You are on page 1of 101

´ýÀ¾¡õ ¾ó¾¢Ãõ

1.ÌÕÁ¼¾Ã¢ºÉõ. ´Ç¢ Å¢ÇíÌõ þ¼ò¨¾ò ¾Ã¢º¢ò¾ø

2649
ப அவி பர
ைக
ஒ ஈச தனெகற உகி
வி மட கடவ தாேபா!"
தளி மலர% சா
நி றாேர. 1

2649: ´Ç¢¨Âì ¸ñ¼Å÷ ¯¼ø ¦ÅôÀò¨¾ Å¢ð¼Å÷.


¨¿§Åò¾¢ÂÓõ «ì¸¢É¢Â¢ø ¦ÀöÔõ ¬Ì¾¢Ôõ ÀÃóÐ µÁò
¾£Â¢É¢ýÚ ¸¢ÇõÒõ Ò¨¸Ôõ §Å¾ ´Ä¢Ôõ ¬¸¢Â ±øÄ¡õ
±ÁÐ º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éì ¸Õ¾¢ ¦ºöÅɧŠ±ýÚ ¿¢¨ÉóÐ
ÌÅ¢ó¾ ÁÉмý ÌÕ ¦º¡åÀÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ ¿¢¨Ä¨Âò
¾Ã¢º¢ò¾Å÷ ¨¿§Åò¾¢Âõ, «ì¸¢É¢, ¬Ì¾¢, µÁò¾£, Ò¨¸,
§Å¾ ´Ä¢ ¬¸¢Â À¢ÃÀïº ¦ÅôÀò¨¾ Å¢ðÎ þ¨ÈÅÉÐ
¾¢ÕÅʨÂô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÀ÷.

2650
இவஇ(ல அ(ல
அவ) அ* இ(ைல
அவ) ேவ+ இ(ல உடா அறியி
அவ) இவனி(ல எெற+ அறி

அவைன. ற எ+ அர/+கி றாேர. 2
2650: º¢ÅÉÐ ¯¨ÈÅ¢¼õ º£ÅÉÐ ¯ûǧÁ.
º¢ÅÉÐ ¯¨ÈÅ¢¼õ º£ÅÉÐ ¯ûǧÁ ±ýÀ¨¾ ¿ýÈ¡¸
«È¢ó¾¢ÕóÐõ º¢Åý §ÅÈ¡ö ¯ûÇ¡ý ±ýÚ ÜÚÅÐ
«È¢Â¡¨Á.

2651
நா0 ெப
ைற நாக0 ெகாடபி
10 சிவன
ெகா!மல2 ேசவ%
ேதட அாிய சிற.பி எஇைற
ஓ0 உலயி ஆகிநி றாேன. 3
2651: ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¯½Õõ ¾ý¨Á ¯ñ¼¡Ìõ.
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø º¢ÅÉÐ ´Ç¢Â¡¸¢Â ¾¢ÕÅʸ¨Çì ¸ñ¼
º¡¾¸÷ º¢Åõ ±ô§À¡Ðõ Á¡È¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ ¯Ä¸Á¡¸
×õ ¯Â¢Ã¡¸×õ ±øÄ¡Á¡¸×õ ¯ûǨ¾ ¯½÷Å¡÷.

2652
இய வ ஆசன" ேதா0 மைல
இய வ சி"த ைக இட5
இய வ ஆதார" ேதா0 வன5
இய வ ஈரா+ இநில" ேதாேக. 4

2653
5க6ட மாமட 5னிய ேதய
அகபர வகேம ஆசி(ெச! கா7சி
அகபர மாதன எஎ கிாிைய
சிதபர த/ைக ஆதார தாேன. 5
2652&2653: »¡É¢Â÷ ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ þ¼§Á º¢Åò¾¢ý
Ó¸Á¡Ìõ.
¦ÀÕ¨Á ¦À¡Õó¾¢Â Á¼õ º¢Åò¾¢ý ÓýÛûÇ ´Ç¢Â¡Ìõ.
ÁÉò¾¢ø ¯ñ¼¡Ìõ ¿øÄ ±ñ½í¸§Ç º¢Åý «Ê¡÷
Üð¼Á¡Ìõ. À¢È÷ìÌ ¿ý¨Á ¦ºöÔõ ±ñ½ò¨¾î
º¢ó¾¢ò¾¢Õò¾§Ä ¿øÄ º¢Åì ¸¡ðº¢Â¡Ìõ. »¡É¢Ââý ÝìÌÁ
¯¼õ§À º¢Åò¾¢ý §ÁÄ¡É ¬ºÉ Á¡Ìõ. «Õ×ÕÅ¡É
®ÍÅà ¿¡Áò¨¾ì ¸½¢ò¾ø ¸¢Ã¢¨Â «øÄÐ ¦ºÂÄ¡Ìõ.
«È¢Å¡¸¡Â§Á º¢Åõ ´Îí¸¢Â¢ÕìÌõ ̨¸Â¡Ìõ. þЧÅ
«Å¨Ãò ¾¡í¸¢ ¿¢üÀ¾¡Ìõ.

2654
அக5க மா6ட ஆதார மா
சக5க மாச"தி யாதன மா
ெசக5க மாெத!வ ேமசிவ மா
அக5க ஆ! த அறி8ைட ேயாேக. 6

2654: »¡É¢Â÷ìÌ «¸ §¿¡ì¸¢ø À£¼õ ӾĢ¨Š«¨ÁÔõ.


¬ýÁ¡Å¡¸¢Â À£¼§Á ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸ÙìÌõ ¬¾¡ÃÁ¡
Ìõ. ºò¾¢§Â ±øÄ¡ÅüÚìÌõ þÕ쨸¡Ìõ. ¦¾öŧÁ
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ þÂìÌõ º¢ÅÁ¡Ìõ ±ýÀÐ «¸§¿¡ì¸¢ø
¬Ã¡Ôõ »¡É¢ÂÕìÌ Å¢ÇíÌõ.

2655
மாைய இர0 மைறக மைற8+
காயஓ ஐ
 கழிய"தா னாகிேய
;ய பர<=ட ேதாற2 ெசா>ப"

ஆ!பவ ஞானாதி ேமான"த ராேம. 7
2655: ¾¢Ã¢ÒÊ »¡Éõ ¿£í¸¢Â ¾Åò¾Å÷.
Íò¾Á¡¨Â, «Íò¾Á¡¨Â þÃñÎõ ¿£í¸¢ «ýÉÁ§¸¡ºõ,
À¢Ã¡½Á§¸¡ºõ, Á§É¡Á§¸¡ºõ, ŢﻡÉÁ§¸¡ºõ,
¬Éó¾Á§¸¡ºõ ¬¸¢Â ³óÐ ¾¢¨È¸Ùõ «¸Ä »¡É¢Â÷
"¸¡ñÀ¡ý, ¸¡½ôÀΦÀ¡Õû, ¸¡ðº¢ " ãý¨ÈÔõ ¸¼óÐ
§ÁÄ¡É À¢Ã½Å §Â¡¸ò¨¾ «È¢Å÷.

2.»¡É ÌÕ ¾Ã¢ºÉõ. (2656 - 2674)


»¡Éò¨¾ò ¾Õõ ÌÕ¨Åì ¸¡½ø. ´Ç¢ Áñ¼Äò¾ø
ÌÕ¨Åì ¸¡½ø. ÌÕÁñ¼Ä ŢƢôÒ ±ýÀÐ ÒÕÅÁò¾¢
¾¢ÈôÒ. ÀÃÁ º¢Å§Á«íÌ ÌÕÅ¡ö ±Øó¾ÕÇ¢ «Õû
¦ºöÅ¡ý.

2656
ஆெறா0 5.ப
 அ*ேக அட*கி%(
1ற பர பி0 த தி0
ேவேற சிவபத ேமலா! அளி"தி0
ேபறாக ஆன த ேப@ ெபகேவ. 1

2656:ÌÕÀÃý º£¼ÛìÌô ÀÃÁ¡õ ¾ý¨Á «Ç¢òÐô


§ÀâýÀò¾¢ø ¾¢¨Çì¸î ¦ºöÅ¡ý.
ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸Ùõ ¬ýÁ¡Å¢ø ´Îí¸¢É¡ø º¢Åõ
¦ÅÇ¢ôÀðÎ ¬ýÁ¡¨Åò ¾ýÛû «¼ì¸¢ì ¦¸¡ûÙõ.
«ó¿¢¨Ä «¨Áó¾ À¢ý º¢Åô§ÀÚ ¸¢ðÎõ. þ¾ý ÀÂÉ¡¸
¬ýÁ¡ ¯Ä¸ þýÀò¨¾ Å¢ðÎî º¢Å¡Éó¾ò¾¢ø ¾¢¨ÇòÐî
º¢Å§À¡¸ò¨¾ô ¦ÀÚõ.

2657

ாிய*க A+ கட ெதாளி ேசாதி


அாிய பரசிவ யாைவ ஆகி
விாி8 வி8அற வி7ட நில"ேத
ெபாிய பத ேபசஒ ணாேத. 2
2657: »¡ÉÌÕ «ÕÙõ ¾¢Èõ.
º£ÅÐâÂõ, ÀÃÐâÂõ, º¢ÅÐâÂõ ¬¸¢Â ãýÚ ¿¢¨Ä¸¨Ç
Ôõ ¸¼óРŢÇíÌõ «È¢×ô §À¦Ã¡Ç¢Â¡¸¢Â «Õ¨Á¡É
Àú¢Åý ±øÄ¡Á¡ö §À¡ìÌõ ÅÃ×õ þøÄ¡¾ þ¼ò¾¢ÖûÇ
¦ÀÕ¨Á Á¢ì¸ ÌÕÀ¾ò¾¢ý ¾ý¨Á¨Âô §Àº ÓÊ¡¾¾¡Ìõ.

2658
ஆயன ந தி அ%எதைலெப/ேற
வாயன ந திைய வாC"தஎ வா!ெப/ேற
காயன ந திைய காணஎ கெப/ேற
ேசயன ந திஎ சி ைதெப/ ேறேன. 3

2658: ¾¨Ä, ¿¡ð¼õ, º¢ò¾õ ±ýÀ¨Å


»¡É ÌÕ¨Åò ¾Ã¢º¢ôÀ¾üÌâ þ¼í¸û.
º¢Ãº¢ø º¢Åò¨¾ô ¦À¡ÕóÐí¸û; š¡ø º¢Åò¨¾ Å¡úò
Ðí¸û; «È¢Å¡ø »¡É º¡¾¨É ¦ºöÐ º¢Åò¨¾ì ¸¡Ïí
¸û; º¢ó¨¾Â¡ø º¢Åò¨¾ ¯½Õí¸û. º¢ÅÁ¡¸¢Â »¡É
ÌըŠº¢Ãõ, ¿¡ð¼õ, º¢ò¾õ ¬¸¢ÂÅüÈ¡ø ¾Ã¢º¢Ôí¸û.

2659
கட உவ க
 அளவி(
பவிட தீ
பயெக0 மாேபா(
வி உவ றி"த அ. ேபாேத
திாிமல தீ
சிவஅவ ஆேம. 4
2659: ÌÕ Á¡½ÅÉ¢ý ÓõÁÄí¸¨ÇÔõ §À¡ì¸ ÅøÄÅ÷.
»¡É º¡¾¸ý §À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÀ¡É »¡É ÌÕÅ¢¨Éò
¾¢Â¡É¢ò¾ ¯¼§É ÓõÁÄí¸Ùõ ¿£í¸¢ô §À¦Ã¡Ç¢ô À¢Æõ
À¡¸ ¬Å¡ý.

2660
அண( இ.பிட ஆ அறிகில
அண( இ.பிட ஆ!
ெகா வாகE
அண( அழிவிறி உேள அம தி0
அணைல காணி( அவஇவ ஆேம. 5

2660: º¢ÅÌÕ¿¡¾ý º£ÅÉ¢¼õ ¯ûǨ¾ ¯½÷ó¾Å÷ º¢Åõ


¬Å¡÷.
º¢ÅÌÕ¿¡¾ý þÕôÀ¢¼õ º£Å÷¸Ç¢¼õ ¾¡ý ±ýÀ¨¾ »¡É
Å¢º¡Ã¨É¡ø ¯½÷ó¾Å÷ ¯ûÇò¾¢ø º¢Åý ¿¢¨Ä¡¸
«Á÷óÐ «îº£Å÷ º¢Å§Á¡š÷.

2661
ேதாற அறிதF ேதாற( ேதாறாைம
மாற அறி8 மறிநன வாதிக
Aறைவ நீ*
ாிய*க Aறற
ஊறிய ந தி உயேமான" தாேன. 6
2661:º¢ÅÌÕ¿¡¾ý ¾¢ÕÅʨÂô ¦ÀüÈ¡ø ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä
¦ÀÚÅ÷.
ÓòÐâÂõ ¸¼óÐ º¢ÅÌÕ¿¡¾ý ¾¢ÕÅʨÂô ¦ÀüÈ À¢ýÉ÷
«È¢× «È¢Â¡¨Á¡¸¢Â ¾ý¨Á¸û ¿£í¸¢ º£Å÷ ´Ç¢Â¢ø
¿¢¨Ä ¦ÀÚÅ÷.

2662
ச திர Hமி த வ"திைட
க த மலாி( இர%தC கனி
ப த இலாத பளி*கி உவின
ப த அ+"த பர ப/ேற. 7

2662: º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅʨ ¿¢¨Ä ¦ÀüÈ À¢ýÒ ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä


¦ÀÚ¾ø.
ºó¾¢Ã âÁ¢Â¢ø ¬ì¨»Â¢ø Å¢ÇíÌõ ºò¾¢§Â Àó¾í¸¨Ç
«ÚìÌõ ÌÕ ¬Å¡û. ±É§Å ¬ì¨»Â¢§Ä§Â ¾¢Â¡Éò
¨¾ò ¦¾¡¼íÌš¡¸.

2663
மன தாஉல ஏJ மகிழ
நில தாெந0 வானில தா*கி2
சின தாதிைச எ70ந0*க
வன தாஊ வடெகப
ஆேம. 8
2663: Á¡½Å¨É §Áø §¿¡ì¸ «ÕÙÀÅ÷ ÀÃÁÌÕ.
ÒÕÅ¿Îò ¾¢Â¡Éò¾¡ø ²Ø ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ ÅÇ÷
¦ÀÈî ¦ºö¾ ÀÃÁÌÕ À¢ýÉ÷ º£ÅÉ¢ý º¢Ã¨ºî ÝÆ×ûÇ
«ð¼¾¢ìÌô À¡Ä¸÷¸Ç¢ý §ºð¨¼ «ÚÁ¡Ú ºó¾¢Ã ¾¢¨º
§¿¡ì¸¢ §Á¦ÄØóÐ «Ûìøõ ¦ºö¾¡ý.

2664
தானான வண5 ேகாச5 சாத
தானா பறைவ வனெமன" தகன
தானான ேசாடச மாக தா நிறி%(
தாமா தசா*க5 ேவ+ள தாேன. 9

2664: Àïº §¸¡ºí¸¨Çì ¸¼óÐ ¿£í¸ ÅÆ¢.


º£Åý ¾ÅÈ¡¸ò ¾¡ý ±É ±ñ½¢Â¢Õó¾ Àïº §¸¡ºí¸¨Çì
¸¼óÐ ¿£í¸¢, ¾¡ý §ÅÚ ±ýÈ ¾ÉÐ ¯ñ¨Á ¿¢¨Ä¨Â
¯½÷žüÌ À¢Ãº¡¾¦¿È¢Ôõ, »¡É Å¢º¡Ã¨É¡ø «¨ÁÔõ
¾º¸¡Ã¢Â Å¢Çì¸Óõ ÅƢ¡Ìõ.
2665
மவி. பிாி8அறி யாஎ*க மாந தி
உவ நிைனக நி+ உேள உ
கவி( கர
உள காணவ( லாஇ*
அவிைன கேசா அழிவா அக"ேத. 10
2665: þ¨ÈÅ¨É ¿¢¨É ÅøÄ¡÷ìÌ «ÕÅ¢¨É¸û
«Æ¢Ôõ.
¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡¨É ¯ûÇò¾¢ø ¿¢É ÅøÄ¡ÃÐ ÀìÌÅõ
¸ñÎ ¸Äó¾ À¢ý À¢Ã¢Â¡¾ º¢Åõ º£ÅÃÐ º¢Å§À¡¾õ,
«ÕÅ¢¨É Á¡¨Â ӾĢÂÅü¨È «Æ¢òÐî º£¼¨Ãî
º¢ÅÁ¡ìÌõ.

2666
தைல.பட லாஎ*க த"
வ தைன.
பல.ப0 பாச அ+"
அ+" தி70
நிைல.ெபற நா% நிைன.பற உகி(
தைல.பட லா தம5 தாேன. 11

2666: À¡ºò¨¾ì ̨ÈôÀÐ º¢Å¨Éô ¦ÀÚžü¸¡É ÅÆ¢.


ÀÄÁ¡¸ô ÀüÈ¢ÔûÇ À¡ºò¨¾ò ¾Ç¢÷ì¸ Å¢¼¡Áø À¡º ÅÆ¢î
¦ºøÄ¡Ð º¢Åò¨¾ þ¨¼Å¢¼¡Ð º¢ó¾¢òÐ º¢Å¦¿È¢Â¢ø ¦ºýÚ
§ÀϾø ÜÎõ. À¡ºò¨¾ ̨ÈôÀÐõ «Õ¨Çô ¦ÀÚÅÐõ
º¢Åò¨¾ «¨¼Å¾üÌâ ÅƢ¡õ.

2667
நிைனகி நிைன நிைன.பவ தைம2
=ைன விைளமல2 ேசாதியி னாைன"
திைன.பிள தன சி+ைமய ேர)
கன"த மன"தைட தா(உய தாேர. 12
2667: º¢È¢ÂÅá¢Ûõ ¦ÀâÂÅ÷.
ÌÕ ¸¡ðÊ ÅƢ¢ø §º¡¾¢¨Â ¿¢Éó¾¢ÕôÀ¢ý º¢ÅÛõ
«Å¨Ã ¿¢¨ÉóÐ ÒÕÅÁò¾¢Â¢ø §º¡¾¢ô ¦À¡ÕÇ¡¸ Å¢ÇíÌ
Å¡ý. «îº¢Åò¨¾ ¿¢¨ÉôÀÅ÷ º¢È¢ÂÅḠþÕó¾¡Öõ
¦ÀâÂÅá¸ì ¸Õ¾ôÀÎÅ¡÷.

2668
தைல.ப0 கால"
" த"
வ தைன
விலறி ேமைவ விதிெய+ ெகாக
அைன"
உல கா! நிற ஆதி. பிராைன
நிைன. + வாப"தி ேத% ெகாவாேர. 13

2668: º¢ÅÛìÌô À¡ò¾¢Ãõ ¬Å÷.


º¢Å ÅÆ¢À¡ðÎî º¡¾¨É ´Õ§Å¨Ç ¾£Â Å¢¨É¡ø
¾¨¼ôÀð¼¡Öõ þ¨È ÅÆ¢À¡ðÊø §º¡÷Å¢ýÈ¢ þÕôÀÅ÷
º¢ÅÉÐ «ýÒìÌô À¡ò¾¢ÃÁ¡Å÷.

2669
நகC8ஒழி தாஅவ நாதைன கி
நிகC8ஒழி தாஎ பிராெனா0 1%"
திகCெவாழி தாத*க சி ைதயி உேள
கCவழி கா7%. 
நி றாேன. 14
2669: º¢Åò¨¾ þ¨¼Å¢¼¡Áø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀÅ÷ ¦ÀÚõ
ÀÂý.
º¢Åò¨¾ þ¨¼Å¢¼¡Ð ¦À¡Õó¾¢ þÕôÀÅ÷ ¯Ä¸ Ţ¡À¡Ãò
¾¢ø Àü¨È Å¢ð¼ÅḠ¯Ä¸ò¾¢ø º¢Èô¨À Å¢ÕõÀ¡¾Åá¸
þÕôÀ÷.

2670
வ த மரகத மாணிக ேரைகேபா(
ச தி0 மாெமாழி2 ச/ சமாக
இ த இேரைக இலாட"தி Aல"ேத
= தர2 ேசாதி ேசாதி ஆேம. 15

2670: »¡ÉÌÕ ¯À§¾ºò¾¡ø º£Å ´Ç¢Â¢ø º¢Å ´Ç¢


Å¢ÇíÌõ.
»¡É ÌÕ ¯À§¾ºò¾¡ø º£¼É¢ý ÒÕÅ Áò¾¢Â¢ø º£Å´Ç¢Â¢ø
º¢Å¦Å¡Ç¢ Å¢ÇíÌõ.

2671
உ@ வா உடF உயிமா!
க@மா ேயாக கட8 இ.ப

ம@ நீரன( காெலா0 வா)மா!


வி@ மிறி ெவளியாேனா ேமனிேய. 16
2671: »¡É ÌÕÅ¢ý ¿¢¨Ä.
º¢Åõ ÌÕŢɢ¼õ ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ¾¡ø ÌÕÅ¢ý Å¡ö ¦Á¡Æ¢
º¢ÅÉÐ ¦Á¡Æ¢Â¡Ìõ. ÌÕÅ¢ý Àâºõ º¢ÅÉÐ ÀâºÁ¡Ìõ.
ÌÕÅ¢ý ¯Â¢Ã¢ø º¢Åõ Å¢ÇíÌõ. ÌÕÅ¢ý À¡÷¨Å º¢Å
¾¢Õ‰Ê¡Ìõ. ÌÕ ¾¢Õ§ÁÉ¢¨Â Ţ𼠧À¡Ð ÝìÌÁ ¿¢¨Ä
¢ø Àïºâ¾òÐìÌì ¸¡Ã½Á¡ÔûÇ ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã¸Ù¼ý
ÜÊÉÅáö «È¢× ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌÅ¡÷. þЧŠ»¡É
ÌÕÅ¢ý ¿¢¨Ä¡Ìõ.

2672
பர= பதிெய+ பா5J ெத(லா
பரசிவ ஆைண நட பாதியா(
ெபாிய பதிெச!
பினா அ%யா
உாிய பதிபா ராகி நிறாேன. 17

2672: º¢Åý «ÊÂŨà šÉÁ¡ö ¬ìÌÅ¡ý.


ºò¾¢Â¢ý ãÄõ ¯Ä¨¸ ¿¼òÐõ ¯Ä¸õ Ò¸Øõ ¯ò¾ÁÉ¡É
º¢Åõ «Ê¡÷¸Ç¢ý ¾Ì¾¢ì§¸üÀ «Å÷¸¨Ç ¬¸¡Âò¾¢ø
¨ÅòÐ «ÕÙÅ¡ý.

2673
அபர நாத அகட நீெபாழி(
தபர ம(ல
தாமறிேயா எப
உப வானவ தானவ க%ல
எெப மாஅ ெப/றி தாேர. 18
2673:«È¢×¨¼ÂÅ÷ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ÅÆ¢ ¿¢ýÚ «Õû
¦ÀÚÅ÷.
±øÄ¡õ º¢Å¦ÀÕÁ¡ÉÐ «ÕÇ¡ø ¿¨¼¦ÀÚžýÈ¢ ¾¡õ
§Å¦È¡ýÚõ «È¢ÂÅ¢ø¨Ä ±ýÚ «ô¦ÀÕÁ¡ÉÐ «Õ¨Çô
¦ÀüÈ¢Õó¾ «È¢×¨¼§Â¡÷ ÜÚÅ÷. «Å§Ã «Å¨Éì
¸ñÎ «Õû ¦ÀüÈÅáÅ÷.

2674
ேகாவண* ப% ேகாவண மாகி.பி
நாவண* ப% ந தி அெச!தா
ேதவண* ேகாஇனி2 சி"த ெதளி தன
ேபா!வண* ெபா ளாயி ேதாேம. 19

2674: º¢Å¨É ÅÆ¢Àð¼Å÷ À¢Èáø ÅÆ¢À¼ô ¦ÀÚÅ÷.


º¢Åõ ´ýÈ¡§Ä§Â À¢È ¦¾öÅí¸û º¢Åò¾¢É¢¼Á¢ÕóÐ
«¾¢¸¡Ãí¸¨Çô ¦ÀüÚ ¦¾öÅô ¦À¡Úô¨À Ÿ¢ì¸¢ýÈÉ
±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ¦¾Ç¢Å£Ã¡¸. º¢Åò¨¾ ÅÆ¢Àð¼Å÷ º¢ÅÌÕ
¿¡¾ý «ÕÇ¡ø º¢ÅÁ¡ó¾ý¨Á ±ö¾¢ô À¢Èáø ÅÆ¢À¼ô
¦ÀÚõ §ÀÚ ¦ÀÚÀÅáÅ÷.

3. À¢Ã½Å ºÁ¡¾¢ (´í¸¡Ãò¾¢ø ´Îì¸õ) (2675 - 2680)


´ ¯ Á ±ýÈ ±ØòÐì¸Ç¡ø ¬É µõ àÄ À¢Ã½Åõ.
Å¢óÐ ¿¡¾Á¡¸ ¯½÷ÅÐ ÝìÌÁ À¢Ã½Åõ. À¢Ã½Åò¨¾
¯½÷óÐ
§¿Âô ¦À¡Õ§Ç¡Î «¼í¸¢Â¢Õò¾§Ä À¢Ã½Å ºÁ¡¾¢Â¡õ.

2675
;ல. பிரணவ ெசா>பான த. ேபைர
பா"த Kம ேமைல. ெசா>ப.ெப
K"த 5"திைர ஆ*கதி/காரண
ேமைல. பிரணவ ேவதா த Lதிேய. 1
2675: §Å¾¡ó¾ ¦¿È¢.
µõ ±Ûõ àÄ À¢Ã½Åõ ÀÕ ¯¼ÖìÌ þýÀò¨¾ò ¾Õõ.
Å¢óÐ ¿¡¾Á¡¸¢Â ÝìÌÁô À¢Ã½Åõ ¬ýÁ¡×ìÌì ¸Ç¢ôÀ¢
¨Éò ¾Õõ. »¡É ÌÕÅ¢ý ¯À§¾ºõ ¦ÀüÚ ÝìÌÁô
À¢Ã½Åò¨¾ ¯½÷ŧ¾ §Å¾¡ó¾ ¦¿È¢Â¡Ìõ.

2676
ஓஎ) ஓ*கார"
ேள ஒெமாழி
ஓஎ) ஓ*கார"
ேள உஅ
ஓஎ) ஓ*கார"
ேள பலேபத
ஓஎ) ஓ*கார ஒ5"தி சி"திேய. 2

2676: À¢Ã½Åò¨¾ «È¢Å¾¡ø º¢ò¾¢Ôõ Óò¾¢Ôõ ¯ñ¼¡Ìõ.


¯Õ¨ÅÔõ «Õ¨ÅÔõ ¾ýÛû ¦¸¡ñ¼ µõ ±Ûõ
À¢Ã½Åò¨¾ ¯½÷ÀÅ÷ Òò¾¢Ôõ º¢ò¾¢Ôõ ¦ÀÚÅ÷.

2677
ஓ*கார"
ேள உதி"தஐ Hத*க
ஓ*கார"
ேள உதி"த சராசர
ஓ*கார தீத"
உயிA+ உ/றன
ஓ*கார சீவ பரசிவ >பேம. 3
2677: µí¸¡Ãò¾¢ø §¾¡ýÚÅÉ.
µí¸¡Ã§Á ³õâ¾í¸ÙìÌõ ¯Â¢÷ Å¡úÅÉÅ¡¸¢Â º£Å÷
¸ÙìÌõ މÊ¡¸¢Â ¬ýÁ¡ì¸ÙìÌõ ºÁ‰Ê¡¸¢Â
º¢ÅòÐìÌõ ¸¡Ã½Á¡Ôõ þÕôÀ¢¼Á¡Ôõ ÅÊÅ¡Ôõ
¯ûÇÉ.

2678
வக =கமா பிரம5 ஆ
அக சராசர ஆ உலகி(
தகிய ஆதார எ(லாத ேமனி
=கஇ( ஞான ெதா"
ண ேதாேர. 4

2678: »¡É¢Â÷ ¦ºÂø.


« ¯ Á ±ýÈ ãýÚ ±ØòÐ츧ǡΠÜÊ µí¸¡Ãò¾¢ý
« (À¢ÃÁÛõ) ¯(Å¢‰Ï×õ) Á (¯Õò¾¢ÃÛõ) ¬¸¢Â ¿¢¨Ä
¦¸ðÎ µí¸¡Ãò¾¢ý þÚ¾¢Â¢ø Á§¸ÍÅà ÅÊÅÁ¡É Å¢óÐ×õ
º¾¡º¢Å ÅÊÅÁ¡É ¿¡¾Óõ «÷ò¾Á¡ò¾¢¨Ãô À¢Ã½ÅÁ¡¸ô
¦ÀÕÌõ. ͸õ ¯ñ¼¡Ìõ. þó¾ º¢Å¡Éó¾ ͸ò¨¾Ôõ,
¦À⾡¸ì ¸Õ¾ôÀÎõ ÀÃó¾ þó¾ ¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ ¿¡¾ô
À¢ÃÁò¾¢ý ÅÊŧÁ ±ýÀ¨¾Ôõ Å¢Ã¢ó¾ »¡ÉÓ¨¼§Â¡÷
«È¢Å÷.

2679
மைல மேனாபவ மவன ஆவன
நிைலயி( தாிசன தீப ெநறியா
தல5 ல5 தவசி"த மா
நல5ச மாக"
உபேதச தாேன. 5
2679:ºýÁ¡÷ì¸ ¦¿È¢Â¢ø ÁÉõ º¢Åò¾¢ø À¾¢Âô À¢Ã¡½ý
«¼íÌõ.
ÁÉõ þÂíÌõ §À¡Ð À¢Ã¡½ þÂì¸õ þÕìÌõ. «Ð §À¡Ä
À¢Ã¡½ þÂì¸õ þÕìÌõ Ũà ÁÉÓõ «¨ÄóÐ ¦¸¡ñ§¼
þÕìÌõ. ºýÁ¡÷ì¸ ¦¿È¢Â¢ø ¬ýÁ¡ ÒÈò§¾ ¦ºýÚ
ÀüÈ¡¾ §À¡Ð ÁÉÁ¼í¸¢ Å¡Ô «¼í¸¢ ´Ç¢ «¨ÁÔõ.

2680
ேசாடச மாக5 ெசா(Fசமாகிக7
ஆ%ய ஈராறி அ த5 ஈேரழி/
1%ய அ த5 ேகாதட 5கட

ஏறிேய ஞானேஞ யா த"


இகேவ. 6

2680: À¢Ã½Å §Â¡¸õ À¢øÀÅ÷ «¨¼Ôõ ÀÂý.


¸¢Ã¢¨Â ÅÆ¢ ¿¢ü§À¡÷ ¬¸¡Â ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌõ º¾¡º¢Å¨Ãì
¸£Æ¢ÕóÐ ¾¢Â¡Éõ ¦ºöÐ §Áø ¦ºøÅ÷. »¡ÉÅÆ¢ ¿¢ü§À¡÷
¾¢Â¡Éõ, À¡Å¨É, Áó¾¢Ãõ þýÈ¢§Â þôÀ¢Ã¡º¡¾¦¿È¢¨Âô
À¢øÅ÷. À¢Ã½Å §Â¡¸õ À¢Öõ ºýÁ¡÷츢¸û ¬¾¡Ã
¿¢¨Ä¸¨Çì ¸¼óÐ §¿Â¡ó¾ò§¾ þÕôÀ÷.

4.´Ç¢.
(º¢Åý ´Ç¢ô¦À¡Õû. º£ÅÛõ ´Ç¢ô¦À¡Õû. º£ÅÉ¡¸¢Â
´Ç¢ô ¦À¡Õû º¢ÅÉ¡¸¢Â §À¦Ã¡Ç¢¨Â «È¢óÐ «¾¢ø
´Îí¸¢¼ô À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ.

2681
ஒளிைய அறியி( உ8 ஒளி
ஒளி உவ அறியி( உவா
ஒளியி உவ அறியி( ஒளிேய
ஒளி உக உடனி தாேன. 1
2681:¬ýÁ ´Ç¢¨Â «È¢óÐ ÁÉõ ¦À¡Õó¾¢É¡ø
º¢ÅÛ¼ý À¢Ã¢Å¢ýÈ¢ þÕì¸Ä¡õ.
¯¼ø ¿¢¨É× þÕìÌõ Ũà Á£ñÎõ Á£ñÎõ À¢ÈôÒ
ÅÕõ. ¬ýÁ ´Ç¢Â¢ø ÁÉõ ¯½Ã¢ý ¿¢¨É× Á¨ÈóÐ
¯ÕÅÁ¡¸¢Â ¯¼ø ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ò §¾¡ýÚõ. «ù¦Å¡Ç¢Â¢ø
§¾¡öóÐ ¿¢ü¸ «ù¦Å¡Ç¢Ôõ ¯Õ¸¢î º¢Åý §¾¡ýÚÅ¡ý.

2682
க(எளி தா வன*க எ70
அக(ஒளி தா!இ ஆசற L=
பக(ஒளி ெச!
 அ"தா மைரயிேல
இக(ஒளி ெச!
எ பிராஇ தாேன. 2

2682: ¬ýÁô §À¦Ã¡Ç¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀÅ÷


±øÄ¡ ¬üȨÄÔõ ¦ÀÈ ÅøÄÅ÷.
¬ýÁ §º¡¾¢Â¢ø ¿¢¨ÄòÐô ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ ¬üÈø
¯ûÇÅ÷ ¯ûÇò¾¢ø º¢Åõ ´Ç¢Â¡¸ô ¦À¡Õó¾¢ ÁÄ
þÕ¨Ç ¿£ìÌÅ¡ý. «îº£Å÷ ±ðÎò ¾¢¨º¸Ç¢Öõ ¾íÌ
¾¨¼Â¢ýÈ¢î ¦ºøÖõ ¬üȨÄô ¦ÀÚÅ÷. ¬ýÁ À¢Ã¸¡ºõ
ÒÈ þÕ¨ÇÔõ Á¡üÈ ÅøÄÐ.

2683
விள*ெகாளி அ*கி விாிகதி ேசாம

ள*ெகாளி ெப/றன ேசாதி யள


வள*ெகாளி ெப/றேத ேபெராளி ேவ+
கள*ெகாளி ெச!
கல
நிறாேன. 3
2683: º¢Åý ´Ç¢¨Âò ¾óÐ ¬ýÁ¡×¼ý
¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾¡ý.
«ì¸¢É¢Ôõ ÝâÂÛõ ºó¾¢ÃÛõ ¬ýÁ¡Å¢ø À¢Ã¸¡º¢ì¸
§À¦Ã¡Ç¢Â¡É º¢Åý µÄ¢Â¢¨É ¿ø¸¢ ¬ýÁ¡¨Å þ¼Á¡¸ì
¦¸¡ñÎ ¸Äó¾¢Õó¾¡ý.

2684
இள*ெகாளி ஈச பிற.ெபா+ இ(

ள*ெகாளி ஞாயி+ தி*கE கக


வள*ெகாளி அ*கி ம/ைறக ெந/றி
விள*ெகாளி ெச!கிற ெம!காய மாேம. 4

2684: »¡É¢Â÷ìÌõ ÓîͼÕõ ãýÚ ¸ñ¸Ç¡ö «¨ÁÔõ.


À¢Ã¸¡º¢ì¸¢ýÈ ´Ç¢¨Â ¯¨¼Â ÝâÂÛõ ºó¾¢ÃÛõ º¢ÅÉÐ
¸ñ¸û. »¡É ´Ç¢¨Â ţ͸¢ýÈ «ì¸¢É¢ º¢ÅÉÐ ãýÈ¡ÅÐ
¸ñ½¡¸¢Â ¦¿üÈ¢ì ¸ñ½¡Ìõ. º¢ÅÉÐ «ÕÇ¡ø »¡É¢
Â÷ìÌ §º¡Á Ý⠫츢ɢ¡¸¢Â ÓîͼÕõ ãýÚ ¸ñ
¸Ç¡¸ «¨ÁÔõ.

2685
ேம(ஒளி கீCஅத ேமவிய மாத
பா(ஒளி அ*கி பர ெதாளி ஆகாச
நீஒளி ெச!
ெந0வி= ஒறிF
ேம(ஒளி ஐ
 ஒ*ெகாளி யாேம. 5
2685:³óÐ â¾ ´Ç¢¸Ùõ º¡¾¨É¡ø ¾¨Ä¢ý Á£Ð ´§Ã
´Ç¢Â¡Ìõ.
¿£¨Ã Ó¸Á¡¸×¨¼Â «À¡É¨É ¿£ñÎ ¯Â÷óÐ ¦ºøÖõ
Å£½¡ò¾ñÊ맼 ÍØÓ¨ÉìÌî ¦ºÖò¾¢Êø §ÁÄ¡É
¿¢Ä¦Å¡Ç¢, ¿£¦Ã¡Ç¢, ¦¿Õô¦À¡Ç¢, ¸¡ü¦È¡Ç¢, Å¢ñ¦½¡Ç¢
¡¸¢Â ³óÐõ ´ýÈ¡¸¢ ´§Ã ´Ç¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ.

2686
மினிய ;ெவாளி ேமதக ெசMெவாளி
பனிய ஞான பர
பர"ெதாளி

னிய ஆ+ஒளி ;!ெமாழி நாெடா+


உனிய வா+ஒளி ஒ"த
தாேன. 6

2686: º¢üºò¾¢Â¢ý ¦ºÂø.


¬ýÁ¡Å¢ý ´Ç¢ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢Â ´Ç¢
¬¸¢ÂÅü¨Èò àö¨ÁÂ¡É º¢üºò¾¢ ¿¡û §¾¡Úõ º£Å÷¸û
Å¢ÕôÀòÐ째üÀ ´§Ã §º¡¾¢Â¡¸ «¨ÁÔÁ¡Ú «ÕÙÅ¡û.

2667
விள*ெகாளி மிெனாளி யாகி கர

ள*ெகாளி ஈசைன2 ெசா(Fஎ. ேபாஉள*ெகாளி ஊனிைட நி+யி கிற
வள*ெகாளி எ* மவிநி றாேன. 7
2687: º¢Åý ¯¼ÖìÌ ¬ü鬀 «ÕÙÀÅý.
¬ýÁ¡Å¢ø Á¨ÈóÐ À¢Ã¸¡º¢ì¸¢ýÈ ´Ç¢Â¡¸¢Â ®º¨É
þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¢¨ÉÔí¸û. «ô§À¡Ð ¯ûÇò¨¾ þ¼Á¡¸ì
¦¸¡ñ¼Åý ¯¼õÀ¢¨¼ Å¢Çí¸¢ ¯¼ÖìÌ ¬üȨÄò
¾ÕÅ¡ý.

2688
விள*ெகாளி அMெவாளி அMவி ம)

ள*ெகாளி யாெதாJ வா ஒளியா


அள*ெகாளி ஆர5 தாகந< சா
கள*ெகாளி ஈச க"த
தாேன. 8

2688: ŽíÌÀÅ÷÷Ì þÕ¨Çô §À¡ìÌÀÅý º¢Åý.


´Ç¢Â¡¸¢Â ¬ýÁ¡ ¸¡Á źôÀð¼ §À¡Ð ¾ýÛñ¨Á
«È¢Â¡Ð þÕû ÁÂÁ¡¸ þÕìÌõ. À¢Ã¸¡ºÁ¡É ´Ç¢¨Â
Ô¨¼Â º¢Åý ¾ý¨É ÅÆ¢ÀΧš÷ìÌ ¬ýÁ ´Ç¢¨Âì
¦¸¡ÎìÌõ Å¢óÐ ¯ôÀÇõ ÅƢ¡¸ô À¡öŨ¾ Á¡üÈ¢
§Á§ÄüÈ¢ ´Ç¢¨Âô ¦ÀÕ츢ô À¢¼Ã¢ì¸ñ¨½ò ¦¾¡Æ¢ü À¼î
¦ºöÅ¡ý.

2689
இயல*கிய
எMெவாளி அMெவாளி ஈச

ல*ெகாளி ேபா(வ
;*க7 ச"தி
விள*ெகாளி Aேற விாி=ட ேதாறி
உள*ெகாளி ேள ஒ*கிகி றாேன. 9
2689: º¢Åý ÓîͼÕõ ´Õ ͼáö Å¢ÇíÌõÀÊ
«ÕûÅ¡ý.
¬ýÁ¡ ºò¾¢Â¢ý ÅÂôÀð¼§À¡Ð §º¡Áý, ÝâÂý, «ì¸¢É¢
±ýÈ ãýÚ ¸ñ¼í¸Ç¢ø ´Ç¢ Å¢Çí¸¢ÂÐ. ¬ýÁ¡ °÷ò
ÐÅ ¾¢Õ‰Ê ¦ÀüÈ §À¡Ð þ¨Å ãýÚõ ´§Ã ´Ç¢Â¡¸ ÁÉ
Áñ¼Äò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ô À¢Ã¸¡º¢ò¾Ð. ãýÚ Áñ¼Äí¸Ç¢
Öõ ཡ¸¡Ã §º¡¾¢Â¡¸ ¯ûÇÐ. ®º¡É§É¡Ìõ. þЧÅ
À¢Ã½Å ¦º¡åÀ ´Ç¢.

2690
உல*ெகாளி யாவ
எ உநிற சீவ
வள*ெகாளி யா!நிற மாமணி2 ேசாதி
விள*ெகாளி யா!மினி விணி( ஒ0*கி
வள*ெகாளி ஆய"
ளாகிநி றாேன. 10

2690: º¢Å ´Ç¢ º£Å ´Ç¢Ô¼ý Å¡Éò¾¢ø ¸ÄóРŢÇíÌõ.


ÁÉ Áñ¼Äò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ ±ÉÐ ÝìÌÁ ¯¼Ä¢ø
¯ûÇ º£Å§É¡Ìõ. «ù¦Å¡Ç¢ìÌû ´Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ
º¢Å ´Ç¢ º£Å ´Ç¢ì¸¢Ã½ ºã¸òмý ¬¸¡Âò¾¢ø ¸ÄóÐ
Å¢ÇíÌõ.

2691
விள*ெகாளி யா!நிற விகித இ த

ள*ெகாளி பாச"
 ;*கி ேசரா
கள*கி ந7டேம க@த( ஆட
விள*ெகாளி உமன"
ஒறிநி றாேன. 11
2691: º¢Åý º£Åâý ÁÉ Áñ¼ÄòÐ þÕ¨Çô §À¡ì¸¢É¡ý.
Å¢ÇíÌõ ´Ç¢Ô¨¼Â Å¢¸¢÷¾É¡É º¢Åý ÓýÒ, Á¢ì¸ ´Ç¢
Ô¼ý ÜÊ Á¡¨ÂÔû ÅĢ þÕû ¦À¡Õ󾡾ÀÊ, ¸Çí
¸òмý ÜÊ þÕÇ¢ø º¢Åý ¿Êì¸, Å¢ÇíÌõ ´Ç¢Â¢§Ä
ÁÉ Áñ¼Äò¾¢ø Å¢Çí¸¢ ¿¢ýÈ¡ý. ¯ûÇòÐô À¡÷¨Å¢ø
§¾¡ýÚÅÐ þÕû. «ó¾ þÕÇ¢ø ¦Åñ½¢È ´Ç¢ ¬Êì
¦¸¡ñÊÕôÀ¨¾ô À¢üº¢Â¡Ç÷ «È¢Å÷. «ó¾ þÕÇ¡ÉÐ
¸£úôÀ¼ ¬Îõ ¦Åñ¨ÁÂ¡É ´Ç¢§Â º¢Å¿¼Éõ ±ýÀ÷.
þ󿢸ú× «Ê¡âý ¯ûÇ Áñ¼Äò¾¢ø ¿¢¸úÅÐ.

2692
ேபா
க*ழ/ ேபானவ ;திைட
ஆதி பர"ைத அமர பிராெனா0
ேசாதி அட"
அ. பாF/ற ;ெவாளி
நீதியி ந( நீகிய வாேற. 12
2692: Á¡¨Â ӾĢ¨Š¿£íÌõ Å¢¾õ.
»¡Éô À¢üº¢Â¡ø ¬¾¢Â¡É ÀÃõ¦À¡Õ¨Çò §¾Å÷ ¾¨ÄÅ
É¡É ¯Õò¾¢Ã §º¡¾¢Ô¼ý ¾¨Ä¢ý ¯îº¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ
º¸ŠÃ¾Ç ÁÄâø §À¡ö «¨¼ó¾Å÷ ¬ýÁô À¢ÆõÒõ
¬Å¡÷. þõӨȢø ¬¾¢Â¡É ÀÃõ¦À¡Õû º£Å÷¸¨Ç
Á¡¨Â¢ɢýÚ ¸¼ì¸î ¦ºöÔõ.

2693
உ%(ைல எ) உலக"
இய(பி

ப%(ைல எ) பர*கதி 0ெகா(


க%(ைல மா)ட கட க"
றி(
வி%(ைல உேள விளெகாளி யாேம. 13
2693: §º¡¾¢¨Âì ¸¡½ ÅøÄÅ÷.
¯ÄÌìÌì ¸¡Ã½Á¡ÉÅý ´ÕÅý ¯ñÎ ±ýÚõ þø¨Ä
±ýÚõ ¦º¡øÖõ ¦¸¡û¨¸ ¯¨¼ÂÅ÷ ¯Ä¸¢ø ¯ñÎ.
¬ýÁ¡×ìÌ §ÁÄ¡É ´ýÚ ÀƨÁ¢ø þø¨Ä ±Éì ÜÚ
ÀÅ÷ìÌ §ÁÄ¡É º¢Å¸¾¢ þÕì¸ì ÜΧÁ¡! «í¹Éõ
þÕôÀ¨¾ì ¸ñ¼¾¢ø¨Ä ±ýÚ ÜÚÀÅÕí ܼ «È¢Â
§ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½õ ²üÀÊý Å¡É ÁÂÁ¡É ¾¢ø¨Ä
Â¡É ÁÉÁñ¼Äò¾¢ø Å¢Çì¸Á¡É ´Ç¢Â¡ö þ¨ÈÅý
Å¢ÇíÌŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ.

2694
=டற ஒ*கிய ஒெளாளி ஆ*ேக
பட+ கா7சி. பகலவ ஈச
அட+ மாையயி ஆாி Lசி(
உடF+ ஞால"
றவியி ஆேம. 14

2694: À¢üº¢Â¡Çý «¸ §¿¡ì¸¢ø À¸ÄŨÉì ¸ñ¼¡ø


»¡Éõ ¦ÀüÚ ¯Ä¸¢¨Éò ÐÈó¾Åý ¬¸Ä¡õ.
ͼ÷ ¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¯Â÷Å¡É ´ñ¨ÁÂ¡É ´Ç¢ ÅÊÅ¡öô
À¢üº¢Â¡Çâý «¸ §¿¡ì¸ò¾¢ø À¼÷óРŢâóÐ ¸¾¢ÃÅý
§À¡ø þ¨ÈÅý ¸¡ðº¢ ¾ÕÅ¡ý. «ó¾ ´Ç¢Â¡ø «¼÷ó
ÐûÇ Á¡¨Â¢ý þÕ¨Ç §ÅÚÀÎò¾¢É¡ø ¯¼Ö¼ý
ÜÊ¢ÕóÐ »¡Éò¾¡ø À¢üº¢Â¡Çý ¯Ä¨¸ò ÐÈó¾Åý
¬¸Ä¡õ.

2695
ஒளி பவ ள"தி ேமனிெவ ணீ/ற
அளிபவ ள2ெசாெபா ஆதி. பிரா)
களிபவ ள"தின காாி நீ*கி
ஒளிபவ ள"ெதேனா0 ஈச நி றாேன. 15
2695: º¢Åý À¢üº¢Â¡ÇÕ¼ý ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ¡ý.
´Ç¢¨Âò ¾Õõ ÀÅÇõ §À¡ýÈ §ÁÉ¢¨Â ¯¨¼ÂÅÛõ
«¾ý §Áø ¦Åñ½¢È ´Ç¢ ÀÊó¾ÅÛõ ÀÅÇõ §À¡ýÈ
¦ºõ¦À¡ý ¿¢ÈÓ¨¼Â ¬¾¢ô À¢Ã¡Ûõ ¬É º¢Åý ãÄ¡
¾¡Ãò¾¢Ä¢ÕóÐ ¸Ç¢ô¨Àò ¾Õõ ÀÅÇ ¿¢Èò¾ÅÉ¡¸ Å¢Çí¸¢ì
¸Ã¢Â À¡º þÕ¨Ç «¸ýÚ ´Ç¢ ¦ÀüÈ ÀÅÇ ¿¢Èõ ¯¨¼ÂÅ
É¡ö ±ýÛ¼ý þÕó¾¡ý.

2696
ஈசநி றாஇைம ேயாக நி றாநிற
ேதசஒ றிறி" திைக"
இைழ கிறன
பாசஒ றாக. பழவிைன ப/றற
வாசஒ றாமல ேபாற
தாேன. 16

2696: º£Å÷ ÀìÌÅõ «¨¼ó¾ §À¡Ð ±íÌõ ÀÃ×Å÷.


Å¡ý Áñ¼Äò¾¢ø þ¨ÈÅý þÕó¾¡ý. «í¸í§¸§Â
§¾ÅÕõ þÕó¾É÷. «ôÀÊ¢ÕôÀ¢Ûõ «Å÷¸û ´Ç¢Â¢ýÈ¢
Á츨Çô âÁ¢¨Â§¿¡ì¸¢î ¦ºÖòÐÀÅáö þÕ츢ýÈÉ÷.
þÕÅ¢¨É ´ôÒ ÅçŠþ¨ÈÅý «ÕÇ¡ø À¨Æ Ţ¨É
Ô¼ý ÒРިÉÔõ «Ê§Â¡Î ¿£í¸, ÁÄ÷ ÀìÌÅÁ¡É
§À¡Ð ¦ÅÇ¢ôÀÎõ ¿ÚÁ½õ §À¡ýÚ º£Åý Ţ¡À¸õ
«¨¼Å¡ý.

