You are on page 1of 142

¿¡ý¸¡õ ¾ó¾¢Ãõ: 0884 - 1418.

1. «º¨À. «º¨À ±ýÀÐ


¯îºÃ¢ì¸ôÀ¼¡¾Ð.
ãîÍ측üÈ¡ÉÐ "…" ±ýÈ ´Ä¢Ô¼ý ¯û§ÇѨÆóÐ "†"
±ýÈ ´Ä¢Ô¼ý ¦ÅÇ¢§Â ¦ºø¸¢ÈÐ. ¯Â¢÷¸û ¡×õ þ¨¾
¯½÷¸¢ýÈɧŠ«ýÈ¢ ¯îºÃ¢ôÀ¾¢ø¨Ä. þЧŠ«º¨Àì
¸¡É Å¢Çì¸Á¡¸ ¾¡ÔÁ¡ÉÅ÷ À¡¼Ä¢ø ¦º¡øÄôÀðÊÕì
¸¢ÈÐ. "µõ" ±ýÈ ´Õ ±ØòÐ, ´Õ ¦Á¡Æ¢§Â À¢Ã½Åõ
±ÉôÀθ¢ÈÐ. þÐ ÁÉò¾¡ø ¯½ÃôÀ¼§ÅñÊÂÐ.
¯îºÃ¢ì¸ôÀ¼¡¾ Áó¾¢Ãõ. þЧŠº¸Ä Áó¾¢Ãí¸ÙìÌõ
¬¾¡ÃÁ¡ö Ó¾øŨÃì ÌÈ¢ôÀÐ. «,¯,õ ±ýÈ ±ØòÐì
¸û ´ýÈ¡ö÷óÐ "µõ" ¬¸¢ÈÐ ±ýÀÐ «È¢»÷ ¸ÕòÐ.
À¢Ã½Å§Á »¡Éõ. «Ð§Å ÀÃõ ¦À¡Õ¨Ç «¨¼Ôõ ¦¿È¢.
884.
ேபாகி ேற
க 
க ஞானைத
ேதகி ேறசி ைத நாயக ேசவ
சாகி ேறஅைற ேயாசிவ ேயாகைத
ஏகி ேறந பிராஓ எ ேத. 1
0884: §À¡üÚ¸¢ý§Èý À¢Ã½Åò¨¾ :
Ò¸úóÐ §ÀºôÀÎõ »¡Éò¨¾ þ¨¼ÂȡР¡ý §À¡üÚ¸¢ý
§Èý. ÁÉò¾¢ø ¯Ä¸ò ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åý ¾¢ÕÅʨÂò
Ш½Â¡Ìõ ±Éò¦¾Ç¢¸¢ý§Èý. º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý §ºÅʨÂ
«¨¼Ôõ º¢Å§Â¡¸ ¦¿È¢¨Â, º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý µ¦ÃØòÐ
Áó¾¢ÃÁ¡É 'µõ" ±Ûõ À¢Ã½Åò¨¾ì ÜÚ¸¢ý§Èý.

885.
ஓெர தாேல உலெக$% தானாகி
ஈெர தாேல இைச அ$% இ(வரா)
*ெவ தாேல +ைள-கிற ேசாதிைய
மாெவ தாேல மய-கேம உறேத. 2
0885: À¢Ã½Å§Á ¡×õ :
µõ = « + ¯ + õ
"«" º¢Åõ ¯Ä¦¸íÌõ ÀÃÅ¢ Å¢ÇíÌŨ¾ì ÌÈ¢ìÌõ. "¯"
º¢Åõ ¯¼Öû º¢Åºò¾¢Â¡ö Å¢ÇíÌŨ¾ì ÌÈ¢ìÌõ. "õ"
º¢Åõ §¾¡ýÚ¸¢ýÈ ´Ç¢ô¦À¡Õ¨Ç Á¡¨Â¡ø ÁÂì¸ò¨¾ô
¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¦ºöŨ¾ì ÌÈ¢ìÌõ.

886.
ேதவ உைறகிற சிற பலஎ
ேதவ உைறகிற சிதபர எ
ேதவ உைறகிற தி(அ பலெம
ேதவ உைறகிற ெதெபா வாேம. 3

0886: º¢Ãº¢ý ÅÄôÀ츧Á «õÀÄí¸û :


§¾Å÷¸û þÕ츢ýÈ º¢¾¡¸¡Â ´Ç¢Ô¨¼Â Áñ¼ÄÁ¡É
º¢üÈõÀÄõ ±ýÚõ, §¾Å÷¸û ¯¨È¸¢ýÈ «È¢× Å¢ÇíÌõ
Å¡ÉÁ¡¸¢Â º¢¾õÀÃõ ±ýÚõ, §¾Å÷¸û ¯¨È¸¢ýÈ º¢Å
¦ÀÕÁ¡ý Å£üÈ¢ÕìÌõ þ¼Á¡É ¾¢ÕÅõÀÄõ ±ýÚõ
§¾Å÷¸û ¯¨È¸¢ýÈ º¢Ãº¢ø ÒÕÅòÐìÌ §Áø ÅÄôÀì¸ò
¨¾ì ÜÚÅ÷.
887.
ஆேம ெபா னபல அ
த ஆன த
ஆேம தி(-0 அனவர தா1டவ
ஆேம பிரளய ஆ%அ தா1டவ
ஆேமச$ கார அ( தா1 டவ$கேள. 4
0887: Üò¾õÀÄõ :
§ÁüÜÈôÀð¼ ¦À¡ýÉõÀÄò¾¢ø ¯Â¢÷¸Ç¢ý «È¢Å¢ü
¦À¡Õó¾¢ô À¨¼ô¨À ¿¢¸úòÐõ «üÒ¾ò¾¡ñ¼ÅÓõ,
¯Â¢÷¸ÙìÌ þýÀò¨¾ «Ç¢ìÌõ ¬Éó¾ò¾¡ñ¼ÅÓõ,
¯Â¢÷¸Ç¢ý þÂì¸òÐìÌì ¸¡Ã½Á¡É «ÉÅþ¾¡ñ¼Å
Óõ, ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¯Èì¸ò¨¾ ²üÀÎò¾¢ µö¨Åò ¾Õõ
À¢ÃǾ¡ñ¼ÅÓõ, ¯Â¢÷¸Ç¢ý ÀìÌÅòÐìÌ ²üÀò
¾ýÉ¢¼õ «¨½òÐì ¦¸¡ûÙõ ºí¸¡Ãò¾¡ñ¼ÅÓõ
¿¢¸Øõ.

888.
தா1டவ மான தனிெய ஓெர 
தா1டவ மான அ3-கிரக ெதாழி
தா1டவ- 0 ததனிநிற தபர
தா1டவ- 0 தமனிய தாேன. 5
0888: Üò¾¢ý ÀÂý :
¾¢ÕìÜò¾¡É ´ôÀüÈ ±ØòÐ À¢Ã½Åõ ¬Ìõ. ¾¢ÕìÜò
¾¡ÉÐ ¬ì¸ø, ¸¡ò¾ø, «Æ¢ò¾ø, Á¨Èò¾ø ÁüÚõ
«ÕÙŨ¾§Â ÌȢ째¡Ç¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¿¢¸Øõ þÂøÒ
¨¼Â¾¡Ìõ. «ìÜòÐ ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ §ÁÄ¡ö ¿¢ü¸¢ýÈÐ
¾üÀà º¢Å¿¢¨Ä ¬Ìõ. «ìÜòÐô ¦À¡ýÉõÀÄò¾¢ø
¿¢¸úž¡Ìõ.

889.
தாேன பர56ட த வ மா)நி%
தாேன அகார உகாரம தா)நி%
தாேன பர56ட த வ- 0 -%
தாேன தன-% தராதல தாேன. 6
0889: ¡Åü¨ÈÔõ þÂìÌÅÐ :
´ôÀ¢øÄ¡¾ §À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÒõ ¾¡§É ¬Ìõ. ±ì¸¡ÄòÐõ
«Æ¢× þøÄ¡Ð ´ýÚ §À¡ø ±íÌõ ¦ºÈ¢óÐ ¦Áöô ¦À¡Õ
Ùõ ¾¡§É ¬Ìõ. «Ð§Å «¸Ã ¯¸ÃÁ¡É À¢Ã½Åò¾¢ý
¯ÚôҸǡɨÅ¡Ìõ. «Ð ¾òÐÅí¸¨Ç þÂìÌžü
Ìò ¾¡§É ´Ç¢¨Âò ¾Õž¡Ìõ. «Ð À¢È ¬¾¡Ãõ þøÄ¡
Áø ¾ÉìÌò ¾¡§É ¬¾¡ÃÁ¡ö Å¢ÇíÌž¡Ìõ.

890.
தராதல *ைல-% தபர மாபர
தராதல ெவ7
நமசி வாய
தராதல ெசா8 தாவா சியவா%
தராதல ேயாக தயாவாசி யாேம. 7
0890: º¢ÅÉÐ ¿¢¨Ä¸û :
¬¾¡ÃÁ¡É ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ±Øó¾ÕÇ¢ÔûÇ º¢Åõ «ì¸¢É¢
Áñ¼Äò¾¢ø '¿ÁÅ¡º¢Â' ±É ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ Á½¢Òøí¸Ç¢ø
Å¢ÇíÌž¡Ìõ. §Áø ¬¾¡ÃÁ¡¸ò ¾¢¸Øõ ´Ç¢ Áñ¼Äò
¨¾î ¦º¡øÄô §À¡É¡ø '¿Å¡º¢Â' ±Éô ¦À¡ÕóÐõ. «¾üÌ
§Áø Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ ¾Çò¾¢ø º£Åý º¢Åºò¾¢Ô¼ý 'ÂÅ¡º¢'
±Éò ¾¢¸Øõ.

891.
ஆேம சிவ$க9 அகார உகார$க9
ஆேம பர$க9 அறியா இடஎப
ஆேம தி(-0 அட$கிய சிபர
ஆேம சிவகதி ஆன த மாேம. 8
0891: §ÀâýÀò¾¢ø ¾¢¨Çì¸Ä¡õ :
À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÃý,º¾¡º¢Åý ¬¸¢§Â¡÷
«È¢Å¡É º¢Åõ ºò¾¢Â¡É ¯½÷× ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý «õºí¸û.
«Å÷¸û ¯Â¢÷¸Ç¢ý «È¢×ìÌõ ¯½÷×ìÌõ ²üÈÀÊ
À¡ºò¨¾Ôõ À¡º ¿£ì¸ò¨¾Ôõ «¨Á츢ýÈÉ÷. 'Â' ±ýÈ
¯Â¢÷ º¢Åò¨¾ «¨¼ó¾ §À¡Ð ¾òÐÅí¸¨Ç ¯½Ã¡Ð
º¢Åò¾¢ø ¸ÄóÐ ÀÃÁ¡Ìõ. «ô§À¡Ð «ù×¢÷ þÂì¸õ
þøÄ¡Ð «È¢×¨¼ÂÅÉ¡ö º¢ò¾¢ ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌÅ¡ý.

892.
ஆன த * அறி:இர1; ஒறா%
ஆன த சிவாய அறிவா பலாிைல
ஆன த ேமா; அறியவ லாக=;
ஆன த- 0தா) அக7ப; தாேன. 9
0892: 'º¢Å¡Â' ±ýÈ¢ÕôÀÅ÷ìÌ ¬Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ :
¬Éó¾Á¡É «, ¯, Á ±ýÈãýÚõ «È¢Å¡¸¢Â Å¢óÐ,
¿¡¾õ ¬¸¢Â þÃñÎõ ÜÊô À¢Ã½ÅÁ¡É ´ýÈ¡Ìõ. 'º¢'
±ýÈ º¢¸¡Ãò¨¾ '¿Á' ±ýÈ ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ, Á½¢âøòмý
¦À¡Õò¾¡Ð ¬ýÁ¡×¼ý ¦À¡ÕóÐõ Ũ¸Â¢ø «¾ÉÐ
ºì¾¢¨Â Á¡üȢɡø «¾¡ÅÐ º¢Å¡Â ±ýÈ¢Õó¾¡ø º¢Å¡Éó
¾õ ¯ñ¼¡Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢×¨¼ÂÅâø ÀÄÕõ «È¢Â
Å¢ø¨Ä. þó¾ ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â ÅøÄ¡÷ìÌî º¢Å¦ÀÕÁ¡ý
¬Éó¾ìÜò¾É¡ö þÕôÀÐõ «ô¦ÀÕÁ¡ý ¿¢¸úòÐõ
¬Éó¾ìÜòÐõ ÒÄôÀÎõ.

893.
ப;வ இர1; பலகைல வலா
ப;வ ஓ$கார ப5சா- கர$க9
ப;வ ச$கார தா1டவ7 பதி
ப;வ ேகாண பர தி; வாேற. 10
0893: À¢Ã½Åò¾¡Öõ ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¾¡Öõ ¦ÀÚÅРŢóÐ
¿¡¾õ :
áø¸û ÀÄÅü¨Èì ¸üÚ½÷ó¾Å÷ Å¢óÐ ¿¡¾õ ±ýÀÉÅü
¨Èô ¦ÀÚÅ÷. "µõ" ±Ûõ À¢Ã½Åõ «øÄÐ "¿Áº¢Å¡Â"
±Ûõ ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ ±ýÀ¨¾ì ¦¸¡ñΠŢóÐ ¿¡¾õ
Å¢ÇíÌõ ÌÕÁñ¼Äò¨¾ «¨¼ÂÄ¡õ. þ¾¨É Å¢ÇìÌ
ŧ¾ «¨ÉòТ÷¸¨ÇÔõ ¾ýɸò§¾ «¨½òÐì ¦¸¡û
Ùõ "ºí¸¡Ãò ¾¡ñ¼Åõ" ±ýÀ¾¡õ. Å¢óÐ ¿¡¾Á¡ÉÐ
Å¢óÐò ¾¢Ã¢§¸¡½õ ±É ¦Á¡Æ¢ÂôÀθ¢ýÈ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
ŢâóРŢÇíÌž¡ö ¯ûÇÐ.
894.
வாேற சதாசிவ மாறிலா ஆகம
வாேற சிவகதி வ1;ைற
ைன?
வாேற தி(-0 ஆகம வசன$க9
வாேற ெபா வா% மறி அமலேம. 11
0894: «õÀÄÁ¡¸×õ º¢ÅÁ¡¸×õ Å¢ÇíÌÅÉ :
þôÀʧ º¾¡º¢Åò¾¢É¡ø «ÕÇôÀ𼠧ž¦¿È¢ ¨ºÅ
¦¿È¢ìÌ Á¡ÚÀ¼¡¾ ¬¸Áõ. þí¹Éõ ÅǨÁ Á¢ì¸
ШȨ «¨¼ó¾¡ø À¡º¿£ì¸õ ²üÀÎõ. ¨ºÅ¡¸Áí¸Ç¡ø
¦º¡øÄôÀð¼ ¯ñ¨Á þí¹Éõ ¯ûÇÐ. þ·Ð
±ø§Ä¡Õõ §À¡ö «¨¼Ôõ ¦À¡Ðî º¨À¡¸×õ «¾¢ø
Å¢ÇíÌõ ÌüÈÁüÈ º¢ÅÁ¡¸×õ ¯ûÇÐ.

895.
அமல பதிப6 பாச$க9 ஆகம
அமல திேராதாயி யா%மா ன தமா
அமல ெசா ஆணவ மாைய காமிய
அமல தி(-0 ஆமிட தாேன. 12
0895: ±øÄ¡ÅüÚìÌõ ¬¾¡Ãõ º¾¡º¢Åõ :
ÁÄõ «üÈ º¢Å§Á À¾¢ ÀÍ À¡ºí¸ÙìÌ ¬¾¡Ãõ. ÁÄõ
«üÈ «îº¢Å§Á Á¨ÈôÒìÌõ ¬Éó¾òÐìÌõ
«¨¼ôÀ¨¼. ÁÄõ «üÈ «îº¢Å§Á ÜÈôÀð¼ ¬½Åõ
¸ýÁõ Á¡¨ÂìÌ ¬¾¡Ãõ. «îº¢Åõ Å¢ÇíÌõ þ¼õ
"«¨ÉòТ÷¸¨ÇÔõ ¾ýɸò§¾ «¨½òÐì ¦¸¡ûÙõ"
ºí¸¡Ãò¾¡ñ¼Åõ Å¢ÇíÌõ þ¼Á¡Ìõ.

896.
தாேன தன-% தைலவ3 மா)நி%
தாேன தன-% தமைல யா)நி%
தாேன தன-% தமய மா)நி%
தாேன தன-% தைலவ3 ஆேம. 13
0896: ´ôÀüÈ º¢Åò¾¢ý ¾ý¨Á :
«îº¢Å§Á º¢Åºò¾¢ À¢Ã¢Â¡Ð þÕôÀ¾¡ø ºò¾¢ìÌò ¾¨ÄÅý
¬Å¡ý. ¾¡ý Å¢ÇíÌõ Á¨Ä¡¸×õ «ô¦ÀÕÁ¡ý
Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.«Åý ÁüÈÅüÚ¼ý ¸Äó¾¢ÕôÀ¢Ûõ ¾ý
þÂøÀ¢ø ÌýÈ¡Áø Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý. «ô¦ÀÕÁ¡ý ¾ý¨É
²×Å¡÷ þøÄ¡Áø ¾¡§É ¾¨ÄÅÉ¡ì Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.

897.
தைலவ3 மா)நிற தபர- 0தைன
தைலவ3 மா)நிற சபா திரைத
தைலவ3 மா)நிற தாதவி ஞான
தைலவ3 மா)நிற தாளிைண தாேன. 14
0897: ¾¡§É ¾¨ÄÅý :
¯Â¢÷ þÉòÐìÌò ¾¨ÄÅÉ¡ö ¿¢ýÚ Å¢ÇíÌÅÐ ¿¢ýÁÄ
º¢Åõ. ¯Â¢÷¸Ç¡¸¢Â «Åü¨Èò ¾¡íÌÀÅÉ¡Ôõ ¾¨ÄÅ
É¡¸ ¯ûÇÅÛõ «îº¢Å§Á ¬õ. º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢Çí
Ìõ »¡ÉÓõ «îº¢Å§É. Ýâ ºó¾¢Ã÷¸û «îº¢ÅÉÐ
¾¢ÕÅʸ§Ç.

898.
இைணயா தி(வ எ=ெட தா%
இைணயா கழ8ைண ஈஐ5ச தா%
இைணயா கழ8ைண ஐப ெதாறா%
இைணயா கழ8ைண ஏழா யிரேம. 15
0898: ³õÀò§¾¡÷ ±Øò¾¡ö Å¢ÇíÌÀÅý «Å§É!
«î º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¾¢Õò¾¡û¸§Ç «¸ÃÁ¡¸¢Â ¦ÀÕõ
¦À¡ÕÇ¡Ìõ. «ô¦ÀÕõ ¦À¡Õ§Ç 'Â' ¬¸¢Â ¬ýÁ¡ì¸
Ç¢ø Å¢ÇíÌž¡Ìõ. «Ð§Å ³õÀò§¾¡÷ Áó¾¢Ãí¸ÙìÌõ
¾¨Ä¨Á¡ö ¯ûÇÐ. þ¨ÈÅý ³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì
¸Ç¢ý ÅÊÅ¢ø ´Ä¢Ôĸ¡ö ¯ûÇ¡ý.

899.
ஏழா யிரமா) இ(பதா) +7பதா)
ஏழா யிர ஏ ேகா தானாகி
ஏழா யிர யி எ1ணிலா ம திர
ஏழா யிர1டா) இ(-கிற வாேற. 16
0899: Áó¾¢Ãò¾¢ý Ũ¸¸û :
²Æ¡Â¢Ãõ ±Éì ÜÈôÀð¼ Áó¾¢Ãí¸û "þÕÀÐ". "ÓôÀÐ"
±ýÈ ±ñ½¢ì¨¸Â¢ø «¨Áó¾ ±ØòÐì¸Ç¡ø ¬É¨Å.
«ó¾ ²Æ¡Â¢Ãõ Áó¾¢Ãí¸Ùõ "Íž¡, ÍÅ¡¸¡, Å„Î,
¦ÅÇ„Î, †¥õ, †¥õÀÎ" ±ýÈ ²Ø ÓÊ׸¨Ç
¯¨¼ÂÉÅ¡Ìõ. «¨ÉòÐ Áó¾¢Ãí¸Ùõ †õ (¿¡¾õ)
«øÄÐ …õ (Å¢óÐ) ±ýÀÉÅüÈ¢ø ÓÊÔõ.

900.
இ(-கிற ம திர ஏழா யிரமா
இ(-கிற ம திர எதிற இைல
இ(-கிற ம திர சிவதி( ேமனி
இ(-கிற ம திர இAவ1ண தாேன. 17
0900: Áó¾¢Ãõ «¨ÉòÐõ º¢ÅÅÊÅõ :
"«º¨À" ±ýÚ ÜÈôÀÎõ À¢Ã½Å Áó¾¢Ã§Á ²Æ¡Â¢Ã Áó¾¢Ãí
¸Ç¡Ìõ. «º¨À ±ýÈ Áó¾¢Ãõ ±øÄ¡ò ¾ý¨ÁÔ¼ý ÀÄ
Ũ¸Â¡ö ¯ûÇÉ. «º¨À Áó¾¢Ã§Á º¢ÅÅÊÅÁ¡ö ¡×
Á¡ö ¯ûÇÐ.

901.
தாேன தன-% த%ந=ட தானா%
தாேன அகார உகாரம தா)நி%
தாேன ாீ$கார த வ- 0 -%
தாேன உலகி தனிநட தாேன. 18
0901: þÕŨ¸ Áó¾¢Ãí¸Ç¢ý þÂøÒ :
º¢Åý À¢È÷ ´ÕÅ÷ àñ¼¡Áø ¾¡§É ¾Ìó¾ Üò¨¾ §Áü
¦¸¡ûÅ¡ý. ¾¡§É ¾ýÉ¢¼Á¢ÕóÐ ºò¾¢¨Âô À¢ÈôÀ¢ôÀ¡ý.
À¢ýÉ÷ Á¸¡Á¡¨Â¢ø ¿¨¼¦ÀÚõ Àïºì ¸¢Õò¾¢ÂòÐìÌõ
¾¡§É ¿¢¸ÃüÈ Üò¨¾ §Áü¦¸¡ûÅ¡ý. "µõ" ±ýÀ¾¢ø
º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ ºÁ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÉ÷ ±ýÚõ "‹Ã£õ"
±ýÀ¾¢ø ºò¾¢Â¢ý ¬üÈø Á¢ÌóÐî º¢Åò¾¢ý ¬üÈÄ¡õ
«È¢× ̨ÈóÐ ¿¢ü¸¢ýÈÐ ±ýÚõ ÜÈÄ¡õ.

902.
நடஇர1; ஒேற நளினம தா%
நடஇர1; ஒேற நமெச)? 0 லய
நடஇர1; ஒேற நைகெசயா ம திர
நடசிவ 8$க நல5ெச
ெபாேன. 19
0902: þÕ Üò¾¢ý ÀÂý :
ÜòÐ þÃñÊø ´ýÚ «üÒ¾ìÜòÐ. «Ð ¯Â¢÷¸¨Çô
À¢ÈŢ¢ø ¦ºÖòÐÅÐ. «Ð þÂÁÛìÌ §Å¨Ä ¦¸¡ÎìÌõ
ÜòÐ. Áü¦È¡ýÚ ºí¸¡ÃìÜòÐ. «Ð «Õû ÀüÈ¢
¿¢¸úÅÐ. «Ð ¿ý¨Á¨Âò ¾Õž¡Ìõ. ºí¸¡ÃìÜò§¾
¯Ä¸ò¾Å÷ ÀÆ¢ôÒìÌ ¬Ç¡¸¡¾ À¢Ã½Å Áó¾¢Ãõ.
¦ºõÀ¡ÉÐ ¦À¡ýÁÂÁ¡ö ¬Å¨¾ô §À¡ø þìÜòÐô ÀÂý,
¬ýÁ¡ ±Îò¾ ¯¼õÒ º¢ÅÁÂÁ¡ö ¬Ìõ.

903.
ெசெபா ஆ% சிவாய நமஎனி
ெசெபா ஆக திர1ட சிபர
ெசெபா ஆ% C? கிாீ?ெமனD
ெசெபா ஆன தி(அ பலேம. 20
0903: ÁÄì ÌüÈõ ¿£íÌÁ¡Ú :
"º¢Å¡Â¿Á" ±Éò ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¾¢¨É µ¾¢É¡ø ¦ºõÀ¢ý
ÌüÈõ ¿£í¸¢ô ¦À¡ýÉ¡ÅÐ §À¡ø ¯Â¢Ã¢ý ÁÄìÌüÈí¸û
¿£í¸¢ò àö¨Á «¨¼Ôõ. «ô§À¡Ð ¯Â¢Ã¢ý «È¢× ÁÂ
Á¡É ÀÃõ ¦À¡ÕóÐõ. "‚õ", "¸¢Ã£õ" ±ýÚ ¯îºÃ¢ò¾¡Öõ
«ùÅ¢¾§Á ¯¼õÒ ¦À¡ýÉ¡Ìõ. ¦ºõÒ ¦À¡ýÉ¡ÉÐ
§À¡ø ¾¢ÕÅõÀÄõ ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð ¯Â¢Ã¢ý ÌüÈõ
¿£í¸¢¼î º¢ÅÁ¡öò ¾¢¸Øõ.

904.
தி(அ பலமாகD சீDச- கரைத
தி(அ பலமாக ஈரா கீறி
தி(அ பலமாக இ(பைத5 சா-கி
தி(அ பலமாகD ெசபி-கிற வாேற. 21
0904: ¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸Ãõ «¨ÁìÌÁ¡Ú :
¾¢ÕÅõÀÄÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ ºì¸Ãò¨¾ «¨Áì¸ ¬Ú §¸¡Î¸û
ÌÚìÌõ ¦¿ÎìÌÁ¡¸ þθ. «¨¾ þÕÀò¨¾óÐ «¨È¸û
¬ì̸. «ó¾ þÕÀò¨¾óÐ «¨È¸Ç¢Öõ Өȡöò
¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ «¨ÁòÐ ¯îºÃ¢ì¸.

º¢ Å¡  ¿ Á
Á º¢ Å¡  ¿
¿ Á º¢ Å¡ Â
 ¿ Á º¢ Å¡
Å¡  ¿ Á º¢

905.
வாேற சிவாய நமDசி வாயநம
வாேற ெசபி-கி வ(ேப பிற7பிைல
வாேற அ(ளா வள0 - காணலா
வாேற ெசபி-கி வ(ெச
ெபாேன. 22
0905: þýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ :
º¢Å¡Â ¿Á º¢Å¡Â ¿Á ±ýÛõ ӨȢø Åý¨Á¡ö
±ñ½¢î ¦ºÀ¢ò¾¡ø À¢ÈôÀ¡ÉÐ ¯ñ¼¡¸¡Ð. «ôÀʧÂ
ÅÇ÷¨Âò ¾Õ¸¢ýÈ ¾¢ÕìÜòÐì ¸¡ðº¢¨Âì ¸¡½Ä¡õ.
«ô§À¡Ð ¬ýÁ¡ ÁÄõ ¿£í¸ô ¦ÀüÚô ¦À¡ý§É §À¡ø
Å¢ÇíÌõ. º¢Å¡Â ¿Á ±É ¯îºÃ¢ò¾¡ø À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ;
§ÀâýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ.

906.
ெபானான ம திர
கல: ஒ1ணா
ெபானான ம திர ெபாறிகி56 கதா%
ெபானான ம திர
ைக?1; Eாி-கி
ெபானா% வேலா-% உட
ெபா பாதேம. 23
0906: ¦º¡øÖõ Ó¨È:
'º¢Å¡Â ¿Á' ±ýÈ ¦À¡ý §À¡ýÈ Áó¾¢Ãò¨¾ Å¡ö Å¢ðÎî
¦º¡øÄì ܼ¡Ð. þó¾ô ¦À¡ý §À¡ýÈ Áó¾¢Ãõ ¯¾ð¼Ç
Å¢ø ´Ä¢Â¢øÄ¡Áø ¯îºÃ¢ì¸ò¾ì¸Ð. þó¾ Áó¾¢Ãò¨¾ò
¾¢Â¡É¢ìÌõ §À¡Ð º¢Ãº¢ø «ì¸¢É¢ò ¾¢ì¸¢Ä¢ÕóÐ ¯½÷×
®º¡É ¾¢ìÌìÌô À¡öóÐ ¦ÀÕÌõ. ¦ÀÕ¸¢ý ¯¼õÒ ¦À¡ý
É¡Ìõ.¾¢ÕÅÊô§ÀÚ ¸¢ð¼ô ¦ÀÚõ.

907.
ெபாபாத காணலா
திர உ1டா%
ெபாபாத ஆைணேய ெச
ெபா ஆயி;
ெபாபாத காண தி(ேமனி ஆயி;
ெபாபாத நனட சி தைன ெசாFேம. 24
0907: º¢Èó¾ ¬º¡ý ¬¸Ä¡õ :
¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¨¾ ±ñ½¢½¡ø ¾¢ÕÅÊì ¸¡ðº¢¨Âì
¸¡½Ä¡õ. þ¾É¡ø º¢Èó¾ ¬º¡Ã¢ÂÉ¡¸ ¯ÕÅ¡¸Ä¡õ.
Á¡½Å÷ ÀÄ÷ «¨ÁÅ÷. º¢ÅÉÕÇ¡ø Á¡½ÅÉ¢ý ÌüÈõ
«Èô¦ÀÚõ. ¦À¡ýÉʨÂì ¸¡½ò¾ì¸ ¯¼Ä¨ÁÔõ.
¾¢ÕÅÊì ÜòÐî º¢ó¾¨É¨Â «È¢×ÚòÐõ.

908.
ெசாF ஒ(0=
-%D 6கி-கலா
நல மடவா நய ட ேனவ(
ெசா83 பாசD 6ட7பா
நீ$கி;
ெசாF தி(-0தி G-%ம தாேன. 25
0908: ±öÐõ ÀÂý¸û :
¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¨¾ì ¸½¢ìÌõ ¦ºÂÄ¡ø Áü§È¡÷ ¯¼Ä¢ø
ÒÌóÐ «íÌûÇ þýÀò¨¾ «¨¼ÂÄ¡õ.«ò¾¨¸ÂÅ÷
¸Å÷ò §¾¡üÈòмý Å¢ÇíÌž¡ø «Æ¸¢Â ¦Àñ¸û
«Å¨Ã Å¢ÕõÀ¢ò ¦¾¡¼÷Å÷. «Å÷¸û ¦º¡ýÉ¡§Ä
¯Ä¸ò¾Å÷ìÌô ÀüÚ À¡ºõ ±ýÀ¨Å ¿£íÌõ.
þ¨Å ¾¢ÕìÜò¾¢É¡ø ±öÐõ ÀÂý¸û ¬Ìõ.
909.
G-%ம எ1ணா யிர5ெசபி தாFேம
G-%ம மான வழியிைட- காணலா
G-%ம மான விைனைய- ெக;-கலா
ÝìÌÁ Á¡É º¢Åɾ¡ Éó¾§Á. 26

0909: ¬Â¢Ãõ ¯Õ ¾¢Â¡Éò¾¢É¡ø ÅÕõ ÀÂý :


¦ÁÇÉÁ¡¸ò ¾¢Â¡É¢ì¸ôÀÎõ ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¨¾ ¬Â¢Ãõ
Ó¨È ¦ºÀ¢ò¾¡ø §Áø ¯ûÇ Ññ¨ÁÂ¡É º¸ŠÃ¾Çõ
Å¢ÇíÌŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ. ºïº¢¾ ¸÷Áõ, ¬¸¡Á¢Â ¸÷Áõ
¬¸¢ÂÅü¨È «Æ¢òРŢ¼Ä¡õ. Ññ¨ÁÂ¡É º¢Å¡Éó¾õ
¯ñ¼¡Ìõ.

910.
ஆன த ஆன த ஒெற அைற திட
ஆன த ஆன த ஆஈஊஏஓ எ அைற தி;
ஆன த ஆன த அ56ம ஆயி;
ஆன த ஆன த அIாீஅ J ஆஆ%ேம. 27
0910: º¢¾õÀÃî ºì¸ÃòÐìÌ ¯Ã¢Â¨Å :
º£ÅÉ¡ÉÐ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ ±ö¾¢î º¢Åòмý ´ýȢ ¿¢¨Ä
¨Âî ¦º¡øÅÐ ¬Éó¾õ. ¬, ®, °, ²,µõ ±ýÈ ³óÐõ
´ýȢ ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø þ¨ÈÅÉ¢ý ºÁò¾ý¨ÁÔõ
º£ÅÉ¢ý «Âø¾ý¨ÁÔõ À¢Ã¢ò¾È¢Â ÓÊ¡¾ÀÊ þÕìÌõ
þ¼ò¨¾ «¨¼ÅÐ «¨¾ Å¢¼ ¬Éó¾Á¡õ. º¢¾õÀÃî
ºì¸ÃòÐìÌâ À£ƒ (Å¢òÐ) ±ØòÐì¸Ç¡É «õ, ‹Ã£õ,
«õ, ‡õ, ¬õ ±ýÈ þ¨Å ³óÐõ º¢Èó¾ ¬Éó¾ò¨¾ò
¾Õõ.

911.
ேமனி இர1; வில$காம ேமெகா9ள
ேமனி இர1; மிகார விகாாியா
ேமனி இர1; ஊஆஈஏஓ எ
ேமனி இர1; ஈஓஊஆஏ 0தாேம. 28
0911: Üò¾¢ý þÂøÒ :
àÄ×¼ø ÝìÌÁ ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÚìÌ ´ýÚ
¾¨¼Â¡¸¡Áø «¨Å Á¢ÌóÐ ´Ç¢ ¦À¡Õó¾¢ Å¢¸¡Ãô À¼¡Áø
¿¢ýÈ¡ø, àÄ×¼ø ÝìÌÁ ¯¼ø ¬¸¢Â þÃñÊÖõ §Áø
§¿¡ì¸¢î ¦ºøÖõ ÝâÂý ¦¸¡ôâ¨Æ þ¼Á¡öì ¦¸¡ñÎ
þÕìÌõ. ¸£ú §¿¡ìÌõ þÂøÒ¨¼Âî ºó¾¢Ãý
þ¾Âò¾¢É¢ýÚ ¸£§Æ þÈí¸¢ì ÌȢ¢¼ò¨¾ þ¼Á¡öì
¦¸¡ñÎ þÕìÌõ. þó¾ ¿¢¨Ä¡ÉÐ ¾£ð¨ºÂ¡ø Á¡üÈ¢
«¨Áì¸ôÀð¼¡ø ´Ç¢ Áñ¼Äõ Å¢ÇíÌõ ãÄÁ¡É
¯ñ½¡ìÌô À̾¢Â¡É Å¢Íò¾¢î ºì¸Ãò¾¢ø ÝâÂÛõ
ºó¾¢ÃÛõ þ¨½ì¸ôÀðÎ º¢Ãº¢ø ´Ç¢ Áñ¼Äõ §¾¡ýÚõ.
þЧŠ¾¢ÕìÜò¾¡Ìõ.

912.
0ேத சிவாய நமமசி வாயி;
0ேத ஈஊஆஏஓ சிவாய நம வாயி;
0ேத ஈஊஆஏஓ சிவயநம வாயி;
0ேத இஊஆஏஓ நமசிவாய ேகாெளா மாேற. 29
0912: ´Ç¢ «¨ÁÔÁ¡Ú :
¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¾¢ø àÄõ ¯¼Ä¢Öõ ÝìÌÁõ ´Ç¢Â¢Öõ
¯ûÇÉ. ÝâÂÛõ ºó¾¢ÃÛõ þ¨½ì¸ôÀðÎ º¢Ãº¢ø
§¾¡ýÚõ ´Ç¢ Áñ¼Äò ¾¢ÕìÜò§¾ º¢Å¡Â¿Á, Áº¢Å¡Â¿,
¿Áº¢Å¡Â, ¿Áº¢Å¡, š¿Áº¢ ±É ¬Ìõ. þó¾ ¯ñ¨Á
¨Â «È¢óÐ ¸¨¼ôÀ¢Êò¾¡ø ºó¾¢Ã§Â¡¸Á¡É º¢Å¡Â¿Á
Å¢Çí¸¢ ®,°,¬,²,µõ ¦À¡ÕóÐõ. Ý⧡¸Á¡É
º¢Å¡Â¿Á Å¢Çí¸¢ ®,°,¬,²,µõ ¦À¡ÕóÐõ. ¿Áº¢Å¡Â
¸¢Ã¢¨Â ¦¿È¢Â¢ø Å¢Çí¸¢ þ, °,¬,²,µõ ¬Ìõ. þ·Ð
´Ç¢ ¦À¡ÕóÐõ Å¢¾õ ¬Ìõ. '¿' ¿£¨ÃÔõ, 'õ' Áñ¨½Ôõ,
'º¢' ´Ç¢¨ÂÔõ, 'Å' Å¡Ô¨ÅÔõ, 'Â' Å¡¨ÉÔõ ÌÈ¢ìÌõ.

913.
ஒறிர1; ஆடேவா ஒ உடனாட
ஒறிர1; *றாட ஓேர ஒதாட
ஒறினி ஆடேவா ஒப உடனாட
மறினி ஆடனா மாணி-க- 0ேத. 30
0913: þ¨ÈÅÉ¢ý ¬¼§Ä ¯Ä¸ þÂì¸õ :
º¢üÈõÀÄò¾¢ø º¢Åó¾ ´Ç¢Â¢ø þ¨ÈÅý º¢Åý ´ÕÅÉ¡ö
¬¼ ´ýÈ¡ö Å¢ÇíÌõ Å¡ý, þÃñ¼¡ö Å¢ÇíÌõ ¸¡üÚ,
ãýÈ¡ö Å¢ÇíÌõ ¾£ ¬¸¢Â þõ ãýÚõ þ¨ÈÅÉ¢ý
Üò¾¢É¡ø ¬¼ Å¡É¢ø þõ ãýÚ ´Ç¢¸Ùõ Å¢ÇíÌõ.
þó¾ ãýÚ ´Ç¢¸Ù¼ý Áñ «Ïì¸û, ¿£÷ «Ïì¸û,
¾£ÂÏì¸û, ¸¡üÚ «Ïì¸û, Å¡ý «Ïì¸û, Å¢óÐ
«Ïì¸û, ¿¡¾ «Ïì¸û ¬¸¢Â ²Øõ ¸ÄóÐ ¬¼ º¢Åõ,
ºò¾¢, ¿¡¾õ,Å¢óÐ, º¡¾¡ì¸¢Âõ, Á§¸ÍÃõ, ¯Õò¾¢Ãý,
¾¢ÕÁ¡ø, À¢ÃÁý ±ýÈ ´ýÀÐ ¾òÐÅí¸Ùõ «ÅÛ¼ý
¬Îõ. þ¨ÈÅý ¬¼ «¨ÉòÐõ ¬Îõ.

2. ¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸Ãõ :
¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸Ãõ ±ýÀÐ ÌÚìÌõ ¦¿ÎìÌÁ¡¸ì
§¸¡Î¸û þðÎì ¸ð¼í¸Ç¢ø ±ØòÐì¸¨Ç ±Ø¾¢
ÅÆ¢ÀΞüÌâÂÐ. þÐ º¢Åý º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø
¬Éó¾ ¿¼Á¢Îõ ¦ÀÕÁ¡ý ºò¾¢Ô¼ý Áó¾¢ÃÅÊÅ¡¸
Å¢ÇíÌŨ¾ Å¢ÇìÌõ ºì¸Ãõ ¬Ìõ.

914.
இ( தஇA வ=ட$க9 ஈராறி ேரைக
இ( த இேரைகேம ஈரா இ(தி
இ( த மைனகK ஈரா பெதா
இ( த மைனெயாறி எ) வ தாேன. 1
0914: ¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸Ãõ «¨ÁìÌõ ӨȨÂì ÜÚõ
Áó¾¢Ãõ :
¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸Ãò¾¢ø ÀýÉ¢ÃñÎ §¸¡Î¸¨Ç ÌÚìÌõ
ÀýÉ¢ÃñÎ §¸¡Î¸¨Ç ¦¿ÎìÌÁ¡¸ þð¼¡ø «¾¢ø 121
¸ð¼í¸û «¨ÁÔõ. þó¾ ºì¸Ãò¾¢ý ¿Îì ¸ð¼ò¾¢ø
º¢Åý ¦À¡ÕóÐÅ¡ý.

915.
தாஒறி வாழிட தஎ ேதயா%
தாஒ அ நா% தேப ெர தா%
தாஒ நாேகாண தஐ ெத தா%
தாஒறி ேலஒ அAஅர தாேன. 2
0915: ¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸Ãò¾¢ý ¨ÁÂò¾¢Öõ ÝúóÐõ º¢Åõ
¦À¡ÕóÐõ :
º¢Åõ ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ «¨ÁôÀ¢ø ¿¡ü§¸¡½ò¾¢Öõ
ÝÆ×ûǨŠ¾ý «ï¦ºØò¾¡Ìõ. º¢Åõ ¦À¡Õó¾¢
Å¢ÇíÌÁ¢¼õ º¢ÅòÐìÌâ º¢¸¡ÃÁ¡Ìõ. º¢Åõ ¦À¡ÕóÐ
žüÌ þ¼Á¡Â¢ÕìÌõ ²¨É ‘Å¿Á’ ±ýÛõ ¿¡ýÌ
±ØòиÙõ º¢Åò¾¢ý ¦ÀÂâ¨É ¯½÷òÐõ ±ØòÐì
¸Ç¡Ìõ.º¢ÅÁ¡¸¢Â ¾¡ý ²¨É ±ØòиټÛõ ¦À¡Õó¾¢
¿¢üÌõ. ºì¸Ãò¾¢ø º¢Åõ ¿ÎÅ¢Öõ ÝÆ¡×õ ¦À¡Õó¾¢
¢ÕìÌõ.

916.
அரகர என அாியெதா இைல
அரகர என அறிகில மா த
அரகர என அமர( ஆவ
அரகர என அபிற7
அேற. 3

0916: "«Ã¸Ã" ±ýÀ¾ý ¦ÀÕ¨Á :


"«Ã¸Ã" ±ýÈ ¾¢Õô¦À¨Ãì ÜÈ¢ÂÅ÷ìÌî ¦ºöžüÌ
«Ã¢Â¦ºÂø ´ýÚõþø¨Ä. ¡×õ ±Ç¢¨Á¡ö ÓÊÔõ.
«òШ½î º¢ÈôÒ ¯¨¼Â¾¡ö þÕóÐõ «ô¦À¨à µ¾¢ô
À嬃 «¨¼Â Áì¸Ùû ÀÄ÷ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä. "«Ã¸Ã"
±Éò ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÀÅ÷ ´Ç¢Ô¼¨Äô ¦ÀüÈÅÕõ ¬Å¡÷.
"«Ã¸Ã" ±ýÚ ¯¨Ãò¾¡ø Å¢¨É þøÄ¡¨Á¡ø À¢ÈÅ¢
¯ñ¼¡¸¡Ð.
º¢Åý: «Ãý=Å¢¨É¸¨Ç «ÚôÀÅý; ¸Ãý=Á¡Â¡
¸¡Ã¢Âò¨¾ ´ÎìÌÀÅý.

917.
எ=; நிைல?ள எ$ேகா இ(7பிட
எ=னி ஒ இ(* ஈேர 
ஒ=ய வி : நாத+ ஓ$கிட7
ப=ட ம திர பாெமாழி யாேல. 4
0917: º¢Åý ´ýÀÐ ÅÊÅ¢ø º¢ÈóÐ º¢ÅÄ¢í¸õ «¨ÁÔõ :
¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸Ãò¾¢ý ¨ÁÂò¾¢Öõ ¿¡ýÌ ¾¢ì̸ǢÖõ
¿¡ýÌ §¸¡½í¸Ç¢Öõ ¬¸¢Â ´ýÀÐ þ¼í¸Ç¢Öõ º¢Åý
´ýÀÐ ÅÊÅ¢ø º¢ÈóÐ º¢ÅÄ¢í¸õ «¨ÁÔõ. À¢ÃÁý.
¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÃý, º¾¡º¢Åý, Å¢óÐ, ¿¡¾õ,
º¢Åõ, ºò¾¢ ¬¸¢Â¨Å º¢ÅÉ¢ý ´ýÀÐ ÅÊÅí¸Ç¡Ìõ.
þùÅ¡Ú ÅÆ¢ÀÎÅÐ ÅÆ¢ÀÎÀÅâý º¢Ãº¢ý Á£Ð Å¢óÐ ¿¡¾õ
¦À¡Õó¾¢¼, þõÁó¾¢Ãõ Å¡ìÌåÀ¢É¢Â¡ø ÜÎõ. ¦ÅÇ¢§Â
¯ûÇ ºì¸ÃòÐìÌõ ¯û§Ç ¿Î «¨È¨Â ´ðÊÔûÇ
±ðΠţΠ¦¸¡ñ¼ º£Å ºì¸ÃòÐìÌõ §ÅÚÀ¡Î þøÄ¡Ð
ÅÆ¢ÀΧš÷ ÅÆ¢À¼ø §ÅñÎõ.

918.
ம=fடவி தாமைர மா ந லாKட
ஒ= இ( த உபாய அறிகில
வி=ட எ ைத விடாத எ ட
க=டவி லா(யி கா-கவ லாேர. 5
0918: ¯¼Ä¢ø ¯Â¢¨Ã ¿¢ÚòÐÀÅ÷ :
º¢Åõ, §¾ý º¢óи¢ýÈ ¾¡Á¨ÃÂ¡É ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
Ìñ¼Ä¢É¢Ô¼ý¯¼É¢ÕìÌõ þÂø¨Àî º¢Ä÷ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä.
- †õ…õ ¬É ¦ÅÇ¢ ãîÍ ¯û ã þ¨¼Å¢¼¡Áø
¸ÅÉ¢òÐì ¦¸¡ñÊÕôÀÅ÷ ( Ýâ ºó¾¢Ãì ¸¨Ä¸Ç¢ý
¦ºÂ¨Ä Á¡üÈ¢¼ «È¢ó¾Å÷ ) - ¯¼Ä¢ø ¯Â¢¨Ã ¿¢ÚòÐõ
þÂøÒ ¯¨¼ÂÅ÷ ¬Å÷.

919
ஆலய மாக அம தப5 சா-கர
ஆலய மாக அம தஇ Lலேபா)
ஆலய மாக அறிகிற G-%ம
ஆலய மாக அம தி( தாேன. 6

0919: ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò§¾ þ¨ÈÅý Å£üÈ¢ÕìÌõ þ¼õ :


ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ ¯¼Ä¢ý §Áø ²Úõ ¿Áº¢Å ±ýÈ àÄ
¯¼Ä¢ý àÄ¿¢¨Ä Á¡È¢ - ¯¼¨Äì ¸¼óРŢÇíÌõ -
´Ç¢¨ÂÔ¨¼Â ÝìÌÁ ¯¼Ä¢ø ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¾¡¸ º¢Åý
§¸¡Â¢ø ¦¸¡ñÎûÇ¡ý.

920.
இ( த இAவ=ட இ(*இ ேரைக
இ( த அத39 இேரைக ஐ தாக
இ( த அைறக9 இ(ப ஐ5 சாக
இ( த அைறெயாறி எ) அகாரேம. 7
0920: 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÀ¾¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÀÂý :
º¢Å¡Â¿Á ±ýÚ º¢Åò¨¾ Óý ¨ÅòÐî ¦º¡ýÉ¡ø ¬Ú
¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ Å¡É ÑðÀ «¨º× ¦ºÂüÀθ¢ýÈÐ. «î
ºì¸Ãí¸Ùû ³ó¾¡Å¾¡¸ ¯ûÇ ºì¸Ãõ ãÄ¡¾¡Ãõ
¦¾¡¼í¸¢ Å¢Íò¾¢Â¡É ¸ñ¼Á¡Ìõ. ¿Îì ¸ð¼ò¾¢ø «¸Ã
Á¡¸¢Â º¢Åõ ¦À¡ÕóÐõ.

921.
மகார ந;ேவ வைளதி; சதிைய
ஓகார வைளதி=; உபிள ஏறி
அகார தைலயா) இ(க1 சிகாரமா)
நகார வகாரந கால நா;ேம. 8
0921: ÝìÌÁ º¢Å¡ÄÂõ «¨ÁÔÁ¡Ú :
¦¸¡ôâúò ¾¡Á¨Ã¢ø ŨÇóÐ ÍÕñÎ ¸¢¼ìÌõ
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â, ¸£ú §¿¡ì¸¡Ð - µ¸¡Ãõ Å¢ÇíÌõ
ÒÕÅ¿Î×ìÌî ¦ºÖò¾¢, «¸Ãõ ±ý¸¢ýÈ º¢Åõ «È¢×
ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌõ þ¼õ ¾¨Ä¡¸×õ, º¢Åò¾¢ý «Éø
¾ý¨Á Å¢ÇíÌõ þ¼õ þÕ ¸ñ¸Ç¡¸×õ, ÍÅ¡¾¢ð¼¡
Éò¾¢ø ¯ûÇ «À¡ÉÉ¡É ¿¸ÃÓõ ¸ñ¼ò¾¢ý Ÿ¡ÃÁ¡ö
¿¡¾ò¨¾ ¯ñ¼¡ìÌõ ÍØӨɡŨ¾ Å¢ÕôÒ¼ý
«¨¼Ôí¸û.

922.
நா; பிரணவ ந;இ( ப-க+
ஆ; அவவா) அம த$% நிற
நா; ந;வ1 +கநம சிவாய
ஆ; சிவாயநம
றவ=ட ஆயேத. 9
0922: À¢Ã½Å §Â¡¸õ :
Å¢ÕõÒõ µõ ±Ûõ À¢Ã½Å Áó¾¢Ãò¨¾ ¬ï¨»Â¢ø ¿Î
Å¡¸ þÕ ¸ñ À¡÷¨Å¨ÂÔõ ¦À¡Õó¾¢ §¿¡ì¸ §ÅñÎõ.
«îºÁÂò¾¢ø «ñ½¡ìÌô À̾¢Â¢ø ¯½÷Å¡¸ô À¡öÅÐ
'¿Áº¢Å¡Â' ±ýÀ¾¡Ìõ. «Ð º¢Ã¨ºî ÝÆî §º¡ÁÅð¼Á¡ö
ŢâóÐ 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÀРŢÇíÌõ.

923.
ஆ? சிவாய நமமசி வாயந
ஆ? நமசிவா யயநம சிவா
வா?ேம வாய நமசிெய3 ம திர
ஆ? சிகார ெதா=டநத தைடவிேல. 10
0923: Á¡üÈ¢ ¯îºÃ¢ìÌõ Ó¨È :
º¢Å¡Â¿Á ±ýÛõ Áó¾¢Ãõ Áº¢Å¡Â¿, ¿Áº¢Å¡Â, ¿Áº¢Å,
š¿Áº¢ ±ýÚ Á¡üÈ¢Ôõ ¯îºÃ¢ì¸ôÀÎõ. þÐ º¢¸¡Ãõ
¦¾¡¼í¸¢ º¢¸¡Ãõ þÚ¾¢Â¡¸ ÓÊÔõ.

924.
அைடவினி ஐப ஐஐ அைறயி
அைட? அைறெயா-% ஈெர ஆ-கி
அைட? மகாரதி அ தமா JA:
அைடவி எ ஐ பெதா அம தேத. 11
0924: ³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ùõ «õÀÄî ºì¸Ãò¾¢ø
«¨¼ì¸ôÀÎõ Å¢¾õ.:
Å⨺¡¸ ‡¸¡Ãõ ¿£í¸¢Â ³õÀÐ ±ØòÐ츨ÇÔõ
þÕÀò¨¾óÐ «¨È¸Ç¢ø «¨È ´ýÚìÌ ®¦ÃØò¾¡¸
«¨¼òÐô À¢Ã½Å Åð¼ Á¸¡Ãò¾¢ø ‡ù¨Å «¨ÁôÀ¢ý
³õÀò§¾¡÷ «ðºÃí¸Ùõ Өȡ¸ «¨¼ÀðΠŢÎõ.

925.
அம த அரகர வா
ற வ=ட
அம த அாிகாி யா அத39 வ=ட
அம த அசைப யா அத39வ=ட
அம தஇ ேரைக? ஆகிற Gலேம. 12
0925: ºì¸Ãò¾¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ̾¢ «¨ÁôÒ :
ºì¸Ãò¾¢ý ¦ÅÇ¢Åð¼ò¾¢ø †Ã†Ã ±ýÚõ, «¾¨É «Îò¾
¯û Åð¼ò¾¢ø †õºõ ±ýÈ «º¨ÀÔõ. ºì¸Ãò¾¢ý
þ§Ã¨¸¸û ÓÊÅ¢ø ÝÄÓõ «¨Áì¸ §ÅñÎõ ±ýÀ¾¡õ.

926.
Gல தைலயினி ேதாறி; சதி?
Gல தைலயினி G ஓ$ காரதா
Gல இைடெவளி ேதாறி; அ5ெச 
ஆல7 பதி-% அைடவ ஆேம. 13
0926: º¢ÅòÐìÌô ¦À¡Õó¾¢Â þ¼õ :
ÝÄò¾¢ý Ñɢ¢ø ºò¾¢¦ÂØò¾¡¸¢Â ‹Ã£õ ±ýÀ¨¾Ôõ,
ÝÄò¨¾î ÍüÈ¢ ŨÇòÐ µ ±ýÀ¨¾Ôõ, ÝÄí¸ÙìÌ
þ¨¼Â¢ø ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¨¾Ôõ ±Øи. þЧÅ
¬ÄÓñ¼À¾¢ìÌ «¨¼Å¡¸¢Â þ¼Á¡õ.

927.
அ வா அகார இகார உகார
அ வா எகார ஓகாரம ஐ தா
அ வா% ச-கர வ=டேம வ=ட
ெபா வா இைடெவளி ெபா$%ந ேபேர. 14
0927: ºì¸Ãò¨¾ §ÁÖõ «¨ÁìÌõ Ó¨È :
Àﺡì¸Ã§Á «¸¡Ã, þ¸¡Ã, ¯¸¡Ã, ±¸¡Ã, ´¸¡ÃÁ¡¸¢Â
³ó¾¡õ. þ¾¨Éî ºì¸Ã Åð¼õ §Áø Åð¼òÐ
þ¨¼¦ÅǢ¢ø þθ. «¨¾î ÝÆ ¿õ §ÀÃ¡É º¢Åº¢Å ±ýÈ
±Øòи¨Ç Åð¼õ ÝÆ «¨Áì¸×õ. ÝÄò¾¢¨¼¦ÅǢ¢ø
«, þ, ¯, ±, ´ þðÎî ÝÆ ´Õ Åð¼Á¢ðÎî º¢Åº¢Å
«¨Áì¸Ä¡õ ±ýÀ¾¡õ.

928.
ேபெப ற *ல ம திர பின
ேசா:ற ச-கர வ=ட 9 ச தியி
ேநெப றி( திட நிற ச-கர
ஏெப றி( த இயபி வாேம. 15
0928: «õÀÄî ºì¸Ãõ ºõÀò¨¾ò ¾Õõ ºì¸Ãõ :
ÓýÉ÷ì Ìü¦ÈØòÐ ¯Â¢÷ ÅÕì¸õ «¨¼ò¾ À¢ý §À÷
¦ÀüÈ Á¸¡ ÁÑÅ¡¸¢Â ±ýÀ¨¾ «¨¼ì¸×õ. þùÅ¡Ú
þ¨¼¦ÅǢ¢øÄ¡Áø §Áø Åð¼ò¾¢¨¼ «¨¼ì¸î ºì¸Ãõ
Өȡ¸ «¨ÁóÐÅ¢Îõ. þЧŠºõÀò¨¾ò ¾Õõ
Ó¨ÈÂ¡É ºì¸ÃÁ¡Ìõ.

929.
இயF இ ம திர எ) வழியி
ெசயF அறிய ெதளிவி-% நாத

யF
னF ெபா( அ$கி ம1வி1
+யF எ -% +னா இ( தேத. 16
0929: ³õâ¾ò ¾¡Éí¸Ç¢ø ¾¢Â¡Éõ :
¸¡üÚ, ¿£÷, ¦¿ÕôÒ, ¿¢Äõ, ¬¸¡Âõ ¬¸¢Â ³õâ¾í¸Ùì
Ìâ À£ºí¸¨ÇÔõ ÓÂÖõ ±Øò¾¡¸¢Â Àﺡì¸Ãò¾¢ý
ãÄõ «¨¼Ôí¸û. Àﺡì¸Ãõ ¦¾¡Æ¢üÀÎõ §À¡Ð Àïº
â¾ À£º¡ì¸Ãí¸Ùõ «¨Å¸Ç¢ý ¯ÕÅí¸Ùõ §¾¨Åô
ÀÎõ ±ý¸. Àﺡì¸Ãõ «¨¼ìÌÓý§É ¸ð¼í¸Ç¢ø
Àïºâ¾ À£º¡ì¸Ãí¸¨ÇÔõ «¨¼òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

930.
ஆெற=; எ திேம ஆ பதினாF
ஏறி=; அதேம வி : நாத+
சீறி=; நி சிவாய நமெவன-
0றி=; +மல 07பி=;7 ேபாேம. 17
0930: ÓõÁÄí¸Ùõ µÄÁ¢ðÎ ¿£íÌõ :
º¢Å¡Â¿Á ±Éî ¦ºÀ¢ò¾¡ø ¯¼Ä¢ø ¯ûÇ ¬½Åõ,
¸ýÁõ, Á¡¨Â ±ýÈ ÓõÁÄí¸Ùõ ÒÄõÀ¢ÂÀÊ «¸ýÚ
§À¡ö Å¢Îõ.

931.
அ1ண இ(7ப அவ9அ- கர ேள
ெப1ணிந லாK பிரான- கர ேள
எ1ணி இ(வ இைச அ$% இ( திட7

1ணிய வாள ெபா(ளறி வாகேள. 18


0931: ¿¡¾ò¨¾ì §¸ðÀ÷ :
'¦…Ç' ±ýÈ ±Øò¾¢ø º¢ÅÓõ ¯¨ÁÂõ¨ÁÔõ º¢Åºò¾¢Â¡¸
®º¡Éò¾¢ø Å¢ÇíÌž¡ø ¿øÅ¢¨É¡Ç÷¸û À¢ýÀì¸
ã¨Ç¢ø ¿¡¾ ´Ä¢¨Â째ðÀ÷.

932.
அAவி=; ைவத$% அரவி=; ேமைவ
இAவி=;7 பா-கி இ8$கம தா)நி%
மAவி=; ேமேல வளி?ற- க1டபி
ெதாமி=; நிற 6ட-ெகா ஆேம. 19
0932: º¢Å¾¡ñ¼Åõ ¸¡½Ä¡õ :
®º¡É¢Â ¾¢¨º¨Â «¨¼óÐ «íÌ †Ã ±ýÈ º¢Å¡ì¸¢É¢
¨Âò àñ¼ †Ã¢ ±ýÈ »¡ÉÄ¢í¸õ Å¢Çí¸¢ ¿¢üÌõ.
Á¸¡Ãõ ±ýÈ ¦¾¡ñ¨¼î ºì¸Ãò¾¢É¢ýÚõ ÍØÓ¨É
Á¡÷ì¸Á¡¸ò ¦¾¡ñ¨¼ìÌ §Áø À¢Ã¡½Å¡Ô ±ØõÀ¢ô
§À¡Å¨¾ ¯½÷ó¾ À¢ý ¦¾¡õ ¦¾¡õ ±ýÚ ¿¼Éõ ¦ºöÔõ
´Ç¢ ÅÊÅ¢ÉÉ¡É Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡ý Å¢ÇíÌÅ¡ý.
þôÀ¢üº¢Â¡ø º¢Å¾¡ñ¼Åõ ¸¡½Ä¡õ.

933.
அA:1; சA:1; அைன அ$% உ9ள
கA:1; நி% க(தறி வாஇைல
கA:1; நி% க(தறி வாள-%D
சA:1; சதி சதாசிவ தாேன. 20
0933: º¾¡º¢Åý Å¢Çí̾ø :
º¢ÅÄ¢¹õ «¨Áž¢ø '†õºõ' ±ýÈ ±ØòÐì¸Ç¡ø
ÌÈ¢ì¸ôÀÎõ º¢Åºò¾¢Â¢ý Å¢¨ÇÅ¡É ¯Ä¸ô ¦À¡Õû¸û
¡×õ ÝìÌÁÁ¡ö «¨ÁóÐûÇÉ. «í¹Éõ ¸¡Ã½
ÅÊÅ¡öì ¸ÄóÐ ¿¢üÀ¨¾ì ¸ñ¼È¢ÀÅ÷ ¡Õõ þø¨Ä.
«í¹Éõ ¸ÄóÐ ¿¢üÀ¨¾ì ¸ñ¼È¢ÀÅâ¼õ ºò¾¢¨Â «¼ì¸¢
¿¢üÌõ º¾¡º¢Åý ¾¢¸úÅ¡ý.

934.
அ5ெச தாேல அம தன ந தி?
அ5ெச தாேல அம தப5 சா-கர
அ5ெச தாகிய வ-கர ச-கர
அ5ெச 9ேள அம தி( தாேன. 21
0934: ³ó¦¾Øò¾¡ø ¬ÉÅý º¢Åý :
¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý ³ó¦¾ØòÐ ÅÊÅ¡ö Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.
³óÐ ¦º¡ü¸Ç¢ý Ó¾ø ±ØòÐì¸Ç¡ø ¬¸¢ÂÐ
¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ. þó¾ ³óÐ ±ØòÐì¸Ç¡§Ä§Â ºì¸Ãí¸û
«¨Áì¸ôÀÎõ. «ÅüÚû ÑðÀÁ¡ö Å£üÈ¢ÕôÀÅý
ÓØÓ¾ü ¦ÀÕÁ¡ý º¢Åý.

935.
0தைன- காM$ %றிபல ேபசி
0த எ தி +தெல ஓதினா
0தெனா; ஒறிய ெகா9ைகய ரா)நிப
0தைன- காM %றிய வாேம. 22
0935: Üò¾¨Éì ¸¡Ïõ ¦¿È¢ :
Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡É¢ý Ó¾ø ±ØòÐ "º¢" º¢Å¡ì¸¢É¢¨Âò
àñÎõ. Üò¾ô¦ÀÕÁ¡É¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Âì ¸¡Ïõ
«¨¼Â¡Çí¸¨Çô ÀüÈ¢ô §Àº¢ì Üò¾É¢ý Ó¾ø ±Øò¾¡É
"º¢ "±ýÈ ±Øò¨¾ µ¾¢ÂÅ÷ «ó¾î º¢Åòмý À¢Ã¢Å¢øÄ¡Ð
¿¢üÀ÷. Üò¾¨Éì ¸¡Ïõ ¦¿È¢ þЧŠ¬Ìõ.

936.
அதிைச- %9நிற அனைல எ 7பிய
அதிைச- %9நிற நAஎ ஓதினா
அதிைச- %9நிற அ த மைறயைன
அதிைச- %9Kற வா-கின தாேன. 23.
0936: ¾¢Â¡Éò¾¢ý ÀÂý :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø þÕìÌõ ãÄì ¸É¨Ä ±ØôÀ¢, «ò¾¢¨ºÂ¢ø
Å¢ÇíÌõ ¿¸¡ÃÁ¡É ¿Áº¢Å¡Â ±É µ¾¢É¡ø Ó¸õ, þ¾Âõ,
¯ó¾¢, ÌÈ¢ ±ýÈ þ¼í¸ÙìÌ Å¢Ã¢óÐ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø
Á¨ÈóÐ ¸¢¼ìÌõ º¢Åò¨¾î ¦ºýȨ¼ÂÄ¡õ.

937.
தாேன அளிதி; ைதயைல ேநா-கினா
தாேன அளிதி=; ேமFற ைவதி;
தாேன அளித மகாரைத ஓதிட
தாேன அளிதேதா கெலாளி யா%ேம. 24
0937: Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â ±ØôÒ¸ :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â ±ØôÀ¢É¡ø,
«ó¾î ºò¾¢ ¾¡§É «Õ¨Ç ÅÆí¸¢î º¸ŠÃ¾Çò¾¢ý Á£Ð
¦À¡Õó¾î ¦ºöÔõ. «í§¸ ¯¾¢ò¾ ¿¡¾ò¨¾ «È¢Âò ¾¡§É
Å¢¨Ç¸¢ýÈ ´Ç¢ ¾¨Ä¢ý Á£Ð ¦À¡ÕóÐõ.

938.
கெலாளி ேயெயன நிற வடதிைச
கெலாளி ேயெயன நிற ன இ திர
கெலாளி ேயெயன நிற சிகாரைத-
கெலாளி ேயெயன- கா=நி றாேன. 25
0938: Á½¢¦ÂÉ ´Ç¢÷ó¾Éý :
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ´Ç¢ Á¨Ä¢ý żìÌò ¾¢¨º «øÄÐ º¢Ãº¢ý
þ¼ôÀì¸ ã¨Ç¢ø ±Øó¾ÕǢ§À¡Ð þó¾¢Ãò ¾¢¨ºÂ¡É
¸¢Æ츢Öõ - «¾¡ÅÐ Ó¸ò¾¢ý Óý Àì¸ò¾¢Öõ ´Ç¢
Å¢Çí¸¢ÂÐ. þùÅ¡Ú ¾¨Ä¢ý§Áø Å¢Çí¸¢Â ´Ç¢Â¢ø
«ì¸¢É¢ ¿¢ÈÓ¨¼ÂÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Á½¢Â¢ý ´Ç¢
§À¡ø ±ÉìÌò §¾¡üÈõ «Ç¢ò¾Éý.

939.
தாேன எ %ண த16ட ரா)நி%
தாேன எ %ண ேவத+ மா)நி%
தாேன எ %ண ஆவ ஓதி
தாேன எ த மைறயவ ஆேம. 26

0939: º¢ó¾¢ôÀ¡÷ìÌ ¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕÅ¡ý :


À¢Èáø §Åñ¼ôÀ¼¡Áø º¢Åõ ¾Ì¾¢Â¡É§À¡Ð ÌÇ¢÷ó¾
ºó¾¢Ãì ¸¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ. À¢Èáø «È¢Å¢ì¸ôÀ¼¡Áø
¾¡§É «È¢×ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌõ. ÜÈô ÒÌó¾¡ø ±øÄ¡
¿üÀñÒ¸Ùõ ¾¡§É ¬Ìõ. «Å¨Éî º¢ó¾¢ôÀÅ÷ìÌ
«Å§É ¾ý Á¨ÈôÀ¢É¢ýÚ ¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡ý.

940.
மைறய வனாக மதித பிறவி
மைறயவ னாக மதிதி- கா1ப
மைறயவ அ5ெச உ9நிக7 ெபற
மைறயவ அ5ெச தாஅ வா%ேம. 27
0940: ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ ÅÊÅõ ¦ÀÚÀÅ÷ :
º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á¨Âì ¸¡½ §ÅñÎõ ±ýÀÅ÷ -
«Ç¢ì¸ôÀð¼ À¢ÈŢ¢ø À¢È¦ÃøÄ¡õ Á¾¢ìÌõÀÊ º¢ÅÁ¡õ
¾ý¨Á¨Âô ¦ÀÚÅ÷. ¿¡¾ ÅÊÅ¢ÉÉ¡É º¢ÅÉ¢ý
«ï¦ºØò¾¢ø «¼í¸¢Â¢ÕìÌõ º£ÅÛõ ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ
ÅÊÅõ ¦ÀÚõ.

941.
ஆகிற பாத+ அ நாவா) நிறி;
ஆகிற நாபி?9 அ$ேக மகாரமா
ஆகிற சீ?( ேதா9வAவா)- க1டபி
ஆகிற வD6ட யAவிய பாேம. 28
0941: Àﺡì¸Ã§Á §Áɢ¡õ :
§Áø Áó¾¢Ãò¾¢ø ¦º¡ýÉ Åñ½õ À¡¾õ «ó¾ "¿"¸ÃÁ¡ö
Å¢ÇíÌõ. ¦¸¡ôâúî ºì¸ÃòÐû "Á" «¨¼Ôõ. ¬¸¢ýÈ "º¢"
þÕ §¾¡Ç¡¸ "Å"±ýÈ ºò¾¢¨Â š¡öì ¸ñ¼ À¢ýÒ
«¨ÁÔõ «îͼ÷ º¢Åò¾¢ý ¾ý¨ÁÔ¨¼Â¾¡Ìõ.

942.
அAவிய பாய இ(* எ ைத?
ெசAவிய பாகD சிற தன ந தி?
ஒAவிய பாக ஒளி?ற ேநா-கி
பAவிய பாக7 பர நி றாேன. 29
0942: À¢Ã½ÅÁ¡¸ò ¾¢Â¡É¢ò¾Ä¢ý ÀÂý :
º¢Åò¾¢ý þÂø¨À «È¢óÐ '¿Á' ±É þÃñ¼¡¸×õ, 'º¢Å¡Â'
±É ãýÈ¡¸×õ ¯ûÇ "¿Áº¢Å¡Â" ±ýÈ Àﺡì¸Ãò¨¾
«È¢ó¾Å÷¸Ç¢¼õ ¦ºùŢ þÂøÒ¼ý º¢ÅÁ¡õ ÀÃõ ¦À¡Õû
Å¢ÇíÌõ. "µ"Å¡É À¢Ã½ÅÁ¡ö ¯½÷óÐ ´Ç¢ ¦À¡Õó¾ò
¾¢Â¡É¢ò¾¡ø ÀÃÁ¡¸¢Â þÂøÒ¼ý (¿¡¾ ÁÂÁ¡ö) ±íÌõ
ÀÃÅ¢ Å¢ÇíÌõ.

943.
பர த ம திர பFயி- ெகலா
வர த( ம திர வா)திட வா$கி
ர தி; ம திர G பைக ேபாக
உர த( ம திர ஓெம எ 7ேப. 30
0943: µí¸¡Ãò ¾¢Â¡Éõ §ÅñÎõ :
"µõ" ±ýÚ ±ØôÀ¢ µí¸¡Ãò ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÔí¸û. "µõ"
±ýÈ À¢Ã½Åò¾¢ÉÐ ¿¡¾õ ÀÃÅ¢ Ţâó¾Ð. "µõ" ±ýÈ
«õÁó¾¢Ãõ ÀÄ Å¨¸ôÀ𼠯¢÷¸Ù즸øÄ¡õ Å¢ÕõÀ¢Â
Åü¨È «Ç¢ìÌõ; ¿øÄ §ÀÚ Å¡öìÌõ §À¡Ð ÍüÈ¢ÔûÇ
À¨¸Â¡É À¢ÈÅ¢ìÌì ¸¡Ã½Á¡É þýÀ ÐýÀí¸¨Ç ¿£ìÌõ.
944.
ஓெம எ 7பித உதம ந திைய
நாெம எ 7பி ந;ெவ தீபைத
ஆெம எ 7பிஅA வாஅறி வாக9
மாம க1; மகி தி( தாேர. 31
0944: ¾¢ÕüÈõÀÄò¨¾ì ¸ñÎ Á¸¢úÀÅ÷¸û :
§ÁõÀð¼ ´Ç¢¨Âô À¢Ã½Å §Â¡¸ò¾¢É¡ø ±ØôÀ¢ - «ó¾
´Ç¢ Áñ¼Ä§Á ¿¡õ ±ýÚ «È¢óÐ ±ØôÀ¢ - ÍØÓ¨É
¢§Ä Å¢ÇíÌõ ´Ç¢§Â ¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡É¡Ìõ ±ýÚ
«È¢ÀÅ÷¸û, ¾¢ÕüÈõÀÄò¨¾ô À¡÷òÐ Á¸¢úó¾¢ÕôÀÅ÷
¸û ¬Å¡÷¸û. º£ÅÉ¢ý ´Ç¢Â¢§Ä þ¨È¦Â¡Ç¢Ôõ
¯ûÇÐ ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ º£ÅÉ¢ý ¯¼õ¨Àî Ýúó¾ ´Ç¢
¿¡§Á ±É «È¢¾ø §ÅñÎõ.

945.
ஆகிற ச-கர 9ேள எ ஐ 
பாெகாறி நிற பத$களி வாதி-%
ஆகிற ஐப ஓெர உ9நிக7
யாெகாறி நி% பராபர தாேன. 32.
0945: ¾¢ÕÅõÀÄî ºì¸ÃòÐû þ¨ÈÅý Å¢ÇíÌÅ¡ý :
¾¢ÕÅõÀÄîºì¸ÃòÐû ³óÐ ±ØòÐõ «Æ̼ý ³óÐ «¨È
¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌõ. ¯Â¢Õõ ¦ÁöÔÁ¡¸ ¯ûÇ
³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ùõ Å¢Íò¾¢Â¢ø À¾¢É¡ýÌõ, «¿¡¸
¾ò¾¢ø ÀýÉ¢ÃñÎõ, Á½¢âøò¾¢ø ÀòÐõ, ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò
¾¢ø ¬Úõ, ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¿¡ýÌõ, ¬ï¨»Â¢ø þÃñÎõ
¬¸¦Á¡ò¾õ ³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ùõ ¾¢ÕÅõÀÄî
ºì¸ÃòÐû ¦À¡ÕóÐõ.

946.
பரமாய அ5ெச உ9ந; வாக7
பரமாய நவசிவ பா-கி மவயரசி
பரமாய சியநம வாபர ஓதி
பரமாய வாசி மயநமா) நிேற. 33
0946: ºì¸Ãò¾¢ø ³ó¦¾ØòÐ Á¡È¢ ¿¢üÌõ Ó¨È :
«¨ÉòÐ Áó¾¢Ãí¸ÙìÌõ Ó¾ý¨Á ¯¨¼Â¾¡öò ¾¢¸Øõ
¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐû ¿ÎÅ¡ö Å¢ÇíÌÅÐ "Â" ¬Ìõ. þó¾
³ó¦¾Øò¨¾ ¿ź¢Á, ÁÅ¿º¢, º¢Â¿ÁÅ, ź¢Á¿ ±É
¿¡ýÌ Å¨¸Â¡öò ¾¢Â¡É¢ì¸ §ÅñÎõ. þùÅ¡Ú
±ØòÐì¸¨Ç ¿¢¨Ä Á¡üÈ¢ò ¾¢Â¡Éõ ¦ºö¾ø ¦À¡ÕÇ¢ý
¯ñ¨Á ¿ýÌ ÒÄÉ¡¸¢ô À¾¢Å¾ü§¸Â¡õ.

947.
நிற எ க9 ேநத( Eத+
நிற எ க9 ேநத( வ1ண+
நிற எ க9 ேநதர நிறி
நிற எ 9K நிறன தாேன. 34
0947: ºì¸ÃòÐûÇ¡ý º¢Åý :
ºì¸Ãò¾¢Ûû§Ç ±ØòÐì¸û Өȡ¸ ¿¢ýÈ¡ø,
¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ â¾í¸¨Ç Өȡ¸ ¿¼òÐõ."¿"
Áñ¨½ò àñÊ þÂìÌõ; "Á" ¿£¨Ãò àñÊ þÂìÌõ;
"º¢" ¾£¨Âò àñÊ þÂìÌõ; "Å" ¸¡ü¨Èò àñÊ þÂìÌõ.
"Â" Å¡¨Éò àñÊ þÂìÌõ.

948.
நிற ச-கர நீK
விெயலா
மற வா)நிற மாயந னாடைன-
கற வாக- கற தன ந தி?
%றிைட நிறி; ெகா9ைகய ஆேம. 35
0948: «Ó¾ò¨¾ «Ç¢ôÀ¡ý ¿ó¾¢ :
º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ¾¢¸Øõ ¿¡¾ÁÂÁ¡É ºì¸Ãõ
¯Ä¸õ ÓØÅÐõ ÀÃ׸¢ýÈ þÂøÒ¨¼ÂÐ. «í¹Éõ "º¢ò"
Å¢ÇíÌõ ¾¢ÕÅõÀÄò¨¾§Â þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ Á¨ÈóÐûÇ
¯Ä¸ò ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý, ´Õ ¸ýÈ¡ÉÐ ÀÍÅ¢ý
ÁÊ¢ø °ðÊ §À¡Ð «ôÀÍÅ¡ÉÐ À¡¨Ä «Ç¢ôÀ¨¾ô
§À¡ø - ÌÕÁñ¼Äò¾¢ø Å¢Çí¸¢ º¢Ãº¢ý Á£Ð ¿¢ýÚ
º¢Åò¾¢ý ÀÂÉ¡É «Ó¾ò¨¾ «Ç¢ò¾ÕÙÅ¡ý.

