦ºÂ¨Ä§Â ¾õ ¦ºÂÄ¡öì
¦¸¡ñÎ ¦ºöÐ, §¾¡ò¾¢Ãô À¡¼¨Äì ¦¸¡ñÎ ÅÆ¢À¼,
À¢Ã½Åò¾¢ý ¯ÚôҸǡ¸¢Â «¸Ã, ¯¸Ã, Á¸Ã, Å¢óÐ,
¿¡¾í¸¨Çì ¸¼óÐ þÅü¨È «¼ì¸¢Â º¢Åõ «¨ÁÔõ.

2390
ஒ(வைன உனா உயிதைன உனா
இ(விைன உனா இ(மாைய உனா
ஒ(வE ேம உண1திநி T4
அ(வE மாகிய ஆதர% தாேன. 21
2390: ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸ÙìÌõ ¿¢¨Äì¸Çõ º¢Å§Á!
´ÕÅÉ¡¸ ¯ûÇ º¢Åò¨¾ ¿¢¨Éì¸Á¡ð¼¡÷! ¯Â¢¨Ãô
ÀüȢ ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â Á¡ð¼¡÷. «ÅÃÅ÷ ÐöìÌõ
þýÀ ÐýÀí¸ÙìÌ Óý ¦ºö¾ Å¢¨É§Â ¸¡Ã½õ
±ýÀ¨¾ ¯½ÃÁ¡ð¼¡÷. «Íò¾Á¡¨Â Íò¾Á¡¨Â ±ýÛõ
¸¡Ã½õ þÅüÈ¡ø ¸ðÎñÊÕôÀ¨¾ ±ñ½¢ô À¡÷ì¸Á¡ð
¼¡÷. ²¸É¡ö Å¢ÇíÌõ º¢Å¦ÀÕÁ¡§É þ¨Å ¡Åü¨ÈÔõ
¬ýÁ¡Å¢ý ¯û§Ç ¿¢ýÚ ¯½÷ò¾¢ «ùÅ¢¨É ¸Æ¢ÔõÀÊ
¦ºöÐ «ÕÅÁ¡ö ¿¢ýÚ Â¡ÅüÚìÌõ ¬¾¡ÃÁ¡ö ¯ûÇ¡ý.

15. ¬Èó¾õ = ¬Ú ÓÊ׸û : «¨Å ¸Ä¡ó¾õ, ¿¡¾¡ó¾õ,


§Â¡¸¡ó¾õ,
§À¡¾¡ó¾õ, §Å¾¡ó¾õ, º¢ò¾¡ó¾õ.

2391
அரஅப தானம தாகி< சிவ%9
வ(மைவ ச%திக 8னா வ %தி
உரE ச1நிதி ேச4ப எ -
திரE ேதாயா< சிவாந1தி யாேம. 22

2391:º¢Åý ºò¾¢¨Â즸¡ñ§¼ ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌ º¢Å¡Éó¾õ


«Ç¢ì¸¢ýÈ¡ý:
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «ýÀ÷¸¨Ç þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ±Øó¾ÕÙ
¸¢ýÈ¡ý. «Å÷¸û ÀìÌÅõ «¨¼Âô ÀÄ ºì¾¢¸¨Ç
«Å÷¸û ¬ýÁ¡Å¢¼õ ¦À¡Õòи¢ýÈ¡ý. Åý¨ÁÔûÇ
º¢Å ºí¸üÀòÐìÌ ²üÀ «¨Å ¦¾¡Æ¢üÀ¼, ¬ýÁ ºí¸üÀõ
¯ÕÅò¨¾ô ÀüÈ¡¾ §À¡Ð «ó¾î ºò¾¢Â¢ý ¦ºÂø
¿£í¸î º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡¸î ¦ºöÅ¡ý.

2392
ேவதா1த ெதா-பத- ேம- ப+எப
நாதா1த பாச- விடநிற நபதி
ேபாதா1த தபத- ேபாBஇர ஐ கிய-
சாதா ரண-சிவ சா< சிய மாேம. 23
2392: §Å¾¡ó¾ò¾¢ø º£ÅÛõ º¢ÅÛõ ´ýÈ¡¾§Ä
º¢Åº¡ÔÂõ ¬Ìõ:
§Å¾¡ó¾ò¾¢ø ¦º¡øÄôÀÎõ ¦¾¡õÀ¾õ ÀÍ ±ýÛõ ¬ýÁ¡
¨Åì ÌÈ¢ìÌõ ±ýÀ÷. ¿¡¾¡ó¾ò¾¢ý ÀÍò¾ý¨Á þÂøÀ¡ö
¿£í¸¢ ¿¢ýÈ ¿øÄ À¾¢§Â «È¢Å¢ý ÓÊÅ¡É "¾ò" ±ýÈ ¦º¡ø
Ä¡Ìõ. º£Åý º¢Åý ±ýÛõ þÃñÎõ þÃñ¼Èì ¸Äò¾ø
þÂøÀ¡öî º¢Åº¡ÔÂõ ±ýÈ «º¢À¾Á¡Ìõ.

2393
சிவமாத! ேவதா1த சி%தா1த மா -
அவ-அவ- ஆ - அIவI இர-
சிவமா- சதாசிவ ெசB9ஒறா ஆனா!
நவமான ேவதா1த- ஞானசி% தா1தேம. 24
2393:§Å¾¡ó¾Óõ º¢ò¾¡ó¾Óõ À¢ÈôÒ þÈôÒ ¿£í¸¢î
º¢ÅÁ¡¾¨Ä Å¢ÇìÌõ:
§Å¾¡ó¾õ º¢ò¾¡ó¾õ ±ýÛÁ¢ÃñÎõ º£Åý º¢ÅÁ¡¾¨Äô
ÀüÈ¢ ¯¨ÃìÌõ. ÀÂÉüÈ À¢ÃÁý ¾¢ÕÁ¡ø ¯Õò¾¢Ãý
Á§¸ÍÅÃý ±ýÈ ¿¡øÅÕõ º¢ÅÁ¡Ìõ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â
º¾¡º¢Å ã÷ò¾¢Â¢ý ¬¨½ ÅÆ¢ ¦ºö¾ À¨¼ò¾ø ӾĢÂ
¦¾¡Æ¢ø¸û ÓÊ×üÚ ´ýÈ¡ÌÁ¡É¡ø Å¢ÂôÒìÌâÂ
§Å¾¡ó¾õ »¡Éõ ¾Õõ º¢ò¾¡ó¾õ ¬Ìõ.

2394
சி%தா1த ேதசீவ 8%திசி% தி%திலா!
சி%தா1த% ேதநிேபா 8%திசி% தி%திவ
சி%தா1த ேவதா1த- ெச-ெபா( ஆதலா!
சி1தா1த ேவதா1த- கா- சிவைனேய. 25

2394: º¢ò¾¡ó¾Óõ §Å¾¡ó¾Óõ ¦ºõ¦À¡Õ¨Çì ¸¡½ò


Ш½ ¦ºöÔõ :
º¢ò¾¡ó¾ ¨ºÅò¾¢ø º£Åý Óò¾¢¿¢¨Ä ¨¸ ÜΞ¡ø
º¢ò¾¡ó¾ ¨ºÅ ¦¿È¢Â¢ø ¿¢¨ÄòÐ ¿¢üÀÅ÷ Óò¾¢ ¿¢¨Ä
(º¢Åô§ÀÚ) ¦ÀüÈÅ÷ ¬Å¡÷. º¢ò¾¡ó¾õ §Å¾¡ó¾õ þÃñÎ
¦¿È¢¸Ùõ ¦ºõ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾ì ÌÈ¢ò¾É§Å ¬¾Ä¡ø
º¢ò¾¡ó¾Óõ §Å¾¡ó¾Óõ º¢Åò¨¾§Â ¸¡ðÎõ.

2395
சிவைன பரமE சீவE கா-
அவமற ேவதா1த சி%தா1த- ஆனா!
நவ8 அவ%ைதயி! ஞான- சிவமா-
தவமி உண1தவ த%9வ% தாேர. 26

2395:§Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾õ º£ÅÛìÌõº¢ÅÛìÌõ ¯ûÇ


¦¾¡¼÷¨À Å¢ÇìÌõ :
º¢Åò¨¾ô ÀÃÁ¡¸×ûÇ º£ÅÉ¢ø ¯ûÇ¡¸×õ ¦ÅǢ¡¸×õ
Å¢ÇíÌÅÐ ÌüÈõ «üÈ §Å¾¡ó¾ ¦¿È¢Ôõ º¢ò¾¡ó¾ ¦¿È¢
Ôõ ±ýÚ ¬É¡ø, §¾¡Æ¨Á ¦¸¡ñ¼ Ð⡾£¾ò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ »¡Éõ º¢Å§Á¡Ìõ. þò¾¨¸Â º¢Å»¡Éò¨¾
¯½÷óÐ, ¸¨¼ô À¢ÊôÀÅ÷ º¢Èó¾ ¾òÐÅ ¯½÷ר¼§Â¡÷
¬Å¡÷.

2396
த%9வ- ஆ - சகள அகள#க
த%9வ மா-வி19 நாத- சதாசிவ-
த%9வ மா - சீவ த தபர-
த%9வ மா-சிவ சா< சியேம. 27
2396: ¬ýÁ¡ º¡ÔÂò¨¾ô ¦ÀÚõ Å¢¾õ :
¬ýÁ¡ ¿¢¨ÈóÐûÇ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ ¯ÕÅõ
¯¨¼ÂÉÅ¡Ôõ ¯ÕÅõ «üÈÉÅ¡Ôõ ¯ûÇÉ. þÅüÚû
Å¢óÐ ¿¡¾õ ¬¸¢Â ¾òÐÅí¸Ç¢ø Å¢ÇíÌÀÅ÷ º¾¡º¢Å÷.
º£ÅÉ¢ý ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÐ ¾üÀÃõ ±ýÈ ¦Áöô
¦À¡ÕÇ¡Ìõ. þó¾ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Å§¾ º¢Å º¡ÔÂõ
¬Ìõ.

2397
ேவதேமா ஆகம- ெமBயா- இைறவO!
ஓ9- ெபா9- சிற-எ உளன
நாத உைரயைவ நா4! இரட1த-
ேபதம9 எப ெபாிேயா அேபதேம. 28

2397: §Å¾¡¸Á ÓÊ׸û ¡×õ ´ý§È!


§Å¾í¸Ùõ ¬¸Áí¸Ùõ þ¨ÈÅÉ¡ø «ÕÇ¢î ¦ºöÂôÀð
¯ñ¨Á¨Â Å¢ÇìÌõ áø¸Ç¡Ìõ. §Å¾í¸û ¦À¡ÐÅ¡¸
×õ ¬¸Áí¸û º¢ÈôÀ¡¸×õ ¯ûÇÉ. º¢Å¦ÀÕÁ¡É¡ø
¯½÷ò¾ôÀð¼ «ÅüÈ¢ý ÓÊ׸û ¦Åù§ÅȡɨŠ±Éî
º¢Ä÷ ¦Á¡Æ¢Å÷. ¾òÐÅò¾¡ø ¯½÷ó¾ º¡ý§È¡÷ìÌ
þÅüÚû §ÅÚÀ¡Êý¨Á Å¢ÇíÌõ.

2398
பராந1தி மE- சிவான1த- எ!லா-
பரான1த- ேம!7 - பா=றா ஆன1த-
விரா8%தி ரான1த- ெமBநடன ஆன1த-
ெபாராநிற உளேம Lாிபி யாேம. 29
2398: Àÿ¢¨Ä «¨¼ó¾ ¬ýÁ¡ §ÀâýÀò¾¢ø ¾¢¨ÇìÌõ :
ÀÃÁ¡É º£Åý ¦ÀÚõ º¢Å¡Éó¾õ ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ §ÁÄ¡É
¬Éó¾Á¡Ìõ. §Áø ãýÈ¡ÔûÇ ¬ýÁ¡Å¡ÉÐ À¡Æ¡¸¢Â
Á¡¨Â¢ø ¦À¡Õó¾¡Ð ¦ÀÚõ ¬Éó¾Óõ, º¡õÀÅ¢ §¸ºÃ¢
Ó¾Ä¡É Óò¾¢¨Ã¸Ç¡ø «¨¼Ôõ ¬Éó¾Óõ, º¢Å ¿¼Éò
¨¾ þ¨¼¿¡Ê¢ø ¸ñÎ ¸Ç¢ôÀ¾¡ø ÅÕõ ¬Éó¾Óõ
¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÈ ¯ûÇÁ¡ÉÐ «Æ̨¼Â¾¡Ìõ.

2399
ஆ # கலா1த- இரட1த நாதா1த-
ஆ - ெபா=தி கைலஐ1தா- ஆத?!
ஆ - அரேனபG சா1தக ஆ- எற
ஆ - மைறஆ கம-ெமாழி1 தாஅேற. 30

2399: º¢Å§É ¸¨Ä¸Ç¢ý ÓʨŠ¯½÷ò¾¢ÂÅý :


¸Ä¡ó¾Á¡ÅÐ §Á¨¾ ӾĢ À¾¢É¡Ú ¸¨Ä¸Ùõ ¿¢Å¢Õò¾¢
ӾĢ ³óÐ ¸¨Ä¸ÙÁ¡Ìõ. ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø «¸Ã,
¯¸Ã, Á¸Ã, Å¢óÐ, ¿¡¾õ ±ýÈ ³óÐ ¸¨Ä¸Ç¡Ìõ.
¬¾Ä¢ý «Ã§É À¢Ã½ÅÁ¡¸ô ¦À¡Õó¾¢ «Åü¨È ÓÊ×
¦ºöÅ¡É¡¾ø ÀüÈ¢ô Àﺡó¾¸ý «Åý ±ýÚ «Å§É
§Å¾í¸Ç¢Öõ ¬¸Áí¸Ç¢Öõ ¦Á¡Æ¢óÐûÇ¡ý.

2400
அறா - எனா9ஐ வைகஅ1த- அைன
ஒறான ேவதா1த சி%தா1த- உளி
நிறா! ேயாகா1த- ேநப- ேநபடா!
மறா4 பாத- ம(வ/- ஆேம. 31
2400: §Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾ ¦¿È¢¸Ç¢ø ¾¨ÄôÀðÎî ºÁ¡¾¢Â¢ø
þÕôÀ¢ý ¾¢ÕìÜò¨¾ì ¸¡½Ä¡õ :
Àïº ¸¨Ä¸Ç¢ý ÓÊ× §ÅÈ¡Ìõ ±É ±ñ½¡Ð ±øÄ¡õ
´§Ã ÓʨŠ¯¨¼ÂÉ ±ýÚ º¢ò¾¡ó¾ §Å¾¡ó¾ ¦¿È¢¸Ç¢ø
¾¨ÄôÀðÎ ¿¢ýÈ¡ø §Â¡¸ò¾¢ý ÓÊÅ¡É ºÁ¡¾¢ «¨ÁÔõ.
«í¹Éõ «¨Áó¾¡ø Å¡Éò¨¾ þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¿ÊìÌõ
Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡ý ¾¢ÕÅʨ «¨¼ÂÄ¡õ.

2401
அனாதி சீவஐ- மலம அ பாலாB
அனாதி அட கி% தைன க அரனாB%
தஆதி மல-ெகட% த%9வா தீத-
வினாநீ பாலாத! ேவதா1த உைமேய. 32

2401: º£Åý ³óÐ ÁÄí¸¨ÇÔõ ¿£ì¸¢ ¯ñ¨ÁÔ½÷óÐ


«ÃÉ¡Ìõ !
º¢ÅÉ¢ý ¾¢ÕÅʨÂô ¦À¡ÕóÐõ ÀƨÁÂ¡É º£Åý ³óÐ
ÁÄí¸Ùõ ¦¸ðÎ «¿¡¾¢Â¡ö ¯ûÇ ¬ýÁ¡Å¢ý
Íð¼È¢¨Å «Æ¢òÐò, ¾ý ¯ñ¨ÁÂ¡É Àÿ¢¨Ä¨Âì ¸ñÎ
º¢Å ÅÊ× ¦¸¡ûÙõ. ¾ý ¬¾¢ ÁÄÁ¡É ¬½Åõ ¿£í¸î
º¸Ä ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¿£÷ À¡Ö¼ý §º÷óÐ
À¡Ä¡¸§Å þÕôÀ¨¾ô §À¡ýÚ º£Åý º¢Åòмý §º÷óÐ
º¢ÅÁ¡¸¢ þÕìÌõ ±ýÀÐ §Å¾¡ó¾õ ÜÚõ ¯ñ¨Á¡Ìõ.

2402
உயிைர பரைன உயிசிவ தைன
அயவ அறிெதா1 த%தசி அதனா!
ெசயல அறிவாகி -ெச அட#கி
அயவற ேவதா1த சி%தா1த- ஆேம. 33
2402: §Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾õ ¸¡ðÎõ ¦¿È¢ :
¯Â¢¨ÃÔõ ÀèÉÔõ §Áý¨ÁÂ¡É º¢Å¨ÉÔõ ÁÂì¸õ
¿£í¸¢Â "¿¡ý «ÐÅ¡§Éý" ±ýÛõ š츢Âô ¦À¡ÕÇ¡¸
¯½÷¸. «¾É¡ø ÍðÊ«È¢Ôõ ¾ý¨Á ¦¸ðÎ «È¢Å¡¸¢ô
§ÀÃÈ¢×¼ý «¼í¸¢ ¿¢üÀ§¾ ÁÂì¸õ «üÈ º¢ò¾¡ó¾õ ±ý¸.

2403
மனிய ேசாகமா- மாமைற யாளத-
ெசனிய தான சிவேயாகமா- ஈெதன
அன9 சி%தா1த மாமைற யாBெபா(
9னிய ஆகம Oெலன% ேதா ேம. 34

2403: Á¨ÈÔõ ¬¸Óõ ¸Õ¾î ¦º¡ýÉÐ ´Õ ¦À¡Õ¨Ç§Â!


¿¢¨ÄÂ¡É «¸ñ¼ô ¦À¡ÕÇ¡É "«Ð ¿¡ý" ±ýÈ À¡Å¨É
«ó¾½÷ º¢È󾾡¸ì ¦¸¡ñÎ ´ØÌõ º¢Å§Â¡¸õ.
þ¾¨É§Â ¾¡ý º¢ò¾¡ó¾õ À¡Å¢ì¸î ¦º¡ýÉÐ. ¬¾Ä¡ø
º¢Èó¾ §Å¾ò¾¢É¡ø ¬Ã¡ÂôÀð¼ ¦À¡Õû ¦ºÈ¢× ¯¨¼ÂÐ
¬¸Á áø ±ýÀРŢÇíÌõ.
«Ð ¿¡ý ±ýÀ¾ý ¦À¡Õû º¢§Å¡¸õ º¢Åòмý Üξø.
§º¡¸õ ±ýÀÐõ º¢§Å¡¸õ ±ýÀÐõ ´ý§È. ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø
'Â"¸ÃÁ¡É ¬ýÁ¡¨ÅÔõ "Å"¸ÃÁ¡É «Õ¨ÇÔõ º¢"¸ÃÁ¡É
º¢Åòмý ¦À¡Õò¾¢ì ¸ñ¼¡ø ¬ýÁ¡ ÌÚõÒ «üÚî
º¢ÅÁ¡ó¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚõ.

2404
8தலா - ேவத 8=9ஆ கம-அக
பதியான ஈச பக1த9 இர
8திதான ேவத- 8ைற8ைற யா!அம19
அதிகாதி ேவதா1த சி%தா1த- ஆகேவ. 35
2404: §Å¾§Á §Å¾¡ó¾Óõ º¢ò¾¡ó¾Óõ!
§Å¾õ ¸¡Äò¾¡ø ÓüÀð¼Ð. ¬¸Áõ ÓبÁò ¾ý¨Á
Ô¨¼ÂÐ. ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌò ¾¨ÄÅÉ¡É þ¨ÈÅý «ÕÇ¢
¨ŠþÃñΧÁ¡Ìõ. ÀƨÁÂ¡É §Å¾õ ÀÊôÀÊ¡¸
ÅóÐ Á¢¸ §ÁõÀ𼠧ž¡ó¾Óõ º¢ò¾¡ó¾Óõ ¬Ìõ.

16. À¾¢ ÀÍ À¡ºõ §ÅÈ¢ý¨Á :


À¾¢ ÀÍ À¡ºõ = þ¨ÈÅý ¯Â¢÷ ¾¨Ç. þÅüÈ¢ý ¦¾¡¼÷Ò
Å¢Çì¸õ :

2405
அறிஅறி எற அறி- அனாதி
அறி அறிவா- பதி- அனாதி
அறிவிைன க4ய பாச- அனாதி
அறி பதியி! பிறப 1 தாேன. 1

2405: À¾¢ ÀÍ À¡ºõ ¦¾¡ý¨Á¡ɨŠ:


«È¢× «È¢× ±ýÚ ÜÈôÀÎõ ¯Â¢÷ Á¢¸×õ ÀƨÁ¡ÉÐ.
¯Â¢÷ìÌò ¾¨ÄÅÉ¡É º¢ÅÓõ ¬ýÁ¡¨Åô §À¡ýÚ
Á¢¸×õ ÀƨÁ¡ÉÐ. ¯Â¢¨Ãô À¢½¢òÐûÇ À¡ºõ ÀƨÁ
¡ÉÐ. §ÀÃÈ¢×ô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åõ Å¢ÇíÌÁ¡É¡ø
À¡ºÁ¡ÉÐ ¿£í¸¢ô À¢ÈÅ¢ þáÐ. Á¢¸ô ÀƨÁÂ¡É À¡ºõ
¬ýÁ¡¨Åô ÀüÈ¢ ¿¢ýÈ¡Öõ º¢Åõ À¾¢ó¾ §À¡Ð À¡ºò¾¢ý
Åý¨Á ¦¸ðÎô À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ.

2406
ப+பல ேகா4 பிரம 8தலாB
ப+ கைள க4ய பாச-7 
ப+%தைம நீ கிஅ பாச- அ %தா!
ப+ க தைலவைன பறி விடாேவ. 2
2406: ¯Â¢÷¸û À¡ºõ Ţ𼠧À¡Ð ¾¨ÄŨÉô ÀüÈ¢
¿¢üÌõ :
À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ºý, º¾¡º¢Åý ӾĢÂ
¦ÀÕó §¾Å÷¸û Ӿġ¸ ¯Â¢÷¸û ÀÄ §¸¡Ê¡Ìõ.
ÀÍ츨Çô À¢½¢òÐûÇ ¬½Åõ ¸ýÁõ Á¡¨Â ±ýÈ
ÁÄí¸û ãýÚ. ¯Â¢÷¸û ¾õ «È¢¨Å Å¢ðÎ ÁÄí¸¨Ç
«¸üȢɡø À¾¢Â¢¨Éô ÀüÈ¢ Å¢¼¡Áø ¿¢üÌõ.

2407
கிட கிற வாேற கிளபய 7
நட கிற ஞான%ைத நாேடா - ேநா கி%
ெதாட ஒ - இறி% ெதா=மி ெதா=தா!
ட றி! இட விள க9 வாேம. 3

2407: À¡ºò ¦¾¡¼÷Ò «ÚÁ¡Ú :


À¡ºò¾¢ø ¸ðÎñÎ ¸¢¼ìÌõ ¯Â¢÷¸û ¸¡Á¢Âò§¾¡Î ¦ºö¾
ºÃ¢¨Â ¸¢Ã¢¨Â §Â¡¸ò¾¡ø Óò¾¢ ¸¢ð¼¡Ð. ¬É¡ø
Óò¾¢ìÌ Å¡Â¢Ä¡É º¡§Ä¡¸õ º¡Á£Àõ º¡åÀõ ¬¸¢Â ãýÚ
ÀÂý¸û ¸¢ðÎõ. «ÅüÈ¢ý ÓÊÅ¡É »¡Éò¨¾ô ¦ÀÈ ¿¡û
§¾¡Úõ ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÐ ¦¾¡¼÷Ò º¢È¢Ðõ ÀüÈ¡Áø Å¢ÕôÀõ
þýÈ¢ ŽíÌí¸û. «í¹Éõ Å½í¸¢É¡ø ̼ò¾¢ý
¯û§Ç ¨Åì¸ô ÀðÊÕó¾ Å¢Ç쨸ì ÌýÈ¢ý Á£Ð
¨Åò¾¨¾ô §À¡ø ´Ç¢ ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌÅ£÷¸û.

2408
பாச-ெசB தாைன படசைட ந1திைய
ேநச-ெசB9 ஆ#ேக நிைனப நிைன%தா/-
)ச- ெசB9 உனி றி ெகாவ9 எIவண-
வாச-ெசB பாச%9 ைவ கிற வாேற. 4
2408: º¢Åòмý ¦¸¡ñ¼ ¦¾¡¼÷À¡ø À¡ºÅÄ¢ ¦¸ðÎ
¿£íÌõ :
º¢Åý ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý ¬½Å ÁÄ ÅÄ¢¨Á ¦¸¼ì ¸ýÁò¨¾
Ôõ Á¡¨ÂÔõ ¦À¡Õò¾¢ÂÅý. ÀÃó¾ ¸¾¢÷¸¨ÇÔ¨¼ÂÅý.
þò¾¨¸ÂŨÉô ÀüÚûÇõ ¦¸¡ñÎ »¡É¢Â÷ ±ñÏÅ÷.
«í¹Éõ ¿¢¨ÉìÌõ ¾¢Â¡É ÀÄò¾¡ø ÁÉõ ÜÍõ À¡ºò¨¾
¿¢¨ÉôÀÐ ±ôÀÊ? ÀƨÁ¡¸§Å ¦¾¡¼÷óÐ ÅóÐûÇ
À¡ºò¾¢ø Á£ñÎõ º£Å¨É Å¢ÎÅÐ ±ôÀÊ?

2409
விட விட-ஏறா வா ேபா! ேவறாகி
விட ப+பாச- ெமBகேடா ேமறா
+4ய ேகவல- கா;- சகல%ைத<
+ நனவி! அதீத%9 ேதா ேம. 5

2409: À¡º ¿£ì¸ò¾¡ø ÅÕõ ÀÂý :


Áó¾¢Ã ¬üÈÄ¡ø ¿£í¸¢Â Å¢¼õ, ¾£ñÊÂÅ¨É Á£ñÎõ
¦À¡Õó¾¡Ð. «Ð §À¡ýÚ »¡Éò¾¢ý ÀÍò¾ý¨ÁÔõ
À¡ºò¾ý¨ÁÔõ Å¢ðÎ ¦Áöõ¨Á ¸ñ¼¡ý Á£ñÎõ
«Åü¨Èô ¦À¡Õó¾¡ý. ¾ý¨Éì §¸ÅÄ¡Åò¨¾Â¢Öõ
º¸Ä¡Åò¨¾Â¢Öõ À¢¨½ò¾¢Õó¾ À¡ºò¨¾î Íð¼Æ¢òÐ
¿¢ýÁÄ Ð⡾£¾ò¾¢ø ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢ø «ó¾ ¯ñ¨Á¡É
»¡É¢Â÷ þÕôÀ÷.

2410
நா- பதிட நப+ பாச8-
நீமா- நி%த நிைலயறி வாஇ!ைல
நீ4ய நி%த- ப+பாச நீ க8-
நா4ய ைசவ ந1தி அளி%தேத. 6
2410: ¨ºÅ÷¸Ù째 Å¢ÇíÌÀ¨Å :
¬Ã¡ÂôÀÎõ À¾¢Ô¼ý ¿ý¨Á ¦ÀÚõ ÀÍ×õ À¡ºÓõ
±ì¸¡ÄòÐõ ¿¢¨Ä¡ö þÕôÀ¨Å¡õ. ±É¢Ûõ ¿¢ò¾¢Âô
¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¾¢ý ¾ý¨Á þýÉÅ¡Ú ±ýÚ «È¢ÀÅ÷
´ÕÅÕõ þø¨Ä. ÀÍ À¡ºí¸Ç¢ý ¿¢ò¾¢Âò ¾ý¨ÁÔõ
«ÅüÈ¢ý ¿£ì¸Óõ «Õð¸ñ½¡ø ¿¡Ê ¨ºÅ÷ìÌ
Å¢ÇíÌÁ¡Ú º¢Åý «Õû ¦ºö¾¡ý.

2411
ஆய பதிதா அ(சிவ ?#கமா-
ஆய ப+- அடேல ெறனநி -
ஆய ப?Uட- ஆ ந பாசமா-
ஆய அரனிைல ஆB19ெகா வாகேக. 7

2411: À¾¢ ÀÍ À¡ºõ ±ýÀÉÅü¨È ¬ÄÂò¾¢ø ÌȢ¡ö


¨Åò¾¨Á :
§¸¡Â¢Öû ãÄò¾¡Éò¾¢ø ¯ûÇ º¢ÅÄ¢í¸õ «ÕÙ¼ý
ÜÊ º¢ÅÄ¢í¸õ ¬Ìõ. «íÌûÇ ÅĢ ¸¡¨Ç ÀÍ
Å¡Ìõ. «íÌ þ¼ÀòÐìÌô À¢ý§É ¯ûÇ ÀÄ¢ À£¼§Á
À¡ºÁ¡Ìõ. þù×ñ¨Á º¢Å¡ÄÂò¾¢ý «¨Áô¨À
¬Ã¡öóÐ À¡÷ì¸ Å¢ÇíÌõ. ÀÍ ±ýÈ ¯Â¢÷ À¡ºò¨¾ô
À¢ýÉ¢¼ ¨ÅòÐî º¢Åò¨¾ §¿¡ì¸¢ ¿¢üÀ¾¡ø À¡ºì Üð¼õ
ÀĢ¢¼ô ¦ÀÚ¸¢ýÈÐ.«Õ¨Çô ¦ÀÚžüÌ þЧÅ
¯À¡Âõ. ¦¸¡Ê ÁÃòÐìÌ «Õ¸¢ø ¯ûÇ ÀÍò¾ý¨Á
Ô¼ý ÜÊ ¿ó¾¢ ¦À⾡¸×õ¯û§Ç ¯ûÇ ¿ó¾¢
ÀÕò¾ý¨Á ̨Èó¾¢ÕôÀ¾¡ø º¢È¢Â¾¡¸×õ þÕìÌõ.

2412
பதிப+ பாச- பயி!வியா நி%த-
பதிப+ பாச- பகேவா ஆறா கி
பதிப+ பாச%ைத பறற நீ -
பதிப+ பாச- பயில நிலாேவ. 8
2412: Óô¦À¡Õû ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ÀÅ÷ìÌô ÀÍ À¡ºõ
¿¢øÄ¡ :
À¾¢, ÀÍ, À¡ºõ ±ýÀÉÅü¨È ¯½÷òÐõ »¡É áø¸¨Ç
¿¡û §¾¡Úõ ¬Ã¡öóÐ ¯½÷ÀÅ÷ìÌ ¦¿È¢¨Âì ¸¡ðÊ,
À¾¢ô ¦À¡ÕÇ¡ÉÐ ÀÍ »¡Éò¨¾Ôõ À¡º »¡Éò¨¾Ôõ
ÀüÚ ¿£í¸ì ¦¸ÎìÌõ. À¾¢ ÀÍ À¡ºõ ±ýÀÉÅü¨Èì
ÌȢ£¼¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¾¢Â¡É¢ò¾¡ø ÀÍ »¡Éõ À¡º »¡Éõ
¿¢¨Ä¦ÀÈ Á¡ð¼¡.

2413
பதி- ப+ெவா பாச8- ேமைல
கதி- ப+பாச நீ க8- கா4
மதித1த ஆன1த மாந1தி கா;-
9தித19 ைவ%தன ச%தைச வ%திேல. 9

2413: º¢Å¨Éì ¸¡Ïõ ¯À¡Âõ :


À¾¢ô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾Ôõ ÀÍÅ¡É ¯Â¢¨ÃÔõ À¡ºÁ¡É
ÁÄò¨¾Ôõ Óò¾¢ ¿¢¨Ä¨ÂÔõ ÀÍ À¡ºõ ¿£íÌõ Ũ¸¨Â
Ôõ, ºó¾¢Ã ¸¨Ä¢ø ţâÂÁÂÉ¡¸ þÕóÐ ¯¼ÖìÌ ¸¡Á
þýÀò¨¾ «Ç¢ôÀÅÉ¡ö ¯ûÇ º¢Å§Á ´Ç¢ÔÕÅ¡ö
¾¨ÄìÌ §Áø ¦ºýÈ §À¡Ð º¢Å¡Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢ôÀÅ
É¡ö ¯ûǨ¾Ôõ «È¢ÔõÀÊÂ¡É áø¸¨Ç ਺Åò¾¢ø
º¢Åý ¨ÅòÐûÇ¡ý.

2414
அறி1த; 7 ேம யா#க;- ஆ -
அறி1த; 7 ெம யா#க;- ஆக
அறி1த அனாதி வியா%தE- ஆவ
அறி1த பதிபைட பாஅ# அவைறேய. 10
2414: ¯Â¢Ã¢Éõ ±øÄ¡õ º¢Åý ÀÃôÀ¢ø «¼í¸¢
³ó¦¾¡Æ¢ø¸¨Ç «¨¼Ôõ:
«È¢× Å¡öì¸ô ¦ÀüÈ Å¢ï»¡É¸Ä÷, À¢ÃÇ¡¸Ä÷, º¸Ä÷
±ýÚ ãŨ¸ôÀð¼Å÷ ±íÌõ ¯ûÇÉ÷. þò¾¨¸Â
¯Â¢÷¸û ±íÌõ þÕì¸ ±øÄ¡õ «È¢ó¾ º¢Åý «ÅüÈ¢ø
¿¢¨ÈóÐûÇ¡ý. ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý ¾Ì¾¢¨Â «È¢ó¾ º¢Åõ
«ùÅÅüÈ¢ý ÀìÌÅòÐìÌ ²üÀô À¨¼ì¸¢ýÈ¡ý.

2415
பைடஆதி யாவ9 பர-சிவ- ச%தி
இைடபால உயிக அைட%9இைவ C#க!
பைடபாதி , க%ைத% தபர ெசBய
பைடபாதி Cய மல-அ பர%திேல. 11

2415:º¢Åý ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌô À¨¼ôÒìÌâ Ӿü


¸¡Ã½ò¨¾î ¦ºö¾ÕÇø:
À¨¼ôÀ¢ý ¦¾¡¼ì¸õ ±ýÀÐ ÀÃõ º¢Åõ ºò¾¢ ±ýÀÉÅü¨È
þ¨ÈÅý ¯Â¢÷ì Üð¼í¸Ç¢¨¼§Â ¦À¡Õò¾¢ ¯Èì¸ò¾¢ø
¨ÅôÀ¾¡Ìõ. À¢ýÒ À¨¼ôÒìÌâ ¾ü¦À¡ÕÇ¡É º¢Åõ
ºí¸üÀò¾¢É¡ø ¦ºöÂô À¨¼ôÀ¢ý Ó¾ø ¿¢¨Ä Íò¾ Á¡¨Â
¢§Ä «ó¾ô ÀÃò¾¢ø ¬Ìõ.

2416
ஆகிய , க%ைத அIவி19 நாத8-
ஆகிய ச%தி சிவபர ேம-ஐ1தா!
ஆகிய , க%தி! ஐ#க( ம-ெசBேவா
ஆகிய Cயஈ சானE- ஆேம. 12
2416: ÑñϼÖìÌ⠳󦾡ƢÖõ þ¨ÈÅý «ÕÙ¾ø :
þò¾¨¸Â Ññ¨ÁÂ¡É ¯¼¨Ä Å¢óÐ ¿¡¾õ ºò¾¢ º¢Åõ
ÀÃõ ¬¸¢Â «ÕÅò¾¢ø ¯ûÇ ³ó¾¢É¡ø ÝìÌÁÁ¡¸¢Â
À¨¼ò¾ø, ¸¡ò¾ø, «Æ¢ò¾ø, Á¨Èò¾ø, Ш¼ò¾ø ¬¸¢Â
³óÐ ¦¾¡Æ¢¨Äî ¦ºöÀÅý à ®º¡É ã÷ò¾¢Â¡Ìõ.

2417
ேம- பரசிவ- ேமச%தி நாத8-
ேம- பரவி19 ஐ-8க ேவ ஈச
ேம- உ(%திர மா!ேவதா ேமதினி
ஆ - ப4பைட ேபாஅர னாேம. 13

2417: «ÃÉ¢¼õ ¡×õ þ¼õ ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ :


¦À¡ÕóÐõ Àú¢Åõ ºò¾¢ ¿¡¾Óõ §ÁÖõ ÀÃÅ¢óÐ º¾¡º¢Åý
Á§¸ºÛõ þýÛõ À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý ¬¸¢Â
´ýÀÐ ¿¢¨Ä¸Ùõ ¯Ä¸ò¾¢ø Å¢ÇíÌõÀÊ À¨¼ôÀÅý
«Ãý ±ýÛõ º¢Å§Á!

2418
பைட- அளி- பயி!இைள பா -
9ைட- மைற-8 ேதாற அ(6-
சட%ைத வி%த அ(6- சகல%9
அைட%த அனாதிைய ஐ1ெதன லாேம. 14
2418: ¯Â¢÷¸ÙìÌî º¢Åý ¦ºöÔõ ³ó¦¾¡Æ¢ø :
À¨¼ò¾Öõ, ¸¡ò¾Öõ, þ¨ÇôÀ¡üÚõ ¦À¡ÕðÎ ¦ºöÔõ
«Æ¢ò¾Öõ, Á¨Èò¾Öõ, Å¡ú¸¢ýȧÀ¡Ð Å¢Çí¸ «ÕÇÖõ,
¯¼¨Ä Å¢ð¼ À¢ýÒ Óò¾¢Â¢ø ¿¢¸Øõ «ÕÇÖõ ±Éî
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º¸Ä÷ìÌ þ¨½ò¾ «¿¡¾¢Â¡É ¦¾¡Æ¢¨Ä
³óÐ ±Éì ÜÈÄ¡õ.

2419
ஆறா ட? தனி அக%தி
ேவறா மாையi! 8பா! மி %திஅ#
ஈறா- க(வி இவறா! வ %தி
ேவறா- பதிப+ பாச-P டா ேம. 15

2419: º¢ÅÉ¢ý «Õð¦ºÂø:


ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢Â¢ø ¦¾¡¼÷
À¡ì¸¢, §ÅÈ¡É Á¡¨Â¢ø, º¢Å ¾òÐÅõ Å¢ò¾¢Â¡ ¾òÐÅõ
¬ýÁ ¾òÐÅõ ±É ãýÚ À̾¢Â¡ì¸¢, þÚ¾¢Â¡ö ¬ýÁ
¾òÐÅò¾¢ø ¯Â¢÷¸ÙìÌì ¸ÕÅ¢¸¨ÇÔõ ÅÌòÐ, ¾ý¨Á
¡ø §ÅÈ¡É À¾¢ô¦À¡ÕÇ¡ø ÀÍ À¡ºò¾¢É¢ýÚ Á£Ùõ.

2420
P - பதிப+ பாச8- மீ9ற
ஆ - இ(விைன ஆ# அவ றா! உண19
ஆ நர+ +வ க%தி! தானி
நா ற நாத# நபாச- ந;ேம. 16
2420: º¢Åõ ¯Â¢÷¸ÙìÌô À¡ºò¨¾ì ÜðÊ ¿ý¨Á
¾£¨Á¸¨Çò ÐöìÌõÀÊ ¦ºöÔõ :
À¾¢Â¡ÉÐ ÀÍÅ¢¼õ À¡º Àó¾í¸Ç¢ø Å¢ÕôÀõ ¯ñ¼¡¸î
¦ºöÔõ. «¾É¡ø þÕ Å¢¨É¸¨Çî ¦ºöÔõÀÊ ¬úòÐõ.
«íÌî ¦ºöÔõ Å¢¨É¢ý ÀÂý¸Ç¡¸¢Â À¡Å Òñ½¢Âí
¸¨Ç ¿Ã¸õ ¦º¡÷ì¸õ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø «ÛÀÅ¢ìÌõÀÊ
¦ºÖòÐõ. ¿¡Ç¡¸ ¬¸ ¿¡ý ±ýÛõ ¬½Åõ ÁðÎõ
¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ.

2421
நணிய பாச%தி! நாஎன! ஆணவ-
பணிய மாையயி! ஊட! பாி1தன
கணிய ேசதன கவ1த ேபர(
அண! அ4ேச உபாயம9 ஆ ேம. 17

2421: ¿¡§¾¡À¡º¨É¡ø ¬½ÅÁÄõ ÅÄ¢ ÌýÚõ :


¦À¡Õó¾¢Â À¡ºÁ¡É Á¡¨Â¢ø ¾Û¸Ã½í¸Ù¼ý ÜÊ
«Åü¨È§Â ¾¡ý ±ýÚ ±ñ½¢Â¢ÕôÀÐ ¬½Åõ.
«ò¾¨¸Â ÁÂì¸õ ¦¸¼§Å þ¨ÈÅý ¯Â¢÷¸¨Ç Á¡¨Â
Ô¼ý ¦À¡Õò¾¢ ¨Åò¾¡ý. ¬½Å ÁÄ ÅÄ¢ ÌýÈ¢¼ «È¢×
¨¼Â ¬ýÁ¡Å¢ý ÒÄôÀð¼ ¿¡¾ ºò¾¢§Â º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý
¾¢ÕÅʸ¨Ç «¨¼Å¾üÌ ¯Ã¢Â ÅƢ¡Ìõ.

2422
ஆ - உபாயேம யறி அ= க
ேமா+ மற<+%த ஆத 7லேம
ஆ - அ ைவ அ= ேகறி ஏற!ேபா!
ஆ வ ெத!லா- அ(பாச மா ேம. 18
2422: ¿¡¾ ÅÆ¢À¡ð¼¡ø ¯Â¢÷¸û àö¨Á ¦ÀÚõ :
¿¡¾ ÅÆ¢À¡Î ¯Â¢÷¸ÙìÌ Å¢¨É¸¨Ç °ðÊì ¸Æ¢òÐ
º¢Å§À¡¸ò¨¾ «ÛÀÅ¢ìÌõ ¯À¡Âõ «øÄ¡Áø ¬½Å
ÁÄÁ¡É ¯Â¢÷ì ÌüÈõ ¿£í¸¢ «Å¡ ¿£í¸¢ò àö¨ÁÂý
¬Å¾üÌõ þЧŠãÄÁ¡Ìõ. «ØìÌò н¢¨Â §ÁÖõ
«Ø측¸×ûÇ ¯Å÷Áñ ӾĢ¨Šàö¨Á ¦ºöÅÐ
§À¡ø þ¨ÈÅý ¯Â¢÷¸ÙìÌô À¡ºò¨¾î §º÷ôÀ¦¾øÄ¡õ
À¡ºò¨¾ô §À¡ìÌžü§¸ ¬Ìõ.