2697
தாேன யி அவ/றி( தைலவ)
தாேன யி அவெனன நணி0
வானா! இஇ மாயி ஞால"
.
பானா! இக. பரவF ஆேம. 17
2697: º£Åý º¢Åòмý ÜÊ Å¢ÇíÌÅ¡ý.
§¾Å÷¸û Áì¸¨Ç ¯Ä¸ò¾¢ø ¦ºÖòÐÀÅ÷ ¬Â¢Ûõ §¾Å÷
¸ÙìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡öî º¢Åý ¯ûÇ¡ý. º£Å÷¸ÙìÌ
Óò¾¢¨Â «Ç¢òÐò ¾ýÛ¼ý ¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¦ºöÀÅý
«Åý «øÄ¡Áø §ÅÚ ±ÅÕõ þø¨Ä. þó¾ô ¦ÀâÂ
¯Ä¸ò¾¢ø «îº¢Å§Á Å¡ý ÅÊÅ¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÚûÇÐ.
«ô§À¡Ð º£Åý ÀÃÉ¡ö ±íÌõ ÀÃ×¾Öõ ÜÎõ.

5. àÄ Àﺡì¸Ãõ.
(àÄõ - ÀÕ¨Á. Àﺡì¸Ãõ - ¾¢Õ¨Åó¦¾ØòÐ.
'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÈ ³ó¦¾Øò¨¾ Á¡Éº£¸Á¡¸ ¯îºÃ¢ò¾¡ø
Ññ¨ÁÂ¡É «¨º×¸û Å¡Éò¾¢ø ²üÀÎõ. ãÄ¡¾¡Ãõ
Ӿġ¸ ¿¢üÌõ '¿Áº¢Å¡Â' ±ýÈ þ¨ÈÅ¨É ¯¼Ä¢ø
¦À¡ÕóÐÁ¡Ú ¦ºöРŢÎõ. Á¨È¦¿È¢Â¢ø ¯ûÇ
ÒÈÅÆ¢À¡Î '¿Áº¢Å¡Â' ±ýÀ¾¡õ. ¬¸Á ¦¿È¢Â¢ø
¾¢Â¡ÉòÐìÌ ¯¸ó¾Ð 'º¢Å¡Â¿Á'.)

2698
ஐப
எJ"ேத அைன"
ேவ த*கE
ஐப
எJ"ேத அைன"
ஆக ம*கE
ஐப
எJ"தி அைடைவ அறி தபி
ஐப
எJ"ேத அ<ெசJ" தாேம. 1

2698: ³õÀÐ ±ØòÐõ ³ó¦¾ØòÐõ ÀÂÉ¡ø ´ý§È.


ãÄ¡¾¡Ãõ 4, ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éõ 6, Á½¢âøõ 10, «¿¡¸¾õ 12,
Å¢Íò¾¢ 16, ¬ï¨» 2 ¬¸ ³õÀÐ ±ØòÐì¸Ç¡ø
§Å¾í¸û ±øÄ¡õ ÜÈô¦ÀüÚûÇÉ. «ôÀʧ ±øÄ¡
¬¸Áí¸Ùõ ³õÀÐ ±ØòÐì¸Ç¡ø ÜÈô¦ÀüÚûÇÉ.
³õÀÐ ±ØòÐì¸Ùõ ¯¼Öû ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ ӨȨÂ
«È¢ó¾¡ø ³õÀÐ ±Øò§¾¡¨ºÂ¡ø «¨¼Âì Üʨ¾
'¿Áº¢Å¡Â' ±ýÈ ³óÐ ±Øò¾¡ø «¨¼ÂÄ¡õ.

2699
அகார 5தலாக ஐப"ெதா+ ஆகி
உகார 5தலாக ஓ*கி உதி"

மகார இ+தியா! மா!


மா!
ஏறி
நகார 5தலா ந தித நாமேம. 2
2699: ¿ó¾¢Â¢ý ¦ÀÂ÷ ¿¸¡Ãò¨¾ Ӿġ¸ ¯¨¼Â ¿Áº¢Å¡Â
±ýÀÐ.
±ØòÐì¸û '«' Ӿġ¸ ³õÀò§¾¡÷ ±ØòÐì¸Ç¡¸¢,
¯¸¡Ãõ Ӿġ¸ ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ ¿¢ýÚ, Á¸Ãò¾¡ø þÚ¾¢
«¨¼óÐ §¾öóÐ §Áø §À¡ö ¿¸¡Ãò¨¾ Ӿġ¸ ¯¨¼Â
¿ó¾¢Â¢ý ¦ÀÂ÷ '¿Áº¢Å¡Â' ±ýÀ¾¡Ìõ.

2700
அகராதி ஈெர கல த பைர
உகராதி தச"தி உெளாளி ஈச
சிகராதி தாசிவ ேவதேம ேகாண
நகராதி தாAலம திர ந@ேம. 3

2700:³ó¦¾Øò¨¾ µ¾¢É¡ø ¿Áº¢Å¡Â ±ýÈ §¾Å¨Éì


¸¡½Ä¡õ.
'«' Ó¾Ä¡É ¯Â¢÷ ±ØòÐì¸û À¾¢É¡Ú¼ý ¸Äó¾ À¨Ã
±ýÈ º¢Åºò¾¢Ô¼ý, À¨Ã¢ø À¢Ã¢óÐ ÁüÈ ¦Áö¦ÂØòÐ
ÓôÀò¨¾ó¨¾Ôõ þÂìÌõ 'À¢Ã¡Á¢' ӾĢ ±ðÎî
ºò¾¢Ô¼ý ¸ÄóÐ ´Ç¢Â¡öò ¾¢¸Øõ º¢Åõ. ¨ºÅ¡¸Áõ
¸ñ¼ 'º¢Å¡Â¿Á' ±ýÈ Á¸¡ÁÑ «í̺Á¡Ìõ. þ¨¾
«È¢ó¾Å÷ìÌ §Å¾õ ÜÚõ '¿' ӾĢ '¿Áº¢Å¡Â' ±ýÈ
¯½÷× ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø ¯¼Ä¢§Ä§Â ¦À¡ÕóÐõ.

2701
வாெயா0 கட இதய ம8 தி
ஆய இ*க அவ/றிேம( அMவா!"
;யேதா
ட இம" தகெச(ல(
ஆய
ஈ றாஐ ேதா0 ஆஎJ"
அ<=ேம. 4
2701: ³ó¦¾ØòРӨȡö µ¾¢É¡ø ¦¾¡Æ¢üÀÎõ Ó¨È.
º¢Å¡Â¿Á ±ýÈ Àﺡì¸Ã Áó¾¢Ãò¨¾ Өȡ¸ µÐõ§À¡Ð
¬¸¡Âò¾¢ø ¯ñ¼¡Ìõ ¯½÷× «¨Ä¸û À¼÷óРŢâóÐ
§ÁÖõ ¸£ØÁ¡¸×õ Åð¼õ Åð¼Á¡¸×õ Å¡ö, ¸ØòÐ,
þ¾Âõ, ¿¡À¢ ÁüÚõ Ä¢í¸õ ±ýÈ ³óÐ þ¼í¸Ç¢Öõ ÀÃÅ¢
ãÄ¡¾¡Ãò¨¾ «¨¼óÐ Óиó¾ñÊý ÅƢ¡¸ §¿§Ã
¬¸¡Â Å£¾¢Â¡É ¯îº¢Â¢ÖûÇ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «¨¼óÐ
ÓÊšž¢ø ¿Áº¢Å¡Â ±ýÈ §º¡¾¢ ¯ÕÅõ þù¨ÅóÐ
þ¼í¸Ç¢Öõ ±Øõ.

2702
கிரண*க ஏJ கிள ெதாி ெபா*கி
கரண*க வி70யி தாெனJ ேபா

மரணைக ைவ"
உயி மா/றி0 ேபா

அரணைக 170வ
அ<ெசJ" தாேம. 5

2702: Áý ¸¡Äò¾¢ø À¡Ð¸¡ÅÄ¡¸ ¯ûÇÐ Àﺡì¸Ãõ.


§Â¡¸¢Â÷ ¯Â¢÷ °¾¡, ¿£Äõ, þÇ¿£Äõ, À, º¢ÅôÒ,
Áïºû ÁüÚõ ÀØôÒ ¿¢Èí¸Ç¢É¡ø ¬É ´Ç¢ ±ýÀ¨¾
«È¢óÐ «Åü¨È ¯¼Ä¢É¢ýÚ §ÅÚÀÎò¾ Àﺡì¸Ãò¨¾î
¦ºÀ¢ì¸¢È¡÷. «ó¾ ²Ø ¿¢Èì ¸¾¢÷¸Ùõ º¢Ãº¢ý §Áø ´Ç¢
ÁÂÁ¡¸ Å¢Çí¸¢ ¸ÕÅ¢¸¨Ç Å¢ðÎ §Â¡¸¢Â¢ý ¯Â¢÷ º¢ÃÍìÌ
§Áø ¦ºøÖõ §À¡Ðõ, þÂøÀ¡¸ þÈôÒ ÅóÐ ¸ÕÅ¢¸¨Ç
Å¢ðÎ ¯Â¢÷ À¢Ã¢Ôõ §À¡Ðõ À¡Ð¸¡ÅÄ¡ö Ш½Â¡ö
ÅÕÅÐ ³ó¦¾Øò¾¡Ìõ.

2703
ஞாயி+ தி*க நவிெறJ கால"தி(
ஆ+ ம திர ஆ அறிகிலா
ேச+ கணி திஎJ"
அ<ைச
வா+ ஓதி வJ"தF ஆேம. 6
2703: ³ó¦¾ØòÐ µ¾¢É¡ø «Æ¸¢Â ´Ç¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ
Áó¾¢Ãõ.
¦ºõ¨Á ¿¢ÈÓ¨¼Â Ìñ¼Ä¢É¢ «õ¨ÁìÌâ Àﺡì¸Ãò
¨¾ š¢Ûû§Ç ¦Áý¨Á¡¸î ¦ºÀ¢ì¸ ãÄ¡¾¡Ã ÍÅ¡¾¢ð
¼¡Éî ºì¸Ãí¸Ç¢ø Å¢ÇíÌõ Ìñ¼Ä¢É¢ §Á¦ÄØóÐ ÝâÂ
ºó¾¢ÃÛ¼ý «ÆÌ ¦À¡Õó¾¢Â ´Ç¢Â¡¸ Å¢ÇíÌŨ¾
¯½ÃÄ¡õ.

2704
ெதள5
ஊற2 சிவாய நமஎ+
உள5
ஊற ஒகா( உைர"தி0
ெவள5
ஊற( விபிஉ ணாதவ

ளிய நீேபா( =ழ(கிற வாேற. 7

2704: À¢ÈÅ¢ì ¸¼Ä¢ø Å£úÀÅ÷.


º¢Å¡Â¿Á ±ýÚ ¯û§Ç ´Ç¢ ¦ÀÈ ´Õ¾Ãõ ¿¢¨ÉÔí¸û.
¦¾Ç¢ó¾ «Ó¾ÁÂÁ¡É ´Ç¢ ¯ñ¼¡Ìõ. þùÅ¡Ú ¦ÅûÇõ
§À¡ø ¦ÀÕ¸¢ ÅÕõ º£Å ´Ç¢Â Å¢ÕõÀ¢ô ¦ÀÈ¡¾Å÷¸û
À¢ÈÅ¢î ºì¸Ãò¾¢ø Á£ñÎõ Á£ñÎõ Å¢ØóÐ ¦¸ÎÅ÷.
º¢Å¡Â¿Á ±ýÚ ¦ºÀ¢ì¸¡¾Å÷ À¢ÈÅ¢ì ¸¼Ä¢ø Àð¼Æ¢Å÷.

2705
வழி யாய ண*களி( நி+
கவழி யாய கணைக அ+க
வவழி மாள ம+கவ( லாக7
அவழி கா70வ
அ<ெசJ" தாேம. 8
2705: ³ó¦¾ØòÐò ¾¢Â¡Éò¾¢ý ÀÂý.
Àﺡì¸Ã ¾¢Â¡Éò¾¡ø º£ÅÃÐ ÁÄ þÕû ¦¸Îõ; À¢ÈÅ¢ìÌì
¸¡Ã½Á¡É Å¢¨É¸û «Úõ: ´Ç¢ ¦ÀÕ¸¢ À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ.

2706
ெவறிக விைன"
யி வ தி0 ேபா

ெசறிகிற ந தி திஎJ"


றி.ப
உனி( ைரகழ( 170
றி.பறி வாதவ ேகாஉ வாேம. 9

2706: º¢ÅåÀõ ¸¢ðÎõ.


ÁÉõ ¾ÎÁ¡üÈò¨¾ «¨¼Ôõ Åñ½õ ÐÂÃõ Åó¾ §À¡Ð
¯ýÉ¢¼õ ¦ºÈ¢óÐûÇ º¢Åò¨¾ô À¢Ã¸¡º¢ì¸î ¦ºöÂ
º¢Å¡Â¿Á ±ýÚ µÐš¡¸. ¯ýÛ¨¼Â Å¢ÕôÀò¨¾
«È¢óÐ '´Ä¢ì¸¢ýÈ ¾¢ÕÅÊ¡ø' º¢Åõ ¯ÉìÌ ¯Ú
Ш½Â¡¸ þÕôÀ¨¾ ¯½÷òÐÅ¡ý. º¢Å¡Â¿Á ±É
µÐÅ¡÷ìÌ º¢ÅåÀõ ¸¢ðÎõ.

2707
ெந<= நிைன
த வாயா/ பிராஎ+

<= ெபாJ

ைண"தா சரஎ+
ம<= தவJ வடவைர மீ
ைர
அ<சி( இைறவ அெபற லாேம. 10
2707:¾¢ÉÓõ ¯ÈíÌõ §À¡Ð ³ó¦¾Øò¨¾
±ñ½¢Â¢ÕôÀ¾ý ÀÂý.
º¢Åò¾¢ý «Õ¨Çô ¦ÀÈ, ¾¢ÉÓõ àíÌžüÌ Óý
¾¢Õ¨Åó ¦¾Øò¨¾ ¿¢¨ÉóÐ ¾ÁÐ ¦¾¡ñ¨¼ ÅƢ¡¸ô
À¢ÃÁÃó¾¢Ãõ ¦ºøÖõ °÷òП¾¢ ¯½÷¨Å ±ØôÀ¢ º¢ÅÉÐ
¾¢ÕÅÊ¢ø «¨¼ì¸Äõ ÒÌš¡¸.

2708
பிராைவ"த ஐ தி ெபைம ணரா

இராமா/ற ெச!வாெகா( ஏைழ மனித


பரா5/+ கீேழா0 ப(வைக யாF
அரா5/+ KC த அகட தாேன. 11

2708: ³ó¦¾Øò¾¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â «ï»¡É¢Â÷ «È¢Â¡÷.


Ìñ¼Ä¢É¢Â¡¸¢Â «ÃÅ¢¨É ¯ûÙõ ÒÈÓÁ¡¸ þÂìÌõ
»¡Éî ¦ºøÅÁ¡É º¢ÅÉÐ ³ó¦¾Øò¾¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â
«È¢Â¡¾Å÷ «ï»¡É þÕ¨Ç «¸üÈ ÓÊ¡РÅÕóÐÅ÷.

6. ÝìÌÁ Àïºì¸Ãõ. (2709 - 2717)


´Ç¢¨Â ¿¢¨ÉóÐ º¢Å¡Â¿Á ±É µ¾ø ÝìÌÁ Àïºì¸Ãõ.
þ·Ð ´Ç¢ ¦ÀüÈ ÌÕÅ¡ø º£¼ÛìÌ ¯À§¾ºõ ¦ºö¾ø.

2709
எளிய வா
ெச! வாஎ*க ஈசைன
ஒளிைய உனி உ மன"தரா!"
ெதளிய ஒதி2சிவாயநம எ)
ளிைக யி70. ெபா னாவ 17ைடேய. 1
2709:³ó¦¾Øò¨¾ ´Ç¢Â¡¸ ±ñ½¢ ¯Õ¸¢É¡ø
¦À¡ý¦É¡Ç¢ ¦ÀÈÄ¡õ.
º¢Å¨É ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ ¿¢¨ÉóÐ ÁÉÓÕ¸¢ «Åý ´Ç¢Â¡¸
¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý ±ýÚ ¿õÀ¢ º¢Å¡Â¿Á ±É µÐÀÅÃÐ
ÁÄìÌüÈò§¾¡Î ÜÊ ¯¼õ¨Àô ¦À¡ý¦É¡Ç¢ ¦ÀÈî
¦ºöÅ¡ý º¢Åý.

2710
சிவச"தி சீவ ெச+மல மாைய
அவ<ேச"த பாச மலஐ
அகல2
சிவச"தி த)ட சீவனா ேசர
அவேச"த பாச அ@ககி லாேவ. 2

2710: ÑðÀ ³ó¦¾ØòÐ ¯îºÃ¢ôÀ¡ø º£Å¨Éô ÀüȢ À¡ºõ


¿¢øÄ¡.
º¢Å¡Â¿Á ±Ûõ Áó¾¢Ãõ Өȧ º¢Åý, ºò¾¢, º£Åý,ÁÄõ,
Á¡¨Â ¬¸¢ÂÅü¨Èì ÌÈ¢ìÌõ.«î¦ºÀõ ³õÁÄí¸¨ÇÔõ
¿£ìÌõ. ´Ç¢ÁÂÁ¡É º¢Åò¨¾Ôõ ºò¾¢¨ÂÔõ ÀüÈ¢, º¢ó¾¢òÐ
º£Åý ´Ç¢Â¡¸ Á¡È¢É §À¡Ð º£Å¨Éô ÀüȢ À¡ºõ
¿¢øÄ¡Ð §À¡Ìõ.

2711
சிவஅ ளாய சிவதி நாம
சிவஅ ஆமா திேராத மலமாைய
சிவ5த லாக2 சிற
நிேராத
பவம
அக+ பரசிவ ஆேம. 3
2711: ³ó¦¾ØòÐîºÃ¢ôÀÅ÷ Å¢¨Éì Üð¼ò¨¾ «Æ¢ì¸
ÓÊÔõ.
ºò¾¢ Àﺡì¸ÃÁ¡¸¢Â "º¢Å¡Â¿Á" ±ýÀÐ ¦ºÀ¢ô§À¡ÃÐ
Å¢¨ÉìÜð¼ò¨¾ «Æ¢òÐ À¢Èô¨À ¿£ì¸¢ «îº£Å¨Ã
Àú¢ÅÉ¡ìÌõ.

2712
ஓதிய நமல எ(லா ஒழி"தி70 அM
ஆதி தைனவி70 இைறய ச"தியா(
தீதி( சிவஞான ேயாகேம சி"தி

 சிவாயமலம/ற உைமேய. 4

2712: 'º¢Å¡Â' ±ýÈ ´Ç¢¨Â ÅÆ¢ÀÊý þÕû ¿£íÌõ.


´Ç¢ÁÂÁ¡É º¢Åºò¾¢Ô¼ý ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ º£ÅÛõ ¦À¡Õó¾
¯ñ¼¡Ìõ "º¢Å¡Â" ±ýÈ ÁÄõ ¿£í¸¢Â ´Ç¢¨Âô ⺢ì¸
À¡º þÕû ¿£íÌõ. º¢Å»¡É §Â¡¸õ ÜÎõ.

2713
நமாதி நனாதி திேராதாயி யாகி"
தஆதிய தா!நி/க" தாஅ த"
/+2
சமாதி"
ாிய தம
ஆக ஆகேவ
நமாதி சமாதி சிவமாத( எணேவ. 5
2713: º¢Å¡Â ¿Á ±ýÚ ¯îºÃ¢ò¾¡ø
º£Åý ºÁ¡¾¢ ¿¢¨Ä ¦ÀüÚî º¢ÅÁ¡Ìõ.
º¢Ãº¢ý §Áø º¢Åºò¾¢ Å¢Çí¸¢ò Ðâ ¿¢¨Ä¨Âò ¾õÁ¢¼ò§¾
¦ÀüÚ ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø §º¡¾¢Â¡¸ Å¢ÇíÌž¢ø ºÁ¡¾¢ÔüÚî
º¢Å¡Â¿Á ±É ±ñÏÀÅ÷ º¢ÅÁ¡Å÷.

2714
அத ஆய5 அ"த) தமி(
ஒவைன ஈறவ உE+ மாைய
திாிமல நீ*கி2 சிவாயஎ+ ஓ

அவிைன தீf.ப
 அMெவJ" தாேம. 6

2714: ¿Åºò¾¢¸Ç¢ý ¦ºÂÄüÚô §À¡Ìõ §¿Ãõ.


¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ¬¸¢Â ÓõÁÄí¸Ùõ Ţĸ
"º¢Å¡Â" ±ýÚ ´Ç¢ ¯ÕÅ¡¸ô ⨺ ¦ºöÔí¸û. «ô§À¡Ð
¿Åºò¾¢¸Ùõ º¢Åºò¾¢Â¢ø þÄÂÁ¨¼Ôõ. ³í§¸¡ºí¸Ùõ
ÓõÁÄí¸Ùõ Å¢¨É¸Ùõ ¿£íÌõ.

2715
சிவசிவ எேற ெதளிகில ஊம
சிவசிவ வா8 ேத
 அட*க2
சிவசிவ ஆய ெதளிவி உ ளாக
சிவசிவ ஆ திவ ஆேம. 7
2715: 'º¢Åº¢Å' ±ýÈ Áó¾¢Ãõ ¦¾Ç¢ó¾Å÷ º¢Åºò¾¢ ¬Å¡÷.
"º¢Åº¢Å" ±ýÚ ±ñÏÀÅÃÐ ÍÅ¡º ¸¾¢Ôõ þÂí¸¡Ð þÄÂ
Á¨¼Ôõ. º¢ÅÓõ ºò¾¢ÔÁ¡¸¢Â "º¢Åº¢Å" ±ýÈ Á†¡Áó¾¢Ãò
¨¾ò ¦¾Ç¢ó¾Å÷¸û ¾¢ÕÅÕû ¦ÀüÚ º¢Åºò¾¢Â¡¸§Å
«¨ÁÅ÷.

2716
சிவசிவ எகில தீவிைன யாள
சிவசிவ எறிட" தீவிைன மாE
சிவசிவ எறிட" ேதவ ஆவ
சிவசிவ என2 சிவகதி தாேன. 8

2716: ¾£Å¢¨É ¿£í¸¢ ¿ý¦ÉÈ¢Ôñ¼¡Ìõ.


ÓüÀ¢ÈŢ¢ø ¦ºö¾ ¾£Å¢¨É¢ý ¸¡Ã½§Á º¢Åº¢Å ±ýÚ
µ¾¡Áø þÕôÀ¾¡Ìõ. «ò¾¨¸Â ¾£Å¢¨É¡ÇÕõ º¢Åº¢Å
±ýÚ ¦ºÀ¢ôÀ¡Ã¡Â¢ý «ÅÃÐ ¾£Å¢¨É¸û ¿£í¸¢ «Å÷ §¾Å
ºÃ£Ãõ ¦ÀüÚ ¯öÅ¡÷.

2717
நவெம) நாம"ைத நாவி( ஒ0கி2
சிவெம) நாம"ைத2 சி ைத ஏ/ற.
பவம
தீ பாி=அ
அ/றா(
அவதி தீ அ+பிற. அேறா. 9
2717: º¢Åò¨¾ò ¾¢Â¡É¢ì¸ ¬ýÁ ´Ç¢ ¦ÀÕ¸¢ô À¢ÈÅ¢
¿£íÌõ.
º¢Å¡Â¿Á ±ýÚ Àﺡì¸Ãò¨¾î ¦ºÀ¢ìÌõ §À¡Ð ¿Á ±ýÈ
±ØòÐì¸¨Ç ¸ñ¼òÐìÌ ¸£ØûÇ þÕû À¢Ã§¾ºò¾¢ø
¿¢Úò¾¢ º¢Å ±ýÈ ±ØòÐì¸¨Ç º¢Ãº¢ý §Áø ¾¢Â¡É¢ì¸
¬ýÁ ´Ç¢ ¦ÀÕ¸¢ À¢ÈÅ¢ ¿£íÌõ.

7. «¾¢ÝìÌÁ Àïºì¸Ãõ. (2718 - 2721)


"º¢Å¡Â º¢Å º¢Å" ±ýÀÐ «¾¢ÝìÌÁ Àïºì¸Ãõ. «·¾¡ÅÐ
þÕ¨Ç Å¢ð¼ ¬ýÁ¡ º¢Åºò¾¢¨Âò ¾¡Ã¸Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ
«Æ¢ÅüÈ ¿¢¨Ä ¦ÀÚõ ±ýÀ¾¡õ. ´Ç¢Â¢ø ¿¢¨ÉôÒõ «üÚ
«¼í¸¢ ¿¢ü餀 «¾¢ÝìÌÁ Àïºì¸Ã ¾Ã¢ºÉÁ¡Ìõ.

2718
சிவாய நமெவன2 சி"த ஒகி
அவாய அறேவ அ%ைமய தாகி2
சிவாய சிவசிவ எெறேற சி ைத
அவாய ெகடநி/க ஆன த ஆேம. 1

2718: º£Åý º¢Å ºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢ ¬Éó¾ ¿¢¨Ä¢ø


þÕìÌõ.
º¢ò¾ò¨¾ô ÒÈò§¾ ¦ºøÄ¡Ð º¢ÅòÐìÌ «Ê¨Á¡츢
"º¢Å¡Â º¢Å º¢Å" ±ýÚ ÀÄÓ¨È º¢ò¾ò¾¢ø ±ñ½¢Â¢Õì¸
ÁÄõ ¿£í¸¢Â º£Åý º¢Åºò¾¢§Â¡Î ¦À¡Õó¾¢ «îºõ ¿£í¸¢
¬Éó¾ ¿¢¨Ä¢ø ´Ç¢ÁÂÁ¡ö þÕìÌõ.

2719
ெச<=ட மடல"
ஊ0ெச+ அ. ற
அ<சண 85ைற ஏறிவழி ெகா0

<= அவெசான கால"


இைறவைன
ெந<ெசன நீ*கா நிைலெபற லாேம. 2
2719: Á¢¸ ÑðÀ ³ó¦¾Øò¨¾ò ¾Ã¢ºÉõ ¦ºöÀÅý º¢Åò¨¾
À¢Ã¢Â¡Ð ¿¢üÀý.
«¾¢ÝìÌÁ Àﺡì¸Ã ¾Ã¢ºÉò¾¡ø º£ÅÉÐ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢
ÖûÇ «ì¸¢É¢ Ýâ Áñ¼Äò¨¾ô §À¾¢òÐî ¦ºýÚ
§¾¡ÙìÌ §Áø Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢Â¢ø ³ÂÈ¢×
¸Ùõ ¦À¡ÕóÐõ ӨȢø §À¡ö §Â¡¸ ¿¢ò¾¢¨Ã¢ø
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ. ¯Ä¨¸ ÁÈó¾¢ÕìÌõ «ô§À¡Ð º¢Åò¨¾
¦¿ïº¢ø þ¼Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ º£Åý À¢Ã¢Â¡Ð þÕìÌõ ¿¢¨Ä
«¨¼ÂÄ¡õ.

2720
அ*க5 ஆகம ேவதம
ஓதி)
எ*க பிராஎJ"
ஒறி( இ.ப

ச*ைகெக70 அMஎJ"
ஒைற சாதி"தா(
அ*கைர ேச த அ*கல ஆேம. 3

2720: Óò¾¢ì¸¨ÃìÌ «¨ÆòÐî ¦ºøÖõ §¾¡½¢.


«¨ÉòÐìÌõ º¢Å§Á ãÄõ ±ýÀ¨¾ ºó§¾¸Á¢ýÈ¢
¯½÷óÐ º¢Åò¨¾Â¨¼Â º¡¾¨É ¦ºöÔõ º£Å÷¸ÙìÌ
º¢Å§Á Óò¾¢ì ¸¨ÃìÌ «¨ÆòÐî ¦ºøÖõ §¾¡½¢Â¡Ìõ.

2721
பJ"தன ஐ
 பழமைற ேள
விழி"
அ* உற* விைனஅறி வாாி(ைல
எJ"
அறி ேவாஎ+ உைர.பாக ஏத
எJ"ைத அJ"
 எJ"
அறி யாேர. 4
2721: ³ó¦¾ØòÐ ¾¨ÄÅ¢¾¢¨Â Á¡üÚõ.
º¢Å¡Â¿Á ±ýÈ Àïºì¸Ãõ ¦ÅÚõ ±ØòÐì¸û «øÄ. «Ð
µÐÀÅâý ¾¨Ä¦ÂØò¨¾ Á¡üÚõ «üÒ¾ Áó¾¢Ãõ ±ýÀ¨¾
»¡ÉÓûÇŧà «È¢Å¡÷.

2722
எ* திேமனி எ* சிவச"தி
எ* சிதபர எ* திந7ட
எ* சிவமா! இ"தலா( எ*ெக*
த* சிவன தவிைள யா7டேத. 1

2722 : ³ó¦¾¡Æ¢ø ¿¨¼¦ÀÈø.


º¢Åõ «¸ñ¼Á¡ö ±íÌõ Ţ¡À¢òÐûÇÐ §À¡ø «¾ý
ºò¾¢Ôõ «¸ñ¼Á¡ö ¯ûÇÐ. «·Ð ±íÌõ ÀÃóÐûÇ
«È¢Å¡¸¡Âò¾¢ø ¿¢¨ÈóÐ ±ùÅ¢¼òÐõ «¨ºÅ¢¨É
¯ñ¼¡ì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ «¸ñ¼
Á¡ö ±íÌõ Ţ¡À¢òÐûǨÁ¡ø º¢Åý ¡ÅüÈ¢Öõ
¦À¡Õó¾¢î º¢ÕðÊ¡¾¢ ³ó¦¾¡Æ¢¨Ä ¾ÉÐ ºò¾¢Â¡§Ä
¦ºö¸¢È¡ý. º¢Åý «¸ñ¼ Ţ¡À¸Á¡ö ¡ÅüÈ¢Öõ
¸Äó¾¢ÕôÀ¾¡ø ³ó¦¾¡Æ¢ø ¿¨¼ô¦ÀÚ¸¢ýÈÐ.

2723
சி/பர< ேசாதி சிவான த 1"தைன2
ெசா/பத மாஅ த2 = தர 1"தைன.
ெபா/பதி 1"தைன. ெபாதி(ைல 1"தைன
அ/ த 1"தைன யாஅறி வாேர. 2
2723 : º¢Åý ³óÐ Üò¾¡Î¸¢ýÈ¡ý.
º¢Å¡Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ Üò¾Ûõ ¦º¡øÀ¾Á¡¸¢Â
À¢Ã½Åò ¦¾¡É¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ «Æ¸¢Â Üò¾Ûõ º¢Ãº¢ý
§Áø «¸¡Âò¾¢ø ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ Üò¾Ûõ
¦¿üÈ¢ìÌ §¿¦Ã ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌõ Üò¾Ûõ
¦º¡øĦšñ½¡¾ ÀÃź ¿¢¨Ä¨Â «Ç¢ìÌõ Üò¾Ûõ
«È¢×ÕÅ¡¸¢Â §º¡¾¢ô À¢ÆõÀ¡¸¢Â º¢Å¨É ¡áø «È¢Â
ÓÊÔõ.

2724
தாஅ த இ(லா2 சதான த ச"திேம(
ேதஉ
 ஆன த மாநட கN
ஞான கட
நட<ெச! நபி அ*
ஆன த 1"தாட ஆடர* ஆனேத. 3

2724 : º¢ÅÛìÌ ¬Î¾üÌâ þ¼õ.


º¢Å¡Éó¾ìÜòÐ (º¢Å¡Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ÜòÐ) ¾ÉìÌ
´Õ «Æ¢Å¢øÄ¡î ºò¾¡¸¢Â ¬Éó¾ ºò¾¢Â¢ý þ¼Á¡¸ þýÀ
¡¸¢Â §¾¨Éô À¢Ä¢üÚõ ¬Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇìÌõ ¦ÀâÂ
Üò¾¢¨Éì ¸ñ¼Å÷¸§Ç, º£Å§À¡¾õ ¸¼óРŢÇíÌõ ¾¢Õì
Üò¾¢¨É þÂüÚõ ¿õÀ¢Â¡¸¢Â º¢Å¦ÀÕÁ¡ÛìÌ «ùÅ¢¼òÐ
¬Éó¾§Á ¾¢ÕìÜòÐ ¬ÎžüÌ þ¼Á¡Â¢üÚ.

2725
ஆன த ஆடர* ஆன த பாட(க
ஆன த ப(ய ஆன த வா2சிய
ஆன த ஆக அகில சராசர
ஆன த ஆன த 1"
உக தா)ேக. 4
2725 :º¢ÅÉÐ ¿¼Éò¾¡ø Å¢¨ÇÅÉ.
¬¸¡Â ´Ç¢ «Ïì¸Ç¢ý ¿¼Éõ µ÷ ¬Éó¾õ. ¬¸¡Âò
¾¢ÖûÇ ¦¾¡É¢ µ÷ ¬Éó¾õ. ¬¸¡Â «Ïì¸û ´ý§È¡
¦¼¡ýÚ ¯ÃÍž¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ¦¾¡É¢Ôõ ¬Éó¾õ.
¬¸¡Âô ¦À¡ÕÇ¡¸ Å¢Çí¸¢ ¬Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ
§¾¡ò¾¢ÃíÇ¢ý »¡ÉÓõ ¬Éó¾Á¡¸ ¬Éó¾ò¾¢Ä¢ÕóÐ
¿ÊìÌõ º¢Å¦ÀÕÁ¡Û째 «¨ºÅÉ×õ «¨ºÂ¡¾ÅÉ×
Á¡¸×ûÇ Â¡×õ ¬Éó¾Á¡Ìõ. º¢ÅÉÐ ¿¼Éò¾¡ø
±øÄ¡õ ¬Éó¾Á¡¸ «¨ÁÔõ.

2726
ஒளியா பரமா உளதா பர5
அளியா சிவகாமி யா சமய
களியா பர5 க
ைற ய த
ெதளிவா சிவான த ந7ட"தி சி"திேய. 5

2726 : º¢Å ¿¼Éò¾¢ý ÀÂý.


«È¢×ô §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ º¢ÅÓõ ¾òÐÅí¸¨Ç
Ţ𼠿¢¨Ä¢ø ±ýÚõ ¯ûǾ¡¸¢Â ¬ýÁ¡Å¡¸¢Â ÀÃÓõ
¬Õ¢÷ìÌ «ýÒ ¦ºöÔõ º¢Å¸¡Á¢Â¡¸¢Â þýÀõ
¦À¡Õó¾¢Â ºò¾¢Â¡¸¢Â À¨ÃÔõ ¬¸¢Â ÓýÚõ ¸Õò¾¢ø
´ýÈ¡¸ ¯¨È¸¢ýÈ «ó¾ ¬Éó¾ ±ø¨Ä§Â º¢Å¡Éó¾
¿¼Éò¾¢ý ÀÂÉ¡Ìõ. þõãýÚõ ´ýÈ¡ö Å¢ÇíÌŧ¾
º¢Å¿¼Éò¾¢ý ÀÂÉ¡Ìõ.

2727
ஆன நடஐ
அகள சகள"த
ஆன நடமா% ஐ*க ம"தாக
ஆன ெதாழி(அ ளா(ஐ ெதாழி(ெச!ேத
ேதெமாழி பாக திநட மா0ேம. 6
2727 : ÅÊÅõ þøÄ¡¾ º¢Åõ ºò¾¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ³ó¦¾¡Æ¢ø
¦ºöÂî º¢ÅÉ¡¸ ¬Î¸¢ýÈ¡ý.
¯ÕÅÁ¢øÄ¡¾ ¦ÀÕÁ¡ý º¢Åõ ºò¾¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ¯Õ¨Å
±ÎòÐì ¦¸¡ñÎ º£Å÷¸û ¦À¡ÕðÎô Ò⸢ýÈ ¿¼Éõ ³óÐ
¬Ìõ. ³ó¦¾¡Æ¢¨Ä ¿¼òОü¸¡¸ «ò¦¾¡Æ¢¨Äò ¾ÉÐ
ºò¾¢Â¡ø º¢ÕðÊ¡¾¢ ¦ºöÐ ³ó¦¾¡Æ¢ø Òâ º¢ÅÉ¡¸
¬Î¸¢ýÈ¡ý.

2728
Hதாட ேபதாட ேபாகாட ேயாகட
Aதாட 5"தாட ேமாகாட ேதகாட
தாகாட ஐ*க மா"தாட த/பர"

ஏகா த மாபிர மாட"த எபேவ. 7

2728: «ñ¼õ ´ýÀÐ º¢ÅÉÐ ¬Ù¨¸ìÌ ¯ðÀð¼¨Å.


«ñ¼õ 9 Ũ¸ôÀÎõ. «¨Å 1, §À¾¡ñ¼õ, 2,
§À¡¸¡ñ¼õ, 3, §Â¡¸¡ñ¼õ 4, 㾡ñ¼õ, 5, Óò¾¡ñ¼õ,
6, §Á¡¸¡ñ¼õ, 7, §¾¸¡ñ¼õ, 8, ¾¡¸¡ñ¼õ, 9, ⾡ñ¼õ.
´ýÀÐ «ñ¼í¸Ùõ º¢ÅÉÐ ¬é¨¸ìÌ ¯ðÀð¼ÅÉ¡õ.

2729
ேவத*க ஆட மிஆ கம ஆட
கீத*க ஆட கிளஅட ஏழாட.
Hத*க ஆட. வன 5Jதாட
நாதெகா டா%னா ஞானா த 1"ேத. 8
2729: ¬Éó¾ì ÜòÐ ¬¼ø.
§Å¾í¸Ç¢ý «È¢× ¬¼, Á¢Ìó¾¢Õ츢ýÈ ¬¸Áí¸Ç¢ý
«È¢× ¬¼, ¸£¾í¸Ç¢ý «È¢× ¬¼, ¬¾¡Ã ºì¸Ãí¸Ç¢É¡ø
ÅÕõ ±ØŨ¸ «È¢×õ ¬¼, ³õâ¾ ¸¡Ã¢Â «Ïì¸Ç¢ý
«È¢× ¬¼ , 224 ÒÅÉí¸Ç¢ø ¦ÀÚõ «È¢× ¬¼,
¬Éó¾ì Üò¨¾î º¢Åý ¿¡¾ ºò¾¢¨Âì ¦¸¡ñÎ ¬ÊÉ¡ý.
(±øÄ¡ «È¢×õ ¬¸¡Âò¾¢ø ´Õ ºÄÉò¨¾
¯ñ¼¡ì̸¢ýÈÉ. «¾üÌ " ŠÀó¾õ" ±ýÚ ¦ÀÂ÷. «ùÅ¢¾
ºÄÉõ þÕôÀ¨¾ ¬¼ø ±ýÈ¡÷) Üò¾À¢Ã¡ý ±øÄ¡
«È¢×õ ¬¼ ¬Éó¾ì ÜòÐ ¬ÊÉ¡ý.

2730
Hத*க ஐ தி( ெபாறியி( லஐ தி(
ேவத*க ஐ தி மிஆ கம தனி(

 கைலகால ஊழிட அட.
ேபாத*க ஐ தி( ண தா0 சி"தேன. 9

2730: â¾í¸Ç¢ø º¢Åý ¬Êì ¦¸¡ñÊÕ츢ȡý.


³õâ¾í¸Ç¢Ûõ ³õ¦À¡È¢¸Ç¢Öõ ³õÒÄý¸Ç¢Öõ ³óÐ
§Å¾í¸Ç¢Öõ Á¢Ìó¾ ±ñ½¢ì¨¸Ô¨¼Â ¬¸Áí¸Ç¢Öõ
µÐ¾üÌâ ÀÄŨ¸ ¸¡Äõ °Æ¢¸§Ç¡Î ÀÄ Å¨¸ «ñ¼í
¸Ç¢ÖûÇ ³Å¨¸ «È¢×¸Ç¢Öõ ¸ÄóÐ º¢ò¾ ã÷ò¾¢Â¡¸¢Â
º¢Åý «ÅüȢ맼 ¬Êì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý.

2731
ேதவ =ரநர சி"தவி" தியாதர
Aவக ஆதியி 5.ப"
Aவக
தாபத ச"த சமய சராசர
யாைவ ஆ%0 எமிைற யாடேவ. 10
2731: º¢Åò¾¢ý ¬¨½¨Âì ¸¼ôÀÅ÷ ´ÕÅÕõ þÄ÷.
´Ç¢Ô¼Ä¢ø ºïºÃ¢ô§À¡÷, Å¡Ûĸšº¢¸û, Á¡É¢¼÷, «È¢×
¯¼Ä¢ø ºïºÃ¢ìÌõ º¢ò¾÷, ¸ó¾÷Å÷, À¢ÃÁý, Å¢‰Ï,
Õò¾¢Ã¡÷, ÀýÉ¢Õ ¬¾¢ò¾÷, À¾¢§É¡÷ ¯Õò¾¢Ã÷, ±ðÎ
ÅÍì¸û, þÕ ÁÕòÐÅ÷, ¾Åº¢¸û, ²Ø ÓÉ¢Å÷¸û
¬¸¢§Â¡÷ ºÁÂõ, þÂíÌõ ¯Â¢÷ þÉõ, þÂí¸¡ ¯Â¢÷
þÉõ ¡×õ ±õ þ¨ÈÅÉ¡¸¢Â º¢Åý ¬Îõ þ¼í¸û
¬Ìõ. §¾Å÷ Ӿġ¸ ¡ÅÕõ º¢Åò¾¢ý ¬¨½¨Âì
¸¼ôÀÅ÷ ´ÕÅÕõ þø¨Ä.

Íó¾Ãì ÜòÐ
( ¦º¡üÀ¾Á¡¸¢Â À¢Ã½Åò¾¢ø ¿ÊìÌõ «Æ¸¢Â ÜòÐ )

2732
அட*க ஏழினி அ. ற"
அ.பா(
உெடற ச"தி சதாசிவ"
உ2சிேம(
கட காியா கைண தி8
ெகா0அ* உைமகாண 1"
உக தாேன. 11

2732:º¢Åõ º£ÅÉ¢ý «ñ¼ §¸¡ºò¾¢ø ¯¨ÁÂõ¨Á ¸¡½


¿Êò¾ø.
ãÄ¡¾¡Ãõ Ó¾ø º¸ŠÃ¾Çõ ®È¡¸×ûÇ ²Ø «ñ¼í
¸ÙìÌ «ôÀ¡Ä¡ö º¾¡º¢Åò¾¢ý ¯îº¢Â¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ
ºò¾¢Â¢ý þ¼Á¡¸ ¿£Ä¸ñ¼ô ¦ÀÕÁ¡ý ¸Õ¨½§Â
ÅÊÅ¡¸ì ¦¸¡ñÎ «ùÅ¢¼ò¾¢ø ¾ýÉ¢ø À¢Ã¢ó¾ ºò¾¢Â¡¸¢Â
¯¨ÁÂõ¨Á ¸¡ÏõÀÊ¡¸ò ¾¢ÕìÜò¨¾ Å¢ÕõÀ¢
¬ÊÉ¡ý. º¢Åõ º¢ÅÃÐ «ñ¼ §¸¡ºò¾¢ø ¯¨Á ¸¡½
¿Ê츢ýÈ¡÷.

2733
ெகா%க7% பா0ர* ேகா0ச* கார
நட எ7ேடா 0 ஐ
ஆ+ நா% நா0
திடஉ/+ ஏJேதவ தா8 தி(ைல
வட உ/ற மாவன மனவ தாேன. 12
2733 : ¾¡Õ¸¡ÅÉõ ӾĢ þ¼í¸Ç¢ø º¢Åý ¦¸¡Î¦¸¡ðÊ
ӾĢ Üò¨¾ ¬Î¾ø.
¦¸¡Î¦¸¡ðÊ, À¡ñ¼Ãí¸õ, §¸¡Î, ºí¸¡Ãõ ¬¸¢ÂÅü¨È
Ôõ ±ðΠŨ¸Â¡É ¿¼Éò§¾¡Î ³óРŨ¸ ¿¼Éò¨¾Ôõ
¬ÚŨ¸ ¿¼Éò¨¾Ôõ þ¨¼ À¢í¸¨Ä ÍØÓ¨É
ÅƢ¡¸ì ¸ñÎ «È¢Â×õ, §¾Å¾¡ÕÅÉõ, ¾¢ø¨ÄÅÉõ,
¬ÄÅÉõ ¬¸¢ÂÅüÈ¢Öõ ¿¼Ã¡ºô ¦ÀÕÁ¡ý º¢ÈóÐ
Å¢ÇíÌÅ¡ý. ¿¼Ã¡ºô ¦ÀÕÁ¡§É ±øÄ¡ Ũ¸ ¸¡Ã¢í¸Ùì
¸¡¸×õ, ±øÄ¡ þ¼í¸Ç¢Öõ, ±øÄ¡ Ũ¸ ¿¼Éí¸¨ÇÔõ
¬Ê즸¡ñÊÕ츢ýÈ¡ý.

2734
பரமாட"
ஊேட பராச"தி பாத
பரமாட"
ஊேட படெராளி ஈச
பரமாட"
ஊேட படத நாத
பரமாட"
ஊேட பரநட ஆ0ேம. 13

2734 : º¢Åý ÍØӨɢø ¦À¡í¸¢ ±ØóÐ «Õû ÍÃìÌõ


¸¡Äò¾¢ø ÁÉõ «¼íÌõ.
º£Å÷¸Ç¢¼õ ¦À¡Õó¾¢Â §ÁÄ¡É «ñ¼ §¸¡ºòÐ ¯îº¢Â¢ø
Àáºò¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅʸû ¯ûÇÉ. «íÌô À¼÷óРţ͸¢ýÈ
´Ç¢Â¢ø ®ÍÅÃý ¿¢¨ÈóÐûÇ¡ý. «ùÅñ¼ §¸¡º
´Ç¢Â¢ë§¼ À¼Õ¸¢ýÈ ¿øÄ ¿¡¾Óõ ¯ûÇÐ. «ó¾
¿¡¾ò¾¢ý °§¼ º¢ÅÉ¡¸¢Â ÀÃý ¿Êò¾ÕÙ¸¢ýÈ¡ý. ±øÄ¡
«ñ¼í¸¨ÇÔõ ¸¼óРŢÇíÌõ ¯îº¢Â¢ø ÀÃý ¿¼õ
Òâó¾ÕÙ¸¢ýÈ¡ý.

2735
அ*ச என எJமாக ேபாத"தி(
த*கிய ெதா தி எ)தாள ஒ"தினி(
ச*கர Aலநா % தாி"தாட(
ெபா*கிய கால ேபாக( இ(ைலேய. 14
2735: ÍØ ¯îº¢Â¢ø ¦À¡í¸¢ ±ØóÐ «Õû ÍÃìÌõ
¸¡Äò¾¢ø ÁÉõ «¼íÌõ.
«í̺õ §À¡ýÚ ±Ø¸¢ýÈ ¿¡¾ ºõÁ¢Âò¾¡ø º£Å «È¢Å¢ø
¦À¡Õó¾¢Â ‘¦¾¡õ¾£õ' ±Éò ¾ðÎõ ¾¡Ç µò¾¢É¢ø ºí¸Ãý
ÍØӨɡ¸¢Â ãÄ¿¡Ê¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ ¬¼ø ÒâÔõ
¸¡Äò¾¢ø ÁÉõ ÒÈõ §À¡¾¨Ä Å¢ðÎ «¼í¸¢ Å¢Îõ. º¢Åý
ÍØ ¯îº¢Â¢ø ¦À¡í¸¢¦ÂØóÐ «Õû ÍÃìÌõ
¸¡Äò¾¢ø ÁÉõ «¼íÌõ.

2736
ஆந தி யா%பி நவ 1"தா%
காந தி யா% க"தி( தாி"தா%
Aன2 =Jைன ஆ% 5%வி(லா
ஞான"
 ஆ% 5%"தா எ நாதேன. 15
2736 : º¢Åý º£Å §À¡¾ò¨¾ò ¦¸Îò¾ÕÙ¸¢ýÈ¡ý.
º£Å÷¸Ç¡¸¢Â ÀÍì¸Ç¢ý «È¢Â¡¨Á¨Âô §À¡ì¸ Å¢ÕõÀ¢
¬Ê, «È¢× ¦ÀüÈ À¢ý º£Å÷¸Ç¢¼õ ´ýÀРŨ¸Â¡¸ô
¦À¡Õó¾¢ ¬Ê, º£Å÷¸Ç¢¼õ «ï»¡ÉÁ¡¸¢Â ¸¡ðÊø
Å¢ÕõÀ¢ ¬Ê, «ÅÃÐ ¸Õò¾¢É¢ø ¦À¡Õó¾¢ ¬Ê, ãýÚ
¿¡Ê¸Ùõ ¦À¡ÕóÐõ þ¼Á¡É ÍØÓ¨ÉÔû ¬Ê,
±ø¨Ä¢øÄ¡î º¢Å»¡Éò¾¢ø ¬¼ø ¦À¡Õó¾¢ ±ÉÐ º¢Å
§À¡¾ò¨¾ì ¦¸ÎòÐ «ÕǢɡý. ±ý ¿¡¾É¡¸¢Â
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý. º£Å÷¸Ç¢ý «ï»¡Éì ¸¡ðÊø ¬Ê
«È¢Â¡¨Á¨Âô §À¡ì¸¢, «È¢× ¦ÀüÈ º£¼÷¸Ç¢ý ¸Õò¾¢ø
´ýÀРŨ¸Â¡¸ ¦À¡Õó¾¢ ¬Ê ÍØӨɢø ¬Ê
±ø¨Ä¢øÄ¡î º¢Å»¡Éò¾¢ø ¬Ê º£Å÷¸Ç¢¼õ ¦À¡Õó¾¢
¬Êî º£Å §À¡¾ò¨¾ì ¦¸Îò¾ÕǢɡý.