949
ெகா1டஇD ச-கர 9ேள %ணபல
ெகா1டஇD ச-கர 9ேள %றிஐ
ெகா1டஇD ச-கர$ 0த எ ஐ 
ெகா1டஇD ச-கர 9நிற 0ேத. 36
0949: ºì¸Ãò¾¢ø þ¨ÈÅý ¿¼Á¢Î¾ø :
¾¢ÕÅõÀÄîºì¸Ãò¾¢ø À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸Í
ÅÃý, º¾¡º¢Åý ±ýÛõ ³ÅÕõ ¯ûÇÉ÷. '¿Áº¢Å¡Â'
±Ûõ ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐõ «¾¢ø ¯ûÇÐ. þ¨ÈÅÉ¢ý
¾¢ÕìÜòÐõ þó¾ ºì¸Ãò¾¢ø þÕó§¾ ¿Êì¸ôÀθ¢ÈÐ.

950.
ெவளியி இேரைக இேரைகயி லதைல
6ளியி உகாரமா 6றிய வனி
ெநளித( காெகா
ேநாவி நாத
ெதளி? பிரகார சிவம திரேம. 37
0950: Å¢óÐ ¿¡¾õ ¯ñ¼¡Ìõ :
º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ºó¾¢Ãì ¸¨Ä¡ÉÐ ¯ûÇÐ.
«ó¾ô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ¯ûÇ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¯¸¡Ãò¾¡ø
ŨÇì¸ôÀð¼ «ì¸¢É¢ì¸¨Ä ¯ûÇÐ. ã¼ôÀðÊÕìÌõ
º¸º¢Ã¾Çò¨¾ ¦¿¸¢Æî ¦ºöÐ «¨ºìÌõÀÊ ¯ûÇÐ
¸¡Ä¡É ¦¸¡õÒ. þ¾É¡ø Å¢óÐ ¿¡¾õ ¯ñ¼¡Ìõ.
«Åü¨Èò ¦¾Ç¢óÐ ¦ÀÚõ ӨȢø º¢ÅÁó¾¢Ãî ºì¸Ãõ
«¨ÁóÐûÇÐ.

951.
அகார உகார சிகார ந;வா)
வகாரேமா; ஆ வளி?ட 0D
சிகார +டேன சிவசி ைத ெச)ய
ஓகார +தவ உவ நி றாேன. 38
0951: º¾¡º¢Åý ±Øó¾ÕûÅ¡ý :
þÃñÎ ¸ñ¸ÙìÌ þ¨¼§Â ÒÕÅ ¿ÎÅ¢¼ò¾¢ø ãÄ¡¾¡Ãò
¾¢ø Å¢ÇíÌõ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â ãÄÅ¡ÔŢɡø Á¡üÈ¢
¬Ú ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ º¢Å¡ì¸¢É¢Â¢ø Å¢ÇíÌÀÅ
¨Éò ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÂô - À¢Ã½Åò ¾¨ÄÅÉ¡É º¾¡º¢Åõ
Á¢¸×õ Å¢ÕõÀ¢ «ùÅ¢¼ò§¾ ±Øó¾ÕûÅ¡ý.

952.
அற இடேத அகாரம ஆவ
உற இடேத உெபா(9 க1டD
ெசற அத ெச 56ட ெம)7ெபா(9
%ற அத ெபாேபாF %ளிைகேய. 39
0952: ¯Â¢÷ìÌüÈõ ¿£íÌõ :
¯¼¨Äì ¸¼óÐ ¦ºýÈÅâ¼õ «¸ÃÁ¡É ºó¾¢Ã¸¨Ä Å¢Çí
Ìõ. «îºó¾¢Ã¸¨Ä Å¢ÇíÌõ º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø
¯Ã¢Â ¦À¡Õ¨Ç «È¢Â, ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¯Ã¢Â ÌüÈÁ¡É
þÕ¨Ç Á¡üȢ º¢Åó¾ ´Ç¢Â¡É º¢Åõ §¾¡ýÚõ. «·Ð
¯Â¢÷ì ÌüÈò¨¾ô §À¡ì¸¢ô ¦À¡ý §À¡ø ´Ç¢Ãî ¦ºöÔõ
ÌÇ¢¨¸Â¡Ìõ. ÌÇ¢¨¸ ¦À¡ýÉ¢ý ¸Ç¢õ¨À ¿£ì¸¢î ÐÄí¸î
¦ºöÔõ. «Ð§À¡ø º¢ÅÉÐ ºò¾¢ À¾¢Â, º¢Å´Ç¢ ¬ýÁ¡Å¢ý
¬½Å ÁÄìÌüÈò¨¾ ¿£ì¸¢ò àö¨Á «¨¼Âî ¦ºöÔõ.

953.
அAெவற ேபாதினி உAெவ தா8தா
உAெவற +தி உ(கி- கல தி;
மAெவ எ39ேள வழி7ப=ட ந திைய
எAவண5 ெசாFேக எ ைத இயைகேய. 40
0953: ¾¢Â¡Éò¾¡ø ¯ñ¼¡Ìõ À¨Éì ÜÈ þÂÄ¡Ð :
«¸Ã츨ÄÂ¡É ºó¾¢Ãý þ¼ì¸ñ½¢ø §¾¡ýÈ¢¼,
¯¸Ã츨ÄÂ¡É ÝâÂì¸¨Ä ÅÄôÀì¸ò¾¢ø þÕóÐ
þ¼ôÀì¸Á¡¸ Á¡È¢, ®º¡É ¾¢ì¸¢ø « , ¯, Á ±ýÀ¨Å
¦À¡Õó¾¢É¡ø ¯¸Ãò¾¡ø ¯½÷ò¾ôÀÎõ ´Ç¢ ¸¢ðÊ
«ì¸¢É¢Â¡ø ±ý ¯¼Ä¢ø ÅÆ¢Àð¼ ÌÕÁñ¼Äô
¦ÀÕ¨Á¨Â ±ùÅ¡Ú þÂõÀ ÓÊÔõ?

954.
நீாி எ இA :லக அறிவ
வானி எ ெதா க1டறிவா இைல
யாாிA ெவ ைத அறிவா அவக9
ஊனி எ ைத உணகில தாேம. 41.
0954: À¢ÈÅ¢ «Úõ :
¯Ä¸¢Âø «È¢× ¿£Ã¢ø ±Ø¾¢Â ±Øò¨¾ô §À¡ýÚ ¿¢¨ÄòÐ
¿¢øÄ¡¾ þÂøÒ ¯¨¼ÂÐ. º¢¾¡¸¡Âò¾¢ø ¾¢¸Øõ µ÷
±Øò¨¾ì ¸ñÎ «È¢ÀÅ÷ ±ÅÕõ þø¨Ä. ±Å÷ ´ÕÅ÷
þù¦ÅØò¨¾ «È¢ó¾¡§Ã¡, «Å÷, À¢ÃÁÉ¡ø ¾¨Ä¢ø
±Ø¾ôÀÎõ ±Øò¨¾ Á£Ç×õ «¨¼ÂÁ¡ð¼¡÷¸û. (À¢ÈÅ¢
«Å÷¸ÙìÌ ²üÀΞ¢ø¨Ä.)

955.
காைல ந;:ற- காயதி அ-கர
மாைல ந;:ற ஐப ஆவன
ேமைல ந;:ற ேவத விளபிய
*ல ந;:ற +தித தாேன. 42
0955: ţΠ§Àü¨È «Ç¢ôÀ¡ý :
ÍØӨɢø Å¢ÇíÌõ º¢Åý þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä¡ö
¯¼Ä¢ø ³õÀÐ ±ØòÐì¸Ç¡ö ŢâóÐ ¾¢¸ú¸¢ýÈ¡ý.
¯Â¢Ã¡ÉÐ ÁÂì¸ò¨¾ «¨¼óÐ ºó¾¢Ã¨Éô ÀüȢ §À¡Ð
«ó¾ ³õÀÐ ±ØòÐì¸Ùõ Å¢Çí¸¢ ¿¢ýÈÉ. º¢Ãº¢ý Á£Ð
Å¢ÇíÌõ º¢Åý - Á¨È¡ø Ò¸úóÐ ÜÈôÀð¼ À¢Ã½Åò¨¾
±ØôÀ¢î º¸ŠÃ¾Ç ¿ÎÅ¢ø ¿¢Úò¾¢ÂÅ÷ìÌ Å£Î§Àü¨È
«Ç¢ò¾¡ý.

956.
நாவியி கீழ நல எ ெதா
பாவிக9 அதி பயனறி வாாிைல
ஓவிய ராF அறியெவா1 ணாத
ேதவி? தா3 திக தி( தாேன. 43
0956: ºò¾¢Ôõ º¢ÅÓõ «ÕÙ¾ø :
Á½¢âøò¾¢ý ¸£ú ¯ûÇ ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éî ºì¸Ãò¾¢ø ¿øÄ
±Øò¾¡¸¢Â ¿¸¡Ãõ ¯ûÇÐ. «ó¾ ±Øò¾¢ø ºò¾¢Ôõ
º¢ÅÓõ º¢ÈôÒ¼ý Á¸¢úó¾¢ÕôÀ÷. «ó¾ ±Øò¾¢ý À¨Éô
À¡Å¢¸û «È¢ÂÅ¢ø¨Ä. À¢ÃÁÉ¡Öõ «¨¾ «È¢Â þÂÄ¡Ð.

957.
அAெவா; சAெவற தர3ற ம திர
அAெவா; சAெவற ஆ( அறிகில
அAெவா; சAெவற ஆ( அறி தபி
அAெவா; சA: அனாதி? ஆேம. 44
0957: «õº Áó¾¢Ãò¾¢ý ¦¾¡ý¨Á :
À¢Ã½Å§Á «õºõ. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ó째¡½ò¾¢ø
«õºõ ¯ûÇÐ. «õºõ ±ýÀÐ «Ãý Å¢Çí̸¢ýÈ
Áó¾¢Ãõ. «Ð Ýâ¸¨Ä ºó¾¢Ã¸¨Ä¡¸ Å¢Çí¸¢ÂÐ.
¾É¢ò ¾É¢Â¡ö ¯ûÇ ÝâÂ츨Ä, ºó¾¢Ã츨ĸû ´ýÈ¡É
§À¡Ð ¯¼ø ¸¡Ã¢Âõ ÓÊóÐÅ¢Îõ. þ¨¾ ±ÅÕõ
«È¢ÂÅ¢ø¨Ä. «õº Áó¾¢Ãò¨¾ «È¢ó¾Å÷ «·Ð
¯¼õÀ¢ÉÐ §¾¡üÈòÐìÌ Óý§À §¾¡ýÈ¢ÂÐ ±ýÀ¨¾
¯½÷Å÷.
958.
ம திர ஒ9 மலரா உதி7ப
உ தியி உ9ேள உதயப1 ணாநி%5
ச திெச) யாநிப தாம அறிகில
அ தி ெதா ேபா) ஆ அக றாகேள. 45
0958: ¯ñ¨Á¢ɢýÚ ¾ÅÈ¢ÂÅ÷ :
À¢Ãº¡¾ ¸¨ÄÂ¡É ºó¾¢Ãì¸¨Ä ¯¼õÀ¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ãÄ¡
¾¡Ãò¾¢É¢ýÚ §¾¡ýÚž¡Ìõ. «·Ð ¯ýÉ¢¼õ ¯ûÇ
¾£Â¡ø §¾¡ýÚÅÐ. ¯û§Ç ¯ûÇ ÝâÂ, ºó¾¢Ãì ¸¨Ä
¸¨Çî §º÷òÐ ÅÆ¢À¼ «È¢Â¡¾Å÷ - «ó¾¢Ôõ ºó¾¢Ôõ
ºó¾¢Â¡ Åó¾Éõ ¦ºöÐ «¸î Ýâ ºó¾¢Ã÷ §ºÕõ §¿Ãò¨¾
«È¢ÀÅ÷ «øÄ÷. «Å÷¸û ÒÈò§¾ ¸¡½ôÀÎõ ÝâÂ
ºó¾¢Ã÷¸¨Ç ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷¸û; ¯ñ¨Á ¾ÅÈ¢ÂÅ÷¸û;
«Å÷¸ÇÐ ¦ºÂø ¦ÅÚõ ¬ÃšçÁ.

959.
ேசவி-% ம திர ெசF திைசெபற
ஆவி-%9 ம திர ஆதார மாவன
Eவி-%9 ம திர ேபா-கற ேநா-கி
ஆவி-%9 ம திர அ$%ச மாேம. 46
0959: «õºõ ³õ¦À¡È¢¸¨Ç þÂìÌõ :
«õº Áó¾¢Ãõ ¯À¡º¨É¡ø ¯¼ÖìÌû ±íÌõ ¦ºøÖõ
¬üÈø ¦¸¡ñ¼Ð. þÐ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¦¾¡¼í¸¢ ±øÄ¡
¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ °ÎÕÅ¢î ¦ºøÖõ ¯Â¢÷ò¾ý¨Á
¦¸¡ñ¼Ð. þ·Ð ´Ç¢ ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌž¡ø §À¡ÅÐõ
¦ºö¡Ð. ÅÕÅÐõ ¦ºö¡Ð. ´Ç¢¨Â ¿¢ÉòÐ ¦¿¸¢Øõ
ÁÉò¾Ã¡É¡ø ¯Â¢Ã¢ø þÐ ¦À¡Õó¾¢ ³õ¦À¡È¢¸Ç¡É
¡¨É¸¨Ç ¿¼òÐõ «í̺Á¡¸ Å¢ÇíÌõ.

960.
அ(வினி அபர அ$ெக நாத
ெப(% யிைட ேபணிய வி
ம(வி யகார சிகார ந;வா)
உ(விட ஊ உம திரேம. 47
0960: À¢Ã½Åõ º¢ÈóРŢÇíÌõ :
¸ñÏìÌô ÒÄôÀ¼¡¾ ÀæÅǢ¢ø §¾¡ýÚÅÐ ¿¡¾õ.
«ùÅ¡Ú §¾¡ýȢ ´Ä¢Â¢ø Å¢ÇíÌÅÐ ´Ç¢Â¡É Å¢óÐ.
¬ýÁ¡Å¡É 'Â'¨Åî º¢¸¡ÃÁ¡É þÕ¸ñ À¡÷¨ÅìÌõ
¿ÎÅ¡öì ¦¸¡ñÎ ¾¢Â¡É¢ì¸ô À¢Ã½Åõ º¢ÈôÒüÚ
Å¢ÇíÌõ. ÒÕÅò¾¢ý ¿ÎÅ¢ø þÃñÎ ¸ñ¸ÙìÌ
þ¨¼Â¢ø ¾¢Â¡Éõ ¦ºö¢ý †õºÁó¾¢Ãõ §¾¡ýÚõ.

961.
வி : நாத+ ேமவி ?ட0D
ச திர ேனாேட தைல7ப; மாயி
அ தர வான அ+தவ ஊறி;
அ$%தி ம திர ஆ%தி யாேம. 48
0961: À¢Ã½Åõ §ÅûÅ¢ô ¦À¡Õû :
º¢Ãº¢ø żìÌò ¾¢ì¸¡É þ¼ôÀì¸òÐ ã¨Ç¢ø ´Ç¢Ôõ
´Ä¢Ôõ ¦À¡ÕóÐÁ¡É¡ø ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢ø ´Ç¢ ¦ÀÕÌõ.
«íÌ ®º¡Éò ¾¢¨ºÂ¢ø þÂü¨¸Â¡¸ ´Ä¢òÐì ¦¸¡ñÊ
ÕìÌõ À¢Ã½Åõ §ÅûÅ¢ô ¦À¡Õû ¬Ìõ.

962.
ஆெற ஓ அறிவா அறிகில
ஆெற ஒறாக ஓதி உணராக9
ேவெற இறி விளபவ லாக=%
ஓெர தாேல உயிெபற லாேம. 49
0962: À¢Ã½Åò¾¡ø ¯Â¢Ã¢ý Å¢Çì¸ò¨¾ì ¸¡½Ä¡õ :
"µõ¿Áº¢ÅÂ" ±ýÈ ¬Ú ±ØòÐ Áó¾¢Ãò¨¾ µÐõ
«È¢×¨¼ÂÅ÷¸û þ¾É¡ø «¨Á §ÅñÊ ¿¢¨Ä¢¨É
«È¢Â¡Ð, ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò§¾¡Î µ÷ ±Øò¾¡É À¢Ã½Åò
¨¾ò µ¾¢ ¯½ÃÁ¡ð¼¡÷¸û. À¢Ã½Åò§¾¡Î §ÅÚ ±ØòÐî
§º÷측Á§Ä§Â À¢Ã½Å Å¢ò¨¾¨Â «È¢Å¡÷ìÌô À¢Ã½Åò
¾¡§Ä§Â ¯Â¢Ã¢ý Å¢Çì¸ò¨¾ì ¸¡½Ä¡õ. µõ ±Ûõ
À¢Ã½Åò¨¾ ¦ÁÇÉÁ¡ö ¿¢¨Éì¸ ¯Â¢÷ Å¢Çì¸õ ¦ÀÈÄ¡õ.

963.
ஓ எ ேதா; உயி-கைல *ைவ56
ஆதி எ தைவ ஐபேதா; ஒெறப
ேசாதி எ தினி ஐயி( *ள
நாத எ தி=; நா-ெகா9 ளீேர. 50
0963: «¸Ãòмý ¯¸Ãò¨¾î §º÷òÐ «È¢¾ø §ÅñÎõ :
±øÄ¡ ±ØòÐì¸Ùõ Å¡ö ¾¢Èò¾Ä¡ø À¢È츢ýÈÉ.
«ùÅ¡Ú À¢ÈìÌõ §À¡Ð «¸Ãòмý (¾¢ÕãÄ÷ ¸¡Äò¾¢ø)
¯Â¢÷ ±ØòÐì¸û À¾¢¨ÉóÐõ ¦Áö¦ÂØòÐì¸û ÓôÀò
¨¾óÐõ «ÅüÚ¼ý ܼ, ±ØòÐì¸û ³õÀò¦¾¡ýÈ¡Ìõ.
§º¡¾¢¨Â ¯ñ¼¡ìÌõ «¸Ãì ¸¨Ä¢ø ÁüÈ ±ØòÐì¸Ùõ
ÑðÀÁ¡ö þ¼õ ¦ÀüÚûÇÉ. ¿¡¾ ±Øò¾¡É '¯'¨Å
«¾Û¼ý §º÷òÐ «È¢óÐ ¦¸¡ûţá¸.

964.
வி வி F6ழி நாத எ திட7
ப த தைலவி பதினா கைலயதா
6 தர வாகர$ காஉட
ஆயினா9
அ த+ இறிேய ஐபெதா ஆயேத. 51
0964: ±ØòÐì¸û ºò¾¢Â¢ý ÅÊ× :
«¸ÃÁ¡É À¢óРŢâóÐõ ÍÆýÚõ Å¡ýÁñ¼Äò¾¢ø
¦¾¡¼÷¨À ¯ñ¼¡ì¸, þí¹Éõ Ţâó¾ Àó¾ò¨¾ò ¾Õõ
Ìñ¼Ä¢É¢ «¸Ãõ Ӿġ¸ ¯ýÁÉ¢ Ũà À¾¢É¡Ú ¸¨Ä
¸Ç¡ö Å¢Çí¸¢É¡û. «Å§Ç ¸ØòÐ, ¨¸, ¸¡ø, ¯¼õÀ¡ö
¬É¡û. ÓÊÅüÈ ³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ç¡¸×õ ¬É¡û.

965.
ஐப எ ேத அைன ேவ த$கK
ஐப எ ேத அைன ஆக ம$கK
ஐப எ ேத? ஆவ அறி தபி
ஐப எ ேபா) அ5ெச தாேம. 52
0965: º¢Å ¦º¡åÀõ ¦ÀÚÀÅ÷ :
À¢Ã½Åõ ¿£í¸¢Â ³õÀÐ ±ØòÐì¸Ç¡§Ä§Â §Å¾í¸Ùõ
¬¸Áí¸Ùõ «¨ÁóÐûÇÉ.. «ó¾ ³õÀÐ ±ØòÐì¸Ç¡ø
«¨Áó¾ §Å¾í¸Ùõ ¬¸Áí¸Ùõ ¦¾Ã¢Å¢ôÀÐ À¢Ã½Å§Á
¾¡ý ±ýÚ «È¢ó¾ À¢ýÒ, §Å¾í¸¨ÇÔõ ¬¸Áí¸¨ÇÔõ
¸¼óÐ «ï¦ºØòÐô À¢Ã½ÅÁ¡É '¿Áº¢ÅÂ'ò¨¾ «È¢óÐ
º¢Å ¦º¡åÀõ «¨¼Å÷.

966.
அ5ெச தாஐ Eத பைடதன
அ5ெச தாபல ேயானி பைடதன
அ5ெச தாஇA அக8ட தா$கின
அ5ெச தாேல அம நிறாேன. 53.
0966: ³ó¦¾ØòÐ ÅÊÅÁ¡ö Å¢Çí̾ø :
"¿Áº¢Å¡Â" ±ýÈ ³ó¦¾ØòÐì¸û Өȧ Áñ, Å¢ñ, ¿£÷,
¾£, ¸¡üÚ ±ýÛõ ³óÐ â¾í¸¨ÇÔõ §¾¡üÚÅ¢ò¾É. «ÕÅ
Á¡É ¯Â¢÷¸ÙìÌ þó¾ ³õâ¾í¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢ Å¡Æ
«ÅüÚìÌ ²üÈ §Â¡É¢Â¢ø À¨¼ô¨Àô À¨¼ò¾ÕǢɡý.
ÀÃó¾ þó¾ ¯Ä¨¸ ³óÐ â¾Á¡ö þÕóÐ ¾¡í¸¢É¡ý.
þò¾¨¸Â ³óÐ ±Øò¾¡§Ä ¯Â¢÷¸Ç¢ý þ¨¼Â¢Öõ ¾¢¸úóÐ
Å¢Çí¸¢É¡ý.

967.
N ெத லாவிகி ததி( நாமைதD
ேசா ெதாழி யாம ெதாட$% ஒ(வ%D
சா த விைன ய ேபாக தைலவ3
ேபா தி; எ3
ாிசைட ேயாேன. 54
0967: þ¨ÈÅý «¨ÆôÀ¡ý :
À¨¼ì¸ôÀ¼¡¾ÅÉ¡É þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢Õô¦À¨à ÁÉõ
§º¡÷× þøÄ¡Áø µÐÅ¡÷ þýÀ ÁÂì¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦¾Ç¢óÐ
±ÆÄ¡õ. ¾¨ÄÅÉ¡É º¨¼Ô¨¼Â ¦ÀÕÁ¡É¢ý «ÕÇ¡ø
¬ýÁ¡ì¸¨Çî º¡÷óÐûÇ Å¢¨É¸Ùõ «ÅüÈ¡ø
¯ñ¼¡Ìõ ÐýÀí¸Ùõ ¿£íÌõ. ¿£í¸ô, À¢Ã½Åò ¦¾¡É¢
¡ö "±ýÛ¼§É Å¡Õí¸û" ±É «ô¦ÀÕÁ¡ý
«¨ÆôÀ¡ý.

968.
உ1M ம( உல7பி8 கால+
ப1M ேக9வி? பாடF மா)நி%
வி1ணி அமர வி(பி அெதாழ
எ1ணி எ அ56 ஆகிநி றாேன. 55
0968: ¡×Á¡ö ¿¢üÀÅý :
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý, «ÛÀÅ¢ìÌõ ´Ç¢ô¦À¡ÕÇ¡Ôõ, ¸¡Ä
¾òÐÅõ ¸¼ó¾ ¿¢ò¾¢Âô ¦À¡ÕÇ¡Ôõ, þ¨º ¦À¡Õó¾¢Â
§Å¾ô ¦À¡ÕÇ¡Ôõ, À¡¼Ä¡¸×õ, Å¢ÇíÌÅ¡ý. Å¡É¢ø
¯ûÇ §¾Å÷¸û Ží¸, ¬Ã¡ÔÁ¢¼òÐò ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ
ÅÊÅÁ¡É ¿Áº¢Å¡Â ±ýÀÐõ ¬Ìõ.

969
ஐ தி ெப(ைமேய அக8ட ஆவ 
ஐ தி ெப(ைமேய ஆலய ஆவ 
ஐ தி ெப(ைமேய அறேவா வழ-க+
ஐ தி வைகெசய7 பால3 ஆேம. 56.
0969: ¸¡ÅÄý «Å§É :
ÀÃó¾ ¯Ä¸õ ¸¡ðº¢ ¾ÕÅÐõ, §¸¡Â¢ø¸û Å¢ÇíÌÅÐõ,
«È¦¿È¢Â¢ø ¿£¾¢ ¿¢¨Ä ¦ÀÚÅÐõ ¿Áº¢Å¡Â ±ýÈ ³ó¦¾Øò
Ðô ¦ÀÕ¨Á¡§Ä ¬Ìõ. «ô¦ÀÕÁ¡ý ³õâ¾í¸Ç¢Öõ
Å¢Çí¸¢ «ÅüÚìÌì ¸¡ÅÄ¡ö ¯ûÇ¡ý.

970
ேவெரழ தா)வி1ணா) அ7
றமா) நி%
நீெர தா)நில தா$கி? அ$%ள
சீெர தா)அ$கி யா)உயி ராஎ 
ஓெர ஈச3 ஓ16ட ராேம. 57
0970: º¢Å§Á À¢Ã½Åõ :
«¸ÃÁ¡¸×õ, «¸Ãõ Å¢ÇíÌõ Å¡ÉÁ¡¸×õ, «¾üÌ
§ÁÄ¢ÕìÌõ ¿¡¾Á¡¸×õ, Á¸¡ÃÁ¡¸×õ, Á¸¡Ãõ Å¢ÇíÌõ
¿£Ã¡¸×õ, ¿¸¡ÃÁ¡¸×õ, ¿¸¡Ãõ Å¢ÇíÌõ ¿¢ÄÁ¡¸×õ,
¦ÀÕ¨Á Á¢ì¸ º¢¸¡ÃÁ¡Ôõ, º¢¸¡Ãõ Å¢ÇíÌõ ¾£Â¡Ôõ,
¯¸¡ÃÁ¡Ôõ, ¯Â¢Ã¡É ¸¡ÃÁ¡Ôõ ¯ûÇ ´Ç¢Á¢ì¸ ͼáÉ
¦ÁöÂ¡É º¢Å§Á À¢Ã½Åõ ¬Ìõ.

971.
நாலா எ ஓைச ஞால உ(வ
நாலா எ தி39 ஞால அட$கிய
நாலா எ ேத நவிலவ லாக=;
நாலா எ த நெனறி தாேன. 58
0971: ºò¾¢§Â ¬¾¡Ãõ :
¾¢ÕÅó¦¾Øò¾¢ø ¿¡Ä¡õ ±ØòÐ 'Å'¸Ãõ. 'Å'¸¡Ãõ ºò¾¢
ÁÂõ. ºò¾¢Â¢ý Á¡¨Â¢ĢÕóÐ ¯Ä¸õ §¾¡ýÈ¢ ºò¾¢Â¢ý
¬¨½Â¢ýÀÊ ÅÆ¢ ¿¼ìÌõ. ¯Ä¸õ §¾¡ýȢ Åñ½§Á
Á¡¨ÂÔû ´ÎíÌõ. Á¡¨Â ºò¾¢Ôû ´ÎíÌõ.¿¡Ä¡õ
±Øò¾¡É 'Å' ¨Å Ӿġ¸ì ¦¸¡ñÎ 'º¢Å¿Á' ±É µ¾
ÅøÄÅ÷¸û ¿øÄ ¦¿È¢Â¢ø ²Ìõ ¦ºøÅ÷ ¬Å÷.

972.
இைய தன9 ஏ திைழ எ3ள ேமவி
நய தன9 அ$ேக நமசிவ எ3
பய தைன ேயா( பதம ப
ெபய தன ம பிதஅ ேதேன. 59
0972: º¢ÅòÐìÌ «Ê¨Á ¬Â¢ý »¡Éõ ¸¢ðÎõ :
À¢Ã½Åõ ±ýÈ Áó¾¢Ãò¨¾ô ÀüÚí¸û. º¢ÅÛìÌ «Ê¨Á
±ýȨ¾ ¬Ã¡öóÐ ¦¾Ç¢Ôí¸û. «ô§À¡Ð ºò¾¢
¬ýÁ¡Å¡É ¿ÁÐ ¯ûÇò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ô ¦À¡ÕóÐÅ¡û.
«í§¸§Â «Á÷Å¡û. ¯Ä¸ô Àü¨È ¿£ìÌÅ¡û.
¦¾Ç¢ó¾»¡Éõ ¨¸Ü¼î ¦ºöÅ¡û. «¾É¡ø ÁüÈô
À¢¾üÈø¸¨Ç ´Æ¢òРŢ¼Ä¡õ.

973.
ஆம இனிதி( அன மயதிைன
ஓமதி ேல?த ப1M ஒ(தித
நாம நமசிவ எறி(7 பா(-%
ேநம தைலவி நிலவிநி றாேள. 60
0973: ºò¾¢ ¯¼Ä¢ø ¿¢Ä×Å¡û :
«Ê¡÷¸û ¯Â¢÷ Å¡Æò ¾¡É¢Âò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ «ýÉÁÂ
Á¡¸î ¦ºö¾¨¾ µÁÌñ¼Á¡É Å¢üÚò¾£Â¢ø ¬Ì¾¢ ÀñÏ
¸¢ýÈ ºò¾¢Â¢ý ¿¡ÁÁ¡É '¿Áº¢Å' ±ýÚ þÕôÀ¡÷ìÌî
¦ºÂ¨Äò àñÎõ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ Å¢ÇíÌÅ¡û.

974.
ப=ட பாிேச பரம5 ெச ததி
இ=ட அறி தி=; இர: பகவர
ந=டம ஆ; ந;ேவ நிைலய$ெகா1;
அ=டேத ச7ெபா(9 ஆகிநி றாேள. 61
0974: «¸òÐõ ÒÈòÐõ ¯ûÇ¡ý :
¿øÅ¢¨É¡ø ¸¢¨¼ò¾ À⧺ §ÁÄ¡É 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÈ
³ó¦¾Øò¾¡õ. ¯Â¢÷¸Ç¢ý Å¢ÕôÒìÌ ²üÈÅ¡Ú þÃ×
À¸Ä¡¸, ¯Â¢÷¸Ç¢ý «¸òÐ þ¼õ ¦¸¡ñÎ ¿ÊôÀÅý
º¢Åý. «Å§É ÒÈò¾¢ø Å¢ñ, Áñ, ¿£÷, ¾£, ¸¡üÚ, ÝâÂý,
ºó¾¢Ãý, ´Ç¢ ¬¸¢Â ±ðÎô ¦À¡ÕÇ¡¸×õ Å¢Çí̸¢ý
È¡ý.

975.
அகார உயிேர உகார பரேம
மகார மலமா) வ(+7 பததி
சிகார சிவமா) வகார வவமா)
யகார உயிெர அைறயF ஆேம. 62
0975: À¢Ã½Å§Á ³ó¦¾ØòÐ :
À¢Ã½Åõ '«' ¯Â¢Ã¡Ôõ, '¯' ÀÃÁ¡Ôõ, 'Á' ÁÄÁ¡Ôõ
þùÅ¡Ú ãýÚ À¾í¸Ç¢ø ÅÕõ. 'º¢' º¢ÅÁ¡ö, 'Å' ÅÊר¼
ºò¾¢Â¡ö, 'Â' ¯Â¢Ã¡Ôõ ¦º¡øÄÖõ ¬Ìõ. «,¯,Á =
À¢Ã½Åõ; Å¢ÂðÊô À¢Ã½Åõ. µõ=ºÁðÊô À¢Ã½Åõ.

976.
நகார மகார சிகார ந;வா)
வகார இர1; வளி?ட 0
ஓகார +தெகா1; ஒ(-கா உைர-க
மகார +தவ மனதக தாேன. 63
0976: «ì¸¢É¢ì ¸¨ÄìÌâÂÅý ¬¾ø ":
þÃñÎ ¸ñ¸Ç¢ý þ¨¼§Â '¿'¸¡Ãõ ¦¿üȢ¢Öõ, 'Á'¸¡Ãõ
¸Øò¾¢ÖÁ¡ö «º¨À Áó¾¢Ãò¨¾ ¯ûÍÅ¡ºõ ¦ÅÇ¢ÍÅ¡ºò
¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ò ¾¢Â¡É¢òÐô À¢Ã½Åò ¾¨ÄŨÉî ÍØ
Өɢø Å¢ÇíÌõÀÊ ¦ºö¸. «ô§À¡Ð «ì¸¢É¢ì¸¨Äì
ÌâÂÅý ¯ûÇò¨¾ Å¢ðÎ ¿£í¸¡ý.

977.
அ56ள வாைன அடவி?9 வா வன
அ56-% அ5ெச அ$%ச ஆவன
அ5ைச? 0ட த;-கவ லாக=ேக
அ5சாதி ஆதி அக
க லாேம. 64
0977: ÒÄý¸¨Ç «¼ì¸§ÅñÎõ :
¯¼ø ±ýÈ ¸¡ðÎìÌû ³õ¦À¡È¢¸Ç¡¸¢Â ³óР¡¨É¸û
Å¡ú¸¢ýÈÉ. «ò¾¨¸Â ¡¨É¸¨Ç «¼ì¸ ³ó¦¾Øò¾¡É
'¿Áº¢Å¡Â' ±ýÀÐ «í̺õ ¬Ìõ. «ó¾ ³ó¨¾Ôõ
±ØòÐ ³ó¨¾ì ¦¸¡ñÎ ´Õ §ºÃ «¼ì¸ ÅøÄÅ÷ìÌ
³óÐìÌõ Ó¾Ä¡É ¬ýÁ¡Å¢¼õ Ò¸ þÂÖõ.

±ØòÐ ¦À¡È¢¸û ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã


 ¸¡Ð ºô¾õ - µ¨º
Å¡ ãìÌ Àâºõ - ¿¡üÈõ
º¢ ¸ñ ¯ÕÅõ - ´Ç¢
Á ¿¡ìÌ Ãºõ - ͨÅ
¿ ¦Áö ¸ó¾ - °Ú

978.
ஐ கைலயி அகராதி தனிேல
வ த நகராதி மாறி மகராதி
ந திைய *லேத நா7 பைரெயா;
ச திெச) வா-%D சட$கிைல தாேன. 65
0978: ÒÈ ÅÆ¢À¡Î §Åñ¼¡ :
¿¢Å¢Õò¾¢ Ó¾Ä¡É ³óÐ ¸¨Ä¸Ç¢ø §Á¨¾ ӾĢÂ
ºó¾¢Ãì¸¨Ä À¾¢É¡È¢ø, ¦¸¡ôâÆ¢ø ¯ûÇ 'Á'¸¡Ãõ À¢ÕÐÅ¢
ÁÂÁ¡öì ÌÈ¢ôÀ̾¢Â¢ø ¸¡Áì¸Æ¢× ¦ºöŨ¾ Á¡üÈ¢
'¿'¨Åô ÒÕÅò¾¢ý ¿ÎÅ¢ø ¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¦ºöÐ «¾ý Á£Ð
Å¢ÇíÌõ ´Ç¢Ô¼ý §º÷ì¸ «È¢ó¾Å÷¸ðÌ ¯¼Ä¡ø ¦ºöÂ
§ÅñÊ ¦ºÂø §Åñʾ¢ø¨Ä.
«¾¡ÅÐ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ¸É¨Ä Å¢óÐ ¿¡¾í¸Ù¼ý
§º÷ì¸ò ¦¾Ã¢ó¾Å÷ìÌô ÒÈ ÅÆ¢À¡Î ±ýÀÐ §¾¨ÅÂüÈÐ.

979.
ம(: சிவாயேம ம3 உயி(
அ(ம த ேபாக+ ஞான+ ஆ%
ெத(9வ த சீவனா ெசஇவ றாேல
அ(9த$கி அDசிவம ஆவ Nேட. 66
0979: ţΧÀü¨Èò ¾ÕÀ¨Å :
'º¢' ±ý¸¢ýÈ º¢ÅòмÛõ 'Å¡' ±ý¸¢ýÈ ºò¾¢Ô¼Ûõ ¯Â¢÷
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ§¾ «Ã¢Â º¢Å§Â¡¸õ; «Ã¢Â »¡Éõ. ÁÄ
¸ýÁò¾¢É¢ýÚ ¿£í¸¢ò ¦¾Ç¢× ¦ÀüÈ ¯Â¢÷¸û º¢Åºò¾¢Ô¼ý
¾¢ÕÅÕÇ¢ø ¾í¸¢î º¢Å§Á ¬ÅРţΧÀÚ ¬Ìõ.

980.
அ56க அ5ெச உ1ைம அறி தபி
ெந56க உ9ேள நிைல? பராபர
வ5சக இைல மைன-% அழிவிைல
த5ச இ ெவ சாகி ேறேன. 67
0980: º¢Åò¾¢¼õ «¨¼ì¸Äõ ÒÌŧ¾ º¢Åò¨¾ «¨¼Ôõ
ÅÆ¢ :
¿¡ý ¦º¡øÅÐ ÓØÅÐõ ¯ñ¨Á§Â «øÄ¡Ð º¢È¢Ðõ
¦À¡ö¢ø¨Ä. Á¢¸ «¾¢¸Á¡É þýÀò¨¾ò ¾Õõ
¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¾¢ý þÂø¨À «È¢ó¾Å÷ ÁÉò¨¾ þ¼Á¡¸ì
¦¸¡ñÎ ÀÃÓõ «ÀÃÓõ ¬É º¾¡º¢Å÷ Å¢ÇíÌÅ¡÷.
«ÅÃÐ ¯¼ÖìÌ «Æ¢× þø¨Ä. º¢Åò¾¢¼õ «¨¼ì¸Äõ
ÒÌŧ¾ º¢Åò¨¾ «¨¼Ôõ ÅÆ¢.

981
சிவாயெவா; அAேவ ெதளி உள ஓதD
சிவாயெவா; அAேவ சிவ3( வா%
சிவாயெவா; அA: ெதளியவ லாக9
சிவாயெவா; அAேவ ெதளி தி( தாேர. 68
0981: º¢Å¨Éò ¾Ã¢º¢ì¸Ä¡õ :
ºó¾¢Ãì¸¨Ä «È¢óÐ 'º¢Å¡Â' ±ýÀ¨¾ò ¦¾Ç¢óÐ ÁÉò¾¢ø
¿¢¨Éì¸, «ó¾î ºó¾¢Ãì ¸¨Ä¡ø º¢ÅÉ¢ý ÅʨÅô ¦ÀÚ
Å÷. º¢Å¸¨Ä¨ÂÔõ 'º¢Å¡Â' ±ýÈ Áó¾¢Ãô ¦À¡Õ¨ÇÔõ
¯½÷óÐ ¦¾Ç¢× ¦ÀÈ ÅøÄÅ÷¸û º¢ÅÅÊÅ¡öî ºó¾¢ÃÁñ
¼Äò¾¢ø ¾¢¸úÅ÷. Å¢óÐ ¿¡¾ ÅÊÅí¸¨Ç «È¢Å§¾ À¢Ã½
Åò¨¾ «È¢Å¾¡Ìõ.

982.
சிகார வகார யகார +டேன
நகார மகார ந;:ற நா
ஓகார +டேன ஒ(கா உைர-க
மகார +தவ மதி நி றாேன. 69
0982: º¢Åý ¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¿¢üÀ¡ý :
«ì¸¢É¢ì¸¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åý, ¿¡¾ì¸¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ
º¢Åý, «º¨À¡¸ À¢Ã½Åò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åý ¬¸¢Â
±øÄ¡õ ¾¨Ä¢ý ¯û§Ç À¡Ôõ þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä¢ý
ŢǧŠ¬Ìõ. À¢Ã½Å µ¨º¨Âì §¸ð¼ÅüÌî º¢Åý
¦ÅÇ¢ôÀðÎò §¾¡üÈõ ¾ÕÅ¡ý.

983.
ந+த ஓஐ தி நா;$ க(ம$க9
அ+த ஐ தி அட$கிய வவிைன
சி+த உ9ேள ெதளியவ லாக=%
த+த ஆ% சதாசிவ தாேன. 70
0983: º¾¡º¢Åõ Å¢¨É¨Â ÓÊôÀ¡÷ :
¿£Å¢÷ Å¢ÕõÒõ ¦ºÂø¸û ¿¢¨È× ¦ÀÈ ¿Áº¢Å¡Â Áó¾¢Ãò¨¾
¿¡Îí¸û. «ó¾ Ó¾øÅÃ¡É ¯Õò¾¢Ã÷ ÅĢ Ţ¨É¸¨Çî
¦ºöÐ ÓÊôÀ÷. 'º¢'¸¡Ãò¨¾ò ¦¾Ç¢Â ÅøÄÅ÷¸ðÌî º¾¡
º¢Å§Ã ¿õ Ó¾øÅÉ¡É ¯Õò¾¢Ã¨Éò ¦¾¡Æ¢üÀ¼î ¦ºöÅ÷.

984.
நவ+ சிவ+ உயிபர மா%
தவெமா இலாதன த வ ஆ%
சிவஒறி ஆ)பவஆதர வாஅD
சிவஎப தானா எ3ெதளி :றேத. 71.
0984: ¦¾Ç¢× À¢ÈìÌõ :
¿ðÀ¡ø º¢Åò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢Â §À¡Ð ¯Â¢Ã¡ÉÐ ÀÃÁ¡¸
Å¢ÇíÌõ. º¢Åò¨¾ ¿ðÀ¡ø ¦¸¡ûÇ ¯¼¨Ä ÅÕòÐõ
¾Åí¸û §Åñ¼¡¨ÁÔ¼ý ¬ýÁ¡ º¢Åòмý º¡÷óÐ
ÀÃÁ¡Ìõ þÂø¨À «¨¼Ôõ. º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢
Ô½÷ÀÅ÷ «ÕÇ¡ø «ó¾î º¢Å§Á ¾¡ý ±ýÚ ¦¾Ç¢×
¯ñ¼¡Ìõ. ¯Â¢Ã¡ÉÐ ¾òÐÅí¸§Ç¡Î ÜÊ ¿¢¨Ä¢ø
¬ýÁ¡ ±ÉôÀÎõ. ¾òÐÅí¸¨Ç ¿£í¸¢Â ¿¢¨Ä¢ø
¯Â¢Ã¡ÉÐ ÀÃõ ±ýÚ ¦À¨Ãô ¦ÀÚõ.

985.
0ய எ=; இர1; %வி தறி
நாய ந திைய ஞான 9 ேளைவ
ஆய ஐவ( அ$%உற: ஆவாக9
ேத அதைன ெதளி தறி Oேர. 72
0985: ÌÕÅÕ¨Çô ¦ÀÚÅ£÷ :
þÕ ¸ñ¸Ç¡É Ýâ ºó¾¢Ã ¸¨Ä¸¨Çî §º÷òÐô À¡÷ìÌõ
§À¡Ð Å¢ÇíÌõ º¢ÅÉ¡É ´Ç¢¨Â ¿õ ¾£Â¡¸, ¿ó¾¢Â¡É
¯Â¢Ã¡¸ «í§¸ þÕìÌõ ÌÕ Áñ¼Äò¾¢ø ¸ñ¼¡ø
¦¾¡Æ¢üÀÎòÐõ À¢ÃÁý Ó¾Ä¡É ³ÅÕõ «õÁñ¼Äò¾¢ø
þýÀò¨¾ «¨¼Å÷. ±É§Å ÌÕ¨Åò §¾Ê «ÅÃÐ
«Õ¨Çô ¦ÀüÚ «È¢Å£Ã¡¸.

986.
எ=; இர1; இனி அறி கிறில
எ=; இர1; அறியாத ஏைழய
எ=; இர1; இ(* நாெகன7
ப=ட சிதா த சமா-க பாதேம. 73.
0986: ¾òÐÅí¸Ùõ ¬¾¡Ãí¸Ùõ «¼í̾ø :
±ðÎ ±ÉôÀÎõ «¸¡ÃÓõ þÃñÎ ±ÉôÀÎõ ¯¸¡ÃÓõ
þýÀò¨¾ «Ç¢ìÌõ ¦¿È¢ ±ýÀ¨¾ ã¼÷¸û «È¢ÂÅ¢ø¨Ä.
«¸¡ÃÓõ ¯¸¡ÃÓõ ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ü¦¸¡ñÎ ¬Ú
¬¾¡Ãí¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ Á¡¨ÂÔõ «¾ý §Áø ¯ûÇ Íò¾
Å¢ò¨¾, º¡¾¡ì¸¢Âõ, Á§¸ÍÃõ, º¾¡º¢Åõ ±ýÛõ ¿¡ýÌ
¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ´ýÈ¡öî §º÷ò¾¡ø ÅÕõ ÀòÐ ±ñ½¢ì
¨¸Â¡ø ¯½÷ò¾ôÀÎõ ¯Â¢÷ ¿¢¨Ä¡Ìõ.

987.
எ=; வைரயிேம எ=; வைரகீறி
இ=ட ந;:9 இைறவ எ ெதாறி
வ=டதி ேலயைற நாபெத= ;இ=;D
சி=ட5 ெச  ெசபிசீ- கிரேம. 74
0987: ºì¸Ãò¨¾ «¨ÁòÐ Áó¾¢Ãò¨¾î ¦ºÀ¢ì¸ :
±ðÎì §¸¡Î¸Ç¢ý §Áø ±ðÎì §¸¡Î¸¨Ç ŨÃó¾¡ø
¿¡üÀò¦¾¡ýÀÐ «¨È¸û ¬Ìõ. «¾ý ¿Î «¨È¢ø
º¢ÅÉ¢ý ±Øò¾¡É 'º¢' ¦À¡Õòи. ÍüÈ¢Öõ ¯ûÇ
¿¡üÀò¦¾ðÎ «¨È¸Ç¢Öõ ÁüÈ ±ØòÐì¸¨Ç «¨¼òÐ
¿¢ÃôÀ¢ ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¨¾ ¯îºÃ¢ôÀ¡Â¡¸.

988.
தானவ ச=ட சதிர இ(வக9
ஆனஇ *வேரா; ஆறவ ஆதிக9
ஏைன7 பதிைன வி : நாத+
ேசைன? ெச)சிவ ச-கர தாேன. 75
0988: ºì¸Ãõ «¨ÁìÌõ Ó¨È :
¿¢Õ¾¢ ӾĢ «ð¼¾¢ìÌô À¡Ä¸÷¸û, ±ðÎ ¨ÀÃÅ÷¸û ,
¿ó¾¢ Ó¾Ä¡É ±ðÎ º¢Å ¸½í¸û ¬¸¢Â ãŨ¸Â¢ÉÕõ
ÅÆ¢ôÀÎòÐÀÅ÷¸û.
«ð¼¾¢ìÌô À¡Ä¸÷¸û : 1.¿¢Õ¾¢, 2.ÅÕ½ý, 3.Å¡Ô,
4.̧ÀÃý, 5.®º¡Éý, 6.þó¾¢Ãý, 7.«ì¸¢É¢, 8.þÂÁý.
±ðÎ ¨ÀÃÅ÷¸û : 1.«º¢¾¡í¸ ¨ÀÃÅ÷, 2.ÌÕ ¨ÀÃÅ÷,
3.ºñ¼ ¨ÀÃÅ÷, 4.̧á¾ ¨ÀÃÅ÷, 5.¯ýÁò¾ ¨ÀÃÅ÷,
6.¸À¡Ä ¨ÀÃÅ÷, 7.À£¼½ ¨ÀÃÅ÷, 8.ºõÁ¡Ã ¨ÀÃÅ÷.
±ðÎ º¢Å¸½í¸û: 1.¿ó¾¢, 2.Á¸¡ ¸¡Ç÷, 3.À¢Õí¸¢, 4.
Å¢¿¡Â¸÷, 5.Å¢Õ„À÷ 6.Š¸ó¾÷, 7.§¾Å¢, 8.ºñʧ¸ÍÃ÷.
þó¾ þÕÀòÐ ¿¡ýÌ §À÷¸¨Ç ¦ÅÇ¢îÍüÚì ¸ð¼í¸Ç¢ø
«¨Áì¸ §ÅñÎõ. ¯ûÍüÚô À¾¢É¡Ú ¸ð¼í¸Ç¢Öõ
«'¸Ãõ, Ó¾ø ¯Â¢÷ ±ØòÐì¸¨Ç «¨Áì¸ §ÅñÎõ.
Å¢óÐ ¿¡¾ ±ØòÐì¸¨Ç «¾ý ¯û¸ð¼í¸û ±ðÊÖõ
«¨Áì¸ §ÅñÎõ.
þ¨Å¨ÉòÐõ «¨Áó¾ ºì¸Ãõ º¢Åºì¸Ãõ ¬Ìõ.

989.
ப=டன மாதவ ஆ பராபர
வி=டன தைம விகிதா நமஎப
எ=டைன யாயி3 ஈச திறதிற
ஒ=;வ ேப6வ ஒறறி ேயேன 76
0989: þ¨ÈÂÕ¨Çô §ÀͧÅý :
¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ùõ ´ýÚÀðÎô ÀáÀÃõ «¨ÁÅÐ ¦ÀâÂ
¾Åõ ¬ìÌõ. þ¨¾ «È¢ó¾Å÷ ¾õ¨Áî º¢Åò¾¢¼õ «Ê¨Á
±Éì ¸ñÎ ¾ü§À¡¾ò¨¾ì ¨¸Å¢ð¼É÷. «ÅÕ¼ý ÜÊ
±ûÇɧÅÛõ ¦ºÂÄ¢Öõ þ¨ÈÅÉ¢ý «Õ¨Çô ÀüÈ¢§Â
§ÀͧÅý. §Å¦È¡ý¨È «È¢§Âý.

990.
சிவ+த *வேரா; ஐவ சிற த
அைவ+த ஆறிர1; ஒெறா;ஒ ஆன
அைவ+த வி : நாத+ ஓ$கD
சைவ+த ச$கர தெபய தாேன. 77
0990: ºí¸Ãý ±ýÈ ¦ÀÂ÷ ¦ÀÈø :
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ãÅá¸×õ ³Åá¸×õ ¾¢ÕüÈõÀÄÁ¡É
«¨Å¢§Ä Å¢ÇíÌÅ¡÷. «ó¾î º¨À¡ÉÐ ¬Ú ¬¾¡Ãí
¸Ùõ Á§¸Íà º¾¡º¢Åõ ¦À¡Õó¾¢Â¾¡öì ¸Å¢úóÐûÇ º¸º¢Ã
¾Çõ ´ýÚõ ¬Ìõ. «ÅüÈ¢ø Å¢óÐõ ¿¡¾Óõ Å¢Çí¸
«ó¾ ¿¢¨Ä¢§Ä «¾¢ ºí¸Ãý ±ýÚ ¦ÀÂ÷ ¦ÀÚõ.

991.
விதா ெசகமய மாக வைரகீறி
நதா கைலக9 பதினா நா=7பி
உதார பனிர1; ஆதி கைலெதா(
பதா பிரம சட$%பா ஓதிேட. 78
0991: Ш½î ºì¸Ãõ :
Å¢óÐ ÁÂÁ¡É ºó¾¢Ãì ¸¨Ä¨Âô À¢Õ¾¢Å¢Â¢Ä¢ÕóÐ ¸½ì
¸¢ðΠŢÕôÀÓûÇ ºó¾¢Ãì ¸¨Ä¸û À¾¢É¡¨ÈÔõ ¿¢¨Äô
ÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÒ ÁÚÀ̾¢Â¡É ÀýÉ¢ÃñÎ ¸¨Ä
¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ Ýâ¨Éî §º÷ì¸ô Àò¾¡õ «ì¸¢É¢ì
¸¨Ä¸û «¨ÁÔõ. «¸¡Ãò¨¾Ôõ ¯¸¡Ãò¨¾Ôõ §º÷ôÀÐ
À¢ÃÁò¨¾ «È¢Ôõ ¦ºÂø. «¸Ã ¯¸Ãõ §º÷ôÀ¾¡ø Å¢ÇíÌõ
´Ç¢Â¢ø þ¨ÈÅ¨É «È¢óÐ ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¨¾ µÐ¸.

992.
க1ெட; ேதகம லமல உ9ளிைட
ெகா1ெட ேதஉட 0ய கால 7
ப1டழி யாத பதிவழி ேயெச
ந1பழி யாேம நமெவன வாேம. 79
0992: ¬ñ¼¡ý «Ê¨Á ¯È× :
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø þ¨ÈŨÉì ¸ñÎ ±Øó§¾ý. ¿¡ý
«¸òÐû º¢Åòмý ´ýÈ¢òÐ ¿¢ýȧÀ¡Ð ¯¼õ¨À Å¢ðÎ
«Æ¢Â¡¾ º¢Åºì¸Ãò¾¢ý ÅÆ¢§Â §À¡ö ±ÉìÌõ º¢Å¦ÀÕ
Á¡ÛìÌõ ¯ûÇ «Ê¨Á ¯È× ¦¸¼¡Áø 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÚ
µ¾¢ì ¦¸¡ñÊÕó§¾ý.

993.

1ணிய வானவ Eமைழ Lவிநி


எ1Mவ அ1ண இைணய ம திர
ந1Mவ ந1ணி நமஎ நாமைத-
க1ெணன உனி- கல நி றாேர. 80
0993: º¢Åòмý ¸ÄóÐ ¿¢üÀ÷ :
¿øÅ¢¨Éô §ÀüÈ¡ø Å¡ý ¯Ä¸õ ¦ºýÈÅ÷ «íÌõ âÅ¡ø
º¢Åò¨¾ «÷òÐ, º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý Áó¾¢Ãò¨¾ì ¸½¢òÐ
¿¢üÀ÷. ¿ýÈ¢Ô¼ý º¢ÅÛìÌ «Ê¨Á ±ýÚ ¦À¡ÕóÐÅ÷.
þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢Õô¦À¨Ãì ¸ñ §À¡ø ¸½¢òÐî º¢Åòмý
¸ÄóÐ ¿¢üÀ÷.

994.
ஆெற தாவ ஆ (1)ம திர$க9
ஆ-% நாேல இ(ப நாெலப
சாவி திாியி தைலெய ஒள
ேபதி-க வலா பிறவிய றாகேள. 81
0994: À¢ÈÅ¢ «Èô¦ÀÚÅ÷ :
"º¢Å¡Â¿Áµõ" ±Ûõ ¬Ú ±ØòÐì¸Ùõ ¬Ú ±ø¨Ä¸¨Ç
¯¨¼ÂÉ. ºÁÂí¸û ±øÄ¡õ º¢ÈôÀ¡¸ §ÀÍÀ¨Å þÕÀòÐ
¿¡ýÌ ¾òÐÅí¸§Ç¡Ìõ. À¢Ã½Å Á¡É "µõ" ±Ûõ µ÷
±ØòÐ - §¿§Ã º£Å¨É Å¢Ç츢 º£Åý ¯¼Ä¢ø ¯ûǧÀ¡§¾
º¢Åòмý §º÷òÐ ¨ÅìÌõ. À¢Ã½Å §Â¡¸¦¿È¢¨Â «È¢óÐ
ÅÊÅò¨¾ Á¡üÈ «È¢ó¾Å÷ À¢ÈÅ¢ «Èô ¦ÀüÈÅ÷ ¬Å¡÷.

995.
எ=னி எ=டைற யி=; அைறயிேல
0=ய ஒெற=டா)- காண நிைறயி=;D
6= இவைற7 பிரணவ G தி=;
ம=; உயிக=; உமாபதி யா31ேட. 82
0995: ¿¡¾¡ó¾ «È¢Å¡¸ Å¢ÇíÌÀÅ÷ :
±ðÎ «¨È¸û ¦ÅǢ¢Öõ µ÷ «¨È ¯û§ÇÔõ þÕì¸
«¨ÁòÐô ¦À¡Õó¾¢Â º¢¸¡Ãõ ±ýÈ «ì¸¢É¢¨Â ±ðÎ
«¨È¸Ç¢Öõ ÍÃÅÊÅ¡öô ÀÃÅ¢ÔûÇÐ ±ýÚ ¸Õ¾¢, À¢ýÒ
µõ ±Ûõ À¢Ã½Åò¾¡ø ÝÆ þðÎ, þó¾ ±ø¨ÄìÌ
¯ðÀðÎ ¿¢¨ÉìÌõ ¯Â¢÷¸ðÌ ¯¨Á¢ý ¸½Åý
¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡ý.

996.
ந+த அAெவா; நாவின ஆகிேய
அ+த ஆகிய எ=ைட ?றி=;
உ+த ஆகேவ உணபவ உDசிேம
உ+த ஆயவ உநி றாேன. 83
0996: ºò¾¢Â¢ý ¾¨ÄÅý ¾¨Ä¢ø Å¢ÇíÌÅ¡ý :
¿Áº¢Å¡Â ±ýÈ àÄ ¾¢Õ¨Åóмý ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÐ '«'
Ӿġ¸¢Â ±ðÎ «¨È¸¨Ç «È¢óÐ «ÅüȢɢ¨¼§Â
¦À¡Õò¾¢ ¯¸Ãò¨¾ Ӿġ¸ì ¦¸¡ñÎ ¯½÷ÀÅâý
¯îº¢Â¢ø '¯'¸ÃÁ¡¸¢Â ºò¾¢Â¢ý ¾¨ÄÅý ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ¡ý.

997. தபன
நிற அரச பலைகேம ேநராக
ஒறிட மAவி=; ஓைலயி சாதக
 ெம ைக?9
சிD 6டாிைட
தற ெவ 7பிட தபன$ காMேம. 84
0997: ¾õÀÉõ (¸ðξø) À¨¸Å¨Ã ¦ºÂø À¼¡Áø þÕì¸î
¦ºö¾ø :
¿¢¨ÄÂ¡É «Ãºõ ÀĨ¸ §Áø §¿Ã¡¸ô ¦À¡Õò¾¢ Á¸¡Ãò¨¾
Ӿġ¸ Á¡üÈ¢ ±Ø¾¢ô À¨É µ¨Ä¢ø «ùÅ¡§È «¨¼òÐ
º¡¾¸ý ¦À¡ÕóÐõ §¾ý ¦Áب¸ µ¨ÄÔû ⺢ ͼâø
º¢È¢Ð ¦ÅÐôÀò ¾õÀÉõ ¸ýÁÁ¡Ìõ.

998. ேமாகன
கரண இரளி7 பலைக யமதிைச
மரண இ=; எ= மகார எ தி=;
வரணமி ஐ$காய Eசி அ;7பிைட
+ரணி
ைததிட ேமாகன மா%ேம. 85
0998: §Á¡¸Éõ (À¢È¨Ã ÁÂí¸î ¦ºö¾ø)
¦¸¡ý¨È ÁÃô ÀĨ¸¨Â ÂÁý ¾¢¨ºÂ¡¸¢Â ¦¾üÌò
¾¢¨ºÂ¢ø «¨ÁòÐ ¾£¨Á¡¸¢Â À¨¸¨Â ´Æ¢ôÀ¾üÌ Á¡Ã¸
Áó¾¢Ãò¨¾ ±Ø¾¢ ±ðÊø Á¸¡Ãõ ÁðÎõ þðÎ Á¨ÈôÀüÈ
³í¸¡Âò¨¾ô ⺢ «ÎôÀ¢ø ¾¨Ä ¸£Æ¡¸ô Ò¨¾ò¾¡ø
§Á¡¸É ºò¾¢Ôñ¼¡õ.

999. உDசாடன
ஆ$% வடேமகி ஐயனா ேகா=டதி
பா$% படேவ பலாச7 பலைகயி
கா$க( ேம= க;7Eசி வி வி=;
ஓ$காம ைவதி; உDசாட ன -ேக. 86
0999: ¯îº¡¼Éõ (Å¢Ãð¼ø, µðÊŢξø).
ż§ÁüÌô ÒÄÁ¡¸¢Â Å¡Ô ¾¢¨ºÂ¢ø ³ÂÉ¡÷ §¸¡Â¢Ä¢ø
ÒÃÍô ÀĨ¸Â¢ø ¸¡Ã£Âò ¾¸ðÊø ¿ïÍ âº¢ Å¢óÐÅ¡¸¢Â
Åð¼õ «¨ÁòÐ «¾ý §Áø µí¸¡Ãõ ÝÆ ¯îº¡¼ÉòòüÌ
þ¼×õ.

1000. மாரண
உDசிய ேபாதி ஒளிவனி *ைலயி
பDேசாைல யி ப5ச காயைத7 பாாி
+Dச ரதி + கா= ைவதிட
அDசமற ேமேலா மாரண ேவ1ேல. 87
1000: Á¡Ã½õ (Áó¾¢Ãò¾¡ø þÈìÌÁ¡Ú ¦ºö¾ø)
¿ñÀ¸ø ¦À¡Ø¾¢ø ¦¾ý¸¢ÆìÌ ã¨Ä¢ø Àî¨ºÂ¡É À¨É
µ¨Ä¢ø ³í¸¡Âò¨¾ò ¾¼Å¢ Óîºó¾¢Â¢§Ä¡ Íθ¡ðʧġ
Ò¨¾òÐ ¨Åò¾¢¼, «Ð À¨¸¨Â «Æ¢ìÌõ Á¡Ã½Á¡¸
«¨ÁÔõ.

1001.
ஏ) த அாிதார ஏ=ேம ேலEசி
ஏ) த அகார உகார எ தி=;
வா) தேதா வில பலைக வசிய -%
ஏ) தைவ எ1பதி னாயிர ேவ1ேல. 88
1001: ź¢Âõ (¸Å÷)
¦À¡Õó¾ «Ã¢¾¡Ãõ ²ðÊý §Á§Ä ¾¼Å¢, «¸¡Ã
¯¸¡Ãí¸¨Ç ±Ø¾¢ ź¢ÂòÐìÌô ¦À¡Õó¾¢Â Å¢øÅô
ÀĨ¸Â¢ø ¨ÅòÐ ±ñÀ¾¢É¡Â¢Ãõ ¯Õî ¦ºö¸.

1002. ஆகஷண
எ1ணா- க(டைன ஏ= உகாரமி=;
எ1ணா7 ெபானefனாளிf எ ெவ9ளி Eசிடா
ெவ1ணாவ பலைகயி இ=;ேம ேகேநா-கி
எ1ணா எ ேதா;எ1ணாயிர ேவ1ேல. 89
1002: ¬¸÷„½õ («¨ÆôÒ)
±ñ½ôÀθ¢ýÈ ¬¸÷„½ ӨȡÅÐ ²ðÊø ¯¸Ãò¨¾
¢ðÎ ±ñϾüÌ «Õ¨ÁÂ¡É Å¢Â¡Æ츢ƨÁ¢ø
¦ÅûÇ¢ô ¦À¡Ê ⺢ ¦Åñ½¡Åø ÀĨ¸Â¢ø ¨ÅòÐ §ÁüÌ
§¿¡ì¸¢ ±ñ½¡Â¢Ãõ Ó¨È À¢Ã½Åò ¾¢Â¡Éõ ¦ºö¸.

3. அசைன

1003.
அ
ய நீல க நீ அணிெந)த
வபவி Eக+ மாதவி ம தார
ைப வ%ள 6ர
னைன ம8ைக
ெச1பக பாதிாி ெசAவ தி சாதிேட. 1
1003: «ÕÉ. (⨺; §¾Å÷ìÌ⠬ᾨÉ). Áó¾¢Ã
ÅÊÅ¢§Ä þ¨ÈÅ¨É ±Øó¾ÕÇî ¦ºöÐ ¾¢Â¡É¢ò¾ø.
þÂó¾¢Ãò¾¢ø Áó¾¢Ã ÅÊÅ¢§Ä ±Øó¾ÕÇî ¦ºöÐ ¾¡Á¨Ã,
¿£§Ä¡üÀÄõ. ¦ºí¸Ø¿£÷, «Æ¸¢Â ¸Õ¦¿ö¾ø, Á½õ ŢâÔõ
À¡ìÌôâ, Á¸¢Æõâ, Òý¨É, ÁøÄ¢¨¸ôâ, ¦ºñÀ¸õ, À¡¾¢Ã¢,
¦ºùÅó¾¢ ¬¸¢Â Å¡º¨ÉÔûÇ â츨Çî º¡üÚ¸.

1004.
சா$கம தாகேவ ச ெதா; ச தன
ேத$கம %$%ம க7Eர காரகி
பா$% பட7பனி நீரா %ைழ ைவ
ஆ$ேக அணி நீ அDசி? அெபாேட. 2
1004: ¿ÚÁ½ô ¦À¡Õû¸û.
ÒÛÌ, ¸òàâ ӾĢ º¡óмý, ºó¾Éõ Á½õ ¸ÁØõ
ÌíÌÁõ, Àî¨ºì ¸üâÃõ, Å¢Ãõ Å¡öì¸ô ¦ÀüÈ «¸¢ø
±ýÛõ þÅüÚ¼ý «ÇÅ¡öô ÀÉ¢¿£÷ §º÷òÐì ̨ÆòÐ
«¨¾ô ⺠§ÅñÊ þ¼í¸Ç¢ø Өȡöô ⺢ «ýÒ¼ý
ÅÆ¢ÀΚ¡¸!

1005.
அ
டேன நி அ+த+ ஏறிேய
ெபாெச) விள-%
ைகதீப திைசெதா
ப அகறி ெதா ேவா நிைன?$கா
இ
ட ேனவ எ)தி; +திேய. 3
1005: «Ó¾õ À¨¼òÐò àÀ ¾£Àõ ¸¡ð¼ø ӾĢ¨Š:
ŽíÌÀÅý ¾ý¨Éò àö¨Á ¦ºöÐ ¦¸¡ñÎ
þ¨ÈÔ½÷× ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÎ «ý§À¡Î «Ó¾ò¨¾ô
À¨¼òÐô ¦À¡ý¦É¡Ç¢ ¾Õõ Å¢Ç째üÈ¢ ¨ÅòÐò ¾¢ìÌô
Àó¾Éõ ¦ºöÐ, àÀ¾£Àõ ¸¡ðÊ Å½íÌÀÅ÷ þõ¨Áô
§ÀÚõ ÁÚ¨Áô §ÀÈ¡É Å£Î§ÀÚõ ±öÐÅ÷.

1006.
எ)தி வழி7ப எ)தா தனஇைல
எ)தி வழி7ப இ திர ெசவ+
எ)தி வழி7ப எ1சிதி உ1டா%
எ)தி வழி7ப எ)தி; +திேய. 4
1006: ±øÄ¡ô §ÀÚõ ÅóÐ §ºÕõ :
§Á§Ä ¦º¡ýÉÀÊ ÅÆ¢Àð¼¡ø ±øÄ¡ §ÀÚ¸Ùõ ¾¡§Á
ÅóÐ §ºÕõ. þí¹Éõ ÅÆ¢À¡Î ¦ºö¾¡ø þó¾¢Ãî ¦ºøÅò
¨¾ô ¦ÀÈÄ¡õ. ±ñº¢ò¾¢¸Ùõ ¯ñ¼¡Ìõ. þ¾É¡ø
ÁÚ¨Á¢ø ţΠ§ÀÚõ ÅóÐ Å¡öìÌõ.

1007.
ந1M பிறதார நீதா அவிதா
ம1ணிய ைநேவ தியஅ3 ச தான
ந1ணிய ப5சா$க ந1M ெசபெம3
ம3 மனபவ னேதா; ைவ%ேம. 5
1007: ÁÉõ «¼í¸ô ¦ÀÚÅ÷ :
þôÀÊ ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷ - ¾¡§É ÅóÐ «¨½Ôõ «ÂÄ¡÷
Á¨ÉÅ¢¨ÂÔõ Å¢ÕõÀ¡¾Åáö, ³õ¦À¡È¢¸¨Ç «¼ì¸¢
¦ÅýÈÅ÷ ¬Å¡÷¸û. ÁÉõ «¼í¸ì ¸¡üÚõ «¼íÌõ.
þÅ÷ À¨¼ò¾ ¿¢§Å¾Éõ, þ¨¼Å¢¼¡ §Â¡¸õ, ³óÐ ¯ÚôÒì
¸Ùõ ¿¢Äò¾¢ø ¦À¡Õó¾ ¦ºö¾ Žì¸õ, ¦À¡ÕóÐõ ¦ºÀõ
ӾĢ¨Š¿¢¨Ä ¦ÀüÚò ¾¢¸Øõ.

1008.
ேவ1டாக9 கம விமல3-% ஆ=ப=ேடா 
ேவ1டாக9 கம அதிஇDைச அறேப
ேவ1டாக9 கம மி%சிவ ேயாகிக9
ேவ1டாக9 கம மி%திேயா ஆ) தேப. 6
1008: ÒÈ ÅÆ¢À¡Î §¾¨ÅÂüÈÐ :
þ¨ÈÅ¨É ±ñ½¢ «Ê¨Á¡ÉÅ÷ ±ùŨ¸Â¡É ¦ºÂÄ¡
Öõ «Å¨É ÅÆ¢À¼ Á¡ð¼¡÷. ²¦ÉýÈ¡ø ±ðÎì ¸ýÁî
¦ºö¨¸Â¢ø «Å¡ þøÄ¡¨Á¡ø ¸¢Ã¢¨Â ÅÆ¢ò¾¡É
¯À¡º¨É¨Â Å¢ÕõÀ¡÷. º¢Å§Â¡¸¢Â÷ þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢ÀðÎ
«ÅÉ¢¼õ ¾õ¨Á «¨¼ì¸ÄôÀÎòÐÅ÷. ¬¾Ä¡ø ¸¢Ã¢¨Â
Â¡É ÅÆ¢À¡ð¨¼ Å¢ÕõÀ¡Áø º¢Åò¾¢¼õ «ýÒ ¦¸¡ñ¼Å÷
«ÅÉÐ «ÕÇ¢ý ÅÆ¢§Â ¿¢üÀ÷.

1009.
அறிவ( ஞான எவ( அறியா
ெபாறிவழி ேத7
ல
கிறாக9
ெநறிமைன ?9ேள நிைலெபற ேநா-கி
எறிமணி ?9ேள இ(-கF ஆேம. 7
1009: Á½¢Â¢ý ´Ç¢ §À¡ø þ¨ÈŨÉì ¸¡½Ä¡õ :
º¢Å§Â¡¸õ ±ýÀÐ «È¢× ´ýÈ¡§Ä§Â «¨¼Âì ÜÊÂÐ
±ýÀ¨¾ì ¸¢Ã¢¨Â ÅÆ¢ ¿¢üÀÅ÷ ¯½÷ÅÐ þø¨Ä.
«Å÷¸û ¸ÕòÐ ±øÄ¡õ ¦ÅÇ¢§ÂÔûÇ ã÷ò¾¢, ⨺,
¾¢ÃÅ¢Âõ, Áó¾¢Ãõ, ¦ºÀõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¾¡ý «¨ÄóÐ
¦¸¡ñÊÕìÌõ. ¿¢Â¾¢ìÌðÀðÎì ¸¢¨¼ò¾ ¯¼Öû ´Õ
¦¿È¢ ÁÉòмý ¸¡½¢ø ´Ç¢¦À¡Õó¾¢Â Á½¢ìÌû§Ç
Å¢ÇíÌõ ´Ç¢§À¡ø þ¨ÈŨÉì ¸¡½Ä¡Ìõ.

1010.
இ(K ெவளி?ேபா இர1டா இதய
ம(ளறி யாைம? ம3 அறி:
ம(ளிைவ வி=ெடறி யாைம மய$%
ம(K சிைதேதா அவகளா அேற. 8
1010: º¢ÅÉÊ¡âý þÂøÒ :
¯ûÇõ þÕÙõ ´Ç¢Ôõ §À¡ø þÃñÎ þÂøÒ¨¼ÂÐ.
¦ÅǢ¡¸¢Â ´Ç¢¨Âî º¡÷óÐ «Õ¨ÇÔõ ÁÂì¸Á¡¸¢Â
þÕ¨Çî º¡÷óÐ «È¢Â¡¨Á¨ÂÔõ ¦À¡ÕóÐõ. ÁÂì¸ò¨¾
Å¢ðÎ ¿£í¸¡¨Á¡ø «È¢× ÁÂíÌõ. ±É§Å ÁÂì¸ò¨¾ì
¨¸Å¢ð¼Å§Ã º¢Åý «Ê¡÷ ¬Å¡÷.
1011.
தாஅவ னாக அவேனதா ஆயிட
ஆன இர1 அறிவ சிவமாக7
ேபானவ அபி நாலா மர
ற
தாஅவ ஆ%ஓ ராசித ேதவேர. 9
1011: ´ý¨ÈÔõ ±ñ½¡Áø þÕôÀ¡÷ :
¾¡§É º¢Åý - «Å§É º¢Åý ±ýÈ þÃñÎ ÅƢ¡öò
¾ý¨Éî º¢ÅÁ¡öì ¸¡ñÀÅý, º¢Åò¾¢¼õ Àò¾¢ ¦¸¡ñÎ
¾ÉÐ «È¢¨Åî º¢Å «È¢Å¢ø ´ýÚÀÎò¾¢Â ¿¡Ä¡õ
¿¢¨ÄÂ¡É "º¡ÔÂõ" ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Ôõ ÅÆ¢ þЧÅ.
þò¾¨¸Â º¢ò¾¢¨Âô ¦ÀüÈ¡ø º¢Å»¡É¢Â÷ ¾õ¨Áî º¢Åõ
¿¼òÐõ ±ýÚ ¾¡õ ¿ý¨Á ¾£¨Á ´ý¨ÈÔõ ±ñ½¡¾Åá¸
Å¢ÇíÌÅ÷.

1012.
ஓ$கார உ தி-கீ உறி; எ நாK
நீ$கா வகார+ நீ9க1ட ஆயி;
பா$கா நகார பயிெநறி உறி;
N$கா% வி : நாதேம லா%ேம. 10
1012:Å¢óÐ ¿¡¾õ §¾¡ýÈ¢ §Á§Ä ¦ºøÖõ :
¦¸¡ôâúìÌì ¸£ú ¿¢¨Ä¦ÀüÈ¢ÕìÌõ ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢ø
¯ûÇ «¨½Â¡¾ ¾£Â¡ÉÐ «ì¸¢É¢ì ¸¨Ä¡Ìõ. þò
¾£¨Â º¢Å¡ì¸¢É¢Â¡ì¸¢î º¢Åò¾¢Â¡Éõ ¦ºö¾¡ø º£Å÷¸¨Ç
Å¢ðÎ «¸Ä¡¾ Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ ¸ñ¼ò¾¡Éò¾¢ø ÅóÐ
Å¢ÇíÌÅ¡û. «Æ¸¢Â ´Ç¢Ô¼ý ÜÊ '¿'¸¡Ãõ ÍÅ¡¾¢ð
¼¡Éò¾¢É¢ýÚ ¦¿üÈ¢¨Â þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñΠŢÇíÌõ.
þó¾ þ¼ò¾¢Ä¢ÕóРŢóÐ ¿¡¾í¸û §¾¡ýÈ¢ §Á§Ä
¦ºøÖõ. Ìñ¼Ä¢É¢¨Â ±ØôÀ¢¼î ¦ºö¾¡ø Å¢óÐ ¿¡¾õ
§¾¡ýÚõ.

1013.
நமவ ஆசன ஆன ப6ேவ
சிவம சிதிD சிவமா பதிேய
நமவற ஆதி நா;வ அறா
சிவமா% மாேமான ேசதெம) Nேட. 11
1013: ¯ñ¨ÁÂ¡É Å£Î :
'¿,Á' ±ýÈ ±ØòÐì¸Ç¡ø ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀÎõ Á¨ÈôÒî
ºò¾¢Â¡É ¾¢§Ã¡¾¡Éò¨¾Ôõ ÁÄò¨¾Ôõ þÕôÀ¢¼Á¡¸ì
¦¸¡ñÎ ¬ýÁ¡ì¸û þÂíÌÅÉ. ¬¾Ä¡ø «¨Å
ÀÍò¾ý¨Á ¯¨¼ÂÉ. ÀÍò¾ý¨Á¨Â Á¡üÈî º¢Åò¨¾î
º¡÷óÐ º¢Åò¨¾î º¢ó¾¢ì¸, '¿, Á' ×¼ý ÜÊ ÀÍî
º¢ÅòÐìÌ þÕôÀ¢¼õ ¬Ìõ. '¿, Á' ¾ý¨Á ¦¸¼
'¿Áº¢Å¡Â', º¢Å¡Â¿Á' ±Éî ¦ºÀ¢ò¾¡ø ÁðÎõ ¯ñ¨Áô
¦À¡Õû º¢ò¾¢ì¸¡Ð. ¯ñ¨Áô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åòмý
¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â À¢Ã½Åò¾¢ý ºÁ¡¾¢ «¨¼¾§Ä
¯ñ¨ÁÂ¡É Å£Î ¬Ìõ.