2423
பாச- பயி/யி தாேன பர8த!
பாச- பயி/யி தாேன ப+ெவப
பாச- பயில பதிபர மாதலா!
பாச- பயில பதிப+ வா ேம. 19

2423: ¯Â¢÷ ¿¡¾Á¡ö Å¢ÇíÌõ ¿ó¾¢¨Â ÅÆ¢ÀðÎô À¾¢


¿¢¨Ä «¨¼Ôõ :
À¡ºò¾¢§Ä ¯ûÇ ¯Â¢÷ì Üð¼§Á ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ð¼
¿¢¨Ä¢ø ÀÃõ ӾġÌõ. À¡ºò¾¢ø ¸ðÎôÀðÎ þÕìÌõ
¯Â¢§Ã ÀÍ ±Éî ¦º¡øÅ÷. À¡ºò¨¾ô À¢Öõ §À¡Ð
º¢Å§Á ¿üÀ¡ºÁ¡¸¢Â ¿¡¾Á¡¸ Å¢ÇíÌž¡ø ¿¡¾ ÅÆ¢À¡ð
¼¡ø ÀÍ À¾¢Â¡¸ ¬Ìõ.

2424
அ%த%தி! உ%தர- ேகட அ(1தவ
அ%த%தி! உ%தர மா - அ(ேமனி
அ%த%தி னாேல அைணய பி4%த/-
அ%த%தி! த-ைம அைட19 நிறாேர. 20
2424: ´Ç¢ ÅÊÅ¢ø ¾¢¸úÅ÷ :
ºÉ¸÷, ºÉó¾É÷, ºÉüÌÁ¡Ã÷, ºÉ¡¾É÷ ӾĢ ÓÉ¢Å÷
¿¡øÅÕõ §Å¾ô ¦À¡ÕÇ¢ý ¯ñ¨Á ÌÈ¢òÐò ¾ðº¢½¡
ã÷ò¾¢¨Â Å¢ÉÅ¢É÷. «Å÷ìÌ «Õû §ÁÉ¢¨Â ¯¨¼Â
¦ÀÕÁ¡ýÍðΠŢèÄô (¬ýÁ¡¨Å) ¦ÀÕŢçġÎ
(º¢Åò§¾¡Î) §º÷òÐì ¸¡ðÊ «Å÷ §¸ð¼ÅüÈ¢ý ¦À¡Õ¨Ç
»¡É Óò¾¢¨Ã¸Ç¡ø ¯½÷ò¾¢É¡÷.

º¢ýÓò¾¢¨Ã ¬½Åõ ӾĢ ÁÄí¸¨Ç ¿£í¸î º¢Åò¨¾


«¨¼Â §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ ¯½÷òи¢ÈÐ. º¢ý Óò¾¢¨Ã
¢ý Ññ ¦À¡Õ¨Ç «õÓÉ¢Å÷¸û ¯½ÃÅ¢ø¨Ä. Å¡Éõ
´Ä¢ìÌõ ´Ç¢ìÌõ ¿¢¨ÄÂ¡É ®º¡É ã÷ò¾¢Â¢ý ¿¢¨Ä¡Ìõ
±ýÀ¨¾ ¬¾Ä¡ø «ÅÃÐ ¾¨Ä¨Âò ¾£ñÊò ¾£ð¨º
¦ºö¾¡÷. «Å÷¸û «õÓò¾¢¨Ã¨Â ¯½÷óÐ ¾õ ¯ñ¨Á
Â¡É ´Ç¢ ÅÊÅ¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÚò ¾¢¸úó¾É÷.

º¢ýÓò¾¢¨Ã: ¬½Åõ ӾĢ ÁÄí¸¨Ç ¿£í¸î º¢Åò¨¾


«¨¼Â §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ ¯½÷òи¢ÈÐ. ¦ÀÕÅ¢Ãø -
º¢Åõ; ÍðÎÅ¢Ãø - ¬ýÁ¡; ¿ÎÅ¢Ãø - ¬½Åõ;
§Á¡¾¢ÃÅ¢Ãø - ¸ýÁõ; º¢ÚÅ¢Ãø - Á¡¨Â.

17. «Ê¾¨Ä «È¢Ôõ ¾¢Èõ ÜÚ¾ø :


(¾¢ÕÅʨÂò ¾¨Ä¢ø ¯½Õõ þÂø¨Àì ÜÚ¾ø)

2425
கா/- தைல- அறியா கலதிக
கா!அ1த< ச%தி அ(எப காரண-
பாெலா ஞானேம பபா தைலஉயி
கா!அ1த ஞான%ைக காடP டா ேம. 1

2425: Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ °÷òÐÅ ¸¾¢¨Â «¨¼óÐ


»¡Éò¨¾ì ¸¡ð¼ Óò¾¢ ¸¢ðÎõ :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ °÷òÐÅ ¸¾¢Â¡¸
§Á§Ä ¾¨ÄìÌô §À¡Ìõ ÅÆ¢¨Â «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ¡¾
Å£½÷¸û ¸¡ø ±Ð, ¾¨Ä ±Ð ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ ¦¸¡û
ž¢ø¨Ä. ¸¡ø ±ýÀÐ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø
Ìñ¼Ä¢É¢ Å¢ÇíÌžüÌì ¸¡Ã½õ «Õû ±ýÀ÷. ´Ç¢
Å¢ÇíÌõ »¡É§ÁÀñÒ ¿¢¨Èó¾ ¾¨Ä¡Ìõ. ºò¾¢Â¡ÉÐ
«ó¾ »¡ÉÁ¡É º¢Åò¨¾ì ¸¡ð¼ ¯Â¢÷ ţΧÀÚ «¨¼Ôõ.

2426
தைலஅ4 யாவ9 அறியா காய%தி!
தைலஅ4 உ<சியி! உள9 7ல-
தைலஅ4 யான அறிைவ அறி1ேதா
தைலஅ4 யாகேவ தாஇ(1 தாேர. 2
2426: §ÀÃȢšöò ¾¢¸úÀÅ÷ :
¯¼Ä¢ø «Ê¡ÉÐ ¾¨Ä¢ø ÅóÐ ¦À¡ÕóÐŨ¾ Å£½÷¸û
«È¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¾¨Ä ¯îº¢Â¢Öõ «Ê ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Öõ þÕì
¸¢ýÈÉ. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢ ¾¨Ä¨Â «¨¼óÐ
¦À¡ÕóÐõ «È¢¨ÅÔ¨¼Â »¡É¢Â÷ º¢üÈÈ¢× ¿£í¸¢ô §ÀÃÈ¢
ר¼ÂÅḠþÕó¾É÷.

2427
நிறா நில8=9 அட8- ேம/ற
வதா அ+ர அமர(- உB1திட
பிதா உலக- பைட%தவ ேபந1தி
ததா இைணஎ தைலமிைச ஆனேத. 3

2427: º¢Åõ «Ê¡÷¸û ¾¨Ä¢ø ¾¢ÕÅÊ ÝðÊ «Õû


¦ºö¾¡ý :
¿¢Äò¾¢Öõ Å¡Éò¾¢Öõ ¯ûÙõ ÒÈÓÁ¡öì ¸ÄóÐ
¿¢ýÈÅý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý.«Åý «ó¾ «ó¾ «ñ¼í¸Ç¢ø
Å¡Øõ Åý¨Á Á¢ì¸ «ÍÃÕõ §¾ÅÕõ ¯öÔõÀÊ ¾¡ý
À¢ý§É ¯Ä¸ò¨¾ô À¨¼ò¾¡ý. «ÅÉÐ ¦ÀÂ÷ ¿ó¾¢
±ýÀÐ. «Åý Å¢óÐ ¿¡¾õ ±ýÈ ¾ý þÕ ¾¢ÕÅʸ¨ÇÔõ
±ý ¾¨Ä¢ý Á£Ð ÝðÊÉ¡ý.

2428
சி1ைதயி உேள எ1ைத தி(வ4
சி1ைதயி எ1ைத தி(வ4 கீழ9
எ1ைத- எைன அறியகி லாஆகி!
எ1ைதைய யாE- அறியகி ேலேன. 4
2428:º¢ò¾ò¨¾î º¢ÅýÀ¡ø ¨Åò¾¢ÕôÀÅ÷ìÌ «Åý
Å¢Çí¸¢ò§¾¡ýÚÅ¡ý:
±ý ÁÉòÐû§Ç º¢Åò¾¢ý Å¢óÐ ¿¡¾Á¡¸¢Â ¾¢ÕÅÊÔûÇÐ.
±ý ¯ûÇÓõ ¾ý ¦ºÂø «üÚ «ÅÉÐ ¾¢ÕÅʨÂ
Å½í¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. ÁÉò¾¢ý ¯ûÙõ ¦ÅǢ¢Öõ
ÀÃŢ¢ÕìÌõ º¢Åý ±ý¨É «È¢óÐ ¯½÷ò¾¡Å¢Êø ±ý
¾ó¨¾¨Â ¿¡Ûõ ¯½Ã¡¾Åý ¬§Åý.

2429
பனாத பாெராளி அற%9 அபா!
எநா யாகனா இைச1த# இ(1திட-
உனா ஒளி- உைரெசBயா ம1திர-
ெசானாகழ?ைன ,4நி ேறேன. 5

2429: º¢Åý ¾¢ÕÅʨÂô À¾¢ôÀ¢òÐ ¯ñ¨Á¨Â


¯À§¾º¢ò¾ÕûÅ¡ý :
¦º¡øÄ «Ã¢Â ¬Ú ¬¾¡Ã ´Ç¢ìÌ §ÁÖûÇ ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢ø
±ý ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åý Å¢ÕõÀ¢ ±Øó¾ÕǢ¢Õó¾¡ý.
¯ûÇò¾¢É¡ø ±ñ½¢ì ¸¡½ ÓÊ¡¾ À¢Ã½Åò ¦¾Ç¢¨Å
«íÌ ±ÉìÌ ¯½÷ò¾¢É¡ý. À¢ý ¿¡ý «Åý ¾¢ÕÅÊ
¸Ç¡É Å¢óÐ ¿¡¾í¸¨Ç ±ý¾¨Ä¢ø «½¢óÐ ¿¢ý§Èý.

2430
பதிய9 ேதா - பதம9 ைவ-மி
மதிய9 ெசB9 மலபத- ஓ9-
நதிெபாதி -சைட நாாிேயா பாக
கதிெச- கால#க கெகா ளீேர. 6
2430: º¢Åò¨¾ì ¸¡Äõ «È¢óÐ þ¼õ «È¢óÐ §À¡üÈ
§ÅñÎõ :
À¾¢Â¢ý ¦À¡Õû Å¢ÇíÌõ ¾¨Ä¢ý §Áø ¯ûÇò¨¾
¨ÅÔí¸û. ºó¾¢Ã¸¨Ä Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¦ºöÐ «ó¾ò
¾¢ÕÅʨ ±ñ½¢ò о¢ ¦ºöÔí¸û. ¸í¨¸Â¡ü¨Èî
º¨¼Â¢ø «½¢ó¾ ¯¨Á¦Â¡Õ À¡¸ý Óò¾¢¨Â «Ç¢ôÀ¡ý.
«ô¦ÀÕÁ¡¨É ÅÆ¢Àθ¢ýÈ ¸¡Äí¸Ç¢ø ¸ñÎ
ÅÆ¢ÀÎí¸û.

2431
தாி%9நிறான4 தனிட ெநGசி!
தாி%9 நிறா அமராபதி நாத
காி%9நி றாக( தாதவ சி1ைத
பாி%9நி றாஅ பாிபாக% தாேன. 7

2431: þ¨ÈÅý ¾ý¨É ÅÆ¢ÀÎÀŨÃì ¸¡ôÀ¡ý :


º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊì ¸ÁÄí¸¨Ç þ¨¼Å¢¼¡Áø ¿¢¨ÉôÀÅâý
¯ûÇò¾¢ø «ô¦ÀÕÁ¡ý Å¢Çí¸¢ò, ¾ý¨É ¿¢¨É¡¾
Åâý ÁÉò¾¢ø «ÅÛõ ¦ÅÚôÒ «¨¼óÐ ´Ç¢ó¾¢Õó¾¡ý.
«í¹Éõ ÀìÌÅõ ¦ºöÀÅ§É ¬ýÁ¡ì¸¨Çô À¡Ð¸¡òÐì
¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý.

2432
ஒ தாமைர ஒமல 7 ள
ததாைத தா6- இரள காய%9
நறாக காB<சி பதGெசய வ!லாக
இேறெச ஈசைன எBத/- ஆேம. 8
2432: þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷ º¢Åô§Àü¨È «¨¼Å÷ :
¯¼Ä¢ø º¢Åý Å¢ÇíÌõ º¸º¢Ã ¾ÇÁ¡É ¾¡Á¨Ã ÁÄ÷ ´ýÚ
þÕ츢ýÈÐ. «íÌ ÅÆ¢À¼î ºó¾¢Ãý, ÝâÂý, «ì¸¢É¢
(þ¼ì¸ñ,ÅÄì¸ñ,À¢¼Ã¢ì¸ñ) ¬¸¢Â ãýÚ ¸ñÁÄ÷¸û
¯ñÎ. «ùÅÆ¢À¡ð¼¡ø þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅÊ¡¸¢Â Å¢óÐ
¿¡¾õ Å¢ÇíÌõ. «í§¸ ¿¢¨ÄòÐ ¿¢ýÚ ¾¢ÕÅʸ¨Ç
ŽíÌõ ¾¢Èõ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌ þô¦À¡ØÐ º¢Åô§Àü¨È
«¨¼¾Öõ ÜÎõ.

2433
கா!ெகாஎ ெசனியி கடற கடற
மா!ெகாட ெநGசி மய கி ய கற
பா!ெகாட எைண பரெகாள நா4னா
ேம!ெகாெட ெச-ைம விள-ப ஒணாேத. 9

2433: þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅʨÂò ¾¨Ä¢ø ¦À¡Õò¾ ¬½Å


þÕû ¦¸ðÎ þýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ :
Å¢óÐ ¿¡¾õ ±ýÈ ¾¢ÕÅʨ ±ý ¾¨Ä¢ý Á£Ð ¨Åò¾Ðõ
¬½Å ÁÄì¸ðÎ ¿£í¸¢ÂÐ. ¯Ä¸ô ¦À¡Õ¨Ç Å¢ÕõÒõ
ÁÂì¸õ ¦À¡Õó¾¢Â ¯ûÇò¾¢ø ¾Ç÷ÔüÚ ¦¸ð¼Ð. À¡ø
§À¡ýÈ ¦Åñ¨ÁÂ¡É ´Ç¢¨ÂôÀüÈ¢ì ¦¸¡ñ¼ ±ý¨Éî
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «Ê¨Á¡öì ¦¸¡ûÇ ±ñ½¢É¡ý. «¾ý
§Áø «¨¼ó¾ §ÁÄ¡É ÀÄý¸¨Ç ±ýÉ¡ø ¦º¡øÄ ÓÊÂ
Å¢ø¨Ä.

2434
ெபற த!வேபா! ேபணிய நாற8-
ற8# க ண# ைற ெசBயேவா
பைறய ஈச உயிர9 பாைம <
ெசறமி லா< ெசBைக எBதின ெசBேம. 10
2434: þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅʨ ¿¢¨ÉôÀÅâý ̽ò¨¾ ²üÚ
¿ü¸¾¢ «Ç¢ôÀ¡ý º¢Åý :
¾¡í¸û ¦ÀüÚ ÅÇ÷ò¾ Áì¸Ç¢¼õ ¦¸¡ñ¼ ºõÀó¾ò¨¾Ôõ
«Å÷ ¦ºöÔõ ÌüÈò¨¾Ôõ ¯½÷óÐ «ÅÃÐ ÌüÈò¨¾ô
À¡Ã¡ð¼¡Áø ̽ò¨¾ì¦¸¡ûÙõ ¦Àü§È¡¨Ãô §À¡ø,
þ¨ÈÅÛõ ¯Â¢Ã¢ý ¾ý¨ÁìÌ ²üÀ ¦ÅÚôÀüÈ ¦ºÂÖìÌô
¦À¡ÕóÐõÀÊ ²üÚì ¦¸¡ñÎ ¾ì¸ÀÊ «Õû ¦ºöÅ¡ý.

18. ÓìÌüÈõ. (¸¡Áõ=¬¨º, ¦ÅÌÇ¢=º¢Éõ,


ÁÂì¸õ=«È¢Â¡¨Á)

2435
7 ள ற- 8=9- ந?வன
மா இ( C#கி மய#கி கிட1தன
7றிைன நீ#கின நீ கின நீ#காதா
7றிE ப 84கிற வாேற. 1
2435: ÓìÌüÈí¸û ¯Â¢÷¸ÙìÌ «Æ¢¨Åò ¾Õõ :
¸¡Áõ, ¦ÅÌÇ¢, ÁÂì¸õ ±ýÈ ãýÚ ÌüÈí¸û ¯ûÇÉ.
«¨Å ¡×õ ¯Â¢÷¸ÙìÌò ÐýÀò¨¾ò ¾ÕÅÉ. «¾É¡ø
¯Â¢÷¸û ¾í¸Ç¢ý ¯ñ¨Á ÅÊÅò¨¾ «È¢Â¡Áø Á¡Â¡
¸¡Ã¢ÂÁ¡É þÕÇ¢ø ¬úóÐ ÁÂí¸¢ÔûÇÉ. ¸¡Áõ, ¦ÅÌÇ¢,
ÁÂì¸õ ±ýÈ ãýÚ ÌüÈí¸Ç¢Ä¢ÕóÐõ Å¢ÎÀð¼Å÷ À¢ÈôÒ
þÈôÒ¸¨Ç ¿£ì¸¢ÉÅ÷ ¬Å÷. «í¹Éõ ¿£í¸¡¾Å÷ «õ
ÓìÌüÈí¸Ç¢ý ¸¡Ã¢ÂÁ¡É Á¡¨Â¢ø ÐýÒüÚ «Æ¢Å÷.

2436
காம- ெவ ளி மய க- இைவக419
ஏம- பி4%தி(1 ேதE எறிமணி
ஓெமE- ஓைசயி உேள உைறவேதா
தாம- அதைன% தைலபட வாேற. 2
2436: ÓìÌüÈí¸¨Ç ¿£ìÌõ ÅÆ¢ :
¸¡Áõ ¦ÅÌÇ¢ ÁÂì¸õ ±ýÛõ ãýÚ ÌüÈí¸¨ÇÔõ
¿£ì¸¢ô À¡Ð¸¡ÅÄ¡É ¾¢ÕÅÊ ÀüȢ¢Õó¾Å÷ìÌ Á½¢§Â¡¨º
§À¡ýÈ À¢Ã½Åò ¦¾¡É¢Â¢Ûû ¦À¡ÕóО¡É ´Ç¢¨Âò
¾¨ÄôÀξø þÂÖõ. ´Ç¢Â¢§Ä ¿¢¨Ä¦ÀÚŧ¾ ¬¨º,
º¢Éõ, «È¢Â¡¨Á ¿£íÌžü¸¡É ÅÆ¢.

19. ÓôÀ¾õ. ¾òÀ¾õ=º¢ÅòÐìÌâ À¾õ («Ð),


¦¾¡õÀ¾õ=¬ýÁ¡×ìÌâ À¾õ (¿£); «º¢À¾õ=¬ýÁ¡×õ
ÀÃÓõ ¦À¡Õó¾¢Â À¾õ(¬¸¢È¡ö)

2437
ேதாறிய ெதா-பத- தபத- ,:தர
ஏற அசிபத- இ-7ேறா எBதேனா
ஆகிற பராபர மா - பிறபற
ஏறன மாள< சிவமாB இ( ேம. 1

2437: ÓôÀ¾í¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾Åý À¢ÈôÒ «È¢Â¡Ð


Å¢ÇíÌÅ¡ý :
§¾¡ýȢ "¿£" ±ýÈ À¾õ, "«Ð" ±ýÈ À¾ò¾¡ø Ýúó¾¢Õì¸.
²üÚ즸¡ûÇô ¦ÀüÈ "¬¸¢È¡ö" ±ýÈ À¾Óõ ±ýÈ þõ
ãý§È¡Îõ ¦À¡Õó¾¢ÂÅý À¢ÈÅ¢ ¿£í¸ «¸ñ¼ô ¦À¡Õû
¬Å¡ý. þùÅ¡Ú ²üÚì ¦¸¡ûÇôÀð¼Åý þù×¼ø
´Æ¢Âî º¢Åý ¬Å¡ý.

2438
ேபாத1 தைனனி Lதாதி ேபத8-
ஓ9# க(விெதா M ட ஓரா
ேபத8- நாதா1த ெபறியி! ைகவி
ேவத-ெசா! ெதா-பத மா த! ெமB-ைமேய. 2
2438: ¯Â¢÷ ¾ý¨É «È¢óÐ ¿¢üÀ§¾ ¦¾¡õÀ¾õ :
¾¢ÕÅÕÇ¡ø ¦ÀÚõ ¿¡¾ ¯À¡º¨É¢ø ¿¢ýÚ â¾õ
Ӿġ¸ô §ÀºôÀÎõ ¦¾¡ñßüÈ¡Ú ¸ÕÅ¢ §À¾í¸¨ÇÔõ,
¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¿£í¸¢, §Å¾õ ¯½÷ò¾¢Â ¿£ ±ýÈ
À¾Á¡¾ø ¯ñ¨ÁÂ¡É ¿¢¨Ä¡Ìõ.

2439
தபத- எ - 9வ-பத- தாஎ -
நிப9 அசிய%9 ேநாிைழ யாபத-
ெசாபத% தா/- ெதாடரஒ ணா<சிவ
கபைன யிறி கல19நி றாேன. 3

2439: ºò¾¢Ô¼ý º¢Åõ ¸Äó¾¢ÕìÌõ «º¢À¾ ¿¢¨Ä¨Â


š측ø ¦º¡øÄ þÂÄ¡Ð!
'¾òÀ¾õ' ±ýÀÐõ, 'ÐÅõ' 'À¾õ' ±ýÀÐõ ¾¢ÕÅÕÇ¡ø
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀÐõ '«º¢À¾õ' ¬Ìõ. ±øÄ¡ÅüÈ¡Öõ
«ÇŢɡø «ÇÅ¢ðÎì ÜÈ ÓÊ¡¾ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý,
À¨Ã¢ý Å¢Çì¸ò¾¢ø ¸üÀ¨É¡¸ þøÄ¡Áø ¯ñ¨Á
¡¸§Å «º¢À¾ ¿¢¨Ä¢ø ¸Äó¾ÕÙ¸¢ýÈ¡ý. ¯Â¢÷¸¨Çô
Àó¾ò¾¢ø §º÷ôÀÐõ Àó¾ò¾¢É¢ýÚ ¿£ì¸¢ô ÀÃòмý §º÷ô
ÀÐõ À¨Ã§Â ¬Ìõ.

2440
அ;- பர8- அசிபத%9 ஏB1த
க;ஒ றிலாத சிவ8- கல1தா!
இைணய பா!ேத அ8ெதன இப%
9ைணய9 வாைர யறிட% ேதா ேம. 4
2440: ¯Â¢÷ º¢Åòмý ¸Äó¾¢ÕìÌõ þýÀò¨¾î ¦º¡øÄ¡ø
¦º¡øÄ þÂÄ¡Ð :
¯Â¢Õõ ÀÃÓõ «º¢À¾ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ò - ¾íÌ ¾¨¼ÂüÈ
º¢ÅÓõ ¸Äó¾¡ø ¯ÅÁõ ¸¡ð¼ þÂÄ¡¾ À¡Öõ §¾Ûõ
«Ó¾Óõ §À¡ýÚ «ó¾ þýÀô ¦À¡ÕÇ¡ø Å¡ö §Àº¡
¦ÁÇÉò¾¢ø ¾¢¸úž¡Ìõ.

2441
ெதா-பத- தபத- ேதா - அசிபத-
ந-பிய சீவ பரசிவ னாBநி -
அ-பத ேமைல< ெசா0பமா வா கிய-
ெச-ெபா( ஆட( சீந1தி தாேன. 5

2441: º£Åý º¢É¡¸ ¬ÅÐ «º¢À¾ò¾¡ø «Ìõ :


¦¾¡õÀ¾õ (º£Åý) ¾òÀ¾Á¡¸ (ÀÃÁ¡¸) Á¡ÚÅÐ «º¢À¾
¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÐ. º¢Å¨É ¿õÀ¢Â º£Åý º¢Åò¾ý¨Á
Å¢ðÎô 'ÀÃý' ±ýÈ §À¨Ãô ¦ÀüÚî º¢Åý¬¸¢ýÈ¡ý.
§ÁÄ¡É ¯ñ¨ÁÔ¨¼Â ¦ÀÕš츢Âò¾¢ø «Æ¸¢Â «º¢
±ýÈ À¾ò¾¢ý ¦ºõ¦À¡Õ¨Ç ¯½÷ò¾¢î º¢ÈôÒ Á¢ì¸
¿ó¾¢Â¢ý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ±í¸¨Ç ¬ñ¼ÕǢɡý.

2442
ஐ-ப9 அறியா தவ(- அவசில
உ-பைன நா4 உைர8ப த%திைட<
ெச-பர மாகிய வாசி ெச/%திட%
த-பரேயாகமாB% தாஅவ ஆ ேம. 6
2442: ÓôÀ¾ò¾¢ø ¯½÷¨Åî ¦ºÖò¾¢ ¿¢üÀÅ÷ º¢ÅÁ¡ö
Å¢ÇíÌÅ÷ :
³õÀÐ ±ØòÐì¸Ùõ š츢ý ÅÊÅ¡É ºò¾¢¸û ±ýÀ¨¾
Áì¸û «È¢Â¡¾Å÷ ¬Å÷. «ÅÕû «È¢ó¾Å÷ º¢Ä÷ ºò¾¢
¸¨Çì ¦¸¡ñ§¼ þ¨ÈÅ¨É ¿¡Ê ¯¨Ãì¸ôÀÎõ ÓôÀ¾ò
¾¡ø ¯½÷ò¾ôÀÎõ ¦À¡ÕÇ¢ø À¢Ã¡½Â¡Áô À¢üº¢ ¦ºöÐ
¯½÷¨Åî ¦ºÖò¾¢ Å¢óÐ ¿¡¾Á¡öî º¢ÅÁ¡ö Å¢ÇíÌÅ÷.
2443
ந1தி அறி- ந=வி! அதீதமா-
இ1தி- ச%தாதி விடவிய னா -
ந1திய 7 இர ஒ நல-ஐ19
ந1தி நனவாதி 7- அனாதிேய. 7

2443: ¬ýÁ¡ ³õ¦À¡È¢ «È¢¨Å Å¢ÎòÐô ÀìÌÅõ


«¨¼¾ø :
¿¡¾´Ä¢¨Â «È¢Ôõ ¬ýÁ¡Å¢ý ¿¢¨Ä ¿ØŢɡø º¡ì¸¢Ã¡
¾£¾õ ¯ñ¼¡Ìõ. ³õ¦À¡È¢¸û ³óÐõ ºò¾õ ӾĢÂÅü¨È
Å¢¼ô ÀÃõ ¬Ìõ. þó¾ ³õ¦À¡È¢ «È¢× ãýÚõ þÃñÎõ
´ýÚõ ¿£í¸§Å º¢Åý «¿¡¾¢Â¡É ¿¢ýÁÄî º¡ì¸¢Ãõ
ӾĢÂÅü¨Èì ÜðÊ ¯Â¢÷¸¨Çô ÀìÌÅôÀÎòи¢È¡ý.
¯ûÇõ ¿¡¾¡ò¾¢ø À¾¢ó¾ §À¡Ð ºò¾õ, Àâºõ, åÀõ, ¸ó¾õ,
þúõ ӾĢ ³óÐõ ÒÄôÀ¼¡Ð.

2444
பர9ாி ய%9 நன ப4ட
விாிவி கன- இதஉப சா1த%9
9ாிய க=8ைன- ஓ- சிவபா!
அாிய 9ாிய- அசிபத- ஆேம. 8
2444: ¯Â¢÷ Ð⡾£¾ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀÐ «º¢À¾
¿¢¨Ä¡Ìõ :
¬ýÁ¡ §ÁÄ¡É ¿¢ýÁÄò ÐâÂò¾¢ø¿É× ¿¢¨Ä¢ø Ţ⡾
¸¡ÄòÐ ¿¢ýÁÄì ¸É× «¨ÁÔõ. þ¾¢ø «¨Ä¢øÄ¡¾
¸¼ø §À¡ýÚ «¨ºÅ¢ýÈ¢ þÕìÌõ ¿¢¨Ä§Â Ðâ ÍØò¾¢
¡Ìõ. º¢Åò¾¢¼õ ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð «Ð×õ ¿£í¸¢Â
¿¢ýÁÄò Ðâ§Á «º¢À¾Á¡Ìõ.

20. ÓôÀÃõ. ãýÚ ÀÃõ. ÝâÂÁñ¼Äõ, ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ,


«ì¸¢É¢Áñ¼Äõ ±ýÛõ ãýÈ¢Öõ ¬ýÁ¡ ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä :

2445
ேதாறிஎ உேள +ழ எ= கிறேதா
7 ப4ம டல%9 8த!வைன
ஏெறBதி இ இ(1ேத இள#ெகா4
நா நல-ெசB நல1த( மாேற. 1

2445: Ìñ¼Ä¢É¢ º£Å÷¸¨Çô ÀìÌÅõ ¦ºö¾ÕÇø :


±ý ¯¼Ä¢ø þÂøÀ¡¸§Å ÍüÈ¢ ±Ø¸¢ýÈ «ì¸¢É¢Áñ¼Äõ,
ÝâÂÁñ¼Äõ, ºó¾¢Ã Áñ¼Äõ ±ýÀÉÅüÚû Å¢ÇíÌõ
º¢Å¨É, þÇí¦¸¡Ê §À¡ýÈ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ ¾¡í¸¢ ¿¢ýÚ
¯Â¢÷¸ðÌ þýÀò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢òÐ, ¸£ú Ó¸õ ¦¸¡ñÎ
«ì¸¢É¢ Áñ¼ÄòÐû ÀìÌÅõ «¨¼Âî ¦ºöÐ ¿ý¨Á
«ÕÙ¸¢ýÈ¡û.

2446
ம நிைற1த9 மாபர மாய9
நி நிைற1த9 ேநத( ந1தி-
க நிைன1ெத= தாெயன வ1தபி
 நிைற1த ணவிள ஆேம. 2
2446: Ìñ¼Ä¢É¢ §Á§Ä ¦ºýÈ §À¡Ð º¢Å측𺢠¦ÀüÚ
¬ýÁ¡ º¡ó¾¢ ¨¼Ôõ :
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ ¾¨Ä¨Âì ¸¼ó¾ §À¡Ð Å¡ý Áñ¼Äõ
ÓØÅÐõ ÀÃÅ¢ ¯ûÇÐ. «Ð Á¢¸×õ §ÁõÀð¼ ¦À¡ÕÇ¡¸
Å¢ÇíÌõ. «ÅÙ¼ý ¦À¡Õó¾¢Â º¢Åý «íÌ ±øÄ¡ô
¦À¡ÕÇ¢Öõ ÓبÁ¡ö ¿¢¨ÈóÐûÇÐ. ¸ýÚ ¸¾È¢Â
§À¡Ð µÊ ÅÕõ ¾¡¨Âô §À¡ýÚ º£Åý ¿¢¨Éó¾ §À¡Ð
«Õû ¦À¡Æ¢Åý þ¨ÈÅý. «Åý «ÕǢ À¢ýÒ, «ó¾î
º£Åý ÌýÈ¢ý Á£Ð þð¼ Å¢Ç쨸ô §À¡ýÚ ´Ç¢ ¦ÀÚõ.

2447
ஆறா த%9வ%9 அற%9 அர-
)றா உபேதச- )றி! சிவபர-
ேவறாB ெவளிபட ேவத ப+வனா
ேபறாக ஆன1த- ேப - ெப(கேவ. 3

2447: º¢Å§Á ÌÕÅ¡¸ ÅóÐ þýÀò¨¾ «ÕûÅ¡ý :


ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ
ÀÃõ, ¦º¡øÄ¡Áø ¦º¡ýÉ ¯À§¾ºò¨¾î ¦º¡øÄô
ÒÌó¾¡ø, º¢ÅÀÃõ¦À¡Õû §ÅÈ¡ö ¦ÅÇ¢ôÀðÎì ÌÕ§ÁÉ¢
¾¡í¸¢ «ÕǢ þýÀò¨¾ô §À¡üÈ¢ô À¡Ð¸¡òÐì ¦¸¡ûÇ
§ÅñÎõ.

2448
பறற பறி! பர-பதி யாவ9
பறற பறி! பரனறி ேவபர-
பறற பறினி! பறவ! ேலாகேக
பறற பறி! பர-பர மாேம. 4
2448: ¾òÐÅí¸Ç¢ý ÌÚõÒ ¿£í¸¢, ¬ýÁ¡ Á¢¸ §ÁÄ¡É
¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ:
¾òÐÅí¸Ç¢ý ÀüÚ ¿£í¸ô - ¦À¡Õ¨Çô ÀüȢ ŢﻡÉ
¸Ä÷ ¿¢¨Ä «¨¼óÐ ¬ýÁ¡ì¸û º¾¡º¢Åõ ¬Å¡÷.
«ôÀÊô ÀüÚ ¿£í¸, ¿¡¾ò¨¾ò ¦¾¡Øž¡ø ¿¡¾ ÅÊÅ¡É
º¢Åò¾¢ý «È¢§Å ¬ýÁ¡Å¢ý «È¢Å¡Ìõ. º£Å §À¡¾õ
¦¸¼î º¢ÅôÀüÚ Á¢¸ §ÁõÀð¼Å÷째, À¨Æ ¾òÐÅí¸
Ç¢ý ÀüÚ ¿£í¸¢ô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎûÇ º¢Å «È¢× Á¢ìÌô
ÀÃÁ¡¸ì ÜÎõ.

2449
பர-பர மான பதிபாச- பறா
பர-பர மா - பரGசிவ ேமவ
பர-பர மான பரசிவா ன1த-
பர-பர மாக பைடப9 அறிேவ. 5

2449:¬ýÁ¡×ìÌ þýÀò¨¾ò¾óÐ Á¢¸ §Áý¨Á¡¸î


¦ºöÅÐ º¢Åõ:
§ÁÄ¡É º¾¡º¢Å À¾Å¢ «¨¼ó¾Å÷ À¡ºõ ÀüÈ¡¾ Á¢¸
§Áý¨ÁÂ¡É ¿¢¨Ä¨Â «¨¼ó¾Å÷ ¬Å¡÷. «Å÷
º¢Åò¨¾îº¡Ã Á¢¸ §Áý¨ÁÂ¡É º¢Å¡Éó¾õ Å¢ÇíÌõ.
þùÅ¡Ú ¬ýÁ¡ì¸¨Ç Á¢¸ §Áý¨Á¡öî ¦ºöÅÐ
«È¢Å¢ý ÅÊÅ¡É º¢ÅÁ¡Ìõ.
2450
நனவி! கலாதியா- நாெலா அக
தனிற ேகவல- தனி! தானாகி
நிைன அகற அதீத%9 ேநய1
தைன இட%தாேன தபர மாேம. 6
2450: ¯Â¢÷ ¾üÀÃÁ¡ö ¿¢üÌõ :
¿¢ýÁÄ º¡ì¸¢Ãò¾¢ø (¿ÉÅ¢ø) ¸¨Ä Å¢ò¨¾ «Ã¡¸õ ÒÕ¼ý
Á¡¨Â ±ýÛõ ³óÐ ¾òÐÅí¸Ùõ ¿£í¸¢ ¸ÕÅ¢ «È¢¨ÅÔõ
Å¢ðÎ, ¬ýÁ¡ ¾É¢òÐ ¿¢ýÈ §À¡Ð, ¿¢¨É¨ÅÔõ Å¢ðÎ
¿£í¸¢Â Ð⡾£¾ò¾¢ø §¿Âô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾î º¡÷óÐ
«È¢× ÅÊÅ¡É ¯Â¢÷ ¾üÀà ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ.

2451
தகட Cய8- தனி! விசால8-
பிகா;- Cடண- தாE- பிற: %
தபர கால பர8- கல1தற
நபரா தீத8- நாஅக ராதிேய. 7

2451: Àá¾£¾ ¿¢¨Ä¢ø º¢Åò¨¾ ¿¡Ê¢Õì¸ §ÅñÎõ :


¾ý¨Éò àö¨Á¡¸ì ¸¡½Öõ, ¾ýÉ¢¼õ Ţ⚸ì
¸¡½Öõ, À¢ýÒ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¬ýÁ¡Å¢ý
¿¢¨Ä, Á¡È¢î º¢ÅÛõ º£ÅÛõ ¸ÄóÐ ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ð¼
¿øÄ Àá¾£¾ ¿¢¨Ä¢ø «¸Ãò¨¾ ¬¾¢Â¡¸×¨¼Â À¢Ã½Å
ÅÊÅ¡É º¢Åò¨¾ ¿¡Î¸.

21. ÀÃÄðº½õ. (À¨Ã¢ý þÂøÒ)

2452
அதீத%9 ளாகி அகறவ ந1தி
அதீத%9 ளாகி அறிவிேலா ஆமா
மதிெப றி(விட மEயி ஒறா-
பதியி பதி- பரயி தாேன. 1
2452: ¬ýÁ¡ ´Ç¢ ¦ÀüÚ þÕû ¦¸¼ô ÀÃ×¾ø :
¿¢ýÁÄ Ð⡾£¾ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¿ó¾¢ ¬É º¢Åõ ÀÃóÐ
¿¢üÌõ ¾ý¨ÁÔõ «È¢×õ ¦¸¡ñ¼Ð. ¬ýÁ¡ Ðâ¡
¾£¾ò¾¢ø ¾ý «È¢¨Å þÆóÐ ¿¢üÀý. ¬ýÁ¡Å¢ø ºó¾¢Ã
Áñ¼Äõ Å¢Çí¸¢ ¬½ÅÁ¡¸¢Â þÕ¨Ç Å¢ðÎî º¢Åò
мý ´ýÈ¡öô ¦À¡Õó¾¢É¡ø, º¢Åõ ¯Â¢Ã¢ø À¾¢óÐ
¾ÉÐ ÀÃô¨ÀÔõ «È¢¨ÅÔõ ¦À¡ÕóÐõ.

¯ðÀ¡÷¨Å¢ø ¬ýÁ¡×ìÌ Ó¾Ä¢ø Å¢ÇíÌÅÐ ¸¡Ã¢Õû


Áñ¼Äõ ¬Ìõ. «Ð§Å ¬ýÁ¡Å¢ý ÅÊÅõ. ¬ýÁ¡
Å¢ý þ »¡Éî ¦ºÂø¸û ¦¸ð¼ §À¡Ð Å¢ÇíÌõ
´Ç¢Â¢ø ¯ûÇõ À¾¢ÅÐ À¨Ã §Â¡¸õ. Á¢¸×õ À¾¢óÐ
«È¢Ôõ ¿¢¨Ä Ţ𼠦À¡ØÐ "À¨Ã §À¡¸õ" ±ýÀ÷.
«¾üÌ 'Óò¾¢ º¡ì¸¢Ãõ' ±ýÈ ¦ÀÂÕõ ¯ñÎ.

2453
ஆதி- அ1த8- இ!லா அ(-பதி
ேசாதி பரG+ட ேதாற%ேதா றாைமயி
நீதிய தாBநி - நீ4ய அபர
ேபாத- உண1தவ ணிய% ேதாேர. 2

2453: ÀìÌÅõ ¯¨¼ÂÅ÷ :


º¢Åý Ó¾Öõ ÓÊ×õ þøÄ¡¾ §ÁÄ¡É ¾¨ÄÅ÷. «Å÷
§À¦Ã¡Ç¢ ÅÊÅõ ¯¨¼ÂÅ÷. ±íÌõ ¿¢¨Èó¾Å÷. ¿øÄ
Å÷ìÌò §¾¡ýÚÀÅ÷. «øÄ¡÷ìÌò §¾¡ýÈ¡÷. ¦ºõ¨Á
§Â¡Î Å¢ÇíÌÀÅ÷. «ó¾î º¢Å»¡Éò¨¾ «ùÅ¡Ú
¯½÷Å¢ø ¦ÀüÈÅ÷ ¿øÅ¢¨É ¯¨¼ÂÅ÷ ¬Å÷.

2454
9ாிய# கட# 9ாியா தீத%ேத
அாிய விேயாக#ெகா அ-பல% தா-
ெபாிய பிராைன பிரணவ )ப%ேத
9ாியவ! லா % 9ாிசி!ைல தாேன. 3
2454: ¬Îõ ¦ÀÕÁ¡¨Éì ¸¡½ ÅøÄ¡÷ìÌ ÁÄõ ¿í¸¢ô
À¢ÈôÒ þø¨Ä¡Ìõ.
¿¢ýÁÄ ÐâÂò¾¢ø (§ÀÕÈì¸ò¾¢ø) º£Åý À¨Ã§Â¡¸ò¾¢ø
¬úóÐ ¬½Åõ «üÚ Å¢ÇíÌõ ¿¢¨Ä¨Âì ¸¼óÐ «Ð
àö¨Á «¨¼Ôõ Ð⡾£¾ò¾¢ø (¯Â¢÷ôÒ «¼ì¸ò¾¢ø),
«ó¾î º£Å÷¸ÙìÌ Å£Î §Àü¨È «Ç¢ì¸ô ÀæÅǢ¢ø
¿¼Éõ ¦ºöÔõ ¦ÀÕó ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åò¨¾ô À¢Ã½Åî
ͨÉ¢ø ÐÕÅ¢ì ¸¡½ ÅøÄÅ÷ìÌ ±ùŨ¸ôÀð¼
ÌüÈÓõ þø¨Ä.

2455
ெச-ைம8 னிப< +ேவத- திாிவேபா!
அ-ெமB பர%ேதா அ;வஉ ளாயிட
ெபாBைம< சக8ட ேபாத ெவ -பாழி!
ெச-ைம< சிவேம( ேசெகா4 யா ேம. 4

2455: ¯Â¢÷ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢Â À¢ý Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢


¦ºÂøÀ¼¡Ð:
¦ºó¿¢ÈÁ¡É ¿¡¾ò¾¢ý ÓýÒ ¦Åñ¨ÁÂ¡É þÂøÒ ¦¸ðÎ
´ÎíÌõ. «Ð §À¡ýÚ, ¯ñ¨ÁÂ¡É Àú¢Åòмý º£Åý
¾ý Ó¨ÉôÒ «üÚ ´ÎíÌõ. ¦À¡öÂ¡É ¯Ä¸õ ±ýÚ
¸ñÎ ¯Ä¸Ó¸òÐ µ¼¡¾ ¯ûÇòмý ¿¢üÀмý
±ñÏŨ¾ ¨¸ Å¢ð¼ À¡Æ¢ø Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢Â¡¸¢î
º¢Å§ÁÕ ±ýÈ À¢Ã½Å ¯îº¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ ¾ý ¸½ÅÛ¼ý
´ýÈ¡Å¡û.