2737
ச"திக ஐ
 சிவேபத தாஐ

5"திக எ70 5தலா பத எ70
சி"திக எ70 சிவபத தாஎ70
="திக எ70ஈச ெதா(நட ஆ0ேம. 16
2737 : º¢Åý ¦À¡ÕóО¡§Ä§Â ºò¾¢¸û þÂí̸¢ýÈÉ.
À¢Ã¡Á¢, ¨Å‰½Å¢, ¦ÃÇò¾¢Ã¢, ¸¡Ç¢, Á§É¡ýÁÉ¢ ¬¸¢Â
³óÐ ºò¾¢¸Ç¢Öõ À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÅÃý,
º¾¡º¢Åý ¬¸¢Â ³ó¾¢Öõ «‰¼ã÷ò¾õ þÄÂÁ¨¼Ôõ
¿¢¨Ä ±ðÊÖõ «ó¿¢¨Ä¢ø «È¢× ÌýÈÐ ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä¸û
±ðÊÖõ «½¢Á¡¾¢ º¢ò¾¢¸û ±ðÊÖõ «‰¼ã÷ò¾ò¾¢ø
´ýÚì ¦¸¡ýÚ §ÁÄ¡É «È¢× ¦À¡Õó¾¢Â ¿¢¨Ä ±ðÊÖõ
¿¢Ã£ðº½õ, ҧá츽õ, ¾¡¼½õ, «ôÔ츽õ, ¾¡Çò
¾¢ÃÂõ, ¾¢ìÌÀó¾Éõ, «ÅÌñ¼Éõ, §¾ÛÓò¾¢¨Ã ¬¸¢Â
Íò¾¢¸û ±ðÊÖõ þ¨ÈÅÉ¡¸¢Â º¢Åý ¦À¡Õó¾¢ ¿¼Á¡Î¸¢ý
È¡ý. ±øÄ¡ ºò¾¢¸Ùõ º¢Åý ¦À¡Õ󾢧 þÂí̸¢ýÈÉ.

2738
ேமக*க ஏJ விாிகட( தீேவJ
ேதக*க KJ சிவபா/ கர ஏJ
தாக*க ஏJ சா திக ஏJ
ஆகிற ந தி அ%கீC அட*ேம. 17

2738 : þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕÅÊì ¸£‰ §Á¸õ ӾĢ¨Å


¾í̾ø.
¬Å÷ò¾õ, Òð¸Äõ, ºí¸¡Ãõ, ¬ºÅÉõ, ¿£÷측â, ¦º¡ü
¸¡Ã¢, º¢Ä¡ÅÕ¼õ ¬¸¢Â §Á¸í¸û ²Øõ ¯ôÒ¸¼ø,
¸ÕôÀﺡüÚ츼ø, ÁÐ츼ø, ¦¿ö츼ø, ¾Â¢÷¸¼ø,
À¡ü츼ø, Íò¾¿£÷츼ø ¬¸¢Â ±Ø¼ý, ¿¡ÅÄó¾£×,
þÈÄ¢ò¾£×, ̨ºò¾£×, ¸¢¦ÃÇïº ¾£×, þÄÅó¾£×, ¦¾í¸ò
¾£×, Òð¸Ãò¾£× ¬¸¢Â ¾£×¸û ²Øõ, §¾Å÷, ÁÉ¢¾÷,
Å¢ÄíÌ, ÀȨÅ, °÷ÅÉ, ¿£÷Å¡úÅÉ, ¾¡ÅÃõ ¬¸¢Â
¯¼ø¸û ²Øõ, À¢ÃÁý, Å¢‰Û, Õò¾¢Ãý, Á§¸ºý,
º¾¡º¢Åý, ¿¡¾õ, º¢Åý ¬¸¢Â ²ØŨ¸ «¼ì¸Óõ
±øÄ¡Á¡ö ¬¸¢ýÈ º¢ÅÀ¢Ã¡ÉÐ ¾¢ÕÅÊ¢ý ¸£ú «¼íÌõ.

8.4 ெபாபதி 

2739
ெத/ வட கிழேம/ உ2சியி(
அ/ த மானேதா அ<= 5க"திF
ஒ.பி(ேப ாிப"
உபய உபய"

த/பர நி+ தனிநட ெச!ேம. 18
2739 : º¢Åý ¿¼ÉÁ¡Îõ þ¼í¸û.
º¾¡º¢Åò ¾¢Õ§Áɢ¢ø «§¸¡Ãõ Å¡Á§¾Åõ ¾üÒÕ¼õ
ºò¾¢§Â¡º¡¾õ ®º¡Éõ ¬¸¢Â ³óÐ Ó¸í¸Ç¢Öõ ´ôÀüÈ
§ÀâýÀõ ¾ÃÅøÄ ¯ÕÅõ «Õ×ÕÅõ «ÕÅõ ¬¸¢Â
¿Åó¾Õ §À¾òÐûÙõ «ó¾ §ÁÄ¡É º¢Åý §À¡Õó¾¢
´ôÀüÈ ¿¼Éò¨¾ Òâó¾Õû¸¢ýÈ¡ý. ¬ýÁ¡Å¢ø Å¢ÇíÌõ
º¢Åý þùŨ¸Â¡É ´ýÀÐ §À¾Á¡¸ì ¸ÄóÐ ¿ÊôÀ¡ý.

2740
அ%ஆ பவேர அ%யவ ஆமா(
அ%யாெபா அபல"
ஆட(கடாேர
அ%யா அரன% ஆன த கேடா 
அ%யா ஆனவ அ"த உ/ேறா. 19

2740 : «ÊÂÅ÷ ¦À¡ýÉõÀÄòÐû ¬¼ø ¸ñÎ Á¸¢ú¾ø.


º¢Å¡Éó¾ò¨¾ò ¾õÁ¢ø ¸ñ¼Å§Ã º¢ÅòÐìÌ «Ê¨Á¡Å÷.
º¢ÅÀ¢Ã¡É¢¼ò¾¢ø «¼í¸¢ ¿¢ýÈŧà «Ê¡áš÷. ¾¢ÕÅÊ
þýÀò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀŧà º¢ÅÉÊ¡áš÷.
º¸ŠÃ¾ÇòÐìÌ §Áø ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø ¾¼õ ¸ñ¼Å§Ã
«Ê¡áš÷. «Ê¡÷ ¦À¡ýÉõÀÄòÐ ¬¼ø ¸ñÎ
¾¢¨Çò¾¢Õô§À¡Ã¡Å¡÷.

2741
அட*காத எைன அடகி அ%ைவ"

இடகா பரானந"த" ேதஎைன இ70


நட தா ெசந தி நஞான 1"த
படதாெச!
உE ப% தி தாேன. 20

2741: º¢Å ¿¼Éò¾¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÀÂý.


¿ý¨Á¨Âò ¾Õõ »¡É ¿¼Éò¨¾ô ÒâÔõ Üò¾ô¦ÀÕÁ¡ý
þó¾¢Ã¢Â ÅÂôÀðÎ ÁÉõ «¼í¸ô ¦ÀÈ¡¾¢Õó¾ º£Å¨Éò
¾ÉÐ ¾¢ÕÅʨÂô À¾¢ôÀ¢òÐ «¼íÌõ ÀÊ¡¸ ¦ºöÐ º¢Å
ºò¾¢¨Âô ¦ÀÕìÌõ ´Ç¢¨Â º£ÅÛìÌ ¿ø¸¢ô §ÀâýÀò¾¢ø
¾¢¨Çì¸î ¦ºöÐ «ù¦Å¡Ç¢Â¢ø ¿¢¨Ä¦ÀüÚ º¢ò¾¢Ãõ §À¡ø
º£Å¨É «¨ºÅüÚ þÕì¸î¦ºöÐ º£ÅÉÐ ¯ûÇò¾¢ø ¿¢¨Ä
¦ÀüÚ Å¢Çí¸¢É¡ý. º¢Å¿¼Éò¾¡ø ÁÉõ þó¾¢Ã¢Â ÅÆ¢î
¦ºøÄ¡Ð «¼í¸¢Å¢Îõ.

2742
உபாி( 1"தைன உ"தம 1"தைன2
ெசெபா திம+ ேசவக 1"தைன2
சப த 1"தைன" த/பர 1"தைன
இ ற நா%எ அபி(ைவ" ேதேன. 21
2742 : º¢Åý º£Å÷¸ÙìÌõ þýÀõ ¾ó¾ÕÇø.
¬¸¡Âò¾¢ø ¿¼Éõ ¦ºöÀÅ¨É ¯ò¾Áâ¼õ ¿¼Éõ
¦ºöÀÅ¨É ¦ºõ¨Á¡¸¢Â ¦À¡ý¦É¡Ç¢ Å¢ÇíÌõ
¬¸¡Âò¾¢ø À¢ÃÀïºô §À¡÷ ¿¼òÐõ º£ÅÛìÌò Ш½
Å£ÃÉ¡¸ þÕóÐ ¿ÊôÀÅ¨É º£Å÷¸§Ç¡Î ¯È× ¦¸¡ñÎ
¿ÊôÀŨÉ, “¾ò” ±ýÛõ ¦º¡øÖìÌô ¦À¡ÕÇ¡ö
¬ýÁ¡Å¢ø ¿ÊôÀÅ¨É þýÀõ ¦ÀÈ ±ý «ýÀ¢ø À¾¢òÐ
¨Åò§¾ý. º¢Åý ¬¸¡Âò¾¢ø ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø Å¢Çí¸¢î
º£Å÷¸ÙìÌ þýÀõ ¾óÐ «ÕÙÅ¡ý.

2743
மாணிக 1"தைன வதி(ைல 1"தைன.
H@/ற ம+ ாிசைட 1"தைன2
ேச@/ற ேசாதி2 சிவான த 1"தைன
ஆணி.ெபா/ 1"தைன யாைர. பாேர. 22

2743 : º¢Åý ¯¼Ä¢ø ãÄ¡¾Ãõ Ó¾ø ÐÅ¡¾º¡ó¾õ ŨÃ


¿Êò¾ø.
ãÄ¡¾¡Ãî ÍÅ¡¾¢ð¼¡Éî ºí¸Ãí¸Ç¢ø ¦ºù¦Å¡Ç¢Â¢ø ¿Êô
ÀÅÛõ, ¦ºÈ¢×¨¼Â «ï»¡É þÕÇ¢ø «¿¡¸¾î ºì¸Ãò
¾¢ø ¿ÊôÀÅÛõ ÀÄ ¿¢Èí¸§Ç¡Î Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
´Ç¢ì¸¢Ã½í¸§Ç¡Î ÜÊ ¿ÊôÀÅÛõ ÐÅ¡¾º¡ó¾ ¦ÅǢ¢ø
§º¡¾¢Â¡¸ Å¢Çí¸¢î º¢Å¡Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇìÌõ Üò¾Ûõ
«íÌ Á¡üÚì ̨È¡¾ ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌÀÅÛõ
¬¸¢Â Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡¨É ¡÷ ÓØÐõ ¯½÷óÐ ¯¨Èì¸
ÅøÄÅáÅ÷?

2744
வி5 ெவ8 விJஎJ ெம!ேசா
தைம தாமறி யாக ச
ெக0
ெசைம சிற த திஅ பல1"

அமல. ெபா/பாத"
அ ைவ. பாக7ேக. 23
2744 : ¾¢ÕÅõÀÄò¨¾ì ¸ñ¼Å÷ìÌ ¯ñ¼¡Ìõ
¦ÁöôÀ¡Î¸û.
¿ý¨Á Á¢ì¸ °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¿¼Éò¾¢ø
«ò¾¢ÕÅÊ ¸ÁÄòÐìÌ «ýÒ ¦¸¡ñ¼Å÷ìÌ ¸¡¾Ä¡ø Á¢ì¸
Á¸¢ú ¯ñ¼¡Ìõ . À¢ý ÀÂõ ¯ñ¼¡Ìõ. Àò¾¢Â¡ø
ŢؾÖõ ±Ø¾Öõ ¬Ìõ. ¯¼ø ¾Ç÷ ¦ÀÚõ. ¾õ
À狀ó¾¢Ã¢Â «È¢× ¦¸ðÎò ¾õ ¿¢¨É× «Úõ. «¾É¡ø
¾ÁÐ º¡Á÷ò¾¢ÂÓõ ̨ÈóÐ §À¡Ìõ.

2745
ேத7ட+ சி ைத திைக.ப+ பிட"

வா7ட+ கா( தி யாகி வ ல
ஓ7ட+ ஆைச அ+உள"
ஆன த
நா7ட 5++ நாடக* காணேவ. 24

2745 : þÐ×õ «Ð.


º¢Å¿¼Éò¨¾ò ¾¢ÕÅõÀÄò¾¢ø ¸¡½§Å - ÒÈõ ¦ºýÚ
´ý¨Èò §¾¼ §ÅñÎõ ±ýÈ ±ñ½õ ¦¸Îõ. ¿¡Î¸¢ýÈ
º¢ó¨¾ ´ý¨Èî º£÷à츢ô À¡÷ìÌõ ¦ºÂ¨Ä Å¢ÎòÐ ¿¢üÌõ.
¯¼ø ¿¢¨ÉÅ¢øÄ¡¨Á¡ø ¯¼Ä¡ø ÅÕõ ¾Ç÷ ¿£íÌõ.
À¢Ã¡½ý À¢ÃÁҨƨ §¿¡ì¸¢ô À¡öž¢ø ¯ñ¼¡Ìõ
¯½÷Å¢ø Òò¾¢ ¦ºõ¨Á¡¸ þÕìÌõ. «¾É¡ø ³õÒÄý
«È¢×õ ¦À¡Õó¾¡ ÁÉõ ÒÈõ ¦ºøÄ¡¨Á¢ý ´Õ Å¢¾
¬¨ºÔõ ¯ñ¼¡¸¡Ð. ¯ûÇò¾¢ø ¬Éó¾õ ¦ÀÕÌõ.
¯Â¢Ã¢ø º¢Å¿¼Éò¨¾ì ¸¡½ Å¢ÕôÀõ §ÁÖõ Ó¾¢÷óÐ
¿¢üÌõ. (ÓýÁó¾¢Ã ¦¾¡¼÷)

2746
காளிேயா0 ஆ% கனகா சல"
ஆ%
1ளிேயா0 ஆ% வலய" ேதஆ%
நீ%ய நீதீகா( நீவா இைடயா%
நாEற அபல" ேதயா0 நாதேன. 25
2746 : º¢Åý «õÀÄò¾¢ø ¬Îžý ¸¡Ã½õ.
¸¡Ç¢Ô¼ý ¬Ê, ¦À¡ýÁ¡¨Ä¢ø ¿¼Éõ ¬Ê, §Àö¸Ù¼ý
¿¼Éõ ¬Ê, âÁ¢Â¢ø ¿¼Éõ ¬Ê, ¿£ñÎ ¸¢¼ìÌõ ¿£Ã¢Öõ
¦¿ÕôÀ¢Öõ ¸¡üÈ¢Öõ ÀÃóÐûÇ ¬¸¡Âò¾¢Öõ ¿¼Éõ ¬Ê
º£Å÷¸û ¿£ñ¼ Å¡ú¿¡û ¦ÀÈ ¬¸¡Âò§¾ þÕóÐ ¿¼Éõ
ÒâÀÅý º¢Åý. º£Å÷¸¨Ç «ï»¡É ¿¢¨Ä¢ĢÕóÐ Á£ð¸
º¢Åý «õÀÄò§¾ ¬Î¸¢ýÈ¡ý.

2747
ேம ந0நா% மிகிைட பி*கன(
1இM வானி இல*ைக றி+
சா திைலவன" தமா மலய";0
ஏ+ கJ5ைன இைவசிவ Hமிேய. 26

2747 : º¢ÅâÁ¢Â¢ø º¢Å¨É ¨ÅòÐ ÅÆ¢ôÀð¼¡ø ÅÕõ


ÀÂý.
º¸ŠÃ¾ÇÁ¡¸¢Â §ÁÕÅ¢ø ÍØ ¿¡ÊÔõ §Áø Å¢ÇíÌõ
þ¨¼ ¿¡ÊÔõ À¢í¸Ä ¿¡ÊÔõ ¬¸¢Â ãýÚõ Á¢ìÌûÇ
¬¸¡Âò¾¢ø âÁ¢Â¢ý ¦¾¡¼÷À¢ýÈ¢ Å¢ÇíÌõ ¾£Å¡¸¢Â
þÄí¨¸ §À¡ø ¯¼õÀ¢ý ¦¾¡¼÷À¢ýÈ¢ Å¢ÇíÌõ þ¨¼
¸¨Ä À¢í¸¨Ä¡¸¢Â þÕ ¿¡Ê¸Ùõ þ¾ÂÁ¡¸¢Â ¾¢ø¨Ä
ÅÉò¨¾ ŨÇòÐì ÌÇ¢÷ ¦À¡Õó¾¢Â º¸ŠÃ¾ÇÁ¡¸¢Â
Á¨Ä ¯îº¢Â¢ø ²È¢î ÍØӨɧ¡ΠŢÇíÌõ. ¬¾Ä¡ø
þ¾ÂÓõ º¸ŠÃ¾ÇÓõ ¬¸¢Â þÃñÎõ º¢Åý Å¢ÇíÌõ
þ¼í¸Ç¡õ. þ¾ÂÓõ º¢ÃÍõ º¢ÅâÁ¢Â¡õ. º¢ÅâÁ¢Â¢ø
þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢Àð¼¡ø º¢Ãº¢ý §Áø ¿ðºò¾¢Ãí¸û §À¡ýÈ
´Ç¢ §¾¡ýÚõ.

2748
Hதல ேம. ற"தான ெதகண

 இைடபி* கைலஒ =J5ைனயா
பாதி மதிேயா பயி(தி அபல
ஏதமி( Hதாட"
எ(ைலயி ஈேற. 27
2748 : º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¬Îõ ¾¢ÕÅõÀħÁ â¾ «ñ¼ò¾¢ý
±ø¨Ä.
º¢Ãº¢ý ¦¾ýÀì¸õ Å¢ÇíÌÅÐ À¢í¸¨Ä.
żÀì¸õ Å¢ÇíÌÅÐ þ¨¼¸¨Ä. þÃñÎìÌõ ¿ÎÅ¢ø
þ¨¼Â¢ø Å¢ÇíÌÅÐ ÍØÓ¨É. þîÍØ ¿¡Ê§Â
«÷ò¾ ºó¾¢Ã¨É «½¢ó¾ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¿Ê츢ýÈ ¾¢ÕÅõ
ÀÄÁ¡Ìõ. ⾡ñ¼ò¾¢ý ±ø¨ÄÔõ þЧÅ¡Ìõ.

8.5 ெபா/றி(ைல1"

2749
அட*க ஓேரJ அெபா/ பதியாக.
பைடஆ காச*க ஐ
 பதியாக"
ெத%னி( ச"தி திஅ பலமாக
ெகா0 பர<ேசாதி 1"
க தாேன. 28

2749: ºò¾¢§Â ¾¢ÕÅõÀÄÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¿Ê츢ýÈ¡ý.


ÀÃ狀¡¾¢Â¡¸¢Â ¦ÀÕÁ¡ý ²Ø «ñ¼í¸Ùõ ¦À¡ýÉõ
ÀÄÁ¡¸ ¬Ìõ Åñ½õ ³óÐ ¬¸¡Âí¸Ç¢Öõ «ì¸¢É¢
¸¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ ºò¾¢¨Â ¾¢ÕÅõÀÄÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ
Üò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ¿Ê츢ýÈ¡ý.

ெபாறிைல

2749
அட*க ஓேரJ அெபா/ பதியாக.
பைடஆ காச*க ஐ
 பதியாக"
ெத%னி( ச"தி திஅ பலமாக
ெகா0 பர<ேசாதி 1"
க தாேன. 28

2750
ரான த ேரைகயா! 1 த ணமா
சிரான த Hாி"
" ெததிைச ேச

ரான த ேபாகனா!. Hைவ தா)


நிரான த மாகி நி"த< ெச! தாேன. 29
2750: º¢Åý ¦¾ý ¾¢¨ºÂ¢ø ¯¨ÁÔ¼ý þÕóÐ ¬Ê
¯Â¢÷¸ÙìÌ ¬Éó¾ò¨¾ «Ç¢ì¸¢È¡ý.
ºó¾¢ÃÁñ¼Ä ´Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ º¢Åõ ÅÄôÀ¡ø ÝâÂ
¸¨Ä¨Â «¨¼óÐ ¯¨Á§Â¡ÊÕóÐ ¬Êî º£Å÷¸ÙìÌ
¬Éó¾ò¨¾ «Ç¢ì¸¢È¡ý.

2751
ஆதி பரஆட அ*ைக கனலாட

 சைடயாட உம"த 5/றாட.
பாதி மதியாட. பாரட மீதாட
நாதேமா0 ஆ%னா நாதா த ந7டேம. 30

2751: ¿¢Ã¡Éó¾ò¾¢ý ÀÂý.


º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¬¼ ÍØӨɢø ºó¾¢ÃÁñ¼Ä ´Ç¢ «¨ºÂ
º£Å÷¸û ¾õ ¦ºÂÄüÚ ¬¼ «÷ò¾ ºó¾¢ÃÉ¢ø ¯ûÇ ¿£Ä
´Ç¢ «¨ºÂ §¾¸ ¾òÐÅòÐìÌ §Áø Å¢ÇíÌõ «¸¡Â
«Ïì¸û ¬¼ ¾ÉÐ ¿¡¾ ºò¾¢Â¡ø ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¨Â
«¨¼Å¢ìÌõ ¿¼Éò¨¾ ¬ÊÉ¡ý.

2752
பிட அபல"
ஆ%ய ேகாநட
அபர ஆ0 அகிலாட ந7டமா
ெசெபா ஆ சிவேலாக ேச
/றா(
உபர ேமானஞா ஞான த"தி( உைமேய. 31
2752: º¢¾¡¸¡Âì Üò¨¾ì ¸ñ¼Å÷
»¡Éò¾¢ý ÓÊÅ¡É §Àü¨Èô ¦ÀüÈÅ÷.
º¢¾¡¸¡Âò¾¢ø º£Å÷¸û ¯öÔÁ¡Ú «ÅÃÅ÷ º¢¾¡¸¡Â
Áñ¼Äò¾¢ø «Æ¸¢Â º¢ÅÀÃý ¬Ê ¾¢ÕìÜò¨¾ì
¸ñ¼Å÷ »¡Éò¾¢ý ÓÊÅ¡É ¦ºõ¦À¡Õû ¿¢¨Ä¨Â
«¨¼ó¾ §ÀÚ ¦ÀüÈÅáÅ÷.

2753
ேமதினி AேவC மிஅட ஓேரJ
சாதக மா சமய*க O/ெற70
நாதெமா0 அ த நடான த நா/பத
பாதிேயா0 ஆ%0 பரஇ பாதேம. 32

2753: º¢Åì Üò§¾ ¯Ä¸õ Ó¾ø ¡Åü¨ÈÔõ þÂì¸


ÅøÄÐ.
º£ÅÃÐ þ¨¼À¢í¸¨Ä ¬¸¢Â ¿¡Ê¸û º¢ÅÉÐ þÕ¾¢ÕÅʸû
þ¨Å ¿ÃõÒ ÀüÈ¢ò ¦¾¡Æ¢üÀÎÅÉ «øÄ. þ¨Å ¬¸¡Âì
ÜÈ¡ø ¬É¨Å. º¢Åºò¾¢ þó¾ þ¨¼, À¢í¸¨Ä ¿¡Ê¸Ç¢ø
¿¼ÉÁ¡Ê ¯¼õÀ¢ý ¸ñÏûÇ ²Ø ¬¾¡Ãí¸¨ÇÔõ
þÕÀò§¾¡Õ ¯Ä¸í¸¨ÇÔõ áüÈ¢¦ÂðÎ ºÁÂí¸¨ÇÔõ
´Õ §ºÃ þÂìÌõ. º¢Åò¾¢ý þÂ츧Á ¯Ä¸õ Ó¾ø ¡Åü
¨ÈÔõ þÂì¸ ÅøÄÐ.

2754
இைடபி* கைலஇம வாேனா0 இல*ைக
ந0நிற ேம ந0வா =J5ைன
கட8 திைலவன ைககட Aல
படெபாறி எ) பரமா பரேம. 33
2754: þ¨¼¸¨Ä À¢í¸¨Ä ÍØ ãýÚõ ¸¼ó¾Å÷
º¢Åõ.
¬¸¡Â Áñ¼Äò¾¢ø þ¼ì¸ñÏìÌ §Áø º¢ÃÍìÌ §Áø
º¡¾¸÷ìÌ ÀÉ¢ôÀ¼Äõ §À¡ø ´Ç¢ §¾¡ýÚõ. þ¾üÌ þ¨¼
±ýÚ ¦ÀÂ÷. ¬¸¡Â Áñ¼Äò¾¢ø ÅÄì¸ñÏìÌ §Áø
¦À¡ý¦É¡Ç¢ §À¡ýÈ ´Õ º¢Ú Áïºû ´Ç¢¨Â ¾£ð¨º
¦ÀüÈ º¡¾¸÷ «È¢Å¡÷. þ¾üÌ À¢í¸Äý ±ýÚ ¦ÀÂ÷.
þó¾ þ¨¼ ¿¡ÊìÌõ À¢í¸Ä ¿¡ÊìÌõ þ¨¼Â¢ø ¯ûÇÐ
ÍØ ¿¡Ê¡Ìõ. þó¾ þ¨¼ À¢í¸¨Ä ÍØÓ¨É
¿¡Ê¸¨Çì ¸¼óÐ §Á§Ä ¦ºýÈÅ÷ ÀÃý ±ýÛõ º¢ÅÁ¡Å÷.

2755
ஈறான கனி மாிேய காவிாி
ேவறா நவதீ"த மிள ெவ/ ஏJ
ேபறான ேவதா கமேம பிற"தலா
மாறாத ெததிைச ைவயக ="தேம. 34

2755: À¡Ã¾ ¿¡ðÊý þÂøÒ.


¦ÀÚ¾ü¸Ã¢Â §Å¾í¸Ùõ ¬¸Áí¸Ùõ §¾¡ýÚ¾ü§¸üÈ
´ýÀÐ ¾£÷ò¾í¸Ùõ ²ØÁ¨Ä¸Ùõ ¯¨¼Â âÁ¢Â¢ý ¦¾ý
À̾¢Â¡É À¡Ã¾§¾ºõ Á¢¸×õ Íò¾Á¡É Òñ½¢Â âÁ¢Â¡Ìõ.

2756
நாத"தினி( ஆ% நா/பத" ேதயா%
ேவத"தி( ஆ%" தழ( அ த மீதா%
ேபாத"தி( ஆ% வன 5Jதா0
தீத/ற ேதவாதி ேதவ பிராேன. 35

2757
ேதவேரா0 ஆ%" திஅபல"
ஆ%
Aவேரா0 ஆ% 5னிசன" ேதா0 ஆ%.
பாவி) ஆ%. பராச" தியி( ஆ%
ேகாவி) ஆ%0 1"த. பிராேன. 36
2756 & 2757: §¾Å §¾Åý ±øÄ¡ô ÒÅÉí¸Ç¢Öõ
¦À¡Õó¾¢ ¬ÊÉ¡ý. º¢Åý ¬Ê þ¼í¸û.
º¢ÅÀ¢Ã¡ý ¿¡¾ò¦¾¡É¢Â¢ø ¬Ê, ºÃ¢¨Â, ¸¢Ã¢¨Â, §Â¡¸õ,
»¡Éõ ±ýÛõ ¿¡ýÌ À¡¾í¸Ç¢Öõ ¬Ê, «ì¸¢É¢ ¸¨Ä
¢ý Á£Ð ¬Ê, þÕáüÚ þÕÀòÐ ¿¡ýÌ ÒÅÉí¸Ç¢Öõ
¬Ê, §¾Å÷¸û «È¢Å¢É¢ø ¬Ê, «È¢Å¡¸¡Âò¾¢ø ¬Ê,
À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, ¯Õò¾¢Ãý ¬¸¢§Â¡Ã¢¼õ ¬Ê, ÓÉ¢Å÷
¸§Ç¡Î ¬Ê, ¦ºöÔð ¸ÕòÐì¸Ç¢ø ¬Ê, §ÁÄ¡É Àá
ºò¾¢Â¢¼õ ¬Ê, ¬ýÁ¡ì¸Ç¢ø «ÅÃÅ÷ «È¢Å¢ü§¸üÀ
¦À¡Õó¾¢ ¬ÎÀÅÉ¡¸ ¯ûÇ¡ý.

2758
ஆ+ 5க"தி( அதிபதி நாஎ+
1+ சமய பர நாென+
ேதறின ெத/" திஅப ல"
ேள
ேவறிறி அண( விள*கிநி றாேன. 37

2758: «ñ½ø ¸ÄóРŢÇíÌõ þ¼õ.


ÅÄì¸ñÏìÌ §Áø ¯ûÇ ´Ç¢¨Â ¬òÁ ¦º¡åÀÁ¡¸
«È¢ó¾ º¡¾¸÷ ³óÐ Ó¸ò§¾¡Î «§¾¡Ó¸ò¨¾Ôõ §º÷òÐ
¬ÚÓ¸í¸§Ç¡Î ÜÊ ´Ç¢Â¡¸¢Â º¢ÅÉ¡÷ ¾¡§Á ±ýÚõ,
ºÁÂõ ÜÚõ ÌÕ×õ ¾¡§Á ±ýÚõ ¯½÷ó¾É÷.

2759
அபல ஆடர* காக அதமீேத
எபர ஆ0 இதாளி ஈெராளி
உபர மாஐ
நாத"
ேரைக
தபத மா!நி+ தாவ தEேம. 38
2759: º¢Åý ¾¢í¸û ¸¨Ä¢ø ´Ç¢Â¡ö ¿¢ýÚ «ÕûÅ¡ý.
ºó¾¢Ã ÝâÂ÷¸Ç¡¸¢Â þÕ ¾¢ÕÅʸǢý ´Ç¢ «Ïì¸Ç¢ý
¾¢Ãðº¢Â¡¸¢Â ¬¸¡Âò¾¢ø «¸¡Ã, ¯¸¡Ã, Á¸¡Ã, Å¢óÐ ¿¡¾
Á¡¸¢Â ³Å¨¸Ôõ ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ã ¸¨Ä¢ø ¾ÁÐ
¿¢¨Ä¡ö þÕóÐ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ´Ç¢Â¡¸ «Õû ¦ºöÅ¡ý.

¬ÚÓ¸õ. - º¢ÅÌÁ¡Ãý. (2760 - 2761)


ÌÕ º£¼ÛìÌ »¡É ¾£ð¨º ¦ºöÔõ §À¡Ð ¯¼Ä¢ø ¯ûÇ
ÝâÂý ¯¼ÖìÌ ¦ÅÇ¢§Â Å¢ÇíÌõ. þó¾î Ý̢嬃 ÌÕ
¸£§ÆÔûÇ «ì¸¢É¢ Áñ¼Äò¾¢ø (ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø) §º÷òÐ
Á£ñÎõ §Á§Ä º¸ŠÃ¾ÇòÐìÌì ¦¸¡ñÎ ÅÕž¢ø ³óÐ
Ó¸í¸§Ç¡Î «§¾¡Ó¸Óõ §º÷óÐ ¬ÚÓ¸Ó¨¼ÂÅÉ¡¸î
º£Åý Å¢ÇíÌÅ¡ý. þù×ñ¨Á¨Â ¯ÄÌìÌ «Ç¢ôÀÅý
ÌÕÀÃÉ¡Å¡ý. þùÅ¡Ú ÅÄì¸ñÏìÌ §Áø ¯ûÇ ÝâÂ
´Ç¢¨Â «ì¸¢É¢ ºó¾¢Ãý ±ýÈ ²¨É ´Ç¢Ô¼ý ´ýÚ
ÀÎò¾¢ Å¢ð¼¡ø º£Å§É º¢ÅÌÁ¡Ãý ¬¸¢ýÈ¡ý.

2760
ஆ%ய காF அதி/சில ஓைச
பா%ய பா70 பலவான ந7ட5
1%ய ேகால பர ெகாடாட"
ேத% ேளக0 தீ த/ற வாேற. 39

2760: º¢Åì Üò¨¾ì ¸¡ñÀÅ÷ìÌò ¦¾Ç¢× ¯ñ¼¡Ìõ.


þ¨¼ ¿¡Ê¡¸¢Â à츢 ¾¢ÕÅÊÔõ «ùÅ¢¨¼ ¿¡Ê¢ø
¯¾¢ìÌõ ¿¡¾Óõ «íÌì §¸ðÌõ ÀÄ µ¨ºÔõ ÀÄô ÀÄ
«¨º×õ ¦À¡Õó¾¢Â §¸¡ºí¸Ù¼ý ´Ç¢ÁÂÁ¡É º¢Åý
¿ÊôÀ¨¾ ¯ûÇò¾¢§Ä ¸¡ñÀÅ÷ìÌ ³Âõ ¿£í¸¢ò ¦¾Ç¢×
¯ñ¼¡Ìõ.

2761
இதய தனி( எJ த பிராண
கரசர ணாதி கல ப%ேய
அரதன மறினி( மாணிக 1"த
ரவனயா! எ*க@ 1"
க தாேன. 40
2761: Üò¾ý ¬¼Ä¡ø «ñ¼§¸¡ºõ ´Ç¢ ÁÂÁ¡ö
Å¢ÇíÌõ.
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¸¡Á¡ì¸¢É¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ Üò¾ô¦ÀÕÁ¡ý
þ¾Âò¾¢ø þÕóÐ À¢Ã¡½É¡¸ §Á¦ÄØóÐ ´Ç¢ÔÕÅ¡¸¢
¯¼Ä¢Öõ ¯¼¨Äì ¸¼óÐõ Å¢Çí̸¢È¡ý.

«üÒ¾ì ÜòÐ. ¦º¡øÄ ¦Å¡ñ½¡¾ ÀÃźò¨¾ «¨¼Âî


¦ºöÅÐ «üÒ¾ì ÜòÐ.
2762
8 வறி னி உவ
அ8 வாவ
அ த அேவ
திாி ைர யாகி" திகCத வாE
உவ வா உைமயவ தாேன 41

2762: ¾¨Ä¢ý Óý§É ¯ûÇ ´Ç¢§Â º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ


¬Ìõ.
»¡É§Â¡¸ò¾¢ø ÌÕŢɡø ¸ð¼ôÀÎõ ¦º¡åÀò¾¢ø
ÌÕÅ¡É º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ ¯ûÇÐ. ŠÀó¾§Á ´Ç¢Â¡Å¾¡ø
¿¡¾ (´Ä¢) «È¢Å¢ø º¢ÅÓõ Å¢óÐ «È¢Å¢ø ºò¾¢Ôõ ¯ûÇÉ.
º¢Ãº¢ý Óý§É ¯ûÇ ´Ç¢§Â º¢ÅÓõ ‚Å¢ò¨¾ÔÁ¡Ìõ.

2763
திவழி யாவ
சி/ற பல"ேத
வ% 8ளானி உேவ
உஅ வாவ
 உ/+ண ேதா
அவழி யாவ
 அMவழி தாேன. 42
2763: Å¡ý Áñ¼Äò¾¢ø ÁÉõ À¾¢ó¾Å÷ «Õû ¯¨¼ÂÅ÷
¬Å÷.
º¢ÃÍìÌ ÓýÛûÇ ¬¸¡Â Áñ¼Äò¾¢ø ´Ç¢Â¢ý ¯ûÇ¡¸ò
¾¢Â¡É¢ìÌõ Өȧ »¡Éò¨¾ «¨¼Å¢ìÌõ ¦¿È¢Â¡Ìõ.
«ò¾¢Â¡Éò¾¢ø ¾¢Â¡É¢ìÌõ ¯ÕÅõ Á¨ÈóÐ «ÕÅÁ¡¸¢ô
À¢ý «Õðºò¾¢ À¾¢Ôõ. º¢ÃÍìÌ ÓýÛûÇ ¬¸¡Â Áñ¼
Äò¾¢ø ÁÉõ À¾¢ó¾Å÷ ¬¸¡ÂÁÂÁ¡ö «ÕÙ¨¼§Â¡Ã¡Å÷.

2764
நீ சிாிசிைட. பனிர0 அ*ல
ஓ0 உயிஎJ
ஓ*கி உதி"திட
நா0மி நாதா த நெப மாஉக

ஆ0 இட தி அபல தாேன. 43

2764: ÐÅ¡¾ º¡ó¾ò¾¢ø º¢Åõ Å¢ÇíÌõ þ¼õ


¾¢ÕÅõÀÄõ ¬Ìõ.
º¢Ãº¢ý §Áø ÀýÉ¢ÃñΠŢÃü¸¨¼ «Ç× ¯ÂÃò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ ¾¢ÕÅõÀÄõ.
¾¢ÕÅõÀÄõ ¿£í¸û ÐÅ¡¾º¡ó¾ ¦ÅǢ¢ø
¸£úî ¦ºøÖõ À¢Ã¡½¨É §Áø ¦ºøÖõÀÊ¡¸ þ¨ÈŨÉò
¾¢Â¡Éõ ¦ºöÐ þÕìÌõ§À¡Ð ¿¡¾õ ´Îí¸¢Â ¿¡¾¡ó¾
¿¢¨Ä¢ø º¢Åõ ¾¢ÕÅõÀÄò¾¢ø §¾¡ýÈ¢ «ÕÙÅ¡ý.

2765
வளிேமக மிவி(F வானகஓைச
ெதளிய வி=பி( திகCத மா+ேபா(
களிஒளி ஆ+ கல
ட ேவறா!
ஒளி வாகி ஒளி"
நி றாேன. 44
2765: þ¨ÈÅý ¬Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ ¬Ú Ũ¸
¬¾¡Ã ´Ç¢Â¡¸×õ «ÅüÚ¼ý ¸ÄóÐõ «Åü¨ÈÅ¢ðÎ
§ÅÈ¡Ôõ ´Ç¢ÅÊÅÁ¡¸¢î º£Å÷¸ÙìÌô ÒÄÉ¡¸¡Áø
Á¨ÈóÐ ¿¢ýÈÕÙ¸¢È¡ý.

2766
தீ5த( ஐ
 திைச எ70 கீCேமF
ஆ அறிவி) அ. ற ஆன த
மாையமா மாைய கட
நி றாகாண
நாயக நி+ நட<ெச! ஆேற. 45

2766: ¾òÐÅí¸¨Çì ¸¼óÐ þ¨ÈÅý ¿¼Éõ ¬Î¸¢È¡ý.


Á¡¨ÂÔõ Íò¾Á¡¨ÂÔõ ¸¼óÐ ¿¢ýÈÅ÷ ¸¡ÏõÀÊ¡É
º¢Å¡Éó¾õ ³õâ¾ ´Ç¢ «Ïì¸Ç¢Öõ, ±ðÎò ¾¢¨º¸Ç¢Öõ,
§ÁÖõ ¸£Øõ ¬Ã¡öóÐ ¸¡Ïõ «È¢Å¢¨Éì ¸¼óÐõ
¯ûÇÐ.

2767
1"த கல தி0 ேகா(வைள யாெளா0
1"த கல தி0 ேகாதிலா ஆன த
1"த கல தி0 ேகாதிலா ஞான"

1"த) 1"தி 1"ததி ேமேல. 46
2767: º¢Åºò¾¢ Å¢Çì¸ò¾¡ø ¯Â¢÷¸û þ¨¼Å¢¼¡Áø
¬Éó¾ò¨¾ «ÛÀÅ¢òÐì ¦¸¡ñÊÕôÀ÷.
ÀÄ ´Ç¢¸Ç¡¸ Å¢ÇíÌõ ºò¾¢§Â¡Î ¦Åñ½¢È ´Ç¢Â¡¸
Å¢ÇíÌõ º¢Åý º¸ŠÃ¾Ç Åð¼ò¾¢ø ¸ÄóÐ º£Å÷¸ÙìÌ
ÌüÈÁ¢Ä¡ ¬Éó¾ò¨¾ Å¢¨ÇÅ¢òÐ «Å÷¸ÇÐ ÌüÈÁ¢øÄ¡
»¡Éò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌÅ¡ý. º¢Åºò¾¢ Å¢Çì¸ò¾¡ø
º£Å÷¸û þ¨¼Å¢¼¡¾ ¬Éó¾ò¨¾ò ÐöòÐì ¦¸¡ñÊÕôÀ÷.

2768
இடெகாட ச"தி எ ைத பிரா)
நட*ெகா0 நிறைம நா) அறி ேத
பட*ெகா0 நிறஇ. ப(Fயி ெக(லா
அட*கF தாமா!நி+ ஆ0கி றாேர. 47

2768: º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ ¯Â¢÷¸Ç¢ý ¿ý¨Á¨Âô ¦À¡ÚòÐ


¬Î¸¢È¡÷¸û.
º¢ÅÓõ ºò¾¢Ôõ º£Å÷¸Ç¢ý ´Ç¢Â¢ø ¸ÄóÐ º£Å÷¸Ç¢ý ÁÄ
Á¨Èô¨À ¿£ì¸¢ ¿ý¨Á ¦ºöÔõ ¦À¡ÕðÎ ¬Î¸¢ýÈÉ÷.

2769
ச"தி வ%8 சகல ஆன த5
ஒ"த ஆன த உைமயவ ேமனியா
ச"தி வ%8 சகள"
எJ
இர0
ஒ"த ஆன த ஒநட மாேம. 48
2769: º£ÅÛõ º¢ÅÛõ ´ò¾ ¿¢¨Ä¢ø Å¢¨ÇÔõ ¬Éó¾§Á
«üÒ¾ ¿¼Éõ.
º£Åý ºò¾¡¸×õ º¢ò¾¡¸×õ ¬Éó¾Á¡¸×õ ¯ûÇ º¢Åò¨¾
Å¢ÕõÀ¢ «¾¢ø ¾¢¨ÇìÌõ §À¡Ð º£ÅÛõ ºò¾¡¸×õ
º¢ò¾¡¸×õ ¬Éó¾Á¡¸×õ ¬¸¢Å¢Î¸¢ÈÐ. º£Åý ÓüÈ¢Öõ
ºòÐ º¢òÐ ¬Éó¾õ ¬¸¢Å¢Êø º£Å§É º¢ÅòÐìÌ ºò¾¢Â¡¸¢
Å¢Îõ. «ô§À¡Ð þÃñÎõ ´ò¾ ¿¢¨Ä «¨ÁóÐ º¢ÅÛõ
º£ÅÛõ º¢Åºò¾¢Â¡¸¢Å¢Îõ.

2770
ெந/றி ேநேர வ"
இைடெவளி
உ/+/+. பாக ஒளிவி0 ம திர
ப/+. ப/றா/. பரம இ திட
சி/ற பலெம+ ேச
ெகா ேடேன. 49

2770: ÌÕ ¸¡Ê ÅƢ¢ø º¡¾¨É ¦ºö¢ø º¢üÈõÀÄò¨¾ô


À¡÷òÐ ÅÆ¢À¼Ä¡õ.
ÀÃÁý ´Ç¢ÁÂõ. º£ÅÛõ ´Ç¢ÁÂõ, ÌÕÅÕÇ¡ø ¦¿üÈ¢ìÌ
Óý ÒÕÅ Áò¾¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢î º¡¾Éõ ¦ºö¢ø "º¢Å¡Â¿Á"
Áó¾¢Ãõ ´Ç¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ. «È¢Å¡¸¡ÂÁ¡¸¢Â ÒÕÅÁò¾¢Â¢ø
¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÈ¡ø ÀÃÁÉÐ ´Ç¢ ¿¡ÙìÌ ¿¡û ¦ÀÕÌõ.
þó¾ ´Ç¢§Â º¢üÈõÀÄõ, º¢¾¡¸¡Âõ, º¢¾õÀÃõ ±ÉôÀÎõ.
ÒÕÅÁò¾¢Â¢ø ´Ç¢ ¦ÀÕ츢 º¢üÈȢš¸ ¯ûÇ º£Å¨Éô
§ÀÃȢš¸ ¬ì¸¢ ¯¾×ÅÐ ÀÃÁÉÐ À§Ã¡À¸¡ÃÁ¡õ.

2771
அட*க த"
வ மாகி2 சதாசிவ
த%னி( சா"தவி சாபவி ஆதன
ெத%னி( ஏJ சிவாசன மாகேவ
ெகா0 பர<ேசாதி 1"
க தாேன. 50
2771: «ñ¼õ Ӿġ¸î ºò¾¢ þÚ¾¢Â¡¸î º¢Åý ¬ºÉÁ¡¸ì
¦¸¡ñÎ Üò¾¢Î¸¢ýÈ¡ý.
«ñ¼í¸¦ÇøÄ¡õ ÝìÌÁÁ¡¸ «¨ÁóÐûÇ À¢ÃõÁý,
Å¢‰Ï, Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÅÃý, º¾¡º¢Åý, Å£½¡ò¾ñÊø
¯ûÇ Ìñ¼Ä¢Â¡¸¢Â ºò¾¢, À¡÷ž¢Â¡¸¢Â ºõÒÅ¢ý ºò¾¢
¬¸¢Â ²Ø þ¼í¸Ç¢Öõ ͼ÷ §À¡ýÈ º¢Åý ¾ÉÐ
¿¼Éò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ¦ºö¸¢ýÈ¡ý.

2772
ம+ நிைற த விளெகாளி மாமல
நறி
தாஇதC நாெலா0 Oறைவ
ெச+அ
தாஒ ப"தி O+ள
நிற
தாெந0 மடல மாேம. 51

2772: º¸ŠÃ¾ÇÁħà º¢Å¿¼ÉòÐìÌâ þ¼õ.


º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ´Ç¢ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Ç
ÁÄ÷ ¿ý¨Á ¾ÕÅÐ. þЧŠ¿¡ýÌ þ¾ú¸§Ç¡Î áÚ
þ¾ú¸Ç¡ö ŢâóÐ «·Ð þÕáüÚô ÀòÐ ÒÅÉí¸Ç¢Öõ
¦ºýÚ Å¢ÇíÌž¡Â¢üÚ. þùÅ¢¾Á¡¸ º¢¾¡¸¡Âò¾¢ø
Å¢ÇíÌõ º¸ŠÃ¾Ç Áħà º¢Å ¿¼ÉòÐìÌâ þ¼Á¡õ.
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø þÕóÐ ¸£ú§¿¡ì¸¢ áÚ ¿¡Ê¸û ÅÕ¸¢ýÈÉ.

2773
அட எJேகா% பிட எJேகா%
ெத%ைர KC த திைசக எJேகா%
எ%ைச KC த இ*க எJேகா%
அட நட<ெச ஆலய தாேன. 52
2773: ¡ÅüÈ¢Öõ þ¨ÈÅý ¾¢Õ¿¼Éõ ¿¢¸Øõ.
«ñ¼¿¡Â¸É¡É º¢Åý ¬¸¡ÂìÜÈ¡Ä¡É ¬¾¡Ãí¸û
²Æ¢Öõ, §¾Å÷, ÁÉ¢¾÷, Å¢ÄíÌ, ¿£÷ Å¡úÅÉ, °÷ÅÉ,
¾¡ÅÃõ ±ýÈ ²ØŨ¸ô À¢ÈôҸǢÖõ, àö¨Á¡É
¬¸¡Â «¨Ä¸û §Á¡Ðõ ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý §¿¡ì¸ Ũ¸¸û
²Æ¢Öõ, ±ðÎ ¾¢¨ºÔõ ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌõ «¨¼Â¡Çí
¸Ç¢Öõ, º¢Åò¾¢ý §À¾í¸Ç¡É À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, Õò¾¢Ãý,
Á§¸ÍÅÃý, º¾¡º¢Åý, Å¢óÐ, ¿¡¾õ ¬¸¢Â ²Æ¢Öõ
¦À¡Õó¾¢ «Åü¨È ¬ÄÂÁ¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¿ÊôÀÅý
¬Å¡ý.

2774
ஆகாச மாஉட( அ*கா 5யலக
ஏகாச மாதிைச எ70 திைகக
ேமாகாய 5கக Aெறாளி தானாக
மாகாய ம+ நட<ெச!கி றாேன. 53

2774: Üò¾ý Å¡ý ¦ÅǢ¢ø ¬Îõ Å¢¾õ.


Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡ÉÐ ¯¼ø ¬¸¡ÂÁ¡ÉÐ. «ó¾ ¬¸¡Â
¦ÅǢ¢ÖûÇ ¸¡÷ þÕ§Ç ÓÂĸɡõ (ÓõÁÄÁ¡õ).
§ÁÄ¡¨¼ §À¡ýÚ ¸¡½ô ¦ÀÚõ ±ðÎò ¾¢¨º¸Ùõ
«ÅÉÐ ¨¸¸û. º£Å÷¸û §Áø Å¢ÕôÀò¨¾ì ¸¡ðÎõ
ãýÚ ¸ñ¸Ùõ §º¡Á Ý⠫츢ɢ¡¸ «È¢×ô ¦ÀÕ
¦ÅǢ¢ø ¿¼Éõ ¦ºöÀÅÉ¡¸ «Åý ¯ûÇ¡ý.