1014.
ெதளிவ( நாளி சிவஅ+ ஊ
ஒளிவ( நாளி ஓஏ= உகK
ஒளிவ( அ7பத ஓ இர1; ஆகி
ெவளித( நாத ெவளியா) இ( ேத. 12
1014: º£Å ´Ç¢ º¢Å ´Ç¢Â¢ø ¿¢üÌõ :
¯¼Ä¡ÉÐ ¾¡ý «ýÚ ±É ¯½÷ó¾ «ó¿¡Ç¢ø º£ÅÉ¢ý
«ñ¼ò¾¢ø º¢Åò¾¢ý ´Ç¢ ´Ç¢Õõ. ´Ç¢ ÅÕõ ¸¡Äò¾¢ø
«Ð ºó¾¢Ã츨Ä¡öò ¾¢¸Øõ. ´Ç¢ ÅÕõ§À¡Ð À¢Ã¢×ü
È¢ÕóÐ º£ÅÉ¢ý ¿¢¨Ä º¢Åòмý ´ýȡ¢ý º£Å´Ç¢
º¢Å´Ç¢Ô¼§É ¸Ä󾾡ö þÕìÌõ. ¯¼§Ä¡Î ÜÊÂ
¯È¨Å Å¢ð¼¡ø º£ÅÉ¢ý þÂøÀ¡É ¿¢¨Ä ¾¡§É Å¢ÇíÌõ.

4, ¿ÅÌñ¼õ. ´ýÀРŨ¸ µÁ Ìñ¼í¸û.


Áó¾¢Ã ¬üȨÄô ¦ÀüÈÅ÷ ¾õ ¦¾¡Æ¢ÖìÌ ²üÀì Ìñ¼õ
«¨ÁòÐì ¦¸¡ñÎ µÁõ ¦ºöÅ÷. ´ýÀРŨ¸ì
Ìñ¼í¸û: ºÐÃõ, §Â¡É¢, À¢¨È, Ó째¡½õ, Åð¼õ,
«Ú§¸¡½õ, ÀÐÁõ, «ð¼§¸¡½õ, Å÷òÐÅõ.

1015.
நவ%1ட ஆனைவ நாஉைர ெச)யி
நவ%1ட உ9ெள நறீப தா3
நவ%1ட உ9ெள நைமக9 எலா
நவ%1ட ஆனைவ நாஉைர7 ேபேன. 1
1015: ±øÄ¡ ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ «Ç¢ìÌõ :
¿ÅÌñ¼í¸Ùû §À¦Ã¡Ç¢ ±ØóÐ ¿¢üÌõ. «ó¾ ¿ÅÌñ¼
§º¡¾¢Â¡ø ±øÄ¡ ¿ý¨Á¸¨ÇÔõ «¨¼ÂÄ¡õ.

1016.
உைரதி; %1டதி உ9ேள +-காF
நைகெத நாேகாண நைம க9ஐ 
பைகதி; +7
ர பார$கி ேயாேட
மிைகெத க1ட$க9 ேமலறி ேயாேம. 2

1017.
ேமெலறி உ9ேள ெவளிெச)த அ7ெபா(9
காஅறி உ9ேள க( ற ெச56ட
பாஅறி அ1ட சிறகற நிற
நாஅறி உ9ேள நா-ெகா1 ேடேன. 3
1016: ¿¡ü§¸¡½ Ìñ¼ò¾¢ý ÀÂý & 1017: §À¦Ã¡Ç¢Â¡öò
¾¢¸úó¾Ð :
¿¡ü§¸¡½ (ºÐÃõ) Ìñ¼ò¾¢ø ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â
ãýÚõ ¦¸Îõ. Á¸¢ú ¯ñ¼¡Ìõ. À¨¼ôÒ Ó¾Ä¢Â
³óÐ ¦¾¡Æ¢ø¸Ùõ º¢ÈìÌõ. ãÄ¡¾¡ÃòÐ «ì¸¢É¢ §Áø
Ó¸Á¡¸¢ Áñ¼Äí¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ ¦ºøÖõ. «îͼ÷ ¿¢Äõ
Ӿġ¸ ÐÅ¡¾º¡ó¾õ Ũà ´§Ã §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ.

1018.
ெகா1டஇ- %1டதி உ9ெள ேசாதியா)
அ1ட$க9 ஈேர ஆ-கி அழி-கலா
ப1ைட?9 ேவத பர த பர7ெபலா
இெசா Qலா) எ; ைர ேதேன. 4
1018: ´Ç¢Â¢ý þÂøÒ :
«¸ò§¾ ¦À¡Õó¾¢Â Ìñ¼ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢É¡ø ´Ç¢
ÅÊÅ¡öò ¾¢¸ÆÄ¡õ. «¾É¡ø ®§ÃØ Áñ¼Äí¸¨ÇÔõ
À¨¼òРШ¼ì¸Ä¡õ. ÀƨÁ¡¸×ûÇ §Å¾õ þìÌñ¼ò
¨¾ô ÀüÈ¢ì ÜȢ ¦ÀÕ¨Á¨Â ±øÄ¡õ ±ÎòШÃò§¾ý.

1019.
எ;தஅ- %1ட திடபதி னாறி
பதித கைலகK பா8 நி%
கதிதன உ9ெளழ- க1;ெகா9 வா-ேக
ெகாதிெத வ8ைன 0டகி லாேவ. 5
1019: ÅĢ Ţ¨É¸û ÅóÐ ¦À¡Õó¾¡:
¿¡ü§¸¡½ Ìñ¼ò¾¢ø §º¡¼º¸¨Ä¸û À¾¢É¡Úõ Å¢Çí¸¢ò
§¾¡ýÚõ. ãġ츢ɢ ¸¡Á ¦ºÂòмý ÍØ ¿¡Ê
ÅƢ¡ö §Áø ±ØŨ¾ì ¸ñÎ ¦¸¡ûÇÄ¡õ. «í¹Éõ
¸ñÎ ¦¸¡ûÀÅ÷ìÌ ¦Åõ¨Á¨Â «Ç¢ìÌõ ÅĢ Ţ¨É¸û
ÅóÐ ¦À¡ÕóО¢ø¨Ä.

1020.
0ட+- 0டதி உ9ெள %1ட 9
ஆய ஐ அக
ற பா)நி%
பாய பனீ இராசி? அ$%எழ
நா-ெகா9 வாக=% ந6ட தாேன. 6
1020: º¢ÅÝâÂý Å¢Çí̾ø :
Ó째¡½ ÅÊÅ¢ø ãÄ¡¾¡ÃÁ¡É Ìñ¼ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
À¢ÃÁý ӾĢ ³ÅÕõ ºò¾¢§Â¡º¡¾õ, Å¡Á§¾Åõ,
¾òÒÕ¼õ, «§¸¡Ãõ, ®º¡Éõ ±ýÈ ³óÐ Ó¸í¸¨Çì
¦¸¡ñ¼ º¢ÅÁ¡¸ ¯¼Ä¢ý ¯û§ÇÔõ ¦ÅÇ¢§ÂÔõ
Å¢ÇíÌÅ÷. ¾¨Ä¢ý Á£Ð Ýâ Åð¼õ ÓبÁ¨¼óÐ
ÀýÉ¢ÃñÎ þẢ¸Ùõ «¨ÁÔõÀÊ ¾¢Â¡Éò¾¢ø ¯Ú¾¢
¯¨¼ÂÅ÷ìÌî º¢ÅÝâÂý ¾¨Ä Á£Ð Å¢ÇíÌÅ¡ý.

1021.
ந6ட ரா% சிர+க வ=டமா
ைகD6ட ரா% க( ற ைககளி
ைபD6ட ேமனி பைத7ப இ8$க+
ந6ட ரா)எ நலெத றாேள. 7
1021: «ýÉÁ §¸¡ºõ ´Ç¢Ô¼ý Å¢ÇíÌõ :
¿ÅÌñ¼ ÅÆ¢À¡Î ¦ºö¾¡ø ¾¨Ä Ó¸õ ¬¸¢Â¨Å ¿øÄ
´Ç¢¨Âô ¦ÀÚõ. þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä¡¸¢Â þÕ ¨¸¸Ç¢ø
ÍØ ´Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ. «ýÉò¾¡ø ¬É
«ýÉÁ§¸¡ºò¾¢ø §Å¸òмý ÜÊ þÄ¢í¸Óõ ¿øÄ
´Ç¢Â¡ö ¯û§ÇÔõ ¦ÅÇ¢§ÂÔõ Å¢ÇíÌõ. ¿ÅÌñ¼
ÅÆ¢À¡ð¼¡ø «ýÉÁ§¸¡ºõ ´Ç¢ ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ.

1022.
நலெத றாேள நம-%ற நாயக
ெசாலெத றாேள 6ட+ பாதேமா
ெமலநி றாைள வினவகி லாதவ
கலெத றாைள? க வி வாேள. 8
1022: ´Ç¢ ÁÂÁ¡É ºò¾¢¨Â ¯½Ã§ÅñÎõ :
¾¢ùŢ þÄ¢í¸õ ¿ý¨Á¨Â «Ç¢ìÌõ ±ýÚ ÜÈ¢Â
Àáºò¾¢§Â ¬ýÁ¡ì¸Ç¡¸¢Â ¿ÁìÌì ¸¨¼ò§¾ÚžüÌâÂ
¦º¡ø "À¢Ã½Åõ" ¬Ìõ ±ýÚ þÂõÀ¢É¡û. þùÅ¡Ú
ÓÊ Ó¾ø «ÊŨà ´Ç¢Â¡¸ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¬ì¸¢
¿¢ü¸¢ýÈ ºò¾¢¨Â ¿øÄ ÌÕÅ¢¼õ §À¡öì §¸ð¼È¢Â¡¾Å÷
¸øÅ¢ ¸üÈÅ÷¸û Á¡ð¼¡÷¸û. «Å÷¸û «È¢Å¢Öõ º¢ÈóÐ
Å¢Çí¸ Á¡ð¼¡÷¸û.

1023.
வினா விளபிைற ேமவிய %1ட D
ெசானா இர1; 6டநாக தி-ெக
பனாF நாக பர த பர56ட
எஆக 9ேள இட$ெகா1ட வாேற. 9
1023: ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éì Ìñ¼ò¾¢ø ÅÆ¢À¡Î ¦ºö¾¡ø ÅÕõ
ÀÂý :
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éì Ìñ¼ò¾¢ø ÅÆ¢À¡Î ¦ºö¾¡ø, ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éî
ºì¸Ãò¾¢ø ¯ûÇ þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä ±ýÈ þÃñÎ
´Ç¢¸û ãÄ¡¾¡Ãò¨¾ §¿¡ì¸¢ô §À¡Ìõ. þ¨¼¸¨Ä
À¢í¸¨Ä ±øÄ¡î ºì¸Ãí¸Ù¼Ûõ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñ¼¨Å
¬¾Ä¡ø «¨Å ÁüÈî ºì¸Ãí¸Ç¢ý þÂøÒ¸¨Ç Á¡üÈ¢î
º¸ŠÃ¾Çò¨¾ §¿¡ì¸¢ô §À¡öî §ºÕõ.

1024.
இட$ெகா1ட பாத எழி6ட ஏக
நட$ெகா1ட பாத$க9 ந1ணீ அத%D
6க$ெகா1ட ைகயிர1; ஆ தைழ7ப
+க$ெகா1ட ெச56ட +-கண னா-ேக. 10
1024: º¢Å¡ì¸¢É¢ §¾¡ýÚõ :
ãÄ¡¾¡Ãò¨¾ þ¼Á¡öì ¦¸¡ñ¼ º¢Å¡ì¸¢É¢ìÌ °ýȢ¸¡ø
ÝâÂý ¬¸¢Â À¢í¸¨Ä ¬Ìõ. ¿£÷ôÀ̾¢Â¡É Á½¢âøò
¨¾ §¿¡ì¸¢ à츢 ¬Îõ ¸¡ø þ¨¼¸¨Ä ¬Ìõ. ¯¼ø
±ýÈ Áñ¼Äò¨¾ þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä ¬¸¢Â þÃñÎ
¸¨Ä¸Ç¡ø ãÄ Ó¾Ä¡É ¬Ú ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ¦ºÆ¢ô
À¨¼Âî ¦ºö Ӹò¾¢ý ÓýÒ º¢Å¡ì¸¢É¢ ÅóÐ §¾¡ýÚõ.

1025.
+-கண தாேன + D6ட ஆயவ
அ-கண தாேன அகில+ உ1டவ
தி-கண ஆகி திைகஎ=; க1டவ
எ-கண தா3-% எ ைத பிராேன. 11
1025: ±õ¦ÀÕÁ¡§É ¾¨ÄÅý ¬Å¡ý :
ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢¨Âì ¸ñ¸Ç¡¸ì ¦¸¡ñ¼ º¢Å§É
ÓØîͼḠŢÇí¸¢ÂÐ. «í¹Éõ ¸ñ¸¨ÇÔ¨¼Â
º¢Å§É ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¾ýÛûÀÎò¾¢ «¼ì¸¢ì
¦¸¡ñ¼¡ý. þîº¢Å§É ¾¢¨º¦ÂøÄ¡õ ¸ñ¸¨Ç ¯¨¼ÂÅ
É¡¸¢ò ¾ý¨Éî ÍüÈ¢ÔûÇ ±ðÎò ¾¢ì̸¨ÇÔõ ¸ñ¼¡ý.
±ùŨ¸ì ¸½í¸ÙìÌõ ±õ¦ÀÕÁ¡§É ¾¨ÄÅý ¬Å¡ý.

1026.
எ ைத பிரா3-% இ(* வ=டமா)
த ைதத +ேன ச1+க ேதாறலா
க த 6வாமி கல த$% இ( தலா
ைம த இவென மா=-ெகா9 ளீேர. 12
1026:¬ýÁ¡§Å ¨Áó¾ý/ºñÓ¸ý/º£Åý/º¢ÅÌÁ¡Ãý/¸ó¾ý
¬É¡ý :
±õ ¾¨ÄÅÉ¡É º¢ÅÛìÌ Óý§É, º£ÅÉ¢ý ¬Ú ¬¾¡Ãí
¸Ùõ ´ýÚÀðÎî ºñÓ¸Á¡¸ò §¾¡ýÚõ. ºñÓ¸Á¡¸ò
§¾¡ýÚõ «ó¾î º£ÅÉ¢ø Üò¾É¡¸î º¢Åý ¸Äó¾¢Õ󾾡ø,
¸ó¾ý ±Ûõ «ó¾ º£Åý º¢ÅÛìÌ Á¸ý Өȡ¸
¬Â¢É¡ý ±Éò ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ£÷.

1027.
மா=ய %1டதி உ9ெள ேவத 9
ஆ=ய காெலா இர1; அல தி;
வா=ய ைகயிர1; ஒ பைதெத
நா=; 6ராிவ நெலாளி தாேன. 13
1027: §¾Å÷ ¬Å¡÷ :
¦À¡Õó¾¢Â ãÄ¡¾¡Ãì Ìñ¼Á¡¸ ¿¡ý¸¢¾úî ºì¸Ãò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ ´Õ ÍØӨɿ¡Ê, þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä ¿¡Ê
¸Ç¢ý þÂø¨À ŢâÔõÀÊ ¦ºöÔõ. «ùÅ¡Ú þÃñÎõ
ÀìÌÅõ ¦ÀüÚî ÍØӨɢø Å¢ÇíÌõ «ì¸¢É¢ì¸¨Ä
Å¢¨ÃÅ¡¸ ±Øž¡ø, þò¾ý¨ÁÔ¼§Â¡÷ §¾Å÷ ¬Å¡÷.

1028.
நெலாளி யாக நட ல ெக$%
கெலாளி யாக- கல 9 இ( தி;
ெசாெலாளி யாக ெதாட த உயி-ெகலா
கெலாளி க1Mள மாகிநி றாேள. 14
1028: «Õð¸ñ¸Ç¢ø Å¢ÇíÌÅ÷ :
Óý ¦ºöÔÇ¢ø ¦º¡ýÉ Åñ½õ ´Ç¢ ¯¼ø ¦ÀüÈÅ÷ ¾õ
´Ç¢Ô¼Ä¢ø ¯Ä¸õ ±íÌõ ¯ÄÅ¢ ÅÕÅ¡÷. ¿¢¨Ä¡É
´Ç¢ «¨ÁóÐ ¾¢¸úÅ÷. À¢Ã½Åò¨¾ «È¢óÐ «¨¼Â
ÓóÐÀÅ÷ìÌ ±øÄ¡õ ¿¢¨ÄÂ¡É ´Ç¢¨Â ÅÆíÌõ
«Õð¸ñ ¯¨¼ÂÅḠŢÇíÌÅ¡÷. «Å÷¾õ ¸ñ¸Ç¢ø
ºò¾¢ ¿¢üÀ¡û.

1029.
நிறஇ- %1ட நிைலயா ேகாணமா)7
ப1ைடயி வ=ட பைதெத மாறா
ெகா1டஇ த வ உ9ேள கல ெதழ
வி1Mள என எ;-கF மாேம. 15
1029: À¢Ã½Å §¾¸õ ¦ÀüÈÅ÷ þÂøÒ :
´Ç¢ìÌ þÕôÀ¢¼Á¡É «Ú §¸¡½ À¢Ã½Å Ìñ¼õ, Óý
¾¡ý ¿¢¨Ä¡ö þÕó¾ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ ÓôÀò¾¡Ú
¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¾ýÛû þÕò¾¢ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ. À¢Ã½Åõ
¯ûÙõ ¦ÅÇ¢ÔÁ¡ö ¯ûÇÐ. ¬É¾¡ø ´Ç¢ ¯¼ø
¦ÀüÈÅ÷ Å¢§Â¡Á åÀ¢É¢, Ţ¡À¢É¢ ӾĢ ¸¨Ä ¸Ç¢ø
¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎ â¾ ¯¼¨Ä ±íÌõ ±ÎòÐô §À¡¸
ÓÊÔõ. À¢Ã½Å ¯¼ø ¦ÀüÈÅ÷ ¯¼Ö¼Ûõ, ¯¼¨Ä
¿£ì¸¢ò ¾É¢òÐõ ±íÌõ ¦ºøÄ ÓÊÔõ.

1030.
எ;-கிற பாத$க9 *ற எ ைத-
க;த +கஇர1; ஆக1 ஆக7
ப எ1M நாெவ ெகாெபா( நாF
அ;ெத க1ணான த தமி லாேக. 16
1030: À¢Ã½Åò¾¢ý ÅÊÅõ :
±ø¨Ä¢øÄ¡¾ À¢Ã½ÅòÐìÌ ±ÎìÌõ À¡¾í¸û ãýÚ.
Üâ Ӹí¸û þÃñÎ. ¸ñ¸û ¬Ú. ¸üÚ ±ñÏõ
¿¡ì̸û ²Ø. ¦¸¡õÒ¸û ¿¡ýÌ.

1031.
அ தமி லா3-% அக8ட தானிைல
அ தமி லாைன அள7பவ தாமிைல
அ தமி லா3-% அ;தெசா தானிைல
அ தமி லாைன அறி ெகா9 பேத. 17
1031: þ¨ÈŨÉô §À¡ýÚ ¬ýÁ¡×õ «Æ¢ÅüȾ¡Ìõ :
±ø¨Ä þøÄ¡¾ ¬ýÁ¡Å¡É À¢Ã½ÅòÐìÌ þÕôÀ¢¼õ
þø¨Ä. «¨¾ «ÇóРŨÃÂ¨È ¦ºöÅ¡Õõ þÄ÷.
«¨¾ò ¦¾ÃÅ¢ìÌõ ¦º¡øÖõ þø¨Ä¡Ìõ. ¬ýÁ¡¨Åô
ÀòÐ ±ýÈ ±ñ½¢ý ÅÊÅ¡É 'Â'¸ÃÁ¡¸ «È¢Å£÷.

1032.
பதி=;அ$% எ==; ஆறி=; நா8=;
ம==ட %1ட மல ெத தாமைர
க==; நி கல தெம) யாக:
ப==; நிற பா7பதி பாேல. 18
1032: À¡÷ž¢ º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌÅ¡û :
þÕ ¸ñ¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ '«'¸Ã '¯'¸Ãí¸Ç¢ô ÒÕÅò¾¢ý
¿ÎÅ¢ø ´ýÈ¡ö ¬ì¸¢, «íÌ ±ð¼¡É '«'¸ÃÁ¡É ºó¾¢Ãì
¸¨Ä¨Âì ¦¸¡ñÎ ¦¾¡¼í¸¢, ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ºì¸ÃÁ¡É ¬Ú
þ¾ú¸Ùõ ãÄ¡¾¡Ãî ºì¸ÃÁ¡É ¿¡ýÌ þ¾ú¸Ùõ Á¡üÈõ
¦ÀÈ, §¾ý §À¡ø þɢ ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ºì¸Ãõ ÁÄÃ, Å¢óÐ
¦ÅüÈ¢ «¨¼óÐ, ¯½÷Å¡¸ì ¸Äó¾ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ùõ
´ýÚÀðÎ §Áø §¿¡ì¸¢Â ºò¾¢Â¡É À¡÷ž¢Â¢¼õ §º÷óÐ
¿¢ýÈÐ.
þÕÀ¡÷¨Å¸¨ÇÔõ ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø þðÎ ÅÆ¢Àð¼¡ø ÁÉõ,
¿£÷, ¿¢¨Ä ´Õ¨ÁôÀðÎ À¡÷¨Å ¿¢¨ÄìÌõ. À¡÷ž¢ º¢Ãº¢ý
§Áø ¿¢üÀ¡û.

1033.
பா7பதி பாக பர தைக நாஐ56
காபதி ப +கப - க1கK
E7பதி பாத இர1; 6ட+
நாப ேசாதிர ந8( பத5ேச. 19
1033: º¾¡º¢Åã÷ò¾¢ ¦À¡ÕóÐõ Ó¨È :
À¡÷ž¢Â¢ý ¸½ÅÉ¡É º¾¡º¢Åã÷ò¾¢ìÌ ãÄ¡¾¡Ãî
ºì¸Ãò¾¢ø ¯ûÇ ¸¨Ä¸û ¿¡ýÌ. Àïºô À¢Ã¡½ÛìÌ
«Å§Ã ¾¨ÄÅ÷. ³õâ¾í¸Ç¢ø º¢ÅÓõ ºò¾¢Â¡ö
Å¢ÇíÌž¢ø ÀòÐ Ó¸í¸Ùõ «ÅüÈ¢ø ´Ç¢ÁÂÁ¡ö
¯ûǨ¾ «È¢Ôõ ÀòÐì ¸ñ¸Ùõ, ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ ¸¡ø¸Ç¡É þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä þÃñÎ,
´Ç¢ÁÂÁ¡É ÓÊ ´ýÚ, ¦¾¡íÌõ þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä
¬¸¢Â¨Å â¾í¸Ç¢ø ¯ñ¼¡ìÌõ ¿¡¾õ ÀòÐ ¬¸ò
¾òÐÅí¸û þÕÀò¨¾óÐ.

1034.
«ïº¢ð¼ §¸¡Äõ «ÇôÀÉ ³¨ÂóÐõ
ம5சி=ட %1ட மல த$% இ(தலா
ப5சி=ட ேசாதி பர த பர56ட
ெகா5சி=ட வனிைய- 0;த +திேய. 20
1034: º¢Ãº¢ø «ì¸¢É¢¨Âì ÜðÎÅÐ Óò¾¢Â¡Ìõ :
«ýÉÁ§¸¡ºõ, À¢Ã¡½Á§¸¡ºõ, Á§É¡Á§¸¡ºõ,
ŢﻡÉÁ§¸¡ºõ, ¬Éó¾Á§¸¡ºõ ±É ³ó¨¾
¯¨¼ÂÐ ¬ýÁ¡. ÁüÈÅáø «ÇÅ¢ðÎî ¦º¡øÄì ÜÊÂ
¾òÐÅí¸û þÕÀò¨¾ó¨¾Ôõ ¦¸¡ñ¼¨Å àÄ ¯¼ø.
ÀÉ¢ôÀ¼Äõ §À¡ýÚ Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Çõ, Ìñ¼õ
ŢâŨ¼óРŢÇíÌõ§À¡Ð, ÀïÍ ÀÈôÀÐ §À¡ýÈ
¸¾¢÷¸¨ÇÔ¨¼Â ´Ç¢ Å¢Ã¢ó¾ §ÁÄ¡É Í¼Õõ ¿¡¾Óõ ¬É
«ì¸¢É¢¨Âì ÜÎÅÐ Óò¾¢ ¬Ìõ.

1035.
+திந ேசாதி + D6ட ஆயவ
கற நிறா க( 9 இ( தி;
பறற நா7 பர ெதாளி R; ேபா)D
ெசற இ( தவ ேச தி( தாேர. 21
1035: º¢Éõ ¿£í¸¢ þýÀõ ¦ÀÚÅ÷ :
«¿¡¾¢ ÁÄ Óò¾Ã¡É ͼáö Å¢ÇíÌõ ÀÃõ¦À¡Õû, ¸üÚ
«ÅüÈ¢ø ÁÂí¸¡Ð ¸¼óÐ ¿¢üÀÅâý ¸Õò¾¢ø ±Øó¾ÕÙõ
. ÀÃóÐûÇ Ìñ¼Ä¢É¢Â¡É ´Ç¢Â¢ý Ш½Â¡ø ¸¼óÐ
§À¡ö, ¯Ä¸ôÀü¨È Å¢ðÎ «ô¦À¡Õ¨Ç «¨¼óÐ
(º¢ÅÁ¡É À¨¸¨Â/º¢ÉÁ¡É À¨¸¨Â ¿£í¸¢ ) ¦ºüÈüÚ «¨º
¡¾¢Õó¾Å÷¸û «ó¾ô ¦À¡ÕÙ¼ý À¢Ã¢Â¡Ð §º÷ó¾¢ÕôÀ÷.

1036.
ேச த கைலய56 ேச(இ- %1ட+
ஆ த திைசகK அ$ேக அம தி;
பா) தஐ Eத+ பா-கிற வனிைய-
கா) தவ எ கல தவ தாேம. 22
1036: º¸ŠÃ ¾Çò¨¾î §º÷ó¾Å÷ ¯Ä¸ò¨¾ Å¢ÕõÀÁ¡ð¼¡÷
À¢Ã½Åõ Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Ç Ìñ¼ò¾¢ø ¿¢Å¢Õò¾¢ ӾĢÂ
³óÐ ¸¨Ä¸Ùõ ¦À¡ÕóÐõ. ¾¢¨º¸Ùõ «¾É¢¼õ ¦À¡Õó
Ðõ. º¸ŠÃ¾ÇÁ¡¸¢Â À¢Ã½Å Ìñ¼ò¾¢ø À¢Ã½Åòмý
¸Äó¾Å÷, ¸£ú §¿¡ìÌÅмý À¡öóÐ §À¡Ìõ ³õâ¾í¸¨Ç
Ôõ þÂìÌõ ãÄò¾£¨Â ¦ÅÚò¾Å÷ ¬Å÷.

1037.
ெம)க1ட மாவிாி நீ(ல ேகைழ?
உ)க1ட ெச)த ஒ(வைனD ேச(மி
ெச)க1ட ஞான தி( திய ேதவக9
ெபா)க1ட இலா7 ெபா(9கல தாேர. 23
1037: ¯Ä¸ò¨¾ Å¡úÅ¢ì¸ Åó¾ ¦À¡Õ¨Ç «¨¼Â
§ÅñÎõ :
ÀÃó¾ ¸¼Ä¡ø ÝÆôÀð¼ ²Ø ¯Ä¸í¸¨ÇÔõ ¿¢¨Ä¦ÀÚõ
ÀÊ ¦ºö¾ ´ôÀüÈ ¾¨ÄŨÉî º¢ó¾¢òÐî §ºÕí¸û.
º¢ò¾¢¸¨Ç ±¾¢÷À¡÷òÐî ¦ºö¾ ¡¸õ ӾĢ ¦ºÂø¸¨Çì
¨¸Å¢ðÎô, ÀÄ¨É ±¾¢÷À¡Ã¡Ð þ¨ÈÅ¨É «¨¼Å§¾
¿øÄÐ ±ýÛõ »¡Éõ ¨¸ÅÃô ¦ÀüÈÅ÷¸û ¦Áö¡É
º¢Åòмý À¢Ã¢Å¢øÄ¡Áø þÕó¾Å÷¸û ¬Å¡÷¸û.

1038.
கல தி( பாத இ(கர மா%
ÁÄ÷ó¾¢Õ Ìñ¼ Á¸¡Ãò§¾¡÷ ãìÌ
மல ெத ெச+க மைற-க1 ெநறி
உண தி( %5சி அ$% உதம னா-ேக. 24
1038: º¢Å¨Éî º¢Ãº¢ý §Áø ¾¢Â¡É¢ì¸ :
¾¡Á¨Ã ÁĨÃô §À¡ýÚ ÁÄ÷óÐûÇ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ þ¨ÈÅÛìÌ þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä ¿¡Ê¸§Ç þÕ
¾¢ÕÅʸû. ÍØӨɧ ãìÌ. ÁÄ÷óÐ ±Øõ º¢Åó¾
´Ç¢§Â Ó¸õ. ºó¾¢Ãý ÝâÂÛ¼ý Å¢ÇíÌõ «ì¸¢É¢§Â
¦¿üÈ¢ì¸ñ. º¢Ãº¢ý §Áø þôÀÊ ¯½÷ó¾ÀÊ þÕôÀ¡Â¡¸.

1039.
உதம ேசாதி உளெனா( பாலனா)
மதிம னாகி மல த$% இ( தி;
பDசிம தி-% பர %ழி தன
சதிமா னாக தைழத ெகாேய. 25
1039: º¢Åý º¸Ä ÅøĨÁÔõ ¾ÕÅ¡ý :
¯ò¾ÁÉ¡É º¢Åý ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø Å¢ÇíÌõ §À¡Ð ´Õ
À¡Äý; ¿Îò¾Ã ÅÂÐ ±ýÈ þǨÁôÀÕÅõ ¦ÀÚõ §À¡Ð
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ®º¡É ã÷ò¾¢Â¡ö þÕôÀ¡ý. «ô§À¡Ð
¾¨Ä¢ý À¢ýÀì¸ò¾¢ø ¯ûÇ º¢Ú ã¨Ç¢ý ¬üÈø
¯îº¢ì ÌÆ¢¨Â «¨¼Ôõ. ¬Ú ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ¾¡ñÊî
¦ºýÈ «ì¸¢É¢ ¬ýÁ¡¨Åò ¾¨ÇìÌÁ¡Ú ¦ºöÔõ.
(Ìñ¼Ä¢É¢ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸¨Çì ¸¼ó¾ §À¡Ð ¾Õ½¢
±É×õ ¦ÀÂ÷ ¦ÀÚõ.)

1040.
ெகாயா ெச %லாவிய %1ட
அயி( ேகாணமா) அ த+ ஒ-%
பஏ உல% பர த 6டைர
மயா க1டவ மாதன மாேம. 26
1040: ͼ¨Ãî ¦ºøÅõ §À¡ø §À¡üÈ §ÅñÎõ :
º¢ò¾¢Ã½¢ ¿¡Ê¢ý ÅÆ¢§Â §À¡ö Å¢Çí¸¢Â À¢Ã½Åõ
±ýÛõ Ìñ¼õ ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø º¸ŠÃ¾Çõ Ũà ´ýÈ¡ö
Å¢ÇíÌõ. Өȡö ²Ø ¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ Å¢Ã¢ó¾ ´Ç¢¨Â
§º¡õÀø þøÄ¡Áø ¸ñ¼Å÷ Á¢ì¸ ¦ºøÅõ ¦ÀüÈÅáö
¬Å¡÷. (º¸ŠÃ¾Çòмý ²Ø ¬¾¡Ãí¸û. ´ù¦Å¡Õ
¬¾¡ÃÓõ µ÷ ¯ÄÌ ±É ¯¨Ãì¸ôÀð¼Ð.
1041.
மாதன மாக வளகிற வனிையD
சாதன மாகD சைம த %(ெவ
ேபாதன மாக7 ெபா( த உலகாK
பாதன மாக7 பாி த பாேத. 27
1041: ÌÕÅ¡ÉÅ÷ «ì¸¢É¢¨Â «ýÒ¼ý À¡Ð¸¡ôÀ÷ :
Á¢ì¸ ¦ºøÅÁ¡ö ÅÇ÷¸¢ýÈ ãġ츢ɢ¨Âô À¢Öõ º¡¾É
Á¡öì ¦¸¡ñ¼ ÌÕÅ¡ÉÅ÷ ±ô§À¡Ðõ ¯À§¾ºõ ¦ºöÔõ
¬üÈø ¦ÀÚÅ÷. ¯Ä¨¸ ¿¼òÐõ «Õð¦ºøÅá¸ò
¾¢¸úóÐ «ó¾ò ¾£¨Â «ýÒ¼ý Å¢ÕõÀ¢Â¢ÕôÀ÷.

1042.
பாதிட எ$% பர ெத ேசாதிைய
ஆதம தாகேவ ஆ) தறி வா இைல
கா ட உ9ேள க(தி இ( தவ
* ட ேகா ?க$க1ட வாேற. 28
1042: §º¡¾¢¨Âì ¸ñ¼Å÷ ±ýÚõ «Æ¢Â¡¾Å÷ :
±øÄ¡ þ¼í¸Ç¢Öõ ÀÃÅ¢ ±Ø¸¢ýÈ §º¡¾¢Â¡É º¢Å¨É
«ýÒ¼ý ¬Ã¡öóÐ «È¢ÀÅ÷ ±ÅÕÁ¢Ä÷. «ó¾ô
§À¦Ã¡Ç¢¨Â ¯¼Ä¡É µÁ Ìñ¼ò¾¢§Ä ¸¡òÐ ÁÉò¾¢ý
¯û§Ç ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÀÅ÷ «È¢Å¡ø Ó¾¢÷ó¾Åáöì §¸¡Ê
Ô¸í¸û ¸ñ¼Å÷ ¬Å¡÷.

1043.
உக$க1ட ஒப %1ட+ ஒ-க
அக$க1ட ேயாகி?9 நா எ 7

பக$க1; ெகா1டஇ7 பா)க( ெவா7பD
சக$க1; ெகா1ட சாதன மாேம. 29
1043: ¾õ ¯¼Ä¢ø ´ýÀÐ Ìñ¼í¸¨Çì ¸ñ¼Å÷ þÂøÒ :
§Â¡É¢ Ìñ¼ò¨¾ì ¸ñÎ À¡Ôõ ¸ÕÅ¢ø ÁÉ¢¾ ÅÇ÷ì
ÌûÇ ¯ÚôÒ ÓØÅÐõ «¼í¸¢ò §¾¡ýÚÅÐ §À¡ø,
ÀƨÁÂ¡É ´ýÀÐ Ìñ¼í¸¨ÇÔõ ´Õ §ºÃ «¸ò¾¢ø
¸ñ¼ §Â¡¸¢ ¯Ä¸õ ÓØŨ¾Ôõ ¾ÁìÌû§Ç ´Ç¢ ÁÂÁ¡ö
±ØõÀÊ ¦ºöÅ¡ý. ¯Ä¨¸ò ¾ÁìÌû§Ç ¸¡ñÀ§¾ º¢Èó¾
º¡¾Éõ ¬Ìõ.

1044.
சாதைன நாF தழ* விவய
ேவதைன வ=ட விைளயா Eநிைல
ேபாதைன ேபா ஐ56 ெபா)கய வாரண
நாதைன நா; நவேகா தாேன. 30
1044: ´ýÀÐ Ìñ¼í¸û :
¿¡ü§¸¡½õ, Ó째¡½õ, «÷ò¾ºó¾¢Ãý, Åð¼õ,
«Ú§¸¡½õ, ÀÐÁõ, ±ñ§¸¡½õ, §Â¡É¢, ¿£ûÅð¼õ
¬¸¢Â¨Å ´ýÀÐ Ìñ¼í¸Ç¡Ìõ.

5. ºò¾¢ §À¾õ.
þ¨ÈÅÛ¼ý §ÅÚÀ¼¡Ð À¢Ã¢ôÀ¢øġРŢÇí¸¢ ³ó¦¾¡Æ¢ø
¦ºöÔõ ºò¾¢§Â «¨ÄÁ¸û, ¸¨ÄÁ¸û, Á¨ÄÁ¸û ¬¸
§À¾ôÀðÎ ¿¢ü¸¢È¡û.

1045.
மாமாைய மாைய வயி தவ ைவகாி
ஓமாைய உ9ெளாளி ஓரா ேகாயி
தாமான ம திர சதித *திக9
ஆமா) அலவா திாி
ைர யா$ேக. 1
1045: ±øÄ¡Á¡öò ¾¢Ã¢Ò¨Ã Å¢ÇíÌÅ¡û :
¾¢Ã¢Ò¨Ã, Íò¾ Á¡¨Â¡¸, «Íò¾ Á¡¨Â¡¸, Å¢óÐÅ¡¸,
¨Å¸Ã¢ š측¸, µõ ±ýÈ À¢Ã½ÅÁ¡¸, ¯û ´Ç¢Â¡¸, µ÷
¬Ú ¦¾¡Ì¾¢Â¢ø Áó¾¢ÃÁ¡¸×õ, ºò¾¢Â¢ÉÐ ã÷ò¾¢Â¡¸×õ,
«Åü¨Èì ¸¼óÐõ Å¢ÇíÌÅ¡û.

1046.
திாி
ைர 6 தாி அ தாி சி ர7
பாி
ைர நாரணி யாபல வனதி
இ(9
ைர ஈசி மேனாமனி என
வ(பல வா)நி% மாம தாேன. 2
1046: ÀÄ ÅÊÅ¡ö Å¢ÇíÌÀÅû :
«ò¾¢Ã¢Ò¨Ã, «ì¸¢É¢, ÝâÂý, ºó¾¢Ãý ±ýÈ ãýÚ ¸ñ¼í
¸Ç¡ö Å¢ÇíÌÀÅû; §ÀÃÆÌ Å¡öó¾Åû; Å¡É ÅÊÅ¡É
Åû; ¯Ä¸ò¨¾ì ¸¡ìÌõ ¦ºù¦Å¡Ç¢Ôû ¯ûÇÅû;
¿¡Ã¡Â½¢; ÀÄ ¿¢Èí¸¨Ç ¯¨¼ÂÅû; Á§¸ºý ºò¾¢Â¡¸¢ì
¸Õ ¿¢Èò¾¢ø ¾¢¸úÀÅû; ¿¢¨ÉôÀÅ÷ ÁÉò¾¢ø ¯¨ÈÀÅû.
þôÀÊò ¾¢Ã¢Ò¨Ã§Â ÀÄ ºò¾¢¸Ç¡¸ò ¾¢¸úÀÅû.

1047.
தானா அைம தஅ +7
ர தனிைட
தானான *:( ஓ(( தைம?9
தானான ெபாெசைம ெவ1ணிற தா9கவி
தானான ேபாக+ +தி? ந%ேம. 3
1047: ÓôÀÂý¸¨ÇÔõ «Ç¢ôÀÅû :
ºò¾¢§Â þÂü¨¸Â¡ö «¨ÁóÐûÇ ÓôÒÃí¸Ç¢ø ¾¡§É
Á¨ÄÁ¸û, «¨ÄÁ¸û, ¸¨ÄÁ¸û ¬¸ ãýÚ ÅÊÅõ
¾¡í¸¢ÔûÇ¡û. «Å§Ç þó¾ ãŨÃÔõ «¼ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼
º¾¡º¢Å ¿¡Â¸¢Â¡ö µ÷ ¯ÕÅõ ¾¡í¸¢ÔûÇ¡û. ¦ºõ¨Á
¦Åñ¨Á ¿¢Èõ ¦¸¡ñ¼ «Å§Ç þýÀò¨¾Ôõ, Å£Î
§Àü¨ÈÔõ, ¸øÅ¢¨ÂÔõ «Ç¢ôÀÅû ¬Å¡û.

1048.
ந% திாி
ைர நாதநா தா த$க9
ப% பரவி பார1ட மானைவ
ந% பைரஅபி ராமி அேகாசாி

% அ(Kஅ7 ேபாத த தாKேம. 4


1048: «È¢¨Å ÅÆí¸¢ ¬ð¦¸¡ûÅ¡û :
«ò¾¢Ã¢Ò¨Ã ¦ÀÕÁ¡ðÊ ¿¡¾ò¨¾Ôõ ¿¡¾õ ¸¼ó¾ ¿¡¾¡ó¾
¿¢¨Ä¨ÂÔõ «ÕûÅ¡û. ÀÃÅ¢óÐÅ¡¸ þÕóÐ ¦ÀÕÌõ
¯Ä¸õ Ó¾Ä¡É «ñ¼í¸¨Ç «Ç¢ôÀ¡û. À¨ÃÔõ,
§ÀÃƸ¡É «À¢Ã¡Á¢Ôõ, ¦º¡øÖìÌõ ÁÉòÐìÌõ
«ôÀ¡üÀðΠŢÇíÌõ «§¸¡ºÃ¢Ôõ ¬¸¢Â «ý¨É
«ýÒ¼ý ¾Ø×Å¡û. À¢ýÉ÷ «È¢¨Å ÅÆíÌÅ¡û.

1049.
தாளணி Q
ர ெசப=; தா3ைட
வாரணி ெகா$ைக மல-கன வாளிவி
ஏரணி அ$%ச பாச எழி+
காரணி மாமணி- %1டல- காதி-ேக. 5
1049: þ᧺ÍÅâ¢ý §¾¡üÈõ :
«Æ¸¡É ¸¡Ä½¢ º¢ÄõÒ, º¢Åó¾ ÀðΨ¼, ¸îº½¢Ôõ
¦¸¡í¨¸, ÁÄ÷ «õÒ,¸ÕõÒ Å¢ø, ±Ø¨Âò ¾Õõ «í̺
À¡ºõ, «Æ¸¢Â ÓÊ, ¸Ã¢Â ¿£Ä ¿¢Èì Ìñ¼Äõ ±ýÀ¨Å
«ò§¾Å¢ìÌ ¯Ã¢Â¨Å¡õ. þ᧺ÍÅâ¢ý ¾¢Â¡Éò
§¾¡üÈõ þÐ. þ᧺ÍÅâ¢ý ¾¢Â¡Éõ ź¢ÂòÐìÌ
¯Ã¢ÂÐ.

1050.
%1டல- காதி ெகாைலவி
(வத9
ெகா1ட அரத நிறம3 ேகாலத9
க1ைக ஆர கதி+ மாமதிD
ச1ைக நாறிைச தா$கிநி றாேள. 6
1050: ºñʨ¸ §¾¡üÈõ :
ºñʨ¸ «õ¨Á Ìñ¼Äò¨¾ì ¸¡¾¢ø «½¢ó¾Åû.
¦¸¡øÖõ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â Å¢ø §À¡ø ŨÇó¾ ÒÕÅò¨¾
¯¨¼ÂÅû. ¦ºó¿¢Èò ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¦¸¡ñΠŢÇíÌÀÅû.
§¾¡Ç½¢, ¸Øò¾½¢, ´Ç¢Å¢Îõ ÓÊ, ºó¾¢Ãý ¬¸¢ÂÅü¨È
¯¨¼ÂÅû. º¡ÓñÊ ±É×õ ¯¨Ãì¸ôÀÎõ ºñʨ¸
¯Ä¨¸ ¿¡ýÌ ¾¢¨º¸Ç¢Öõ ¸¡òÐ ¿¢üÀÅû.

1051.
நிற திாி
ைர நீK
ராதனி
%ற8 ேமாகினி மாதி(- %சிைக
நறறி க1ைக நாகா காீடணி
றிய ந6த தாமைரD 6ைதேய. 7
1051: Å¢ò¨¾Â¢ø Å¢Çí¸¢ «ÕÙÀÅû :
¯Â¢÷¸û ¯öÔõ ¦À¡ÕðÎ ¯Â¢÷¸Ù¼ý ¸ÄóÐ ¿¢üÌõ
«õ¨Á ¾¢Ã¢Ò¨Ã¡šû. ¦¾¡ý¨Á¡ÉÅû; ̨ÈÅüÈ
«ÆÌ Å¡öó¾Åû; º£Å÷¸Ç¢ý º¢Ãº¢ý §Áø ¯ûÇ º¢¨¸Â¢ø
Å¢ÇíÌÀÅû. ¿ýÈ¡¸ «È¢Ôõ ¸ñ¸¨Ç ¯¨¼ÂÅû.
¿¡ýÌ ¾¢ìÌ þ¼í¸Ç¢ø ¯ûÇÉÅü¨Èò ¾ýÀ¡ø þØìÌõ
¦ºÂ¨Ä ¦ºöÀÅû. «Å§Ç à º¸ŠÃ¾Çò ¾¡Á¨Ã¢ø
Å¢ÇíÌõ Íò¾ Å¢ò¾¢Â¡ §¾Å¢ ¬Å¡û.

1052.
6தவ
ஆர தனதி 6ேகாதய9
வ வ ஆ)ஆ Kமாதி மாபைர
அதைக யான மனஆரணி தா3மா)
ைவதஅ- ேகால மதியவ9 ஆ%ேம. 8
1052: þ¨ÈŢ¢ý «Õû :
àö¨ÁÂ¡É ¸îº¢¨ÉÔõ Á¡¨Ä¨ÂÔõ ÝÊ Á¡÷¨À
¯¨¼ÂÅû. þýÀ °üÈ¡Ìõ þÂøÒ ¯¨¼ÂÅû.
¦À¡ÕÇ¡¸ì ¦¸¡ñÎ º£Å÷¸¨Ç ¬ð¦¸¡ûÙõ ¦Àâ ºò¾¢.
ÀÃÀ¨Ã. ÁÉÁ¡É ¸¡ðÊø Å¡úÀÅû. ¾¡§É À¨¼òÐì
¦¸¡ñ¼ ÅÊÅõ ¯¨¼Â »¡É ÅÊÅ¢. «Å§Ç ¾¡§É¡¸
Å¢ÇíÌõ ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ ¬Å¡û.

1053.
அவைள அறியா அமர( இைல
அவளறிD ெச)? அ( தவ இைல
அவளறி ஐவரா ஆவெதா இைல
அவளறி ஊ
% ஆறறி ேயேன. 9
1053: «Å§Ç ţΠ§ÀÚ «Ç¢ôÀÅû :
ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌõ «îºò¾¢¨Â ´Ç¢ Áñ¼Äò§¾
Å¡úÀÅ÷¸Ç¡É §¾Å÷¸û ¯½Ã¡Áø þø¨Ä. ´Ç¢
Áñ¼ÄÁ¡É «ò§¾Å¢¨Â «È¢Â¡Ð ¦ºöÂìÜÊ ¾Åõ
§ÅÚ ´ýÚ þø¨Ä. ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø þÕóÐ ¾¡ý
À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÃý, º¾¡º¢Åý ±ýÛõ
³ÅÕõ º£Å÷¸¨Çò ¦¾¡Æ¢üÀÎòи¢ýÈÉ÷. ¬¾Ä¡ø
ºó¾¢ÃÁñ¼Äò ¾¨ÄÅ¢Â¡É «Å¨Ç «È¢Â¡Ð ţΠÒÌõ
¦¿È¢¨Â ¿¡ý «È¢§Âý.

1054.
அறிவா பராசதி ஆன த எப
அறிவா ர(:( வாஅவ9 எப
அறிவா க(ம அவ9இDைச எப
அறிவா பர3 அவளிட தாேன. 10
1054: »¡É¢Â÷ ÜüÚ :
»¡É¢Â÷ Àáºò¾¢ ¬Éó¾ ÅÊר¼Â¡û ±ýÀ÷. «Åû
«È¢× ÅÊÅ¢Éû ±ýÀ÷. ¿¡õ ¦ºöÔõ ¦ºÂø «¨ÉòÐõ
«ÅÇРŢÕôÀ¢ý ÅÆ¢ ¿¼ôÀÐ ±ýÀ÷. º¢Å¦ÀÕÁ¡Ûõ
«ÅÇ¢¼õ Å£üÈ¢ÕôÀÅ§É ±ýÀ÷. àÄò¾¢Öõ ÝìÌÁò
¾¢Öõ Å¢ÇíÌõ º¸ÄÓõ ºò¾¢Â¢ý ¬üÈÄ¡ø ¿¢¸úÅÉ
§Å¡õ.

1055.
தாஎ$% உளஅ$% உள ைதய மாேதவி
ஊஎ$ %ள அ$% உ9Kயி- காலவ
வா எ$ %ளஅ$ %ேளவ அ7பாலா
ேகா எ$% நிற %றிபல பாேர. 11
1055: º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ þ¨½ó§¾ ¦ºÂüÀθ¢ýÈÉ÷ :
º¢Åõ ±íÌ ¯ûÇ¡§É¡ «íÌ þÕôÀÅû ¨¾ÂÄ¡É ºò¾¢.
¯¼ø ±íÌ ¯ûǧ¾¡ «íÌ ¯Â¢÷ìÌ ¯Â¢Ã¡É ¸¡ÅÄ¡ö
Å¢ÇíÌÀÅû ºò¾¢. Å¡ý ±íÌ ¯ûǧ¾¡ «ùÅ¢¼í¸Ç¢ø
±øÄ¡Óõ, «¾üÌ «ôÀ¡Ä¡É ÀæÅǢ¢Öõ ¾¨ÄŢ¡É
§¾Å¢§Â Å¢Çí¸¢ ¿¢ýÈ¡û. þí¹Éõ ¿¢üÌõ ÌÈ¢¸¨Ç
¬Ã¡öóÐ «È¢¸.

1056.
பராசதி மாசதி பவைக யாF
தராசதி யா)நிற தைம ?ணரா)
உராசதி ஊழிக9 ேதா உடேன
பராசதி
1ணிய மாகிய ேபாகேம. 12
1056: ¡×Á¡É¡û Àúò¾¢ :
ÀÄŨ¸Â¡Öõ Àáºò¾¢§Â §Áý¨Á ¯¨¼ÂÅû.
¡Åü¨ÈÔõ ¾¡íÌõ ¬¾¡Ã ºò¾¢Â¡ö «Å§Ç ¿¢ýÈ¡û.
«Åû ¾ý¨Á¨Â µ÷¸. ±øÄ¡ °Æ¢¸Ç¢Öõ ¯Â¢÷¸¨Çì
¸¡ìÌõ ¬üÈø ¦ÀüÈÅÙõ «Å§Ç ¬Å¡û.
Òñ½¢Âò¾¢ý À¨Éò ¾ÕÀÅÙõ «Å§Ç ¬Å¡û.

1057.
ேபாக5ெச) சதி
ாி%ழ லாெளா;
பாக5ெச) ஆ$ேக பராசதி யா)நி%
ஆக5ெச) ஆ$ேக அயவ நா9ெதா
பாக5ெச) ஞான படகிற ெகாேப. 13
1057: þýÀò¨¾Ôõ »¡Éò¨¾Ôõ «Ç¢ôÀ¡û :
¯Â¢÷¸ÙìÌ þýÀò¨¾ °ðÎÀÅû. Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢Ô¼ý
¦À¡Õó¾¢î º£Å÷¸ÙìÌô ÀâÀ¡¸ò¨¾î ¦ºöÐ Àáºò¾¢Â¡ö
Å¢ÇíÌÅ¡û. «ô¦ÀÕÁ¡ðÊ «Ê¡÷¸ÙìÌ ¿¡û§¾¡Úõ
´Ç¢Ô¼¨Ä «Ç¢òÐô ÀâÀ¡¸õ ¯ñ¼¡ÌõÀÊ ¦ºö¸¢ýÈ
¦¸¡Ø ¦¸¡õÀ¡¸×õ ¾¢¸úÅ¡û.

1058.
ெகா
அைன யாைள- %வி+ைல ம$ைகைய
வபவி ேகாைதைய வானவி நாையD
ெசபவ ளதி( ேமனிD சிமிைய
நபி எ உ9ேள நய ைவ ேதேன. 14.
1058: ÁÉò¾¢¨¼ ¨Åò§¾ý ¾¢Ã¢Ò¨Ã¨Â :
¯Â¢÷¸ÙìÌì ¦¸¡Ø ¦¸¡õÀ¡ö Å¢ÇíÌÀŨÇ, ÌÅ¢ó¾
ӨĨ ¯¨¼Â Áí¨¸¨Â, §¾ý º¢óÐõ ÁÄ÷¸¨Ç
«½¢ó¾ Óʨ ¯¨¼Â ¾¢Ã¢Ò¨Ã¨Â, Å¡§É¡÷ Å¢ÕõÒõ
Å¢Øô¦À¡Õ¨Ç, º¢Åó¾ ÀÅÇõ §À¡ýÈ ¾¢Õ§ÁÉ¢¨Â
¯¨¼ÂÅ¨Ç ¿¡ý ¿õÀ¢ ±ÉÐ ÁÉòÐû Å¢ÕõÀ¢ ¨ÅòÐì
¦¸¡ñ§¼ý.

1059.
ைவத ெபா(K ம(:யி7 பைம?
ப +க+ பைர? பராபைரD
சித- கரணD ெசயகK ெச)தி;
சதி? விைத தைலயவ ளாேம. 15
1059: Å¢ò¨¾ìÌò ¾¨ÄŢ¡Åû :
þù×ĸò¾¢ø ¯ñÎ Àñ½¢ ¨Åì¸ôÀðÎ ¨Åò¾
¦À¡ÕÙõ, «ÅüÚ¼ý ¦À¡Õó¾¢Â ¯Â¢÷ìÜð¼Óõ, ÀòÐò
¾¢¨º¸Ç¢Öõ ¿¢¨ÈóÐ ¸¡ìÌõ ÀòÐ Ó¸í¸¨ÇÔ¨¼ÂÅÙõ,
¿¼ôÀ¡üÈÄ¡É À¨ÃÔõ, ÅÉôÀ¡üÈÄ¡É ÀáÀ¨ÃÔõ,
«ó¾ì¸Ã½õ ¿¡ý¨¸Ôõ ¦ºÂüÀ¼î ¦ºöÀÅÙõ ¬¸¢Â
§¾Å¢ ‚Å¢ò¨¾ìÌõ ¾¨ÄÅ¢ ¬Å¡û.
1060.
தைலவி தட+ைல ேமநிற ைதய
ெதாைலவி தவெச)? L)ெநறி ேதாைக
கைலபல ெவறி; கனிெய உ9ள
நிைலெபற இ$ேக நிைற நி றாேள. 16
1060: ±ý ÁÉò¾¸ò¾¡û ºò¾¢ :
ºò¾¢ à Ţò¨¾ìÌò ¾¨ÄÅ¢. «¸ýÈ Á¡÷ÒìÌ §Áø ÝÆ
þÕìÌõ ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌÀÅû. «Æ¢Â¡¾
¾Åò¨¾î ¦ºöÔõ à ¦¿È¢¸¨Ç «ÕÇ¢ÂÅû. §¾¡¨¸
Á¢ø §À¡Ä Å¢ÇíÌÀÅû. º¸Ä ¸¨Ä¸¨ÇÔõ ¦ÅýÚ
§ÁõÀð¼ þǨÁ ÌýÈ¡¾ ¸ýÉ¢. «ò¾¨¸Â ºò¾¢ ±ý
ÁÉò¾¸ò§¾ ¿¢¨Ä¡ö ÓبÁ¡ö ¿¢ýÈ¡û.

1061.
நிறவ9 ேநாிைழ நீ9கைல ேயா;ற
எற அகப ஏ ல %ெதாழ
மற ஒறி மேனாமனி ம$க8
ஒெறெனா; ஒறிநி ஒ அைடதாேள. 17
1061: §ÅüÚ¨ÁÂÈ ¿¢ýÈ¡û :
þôÀÊ Å¢ÇíÌõ Àáºò¾¢ ÓØ츨ÄÔ¼ý ±ý ¯ûÇò¾¢ø
¦À¡Õó¾¢, ²ú ¯Ä¸ò¾¢ø ¯ûÇÅÕõ ¦¾¡Æî, º¸ŠÃ¾Çò
¾¢ø º¢Åòмý ´ýÚÀðÎ Á§É¡ýÁɢ¡õ Áí¸Äô
¦À¡ÕÇ¡ö ¿¡ý §ÅÚ «Åû §ÅÚ ±Éô À¢Ã¢òÐ «È¢Â
þÂÄ¡¾ÀÊ ¿¢ýÈ¡û.

1062.
ஒதட$ %$கம லதிைட ஆயிைழ
அதைக ெச)கிற ஆய ெப(பதி
மதைட கிற மேனாமனி ம$க8
சிதைட- %வழி ேத ண ராகேள. 18

1062: «Å¨Ç «¨¼Ôõ ÅÆ¢¨Â «È¢Â¡¾¢Õ츢ýÈÉ÷ º¢Ä÷


«í¹Éõ ´òÐ «¼í¸¢ò ¾¢¸Øõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å£üÈ¢Õì
¸¢ýÈ Àáºò¾¢Ôõ ¦ÀÕó ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É
Á¸¢úóÐ §ºÕõ Á§É¡ýÁÉ¢Ôõ, Áí¸ÄÁ¡öò ¾¢¸úÀÅÙ
Á¡É º¢Åºò¾¢¨Â ¯ûÇò¾¢ø ¿¢ÚòÐõ ÅÆ¢¨Âî º¢Ä÷
¦¾Ç¢× ¦ÀüÚ «È¢Â¡Áø Å¢Çí̸¢ýÈÉ÷.

1063.
உண ட ேனநிற% உ9ெளாளி யாகி
மண$கம E$%ழ ம$ைக? தா3

ண ட ேனநி% ேபாத($ காைல-


கணி ெத வா-%- கதியளி7 பாேள. 19
1063: ¿¢¨ÉÅ¡÷ìÌ ¿ýÉ¢¨Ä¨Â «Ç¢ôÀ¡û :
º¢Å ´Ç¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ - ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¯½÷óÐ -
¯¼É¡ö ¿¢üÌõ - þÂøÀ¡¸§Å Á½õ ¦À¡Õó¾¢Â ÁĨÃ
«½¢ó¾ Üó¾¨Ä ¯¨¼Â ºò¾¢Ô¼ý ¾¡ÛÁ¡öì ÜÊ ¿¢ýÚ
¿¢¨ÉôÀÅ÷ìÌ «í§¸ ±Øó¾ÕǢ¢ÕìÌõ ºò¾¢ ¿øÄ
¿¢¨Ä¨Â «Ç¢ò¾¢ÎÅ¡û.
1064.
அளிெயாத ெப1பி9ைள ஆன த 6 தாி

ளி?
பழ ேபாF9ேள ேநா-கி
ெதளி? வி D சிவகதி கா=
ஒளி?ற ைவெதைன உ)ய:1 டாேள. 20
1064: ±ý¨Éò ¾ýÛ¼ý §º÷òÐì ¦¸¡ñ¼¡û :
«ÕÇ¡ø ±øġâ¼òÐõ ´òÐÅ¢ÇíÌõ Àáºò¾¢ ¬Éó¾§Á
ÅÊÅ¡ö ¯ûÇ «Æ¸¢. µðμý ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ ÒÇ¢Âõ
ÀÆò¨¾ô §À¡ø ¯Ä¸ò§¾¡Î ´ðÊ Å¢Çí¸¢Â ±ÉÐ
þÂø¨À Á¡üÈ¢ô ÀìÌÅõ ¯ñ¼¡ì¸¢ô ÀÆõ §ÅÚ µÎ
§ÅÈ¡¸ ¬É ÀØò¾ ÒÇ¢ÂõÀÆò¨¾ô §À¡ø ¯Ä¸ò¨¾
Å¢ðÎô À¢Ã¢òÐî º¢Å¸¾¢¨Âì ¸¡ðÊÉ¡û. ¾ý ´Ç¢Â¢ø
±ý¨É ´ýÈ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼¡û.

1065.
உ1ைல எற உ(Dெச) நிற
வ1திைல மறி39 மனி நிைற த
க1ல காரண காரணி தெமா;
ம1டல +ற மனிநி றாேள. 21
1065: ¸¡Ã¢Â ¿¢¸ú×ìÌì ¸¡Ã½Á¡ÉÅû «Å§Ç :
¯Ä¸¢É÷ ¯ñÎ ±ýÚõ þø¨Ä ±ýÚõ ÜȢ ºò¾¢§Â
ÝìÌÁô¦À¡Õ¨Çò àÄô ¦À¡ÕÇ¡öî ¦ºö¾¡û. ÅǨÁ
Å¡öó¾ ¾¢ø¨Ä «õÀÄõ ±Éì ÜÈô¦ÀÚõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
ºò¾¢§Â ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ ¿¢ýÈ¡û. ¬ýÁ¡Å¢ý Àó¾,
§Á¡ðºí¸ÙìÌì ¸¡Ã½õ «È¢× ÅÊÅ¡É º¢Åò¾¢¼õ
¯ûÇÐ ±ýÀ¨¾Ôõ, «¨¾î ¦ºÂÖìÌ Å¢ÎÅÐ ºò¾¢
±ýÀ¨¾Ôõ þù×ĸò¾¡÷ ¯½÷ž¢ø¨Ä. ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ý
«ì¸¢É¢ Áñ¼Äõ Ýâ Áñ¼Äõ ºó¾¢Ã Áñ¼Äõ ±ýÈ
ãýÈ¢Öõ Àáºò¾¢§Â ¿¢¨Ä ¦ÀüÚò ¾¢¸úó¾¡û.

1066.
நிறா9 அவத உடF உயி(மா)D
ெசறா சிவகதி ேச( பராசதி
ஒறாக எ39
% ண வாகிேய
நிறா பர56ட ஏட$ைக யாேள. 22
1066: Àáºò¾¢§Â ´Ç¢ ÁÂÁ¡ö ¯ûÇ¡û :
ºò¾¢Â¡ÉÅû º£Å÷¸Ç¢ý ¯Â¢Õõ ¯¼ÖÁ¡ö ¿¢ýÈÉû.
Å¡ìÌ åÀ¢É¢Â¡¸¢Â ¸¨ÄÁ¸û ¯¼Ä¢ø ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éî
ºì¸Ãò¾¢ø ¯½÷Å¡¸ Å¢Çí̸¢È¡û. þù ¯½÷×
ãÄ¡¾¡Ãò¨¾ «ÛºÃ¢ò¾ §À¡Ð ¸¡ÁÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ. Å¡ìÌ
åÀ¢É¢Â¡¸¢Â ¸¨ÄÁ¸û ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¨¾ §¿¡ì¸¢ °÷òÐÅ
Ó¸õ ¦¸¡ñÎ ¦ºýÚ º¢Ãº¢ø ¯½÷Å¡ö «¨Áó¾ §À¡Ð
º¢Å¸¾¢Â¢ø ¯Â¢¨Ãî §º÷ìÌõ ºò¾¢Â¡É¡û.

1067.
ஏட$ைக ந$ைக இைறஎ$க9 +-க1ணி
ேவட பக வி(
ெவ1 தாமைர
பா; தி(+ைற பா7பதி பாத$க9
G;மி ெசனிவா) ேதாதிர ெசாFேம. 23
1067: ¦º¡ø §¾Å¢¨Âò о¢Ôí¸û :
¦º¡øÅÊÅ¢ø Å¢ÇíÌÀÅû ±õþ¨ÈÅ¢. «Åû ãýÚ
¸ñ¸¨Çô ¦ÀüÈÅû. Àʸõ §À¡ýÈ àö¨Á¡É
¦Åñ½¢Èò¾¡û. ¦Åñ¾¡Á¨ÃÂ¡É º¸º¢Ã¾Çò¾¢ø Å¢ÕõÀ¢
þÕôÀÅû. ¿¡¾ ÁÂÁ¡ÉÅû. ¯í¸ÇÐ ¦ºýɢ¢ø þô¦ÀÕ
Á¡ðÊ¢ý ¾¢ÕÅʸ¨Çî ÝÊì ¦¸¡ûÙí¸û. š¢ɡø
о¢òРŽíÌí¸û.

1068.
ேதாதிர ெச) ெதா ைணய
வா)திட ஏதி வழிப; மாறி;
பாதி; அ$%ச பாச ப6$க(
பாதி; Eபி9ைள ஆ(மா ஆதி-ேக. 24
1068: ¬¾¢ò ¾¨ÄŢ¡öì ¸¡Ïí¸û :
«ô¦ÀÕÁ¡ðʨÂò о¢òÐ «ÅÇÐ þÕ ¾¢ÕÅʸǡÉ
Ýâ ºó¾¢Ã÷¸¨Ç ´ýÚ §º÷òÐ Å½í¸¢ ´Ä¢Ôõ ´Ç¢Ôõ
«¨ÁÔõÀÊ þÕôÀ£÷. ¯í¸û ¯ûÇòÐò ¾¢Â¡Éò¾¢ø
«í̺õ, À¡ºõ, ¸ÕõÒ ±ýÈ þÅüÚ¼ý ¦À¡Õó¾¢Â
¦ÁøÄ¢Â¨Ä ¬¾¢ò ¾¨ÄŢ¡¸ì ¸¡Ïí¸û.

1069.
ஆதி விதமி% த1த த மாத$ைக
நீதி மலாிேம ேநாிைழ நாமைத7
பாதியி ைவ 7 பகா பயிவிர
ேசாதி மி% +- கால+ ேதாேம. 25
1069: ãýÚ ¸¡ÄÓõ Å¢ÇíÌõ :
À¨¼ôÒô ¦ÀÕÌÁ¡Ú ¦ºö¾ ÌÇ¢÷ ¦À¡Õó¾¢Â
¿£÷ôÀ̾¢Â¢ø À¡ü¸¼Ä¢ø - ¯ûÇ ¾¢ÕÁ¡Ä¢ý ¾í¨¸Â¡É
¿¡Ã¡Â½¢Ôõ º¸ŠÃ¾Çò ¾¡Á¨Ã¢ø Å£üÈ¢ÕôÀÅÙõ ¬É
þ¨ÈŢ¢ý Áó¾¢Ãò¨¾î º¢Åºò¾¢Â¡ö ±ñ½¢ô ÀÄ
ӨȾ¢Â¡É¢ò¾¡ø ÝìÌÁÁ¡É ¯¼ø ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ Å¢Çí¸¢
þÈ󾸡Äõ, ¿¢¸ú¸¡Äõ ±¾¢÷¸¡Äõ ±ýÈ Ó측ÄÓõ
§¾¡ýÚõ.

1070.
ேமதாதி ஈெர=; ஆகிய ெம8ய
ேவதாதி Q8 விள$% பராபைர
ஆதார மாகிேய ஆய த பர7பின9
நாதாதி நாத நல( ளாேள. 26
1070: «Õðºò¾¢Â¡Å¡û :
ºò¾¢, '«'¸¡Ã Ó¾ø '¯ýÁÉ¢' ®È¡¸ ¯ûÇ À¾¢É¡Ú
¸¨Ä¸¨ÇÔõ ¯ÕÅÁ¡öì ¦¸¡ñ¼Åû. §Å¾õ ӾĢÂ
áø¸Ç¢ø ÀÃÁ¡¸×õ «ÀÃÁ¡¸×õ о¢òÐô Ò¸ÆôÀÎÀÅû.
¯Â¢÷¸Ç¢ý þÕôÒìÌ ¬¾¡ÃÁ¡¸ Å¢ÇíÌÀÅû. ¿¡¾õ
¿¡¾¡ó¾ò¾¢ø ¾¢¸Øõ º¢ÅòÐìÌ þÅ§Ç «Õðºò¾¢Ôõ
¬Å¡û.

1071.
அ(9ெபறவ ெசால வாாீ மனித
ெபா(9ெபற சி ைத7
வனா பதியா
ம(Kற சி ைதைய மாறி ய(ைம7
ெபா(Kற ேசவ ேபாவ நாேன. 27
1071: ¾¢Ã¢ÒÃÍó¾Ã¢ ÁÂì¸õ ¦À¡Õó¾¢Â º¢ó¨¾¨Â Á¡üÈ¢
«ÕûÅ¡û :
¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Çò ¾É째 ¯Ã¢¨Á¡öô ¦ÀüÈ,
«Õû ÅÆíÌõ ¾ý¨Á ¦¸¡ñ¼ º¸Ä ÒÅÉò ¾¨ÄŢ¡É
¾¢Ã¢Ò¨Ã, ÁÂì¸õ ¦À¡ÕóÐõ À¢ÃÀïºò¨¾ô ÀüÈ¢Â
º£Å÷¸Ç¢ý º¢ò¾ò¨¾ Á¡üÈ¢ «ÕǢɡû. «Å÷¸¨Ç
¿¢¨ÄÂ¡É Àó¾Á¢øÄ¡¾ ¯Ä¸í¸Ç¢ø ¦À¡Õò¾¢É¡û.
«ò¾¨¸Â ¾¢Ã¢Ò¨Ã¢ý ¾¢ÕÅʨ ¿¡ý Ží̧Åý.
Á츧Ç! þó¾ ¯ñ¨Á¨Â «ÛÀÅò¾¢ø ¸ñ¼ ¿£í¸û
ÁüÈÅ÷ìÌ ±ÎòÐì ÜÈ ÅÕÅ£÷¸Ç¡¸!

1072.
ஆன வராக +கதி பததின9
ஈன வராக இ-% +சலேதா;
ஏைன உ பைட ஏ திய ெவ1ணைக
ஊன மறஉண தாரஉள ஓ$%ேம. 28

1072: Åá¸ì §¸¡Äõ :


§¾Å¢¨Âî ÍüÈ¢ÔûÇ ²Ø Áí¨¸Ââø ´Õò¾¢Â¡É 'ÅḢ'
±ýÀÅû 'ÀýÈ¢' Ó¸òмý ÜÊ «¨¼Â¡Çò¨¾ô ¦Àü
ÈÅû. «Åû ¦ÅüÈ¢¨Â «Ç¢ì¸ô À¨¼Ôõ, þƢšÉÅ÷
¯¼õ¨À þÊòÐò ÐýÒÚòÐõ ¯Ä쨸¨ÂÔõ, ¯ØÀ¨¼
Â¡É ¸Äô¨À¨ÂÔõ ¨¸¸Ç¢§Ä ¦¸¡ñ¼Åû, ´Ç¢ Á¢ì¸
¦Åñ¨ÁÂ¡É ¿¨¸¸¨Ç ¯¨¼ÂÅû. «Åû ÌüÈõ
þøÄ¡¾, °ý ¯¼¨Äì ¸¼óÐ ¾¢Â¡É¢ôÀÅ÷ ÁÉò¾¢ø
º¢ÈóÐ ¾¢¸úÅ¡û.

1073.
ஓ$காாி எபா9 அவெளா( ெப1பி9ைள
நீ$காத பDைச நிறைத உைடயவ9
ஆ$காாி யாகிேய ஐவைர7 ெபறி=;
ாீ$கார 9ேள இனிதி( தாேள. 29
1073: §¾Å¢ ÅÆ¢À¡§¼ ³óÐ ã÷ò¾¢¸Ç¢ý À¢Êô¨À Å¢ðÎ
Å¢Äì¸ ÅøÄÐ :
"µõ" ±ýÈ À¢Ã½Å ÅÊÅ¡É §¾Å¢§Â ³ó¦¾¡Æ¢ø ¿¢¨ÄìÌ
ÅÕõ §À¡Ð ³ó¦¾¡Æ¢ÖìÌõ «Åû ¾¨ÄŢ¡šû.
«Åû À ¿¢Èõ ¯¨¼ÂÅû. «Å§Ç «¸í¸¡Ãò
¾òÐÅòмý ¦À¡Õó¾¢ ±ØÔüÈ §À¡Ð º¾¡º¢Å÷,
Á§¸ÍÃ÷, ¯Õò¾¢Ã÷, ¾¢ÕÁ¡ø, À¢ÃÁý ±ýÀÅ÷¸¨Çò ¾ý
«õºÁ¡¸ ¯ñ¼¡ì¸¢ Å¢ð¼¡û. "‹Ã£õ" ±ýÈ Áó¾¢Ã
À£ºò¾¢ø Å£üÈ¢ÕôÀÅû «Å§Ç ¬Ìõ.

1074.
தாேன தைலவி எனநிற தபைர
தாேன உயிவி த த பதினாF
வாேனா தல+ மன+ந
தி?
தாேன சிவகதி தைம? ஆேம. 30
1074: º¢Å¸¾¢¨Â «Ç¢ôÀÅû :
Àáºò¾¢ ¾¡§É ±øÄ¡ÅüÚìÌõ ¾¨ÄÅ¢. ¾¡§É Å¡ìÌ
ÅÊÅÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ ¿¡ýÌ §Å¾í¸û, ¬Ú «í¸í¸í¸û,
Á£Á¡õ¨º, ¿¢Â¡Âõ, Á¢Õ¾¢, Òá½õ ¬¸ô À¾¢É¡ýÌ
Å¢ò¨¾¸Ùõ ¬Å¡û. §¾Å ¯Ä¸í¸¨ÇÔõ, ÁÉ Áñ¼Äò
¨¾Ôõ, Ññ½È¢¨ÅÔõ ¸¼ó¾ ¿¡¾¡ó¾Óõ «Å§Ç.
Àáºò¾¢§Â º¢Å¸¾¢¨Â «Ç¢ôÀÅÙÁ¡ö ¯ûÇ¡û.

6. Å¢ÃÅ¢ Áó¾¢Ãõ :
(Å¢ÃÅì ¸¼×Ç¢ý ºò¾¢. «Å¨Ç ¿¢¨½× Ü÷ÅРŢÃÅ
Áó¾¢Ãõ.)

1075.
பனிர1 டா$கைல ஆதி பயிரவி
தனி ஆகார+ மாைய? கபி 7
பனிர1; ஆதிேயா; அ த பதினாF
ெசாநிைல ேசாட அ த எ ஓதிேட. 1
1075: "³õ" ±ýÈ §Á¾¡¸¨Ä¨Â ±ØôÀ¢î ¦ºÀ¢ì¸ §ÅñÎõ:
'³' ±ýÈ ±Øò¾¡ø ¯½÷ò¾ô ¦ÀÚÀÅû ¬¾¢ À¢ÃÅ¢.
«ôÀ¢ÃÅ¢ À£ºò¾¢ø «¸ÃÁ¡¸¢Â À¢Ã½Åò¨¾Ôõ Á¡¨Â¡É
'õ' ±ýÀ¨¾Ôõ §º÷òÐ, "µõ, ³õ" ±ýÚ ¦ºÀ¢ò¾¡ø, §¾Å¢
Å¡ìÌÅÊÅÁ¡É À¾¢É¡ýÌ Å¢ò¨¾¨Â «Ç¢ôÀмý
š츢Âô ¦À¡ÕÇ¡É ¾ý¨ÉÔõ ¯½÷òÐÅ¡û.

1076.
அ த பதினாF அ ேவ வயிரவி
+ ந;: +: +தலாகD
சி ைத கமல எ கிற மாசதி
அ த+ ஆதி? ஆகிறாேள. 2
1076: «ó¾Óõ ¬¾¢Ôõ ¬Å¡û :
À¾¢É¡ýÌ ±Øò¾¡¸ ¯ûÇ Å¢ÃÅ¢§Â »¡§Éó¾¢Ã¢Â «ó¾ì
¸Ã½í¸Ç¡É À¾¢É¡ý¨¸Ôõ º£Å÷¸Ù¼ý ¦À¡Õò¾¢ô
À¨¼òÐì ¸¡òÐò Ш¼ò¾ø Ӿġ¸î ¦ºöÐ º¢ó¨¾Â¡É
¾¡Á¨Ã¢ø ±Øõ ¦Àâ ºò¾¢Ôõ ¬Å¡û. «Å§Ç ÓÊ×õ
Ó¾ÖÁ¡¸ Å¢Çí̸¢ýÈ¡û.

1077.
ஆகிற *வ( அ$ேக அட$%வ
ேபாகிற Eத ெபா(
ராதர
சாகிற சார:ழிD சாரா சதிெபற7
ேபா% திாி
ைர
1ணிய ேதாேர. 3
1077: Å¢ÃÅ¢¨Â ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷ «Æ¢Ôõ ¯¼¨Ä «¨¼Â¡÷ :
Å¢ÃÅ¢¨Â ÅÆ¢ÀΞ¢ø À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý ¬¸¢Â
ãÅÕõ «¼íÌÅ÷. ¬üÈø ¦À¡Õó¾î ¦ºøÖõ
¾¢Ã¢Ò¨Ã¨Â ÅÆ¢Àð¼Å÷ ¿øÅ¢¨É¨Â ¯¨¼ÂÅ÷ ¬Å¡÷.
«Æ¢¸¢ýÈ þÂøÒ¨¼Â ³õâ¾ò¾¡ø ¬É ¯¼õ¨Àô
¦À¡Õó¾¢Â «¿¡¾¢Â¡É ¬ýÁ¡ì¸û «¨¼Ôõ þ¼ò¨¾
«Å÷ «¨¼Â¡÷.

1078.