2456
ைவ<ச கலாதி வ(த%9 வ#ெகட
ெவ<ச இ(மாைய ேவறாக ேவர %9
உ<ச பரசிவ மா-உைம ஒறேவ
அ<ச- அ %ெதைன ஆடவ ந1திேய. 5
2456: º¢Å§ÁըŠ«¨¼ó¾ º£Å÷¸ÙìÌ º¢Åý «îºò¨¾ì
¦¸ÎòÐ ¬ð¦¸¡ûÅ¡ý :
º¢Å§ÁÕÅ¢ø ¿¡¾ ºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢Â º£Å÷ìÌ ¸¨Ä
ӾĢ ¾òÐÅí¸û ´ÎíÌõ. ´Îí¸ ±ïº¢ÔûÇ Íò¾
Á¡¨Â «Íò¾ Á¡¨Â¢ý À¢½¢ôÒ «ÊÔ¼ý Á£ñÎõ
Өǡ¾ÀÊ ¿£í¸, ÐÅ¡¾º¡ó¾ò¾¢ø ¯ñ¨Áô ¦À¡ÕÇ¡É
º¢Åõ Å¢Çí¸ «ô¦ÀÕÁ¡ý «îºò¨¾ ¿£ì¸¢ ±ý¨É
«Ê¨Á¡ö ²üÚ »¡É ¿¢¨Ä ¦ÀÚÁ¡Ú ¦ºö¾¡ý.

2457
எைன அறிய இைசவி%த எந1தி
எைன அறி19 அறி யாத இட%9B%9
பிைன ஒளியி ெசா0ப- றப%
தைன அளி%தா தபர மாகேவ. 6

2457: º¢Åý «ýÀ÷¸Ç¢ý ÅÊÅò¨¾ ¯½÷ò¾¢ò ¾ý


ºò¾¢¨Âô À¾¢ôÀ¢òÐ «ÕûÅ¡ý :
±ý ¯ñ¨Á ¿¢¨Ä þýÉÐ ±É ¯½÷ò¾¢É¡ý
¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý. «Åý, ±ý ¯ñ¨Á ÅʨÅ
«È¢óÐõ þÐŨà ¦º¡øÄ¡¾ ÀæÅÇ¢Ô¼ý «È¢×¼ý
¦ºøÖÁ¡Ú ¦ºöÐ À¢ý À¢Ã½Å ´Ç¢Â¢ø ¬ýÁ ÅÊÅõ
§ÅÈ¡ö Å¢Çí¸ò ¾ý ºò¾¢¨Â «Ç¢òÐò ¾üÀÃõ
¬ì¸¢É¡ý.

2458
பர19- +(#கி- பான! வா
நிர1தர வளிெயா ஞாயி தி#க
அர1த அறெநறி யாய9 வாகி%
தர1த வி+-ெபா தா#கிநி றாேன. 7
2458: þ¨ÈÅý ¾ý¨É «Ç¢ò¾ §À¡Ð ¾¡ý ±øÄ¡Á¡ö
þÕôÀÐ ¦¾Ã¢Ôõ :
Ññ¨ÁÂ¡É â¾ ¿¢¨Ä¢ø ŢâóÐõ, ¦ÀÕõ â¾ ¿¢¨Ä¢ø
ÍÕí¸¢Ôõ, Áñ,Å¢ñ,¾£, ¿£÷, ¸¡üÚ, ÝâÂý, ºó¾¢Ãý ±É
±íÌõ ¿¢¨ÈóÐ «¸ñ¼ Å¡Éò¾¢ø ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
þ¨ÈÅý ´ÕÅ§É ¾¡í¸¢ ¿¢ýÈÉý.

2459
ச%தி நிைலயினி! தானான ச%தி-
தபைர யாBநி - தானா- பர உட!
உB%த(- இ<ைசயி! ஞானாதி ேபதமாB
நி%த- நட%9- ந4 -மா ேநய%ேத. 8

2459: À¨Ã§Â ³ó¦¾¡Æ¢ø ¿¼òÐÀÅý :


«ÕÅò ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¿¢¨Ä¢ø ÀÃý ±ýÀÐ À¨Ã ±ýÀÐ ´§Ã
þ¼ò¾¢ø¯ûǨÅ. þÄÂò¾¢ø ÀÃÉ¡¸ ¯ûÇÐ º£Å
ºí¸üÀõ «¨Áó¾ §À¡Ð ÀÃý ±ýÈ ¿¢¨Ä¢ĢÕóÐ À¨Ã
¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ. «ó¾ô À¨Ã§Â ÀÃÛìÌ ¯¼ø ¬Ìõ.
¾Û ¸Ã½ ÒÅÉ §À¡¸í¸¨Çî º£Å÷¸ÙìÌô À¨¼òÐì
¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½ò¾¡ø À¨Ã ¬¾¢ºò¾¢,
þºò¾¢, »¡Éºò¾¢, ¸¢Ã¢Â¡ ºò¾¢Â¡¸ ¬¸¢ ¦ÀÕ¨Á Á¢ì¸
ÀÃÉ¢¼òÐ «¸Ä¡Áø þÕóÐ À¨¼ôÒ Ó¾Ä¢Â ³ó¦¾¡Æ¢ø
¸¨Çî ¦ºöÐ ¿ÊôÀ¡û.

2460
ேமெலா கீ:ப க- ெமBவாBக நாசிக
பா?ய வி19 பைர பைரயாக
ேகா?ய நா+ைவ ஞான- ெகாண வி19
சீலமி லாஅ;< ெசBதிய தாேம. 9
2460: Å¢óÐÅ¢ý ¦ºÂüÀ¡Î :
¯¼õÒìÌ §Áø ¸£ú ÝÆ þÕóÐ ¦Áö, Å¡ö, ¸ñ, ãìÌ,
¦ºÅ¢ ±ýÀÉÅü¨Èì ¸¡ìÌõ Å¢óкò¾¢, À¨ÃÔû À¨Ã¡¸,
«ÕÅÁ¡É º¢Åõ, ºò¾¢, ¿¡¾õ, Å¢óÐ ¬¸¢Â ¿¡ý¸¢ý
»¡Éò¨¾ô ¦ÀÚõÀÊ ¦ºöÐ ¬½Å ÁÄò¾¢ø ¸ðÎñ¼Å÷
¸¨Ç ¿¼òÐõ.

2461
ேவறா- அததைம ேபா/-இ காய%தி!
ஆறா- உபாதி அைன%தா - த%9வ-
ேபறா- பரெவாளி C- பிரகாசமாB
ஊறாB உயி%9 உற#கி- மாையேய. 10

2461: À¨Ã¢ÉÐ ´Ç¢Â¢ø þÕôÀÅ÷ Á¡¨Â¡ø ÐýÒÈø


þø¨Ä :
À¨Ã¢ÉÐ ´Ç¢ §ÅÚ §ÅÚ þÂøÒ ¯¨¼Â¾¡ö, ¬Ú
¬¾¡Ãí¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¬Ú Ũ¸Â¡É §ÅÚÀ¡Î¸¨Ç
«Ç¢ôÀ¾¡ö §ÅÚ §ÅÚ ¾òÐÅí¸¨Ç Á¡¨Â¡ø ¦¾¡Æ¢ü
ÀÎòи¢ÈÐ. Á¡¨Â ´Ç¢¨Âò àñΞ¡öî º£Å¨É
«¨ºÅ¢òÐ ã þÂ츢 ¯½¨Å ¯ñÀ¢òÐ ¯Èì¸ò¨¾
Ôõ «¨¼ÔÁ¡Ú ¦ºöÔõ. ¬É¡ø Á¡¨Â¢ý ¦ºÂÄ¡É
¾òÐÅí¸¨Çì ¸¼óÐ Àà ´Ç¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢Õò¾§Ä
¬ýÁ¡ «¨¼Âò ¾ì¸ §ÀÈ¡Ìõ.

2462
தபர- மE- தனி8த! ேபெராளி
சிபர- தாேன ெசக8;- ேபாத8-
ெதாபத- தீபாழி! +1தர< ேசாதி
அற- மற9இ# ஒபி!ைல தாேன. 11
2462: ¬ýÁ «È¢× ¦¸ðÎî º¢Å ´Ç¢Â¢ø ¿¢üÀ§¾ §ÁÄ¡É
¿¢¨Ä :
¾ÉÐ ÀÃõ ±ýÈ¿¢¨Ä ´ôÀ¢øÄ¡¾ §À¦Ã¡Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ
¯ûÇÐ. «Ð§Å §ÁÄ¡É ´ôÀ¢øÄ¡¾ »¡ÉÓõ ¾òÐÅí
¸¨Ç «Æ¢òÐ ¿¢üÌõ «È¢×õ ¬Ìõ. ¬ýÁ «È¢× ¿£í¸¢ò
¾ý ´Ç¢¨Â «È¢óÐ º¢Åô§À¦Ã¡Ç¢Â¢ø ÒÌóÐ ÍðÊ
«È¢¸¢ýÈ «È¢¨Å Å¢ðÎ ¿¢üÀ¨¾ Å¢¼ þíÌ ´ôÀ¡¸î
¦º¡øÄì ÜÊÂÐ ´ýÚõ þø¨Ä.

2463
பைட மைறக பரவா உடெலE-
9ட மதிேயா 9ாியாதீ த1தைன
க பரE-அ காரேணா பாதி ேக
மி4 அவ+%த- ஆகா வினவிேல. 12

2463: Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢ì ¸¡Ã½ò¾ «Æ¢ì¸¡¾Å÷


àö¨Á ¯¨¼ÂÅ÷ ¬¸¡÷ :
ÀæÅǢ¢ø º¢Åò¨¾ò Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä¢ø ¸ñÎ ´ýÈ¡É
Å÷ ÀÃõ¬Å¡÷. à Á¡¨Â¨Âô ¦À¡Õó¾¢ì ¸¡Ã½ò¨¾
«Æ¢ì¸¡¾Å÷ àö¨Á ¯¨¼ÂÅ÷ ¬¸ Á¡ð¼¡÷.

2464
ெவளிகா! கன!அ ேமம நிற
தனியா இயத பர#கா அவதா
ெவளிகா! கன!அ ேமம நிற
ெவளியாய ச%தி அவவ4 வாேம. 13
2464: ¬ýÁ¡ º¢Å ºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ :
Å¡ý, ¸¡üÚ, ¾,£ ¿£÷, ¿¢Äõ ±ýÀ¨Å þÄÂÁ¡Ìõ §¸¡Â¢Ä¡É
¾üÀçÁ «ó¾ò Ðâ ¿¢¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åõ ¬Ìõ.
Å¡ý, ¸¡üÚ, ¾,£ ¿£÷, ¿¢Äõ ±ýÀÉÅüÈ¢ø ¿¢¨ÈóÐ ¿¢ü¸¢ýÈ
¦ÅǢ¡¸¢Â ºò¾¢§Â «ÅÉÐ ÅÊÅõ ¬Ìõ.

2465
ேம(வி ேனாேட விாிகதி மடல-
ஆர நிைன- அ(1தவ ேயாகி <
சீரா தவ-ெசBயி! சிவன( தானா -
ேபர- ேவடா- பிறிதி!ைல தாேன. 14
2465: ÐÅ¡¾ º¡ó¾ ¦ÅǢ¢ø º¢Å¨É ±ñ½¢Â¢ÕôÀ¢ý
«Õû ¾¡§É ¦À¡ÕóÐõ :
ÀýÉ¢Ãñ¼¡õ ¿¢¨ÄÂ¡É ÐÅ¡¾ º¡ó¾ô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø
ÀÃŢ ¸¾¢÷¸¨ÇÔ¨¼Â º¢Åò¨¾ô ¦À¡ÕóÐõ Åñ½õ
¿¢¨É츢ýÈ «Õ¨ÁÂ¡É º¢Å§Â¡¸¢ìÌî º¢ÅÉÕû
¾¡É¡¸§Å ÅóÐ ¦À¡ÕóÐõ. ±É§Å þó¾ ¿¢¨Ä¨Â ¿ØÅ
Å¢¼¡Áø þÕí¸û. ¯Â¢÷¸ÙìÌî ¦º¡øÄì ÜÊÂÐ þ¨¾
Å¢¼ §ÅÚ ´ýÚ þø¨Ä.

22. ÓòÐâÂõ: º£Å ÐâÂõ; Àà ÐâÂõ; º¢Å ÐâÂõ.

2466
நனவாதி 7றினி! சீவ 9ாிய-
தன9ஆதி 7றினி! பர9ாி ய1தா
நனவாதி 7றி னி!சிவ 9ாியமா-
இனதா - ெதா1த% தசிபத% 9ஈேட. 1

2466: º¢ÅÐâÂò¾¢ø º£Åý ¦À¡Õó¾¢Â¢Õò¾§Ä ¦¾¡ó¾ò¾º¢


¦¿È¢ :
¯Â¢÷ §¸ÅÄ º¡ì¸¢Ãõ ¸É× ¯Èì¸õ ±ýÀÉÅü¨Èì ¸¼óÐ
º£ÅÐâÂò¨¾ «¨¼Ôõ. º£ÅÛìÌ ¬¾¢Â¡É ÀÃÓõ ¿É×
¸É× ¯Èì¸õ ±ýÈ ãý¨ÈÔõ ¸¼óÐ ÀÃÐâÂò¨¾
«¨¼Ôõ. º¢ÅÛõ ÀèÉô §À¡ýÚ ¿¢ýÁÄ ¿É× Ó¾Ä¢Â
ãý¨Èì ¸¼óÐ ÐâÂò¨¾ «¨¼Ôõ. þôÀÊ '¦¾¡ó¾ò¾º¢'
±ýÈ ¦ÀÕš츢Âõ Å¢¨ÇìÌõ ¦¿È¢ «¨ÁÔõ.
"¦¾¡ó¾ò¾º¢" ±ýÀÐ "¾òÐÅÁº¢" ¬Ìõ.

2467
தானா- நனவி! 9ாிய-த ெதா-பத-
தானா- 9ாிய- நனவாதி தா7றி!
ஆனா பரபத- அற9 அ(நனா
வானான ேம!7றி! 9ாிய- அ; ேம. 2
2467: º£Å Àà ÐâÂõ «¨¼¾ø :
º£ÅÉ¢ý ¿ÉÅ¢ø ¦À¡ÕóÐõ Ðâ ¿¢¨Ä§Â ¦¾¡õÀ¾õ
¬Ìõ. º¸Ä º¡ì¸¢Ãò¾¢ø ¯ûÇ ÐâÂò¾¢ø ¬ýÁ¡
ÀÃÐâÂõ ¦À¡ÕóÐõ. º£Åý «ôÀà ¿¢¨Ä ¿£í¸¢î º¢ÅÉ¢¨Ä
«¨¼ÅÐ ¿¢ýÁÄ ¿ÉÅ¢ø ²üÀÎõ ÐâÂõ (§ÀÕÈì¸õ)
¬Ìõ. §Áý¨Á ¦À¡Õó¾¢Â §Áø ÜÈô ¦ÀüÈ º£Å Àà º¢Å
Ðâ ¿¢¨Ä¸û þùÅ¡Ú «¨ÁÔõ.

2468
அ;வி 9ாிய%9 நா ம 9ஆகி
பணி- பர9ாி ய-பயி! நா -
தணிவி! பரமாகி< சார81 9ாிய
க;வி! இ1 நா - கல1தா ஐ1ேத. 3

2468: ¿ÉÅ¢ø º£Åý «¨¼Ôõ ÀòÐ ¿¢¨Ä¸û :


º£Åý Å¢ÇíÌõ ÐâÂò¾¢ø, ¿É×, ¸É×, ¯Èì¸õ, §À÷
¯Èì¸õ ±É ¿¡ýÌõ, À½¢Ôõ ÀÃÐâÂò¾¢ø ¦À¡ÕóÐõ
¿É×, ¸É×, ¯Èì¸õ, §À÷ ¯Èì¸õ ±ýÛõ ¿¡ýÌõ,
§ÁÄ¡É ÀÃÁ¡¸¢ô ¦À¡ÕóÐõ º£Å Àú¢Åî §º÷쨸¢ø
º£ÅÐâÂõ, ÀÃÐâÂõ ±ýÈ þÃñÎõ §º÷òÐ º£Å, ÀÃ
ÐâÂò¾¢ø ¯ûÇ Å¢Ã¢Å¡¸¢Â ¿¢¨Ä¸û Àò¾¡Ìõ.

2469
ஈஐ19 அவ%ைத இைச8% 9ாிய%9
ேநஅ1த மாகெநறிவழி ேயெச
பாஅ1த மான பராப%9 அயி கிய%9
ஓஅ1த மா-இ( பாதிைய< ேச%திேட. 4
2469: º£Åý º¢Åò¾¢ý þÕ ¾¢ÕÅʨÂô ¦À¡Õó¾¢Â¢Õì¸
§ÅñÎõ :
ÀòÐ ¿¢¨Ä¸û ¦À¡Õó¾¢Â º£Å Àà ÐâÂò¾¢ø, º¢Åò¨¾
«¨¼Ôõ ¦À¡ÕðÎ ¯À§¾º Ó¨ÈôÀÊ ¿¢ýÚ ÀáÀÃî
§º÷쨸¢ø ´Õ ÓʨŠ«¨¼Âî ¦ºö¸¢ýÈ ¿¡¾ Å¢óÐì
¸Ç¡É þÃñÎ ¾¢ÕÅʸ¨ÇÔõ §º÷òÐ ¿¢üÀ¡Â¡¸!

2470
ெதாேட இ(மி 9ாிய நில%திைன
எடா9 எனிநி எ- இைறவைன
படா# அறி1தி4! பனா உதக
தடா9 ஒழிவேதா த%9வ1 தாேன. 5

2470: ÐâÂò¾¢ø þ¨ÈÅ¨É þ¨¼Å¢¼¡Áø ¿¢¨Éò¾¢Õì¸


§ÅñÎõ :
º£Å ´Ç¢ Å¢ÇíÌõ Ðâ ¿¢¨Ä¢ø ¿£í¸¡Ð ¦À¡Õó¾¢Â¢Õí
¸û. þ¨¾ ¿£í¸û «¨¼Â ÓÊ¡Р±ýÚ ±ñ½¢É¡ø,
«¨¼Âì ÜÊ ¦¿È¢¨Â ¯½÷òÐõ »¡É áø¸¨Çî
º¢ó¾¢ò¾¢Õó¾¡ø ¯¾Î¸û, Àø, ¿¡ ¦À¡Õó¾¢î ¦º¡øžüÌ
§ÁüÀð¼ º¢Å ¾òÐÅõ ¿¡¾Á¡ö «¨ÁÔõ

2471
அறிவாB அச%ெதE- ஆறா அக
ெசறிவாய மாைய சிைத%9அ( ளாேல
பிறியாத ேபர( ஆயி- ெபறி
ெநறியான அப நிைலயறி1 தாேர. 6
2471: ¯ñ¨Á «È¢ó¾Å÷ :
«ºò¾¡É ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ Å¢ðÎî º¢òÐ
ÅÊÅ¡É ÀÃÁ¡ö, º¡÷ó¾¢Õó¾ Íò¾ Á¡¨Â «Íò¾ Á¡¨Â
¸¨Ç «Õû ºò¾¢Â¡ø º¢¨¾òÐ «¾ý Å¢¨ÇÅ¡É À¢Ã¢ÅüÈ
º¢Åºò¾¢¨Âô ¦À¡Õó¾¢Îõ þÂø¨À, ¦¿È¢ ¸¡ðÎõ ÓʨÅî
º¢Å ¦¿È¢Â¢ø ®ÎÀð¼ «ýÀ÷ «È¢ó¾¢Õó¾É÷.

2472
நனவி நனவாகி நாலா- 9ாிய-
தன9யி ெத-பத- ஆமா ேபால
விைனய சீவ நனவாதி யாக%
தைனய பர9ாி ய1த பதேம. 7

2472: º£Åý ÀÃÐâÂò¾¢ø ¾üÀ¾Á¡ö Å¢ÇíÌõ :


¿ÉÅ¢ø ¿¡ý¸¡õ ¿¢¨ÄÂ¡É ÐâÂò¾¢ø ¾ý ¯Â¢÷ Å¢ÇíÌõ
'¦¾¡õÀ¾õ' ±ýÈ ´Ç¢ ¿¢¨Ä ¬ÅÐ §À¡ø Å¢¨É¸Ç¢É¢ýÚõ
¿£í¸¢Â º¢Åý ¿¢ýÁÄî º¡ì¸¢Ãò¨¾ ¬¾¢Â¡¸ ¯¨¼Â
¿¡ý¸¡õ ¿¢ÄÂ¡É ¿¢ýÁÄ ÐâÂõ «¨¼Â ÀÃÐâÂõ
«¨ÁóÐ «¾¨ÉÔõ ¸¼ó¾ Ð⡾£¾ò¾¢ø ¾üÀ¾õ ±ýÈ
¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ.

2473
ெதா-பத- தபத- ெசா8% 9ாிய-ெபா!
ந-பிய 7றா- 9ாிய%9 ந!நாம-
அ-? னா அதி, க- அபாைல<
ெச-ெபா( ஆட( சீந1தி தாேன. 8
2473: ÓòÐâÂõ ¸¼óРŢÇíÌõ º¢Åõ ¬ýÁ¡ì¸¨Ç
¬ð¦¸¡ûÙõ :
ÓòÐâÂò¾¢ø ¾¢ÕÅÕ¨Ç ¿õÀ¢ Å¡Øõ Å¡ú쨸¨Â
¯¨¼Â ¯Â¢÷ '¦¾¡õÀ¾õ' ±ýÚõ; ¬Õ¢¨Ãî º¢Åòмý
ÜðÎõ ¾¢ÕÅÕû '¾üÀ¾õ' ±ýÚõ ¦º¡øÅÐ §À¡ø ¿õÀò
¾Ìó¾ ãýÈ¡õ ÐâÂÁ¡É º¢Å ÐâÂõ «Æ¸¢Â ¯Ä¨¸
¿¢¨É¡¾ Á¢¸ Ññ½¢Â ¿¢¨Ä¡Ìõ. «íÌ «ôÀ¡ø
Å¢ÇíÌõ ÀÃõ ¦À¡Õû ¬ýÁ¡ì¸¨Ç ¬ð¦¸¡ûÙõ
º¢ÈôÒ Á¢ì¸ ¿ó¾¢Â¡Ìõ.

23. Óõ Óò¾¢ : º£Å Óò¾¢ ; Àà Óò¾¢ ; º¢Å Óò¾¢ :

2474
சீவத 8%தி அதீத- பர8%தி
ஓBஉப சா1த- சிவ8%தி ஆன1த-
7வயி 8<ெசா0ப 8%தி8 பாலதாB
ஓ தார%தி! உ6-நா தா1தேம. 1

2474: º£Å Óò¾¢, Àà Óò¾¢, º¢Å Óò¾¢ :


º£Åý ¾ý Óò¾¢ ¿¢¨Ä¨Âò Ð⡾£¾ò¾¢ø ¦ÀÚõ. ¬ýÁ¡
¾ý ¦ºÂÄüÚ «Õû ÅÆ¢§Â ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä§Â Àà Óò¾¢
±ÉôÀÎõ. º¢Å Óò¾¢ ±ýÀÐ º¢Å¡Éó¾õ ¬Ìõ. §Áü
¦º¡ýÉ Ó¨È¢ø ãýÚ þ¼í¸Ç¢Öõ º£Å Óò¾¢, Àà Óò¾¢,
º¢Å Óò¾¢ ±ýÚ ãýÚ Å¨¸ôÀΞ¡öô À¢Ã½Åò ¦¾¡É¢
¢ý ÅÆ¢§Â ¦ºÂÄ¢ýÈ¢ ±ñ½¢Â¢ÕôÀ¢ý ¿¡¾¡ó¾õ
«¨ÁÔõ.
º£Åý Óò¾¢ : µ÷ ¯Â¢÷ ¾¡ý À¢ÈôÀ¾üÌâ ¸¡Ã½ò¨¾
Å¢ðΠŢð¼ÀÊ¡ø À¢Èì¸ §ÅñÊ ¸¡Ã¢Âõ þøÄ¡Ð
´Æ¢¾ø. «¾¡ÅÐ ¯Ä¸õ ¦À¡ö ±ýÚõ ¾£¨Á¨Âò ¾ÕÅÐ
±ýÚõ ¦¸¡ñÎ ¨Åá츢Âò¾¡ø ¯Ä¸ò¨¾ Å¢ðÎ ¿¢üÀÐ
¿¢¸Øõ.

Àà Óò¾¢ : ¯Â¢÷ ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ðÎô Àà ¿¢¨Ä¢ø ¾íÌõ


§À¡Ð ¦À¡ÕóÐÅÐ. þ¾ý ¦À¡Õû À¢Èì¸ §ÅñÊÂ
¿¢Â¾¢¨Âì ¸¼óÐ «È¢× ÅÊÅ¡öî º¢Åò¾¢ø ¸Ä측Áø
¿¢üÀÐ ±ýÀ¾¡õ. þ󿢨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷ À¢ÃÇ¡¸Ä÷
ÁüÚõ ŢﻡɸÄ÷.

º¢Å Óò¾¢ = º¢Å¡Éó¾ Óò¾¢ : ¯¼ø ¯ûÇ §À¡§¾


º¢Å¡Éó¾ò¾¢ø ¾¢¨ÇòÐ ¯¼¨Ä ÁÈóÐ Å¡úóÐ º¢Åòмý
´ýÈ¡¾ø.

2475
ஆவ9 அறியா உயிபிற பா/ -
ஆவ9 அறி- உயிஅ( பா/ -
ஆவ9 ஒறி!ைல அக-ற% ெத அக
ஓ சிவEட ஒறாத! 8%திேய. 2
2475: º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢Â¢Õò¾§Ä Óò¾¢Â¡Ìõ :
À¢ÈÅ¢ô À嬃 «È¢Â¡¾Åâý ¯Â¢÷ À¢ÈŢ¢ø ÅóÐ ÜÎõ.
À¢ÈÅ¢ô ÀÂý þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢Àξø ±ýÚ «È¢ó¾ ¯Â¢÷
þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅÕ¨Ç ¿¡Êô ÀÂý ¦ÀÚõ. ¯Ä¸¢ø
¯ûÇò§¾ ¯ûÇ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸Ç¡Öõ ¦ÅÇ¢§Â ¯ûÇ
¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸Ç¡Öõ ¯Â¢ÕìÌ ¿ý¨Á¡ÅÐ ²ÐÁ¢ø¨Ä
±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ¯Ä¨¸Ôõ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸¨ÇÔõ Å¢ðÎ
¿£í¸¢ ¿¢ýÚ º¢Åòмý ¦À¡Õóо§Ä Óò¾¢Â¡Ìõ.

2476
சிவமாகி 8-மல- 8 ண- ெச %
தவமான 8-8%தி த%9வ%9 அயி கிய%
9வ-ஆ கியெநறி ேசாக-எ ேபா <
சிவமா- அமல சிற1தன தாேன. 3

2476: ÓõÁÄí¸¨Ç «Æ¢òÐî §º¡¸õ À¡Å¨É¢ø


¿¢üÀÅ÷ìÌî º¢Åý ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý :
º¢Åò¨¾ ¿¢¨ÉóÐ º¢ÅÁ¡¸¢, ¬½Åõ ¸ýÁõ Á¡¨Â ±ýÈ
ãýÚ Ì½í¸¨ÇÔõ «Æ¢òÐ, ¾¡Á¾ þẾ º¡òÐÅ¢¸õ
¬É ÓìÌ½í¸¨ÇÔõ ¦¾¡¨ÄòÐò ¾Åò¾¡ø «¨¼Ôõ
ÓõÓò¾¢ ±ýÈ "«Ð ¿£ ¬¸¢ýÈ¡ö" ±ýÈ «È¦¿È¢ ¿¢ýÚ,
§º¡¸õ À¡Å¨É ¦ºöÀÅ÷ìÌ ÁÄõ þøÄ¡î º¢Åý, ¾¡§É
¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡ý.

2477
சி%தி- 8%தி- திசிவ மாகிய
+%தி- 8%தீ ெதாைல - +கான1த
ச%தி- ேமைல< சமாதி- ஆயி-
ெப%த- அ %த ெப(-ெப( மாேன. 4
2477: º¢ò¾¢ Ó¾ø ºÁ¡¾¢ ®È¡¸ ±øÄõ º¢Åõ :
¾¨Ç¨Âô §À¡ìÌõ Àú¢Å§É, ±ñ ¦ÀÕï º¢ò¾¢¸Ùõ Å£Î
§ÀÚõ §ÁÄ¡É º¢ÅÓÁ¡Ìõ. ¿¢ýÁÄ Ð⡾£¾Óõ, ¾ý¨Éô
ÀüÈ¢ ÅÕõ ÐýÀõ, À¢È ¯Â¢÷ÀüÈ¢ ÅÕõ ÐýÀõ, ¦¾öÅò
¨¾ô ÀüÈ¢ ÅÕõ ÐýÀõ ±ýÈ ãýÚ ÐýÀí¸¨Çò
¦¾¡¨ÄìÌõ º¢Å¡Éó¾Óõ §ÁÄ¡É ºÁ¡¾¢Â¡Ìõ.
(¸¡Áõ, ¦ÅÌÇ¢, ÁÂì¸õ ±ýÀÉÅü¨ÈÔõ ãýÚ ÐýÀí¸û
±ÉÄ¡õ.)

24. Óî ¦º¡åÀõ. º£Å¦º¡åÀõ ; À溡åÀõ ; º¢Å¦º¡åÀõ

2478
ஏறிய வாேற மல-ஐ1 திைடஅைட19
ஆறிய ஞான< சிேவாக- அைட1தி
ேவ - என8< ெசா0ப%9 P அ#
ஈறதி! பைட பரஉைம ெசBேம. 1

2478: º¢Åý ţΠ§Àü¨È «Ç¢ìÌõ Ó¨È :


¬½Å ÁÄò¾¢ø ¸ðÎñ¼ ¯Â¢÷¸û ÀìÌÅÁ¡¾ü ¦À¡ÕðÎ,
þ¨ÈÅý ¸ýÁõ, Á¡¨Â, Á¡§ÂÂõ ¾¢§Ã¡¾¡Â¢ ±ýÀÉÅü
¨Èì ÜðÊ, ¬½Åõ, ÅÄ¢¨Á ¦¸¼, ¿ý¨Á ¾£¨Á þÃñ
¨¼Ôõ ºÁÁ¡ö ±ñÏõ þÕÅ¢¨É ´ôÒ Åó¾ ¿¢¨Ä¢ø,
º¢§Å¡¸õ À¡Å¨É §Áü¦¸¡ñÎ ¦ºöÐ, §ÁÖõ ´Õ ¿¢¨Ä
Â¡ì¸¢î º£Å Àà º¢Å ¿¢¨Ä¸¨Ç «¨¼óÐ ¿£í¸¢, «ùÅ¢¼òÐ
þÚ¾¢Â¢ø ÀƨÁÂ¡É ÀÃõ ¦À¡ÕÇ¢ý ¯ñ¨Á¢ø «ó¾
¯Â¢÷¸¨Ç ¿¢¨Ä ¦ÀÈî ¦ºöÅ¡ý.

(¯ñ¨ÁÂ¡É ¯Â¢Ã¢ý ÅÊÅõ ´Ç¢ ÅÊÅ¡ÉÐ. «·Ð


«¸ì ¸ñÏ째 ÒÄôÀ¼ì ÜÊÂÐ. º£Å Àà º¢Å åÀí¸û
±øÄ¡õ «Ïì¸Ç¡ø ¬É¨Å.)

2479
7 ள மாளிைக 7வ இ(பிட-
7றினி! 8ப% தா - உதிள
7றினி உேள 8ைள%ெத=- ேசாதிைய
காட/- காய கண கற வாேற. 2
2479: À¢ÈôÀ¢É¢ýÚ ¿£íÌõ ¬ýÁ¡ì¸û :
º¸Ä÷, À¢ÃÇ¡¸Ä÷, ŢﻡɸÄ÷ ±ýÛõ ãÅ÷¸û Å¡ú
¸¢ýÈ þ¼õ À¢Ã¸¢Õ¾¢ Á¡¨Â, Íò¾ Á¡¨Â, «Íò¾ Á¡¨Â
¬Ìõ. þó¾ ãýÚ Á¡¨Â¸Ç¢Öõ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸û
§¾¡ýÈ¢ÔûÇÉ. º£ÅÉ¢ý «ñ¼ §¸¡ºò¾¢ø ¯ûÇ þõ
ãýÚ Áñ¼Äí¸Ç¢Öõ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ ¬òÁ §À¦Ã¡Ç¢
¨Âì ¸ñ¼ §À¡§¾ ±Îì¸ §ÅñÊ ¯¼Ä¢ý ¸½ìÌ
ÓÊóÐ À¢ÈôÒ ¿£íÌõ.

2480
உலக- ைடெபய19 ஊழிய- ேபான
நில +டெராளி 7 - ஒறாய
பல- பாிெசா பாைம ஈச
அள- ெப(ைம- ஆரறி வாேர. 3

2480: º¢Åý º£Å÷¸ÙìÌî ¦ºöÔõ «Õ¨Çî ¦º¡øÄ


ÓÊ¡Р:
¯Ä¸õ §¾¡ýȢ Åñ½§Á ´Îí¸¢ô ÀÄ °Æ¢¸û §À¡Â¢É.
«ô§À¡Ð °Æ¢ÓÊÅ¢ø º£Åý ÀÃý º¢Åý ±ýÈ ãýÚõ
´ýÈ¡ö ¬Ã¡öóÐ ¯½Õõ ¾ý¨Á¢ø º£Åý ¯¼É¡
¢ÕóÐ ¯À¸Ã¢ìÌõ «Ç¨ÅÔõ ¦ÀÕ¨Á¨ÂÔõ ¯½÷óÐ
¦¾Ç¢Â ÅøÄÅ÷ ¡Õõ þø¨Ä.

2481
ெப(வாB 8தெல;- ேபதேம ேபதி%9
அ(வாB உ(வாB அ(( வாகி
(வாB வ(-ச%தி ேகாஉயி பைம
உ(வாB உடனி(19 ஒறாBஅ றாேம. 4
2481: þ¨ÈÅý ¯Â¢÷¸¨Çô À¨¼òÐ «ÅüÚ¼ý
´ýÈ¡ö §ÅÈ¡ö ¯¼É¡öì ¸Äó¾ÕÇø :
¯Â¢÷ þÉí¸¨Çô ¦À⾡ö Ӿġ¸ ±ñ½ôÀÎõ §ÅÚ
À¡Î¸Ç¡ö Å¢¸¡ÃôÀÎò¾¢ò ¾¡ý «ÕÅÁ¡Ôõ ¯ÕÅÁ¡Ôõ
«Õ×ÕÅÁ¡Ôõ ´Ç¢ÅÊÅ¡ö ¦ÅÇ¢ôÀðÎ «Õû ¦ºöÔõ
¿¡¾ºò¾¢Â¢ý ¾¨ÄÅÉ¡É þ¨ÈÅý ¯Â¢÷¸Ç¢ý ¦¾¡Ì¾¢
¯ÕÅÁ¡Ôõ ¯¼ý þÕôÀÅÉ¡Ôõ «í¹Éõ þÕó¾¡Öõ
«ÅüÈ¡ø «È¢ÂôÀ¼¡¾ÅÉ¡Ôõ Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.

2482
மணிஒளி ேசாைப இல கண- வாB%9
மணிஎன வாBநிற வா அ9 ேபால%
தணி8< ெசா(பாதி ச%தியாதி சார
பணிவி%த ேபந1தி பாத-பறாேய. 5

2482: º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅʸ¨Çô ÀüÈ¢ Å¡ú¸ :


Á¡½¢ì¸ Á½¢Â¢ý Óý ¦ÅñÀÇ¢íÌ «¾ý Åñ½õ
¾ý¨Á ±ýÀÉÅü¨Èô ¦ÀüÚ Á¡½¢ì¸õ ±ýÚ ÜÚÁ¡Ú
¿¢üÌõ. «Ð §À¡ø ¾½¢ó¾ þÂøÒ¨¼Â ¬ýÁ¡ º£Å ¦º¡å
Àõ Àà ¦º¡åÀõ º¢Å ¦º¡åÀõ ±ýÈ ºò¾¢¸û ¦À¡Õó¾¢Â
§À¡Ð «¨Å§Â¡ö ¬ÌõÀÊ ¦ºö¾ ¦ÀÕ¨Á ¯¨¼Â
º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅʸ¨Çô ÀüÈ¢ ¿¢üÌõ.

º£Å ¦º¡åÀõ = ¯Â¢÷ ÓõÁÄí¸Ù¼ý ÜÊ ¿¢¨Ä.


À溡åÀõ= ¯Â¢÷ ÁÄí¸Ç¢ý ÌüÈõ ¿£í¸¢ò ¾òÐÅí
¸¨Çì ¸¼óÐ ÀÃÅ¢ ¯ûÇ ¿¢¨Ä.
º¢Å ¦º¡åÀõ=¯Â¢÷ º¢Åòмý ÜÊÅÉÐ þÂø¨Àô
¦ÀüÈ¢ÕìÌõ ¿¢¨Ä

2483
க!ெலாளி மாநிற- ேசாைப கதிதட
ந!ல மணிெயாறி நா4ஒ 8ப9-
ெசா!ல - 8பாழி! ெசா!ல ேப(ைர%9
அ!அ - 8%திரா1 த%9அE Lதிேய. 6
2483: «È¢Â¡¨Á ¿£íÌÁ¡Ú :
ÀÇ¢í¨¸ô §À¡ýÈ ¬ýÁ¡ Á¡½¢ì¸õ §À¡ýÈ º¢Å ´Ç¢Â¢ý
À¢Ã¸¡ºõ §¾¡ýÈ ¿ý¨Á¨Âî ¦ºöÔõ ¸ñÁ½¢Â¢ø ¿¡Ê,
´Ç¢Ô¨¼Â "¾òÐÅÁº¢" ±ýÛõ ÓôÀ¾ò¾¡ø §À¡¾ô À¡ú
º£ÅôÀ¡ú º¢ÅôÀ¡Æ¢ø ¿¢ýÚ, ¦º¡øÄ¡ø «¨¼Â ÓÊ¡¾
À¢Ã½Åò¾¡ø, »¡É Óò¾¢¨Ã¢ý ÓÊÅ¢ø ¦ÀÚõ «Ûâ¾¢
¡ø «È¢Â¡¨Á ¬É þÕû ¿£í¸¢ô À¢ÈÅ¢ «Úõ.

§À¡¾ôÀ¡ú = ¯Â¢÷ìÌâ Íð¼È¢× À¡Æ¡ÅÐ.


º£ÅôÀ¡ú = ¾¡ý ±Ûõ «¸í¸¡Ãõ ¦¸Î¾ø.
º¢ÅôÀ¡ú = º¢Åõ ±ýÚõ ¯Â¢÷ ±ýÚõ À¢Ã¢òÐ «È¢Â
þÂÄ¡¾ ¿¢¨Ä.

2484
உட1தெச1 தாமைர உ6 ேசாதி
நட1தெச1 தாமைர நாத- தைக1தா!
அைட1த பேயாதாி அ4 அைட%தஅI
விட-த( வாசைல ேம!திற Pேர. 7
2484: Ó¡åÀõ ¸¼ìÌõ :
¯Â¢Ã¢ý ÀìÌÅòÐìÌ ²üÀì ¸Å¢úóÐõ ¿¢Á¢÷óÐõ þÃñÎ
Á¡ÚÀð¼ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â ¬Â¢Ãõ þ¾úò¾¡Á¨ÃÔû Å¢Çí
Ìõ §À¦Ã¡Ç¢¨Âî ¦ºøÖõ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢É¢ýÚõ §¾¡ýÚõ
¿¡¾Á¡ÉÐ «ÕÇ¡ø ¸¢ðÎÁ¡É¡ø, «í§¸ ¦À¡ÕóÐõ
ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢¨Â ÅÆíÌÀÅÇ¡É «Ó§¾ŠÅâ
¦ÅÇ¢ò §¾¡ýÈ ÓýÒ «¨¼ò¾¢Õó¾ §Áø Å¡º¨Äò
¾¢Èó¾¢ÕôÀ¡Â¡¸!

25: Óì¸Ã½õ; ( ÁÉõ, Å¡ìÌ, ¸¡Âõ ±ýÈ ãýÚ ¸Ã½õ )

2485
இடெனா( 7றி! இைய1த ஒ(வ
கட உ - அI( ேவெறன கா;-
திடம9 ேபால< சிவபர சீவ
உடEைர ேபத8- ஒெறன லாேம. 1
2485: º£Åý ÀÃý º¢Åõ ãýÚõ §ÅȡɨŠ«øÄ :
¾¡ý ¾íÌžüÌâ þ¼Á¡É àÄ ¯¼ø, ÝìÌÁ ¯¼ø,
¸¡Ã½ ¯¼ø ±ýÈ ãýÈ¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¬ýÁ¡, ¾ÉìÌ
«ó¾ ¯¼õÒ¸û §ÅȡɨŠ±Éì ÜÚõ ¾ý¨Á¨Âô
§À¡ø, º¢Åý ±ýÚõ ÀÃõ ±ýÚõ º£Åý ±ýÚõ ¯ûÇ
§ÅÚÀ¡ð¨¼Ôõ ´ýÚ ±ýÚ ¯½Ã ÓÊÔ§Á¡?

2486
ஒளிையஒளிெசB9 ஓ-எ எ=பி
வளிைய வளிெசB9 வாB%திட வா#கி
ெவளிைய ெவளிெசB9 ேமெலழ ைவ%9%
ெதளிய% ெதளி- சிவபத- தாேன. 2

2486: þÕ ¸ñ ÁÄ÷¸¨ÇÔõ §º÷òÐî º¸ŠÃ ¾Çò¾¢ø


À¡÷¨Å¨Âî ¦ºÖò¾¢É¡ø º¢ÅÀ¾õ ¸¢ðÎõ :
´Ç¢¨Â ¯¨¼Â ¸ñ À¡÷¨Å¨Â §ÁÖõ ´Ç¢¨Âô ¦ÀÚõ
ÀÊ ¦ºöÐ, À¢Ã½Åò ¾¢Â¡Éò¾¡ø ãÄ¡¾¡Ãì ¸É¨Ä
±ØôÀ¢, Ýâ¸¨Ä ºó¾¢Ã¸¨Ä ´ýÈ¡ÌÁ¡Ú ÍØӨɢø
§º÷òÐò ¾¨ÄìÌ §Áø ¯ûÇ º¸ŠÃ¾Ç ¦ÅǢ¢ø
¦À¡Õó¾¢ò ¾¢Â¡Éõ Ó¾¢Ãî º¢ÅÀ¾õ ¦À¡ÕóÐõ.