2775
அபல மாவ
அகில சராசர
அபல மாவ
ஆதி. பிரான%
அபல மாவ
அ. "தீ மடல
அபல மாவ
அ<ெசJ" தாேம. 54
2775: Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡ÛìÌ «¸¢Ä ºÃ¡ºÃÓõ «õÀÄõ.
¯Ä¸¢ø ¸¡½ô¦ÀÚõ «¨ºÅÉ×õ «¨ºÂ¡¾É×Á¡¸×ûÇ
«¨ÉòТ÷¸Ç¢ý «È¢×ô ¦ÀÕ¦ÅÇ¢§Â º¢Åý ¿¼ÉÁ¢Îõ
þ¼Á¡Ìõ. º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ´Ç¢Ôõ ¿£Ã¢ý «¨º×
§À¡ýÈ ´Õ ¿¢¨ÄÔõ ¯ñÎ. «ùŨº§Å «ôÒò ¾£
Áñ¼ÄÓõ «ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ ¿¼ÉÓÁ¡Ìõ. «¸¢Ä ºÃ¡ºÃ
Óõ ¬¾¢ô À¢Ã¡ÛìÌ «õÀÄÁ¡Ìõ.

2776
1%ய தி5ழ வழ( ஓெம+
ஆ%ய மா)ட ஆதி. பிரா என
நா%ய ந/கண ஆரப( Hத*க
பா%ய வா+ஒ பாடர* காேம. 55

2776: ¦Åñ½£üÚ ´Ç¢Â¢ø ¿ÊôÀ§¾ À¡ñ¼Ãí¸ì ÜòÐ.


¦À¡Õó¾¢Â ÅÄ¢¨ÁÂ¡É ÓÆ×õ ÌÆÖõ µõ ±É ´Ä¢ì¸
«¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â »¡É¢¸û «ó¿¡¾ ´Ä¢¨Â ¬¾¢ô À¢Ã¡ý
±ýÚ ¯½Ã, ¦ÀÕÁ¡¨É Å¢ÕõÀ¢ ¿¢üÌõ Üð¼Á¡¸×ûÇ
¿øÄ §¾Å¸½í¸Ùõ ÀÄ â¾ôÀ¨¼¸Ùõ §À¡üÈ¢ þ¨ºôÀ
«¨Áó¾¢ÕôÀÐ ¾¢Ã¢ÒÃºí¸¡Ãì Üò¾¡Ìõ. º¢¾¡¸¡Âô
¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø §¾¡ýÚõ ¦Åñ½¢È ´Ç¢§Â À¡ñ¼Ãí¸ì
Üò¾¡Ìõ.

2777
அட"தி( ேதவக அ.பாைல" ேதவக
ெத%ைச KC வி Eள ேதவக
டாி க.பத. ெபான பல1"

க0ேச வி"
 கதிெப+ வாகேள. 56
2777:¾¨Ä¢ø Å¢ÇíÌõ §º¡ÁÅð¼õ º¢ÈôÒÈ «¨ó¾Å¨Ãò
§¾ÅÕõ ŽíÌÅ÷.
«ñ¼ò¾¢ý «¸ò§¾ÔûÇ §¾Å÷¸Ùõ ÒÈò§¾ÔûÇ
§¾Å÷¸Ùõ ¦¾Ç¢ó¾ «¨Ä¸¨ÇÔ¨¼Â ¸¼Ä¡ø ÝÆôÀð¼
¯Ä¸ò¾¢ÖûÇ §¾Å÷¸Ùõ º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ
¦À¡ýÉ¢È ´Ç¢Â¢ø ¿ÊìÌõ º¢Åò¾¢ý à츢 ¾¢ÕÅÊ
(ºó¾¢Ã¸¨Ä) ¨Âì ¸ñÎ Å½í¸ ¿ü¸¾¢ ¦ÀÚÅ÷.

2778
ளிகட வ. னP+ மாேபா(
களி தி1"
 கடவ எ(லா

ளி அ7 கணீ ேசாெந< =
ஒளிஆ ன த"
அ5;+ உள"ேத. 57
2778: º¢Åì Üò¨¾ì ¸ñ¼Å÷ «¨¼Ôõ ¿¢¨Ä.
ÒǢ¢¨Éì ¸ñ½¡ø ¸ñ¼×¼ý ¿¡Å¢ø ¿£÷ ÍÃôÀ¨¾ô
§À¡Ä º¢Å¡Éó¾ò¨¾ «Ç¢ìÌõ ¾¢ÕìÜò¨¾î º¢Ãº¢ý §Áø
¸ñ¼Å÷즸øÄ¡õ þýÀì ¸ñ½£÷ ÓòÐ Óò¾¡¸ Å¢Øõ.
§º¡÷ר¼Â ¦¿ïºÁ¡ÉÐ «ýÀ¢É¡ø ¯ÕÌõ. ¯ûÇò¾¢ý
¸ñ ¯½Õõ ´Ç¢Â¡öî º¢Åõ þýÀõ ¦ÀÕ¸¢ ¿¢üÌõ.

2779
திடா% LCைக சிவான த மாவ

உடா உண8டா( உம"த சி"தி


ெகாடா0 ம+ னி தி1"

கடா வ*ண ேக7டா ஒேம. 58
2779: Üò¨¾ì ¸ñ¼ÅÕõ §¸ð¼ÅÕõ §ÀâýÀõ «¨¼Å÷.
¾¢Õ¿¼Éõ ¸ñ¼Å÷ ¸¡ø¸û ÀÄÁüÚ ¾¢ñ¼¡Ê Å£Øõ. þÐ
º¢Å¡Éó¾ò¾¡ø ¬Å¾¡õ. «ùÅ¡Ú º¢Å¡Éó¾ò¨¾ô
ÀÕ¸¢ÂÅ÷ìÌ «¸¦Å¡Ç¢Â¢ø À¡÷¨Å À¾¢óÐ ¾ý¨É ÁÈó¾
¿¢¨Ä¢ø §ÀâýÀõ ¸¢ðÎõ. ¡ÅáÖõ ¦¸¡ñ¼¡¼ô
¦ÀÚõ º¢¾¡¸¡Âò¾¢ø ¬Î¸¢ýÈ ¿¼Éò¨¾ «È¢ó¾ÅÃÐ
«Õ¨ÁÂ¡É þÂøÒ À¢Ã½Åò ¦¾¡É¢¨Âì §¸ðÎ ¿¡¾¡ó¾õ
¦ºýÈÅ÷ìÌô ¦À¡ÕóÐõ.

2780
அ*கி தமக அமா ைலபாச
அ*ச Kல கபால உடஞான
த*உ பய த நீல 5உட
ம*ைகேயா பாகமா! மாநட ஆ0ேம. 59

2780:Üò¾ý «ì¸¢É¢î ºðÊ Ó¾Ä¢ÂÅü¨È ²ó¾¢î ºò¾¢Ô¼ý


¬Î¾ø
Üò¾ô ¦ÀÕÁ¡ý «ì¸¢É¢î ºðÊ Ó¾Ä¡É¨Å¸¨Çì
¨¸¸Ç¢ø ²ó¾¢ Àû¡Éõ, «Àû¡Éõ ¬¸¢ÂÅü¨Èì
¦¸¡ÎìÌõ ¿£Ä ´Ç¢Â¡¸×ûÇ ºò¾¢§Â¡Î ¬Î¸¢ýÈ¡ý.

2781
ஆட( பதிேனா உ+. அைடவாக
1%ய பாத சில ைக ெகா
%
நீ%ய நாத பரா/பர ேநய"ேத
ஆ%ய ந தி றஅக தாேன. 60
2781: À¾¢§É¡÷ ¯ÚôÒ¸Ù¼ý ¿¼Éõ ¦ºöÐ «ýÀ÷ìÌ
§ÁÄ¡É À¾Å¢¨Â «Ç¢ò¾ø.
À¡ñ¼Ãí¸õ ±ýÈ ¿¼ÉòÐìÌâ À¾¢§É¡÷ ¯ÚôÒì¸Ùõ
Өȡ¸ô ¦À¡ÕóÐÁ¡Ú À¡¾ò¾¢ø º¢ÄõÒõ ¨¸Â¢ø ¯Îì
¨¸Ôõ ¦¸¡ñÎ ¿ÊôÀ¾¢ø ±Øõ ´Ä¢ º£Å¨É §ÁÄ¡ÉÅüÚì
¦¸øÄ¡õ §ÁÄ¡É ¦À¡ÕÇ¢¨¼ ¦ºÖò¾¢ ¿ó¾¢Â¡ÉÅý ÒÈò¾¢
Öõ «¸ò¾¢Öõ Å¢Çí̸¢ýÈ¡ý.

2782
ஒப
 ஆட ஒபதி னா+ஆட
அ + மாக*க ஆ+ உடனாட
இ + ஏழி) ஏJஐப" தா+ஆட
அப
 ஆ%னா ஆன த 1"ேத. 61

2782: ¿Åõ ¾Õõ §À¾õ Ӿġ¸ ¬¼ ¬Éó¾ì ÜòÐ


¬Î¾ø
¿Åó¾Õõ §À¾í¸Ùõ, À¾¢É¡Ú §¸¡½í¸Ç¢Öõ ¯ûÇ
¾¢¨º¸Ùõ, ¬Ú Àì¾¢ Á¡÷ì¸í¸Ùõ, ²Ø ¬¾¡Ãí¸Ùõ,
²ØŨ¸ò §¾¡üÈÓõ, ³õÀò¾¡Ú §¾ºÓõ ¬¼ «ðºÃ
ÅÊÅÁ¡¸×ûÇ ³õÀÐ ºò¾¢¸Ç¢¼Á¡¸î º¢Å¡Éó¾ì Üò¨¾î
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¬ÊÂÕǢɡý.

2783
ஏழினி( ஏழா! இகC ெதJ
ஏழதா!
ஏழினி( ஒறா! இழி
அைம
ஒறாகி
ஏழினி( சமாக எ*க பர<ேசாதி
ஏழிைச நாடக" ேதஇைச தாேன. 62
2783: þ¨ÈÅý þ¨ºÂ¢ø ¦À¡Õó¾¢ Å¢ÇíÌÅ¡ý.
ºýÁ¡÷ì¸ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ÀÃ狀¡¾¢ ²Ø Ũ¸ þ¨ºÂ¡¸
×õ, ²Æ¢¨º§Â¡Î ÜÊ ¿¡¼¸Á¡¸×õ, À¢Ã½ÅÁ¡¸ ´§Ã
¦¾¡É¢Â¡¸×õ þ¨ºó¾ÕǢɡý..

2784
Aறினி( அ<சாகி 5 O/+ அ+பதா!
Aறினி( ஆறா! 5த/பனீ Aலமா!
Aறிஇலக 5%வாகி 5 திேய
AறிF ஆ%னா ேமாகா த 1"ேத. 63

2784: Óõ Áñ¼Äí¸Ç¢Öõ ¦À¡Õó¾¢ ¯Â¢÷¸Ç¢ý


Å¢ÕôÀò¾¢üÌ ²üÀ ¿Ê츢ȡý.
Üò¾ô¦ÀÕÁ¡ý Óõ Áñ¼Äí¸Ç¢ÖûÇ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸
Ç¢Öõ ÓýëüÚ «ÚÀÐ ¸¨Ä¸Ç¢Öõ àÄõ, ÝìÌÁõ
¬¸¢Â ÀýÉ¢ÃñÎ ¬¾¡Ãí¸ÙìÌõ ãÄÁ¡ö «¸Ã ¯¸Ã
Á¸Ã ±ýÈ ãýÚõ ´ýÈ¡¸¢ Àﺡì¸Ã ÅÊÅ¡ö ¦À¡Õó¾¢î
º£Å÷¸Ç¢ý Å¢ÕôÀòÐ째üÀ ¿Êò¾ÕÙ¸¢È¡ý.

2785
தா5% வானவ த5% ேமFைற
மாமணி ஈச மலர%" தாளிைன
வாமணி அ ைட யாமன"
ெளJ*
காமணி ஞால கட
நி றாேன. 64
2785: §¾Å÷ ÓÊ §Áø Å¢ûíÌõ º¢Åý ¾¢ÕÅʸû
«ýÒ¨¼Â¡÷ ÁÉòРŢÇí¸¢ «ÕÙ¾ø.
®ºÉÐ ÁÄ÷ §À¡ýÈ ¾¢ÕÅʸû «ÆÌ ¦À¡Õó¾¢Â «ýÒ
¨¼Â¡ÃÐ ÁÉò¾¢ø Å¢Çí¸¢ì ¸üÀ¸ò¾Õ §À¡ýÚ §ÅñÊÂ
Åü¨Èì ¦¸¡ÎìÌõ. «ò¾¨¸Â ¦ÀÕÁ¡ý âÁ¢¨Âì ¸¼óÐ
¬¸¡Âò¾¢ø Å¢ÇíÌÀÅÉ¡¸ ¯ûÇ¡ý.

2786
ாி தவ ஆ%( வன*க ஆ0
ெதாி தவ ஆ0 அள8எ*க சி ைத
ாி தவ ஆ%(ப(Hத*க ஆ0
எாி தவ ஆட(க0 இ /ற வாேற. 65

2786: º¢Åý ¬ÊÉ¡ø ÒÅÉí¸û ¬Îõ.


(¿¡ý «¨ºó¾¡ø «¨ºÔõ «¸¢Ä¦ÁøÄ¡§Á.)
±øÄ¡õ ¯½÷ó¾ º¢Åý ¬ÊÉ¡ø º¢ÅòÐìÌ ¸£Æ¡¸×ûÇ
þÕáüÚ þÕÀòÐ ¿¡ýÌ ÒÅÉí¸Ùõ ¬Îõ. º¡¾¸Ã¢ý
¾¢Â¡É ¬üÈÖ째üÀ º¢Åý º¡¾¸Ã¢ý ¯ûÇò¾¢Öõ ¬Î
Å¡ý. º¡¾¸Ã¢ý ¯ûÇò¾¢ø º¢Åý Å¢ÕõÀ¢ ¬Îõ §À¡Ð
«ÅÛìÌì ¸£Æ¡É ÀÄ â¾í¸Ùõ ¬Êò ¾ò¾õ ¿¢¨Ä¢
É¢ýÚõ Å¢ÄÌõ. §À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÀ¡É º¢Å ¿¼Éò¨¾î
º¡¾¸ý þó¾ ӨȢø ¸ñÎ þýÒÚÅ¡ý.

2787
ஆதி நட<ெச!தா எபக ஆதக
ஆதி நட<ெச!ைக யா அறிகில
ஆதி நடமாட( ஆ அறி தபி
ஆதி நடமாட லா அ7 ச"திேய. 66
2787: Üò¾É¢ý ÜòÐ «Õðºò¾¢Â¡ø Å¢ÇíÌõ.
¬¾¢Â¡É º¢Åý «ÅÃÅ÷ ¯ûÇò¾¢ø ¿ÊôÀ¨¾ì ¸¡ÏÁ¡Ú
«Õðºò¾¢§Â Ш½ Ò⸢ÈÐ ±ýÀ¨¾ «È¢×¨¼§Â¡÷
¯½÷Å¡÷.

2788
ஒபேதா0 ஒபதா உ/ற இபத"

அ + ேகாண அதிபத
ஆ%ட"

 + ச"தி ேதாறிநி+ ஆடேவ


அ + எ ைத நி+ ஆடF/ றாேன. 67

2788: Üò¾ý ¯Â¢Ã¢ý ÐýÀò¨¾ô §À¡ì¸¢ þýÀò¨¾


«Õûžü¸¡¸ ¬Î¸¢ýÈ¡ý.
À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÅÃý, º¾¡º¢Åý, Å¢óÐ,
¿¡¾õ, ºò¾¢, º¢Åý ±É ¿Åó¾Õ §À¾Á¡¸×ûÇ º¢Å¦ÀÕ
Á¡ý º£Å÷¸Ç¢ý ÐýÀò¨¾ §À¡ì¸¢ þýÀò¨¾ «ÕÙžü
¸¡¸§Å «º¢À¾òÐ ¬Î¸¢ýÈ¡ý.

2789
த"
வ ஆட2 சதாசிவ தானாட2
சி"த5 ஆட2 சிவச"தி தானாட
ைவ"த சராசர ஆட மைறயாட
அ"த) ஆ%னா ஆன த 1"ேத. 68
2789: «ò¾ý ¬ð¼ò¾¡ø ¾òÐÅõ ¬Îõ.
«ò¾É¡¸¢Â º¢Åý ¬Éó¾ìÜòÐ ¬ÊÂÕÙõ §À¡Ð º¸Ä
¾òÐÅí¸éõ, º¾¡º¢Åã÷ò¾¢Ôõ, º¢ò¾ Áñ¼ÄÓõ, º¢Åò¾¢ý
ºò¾¢Ôõ, «¨ºÅÉ «¨ºÂ¡¾ÉÅ¡¸¢Â ±øÄ¡Óõ, §Å¾
¦º¡åÀÁ¡É ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ ´Ç¢Ôõ ¬Îõ. (¿¡ý
«¨ºó¾¡ø «¨ºÔõ «¸¢Ä¦ÁøÄ¡§Á.)

2790
இவ* காண எழி(அ பல"ேத
உேவா0 அேவா0 ஒபர >பமா!"
திவ ச"தி சி"தஆ ன த
அE வாகிநி+ ஆடF/ றாேன. 69

2790: ÀÃÁ¡¸¡Âò¾¢ø º¢Åý ¬Î¸¢ýÈ¡ý.


À¾ïºÄ¢ ÓÉ¢Å÷ §À¡Ä º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅʨÂì ¨¸ ÜôÀ¢
Å½í¸¢ ¿¢üÀÅÕõ Ţ¡츢ÃÀ¡¾÷ ÓÉ¢Å÷ §À¡Ä º¢Åò¾¢ý
¾¢ÕÅʨÂô ÒÄ¢¨Âô §À¡Ä ÀüÈ¢ ¿¢üÀÅÕ§Á º¢Åò¨¾ì
¸¡½ ÓÊÔõ. þò¾¨¸§Â¡÷ ¸¡ÏõÀÊ «È¢×ÁÂÁ¡É
¬Éó¾ý ¯ÕÅÁ¡ö, «ÕÅÁ¡ö, «Õ×ÕÅÁ¡ö
¬¸¡Âò¾¢ø ¿¢ýÚ ¬¼ø Ò⸢ȡý.

2791
சிவமாட ச"தி ஆட2 சக"தி(
அவமாட ஆடாத அபர ஆட
நவமான த"
வ நாதா த ஆட2
சிவமா0 ேவதா த2 சி"தா த"
ேள. 70
2791: º¢ÅìÜò¾¡ø ¾òÐÅí¸û ¿£íÌõ; ¿¡¾¡ó¾õ ¸¢ðÎõ.
º¢Åý ¿¼Éõ ¦ºö¾¨Á¡ø ºò¾¢Ôõ, «¨ºÅ¢øÄ¡¾ ¬¸¡Â
Óõ ¿üÀÂý «Ç¢ì¸¡¾ ¾òÐÅí¸Ùõ, ¯ÕÅõ, «ÕÅõ,
«Õ×ÕÅÁ¡¸¢Â ´ýÀÐ ¾òÐÅí¸Ùõ, «Åü¨Èì ¸¼óÐ
Å¢ÇíÌõ ¿¡¾¡ó¾Óõ ¬¼ §Å¾¡ó¾ º¢ò¾¡ó¾òÐû§Ç º¢Åõ
¬ÎŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ.

2792
நாத"தி அ த5 நா/ேபாத அ த5
ேவத"தி அ த5 ெம!2சிவா னா த5
தாத/ற ந(ல சதாசிவா ன த"

நாத. பிரம சிவநாட மாேம. 71

2792: º¢Å ¿¼É þÂøÒ.


¿¡¾¡ó¾ò¾¡ø «¨¼Âò ¾ì¸Ðõ, ÒÕ¼¡÷ò¾ò¾¡ø «¨¼Âò
¾ì¸Ðõ, ¾òÐÅÁº¢ š츢Âõ ¦º¡ýÉ §Å¾¡ó¾ò¾¡ø
«¨¼Âò ¾ì¸Ðõ, ¿£ º¢Åõ ¬¸¢È¡ö ±ýÈ º¢ò¾¡ó¾ò¾¡ø
«¨¼Âò ¾ì¸Ðõ ¿¡¾¡Û ºó¾¡ÉÁ¡¸¢Â º¢Å¿¼É§Á.

2793
சிவமாதி ஐவதி டா7ட5 தீர"
தவமா ப=பாச ஆ*ேக தனி"
"
தவமா பரஎ* தானாக ஆ0
தவமா சிவான த" ேதா ஞான 1"ேத. 72
2793: ÁÄ ¿£ì¸õ ¦ÀüÈ º£Åý »¡Éì Üò¨¾ «ÛÀÅ¢ôÀ¡ý.
À¢ÃÁÉ¡¾¢ ³ÅÃÐ ¬ðº¢ ÓÊÅ¢ø À¡ºõ ¿£í¸¢ ÁÄ¿£ì¸õ
¦ÀüÈ º£Åý ¾Åò¾¢ý Å¢¨ÇÅ¡¸¢Â º¢Å¡Éó¾ò¾¢ø º¢ÅÉÐ
»¡Éì Üò¾¢¨É «ÛÀÅ¢ôÀ¡ý.

2794
1%நி றாெனா0 கால"
" ேதவக
Lடநி றாவிகி தா எ) நாம"ைத"
ேதடநி றாதிக J<=ட Aெறாளி
ஆடநி றாஎைன ஆ7ெகாட வாேற. 73

2794: º¢Ú ¦¾öÅ ¬ðº¢Â¢É¢ýÚ Á£ð¼¡ý.


§º¡Á Ýâ¡츢ɢ¡¸¢Â Óîͼ÷¸Ùõ ¬ÎõÀÊ ¿¢ýÈ
º¢Åý º£Å÷¸¨Çî º¢Ú ¦¾öÅí¸Ç¢ý ¬ðº¢Â¢É¢ýÚõ
Å¢ÎÅ¢ìÌÁ¡Ú ¬Ê «ÕÙ¸¢È¡ý.

2795
நாத"
வகட
ஆதி மைறநபி
Hத"
வ"ேத ெபா திப எ!தின
ேநத"
வ5 அவ/ேறா0 ேநதி
ேபத. படாவண பினிநி றாேன. 74
2795: º£Å÷¸¨Ç ¯Ä¸ þýÀò¾¢ø §º÷ôÀÐõ À¢Ã¢ôÀÐõ
«Å§É!
ºó¾¢Ã¸¨Ä Å¢óÐ åÀÁ¡¸ þÕó¾ §À¡Ð ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø
þÕóÐ ¯Ä¸ þýÀò¨¾ «ÛÀÅ¢ì¸ ¯¾Å¢ÉÅý º¢Å§É
¡Ìõ. ºó¾¢Ã¸¨Ä ¿¡¾¡ó¾ò¾¢ø Å¢Çí¸¢Â §À¡Ð À¢Ã¢ì¸ô
À¼¡¾ Å¢óÐ ¿¢¨Ä À¢Ã¢ì¸ôÀðÎ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ Á¡È¢üÚ.
Å¢óÐÅ¡¸×õ ´Ç¢Â¡¸×õ þÕóÐ º£ÅÛ¼ý §À¾ôÀ¼¡
Åñ½õ À¢ýÉ¢ ¿¢üÀÅý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý. "º¢Å§É Å¢óÐ -
Å£½¡ì¸¡§¾ - Å¢ó¨¾ ´Ç¢Â¡¸ Á¡üÈ¢ º¢ÅÁ¡Ì."

2796
ஆன த ஆன த எப அறிவில
ஆன த மாநட ஆ அறிகில
ஆன த மாநட ஆ அறி தபி
தா அ த அ/றிட ஆன த மாேம. 75

2796: Üò¾¢É¡ø º£Å÷¸Ç¢ý ¾òÐÅìÜðÎÈ× ¿£í¸¢


¬Éó¾õ ²üÀÎõ.
¬ýÁ¡×ìÌ «Æ¢× þø¨Ä. ¬É¡ø ¾òÐÅì ÜðÎÈ×
¯ñÎ. ¬Éó¾Á¡É º¢Å ¿¼Éò¨¾ «È¢ó¾ À¢ÈÌ "¾¡ý"
±ýÈ ¬ýÁ¡×ìÌò ¾òÐÅì ÜðÎÈ× ÓÊÔõ. þó¾
¿¼É§Á ¯ñ¨ÁÂ¡É ¬Éó¾Á¡Ìõ. þ¾¨Éò ¾¡ÉÚ¾ø
±ýÀ÷.

2797
தி
ந( சீஎ+ உதறிய ைக
அ தவ வாஎ+ அைண"த மலைக
ெபா த அைம.பி( அMெவற ெபா/ைக
தி தந( தீயா திநிைல மMேவ. 76
2797: Üò¾ý ¾¢ÕÅÊ¢ø ³ó¦¾ØòÐìÌõ ¯ûÇ ³óÐ
þ¼í¸û.
Üò¾ÉÐ ¾¢Õ×ÕÅ¢ø
¯Î쨸¨Â ¯¾È¢Â ÅÄ쨸 "º¢"'-¨ÂÔõ,
ÁÄ÷ §À¡ýÈ þ¼ì¨¸ "Å¡"-¨ÅÔõ,
¦À¡ý §À¡ýÈ ÅÄ쨸 "Â"-¨ÅÔõ,
«ì¸¢É¢¨ÂÔ¨¼Â þ¼ì¨¸ "¿"-¨ÅÔõ
ÁÄò¨¾ «¼ì¸¢Â ¾¢ÕÅÊ "Á"-¨ÅÔõ ÌÈ¢ìÌõ.
Üò¾ÉÐ ¾¢Õ×ÕÅ¢ø ³ó¦¾ØòÐì¸ÙìÌõ ¯Ã¢Â ³óÐ
þ¼í¸û þ¨Å.

2798
ம8
%ட மனிய L2=
மவிய அ. அனFட ைக
கவி மிதி"த கமல. பத5
உவி( சிவாய நமெவன ேவாேத. 77

2798: ³ó¦¾Øò¨¾ º¢Å ÅÊÅÁ¡¸ ±ñ½¢ò о¢ì¸


§ÅñÎõ.
¯ÕÅÁüÈ "º¢Å¡Â¿Á" ±ýÈ Àﺡì¸Ãò¨¾ Üò¾ô
¦ÀÕÁ¡ý ¯ÕÅÁ¡¸ ±ñ½¢ µ¾ §ÅñÎõ.

2799
அர
% ேதா/ற அைம"த( திதியா
அர அ*கி தனி( அைறயி/ ச* கார
அர உ/+ அைண.பி( அம திேராதாயி
அரன% எ+ அ)கிரக எேன. 78
2799:º¢ÅÉ¢ý ÅÊÅ¢ø º£Å÷¸Ù측¸ ³ó¦¾¡Æ¢ø ¯½Ãô
¦ÀÚ¸¢ýÈÉ
º¸Ä ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ´Î츢 ¿¢üÌõ «Ãý ¯Î쨸¡ø
§¾¡üÈò¨¾Ôõ «À ¸Ãò¾¡ø ¸¡ò¾¨ÄÔõ ¾£¨Â ²ó¾¢Â
¸Ãò¾¡ø «Æ¢ôÀ¢¨ÉÔõ «ÃÉÐ °ýȢ ¾¢ÕÅÊ¡ø
Á¨Èô¨ÀÔõ «ÃÉÐ à츢 ¾¢ÕÅÊ¡ø «Ñ츢øò¨¾Ôõ
¦ºöÐ «ÕÙÅ¡ý.

2800
தீ"திர ேசாதி திகCஒளி உஒளி
1"தைன கடஅ ேகாமள கணின
A"திக Aவ 5த(வ இைடெச(ல.
பா"தன ேவத*க பா%ன தாேன. 79

2800: À¨¼ò¾ø ӾĢ ãÅâý ¬ðº¢Ôõ º£Å÷¸Ç¢¼õ


ÓÊÔõ.
º£ÅÃÐ «ì¸¢É¢ Áñ¼Äõ ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢Â¡¸ Á¡È¢Â
§À¡Ð º¢Ãº¢ý §Áø §Å¾ ¦º¡åÀÁ¡É ¿¡¾õ ÓÆíÌõ.
«ô§À¡Ð º¢Åºò¾¢Â¢ý «ÕÇ¡ø À¨¼ò¾Ä¡¾¢ ¦ºÂ¨Äî
¦ºöÔõ À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, Õò¾¢Ãý ¬¸¢Â ãÅÕ¨¼Â
¬ðº¢Ôõ º£Å÷¸Ç¢¼õ ÓÊÔõ.

2801
ந திைய எ ைதைய ஞான" தைலவைன
ம திர ஒ+ மவி அ
கட

அ தர வான"தி அ. ற"
அ.பர
= தர 1"தைன எெசா(F மாேற. 80
2801: ÐÅ¡¾ º¡ó¾ò¾¢ø Å¢ÇíÌõ ¦ÀÕÁ¡É¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â
Å¢Çì¸ þÂÄ¡Ð.
µõ ±Ûõ À¢Ã½Åò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Ôõ «¨¾ì ¸¼óÐõ º£Å
´Ç¢ìÌû ´Ç¢Â¡ÔÓûÇ º¢Åò¨¾ š¢ɡø Å¢Çì¸
ÓÊ¡Ð. ÐÅ¡¾º¡ó¾ô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ¿ÊìÌõ ¦ÀÕÁ¡ÉÐ
¦ÀÕ¨Á¨Âì ÜÈ ÓÊ¡Ð.

2802
சீய ந தி திஅப ல"திேல
ஆ+ ேமனிைய யா அறிகில
தீ+ ெசைம ெவE.ெபா0 அ"தைம
ஆ+ ேமனி அைண க லாேம. 81

2802: º¢ÅÉÐ ¾¢Õ§ÁÉ¢ º£Å÷¸ÙìÌô ҸĢ¼õ.


ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø º¢ÅôÀ¡Ôõ º¢Ãº¢ý §Áø ¦Åû¨Ç¡Ôõ
º¢Å¨É ´Ç¢ ÅÊÅ¡¸ì ¸¡½¢ø «Ð º£Å÷¸ÙìÌô
ҸĢ¼Á¡Ìõ.

2803
தானான ச"தி த/பைர யா!நி/
தானா பர/ உயி த இ2ைச
ஞானாதி ேபத நட"
 ந%"த
ஆனா( அரன% ேநய"த தாேம. 82
2803: ¯Â¢÷ «ÃÉ¢¼õ ´ýÈ¢ «È¢× ÅÊÅÁ¡Ìõ.
º£Åý þ, »¡Éõ, ¸¢Ã¢¨Â, À¢Ã¸¢Õ¾¢ ÁÂò¨¾ Å¢ðÎ
º¢ÅÁÂÁ¡É §À¡Ð Àáºò¾¢Â¢ý «ÕÇ¡ø «Ã§É¡Î ´ýÈ¢
«È¢×ÕÅ¡Ìõ.

9. ¬¸¡Âô §ÀÚ:
ÀḡÂò¾¢ø ´Ç¢Â¢ø ¾¢¨Çò¾¢Õò¾ø ¬¸¡Âô §ÀÈ¡Ìõ.
¾¢ÕìÜòÐò ¾Ã¢ºÉò¾¢ý À¢ý ¾ý ¦ºÂÄüÈ¢ÕìÌõ ¿¢¨Ä.)

2804
உள"
 ஓஎற ஈச ஒவைன
உள"
ேளய*கி யாய ஒவைன
உள"
ேளநீதி யாய ஒவைன
உள"
ேளட( ஆகாய மாேம. 1

2804: ¯ûÇòÐû§Ç º¢Åõ µí¸¡ÃÁ¡ö ´Ç¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ.


ÁÉ Áñ¼ÄòÐû µí¸¡ÃÁ¡ö ¿¢ýÈ ®ºÉ¡É ´ÕÅÛõ
«íÌ «ì¸¢É¢ §À¡ø ´Ç¢Õõ ´ÕÅÛõ «íÌ ¿£¾¢ ÁÂÁ¡É
´ÕÅÛõ ¬¸¢ÂŨÉì ¦¸¡ñΠŢÇíÌõ ÁÉ Áñ¼Äõ
Ýúó¾ ¯¼õÒ Å¡Éõ ¬Ìõ.

2805
ெபநில மா! அட மா!அட"
அ.பா(
நில மா!நிற ெகாைகய ஈச
ெபநில மா!நி+ தா*கிய தாேளா
அநிைல யா!நிற ஆதி. பிராேன. 2
2805: ±øÄ¡ÅüÚìÌõ ¬¾¡ÃÁ¡ÉÅý º¢Åý.
¯ÕÅ ¿¢¨Ä¢ø §¾¸Á¡¸×õ «Õ×ÕÅ¡¸ §¾¸ò¨¾î
ÝÆ×ûÇ «ñ¼ §¸¡ºÁ¡¸×õ «ÕÅÁ¡¸ ´Ç¢Â¡¸×õ
Å¢ÇíÌÀÅý º¢Å§Á¡Ìõ.
2806
அட ஒளி அகட ஒளிட
பிட ஒளியா( பித/+ ெபைமைய
உட ெவளி ஒளி ஒளி"த

ெகாட றிைய ைல"த


தாேன. 3

2806: ÁÉõ «¼í¸¢Â §À¡Ð ¯¼ø ¿¢¨É× «¸ýÚ Å¢Îõ.


ÁÉõ «¼í¸¢Â§À¡Ð º£Å ´Ç¢ º¢Å ´Ç¢Â¢ø ¸ÄóÐ
´ýÈ¡Ìõ. «ô§À¡Ð §¾¸ ¿¢¨É× ¿£íÌõ. §¾¸õ ´Ç¢
ÁÂÁ¡Ìõ.

2807
பயன+ கனிய ேபாக"தி உேள
பய)+ ஆதி பர<=ட2 ேசாதி
அயெனா0 மா(அறி யாவைக நிறி70
உயெநறி யா!ஒளி ஒற
வாேம. 4
2807: þýÀò¨¾ °ðÊ º¢Å§É »¡É ¦¿È¢¨Âì ¸¡ð¼
ÅøÄÅý.
º£Åý «ÛÀÅ¢ìÌõ º¢üÈ¢ýÀò¾¢ø þýÀÁ¡¸ þÕôÀÅý
º¢Å§É. «§¾ º£Åý º¢Åò¾¢ýÀ¡ø «ýÒ ¦¸¡ñ¼§À¡Ð
»¡É ¦¿È¢¨Âì ¸¡ðÎÅÐõ «Å§É¡Ìõ.

2808
அறி8 அறிவா அகட ஒளி
பிறிவா வல"தினி( ேபெராளி A+
அறியா
அட*கி0 அ"த அ%
பிறியா
இகி( ெபகால ஆேம. 5

2808: ¿£ñ¼ ¸¡Äõ Å¡úžüÌ ÅÆ¢.


º£Å ´Ç¢ º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ º¢Å ´Ç¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢
þÕ츢ø ±Îò¾ §¾¸ò¾¢ø ¿£ÞÆ¢ Å¡ÆÄ¡õ.

2809
ஆகாச வண அமர லெகாJ

ஏகாச மா=ண இ70அ* இ தவ


ஆகாச வண அம
நி+ அ. ற
ஆகாச மா!அ*கி வண) ஆேம. 6
2809: º¢Åý Å¢ÇíÌõ þÂøÒ.
ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ø ¯ûÇ Ìñ¼Ä¢É¢¨Â º¢ÃÍìÌ §Áø ±Æî
¦ºöÐ «½¢óÐ ¦¸¡ñÊÕìÌõ º¢Åý ¬¸¡Â Åñ½Á¡ö
«È¢×ô §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö Å¢Çí¸¢ «ÕÙÅ¡ý.

2810
உயிகிற வா+ உலக5 ஒக
உயிகிற உெளாளி ேசகிற ேபா

யி(ெகாட ேபைத லாவி உலாவி


ெவயி(ெகா0 எஉள ெவளிய
ஆேம. 7
2810: ´Ç¢Â¡ö ±ý ¯ûÇò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ Ññϼ¨Äò
¾É¢òÐ ¦ÅǢ¡ÌõÀÊ ¦ºö¾Ð!
º¢Åºò¾¢Ôõ º£Åºò¾¢Ôõ ´ýÈ¡É §À¡Ð ¬ýÁ¡¨Åò
§¾¸ò¾¢É¢ýÚõ À¢Ã¢òÐì ¸¡½ ÓÊÔõ.

2811
ந@கி( அக(கில நாத உலக"

அ@கி( அகற ெபபதி ந தி


ந@கிய மிெனாளி ேசாதி ெவளிைய.
பணியி அ5த பகF ஆேம. 8
2811: º¢Å¡Éó¾ò¨¾ «¨¼ÂÄ¡õ.
º£Å÷¸û ¯Ä¸ ¿¢¨É¨Å Å¢ðÎ º¢Å ¿¢¨É× ¦¸¡ñÎ
ÀḡÂò¾¢ø Å¢ÇíÌõ §º¡¾¢¨Â «È¢óÐ ¾õ¨Á ´Ç¢
ÁÂÁ¡¸ì ¸ñÎ ÅÆ¢ÀÊø º¢Å¡Éó¾õ ¯ñ¼¡Ìõ.

2812
ற"
ளா காச வன உலக
அக"
ளா காசஎ ஆதி அறி8
சிவ"
ளா காச ெசJ<=ட ேசாதி
சக"
ளா காச தானச மாதிேய. 9
2812: Å¡Éô §ÀÚ.
º£Åý Å¢Â‰Ê ¿¢¨Ä ¿£í¸¢î ºÁ‰Ê¡¸¢Â º¢Åò¾¢ø ¿¢¨Ä
¦ÀüÚò ¾ý ¦ºÂÄüÈ¢Õò¾§Ä ¬¸¡Âô §ÀÈ¡Ìõ.

10. »¡§É¡¾Âõ. (2813 - 2824)


¾¡ý §ÅÚ «Åý §ÅÚ ±ýÈ ¿¢¨Ä Á¡È¢ò ¾¡§É «Åý
±ýÈ »¡Éõ ¯ñ¼¡¾§Ä »¡§É¡¾ÂÁ¡Ìõ.

2813
மனச தியி(கட மனநன வா
கன8ற ஆன த காட( அதைன
வின8ற ஆன த மீெதாழி8எப
இன5/றா ந தி ஆன த இரேட. 1

2813: ¿ó¾¢ «ÕǢ¨Å.


¿É×, ¸É× ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¯ñ¼¡Ìõ Å¢„¡Éó¾Óõ
Íð¼È¢× ¿£í¸¢Â ¿¢¨Ä¢ø ¯ñ¼¡Ìõ º¢Å¡Éó¾Óõ
þÃñÎõ ¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý º£Å÷¸ÙìÌ «ÕÇ¢ÂɧÅ
±ýÚ ¯½÷¾ø »¡§É¡¾ÂÁ¡Ìõ.

2814
காிய7ட ைகய கபாலைக ேய தி
எாி இளபிைற K0எ மாைன
அாிய ெபாிய எ+ ஆ7ப7ட
அ(லா(
காியெகா( ேசயெகா( காகிறி ேலேன. 2
2814: ¯Â¢÷¸û º¢ÅÉ¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Â ¯½÷óÐ
«¸ñ¼ò¾¢ø ÅÆ¢À¼ §ÅñÎõ.
º£Å÷¸û ¬½Åò¨¾ «Æ¢òÐ ¸¡Á¦ºÂò¨¾ ¿ø¸¢ ¦ÀÕí
¸Õ¨½ ÒâÔõ º¢Å¦ÀÕÁ¡ÉÐ «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á¸¨Ç
±ñ½¢ «¸ñ¼ò¾¢ø ÅÆ¢À¼ §ÅñÎõ.

2815
மிகா அ5
ண ந<=ட ேமலவ
தகா உைர"த தவெநறிேய ெச+
கா( அE ெபா)ைர ஞான"ைத
நகா =ழ(வழி நா0மி நீேர. 3

2815: º¢Åý §ÁÄ¡É »¡Éò¨¾ «ÕûÅ¡ý.


¾Ì¾¢ ¯¨¼§Â¡÷ ¯¨Ã ¦ºö¾ º¢Åò¾¢ý ¿¡¾ ¦¿È¢ ÅÆ¢§Â
Å¢óÐ ºò¾¢¨Â º£Å÷¸û þÆ측Р¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÈ¡ø
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý §ÁÄ¡É »¡Éò¨¾ «ÕÙÅ¡ý.

2816
விளைக. பிள
விளகிைன ஏ/றி
விளகி) ேள விளகிைன" ;%
விளகி( விளைக விளகவ( லா
விளைட யாகழ( ேமவF ஆேம. 4
2816: º¢Åò¾¢ý «¸ñ¼ ´Ç¢Â¢ø «¼í¸¢Â¢ÕìÌõ
¾¢ÈÓ¨¼ÂÅ÷ »¡É¢Â÷.
º¢Åò¾¢ý «¸ñ¼ ´Ç¢Â¢ø º£Å ´Ç¢ «¼í¸ì¸¡Ïõ
¾¢ÈÓ¨¼Â º£Å÷¸û »¡§É¡¾Âõ ¦ÀüÚ º¢Åò¾¢ÉÐ
¾¢ÕÅʨÂô ¦À¡Õó¾¢ Å¡Æì ÜÎõ.

2817
த"
வ எ*0 த"
வ அ*0
த"
வ எ*கி(ைல த"
வ அ*கி(ைல
த"
வ ஞான"தி தைம அறி தபி
த"
வ அ*ேக தைல.ப0 தாேன. 5

2817: ¬ýÁ¡ ¾òÐÅí¸Ç¢ý ¯ñ¨Á¨Â ¯½Õõ §À¡Ð


º¢Å¨É ¿¡Îõ.
§¾¸õ ӾĢ¨Š¾¡ý «øÄ; ¾¡ý ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
«È¢ÀÅý ±ýÈ ¯ñ¨Á¨Â ¬ýÁ¡ ¯½÷ó¾ §À¡Ð
º¢Å¨É ¿¡Êî º¢ÅÁ¡ó¾ý¨Á ¦ÀÚõ.

2818
வி=ெபா+ தா*கிய ெம!<ஞான"
ேள
அ=பினி+ ஊறிய
ஆஅ5
ஆ
ப=ெபா திகJ படசைட மீேத
=ப மலக த 1%நி றாேன. 6
2818: ¬ýÁ¡ ¾òÐÅí¸Ç¢ý ¯ñ¨Á¨Â ¯½Õõ §À¡Ð
º¢Å¨É ¿¡Îõ.
¯ñ¨Á »¡Éõ ¨¸ÅÃ, ¯ñ¨Á »¡Éõ ¨¸Åó¾ §À¡Ð
ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ÁÄâø þÕóÐ ¯¼õÀ¢ø ÀÃŢ ¸¡Áºò¾¢ ÀÍõ
¦À¡ýÉ¢ý ´Ç¢ ¦¸¡ñÎ º¢Ãº¢ý §Áø ¦ºýÚ º¢Åºò¾¢Â¡¸
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ´Ç¢Õõ.
2819
5"தி வயிர"தி 5 நீ. பவள"தி
ெகா"
 ப=ெபானி;ெவாளி மாணிக
ஒ"
உயி அட"
 அம ேசாதிைய
எ"தைம ேவெற+ 1+ெச! Lேர. 7

2819: ¯ûÙõ ÒÈÓõ ¸ÄóРŢÇíÌõ §À¦Ã¡Ç¢¨Âô


ÒÈõÒ ±Éì ÜÈ ÓÊ¡Ð.
º¢Ãº¢ý §Áø ¯ûÇ «ñ¼ò¾¢Öõ ¯¼Ä¢ý ¯ûÙõ ÒÈÓõ
§º¡¾¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ º¢Åõ º£ÅÛìÌ §ÅÈ¡ÉÅý «øÄ.

2820
நாஎ+ தாஎ+ நா%ேன நாடF
நாஎ+ தாஎ+ இர%(ைல எப

நாஎற ஞான 5த(வேன ந(கினா


நாஎற நா) நிைன. ஒழி ேதேன. 8
2820: ¦ÁöﻡÉõ ¸¢ð¼ ÅÆ¢.
º£Åý §ÅÚ º¢Åý §ÅÚ ±ýÈ Ð¨Å¾ À¡Å¨É Å¢ðÎ
º¢Å§É º£ÅÉ¡¸ ¯ûÇÐ ±ýÀ¨¾ ¯½Õõ §À¡Ð
¦Áö»¡Éõ ¯¾ÂÁ¡Ìõ.

2821
ஞான"தி நெனறி நாதா த நெனறி
ஞான"தி நெனறி நாென+ அறிேவாத(
ஞான"தி ந(ேயாக நனிைல ேயநி/ற(
ஞான"தி நேமாக நாதா த ேவதேம. 9

2821: À¢Ã½Åò¨¾ ¯½÷óÐ ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä «¨¼¾§Ä


»¡É ¦¿È¢Â¡Ìõ.
¬ýÁ¡ «È¢×Õ ±ýÀ¨¾ò ¦¾Ã¢óÐ º£Å §À¡¾ò¨¾ Å¢ðÎ
º¢Å §À¡¾ò¾¢ø «¼í¸¢Â¢ÕóÐ À¢Ã½Åô ¦À¡Õ¨Ç
¯½÷óÐ ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä ±ö¾§Ä »¡É ¦¿È¢Â¡Ìõ.

2822
உ!யவ( லாக7 உயிசிவ ஞானேம
உ!யவ( லாக7 உயிசிவ ெத!வேம
உ!யவ( லாக7 ஒ0க பிரணவ
உ!யவ( லாஅறி 8அறி வாேம. 10
2822: ¯ö šøÄÅ÷ ¦ºÂø.
º¢Åò¨¾ ¯Â¢Ã¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢Ã½Åò¾¢ø ´Îí¸¢
º¢Å»¡Éò¾¡ø À¢ÈôÒì¸Ç¢É¢ýÚ ¯ö ÅøÄ¡ÃÐ «È¢×ìÌ
«È¢Å¡öî º¢Åý Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2823
காணவ( லாஅவ கணி மணிெயா
காணவ( லா கட அ5ெதா
ேபணவ( லாக. பிைழ.பில ேபந தி
ஆணவ( லாேக அவ
ைண யாேம. 11

2823: «ýÒ¼ý ¿¡ÎÅ¡÷ìÌî º¢Åý ¯ÚШ½Â¡Å¡ý.


«ý§À¡Î ¿¡¼ ÅøÄ¡÷ìÌ º¢Åý ¯ÚШ½Â¡ö ¿¢ýÚ
¿£ñ¼ ¬Ô¨Çò ¾óÐ ¾ÅÈ¡Ð ¸¡ò¾ÕûÅ¡ý.

2824
ஓஎ+ எJ"
நிற ஓைசேபா(
ேம(நிற ேதவ வி விJ.ெபா
ேச!நிற ெச<=ட எெப மான%
ஆ!கிற ேதவ அகப% யாேம. 12
2824: »¡ÉÓ¨¼Â¡÷ ÁÉò¾¢ø §¾Å÷ Üð¼õ.
µõ ±ýÈ À¢Ã½Åò¨¾ Å¢ðÎ ¿£í¸¡¾ ¿¡¾õ §À¡ø
»¡§É¡¾Âõ ¦Àü§È¡ÃÐ ¯ûÇò¨¾ Å¢ðÎ §¾Å÷¸û
¿£í¸¡Ð þÕôÀ÷.

11. ºò¾¢Â »¡É¡Éó¾õ. (2825 - 2834)


¯ñ¨Á »¡Éò¾¢É¡ø ¦ÀÚõ ¬Éó¾õ. ÓòÐâÂõ ¸¼ó¾
¿¢¨Ä¢ø ¦ÀÚõ ¬Éó¾§Á ¦Áöô¦À¡Õû ¬Éó¾Á¡Ìõ.

2825
எ.பாJ பாJ யா8மா! அறாகி
5.பாJ கீJள 5.பாJ 5னிேய
இ.பாJ இனாவா+ எபதி(லா இப"
"
த/பரஞா னான த தான
வாேம. 1

2825: ¬ýÁ¡ ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢


¬Éó¾Á¡ö Å¢ÇíÌõ.
¬ýÁ¡ ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ðÎ ¿É×, ¸É×, ¯Èì¸õ ÐâÂõ
¬¸¢Â ¿¢¨Ä¸¨Çì ¸¼óÐ ¿¢ýÈ §À¡Ð ¾ý¿¢¨Ä þýÉ
¾ý¨ÁÂÐ ±ýÚ ÜȦšñ½¡¾ÀÊ º¢Åòмý ¦À¡Õó¾¢
þÕôÀ¾¢ø ¬Éó¾Á¡ö Å¢ÇíÌõ.

2826
ெதாபத த/பத< ெசான
ாியேபா(
நபிய Aறா
ாிய"
நறா
அ வி னா அதிKக அ.பாைல2
ெசெபா ஆட சீந தி தாேன. 2
2826: º¢Åý º£Å÷¸¨Ç ÓôÀ¾í¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾
º¢ÅÐâÂò¾¢ø
¦ºÖò¾¢ ¬ð¦¸¡ûÅ¡ý.
¬ýÁ¡ À¢Ã¸¢Õ¾¢¨Â §¿¡ì¸¢ ¿¢¨É측¾ «ùÅôÀ¡ø
¿¢¨Ä¢ø º¢Åý º£Å÷¸¨Çô ÀìÌÅõ §¿¡ì¸¢ º¢ÅÐâÂò¾¢ø
¦ºÖò¾¢ ¬ð¦¸¡ñ¼ÕûÅ¡ý.