1ணிய ந தி
னித தி(வா%
எ1ணிய நா=க9 இ(பேத G மதி
ப1ணிய வனி பகேலா மதிO
தி1ணிய சி ைதத ெதன3 ஆேம. 4
1078: º¢Åõ ¬Å¡÷ :
º¢Åý, Òñ½¢ÂÛõ ¿ó¾¢Ôõ àÂÅÛÁ¡ÉÅý. ¿¡¾ºò¾¢ì
Ìò ¾¨ÄÅý. «Åý Å¢ÇíÌõ ÓÊ¢ý Á£Ð Å¡É Ã¡º¢
Áñ¼Äò¨¾î ºó¾¢Ãý ÍüÚÅÐ Åð¼õ ¬Ìõ. þùÅð¼ò
¾¢ø À¸ÄÅÛõ ºó¾¢ÃÛõ ÍüÈ¢ÅÕÅ÷. Åð¼õ ÓبÁ
¡ɡø «íÌ Å¢ÇíÌÅÐ «ì¸¢É¢ì ¸¨Ä¡Ìõ. «ó¾
«ì¸¢É¢ì ¸¨Ä¨Â «È¢óÐ ¾¢Â¡É¢ôÀÅ÷ ¿¢¨ÈÅ¡É
º¢ó¨¾Âáöî º¢Åõ ¬Å÷.
(ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢ ¬¸¢Â ãýÚõ ÑðÀÁ¡ö
«¨ÁóÐûÇ þ¼õ ¾¨Ä¢ø ż¸¢ÆìÌô À̾¢. þíÌ
Å¢ÇíÌõ ¾£ ¬ýÁ ´Ç¢Â¡Ìõ.)

1079.
ெதன தி(ந தி ேசவக தெனா;
ெபான$ கிாியி Eதல ேபாறி;
ப3 பாிபி அ த பகவேனா;
உ3 திாி
ைர ஓதிநி றா3-ேக. 5
1079: ¾¢Ã¢Ò¨Ã «Õû ¦ºöÅ¡û :
«Æ¸¢Â º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾¢Õ¿ó¾¢Â¡É ¸¡Åø ¬Å¡ý.
«Å¦É¡Îõ ¸Â¢¨Ä Á¨Ä¢ø «¨ÉòÐÄÌõ ¸¡ôÀ¡üÚõ
¦Àñ ¡¨É¨Âô §À¡ýÈ «õ¨Á Å£üÈ¢Õ츢ýÈ¡û.
¾¢ÕÅÊô§ÀÚ ¸Õ¾¢ò ¾¢ÕӨȸ¨Ç ¿¡Ùõ þ¨¼ÂÈ¡Áø
µÐÀÅ÷ìÌ «ó¾õ ¬ì¸¢Â þ¨ÈÅÛ¼ý - «ñ½Ö¼ý -
¯¨ÈóÐ ¾¢Ã¢Ò¨Ã «Õû ¦ºöÅ¡û.

1080.
ஓதிய ந தி உண( தி(வ(9
நீதியி ேவத ெநறிவ உைரெச)?
ேபாத இ(ப எ நா9
ணமதி
ேசாதி வயிரவி Gலவ ஆKேம. 6
1080: À¢ÃÅ¢ ¯Â¢÷¸Ç¢ý ÀìÌÅõ «È¢óÐ »¡Éõ ¾óÐ
¬ð¦¸¡ûÅ¡û :
ÌÕÁñ¼Äò¾¢ø ¾¢Â¡É¢ò¾¢ÕìÌõ ¯ñ¨Á ¿¢¨Ä¨Â
¯½Õõ Àáºò¾¢, ¿¡¾ÅƢ¢ø §¿÷¨Á¡¸ ¯Â¢÷¸ÙìÌ
¯À§¾ºõ ¦ºö¾ÕÙÅ¡û. «ùÅ¡Ú ¯À§¾º¢ì¸ôÀð¼
ÅÕìÌî ºó¾¢Ã Åð¼Á¡É §º¡¼º ¸¨Ä ¦À¡ÕóÐõ;
§À¦Ã¡Ç¢ ÅÊÅ¡É Å¢ÃŢ¢ý ÝÄõ ÅóÐ ¯¼õÀ¢ø
¾¢¸úóÐ §º¡¾¢Â¡ö Á¡üÈ¢Îõ.

1081.
Gல கபால ைக ஏ திய G8-%
நாலா$ கர+ள நாகபா சா$%ச
மால$ லயனறி யாத வ:-%
ேமஅ$க மா)நிற ெம8ய லாேள. 7
1081: º¢ÅÛìÌ «í¸Á¡Å¡û Ð÷쨸 :
Ð÷쨸ìÌ ¿¡ýÌ ¨¸¸û. «Åû ÝÄò¨¾Ôõ, ¸À¡ÄÁ¡É
Áñ¨¼ µð¨¼Ôõ, ¿¡¸À¡ºò¨¾Ôõ, «í̺ò¨¾Ôõ ¿¡ýÌ
¨¸¸Ç¢ø ¾¡í¸¢ Å¢Çí̸¢ýÈ¡û. ¾¢ÕÁ¡Öõ À¢ÃÁÛõ
«È¢Â¡¾ ÅÊ× ¯¨¼Â º¢ÅÛìÌ §ÁÄ¡É «í¸Á¡ö ¿¢ýÈ
¦Áý¨ÁÔ¨¼ÂÅû ÝĢɢ Ð÷쨸 ¬Å¡û. þ¾üÌô
¦ÀÂ÷ "«í¸¡í¸¢ À¡Åõ."

1082.
ெம8ய வ5சி விடமி கைலஞானி
ெசா8ய கி56க நிறம3 ேசயிைழ
க8ய ஒ7fப காM தி(ேமனி
ப8ய ஆைட? பமணி தாேன. 8
1082: Å¢ÃŢ¢ý §¸¡Äõ :
Ð÷쨸 ¦Áý¨Á¡ÉÅû. º£ó¾¢ü ¦¸¡Ê §À¡ýÚ §Áø
§¿¡ì¸¢Ôõ ¸£ú §¿¡ì¸¢Ôõ À¼Õõ ¾ý¨ÁÔ¨¼ÂÅû. ¸¨Ä
¸Ç¢ø ±øÄ¡õ Å¢ÇíÌõ «È¢¨Å ´Õ §ºÃô ¦ÀüÈÅû.
¦º¡øÄôÀÎõ ÓÕì¸õâô §À¡ýÈ º¢Åó¾ ¿¢Èõ ¯¨¼ÂÅû.
Á½¢Â¢ý ´Ç¢ §À¡ýÈ ´Ç¢¨Â ¯¨¼ÂÅû. ÀÄŨ¸ «½¢
¸Ç¡ø ¬É ¯¨¼¨Â ¯Îò¾¢Â ¾¢Õ§ÁÉ¢¨Â ¯¨¼ÂÅû.

1083.
பமணி ச திர ேகா தி(+
ெசாமணி %1டல-காதி உைழ-க1ணி
நமணி Gாிய ேசாம நயனத9
ெபாமணி வனி? Eாி-கி றாேள. 9
1083: Å¢ÃŢ¢ý ÁüÈ þÂøÒ¸û :
ºò¾¢ìÌô Àĸ¨Ä¸û Å¢ÇíÌõ ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ ÀÄ
Á½¢¸Ç¡ø þ¨Æì¸ôÀð¼ ¾¢ÕÓÊ¡Ìõ. «Åû
¦º¡øÄôÀÎõ Å¡Éò¨¾ì ¸¡¾¡¸ ¯¨¼ÂÅû. §¾¡Æ¢Â¡ö
¯ûÇÅû. ¿øÄ ´Ç¢Ô¨¼Â Ýâ¨ÉÔõ ºó¾¢Ã¨ÉÔõ
ŢƢ¸Ç¡ö ¯¨¼ÂÅû. ¦À¡ý §À¡ýÚ ´Ç¢Õõ ´Ç¢Â¢ø
±íÌõ ¿¢¨ÈóРŢÇíÌÀÅû.

1084.
Eாித Eவித எ=3-% உ9ேளேயா
ஆாிய தா9உ1;அ$% எ1ம கனிய
பாாித ெப1க9 அப நாவ(
சாாி சதிைய தா$க9 க1டாேர. 10
1084: ºò¾¢Ô¼ý Ýúó¾¢ÕôÀÅ÷¸û :
¾¨Ä¢ý Á£Ð ŢâóÐûÇ ±ðÎ þ¾úò ¾¡Á¨Â¢ý ¿ÎÅ¢ø
´ôÀ¢øÄ¡¾ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â Á§É¡ýÁÉ¢ ¯ûÇ¡û. «ô
¦ÀÕÁ¡ðʨÂî ÝúóÐ Å¡¨Á, §ºð¨¼, ¦ÃÇò¾¢Ã¢, ¸¡Ç¢,
¸ÄÅ¢¸¡Ã½¢, ÀÄÅ¢¸¡Ã½¢, ÀÄÀ¢Ã¾ÁÉ¢, º÷Åâ¾¾ÁÉ¢
±ýÛõ ±ðÎì ¸ýÉ¢Â÷ ¯ûÇÉ÷. ´ù¦Å¡Õ ºò¾¢ìÌõ
±ðÎ ±ðÎî ºò¾¢¸û. «Å÷¸û ¡ÅÕõ ºò¾¢¨Âî ÝúóÐ
¾Ã¢º¢òРŢÇí̸¢ýÈÉ÷.

1085.
க1ட சில
வைளச$% ச-கர
எ1ைச ேயாகி இைறவி பராச-தி
அ1டேமா; எ1ைச தா$% அ(=ெசவி

1டாி கதி39 Eசைன யாேள. 11


1085: Àáºò¾¢ Ží¸ò ¾ì¸Åû :
Àáºò¾¢, ¬Ã¡öóÐ ±Îì¸ôÀð¼ ´Ä¢¨Â ±ØôÒõ º¢ÄõÒ,
ŨÇ, ºíÌ «½¢¸¨ÇÔõ ´Ç¢Ô¼ý ÜÊô À¡Åí¸¨Ç
«Æ¢ìÌõ ¾ý¨ÁÔ¨¼Â ºì¸Ãò¨¾Ôõ «½¢ó¾Åû. ±ðÎò
¾¢ì̸ǢÖõ ¿¢¨Èó¾¢Õ츢ýÈÅû. ±øÄ¡ «ñ¼í¸¨ÇÔõ
¾¢ì̸¨ÇÔõ ¾¡í¸¢ ¿¢üÌõ ¾¢ÕÅÕð¦ºøÅ¢. «Åû º¢Ãº¢ý
§Áø Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ⺢ì¸ò ¾Ìó¾Åû.

1086.
Eசைன ெக த
ைனமல மாெகா
ேயாசைன ப5ச ஒ8வ உைரெச)?
வாசஇ லாத மணிம திரேயாக
ேதச திக திாி
ைர காேண. 12
1086: ÅÆ¢ÀÎõ Ó¨È :
ÅÆ¢À¡ðÎìÌâ Á½ô ¦À¡Õû¸Ùõ, «Æ¸¢Â Á½ÓûÇ
ÁÄ÷¸Ùõ, º¢Èó¾ Ò¾¢Â ¬¨¼¸Ùõ, ¦¿Î󦾡¨Ä×ìÌì
§¸ðÌõ ³óÐ þ¨ºì ¸ÕÅ¢¸Ç¢ý ÓÆì¸Óõ, ¦º¡øžüÌ
«Ã¢Â ¾¨ÄÂ¡É ¾¢Õ¨Åó¦¾Øò¾¡ø ¬É Áó¾¢ÃÓõ ÜÊî
¦ºöÔõ ⨺¨Â ²üÈÕÙÀÅ÷ ¾¢Ã¢Ò¨Ã ¬Å¡û.

1087.
காM பலபல ெத)வ$க9 ெவAேவ
EM பலபல ெபாேபால ேதாறி;
ேபM சிவ3 பிரம3 மாய3
காM தைலவிந காரணி காேண. 13
1087: ÀÄ ¦¾öÅí¸Ùõ §¾Å¢§Â :
¦Åù§ÅÚ «½¢¸Ç¡ö Å¢ÇíÌõ ¦À¡ý §À¡Äô, À¡÷ìÌõ
ÀĦ¾öÅí¸Ùõ §¾Å¢Â¢ý ¦Åù¦ÅÚ §À¾Á¡ö Å¢ÇíÌõ.
¦ÀÕ¨Á¡öô §À¡üÈôÀÎõ À¢ÃÁÛõ, ¾¢ÕÁ¡Öõ, ¯Õò¾¢Ã
Ûõ ÁüÈò ¦¾öÅí¸Ç¡ö Å¢ÇíÌÅÐ ¯Ä¸òÐìÌì ¸¡Ã½
Á¡É §¾Å¢Â¡ø ¾¡ý ±ýÚ «È¢Å¡Â¡¸! ±É§Å ºò¾¢¨Â
ÅÆ¢Àð¼¡ø ±øÄ¡ ¦¾öÅí¸¨ÇÔõ ÅÆ¢Àð¼¡ü §À¡ýÈ
¾¡Ìõ.

1088.
காரணி ம திர ஓ $ கமல 7
Eரண %ப விேரச ெபா( திய
நாரணி ந தி ந;அ$% உைரெச)த
ஆரண ேவதQ அ த+ ஆேம. 14

1088: §¾Å¢ ÌõÀ¸ò¾¢ø Å¢ÇíÌÅ¡û :


«¨ÉòÐ Áó¾¢Ãí¸ÙìÌõ ¸¡Ã½Á¡É ÝðÍÁ µí¸¡Ã¢¨Âò
¾¢Â¡É¢ìÌõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø, šԨŠ¯ð¦¸¡ûÇ¡Áø,
¯ûÇ ¸¡ü¨È ¦ÅÇ¢§ÂüÚž¡ø «¨ÁÔõ âý ÌõÀ¸ò
¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¿¡Ã¡Â½¢, ÌÕÅ¡ÉÅ÷ ¿Î§Å þÕóÐ ÜÈ¢Â
§Å¾ ¯À¿¢¼ò¾¢ý ÓÊÅ¡¸×õ ¯ûÇ¡û.

1089.
அ த ந;விர ஆதி சிவிர
வ த வழி+ைற மாறி உைர ெச)?
ெச தமி ஆதி ெதளி வழிப;
ந தி இதைன நவ உைரதாேன. 15
1089: Áó¾¢Ãõ ¯îºÃ¢ìÌõ Ó¨È :
´ù¦Å¡Õ Å¢ÃÄ¢Öõ ¿¡ýÌ À¢Ã¢×¸û(þ¨È¸û)¯ûÇÉ.
º¢ÚÅ¢Ãø = ¿¢Äõ; «½¢Å¢Ãø = ¿£÷; ¿ÎÅ¢Ãø = «ì¸¢É¢;
ÍðÎÅ¢Ãø = ¸¡üÚ.
¦ÀÕÅ¢Ãø = Å¡Éõ.
Áó¾¢Ãò¨¾ì ÜÚÀÅ÷ ¿ÎÅ¢Ãø ¸£ú ¯ûÇ þÃñÎ À¢Ã¢Å¢ø
¦¾¡¼í¸¢ º¢ÚÅ¢ÃÄ¢ý À¢Ã¢×¸û ¿¡ýÌõ ÍðÎÅ¢ÃÄ¢ý
À¢Ã¢×¸û ¿¡ýÌõ ¬¸¢ÂÅü¨È Åð¼Á¡öî ÍüÈ¢ ÀòÐ
±ñÏõ §À¡Ð «ì¸¢É¢, âÁ¢ ¾òÐÅò¨¾ §¿¡ì¸¢î
¦ºøž¡ø "¿Áº¢Å¡Â" ±ýÚ «¨ÁÔõ.
À¢ýÒ ¿ÎÅ¢Ãø ¸£ú ¯ûÇ þÃñÎ À¢Ã¢Å¢ø ¦¾¡¼í¸¢
ÍðÎÅ¢ÃÄ¢ý À¢Ã¢×¸û ¿¡ýÌõ º¢ÚÅ¢ÃÄ¢ý À¢Ã¢×¸û ¿¡ýÌõ
¬¸¢ÂÅü¨È Åð¼Á¡öî ÍüÈ¢ ÀòÐ ±ñÏõ §À¡Ð
«ì¸¢É¢, Å¡Ô ¾òÐÅò¨¾ §¿¡ì¸¢î ¦ºøž¡ø
"º¢Å¡Â¿Á"±ýÚ «¨ÁÔõ.
«ì¸¢É¢¨Â šԨŠ§¿¡ìÌõÀÊ §Áø §¿¡ì¸¢Â¾¡ö ¬ì¸¢
¦ºó¾Á¢ú ӨȢø §¾Å¢¨Â Å½í¸ §ÅñÎõ.

1090.
உைரத நவசதி ஒ +ய
நிைரத இராசி ெந;+ைற எ1ணி7
பிைரDசத எ=;+ ேபசிய ந தி
நிைர நியதி நியமெச) தாேன. 16
1090: ÌÕÁñ¼Äõ «¨ÁÔõ :
ÜÈôÀÎõ ¿Åºò¾¢¸Ùû ´ýÈ¡É Á§É¡ýÁÉ¢¨Â ÓÊ¢ý
§ÁÖõ ÁüÈî ºò¾¢¸¨Ç Å⨺¡öî º¢Ã¨ºî ÝÆ×õ
¦À¡ÕòÐõÀÊ ±ñ½¢ô À¢Ãº¡¾ ¸¨Ä¸Ç¢ø ¯¼Ä¢ø
Å¢ÇíÌõ ±ðÎì ¸¨Ä¸¨Ç Óý§É §Àº¢Â ¿ó¾¢ ÁüÈ
±ðÎõ ¿¢ÃõÀ¢Â¾¡ö ¯Â¢Ã¢ø Å¢ÇíÌõÀÊ ´ØíÌ ¦ºö¾¡ý.
(§º¡¼º ¸¨Ä¸û À¾¢É¡È¢ø ¯¼õ¨Àô ÀüȢ¨Š±ðÎ.
¯Â¢¨ÃôÀüȢ¨Š±ðÎ.)

1091.
தாம- %ழ8 தைய-க1ணி உ9நிற
ஏம இ(ளற N6 இள$ெகா
ஓம7 ெப(56ட உ9எ S1
ைக
ேமவி அ ெதா; மீ1ட காேண. 17
1091: ´Ç¢ Áñ¼Äò¨¾ ¯ñ¼¡ìÌÅ¡û :
ºò¾¢ ¯¼Ä¢ø ÌÆø §À¡ø Å¢ÇíÌõ ÍØ ¿¡Ê¢ø
Å¢ÇíÌÀÅû. ¸Õ¨½ì ¸ñ¨½ ¯¨¼ÂÅû. ¯Â¢Ã¢ø
ÁÂì¸ò¨¾î ¦ºöÔõ þÕ¨Ç ÓüÈ¢Öõ «¸üÚõ
Ìñ¼Ä¢É¢Â¡¸ þÕ츢ýÈ¡û. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢É¢ýÚ ±Ø¸¢ýÈ
ãÄì¸ÉÄ¢ø ¯ñ¼¡É ãÄ Å¡Ô×¼ý §º÷óÐ ´Ç¢
Áñ¼Äò¨¾ ¯Õš츢 Å¢ðÎò ¾¢ÕõÒÅ¡û. þò§¾Å¢¨Â
¿£ ¸ñÎ ¦¸¡ûš¡¸!

1092.
காM இ(தய ம திர +$க1;
ேபM நமஎ ேப6 தைலேமேல
ேவM ந;: மிகநிற ஆ%தி
EM ந;எற அ த சிைகேய. 18
1092: ãýÈ¢¼ Áó¾¢Ãí¸û :
(¸¢Ã¢¨Â¡ø ¯½÷ò¾ôÀÎõ ¬Ú Áó¾¢Ãí¸Ùø þ¾Âõ,
º¢ÃÍ, º¢¨¸ ¬¸¢Â ãýÚìÌâ Áó¾¢Ãí¸û þíÌì
ÜÈôÀð¼É.)
ÜÚõ Áó¾¢Ãô ¦À¡Õû ¯½÷óÐ ¾¨Ä¢ý §Áø Å£üÈ¢Õì
Ìõ ºò¾¢ìÌ Å½ì¸õ ¦ºö¸. ãí¸¢ø ÌÆ¡ö §À¡ýÚûÇ
¿Î¿¡Ê¢ý ÅƢ¡ö ¯îº¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¿£ «Ç¢ìÌõ
¬Ì¾¢¨Â ²üÀ¡û. ¯îº¢Â¢ý ¿Î§Å Å¢ÇíÌÅÐ "º¢¸¡"
±ýÈ Áó¾¢Ãõ ±ýÚ «È¢Å¡Â¡¸!

1093.
சிைகநிற அ த- கவச$ெகா1; ஆதி7
பைகநிற அ$கைத7 பாெர மாறி
ெதாைகநிற ேநதிர +திைர Gல
வைகநிற ேயானி வ%தF ஆேம. 19
1093: §Â¡É¢ Ó¾ø ¸À¡Äõ Ũà ¾¢¸úÅ¡û :
º¢¨¸Â¡ø ¯½÷ò¾ô ¦ÀüÈ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¾¢¸Øõ ´Ç¢¨Â
±ùÅ¢¼òÐõ Ýúž¡¸ì ¦¸¡ñÎ, ÓýÉõ ¸¡Áõ ӾĢÂ
±ñŨ¸ þÕû ¦À¡Õó¾¢Â «í¸ò¨¾ Á¡ÚõÀÊ Àñ½¢,
¦¾¡¨¸Â¡ö ¿¢ýÈ §¿ó¾¢Ãò¾¢ÃÂÁ¡É §Â¡É¢ Ó¾ø ¸À¡Äõ
Ũà ŢÇíÌÅ¡û. þ¨¾ «È¢¸.

1094.
வ(த இர1; சிவிர மாறி7
ெபா( தி அணிவிர 6=7 பி
ெநாிெதாற ைவ ெந ந;ேவ
ெப(த விரஇர1; உ9
-%7 ேபேச. 20
1094: ŢƢôÒ¼ý ¦ºö §ÅñÊ ¯îº¡¼Éõ :
ÁÉõ ´Ç¢Â¨¼Âî º¢ÚŢèÄÔõ «¨¾ «ÎòÐûÇ
§Á¡¾¢ÃŢèÄÔõ ±¾¢÷ Å⨺¡ö Á¡üÈ¢ §Á¡¾¢ÃÅ¢Ãø
¦À¡ÕóÐõÀÊ ¸ðÊô À¢ÊòÐì ¸ñ¸¨Ç «Ó츢 ¦¿Ã¢ôÀ¾¢ø
¿£ñ¼ ¿ÎÅ¢Ãø ¦À¡Õò¾ò¾¢ø À¡÷¨Å¨Âî ¦ºÖò¾¢É¡ø
´Ç¢Ôñ¼¡Ìõ. «ò¾¨¸Â ´Ç¢Â¢ø ÒÌžüÌ ÓÂø¸.

1095.
ேபசிய ம திர இராக பிாி ைர
0சமி லாத சகாரைத +ெகா1;
வாசி7 பிராண உபேதச ஆைக-%-
0சியவி :ட ெகா1; 0ேவ. 21
1095: À¢Ã¡½ý źôÀΞüÌâ Áó¾¢Ãõ "º¢õ" :
À¢Ã¡½ý źôÀΞüÌî ¦º¡øÄôÀð¼ Áó¾¢ÃÁ¡ÅÐ,
ÜÚžüÌ «Ã¢Â "º"¸¡Ãò¨¾ Óý ¿¢Úò¾¢ «¾Û¼ý "þ"
¸¡Ãò¨¾ô À¢Ã¢òÐî §º÷òÐ Á¡ò¾¢¨Ã¢ø ̨Èó¾ "Á"
¸¡Ãò¨¾Ôõ ÜðÊî ¦º¡øÖ¸. "º¢õ" ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡ø
À¢Ã¡½ý źôÀÎõ.

1096.
0விய சீவ பிராண +தலாக7
பாவிய சA:ட ப1M யகாரைத
ேமவிய மாைய விாிச$% +திைர
ேதவி ந;:9 திக நி றாேள. 22
1096: ¿¡¾ò¾¢ý ¿Î§Å §¾Å¢ Å¢ÇíÌÅ¡û :
þùÅ¡Ú ¦ºÀ¢ò¾ º£Åý, À¢Ã¡½ý §Áø ±Æî º¸Ãò¾¡ø
ÌÈ¢ôÀ¢Îõ º¢Åòмý 'Â' ¬¸¢Â ¬ýÁ¡×õ ¯¼ý
¯¨ÈÔõ. «íÌî Íò¾Á¡¨Â Å¢ÇíÌõ §À¡Ð ºí§¸¡¨º
§¾¡ýÈ¢ Ţâ «ó¾ µ¨º ¿Î×û ¾¢Ã¢Ò¨Ã º¢ÈóÐ ´Ç¢Ô¼ý
Å¢ÇíÌÅ¡û.

1097.
நிற வயிரவி நீ8 நிசாசாி
ஒ இர1; ஒ($கிய உ9ள D
ெசற(9 நாயகி ேதவ பிரா3-ேக
நற(9 ஞால நா; சாறிேய. 23.
1097: ÅĢ «Ê¡÷ìÌ «ÕÙÀÅû ºò¾¢ :
Å¢ÃÅ¢ ¿£Ä¿¢Èõ ¯¨¼ÂÅû. þÃÅ¢ø þÂíÌÀÅû.
þẾ ¾¡Á¾ º¡òÐÅ¢¸õ ±ýÈ ãýÚ Ì½í¸Ùõ
«¼í¸¢Â ¯ûÇòÐû ¾¡§É ÅÄ¢Âî ¦ºýÚ «Õû ÅÆíÌõ
¾¨ÄÅ¢. §¾Å §¾ÅÉ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ²ÅÄ¢ý ÅÆ¢
¿ý¨Á¨Â «ÕÙÀÅû. «Å¨Ç Å¢ÕõÀ¢ô Ò¸Øí¸û.

1098.
சாறிய ேவத சராசர ஐEத
நாறிைச +-க1ணி நா; இ(9ெவளி
ேதா உயி7பைம ேசாதி பராபைர
ஆறெலா; ஆ)நி% ஆதி +தவிேய. 24
1098: §¾Å¢§Â ¡×Á¡ö Å¢ÇíÌÅ¡û :
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «ÕǢ Á¨È, þÂíÌÅÉ, ¿¢üÀÉ ¬¸¢Â
¯Ä¸õ, þÅüÚìÌ Ó¾Ä¡¸¢Â ³õâ¾í¸û, ¿¡ýÌ ¾¢¨º¸û
¬¸¢Â ±øÄ¡õ ãýÚ ¸ñ¸¨Ç ¯¨¼Â §¾Å¢Â¢ý ÅÊŧÁ
¬Ìõ. Å¢ÕõÒõ þÕÇ¡Ôõ, ¦ÅǢ¡Ôõ, §¾¡ýÚ¸¢ýÈ
¬ýÁ¡Å¡¸×õ ¯ûÇ ´Ç¢ôÀ¢ÆõÀ¡ÉÅû. þÅüÚ즸ø
Ä¡õ ¬ü鬀 «Ç¢ôÀÅÙõ §¾Å¢§Â ¬Å¡û.

1099.
ஆதி வயிரவி கனி ைறமனி
ஓதி உணாி உடFயி ஈசனா
ேபைத உலகி பிறவிக9 நாசமா
ஓத உலவா- ேகால ஒ ஆ%ேம. 25

1099: ¯Â¢Õõ ¯¼õÒõ º¢Åò¾ý¨Á «¨¼Ôõ :


Ìñ¼Ä¢É¢ ÍÕñÎ ¸¢¼ìÌõ ãÄ¡¾¡Ãò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢,
«Å¨Çî º¸ŠÃ¾ÇòÐìÌì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ, »¡É
º¡ò¾¢Ãí¸Ç¢ø ¦º¡ýÉÅü¨È «ÛÀÅÁ¡öô ¦ÀüÈ¡ø,
¯¼õÒõ ¯Â¢Õõ º¢Åò¾ý¨Á «¨¼Ôõ. ¦º¡øÄ¡ø ¦º¡øÄ
þÂÄ¡¾ «Æ̨¼Â ¯¼õÒ ¸¢¨¼ìÌõ. «È¢Â¡¨ÁÔ¨¼Â
¯Ä¸ò¾¢ø À¢ÈÅ¢¸û ¯ñ¼¡¸¡.

1100.
ேகால- %ழவி %லாய
(வ 9
நீல- %வைள மலரன க1ணினா9
ஆ8-% இன+ ஆன த 6 தாி
ேமைலD சிவைத ெவளி7ப; தாேள. 26
1100: þýÀõ °ðÊî º¢Åò¨¾ Å¢Çí¸î ¦ºöÅ¡û :
§¾Å¢ «Æ¸¡É ÓʧÁø Å¢ÇíÌÀÅû. Å¢ÇíÌõ ÒÕÅò¨¾
¯¨¼ÂÅû. ¸ÕíÌÅ¨Ç ¸ñ §À¡ýÈ ¸ñ¸¨Çì
¦¸¡ñ¼Åû. ¸ñ¸Ç¢ø Á¸¢úîº¢ì ¸ñ½£÷ ¾ÐõÒõÀÊ
´Ç¢¨ÂÔ¨¼ÂÅÇ¡ö Å¢ÇíÌõ ¬Éó¾Íó¾Ã¢. §¾Å¢§Â
ÁÉõ «üÈ Ýú¿¢¨Ä¨Â º£ÅÛìÌ þýÀÁ¡¸ «¨ÁòÐò
¾óÐ - ÁÉÁüÈ þ¼ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åò¨¾ º£ÅÛìÌ
¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¦ºö¾¡û.

1101.
ெவளி7ப; வி விைள:அறி வி 
ெதளி7ப; வி எ சி ைதயி உ9ேள
களி7ப; வி - கதி7ப; ேசாதி
ஒளி7ப; வி எைன உ))-ெகா1டாேள. 27
1101: ºò¾¢ ¬ð¦¸¡ûÙõ Ó¨È :
º¢Åò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀ¼î ¦ºöÐ «¾É¡ø ¯ñ¼¡Ìõ À¨É
Ôõ ¯½÷ò¾¢ò ¦¾Ç¢¨Å «Ç¢òÐ ±ý ÁÉò¾¢ø Á¸¢ú¨Â
²üÀÎò¾¢ì ¸¾¢÷¸Ù¼ý Å¢Çí̸¢ýÈ §À¦Ã¡Ç¢ô¦ÀÕÁ¡¨É
´Ç¢ Á¢¸î ¦ºöÐ ±Ç¢§Â¨É ¬ð¦¸¡ñ¼¡û.

1102.
ெகா1டன9 ேகால$ ேகா அேநக$க9
க1டன9 எ1ெண கைலயி க1 மாைலக9
வி1டன9 ேமைல விாிகதி *ைற?
த1டைல ேமநிற ைதய ந லாேள. 28
1102: º¸Ä ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ ¾¡íÌÅ¡û :
ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø º¢Ãº¢ý ¯îº¢Â¢ý Á£Ð Å¢ÇíÌõ ¾¢Ã¢ÒÃ
Íó¾Ã¢§Â ÀÄ §¸¡Ê º£Å÷¸Ç¢¼õ ¦À¡Õó¾¢ô ÀÄ §¸¡Ê
¯Â¢÷¸¨ÇÔõ ¾¡í¸¢ÂÀÊÔûÇ¡û. À¾¢É¡Ú ¸¨Ä¸¨ÇÔõ
¾ýÉ¢¼õ Å⨺ôÀ¼ô ¦À¡Õó¾ì ¦¸¡ñÎûÇ¡û. Å¡Éò
¾¢ø ŢâóРŢÇíÌõ ÝâÂý ºó¾¢Ãý «ì¸¢É¢ ±ýÈ ãýÚ
¦À¡Õû¸¨ÇÔõ À¨¼òÐò ¾¡íÌÀÅû «Å§Ç.

1103.
ைதய ந லாைள தவதி தைலவிைய
ைமயைல ேநா-% மேனாமணி ம$ைகைய7
ைபயநி ேறதி7 பணிமி பணி தபி
ெவ)ய பவஇனி ேமவகி லாேவ. 29
1103: À¢ÈÅ¢ ¯í¸¨Çî º¡Ã¡Ð !
¨¾Âø ¿¡Â¸¢, º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ÐÈÅ¢Â÷ìÌ «ÕÙõ ¾¨ÄÅ¢.
«Õû À¡÷¨Å¡ø ¯Ä¸ò¾¢ý ÁÂì¸ò¨¾ «¸üÚõ
Á§É¡ýÁÉ¢. «ó¾ þ¨ÈÅ¢¨Â ¦ÁÐÅ¡¸ ¿¢ýÚ §¾¡ò¾¢Ãõ
¦ºöÐ À½¢Ôí¸û. À½¢ó¾ À¢ýÒ ¦¸¡Ê À¢ÈÅ¢ôÀ¢½¢
¯í¸¨Ç «¨¼Â¡Ð.

1104.
ேவயன ேதாளி விைர? ெமமல
ஏய %ழ8 இளபிைற ஏ திைழ
Lய கைட+D G8னி 6 தாி
ஏெயன உ9ள இனி இ( தாேள. 30
1104: ±ý ¯ûÇò¾¢Õó¾¡û :
ºò¾¢, ãí¸¢¨Äô §À¡ýÈ §¾¡û¸¨Ç ¯¨¼ÂÅû.
§¾¡ÙìÌ §Áø Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌÀÅû.
¦À¡Õó¾¢Â ÌƨÄô §À¡ýÈ º¢òý¢ ¿¡Ê¢ø Å¢ÇíÌÀÅû.
þÇõÀ¢¨È ±ýÈ ¸¡Á츨ĨÂò ¾¡í¸¢ò ¾¢¸úÀÅû. àÂ
¸¾¢÷¸¨Çî º¨¼ ÓÊ §À¡ø ¾ó¾ ÝĢɢ. ±ý ¯ûÇò¨¾
þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñΠţüÈ¢ÕôÀ¡û.

1105.
இனியெத *ைல இ(-%$ %மாி
தனிெயா( நாயகி தாேன தைலவி
தனி7ப; விதன9 சா: ப;
நனி7ப; வி 9ள நாநி றாேள. 31
1105: ¯Ä¸î º¡÷¨Àì ¦¸ÎòÐî º¢Å÷Ò ¯ñ¼¡ì¸¢É¡û
þýÀõ Å¢ÇíÌõ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø Å£üÈ¢ÕìÌõ Å¡¨Äô ¦Àñ.
¾ÉìÌ ´ôÀ¢øÄ¡¾ ¾¨ÄÅ¢. ¾ý¨É þÂìÌÀÅ÷ ´ÕÅ÷
þøÄ¡¾Åû. ±ý ÁÄ÷Ò¸¨Ç «¸üÈ¢ «ÅüȢɢýÚ
§ÅÚÀÎò¾¢ò ¾É¢Âý ¬ì¸¢É¡û. ±ý ÁÉõ ¾ÉÐ «Ê¢ø
¿ýÈ¡¸ôÀÎõ Åñ½õ ¦ºöÐ ±ý¨É Å¢ÕõÀ¢ ¿¢ýÈ¡û.

1106.
நாக9 * ந;எழ ஞான -
0 யி( த %மாி %ல-கனி
பாடகD சீற7 ைபெபா சிலெபா8
ஊடக ேமவி உற$%கி றாேள. 32

1106: ¿¡¾ò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢É¡û Å¡¨Ä :


þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä, ÍØ ±ýÛõ ãýÚû ¿ÎÅ¢ø
¯ûÇ ¿¡Çõ §À¡ýÈ º¢òý¢ ¿¡Ê¢ø ¦À¡Õó¾¢Â Å¡¨Ä
Â¡É ºò¾¢ ÀÄ ºò¾¢¸¨Çì ¦¸¡ñΠŢÇíÌÀÅû. «ô
¦ÀÕÁ¡ðÊ¢ý ¸¡Ä½¢Ô¼ý ÜÊ ¾¢ÕÅÊ «¨ºÅ¢É¡ø
¯ñ¼¡Ìõ ´Ä¢Ô¼ý ¯ûÇò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ «¨Á¾¢Ô¼ý
¯ûÇ¡û. Üð¼òмý ¸£§Æ ¯ûÇ ¸ýÉ¢ º¢Ãº¢ø §À¡ö
¿¡¾ò¨¾ ¯ñ¼¡ì¸¢ þýÀõ «¨¼Âî ¦ºö¾¡û.

1107.
உற$% அளவி மேனாமணி வ
கற$% வைள-ைக- க தார7
87
பிற$ெகாளி தபல வாயி உமி தி=;
உற$கஐ யாஎ உபாயெச) தாேள. 33
1107: ±ýÉ¢¼õ Á§É¡ýÁÉ¢ ¦ºö¾Ð :
¿¡ý «ÅÙ¼ý ¯ÈíÌõ «ÇÅ¢ø Á§É¡ýÁÉ¢ ±ØóÐ
ÅóÐ ´Ä¢ìÌõ ŨÇ嬀 «½¢ó¾ ¨¸Â¡ø ±ý ¸Øò¨¾
¿ýÈ¡¸ò ¾ØŢɡû. «ÅÇÐ ºò¾¢¨Â ±ý š¢Ģø
þð¼¡û."³Â¡, ¯Èí¸§Åñ¼¡" ±ýÚ þ¨ÈŨÉî §º÷
žüÌâ ¯À¡Âò¨¾î ¦ºö¾ÕǢɡû.
1108
உபாய அளி-% ஒ(திெய உ9ள
அபாய அற-ெக; அ
விைள D
6வாைவ விள-% 6ழியாக 9ேள
அவாைவ அட-கிைவ அ5சஎ றாேள. 34
1108: Á§É¡ýÁÉ¢ «ÀÂõ «Ç¢ò¾¡û :
±ÉìÌ þò¾¨¸Â ¯À¡Âò¨¾ «Ç¢ò¾ Á§É¡ýÁÉ¢ ±ý
¯ûÇò¾¢ø ¯ñ¼¡Ìõ ¸¡Áõ ӾĢ À¨¸Å÷¸Ç¡ø
²üÀÎõ §¸Î¸¨Ç ¿£ì¸¢É¡û. þ¨ÈÅÉ¢¼õ ¿£í¸¡¾ «ýÒ
²üÀÎõÀÊ ¦ºö¾¡û. ¿¡¨Âô §À¡ýÚ «¨ÄÔõ ÁÉò¨¾
Å¢Ä츢ɡû. ÍØ ¿ÎÅ¢ø ¬¨º¨Â «¼ì¸¢ ¨ÅòÐ "
«ïº¡§¾!" ±ýÚ ±ÉìÌ «ÀÂõ ¦¸¡Îò¾¡û.

1109.
அ5ெசா ெமாழியா9 அ( தவ7 ெப1பி9ைள
ெச5ெசா மடெமாழி சீ(ைடD ேசயிைழ
த5செம எ1ணித ேசவ ேபாவா-%
இெசா அளி-% இைறவிெய றாேர. 35
1109: «¨¼ì¸Äõ «¨¼ó¾¡÷ìÌ þýÀõ «Ç¢ôÀ¡û :
«õ ±ýÛõ À¢Ã½Åò ¦¾¡É¢¨Â ±ÆöÀÅû. «Ã¢Â
¾Åò¾¡ø «¨¼Âò¾ì¸Åû. ¦ºõ¨ÁÂ¡É ¦º¡ø¨Äî
¦º¡øÀÅû. º¢Èó¾ º¢Åó¾ ´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌÀÅû. «Å§Ç
«¨¼ì¸Äõ ±ýÚ ¾¢ÕÅʸ¨Ç ÅÆ¢Àð¼Å÷ìÌ «ïº¡§¾
±ýÛõ À¢Ã½Å¿¡¾ò¨¾ «Ç¢ìÌõ þ¨ÈÅ¢. þí¹Éõ
«õÁ§É¡ýÁÉ¢¨Â ¯¨ÃôÀ÷.

1110.
ஆ(யி ரா? அ( தவ7 ெப1பி9ைள
காாிய ேகாைத?9 காரணி நாரணி
ஊ( உயி( உல% ஒ;-கி;
ேகாாிெய உ9ள %லாவிநி றாேள. 36
1110: ¿¡Ã¡Â½¢ ¯Â¢÷¸Ç¢¼õ ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌÅ¡û !
«Åû ¿øÅ¢¨É ¬üÈ¢ÂÅ÷¸Ç¡ø ¬Ã¡Âô¦ÀÚõ ¦Àñ
À¢û¨Ç. ³ó¦¾¡Æ¢ÖìÌõ ¸¡Ã½Á¡ÉÅû. ¿¡Ã¡Â½É¢ý
¾í¨¸. ¸Ã¢Â ¿¢Èõ ¯¨¼ÂÅû. ¸Ã¢Â þÕÇ¢ø Å¢ÇíÌõ
§À¡Ð «ï»¡ÉÁÂÁ¡É ¯Â¢÷¸Ç¢¼õ §¸¡ÃÁ¡ö
Å¢ÇíÌÀÅû. ¯¼ø ¯Â¢÷ ¯ÄÌ ±ýÀÉÅü¨È ´ÎìÌõ
§¸¡ÃÁ¡ÉÅû. «ò¾¨¸ÂÅ§Ç »¡ÉÁÂÁ¡ö ¯ûÇ
¯Â¢÷¸Ç¢¼õ «ýÒ¨¼ÂÅÇ¡ö þýÀòмý Å¢ÇíÌÅ¡û.
±ý ¯ûÇò¾¢ø Á¸¢úԼý Å£üÈ¢Õó¾¡û.

1111.
%லாவிய ேகால- %மாிெய 39ள
நிலாவி யி( ெந;நா9 அைண 
உலாவி இ( ண உDசியி உ9ேள
கலாவி இ( த கைலதைல யாேள. 37
1111:¯ûÇò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ò ¾¨Ä¢ø Å¢ÇíÌÅ¡û :
ºó¾¢Ã¸¨Ä¸¨Çò ¾ý ¾¨Ä¢ø ¯¨¼Â «ô¦ÀÕÁ¡ðÊ
¿¡¾ò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐÅ¡û. ±ý ÁÉò¾¢ø Å¢Çí¸¢Â¢ÕóÐõ
¿£ñ¼ ¿¡û ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕóÐõ, ¯îº¢Â¢§Ä ¯Ä¡Å¢ ¯½÷ó
Ðõ ¸ÄóÐõ Å¢ÇíÌÅ¡û.

1112.
கைலதைல ெநறிேயா க1Mைட- க1M9
+ைலதைல ம$ைக +ய$கி இ(-%
சிைலதைல யாய ெதாிவிைன ேநா-கி
அைலதE$ ெகாபின9 அ$கி( தாேள. 38
1112: ºó¾¢Ã Áñ¼ÄòÐìÌ §ÁøÅ¢ÇíÌõ ºò¾¢ :
Á¡÷ÒìÌ §Áø ¦¿üÈ¢ ¿ÎŢĢÕóÐ ¾¨Ä ÓÊÂÇ×õ «¾üÌ
§ÁÖõ ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ ¯ûÇÐ. «ó¾ Á¾¢Áñ¼Äò¾¢ø
Áí¨¸ ¾ØÅ¢ÂÀÊ þÕôÀ¡û. §ÁÕÁ¨Ä¢ý ¯îº¢Â¢ø
º¢Åòмý ÜÊ «¨ºó¾¡Êì ¦¸¡ñÎ À¼÷¸¢ýÈ ¦¸¡Ê
§À¡ø «íÌ þÕó¾¡û.

1113.
இ( தன9 ஏ திைழ எ39ள ேமவி7
ெபா( திய நாவிர
-கன9
8
தி( திய தாMவி ேச ட ஒfறி
அ( தவ எ)தின9 ஆதியி னாேள. 39
1113: º¢Åòмý ´ýÈ¢ þÕôÀ¡û :
ºò¾¢ ±ý ÁÉò¾¢ø þ¨Æ §À¡ýÈ ÅÊÅ¢ÉÇ¡ö Å¢Çí¸¢É¡û.
¬¾¢ ºò¾¢ ´Õò¾¢§Â ¯Ä¨¸î ¦ºÖòÐõ §À¡Ð Ìñ¼Ä¢É¢
¡¸×õ, ¦ºÂÖÚ¾¢Â¡É §À¡Ð º¢Åòмý ´ýÈ¢Ôõ þÕô
À¡û. ¯û¿¡ìÌô À̾¢ìÌ §Áø ¿¡ýÌ Å¢Ãø «Ç×
À¡¨¾Â¢ø ÒÌó¾¡ø ¾¢Õó¾¢Â «È¢Å¡É º¢Åòмý ¬¾¢
ºò¾¢ ´ýÈ¡ö ÜÊ Å¢ÇíÌŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ.

1114.
ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி
ேசாதிய ேசாதி 6கபர ச தாி
மா சமாதி மேனாமணி ம$க8
ஓதிஎ உ9ள உடஇைய தாேள. 40
1114: §¾Å¢ À¢Ã¢Å¢ýÈ¢ Å¢ÇíÌÅ¡û :
«ÅÙìÌ ÓüÀð¼Ð þø¨Ä. «ÅÙìÌ ´Õ ¸¡Ã½Óõ
þø¨Ä. ¬É¡ø «Åû ±øÄ¡ÅüÚìÌõ ¸¡Ã½Á¡Å¡û.
«Åû §º¡¾¢Â¡¸×õ, §º¡¾¢ÂüÚõ ¯ûÇ¡û. ͸õ ¦À¡Õó
¾¢Â §ÁÄ¡É «Æ̨¼ÂÅû. þýÀò¨¾ «Ç¢ìÌõ Á¡Ð
«Åû. ºÁ¡¾¢¨Â «Ç¢ôÀÅÙõ «Å§Ç. Á§É¡ýÁÉ¢
«Å§Ç. Áí¸Äò¨¾ «Ç¢ôÀÅÙõ «Å§Ç.«ò¾¨¸Â
§¾Å¢ þ¨¾ ±ÉìÌ «È¢Å¢òÐ ±ý ÁÉò¾¢ø À¢Ã¢Å¢ýÈ¢
¯ûÇ¡û.

1115.
இைய தன9 ஏ திைழ எஉ9ள ேம8
நய தன9 அ$ேக நமசிவ எ3
அயதைன ஓ( பதம ப
ெபய தன9 ம பிதஅ தாேள. 41
1115: ãýÚ ¸¡Ä »¡ÉÓõ ¯ñ¼¡Ìõ :
Àáºò¾¢ ±ý ÁÉòÐû À¢Ã¢Å¢ýÈ¢ þÕó¾¡û. ±ý¨É
Å¢ÕõÀ¢ ¢Õó¾¡û. «íÌî º¢ÅÅÊÅ¡É §¾Å¢ìÌ Å½ì¸ò
¨¾î ¦ºÖò¾¢§Éý. À¢ÃÁý À¨¼ô¨À ¬Ã¡öóÐ ¯½Õõ
ÅøĨÁ¨Â «Ç¢ìÌõ ¿¢¨Ä «Ð§Å¡õ. ÀüÚ¸¨Ç ¿£ì¸¢
ÂÕǢɡû. «¾Û¼ý áø š¢ġ¸ô ¦ÀüÈ «È¢Å¡ø
ÜÚõ À¢¾üÈø¸û ¡Åü¨ÈÔõ «Åû §À¡ì¸¢É¡û.

1116.
பிதறி- கழி தன ேபைத மனித
+யறியி +றி அ(K +தவி
கயறிக +-க1M$ கபைலD ெசAவா)
+கத(9 ேநா-க+ +39ள தாேம. 42
1116: Ññ½È¢Å¢ø §¿¡ìÌÅ¡÷ìÌ Å¢ÇíÌÀÅû :
²¨Æ ÁÉ¢¾÷ ¯ñ¨Á¨Â «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ¡Áø Å¡¾õ
¦ºöÐ ¸¡Äò¨¾ Å£½¡ì¸¢ì ¦¸Î¸¢ýÈÉ÷. «Åû
ÓÂüº¢Â¡ø ţΧÀü¨Èò ¾Õõ ÓØ Ó¾ø ¾¨ÄÅ¢. Á£ý
§À¡ýÈ þ¨Á¡¾ ¿¡ð¼õ ãý¨È ¯¨¼ÂÅû. «Åû
´Ä¢¨Â ¯ñ¼¡ìÌõ ¦ºù¦Å¡Ç¢. «Õû ÅÆ¢¸¢ýÈ
¾¢ÕÓ¸õ ¯¨¼ÂÅû. ¿õ ÁÉòÐû Å¢ÇíÌÀÅû.

1117.
உ9ள இதய ெந5செதா( *9
பி9ைள தடஉ9ேள ேபச7 பிற த
வ9ள தி(வி வயி39 மாமாைய-
க9ள ஒளியி க(தா%$ கனிேய. 43
1117: À¨¼ò¾Ä¢ø ¸ÕòàýȢ ¸ýÉ¢ :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø Å¢Çí¸¡¾ ¿¢¨Ä¢ø þÕó¾ ´Ç¢§Â ¯ûÇõ,
þ¾Âõ, ¦¿ïºõ ±ýÛõ ãýÈÛû - «ñ½¡ìÌô À̾¢
¦¾¡¼í¸¢ô À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ ¦ºøÖõ ¿¡ýÌÅ¢Ãø «Ç× º¢È¢Â
ÅƢ¢ø ¿¡¾òмý ´Ç¢Â¡¸ Å¢Çí¸¢ÂÐ. þÕóÐõ ±øÄ¡õ
«Ç¢ì¸ÅøÄ «È¢Å¡É º¢Åò¾¢ý ¸Õò¾¢ýÀÊ ¦¾¡Æ¢ø
¬üÚõ Íò¾Á¡¨Â¡¸¢Â ºò¾¢ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø «¼í¸¢Â
´Ç¢Â¡ö þÕóÐ À¨¼ò¾Ä¢ø ¸ÕòÐ °ýȢ ¸ýɢ¡¸
Å¢Çí̸¢È¡û.

1118.
கனி?$ கனி அழி தன9 காத8
னியங fைகவைர7 ெபறன9 L)ெமாழி
பனிய நU பகவ( அ$%ள
எேனஇ மாைய இ(ள தாேன. 44
1118: ºò¾¢§Â À¨¼ôÒìÌì ¸¡Ã½õ :
ºò¾¢ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø º¢Åòмý §ºÃ¡Ð ¸ýÉ¢ò¾ý¨Á
¦¸¼¡¾Åû. ¸¡¾Ä¢Â¡öî º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ À¢ÃÁý,
¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÃý, º¾¡º¢Åý ¬¸¢Â ³óÐ
Á츨Çô ¦ÀüÈ¡û. à ¦º¡øÄ¡¸¢Â ¿¡¾ ÅÊר¼ÂÅû.
Á¨È¸Ç¡ø Ò¸úóÐ §ÀºôÀÎõ º¢ÅÛõ «í§¸ ¯ûÇ¡ý.
þò¾¨¸Â Á¡¨Â¡ÉÐ þÕÇ¡¸×õ Å¢Çí¸¢ÂÐ! ±ý§É
Å¢ÂôÒ!

1119.
இ(ள சதி ெவளிய எ அ1ண
ெபா(ள
1ணிய ேபாக 9 இப
ெத(ள சி ைதைய ெத)வஎ எ1ணி
அ(ள ெச)?எ ஆதி7 பிராேன. 45
1119: º¢Åõ «Õû ¦ºöÔõ :
ºò¾¢ þÕû ÁÂÁ¡ö þÕôÀÐ. «ï»¡Éòмý ÜÊÂ
þÕÇ¢ø ¦ºÖòÐÅÐ. »¡É ¦ÅǢ¢ø Å¢ÇíÌÅÐ º¢Åõ.
º¢Åòмý ¸Äó¾¢ÕìÌõ º¢Å §À¡¸ò¾¢ø Å¢¨ÇÔõ þýÀ§Á
Òñ½¢Â÷ìÌô ¦À¡ÕÇ¡ÅÐ. þùÅ¡Ú ¦¾Ç¢ó¾ º¢ó¨¾
Ô¼ý ¿¡¾ò¨¾ Å½í¸¢É¡ø º¢Åõ ¿¡¾ò¨¾ þ¼Á¡öì
¦¸¡ñÎ «Õû ¦ºöÔõ.

1120.
ஆதி அனாதி? ஆய பராச-தி
பாதிபராபைர ேமFைற ைப ெதா
மா சமாதி மேனாமணி ம$க8
ஓ எ உ9ள உட+கி தாேள. 46
1120: ÁÉò¾¢ø ŢâóÐ ¿¢üÀ¡û ºò¾¢ :
Àáºò¾¢ ¬¾¢Â¡Ôõ «É¡¾¢Â¡Ôõ Å¢ÇíÌÀÅû. À¡¾¢ò
¾¢Õ§ÁÉ¢¨Âì ¦¸¡ñ¼Åû «Åû. ±øÄ¡ò ¦¾öÅí¸Ùì
Ìõ §ÁÄ¡¸ þÕ츢ýÈ ¿¡¾ºò¾¢. ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â þÅû
«¨Éò¨¾Ôõ ¾ýÉ¢¼õ ¿¢¨Äì¸î ¦ºöÀÅû. Á¦É¡ýÁÉ¢,
¿¢ò¾¢Â Áí¸Ä¢. «Å¨Ç ¿¢¨ÉìÌõ ±ý ÁÉò¾¢ø ¿¢¨ÈóÐ
ŢâóРŢÇíÌÅ¡û.

1121.
ஓதிய வ1ண கைலயி உயகைல
ஆதியி ேவதேம யாஎ அறிகில
சாதி? ேபத+ த வ மா)நிப
ஆதிெய ஓதின9 ஆவி கிழதிேய. 47
1121: ºò¾¢§Â ÀÄ §À¾Á¡ö ¿¢üÀÅû :
¯Â÷Å¡É ¸¨ÄÂ¡É À¢Ã½Å§Á ¿¡õ ±ýÚ Áì¸û
«È¢Â¡Ð ¯ûÇÉ÷. ºò¾¢§Â º¡¾¢Ôõ «ÅüÈ¡ø Å¢¨ÇÔõ
§À¾Óõ ¾òÐÅí¸ÙÁ¡ö ¿¢üÀÅû ±ýÚ ¬ýÁò ¾¨ÄÅ¢
±ÉìÌì ÜȢšû.

1122.
ஆவி கிழதிந ஆவ; த1 ைற
நாவி கிழதி நல
க ஏதி;
ேதவி கிழதி தி(வா சிவம$ைக
ேம: கிழதி விைனக தாேள. 48
1122: ±ý Å¢¨É¸¨Çô §À¡ìÌÅ¡û :
¯Â¢÷¸Ç¢ý ¾¨ÄÅ¢ ¿øÄ Ó¨È¢ø ¯Â¢÷¸¨Çô ÀìÌÅõ
¦ºöРţ½¡ò ¾ñÊø Å¢ÇíÌõ Å¡¸£ÍÅ⠬šû.
¿ý¨Á¸¨Ç «Ç¢ôÀÅû ±ýÚ «Å¨Çò §¾Å÷¸û Ò¸úóÐ
§ÀÍõ ¾¨ÄÅ¢. º¢ÅòÐìÌâ º¢ÅÁí¨¸. Å¢ÕõÀ¢ ÅÆ¢À¡Î
¦ºöÂôÀÎõ ±ý Å¢¨É¸¨Çô §À¡ìÌÀÅû ¬Å¡û.

1123.
விைனக தாஉ9ள உ9ெளாளி ேமவி
தைனஅைட ேதா-ெகலா த வ மா)நிப9
எைனஅைம ெகா1ட ஏ திைழ ஈச
கணவைன- காண அனாதி? ஆேம. 49.
1123: Å¢¨É¸Êò¾¡÷ ¯ûÇò¾Åû ¬Å¡û :
Å¢¨ÉôÀ¨Éì ¦¸Îò¾ÅÃÐ ¯ûÇò¾¢ø ´Ç¢Â¡¸
±Øó¾ÕǢ¢ÕóÐ ¾ý¨É «¨¼ì¸ÄÁ¡ö «¨¼ó¾Å÷ìÌ
¯ñ¨Áô ¦À¡ÕÇ¡¸ Å¢ÇíÌÀÅû. ±ý¨É ÅÆ¢ÅƢ¡¸
«Ê¨ÁÂ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼Åû. ®ºÛõ «ÅÙìÌ
¸½ÅÛÁ¡É º¢Åò¨¾ô À¡÷ìÌõ §À¡Ð «¿¡¾¢ ¬Å¡û.

1124.
ஆதி அனாதி அகாரணி காரணி
ேவதம ஆ) தன9 ேவதிய- கா)நிற
ேசாதி தனிD6ட ெசாVபமா) நி%
பாதி பராபைர பனிர1; ஆதிேய. 50
1124: ºò¾¢§Â º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌ ÅÊÅ¡Ìõ :
§¾Å¢ ¾ÉìÌӾġÔõ ÀƨÁ¡Ôõ ´Õ ¸¡Ã½Óõ þøÄ¡¾
ÅÇ¡Ôõ ±øÄ¡ÅüÚìÌõ ¸¡Ã½Á¡Ôõ Å¢ÇíÌÀÅû.Å¡ìÌì
¸¼×Ç¡ö Å¢Çí¸¢ §Å¾¢Â÷ìÌ ¬Ã¡ö¨Âò ¾ó¾¡û.
¿¢¨ÄòÐ ¿¢ýÈ §À¦Ã¡Ç¢Â¡öô ÀÃïͼḢ º¢ÅòÐìÌ
ÅÊÅÁ¡ö ¿¢üÀÅû. À¡¾¢ §ÁÉ¢ ¯¨¼ÂÅû. ÀýÉ¢ÃñÎ
þẢ¸¨Ç ¯¨¼Â ÝâÂý§À¡ø ´Ç¢Ô¨¼ÂÅû ¬¾¢ºò¾¢.

7. âý ºò¾¢. (ÓبÁÔ¨¼Â ºò¾¢) :

1125.
அள ேத அக8ட அ த+ ஈ
அள ேத அக8ட ஆதி7 பிராைன
அள ேத அக8ட ஆெணா; ெப1M
அள ேத அவன(9 ஆ) ண ேதேன. 1
1125: ¬Ã¡ö¢ý ÓÊ× º¢Åõ :
¯Ä¸í¸Ç¢ý ÓʨÅÔõ «¨ÉòÐõ ÓÊÔõ þ¼ò¨¾Ôõ
¬Ã¡öóÐ «È¢ó§¾ý. ±øÄ¡ ¯Ä¸í¸Ùõ ¬¾¢ô¦ÀÕ
Á¡É¡É º¢Åò¾¢¼õ þÄÂõ «¨¼¸¢ýÈÉ ±ýÀ¨¾ ¯½÷ó
§¾ý. ¬½¡¸×õ ¦Àñ½¡¸×õ ¯ûÇ À¡ø ¯½÷
ÓÊÔõ þ¼ò¨¾Ôõ «È¢ó§¾ý. º¢Åºò¾¢ ±ó¦¾ó¾ ¯Ä¸ò
¾¢ø ±ùÅ¢¾õ ¦¾¡Æ¢üÀθ¢ÈÐ ±ýÀ¨¾Ôõ ¬Ã¡öóÐ
«È¢ó§¾ý.

1126.
உண தில ஈசைன ஊழிெச) ச-தி

ண த Eரண
1ணிய த$க9
கண$கைள தன(9 ெச)கிற கனி
ெகாண த வழிெகா1; %பகமாேம. 2
1126: ¬ýÁ¡¨Å þÄÂÁ¨¼Âî ¦ºöÅÐ ¬¾¢ºò¾¢§Â :
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ Àáºò¾¢Ô¼ý ÜÊ §À¡Ð ¯¼ø ¿¢¨É
Å¢ýÈ¢ ãý þÂì¸Óõ þøÄ¡Ð ÌõÀ¸õ «¨Áó¾¢Îõ.
¬¾¢ºò¾¢Â¢ý «ÕÇ¡ø, ¯Ä¸òÐìÌì ¦¸¡ñÎ Åó¾
Ó¨ÈôÀʧ þÄÂõ «¨Áó¾¢Îõ. ¬ýÁ¡ ¯ÕÅò¨¾
Å¢ð¼§À¡Ð ®ºÉ¡É Á§¸ÍÃ÷ ¬ðº¢ «¾É¢¼õ ¿¢¸úÅ
¾¢ø¨Ä. þ¨¾ Áì¸û «È¢ÂÅ¢ø¨Ä. «Åû Òñ½¢Ââý
¾¢ÕìÜð¼í¸¨Çò ¾ýÉÕÇ¢ø ¿¢¨Äì¸î ¦ºöÔõ ¸ýÉ¢.

1127.
%ப- களிஐ ேகாெலா; பாக3
வபி திக மணி+ வ1ண3
இப- கலவி இனி ைற ைதயF
அபி கலவி?9 ஆெயாழி தாேர. 3
1127: «ý§À ÅÊÅ¡ö «Á÷ó¾¢ÕôÀ÷ :
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ º¢Ã¨ºì ¸¼óÐ ¿¢Ã¡¾Éì ¸¨ÄìÌî
¦ºøÄ¢ý Á¾õ ¯¨¼Â ³óÐ ¬ñ ¡¨É¸Ç¡¸¢Â ÒÄý
¸Ùõ, «Åü¨Èî ¦ºÖòÐõ ÁÉÓõ, ¯Ä¸ þÂøÒ¼ý
ÜÊ ¿ÅÁ½¢¸Ç¡ø ¬É ¾¢ÕÓʨÂÔ¨¼Â ¾¢ÕÁ¡Öõ,
¦Àñϼý ¦¸¡ûÙõ Ò½÷¢ø Å¢ÕôÒüÚ Å¢Çí¸¢Â
À¢ÃõÁ ºò¾¢Â¡É Å¡¸£ÍÅâÔõ «ýÀ¡ø ¦À¡ÕóÐõ ¸ÄÅ¢
ÔûÀðÎ §ÅÚÀ¡ð¨¼ Å¢ð¼É÷. º£Å÷¸ÙìÌ ¸£úÓ¸Á¡ö
þÕóÐ ¸¡ÁÂÄ¢ø Å¢ÕôÀò¨¾ ²üÀÎò¾¢ ¿¼ò¾¢Â
Ìñ¼Ä¢É¢§Â - º¢Å측¾ø ¦¸¡ñ¼Å÷ìÌì ¸£ú ¿¢¨Ä¢Ģ
ÕóÐ §Áø Ó¸õ ¦¸¡ñÎ ¯Â÷óÐ §À¡ö ±ñ½¢ÂÐõ
þýÀò¨¾ «Ç¢ôÀÅû ¬Å¡û.

1128.
இப- கலவியி இ=ெடா கிறேதா
அபி
கவல னாஎ$க9 அ7ப3
ப- %ழபி ய( பாச 9
எபி பாரச-தி எனைம தாேன. 4
1128: ¯Â¢÷¸Ç¢ý Å¢ÕôÒ째üÈÀÊ ¯¼ý þÕóÐ
¯¾×Å¡û ºò¾¢ :
±õ ¾ó¨¾Â¡É º¢Åý ÐýÀ ÁÂÁ¡É Íì¸¢Ä Í§Ã¡½¢¾î
§º÷쨸¢ø Å¢ÕôÀõ ¦¸¡ûÇ, þýÀì¸ÄŢ¢ø ¦ºÖò¾¢
«í§¸ ±Øõ ¬Éó¾ò¾¢ø ѨÆžüÌ - Óиó¾ñÊý ¸£ú
À̾¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ "±ýÀ¢ø Àáºò¾¢" ¿¡¾ÁÂÁ¡É
º¢ÅòÐìÌò Ш½Â¡ö ¯ûÇ¡û.

1129.
எனைம என7ப எ3 ெச(-க
உனைம ஊழி தைலவ3 அ$%ள
மனைம யாகி ம(வி உைரெச)?
பினைம யா)நிற ேபந தி தாேன. 5
1129: «õ¨Á «ôÀý º¢Åºò¾¢§Â :
¯¼ø¯ÈŢɡø Åó¾ ¾¡Ôõ ¾ó¨¾Ôõ ¯üÀò¾¢ìÌì
¸¡Ã½õ ¬¸ Á¡ð¼¡÷. Á¡¨Â¨Âò ¦¾¡Æ¢üÀÎò¾¢Â Íò¾
Å¢ò¾¢Â¡§¾Å¢Ôõ, º¢ÅÛ§Á §¾¡üÈòÐìÌì Ó¾ü¸¡Ã½õ.
þó¾ «õ¨Á ±ýÚõ ¿¢¨Ä¦ÀüÚ ¯ý¨Éô ¦À¡Õó¾¢
¿¡¾ò¨¾ò ¾ó¾ÕÙÅ¡û. «Åû Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ Áñ¼Ä§Á
¿ó¾¢ ±ýÈ ¦À¨à ¯¨¼ÂÐ.

1130.
தாேம உைறகிற த1மல நா+க
பாேம இ(7பெதா( Q தா3ள
Eேம உைறகிற ேபாதக வ தன9
நாேம உைறகிற நாயகி ஆைணேய. 6
1130 : ºò¾¢Â¢ý ¬¨½Â¡ø »¡Éõ ¦ÀüÚ ¿£ñ¼ ¸¡Äõ
Å¡ÆÄ¡õ :
Á¡¨Ä §À¡Ä Å¢ÇíÌÅÉ ¬¾¡Ãí¸û.«ÅüÚû ´ýÈ¡É
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢ø Å£üÈ¢ÕìÌõ À¢ÃÁý À¨¼ôÀ¡¸¢Â ¯Ä¸¢ø
Áì¸û Å¡Øõ ¬ñθû áÚ ¬Ìõ. ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢ø
À¨¼ôÒìÌò Ш½Â¡É ¸¨ÄÁ¸§Ç À¢ýÒ »¡É Å¡½¢
¡¸, ÀÃÅ¡ìÌ ÅÊÅ¡É Å¡ì¸£ÍÅâ¡ö »¡Éò¨¾ «Ç¢ò
¾¡û. À¨¼ô¨À ¿£òÐ §Á§Ä ÅÃö¾Ð ¿Î×û Å£üÈ¢Õì
¸¢ýÈ Àáºò¾¢§Â.

1131.
ஆைணயமா)வ( தா 9 இ( தவ
மாைணய மாய மனைத ஒ(-கி7பி
பாைணய மாய பரைத அறி தபி
தாைணய மாய தானதன தாேன. 7
1131 : þ¨ÈÅÉÐ ¬ºÉõ ¬Å¡÷ :
³Âò¨¾ ¯¨¼Â ÁÉò¨¾ «¼ì¸¢ ¿¡¾ò¾¢ø ÑðÀÁ¡¸
Å¢ÇíÌõ ÀÃò¨¾ «È¢ó¾ À¢ýÒ, ¯ñ¨Á¡ö þ¨ÈÅÉ¢¼õ
¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñÎ ¸Å¨Ä ¿£í¸¢ ´Ç¢Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢¨Ä
¦ÀüÈÅ÷, þ¨ÈÅý «¸Ä¡Áø Å¢Çí¸ ¬ºÉõ ¬Å¡÷.

1132.
தாேன எ தஇ த வ நாயகி
வாேனா எ மதிைய விள-கின9
ேதனா எழகிற தீப ஒளி?ட
மாேன நட+ைட மறறி Oேர. 8
1132 : ºò¾¢ Á¾¢ Áñ¼Äò¨¾ «¨ÁòÐ þýÀõ «Ç¢ôÀ¡û :
«ÕÇ¢ý Á¢Ì¾¢Â¡ø ¾¡§É ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ ±Øó¾
¾òÐÅ ¿¡Â¸¢, Å¡É Áñ¼Äò¾¢ø ÒÄôÀÎõÀÊ Å¢Çí¸¢, Á¾¢
Áñ¼Äò¨¾ ´Ç¢ ¦ÀÚõÀÊ «¨Áò¾¡û. ¦ºó§¾¨Éô
§À¡ýÚ þ¨¼Å¢¼¡¾ Å¢ÕôÀò¾¡ø ±Øõ ´Ç¢Â¢ø Å¡ý
«Ïì¸û «¨ºóÐ ¦¸¡ñÊÕìÌõ þ¼Á¡É ¦À¡ýÉõÀÄò
¾¢ø Àáºò¾¢ ¿¼Éõ ¬Êì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡû. þ¾¨É
«È¢Å£Ã¡¸.

1133.
அறிவான மாைய? ஐ
ல- 0=ட
அறிவான ம$ைக அ(ள ேசாி
பிாியா அறிவறி வாஉள ேபM
ெநறியாய சித நிைற தி( தாேள. 9
1133 : Å¢ÕõÀ¢Â ¡×õ ¦ÀÈÄ¡õ :
«Õðºò¾¢¨Âî §º÷ó¾¡ø, ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã¸¨Ç «È¢Ôõ
»¡§Éó¾¢Ã¢Âõ ³óÐõ ³õ¦À¡È¢Ùõ þøÄ¡Ð - «È¢Ôõ
¿£í¸¡¾ «È¢¨Åô ¦ÀÚÅ÷. «í¹Éõ «Õðºò¾¢¨Â
Å¢¼¡Áø ÀüÈ¢ ¿¢üÀÅâ¼õ «ÅÙõ ¦À¡Õó¾¢ «ÅÃÐ
Å¢ÕôÀò¨¾ ¿¢¨È× ÀÎòÐÅ¡û.

1134.
இர: பகF இலாத இடேத
%ரவ ெச)கிற %ழ8ைய நா
அரவெச) யாம அ(Kட L$க7
ப(வெச) யாதேதா பால3 ஆேம. 10
1134 : ¿¡¾ºò¾¢¨Âô ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ¢ý þ¨Ç»÷ ¬¸Ä¡õ
:
þÃ×õ À¸Öõ þøÄ¡¾ þ¼ò¾¢ø «¾¡ÅÐ ÝâÂý ºó¾¢Ãý
¬¸¢ÂÅ÷ þÂí¸¡¾ þ¼ò¾¢ø «¾¡ÅÐ ¿¡¾Å¢óÐ þøÄ¡¾
þ¼ò¾¢ø, Á¸¢ú¨Âò ¾Õ¸¢ýÈ ÀÕÅ §ÅÚÀ¡¼üÈ
§¾Å¢Â¡É ¿¡¾ºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾¡ø ±ýÚõ
þǨÁÔ¼ý þÕì¸Ä¡õ.

1135.
பால3 ஆ% பராசதி தேனா;
ேமல3 காவி நாத$க9 வி=ட
*லம தாெம3 +தி-% ேநபடD
சால: மா)நிற தபர தாேன. 11
1135 : Àáºò¾¢ Å¢ÇíÌõ þ¼õ :
Å¡¨Ä¡¸¢Â Àáºò¾¢Ô¼ý «ÏÌžüÌ ¯Ã¢Â¾¡¸¡¾
Å¢óÐ ¿¡¾í¸¨Çì ¸¼ó¾¡ø - Óò¾¢ «¨¼Å¾¡É Å£Î
§ÀüÚìÌ ãÄÁ¡É Àáºò¾¢¨Âì ¸¡½Ä¡õ.

1136.
நிற பராச-தி நீ9பர தேனா;
நிறறி ஞான+ இDைச? மா) நி%
நறறி ?கிாி யாச-தி ந1ணேவ
மறன வ9 ம(வி; தாேன. 12
1136: Óò¾¢ ¿¢¨Ä :
¿¡¾¡ó¾ò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ¢Õó¾ Àáºò¾¢ º¢Åòмý ´ýÈ¢Â
§À¡Ð «Å§Ç º£Å÷¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢Â þ¡¸×õ -
Å¢ÕôÀÁ¡¸×õ - »¡ÉÁ¡¸×õ Å¢ÇíÌÅ¡û.
Óý ¸£ú§¿¡ì̼ý ÜÊ¢Õó¾ ¸¢Ã¢Â¡ ºò¾¢ ¿øÄÅü¨È
¿¡¾¡ó ¾ò¾¢ø ¯½÷ò¾ «íÌ ¿¢ýÈ §À¡Ð, þ, »¡Éõ,
¸¢Ã¢¨Â ±ýÈ ãýÚõ ´ýȢ º¢ò¾Á¡ÉÐ º¢ÅÁ¡É¡ø
ãŨ¸î ºò¾¢Ôõ Àáºò¾¢Ôû «¼íÌõ. ÀÃý À¨Ã¨Â
Å¢ðÎ «¸Ä¡¾Åý. ÀÃÁ¡ÉÐ «Å÷¸Ù¼ý ±ô§À¡Ðõ
þÕôÀÐ. þÐ ¾¡ý Óò¾¢ ¿¢¨Ä¡Ìõ.

1137.
ம(ெவாத ம$ைக? தா3 உடேன
உ(ெவா நிறைம ஒ உணரா
க(ெவா நி கல-கின ேபா
தி(ெவாத சி ைதைவ எ ைதநி றாேன. 13
1137 : º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ ÁÄÕõ Á½Óõ §À¡ýȨŠ:
¿ÚÁ½Óõ ÁÄÕõ §À¡ø ºò¾¢Ôõ º¢ÅÛõ ´ýÈ¡¸
¬ýÁ¡Å¢Öõ ÁüÈò ¾òÐÅí¸Ç¢Öõ ´òÐô ¦À¡Õó¾¢Â¨¾
¯Ä¸ò¾Å÷ ¯½Ã¡÷. «ùÅ¡Ú ºò¾¢Ôõ º¢ÅÓõ ºÁÁ¡É
¿¢Ä¢ø ¸ÄóÐûÇ §À¡Ð - ºò¾¢Ô¼ý ´òÐûÇ º¢ó¨¾¨Â
±ýÉ¢¼õ ¨ÅòÐ þ¨ÈÅÛõ Å¢Çí¸¢É¡ý.
1138.
சி ைதயி உ9ேள திாி? சிவசதி
வி : நாத+ ஆேய விாி தன9
ச திர Eமி சடாதாி சாதவி
அ தெமா; ஆதிய தாவ1 ணதாேள. 14
1138 : ±øÄ¡Á¡¸ Å¢ÇíÌÀÅû ºò¾¢ :
º¢ó¨¾ìÌû ¯Ä×õ ºò¾¢ Å¢óÐ ¿¡¾í¸Ç¡¸ Ţâ×
«¨¼ó¾¡û. «ó¾î ºò¾¢ ºó¾¢ÃÁñ¼ÄòÐìÌ ¯Ã¢ÂÅû.
¬Ú ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñΠŢÇíÌÀÅû. ºòÐÅ
̽õ ¯¨¼ÂÅû. '«'¸Ãõ Ó¾ø '‡'¸Ãõ þÚ¾¢Â¡¸
¯ûÇ ³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ç¢Öõ ¯¨ÈÀÅû ¬Å¡û.

1139.
ஆறி யி( த அ+த பேயாதாி
மாறி யி( த வழியறி வாாிைல
ேதறி யி( ந தீப ஒளி?ட
ஊறி யி( தன9 உ9Kைட யா-ேக. 15
1139: ´Ç¢¨Âì ¸¡ñÀÅâý ¯ûÇò¾¢ø ºò¾¢ þÕôÀ¡û :
ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø º¢ÈóРŢÇíÌõ ºò¾¢ - ¾ý §Å¸ò¨¾ì
¸¡ð¼¡Áø «Ó¾õ ÍÃìÌõ ¦¸¡í¨¸¸ÙìÌì ¸£§Æ
Å¢Çí¸¢É¡û. þò¾¨¸Â þÃñÎ ¿¢¨Ä¸¨Ç «È¢ÀÅ÷
±ÅÕõ þø¨Ä. ÁÉò¦¾Ç¢× ¦ÀüÚô ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø
Å¢ÇíÌõ ¾£À ´Ç¢¨Â ¯û§Ç ¸¡ñÀÅâ¼õ «ô¦ÀÕÁ¡ðÊ
«ýÉÅâý º¢ó¨¾Â¢ø °ü¨Èô §À¡ø Å¢Çí¸¢É¡û.

1140.
உைடயவ அ$கி உ(திர ேசாதி
விைடயவ ஏறி விள$கி இ(-%
கைடயவ ேபாயி; க1டவ ெந5ச
அைடய வாகிய சாதக தாேம. 16
1140 : Å¢óÐ Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌÀÅ÷ «¼§Â¡¸ô
À¢üº¢Â¡Ç÷ :
±ý¨É «Ê¨Á¡¸ ²üÚì ¦¸¡ñ¼Åý ¾£ ÅÊÅ¢ÉÉ¡É
¯Õò¾¢Ãý. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¯Õò¾¢Ã §º¡¾¢, Å¢óÐ
Áñ¼Äò¾¢ø ²È¢î º¢ÈôÒÈ Å£üÈ¢ÕôÀÅû. þù×ñ¨Á¨Â
¯½÷ó¾Å÷ «¼§Â¡¸ À¢üº¢Â¡Ç÷ ¬Å¡÷.