(º¸ŠÃ ¾Çò¾¢ø À¡÷¨Å¨Âì ÌÕ ¸¡ðÊ ÅƢ¢ø ¦ºÖò¾¢


É¡ø, ãìÌò ШÇ¢ý ÅÆ¢ ãîÍ ÒÌóÐ §Á§Ä À¢ÃÁÃó
¾¢Ãò¨¾ «¨¼óÐ ¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ¦ºÂø ¿£í¸¢ò ¾¨ÄìÌ §Áø
´Ç¢ §¾¡ýÚõ.)

2487
8 கர ண#களி 7<ைசதீ%9 ஆவ9அ
ைக கா ரண- என% த1தன காந1தி
மி க மேனாமணி ேவேற தனி%9ஏக
ஒ ம9 உமணி ஓ9உ சமாதிேய. 3
2487: ¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡É¢ý «Õð¦ºÂø :
ÁÉõ Å¡ìÌ ¸¡Âõ ±ýÛõ ãýÚ ¸ÕÅ¢¸Ç¢ý §º¡÷¨Å
¿£ì¸¢ «í¹Éõ §º¡÷× «¨¼Â¡Áø ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ´Õ
§ºÃ «È¢Ôõ ¾¢Èò¨¾î º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾ó¾¡ý. ¯¼õ¨Àô
ÀüȢ º¾¡ºò¾¢Â¡É Á§É¡ýÁ½¢ ¸Å¢úó¾ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
¿¢ýÚ Å¢¼ «¾ý §Áø Å¢Ã¢ó¾ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¯ýÁÉ¢
¸¨Ä¢ø ºÁ¡¾¢ ¦À¡ÕóÐõ.

26. Óî Ýɢ ¦¾¡ó¾ò ¾º¢ :


(¦¾¡õÀ¾õ, ¾òÀ¾õ, «º¢À¾õ ¬¸¢Â ÓôÀ¾Óõ ¿£í¸¢Â
¦ÀÕ ¿¢¨Ä)

2488
தபத- ெதா-பத- தானா- அசிபத-
ெதா!பத- 7 - 9ாிய%9% ேதாறேல
நிப9 உயிபர நிக:சிவ 8-7றி
ெசாபத மா - ெதா1த% தசிேய. 1

2488: ¦¾¡ó¾ò¾º¢ :
'«Ð' ±ýÈ ¾üÀ¾õ, '¿£' ±ýÈ ¦¾¡õÀ¾õ, '«ÐÅ¡¸ ¬¸¢ý
È¡ö' ±ýÈ «º¢À¾õ ±ýÈ À¨Æ ãýÚ À¾í¸Ùõ ¿¢ýÁÄ
ÐâÂò¾¢ø Å¢Çí¸, «ò§¾¡üÈò¾¢ø ¯Â¢÷ ÀÃý º¢Åõ ¿¢üÌõ.
þõãýÈ¢ø ¦º¡øÄôÀÎõ À¾§Á ¦¾¡ó¾ò¾º¢ ¬Ìõ.

2489
ெதா1த% தசி7றி! ெதா!கா மியமாதி
ெதா1த% தசி7றி! ெதா!கா மதமாதி
வ1த மல- ண- மாள< சிவ-ேதாறி
இ19வி 8இ( ஏ த! ஒ ேம. 2
2489:¦¾¡ó¾ò¾º¢ À¾ò¾¢ø ÁÄÓõ ̽Óõ ¿£í¸ ¬ýÁ¡
´Ç¢ ¦ÀÚõ :
¦¾¡ó¾ò¾º¢ ±ýÛõ ãýÈ¢ø À¨Æ ¸ýÁÓõ Á¡¨ÂÔõ
¬½ÅÓõ, ¦¾¡ó¾ò¾º¢ ãýÈ¢ø À¨Æ¨ÁÂ¡É ¾¡Á¾õ,
þẾõ, º¡òÐÅ¢¸õ, ±ýÀ¨ÅÔõ ¬¸¢Â ÁÄÓõ ̽Óõ
¦¸¼î º¢Åý §¾¡ýȢɡø ÓØÁ¾¢Â¢ý ÓýÒ þÕû ¦¸ðÎ
´Ç¢ ¯ñ¼¡Å¨¾ô §À¡ø ¬ýÁô §À¦Ã¡Ç¢ «¨ÁÔõ.

2490
ெதா1த% தசிையஅI வாசியி! ேதாறிேய
அ1த 8ைறஈ ஐ1தாக மதி%தி
அ1த- இ!லாத அவ%ைதஅI வா கிய%9
உ19 8ைறயி! சிவ8ைவ%9 ஓதிேட. 3

2490: ¦¾¡ó¾ò¾º¢¨Â þ¨ÈÅý Óý ¾òÐÅÁº¢ ±Éì ÜÈ


§ÅñÎõ :
¦¾¡ó¾ò¾º¢ (¿£ «Ð ¬¸¢È¡ö) ±ýÈ Å¡ì¸¢Âô ¦À¡Õ¨Ç
ºó¾¢Ã¸¨Ä Ýâ ¸¨Äî §º÷쨸¡ø «¨ÁÔõ ¯½÷Å¡É
Å¡º¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ì ¸¡½, «õӨȢø ¸Ãõ Å¢ÇíÌõ
ÀÊ¡¸î ¦ºöÐ, ÓÊÅüÈ ¿¢¨Ä¨Â «ùš츢Âò¾¢ø §Á§Ä
²Úõ ӨȢø º¢Åý Óý ¨ÅòÐò ¾òÐÅÁº¢ ( «Ð ¿£
¬¸¢È¡ö) ±É ¯îºÃ¢ôÀ¡Â¡¸.

2491
ைவ%9< சிவ%ைத மதிெசா( பான1த%9
உB%9 பிரணவ மா-உப ேதச%ைத
ெமB%த இதய%9 வி4 ெமBண19
அ%த அ4ைம அைட19நி றாேன. 4
2491: º¢Å¨É Óý ¨ÅòÐò ¾¢Â¡É¢ôÀ¾¡ø ¯ñ¼¡Ìõ
ÀÂý :
º¢Åò¨¾ Óý ¨ÅòÐî ºó¾¢Ã Áñ¼Äõ Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¦ºöÐ,
À¢Ã½ÅÁ¡É ¯À§¾ºò¨¾ ¯ñ¨ÁÂ¡É þ¾Âò ¾¡ÉÁ¡É
ºŠÃ¾Çò¾¢ø ¦À¡Õò¾¢ ¿¢üÀ¡Â¡¸. «ùÅ¡Ú ¿¢ýÈ¡ø
¯ñ¨ÁÔ½÷óÐ º¢ÅÛìÌ «Ê¨Á ±ýÚ ¬ýÁ¡ þýÀ
ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌõ.

2492
ெதா-பத- மாைய ேதாறி- தபத-
அ-ைர தனி! உதி - அசிபத-
ந- சா1தியி! ந;-அI வா கிய-
உ-ப உைரெதா1த% தசிவாசி யாேம. 5

2492: ¯Â¢Ã¢¼ò¾¢ø Ýâ ºó¾¢Ãî §º÷쨸¡ø §º¡Á


Áñ¼Äõ ¯ñ¼¡¸¢î º¡ó¾¢ «¨ÁÔõ.
Á¡¨Â¢ø §¾¡ýÚõ º£ÅÉ¡É ¦¾¡õÀ¾Óõ §ÁÄ¡É À¨Ã
¢¼òРŢÇíÌõ ÀÃÁ¡É À¾Óõ, Å¢ÕõÀôÀÎõ º¡ó¾¢Â¢ø
¦À¡ÕóÐõ ¬¸¢È¡ö ±ýÈ «º¢À¾Óõ ¬É «ó¾ š츢Âõ
§ÁÄ¡É ¦¾¡¼Ã¡Ìõ. «ó¾ ¯¨ÃÂ¡É ¿£ «ÐÅ¡¸¢È¡ö
±ýÀ¾¢ø Å¡º¢Â¡É ¯½÷× ¦À¡ÕóÐõ.

(º¸ŠÃ¾Çõ ŢâóÐ ´Ç¢ ¯¾¢ò¾ À¢ýÒ ¾¡ý ÀÃõ Å¢Çí


Ìõ. «ó¾ ´Ç¢Â¢ø ¿¡ð¼õ «¨Áó¾ §À¡Ð º¡ó¾¢ ²üÀÎõ.
þЧŠ¿£ «ÐÅ¡¸¢È¡ö ±ýÈ ¦ÀÕ Å¡ì¸¢Âô ¦À¡Õû.)

2493
ஆகிய அ<ேசாய- ேதவத% தஇட%9
ஆகிய ைவவிடா! காய- உபாதான-
ஏகிய ெதா1த% தசிெயப ெமBயறி
ஆகிய சீவ பரசிவ ஆேம. 6
2493:¸¡Äõ ӾĢ §ÅÚÀ¡Î¸¨Çì ¸¨Çó¾§À¡Ð º£Åý
º¢ÅÉ¡Ìõ :
§¾Å¾ò¾ý ±ýÀÅý þ¼ò¾¡Öõ ¸¡Äò¾¡Öõ Á¡Ú¾ø
«¨¼ó¾ §À¡¾¢Öõ «Å§É þÅý ±ýÀ¾¢ø ³Âõ ¯ñ¼¡
ž¢ø¨Ä. «Ð §À¡ø ¯Â¢÷ þ¼ò¾¡ø ¸¡Äò¾¡ø §ÅÚÀ¡Î
«¨¼Â¢Ûõ º¢Å§É ¬Ìõ. ¯¼ø Á¡¨Â ¿£í¸¢Â ¿¢¨Ä¢ø
'¿£ «Ð ¬¸¢È¡ö' ±ýÀ÷. «ô§À¡Ð ¯ñ¨Á «È¢Å¡É
¯Â¢÷ ÀÃÁ¡öî º¢ÅÉ¡Ìõ.

2494
தாமத- காமிய- ஆசி% த ண-
மாமல- 7 - அகார உகார%ேதா
ஆ-அ - மI- அI வாBஉட! 7றி!
தாமா- 9ாிய8- ெதா1த% தசியேத. 7

2494:º£Åý ¦¾¡ó¾ò¾º¢¨Â ¯½÷óÐ À¢Ã½Åò¨¾ì ¸¼óÐ


Å¢ÇíÌõ:
¾¡Á¾õ, þẾõ, º¡òÐÅ¢¸õ ±ýÛõ ãýÚ Ì½í¸Ùõ
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÈ ãýÚ ÁÄí¸Ùõ «¸Ã,
¯¸Ã, Á¸Ãõ ¬¸¢Â À¢Ã½Åò¾¡ø ¿£íÌõ. º£Åý «¸¡Ã
Á¡öò àÄ ¯¼ø, ÝìÌÁ ¯¼ø ¸¡Ã½ ¯¼ø¸¨Çì ¸¼óÐ
Å¢ÇíÌõ ÐâÂÓõ ¦¾¡ó¾ò¾º¢Â¡ø ¬Ìõ.

27. ÓôÀ¡ú :
Á¡¨ÂôÀ¡ú, §À¡¾ôÀ¡ú (º£ÅôÀ¡ú), ¯Àº¡ó¾ôÀ¡ú
¬ýÁ «È¢× Å¢Çí̾ø = §À¡¾ôÀ¡ú «øÄÐ º£ÅôÀ¡ú.
ÀæÅǢ¢ø ¿¢üÈø = ¯Àº¡ó¾ôÀ¡ú «øÄРŢ§Â¡ÁôÀ¡ú.

2495
காாிய- ஏ:க ட -மாய பா:விட
காரண- ஏ:க ட -ேபாத பா:விட
காாிய காரண வாதைன கட -
சீஉப சா1த8 பா:விட% தீ(ேம. 1
2495: ãýÚ À¡ú ¿£í¸ô À¢ÈÅ¢ «Úõ :
Á¡¨Â¢ý ¦ºÂÄ¡É Å¢ò¾¢Â¡ ¾òÐÅõ ²Æ¢¨ÉÔõ »¡É
Å¢º¡Ã¨½Â¡ø «¨Å ¦À¡ö ±ýÚ «È¢Â ¾òÐÅò àö¨Á
¯ñ¼¡¸¢ ¬ýÁ ¦º¡åÀõ Å¢ÇíÌõ. ¯¼ø À¢Ã쨻ìÌì
¸¡Ã½Á¡É º¢Å ¿¢¨Ä¸û ²Æ¢¨ÉÔõ ¸ñÎ ¿£í¸ ¬ýÁò
àö¨Á ¯ñ¼¡Ìõ. ¸¡Ã¢Â ¸¡Ã½ Å¡¾¨É ¿£í̾Ģø
¯Àº¡ó¾Óõ «¸Öõ; ÓôÀØõ ¿£í¸ô À¢ÈÅ¢ «Úõ.

2496
மாயபா: சீவ விேயாமபா: மபர
ேசய8 பாெழன< சிவச%தி யி! சீவ
ஆய வியாத- எE-8பா ழா-அ1த%
Cய ெசா0ப%தி! ெசா!84 வா ேம. 2

2496: '¾òÐÅÁº¢' ±ýÈ Å¡ì¸¢Âô ¦À¡Õû :


Á¡Âô À¡Øõ º£Åô À¡Øõ ¯Àº¡ó¾ô À¡Øõ ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ
ÀÃÉ¢ý «È¢×ìÌ «ôÀ¡ü Àð¼ ÓôÀ¡ú ±ýÛõÀÊ, º¢Å
ºò¾¢Â¡É «ÕÇ¢ø º£Åý «¼í¸¢ ¿¢üÌõ ãýÚ À¡ú¿¢¨Ä
¸Ç¡õ. «ò¾¨¸Â àö¨ÁÂ¡É º¢Å ¦º¡åÀò¾¢ø «¼í¸¢
¿¢üÀ§¾ '¾òÐÅ Áº¢" ±ýÈ Å¡ì¸¢Âò¾¢ý ÓÊÅ¡Ìõ.

2497
எதிஅற நா6- எ(9உவ19 ஏ -
பதிெயE- ந1தி பதம9 )ட
கதிெயன பாைழ கட19 அ1த கபைன
உதறிய பாழி! ஒ# கி ேறேன. 3
2497: º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éô ¦À¡Õó¾ ÓôÀ¡¨ÆÔõ ¸¼ì¸
§ÅñÎõ :
¾ÉìÌ ´ôÒ þøÄ¡¾ ÀÃÅ¢óÐ Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
¾¨ÄÅÉ¡É ¿ó¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅʨ «¨¼Â, Á¡¨ÂôÀ¡ú,
§À¡¾ôÀ¡ú, ¯Àº¡ó¾ô À¡ú ±ýÛõ ãý¨ÈÔõ
¸¼ôÀЧŠ¦¿È¢ ±ýÚ ¸¼óÐ «¾üÌ §Áø «ÇÅ¢ðÎ
«È¢Â ÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä¢ø ´Îí¸¢ ¿¢ý§Èý.

2498
9ாிய- அட#கிய ெசா!ல - பாைழ
அாிய பர-பர- எபக ஆத
அாிய பர-பர- எேற 9தி -
அ(நில- எபைத யாஅறி வாேர. 4

2498: «È¢×¨¼ÂÅ÷ ¦ºÂø :


ÐâÂõ ¸¼ó¾ ¦º¡øžüÌ ÓÊ¡¾ À¡Æ¢¨É, '«¨¼Å¾üÌ
ÓÊ¡¾ §ÁÄ¡õ ¿¢¨Ä' ±ýÚ «È¢ÅüÈÅ÷ ¯¨ÃôÀ÷.
¬É¡ø «È¢×¨¼ÂÅ÷ «Ã¢Â §ÁÄ¡õ ÀÃõ ±ý§È
ŽíÌÅÐ «Ã¢Â ÓôÀ¡Øõ ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä ±ýÀ¨¾ ¡÷
«È¢Â ÅøÄ¡÷?

2499
ஆறா நீ#க நமவாதி அகறி
ேவறா கயபைர யாெவ ெமBபர
ஈறான வாசியி! )- அ9வேறா
ேதறா< சிவாய நமெவன% ேதறிேல. 5
2499: ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¿£í¸¢î º¢Å¨É «¨¼Ôõ
Ó¨È :
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ ¿£í¸ò ¾¢§Ã¡¾¡ÉÁ¡É ¿¸¡ÃÓõ
ÁÄÁ¡¸¢Â Á¸¡ÃÓõ ¿£í¸¢, ¾¢ÕÅÕðºò¾¢Â¡É À¨Ã ±ýÛõ
¸¡ÃÁ¡¸¢Â ¬ýÁ¡¨Å ¯ñ¨ÁÂ¡É Àÿ¢¨Ä¢ý ÓÊÅ¢ø
º¢Å ºò¾¢Ô¼ý §º÷ôÀ¢ìÌõ. ¬Ã¡öó¾¡ø «Ð ÅøÄÅ÷
¯Â¢÷¸Ç¡ø «È¢Â þÂÄ¡¾ 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÀ¾ý ¸Õò¾¡Ìõ.

2500
உள- உ(ெவ - உ(வ- உளெம -
உள பாிசறி% ேதா(- அவக 
பள8- இ!ைல% திடஇ!ைல பா:இ!ைல
உள8- இ!ைல உ(வி!ைல தாேன. 6

2500: ¯¼¨Äì ¸¼óÐ ¿¢üÀÅ÷ :


ÁÉ Áñ¼Ä§Á ¯¼ø ±ýÚõ, ¯¼§Ä ÁÉ Áñ¼Äõ
±ýÚõ ÜÚõ ¾ý¨Á «È¢óÐ «ùÅ¢ÃñÎìÌõ ¯ûÇ
¯ñ¨ÁÂ¡É ¦¾¡¼÷¨À ¯½Õõ »¡É¢Â÷ìÌò ¾õ¨Áì
¸£úôÀÎòÐõ ÀûÇÓõ þø¨Ä. §ÁÄ¡¸î ¦ºöÔõ §ÁÎõ
þø¨Ä. ¸¡Ã¢ÂôÀ¡ú, ¸¡Ã½ôÀ¡ú, ¯Àº¡ó¾ôÀ¡ú ±ýÀ¨Å
þø¨Ä. ¯ûÇÓõ þø¨Ä. «Åâ¼õ À¢Ã¸¢Õ¾¢ ¿¡ð¼Óõ
þø¨Ä. ¬¾Ä¡ø «Å÷ ¯¼ø «Èõ ¸¼óРŢÇíÌÅ÷.

28. ¸¡Ã¢Â ¸¡Ã½ ¯À¡¾¢. ¯À¡¾¢ = Àó¾õ = ¸ðÎ.


þÃñÎ ¯À¡¾¢¸û = º£Å ¯À¡¾¢, Àà ¯À¡¾¢,

2501
ெசறி- சீவ உபாதி% திறஏ=-
ப - பேராபதி ஏ=- பக(ைர
உறி- காாிய காரண% ேதாடற
அறிட அ<சிவ மா - அ;வேன. 1
2501: ¯Â¢÷ º¢ÅÁ¡Ìõ :
ÐýÀò¨¾ò ¾ÕžüÌ þ¼Á¡É ¸¡Ã¢Â ¯À¡¾¢Â¡É Å¢ò¾¢Â¡
¾òÐÅõ ²Øõ, Àà ¯À¡¾¢Â¡É Íò¾ Å¢ò¨¾, ®ÍÅÃý, º¾¡
º¢Åý, Å¢óÐ, ¿¡¾õ, ºò¾¢, º¢Åý ±ýÈ ²Øõ ¸¡Ã¢Â, ¸¡Ã½
¿¢¨Ä¢ɢýÚ ¿£í¸î º¢Å¡Â¿Á ±ýÈ ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ
«¨ÁÔõ. «í¹Éõ ¯À¡¾¢¸û ¿£í¸ ¯Â¢Ã¡ÉÐ º¢ÅÁ¡Ìõ.

2502
ஆறா காாிேயா பாதி அகறி
ேவறாB நன மி 1த கனாநனா
ஆறா அகற க=%தி அதி! எBதா
ேபறா நில%9யி ெதா-பத- ேபசிேல. 2

2502: ¦¾¡õÀ¾ ¿¢¨Ä :


þ¨È º¢ó¾¨É¡ø ¬ýÁ¡¨Åô ÀüÈ¢ÔûÇ ¸¡Ã¢Â ¯À¡¾¢
Â¡É ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí ¸Ùõ ¿£í¸, ¾òÐÅí¸ÙìÌ
§ÅÈ¡É ¿¢ýÁÄ ¿ÉÅ¢ø ¦À¡ÕóÐõ ¸É× ¯½÷Å¢Öõ
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ ¿£í¸¢Â ¿¢¨Ä¢ø ¯Èì¸ò¨¾
«¨¼Â¡Áø «Ã¢Â þ¼Á¡É ÐâÂò§¾ ¾í¸¢Â¢ÕìÌõ ¯Â¢§Ã
¦¾¡õÀ¾õ ¬Ìõ.

2503
அகார- உயிேர உகார- பரேம
மகார- சிவமாB வ(8 பத%9<
சிகார- சிவேம வகார- பரேம
யகார- உயிெர அைறய/- ஆேம. 3
2503: À¢Ã½ÅÓõ º¢Å¡Â ±ýÈ ¸¡Ã½ ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐõ
¯½÷òÐÅÉ ´§Ã ¦À¡Õû :
ÓôÀ¾Á¡É 'µõ' ±ýÛõ À¢Ã½ÅÓõ À¢Ã½Åò¾¢ø «¸Ãõ
«¸ó¨¾Ô¼ý Å¢ÇíÌõ ¯Â¢÷. ¯¸Ãõ «¸ó¨¾ þøÄ¡¾
¯Â¢Ã¡¸¢Â ÀÃõ. Á¸Ãõ «Æ¢ôÒìÌì ¸¡Ã½Á¡É º¢ÅÁ¡ö
Å¢ÇíÌõ. þÉ¢î 'º¢Å¡Â' ±ýÀ¾¢ø ¯ûÇ º¢¸¡Ãõ
º¢ÅÁ¡Ìõ. ŸÃõ ÀÃõ ¬Ìõ. ¸Ãõ ¯Â¢Ã¡Ìõ.

2504
உயி யி ராகி ஒழிவ அழிவ
அயிஅ - காரேணா பாதி விதிேரக%9
உயி - ஈச உபமித% தா!அறி
விய - ஆணவ- Pட!ெசB யாேவ. 4

2504: þ¨ÈÅý ¸Õ¨½Â¡ø ¸¡Ã¢Â ¯À¡¾¢¸û ¿£íÌõ :


¯Â¢÷ìÌ ¯Â¢Ã¡ö ¿£ì¸õ þøÄ¡Áø ¿¢¨ÈóÐ «Æ¢×üÚî
§º¡÷¨Åò ¾Õõ ¸¡Ã½ ¯À¡¾¢¸û, ¯Â¢÷¸Ç¢ý ÀìÌÅ
¿¢¨Ä¢§Ä ¯¼É¡ö ¿¢üÌõ þ¨ÈÅý ¸Õ¨½Â¡ø «ýÈ¢
¿Îì¸ò¨¾î ¦ºöÔõ ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý ¬½Åò¨¾ ¿£ìÌÅÐ
þÂÄ¡Ð.

2505
காாிய- ஏழி! கல - க-ப+
காரண- ஏழி! கல - பரசிவ
காாிய காரண- கபைன ெசாபத
பார - பாழி! பராபர% தாேன. 5
2505: ÀÃõ ¦À¡Õû ¿¢¨Ä :
¸¡Ã¢Â ¯À¡¾¢ ²Æ¢ø ¬½Å ÁÄì ÌüÈò¾¢É¡ø ÀÍò¾ý¨Á
¦¸¡ñ¼ ¯Â¢÷ ÁÂí¸¢ ¿¢üÌõ. ¸¡Ã½ ¯À¡¾¢Â¡¸¢Â ²Æ¢ø
¯Â¢÷ ´Ç¢¨Â «È¢Å¾¢ø §ÁÄ¡É º¢Åõ ¸ÄóÐ ¿¢üÌõ.
¸¡Ã¢ÂÁ¡¸×õ ¸¡Ã½Á¡¸×õ ¯ûÇ þ¨Å ¸üÀ¨É¡Ìõ.
«º¢À¾ô ¦À¡Õ¨Ç ¯½÷óÐ «ÛÀÅ¢ìÌõ §À¡Ð «Ð
¿£í¸¢Â À¡Æ¢ø §ÁÄ¡É ÀÃý ¯ûÇÐ.

29. ¯Àº¡ó¾õ. ¦ºÂø ´Æ¢¾ø. Å¢ÕôÒ ¦ÅÚôÒ þý¨Á :

2506
8%தி வி%9 8த!வத ஞானேம
ப%தி வி%9 பணி19ற பறேல
சி%தி வி%9< சிவபர- தானாத!
ச%தி வி%9% தன9ப சா1தேம. 1

2506: š¢ø¸û :
º¢Å»¡É§Á ţΠ§ÀÚ «¨¼Å¾üÌ Å¡Â¢ø. º¢ÅÉ¢¼ò¾¢ø
¾ý Ó¨ÉôÒ þøÄ¡Áø «ÅÉÐ ¾¢ÕÅʨÂô ¦À¡Õó¾¢
¢ÕôÀ§¾ Àò¾¢ ¦ºöžüÌ Å¡Â¢Ä¡Ìõ. º¢Åò¨¾ô
¦À¡Õó¾¢î º¢ÅÁ¡Å§¾ ±ñ ¦ÀÕï º¢ò¾¢ «¨¼Å¾üÌ
ÅƢ¡Ìõ. ¯Â¢÷ ¦ÅÚôÒ þøÄ¡Ð «¼í¸¢ þÕôÀ§¾
ºò¾¢¨Â «¨¼Å¾üÌ ¯Ã¢Â š¢ġÌõ.

2507
காாிய- ஏ=- கர1தி- மாைய
காரண- ஏ=- கர - கெவளி
காாிய காரண வாதைன பறற
பாரண - உப சா1த பாிசிேத. 2
2507: ¯Àº¡ó¾õ «¨ÁÔõ Å¢¾õ :
¸¡Ã¢Â ¯À¡¾¢ ²Øõ «Íò¾ Á¡¨Â¢ø þÄ ӨÈôÀÊ
´ÎíÌõ. ¸¡Ã½ ¯À¡¾¢ ²Øõ ÀḡÂÁ¡É º¢Åò¾¢ø
þÄÂõ «¨¼Ôõ. ¸¡Ã¢Â ¯À¡¾¢ ¸¡Ã½ ¯À¡¾¢¸Ç¢ý
Å¡º¨É ÀüÚ «È ¿£í¸¢É¡ø ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â ¯Àº¡ó¾
¿¢¨Ä ¦À¡ÕóÐõ.

2508
அன 9ாியேம ஆ%9ம +%தி-
8னிய சா கிரா தீத% 9 ாி
மE- பர#காசி யாவ9 உடE %
தனி வியா%தி தனி!உப சா1தேம. 3

2508: ºì¸¢Ã¡¾£¾ò¾¢ø ¬ýÁ¡ º¢Åºò¾¢Â¢ø ´Îí¸¢Â¢Õò¾ø


¯Àº¡ó¾õ :
¬ýÁ¡ º¢Å ¾òÐÅò¨¾ì ¸¼óÐ Ðâ ¿¢¨Ä¢ø ¿¢üÀÐ
¬ýÁò àö¨Á¡Ìõ. ÓüÀÎõ º¡ì¸¢Ã¡¾£¾ ¿¢¨Ä¢ø
¯¼Ä¢ø ¦À¡ÕóÐõ ÀÃõ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¿¢üÌõ. «ó¾ô ÀÃõ
¾ýÉ¢ø ¯¼É¡É º¢Å Ţ¡À¸ò¾¢ø ¿¢üÀ§¾ ¯Àº¡ó¾õ.
¾òÐÅí¸û þÄÂõ «¨¼ó¾ À¢ý§À ¯¼Ä¢ø ¯ûÇ ÀÃõ
¸¡ðº¢ôÀÎõ.

2509
ஆறா9அைம19ஆண வ%ைத நீ த!
ேபறான தைன அறித! பி தீ+%தி
)றாத சா கிரா தீத- (பர
ேபறா- வியா%த- பிற:உப சா1தேம. 4
2509: ¯Àº¡ó¾õ ¦ÀÚžüÌâ ¿¢¨Ä¸û :
¯Â¢÷ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ç¢ý §º÷쨸¡ø ¬½Å
ÁÄò¾¨Ç¨Â ¿£ì¸¢ì ¦¸¡ûÙ¾ø, ¸¢¨¼ò¾ü¸Ã¢Â §ÀÈ¡É
¾ý þÂøÀ¡É ÅÊÅò¨¾ «È¢¾ø, ¾ý ¯ñ¨Á «¨¼¾ø,
«Ç× ÀÎò¾¢î ¦º¡øÄ ÓÊ¡¾ þýÀ ¿¢¨Ä ¦ÀÈø, ´Ç¢ì
¦¸øÄ¡õ ´Ç¢¨Âò ¾Õõ º¢ÅÉ¢¼õ «¼í¸¢ þÕò¾ø
±ýÀ¨Å ¾òÐÅí¸Ç¢ý Á¡ÚÀð¼ ¯Àº¡ó¾õ ¬Ìõ.

2510
வாB1த உபசா1த வாதைன உள ேபாB
ஏB1த சிவமாத ?சிவா ன1த%9%
ேதாB1தற! ேமான< +காEபவ% ேதாேட
ஆB19அதி! தீ ைக யான9ஈ ஐ19ேம. 5

2510: ¯Àº¡ó¾ô ÀÊ ¿¢¨Ä¸û :


¾ÉìÌ Å¡öò¾ ¯Àº¡ó¾õ «¨ÁÂô ¦À¡Õó¾¢Â º¢ÅÁ¡ö
¬¾Ä¡ø, º¢Å¡Éó¾ò¾¢ø ¬úóÐ, «ó¾ ¿¢¨É× ¿£í̾Öõ,
¦ÁÇÉ ¿¢¨Ä¡¸¢Â ͸ «ÛÀÅò§¾¡Î ¿¢ýÚ «¨¾Ôõ
¿£í̾ø ±ýÀÐ ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä «¨ÁžüÌ §ÅñÊÂ
ÀòÐô Àʸû ¬Ìõ.

(¬½Åõ «Æ¢¾ø, ¾ý¨ÉÔ½÷¾ø, «¨¾ ´Æ¢ò¾ø, ¿ÉÅ¢ø


«¾£¾õ, Ţ¡ò¾õ, º¢ÅÁ¡¾ø, º¢Å¡Éó¾òÐû «Øó¾ø, ¾¡ý
«Ú¾ø, ¬Éó¾ «ÛÀÅõ ¦ÀÈø, «¨¾Ôõ ¿£í̾ø
¬¸¢Â ÀòÐõ ¯Àº¡ó¾ôÀÊ ¿¢¨Ä¸û ÀòÐ ¬Ìõ.)

2511
பைரயி பரவ பர%9ட ஏகமாB%
திைரயிநி ஆகிய ெதன! ேபால
உைரண19 ஆர89 ஒ க உண19ேளா
கைரக டாEைர அற கண கிேல. 6
2511:¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ý ¬ýÁ¡ ¦ÀÚõ «ÛÀÅõ :
À¨Ã ´Ç¢Â¢ø ¸Äô¨Àô ¦ÀüÈô ÀÃòмý À¢Ã¢× þøÄ¡Áø
«¨ÄÂüÈ ¬ÆÁ¡É ¸¼ø ¿£¨Ã ´òÐ ¿¢ýÚ ÌÕÅ¢ý
¯À§¾ºò¨¾ ¯½÷óÐ º¢Å¡Éó¾ò¨¾ «ÛÀÅ¢ìÌõ
¬ýÁ¡ §ÀîÍ «üÈ §ÀáÉó¾ò¨¾ «¨¼óÐ À¢ÈŢ츼ø
¿£í¸¢ÂÅý ¬Å¡ý.

30: ÒÈíÜÈ¡¨Á : ¯Àº¡ó¾õ ¦ÀüÈÀ¢ý «¾ý ¦ÀÕ¨Á¨Â


¦ÅǢ¢ø ¦º¡øÄø ܼ¡Ð. «¸ò¾¢§Ä§Â «¾ý «Õ¨Á
¨Âì ¸¡½ §ÅñÎõ.

2512
பிைற கிட1த 8யைல எறிவா
அைறமணி வாெகா டவதைம ேபால
கைறமணி கடன கா ற மாடா
நிைறயறி ேவா-எப ெநGசில தாேம. 1

2512: ¯ûÇò¾¢ø ¿£Ä¸ñ¼¨É Å½í¸¢ ¿¢¨È× ¦ÀÈ


§ÅñÎõ :
ºó¾¢ÃÉ¢ø ¯ûÇ ¸¨È¨Â ¿£ì¸ Á½¢ ¸ð¼ôÀð¼ Å¡¨Ç
±ÎòÐ ¦ÅǢ¢ø ¦ºøÀŨÃô §À¡ø, ¾¢Õ¿£¸ñ¼¨Éì
¸¡½ Á¡ð¼¡¾Å÷, ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä¨Â «È¢§Å¡õ ±ýÚ
¦º¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Å÷. ¦ÅǢ¢ø §À¡ö º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éì ¸¡½ø
þÂÄ¡¾ ´ýÚ ±ýÀ¨¾ «È¢Â¡¾Å÷ ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä¨Â
«È¢§Å¡õ ±ýÚ ¦º¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢ÅÐ ±øÄ¡õ Å£ñ ¬ÃšçÁ
«ýÈ¢ ¯ûÇò¾¢ø «Å÷¸û º¢Åò¨¾ «È¢Â¡¾Å§Ã.

2513
க(1தா க(ட வி+-L இறப
க(1தா கய%தி! க(-பா- நீ#க
ெப(1தைம ேப+தி நீஒழி ெநGேச
அ(1தர அைலகட! ஆறெச றாேல. 2
2513: ¬ýÁ¡ ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¾ý¨Á ¦¸ðÎ þÕò¾ø :
¸Ã¢Â ¿¢Èõ ¯¨¼Â ¸¡¨ÄÔ¨¼Â ÀÕóÐ, Å¡ý Å£¾¢Â¢ø
¦ºøÄì ¸Î¨ÁÂ¡É ¾¡û¸û ¿¢¨Èó¾ ÌÇò¾¢ø ¸¢¼ìÌõ
¸Ã¢Â ¿¢Èõ ¯¨¼Â À¡õÒ «¼í¸¢Â¢Õò¾ø §À¡ø, ÁɧÁ,
¿¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â ¿¢¨É측Ð, ¦ÀÕ¨Á §ÀÍŨ¾ì ¨¸Å¢ðÎ
«¼í¸¢ þÕôÀ¡Â¡¸! ¿£÷ «Õó¾ ÓÊ¡¾ «¨Ä¸¼Ä¢ø
¬Ú §À¡ö ´ÎíÌÅÐ §À¡Ä×õ ÁɧÁ «¼íÌš¡¸!

2514
க(தல மாள க(வாயி! நிற
ெபா(தைல< ெசBவ9 !லறி வாைம
ம(வல ெசBகிற மாதவ- ஒ%தா!
த(வல ேகட தனி-ப ராேம. 3

2514: «¸ò§¾ À¨¸Å¨Ã ¦Åøŧ¾ §Àáñ¨Á :


À¨¸Å÷ þÈóÐ §À¡¸ô §À¡÷ Өɢø ¿¢¨Ä¦ÀüÈ §À¡÷
¦ºöÅÐ «üÀ «È¢×¨¼ÂÅ÷ ¦ºöÔõ ¬ñ¨Áò ¾¢Èõ
¬Ìõ. ¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õóо¨Ä ¯¨¼ÂÅ÷
¦ºöÔõ ¾Åõ ¨¸ ÜÊÉ¡ø Áì¸û Å¢ÕõÀ¢ì §¸ð¼Åü¨È
«Ç¢ìÌõ ´ôÀüÈ §¾Å÷ ¬Å¡÷.

2515
பிண#க- ேவடா- ெப(நில 8 -
இண#கிஎ- ஈசேன ஈசஎ உனி!
கண-பதி ென- கழல4 காண
வண#கெக= நா4 அ# அற லாேம. 4
2515: º¢Å¨É ŽíÌÀŨÃô À¾¢¦Éý ¸½ò¾ÅÕõ
ŽíÌÅ÷ :
º¢Åò¨¾ÂýÈ¢ ÁüÈò §¾Åâ¼õ ÀüÚì ¦¸¡ñÎ Á¡ÚÀð¼
¸Õò¨¾ «¨¼Â¡¾£÷. ±øÄ¡ ¯Ä¸í¸ÙìÌõ º¢Å§É
´ôÀ¢øÄ¡¾ ¾É¢ô ¦ÀÕí¸¼×û ±ýÚ ±ñ½¢ ÅÆ¢ÀÊø
À¾¢¦Éý¸½ò¾ÅÕõ ¯õ «Æ¸¢Â «Ê¨Â측½ Å½í¸¢
±ØÅ÷. «í¹Éõ þ¨ÈÅ¨É ¿¡Ê þýÀõ «¨¼ÂÄ¡õ.

2516
எனி/- எEயி ராய இைறவைன
ெபானி/- மாமணி யாய னிதைன
மினிய எIய ராய விகி தைன
உனி/- உE- உ -வைக யாேல. 5

2516: ¿¢¨ÉìÌõ Ũ¸ «È¢óÐ ¿¢¨Éì¸ §ÅñÎõ :


±ý¨É Å¢¼ ±ÉìÌ þÉ¢¨Á ¾Õõ þ¨ÈŨÉ, ¦À¡ý¨É
Å¢¼ Á¢ì¸ ´Ç¢ ¯¨¼Â àÂŨÉ, Å¢ÇíÌõ ±øġע÷ì
Ìõ ¯Â¢Ã¡ö ¯ûÇ Å¢¸¢÷¾¨É, ¦À¡ÕóÐõ Ũ¸Â¡ø
ÁÉò¨¾ò ¾¢ÕÅÊ¢ø À¾¢òÐ ¿¢¨ÉôÀ£Ã¡¸!

2517
நி - இ(19- கிட19- நிமலைன
ஒ - ெபா(க உைரபல ராகி/-
ெவ ஐ- லE- விைர19 பிண க வ19
ஒறாB உண(- ஒ(வE- ஆேம. 6
2517: º¢Å¨É ¿¢Éó¾¢Ã¢ôÀ¢ý ³õÒÄ «È¢×õ ´Õ §ºÃ
Å¢ÇíÌõ :
¿¢üÌõ §À¡Ðõ «Á÷ó¾¢ÕìÌõ §À¡Ðõ ÀÎòÐûÇ §À¡Ðõ
ÁÄõ «üÈ º¢Å¨Éô ¦À¡ÕóÐõ Ũ¸¸¨Ç š¡ø
ÜښḢÖõ ³õÒÄ ¬¨º¸¨Çì ¦¸ÎòÐ, «Åü¨È
´ù¦Å¡ýÈ¡ö «È¢Ôõ ̽ò¨¾ô §À¡ì¸¢ , ³õÒÄ
«È¢¨ÅÔõ ´Õ §ºÃô ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ º¢Åòмý ¯ñ¨Á
¡¸§Å ¦À¡Õó¾¢ ³õÒÄ «È¢¨ÅÔõ ´Õ §ºÃô ¦ÀÚõ
¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚţá¸.

2518
Nணறி வாBஉல காBஉல ஏ= -
எணறி வாBநிற எ1ைத பிராதைன
பஅறி வாளைன பாவி%த மா1தைர
விஅறி வாள வி(-கி றாேர. 7

2518: »¡É¢Â¨Ã Å¢ñ½ÅÕõ Å¢ÕõÒÅ÷ :


¯Â¢÷¸Ç¢ý ¯½÷×ìÌ ¯½÷Å¡ö, ±øÄ¡ ¯Ä¸Á¡ö,
²ú ¯Ä¸ò¾ÅÕõ ±ñ½ò ¾Ìó¾ «È¢Å¡ö, Å¢ÇíÌõ
±ý ¦ÀÕÁ¡É¡öò ¾Ì¾¢Ô¨¼ÂŨà «È¢ÀÅÉ¡ö ¯ûÇ
þ¨ÈŨÉò ¾¢Â¡Éò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ »¡É¢Â¨Ã
Å¢ñÏĸò¾Å÷ ¯ö× ¦ÀÚžü¸¡¸ Å¢ÕõÒ¸¢ýÈÉ÷.

2519
விணவ ரா/- அறிஅறி யாதைன
கணற ேள க(தி4 காைலயி!
எஉற வாச8 ேபா9- இயறிநீ
பணி4! தைம பராபர னாேம. 8
2519: ÀÃÉ¡õ ¾ý¨Á ¦ÀÈÄ¡õ :
Å¢ñ½ÅáÖõ «È¢ÂôÀ¼¡¾ ¦ÀÕÁ¡¨É, ¸¡¨Ä §Å¨Ç
¢ø ¸ñ ÁÄáø ÒÈò§¾ ¸¡½¡Áø, «¸ò§¾ À¡÷¨Å¨Âî
¦ºÖò¾¢ì ¸ñÎ, ±ñ½ò ¾Ìó¾ ¦¾¡¼÷À¡¸ ãýÚ §Å¨Ç
¸Ç¢Öõ þ¾¨É¨Âî ¦ºöÐ Åó¾¡ø, §ÁÄ¡É ÀÃÉ¡õ
¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÈÄ¡õ.

2520
ஒறாB உல ட ஏ=- பர1தவ
பிதா அ(ெசBத ேபர( ஆளவ
கறா மன%தாத- க!வி ந!லவ
ெபாறாத ேபா9 ைனக ழாேன. 9

2520 : Á¡ÚÀ¡ÊøÄ¡¾ ÁÉòÐû þ¨ÈÅý Å¢ÇíÌÅ¡ý :


º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾ý¨É ´ôÀÅ÷ þøÄ¡Áø ²ú ¯Ä¸í¸Ç¢Öõ
ÀÃóÐ ¿¢¨ÈóÐûÇÅý. «ô¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅʨÂ
«¨¼ì¸ÄÁ¡ö «¨¼ó¾ À¢ýÒ §ÀÃÕ¨Ç «Ç¢ò¾ ¦ÀÕ¨Á
Á¢ì¸ ÅûÇÖõ ¬Å¡ý. Á¡ÚÀ¡Î þøÄ¡¾ ÁÉò¨¾
¯¨¼ÂÅâý «È¢×ìÌû Å¢ÇíÌÀÅý. Å¡¼¡¾ º¸ŠÃ¾Ç
ÁĨÃô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ Ò¸¨Æ ¯¨¼ÂÅý ¬Å¡ý.