2827
ம) ச"தியாதி மணிெயாளி மாேசாைய
அனேதா0 ஒ.ப இட(ஒறா மாற

இனிய உ/பல ஒசீ நிறமண


பனிய ேசாைப பகஆ+ ஆனேத. 3

2827: ºò¾¢Â »¡É¡Éó¾õ ¿£ÄÁÄ÷ ӾĢ ¬¨ÈÔõ §À¡ø


þÉ¢ÂÐ.
ºò¾¢Â »¡É¡Éó¾õ ¸ñÏ츢ɢ ¿£§Ä¡üÀÄÓõ àö¨Á
Ôõ ¿¡¾Óõ ¿¢ÈÓõ Á½Óõ À¢Ã¸¡ºÓõ §À¡ýÚ þÉ¢¨Á
¡ɾ¡õ.

2828
ச"தி சிவபர ஞான5 சா/+*கா(
உ!"த அன த சிவ5ய ஆன த
ைவ"த ெசாப"த ச"தி வ
உ!"த உட(இைவ உ/பல ேபாFேம. 4
2828: º¢Åºò¾¢Ô¼ý ¦À¡Õó¾¢ «ÛÀÅ¢ìÌõ §ÁÄ¡É
¬Éó¾§Á §ÁÄ¡ÉÐ.
þ¨½À¢Ã¢Â¡¾ º¢Åºò¾¢§Â¡Î º£Å÷¸û ¦À¡Õó¾¢ «ÛÀÅ¢ì
Ìõ ¬Éó¾§Á §ÁÄ¡É ¬Éó¾õ ±ýÚ ¯½÷ŧ¾
Àû¡ÉÁ¡Ìõ.

2829
உஉ/ பலநிற ஒமண ேசாைப
தரநி/ப ேபா(உயி த/பர தனி(
மவ2 சிவஎற மா5. பத"தி
ெசா>ப"தி ச"தியாதி ேதாறநி றாேன. 5

2829: º£Åý º¢ò¾òмý À¢Ã¢Å¢øÄ¡Áø ¦À¡Õó¾§Å º¢Åý


§ÁÄ¡É ¬Éó¾ò¨¾ «Ç¢ôÀ¡ý.
º£Åý º¢Åò§¾¡Î À¢Ã¢ôÀ¢ýÈ¢ ¦À¡Õó¾§Å º¢Åý §ÁÄ¡É
»¡É¡Éó¾ò¨¾ «ÕǢɡý.

2830
நிைன அளவி( ெநகிழ வண*கி.
ைனயி( அவைன. ெபாதியF ஆ
எைன எ*ேகாந தி தன 17%
நிைன அளவி( நிைன.பி" தனேன. 6
2830: ¯Â¢Ã¢ý ±ñ½õ º¢ÅÁÂÁ¡Å¾¢ø º£Åý º¢ÅÁ¡Ìõ.
º£ÅÉÐ ±ñ½õ º¢ÅÁÂÁ¡Ìõ §À¡Ð º£Åý º¢ÅÁ¡Ìõ.

2831
பாெலா0 ேத) பழ"
 இரத5
வாய ேபர5 தா ம
ர5
ேபாF
ாிய ெபா%ப% உ க2
சீல மயிகா( ெதா+ேத கி0ேம. 7

2831: º¢Åý º£ÅÛû ÒÌóÐ þýÀõ ¦ÀÕ¸î ¦ºöÅ¡ý.


Ðâ¡Åò¨¾¨Âî º£Åý ¸¼ó¾ §À¡Ð º¢Åý º£ÅÛû ÒÌóÐ
Á¢÷측ø §¾¡Úõ þýÀõ ¦ÀÕÌÁ¡Ú «ÕÙÅ¡ý.
2832
அமர"
வகட
அட கட

தமர"
நிற தனிைமய ஈச
பவள"
5"
 பனிெமாழி மாத

வள/ற ேசாதி ெதாட


நி றாேன. 8
2832: ¿¡¾¡ó¾ò¾¢Öõ º¢Åý º£Å¨Éô À¢Ã¢Â¡¾¢ÕóÐ
«ÕÙÅ¡ý.
«Æ¢Â¡ò¾ý¨ÁÔ¨¼Â º£Å¨ÉÔõ «Ð ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕìÌõ
«ñ¼§¸¡ºò¨¾Ôõ ¿¡¾òÐÅò¨¾Ôõ ¸¼óÐ ¾É¢òÐ ¿¢üÌõ
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¿¡¾¡ó¾ò¾¢Öõ º£Å¨Éô À¢Ã¢Â¡Ð ¦¾¡¼÷óÐ
«ÕÙ¸¢ýÈ¡ý.

2833
ம"திம ஆறா+ மா/றி மலநீகி2
="தம தா
ாிய"
ாிச/+.
ெப"த மற2சிவ மாகி. பிறC8/+
ச"திய ஞா னான த சா தன ஞானிேய. 9

2833: º£Åý ¯ñ¨ÁÂ¡É »¡É¡Éó¾ò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ.


ÓõÁÄ Å¡¾¨É¸û, ÓôÀò¾¡Ú ¾òÐÅí¸û, Ðâ¡Åò¨¾ì
ÌüÈí¸û ¬¸¢ÂÅü¨Èì ¸¼óÐ ¯Ä¸ ¿¢¨Ä¢ɢýÚõ Á¡È¢
Ð⡾£¾ò¾¢ø ¬ýÁ¡ º¢Åì ¸¡¾Ö¼ý ¿¢üÌõ.
«ó¾ »¡É¡Éó¾ ¿¢¨Ä ¨¸ÅÃô ¦ÀüÈ §À¡Ð ¬ýÁ¡
ºîº¢¾¡Éó¾ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌõ.

(º¢Åõ ºîº¢¾¡Éó¾Á¡Ìõ. º£Åý º¢Å¨É «¨¼Â «¾Û¨¼Â


À¢Ã¸¢Õ¾¢ §¿¡ì¸¢Â ÁÉõ Á¡È §ÅñÎõ. ÁÉÁ¡üÈõ
«¨¼ó¾¡ø ´Æ¢Â ÐâÂò¨¾ «¨¼Â ÓÊ¡Ð. ÐâÂò¾¢ø
¿¢¨Ä ¦ÀüÈ º£Åý ¯Ä¸ ¿¢¨Ä¢ɢýÚõ Á¡È¢î º¢Åì
¸¡¾Ö¼ý ¿¢üÌõ. «ó¿¢¨Ä ¨¸ÅÃô¦ÀüÈÅý »¡É¡Éó¾õ
¦ÀüÈ »¡É¢Â¡Å¡ý.)

2834
சிவமா! அவமான 5மல தீர.
பவமான 5.பாைழ. ப/றற. ப/ற"
தவமான ச"திய ஞானான த"ேத

வமா
ாிய ெசா>ப தாேம. 10
2834: º£Åý º¢Å ÅÊÅõ ¦ÀÚõ.
º£Åý À¢ÈÅ¢¨Âò ¾Õõ ÓõÁÄí¸û, ÓõÁ¡¨Â¸û, ÀüÚ
¬¸¢ÂÅü¨È Å¢ðÎ Ð⡾£¾ò¾¢ø º¢Åò¨¾î º¡÷óÐ
º¢ÅÁ¡É §À¡Ð º£ÅÛìÌ º¢ÅåÀõ «¨ÁÔõ.

12. ¦º¡åÀ ¯¾Âõ. (2835 - 2846)

2835
பரம ரவ பரஎ* மாகி"
திர5ற எ*க@ ேச
ஒழி வ/+
நிர8 ெசா>ப"
 நீ0 ெசா>ப
அாிய
ாிய"
அைண
நி றாேன. 1
2835: º¢Åý Ðâ ¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ ¦º¡åÀò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢
Å¢ÇíÌõ.
º¢Åý ¾òÐÅí¸¨Ç Å¢ð¼ ¬ýÁ¡Å¢ý «Õ¨ÁÂ¡É ÐâÂ
¿¢¨Ä¢ø ¬ýÁ ¦º¡åÀò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ ±ùÅ¢¼òÐõ
¿£ì¸ÁÈ Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2836
ைலகிற நீாி வலய நீ
அைலகிற கா/+ அனெலா0 ஆகாச
நில"திைட வானிைட நீடக றாைன
வைர
வலெச மா+அறி ேயேன. 2
2836: Áñ Ó¾ø Å¢ñ Ũà ¿£ñÎ ¯Â÷ó¾ º¢Å¨É
±ø¨ÄìÌðÀÎò¾¢ Å½í¸ ÓÊ¡Ð.
Àïº â¾í¸Ç¡Ôõ «Åü¨Èì ¸¼óÐõ ¿¢Äõ Ó¾ø ¬¸¡Âõ
Ũà ¿£ñÎõ ¯Â÷óÐõ «¸ýÚõ ÀÃóÐûÇ º¢Å¨É ±ó¾
´Õ ±ø¨ÄìÌûÙõ ¯ðÀÎò¾ ÓÊ¡Ð.

2837
அ*நி றாஅய மா(5த( ேதவக
எ*நி றா இைறவ எ+ ஏ"
வ
த*கிநி றாதனிநாயக எஇைற
ெபா*கிநி றா வ னாபதி தாேன. 3

2837: ±íÌõ ¿¢¨È þ¨ÈŨÉò §¾Å÷ ӾĢÂÅ÷


ÅÆ¢ÀÎÅ÷.
þ¨ÈÅý «ÅÃÅâ¼õ ¯ûÇ ¬ýÁ §º¡¾¢Â¢ø ¦À¡Õó¾¢Ôõ
«Å÷¸¨Çì ¸¼óÐõ ºÁ‰Ê ¿¢¨Ä¢ø ÒÅÉí¸ÙìÌò
¾¨ÄÅÉ¡¸×õ ±íÌõ ¿¢¨ÈóÐ ¯ûÇ¡ý.

2838
சமய2 =வ0 தைனயறி யாம(
=ைமய/ற காமாதி காரண எ70
திமிர2 ெசயF ெதளி8ட நிேறா
அமர அதிபதி யாகிநி/ பாேர. 4
2838: §¾Å÷ìÌò ¾¨ÄÅáö Å¢ÇíÌÀÅ÷.
¸¡Áõ, ̧á¾õ, ¯§Ä¡Àõ, Á¾õ, Á¡üºÃ¢Âõ, Áñ½¡¨º,
¦À¡ýÉ¡¨º ¬¸¢ÂÅüÈ¢ý ¾£¨Á¸¨Ç ¯½÷óÐ
«¨Å¸¨Ç Å¢ðÎ ¿£í¸¢ º¢Åò§¾¡Î ¸ÄóÐ þÕôÀÅ÷
§¾Å÷¸ÙìÌò ¾¨ÄÅáÅ÷.

2839
Aவைக" ெத!வ"
ஒவ 5த(உ
வா!அ
ேவறா அ
ேபா( அ@.பர
ேசய சிவ5"
ாிய"
2 சீெபற
ஏ ெநறிெய+ இைறO( இய ேம. 5

2839: º£Å÷¸¨Çî ¦ºõ¨ÁÔÈî ¦ºöÀÅý º¢Åý.


º¢Åý º£Å ÐâÂõ, Àà ÐâÂõ, º¢Å ÐâÂõ ¬¸¢Â ãýÈ¢Öõ
¦À¡Õó¾¢Ôõ «ÅüÈ¢ý §ÅÈ¡ö þÕóÐõ º£Å÷¸¨Ç
¬ð¦¸¡ûÙÅ¡ý.
2840
உவறி ேயநி+ உவ ண
கவறி ேயநி+ தாக வா
அவறி ேயநிற மாய. பிராைன
வறி யாவ 1டஒ ணாேத. 6
2840: º¢ÅÉ¢ý þÂøÒ.
¾Éì¦¸É ´Õ ãÄÁ¢ýÈ¢ò ¾¡ý «ÕÅÁ¡¸ ±øÄ¡ÅüÚìÌõ
ãÄÁ¡¸ þÕìÌõ º¢Å¦º¡åÀò¨¾ «ÅÉÐ «ÕÇ¡ø
«ýÈ¢ì ܼ ÓÊ¡Ð.

2841
உவ நிைன.பவ உE+ ேசாதி
உவ நிைன.பவ ஊழி காப
உவ நிைன.பவ உப ஆவ
உவ நிைன.பவ உலக"தி( யாேர. 7
2841: º£ÅÉ¢ý ¯ñ¨Áò ¾ý¨Á¨Â ¯½÷ÀÅ÷ «¨¼Ôõ
ÀÂý.
º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅÕ¨Ç þ¨¼Å¢¼¡Ð º¢ó¾¢ò¾¢ÕôÀÅ÷ ´Ç¢
¦À¡Õó¾¢Â §¾Å ºÃ£Ãõ ¦ÀüÚ Áýò¨¾ ¦ÅýÚ Å¡úÅ÷.

2842
பர<ேசாதி யா பதியிைன. ப/றா.
பர<ேசாதி எ) ப%
அத பிைன.
பர<ேசாதி நா ப%ய. ப%ய.
பர<ேசாதி தைன. பைறய கேடேன. 8
2842: ÀÃ狀¡¾¢¨Âô ÀüÈ¡¸ì ¦¸¡ûžý ÀÂý!
º£Åý ÀÃ狀¡¾¢¨Âô ÀüÈ¡¸ì ¦¸¡ûÇ¢ý ÀÃ狀¡¾¢
º£Å¨Éô ÀüÈ¢ì ¦¸¡ûÙõ. À¢ÈÌ «Ð ¾ý¨É Å¢Ç츢
¬ýÁ ¦º¡åÀò¨¾ ¯½÷ò¾¢ÂÕÙõ.

2843
ெசா>ப உவ ணெதா( விJ*கி
அாியன உ/பல ஆமா+ ேபால
மவிய ச"தியாதி நா மதி"த
ெசா>பரவ =ேகாதய" தாேன. 9

2843:ÌÕ º£ÅÛìÌ þýÀõ «Ç¢ò¾ø.


ÀÃ狀¡¾¢¨Âô ÀüÈ¡¸ì ¦¸¡ûÇ¢ý ¬¾¢ºò¾¢, þºò¾¢,
»¡Éºò¾¢, ¸¢Ã¢Â¡ºò¾¢Â¡¸¢Â ¿¡ýÌ ºò¾¢¸Ùõ ¸ÄóÐ ¿¢üÌõ
º¢Å ¦º¡åÀÁ¡É ÌÕ º£ÅÛìÌ þýÀõ «Ç¢ôÀÅÉ¡¸
Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2844
உைரய/ற ஆன த ேமான ெசா>ப"தி
கைரய/ற ச"தியாதி காணி( அகார
ம8/+ உகார மகாரம தாக
உைரய/ற கார"தி( உெளாளி யாேம. 10
2844: §Á¡É ¦º¡åÀÁ¡É º¢Åý ´Ç¢ÁÂÁ¡ö ´Ç¢÷Å¡ý.
ÌÕŢɡø ¾£ð¨º ¦ÀüÈ À¢ÈÌ «÷ò¾ Á¡ò¾¢¨Ãô À¢Ã½Åõ
Å¢ÇíÌõ. «¾ý ÅÆ¢î ¦ºøÄ ¿¡¾¡ó¾õ ¸¢ðÊ ¯Ä¸¢Âø
Å¢ÎÀðÎ þýÀ ¿¢¨Ä¨Âî º£Åý ¦ÀüÚ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸
Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2845
தைலநிற தாCவைர மீ
தவ<ெச!

5ைலநிற மாதறி A"திைய யா)


ைலநிற ெபா(லா. பிறவி கட

கைலநிற கவனி( க0ெகா ேடேன. 11

2845: ºó¾¢Ã Áñ¼Äò¾¢ø ¾¨ÄŨÉì ¸ñ§¼ý!


¸ñ¼ô À¢Ã§¾ºò¾¢ø ¾Åõ ¦ºöÐ Á¡¾È¢ã÷ò¾¢ º¢ÃÍìÌ §Áø
¦ºýÚ ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢Â¢ø Å¢ÇíÌŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ.

2846
ஆமா+ அறி ேத அக"தி அெபா
ேபாமா+ அறி ேத மா+ ஈெதேற
ஏமா.ப தி(ைல இனிேயா இடமி(ைல
நாமா 5த(வ) நாஎன லாேம. 12
2846: º¢ÅåÀõ ¦ÀÚ¾ø.
º£Åý º£Å÷¸¨Ç º¢Åý ¬ð¦¸¡ûÙõ ÅÆ¢¨ÂÔõ, º¢Å¨Éî
¦ºýȨ¼Ôõ ¦¿È¢¨ÂÔõ «È¢óÐ ¸Äó¾ À¢ý º¢ÅåÀõ
¦ÀÚõ.

13. °ú (2847 - 2852)

2847
ெச/றிெல சீவிெல ெச<சா
அணியெல
ம"தக" ேதளி நா7% மறிகிெல
வி"தக ந தி விதிவழி ய(ல

த"
வ ஞானிக தைம றாேர. 1

2847: »¡É¢Â÷ ÐýÀòÐ측¸ ÅÕò¾Óõ þýÀòÐ측¸


Á¸¢ú×õ ¦¸¡ûÇ¡÷.
¾òÐÅò¨¾ ¯½÷ó¾ »¡É¢Â÷ ÐýÀòÐ측¸ ÅÕò¾Óõ
þýÀòÐ측¸ Á¸¢ú×õ ¦¸¡ûÇ¡÷. ±øÄ¡õ þ¨ÈÅÉ¢ý
Å¢ÕôÀôÀʧ ¿¼ì¸¢ÈÐ ±ýÚ½÷óÐ «¨Á¾¢Â¡¸ ¿¼ôÀ÷.

2848
தா5ன ெச!த விதிவழி தான(லா(
வா5ன ெச!த* ைவ"தேதா மா7%(ைல
ேகா5ன ெசனி றிவழி ேயெச+
நா5ன ெச!தேத நனில மானேத. 2
2848: þýÀÓõ ÐýÀÓõ Å¢¨ÉôÀÂÉ¡ø ¯ñ¼¡ÅÉ.
þýÀÓõ ÐýÀÓõ º£Å÷¸û ¦ºöÔõ Å¢¨ÉôÀÂÛìÌ
²üÈÅ¡Ú «¨ÁÔõ. º¢Ãº¢ý ÅÆ¢ §Áø ¦ºýÚ º¢Åºò¾¢¨Â
§¿¡ì¸¢î ¦ºöÔõ ¾Åõ §ÁÄ¡É þ¼ò¨¾ «Ç¢ìÌõ.

2849
ஆறி7ட Qமண( ஆேற =மவாேத
1றி70 ெகா0 =ம தறி வாாி(ைல
நீறி7ட ேமனி நிமிசைட ந திைய.
ேபறி70எ உள பிாியகி( லாேவ. 3

2849: þ¨ÈÅ¨É þýÀò¾¢Öõ ÐýÀò¾¢Öõ ¿¢¨Éì¸


§ÅñÎõ.
¿¡õ ¦ºö¾ Å¢¨ÉìÌâ þýÀ ÐýÀí¸¨Ç ¿¡§Á ¾¡ý
«ÛÀÅ¢ò¾¡¸ §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾ ¯½÷óÐ þýÀ ÐýÀ
«ÛÀÅò¾¢ø þ¨ÈÅ¨É þ¨¼Å¢¼¡Ð ±ñ½¢Â¢Õì¸
§ÅñÎõ.

2850
வாநி+ இ%கி(எ மாகட( ெபா*கில
காநிற ெச தீ கல
ட( ேவகி(எ
தாஒறி மாத சட அ%கிெல
நாஒறி நாதைன நா0வ நாேன. 4
2850: ¦ÅÇ¢ò ÐýÀí¸Ç¡ø ¾¡ì¸ôÀ¼¡Áø þ¨ÈŨɧÂ
±ñ½¢Â¢Õô§Àý!
þÊŢؾø, ¸¼ø¦À¡í̾ø, ¸¡ðÎò¾£Â¡ø ÝÆôÀξø,
ÒÂø ¸¡üÚ §À¡ýÈ ±ò¾¨¸Â §Á¡ºÁ¡É ÝÆÄ¡ø À¡¾¢ôÒ
²üÀð¼¡Öõ ÒÈîÝÆÄ¡ø ¾¡ì¸ôÀ¼¡Ð þ¨ÈŨÉ
þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¡¼ §ÅñÎõ.

2851
ஆைன
ரகிெல அH0 அ+கிெல
கான"
உJைவ கல
வைளகிெல
ஏைன. பதியினி( எெப மாைவ"த
ஞான"
உழவிைன நாஉJ ேவேன. 5

2851: ÐýÀõ ÅâÛõ ÐÅÇÅ¢§¼ý.


àÄ ¯¼ÖìÌ ±òШ¨Éò ÐýÀõ Åó¾¡Öõ »¡É
º¡¾¨É¨Âî ¦ºöž¢É¢ýÚõ ¾ÅÈÄ¡¸¡Ð.

2852
10 ெக%ம/ேறா 10ெச! வாஉள
நா0 ெக%) நமெக0 வாாி(ைல
L0 ெக%ம/ேறா L0 கா(ஒ
பாட
ந தி பாிசறி வாேக. 6
2852: º¢Å»¡É¢Â÷ìÌ ¯¼ø «Æ¢× ÀüȢ «îºÁ¢ø¨Ä.
ÌÊ¢Õó¾ ţΠÀؾ¨¼ó¾ §À¡Ð §Å§È¡÷ ţΠÒÌÅÐ
§À¡Ä ±Îò¾ §¾¸õ ¦¸ÎÁ¡Â¢ý §Å§È¡÷ ¯¼ø Å¡ú×
¸¢ðÎõ. º¢Å»¡Éõ ¦Àü§È¡÷ìÌ ¯¼ø «Æ¢× ÀüÈ¢Â
«îºõ Å¢ÄÌõ.

14. º¢Å¾Ã¢ºÉõ. (2853 - 2855)


º¢Å¨É þ¨¼Å¢¼¡Ð ±ñ½¢Â¢Õó¾¡ø «Åý
¦ÅÇ¢ôÀð¼ÕûÅ¡ý ±ý¸.

2853
சி ைதய
என2 சிவெனன ேவறி(ைல
சி ைதயி உேள சிவ) ெவளி.ப0
சி ைத ெதளிய" ெதளியவ( லாக72
சி ைதயி உேள சிவனி தாேன. 1

2853: º¢ó¾¢ôÀÅ÷º¢ó¨¾ÔÇ¡ý º¢Åý!


º¢Å¨É§Â ±ñ½¢ì ¦¸¡ñÊÕìÌõ à ±ñ½Ó¨¼§Â¡÷
¦¿ïº¢Ûû§Ç º¢Åý º¢ÈóÐ ¦ÅÇ¢ôÀðÎ «ÕÙÅ¡ý,

2854
வா மன5 மைற த மைறெபா
ேநாமி ேநாக. ப0ெபா Qணி

ேபாெகா+ இ(ைல வரவி(ைல ேக%(ைல


யாக5 அ"தைன ஆ!
ெகா வாேக. 2
2854: ÁÉõ Å¡ì¨¸ì ¸¼ó¾Å¨É Ó¨ÈôÀÊ ÅÆ¢À¼
§ÅñÎõ.
Å¡ìÌ ÁÉÐìÌ «ôÀ¡üÀð¼, Ññ¨Á¡É, §À¡ìÌõ
ÅÃ×õ §¸Îõ þøÄ¡¾ º¢Åò¨¾ò §¾Ê ¬Ã¡öóÐ ¦¾Ç¢óÐ
¦À¡Õó¾ §ÅñÎõ.

2855
பரனா!. பராபர னாகிஅ. பா(ெச+
உரனா! வழகற ஒ=ட தானா!
தரனா! தனெதன ஆ+அறி ெவாணா
அரனா! உலகி( அ ாி தாேன. 3
2855: ¡ÅüÚìÌõ º¢Å§É ¬¾¡Ãõ.
ÀÃõ¦À¡ÕÇ¡¸¢Â º¢Åý ¬ýÁ ´Ç¢Â¡Ôõ §ÀáüÈÖõ
§ÀÃÈ¢×õ ¯¨¼ÂÅÉ¡Ôõ Á¨Èì¸ ÓÊ¡¾ ͼáÔõ,
«È¢Å¡ø «È¢ÂôÀ¼¡¾ «ÃÉ¡Ôõ, ±øÄ¡ÅüÚìÌõ
¬¾¡ÃÁ¡Ôõ ¯ÄÌìÌ «Õû ÒâÀÅÉ¡¸×õ ¯ûÇ¡ý.

15. º¢Å¦º¡åÀ ¾Ã¢ºÉõ. (2856 - 2863)


º¢Åò¾¢ý þÂøÀ¡É ºòÐ º¢òÐ ¬Éó¾ ¿¢¨Ä¨Â ¯½÷¾ø.
º¢Å¾Ã¢ºÉõ ¸ñ¼Å÷ìÌ ¯ñ¼¡Ìõ ¦ÁöôÀ¡Î þíÌ
ÜÈôÀθ¢ÈÐ.

2856

 மயிரகா( ேதா+ அ5 ;ாிய
ேபத அேபத பிறழாத ஆன த
ஆதி ெசா>ப*க A+அக+ அ.பாைல
ேவத ஓ
 ெசா>பித ேமைமேய. 1

2856: ãýÚ ¿¢¨Ä¸¨Çì ¸¼ó¾ ¬Éó¾§Á º¢Åò¾¢ý


¦º¡åÀõ.
ÒÈòÐõ «¸òÐõ ¾¨¼ôÀ¼¡¾, ¯ÕÅõ, «Õ×ÕÅõ,
«ÕÅõ ¬¸¢Â ãýÚ ¿¢¨Ä¸¨ÇÔõ ¸¼ó¾ ¬Éó¾§Á
º¢Åò¾¢ý §Áý¨ÁÂ¡É ¦º¡åÀÁ¡Ìõ.

2857
உண8 அவேன உயி அவேன
ண அவேன லவி அவேன
இண அவதைன எணF ஆகா

ணாி மலக த
னிநி றாேன. 2
2857: º¢Å¨É þýÉ ¾ý¨ÁÂý ±ýÚ þÂõÀ þÂÄ¡Ð.
¯½÷Å¡¸×õ, ¯½÷× ¦ÅÇ¢ôÀÎõ ¯Â¢Ã¡¸×õ, þÕ
¯Â¢÷¸¨Çô Ò½ÕõÀÊ ¦ºöÀÅÛõ, À¢½íÌõÀÊ
¦ºöÀÅÛõ, ÍÅ¡¾¢ð¼¡É ÁÄâø ¦À¡Õó¾¢ þÕôÀÅÛ
Á¡¸¢Â º¢Åý ±ñ½í¸ÙìÌ «ôÀ¡üÀð¼Åý.

2858

னிநி றாதைன உனி5 னாஇ


5னி அவத ைறைய 5%"தி0
மனிய ேகவி மைறயவ மாதவ
ெசனி நிறேதா ேத/ற"தி ஆேம. 3

2858: º¢Åý ¾ý¨É ±ñ½¢ ÅÆ¢ÀΧš÷ìÌò


¾¨Ä¢ĢÕóÐ ¦À¡Õû Å¢Çì¸õ¾ÕÀÅý.
º¢Å¨Éò ¾ý Óý þÕôÀ¾¡¸ ¿¢¨ÉóÐ ÅÆ¢ÀΧš÷ìÌî
º¢Åý º¢Ãº¢Ä¢ÕóÐ ¦À¡Õû Å¢Çì¸õ ¦ºöÅ¡ý;
Å¢ÕôÀí¸¨Ç ¿¢¨È§ÅüÈ¢ ¨ÅôÀ¡ý.

2859
மி)/ற சி ைத விழி"ேத விழி"தF
த)/ற ேசாதி தைலவ இைணயி
ெபா)/ற ேமனி. ாிசைட ந தி
எ)/+ அறிவநா எவிழி" தாேன. 4
2859: º¢Åý ¬ýÁ¡Å¢ý ÅʨŠ¯½÷òÐÅ¡ý.
º¢ó¨¾¨Âò ¦¾Ç¢Â ¨ÅòÐ º¢Åò¨¾ Å¢¼¡Ð ¿¢¨Éì¸ -
´ôÀüÈ ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åý ¦ÅÇ¢ôÀðÎ - ¬ýÁ¡Å¢ý
¦º¡åÀò¨¾, ¿£ «È¢× ÁÂÁ¡ÉÅý ±ýÀ¨¾ ¯½÷òÐÅ¡ý.

2860
ச"திய ஞான" தனி.ெபா ஆன த
சி"த"தி நி(லா2 சிவான த. ேபெராளி
="த. பிரம
ாிய
ாிய"

உ!"த
ாிய"
உ+ேப ெராளிேய. 5

2860: º£Åý ¿¢÷ì̽Á¡É§À¡Ð º¢Åý ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¡ý.


º£ÅÃÐ º¢ò¾õ Óì̽ ÅÂôÀð¼ §À¡Ð º¢Å¡Éó¾ò¨¾
Å¢¨ÇÅ¢ìÌõ §À¦Ã¡Ç¢ «Åâ¼õ ¦À¡Õó¾¡Ð. ºîº¢¾¡Éó¾
¦À¡ÕÇ¡¸¢Â º¢Åý º£Åý ¿¢÷ì̽Á¡É §À¡Ð ´Ç¢ÁÂÁ¡¸
Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2861
பரஅ(ல நீ0 பராபர அ(ல
உரஅ(ல மீ
ண ஒ=ட அ(ல
தரஅ(ல தாஅைவ யா!அ(ல வா
அரஅ(ல ஆன த"
அ. ற"தாேன. 6
2861: º¢ÅÉ¢ý ÅÊÅ þÂøÒ.
º¢Å§É ÀÃÉ¡Ôõ, º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ ´Ç¢ÁÂÁ¡Ôõ, ͸õ
¾Õõ «ÃÉ¡Ôõ, ¬Éó¾Á¡Ôõ ¯ûÇ¡ý. º¢Å§É «¨Å
«øÄÅ¡Ôõ ¯ûÇ¡ý. º¢Å ¦º¡åÀò¨¾ «ÇÅ¢¼ ÓÊ¡Ð.

2862
5"தி சி"தி 5/றிய ஞான"ேதா
ப"தி நி+ பர த) நி+மா
ச"தி நிேறா" த"
வ* 1டலா(
="தி யகெறா =கான த ேபாதேர. 7

2862: º¢ÅÉÐ ÅÊÅò¨¾ ¯½÷ó¾Å÷ §ÀáÉó¾ò¾¢ø


¾¢¨ÇôÀ÷.
Óò¾¢Ôõ º¢ò¾¢Ôõ ¨¸ ÜÊ º¢ÅÉÐ ¦º¡åÀò¨¾ ¯½÷ó¾Å÷
§ÀáÉó¾ò¾¢ø ¾¢¨ÇìÌõ »¡É¢Â¡Å÷. «Å÷ ¸¢Ã¢¨Â
±Ð×õ ¦ºöÂò §¾¨Å¢ø¨Ä.

2863

ாிய அதீத ெசா(ல+ பாழா


அாிய
ாிய அதீத ாியி(
விாி வி விளா மிளித
உ8 திாி உைர.ப
எMவாேற. 8
2863: Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä¨¼ó¾Å÷ þÂø¨Àì ÜÈ þÂÄ¡Ð.
Ð⡾£¾ ¿¢¨Ä ¦º¡øÖžüÌ ÓÊ¡¾ À¡Æ¡Ìõ.
«ò Ð⡾£¾ò¨¾ «¨¼ó¾¡ø ÁÉõ Ţâ¾Öõ ÌÅ¢¾Öõ
þøÄ¡Ð º¢ó¾¨ÉÂüÚ ¿¢ýÚ Å¢Îõ. «ó¿¢¨Ä¨Â š츢
É¡ø ÜÈ þÂÄ¡Ð.

16. Óò¾¢§À¾õ, ¸ÕÁ ¿¢ÕÅ¡½õ. (2864 - 2865)

2864
ஓதிய 5"தியைடேவ உயிபர
ேபத மி( அ2சிவ எ!

ாியேமா0
ஆதி ெசா>ப ெசா>ப"த தாகேவ
ஏதமி லாநி வாண பிற தேத. 1

2864: ¿¢ÕÅ¡½ ¿¢¨Ä ¯ñ¼¡Ìõ.


¬ýÁ ¦º¡åÀÁ¡¸¢Â ÀÃõ ¦ºÂÄüÚî º¢Å¦º¡åÀò¾¢ø
«¼í¸¢Â¢Õò¾ø Óò¾¢Â¡Ìõ.

2865
ப/ற/ றவப/றி நிற பரெபா
=/ற/ றவ=/+ கதிய க@த(
=/ற/ றவ=/றி நிறா ேசாதிைய.
ெப/+/ றவக பித/ெறாழி தாேர. 2
2865: ¦ÁÇÉ ¿¢¨Ä «¨¼ÀÅ÷.
¸üȾɡġ ÀÂý ¯Ä¸ô ÀüÈ¢¨É Å¢ðÎ º¢Å»¡Éõ
¦ÀüÚî º¢Å¨Éô ¦À¡Õó¾¢Â¢Õò¾ø ±ýÚ ¯½÷ÀÅ÷
¦ÁÇÉ¿¢¨Ä ±ö¾¢ þÕôÀ÷.

17. Ýâ ºõÀ¡„¨½. (2866 - 2935)


»¡Éô¦À¡Õ¨Ç Á¨ÈÅ¡¸ô §ÀÍÅÐ. »¡ýº¡¾¨ÉÔõ
»¡Éº¡¾¨É¢ý ÀÂÛõ þíÌì ÜÈô¦ÀÚõ.

2866
காய பலைக கவைற
கAறா!
ஆய ெபாவேதா ஐப"ேதா அகர
ஏய ெபமாஇ
ெபாகிற
மாய கவ/றி மைற.பறி ேயேன. 1

2866: ¦À¡È¢¸Ç¢ý Á¨Èô¨À «È¢§Âý.


ÁÉ¢¾ ¯¼õÀ¢ø À狀ó¾¢Ã¢Âí¸û, þ ºò¾¢, »¡Éºò¾¢,
¸¢Ã¢Â¡ ºò¾¢, ³õÀò§¾¡÷ «ì¸Ãí¸¨ÇÔ¨¼Â ¬¾¡Ãí¸û
¬¸¢ÂÅüÈ¢ø º£Åý ¸ñÏìÌô ÒÄôÀ¼¡Áø ¦À¡Õó¾¢
¸ÕÅ¢¸¨Ç þÂ츢 Å¢„ ͸Á¡¸¢Â ¬¾¡Âò¨¾ «¨¼Â
¦ºÂøÀθ¢ÈÐ. º£Åý ¯¼¨Äô ÀüȢ §À¡Ð ¯¼Ä¢ý
þÂì¸õ ¯½ÃôÀÎÅÐ §À¡Äî º£Åý º¢Åò¨¾ô ÀüÈ¢Â
§À¡Ð «¾ý ÝìÌÁ ¿¢¨ÄÂ¡É Å¢óÐ ¿¡¾õ ¯½ÃôÀðÎî
º¢Å ¿¼Éò¨¾ì ¸ñÎ ¿¡¾¡ó¾õ ¦ºøÄÄ¡õ.

2867
;+ பட
கிட த
;ெநறி
மாறி கிட வைகயறி வாாி(ைல
மாறி கிட வைகயறி வாள
ஊறி கிட தெத உள தாேன. 2
2867: ¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ¬¸¢Â ¸¨Çî ¦ºÊ¸¨Çô
ÀÈ¢òÐî º¢Åô À¢¨Ã ÅÇ÷ì¸ §ÅñÎõ.
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ¬¸¢Â ¬½ÅÁ¡¾¢ ¸¨Ç¸¨Ç
«¸üÈ¢î º¢ÅôÀ¢÷ ÅÇ÷ôÀŧà º¢Åò¨¾Â¨¼Å÷.

2868
ஆ+ ெதவி( அக.ப7ட ச தியி(
சா+ப0வன நா பைனள
ஏற/ அாியேதா ஏணியி70 அ.பைன
ஏ/றF ேறகட( ஏJ*க ேடேன. 3

2868: ¬¾¡Ãí¸û ´ýÚ ÀðÎ ´Ç¢ÁÂÁ¡ö ¿¢üÌõ!


ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ÖûÇ ãÄÅ¡Ô ÍØ ÅƢ¡¸ §Á§Ä
º¸ŠÃ¾Çõ ¦ºýÈ §À¡Ð ²Ø ¬¾¡Ãí¸Ùõ ´ýÚÀðÎ
´Ç¢ÁÂÁ¡ö Å¢ÇíÌõ.

2869
வJதைல வி"திட. பாக 5ைள"த

Jதிைய" ேதா%ேன Hசணி H"த

ெதாJ
ெகா0 ஓ%ேனா ேதா7ட %க
5J
 பJ"த
வாைழ கனிேய. 4
2869: ¨Åá츢Âò¾¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÀÂý.
»¡É º¡¾¨É¢ø ӾĢø ÒÕÅ ¿ÎÅ¢ø º¢È¢Â ÐÊôÒ
§¾¡ýÚõ. À¢ý »¡É º¡¾¨É¢ø º¢Ãº¢ý §Áø
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Áïºû ´Ç¢ ¯ñ¼¡Ìõ. ¯Ä¸ì ¸ºôÀ¡ø
¨Åá츢Âõ ¯ñ¼¡Ìõ. ¬ýÁ¡¨Å Å¢ðÎ ¾òÐÅí¸û
Ţĸ¢ µÎõ. ¬ýÁ Ä¡ÀÁ¡¸¢Â º¢Åì¸É¢ ¸¢ðÎõ.

2870
ஐஎ) வி"தினி( ஆைன விைள.பேதா
ெச!0 ெச!யி ெதளி8அறி வாாி(ைல
ைமயணி கட மனெபறி அ நில
ெபா!ெயா+ இறி. கஎளி தாேம. 5

2870: Å¢óÐ ¦ÅüȢ¡ø ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢¨Â ±Ç¢¾¡ö


«¨¼Â ÓÊÔõ.
¿£Ä¸ñ¼ô ¦ÀÕÁ¡É¢¼õ ÁÉõ À¾¢òРŢóÐ ºò¾¢¨Â
Á¡üÚž¢ø ³õâ¾ÁÂÁ¡É ţâÂõ ³óÐ ¾ýÁ¡ò¾¢¨Ã
ÅÊÅ¡É ´Ç¢Â¡¸ Á¡Úõ. Å¢óÐ ¦ºÂò¾¡ø ¬ýÁ¡
Å¢ÇíÌõ ºó¾¢ÃÁñ¼Ä ´Ç¢¨Â ±Ç¢¾¡ö «¨¼Â ÓÊÔõ.

2871
பள2ெச! ஒ+0 பாட2ெச! இர0ள
கள2ெச! அ*ேக கல
கிட த

உள2ெச! அ*ேக உழ8ெச! வாக7


ெவள2ெச! யாகி விைள த
தாேன. 6
2871: º£Åý Óò¾¢ º¢ò¾¢ìÌõ.
¾ýÛñ¨Á¨Â ¯½Ã¡¾Å¨Ã ¬ýÁ¡ º¡ì¸¢Ã ¦º¡ôÀÉ
ÍØò¾¢Â¢ø «Åò¨¾ôÀÎõ. ¾ýÛñ¨Á¨Â ¯½÷óÐ º¢Åò
¦¾¡ñʨÉî ¦ºöÔõ §À¡Ð º¢Å¡Éó¾õ ¦ÀÕ¸¢ º£Åý
Óò¾¢ º¢ò¾¢ìÌõ.

2872
Aவைண ஏ உJவ
5காணி
தாமணி ேகா" தறிற. பா! தி0
நாஅைணேகா ந0வி( ெச+உழா
காலைண ேகாகளஉJ வாேர. 7

2872: »¡Éô §ÀÚ ¸¢¨¼ôÀ§¾ º¢Èó¾Ð!


«¼§Â¡¸ò¾¡ø ¸¢¨¼ì¸ô ¦ÀÚõ §¾¸ º¢ò¾¢¨Â Å¢¼ »¡É
º¡¾¨É¡ø ¸¢¨¼ì¸ô ¦ÀÚõ »¡É º¢ò¾¢§Â º¢ÈôÒ¨¼ÂÐ.

2873
ஏ/ற இர0ள ஏJ
ர8ள
A"தா இைறக இைளயா ப0"தநீ
பா"தியி/ பாயா
பாC.பா!
ேபாயி%(
1"தி வள"தேதா ேகாழி. ளாேம. 8
2873: ¬òÁ º¡¾Éò¾¢ý þÂøÒ.
ºò¾¢Â¡ÉÐ ÍØ ÅÆ¢§Â º¸ŠÃ¾Çõ ¦ºøÄ¡Áø ¸¡Á
§Å𨸨Âò ¾½¢ôÀ¾üÌ ÁðÎõ ÀÂýÀð¼¡ø ºò¾¢
«Æ¢óÐ ¦¸Îõ.

2874
ப7%. ப=க இப"
நாFள
7%. ப=கேளாஏJE ஐ

7%. ப=க ட.பா( ெசாாியி)
ப7%. ப=ேவ பனவ/ வா!"தேத. 9

2874: ¬ýÁ¡ º¢üÈ¢ýÀò¨¾ ¿¡Êì ¦¸Î¸¢ýÈÐ.


§ÀâýÀò¨¾ ¿¡Ê ÅÇ÷Ũ¾ Å¢ðÎ ¬ýÁ¡ º¢üÈ¢ýÀò¨¾
¿¡Êì ¦¸Î¸¢ýÈÐ.

2875
ஈ/+. ப=க இப"
நாFள
ஊ/+. ப=க ஒ ட பா(ேபா

கா/+. ப=க கற
@* கால"

மா/+. ப=க வர8அறி ேயாேம. 10


2875: ¯¼õÀ¢ø ¸¡üÈ¢ý þÂì¸õ þÕìÌõ Ũà Íò¾
¾òÐÅõ Å¢Çí¸¡Ð.
º¢Å ¾òÐÅÁ¡É ÀÍì¸û ¸È츢ýÈ þýÀÁ¡É À¡ø ´Õ
̼õ ¬ýÁ¡×ìÌô §À¡ÐÁ¡ÉÐ. þ¨¼¸¨Ä, À¢í¸¨Ä
¡¸¢Â ¸¡üÚô ÀÍ츨Äì ¸ÈóÐ ¯ñÏõ ¸¡Äò¾¢ø,
«¾É¢ý §ÅÈ¡É Íò¾ ¾òÐÅÁ¡É ÀÍì¸û ÅÕŨ¾ «È¢Â
þÂÄ¡Ð.

2876
த7டா அ="தி( தைலயான ம2சிேம(
ெமா7டா! எJ த
ெசபா( மல த

வ7ட படேவ% வா!ைம ம%"தி70"


த7டா அதைன" தைக
ெகா டாேன. 11

2876: º£Åý º¢Åò¨¾ ¯Ã¢¨ÁÂ¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.


º¢Ãº¢ý §Áø ¿¡¾õ À¼Ãî º£Åý «ùÅÆ¢§Â ¦ºýÚ º¢Åò¨¾
¯Ã¢¨ÁÂ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼¡ý.

2877
அாிகிற நா/ற*கா( அ(ல( கழனி
திாிகிற ஒ7டசிெகன க7%
வாிகிற ந(ஆ கறைவைய. H7%(
விாிகிற ெவளாி வி"
வி" தாேம. 12
2877: º¢Åõ ¦À¡ÕóОüÌ Å¢¨¾Â¡¾ø.
¯¼Ä¢ø ¸£úÓ¸Á¡¸î ¦ºøÖõ À¢Ã¡½ ºò¾¢Â¢ý ÅÆ¢¨Â
«¨¼òÐ º¢Å ¾òÐÅò¾¡ø §Áø Ó¸Á¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼¡ø
º¢Ãº¢ø Å¢óÐ Áñ¼Äõ Å¢Çí¸¢î º¢Åõ ¦À¡ÕóОüÌ
Å¢¨¾Â¡Ìõ.

2878
இடாெகா0 ;வி எவி70 வி"தி
கிடா ெகா0 H7% கிளறி 5ைளைய
மிடா ெகா0 ேசாற70 ெமள விJ*கா
கிடாெகா0 ெச ெந( அ+கிற வாேற. 13

2878: À¢Ã½Å ¯À¡º¸Ã¢ý º¡¾Éõ.


À¢Ã½Å ¯À¡º¸÷ ºó¾¢Ã Ýâ ¸¨Ä¸¨Ç º¢Å º¢ó¾¨É¡ø
¦À¡Õò¾¢ ´ýȡ츢 ÍÅ¡º ¸¾¢¨Â Á¡üÈ¢ ¦¾¡ñ¨¼î
ºì¸Ãò¾¢ø º¢Å ¯½÷Å¡¸¢Â »¡É º¡¾¨É¨Âò §¾ì¸¢
º¢ÅÀ¾õ «¨¼Å¡÷.

2879
விைள
கிட த
ேமைல வி"த

விைள
கிட த
ேமைல காத
விைள
விைள
விைள
ெகா வா
விைள
கிட த
ேம85 காதேம. 14
2879: Å¢óÐ Áñ¼Ä ´Ç¢ ÀÃÅ¢ Å¢Çí̾ø.
º¢Åò¨¾Â¨¼Ôõ ¯À¡Âõ «È¢óÐ ¬¸¡Âô §ÀüÈ¢ø
º¢ó¾¨ÉÔ¨¼Â¡÷ìÌ Å¢óÐ Áñ¼Ä ´Ç¢ ãýÚ Ó¨È¡¸ô
¦ÀÕ¸¢ ¬Éó¾ÁÂÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ.

2880
களஉJ வாக க"ைத அறிேயா
களஉJ வாக கதF இ(ைல
களஉJ வாக களாி 5ைள"த
வளஇள வ<சியிமா!தF ஆேம. 15

2880: «¼§Â¡¸ ¦¿È¢ ÀüÈ¢ »¡ÉÁ¢ýÈ¢ þÕò¾Ä¡ø ¾£¨Á


¯ñ¼¡Ìõ
Ìñ¼Ä¢Â¢ý ¬üÈø ¸£úÓ¸ôÀÎò¾ôÀÎÁ¡Â¢ý «Æ¢×
¯ñ¼¡Ìõ. «¼§Â¡¸ ¦¿È¢ ¿¢ýÚ ¯¼ø ¬ü鬀 ÁðÎõ
¦ÀÕ츢 þÕôÀÅ÷¸û Ìñ¼Ä¢Â¢ý ¬ü鬀 ¸£úÓ¸ô
ÀÎò¾¢ì ¸¡ÁòÐìÌ þ¨Ã¡¸¢ Á¡ûÅ÷.

2881
1.பி0 ெகாளா +நாி ெகா7டக"

ஆ.பி0 பாச"ைத அ*கி ைவ"தி70


நா7பட நி+ நல 
ஆயிைழ
ஏ/பட இ(ல"
இனிதி தாேன. 16
2881: þÕû ¿£í¸¢ ´Ç¢Ôñ¼¡Ìõ.
ÅﺨɨÂî ¦ºöÔõ ¸¡ÁÅ¡úÅ¢ø Àó¾ôÀÎòÐõ À¡ºò
¨¾î º¢Å¡ì¸¢É¢Â¢ø ¨ÅòÐ ¿¡§¾¡À¡º¨É ¦ºöÐ Åó¾¡ø
º£ÅÃÐ ¯ûÇò¾¢ø º¢Åºò¾¢ À¾¢óÐ þÕû ¿£í¸¢ ´Ç¢
¦ÀÕÌõ.

2882
மைலேம( மைழெப!ய மாக+
ள
ைலேம( இ த ெகாJ*கனி Lழ
உைலேம( இ த உ+.ெபன ெகா(ல
5ைலேம( அமித ெபாழியைவ" தாேன. 17

2882: ¯¨Äì ¸Çò¾¢ø þð¼ þÕõ¨Àô §À¡ø º¢Åý


´Ç¢¨Âò ¾ÕÅ¡ý.
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø À¾¢óÐ »¡É º¡¾¨É ¦ºöÀÅ÷ Á¡÷À¸òÐìÌ
§Áø º¢Åý ´Ç¢Â¡¸¢Â «Á¢÷¾ò¨¾ Å¢ÇíÌÁ¡Ú ¦ºöÅ¡ý.

2883
பா.பா அக"திேல பா/ப= ஐ
0
ேம!.பா இறி ெவறி"
" திாிவன
ேம!.பா உடா! ெவறி அட*கினா(
பா.பா ப=ஐ
 பாலா2 ெசாாிேம. 18
2883: ¦À¡È¢¸û «¸§¿¡ìÌì ¦¸¡ûž¡ø ¯ñ¼¡Ìõ ÀÂý.
«¼ìÌšâýÈ¢ Å¢ÕôÀõ §À¡ø «¨ÄÔõ À狀ó¾¢Ã¢Âí¸û
º¢Åò¾¢ý «ÕÇ¡ø ¯Ä¸ §¿¡ì¸¢ýÈ¢ «¸§¿¡ì¸¡¸ «¨ÁÔ
Á¡Â¢ý §ÀâýÀõ ¯ñ¼¡Ìõ.

2884
ஆமாக ஐ
 அாிேய+ 5.ப

ேதமா இரெடா0 தி.பி ஒப

தாமா ர*ெகாளி( தமன"
ளன
Aவா கடாவி% A70கி றாேர. 19

2884: ÁÉõ ¦ºõ¨Á¡¸¢ »¡Éõ ´Ç¢Õõ.


Àïºô À¢Ã¡½ý¸û, þÃñÎ §¾Á¡ì¸û, ´ýÀÐ ¾¢ôÀ¢Ä¢¸û,
ÓôÀÐ ¾òÐÅí¸û «¨ÉòÐõ º£ÅÃРźôÀÎÁ¡Â¢ý
ÁÉòÐûÇ ¸¡Á¡¾¢¸û Å¢Õò¾¢Â¨¼Â¡Ð ÁÉõ ¦ºõ¨Á¡¸¢
»¡Éõ Á¢Ç¢Õõ.