1141.
தாேம உைறவிட ஆறித ஆன
பாேம இத பழி ென=( Qன
Eேம உைறகிற
1ணிய வ தன9
பாேம உைறகிற ைப ெதா யாேள. 17
1141: ¿¡¾ ºò¾¢§Â º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¯¨ÈÔõ ºò¾¢ :
ºò¾¢ ¡ÅüÈ¢Ûõ §ÁÄ¡¸ ¯¨ÈÔõ þ¼Á¡Ú þ¾ú¸¨Ç
Ô¨¼Â ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ºì¸Ãõ. âÁ¢ ¾òÐÅò¾¢ø Å¢Çí¸¢Â
þó¾ ¿¡¾ ºò¾¢§Â - âÁ¢ ¾òÐÅòÐìÌ §Áø ¯ûÇ
þÕáüÚô À¾¢¦ÉðÎ ¯Ä¸í¸¨ÇÔõ ¾¡ñÊ
Òñ½¢Âò¾¡ø º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Åó¾Éû.
(´Õ ÁÄâø þ¾ú¸û §ÅÚ §ÅÈ¡ö þÕôÀÐ §À¡ø,
ÁÉ¢¾¨Éî ÍüÈ¢ÔûÇ «ñ¼¡¸¡Âõ «øÄÐ À¢Ã½Åò¾¢ø
224 ¯Ä¸í¸û ¯ûÇÉ. âÁ¢Â¡¸ Å¢ÇíÌÅÐ 6 þ¾ú¸û
¦¸¡ñ¼ ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ. þ¾üÌ §Áø 218 þ¾ú¸û
(¯Ä¸í¸û) ¯ûÇÉ. þ¨Å «¨ÉòÐìÌõ §ÁÄ¡¸
þÕôÀÐ º¸ŠÃ¾Çõ.)

1142.
ைப ெதா யாK பரம இ( திட
தி1ெகா யாக திக தி( ேசாதியா
வி1ெகா யாகி விள$கி வ(தலா
ெப1ெகா யாக நட த உலேக. 18
1142: ±øÄ¡ô ÒÅÉí¸¨ÇÔõ ºò¾¢§Â þÂì̸¢È¡û :
ÀÃÁý þÕó¾ÀÊ þÕì¸ ºò¾¢ ÁðÎõ ¦ºÂÄ¡üÚõ. þŧÇ
ÅøĨÁ Á¢ì¸ º¢òºò¾¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ §º¡¾¢. «Åû Å¡ý
ÜüÈ¢ø ¯ûÇ þý ºã¸Á¡¸ Å¢ÇíÌž¡ø ¯ÄÌ
ºò¾¢Â¡ø ¿¨¼¦ÀüÈ Åñ½õ ¯ûÇÐ.

1143.
நட த அமல நாFட அ5சா)
இ( தன கனிக9 எ=;ட ஒறா)7
பட த தவழி ப$கய 9ேள
ெதாட த உ9வழி ேசாதி ய;ேத. 19
1143: Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ §Á§Ä ¦ºýÈ §À¡Ð ¿Åºò¾¢Â¡ö
Å¢Çí¸¢ÂÐ :
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¨¾ þ¼Á¡¸ ¯¨¼Â Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢
ãÄ¡¾¡ÃÁ¡É ¿¡ýÌ þ¾ú¸Ù¼ý §Áø ¯ûÇ Á½¢âøõ,
«É¡¸¾õ, Å¢Íò¾¢, ¬ï¨», º¸ŠÃ¾Çõ ¬¸¢Â ³ó¨¾Ôõ
¦À¡Õó¾¢ - Å¡¨Á, §ºð¨¼, ¦ÃÇò¾¢Ã¢, ¸¡Ç¢, ¸ÄÅ¢¸Ã½¢,
ÀÄÅ¢¸Ã½¢, ÀÄôÀ¢Ã¾ÁÉ¢, º÷Åâ¾ ¾ÁÉ¢, Á§É¡ýÁÉ¢
¬¸¢Â ´ýÀÐ ºò¾¢Â¡ö þÕó¾Ð. «Ð ¾ý ÅƢ¡¸¢Â
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢Ä¢ÕóÐ À¼÷óÐ ¯û ÅÆ¢Â¡É Å£½¡ò
¾ñÊ맼 §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö ÒÌóÐ §À¡ÉÐ.

1144.
அ;-% தாமைர ஆதி இ(7பிட
எ;-% தாமைர இலக உ9ள
ம;-% தாமைர மதகD ேதெசல
+;-% தாமைர +Dச ரேத. 20
1144: Ìñ¼Ä¢É¢§Â º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢Çí̸¢È¡û :
¬¾¢ºò¾¢Â¢ý þÕôÀ¢¼õ º¸ŠÃ¾Çõ. þ¾ý ¬üÈø ÁüÈî
ºì¸Ãí¸Ç¢ø ¯ûÇÐ. Ó째¡½î ºì¸ÃÁ¡É ÍÅ¡¾¢ð¼¡
Éò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢§Â ÁüÈî ºì¸Ãí¸Ç¢ø Å¢Çí¸¢
¬ï¨»¨Âì ¸¼óÐ §À¡ö, ¯¼¨ÄÔõ º¢¾¡¸¡Âò¨¾Ôõ
´ýÚÀ¼ þ¨½ìÌõ ¯îº¢Â¡¸¢Â º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «¨¼óÐ
Å¢Çí̸¢È¡û.

1145.
+Dச ரேத எ த +ைளD6ட
எDச ர இடெபற ஓட-
ைகDச ர - கட 9 ஒளிெபற
எDச ர இ( தன9 தாேன. 21
1145: Ìñ¼Ä¢É¢§Â ±øÄ¡î ºì¸Ãí¸Ç¢Öõ ÀÃÅ¢ÂÅû :
ãýÚ ºÐà ÅÊÅÁ¡É ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ±Øó¾  §À¡ø
Å¢ÇíÌõ Í¼Ã¡É ºò¾¢ ¬¾¡Ãî ºì¸Ãí¸û ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ
ÀÃÅ¢î ÍØ ¿¡Ê¢ý Á£Ð Å¢Çí̸¢ýÈ À¢ÃÁÃó¾¢Ãò
¨¾ì ¸¼óÐ ¯ûÇõ ´Ç¢¨Â «¨¼Â ±øÄ¡î ºì¸Ãí¸Ç¢
Öõ ÀÃŢ¢Õó¾¡û.

1146.
இ( தன9 த+க ஆெறா; நாலா)7
பர தன வா? திைச ேதா
%வி தன +தி +கெவாளி ேநா-கி
நட த ேதற அேதா+க அேப. 22
1146: âý¢ ÀòÐò ¾¢ì¸¢Öõ ÀÃŢ¢Õó¾¡û :
âý¢ ºò¾¢ ÀòÐò ¾¢¨º¸¨ÇÔõ ÀòÐ Ó¸í¸Ç¡¸ì ¦¸¡ñÎ
±Øó¾ÕÇ¢ þÕó¾¡û. «¾É¡ø ±øÄ¡ô Àì¸í¸Ç¢Öõ
§À¦Ã¡Ç¢ ÀÃÅ¢ÂÐ. º¢Ã¨º §¿¡ì¸¢ì ÌÅ¢óÐ ÓòÐô §À¡ø
º¸ŠÃ¾Çò¾¢§Ä ¾¢¸Øõ ´Ç¢¨Â §¿¡ì¸¢ò §¾ý §À¡ýÚ
þÉ¢¨Á¨Â «Ç¢ìÌõ ¸¡ÁÅ¡Ô «§¾¡ Ó¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ
¿£Ã¢ÉÐ µð¼õ §À¡ýÚ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «¨¼ó¾Ð.

1147.
அபன க1ணி அாிைவ மேனாமணி
ெகாபன S1ணிைட ேகாைத %லாவிய
ெசெபாெச) யா-ைக ெசறிகம நாெடா
நபைன ேநா-கி நவிFகி றா\ேள. 23
1147: ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢ ¯¨ÃôÀÐ :
«õ¨Àô §À¡ýÈ ¸ñ¨½Ôõ ¦¸¡õÒ §À¡ýÈ Ññ¨Á¡É
þ¨¼¨ÂÔõ ÁüÈ «Æ̸¨ÇÔõ ¯¨¼Â ºò¾¢ ¿ÚÁ½õ
¸Áú¸¢ýÈ ¦ºõ¦À¡ý ¾¢Õ§ÁÉ¢Ô¼ý º¢Åò¨¾ §¿¡ì¸¢ «Ã¢Â
¯Â¢÷¸ðÌ þýÀ¦Á¡Æ¢Â¡É «Ã¢Â Á¨È¨Â ¿¡û§¾¡Úõ
¯¨Ã츢ýÈ¡û.

1148.
நவிF ெப( ெத)வ நாமைறD சதி
கிFைட யாைட நிலெபாதி பாத
அகில+ அ1ட + ெசமா 

கF+D ேசாதி
ைனயநி பாேள. 24
1148: Àáºò¾¢Â¢ý Å¢Ã¢× :
¦ÀÕí¸¼×û ¾ý¨Á ¦À¡Õó¾¢Â À¢Ã½Åò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
þýÀò¨¾ò ¾ÕÀÅû ºò¾¢Â¡ÉÅû. ÀÅÇõ §À¡ýÈ
¦ºó¿¢È ´Ç¢ «Åû ¯ÎìÌõ ¬¨¼Â¡Ìõ. ¿¢ÄòÐìÌì
¸£úì ¸¼óÐûÇ ¾¢ÕÅʸ¨Ç ¯¨¼ÂÅû. «Åû «¸¢Ä
«ñ¼í¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ ÝâÂý, ºó¾¢Ãý «ì¸¢É¢ ¬¸¢Â
ãýÚ Í¼÷¸¨ÇÔõ âñΠŢÇíÌÅ¡û.

1149.

ைனயவ லா9
வன இைற எ$க9
வைனயவ லா9 அ1டேகாக9 உ9ேள

ைனயவ லா9ம1 லடெதாளி தைன7

ைனயவ லாைள? ேபாறிெய ேபேன. 25


1149: þ¨ÈÅ¨É ´Õ À¡¸òÐì ¦¸¡ñ¼Å¨Ç Ží¸
§ÅñÎõ :
¯Ä¸ò ¾¨ÄÅÉ¡¸¢Â þ¨ÈŨÉò ¾ý §Áɢ¢ý ´Õ
À¡¸ò¾¢ø ҨɠÅøÄ¡û. «ñ¼ §¸¡Ê¸¨Çî ºí¸üÀ
Á¡ò¾¢Ãò¾¢ø ¯û§Ç§Â Á¡üÈò¨¾î ¦ºöÀÅû. «¨ÉòÐ
Áñ¼Ä ´Ç¢¨ÂÔõ ¾ýÉ¢¼õ ¦¸¡ñ¼Åû. «¨Éò¨¾Ôõ
ÍÁóÐûÇÅ¨Ç Å¡úòи¢§Èý.

1150.
ேபாறிெய ேப
வ னாபதி அைமெய
ஆறF9 நி% அ( தவ7 ெப1பி9ைள
சீற$ க த தி(Sத ேசயிைழ
0ற ர-கிற ெகா9ைப ெதாேய. 26
1150: ÒÅÉ¡À¾¢ «õ¨Á¨Â Å½í¸¢É¡ø þÂÁ¨É
¦ÅøÄÄ¡õ :
±ý «ýÒìÌ þÄì¸¡É ÒÅÉ¡À¾¢ «õ¨Á¨Âô §À¡üÈ¢
±ý§Àý. «Ê§ÂÉÐ «Õó¾Åò¾¢ý ¬üÈÄ¢Ûû ¿¢üÌõ
¦Àñ À¢û¨Ç «Åû. ±ý º¢Éò¾ý¨Á¨Â Á¡üÈ¢î
º¢üÈõÀÄòÐû Å¢ÇíÌõ º¢Åó¾ ¿¢È ´Ç¢ÁÂÁ¡ÉÅû.
þÂÁ¨É Å¢ÃðÎõ ÅÄ¢¨ÁÂû ¬Å¡û.

1151.
ெதாயா தட-ைகD 6ேகாதய 6 தாி
வவா திாி
ைர யாம$ைக க$ைகD
ெசயா விைனெகடD ேசவைர எெற
அயா விைனெக; ஆதி? ஆேம. 27
1151:¬¾¢ôÀÃõ ¦À¡ÕÇ¢ý þÂøÒ :
ÍØӨɢø ¿¡¾Á¡¸ Å¢ÇíÌõ þýÀò¨¾ò ¾Õõ Íó¾Ã¢,
«Æ̼ý ÜÊ ¾¢Ã¢Ò¨ÃÂ¡É Áí¨¸, ¸í¨¸ ¬üÈ¢¨Éô
§À¡ýÚ ¦ÀÕ¸¢ ÅÕõ ÐýÀí¸¨Çô §À¡ì¸ Á¨Ä¡¸¢Â
º¢¸Ãò¨¾ «¨¼Ôí¸û ±ýÚ «Õû ¦ºöÐ, «Ê¡âý
Å¢¨É¸¨Çô §À¡ì¸¢ Å¢Çí¸¢Îõ ¬¾¢Â¡É ÀÃõ¦À¡ÕÙõ
¬Å¡û.

1152.
ெம8ைச7 பாைவ விேயாமதி ெமெகா
ப8ைச7 பாைவ பயத( ைப$ெகா

8ைச7 பாைவ ைய7 ேபாக ர தி=;


வ8ைச7 பாைவ மன
% தாேன. 28
1152: ±ý ÁÉòÐû ÒÌóÐ ¬ñ¼ÕǢɡû :
ºò¾¢, ¦ÁøĢ ÑðÀÁ¡É ¿¡¾ò¾¢ø Å¢ûíÌÀÅû. Àø¡Âò
¾¢ø ÀÃóÐûÇ ¦ÁøĢ ´Ç¢ «Ïì¸Ç¡ø ¬ÉÅû. «¨É
ÅáÖõ Ò¸ÆôÀÎÀÅû. ŽíÌÀÅâý ÀìÌÅòÐìÌ
²üÈÀÊ À嬃 «Ç¢ìÌõ Àº¢Â ¦¸¡Ê¨Âô §À¡ýÈÅû.
«üÀÁ¡É ҸƢø Å¢ÕôÀõ ¦¸¡ûÙõ ¯¼ø ÅÄ¢¨Á¨Âò
¾óÐ, ÅÄ¢¨Á Á¢ì¸ ¿¡¾ÁÂÁ¡É «ôÀáºò¾¢ ±ý ÁÉò¾¢ø
ÒÌóÐ ¬ñ¼ÕǢɡû.
1153.
தாவித தவ7ெபா(9 தாஅவ எஇைற
பாவி உலக பைட-கிற கால
ேமவி7 பராச-தி ேமெலா; கீ ெதாட
ஆவி-% அ7ெபா(9 தான தாேன. 29
1153: Àáºò¾¢§Â þ¨ÈÅÉ¡¸¢ô À¨¼ò¾ÕÙ¸¢È¡û !
«ó¾ «ÕÇõ¨Á¡ø ¾¡À¢ò¾Åý ¾¡ý ±õ þ¨ÈÅý.
ºí¸üÀò¾¡ø ¯Ä¨¸ô À¨¼ìÌõ §À¡Ð, ¾¡§É §ÁÖõ
¸£ØÁ¡ö ±íÌõ ÀÃÅ¢, «ô¦À¡ÕÇ¡¸§Å ¾¡ý þÕóÐ,
«ó¾ô ¦À¡ÕÙìÌõ ¯Â¢¨Ã «Ç¢ò¾ÕÙÀÅû «Å§Ç
¬Å¡û.

1154.
அ இ எப அவைன அறியா
கதிவர நிறேதா காரண காணா
ம விாி E$%ழ மாம$ைக ந$ைக
திதம உனாக9 ேத அறி யாேர. 30
1154: «ÕÇõ¨Á¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â ¯½÷óÐ ÅÆ¢À¼
§ÅñÎõ :
º¢Åò¾¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â ¯½÷óÐ ¦¸¡ûÇ¡¾Å÷ «Ð þÐ
±Éô ÀÄ ¦¾öÅí¸¨Ç ÅÆ¢ÀÎÅ÷. Óò¾¢ô §ÀÚ
«¨¼Å¾üÌâ ãĸ¡½Á¡É ¦À¡Õû þЦÅÉ
«È¢ÂÁ¡ð¼¡÷. ÌƨÄô §À¡ýÈ º¢òý¢ ±ýÈ ¿¡Ê¢ø
Å¢ÇíÌõ ¾¢ÕÅÕÇõ¨Á¢ý «ÕÇ¡ø ¿¢¨Ä¡ö ¬ÅÐ
þÐÅ¡Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢ÂÁ¡ð¼¡÷. þÅ÷¸û ¡ÅÕõ
¦¾Ç¢× «¨¼Â¡¾Å÷¸§Ç ¬Å¡÷¸û.

8. ¬¾¡Ã Å¡§¾Âõ : ¬¾¡Ãõ + ¬§¾Âõ.


þ¼Óõ þ¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¦À¡ÕÙõ ±ýÀÐ ¦À¡Õû.
«ÕÇõ¨Á ºò¾¢§Â þ¼Á¡¸×õ, þ¼ò¾¢ø ¯ûÇ
¦À¡ÕÇ¡¸×õ Å¢Çí̸¢È¡û ±ýÀÐ ¸ÕòÐ.

1155.
நா8த ஆறி அவி த ெதா1W
தானித ஆனைவ நாப நாFள
பா8த ஆனவ9 ப$கய *லமா)
தானித ஆகி தாிதி( தாேள. 1
1155: ºò¾¢§Â ¬¾¡Ãí¸Ç¡¸ ¯ûÇ¡û :
¿¡ýÌ þ¾ú¸¨ÇÔ¨¼Â ãÄ¡¾¡Ãõ, ¬È¡õ ¬¾¡ÃÁ¡É
¬ï¨» ¬¸¢Â þÃñÊý þ¨¼§Â ¦¾¡ñßÚ ¿ÃõÒ¸û
¦ºÂøÀθ¢ýÈÉ. þó¾ þÃñÎìÌõ þ¨¼§Â
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ - ¬È¢¾ú, Á½¢âøõ - ÀòÐ þ¾ú, «¿¡¸¾õ
- ÀýÉ¢ÃñÎ þ¾ú, À¾¢É¡Ú þ¾ú Å¢Íò¾¢ ±ýÈ ºì¸Ãí¸û
¬¸ ¿¡üÀòÐ ¿¡ýÌ þ¾ú¸û ¯ûÇÉ. þó¾ ¿¡ýÌ Å¨¸
¬¾¡Ãí¸Ç¢ø 44 + 44 ¬¸ þÃñΠŨ¸ò ¦¾¡Ì¾¢¸û
¯ûÇÉ. ´Õ ¦¾¡Ì¾¢ ¦ºÂ¨Äî ¦ºöÅÐ. Áü¦È¡ýÚ
¦ºÂ¨Ä «È¢ÅÐ. ¬ï¨»Â¢ø þÃñÎ þÃñÎ þ¾ú¸û.
¬¸ ¦Á¡ò¾õ ¦¾¡ñßÚ ¯½÷× ºò¾¢¸û ¸ñ¼òÐìÌì
¸£ú ¯ûÇÉ. º£Åý ¬ï¨»Â¢ø ¯ûÇ §À¡Ð þ¨Å
¿¢¸Øõ. ¬½¡¸×õ ¦Àñ½¡¸×õ ¾¢¸Øõ ¬ï¨»î
ºì¸Ãò¾¢ø ¯ûÇÅû «ÕÇõ¨Á. «Åû ÁüÈ
¬¾¡Ãí¸Ç¢ø Å¢Çí¸¢ «Åü¨Èò ¾¡í¸¢Ôõ ¯ûÇ¡û.
1156.
தாிதி( தா9அவ9 த1ெணாளி ேநா-கி
விாிதி( தா9அவ9 ேவத7 ெபா(ைள-
%றிதி( தா9அவ9 0றிய ஐ
மறிதி( தா9அவ9 மா ந லாேள. 2
1156: ºò¾¢ ¯Â¢÷¸¨Çô ÀìÌÅòÐìÌ ²üÀ þÂì̾ø :"
ºò¾¢, ¾ý ¸£ú ¯ûÇ ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý «È¢¨Å «È¢Â ¬Ú
¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ¾ý ¾¢Õ§Áɢ¢ø ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡û.
«Åû ¾ý «È¢¨Åî ¦ºÖò¾ ãÄ¡¾¡Ãõ Ũà ¿ÃõÒò
¦¾¡Ì¾¢¸¨Ç Ţâò¾¢Õó¾¡û. «Åû ¸ñ¼òÐìÌì ¸£ú
¯ûÇ ³óÐ ºì¸Ãí¸û þÂíÌŨ¾ì ¸ÅÉ¢ò¾ÀÊÔûÇ¡û.
§Áø §¿¡ì¸õ ¯¨¼Â¡÷ìÌ þ¨Å ¦ºÂøÀ¼¡Áø
«Åü¨Èò ¾ÎòÐõ ¯ûÇ¡û.

1157.
மா ந லாK மணாள இ( திட7
பாதிந லாK பகவ3 ஆன
ேசாதிந லாைள ைண7 ெப)ய வ8ேர
§Å¾¨É ¾£÷¾Õõ ¦ÅûǨ¼ ¡§Á.

1157: ºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÊý ÐýÀõ Å¢ÄÌõ :


«È¢¨Åî ¦ºÖòÐõ ӨȢø ¯óÐ ºò¾¢Â¡¸×õ, «È¢¨Å
«È¢Ôõ ӨȢø ¯½÷× ºò¾¢Â¡¸×õ ºò¾¢ º¢ÅòÐ측¸
¦ºÂøÀÎõ. º¢Åõ àñ¼¡¾ §À¡Ð ºò¾¢ìÌî ¦ºÂø þø¨Ä.
«ô§À¡Ð ºò¾¢ º¢ÅÛ¼ý «È¢¨Å «È¢Ôõ º¢üºò¾¢Â¡öî
ºÁÁ¡öò ¾¢¸úÅ¡û. þò¾¨¸Â ºÁÁ¡É ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇ
§À¡Ð ´Ç¢ ÅÊÅ¡É «ó¾ «ý¨É¨Âò ¾¢Â¡É¢ò¾¡ø
¦ºÂøÅÆ¢Â¡É ºò¾¢¿¢¨Ä ¦¸ðÎò ÐýÀõ Å¢ÄÌõ.
¿£í¸Ùõ ¯¼¨Äò ¾¡ñÊ ¦ÅǢ¢ø ÅóРŢÇíÌÅ£÷.

1158.
¦ÅûǨ¼ Â¡É¢Õ Á¡Á¢Ì Á¡ÁÄ÷ì
க9ளைட யார- கம %ழ லாமன
ம9ளைட யா3 வைகதிற மா)நிற
ெப1ெணா( பாக பிறவி7 ெப1 ஆேம. 4
1158: ºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÊý ºò¾¢Â¢ý þÂø¨À «¨¼ÂÄ¡õ :
¦ÅÇ¢ Å¡Éò¾¢ø ¾¢¸Øõ º¢Åòм§É ¦À¡Õó¾¢ÂÅÛõ
þÃñÎ À¢Ã¨À¸Ç¢É¡ø ¦Àâ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ²üÀÎõ
þýÀõ ¦À¡Õó¾, Á½Ó¨¼Â ÁÄ÷¸¨Ç «½¢ó¾ Áí¨¸Â÷
¯ûÇò¾¢ø þ¼õ ¦ÀÈ¡¾ÅÛõ ¬¸¢ÂÅý, À¨¼ôÒî ¦ºÂø
ÓÊó¾ À¢ýÒ þ¨ÈÅÛ¼ý ºÁÁ¡É ºò¾¢¨Â Å¢ÕõÀ¢Â
§À¡Ð «Å¨Çô §À¡Ä§Å ¦Àñ ¾ý¨Á¨Â «¨¼Å¡ý.

1159.
ெப1ெணா( ெப1ைண
ண தி; ேபைதைம
ெப1ணிைட ஆM பிற கிட த
ெப1Mைட ஆ1எ பிற7பறி ஈ-கிற
ெப1Mைட ஆணிைட7 ேபDசற வாேற. 5
1159: ºò¾¢Â¢ø ÁÉõ ´ñȢ §À¡Ð §ÀáР!
´Õ ¦Àñ½¡ÉÅû Áü¦È¡Õ ¦Àñ¨½ Å¢ÕõÀ¢ ¬¨º
¦¸¡ñÎ §º÷ÅÐ «È¢Â¡¨Á. ¬É¡ø þíÌô Àáºò¾¢Â¡É
¦ÀñÏìÌ ¬ñ¨ÁÔõ ¯ñÎ þùÅ¡Ú ¦ÀñÏõ
¬ÏÁ¡ö þÕôÀ¡§Éý? À¢ÈŢ¢ý þÂø¨À «È¢óÐ
¦Àñϼý ¬Ïõ ÜÊ §À¡Ð §ÀÍõ ¸¡Ã¢Âõ ÓÊó¾Ð.
º¢Åý º£ÅÉ¢ý «È¢¨Åì ¸Å÷¸¢ýÈ §À¡Ð ¬ñ ¾ý¨Á
¦¸ðÎî ºò¾¢ ÁÂÁ¡öô ¦Àñ ¾ý¨Á ¦ÀÚÅ¡ý. º£Åý
Àáºò¾¢ ¿¢¨Ä À¾¢Âô ¦ÀüÚî º¢Åòмý ´ýÈ¡¸¢ýÈ¡ý.
«ó¿¢¨Ä¢ø º¢üÈ¢ýÀò¾¢ø §ÀîºüÚ ¿¢üÀÐ §À¡ø
§ÀâýÀò¾¢ø §ÀýÈ¢ ¿¢üÀ÷.

1160.
ேபDசற நெபா(9 காM ெப( தைக
மாDசற ேசாதி மேனாமணி ம$ைகயா$
காDசற ேசாதி கட: Kட
ண
தாDசெற 39
% தா8-% தாேன. 6
1160: ºò¾¢ ÁÉòÐû ÒÌóÐ Á¸¢ú¨Âò ¾Õ¾ø :
¦º¡ø¨Äì ¸¼ó¾ ÌüÈÁüÈ ´Ç¢ ÅÊÅ¡É ÀÃõ¦À¡Õû
Á§É¡ýÁÉ¢ Áí¨¸Â¡É º¢Éõ þøÄ¡¾ ´Ç¢ÅÊÅ¡É
º¢Åòмý ÜÊ ±ý ÁÉòÐû ¾¡§É ÒÌóÐ Á¸¢ú¨Âò
¾ó¾Ð.

1161.
ஆ8-%$ கனி அாிைவ மேனாமணி
பா8 உலகி பர ெப1 ஆ%
ேவைல தைலவிைய ேவத +தவிைய
ஆ8 ஒ(வ உக நி றாேன. 7
1161: º¢Åý ºò¾¢Ô¼ý ÜÊ ³ó¦¾¡Æ¢ø ¦ºö¸¢ýÈ¡ý :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ º£Å÷¸ÙìÌ Á¸¢ú¨Åò ¾ÕÀÅû ºò¾¢.
º¢ÅòÐìÌ §ÅÈ¡¸ þÕóÐ ¯Ä¸ò¨¾ Å¢ÇìÌÀÅû À¡÷ž¢.
Á§É¡ýÁÉ¢ ¯Ä¸¢ø ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ ¸¡òÐ ¿¢üÌõ
ÀÃó¾ ¦Àñ ÅÊÅ¡Ìõ. þò¾¨¸Â ³ó¦¾¡Æ¢ø ¾¨ÄÅ¢Ôõ
À¢Ã½Å ÅÊ×Á¡É ºò¾¢ Á¸¢úçð¼î º¢Åý Á¸¢úóÐ
¿¢ýÈÉý.

1162.
உல நி நாநபி ஒ1Mத க1ேணா;
உக நி றாந உைழ
க ேநா-கி
உக நி றாஇA :லக$க9 எலா
உக நி றாஅவ தேதா9 ெதா%ேத. 8
1162: ÀâÀìÌÅõ «¨¼ó¾ ¯Â¢÷¸¨Çî ºò¾¢ º¢Åõ ¸¡ò¾ø :
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¦¿üÈ¢ì ¸ñϼý Á¸¢úԼý ¿¢ýÈ¡ý.
¬ýÁ¡ì¸Ç¡¸¢Â ¿õÁ¢¼õ ±Øó¾ÕÇ Å¢ÕõÀ¢ Å¢Çí¸¢É¡ý.
«¾É¡ø ¯Ä¸í¸Ç¢ø ±øÄ¡õ Å¢ÕõÀ¢ ¿¢ýÈ¡ý. ºò¾¢Â¢ý
§¾¡¨Çò ¾ØÅ¢ô §À¡¸¢Â¡ö ¿¢ýÈ¡ý.

1163.
% +ைலDசி %ைழ த ம($கின9
தி விாி த 6ண$கின9 Lெமாழி

தகD சீற7 பாைவ


ணவிைன
ெதாத க( D ெசாலகி ேலேன. 9
1163: §ÀâýÀ «ÛÀÅõ ¦º¡øÄ þÂÄ¡Ð :
¦ÀÕò¾ ¦¸¡í¨¸¸¨Ç ¯¨¼ÂÅû; ¦Áý¨ÁÂ¡É þ¨¼¨Â
¯¨¼ÂÅû; ÒûÇ¢¸û ÀÃŢ §¾Á¨Ä ¯¨¼ÂÅû; àÂ
¦Á¡Æ¢ §ÀÍÀÅû; Á¢ø §¾¡¨¸ §À¡ýÈ «Æ¸¢Â ¾¢ÕÅʨÂ
¯¨¼ÂÅû; À¡¨Ä §À¡ýÈÅû. þò¾¨¸Â Àáºò¾¢¨Â
«¨¼ó¾¨Á¡ø ²üÀð¼ º¢Èô¨À ¡ý ¦º¡øÄ þÂÄ¡Ð.
1164.
ெசாலஒ1ணாத அழெபாதி ம1டல
ெசாலஒ1 னாத திைகத$% இ(7பக9
ெவலஒ1 ணாத விைனதனி நாயகி
மலஒ1 ணாத மேனாமணி தாேன. 10
1164: Á§É¡ýÁÉ¢ Å¢¨Éô §À¡¸ò¨¾ «Ç¢ì¸¢ýÈ¡û :
¾£ Áñ¼Äõ Å¢ÇíÌõ ¸¡ÁÀ£¼ò¾¢ý ÅøÄÀò¨¾ ±ÅáÖõ
«ÇÅ¢ðÎî ¦º¡øÄ ÓÊ¡Ð. «ÇóÐ «È¢Â ÓÊ¡Á§Ä
§Â «íÌ Áì¸û ¾¢¨¸ôÒ¼ý þÕ츢ýÈÉ÷. Å¢¨Éô
§À¡¸ò¨¾ ¦ÅøÄ «Ã¢¾¡ÌõÀÊ ´ôÀüÈ ¾¨ÄÅ¢ Å¢ÇíÌ
¸¢È¡û. þò¾Ì ¬üÈøÅ¡öó¾ ºò¾¢Â¡É Á§É¡ýÁÉ¢¨Âô
Àó¾¢òÐî ¦ºÂøÀ¼¡Ð ¿¢Úò¾ þÂÄ¡Ð.

1165.
தாேன இ(நில தா$கி81 ணா)நி%
தாேன 6;அ$கி ஞாயி தி$கK
தாேன மைழெபாழி ைதயFமா) நி%
தாேன வடவைர த1கட க1ேண. 11
1165: Á§É¡ýÁÉ¢ â¾í¸¨Çò ¾¡íÌÀÅû :
Á§É¡ýÁÉ¢§Â ¦ÀÕõ â¾í¸¨Çò ¾¡í¸¢ Å¡ÉÁ¡ö ¿¢üÀû.
«Å§Ç ÍÎõ ¾£Â¡¸×õ ÝâÂÉ¡¸×õ ºó¾¢ÃÉ¡¸×õ
¯ûÇ¡û. «Å§Ç ‚¯û ¦À¡Æ¢Ôõ ºò¾¢Â¡¸×õ
¯ûÇ¡û. «Å§Ç żŨà ±ýÈ º¢Ãº¢ø żÀ¡¸Á¡¸×õ
(¸Â¢Ä¡Âõ), ÌÇ¢÷ó¾ ¸¼ø ¿Î§Å ¯ûÇ "¸¼ø ¿£÷
¦À¡í¸¢ô ¦ÀÕ¸¢¼¡Ð ¸¡ìÌõ ż¨Åò ¾£" ¬É
¸¡ÁÁ¡¸×õ Å¢Çí̸¢ýÈ¡û.

1166.
க1Mைட யாைள- கல த$% இ( தவ
ம1Mைட யாைர மனிதாி 0=ெடாண7
ப1Mைட யாக9 பைத7ப இ( தவ
வி1Mைட யாகைள ேமFற- க1ேட. 12
1166: §¾Å¾Ã¢ºÉõ ¦ÀÈÄ¡õ :
¦¿üȢ¢ø ¸ñ ¯¨¼Â ºò¾¢¨Â Á¾¢ Áñ¼Äò¾¢ø ÜÊ
þÕó¾ »¡É¢Â÷ Áñ ¯Ä¸ò¾Å§Ã ¬É¡Öõ ¦¾öÅ̽õ,
¦¾öÅò¾ý¨Á ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷¸û ¬Å¡÷¸û. À¨¾ôÒ
þøÄ¡Ð «Å÷¸û §¾Å÷¸¨Çì ¸ñÊÕôÀ÷.

1167.
க1;எ திைச? கல வ($கனி
ப1;எ திைச? பராச-தி யா)நி%
வி1;எ திைச? விைரமல ைக-ெகா1;
ெதா1;எ திைச? ெதாழநிற கனிேய. 13
1167: ÀÄÕõ ¦¾¡Æ Å¢Çí̾ø :
Å¡¨Ä ±ýÈ ¦À¨à ¯¨¼Â Ìñ¼Ä¢É¢ ±øÄ¡ò
¾¢ì̸ǢÖõ ÀÃóÐ ¿¢üÀÅû. þÅ§Ç ¯¼ø ¯üÀò¾¢ìÌ
ÓýÉ¡ø ±øÄ¡ò ¾¢ì̸ǢÖõ Å¢Çí¸¢Â Àáºò¾¢Â¡Å¡û.
¸£§Æ Åó¾ Ìñ¼Ä¢É¢ §Á§Ä §À¡É §À¡Ð ¯Â¢¨Ãô
À¢Ã¢òÐî º¸ŠÃ¾Çò¨¾ þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ±øÄ¡ò
¾¢ì̸ǢÖõ ¯ûÇÅ÷¸Ùõ ¦¾¡ØõÀÊ ¦ºö¾¡û.

1168.
கனி ஔiெயன நிறஇD ச திர
மனி யி(-கிற மாளிைக ெச நிற
ெசனி யி(7பிட ேசபதி னாட
பனி யி(7ப7 பராச-தி யாேம. 14
1168: º¢Ãº¢ø Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ã Áñ¼Äõ Àáºò¾¢ ¿¢¨ÄÂõ :
¸ýÉ¢ ´Ç¢ §À¡ýÚ Å¢Çí¸¢Â À¢¨Èîºó¾¢Ãý ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ
þ¼õ ¦ºó¿¢Èõ Å¡öó¾ ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ. ºó¾¢Ã÷ À¾¢É¡Ú
¸¨Ä¸û ¿¢ÃõÀ¢Â §À¡Ð Å¢ÇíÌõ þ¼õ ¾¨Ä¡Ìõ.
þЧŠ§À¡üȢ¢ÕìÌõ Àáºò¾¢ ¿¢¨ÄÂõ ¬Ìõ.

1169.
பராசதி எெற பவைக யாF
தராசதி யான தைல7பிர மாணி
இராசதி யாமள ஆகம தாளா%
%ராசதி ேகால பல:ண ேதேன. 15
1169: Àáºò¾¢Â¢ý ÀÄ þÂøÒ¸û :
ºò¾¢Â¡ÉÅû ÀÄŨ¸Â¢Öõ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ±ý¦ÈýÚõ
¾¡í¸¢ ¿¢üÀÅû. Ó¾ý¨Á «Ç¨Å¡öò ¾¢¸úÀÅû.
þÃÅ¢ø Å¢ÇíÌõ ºò¾¢Â¡ö, ºò¾¢ ÅÆ¢À¡ð欃 ÅÇìÌõ
"¯Õò¾¢Ã ¡ÁÇõ" ±ýÈ ¬¸Áò¾¡ø ¦¾Ã¢Å¢ì¸ô ÀÎÀÅû.
ÌÕÅ¡ö ÅÕõ «Åû ÅÊÅí¸û ÀÄÅü¨ÈÔõ
¯½÷ó§¾ý.

1170.
உண த உல% ஏைழ? ேயாகினி சதி
உண உயி ரா)நி% உனத ஈச

ண ெதா( கால 7 ேபாகம ஆதி


இைண பரெம இைச இ தாேன. 16
1170: §Â¡¸¢É¢ ºò¾¢¸¨Çô Àáºò¾¢ ¦¾¡Æ¢üÀÎò¾¢ÎÅ¡û :
²Ø ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ §Â¡¸¢É¢ ºò¾¢¸û ¯½÷óÐ
¯Â¢÷¸ÙìÌ ¯½÷òÐÀÅ÷ ¬Å¡÷. ÁÉò¾¢ø ¯ûÇ ®ºý
þÅ÷¸¨Çì ÜÊô ¦Àñ §À¡¸õ, ¯Ä¸ §À¡¸õ,
Å¢ò¾¢Â¡§À¡¸õ ¦À¡Õó¾¢Â ÀÃõ ±ýÈ ¦À¨à ¯¨¼Â¾¡ö
þÕó¾Ð. þò¾¨¸Â ºò¾¢¸Ç¢ý ¦¾¡Ìô§À Àáºò¾¢.
(§Â¡¸¢É¢ ºò¾¢¸û ÀýÉ¢ÕÅ÷ : Å¢ò¾¢Â¡, §Ãº¢¸¡, §Á¡º¢¸¡,
«Á¢÷¾¡, ¾£À¢¸¡, »¡É¡, ¬À¢Â¡Â¾¢, Ţ¡À¢¿¢, §Á¾¡,
Å¢§Â¡Á¡, º¢ò¾¢åÀ¡, ÄðÍÁ¢.).

1171.
இ அ7 ெப( தைக எெப( மா3
ெபா அ- கவி? ேபாக+ ஆகி
ம அ- %ழ8 மேனாமணி ம$ைக
அ அ- கவி?9 ஆ?ழி ேயாகேம. 17
1171: ºò¾¢§Â §À¡¸Óõ §Â¡¸Óõ «ÕûÀÅû :
ºò¾¢Â¡É þÐ×õ ±õ º¢Å¦ÀÕÁ¡Ûõ Å¡ý ¸ÄôÀ¢ø §ºÕ
ž¡ø ¸ÄÅ¢Ôõ «¾É¡ø Å¢¨ÇÔõ §Â¡¸Óõ §À¡ø Å¢Çí
¸¢É÷. þýÀõ ¦À¡Õó¾¢Â ÍØӨɢø Å¢Çí̸¢ýÈ
Áí¨¸§Â «ì¸ÄÅ¢Ôõ §Â¡¸ÓÁ¡õ.

1172.
ேயாகந சதி ஔiXட தானா%
ேயாகந சதி ஔi+க ெதகா%
ேயாகந சதி உதர ந;வா%
ேயாகந சதிதா உதர ேதேர. 18
1172: ºò¾¢ Å¢ÇíÌõ þ¼í¸û :
§Â¡¸ò¨¾ Å¢ÇìÌõ ¿øÄ ºò¾¢ ´Ç¢Â¡ö ÒÕſΨÅô
À£¼Á¡öì ¦¸¡ñÎ ¾¢¸úÅ¡û. «ò¾¨¸Â §Â¡¸ ºò¾¢Â¢ý
´Ç¢ ¦ÀüÈ Ó¸õ ¦¾ý À̾¢ ±ýÈ ÅÄì¸ñ ¬Ìõ. §Â¡¸
¿üºò¾¢ Á½¢âøò¾¢ø ÝâÂÉ¡ö Å¢ÇíÌÅ¡û. §Â¡¸
¿üºò¾¢ ºó¾¢ÃÉ¡¸ Å¢ÇíÌÅРżìÌô À̾¢Â¡É þ¼ì¸ñ
¬Ìõ.

1173.
ேத ெத ேமலா சிவஅ$கி ேயா;ற
வா ெத மாைய? அ தம தா)நி%
ஓ ெத வி : நாத+ ஓ$கிட
0 ெத கிறன9 ேகாவைள தாேன. 19
1173: º¢Å¡ì¸¢É¢¨Âò àñΞý Å¢¨Ç× :
ÌÕÅ¡ø §¾÷óÐ §ÁÄ¡É º¢Å¡ì¸¢É¢¨Âò àñÊ ´Ç¢
À£¼òÐìÌì ¦¸¡ñÎ ¦ºýÈ¡ø ´ØÌõ þÂøÒ¨¼Â Á¡¨Â
ÓÊ× ¦ÀÚõ. ¬Ã¡öóÐ «È¢ÂôÀÎõ Å¢óÐ ¿¡¾í¸û
¦ÀÕ¸î ÍØ ¿¡Ê¢ø ŨÇóÐ ¦ºøÖõ Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ
Ó¨ÇòÐ ±ØÅ¡û.

1174.
தானான ஆஎ=ட தாபைர- %1மிைச
தானான ஆஈ ேர சமகைல
தானான வி சகேம பரெம3
தானா பரவா தைனெயன த-கேத. 20
1174: Àó¾ò¨¾Ôõ ţΠ§Àü¨ÈÔõ «ÕûÅ¡û :
¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ Àáºò¾¢§Â «¸Ã¸¨Ä À¾¢É¡¨ÈÔõ
¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌÅ¡û. ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ùõ «ÅÇ¡ö
þÕó¾¡Öõ ´ýÀ¾¡õ ¸¨Ä Ũâø «¾¢¸Á¡É Ţâ×
¦ÀüÚ Å¢Çí¸¡¾ ¿¢¨Ä¡õ. ¸¨Ä ÅÊÅ¡ö «¨ÁóÐ
Å¢Ã¢ó¾ ¯Ä¸ò¾¢Öõ ÀÃò¾¢Öõ «Å§Ç ¸Äó¾¢ÕôÀ¡û.
þùÅ¡Ú «Åû ¸ÄóÐûÇ ¿¢¨Ä§Â ÀÃÅ¡¾¨É ±ÉôÀÎõ.

1175.
த-க பராவிைத தானி( பாேனழி
த-ெக ஓஉ திரெசாலD ெசாலேவ
மி-கி; எ1ச-தி ெவ1ணிற +-க1ணி
ெதா-க கைதேயா; ெதா+ திைரயாேள. 21
1175: ¾ì¸ Áó¾¢Ãò¨¾î ¦ºÀ¢ò¾¡ø Àáºò¾¢Â¢ý
«Õû¦ÅÇ¢ôÀÎõ :
¾¨Ä¨Âî ÝÆô Àáºò¾¢§Â þÕÀò§¾Ø Å¢ñÁ£ý¸Ç¡ö,
ÀýÉ¢ÃñÎ þẢ¸Ç¢ø «¨º× ÅÊÅ¢ø Å¢Çí̸¢È¡û.
þó¾ «¨ºÅ¡ÉÐ À¢ý º¢È¢Ð º¢È¢¾¡¸ Á¢ÌóÐ ±ðΠŨ¸î
ºò¾¢¸Ùõ Àáºò¾¢Â¢¼õ ¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡û. «Å§Ç
ÀƨÁÂ¡É Ó¾ø ¿¢¨Ä¨ÂÔõ ¯¨¼ÂÅû. þó¾
ÀýÉ¢ÃñÎ þẢ¸Ç¢ý Åð¼õ ¿¢¨È× ¦ÀüÈ¡ø Å¡É
Áñ¼Äõ Å¢ÇíÌõ.

1176.
+திைர *றி + தெம)5 ஞானத
த வ மா)அல வாய சகலத9
ைவத பராபர னாய பராபைர
சதி? ஆன த சதி? ெகா$ேக. 22
1176: ¾òÐÅí¸Ç¡Ôõ «ÅüÚìÌ «ôÀ¡üÀð¼ÅÇ¡Ôõ
¯ûÇ¡û ºò¾¢ :
«ì¸¢É¢ì¸ñ¼õ, ÝâÂì¸ñ¼õ, ºó¾¢Ãì¸ñ¼õ ¬¸¢Â¨Å
ÓÊóРŢÇíÌž¢ø Àáºò¾¢Â¡¸ Å¢Çí̸¢È¡û. «Åû
¾òÐÅÁ¡Ôõ ¾òÐÅí¸û «øÄÅ¡Ôõ ¡ÅüÈ¢Öõ º¢ÈóÐ
¾¢¸úÀÅû. ÀáÀèÉò ¾ýÉ¢¼õ ¯¨¼Â ÀáÀ¨Ã.
«ó¾î ºò¾¢ §ÀáÉó¾ò¨¾ «Ç¢ôÀÅÇ¡¸×õ ¯ûÇ¡û.

1177.
ெகா$%ஈற ெகாபி %(ைப- %லா$கனி
ெபா$கிய %$%ம ெதாளி ெபா( தின9
அ$%ச பாச எ3அகி ல கனி
த$% அவ9மைன தாஅறி வாேய. 23
1177:»¡É¢Â÷ìÌõ «ï»¡É¢Â÷ìÌõ «ÅÃÅ÷ ¿¢¨ÄìÌ
²üÀ «ÕûÀÅû :
ºò¾¢ §¾¨Éô §À¡ýÚ Å¢ÕôÀò¨¾ò ¾Õõ Å£½¡ò¾ñÊý
«Ê¢ü ÒüÈ¡ï §º¡ü¨Èô §À¡ø ºò¾¢¸û ÀÄÅü¨Èì
Üð¼¡¸ì ¦¸¡ñ¼Åû. ÌíÌÁõ §À¡ýÈ ¿¢Èò¨¾
¯¨¼ÂÅû. »¡É¢Â÷ìÌô ¦À¡È¢¸¨Ç «¼ìÌõ
«í̺Á¡¸×õ, «ï»¡É¢Â÷ìÌô À¢½¢ìÌõ À¡ºÁ¡¸×õ
«Õû¸¢È¡û. ¿¢ÄÁ¡É ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ «Åû Å¢ÕõÀ¢ò
¾íÌõ þ¼Á¡Ìõ.

1178.
வா? மன+ கட த மேனாமணி
ேப? கண+ ெபாி ைட7 ெப1பி9ைள
ஆ? அறி: கட த அர3-%
தா? மகKந தார+ ஆேம. 24
1178: º¢ÅòÐìÌ
Á§É¡ýÁÉ¢ ¾¡Â¡¸×õ Á¸Ç¡¸×õ Á¨ÉŢ¡¸×õ
¯ûÇ¡û :
¯Â¢÷¸Ç¢ý ã¨ÉÔõ ÁÉò¨¾Ôõ ¸¼óРŢÇíÌõ
Á§É¡ýÁÉ¢, §Àö¸¨ÇÔõ ÀÄŨ¸ôÀð¼ ⾸½í¸¨ÇÔõ
¾ÁìÌô À¨¼Â¡¸ ²ÅÄ¡¸ ¯¨¼ÂÅû. ºò¾¢
¾òÐÅò¾¢É¢ýÚ º¡¾¡ì¸¢Â ¾òÐÅÅ¡º¢Â¡É º¾¡º¢ÅÉ¡É
«Ãý §¾¡ýÚ¸¢ýÈ¡ý. ¬¾Ä¡ø ºò¾¢ º¢ÅÛìÌò ¾¡ö
±ÉôÀð¼Ð.
º¢Å¾òÐÅò¾¢É¢ýÚ ºò¾¢ ¾òÐÅõ §¾¡ýÚ¸¢ÈÐ. ¬¾Ä¡ø
ºò¾¢ º¢ÅÛìÌ Á¸û ±ÉôÀð¼Ð. ºò¾¢Â¡¸¢ ¿¢ýÚ ºò¾¢
¾òÐÅò¾¢ø º¾¡º¢Åòмý ÜÊ þÕóÐ ¯Ä¸Óõ ÀÄ
¯Â¢÷¸Ùõ §¾¡ýÚžüÌì ¸¡Ã½Á¡ö ¯ûÇ¡û.
¬¾Ä¡ø ºò¾¢ º¢ÅÛìÌ Á¨ÉÅ¢ ±ÉôÀð¼Ð. ¬Ã¡öº¢
«È¢¨Åì ¸¼ó¾ º¢ÅÛìÌ ºò¾¢ ¾¡Â¡¸×õ Á¸Ç¡¸×õ
Á¨ÉŢ¡¸×õ ¯ûÇ¡û.

1179.
தார+ ஆ%வ9 த வ மா)நிப9
காரண காாிய மா% கல7பின9
Eரண வி ெபாதி த
ராதனி
பாரள வா திைச ப ைட யாேள. 25
1179: º÷ŠŢ¡À¢ :
Á§É¡ýÁÉ¢ º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌ Á¨ÉÅ¢Ôõ ¬Å¡û. ºò¾¢
¾òÐÅÁ¡ö ¿¢ýÚ ¿¡¾Å¢óи¨Çò §¾¡üÚÅ¢ì¸×õ ¦ºö
Å¡û. º¢Åòмý ÜÊ ¿¢¨Ä¢ø «¨ÉòÐìÌõ ¸¡Ã½¢
¡¸×õ, À¨¼ô¨À ±ñ½¢ô À¢Ã¢ó¾ §À¡Ð º¢Åò¾¢ý ¸¡Ã¢Â
Á¡¸×õ ¬Å¡û. þò¾¨¸Â Ò½÷ô¨À ¯¨¼ÂÅû. Å¢óÐ
ºò¾¢ ¦À¡Õó¾¢ÔûÇ À¨Æ¨Á즸øÄ¡õ ÀƨÁÂ¡É Åû.
«ñ¼í¸Ç¢ý «ÇÅ¡¸ô À¢Ã¢ó¾¢ÕìÌõ ÀòÐò¾¢¨º¸¨ÇÔõ
¯¨¼¨Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼Åû.

1180.
ப +ைட யா9ந பராசதி
ைவதன9 ஆற$க நாFட தாேவத
ஒதன9 ஆதார ஒட ஓ$கிேய
நிதமா) நிறா9எ ேநாிைழ 0ேற. 26
1180: ºò¾¢ìÌ ¿¢¨ÄÂ¡É þ¼õ º¸ŠÃ¾Çõ :
ºò¾¢ ÀòÐ Ó¸í¸¨Ç ¯¨¼ÂÅû. ¿¡Ö þ¾ú¸¨Ç ¯¨¼Â
ãÄ¡¾¡Ãò¨¾ §Å¾Á¡¸ «¨ÁòÐ ¬Ú þ¾ú¸û ¦À¡Õó¾¢Â
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¨¾ «¾ý «í¸Á¡¸ «¨ÁòÐûÇ¡û.
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø º¢Åòмý ¦À¡ÕóÐõ §À¡Ð ºÁÁ¡ö ´òÐ
¿¢ü¸¢ýÈ¡û. ±õ ¾¨ÄÅ¢Â¡É «Åû ¿¢¨ÄÂ¡É ¦À¡Õû
¬Å¡û.

1181.
0றிய கனி %லாய
(வத9
சீறிய ளா)உல ேக திக தவ9
ஆாிய ந$ைக அ+த பேயாதாி
ேப(யி ராளி பிறிவ தாேள. 27
1181: ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø Å¢ÇíÌÀÅû ºò¾¢ :
Ìñ¼Ä¢É¢Â¡É ºò¾¢ Üð¼Á¡É ºò¾¢¸Ù¼ý ÒÕÅò
¾¢¨¼§Â Å¢ÇíÌÅ¡û. «Åû §ÁÄ¡ÉÅû. ²Ø ¯Ä¸í
¸Ç¢Öõ Å¢ÇíÌÀÅû. Á¸¢¨Á¦À¡Õó¾¢Â Áí¨¸. ÝâÂý
ºó¾¢Ã¨É «Ó¾õ ¿¢¨Èó¾ ¦¸¡í¨¸¸Ç¡¸ ¯¨¼ÂÅû.
À¢ÃÁ¨É ¬ûÀÅû. «Åû À¢Ã¢Å¢øÄ¡Ð ¿¢ýÚ «Õû
¦ºöÀÅû.
1182.
பிறிவிறி நிற ெப( தைக7 ேபைத
%றிெயாறி நிறி; ேகாமள- ெகா

ெபாறிெயாறி நி
ணDசிெச) தா$ேக
அறிெவாறி நிறன9 ஆ(யி (9ேள. 28
1182: ºò¾¢ «È¢× ÁÂÁ¡ÉÅû :
º¢Å¦ÀÕÁ¡Û¼ý À¢Ã¢× þøÄ¡Áø ¸ÄóÐ ¿¢ýÈ ¦ÀÕó¾Ì¾¢
Ô¨¼Â Áí¨¸. ¾¢Â¡Éò¾¢ø ÒÕÅ ¿Î×ìÌ §Áø ¦À¡Õó¾¢
Å¢ÇíÌõ «Æ¸¢Â ¦¸¡õÒ §À¡ýÈÅû. «È¢×ìÌû
«È¢Å¡öô ¦À¡Õó¾¢ «Ã¢Â ¯Â¢÷ìÌ «È¢Å¡öì ¸ÄóÐ
¾¢¸úó¾Åû.

1183.
உ9ளதி உ9ேள உடனி( ஐவத
க9ளைத நீ-கி- கல ட ேன
கி-
ெகா9ள தவெநறி 0ய இப
வ9ள தைலவி ம(=7
ாி ேத. 29
1183: ¬¨º¸¨Ç «Úò¾¡û :
¦¸¡¨¼ì̽õ ¦À¡Õó¾¢Â Àáºò¾¢ ÁÉòÐû þÕóÐ ¦Áö,
Å¡ö, ¸ñ, ãìÌ, ¦ºÅ¢ ¬¸¢Â ³õ¦À¡È¢¸û ¦ºöÔõ ¾£î
¦ºÂ¨Ä ´Æ¢òÐ, ¯Â¢Õ¼§É ´ýÈ¢, ¾Å¦¿È¢ §Áü¦¸¡ûÇì
ÜÊ þýÀò¾¢ø ±ý¨É ÁÂ츢 Å¢ÕõÀî ¦ºö¾¡û.

1184.

ாி த(9 ெச)கிற ேபாகமா சதி


இ( த(9 ெச)கிற இப அறியா
ெபா( தி யி( த
தவிE வ1ண
இ( த இல-கி இனிதி( தாேள. 30
1184: ¯ûÇòÐû Å¢Çí¸¢ þýÀõ «Ç¢ôÀ¡û :
Å¢ÕõÀ¢, ¯Â¢÷¸ÙìÌ «Õ¨Çî ¦ºöÔõ §À¡¸ ºò¾¢ -
ÁÉòÐû þÕóÐ þýÀõ «Ç¢ì¸¢ýÈ¡û. þ¾¨É ¡Õõ
«È¢Â¡÷. «ò¾¨¸Â Ò¾øÅ¢ ºò¾¢ ÁÄÕõ Á½Óõ §À¡ýÚ
º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢ þÉ¢¾¡ö Å¢Çí̸¢ýÈ¡û.

1185.
இ( தன9 ஏ திைழ எ3ள ேமவி
தி(
ணDசியி ேத ண உனி
நிர தர மாகிய நிரதி சயெமா;
ெபா( த வில-கி
ணDசி அ ேவ. 31
1185: ¯ûÇòÐû ¾¨¼Â¡É ±ñ½í¸¨Ç Å¢ÄìÌÅ¡û
ºò¾¢ :
ºò¾¢ ±ý ¯ûÇò¨¾ þ¼Á¡öì ¦¸¡ñΠŢÕõÀ¢ þÕó¾¡û.
¾¢Õò¾Á¡É Ò½÷¢ø ¦¾Ç¢óÐ «È¢óÐ ¾¢Â¡É¢òÐ
þ¨¼Â£Î þøÄ¡¾, Å¢ÂôÀ¢øÄ¡¾ ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢
Å¢Çí¸ò ¾¨¼Â¡ÉÅü¨È ±øÄ¡õ Å¢Ä츢 þÕó¾¡û. «Ð
¾¡ý ºò¾¢ ¸ÄôÒ ±ýÀ¾¡õ.
1186.
அ இ எ3 அவாவிைன நீ-கி
திய ெச) 6ழி?ற ேநா-கி
விதிய தைன? ெவறிட லா%
மதிமல ரா9ெசான ம1டல *ேற. 32
1186: Å¢¨É¨Â ¦ÅøÄÄ¡õ :
"«Ð §¾¨Å, þÐ §¾¨Å" ±ýÈ ¬¨º¨Â Å¢ðÎ, «Å¨Çô
Ò¸Æî ¦ºöÐ, À¢ÃÁÃó¾¢Ãò¾¢ø ¾¢Â¡É¢ì¸¢ø Å¢¾¢ì¸ôÀð¼
Å¢¨É¸¨ÇÔõ ¦ÅüÈ¢¦¸¡ûÇÄ¡õ. ºó¾¢Ã Áñ¼ÄòÐ
Å¡úÀÅÇ¡É «õ¨Á ¦º¡ýÉ Áñ¼Äí¸û ãýÈ¡Ìõ.
¬¨º¨Â Å¢Ä츢ò ¾¨Ä ¯îº¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢Õó¾¡ø
°¨ÆÔõ ±Ç¢¾¡ö ¦ÅøÄÄ¡õ.

1187.
*ள ம1டல ேமாகினி ேசவிட
ஏள ஈரா எ கைல உDசியி
ேதா இல-%ற ஆ%த மாமாைய
ஏறன9 ஏழிர1; இ ேவா; ஈேற. 33
1187:ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø Å¢Çí¸¢É¡ø ÒÄý «È¢× ӾĢÂÉ
þø¨Ä¡Ìõ :
¾¡Á¾Ì½õ ¦¸¡ñ¼ «ì¸¢É¢ Áñ¼Äõ, þẾ̽õ
¦¸¡ñ¼ Ýâ Áñ¼Äõ, º¡òÐÅ¢¸Ì½õ ¦¸¡ñ¼ ºó¾¢Ã
Áñ¼Äõ ¬¸¢Â¨Å §Á¡¸¢É¢Â¡ÉÅû §ºÕõ ãýÚ
Áñ¼Äí¸û. º¢Ãº¢ý Á£Ð ÀýÉ¢Õ ¸¨Ä¸¨Ç ¯¨¼Â
Ýâ Áñ¼Äò¾¢ý ¯îº¢Â¢ø ¦À¡Õóоø Íò¾Á¡¨Â¡Ìõ.
º¡òÐÅ¢¸Ì½õ µí¸¢Â §À¡Ð º¢Ãº¢ý Á£Ð ¿ý¨Á «Ç¢ìÌõ
Àáºò¾¢ ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌÅ¡û. «ô§À¡Ð ÓØ
ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ «¨Áó¾ §À¡Ð ¿¡¾ò¨¾ì ¸¼ó¾ ¿¡¾¡ó¾õ
Å¢ÇíÌõ.

1188.
இ வி நிெறா நாத இரவிேபா
வ பி நா-கி மதிெத க1டதி
உ திய ேசாதி இதய எ ஒ8
இ வி ேமFற ஈற தாேன. 34
1188: º¢ó¾¨É¡ø ¿¡¾õ §¾¡ýÈ¢î ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¨¾î
§ºÕõ :
ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø §¾¡ýÚõ ¿¡¾õ Á¨Ä §À¡ýÚ µíÌõ.
À¢ý º¢Ú ã¨ÇôÀ̾¢Â¢ø À¼Õõ. ¸ñ¼ò¾¢É¢ýÚ §Áø
±Øõ. §º¡¾¢Â¡¸ «¿¡¸¾ò¾¢ø ¯ûÇ þ¾Âò ÐÊôÒ ´Ä¢
ºó¾¢Ã¸¨Ä §Áø §À¡ö þÚ¾¢¨Âî §ºÕõ.

1189.
ஈற தா+த எ1ணிர1; ஆயிர
மாத இறி மேனாவச மா) எழி
Lற ெச)? 6க தD 6ழிய
ேபற ெச) பிற தி( தாேள. 35
1189: ºò¾¢§Â «ó¾Óõ ¬¾¢Ôõ :
ºó¾¢Ã¸¨Ä À¾¢É¡È¢ý ÓʧŠÀ¨¼ôÒìÌ Ó¾Ä¡õ. ¬Â¢Ãì
¸½ì¸¡É Á¡üÈí¸û þøÄ¡Ð ÁÉõ ºÁ¿¢¨Ä¨Âô ¦ÀüÚ
±Æ¢ø Á¢ìÌ Å¢ÇíÌõ ¿ÚÁ½Ó¨¼Â þ¼Á¡öò ¾¢¸Øõ.
«¾¨É§Â ¾ÉìÌ ´Õ §ÀÈ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ºò¾¢
Å¢Çí̸¢ýÈ¡û.

1190.
இ( தன9 ஏ திைழ ஈறதி லாக
தி( திய ஆன த ெச ெநறி ந1ணி7
ெபா(
வன$க9 ேபாறிெச) ஏதி
வ( த இ( தன9 ம$ைகந லாேள. 34
1190: ±øÄ¡ ¯Ä¸í¸Ùõ ÅÆ¢À¼î ºó¾¢Ã ¸¨Ä¢ø ºò¾¢
Å£üÈ¢Õó¾¡û :
Áí¨¸Â¡É ºò¾¢ ºó¾¢Ã ¸¨Ä¢ø þÚ¾¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ ÑðÀ
Å¡ìÌ¸Ç¡É «Âø ¯¼Ä¢ø Å£üÈ¢Õ츢ýÈÉû. §ÁÄ¡É
¬Éó¾ò¨¾ô ¦ÀÚžü¸¡É ¿ý¦ÉÈ¢¨Â «¨¼óÐ
¯Ä¸í¸Ç¢ø ¯ûÇÅ÷ «ÅÇÐ Ò¸¨Æî ¦º¡øÄ¢ ÅÆ¢ÀðÎ
²í¸¢Â¢Õì¸ «Åû ¿ý¨Á¨Â «Ç¢ìÌõ ºò¾¢Â¡ö
Å£üÈ¢Õó¾¡û.

1191.
ம$ைக? மார3 தெமா; 0நி
அ$%8 0= அக
ற பாதன
ெகா$ைகந லாK %மாரக9 ஐவ(
த$களி ேமவிD சட$%ெச) தாேர. 35
1191: À¨¼ôÒ Ó¾Ä¢Â ³ó¦¾¡Æ¢¨ÄÔõ ¦ºöÀÅû ºò¾¢ :
ºò¾¢Ôõ º¢Å¦ÀÕÁ¡Ûõ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÚ, À¢Ã½Åò¾¢ý
¯îº¢Â¢Ä¢ÕóÐ º£Å÷¸¨Çô À¨¼ì¸ ±ñ½¢î º£Å÷¸Ç¢ý
¯¼õÒìÌ §Åñʨ¾Ôõ ¯Â¢ÕìÌ §Åñʨ¾Ôõ
Á¾¢ôÀ¢ð¼É÷. ÝâÂý ºó¾¢Ãý ±ýÀÅ÷¸¨Çì ¦¸¡í¨¸
¸Ç¡¸ì ¦¸¡ñ¼ À¡÷ž¢Ôõ ³óÐ Áì¸Ù¼ý ¾õ ºò¾¢Ô¼ý
§º÷òÐ ¯Ä¸òÐìÌâ À¨¼ò¾ø ¦¾¡Æ¢¨Äî ¦ºö¾Éû.

1192.
சட$க ெச) தவ
ாி வாக9
கட தனி உ9ேள க( வ ஆகி
ெதாட ெத ேசாதி ைளவழி ஏறி
அட$கி; அபின ஆயிைழ பாேல. 36
1192: «¸ÅÆ¢À¡Î ¦ºö §ÅñÎõ :
¾Åõ ¦ºöÔõ Áì¸û, ¦ÅÇ¢î ¦ºÂø¸¨Ç ÁðÎõ ¦ºöÐ
¯ûÇò¾¢ø ¯ûÇ º¢Åºò¾¢¨Âò ¾¢Â¡Éõ ¦ºöšá¢ý,
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢É¢ýÚ ãñÎ ±Øõ ãġ츢ɢ ¬Ú
¬¾¡Ãí¸Ç¡¸¢Â ÅÆ¢Ô¼ý À¢ÃÁô ҨƢø ¯Â÷óÐ «ýÒ
ÅÊÅ¡É ºò¾¢Â¢É¢¼õ «¼íÌõ.

1193.
பாவி தி(-% பனிமல ஆறி3
ஆ8 தி(-% அவறி அகப
சீலைத நீ-க திக ெத ம திர
*ல ேமல +த வாேம. 37
1193: ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢ø ºó¾¢ÃÉ¢ý ´Ç¢ :
ÓòÐô §À¡ýÈ ¿¢Èò¨¾ ¯¨¼Â ţâÂõ ÅüÈ¢ ´Ç¢ ¬Å¾¢ø
¾¡ý ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ãý ´Ç¢ Á¡üÈõ
¦ÀÚõ. ºó¾¢Ã ¸¨Ä ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ ¦À¡Õó¾¢ò ¾ý
ºò¾¢¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ì ¸Ç¢ôâðΞ¡¸ ¯ûÇÐ. «¾ÉÐ
þÂø¨À ÁüÈ ´Ç¢ ¦ÀüÚ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢É¢ýÚ §Á§Ä
§¾¡ýÚõ.

1194.
+ வதனதி +க ெதா +-க1ணி
சதி சதிாி சகளி சடாதாி
ப - கரதி பராபர ைப ெதா
விதகி எ3ள ேமவிநி றாேள. 38
1194: ±ý ¯ûÇò¾¢ø §¸¡Â¢ø ¦¸¡ñ¼¡û :
±ý ÁÉò¾¸ò¾¡û. º¢ÅòÐìÌâ §¾Å¢. ¨ÀÃÅ¢. Óò¨¾ô
§À¡ýÈ Íì¸¢Ä ¿¡Ê¢ø Ó¸õ ¯ûÇÅû. ÝâÂý, ºó¾¢Ãý,
«ì¸¢É¢ ±ýÈ ãýÚ ¸ñ¸¨Çô ÀòÐ Ó¸í¸Ç¢Öõ ¯¨¼Â
Åû. ¬üÈø Å¡öó¾Åû. ¾¢È¨ÁÔ¨¼ÂÅû. ÀòÐ ¿¡Ê¸Ç¢
Öõ ¦ºÂÄ¡üÚÀÅû.

1195.
ேமவிய ம1டல *ட கீ எாி
தாவிய நபத த9மதி ய$கதி
*வ( 0 +தவியா) +நிபா
ஓவி3 ேம8; உ9ளளி யாேம. 39
1195: ºò¾¢ ÓõÁñ¼Äí¸Ç¢ø ¯Â¢Ã¢ø ¦À¡Õó¾¢ÂÅû :
¦À¡Õó¾¢Â ãýÚ Áñ¼Äí¸Ùû «ì¸¢É¢ Áñ¼Äò¾¢ø
¦À¡Õó¾¢Â ¾¢ÕÅʨ ¯¨¼ÂÅû. ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¨¾
Ó¸Á¡¸×õ Ýâ Áñ¼Äò¨¾ ¯¼Ä¡¸×õ ¦¸¡ñÎ
ÓõÁñ¼Äò ¾¨ÄŢ¡ÉÅû Óý ¿¢üÀ¡û. ¿¡õ Å¢Ä츢Ûõ
¿õ ÁÉò¨¾ Å¢ðΠŢĸ¡¾ ´Ç¢Â¡öô ¦À¡ÕóÐÅ¡û.

1196.
உ9ளளி *விர1; ஓ$கிய அ$க$க9
ெவௗfளளி அ$கியி ேமவி அவெரா;
க9ளவி ேகாைத கல டேன நி%
ெகா9ள வி6தி- ெகாய+ தாேம. 40
1196: Ìñ¼Ä¢É¢ Å¢Íò¾¢ìÌ §Áø ¦À¡Õó¾¢ þýÀò¨¾
«ÕûÅ¡û :
¯û¦Ç¡Ç¢Â¡É Ìñ¼Ä¢É¢Â¡ÉÐ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý
«í¸í¸Ç¢ø ¦Åñ¨Á ´Ç¢Â¡¸î º¢Åòмý ÜÊ, ±øÄ¡
¬¾¡Ã ¦¾öÅí¸Ù¼ý ¸ÄóÐ §Á§Ä §À¡Å¡û. «¿¡¸¾î
ºì¸Ãõ «¼í¸ Å¢Íò¾¢î ºì¸ÃòÐìÌ §Áø «Ó¾ Áñ¼Äõ
Å¢Çí¸ò ¦¾¡¼íÌõ.

1197.
ெகாய இ ேரைக %(:9 இ(7ப7
பய வா(ைண7 ைப$கழ ஈச
வவ ஆன த வ +ைறேய
இ;+த ஆற$க ஏ திைழ யாேள. 41
1197: þýÀÁ¡ö ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡û :
Å¢Íò¾¢ìÌ §Áø ¦¿üȢ¢ÉÐ ¿Î Ó¾ø À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ ÓÊÂ
Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¾¢¸Øõ º¾¡º¢Åõ ¬¸¢Â ÀÃÁÌÕ
Å¢Çí¸, «íÌ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅÐ ¬Éó¾ì ¸û ¬Ìõ. «ó¾
¬Éó¾§Á þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕÅʸû ¬Ìõ. «ÅÉÐ ÅÊÅõ
¬Éó¾õ. ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø ¬Ú ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ
«í¸Á¡¸ ¯¨¼Â ºò¾¢ ¬Éó¾ò¨¾ «Ç¢ôÀ¡û.

1198.
ஏ திைழ யாK இைறவக9 *வ(
கா தார ஆ கைல+த ஈெர=;
ஆ த %ளதி? ம திர ஆய:
சா தன ஏத இ( தன9 சதிேய. 42
1198: ºò¾¢Ô¼ý ¿¢üÀÅ÷ :
Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ, À¢ÃÁý ӾĢ Óò§¾Å÷¸Ùõ, «ï»¡Éì
¸¡¼¡É ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ùõ, ºó¾¢Ã ¸¨Ä À¾¢É¡Úõ, º¾¡º¢Å
Àò¾¢É¢Ôõ, Áó¾¢Ã þ¨ÈÅÉ¡É ®º¡ÉÕõ º¡÷óÐ ¿¢ü¸ô
Àáºò¾¢ ±Øó¾ÕǢɡû.

1199.
சதிெய பாள( சாதக7 ெப1பி9ைள
+தி-% நாயகி எப அறிகில
பதிைய7 பாழி உ%தஅ7 பாவிக9
கதிய நா)ேபா கதகி றாேர. 43
1199: ¾÷ì¸Å¡¾ò¨¾ Å¢ðÎî ºò¾¢¨Â «¨¼Â §ÅñÎõ :
À¢üº¢Â¡Ç÷ìÌ ºò¾¢Â¡ÉÅû Å¡¨Ä ÅÊÅ¢ø Ìñ¼Ä¢É¢
¡ö ¯ûÇ¡û. «ì Ìñ¼Ä¢É¢Â¢ý þÂø¨À «È¢óÐ §Áø
±Æî ¦ºö¾¡ø «Å§Ç ţΠ§Àü¨È «Ç¢ìÌõ ¾¨ÄÅ¢
¬Å¡û. þó¾ ¯ñ¨Á¨Â «È¢Â¡Áø Àò¾¢¨Â Å£§½
¦ºÖò¾¢ÂÅ÷¸û ¬ÃÅ¡Ãõ ¦ºöÔõ ¿¡ö §À¡ýÚ ¸¾È¢ÂÀÊ
þÕ츢ýÈÅ÷¸§Ç ¬Å¡÷¸û.

1200.
ஆேர தி(வி தி(வ கா1பாக9
ேநேர நிஓதி நிைனய: வலா-%-
காேர %ழ8 கமல மலரன
சீேர? ேசவ சி ைதைவ தாேள. 44
1200: ºò¾¢ ¾¢ÕÅʨ «ÕûÅ¡û :
Àáºò¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅʨÂì ¸¡ñÀÅ÷ ¡÷? «Å¨Ç ´Ç¢Â¢ø
À¡÷òÐò ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÀÅ÷ìÌì ¸Ã¢Â ¿¢ÈÓûÇ ÍØ
Ó¨ÉÂ¡É ÌÆÄ¢ý «ÊôÀ̾¢Â¢ø º¢Åó¾ ¾¡Á¨Ã §À¡ýÈ
¦ÀÕ¨Á ¿¢¨Èó¾ ¾¢ÕÅʨ «ÕÙõÀÊ ¦ºöÅ¡û.

1201.
சி ைதயி ைவ D சிராதியி ேலைவ
+ ைதயி ைவ த *லதிேல ைவ
நி ைதயி ைவயா நிைனவதிேல ைவ D
ச ைதயி ைவ D சமாதி ெச) Nேர. 47
1201: ºÁ¡¾¢ì¸¡É º¡¾É Ó¨È :
ºò¾¢¨Âô ÀüȢ ¸ÕòÐ츨Çî º¢ó¾¨É¢ø ¿£í¸¡Áø
¨ÅòÐ, º¢Ãò¾¢ø ¬¾¢Â¡É ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø ¦¾¡¼í¸¢, ´Ç¢
Ó¸Á¡¸ ÓýÉ¢¨Äô ÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÎ, ¬ÌÁïºÉõ,
Ü÷Á¡ºÉõ §À¡ýȨŸǡø Ìñ¼Ä¢É¢Â¢ý Ó¸ò¨¾
Á¡üÈ¢ §Áø ±ØõÀÊ ¦ºöÐ, ¯Ä¸ ¿¼ôÒ¸¨Ç ¿¢¨Éì
¸¡Áø «Å¨Ç§Â ¿¢¨ÉòÐ ³õ¦À¡È¢¸û ÜÎõ þ¼Á¡É
¿¡¾ ´Ä¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢î ºÁ¡¾¢¨Â §Áü¦¸¡ûÙí¸û.

1202.
சமாதிெச)வாக=% தா +த லாகிD
சிவாதியி லா( சிைலSத லாைள
நவாதியி லாக நய த ஓதி
உவாதி அவK-% உைறவில தாேம. 48
1202: ºÁ¡¾¢¨Â §Áü¦¸¡ûÀÅ÷ìÌî ºó¾¢Ã¸¨Ä¢ø ºò¾¢
Å¢ÇíÌÅ¡û :
ºò¾¢Â¡ÉÅû ¾¡É¡¸ þÕìÌõ§À¡Ð " º¢Åõ, ºò¾¢, ¿¡¾õ,
Å¢óÐ, º¾¡º¢Åõ, Á§¸ÍÃ÷, ¯Õò¾¢Ã÷, À¢ÃÁý,¾¢ÕÁ¡ø " ±É
¿ý¨Á ¾Õõ ´ýÀÐ §À¾Á¡ö þÕôÀ¡û. ºÁ¡¾¢¨Â §Áü
¦¸¡ûÀÅ÷ - ºò¾¢ìÌâ Áó¾¢ÃÁ¡É º¢Å¡Â¿Á Áó¾¢Ãò¾¡ø
ºò¾¢¨Â ÅÆ¢À¼, º¢Åºò¾¢Â¡ö ºÁ¿¢¨Ä¢ø ºó¾¢Ã¸¨Ä¢ý
¯îº¢¨Â ¯¨ÈÅ¢¼Á¡¸ì ¦¸¡ñΠŢÇíÌÅ¡û.

1203.
உைறபதி ேதா +ைற+ைற ேமவி
நைறகம ேகாைதைய நாெடா ந1ணி
மைற?ட ேனநி% ம9ள நா%
இைறதிைன7 ேபாதினி எ)திடலாேம. 49
1203: ±Ç¢¾¢ø ºò¾¢¨Â «¨¼Â ÅÆ¢ :
ºò¾¢ Å¢ÇíÌõ ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾Ä¡É þ¼í¸û §¾¡Úõ
Өȡö «¨¼óÐ þýÀò¨¾ «Ç¢ìÌõ Áí¨¸¨Â ¿¡û
§¾¡Úõ Å¢ÕõÀ¢ÂÀÊ þÕó¾¡ø, ãÄ¡¾¡ÃòÐû ¯¼ý ¯ûÇ
ÁüÈ ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ, Á½¢âøõ, «¿¡¸¾õ, Å¢Íò¾¢ ±ýÈ
¿¡ýÌ ºì¸Ãí¸Ç¢Ùõ ¾¢¨ÉÂÇ× §¿ÃòÐû þ¨ÈÅ¢¨Â
«¨¼ÂÄ¡õ.