2521
ேபாறிெய ேறஎ1ைத ெபானான ேசவ4
ஏறிேய ெத - எறிமணி தாஅக
காறி விள க9 காய- மய -
அற/- ேகட9 ம க ேடேன. 10
2521: ±ó¨¾¨Âô §À¡üÈ¢ ´Ç¢ Áñ¼Äò¨¾ò ¾¢Â¡É¢ò
¾¢Õó¾¡ø ¿¡¾ ´Ä¢ §¸ðÌõ :
±õ¾ó¨¾Â¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅʨÂô §À¡üÈ¢ ±ýÚõ
Å½í¸¢§Éý. «ùÅÆ¢À¡ðÎìÌ ¨Åò¾Ð ±ó¿¡Ùõ Å£Íõ
´Ç¢§Â ¬Ìõ. «Ð À¢Ã¡½É¡ø «¨ÁÔõ Å¢Ç측Ìõ.
«¾É¡ø ¯¼ÖìÌ þýÀ¿¢¨Ä «ÕÙõ ¿¡¾õ ´Ä¢ò¾Ð.
«ô§À¡Ð §¾Åý Å¢ÇíÌõ ¾¢ÕÀ¨Âì ¸ñ§¼ý.

2522
ேந4 ெகா ெடEேள ேநத( ந1திைய
ஊ கா(- உண1தறி வாாி!ைல
) ேகற/ ேறனவ ேகால#க
74 க ேடEல ேக=# ேடேன. 11

2522:º¢Åý ¯¼Ä¢ø þÕôÀ¨¾ ¯½÷ó¾¡ø ¯ÄÌ ²¨ÆÔõ


¸¡½Ä¡õ
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø þ¨ÈÅý þÕôÀ¨¾ì ¸ñ§¼ý. «ùÅ¢¾õ
¯¼Ä¢ø Å¢ÇíÌõ «Å¨É ¯ðÒÌóÐ ¸¡ñÀÅ÷ þÄ÷.
±ÖõÒì Üñ¨¼ò ¾¡í¸¢ ¿¢üÌõ À¢ÃÁ¾ñÊý ÅƢ¡¸
¯îº¢ò ¦¾¡¨Ç¨Â «¨¼ó§¾ý. «ÅÉÐ §¸¡Äò¨¾ì
¸ñ¨½ ãÊì ¸ñ§¼ý. «ô§À¡Ð ¯Ä¸ô ¦À¡Õû¸û
¡Åü¨ÈÔõ ¿¡ý ¸ñ§¼ý.

2523
ஆன க=- அைம1த ேதா ஞான81
ேதE மி( G சி வைர ெயா ட
Vனெமா றிறி ணெசB வாக
வானகG ெசB மறவE மாேம. 12
2523: º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀÅ÷ìÌ Å£ÃÉ¡É
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Å¢ÇíÌÅ¡ý :
º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éô Ò¸úž¡ø «¨ÁÔõ »¡ÉÓõ º¢Å¡Éó¾ò
§¾Ûõ þÕìÌõ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «È¢óÐ ¯¼¨Äì ¸¼óÐ
¿¢¨É¨Åô À¾¢ò¾Å÷ìÌ Å¡Éò¨¾ ¯¼Ä¡ìÌõ Å£ÃÛõ
«íÌ Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2524
மாமதி யாமதி யாBநிற மாதவ
CBமதி யா G +டபர மான1த1
தாமதி யாக< சக8ண< சா1தி
காமல மறா அைமெப றாேர. 13

2524: ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢¨É× ¯¨¼ÂÅ÷ §ÀâýÀò¾¢ø


¾¢¨ÇòÐ «¨Á¾¢ ¦ÀÚÅ÷ :
Á¡ñÒ Á¢ì¸ ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢¨É× ¦¸¡ñÎ ¿¢ýÈ
¦ÀÕó¾Åò¾¢Éâý «È¢×ìÌõ «È¢× ¾ÕÀÅÉ¡¸ Å¢ÇíÌõ
º¢Åý §ÀâýÀò¨¾ò ¾ÕÀÅÉ¡ö ¯ûÇ¡ý. «ò¾¨¸Â º¢Å
«È¢Å¢ø ¾¡õ «È¢× ´ýÚÀΞ¢ø ¯Àº¡ó¾õ «¨ÁóÐ
¬¸¢ýÈ ÁÄõ ¿£í¸¢ÂÅáöò ¾¢ÕÅÊ¢ý ¸£ú «¨Á¾¢
¦ÀÚÅ÷.

2525
பத8%தி 7 - ப=ெத ைகவி
4த8ற பாச இ(ைள% 9ர19
மதம ெறனதியா மாறிவி டா#ேக
தித8 றவக சிவசி%த தாேம. 14
2525:º¢Å¨Éî º¢ò¾ò¾¢ø¯¨¼ÂÅ÷ À¢ÈÅ¢¿£í¸¢ «Æ¢Â¡¿¢¨Ä
«¨¼Å÷
ºÃ¢¨Â, ¸¢Ã¢¨Â, §Â¡¸õ ¬¸¢ÂÅüÈ¡ø Өȧ «¨¼Âô
ÀÎõ À¾ Óò¾¢¸Ç¡É º¡§Ä¡¸õ, º¡Á£Àõ, º¡åÀõ ±ýÛõ
ãý¨ÈÔõ ÌüÈõ ¯¨¼Â¨Å ±ýÚ ¿£ì¸¢, Å¢ÕôÒ, ¦ÅÚôÒ
«üÚ, ¦º¡÷ì¸ ¿Ã¸õ «¨¼Ôõ¸¡Ã½ò¨¾ «Æ¢òÐ, þýÀò
¨¾ «Ç¢ì¸ ÅøÄ Á¡Â¡ ¸¡Ã¢ÂÁ¡É þÕ¨Ç Å¢ðÎ,
¬½Åõ «üÚ, '±ÉÐ', '¡ý' ±ýÛõ ÒÈôÀüÚ «¸ôÀüÚ
±ýÀÉÅü¨È «È§Å ¿£ì¸¢, º¢ò¾ò¾¢ø º¢Åòмý ´ýÈ¡ö
¿¢¨Äò¾¢ÕôÀÅ÷ º¢Å º¢ò¾÷ ¬Å¡÷.

2526
சி%த சிவ%ைத கடவ சீ(ட
+%தா+ த%9ட ேதாB191ேதா யாதவ
8%தர- 8%தி 7ல%த 7ல%9<
ச%த சதாசிவ% தைமய தாேம. 15

2526: º¢ò¾÷ Á¡¨Â¢ø §¾¡Â¡Áø Ìñ¼Ä¢É¢¨Â


źôÀÎò¾¢î º¾¡º¢Å ¿¢¨Ä ±öÐÅ÷ :
º¢ò¾÷ «¸ñ¼ ÀÃó¾ º¢Åò¨¾ì ¸ñ¼Å÷. º¢Å º¢ó¾¨É¢ø
¿¢ýÚ Íò¾Á¡¨Â, «Íò¾Á¡¨Â¢ø §¾¡öó¾¡Öõ ¾¡Á¨Ã
þ¨Ä ¿£÷ §À¡ø ÀüÚ þøġРŢÇíÌÅ÷. þó¾î º£Åý
Óò¾÷ Óý ÜȢ º¡Ô ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ ¾ý¨Á
¯¨¼ÂÅ÷. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø Å¢ÇíÌõ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â
źôÀÎò¾¢ÂÅ÷. þÅ÷¸û ¯ÕÅò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ «ÕÅ
¿¢¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ º¾¡º¢Åò¾ý¨Á Å¡öó¾Å÷ ¬Å¡÷.

31. «‰¼ ¾Ç ¸ÁÄ Óì̽ «Åò¨¾ :


¾¨Ä¨Âî ÝúóÐûÇ ±ðÎþ¾úò ¾¡Á¨Ã¢ø ¯Â¢Ã¡ÉÐ
Óì̽ ÅÂò¾¡ø ¦ÀÚõ ¿¢¨Ä «‰¼¾Ç ¸ÁÄ Óì̽
«Åò¨¾ :

2527
உதி கிற இ1திர அ#கி யமE-
9தி - நி(தி வ(ணந! வா
மதி - ேபர வடதிைச Wச
நிதி%ெத 4ைச நிைற19நி றாேர. 16
2527: ±ðÎ þ¾úò ¾¡Á¨Ã¢ø ±ðÎò ¾¢ìÌì ¸¡ÅÄ÷ ¸¡Åø
¦ºö¸¢ýÈÉ÷ :
¸Å¢úó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ º¸ŠÃ¾Çõ ¬É ±ðÎ þ¾úò
¾¡Á¨Ã¢ø ÝâÂý §¾¡ýÚõ ¸¢ÆìÌò ¾¢¨ºÂ¢ø þó¾¢Ãý,
¦¾ý¸¢ÆìÌ ã¨Ä¢ø «ì¸¢É¢, ¦¾ý ¾¢¨ºÂ¢ø þÂÁý,
¦¾ý §ÁüÌò ¾¢¨ºÂ¢ø о¢ì¸¢ýÈ ¿¢Õ¾¢, §ÁüÌò ¾¢¨ºÂ¢ø
ÅÕ½ý, ż§ÁüÌò ¾¢¨ºÂ¢ø Å¡Ô, żìÌ ¾¢¨ºÂ¢ø
̧ÀÃý, ż¸¢ÆìÌò ¾¢¨ºÂ¡É ®º¡É ¾¢ì¸¢ø ®º¡É÷
¬¸¢ÂÅ÷ ±ðÎò ¾¢¨ºÂ¢Öõ ¸¡Åø ¦ºöÔõÀÊ ¿¢ÂÁ¢ì¸ô
ÀðÎûÇÉ÷.

2528
ஒ(#கிய Lேமா எ4த ழா -
ம(#கிய மாயா ாியத Eேள
+(#கிய த4 +=ைனயி Xேட
ஒ(#கிய ேசாதிைய ஒ1ெத=- உB1ேத. 17

2528: ÍØ Ó¨É¢ø ¦À¡Õó¾¢Â §À¦Ã¡Ç¢¨Â ¿¢¨ÉóÐ


¯ö¾¢ ¦ÀÈ §ÅñÎõ. :
¾¨Ä¨Âî ÝúóÐûÇ º¸ŠÃ¾ÇÁ¡É ¾¡Á¨Ã ±ðÎ þ¾ú
¸¨Ç ¯¨¼ÂÐ. ¦ÀÕ¨Á Á¢ì¸ þó¾ Á¡Â ¯¼Ä¢Ûû
¯û§Ç º¢È¢Â Å£½¡ò ¾ñÊý ¿ÎÅ¢ø ¯ûÇ º¢ò¾¢Ã½¢
±ýÈ ¦ÀÂ÷ ¯¨¼Â ÍØ ¿¡Ê¢ø §º÷óÐûÇ
§À¦Ã¡Ç¢¨Â ¿¢¨ÉóÐ ¯öÔÁ¡Ú §Áø ±Øţá¸!

2529
ெமாடல தாமைர 7 ள 7றிE-
விடல கிறன ேசாதி விாி+ட
எடல (ேள இரடல உ6றி
படல கிறேதா பட# கனாேவ. 18
2529: º¸ŠÃ¾Çõ ŢâŨ¼ó¾À¢ý ¯¼ø ¸É× §À¡ø
þøÄ¡¸¢ Å¢Îõ:
¸Å¢úó¾ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ º¸ŠÃ¾ÇÁ¡É ¾¡Á¨Ã¢ø ÝâÂý,
ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢Â¡¸¢Â ãýÚ ¸¨Ä¸û ¯ûÇÉ. «ó¾
ãýÈ¢Ûõ §À¦Ã¡Ç¢Â¡öô À¡öóÐ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ ŢâÂî
¦ºöРͼ÷ ´Ç¢¨Âô ¦ÀÕ츢 ¿¢ýÈ¡ý þ¨ÈÅý.
«í¹Éõ ±ðÎ þ¾ú¸Ùõ ŢâŨ¼óÐ ÅÇ÷ ¦ÀÚõ
Åñ½õ ºó¾¢Ã¸¨Ä Ýâ¸¨Ä «ÅüÈ¢ø ¦À¡ÕóÐõ §À¡Ð,
º¸ŠÃ¾Çõ Å¢Ã¢× «¨¼óÐ ÁÄ÷ž¢ø, ¯ñ¨Á §À¡ø
þÕó¾ ¯¼ø ¸ÉÅ¢ø ¸ñ¼¡ü §À¡ýÚ þø¨Ä¡¸¢ Å¢Îõ.

2530
ஆேற ய(வி யக# ள- ஒ 
Oேற சிவகதி Nணி9 வண8-
)ேற வி8ைல ெகாபைன யாெளா-
ேவேற யி( - வி=ெபா( தாேன. 19

2530: ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý ÅÆ¢§Â ¯½÷× ¾¨Ä¨Âî


¦ºýȨ¼Â¢ý ´Ç¢ Áñ¼Äõ Å¢ÇíÌõ :
þó¾ ¯¼Ä¢ø ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý ÅƢ¡öô À¡Ôõ ¯½÷×
±ýÛõ ¿£÷ §À¡ö «¨¼Ôõ À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ ±ýÈ ÌÇõ ´ýÚ
¯ñÎ. þí¹Éõ ¯ûÇ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ´ÕÓ¸ô
ÀÎòО¢ø º¢Å¸¾¢ ¯ûÇÐ. þÐ Á¢¸×õ Ññ¨Á¡É
´Ç¢ ¿¢¨Ä¡Ìõ.þÅü¨È ´ýÚÀÎòО¢ø ÜÈô ¦ÀüÈ
Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ ¯ûÇò§¾¡Î «ÅÇ¢Ûõ §ÅÈ¡¸î º¢ÅÓõ
¯ûÇÐ.

2531
திைகெய- ேதேர- ேதவைத எ-
வைகெய மாBநிற ஆதி பிராைன
வைகெய நா ம றா#ேக நிைற19
8ைகெய- உநி தி கிற வாேற. 20
2531: þ¨ÈŨÉô ¦À¡È¢¸Ù¼ý ÁÉõ ¦À¡Õó¾¢É¡ø
«ð¼¾Ç ¸ÁÄõ ŢâÔõ :
±ðÎò ¾¢ì̸Ùõ ±ðÎò ¾¢ìÌô À¡Ä¸÷¸Ùõ «ò §¾Å¨¾
¸Ç¢ý °÷¾¢¸Ùõ ±ðÎ ã÷ò¾Á¡ö ¿¢ýÈÅý º¢Åý.
«ô¦ÀÕÁ¡¨Éì ¸ý§Áó¾¢Ã¢Âõ ³óÐ, »¡§Éó¾¢Ã¢Âõ ³óÐ,
ÁÉõ, Òò¾¢Ô¼ý ÀýÉ¢ÃñÎõ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ü¸¢ø, ¸Å¢úó
ÐûÇ ±ðÎ þ¾ú¸¨ÇÔ¨¼Â ¾¡Á¨Ã ¯ûÇ¢ÕóÐ ¦ÅÇ¢
Ó¸Á¡ö ÁÄ÷óÐ ¾¢¸Øõ.

2532
ஏ=G சகள- இய- கட1ெத4!
வா=- பரெம ற9கட1 ெதாபதி!
ஊழி பராபர- ஓ#கிய ப%தினி!
தா:வ9 வான தனி%தைம தாேன. 21

2532: ¯Â¢÷ þ¨ÈÅÛ¼ý ¸Äó¾¢ÕìÌõ ¾É¢ò¾ý¨Á ¦ÀÈø


±ðÎ þ¾ú¸¨ÇÔ¨¼Â ¾¡Á¨Ã¢ø ¸¢ÆìÌ Ó¾ø żìÌ
ŨÃÔûÇ ²Ø ¾¢ì̸Ùõ º£Åý ¦À¡ÕóÐõ ¯ÕÅ ¿¢¨Ä
¸û. ÀÃõ ±ýÈ ¿¢¨Ä ±ð¼¡Å¾¡É ®º¡É ¾¢ì¸¢ø ¯ûÇÐ.
¿ÎÅ¡¸¢Â ´ýÀ¾¢ø ¾òÐÅí¸¨Ç ÓÊ× ¦ºöÔõ ÀÃõ «ÀÃ
Á¡É º¾¡º¢Åõ þÕ츢ýÈÐ. §Áø §¿¡ì¸¢ ¿¢Á¢÷ž¢ø
Àò¾¡Å¾¡É ¿¢¨Ä¢ø ¬½Åõ «üÈ ¬ýÁ¡ º¢Åòмý
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ º¢ÈôÀ¡É ¿¢¨Ä¡Ìõ.

(²Ø Ũâø º£ÅÉ¢ý ¿¢¨Ä. ±ð¼¡õ ¿¢¨Ä Àÿ¢¨Ä.


´ýÀ¾¡õ ¿¢¨Ä. Àò¾¡õ ¿¢¨Ä º¢ÅÛ¼ý ¦À¡Õó¾¢Â ¿¢¨Ä.)

2533
ப!Yழி பப பகேலா இைறயவ
ந!Yழி ஐ1திE ேளநிற Zழிக
ெச!Yழி அட%9 ெசறவI Zழி
அIZழி <சி ஒறி பகவேன 22
2533: ÀÄ °Æ¢¸¨Çî ¦ºöÀÅý º¢Åý :
¯Â¢÷¸Ç¢ý ¿ý¨Á측¸ô ÀÄ °Æ¢¸¨Çî ¦ºöÔõ ̽õ
¯¨¼ÂÅ§É º¢Å츾¢ÃÅÛõ þ¨ÈÅÛõ ¬Å¡ý. ¿ý¨Á
¨Âò ¾Õõ °Æ¢¸Ç¡É ¿¢Å¢Õò¾¢, À¢Ã¾¢ð¨¼, Å¢ò¨¾, º¡ó¾¢,
º¡ó¾¢Â¡¾£¨¾ ӾĢ ³óÐ ¸¨Ä¸Ç¢ø ¯ûÇ ÒÅÉí¸¨Ç
Ôõ ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ÀÄ §¾Å÷¸¨Çì ¦¸¡ñÎ ´ÎìÌÅÐ
º£ÅÉ¢ý «ñ¼§¸¡ºò¾¢ø ±ø¨ÄìÌû º¢Åý ¦ºöÔõ °Æ¢
¡Ìõ. ¡×õ ´Îí¸¢Â À¢ý °Æ¢¨Âì ¸¼ó¾ ¿¢¨Ä¢ø
þÕôÀÅÛõ º¢Å§É ¬Å¡ý.

2534
ாி- உலகினி Lடெவ டாைன
திாி# களிெறா ேதவ ழா8-
எாி மைழ- இய# - ெவளி-
பாிமா காச%தி பற9 தாேன. 23

2534: º¢Å¨É ¯½÷ÀÅ÷ «¨ÉòÐÄÌõ Å¢ÇíÌŨ¾ì


¸¡½Ä¡õ :
Àó¾ À¡ºí¸Ç¡ø ÍüÈôÀ𼠯ĸò¾¢ø ±ðÎô ¦ÀâÂ
ÅÊÅ¡öò ¾¢¸Øõ º¢Å¨É ±ðÎò ¾¢ì̸ǢÖõ ¾¢Ã¢Ôõ ¾¢ìÌ
¡¨É¸Ù¼ý §¾Å÷Üð¼Óõ ¾£Ôõ Á¨ÆÔõ þÂíÌžüÌ
þ¼Á¡É ¦ÅÇ¢Ôõ ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢ø ÀüÚì ¦¸¡ñ¼ÉÅ¡Ìõ.

2535
ஊ ம(வி யவைர <சிேம!
ஆறிறி பா- அ(# ள- ஒ 
ேசறிறி L%த ெச=#ெகா4% தாமைர
Lவிறி< ,டா ாிசைட ேயாேன. 24
2535: º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Å¢ÕõÀ¢î ÝÊì ¦¸¡ûÅÐ º¸ŠÃ¾ÇÁÄ÷
´Ç¢ ¦ÀÕÌõ °ü¨ÈÔ¨¼Â ¾¨ÄÂ¡É Á¨Ä¢ý Á£Ð ¬Ú
þøÄ¡Ð ¿¢ÃõÒõ «Ã¢Â À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ ±ýÈ ÌÇõ ´ýÚ þÕì
¸¢ýÈÐ. «íÌî §ºÚ þøÄ¡Ð, «Õû ¦ÅǢ¢ø
¬¾¡Ãí¸û ±ýÛõ ¦¸¡Ê¢ø ÁÄ÷ó¾ "º¸Š¾ÇÁ¡É
¾¡Á¨Ã þøÄ¡Ð" ´Ç¢ì¸ü¨È¸¨Ç ¦ÀÕÁ¡ý ¾¨Ä¢ø ÝÊ
«½¢óÐ ¦¸¡ûÇ Á¡ð¼¡ý.

2536
ஒ - இர- ஒ(#கிய கால%9
நி - இ(19- நில-பல ேபசிE-
ெவ மி(19 விகிதைன நாவ
ெச - இ(19- தி(வைட ேயாேர. 25

2536: ±ô§À¡Ðõ º¢Å¨É ¿¢¨Éò¾¢ÕôÀÅ÷ :


º£Å÷¸û «È¢¨ÅÔõ, ÁÉõ, ¦Á¡Æ¢, ¦Áö¡¸¢Â Óì¸Ã½í
¸¨ÇÔõ ¦ºÂøÀÎòÐÀÅû º¾¡º¢ÅÀò¾¢É¢Â¡õ Á§É¡ýÁÉ¢.
º£Å÷¸û ¿¢ýÈ¡Öõ, þÕó¾¡Öõ, ÀÄ Å¢¾Á¡ö ¯Ä¸ ¿¢¨Ä
¨Âô §Àº¢É¡Öõ ÁÉõ, ¦Á¡Æ¢, ¦Áö ¬¸¢Â ãýÚõ
«¼í¸¢Â §À¡Ð ³õÒÄý¸¨Ç ¦ÅýÚ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
ÁÉò¨¾ þÕò¾¢ §ÅÚ À¡ð¨¼î ¦ºöÔõ þ¨ÈŨÉ
¿¡ÎÅ÷. ¿¼ìÌõ §À¡Ðõ «Á÷ó¾¢ÕìÌõ §À¡Ðõ
þ¨ÈÔ½÷× ¯ûǾ¡ø º¢Åò¾¢Õ¨Å ¯¨¼ÂÅ÷ ¬Å¡÷.

32: ¿Å¡Åò¨¾ ¿Å¡À¢Á¡É¢ : º£ÅÉ¢ý ´ýÀÐ ¯½÷×


¿¢¨Ä¸û :
º£Å º¡ì¸¢Ãõ, º£Å ¦º¡ôÀÉõ, º£Å ÍØò¾¢.
Àà º¡ì¸¢Ãõ, Àà ¦º¡ôÀÉõ, Àà ÍØò¾¢.
º¢Å º¡ì¸¢Ãõ, º¢Å ¦º¡ôÀÉõ, º¢Å ÍØò¾¢ ¬¸¢Â ´ýÀÐ
¿¢¨Ä¸û.

2537
ெதாபத வி+வ ைறசத பிராGஞ
நபத விராடெபா கபனI யாகித
பிபதG ெசா?ைதய பிரசா ப%திய
ெபாவி சா1த ெபா(தபி மானிேய. 26
2537: º£Åý ´ýÀÐ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¯ûÇ §À¡Ð ¦À¡Õó¾¢Â
¦ÀÂ÷¸û :
º£Åý ´ýÀÐ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¯ûÇÅÉ¡¸ì ÜÈôÀÎÅÐ
¯ñÎ.
º£Åý ¦¾¡õÀ¾ ¿¢Ä¢ø
1. Å¢ÍÅý: ¯Ä¸ ¯ÕÅ¢Éý. º¡ì¸¢Ãò¾¢ø àÄ ¯¼¨Ä
¯¨¼Â º£Åý.
2. ¨¾º¾ý: ¾£ Åñ½ý. ¸É× ¿¢¨Ä¢ø ÝìÌÁ ¯¼¨Ä
¯¨¼Â º£Åý.
3. À¢Ã¡ï»ý. §ÀÃȢŢÉý. ÍØò¾¢Â¢ø ¸¡Ã½ ¯¼¨Äô
ÀüȢ º£Åý.
º£Åý ¾üÀ¾ ¿¢¨Ä¢ø
4. Ţáð¼ý. ¯Ä¸ Ó¾øÅý. àÄ ¯¼ÖìÌ ¸÷ò¾¡Å¡ö
þÕôÀÅý.
5. ¦À¡ý ¸ÕôÀý. ¦À¡ý §ÁÉ¢Âý. ÝìÌÁ ¯¼ÖìÌ
¸÷ò¾¡Å¡ÉÅý.
6. «ù¡¸¢÷¾ý. À¢Ã¢ì¸ôÀ¼¡¾Åý. ¸¡Ã½ ¯¼ÖìÌ
¸÷ò¾¡Å¡ÉÅý.
º£Åý «º¢À¾ ¿¢¨Ä¢ø
7. þ¨¾Âý. ¸Äô¨ÀÂý. ¾¡Á¾ ̽õ ÀüÈ¢ ¿¢üÀÅý.
8. À¢Ã¡Àò¾¢Âý. ¬Õ¢÷ Ó¾øÅý. þẾ ̽õ ÀüÈ¢
¿¢üÀÅý.
9. º¡ó¾ý. ¾ñ¦½¡Ç¢§Â¡ý. ºòЊ̽õ ÀüÈ¢ ¿¢üÀÅý.
¬¸ §Áü¦º¡ýÉ ´ýÀÐ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø º£Åý «À¢Á¡É¢Â¡¸,
´ýÀÐ ¿¢¨Ä¸¨Çô ÀüȢ¢ÕôÀÅÉ¡¸ þÕ츢ȡý.

2538
நவமா- அவ%ைத நவாதி பறி
பவமா மல# ண- பற பறா%
தவமான ச%திய ஞான ெபா9வி
வமா 9ாியG ெசா(பம தாேம. 27

2538:º£Åý ´ýÀЫÅò¨¾Ôõ ¸¼óÐ ÐâÂò¾¢ø ¯ñ¨Á


ÅʨÅô ¦ÀÚõ:
º£Å ÀÃòÐìÌâ º¡ì¸¢Ãõ (¿É×) ӾĢ ¿¢¨Ä¸û ´ýÀÐ
Ũ¸ôÀΞ¡ø À¢ÈÅ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡É ÁÄõ ̽õ ¬¸¢Â
ÅüÈ¢ý Àü¨È «ÚòÐô, ÀüÚ¾üÌ «Ã¢Â, ¾Åò¾¡ø
«¨¼Ôõ Á¡Ú¾ø «üÈ, «È¢× ÁÂÁ¡É Å¡É¢ø - º£Å º¢Å
§ÅÚÀ¡Î þøÄ¡Áø ÐâÂõ ¦À¡Õó¾¢É¡ø «Ð§Å º£ÅÉ¢ý
¿¢¨Ä¡Ìõ.

2539
சிவமான சி1ைதயி சீவ சிைதய
பவமான 8-மல- பாறி பறிய
நவமான அ1த%தி நசிவ ேபாத1
தவமான மைவயாகி% தான!ல வா ேம. 28
2539: º¢ÅÉ¡õ ¾ý¨Á «¨¼Ôõ ¾¢Èý :
º£Åý º¢Å¨É§Â ¿¢¨Éó¾¢ÕôÀ¾¡ø º£ÅÉ¢ý ¾É¢ò ¾ý¨Á
¦¸ðÎô À¢ÈôÒìÌì ¸¡Ã½Á¡É ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â
±ýÛõ ÓõÁÄí¸Ùõ §À¡ö ´Æ¢Ôõ. ´ýÀ¾¡öì ÌÈ¢ô
À¢ð¼ Ũ¸Â¢ý þÚ¾¢Â¡É ÐâÂò¾¢ø ¾Åò¾¢É¡ø «¨¼Ôõ
ÀÂÉ¡¸ º£Åý, ¾¡ý ±ýÀÐ þøÄ¡Áø, ¿øÄ º¢Å »¡Éõ
¦ÀüÚ º¢ÅÁ¡ö Å¢ÇíÌõ.

2540
8ெசான ெவாபானி 8E த%9வ1
தெசா!?! எண%தகாெவாபா ேவ ள
பிெசா!ல லா மிI Pெராபா ேப%தி%
தெசயத வாடவ றாசிற1 தாேன. 29

2540: þ¨ÈÅý º£Å¨Éô À¾¢¦ÉðÎ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢


¿£ìÌÅ¡ý:
þ¨ÈÅý º£Å÷¸¨Ç º£Å º¡ì¸¢Ãõ, º£Å ¦º¡ôÀÉõ, º£Å
ÍØò¾¢., Àà º¡ì¸¢Ã, Àà ¦º¡ôÀÉõ, Àà ÍØò¾¢., º¢Å
º¡ì¸¢Ãõ, º¢Å ¦º¡ôÀÉõ, º¢Å ÍØò¾¢ ¬¸¢Â ´ýÀÐ
¿¢¨Ä¸û ¦À¡Õò¾¢ ¿£ì¸¢Â À¢ÈÌ þó¾ ´ýÀ¨¾Ôõ ¸¼ó¾
º£Å ÐâÂõ, Àà ÐâÂõ, º¢Å ÐâÂõ ¬¸¢Â ¿¢¨Ä¸Ç¢ø
º£Å÷¸¨Çô ¦À¡Õò¾¢ ¿£ì¸¢ º£Å÷¸¨Çî º¢ÅÁ¡ìÌÅ¡ý.

2541
உக1த ஒப9- ஐ19- உலக-
பக1த பிராெனE- பபிைன நா4
அக1ெத- பிராெனப அ!/- பக/-
இக1தன வ!விைன ேயாட % தாேன. 30
2541: Å¢¨É¸¨Ç «Æ¢ò¾Éý º¢Åý :
Å¢ÕõÀôÀÎÅÉÅ¡É ¿¡ýÌ §Å¾í¸û, ¬Ú «í¸í¸û,
¿¡ýÌ ¯À¡í¸í¸û ¬¸ À¾¢É¡ýÌ Å¢ò¨¾¸Ùõ ¯Â÷ó
¾Å÷ ¦À¡ÕðÎ ¯½÷ò¾¢ÂÅý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý. «ÅÉÐ
¯ñ¨Á¿¢¨Ä¨Â Å¢ÕõÀ¢ þÃ×õ À¸Öõ ÁÉò¾¢ø ¯½÷óÐ
¿¢üÌõ º£Å÷¸Ç¢ý ÅĢ Ţ¨É¸Ù¼ý ãÄò¨¾Ôõ º¢Åý
«Æ¢ò¾¢ð¼Éý.

2542
நல-பல கால1 ெதா %தன நீள#
ல-பல வண# றிெபா# )-
பல-பல பனி( கால நிைன-
நில-பல வாறி நீைமய றாேன. 31
2542: ÅÆ¢ÀÎÅ¡÷ìÌ «ÕÙÀÅý º¢Åý :
¦¿Îí¸¡ÄÁ¡¸ ¿ý¨Á«¨¼Âò ¦¾¡ÌòÐî ¦º¡ýɨŠÀÄ.
«ÅüÚìÌâ ¦¾öÅÓõ ÀÄ. «ùÅ¡Ú Üξġø ¦ÀÚõ
ÀÂÛõ ÀÄ. ÜÈôÀð¼Å¡Ú À¸Ä¢Öõ þÃÅ¢Öõ ±ñ½¢
ÅÆ¢ÀÎí¸û. «í¹Éõ ¿¢¨ÉóÐ «ó¾ó¾ þ¼í¸Ç¢ø
ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷ìÌ «í¸íÌ ¿¢ýÚ «Õû ¦ºöÔõ «ÕÇ¡Çý
º¢Åý.

2543
ஆதி பராபர மா - பராபைர
ேசாதி பர8யி ெசா!/ந ற%9வ-
ஓ9# கைமமாேய ேயாாிர ேடா ர8%தி
நீதியா- ேபதெமா பாEட ஆதிேய. 32
2543: ´ýÀÐ §À¾Á¡ö Å¢Çí¸¢ «Õû ¦ºöÅ¡ý :
º¢Å ¦ÀÕÁ¡ý - ¬¾¢ºò¾¢, ÀáÀ¨Ã, §º¡¾¢Ô¨¼Â ÀÃõ,
¯Â¢÷, ¿øÄ ¾òÐÅí¸û, ¦º¡øÄôÀÎõ ¸¨Ä, Íò¾Á¡¨Â,
«Íò¾Á¡¨Â, ¿¢¸÷ þøÄ¡¾ ţΧÀÚ ±ýÚ ±ñ½ôÀÎõ
´ýÀÐ §À¾Á¡¸ Å¢Çí¸¢ «ÕûÅ¡ý.

2544
ேதராத சி1ைத ெதளிய% ெதளிவி%9
ேவறாத நரக +வ க8- ேமதினி
ஆறா பிற- உயி க( ளா!ைவ%தா
ேவறா% ெதளியா விைனயி ெபறேத. 33

2544: Å¢¨É¢ø ÀðÎô À¢ÈÅ¢¨Â «¨¼óÐ ¦¸¡ñ§¼


þÕôÀ÷ :
þ¨ÈÅý - ¯Â¢÷¸û ¬Ã¡ö «È¢Å¡ø «¨¼Â ÓÊ¡¾
¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç «ÛÀÅò¾¢ø «¨¼ÔÁ¡Ú ¦ºöÐ,
§ÅÈ¡¸ ¿Ã¸Óõ ¦º¡÷ì¸Óõ ¯Ä¸ò¾¢ø À¢ÈôÒõ ¯Â¢÷
¸ÙìÌ «Õû ¸¡Ã½Á¡¸ «¨ÁòÐ ¨Åò¾¡ý.
þù×ñ¨Á¨Â «È¢Â¡¾Å÷ Å¢¨É¡ø À¢ÈÅ¢¨Â «¨¼Ôõ
¯Â¢Ã¡¸§Å Å¢ÇíÌÅ÷.

2545
ஒபா அவ%ைத ஒபா அபிமானி
நபா பயி/ நவத% 9வமாதி
ஒபானி! நிபேதா 8%9ாி ய%9ற<
ெச-பா சிவமாத! சி%தா1த சி%திேய. 34
2545: º£Åý º¢Åò¾ý¨Á «¨¼ÔÁ¡Ú :
þ¨ÈÅý º£Å÷¸¨Ç º£Å º¡ì¸¢Ãõ, º£Å ¦º¡ôÀÉõ, º£Å
ÍØò¾¢., Àà º¡ì¸¢Ã, Àà ¦º¡ôÀÉõ, Àà ÍØò¾¢., º¢Å
º¡ì¸¢Ãõ, º¢Å ¦º¡ôÀÉõ, º¢Å ÍØò¾¢ ¬¸¢Â ´ýÀÐ
¿¢¨Ä¸û ¦À¡Õò¾¢ ¿£ì¸¢Â À¢ÈÌ þó¾ ´ýÀ¨¾Ôõ ¸¼ó¾
º£Å ÐâÂõ, Àà ÐâÂõ, º¢Å ÐâÂõ ¬¸¢Â ¿¢¨Ä¸Ç¢ø
º£Å÷¸¨Çô ¦À¡Õò¾¢¿£ì¸¢ º£Å÷¸¨Çî º¢ÅÁ¡ìÌÅ¡ý.

33. Íò¾Íò¾õ: Íò¾õ=àö¨Á; «Íò¾õ=àö¨Á þøÄ¡¨Á


Íò¾¡Íò¾Á¡ÅÐ «¸òàö¨ÁÔõ«¸òàö¨Á¢ý¨ÁÔõ.

2546
நாசி Nனியினி நா 7 விர?ைட
ஈச இ(பிட- யா(- அறிகில
ேபசி யி( - ெப(மைற ய-மைற
)சி யி( # ணம9 வாேம. 35

2546: º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ º¢Å¨É «È¢Â §ÅñÎõ :


ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø þÕóÐ ÀýÉ¢ÃñΠŢÃü¸¢¨¼ ¯ÂÃò¾¢ø
¯ûÇ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¯Â¢Ã¢ý ¸¡Ã½ ºÃ£Ã Å¢ÕôÀ¢ÉÉ¡É
þ¨ÈÅý ¯ûÇ¡ý. þ¨¾ ¡Õõ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä.
º¢Åò¨¾ô ÀüÈ¢ô §Àº¢ þÕôÀÐ §Å¾õ. ±É¢Ûõ «ù
Å¢Âì¾ ÅÊÅò¨¾ô ÀüÈ¢ «Ú¾¢Â¢ðÎî ¦º¡øÄ ÓÊ¡¾
¾¡öî ÍÕì¸¢ì ¦¸¡ñÎûÇÐ «¾ý þÂøÀ¡Ìõ.

2547
க(ம#க ஒ க(9# க(ம%
9ாிைம# கம8- 8E- பிறவி
க(விைன யாவ9 கடக றபி
ாிவன கம கய%9 ேம. 36
2547: ¸¼¨Á¡ö ±ñ½¢î ¦ºÂ¨Äî ¦ºö¡¨Á¡ø ÅÕõ
ÀÂý :
¯Â¢÷¸û ¦ºöÔõ ¦ºÂø¸û ´ù¦Å¡ýÚõ ¦ºöÀÅÉ¢ý
¸Õò¨¾Ôõ ¯Ã¢¨Á¨ÂÔõ ¦ºöŨ¾Ôõ ¦À¡ÚòÐ
«¨Áž¡ö Å¢Çí̸¢ýÈÐ. þùÅ¡Ú ¦ºöž¡ø
À¢ÈÅ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡É Å¢¨É¡ö «¨ÁŨ¾ «È¢óÐ
¯Ã¢¨Á ¦¸¡ñ¼¡¼¡Áø «¸ýÚ «ýÀ¡ø ¦ºöÀ¨Å
¯Â¢÷¸ÙìÌâ ¸ýÁò¨¾ «Æ¢ôÀ¾¡Ìõ.

2548
மாைய மைற க மைற1த மைறெபா(
மாைய மைறய ெவளிப- அெபா(
மாைய மைறய மைறயவ! லாக
காய8- இ!ைல க(%தி!ைல தாேன. 37

2548: Á¡¨Â¢ý ¦ºÂø :


Á¡¨ÂÂ¡É ¾¢¨Ã º£Å÷¸¨Ç Á¨Èì¸ Á¨ÈóÐûÇ ®ÍÅÃý,
«õÁ¡¨ÂÂ¡É ¾¢¨Ã «¸ýÈ §À¡Ð ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý. Á¡¨Â
¿£íÌÁ¡Ú º¢Åò¾¢ø Á¨ÈÂÅøÄ ¯ò¾Á «¾¢¸¡Ã¢¸ÙìÌ
¯¼õÒõ þø¨Ä ÁÉÓõ þø¨Ä.

2549
ேமாைழ யைட19 8ைழதிற1 9
ேகாைழ யைடகிற தண றிபினி!
ஆழ அைட1த# கன? றGெசB9
தாழ அைடப9 தவ? யாேம. 38
2549: º¡¾¨É¢ý ÀÂý :
¾¢Â¡Éò¾¢É¡ø ÒÕÅ ¿Î¨Å «¨¼óÐ ¸À¡Ä ÅÆ¢¨Âò
¾¢ÈóÐ «¾üÌû ÒÌóÐ §¸¡¨Æ ÅóÐ «¨¼ìÌõ þ¼ò¾¢ø
«ñ½ø ´Ç¢ ¸¡ðÎõ ÌÈ¢ôÀ¢ø ¸£§Æ §À¡¸¡Áø «¨¼òÐ,
«íÌ ¯ñ¼¡Ìõ «ì¸¢É¢ì ¸¨Ä¨Â ´Ç¢ôÀÎòÐõ
ӨȢø ¯ûÇõ ¾¡úÅ¡É Á¡¨Â ÅÆ¢î ¦ºøÄ¡Áø
¿¢ÚòÐŧ¾ ¾ý º¡¾¨É¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÀÄÁ¡Ìõ.

2550
காய ழபைன காயந னாடைன
காய%தி Eேள கம:கிற ந1திைய%
ேதய%9 ேளெய# 1 ேத4% திாிவக
காய%9 நிற க(%தறி யாேர. 39

2550: ¯¼Ä¢ø þÕó¾ Åñ½õ ¯¾×ÀÅý :


¯¼õÀ¢ø þÕóÐ ¦¸¡ñÎ Ññ½¢Â ¯¼Ö¼ý ¯È× ¨Åò
¾¢ÕôÀŨÉ, ¯¼Ä¢ø «ì¸¢É¢ ¸¨Ä Å¢ÇíÌõ º¢Åò¨¾,
¿¡ðÊø §À¡öô ÒÈò§¾ ÅÆ¢À¡Î ¦ºöÅ¡÷. «Å÷ ¯¼Ä¢ø
º¢Åõ Å¢ÇíÌŨ¾ «È¢Â¡¾Å§Ã ¬Å¡÷.

2551
ஆ,ச- ஆ,ச- எபா அறிவிலா
ஆ,ச மாமிட- ஆ(- அறிகிலா
ஆ,ச மாமிட- ஆ(- அறி1தபி
ஆ,ச மானிட- ஆ,ச மாேம. 40
2551: àö¨ÁÂüÈ ¯¼¨Äô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕò¾ø ¬Ýºõ
¬Ìõ :
«È¢ÅüÈÅ÷ ÁüÈŨÃò ¾£ñΞ¡ø ¾£ðÎ ²üÀθ¢ýÈÐ
±ýÀ÷. ¾£ðÎ ±ùÅ¢¼ò¾¢ø þÕ츢ýÈÐ ±ýÀ¨¾ ±ÅÕõ
«È¢ÂÅ¢ø¨Ä. ¾£ðÎ ±íÌ ¯ûÇÐ ±ýÀ¨¾ «È¢ó¾ À¢ýÒ
ÁÉ¢¾ ¯¼§Ä ¾£ð¼¡¸ ¯ûÇÐ ±ýÀ¨¾ «È¢Å÷.

2552
ஆ,ச மி!ைல அ(நிய ம%த(
ஆ,ச மி!ைல அரைன அ< சிபவ
ஆ,ச மி!ைலயா- அ#கி வளேபா
ஆ,ச மி!ைல அ(மைற ஞானி ேக. 41

2552: ¾£ðÎ þøÄ¡¾Å÷ :


¾òÐÅ »¡Éò¾¡ø ¾õ¨Á ¯½÷ó¾Å÷ìÌò àö¨Á¢ý¨Á
±ýÀÐ þø¨Ä. ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ «Æ¢ìÌõ
«Ã¨É ŽíÌÀÅ÷ìÌò àö¨Á¢ý¨Á þø¨Ä. ãÄ¡¾¡
Ãò¾¢ø ¯ûÇ ¸É¨Äò àñÊ ´Ç¢ ¦ÀÈî ¦ºöÔõ «ì¸¢É¢
¸¡Ã¢Âõ ¦ºöÀÅ÷ìÌõ àö¨Á¢ý¨Á þø¨Ä. §ÁÄ¡É
Á¨È¨Â ¯½÷ó¾ »¡É¢ìÌò àö¨Á¢ý¨Á ±ýÀ§¾
þø¨Ä.