2885
எJதாத "தக"
ஏ7% ெபாைள"
ெதளாத கனி ெதறி தி
ஓத
மலராத Hவி மண"தி ம
ைவ.
பிறவாத வ0 மண5ட வாேற. 20
2885: ¬ýÁ¡ º¸ŠÃ¾ÇòÐ ¿¡¾ò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ.
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢ ÍØ ÅƢ¡¸ º¢Ã¨º «¨¼Â ¬ýÁ¡
¾òÐÅí¸¨Ç ÁÈóÐ º¢Åò¾¢ý «ÕÇ¡ø §¾Ûñ¼ ÅñÎ
§À¡Äî º¸ŠÃ¾Ç ÁÄâÖûÇ ¿¡¾ò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ.

2886
ேபாகிற ெபா! கிற ெபா!வி"

1கிற நாவ 1ைழ" த*கனி
ஆநிற ைவ*1C அைவ@ ஐவ
ேவகிற 1ைர வி"திெப/ றாேர. 21

2886: ³õ¦À¡È¢¸Ç¢ý þÂøÒ.


¦ÅóÐ §À¡¸¢ýÈ þó¾ ¦À¡öÂ¡É ¯¼¨Ä ¦Áö¦ÂýÚ
±ñ½¢ô À狀ó¾¢Ã¢Âí¸û §À¡¸ þýÀò¾¢ø ¾¢¨Ç츢ýÈÉ.

2887
A*கி( 5ைளயி( எJ தேதா ேவ 0
ேவபினி( சா
கிட த பைனயிேலா
பா 0 பாைப"
ர"தி"தி பாஇறி
ேவ கிட
ெவ%கிற வாேற. 22
2887: ¨Åá츢Âòмý »¡É º¡¾¨ÉÔõ þýȢ¨Á¡¾Ð.
¬ýÁ »¡ÉÁ¡¸¢Â «Ó¾õ ¦ÀÈ ¨Åá츢Âò§¾¡Î
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â ÍØ ÅƢ¡¸ §Á§Ä º¢ÃÍìÌ
¦ºÖòÐõ »¡Éº¡¾¨ÉÔõ þýȢ¨Á¡Р§Åñ¼ôÀÎõ.

2888
ப"
. ப யாைன பதிைன

வி"தக ஐவ விேனாக ஈ ெரம


அ"த Aவ அ+வ ம"
வ
அ"தைல ஐவ அம
நி றாேர. 23

2888: ¬ýÁ¡ ³óÐ ¿¢¨Ä¸¨Ç «¨¼¾ø.


¾º¿¡Ê¸û, ³õÒÄý¸û, Àïºâ¾í¸û, ÀﺾýÁ¡ò¾¢¨Ã¸û,
³óÐ »¡§Éó¾¢Ã¢Âí¸û, ¾º Å¡Ôì¸û, Óì̽í¸û, ¬Ú
ÁÕòÐÅ÷¸û ¬¸¢Â «¨ÉÅÕõ ¯ûÇ º£ÅÃÐ §¾¸ò¾¢ø
¬ýÁ¡ ¦À¡Õó¾¢ º¡ì¸¢Ãõ, ¦º¡ôÀÉõ, ÍØò¾¢, ÐâÂõ,
Ð⡾£¾õ ¬¸¢Â ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ³ó¾Åò¨¾ôÀÎõ.

2889
இர0 கடா80 இMRாி உேள
இர0 கடா8 ஒேற ெதாJபி
இர0 கடா8 இ"தி. பி%கி(
இர0 கடா8 ஒகடா வாேம. 24
2889: ÌõÀ¸õ «¨ÁÔÁ¡Ú.
º£Åý ¾ÉÐ ¿¢¨Ä¨Â «È¢óÐ À¢Ã¡½ «À¡É þÂì¸ò¨¾
¦ºÂøÀ¼¡Ð ¿¢Úò¾¢Å¢Êý ÌõÀ¸õ «¨ÁóÐ ÍØÓ¨É
Å¢ÇíÌõ.

2890
ஒ"த மனெகா(ைல உேள சமக7%.
ப"தி வைலயி( ப"தி நி+"தலா(
5"த கயிறாக Aவக ஊாி)
நி"த ெபா
நிரபநி றாேர. 25

2890: º£¼÷ ÁÉò¨¾ ¿¢Úò¾¢ Å¡¨É§Â ¯¼Ä¡¸ì ¦¸¡ñÎ


ÓبÁ ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌÅ÷.
»¡Éº¡¾¸÷ ÁÉÁñ¼Äò¨¾ ´ØíÌ ÀÎò¾¢ þ¨ÈÅÉ¢¼õ
ÁÉõ À¾¢ÔõÀÊ ¦ºöÐ ¦Åñ½¢È ´Ç¢¨Â º¢Ãº¢ý §Áø
Å¢ÇíÌõÀÊ À¡Å¢ò¾¡ø þó¾ ¯¼¨ÄÔõ ¯Â¢¨ÃÔõ
ÝúóÐûÇ ¬¸¡Âò¨¾§Â ¯¼õÀ¡¸ì ¦¸¡ñÎ âýò
ÐÅõ ¦ÀüÚ Å¢ÇíÌÅ÷.
2891
1ைக பா கிளிெயா0 Hைஞ
நாைக HJ ந0வி( உைறவன
நாைகைய 1ைக ந@க( உ+தF
1ைகைய கெட 1.பி0 மாேற. 26
2891: ¿¡¾ò¾¢ø ¿¢¨Ä ¦Àüê ¿¢üÀ¾¢ø º¢üÈÈ¢¨ÅÔ¨¼Â
º£Åý Á£ð¸ôÀÎõ.
«È¢Â¡¨Á, ¸¡Áõ, «¾÷Áõ, º¢üÈÈ¢×, ̧á¾õ «¨ÉòÐõ
ÁÉò¾¢ø þÕôÀ¢Ûõ ¿¡¾ ºõÁ¢Âò¾¢ø º£Åý ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ
¿¢üÌõ§À¡Ð º¢üÈȢר¼Â º£Åý «ï»¡É ÅÆ¢ ¦ºøÄ¡Ð
Á£ð¸ôÀθ¢ÈÐ.

2892
ைலகிற நனைக யாெகா* உழகி
நிைலகிற ெவெள A+ ெகாண தா
உைல. றெமனி( ஓ0 இ
ைல. பிற தைவ ேபாகிற வாேற. 27

2892: «È¢Å¢ø ÁÉõ «¼í̾üÌâ ÅÆ¢.


¯¼ø ÀüÚì ¸¡Ã½Á¡¸ô À¢Èó¾ ¬¨ºÂ¡ø «¨ÄÔõ
ÁÉò¨¾Ô¨¼Â º£Åý ¿ý¨Á¡ÉÅü¨È ¿¢¨ÉóÐõ
§Àº¢Ôõ þÕó¾¡ø ÁÉõ Óì̽ ÅÂôÀðÎ ÒÈò§¾
¦ºøÄ¡Ð «È¢Å¢É¢ø «¼í¸¢ þÕìÌõ.

2893
கா0 காஇனி காணா கெவளி
10 ஆன

திைர
A0 ஆன
ஆ+ள ஒ7டக
A0 காவி% Aவைன யாேம. 28
2893: Àïºô À¢Ã¡½ þÂì¸ò¾¢ý ÀÂý.
«ï»¡ÉÁÂÁ¡É ¾òÐÅÁ¡¸¢Â ¸¡ðÊÛû ÒÌó¾Å÷
º¢ÅâÁ¢Â¡¸¢Â ¦Åð¼ ¦ÅÇ¢¨Âì ¸¡½ Á¡ð¼¡÷. Àïºô
À¢Ã¡½ þÂì¸ò¾¡ø ¸¡Áì ̧ᾡ¾¢¸Ç¡É ¾£Â ±ñ½í¸û
¿£í¸¢É¡ø º£Åý º£ÅÐâÂõ, ÀÃÐâÂõ ÁüÚõ º¢ÅÐâÂõ
¬¸¢Â ãý¨ÈÔõ ¸¼óРŢÇíÌõ.

2894
1ைற ேசா+ ழாயக"
எெண
காைற நா@ வைளயF கடவ
பாைறயி( உ/ற பறகிற சீைலேபா(
ஆைற ழியி( அJ
கி றாேர. 29

2894: Áí¨¸Â÷ ¨ÁÂÄ¢ø Àð¼Å÷ ¦¸ÎÅ÷.


¦Àñ¸¨Çì ¸ñÎ §Á¡¸õ ¦¸¡ñ¼Å÷ À¡¨È¢ý §Áø
¨Åò¾ ¬¨¼ ÀÈôÀÐ §À¡ø ¸¡Á¡¾¢ «ÚÀ¨¸Â¢ø
«¨ÄôÒñÎ ¦¸ÎÅ÷.

2895

"தி அகைர ேதா+ மைலேம(


வி"திக காணிக. ேபாவா5. ேபா

வ"திஉ நிற மைலைய" தவி.பா
ஒ"திஉ ளாஅவ ஊஅறி ேயாேம. 30
2895: Àúò¾¢Â¢ý «Õû ¸¢ðÎÁ¡Ú.
¸¡¨Ä, ¿ñÀ¸ø, Á¡¨Ä¡¸¢Â ãýÚ ¸¡Äí¸Ç¢Öõ
º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø ÁÉò¨¾ ¿¢Úò¾¢ò ¾¢Â¡Éõ
¦ºöÀÅâý ¾£Å¢¨É¸¨Çô Àáºò¾¢ ¾Å¢÷òÐ «Õû
Òâšû.

2896
ப
* கிளி ப0பைற ெகா7ட"
தி திய மாத திமண. ப7டா
ெப தவ. Hத ேபாF வா
இ திய ேப/றினி( இ + வாேர. 31

2896: þýÀò¾¢Öõ ÐýÀò¾¢Öõ ®ÎÀ¼¡Ð º¢Å¡Éó¾ò¾¢ø


¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ÷ »¡É¢Â÷.
¾÷Áò¾¡ø Åó¾ ͸ò¾¢ø ÀüÚõ «¾÷Áò¾¡ø Åó¾ Ðì¸ò¾¢ø
¦ÅÚôÒõ ¦¸¡ûÇ¡¾ º£Å÷¸û ¾Åò¾¡ø º¢Åò¨¾ «¨¼óÐ
¬¸¡ÂÁÂÁ¡É §¾¸õ ¦ÀüÚ º¢Å¡Éó¾ò¨¾ «ÛÀÅ¢òÐì
¦¸¡ñÊÕôÀ÷.

2897
10 பறைவ இைரெகா"தி ம/றத
ஊ0 உ% அ+றி( எஒ
K0எறி ெந!0 ைமகா+ இ0கிற
பா0அறி வா. பயஎளி தாேம. 32
2897: ãġ츢ɢ ´Ç¢ÁÂÁ¡ö Á¡Úõ Å¢¾õ.
þó¾¢Ã¢Âí¸û ¯Ä¸ Å¢„Âí¸¨Çô ÀüÈÅ¢ø¨Ä¦ÂÉ¢ø -
º£ÅÃÐ ¯½÷× ¦ÀÕ¸¢ ãġ츢ɢ¨Âò àñÊ Ýúó¾
«ñ¼§¸¡ºò¾¢ý þÕ¨Çô §À¡ì¸¢ ´Ç¢ÁÂÁ¡É º¢Åò¨¾
«¨¼Ôõ.

2898
இைலஇ(ைல H80 இனவ0 இ*கி(ைல
தைலஇ(ைல ேவஉ0 தாஇ(ைல Hவி
ைலஇ(ைல ெகா! மலஉ0 K0
தைலஇ(ைல தாC த கிைள ல ராேத. 33
2898: ¿¢÷ì̽ô À¢ÃÁò¾¢ý þÂøÒ.
±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ Ţ¡À¢ò¾¢ÕìÌõ »¡ÉÁ¡¸¢Â
¿¢÷ì̽ô À¢ÃõÁò¨¾ ¸ÕÁ ¸¡ñ¼ «È¢Å¡¸¢Â ¸¢¨Ç¢ø
¡Õõ ¸¡½ ÓÊ¡Ð.

2899
அகைர நிறேதா ஆல மர*க0
நகைர வாC"தி ந0ேவ பயெகாவ
மிகவ அ<=
யர5 க0ேபா!"
தகவ தாC
கிடகிற வாேற. 34
2899: º¢Åò¨¾ «¨¼Ôõ ¯À¡Âõ.
º¢Åò¨¾ «¨¼Ôõ ¯À¡Âõ º¢Åò¨¾ Å¡úòÐÅÐõ
«¾É¢¼õ ¾¡úóÐ ¸¢¼ôÀÐÁ¡Ìõ.

2900
1.பி0 ஆ/றிேல வகா0 இகாத
கா.பி0 கள கல
நி றாஉள
கா.பி0 களைர ெவள ெதாட தி70
1.பிட மீடேதா 1ைர ெகா டாேர. 35
2900: ¯Â¢÷ ÅĢ ¸¡ð¨¼ì ¸¼ìÌõ ÅÆ¢ º¢Å ´Ç¢Â¢ø
ÁÉõ ¿¢¨Ä ¦ÀÚŧ¾.
ºõº¡Ã ÅƢ¢ø ¦ºøÖõ º£Å¨É ³õÒÄý¸û «ï»¡Éò
¾¡ø º£Å§À¡¾ò¾¢ø ¬úò¾¢ Å¢Îõ. º£Åý º¢Å¦Å¡Ç¢Â¢ø
ÁÉõ ¿¢¨Ä ¦ÀüÚ ¿¡¾Á¡¸¢Â ´Ä¢¨Â ±ØôÀ¢ ³õÒÄý¸¨Ç
«¨Æì¸ «¨Å Á£ñÎ ÅóÐ º¢Ãº¢ý º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
¦À¡ÕóÐõ. º¢Å ´Ç¢Â¢ø Áɨ¾ ¿¢¨Ä ¿¢Úò¾¢ º£Åý ÅÄ¢Â
«ï»¡Éì ¸¡ð¨¼ì ¸¼ì¸Ä¡õ.

2901
ெகா7% ஆபF H"த ள"திைட
எ7% ேவ இனியேதா வாைழ
க7% ேத) கல
ண மா7டாதா
எ7%. பழ"
 இைளகிற வாேற. 36

2901: º¢Å§À¡¸ò¨¾ ¿¡¼ §ÅñÎõ.


«È¢×õ «È¢Â¡¨ÁÔõ ÁÄ÷ó¾ ºõº¡ÃÁ¡¸¢Â º¡¸Ãò¾¢ø
¸ºôÀ¡É ¿¡ÁåÀÁ¡É À¢ÃÀïºò¾¢ø ÁÂí¸¢ ¦¸¼¡Ð «¸ñ¼
º¢Åò¾¢ý ºòÐ º¢òÐ ¬Éó¾ò¨¾ «ÛÀŢ측¾Å÷ ¾£¨Á
¦ºöÔõ ¯Ä¸ §À¡¸ò¨¾ ¿¡Êì ¦¸ÎÅ÷.

2902
ெபைடவ0 ஆவ0 6%ைக வண
ைடெகாட பாச"
 ேகால உ டா)
கைடவ0 தா உ@ ககல தி7ட
ெபைடவ0 தாெப/ற
இப5 ஆேம. 37
2902: º¢Åò¨¾ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ì ¸ñ¼ ¬ýÁ¡ ÐýÀõ ¿£í¸¢
þýÀõ «ÛÀÅ¢ìÌõ.
À¢Õ¾¢Å¢Â¢ý þÂøÀ¡ø ¯ÕÅò¾¡Ä¡¸¢Â ¯¼Ä¢ý À¨É
ÁÉò¾¢ý ÅÆ¢ «ÛÀÅ¢ìÌõ À¡º ÅÂôÀð¼ ¬ýÁ¡
º¢Åò¨¾ ´Ç¢ ÁÂÁ¡¸ì ¸ñ¼Ðõ ÐýÀõ ¿£í¸¢ þýÀõ
«ÛÀÅ¢ìÌõ.

2903
ெகா(ைலயி( ேம ப=கைள2 ெச!வத
எ(ைல கட.பி"
இைறய% 17%ேய
வ(லெச!
ஆ/ற( மதி"தபி அ(ல

ெகா(லெச! ெந<ச றியறி யாேத. 38


2903: þ¨ÈÅý «ÕÇ¡ø «øÄ¡Áø ¬ýÁ¡ ¯Ä¸
Á¡¨Â¨Âì ¸¼óÐ «¸ñ¼ ¦º¡åÀò¨¾ «È¢ÂÓÊ¡Ð.

2904
த7ட"
நீாிேல தாமைர H"த

7ட"
நீாி( வைள எJ த

வி7ட"தி உேள விள*கவ( லாக7


7ட"தி( கி7டேதா ெகாம7% யாேம. 39
2904: §ÀâýÀõ ¯ñ¼¡Ì¾ø.
ºó¾¢Ã Ýâ ¸¨Ä¨Â »¡É º¡¾¨É¡ø º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø
§º÷òÐ «ì¸¢É¢ ¸¨Ä¢ø Å¢Çí¸ ÅøÄ¡÷ìÌ §ÀâýÀõ
¯ñ¼¡Ìõ.

2905
ஆ+ பறைவக ஐ த
உளன
O+ பறைவ Qனிெகாபி ேமலன
ஏ+ ெபபதி ஏJ* கட தபி
மா+த( இறி மைன க லாேம. 40

2905: ¯Â¢÷ º¢Å âÁ¢¨Â «¨¼Ôõ Ó¨È.


³õâ¾ÁÂÁ¡É ¯¼Ä¢ø ¯ûÇ ¬Ú ¸¡Á¡¾¢¸¨Çî º£Åý
¦ÅýÚ ²Ø ¬¾¡Ãí¸¨Çì ¸¼ó¾ À¢ý º¢Å âÁ¢¨Â
«¨¼¾ø ÜÎõ.

2906
ெகா7டன< ெச!
ளிகிற 1வF
வ7டன. Hமி மவிவ ;றி0*
க7டன< ெச!
கயி/றா( ெதாJமி
ஒ7டன< ெச!ெதாளி யாவ மாேம. 41
2906: ÀâÂí¸¢ §Â¡¸ º¡¾¨É¡ø Å¢óÐ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀÈÄ¡õ.
ţâÂÁ¡¸¢Â ºò¾¢¨Â ¦ÅÇ¢§Â Å¢¼¡Áø ¿Î ¿¡Ê¡¸¢Â
ÍØӨɢø ¸ðÊ ¯¼Ä¢Ûû§Ç ¿¢¨Ä ¦ÀÚõÀÊ ¦ºöÔõ
ÀâÂí¸¢ §Â¡¸ º¡¾¨É¡ø Å¢óÐ ¦ºÂõ ¦ÀüÚ ´Ç¢Ô¼ø
¦ÀÈÄ¡õ.

2907
ஏJ வைளகட( எ70 லவைர
யாJ வி=பினி( அ*கி மைழவளி
தாJ மிநில தைம !
க0
வாழ நிைனகில தாலய மாேம. 42

2907: Å¡Éô§ÀÚ ¸¢ðÎõ Ó¨È.


¬¸¡Â§Á ²Ø ¸¼ø¸û, ±ðÎ Á¨Ä¸û, «ì¸¢É¢, ¸¡üÚ
¬¸¢Â ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¾¡í¸¢ÔûÇÐ ±ýÈ ¯½÷×
Å¢Çí¸¢Â §À¡Ð º£ÅÛìÌ ¬¸¡Âô§ÀÚ ¸¢ðÎõ.

2908
ஆ* கன<ெச!
அக=ட2 Kல"
2
சா(இ* அைம"
" தைலைம தவி"தன
ேகா(இ* அைம"தபி 1ப. பறைவக
மா(இ*க ைவ"

5பி வழிேய. 43
2908: ¯Ä¸ þýÀõ ¿¢¨ÄÂüÈÐ.
ÁÉÓõ þó¾¢Ã¢Âí¸Ùõ ´ýÈ¢ ¸¡ÁÂÄ¢ø º¢üÈ¢ýÀõ
«ÛÀÅ¢ìÌõ. «ó¾ ¿¢¨ÄÂüÈ º¢üÈ¢ýÀ «ÛÀÅõ ÓÊó¾
ЧÁ ÁÉÓõ þó¾¢Ã¢Âí¸Ùõ Ţĸ¢ Å¢Îõ. þò¾¨¸Â
¿¢¨ÄÂüÈ ÁÉ ¯¼ø ÜðÎÈÅ¡ø ÅÕõ º¢üÈ¢ýÀò¾¡ø,
¯Ä¸ §À¡¸í¸Ç¡ø ÅÕõ þýÀõ ¿¢¨ÄÂüÈÐ. ÁɧÁ
«È¢óÐ ¦¸¡û.

2909
ெகா70 தா இரேட இர0
ெகா70 தா பாைர வெதப
ெகா70 தா பாைர A+
இ7ட வெதப ஈச அேள. 44

2909: «ÕÇ¡ø ¯ñ¼¡Ìõ Å¢ÕôÀ§Á ¿¢¨Ä¡ÉÐ.


¾¢ÕÁ½ò¾¢ø À¢È÷ «È¢Â §ÁÇõ ¦¸¡ðÎŨ¾Ôõ
¯Ã¢¨Á측¸ ¾¡Ä¢ «½¢Å¨¾Ôõ Å¢¼ þ¨ÈÅý «ÕÇ¡ø
(Á½Áì¸Ù츢¨¼§Â) ¯ñ¼¡Ìõ Å¢ÕôÀ§Á Á¢¸×õ
ÅÄ¢¨ÁÔ¨¼Â¾¡Ìõ.

2910
கயெலா+ கடவ கேட இ.ப
5யெலா+ கடவ Aவ உ!வ
பைறெயா+ Hச( பி%.பா ஒவ
மைறெயா+ கட
வ ேபா லாேம. 45
2910: ¾÷ì¸ Å¡¾õ ¦ºöÀÅ÷ìÌ «ôÀ¡üÀð¼Åý º¢Åý.
ÒÄýÅÆ¢î ¦ºøÖõ ¯Ä¸ôÀü¨È Å¢¼¡¾ÅÛõ, »¡É
º¡¾¨É¢ýÈ¢ Å£½¡¸ ¾÷ì¸Å¡¾õ ¦ºöÀÅÛõ ¦Áöô
¦À¡ÕÇ¡¸¢Â º¢Åò¨¾ì ¸¡½ ÓÊ¡Ð. ºÃ¢¨Â, ¸¢Ã¢¨Â
§Â¡¸ ¦¿È¢Â¢ø ¿¢üÀŧà º¢Å»¡Éõ ¦ÀüÚî º¢ÅÁ¡Å÷.

2911
ேகாைர எJ
கிட த ள"தினி(
ஆைர பட
ெதாட
கிட த

நாைர ப0கிறா/ ேபால(ல நாதனா


பாைர கிடக. ப%கிற வாேற. 46

2911: ¬¨ºÔõ À¡ºÓõ ¿£í¸¢ ¯ûÇõ ྡɡø º¢Åý


«¾¢ø Å¢ÇíÌÅ¡ý.
¬¨ºÔõ À¡ºÓõ º¢ò¾ò¾¢ý àö¨Á¨Âì ¦¸ÎòÐ «¾Ûû
Ç¢ÕìÌõ º£Å¨ÉÔõ Á¨ÈòÐ ¿¢üÌõ. ¬¨ºÔõ À¡ºÓõ
¿£í¸¢Â ºÄÉÁ¢øÄ¡¾ º¢ò¾ò¾¢ø º£Å¨É ¬ð¦¸¡ûÙÅ¡ý
º¢Åý.

2912
ெகா(ைல5 காத5 கா0அைர காத5
எ(ைல மய*கி கிட த இெநறி
எ(ைல மய*கா
இய*க வ( லாக7
ஒ(ைல கட
ெச+ ஊ க லாேம. 47
2912: º¢Å âÁ¢¨Â «¨¼ÅÐ ±Ç¢¾øÄ.
À¢Ã½Åò¨¾ì ¸¼óÐ º¢Ãº¢ý §Áø ¦ºýÚ þÂí¸ ÅøÄ¡÷ìÌ
´Ç¢ »¡Éõ ¦ÀüÚî º¢ÅâÁ¢¨Â «¨¼¾ø ±Ç¢¾¡Ìõ.

2913
உழெவா+ வி"
ஒ*கின கால"

எJமைழ ெப!யா
இநில2 ெச(வி
தJவி விைனெச!
தாபய வா

வJவா
ேபாவ வளசைட ேயாேன. 48

2913: ÁÄÀâÀ¡¸õ ¦ÀüÚî º¢Åõ Å¢Çí̾ø.


«¸ñ¼ º¢Åò¨¾ «¨¼Ôõ ¾Åõ ¨¸ÜÊ ÁÉõ
´Õ¨ÁôÀð¼¡ø ºò¾¢ ¦À¡Õó¾¢ ÁÄÀâÀ¡¸õ ¯ñ¼¡¸¢
Å¢¨É §À¡¸ò¨¾ì ¦¸¡Î측Р±ñ½õ «¼íÌõ.
«ô§À¡Ð ¾ÅھĢýÈ¢ º¢Åõ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ Å¢ÇíÌõ.

2914

*கிF பா! பனி காத

*கிய தகட( ஓத உலவ

*கிய வாகளி ஆர5
ஊற.
ெபா
*கிய ஐவைர. ேபா!வைள" தாேன. 49
2914: ¯½÷× º¢ÅÁÂÁ¡ÉÐ «È¢× ¦¾¡Æ¢üÀ¼¡Ð.
À¢Ã¡½ þÂì¸õ ¯ûÇŨà ¯¼Ö½÷× þÕìÌõ.
Íð¼È¢× ¦ºÂøÀÎõ. º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ ºó¾¢Ã
Áñ¼Äò¨¾ º£ÅÉ¢ý ¯½÷× «¼óÐ º¢ÅÁÂÁ¡É §À¡Ð
À¢Ã¡½ þÂì¸õ ¦¸ðÎô À狀ó¾¢Ã¢Â «È¢× ¦ºÂøÀ¼¡Ð.
¯½÷× º¢ÅÁÂÁ¡É §À¡Ð Íð¼È¢× ¦ºÂøÀ¼¡Ð ¯¼ø
ÀüȢ º¢ó¾¨É ¿¢ýÚ §À¡Ìõ.

2915
ேதாணிெயா+ ஏறி" ெதாட
கட( 
வாணிப ெச!
வழ*கி வளமக
நீ இைறேம ெந<சி நிைலதள

ஆ. பழேபா( அளிகிற அ.ேப. 50

2915: Á¡Â¡ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ÀüÚì ¦¸¡ûÇ¡¾Åý.


À¢Ã½ÅÁ¡¸¢Â §¾¡½¢ ÀüÈ¢ ²È¢î º¢Ãº¢ý §Áø ¦ºøÀÅý
À¢ÈôÒ þÈô¨Àò ¾Õõ Á¡Â¡ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø ÀüÚì ¦¸¡ûÇ
Á¡ð¼¡ý.

2916
5காத ஆ/றிேல A+ள வாைழக
ெச. பJ"த திாிமல கா!"தன
பகனா மிகா பட*கினா கனிய
ந மல0 ந08நி றாேர. 51
2916: Áí¨¸Ââ¼õ «ýÒ ¦¸¡ñ¼¡Öõ ¾ÇáÁø
ÍØӨɢø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ¡÷ «Ê¡÷.
¬½Åõ, ¸ýÁõ, Á¡¨Â ¬¸¢Â ÓõÁÄí¸Ùõ ¿£í¸¢Â
º¢Å측¾Ö¨¼Â¡÷ ¸ýÉ¢ Ââ¼õ ¸¡Áî ¦ºÂø Òâó¾¡Öõ
¾õ ¿¢¨Ä ¾ÇáРÍØӨɢø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ÷.

2917
அ% 5% அைம தேதா ஆ"தி
5% Qனியி க 5"தைல A*கி(
ெகா% பைட ேகா7சர ஐஐ

ம% வல ாி வா!"த


அM வாேற. 52

2917: º£Åý º¢ÅÒÃò¨¾ «¨¼Ôõ §À¡Ð ºí¸¿¡¾õ ±Øõ.


º£ÅÃÐ »¡É º¡¾¨É¡ø Óì¸ñ §À¡ýÈ §º¡Á ÝâÂ
«ì¸¢É¢ ¸¨Ä¸û º¢Ãº¢ø Óиó¾ñÎ ÓÊÔÁ¢¼ò¾¢ø
ÅÇ÷ ¦ÀüÚ ´ýÈ¡É §À¡Ð º£ÅÃÐ þó¾¢Ã¢Âí¸Ç¢ý
¦ºÂøÀ¡Î¸û ¦¸ðÎ ´Æ¢óÐ ºí¸¿¡¾õ §¸ðÌõ.

2918
பறி பா ப=5= வானர
ெதறி கிட த சி+நாி 17ட"

றாைம 1%" தராசி நி+"தபி
றி நிைறைய ைறகிற வாேற. 53
2918: ¯Â¢Ã¢ý Ì¨È Ì¨È¾ø.
º£Åý ÁÉò¾¢ÖûÇ ¾£Â Ì½í¸¨Çî §º÷óÐ ¦À¡Õó¾¡Áø
º¢Åò§¾¡Î §º÷óÐ ¦À¡ÕóÐõ §À¡Ð º£ÅÉР̨ȸû º¢È¢Ð
º¢È¢¾¡¸ì ̨ÈÔõ.

2919
ெமா7%"
எJ தேதா ெமா700 ெமா7%ைன
க70வி70 ஓ% மலதF காணலா
ப/+வி70 அமைன பாCபட ேநாகினா(
க70வி7 டா அறி காணஒ ணாேத. 54

2919: ¯Ä¸ô Àü¨È ¿£í¸¢ÂÅ÷ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ì ¸¡½


ÓÊÔõ.
¾òÐÅì Üð¼í¸Ç¡Ä¡É þó¾ ¯¼Ä¢ý §¾¸ôÀü¨È ¿£ì¸¢
¯¼¨Ä ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ì ¸¡ñÀŧà º¢Ãº¢ø Å¢ÇíÌõ
º¸ŠÃ¾ÇÁĨÃì ¸¡½ÓÊÔõ.

2920
நீாிறி. பா நில"தினி/ ப2ைசயா
யாவ எ+ அறியவ( லாஇ(ைல
1 மைழெபாழி யா
ெபாழி ன(
ேதாி இ நீைம திடாிநி( லாேத. 55
2920; º¸ŠÃ¾Ç ÁÄâø ¯ûÇ À ¿¢È ´Ç¢¨Âì ¸¡ñÀÐ
¦À¡È¢ ÅÂôÀð¼Å÷ìÌ þÂÄ¡Ð.
º¢¾¡¸¡Âò¾¢ø Å¢ÇíÌõ À ¿¢È Áø¾ ´Ç¢ »¡Éº¡¾¨É
¨Âî ¦ºöÀÅáø «ýÈ¢ ¸£Æ¡É þó¾¢Ã¢Â ÅÂôÀð¼Åáø
¸¡½ ÓÊ¡¾¾¡Ìõ.

2921
1ைக தம
ஏறி ண பயி(
ேமாக உல உணகிற கால"

நாக5 ஒ+ ந08ைர ெச!தி0


பாக) ஆகிற பப) ஆேம. 56

2921: À¢ÈôÒ ¿£í¸¢î º¢ÅÁ¡Ìõ.


º£Åý ÌÕÅÕÇ¡ø ´Ç¢Â¡¸¢Â ÌÕó¾õ ²È¢ ' ¯Ä¸õ ´Õ
Á¡Â¡¸¡Ã¢Âõ ' ±ýÚ ¯½÷ó¾ §À¡Ð Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢
º¢Ãº¢ý ¿Î§ÅÔûÇ °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢
¿¡¾ò¨¾ ±ØôÀ¢ ¿¢üÌõ. «ô§À¡Ð þó¾¢Ã¢Â ÅÂôÀðÎ
þÈóÐ À¢ÈóÐ ¦¸¡ñÊÕó¾ º£Åý À¢ÈôÀ¢ÈôÀüÈ
º¢Å§Á¡Ìõ.

2922
வாைழ Kைர வ திட ெகாடன
வாைழ2 Kைர வ
வெதப
வாைழ Kைர வ
ட ெச!தி70
வாைழ இடெகா0 வாCகிற வாேற. 57
2922: º¢Åò¨¾î §º÷óÐ Å¡úŧ¾ Ó¨È.
þýÀÓõ ÐýÀÓõ ¦ºö¾ Å¢¨É츣¼¡¸§Å ÅóÐ
¦À¡Õó¾¢É ±ýÀ¨¾Ôõ «¨Å þýÀÁ¡¸×õ ÐýÀÁ¡¸×õ
§¾¸ôÀüÈ¢ý ¸¡Ã½Á¡¸§Å §¾¡ýÚ¸¢ýÈÉ ±ýÀ¨¾Ôõ
º£Åý ¯½÷óÐ §¾¸ôÀü¨È ¿£ì¸¢î º¢Åò¨¾î §º÷óÐ
Å¡úŧ¾ Ó¨ÈÂ¡É Å¡úÅ¡Ìõ.

2923
நில"ைத. பிள
ெந0*கட( ஓ7%.
ன"
 றவ ண த ெகாJமீ
விளமி யாவ ேவ%/ ைறயா

அ"த5 இறி அ0வ


 ஆேம. 58

2923: Å¢óÐ ¦ºÂõ ¸¢ðÊ ¿¢ýÈ¡ø ¯Â¢÷ ÀìÌÅôÀðÎî


º¢Åõ ¬Ìõ.
Á¡¾§Ã¡Î ¦À¡Õó¾¢ Å¢ó¨¾ ¿¡ºõ ¦ºöŨ¾ Å¢ðÎ
¿¢øÖí¸û. Å¢óÐ ¦ºÂõ ¦ÀüÚî º¢Åò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ¿¢üÀ¢ý
̨ÈÅüÈ ¦ºøÅÁ¡¸¢Â º¢Åõ ¸¢ðÎŧ¾¡Î º£Åý
ÀìÌÅôÀðÎî º¢ÅÁ¡Ìõ.

2924
தளி ஒபிைள த7டா அக"தி(
விளி.பேதா ச*0 ேவ தைண நா%
களி சவ காவிதி யா
அளி பத"ெதா+ ஆ!
ெகா வாேக. 59
2924: ¯Â¢÷ «¨º× ¯½÷Å¢ø ÁÉõ À¾¢ó¾ §À¡Ð ¯¼ø
µ¨º ÅÆ¢§Â §À¡öî ÍØӨɢø Å¢ÇíÌõ.
º£Åý ŠÀó¾ ¯½÷Å¢ø §¾¡ýÚõ ºí¸¿¡¾ µ¨º ÅÆ¢§Â
¦ºýÚ º¢Åò¾¢ø ÁÉõ À¾¢ó¾ §À¡Ð º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø º¢Åõ
Å¢ÇíÌõ.

2925
ைடவி70. ேபா த
ேகாயி( எைம
பைடக0 மீட
பாதி வழியி(
உைடயவ ம திாி உளF ஊரா
அைடயா ெந0*கைட ஐ ெதா0 நாேக. 60

2925: Å¢„ šº¨É »¡É º¡¾¨ÉìÌò ¾¨¼±É ±ñ½¢


«ÅüȢɢýÚõ ¿£í¸ §ÅñÎõ.
§¾¸ Å¢„ šº¨É¸û »¡É º¡¾¨ÉìÌò ¾¨¼Â¡É¨Å
±ýÚ ¯½÷óÐ º¢Åò¨¾ «¨¼Â Å¢ÕõÒõ º£Åý
¿ÅòÐÅ¡Ãí¸Ç¢ý ÅÆ¢î ¦ºøÄ¡Ð §¾¸ôÀü¨È Å¢ðÎ ¿£í¸
§ÅñÎõ.

2926
ேபாகிற எ70 கிற ப"ெத70
ஆகி. பைட"தன ஒப
வா!தF
நாக5 எ7ெடா0 நாF ரவி
பாக விடாவி%( பறி ஆேம. 61
2926:¸¨Ä ӾĢÂÅüÈ¢ý þÂøÒ «È¢óÐ ¦ºÂøÀðÎ §Áü
¦ºøÄ §ÅñÎõ.
º£Åý «È¢óÐ ¦ºÂüÀ¼¡¾ ¿¢¨Ä¢ø Ìñ¼Ä¢É¢Ôõ «¸Ã
Å¢óÐ ¸¨Ä¸Ùõ ¸£ú Ó¸Á¡¸ ¦ºÂøÀðÎ º£Å¨Éô ÀýÈ¢
§À¡ýÈ þÆ¢¿¢¨ÄìÌò ¾ûÙõ. º£Åý «È¢óÐ ¦ºÂüÀÎõ
§À¡Ð Ìñ¼Ä¢É¢ ÒÕÅ Áò¾¢¨Â «¨¼óÐ «¸Ã ¸¨ÄÔõ
Å¢óÐ ¸¨Ä ¿¡ýÌõ «íÌô ¦À¡ÕóÐõ.

2927
பாசி பாட
கிட த ள"திைட
1சி யி இைரேத
@
;சி மறவ
ைணவழி எ!திட.
பாச* கிட
பைதகிற வாேற. 62

2927: º¢Åò¾¢ý Ш½ ¯Â¢÷ìÌì ¸¢ðÊÂÀ¢ý ¯Ä¸ôÀüÚ¸û


±øÄ¡õ ¿£íÌõ.
º¢ÅôÀüÈ¢ýÈ¢ §¾¸ôÀüÚ ¯ûÇŨà º£Åý Å¢„¡ÛÀÅò
¾¢ý Á£§¾ ¿¡ð¼õ ¦¸¡ûÙõ. º£Åý º¢ÅôÀüÚì ¦¸¡ñÎ
º¢Å¦ÀÕÁ¡ÉРШ½ º£ÅÛìÌì ¸¢ðÊ À¢ý Å¢„Âô
ÀüÚì¸û ±øÄ¡õ ¿£í¸¢Å¢Îõ.

2928
ப மைலேம( எJ தேதா ெகா 0
ெகா அ.பா( அ%.பேதா கா/+0
வபா! மல தேதா H8ைட. Hவ
வடா! கிட
மண*ெகாவ ஈசேன. 63
2928: º¢Åý ¬ð¦¸¡ûÇø.
¯Ä¸ô Àü¨È Å¢ðÎ »¡Éº¡¾¨É¢ø ¿¢üÌõ º£ÅÉ¢ý
À¢Ã¡½ý º¢Ãº¢ý §ÁÖûÇ °÷òÐÅ º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¦ºýÚ
§Á¡Ðõ §À¡Ð º¢Åý ¿¡¾ò¨¾ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾¢ º£Å¨É
¬ð¦¸¡ûÙÅ¡ý. «íÌ º¢Å¡Éó¾õ §¾¡ýÚõ.

2929
Lைண த0 விரவி இைச5ர(
தா@8 ேமவி" ததைல. ெப!த

வாணிப சிெக+ அ
அைட யா5ன
காணி அ*ேக கலகிற வாேற. 64

2929: ¯Â¢÷ þýÀõ ¦ÀÈò ¾ý¨Éî º¢ÅÛìÌ


¯Ã¢¨Á¡츢ŢÎõ.
º£Åý º¢Å¡Éó¾õ ¦ÀÈò ¾ý¨É º¢ÅÛìÌ ¯Ã¢¨Á¡츢
Å¢¼ §ÅñÎõ.

2930
ெகா* காெரா0 வாணிப ெச!த

வ* காலறி ஆ! தறி வாாி(ைல


தி*க கா( இளாவ
அறி தில
த* காசில தாபத தாேம. 65
2930: ¯ñ¨ÁÂ¡É ÐÈÅ¢Â÷.
º¢Å¡Éó¾õ ¬Ã¡ö «È¢Å¡ø «È¢ÂôÀΞøÄ. þÕ§Ç
¬ýÁ ¦º¡åÀõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºó¾¢Ã Áñ¼Ä ´Ç¢Â¢ø
Ðâ âÁ¢Â¢ø ¯Ä¨¸ ÁÈóÐ ¾¢¨Çò¾¢Õô§À¡÷ ¯ñ¨Áò
ÐÈŢ¡Å÷.

2931
ேபா
 லf த
ெபானிற* ெகாட

தாதவிC ைன தய* இகைர


ஏதமி( ஈசஇய* ெநறியி

மாத இ தேதா மடல தாேன. 66

2931: º¸ŠÃ¾ÇÁÄ÷ Ţâó¾ À¢ý º£Åý º¢ÅÛ¼ý ¦À¡ÕóÐõ


º¸ŠÃ¾ÇÁÄ÷ º¢Åõ ¦ºÂøÀÎõ þ¼Á¡Ìõ. þÐ ¸¡¾ø
¦¸¡ñ¼ º£ÅÛõ º¢ÅÛõ ¦À¡ÕóÐõ º¢ÅâÁ¢Â¡õ. º¸ŠÃ¾Ç
ÁÄ÷ Ţâó¾À¢ý º£Åý º¢Å§É¡Î ¦À¡Õó¾¢ ¿¢üÌõ.

2932
ேகா5/+ அம %கE தமிேல
கா5/+ அக"தி இ0வ கைடெபா+
Lவ/ற எ(ைல விடா
வழிகா7%
யா5/ற அத7%னா( ஐ
ண லாேம. 67
2932: þ¨ÈÅý ³óÐ §¸¡ºí¸¨ÇÔõ ¸¼ì¸ ¯¾×Å¡ý.
§¾¸ò¾¢ø ¬ýÁ¡§Å¡Î ¦À¡Õó¾¢ «ì¸¢É¢¨Â ÓðÊ ¿¢üÌõ
¾òÐÅí¸¨Ç º¢Åý ¬ýÁ¡Å¢ø ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ ¿¢ýÚ
«îÍÚò¾¢ ¬ýÁ¡ ³óÐ §¸¡ºí¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ «Æ¢¾ø
þøÄ¡¾ þ¼òÐìÌò ¾É¢òÐî ¦ºøÄ ¯¾×Å¡ý.

2933
ேதா7ட"தி( மாபழ ேதா% விJ தகா(
நா7% ற"தி( நாியைழ"
எெச
A7% ெகா0"
5த(வைன 5னி70
கா7% ெகா0"தவ ைகவி7ட வாேற. 68

2933: ÌÕ ¯À§¾ºòмý ÁÉ ´Õ¨ÁôÀ¡Î §¾¨Å.


»¡Éº¡¾¨ÉìÌ ÌÕ ¯À§¾ºò§¾¡Î ÁÉ ´Õ¨ÁôÀ¡Îõ
Á¢¸×õ þýȢ¨Á¡¾¾¡Ìõ. ÒÈ츢â¨Â »¡Éº¡¾¨ÉìÌ
±ó¾ À¨ÉÔõ ¾Ã¡Ð.

2934
ல த
ேபாெத+ 7க சிலப.
ல த
ேபாெத+ H*ெகா% (.
லபி அவெளா0 ேபாக Qக
லப) எ+ ல திைல ேபாேத. 69
2934: »¡É º¡¾¨ÉìÌ þýȢ¨Á¡¾¨Å.
º¢Ãº¢ø º¸ŠÃ¾ÇÁÄâø º£Åý §º¡ÁÝâ¡츢ɢ¢ø ´Ç¢
ÁÂÁ¡É º¢Åºò¾¢§Â¡Î ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ §À¡Ð ¦À¡ØÐ
Ţʾø ±ýÈ §ÀîÍ째 þ¼Á¢ø¨Ä.

2935
ேதாணி ஒ+ உ0
ைறயி( வி0வ

வாணி மிதி"
நி+ ஐவேகா( ஊறF
வாணிப ெச!வா வழியிைட ஆ/றிைட
ஆணி கல*கி( அ

வாேம. 70

2935: ¯Â¢÷ ¿¡ýÓ¸ý ӾĢ ³Åâý ¬ðº¢Â¢É¢ýÚ


Å¢ÎÀð¼¡ø º¢Åõ ¬¸Ä¡õ.
À¢ÃÁý, Å¢‰Ï ¯Õò¾¢Ãý, Á§¸ÍÅÃý, º¾¡º¢Åý ±ýÈ
À¢ÃÁÉ¡¾¢ ³Å÷ ¬ðº¢ ¯ûÇ Å¨Ã À¢Ã½Åò¦¾¡É¢ Å¢Çí
¸¡Ð. º£Åý º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅÇ¢¨Âî ¦ºýÚ «¨¼Â¡Ð.
º£Åý ³ÅÃÐ ¬ðº¢Â¢É¢ýÚõ Å¢ÎÀðÎ §¾¸ôÀü¨È Å¢ðÎî
º¢ÅÁÂÁ¡Ìõ §À¡Ð º¢Åõ ¦À¡Õó¾¢î º£Åý º¢ÅÁ¡Ìõ.

18. §Á¡É ºÁ¡¾¢. (2936-2953)


§Á¡É ºÁ¡¾¢Â¡ÅÐ ¦ÁÇÉò¾¢ø ´ÎíÌõ ¿¢¨Ä. «¾¡ÅÐ
º¸º ¿¢ð¨¼. þÐ À¢Ã½Å §Â¡¸ò¾¡ø «¨¼Âô
¦ÀÚž¡Ìõ.

2936
நிறா இ தா கிட தா எனஇ(ைல
ெசறாத சி"த ேமான சமாதியா
ம+ஏ அ*ேக மைற.ெபா ஒ+0
ெசறா* அைண தவ ேசகிற வாேற. 1
2936: º¸º ¿¢ð¨¼Â¢ø þÕôÀÅ÷ ¬Å¡÷.
À¢Ã½Å §Â¡¸ò¾¢ø ¿¡¾¡ó¾ ¿¢¨Ä¢ø º¢ò¾õ «¼í¸¢Â¢Õò
¾§Ä ´Îì¸ ¿¢¨Ä¡õ. §Á¡É ºÁ¡¾¢ ÜÊÉÅ÷ ¿¡¾ ÅÆ¢§Â
¦ºýÚ º¢¾¡¸¡Âô ¦ÀÕ¦ÅǢ¢ø º¢Åò§¾¡Î §º÷óÐ þ¨¼
£ÊýÈ¢î º¸º ¿¢ð¨¼Â¢ø þÕôÀ÷.

2937
கா70 றி கட த அ காரண
ஏ7% ற"தி( எJதிைவ"
எபய
170 ந தி 17%% அ(ல

ஆ7% கJ"தி( அதகிட த/ேற. 2

2937: ÌÕÅÕÇ¡Öõ, ¾¢ÕÅÕÇ¡Öõ §Á¡É ºÁ¡¾¢ ¨¸ÜÎõ.


§Á¡É ºÁ¡¾¢ ¦ÅÚõ áÄȢšø «È¢Â ÓÊ¡¾Ð. §Á¡É
ºÁ¡¾¢ »¡É ÌÕÅ¡É º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅÕÇ¡§Ä§Â ¨¸
ÜΞ¡Ìõ.

2938
உண8ைட யாக7 உலக5 ேதா+
உண8ைட யாக7 உ+
ய இ(ைல
உண8ைட யாக உண த அகால
உண8ைட யாக உண
க டாேர. 3
2938: ºÁ¡¾¢Â¢ø «Á÷ó¾Å÷ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ
¯½÷Å÷;ÁüÈÅ÷ìÌõ ¯½÷ò¾ÅøÄÅ÷.
§Á¡É ºÁ¡¾¢ ÜÊÉÅ÷ ±¾üÌõ ¸Å¨ÄôÀΞ¢ø¨Ä.
«Å÷¸û þÕó¾ þ¼ò¾¢ø þÕó§¾ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ «È¢Ôõ
¾¢Èý ¦¸¡ñ¼Å÷. ÌÕŢɡø þ¨ÈÔ½÷¨Åò ¾ÉìÌ
¯½÷ò¾ô ¦ÀüÈ «Å÷¸û ¾õ Í «ÛÀÅò¾¢ø º¢Åò¨¾ì
¸¡Ïõ §ÀÚ ¦ÀüÈÅ÷. À¢Ã½Å ¾£ð¨º ãÄõ þ¨ÈÔ½÷
¨Åô À¢ÈÕìÌ ¯½÷ò¾×õ ÅøÄÅáÅ÷.

2939
மற.ப
வா!நிற மாயந னாட
பிற.பிைன நீ*கிய ேபர ளாள
சிற.பிைட யாதி ம*ைக தா)
உறகமி( ேபாக"
உற*கி0 தாேன. 4

2939: ¦ÁÇɧ¡¸¢Â÷ þÂøÒ.


¦ÁÇɧ¡¸¢ Á£ñÎõ À¢Èì¸ §ÅñÊ ¿¢Â¾¢¨Âì ¸¼óÐ
À¢È÷ìÌ «Õû ÒâÔõ ¾ý¨Á¡Ç÷. «Å÷ ¾ý¨É «È¢óÐ
º¢Åºò¾¢§Â¡Î ÝìÌÁ Áñ¼Äò¾¢ø ÜÊ ¯Ä¨¸ ÁÈóÐ
þÕôÀ÷.

2940

ாிய*க A+ கட ெதாளி ேசாதி


அாிய
ாிய அதமீ
Aறா!
விாி8 வி8 விJ*கி உமிC ேத
உைரயி( அQH திக"தி) ளாேன. 5
2940: §Á¡É ¿¢¨Ä¢ø ¯ûÇÅ÷ ÓòÐâÂí¸¨Çì ¸¼óÐ
Å¢Çí̾ø.
º£ÅÐâÂò¾¢ø º£ÅÉÐ §¾¸ò¾¢ý ¦ºÂø Å¢ÎÀÎõ.
ÀÃÐâÂò¾¢ø ¬ýÁ¡Å¢ý ¦ºÂø Å¢ÎÀÎõ. º¢ÅÐâÂò¾¢ø
º¢Å¾òÐÅò¾¢ø ¯ûÇ Å¢óÐ ¿¡¾í¸û Å¢ÎÀÎõ. þõ ãýÚ
Ðâ ¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ º£Åý ¦À¡Õó¾¢ Å¢Ã¢óÐõ ÌÅ¢óÐõ
«ÛÀÅ¢òÐõ ¸¼óРš¢ɡø ÜÈÓÊ¡¾ §Á¡É
ºÁ¡¾¢ÔüÚ º¢Å¡ÛÀÅò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ.