1204.
எ)திட லா% இ(விைன யிபய
ெகா)தளி ேமனி- %மாி %லா$கனி
ைமதவ க1ணிந மா ாி ைகெயா;
ைகதவ இறி க( வாேற. 50
1204: ºò¾¢¨Â º¢ò¾ò¾¢ø Å½í¸ §ÅñÎõ :
þ¨Ç ¾Ç¢÷ §À¡ýÈ §ÁÉ¢¨ÂÔõ, Üð¼ò¨¾Ôõ ¯¨¼Â
Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ, ÌÅ¨Ç §À¡ýÈ ¸ñ¸¨Ç ¯¨¼ÂÅÙÁ¡É
Àáºò¾¢¨Â þýÀÁ¡É ӨȢø Åïºõ þøÄ¡Ð º¢ò¾ò¾¢ø
Å½í¸¢É¡ø §ÁÄ¡É þÕÅ¢¨Éô À嬃 «¨¼ÂÄ¡õ.

1205.
க( $ கால க( மன+
தி(திஇ இ( தைவ ேச( நில
ஒ(திைய உனி உண தி; ம1ேம
இ(தி; எ1%ண எ)தF ஆேம. 51
1205: ºò¾¢¨Âò ¾¢Â¡É¢ò¾¡ø ±ðÎì Ì½í¸¨ÇÔõ
«¨¼ÂÄ¡õ :
¯ÉìÌ þýÀõ ¯ñ¼¡¸¢ýÈ §¿Ãò¾¢ø, ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ À¡¨Ä¨Âî ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ÅƢ¢ø §À¡¸ Å¢¼¡Ð
¾ÎòÐ, ÁÉò¾¡ø À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ §¿¡ì¸¢ §Á§Ä §À¡¸Å¢ðÎ
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â ¯½÷š¡¸. «ôÀÊî ¦ºö¾¡ø
«Åû ¯ý¨É ¿¢Äò¾¢ø ¿£ñ¼ Å¡ú¿¡Ù¼ý Å¡Æî
¦ºöÅ¡û. ¾ý ÅÂò¾É¡¾ø ӾĢ ±ðÎì ̽í¸Ùõ
«¨¼¾Öõ ÜÎõ.

1206.
ஆைமெயா ஏறி அகப யாஎன
ஓஎ ஓதிஎ உ9ளளி யா)நி%
தாம ந$%ழ ைதயல- க1டபி
ேசாம நமல Gழநி றாேள. 52
1206: ºò¾¢ ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌŨ¾ì ¸¡½ ÅÆ¢ :
¬¨Á ¾ý ³óÐ ¯ÚôÒì¸¨Ç «¼ì¸¢ì ¦¸¡ûŨ¾ô
§À¡ø ³õ¦À¡È¢¸¨ÇÔõ «¼ì¸¢ ¿¡ý ¦ºÕìÌ þøÄ¡¾Åý
±ýÚ - À¢Ã½Å Áó¾¢Ãò¨¾ò ¦¾¡ñ¨¼ìÌ §Áø ¾¢Â¡É¢ò
¾¡ø - ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ Ũà ÍØӨɢø
Àĺò¾¢¸¨Ç Á¡¨Ä§À¡ø ¦¸¡ñÎûÇ ºò¾¢¨Â §º¡¾¢Â¡ö
ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø ¾¢¸úŨ¾ì ¸¡½ìÜÎõ.

1207.
G; அ$%ச பாச ைளவழி
0; இ(வைள- ேகால-ைக- %1ைக
நா; இ(பத நென; (திர
ஆ; சீ
ைன ஆடக மாேம. 53
1207: ºò¾¢ ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢§Ä Å¢ÇíÌÅ¡û :
ºò¾¢, ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ Ũà ¦ºøÖõ º¢ò¾¢Ã½¢
±ýÈ ¿¡Ê¢ø §¾¨ÅÂüÈ ¾òÐÅí¸¨Çì ¸ðÊ ¿¢Úò¾¢Ôõ,
¾¢ÕÅÕÇõ¨Á¨Â «¨¼Â §ÅñÊ ¾òÐÅí¸¨Çò
àñÊÔõ ¿¼òи¢ýÈ¡û. «¾Û¼ý ¦Àâ ºí¸Óõ «Ó¾
¸ÄºÓõ ¦À¡ÕóÐõ. þÕÀ¾í¸Ç¡É º¢Å¡ ±É ¿£ñÎ
¯îºÃ¢ì¸ôÀÎõ Áó¾¢Ãò¨¾ Å¢ÕõÒõ º¢Èó¾ ¦À¡ý
«õÀÄòÐû §¾¨ÅÂ¡É ¿¡¾ Å¢óÐ츨Çô ¦ÀÕ츢ô
¦À¡ý ´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌÅ¡û.

1208.
ஆயம மாஅர ஈச சதாசிவ
தாம Gழநி எ)தினா தபத
காம3 சாம இரவி கனFட
ேசாம3 வ த Gடநி றாேள. 54
1208: §¾Å÷¸û ŽíÌõÀÊ ÓõÁñ¼Äí¸Ùõ §º¡¾¢Â¡ö
Å¢ÇíÌÅ¡û :
À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÃý, º¾¡º¢Åý ±ýÀÅ÷
ºò¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅʨÂî ÝÊò ¾õ ¾õ À¾Å¢¨Âô ¦ÀüÈÉ÷.
¸¡ÁÛõ «ÅÛ¨¼Â ¾õÀ¢Â¡É º¡ÁÛõ ÝâÂÛõ ºó¾¢ÃÛõ
«ì¸¢É¢Ô¼ý ¾¢ÕÅÊ¢ø ¦À¡ÕóÐõÀÊ ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø
´§Ã §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö ¿¢ýÈ¡û.

1209.
G; இளபிைற G8 கபா8னி
நீ; இள$ெகா நிம8 ேநாிைழ
நா ந;விைட ஞான உ(வநி
ஆ; அதவழி அ1ட +தவிேய. 35
1209: ¿Î¿¡ÊÅÆ¢ ¿¢ýÚ »¡Éõ «Ç¢ôÀ¡û :
ºò¾¢, ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢ø þýÀò¨¾ô ¦ÀÕìÌõ À¢¨Èò
¾¢í¸¨Çò ¾¨Ä¢ø ÝÊÂÅû. ÍØ ¿¡ÊÔõ «¾ý
Á£Ð Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ãý ÝâÂý «ì¸¢É¢ ±ýÈ ÝÄò¨¾ò ¾ý
ÅÊÅ¡ö ¯¨¼ÂÅû. ¾¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ ÝÄò¨¾ò ¾ý
ÅÊÅ¡ö ¯¨¼ÂÅû. ¾¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ã Áñ¼Äò
¨¾ ¯¨¼ÂÅû. ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ü ¦¸¡ñÎ À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ
Ũà ¦¸¡Ê §À¡ø º¢ò¾¢Ã½¢ ¿¡Ê¢ø ¦ºøÀÅû. ÁÄõ
«üÈÅû. ¦Àñ. þò¾¨¸Â þÂøÒ¨¼ÂÅû ¿Î ¿¡Ê
ÅÆ¢ »¡Éõ Å¢Çí¸ ¿¢ýÚ ¿¼Éõ ¬Îž¡ø «ñ¼ò¾¢ý
¾¨ÄÅ¢ ±ýÚ «¨Æì¸ôÀÎÅ¡û.

1210.
அ1ட+தலா) அவனிபாி ய த
க1ட ஒ இைல- கன$%ைழ அல
க1ட க1? ஆகிய காரண
%1ைக ேகாளிைக க1டத ளாேல. 56
1210: «ñ¼õ ¡×õ ºò¾¢ ÁÂõ :
Å¡Éì ÜÈ¡É «ñ¼õ Ó¾ø âÁ¢ Ũà ¦À¡ý ¸¡¾½¢¨Â
¯¨¼Â Àáºò¾¢¨Âò ¾Å¢Ã ¿¢¨ÄÂ¡É þ¼õ ¦ÀüÈÅ÷ §ÅÚ
±ÅÕõ þÄ÷. º¢ÅÛõ ºò¾¢Ôõ¬¸¢Â ¸¡Ã½õ, ¦ÀñÏõ
¬ÏÁ¡¸ô À¨¼ôÀ¾ý ¦À¡Õ𧼠¬Ìõ. ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø
¬ñ ¾ý¨ÁÔõ ¦Àñ ¾ý¨ÁÔõ ¬¸ þÃñÎõ ¦À¡Õó¾¢
¯ûÇÉ.

1211.
ஆலஉ1 டாஅ+ ஆ$கவ தபத
சாலவ எ) தவ இப தாவ(
ேகா8வ எ) %வி த பதைவேயா;
ஏலவ ஈ1 இ( தன9 ேமேல. 57
1211: ºò¾¢Â¢ý §Áý¨Á :
Àáºò¾¢ ¿ïÍñ¼ÅÛìÌ «Ó¾õ ¬Å¡û. «Å÷ «¨¼Ôõ
À¾Å¢ ¬Å¡û. ¿¢ÃõÀ ÅóÐ ¦À¡ÕóÐõ ¾Åò¾¡ø
¯ñ¼¡Ìõ þýÀÁ¡¸ò ¾¡§É ÅÕÅ¡û. «ò¾¨¸Â ºò¾¢ -
¬¾¡Ãí¸û §¾¡Úõ ±øÄ¡õ «¨¼Âô ¦ÀÚõ ÌÅ¢ó¾
ÅÆ¢Â¡É ÍØÓ¨ÉÔ¼ý ¦À¡Õó¾¢ ÅóÐ ¦ºÈ¢ó¾ ¯îº¢Â¢ý
Á£Ð ¾¢¸úó¾¡û.

1212.
ேமலா அ( தவ ேமேமF வ ெத)த-
காலா வ( தி- கழிவ கணதிைட
நாலா நளினநி ஏதிந= ;Dசித
ேமலா எ தின9 ஆமதி னாேள. 58
1212: ºò¾¢¨Â ÅÆ¢À¼¡Ð ¦¸Î¾ø ܼ¡Ð :
«ýÉÁÂÁ¡É ¯¼Ä¢ø ¯ûÇ ¿¡ýÌ þ¾úò¾¡Á¨Ã¢ɢýÚ
ÅÆ¢À¼ô ¦ÀüÚ ¯îº¢ ¿ÎÅ¢§Ä §Áý¨ÁÂ¡É À¢Ã½ÅÁ¡ö
«õ¨Á ÅÇí¸¢É¡û. §ÁÄ¡É «Õó¾Åõ §ÁÖõ §ÁÖõ
¦ÀÕ¸×õ - ¯Â¢÷ÅǢ¢ý þÂì¸ò¾¡ø «Æ¢¸¢ýÈ Áì¸û
ºò¾¢¨Â ÅÆ¢À¼¡Ð ¦¸Î¾ø ܼ¡Ð ±ýÀ¨¾ «È¢Å¾¢ø¨Ä.

1213.
ஆம இனிதி( அன மயதின9
ஓமதி ேல? ஒ(தி ெபா( தின9
நா நமசிவ எஇ(7பா-%
ேநம ைணவி நிலாவிநி றாேள. 59
1213: º¢Å¡÷ôÀ½õ ¦ºöÀÅ÷ìÌî ºò¾¢ §À¦Ã¡Ç¢Â¡öì
¸¡ðº¢ ¾ÕÅ¡û :
ºò¾¢ «ýÉÁ §¸¡ºòÐìÌ ¯ñÏõ ¯½Å¡öî ºò¾¢
ÅÆíÌÀÅÇ¡ö þÕó¾¡û. §Â¡É¢Â¡É Ìñ¼ò¾¢ø
¾ý¨Éî º¢Å¡÷ôÀ½õ ¦ºöÀÅ÷ìÌ «í§¸Ôõ §À¦Ã¡Ç¢
ÅÊÅ¡ö Å¢Çí¸¢É¡û. º¢ÅòÐìÌ «Ê¨Á ±ýÚ þÕôÀ
Å÷ìÌ §Åâɢ¼§Á - ãÄ¡¾¡Ãò¾¢¼§Á - Ш½Å¢ ¦À¡Õó¾¢
Å¢Çí¸¢É¡û.

1214.
நிலாமய மாகிய நீ9ப கதி
சிலாமய மா% ெச த ரளதி
6லாமய மா% 6ாி%ழ ேகாைத
கலாமய மாக- கல நி றாேள. 60
1214: ºò¾¢ ³óÐ ¸¨Ä¸Ç¢ø ¯ûÇÅû :
ºó¾¢Ã¨Éô §À¡ýÈ ¦ÅñÀÇ¢í¸¢ý, ¦ºØ¨Á¡É
ÓòÐô§À¡ýÚ º¢¨Ä ÁÂÁ¡ö ºò¾¢ ¯ûÇ¡û. ÍÕñ¼
ÌÆø §À¡ýÈ ÍØӨɢø Å¢ÇíÌÅмý ´Ç¢Õõ
¾ý¨ÁÔ¨¼ÂÅû. ãÄ¡¾¡Ãî ºò¾¢Â¡ø Á¡üÈôÀð¼ §À¡Ð
¿£ì¸ø,¿¢¨Ä ¦ÀÚò¾ø, ѸÃî ¦ºö¾ø, «¨Á¾¢Â¡ì¸ø,
«ôÀ¡Ä¡ì¸ø ¬¸¢Â ³óÐ ¿¢Å¢Õò¾¢ ¸¨Ä¸Ç¡¸ ¯ûÇ¡û.

1215.
கல நி றா9கனி காதல ேனா;
கல நி றா9உயி கபைன எலா
கல நி றா9கைல ஞான$க9 எலா
கல நி றா9கனி கால+ மாேய. 61
1215: ¯ûÇì ¸üÀ¨ÉìÌ «ôÀ¡üÀð¼Åû :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ¯Õò¾¢ÃÕ¼ý Ìñ¼Ä¢É¢ ¦À¡Õó¾¢
¿¢ýÈ¡û. ¯ûÇò¾¢ý ¸üÀ¨É¸Ù즸øÄ¡õ «Å§Ç
¸¡Ã½õ ¬É¡û. À¡º «È¢×¸Ç¢ø ±øÄ¡õ «Å§Ç
Å¢Çí¸¢É¡û. À¡º«È¢× «Æ¢Ôõ ¯¼õÒ¼ý ¦¾¡¼÷
ÒûǨŠ¬¾Ä¡ø Ìñ¼Ä¢É¢ ÅóÐ ¸¡Ä ¾òÐÅòмý
¸ÄóÐûÇ¡û.

1216.
காலவி எ$% க( அ(தி?
0லவி ஒறா% 0ட இைழதன9
மா8 மா%8 ம திர ச1ைக
பா8னி பாலவ பாக தாேம. 62
1216: ºò¾¢ º¢ÅÉ¢ý À¡¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¿ý¨Á
¦ºöÀÅû :
ºò¾¢, ¯Â¢÷¸ÙìÌì ¸¡Ä ¾òÐÅÁ¡ö ¯ûÇÅû. ±íÌõ
±ñ½ò¨¾ ¿¢¨È× ¦ºöÔõ «ÛÜÄõ ¯¨¼ÂÅû; ¯¨Á;
ãÄ¡¾¡Ãî ºò¾¢Â¡É Ìñ¼Ä¢É¢. ºñʨ¸ Áó¾¢Ãò¾¢ø
Å¢ÇíÌÀÅû. þÅû ¸¡ôÀÅÇ¡öî º¢ÅòÐìÌ ´Õ
À¡¸Á¡öò ¾¢¸úÀÅû.

1217.
பாக பராசதி ைபெபா சைட+
ஏக இ(தய ஈைர தி1
ய
ேமாக +கஐ +-க1 +க ெதா
Saக உாி நட5ெச)? நாத-ேக. 63
1217: ºò¾¢Â¢ý ÅÊÅõ :
ºò¾¢ ÀÍõ ¦À¡ý ÁÂÁ¡É ¸¾¢÷¸¨Ç ÓÊ¡ö ¯¨¼ÂÅû.
µ÷ ¯¼õÒ, ÀòÐ Åý¨ÁÂ¡É §¾¡û¸û, Å¢ÕôÀõ ¾Õõ
³óÐ Ó¸í¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ ¸¡Âò¾¢Ã¢ §¾Å¢, ´ù¦Å¡Õ
Ó¸ò¾¢Öõ ÓõãýÚ ¸ñ¸¨Ç ¯¨¼ÂÅû. «ï»¡É
ÁÂÁ¡É þÕð¨¼ô À¢ÇóÐ §À¡Ìõ À¢Ã½Åò¾¢ø Å¢ÇíÌõ
º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌô À¡¸Á¡ö ¯ûÇÅû.

1218.
நாத3 நாஒ பதிம( 0நி
ஓதி; 0=ட$க9 ஓ ஐ உளஅைவ
ேவத3 ஈெராப திம( ேமவிநி
ஆதி? அ த+ ஆகிநி றாேள. 64
1218: ¾òÐÅí¸¨Çò §¾¡üÈ¢ÂÅÙõ ´Î츢ÂÅÙõ ºò¾¢ :
¬ýÁ¡×õ ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÚ
¦ºÂüÀθ¢ýÈ ¦¸¡òиû ³óÐ â¾í¸û, ³óÐ ¸ý§Áó¾¢Ã¢
Âí¸û, ³óÐ »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸û, ³óÐ ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã¸û,
¸¨Ä,¸¡Äõ,¿¢Â¾¢,Á¡¨Â,ÒÕ¼ý ±É ³óÐ ³ó¾¡¸ Å¢ÇíÌ
¸¢ýÈÉ. «ÅüÚû §Å¾Ûõ À¾¢¦Éñ¸½ò¾ÅÕõ ¦À¡Õó¾
Ӿġ¸×õ ÓÊÅ¡¸×õ §¾Å¢ Å¢Çí̸¢ýÈ¡û.

1219. ஆகிற நா9கைல ஐப ஒ(வக9


ஆகிநி றாகளி ஆ(யி ராஅவ9
ஆகிநி றாKட ஆகிய ச-கர
ஆகிநி றாஅவ ஆயிைழ பாேட. 65
1219: ±ØòиÙìÌ ¯Â¢Ã¡¸ ºò¾¢ Å¢Çí̸¢È¡û :
À¨¼ìÌõ ¿¡û ¬¾¡Ãî ºì¸Ãí¸Ç¢ø ¯ûÇ ³õÀò§¾¡÷
±ØòиǢÖõ «ÅÙ¨¼Â ºò¾¢¸û ¦À¡Õó¾¢ÔûÇÉ÷.
«ÅüÚìÌô Àáºò¾¢ ¯Â¢Ã¡ö ¯ûÇ¡û. þôÀÊ ¬Ìõ
«ÅÙ¼ý ¯¼Ä¢ø º¢Åý «õ¨ÁÔ¼ý ¦À¡Õó¾¢
±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¸ÄóÐ ¿¢ýÈ¡û.
1220.
ஆயிைழ யாள; ஆதி7 பரமிட
ஆயெதா அ1டைவ யா இர1;ள
ஆய மன ெதா அ+க அைவதனி
ஏயவா %ழ8 இனி நி றாேள. 66
1220: «Ê¡÷¸Ç¢ý ±ñ½òÐìÌ ²üÀ «ÕÙ¾ø :
ºò¾¢Ô¼ý º¢ÅòÐìÌ þ¼Á¡¸¢Â ºì¸Ãõ º¢Ãº¢ý §Áø ¯ûÇ
±ðÎ þ¾úò ¾¡Á¨Ã. ¯ûÇò¾¢ø §¾¡ýÚõ ±ñ½í¸ÙÌ
²üÀ «ó¾ «ó¾ ¬¾¡Ãí¸Ç¢ø §À¡öô ¦À¡Õó¾¢î ºò¾¢
«Õû ¦ºöÅ¡û. ±É§Å ´ù¦Å¡Õ ¬¾¡Ãò¾¢Öõ ¾¢Â¡Éõ
¦ºö¾¡ø «¾üÌ ²üÈ ÀÂý ¯ñÎ.

1221.
நிறன9 ேநாிைழ ேயா;ட ேநபட
இெற அகப ஏ உயி7ெப) 
றிய ஓஒ பதிம( GழF9
ஒய ஓதி உண நி றாேள. 67
1221:ºò¾¢ ¾ý¨É «È¢Å¢òРŢÇí¸¢î º£Å¨É §Áø ±Æî
¦ºöÅ¡û :
¾¢ÕÅÕÇõ¨Á ±ýÛû§Ç ÍØӨɢø §Áø §¿¡ì¸¢ÂÀÊ
¿¢ýÈ¡û. «¾É¡ø ²Ø ¬¾¡Ãî ºì¸Ãí¸Ç¢Öõ ¯Â¢÷ÅÇ¢
¯ó¾ô ¦ÀüÚ ÁüÈ ´ýÀÐ Å¡Ôì¸Ù¼ý §Áø ²È¢ô §À¡ö
º¸ŠÃ¾Çõ Å¢Çí¸¢ÂÐ. ¯Â÷Å¡É º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
¾¢ÕÅÕÇõ¨ÁÔõ ¿¢ýÈ¡û.

1222. உண ெத
ம திர ஓஎ3 உ9ேள
மண ெத ஆ$கதி யாகிய தா%
%ண ெத Gத3 Gதி? 0-
கண ெத காMஅ- கா+ைக யாேம. 68
1222:¯Â¢÷ÅÇ¢ °÷òÐÅÓ¸õ ¬É§À¡Ð ºò¾¢º£ÅÛ¼ý
¦¸¡ñÎ §À¡Ìõ :
¯Â¢÷ÅÇ¢ §Áø §¿¡ì¸¢Â Ó¸Á¡ÉÐ ¯½÷Å¡¸ ±Øõ
Áó¾¢ÃÁ¡É À¢Ã½ÅòÐû §º÷óÐ ±Ø¸¢ýÈÐ §ÁÄ¡É Å£Î
§ÀüÚ ¿¢¨Ä¡Ìõ. «ô§À¡Ð ºò¾¢ º¢Åò¨¾ §¿¡ì¸¢
«¸ñ¼ò¾¢ø ¦ºøÄ Å¢ÕõÀ¢î º£ÅÛ¼ý ¸ÄóÐ ±Øõ.
þó¾ ¿¢¨Ä º¢Åò¾¢ý À¡ø Å¢ÕõÀ¢ô §À¡Ìõ ¸¡¾Ä¢ §À¡ýÈ
¿¢¨Ä¡Ìõ. þ¾¨É «È¢Å¡Â¡¸!

1223.
ஆம அ$கி? ஆதி? ஈச3
மாம ம1டல மா(த ஆதி?
ஏம சீவ சிைகய$% இ(1fட-
ேகாமல- ேகாைத? ேகாத1ட மா%ேம. 69
1223: º£ÅÛìÌ Áñ¼Ä «È¢× ¿£í¸¢ý ºò¾¢ Å£½¡ò ¾ñÊø
Å¢ÇíÌÅ¡û :
§Áø §¿¡ì¸¢Â º¸ŠÃ¾Çõ «ì¸¢É¢Â¡Ôõ ¬¾¢ ºò¾¢Â¡Ôõ
«¨ÁÔõ. Á§¸ÍÃý Å¢ÇíÌõ Áñ¼ÄÁ¡Ôõ Å¡Ô Ó¾Ä¡É
§ÁÖûÇ Å¡Éõ ÝâÂý ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢ ±ýÀ¨ÅÔõ
«íÌò ¾¢¸Øõ. ¸ÅºÁ¡ö ¯Â¢÷ìÌûÇ º¢¨¸ Áó¾¢Ãõ
¯¼õÀÈ¢× ¸¼óÐ ¦ºÂÄüȾ¡¸ô - Àáºò¾¢Ôõ «Ãºý
Å¡Øõ Å£½¡ò¾ñÊø Å¢ÇíÌÅ¡û. (º¢¨¸ Áó¾¢Ãõ
¸Å¢úó¾ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ ¯½÷òÐõ. º¸ŠÃ¾Çõ ¿¢Á¢÷ó¾¡ø
º¢¨¸ Áó¾¢Ã «È¢× þÕñΠŢÎõ.)

1224.
ஆகிய ேகாத1ட தா% மேனாமணி
ஆகிய ஐப டேன அட$கி;
ஆ% பராபைர ேயா;அ7 பைரயவ9
ஆ% அவ9ஐ$ க(மத9 தாேன. 70
1224: ºò¾¢ ³ó¦¾¡Æ¢¨Ä ¿¢¸úòÐÀÅû :
¿Î ¿¡Ê¢ø Å¢Çí¸¢ò ¾¢¸Øõ Á§É¡ýÁɢ¡ÉÅû
³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ùû «¼íÌÅ¡û. «Å§Ç §ÀÃÈ¢×ô
§ÀáüÈÖ¼ý ¦ÀÕõ ¦À¡ÕÇ¡ö Å¢ÇíÌÀÅû. «Åû
À¨¼ò¾ø ¸¡ò¾ø «Æ¢ò¾ø Á¨Èò¾ø «ÕÇø ¬¸¢Â
³ó¦¾¡Æ¢ÖìÌõ ¯Ã¢ÂÅû.

1225.
தானிகழ fேமாகினி சாவண ேயாகினி
ேபான மய+ைட யாஅ ேபாவ
ஆனவ ஆவியி ஆகிய அDசிவ
தானா பரசிவ ேமல தாேன. 71
1225: Àáºò¾¢¨Âô §À¡üÚÀÅâý ¯Â¢Ã¢ø º¢Åõ Å¢ÇíÌõ :
¾¡§É ¿¢¸úž¡É §Á¡¸¢É¢ «¾¨Éî §º÷óÐûÇ §Â¡¸¢É¢
ºò¾¢¸Ç¡¸¢Â þÅü¨Èì ¸¼óÐ §À¡ÉÅ÷ ¾¢ÕÅÕû ºò¾¢
ÁÂÓ¨¼ÂÅáö «ÅÇÐ ¾¢ÕÅʨÂô §À¡üÚÅ÷.
«í¹ÉÁ¡É ¯Â¢Ã¢ø Å¢ÇíÌÀÅý º¢Åý. «Å§É §ÁÄ¡É
ÀÃÁº¢Åõ.

1226.
தான த ேமேல த(5சிைக த3ட
ஆன த ேமாகினி யாெபா தி(ெவா;
ேமாைனயி ைவ ெமாழித( 0ற
ஆனைவ ேயாெம3 அA:யி மா-கேம. 72
1226: º¸ŠÃ ¾Çò¨¾ «¨¼Å§¾ À¢Ã½Å ¦¿È¢ :
¯¼Ä¢ý ¾¨Ä Á£Ð Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ ¾Çò¾¢ø §Á¡¸¢É¢Â¡¸¢Â
Àáºò¾¢ ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åòмý §Á¡É
¿¢¨Ä¢ø ¨ÅòÐì ÜÈ¢ÂÕÙÅÐ '«'¸Ã, '¯'¸Ã, 'Á'¸Ã,
Å¢óÐ, ¿¡¾í¸Ç¡¸¢Â ¯Â¢÷ «¨¼Ôõ À¢Ã½Å ÅÆ¢À¡Î
¬Ìõ.

1227.
மா-க$க9 ஈற மேனாமணி ம$க8
யா-% அறிய அாியா9 அவளா%
வா-% மன+ ம(வி ஒறா) வி=ட
ேநா-% ெப(ைம-% S1ணறி: ஆேம. 73
1227: Å¡ìÌõ ÁÉÓõ ´ýÈ¢ÂÅâý ÁÉò¾¢ø Å¢ÇíÌÅ¡û :
þù×ĸò¾¡÷ ¯öÔõ ¦À¡ÕðÎî ºÁ¦¿È¢¸¨Ç ÅÌò¾Åû
¯¨Á. «Åû ¾ý À¾¢Â¡É º¢Åòмý À¢Ã¢Å¢øġРŢÇíÌ
Å¡û. «Åû ¡ÅÕõ «È¢Å¾üÌ «Ã¢ÂÅû. Å¡ìÌõ
ÁÉÓõ ´ýÈ¡É §À¡Ð, «ò¾¨¸ÂÅâý ÑðÀÁ¡É «È¢Å¢ø
Å¢ÇíÌõ ¦ÀÕ¨Á¨Âô ¦ÀüÈÅû.

1228.
S1ணறி வா% Sைழ
ல மா த-%7
பினறி வா% பிராஅறி: அதட
ெச ெநறி யா% சிவகதி ேசவா-%
தெனறி யாவ சமா-க ஆேம. 74
1228: ºýÁ¡÷ì¸õ :
Á¢¸ì Ü÷¨ÁÂ¡É ÒÄý¸¨Çì ¦¸¡ñÎ «È¢Ôõ Áì¸Ç¢ý
«È¢× º¢ÅÁ¡ÉÐ. «Ð «ì ¸ÕÅ¢¸Ù¼ý ¦À¡Õó¾¢Â¢Õó
¾¾¡ø ¯ñ¼¡ÉÐ. ±É§Å, þÐ À¢ýÉÈ¢×. «ì¸ÕÅ¢¸¨Ç
Å¢ðÎô À¾¢Ô¼ý ´ýÈ¢ì ¸ÕÅ¢¸û þøÄ¡Ð «È¢Ôõ
«È¢¨Åô ¦ÀÚÅÐ ¦ºó¦¿È¢Â¡Ìõ. º¢Åòмý ÜÊ «¨¼
ÂôÀÎŧ¾ ¬ýÁ¡ «¨¼Â §ÅñÊ ÅÆ¢À¡¼¡Ìõ.
þЧŠºýÁ¡÷ì¸õ.

1229.
சமா-க மாகD சைமத( மா-க+
மா-க மானைவ எலா ர தி;
நமா-க ேதவ( நெனறி யாவ 
சமா-க ேதவி? சதிெய பாேள. 75
1229: ºýÁ¡÷ì¸ò¨¾ì ¸¡ðÊÂÅû ºò¾¢ :
ºýÁ¡÷ì¸Á¡¸ô ¦À¡Õó¾¢Â ¦¿È¢ àö¨ÁÂüÈ ¦¿È¢¸û
¡Åü¨ÈÔõ Å¢Ä츢ŢÎõ. ¿øÄ ¦¿È¢Â¡ø ¿ø¦Ä¡Øì¸õ
ÅÕõ. «ó¾ ¿øÄ ¦¿È¢¨Âì ¸¡ðÊ §¾Å¢Ôõ Àáºò¾¢§Â
¬Å¡û.

1230.
சதிய நா3 சய
வ அல
+திைய யா( +தஅறி வாாிைல
அதிேம விதி அதி ப த-கா
மதியி ஏற வழிய வாேம. 76
1230: º¢Åºò¾¢Â¢ý ¿ÎÅ¢ø þÕì¸ ÅÆ¢ À¢Ã½Åõ :
ºò¾¢Ôõ ¬ýÁ¡×õ þ¨Å þÃñ¨¼Ôõ ¯¨¼Â º¢ÅÓõ
±ýÛõ ãÅÕ§Á «øÄ¡Áø ţΠ§ÀüÈ¢ý ÓʨŠ«È¢ÀÅ÷
±ÅÕõ þø¨Ä. À¢Ã½ÅòÐìÌ §Áø «÷ò¾ Á¡ò¾¢¨Ã¡É
ÍÃÁ¡É 'Á'¸Ãò¨¾ þðÎô À¢Ã½Åõ ÀìÌÅõ ¬É¡ø º¢Å
ºò¾¢Â¢ý ¿ÎÅ¢ø þÕôÀ¾üÌ ÅÆ¢ ²üÀÎõ.

1231.
அ இ எஅவ ேமகழி யாேத
ம விாி E$%ழ ம$ைகந லாைள7
பதிம ேமவி7 பணியவ லா-%
விதிவழி தைன? ெவறிட லாேம. 77
1231: °¨Æ ¦ÅøÀÅ÷ :
´Õ ¦¿È¢Â¢ø þøÄ¡Ð «Ð º¢Èó¾Ð ±ýÚõ þÐ º¢Èó¾Ð
±ýÚõ ±ñ½¢ Å¡ú¿¡¨Ç Å£½¡¸ì ¸Æ¢ì¸¡Áø, þýÀõ
Á¢Ìõ º¢ò¾¢Ã½¢ ¿¡Ê¢ø Å¢ÇíÌõ Ìñ¼Ä¢É¢¨Â «ÅÙ
¨¼Â ¸½ÅÛ¼ý ¦À¡Õó¾¢î ºó¾¢Ã Áñ¼Ä «Ó¾ò¨¾ô
¦ÀÕ츢 ÅÆ¢À¼ò ¾Ì¾¢ ¯¨¼ÂÅ÷ °úÅƢ¢ø ¦ºøÄ¡Áø,
«Õû ÅƢ¢ø §À¡ö, °¨Æ ¦ÅøÖõ ¬üȨÄô ¦ÀÚÅ÷.
1232.
ெவறிட லா% விதிவழி தைன?
ெவறிட லா% விைன7ெப( பாசைத
ெவறிட லா% விைழ
ல தைன?
ெவறி; ம$ைகத ெம)?ண ேவா-ேக. 78.
1232: Àáºò¾¢¨Â ¯ñ¨Á¡¸ ¯½÷ÀÅ÷ «¨¼Ôõ ÀÂý
¦ÅüÈ¢¨ÂÔ¨¼Â Àáºò¾¢¨Â ¯ñ¨Á¡ö ¯½ÃÅøÄÅ÷
°¨ÆÔõ, Å¢¨Éì Üð¼í¸¨ÇÔõ, ͨŠ´Ç¢ °Ú µ¨º
¿¡üÈõ ±ýÈ ³óÐ ÒÄý¸¨ÇÔõ ¦ÅøÄÓÊÔõ.

1233.
ஓஐ பதிம(9 ஒறிேய நிற
பார பாிய வ த பரமி
மார %ழலாK அ7பதி தா3+
சா( பதமி சதிய மாேம. 79
1233: ÁÃÀ¢ý ÅÆ¢ Åó¾ À¡ºõ :
ÁÃÀ¢ý ÅÆ¢ Åó¾ ÀÃõ ¦À¡ÕÇ¡¸¢Â ºò¾¢ ³õÀò§¾¡÷
±ØòÐì¸Ù¼ý ¸ÄôÒüÚ Å¢Çí¸¢ÂÐ. Å£½¡ò¾ñÊý
«Ê¢ø Å¢óÐ ¿£ì¸ò¨¾î ¦ºöÔõ ÌÆø §À¡ýÈ ¿¡Ç§Á
ºò¾¢Ô¼ý '«'¸Ã šÂô ¦À¡ÕÇ¡É º¢ÅÓõ Ӿġöî
º¡Õõ þ¼õ ¬Ìõ. À¢Ã¸¢Õ¾¢¨Â Å¢ÕõÒõ º£Å¨É º¢Åý
¸¡Áò¦¾¡Æ¢Ä¢ø ®ÎÀÎò¾¢Â¨¾ì ÌÈ¢ôÀÐ þÐ.

1234.
சதியி ேனா; சய
வ ேநப
வித இறிேய எலா விைள தன
அதைக யாகிய ஐப ஒ(வ(
சித ேமவி தி( தி; வாேர. 80
1234: ¸ÕòÐ째üÀ «¨ÁÔõ :
ºò¾¢Ô¼ý º¢Åý §ºÃ¢ý ãÄô¦À¡Õû þøÄ¡Á§Ä
ºí¸üÀò¾¡ø ±øÄ¡õ §¾¡ýÈ¢É. «ò¾Ì þÂøÒ ¦¸¡ñ¼
³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ç¡¸¢Â ºò¾¢¸Ùõ º£Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¢ø
¦À¡Õó¾¢ «Å÷¸ÇÐ ¸ÕòÐìÌ ²üÀô ¦À¡Õû À¢ÃÀïºõ
«¨ÁÔõ.

1235.
தி( சிவ3 சிைலSத லாK
ெபா( திய வானவ ேபாறிெச) ஏத
அ( திட அAவிட ஆர+ ஆக
இ( தன9 தாஅ$% இளபிைற எேற. 81
1235: «Ã¢Â «Ó¾Á¡öî ºò¾¢ Å¢ÇíÌÅ¡û :
¬ï¨»Â¢ý §Áø Å¢ÇíÌÀÅÇ¡¸¢Â ºò¾¢ - §¾Å÷¸û ÅóÐ
ÅÆ¢ÀðÎ «Õó¾¢¼ «Ã¢Â «Ó¾Á¡¸ô À¢¨Èî ºó¾¢Ã¨Éô
§À¡ýÚ ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø º¢Åòмý Å¢Çí¸¢É¡û.
1236.
எ எ கிற ஏாிைன எ)தினா
அற ஆ%வ தா%ழ லாள;
மற( க$ைக மதிெயா; மாதவ
றிய தாரைக ேசாதிநி றாேள. 82
1236: ºò¾¢ ¬ýÁ ´Ç¢Â¡¸×õ þÕ츢ýÈ¡û :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ §Áø ±Ø¸¢ýÈ ±Ø¨Â ¯¨¼ÂÅ÷
ÌÆÄ¢ø Å¢ÇíÌõ ºò¾¢Â¢ý ¾ý¨Á¨Â «¨¼Å÷.
þ¼¡¿¡Ê¢§Ä Å¢ÇíÌõ ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¾Åõ
¯¨¼ÂÅâ¼õ ºò¾¢ ¬ýÁ ´Ç¢Â¡¸×õ ¯ûÇ¡û.

1237.
நிறன9 ேநாிைழ யாள; ேநபட
ஒறிய உ9ளளி யாேல உண த
ெசற பிராணிக9 சி ைதயி ேவ1ய
றி; ஞான$க9 ேதாறி; தாேன. 83
1237: §Åñʨ¾ «¨¼Å÷; »¡Éõ «¨¼Å÷ :
¬ýÁ ´Ç¢Â¡¸ ¯ûÇ Àáºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢ ºó¾¢Ã
Áñ¼Ä ´Ç¢¨Â ¯½÷óÐ «¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¯Â¢÷¸Ç¢ý
º¢ó¨¾Â¢ø Á¨Èó¾¢Õó¾ »¡Éí¸û ¾¡§É §¾¡ýÈ¢
Å¢Çí¸¢Îõ. «Å÷¸û Å¢ÕõÀ¢Â¨Å ±øÄ¡õ ¸¢¨¼ì¸ô
¦ÀÚÅ÷.

1238.
ேதாறி; ேவ1;( வாகிய L)ெநறி
ஈறி; ஆ$கவ9 எ)திய பகைல
மாத( க11i? மார3 வ ெததி
காற வா%வ தாஅவ9 ஆ?ேம. 84
1238: ºò¾¢ ¬ýÁ¡×ìÌ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅû :
Àáºò¾¢¨Â ÅÆ¢À¼, Å¢ÕõÀ¢Â ¯Õ¨Å ±öОü¸¡É àÂ
ÅƢ¡ÉÐ §¾¡ýÚõ. ±öОü§¸üÀ Àĸ¨Ä »¡Éí¸¨Ç
«Åû «Ç¢ôÀ¡û. ¬ýÁ¡Å¢¼õ §À¾õ þøÄ¡Ð ´ýȢ¢Õô
À¨¾ ¯½÷ò¾ - Á¡ýŢƢ §À¡ýÈ ¸ñ¸¨Ç ¯¨¼Â Àá
ºò¾¢Ôõ, ¸¡Á¨Éô §À¡ýÈ ÀÃÁº¢ÅÛõ ±¾¢Ã¢ø §¾¡ýÈ¢
º¡ýÈ¡ö ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ÷.

1239.
ஆ? அறி: கட தM ஆரணி
மாயம தாகி மேதாமதி ஆயி;
ேசய அாிைவ சிவான த 6 தாி
ேநயம தாெநறி யாகிநி றாேள. 85
1239: ºò¾¢§Â ¦À¡ÕÇ¡¸×õ ¦À¡Õ¨Ç «¨¼Ôõ
ÅƢ¡¸×õ ¯ûÇ¡û :
ºò¾¢ ¬Ã¡ÂôÀθ¢ýÈ «È¢Å¢ÉÐ ±ø¨Ä¨ÂÔõ ¸¼óÐ
¿¢üÀÅû. ÀÃÅ¡ìÌ ÅÊÅ¡ÉÅû. À¢Ã½Å ÅÊÅ¡ÉÅû.
ÁÂì¸ò¨¾ ¯¨¼Â¾¡¸¢ Á¢ì¸ ¸Ç¢ô¨À¯¨¼ÂÅû. º¢Åó¾
´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌÀÅû. º¢Åò¾¡ø Å¢ÕõÀôÀÎõ «Æ¸¢Éû.
«È¢ÂôÀÎõ ¦À¡ÕÇ¡¸×õ «È¢¸¢ýÈ ÅƢ¡¸×õ «Å§Ç
Å¢Çí̸¢È¡û.
1240.
ெநறிய வா)நிற ேநாிைழ யாைள7
பிறிவ ெச)யா பி5ஞக ேனா;
%றிய 0- %றி-ெகா1; ேநா-%
அறிெவா; ஆ$ேக அட$கிட லாேம. 86
1240: ºò¾¢¨Âò ¾¢Â¡É¢ò¾¡ø «È¢× ÌýÈ¡¾ ºÁ¡¾¢ ¸¢ð¼ô
¦ÀÚõ :
¦¿È¢Â¡ö ¿¢ýÈ Àáºò¾¢¨Â ´Õ ¸½Óõ À¢Ã¢Â¡Ð ÀÃÅ¡ìÌ
ÅÊÅ¡É º¢Åòмý «ÅÇÐ ÌÈ¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ÅÆ¢ÀÎÀÅ÷
«È¢× ÌýÈ¡Ð «íÌô ¦À¡Õó¾¢ ºÁ¡¾¢Â¢ø «¼í¸¢
þÕì¸Ä¡õ.

1241.
ஆஅயமா அர ஈசமா லா$கதி
ஓமய மாகிய ஒப ஒறிட
ேதமய ஆK ெதனாெதன எறி;
மாமய மான வ ெத)த லாேம. 87
1241: Á¡Ä¡í¸¾¢¨Â Å¢ðÎ §ÁÄ¡í¸¾¢¨Â ±ö¾ §ÅñÎõ :
ÁÂì¸ò¨¾ Å¢¨ÇìÌõ À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø, ¯Õò¾¢Ãý,
Á§¸ÍÃý ¬¸¢ÂÅ÷¸¨Ç Å¢ðÎ - "À¢ÃÁý, ¾¢ÕÁ¡ø,
¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÃý, º¾¡º¢Åý, ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢,
Å¢ñÁ£ý ¬¸¢Â ´ýÀÐõ ´Îí¸¢Îõ" - À¢Ã½Å ÅÊÅ¡É
º¢Åò¨¾ Å½í¸¢ - §¾¨É «Õó¾¢ì ¸Ç¢ò¾ Åñ¨¼ô §À¡ø
º¢Åºò¾¢ ¯ÕÅÁ¡öò ¾¢¸Øõ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Â §ÅñÎõ.

1242.
வ த ேபாவ வானவ தானவ
இ +தலாக எ1ைச ேயாகK
ெகா தணி ?$%ழ லா9ஒ( ேகாைன?
வ தைன ெச)? வழிநவி Nேர. 88
1242: §Â¡¸ ¦¿È¢Â¢ý ÀÂý :
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢ÇíÌõ Àáºò¾¢Ô¼ý ÜÊ º¢Åò¨¾
ŽíÌõ ¦¿È¢¨Â ¯Ä¸ò¾Å÷ìÌì ÜÚí¸û. þó¾¢Ãý
Ӿġ¸ ¯ûÇ ±ñ ¾¢ìÌì ¸¡ÅÄ÷¸Ùõ ÁüÈò §¾ÅÕõ
«ÍÃÕõ ÅóÐ ¯í¸û «Ê¸¨Ç ŽíÌÅ÷.

1243.
நவிந ம திர நமல Lப
கவறிய க த கவ எாி தீப
பயி உலகினி பா7பதி Eைச
அவி-ெகா1ட ேசாதி-ேகா அDfசைன தாேன. 89
1243: ºò¾¢ ÅÆ¢À¡Î º¢ÅòÐìÌ ¬Ìõ :
þ¨¼Å¢¼¡Áø ¦º¡øÄôÀÎõ Áó¾¢ÃÓõ ¿ÚÁ½ô â×õ,
àÀÓõ, ¸Å÷¨Âò ¾Õõ ¿ÚÁ½ô ¦À¡ÕÙõ, þÕ¨Çô
§À¡ìÌõ ¾£ÀÓõ ¦¸¡ñÎ ºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÎõ ⨺¡ÉÐ,
§ÅûŢ¢ø þÎõ «Å¢¨Â ²üÌõ þ¨ÈÅÛìÌâÂ
«ÕÉ¡¸ «¨ÁÔõ.
1244.
தா$கி உலகி தாித பராபர
ஓ$கிய கால ஒ(வ உல7பி8
E$கிளி த$%
ாி%ழ லா9அ
பா$%ட ஏப7 பராசதி ேபாேற. 90
1244: º¢ÅÛìÌ ¬ì¸õ ¾ó¾ ºò¾¢¨Â ÅÆ¢À¼ §ÅñÎõ :
ºò¾¢¨Â ´Õ Àì¸ò¾¢ø ¦¸¡ñÎ ¯Ä¨¸ò ¾¡í¸¢Â º¢Åý
«ÅÇ¡ø ¯ñ¼¡É ¬ì¸ò¾¡ø ¯Ä¸ò¾¢ø ¿¢¨Ä¦ÀüÚ
¿¢¸÷ þøÄ¡¾ÅÉ¡¸×õ «Æ¢Å¢øÄ¡¾ÅÉ¡¸×õ þÕ츢ý
È¡ý. «Æ¸¢Â ¸¢Ç¢¨Â ²ó¾¢Â ÍÕñ¼ Üó¾¨Ä ¯¨¼Â
À¡÷ž¢ «ýÚ ÀÃÁ¨É ´Õ Àì¸ò¾¢ø ¦¸¡ñ¼ Àáºò¾¢
¬É¾¡ø «Å¨Ç ÅÆ¢Àθ.

1245.
ெபாெகா மாத
ைனகழ ஏ வ
அெகா மா ைம ஆவ தைலமக9
நெகா மாைத நயன$க9 *ைட
விெகா மாைத வி(பி விள$ேக. 91
1245: ºò¾¢ ÅÆ¢À¡Î ¦ºöÀŨà ¯Ä¸ Á¡¾÷ ŽíÌÅ÷ :
¸Ã¢Â ¦¸¡Ê¨Âô §À¡ýÈ Á¡Ðõ, ¯¨ÁÔõ, «ýÀ÷ìÌ
¯¾×õ ¾¨ÄÅ¢Ôõ, ¿øÄ ¦¸¡Ê¨Âô §À¡ýÈ Á¡Ðõ,
Óîͼ÷¸¨Ç ãýÚ º¢Èó¾ ¸ñ¸Ç¡öì ¦¸¡ñÎ ¬ï¨»î
ºì¸Ãò¾¢ø Å¢ÇíÌõ Á¡Ðõ ¬É ºò¾¢¨Â Å½í¸¢ô
§À¡üÚ¸. ¦À¡ü¦¸¡Ê §À¡ýÈ ¦Àñ¸û ¯ý «Ê¸¨Çô
§À¡üÈ¢ò о¢ôÀ÷.

1246.
விள$ெகாளி யாய விாி6ட மாைல
ள$% பராசதி L$கி(9 நீ$க
கள$ெகா9 மணி?ட காம விேனாத
உள$ெகா9 இலபிய ஒ ெதாடேர. 92
1246:¬¾¡Ãîºì¸Ãí¸Ç¢ý ¬üȨÄî ºò¾¢¨Â ¿¢ÉóÐ
Á¡üÈ¢ «¨Áì¸Ä¡õ :
Àáºò¾¢Â¢ý Ţâó¾ ͼ÷ Á¡¨Ä §À¡ýÈ ¬¾¡Ãî ºì¸Ãí
¸Ç¢ý «¨º× ¸£ú §¿¡ì¸¢î ¦ºøÄ¡Ð ¿£í¸, Àò¾¢É¢Ô¼ý
ÜÊ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ²üÀÎõ ¿¡¾ò¨¾ì ¸ñ¼ò¾¢ý ÅƢ¡¸
¯ñ½¡ìÌî ¦ºøÖÁ¡Ú ¸£ú §¿¡ìÌõ «¨º¨Å §Áø
Ó¸Á¡¸ ¬ì̸.

1247.
ெதாட$கி உலகினி ேசாதி மணாள
அட$கி இ(7பெத அபி ெப(ைம
விட$ெகா9 ெப(5சைட ேமவ( க$ைக
ஒ;$கி உைமெயா; ஓ(( வாேம. 93
1247: ºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ :
º£Åý ¿ïº¡¸¢Â ¸¡Áì ¸Æ¢×¸¨Çî ¦ºö¡Áø Å¢óÐ ¦ºÂõ
¦ÀüÚì Ìñ¼Ä¢É¢¨Â º¢Ãº¢ý §Áø ¯ûÇ ´Ç¢ Áñ¼Äò
¾¢ø ¦¸¡ñÎ §º÷òÐ - «¼ì¸¢ - À¢Ã¢× þøÄ¡Áø º¢Åºò¾¢
Ô¼ý µ÷ ¯Õ× ¬Ìõ. ´Ç¢ ÁÂÁ¡É þ¨ÈÅý º£ÅÛì
Ìû «¼í¸¢Â¢ÕôÀÐ º£ÅÉÐ «ýÀ¢ý ¦ÀÕ¨Á¡§Ä§Â
¬Ìõ.

1248.
உ(வ பலஉயி ரா)வல ந தி
ெத(வ
% தைம ேத:ற நா

ாிவைள- ைகDசிஎ ெபானணி மாைத


ம(வி இைறவ மகி வன மாயேம. 94
1248: ºò¾¢Ô¼ý ¯Ä¸ò¨¾ô À¨¼ò¾¡ý º¢Åý ±ýÀÐ
¯Àº¡Ãõ :
¬ñ¼Åý ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ ÅÊÅ¡¸ì ¦¸¡ñÎ
Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý. þ¨¾ ¿ýÈ¡¸ ¬Ã¡Â¢ý - ´Ä¢ì¸¢ýÈ
ŨÇ嬀 «½¢ó¾ ¦À¡ý ´Ç¢Â¢ø ¾¢¸Øõ Áí¨¸¨Â
þ¨ÈÅý Á¸¢ú×¼ý ¦À¡Õó¾¢ ¯Ä¨¸ô À¨¼ò¾¡ý ±Éø
¸üÀ¨É¡Ìõ. (¯Àº¡ÃÁ¡Ìõ).

1249.
மாய
ண-% வளசைட யான
தாய
ண-% சலநதி அமலைன-
காய
ண-% கலவி?9 மாசதி
ஆய
ண-%அA விேயானி? ஆேம. 95
1249: º¢Å§É ¯¼Ä¢ø þÕôÀÅý; ¾ý ¾¢ÕÅÊ¢ø
§º÷ôÀÅý :
Á¡¨Â¨Âî §º÷òÐ ¨ÅìÌõ º¨¼Ô¨¼Â º¢Åý - ¾ý
¦À¡üÀ¡¾òмý ¦¾¡¼÷Ò ÀÎòÐõ ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ º£ÅÉ¢ý Ññ¨Á Áñ¼Äò ¾¢Õ§ÁÉ¢¨Âò ¾ý
¸ÄŢ¡ø ¦ºöÅ¡ý. «Å§É ¯¼õÀ¡É ¸ÄÅ¢Ôû
¦À¡Õò¾¢ Á¸¡ºò¾¢ì Üð¼òмý §º÷òÐ «ó¾ó¾
¯¼Ä¡¸×õ «Åý Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.

1250.
உண ஒழி ேதஅவ னா எ$க9 ஈசைன

ண ஒழி ேத
வ னாபதி யாைர
அைண ஒழி ேதஎ$க9 ஆதித பாத
பிைண ஒழி த ேதத அ(9ெபற வாேற. 96
1250: º¢Åòмý ¸Ä󾾡ø ¯ñ¼¡É ÀÂý :
"º¢Åý §ÅÚ ¿¡õ §ÅÚ «ýÚ" ±ýÀ¨¾ ¿¡ý «È¢ó§¾ý.
¯Ä¸ò ¾¨ÄÅÉ¡É ®º¨É - ±ý ¾É¢ò ¾ý¨Á¨Â Å¢ðÎ
´ýȢ §À¡Ð - ¿¡ý ÀÃó¾ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼ó§¾ý. ¸£§Æ
¯ûÇ ¯Ä¸í¸Ç¢ý ¦¾¡¼÷¨À ¿£í¸¢§Éý. ÓýÒ ¾¨Ç¢ø
®ÎÀÎò¾¢Â ¬¾¢ ºò¾¢Â¢ý «Ê¨Âô ÀüÈ¢ «¾ý À¢Ã¢Å¡É
Å¢ÕôÒ »¡É츢â¨Â¸¨Ç Å¢ðÎ §Áø §¿¡ì¸¢Â §À¡Ð
Àó¾ò¾¢É¢ýÚ ¿£í¸¢ ºò¾¢Â¢ý «Õ¨Çô ¦Àü§Èý.

1251.
ெபறா9 ெப(ைம ெபாிய மேனாமணி
நறா9 இைறவேன நபயேன எப
கறா அறி? க(தறி வாக=%7
ெபாறா9 உலக
கதனி யாேம. 97
1251: ¸üȾý ÀÂý þ¨ÈÅ¨É «¨¼¾§Ä :
´ýÀÐ ºò¾¢¸Ùû §ÁÄ¡É Á§É¡ýÁÉ¢¨Âò Ш½Â¡öì
¦¸¡ñ¼Å÷ þ¨ÈÅÉ¢ý «Ê¸¨Ç§Â «Æ¢ÅüÈ ¿øÄ ÀÂý
¯¨¼ÂÐ ±ýÀ÷. ¸üÈ ¸øŢ¢ý À嬃 «È¢Å¡÷ìÌ
Á§É¡ýÁɢ¢ý ¾¢ÕÅÊÂ¡É ¦À¡ý¦É¡Ç¢ ¾¢¸Øõ
Áñ¼Äò¨¾ «¨¼ÅÐ ¿¢¸÷ «üÈ §ÀÈ¡Ìõ.

1252.
தனிநா யகத ேனா;எெந5ச நா
இனியா இ(7பிட ஏ ல% எப
பனியா மல தைப ேபா ைக ஏ தி-
கனியா) நிைனவெத காரண அைமேய. 98
1252: ¸É¢×¼ý «õ¨Á ±ý¨É ¿¢¨ÉÂì ¸¡Ã½õ ¡Ð?
´ôÀ¢øÄ¡¾ ¾¨ÄÅÛ¼ý ±ýÛûÇò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ¯¨ÈÔõ
þɢºò¾¢Â¢ÉÐ þÕôÀ¢¼õ ²Ø ¯Ä¸í¸û ±É ¯¨ÃôÀ÷.
ÀÉ¢Áñ¼Äò¨¾ô §À¡ø ¾¢¸Øõ º¸ŠÃ¾Ç ¯îº¢Â¢ø
¸É¢×¼ý ±ý¨É ¿¢¨ÉôÀÐ ±ýÉ ¸¡Ã½§Á¡! «õ¨Á§Â
ÜÚÅ¡ö!

1253.
அமைன அைம அாிைவ மேனாமணி
ெசமைன ெச) தி(ம$ைக யா)நி
இமைன ெச)த இனில ம$ைக?
அமைன யாகி அம நிறாேன. 99
1253: º¸ŠÃ ¾Çò¾¢ø Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ þÕò¾ø!
²Æ¡õ ¯ÄÌ ±ýÈ º¸ŠÃ¾Ç ¿¡Â¸¢Â¡É Á§É¡ýÁÉ¢§Â,
¿øÄ Å£ðÎĨ¸î ¦ºöÐ »¡Éî ¦ºøŢ¡ö þÕôÀ¡û.
±Îò¾ ¯¼¨Äô ÀìÌÅôÀÎò¾¢Â Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ «ó¾
Å£ðÊø ´Õ Á¢ì¸ «Á÷ó¾¡û.

1254.
அைம? அதவ3 அ
ற அல
அைம? அத3 ஆஅறி வாஎைன
அைமெயா; அத3 யா3 உடனி(
அைமெயா; அதைன யா
ாி ேதேன. 100
1254: º¢Åºò¾¢§Â ¯Â¢¨Ã «È¢óÐ «Õû ¦ºöÔõ :
¯¼õÒ §¾¡üÈòÐìÌì ¸¡Ã½Á¡É ¾¡Ôõ ¾ó¨¾Ôõ
¸¡¾Ä¡ø ´ÕÅÕìÌ ´ÕÅ÷ ¯È× ¦¸¡ñ¼É§Ã ¾Å¢Ã,
±ý¨É «Å÷¸û «È¢Â Á¡ð¼¡÷¸û. º¢ÅÛõ ºò¾¢Ôõ
¬ýÁ¡×õ ´ýÚ À¼ þÕó¾¾¢ø, ±ý¨É ±ô§À¡Ðõ
À¢Ã¢Â¡¾ «õ¨ÁÔõ «ò¾¨ÉÔõ Å½í¸¢ ¿¡ý ¯ö×
¦Àü§Èý.

9. ²¦Ã¡Ç¢î ºì¸Ãõ.
±Ø ¦¸¡ñÎ §Áø §¿¡ì¸¢Â ´Ç¢ ÅÊÅ¡É ºì¸Ãõ.
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ «ì¸¢É¢ ±ùÅ¢¼òÐõ ÀÃóÐ
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¾ÉìÌû«¼ì¸¢ì ¦¸¡ñÎ ¾¡ý ´ýÈ¡ö
¿¢üÌõ ¿¢¨Ä.

1255.
ஏெராளி உ9ெள தாமைர நா8த
ஏெராளி வி வி னாஎ நாதமா
ஏெராளி அ-கைல எ$% நிைற தபி
ஏெராளிD ச-கர அ ந; வனிேய. 1
1255:ãġ츢ɢ º¢Ãº¢øºì¸Ãõ§À¡ø Å¢Çí¸ «¾ý ¿ÎÅ¢ø
º¢Åõ Å¢Çí̾ø:
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø §¾¡ýÈ¢ ±Øõ ¿¡ýÌ þ¾ú¸¨Ç ¯¨¼Â
¾¡Á¨Ã Á¢Ìó¾ ´Ç¢ ÅÊר¼Â¾¡õ. àÄÅ¢óÐ Á¡üÈ¢
«¨Áì¸ôÀΞ¡ø ±Ø¸¢ýÈ ´Ç¢ º¢Ãº¢ø ¿¡¾Á¡ö
«¨ÁÔõ. ±Ø¸¢ýÈ «ì¸¨Ä ±íÌõ ¿¢¨Èó¾ À¢ýÒ
«¾ý ¨ÁÂò¾¢ø ¾£ ÁÂÁ¡É º¢Åõ Å¢ÇíÌõ.

1256.
வனி எ தைவ மாபல உ9ளன
வனி எ தைவ வா3ற ஓ$கின
வனி எ தைவ மாெப( ச-கர
வனி எ தி; வாஅ ெசாFேம. 2
1256: ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ±ØòÐì¸§Ç º¢Ãº¢ø ºì¸ÃÁ¡ö
«¨ÁÔõ :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Å, º, „, … ±ýÀ¨Å ¦ÀÕÅý¨Á
¦¸¡ñ¼ ±ØòÐì¸û. «¨Å Áñ Ó¾ø Å¡ý ŨÃ
ÅÇ÷ó¾É. «íÌ «¨Å ¦ÀÕ¨ÁÔûÇ ºì¸ÃÁ¡ö
«¨Áó¾É. «¨Å «¨Á츢ýÈ Ó¨È¨Â «È¢§Å¡õ.

1257.
ெசா8ய வி : ஈரா நாதமா
ெசா8; அ7பதி அAஎ தாவன
ெசா8; Qெறா; நாப நாF(
ெசா8( ச-கர மா)வ( ேமலேத. 3
1257: ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ´Ä¢ «Ïì¸§Ç 144 ºò¾¢¸û :
ţâÂÁ¡öì ¸£§Æ þÕó¾Ð Á¡üÈ¢ «¨Áì¸ôÀΞ¡ø
ÀýÉ¢Õ ¸¨Ä¸¨ÇÔ¨¼Â ÝâÂÉ¡¸ò ¾¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ.
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ «ì¸¢É¢Â¡¸¢Â Å, º, „, …
±ýÀ¨Å§Â þíÌ ´Ç¢¸Ç¡¸ô ¦À¡ÕóÐõ. «¨Å
ãÄ¡¾¡ÃõÓ¾ø þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä, ÍØ ¬¸¢Â
ãýÚ ¿¡Ê¸Ç¢Öõ ¦À¡Õó¾¢ §ÁÖÚõ. «¨Å§Â áüÚ
¿¡üÀòÐ ¿¡ýÌ ¸¨Ä¡üÈÄ¡¸ò ¾¨Ä¢ý Åð¼Á¡ö
Å¢ÇíÌõ.

1258.
ேமவ( வி : அAஎ தா)வி;
ேமவ( நாத+ ஓ$% எ ட
ேமவ( அ7பதி அAஎ ேதவாி
ேமவ( ச-கர மா)வ( ஞாலேம. 4
1258: À¢ÕÐÅ¢ ¾òÐÅõ ÑðÀÁ¡öî º¢ÃÍ ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ :
"«õ" ±ýȾ¡ø Å¢Çì¸î ºó¾¢Ã Áñ¼Äõ §Á§Ä «¨ÁÔõ.
«ó¾ ´Ç¢Ô¼ý «íÌ ¿¡¾Óõ µí¸¢ ¿¢üÌõ. ¾¨Ä¢ý Á£Ð
ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ º¢ÈóРŢÇí¸¢É¡ø âÁ¢ ¾òÐÅõ ÑðÀÁ¡ö
«íÌ «¨ÁÔõ.
1259.
ஞாலம தாக விாி த ச-கர
ஞாலம தாயி; வி : நாத+
ஞாலம தாயி; அ7பதி ேயாசைன
ஞாலம தாக விாி த எ ேத. 5
1259: ÑðÀÁ¡ö ¯ûǨŧ àÄÁ¡ö þ¨ÈÅý
ºí¸üÀò¾¡ø ŢâÔõ :
§Áø Å¢ÇíÌõ Áñ¼Äõ ¯Ä¸Á¡ö Ţâó¾Ð. «íÌ
Å¢ÇíÌõ Å¢óÐ ¿¡¾í¸§Ç ¯Ä¸Á¡ö Ţâó¾Ð. «¾üÌû
Å¢ÇíÌõ þ¨ÈÅÉ¢ý ºí¸üÀ§Á ¯Ä¸Á¡ö Ţâó¾Ð. ÝâÂ
ºó¾¢Ã Áñ¼Äí¸Ç¢ø ¯ûÇ ÑðÀ ´Ä¢§Â ÀÕ ¯Ä¸Á¡ö
Ţâó¾Ð.

1260.
விாி த எ த வி : நாத+
விாி த எ த ச-கர மாக
விாி த எ த ேமவ( Eமி
விாி த எ தினி அ7
ற அ7ேப. 6

1261.
அ7பஅ வாக விாி த ச-கர
அ7பினி அ7
ற அAஅன ஆயி;
அ7பினி அ7
ற மா(த மா)எழ
அ7பினில fஅ7
ற ஆகாச மாேம. 7
1260 & 1261 ¿¢Ä, ¿£÷, ¦¿ÕôÒ, ¸¡üÚ, Å¡ý Áñ¼Äí¸Ç¢ý
§¾¡üÈõ :
«¸Ã ¸¨Ä ŢâóРŢóÐ ¿¡¾ÓÁ¡ö Å¢Çí¸¢ÂÐ.
«¾¢ø ºì¸ÃÁ¡ÉРŢâóРŢÇíÌõ.
«íÌ Ó¾Ä¢ø ¸¡½ôÀÎÅÐ ¿¢Ä (âÁ¢) ¾òÐÅõ.
§ÁÖõ Å¢Ã¢ó¾ §À¡Ð ¿£÷ Áñ¼Äõ «¨ÁÔõ.
«îºì¸Ãõ ¿£Ã¡ö Ţâó¾ À¢ýÒ ¿£Ã¢É¢ø ¦¿ÕôÒ ¾òÐÅõ
Å¢Çí¸¢ÂÐ.
¿£ÕìÌô À¢ý ¸¡üÚò ¾òÐÅõ «¨Áó¾Ð.
«¾ý À¢ý Å¡Éò ¾òÐÅõ §¾¡ýÈ¢ÂÐ.

1262.
ஆகாச அ-கர ஆவ ெசா8
ஆகாச அ-கர உ9ேள எ தைவ
ஆகாச அAஎ ஆகிD சிவான த
ஆகாச அ-கர ஆவ அறிமிேன. 8
1262: Å¡ý ±ØòÐî º¢Å¡Éó¾õ «Ç¢ìÌõ :
Å¡ÛìÌâ «¨¼Â¡Ç ±ØòÐ "«." «¸ÃÁ¡É Å¡ý
«¨¼Â¡Ç ±ØòÐî º¢Å¡Éó¾ò¨¾ ´ÕÅÛìÌò ¾Õõ.
Àïº â¾í¸Ç¢ý «¨¼Â¡Ç ±Øòиû.
¿¢Äõ - Ä, ¿£÷ - Å, ¦¿ÕôÒ - Ã, ¸¡üÚ - Â, Å¡ý - «.

1263.
அறி தி; ச-கர ஐ அ56 வி
அறி தி; ச-கர நாத +தலா
அறி தி; அAஎ அ7பதி ேயா-%
அறி தி; அ7பக ேலாநிைல யாேம. 9
1263: ÀòÐ ¿¢¨Ä¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾¡ø º¢Åõ Å¢ÇíÌõ :
²¦Ã¡Ç¢îºì¸Ãõ ÀòÐ ´Ç¢ Åð¼ò¾¡ø ¬ÉÐ. þîºì¸Ãò
¨¾ ¿¡¾õ Ӿġ¸ ¦¸¡ñÎ «È¢óÐ ¦¸¡û¸. «ó¾ó¾
Áñ¼ÄòÐìÌâ ¾¨ÄÅ÷¸û «í¸íÌ ¯ûÇÉ÷ ±ý¸.
þÚ¾¢Â¢ø ¯ûÇÐ º¢ÅÝâÂý ±É «È¢Â×õ.

1264.
அ+த ஆஅA ஆதி எ தா%
அ+த ஆஅA அைம எ தா%
இ+த நாF இ( தி; வனிேய
இ+த ஆ% எ தைல எலா. 10
1264: À¢Ã½Åò¾¢É¢ý§È ±ØòÐ ÅÊÅ¡É Â¡×õ §¾¡ý颃 :
Ó¾ø ¬Ú ºì¸Ãí¸Ç¢ø ¯ûÇÐ À¢Ã½ÅÁ¡É ¬¾¢
±Øò¾¡Ìõ.«¨Å ºò¾¢ ±ØòÐì¸Ç¡Ìõ. þ¾üÌ §Áø
¯ûÇ ¿¡ýÌ ºì¸Ãí¸Ùõ ÝâÂ, ºó¾¢Ã÷¸Ç¢ý
§º÷쨸¢ɡø §º¡¾¢ Áñ¼Äõ ¬Ìõ. þó¾î §º¡¾¢
Áñ¼Äò¾¢ø þÕó§¾ ±ØòÐ ÅÊšɨŠ§¾¡ýÚ¸¢ýÈÉ.

1265.
எ தைவ Qெறா; நாப நாF
எ தைவ ஆற அ ந; வனி
எ தைவ அ ந; அD6ட ராகி
எ தைவ தா+த அ த+ ஆேம. 11
1265: ÓÊÅ¡É ±ØòÐì¸û :
ãÄ¡¾¡Ãõ Ӿġ¸ ¯ûÇ ¬Ú ºì¸Ãí¸û áüÚ ¿¡üÀòÐ
¿¡ýÌ ¸¨Ä¸Ç¡¸ ŢâÔõ. ¬Ú ¬¾¡Ãí¸ÙìÌõ ¿ÎÅ¢ø
§¾¡ýÈ¢ ±ØÅÐ ¦¿ÕôÒ Å¢ÇíÌõ «ì¸¢É¢ ¿¡Ê¡Ìõ.
ÅýÉ¢ ±ØòÐì¸û ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ù¼ý «¨ÁóÐ
ÓÊÅ¡¸×õ Ӿġ¸×õ «¨Å ¾¢¸Øõ.

1266.
அ த+ ஈ +தலா னைவயற
அ த+ அ7பதி ென=;ட ஆதலா
அ த+ அ7பதி *றி அம தபி
அ த+ இ ைக ஆ(ட ஆனேத. 12
1266: ¿¡¾ò¨¾ì ¸¼óÐ º¢Åò¨¾ «¨¼Â §ÅñÎõ :
§Á§Ä ÜȢ «ó¾Á¡É ±ØòÐì¸û ÓÊÅ¡¸¢Â ÝìÌÁõ
ӾĢ àÄÓõ ¿£í¸ Å¢Íò¾¢ ¬ï¨»î ºì¸Ãí¸Ùõ
Óʸ¢ýÈÉ. «¾É¡ø À¾¢ýãýÈ¡õ ±Øò¾¡É "µ"¸Ãò¾¢ø
«¨Áó¾ À¢ý «¾ý §Áø ¯ûÇ Áñ¼Äò¾¢ø ²È¢ì
¸¼ôÀ§¾ ÓÊÅ¡õ.

1267.
ஆவின ஆனைவ + Q அப 
ஆவின அ7பதி ஐ தின மா?
ஆவின அ7பதி ென=;ட ஆ?
ஆவின அ-கதி ேராவர வ ேத. 13
1267: ¿¡û¸û ӾĢ¨Š¯ñ¼¡¾ø :
«ò¾¨¸Â ¸¡Äõ ÓóáüÚ «ÚÀÐ ¿¡û¸û. À¾¢¨ÉóÐ
¿¡û¸û ÀðºÁ¡Ìõ. ÕÐ (ÀÕÅõ) ¬Ú. Á¡¾õ ÀýÉ¢ÃñÎ.
«¨Å¦ÂøÄ¡õ ÝâÂý §¾¡üÈò¾¡ø Åó¾¨Å¡Ìõ.

1268.
வ தி; ஆகாச ஆற நாழிைக
வ தி; அ-கர +7பதி ராசி?
வ தி; நாள + Q றப 
வ தி; ஆ1; வ% ைற அAவிேய. 14
1268: µ¨Ã¸û «¨ÁÔÁ¡Ú :
À¸ø þÃ× ¸¡Äí¸û Å¡Éõ Ӿġ¸ ¬Ú ¬Ú
¿¡Æ¢¨¸Â¡ö ¯ûÇÉ.
µ¨ÃÔõ (þẢÔõ) ÓôÀÐ ¸¨Ä¸Ç¡ö ÅÕõ. ¬ñÎìÌì
¸¨Ä¸û ÓóáüÈÚÀÐ. þ¨¾ ÅÌòÐô À¡÷ì¸î ÝâÂý
¦ºøÖõ ÀýÉ¢ÃñÎ µ¨Ã¸û (þẢ¸û) Å¢ÇíÌõ.

1269.
அAவின *அA ஆட வா)வ(
எAவின * கிளத( ஏறதா
சAவின * தைழதி; த1டதா
இAவின * இராகிக9 எலா. 15
1269:Ýâ ţ¾¢ ãýÈ¡¸ ¯ûÇÐ :
Ýâ ţ¾¢Â¡ÉÐ ãýÈ¡öô ÀÌì¸ôÀðÎûÇÐ. «¨Å
(1) §Á¼ (¬Î) Å£¾¢. - þ¼Àõ, Á¢ÐÉõ, ¸¼¸õ, º¢õÁõ.
(2) þ¼À (²÷) Å£¾¢. - ¸ýÉ¢, ÐÄ¡õ, Á£Éõ, §Á¼õ.
(3) Á¢ÐÉ (¾ñÎ) Å£¾¢.- Å¢Õ¸õ, ¾ÛÍ, Á¸Ãõ, ÌõÀõ.
µ¨Ã¸û (þẢ¸û) ±øÄ¡õ þõ ãýÚ Å¨¸Â¢ÉÅ¡õ.

1270.
இராசி?9 ச-கர எ$% நிைற தபி
இராசி?9 ச-கர எறறி வி வா
இராசி?9 ச-கர நாத+ ஒதபி
இராசி?9 ச-கர நிறி; மாேற. 16
1270: þẢÔû ºì¸Ãõ ´Ç¢ÁÂÁ¡ö ŢâóРŢÇíÌõ :
ÝâÂý Å£¾¢Â¡ö, þẢ¡ö þÕôÀÐ ¾¨Ä¢ø ¯ûÇ
º¸ŠÃ¾Çõ. ºì¸Ãõ ±ýÀÐ ¯¼Ä¢ø ¯ûÇÐ. ¬Ú
¬¾¡Ãí¸Ùõ ¸¡Ã¢Âô À̾¢¸Ç¡Ìõ. º¸ŠÃ¾Çõ Å¢óÐ
þÂì¸òÐìÌõ ¿¡¾ þÂì¸òÐìÌõ ²üÈÀÊ ¦Áý¨Á ¦ÀÚõ.
«ùÅ¡Ú ¦Áý¨Á¡ɡø À¢üº¢Â¡ÇÉ¢ý ÅÆ¢À¡ðÎìÌ
²üÀî º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø «¨º× ¯½÷Ôõ ´Ç¢Ôõ
«¨ÁÔõ. þó¾ ¯½÷Å¡ÉÐ º¢Ã¨ºò ¾¡ñÊɧÀ¡Ð
«ó¾î º¸ŠÃ¾Çõ ¿¢Á¢Ãò ¦¾¡¼íÌõ.

1271.
நிறி; வி ெவ 9ள எ ெதலா
நிறி; நாத+ ஓ$% எ ட
நிறி; அ7பதி அAெவ ேதவாி
நிறி; அ7
ற தாரைக யானேத. 17
1271: ±ØòÐì¸Ç¢ý þÂì¸ Å¢¨Ç× :
ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢ ¸ñ¼ò¾¢ø ¯ûÇ ±ØòÐì¸û
±øÄ¡õ «¨Å «¨Å ¾ý¨Á째üÀ «¨º¨Åò àÄò¾¢ø
¸£§ÆÔõ, ÝìÌÁò¾¢Öõ «¨Á츢ýÈÉ. þùÅ¢¾õ ¾¨Ä¢ø
«¨ÁÔõ ºó¾¢Ã Ý⠫츢ɢ Áñ¼Äí¸û ´ôÀ ÅÇ÷ó¾
À¢ýÒ ¬ýÁ¡ ±ýÈ ¾¡Ã¨¸ ÓبÁ¡¸¢Å¢Îõ.
(´ù§Å¡÷ ±ØòÐõ ´ù§Å¡÷ ¬¾¡Ãò¾¢ø ¿¢¨Éò¾ §À¡Ð
«¨º¨Å ¯ñÎ Àñ½¢ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ ¬ýÁ¡¨Å ¿¢¨È×
«¨¼Âô ÀñÏõ.)

1272.
தாரைக யாகD சைம த ச-கர
தாரைக ேமேலா தைழத ேபெராளி
தாரைக ச திர நபக ேலாவர
தாரைக தாரைக தாரைக க1டேத. 18
1272: ¿ðºò¾¢Ã «È¢§Å ¬ýÁ ¦º¡åÀõ :
º¸ŠÃ ¾Çõ ¿¡û Á£ý¸Ç¢ý ´Ç¢¸Ç¡ö ¬¸¢ÂÐ. þò¾¨¸Â
¿¡û Á£ý ´Ç¢¸ÙìÌ §Áø §À¦Ã¡Ç¢Â¢ý À¢ÆõÀ¡õ º¢Åõ
þÕ츢ýÈÐ. þó¾ ¿¡ûÁ£ý ´Ç¢Â¢ø ºó¾¢ÃÉ¡Ä¡É «È¢×õ
ÝâÂÉ¡Ä¡É «È¢×õ «¨ÁóРŢÇíÌõ. ¿¡ûÁ£É¢ý
ÍÕì¸Á¡É «È¢§Å ¬ýÁ¡Å¡Ìõ.

1273.
க1; ச-கர வி வளவதா
க1; நாத+ தேம எ திட-
க1; வனி- ெகா தன ஒதபி
க1( அ7
ற காெராளி யானேத. 19
1273: ¾¨ÄìÌ §Áø ¸Ã¢Â §Á¸õ §À¡ýÈ ´Ç¢ Å¢ÇíÌõ :
þùÅ¡È¡É ºì¸Ãõ ´Ç¢ ÅÇ÷óÐ ¬ÉÐ ¬Ìõ. ´Ç¢ìÌô
ÒÈ ±ø¨Ä¢ø ¿¡¾õ «¨Áó¾¢¼ò §¾¡ýÚõ ¾£ì¦¸¡ØóÐ
¾£Àò¨¾ô §À¡ø ´òРŢÇí¸¢Â À¢ýÒ «ôÒÈõ ¸Õ¨Á
Â¡É ´Ç¢ §À¡ø ¸¡½ôÀÎõ.