2553
வழிப நி வண# மவக <
+ழிப நிறேதா CBைம ெதாட# -
ழிப நிறவ )டா றிக
கழிப டவ கறி காணெவா ணாேத. 42
2553:Å£½¡ò¾ñÊø ¦À¡Õó¾¢ «Ã¨É ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷
àö¨ÁÂ÷ ¬Å÷.
º¢Åò¨¾ ÅÆ¢ÀðΠŽíÌÀÅ÷ìÌ ¯îº¢ìÌÆ¢ìÌ §Áø
þÕìÌõ º¸ŠÃ¾Çõ º¢ÈôÀ¡ö «¨ÁóÐ ´Ç¢ ¦ÀÕ¸¢
¿¢üÀ¾¢ø ¯ûÇò àö¨Á ¦¾¡¼íÌõ. ÌƢ¢ø Å¢ØóÐ
Å¢óÐ ¿£ì¸õ ¦ºöÀÅ÷ ¬¾¡Ã ¿¢Ã¡¾¡Ã §Â¡¸í¸Ç¡ø
¯½÷òÐõ ÌÈ¢¸¨Çô ¦À¡Õó¾¡÷. Å£½¡ò¾ñʨÉô
¦À¡Õó¾¢ÔûÇ ¸£ú §¿¡ì¸¢Â Ó¸ò¨¾ §Áø §¿¡ì¸¢Â
Ó¸Á¡¸ ¬ì¸¢ÂÅ÷ìÌ «ýÈ¢î º¢Åõ §¾¡ýÈ¡¾¾¡Ìõ.

2554
CBமணி Cயன! Cய ஒளிவி-
CBமணி Cயன! Cரறி வாாி!ைல
CBமணி Cயன! Cரறி வாக %
CBமணி Cயன! Cய மாேம. 43

2554: À¢¼Ã¢ì ¸ñ Å¢Çí¸¢ò àö¨Á ¯ñ¼¡Ìõ :


à À¢¼Ã¢ì¸ñ ¯ûÇ à «ì¸¢É¢ à ´Ç¢Ô¼ý
Å¢ÇíÌõ. þò¾¨¸Â þ¼ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ «ì¸¢É¢ìÌ
¬¾¡Ãõ ±í§¸ þÕ츢ýÈÐ ±ýÀ¨¾ «È¢ÀÅ÷ þÄ÷.
«ó¾ô À¢¼Ã¢ì ¸ñ½¢ø Å¢ÇíÌõ «ì¸¢É¢Â¢ý ¬¾¡ÃÁ¡É
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¨¾ «È¢óРŢóÐ ¦ÅüÈ¢ «¨¼ÀÅ÷ìÌò
àö¨ÁÂ¡É À¢¼Ã¢ì ¸ñ½¢ø Å¢ÇíÌõ «ì¸¢É¢
àö¨Á¨Âî ¦ºöÔõ.

2555
Cய9 வாளா ைவ%த9 Cெநறி
Cய9 வாளா நாத தி(நாம-
Cய9 வாளா அடமா சி%தி-
Cய9 வாளா Cய4< ெசா!ேல. 44
2555: º¢Åõ µí¸¡Ãò¾¢ý ¯ð¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ç¢Å¢òÐì
¸ÕÅ¢¸¨Ç µÂî ¦ºöÅ¡ý :
à Á½¢Â¡É À¢¼Ã¢ì ¸ñ½¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åý ¨Åò¾ àÂ
¦¿È¢ ¸ÕÁ ¿¢ùÅýõ ¦ºöÔõ ¦À¡ÕðÎ «¨Áò¾¾¡Ìõ.
«ò¾¨¸Â Á½¢¨Âî ¦ºÆ¢ôÀ¨¼Âî ¦ºö þ¨ÈÅý
¾¢Õ¿¡ÁÁ¡É ´Ç¢ §¾¨Å. «õÁ½¢ ¸ÕÅ¢¸¨Ç µÂöÐ
±ðÎô ¦ÀÕﺢò¾¢¸¨Ç «Ç¢ìÌõ. à Á½¢ §Á¡É
±Øò¾¢ý À£¼Á¡Ìõ.

2556
ெபா(ள9 வாBநிற ணிய எ1ைத
அ(ள9 ேபா - அ4யவ ரறி<
+(ள9 வாBநிற 9ப< +ழியி
ம(ள9 வா<சி1ைத மய# கி றாேர. 45.

2556: º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çô §À¡üȢ¢ÕìÌõ «ÊÂŧÃ


àÂÅ÷ :
±õ ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Å¢ÕõÀ¢ô ¦ÀÚ¸¢ýÈ º¢Èó¾
¦À¡ÕÇ¡¸×õ Òñ½¢Â ÅÊÅ¡¸×õ þÕôÀÅý. «ÅÉÐ
«Õ¨Çô ¦ÀÈô §À¡üÈ¢ ¿¢üÌõ «ÊÂÅ÷ «øÄ¡¾Å÷
¦º¡÷ì¸õ, ¿Ã¸õ, ÒÅ¢ ±ýÚ ÍÆýÚ ÅÕ¸¢ýÈ À¢ÈÅ¢ò
¾¨Ç¢ø ÁÂí¸¢Â ¯ûÇõ ¯¨¼ÂÅáöò àö¨Á¢ý¨Á
(«ØìÌ) ¯¨¼ÂÅ÷ ¬Å¡÷.

2557
விைனயா மச%9 விைளவ 9ணரா
விைனஞான1 தனி! Pட/1 ேதரா
விைனவிட PெடE- ேவத8- ஓதா
விைனயாளா மி க விைளவறி யாேர. 46
2557: Å¢¨É¡Çâý þÂøÒ :
ÁÂì¸ò¾¢ø ¯ûÇ ¯Â¢÷¸û Å¢¨É¡ø «ºò¾¡ÉÁ¡¨Â
ÅĢŨ¼óÐ «¾ý ÀÂÉ¡¸ Å¢¨ÇÔõ ÐýÀî ÍÆüº¢¨Â
«È¢Â¡. »¡Éò¨¾ ¯½÷óÐ «¾ý ÅÆ¢ ¿¢üÀ¾¢ø ¦¸¡ÊÂ
Å¢¨É ¿£íÌž¨ÉÔõ ¦¾Ç¢óÐ «È¢Â¡. Å¢¨É¸û ¯Â¢÷
¸¨Çô ÀüÈ¡Ð ¿¢üÀ¾¢ø Óò¾¢ ¿¢¨Ä ¯ûÇÐ ±ýÚ §Å¾õ
¦º¡øÖõ ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â¡. ¾£Å¢¨É¢ø À¾¢ì¸ôÀð¼
¯Â¢÷¸û «¾ý ¸¡Ã½ò¨¾Ôõ «¾É¡ø Å¢¨ÇÔõ À¨É
Ôõ «È¢Â¡

34. §Á¡ðº ¿¢ó¨¾ : "ţΠ§ÀÚ þø¨Ä ±ýÚ þ¸ú¾ø"


ܼ¡Ð. :

2558
பரகதி ெடன இ!ைலெய ேபாக
நரகதி ெச!வ9 ஞால- அறி-
இரகதி ெசBதி வாகைட ேதா -
9ரகதி ண% ெதாட# வ தாேம. 1.

2558: þõ¨Á ÁÚ¨Á¸Ç¢ø ÐýÀõ «¨¼Å÷ :


Àø¾¢ (ţΠ§ÀÚ) ¯ñÎ ±ýÀ¨¾ þø¨Ä ±ýÚ ÁÚô
ÀÅ÷¸û ¿Ã¸ò¨¾ «¨¼Å¨¾ ¯Ä¸Å÷ «È¢Å÷. §ÁÖõ
«Å÷ ţΠ§¾¡Úõ §À¡ö þÃôÀ÷. ¿¡û §¾¡Úõ ¯½×측¸
«Å÷ ̾¢¨Ã §À¡ø ¾¡Å¢ô §À¡ö «¨ÄÂò ¦¾¡¼íÌÅ÷.

2559
)டகி! லா ( ைவ%த றிக
நாடகி! லாநய- ேபசி% திாிவக
பாடகி! லாரவ ெசBத பாிசறி1
தாடவ! லாரவ ேபெற9 வாேம. 2.
2559: ÌÕ ¯À§¾ºôÀÊ ¦¿È¢ ¿¢øÄ¡¾Å÷ þÂøÒ :
ÌÕÅ¡ÉÅ÷ ¸¡ðÊ ¦¿È¢Â¢ø ¿¢øÄ¡¾Å÷ þ¨ÈÅÛ¼ý ܼ
Á¡ð¼¡÷. þ¨ÈÅÉ¢¼õ Å¢ÕôÀõ þøÄ¡¾Åáö áø¸Ç¢ø
¯ûÇ ¿Âò¨¾ «Äí¸¡ÃÁ¡¸ô §Àº¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¡÷.
þ¨ÈÅý ¯Â¢÷¸ÙìÌî ¦ºöÔõ ¯¾Å¢¨Â ±ñ½¢ô À¡¼
Á¡ð¼¡÷. «ùÅ¡Ú À¡Ê ¬ÎÀÅ÷ ±öÐõ §ÀÚ þôÀÊ
¬Ì§Á¡. ¬¸¡Ð.

2560
றப ேபா - 9ெம ெனGசி!
திறபட சி1ைதைய ெதBவெம ெறணி
அறபட மற பதிெய றைழ%ேத
இறபறி ேனஇ# கிெதெனகி றாேன 3.

2560: þ¨ÈÅý ¦ÅÇ¢ôÀÎõ «ÁÂõ :


ŢƢôÒ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇò¾¢ø ±ñ½í¸û §¾¡ýÈ¢ì
¦¸¡ñ§¼ þÕìÌõ. ÌÕ ¸¡ðÊ ÅƢ¢ø ¿¢ýÚ º¸ŠÃ
¾Çò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢É¡ø ¯ûÇò¾¢ý µð¼õ ¿¢ýÚ Å¢Îõ.
«Ð ¿¢ýÚ Å¢ð¼¡ø «¨¾î ¦ºÖòÐõ «¸ó¨¾Ôõ «¨¾
¬Ã¡Ôõ Òò¾¢Ôõ µöóÐÅ¢Îõ. ¯ûÇõ ¿£÷ ¿¢¨Ä §À¡ø
µð¼õ þøÄ¡Ð þÕìÌõ. þ¨¾§Â þ¨ÈÅÉ¢ý þ¼õ
±ýÚ ¦¸¡ñÎ «íÌô ¦À¡ÕóÐõ Ũ¸Â¢ø ¿¢ýÈ¡ø
þ¨ÈÅý ±Øó¾ÕÇ¢ ÅóÐ §ÅñÊÂÅü¨È «Ç¢ôÀ¡ý.

2561
திடரைட நி!லாத நீேபா! ஆ#ேக
உட?ைட நி!லா உ ெபா( கா4
கட?ைட நி!லா கலGேச( மாேபா!
அட?ைட வணE- அ# நி றாேன. 4.
2561: À¢ÈÅ¢ì ¸¼¨Äì ¸¼ôÀ¾üÌò §¾¡½¢Â¡Å¡ý
þ¨ÈÅý :
§Á¼¡É þ¼ò¾¢ø ¾í¸¢Â¢Ã¡¾ ¿£¨Ãô §À¡ø ¯¼õÒû
¦À¡Õó¾¢ ¿¢øÄ¡Áø µÎõ ¯ûÇò¾¢ø «Õ¨Çî §º÷òÐ
¨ÅòÐì - ¸¼Ä¢ø ¿¢øÄ¡Áø ¸¼óÐ ¦ºøÖõ ÁÃì¸Äõ ¸¨Ã
§º÷Ũ¾ô §À¡ýÚ - À¢ÈÅ¢ì ¸¼Ä¢ø ¿¢øÄ¡Áø ¯Â¢÷¸¨Çì
¸¨Ã §º÷ôÀ¾üÌò ¾£ Åñ½É¡É º¢Åý ¦ÅÇ¢ôÀðÎ
¿¢üÀ¡ý.

2562
தாமைர O!ேபா! தபா பர1ெதா-
ேபா-வழி ேவ4 றேம ழிதவ
காவழி காட க காணா கலதிக
தீெநறி ெச!வா திாிகிற வாேற. 5.

2562: ¿ý¦ÉÈ¢ ¸¡ðÊÔõ ¸¡½¡¾ ã¼÷ :


¾¡Á¨Ãì ¦¸¡Ê¡ÉÐ «ó ¿£÷¿¢¨Ä¨Âì ¸¼ôÀŨÃò
¾ÎôÀÐ §À¡ø Àø¾¢ þø¨Ä ±ýÀÅ÷ º£Å¨Ãò ¾ÎôÀ÷.
«ýÉ¡÷ º¢Åò¨¾ «¨¼Â §ÅñÊ ÅÆ¢ ¦ÅÇ¢§Â ¯ûÇÐ
±ýÚ ¾¢Ã¢Å÷. «¨¼Å¾ü¸¡É ÅÆ¢¨Âì ¸¡ðÊÉ¡Öõ
«¨¾ì ¸¡½¡¾ ã¼÷ ¬Å¡÷. «Å÷¸û ¿ý¦ÉÈ¢¨Â
¿¡¼¡Áø ¾£Â¦¿È¢¨Â ¿¡Êò §¾Î¸¢ýÈÉ÷. ±ý§É
«È¢Â¡¨Á!

2563
7த! இறி 84- மனிதக
)வ ந1தி யவைன றி%9ட
கா- மைல# கழனி கட1ேதா -
ஊ- உ(விைன னிகி லாேர. 6.
2563: «È¢Å¢Ä¡÷ ±íÌõ ¿¢¨È þ¨ÈÅ¨É «È¢Â¡Áø
¦¸Î¸¢ýÈÉ÷ :
«ï»¡Éò¾¡ø ã¼ôÀ¼¡¾ »¡É¢Â÷ º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éò ¾õ
º¢ó¨¾Ôû ¿¡Êî º¢ó¾¢ò ¾¢ÕôÀ÷. ¬É¡ø «ï»¡É¢Â÷
¸¡ðÊÖõ Á¨Ä¢Öõ ÁÕ¾ ¿¢Äò¾¢Öõ °ÎÕÅ¢ ¿¢üÌõ
´ôÀ¢øÄ¡¾Å¨É ¿¢¨É¡Áø ¦¸Î¸¢ýÈÉ÷.

2564
ஆவ9 ெத - வட - அமரக
ேபாவா ட - ண - வழி
நாவினி ம1திர ெம நவ#கி
ேவவ9 ெசB9 விள#கி Pேர. 7.

2564: »¡É¢Â÷ º¢ÅÛ¼ý ¯¨ÈÅ÷ :


¦ºò¾ À¢ýÒ ¯Â¢÷ À½õ ¦¾¡¼íÌÅÐ ¦¾üÌ §¿¡ì¸¢
¿Ã¸òÐìÌõ, żìÌ §¿¡ì¸¢î ¦º¡÷ì¸òÐìÌõ ¬õ.
¬É¡ø «Æ¢Â¡¾ «ÁÃò ¾ý¨Á ¦ÀüÈÅ÷ þÄðº¢Âò¨¾
«¨¼Âì ¸¢ÆìÌ §¿¡ì¸¢ «È¢× ¯¾ÂÁ¡Ìõ ¦¿üÈ¢ì
¸ñÏìÌõ §ÁüÌ §¿¡ì¸¢ «È¢× Á¨ÈÔõ þ¼Á¡ÉÀ¢¼Ã¢ì
¸ñÏìÌõ §À¡Å¡÷. þó¾ þÃñÎìÌõ þ¨¼§Â
¿¡Å¢ÛìÌ §Áø À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ ±ýÈ ¯îº¢ò ¦¾¡¨Ç¡¸¢Â
Áó¾¢Ãô ¦À¡Õû þÕ츢ýÈÐ. «ì¸¢É¢ì ¸¨Ä¨Â ´Ç¢
¦ÀÈî ¦ºöÐ «¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ þÕì¸ ¯Â¢÷ «í§¸
º¢Åòмý ¾íÌõ.

2565
மய ற ேநா கிE- மாதவG ெசBயா
தம ற ேபசின தாரைண ெகாளா
சின ற ேபசின தீவிைன யாள
தம ற வ!?ைன தா#கிநி றாேர. 8.
2565: »¡É¢Â¨Ãô ÀÆ¢ò¾ ¾£Å¢¨É¡Ç÷ ÅÕóÐÅ¡÷ :
¸¡Á ÁÂì¸õ ²üÀ¼ Áí¨¸Â÷ À¡÷ò¾¡Öõ «Ã¢Â ¾Åõ
¦ºö¸¢ýÈ »¡É¢Â÷, ¾õ¨Áô ¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¦º¡ýÉÅü¨È
ÁÉò¾¢ø ¨ÅòÐì ¦¸¡ûÇ Á¡ð¼¡÷. »¡É¢Â¨Ãî º¢Éõ
¯ñ¼¡¸ô §Àº¢Â ¾£Å¢¨ÉÔ¨¼ÂÅ÷, ¾ÁìÌ ÅøÅ¢¨É¸û
¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¾¡í¸¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ÷.

35: þÄ츽¡ò ¾¢ÃÂõ. = ãýÚ þÄ츨½.


þÐ ´Õ ¦À¡ÕÇ¢ý þÄ츽ò¨¾ Áü¦È¡ýÚìÌì
ÜÚÅÐ. þРŢð¼ þÄ츨½, Å¢¼¡¾ þÄ츨½, Å¢ðÎõ
Å¢¼¡¾ þÄ츨½ ±ýÚãýÚ Å¨¸ôÀÎõ.

¸í¨¸Â¢ø º¢üê÷ ¯ûÇÐ ±ýÈ¡ø ¸í¨¸ ±ýÀÐ ¬ü¨È


Å¢ðÎ «¾ý ¸¨Ã¨Âì ÌÈ¢ò¾Ð. þРŢð¼ þÄ츨½.

º¢ÅôÒ µÎ¸¢ÈÐ; ¦Åû¨Ç µÎ¸¢ÈÐ ±ýÈ¡ø º¢ÅôÒ,


¦Åû¨Ç ±ýÈ ¿¢Èõ Å¢¼¡Á§Ä «ó¿¢Èí¸¨ÇÔ¨¼Â
̾¢¨Ã¸¨Çì ÌÈ¢ò¾É. þРŢ¼¡¾ þÄ츨½.

«ó¾ò §¾Å ¾ò¾§É þÅý ±ýÈ¡ø §¾¦Å ¾ò¾ý ±ýÛõ


¦ÀÂ÷ ÓýÒ À¡÷ò¾ þ¼ò¨¾Ôõ ¸¡Äò¨¾Ôõ Å¢ðÎò §¾Å
¾ò¾¨É Å¢¼¡Áø ÌȢ츢ÈÐ. þРŢðÎõ Å¢¼¡¾
þÄ츨½.

2566
விட வில கைணதாேபா- விேயாம%9%
ெதா விடாத 9பசா1த% ேதெதா -
வி விடாத9 ேமGச% தாதியி
+ மில கணா தீதG ெசா(பேம. 9.

2566: þÄ츨½ ÀÂýÀÎÁ¡Ú :


¬ýÁ¡ Å¡Éò¾¢ø ¦ºøÖõ ±ýÀРŢð¼ þÄ츨½.
þíÌ §À¡ìÌ ÅÃ× þøÄ¡¾ ¬ýÁ¡ ±ýÀÐ ¬ýÁ¡¨Å
Å¢ðÎ ÝìÌÁ ¯¼¨Äì ¦¸¡ûž¡ø þРŢð¼ þÄ츨½.

¬ýÁ¡ ¯Àº¡ó¾ò¾¢ø «¨Á¸¢ÈÐ ±ýÀРŢ¼¡¾


þÄ츨½.
¯Àº¡ó¾ò¾¢ø ¬ýÁ¡×ìÌ þýÀ «ÛÀÅõ ¯ñÎ.
þíÌò ÐýÀ ¿¢¨Ä¢ø þÕó¾ ¬ýÁ¡¨Å Å¢¼¡Á§Ä§Â
þýÀ ¿¢¨Ä¢Öõ ¦¸¡ûž¡ø Å¢¼¡¾ þÄ츨½.

¬ýÁ¡ º¡ó¾õ ӾĢÂÅü¨Èì §¸ð¼ø ӾĢÂÉ ¦ºöÔõ


±ýÀРŢðÎõ Å¢¼¡¾ þÄ츨½. §¸ð¼ø ±ýÀÐ
³õ¦À¡È¢¸Ù째 «ýÈ¢ ¬ýÁ¡×ìÌ þø¨Ä. ¬¾Ä¢ý
«¾¨É ´Õ Ũ¸Â¢§Ä Å¢ðÎõ ¦ºÅ¢ ӾĢÂÅü¨Èì
§¸ð¼ø ӾĢÂÅüÈ¢ø ¦ºÖò¾¢ ¿¢ü¸¢ÈÐ. ¬¾Ä¡ø ´Õ
Ũ¸Â¢ø ¬ýÁ¡¨Å Å¢¼¡Ðõ ¦¸¡ûž¡ø þРŢðÎõ
Å¢¼¡¾ þÄ츨½.

2567
வி!? விைசநாணிேகா%தில ெகBதபி
ெகா!/# களிைற19# ேகாெலா சாB1தன
வி!/ ளி(1ெதறி )(- ஒ(வ
க!கல என கதிெரதி யாேம. 10.
2567: ¦º¡åÀ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Å¾üÌâ ÅÆ¢ :
À¢Ã½Å Å¢ø¨Äì ¦¸¡ñÎ ÒÕÅ ¿Î¨ÅÔõ À¢¼Ã¢ì ¸ñ
¨½Ôõ §º÷ìÌõ ¿¡½¢ý Å¢¨ºÂ¡ø §Á§Ä ±Øõ «õÒ
§À¡ýÈ º¢Å¨Éô À¢ÃÁõ ±ýÈ þÄðº¢Âò¾¢ø ¦ºÖò¾ò,
¾õ¨Áì ¦¸¡øžü¸¡¸ì ¸¡ò¾¢ÕìÌõ »¡§Éó¾¢Ã¢Âõ ±ýÈ
¡¨É¸û ³óÐõ º£Åý ¸Å¢úó¾ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ì ¸¼ó¾
§À¡Ð Å¢ØóРŢð¼É. À¢Ã½ÅÁ¡É Å¢øÄ¢ø þÕóÐ
¯ö÷óÐ ¦ºýÈÅ÷ìÌô À¢Ã¸¡ºÁ¡É ¿ÅÁ½¢ §À¡ýÚ º¢Åõ
¦ÅÇ¢ôÀðΠŢÇíÌõ.

36: ¾òÐÅ Áº¢ š츢Âõ :


¾ò + ÐÅõ + «º¢ = ¾òÐÅÁº¢. þÐ º¡Á §Å¾ô ¦ÀÕ
š츢Âõ. þ¾ý ¦À¡Õû "«Ð ¿£ ¬¸¢È¡ö" þÐ ÌÕ
Á¡½ÅÛìÌ ÓýÉ¢ýÚ ¯À§¾ºõ ¦ºöž¡ø «¨ÁÔõ.

2568
சீவ 9ாிய%9% ெதா-பதG சீவனா
தா பர9ாி ய%தனி! தபத-
ேம சிவ9ாி ய%தசி ெமBபத
ேமாவி வி- த% 9வமசி உைமேய. 1.

2568: ¾òÐÅ Áº¢ ¯ñ¨Á :


¯Â¢÷ º£ÅÐâÂò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ò ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ð¼ ¿¢¨Ä
¦¾¡õÀ¾õ.

¯Â¢÷ «¾ý §ÁÄ¡É ÀÃÐâÂò¾¢ø ÀÃò¦¾¡Î ¦À¡Õó¾¢Â


¿¢¨Ä ¾üÀ¾õ.

¯Â¢÷ º¢ÅÐâÂò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀÐ «º¢À¾Á¡É ¯ñ¨Á


¿¢¨Ä¡Ìõ.

¯Â¢÷ þ¾¢ø ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸Ùõ ¿£í¸¢ò ¾òÐÅÁº¢Â¡ø


¦ÀÚõ ¯ñ¨ÁÂ¡É §Àü¨È «¨¼Ôõ.
2569
ஆறா றகற அ;%ெதா- பதG+%த-
ஈறான தபத- எB9ப சா1த%9
ேபறா கியசீவ நீ#கிபிர சாத%9
Pறான ெதா1த% தசித%வ மசிேய. 2.
2569: ¯Àº¡ó¾õ ¦ÀüÚî º¢Å¸¾¢ «¨¼Â §ÅñÎõ :
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¿£í¸¢Â ¬ýÁ¡ ¦À¡ÕóÐõ
¦¾¡õÀ¾õ à ¿¢¨Ä¡Ìõ. «·Ð Å¢ÕôÒ ¦ÅÚôÀüÈ
¯Àº¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø §ÁÖûÇ ¾üÀ¾¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ.
þó¾ ¿¢¨Ä¨Âì ¸¼óÐ º£Åý ¦ÀÚõ «º¢À¾Á¡É º¢Å¸¾¢
þÚ¾¢Â¡É ¦¾¡ó¾ò¾º¢ - ¾òÐÅÁº¢ô ¦À¡ÕÇ¡Ìõ.
¦¾¡õÀ¾õ, ¾üÀ¾õ, «º¢À¾õ Өȧ ¦À¡Õó¾¢î º¢Å¸¾¢
«¨¼Å§¾ ¾òÐÅÁº¢ ¯À§¾ºò¾¡ø «¨¼Å¾¡õ.

2570
ஆகிய வ<ேசாய- ேதவக% தனிட%9
ஆகிய வி விடாத வில கைண%9
ஆ(ப சா1தேம ெதா1த% தசிெயப
ஆகிய சீவ பரசிவ னாேம. 3.

2570: ¦¾¡ó¾ò ¾º¢ ±ýÈ ãýÚ À¾í¸Ç¢Öõ ¦À¡Õó¾¢Â


º£Å§É º¢Åý :
'«Å§É þÅý' ±ýÈ §¾Å¾ò¾É¢¼òÐî ¦º¡øÄô ¦ÀÚÅ
¾¡É Å¢ðΠŢ¼¡¾ þÄ츨½ ¦¾¡ó¾ò¾º¢ ±ýÈ ãýÚ
À¾í¸Ç¢Öõ ¯ñ¨ÁÂ¡É º¡ó¾õ ¦ÀüÈ º£ÅÛìÌõ ¬Ìõ.
«í¹ÉÁ¡¸¢Â º£Åý ÀÃÉ¡öî º¢ÅÉ¡¸ þÕìÌõ.

2571
9வ1த% தசிேய ெதா1த% தசி-
அைவமனா வ19 வய%ேதகமான
தவ8 த%9வ மசிேவ தா1த
சிவமா ம9Gசி% தா1தேவ தா1தேம. 4
2571: §Å¾¡ó¾Óõ º¢ò¾¡ó¾Óõ ´ýÚ:
" ÐÅõ ¾ò «º¢ " ±ýÀ§¾ " ¦¾¡ó¾ò¾º¢ " ¬Ìõ. «¨Å
þÃñÎõ þ¨ÂÒ ¸¡Ã½ Á¡¸ô ¦À¡Õó¾¢É ´ý§È¡õ.
¾Åô ÀÂÉ¡É §Å¾¡ó¾ò¾¢ø ¾òÐÅÁº¢ " ¿£ «Ð ¬¸¢È¡ö "
±ýÚ ÜÈôÀθ¢ÈÐ. §Å¾ ÓÊÅ¡É º¢ò¾¡ó¾ò¾¢ø " ¿£ º¢Åõ
¬¸¢È¡ö " ±ýÚ ÜÈôÀθ¢ÈÐ. þÃñÎõ ´ý§È.

2572
9ாிய- அட#கிய ெசா!ல - பாைழ
அாிய பரெமப ராகாாி தெறனா
உாிய பர-பர மாெமா தி -
அ(நில- எபைத யாரறி வாேர. 5.

2572: º¢Åõ Å¢ÇíÌõ ¿¢¨Ä :


º£Å ÐâÂò¾¢ø «¼í¸¢Â, ¦º¡øžüÌ þÂÄ¡¾ º£ÅôÀ¡¨Æ -
«¾ý ¯ñ¨Á þÂø¨À «È¢Â¡¾Å÷ §ÁÄ¡É ÀÃõ ±Éô
Ò¸øÅ÷ . þÐ Àÿ¢¨Ä «ýÚ ±ýÀ¨¾ ¯½Ã Á¡ð¼¡¾
«Å÷, ÀÃòÐìÌ §ÁÄ¡É ÀÃÁ¡¸¢Â º¢Åõ ¯¾¢ì¸¢ýÈ «ó¾
«Ã¢Â þ¼õ ±Ð ±ýÀ¨¾ «È¢Â Á¡ð¼¡÷.

2573
ெதா-பத1 தபதG ெசா!/- அசிபத-
ந-பிய 8%9ாி ய%9ேம னாடேவ
-பத 8-பத மா - உயிபர
ெச-ெபா( ளான சிவெமன லாேம. 6.
2573: ¦¾¡õÀ¾ º£Åý ÀìÌÅõ «¨¼óÐ º¢Åõ ¬¾ø :
¦¾¡õÀ¾õ, ¾üÀ¾õ, «º¢À¾õ ¬¸¢Â ãýÚõ ¦À¡Õó¾¢Â
º£ÅÐâÂõ, ÀÃÐâÂõ, º¢ÅÐâÂõ ¬¸¢Â ÓòÐâÂòÐìÌ
§Áø º£Åý º¢Åò¨¾ Å¢ÕõÒž¢ø ¯õÓ¨¼Â À¾Á¡É
¦¾¡õÀ¾õ ÀìÌÅõ ¬Ìõ. «ô§À¡Ð º£Åý ÀÃÉ¡¸
Å¢Çí¸¢î º¢Åõ ¬Ìõ.

2574
ைவ%த 9ாிய மதிெசா( பான1த%
9B%த பிரணவ மா8ப ேதச%ைத
ெமB%த விதய%9 வி4 ெமBண
ைவ%த ப4ேய யைட19 நிறாேன. 7.

2574: À¢Ã½Å ¯À§¾ºò¨¾ ±ñ½¢Â¢ÕôÀ¢ý º¢Åý


§¾¡ýÚÅ¡ý :
¯Â¢ÕìÌ «¨Áò¾ ÐâÂò¾¢ø ¦À¡ÕóÐõ ¬Éó¾ò¾¢ø
¿¡¾ò¨¾ò §¾¡ýÈî ¦ºö¾ À¢Ã½Å ¯À§¾ºò¨¾ ¯ñ¨Á
Â¡É þ¾Âò¾¢ø ±ñ½¢Â¢Õí¸û. þÕó¾¡ø «ó¾ ¦Áö
Ô½÷× ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ §À¡Ð º¢Åý §¾¡ýÚÅ¡ý.

2575
நனவாதி ஐ1ைத- நாதாதியி! ைவ%9
பினமா மல%ைத பிைவ%9 பி+%த%
தனதாG சிவகதி ச%தாதி சா1தி
மனவா சக#ெகட மனைன நாேட. 8.
2575: ¯Àº¡ó¾ò¾¢ø º¢Å¨É ¿¡¼ §ÅñÎõ :
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÈ ÁÄò¨¾ô À¢ý ¨ÅòÐ,
(º¡ì¸¢Ãõ) ¿É×, (¦º¡ôÀÉõ) ¸É×, (ÍØò¾¢) ¯Èì¸õ,
(ÐâÂõ) §À÷ ¯Èì¸õ, (Ð⡾£¾õ) ¯Â¢÷ôÀ¼ì¸õ ±ýÈ
³ó¨¾Ôõ Óý ¨ÅòÐ, ¯Â÷óÐ ¦ºýÈ¡ø, À¢ý àö¨Á
Â¡É ¾¡ý ¦ºøÖõ º¢Å ¸¾¢Â¢ø, ºò¨¾ ¬¾¢Â¡¸×¨¼Â
¯Àº¡ó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ. «íÌ ÁÉò¨¾Ôõ ¦º¡ø¨ÄÔõ
¸¼óРŢÇíÌõ ÁýÉÉ¡É º¢Åò¨¾ ¿¡ÎÅ¡ö.

2576
Lரணி யா9 ற-ெபாறி லாைமயி
ேபரணி யாத9 ேப<ெசாறி லாைமயி
ஓரைண யாத9ெவா மி லாைமயி
காரண மிறிேய கா1 தைகைம%ேத. 9.

2576: ¿¡Á åÀõ ¸¼ó¾ ¦À¡Õû ¦ÅÇ¢ôÀðΠŢÇí̾ø :


þ¨ÈÅÉ¢ý ±ø¨Ä¨Âì ¸¼óÐ §ÅÚ ´Õ ¦À¡Õû þø¨Ä.
«¾Ä¡ø «·Ð «¸ñ¼ Á¡ö ±ýÚõ ´Õ ¾ý¨Á¡ö
¯ûÇÐ. «Ð Å¡ìÌ ¸¼óР̽õ, ÌÈ¢ ´ýÚõ þø¨Ä
¡¾Ä¡ø ¦ÀÂ÷ þøÄ¡¾Ð. ±øÄ¡ô ¦À¡Õû¸ÙûÙõ
¿¢¨ÈóÐ ¿¢üÀ¾¡ø ´Õ ¦À¡ÕÙ¼Ûõ ܼ¡¾Ð. «¾üÌ
´Õ ¦ºÂÖõ þø¨Ä. .¬¾Ä¡ø ¸Õò¾¡Öõ ¦¿Õí¸
ÓÊ¡¾Ð. ¯Ä¸òÐì ¸¡ðº¢ìÌ §Åñ¼ôÀÎõ ¸¡Ã½õ
þøÄ¡Á§Ä ¾ý¨É Å¢ÇìÌõ þÂøÒ Å¡öó¾Ð.

2577
நீய9 வானா ெயனநிற ேப(ைர
ஆய9 நானாேன என< சைம1தற<
ேசய சிவமா G சீந1தி ேபர(
ஆய9 வாயன1 தான1தி யா ேம. 10

2577: ¿¡ý «ÐÅ¡§Éý ±Éô À¡Å¢òÐî º£Åý º¢ÅÁ¡¾ø :


¿£ «Ð ¬É¡ö ±ýÈ ÌÕ ¯À§¾ºôÀÊ «¨Áó¾ ¦ÀÕ
š츢Âõ ¿¡Ê Á¡½Åý " «Ð ¿¡ý ¬§Éý " ±ýÚ
À¡Å¢ì¸¢ý À¡ºõ ӾĢ¨Š¿£íÌõ.¿£í¸¢î º¢ÈôÒ¨¼Â
¿ó¾¢Â¢ý «ÕÇ¡ø §ºö¨Á¡ö ±ñ½ôÀð¼ º¢ÅÁ¡¸
¬ìÌõ. «ôÀÊ¡¸¢ «ÐÅ¡ö «Æ¢¨Å «¨¼Â¡¾
¬Éó¾ ÅÊÅ¡Ìõ.

2578
உயிபர மாக உயபர சீவ
அாிய சிவமாக அ<சிவ ேவத%9
இாியி/G சீரா- பராபர என
உாிய உைரயற ேவாமய மாேம. 11.

2578: º£Åý º¢ÅÁ¡¾üÌô À¢Ã½Å§Á ¸¡Ã½õ :


¯Â¢÷ ÀÃÁ¡¸×õ, ¯Â÷ר¼Â Àÿ¢¨Ä¨Â «¨¼ó¾
º£ÅÉ¢¼õ Å¢ÇíÌõ «Ã¢Â º¢ÅÁ¡É À¢Ã½Å ÅÊÅò¨¾ò
¾Ìó¾ ÌÕ Å¢Æ¢ì¸î ¦ºö¾¡ø «ýÈ¢ ãýÚ §Å¾í¸Ç¢Öõ
Ò¸úóÐ §ÀºôÀð¼ «ó¾ ¦ÀÕš츢Âô ¦À¡Õû º£ÅÛìÌ
Å¢Çí¸¡Ð. À¢Ã½Å »¡É§Á º£Å¨Éî º¢ÅÉ¡ìÌõ.

2579
வாBநாசி ேய( ம%தக- உ<சியி!
ஆBநாசி <சி 8தலைவ யாBநி -
தாBநா4 யாதிவா காதி சகலாதி
ேசBநா ெடாளிெயன< சிவகதி ைய19ேம. 12.
2579: À¢Ã½Åõ ¦¾¡Æ¢üÀÎõ Å¢¾õ:
À¢Ã½Åõ Å¡ö, ¿¡º¢, ÒÕÅ ¿Î, ¯îº¢ ±ýÀÉÅüÈ¢ø ¬¸¢,
¿¡º¢ Ó¾ø ¯îº¢ ÓÊ ŢÇíÌõ. ¾¡ö ¿¡ÊÂ¡É ÍØÓ¨É
¢ø Å¢ÇíÌõ ¿¡¾õ Ӿġ¸î º¸Ä ¿¢¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ
¾òÐÅí¸Ùõ º£Åý ¿¡Îõ ´Ç¢Â¡ö Óý ¦º¡ýÉ ³óÐ
þ¼í¸Ç¢Öõ À¡öóÐ º¢Å¸¾¢ «¨¼Ôõ. þÂøÀ¡É ãîÍ
¸¾¢ Á¡Ú¾ø ¦ÀüÚ ãìÌû ÒÌóÐ À¢ÃÁÃó¾¢ÃòÐìÌô
§À¡Ìõ. þ¾É¡ø ¾¨Ä¢ý ¯ðÀ̾¢Â¡É ã¨Çô À̾¢
¢ø À¢Ã¡½ ¸¨Ä À¡öóÐ ´Õ º¡ó¾¢ ¿¢¨Ä «¨¼Ôõ. ´Õ
ÌÆó¨¾ ¾¡¨Â Å¢ÕõÒŨ¾ô §À¡ø À¢üº¢Â¡Ç÷ þ¾¨É
Å¢ÕõÒÅ÷. þÐ ¾¡ý º¢Å¸¾¢ «¨¼Å¾üÌâ ÅƢ¡Ìõ.
2580
அறிவறி யாைம இர- அகறி
ெசறிவறி வாBஎ# - நிற சிவைன
பிறிவறி யா9 பிராென ேப;#
றியறி யாதவ ெகாளறி யாேர. 13.

2580: º¢Å¨É «¨¼Ôõ ÌÈ¢¨Â «È¢óÐ §À¡üÚÀŧÃ


«È¢×¨¼ÂÅ÷ :
ÍðÊ «È¢Ôõ «È¢×õ, «È¢Â¡¨Á ¬¸¢Â þÃñ¨¼Ôõ
«¸üÈ¢ «È¢× ÅÊÅ¡ö ±íÌõ ¿¢¨ÈóРŢÇíÌõ º¢Å¨É "
«Å¨É Å¢ðÎ ¿£í¸¡Ð ±õ ¾¨ÄÅý " ±ýÚ Å¢ÕõÀ¢ô
§À¡üÚõ ÌÈ¢¨Â «È¢Â¡¾¡÷ º¢Å¨Éò ¾õÁ¢¼õ ¦À¡Õó¾¢ì
¦¸¡ûÇ «È¢Â¡¾Å÷ ¬Å÷.

2581
அறிவா அறிவன அ- அன/-
அறிவா அறிவன அ# கல-
அறிவா இ(1த# கறிவி கி ன!லா!
அறிவா அறி1த அறிவறி ேயாேம. 14.
2581: º¢Åõ º£Å÷¸Ç¢ý ÀìÌÅòÐìÌ ²üÀ ¿¼òÐõ :
¯Ä¸¢Âø «È¢× Å¡öì¸ô ¦ÀüÈÅ÷ ͸ ¿¢¨Ä¨Âò ¾Õõ
«ôÒò ¾òÐÅõ «ì¸¢É¢ò ¾òÐÅõ ±ýÛõ þÃñ¨¼Ôõ
¸¡ñÀ¡÷. ãġ츢ɢ¡ø ¦ÅÐôÀôÀðÎì ¸¡Áì¸Æ¢×
¦ºöŨ¾ «È¢Å¡÷. ¬É¡ø ¾òÐÅ »¡É¢Â§Ã ͸ò¨¾ò
¾Õõ «ôÒò ¾òÐÅõ ¯¼Ä¢ø ±í¹Éõ ¯ûÇÐ ±ýÀ¨¾
«È¢Å¡÷.

¿£÷ ¿¢¨Ä §À¡ýÈ ´Ç¢¨ÂÔõ «íÌûÇ ´Ä¢¨ÂÔõ ¸¡ñ


À¡÷. ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «È¢Ôõ º¢Åý «íÌì ¸Äó¾¢ÕóÐ
ÒÄôÀÎò¾¢É¡ø «øÄ¡Ð º£Åâý º¢üÈȢšø §ÀÃÈ¢×ô
¦À¡Õ¨Ç «È¢Â þÂÄ¡Ð.

2582
அதீத%9 ளாகி அகறவ ந1தி
அதீத%9 ளாகி அறிவிேலா ஆமா
மதிெப (விட மEயி ெராறா-
பதியி பதி- பரயி தாேன. 15.

2582:Á¾¢Áñ¼Äõ Å¢Çí¸ô ¦ÀüÚ «È¢Â¡¨Á ¿£í¸¢Â À¢ý


º£Åý ÀÃÁ¡Ìõ :
¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý ¡Åü¨ÈÔõ ÍðÊ «È¢Ôõ «È¢¨Åì
¸¼óÐ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ´Õ §ºÃ «È¢Ôõ ¬üÈø ¯¨¼
ÂÅý. ¬É¡ø ¬ýÁ¡ ÍðÊÂÈ¢Ôõ ¸ÕÅ¢¸¨Ç þÆó¾
§À¡Ð ´ý¨ÈÔõ «È¢ÂÁ¡ð¼¡¾ «ï»¡É ¿¢¨Ä¢ø
¯ûÇÅý. ¿¢Ã¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ Å¢Çí¸ô
¦ÀüÚ «ï»¡É þÕ¨Ç Å¢ð¼ ¦ÀÕ¨Á ¦ÀüÈ ¯Â¢Ã¡ÉÐ
þ¨ÈÅÛ¼ý ´ýÈ¡õ º¢Å¿¢¨Ä¢ø «¨ÁÔõ. «ùÅÇÅ¢Ä
«ó¾ ¯Â¢÷ ÀÃõ ±ýÈ ¦À¨Ãô ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ.