2941
உவி ஊனி ஊனஒ+ இ(
திவி தீதி ேதவ ேதவ
ெபாவி Hத. பைடைட யாளி
மவி வ
எ மன தாேன. 6

2941: ÁÕŢĢ ÅóÐ ±ý ÁÉõ ÒÌó¾¡ý.


¾¡ý ±øÄ¡ô ¦À¡ÕÙìÌõ ¬¾¡ÃÁ¡ö þÕóÐõ ¾ÉìÌ µ÷
¬¾¡Ãõ þøÄ¡¾Åý, ¯ÕÅõ, ¯¼ø þøÄ¡¾, ´ôÀ¢øÄ¡¾,
À¢ÃÁÉ¡¾¢ ³ÅÕìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡É º¢Åý º¢Å»¡É º¡¾¸Ã¢ý
ÁÉò¨¾§Â ¾ÉÐ þÕôÀ¢¼Á¡¸ì ¦¸¡û¸¢È¡ý.

2942
கடறி வாஇ(ைல காய"தி ந திைய
எ%ைச ேயா இைறவ எ+ ஏ"
வ
அட* கட த அளவிலா ஆன த"
ெதாட 5க த
ைறயறி ேயாேம. 7
2942: »¡É¡Éó¾ «Ûâ¾¢Â÷째 º¢Å¡Éó¾ §À¡¸ò¨¾
«ÛÀÅ¢ì¸ ÓÊÔõ.
º¢Åý ±ø§Ä¡Ã¢¼Óõ ¾í¸¢ÔûÇ¡ý ±ýÚ ¦º¡øÖž¡ø
ÁðÎõ ÀÂÉ¢ø¨Ä. «ó¾ ¯ñ¨Á¨Â, º¢Åò¨¾ ¿ÁÐ
¯¼õÀ¢§Ä§Â ¸ñÎ ÅÆ¢À¼ §ÅñÎõ. ±ø¨ÄÂüÈ
º¢Å¡Éó¾ò¨¾î º¡¾¸÷¸û «ÛÀÅ¢òÐ ¿¢üÌõ »¡É¡Éó¾
«Ñâ¾¢ ¿¢¨Ä¨Â «È¢óÐ «¨¼óÐ ´ù¦Å¡Õ º£ÅÛõ
º¢Å¡Éó¾ò¨¾ «ÛÀÅ¢ì¸ §ÅñÎõ.

2943
த/பர அ(ல சதாசிவ தாஅ(ல
நி7கள அ(ல சகள நிைலய(ல
அ/ த மாகி அ)ேபாக காமேபா(
க/பைன இறி கல
நி றாேன. 8

2943: §Â¡¸¢Â÷ ÀÃÀÃò¨¾ «ÛÀÅ¢ôÀ¾ýÈ¢ ÓüÚõ «È¢Â


þÂÄ¡Ð.
Å¢ÕõÀ¢Â º£ÅÛìÌ º¢Åõ ¬ýÁ¡Å¢ø ¸ÄóÐ ¾ÉÐ þÕô¨À
¯½÷òÐŨ¾ »¡Éº¡¾¸÷ «Û§À¡¸ì ¸¡Áõ §À¡ø
«ÛÀÅ¢ì¸ ÓÊÔ§Á ¾Å¢Ã - ¯ÕÅÁ¡¸×õ «ÕÅÁ¡¸×õ
«Õ×ÕÅÁ¡¸×õ ¿Åó¾Õ§À¾Á¡¸×õ ¯ûÇ º¢Åò¨¾
»¡Éº¡¾¸÷ ÓüÈ¢Öõ «È¢Â ÓÊ¡Ð.

2944
5க"தி/ கெகா0 காகிற Aடக
அக"தி/ கெகா0 காபேத ஆன த
மக7" தா!த மணாளேனா0 ஆ%ய
=க"ைத2 ெசா(ெலறா( ெசா(Fமா+ எ*ஙேன. 9
2944: º¢Å¡Éó¾ «ÛÀÅò¨¾ô À¢È÷ìÌ Å¢Çì¸ þÂÄ¡Ð.
º¢Å¡Éó¾ «ÛÀÅò¨¾ «¸ ¯½÷Å¢ø ¸ñÎ «ÛÀÅ¢ì¸
ÓÊÔ§Á ¾Å¢Ã À¢ÈÕìÌ Å¡Â¢É¡ø ¦º¡øÄ¢ ¯½÷ò¾
ÓÊ¡Ð.

2945
அ.பினி( உ.ெபன அ"த அைண தி702
ெச. பராபர ேசபர 5வி70
க. + ெசா/பத மாய கல தைம
எ.ப% அ.ப% எ) அMவாேற. 10

2945: ¬ýÁ¡×õ º¢ÅÓõ ¿£Ã¢ø ¯ôÒ §À¡ø ¸Äó¾¢ÕìÌõ.


¿£Ã¢ø ¸Äó¾ ¯ôÒ ¿£Ã¡ö Á¡È¢ Å¢ÎŨ¾ô §À¡Ä
º¢Å¡ÛÀÅò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ ¬ýÁ¡×õ º¢ÅÁÂÁ¡¸§Å
¬¸¢Å¢Îõ.

2946
கடா அழகி
கா<சிர" திபழ
திறா அறியலா அ.பழ" தி=ைவ
ெபதா நிரபி மடவிய ஆனா(
ெகாடா அறிவ ணபல தாேன. 11
2946: º¢Å§À¡¸õ ¦À¡ÕóÐÁ¡Ú.
«Æ¸¡É ±ðÊô ÀÆõ ¾¢ýÈ À¢ÈÌ ¸ºô¨Àò ¾ÕÅÐ §À¡Ä
¯Ä¸Å¡ú×õ «ÛÀÅ¢ò¾ À¢ýÉ÷ì ¸ºô¨Àò ¾Õõ
±ýÀ¨¾Ôõ ¯Ä¸ §À¡¸õ ¿¢¨Ä¡ɾøÄ ±ýÀ¨¾Ôõ
º£Åý ¯½÷óÐ ¯Ä¸¡ÛÀÅò¾¢ø ¸ºôÒò §¾¡ýÈ¢ º£Åý
ÀìÌÅÁ¨¼ó¾ §À¡Ð º¢Åý º£ÅÉ¢¼ò¾¢ø Å¢Çí¸¢ º¢Å§À¡¸õ
¦À¡ÕóÐõ.

2947
ந தி யி தா ந08" ெதவிேல
ச தி சமாதிக தாேம ஒழி தன
உ தியி உேள உதி"ெதJ ேசாதிைய.
தியி னாேல ண
ெகா ேடேன. 12

2947: «È¢Å¡ø Ò½÷ ¯ñ¼¡¾ø.


º¢Å§Á ¬ýÁ¡Å¡¸ þÕóÐ «¨Éò¨¾Ôõ þÂì̸¢È¡ý
±ýÀРŢÇí¸¢Â À¢ÈÌ º£ÅÛìÌ º¢Å¨É «¨¼Â ºÁ¡¾¢ô
À¢üº¢ §¾¨Å¢øÄ¡¾¾¡Â¢üÚ. «ó¿¢¨Ä¢ø «È¢Å¢É¡
§Ä§Â º¢Åò§¾¡Î º£Åý ´ýÈ¡¸ ÓÊÔõ.

2948
வித+ படாவண ேவறி
ஆ!

பத+ படாேத பழமைற பா"கதறிய பாைழ கட தத க/பைன
உதறிய பாழி( ஒ0*கி றாேன. 13
2948: ¿¡¾¡ó¾õ «¨¼Â §ÅñÊ ӨÈ.
»¡É º¡¾¨É¢ø §º¡÷× «¨¼Â¡Áø ¿¡¾ºõÁ¢Âõ ¦ºöÐ
Åó¾¡ø ¿¡¾¡ó¾õ ¨¸ÅÃô ¦ÀüÚ «ó¾ì ¸üÀ¨Éì ¸¼ó¾
§º¡¾¢Â¡É º¢Åò¾¢ø ¦À¡Õó¾Ä¡õ.

2949
வாடா மல ைன ேசவ% வானவ
1டா அறெநறி நாெடா+ இ ற2
ேசடா கமல2 ெசJ<=ட உ7ெச+
நாடா அ5
ற நாடா அ5தேம. 14

2949: §¾Å÷¸û þÂøÒ¸û.


§À¡¸ âÁ¢Â¡É ¦º¡÷ì¸ò¾¢ø ¯ûÇ §¾Å÷¸û þýÀò¨¾
¿¡ÎÀÅá¾Ä¡ø «Å÷¸û ±øÄ¡ô §À¡¸ âÁ¢Ôõ ¸¼óÐ
¿¢üÌõ º¢Å¡ÛÀÅò¨¾ô ¦ÀÈ ÓÂøž¢ø¨Ä. «¾É¡ø
§¾¸ôÀü¨È Ţ𼠺£ÅÕìÌ ±ðÎõ º¢Å¡ÛÀÅõ
§¾Å÷¸ÙìÌ ±ð¼¡¾¾¡¸¢ÈÐ.

2950

ெக+ இவ அம த ெசா/ ேக70
ெபா
ெகன காம ல.ப0 மாேபா(

ெக+ ேவேற சைம தாைர காண

ெகாைற" தாரா வள த அேற. 15
2950: º£Åý ±ñÏÓý º¢Åý Å¢ÇíÌÅ¡ý.
«ó¾ì¸Ã½ Å¢Õò¾¢¨Âì ¸¼óÐ ¿¢üÌõ ÌÕ×ìÌõ
«Å§Ã¡Î ´ýÈ¢ ¿¢üÌõ º£¼ÛìÌõ ¯Ã¢¨Á ¿¢¨Äò¾ À¢ÈÌ
º£¼É¡¸¢Â º£Åý ±ñÏÓý ÌÕÅ¡¸¢Â º¢Åý Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2951
தா) அழி
தன5 அழி
நீ0
ஊ) அழி
உயி அழி
ட
வா) அழி
மன5 அழி
பி
நா) அழி தைம நானறி ேயேன. 16

2951: ¯¼øÀüÚ Ó¾Ä¢ÂÉ «¸ýÈ Å¢¾ò¨¾ «È¢§Âý!


º¢Å¡ÛÀÅò¾¢ø º£ÅÉÐ àÄ ¯¼ø ÀüÚ, ÝìÌÁ ¯¼ø
ÀüÚ, ¦À¡Õû ÀüÚ, ¸¡Á §Åð¨¸, ¯Â¢÷ô ÀüÚ, ¯Ä¸ô
ÀüÚ, ¬¨º, «¸í¸¡Ãõ, ÁÁ¸¡Ãõ ±øÄ¡õ ±ùÅ¡Ú
«Æ¢¸¢ÈÐ ±ýÀ¨¾ «È¢Â ÓÊ¡Ð.

2952
இE ெவளி இரைட மா/றி.
ெபாளி/ ெபாளா!. ெபா த8 ளாகி
அளா( அழி தி0 அ"த அ%ேக
உளாத கமன உ/+நி ேறேன. 17
2952; ¾¢ÕÌ º¢ó¨¾Ôõ ¾¢Ã¢ó¾Ð.
º£Åý º¢Åò§¾¡Î «¨½óÐ §ÅÚÀ¡¼üÚô ¦À¡Õó¾
º¢Åò¾¢ý «ÕÇ¡ø ÍðÊÂÈ¢Ôõ «È¢×õ º¢ó¨¾Ôõ ¦¸ðÎ
º£Åý º¢Åò§¾¡Î «¨ºÅ¢ýÈ¢ô ¦À¡ÕóÐõ.

2953
ஒறிநி +ேள உண ேத பராபர
ஒறிநி +ேள உண ேத சிவகதி
ஒறிநி +ேள உண ேத உணவிைன
ஒறிநி ேறபல ஊழிக ேடேன. 18
2953: þ¨ÈÅ¨É ¯ûÇò¾¢ø ¿¢Úò¾¢Â §Á¡É¢Â÷ ÀÄ ¯Æ¢
«Æ¢Â¡Ð þÕôÀ÷.
º£Åý ¯ûÇò¾¢Ûû§Ç º¢Åò¨¾ ±ñ½¢ ¦À¡Õó¾¢Â¢Õó¾¡ø
º¢ÅÓõ º£ÅÛõ Ò½Õõ ӨȨÁ¨Â ¯½÷óÐ º¢Åò§¾¡Î
¦À¡Õó¾¢ ÀÄ Ô¸í¸û «Æ¢Â¡Ð Å¡ÆÄ¡õ.

19. ŨÃԨà Á¡ðº¢ (2954 - 2956)


±ø¨ÄÂüÈ ¦ÀÕ¨Á. ¬ýÁ¡ ¾ý¨É ¯½÷óÐ º¢Å§É¡Î
¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ§¾ ±ø¨ÄÂüÈ ¦ÀÕ¨Á¡õ.

2954
தாவைர8 அ/றபி ஆைர வைரவ

தாஅவ னானபி ஆைர நிைனவ

காமைன ெவறக ஆைர உக.ப

;ெமாழி வாசக ெசா(Fமி நீேர. 1


2954: º£Å ±ø¨Ä¨Âì ¸¼ó¾¡ø ¿¢¨ÉôÒ ÁÈôÒ «üÚ
«Å§É ¾¡É¡¾ø.
¬ýÁ¡ º£Å ±ø¨Ä¨Âì ¸¼óÐ ÀÃÅŠÐÅ¡¸¢Â º¢ÅÁ¡É
À¢ÈÌ Â¡¨Ãô ÀüÈ¢Ôõ ±¨¾ô ÀüȢ ¿¢¨ÉôÒõ ÁÈôÒõ
þýÈ¢ ¾¡§É º¢ÅÁ¡ö Å¢ÇíÌõ.

2955
உைரய/ற
ஒைற உைரெச! ஊமகா
கைரய/ற
ஒைற கைரகாண லாேமா
திைரய/ற நீேபா( சி ைத ெதளிவா.
ைரய/+ இ தா ாிசைட ேயாேன. 2

2955: ¦¾Ç¢ó¾ ¯ûÇõ ¯¨¼ÂÅ÷ìÌî º¢Åý Á¨ÈÅ¢ýÈ¢


Å¢ÇíÌÅ¡ý.
«¸ñ¼ º¢Åò¨¾ þùÅñ½õ, þôÀñÒ ±ýÚ Â¡Õõ
ŨÃÂÚòÐì ÜÈ ÓÊ¡Ð. ¬É¡ø ¬Ã¡öÂüÚ
¦¾Ç¢ó¾ º¢Å º¢ó¾¨ÉÔ¨¼Â¡÷ìÌ ´Ç¢ì¸¢Ã½í¸¨ÇÔ¨¼Â
«î º¢Åõ Á¨ÈÅ¢ýÈ¢ Å¢ÇíÌÅ¡ý.

2956
மனமாைய மாையஇ மாைய மயக
மனமாைய தாமாய ம/ெறா+ இ(ைல
பிைனமா!வ
இ(ைல பித/ற8 ேவடா
தைனஆ!
இ.ப
த"
வ தாேன. 3
2956: ¬ýÁÅ¢ý ±ø¨Ä ¸¼ó¾ ¦ÀÕ¨Á.
ÁÂì¸ò¨¾ò ¾Õõ Á¡¨Â¡¸¢Â Á§É¡ºí¸üÀõ ¦¸ðÎ
¬ýÁ¡ ¾ÉР¾¡÷ò¾ ¦º¡åÀò¨¾ ¬Ã¡öóÐ «¾¢ø
«¼í¸¢Â¢ÕôÀ§¾ ±ø¨Ä ¸¼ó¾ ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼Â¾¡õ.

20. «¨½ó§¾¡÷ (§Á¡Éò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷) ¾ý¨Á.

2957
மலமி(ைல மாசி(ைல மானாபி மான
லமி(ைல ெகாE ண*கE இ(ைல
நலமி(ைல ந திைய ஞான"தி னாேல
பலமனி அபி( பதி"
ைவ. ேபாேக. 1

2957: º¢Åò¨¾ «¨½ó¾Å÷ìÌ ÁÄõ ӾĢ¨Šþø¨Ä.


º¢ÅÌÕ¿¡¾¨É »¡Éò¾¢É¡ø ¯Ú¾¢Ô¼ý ÀüÈ¢ «ýÀ¢É¡ø
«¨½ó¾Åâ¼õ º£Å÷¸¨Çô Àó¾¢ìÌõ ÁÄÓõ «ÅüÈ¡ø
ÅÕõ ÌüÈÓõ þø¨Ä. «ÅÕìÌ ¯Â¢÷ôÀüÚõ
¦À¡ÕðÀüÚõ þÉôÀüÚõ þø¨Ä.

2958
ஒழி ேத பிறவி உறெவ) பாச
கழி ேத கட8E நா)ஒ றாேன
அழி தா* இனிவ ஆக5 ேவேட
ெசJ<சா ைடய சிவைன க ேடேன. 2
2958: º¢Å¨Éô ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷ìÌ«Å¨É «¨¼Ôõ ¦¿È¢
§¾¨Å þø¨Ä.
º¢Åòмý º£Å §À¡¾ÁüÚô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÈ¡ø Àó¾
À¡ºí¸û «¸Öõ. À¢ÈôÀ¢ø Å¢ÕôÀõ ¿£íÌõ. À¢ÈôÀÚõ.
º¢Å¨Éô ¦À¡Õó¾¢É¨Á¡ø þÉ¢ º¢Å¨É «¨¼Ôõ
¦¿È¢Ôõ §¾¨Å þøÄ¡Ð §À¡ö Å¢Îõ.

2959
ஆைல க அ5
அ கார5
ேசாைல" தணீ உைட"ெத*க நா7%ைட.
6க அன வ%8ெச! வாெளா
ேகால.ெப ணா7 ைற ெயா+ இ(ைலேய. 3

2959: ̨ÈÅüÈ ¿¢¨ÈÅ¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀÅ÷.


þÉ¢¨ÁÂ¡É º¢Å¡Éó¾õ ¯ûÇ º¢ÅâÁ¢Â¢ø ¯¨È§Å¡÷
ºí¸üÀò¾¡§Ä§Â ±øÄ¡ô ¦À¡Õ¨ÇÔõ «¨¼Å¾¡ø
̨ȧÂÐÁ¢ýÈ¢ ¿¢¨ÈÅ¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ÷.

2960
ஆராF எைன அம7டஒ ணாதிதினி2
சீரா பிராவ ெத சி ைத தன
சீரா% அ*ேக திாிவதா( லா( இனி
யாப0< சாரா அறிவறி ேதேன. 4
2960: º¢Åò¾¢ø ¸Äó¾¢ÕôÀÅ÷ «È¢Â §ÅñÊÂÐ ´ýÚõ
þø¨Ä.
±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸¨ÇÔõ ¸¼óРŢÇíÌõ º¢ÅÀ¢Ã¡ÉÐ
«¸ñ¼ Ţ¡À¸ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Â¢ÕôÀ¡÷ À¢È ¾òÐÅí
¸§Ç¡Î ÜÊ «È¢Â §ÅñÊÂÐ ´ýÚõ þø¨Ä.

2961
பிாி ேத பிரம பிணி"தேதா பாச
ெதாி ேத சிவகதி ெச(F நிைலைய
அாி ேத விைனைய அயி(மன வாளா(
5ாி ேத ர"திைன 5
கி ேறேன. 5

2961: «¸ñ¼ò¨¾ «¨¼ÀÅ÷ ¦ºö §ÅñʨÅ.


º¢Å¸¾¢¨Â «¨¼Ôõ ¦¿È¢¨Â «È¢óÐ À¨Æ Ţ¨É¸Ç¡ø
§¾¡ýȢ À¡º þÂø¨À ¿£ì¸¢ò àÄ ÝìÌÁ ¸¡Ã½ §¾¸ò¨¾
Å¢ÎÀÅ÷ À¢ÈÅ¢ì ¸ðÊÉ¢ýÚ À¢Ã¢óÐ «¸ñ¼ò¾¢ø ¯ûÇ
º¢Åò¨¾ «¨¼¾ø ÜÎõ.

2962
ஒ+க Nஉல ெகா ெத!வ5
ஒ+க Nஉல உயி ராவ

ந+க Nஇனி நமசிவா ய.பழ


தி+க ேட/கி
தி"தி"த வாேற. 6
2962: º¢Å¡ÛÀÅò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢Õô§À¡÷.
§À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÀ¡¸¢Â º¢Åõ ¯Ä¸ò¨¾ ¯Â¢÷ §À¡Ä þÕóÐ
þÂì̸¢ÈÐ. ¿Áº¢Å¡Â ±ýÈ «ó¾ º¢Åì¸É¢¨Â ¯ñÎ
º¢Åò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢Ôû§Ç¡÷ º¢Å¡ÅÛÀÅò¾¢ø ±ýÚõ
¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ÷.

2963
ச திர பாெபா0 K0 சடாதர
வ ெதைன யாட மணிவிள ஆனவ
அ த5 ஆதி இ(லா அெபா
சி ைதயி ேமவி" திய அ+" தாேன. 7

2963: «ýÀâý ¯ûÇò¾¢ø «Á÷óÐ þÕ¨Çô


§À¡ìÌÀÅý.
´Ç¢Â¡¸¢Â ºó¾¢Ã¨ÉÔõ ¯½÷Å¡¸¢Â Ìñ¼Ä¢É¢¨ÂÔõ
¾Ã¢òÐûÇ ¬¾¢Ôõ «ó¾Óõ þøÄ¡¾ «Õð¦ÀÕï
§º¡¾¢Â¡¸¢Â º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «¨½ó§¾¡ÃÐ º¢ó¨¾Â¢ø
¦À¡Õó¾¢ ÁÂì¸ò¨¾ô §À¡ì¸¢ÂÕûÅ¡ý.

2964
ப0எ* ஈச ெந0மா( பிரமைன
க0அ* இ க"தறி வாாி(ைல
வி0 அ*ேக ேதாறி ெவ+மன ஆயி%(

0 அ* இ தேதா ;+அ


வாேம. 8
2964: º¢Åý º£Å¨É ¬ºÉÁ¡öì ¦¸¡ûÅ¡ý.
À¢Ã½Å ¦º¡åÀÁ¡É º¢Åý §¾¸ ¾÷Áò¨¾ì ¸¼óÐ §Áü
¦ºýÚ ±ñ½ÁüÈ ¿¢¨Ä¨Â «¨¼ó¾ º£Å÷¸¨Çò ¾ÉÐ
¬ºÉÁ¡¸ì ¦¸¡ñΠŢÇíÌÅ¡ý.

2965
அைன அ"த) அ /ற
அ(ல

அைன அ"த) ஆரறி வாஎைன


அைன அ"த) யா) உடனி

அைன அ"தைன யா ாி ேதேன. 9

2965: ºò¾¢Â¢¼õ «ýÒ âñÎ ´Ø¸ §ÅñÎõ.


º¢ÅÁ¡¸¢Â þ¨ÈÅý º£ÅÉ¢¼õ «ýÒ ¸¡ðÊô À¡Ð¸¡ôÀ¾ü
§¸üÀ§Å ¦Àü¦ÈÎò¾ ¾¡Ôõ ¾ó¨¾Ôõ «ó¾ º£Å¨Éô
À¡Ð¸¡ì¸¢È¡÷¸û. ±É§Å º£Åý ¾¡ö ¾ó¨¾Â§Ã¡Î
º¢Åºò¾¢Â¢ý «Õ¨ÇÔõ ¿¢¨ÉóÐ «ýÒ âñÎ ´Ø¸
§ÅñÎõ.

2966
ெகாட =ழி லவைர உ2சி
அட அட" தைலவ ஆதி
எ%ைச ேயாவ
எைக" தல"
ேள
உடன நானினி உ! ெதாழி ேதேன. 10
2966: º¢Å¦ÀÕÁ¡¨Éî §º÷ó¾¡Ã¢ý Å¢ÕôÀõ §À¡ýÚ Â¡×õ
¿¢¸Øõ.
º¢ÅÉ¢¼õ «¨½ó§¾¡÷ ÁüÈ ±ø§Ä¡¨ÃÔõ Å¢¼ §ÁÄ¡ÉÅ
á¾Ä¡ø «Å÷ þÎõ À½¢¨Â ¸¼ø, Á¨Ä¸Ãõ, §¾Å÷¸û,
À¢ÃÁý, Å¢‰Ï, ¯Õò¾¢Ãý, ¬¾¢ºò¾¢ ÁüÚõ ±ðÎò ¾¢ì¸¢ø
°ûÇ ±ø§Ä¡Õõ §¸ðÎ ¦ºÂÄ¡üÚÅ÷. «ÅÃРŢÕôÀõ
§À¡ø ±øÄ¡õ ¿¼ìÌõ.

2967
தாேன திைசெயா0 ேதவமா! நி/
தாேன வடவைர ஆதிமாய நி/
தாேன உடFயி த"
வமா! நி/
தாேன உலகி( தைலவ) ஆேம. 11

2967: º¢Å¨Éî §º÷ó¾Å÷ ¾¢¨º ӾĢ ¡×Á¡Å¡÷.


¯ÕÅò¨¾ì ¸¼óР¡ÅüÚìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡¸ ¯ûÇ º¢Åò
§¾¡Î ¦À¡Õó¾¢Â º£Å÷¸§Ç §¾Å÷¸Ç¡¸×õ §ÁÕÁ¨Ä¡
¸×õ ¯¼Ä¡¸×õ ¯Â¢Ã¡¸×õ ¾òÐÅÁ¡¸×õ ±ðÎò ¾¢¨º
¸Ç¢Öõ ±øÄ¡Á¡Ôõ Å¢ÇíÌÅ÷.

2968
நமவாி ஞானவா ெகாேட எறிவ
சிவவாி நா)ட ேபாவ
திண
பவவ வ(விைன பேட ய+"ேத
தவவ சி ைத" தாஎதிராேர. 12
2968: »¡É¢Â÷ìÌ ¿Áý ÀÂõ þø¨Ä.
¯¼ø ÀüÚ ¿£í¸¢ ¬¸¡ÂÁÂý ±ýÈ ¯½÷× ÅóÐ
¬¸¡ÂºõÁ¢Âõ ¦ºöÔõ §À¡Ð §À¦Ã¡Ç¢ô À¢ÆõÀ¡É º¢Åý
ÅóÐ ¦À¡ÕóÐõ. ¾Åò¾¡ø «¨¼Âô ¦ÀüÈ «ó¾ §ÀâýÀ
¿¢¨Ä¢ø »¡É¢Â÷ìÌô À¢ÈôÀ¢¨Éò ¾Õõ À¨Æ Ţ¨É¸û
¿£íÌõ. Áý ÀÂõ þÕ측Ð.

2969
சி"த சிவமா! மலA+ ெச/றவ
="த2 சிவமாவ ேதாயா மலப த
="
 சில கலக5 ைககாணா
ச"த பரவி
தானாஎ+ எணிேய. 13

2969: »¡É¢Â÷ Å¡¾õ ¦ºö¡÷.


¬½Åõ ¸ýÁõ Á¡¨Â¡¸¢Â ÓõÁÄí¸¨ÇÔõ ¦ÅýÈ
±ñ½õ ±ô§À¡Ðõ º¢Å§Á¡¸¢Â »¡É¢Â÷ ±¾¢Öõ
Àó¾ôÀ¼¡Áø ÝìÌÁ ¿¡¾ò¾¢ø Å¢Çí¸¢Â¢Õò¾Ä¡ø Å¡¾õ
âºø À¢¾üÈø ӾĢÂÉ ¦ºö Á¡ð¼¡÷.
2970
நிைன. மற. இலாதவ ெந<ச
விைன.ப/+ அ+ விமல இ
விைன.ப/+ அ+ விமலைன" ேத%
நிைனக. ெபறி(அவ நீளிய ஆேம. 14
2970: º¢Å¨É þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¢¨Éì¸ §ÅñÎõ.
¿¢¨Éò¾Öõ ÁÈò¾ÖÁ¢ýÈ¢ þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¢¨ÉôÀÅâ¼ò¾¢ø
º¢Åý Å¢Çí¸¢ Å¢¨Éì Üð¼í¸¨Ç «Æ¢ôÀ¡ý. Å¢ÕôÀí
¸¨Ç ¿¢¨È§ÅüÈ¢ì ¦¸¡ûÙõ ¦À¡ÕðÎ «ùÅô§À¡Ð
¿¢¨ÉôÀÅ÷ ÁÉò¾¢ø º¢Åý Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÈ Á¡ð¼¡ý.

2971
சிவெப மாஎ+ நாஅைழ"
ஏ"த"
தவ.ெப மாஎ+ தாவ
நிறா
அவெப மாஎைன யாEைட நாத
பவெப மாைன. பணி
நி ேறேன. 15

2971: Å¢ÕõÀ¢î º¢Å¨É ÅÆ¢ÀÊý «ÅÛõ Å¢ÕõÀ¢ ÅóÐ


§º÷Å¡ý.
º¢Åò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ÅÆ¢Àð¼¡ø «ÅÛõ Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÈ¢
«Õû Òâšý. ÀüÚ츨Çì ¦¸¡ÎôÀÅÉ¡Ôõ «¨¾
¿£ìÌÀÅÉ¡Ôõ ¯ûÇ «ó¾ ¿¢ò¾¢Âô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾
Å½í¸¢ô À¢ÈÅ¢¨Âì ¸¼óÐ ¿¢ü¸Ä¡õ.

2972
பணி
நி ேறபர மாதி பதிைய"

ணி
நி ேறஇனி ம/ெறா+ ேவேட
அணி
நி ேறஉட( ஆதி. பிராைன"
தணி
நி ேறசிவ தைமக ேடேன. 16
2972: º¢ÅÉÐ ±íÌõ ¿¢¨È ¾ý¨Á¨Â »¡É º¡¾¨É¡Ç÷
¯½÷Å÷:
¿õ ¯¼Ä¢ø þ¼í¦¸¡ñ¼ ¬¾¢Â¡¸¢Â º¢Åò¨¾ º£Å§À¡¾ò
¨¾ Å¢ðÎô ¦À¡Õó¾¢ ¿¢ýÈ¡ø º¢Å§Á ÀÃõ¦À¡Õû ±ýÚ
¦¾Ç¢óÐ º¢Åò¨¾ Å¢¼ §ÁÄ¡É ¦¾öÅõ ²ÐÁ¢ø¨Ä ±ýÚ
¯½ÃÄ¡õ. º¢Åò¾¢ý «¸ñ¼ Ţ¡À¸ò¾¢ø ¦À¡Õó¾Ä¡õ.

2973
எெந<ச ஈச இைணய% தா ேச

5னெச!
ஏ"த 5J
 பிற.ப+
தெந<ச இ(லா" தைலவ தைலவிதி
பினெச!
எைன. பிணக+" தாேன. 17

2973: º¢Å¨É Å½í¸¢É¡ø À¢ÈÅ¢ þø¨Ä¡Ìõ.


º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¾¢ÕÅÊ¨Â Å½í¸¢ ÅÆ¢Àð¼¡ø º¢Åý À¢ÃÁý
±Ø¾¢Â ¾¨Ä¦ÂØò¨¾ì ¦¸ÎòÐ º£Åý ¾òÐÅí¸§Ç¡Î
§À¡Ã¡Îõ ¿¢¨Ä¨Âì ¦¸ÎòÐ À¢ÈÅ¢ì¸¡É ¸¡Ã½ò¨¾Ôõ
¦¸ÎòÐ À¢ÈôÀÚôÀ¡ý.
2974
பிணக+" தாபிணி A.ப+"
எ@
கணக+" தாடவ காந தி எைன.
பிணக+"
எ)ட 5வ த
ப
வணகF/ ேறசிவ வ த
தாேன. 18
2974: º¢Å¦ÀÕÁ¡É¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡ððìÌô À¢ý §¿¡ö ÐýÀõ
¦¾¡¼Ã¡.
º¢Åõ ¦ÅÇ¢ôÀðÎô À¢Ã¸¡º¢òРŢÇí¸¢Â À¢ýÉ÷ º¢Åò¾¢É
ÕÇ¡ø º£Åý ¸¡Ä ±ø¨Ä¨Âì ¸¼óÐ À¢½¢, ãôÒ, ÐýÀõ
¬¸¢Â¨Å ÀüÈ¡Ð Å¡Øõ.

2975
சிவவ
ேதவ ழா5ட 1ட.
பவவ திடநிற பாச அ+"தி70
அவஎ ைத ஆட ஆதி. ெபமா
அவவ ெத )ேள அக.ப7ட வாேற. 19

2975: º¢Åý ¯Â¢÷¸¨Ç ¬ð¦¸¡ûÙõ Å¢¾õ.


º£Åý º¢Åò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ý º¢Åý ´Ç¢ÁÂÁ¡É §¾ÅÕ¼ý
º£ÅÉÐ ¯ûÇò¾¢ø ±Øó¾ÕÇ¢ º£Å¨É ¬ð¦¸¡ñÎ º£ÅÃÐ
À¡º þÕ¨Çô §À¡ìÌÅ¡ý.

2976
க ேத) கல தேதா காய"தி(
அ க த5 ஆகிய ஆன த
விபிேய உள ெவளிற கடபி
க ைக"த
ேத) ளி"தேத. 20
2976: º¢Åò¨¾ ¿¡ÎÀÅ÷ìÌ ¯Ä¸ þýÀõ ͨÅ측Ð.
º¢Å¡Éó¾ò¨¾ ¿¡Ê §¾¸ ¾÷Áò¨¾ì ¸¼óÐ ¯½÷× §Á§Ä
¦ºýÈ À¢ýÉ÷ «î º£Å÷ìÌ ¸ÕõÒ §À¡ýÈ ¸¡ÁÓõ «¾ý
ͨÅÔõ ÒÇ¢òÐ þýÀõ ¾ÕÅÉÅ¡¸ þáÐ.

2977
உள சாியாதி ஒ7%ேய மீ7ெடபா(
வள( அ"திேய ைவ"த வளபா%2
ெச!வன எ(லா சிவமாக காடலா(
ைகவள இறி ககட ேதேன. 21

2977: ±øÄ¡õ º¢Åý ¦ºÂø ±ýÚ þÕôÀÅ÷ìÌô À¢ÈÅ¢¨Âì


¸¼ì¸ì ÜÎõ.
º¢Åõ ¸Õ¨½ ¸¡ðÊ «ýÒ ¦ºö¾ ¾¢Èò¾¢¨É ¯½÷óÐ
º¢Åò¾¢ý ¦ÀÕ¨Á¨Âô À¡Ê "¿¡ý ¦ºö¸¢ýÈ ±øÄ¡õ º¢Åõ
±ýÉ¢¼Á¢ÕóÐ ¦ºöŢ츢ýÈÉ" ±ýÀ¨¾ ¯½÷ó¾ º¡¾¸÷
Å¢¨Éô ÀÂÉ¢ýÈ¢ À¢ÈÅ¢¨Âì ¸¼ò¾ø ÜÎõ.

2978
மீடா கமல"
 அ*கி மிக2ெச+
;டா விளகி தகளிெச! ேசதF
Hடா ஒ"தி வன Kடாமணி
மாடா ஒவைக வ த
தாேன. 22
2978: §ÀâýÀõ ¦ÀÚÅ÷.
¯Ä¸ þýÀò¾¢ø þÕóÐ Á£ñ¼ º¡¾¸÷ ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ÖûÇ
«ì¸¢É¢¨Â º¸ŠÃ¾ÇòÐìÌ ±ÎòÐî ¦ºýÚ §º÷ò¾Ðõ
«íÌ Àáºò¾¢ ÅóÐ ¦À¡Õó¾¢ º¢Å¡ÛÀÅõ ¸¢ðÊô
§ÀâýÀõ ¦ÀÚÅ÷.

2979
ஆேற அவி அக*ள ஒ+0
Oேற சிவகதி Qணி
வண5
1ேற வி5ைல ெகாபைன யாெளா0
ேவேற யி விJ.ெபா தாேன. 23

2979: º¢Åºò¾¢ Å¢ÇíÌÁ¡Ú.


¸ñ¼ò¾¢ý ¸£ØûÇ ºò¾¢¸¨Çì ¸£§Æ §À¡¸¡¾Å¡Ú ¾ÎòÐ
º¢Å¸¾¢Â¢ý Á¢¸×õ ÑðÀÁ¡É þÂøÀ¡ø ¬È¡¾¡Ãí¸Ç¢ý
ÅÆ¢§Â §Á§ÄüÈ¢ º¢Ãº¢ø º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø ¦¸¡ñÎ §º÷ò¾
§À¡Ð º¢Åºò¾¢ Å¢ÇíÌõ.

2980
அ உகி அJவ அர/+வ
எ உக இரா.பக( ஏ"
வ
எெபா மணிைய இைறவைன ஈசைன"
திப க%.ப தி"
வ தாேன. 24
2980: »¡Éô À¢üº¢Â¡ÇÛìÌî º¢ÅÉ¢¼ò¾¢ø ¯ûÇ «ýÒ.
»¡É º¡¾¸ý º¢Åò¾¢¼õ ¯ûÇ «ýÀ¡ø þÃ× À¸ø ±ýÈ
§ÅÚÀ¡ÊýÈ¢ ±ô§À¡Ðõ þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢ÀÎÅ¡ý. §¾¡ò
¾¢Ãò¨¾ô À¡ÎÅ¡ý. þ¨ÈÅý ¦ºö¾ ¯¾Å¢¨Â ¿¢¨ÉóÐ
¯Õ¸¢ «ØÅ¡ý. ±ô¦À¡Ðõ þ¨ÈÅý ¾ýÉ¢¼õ ¦À¡Õó¾¢
¢ÕìÌÁ¡Ú ¦¾¡¼÷óÐ »¡É º¡¾¨É ¦ºöÐ ¦¸¡ñ§¼
þÕôÀ¡ý.

2981
மனவி ாி
வி த
மாதவ
மனவி ாி
வி த
வா
மனவி ாி
வி த
ம)யி
மனவி ாி
ைர மாட
5"திேய. 25
2981: Óò¾¢Â¢ý þÂøÒ.
ÁÉõ ¯Ä¸Ó¸Á¡¸ ŢâóÐ ÐýÒüÚ À¢ý «¼í¸¢Â §À¡Ð
À¢Ã¡½Ûõ «À¡ÉÛõ º¢Ãº¢ø ÄÂÁ¨¼óÐ À¢Ã¡½ý
¾òÐÅí¸Ç¢ø þÕóÐ ¿£í¸¢ò ¾É¢òÐ ÀÃòмý ´ýÚõ.
«ô§À¡Ð §ÀîºüÈ §ÀáÉó¾ Óò¾¢ ¸¢ðÎõ. ÁÉõ «¼í¸¢
Å¡Ô «¼í¸¢ô §ÀîºüÈ¢Õò¾§Ä Óò¾¢Â¡Ìõ.

21. §¾¡ò¾¢Ãõ. þ¨ÈŨÉô Ò¸úóÐ À¡Î¾ø


§¾¡ò¾¢ÃÁ¡Ìõ.

2982
மாயைன நா% மனெந0 ேதெரறி.
ேபாயின நாடறி யாேத ல வ
ேதய5 நா0 திாி ெத*க ெச(வைன
காயமி நா7%ைட க0ெகா ேடேன. 1

2982: þ¨ÈÅ¨É ¯ûÇò¾¢ø §¾¼ §ÅñÎõ.


°Éì ¸ñÏìÌô ÒÄôÀ¼¡¾ þ¨ÈÅ¨É ÁÉÁ¡¸¢Â §¾Ã¢ø
²È¢ ÒÈò§¾ ¦ºýȨÄóÐ ¸¡½ ÓÊ¡Ð. ÁÉÁ¼í¸¢
«¸ò¾¢ø §¿¡ì¸ þù×¼õÀ¢§Ä§Â ´Ç¢ÁÂÁ¡É «ó¾
þ¨ÈÅý Å¢ÇíÌŨ¾ì ¸¡½Ä¡õ.

2983
ம) மைலேபா( மதவா ரண"திேம(
இனிைச பாட இ தவ ஆெரனி(
5னிய( கால 5த(வனா நாம"ைத.
பனின எேற பாடறி Lேர. 2
2983: þ¨ÈŨÉô ÀÄ À¢ÈÅ¢¸Ç¢ø ÅÆ¢Àð¼Å÷ þôÀ¢ÈŢ¢ø
¿¢¨ÄÂ¡É «¨Á¾¢ «¨¼Å÷.
ÀÄ ¸¡Äõ º¢ÅÉÐ ¿¡Áò¨¾ ²ò¾¢ ÅÆ¢Àð¼Å÷ þôÀ¢ÈŢ¢ø
º¢Ãº¢ý §Áø º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø º¢Åò§¾¡Î ¦À¡Õó¾¢ ¿¢¨Ä¡É
«¨Á¾¢ ¦ÀüÈ¢ÕôÀ÷.

2984
5"தினி 5"ைத 5கிழிள ஞாயி/ைற
எ"தைன வாேனா ஏ"
 இைறவனைன
அ"தைன காணா
அர/+கி ேறைனேயா
பி"த இவென+ ேப=கி றாேர. 3

2984: ¾õ¨Á ÁÈóÐ º¢Åº¢ó¾¨É¢ø ¯ýÁò¾Ã¡ö þÕôÀÅ÷


»¡É¢Â÷.
¾õ¨Á ÁÈóÐ º¢Åò¨¾ ¿¢¨ÉóÐ ¯ýÁò¾ ¿¢¨Ä¢ø
¯ûÇŧà »¡É¢Â÷ ¬Å¡÷. «ò¾¨¸Â »¡É¢Â¨Ã
¯Ä¸Å÷ ¨Àò¾¢Â측Ã÷ ±ýÚ ÜÚÅ÷.

2985

நி றாஎ*க ணிய A"தி

நி றாஎ*க ேபாதறி வாள

நி றான% யாத*க ெந<ச

நி றாைனேய ேபா/+கி ேறேன. 4
2985: º¢Åì ¸¾¢ÃÅ¨É þ¨¼Å¢¼¡Áø ÅÆ¢À¼ §ÅñÎõ.
§ÀÃȢšÇÛõ Òñ½¢Âõ ¦ºö¾Å÷¸Ç¡ø ¯½Ãô ¦ÀÚõ
º¢Å¡¾¢ò¾ÛÁ¡¸¢Â þ¨ÈÅý «Ê¡÷¸û ¯ûÇò¾¢ø
±ô§À¡Ðõ Å¢Çí¸¢ì ¦¸¡ñÊÕôÀ¡ý. «ò¾¨¸Â Òñ½¢Â
ã÷ò¾¢Â¡¸¢Â º¢Åò¨¾ þ¨¼Å¢¼¡Ð ÅÆ¢À¼ §ÅñÎõ.

2986
Hதக ணா%யி( தில ேபா
ள
ேவதக ணா%யி( ேவேற ெவளி.ப0
நீதிக ணா% நிைனவா மன"
ள
கீதக ணா%யி( ேக70நி ேறேன. 5

2986: ¿¡¾ÁÂÁ¡ö þ¨ÈÅ¨É ¿¢¨ÉóÐ ÅÆ¢ÀÎí¸û.


°Éì ¸ñ½¡ø ¸¡½ÓÊ¡¾ þ¨ÈÅ¨É Á¡Éº£¸Á¡¸
¿¢¨ÉóÐ, ¯¼õÀ¢ø Å¢óÐ ¿¡¾ò¨¾ º¢Ãº¢ý §Áø ±ØôÀ¢
º¸ŠÃ¾Çò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åºò¾¢¨Â ¿¡¾ÁÂÁ¡¸ ÅÆ¢À¼
§ÅñÎõ. «Ð§Å »¡É ⨺¡Ìõ.

2987
நாம ஓ ஆயிர ஓ
மி நாதைன
ஏம ஓ ஆயிர"
ேள இைசLக
ஓமஓ ஆயிர ஓதவ( லாஅவ
காம ஆயிர கெடாழி தாேர. 6
2987:º¢Åý ¾¢Õô¦À¨Ãî º¢ó¾¢ò¾¢ÕôÀÅ÷ ¬¨ºÂ¢É¢ýÚ
¿££íÌÅ÷.
ÅÆ¢À¡Î ¦ºöÀÅ÷ ¬Â¢Ãõ Ũ¸Â¡É ͸ò¨¾ «¨¼Å÷.
º¢Å¿¡Áò¨¾ µ¾¢ º¢Ãº¢ý §Áø ÁÉò¨¾ þ¨¼Å¢¼¡Ð ¿¢Úò¾¢
»¡É º¡¾¨É ¦ºö¸¢ýÈÅ÷ ¬Â¢Ãì¸½ì¸¡É ¬¨ºÂ¢É¢ý
Úõ ¿£í¸¢ÂÅáÅ÷.

2988
ேபா/+கி ேற கC
 கC ஞான"ைத"
ேத/+கி ேறசி ைத நாயக ேசவ%
சா/+கி ேறஅைற ேயாசிவ ேயாக"ைத.
ேபா/+கி ேறஎ பிராென+ நாேன. 7

2988: º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ »¡Éõ ±øÄ¡ §Áý¨ÁÔõ ¾ÃÅøÄÐ.


º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ Å¢óÐ ¿¡¾í¸Ç¡¸¢Â º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ
»¡Éõ ±øÄ¡ §Áý¨Á¢¨ÉÔõ ¾Ã ÅøÄÐ. ±É§Å
º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅʸ¨Çô Ò¸úóÐ §À¡üÈ¢ ŽíÌí¸û.
±ø§Ä¡Õõ «È¢Ôõ Åñ½õ º¢Å§Â¡¸ò¨¾ô À¨È
º¡üÚí¸û.

2989
நானா வித<ெச!
நா0மி ந திைய
ஊனா கமல"தி ஊ0ெச+ அ. ற
வாேனா உலக வழிபட மீடபி
ேதனார உ0 ெதவி7டF ஆேம. 8
2989: ´Ç¢ Áñ¼Äõ Å¢Çí¸¢ÂÀ¢ý º¢Å¡Éó¾ò¾¢ø ¾¢¨ÇôÀ÷.
¯¼Ä¢ø ¯ûÇ ¬Ú ¬¾¡Ãí¸Ç¢ý ÅÆ¢§Â ¿Î ¿¡Ê䧼
§Áø ¦ºýÚ »¡É º¡¾¨É¡ø ´Ç¢ Áñ¼Äõ «¨ÁÂô
¦ÀüÈ º¡¾¸÷ º¢Å¡Éó¾ò¾¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ÷.

2990

நி றாஅ% யாக7 அெபா
இ திர ஆதி இைமயவ ேவ%)
= தர மாத
ழனிெயா+ அ(ல

அ தர வான"தி அ. ற ஆேம. 9
2990: ÀÂý ¸Õ¾¢Â ÅÆ¢À¡Î ¿¢¨Äò¾ þýÀò¨¾ò ¾Ã¡Ð.
ÀÂý ¸Õ¾¢Â ¬¨º ÅÂôÀð¼ ÅÆ¢À¡Î ¯Ä¸ ͸ò¨¾
«Ç¢ì¸Ä¡õ. ¬É¡ø ¿¢¨ÄÂ¡É þýÀÁ¡É º¢Å¸¾¢ ¸¢¨¼ì
¸¡Ð. »¡É¢Â÷ ÅÆ¢À¡Î ÀÂý ²Ðõ ¸Õ¾¡¾ º¢Åò§¾¡Î
¸ÄóÐ º¢ÅÁÂÁ¡¾ø ÀüȢ§¾Â¡¾Ä¡ø »¡É¢Â÷ìÌ º¢Å¸¾¢
¸¢¨¼ìÌõ. »¡É¢Â÷ Óò¾¢ô ÀÂÛõ ±öÐÅ÷.

2991
மணி/ கல*கிய நீேபா( மனிதக
எணி/ கல*கி இைறவ இவஎனா
உணி/ ள"தி 5க ெதா பா(ைவ"
"
ெதணீ. ப0"த சிவஅவ ஆேம. 10
2991: º¢ÅÁ¡ö Å¢ÇíÌÀÅ÷ º¢Å »¡É¢Â÷.
¯Ä¸ÁÂÁ¡É ±ñ½ò¾¢É¡ø ¸Äì¸ÓüÚ ¯ûÇ Å¨Ã
þ¨ÈÅÉ¢ý ¾ý¨Á¨Â ¡Õõ ¯½Ã ÓÊ¡Ð. º¢ó¨¾¨Â
«¼ì¸¢î º¢Åò¾¢ø ¨ÅòÐò ¦¾Ç¢× ¦ÀÈ º£Åý º¢ÅÁ¡Å¡ý.

2992
ெம!"தவ" தாைன வி ஒவ
ைக"தல ேசத ெந( கனிெயா
="தைன" ;!ெநறி யா!நிற ேதவக
அ"தைன நா% அைம ெதாழி ேதேன. 11

2992: þ¨ÈŨÉô ¦À¡Õó¾¢ý ¯Ä¨¸ì ¸¼ì¸Ä¡õ.


àö¨Á¡ÉÅÛõ àö¨Á ¦¿È¢Â¡Ôõ Å¢ÇíÌõ º¢Å¦ÀÕ
Á¡¨É Å¢ÕõÒõ º¡¾¸÷ìÌ º¢Åý ¯ûÇí¨¸ ¦¿øÄ¢ì¸É¢
§À¡Ä Å¢ÇíÌÅ¡ý. «ò¾¨¸Â §¾ÅÉ¢¼õ ¦À¡Õó¾¢
¯Ä¸¢¨Éì ¸¼óÐ ¦ºøÄ §ÅñÎõ.