1274.
காெராளி ஆ1ட ெபாதி உல% எ$%
பாெராளி நீெராளி சாெராளி காெலாளி
வாெனாளி ஒ-க வள கிட பி
ேநெராளி ஒறா) நிைற த$% நிறேத. 20
1274: º£Åâý «ñ¼ §¸¡ºÓõ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ §ÅñÎõ :
µù¦Å¡Õ ¯Â¢Ã¢Öõ ÝúóÐûÇ «ñ¼§Á ¯ÄÌ ±íÌõ
¸ÄóÐûÇÐ. °Æ¢ ÓÊ þ¨Å ¿¢¨Ä¡¸ ¯ûÇò¨¾ì
¸¡Ïõ §À¡Ð þó¾ «ñ¼§¸¡º§Á º£Å÷¸Ç¢ý ãÄõ
§À¡ýÈÐ. þó¾ «ñ¼õ ´Ç¢ÁÂÁ¡ö ¬ÅÐ «¾üÌ ÅÄ¢×
¾Õž¡Ìõ.

1275.
நிற அ1ட+ நீK
8ெயலா
நிறவிA வ1ட நிைலெபற- க1ட
நிறவிA வ1ட+ *ல மலஒ-%
நிறஇA வ1ட பலம வி ேவ. 21
1275: ¯Â¢Ã¢ý «ñ¼§¸¡ºÓõ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ §ÅñÎõ :
´ù§Å¡÷ ¯Â¢÷ô ¦À¡ÕÇ¢Öõ Ýúó¾¢ÕìÌõ «ñ¼§Á
¯ÄÌ ±íÌõ ¸ÄóÐûÇÐ. °Æ¢ ÓÊ þ¨Å ¿¢¨Ä¡¸
¯ûÇò¨¾ì ¸¡Ïõ §À¡Ð þó¾ «ñ¼§¸¡º§Á
¯Â¢÷¸Ç¢ý ãÄõ §À¡ýÈÐ. þó¾ «ñ¼õ ´Ç¢ÁÂÁ¡ö
¬ÅÐ «¾üÌ Åý¨Á §º÷ôÀ¾¡Ìõ.

1276.
வி : நாத+ ஒ-க வி தி
வி : நாத+ ஒ-க விைரயதா
வி தி %ைற தி; நாத எ தி
வி ைவ எ1ம ெகா1ட Nசேம. 22
1276: µÇ¢Ôõ ´Ä¢Ôõ ´ò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ :
Å¢óÐ×õ(´Ç¢Ôõ) ¿¡¾Óõ (´Ä¢Ôõ) ´òÐ þÕó¾¡ø Å¡Éì
ÜüÈ¡É «ñ¼§¸¡ºòÐìÌ Å¢¨¾¨Âô §À¡ø Å¢ÇíÌõ.
«¾¡ÅÐ ±ñ½õ, ¦ºÂø ¬¸¢Â¨Å ´ò¾¢Õó¾¡ø
«ñ¼§¸¡ºõ Å¢Õò¾¢ «¨¼Ôõ. ³õâ¾í¸Ùõ «ì¸¢É¢ì
¸¨Ä¸Ç¡É ±ðÎõ §º÷óÐõ ¬ýÁ ´Ç¢ «¨Á §ÅñÎõ.
Å¡ýÜüÈ¢ø ¯ûÇ ±ðÎ «Ïì¸û ¦¸¡ñ¼Ð ´Õ àÄ
ţâ ´Ç¢ «ÏÅ¡Ìõ. ´Ç¢ (Å¢óÐ) ̨ÈóÐ ¿¡¾õ (´Ä¢)
ÁðÎõ ±ØóÐ ¿¢ýÈ¡ø ´Ç¢¨ÂÅ¢¼ ´Ä¢ ±ðÎ Á¼íÌ
Üξø ±Éô Ò¸øÅ÷.

1277.
Nச இர1;ள நாத எ வன
Nச+ ஒ விைர தி; ேமFற
Nச+ நாத+ எ ட ஒதபி
Nச+ வி விாி த காMேம. 23
1277: ´Ç¢ «Ïì¸û Å¢óÐ ¿¡¾ Áñ¼Äí¸¨Ç «¨ÁìÌõ :
´Ç¢ «Ïì¸û þÃñΠŨ¸Â¡ö ¯ûÇÉ. «¨Å §Á§Ä
§À¡ö «ñ¼ §¸¡ºò¾¢ø Å¢óÐ ¿¡¾ Áñ¼Äí¸¨Ç
«¨ÁìÌõ. þó¾ Ũ¸Â¡É ´Ç¢ «Ïì¸Ùõ ¿¡¾
«Ïì¸Ùõ ´ò¾ À¢ýÒ «ñ¼ §¸¡ºÁ¡ÉРŢâ¨Å
«¨¼óРŢóÐ Áñ¼Äí¸û ¬Ìõ.

1278.
விாி த வி : ெக=ட Nச
விாி த வி : நாத அளவினி
விாி த உ=க=ட எ=ெட=; ஆகி
விாி த வி விைரய வாேம. 24
1278: Å¢óÐ Áñ¼Äò¾¢ý þýȢ¨Á¡¨Á :
Å¢óÐ Å¢Ã¢ó¾ §À¡Ð Å£ºÁ¡¸¢Â ´Ç¢ «Ïì¸û Á¨ÈÔõ.
Å¢óРŢâÔõ ¾ý¨ÁìÌ ²üÀ ¿¡¾Óõ «¨ÁÔõ.
Å¢óШÅì ¸ðÎô ÀÎò¾¢É¡ø ±ðÎõ, ±ðÎÁ¡É ºó¾¢Ã
¸¨Ä À¾¢É¡Úõ «¨ÁÔõ. «¾É¡ø ´Ç¢ Áñ¼Äõ ŢâóÐ
´Ç¢ À£ƒí¸Ç¡ö «¨ÁÔõ.
1279.
விைரய வி விைள தன எலா
விைரய வி விைள த உயி(
விைரய வி விைள தவி5 ஞால
விைரய வி விைள தவ தாேன. 25
1279: Å¢óЧŠº¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅʨ ŢÇìÌÅÐ :
§¾¡ýȢ ±øÄ¡õ Å¢óШÅì (´Ç¢¨Âì) ¸¡Ã½Á¡öì
¦¸¡ñ¼¨Å. Å¢óÐÅ¡ø Å¢¨Ç󾧾 ¯Â¢÷. þó¾ ¯Ä¸õ
±øÄ¡õ Å¢óШÅì ¸¡Ã½Á¡öì ¦¸¡ñ§¼ ¯ñ¼¡Â¢É.
º¢Åò¾¢ÉÐ ¾¢ÕÅʨ ŢóÐÅ¡É ´Ç¢§Â Å¢ÇìÌõ.

1280.
விைள த எ த வி : நாத+
விைள த எ த ச-கர மாக
விைள த எ தைவ ெம)யி39 நி%
விைள த எ தைவ ம திர மாேம. 26
1280: À¢Ã½Å§Á Å¢óÐ ¿¡¾Á¡öî ºì¸ÃÁ¡¸ «¨ÁÔõ :
±øÄ¡ ±ØòÐì¸ÙìÌõ ãÄÁ¡É À¢Ã½ÅÓõ Å¢óÐ
¿¡¾ò¾¡ø ¬ÉÐ. «Ð§Å ¾¨Ä¢ø ºì¸ÃÁ¡¸ «¨Áó¾Ð.
«ó¾ô À¢Ã½Åõ ¯¼õÒû ¿¢üÌõ. «Ð ±øÄ¡
±ØòÐì¸Ùõ §º÷ó¾ Áó¾¢ÃÁ¡Ìõ.

1281.
ம திர ச-கர ஆனைவ ெசா8
த திர உ9ெள ஒஎாி வ=டமா
த திர 9Kஇ ேரைகயில ஒறிைல
ப தம ஆ% பிரணவ உனிேட. 27
1281: À¢Ã½Åò¨¾ò ¾¢Â¡É¢ì¸î º¢Åõ Å¢ÇíÌõ :
Áó¾¢Ãõ ºì¸Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨Èî ¦º¡ýÉ¡ø, À¢Ã½Å ±ØòÐ
´Ç¢ Åð¼Á¡¸ ¯û§Ç ¸¡½ôÀÎõ. ¸ñ¼ò¾¢ø
¨Å¸Ã¢Â¡ö ¿¢Úò¾¢ ±ñÏž¢Öõ ¾¸Î¸Ç¢ø §Ã¨¸ ¸£È¢ì
¸¡ñÀ¾¢Öõ ÀÂý ²Ðõ þø¨Ä. ŠÀó¾Á¡¸ («¨ºÅ¡¸)
¯ûÇ À¢Ã½Åò¨¾ Ó¾ý¨Á¡öì ¦¸¡ñÎ ¾¢Â¡Éõ
¦ºöÂ×õ.

1282.
உனி=ட வ=டதி ஒெத ம திர
பினி=ட ேரைக பிைழ7ப தானிைல
தனி=;எ த தைக7பற7 பினிக7
பனி=ட ம திர பா-கF ஆேம. 28
1282: À¢Ã½Å ºì¸Ãõ «¨Áó¾¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÀÂý :
«¸ ÅÆ¢À¡¼¡¸î ¦ºöÂôÀÎõ À¢Ã½Å Åð¼ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢
Å¢Çí̸¢ýÈ Áó¾¢Ãõ À¢ýÒ þ¼ôÀð¼ ºì¸Ãì §¸¡Î¸¨Ç
Å¢ðÎò ¾ÅÚÅÐ þø¨Ä. ¾ýÁ¡ðÎ ¯ñ¼¡É ¾¨¼¸Ç¡É
«ï»¡Éõ À¢ýÉ¢¼î ¦º¡øÄôÀð¼ Áó¾¢Ãò¨¾
¬Ã¡ö¾ÖÁ¡Ìõ. À¢Ã½Åî ºì¸Ãõ «¨Áó¾¡ø º£Å÷¸¨Çì
¸ðÎôÀÎò¾¢Â¢ÕìÌõ ¾¨¼¸û ¡×õ ¿£íÌõ.
1283.
பா-கF ஆ% பைகய ச-கர
கா-கF ஆ% க(தி கடெம$%
ேநா-கF ஆ% SM-கற S1ெபா(9
ஆ-%F ஆ% அறி ெகா9 வா-ேக. 29
1283: ²¦Ã¡Ç¢î ºì¸Ãò¨¾ ¯½÷ÀÅ÷ º¢Å¨É «¨¼ÂÄ¡õ :
²¦Ã¡Ç¢îºì¸Ãò¨¾ ¯½÷ÀÅ÷ìÌ, «Ð À¢ÈôÒ þÈôҸǡÉ
À¨¸¨Â «ÚòÐ ¯ûÇò¨¾ì ¸¡ìÌõ. ²¦Ã¡Ç¢î ºì¸Ãõ
º¢ó¾¨É¢ø ¿øÄ ÅÆ¢¨Âì ¸¡ðÎõ. ²¦Ã¡Ç¢î ºì¸Ãõ
ÑðÀÁ¡ÉÅüÚ즸øÄ¡õ ÑðÀÉ¡Á º¢Åò¨¾ «ýÒ¼ý
«¨¼Âî ¦ºöÔõ.

1284.
அறி தி; ச-கர ஆதி எ 
விாி தி; ச-கர ேமெல அைம
பாி தி; ச-கர பார$கி நாF
%வி தி; ச-கர 0றF ஆேம. 30
1284: þ¾ý ¦ÀÕ¨Á¨Âì ÜÈ þÂÄ¡Ð :
²¦Ã¡Ç¢î ºì¸ÃòÐìÌ Ó¾ø ±ØòÐ "«"¸ÃÁ¡Ìõ. «¾ý
§Áø ±Øò¾¡É «õ¨Á ±ØòÐ "¯"¸Ãõ. þó¾î
ºì¸Ãò¾¢ø Á¡Â¡ ¦ºÂÄ¡É ¿¢Äõ, ¿£÷, ¦¿ÕôÒ, ¸¡üÚ
±ýÛõ ¿¡ýÌ â¾í¸Ùõ ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ. þôÀÊ
±øÄ¡õ ÜÊ ¿¢üÌõ ºì¸Ãò¨¾ô ÀüÈ¢ì ÜÈ ÓÊÔ§Á¡!

1285.
0றிய ச-கர உ9ெள ம திர
ஆறிய பாக அைம விாி தி;
ேதறிய அ56ட ேச ெத மாரண
மாறிய பாக மதி -ெகா9 வா-ேக. 31
1285: ¬Ú þÂøÒ¨¼ÂÉ Áó¾¢Ãõ !
¦¾Ç¢Å¡É ³ó¦¾Øòмý ÜÊÂÐ Á¡Ã½õ. «¨¾ Á¡Ú
Àð¼ þÂøÒ¨¼Â¾¡ö Á¾¢òÐì ¦¸¡ûÀÅ÷ìÌî ¦º¡øÄô
Àð¼ ºì¸Ãòмý ±Øõ Áó¾¢ÃÁ¡ÉÐ "¾õÀÉõ, §Á¡¸Éõ,
¯îº¡¼Éõ, Å¢ò§Å¼Éõ, Á¡Ã½õ, ź¢Âõ ¬¸ ¬Ú
¦ºÂø¸¨Çî ¦ºöÅÉÅ¡ö «¨ÁÔõ; ŢâÔõ.

1286.
மதிதி; அைம? மாமா ஆ%
மதிதி; அைம? அ$கன ஒ-%
மதித$% எ தைவ காரண ஆகி
ெகாதித$% எ தைல 0டகி லாேவ. 32
1286: À¨¸¨Â ¦ÅøÄ ³õâ¾í¸û Ш½ ¦ºöÔõ :
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸ÙìÌõ «Õû ¦ºöÀÅû ±Éì ¸Õ¾ôÀÎ
¸¢ýÈ «õ¨Á - ÌÈ¢ò¾ ºì¸Ãò¾¢ý Ó¾øŢ¡Ìõ. «õ¨Á
¨Â Á¾¢ôÀÅ÷ìÌ «ý¨É ´òÐ À¨¸¨Â ¦ÅøÄò Ш½
¦ºöÅ¡û. «õ¨Á¢ý ¬¨½Â¢ýÈ¢ ±¾¨ÉÔõ ¦ºö¡¾
³óÐ â¾í¸Ùõ «õ¨Á§Â¡Î ¯¼ý ±ØóÐ ¦¾¡Æ¢ø
¦ºöÔõ.
1287. 0ய தபன மாரண வசிய
ஆய பாக அைம ெசறி தி;
பா?9 ளாக7 பைகவ( வ றா
ேத?9 ளாக ¦¾Ç¢óЦ¸¡û வா-ேக. 33
1287: À¨¸ þøÄ¡Áø ¦ºöÔõ :
¾ÉìÌû §¾Êò ¦¾Ç¢× ¦¸¡ñ¼ «Ê¡÷ìÌ ¯ñ¼¡É
¾õÀÉõ Á¡Ã½õ ź¢Âõ ±ýÀ¨Å þÂøÀ¡¸§Å ÅóÐ
¦À¡ÕóÐõ. þÅ÷¸Ç¢ý þÕôÀ¢¼ò¾¢ø À¨¸ÅÕõ ÅóÐ
«¨¼Â Á¡ð¼¡÷.

1288.
ெதௗi தி; ச-கர *லதி உ9ேள
அளித அகாரைத அ நா; வா-கி-
%ளி த அரவிைன- 0?9 ைவ
வளி தைவ அ$ெக நாய காேல. 34
1288: ãÄ¡¾¡Ãîºì¸ÃòÐû '«'¸Ãò¨¾ò ¾¢Â¡É¢ì¸ §ÅñÎõ.
ãÄ¡¾¡ÃòÐû þÕìÌõ ºì¸Ãò¨¾ò ¦¾Ç¢óÐ «È¢óÐ
¦¸¡ûš¡¸! ¸É¢ó¾ ̨ÆÅ¡É '«'¸Ãò¨¾ «ó¿ÎÅ¢ø
ÌÇ¢÷ó¾ Ìñ¼Ä¢É¢Â¢ý ÍüÚ Åð¼òÐû ¨ÅòÐ,
ãÄšԨŠ«í¸¢ÕóÐ ÍØ ÅƢ¡¸ ¯ÂÃò¾¢ø
¦¸¡½÷¸.

1289.
காஅைர +-கா + ெத3 ம திர
ஆ8 எ அைம ஊறி எ தா)7
பா8 எ பைகயற நிறபி
மாFற ம திர மாறி-ெகா9 வா-ேக. 35
1289: À¢Ã½Åò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ì ¸¡Áõ ӾĢ À¨¸¸¨Ç
Ţξø §ÅñÎõ :
¸¡ø ±ÉôÀÎõ þ¼ì¸¡Ä¢ý ¦ÀÕÅ¢Ãø, «¨Ã ±ÉôÀÎõ
ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ, Ó측ø ±ÉôÀÎõ ÍØ þõãýÚõ
¦À¡Õó¾¢ À¢Ã½Åõ Å¢ÇíÌõ. À¢Ã½Åò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ô ÀÃóÐ
ŢâóÐ ¸¡Áõ Ó¾Ä¡É ¬Ú À¨¸¸ÇÔõ Å¢ð¼Å÷째
Å¢ÕôÀò¨¾ò ¾Õõ þõÁó¾¢Ãõ ¦ºÂøÀÎõ.

1290.
ெகா1டஇ ம திர 0த எ ததா)7
ப1ைட?9 நாவி பைகயற வி1டபி
ம நிைற த மணிவிள- காயி;
இ இதய எ நமஎேன. 36
1290: À¢Ã½Å ÅƢ¢ø §À¡öî º¢Å¨É ÅÆ¢Àθ :
Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡É¢ý ±Øò¾¡É þó¾ô À¢Ã½Å Áó¾¢Ãõ ÓýÒ
¦ÅÇ¢ôÀ¼¡Ð ¿¢ýÚ ¯û¿¡ìÌô À̾¢Â¢Ä¢ÕóÐ «¾ý
À¨¸Å÷¸¨Ç Á¡üÈ¢ ¦ÅÇ¢ôÀðÎò ¾¨Ä¨Â §¿¡ì¸¢î ¦ºýÚ
º¸ŠÃ¾Çõ ŢâÔÁ¡Ú ´Ç¢Ô¼ý Å¢ÇíÌõ. «ùÅ¢¼ò¾¢ø
Å¢ÇíÌÅÐ º¢Åõ ±ýÚ «È¢¸.

10. Å¢ÃÅî ºì¸Ãõ :


Å¢ÃÅ÷ º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ÅÊÅí¸Ùû ´ýÚ. À¨¸ ӾĢÂ
þ¨¼äÚ¸¨Çô §À¡ìÌžüÌ þŨà «¨¼ÂÈ¡Ð
ÅÆ¢ÀÎÅÐ ÅÆì¸õ. Å¢ÃÅ÷ìÌ ¯Ã¢ÂРŢÃÅî ºì¸Ãõ.

1291.
அறி த பிரதைமேயா; ஆ அறி56
அறி தஅD சதமி ேமஇைவ %ற
அறி அைவ ஒவி=; ஒப தாக
அறி வலம வாக நடேவ. 1
1291: Å¢ÃŨÃô ÀòÐ þ¼í¸Ç¢ø ¾¢Â¡Éõ ¦ºö¸ :
ÅÇ÷À¢¨È¢ø À¢Ã¾¨Á , О¢¨Â, ¾¢Õ¾¢¨Â, ºÐ÷ò¾¢,
ÀïºÁ¢, ºðÊ ±ýÛõ¾¢¾¢ Ũà ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢Öõ
Å¢ÃŨÃò ¾¢Â¡É¢ì¸ §ÅñÎõ. ºò¾Á¢ìÌ §Áø «ð¼Á¢
ÌüÈÓ¨¼ÂÐ. ¿ÅÁ¢ ¾¢¾¢Â¢ø ¦¿üÈ¢ìÌ §Áø ¾¢Â¡É¢ì¸
§ÅñÎõ. ²¸¡¾º¢Â¢ø ÅÄ측¾¢ý Àì¸õ ¾¢Â¡É¢ì¸
§ÅñÎõ. ¾¢¨Ã§Â¡¾º¢Â¢ø À¢¼Ã¢ôÀì¸õ ¾¢Â¡É¢ì¸
§ÅñÎõ. ¦ÀÇ÷½Á¢Â¢ø þ¼ì¸¡Ð Àì¸õ ¾¢Â¡É¢ì¸
§ÅñÎõ. þí¹Éõ Å¢ÃŨÃò ¾¢Â¡É¢ì¸ ¦ÅüÈ¢ ²üÀÎõ.
1292.
நட வயிரவ Gல கபா8
நட த பைகவைன- க1ண ேபா-கி
ெதாட த உயிர உ1M ெபா
பட த உடெகா; ப தாட லாேம. 2
1292: À¨¸Å¨É ¦ÅøÄÄ¡õ :
Å¢ÃŨÃò ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÀÅâý ÁÉò¾¢ø Å¢ÃÅ÷ §¾¡ýÚ
Å¡÷. «Å÷ ÝÄò¨¾Ôõ ¸À¡Äò¨¾Ôõ ²ó¾¢ÂÅḠŢÇíÌ
Å¡÷. «Å÷ À¨¸Åý Á£Ð «Õû ¸¡ð¼¡¾¾¡ø, À¨¸Å¨É
¦ÅøÄÄ¡õ. À¨¸Åý þÈóРŢ𼾡ø «Åý ¯¼¨Ä
±ôÀÊ §ÅñÎÁ¡Â¢Ûõ À󾡼ġõ.

1293.
ஆேமவ7 E1ட(9 ஆதி வயிரவ
ஆேம கபால+ Gல+ ைக-ெகா1;அ$%
ஆேம தம(க பாச+ ைகய
வாேம சிரெதா; வாள ைகேய. 3
1293: Å¢ÃÅâý §¸¡Äõ :
¯Â¢÷¸Ç¢ý Àì¾¢¨Â §Áü¦¸¡ñÎ «¨Å Å¢ÕõÒõ
Åñ½õ ¾¢ÕÅÕû ¸¡ðÎÀÅ÷ Å¢ÃÅ÷. ¾ÕÁò¨¾Ôõ
À¡ºò¨¾Ôõ Å¢Çì¸ þÃñÎ ¨¸¸Ç¢Öõ ¸À¡ÄÓõ ÝÄÓõ
²ó¾¢ò §¾¡ýÚÅ¡÷. Å¢ÃÅ÷ ¾ñÊôÀ¡÷ ±ýÀ¨¾
Å¢Çì¸ÁüÈ þÃñÎ ¨¸¸Ç¢ø ¯Î쨸 ±ýÈ ¸ÕÅ¢Ôõ
À¡ºõ ±ýÈ ¸Â¢Úõ ²ó¾¢ò §¾¡ýÚÅ¡÷. ¾ñÊò¾¾¢ý
º¡ðº¢Â¡¸ò ¾ý ³óÐ ¬È¡õ ¨¸¸Ç¢ø ¾¨ÄÔõ Å¡Ùõ
¯¨¼ÂÅáö Å¢ÇíÌÅ¡÷.

1294.
ைகயைவ யா க( ற ேநா-கி;
ெம)ய ெசைம விள$% வயிரவ
)ய( ளதி ள$% ெம) ?றதா)7
ெபா)வைக வி=;நீ Eசைன ெச)ேய. 4
1294: ÁÉõ ¦À¡Õó¾¢ò ¾¢Â¡Éõ ¦ºö¸ :
¬Ú ¨¸¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ¬Ô¾í¸¨ÇÔõ
ÁÉõ ¦À¡Õó¾¢ò ¾¢Â¡Éõ ¦ºö¸. «ô¦ÀÕÁ¡É¢ý §ÁÉ¢
¦ºó¿¢ÈÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ. «Å÷ àÂÅ÷ ÁÉò¾¸ò§¾
Å¢ÇíÌÅ¡÷. µÄ¢¨Âô ¦À¡Õó¾¢ ¯¼¨Äì ¸¼óÐ ¿¢ýÚ
âº¨É ¦ºö¸.

1295.
Eசைன ெச)ய7 ெபா( ஓ ஆயிர
Eசைன ெச)ய ம :ட ஆ%மா
Eசைன சா சவா
%ெந)
Eசைன ெச) நீ Eசைல ேவ1;ேம. 5
1295: âº¨É Ó¨È :
«ô¦ÀÕÁ¡¨É µ÷ ¬Â¢Ãõ ¯ÕÀ¢òÐ ÅÆ¢Àθ.
⺨ÉìÌ ¿øÄ §¾¨É Å¢ÕõÀ¢ô À¨¼ì¸. ⺨ÉìÌî
º¡óÐ ÒÛÌ ¬¸¢ÂÅü¨Èî º¡ò¾¢ô À¨¸ ¿£ì¸õ ¦ºö¸.

1296.
ேவ1ய வா கலக+ ஆயி;
ேவ1ய ஆறி39 ெம)ய ெபறபி
ேவ1ய வா வ(வழி நீநட
ேவ1ய வாற வா% க(ேத. 6
1296: ¿¢§Å¾Éò¨¾ ÁÉò¾¡ø ¿¢¨ÉòÐ ÅÆ¢À¡Î ¦ºö¸ :
¿¡õ Å¢ÕõÒõ Åñ½õ ¿õ À¨¸Å÷¸ÙìÌû ¸Ä¸Óõ
¯ñ¼¡¸¢Å¢Îõ. Å¢ÕõÀ¢Â «Ú ¦ºÂø ¸¨Ä¨Â ¯ñ¨Á
¡öô ¦ÀüÈ À¢ýÒ ¿£ Å¢ÕõÀ¢ÂÀÊ ¿¼ì¸Ä¡õ. «ô§À¡Ð
¯ÉìÌ §ÅñÊ ±øÄ¡õ ¯ÉìÌì ¸¢¨¼ìÌõ.

11. º¡õÀÅ¢ Áñ¼Äî ºì¸Ãõ : º¢Åºò¾¢ Å¢ÇíÌõ º¢ÅÄ¢í¸


§ÁÉ¢ ¿¢¨Èó¾ ºì¸Ãõ. «¾Ä¡ø þÐ º¡õÀÅ¢ ºì¸Ãõ
±ÉôÀθ¢ÈÐ.

1297.
சாபவி ம1டலD ச-கர ெசா8
ஆபத எ=டாக வி= ேமலதா$
கா1பத த வ நாF9 நயன+
நாபத க1டபி நாடறி ேதாேம. 1
1297: º¡õÀÅ¢ ºì¸Ãõ «¨ÁìÌõ Ó¨È :
º¡õÀÅ¢ Áñ¼Äîºì¸Ãõ «¨Áô¨Àî ¦º¡øž¡É¡ø, ±ðÎ
Ũà ¸£Ú¾ø «øÄÐ ±ðÎ þ¾úò¾¡Á¨Ã «¨Áò¾ø
§ÅñÎõ. «¾ý º¢Èó¾ À̾¢Â¡ö ¯ûǨŠ¿¡ýÌ.
«¾¢ø ´Ç¢ (Å¢óÐ), µ¨º (¿¡¾), ºò¾¢, º¢Åõ ±ýÛõ ¿¡ýÌõ
«¨ÁÂô ¦ÀÚõ. «ÅüÚû ¸ñ½¡¸ì ¸¡½ôÀÎÅÐ
Å¢óÐÅ¡Ìõ. þ¾¨É ¿¡õ ¯½÷óÐ ´Ø¸¢É¡ø
¿¡ð¼¡÷¸û ¿õ¨Á «È¢óÐ ÅÆ¢ÀÎõ ¿¢¨Ä ¯ñ¼¡Ìõ.

1298.
நாடறி ம1டல நலவி- %1ட -
ேகாடறி Nதி? ெதாட 9 இர1டழி
பாடறி ப ட ஆ ந;Nதி
ஏடற நாஐ இடவைக யாேம. 2

1298: º¡õÀÅ¢ Áñ¼Äî ºì¸Ã Å£¾¢¸û Ó¨È :


¿¡¼È¢ó¾ º¡õÀÅ¢ ºì¸ÃòÐû §¸¡Ï¾ø ӾĢ¨Š«¸Ä,
þÃñÎ Àì¸í¸Ç¢Öõ Å£¾¢¸¨Ç «¨Áì¸ §ÅñÎõ.
º¢È󾾡¸ì ¸¡½ôÀÎõ ±ðÎ þ¾ú ¿ÎÅ¢ø ¯ûÇ À¾¢É¡Ú
Å£¾¢¸Ùû þ¾ú¸û «¸Ä ¿¡ýÌ Àì¸ ã¨Ä¸Ùõ «ÅüÈ¢ø
þ¨¼ þ¼õ ¿¡ýÌõ ¿Î þ¼Óõ ¬Ìõ.

1299.
நாஐ இடவைக உ9ளேதா ம1டல
நாFந Nதி?9 நல இ8$கமா)
நாFந ேகாண+ ந நா இ8$கமா)
நாFந Eந; ந1ணஅA வாேற. 3

1300.
ஆறி( ப நா அ5ெச அ5ைச?
ேவ( வாக விைள கிட த
ேதறி நி(மல சிவாய நமெவ
0மி 0றி %ைறகK இைலேய. 4
1299 & 1300 º¡õÀÅ¢ Áñ¼Äî ºì¸Ãõ :
º¡õÀÅ¢ Áñ¼Äî ºì¸Ãõ þÕÀРŨø¨Çì ¦¸¡ñ¼Ð.
¿ÎÅ¢ø ¿øÄ Ä¢í¸ ÅÊÅõ ¿¡ýÌ ¿¡ü§¸¡½í¸Ç¢ø ¿¡ýÌ
¿¡ýÌ þÄ¢í¸õ þ¨¼¦ÅÇ¢ ¿¡ý¸¢ø ¿¡ýÌ âì¸û.
¿ÎÅ¢Öõ «ôÀʧ â. þôÀÊ «¨Á §ÅñÎõ. þ¾¢ø
¿Î Å£¾¢Â¢ø '¸'¸¡Ãõ Ó¾ø '„'¸¡Ãõ ŨÃÔûÇ
ÓôÀò¨¾óÐ ±ØòÐ츨ÇÔõ 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÈ ³óÐ
±Øò¨¾Ôõ §ÅÚÀð¼ ¿¢Èò¾¢ø ÅÄÁ¡¸ ±Øи. «Ð§Å
àö¨ÁÂ¡É º¢Å¡Â¿Á ±ýÚ «È¢Ôí¸û. ¦¾Ç¢ó¾ À¢ýÒ
ÜÚí¸û. À¢üº¢Â¡Ç÷ìÌì Ì¨È ²Ðõ þø¨Ä.

1301.
%ைறவ இைல %ைரகழ 0;
அைறவ ஆரண அAஎ ஆகி
திறம வாக ¦¾Ç¢Â வ லா-%
இறவிைல எெற இயபின காேண. 5
1301: þÈôÒ ¯ñ¼¡¸¡Ð :
º¡õÀÅ¢ Áñ¼Äî ºì¸Ã ¯ñ¨Á¨Â ¦º¡øÄ¢ø ̨È×
²Ðõ ²üÀ¼¡Ð. ´Ä¢ì¸¢ýÈ Å£Ãì¸Æø «½¢ó¾ þ¨ÈÅÉ¢ý
¾¢ÕÅʨ «¨¼Â×õ ÜÎõ. §Å¾Á¡ÉÐ ÜÚõ ÜüÚõ
«ôÀ¢Ã½ÅòÐ ´Ä¢§Â ±ýÚ þôÀÊ ¯½ÃÅøÄ¡÷ìÌ
þÈôÒ ¯ñ¼¡¸¡Ð ±ýÚ º¡ý§È¡÷ ¯¨ÃòÐûÇÉ÷.

1302.
காM ெபா(K க(திய ெத)வ+
ேபM பதி? ெப(கிய தீத+
ஊM உண: உற-க+ தானாக-
காM கனக+ காாிைக யாேம. 6
1302: ¦À¡Õû ӾĢÂÉ º¡õÀŢ¡ø ¯ñ¼¡Ìõ :
¦ÅÇ¢§Â ¸¡½ôÀθ¢ýÈ ¦À¡ÕÙõ, ¯û§Ç ÁÉò¾¸òÐì
¸¡Ïõ ¦¾öÅÓõ, §À¡üÈôÀθ¢ýÈ °Õõ, ¿ý¨Á¸û
¦ÀÕÌõ Òñ½¢Â ¾£÷ò¾Óõ, ¯½×õ, ¯½÷×õ, ¯Èì¸
Óõ, ÓÂÄ¡Á§Ä§Â Å󾨼Ôõ ¦À¡ýÛõ ¬¸¢Â ±øÄ¡õ
þõÀŢ¡ø ¯ñ¼¡ÅÉ ¬Ìõ.

1303.
ஆேம எ த56 ஆவழி ேயயாக7
ேபாேம அ தா3 ேபாவழிேய ேபானா
நாேம நிைனதைன ெச)யF மா%
பாேம ஒ(வ பைகயிைல தாேன. 7
1303: ¿¢¨Éò¾¨Å ¿¼ìÌõ :
´ÕÅ÷ º¢Å¡Â ¿Á ±ýÚ ¦º¡øÖõ §À¡Ð ãÄ¡¾¡Ãò¾¢É¢ýÚ
¿Áº¢Å¡Â ±ýÀÐ §¾¡ýÚõ. «ó¾ ³ó¦¾ØòÐ ¿¡¾Á¡¸¢Â
µ¨ºÂ¢ý ÅÆ¢§Â §À¡Ìõ þ¼Á¡É ¯îº¢ò Ð¨Ç (À¢ÃÁÃó
¾¢Ãõ) ÅÆ¢§Â ¦ºýÈ¡ø ¿¡õ ±ñ½¢Â ¦ºÂø¸¨Ç ±øÄ¡õ
¦ºö ÓÊÔõ. ¯Ä¸ò¾¢ø ´ÕÅÕõ À¨¸Â¡¸ Á¡ð¼¡÷.

1304.
பைகயிைல எ பணி தவ தபா
நைகயிைல நாணாK நைமக9 ஆ%
விைனயிைல எ வி(த+ இைல
தைகயிைல தா3 சலம வாேம. 8
1304: º¡õÀÅ¢î ºì¸Ãò¨¾ ŽíÌÀÅ÷ «¨¼Ôõ ÀÂý :
º¡õÀÅ¢ Áñ¼Äò¨¾ ŽíÌÀÅâ¼õ À¨¸ þø¨Ä.
¿¨¸ôÒìÌâ ¿¢¸ú¸Ùõ þ¼õ ¦ÀÈ¡.
¿¡§¼¡Úõ ¿ý¨Á¸û ¯ñ¼¡Ìõ.
¾£Å¢¨É¸Ùõ «ÅüÈ¡ø ¯ñ¼¡Ìõ À¢ÈÅ¢Ôõ þøÄ¡Áü
§À¡Ìõ.
¾¨¼ ²üÀ¼¡Ð.
¿£÷ §À¡ø ÌÇ¢÷ó¾ ̽õ ¯¨¼ÂÅḠþÕôÀ÷.

1305.
ஆ( உைரெச)ய லாஅ5 ெச தாேல
யா( அறியாத ஆன த Vபமா
பா( வி6
 பகF மதியதி
ஊ3 உயி( உணவ வாேம. 9
1305: ¬Éó¾ ÅÊÅõ ӾĢÂÉ º¡õÀŢ¡ø ¿¢¸Øõ :
±øÄ¡Õõ º¡õÀÅ¢¨Â ³ó¦¾Øò¾¡ø Ží¸Ä¡õ. «¾É¡ø
±ÅÕõ «È¢Â¡¾ ¬Éó¾ ÅÊÅõ ¯ñ¼¡Ìõ. ¿¢Äõ Ó¾ø
Å¡Éõ Ũà ÝâÂ,ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ ¬¸×õ, §ÁÄ¡É ¯¼Ä¢ø
¯Â¢Ã¡¸×õ, ¯Â¢Ã¢ø ¯½÷Å¡¸×õ «ó¾î º¡õÀÅ¢ ºì¸Ãõ
Å¢ÇíÌõ.

1306.
உண ெத ம திர ஓெம3 உ9ேள
அைண ெத ஆ$கத ஆதிய ஆ%
%ண ெத Gத3 Gதி? 0-
கண ெத காM அ- கா+ைக யாேல. 10
1306: ¾òÐÅí¸Ç¢ý ¿¢¨Ä :
º¢Å¡Â¿Á ±ýÚ º¢ó¾¢ôÀÅ÷ìÌ, ¯û§Ç ¯ó¾¢Â¢É¢ýÚ ¾¨Ä
ÓÊÂô À¢Ã½Åõ §¾¡ýÈ¢ ±Øõ.
«ó¾ô À¢Ã½Å§Á ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ ÅÊÅ¡É Ó¾ø ¿¢¨Ä
¬Ìõ. º¢ÅÛõ ºò¾¢Ôõ ¿¡¾ Å¢óÐ ¾òÐÅí¸Ç¢É¢ýÚ
¯¼¨Äì ¦¸¡ñÎ ÅÕõ. ¾¢ÕõÀ×õ ºò¾¢ º¢Åò¨¾
±ñ½¢Â §À¡Ð ¾òÐÅí¸û Å¢óÐÅ¢Öõ Å¢óÐ ¿¡¾ò¾¢Öõ
þÄÂõ «¨¼Ôõ.

12. ÒÅÉ¡À¾¢ ºì¸Ãõ : ÒŨÉ-ºò¾¢Â¢ý ¦ÀÂ÷¸Ùû ´ýÚ.


«ô¦ÀÕÁ¡ðÊìÌâ ºì¸Ãõ ÒÅÉ¡À¾¢ ºì¸Ãõ.

1307.
ககராதி ஓஐ காணிய ெபாைம
அகராதி ஓரா அரதேம ேபாF
சகராதி ஓநா% தா6த ெவ1ைம
ககராதி *விைத காமிய +திேய. 1
1307: þõ¨Á ÁÚ¨Á¨Âô ÒÅÉ¡À¾¢ «Ç¢ìÌõ:
'¸, ², ®, Ä, ‹Ã£õ' ӾĢ ³óÐ ±ØòÐì¸Ùõ
Å¡ìÀÅܼÁ¡¸¢Â ¦À¡ýÉ¢Èõ.
'†, …, ¸, †, Ä, ‹Ã£õ' ӾĢ ¬Ú ±ØòÐì¸Ùõ
¸¡ÁრܼÁ¡¸¢Â ¦ºó¿¢Èõ.
'…, ¸, Ä, ‹Ã£õ' ӾĢ ¿¡ýÌ ±ØòÐì¸Ùõ ºò¾¢
ܼÁ¡¸¢Â ¦Åñ½¢Èõ.
Å¡ìÀÅܼò¾¢ø '¸, ², ®, Ä' ӾĢ ³óÐ ±ØòÐì¸û
Өȧ º¢Åý,
ºò¾¢, Á¾ý, «ÅÉ¢ ¬¸¢§Â¡¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ.
¸¡Áრܼò¾¢ø †, …, ¸, †, Ä, ‹Ã£õ' ӾĢ ¬Ú
±ØòÐì¸û Өȧ ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, ÁýÁ¾ý, †õ…õ,
þó¾¢Ãý ¬¸¢§Â¡¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ.
ºò¾¢ ܼò¾¢ø †, …, Ä' ӾĢ ¬Ú±ØòÐì¸û ӨȧÂ
À¨Ã, ÁýÁ¾ý, Á¡ø ¬¸¢§Â¡¨Ãì ÌÈ¢ìÌõ.
'Í'¸Ãò¨¾ ¬¾¢Â¡¸ ãýÚ À̾¢¨Â ¯¨¼Â þõÁó¾¢Ãõ
þõ¨Á ÁÚ¨Áô ÀÂý þÃñ¨¼Ôõ «Ç¢ìÌõ.

1308.
ஓாி இ ேவ உைர? இ ெத)வைத
ேதாி பிறிதிைல யாெனா ெச7ப-ேக9
வாாி திாிேகாண மனஇப +தி?
ேதாி அறி? சிவகாய தாேன. 2
1308: ÒÅÉ¡À¾¢ Áó¾¢Ã§Á º¢ÅòÐìÌâ ÅÊÅõ :
¬Ã¡Ôõ§À¡Ð ¿¡ý ¯¨ÃìÌõ ¯¨Ã þЧŠ¬Ìõ. þõ
Áó¾¢ÃÅÊÅÁ¡É ÒŨɨÂò ¾Å¢Ãò ¦¾öÅõ §ÅÚ þø¨Ä.
¿¡ý ´ý¨Èî ¦º¡øÄ째ðÀ¡ö! šâ (§Á¸õ) §À¡ýÈ
Ó째¡½ò¾¢ø ÁÉõ ¿¢ò¾¢Â¡Éó¾ò¨¾Ôõ «¸ñ¼ò¨¾Ôõ
Å¢ÕõÀ¢ý, «Ð§Å º¢ÅÉÐ ÅÊÅõ ±É «È¢¸.

1309.
ஏக பராச-தி ஈச%ஆ அ$கேம
யாக பராவிைத யா+தி சிைதேய
ஏக பராச-தி யாகD சிவ%(
ேயாக பராசதி உ1ைமஎ= டாேம. 3
1309: Àáºò¾¢§Â ±ð¼¡¸ ¯ûÇÐ :
±ðÎî ºò¾¢¸û ´ýÈ¡É §À¡Ð ²¸ Àáºò¾¢ ¬Å¡û. «ó¾
²¸ Àáºò¾¢§Â þ¨ÈÅÛìÌò ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¬Å¡û. º¢ÅÌÕ
§Å¡Î ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ¡û. «ÅÇÐ ¾¢Õ§ÁÉ¢ Å¢ò¨¾Â¡Ìõ.
«Ð º¢ò¾¢¨ÂÔõ Óò¾¢¨ÂÔõ «Ç¢ôÀÐ.

1310.
எ=டா கியசதி எ=டா% ேயாக -
க=டா% நாதா த எ=; கல7பித
ஒ=டாத வி : தான ஒழி த
கி=டா ஒழி த கீழான *ட-ேக. 4
1310: ÒÅ¨É Å¢ò¨¾Â¢ý ÀÂý :
±ðÎ ºò¾¢¸Ùõ ±ðÎ «í¸í¸¨ÇÔ¨¼Â §Â¡¸òÐìÌ
«í¸Á¡Ìõ. ¿¡¾¡ó¾õ ¨¸Ü¼ô¦ÀüÈÅ÷ìÌ þó¾ ±ðÎõ
¸ÄôÀ¢ò¾ø «¨ÁÔõ. Å¢ÕôÀò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢òÐô §À¡¸ò¾¢ø
¦ºÖòÐõ Å£÷ÂÓõ «üÚ ¿£íÌõ. ¦Àñ þýÀò¾¢ø
¿¡ð¼õ ¯¨¼Â ¸£Æ¡É Áì¸ÙìÌ «¨¼Â ÓÊ¡¾¾¡Ìõ.

1311.
ஏ பலமா இய திரா சஅ
ஓதி- %(வி உபேதச உ=ெகா1;
நீத$% அ$க நியாச தைன7ப1ணிD
சாத$ ெகடDெசபி ச=ேகாண தானி=ேட. 5
1311: «Ú§¸¡½Á¡ö «¨Áì¸ §ÅñÎõ :
±øÄ¡ô À¨ÉÔõ ¾ÕÅÐ þÂó¾¢Ãò ¾¨ÄÅÉ¡¸¢Â ÒÅÉ¡
À¾¢î ºì¸Ãò¾¢ý ¾¢ÕÅÊ¡Ìõ. «¾¨É «È¢óÐ, «Åû
Áó¾¢Ãò¨¾ì ÌÕÅ¡ø ¦ÀüÚ «¾¨É ¯¼õÀ¢ø ¿¢Úò¾¢ô
À¢Ä×õ, ¬ýÁ¡ ¯¼Ä¢ø Áó¾¢Ãò¾¡òÐÅ¡¸ ¿¢¨Äì¸
¯ÚôÒ츨Çî º¢ÅÉ¢ý «í¸í¸Ç¡¸ì ¸Õ¾¢ ¯ý À¢ÈÅ¢
§Å÷ ¿£íÌÁ¡Ú ¦ºôÒò ¾¸ðÊø «Ú§¸¡½õ «¨Áì¸.

1312.
ச=ேகாண தனி Cஹிாீ தானி=;
அ-ேகாண ஆறி தைலயிாீ$ கராமி=;
எ-ேகாண +Gழ எழிவ=ட இ=;7பி
மி-கீஎ=; அ-கர அ+த ேம8ேட. 6
1312: ÒÅÉ¡À¾¢ ºì¸Ã «¨ÁôÒ Ó¨È :
§Áü ¦º¡øÄôÀð¼ «ó¾ «Ú §¸¡½ò¾¢ø ‚õ ‹Ã£õ ±ýÈ
À£ºí¸¨Ç ±Øи. «ó¾ì §¸¡½õ ¬È¢ý ¯îº¢Â¢Öõ
†¢Ã£í¸¡Ãõ þðÎ, ±øÄ¡ì §¸¡½í¸¨ÇÔõ ÝÆ «Æ¸¢Â
Åð¼õ ±Ø¾¢, À¢ýÉ÷ «¾ý §Áø À¾¢É¡Ú ¯Â¢÷
±ØòÐ츨ÇÔõ '«' Ó¾ü ¦¸¡ñÎ ±Øи.

1313.
இ=ட இத க9 இைடஅ தரதிேல
அ=டஹA வி=டதிேமேல உAவி=;-
கி=ட இத களி ேமேல கிேராசிேரா
இ=;வா ம ஆ$% கிேரா$ ெக ேமவிேட. 7

1314.
ேமவிய ச-கர மீ வலதிேல
ேகாைவ அைடயேவ %ேரா$கிேரா$ ெகறி=;
தாவி ாீ$ காரதா ச-கர G
Eைவ7
வனா பதிைய7 பி Eசிேய. 8
1313 & 1314: þÐ×õ «Ð :
§Áü ¦º¡øÄôÀð¼ÀÊ ±Ø¾ôÀð¼ þ¾ú¸Ç¢ý ¿ÎÅ¢ø
¯ûÇ ¦ÅǢ¢ø ±ðÎ '†' ±ýÛõ ±Øò¨¾Ôõ '¯'
±ýÛõ ±Øò¨¾Ôõ §º÷ò¾ ‚ ±Ø¾¢ «Ï¸. þ¾ú¸Ç¢ý
§Á§Ä '¸¢§Ã¡õ', 'º¢§Ã¡õ' ±ýÀÉÅü¨È ±Ø¾¢ «¾ý
þ¼ôÀì¸ò¾¢ø '¬õ¸¢¦Ã¡õ' ±É ±Øи. «îºì¸Ãò¾¢ý
Á£Ð ÅÄôÀì¸ò¾¢ý Á£Ð Á¡¨Ä¨Âô §À¡ø '¸¢§Ã¡õ', 'º¢¦Ã¡õ'
±ýÚ ±Ø¾¢¼ §ÅñÎõ. ÌüÈõ þøÄ¡¾ '†¢Ã£õ' ±ýÈ
À£ºò¾¡ø ºì¸Ãò¨¾î ÝúóÐ ÒÅÉ¡À¾¢ ºò¾¢¨Âô ⺨É
¦ºö¸. þõ ãýÚ Áó¾¢Ãí¸Ùõ ÒÅÉ¡À¾¢ ºì¸Ã
«¨Áô¨À Å¢Çì̸¢ýÈÉ.

1315.
Eசி-% ேபா
வனா பதிதைன
ஆச அகதினி ஆவா கனப1ணி7
ேபசிய பிராண7 பிரதி=ைட ய ெச)
ேத6 றிடேவ தியான அ ெச)ேய. 9
1315: ÁÉô ⨺ ¦ºö¾ø :
ÒÅÉ¡À¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÎõ §À¡Ð "¸¡Áõ Ó¾Ä¡É ÌüÈõ
¿£í¸¢Â ¯ûÇò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀÚ¾ø §ÅñÎõ" ±É §ÅñÊ
«¾üÌâ Áó¾¢Ãí¸¨Çî º¢ó¾¢òÐ ¯Â¢÷ ¦¸¡ÎòÐ «í§¸
¿¢Úò¾¢ ´Ç¢ Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¾¢Â¡Éõ ¦ºö §ÅñÎõ.

1316.
ெச)ய தி(ேமனி ெசப=; உைடதா3
ைகயி பைடஅ$ %சபாச ேதாடபய
ெவ)யி அணிகல இரதின மாேமனி
)ய +? அவயவதி ேதாறேம. 10
1316: ÒŨÉ¢ý §¾¡üÈõ :
º¢Åó¾ §ÁÉ¢¨Â ¯¨¼ÂÅÇ¡öî ¦ºó¿¢Èô ÀðΨ¼ âñÎ,
¨¸Â¢ø «íÌ ºõÀ¡ºõ «À Åþò¨¾Ôõ ¦¸¡ñÎ
¾¢Õ§Áɢ¢ø «½¢¸Äý¸¨ÇÔõ Á½¢Â½¢¸¨ÇÔõ
«½¢óÐ à ÓÊÔ¼ý ÅÊ× ¦¸¡ñÎ §¾¡ýÚÅ¡û.

1317.
ேதாேபாைவ நீ-கி திதைடவி Eசி 7
பாேப னகம திரதா பயிேறதி
நாபால நாரதா யா6வா காஎ
சீ7பாகD ேசடைத மாறி7 பி ேசவிேய. 11

1318.
ேசவி7 பத+ேன ேதவிையஉ வாகனதா
பாவி இதய கமலேத பதிவி அ$%
யாவ-% எ=டா இய திர ராசைன
நீைவ D ேசவி நிைன த த(ேம. 12
1317: ¿¢§Å¾Éõ ¦ºöÔõ Ó¨È :
¯¼õ¨Àì ¸¼óÐ ´Ç¢ Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢ýÚ Ð¾¢òÐ, áø
Ó¨ÈôÀÊ âº¨É ¦ºöÐ, À¡ø §º¡ü¨È Áó¾¢Ãò¾¡ø
¦ºÀ¢òÐ, ¿¡ýÌ ¾¢¨º¸Ç¢Öõ "¿¡Ã¾¡Â ÍÅ¡¸¡" ±ýÚ
¦º¡øÄ¢ ¿¢§Å¾¢òÐî º¢ÈôÀ¡¸ ¿¢÷Á¡Ä¢Âò¨¾ô §À¡ì¸¢ô
À¢ýÒ À¢Ãº¡¾ò¨¾ ¯ñ¸.

1318: ⨺ìÌô À¢ýÒ ÒÅÉ¡À¾¢¨Â ÁÉò¾¢ø À¾¢òÐì


¦¸¡ñ¼¡ø ±øÄ¡ ¿ÄÓõ ²üÀÎõ :
À¨¼ì¸ôÀð¼ À¨¼Â¨Ä ¯ñÀ¾üÌ ÓýÒ §¾Å¢¨Â
¯ýÉ¢¼õ ¸Äó¾¢ÕôÀ¾¡¸ì ¸ñÎ þ¾Â ¸ÁÄò¾¢ø
¦À¡Õó¾¢ì ¦¸¡ñÎ, «íÌ Â¡ÅáÖõ ¸ñ¼È¢Â ´ñ½¡¾
ÒÅÉ¡À¾¢¨Â ÁÉòÐû ¦¸¡ñÎ ÅÆ¢Àθ. À¢ý «Åû ¿£
¿¢¨Éò¾¨Å ±øÄ¡õ «Ç¢ôÀ¡û!

13. ¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸Ãõ : ´ýÀÐ ±ØòÐ츨Çô À£ºÁ¡¸ì


¦¸¡ñ¼ §¾Å¢ Áó¾¢Ãõ «¨Áó¾ ºì¸Ãõ :

1319.
நவா-காி ச-கர நா3ைர ெச)யி
நவா-காி ஒ நவா-காி யாக
நவா-காி எ1ப ெதா(வைக யாக
நவா-காி அ-கி[ ெசௗ+த ஈேற. 1
1319: «¨ÁôÒ Ó¨È :
¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸Ãò¾¢ø µ÷ ±Øò¾¡É «õ¨Á§Â ´ýÀÐ ±Øò
Ð츨Çì ¦¸¡ñ¼ §¾Å¢ Áó¾¢ÃÁ¡¸, «Ð§Å ±ñÀò¦¾¡Õ
Ũ¸Â¡¸ Å¢ÇíÌõ. «ó¾ ¿Å¡ì¸Ã¢ "¸¢Ä£õ" Ó¾ø "¦ºÇõ"
þÚ¾¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ. þó¾ ´ýÀÐ À£º ±ØòÐì¸Ùû
´ù¦Å¡ýÚõ Ó¾¦ÄØò¾¡ö Á¡È¢ ±Ø¾ôÀÎõ. þ¾¢ø
±ñÀò§¾¡Ú ±ØòÐì¸û þÕìÌõ.

1320.
ெசௗ+த அAெவா( ெஹௗ:ட னா$கிாீ
ெகௗ:9 உைட?K கல திாீ கிாீெம
ஒAfவி எ $கி8 ம திர பாதமாD
ெசA:9 எ சிவாய நமஎேன. 2
1320: ¯îºÃ¢ìÌõ Ó¨È :
ӾĢø ¦ºÇ, ´Ç, ¦†Ç, ¸¢Ã£õ, ¦¸Ç, ³, þãõ, ¸¢Ã£õ, ¸¢Ä£õ
±ýÈ þ¨Å ´ýÀÐõ Áó¾¢Ã ¯ÚôÀ¡öì ¦¸¡ñÎ
þÅü§È¡Î ¸¢Ä£õ Áó¾¢Ãõ ãÄÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ, ¦ºõ¨Á¡¸
¯û ±Øó¾ ӨȢø 'º¢Å¡Â¿Á' ±Éì ÜÚš¡¸.

1321.
நவா-காி யாவ நானறி விைத
நவா-காி உ9ெள நைமக9 எலா
நவா-காி ம திர நா:ேள ஓத
நவா-காி சதி நல த( தாேன. 3
1321: ¿Å¡ì¸Ã¢ «õ¨Á «ÕûÅ¡û :
¿Å¡¸Ã¢Â¡ÉÐ ¿¡ý «È¢ó¾ ‚Å¢ò¨¾Â¡Ìõ. þ¾¢ø
¿ý¨Á¸û «¨ÉòÐõ ¯ñ¼¡Ìõ. þ¨¾ ¿¡×û ¨ÅòÐ
¿¢¨É츧Š¿Å¡ì¸Ã¢ ºò¾¢ ¿ý¨Á¸¨Ç «ÕûÅ¡û.

1322.
நல த( ஞான+ கவி? எலா
உர த( வவிைன உைம வி=ேடா;
சிர த( தீவிைன ெச)வ அகறி
வர த( ேசாதி? வா)தி; காேண. 4
1322: þÕÅ¢¨É ¿£íÌõ; §º¡¾¢ Å¢ÇíÌõ :
þ¾É¡ø »¡Éõ ¸øÅ¢ ӾĢ ¿ý¨Á ±øÄ¡õ ¯ñ¼¡Ìõ.
¦¸¡Î¨Á¨Âò ¾Õõ (ºïº¢¾õ) ÀÆÅ¢¨É¸û ¯õ¨Á Å¢ðÎô
§À¡öÅ¢Îõ. þó¾ô À¢ÈŢ¢ø «È¢Â¡¨Á¡ø ®ð¼ôÀÎõ
¾¨ÄÂ¡É Å¢¨É¸¨Ç (¬¸¡Á¢Âõ) ¿£ì¸¢ ÅÃí¸¨Çò ¾Õõ
ºó¾¢ÃÁñ¼Äõ Å¢ÇíÌŨ¾ «ÛÀÅò¾¡ø «È¢ÂÄ¡õ.

1323.
க1; ச-கர ெவௗfளிெபா ெசபிைட
ெகா1; உ9ேள %றித விைனகைள
ெவறி; ம1டல ெவறி த(வி-%
நிறி; ச-கர நிைன-% அளேவ. 5
1323: ¦À¡ý ¦ÅûÇ¢ ¦ºõÒò ¾¸Î¸Ç¢ø «¨Áì¸Ä¡õ :
¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸Ãò¨¾ ¦ÅûÇ¢, ¦À¡ý, ¦ºõÒò ¾¸Î¸Ç¢ø
«¨Áì¸ §ÅñÎõ. þ¾¨É ÁÉò¾¢ø ¾¢Â¡É¢ì¸×õ.
«ôÀÊî ¦ºö¢ý ¯í¸ÙìÌ «¨ÁÂ×ûÇ Å¢¨É¸¨Ç
¦ÅøÄÄ¡õ. ¿£í¸û Å¡ú¸¢ýÈ âÁ¢ ¯í¸ÙìÌ ¦ÅüÈ¢¨Â
«Ç¢ìÌõ. ¯í¸ÇÐ ¾¢Â¡É ¿¢¨ÄìÌ ²üÀ ¿¢¨Äò¾¢ÕìÌõ.
1324.
நிைனதி; அDசிாீ அ-கி[ ஈறா
நிைனதி; ச-கர ஆதி? ஈ
நிைனதி; ெநெலா;
8ைன ?9ேள
நிைனதி; அ(Dசைன ேநத( வாேள. 6
1324: ÅÆ¢ÀÎõ Ó¨È :
"‚õ"±ýÀРӾġ¸ "¸¢Ä£õ" ±ýÀРŨà ¾¢Â¡É¢Ôí¸û.
«í¹Éõ ¾¢Â¡É¢ìÌõ §À¡Ð Ӿġ¸ ¯ûÇÐ þÚ¾¢Â¡ö
«¨ÁÔõ. ¦¿øÖõ «Ú¸õÒøÖõ ¦¸¡ñÎ ¾¢Â¡É¢òÐ
ŽíÌí¸û. ¯í¸ÇÐ ÅÆ¢À¡ð¨¼ Å¢ÕõÀ¢
¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡û.

1325.
ேநத( அதி( நாயகி ஆனவ9
யாெதா( வ1ண அறி தி; ெபாEைவ
காத( வ1ண க(தின ைகவ(
நாத( வ1ண நட தி; நீேய. 7
1325: ºò¾¢Â¢ý ¿¢Èò¨¾ ±ñ½¢ ÅÆ¢Àθ :
¯í¸ÙìÌ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ «Õû ¦ºöÔõ ºò¾¢ «Æ¸¢Â
¸¡Â¡õâ¨Åô §À¡ø ¸Ã¢Â Åñ½õ ¦¸¡ñ¼Åû ¬Ìõ.
«Å¨Çì ¸Õ¾¢ò ¦¾¡ØÅ¡÷ìÌ ±ñ½¢Â¨Å ¡×õ
¨¸Ü¼ô ¦ÀÚõ. «Åû ¯ý¨É Å¢ÕõÒõÀÊ ¿£ ¿¼óÐ
¦¸¡ûš¡¸.

1326.
நட தி; பாாினி நைமக9 எலா
கட தி; கால3 எ1ணிய நாK
பட தி; நாம+ பா)கதி ேபால
அைட தி; வ1ண அைட தி; நீேய. 8
1326: Àáºò¾¢ ¯ýÉ¢¼õ ¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¿¼óÐ ¦¸¡û¸ :
þó¾ ¯Ä¸¢ø ±øÄ¡ ¿ý¨Á¸Ùõ ¯ñ¼¡Ìõ. ¸¡Äý
¿ÁìÌâ ¬ÔÇ¡¸ ±ñ½¢Â ¿¡û¸Ùõ ¸¼ìÌõ. ±íÌõ
ÀÃÅ¢î ¦ºøÖõ ÝâÂÉ¢ý ͼ¨Ãô §À¡ø ҸơÉÐ
±ùÅ¢¼ò¾¢Öõ ÀÃ×õ. ±É§Å «ó¾ô Àáºò¾¢ ¯ýÉ¢¼õ
¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¿¼óÐ ¦¸¡û¸.

1327.
அைட தி; ெபாெவௗfளி கFட எலா
அைட தி; ஆதி அ(K தி(:
அைட தி; அ1ட அமரக9 வா :
அைட தி; வ1ண அறி தி; நீேய. 9
1327: Àáºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÊý »¡ÉÓõ ¦ºøÅÓõ ¨¸ÅÃô
¦ÀÚõ :
¦À¡ýÛõ ¦ÅûÇ¢Ôõ Á½¢Ôõ ӾĢ¨Š¾¡§Á ¯ý¨É
Å󾨼Ôõ. Àáºò¾¢Â¢ý «ÕÙõ »¡ÉÓõ ÅÕõ.
§¾Å÷¸û Å¡ú× ¨¸Ü¼ô ¦ÀÚõ. ¿£ «Å¨Ç «¨¼Ôõ
Ũ¸¨Â «È¢óÐ ¦¸¡û¸.

1328.
அறி தி; வாக9 அமரக ளாக
ெதாி தி; வாேனா ேதவக9 ேதவ
பாி தி; வானவ பா)
ன G
+ாி தி; வாைன +யற; Nேர. 10
1328: º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É «¨¼Â ÓÂø¸ :
¿Å¡ì¸Ã¢¨Âò §¾Å÷¸û ¬Å¾ü¸¡¸ Áì¸û «È¢Å¡÷¸û.
«Å¨É «È¢ó¾ §¾Å÷¸ÙìÌò §¾Å÷¸Ç¢ý ¾¨ÄÅÉ¡É
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «Õû ¦ºöÅ¡ý. À¡Ôõ ¿£÷ ¦À¡Õó¾¢Â
¸í¨¸¨Âî ÝÊ «¾ý §Å¸ò¨¾ Á¡üÈ¢ÂÕÇ¢Â
º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É «¨¼Â ¿£ ÓÂøš¡¸.

1329.
நாபணி ச-கர ேநத( வ1ண$க9
பாரணி ? ஹிாீ +Cமீறா
தாரணி ?
க ைதய ந லா9தைன-
காரணி ?ெபாழி க1;ெகா9 ளீேர. 11
1329: ºò¾¢¨Â §Á¸õ §À¡ýÈ Áñ¼Äò¾¢ø ¸¡½Ä¡õ :
¿£í¸û Ží̾üÌâ ºì¸Ãò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ±ØòÐì¸û
¯Ä¸Å÷ Ò¸ú¸¢ýÈ †¢Ã£õ Ӿġ¸ ‚õ þÚ¾¢Â¡ö
¯ûǨÅ¡Ìõ. þ¾¨É ÅÆ¢ÀðÎ Á¡¨Ä¨Â «½¢óÐ
Ҹؼý ÜÊ Àáºò¾¢¨Â §Á¸õ §À¡ýÈ Áñ¼Äò¾¢ø
¸ñÎ ¦¸¡ûţá¸.

1330.
க1;ெகா9 K தனி நாயகி தைன?
ெமா1;ெகா K+க வசியம தாயி;
ப1;ெகா Kபர மாய பர56ட
நிெகா Kநிைல ேபைட யாைளேய. 12
1330: Ó¸ô¦À¡Ä¢× ¯ñ¼¡Ìõ :
¾ÉìÌ ¯Å¨Á þøÄ¡¾ ¾¨ÄŢ¡õ ºò¾¢¨Âò ¾Ã¢ºÉõ
¦ºöÔí¸û. «ûÇ¢ì ÌÊôÀ¨¾ô §À¡ø Ó¸ô¦À¡Ä¢×
¯ñ¼¡Ìõ. §Áý¨ÁÂ¡É ÀÃÁº¢Åõ ÁïºÁ¡¸ò ¾¡íÌõ
¿¢¨ÄÂ¡É ºò¾¢¨Âô §À¡üÈ¢ ¯ûÇò§¾ ¦¸¡ûÙí¸û.

1331.
ேபைட யா9த ெப(ைமைய எ1ணி
நா;ைட யாகK நவச மா%வ
மாைட யாகK வா வ தானிைல
0ைட யாைள? 0மி நீேர. 13
1331: ÁýÉ÷ źÁ¡Å¡÷; À¨¸Å÷ ¦¸ÎÅ¡÷!
¿£í¸û «¨¼Ôõ §ÀÈ¡¸ ¯ûÇ ¦ÀÕ¨Á¨Â ±ñ½¢ø
¿¡ð¨¼ ¬Ùõ ÁýÉÕõ ¿õ źÁ¡Å¡÷. ¿õ À¨¸Å÷
Å¡Æ¡Ð ¦¸ÎÅ¡÷. ¬¾Ä¡ø þ¨ÈÅ¨É ´Õ À̾¢Â¢§Ä
¦¸¡ñ¼Å¨Çò о¢Ôí¸û.

1332.
0மி எ=; திைச-% தைலவிைய
ஆமி அ1ட அமரக9 வா ெவன
மாமி ைவய வ(வழி தைன?
ேதமி நாயகி ேசவ ேச ேத. 14
1332: ¬¨º¨ÂÔõ À¢ÈÅ¢¨ÂÔõ «ÚôÀ£÷ :
±ðÎò ¾¢ì̸ÙìÌõ ¾¨ÄŢ¡õ ºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÎí¸û.
§¾Å÷¸û Å¡ú× ±ò¾¨¸ÂÐ ±ýÚ ±ñ½¢ «¾¢ø ¦¸¡ñ¼
¬¨º¨Â «Úí¸û. Á£ñÎõ À¢ÈóÐ þôâÁ¢Â¢ø ÅÕõ
ÅÆ¢¨Â Á¡Úí¸û. ¿¡Â¸¢Â¢ý ¾¢ÕÅÊ Ð¨½¨Âô ÀüÈ¢ò
¦¾Ç¢× ¦¸¡ûÙí¸û.

1333.
ேசவ ேசரD ெசறிய இ( தவ
நாவ ?9ேள நவிநி ஏ வ
Eவ யி=;7 ெபா8ய இ( தவ
மாவ காM வைகயறி வாேர. 15
1333: ¾¢ÕÅÊ »¡Éõ ¦ÀÚÅ÷ :
ºò¾¢Âõ¨Á¢ý ¾¢ÕÅʸ¨Ç þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¢¨Éò¾¢Õó¾Å÷
¿¡ «¨ºÂ¡Áø ¯û§Ç ¦ºÀ¢ôÀ÷. «í¹Éõ ¾í¸ÇÐ «¸ô
À¡÷¨Å¨Âî ¦ºÖò¾¢ Å¢Çí¸ þÕó¾Å÷ ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â
¾¢ÕÅʨÂì ¸¡ñÀÅ÷ ¬Å¡÷.

1334.
ஐ+த லாக வள ெத ச-கர
ஐ+த லாக அம திாீ ஈறா%
அ+த லாகி அவ-%உைட யா9தைன
ைம+த லாக வ தி; நீேய. 16
1334: þîºì¸ÃòÐìÌâ À£ºõ :
"³õ" Ӿġ¸ ÅÇ÷óÐ §¾¡ýÚõ ºì¸Ãõ, ³õ Ӿġ¸ô À¢È
À£ºí¸§Ç¡Î "‹Ã£õ" þÚ¾¢Â¡Ìõ. «¸Ã š츢Âô
¦À¡ÕÇ¡É º¢ÅÛìÌâ ºò¾¢¨Â Á¡¨ÂìÌò ¾¨ÄŢ¡¸ô
§À¡üÚš¡¸.!

1335.
வ தி; நா:- கரசிவ தைன7
ப%தி; ேவதெம) ஆகம எலா
ெதா%ெதா( நாவிைட ெசாலவ லாைள
+க K +ெனழ- க1;ெகா9 ளீேர. 17
1335: š츣ÍÅâ §¾¡ýÈ¢ÂÕÙÅ¡û :
Ží¸ô ¦ÀÚõ š츣ÍÅÃ¢Â¡É ºò¾¢¨Â, §Å¾¡¸Áí¸û
±øÄ¡õ ÀÌòÐ µÐõ «¨Å¨Éò¨¾Ôõ §º÷òÐ ¿õ
¿¡Å¡ø À¢Ä, «¾üÌ «Õû ¦ºö ÅøÄŨÇ
«ñ½¡ì¸¢ý ¯û§Ç Óý ±Æì ¸ñÎ ¦¸¡ûÅ£÷!

1336.
க1டஇD ச-கர நாவி எ தி
ெகா1டஇ ம திர 0த %றியதா
மறி39 விைத? மா3ட ைகயதா)
ெவறி; ைவயக ெம8ய ேமவிேய. 18
1336: ¡Åü¨ÈÔõ «È¢Ôõ «È¢¨Å «Ç¢ìÌõ !
þò¾¨¸Â þÂøÒ¨¼Â ºì¸Ãò¨¾ ´ÕÅý ¿¡ «¨ºÂ¡Ð
±ñ½¢É¡ø, þÐ Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡É¢ý ÅÊÅÁ¡Ìõ. ¦À¡ý
ÁýÈ¢ø Å¢ÇíÌõ ºÀ¡Å¢ò¨¾Ôõ Áì¸û ¨¸Â¾¡Ìõ.
¦ÁøÄ¢ÂÄ¡É ¿Å¡ì¸Ã¢ «Õû ¦À¡ÕóО¡ø ¯Ä¸ò¨¾§Â
¦ÅøÄÄ¡õ.

1337.
ெம8ய ஆகிய ெம)7ெபா( ளா9தைனD
ெசா8ய லாேல ெதாட த$% இ( தி;
ப8ய லாக7 பர ெத நா9பல
ந8ய பாேல நட தி; தாேன. 19
1337: Å¡ú ¿¡û þýÀÁÂÁ¡Ìõ :
¦Áý¨ÁÂ¡É þÂøÒ¨¼Â ¯ñ¨Áô ¦À¡ÕÇ¡¸¢ÂŨÇì
ÌÕÅ¢ý ¯À§¾ºôÀÊ Å¢¼¡Ð ÀüÈ¢ò ¾¢Â¡É¢Ôí¸û.
þýÀ ÐýÀì ¸ÄôÒ¨¼Â ¿¡û¸û ÀÄ×õ ¿øÄ þýÀ ¿¡û
¸Ç¡¸§Å «¨Áó¾¢Îõ.

1338.
நட தி; நாவி39 நைமக9 எலா
ெதாட தி; ெசாெலா; ெசாெபா(9 தா3
நட தி; கவி- கரசிவ ளாக7
பட தி; பாாி பைகயிைல தாேன. 20
1338: «Åý ¦º¡ýÉ Åñ½õ ¿¢¸Øõ :
±øÄ¡ ¿ý¨Á¸Ùõ þÅý ¿¡Å¡ø ¦º¡ýÉÀÊ ¿¨¼¦ÀÚõ.
þÅý ¦º¡ýÉÅñ½õ ¦º¡øÖìÌâ ÀÂÛõ ¦¾¡¼÷óÐ
Å¢Îõ. š츣ÍÅâ§Â þÅý ¿¡Å¢ø þÕôÀ¾¡ø ±øÄ¡ì
¸¨ÄÔõ ¦À¡Õó¾¢ ¿¡Åúɡ¸ Å¢ÇíÌÅ¡ý. ÀÃó¾
¯Ä¸ò¾¢ø À¨¸Ôõ þáÐ.

1339.
பைகயிைல ெகௗ+த லய Nறா
நைகயிைல ச-கர நறறி வா-%
மிைகயிைல ெசா8ய பF எலா
வைகயிைல யாக வண$கிட தாேன. 21
1339: ±øÄ¡õ À¢üº¢Â¡Ç¨Ã «¨¼Ôõ :
À¨¸¨Â즸ÎìÌõ '¦¸Çõ' Ó¾ø '³õ' þÚ¾¢Â¡ö ¯ûÇ
ºì¸Ãò¨¾ ¿ýÈ¡ö «È¢ÀŨÃô À¢È÷ ÀÆ¢ò¾¢¼ Á¡ð¼¡÷.
ÀüÀÄ ÅÊÅí¸Ç¡ö ¯ûǨŠ¡×õ þÅÕìÌ
§ÅȡɨŠ«øÄ. ¬¾Ä¡ø §ÅÚ Å¨¸Â¢ý¨Á¡¸
±øÄ¡õ þŨà ŽíÌÅÉÅ¡õ.

1340.
வண$கி; த வ நாயகி தைன
நல$கி; நFயி ரானைவ எலா
நல$கி; காம ெவ%ளி மய-க
ல$கி; ெசா8ய G விைன தாேன. 22
1340: ±ñ½¢Â¨Åì ¨¸ ܼô ¦ÀÚõ :
þò¾òÐÅ ¿¡Â¸¢¨Â ±øÄ¡Õõ ŽíÌÅ÷. ¬¾Ä¡ø
«ó¿øÄÅ÷ ±øÄ¡õ «ÅÇ¢¼õ ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ÷. ¸¡Áõ
¦ÅÌÇ¢ ÁÂì¸õ ±ýÈ ãýÚ ÌüÈí¸Ùõ «¸Öõ.
±ñ½¢Â ¦ºÂø ¨¸Ü¼ô ¦ÀÚõ.

1341.
தாேன கழறி தணிய: வலனா)
தாேன நிைனதைவ ெசால: வலனா)
தாேன தனிநட$ க1டவ9 தைன?
தாேன வண$கி தைலவ3 ஆேம. 23
1341: ¿¢¨Éò¾Å¡§È ¦º¡øÖõ «üÈø ¦ÀÚÅ¡ý :
¾ÉìÌ §Áø À¢È÷ þøÄ¡Ð ¾¡§É §Àº¢ «¼íÌÅý
¬Å¡ý. ¾¡ý ´ÕÅ§É ±ñ½¢Â Åñ½õ ´Ç¢ì¸¡Áø
§ÀÍÀÅÉ¡Å¡ý. ¾¡§É §ÀåÆ¢ì ¸¡Äò¾¢ø º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý
ºí¸¡Ãò ¾¡ñ¼Åò¨¾ì ¸¡ñÀÅý ¬Å¡ý. ¾¡§É
Å½í¸¢ò ¾¨ÄÅÛõ ¬Å¡ý.

1342.
ஆேம அைம யிராகிய அைம?
தாேம சகல+ ஈறஅ ைதயF
ஆேம அவள ேபாறி வண$கி
ேபாேம விைனகK
1ணிய ஆ%ேம. 24
1342: Å¢¨É¸û ¿£íÌõ; Òñ½¢Âõ ¯ñ¼¡Ìõ :
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢Ùõ «Æ¸¢ÂÇ¡É ºò¾¢§Â ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
¦Àü¦ÈÎò¾ «Æ̨¼Â «ý¨ÉÔõ ¬Å¡û. «ô¦ÀÕ
Á¡ðÊ¢ý ¾¢ÕÅÊ¨Â Å½í¸¢É¡ø ¿õ Å¢¨É¸û ¿£í¸ô
Òñ½¢Âý ¬¸Ä¡õ.

1343.

11iய னாகி7 ெபா( தி உலெக$%


க1ணிய னாகி- கல த$% இ( தி;
த1ணிய னாகி தரணி + -%
அ1ணிய னாகி அம தி( தாேன. 25
1343: ºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÎÀÅý þÉ¢Âý ¬Å¡ý :
ºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀÎÀÅý ¯Ä¸õ ±íÌõ ¦À¡Õó¾¢ô Òñ½¢Âý
¬¸¢ Á¾¢ì¸ò ¾ì¸ÅÉ¡ö «¨ÉÅÕ¼ý ¸ÄóРŢÇíÌ
Å¡ý. «Õû ¿¢¨Èó¾ÅÉ¡¸ ¯Ä¸õ ÓØÅÐõ Á¢¸×õ
þÉ¢ÂÉ¡ö «Á÷ó¾¢ÕôÀ¡ý.

1344.
தான கிாீ ெகௗவ ஈறா
நான ச-கர நறறி வா-ெகலா
கான கனி கல த பராச-தி
ேகள ைவய$ கிளெராளி யானேத. 26
1344: ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼Óõ Å¢ÇíÌÅ¡û :
ºì¸Ãò¾¢ý À£ºõ "¸¢Ã£õ" Ó¾ø "¦¸Çõ" þÚ¾¢Â¡Ìõ. «Ð
¾¡É¡¸ ¯ûÇ ºì¸Ãõ ±ýÚ «È¢ÀÅ÷즸øÄ¡õ
«ï»¡ÉÁÂÁ¡É ¸¡ðÊø þÕû ÁÂÁ¡¸ì ¸Äó¾¢Õó¾
«Æ¢Â¡¾ Àáºò¾¢ ¯ÈÅ¡¸¢ «È¢× ¿¢¨Ä¢ø ´Ç¢Â¡¸
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼Óõ Å¢Çí̸¢ýÈ¡û.

1345.
ஔi-% பராச-தி உ9ேள அமாி
களி-% இD சி ைதயி காரண கா=
ெதௗi-% மைழ?ட ெசவ உ1டா-%
அளி-% இவைள அறி ெகா9 வா-ேக. 27
1345: ºò¾¢Â¢ý «ÕÇø :
´Ç¢ ¦ºöÔõ Àáºò¾¢¨Â «È¢óÐ ¦¸¡ûÅ¡÷ ¯ûÇò¾¢ø
ºò¾¢ ±Øó¾ÕÇ¢ ¸Ç¢ìÌõ ÁÉò¾¢ø ¯ñ¨Áô ¦À¡Õ¨Ç
Å¢Ç츢ò ¦¾Ç¢× ¾Õõ. À¢üº¢Â¡Ç÷ ÁÉò¾¢ýÀÊ Á¨Æ
Ô¼§É ¦ºøÅò¨¾Ôõ ¯ñ¼¡ìÌõ.