2583
அ4ெதாழ 8னி றமரக ள%த
84ெதாழ ஈசE- 8னி ற(ளி
ப4ெதாழ நீப பாவி%த ெத!லா#
க4ெதாழ காணE# க;த லாேன. 16.
2583: º¢ÅÉÐ ¸Õ¨½ :
º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢ÕÅʨÂò ¦¾¡Æ §ÅñÊ «ÅÉÐ
¾¢ÕÓýÒ ¿¢ýÚ ¾¨Ä¡ø Å½í¸ «ô¦ÀÕÁ¡Ûõ ±ý
ÓýÒ ¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕǢɡý. "±ý «Ê¨Â Өȡöò
¦¾¡Æ §ÅñÊ ¿£ ÀƨÁ¢ø ¿¡ý «Ð ¬§Éý ±ýÚ ¿£
±ñ½¢ÂÐ ±øÄ¡õ º¢ÈôÀ¡¸ þô§À¡Ð «¨ÁŨ¾ ¿£
À¡÷ôÀ¡Â¡¸! ±ýÚ «ÕǢɡý ¦¿üÈ¢ì ¸ñ¨½Ô¨¼
ÂÅý. «Åý ¸Õ¨½§Â ¸Õ¨½.

2584
நிமல ேமனி நிமல பிறபி?
எEள- வ1திவ என4 யாென
ெபாவள ேமனி க:கிற வானவ
நிமல மாெக நீ கவ! லாேன. 17.

2584: º£Å¨Éî º¢Åý ²üÚ ÁÄõ «üÈÅáì̾ø :


þ¨ÈÅý ´Ç¢§Â §Áɢ¡¸ ¯¨¼ÂÅý. þÂøÀ¡¸§Å
À¡ºí¸Ç¢É¢ýÚ ¿£í¸¢ÂÅý. À¢ÈôÀ¢øÄ¡¾Åý. þò¾¨¸ÂÅ
É¡É «Åý ±ý ÁÉò¾¸ò§¾ Å£üÈ¢ÕóÐ ±ý¨Éò ¾ý
«ÊÂÅÉ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼¡ý; ¦À¡ý ´Ç¢ Åñ½Ó¨¼Â
Ò¸ú ¯¨¼Â ¦ÀÕÁ¡ý ±ý¨É §¿¡ì¸¢ " ¿£ ÁÄÁüÚ
Å¢ÇíÌÅ¡ö" ±ýÚ ÜÈ¢ ±ý ÁÄí¸¨Ç ¿£ì¸¢ÂÕû
¦ºö¾¡ý.

2585
9ற19 ெகாெளாளி ேசாதிைய க
பற1தெத உள- பணி19 கிட1ேத
மற1தறி யாெவைன வாவ ேகாE-
இற19 பிறவாம! ஈ# ைவ% தாேன. 18.
2585: ¦¿Îí¸¡Äõ ÁñÏĸ¢ø Å¡Æ «Õû ¦ºö¾¡ý :
þ¨ÈÅý ±ÉìÌ «ÕǢ À¢ýÒ ¿¡ý ±ÉÐ À¡ºì Üð¼
Á¡É ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ð§¼ý; ´ñ¨ÁÂ¡É §º¡¾¢¨Âì
¸ñ§¼ý. ±ý ¯ûÇÁ¡ÉÐ ¯¼ø ¿¢¨É¨ÅÅ¢ðÎ §ÅÈ¡¸
±íÌõ ¦ºøÖø ¬üÈø ¦ÀüȾ¡ö ¬Â¢üÚ.±É¢Ûõ À½¢
×¼ý «Å¨É ÁÈÅ¡¾¢Õó¾ ±ý¨É «Åý ¿¢Ä×ĸò¾¢
§Ä§Â Áýõ þøÄ¡Áø ¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¡Æ ¨Åò¾¡ý.

2586
ெமBவாB க7 < ெசவிெயE- ெமB% ேதாற%
தIவாய அ1த கரண- அகி!8-
எIவா யி(- இைறயாட ஆடலா
ைகவா யிலாநிைற எ# ெமB கடேத. 19.

2586: âýÁ¡ö Å¢Çí̾ø :


¦Áö, Å¡ö, ¸ñ, ãìÌ, ¦ºÅ¢ ±ýÛõ ¯¼Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢Â
»¡§Éó¾¢ÕÂí¸û ³óÐõ «ÅüÈ¢ý ÅÆ¢Â¡É «ó¾ì¸Ã½õ
¿¡ýÌõ ÁüÈò ¾òÐÅí¸Ùõ ±øÄ¡ Ũ¸ôÀ𼠯¢÷
þÉÓõ þ¨ÈÅÉ¢ý «ÕÇ¡ø þÂíÌÅÉ. ¬¾Ä¡ø
«Åý þÅü¨È þÂìÌžüÌâ ¨¸Ôõ ¦º¡øžüÌâÂ
Å¡Ôõ þýÈ¢ þ¨ÈÅý ±íÌõ ¯¼Ä¡¸×õ «È¢Å¡¸×õ
¿¢¨Èó¾ âýô ¦À¡Õû ¬¸×õ Å¢Çí̸¢È¡ý.

37: Å¢ÍÅì ¸¢Ã¡ºõ :Å¢ÍÅõ=¯Ä¸õ. ¸¢Ã¡ºõ=¸ÅÇõ. ¯Ä¸õ


¸ÅÇÁ¡¾ø. «¾¡ÅÐ ¯Ä¸ ¯Â¢÷ôÒ ´Îì¸õ ±ÉôÀÎõ.
þ¨ÈÅÉÐ ¦ÀÕ¿¢¨Ä¢ø ±øÄ¡õ Å¢Øí¸ô ¦ÀÚõ.

2587
அழிகிற சாயா (டைன ேபால
கழிகிற நீாி மிழிைய காணி!
எ=கிற தீயிக Lர%ைத ெயா க
ெபாழிகிற இIட ேபாம பர%ேத. 1

2587: ÀÃõ ¦À¡ÕÇ¢¼òÐ ´ÎíÌõ :


Å¡É¢ø §¾¡ýÚõ ¿¢Æø ÅÊÅõ Å¡É¢§Ä§Â Á¨ÈóÐ
§À¡Ìõ. µÎõ ¿£Ã¢ø ¯ñ¼¡Ìõ ¿£÷ìÌÁ¢Æ¢ «¾¢§Ä§Â
º¢È¢Ð §¿Ãõ þÕôÀÐ §À¡Ä þÕóÐ À¢ý Á¨ÈóРŢÎõ.
ͼ÷ Å¢ðÎ ±Ø¸¢ýÈ «ì¸¢É¢Â¢ý Óý ¸÷ôâÃõ ±Ã¢óÐ
Á¨ÈÔõ. «Ð §À¡Ä àÄÁ¡¸ì ¸¡½ôÀÎõ þù×¼ø
§¾¡ýȢ þ¼Á¡É º¢Åò¾¢§Ä§Â ¸¡½ôÀ¼¡¾¾¡ö ´ÎíÌõ.

2588
உட/- உயி(- ஒழிவற ஒறி
பட(G சிவச%தி தாேம பரமா-
உடைலவி 41த உயிெர# மாகி
கைட1 தைல# கர G சிவ%ேத. 2.

2588: ¯Â¢÷ ´Ç¢ ÁÂÁ¡É À¢ý º¢Åõ §À¡ø ±øÄ¡ô ¦À¡Õû


¸Ç¢Öõ ¸ÄóРŢÇíÌõ :
àÄ ¯¼ø ´Ç¢ÁÂÁ¡É ¯Â¢§Ã¡Î À¢Ã¢Å¢ýÈ¢ ´ýÚÀð¼¡ø,
«ô§À¡Ð «ÐÀà ¿¢¨Ä¨Â ±ö¾¢î º¢Åºò¾¢Ô¼ý ´ýÚÀÎõ.
¯¼Ä¡¸¢Â º¢¨È ¿£ì¸ôÀð¼ À¢ýÒ ¯¼Ä¢ø þÕó¾ ¯Â¢÷,
º¢Åõ ±íÌõ Å¢ÇíÌÅÐ §À¡ýÚ Å¢Çí¸¢ò àÄ â¾ò¾¢Öõ
ÝìÌÁ â¾ò¾¢Öõ ¸ÄóÐ º¢Åô ÀÃôÀ¢ø Å¢ÇíÌõ.

2589
ெசவிெமBவாB க7 < ேசாி1 திாிய-
அவியி றியமன மாதிக ஐ19#
விெவா றிலாம! விாி19 வி19
தவிெவா றிலாத சராசர1 தாேன. 3.
2589: ¯Ä¸õ ¸¡ðº¢ôÀ¼¡¾¾¡ö ¯ûǨÁ :
¦ºÅ¢, ¦Áö, Å¡ö, ¸ñ, ãìÌ ¬¸¢Â «È¢ ¸ÕÅ¢¸Ùõ
ÀìÌÅôÀ¼¡¾ ÁÉõ ӾĢ ¯ð¸ÕÅ¢¸û, ÒÕ¼ý ¬¸¢Â
³óÐõ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢¨Ä ¦ÀÈ¡Áø ¯Ä¸ Ó¸Á¡¸ ŢâóÐ
¸ñ¼ô ¦À¡ÕÇ¢ø ¦ºýÈ¡ø, ¯Ä¸õ ¾Å¢÷ì¸ ÓÊ¡¾¾¡ö
¿¢¨ÄÂ¡É ¦À¡Õû §À¡ø Å¢Çí̸¢ÈÐ. «¨Å§Â º¢Å
Á¡É «¸ñ¼ô ¦À¡ÕÇ¢ø ÌÅ¢ó¾¡ø ¿¢¨Ä¡ɨŠ§À¡ø
¸¡½ôÀ𼠯ĸõ ¸¡½¡Áø §À¡Ìõ. ¸ÕÅ¢¸û Ţâó¾
¿¢¨Ä¢ø ¯Ä¸õ ¸¡½ôÀΞ¡Ôõ ÌÅ¢ó¾ ¿¢¨Ä¢ø
¸¡½ôÀ¼¡¾¾¡¸×õ ¯ûÇÐ.

2590
பரென# மார பர19 நி -
திரென# மாகி< ெசறிெவ# ெமB9-
உரென# மால உமி: -
வரமி#ங க4யா வா:19ற வாேற. 4.

2590: ÀÃÛ¼ý ¸Äó¾ º£Åý ÀÃŢ¾¡öô ÀÃÉ¢ý ¾ý¨Á


¨Âô ¦ÀÚõ :
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ Å¢ðÎŢ𼠬ýÁ¡ ÀÃÉ¢ý
¿¢¨Ä¨Â «¨¼óÐ ±íÌõ ¦À¡ÕóÐõÀÊ ÀÃ󾾡ö
Å¢ÇíÌõ. º¢Åî º¡÷À¢É¡ø ±íÌõ ÀÃŢ¢Õ츢ýÈ §Àáü
ȨÄô ¦ÀüÚ ±íÌõ ¿¢¨Èó¾ ¦À¡ÕÇ¡ö Å¢ÇíÌõ.
±í¦¸íÌõ ±Ð ±¨¾Ôõ ¦ºöÔõ ¬üÈø ¦¸¡ñ¼¾¡ö
¯Ä¸ò¨¾ «Æ¢ì¸×õ ¬ì¸×õ Åøľ¡Ìõ. þò¾¨¸Â
º¢ÅÉÕ¨Çô ¦ÀüÚ Â¡ý Å¡úÀÅý ¬§Éý.

2591
அள19 9ாிய% தறிவிைன வா#கி
உள#ெகா பரGசக- உட ெதாழி%9
கிள1த பரGசிவGேசர கிைட%தா!
விள#கிய ெவட ெவளியE மாேம. 5.
2591: ÁÉò¾¢ø ¯ûÇ ÀÃõ §Áø §¿¡ìÌÁ¡Â¢ý
º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø Å¢ÇíÌõ :
¾òÐÅ ¬Ã¡ö¢ø ¬Ã¡öó¾È¢óÐ º¢ÅôÀÃôÀ¡É «¸ñ¼
«È¢× ¦À¡ÕóÐõ Ðâ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇõ ¿¢¨Ä ¦ÀÚõ
§À¡Ð - ÀÃõ ¯Ä¸ Ó¸Á¡öô §À¡ö «ÛÀÅ¢ò¾ §À¡¸í
¸¨Ç ´Æ¢òРŢÎõ. º¢Å §¿¡ì¸¢ø ¸¢Ç÷ó¦¾ØóÐ §Á§Ä
§À¡Ìõ ÀÃõ º¢Åò¨¾ô ¦À¡ÕóÐõ §À¡Ð º¢¾¡¸¡Â
ÅÊÅ¢Éý ¬¸Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2592
இ(-பிைட நீெரன எைன வா#கி
பர-பர மான பரம9 விேட
உர-ெபற 8பா: ஒளிைய வி=#கி
இ(1தஎ ந1தி இதய%9 ளாேன. 6.

2592: ¬ýÁ¡ º¢ÅÁ¡ö Å¢ÇíÌõ :


¾£Â¢¨¼ ¸¡öó¾ þÕõÒ ¾ý Á£Ð ÀÎõ ¿£¨Ã ¯û§Ç
þØòÐì ¦¸¡ûŨ¾ô §À¡ýÚ ±ý¨É ¯û§Ç ¦¸¡ñÎ
Á¢¸ §Áý¨ÁÂ¡É ÀÃÁ¡ÉÐ ¸£úÓ¸Á¡¸ §¿¡ìÌŨ¾ Å¢ðÎ
Åý¨ÁÔ¨¼Â º£ÅôÀ¡ú, ºò¾¢ôÀ¡ú, º¢ÅôÀ¡ú ¬¸¢Â
ãýÚ À¡ú ¦ÅÇ¢¨ÂÔõ Å¢Øí¸¢ Å¢Çí¸¢Â ±ý ¿ó¾¢¦Âõ
¦ÀÕÁ¡ý ±ý þ¾Âò¾¢ø þÕ츢ýÈ¡ý.

2593
காி விளவி கனிேபா! உயி(-
உாிய பர88 ேனா9G சிவ8-
அாிய 9ாியேம! அகில8- எ!லா-
திாிய வி=# G சிவெப( மாேன. 7.
2593:«¸¢ÄÓõ º¢Åý ¯ñÀ¡ý; ¾¡ý ¦¸¼¡Áø ¾ý
þÂøÀ¢ø Å¢ÇíÌÅ¡ý:
¡¨É §¿¡ö ¯ñ¼ ŢǡõÀÆõ §À¡ø - º£ÅÛõ «¾ý
§Áø ¿¢¨ÄÂ¡É ÀÃÓõ º¢Åý Óý ¬Ìõ. º£Åý ÐâÂ
¿¢¨Ä¨Â «¨¼ÔÁ¡É¡ø º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º£ÅÉ¢ý þÂøÀ¡É
¾ý¨Á ±øÄ¡õ Á¡Úõ Åñ½õ ¦ºöÐ ¾ý ÅÂôÀÎò¾¢ì
¦¸¡ûÅ¡ý.

ŢǡõÀÆò¨¾ ¡¨É §¿¡ö ÀüȢɡø ¯û§Ç ´ýÚõ


þÕ측Ð. µÎ ÁðÎõ þÕìÌõ. «Ð §À¡Ä º£Åý «ì¸¢É¢
¯ÕÅ¢ø þÕôÀ¢Ûõ ¯û ºòÐ ¦¸ÎÅÐ §À¡ýÚ º£ÅÉÐ
þÂøÀ¡É ¾ý¨Á ¦¸¼ô ¦ÀÚõ.

2594
அ1த8- ஆதி- ஆ - பராபர
த1த- பர-பர தனி பர8ட
ந1தைம ெமBG ஞானேந யா1த%ேத
ந1தி யி(1தன நாமறி ேயாேம. 8.

2594: º¢Åý ¬¾¢Â¡¸×õ «ó¾Á¡¸×õ Å¢ÇíÌÅ¡ý :


±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸ÙìÌõ Ӿġ¸×õ ÓÊÅ¡¸×õ ¯ûÇ
ÀÃÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «ÅÃÅâý §ÁÄ¡É ÀÃõ ±ýÈ ¿¢¨Ä
¢ø «ÅÃÅ÷ ¾ý¨Á째üÀô ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ¡ý. «ô¦ÀÕ
Á¡ý ¾ýÉ¢¼õ ¦¿Õí¸¢ÂÅâý ÀÃò¾¢ý ¸£Æ¡É ¾òÐÅí
¸¨Ç ±øÄ¡õ ¯ñÎ, ¸¡ñÀ¡ý, ¸¡ðº¢, ¸¡ðº¢ô¦À¡Õû
±ýÈ ¿¢¨Ä¸Ç¢ý ÓÊÅ¢ø Å£üÈ¢Õ츢ýÈ¡ý.
þó¾ ¯ñ¨Á¨Â ¿õÁ¡ø «È¢Â ÓÊ¡Ð.

38. Å¡ö¨Á. ¯ñ¨Á. ¦À¡öô ¦À¡Õ¨Ç ¿£ì¸¢ ¦Áöô


¦À¡Õ¨Çî §º÷¾ø :

2595
அற 9ைர கி! அ(6ப ேதச#க
ற ம %தெபா ேபா/# கன?ைட
அறற ைவ%திைற மாறற ஆறி4!
ெசற- அ %த ெச=G+ட ரா ேம. 1.
2595: º£Åý þ¨¼Å¢¼¡Áø º¢Å¨É§Â º¢ó¾¢ì¸¢ø ÌüÈõ
¿£íÌõ. º£Åý ´Ç¢ ÁÂÁ¡ö ͼ÷ Å¢ðΠŢÇíÌõ :
¾£Â¢ø þ¼ôÀð¼ ¦À¡ý Á¡Í ¿£í¸¢ ¯Â÷ó¾ ¦À¡ýÉ¡ö
Å¢ÇíÌõ. «Ð §À¡Ä ÁÄõ ¿£íÌÁ¡Ú þ¨ÈÅ¨É þ¨¼
Å¢¼¡Ð Á¡ÚÀ¡ÊýÈ¢ ¯ûÇò¾¢ø ¨ÅòÐò ¾¢Â¡É¢ò¾¡ø
þÕ¨Ç ¿£ì¸¢Â ¦ºØ¨ÁÂ¡É Í¼Ã¡¸î º£Åý ¾¢¸Øõ.

2596
எ!லா- அறி- அறி தைனவி
எ!லா- அறி19- இலாபம# கி!ைல
எ!லா- அறி1த அறிவிைன நாெனனி!
எ!லா- அறி1த இைறெயன லாேம. 2.

2596: ¦Áöô ¦À¡Õ¨Ç «È¢Âò ¦¾¡¼í¸¢É¡ø ¦Áöô


¦À¡Õû ¬¸Ä¡õ :
±øÄÅü¨ÈÔõ «È¢Ôõ §ÀÃÈ¢×ô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾
«È¢Â¡Ð À¢È ¯Ä¸¢Âø ¦À¡Õû ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «È¢Å¾¡ø
ÀÂý ´ýÚõ þø¨Ä. «í¹Éõ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «È¢Ôõ
§ÀÃÈ¢×ô ¦À¡Õ¨Ç ¿¡ý ±ýÚ À¡Å¨Éô ÀÂÉ¡ø ¯Ä¸¢ø
¯½÷ó¾¡ø, ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «È¢Ôõ º¢ÅÁ¡¸î º£Åý
Å¢ÇíÌõ.

2597
தைலநிற தா:வைர மீ9 தவGெசB9
8ைலநிற மாதறி 7%திைய யாE-
ைலநிற ெபா!லா பிறவி கட19
கைலநிற கவைன கெகா ேடேன. 3

2597: ¾¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ «ó¾ ¿¡§¸ÍÅèÉ


¯¼ø ¾÷Áò¨¾ì ¸¼ó¾¡ø ¸¡½Ä¡õ :
«Õû ÍÃìÌõ À¡÷ž¢Âõ¨Á¨Â ´Õ À¡¸òÐì ¦¸¡ñ¼
þ¨ÈŨÉ, ºó¾¢Ã¸¨Ä¢ø Á¨ÈóРŢÇíÌõ ¦ÀÕÁ¡¨É
¾¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ý Á£Ð ¿¢ýÚ þ¨¼
Å¢¼¡Ð ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÐ, °ý ¦À¡Õó¾¢Â þÂø¨Àì ¸¼óÐ
¡Ûõ ¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼ý.

2598
தாேன லகி! தைலவ ெனன%த -
தாேன ல ேகா த%9வ மாBநி -
வாேன மைழெபாழி மாமைற )1தி-
ஊேன (கிய ளெமா றாேம. 4.

2598: º¢Åò¨¾ «È¢ó¾Å÷ ¯Ä¨¸ ¿¼ò¾¢î ¦ºøÅ÷ :


¿¢Ã¡¾¡Ãò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åò¨¾ «È¢óÐ ´ýÚÀð¼Å÷
¯Ä¸¢¨É ¿¼ò¾¢î ¦ºøÖõ ¾¨Ä¨ÁÔ¨¼ÂÅ÷ ¬Å÷.
«ò¾¨¸§Â¡§Ã º¢Å¾òÐÅò¨¾ «ÕÙõ ã÷ò¾¢Ôõ ¬Å¡÷.
«Å÷¸Ç¡ø ¯Ä¸¢ø Á¨ÆÅÇõ þÕìÌõ ±ýÚ §Å¾í¸û
«Ú¾¢Â¢ðÎì ÜÚ¸¢ýÈÉ. «Å÷ °Ûõ ¯ÕÌõ ¯ûÇ
Ó¨¼ÂÅâ¼õ ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌÅ÷.

2599
அ(ெபற காரண- எெகா! அமாி!
இ(ளற சி1ைத இைறவைன நா4
ம(6ற சி1ைதைய மாறி அ(ைம
ெபா(6ற ேசவ4 ேபா ேவா தாேம. 5.
2599: »¡É¢Â÷ ¦ºÂø :
À¢ÃÀïºô§À¡Ã¢ø ÁÂì¸õ ¦¾Ç¢óÐ º¢Å»¡Éò¾¢ø ¾¢¨ÇìÌõ
º¢ó¨¾ þ¨ÈÅ¨É ¿¡Ê ¯Ä¸¢Âø ÁÂì¸ò¾¢ø ®ÎÀð¼
«îº¢ó¨¾¨Â Á¡üÈ¢ «Ã¢Â ¦Áöô¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¾¢ý
¾¢ÕÅʨÂô §À¡üÈ¢ ÅÆ¢ÀΞü¸¡¸§Å º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅÕû
¯Â¢÷¸ðÌì ¸¢ðÊÂÐ.

2600
ெமBகல1 தாெரா ெமBகல1 தாதைன
ெபாBகல1 தா8 தா ஒ(வைன
உBகல1 Cழி% தைலவEமாB நி -
ெமBகல1 திப- விைள1தி- ெமBய ேக. 6.

2600: ¦Áöô ¦À¡Õ¨Ç ¿¡ÎÀÅ÷ìÌî º¢Åý «ÕÇø :


þ¨ÈÅý, ¦Áöô¦À¡ÕÙ¼ý ¸Äó¾¢ÕôÀÅâý ¯¼õÀ¢Öõ
¯Â¢Ã¢Öõ À¢Ã¢× þøÄ¡Áø ¿¢üÀÅý. ¯Ä¸ôÀüÚ ¯ûÇ
Åâ¼õ §À¡ö «¨¼Â¡¾Åý. ¯öÔõ Ũ¸ÂÈ¢óÐ ¿¡Î
ÀÅâý ÀüÚ¸¨Ç «Æ¢ôÀÅÉ¡ö ¿¢ýÚ, «Å÷ ¾õ ¯Â¢Ã¢Öõ
¯¼Ä¢Öõ ¦À¡Õó¾¢ þýÀò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢ôÀÅÉ¡¸×õ
¯ûÇ¡ý.

2601
ெமBகல1 தாெரா ெமBகல1 தாமிக
ெபாBகல1 தா( தா னிதைன
ைககல1 தாவி எ=-ெபா= தணைல
ைககல1 தா ேக க(%9ற லாேம. 7.
2601: º¢Åý ÍØӨɢø Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÚÅ¡ý :
þ¨ÈÅý ¦Áöô¦À¡ÕÇ¡õ º¢Åòмý À¢Ã¢Å¢ýÈ¢ ¿¢üÀÅâ¼õ
¸Äó¾¢ÕôÀÅý, ¯Ä¸ôÀüÚ ¯ûÇÅâ¼õ §À¡öî §ºÃ¡
¾Åý. þò¾¨¸ÂŨÉî ÍØ ¿¡Ê¢ø À¢Ã¡½ý
¦À¡Õó¾¢, À¢Ã¡½ý À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ §¿¡ì¸¢ §Áø ±Øõ §À¡Ð
º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éî ÍØӨɢø ±ñ½¢Â¢ÕôÀÅ÷째
ÁÉò¾¢ø ¦ÀÈ ÓÊÔõ.

2602
எBதிய கால% தி(ெபா= 9Gசிவ
ெமBெசயி ேமைல விதிய9 வாBநி -
ெபாB- லE- கெலா நீ%தி4!
ஐயE- அIவழி யாகிநி றாேன. 8.

2602: þÕ§À¡Ðõ º¢Å¨É ±ñ½¢Â¢ÕôÀÅ÷ìÌ


«Åý ¸À¡Ä ÅƢ¢ø ±¾¢÷ôÀðΠŢÇíÌÅ¡ý :
À¸Ä¢Öõ þÃÅ¢Öõ À¢Ã¡½ý ¾¨Ä¢ø §Á¡Ð¾¨Ä «¨¼óÐ,
º¢Åò¨¾ ¯¼õÀ¢ø ¦À¡ÕóÐõÀÊ ¾¢Â¡É¢ò¾¢ÕôÀ¢ý, «ô
¦ÀÕÁ¡ý ¾¨Ä¢ý §Áø º¢ÈóРŢÇíÌÅ¡ý. ¦À¡ö¡É
¯Ä¸ §¿¡ì¸¢ø ¦ºøŨ¾Ôõ ÒÄý ÅÆ¢î ¦ºøŨ¾Ôõ
Å¢ðÎ ¿¢ýÈ¡ø þ¨ÈÅÛõ ¸À¡Ä ÅƢ¢ø ±¾¢÷ôÀðÎò
§¾¡ýÚÅ¡ý.

2603
எB9வ ெதBதா ெதாழிவ தி9வ(
உBய அ(ெசBதா உ%தம சீந1தி
ெபாBெசBல ெநறிெயாப91தாெகாளி
ெமBெய ரவிைய ேமெகாள லாேம. 9.
2603: þ¨ÈÅý ¾¢ÕÅÕÇ¡ø §Áø §¿¡ì¸¢Â º£Å¡ò¾¢¨Ã
¿¢¨È§ÅÈ¡Ð :
À¢Ã¡½ ¦ƒÂõ ¦ÀÚÅÐõ ¦ÀÈ¡Áø §À¡ÅÐõ þ¨ÈÅý
¾¢ÕÅÕ¨Çô ¦À¡Úò¾§¾ ¬Ìõ. þ¨ÈÅý À¢Ã¡½
ÁÂÉ¡ö þÕóÐ º£Å¨É §Áø Ó¸Á¡¸ô §À¡¸î ¦ºöÔõ
"Å¡º¢" ±ýÈ «Õû ¦¿È¢ ¯ò¾ÁÁ¡É ¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý
º£Åý ¯öÔõ ¦À¡ÕðÎ «ÕÇ¢î ¦ºö¾¾¡Ìõ.

¦À¡ö¡ÉÅüÚìÌ Å¢¨Ç ¿¢ÄÁ¡É ¯¼Ä¢ø ¯ûÇ ´ýÀÐ


ÐÅ¡Ãí¸¨ÇÔõ «¨¼òÐ ¿¢ýÈ¡ø ¦ÁöÂ¡É Å¡º¢ ±ýÛõ
þ¨ÈÅÉ¢ý Å¡ý ÒÃÅ¢¨Âì ¦¸¡ñÎ º£Åô À½õ
¦ºöÂÄ¡õ.
2604
ைககல1 தாைன க(%திE ந1திைய
ெமBகல1 தாதைன ேவத 8த!வைன
ெபாBகல1 தா8 தா னிதைன
ெபாBெயாழி1 தா ேக க?ட மாேம 10.

2604: ¦À¡ö ¿£í¸¢ÂÅ÷째 þ¨ÈÅý ҸĢ¼õ ¬Å¡ý :


º¢Åý ÍØ ¿¡Ê¢ø ¸Äó¾¢ÕôÀÅý. ¿¢¨ÉôÀÅ÷
¯ûÇòÐû Å¢ÇíÌÀÅý. ÁÉò¦¾¡Î ¯¼õÀ¢Öõ
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀÅý. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÈÅý.
¯Ä¸ôÀü¨È Å¢¼¡¾Åâ¼õ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ «ÕÇ¡¾Åý.
ÁÄõ «üÈÅý. þùÅ¢ÂøÒ Å¡öó¾ þ¨ÈÅý ¯¼ø
Àü¨ÈÔõ, ¯Ä¸ôÀü¨ÈÔõ Å¢ð¼Å÷ìÌò ¾ïºõ «Ç¢ô
ÀÅÉ¡ö ¯ûÇ¡ý.

2605
ெமB%தா அக-ப4 ேமவிய ந1திைய
ைக%தா ெகாடா(1 திற1தறி வாாி!ைல
ெபாB%தா இ-ைபைய ெபாBயற நீவிடா-
க%தா திற கி! அ(- ேபற தாேம. 11.
2605: þ¨ÈŨÉì ¸¡Ïõ Ó¨È :
¯ñ¨ÁÂ¡É ¾¢ÕÅʸû ÁÉò¾¢ø ¦À¡ÕóÐõÀÊ ¨Å츢ýÈ
¿ó¾¢¨Âî ÍØÓ¨ÉÂ¡É ¾¡úôÀ¡¨Çò ¾¢ÈóÐ ¦¸¡ñÎ
«È¢ÀÅ÷ ±ÅÕõ þÄ÷. ¦À¡ö¢ý ãÄõ ¨Åì¸ôÀð¼
¯Ä¸ôÀü¨È ¿£ Å¢ðÎ, «íÌî ÍØӨɨÂò ¾¢ÈóÐ
¦¸¡ñ¼¡ø «Ð§Å ¸¢¨¼ò¾ü¸Ã¢Â §ÀÈ¡Ìõ.

2606
உB- வைகயா! உணவி! ஏ%9மி
ெமBய அரெனறி ேம/ திெணன
ெபாBெயா மிறி ற-ெபா? வாந
ஐயE- அ#ேக அம19நி றாேன. 12.
2606: º£Å÷ þ¨ÈŨà ¯½÷Å¡ø ÅÆ¢Àð¼¡ø
º¸ŠÃ ¾Çò¾¢ø Å¢Çí¸¢ «ÕûÅ¡ý :
¯ö× ¦ÀÈ §ÅñÎÁ¡É¡ø º£Å÷¸Ç¡¸¢Â ¿£í¸û ¯½÷Å¡ø
§À¡üÈ¢ ÅÆ¢ÀÎí¸û. «ô§À¡Ð ¦ÁöÂý «¨ÁòÐì
¦¸¡Îò¾ ºýÁ¡÷ì¸ ¦¿È¢ «¨ÁÔõ. ¯Ú¾¢Ô¼ý ¦À¡ö¡É
¯¼¨Äì ¸¼óРŢÇíÌÀÅâý º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¿õ ¾¨ÄÅý
§ÅÚÀ¡Î þøġРŢÇíÌÅ¡ý.

(¯½÷× ±ýÀÐ ÌÕÅ¡ø Á¡½ÅÉ¢ý ¯¼Ä¢ø «¼í¸¢


¢Õó¾ ´Õ ºò¾¢¨Â ±ØôÒÅÐ ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀθ¢ÈÐ. «ó¾î
ºò¾¢Â¡ø ±øÄ¡«È¢×õ þÂí̸¢ÈÐ.«Ð ¦À¡È¢ «È¢×ìÌì
¸¡Ã½Á¡ö þÕóÐõ «¨Å þøÄ¡ÁÖõ þÕìÌõ µ÷ «È¢×
±ýÀ÷. «ó¾ «È¢Å¢ý ¿¢¨Äì¸Çõ À¢¼Ã¢ì¸ñ ¬Ìõ.
þó¾ì ¸ñ½¢ý ŢƢô§À ÌÕŢɡø Á¡½ÅÛìÌ ¯½÷ò
¾ô ¦ÀÚž¡Ìõ. «í¹Éõ ¯½÷ò¾ô ¦ÀüÈÅ÷째 «Ãý
¦¿È¢Â¡ÉÐ «¨ÁÔõ.)

2607
வ- ப=%த மலபழ- ஒ 
த-பா பறைவ 19ண% தாெனாடா
த-ெகா ெடBதி டகல% 9ர%தி4
ெச-ெபா சிவகதி ெசெறBத லாேம. 13
2607: º¸ŠÃ ¾Çò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢ÅòÐû º£Åºò¾¢ ÜÊÉ¡ø
º¢Å¸¾¢ Å¢ÇíÌõ :
¿ÚÁ½õ Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾ÇÁ¡É ÁÄâø º¢ÅÁ¡É ¸É¢
´ýÚ ¯ñÎ. «ó¾ì ¸É¢, Å¢„ šº¨ÉÂ¡É ÀȨŸû
¦¸¡ò¾¢ò ¾¢ýÀ¾üÌ ±ð¼¡¾¾¡Ìõ. «ó¾ Å¢„ šº¨É
¸Ç¡É ÀȨŸ¨Çî º£Å ºò¾¢¨Â §Áø §¿¡ì¸î ¦ºö¸¢ýÈ
«õÀ¢É¡ø ±öÐ «¸Äò ÐÃò¾¢É¡ø ¦ºõ¦À¡ý ´Ç¢Ô¨¼Â
º¢Å¸¾¢¨Âô §À¡ö «¨¼ÂÄ¡Ìõ.

2608
மய கிய ஐ-ல பாச- அ %9%
9ய க %தாைன% ெதாடமிெதாட1தா!
திய கG ெசBயாேத சிவென- ெப(மா
உயேபா எனமன- ஒ வி% தாேன. 14

2608: º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¸Äì¸ò¨¾ô §À¡ìÌÅ¡ý :


ÁÂì¸ò¨¾ò ¾Õ¸¢ýÈ ³õÒÄ ¬¨º¸¨Ç «ÚòÐì ¸Äì¸ò
¨¾ô §À¡ì¸¢Â º¢Åò¨¾ò ¦¾¡¼Õí¸û. §ÅÚ þ¨ÈÅý
¯ñÎ ±ýÚ ÁÂí¸¡Áø º¢Å§É ±õ þ¨ÈÅý ±ýÚ
±ñ½¢ò ¦¾¡¼Ã¢ý ¯öóÐ §À¡Å¡Â¡¸ ±ýÚ ±ý ÁÉò¨¾
«ÅÛ¼ý §º÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý.

2609
மனம9 தாேன நிைனயவ! லா(
கினெமன ) மி(#காய ேமவ
றனிவினி னாதபா! த கன ெசBயி!
னித ெசயலா - ேபாத வி ேக. 15
2609: ÁÉò¾¡ø ¾É¢ò¾¢ÕóÐ ¾¢Â¡Éõ ¦ºöžý ÀÄý :
¯ûÇò¾¡ø ¯Ä¸ò¨¾ô ÀüÈ¡Áø º¢Åò¨¾ô ÀüÈ¢ ±ñ½
ÅøÄÅ÷ìÌî º¢Åõ À¾¢Ôõ §ÁÄ¡É ÝìÌÁ¯¼ø þÉÁ¡öô
¦À¡ÕóÐõ ±ýÀ÷. ¯Ä¸ò¨¾ô ÀüȢ ±ñ½õ þøÄ¡Áø
¾Ìó¾ÀÊ ¾¢Â¡Éõ ¦ºö¾¡ø »¡É âÁ¢Â¢ø à º¢Åò¾¢ý
«Õû ¯ñ¼¡Ìõ.

39. »¡É¢ ¦ºÂø : ¾ý þÂøÒ ¯½÷ó¾ »¡É¢Â¢ý ¦ºÂø.


Å¢¨É¨Âì ¸Ê¾ø »¡É¢Â¢ý ¦ºö¨¸ :

2610
8ைன விைனவாி 8Eேட நீ# வ
பிைன விைன கணா ேப1தற பாபக
தைன யறி1தி1 தத9வ ஞானிக
நைமயி! ஐ-ல நாட? னாேல. 1.

2610: Å¢¨É¸Ç¡ø ÐýÀõ «¨¼Â¡¾Å÷ :


¿ý¨Á¨Â «Ç¢ì¸¡¾ ³õÒÄý¸Ç¢ý ¾ý¨Á¨Â ¬Ã¡ö¾
Ä¡ø ¿ý¨Á¨Âò ¾Õõ ¾ý þÂø¨À ¯½÷ó¾ ¾òÐÅ
»¡É¢Â÷ Óý À¢ÈôÀ¢ø ¦ºö¾ À¨Æ Ţ¨É¸û ÅóÐ
§ºÕÁ¡Â¢ý, «Åü¨È «ÛÀÅ¢òÐì ¸Æ¢ôÀ÷. «¾ý À¢ýÒ
þôÀ¢ÈŢ¢ø ¦ºöÔõ Å¢¨É¸¨Çì ¸Õ¾¢î ¦ºö¡Áø
«ÅüȢɢýÚõ ¿£í¸ ÓÂüº¢ ¦ºöÀÅ÷ ¬Å¡÷.

2611
தைன யறி1தி- த%9வ ஞானிக
8ைன விைனயி 84<ைச யவி:பவக
பிைன விைனைய பி4%9 பிைசவக
ெசனியி ைவ%த சிவன( ளாேல. 2.
2611: ¾òÐÅ »¡É¢Â÷ º¢ÅÉÕÇ¡ø Å¢¨É¨Â «ÚôÀ÷ :
¾ý ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ó¾ »¡É¢Â÷ ÀÆ Å¢¨É¢ý
Àó¾ò¨¾î º¢Å º¢ó¾¨É¡ø Å¢Ä츢ÎÅ¡÷¸û. ¾¨Ä¢ý
Á£Ð Å¢ÇíÌõ º¢ÅÉ¢ý ¾¢ÕÅÕÇ¡ø À¢ý Åà þÕìÌõ
Å¢¨É¨Âò §¾¡üÈõ ±Î측Á§Ä «Æ¢òРŢÎÅ¡÷¸û.

2612
மனவா காய%தா! வ!விைன 76-
மனவா ேநநிகி! வ!விைன மனா
மனவா ெகடவ வாதைன தனா!
தைனமாறி யாற% த ஞானி தாேன. 3

2612: »¡É¢Â÷ «¨¼Ôõ ÀÂý :


º¢Å÷¸Ç¢ý ÁÉõ ¦Á¡Æ¢ ¦ºÂÄ¡ø ÅĢ Ţ¨É ÅóÐ §ºÕõ.
º£Å÷¸Ç¢ý Óì¸Ã½í¸Ùõ ¯Ä¸¢Â¨Äô ÀüÈ¡Áø º¢Å¨Éô
ÀüȢ¾¡¸¢ø ÅĢ Ţ¨É ÅóÐ º£Å÷¸¨Çô ÀüÈ¡Ð.
º¡¾¨É¡ø ÁÉõ, ¦º¡ø, ¦ºÂø ¦¸ðÎ ¦ÁÇÉÁ¡ö þÕô
ÀÅ÷ ¾ý¨É Å¢¨É ÀüÈ¡Áø Á¡üÈ¢ «¨ÁòÐì ¦¸¡ûÙõ
»¡É¢Â¡Å¡÷.

40. «Å¡ÅÚò¾ø. (¦À¡ÕÇ¢ý Á£Ð ¦ºøÖõ ¬¨º¨Â


«¸üÚ¾ø.) ¬¨º À¢Èô¨Àò ¾ÕÅÐ.¬¾Ä¡ø «¾¨É
«ÚôÀÐ »¡É¢Â÷ ¸¼¨Á

2613
வாசி 7சி- ேபசி வைகயினா!
ேபசி இ(19 பிதறி பயனி!ைல
ஆைச- அ- அ மி அ %தபி
ஈச இ(1த இட- எளிதாேம. 1.
2613: ¬¨º¨Â Å¢ð¼Å÷ þ¨ÈÅ¨É «¨¼Å÷ :
¸£ú §¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ «À¡É Å¡ÔÅ¢ý ¸¾¢¨Â Á¡üÈ¢ §Á§Ä
À¢ÃÁÃó¾¢Ãò¨¾ §¿¡ì¸¢ ¦ºÖòÐõ Å¡º¢ §Â¡¸ò¨¾ À¢Ã¡½
¨ÉÔõ ÍØӨɨÂÔõ ÀüÈ¢ô §ÀÍž¡Öõ, «Åü¨È
¦¿È¢ôÀÎòÐõ Ó¨ÈÂÈ¢óÐ ÁüÈÅ÷ìÌ ±ÎòÐî ¦º¡øÖÅ
¾¡Öõ «¨¼Â ÓÊ¡Ð. ¦À¡ÕÇ¢ý Á£Ð ¦ºøÖõ ¬¨º
¨ÂÔõ Áì¸û Á£Ð ¦ºøÖõ ¬¨º¨ÂÔõ «¸üÚí¸û.
«í¹Éõ ¿£í¸¢Â À¢ýÒ þ¨ÈÅý þÕìÌõ þ¼õ ±Ç¢¾¡ö
¯½ÃôÀÎõ.

2614
மாட%9 ளானல மடப% தானல
)ட%9 ளானல ேகாயி/ ளானல
ேவட%9 ளானல ேவைகவி டாெநGசி!
7ட%9 ேளநி 8%தித1 தாேன. 2.

2614: ¬¨º Å¢ð¼Åâý ¯ûÇò¾¢ø þ¨ÈÅý ±Øó¾ÕÇ¢


Óò¾¢¨Â «Ç¢ôÀ¡ý :
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Å£ðÎî ÍÅâø ¯ûÇ Á¡¼í¸Ç¢ø þÕôÀÅý
«øÄý. ¾É¢Â¡É Áñ¼Àò¾¢ø þÕôÀÅý «øÄý. Å£ðÎì
ܼí¸Ç¢ø þÕôÀÅý «øÄý. §Å¼õ ¦¸¡ñ¼Åâ¼õ
þÕôÀÅý «øÄý. ¬É¡ø ÁÉò¾¢ø ¬¨º¨Â Å¢ð¼
Åâý ÁÉò¾¢ø ¯ûÇ¢Õó¾Àʧ «Å¨Ã þÂ츢 Óò¾¢
«ÕÙÀÅý.

2615
ஆைச ய மிக ஆைச ய மிக
ஈசேனா டாயிE- ஆைச ய மிக
ஆைச படபட ஆBவ(1 9ப#க
ஆைச விடவிட ஆன1த மாேம. 3.
2615: þýÀõ ¦ÀÚžüÌ ÅÆ¢ :
±ùŨ¸ô Àð¼ ¬¨º¸¨ÇÔõ «È§Å Å¢ðΠŢÎí¸û.
þ¨ÈŧɡΠܼ ¬¨º¨Âî ¦ºÖò¾¡Áø ¨¸ Å¢Îí¸û.
¬¨º ¯ñ¼¡¸ ¯ñ¼¡¸ «ÅüÈ¡ø ¯Â¢÷ìÌò ÐýÀ§Á
ÅÕõ. ¬¨º¨Â «È§Å Å¢ð¼¡ø ¬Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ.