2993
அைம ெதாழி ேதஅள வி( கC ஞான
சைம ெதாழி ேதத0 மா/றஒ றி(ைல
ைக ெதJ Hதல ணிய நணி
வைக
ெகா0கிற வளF ஆேம. 12
2993: «¨º¼¡¾ Àò¾¢Ô¨¼ÂÅ÷ «¨¼Ôõ ÀÂý!
º¢Åò¾¢¼õ «¨ºÂ¡ô Àì¾¢ ¦¸¡ñÎ ¾òÐÅì Üð¼í¸¨Çì
¸¼óÐ º¢Å»¡Éõ ¦ÀüÈÀ¢ý º£ÅÉ¢ý ÓõÁÄí¸û ¿£íÌõ.
«ô§À¡Ð º£ÅÉ¢ý ãÄ¡¾¡Ãò¾¢ÖûÇ «ì¸¢É¢ º¢Ãº¢ý §Áø
±Æ ´Ç¢ ÁÂÁ¡É Òñ½¢Âã÷ò¾¢ ¦À¡Õó¾¢ §¾¸õ §ÅÚ -
§¾¸¢ §ÅÚ ±ýÈ ¯ñ¨Á¨Â ¯½÷òÐõ. §¾¸õ §ÅÚ
- §¾¸¢ §ÅÚ.

2994
வள( தைலவைன வானந னாடைன
ெவள. ன/சைட ேவத5த(வைன
கள. ெபமக காபெகாேலாஎ+
உள"தி உேள ஒளி தி
ஆEேம. 13
2994: «¸òàö¨Á «üÈ ¦¿ïº¢É÷ìÌ º¢Åý
ÒÄôÀ¼Á¡ð¼¡ý.
Åﺸò ¾ý¨ÁÔ¨¼Â ¯Ä¸Å÷ ¾õ¨Áì ¸ñÎÀ¢ÊòÐÅ¢¼ì
ܼ¡Ð ±ý§È º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º£ÅÃÐ ¯ûÇò¾¢ø
Á¨Èó¾¢ÕóÐ ¬ð¦¸¡ûÙ¸¢È¡ý. «¸òàö¨Á ¯ûÇŧÃ
¯û§Ç Å¢ÇíÌõ º¢Åò¨¾Ô½÷óÐ ¦À¡Õó¾ ÓÊÔõ.

2995
ஆE மல.பத த த கட8ைள
நாE வழிப70 நைம நிறவ
ேகாE விைன அ+ ாிசி
வாE மன"ெதா0 ைவ"ெதாழி ேதேன. 14
2995: º¢Åý ¾¢ÕÅÊ¢ø ÁÉõ ¨ÅòÐ ¯Ä¸ô Àü¨È Å¢¼
§ÅñÎõ.
¾¢ÉÓõ º¢ÅÅÆ¢À¡Î ¦ºöÔõ «Ê¡ÃÐ ¾£Â̽ò¨¾Ôõ
¾£Â¦ºÂ¨ÄÔõ ÐýÀò¨¾Ôõ ¿£ìÌõ º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ¢ø
º¡¾¸÷ Áɨ¾ ¨ÅòÐ ¯Ä¸ô Àü¨È Å¢ðÎÅ¢¼ §ÅñÎõ.

2996
விபி( அவன% Lர =வக
ெபா தி( அவன% ணிய ேலாக
தி தி( அவன% தீ"த5 ஆ
வ தி அவன% வாC"தவ( லாேக. 15

2996: þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕÅʸ§Ç ¦º¡÷ì¸õ, ¾£÷ò¾õ!


¯Ä¸ôÀü¨È Å¢ðÎ º¢Åò¨¾ô ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷ìÌî º¢ÅÉÐ
¾¢ÕÅʧ ¦º¡÷ì¸Á¡¸×õ Òñ½¢Â §Ä¡¸Á¡¸×õ ¾£÷ò¾
Á¡¸×õ «¨ÁóÐ À嬃 «Ç¢ìÌõ.

2997
வானக ஊட+" தாஇM 8லகினி(
தானக இ(லா" தனியா ேபாதக
கானக வாைழ கனிQக
உE+
பானக2 ேசாதிைய. ப/றிநி ேறேன. 16
2997: º¢Åý «ï»¡Éò¨¾ô §À¡ì¸¢î º¢Å¡Éó¾ò¨¾
¿¡øÌÅ¡ý.
¾É즸ýÚ µ÷ ¯¼õÒ þøÄ¡Ð ¾É¢òРŢÇíÌõ «È¢×
ÁÂÁ¡É º¢ÅÌÕ¿¡¾ý º£ÅÃÐ «ï»¡Éò¨¾ô §À¡ì¸¢î
º¢Å¡Éó¾ò¨¾ ¿øÌÅ¡ý.

2998
விதிய
ேமைல அமர உைற
பதிய
பா! ன( க*ைக உ0

திய
ெதா(விைன. ப/ற+ வி
பதிய
வMவி7ட
அ த5 ஆேம. 17

2998: «È¢Å¡¸¡Âò¾¢ý ÀÂý.


º¢Ãº¢ý §Áø Å¢ÇíÌõ º¢¾¡¸¡Â ´Ç¢§Â ºò¾¢À£¼Á¡ö º£ÅÃÐ
À¨Æ Ţ¨É¨Â «Æ¢ì¸¢ýÈ þ¼Á¡Ìõ. «Ð§Å
¯Ä¸¢¨Éì ¸¼óÐ ¿¢üÌõ ÓÊ× ¿¢¨ÄÔÁ¡Ìõ.
2999
ேமல
வானவ கீழ
மாதவ
தானிட மா)ட கீழ
மா
அன*
கான
1விள மாைல கமCசைட
ஆன
ெச!எ ஆயி தாேன. 18
2999: ÀÃÅ¢óÐ Áñ¼Äò¾¢ø §¾Å÷, ÓÉ¢Å÷, ÁÉ¢¾÷, º¢üºò¾¢,
º¢Åõ ¯ûÇÉ÷.
º¢¾¡¸¡Â ´Ç¢Â¢ø §Á§Ä ÀÃÅ¢óÐ Áñ¼Äò¾¢ø §¾Å÷¸Ùõ
«Å÷¸ÙìÌì ¸£§Æ ÓÉ¢Å÷¸Ùõ «Å÷¸ÙìÌõ ¸£§Æ
ÐýÀõ «ÛÀÅ¢ìÌõ ÁÉ¢¾÷¸Ùõ ¦À¡Õó¾¢ÔûÇÉ÷.
º¢Åòмý ºò¾¢ «íÌô ¦À¡Õó¾¢ ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¦ÅñÊÂ
§À¡¸ §À¡ì¸¢Â ¿¢Â¾¢¸¨Çî ¦ºöÔõ.

3000
KJ* க*கட( ந<=ட கடைன
ஏJ இர%F ஈச பிற.பி
யாJ< =ைன அடவி அ*ள
வாJ எJ ைத
மன) ஆேம. 19

3000: ³ó¦¾Øò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åý ¯Â¢÷¸Ç¢ý


«ï»¡Éò¨¾ô §À¡ì¸¢ »¡Éò¨¾ «ÕûÅ¡ý.
"¿Áº¢Å¡Â" ±ýÈ «ï¦ºØò¾¢ø Å¢ÇíÌõ º¢Åý º£ÅÃÐ
«ï»¡Éò¨¾ô §À¡ì¸¢ »¡Éò¨¾ì ¦¸¡ÎôÀÅÉ¡Å¡ý.

3001
உலகம
ஒ"
ம ஒ"ததஉய கா/ைற
அலகதி அ*கிஓ"
ஆதி. பிரா)
நிலவிய மா5கி( நீஒ"
மீ0அ2
ெசல8ஒ"
அமதிைக" ேதவ பி ராேன. 20
3001: º¢Åý ¯Ä¸õ ӾĢÂÅ¡¸×õ «Åü¨È «Æ¢òÐ
§ÅÈ¡¸×õ Å¢ÇíÌÅ¡ý.
¬¾¢ôÀ¢Ã¡§É ¿¢Äõ, ¿£÷, ¦¿ÕôÒ, ¸¡üÚ, ¬¸¡ÂÁ¡¸×õ,
ÝâÂý, ºó¾¢Ãý ÁüÚõ ¯Ä¸òÐìÌ ¯Â¢Ã¡¸×õ «Åü¨È
«Æ¢ôÀÅÉ¡¸×õ «‰¼¾¢ìÌô À¡Ä¸÷¸ÙìÌò ¾¨ÄÅÉ¡¸
×õ ¯ûÇ¡ý.

3002
பாிசறி
அ*ள அ*கி அக
பாிசறி
அ*ள மாத"
ஈச
பாிசறி
அ*ள மாமதி ஞான.
பாிசறி
அ நில பாாி ஆேற. 21

3002: þ¨ÈÅý ºó¾¢ÃÁñ¼Ä ´Ç¢¨Âô ¦ÀÕ¸î ¦ºöÅ¡ý.


«ì¸¢É¢, ÝâÂý, ¸¡üÚ ¬¸¢Â ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¦À¡Õó¾¢
ÔûÇ ®ºý À¢Ã¡½ ºò¾¢¨Âô ¦ÀÕ츢 ºó¾¢ÃÁñ¼Äò¨¾
Å¢Çí¸î ¦ºöÅ¡ý.

3003
அ த கட
 அ

வா!நி/
ப த உலகினி( கீேழா ெப ெபா
த த உலெக* தாேன பாராபர

பைடகிற மாப
வாேம. 22
3003: Ш¼ìÌõ þ¨ÈÅý ¾¡íÌÀÅÉ¡¸×õ ¯ûÇ¡ý.
Àïº â¾í¸¨Çî ºí¸¡Ãõ ¦ºöÔõ º¢Åý «¨¼ì¸ÄÁ¡¸ì
¦¸¡ñ¼ ¬ýÁ¡ì¸¨Çò ¾¡íÌÀÅÉ¡¸×õ ¯ûÇ¡ý.

3004
5"தண ஈரட ேம5% ஆயி)
அ"த உவ உலஏ ெழன.ப0
அ"தனி பாதாள அள8ள ேசவ%
ம"த அதைன மகிC
உண ராேர. 23

3004: º¢ÅÉ¢ý Ţ¡À¸ò¨¾ò ¦¾Ç¢ÅüÈ¡÷ ¯½Ã¡÷.


¦¾Ç¢Å¢øÄ¡¾Å÷ º¢ÅÉÐ ¾¢ÕÓʨÂÔõ ¾¢ÕÅʨÂÔõ
º¢ÅÉÐ «¸ñ¼ Ţ¡À¸ò¨¾Ôõ ¯½ÃÁ¡ð¼¡÷.

3005
ஆதி. பிராந பிராஅM அகட2
ேசாதி. பிரா=ட A+ஒளி யா!நி/
ஆதி. பிராஅட"
அ. ற கீழவ
ஆதி. பிராந0 வாகிநி றாேன. 24
3005: º¢Åý §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö Å¢ÇíÌÀÅý.
¬¾¢Â¡¸¢Â º¢Å§É §º¡Á Ýâ¡츢ɢ¡¸×õ Óîͼá¸×õ
º¢Å¡¾¢Â¡¸×õ ±íÌõ Ţ¡À¢òÐ ¿õ¨Á¦ÂøÄ¡õ
¿¼òÐõ ¾¨ÄÅÛÁ¡Å¡ý.

3006
அட கட
உய
ஓ* ெபைமய
பிட கட த பிறவி2 சி+ைமய
ெதாட நட த கைனகழ( காெடா+
ெதாடக ;!ெநறி ;*கிநி றாேன. 25

3006: þ¨ÈÅý ÅÆ¢¸¡ðÊ.


¿¡¾¦º¡åÀÁ¡É þ¨ÈÅý ¦¾¡ñ¼÷¸¨Ç Óò¾¢ìÌ
«¨ÆòÐî ¦ºøÖõ ¦¿È¢Â¢ø ÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸ Å¢ÇíÌÅ¡ý.

3007
உல8ெச! ேநாக ெப*கட( Kழ
நில5J
எ(லா நிைற தன ஈச
பல5J
எ(லா பைட"தன 5ேன
ல5J ெபானிற மாகிநி றாேன. 26
3007: º¢Åý ¯Â¢÷ ¿ý¨Á ¸Õ¾¢ô ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¢ø Å¢Çí¸¢
¿¢ýÈ¡ý.
¯Ä¸¢ÖûÇ º£Å÷¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ¸¡ìÌõ ¦À¡ÕðÎ º£Å÷
¸ÙìÌô ÀÂý ¾Ãò¾ì¸¨Å ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ÓýɧÁ§Â
À¨¼òÐ ¿¢Ä×Ħ¸øÄ¡õ ®ºý ¦À¡ý¦É¡Ç¢Â¡¸ ¿¢¨ÈóÐ
¿¢ýÈÉý.

3008
பராபர னாகி. ப(Pழிக ேதா+
பராபர னா!இM அகட தா*கி"
தராபர னா!நிற தைம ணரா
நிராபர னாகி நிைற
நி றாேன. 27

3008: º¢Åý ¬üÈ¢ ÅÕõ «Õ了Âø.


º¢Å§É ÀÃÉ¡¸×õ «ÀÃÉ¡¸×õ àÄÁ¡¸×õ ÝìÌÁÁ¡¸×õ
ÒÅÉí¸û «¨Éò¾¢Öõ ¬ýÁ¡Å¢Öõ Ţ¡À¢òÐõ ¸¡òÐõ
þÕ츢ýÈ¡ý.

3009
ேபா/+ ெப ெத!வ தாேன பிறாி(ைல
ஊ/ற5 ஓைச ஓைச ஒ0க5
ேவ/+ட( தாென+ அ
ெப ெத!வமா
கா/ற
ஈச கல
நிறாேன. 28
3009: þ¨ÈÅý À¢Ã¡½ ºò¾¢Â¡ö ¯ûÇ¡ý.
º¢Å§É àÄÁ¡Ôõ ÝìÌÁÁ¡Ôõ àÄò¨¾Ôõ ÝìÌÁò¨¾Ôõ
þ¨½ìÌõ À¢Ã¡½É¡Ôõ ¬¾¡ÃÁ¡¸¢Â ¯¼Ä¡Ôõ ¿¡¾Á¡
Ôõ ¿¡¾¡ó¾Á¡Ôõ ¯Â¢Ã¡Ôõ «¸ñ¼ ÅÊÅ¡Ôõ Å¢ÇíÌõ
¦ÀÕó ¦¾öÅÁ¡Ìõ. º¢Åò¨¾ Å¢¼ Ží¸ò¾ì¸ ¦ÀâÂ
¦¾öÅõ §ÅÚ ´ýÚõ þø¨Ä.

3010
திைகயைன"
சிவ ேனஅவ னாகி
மிைகயைன"
ெசா(ல ேவடா மனிதேர
ைகயைன"
 ற அ*கியி/ 10
5ைகயைன"
எ*க ஆதி. பிராேன. 29

3010: þ¨ÈÅý ¯Ä¸òÐìÌì ¸¡Ã½Á¡¸¢ ¯¾×Å¡ý!


Ò¨¸ §Á§Ä¡í¸¢ì ¸¡½ôÀÊÛõ «Ð ¦¿ÕôÀ¢ø þÕó§¾
§¾¡ýÈ¢ÂÐ. «Ð §À¡Ä ÒÈò§¾ ¸¡½ôÀÎõ ¦¾öÅí¸Ùõ
±øÄ¡Óõ ¾¢¨º¸û «¨ÉòÐÁ¡É ¬¾¢ôÀ¢Ã¡É¡¸¢Â
º¢Åò¾¢É¢¼Á¢Õó§¾ §¾¡ýÈ¢É. ±É§Å º¢ÅòÐìÌô ÒÈõÀ¡¸
¦¾öÅõ ²ÐÁ¢ø¨Ä.

3011
அகறா அகட ஏJஒறாகி
இவதா எனநி+ எளய) அ(ல
சிவதா பலபல சீவ) மாகி
நவிறா உல+ நப) ஆேம. 30
3011: º¢Å§É ÀÄ ÀÄ º£Å÷¸û.
±øÄ¡ô ÒÅÉí¸Ç¡¸×õ «ÅüÈ¢ý §ÁÄ¡¸×õ «ÅüÈ¢ý
§ÅÈ¡¸×õ ±íÌõ ±øÄ¡Á¡¸×õ Ţ¡À¢òÐûÇ º¢Åý
¯Ä§¸¡Ã¡ø ¸¡½ôÀÎÁ¡Ú §¾¡ýÚÀÅÉ¡¸ þø¨Ä.
¬É¡ø «Å§É À¢Ã¡½ ºò¾¢Â¡ö º£Å÷¸¨Ç þÂ츢 ¯Ä¸
¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Õó¾¢ º£Å÷¸û ¿õÒõÀÊ¡¸×õ ¯ûÇ¡ý.
3012
கைலெயா A+ கட த.பா( நிற
தைலவனைன நா0மி த"
வ நாத
விைலயி(ைல விணவ ேரா0 உைர.ப
உைரயி(ைல உE+ உளவ தாேன. 31

3012: ¾ó¾¢Ãõ ӾĢ ¸¨Ä¸¨Çì ¸¼ó¾Å¨É ¿¡ÊÉ¡ø


¯ûÇò¾¢ø
Å¢ÇíÌÅ¡ý.
¾ó¾¢Ãõ, Áó¾¢Ãõ, ¯À§¾ºõ ¬¸¢Â ãýÚ ¸¨Ä¸ÙìÌõ
«ôÀ¡ø ¿¢ýÈ, º¸Ä ¾òÐÅí¸ÙìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡É Å¢¨Ä
Á¾¢ì¸ ÓÊ¡¾ º¢Åò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ¿¢øÖí¸û. «ò¾¨¸Â
þ¨ÈÅý ¯í¸û ¯ûÇò¾¢ø º¢ÈóРŢÇíÌÅ¡ý.

3013
ப%கா( பிரமெச! பாச அ+"

ெந%யா +ைமெச! ேநச அ+"


2
ெச%யா தவ"தினி( ெச!ெதாழி( நீகி
அ%ேயைன உ!யைவ"
அ ெகா டாேன. 32
3013:º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¬º¢ ӾĢÂÅü¨È «Æ¢òÐô À¨¼ôÒò
¦¾¡Æ¢É¢ýÚ Å¢ÎÅ¢ôÀ¡ý.
º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º£Å÷¸¨Ç þ ¾Õõ ÀüÚ, ÀüȢɡø ÅÕõ
¦ºÂø ÁüÚõ ¦ºÂÄ¡ø Å¢¨ÇÔõ Å¢¨É ӾĢÂÅü¨È
«¸üÈ¢ô À¢ÈŢ¢ø þÕóÐ ¯öÔÁ¡Ú ¦ºöÐ «ýÀ¢É¢ø
«¸ôÀÎò¾¢ «ÕÙÅ¡ý.

3014
ஈசென+ எ70" திைச இய*கின
ஓைசயி( நிெறJ ச"த உல.பி
ேதசெமா+ ஆ*ேக ெசJ*கட ஒப

வாச மலேபா( மவி நி றாேன. 33

3014: ÁÄâø ¿ÚÁ½õ §À¡ø þ¨ÈÅý Å¢Çí̸¢È¡ý.


®ºÉ¡¸¢Â º¢Å§É À¢Õ¾¢Å¢, «ôÒ, §¾Ô, Å¡Ô, ¬¸¡Âõ,
ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢, ¬ýÁ¡ ¬¸¢Â ´ýÀÐ
¸ñ¼í¸Ç¢Öõ ±ðÎò¾¢ì̸ǢÖõ ÁÄâý Á½õ §À¡Äô
¦À¡Õó¾¢ ´Ç¢ÁÂÁ¡¸ Å¢Çí̸¢È¡ý.

3015
இ(ல) அ(ல உள அ(ல எஇைற
ந(ல
ெந<ச பிள தி0 கா7சிய
ெதா(ைலய ;ய
ளகில ;!மணி
ெசா(ல ேசாதி ெதாட
நி றாேன. 34
3015: º£Å÷¸Ç¢ý ¯ûÇò¨¾ ¯Õ츢ò àö¨Á ¦ºöÐ
Å¢ÇíÌÀÅý.
þ¨ÈÅý ÒÈì¸ñ½¡ø ¸¡½ôÀ¼¡¾Åý; ¦¿ïÍÕ¸¢
¿¢üÀÅâý «¸ì¸ñ½¢ø Å¢ÇíÌÀÅý; ÌüÈÁüÈÅý;
àö¨Á¡ÉÅý; À¢Ã¸¡ºÓ¨¼ÂÅý; ¦º¡øÖžü¸Ã¢Â
§º¡¾¢ÅÊÅ¡ÉÅý. «ò¾¨¸Â º¢Åõ º£Å÷¸ÇÐ ¯ûÇò¨¾
¯Õ츢 «Å÷¸û àö¨Á ¦ÀÈò ¦¾¡¼÷óÐ ¿¢ýÈÕÙ¸¢È¡ý.

3016
உள" ெதா0* ற"
E நாென)
கள" தைலவ கமCசைட ந தி
வள/ெபைம வழக<ெச! வாகத
அள/ கடைல அ+"
நி றாேன. 35

3016: ¯Â¢÷¸Ç¢ý Å¢ÕôÀòÐìÌ ²üÀ º¢Åý ¯¾×ÀÅý.


º£Å÷ ¯Ä¸ ÅÂôÀð¼ §À¡Ð º¢Åý «ÅÃÐ þó¾¢Ã¢Âí¸¨Ç
þÂìÌõ ¸ûÇò ¾¨ÄÅÉ¡¸ ¦ºÂøÀθ¢È¡ý. «§¾ º£Å÷
º¢ÅÉÐ º¢Å§À¡¸ò¨¾ Å¢ÕõÀ¢ ¿¢üÌõ §À¡Ð º£ÅÃÐ
À¢ÈôÀ¢¨É «ÚòÐ ¿¢üÀÅÉ¡¸ ¯ûÇ¡ý. þôÀÊ º£ÅÃÐ
¯ûÇò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ º£ÅÃРŢÕôÀò¾¢üÌõ ÀìÌÅòÐìÌõ
²üÀ º¢Åý ¯¾×¸¢È¡ý.

3017
மாெறதி வானவ தானவ நாெடா+
1+த( ெச!
ைரகழ( நா0வ
ஊ+வ உள"
அக"
 +"
E
ேவ+ெச!
ஆ*ேக விளெகாளி யாேம. 36
3017: «Ê¡÷ìÌ ´Ç¢Â¡ÉÅý.
§¾Å÷ìÌõ «ÍÃ÷ìÌõ ±Ç¢¾¢ø ¸¡ðº¢ ¾Ã¡¾ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý
¾ý¨É ¿¢¨ÉóÐÕÌõ «Ê¡÷ìÌ ±Ç¢¾¢ø §º¡¾¢Â¡¸ì
¸¡ðº¢ ¾ÕÅ¡ý. «Ê¡âý °É¢¨É ¿£ì¸¢ ¯½÷Å¢¨½ô
¦ÀÕ츢 «Å÷¸ÙìÌ «Õû ¦ºöÅ¡ý.

3018
விணிF வ த ெவளியில ேமனிய
கணிF வ த லன(ல கா7சிய
பணினி( வ த பயன(ல பாைமய
எணி( ஆ ன த5 எ*க பிராேன. 37

3018: ¯Â¢÷¸ÙìÌ «ÇÅ¢øÄ¡¾ þýÀò¨¾ «Ç¢ôÀÅý.


¬¸¡Â ÅÊÅ¢ø ¯ûÇ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ÒÈ측ðº¢ìÌ «ôÀ¡ü
Àð¼Åý. ¯ûÇô ÀñÀüÈ §¾¡ò¾¢Ãí¸Ç¡ø «È¢ÂôÀ¼¡
¾Åý. ¯ûÇô Àñ§À¡Î ¾ý Á£Ð «ýÒ ¨ÅòÐûÇÅ÷
«¸ì¸ñ½¢ø ±Ç¢¾¢ø §¾¡ýÈ¢ «Åý ±ñ½üÈ
¬Éó¾ò¨¾ «ÕÙÅ¡ý.

3019
உ"தம எ* உக ெப*கட(
நி"தில2 ேசாதிய நீல கைமய
எ"தைன கால5 எ@வ ஈசைன2
சி"த அமரக ேத தறி யாேர. 38
3019: «ýÀ¡ø «ýÈ¢ «È¢Å¡ø ¸¡½ þÂÄ¡Ð.
º¢Ãº¢ý §Áø ¦Åû¨Ç ´Ç¢Ôõ ¿£Ä ´Ç¢ÔÁ¡¸ ÓýÛõ
À¢ýÛõ º¢Å§º¡¾¢Â¡¸ Å¢ÇíÌõ º¢Åºò¾¢¨Â º¢Å»¡Éò¾¢ø
¾¢¨Çò¾¢ÕìÌõ º¢Å§Â¡¸¢Â§Ã ¸¡½ÓÊÔõ. ¬Ã¡ö
¦ºöÔõ Íð¼È¢×¨¼§Â¡Ã¡Öõ ¬¨ºÔ¨¼§Â¡Ã¡Öõ
«ò¾¨¸Â º¢Åºò¾¢¨Âì ¸¡ñ þÂÄ¡Ð.

3020
நிறபல எMவண அMவண ஈச
அறபல எMவண அMவண இப
மறபல எMவண அMவண பாவ
றபல காணி) ேபா/றகி லாேர. 38

3020: Áì¸û ¿¢¨Ä ±ý§É!


«È¦Å¡Øì¸õ ±ó¾ «Ç× ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀθ¢È§¾¡ «ó¾
«Ç× Òñ½¢Âõ ¦À¡ÕóÐõ. ¾£Â¦Å¡Øì¸õ ±ó¾ «Ç×
¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀθ¢È§¾¡ «ó¾ «Ç× À¡Åõ ¦À¡ÕóÐõ.
º£Åâý Òñ½¢Â À¡Åí¸Ù째üÀ º¢Åõ º£ÅÕìÌ þýÀ
ÐýÀí¸¨Çò ¾Õõ. ±É§Å ¾£Â¦Å¡Øì¸ò¨¾ Å¢Ä츢
«È¦Å¡Øì¸ò¨¾ì ¨¸ôÀ¢ÊòÐ §Áý¨Á ¦ÀÈ §ÅñÎõ.

3021
இ*நி றாஅ* நிறன எ*ள
ெபா*கிநி றா வ னாபதி ணிய
க*(நி றாகதி மாமதி ஞாயி+
எ*நி றாமைழ ேபா(இைற தாேன. 40
3021: ±øÄ¡ ¯Ä¸í¸Ç¢Öõ ¯Â¢÷¸Ç¢Öõ º¢Åý ¯ûÇ¡ý.
«ï»¡É þÕÇ¢ø ¯ûÇ º£ÅÕìÌ »¡É ´Ç¢¨Â ÅÆí¸¢
¸Õ¨½ ¦À¡Æ¢¸¢ýÈ Òñ½¢Â ã÷ò¾¢Â¡¸¢Â º¢Åõ ±øÄ¡ô
ÒÅÉí¸Ç¢Öõ ±øÄ¡ þ¼òÐõ ¿¢¨ÈóÐûÇ¡ý.

3022
உணவ
வாேவ உ"தம மா
உணவ
Qணறி8 எெப மாைன.
ணவ
வா (ய தா
உண8ட( அட5 ஆகிநி றாேன. 41

3022: ¯Â¢÷¸ÙìÌ ¯½÷¨Å ¿øÌÅ¡ý.


¯¼Ä¢§Ä ¯½÷× ÁÂÁ¡Ôõ «ñ¼¡¸¡Âò¾¢ø ÝìÌÁÁ¡¸
º£Å¦Å¡Ç¢Â¢Öõ ¯ûÇ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º£Å÷¸ÙìÌ ¯½÷
Å¢¨É ¿ø¸¢ ¬ð¦¸¡ûÙÅ¡ý.

3023
தவ யா(உல ேகJ தாி"தவ
தவ யாேல அ@வி) தாெநா!ய
தவ யா(மைல எ7%) தாசாரா
தவ யாேல தடகட லாேம. 42
3023: º¢Åý «Ï×ìÌ «ÏÅ¡ö ¿¢¨ÈóÐûÇ¡ý.
«Ï¨Åì ¸¡ðÊÖõ ÝìÌÁÁ¡É º¢Åõ «‰¼ À÷ží¸
¨ÇÔõ Å¢¼ ÅÄ¢¨Á¡ÉÅý. «Åý ¾ÉÐ ¬üÈÄ¡ø ²Ø
¯Ä¸í¸¨ÇÔõ ¾¡í¸¢ Å¢º¡ÄÁ¡É ¸¼Ä¢Öõ ±íÌõ
Ţ¡À¢òÐûÇ¡ý.

3024
ஏேனா ெபைமய ஆகிF எஇைற
ஊேன சி+ைம உ7கல
அ*ள
வாேனா அறி அளவ(ல மாேதவ
தாேன அறி தவ"தி அளேவ. 43

3024: º¢Åõ ¾Åò¾¢ý ¬üÈÖìÌ ²üÀ Å¢ÇíÌÀÅý.


º¢Å¦ÀÕÁ¡ý Áñ½Å÷ Å¢ñ½Å÷ ±ø§Ä¡¨ÃÔõ Å¢¼
¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼ÂÅý. «ò¾¨¸ÂÅý º¡¾¸Ã¢ý °Û¼Ä¢Öõ
¯½÷Å¡¸ì ¸ÄóÐ «íÌ ¯ûÇ¡ý. Å¡Ûĸ Å¡º¢¸Ç¡ø
«È¢Â ÓÊ¡¾ «Å¨É ÁñÏĸ º¡¾¸÷ ¾ÁÐ ¾Åò¾¢ý
ãÄõ ¾Åò¾¢ý ¬üÈÖ째üÀ «È¢ÂÓÊÔõ.

3025
பிடால வி"தி( எJ த ெப5ைள
டால காய"
 திைர பJ"த

உடன உடா உணவிலா Aடக


பிட"
உ7 ப70. பிண*கிறாகேள. 44
3025: «È¢ÅüÈÅ÷ ¦ºö¨¸.
Ìñ¼Ä¢É¢ ºò¾¢¨Â ÍØ ÅƢ¡¸ º¢Ãº¢ý §Áø
¦ºÖò¾¢ º¸ŠÃ¾Çò¨¾ «¨¼óÐ ¦À¡Õó¾¢ÂÅ÷¸û
º¢Å´Ç¢Â¢ø ¾¢¨Çò¾¢ÕôÀ¡÷¸û. «ù×½÷× ¦ÀÈ¡¾
«È¢Å¢Ä¢¸û ¯¼¨Äì ¸¼óÐ ´Ç¢¨Â «È¢Â¡Ð ¯¼§Ä
¦ÀâР±ýÚ ±ñ½¢ ÁÂí¸¢ þÕôÀ÷.

22. º÷ŠŢ¡À¢. ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¿¢¨Èó¾¢ÕôÀÅý.


3026
ஏ சிவேபாக ஈதறி ஓெராளி
ஆ அறிைவ மாயா உபாதியா(
ஏய பாிய ாி தன
எ!

சா தன
வியாபக தாேன. 1

3026: ¯Â¢÷ º¢Å §À¡¸ò¾¢ø ¾ýÉ¢¨Ä ¦¸ðÎ ÓØ ¿¢¨È×


¦ÀÚõ.
º¢Å§À¡¸ò¾¢ø ¾ýÉ¢¨Ä, Íð¼È¢×, §¾¸ôÀüÚ, Å¢„Â
Å¡º¨É¸û ¬¸¢Â¨Å ¦¸ðÎ ¬ýÁ¡ âý Ţ¡À¸õ
¦ÀÚõ.

3027
நாஅறி
அ.ெபா நாடஇட இ(ைல
நாஅறி
அ*ேக வழிற விமி0
ஊஅறி
உேள உயிகிற ஒ=ட
தாஅறி
அ* தைல.பட லாேம 2
3027: ±íÌõ¦ºýÚ Åà ÅøÄÅ÷.
±íÌõ ¿£ì¸ÁÈ ¿¢¨ÈóÐûÇ º¢Å¨É ¬¸¡ÂÁñ¼Äò¾¢ø
´Ç¢ÁÂÁ¡¸ì ¸ñÎ ÅÆ¢ÀÎõ º¡¾¸÷ ±íÌõ ¦ºýÚ Á£Ùõ
¬üȨÄô ¦ÀÚÅ÷.

3028
கடைட வாCகிற ெகௗைவ உலக"

உடைட வாC8ெகா0 உெளாளி நா%


உடைட ைவகிற உE+ ேதவைன
கட மதிைர காணF ஆேம. 3

3028: ÐýÀõ Á¢ì¸ Å¡úÅ¢Öõ §º¡¾¢ìÌû §º¡¾¢Â¡É


þ¨ÈŨÉì ¸ñÎ þýÀõ «¨¼ÂÄ¡õ.
ÐýÀõ ¾Õõ ¯Ä¸ Å¡úÅ¢ø º£ÅÃÐ ¯ûÇò¾¢ø §º¡¾¢ìÌû
§º¡¾¢Â¡ö Å¢ÇíÌõ þ¨ÈÅ¨É ÐýÀò¾¢Öõ ¿¡Ê þýÀõ
¦ÀÈÄ¡õ.

3029
ெப<=ட Aறி) உெளாளி யாகி"
ெதாி
ட லா! நி/ ேதவ பிரா)
இ<=ட வி7%70 இகட எ(லா
பாி
ட ேபாகிற ப(ேகாைர யாேம. 4
3029: º¢Åõ «Ê¡측¸ô ÒÈõ ÒÈõ ¾¢Ã¢óÐ «ÕûÀÅý.
§º¡ÁÝâ¡츢ɢ¡¸¢Â ÓîͼÕìÌõ ´Ç¢¨Âì ¦¸¡ÎìÌõ
º¢Å¦ÀÕÁ¡§É ¦ÀÕï §º¡¾¢Â¡¸ «Ê¡÷¸¨Ç Á¡ÚÀ¡Î
¨¼Â ¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºýÚ «ÕÙÅ¡ý.

3030
உ+தியி உவ த உவிைன. ப70
இ+தியி LC தா இரணம
ஆ
சி+தியி உெளாளி தி.பிய A"தி
ெப+தியி ேமேலா ெப<=ட ராேம. 5

3030: Å¢¨ÉìÌðÀðÎ ÅÕóÐÀÅÕõ þ¨ÈŨÉî ºÃñ


«¨¼Â¢ý «Åý ¸¡ôÀ¡ý.
ÅøÅ¢¨É¡ø ÐýÀôÀðÎ ¬úó¾¡Õõ ®º¡É ¾¢ì¸¢ø
¯û¦Ç¡Ç¢Â¡¸ þÕìÌõ ¿¢¨ÄÂ¡É ¾¢ùŢ ã÷ò¾¢¨Âî
ºÃñ «¨¼Â¢ý «Åý º¢Ãº¢ý §Áø ¦Àâ §º¡¾¢Â¡¸
Å¢Çí¸¢ì ¸¡ôÀ¡ý.

3031
ப/றி )ேள பரமாய பர<=ட
5/றி) 5/றி 5ைளகிற Aெறாளி
ெந/றியி உேள நிைனவா! நிைலத
ம/றவ னா!னி ற மாதவ தாேன. 6
3031: þ¨ÈÅý Àü¨Èô ÀüÈ¢ÂÅ÷ º¢ÅÁ¡öò ¾¢¸úÅ÷.
±íÌõ ¿¢¨Èó¾ º¢Åò¨¾ ÝâÂý, ºó¾¢Ãý, «ì¸¢É¢ ±ýÈ
ãýÚ ´Ç¢Â¡¸ ¦¿üÈ¢ ¿ÎÅ¢ø ÀüȢ즸¡ñ¼ º£Å÷ º¢Å§Á
¡Å÷.

3032
ேதவ) ஆ திைசதிைச ப"
E
ஏவ) ஆவிாி நீல ஏைழ
ஆவ) மா அம
எ* உலகி)
நாவ) ஆகி நவி/+கி றாேன. 7

3032: º¢ÅÁ¡¸¢Â º£Åý ±íÌõ ¿¢¨ÈóРŢÇíÌÀÅý.


º¢ÅÁ¡¸¢Â º£Åý ±øÄ¡õ «È¢ó¾Åý. ±ø§Ä¡¨ÃÔõ ²Åø
¦ºöÔõ ¬üÈø ¯¨¼ÂÅý. «Åý ´Ç¢Â¡¸ ±íÌõ
¿¢¨ÈóРŢ¡À¸õ ¯¨¼ÂÅÉ¡Å¡ý.

3033
ேநா கட ெநா%ஏC உலைக
கா அவனி" தைலவ) அ*ள
நீ விைனஎ நிமல பிற.பி
ேபா வர8 ணர( லாேன. 8
3033: §À¡ìÌ ÅÃ× þøÄ¡¾Åý «Ê¡÷ ¦À¡ÕðÎô
§À¡ìÌ ÅÃ× ¦ºö ÅøÄÅý ¬Å¡ý.
¾É즸Éô §À¡ìÌÅÃÅ¢øÄ¡ò ¾¨ÄÁ¸É¡É º¢Åõ «Ê¡÷
ÐýÀõ §À¡ì¸×õ ²ØĨ¸ì ¸¡ì¸×õ §À¡¾Öõ ÅÕ¾Öõ
±øÄ¡Åü§È¡Îõ Ò½÷¾¨ÄÔõ ¦ºö¸¢È¡ý.

3034
ெசJ<சைட ய ெசெபா ேனெயா ேமனி
ஒழி தன னா ஒ*ட 10
கழி தில எ* பிற.பில ஈச
ஒழி தில ஏJல ஒ"
நி றாேன. 9

3034: Á¡Â¡¯Ä¸¢ø þÕó¾¡Öõ þ¨ÈÅý ¾ý ¾ý¨Á


¦¸¼¡¾¢Õó¾¡ý
¦ºõ¦À¡ý¨É ´ò¾ ´Ç¢ì¸¢Ã½í¸¨Çò §¾¸Á¡¸ì ¦¸¡ñ¼
º¢Åý ²Øĸí¸Ç¢Öõ ¸ÄóÐõ «Åü¨È Å¢ðÎ ¿£í¸¢Ôõ
¯Ä§¸¡Î ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎõ ¦¾¡¼÷Ò þøÄ¡ÁÖõ ¾ÉÐ
¾É¢ò¾ý¨Á ¦¸¼¡Ð þÕ츢ȡý.

3035
உண8 அவேன உயி அவேன
ண8 அவேன ல) அவேன
இண அவதைன எணF ஆகா

ணாி மலக த
னிநி றாேன. 10
3035: º¢Å»¡É¢Ââ¼õ º¢Åý ÁÄâý Á½õ §À¡ø ¿¢¨ÈóÐ
Å¢Çí¸ ÅøÄÅý.
âŢɢø Á½õ §À¡ø º¢Å»¡É¢Ââ¼õ ¯½÷Å¡¸×õ
¯Â¢Ã¡¸×õ º¢Åõ Å¢ÇíÌõ. «È¢Å¡¸×õ «È¢ÂôÀÎõ
¦À¡ÕÇ¡¸×õ ±íÌõ ÀÃÅ¢ «ÕÙõ º¢Åò¨¾ ±ñ½ò¾¢ø
«¸ôÀÎò¾ ÓÊ¡Ð.

3036
லைமயி நா/றமி( ணிய எ ைத
நலைமயி ஞான வழக5 ஆ
விலைமயி( ைவ"
 ேவதிய 1+
பலைமயி( எ* பர
நி றாேன. 11
3036: º¢Åý §ÀÃȢŢÉÉ¡ö ¡ÅüÈ¢Öõ ¿¢¨ÈóÐ
¿¢ü¸¢ýÈ¡ý.
¿øÄ »¡Éò¨¾ ÓØÐõ ¦¸¡ñ¼ º¢Åý §ÀÃȢר¼ÂÅÉ¡ö
±øÄ¡ «È¢Å¢Öõ §Å¾ò¾¢Öõ ¿¢¨ÄòÐ ¿¢ü¸¢ýÈÉý.

3037
விணவ னா!உல ஏJ ேமFள
மணவ னா!வல KCகட( ஏJ
தணவ ஆய
தைமயி நி/பேதா
கணவ னாகி கல
நி றாேன. 12
3037: º¢Å¦ÀÕÁ¡ý »¡É º¡¾¨É¢ø Å¢ÇíÌÅ¡ý.
«¸ñ¼ Ţ¡À¸Ó¨¼Â º¢Å¦ÀÕÁ¡ý º£ÅÃÐ »¡É
º¡¾¨É¢ø º£ÅÃÐ ÅÄì¸ñ½¢ý §Áø ÌÇ¢÷¨Âò
¾ÕÀÅÉ¡ö º£Åâ¼õ Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÚÅ¡ý.

3038
நிறன மாெலா0 நா5க தானாகி
நிறன தாநில கீெழா0 ேமெலன
நிறன தாெந0 மா(வைர ஏCகட(
நிறன தாேன வள*கனி யாேய. 13

3038: ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ¾¡í¸¢ «ÕÙÀÅý.


º¢Å§É À¢ÃÁÉ¡¸×õ ¾¢ÕÁ¡Ä¡¸×õ ¬¸¡ÂÁ¡¸×õ ¿¢ÄÁ¡¸
×õ §ÁÕÁ¨Ä¡¸×õ ²Ø¸¼Ä¡¸×õ º¡¾¸÷ìÌ ÅÇõ ¾óÐ
ÀÂÉÇ¢ôÀÅÉ¡Ôõ ¯ûÇ¡ý.

3039
வனா பதிமி ணிய எ ைத
அவேன உலகி( அடெப பாக
அவேன அபல சீவ) ஆ
அவேன இைறெயன மாF/ற வாேற. 14
3039: ±íÌÓûÇ ¯Â¢÷ìÜð¼ò¨¾ þÂì¸ ÅøÄÅý º¢Åý.
º¢Å»¡É¢Â÷ ¾ÁÐ ¾¨ÄÅÉ¡¸ì ¦¸¡ûÙõ º¢Å¦ÀÕÁ¡§É
±íÌÓûÇ º£ÅÅ÷ì¸ò¨¾ ¯Â¢÷ì̢ḠþÕóÐ
þÂìÌÀÅÉ¡¸×õ º¸Ä ÒÅÉí¸ÙìÌõ ¾¨ÄÅÉ¡¸×õ
¯ûÇ¡ý.

3040
உணி+ ஒளி உலவா. பிராண)
விணி+ இய* விாிகதி2 ெச(வ)
மணி+ இய* வா8 மா! நி/
கணி+ இய* க"தவ தாேன. 15

3040: À¢Ã¡½ý «À¡Éý ¬¸¢ÂÅü¨È þÂìÌÀÅý º¢Åý.


º¢Å§É ºó¾¢ÃÉ¡¸×õ À¢Ã¡½ý «À¡Éý ¬¸¢Â Å¡Ô츨Ç
þÂìÌÀÅÉ¡¸×õ ¸ñ½¢ý À¡÷¨Å¢ø Å¢ÇíÌÀÅÉ¡¸×õ
¯ûÇ¡ý.

3041
எ@ எJ"
 இன<ெசய( அMவழி.
ப@ திற) பைட"த பரமைன
கணி/ கவ க"தி( அ

உணி+ உகிேயா ஆய5 ஆேம. 16


3041: º¢Åò¨¾ «¸ì¸ñ ¦¸¡ñÎ ¸¡Ïí¸¡ø «Åý
¯¼õÀ¢ý ¾ý¨Á¨Â Á¡üÈ¢ÂÕûÅ¡ý.
À¢Ã½Åô ¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾ «¸ì¸ñ ¦¸¡ñÎ ¸¡Ïõ
§À¡Ð º¢Åõ º£ÅÉÐ ¯¼õÀ¢ø ¦À¡Õó¾¢ «¾ý ¾ý¨Á¨Â
Á¡üÈ¢ «ÕÙÅ¡ý.

3042
இகிற எ%ைச அடபா தாள
உெகா0 தன0 ஒ*கஇMவண
கெகா0 எ* கல தி தாேன
திெகாைற ைவ"த ெசJ<சைட யாேன. 17

3042: ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¸ÄóÐ «Åü¨È þÂìÌÀÅý º¢Åý.


Áïºû ´Ç¢Â¢ø «È¢×ÕÅ¡¸ Å¢ÇíÌõ º¢ÅÀ¢Ã¡ý ±øÄ¡ò
¾òÐÅí¸Ç¢Öõ ÝìÌÁÁ¡ö °ÎÕÅ¢ þÂìÌõ ¾ý¨ÁÂý
¬Å¡ý.

3043
பல8ட ெசறஅ. பா5J
ஈச
ெசல8அறி வாஇ(ைல ேசய அணிய
அைலவில ச*கர ஆதிஎ ஆதி
பலவில தா! நி/ பாைமவ( லாேன. 18
3043: º¢Åý ¡ÅüÈ¢Öõ ¸ÄóÐõ ¸¼óÐõ ¯ûÇ¡ý.
º¢Åý ±íÌõ ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¸ÄóÐõ «Åü¨Èì ¸¼óÐõ
Á¡ÚÀ¡Î þøÄ¡¾ÅÉ¡ö º£Å÷¸ÙìÌ þýÀõ ¾ÕÀÅÉ¡Ôõ
¬¾¢ «ó¾õ þøÄ¡¾ÅÉ¡Ôõ ¯ûÇ ¯ñ¨Á þÂø¨À
¯Ä¸ò¾Å÷ «È¢Å¾¢ø¨Ä.

3044

அறி வானவ ஆதி. ராண

அறி யாவைக நிறவ ஈச
ெபா

வான வன*க எ70

அறி வானந தி எ*க பிராேன. 19

3044: º¢Åý ±øÄ¡ì ¸¡Ã½í¸ÙÁ¡ö ±øÄ¡õ «È¢ÀÅÉ¡ö


Å¢ÇíÌÀÅý.
±øÄ¡î º£Å÷¸Ç¢ý «È¢×ìÌ «È¢Å¡É Á¢¸×õ ¦¾¡ý¨Á
Â¡É º¢Åý ¿¢üÌõ ¿¢¨Ä¨Â º£Å÷¸Ç¡ø «È¢Â ÓÊÂ
Å¢ø¨Ä. ¬É¡ø ÒÅÉí¸û ±ðÊÖõ ¯ûÇ ´ù¦Å¡Õ
º£Å¨ÉÔõ ¿ó¾¢¦Âõ¦ÀÕÁ¡ý «È¢Â ÅøÄÅÉ¡Å¡ý.

3045
நீ நில) வி= அ*கி மாத
; உட + ேசாதி மா! உள
ேப பராபர பி<ஞக எஇைற
ஊ சகல உல.பி தாேன. 20
3045: º¢Åý ¡ÅüÚìÌõ ¬¾¡ÃÁ¡ÉÅý.
ÀáÀÃý ±ÉôÀÎõ «Ï¦º¡åÀÁ¡É º¢Å¦ÀÕÁ¡ý ¿¢Äõ
¿£÷ ¦¿ÕôÒ ¸¡üÚ ¬¸¡Âõ ¬¸¢Â ±øÄ¡ò ¾òÐÅí¸§Ç¡Î
ÜÊ¢ÕóÐõ «ÅüÚìÌ ¬¾¡ÃÁ¡Ôõ ¯¼õÀ¢ø ¦À¡ÕóÐõ
§º¡¾¢Â¡Ôõ «Æ¢Å¢øÄ¡¾ÅÉ¡¸ þÕ츢ȡý.

3046
Aல உைரெச!த Aவா யிர தமிC
Aல உைரெச!த 5U+ ம திர
Aல உைரெச!த 5.ப
உபேதச
Aல உைரெச!த A+ ஒறாேம. 21
3046: ¾¢ÕãÄ÷ «ÕǢ¨Å.
¾¢ÕãÄ÷ «ÕÇ¢î ¦ºö¾ Óš¢Ãõ À¡¼ø¸Ùõ ÓóáÚ
Áó¾¢Ãô À¡¼ø¸Ùõ ÓôÀÐ ¯À§¾ºô À¡¼ø¸Ùõ ´§Ã
¦À¡ÕÇ¡É º¢Åò¨¾ì ÌÈ¢ôÀÉÅ¡õ.

23. வா

3047
வாCகேவ வாCகஎ ந தி திவ%
வாCகேவ வாCக மலம+" தாபத
வாCகேவ வாCகெம!< ஞான" தவதா
வாCகேவ வாCக மலமிலா பாதேம. 1.
3047: Å¡úòÐ.
º¢ÅÌÕ¿¡¾É¡¸¢Â ¿ó¾¢Â¢ý ¾¢ÕÅÊ Å¡ú¸. ÁÄì¸ðʨÉ
¿£ì¸¢ÂÕǢ «ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ Å¡ú¸. ÁÄÁÚò¾§Ä¡Î
¯ñ¨Á »¡Éò¨¾Ôõ «ÕǢ «ÅÉÐ ¾¢ÕÅÊ Å¡ú¸.
¿¢ýÁÄÉ¡¸¢Â º¢Åò¾¢ý ¾¢ÕÅÊ Å¡ú¸ Å¡ú¸§Å. º¢Å§Á
ÌÕÅ¡ÉÐ. «¾É¡ø ÌէŠº¢ÅÁ¡ÉÐ.

**************

ஒபதா ததிர றி.


தில திமதிர றி
திசிறபல.
Filename: Onbathaam thanthiram UPLOADED paattum
uraiyum
Directory: E:\UPLOADED THIRUMANTHIRAM word
docs
Template: C:\Documents and
Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: Guhan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/12/2010 4:18:00 PM
Change Number: 239
Last Saved On: 7/13/2010 10:58:00 AM
Last Saved By: Guhan
Total Editing Time: 766 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 10:58:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 100
Number of Words: 20,710 (approx.)
Number of Characters: 118,047 (approx.)