1346.
அறி தி; ச-கர அ(Dசைன ேயாேட
எறி தி; ைவய இடரைவ காணி
மறி தி; மன3 வ தைன ெச)?
ெபாறி தி; சி ைத
ைகயிைல தாேன. 28
1346: ºì¸Ã ÅÆ¢À¡ðÊý¿ý¨Á :
¿Å¡ì¸Ã¢ºì¸Ãò¨¾ô âº¨É ¦ºöÐ «È¢Å¡Â¡¸! ¯Ä¸ò
ÐýÀõ ¡×õ Å¢ÄìÌõ. À¨¸¨Âò ¾ÎòÐ ¿¢ÚòÐõ.
ÁýÉÛõ ŽíÌõÀÊ¡¸î ¦ºöÔõ. ÁÉò¨¾ì ¸Äí¸
¨ÅìÌõ ÐýÀí¸û ¯ñ¼¡¸¡.

1347.

ைகயிைல ெசா8ய ெபாெனாளி ?1டா


%ைகயிைல ெகாவ இலாைமயி னாேல
வைகயிைல வா கிற ம3யி- ெகலா
சிைகயிைல ச-கர ேச தவ தாேம. 29
1347: À¨¸, §¸¡Àõ, ÐýÀõ ¯ñ¼¡¸¡ :
ºì¸Ã ÅÆ¢À¡ð¨¼î §º÷ó¾Å÷ìÌò ÐýÀõ ¯ñ¼¡Å¾¢ø¨Ä.
¯ûټġÉÐ ¦À¡ý ´Ç¢Ô¼ý Å¢ÇíÌõ. À¢È ¯Â¢¨Ãì
¦¸¡øÄ¡¾Å÷ ¬É¾¡ø À¢ÈÅ¢¨Â «¨¼Â Á¡ð¼¡÷¸û.
Å¡Æ ±ñÏõ ¯Â¢÷¸ð¦¸øÄ¡õ þ¨¾ Å¢¼î º¢Èó¾
Ũ¸Â¢ø¨Ä. ÓÊ×õ þø¨Ä.

1348.
ேச தவ எ திைசெயாளி யானவ
கா) ெத ேமவிைன கா1கி லாதவ
பா) ெத உ9ளளி பாாி பர த
மா) த காாி(9 மாெறாளி தாேன. 30
1348: À¢üº¢Â¡Ç÷ þÕìÌõ þ¼ò¾¢ø ¯ûÇÅÕõ
»¡ÉÁÂÁ¡ö þÕôÀ÷ :
¾¢Â¡É¢ò¾Å÷ ´Ç¢Ô¼ø ¦ÀüÚò ¾¢¸úÅ¡÷. º¢ÉóÐ ±Øõ
¬¸¡Á¢Â Å¢¨É¸¨Çì ¸¡½¡¾Å÷ ¬Å¡÷. þÅâ¼õ ÀÃóÐ
±Øõ ¯û¦Ç¡Ç¢ «Å÷ Å¡Øõ À̾¢Â¢ø À¼Õõ. «¾É¡ø
«ôÀ̾¢Â¢ø ÀÃŢ þÕûÁÂÁ¡É «ï»¡Éõ ¦¸ðÎ ´Ç¢
¦ÀüÚ »¡É ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌÅ÷.

1349.
ஔiய ெஹௗ+ கிாீம ஈறா
களிய ச-கர க1டறி வா-%
ெதௗiவ ஞான+ சி ைத? ேதற7
பணிவ ப5சா- கரம வாேம. 31
1349: »¡ÉÓõ ¿øÄ ÁÉÓõ ¯ñ¼¡Ìõ :
´Ç¢Ô¨¼Â '¦†Çõ' Ó¾ø ¸¢Ã£õ þÚ¾¢Â¡¸ ¯ûÇ
Á¸¢ú¨Âò ¾Õõ ºì¸Ãò¨¾ì ¸ñ¼È¢Å¡÷ìÌò ¦¾Ç¢Å¡É
»¡ÉÓõ ÁÉÓõ ¯ñ¼¡Ìõ. «Å÷ Å½í¸¢ ÅÆ¢ÀÎÅÐ
³ó¦¾Øòмý ÜÊ ¿Å¡ì¸Ã¢Â¡Ìõ.

1350.
ஆேம சதாசிவ நாயகி யானவ9
ஆேம அேதா+க 9 அறி வானவ9
ஆேம 6ைவஔi ஊஓைச க1டவ9
ஆேம அைன யி த3K ஆேம. 32
1350: ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¬üȨÄÔõ «È¢¨ÅÔõ «ÕÙÀÅû :
º¾¡º¢Å ã÷ò¾¢ìÌ «Õû ºò¾¢Â¡ö Å¢ÇíÌÀÅû þŧÇ!
þÅ§Ç ¸£ú §¿¡ì¸¢Â ºò¾¢Â¡¸ ¯Â¢÷¸¨Çî ¦ºÖòÐÀÅû.
þÅ§Ç Í¨Å ´Ç¢ °Ú µ¨ºÂ¡¸¢Â þÅü¨È «È¢Ôõ
«È¢Å¡öò Ш½ ¦ºöÀÅû. þÅ§Ç «ÕÅ ¿¢¨Ä¢ø
±øÄ¡ ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ ¾ýÛ¼ý «¼ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼Åû.

1351.
த3K ஆகி தரணி + $ெகா1;
எ3K ஆகி இடெபற நிறவ9
ம1MK நீஅன காFK வா3K
க1MK ெம)?K காணF ஆேம. 33
1351:¡ŢÖõ ¸ÄóÐ ¿¢üÀ¡û :
ºò¾¢ ±øÄ¡ ¯Ä¸í¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñ¼ ®º¡É ã÷ò¾¢
ÅʧšΠ±ÉìÌûÙõ þ¼õ ¦ÀüÚ Å¢Çí¸¢É¡û.
«ô¦ÀÕÁ¡ðʨ Áñ½¢Öõ ¿£Ã¢Öõ ´Ç¢Â¢Öõ ¸¡üÈ¢Öõ
Å¡É¢Öõ ¸ñ½¢ý ¸ÕÁ½¢ô À¡÷¨Å¢Öõ ¯¼Ä¢Öõ
¸¡½Ä¡õ.

1352.
காணF ஆ% கல யி ெச)வன
காணF ஆ% க( 9 இ( தி
காணF ஆ% கல வழிெசய-
காணF ஆ% க( ற நிேல. 34
1352: ºò¾¢Â¢¼õ ÁÉõ ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌš¡¸ :
ºò¾¢ ¯Â¢Õ¼ý ¸ÄóÐ ¿¢ýÚ ¯Â¢÷¸ÙìÌî ¦ºöÔõ
¯¾Å¢¨Âì ¸¡½Ä¡õ. º£Å §À¾Á¢ý¨Á¡ø «Å¨Ç
«¨¼Â §ÅñÎõ ±ýÈ ´§Ã Å¢ÕôÒ¼ý ÜÊ ¿¢üÀÅ÷
ºò¾¢¨Âì ¸¡½×õ ÜÎõ. «ùÅ¡Ú ¯Â¢÷ìÌ ¯Â¢Ã¡¸
þÕìÌõ «Åû ÅÆ¢§Â ¯Â¢÷¸û ¦ºÂøÀÎŨ¾ì ¸¡½×õ
ÓÊÔõ. ¬¾Ä¡ø «ÅÇ¢¼õ ±ýÚõ À¢Ã¢Â¡¾ Åñ½õ
¸ÕòÐô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ¡Â¡¸!

1353.
நிறி; ஏ
வன+ ஒறாக-
க1; உ9ள கல ெத$% தானாக-
ெகா1; ைவய %ணபல தைன?
வி1; வவிைன ெம)7ெபா( ளா%ேம. 35
1353: ¯ñ¨Á ¿¢¨Ä ±öÐÅ÷ :
À¢üº¢Â¡Ç÷ìÌ ²Ø ¯Ä¸í¸Ùõ ´ýÈ¡öì ¸ÄóРŢÇí
Ìõ. ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸Ç¢¼Óõ ¸ÄóÐ ¦À¡Õó¾¢ò ¾¡É¡¸ì
¸¡ñÀ÷. ¿¢Äò¾¢ø ¯ûÇ ±øÄ¡ þÂøÒ¸¨ÇÔõ ¯ûÇ
Å¡Ú «È¢Å÷. ¯Â¢÷¸û ÅĢ ±ö¾¢Â Å¢¨½¸¨Ç
Å¢ÄìÌõ ¯ñ¨Áô ¦À¡ÕÇ¡¸×õ Å¢ÇíÌÅ÷.

1354.
ெம)7ெபா(9 ஔ+த ெஹௗவ ஈறா-
ைக7ெபா( ளாக- கல ெத ச-கர
தெபா( ளாகD சைம த+ ேத]வாி
நெபா( ளாக ந;வி( தாேள. 36
1354: «Ó§¾ÍÅâ ¿ý¨Á¨Âò ¾ÕÅ¡û :
¦Áöô ¦À¡ÕÇ¡É '´Çõ' Ó¾ø '¦†Çõ' ®È¡¸ ¯ûÇ
±ØòÐì¸û Å¢Çì¸Á¡ö «¨ÁÂô ¦ÀüÈ þîºì¸Ãò¾¢ø
º¢Åõ Å¢Çí¸ Å£üÈ¢Õ츢ýÈ «Ó§¾ÍÅâ ¿ý¨Á¨Âò ¾Õõ
¦À¡ÕÇ¡¸ ¯¼Ä¢ý ¿ÎÅ¢ø ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ
Ũà ´§Ã ´Ç¢Â¡ö ¯ûÇ¡û.

1355.
தாளதி உ9ேள சைம த+ ேத]வாி
கால ெகா1; கல ற Nசி
நாள நாK
ைமக9 க1டபி
ேகள காய+ ேகைல காMேம. 37
1355: «Ó§¾ÍÅâ¨Â ŽíÌÀÅ÷ ¯¼ø «Æ¢Â¡Ð :
ãÄ¡¾¡ÃõÓ¾ø À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ Ũà §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ
«Ó§¾ÍÅâԼý ãÄšԨŠ§Á§Ä ¦¸¡ñÎ ÅóÐ
¦À¡Õó¾î ¦ºö¾¡ø ¿¡û§¾¡Úõ ÒШÁ¸¨Çô À¡÷ò¾ À¢ýÒ
¿¡Î ӾĢ §ÅÚÀ¡Î¸§Ç þø¨Ä. ¿¡û §¾¡Úõ ÒШÁ
¸¨Çì ¸ñ¼ À¢ýÒ À¢üº¢Â¡Çâý ¯ÈÅ¡É ¯¼ÖìÌì
§¸Î ¯ñ¼¡¸¡Ð.

1356.
ேகைல காM கிளெராளி க1டபி
நாைல காM நா1+த அறபி
மாைல காM வ(வழி க1டபி
காைல காM க( இட -ேக. 38
1356: «õ¨Á¢¼õ «Õû ¦¸¡ûÙí¸û :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢É¢ýÚ §Áø µí¸¢ ±Øõ ´Ç¢¨Â «È¢ó¾ À¢ýÒ
´ÕÅ¢¾Á¡É §¸Î ÅóÐ §ºÃ¡Ð. §À¦Ã¡Ç¢¨Âì ¸ñ¼
À¢ýÒ ¿¡Î ӾĢ §ÅÚÀ¡Î þø¨Ä¡Ìõ. ¿¡û §ÅÚÀ¡Î
«üÈ À¢ýÒ §Áø ¸£ú Óý À¢ý ±ýÈ ¸¡Ä §ÅÚÀ¡Îõ
þø¨Ä. «Ó§¾ÍÅâ¢ý «Õû ÅÕõ ÅÆ¢¨Âì ¸ñ¼
À¢ýÉ÷ ¯Ä¸Á¡É Ðì¸ì ¸¡Îõ þø¨Ä. þ¨¾ ¿ýÌ ¸ñÎ
¯öÅ£÷!

1357.
உறிட எலா உல7பிபா ழா-கி-
கறிட எலா க;ெவௗi யான
மறிட இைல வழியிைல தானிைலD
சறிட இைல ச87பற நிறிேட. 39
1357: «õ¨ÁÔ¼ý ¦À¡Õó¾¢ ¿£ì¸õ þøÄ¡Ð ¿¢ü¸ :
¾¡ý Åó¾¨¼ó¾ ¯Ä¸õ ±øÄ¡õ §¾¡ýÈ¡¾ÀÊ À¡ú ¦ºöÐ,
«ó¾ ¯Ä¸ò¾¢ø ¸ñ¼È¢ó¾ ¡×õ ¦Åð¼ ¦ÅǢ¡ö
¬Â¢üÚ. ¾¡§É ±íÌõ ¿¢¨Èó¾¢Õò¾Ä¡ø §ÅÚ þ¼õ ²Ðõ
þø¨Ä. ¬¸§Å ¯ÄמüÌ §ÅÚ ÅÆ¢ þø¨Ä. ¾¡ý
±ýÈ ¦À¡Õ§Ç þø¨Ä. ºÄ¢ôÒìÌâ þ¼õ º¢È¢Ðõ þø¨Ä.
±É§Å «¨ºÂ¡Áø «ÛÀÅò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀÚ¸.

1358.
நிறி; ஏ கட ஏ
வி எலா
நிறி; உ9ள நிைனதைவ தாெனா-%
நிறி; சதி நிைலெபற- க1ட
நிறி; ேமைல விள-ெகாளி தாேன. 40
1358: ¡Åü¨ÈÔõ «È¢Ôõ «È¢× ¯ñ¼¡Ìõ :
À¢üº¢Â¡Ç÷ììÌ ²ú¸¼Öõ Óý ¿¢üÌõ. ²Ø¯Ä¸í¸Ùõ
Óý§É ¿¢üÌõ. ¯ûÇò¾¡ø ¿¢¨Éò¾¨Å ¡×õ ÓýÉ÷
ÅóÐ ¿¢üÌõ. ºò¾¢ ¾ýÉ¢¼õ ¿¢¨Ä¦ÀÈì ¸¡ñÀÅ÷ìÌò
¾¨Ä¢ý Á£Ð ´Ç¢¸û «¨ÁóРŢÇíÌõ.

1359.
விள-ெகாளி ெஸௗ+த ஔவ ஈறா
விள-ெகாளி ச-கர ெம)7ெபா( ளா%
விள-ெகாளி யாகிய மிெகா யாைன
விள-ெகாளி யாக விள$கி; நீேய. 41
1359: ¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸ÃòÐìÌâ À£ºõ :
Å¢Çì̸¢ýÈ ´Ç¢Â¡öò¾¢¸Øõ '¦…Çõ' Ó¾ø '´Çõ' ®È¡¸
¯ûÇ À£ºí¸¨ÇÔ¨¼Â ¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸Ãõ ¯ñ¨Áô
¦À¡ÕÇ¡Ìõ. «¾¢ø Å¢ÇíÌõ Á¢ýÉø¦¸¡Ê §À¡ýÈŨÇ
Å¢ÇíÌõ »¡Éò¨¾¯¨¼ÂÅÉ¡ö «È¢óÐ ¿£ Å¢Çí̸.

1360.
விள$கி; ேமவ( ெம)7ெபா(9 ெசா8
விள$கி; ெம8ய லான வா%
விள$கி; ெம)நிற ஞான7 ெபா(ைள
விள$கி; வாக9 விள$கின தாேன. 42
1360: ºò¾¢¨Â ¯½÷ó¾Å÷ :
þ¾É¡ø ¦¾Ã¢Â ÅÕõ ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷ò¾ô ÒÌó¾¡ø,
±íÌõ Å¢ÇíÌõ ºò¾¢§Â ¬Ìõ. þùÅ¡Ú Å¢ÇíÌõ
¯ñ¨ÁÂ¡É »¡Éô ¦À¡Õ¨Ç ¯½÷ó¾Å§Ã ºò¾¢¨Â
¯½÷ó¾Å÷ ¬Å¡÷.

1361.
தாேன ெவௗiெயன எ$% நிைற தவ
தாேன பரம ெவௗiய வானவ9
தாேன சகல+ ஆ-கி அழிதவ
தாேன அைன ள அ1ட சகலேம. 43
1361: ±øÄ¡Á¡ö ¿¢üÀÅû ºò¾¢ :
ºò¾¢Âõ¨Á ¾¡§É Å¡Éõ §À¡ø ¯Õ× þøÄ¡Áø ±íÌõ
¿¢ÈóРŢÇíÌÀÅû. ¾¡§É ÀÃÁ¡¸¡ÂÁ¡ö Å¢ÇíÌÀÅû.
¾¡§É «¨ÉòÐô ¦À¡ÕÙÁ¡¸¢ «¨Å ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
¾ÉìÌû «¼ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼Åû. ±øÄ¡ «ñ¼í¸Ùõ
¾¡§É¡öò ¾¢¸úÀÅû.

1362.
அ1டதி 39ேள அள7பாி யானவ
பி1டதி 39ேள ெப(ெபௗi க1டவ
%1டதி 39ேள %ணபல காணி3
க1டதி நிற கல7பறி யாகேள. 44
1362: º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ ºò¾¢¨Âì ¸ñ¼ò¾¢ý ÅÆ¢
«È¢Â §ÅñÎõ :
«ñ¼í¸û ¡ÅüÈ¢Öõ «Çò¾üÌ þÂÄ¡¾ÅÇ¡ö ¯ûÇ
Åû. À¢ñ¼Á¡É ¯¼Ä¢ø »¡ÉõÅ¢ÇíÌõ ¦ÀÕ¦ÅÇ¢¨Âò
¾ÉìÌâ þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼Åû. µÁõ ¦ºö¸¢ýÈ
µÁÌñ¼ò¾¢ø ÀÄ ¿ý¨Á¸¨Çô ¦ÀüÈ¡Öõ ¸ñ¼òÐìÌ
§Áø Å¢ÇíÌõ ¿¢¨ÄÂ¡É ¸Äô¨À «È¢Â¡¾Åáöî º¢Ä÷
¯ûÇÉ÷.

1363.
கல7பறி யாகட G உல% எலா
உல7பறி யா(ட ஓ;யி தைனD
சில7பறி யாசில ேதவைர நா
தைல7பறி யாகD சைம தவ தாேன. 45
1363: ¾¨Ä¦ÂØòÐ :
ºò¾¢ ¸¼ø Ýúó¾ ¯Ä¸õ ±øÄ¡õ ¸Äó¾¢ÕôÀ¨¾
«È¢Â¡÷¸û. ¯¼Ö¼ý ÜÊ ¯Â¢÷ ´Õ ¿¡û ¯¼¨Ä
Å¢ðÎô À¢Ã¢óРŢÎõ ±ýÀ¨¾ «È¢Â¡÷¸û. º¢Ú ¦¾öÅò¨¾
¿¡Ê¾¡ø ¿¡¾ò¨¾ «È¢Â¡÷¸û. þùÅ¡Ú ¿¼óÐ ¦¸¡ûÅÐ
«ÅÃÐ ¾¨Ä¦ÂØò¾¡Ìõ.

1364.
தாேன எ த அDச-கர ெசா8
மாேன மதிவைர பதி=; ைவதபி
ேதேன இேரைக திைக7பற ஒபதி
தாேன கல த வைற எ1ப ெதாேம. 46
1364: ¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸Ã «¨ÁôÒ :
Á¡§É! ÍÂõÒÅ¡öò ¾¡§É §¾¡ýȢ «ó¾î ºì¸Ãò¨¾ô
ÀüÈ¢ì ÜÈ¢ý ÌÚìÌõ ¦¿ÎìÌÁ¡¸ô ÀòÐì §¸¡Î¸û ¸£È¢
«¨Áì¸. À¢ýÒ §¾ý §À¡ýÈŧÇ, þ§Ã¨¸ìÌ ¯ðÀð¼
«¨È¸û ´ýÀ¾¡¸ì ÌÚìÌõ ¦¿ÎìÌÁ¡¸ ±ñÀò§¾¡Ú
«¨È¸û «¨Áì¸.

1365.
ஒறிய ச-கர ஓதி; ேவைளயி
ெவறிெகா9 ேமனி மதிவ=ட ெபாைமயா
கறிய ேரைக கல தி; ெசைமயி
எறிய அைம எ தைல பDைசேய. 47
1365: ºì¸Ãò¾¢ý ¿¢Èí¸û :
ºì¸Ãò¨¾ô ÀüÈ¢ì ÜÚõ§À¡Ð Üð¼í¸ÙìÌ ¦ÅǢ¡É
Á¾¢Áñ¼Äõ ¦À¡ý ¿¢Èõ ¯¨¼ÂÐ. ¸ð¼í¸Ç¢ø «¨Áó
ÐûÇ §¸¡Î¸û º¢ÅôÒ ¿¢ÈÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ. «ÕÙ¨¼Â
ºò¾¢Â¢ÉÐ ±ØòÐì¸û «¨¼ìÌõ ¸ð¼í¸û À ¿¢Èõ
¯¨¼Â¾¡Ìõ.

1366.
ஏ) த மர:ாி தனி எ திய
வா) தஇ7 ெப1எ1ப ெதாறி நிைரதபி
கா) தவி ெந)?9 கல ட ஓம+
ஆதல ஆ+யி ஆ%தி ப1Mேம. 48
1366: ºì¸ÃòÐìÌâ À¨¼Âø :
¦À¡Õó¾¢Â ÁÃôÀð¨¼Â¢ø ±Ø¾¢Â þô¦Àñ ºò¾¢ À£ºí
¸¨Ç ±ñÀò§¾¡÷ «¨È¸Ç¢ø «¨¼ì¸ §ÅñÎõ. À¢ýÒ
¯ôÀ¢ýÈ¢ Å¢ÇíÌõ ¦Åñ ¦À¡í¸Ä¡É «Å¢¨º ¦¿öÔ¼ý
¸ÄóÐ µÁõ ¦ºöÐ À¢ý ¯Â¢÷ ¬Ì¾¢Ôõ ¦ºö §ÅñÎõ.

1367.
ப1ணிய ெபாைன7 பர7பற நீபி
எ1ணிய நா=களி இப+ எ)தி;
ந1ணிய நாம+ நா+க ஒதபி
1ெணன ேநயந ேநா-கF ஆேம. 49
1367: º¢ÅÛ¼ý §º÷ò¾Öõ ¬Ìõ :
þÂó¾¢Ãò¾¢ø «¨Áì¸ôÀð¼ ¦À¡ý §À¡ýÈ ºò¾¢ «õ¨Á
¨Âô ÀÃÀÃôÒ þøÄ¡Ð ¿£ º¢ì¦¸Éô À¢ÊòÐì ¦¸¡ûš¡¸!
«í¹Éõ ¾¢Â¡É¢ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢Â ¿¡Ç¢§Ä§Â þýÀõ
¯ñ¼¡Ìõ. §ÅûŢ¢ý ¾¨ÄÅÉ¡É À¢ÃÁ¨É ´ò¾ À¢ýÒ
Å¢¨ÃÅ¢ø §¿Âô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åòмý ¿ýÌ §º÷ò¾Ö
Á¡Ìõ.

1368.
ஆகிற ச தன %$%ம கLாி
ேபாகிற சா சவா
%ெந)
ஆகிற கEர ஆேகா சனநீ(
ேசகிற ஒப ேசரநீ ைவதிேட. 50
1368: ºì¸ÃòÐìÌ º¡÷ò¾ §ÅñÊ ¦À¡Õû¸û :
«¨Ãì¸ôÀð¼ ºó¾Éî º¡óÐ, ÌíÌÁô â, ¸òàâ, Á½õ
±íÌõ ÀÃ×õ ÀÄ ¿ÚÁ½í¸Ç¢ý ÜðÎ, ºùÅ¡Ð, ÒÛÌ,
¦¿ö, Àî¨ºì ¸üâÃõ, ÀÍÅ¢ý §¸¡§Ã¡º¨É, ÀÉ¢ ¿£÷
±ýÛõ þù¦Å¡ýÀÐ ¦À¡Õû¸¨ÇÔõ §º÷òÐ
«îºì¸ÃòÐìÌî º¡÷òК¡¸!

1369.
ைவதி; ெபா3ட மாதவ ேநா-கி
ைகDசி ெகா$ைக கல ெத கனிைய
தDசி வாகD சைம தஇ ம திர
அDசைன ஆயிர ஆயிர சி திேய. 51
1369: ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÔõ Ó¨È :
ºò¾¢Ô¼ý ¯ûÇò¨¾ ¨ÅìÌõ ¾Åò¨¾î ¦ºö¾¡ø ¯û§Ç
±Øõ Ó¾¢Ã¡¾ þÇí¦¸¡í¨¸¨Â ¯¨¼Â Å¡¨Äô
¦Àñ¨½ô ¦À¡Õó¾¢ ¿Å¡ì¸Ã¢Â¡¸ Å¢¨Çó¾ þõ
Áó¾¢Ãò¨¾ ¬Â¢Ã츽측¸ ¯Õ¨Å ±ñÏš¡¸.

1370.
சி ைதயி உ9ேள திக த( ேசாதியா)
எ ைத கர$க9 இ(* உ9ள
ப தமா Gல பைடபாச வில

+ ைத கி[எழ +னி( தாேள. 52


1370: ¿Å¡ì¸Ã¢ ºò¾¢Â¢ý ¬Ô¾í¸û :
¯ûÇò§¾ Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ ÅÊÅ¡É ±õ ¾¡Ôõ ¾ó¨¾ÔÁ¡É
¿Å¡ì¸Ã¢ §¾Å¢ìÌì ¨¸¸û ¬Ú. «Åû «ÅüÈ¢ø ÁØ,
ÝÄõ, §¾¡ðÊ, À¡ºõ, Å¢ø, «õÒ ±ýÈ ¸ÕÅ¢¸Ù¼ý,
ӾĢø ¸¢Ä£õ À£ºò¨¾ ¯¨¼Â §¾Å¢ ÅÆ¢À¡ð¼¡Çý ÓýÉ÷
¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡û.

1371.
இ( தன சதிக9 அபதி நாவ
இ( தன கனிக9 எ1வைக எ1ம
இ( தன Gழ எதிச- கரேத
இ( த கரGழ வில
ெகா1ேட. 53
1371: ¿Å¡ì¸Ã¢¨Âî ÝÆ þÕôÀÅ÷¸û :
«õ¨Á¨Âî ÝÆ §Â¡¸¢É¢ ºò¾¢¸û «ÚÀòÐ ¿¡øÅ÷
þÕôÀ÷. Å¡¨Á, §ºð¨¼, þ¦ÃÇò¾¢Ã¢ , ¸¡Ç¢, ¸ÄÅ¢¸Ã½¢,
ÀÄÅ¢¸Ã½¢, ÀÄôÀ¢Ã¾ÁÉ¢, º÷Åâ¾¾ÁÉ¢ ±ýÛõ ±ðÎô
§ÀÕõ þÕôÀ÷. «Å÷¸û þÕ ¨¸¸Ç¢Öõ Å¢øÖõ «õÒõ
¦¸¡ñÎ þÕôÀ÷. §Â¡¸¢É¢ ºò¾¢¸û ºì¸Ãð¨¾
§¿¡ì¸¢ÂÅáöî ÍüÈ¢Öõ þÕôÀ÷.

1372.
ெகா1ட கனக %ைழ+ யாைடயா)-
க1டஇ *த கனதி( ேமனியா)7
ப1டம ேசாதி7 படாித ஆனவ9
உ1; அ$% ஒ(தி உணரவ லா(-ேக. 54
1372: ºò¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅÊÅõ :
¦À¡ýɢɡø ¬É ¸¡¾½¢, ÓÊ, ¬¨¼ ӾġÉÅüÚ¼ý
¸¡½ôÀÎÅÐ þõã÷ò¾õ. þõã÷ò¾õ «ì¸¢É¢¨Â
§Áɢ¡öì ¦¸¡ñ¼Ð. ÀƨÁ¡¸§Å §À¦Ã¡Ç¢¨Âò ¾ÉÐ
þÕôÀ¢¼Á¡¸ì ¦¸¡ñΠŢÇíÌÅ¡û. þí¹Éõ
¿¢¨ÉÅ¡÷ìÌ «ó¾ «õ¨Á ¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡û.

1373.
உண தி( 9ேள ஒ(திைய ேநா-கி
கல தி( எ$% க(ைண ெபாழி?
மண ெத ஓைச ஔiய காM
தண ெத ச-கர தாத( வாேள. 55
1373: °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çõ «¨ÁÔÁ¡Ú :
ºò¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅÊÅò¨¾ «È¢óÐ ÁÉòÐû ´ôÀ¢øÄ¡¾
ºò¾¢¨Âò ¾Ã¢º¢ò¾¡ø «Åû ±íÌõ ¿£ì¸õ þøÄ¡Áø
¿¢¨ÈóÐ «Õû ¦À¡Æ¢Å¡û. À¢ýÒ ±íÌõ ¸ÄóÐûÇ
¿¡¾Óõ ´Ç¢Ôõ ¬¸¢Â À¢Ã½Åõ §¾¡ýÚõ. ¯¼õ¨Àò
¾¡ñÊ ¸£ú §¿¡ì¸¢Â º¸ŠÃ¾Çõ Å¢Çí¸ «ÕûÅ¡û.

1374.
த(வழி யாகிய த வ ஞான
%(வழி யா% %ண$கK9 நி
க(வழி யா% கண-ைக அ 7
ெப(வழி யா-% ேபெராளி தாேன. 56
1374: ºò¾¢ »¡Éò¨¾ò ¾óРţ𨼠«ÕûÅ¡û :
§À¦Ã¡Ç¢ ÅÊÅ¡É ºò¾¢, ¯ñ¨Á¨Â Å¢ÇìÌõ ¾òÐÅ
»¡Éò¨¾ «ýÀâý ÌÕ Áñ¼Äò¾¢Ä¢ÕóРŢÇí¸¢¼î
¦ºöÅ¡û. «Å÷¸Ç¢¼õ þ¨È¨Áì ̽í¸û Å¢ÇíÌÁ¡Ú
Å¢Çí¸¢ì ¸ÕÅ¢ý ÅÆ¢ôÀðÎô À¢ÈìÌõ ¦ºÂ¨Äô §À¡ì¸¢ô
¦Àâ ţðÎ ¦¿È¢¨Â «ÕûÅ¡û .

1375.
ேபெராளி யாய ெபாிய ெப(56ட
சீெராளி யாகி திக த( நாயகி
காெராளி யாகிய கனிைக ெபானிற
பாெராளி யாகி7 பர நி றாேள. 57
1375: À¡÷ ´Ç¢Â¡öô ÀÃÅ¢ Å¢Çí¸¢É¡û :
§À¦Ã¡Ç¢Â¡É ¦ÀÕïͼáö §ÁÄ¡É ´Ç¢Â¡¸¢ Å¢ÇíÌõ
¾¨ÄÅ¢ ¸Ã¢Â ´Ç¢ §À¡ýÈ ¸ýɢ¡öô ¦À¡ý ¿¢Èòмý
âÁ¢ ¾òÐÅò¾¢ý ´Ç¢Â¡ö ±íÌõ ÀÃóÐ ¿¢ýÈ¡û.

1376.
பர த கரஇ( ப$கய ஏ தி-
%வி த கரஇ( ெகா)தளி7 பாணி
பாி த(9 ெகா$ைகக1 +தா பவள
இ( தந லாைட மணிெபாதி தேற. 58
1376: ¾¢Õ§ÁÉ¢ÂÆÌ :
ºò¾¢, §Á§Ä à츢 ¨¸¸Ç¢ø ¾¡Á¨Ã ÁÄÕõ ÌÓ¾ÁÄÕõ
¨¸ì ¦¸¡ñÎ ²ó¾¢ÂÅÇ¡ö Å¢ÇíÌÅ¡û. «ÀÂÅþÁ¡É
þÃñÎ ¨¸¸Ç¢Öõ ¦¸¡öÔõ ¾Ç¢÷ §À¡ýÚ Å¢ÇíÌõ «ÆÌ
Å¡öó¾ÅÇ¡ö, ¾Éí¸û ÓòÐõ ÀÅÇÓõ ¿¢¨ÈÂô ¦ÀüÚ,
¿øÄ Á½¢ ¦À¡¾¢ó¾ ¬¨¼Ô¼ý Å¢ÇíÌÅ¡û.

1377.
மணி+ பாத சிலபணி ம$ைக
அணிபவ9 அறி அ(ளிைல யா%
தணிபவ ெந5சி39 தன(9 ஆகி7
பணிபவ-% அேறா பாிகதி யாேம. 59
1377: Àø¾¢ «Ç¢ôÀ¡û :
ºò¾¢, Á¡½¢ì¸õ À¾¢ò¾ ÓÊ ¾¨Ä¢Öõ º¢ÄõÒ ±ýÈ «½¢
À¡¾ò¾¢Öõ «½¢ÀÅû. «í¹Éõ «½¢ÀÅû «Å§ÇÂýÈ¢
«Õû ÅÆíÌÅ¡÷ ±ÅÕõ þø¨Ä. ÒÄý¸Ç¢ý ÅÆ¢§Â
§À¡¸¡Ð «¼ì¸¢ÂÅ÷ ÁÉò¾¢ø «ÕûÁÂÁ¡ö «Åû
±Øó¾ÕÇ¢ ŽíÌÀÅ÷ìÌô Àø¾¢ ¬Å¡û.

1378.
பர தி( உ9ேள அப சதி
கர தன கனிக9 அ7பD Gழ
மல தி( ைகயி மலரைவ ஏ தD
சிற தவ ஏ சிறீதன மாேம. 60
1378: ºò¾¢¸û ÝÆ Å¢ÇíÌÅ¡û ºò¾¢ :
þó¾ ¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸Ãò¨¾î ÝúóÐ ¯ûÓ¸Á¡¸ô ÀÃÅ¢ÔûÇ
«ÚÀÐ ºò¾¢¸Ùõ ±ðÎì ¸ýÉ¢ÂÕõ «ùÅ¡Ú ÝúóÐ
¿¢ü¸, þÃñÎ ¨¸¸Ç¢Öõ â츨Çò ¾¡í¸¢î º¢Èó¾Å÷ ²òÐõ
‚õ À£ºòÐìÌâ ¦ºøÅÁ¡¸ Å¢ÇíÌÅ¡û.

1379.
தனம வாகிய ைதயைல ேநா-கி
மனம ஓ மாி-கிேலா ஆ1
கனமைவ ய- க(திய ெந5ச
தினகர ஆாிட ெச)திய தாேம. 61
1379: µÃ¡ñÎ ¾¢Â¡É¢ò¾¡ø º¢ÅÝ̢嬃 «¨¼ÂÄ¡õ :
þí¹Éõ ¦ºøÅÁ¡É ºò¾¢¨Âò ¾¢Â¡É¢òÐ ¯ûÇõ ¦ÅÇ¢§Â
µ¼¡Áø «¼í¸¢ ¿¢üÌÁ¡Â¢ý, µÃ¡ñÊø ¬¨ºôÀÙÅ¡É
ͨÁ ¿£í¸¢ò ¾¢ÕÅÕÇ¡ø ±ñ½¢Â¨Å ¡×õ ¨¸Ü¼ô
¦ÀÚõ. º¢Åî ÝâÂÉ¢¼õ ¦À¡ÕóÐõ ¦ºÂø ¯ñ¼¡Ìõ.

1380.
ஆகிற *ல எ த + மல
ேபாகிற ேபெராளி யாய மலரதா)7
ேபாகிற Eரண மாக நிைற தபி
ேசகிற ெச தழ ம1டல மானேத. 62
1380: ºò¾¢ ´Ç¢ÁÂÁ¡öô À¢üº¢Â¡Çâ¼õ ¦À¡ÕóÐÅ¡û :
¦À¡Õó¾¢Â ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ±Øó¾ ÓØ ÁÄḢ ¿¡ýÌ
þ¾úò ¾¡Á¨Ã¢ø þÕóÐ §Á§Ä §À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÀ¡É
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Óý ÜȢ ºò¾¢ ÀÃÅ¢ÔûÇ ÓبÁô
¦À¡ÕÇ¡ö Å¢Çí¸¢Â À¢ýÒ, ãÄõ Ó¾ø ÐÅ¡¾º¡ó¾õ ŨÃ
´Ç¢ Áñ¼Äõ ¬¸¢ Å¢ÇíÌõ.

1381.
ஆகிற ம1டல உ9ேள அம தவ9
ஆகிற ஐப அவைக யானவ9
ஆகிற ஐப அசதி ேநத(
ஆகிற ஐப அவைக Gழேவ. 63
1381: þÂ츢¸û ÝÆ ¿ÎÅ¢ø Å£üÈ¢ÕôÀ¡û :
þò¾¨¸Â §º¡¾¢ Áñ¼ÄòÐû Å¢ÕõÀ¢ ±Øó¾ÕÇ¢
þÕôÀÅû ºò¾¢. ¯Â¢Õõ ¦ÁöÔõ ¬¸¢Â ³õÀò§¾¡÷
±ØòÐõ Å¢òÐ ±ØòÐ ³óÐõ ¬¸¢Â ³õÀò¾¡Ú
±ØòÐ츨ÇÔõ þÂìÌõ ¾¢Èõ ¯¨¼ÂÅÙõ «Å§Ç!
³õÀò¾¡Ú ±ØòÐì¸¨Ç þÂìÌõ ³õÀò¾¡Ú þÂ츢¸û
ÝÆ ¿Î§Å Å£üÈ¢ÕôÀÅÙõ «Å§Ç ¬Å¡û.

1382.
G ெத ேசாதி 6ட+ பாதமா)
ஆ$கணி +த அழகிய ேமனி?
தா$கிய ைகயைவ தாகிளி ஞானமா)
ஏ கர$க9 எ;தம பாசேம. 64
1382: ¦Åñ½¢È Áñ¼Äò¾¢ø ºò¾¢ Å¢ÇíÌÅ¡û :
«õ¨Á¨Â «Õð¸ñ½¡ø §¿¡ìÌÀÅ÷ìÌ «Åû
ÓÊ¢ɢýÚ «Ê Ũà §À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÀ¡ö Å¢ÇíÌÅ¡û.
«ô¦ÀÕÁ¡ðÊ¢ý ¾¢Õ§ÁÉ¢Ôõ ¦Àâ ÓòÐô §À¡ýÈ
¦Åñ¨Á¡ö Å¢ÇíÌõ «ÅÙ¨¼Â «Æ¸¢Â ¨¸¸û
¿¡ý¸¢ø Áïºû ŨÃÔ¨¼Â ¨Àí¸¢Ç¢Ôõ »¡É
Óò¾¢¨ÃÔÁ¡¸ §Áø ²ó¾¢Â ¨¸¸Ç¢ø À¡ºÓõ «í̺Óõ
¦¸¡ñ¼ÅÇ¡ö Å¢ÇíÌÅ¡û.
1383.
பாசம தாகிய ேவைர யதி=;
ேநசம தாக நிைனதி( உ9+ேள
நாசம ெதலா நட தி; ஐயா1
காசினி ேமலம க1Mத ஆ%ேம. 65
1383: º¢ÅÁ¡õ ¾ý¨Á¨Â «¨¼ÂÄ¡õ :
§Áü À¡¼Ä¢ø ¦º¡ýÉ Åñ½õ ¿¡¾Á¡É »¡É Óò¾¢¨Ã¨Â
¯½÷óÐ À¡ºÁ¡¸¢Â §Å¨Ã «ÚòÐ «ýÒ¼ý ÁÉò¾¢ø
ºò¾¢¨Âò о¢ò¾ÀÊ þÕí¸û. ³óÐ ¬ñÎî º¡¾¨É¢ø
§¸Î ¾ÕÅÉ ±øÄ¡õ «¸ýÚ §À¡Ìõ. À¢ýÒ
ÁñÏĸòÐìÌ §Áø «Á÷óÐûÇ º¢ÅÁ¡¸Ä¡õ.

1384.
க1Mைட நாயகி தன( ளாவழி
ப1M நாத பைகயற நிறி
வி1ணம ேசாதி விள$க ஹிாீ$கார
ம1Mைட நாயகி ம1டல மா%ேம. 66
1384: ºò¾¢ Áñ¼Äõ «¨ÁÔÁ¡Ú :
¦¿üȢ¢ø ¸ñϨ¼Â ºò¾¢Â¢ý «Õ¨Çô¦ÀÚõ ÅƢ¡¸¢Â
¾¨¼Â¢øÄ¡¾ ¿¡¾ ¾Ã¢ºÉõ ¾ÉìÌû «¨ÁÔÁ¡É¡ø Å¡É
Áñ¼Äò¾¢ø ¯ûÇ §À¦Ã¡Ç¢ Å¢Çí¸ '‹Ã£í¸¡Ãô' À£ºòÐì
Ìâ ºò¾¢ Áñ¼Äõ «¨ÁÔõ. ¿¡¾ ¾Ã¢ºÉõ ¦ÀüÈÅ÷ìÌî
ºò¾¢ Áñ¼Äõ «¨ÁÔõ.

1385.
ம1டல உ9ேள மல ெத தீபைத
க1டக உ9ேள க(தி யி( தி;
வி1டக உ9ேள விள$கி வ(தலா
த1டக உ9ளைவ தா$கF ஆேம. 67.
1385: ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ùõ ´ÕÅÆ¢ôÀÎõ :
†¢Ã£í¸¡ÃÁñ¼ÄòÐû ±Øõ§À¦Ã¡Ç¢¨Âì ¸ñÎ ÁÉò¾¢ø
¿¢¨Éò¾¢Õí¸û. «Ð ¸£Æ¢ÕóÐ §Á§Ä À¢ÇóÐ ¦¸¡ñÎ
¯û§Ç ±Øõ. «í¹Éõ ±Øžɡø Å£½¡ò¾ñÊø
¦À¡Õó¾¢Â ¡Åü¨ÈÔõ ¾¡í¸×õ ÓÊÔõ.

1386.
தா$கிய நாபி தடமல ம1டல
ஓ$கி எ $கைல-% உ9Kண வானவ9
ஏ$க வ(பிற7
எ1ணி அதிட
வா$கிய நாத வ8?ட ஆ%ேம. 68.
1386: À¢ÈÅ¢¨Â ¿£ì¸¢¼ ¿¡¾õ §Áø ±Øõ!
«¸ýÈ ¦¸¡ôâúì ¸ÁÄòÐû µí¸¢ §Á§Ä ±Øõ À¢Ã½Åò
ÐìÌ ¯½÷Å¡ö þÕôÀÅû ºò¾¢. ¯½÷¨Åô ¦ÀÕ츢ì
¸£ú Ó¸Á¡¸î ºò¾¢¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎòО¡ø «¼í¸¢Â¢Õó¾
¿¡¾õ - ÅÕó¾ ÅÕõ À¢ÈÅ¢¨Â ±ñ½¢, ºò¾¢¨Â ¦ÅÇ¢ô
ÀÎòÐŨ¾ ¿£ì¸¢Å¢¼ - «îºò¾¢ Åý¨ÁÔ¼ý §Áø µí¸¢
±ØóРŢÇíÌõ.

1387.
நா:-% நாயகி நமணி Eணார
E:-% நாயகி ெபா+ யாைடயா
பா:-% நாயகி பாெலாத வ1ணத9
ஆ:-% நாயகி அ$கம தாேள. 69
1387: ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌ «ÕÙÀÅû Á§É¡ýÁÉ¢§Â!
¿øÄ Á½¢¸¨Ç «½¢Â¡¸ ¯¨¼Â š츣ÍÅâÔõ ¦À¡ý
ÓÊÔõ ¦À¡ý ¬¨¼Ôõ âñ¼ ¾¢ÕÁ¸Ùõ À¡Îõ
¬ü鬀 «Ç¢ò¾ÕÙõ ¦Åñ½¢È ´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ
¸¨ÄÁ¸Ùõ ¯Â¢÷¸Ç¢ý ¾¨ÄÅ¢ÔÁ¡É Á§É¡ýÁÉ¢
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ±Øó¾ÕÇ¢ÔûÇ¡û.

1388.
அறி( ைகயி அள த ெபா(9+ைற
இறி( ைகயி எ;தெவ1 %1ைக
மற காM வழிய வாகேவ
க1;அ$% இ( தவ காரணி காMேம. 70
1388: ¯Â÷ÅÇ¢ þÂì¸õ þøÄ¡¾ §À¡Ð ºò¾¢¨Âì ¸¡½Ä¡õ
ºò¾¢¨Â ÅÆ¢ÀΞüÌ ÓýÀ¡¸ þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä¡ø
¦ÅÇ¢§Â §À¡öô ¦À¡Õ¨Ç «Çó¾ Өȡ¸, ºò¾¢¨Â
ÅÆ¢Àð¼ À¢ýÒ ¦Åñ½¢È «Ó¾ ¸Äºí¸Ç¡¸ô ¦À¡ýÉõ
ÀÄò¨¾ò ¾Ã¢º¢ì¸ ÅƢ¡¾¨Ä «È¢óÐ «í§¸ þÕó¾Å÷
¾òÐÅí¸¨Ç þÂì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ºò¾¢¨Âì ¸¡½Ä¡õ.

1389.
காரணி சதிக9 ஐப இர1ெடன-
காரணி கனிக9 ஐப இ(வரா)-
காரணி ச-கர உ9ேள கர ெத$க
காரணி தன(9 ஆகிநி றாேள. 71
1389: ¾ý ºò¾¢Â¡ø ¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡û!
¸¡Ã½¢¸Ç¡É ±ØòÐî ºò¾¢¸û À¢Ã½Åò§¾¡Î §º÷òÐ '«'
Ó¾ø '„' Ũà ³õÀòÐ þÃñÎ. ¸¡Ã½¢Â¡¸ «Åü¨È
þÂìÌõ ¸ýÉ¢¸û ³õÀòÐþÕÅ÷. þí¹ÉÁ¡¸ì ¸¡Ã½¢
Å¢ÇíÌõ ¦À¡ýÉõÀÄò¾¢ø ¦ÅÇ¢ôÀðÎõ ÁüÈò ¾òÐÅí
¸Ç¢ø Á¨ÈóÐõ Å¢Çí¸¢ò ¾ý «ÕÇ¡ø º£¼÷¸ÙìÌ ¦ÅÇ¢ô
ÀðΠŢÇíÌÅ¡û.

1390.
நிறஇD சதி நிைலெபற நிறி
க1டஇA வனி கல தி; ஓரா1
ெகா1ட விரதநீ %றாம நிறி
மறினி ஆ; மணிய காMேம. 72
1390: µÃ¡ñÎô À¢üº¢Â¢ø Ýâ¨Éì ¸¡½Ä¡õ!
±øÄ¡ÅüÚìÌõ ¸¡Ã½¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ þó¾î ºò¾¢¨Âî
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ¢Õì¸ì ¸ñÎ µÃ¡ñÎô À¢üº¢
¦ºö¾¡ø ¯ý¨É Å¢ðÎ «¸Ä¡Áø ºò¾¢ þÕôÀ¡û. ¿£í¸û
§Áü¦¸¡ñ¼ Ţþõ ̨È¡Áø þÕôÀ¢ý À¢ýÒ
ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢ÅÝâ¨Éì ¸¡½Ä¡õ.

1391
க1ட இDசதி இ(தய ப$கய
ெகா1டஇ த வ நாயகி யானவ9
ப1ைடயA வா?7 பைகைய அதிட
இெற மன 9 இனிதி( தாேள. 73
1391: ±ý ¯ûÇò¾¢ø þýÀõ ¦ÀÕìÌÀÅÇ¡ö þÕó¾¡û :
«ýÀ÷¸Ç¢ý º¢ò¾õ ¯Ä¸ô ¦À¡Õû¸Ù¼ý þÕó¾ §À¡Ð
þó¾î ºò¾¢ þ¾Âò¾¡Á¨Ã¢ø þÕôÀÅÇ¡¸ þÕó¾¡û.
Óý Áó¾¢Ãò¾¢ø ÜÈ¢ÂÅ¡Ú ¯Ä¸ô ¦À¡Õû¸Ù¼ý
þøÄ¡Ð º£Å¨ÉÔõ ¯¼õ¨ÀÔõ À¢ÈŢ¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢Õì
Ìõ Å¡ÔÅ¢ý ¸ðÊ¨É Å¢Ä츢, þýÚ ±ý ¯ûÇò¾¢ø
þýÀõ ¦ÀÕìÌÀÅÇ¡¸ þÕó¾¡û.

1392
இ( தஇD சதி இ(நாF ைகயி
பர தஇ7 E$கிளி பாச ம வா9
கர தி; ேகட வில
ெகா1ட$%
%ர த$% இ( தவ9 0 க தாேள. 74
1392: ¸¡Ç¢Â¢ý §¾¡üÈõ :
þó¾î ºò¾¢Â¡ÉÅû ¾ý ±ðÎì ¸Ãí¸Ç¢Öõ ÁÄ÷ó¾ â, ¸¢Ç¢,
À¡ºõ, ÁØ, Å¡û, §¸¼Âõ, Å¢ø, «õÒ ±ýÀÉÅü¨Èò
¾¡í¸¢ ¬ÃÅ¡Ãòмý þÕóÐ Üò¨¾Ôõ Å¢ÕõÀ¢
¿Êò¾Éû.

1393
உக தன9 ெபா+ +தார மாக7
பர த பவள+ ப=டாைட சாதி
மல ெத ெகா$ைக மணி-கD6 அணி
தைழ த$% இ( தவ9 தாபDைச யாேம. 75
1393: þÐ×õ «Ð :
ºò¾¢Â¡ÉÅû ¦À¡ý ÓʨÂÔõ ÓòÐ Á¡¨Ä¨ÂÔõ Å¢ÕõÀ¢
ÂÅû. ¿¢¨ÈÅ¡É ÀÅÇ Á¡¨Ä¨ÂÔõ ¦ºõÀðÎ ¯¨¼Ôõ
¯Îò¾Åû.«ñ½¡óÐ ²ó¾¢Â «Æ¸¢Â ӨĢø ¸îº¢¨Éô
âñ¼Åû. «Ã¢Â ¯Â¢÷ þýÀõ «¨¼óÐ ¯ö ÁÄ÷ó¾
Ó¸òмý Å¢ÇíÌÀÅû. «ÅÇÐ §ÁÉ¢ Àº¢Â ¿¢Èõ
Å¡öó¾Ð.

1394.
பDைச இவK-% பா$கிமா ஆெற=;
ெகாDைசயா எ1மக9 0 வ(தலா
0Dசணி ெகா$ைகக9 ைகயி( கா7பதா)
எDச இைடDசி இனிதி( தாேள. 76
1394: ºò¾¢Â¢¨Éî Ýúó¾¢ÕôÀÅ÷¸û :
À ¿¢Èõ ¦¸¡ñ¼ þÅÙìÌî ºò¾¢¸û ¿¡üÀò¦¾ðÎ.
ÁÆ¨Ä §ÀÍõ §¾¡Æ¢Â÷ ±ðÎô §À÷¸û. þÅ÷¸û
±ô§À¡Ðõ ¯¼ý þÕôÀÅ÷. ¬¾Ä¡ø ¸îÍ «½¢ó¾
¦¸¡í¨¸¸Ù¼ý þÃñÎ Àì¸Óõ ¸¡Åø ¯¨¼ÂÅÇ¡¸
¦ÁÄ¢ó¾ þ¨¼¨Â ¯¨¼ÂÅû þÉ¢¾¡ö Å£üÈ¢Õó¾¡û.

1395
தாளதி உ9ேள தா$கிய ேசாதிைய-
கால வாக- கல க ஜf எ
மால வாக வழிபா; ெச) நீ
பால ேபால7 பர ெத வி1ணிேல. 77
1395: Å¡É ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºø¸ :
ãÄò¾¢ø¾¡í¸¢Â §À¦Ã¡Ç¢ÅÊÅ¡É ºò¾¢¨Âî ÍØÓ¨É
Á¡÷ì¸Á¡¸ì ¸ÄóÐ ¦¸¡û¸ ±ýÚ, Å¢ÕôÀõ «ùÅ¡§È
¬¸, ãÄ¡¾¡Ã šԨŠ§Á§Ä ¦ºÖò¾¢, ¿£ ¸¡¾Ä¨Éì
ܼô §À¡Ìõ ¸¡¾Ä¢¨Âô §À¡ø Å¡É ¦ÅÇ¢ìÌî ¦ºøÖ¸.

1396.
வி1ணம நாபி இ(தய ஆ$கிைட-
க1ணம 0ப கல வ(தலா
ப1ணம ஆதித ம1டல மான
த1ணம 0ப தைழத காMேம. 78
1396: ¸£ú ¯ûÇ ºò¾¢¸û §Á§Ä ÅÕõ :
¦¸¡ôâúìÌõ þ¾ÂòÐìÌõ þ¨¼Â¢ø ¯ûÇ ÝâÂý
¸ñ½¢ø Å¢ÇíÌõ ºó¾¢ÃÛ¼ý §º÷ž¡ø ¿¡¾ºò¾¢
Å¢ÇíÌõ »¡ÉÝâÂý ¬Â¢üÚ. «Ð§Å ºó¾¢Ã
Áñ¼Äò¾¢ý Å¢Ã¢× ±ýÀ¨¾ò ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡û¸.

1397
0ப D சதி %ளி+க ப ள
தாப D சதி தய$கி வ(தலா
ஆப - ைகக9 அைட தனநாைல
பாச அ-க7 பர தன Gலேம. 79
1397: ¯Â¢÷¸Ç¢ý À¡ºò¨¾î ºò¾¢ «Úò¾ø!
ŢƢìÌ §Áø Å¢ÇíÌõ ºò¾¢ìÌô ÀòÐò ¾¢¨º¸Ùõ ÀòÐ
Ó¸í¸û ¬Ìõ. ¾¡Àò¨¾ ¯ñ¼¡ìÌõ ÝâÂý ¾ý
¿¢¨Ä¨Â Å¢ðÎî ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø ¦ÁøÄ «¼í¸¢
ÅÕž¡ø ¬Àò¨¾î ¦ºöÔõ ÀòÐ ¿¡Ê¸û ¸£Øõ §ÁÖõ
¦ºøŨ¾ Å¢ðÎ «¼íÌõ. þí¹ÉÁ¡¸î º£¼÷¸Ç¢ý
À¡ºò¨¾ «Úì¸î ÝÄò¨¾ô ÀÂý ÀÎò¾¢É¡û.

1398
Gலத1; ஓ9வா9 6டபைற ஞானமா)
ேவஅ
தம(க மாகிளி விெகா1;
காலE7 பாச ம கதி ைக-ெகா1;
ேகால5ேச ச$% %வி தைக எ1ணேத. 80
1398: ºò¾¢Â¢ý ¸ÕÅ¢¸û :
ÝÄôÀ¨¼, ¾ñÎ, Å¡û, À¨È, ´Ç¢ ¾ÃÅøÄ »¡É ÅÊÅ¡É
§Åø, «õÒ, ¯Î쨸, ¸¢Ç¢, Å¢ø ¾¡í¸¢, ¸¡Äõ, â, À¡ºõ,
ÁØ, ¸ò¾¢ ±ýÀÉÅü¨Èì ¨¸¸Ç¢ø ¾¡í¸¢, «Æ¸¢Â ºíÌ,
«ÀÂõ Åþí¸Ùõ Å¢ÇíÌõ ¨¸¸¨Çì ¸Õ¾¢ò
о¢ôÀ¡Â¡¸!

1399
எ1ணம சதிக9 நாப நாFட
எ1ணம சதிக9 நாப நாவரா
எ1ணிய Eவித உ9ேள இ( தவ9
எ1ணிய எ1ண கட நி றாேள. 81
1399: ±ñ½í¸¨Çì ¸¼ó¾¡ø «õ¨Á Å¢ÇíÌÅ¡û :
ÅÆ¢À¡ð¼¡Çý ±ñ½ò¾¢ø Å¢ÕõÀ¢ «Á÷¸¢ýÈ ºò¾¢¸û
¿¡üÀòÐ ¿¡øÅ÷; ¯ûÇò¾¢ø «Á÷¸¢ýÈ §¾¡Æ¢Â÷ ¿¡üÀòÐ
¿¡øÅ÷ ¬Ìõ. ±ñ½õ ¯Õô¦ÀÚõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
þÕó¾Åû ¯Ä¸ ±ñ½í¸¨Ç ÅÆ¢À¡ð¼¡Çý ¸¼ó¾
§À¡Ð «Åû Å¢ÇíÌÀÅÇ¡¸ ¿¢ýÈ¡û.

1400.
கட தவ9 ெபா+ மாணி-க ேதா;
ெதாட தணி + பவளகD சாக7
பட த%ப=டாைட பாதD சில

மட ைத சிறியவ9 வ நி றாேள. 82


1400: ºò¾¢§Â Å¡¨Ä, ÌÁâ, Ìñ¼Ä¢É¢ :
«ùÅ¡Ú ¸¼óÐ ¿¢ýÈÅû ¦À¡ý ÓÊÔ¼ý Á½¢, ÓòÐ,
ÀÅÇõ ±ýÀ¨Å Å¢ÃÅî ¦ºöÂô ¦ÀüÈ ¸îº¢¨É «½¢óÐ
ÀÃó¾ þÎôÀ¢ø À𼡼 ¯ÎòÐ, º¢Äõ¨À «½¢óÐ, Å¡¨Ä
ÅÊÅ¢ø «íÌ Å£üÈ¢Õó¾Éû.

1401
நிற இDசதி நிர தர மாகேவ
க1; ேம( அணிமாதி தானாகி7
ப1ைடய ஆனி பக=ைட அதிட
ஒறிய தீப உண தா-%1 டாேம. 83
1401: ¯ñ¨Á «È¢× ¯ñ¼¡Ìõ :
þùÅ¡Ú ¿¢ýÈ ºò¾¢ þ¨¼Â£Î þøÄ¡Ð §ÁÕÅ¡¸×õ
«½¢Á¡ ӾĢ ºò¾¢Â¡¸¢, À¨Æ º¡ò¾¢Ã «È¢× ӾĢÂ
Åü¨È «¸üȢŢ¼ô ¦À¡Õó¾¢Â §À¦Ã¡Ç¢¨Â ¯½÷ó¾¡÷ìÌ
¯ñ¨Á «È¢× ¯ñ¼¡Ìõ.

1402
உ1ேடா அேதா+க உதம மான
க1டஇD சதி சதாசிவ நாயகி
ெகா1ட +கஐ 0 கர$கK
ஒறிர1 டாகேவ *நா லானேத. 84
1402: º¾¡º¢Å ¿¡Â¸¢Â¢ý §¾¡üÈõ :
¸£ú§¿¡ì¸¢Â º¸ŠÃ¾Çõ ´ýÚ ¯ñÎ. «ùÅ¢¼ò¾¢ø ¸¡½ô
ÀÎÀÅ§Ç º¾¡º¢Å ¿¡Â¸¢Â¡É Á§É¡ýÁÉ¢. «Åû º¾¡
º¢Å¨Ãô §À¡ø ³óÐ Ó¸Óõ ÀòÐ ¨¸¸Ùõ ¦¸¡ñ¼Åû.

1403
நமணி Gல கபால கிளி?ட
பமணி நாக ம கதி ப தா%
கமணி தாமைர ைகயி தம(க
ெபாமணி Eணார Eசைன யானேத. 85
1403: º¾¡º¢Å ¿¡Â¸¢Â¢ý ÅÊÅõ :
¿øÄ Á½¢, ÝÄõ, ¸À¡Äõ, ¸¢Ç¢ ±ýÀÉÅüÚ¼ý ÀÄ
Á½¢¸¨ÇÔ¨¼Â À¡õÒ, ÁØ, ¸ò¾¢ ±ýÀ¨ÅÔõ ºò¾¢Â¢ý
¨¸¸Ç¢ø ¯ñÎ. Á¡½¢ì¸õ §À¡ýÈ ¾¡Á¨Ã, ¯Î쨸
¨¸Â¢ø ¯ÇÅ¡õ. þÅüÚ¼ý ¦À¡ýÉ¡Öõ Á½¢Â¡Öõ
«Åû «Äí¸Ã¢ì¸ôÀð¼Åû.

1404
EசைனD சதிக9 எ1ஐவ Gழேவ
ேநசவ கனிக9 நாப ேநரதா)-
காசிைனD ச-கர 9ேள கல தவ9
மாசைட யாம மகி தி( தாகேள. 86
1404: Àáºò¾¢ ¬üÀÐ ºò¾¢¸û ÝÆ Å£üÈ¢Õó¾¡û :
¾ý¨É ÅÆ¢Àθ¢ÉÈ ºò¾¢¸û ¿¡üÀ¾¢ýÁ÷ ÝÆ
§¿ºò¨¾Ô¨¼Â Àáºò¾¢ ¿¡üÀÐ ¸ýÉ¢Â÷ìÌ §¿Ã¡¸
¯¼õÀ¢ø ¯ûÇ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¸Äó¾Åû. ÌüÈõ ²Ðõ
º¡Ã¡¾ÀÊ Á¸¢ú×¼ý Å£üÈ¢Õó¾¡÷¸û. ‚ºì¸Ãõ ±ýÀÐ
¿¡üÀòÐ ãýÚ Ó째¡½í¸Ç¡ø ¬ÉÐ. «¾¢ø ¿ÎÅ¢ø
¯ûÇ ¾¢Ã¢§¸¡½õ ¿£í¸ ¯ûǨŠ¿¡üÀÐ §¸¡½í¸û
¬Ìõ. «ì§¸¡½í¸Ç¢ø ¿¡üÀÐ ºò¾¢¸Ùõ Å¢ÇíÌÅ÷.

1405
தாரதி உ9ேள த$கிய ேசாதிைய7
பாரதி உ9ேள பர எ திட
ேவர ஒறிநி எ1M மேனாமய
கார ேபால- கல ெத ம1ணிேல 87
1405: §À¦Ã¡Ç¢¨Â ¿¢¨ÉôÀ¡÷ìÌô Àáºò¾¢ ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡û
À¢Ã½ÅòÐû Å¢ÇíÌõ §À¦Ã¡Ç¢¨Âî ͨÁÂ¡É ¯¼Ä¢ø
þÕóÐ ¯¼¨Äì ¸¼óÐ ±Øó¾¢¼, «Ð§Å ¾ÉìÌ ¬¾¡Ãõ
±ýÚ ¯½÷óÐ «¨¾ ±ñ½¢ Á§É¡ÄÂõ ¦ÀÚÀÅ÷ìÌ
Áñ½¢É¢ýÚõ ¿£¨Ãô ÀÕ¸¢ ±Ø¸¢ýÈ §Á¸õ §À¡ø Àáºò¾¢
¾¨Ä¢ø ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡û.

1406
ம1ணி எ த அகார உகார$க9
வி1ணி எ சிவாய நமெவ
க1ணி எ த கா1பாி அெகா
க1ணி எ த கா=சிதர எேற. 88
1406: ºò¾¢ Å¢óÐ ¿¡¾í¸Ç¡ö ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡û :
ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ºì¸Ãò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦¸¡ñ¼ '«'¸Ã, '¯'¸Ãí¸û
º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «¨¼óÐ 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÚ «¸ì¸ñÏìÌô
ÒÄÉ¡ÌõÀÊ Å¢óп¡¾í¸Ç¡ö ¦ÅÇ¢ôÀð¼É. «Ð ¸¡ñ
À¾üÌ «Ã¢ÂÐ «ýÚ. «ó¿¡¾õ ±Øó¾Ð À¢üº¢Â¡ÇÛì
Ìì ¸¡ðº¢ ¾óÐ ¾¢ÕÅÊ¢ø ¨ÅòÐì ¦¸¡ûžü§¸Â¡Ìõ.
º¢Å¡Â¿Á ±ýÀ¾ý ¦À¡Õû,
À¢Ã½ÅÁ¡¸¢Â §ÅÕìÌ ¯¼Ä¡É ¾¡ý «Ê¨Á ±ýÀ¾¡õ.

1407
எஅ$% இ( த அ+த கைலயிைடD
ெசஅ$% இ( த அ+த பேயாதாி
க1ட கரஇ( ெவௗfளிெபா ம1ணைட
ெகா1ட$% இ( த வ1ண அ+ேத. 89
1407: ´Ç¢Â¡¸ §Á§Ä Å¢Çí¸¢É¡û :
ÓýÒ ¦º¡øĢ Åñ½õ ºó¾¢Ãì ¸¨Ä¢¨¼ Å¢Çí¸¢Â
«Ó¾ò¨¾ ²ó¾¢Â ¦¸¡í¨¸¨ÂÔ¨¼Â Àáºò¾¢ «ì¸¢É¢ì
¸ñ¼ò¾¢ø þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä¡ø ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éò¾¢ø
¦ºÂøÀÎõ Íì¸¢Ä Í§Ã¡½¢¾ò¨¾ì ¦¸¡ñÎ «Ó¾ÁÂÁ¡¸
§Á§Ä þÕó¾¡û.

1408
அ+தம தாக அழகிய ேமனி
பகம தாக7 பர ெத உ9ேள
%+தம தாக- %ளி ெத + -
ெக தம தாகிய ேக8 தாேன. 90
1408: À¢üº¢Â¡Çâ¼õ ÀçÁÍÅâ ¦Åñ½¢È ´Ç¢Â¢ø ¸ÄóÐ
±ØÅ¡û
¿£ÄÁÄÕõ ÓòÐõ ¸Äó¾ ÌÇ¢÷Ԩ¼Â ´Ç¢Â¢ø ¬Éó¾
ÁÂÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ «Æ¢Å¢øÄ¡¾ ºò¾¢, «Ó¾õ §À¡ýÈ
«Æ¸¡É §ÁÉ¢Ô¼ý ¦Åñ½¢È ´Ç¢Â¡¸ ¦ÅÇ¢ôÀð¼Õû
Å¡û.

1409
ேக8 சதிக9 +7ப தவ(
நா8 கனிக9 நாஒ பதிம(
Eவி8 Eவித உ9ேள இ( தவ
நாளி8 தைன நMகிநி றாகேள. 91
1409: ÓôÀò¾¡Ú ºò¾¢¸Ùõ §¾¡Æ¢ÂÕõ «õ¨Á¨Âî ÝÆ
Å¢ÇíÌÅ÷
«Æ¢Å¢øÄ¡¾ ÓôÀò¾¡Ú ºò¾¢¸Ùõ ¿¡Î¾üÌ «Ã¢Â ÓôÀò
¾¡Ú §¾¡Æ¢ÂÕõ ºì¸Ãò¨¾ þøÄÁ¡¸ì ¦¸¡ñ¼Å÷¸û.
ºì¸Ãò¾¢ÉÐ þ¾ú¸Ç¢ø ÌÊ¢ÕóÐ þÅ÷¸û ¸¡ÄŨèÈ
¨Âì ¸¼óп¢ýÈ «õ¨Á¨ÂîÝÆ ¿¢ýÈÉ÷ ¬Å¡÷.

1410
நிற
தி நிைற தி; வனி?
க1ட ேசாதி க( 9 இ( திட-
ெகா1ட ஓரா1; 0 வ(ைக-%
வி1டஔ கார விள$கின அேற. 92
1410: µÃ¡ñÊø ÀÂý ¯ñ¼¡Ìõ :
Òò¾¢ ¾òÐÅò¾¢ø º¢Åõ ¿¡¾Á¡¸ ¿¢¨ÈóÐ ¿¢ýÈÐ. «¾ý
´Ç¢Â¡É §º¡¾¢ ¯ûÇò¾¢É¢ýÚ ¿£í¸¡Ð þÕì¸ì
¸ñ¼¾¡Ìõ. µÃ¡ñÎ º¡¾¨É ÜÊ ÅÕõ §À¡Ð ÓýÒ
ÜȢ ´Ç¸¡Ãõ Å¢Çí¸¢ÂÐ.

1411
விள$கி; வானிைட நிறைல எலா
வண$கி; ம1டல ம3யி ராக
நல$கிள நைமக9 நாரண ஒ -
கண$கிைட நிறைவ ெசாலF ஆேம. 93
1411: Å¢ñ½ÅÕõ ŽíÌÅ÷ :
Å¡Éò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ «ñ¼í¸Ùû Å¡Øõ ¯Â¢÷¸û
¡×õ Áñ ¯Ä¸¢ø Å¡ú¸¢ýÈ ¯Â¢÷¸¨Çô §À¡ø
À¢üº¢Â¡Ç¨Ã ÅóРŽíÌõ. ¾¢ÕÁ¡¨Äô §À¡ýÚ ¦ÀÚõ
þýÀí¸¨Çô ÀüÈ¢ò ÐýÀõ ¾Õõ §¿¡ö ¿¢¨Èó¾ þíÌ
þÕóÐ ¦º¡øÄ ÓÊÔÁ¡? ÓÊ¡Ð.

1412.
ஆேம ஆேதா+க ேமேல அ+தமா)
தாேம உகார தைழெத ேசாம3
காேம வ(கிற கபக மான
Eேம வ(கிற ெபாெகா யானேத. 94
1412: Ìñ¼Ä¢É¢§Â ¿¢¨Éò¾Åü¨È «Ç¢ôÀ¡û :
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¸£ú§¿¡ìÌõ Ó¸Á¡ö þÕó¾ Ìñ¼Ä¢É¢
ºò¾¢§Â '¯'¸¡Ãò¨¾ô ¦À¡Õò¾¢ þ¨¼¿¡Ê¢ø Å¢Çí¸¢
±Øõ ´Ç¢Â¡öî º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¿¢¨Ä¦ÀüÚ ±ñ½í¸¨Ç
±øÄ¡õ ¿¢¨È× ¦ºöÔõ ¸üÀ¸ÁÃõ §À¡ø ¬É¡û. «Å§Ç
¾¡ý ±øÄ¡î º¢ò¾¢¸¨ÇÔõ «Ç¢ìÌõ þÄìÌÁ¢Ôõ ¬É¡û.

1413
ெபாெகா யாKைட7 Eசைன ெச)திட
அ-களி யாகிய ஆ$கார ேபாயி;
மகட மாகிய ம1டல த39ேள
பிெகா யாகிய ேபைதைய- காMேம. 95
1413: «¸í¸¡Ãõ ¿£íÌõ!
¦À¡ý ¦Á¡Ê §À¡ýÈ Àáºò¾¢¨Â ÅÆ¢Àð¼¡ø ¦ºÕ쨸ò
¾Õõ «¸í¸¡Ãõ ¿£í¸¢ Å¢Îõ. ¿¢¨ÄÂ¡É ¦ÀÕ¦ÅǢ¡É
ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢ø À¢ýɢ ¦¸¡Ê §À¡ø Å¢ÇíÌõ §À¨¾¨Â,
ºò¾¢¨Âì ¸¡½Ä¡õ.

1414
ேபைத இவK-%7 ெப1ைம அழகா%
தாைத இவK-% தாM:மா) நி%
மானத அவK-% ம1M திலகமா)
ேகாைதய Gழ- %வி தி$ காMேம. 96
1414: º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ :
§À¨¾Â¡É Àáºò¾¢ìÌ ±øÄ¡ ¯Â¢÷¸¨ÇÔõ §ÀÏõ
¦Àñ¨Á§Â «Æ¸¡Ìõ. þÅÙìÌî º¢Å§Á ¾ó¨¾Â¡Ìõ.
Á¡¾Ãº¢Â¡¸¢Â þÅÙìÌ ÁñÏĸõ º¢È¢Â ¾¢Ä¸Á¡ö, ÀÄ
ºò¾¢¸û ÝÆ §Á§Ä ÌÅ¢ó¾ þ¼ò¾¢ø Å¢ÇíÌÅ¡û.

1415
%வி தன சதிக9 +7ப தி(வ
நட தன கனிக9 நாெல1ம Gழ7
பர தித ஆகிய ப$கய 9ேள
இ( தன9 காM இடபல ெகா1ேட. 97
1415:ÓôÀò¾¢ÃñÎ ºò¾¢¸Ùõ ¸ýÉ¢¸Ùõ ÝÆî ºò¾¢
Å¢Çí̾ø :
ºò¾¢¸û ÓôÀò¾¢ÕÅ÷ þÕó¾É÷. ¸ýÉ¢Â¡É ÓôÀò¾¢Õ
ÅÕõ ÝÆô ÀÃŢ þ¾ú¸¨Ç ¯¨¼Â º¸ŠÃ¾Çò¾¢§Ä
¸¡ñ¸¢ýÈ ÀÄ þ¼í¸¨ÇÔõ ¾ÉìÌ þ¼Á¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÎ
±Øó¾ÕǢ¢Õó¾¡û.

1416
ெகா1ட$% இ( தன 0த ஔiயிைன-
க1ட$% இ( தன காரண உ9ள
ப1ைட மைறக9 பர ெத$% ேத;மா
இஎ மன 9ேள இலைட ஆKேம. 98
1416: Á¨È¸û ¦À¡Õû §¾Îõ À¢üº¢Â¡Ç÷ ÁÉòÐû
Å¢ÇíÌÅ¡û :
¿Å¡ì¸Ã¢ ºì¸Ãò¾¢ø ¯ûÇ ºò¾¢¸û Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡É¢ý
´Ç¢¨Âì ¸ñÎ °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø þÕó¾É÷. «ô
¦ÀÕÁ¡Ûõ ºò¾¢¸Ùõ ¯Ä¸òÐìÌì ¸¡Ã½Á¡ÉÅ÷¸û.
À¨Æ¨ÁÂ¡É §Å¾ò¾¢ý ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ¦¸¡ûÇò §¾Î
ÀÅ÷¸Ç¢ý ÁÉòÐû Å¢ÇíÌÀÅû. «ò¾¨¸Â ¦ÀÕ¨ÁÔ
¨¼Â º¢Åºò¾¢ ±ý ¯¼Ä¢Öõ ÁÉò¾¢Öõ ¦À¡Õó¾¢ ±ý¨É
¬ð¦¸¡ñ¼Ð.

1417
இலைட தா3-% இலாத ஒறிைல
இலைட தா3-% இர7ப தானிைல
இலைட தா3-% இைமயவ தாஒAவ
இலைட தா3-% இலா இ ஆைனேய. 99
1417: ºò¾¢¨Â ÁÉòÐû ¾¢Â¡É¢ôÀÅ÷ìÌ øÄ¡õ ¨¸ ÜÎõ :
º¢Åºò¾¢¸¸û ¾¡§Á Å£¼¡ö «¨¼óÐ ¬Çô ¦ÀüÈ¡ø
«Å÷ìÌ þøÄ¡¾Ð ²Ðõ þø¨Ä. þò¾¨¸Â ¾ý¨ÁÔ¨¼
ÂÅ÷ «ÂÄÅâ¼õ§À¡ö þÃôÀ¾¢ø¨Ä. «Å÷¸ÙìÌò
§¾Å÷ ¸Ùõ ¿¢¸Ã¡¸ Á¡ð¼¡÷¸û. º¢Åºò¾¢ þÅ÷¸Ç¢ý
¬ýÁ¡¨Å§Â þ¼Á¡öì ¦¸¡ñÎûǾ¡ø þÅ÷¸û þøÄ¡¾
þ¼õ ²Ðõ þø¨Ä.

1418.
ஆைன மய-% அப நாதறி
ஆைன யி(-% அப நாஔi
ஆைன யி(-% அப நாஅைற
ஆைன? ேகா; அப நா8ேல. 100
1418: ¬ýÁ¡Å¢ý ¿¢¨Ä :
¾òÐÅí¸ÙìÌ ÁýÉÉ¡É ¬ýÁ¡ «ÚÀòÐ ¿¡ýÌ
¾È¢¸Ç¡ø ¸ð¼ôÀð¼Ð.. ¬ýÁ¡Å¡É À¢Ã½Åõ «ÚÀòÐ
¿¡ýÌ ´Ç¢ì¸¾¢¸Ç¡ø ¬ÉÐ. ¬ýÁ¡ «ÚÀòÐ ¿¡ýÌ
¸¨Ä¸Ç¢ø Å¢Çí̸¢ÈÐ. À¢Ã½Åò¾¢ø Å¢óÐ ¿¡¾Á¡É
º¢ÅÛõ º£ÅÛõ ¯ûÇÉ.

நாகா ததிர
றி
Filename: naankaam thanthiram paadalum vilakkamum UPLOADED
Directory: E:\UPLOADED THIRUMANTHIRAM word docs
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Guhan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/11/2010 4:24:00 PM
Change Number: 242
Last Saved On: 7/10/2010 2:14:00 AM
Last Saved By: Guhan
Total Editing Time: 282 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 10:55:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 141
Number of Words: 31,248 (approx.)
Number of Characters: 178,116 (approx.)