2616
அவன Lத#க ஐ19- உடேன
பவழி ெசBகிற பறற Pசி
விவ9 ேவைகைய ெமB1நிற ஞான-
ெதாவ9 த-ைம% ெதாடத/ மாேம. 4.

2616: ¾õ¨ÁÔ½÷¾ø :
ÝìÌÁÁ¡É â¾í¸û ºò¾õ, Àâºõ, åÀõ, þúõ, ¸ó¾õ
±ýÀÉ. «¨Å º£Å÷¸¨Ç ¯Ä¸ Ó¸Á¡öò àñÊò ÐýÀô
ÀÎòи¢ýÈÉ. «¨Å ¯¼É¢ÕóÐ ¾£ÂÅƢ¢ø ¦ºÖòÐÅÉ.
¬¾Ä¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÀüÚ¸¨Ç Å¢ðÎ «Æ¢òÐ, ¬¨º¨Â
Å¢ðÎ, ¯ñ¨ÁÂ¡É »¡Éò¨¾ ±ðÎÅÐ º£Å÷¸û ¾ÁÐ
¯ñ¨Á ¿¢¨Ä¨Â «È¢óÐ ¦¸¡ûž¡Ìõ. ¬¨º¨Â Å¢ðÎ
¯ñ¨Á »¡Éò¨¾ò ¦¾¡¼÷ŧ¾ ¾õ¨ÁÔ½÷¾ø.

2617
உவா கட! ஒ கிற Zழி- ேபான
9வா கட /ப% 9Gசின வாேனா
அவா கட /ப ட=1தின மேணா
தவா கட! ஈச தாி%9 நிறாேன. 5.
2617: °Æ¢ ÀÄ ¦ºýÈ¡Öõ
þ¨ÈÅý, ¬¨º¨Â Å¢ð¼Å÷째 «ÕÙ¸¢È¡ý :
¿¢¨ÈÁ¾¢Â¢ø ¦À¡íÌõ ¸¼ø §À¡ø «Ç× þøÄ¡Ð
«ÇÅ¢ýÈ¢ô ¦À¡í¸¢ ¯Ä¨¸ «Æ¢ì¸¢ýÈ ÀÄ °Æ¢¸û
¦ºýÈÉ. þýÀ ÐýÀÁ¡É ¸¼Ä¢ø ¬úóÐ §¾Å÷
ӾĢÂÅ÷ þÈó¾É÷. ¯Ä¸ò¾Å÷ ¬¨ºì ¸¼ÖûÀðÎô
À¢ÈÅ¢¨Â Å¢¼¡¾Å÷ ¬Â¢É÷. ¬É¡ø ®ºý ¿£ì¸Á¢øÄ¡Áø
þÕìÌõ ¬Éó¾ì ¸¼Ä¢ø ¿¢¨Ä¡ö ¿¢ýÚ «ÕÙ¸¢ýÈ¡ý.
2618
நிற விைன- பிணி- ெநGெசய!
91ெதாழி ல < +%தம தாக/-
பிைற# க(ம8- ேப%த( ேநெப %
9ற அ=%த/- ஞானிக CBைமேய. 6.

2618: »¡É¢Ââý à ¿¢¨Ä :


¦¿Îí¸¡Äõ ¿£í¸¡Áø ¿¢ýÈ þÕ Å¢¨ÉÔõ, ãýÚ ÁÄô
À¡ºÓõ, «ÅüÈ¡ø ¬É ¦ºÂÖõ, ¦À¡ÕóÐõ þÂì¸õ
«üÚò àö¨Á ¦ÀÚ¾Öõ, À¢ýÒ À¨¼ôÒ Ó¾Ä¢Â ³ó
¦¾¡Æ¢¨ÄÔõ ¿£ì¸¢ «Õû ÁÂÁ¡ì¸¢ ¬úóÐ ¿¢ü¸î ¦ºö
¾Ö§Á »¡É¢Ââý àö¨ÁÂ¡É ¿¢¨Ä¸Ç¡Ìõ.

2619
உைம ண19ற ஒசி%தி 8%தியா-
ெபமய ெகடற ேபறட சி%தியா-
திைமயி ஞானி சிவகாய- ைகவிடா!
வைம ய(தா அைட1தபி ஆ ேம. 7.
2619: º£Å÷¸û º¢Åò¨¾ô ÀüȢ §À¡Ð «ýÒ¼ý
«Á÷ó¾¢ÕôÀ÷ :
º£Åý ¾ý ¯ñ¨Á ÅÊÅõ ´Ç¢ ÁÂõ ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ
¿¢ü¸¢ø «È¢×¼ý ÜÊ º¢ò¾¢Ôõ Óò¾¢Ôõ ¯ñ¼¡Ìõ.
¦Àñ Á£Ð ¦¸¡ûÙõ ¬¨º¨Â Å¢ðÎ ¿¢ýÈ¡ø ¦ÀÕï
º¢ò¾¢¸û ¸¢ðÎõ. ¯Ú¾¢Â¡É º¢ÅôÀüÚ¨¼Â »¡É¢ ¾ý
§¾¸ò¨¾ ¿ØŠŢð¼¡ø º¢Åò¾¢ý «Õû ¿¢ýÚ À¢ý
º¢Åò¨¾î º¡÷óРŢÎÅ¡÷.

2620
அவனிவ ஈசென றற நா4<
சிவனிவ ஈசென ைமைய ேயாரா
பவனிவ ப!வைக யாமி பிறவி
வனிவ ேபாவ9 ெபாBகட ேபாேத. 8.

.
2620:«È¢Â¡¨Á¡ø ¯Ä¸ÁÂÁ¡öô À¢ÈôÀ¢ø Å¢ØóÐ º£Åý
ÐýÒÚõ.
þî º£Åý º¢ÅÁ¡¸ ¬¸ §ÅñÎõ ±ýÚ þ¨ÈŨÉ
«ýÒ¼ý ¿¡Ê, º¢ÅÉ¡¸§Å þÅý Á¡È¢ô À¾¢ ¿¢¨Ä¨Â
«¨¼¸¢ýÈ¡ý ±ýÈ ¯ñ¨Á¨Â ¯Ä¸ò¾Å÷ ¯½ÃÁ¡ð
¼¡÷. ¬Â¢ý þî º£Åý ÀÄŨ¸Â¡É À¢ÈÅ¢¸¨Ç ±ÎòÐô
ÀÄ ¯Ä¸í¸ÙìÌî ¦ºøÅÐ - ¯ñ¨Á¨Â ¯½Ã¡Áø
¦À¡öô ¦À¡ÕÇ¢ø ÀüÚì ¦¸¡ñÊÕôÀ¾É¡§Ä§Â ¬Ìõ.

2621
ெகாதி கிற வா # ளிகிற வா -
பதி கிற வாறி1த பாரக 8 -
விதி கிற ஐவைர ேவடா 9லக-
ெநாதி கிற காய%9 Oெலா மாேம. 9

2621: «È¢×¨¼§Â¡÷ ¦ºö¨¸ :


¦ÅÚô¨Àî ¦ºö¸¢ýÈ àÄ ¯¼Ä¢ø - ÝìÌÁ ¯¼ÖìÌî
¦ºøÖõ ÍØ ¿¡Ê¨Âô ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ¾¡ø -
þù×ĸõ ÓØÅÐõ ÐýÀõ ¾Õõ àÄ ¯¼Ä¢ø Å¢ÎÅÐõ,
«Ð ¿£íÌÁ¡Ú ¦ºöÅÐõ, Á£ñÎõ À¢ÈŢ¢ø §º÷ôÀÐõ
«¸¢ÂÅü¨Èî ¦ºöÔõ ¿¡ýÓ¸ý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý,
Á§¸ºý, º¾¡º¢Åý ӾĢ ³Å¨Ã «È¢×¨¼§Â¡÷ Å¢ÕõÀ
Á¡ð¼¡÷.

2622
உB1தன- எU உ ெபா( காகி\
க1த மலாி கல கிற ந1திைய<
சி1ைதயி! ைவ%9% ெதளிற< ேச%திடா!
81ைத பிறவி 7லவி% தாேம. 10.

2622: À¢ÈÅ¢ šá¨ÁìÌâ ÅÆ¢ :


À¢ÈÅ¢¨Â Á¡üÈ¢ «¨ÁìÌõ »¡Éò¨¾ô ¦ÀüÚû§Ç¡õ
±ýÀŧÃ! «ò¾¨¸Â »¡ÉòÐìÌ «ÊôÀ¨¼ ±Ð ±ýÀ¨¾
«È¢óÐ ¦¸¡ûÅ£÷. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ţâºò¾¢Â¡¸ì ¸ÄóÐûÇ
¯Õò¾¢Ã ã÷ò¾¢¨Âî º¢ó¾¨É¡ø - ¸£ú ¯ûÇ «ì¸¢É¢¨Â
§Á§Ä ±ØõÀÊ ¦ºöÐ ´Ç¢ ÁÂÁ¡öì ¸ñ¼¡ø «Ð Óý
§¿¡ì¸¢ÔûÇ À¢ÈÅ¢¨Âô §À¡ì̾üÌ ãÄ ¸¡Ã½Á¡öô
¦À¡ÕóÐõ.

41. Àò¾¢Ô¨¼¨Á :
«¸ñ¼ º¢Åò¾¢¼õ Àò¾¢ ¦¸¡ûÅÐ Àò¾¢Ô¨¼¨Á¡Ìõ.

2623
8%திெசB ஞான8- ேகவி மாBநி -
அ%தைன மாயா அமர பிராதைன<
+%தைன CBெநறி யாBநிற ேசாதிைய
ப%த பர+- ப+பதி தாெனேற. 1.
2623: »¡É ÅÊÅ¢ÉÉ¡É º¢Å¨É «Ê¡÷ о¢ôÀ÷ :
þ¨ÈÅý, ¯Â¢÷¸ÙìÌ Å£Î §Àü¨È «Ç¢ìÌõ »¡É ÅÊ
Å¡¸×õ, Áó¾¢Ã ÅÊÅ¡¸×õ ¯ûÇ ¾¨ÄÅý, «Æ¢Â¡¾
§¾Å÷¸¨Ç ¿¼òÐÀÅý àö¨Á¡ÉÅý, à ¦¿È¢Â¡¸
Å¢ÇíÌÀÅý. þò¾¨¸Â þ¨ÈÅý «Ê¡÷¸Ç¡ø §À¡üÈô
ÀÎõ ¯Â¢÷¸Ç¢ý ¾¨ÄÅÛõ ¬Å¡ý.

2624
அ4யா அ4யா அ4யா க4ைம
க4யவனாB ந!கி ட4ைன- Lேட
அ4யா அ(ளா! அவன4 )ட
அ4யா னிவென ற4ைமெகா டாேன. 2.

2624: ºõÀ¢Ã¾¡Â ӨȢø º¢Å»¡Éò¨¾ô ¦ÀÈ §ÅñÎõ :


º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ºó¾¡É ÀÃõÀ¨Ã¢ø Åó¾ «ÊÂÅâ¼õ
«Ê¨ÁìÌ «ÊÂÅÉ¡¸¢ «Åâ¼õ «Ê¨ÁôÀð§¼ý.
«ôÀÊ «Ê¡÷ «ÕÇ¡ø º¢Å»¡Éõ ¦ÀÈ, ±ý¨ÉÔõ
«Åý «Ê¡÷¸Ùø ´ÕÅÉ¡ö ²üÚì ¦¸¡ñ¼¡ý.

2625
நீாி ளி(- ெந(பினி +4-
ஆாி கடன1தி யாமா ரறிபவ
பாாி பயனாைர பா கி/- ேநாிய
ஊாி! உமாபதி யாகிநி றாேன. 3.
2625:¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý «Èì¸Õ¨½ ÁÈì¸Õ¨½ ¸¡ðÊ
¬ûÅ¡ý.
þ¨ÈÅý ¾ý¨Éî º¡÷ó¾Å÷ìÌ ¿£¨Ã Å¢¼ì ÌÇ¢÷Ԩ¼
ÂÅý. ¯Ä¸ò¨¾î º¡÷ó¾Å÷ìÌò ¾£¨Â Å¢¼ ¦Åõ¨Á¨Âò
¾ÕÀÅý. «ÅÉÐ þôÀÊî ¦ºöÔõ þö¨¸¨Â
«È¢ÀÅ÷ ¡÷? ¬É¡ø ¯Ä¸ò¾¢ø ÀÂý «Ç¢ôÀŨÃì
¸¡ðÊÖõ §¿÷¨Á¡ÉÅý. «ò¾¨¸ÂÅý ¿¢¨ÉôÀÅ÷
¯ûÇò¾¢ø ¯¨ÁÂõ¨ÁÔ¼ý ±Øó¾ÕǢ¢ÕôÀÅý
¬Å¡ý.

2626
ஒ%9ல ேக=- அறியா ஒ(வென
%த இ(1திட- ஆரறிவாெசா!ல
ப%தத- ப%தியி பாப4! அ!ல9
8%திைன யாெசா!ல 819நி றாேர. 4.

2626: ÌÕÅ¢ý ¯¾Å¢Â¡ø þ¨ÈÅ¨É «¨¼ÂÄ¡õ :


²Ø ¯Ä¸í¸Ç¢ø ¯ûÇÅ÷ ´ýÈ¡öì ÜÊ ¬Ã¡öó¾¡Öõ
¬Ã¡Â ÓÊ¡¾ ´ôÀüÈÅý ¬É ±ý ¾¨ÄÅý ±Øó¾ÕÇ¢
¢ÕìÌõ þ¼ò¨¾ ¡÷ «È¢Â ÅøÄ¡÷? ¦º¡øÅ¡ö!

º¢Åò¾¢¼õ Àò¾¢ ¦¸¡ñÎ °÷òÐź¸ŠÃ¾Çõ ŢƢôÀ¨¼ó¾


ÌըŠ«¨¼óÐ «ÅÃÐ ¯¾Å¢¨Âô ¦ÀüÈÅ÷째 «øÄ¡
Áø Óò¨¾ô §À¡ýÈ ¦Åñ¨ÁÂ¡É ´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ
Ìñ¼Ä¢É¢Â¡É «Å¨Çì ¸¡½Ä¡õ ±ýÚ ¦º¡øÀÅ÷
±ÅÕÁ¢Ä÷.

2627
ஆக ேத4 யைழ ம9ேபா!
நாகறாB நா4 யைழ%ேதென நாதைன
வாக கபாலாB நிற மைறெபா(
ஊகறா னா4வ1 9 1 தாேன. 5.
2627: ¸ý¨È ¿¢¨Éó¦¾Ø ¾¡Â¡¸ ÅÕÅ¡ý :
¬Å¢ý ¸ýÚ ¾¡¨Â ¿¡Êì ¸¾È¢ «¨ÆôÀ¨¾ô §À¡ýÚ
¿¡ý ¸ýÈ¢ý ¾ý¨Á¢ø þÕóÐ ±ý ¾¡Â¡É º¢Åò¨¾ô
À쾢¢ɡø ¸¾È¢ «¨Æò§¾ý. Å¡ý ¯ÄÌ Å¡úÀÅ÷
¸ÙìÌõ «ôÀ¡üÀðÎ ¿¢üÌõ Á¨È ¦À¡Õû, °É¢ø
¸ð¼ôÀðÊÕìÌõ ±ý¨É Å¢ÕõÀ¢ ±ý ÁÉò¾¢ø
±Øó¾ÕÇ¢ÔûÇ¡ý.

2628
ெப%த%91 தபணி இ!ைல பிற%தலா
8%த%91 தபணி இ!ைல 8ைறைமயா!
அ%த கிர- அ(ளா! அளி%தலா
ப%திப ேடா  பணிெயா - இ!ைலேய. 6.

2628: Àò¾¢ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌô À½¢ þø¨Ä!


ÁÄò¾¡ø ¸ð¼ôÀðÊÕìÌõ º£Å÷¸û À¢ÈìÌõ ¿¢Â¾¢¨Âì
¸¼Å¡¾Å÷. ¬¾Ä¡ø «Å÷¸Ç¡¸î ¦ºöÐ ¦¸¡ûÙõ À¢üº¢
ÀÄý «Ç¢ì¸¡Ð §À¡Ìõ. Óò¾¢ ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷
º¢Å¨Éò ¾Å¢Ã §ÅÚ ±¾¨ÉÔõ ¿¢¨É¡¾Åá¾Ä¡ø «Å÷
¸Ç¢ý ÓÂüº¢Â¢øÄ¡Á§Ä§Â §ÅñʨŠ±øÄ¡õ «Å÷
¸ÙìÌô ¦À¡ÕóÐõ. ÁÄì¸ðÎ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌô À¢ÈÅ¢ô
À¢½¢ôÒõ, ÁÄõ «üÈÅ÷ìÌ ¸¡ðÎõ «Õð À¢½¢ôÒõ
«ÕÙõ ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åò¨¾, þ¨ÈŨÉô ÀüÈ¢ì
¦¸¡ñΠŢÇíÌÀÅ÷ìÌî ¦ºÂø ²Ðõ þø¨Ä.

2629
பறைவயி கப8- பா-ெமB யாக
றவG சில-ப ளிவைர ேயறி
நறவா மலெகா ந1திைய ய!லா!
இைறவென ெறமன- ஏ%தகி லாேவ. 7.
2629:¾¨Ä Á£Ð Å¢ÇíÌõ º¢Åò¨¾ ÅÆ¢ÀÎŧ¾ Àò¾¢ ¦ºö¾ø
¬Ìõ :
¯¼ø ¸üÀÁ¡¸ì Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ ¯¼õÀ¢ø Å¢Çí¸×õ ¿¡¾
´Ä¢ §¸ð¸ò ¾¨Ä¢ý ¯îº¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø
²È¢ò §¾ý º¢óÐõ º¸ŠÃ¾Ç ÁĨÃì ¦¸¡ñÎ º¢Å¦ÀÕ
Á¡¨É ÅÆ¢ÀΞøÄ¡Ð À¢È ¸¼×¨Çò ¦¾öÅõ ±ýÚ
±ñ½¢ ÅÆ¢ÀΞüÌ ±ý ÁÉõ þ¼õ «Ç¢ì¸¡Ð.

2630
உ 9ைண ந1திைய உ-ப பிராைன
ெப 9ைண ெசB9 பிறப % 9Bமி
ெசறி9ைண ெசB9 சிவன4 சி1தி%
9 9ைண யாய#கி யாகிநி றாேன. 7.

2630: º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éò Ш½Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÅÆ¢Àð¼¡ø


À¢ÈôÀ¢¨É ¿£ìÌÅ¡ý :
«Ê¡÷ìÌ ±ô§À¡Ðõ ¾ì¸ Ш½Â¡É ¿ó¾¢Ôõ §¾Å÷ìÌò
¾¨ÄÅÛõ ¬¸¢Â þ¨ÈŨÉò Ш½ÅÉ¡¸ô ¦ÀüÚì
¦¸¡ñÎ À¢Èô¨À ´Æ¢òÐì ¸¨¼ò §¾Úí¸û. «Å¨É
¦¿Õì¸Á¡É Ш½ÅÉ¡öì ¦¸¡ñÎ «ÅÉÐ ¾¢ÕÅʨÂî
º¢ó¾¢ò¾¢Õì¸ò Ш½ÅÉ¡ö ¾¨Ä¢ý §Áø ´Ç¢ ÅÊÅ¢É
É¡ö ¿¢ýÚ «Õû¸¢ýÈ¡ý.

2631
வானவ த-ைம வ?ெசB தி( கிற
தானவ 8ரG ெசற தைலவைன
கானவ எ # க(வைர யாென -
ஊனத Eநிைன1 ெதா ப டாேர. 8.

2631: ÓôÒÃõ ±Ã¢ò¾Å¨É «Ê¡÷ ÅÆ¢Àð¼É÷ :


´Ç¢ Áñ¼ÄòÐ Å¡úÀÅ÷¸Ç¡É §¾Å÷¸¨Ç «¼ì¸¢Â¢Õì
¸¢ýÈ þÕû Áñ¼Äò¾¢ø Å¡úÀÅ÷¸Ç¡É «ÍÃ÷¸ÇÐ
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÈ ÓôÒÃò¨¾ ±Ã¢ò¾ ¾¨Ä
Å¨É ¿¡¾ÁÂÁ¡ÉÅý ±ýÚõ ţâ §¸¡ºò¾¢ø Å¢ÇíÌ
ÀÅý ±ýÚõ °ý ¦À¡¾¢ó¾ ¯¼Öû Å¢ÇíÌÀÅý ±ýÚõ
«È¢óÐ »¡É¢Â÷ ÅÆ¢Àð¼É÷.

2632
நிைலெப ேகெட 8ேன பைட%த
தைலவைன நா4% தய# ெம உள-
மைல6- வானக% 96- ற%9-
உைல6- உள%9 7:கிநி ேறேன. 9.

2632: Àò¾¢ ¦ºö¾ Ó¨È :


" Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â ãÄ¡¾¡Ãò¾¢É¢ýÚ ±ØôÀ¢î º¸ŠÃ
¾Çò¾¢ø §º÷ìÌõ ӨȨ «È¢óÐ ¿¢¨Ä ¦ÀÚ¸ «øÄÐ
«È¢Â¡Ð §¸Î ¦ºö¸" ±ýÚ ¸ÕÅ¢ ¸Ã½í¸¨Çô À¨¼òÐì
¦¸¡Îò¾Åý º¢Åý. «ô¦ÀÕÁ¡¨É ¿¡Ê ±ý ÁÉõ ´Ç¢
¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ. º¢ÃÁ¡É Á¨Ä¢Öõ ¦¿üÈ¢ ¿ÎÅ¡É
Å¡ÉòÐûÙõ Å¢Ã¢ó¾ º¸ŠÃ¾ÇÁ¡É ÒÈò¾¢Öõ ãÄ¡¾¡Ã
Á¡É ¯¨Ä¢Öõ ÁÉÁñ¼Äõ ±ýÈ ¯ûÇò¾¢Öõ
¾¢Â¡É¢òÐ ¬úó§¾ý.

þ¾¢ø ãýÚ ¾£ð¨º Өȸû ÜÈôÀðÎûÇÉ.


1. ¾¨Ä¢Öõ «¾ý §ÁÖõ ¯½÷¨Å ±ØôÒ¾ø.
2. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢üÌ ¯½÷¨Å ±ÎòÐî ¦ºøÖ¾ø.
3. À¢ÃÁô Ò¨ÆÔû þÕìÌõ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ ÁÄÃî ¦ºö¾ø.
þôÀÊî ¦ºö¾¡ø ÁÉÁñ¼Äò¾¢Öõ ¯¼Ä¢Öõ ¯½÷×
¦ºýÚ Á£ûÅÐ þÂøÀ¡¸¢ Å¢Îõ.

42. Óò¾¢Ô¨¼¨Á. ţΧÀÚ ¦ÀÚ¾ø :

2633
8%தியி! அ%த 8=%த அ(ெப %
த%9வ +%தி தைலப% தபணி
ெமB%தவG ெசBைக விைனவிட ெமBைம
ப%தியி /ேறா பரான1த ேபாதேர. 1.
2633: ¦Áöï »¡É¢Â÷ þÂøÒ :
Óò¾¢ ¿¢¨Ä¢ø º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ÓØ «Õ¨ÇÔõ
¯Â¢Ã¡ÉÐ ¦ÀüÚ, ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ §ÅÚ ±Éì
¸ñÎ, ¿£í¸¢, ¯ñ¨ÁÔ½÷óÐ, ¾ý ¸¼¨Á - ¯ñ¨Áò
¾ÅÁ¡É þ¨ÈÅ¨É ±ñ½¢Â¢Õò¾§Ä ±ýÚ Å¢¨É¸û
¿£í¸¢Â ¯ñ¨ÁÂ¡É Àò¾¢Â¢ø ®ÎÀð¼Å÷ §Áý¨ÁÔ¨¼Â
º¢Å¡Éó¾ò¨¾ô ¦ÀüÈ ¦ÁöÂȢר¼ÂÅ÷ ¬Å÷.

2634
வள#கனி ேத4ய வறா பறைவ
உள#கனி ேத4 ழித(- ேபா9
கள#கனி ய#கியி ைகவிள ேகறி
நல# ெகாட நா!வ(- நாகிறாேர. 2

2634: º£Åý º¢Å¨É ¿¡Ê §À¡Ð «ó¾ì ¸Ã½ì ÌÚõÒ


¿£íÌõ :
¯ñ¨Á Å¡öó¾ º¢Åõ ±ýÛõ ¸É¢¨Â ¿¡Ê - þÆ¢ó¾
þýÀò¾¢ø ¬¨º ¦¸¡ñ¼ º£Åý ±ýÈ ÀȨŠ- ¯ûÇ
Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åõ ±ýÈ ¸É¢¨Â Å¢ÕõÀ¢î
º¢ó¾¢ò¾¢ÕìÌõ §À¡Ð - ¸ñ¼òÐìÌ §Áø Å¢ÇíÌõ
«ì¸¢É¢Â¢ø ÍØӨɡ¸¢Â Å¢Ç쨸 ²üÈ¢ ÁÉõ, Òò¾¢,
º¢ò¾õ, «¸í¸¡Ãõ ¬¸¢Â «ó¾ì¸Ã½í¸Ç¡É ¿¡øÅÕõ
¯¼ø «üÈ þ¼ò¾¢ø þýÀò¨¾ ¿¡ÎÀÅ÷ ¬Â¢É÷.

43. §º¡¾¨É. (ÌÕÅÕÇ¡ø ¯ñ¨Á ¯½÷¾ø §º¡¾¨É.)


2635
ெப-மா ெப(ந1தி ேப<சற ேபாிப%9
அ-மா ந4த1 த(கட! ஆ4ேனா-
எ-மாய 8-வி% ெத-ைம கர1தி<
+-மா தி(1திடG ேசாதைன யா ேம. 1.
2635: þ¨ÈÅý ¦ºÂÄüÚ þÕìÌÁ¡Ú ¦ºö¾¡ý :
¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¯¨ÃÂüÚ Å¢ÇíÌõ
¿¢¨Ä¢ø «ô¦Àâ§Â¡ý «Ê »¡Éò¾¡ø «Õû ¸¼Ä¢ø
Óظ¢§É¡õ. ±øÄ¡Å¢¾Á¡É Á¡Â¡ ¦¾¡¼÷Ò¸¨ÇÔõ
¸¼ì¸î ¦ºöÐ «ÅüȢɢýÚõ §ÅÚÀÎò¾¢î ¦ºÂø «üÚ
þÕìÌõÀÊ ¦ºöŧ¾ §º¡¾¨É.

2636
அறிைட யான( மாமைற ேள
ெசறிைட யாமி ேதவ 1 ேதவ
ெபாறிைட யால ஐ19# கட1த
றிைட யாெனா# )வ நாேன. 2.

2636: ±ý ÌÕ ¿¡¾¨Éô ¦À¡Õó¾¢Â¢Õô§Àý :


«¸ñ¼ «È¢×¨¼ÂÅý; «Ã¢Â §Å¾ò¾¡ø Ò¸úóÐ §Àºô
ÀÎÀÅý; §¾Å÷¸ÙìÌò ¾¨ÄÅý; ³õÒÄ «È¢×¸¨ÇÔõ
Å¢ðÎ «¸ñ¼ «È¢¨Å «È¢Ôõ ¦À¡È¢¨Â ¯¨¼ÂÅý;
þò¾ý¨ÁÔ¨¼Â, «¨¼Â¡Çí¸¨ÇÔ¨¼Â ±õ ÌÕ¿¡¾¨É
¿¡ý ¦À¡Õó¾¢Â¢Õô§Àý.

2637
அறிவறி ெவற# கர - உலக-
அறிவறி யாைமைய யா(- அறியா
அறிவறி யாைம கட1தறி வானா!
அறிவறி யாைம யழகிய வாேற. 3
2637: Å¢Çì¸õ Áó¾¢Ãõ 2362 ø ÓýɧÁ Åó¾¢Õ츢ÈÐ.

2638
றியா றியினி )டாத )ட%
தறியா அறிவி! அவி:1ேதக சி%தமாB
ெநறியா- பராந1தி நீட( ஒ G
ெசறியா< ெசறிேவ சிவெமன லாேம. 4.

2638: º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á ¦À¡Õó¾ø :


§º¡¾¨ÉìÌô À¢ý, Íð¼È¢× þøÄ¡Áø, ¡Åü¨ÈÔõ ´Õ
§ºÃ «È¢Ôõ «È¢Å¢ø, ¸£Æ¡É ÁÄí¸û §À¡ö «¨¼Â¡¾
§º÷쨸¢ø, «ÅÉÐ «È¢§Å ¸ñ½¡¸ì ¦¸¡ñÎ, ¾õ
«È¢× ¦¸ðÎ, ²¸¡ì¸¢Ã º¢ò¾òмý - ¦¿È¢Â¡¸ ¯ûÇ
§ÁÄ¡É ¿ó¾¢Â¢ý «ÕÙ¼ý ´ýÚÀðÎò ¾¡ý ±ýÈ ´ýÚ
þøÄ¡Áø þÕò¾§Ä º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á «¨¼¾ø ¬Ìõ.

2639
கா?னி! ஊ(# க(-பினி! க4-
பா?E ெநB- பழ%9 இரத8-
LவிE நாற8- ேபா/ள எ-மிைற
காவல எ# # கல19நி றாேன. 5.
2639: þ¨ÈÅý ¯¼É¡ö ¿¢ýÚ ±íÌõ ¸Äó¾¢ÕôÀ¨¾
¯½÷¸ :
±õ ¾¨ÄÅý ¸¡üÈ¢ø À¢Ã¢ì¸ ÓÊ¡¾ ÀâºÓõ, ¸ÕõÀ¢ø
¦À¡Õó¾¢Â þÉ¢¨ÁÔõ, À¡Öû Á¨ÈóÐûÇ ¦¿öÔõ, þÉ¢Â
ÀÆòÐû ¦À¡Õó¾¢Â º¡Úõ, ÁÄÕû ¦À¡Õó¾¢Â ¿ÚÁ½Óõ
§À¡ø º£ÅÛ¼ý ¯¼É¡ö þÕ츢ýÈ¡ý. «Å§É ¡Åü
È¢Öõ ¸ÄóРŢÇí̸¢ýÈ¡ý.

2640
வி(ெபா )4 விகி%ைன நா4
ெபா(பகG ேசத( ெபாெகா4 ேபால
இ(ப மன%திைட எ#க பிரானா
ெந(( வாகி நிக:19நி றாேர. 6.

2640: §º¡¾¨ÉìÌ ¯ðÀð¼Å÷ ¯ûÇò¾¢ø


º¢Åý ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ Å¢ÇíÌÅ¡ý :
Å¢ÕôÀòм§É º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É ¿¡Ê þÁÂò¨¾î §ºÕõ
¯¨ÁÂõ¨Á¨Âô §À¡ø Å¢ÕôÒ¼ý þÕôÀÅ÷ ÁÉò¾¢ø
±õ þ¨ÈÅý ´Ç¢ ÅÊÅÁ¡ö Å¢Çí¸¢ÎÅ¡ý. ¸½ÅÉ¢ý
Å¢ÕôÀò¨¾§Â ¾õ Å¢ÕôÀÁ¡öì ¦¸¡ûÙõ ¦Àñ¨½ô
§À¡ø º¢ÅÉРŢÕôÀò¨¾§Â ¾õ Å¢ÕôÀÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ
Å¡Øõ º£Å÷¸û ¯ûÇò¾¢ø º¢Åõ ´Ç¢ ÅÊÅ¡ö ±ô§À¡Ðõ
Å¢ÇíÌõ.

ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢ «ì¸¢É¢, ¾¨Ä¢ø


Å¢ÇíÌõ §º¡¾¢¨Âî ¦ºýȨ¼Å§¾ ¾¢ÕÁ½õ ±ÉôÀÎõ.

2641
ந1தி ெப(மா ந விேயாம%9
வ1ெத அக-ப4 ேகாயி!ெகா டாெகாள
எ1ைதவ1 தாென ெற=1ேத எ=த/G
சி1ைதயி /ேள சிவனி(1 தாேன. 7.
2641:¯Â¢÷ «È¢×¦¸ðÎ ÁÉÁÆ¢ó¾ ¿¢¨Ä¢ø º¢Åõ ÅóÐ
¦À¡ÕóÐõ:
¾¨ÄÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý - ¾¨Ä¢ý Á£Ð Å¢ÇíÌõ
¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ÅóÐ ±ÉÐ ÁÉ Áñ¼Äò¨¾§Â §¸¡Â¢Ä¡¸ì
¦¸¡ñÎ ±Øó¾ÕǢɡý. «í¹Éõ «ô¦ÀÕÁ¡ý ±Øó
¾ÕÇ ±ý ¯Â¢÷ò ¾ó¨¾ ÅóРŢð¼¡ý ±ýÚ ±ý ¯Â¢Õõ
«È¢× ¦¸ðÎ ¿¢ý§Èý. «í¹Éõ ¿¢ýÈÐõ ±ý ÁÉòÐû
º¢Åý º¢ÈóРŢÇí¸¢Â¢ÕôÀ¨¾ô À¡÷ò§¾ý.

2642
தைமவ! ேலாைன% தவ%9 நல%திைன
நைமவ! ேலாைன நைற ந1திைய
ைமெபாB யாேத னிதைன நாமி
பைமயி! உ-ைம பாி+ெசB வாேன. 8.

2642: ¯ûÇò¾¢ø Å¢ÇíÌõ þ¨ÈÅÉ¢ý «Õû ¾¢Èõ :


ºòÐ, º¢òÐ, ¬Éó¾õ ±ýÈ ÀñÒ¸¨Ç ¯¨¼ÂÅÛõ,
¾Åò¾¢ý ÀÂÉ¡¸ þÕôÀÅÛõ, ¾Åõ¦ºöÅ¡÷ìÌ ¿ý¨Á
¦ºöÀÅÛõ, ¯ûÇÁ¡É ¿ÎÅ¢ø Å£üÈ¢ÕôÀÅÛõ, «Æ¢Ôõ
þÂøÒ¨¼ÂÅü¨Èì ¸¼óÐ ¿¢üÀÅÛÁ¡É þ¨ÈŨÉ
¿¡Îí¸û. «ùÅ¡Ú ¿¡ÊÉ¡ø ±ñ½¢øÄ¡¾ º£Å §¸¡Ê¸Ç¢ø
¯õ¨Á §ÁÄ¡ÉÅÉ¡¸ «Åý ¬ìÌÅ¡ý.

2643
ெதாட19நி றாெனைன< ேசாதி - ேபா9
ெதாட19நி றான!ல நாதE- அ#ேக
பட19நி றாதி பராபர எ1ைத
கட19நி றIவழி காகி றாேன. 9.
2643: º¢ÅÌÕ ÅÆ¢¸¡ðθ¢È¡ý :
º¢ÅÌÕÅ¡ö ±Øó¾ÕÇ¢ ÅóÐ («òÐÅ¡) ÅÆ¢ §º¡¾¨É
¦ºö¾ §À¡Ð ¿øÄ ¿¡¾É¡É º¢ù¦ÀÕÁ¡ý ¯¼É¡ö þÕì
¸¢ýÈ¡ý. ÀÃÁ¡¸×õ «ÀÃÁ¡¸×õ ¯ûÇ «ô¦ÀÕÁ¡ý
±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¸ÄóÐ ¯ûÇ¡ý. §ÁÖõ «Åý ¡Åü
¨ÈÔõ ¸¼óÐ ¿¢ýÚ ¸¨Ä ӾĢ «òК츨Çì (ÅÆ¢
§º¡¾¨É¸¨Ç) ¸¼ôÀ¾üÌ Ð¨½Â¡¸¢ýÈ¡ý.

2644
அIவழி கா- அமர க(-ெபா(
இIவழி த1ைத தாB ேகளியா ஒ G
ெசIவழி ேசசிவ ேலாக% தி(1தி-
இIவழி ந1தி இய!ப9 தாேன. 10.

.
2644: º¢Åý þõ¨Á ÁÚ¨Á þýÀõ ¯¾Å¢ «ÕûÅ¡ý :
§¾ÅáÖõ «È¢Â þÂÄ¡¾ «ôÀÃõ ¦À¡Õû §Á§Ä
¦º¡ýÉÀÊ ¿øÄ ¦¿È¢Â¢ø ¦ºÖòÐõ. þó¾ Å¡úÅ¢ø
¾ó¨¾Ôõ ¾¡Ôõ §¾¡ÆÛõ §À¡ø þÉ¢ÂÅÉ¡ö ±ÉìÌò
Ш½ ¦ºöÔõ. ±ÉìÌ ÅÆ¢¸¡ðÊ¡ö þÕóÐ º¢Å×ĸò
ÐìÌ «¨ÆòÐî ¦ºýÚ «íÌ ¨ÅìÌõ. þó¾ Ũ¸Â¡¸
¿ó¾¢ ¯¾Å¢ ¦ºöÅ¡ý.

2645
எறிவ9 ஞான% 9ைறவா உ(வி
அறிவ9 ேனாேடயI வாடைக யாைன<
ெசறிவ9 ேதவ % ேதவ பிராைன
பறிவ9 ப!கண ப வி டாேர. 11

2645: §º¡¾¨ÉìÌô À¢ý Á¡½ÅÉ¢¼õ »¡Éõ Å¢ÇíÌõ :


§º¡¾¨ÉìÌô À¢ýÒ »¡ÉÁ¡¸¢Â Å¡¨Ç ¯¨È¢ɢýÚõ
±ÎòÐ «ï»¡ÉÁ¡É þÕ¨Çô Á¡½Åý §À¡ì¸ì ÜÎõ.
«ùÅ¡Ú «ÕǢ ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼ÂÅý þÕôÀ¨¾ «È¢Â×õ
ÜÎõ.«È¢Å§¾¡Î §¾Å §¾ÅÉ¡É «Å¨É ¦¿Õí¸¢ô
¦À¡Õó¾×õ ÜÎõ. «ô§À¡Ð «ï»¡É þÕÇ¢ø
¦ºÖòÐõ ÀÄ Üð¼ò¨¾ ¿£í¸×õ ÜÎõ.

2646
ஆதி பிராத1த வா#ைக ெகாடபி
ேவதி%9 எைன வில கவ! லாாி!ைல
ேசாதிப அ#ேக +வ படாவண-
ஆதி க ெடBவ மவனிவ னாேம. 12.

2646: º¢ÅÌÕÅ¡ø ¯½÷ò¾¢Â§À¡Ð º¢ÅÉ¡¾ø :


º¢ÅÌÕÅ¡ø ¯½÷ò¾ôÀð¼ »¡Éõ ±ýÈ Å¡¨Ç ±ý ÁÉõ
±ýÛõ ¨¸Â¢ø ¨¸Â¢ø ±Îò¾×¼ý - ±ý¨É §ÅÚÀÎò¾¢
¿ý¦ÉȢ¢ɢýÚõ ¿£ì¸ ÅøÄ¡÷ ±ÅÕõ þø¨Ä. º¢Åõ
«øÄ¡¾¨Å ¿¢¨Ä ¦ÀÈ¡¾ÀÊ »¡É Å¢º¡Ã¨½Â¡ø ±ý
ÁÉò¨¾î §º¡¾¨É ¦ºö§Åý. «ô§À¡Ð ¬¾¢ã÷ò¾¢
¡¸¢Â º¢Åò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢î º¢ÅÁ¡¸ þÅý ¬¸¢ýÈ¡ý.

2647
அ1த க(ைவ ய(ைவ விைனெசBத
ப1த- பணிய<ச- ப!பிற -வா4<
சி1ைத தி(%த/G ேச1தார< ேசாதைன
ச1தி க% தபர மா G ச9ர ேக. 13.
2647: ÓõÁÄí¸û ¿£í¸ô ¦ÀüÚî º¢Åò¨¾î §º÷Å÷ :
ÌÕÅ¡ÉÅ÷ À¢ÈÅ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡É À¡ºò¨¾Ôõ, «ÕÅ
Á¡É Á¡¨Â¨ÂÔõ, ¸ýÁí¸û ¯ÕÅ¡ìÌõ Àó¾ò¨¾Ôõ,
«í¹Éõ ¦ºöÔõ §À¡Ð ¯ñ¼¡ìÌõ «îºò¨¾Ôõ,
«îºò¾¢É¡ø ¯ñ¼¡Ìõ À¢ÈÅ¢¨ÂÔõ §À¡ì¸¢ «î§º¡¾¨É
¡ø ¾£Â ¦¿È¢Â¢ø §À¡Ìõ º¢ó¨¾¨Âò ¾¢Õò¾Öõ Á¡½Å÷
¿ý¦ÉÈ¢¨Âî §º÷ó¾¡÷. «í¹Éõ §º¡¾¨É ¦ºöÂôÀÎõ
¾¢È¨Á ¯¨¼ÂÅ÷째 º¢Åò¨¾î º¡÷óÐ º¢ÅÁ¡¸ ÓÊÔõ.

2648
உைரயற ெதாைற ைர%தா என
கைரய ெற=1த கைலேவ ட %9%
திைரெயா%த எEட! நீ#கா தி(%தி
ைரயற எE 1த பரேன. 14.

2648: À¢Ã½Å ¯À§¾ºõ ¦ºöÐ «Æ¢ÅüÚ þÕìÌÁ¡Ú


¦ºö¾¡ý :
¦º¡øÄ¡ø ¦º¡øÄ ÓÊ¡¾ ´ý¨È - À¢Ã½Å ¯À§¾ºò¨¾ -
±ý «¸ ¯½÷Å¢ø ÌÕ¿¡¾ý ¯À§¾ºõ ¦ºö¾¡ý. ±ø¨Ä
¸¼ó¾ áø ¬Ã¡ö¢ø Å¢ÕôÀò¨¾ ´Æ¢òÐ, «¨Ä§À¡ø
ÅóÐ «Æ¢Ôõ þÂøÒ ¦¸¡ñ¼ ¯¼õ¨À «Æ¢Â¡Áø
þÕì¸î ¦ºöÐ, ÌüÈõ ¿£í¸ô ¦ÀüÈ ±ýÉ¢¼ò¾¢ø ÀÃý
ÅóÐ ¦À¡ÕóÐÅ¡ý.

எடா ததிர
ெபற
Filename: Ettaam thanthiram paattum Uraiyum
UPLOADED
Directory: E:\UPLOADED THIRUMANTHIRAM word
docs
Template: C:\Documents and
Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Guhan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/12/2010 4:18:00 PM
Change Number: 219
Last Saved On: 7/13/2010 10:57:00 AM
Last Saved By: Guhan
Total Editing Time: 882 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 10:58:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 151
Number of Words: 33,672 (approx.)
Number of Characters: 191,936 (approx.)